T.C.
BERLIN
nirvtxnrCir,iöi
Din Hizmetleri Müqavirli[i
Sayr : 143355003m173
17t03t20r4
Konu :2014 Yrh Hac Organizasyonu
T.C. BA$KONSOLOSLUGTTNA
(Din Hizmetleri Ataqelili)
Mügavirlifimiz, Federal Almanya'da ikamet eden vatandaglarrmrzdan hacca gitmek isteyenlere
yardrmcr olmak izere, önceki yrllarda oldufu gibi bu yrl da T.C. Diyanet iqieri Bagkanhgr ve
DiTiB igbirligi iginde düzenlenecek olan *2014 Yrh Hac Organizasyonu" ekte gonderilen ,r*l u"
esaslara göre yürütülecektir.
Söz konusu usul ve esaslann din görevlilerimiz tarafindan vaaz, hvtbe ve düzenlenecek sohbet
programlaflyla vatandaqlarrmtzaduyurulmasr hususunda gerelini rica ederim.
Din Hizmetleri Mügaviri V.
Essen Din Hizmetleri Atasesi
EKLER:
1-Usul ve Esaslar ({sayfa)
t,q.ÖttIvt:
T.C. Bagkonsolosluklarrna
(Din Hizmetleri Atagelikleri
Tiergartenstr.
19-21 10785Berlin Tet 030/275919
13
Faks: 030 I 275 919 15
e-mail
:
berlin. [email protected] gov.tr
T.C.
nüyüxnr,Ciliöi
nix uizunrr,nRi vrügavinr,i öi
2ot4 HAC oncnNizAsyoNu irn ir,cili
BERLiN
usür vE ESASLAR
Mügavirligimizce, Oin lniyanet igleri Baqkanhgr) ve oitie (Diyanet igleri Ttirk islam Birli[i) ile
de igbirligi yaprlarak düzenlenecek olan "2074 Yrh Hac Organizasyonu" ile ilgili usul ve eiaslar
agagrda belirtilmi gtir.
A.2OI4 HAC TAKViVTI:
1.
Gegen yrllarda
oldu[u gibi bu yrl da hac seyahati sadece Havayolu ile yaprlacaktrr.
2. Müracaatlartakriben 19 Mart2014 ile 04 Temmuz 2014 tarihleri arasrnda Atagelik hizmet
bölgelerinde olugturulan Bölge Hac ve Umre Kayrt Merkezleri ile DiTiB,e ba[1 cami
derneklerinde yaprlacakttr. Hac farizasrnr yerine getirmek isteyen her hacr ad,ayrmrz kendi
bölgelerinde bulunan Bölge Hac ve Umre Kayrt Merkezine veya en yakrn Oifig'ä bagl cami
derneline giderek, cami görevlisine kaydrnr yaptrrabilecektir. Görevli tarafindan kaydr yaprlan
hact adaytmz 2074 Hac Müracaat Formu ile diger gerekli evrakr 1 I Temmuz 2014 tarihine kadar
kaydrnr yaptrrdrlr dernek görevlisine teslim edecektir.
3.
Gegen yrl oldu[u gibi bu yrl da, Suudi Arabistan Kralhfr tarafindan, ülkelere verilen ,,Hac
Kontenjan Saytst" ile ilgili %20 krsrtlama devam etti[inden, hacca niyet edenlerin srlcntr
ya$amamast igin belirtilen tarihler arasrnda vakit kaybetmeden müracaatlalnrn yaprlmasr
önem arzetmektedir.
4. Tüm hacr adaylart ancak 5 yrl ara ile hacca gidebileceklerdir. 5 yrl igerisinde hacca gitmiq olan
bir hacr adayrna Berlin Suud Büyükelgili$ tarafindan bu yrl kesinikle vize verilmeyecektir.
Hac Kontenjanlnln dolmasrndan sonra vefat veya vazgegme gibi sebepler ile kontenjanda eksilme
meydana gelmesi halinde müracaat srrasr dikkate ahnacaktrr. Konienjan sayrsrna göre yedek
listede yer alan hacr adaylarrmrza yazil veya telefon ile Köln Hac ve Umre igteri Vtiititme
Merkezi tarafindan bilgi verilecektir.
5. Normal ve Müstakil Tip hac organizasyonunu tercih eden hacr adaylannrn Suudi Arabistan,a
intikalleri takriben 17-27 Eylnl2014, dönügleri ise takriben 16-26 Ekim 2014 tarihleri arasrnda
planlanmaktadrr.
6. "Ktsa Süreli Tip" Hac organizasyonu ile hac ibadetini gergeklegtirecek hacr adaylannrn Suudi
Arabistan'a intikalleri takriben 25-26 Eylül 2014, dönügleri ise takriben l5-16 Ekim 2014
tarihleri arastnda planlanmakta olup, gidig ve dönügleri sadece Frankfurt havalimanrndan olacaktr.
7. Hacca gidecek hacr adaylarrmrza kafilelere göre olugturulacak hareket tarihleri ve ugug
programlarr mektupla bildirilecek, bu konuda internet üzerinden veya Atagelik ile Bölge Hac-ve
Umre Kayrt Merkezlerinden de bilgi ahnabilecektir. Htacr adaylanmzln kayrt yaptrr-rrken cep
telefonu numaralannr ve varsa e-mail adreslerini kayrt yapan görevliye UitOiimlleri, gfincel
bilgilerin hacr adayrna daha hrzh bir gekilde aktanlmasrnr safilayacaktrr.
8. Diyanet igteri Baskant$t taraftndan kontenjan verilmesi halinde organizasyonumuz ile
Haccu gidecek Almanya oturumlu hau adaylartmtzrn Almanya'tla oturumu olmayan birinci
derece akrabalatmr (Anne-Baba, ES ve Qocuklar) beraberlerinde hacca götürebilmileri igin bu
kisilerin mutlaka;
a). Diyanet igleri Baqkanh$r 2013 ( 2014 yrhnda DiB hac kaydr almamrgtrr)
organizasyonu'na müracaat etmig ve kurada grkmamrg olmalarr,
Hac
b). Daha önce Hacca gitmemig olmalan,
gerekmektedir.
Bu gartlarr yerine getirmeyen müracaatlar gegersiz sayrlacaktrr.
Not: Türkiye konteniam awh oldu\undan dolayt hayillar müracaat tarihi esas almarak isleme
ahnacahlt, Ayrtca Almanya'dan müracaat edip Türkiye'deki l.derece akrabalannt (AnneBaba, Es ve Qocuklar) hacca götürmek isteyen hact adaylartrun da mutlaka akrabalarmm
yanlartnda hacca gitmeleri gerekmektedir. Kaydtnt yapfiktan sonra vazgeQen hact adaylannm
Türkiye'deki akrabalannm da kayillaru gecersfu sayilacakrr. O -tarihe kadar yapilan
masraflann karSth{t kesildikten sonra bakiyesi hau adayma iade edilecektir.
B. MÜRACAAT $EKLi VE GEREKLi BELGELER:
1. Müracaatlar takriben 20 Mart 2014 ile 04 Temmuz 2014 tarihleri arasrnda atagelik hizmet
bölgelerinde olugturulan Bölge Hac ve Umre Kayrt Merkezleri ile DiTiB,e ba[1 cami
derneklerinde ön kayrt uygulamast geklinde yaprlacaktrr. Kayrtlar sadece Bölge Hac ve Umre
Kayrt Merkezleri ile DitiB'e baflr derneklerde belirlenen görevliler tarafindan yJprlacaktrr.
2. Hac müracaattnda bulunan hacr adaylarrmrz, dernek görevlisi tarafindan doldurulup grktrsr
ahnmayacaktrr.
nu' imzalayarak, her kayrt sahibine
Avro ön kayrt ücretini ilgili hesab
yaprlmrg sayrlacaktrr. Kayrt ücretin
an verilen
su ücretin
ise igleme
3. Kaydr yapan görevli her hact adayrnr tek tek kaydedecek ve akraba olanlann
akrabahk
derecelerini mutlaka belirtecektir. internet üzerindeki Hac Kayrt Formu'nda hacca gidecek kiginin
kimlik, pasaport, uguq, adres, ev telefonu, cep telefonu (organizasyon ile ilgili bilgi akrgr SMS
(krsa mesaj ile olacafrndan mutlaka kigiye ait telefon nrmuias, düzgün get<ilde verilmelidir;,
eposta ve dernek bilgileri doldurulacak, refakatgi veya birlikte seyahat etmek istedifi
kiginin kayrt
numarasr da belirtilecektir. Bu bilgilerdeki hatalardan dolayr olugabilecek aksaklklardan (vize
ahnamamasr ve gruptan aynlma gibi) Mügavirlifimiz sorumlu olmayacaktrr.
4. Bölge Hac ve Umre Kayrt Merkezleri tarafrndan internet üzerinden kaydr yaprlan hacr ad,aylarr
"Kaytt Formu"nu imzaladrktan sonra agafrda agrklanan belgeler ile birlikte-yine aynr nifig
Derneline
1
1 Temmuz 2014 tarihine kadar teslim edecektir.
5.
2014 Hac Müracaat Formu'nu herhangi bir sebeple I 1 Temmuz 2014 günümesai saati bitimine
kadar DiTiB Derneline gerekli evraklarla birlikte teslim etmeyen hacr adaylannrn mürac aatlarr
gegersiz saytlacakttr. (Köln Hac ve Umre igleri Yürütme Merkezi ile görüq eiek mazaretleri
kabul
edilen hacr adaylan harig).
6. T'C' pasapoftuna
veya T.C. uyruklu olup yabancr pasaporta sahip olanlarrn haricinde higbir hacr
adayna Suudi Arabistan Büyükelgilifi tarafrndanvizeu"iil-"y.."gind"n bu kigilerin müracaatlarr
kabul edilmeyecektir.
C.
DiTiB DERNEÖINE TESLiM EDiLECEK BELGELER:
1. Btilge Hac ve Umre Kayrt Merkezi tarafindan
ash,
doldurulan "2014
Ylt
Hac Kayrt Formu',nun imzalanmrg
2. Türk
vatandaglarr igin en az bir yrl gegerliligi olan ve 3 bog vize sayfasr bulunan gipli (yeni
bordo renkli) pasaportun ash,
3.
Pasaportun
kimlik bilgileri bulunan sayfasmrn I adet fotokopisi,
4. En az 6 ay oturum
5. Türk
süresi bulunan oturum kartrnrn (Aufenthalstitel) ash ve 1 adet fotokopisi,
vatandaglarr igin nüfus hüviyet cüzdanrnm önlü arkah
I
adet fotokopisi,
6. Alman vatandaglan igin en azbir yrl gegerlili[i olan ve 3 bog vize sayfasr bulunan pasaportun
(Reisepass'rn) ash ve kimlik belgesi (personalausweis'rn) 1 adet fotokopisi,
7. Arka zemini beyaz renkli olan 4 adet vesikahk fotofraf (arkasrna mutlaka Adr-Soyadr ve
Müracaat Formunun üzerinde bulunan kayt numarasr yazrlmahdrr),
8. Doktor taraftndan imzalanmtg ve kagelenmig 'ACW 135 Y' tipi Menenjit
gösteren sarr renkli agr karnesinin (IMpFBUCH) ash,
agrsrnrn yaprldrfrnr
Not: Menenjit agrsrnrn gegerlilik süresi üg yrldrr. Bu nedenle yaprlmasrnrn üzerinden ü9 yrl gegmig
olan agr karttntn yeniden yaprlmasr gerekmektedir. Grip agrsr ise zorunlu de[ildir.
9. Hac ücretinin
tamamrnm yatrrrldr[rna dair banka makbuzu.
Not: Annesinin veya babastntn pasaportuna kayrth olan bütün gocuk yolcular, yeni dofanlar
da
dahil olmak üzere kendilerine ait pasaportlarr ile kayda almarak purupo.tun as1 teslim edilmelidir.
D. BÖLGE HAC KAYIT MERKEZLERiNCE YAPILACAK IIT,NNNT,NN:
1. Kayrtlar
sadece internet üzerinden www.ditib-hac.de adresinden yaprlacaktrr.
2. Kaytlar yeni gipli pasaportlar üzerinden yaprlacaktrr (Eski pasaportlara vize verilmedifinden
lacivert pasaport ile kesinlikle kayrt yaprlmayacaktrr). Pasaportlairn as1 Hac ve UmrJ igleri
Yürütme Merkezine ulagtrrrlacaktrr.
3. Kayrt yaptrran hact adayt, Suudi Arabistan hac Aartlan gözönüde bulundurularak ügüncü
gahtslann yardtmt olmadan en az 5 km yürüyebilecek düzeyde olmahdrr. Hac farizasrnr yerine
getirmesine engel olmayacak gekilde bedensel engeli bulunan hacr adaylal mutlaka yanlarrnda bir
refakatgi götürülecektir. Refakatgisi olmayanlann kaydr yaprlmayacaktrr. yanhq beyan veya
gözden kagma suretiyle Suudi Arabistan'a organizasyonumuz ile giden bu tür safhk .o.unu
olanlarrn sorumlulufu kendilerine ait olacaktrr.
Alzheimer hastasr olanlar, ileri derecede kanser hastasr olanlar, diyaliz makinasrna giren böbrek
hastalan, agrk kalp ameliyatr olanlar, tekerlekli sandalyeye mahkum olan ve hac yapmaya engel
te$kil edecek bir rahatsrzhpr olanlartn hacca gitmeleri farz olmadL[rndan ve Suudi Arabistan'däki
a$lrl izdiham ve yo[unluk nedeniyle zorluk yagayacak olmalanndan dolayr kayrtlal
ahnmayacaktrr.
4. Kaydr yaprlan hacr adaylanmlzln evrakr, "2014 Yrh Hac Kayrt Formu" ile birlikte, Oifig
Dernegi tarafindan teslim altnacak, eksik evrakr bulunan müracaat sahiplerinin evrakr ise
kesinlikle teslim altnmayacaktrr (Köln Hac ve Umre igler Yürütme Meike zi iIe görügerek
mazarctleri kabul edilen hact adaylarr harig). Bu durumda,hacr adayrnrn müracaat belgeleri, kayrt
yaptrrdrfr DiTiB Derneline iade edilecektir. Her acr adayr igin bir Larf aglacak, istenilen Uetgeier
zarftn igerisine konulacaktr. Zarfin üzerine hacr adayrnrn kayrt numarasl ve ismi, refakatgrnrn
kayrt numarasl ve ismi, hangi seferi tercih etti$ (Direkt, Baglantrl-Direkt, Ba[lantrl Dönügü
l
Agrk, istanbul'dan, Müstakil Odah Tip, Krsa Süreli Tip) ve hangi Atagelik Bölgesi,nden kayrt
oldufu yanlacaktr.
5. Kayrttan
sonra yaptlan ve yaprlabilecek defiqiklikler müracaat sahibine e-posta veya SMS (krsa
ile bildirildifinden dolayr her hacr adayr mutlaka e-posta^ adresini, kendi cep
numaraslnl veya kayrt yapttran yaktntntn cep telefonu numaraslnr bildirecektir. Din görevlisinin
veya dernefin numarasr kesinlikle kullanrlmayacaktrr. Ayrrca posta ile yaprlacak yazrgmalar
igin de hacca müracaat eden kiginin posta kutusu üzerinde ismi mutläk a yanh- olacaktrr.
mesaj) yolu
6. Hacca Alman pasaportu ile müraccat eden hacr adaylannrn, pasaportlarmrn resimli sayfasrnrn
sag üst köqesinde bulunan numaralan ilgili haneye girilecektir.
7. Türkiye'den hacca gidecek hacr adaylannln ugug bilgilerini dolru girmek önemlidir. Bu
bilgilere göre ugug planlarr olugturularak biletler tanzim edilmektedir. is-tanbul'dan binip yine
istanbul' da inecek hacr adaylannrn;
M Türkiye'den gidig
M Türkiye'ye dönüg
segeneklerinin her ikisini de igaretlemesi gerekmektedir. Ugug mektuplan gönderilirken bu
igaretleme dikkate almacaktrr.
8. Dernekler; eksiksiz olarak teslim aldrklarr evraklan
18 Temmuz 2014 günü mesai saati
kadar baflr olduklarr bölge merkezlerine ulagtrracaklardrr.
bitimine
9. Bölge Hac ve Umre Merkezlerine ulaqan evraklar, kontrolü yaprlarak teslim a|nacak ve
29
Temmuz 2014 günü mesai saati bitimine kadar peyder pey Hac igleri Yürütme Merkezi Köln,e
ulagtrnlacaktrr.
E. HAC SEF'ERLERI:
Hacr adaylanmtz Berlin (Tegel), Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, Köln, Münih,
Nürnberg, Stuttgart ve istanbul Atatürk veya Sabiha Gökcen havalimanlalndan ugurulacaktrr.
Ancak uguqlar gerekli hallerde Müracaat Formu'nda belirtilen havalimanr drprndaki
havalimanlarlna da planlanabilecektir.
Hacr adaylanmrza farkh hizmet segenekleri sunabilmek maksadr ile aga[rda belirtilen qekillerde
hac organizasyonlan düzenlenecektir.
1. Normal Tip:
Binadaki ikamet durumu genelde oda sistemine uygun olan, asansör sayrsr, ortak kullanrm
mekanlan hact saytstna göre yeterli, kadrn ve erkeklerin ayfl ayfl odalardä en fazla 5 kiginin
birlikte kalaca[r ve Mekke'de Hareme en fazla 7 km, Medine'de ise Merkeziye'de veya Büyük
Harem'e en fazla 700 metre mesafede yer alan binalarda, ugak programlna uygun olarak
konaklama yapttrtlacaktrr. Aynca, 'Krsa Süreli Tip' hac organizäsyonu da bu gergevede
deferlendirilecektir. 2 ö[ün yemek tabldot usulüyle ikram edilecektir.
2. Müstakil Odatr Tip:
Müstakil Odah Tip Hac seferini tercih edenler Mekke'de Hareme en fazla 7 km. Medine'de ise
Merkeziye'de veya Büyük Harem'e en fazla 700 metre mesafedeki binalarda, iginde tuvalet ve
banyosu bulunan 2 ve 3 kiqilik odalarda konaklama yapacaklardrr. 2 ö[ün y"-.t iabldot usulüyle
ikram edilecektir.
"Müstakil Odah Tip" Hac Organizasyonu'nun difer Normal Tip Hac organizasyonla'ndan
farlu; sadece tuvaleti ve banyosu igerisinde olan iki kigilik odalarda konaklanmasrdrr. Difer
hizmetlerden, Normal Tip Hac Organizasyonlannr tercih edenlerle aynr gekiide
yararlanacaklardrr. Bu tip hac organizasyonunda otel hizmeti (oda servisi vs.) verilmez.
"Müstakil Odah Tip" kontenjant stntrh oldu[undan, kontenjanrn dolmasr halinde kayrtlar
yedek
statüsünde ahnacaktrr. Yer agrlmasr durumunda kesin kayda gegilecektir.
3. Otel2 Tip:
Otel 2 Tip Hac seferini tercih edenler Mekke'de ve Medine'de Hareme yürüme mesafesi
igerisinde yer alan binalarda 2 ve 3 kiqilik odalarda konaklama yapacaklardrr. Bu konaklama
türünde otel hizmeti verilecektir. 2 ögün yemek agrk büfe olarak ikram ädilecektir.
"Otel 2Tip" kontenjanr smtrlt oldupundan, kontenjanm dolmasr halinde kayrtlar yedek statüsünde
ahnacaktrr. Yer agrlmasr durumunda kesin kayda gegilecektir.
F. UCU$ $EKiLLERirvfiz:
1. Direkt Normal Tip Uguglar:
Ugaga gidigte sadece Almanya'dan binecek ve dönüqte yine sadece Almanya'da inecek hacr
adaylarrmrz bu ugug geklini segeceklerdir. Ancak, IATA (uluslararasr sivil havacrlk kurumu)
kurallarr gerefince bulundufumuz ülke Almanya'dan Suud Havayollal ve Alman Havayollari
dtqrndaki ugak girketleri (Türk Hava Yollarr gibi), Almanya'dan direkt ugu$ yapamadrklarr igin bu
girketler 2. bit ülkeye inig-kalkrg yapmak zorunda olduklanndan dolayi uguglar aktarmal da
olacaktr.
2. Baflantrh Direkt Normal Tip Uguglar:
Havalimanr)
-
Almanya geklinde olacaktrr.
birlikte gitmek isteyen hacr adaylarrmrz igindir,
ürkiye (istanbul Atatürk veya Sabiha Gökcen
- Türkiye (istanbul Atatürk veya Sabiha Gökcen
3. Baflantrh Dönügü Agrk Normal Tip Uguqlar:
Gidigte ugafa Almanya'dan binen ve Hac ibadetini yerine getirdikten sonra dönügte Türkiye'de
kalacak ofan hact adaylarrmrz bu ugug geklini tercih edeceklerdir. Bu hacr adaylarrmrzrn
biletlerinin istanbul - Almanya dönügleri agrk olacaktrr. Bilet kesim tarihinden itibären 6 ay
igerisinde dönü$leri ile ilgili rezervasyonlarrnr kendileri yaptrracaklar ve bilet okeylerini ugugtan en
az 72 saat önce havalimanlartnda bulunan THY bürolarr (Seyahat acentalanndan de[il) ile-irtibat
kurarak teyit ettireceklerdir. Bilet kesim tarihinden itibaren 6 ay igerisinde kullanrlmayan biletler
gegerliligini yitirecek ve herhangi bir iade yaprlmayacaktrr.
4. istanbul'dan Normal Tip Uguplar:
Almanya oturumu bulunup, Türkiye'de ikamet eden vatandaglanmrz (emekli vs.), uga[a sadece
istanbul Havalimanrndan binip dönügte yine sadece istanbul Havalimanrnda ineceklerdir. Bu ucus
tipini segen hacr adaylannrn dönügte Almanya bafilantrlan bulunmamaktadrr.
5. Krsa Süreli Normal
Tip Uguglar:
"Krsa Süreli Tip" hac organizasyonunu tercih eden hacr ad,aylanmrz sadece Frankfurt
havalimanrndan ugacaklar ve aynr havalimanrna döneceklerdir. Frankfurt havalimanrna kendi
imkanlarr ile gidecekler ve yine Frankfurt havalimanrndan kendi imkanlan ile döneceklerdir. Bu
uguq tipinde kontenjan stntrlt oldu[undan müracaat tarihi srrasrna göre kayrt yaptrran kigiler srra ile
kabul edilecek yedekte kalanlar ise, yer agrlmasr durumunda kesin kayrt yaptiracaklardrr.
Müstakil Odah Tip Uguplar:
"Müstakil Odah Tip" Hac Organizasyonu'nu tercih eden hacr ad,aylarrmrz da Frankfurt
havalimanrndan ugacaklar ve aynr havalimanrna döneceklerdir. Frankfurt havalimanrna kendi
6.
imkanlan ile gidecekler ve yine Frankfurt havalimanrndan kendi imkanlan ile döneceklerdir.
c. PARAYa
iligriN
igr,nvrr,nR:
Hacr adaylanmrzrn hac ücretlerinin tahsili aga[rda belirtildigi gekilde olacaktrr:
l. Hac ücreti, mutlaka internette örne[i bulunan havale formuna uygun qekilde doldurularak
yatrnlacaktrr. (Her havale formu sadece bir kigiye ait olup, aynr belgl ile birden fazla kiqi igin
ödeme yaprlmayacaktrr.).
2. Ha(r adaylartmrzrn; gidig-dönüg ugak bilet ücreti, Mekke ve Medine'de konaklama ücreti,
Mekke ve Medine'de kalacaklart süre iginde bütün hacr adaylarrmrza verilecek tabldot usulü
kahvaltr ve akqam yemefi ücreti, Arafat gadrn, Cidde-Mekke-MÄdine ve megair arasr intikal ücreti,
Suudi Arabistan'da deliller ve müesseseler birligine ödenecek ücretlei, personel ve sa[1k
hizmetleri harcamalarr ile hac kurban ücretini kapsayan miktarr bilahere kesin kayrt yaptrrmaäan
önce kendilerine bildirilecektir.
3. Hac ücretini yatrrdrktan sonra vefat edenler;
a-) Almanya'da vefat edenlerin paralan, o tarihe kadar yaprlan masraflann karqrh[r kesildikten
sonra bakiyesi kanuni varislerine iade edilecektir.
b-) Suudi Arabistan'da vefat edenler ile ilgili olarak, ilgili havayolu girketinden dönüg bileti
iadesi
altndrlr takdirde sadece bu meblag kanuni varislerine iade edilecektir. Aylca
üzerinden
grkan degerli eqyalarr
mirsagrlarrna
ile
vefat edenin
paralan organizasyonumuza intikal ettigi takdirde kanuni
teslim edilecektir.
4. Hac kayrtlarl esnaslnda dernekler hacr adaylarrmzrn ödeyecekleri ücretlerden herhangi
bir kesinti yapmayacaklar ve kayrt iglemleri igin ayrrca bir ücret almayacaklardrr. Hac
Organizasyonu'nun tamamlanmaslndan sonra, derneklere, bildirecekleri banka hesablna
yaptrklan müteferrik harcamalara karprhk olmak üzere her hacr adayr igin 10,- Euro havale
edilecektir.
H. ÖN KAYIT
vE KESiN KAYIT SoNUNDA VAZGEqENLERIN DURUMU:
1. Ön kayrt ücretini yaptrrdtktan sonra kesin kaydrnr yaptrrm adan vazgegenlerden müteferrik
masraflar kargrhlr 150,- Avro kesilerek bakiye kalan mebla[ hacr adaylalnrn bildirecekleri banka
hesabrna iade edilecektir.
2. Kesin kayrt ücretini yatrrdrktan sonra gegitli sebepler ile hacca gidemeyenlerin yatrrmrg
olduklan hac ücretleri, uguglara 2 hafta kala (kesin kayrtlarrn bagladrfi tarihtln uguga 14 gün
kalana kadar) hacca gitmekten vazgegtiklerini bildiren dilekgenin Hacle Umre igteri Vti.üine
Merkezi Köln'e ulagmast halinde, yatrrdrklan meblagdan yaprlan planlamalar, rezervasyonlann
iptali ve müteferrik harcamalar kargrhlrnda 250,- Avro, gayet kendilerine malzeme gönderilmig ise
malzeme ücreti olarak 100,- Avro olmak üzere toplam 350,- Avro kesildikten sonrä kalan me|lag
bildirilen banka hesabtna iade edilecektir. (Gönderilen malzemenin iadesi sözkonusu degildir.)
6
3. Vizesi altntp, ugak bileti kesilmig ve otel masraflan da
organizasyonumuzca ödendikten sonra
vazgegenlerden ise (ugugun baglamastna 14 gün. kaladan ugacafir güne kadar ki süre igerisinde)
vazgegtiklerini bildiren dilekgenin Hac ve Umre igleri Yürütme Merkezi Köln'e ulagmasi halinde,
yattrdrklarr meblagdan 500,- Avro kesildikten sonra kalan mebla! bildirilen banka hesabrna iade
edilecektir.
I.
SEMINBRLER:
Hac ibadetinin yaprldr[r yerin iklim gartlan, milyonlara varan insanlarrn hac menasikini aynr
zaman ve mekanda yapma zorunlulufiu, dil yetersizli[i ve benzeri sebeplerden dolayr
organizasyonumuz ile hacca gidecek olan hacr adaylarrmrzln ve bunlara reh-berlik yupu"äk
görevlilerin bilgilendirilmesi büyük önem arz etmektedir.
Bu itibarla;
1. Din Hizmetleri Atagelikleri hizmet bölgelerinde orgarizasyonumuz
görevlilerine bilgilendirme seminerleri düzenleyeceklerdir.
ile ilgili konularda
din
2. Din görevlilerimiz de hac organizasyonumuzun dini bakrmdan daha anlamh, feyizli, organize
bakrmrndan daha safhklt ve düzenli yürümesi agrsrndan hacr adaylanmrz igin Oe trac selyahati
baglamadan önce en az 3 bilgilendirme semineri düzenleyeceklerdir. Ay1ca, Din Hizmetleri
Atagelikleri hizmet bölgelerinde bütün hacr adaylarr igin de genel bir bilgilendirme semineri
düzenleyeceklerdir.
3. Uygulanacak programlartn tarihleri
duyurulacaktrr.
ve yerleri uygun bir
gekilde hacr adaylanmrza
Ayrtca Din Hizmetleri Ataqeliklerimizce [email protected] mailine seminer tarihleri bilgi olarak
gönderildigi takdirde www.ditib.de/hac adresinden seminerler ile ilgili bilgiler ahnabilecektir.
J. HACI ADAYLARIMIZA VERILECEK HiZMETLER VE MALZEMELER:
1. T.C
Berlin Büyükelgilifi Din Hizmetleri Mügavirlifince verilecek Hizmetler:
a). Suudi Arabistan Büyükelgilifindeki vize iglemleri tamamlanacaktrr.
b). Suudi Arabistan'a gidig-dönüg ugak biletleri temin edilecektir.
c). Hacr adaylanmtz igin yeteri kadar liyakatli bay ve bayandin görevlisi görevlendirilecektir.
d). Hacr adaylarrmrnn paralannrn gahnmasl ve kaybolmasr ihtimaline kargr tedbir olmak üzere
Mekke ve Medine'de "Emanet Hesabr" hizmeti verilecektir.
e). Suudi Arabistan'ca verilecek hizmet bedelleri ödenecektir.
f). Hac kurban ücretini yattrmak isteyen hacr adaylan 100 Avro'yu hac ücreti ile birlikte ilgili
banka hesabrna yatrrabileceklerdir.
g)isteyen hacr adaylartna ücret kargrhfr Suudi Arabistan'da kullanrlmak üzere kontörlü mobil
telefon kartr temin edilecektir.
Hact adaylanmtza verilecek malzemeler, koytt esnasmda bitdirdikleri posta adreslerine
gönderilece{inden,verilen adres ve telefon numaralartnm güncel olmast gerekmektedir.
2. Diyanet
ipleri Bagkanh[r'nca Verilen Hizmefler:
a). Mekke ve Medine'de kalacaklan binalar kiralanacaktrr.
b). Suudi Arabistan'da, gehirlerarasr ve megair intikalleri ile Mekke ve Medine'deki zivaret verleri
igin otobüsler kiralanacaktrr.
c). Mekke ve Medine'de Haremeyn-i $erifeyn'e 1 km. mesafeden daha uzak yerlerde kiralanan
7
binalar igin servis otobüsleri temin edilecektir.
d). Arafat ve Mina igin sayrsr ve igeriSi bilahare belirlenecek olan kumanya ve yemek verilecektir,
e). Bütün hacr adaylarrmrza Mekke ve Medine'de hac boyuncatabldot usulü sabah kahvaltrsr
ve
akgam yemefi verilecektir.
f). Mekke ve Medine'de verilen ücretsiz sa$hk hizmetlerinden (ilag,
saghk ocalr, hastane,
ambulans vs.) bütün hacr adaylarrmrz yararlanacaktrr.
g). Kesin kayrt ücretiyle beraber kurban ücretini ödeyen hacr adaylalmrz igin Suudi Arabistan,da
hac kurbanr kesilecektir.
K.Yizn,
iglnvnnni:
Türkiye Cumhuriyeti Berlin Büyükelgilifi Din Hizmetleri Mügavirligi'nce, gegen yrllarda oldupu
gibi, bu yrl da vizeler Suudi Arabistan Kralhlr'nrn Berlin Büyükelgilig'nA"n-utinacaktrr.
Vizelerin verilmesinde hact adaylartmrzrn Almanya oturumlannrn gegerlilipi, san agr defterinin
gegerlili$ ile Suudi Arabistan Büyükelgililifi'nin krstaslan belirleyici oldJgundan, aynamayan
vizelerden Mügavirligimiz sorumlu de[ildir.
L. QE$iTLi rONUr,nR:
l.Otganizasyonumuz ile hacca gidecek hacr adaylarrmrz, Suudi Arabistan'a indi[i andan itibaren
Türkiye Cumhuriyeti Diyanet igleri Bagkanhlr Hac Organizasyonu'na dahil olacaklardrr.
Türkiye'den gelen hacr adaylanna Diyanet igleri Bagkanhfrnca verilen hizmetlerin (Sag1k, kayrp,
kargtlama, irgat, Arafat, Mina, Müzdelife hizmetleri 'tr.b.; tamu-mdan, organizasyonumuziie
hacca gidecek hacr adaylarr da yararlanacaklardrr.
2. Harr adaylarrmrnn paralanntn gahnmasr ve kaybolmasr ihtimaline kargr tedbir olmak
üzere,
gegtigimiz yrllarda oldu[u gibi bu yrl da "Emanet Hesabr" uygulamasrna devam edilecektir.
Bu gergevede;
a). "Emanet Hesabt" uygulamastndan yararlanmak isteyen hacr adaylartmrz. Mügavirlifimizce
gönderilen "Emanet Hesabr Havale Formu" ile ilgili hesaba istedikläri mebiagr Z,O nytit
ZO1Z
Cuma gününe kadar havale edebileceklerdir.
b). Bu hesaba para yattanlar; Suudi Arabistan'da Mügavirlipimiz denetiminde agrlacak olan
Muhasebe Bürolartndan, saat 08:00-18:00 arasr yatrrdLklan Avro kargrh[r (cari döviz kuru
üzerinden) sadece Suudi Arabistan Riyali alabileceklerdir.
c). Kalan paralan ise, haulartmqrn lamamrrun Almanya'ya dönüSlerinin tamamlanmasmdan
sonra yauh olarak bildirecekleri banka hesaplanna Avro olarah havale edilecektir.
3.Hacr adaylatrmrnn pasaportu, ugak bileti ve kalan di[er evrakr uguqtan önce hacr adaylarrmrzrn
bizzat kendilerine grup din görevlisi tarafindan havalimanrnda teslim edilecektir. Hac
Organizasyonumuz bir seyahat acäntesi konumunda defiildir.
4. Hau adaylanmrz. internet sayfamtzdan kendileri ile ilgili güncel bilgileri (ödeme durumu,
kafile
ve grup bilgileri v.s.), kayrt numarasl ve do[um tarihini girerek ogrenebilirler.
5. Suudi Arabistan mahalli kuruluglarrndan veya
olumsuzluklardan Mügavirligimiz sorumlu degildir.
vr.
inrinar
BiLGiLERi
ugak girketlerinden kaynaklanabilecek
:
Organizasyonumuz ile ilgili ivedi konular veya uygulamada dogabilecek tereddütler igin agalrdaki
bi
I
gi
lerden y ar arlanar ak gerekl i irtib at sall anab i lecekt ir.
Yazrqma Adresi
Telefon
Faks
internet
E-posta
Müracaat/Kayrt
N. BANKA
Hac igleri Yürütme Merkezi Köln
Subbelrather Strasse I 7
50823 Köln
0221 -86997 94
0221 -86 997 84
www.ditib.de
[email protected]
www.ditib-hac.de
giI,CiI,NRi
:
2014 Yrh Hac Organizasyonumuzakatlacak olan hacr adaylarrmrzrn ön kayrt ücreti ile kesin kayrt
ücretini yatrracaklarr banka hesabr aqafirda belirtilmigtir.
Ahcr
Banka
Konto
BLZ
IBAN
BIC
Rat fi.ir Religiöse Angelegenheiten
Commerzbank - Köln
125 8s0 800
370 400 44
D83637 0400440 I 2s 8s0800
COBADEFF3TO
EK:1
nöTcn KAYIT MERKEZLERi
1.
Diyanet igleri Türk islam Birli[i (DiTiB)
Subbelrather Straße 17, 50823 Köln
Tel:0221186 99 794,Faks:022U86 99 784
2.
Diyanet igleri Türk islam Birli[ilDiTiB - Merkez Camii)
Wiener Straße 12, 10999 Berlin
Tel:030/618 65 10, Faks: 030/61123 t2
3.
Divanet igleri Türk islam Birligi (DiTiB - Türk gehitlik camii)
Columbiadamm 128, 10965 Berlin
Tel: 030/692 ll 18, Faks: 030/695 04203
4.
Diyanet igleri Türk islam Birligi (DiTiB Farih Camii)
Rheinhausener Str. 17, 47239 Duisburg/Rumeln
Tel:02151/40 00 21, Faks: 02t5ll93t 8l l9
5.
Diyanet igleri Türk islam Birligi (DiTiB Ulu Camii)
Osterfelder Str. 164, 46117 Oberhausen
Tel: 0208/89 20 05, Faks: 0208/620 30 74
5.
Diyanet ipleri Türk islam Birligi (DITIB Merkez Camii)
Helenenstr. 37, 45143 Essen
Tel: 0201162 37 31, Faks: 020t162 34 24
7.
Diyanet iqleri Türk islam Birligi (DITIB Fatih Camii)
Sandstr. 726 C, 45473 Mülheim An der Ruhr
Tel:0208147 03 70. Faks: 0208/47 989l
8.
Diyanet igleri rürk islam Birli[i (DiTiB - Mevlana camii)
Büdinger 1tr.2,61118 Bad Vilbel
Tel: 0610/1 6 52 80, Faks: 0610/150 54 03
9.
Diyanet igleri Türk islam Birligi (DiTiB - Frankfurt Merkez camii)
Münchener Straße 21. 60329 Frankfurt
Tel:0691242 66 00-2, Faks: 069/2 42 48 707
10'
Diyanet iqleri Türk islam Birligi (DiTiB - Merkez Mescid-i Aksa Camii)
Borstelmannsweg 68, 20537 Hamburg
Tel:040120 90 66 06, Faks: 040/20 90 66 07
11.
Diyanet iqleri Türk islam Birlifi (DiTiB - Eyüp Sultan camii
Inde Tarpen 122,22848 Nordersted
Tel:0401523 8l 08, Faks: 040/523 t3 03
12.
Diyanet iqleri Türk islam Birlifi (DiTiB
Bahnhof Str. 107,31515 Wunstorf
Tel: 0503117059215
13.
Diyanet igleri Türk islam Birligi (DiTiB - Eyüp Sultan camii)
Chemnitzer Str. 10, 30952 Ronnenberg
Tel:05111262 64 14. Faks: 05 ltl262 66 t9
-
l0
Aksa Camii)
14.
Diyanet igleri Türk islam Birli[i - (DiTiB Ayasofya Camii)
Am Bruhrain 15, 76676 Graben Neudorf
Tel:07211618 42 64,Faks:0727185 32 43
15.
Diyanet igleri Türk islam Birlifi (DiTiB Merkez Camii)
Käppele Str. 3, 76131Karlsruhe
Tel: 07211623 69 01, Faks: 0721169 74 5l
16.
Diyanet iqleri Türk islam Birlili (DiTiB - Selimiye Camii)
Schaffhauser 8, 66333 Völklingen
Tel: 06898/213 80, Faks: 06898124189
17.
Diyanet igleri Türk islam Birli[i oirie - Eyüp Sultan camii
Queichheimer Haupt Str. 8, 76829 Landau
Tel:06341195 02 31,
18.
Diyanet igleri rürk islam Birli[i (DiTiB - passing Hacr Bayram camii)
Planegger Str.18a, 81241 Münih
Tel:089-89 62 35 74, Faks: 089/89 62 35 77
19.
Diyanet igleri Ttirk islam Birli[i (DiTiM - Merkez Camii)
Schanzenbach Str. 1, 81371 Münih Untersendling
Tel:089172 05 93 43, Faks: 089/72 06 98 38
20.
Diyanet igleri Türk islam Birligi (DiTiB Merkez Camii)
König Ludwig Str. 7, 45663 Recklinghausen
Tel:02361-71899, Faks: 02361165 7t 43
21.
Diyanet igleri Türk islam Birli[i (DiTiB Merkez Camii)
Bremerplatz 42, 481 5 5 Münster
Tel: 0251166 58 10, Faks: 02511135 52 39
22.
Diyanet iqleri Türk islam Birligi (DiTiB - Goldene Moschee)
Bahnhof Str. l l, 91126 Schwabach
Tel: 091221790 7 6 04, Faks:09 t221790 7 6 05
23.
Diyanet iqleri Türk islam Birli[i (DITIB Eyüp Sultan Camii)
Kurfürsten Str. 16, 90459 Nürnberg
Tel:091114216 56, Faks: 09l l/418 04 06
24.
Diyanet ipleri rürk islam Birligi (DiTiB Mimar Sinan camii)
Steingrube 4, 7 4343 Sachsenheim
Tel:07147-27419 19, Faks:O7147-274 19 20
25.
Diyanet igleri Türk islam Birlifi (DiTiB Mevlana Camii)
Martha Munz 3,72574 Bad Urach
Tel: 07125140 74 77, Faks: 07t25115 58 23
1l
Download

Bilgileri indir - ditib