MUHASEBAT
VaktfBank
BANKAYA GiTMEDEN,
iNrrnNrrrEN ODEME YAPMADAN,
DEKONT GONDERMEDEN GUMRUT VTNCiSi OUNUTNiN TEK YOLU
GUMRUKKART'TA!
Giimriik Kart Nedir?
)
)
)
Giimrtik vergisi ddemelerinizde kullamlan ve kapah dewe gahgan bir ticari karttrr.
VakrfBank POS'u bulunan giimriik saymanhklannda kullamlrr.
)
Sadece kart sahibi firmanrn beyannameleri ile
Nakit, bloke gek veya vergi tideme dekontu gerekmeden, firma hesabrndan online olarak tideme
yaprlmasrm sailayan bir rideme aracrdrr.
ilgili giimriik vergi tidemelerini gergeklegtiren, %
100
giivenli bir karttrr.
)> GiiLrnriik vergisi <idemenin en giivenli, en hrzh ve en kolay ycintemidir.
sffii.'firl
GAZiAM.E?
I
MUHASEBAT
r!itr!Fr"cL
VaktfBank
cE\E-
Gfl
mkart'rn Avantajlarl
F
Bloke gek diizenleme, nakit taqrma, dekont almak gibi zaman kaybettiren i;lemlere gerek olmadan
Odeme yaprlabilir.
)
Odeme online olarak, firmanrz hesabrndan gergeklegir.
>
Kartln POS makinasrndan gegmesi ve gifre girilmesi ile iglem tamamlamr.
)
)
Herhangi bir ewak, dekont, nakit tagrma ihtiyacr bulunmamaktadtr.
F
Giimrtik iglemlerinde herhangi bir evrak kontrolii gerekmedifiinden, igleyig kolay ve htzltdtr.
Aynr hesaba balh birden fazla kart verilebilir ve farkh giimriiklerden aym anda iglem yaptlabilir.
B(rr r'rrrlR
2
SZIANTi?
r-I-I
Ar
ithalatl hangi ilden veya hangi giimriikten yaparsanrz yaprn iidemeyi anlnda Gaziantep
Giimriik Saymanhflndan Giimkart'la yapabilir, zaman kaybetmeden ve baqkaca bir igleme gerek
olmadan hemen emtianlzl millilegtirebilirisiniz.
Ort oh*O a"ilgi*[Vfub
9 *iantep'tc W"".
..
--
.,
L=
3
MUHASEBAT
VaktfBank
cUMRtrK-KART
iglnrrmni
Gumriik geliri tahsil eden muhasebe birimi vemelerince veya bunlar adrna tahsilat yapan mutemetlerce
tah:ili veya emaneti gereken giimriik vergileri ile di$er giimrtik gelirlerinin nakit para yerine "debit kart"
(GUMKART ) adr verilen elektronik para kartlan ile Kamu Hesaplan Bilgi Sistemi (KBS) iizerinden tahsil edilmesi
ve muhasebelegtirilmesi amacryla T.C. Maliye Bakanh[r Muhasebat Genel Miidiirltigii, T.C. Baqbakanhk GiimriiLk
Miiste$arhgl ve T.Vakrflar Bankasr Genel Miidtirl[gti arasrnda protokol imzalanmrgtrr. Buna gdre bankalar
aractpyla yap rn tahsilatlar sakl kalmak kaydlyla; beyarmameye dayah giimriik vergileri; nakdi teminat; tecil,
tehir kapsammdaki vergiler; giimflik mevzuatlndan doian her tiirlii ceza tahsilatlan ile memur yolluklan; fazlt
mesai iicretleri ve ulagtrrma gegig belgesi iicreti gibi beyana tabi olmayan giimriik gelirlerini kapsamaktadrr. Gergek
kigilerin yurtdtgmdan kendileriyle birlikte getirdikleri gitnriik vergisine tabi mallara iligkin iglemler bu uygulamanrn
kapsamr drgrndadrr.
Bu uygulama ile;
-Giimrilk gelir tahsilatlannrn Kamu Hesaplan Bilgi Sistemi(KBS) iizerinden girilen Gtimriik Tahsilat
ekramndan yapr lmasrna imkan satlanmasr,
-Tahsilat iglemlerinin anrnda elektronik ortamda say2000i sistemine aktanlarak muhasebelegtirilme
iglemlerinin dopru vehrzh bir gekilde yapabilmeleri;
-GUmkart kullammmr yaygrnlagtrrarak, nakit tahsilatrnl en aza indirmek, muhasebe birimlerinde nakit
miktanm en aza indirerek giivenlik ihtiyacrm azaltrnak,
-BILGE sistemini kullanma mecburiyeti ortadan kaldrnlarak bu sistem ile ilgili risklerin
kaldrnlmasr,
srir r.,,,rp
4
9"trnNTii
ortadan
\=il
*r
VaktfBank
-Elle ahndr diizenleyerek tahsilat yaprlmasrnrn kaldtnlmast,
-Qekle tahsilattan kaynaklanan gek iadesi iglemlerine gerek kalmamasr,
-Bankacrhk hizmetlerinden daha fazla yararlanmak suretiyle iqlemlerin azalmasrna balh olarak ktrtasiye
ihtiyaglannr azaltrnak,
-intemet baglantrsr bulunan herhangi bir noktada tahsilat yaprlmasrna imkan sa[layarak, tahsilat
iglemlerinin elektronik ortamda yaprlmasrnr yaygrnlaqtrrmak.
G
iim rti
k Tahsilat Sisteminin
kullanrlmasrna iliqkin bilgiler aqalrda agamah
uun...D.r 6.n.r ua(r0rrocr x.r! H.r.pr.r' llltl sl.t.nr
olarak agrklanmrgtrr.
A- KAMU HESAPLARI BILGI
Drurddrq...idh
slsTEMl (KBs-Gumriik) GlRl$
Muhasebe
Birimi yetkilileri
www.kbs.gov.tr internet adresinden KBS
sistemine baf,lanrp, say2000i kullanrct kodu ve
gifreleri ile giriq yaptrklarr zaman a$agrda
gdrtilen kimlik ydnetimi ana sayfastna
ba!lanarak, kullanrcr tanrm lama ve
yetkilendirme(rol tanrmlama) iglemlerini
yapabileceklerdir.
rdEE n
CfZIAI\ITE?
I
r-I-I
VaktfBank
I-
tr
KULLANTcT TANTMLAMAvB yprxir,eNniRME(RoLTANIMD
Giimriik geliri tahsilatr yapan muhasebe birimlerinde, KBS sistemini kullanarak tahsilat yapma yetkisi
verilen kigiler muhasebe birimi yetkilisi tarafindan yetkilendirilecektir. KBS sisteminde tahsilat yetkisi verilmesi,
ye&inin geri ahnmasl tamamen muhasebe yetkilisinin sonrmluluSundadrr.
KBs-Gitnrtik Sisteminde tahsilat yapmak iDere vemedar ve mutemet olmak iizere 2 tiir kullanrcr
ongoruknusttir.
Mutemetler: Muhasebe birimi adrna giimrtik geliri tahsilatr yapmak i.izere sayman mutemedi yetkisiverilmig
bulunan ve ilgili glmnik miidiirliigiinde istihdam edilen kamu g6revlisi durumundaki kullanrcrlan ifade eder
Vemedar: Muhasebe biriminde ana veznede yada ilgili giimriik sahasmrn fiziki durumuna gdre ayn
mekanda giirnriik geliritahsilatr yapan muhasebe birimi personeli olaa kullanrcrlan ifade eder.
bir
Muhasebe Birimi Yetkilisi tarafrndan tanlmlanan kullanrcrlann gifreleri elektronik posta adreslerine
gtinderilen KBS girig gifrelerini kullanarak tahsilat ekranrna batlanabilirler.
I-Tahsi lat Yapacak Vemedar ve Mutemetlerin Yetkilendirilmesi
Giimriik Muhasebe birimlerinde ve Giimriik geliri tahsilatr yapan muhasebe birimlerinde, vemedar ve
mutemetler, muhasebe birimi yetkilisi tarafrndan a9alrdaki qekilde yetkilendirilir
Bai
o
L
NSIrtl{
qvtr4NrE?
s-I-Illi,riiin{r
I
VaktfBank
-KimlikYdnetimi/Yetkilendirme biili.imtinede Kullanrct Tanrmlamaekanr a9tlr.
Ei. llnE Gnirrir Sarffi
r.fi
()-.O trts6Phnp -^,-,1v kt6
F' E,C.ntlr-BlrdD
I
*rtrQoo@
,E
hU;'
Muhasebat Genel MgdiirlrlE0 Kamu Hesaplarr
F.h...b.
{
Gtm.nl
lariri
r:s!
.:r;-',*,"^.,-,
J Y.ddci&ttc
g I r,lut m.d,k Tlniml!
ro..r",r.-,dr.
ycnr
nlrk Hidnilii6n
IEIEIEItrIEE
xsl.n6 r.n.ml.
l- t"i &r.-IE_-l
']",,..,",,,.-o"-I.cKnt.kiorur.,.lG(ull.n('A66.
Burada, ilk defa KBS sistemine tanlmlanacak olan kiqiler yeni kullanrcr ekle bunrna basrhp T.C.Kimlik
numaralan (TCKNO) alanrna yazrhp bulbutonuna basarak sorgulan[.
DCiLKsLITIR
cAzt^M.E?
,ffi-
I
Kiqinin a& soyadr bilgileri ekrana gelir. $ifre g6ndermek igin
e-postaadresi alanr doldurulw ve kaydet butonuna baslhr.
lc)o'
a
v.EEt
I
Kullanrcr tanrmlama iglemi bitirilip Rol atama iglemi yapabilirsiniz uyansr geldikten sonra TC Kimlik
'rol ata" butonuna basrlrr. Bu
sayfa aym zamanda sisteme kayrth kigilerin bilgilerini sorgulamak yeni rol eklemek veya rol silmek amacryla
Kullantct Arama sayfasr olarak da kullarulr. Aranacak kiqinin T.C.Kimlik Numarasr yazhp ARA butonuna
basrldrlrnda, Kiginin adr, saymanhk kodu , kullanrcr rolii, kurum kodu bilgileri ekrana gelir.
numarasr ve saymanl* kodu do$ru olarak ekrana gelen kiqinin roliinii tammlamak igin
8
I
xas ,
bl{
ru..*n
D6
@tlu srtuEirlts l..F
Yrhr
O--O D,B{A!-frsr".r*|rD*€
Mu
haseb!l
Ycn'
Gsn
el
MOd
! rl0E
!
Ka
fr.
+a-t-
mu He3aplar r Bilgi Sisteml
lull.n& I.nr l.
r.crhul ft
'E
d.
&L*
f i,'u,e I E
iitarotorg9. -'l
:16s6r67ser
j:fl:
3s5c
"Rol Ata" butonuna basrhp giimrtik mod0lii segildilinde
gdiEfin
CAZI^M.E?
t
Agrlan arayiizde veznedann veya mutemedin tanlmlanacagl giimriik muhasebe birimi ile ballt
mutemetlikler listelenir. itgiti tigiye bunlann hangisinde, hangi rol tanrmr yaprlaca$ segilir ve kaydet butonuna
basrlr.
o'orfr
clildsn'dranuau
rE_l rEt
Tammlanan ve rol atamasr yaprlan kigilerin onaylanmasr gerekmektedir
h
dr
oln,
*r-*
tg
Yrn
O-. 0 d d6 j)^*effi
tfo- A
A-
i a. ")
lluha!abal Gon.l Urid!.1000 K.mu H€3.pl.rr Bil9l Sisleml
rr!dt-_arri!
10
VaktfBank
Onaylama ekanrndan
Giimiik bOliimii segilir. Kiginin bilgileri ekana geldilinde "kurum roller" butonuna
basrlrr.
x0S
' luc.osoft lnrerrEt t-rphrer
ilgili birimini ve roliinii tanrmladrlrmrz kigiyi "onayla"
tanrmlanmrg kiginin roliinii silmek igin ise genebu sayfada,
butonuna basarak onaylanz. Daha 6nce rol
"Sil" butonuna basrhr.
Kimlikydnetimi ile ilgili aynntrh krlavuz daha sonra yayrnlanacaktrr.
MUTEMETLIK TA.I\IMLAMA
Yeni Mutemetlik Ekle
boliimiinden yeni tanrmlanacak
mutemetlik isim olarak tanlmlanlr.
B urad a tanrmlanmrg olan
yui.t.o.t
G.n.l MiC0rl!00 Kanu H...pl.tr
Bil9l Sr.t.mr
mutemetliklere, yukanda anlatrlan
gekilde, kullanrcr rol tanrmlamast
yaprlrrken ilgili kiqiler mutemet
olarak tanrmlanrr.
11
x-I-Iy.quiiiAr
Yenl l.lutemetllk Tanrmlama
,oq
lsh...b.r G.r.r
lud0rruCo
*!-
(.ru H...01..' Brltr !r.t.lnl
Onayh Kullanrcrlar sayfasrndan muhasebe birimi adrna tahsilat yapma yetkisi verilmig olan kiqilerin listesini
gorulebilir.
ll.
12
{
CNZi NTiP
siFRE DEEi$TiRME
--J Ydirnim
rtutqid& rn ri.
: .-J ftr.r. rlmb
x',[&o lddlqi
-)ffi
$ifre def,igtirme iglemi yukandaki formdan yaprlmaktadr
B.GI:IMRUK GELiR TAHSILAT I$LEMLERINE GiRI$
Muhasebe yetkilisi tarafindan tammlanan ve vemedar veya mutemet olarak ye&ilendirilen kullanrcrlar,
aqagrdaki qekilde Kamu Hesaplan Bilgi Sistemine (KBS-Gitnriik) girig yapabilirler
l - Her hangi bir web tarayrcr programrnrn adres gubutuna, "http://www.kbs.gov.tr" adresi yazrlarak,
Enter
tuguna basrlrr. Aynca muhasebat.gov.tr sayfasmdan "KBS Uygulamalan" sekmesine hklanarak da bu sayfaya
ulaqrlabilir.
2- Ekrana gelen sayfada yetkilendirilmig olan kigiler Kullanrcr Kodu ve gifresini yazrp GIRI$ butonuna
basarak sisteme baf, lanrlrr.
sd ;;n
GiZiAl.rTE?
T
3-Kullanrcrnrn tanrmlanan
roliine gtire,
vezn edar olarak
tanrmlananlar "veznedar" linkine,
mutemet olarak tanrmlananlar
"mutemet" linkine trklayarak tahsilat
ana sayfasrna ulaSabi lirler.
fgrrre-l
e,- E:::=i---------l
@
lr.DF r.trn$. iuh.eb.r G.n l indOdtrln (c) r|.r h.rr, erlldE I lktbln I Y..rtm I Ad s.yl.
Iui...b.r
14
G.n.r Iddiirrue u
x.i! B...Dr.t
arrer
!r.r.nr
,sl
VaktfBank
&rru BEs pl^lr Bi-cl sisrErdrE
Hog GELDhdz
K.mJ ,t*.DLn 6119r s'.r.h" nil igLmLnn h.r..nr tinmhn E muhE.b. brnn.t ruhn^' t k br. otor.syon s6t.mr lg^d.
bnto.l€atdn l( h.rr.d brnmLn iL huheh. bi.ihh.i .chd. .Lldrcnik il.tiah ort hr t ahruk .m&yl. M.liy. Pr.l.ildr
r{uheb.t G.El Hndorliiiii t r.fintLn C.llsrnhn otod.yon ti.t n'dn.
Bo rEt.h ., 66li bLhLE ilbkjn bbiL. h.rc.m. UrimLnnd. hboy.r ort D'..h [email protected]; bo tlC&. .lektMik o.t 6d.
muneb. bl^orc .[email protected] E muhab. k yd ob6k lonud.ndhhbil Glnr. Aynr ..mnd. 50tB qyr! rGmu ri.li Y6.cthi *
xonkol x..unutun 6,.
mad6 hokhu !EcaiE., tLvl.t muheb€ih.
blCr v. r.lor|. m muh.€.t y.tkrliLri t.GfidLn
'h*,n bilci iht'v.C.. .hhk obr.k k rrLn tiLelsr,
'fti
d'ra[ oL..k k tu ir...Lnd
E^l,tB saLlrok E t!6r - .L!t.k or!EnLn.'.
6u
€.m.d., $y2oooi g5ts.in&
h.y*.
Csg.
nm m..t bord$bnnn h.@ru bmhn L.J&d.n 6t.r..t o..nn<bn ah.,!E El6i
n6 [email protected] &.dE ind'Ebrlr!.t qn, ild.c y6nnnd.n b.i!' ldonurr. msha.!. btntt ilc kllhn'o
r..rdLlri.$'n y.Oimq olrlB OEckrul<t.dir.
O{.. t r.ft!., batc. uyluLmhnM 'l'*rn .rro.Ln. .[email protected] ort od. d.ji edSlG bimLdE .ld.nL6k Dut!.
.rb6l{n E -yd.hlii'n' .[email protected] az.ll'ld. 6.bm* q6r'd.rilm6 vG h.,t! Lon llk br.i [email protected], ketn hsbl.
bu uyglt d 'L od.ck lEnd€rdEi h.lt.@ tirimt rinin bnE q'd.n E 6d.Nl E| nl.nn. il6lo. uheb. 6ootL.nr
uyoub,tt.gF
adeindln.nhl ol.6k.r.Ukc.kL.d'r.
Y.kn bi. e.Lekt.. 5018 sy r K.mu l.l.[ Y6n tmr v. Kdtrcl K.nunuhun B.ttnl]06r! v.rd'ar o.Gl ],onetm binmi.nnin Nri
hufr.ru v. y.yhLmr strcvinm tln ol.r.k y.nru f.irilebl,lB .@yE, 'ht.rri.t o.t.Drd. Eh.lli i.llcLE.it
nu y6nchk C.l'ltihl.n uyquLm .L kllLnrru .cJdk orup, d.v.m'.d. b.rk
rul v.nhnn .r.rt .lEi vc konsl
uycuLdLd. &v..r. lhrdlsr,
rstlti.tikr.rini
Ar 5Et.6in s.a*l' tir r.ldd. b€t ttn
ylnru g€ihl@.i ollf .z Et,Eld.d|r.
[email protected] 0lk6e
h.r,rrlr
dEnr
s yc y!.ntllms
.esn.lan, Geer ilodunrroomu .luy!ruLnn'. t.kip .diLEk s.E!rn'^
diliyorum,
4-Tahsilat sayfasr agrldrlrnda ekrana gelen menti ve yaprlabilecek iglemler a$agrda krsaca ag*lanmr$hr.
raiJ"i,iirr
GfZTAN-.EP
I
VaktfBank
N-I-Iy:qln#Al
Beyanname Tahsilah: Beyannameye dayah giimriik gelirlerinin tahsiledileceii biiliimdiiLr.
Beyanname Drsr Tahsilat: Giimriik mevzuatrndan dolan her tiirlii ceza tahsilatlan, beyannameye dayalt
alman depozito ve teminat ile memur yolluklan, fazla mesai i.icretleri ve ulaqtrrma gegig belgesi iicreti gibi beyana
tabi olmayan giimrtik gelirleri ile gergek kigilerin yurtdr$rndan kendileriyle birlikte getirdikleri gtimriilr vergisine
tabi mallara iligkin nakden tahsil edilen giirnriik gelirleri bu btiliimden tahsil edilir.
Ahndr Kontrol Raooru : Yaprlan tahsilat iqlemlerinin gunliik diikiimii ahnabilir. Yaprlan tahsilata ait iqlem
numarasr iizerine gelinip ahndr butonuna basrlarak ahndr numarast verilebilir.
Onaysrz Beyannameler: Tahsilat iglemi tamamlanamamrg beyannameler buradan sorgulamp onay
iglemi tekrarlanmak suretiyle tahsilatm tamamlandrgr btiltimdiir.
rrr-rAHsilAr sisrruiNiN i$r,rvi$i
BEYANNAME TAHSiLATI: BiLGE sisteminden diizenlenmig olan beyannameler bu btiliimden tahsil
edilebilir.
l-Beyannamenin Sorgulanmasr: Miikellef tarafindan ibraz edilen beyanname iizerindeki beyanname
numarasl,
sifl i-rir-irR
16
CAZIANTEP
AT
DGU
Beyanname no alamna girerek sorgulandrglnda
VakrfBank
BiLGE sisteminde beyannamenin tahaklGk etmi$ olan
giimriik vergileri ekrana gelir.
I
Bctan. Dtr Tahs.
On!ysrz Bayrn.
Ahndr Rrporu
Kullanro i5lemlen
lUnvanr
I
I
lenrAx
UUJSLARARAST
lilAK.GUti.TUR.HlZ.lg VE DtS
lrtc.r-ro
Vcrgi
l{umardr:
364 0216 356
|soo,
lourumu
r
VERGiLER
(od I
lgrklama
10
Gumruk V.rgisi
40
Krtsn. Oclcr V.rgiri
I tutar
63 3.80
636.36
I
ro
AT
VaktfBank
0G!
2-Odeme Tipinin Segilmesi: Tahsilatrn Giim-kart, kasa,
mahsuben veya muhasebe birimteri arast mt yaptlacalt segilir.
Beyanname tahsilah oldulu igin, kasadan tahsilat yaprlmayacak,
veznedarlar Giimkartla veya MBAi ile tahsilat yaprlabilecekler,
oornr Srxd
fl*ro
@cu"*nr
mutemetler ise yal-mzca Giimka( ile tahsilat yapabilecektir.
-Pos cihaz no segilmesi:
say2000i Muhasebe Modiiliinden Diler iglemler/Giimriik
iglemleri/lJye iqyeri Bilgileri Giriq Formu'ndar girilen pos cihaz
numaralanndan Gumkart tahsilatl yaprlan pos cihaztntn numarasl
Pos cihlz
r{o
Ooeue
l
03
lr,r5o
Ll
gexli
segilir.
2.1-Giim-kart ile tahsilat:
2.l.f-BiLGE sisteminden yaprlan sorgu sonucu ekana
KASA
Oto.iz.ryon Kodu
gelen tahakkuk tutarlarlnrn, turleri itibariyle, ibraz edilen Rcflrlnr llo.
beyannamedeki tutarlar ile egitlilini denetleyip tutarlann e$it pos cih.z rito
oldugu tespit edildikten sonra, miikellefin ibraz edecetr
GUMKART PO.S cihazrndan gegirilecek, tahakkuk eden toplam
GUI'lK ART
f}51m1
lmlr4rsol
tutar P.O.S cihazrna girilecektir. Yaprtan iglem Banka merkezi tarafindan onaylandrlr takdirde PO.S cihazr, yaprlan
iqleme iligkin olarak, iki niisha tahsil belgesi (slip) iiLretecektir.
(Herhangi bir sebeple-PO.S cihaztnayanlq tutann girilmesi ve bu tutara iliskin olarak hatah tahsil belgesi ahnmast
durumuida, aynr GAMKART tekrar aynt P.O.S cihaztndan geqirilecek, hatah girilen tutar girilerek iptal iSlemi
ltapiacakttr)
I
?
VakfBank
2.l.2-Tahsil Edilen Tirtar iqin Bankadan Teyit istenmesi: P.O.S cihazrmn iiretecegi tahsil belgesi
ve Otorizasyon Kodu ise tahsilat formu iizerindeki ilgili alanlara girilip ONAY
iizerindeki Referans Numarasr,
butonuna basrlr.
2.1.3-Tahsilat igleminin Tamamlanmesr: ONAY butonuna basrldrlrnda, arka planda gahqan webservis
teknolojisi ile BiLGE sisteminden beyannamenin sorgulanmasr sonucu ekana gelen tutarla P.O.S cihazrndan
yaprlan iqlem igin, elektronik ortamda Banka sisteminden teyit isteyecektir. Teyit isteline olumlu cevap dtlnmesi
halinde, 6nce BiLGE sistemindeki beyannamenin blokesi kaldrnlr, daha sonra bankaya gidilip ilgili tahsilat iglemi
kesinlegtirilerek, tahsilat iglemi tamamlanlr. Bu durumda ekrana iglem tamamlanmlgtlr mesajr gelecektir. Ekana
girilen deterlerin hatah olmasr veya daha tinceki bir tahsilat iglemine ait olmasr durumunda sistem, iglemin devam
etmesine izin verrneyecektir.
2.1.4-Alndt Belgesi: Ekana gelen ahndr butonuna basarak iki nUsha alndr belgesi diizenlenecek; bir
diler niishasr ise sa)rmanhkta muhafaza edilecektir. Tahsitat iElemi onaylandrlr.anda,
say2000i sistemi BiLGE sistemine ve Banka sistemine elektronik bilgi gdnderecektir. Bu bilgi ile birlikte BiLGE
sisteminde ilgili beyanname otomatik olarak kapatrlacak, Banka sisteminde de ilgili tutar biitiin deiigiklik
niishasr miikellefe verilecek,
iglemlerine kapatrlacaktrr.
2.I.S-Tahsil Belgesi: Tahsil Belgesi Tiirk Lirasr cinsinden iki niisha olarak diizenlenecektir. Tahsil
Belgesinin bir ntishast, GUMKART numamsr ile tahsil belgesindeki kart numarasrnrn uygunlulu kontrol edildikten
sonra ilgiliye verilecektir.Tahsil Belgesinin dif,er ntishasrnrn arkasr iglemi yapan g0revlilerce adr soyadr ve unvant
yazrlarak imzalanacak ve muhasebe biriminde muhafaza edilecektir.
19
2.2-Muhasebe Birimleri Arasl Tahsilat iglemi: Yalnrzca vemelerde yaprlabilir. Beyanname tutan
oncelikle muhasebe servisinden, muhasebe birimleri arasr hesabr kapahltp, kargrhf,r beyr"name tutan emanete
ahnacak, daha sonra veznede, beyanname sorgulamp, tahsilat ekamnda bilgileri gOrtintiilendikten ve doprululu
kontrol edildikten sonra,Odeme riirii olarak
Miikellef tarafindan ibraz edilen beyanname iiaerindeki beyanname numarasl ile KBS iiaerinden
sorgulandr[r halde, BiLGE sistemi ile ballanhda meydana gelen sorunlar nedeniyle beyannameye ait bilgiler
ekrana geg gellyorsa veya hig gelmez ise, gewimdrgr beyanname tahsilat ekranl otomatik olarak agrlacaktrr.
Dolayrsryla, BiLGE sistemi ile ba$lantr kuulmadan gewimdrgr (offiine -manuel) olarak beyanname tahsilatq istege
KBS sistemi iizerinden yaprlan
baf,h olarak delil, bafilantrda meydana gelen
da yaprlabilecektir.
beyanname sorgulama iglemine BiLGE
teknik
sistemindenceva
lqleyigBigimi:
I - Beyanname tahsilat ekanmda beyanname numarasr ile sorgulama strasrnda gii,rnriik web servisinden geg
cevap gelirse veya giiLrnriik web servisi hig gahqmryorsa, Ekana girilen 16 haneli beyanname numarasl ta$lnarak
rkinci bir tahsilat ekram agrlrr. Bu ekranda beyanname numarasr defigtirilmez.
2-
Beyanname iizerindeki vergi numarasr
ilgili
alana girilerek sorgulantr ve
miikellefbilgileri ekrana gelir.
3- Beyanname igerif,inde olmasr gereken vergiler segilerek karprhlrndaki tutarlar beyannameye uygun
olacak qekilde yazrlr.
4- Beyanname tutan miikellefin giimkartrndan gekilirek otorizasyon ve referans bilgileri ilgili alanlara
I
sffiiin
w#ji"#
/-d.i\
.,'-a{,
MUHASEBAT
VaktfBank
5- Onay butonuna basrlarak Vakrfbank web servisine bafilamlr, tutar kontrol edilir ve sonug olumlu ise
KBS veritabanrnda ekana girilen beyanname numarasr ile bir kayrt
giiLrnkart tahsilat iqlemi iptale kapatrhr.
oluSturu lur.
6- iglem numarasr iiretilmesinin ardrndan ahndr butonlan ekranda giiriiniir. Yaprlan tahsilatrn tiiriine gdre
Gelir veya Emanet Yazdrr butonlanna basrlarak ahndr ddktiliir. Ahndr makbuzunda agr-klama olarak beyannamenin
it-
a*,6
c^zt*M.i?
l
zt
MUHASEBAT
VaktfBank
GEIEL
M!D!FIUC"
BEYANNAME DISI TAHSiLAT
l-Vergi No/T.C.Kimlik No sorgulanmasl: Miikellefin TC kimlik veya vergi numarasr girilerek sorgula
butonuna basrldr[rnda miikellefe ait kimtikbilgileri ekrana gelir.
KBS
BEYAT{HAxE
otgt TAHsiLAT
Gumnik Urgul.m.sr
D
Bcr.n. T.hr,
Bcyan. Drtr Tchi.
FiRMA BiLGiLERi
verqr llqtq'ftvtt
Numarafll+l
ll
2-Gelir Tiirilniin Segilmesi ve Tutar Yazrlmasr: Mtikellefin ibraz ettiEi tahakkuk belgesindeki gelir tiirti
segilip, tutar yazrlrr. Birden fazla gelir ttiLrii segilebilir.
r
sdr-*s?irL
CAZLAN:..E?
MUHASEBAT
VERGiLER
K.tsna
Tu
T0
52 - Ozd TU
/lI, -
er Ve.(isi
50 - Ozel
51 - Ozel
mvergisiUste-U
m vergisi liste-Iu
m VerCisi
roo.oo YrL
liste-lv
70 - Toplu KonLt Fonu
72 - Taitun Fonu
75 - In|r Eand.ol
76 - Pa.a Cezalan
77
lacak Para Cezalan
78 - Fara ltlesai
79 - Farz
Gelir
80 81 - GUlnrUk Merruab Waamca an T€minadaa
-O
C
82
83
87
88
89
90
91
- Cesidi emaneder
- Para Fa.ldan
- AoaCardrma Fonu
- Dioe. H.rElar
. Damga Vergrsi
- Gelir Vergisr
-G
Z.mmr
93.ozdTuketi
95 - ozel Islem
95 - 8a l* HGsesi
l0
- Gumruk
E
E]
65 - Yurtdq Haro
ropl.m
loo,lro YTL
3-Odeme Tipinin Segilmesi : Tahsilat iglemi Giim-kart, kasa
veya mahsuben segeneklerinden hangisi ile yaprlacair segilir
3.l-Tahsilahn Giimrlik Kart ile yap masr: Beyanname
Tahsilatr bdliinde anlahldrtr gekilde yaprlacaktrr.
si hste-l
dDEME SEKLi
KASA
@
orr**,
Otori2asyon Kodu
Rcfarans No.
B#xsE--EHiR
CAZTrI\NI.EP
B
VakfBank
d'I-}r^,irltiiilir
3.2-Tahsilatrn Kasadan yaptlmasr: Odeme tipi olarak Kasa
iqaretlenir.
6orur
SEKLI
Yeri Sorgu Gar
4-Onay iElemi: Beyannamenin sorgulanmasr sonucu ekrana gelen tutarla banka sisteminden ekrana gelen
tutann e$itolmasl halinde, ekrandaki kaylt ONAY butonuna basrlarak tahsilat iglemi tamamlanacak.
Otorizasyon Kodu
ODEME $EKLi
lszozse
Referans No,
GUMKART
PoS cihdz No
Ioalml---------l
RereransNo. Io5tq-----------l
Pos crhaz No
1031r+rs0!
03194250
otonza'yonKodu
lottYt I f
24
Yerrsrs,f.
cdii*-;tR
ClZTAl.,lTE?
I
iglemleriniz Tamamlanmr5trl!
I
MUHASEBAT
@i-------------
nI
h"n I
VaktfBank
S-Ahndl D0kiimii: Beyanname
tahsilatl bOliimtinde agrklanmrgtrr.
Ala& Num.aas 20080001.r46
Ahndl Raporu:
G[mkartla, nakden veya mahsuben yaprlan tahsilat iglemleri; iglem no, tarih, kimden tahsil edildili, gelirin
nitelifiini, almdr numarasr ve tutaflnl
lisielenir.
Iuh...h.l G...1 Indnrl0i0 K.nu H...Dt.rr Bllgl Sl.r.rl
r-l
tE
I
*..
,-.8
.,I
4n
'*.8
nE
".8
rg
oE
25
0naysrz Beyannameler:
Onay butonuna basrlmasrna ragmen, hatlardaki sorunlardan veya bagka bir sebepten dolayr iglem
tamamlanamamasr durumunda, sistemden grhhp, bu bdliimden ilgili beyannamenin iizerine gelinip yeniden
ONAY butonuna basrlacak.
E ffi.@E9.0cEr.Sn Ll
rr,-t+g.ffirc
t
Ns ERe !ntr.(Bt ncmr m*LDsr.
oir^ rG
Gr...rE{
yr&ra) EEEI..r
osroEla
ft
\ir
nc^s
tEsl.t BSnM vrq
qiFA E r!,lEnslxl. rqnmvlE
@o6r6.Crx003rz DIEA
lllr.ri
ril.rniB v.s
oalar5ooDaosa&
rEtrstE
I
r Glrrir
cd*r
Z
Z
a
Z
Z
Z
Z
@
Z
Z
IV-G TMKART ARACILIGIYLA YAPILAN TAHSiLATLARIN G TNLOK OLARAK
MUHASEBELf,$TIRiLMESi
KBs-Giimriik Tahsilat formlanndan, ilgili muhasebe birimi adrna, veznedar veya mutemetlerce gtin
boyunca yaprlan tahsilatlann muhasebelegtirilmesi iglemleri say2000i sisteminde, Muhasebe ModUlii/Diper
iglemler/Giimrtik iglemleri Bii,liimii alhnda bulunan formlardan yaprlmaktadrr. Aqalrda bu formlann isimleri yaprlan
iglemler agrklanmrgtrr.
r
sffixsl;iRgn-2,ff*Lr,"Ej
l-I-I!rtir4aigAT
cUNI-Ux
ransitat uuunstgrLrsrinue poruru:
KBS-GUmriik formlanndan yaprlan tahsilatlar; ilgili alana tarih girilip sorgula butonuna basrldrfirnda,
tahsilatr yapan kullanrcr kodlan bazrnda, gelir tiirii, ahndr numarasr, tutarve tideme tipi(giiLrn-kart, kasa, mahsuben ve
MBAi) ile tahsilat yaprlan miikellefbilgilerine gOre listelenir.
MUHASEBELE$TIR butonuna basrldrf,rnda; vemeden gtimruk kartla yaprlan tahsilatlar tahsilat yapan
kigi bazrnda 109 hesaba, kasadan yaprlanlar 100 hesaba, mahsuben yaprlan tahsilatlar ilgili emanet hesaplanna,
MBAiF tahsilatlan 333.99.37 hesaba (tahsilat On yiiziinde, yazrlan emanete alma tarih ]/e no bu hesabrn detayrna
yazdrnlacak) borg yaztlacak, giimriik gelirleri ise, gelir tiiriine gtire gelir hesaplanna, depozito ve teminatlar ile fazla
gahqmalar, memur yolluklan ise ilgili emanet hesaplanna vergi numarasr bazrnda ayn ayn alacak yazrlacaktrr.
Mutemetlerin yaphgr tahsilatlar ise TC Kimlik numarasrna gdre ve her bir mutemedin gelir toplamr ayn sahrlarda
olmak tizere,337 hesaba (detayda tc kimliknumarasr bulunmasr kaydryla) alacak kaydedilecektir.
#Fi nn
CAZIr+N-.EP
27
I\,4UHASEBAI
VaktfBank
cE\E. M!DU.IUC"
IUHASEEE I$LEM FISI
-Muhasebelegtirme iglemi yaprlan tarih tekrar sorgulandrgrnda -MUHASEBELE$TIRME
i$LEMi
YAPILMI$TIR" uyansr verilecektir. Eger bu tarihte higbir tahsilat yoksa, *MUHASEBELE$TiRME
YAPILACAK TAHSiLAT BULUNMAMAKTADIR" uyansr gelecektir.
MUTEMET CARi IIESAPKAPATMA: Tahsilat ve ddemelere iligkin belgelerbalh bulunulan muhasebe
birimine geldilinde Mutemedin T.C.Kimlik numarasr ilgili alana giritip, ilgili ay sorgulandrgrnda mutemedin yaptlgl
tahsilatlar, gelii ttirii krnhmrnda, ahndr numarasl, tarih, tutar ve ddeme tipi(giimriik kart, mahsuben, MBAiF ve kasa.1
ile tahsilatyaprlan miikellefi bilgilerine gOre listelenir.
r
Bm;;rr
sfr,ff*LT"Ej
i,4UHASEBAT
C{NTI MUC!FL!CU
VaktfBank
337 Hesap Kapatma butonuna basrldrgnda,3ST mutemetlikler cari hesabrna tek satrrda borg, tahsilat
tiirleri itibariyle toplanarak 600 hesabrn ilgili ekonomik kodlanna hesaplara alacak olarak
toplamr gelir
yazrlacakhr
daha bu
-Bu ekrandan "337 Hesap Kapatma" butonuna basrlarak muhasebelegtirilen tahsilat satrrlan bir
ekandan ve Tahsilat Muhasebele$tirme ekamndan sorgulanamayacak.
-cdfi;A'IR
g#,hItT"EJ
E
VakfBank
i,4UHASEBAI
G€NTL
M!O!FI!CL
iSlfuf nafoRU: Tahsil yetkisi verilmig
kullanrcrlar
tarafindan yaprlan tahsilat iglemleri, kullanrcrnrn hesabtnt kontrol
edebilmesi igin ve tahsilat bordrosu olarak kullanrlmak amactyla
ilgili tarih arah[rnda buradan ahnabilecektir.
o7oar2oos TARIHLI cARl KAY]TLART
l*rrr
,.r6!Ia
r-r.r
IY'T','TI'
lE(slf !E DEE
3*n fi
trB
rGflai Errflnl( $nAn vt
AEEI E! EX H,d
rE3Etl I
rdGrliB&IIE sr.i Yrt
Z(EU
,brEl r-I
sr&d.En urEinr i^9
lxr^r n
ri..€i$r{4'/EEt
nEr
ml5llbtl,vlF
50 5r r !OO.r 5-r PD C..
g)
xlixsrl rn
cAzfi4NTE?
lct
VakfBank
s-I-lnl,irditl*r
ALINDI KONTROL RAPORU: KBS-Giimriik modiiliinden
yaprlaa tahsilat iqlemlerinin tamamrnrn ve kim taraftndan yaptldtf,tntn
gdrtilebilditi ve atrndrlar ile tahsil edilen gelir ttirlerinin kontrol edildipi
birrapordur.
Alndl
od.nlc
B.E.d Kontd R.pod&
Tr.rtrr
Fz,!,,"]re
orq
r.au Ezo.rE-
. lffi Lld i.irtl n tort
. rbd o.ltd i.nrd R4m0lar i.aq
rrrrDr
I
I
.r!...1
jl ,i=-l -- l';l=l--l -- I.=:rtlEl--t
|
'-
:ii, ..
--^,i^r'T.1
-l--
lbr
I
--,.=rl
k
31
510-109 HESAP KAPATMA FORIVIU: GUMKART ile yaprlan tahsilat i$lemleri igin Vakrfbank-Emek
gubesinde toplanan tahsilatlardan Hazine Miistegarhir hesabrna aktanlan tutarlar igin her giin akgam saat:23:30 da
bankadan say2000i sistemine gelen elektronik ekstre bu formdan g0riintiilenebilir. Muhasebe birimi, kendi hesabrna
tahsilat yaprlan pos cihazlanndan yaprlan tahsilat iglemlerinin detayh olarak gttrundtigii bu form ile pos
cihazlanndan alman giin sonu raporlannr kargrhkh olarak kontrol edildikten sonra, muhasebeleqtir butonuna
basrlmak suretiyle 109 hesabrn kapatrlmasr yaprlrr.
16.109li?.drr lopt| x.pcfl Fo|fl
oryrdr :-----
-s!,Cguri
eh&'teo5rq.E..hbr(.r,16,roil4t[dddr.iElLE
[email protected]--+
dl6'el.,Di?d*&
p
r*
Download

gümkart uygulaması