o] lEF-a6L4 14:3s FİoiiltTER3iN
HnYF]T El]Yt]
5E Efa.:a7:]51E
T.C.
MER§iN vALiLiĞi
Il }(illi Egitirn Ntüdürlüğn
§jrİI
6133:502/604/5654l]5
Konu : Zengiİleştirilmi§ Kütüphane
(Z Kiiüphane) Bilgi Fomı.ı
24i1 1t20l4
.
.KAYMAKtr\MLIi]IN-4,
(Ilçe ırilli Eğitiın lllüdürlüğü)
Ilgi : Bakırıllğümlz
i r<J:J8',604
Heyat
i
Bo],11
i55ll05
Oğreıme Ge]ıel Müdiilüğünıin Z0ll l/20l4 tarih vö
"a,
ıIı
ü
azııı.
-',--,,,.
llgi
]raz, i{e Z Kütljplaıe]ere i]iFkld istatistiksel veri toplEnm.tsl afiacüyla oluşturulan
http:,',hbopayda§.nıeb.gov.lİ ioternel adıesiııce }el alaİ "z€ng;nleştiıi]miF Kiilüpha e
(Z-liütiıPb_aİe) Bilgi Forııu" İun }IudiltLuğ.]dtiüğ bağil tiin okııl/L-uıırıİar taroından
05.12,20tr L]uına gunü nesai bitimiıe kadar doldırrx]masl jsİeİmektedjt,
Bfukanlrğlmız Hayat Bo].u
Oğ,eırme Cenel Müdüıliiğiınün
httpr/hbopayda§.rneb.g0l_tİ inteIfret adıesinde yer alan ''ZenginLeştiİill1lış Kütiiphane
(Z-Kütfuhane) BilgiForınu" nun ;iLçeniz tıiıı okul,kurumlaI taüni darı 05,1:,201,1 Cuma
giinü mesüi bitimine kadal doldui,ıılrİas]irı İica edelim,
Ifasan
öUL
v4li a_
.
Il ı{il]i Eğitiü Müdürü
DACIIIM
Ğereği
ı
.
İIçe Kaymalamllklanna
ilçe ]!{il]iEğitim MuddfLiEii]
I.3
(
Evrak Kayıda Ahnm§tır.
Evrak Kayıt
Mg§ii llMi]li Eğitiü Miaiirijğii
DuEhıp,nal Llah GI,1( Etr:laf,
]i l30 Yğıjİhİ"},1ERsiN
e!o§ı! ] [email protected],e-Jv
\\ et : l]tP]]inFaf deb uo, k
Eu ev.ak g!r?n
i.t9kfuni[ h.ai]c
No:,
k*,./3#
Avnn! jı lriıİ. lçin; snhin O(Çu/v H.K.j
tlalnıBoy! Öğ.enne Ei?,r!cl jeti ŞObe Miidiinrjiü
t
haEih
yfrE]negilio]] iöemai] .om
5 i hİPjl^{!!3ör!!
rit i0
2,1)
]29lZ 8ı 8,1 Dahiıi]]zı
Faİ] {u]24)
]!] ]5 l8_!9
nl| §|:::f.n.d,r ]0.1e"a3]0-]d6f.9da.-6b.5 todr
]1ıo...İ.di]Pbüln
.]
Download

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Yazısı