Satınalma/Tedarik
5
SATINALMA/TEDARĐK______________________________
Ürün tedariki için yapılacak faaliyetlerin takip edildiği
menüdür. Đşleyiş sırası aşağıdaki gibidir. (Şemayı inceleyiniz)
Enterprice Kullanım Kılavuzu
v: 06.06
Satınalma/Tedarik
SATINALMA ÖNERĐSĐ HAZIRLAMA________________
Satınalma/Tedarik Satınalma önerisi hazırlama
Belirlenen tarih aralığındaki satışları,alınan,verilen siparişleri
ve stok min. max ve stok mevcudunu değerlendirerek satınalma için
öneri hazırlar.
Şekil 1.1
Üç farklı satınalma önerisi hazırlanabilir.
1 – Normal Tedarik
Belirtilen satış dönemi aralığına göre tüm satışları göz
önünde bulundurarak yapılan satınalma önerisidir..Normal tedarik
formülü aşağıda belirtilmiştir.
Satış dönem aralığı : 15 gün 20 adet
Öneri kaç günlük süre için : 30 gün Satış dönem aralığındaki 15
günlük süre içinde 20 adet satılmışsa 30 günde 40 adet satılır.
AS: Alınan Sipariş 5
VS : Verilen Sipariş 3
Mevcut : 12
Min : 60
Max : 100
TS: Temin süresi 0
5-2
Enterprice Kullanım Kılavuzu v: 06.06
Satınalma/Tedarik
Yukarıda belirtilmiş olan değerlere göre td=? Tedarik hesabı aşağıda
belirtilmiştir.
TD= Min+AS-mevcut-VS+KGS
TD=60+5-12-3+40 TD=90
Yukarıda verilmiş olan değerler neticesinde Normal tedarik için
tedarik edilmesi gereken değer için hesaplama formulüze edilmiştir.
2 – Servis Eksiği Đçin Tedarik
Belirtilen satış dönemi aralığına göre servis yedek parça
satışlarını
göz
önünde
bulundurarak
yapılan
satınalma
önerisidir.Servis eksiği için tedarik formülü aşağıda belirtilmiştir.
Satış dönem aralığı : 15 gün 20 adet
Öneri kaç günlük süre için : 30 gün Satış dönem aralığındaki 15
günlük süre içinde 20 adet satılmışsa 30 günde 40 adet satılır.
AS: Alınan Sipariş 5
VS : Verilen Sipariş 3
Mevcut : 12
Min : 60
Max : 100
TS: Temin süresi 0
Yukarıda belirtilmiş olan değerlere göre td=? Tedarik hesabı aşağıda
belirtilmiştir.
TD= Min+AS-mevcut-VS+KGS
TD=60+5-12-3+40 TD=90
Yukarıda verilmiş olan değerler neticesinde Servis eksiği tedarik için
tedarik edilmesi gereken değer için hesaplama formulüze edilmiştir.
3 – Sipariş eksiği Đçin Tedarik
Belirtilen stok sicillerinin sipariş eksiği için tedarik önerisi
hazırlayan satınalma talebidir. Sipariş eksiği için tedarik formülü
aşağıda belirtilmiştir.
AS: Alınan Sipariş 5
Enterprice Kullanım Kılavuzu v: 06.06
5-3
Satınalma/Tedarik
VS : Verilen Sipariş 3
Mevcut : 12
Min : 60
Max : 100
TS: Temin süresi 0
Yukarıda belirtilmiş olan değerlere göre td=? Tedarik hesabı aşağıda
belirtilmiştir.
TD= Min+AS-mevcut-VS
TD=60+5-12-3 TD=50
Yukarıda verilmiş olan değerler neticesinde Servis eksiği tedarik için
tedarik edilmesi gereken değer için hesaplama formulüze edilmiştir.
Şekil 1.3
Alınan satınalma önerisi listele butonu ile yazdırılabilir.
Şekil 1.2
Satınalma önerisi belge aktarımı Alınan satınalma önerisi iki türlü bir A/S belgesine aktarılabilir.
5-4
Enterprice Kullanım Kılavuzu v: 06.06
Satınalma/Tedarik
1 Şekil 1.3 Aktar seçeneği kullanılarak alınan satınalma önerisi bir A/S
belgesine aktarılabilir.Bu aktarımda 2 seçenekteki aktarıma göre
ayrıntılı bir aktarım değildir.1. seçenek satınalma önerisindeki bütün
stok sicilleri ile ilgili seçilmiş olan firmaya tek bir belge
oluşturmaktadır.
Şekil 1.4
2 Şekil 1.1 Teklifi Talebe aktar seçeneği seçildiğinde satınalma önerisi
hazırlandıktan sonra ekrana Şekil 1.5 gelecektir.
Şekil 1.5
Alınan satılma önerisi üç farklı şekilde bir A/S belgesine
dönüşümü sağlanabilir.
Stok sicillerindeki satıcılara göre : Stokların sicillerindeki
tedarikçi (satıcı) kodlarına göre ayrı ayrı belgeler oluşturarak
aktarır.Sicillerde olmayan hesaplarda ise tedarikçisi bilinmeyen hesap
kodu kısmındakini aktarır.
Enterprice Kullanım Kılavuzu v: 06.06
5-5
Satınalma/Tedarik
Son alınan satıcıya göre : Son alınan cari hesaba göre aktarım
yapar.Stok sicili hiç hareket görmemiş ise tedarikçisi bilinmeyen
hesap kodu kısmındakini aktarır.
En uygun alınan satıcıya göre : Puan veya diğer kriterlere göre
en uygun satıcıları bulur ve onlara göre aktarım yapar. Stok sicili hiç
hareket görmemiş ise tedarikçisi bilinmeyen hesap kodu kısmındakini
aktarır.
SATINALMA TALEPLERĐ_____________________________
Satınalma/Tedarik Satınalma talepleri
Satın almayı gerektiren taleplerin görüldüğü ve takip edildiği
bölümdür.
REZARVASYON GĐRĐŞ______________________________
Satınalma Tedarik Satınalma Talepleri
Rezervasyon
Giriş
Stok sicilleri müşteri rezervasyon işlemleri yapmak için
kullanılan bölümdür.Bu bölümden girilen belgeler sonucunda bu
belgelerde kayıtlı olan stok sicilleri rezervasyon işlemi gerçekleşmiş
olur.
Yeni bir rezervasyon kaydı için Stok Yönetimi Yeni A/S Belge
Girişi bakınız.
REZARVASYON ÇIKIŞ_______________________________
Satınalma Tedarik Satınalma Talepleri
Rezervasyon
Çıkış
Stok sicilleri müşteri rezervasyon çıkış işlemleri yapmak için
kullanılan bölümdür.Bu bölümden girilen belgeler sonucunda bu
belgelerde kayıtlı olan stok sicilleri rezervasyon çıkış işlemi
gerçekleşmiş olur.
Yeni bir rezervasyon çıkış kaydı için Stok Yönetimi Yeni A/S
Belge Girişi bakınız.
5-6
Enterprice Kullanım Kılavuzu v: 06.06
Satınalma/Tedarik
REZARVASYON DURUM RAPORU______________________
Satınalma Tedarik Satınalma Talepleri Rezervasyon
Durum Raporu
Rezervasyon giriş ve çıkış işlemleri sonucunda müşteri
rezervasyon bakiyelerini öğrenmek için kullanılan bölümdür.Alınan
rapor sonucunda rezervasyon stok dağıtım işlemi gerçekleştirilebilir.
Şekil 1.6
Şekil 1.6 ekranında filtreleme kriterleri girilerek rezervasyon
durum raporu alınır.
Şekil 1.7
Rezervasyon durum raporu aktar butonu ile Rezerv miktarları
veya Dağıtılabilir miktarlar bir A/S belgesine aktarılabilir.Rezervasyon
giriş işlemleri ile alınan bir rezervasyon giriş miktarını düşmek için
rezervasyon çıkış işlemlerinden düşülmesi gereklidir.
Enterprice Kullanım Kılavuzu v: 06.06
5-7
Satınalma/Tedarik
Şekil 1.8
ONAYLI TEDARĐKÇĐLER_____________________________
Satınalma Tedarik Onaylı Tedarikçiler
Satınalma işleminin gerçekleştirildiği tedarikçi firmalarının
kaydının bulunduğu bölümdür.
Şekil 1.9
Sabit Kriterler Tedarikçi değerlendirme işleminden önce tanımlı olan sabit
kriterlerdir.
5-8
Enterprice Kullanım Kılavuzu v: 06.06
Satınalma/Tedarik
Şekil 1.10
Tedarikçi Puanlama Sabit kriterler doğrultusunda belirlenen değerler sonucunda
tedarikçi puanlaması yapılmak için puanlama butonuna basılarak
tedarikçi puanlaması yapılır.
Şekil 1.11
Şekil 1.12
Enterprice Kullanım Kılavuzu v: 06.06
5-9
Satınalma/Tedarik
TEKLĐF ĐSTEMĐ HAZIRLAMA__________________________
Satınalma/Tedarik Teklif istemi hazırlama
Satınalma işlemleri gerçekleştirmek için tedarikçilere
gönderilen teklif istemlerinin kayıt edildiği bölümdür.Yeni bir teklif
istemi girişi için stok yönetimi A/S belge yeni kayıt işlemine bakınız.
TEDARĐKÇĐ TEKLĐFLERĐ GĐRĐŞĐ_______________________
Satınalma/Tedarik Tedarikçi teklifi girişi
Satınalma işlemleri gerçekleştirmek için tedarikçilere gönderilen
teklif istemlerine karşılık tedarikçilerden gelen tekliflerin kayıt edildiği
bölümdür.Yeni bir teklif girişi için stok yönetimi A/S belge yeni kayıt
işlemine bakınız.
TEKLĐF DEĞERLENDĐRME____________________________
Satınalma/Tedarik Teklif değerlendirme
Tedarikçilerden alınan teklifleri, teklif istemleri ile
kıyaslayarak en uygun tedarikçiyi belirler. Değerlendirme yapılırken
ödeme şekli, temin süresi ve fiyat gibi birçok kriter hesaplanır.
Değerlendirme işlemi 2 kısımdan oluşur. Üst kısım teklif
istemlerini, alt kısım alınan teklifleri göstermektedir. Değerlendirilecek
belgeler BOŞLUK tuşu ile üst ve alt kısımlarda seçilir. Seçimden sonra
değerlendir seçeneği en uygun tedarikçiyi belirleyecek ve
değerlendirme kriterleri ile diğer tedarikçileri getirecektir. Ayrıca
yapılan değerlendirmenin A/S türlerine aktarımı yapılabilir.
5-10
Enterprice Kullanım Kılavuzu v: 06.06
Satınalma/Tedarik
Şekil 1.13
VERĐLEN SĐPARĐŞLER______________________________
Satınalma/Tedarik Verilen siparişler
Stok Sicil işlemlerinde stok kataloğunda stok sicili ile ilgili bazı bilgileri
görmek mümkündür.
Var-Yok : Stok kartının merkezde var yok bilgisini verir.
RZV
: Stok kartının rezervasyon mevcudunu verir.
AS : Stok kartının alınan sipariş mevcudunu verir.
VS : Stok kartının verilen sipariş mevcudunu verir.
VSY : Stok kartının yoldaki sipariş mevcudunu verir.
Şekil 1.9
Verilen Sipariş Hareketleri Stok yönetimi sicil işlemleri farenin sağ düğmesi verilen
siparişler
Enterprice Kullanım Kılavuzu v: 06.06
5-11
Satınalma/Tedarik
Seçili sicile ait verilen siparişlerin sipariş miktarı, karşılanan
miktarı, bakiye miktarı gibi hareketlerini gösterir.
Tedarikçilere temin için verilen siparişlerin takip edildiği işlem
türüdür. Standart olarak verilen sipariş türlerinin dışında kullanım
amacına göre yeni türler de oluşturulabilir.
Şekil 1.13
Fabrika verilen siparişler baycom aracılığı ile merkeze
gönderildikten sonra merkez tarafından düzenlenen sipariş onayları
yine baycom aracılı ile S05Y türü olan Fabrika sipariş onaylarına kayıt
edilecektir.Belge onaylama için Stok Yönetimi A/S belge kayıt
işlemine bakınız.
Not : Fabrika sipariş onayları ile gelen belgelerde şu değişiklikleri
kullanan operatörler bazında yapınız.
A/S belge detayında belge kalemleri üzerinde sağ tıklayınız grid
editöre geliniz.Aşağıdaki alanları ekleyiniz.
Alan adı
***********************
Kl_ozel_tut1
Kl_miktar
Kl_ozel_tut2
Kl_ozel_kod
5-12
Açıklama
*******************************************
Sipariş miktarı
Sevk miktarı
Sipariş bakiyesi
Sipariş no
Enterprice Kullanım Kılavuzu v: 06.06
Satınalma/Tedarik
BACKORDER BAKĐYE TAKĐBĐ_________________________
Satınalma/Tedarik Backorder / bakiye takibi
Belirlenen tarih aralığındaki verilen siparişlerin bakiye
durumunu gösteren rapordur. Rapor sonucunda ilgili cari ve cariye
ait siparişlerin bakiye durumu detayları ile görünmektedir.
Rapor hazırlanırken ilk belirtilmesi gereken sipariş ve teslim
tarih aralığıdır. Tarih aralıkları belirtildikten sonra cari no, plasiyer no,
stok grup kodu ve stok sicil kodu aralıkları belirlenebilir.
Rapor hazırlandıktan sonra
cariler ve sipariş durumları
görülür. Đlgili cari üzerinde DETAY seçilirse cariye ait sipariş kalemleri
görüntülenir. Sipariş kalemi üzerinde iken ilgili sicile ait sipariş
durumundan detay bilgileri görülebilir.
Şekil 1.15
Şekil 1.15 önceki dönemlerde hazırlanmış olan verilen siparişler
backorder takip belgelerini barındırır.Yeni rapor butonu ile rapor
hazırlama ekranı gelir.
Enterprice Kullanım Kılavuzu v: 06.06
5-13
Satınalma/Tedarik
Şekil 1.16
Şekil 1.16 yeni rapor ekranı filtreleme seçenekleri belirtilerek bakiye
raporu alınır.
Şekil 1.17
Şekil 1.18
5-14
Enterprice Kullanım Kılavuzu v: 06.06
Download

satınalma tedarik