Podkarpatská R u s
Spořitelny
a
záložny
Ruchla — Markovič, Elya — MařSpar- u.
Darlehenskassen
st.. Ignác — Markovič m l .
"Kreditnog'e dnužestvo- z n. p kovič
Ignác.
v Uhle.
Truhláři
—
Tischler
Trafiky
—
Tabaktrafiken
Katz a spol.» Heřman — Motyovič.
Jugber.
Jakub
—
Herškovič, Marlon.
U S t Č O R N A . Obec. Okr. úřad
a okr. súd Tačovo. K r a j . súd
Chust. Notářský úrad Usfčorna.
1227 oby v.
(35 km) Neresnice,
6 ^
Neresnice—Usfčorna—Brustury—Německá Mokrá. "ĚT Neresni­
ce* ^ / . četnická stanice. 1 katol. fe, 1 synagoga.
Lékaři
— Mrzte
Rokšayi, MUDr. Julius.
Autodoprava
— A
utofuhrwesen
BerkovíČ, Zelman — Boikžay, J a l
Haliči —
Friseure
Timer, Bedřich.
Hostince
—
Gasthäuser
Edelsteinevá, Frieda — Kest, Jos.
— Beisenbüchler, Vojt.
Hotely
—
Hotels
Reisenbüchler, Vojt.
Kováři
—
Schmiede
Cepecaner, Ferdinand — Paulik,
Alexander.
Lázně
—
Badeanstalten
Správa státních lázni.
MJýny
— Afůhl en
Spasfcy, Jan.
Obuv (Oůch.)— Schuhwar.
(Hdlgn.>
Baťa, a. s.
Obuvnici
—
Schuhmacher
Heftžnan, Mozes.
i
U S Ť Č O R N A . Gem. ©ez.-Beh,
u.
Ber.-Ger. Těcso. Krs.-Ger.
Chust. Notariat Usf Sorna. 1 2 2 7
Einw. &Š§ ( 3 5 k m ) Neresnice,
6EĚ|I Neresnice—Usfčorna—Brus tu­
ry—Německá Mokrá., "3" Neresni­
ce,
[email protected],
Gendarmeriepostenkmdo. 1 k a t h . fe, 1 Synagoge.
Řeznici
—
Fleischer
Kais, Ondirej — Rub, Ezra.
Smíšené
zboží —
Gemischtwaren
Obchody
Handlungen
Cauner, Albert — Edelstein, Ezra
— Kuchař, A n t . — Neuman, Her­
man. — Neuman, Roza — P e r l ,
M. David — Reisenbüchler, Adalb.
— Feuerwerker, A r o n .
Soďová
voda (Výroba)
Sodawasser
(Erzeugung)
Berkovič, Samuel.
Trafiky
—
Tabaktrafiken
Feuerwerker» A r o n — Kest, Jos.
— Reisenbüchler, Vojtech.
Truhláři
— Tischler
fffif*
Reis, Fränt. — Spaský, Ján.
Velkostatkáři
—
Grossgrundbes.
Správa státních lesů.
Zemské
plodiny
(Velkoobchody)
Landesprodukte
(Großhandlungen)
*A dl er, Šal o mon.
U
Ž
H
O
R
O
D
.
Hlavní
město
Podkarpatské
Rusi s vlastni správou, rozkládá
se po obou březích řeky U h , jest
sídlem guvernéra a
zemského
úřadu Podkarpatské Rusi, budou­
cího sojmu a jiných ústředních
úřadů.
Okr. úrad, o k r . súd a k r a j . súd
Uzhorod. OK Košice. Notářský
úřad Užhorod. 36.000 obyv. £Q@
t r a f Cop—Užok, Užhorod—Bánovce
nad Ondavou, Užhorod—Radvanka
—Antalovce, gri§l Užhorod—Sobranské Kúpele, Košice—Užhorod, M i *
ehalovce—Užhorod,
Užhorod—Mufcačevo, <W TŠ"
Vřady:
Kancelář
guvernéra
Podkarpatské Rusi, zemský úřad,
okresní úřad, okresní soud, k r a j .
soud, státní zastupitelství, finanč­
ní prokuratura, hlavní
finanční
ředrtelštví, důchodkový
kontrolní!
úřad, berní úřad, berní správa,
ředitelství S'tötniidi lesů, státní sta­
vební úřad, živoostenský inspekto­
rát, celní úřad, policejní ředitel­
ství, zemské četnické
velitelství
pro Podkarpatskou Ru$, okresní
četnické veli-telsitvii.
Konsuláty: Polsko.
Kostely:
2 k a t o l . , 1 evang., 3
řecko-katol., 1 pravosl., 1 r e f o r m . ,
1 českosl., 3 synagogy.
Školy;
Státní reálné gymna­
sium, státní obchodní jafaujfcmtr
stáitni
babská. Škola,
ucatelský
ústav, Ženský učitelský ústav, bo­
hoslov, seminář.
Cstavy: Městské divadlo, ústav
hluchoněmých,
městská
nemoc­
nice, městský chudobinec, státní
porodnice.
Živnost, společenstva: Ústřední
svaz ( s i . průmyslníků, sojuz r u ­
ských družstev, svaz zubních tech­
niků pro Podkarpat Rus, obchoduj
gremáum,
smíšené
živnostenské
společenstvo, společenstvo hostin­
ských, řezníků a uzenářú, k o m i ­
níků.
Vzdělávací spolky:
Osvětový
svaz „ P r o s v i t á " v Užhorodě, Rakoezi 22 T 205.
Průmysl: T o v . na barvy, tov.
na drát. pletiva, na kávoviny, ke­
ramická tov., lihovary, tov. na
likéry, nábytek, octárna, tov. na
stroje, svíčkyt, na jedlé t u k y , vina
Šumivá, záítky korkové, zvonařstvi.
Starosta: Arnošt Dudáš.
Nemocnice: M O D r . (Mukulá-š Dojinay
Jatky: Frant. Fischer.
Hasiči: V e M . Jaroši . Jianáček.
1
Hauptstadt von Podk. Rus m i t
eigener V e r w a l t u n g , liegt an bei­
den Ufern der U n g , ist Sitz des
Gouverneurs u n d der Landesbe­
hörde von Podk. Rus, des künf­
tigen Sojms u n d sonstiger Z e n t r a l ­
behörden.
Bez.-Beh., Bez.-Ger. u . K r s . Ger. Užhorod. HC Košice. N o t a r i a t
Užhorod. 36.000 E i n w .
<*• Str.
Čop—Užok, Užhorod—Bánovce nad
Ondavou, Užhorod—Radvanka—An­
talovce, 6Ě^J Užhorod— Sobranské
Kúpele, Košice—Užhorod, Mícha­
lo vce—Užhorod, _
Užhorod—Muka*
čevo,
Behörden: Kanzlei des Gouver­
neurs von P o d k . Rus, Landesbe­
hörde, Bezirksbehörde, Bezirksge­
r i c h t , K r e i s g e r i c h t , Staatsanwaltsch>aft, Finanzprokuratur., Hauptf imaoizdärek ti o n,
Gefälliskonitrolüamit,
Steuerami,
Steueradministration,
D i r e k t i o n der staia-tl. Forste, staatl.
Bauaimt,.' Gewerbeinspektorat, Zodlaamt, Polizeidiirektion, Kmďov des
Landesgendarmeriekmdos. für Pod­
karpatská Rus, Bezirksgendatnneriekornmaodlo-.
Konsulate:
Polen.
Kirchen:
2 k a t h . , 1 evang.,
3 griech.-kath., 1 griech .-orient.,
1 r e f o r m . , 1 čechosl., 3 Synagogen.
Schulen:
Staats-Realgymnasium,
staatl. Handelsakademie,
staatl.
Hebammenschule, L e h r e r b i l d u n g s ­
anstalt, Lehrerinnenbildungsanstalt,
Priesterseminar.,
,
Institute:
Stadt. Theater, Taub­
stummenanstalt, städt. K r a n k e n ­
haus, städt. A r m e n h a u s , staatl.
Gebäranslalt.
Gewerbl. Korporationen
s Zen­
t r a l v e r b a n d der I n d u s t r i e l l e n , V e r ­
b a n d der russischen
Genossen­
schaften, Verband der Zahntech­
niker für Podkarpait. Rus, H a n delsgremiiumt, gemischte Gewerbe­
genossenschaft, Genossenschaft der
Gastwirte, FÜeischer u . Selcher,
R'auchf a nffk ehrer.
Bildungsvereine:
. Volksaufklä­
rungsverein „Prosvita** i n Užho­
rod, Rakoczy 22 T 205.
Industrie:
Farben-,
Draht­
geflechte-, Kaffeemittelfabr., Kera­
mische Fabr., Spiritusbrennereien,
Likör-, Möbel-, Essig-, Maschinen-,
Kerzen-, Speisefette-, Schaumweinu. Korks top s elf b r., Glockengießerei.
Bürgermeister: Arnošt Dudáš.
Krankenhaus:
AfflUDr.
MikiuláŠ
.Dolinay.
Schiachthaus:
F r a n t . Fischer.
Feuerwehr:
Kmidt. Jaroši. Jar
nářek.
3193
Družstvo maďarské divadlo na
Podkarpatské
Rusi,
Korjato­
vičovo nám.
Družstvo pěstitelů tabáku pro
Podkarpatskou Rus v Užhorodě,
Rákoczyho 27
Družstvo „Russkij Národnij D o m "
Abrahamovi^, Ignác, obchod vínem
stavební družstvo.
ve velkém a malém v Užhorodě, Družstvo ústředních pálenic ovoce
Podhradská 6.
pro
Podkarpatskou Rus, výr.
Ackermann, Samuel, konfekce, Kalikérů.
zinezy u l . 1.
Družstvo vinarov pro spenaženie
Acs, Ludvik, řeznictví a uzenářství,
vina a hrozná.
U l . L v a Tolslého 72.
, ,D řevodružstvo*' družstvo staveb­
Adler, M . Samuel, pekař. Pod Koních živnostníků pro nákup a
p e é k o m 37 T 361.
prodej dřeveného materVálra, -Do„Agraria" obchodní družstvo s r.
mianinskái 2 T 546.
o., Užhorod.
Dunajská banka, úc-, spol., filiálka
„Agraria" obchodní společnost a. s.
v Užhorodě. Malá mostecká 9
Agrární banka Československá, f i ­
T 19, 145 P 49.064.
liálka v Užhorodě, Masarykovo Elefantova, Augusta, salon dám­
ských, klobouků a šněrovaček,
nám. 1 T 2, 22. 122 P 400.964.
Baťova pasáž. Agrocukr, velkoobchod cukrem,
Elek,
Mg. Ph. Andrej, lékárník,
spol. s r . o., filiálka Užhorod,
Užborodt, Masarykovo nám. 33
Masarykovo nám. 1 T 122.
T 244.
Akc.
spot. p r o hospodářství
a
Esoomptní ústav, družstvo s r . o.,
průmysl dřevařský, U l . Lva T o l Masarykovo nám. T 501 P 206.912.
stého 4 T 481.
Feldmann a syn, H . (Gejza F.),
A k o r d továrna na výrobu zvonů,
koníekce, Feňcikovo n . 2 T 476
spol. s r. o. v Užhorodě T 347.
P 303.130.
Americko - slovenské
krajČIrské Földesi, Gyula, knihtiskárna, Duchdružstvo v Novom Meste n . Vánovičova u l .
hom (filiálka), konfekce, D r u n - Fried, A r m i n , Schnittwarenhdlg.,
gettovo nám. 15.
Kazinczyho 4 T 590.
,,Anténa" Elemér Benedikt, elek- Fried, Ludvík, obchod Železem,
trotechn. závod, Městská Passage
Užhorod, Masarykovo nám. 9
T 474.
T 344.
Assicurazíoni Generali v T e r s t u , Friedman, Izidor (Izidtor, Josef -a
ředitelství p r o ČsL Republiku v
Max F.), konfekce, Roškovičova 1
Praze, buíavné jednatelstvo T 411
T 523.
P 25.109.
F r i e d m a n s Sohn, S. H . , Mineral­
Ausländer Zoltán, obch. smis. zb.,
öle, Minajská 3 T 131 P 53.875.
Dobranska 32.
Balá7s. Sorna, knihkupectví. D r a Gaarová a spol., J., pekařský zá­
vod (Johanna G. a Josef KaiufRaSína u l . 6 T 335 P 85.975.
manX Korjatovičovo nám. 35
Bankový dorn F r a n k l a spol., ko­
T 368.
mandita Českej escomptnej banky
a úvěrného ústavu v Prahe, f i l . Gelbmann, Weingarten a Roth,
lesná , manipulácia (Samuel G.,
v Užhorodě, MaiBo-mioStecká u l T
Stefan W . , Hugo R.X velko­
AW P 76.999.
obchod dřívím, Minajská u l . 4.
..Benedikt" (Berta B . ) . ruční práce.
Gerstlové, Bratří, Obchodní dům
Masarykovo nám 8.
(Siegmund a Alexander G. a
Berffer, Samuel, mäsiar, Užhorod,
M a r t o n Weis), Masarykovo'nám.
Korjatovičovo nám,
13 T 405 P 68.803.
Berger. Zsigmond. obch. smíš. zb..
Glück,
Miksa,
obchod
dřívím,
Drucethova u l . 26.
Munkácsiho 84 T 61 P 80-809.
„Beskid", lesní a stavební druž­
„Grana" úč. spol. vo Farkašine,
stvo v Užhorodě.
velkoobch. zemskými plodinami.
„Beskyd", pojišťovací akciová spo­ Grossman, Herman, obch. smíš.
lečnost, Masarykovo nám. 9 T
zb., K&natovióovo nám. 35 T 296.
.325 P 37.773.
Grosz, Isidor (Róza G.), octárna,
B r i c h t a , F . T h . , výroba a export
Mdtrak u l . 1 T 627 P 61.384.
dříví a komísionářství
dřívím Grünberger. H . B . ( H e r m . Bernát
( F i l i p Ferdinand B . } , VohlidialoG.), Schokoladegroßhdlg., Fenva u l . T 460.
cik'ovo nám. 4.
„Brüro** obch. společnost M o r a Guth a spol.. Bratří, t o v . na k o r k .
zátky, Teleky u l . 14 P 55.130.
Evžen
Rossner
v
Užhorodě,
velikoobch.
mAneráSni
vodou, Guttman, MicháJ, pivovar, Sobránská u l . 32 T 217.
Munkáčiho 21.
Búchler. L u d v i k (Ludvík B . a Jo­ Hájek a spol., I n g . Josef, úředně
autorisovaný civ. stavební inže­
sef K a l k s t e i n ) , obchod střižním
nýr, cřviřní geometr a stavitel
zb., Kořjatovič. nám. 5 T 447.
v Užhorodě ( l o g . Josef H . ,
Čopský spořivý a úvěrný ústav,
Bedřich Goldschneiďert Aurelie
ž. sp. s r . o., Čop.
Goldschneiderová), Okružná 10 T
T 139.
Danubia. techn. kancelář komí­
sionářství na stroie a automo­ Hasičské obchodní družstvo s o. r .
b i l y . maiiteT JakuboviČ v Užho­ Havel a Rolya, podnikatelství sta­
veb v Užhorodě (František H . ,
rodě, Masarykovo nám. 10 P
Jan R . ) , Jateční 19 T 582.
82.m
Davidovič. M a r t o n . obch. módním Havlík & ftičař, stavitelé v Užho­
rodě (FrantiSek H „ Jozef fi.),
zb.. Malá mostecká u l .
Sobranecká u l . 55—57 T 313 P
Demeter,
Zoltán, dříve Vojtěch
82.717.
Cser, továrna na stroje a slé­ Hecht, Mano, hodinář, D r a Raslna
várna železa, Užhorod, K a p u u l . 9.
aanská u l .
Hemala, Matěj, stavební podnika­
Dělnická pekárna, družstvo s r .
telství, Palackého nábř. 24.
o. v Užhorodě, D r u g e t h o v a 7.
Herskovits, A d o ' f . obchod c u k r o ­
„Dělnický dům*', stavební, spo­
v i n k a m i , Radvánská 24.
třební a úsporné družstvo s r . o. Herskovits, Jeremiáš, obchod obuví,
v Užhorodě.
Kazinczy 1.
,.Domov'* obecně prospěSné
sta­ HerškoviČ, Vilém, povoznictví v
vební a bytové družstvo p r o
Užhorodě, Tolstého 56 T 542.
stavbu rodinných dornů v Už­ Herskovits a spol., autobusoví do­
horodě.
prava v Užhorodě (Vilém H . , Jo­
„ D o m o v a S l o v a k i a " Všeobecná
sef Isakovits), Nemocniční 17.
Pojišťovna, úč. spot., generálně Herskovits a syn, Bernard, Sici
jednatelstvo, RaŠínova 4 T 17 P
stroje,
elektrotechnické
zboží,
38.391.
l u s t r y , elektromontáže a mecha nácká diílnai v Užhorodě, Palac­
Donath , Gejza, drogerie, Kaeinczykého nábř.
ho 2 T 396.
Drevopriemyselná a obchodná úč. Horváth. Mór, Kolonialwarenhdlg.,
Masarykovo nám. P 5 7.09Q.
spol.
Družstvo čsl. legionářů p r o P o d ­ Hospodářská, Priemyselná a Ob­
chodná Uč. Spol., obchod zem­
karpatskou Rus, E. sp. s r . o.
skými p l o d i n a m i . D r a Rašína u i .
v
Užhorodě, konsum,
Kaiin4 T 17. 18, 118, 218.
cziho 3 T 150. Ö50 P 16.358.
Hospodarskoje krajevoje d r u i e s t v o
Družstvo k nákupu sťrojů p r o
skotovodov Podkarpatsko] Rusy
živnostníky obvodu Podkarpat­
v Užhorodi.
ské Rusi, družstvo s r . o. v Hospodářské
diružstvo
užhoroďUžhorodě.
ského okresu v Užhorodě.
Firmy zapsané
v obchodním
rejstříku
H andeisgerichtf ich
eingetragene
Firmen
1
1
1
Download

UŽHOROD. - Genealogy Indexer