Výroční zpráva
Jahresbericht
2009
Obsah
Inhalt
Úvod
3
Rozvaha ke dni 31.12.2009
9
Výkaz zisku a ztráty v druhovém členění
17
Příloha k účetní závěrce
21
Organizační uspořádání společnosti
22
Obecné informace
23
Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování
27
Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty 29
Zpráva o vztazích 37
Výrok auditora 43
Plány do budoucna
45
Sponzoring
46
Einleitung
4
Bilanz zum 31.12.2009
10
Gewinn- und Verlustrechnung gemäß Artaufteilung
18
Anhang zum Rechnungsabschluss
21
Organisation der Gesellschaft
22
Allgemeine Informationen
25
Angewandte Rechnungsmethoden, allgemeine Rechnungsgrundsätze und Bewertungsart 28
Ergänzende Informationen zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung
30
Bericht über Beziehungen
38
Auditorenausspruch
44
Pläne
45
Sponsoring
46
Vážení obchodní přátelé!
Předkládáme vám výroční zprávu shrnující a popisující desátý
rok existence naší společnosti.
Jak vyplývá z věty předchozí, naše společnost v loňském roce
oslavila desáté výročí svého založení. Měli jsme tak možnost
reflektovat naší dosavadní práci, naše úspěchy a neúspěchy
a definovat základní orientaci pro naší další činnost. Výroční
oslavy jsme uzavřeli třídenní reprezentativní
a teambuildingovou akcí v Hotelu Arnika ve Špindlerově Mlýně.
Troufáme si věřit, že tato mimořádná událost se vydařila
a všichni její účastníci, ať už z řad vlastních zaměstnanců
nebo našich obchodních hostů jí hodnotili jako v rámci
obdobných událostí akci zcela mimořádnou, s příjemnou
uvolněnou atmosférou a dokonale vymyšleným a realizovaným
programem.
Ekonomicky se uplynulý rok nesl ve znamení řešení dvou
klíčových výzev:
•
pokračující ekonomická krize - v našem oboru je
nemyslitelné, aby takto významná strukturální ekonomická
změna neovlivnila naše podnikání a
•
nepovedené měnové fixace z roku 2008
To, jak se nám podařilo se s oběma problémy vypořádat,
popisujeme dále a je to patrné zejména z ekonomických
ukazatelů, které vám předkládáme.
Každopádně můžeme konstatovat, že stejně jako
každou životaschopnou a silnou aktivitu a osobnost, nás
uvedené a skutečně významné, obtíže výrazně posílily
a pouze se ukázala naše intelektuální a ekonomická síla, když
řešení obou problémů se stalo další z řady našich využitých
příležitostí. Naše podnikání se totiž oběma výzvám přizpůsobilo
a lidská a ekonomická zkušenost z tohoto „boje“ se stane naší
ekonomickou výhodou pro další roky činnosti.
Do roku 2010 i let následujících přejeme i vám mnoho úspěchů.
V Děčíně dne 5.7.2010
Hynek Sagan a Antonín Hlavsa – jednatelé společnosti
03
Sehr geehrte Geschäftspartner!
Wir legen Ihnen den Jahresbericht mit Zusammenfassung
und Beschreibung des zehnten Jahres der Existenz unserer
Gesellschaft vor.
Wie aus dem vorherigen Satz zu entnehmen ist, beging unsere
Gesellschaft im vergangenen Jahr den zehnten Jahrestag
ihrer Gründung. Wir hatten so die Möglichkeit unsere bisherige
Arbeit, unsere Erfolge und Misserfolge, zu reflektieren und die
Hauptorientierung für unsere weitere Tätigkeit zu definieren.
Die Jubiläumsfeierlichkeiten haben wir mit einer dreitätigen
Repräsentations- und Teambuildingsaktion im Hotel Arnika
in Špindlerův Mlýn abgeschlossen. Wir glauben, dass dieses
außerordentliche Ereignis gelungen war und alle Teilnehmer,
ob aus Reihen der Mitarbeiter oder Geschäftspartner, werteten
es im Rahmen ähnlicher Ereignisse als außerordentlich aus,
mit angenehmer und gelockerter Atmosphäre und mit perfekt
ausgedachter und ausgeführter Programmgestaltung.
Wirtschaftlich erschien das vergangene Jahr im Zeichen der
Lösung von zwei bedeutenden Herausforderungen:
•
fortschreitende Wirtschaftskrise – auf unserem Gebiet ist
es undenkbar, dass dieser bedeutende Strukturwandel nicht unsere
unternehmerische Tätigkeit beeinträchtigen würde und
•
nicht gelungene Währungsfixationen des Jahres 2008
Wie es gelungen ist, uns mit beiden Problemen
auseinanderzusetzen, beschreiben wir im weiteren Text und es ist
vor allem aus den ökonomischen Kennziffern ersichtlich, die wir
Ihnen weiter vorlegen.
Jedenfalls können wir feststellen, dass genauso wie
jede lebensfähige und starke Aktivität und Persönlichkeit, uns
die angeführten und tatsächlich schwerwiegenden Probleme
deutlich stärkten und es hat sich nun unsere intellektuelle und
ökonomische Stärke gezeigt, als die Lösung beider Probleme zu
einer weiteren Reihe von genutzten Gelegenheiten wurde. Unsere
unternehmerische Tätigkeit hat sich nämlich beiden Aufforderungen
angepasst und die menschliche und ökonomische Erfahrung aus
diesem „Kampf“ nehmen wir als einen ökonomischen Vorteil mit in
die nächsten Jahre unserer Tätigkeit.
Wir wünschen auch Ihnen für das Jahr 2010 und für die weiteren
Jahre viel Erfolg.
In Děčín am 5.7.2010
Hynek Sagan und Antonín Hlavsa – Geschäftsführer
04
ARMEX Oil, s.r.o.
A
RMEX Oil tvoří nedílnou součást holdingového uskupení
ARMEX. Koncern ARMEX ovládaný jediným akcionářem
mateřské společnosti ARMEX HOLDING, a.s. společností
ARMEX GROUP, s.r.o. působí po mnoho let v oblasti velko
a maloobchodu. Původním základním obchodovaným
sortimentem byly hutní výrobky (armatury). Prodejní
program se posléze zaměřil na zboží pro instalatérství a
topenářství, chemické produkty a ve společnosti ARMEX
Oil na minerální oleje, biopaliva a sortiment suchého zboží
prodávaného na shopech čerpacích stanic. Od roku 2005
se holding zabývá rovněž distribucí elektřiny a v budoucnu
i plynu prostřednictvím společnosti ARMEX ENERGY,
a.s. a developmentem a inženýrskou činností ve výstavbě
prostřednictvím společnosti ARMEX INVEST, s.r.o.
Menšinovým společníkem ARMEXu Oil je obchodní
společnost GLOBAL HOLDING, a.s. zaměřující se na finanční
investice a investice do nemovitostí.
A
RMEX Oil byl založen v červnu 1999. Hlavní činností
společnosti je obchodování s ropnými produkty a jejich
prodej cílovým spotřebitelům, kterými jsou zejména středně
velké podniky fyzických a právnických osob. Kromě
velkoobchodního prodeje začal ARMEX Oil od roku 2003
budovat také vlastní síť čerpacích stanic. K dnešnímu
dni disponuje ARMEX Oil sítí jedenácti čerpacích stanic
lokalizovaných především ve strategicky výhodných
příhraničních oblastech. Zákazníky čerpacích stanic jsou
jak koneční spotřebitelé PHM, tak podnikatelé využívající
výhodných bonusových programů a bezhotovostních
kontraktů a konečně podnikatelé ze zahraničí, kterým
společnost ve spolupráci s poradenskou kanceláří Klaudy
poskytuje unikátní servis v podobě bezhotovostního účtování
dodávek bez DPH. Předpokladem pro využití tohoto produktu
je samozřejmě dostatečná bonita potencionálního zákazníka.
Společnost se snaží svojí síť čerpacích stanic neustále
rozšiřovat a to jak koupí a následnou rekonstrukcí čerpacích
stanic od jejich vlastníků, tak vyhledáváním vhodných
pozemků a následnou vlastní výstavbou. Rovněž čerpací
stanice, které již jsou integrální součástí sítě čerpacích stanic,
společnost neustále zkvalitňuje jak po technické stránce a
stránce informačního zázemí, tak po stránce manažerských
procesů a důrazu na kvalitu služeb poskytovaných
zákazníkům.
05
Hynek Sagan,
jednatel a ředitel společnosti
ARMEX Oil, s.r.o.
A
RMEX Oil ist untrennbarer Bestandteil der
Holdinggesellschaft ARMEX. Der Konzern ARMEX,
beherrscht durch den einzigen Aktionär der Muttergesellschaft
ARMEX HOLDING, a.s., die Gesellschaft ARMEX GROUP,
s.r.o., ist viele Jahre auf dem Gebiet des Groß- und
Kleinhandels tätig. Das ursprünglich gehandelte Sortiment
waren Produkte der Hüttenindustrie (Armaturen). Das
Verkaufsprogramm richtete sich anfolgend auf Waren
für Installations- und Heizungssysteme, chemische
Produkte und in der Gesellschaft ARMEX Oil auf Mineralöl,
Biobrennstoffe und Sortiment von Trockenwaren, welche
in den Geschäften an den Tankstellen verkauft werden.
Seit 2005 befasst sich die Holdinggesellschaft auch mit der
Distribution von Strom und zukünftig auch Gas mittels der
Gesellschaft ARMEX ENERGY, a.s. und Development und
Ingenieurtätigkeit im Bauwesen mittels der Gesellschaft
ARMEX INVEST, s.r.o. Minderheitsteilhaber von ARMEX Oil
ist die Finanzgesellschaft GLOBAL HOLDING, a.s., die sich
mit Finanz- und Immobilieninvestitionen befasst.
A
RMEX Oil wurde im Juni 1999 gegründet. Haupttätigkeit
ist der Handel mit Ölprodukten und deren Verkauf an
Endverbraucher, die vor allem mittelgroße Unternehmen
von natürlichen und juristischen Personen sind. Außer
Großhandel-Verkauf begann ARMEX Oil 2003 ein Netz
von eigenen Tankstellen zu errichten. Zum heutigen
Tag hat ARMEX Oil eine Kette von elf Tankstellen, die
sich vor allem an strategisch vorteilhaften grenznahen
Standorten befinden. Kunden der Tankstellen sind sowohl
Endverbraucher von Treibstoffen, als auch Unternehmer, die
vorteilhafte Bonus-Programme und bargeldlose Kontrakte
nutzen und letztendlich auch Unternehmer aus dem
Ausland, welchen die Gesellschaft in Zusammenarbeit mit
dem Beratungsbüro Klaudy einen einzigartigen Service
in Form von bargeldloser Berechnung der Lieferungen
ohne MwSt. gewährt. Voraussetzung für die Nutzung
dieses Produktes ist selbstverständlich die ausreichende
Bonität des potentiellen Kunden. Die Gesellschaft bemüht
sich, ihr Netz von Tankstellen weiter auszudehnen, und
Hynek Sagan,
Geschäftsführer und Direktor der Gesellschaft
zwar sowohl durch Kauf und anfolgende Sanierung von
Tankstellen von deren Eigentümern, als auch durch Suche
nach geeigneten Gründstücken und anfolgenden eigenen
Bau. Auch die Tankstellen, die schon integrierter Bestandteil
der Tankstellenkette sind, verbessert die Gesellschaft
unaufhörlich sowohl auf dem technischen Gebiet als auch
auf dem Gebiet der Informationen, Managerprozesse und
Akzente auf Qualität der Dienstleistungen, die den Kunden
gewährt werden.
06
ARMEX Oil, s.r.o.
Kč. V roce 2009 sice již ekonomický dopad uvedených transakcí nebyl tak
významný, přesto součet kursových ztrát a nákladů z přecenění derivátů k
31.12.2009 představuje částku ve výši takřka 30 mil. Kč a celkový finanční
V oblasti provozního hospodaření je možné rok 2009
považovat v kontextu s celosvětovou hospodářskou
krizí za mimořádně úspěšný. I přes logický pokles tržeb
z prodeje zboží o takřka 700 mil. Kč naše absolutní
hospodářský výsledek společnosti v uvedeném období činil -48 mil. Kč. V
tuto chvíli je možné konstatovat, že se naše společnost s celým problémem
fixace kurzu z roku 2008 vyrovnala, přestože do jejího hospodaření tento
zasáhl celkovou částkou přesahující 80 mil. Kč.
obchodní marže nepoklesla, naopak se mírně navýšila
(2008: 156 mil. Kč, 2009: 159 mil. Kč). A vzhledem k
realizované redukci provozních nákladů se nám v tomto
K
romě výše uvedeného byly nejvýznamnějšími událostmi roku 2009:
případě již nikoliv zanedbatelně podařilo navýšit rovněž
- dokončení akvizice a rekonstrukce čerpací stanice ve Velké Hleďsebi
provozní zisk (2008: 82 mil. Kč, 2009: 98 mil. Kč).
(okres Cheb). K uzavření kupní smlouvy došlo v prosinci roku 2008 za
Základem výše naznačené úspěšnosti i v době krize
celkovou kupní cenu 18 mil. Kč. Čerpací stanice prošla v průběhu roku
jsou zejména vynikající kontrakty s dodavateli ropných
2009 rekonstrukcí tak, aby se mohla stát plnohodnotným článkem řetězce
produktů, které si naše společnost svojí seriózností
čerpacích stanic naší společnosti. Náklad na rekonstrukci představoval
vybudovala a dále schopnost finančně i administrativně
částku ca. 4,5 mil. Kč.
reagovat na vývoj cen a vhodně se v případě
- v roce 2007 uzavřela naše společnost kupní smlouvy s obcí Lovosice na
očekávaného navýšení cen zazásobit.
odkoupení pozemků části investiční zóny v Lovosicích (169 tis. m2) za cenu
46,251 tis. Kč. V roce 2008 se podařilo částečně vykoupit okolní pozemky
I v roce 2009 se naše společnost musela v oblasti
za částku takřka 10 mil. Kč a proces zcelování investiční zóny pokračoval
finančního hospodaření vypořádat s derivátovými obchody
i v roce 2009, kdy byly dokoupeny pozemky v hodnotě 36 mil. Kč. Hlavním
z roku 2008. Společnost byla v období výrazného
investičním záměrem nákupu je budoucí prodej ucelené atraktivní plochy v
posilování kurzu CZK / EUR v polovině roku 2008 při
blízkosti dálnice D8 vybavené inženýrskými sítěmi a vynikajícím dopravním
neochotě ČNB a moci výkonné chránit českou měnu
napojením jednomu nebo více investorům. V roce 2010 plánujeme
před nájezdy spekulantů nucena pro zajištění korunové
zbudování kruhového objezdu ve spolupráci se společností LOVOCHEMIE a
hodnoty jejich eurových příjmů pořídit měnové deriváty od
dokoupení dalších pozemků pro zcelení zóny.
České spořitelny a Komerční banky. Protože jak ČNB, tak
česká exekutiva nechává českou korunu svému osudu,
- v průběhu roku probíhala výstavba čerpací stanice Rozvadov. Celkem
byla tato ve čtvrtém čtvrtletí roku 2008 naopak vystavena
bylo do výstavby a pořízení pozemků investováno 17,5 mil. Kč a čerpací
velmi výraznému oslabování. V tu chvíli se ARMEX Oil
stanice byla na konci roku 2009 uvedena do zkušebního provozu. V průběhu
stal čistým plátcem z těchto derivátových operací a ke
roku 2010 budou stavební práce dokončeny a na čerpací stanici proběhne
konci roku byl v souladu s českou účetní legislativou
kolaudace, která umožní její plnohodnotné využití.
nucen provést přecenění nakoupených derivátů reálnou
hodnotou. To představovalo finanční náklad takřka 50 mil.
Kč a finanční výsledek hospodaření tak činil v roce 2008
ztrátu ve výši více než 60 mil. Kč.
Hospodářský výsledek společnosti po zdanění
Wirtschaftsergebnis der Gesellschaft nach Besteuerung
Rafinérie
Terminály
Raffinerien
Terminals
Rafinérie a terminály
Raffinerien und Terminals
Hospodářský výsledek v 1000 Kč
Wirtschaftsergebnis in 1000 CZK
44060
49000
40732
42141
42000
35000
28000
21000
16325
15969
14000
7000
0
07
2005
2006
2007
2008
2009
Das stellte Finanzkosten in Höhe von fast 50 Mio. Kč dar und das
Finanzresultat des Wirtschaftens betrug somit im Jahr 2008 einen Verlust
ARMEX Oil, s.r.o.
in Höhe von mehr als 60 Mio. Kč. Im Jahr 2009 war die ökonomische
Auswirkung der angeführten Transaktionen nicht mehr so bedeutend,
A
uf dem Gebiet der Betriebswirtschaft kann das Jahr 2009
trotzdem stellt die Summe der Kursverluste und Kosten aus der
im Kontext zur Welt-Wirtschaftskrise als außerordentlich
Neubewertung der Derivate zum 31.12.2009 den Betrag in Höhe von
erfolgreich betrachtet werden. Trotz der logisch gesunkenen
fast 30 Mio. Kč dar und gas gesamte finanzielle Wirtschaftsergebnis der
Erlöse aus dem Warenverkauf um fast 700 Mio. Kč, ist unsere
Gesellschaft betrug im angeführten Zeitraum -48 Mio. Kč. Gegenwärtig
absolute Handelsmarge nicht gesunken, im Gegenteil, sie ist
kann festgestellt werden, dass sich unsere Gesellschaft mit dem gesamten
gering gestiegen (2008: 156 Mio. Kč, 2009: 159 Mio. Kč). Und
Problem der Fixierung des Kurses im Jahr 2008 auseinander gesetzt hat,
mit Hinblick auf die realisierte Reduktion von Betriebskosten
obwohl es das Wirtschaften der Gesellschaft mit dem Gesamtbetrag von
ist es uns gelungen, in diesem Falle schon nicht unerheblich,
mehr als 80 Mio. Kč traf.
auch den Leistungsgewinn zu erhöhen (2008: 82 Mio. Kč,
2009: 98 Mio. Kč). Grundstein für den oben angeführten
Außer des oben angeführten sind die bedeutendsten Ereignisse des
Erfolg auch während der Krise sind vor allem hervorragende
Kontakte zu den Zulieferern von Ölprodukten, welche
Jahres 2008:
- Abschluss der Akquisition und Sanierung der Tankstelle in Velká Hleďsebe
unsere Gesellschaft durch ihre Seriosität geschaffen hat
und weiter die Fähigkeit, finanziell und administrativ auf die
Preisentwicklung zu reagieren und sich entsprechend im Falle
einer erwarteten Preiserhöhung zu bevorraten.
(Kreis Cheb). Zum Abschluss dieses Kaufvertrages kam es im Dezember
des Jahres 2008 für den Kaufpreis in Gesamthöhe von 18 Mio. Kč. Die
Tankstelle wurde im Laufe des Jahres 2009 saniert, damit sie saniert ein
vollständiges Glied in der Tankstellenkette unserer Gesellschaft werden
Im Jahr 2009 musste sich unsere Gesellschaft auf dem
Gebiet der Finanzwirtschaft mit den Derivatgeschäften aus
dem Jahr 2008 auseinandersetzen. Die Gesellschaft war
während der deutlichen Stärkung des Kurses CZK / EUR in
der Hälfte des Jahres 2008 bei Unwilligkeit der Tschechischen
Nationalbank und der Exekutive, die tschechische Währung
vor Spekulanten zu schützen, gezwungen, für die Sicherung
des Kronenwertes der Einnahmen in Euro, Währungsderivate
von den Banken České spořitelna und Komerční banka zu
besorgen. Da jedoch sowohl die Tschechische Nationalbank
als auch die tschechische Exekutive die Tschechische Krone
ihrem Schicksal überlassen, war diese im vierten Quartal 2008
im Gegenteil einer deutlichen Schwächung ausgestellt. In
dem Zeitpunkt wurde ARMEX Oil reiner Zahler dieser Derivate
und zum Ende des Jahres im Einklang mit der tschechischen
kann. Die Kosten der Sanierung betrugen ca. 4,5 Mio. Kč.
- Im Jahr 2007 hat unsere Gesellschaft Kaufverträge mit der Gemeinde
Lovosice über Kauf von Grundstücken in der Investitionszone in Lovosice
(169 tis. m2) für den Preis von 46,251 Tsd. Kč abgeschlossen. Im Jahr
2008 ist es gelungen, zum Teil die umliegenden Grundstücke für ca. 10
Mio. Kč zu erwerben und es setzte sich der Prozess der Flurbereinigung
in der Investitionszone auch im Jahr 2009 fort, als Grundstücke im Wert
von 36 Mio. Kč erworben wurden. Das Investitionsvorhaben des Kaufes
ist der zukünftige Verkauf der attraktiven Grundstücke in der Nähe der
Autobahn D8, ausgestattet mit Tiefbaunetzen und ausgezeichnetem
Transportanschluss für einen oder mehrere Investoren. Im Jahr 2010
planen wir die Errichtung eines Kreisverkehrs in Zusammenarbeit mit der
Gesellschaft LOVOCHEMIE und Kauf von weiteren Grundstücken für die
Flurbereinigung der Zone.
Buchhaltungslegislative gezwungen, eine Neubewertung der
- Im Laufe des Jahres wurde die Tankstelle Rozvadov gebaut. Insgesamt
angekauften Derivate per Realwert durchzuführen.
wurden in Bau und Beschaffung der Grundstücke 17,5 Mio. Kč investiert und
die Tankstelle wurde Ende des Jahres 2009 in den Probebetrieb genommen.
Im Laufe des Jahres 2010 werden die Bauarbeiten beendet und es findet
die Bauabnahme der Tankstelle statt, welche die vollwertige Nutzung
3864646
ermöglichen wird.
Tržby za prodej zboží
Erlöse aus Warenverkauf
3230231
3196192
Tankstellennetz
2800000
Tržby v 1000 Kč
Erlöse in 1000 CZK
Rumburk
Děčín
Jestřebí
Litvínov
2556485
2400000
2000000
Síť čerpacích stanic
2121737
Vojtanov
Velká Hleďsebe
1600000
Broumov
Rozvadov
Ostrava
1200000
800000
Dolní Dvořiště
400000
0
Studánky
2005
2006
2007
2008
2009
08
Rozvaha ke dni 31.12.2009
Aktiva
Aktiva
09
Běžné účetní období (v tis. Kč)
Minulé období
Brutto
Korekce
Netto
(v tis. Kč)
AKTIVA CELKEM
777818
-54622
723196
622231
A 1. Pohledávky za upsaný základní kapitál
0
0
0
0
B. Dlouhodobý majetek
308736
-38161
270575
220779
B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek
3047
-2134
913
745
B. I. 1. Zřizovací výdaje
0
0
0
0
B. I. 2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
0
0
0
0
B. I. 3. Software
2557
-1777
780
162
B. I. 4. Ocenitelná práva
0
0
0
0
B. I. 5. Goodwill (+/-)
0
0
0
0
B. I. 6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek
490
-357
133
177
B. I. 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
0
0
0
406
B. I. 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
0
0
0
0
B. II. Dlouhodobý hmotný majetek
305689
-36027
269662
220034
B. II. 1. Pozemky
76529
0
76529
75641
B. II. 2. Stavby
128795
-22137
106658
100812
B. II. 3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
41898
-13815
28083
18157
B. II. 4. Pěstitelské celky trvalých porostů
0
0
0
0
B. II. 5. Základní stádo a tažná zvířata
0
0
0
0
B. II. 6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek
243
-75
168
200
B. II. 7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
52122
0
52122
22800
B. II. 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
6102
0
6102
2424
B. II. 9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku (+/-)
0
0
0
0
B. III. Dlouhodobý finanční majetek
0
0
0
0
B. III. 1. Podíly v ovládaných a řízených osobách
0
0
0
0
B. III. 2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem
0
0
0
0
B. III. 3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly
0
0
0
0
B. III. 4. Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný vliv
0
0
0
0
B. III. 5. Jiný dlouhodobý finanční majetek
0
0
0
0
B. III. 6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek
0
0
0
0
B. III. 7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek
0
0
0
0
C. Oběžná aktiva
467078
-16461
450617
400398
C. I. Zásoby
115562
0
115562
14973
C. I. 1. Materiál
0
0
0
0
C. I. 2. Nedokončená výroba a polotovary
0
0
0
0
C. I. 3. Výrobky
0
0
0
0
C. I. 4. Zvířata
0
0
0
0
C. I. 5. Zboží
114713
0
114713
14925
C. I. 6. Poskytnuté zálohy na zásoby
849
0
849
48
Bilanz zum 31.12.2009
Aktiven
Aktiven
Laufender Rechnungszeitraum (tsd. Kč)
Vergangener
Brutto
Korrektur
Netto
Zeitraum (tsd. Kč)
AKTIVEN GESAMT
777818
-54622
723196
622231
A 1. Forderungen für gezeichnetes Grundkapital
0
0
0
0
B. Langfristiges Vermögen
308736
-38161
270575
220779
B. I. Langfristiges immaterielles Vermögen
3047
-2134
913
745
B. I. 1. Einrichtungsausgaben
0
0
0
0
B. I. 2. Immaterielle Resultate aus Forschung und Entwicklung
0
0
0
0
B. I. 3. Software
2557
-1777
780
162
B. I. 4. Bewertbare Rechte
0
0
0
0
B. I. 5. Goodwill (+/-)
0
0
0
0
B. I. 6. Anderes langfristiges immaterielles Vermögen
490
-357
133
177
B. I. 7. Unbeendetes langfristiges immaterielles Vermögen
0
0
0
406
B. I. 8. Gewährte Vorschüsse auf langfristiges immaterielles Vermögen 0
0
0
0
B. II. Langfristiges materielles Vermögen
305689
-36027
269662
220034
B. II. 1. Grundstücke
76529
0
76529
75641
B. II. 2. Bauwerke
128795
-22137
106658
100812
B. II. 3. Selbstständige bewegliche Sachen und Gruppen dieser
41898
-13815
28083
18157
B. II. 4. Anbaukomplexe mit Dauerbeständen
0
0
0
0
B. II. 5. Grundherde und Lasttiere
0
0
0
0
B. II. 6. Anderes langfristiges materielles Vermögen
243
-75
168
200
B. II. 7. Unbeendetes langfristiges materielles Vermögen
52122
0
52122
22800
B. II. 8. Gewährte Vorschüsse auf langfristiges materielles Vermögen
6102
0
6102
2424
B. II. 9. Bewertungsdifferenz zum erworbenen Vermögen (+/-)
0
0
0
0
B. III. Langfristiges Finanzvermögen
0
0
0
0
B. III. 1. Anteile an beherrschten und geleiteten Personen
0
0
0
0
B. III. 2. Anteile an Rechnungseinheiten unter entscheidendem Einfluss
0
0
0
0
B. III. 3. Andere langfristige Wertpapiere und Anteile
0
0
0
0
B. III. 4. Darlehen und Kredite – beherrschte und leitende Person
0
0
0
0
B. III. 5. Anderes langfristiges Finanzvermögen
0
0
0
0
B. III. 6. Angeschafftes langfristiges Finanzvermögen
0
0
0
0
B. III. 7. Gewährte Vorschüsse auf langfristiges Finanzvermögen
0
0
0
0
C. Umlaufaktiven
467078
-16461
450617
400398
C. I. Bestände
115562
0
115562
14973
C. I. 1. Material
0
0
0
0
C. I. 2. Unvollendete Produktion und Halbfabrikate
0
0
0
0
C. I. 3. Produkte
0
0
0
0
C. I. 4. Tiere
0
0
0
0
C. I. 5. Waren
114713
0
114713
14925
C. I. 6. Gewährte Vorschüsse auf Bestände
849
0
849
48
10
Aktiva
Běžné účetní období (v tis. Kč)
Minulé období
Bruto
Korekce
Netto
(v tis. Kč)
C. II. Dlouhodobé pohledávky
0
0
0
0
C. II. 1. Pohledávky z obchodních vztahů
0
0
0
0
C. II. 2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba
0
0
0
0
C. II. 3. Pohledávky - podstatný vliv
0
0
0
0
C. II. 4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení
0
0
0
0
C. II. 5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy
0
0
0
0
C. II. 6. Dohadné účty aktivní
0
0
0
0
C. II. 7. Jiné pohledávky
0
0
0
0
C. II. 8. Odložená daňová pohledávka
0
0
0
0
C. III. Krátkodobé pohledávky
307253
-16461
290792
228365
C. III. 1. Pohledávky z obchodních vztahů
296512
-16461
280051
219462
C. III. 2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba
32
0
32
32
C. III. 3. Pohledávky - podstatný vliv
0
0
0
0
C. III. 4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení
0
0
0
0
C. III. 5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
0
0
0
0
C. III. 6. Stát – daňové pohledávky
10240
0
10240
8469
C. III. 7. Krátkodobé poskytnuté zálohy
459
0
459
394
C. III. 8. Dohadné účty aktivní
6
0
6
7
C. III. 9. Jiné pohledávky
4
0
4
1
C. IV. Krátkodobý finanční majetek
44263
0
44263
157060
C. IV. 1. Peníze
739
0
739
924
C. IV. 2. Účty v bankách
43524
0
43524
156136
C. IV. 3. Krátkodobé cenné papíry a podíly
0
0
0
0
C. IV. 4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek
0
0
0
0
D. I. Časové rozlišení
2004
0
2004
1054
D. I. 1. Náklady příštích období
2004
0
2004
1054
D. I. 2. Komplexní náklady příštích období
0
0
0
0
D. I. 3. Příjmy příštích období
0
0
0
0
Gesamtaktiven
777818 723196
750000
600000
665116 622231
Aktiva v 1000 Kč
Aktiven in 1000 Kč
Celkový objem aktiv
641719 612035
455187 433944
450000
378065 366218
300000
150000
bruto/brutto
netto
0
11
2005
2006
2007
2008
2009
2008
Aktiven
Laufender Rechnungszeitraum (tsd. Kč)
Vergangener
Brutto
Korrektur
Netto
Zeitraum (tsd. Kč)
C. II. Langfristige Forderungen
0
0
0
0
C. II. 1. Forderungen aus Geschäftsbeziehungen
0
0
0
0
C. II. 2. Forderungen – beherrschende und leitende Personen
0
0
0
0
C. II. 3. Forderungen – wesentlicher Einfluss
0
0
0
0
C. II. 4. Forderungen
gegenüber Gesellschaftern, Mitgliedern von
Genossenschaften und Teilhabern an Korporationen
0
0
0
0
C. II. 5. Langfristig gewährte Vorschüsse
0
0
0
0
C. II. 6. Schätzungsposten aktiv
0
0
0
0
C. II. 7. Andere Forderungen
0
0
0
0
C. II. 8. Latente Steuerforderung
0
0
0
0
C. III. Langfristige Forderungen
307253
-16461
290792
228365
C. III. 1. Forderungen aus Geschäftsbeziehungen
296512
-16461
280051
219462
C. III. 2. Forderungen – beherrschende und leitende Personen
32
0
32
32
C. III. 3. Forderungen – wesentlicher Einfluss
0
0
0
0
C. III. 4. F
orderungen gegenüber Gesellschaftern, Mitgliedern von
Genossenschaften und Teilhabern an Korporationen
0
0
0
0
C. III. 5. Sozial- und Krankenversicherung
0
0
0
0
C. III. 6. Staat - Steuerforderungen
10240
0
10240
8469
C. III. 7. Kurzfristig gewährte Vorschüsse
459
0
459
394
C. III. 8. Schätzungsposten aktiv
6
0
6
7
C. III. 9. Andere Forderungen
4
0
4
1
C. IV. Kurzfristiges Finanzvermögen
44263
0
44263
157060
C. IV. 1. Geldmittel
739
0
739
924
C. IV. 2. Bankkonten
43524
0
43524
156136
C. IV. 3. Kurzfristige Wertpapiere und Anteile
0
0
0
0
C. IV. 4. Angeschafftes kurzfristiges Finanzvermögen
0
0
0
0
D. I. Rechnungsabgrenzungsposten
2004
0
2004
1054
D. I. 1. Kosten nächster Zeiträume
2004
0
2004
1054
D. I. 2. Komplexe Kosten nächster Zeiträume
0
0
0
0
D. I. 3. Einkommen nächster Zeiträume
0
0
0
0
Celkový objem dlouhodobých aktiv
420000
360000
300000
240000
180000
120000
Dlouhodobá aktiva v 1000 Kč
Langfristige Aktiven in 1000 Kč
Langfristige Aktiven gesamt
308736 270575
249971 220779
218520 198831
139359 126974
92576 85334
bruto/brutto
60000
0
netto
2005
2006
2007
2008
2009
12
Pasiva
Pasiva
13
Běžné účetní období
Minulé období
(v tis. Kč)
(v tis. Kč)
PASIVA CELKEM
723196
622231
A. Vlastní kapitál
144427
103695
A. I. Základní kapitál
77000
77000
A. I. 1. Základní kapitál
77000
77000
A. I. 2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)
0
0
A. I. 3. Změny základního kapitálu (+/-)
0
0
A. II. Kapitálové fondy
0
0
A. II. 1. Emisní ážio
0
0
A. II. 2. Ostatní kapitálové fondy
0
0
A. II. 3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)
0
0
A. II. 4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách (+/-)
0
0
A. III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku
5119
4303
A. III. 1. Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond
5119
4303
A. III. 2. Statutární a ostatní fondy
0
0
A. IV. Výsledek hospodaření minulých let
21576
6067
A. IV. 1. Nerozdělený zisk minulých let
21576
6067
A. IV. 2. Neuhrazená ztráta minulých let (-)
0
0
A. V. 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)
40732
16325
B. Cizí zdroje
576479
517990
B. I. Rezervy
13
13
B. I. 1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů
0
0
B. I. 2. Rezerva na důchody a podobné závazky
0
0
B. I. 3. Rezerva na daň z příjmů
0
0
B. I. 4. Ostatní rezervy
13
13
B. II. Dlouhodobé závazky
1086
1052
B. II. 1. Závazky z obchodních vztahů
0
0
B. II. 2. Závazky - ovládající a řídící osoba
0
0
B. II. 3. Závazky - podstatný vliv
0
0
B. II. 4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení
0
0
B. II. 5. Dlouhodobé přijaté zálohy
0
0
B. II. 6. Vydané dluhopisy
0
0
B. II. 7. Dlouhodobé směnky k úhradě
0
0
B. II. 8. Dohadné účty pasivní
0
0
B. II. 9. Jiné závazky
0
0
B. II. 10. Odložený daňový závazek
1086
1052
Passiven
Passiven
Laufender Rechnungs-
Vergangener
zeitraum (tsd. Kč)
Zeitraum (tsd. Kč)
PASSIVEN GESAMT
723196
622231
A. Eigenkapital
144427
103695
A. I. Grundkapital
77000
77000
A. I. 1. Grundkapital
77000
77000
A. I. 2. Eigene Aktien und eigene Geschäftsanteile (-)
0
0
A. I. 3. Änderungen des Grundkapitals (+/-)
0
0
A. II. Kapitalfonds
0
0
A. II. 1. Emissionsagio
0
0
A. II. 2. Andere Kapitalfonds
0
0
A. II. 3. Bewertungsdifferenz aus Neubewertung von Vermögen und Verpflichtungen (+/-)
0
0
A. II. 4. Bewertungsdifferenz aus Neubewertung bei Umänderungen (+/-)
0
0
A. III. Rücklagefonds, unteilbare Fonds und andere Gewinnfonds
5119
4303
A. III. 1. Gesetzlicher Rücklagefonds/unteilbarer Fonds
5119
4303
A. III. 2. Statutarische und andere Fonds
0
0
A. IV. Wirtschaftsergebnis vergangener Jahre
21576
6067
A. IV. 1. Unverteilter Gewinn vergangener Jahre
21576
6067
A. IV. 2. Nicht bezahlter Verlust vergangener Jahre (-)
0
0
A. V. 1. Wirtschaftsresultat für laufenden Rechnungszeitraum (+/-)
40732
16325
B. Fremde Quellen
576479
517990
B. I. Rücklagen
13
13
B. I. 1. Rücklagen gemäß Sonder-Rechtsvorschriften
0
0
B. I. 2. Rücklagen für Renten und ähnliche Verpflichtungen
0
0
B. I. 3. Rücklage für Einkommenssteuer
0
0
B. I. 4. Andere Rücklagen
13
13
B. II. Langfristige Verpflichtungen
1086
1052
B. II. 1. Verpflichtungen aus Geschäftsbeziehungen
0
0
B. II. 2. Verpflichtungen – beherrschende und leitende Person
0
0
B. II. 3. Verpflichtungen - wesentlicher Einfluss
0
0
B. II. 4. V
erpflichtungen gegenüber Gesellschaftern, Mitgliedern von
Genossenschaften und Teilhabern an Korporationen
0
0
B. II. 5. Langfristige angenommene Vorschüsse
0
0
B. II. 6. Ausgestellte Schuldverschreibungen
0
0
B. II. 7. Langfristige Wechsel zur Zahlung
0
0
B. II. 8. Schätzungsposten passiv
0
0
B. II. 9. Andere Verpflichtungen
0
0
B. II. 10. Latente Steuerpflicht
1086
1052
14
Pasiva
Pasiva
15
Běžné účetní období
Minulé období
(v tis. Kč)
(v tis. Kč)
B. III. Krátkodobé závazky
86327
117407
B. III. 1. Závazky z obchodních vztahů
64559
57566
B. III. 2. Závazky - ovládající a řídící osoba
681
867
B. III. 3. Závazky - podstatný vliv
0
0
B. III. 4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení
7
0
B. III. 5. Závazky k zaměstnancům
470
391
B. III. 6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění
279
187
B. III. 7. Stát – daňové závazky a dotace
88
6519
B. III. 8. Krátkodobé přijaté zálohy
1009
674
B. III. 9. Vydané dluhopisy
0
0
B. III. 10. Dohadné účty pasivní
1993
1857
B. III. 11. Jiné závazky
17241
49346
B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci
489053
399518
B. IV. 1. Bankovní úvěry dlouhodobé
46054
62095
B. IV. 2. Krátkodobé bankovní úvěry
427499
337423
B. IV. 3. Krátkodobé finanční výpomoci
15500
0
C. I. Časové rozlišení
2290
546
C. I. 1. Výdaje příštích období
2
0
C. I. 2. Výnosy příštích období
2288
546
Passiven
Passiven
Laufender Rechnungs-
Vergangener
zeitraum (tsd. Kč)
Zeitraum (tsd. Kč)
B. III. Kurzfristige Verpflichtungen
86327
117407
B. III. 1. Verpflichtungen aus Geschäftsbeziehungen
64559
57566
B. III. 2. Verpflichtungen – beherrschende und leitende Person
681
867
B. III. 3. Verpflichtungen - wesentlicher Einfluss
0
0
B. III. 4. V
erpflichtungen gegenüber Gesellschaftern, Mitgliedern von
Genossenschaften und Teilhabern an Korporationen
7
0
B. III. 5. Verpflichtungen gegenüber Mitarbeitern
470
391
B. III. 6. Verpflichtungen aus Sozial- und Krankenversicherung
279
187
B. III. 7. Staat – Steuerverpflichtungen und Subventionen
88
6519
B. III. 8. Kurzfristige angenommene Vorschüsse
1009
674
B. III. 9. Ausgestellte Schuldverschreibungen
0
0
B. III. 10. Schätzungsposten passiv
1993
1857
B. III. 11. Andere Verpflichtungen
17241
49346
B. IV. Bankkredite und Finanzierungen
489053
399518
B. IV. 1. Bankkredite langfristige
46054
62095
B. IV. 2. Kurzfristige Bankkredite
427499
337423
B. IV. 3. Kurzfristige Finanzierungen
15500
0
C. I. Rechnungsabgrenzungsposten
2290
546
C. I. 1. Aufwendungen nächster Zeiträume
2
0
C. I. 2. Erträge nächster Zeiträume
2288
546
16
Výkaz zisku a ztráty v druhovém členění
ke dni 31. 12. 2009
Skutečnost v běžném účetním období
17
sledovaném
minulém
(v tis. Kč)
(v tis. Kč)
I. Tržby za prodej zboží
3196192
3864646
A. Náklady vynaložené na prodané zboží
3036722
3708164
+ Obchodní marže
159470
156482
II. Výkony
3635
2919
II. 1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb
3635
2919
II. 2. Změna stavu zásob vlastní činnosti
0
0
II. 3. Aktivace
0
0
B. Výkonová spotřeba
39371
40878
B. 1. Spotřeba materiálu a energie
6654
6087
B. 2. Služby
32717
34791
+ Přidaná hodnota
123734
118523
C. Osobní náklady součet
10013
14899
C. 1. Mzdové náklady
7392
11281
C. 2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva
0
0
C. 3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
2535
3542
C. 4. Sociální náklady
86
76
D. Daně a poplatky
1377
703
E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
10640
11154
III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu
1259
566
III. 1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku
1078
341
III. 2. Tržby z prodeje materiálu
181
225
F. Zůstatková cena prod. dlouhodobého majetku a materiálu
810
6
F. 1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku
810
6
F. 2. Prodaný materiál
0
0
G. Změna stavu rezerv a opr. položek v provoz. oblasti a komplex. nákladů příštích období
2768
3699
IV. Ostatní provozní výnosy
16994
1812
H. Ostatní provozní náklady
18867
8585
V. Převod provozních výnosů
0
0
I. Převod provozních nákladů
0
0
* Provozní výsledek hospodaření
97512
81855
VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů
0
0
J. Prodané cenné papíry a podíly
0
0
VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku
0
0
VII. 1. Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách
0
0
VII. 2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů
0
0
VII. 3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku
0
0
Gewinn- und Verlustrechnung gemäß
Artaufteilung
zum 31. 12. 2009
Istbestand im lfd. Rechnungszeitraum
verfolgter
vergangener
(tsd. Kč)
(tsd. Kč)
I. Erlös aus Warenverkauf
3196192
3864646
A. Kostenaufwand für verkaufte Waren
3036722
3708164
+ Handelsmarge
159470
156482
II. Leistungen
3635
2919
II. 1. Erlöse aus Verkauf von eigenen Produkten und Dienstleistungen
3635
2919
II. 2. Bestandsänderung aus eigener Tätigkeit
0
0
II. 3. Aktivierung
0
0
B. Leistungsverbrauch
39371
40878
B. 1. Verbrauch von Material und Energie
6654
6087
B. 2. Dienstleistungen
32717
34791
+ Mehrwert
123734
118523
C. Personalkosten gesamt
10013
14899
C. 1. Lohnkosten
7392
11281
C. 2. Entlohnungen für Mitglieder der Organe der Gesellschaft und Genossenschaft
0
0
C. 3. Kosten der Sozial- und Krankenversicherung
2535
3542
C. 4. Sozialkosten
86
76
D. Steuer und Gebühren
1377
703
E. Abschreibungen des langfristigen immateriellen und materiellen Vermögens
10640
11154
III. Erlöse aus dem Verkauf des langfristigen Vermögens und Materials
1259
566
III. 1. Erlöse aus dem Verkauf des langfristigen Vermögens
1078
341
III. 2. Erlöse aus dem Verkauf des Materials
181
225
F. Restbuchwert des verkauften langfristigen Vermögens und Materials
810
6
F. 1. Restbuchwert des verkauften langfristigen Vermögens
810
6
F. 2. Verkauftes Material
0
0
G. B
estandsänderung von Rücklagen und Korrekturposten auf dem Betriebsgebiet und
komplexer Kosten nächster Zeiträume
2768
3699
IV. Andere Betriebserträge
16994
1812
H. Andere Betriebskosten
18867
8585
V. Übertragung von Betriebserträgen
0
0
I. Übertragung von Betriebskosten
0
0
* Betriebs-Wirtschaftsergebnis
97512
81855
VI. Erlös aus dem Verkauf von Wertpapieren und Antielen
0
0
J. Verkaufte Wertpapiere und Anteile
0
0
VII. Erträge aus langfristigem Finanzvermögen
0
0
VII. 1. Erträge aus Anteilen in beherrschten und geleiteten Personen und in Rechnungseinheiten 34
0
0
VII. 2. Erträge aus anderen langfristigen Wertpapieren und Anteilen
0
0
VII. 3. Erträge aus anderem langfristigen Finanzvermögen
0
0
18
Skutečnost v běžném účetním období
19
sledovaném
minulém
(v tis. Kč)
(v tis. Kč)
VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku
0
0
K. Náklady z finančního majetku
0
0
IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů
0
0
L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů
17241
49342
M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti
0
0
X. Výnosové úroky
4491
1005
N. Nákladové úroky
17444
24126
XI. Ostatní finanční výnosy
2581
21345
O. Ostatní finanční náklady
20097
9368
XII. Převod finančních výnosů
0
0
P. Převod finančních nákladů
0
0
* Finanční výsledek hospodaření
-47710
-60486
Q. Daň z příjmů za běžnou činnost
9070
5044
Q. 1. splatná
9036
4764
Q. 2. odložená
34
280
** Výsledek hospodaření za běžnou činnost
40732
16325
XIII. Mimořádné výnosy
0
0
R. Mimořádné náklady
0
0
S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti
0
0
S. 1. splatná
0
0
S. 2. odložená
0
0
* Mimořádný výsledek hospodaření
0
0
T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)
0
0
*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)
40732
16325
**** Výsledek hospodaření před zdaněním
49802
21369
Istbestand im lfd.
Rechnungszeitraum
verfolgter
(tsd. Kč)
vergangener
(tsd. Kč)
VIII. Erträge aus kurzfristigem Finanzvermögen
0
0
K. Kosten aus Finanzvermögen
0
0
IX. Erträge aus Neubewertung von Wertpapieren und Derivaten
0
0
L. Kosten aus Neubewertung von Wertpapieren und Derivaten
17241
49342
M. Bestandsänderung bei Rücklagen und Korrekturposten auf dem Gebiet der Finanzen
0
0
X. Zinserträge
4491
1005
N. Zinsaufwand
17444
24126
XI. Andere Finanzerträge
2581
21345
O. Andere Finanzkosten
20097
9368
XII. Übertragung von Finanzerträgen
0
0
P. Übertragung von Finanzkosten
0
0
* Finanz-Wirtschaftsergebnis
-47710
-60486
Q. Einkommenssteuer aus laufender Tätigkeit
9070
5044
Q. 1. fällig
9036
4764
Q. 2. latent
34
280
** Wirtschaftsergebnis aus laufender Tätigkeit
40732
16325
XIII. Außerordentliche Erträge
0
0
R. Außerordentliche Kosten
0
0
S. Einkommenssteuer aus außerordentlicher Tätigkeit
0
0
S. 1. fällig
0
0
S. 2. latent
0
0
* Außerordentliches Wirtschaftsergebnis
0
0
T. Übertragung des Anteils am Wirtschaftsergebnis auf die Gesellschafter (+/-)
0
0
*** Wirtschaftsergebnis für Rechnungszeitraum (+/-)
40732
16325
**** Wirtschaftsergebnis vor Besteuerung
49802
21369
20
Příloha k účetní závěrce společnosti ARMEX Oil, s.r.o.
(k poslednímu dni účetního období 2009)
Anhang zum Rechnungsabschluss der Gesellschaft ARMEX Oil, s.r.o.
(zum letzten Tag des Rechnungszeitraumes 2009)
Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb.,
Der Anhang ist im Einklang mit der Verordnung Nr. 500/2002 Gs.
kterou se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje
aufgestellt, mit welcher der Inhalt des Rechnungsabschlusses für
přílohy vycházejí z účetních záznamů účetní jednotky (účetní
Unternehmer bestimmt wird. Die Angaben des Anhangs gehen
doklady, účetní knihy a ostatní účetní záznamy) a z dalších
aus Rechnungsaufzeichnungen der Rechnungseinheit hervor
podkladů, které má účetní jednotka k dispozici. Hodnotové
(Rechnungsbelege, Rechnungsbücher und andere Eintragungen
údaje jsou vykázány v celých tisících Kč, pokud není uvedeno
der Buchhaltung) und aus weiteren Unterlagen, welche der
jinak.
Rechnungseinheit zu Verfügung stehen. Die Angaben sind in
ganzen Tsd. Kč angegeben, wenn nicht anders angeführt.
21
Přílohy:
Anlagen:
Organizační uspořádání společnosti
Organisation der Gesellschaft
Přehled o peněžních tocích (cash flow)
Cash flow - Übersicht
Přehled o změnách vlastního kapitálu
Übersicht über Änderungen des Eigenkapitals
Organizační uspořádání společnosti
Organisation der Gesellschaft
DAŇOVÉ, ÚČETNÍ, BANKOVNÍ PORADENSTVÍ
STEUER-,RECHNUNGS- UND BANKBERATUNG
Dipl.-Ing. Klaudy
PRÁVNÍ PORADENSTVÍ RECHTSBERATUNG
Tomášek & Kolář
VLASTNÍCI
EIGENTÜMER
BEZPEČNOSTNÍ PORADCE, ODPOVĚDNÝ ZÁSTUPCE
SICHERHEITSBERATER, VERANTWORTLICHER VERTRETER
ARMEX HOLDING, a.s.
Miluše Čejková
GLOBAL HOLDING, a.s.
BEZPEČNOST PRÁCE ARBEITSSICHERHEIT
Jan Plachý, EKOBENA (pouze pro ČS)
ASISTENTKA ŘEDITELE SPOLEČNOSTI
ASSISTENTIN DES DIREKTORS DER
GESELLSCHAFT
Miroslava Pörnerová
ŘEDITEL SPOLEČNOSTI - JEDNATEL
DIREKTOR DER GESELLSCHAFT GESCHÄFTSFÜHRER
JEDNATEL
GESCHÄFTSFÜHRER
Antonín Hlavsa
Hynek Sagan
HLAVNÍ ÚČETNÍ
HAUPTBUCHHALTERIN
ŘEDITEL ČS
DIREKTOR DER TANKSTELLEN
Petra Stýblová
Tomáš Paták
ÚČETNÍ
BUCHHALTERIN
ASISTENTKA OBCHODU, LOGISTIKY A
ČERPACÍCH STANIC
ASSISTENTIN GESCHÄFT, LOGISTIK
UND TANKSTELLEN
Alena Hercíková, Jana Zrůstová,
Renáta Bečková
Šárka Šafaříková
MANAŽER IT
MANAGER IT
MANAŽER PROVOZU ČS
MANAGER DES BETRIEBS VON
TANKSTELLEN
Vlastimil Prokop
Vladimír Vlk, Jiří Havelka
ŘEDITEL DIVIZE VELKOOBCHOD
DIREKTOR DER ABTEILUNG
GROSSHANDEL
Neobsazeno
Nicht besetzt
MANAŽER KARETNÍHO PRODEJE ČS
VERKAUFSMANAGER TANKKARTEN
Vladimír Vlk, Petr Bílý, Michal Dupa,
David Müller, Jiří Havelka
MANAŽER VELKOOBCHOD TUZEMSKO
VERKAUFSMANAGER INLAND
Petr Bílý, Michal Dupa, David Müller
MANAŽER LOGISTIKY
LOGISTIKMANAGER
Dana Stínilová
ASISTENTKA OBCHODU, LOGISTIKY
ASSISTENTIN GESCHÄFT, LOGISTIK
Petra Müllerová
MANAŽER VELKOOBCHOD
TUZEMSKO, ZAHRANIČÍ
MANAGER DES GROSSHANDELS
INLAND, AUSLAND
David Müller
POBOČKA DEUTSCHLAND - Dresden
ZWEIGNIEDERLASSUNG
DEUTSCHLAND - Dresden
David Müller
22
Obecné informace
Název: ARMEX Oil, s.r.o.
Členové statutárních a dozorčích orgánů
ke dni účetní uzávěrky
Sídlo: Folknářská 21, 405 02 Děčín
Jednateli této společnosti s ručením omezeným jsou
Popis účetní jednotky
Právní forma: společnost s ručením omezeným
Rozhodující předmět činnosti: obchod ropnými produkty
Hynek Sagan, r.č. 720129/2373, Děčín VI, Thunská 1674/10A
Vznik společnosti: 4.6. 1999
den vzniku funkce: 4.6.1999
Ing. Antonín Hlavsa, r.č. 490417/070, Bynovec 139, 407 14 pošta Arnoltice
Zápis do obchodního rejstříku: 4.6.1999
den vzniku funkce: 4.6.1999
DIČ: CZ25403460
Ve sledovaném období nedošlo v obsazení statutárních orgánů
Účetní období: 1.1. až 31.12. 2009
účetní jednotky k žádným změnám.
Základní kapitál: 77,000.000 Kč
Osoby podílející se na základním kapitálu
účetní jednotky více než 20 %
Osoba
(fyzická,
právnická)
Bydliště,
sídlo
Folknářská
21, Děčín 2
K. Čapka 211
GLOBAL Holding, a.s.
Děčín 1
ARMEX Holding, a.s.
Poskytnutá peněžitá či jiná plnění (tis. Kč)
Výše peněžního a naturálního plnění stávajícím členům orgánů
Běžné účetní
Minulé účetní
období
období
Podíl v Kč % Podíl v Kč %
Pro členy orgánů
statutárních řídicích
běžné
minulé
běžné
minulé
dozorčích
běžné
minulé
Půjčky a úvěry
0
0
0
0
0
0
39,270.000,--
51 39,270.000,-- 51
Poskytnuté záruky
0
0
0
0
0
0
37,730.000,--
49 37,730.000,-- 49
Důchodové připojištění
0
0
0
0
0
0
Bezplatné užívání auta
0
0
0
0
0
0
Jiné
0
0
0
0
0
0
Celkem
0
0
0
0
0
0
Změny a dodatky provedené v účetním
období v obchodním rejstříku
za účetní období
Ve sledovaném roce nedošlo k následujícím změnám.
Ekonomická situace společnosti
Společnost uzavřela hospodářský rok 2009 se ziskem ve výši
40,731.508,39 Kč. V minulém období 2008 společnost hospodařila
Organizační struktura účetní jednotky
a její zásadní změny v uplynulém
účetním období
Organizační schéma tvoří přílohu Přílohy k účetní uzávěrce.
V průběhu účetního období nenastaly v organizační struktuře
účetní jednotky zcela zásadní změny.
Majetková spoluúčast účetní jednotky v
jiných společnostech
Bez věcné náplně.
se ziskem ve výši 16,324.989,76 Kč.
Tržby za prodej zboží a vlastních výrobků ve sledovaném roce činily
3,199.826.948,79 Kč. Oproti minulému roku se snížily o 17,27 %.
Provozní hospodářský výsledek ve výši 97,511.822,37 Kč se zvýšil v
roce 2009 o 19,13 % oproti 81,854.647,26 Kč v minulém období.
Ke dni účetní závěrky ve společnosti pracovalo 18 zaměstnanců
(2008 16). Průměrný počet zaměstnanců v účetním období činil 18
(2007 17).
za účetní období
Průměrný počet
zaměstnanců
Z toho řídicích
celk.
prac.
běžné
minulé
běžné
minulé
18
17
1
1
7392
11281
1121
1708
0
0
0
0
0
0
0
0
2535
3542
342
366
Sociální náklady
86
76
1
10
Osobní náklady celkem
10013
14899
1464
2084
Mzdové náklady
Odměny členům
statutárních orgánů
společnosti
Odměny členům
dozorčích orgánů
společnosti
Náklady na sociální
zabezpečení
(tis. Kč)
23
Zaměstnanci
Obecné informace
Majetek
Společnost kryje financování svých činností bankovními
úvěry s následujícími dobami splatnosti.
banka
splatnost
celková výše úvěru
zůstatek k 31.12.2008
účel
Komerční banka, a.s.
20.9.2011
15 000
4536
výstavba ČS Jestřebí
Komerční banka, a.s.
20.12.2011
9 000
3000
refinancování nákupu ČS Ostrava
Komerční banka, a.s.
20.1.2013
20 000
11030
nákup pozemků v k.ú. Lovosice
ČSOB, a.s.
31.12.2012
30 000
14988
výstavba ČS Rumburk
Česká spořitelna, a.s. 30.9.2013
20 000
12499
nákup ČS Broumov
ČSOB, a.s.
28.5.2010
150000
150000
financování pohledávek z obchodního styku
ČSOB, a.s.
28.5.2010
10 000
0
financování dodávek pro společnost ORI
ČSOB, a.s.
28.5.2010
20 000
10900
financování daňového nároku - vratky DPH zákazníkům ze SRN
Komerční banka, a.s.
25.11.2010
110000
110000
financování pohledávek z obchodního styku
Komerční banka, a.s.
3.12.2010
40000
40000
financování předkupů minerálních olejů
Česká spořitelna, a.s. 30.11.2010
90000
84599
financování oběžných prostředků
Česká spořitelna, a.s. 30.11.2010
32000
32000
financování zásob PHM skladovaných u ČEPRO. a.s.
ARMEX HOLDING, a.s. 10.2.2010
10000
10000
financování oběžných prostředků
GLOBAL HOLDING, a.s. 15.2.2010
5500
5500
financování oběžných prostředků
půjčky ostatní
(tis. Kč)
Společnost neměla v předmětném účetním období žádnou
leasingovou smlouvu.
Společnost využívá majetek, který není uveden v rozvaze,
ve výši 6.858 tis. Kč. Jedná se o drobný dlouhodobý
majetek. Hodnota stejné kategorie majetku v operativní
evidenci (mimo rozvahu) činila k 31.12.2008 6.753 tis. Kč.
24
Allgemeine Informationen
Beschreibung der Rechnungseinheit
Firma: ARMEX Oil, s.r.o.
Sitz: Folknářská 21, 405 02 Děčín
Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Hynek Sagan, Geburtsnummer: 720129/2373, Děčín VI, Thunská 1674/10A
Tag der Entstehung der Funktion: 4.6.1999
Ing. Antonín Hlavsa, Geburtsnummer: 490417/070, Bynovec 139, 407 14
pošta Arnoltice
Tag der Entstehung der Funktion: 4.6.1999
Entscheidender unternehmerischer
Im verfolgten Zeitraum kam es in der Besetzung der statutarischen Organe
Gegenstand: Handel mit Ölprodukten
der Rechnungseinheit zu keinen Änderungen.
Entstehung der Gesellschaft: 4.6. 1999
Eintragung im Handelsregister: 4.6.1999
St.-Id.-Nr.: CZ25403460
Rechnungszeitraum: 1. Januar bis 31. Dezember 2009
Grundkapital: 77,000.000,00 Kč
Im verfolgten Jahr wurden folgende finanzielle oder andere Leistungen gewährt
Personen, die an dem Grundkapital der
Rechnungseinheit mit mehr als 20%
beteiligt sind
Person
(natürlich,
juristich)
Wohnort,
Sitzt
Gewährte Geld- oder andere Leistungen
(Tsd. CZK)
Organe
Art der Leistung
Statutarische
Lfd.
Verg.
Führungsorgane Aufsichtsorgane
Lfd.
Verg.
Lfd.
Verg.
Darlehen und Kredite
0
0
0
0
0
0
Gewährte Garantien
0
0
0
0
0
0
Renten- Zusatzversicherung
0
0
0
0
0
0
51 39,270.000,-- 51
Kostenlose PKW-Nutzung
0
0
0
0
0
0
49 37 730 000,-- 49
Sonstiges
0
0
0
0
0
0
Gesamt
0
0
0
0
0
0
Laufender
Rechnungszeitraum
Anteil in CZK
%
Folknářská 21,
ARMEX Holding, a.s.
39,270.000,-Děčín 2
GLOBAL HOLDING, K. Čapka
37 730 000,-a.s.
211/1, Děčín 1
(Tsd. CZK). Höhe der Geld- und Sachleistung für bestehende Mitglieder der
Vergangener
Rechnungszeitraum
Anteil in CZK %
Änderungen und Ergänzungen
im Handelsregister während des
Rechnungszeitraumes
Im verfolgten Zeitraum ist es zu keinen Änderungen
gekommen.
Zeitraum
Ökonomische Lage der Gesellschaft
Die Gesellschaft hat das Wirtschaftsjahr 2009 mit einem Gewinn in Höhe von 40
731 508,39 Kč abgeschlossen. Im vergangenen Jahr 2008 erwirtschaftete die
Gesellschaft einen Gewinn in Höhe von 16 324 989,76 Kč.
Der Erlös aus dem Verkauf von Waren, Eigenprodukten und Dienstleistungen
betrug im verfolgten Jahr 3 199 826 948,79 Kč. Gegenüber dem Vorjahr senkte
Organisationsstruktur der
Rechnungseinheit und ihre
grundlegenden Änderungen im
vergangenen Rechnungszeitraum
Organisationsschema ist Anhang zum Rechnungsabschluss.
Im Laufe des Rechnungszeitraums kam es in der
sich der Erlös um 17,27 %.
Das Betriebs-Wirtschaftsergebnis in Höhe von 97 511 822,37 Kč erhöhte sich im
Jahr 2009 um 19,13 % gegenüber 81 854 647,26 Kč im vergangenem Zeitraum.
Zum Bilanztag arbeiteten in der Gesellschaft 18 Mitarbeiter (im Jahr 2008 waren
es 16).
Die durchschnittliche Zahl der Mitarbeiter im Rechnungszeitraum war 18 (im
Jahr 2008 waren es 17)
Organisationsstruktur der Rechnungseinheit zu keinen
Mitarbeiter Gesamt
grundlegenden Änderungen.
Eintragung
Vermögensbeteiligung der
Rechnungseinheit an anderen
Gesellschaften
Ohne sachlichen Inhalt.
Mitglieder von statutarischen und
Aufsichtsorganen zum Bilanztag
Geschäftsführer dieser Gesellschaften mit beschränkter
Haftung sind:
25
Lfd.
Verg.
17
1
1
Lohnkosten
7392
11281
1121
1708
0
0
0
0
0
0
0
0
Kosten der Sozialversicherung
2535
3542
342
366
Sozialkosten
86
76
1
10
Personaufwendungen insgesamt
10013
14899
1464
2084
(tausende CZK)
Verg.
Mitarbeiter
Durchschnittsanzahl der Mitarbeiter 18
Entlohnung Mitgliedern der
statutarischen Organe der
Gesellschaft
Entlohnung Mitgliedern der
Aufsichtsorgane der Gesellschaft
Lfd.
Davon leitende
Allgemeine Informationen
Vermögen
Die Gesellschaft deckt die Finanzierung ihrer Tätigkeiten
aus Bankkonten mit folgenden Fälligkeiten.
Bank
Fälligkeits-termin
Gesamt-kredithöhe
Saldo zum 31.12.07
Zweck
Komerční banka, a.s.
20.9.2011
15 000
4536
Bau der TS Jestřebí
Komerční banka, a.s.
20.12.2011
9 000
3000
Refinanzierung des Kaufes der TS Ostrava
Komerční banka, a.s.
20.1.2013
20 000
11030
Kauf von Grundstücken in Lovosice
ČSOB, a.s.
31.12.2012
30 000
14988
Bau der TS Rumburk
Česká spořitelna, a.s.
30.9.2013
20 000
12499
Kauf der TS Broumov
ČSOB, a.s.
28.5.2010
150000
150000
Finanzierung der Forderungen aus Geschäftsbeziehungen
ČSOB, a.s.
28.5.2010
10 000
0
Finanzierung von Lieferungen für die Gesellschaft ORI
ČSOB, a.s.
28.5.2010
20 000
10900
Komerční banka, a.s.
25.11.2010
110000
110000
Finanzierung des Steueranspruches – Rückerstattung der USt.
an Kunden aus Deutschland
Finanzierung der Forderungen aus Geschäftsbeziehungen
Komerční banka, a.s.
3.12.2010
40000
40000
Finanzierung der Vorkäufe von Mineralölen
Česká spořitelna, a.s.
30.11.2010
90000
84599
Finanzierung des Umlaufvermögens
Česká spořitelna, a.s.
30.11.2010
32000
32000
fFinanzierung von Umlaufvermögen – Mineralölbestände,
gelagert bei ČEPRO
ARMEX HOLDING, a.s. 10.2.2010
10000
10000
Finanzierung des Umlaufvermögens
GLOBAL HOLDING, a.s. 15.2.2010
5500
5500
Finanzierung des Umlaufvermögens
Weitere Darlehen:
(tausende CZK)
Die Gesellschaft hatte im gegenständlichen Geschäftsjahr
keinen Leasingvertrag.
Die Gesellschaft nutzt das Vermögen, das in der Bilanz
angeführt ist, in Höhe von 6858 Tsd. Kč. Es handelt sich
um langfristiges Kleinvermögen. Der Wert der gleichen
Kategorie des Vermögen in der operativen Evidenz
(außerhalb der Bilanz) betrug zum 31.12.2008 6 753 Tsd.
Kč.
26
Používané účetní metody, obecné účetní
zásady a způsoby oceňování
P
ředkládaná účetní závěrka společnosti byla zpracována na
základě zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, na základě
vyhlášky 500/2002 Sb. a na základě Českých účetních
standardů.
Pro společnost vzniká povinnost vést účetnictví v plném
1.4. Opravné položky k majetku (tis. Kč)
Opravné položky byly tvořeny k následujícímu majetku:
Druh majetku
Zůstatek
Tvorba
Opravné položky k
rozsahu.
Společnost ve sledovaném období vedla účetnictví a sestavila
účetní závěrku v souladu s obecně uznávanými účetními
zásadami.
Společnost ARMEX Oil, s.r.o., vede účetnictví sama.
Sestavením účetní závěrky byla pověřena daňová kancelář
Klaudy.
Ve sledovaném účetním období nedošlo v účetní jednotce
k 1. dni
účetního
období
Zúčtování Zůstatek
k poslednímu
dni účetního
období
běžné
minulé
běžné
minulé běžné minulé
běžné
minulé
dlouhodobému majetku
0
0
0
0
0
0
0
0
zásobám
0
0
0
0
0
0
0
0
finančnímu majetku
0
0
0
0
0
0
0
0
pohledávkám - zákonné 13693 9995
12517 4630
9749
931
16461
13693
pohledávkám - ostatní
0
0
0
0
0
0
0
0
k žádným významným změnám ve způsobu oceňování,
odpisování ani postupů účtování.
1. Způsob ocenění majetku
1.1 zásobY
Účtování pořízení a úbytku zásob je prováděno způsobem A i B.
Při vyúčtování výdeje zásob ze skladu jsou používány skladové
ceny (FIFO) a ceny zjištěné aritmetickým průměrem.
Nakupované zásoby jsou oceňovány ve skutečných
pořizovacích cenách zahrnujících cenu pořízení zásob
a vedlejší pořizovací náklady, kterými jsou dopravné a skladné.
1.2 dlouhodoBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ
MAJETEK
Dlouhodobý hmotný majetek pořízený za úplatu je oceněn
Odpisový plán účetních odpisů dlouhodobého majetku
sestavila účetní jednotka v interních směrnicích, kde vycházela
z předpokládaného opotřebení zařazovaného majetku,
odpovídajícího běžným podmínkám jeho používání. Účetní a
daňové odpisy se nerovnají.
Při výpočtu daňových odpisů se používá ze standardních metod
metoda lineární.
Společnost si ve svých interních předpisech stanovila, že drobný
hmotný majetek do Kč 40 000,-. je veden jako zásoba a je
účtován do nákladů společnosti při vyskladnění na účet 501Spotřeba materiálu.
Drobný nehmotný majetek do Kč 60 000,- je účtován do nákladů
společnosti na účet 518-Ostatní náklady.
1.6. Přepočet cizích měn na českou měnu
pořizovací cenou.Do pořizovací ceny nevstupují úroky
Společnost si ve své interní směrnici stanovila používat při
z investičních úvěrů.
přepočtu cizí měny na českou měnu aktuální denní kurs
Ocenění reprodukční cenou nebylo použito.
vyhlášený ČNB.
Společnost nevytváří dlouhodobý majetek vlastní činností.
1.7. Výzkum a vývoj
1.3 cennÉ papírY a majetkovÉ ČÁSTI
Společnost neprovádí výzkumnou činnost. V průběhu účetního
Ve sledovaném účetním období účetní jednotka nevlastnila
Kč 0.
žádné cenné papíry ani majetkové účasti.
27
1.5. Odpisy
období společnost vynaložila na výzkum a vývoj celkovou částku
Angewandte Rechnungsmethoden, allgemeine
Rechnungsgrundsätze und Bewertungsart
D
er vorgelegte Rechnungsabschluss der Gesellschaft wurde
aufgrund des Gesetzes Nr. 563/1991 Gs. über Buchhaltung
und aufgrund der Verordnung Nr. 500/2002 Gs. und
aufgrund Tschechischer Standards für Rechnungswesen
1.4. Korrekturposten (Tsd. CZK)
Korrekturposten
aufgestellt.Für die Gesellschaft entsteht die Pflicht
zum Sachanlagevermögen
zur Führung der Buchhaltung im vollen Umfang. Die
zu Vorräten
Gesellschaft führte im verfolgten Zeitraum die Buchführung
zum finanziellen
Vermögen
zu Forderungen
– gesetzliche
zu Forderungen
– sonstige
und stellte den Rechnungsabschluss im Einklang mit
den allgemein anerkannten Rechnungsgrundsätzen auf.
Die Gesellschaft ARMEX Oil, s.r.o. führt die Buchhaltung
selbst. Mit der Aufstellung des Rechnungsabschlusses
wurde das Steuerbüro Klaudy beauftragt. Im verfolgten
Rechnungszeitraum ist es in der Rechnungseinheit zu keinen
bedeutenden Änderungen in der Art der Bewertungsart,
Abschreibungen oder im der Buchung gekommen.
Saldo zum
1.1.
Bildung
2007
2006
2007
2006
2007
2006
2007
2006
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13693
9995
12517 4630
9749
931
16461
13693
0
0
0
0
0
0
0
0
Abrechnung Saldo zum
31.12.
(tausende CZK)
1.5. Abschreibungen
Den Abschreibungsplan von Rechnungsabschreibungen
des langfristigen materiellen Vermögens erstellte die
1. Art der Bewertung des Vermögens
Rechnungseinheit in internen Richtlinien so, als sie aus der
vorausgesetzten Abnutzung des eingeschlossenen Vermögens,
1.1 Vorräte
entsprechend üblichen Bedingungen seiner Benutzung,
Die Buchung des Erwerbs und der Abnahme der Bestände wird
hervorging. Die Rechnungs- und Steuerabschreibungen gleichen
mit Methode A sowie B durchgeführt.
Bei der Verrechnung der Ausgabe der Bestände aus dem
Lager werden Lagerpreise (FIFO) und Preise, ermittelt durch
arithmetisches Mittel, angewandt. Eingekaufte Bestände
werden in tatsächlichen Beschaffungspreisen bewertet, welche
den Preis der Beschaffung der Bestände und die BeschaffungsNebenkosten wie Transportkosten und Lagerungskosten
nicht.
Bei der Berechnung der Steuerabschreibungen wird von den
Standartmethoden die Linearmethode angewandt.
Die Gesellschaft bestimmte selbst in internen Vorschriften, dass
materielles Kleinvermögen bis Kč 40 000 als Bestand geführt
beinhalten.
wird und in den Kosten bei der Auslagerung auf dem Konto 501-
1.2 Anlagevermögen
Immaterielles Kleinvermögen bis Kč 60 000 wird in die Kosten
Langfristiges materielles Vermögen, beschaffen für
Materialverbrauch – verbucht wird.
der Gesellschaft auf das Konto 518-Sonstige Kosten verbucht.
ein Entgelt, ist mit dem Beschaffungspreis bewertet.
In den Beschaffungspreis treten nicht die Zinsen aus
Investitionskrediten ein. Bewertung mit Reproduktionspreis
wurde nicht angewandt. Die Gesellschaft schafft kein
langfristiges Vermögen durch eigene Tätigkeit.
1.3 Wertpapiere und Vermögensanteile
Im verfolgten Rechnungszeitraum besaß die Firma keine
Wertpapiere oder Vermögensbeteiligungen.
1.6. Umrechnung der Fremdwahrung auf
tschechische Kronen
Die Gesellschaft bestimmte durch eigene interne Richtlinie
für die Umrechnung von fremder Währung auf tschechische
Währung den aktuellen Tageskurs anzuwenden, verkündet durch
die Tschechische Nationalbank.
1.7. Forschung und Entwicklung
Die Gesellschaft übt keine Forschungstätigkeit aus. Im Laufe des
Rechnungszeitraums hat sie für Forschung und Entwicklung den
Gesamtbetrag von 0 Kč aufgewandt.
28
Doplňující informace
k rozvaze a výkazu zisku a ztráty
1.1 ODLOŽENÁ DAŇ
Společnost poprvé zúčtovala odloženou daň - odložený daňový
1.5 HLAVNÍ SKUPINY dlouhodobého
nehmotného majetku (tis. Kč)
Skupina majetku
závazek ve výši 1,086.165,00 Kč, kterou vypočetla výhradně
Pořizovací
cena
Oprávky
minulé
běžné minulé
Software
2557
1797
1777
Ocenitelná práva
0
0
Nehmotné výsledky
výzkumu a vývoje
0
z rozdílu účetní a daňové zůstatkové ceny odepisovaného
období běžné
majetku.
1.2 INVENTARIZAČNÍ ROZDÍLY (v tis. Kč)
Druh zásob
Běžné úč. období
manka
přebytky
Zůstatková
cena
Přírůstky
Úbytky
běžné minulé
běžné
běžné
1635
780
162
760
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ostatní DNM
490
490
357
313
133
177
0
0
Minulé úč. období
manka
přebytky
Nedokončený DNM
0
406
0
0
0
406
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3047
2693
2134
1948
913
745
XXX
XXX
Manka do normy a přebytky
2078
132
2946
109
Zálohy na DNM
Manka nad normu PÚ
0
0
0
0
Celkem
1.6 Nejvýznamnější přírůstky a úbytky
dlouhodobého majetku (tis. Kč)
1.3 významné události po datu účetní
uzávěrky
Položka majetku
Pořízení pozemků v KÚ Lovosice
Účetní jednotka se k datu 1.5.2010 stala provozovatelem
daňového skladu na základě příslušného povolení
Přírůstky
období běžné
Úbytky
minulé
běžné
minulé
30145
9847
0
0
Pořízení ČSPH Velká Hleďsebe
3643
18000
0
0
Celkem
33788
27847
0
0
od Celního ředitelství v Ústí nad Labem a sady smluv s
podniky ve skupině vlastníka daňového skladu. Statut
provozovatele daňového skladu navýší variabilitu možností
odběru všech minerálních i bio-olejů, se kterými
Uvedené hodnoty zahrnují i částky dosud nedokončených
investic.
účetní jednotka obchoduje, stejně jako efektivitu v
naplňování biokvóty podle zákona o ochraně ovzduší.
1.4 Hlavní skupiny dlouhodobého
hmotného majetku (tis. Kč)
Skupina
majetku
29
Pořizovací cena
období běžné
Oprávky
Zůstatková cena Přírůstky
Úbytky
minulé
běžné
minulé
běžné
minulé
běžné
běžné
75641
0
0
76529
75641
888
0
Pozemky
76529
Stavby
128795 117534 22137 16722
106658 100812 11343
82
Samostatné movité
věci a soubory
movitých věcí
41898
28636
13815 10479
28083
18157
15065
1802
Ostatní DHM
243
243
75
43
168
200
0
0
Nedokončený DHM
52122
22800
0
0
52122
22800
75781
46865
Zálohy na DHM
6102
2424
0
0
6102
2424
40816
37138
Celkem
305689 247278 36027 27244
269662 220034 XXX
XXX
Ergänzungsangaben zu der Gewinn- und
Verlustrechnung
1.1 Latente Steuer
1.5 Hauptgruppen des langfristigen
immateriellen Vermögens (tSD. CZK)
Die Gesellschaft verrechnete (nicht das erste Mal) die latente
Steuer – latente Steuerpflicht in Höhe von 1 086 165,00 Kč,
ausgerechnet ausschließlich aus der Differenz zwischen
Vermögensgruppe
dem buchhalterischen und dem steuerlichen Restpreis des
abgeschriebenen Vermögens.
1.2 Bestandsdifferenzen (Tsd. CZK)
Art der Differenz
Laufender
Rechnungszeitraum
Fehlbetrag
Mehrbestand
Vergangener
Rechnungszeitraum
Fehlbetrag
Mehrbestand
Fehlbeträge in der Norm und
Mehrbestände
2078
132
2946
109
Fehlbeträge über die Norm
0
0
0
0
Beschaffungswert
Wertberichtigung
Lfd.
Verg.
Restbuchwert
Lfd.
Verg.
Zuwachs
Verluste
Software
2557
1797
1777
1635
780
162
760
0
Bewertbare Rechte
0
0
0
0
0
0
0
0
Immaterielle Resultate
aus Forschung und
Entwicklung
0
0
0
0
0
0
0
0
Anderes LIV
490
490
357
313
133
177
0
0
Unvollendetes LIV
0
406
0
0
0
406
0
0
Reserven an LIV
0
0
0
0
0
0
0
0
Gesamt
3047
2693
2134
1948
913
745
XXX
XXX
Zeitraum Lfd.
Verg.
Lfd.
Lfd.
1.6 Wichtigster Zuwachs und Verlust des
Vermögens (tsd. CZK)
1.3 Wesentliche Ereignisse nach dem
Datum des Jahresabschlusses
Die Rechnungseinheit wurde zum 1.5.2010 Betreiber eines
Vermögensposten
Zuwachs
Verlust
Verg.
Lfd.
Verg.
von der Zolldirektion in Ústí nad Labem und einer Reihe
Zeitraum Lfd.
Erwerb von Grundstücken in
30145
Lovosice
9847
0
0
von Verträgen mit Unternehmen in der Gruppe des
Erwerb der TS Velká Hleďsebe
3643
18000
0
0
Besitzers des Steuerlagers. Das Statut des Betreibers des
Gesamt
33788
27847
0
0
Steuerlagers aufgrund der entsprechenden Genehmigung
Steuerlagers erhöht die Variabilität der Möglichkeiten der
(TS = Tankstelle)
Entnahme allen Mineral- und Bio-Ölen, mit welchen die
Geschäftseinheit handelt, genauso wie die Effektivität in der
Erfüllung der Bio-Quoten gemäß Gesetz über Schutz der
Atmosphäre.
1.4 Hauptgruppen des langfristigen
materiellen Vermögens (Tsd. CZK)
Vermögensgruppe
Beschaffungswert
Zeitraum Lfd.
Wertberichtigung
Restbuchwert
Zuwachs
Verg.
Lfd.
Verg.
Lfd.
Verg.
Lfd.
Verg.
75641
0
0
76529
75641
888
0
Grundstücke
76529
Gebäude
128795 117534 22137 16722
106658 100812 11343 82
Selbstständige
bewegliche Sachen und
Komplexe dieser
41898
28636
13815 10479
28083
18157
15065 1802
Anderes LMV
243
243
75
43
168
200
0
Unvollendetes LMV
52122
22800
0
0
52122
22800
75781 46865
Reserven an LMV
6102
2424
0
0
6102
2424
40816 37138
Insgesamt
305689 247278 36027 27244
269662 220034 XXX
0
XXX
30
1.7 Rozpis DLOHODOBÉHO majetku
zatíženého zástavním právem
Název majetku
Pořizovací cena v
tis. Kč
účetní období běžné
minulé
Položka
Částka
Výsledek hospodaření ( + zisk, - ztráta)
40732
23755
Tvorba (+) nebo čerpání (-) rezervního fondu
2037
52866
49699
Tvorba (+) nebo čerpání (-) statutárních fondů
0
ČS Broumov –stavební část, technologie a pozemky
26376
26100
Tvorba (+) nebo čerpání (-) nerozděleného zisku minulých let
25797
Pozemky Lovosice
56098
56098
Úhrada (+) nebo zvýšení (-) neuhrazené ztráty minulých let
0
ČS Vojtanov –stavební část a pozemky
11888
11888
Výplata podílů na zisku
12898
Celkem
183469
180026
ČS Ostrava – stavební část, technologie a pozemky
12486
12486
ČS Jestřebí – stavební část, technologie a pozemky
23755
ČS Rumburk – stavební část, technologie a pozemky
1.11 Pohledávky po lhůtě splatnosti
(tis. Kč)
1.8 STRUKTURA VLASTNÍHO KAPITÁLU
(tis. Kč)
Počet dnů po
splatnosti
Běžné účetní období Minulé účetní
období
Z obchodního
styku
Ostatní
Z obchodního
styku
Ostatní
4303
do 30
71013
0
68486
0
0
0
30 – 60
13771
0
10506
0
Nerozdělený zisk minulých let
21576
6067
60 – 90
7638
0
7212
0
Neuhrazená ztráta minulých let
0
0
90 – 365
14068
0
18189
0
Výsledek hospodaření běžného období
40732
16325
nad 365
24404
0
16026
0
Vlastní kapitál celkem
144427
103695
Název majetku
účetní období
běžné
minulé
Základní kapitál
77000
77000
Zákonný rezervní fond
5119
Statutární a ostatní fondy
1.9 Rozdělení zisku (úhrada ztráty)
minulého účetního období (tis. Kč)
31
1.10 Návrh na rozdělení zisku (úhradu
ztráty) běžného účetního období
(tis. Kč)
Položka
Částka
Výsledek hospodaření ( + zisk, - ztráta)
16325
Tvorba (+) nebo čerpání (-) rezervního fondu
816
Tvorba (+) nebo čerpání (-) statutárních fondů
0
Tvorba (+) nebo čerpání (-) nerozděleného zisku minulých let
15509
Tvorba (+) nebo úhrada (-) neuhrazené ztráty minulých let
0
Zvýšení základního kapitálu
0
Výplata podílů na zisku
0
1.12 Závazky po lhůtě splatnosti
(tis. Kč)
Počet dnů po
splatnosti
Běžné účetní období Minulé účetní
období
Z obchodního
styku
Ostatní
Z obchodního
styku
Ostatní
do 30
830
0
3427
0
30 – 60
361
0
43
0
60 – 90
10
0
2
0
90 – 365
110
0
0
0
nad 365
0
0
0
0
1.7 Auflistung des materiellen
Vermögens, belastet mit Pfandrecht
Bezeichnung des Vermögens
Beschaffungswert
(Tsd. CZK)
Rechnungszeitraum Lfd.
Verg.
1.10 Vorschlag auf Gewinnaufteilung
im laufenden Rechnungszeitraum
(tsD. CZK)
Posten
Betrag
Wirtschaftsergebnis ( + Gewinn, - Verlust)
40732
23755
Bildung (+) oder Schöpfung (-) des Rücklagefonds
2037
52866
49699
Bildung (+) oder Schöpfung (-)statutarischer Fonds
0
TS Broumov - Bauteile, Technologie und Grundstücke
26376
26100
Grundstücke Lovosice
56098
56098
TS Vojtanov – Bauteile und Grundstücke
11888
11888
Bildung (+) oder Schöpfung (-) des unverteilten Gewinns
vergangener Jahre
Bildung (+) oder Bezahlung (-) des nicht bezahlten Verlustes
vergangener Jahre
Gesamt
183469
180026
TS Ostrava – Bauteile, Technologie und Grundstücke
12486
12486
TS Jestřebí – Bauteile, Technologie und Grundstücke
23755
TS Rumburk – Bauteile, Technologie und Grundstücke
1.8 Struktur des Eigenkapitals (tsD.
CZK)
Bezeichnung des Vermögens
Rechnungszeitraum
Lfd.
Verg.
Grundkapital
77000
77000
Gesetzlicher Rücklagefonds
5119
4303
Statutarische und andere Fonds
0
Unverteilter Gewinn vergangener Jahre
Nichtbezahlter Verlust vergangener Jahre
Auszahlung der Gewinnanteile
25797
0
12898
1.11 Forderungen nach Zahlungsfrist
(tsD. CZK)
Zahl der Tage nach
Fälligkeit
Laufender
Rechnungszeitraum
Vergangener
Rechnungszeitraum
Aus
GeschäftsBeziehungen
Andere
Aus
GeschäftsBeziehungen
Andere
0
bis 30
71013
0
68486
0
21576
6067
30 – 60
13771
0
10506
0
0
0
60 – 90
7638
0
7212
0
14068
0
18189
0
24404
0
16026
0
Wirtschaftsergebnis im laufenden Zeitraum
40732
16325
90 – 365
Eigenkapital gesamt
144427
103695
über 365
1.9 Gewinnaufteilung für vergangenen
Rechnungszeitraum (tsD. CZK)
Posten
Betrag
Wirtschaftsergebnis ( + Gewinn, - Verlust)
16325
Bildung (+) oder Schöpfung (-) des Rücklagefonds
816
Bildung (+) oder Schöpfung (-)statutarischer Fonds
0
Bildung (+) oder Schöpfung (-) des unverteilten Gewinns
vergangener Jahre
Bildung (+) oder Bezahlung (-) des nicht bezahlten Verlustes
vergangener Jahre
Aufstockung des Grundkapitals
Auszahlung der Gewinnanteile
1.12 Verpflichtungen nach der
Zahlungsfrist (tsD. CZK)
Zahl der Tage nach
Fälligkeit
Laufender
Rechnungszeitraum
Vergangener
Rechnungszeitraum
Aus
GeschäftsBeziehungen
Andere
Aus
GeschäftsBeziehungen
Andere
bis 30
830
0
3427
0
15509
30 – 60
361
0
43
0
0
60 – 90
10
0
2
0
0
90 – 365
110
0
0
0
0
über 365
0
0
0
0
32
1.13 pohledávkY k podnikům ve skupině
53 vyhlášky a toto přecenění promítnout do hospodářského výsledku
(§ 53 odst. 1 vyhlášky). Takto účetní jednotka zaúčtovala finanční
náklad ve výši 17,241.000,00 Kč na účet 564 (řádek 40 výsledovky)
Běžné účetní období
Dlužník
Částka Kč
Splatnost
Minulé účetní období
Dlužník
Částka Kč
Splatnost
ARMEX Holding, a.s. 65.388,68
různá
ARMEX Holding, a.s. 62.379,80
různá
ARMEX Energy, a.s.
5.649,20
14.1.2010 ARMEX Energy, a.s. 5.912,80
14.1.2009
ARMEX Invest, a.s.
2.155,80
14.1.2010 ARMEX Invest, a.s.
14.1.2009
3.717,60
1.14 ZÁVAZKY k podnikům ve skupině
Běžné účetní období
Věřitel
Částka Kč
Splatnost
ARMEX Holding, a.s.
89.528,00
různá
ARMEX Energy, a.s.
ARMEX Invest, s.r.o.
Minulé účetní období
souvztažně se zápisem na účtu 373 (řádek 113 rozvahy).
Při přecenění účetní jednotka vycházela z již známých ůdajů za
měsíce leden - květen 2010. Pro zbytek zajištěného období (červen
- srpen) účetní jednotka vycházela z měnové prognózy ČNB. Ztrátové
derivátové obchody v srpnu roku 2010 končí.
derivát
ocenění úč. jednotkou
ocenění bankou
ČS
14,226.000,00 Kč
35,817.600,00 Kč
KB
3,015.000,00 Kč
13,524.000,00 Kč
Celkem
17,241.000,00 Kč
49,341.600,00 Kč
Věřitel
Částka Kč
Splatnost
ARMEX Holding, a.s.
109.164,00
různá
675.628,00
20.1.2010 ARMEX Energy, a.s.
705.268,00
různá
1.18 OPERACE NEVYKÁZANÉ V ROZVAZE
38.318,00
26.1.2010 ARMEX Invest, s.r.o.
53.013,00
14.1.2009
Bez věcné náplně.
1.15 Údaje o pohledávkách a závazcích
z titulu uplatnění zástavního
a zajišťovacího práva (tis. Kč)
1.19 TRANSAKCE SE SPŘÍZNĚNÝMI STRANAMI
Účetní jednotka neuzavřela žádné transakce se spřízněnými stranami,
které by nebyly uzavřeny za běžných tržních podmínek.Transakce se
spřízněnými stranami jsou plně popsány ve zprávě o vztazích, která
tvoří součást výroční správy účetní jednotky.
běžné
období
minulé
období
Pohledávky kryté zástavním právem
35429
12559
Závazky kryté zástavním právem
456631
451672
Další sledované závazky (peněžní i nepeněžní) ostatní zajištěné závazky
10444
10342
1.16 STRUKTURA VÝNOSŮ
Výnosy
Tržby za
0
vlastní
výrobky
Tržby z
3635
prodeje služeb
Tržby za zboží
Jiné ověřovací služby
0,00 Kč
Daňové poradenství
0,00 Kč
Jiné neauditorské služby
0,00 Kč
0
0
0
0
Celkem
100.000,00 Kč
0
2919
2919
0
0
3864646
3864646
0
0
3635
Minulé účetní období
0
0
0
0
0
Ostatní výnosy 25325
25325
0
24727
24727
0
0
3892292
3892292
0
3225152 3225152
100.000,00 Kč
Zahraničí
Zahraničí
Čerpání rezerv 0
Celkem
částka
Povinný audit
Tuzemsko
Tuzemsko
3196192 3196192
druh odměny
Celkem
Běžné účetní období
Celkem
1.20 ODMĚNY STATUTÁRNÍMU AUDITOROVI
Statutárním orgánem účetní jednotky je společnost
ZH BOHEMIA, spol. s r.o.
1.17 PŘECENĚNÍ DERIVÁTŮ REÁLNOU
HODNOTOU
Sestaveno dne: 25.5.2010
Účetní jednotka v době výrazného posilování kurzu CZK vůči
Sestavil: Ing. Aleš Klaudy
EUR v roce 2008 pořídila dva měnové deriváty od České
spořitelny a Komerční banky. Jejich pořizování mělo zajistit
Podpis statutárního zástupce:
budoucí výnosy účetní jednotky v měně EUR (prodeje PHM
na čerpacích stanicích zahraniční klientele). Následně se
ovšem z důvodu razantního oslabení kurzu CZK / EUR stala
účetní jednotka čistým plátcem z těchto operací. S ohledem
na skutečnost, že uvedené obchody mají povahu finančního
derivátu, vznikla účetní jednotce povinnost provést k datu účetní
závěrky přecenění těchto transakcí reálnou hodnotou dle § 27
odst. 1 písm. b) ZÚ. S ohledem na nesplnění požadavků na
dokumentaci dle § 52 vyhlášky 500/2002 Sb. (dále vyhláška) byla
účetní jednotka povinna postupovat při přecenění derivátů dle §
33
Hynek Sagan - jednatel
gezwungen bei der Neubewertung der Derivate gemäß §
1.13 Forderungen gegenüber den
Unternehmen in der Gruppe
Laufender Rechnungszeitraum
Schuldner
ARMEX Holding,
a.s.
53 Verordnung vorzugehen und diese Neubewertung in das
Vergangener Rechnungszeitraum
Betrag CZK Fälligkeit
65.388,68
verschieden
ARMEX Energy,
a.s.
5.649,20
14.1.2010
ARMEX Invest, a.s.
2.155,80
14.1.2010
Schuldner
ARMEX Holding,
Betrag CZK Fälligkeit
Wirtschaftsergebnis zu übertragen (§ 53 Abs. 1 Verordnung). So
hat die Rechnungseinheit Finanzkosten in Höhe von 17,241.000,00
62.379,80
verschieden
ARMEX Energy,
a.s.
5.912,80
14.1.2009
verbucht, korrelativ mit der Eintragung auf dem Konto 373 (Zeile
ARMEX Invest, a.s.
3.717,60
14.1.2009
113 der Bilanz).
a.s.
Kč auf das Konto 564 (Zeile 40 der Gewinn- und Verlustrechnung)
Bei der Neubewettung ist die Rechnungseinheit aus den bereits
bekannten Angaben der Monate Januar – Mai 2010 ausgegangen.
Für den restlichen Zeitraum (Juni-August) ist die Rechnungseinheit
1.14 Verpflichtungen gegenüber
Unternehmen in der Gruppe
aus der Kursprognose der Tschechischen Nationalbank
Laufender Rechnungszeitraum
Vergangener Rechnungszeitraum
ARMEX Holding,
ARMEX Holding,
Schuldner
a.s.
ARMEX Energy, a.s.
Betrag CZK
Fälligkeit
89.528,00
verschieden
675.628,00
ARMEX Invest, s.r.o. 38.318,00
Schuldner
20.1.2010
26.1.2010
a.s.
ARMEX Energy,
a.s.
ARMEX Invest,
s.r.o.
ausgegangen. Die verlustreichen Derivatgeschäfte einen im August
2010.
Betrag CZK
Fälligkeit
109.164,00
verschieden
Derivat
Bewertung durch
Rechnungseinheit
Bewertung durch Bank
705.268,00
verschieden
ČS
14,226.000,00 CZK
35,817.600,00 CZK
53.013,00
14.1.2009
KB
3,015.000,00 CZK
13,524.000,00 CZK
Gesamt
17,241.000,00 CZK
49,341.600,00 CZK
1.15 Angaben über Forderungen und
Verpflichtungen aus Geltendmachung von
Pfand und Sicherungsrecht (tsD. CZK)
Zeitraum Lwd.
Verg.
die mit dem Pfandrecht gedeckten Forderungen
35429
12559
die mit dem Pfandrecht gedeckten Verbindlichkeiten
456631
451672
weitere erfasste Verbindlichkeiten (finanzielle und
sachliche) - sonstige gesicherte Verbindlichkeiten
10444
10342
1.18 NICHT IN DER BILANZ AUSGEWIESENE
OPERATIONEN
Ohne sachlichen Inhalt.
1.19 TRANSAKTIONEN MIT VERWANDTEN SEITEN
Die Rechnungseinheit hat keine Transaktionen mit verwandten
Seiten abgeschlossen, die nicht zu üblichen Marktbedingungen
1.16 Struktur der Erträge (Tsd. CZK)
Erträge
Laufender Zeitraum
Gesamt
Inland
Ausland
0
0
0
0
0
2919
2919
0
3196192 3196192
0
3864646
3864646
0
0
0
0
0
0
Erlöse aus
3635
Verkauf von
Dienstleistungen
Erlöse aus der
Ware
Inanspruchnahme der
Rücklage
Ausland
0
3635
Vergangener Zeitraum
Gesamt
Erlöse aus
0
Eigenproduktion
Inland
0
Sonstige Erlöse
25325
Gesamt
3225152 3225152
25325
0
24727
24727
0
0
3892292
3892292
0
1.17 NEUBEWERTUNG VON DERIVATEN DURCH
DEN REALWERT
Die Rechnungseinheit hat während der deutlichen Stärkung des
Wechselkurses der Tschechischen Krone gegenüber dem Euro
im Jahr 2008 zwei Währungsderivate von den Banken Česká
erfolgt wären.
1.20 ENTLOHNUNG DEM STATUTARISCHEN
WIRTSCHAFTSPRÜFER
Účetní jednotka v době výrazného posilování kurzu CZK vůči EUR
pořídila dva měnové deriváty od České spořitelny a Komerční
banky. Jejich pořizování mělo zajistit budoucí výnosy
Art der Entlohnung
Betrag
Pflichtabschlussprüfung
100.000,00 CZK
Andere Prüfungsleistungen
0,00 CZK
Steuerberatung
0,00 CZK
Andere Nicht-Abschlussprüfungsleistungen
0,00 CZK
Gesamt
100.000,00 CZK
Statutarischer Wirtschaftsprüfer der Rechnungseinheit ist die
Gesellschaft ZH BOHEMIA, spol. s r.o.
spořitelna und Komerční banka besorgt. Die Beschaffung sollte die
zukünftigen Erträge der Rechnungseinheit in EUR sichern (Verkauf
von Treibstoffen an Tankstellen an ausländische Kunden). Anfolgend
jedoch wegen der rasanten Abschwächung des Wechselkurses
In Děčín am 25.5.2010
CZK / EUR wurde die Rechnungseinheit zum reinen Zahler dieser
Aufstellung: Dipl.-Ing. Aleš Klaudy
Operationen. Mit Hinblick auf die Situation, dass die angeführten
Unterschrift des statutarischen
Geschäfte den Charakter von Finanzderivaten haben, entstand der
Rechnungseinheit die Pflicht, zum Datum des Rechnungsabschlusses
Vertreters:
eine Neubewertung dieser Transaktionen durch den Realwert
gemäß § 27 Abs. 1 Buchst. b) Gesetz über Rechnungswesen
durchzuführen. Mit Hinblick auf Nichterfüllung der Anforderungen
an die Dokumentation gemäß § 52 Verordnung Nr. 500/2002 Sb.
(nachstehend Verordnung genannt), war die Rechnungseinheit
Hynek Sagan - Geschäftsführer
34
Obchodní marže
140000
120000
Handelsmarge
Kapitál v 1000 Kč
Kapital in 1000 Kč
160000
159470
156482
131873
100000
86128
80000
60000
40000
20000
Absolutní
Absolut
120000
4,22%
Relativní
Relativ
3,36%
3,49%
2006
2005
2007
2008
2009
Vlastní kapitál
Kapitál v 1000 Kč
Kapital in 1000 Kč
140000
5,25%
4,26%
0
160000
68959
Eigenkapital
144427
103695
100000
101371
80000
77310
60000
40000
39550
20000
0
35
2005
2006
2007
2008
2009
Rentabilita vlastního kapitálu
Míra rentability %
Rentabilitätsrate %
Rentabilität des Eigenkapitals
100
80
60
54,51
40,38
43,46
40
15,74
20
0
2005
2006
2007
2008
28,20
2009
Finanční výsledek hospodaření
Finanční výsledek hospodaření v 1000 Kč
Finanzergebnis in 1000 CZK
Finanzergebnis
-60486
-60000
-50000
-47710
-40000
-30000
-20000
-10000
0
-9698
2005
-12007
2006
-15778
2007
2008
2009
36
Zpráva o vztazích
dle § 66a/9 Obchodního zákoníku 2009
Část první – definice propojených osob 1 2
6. ARMEX INVEST, s.r.o. – osoba jednající ve shodě s
1. ARMEX GROUP, s.r.o. – ovládající osoba koncernu
2. ARMEX HOLDING, a.s. – většinový společník, osoba
jednající ve shodě s ovládající osobou, osoba ovládaná stejnou
ovládající osobou (§ 66a odst. 4. ObchZ, § 66b odst. 1., 2.
ObchZ)
ovládající osobou, osoba ovládaná stejnou ovládající osobou
(§ 66a odst. 4. ObchZ, § 66b odst. 1., 2. ObchZ)
7. ARMEX ENERGY, a.s. – osoba jednající ve shodě s
ovládající osobou, osoba ovládaná stejnou ovládající osobou
(§ 66a odst. 4. ObchZ, § 66b odst. 1., 2. ObchZ)
3. GLOBAL HOLDING, a.s. – menšinový společník, osoba
jednající ve shodě s ovládající osobou, osoba ovládaná stejnou
ovládající osobou (§ 66a odst. 4. ObchZ, § 66b odst. 1., 2.
ObchZ)
4. Ing. Antonín Hlavsa – jednání ve shodě s ovládající osobou
(§ 66a odst. 4. ObchZ, § 66b odst. 1., 2. ObchZ)
5. Hynek Sagan – jednání ve shodě s ovládající osobou (§ 66a
odst. 4. ObchZ, § 66b odst. 1., 3. ObchZ)
jsou uvedeny pouze osoby, u kterých mohl s ohledem na četnost a druh
interakcí vzniknout majetkový prospěch, resp. které mohly sestavovateli
přivodit majetkovou újmu
1
rovněž tak jsou uvedeny pouze významné vztahy, u kterých může
vznikat majetkový prospěch, resp. újma pro jednu ze zúčastněných
stran, nejsou detailně popisované četné vztahy vyplývající z uplatňování
hromadných nákupů, přefakturací apod., které jsou vždy prováděny bez
ziskové přirážky
2
Část druhá – smluvní vztahy s propojenými osobami
č.
Smluvní vztah
Objem
Propojená osoba
Finanční újma Refundace
1
pronájem nebytových prostor a pozemků
1 239 236,40 Kč
ARMEX HOLDING, a.s.
nevzniká
–
2
technická pomoc
65 626,68 Kč
ARMEX HOLDING, a.s.
nevzniká
–
3
půjčka peněžních prostředků
159 555,00 Kč
ARMEX HOLDING, a.s.
nevzniká
–
4
půjčka peněžních prostředků
291 752,00 Kč
GLOBAL HOLDING, a.s.
nevzniká
–
5
prodej nákladního automobilu
378 135,00 Kč
GLOBAL HOLDING, a.s.
nevzniká
–
6
smlouva o dodávkách elektřiny
2 467 700,17 Kč
ARMEX ENERGY, a.s.
nevzniká
–
7
výkon činnosti statutárního orgánu
1 110 582,00 Kč
Hynek Sagan
nevzniká
–
8
výkon činnosti statutárního orgánu
10 000,00 Kč
Ing. Antonín Hlavsa
nevzniká
–
Poznámky:
K č. 1: na základě nájemních smluv pronajímá propojená osoba
sestavovateli kancelářské prostory a venkovní plochy, jakož i pozemky
pod čerpací stanicí v areálu propojené osoby v Děčíně
K č. 2: na základě smlouvy o technické pomoci poskytuje propojená osoba
sestavovateli služby technicko-organizačního charakteru, jejich cena je
kalkulována na obvyklé úrovni a vychází z nákladové metody
K č. 3 a 4: na základě smlouvy poskytly propojené osoby sestavovateli
opakovaně peněžité pujcky určené na předzásobení pohonnými hmotami
v době zvýšení ceny PHM do objemu 10 mil. Kč s obvyklou šestiprocentní
úrokovou sazbou
K č. 5: sestavovatel prodal propojené osobě za obvyklou cenu nákladní
automobil, který již nepotřeboval ke své činnosti
K č. 6: na základě smluv o dodávkách elektřiny odebírá sestavovatel el.
energii od propojené osoby, která je autorizovaným prodejcem el. energie;
cena dodávek pro sestavovatele se neliší od cen dodávek ostatním
zákazníkum
37
K č. 7 a 8: na základě smluv o výkonu funkce vykonávají propojené osoby pro
sestavovatele funkci statutárního orgánu, odměny dle smlouvy jsou standardní a
odpovídají obvyklým poměrům
Bericht über Beziehungen
gemäß § 66a/9 HGB 2009
Erster Teil – Definition von verbundenen Personen 1 2
1. ARMEX GROUP, s.r.o. – beherrschende Person des Konzerns
6. ARMEX INVEST, s.r.o. – Person handelnd im Einvernehmen
mit der beherrschenden Person, Person beherrscht durch die
gleiche beherrschende Person (§ 66a Abs. 4. HGB, § 66b Abs.
1., 2. HGB)
2. ARMEX HOLDING, a.s. - Mehrheitsgesellschafter, Person
handelnd im Einvernehmen mit der beherrschenden Person,
7. ARMEX ENERGY, a.s. – Person handelnd im Einvernehmen
Person beherrscht durch die gleiche beherrschende Person (§
mit der beherrschenden Person, Person beherrscht durch die
66a Abs. 4. HGB, § 66b Abs. 1., 2. HGB)
gleiche beherrschende Person (§ 66a Abs. 4. HGB, § 66b Abs.
3. GLOBAL HOLDING, a.s. – Minderheitsgesellschafter, Person
1., 2. HGB)
handelnd im Einvernehmen mit der beherrschenden Person,
Person beherrscht durch die gleiche beherrschende Person (§
66a Abs. 4. HGB, § 66b Abs. 1., 2. HGB)
4. Dipl.-Ing. Antonín Hlavsa – Handlung im Einvernehmen mit
der beherrschenden Person (§ 66a Abs. 4. HGB, § 66b Abs. 1.,
2. HGB)
5. Hynek Sagan – Handlung im Einvernehmen mit der
Genauso sind nur bedeutende Beziehungen angeführt, bei denen ein Vermögensnutzen bzw. Nachteil für eine der beteiligten Seiten entstehen kann, es sind nicht
detailliert häufige Beziehungen beschrieben, die aus der Geltendmachung von
Massenankäufen, Weiterberechnungen usw. hervorgehen, die ohne Gewinnzuschlag
durchgeführt sind, im Bericht sind nicht Informationen über Abrechnung von Dienstleistungen zur Mietung von nicht zu Wohnzwecken bestimmten Räumen, welche ohne
Gewinnzuschlag weiter berechnet werden, eingeschlossen
2
beherrschenden Person ((§ 66a Abs. 4. HGB, § 66b Abs. 1., 3.
HGB)
Es sind nur Personen angeführt, bei denen mit Hinblick auf die Häufigkeit
und Art der Interaktionen ein Vermögensnutzen entstehen konnte bzw.
welche dem Aufsteller einen Vermögensnachteil zufügen konnten
1
Zweiter Teil – Vertragsbeziehungen mit verbundenen Personen
Nr.
Vertragsbeziehungen
Umfang
Verbundene Person
Fin. Nachteil
Rückerstattung
1
Vermietung von gewerblichen Räumlichkeiten und
Grundstücken
1 239 236,40 Kč
ARMEX HOLDING, a.s.
Entsteht nicht
–
2
Technische Hilfe
65 626,68 Kč
ARMEX HOLDING, a.s.
Entsteht nicht
–
3
Finanzdarlehen
159 555,00 Kč
ARMEX HOLDING, a.s.
Entsteht nicht
–
4
Finanzdarlehen
291 752,00 Kč
GLOBAL HOLDING, a.s.
Entsteht nicht
–
5
LKW-Verkauf
378 135,00 Kč
GLOBAL HOLDING, a.s.
Entsteht nicht
–
6
Verträge über Stromlieferungen
2 467 700,17 Kč
ARMEX ENERGY, a.s.
Entsteht nicht
–
7
Ausübung der Tätigkeit des statutarischen Organs
1 110 582,00 Kč
Hynek Sagan
Entsteht nicht
–
8
Ausübung der Tätigkeit des statutarischen Organs
10 000,00 Kč
Ing. Antonín Hlavsa
Entsteht nicht
–
BEmerkungen:
Zu Nr. 1:Aufgrund von Mietverträgen vermietet die verbundene Person
dem Aufsteller Büroräume und Außenflächen, sowie Grundstücke unter
den Tankstellen im Areal der verbundenen Person in Děčín
Zu Nr. 2: Aufgrund des Vertrages über technische Hilfe gewährt
die verbundene Person dem Aufsteller technisch-organisatorische
Dienstleistungen, deren Preis auf dem üblichen Niveau kalkuliert ist und
aus der Kostenmethode hervorgeht
Zu Nr. 3 und Nr. 4: Aufgrund eines Vertrages gewährt die verbundene
Person dem Aufsteller wiederholt Finanzdarlehen bestimmt zur
Bevorratung mit Treibstoffen währen der Erhöhung der Treibstoffpreise bis
zum Umfang von 10 Mio. Kč mit üblichem sechsprozentigen Zinssatz
Zu Nr. 5: der Aufsteller verkaufte der verbundenen Person zum üblichen
Preis einen LKW, da er diesen nicht mehr zu seiner Tätigkeit benötigte.Zu
Nr. 6: Aufgrund von Verträgen über Stromlieferungen bezieht der Aufsteller Strom von der
verbundenen Person, die autorisierter Verkäufer von Strom ist; der Preis der Lieferungen
für den Aufsteller unterscheidet sich nicht von Preisen für Lieferungen an andere Kunden
Zu Nr. 7 und 8: Aufgrund von Verträgen über Ausübung der Funktion üben die
verbundenen Personen für den Aufsteller die Funktion des statutarischen Organs aus,
die Entlohnungen sind standardgemäß und entsprechen den üblichen Verhältnissen
38
Část třetí – právní úkony učiněné ve prospěch
propojených osob
bez věcné náplně
Část čtvrtá – jiná opatření učiněná ve prospěch
propojených osob
bez věcné náplně
Část pátá – jiné právní vztahy mezi
sestavovatelem a definovanými propojenými
osobami
č.
Právní vztah
Objem
Propojená osoba
Fin. újma
Refundace
1
tržby za zboží a služby
130 709,21 Kč
ARMEX ENERGY, a.s.
nevzniká
–
2
poměrná část nákladů na konsolidovanou
závěrku r. 2008
43 076,56 Kč
ARMEX GROUP, s.r.o.
nevzniká
–
3
tržby za zboží a služby
228 829,88 Kč
GLOBAL HOLDING, a.s.
nevzniká
–
4
inženýrská činnost
775 124,74 Kč
ARMEX INVEST, s.r.o.
nevzniká
–
5
tržby za zboží a služby
47 405,38 Kč
ARMEX INVEST, s.r.o.
nevzniká
–
6
tržby za zboží a služby
10 707,91 Kč
GLOBAL HOLDING, a.s.
nevzniká
–
Poznámky:
K č. 1, 3, 5, 6: propojené osoby pořizují na čerpacích stanicích sestavovatele
zboží a služby, pričemž ceny a případné bonusy pro tyto osoby se nijak
neodlišují od cen a bonusu pro ostatní zákazníky
K č. 2 : propojená osoba sestavuje za koncern konsolidovanou účetní závěrku
a podle podílu jednotlivých článků koncernu pak na ne přeúčtováním přenáší
alikvotní část nákladů na tuto závěrku
39
K č. 4: sestavovatel pořizuje od propojené osoby za standardní ceny vysoce
kvalitní služby v rámci předmětu podnikání propojené osoby: inženýrská činnost ve
výstavbě;
tyto služby se převážne stávají součástí pořizovací ceny investic
Dritter Teil – Rechtshandlungen getätigt zu Gunsten verbundener Personen
Ohne sachlichen Inhalt
Vierter Teil – andere Maßnahmen, getätigt zu Gunsten verbundenen Personen
Ohne sachlichen Inhalt
Fünfter Teil – andere Rechtsbeziehungen zwischen dem Ersteller und den
definierten verbundenen Personen
Nr.
Rechtsbeziehung
Umfang
Verbundene Person
Fin. Nachteil Rückerstattung
1
Erlöse für Waren und Dienstleistungen
130 709,21 Kč ARMEX ENERGY, a.s.
Ensteht nicht
–
2
Teil der Kosten auf konsolidierten Abschluss des Jahres
2008
43 076,56 Kč
Ensteht nicht
–
3
Erlöse für Waren und Dienstleistungen
228 829,88 Kč GLOBAL HOLDING, a.s.
Ensteht nicht
–
4
Ingenieurstätigkeit
775 124,74 Kč ARMEX INVEST, s.r.o.
Ensteht nicht
–
5
Erlöse für Waren und Dienstleistungen
47 405,38 Kč
ARMEX INVEST, s.r.o.
Ensteht nicht
–
6
Erlöse für Waren und Dienstleistungen
10 707,91 Kč
GLOBAL HOLDING, a.s.
Ensteht nicht
–
ARMEX GROUP, s.r.o.
Anmerkungen:
Zu Nr. 1, 3, 5, 6: die verbundenen Personen beschaffen an den Tankstellen
des Aufstellers Waren und Dienstleistungen, wobei die Preise und Boni für
diese Personen sich nicht von den Preisen und Boni für andere Kunden
unterscheiden
Zu Nr. 2: die verbundene Person erstellt für den Konzern einen konsolidierten
Rechnungsabschluss und je nach dem Anteil einzelner Konzernteile wird dann
auf diese der aliquote Teil der Kosten für diesen Abschluss übertragen
Zu Nr. 4: der Aufsteller beschafft von der verbundenen Person für
Standartpreise hochwertige Dienstleistungen im Rahmen des Gegenstands
der unternehmerischen Tätigkeit: Ingenieurstätigkeit im Bauwesen; diese
Dienstleistungen werden vorwiegend Bestandteil des Anschaffungspreises der
Investitionen
40
Sestaveno dne: 25.6.2010
Sestavil: Ing. Aleš Klaudy
Podpis statutárního zástupce:
Hynek Sagan - jednatel
41
In Děčín am 25.6.2010
Aufstellung: Ing. Aleš Klaudy
Unterschrift des statutarischen
Vertreters:
Hynek Sagan - Geschäftsführer
42
43
44
Plány do budoucna
Zukunftspläne
Předpokládaný vývoj v roce 2010
se sestává z následujících kroků:
Die vorausgesetzte Entwicklung im Jahr
2010 bestehen aus folgenden Schritten:
Rozhodně nejdůležitější událostí prvního pololetí roku 2010 je
Das bestimmt wichtigste Ereignis des ersten Halbjahrs 2010 ist die
zahájení provozu daňového skladu společnosti v prostorách lodní
Inbetriebnahme des Steuerlagers der Gesellschaft im Gebiet der
tankovací stanice Děčín-Loubí, kterou si společnost k 1.5.2010
Tankstelle Děčín-Loubí, welche die Gesellschaft zum k 1.5.2010 von
pronajala od jejího vlastníka - společnost ARGO BOHEMIA a ke
deren Besitzer - Gesellschaft ARGO BOHEMIA - angemietet hat und
stejnému datu získala příslušná povolení od Celního ředitelství v
zum gleichen Datum erhielt sie auch die zuständigen Genehmigungen
Ústí nad Labem a celního úřadu v Děčíně.
von der Zolldirektion in Ústí nad Labem und vom Zollamt in Děčín.
Hlavním záměrem tohoto projektu je vytvoření vlastní biokvóty a
Hauptvorhaben dieses Projektes ist die Schaffung einer eigenen
možnost obchodování s čistou naftou v návaznosti na úspěšný
Bioquote und die Möglichkeit des Handels mit reinem Diesel im
prodej B100 a B30. Výhledově společnost předpokládá, že bude
Anschluss an den erfolgreichen Verkauf von B100 a B30. In der
schopná měsíčně zobchodovat ca. 700 tis. l biopaliv a následně
Perspektive setzt die Gesellschaft voraus, dass sie fähig sein
odpovídající množství čisté nafty.
wird, monatlich ca. 700 Tsd. Liter Biotreibstoffe und anfolgend die
Zavedením obchodu v podmíněném osvobození vč. legislativou
entsprechende Menge von reinem Diesel absetzen kann.
k 1.4.2010 nově umožněných přímých dodávek dochází mimo
Durch Einführung des Handels in einer bedingten Befreiung
jiné k významné změně struktury závazků společnosti, kdy ubude
einschließlich der durch die Legislative zum 1.4.2010 neu ermöglichten
závazků k privátnímu sektoru a významně vzrostou daňové a
Direktlieferungen kommt es unter anderem zu einer bedeutenden
odvozené finanční vztahy se státem.
Änderung in der Struktur der Verpflichtungen der Gesellschaft, wo
Dalším důležitým počinem roku 2010 je uzavření nové struktury
úvěrových služeb s ČSOB, kdy krátkodobé úvěry jsou částečně
nahrazeny bankovními zárukami a částečně střednědobým úvěrem
Verpflichtungen im privaten Sektor weniger werden und bedeutend
steuerliche und abgeleitete Finanzbeziehungen mit dem Staat
ansteigen werden.
pro vylepšení pracovního kapitálu společnosti. Dochází navíc k
Eine weitere bedeutende Handlung des Jahres 2010 ist der Abschluss
absolutnímu nárůstu poskytnutých úvěrových limitů.
einer neuen Struktur der Kreditdienstleistungen mit der Bank ČSOB,
Mezi hlavní záměry pro zbytek roku 2010 tak kromě každoročního
investičního cíle koupě popř. výstavby 1 – 2 čerpacích stanic
přináleží rovněž maximalizace velko a maloobchodního prodeje
čistého MEŘA a SMN, navazující prodej čísté motorové nafty
wo die kurzfristigen Kredite teilweise durch Bankgarantien und
teilweise durch einen mittelfristigen Kredit für die Verbesserung des
Arbeitskapitals der Gesellschaft ersetzt werden. Es kommt dazu zum
absoluten Anstieg der gewährten Kreditlimits.
a zvládnutí změny struktury krátkodobých závazků, cash flow
Zu den Hauptvorhaben für den Rest des Jahres 2010 gehört
a záručních instrumentů v běžném finančním hospodaření
somit außer des jährlichen Investitionszieles Kauf ggf. Bau
společnosti.
von 1 – 2 Tankstellen auch die Maximierung des Gross- und
Kleinhandelverkaufes von MEŘA und SMN, was an den Verkauf
von reinem Motorendiesel anschließt und die Meisterung der
Änderung der Struktur von kurzfristigen Verpflichtungen, cash flow
und Garantieinstrumenten im laufenden Finanzwirtschaften der
Gesellschaft.
45
Sponzoring
Sponsoring
Stejně jako v uplynulých letech chce společnost vedle svého
Genauso wie in den vergangenen Jahren möchte die
hlavního poslání přijmout též svojí celospolečenskou odpovědnost
Gesellschaft, außer ihrer hauptsächlichen Bestimmung, auch ihre
a působit na poli neziskových aktivit poskytováním darů a
gesamtgesellschaftliche Verantwortung übernehmen und auf dem
sponzorských příspěvků.
Gebiet von gemeinnützigen Aktivitäten durch Gewährung von Spenden
Společnost dlouhodobě podporuje sociální, kulturní a sportovní
aktivity.
Kromě finanční podpory řady jednorázových akcí dlouhodobě
und Sponsorbeiträgen wirksam sein.
Die Gesellschaft unterstützt langfristig soziale-, kulturelle und sportive
Aktivitäten.
spolufinancujeme Gymnázium Děčín, sportovní oddíl TJ Lokomotiva
Außer der finanziellen Unterstützung von einmaligen Veranstaltungen,
Louny a profesionálního boxera Miguela Veloza, kterému kromě
finanzieret die Gesellschaft langfristig das Gymnasium Děčín, den
finanční podpory poskytujeme rovněž manažerské a organizační
Sportclub TJ Lokomotiva Louny und den Professionalboxer Miguel
zázemí.
Velozo, welchem wir außer der finanziellen Unterstützung auch
.
Manager- und Organisationshilfe gewähren.
centrála společnosti
Hauptsitz der Gesellschaft
ARMEX Oil, s.r.o.
ARMEX Oil, s.r.o.
Folknářská 1246/21, 405 02 Děčín II - Nové Město
Folknářská 1246/21 CZ 405 02 Děčín II - Nové Město
Česká Republika
Tschechische Republik
tel. +420 412 526 542, fax. +420 412 523 515
Tel. +420 412 526 542, Fax. +420 412 523 515
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
Download

Výroční zpráva