Výroční zpráva
Annual report
2012
Obsah
Content
Úvod
3
Introduction
4
Rozvaha ke dni 31.12.2011
13
Balance sheet as at 31.12.2012
14
Výkaz zisku a ztráty v druhovém členění
21
Profit and loss statement structured by the nature of method
22
Příloha k účetní závěrce
25
Notes to financial statements
Organizační uspořádání společnosti
26
The organizational structure of the company
Obecné informace
27
Basic information
29
Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování
31
Applied accounting methods, general accounting principles and valuation methods
32
Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty 33
Supplementary data to balance sheet and profit and loss statement
34
Zpráva o vztazích 41
Relationships Report
42
Výrok auditora 45
Independent auditor‘s report
46
Sponzoring
49
Sponzoring
02
Úvod
Vážené, dámy, vážení pánové, vážení obchodní přátelé!
Jsme velmi rádi, že vám můžeme předložit výroční zprávu naší společnosti za rok 2012, která popisuje naší činnost v tomto roce, včetně
nejvýznamnějších událostí první poloviny roku letošního (2013) a plány pro nadcházející období.
Rok 2012 byl pro naši společnost dalším z řady období, kdy jsme prokázali schopnost pružně se adaptovat na ztížené ekonomické
podmínky a udržet a rozvíjet naší pozici na tak komplikovaném trhu, jakým trh ropných produktů v ČR nepochybně je.
Je příznačné, že právě v náročném roce 2012, se naše společnost poprvé dostala do žebříčku firem TOP 100 v ČR a jsme si naprosto jistí
tím, že v tomto žebříčku bude naše společnost každým rokem stoupat.
Jednotlivé oblasti naší činnosti v roce 2012 a navazující části roku 2013 jsou do detailu popsány v dalším textu i písemnostech, které tuto
výroční zprávu tvoří.
Rádi bychom ale již nyní několik zásadních bodů stručně zmínili.
Jak popisujeme v části věnované ekonomice, docílila naše společnost dalšího navýšení obratu a díky tomu rovněž vyrovnání zisku
roku předchozího a to i v mimořádně náročných podmínkách roku 2012. Naší vytrvalou podnikatelskou aktivitou a akvizicí společnosti
TRANSCARGO, s.r.o., jako interního distributora PHM pro oblast Moravy, jsme navíc vytvořili podmínky pro masivní nárůst obratu a
navýšení zisku v roce letošním (2013) a následujících.
Jedním z významných faktorů, který nejen obrat naší společnosti, ale zejména udržitelný a férový rozvoj trhu PHM v letošním roce
nepochybně pozitivně ovlivní, je úspěch naší společnosti a dalších seriozních obchodníků, při docílení změn relevantní legislativy,
omezující rozsáhlé daňové podvody a nekalou konkurenci na trhu PHM.
Naše maloobchodní divize zaznamenala v roce 2012 dva mezníky v podobě získání první dálniční čerpací stanice v Měříně na dálnici D1
a vybudování první z prodejen BEST of Travel FREE u naší čerpací stanice v Pomezí nad Ohří.
Konečně bychom rádi již na tomto místě zmínili změnu sídla, které naše společnost na přelomu roku 2012 a 2013 přemístila do prestižní
nově zkolaudované multifunkční vily Letná ve stejnojmenné městské části Děčína.
Dovolte nám, abychom vám do nadcházejícího období popřáli mnoho pracovních i osobních úspěchů.
V Děčíně dne 24/7/2013
Hynek Sagan a Antonín Hlavsa - jednatelé
03
Introduction
Dear Ladies, Gentlemen and Business Partners!
We are pleased to present you with our 2012 Annual Report, which describes the Company’s activities in this year, including the most
significant events in the first half of 2013 and plans for the coming period.
2012 was yet another period, during which the Company proved its ability to adapt flexibly to the deteriorating economic conditions and to
maintain and develop our position on the undoubtedly complicated market of oil products in the Czech Republic.
It needs to be noted that in the difficult year of 2012, the Company made it to the chart of Czech TOP 100 for the first time and we are
absolutely certain that the Company’s ranking in this chart will improve each year.
Individual areas of our activity in 2012 and the following period of 2013 are described in detail further in this document and in documents
forming part of the Annual Report.
However, we would like to briefly mention some of the main issues already at this point.
As specified further in the part dealing with financial results, the Company generated increased revenues, due to which it achieved the
same profit as in the previous year despite the exceptionally difficult conditions of the year 2012. As a result of our continued business
activity and acquisition of TRANSCARGO, s.r.o., as an internal fuel distributor for Moravia, we have, moreover, created conditions for
massive growth of revenues and increase of profit in this year (2013) and the years to come.
The significant factors, which will undoubtedly have positive influence not only on the revenues generated by the Company, but namely
on sustainable and fair development of the fuel market in this year, include the success of our Company and other respectable dealers in
achieving changes in relevant laws aimed at restricting extensive tax frauds and unfair competition on the fuel market.
In 2012, our Retail Division reached two milestones; managed to obtain the first highway filling station in Měřín at D1 highway and built the
first BEST of Travel FREE shop near our filling station in Pomezí nad Ohří.
Finally, we would like to inform you already at this point about the change of the Company’s registered office, when at the turn of 2012 and
2013, our Company was relocated to a prestigious multifunctional villa „Letná“, for which occupancy certificate has been issued recently
and which is located in the municipal district of Děčín bearing the same name as the villa.
We would like to wish you lots of working and personal success in the coming period.
In Děčín on 24 July 2013
Hynek Sagan and Antonín Hlavsa – Executives
04
ARMEX Oil představuje nedílnou a podstatnou součást holdingového uskupení ARMEX. Koncern ARMEX ovládaný
společností ARMEX GROUP, s.r.o. působí po mnoho let v oblasti velko a maloobchodu. Původním základním obchodovaným
sortimentem byly hutní výrobky (armatury). Prodejní program se posléze zaměřil na zboží pro instalatérství a topenářství, chemické
produkty a ve společnosti ARMEX Oil na minerální oleje, biopaliva a sortiment suchého zboží prodávaného na shopech čerpacích
stanic. Od roku 2005 se holding zabývá rovněž distribucí elektřiny a plynu prostřednictvím společnosti ARMEX ENERGY, a.s. a
developmentem a inženýrskou činností ve výstavbě ve společnosti ARMEX INVEST, s.r.o.
Menšinovým společníkem ARMEXu Oil je obchodní společnost GLOBAL HOLDING, a.s. zaměřující se na finanční investice a
investice do nemovitostí.
ARMEX Oil byl založen v červnu 1999. Hlavní činností společnosti je obchodování s ropnými produkty a jejich prodej cílovým
spotřebitelům, kterými jsou zejména středně velké podniky fyzických i právnických osob. Kromě velkoobchodního prodeje začal
ARMEX Oil od roku 2003 budovat také vlastní síť čerpacích stanic. K dnešnímu dni disponuje ARMEX Oil sítí třinácti čerpacích stanic
lokalizovaných především ve strategicky výhodných příhraničních oblastech. Zákazníky čerpacích stanic jsou jak koneční spotřebitelé
PHM, tak podnikatelé využívající výhodných bonusových programů a bezhotovostních kontraktů. Společnost se snaží svojí síť
čerpacích stanic neustále rozšiřovat a to jak koupí a následnou rekonstrukcí čerpacích stanic od jejich vlastníků, tak vyhledáváním
vhodných pozemků a vlastní výstavbou. Rovněž čerpací stanice, které již jsou integrální součástí sítě čerpacích stanic, společnost
neustále zkvalitňuje jak po technické stránce a stránce informačního zázemí, tak po stránce manažerských procesů a důrazu na
kvalitu služeb poskytovaných zákazníkům.
ARMEX Oil represents an integral and important part of ARMEX holding group. ARMEX holding group, which is controlled by
ARMEX GROUP, s.r.o., has been undertaking business in wholesale and retail trade for many years. The original main range of traded
products included metallurgical products (fittings). The range of products being sold then started to focus on plumbing and heating
products, chemical products and, in ARMEX Oil, on mineral oil, biofuel and dry goods sold in filling station shops. Starting from 2005,
the holding group has been dealing also in distribution of power and gas through ARMEX ENERGY, a.s. and in development and
engineering activity in construction through ARMEX INVEST, s.r.o. ARMEX Oil has a minority member GLOBAL HOLDING, a.s., the activities of which focus on financial investments and
investments into real property.
ARMEX Oil was established in June 1999. The Company’s principal business activity is dealing in oil products and their sale
to target consumers who are namely medium sized businesses owned by natural and legal entities. Since 2003, apart from wholesale
trade, ARMEX Oil has built its own network of filling stations. As of today, ARMEX Oil operates a network of thirteen filling stations
located namely in strategic border areas. Filling station customers include both final fuel consumers, and entrepreneurs who make use
of advantageous bonus programs and credit transfers. The Company has been trying to extend its network of filling stations both by
acquisition of existing filling stations from their owners and their subsequent reconstruction, and by looking for suitable land to build
own ones. The Company has been constantly improving the quality of filling stations included in the network both as regards their
technical and IT facilities, and management processes and emphasis on customer service quality.
05
Čerpací stanice ARMEX Oil, s.r.o.
Filling station ARMEX Oil, s.r.o.
Rumburk
Děčín
Jestřebí
Litvínov
Vojtanov
Pomezí
Velká Hleďsebe
Broumov
Rozvadov
Ostrava
Měřín
Dolní Dvořiště
Studánky
Rafinérie a terminály
Raffineries and Terminals
Rafinérie / Rafineries
Terminály / Terminals
06
V průběhu roku 2012 se nám podařilo mírně
Celkový obrat naší společnosti v roce 2012 činil 5.860 mil.
navýšit tržby za prodej zboží (2012 5.833 mil. Kč, 2011
Kč, s přihlédnutím k uhrazené spotřební dani by obrat činil částku
5.686 mil. Kč). Tomu odpovídá i navýšení prodeje v
7.588 mil. Kč. Rovněž celkový obrat společnosti tedy překročil hodnotu
naturálních jednotkách, kdy naše společnost v roce
předchozího úspěšného roku, kdy celkový obrat společnosti v roce 2011
2012 zobchodovala celkem 304 mil. l ropných produktů
činil 5.721 mil. Kč.
(2011 234 mil. l). Obrat v obou uvedených letech je
navíc zkreslený (podhodnocený) vlivem nesrovnalosti v
právních normách upravujících vedení účetnictví v ČR,
trhu PHM, pokračující hospodářská krize i výpadky plynulých dodávek
kdy do obratu není zahrnována spotřební daň, která při
ropných produktů z důvodu odstávky rafinerie) podařilo vyrovnat ziskové
dodávkách z režimu podmíněného osvobození vzniká.
ukazatele předchozího roku 2011, když provozní zisk dosáhl v roce 2012
Při zohlednění spotřební daně by tržby za prodej zboží
částky 125 mil. Kč (2011 129 mil. Kč) a zisk po zdanění činí 86 mil. Kč
dosáhly v roce 2012 částky 7.561 mil. Kč.
Díky mírnému navýšení obratu se nám i ve ztížených
podmínkách roku 2012 (neustále rostoucí objem podvodného zboží na
(2011 90 mil. Kč).
Z důvodu nepřesnosti účetních předpisů,
kdy fakticky stejný obchodní model se zásadně odlišně
Základem našeho úspěchu na poli velkoobchodu jsou kvalitní
kontrakty s dodavateli ropných produktů, které si naše společnost svojí
projeví v obratu společnosti podle toho, zda prodávající
seriózností vybudovala a dále schopnost finančně i administrativně
společnost je nebo není plátcem spotřební daně, jsme
reagovat na vývoj cen a vhodně se v případě očekávaného navýšení cen
se rozhodli s využitím ustanovení Zákona o účetnictví
předzásobit, stejně jako reagovat pružně na vývoj celého hospodářského
o preferenci vypovídací hodnoty účetnictví před literou
a tržního prostředí.
předpisů od 1.1.2013 přikročit k vykazování tržeb
společnosti se spotřební daní, byť je naše společnost
Pro rok 2013 očekáváme nárůst tržeb za prodej zboží až na
plátcem spotřební daně a tedy společností zatíženou
částku 10,5 mld. Kč (350 mil. l zobchodovaných ropných produktů) a zisk
povinností spotřební daň z dodávek vybrat a odvést do
před zdaněním přesahující částku 130 mil. Kč.
státního rozpočtu.
Hospodářský výsledek společnosti po zdanění
Profit/loss for the period
105 000
89 599
90 000
86 016
75 000
60 788
60 000
45 000
30 000
40 732
16 325
15 000
0
2008
2009
2010
2011
2012
Hospodářský výsledek v 1000 Kč
Profit/loss in 1000 CZK
07
During 2012, we managed to slightly increase
In 2012, the Company reported total revenues of CZK
revenues from goods sold (CZK 5,833,000 in 2012, CZK
5,860,000, whereas the revenues including the paid excise tax
5,686,000 in 2011). In keeping with that, sales in natural units
would amount to CZK 7,588,000. The Company’s total revenues
increased; in 2012 the Company sold in total 304 million litres
therefore exceeded the value of the preceding successful year
of oil products (234 million litres in 2011). The sales figures in
of 2011, when the Company’s total revenues amounted to CZK
the two years are, moreover, distorted (undervalued) due to
5,721,000.
discrepancies in legal standards regulating bookkeeping in the
Czech Republic, when the sales figures do not include excise
tax accruing from deliveries subject to the conditional exemption
(constantly growing volume of counterfeit products on the fuel
regime. If the excise tax was included, revenues from goods
market, continuing economic recession and irregular deliveries
sold would amount to CZK 7,561,000 in 2012.
Thanks to the slight increase in revenues, we
managed, despite the deteriorated conditions of 2012
of oil products due to refinery lay-offs), to achieve the same
Due to the discrepancies in accounting regulations,
profit indicators as in the previous year of 2011, when operating
when actually the same business model is reflected in the
profit amounts to CZK 125 million in 2012 (CZK 129 million in
Company revenues depending on whether the selling company
2011) and profit after tax amounts to CZK 86 million (CZK 90
is or is not an excise tax payer, we decided, while applying the
million in 2011).
provisions of the Accounting Act on giving preference to the
values posted in accounting over legal provisions effective from
The basis of our success in the area of wholesale
trade are good contracts with oil product suppliers, which the
1 January 2013, to post the Company revenues including excise
Company managed to conclude due to its good reputation, and
tax, even if the Company is an excise tax payer and therefore
its ability to respond, both from the financial and administrative
has an obligation to levy excise tax on deliveries and pay it to
points of view, on price developments and to stock up in case
the State Budget
of expected price increase, as well as to respond flexibly to
changes in the economic and market environment.
In 2013, we estimate growth in revenues from
goods sold up to CZK 10.5 milliard (350 million litres of sold oil
products) and profit before tax exceeding CZK 130 million.
Tržby za prodej zboží
Sales of goods
Tržby v 1000 Kč
Sales in 1000 CZK
6 000 000
5 686 648
5 833 349
5 000 000
4 000 000
3 864 646
3 760 430
3 000 000
3 196 192
2 000 000
1 000 000
0
2008
2009
2010
2011
2012
08
Společně se změnou legislativy v oblasti spotřebních
V maloobchodním prodeji jsme se v roce 2012 dále
daní, zejména zavedení institutu míst přímých dodání a
snažili maximálně vylepšit standard služeb a kvalitu zboží
získáním povolení k provozování daňového skladu v roce 2010
dodávaných našimi čerpacími stanicemi a síť našich čerpacích
se pro naši společnost otevřela mimořádná příležitost k využití
stanic jako v každém roce doplnit dalšími čerpacími stanicemi
schopnosti umísťovat na dopravní trh směsná paliva a biopaliva,
umístěnými v pro zákazníky výhodných lokalitách.
stát se nositelem biokvóty a mít možnost dodávat zákazníkům
rovněž minerální paliva nejvyšší kvality, tedy minerální paliva
bez biologických příměsí.
V roce 2012 byla naše společnost recertifikována
autoritou Bureau Veritas Certification (certifikát ISCC) a na
základě registrace v seznamu Ministerstva životního prostředí
jsme společností oprávněnou dodávat na český trh biopaliva
splňující parametry trvalé udržitelnosti a o jejich kvalitě
vystavovat prohlášení o shodě.
Zásadním problémem českého trhu pohonných
hmot je značné množství zboží dodávaného podnikateli či
spíše skupinami podnikatelů, které jsou organizovány tak,
aby z dodávaného zboží neodvedli (celou) DPH. Podvodníci
zaplavující náš trh zbožím bez zaplacení DPH pak mohou
nabídnout zboží za cenu, které není možné při dodržení
všech zákonných povinností a kvalitativních požadavků nijak
konkurovat. Naše společnost se dlouhodobě zapojuje do
aktivit snažících se eliminovat riziko vzniku daňových podvodů
a výsledkem je pro rok 2013 výrazné posílení příslušné
legislativy jednak v oblasti DPH (rozšíření institutu ručení od
V Pomezí nad Ohří jsme dokončili první část revitalizace areálu
bývalé celnice. V únoru 2012 byla otevřena čerpací stanice a v
říjnu 2012 pak prodejna BEST of Travel FREE..
BEST of Travel Free je frenčízová prodejna společnosti Travel
Free, s r.o. (dceřiná společnost Unimex Group a.s. a Gebr.
Heinemann). Od standardních prodejen Travel FREE, které
jsou známé z hraničních přechodů, se liší svým zaměřením na
sortiment těch nejprodávanějších výrobků, které jsou v portfoliu
Travel FREE k dispozici.
Jedná se o první otevřenou prodejnu formátu BEST of Travel
FREE v České republice. Pro společnost ARMEX Oil je
otevření této provozovny, mimo svého ekonomického přínosu,
významné zejména tím, že jí umožňuje vstoupit do segmentu
specializovaných prodejen umístěných v samé blízkosti hranic
České republiky. Společné provozování hraniční čerpací stanice
a prodejny BEST of Travel FREE představuje zásadní obchodní
synergii a je naším záměrem umístit provozovny BEST of Travel
FREE v roce 2013 i u většiny dalších hraničních čerpacích
stanic naší společnosti.
1.1.2013) a dále úprava zákona o pohonných hmotách podle
K 1.7.2012 jsme dále uskutečnili akvizici čerpací stanice v
sněmovního tisku č. 883, který zpřísňuje kvalifikační podmínky
Měříně, která představuje nejvýznamnější přírůstek hmotného
pro možnost distribuovat v ČR pohonné hmoty a zavádí i složení
majetku naší společnosti v roce 2012. Čerpací stanice Měřín
dvacetimilionové kauce, jakožto podmínky ekonomické pro
je situována u exitu 134 na D1 směr Brno - Praha. Naše
vstup do systému distribuce PHM. Legislativní proces novely
společnost se tak zařadila mezi nevelkou skupinu společností
zákona o PHM byl završen podpisem prezidenta ČR dne
vlastnících čerpací stanici na nejvýznamnější české dálnici
18.7.2013 a účinnost novelizovaného zákona lze předpokládat k
a potvrdila tak, i v oblasti maloobchodu, svojí významnou a
1.9.2013.
neustále se zlepšující pozici mezi českými obchodníky s PHM.
09
Thanks to changes in excise tax legislation and
As regards retail trade, in 2012 we continued in our
especially due to the introduction of the model of direct shop
efforts at improving the standard of services provided and
delivery and obtaining a permit to operate a tax warehouse
quality of goods sold at our filling stations and, as each year,
in 2010, the Company was provided an extraordinary
extending the existing network of filling stations with new
opportunity of making use of its ability to deliver mixed fuel
ones at locations convenient for the customers.
and bio-fuel on the transport market. It was granted a quota
for bio oil products and has the opportunity to deliver to
customers also mineral fuels of the best quality, i.e. mineral
diesel fuels without biological additives.
In 2012, the Company was recertified by Bureau Veritas
Certification (ISCC certificate) and based on our registration
in the list of authorized persons of the Ministry of the
Environment, we are authorized to deliver bio fuels which
meet permanent sustainability criteria on the Czech market
and to issue declarations on compliance with sustainability
the former customs house in Pomezí nad Ohří. In February
2012, the filling station was opened and in October 2012, the
BEST of Travel FREE store was opened.
BEST of Travel Free is a franchise store of Travel Free, s.r.o.
(a subsidiary of Unimex Group a.s. and Gebr. Heinemann).
It differs from the standard Travel FREE store we know from
border crossings by focusing on the best sold products from
the range offered by Travel FREE.
It is the first opened shop of the BEST of Travel FREE chain
criteria.
We finished the first part of reconstruction of the premises of
The principal problem of the Czech fuel market is
that large quantities of goods are delivered by entrepreneurs
or rather groups of entrepreneurs which are organized in a
manner allowing them to avoid payment of (full) VAT from the
delivered goods. Such frauds have been flooding our market
in the Czech Republic. The opening of the shop is important
for ARMEX Oil not only because of its economic contribution,
but namely because it provided the Company access to a
segment of specialized shops located in the vicinity of Czech
borders.
with products on which VAT had not been paid and therefore
Joint operation of a border filling station and BEST of Travel
they can offer the products for a price that is impossible to
FREE shop is crucial to our business synergy and we intend
compete with if all statutory obligations and quality criteria are
to locate BEST of Travel FREE shops near most of our other
complied with. The Company has been long-term involved
border filling stations in 2013.
in activities aimed at eliminating the risk of tax frauds, the
outcome of which is considerable reinforcement of relevant
VAT legislation in 2013 (extension of the concept of surety
starting from 1 January 2013) as well as amendment to the
Fuel Act by parliamentary document No. 883 that tightens
the qualification criteria for distribution of fuels in the Czech
Republic and introduced also the deposit of a twenty-million
security deposit as the financial qualification criterion for
joining the diesel fuel distribution system. The legislative
process relating to the amendment of the Fuel Act was
On 1 July 2012 we acquired a filling station in Měřín, which
represents the Company’s most important acquisition of
fixed assets in 2012. The Měřín filling station is located by
exit 134 at D1 highway in the direction from Brno to Prague.
The Company thus became a part of the small group of
companies owning a filling station on the most important
Czech highway and confirmed thus, also in the area of retail
trade, its important and constantly improving position among
fuel suppliers in the Czech Republic.
concluded by the signature of the President of the Czech
Republic on 18 July 2013 with anticipated effect of the
amended Act on 1 September 2013.
10
Po skončení roku 2012, do data zpracování účetní závěrky a této výroční zprávy nastaly ještě dvě další zcela zásadní události:
Na základě nájemní smlouvy ze dne 20.12.2012 se naše společnost stala nájemcem zcela nové multifunkční vily v Mánesově ulici
v městské čtvrti Děčín – Letná a na základě rozhodnutí jednatele společnosti bylo do této jedinečné nemovitosti přesunuto sídlo
naší společnosti s tím, že změna sídla byl do Obchodního rejstříku zapsána ke dni 10.1.2013. Multifunkční vila Letná je vlastnictvím
menšinového společníka naší společnosti GLOBAL HOLDING, a.s. a zcela nepochybně se jedná o nejatraktivnější nemovitost v Děčíně,
která architektonicky i svojí užitnou hodnotou představuje nejvyšší kvalitu ve své kategorii. Vilu Letná od data uzavření nájemní smlouvy
používáme pro jednání a činnosti z pohledu společnosti nejstrategičtější, odehrávají se zde nejdůležitější jednání s obchodními partnery
a jsou zde přijímána nejdůležitější rozhodnutí, která v zájmu naší společnosti přijímáme. Mutlifunkční vila, jak z jejího názvu vyplývá,
však poskytuje rovněž relaxační zázemí pro klíčové pracovníky naší společnosti a pro konání společenských a teambuildingových akcí.
Pronajetím vily Letná dává naše společnost zcela jasně najevo špičkovou úroveň, kterou hodlá navenek prezentovat svojí práci a rovněž
zajišťuje špičkové zázemí pro nejcennější aktivum každé společnosti, tedy pro svůj již nyní vynikajícím způsobem pracující team.
Dne 31.5.2013 jsme podepsali smlouvu, na základě které se naše společnost stala jediným společníkem společnosti TRANSCARGO,
s.r.o. Tato z hlediska počtu zaměstnanců malá společnost byla vlastnicky i manažersky ovládnuta naší společností od 1.6.2013 s tím,
že klíčové změny byly v Obchodním rejstříku vyznačeny ke dni 12.6.2013. Jak uvedeno výše, TRANSCARGO je vzhledem k počtu
zaměstnanců společností malou, přesto dokázala dosahovat při obchodu se zákazníky z regionu Moravy pozoruhodných obratových
ukazatelů, když např. v roce 2012 dosáhly její tržby za prodej zboží částky 5,2 mld. Kč. Věříme, že s využitím kontraktů a zkušeností
naší společnosti se TRANSCARGO stane mimořádně úspěšným a silným distributorem ropných produktů na Moravě a již pro rok 2013
plánujeme tržby za prodej zboží ve výši 5,5 mld. Kč, při prodeji 180 mil. l ropných produktů a zisku před zdaněním 40 mil. Kč.
nevelkou skupinu společností vlastnících čerpací stanici na nejvýznamnější české dálnici a potvrdila tak, i v oblasti maloobchodu, svojí
významnou a neustále se zlepšující pozici mezi českými obchodníky s PHM.
Celkový objem aktiv
1 500 000
1 200 000
900 000
Aktiva v 1000 Kč
Assets in 1000 CZK
TOTAL ASSETS
1 412 818
1 311 959
1 141 227
1 059 569
922 343
854 707
777 818
723 196
665 116
622 231
600 000
300 000
bruto/brutto
netto
0
11
2008
2009
2010
2008
2011
2012
In the period between the end of 2012 and the date of preparation of the financial statements and this Annual Report,
other two crucial events occurred:
Based on a lease agreement dated 20 December 2012, the Company became a tenant of a new multifunctional villa in the Mánes
street in Děčín’s municipal district of Letná and based on the resolution of the Company’s Executive, the registered office of the
Company was relocated to the villa premises, whereas the change of the registered office was entered in the Commercial Register
on 10 January 2013. The owner of the multifunctional villa Letná is a minority member of the Company, GLOBAL HOLDING, a.s.,
and the property is undoubtedly the most attractive in Děčín; its architectural design and utility values are the best in its category.
Starting from the lease conclusion, we have used villa Letná for meetings and activities which the Company deems as the most
strategic; the most important meetings with business partners have been held here and the most important decisions in the
Company’s interests have been adopted here. The term „multifunctional” in the name of the villa, however, implies that if offers also
relaxation facilities to key employees of the Company and space for the holding of social and teambuilding events. By leasing villa
Letná, the Company clearly demonstrates the top standard that it wishes to be associated also with its work, as well as provides top
premises for the most valuable asset of any company, i.e. the Company’s excellent team.
On 31 May 2013 the Company signed a contract, based on which it became the sole member of TRANSCARGO, s.r.o. The
Company has owned and managed this company, which is small by the number of its employees, since 1 June 2013, whereas the
key changes were entered in the Commercial Register on 12 June 2013. As mentioned above, TRANSCARGO is a small company
by the number of its employees, nevertheless, it managed to achieve considerable sales from trading with customers in Moravia;
in 2012, for instance, it generated revenues from goods sold in the amount of CZK 5.2 milliard. We believe that if TRANSCARGO
uses the contracts and experience of the Company, it will become an exceptionally successful and strong oil products distributor in
Moravia; we have already estimated sales for 2013 in the amount of CZK 5.5 milliard with the volume of 180 million of litres of oil
products sold and profit before tax of CZK 40 million.
Celkový objem dlouhodobých aktiv
Fixed assets
360000
300000
240000
410 706
Dlouhodobá aktiva v 1000 Kč
Fixed assets in 1000 CZK
420000
342 110
326 392
308 736
270 575
249 971
277 380
337 550
280 644
220 779
180000
bruto/brutto
netto
120000
60000
0
2008
2009
2010
2011
2012
12
Rozvaha ke dni 31.12.2012
AKTIVA A PASIVA
jednotky : 1000 Kč
Aktiva
Běžné účetní období (v tis. Kč)
Minulé období
Brutto
Korekce
Netto
(v tis. Kč)
AKTIVA CELKEM
1 412 818
-100 859
1 131 959
1 059 569
A 1. Pohledávky za upsaný základní kapitál
0
0
0
0
B. Dlouhodobý majetek
410 706
-73 156
337 550
280 644
B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek
3 784
-3 339
445
426
B. I. 1. Zřizovací výdaje
0
0
0
0
B. I. 2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
0
0
0
0
B. I. 3. Software
3 294
-2 849
445
382
B. I. 4. Ocenitelná práva
0
0
0
0
B. I. 5. Goodwill (+/-)
0
0
0
0
B. I. 6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek
490
-490
0
44
B. I. 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
0
0
0
0
B. I. 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
0
0
0
0
B. II. Dlouhodobý hmotný majetek
398 655
-69 817
328 838
271 951
B. II. 1. Pozemky
133 492
0
133 492
127 149
B. II. 2. Stavby
200 746
-37 468
163 278
117 448
B. II. 3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
53 872
-31 842
22 030
20 644
B. II. 4. Pěstitelské celky trvalých porostů
0
0
0
0
B. II. 5. Základní stádo a tažná zvířata
0
0
0
0
B. II. 6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek
862
-362
500
638
B. II. 7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
859
0
859
3 421
B. II. 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
123
0
123
2 651
B. II. 9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku (+/-)
8 701
-145
8 556
0
B. III. Dlouhodobý finanční majetek
8 267
0
8 267
8 267
B. III. 1. Podíly v ovládaných a řízených osobách
8 267
0
8 267
8 267
B. III. 2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem
0
0
0
0
B. III. 3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly
0
0
0
0
B. III. 4. Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný vliv
0
0
0
0
B. III. 5. Jiný dlouhodobý finanční majetek
0
0
0
0
B. III. 6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek
0
0
0
0
B. III. 7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek
0
0
0
0
C. Oběžná aktiva
1 001 117
-27 703
973 414
777 307
C. I. Zásoby
88 306
0
88 306
98 697
C. I. 1. Materiál
0
0
0
0
C. I. 2. Nedokončená výroba a polotovary
0
0
0
0
C. I. 3. Výrobky
0
0
0
0
C. I. 4. Zvířata
0
0
0
0
C. I. 5. Zboží
88 306
0
88 306
98 697
C. I. 6. Poskytnuté zálohy na zásoby
0
0
0
0
13
BALANCE SHEET as at 31.12.2012
ASSETS
units: 1000 Kč
ASSETS
Current accounting period
Previous account.
Gross
Adjustments
Net
period Net (tsd. Kč)
TOTAL ASSETS
1 412 818
-100 859
1 131 959
1 059 569
A 1. Receivables for subscribed capital
0
0
0
0
B. Fixed assets
410 706
-73 156
337 550
280 644
B. I. Intangible assets
3 784
-3 339
445
426
B. I. 1. Formation expenses
0
0
0
0
B. I. 2. Research and development
0
0
0
0
B. I. 3. Software
3 294
-2 849
445
382
B. I. 4. Valuable rights (patents, copyrights, trademarks and brands)
0
0
0
0
B. I. 5. Goodwill (+/-)
0
0
0
0
B. I. 6. Other intangibles
490
-490
0
44
B. I. 7. Intangible assets under construction
0
0
0
0
B. I. 8. Advances for intangible assets Intangible assets
0
0
0
0
B. II. Tangible fixed assets
398 655
-69 817
328 838
271 951
B. II. 1. Land
133 492
0
133 492
127 149
B. II. 2. Buildings and structures
200 746
-37 468
163 278
117 448
B. II. 3. Machinery, equipment, vehicles, fixtures and fittings
53 872
-31 842
22 030
20 644
B. II. 4. Orchards and vineyards
0
0
0
0
B. II. 5. Livestock (herd and draught animals)
0
0
0
0
B. II. 6. Other tangible fixed assets
862
-362
500
638
B. II. 7. Tangible fixed assets under construction
859
0
859
3 421
B. II. 8. Advances for tangible fixed assets
123
0
123
2 651
B. II. 9. Valuation differences to acquired assets (+/-)
8 701
-145
8 556
0
B. III. Financial assets
8 267
0
8 267
8 267
B. III. 1. Investments in subsidiaries
8 267
0
8 267
8 267
B. III. 2. Investments in associates
0
0
0
0
B. III. 3. Other securities and investments
0
0
0
0
B. III. 4. Loans and borrowings - controlled or controlling persons and associates
0
0
0
0
B. III. 5. Other investments
0
0
0
0
B. III. 6. Investments in the process of acquisition
0
0
0
0
B. III. 7. Advances for investments
0
0
0
0
C. CURRENT ASSETS
1 001 117
-27 703
973 414
777 307
C. I. INVENTORIES
88 306
0
88 306
98 697
C. I. 1. Raw material
0
0
0
0
C. I. 2. Work-in-progress and semi-finished products
0
0
0
0
C. I. 3. Finished products
0
0
0
0
C. I. 4. Young and others animals and their groups
0
0
0
0
C. I. 5. Goods
88 306
0
88 306
98 697
C. I. 6. Prepayments on inventories
0
0
0
0
14
Aktiva
Aktiva
Běžné účetní období (v tis. Kč)
Minulé období
Bruto
Korekce
Netto
(v tis. Kč)
C. II. Dlouhodobé pohledávky
11
0
11
83
C. II. 1. Pohledávky z obchodních vztahů
0
0
0
0
C. II. 2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba
0
0
0
0
C. II. 3. Pohledávky - podstatný vliv
0
0
0
0
C. II. 4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení
0
0
0
0
C. II. 5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy
11
0
11
83
C. II. 6. Dohadné účty aktivní
0
0
0
0
C. II. 7. Jiné pohledávky
0
0
0
0
C. II. 8. Odložená daňová pohledávka
0
0
0
0
C. III. Krátkodobé pohledávky
882 705
-27 703
855 002
635 739
C. III. 1. Pohledávky z obchodních vztahů
559 061
-27 703
531 358
459 616
C. III. 2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba
29
0
29
2 221
C. III. 3. Pohledávky - podstatný vliv
0
0
0
0
C. III. 4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení
0
0
0
0
C. III. 5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
0
0
0
0
C. III. 6. Stát – daňové pohledávky
104 018
0
104 018
106 010
C. III. 7. Krátkodobé poskytnuté zálohy
161 793
0
161 793
38 177
C. III. 8. Dohadné účty aktivní
3 101
0
3 101
541
C. III. 9. Jiné pohledávky
54 703
0
54 703
29 174
C. IV. Krátkodobý finanční majetek
30 095
0
30 095
42 788
C. IV. 1. Peníze
2 531
0
2 531
143
C. IV. 2. Účty v bankách
27 564
0
27 564
42 645
C. IV. 3. Krátkodobé cenné papíry a podíly
0
0
0
0
C. IV. 4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek
0
0
0
0
D. I. Časové rozlišení
995
0
995
1 618
D. I. 1. Náklady příštích období
995
0
995
1 618
D. I. 2. Komplexní náklady příštích období
0
0
0
0
D. I. 3. Příjmy příštích období
0
0
0
0
15
ASSETS
ASSETS
Current accounting period
Previous account.
Gross
Adjustments
Net
period - Net
C. II. Long-term receivables
11
0
11
83
C. II. 1. Trade receivables
0
0
0
0
C. II. 2. Receivables from controlled entities
0
0
0
0
C. II. 3. Receivables from associates
0
0
0
0
C. II. 4. Receivables
from partners, cooperative member and
association members
0
0
0
0
C. II. 5. Long-term advances
11
0
11
83
C. II. 6. Estimated accrued revenues
0
0
0
0
C. II. 7. Other receivables
0
0
0
0
C. II. 8. Deferred tax receivable
0
0
0
0
C. III. Short-term receivables
882 705
-27 703
855 002
635 739
C. III. 1. Trade receivables
559 061
-27 703
531 358
459 616
C. III. 2. Receivables from controlled entities
29
0
29
2 221
C. III. 3. Receivables from associates
0
0
0
0
C. III. 4. R
eceivables from partners, cooperative member and
association members
0
0
0
0
C. III. 5. Social security and health insurance
0
0
0
0
C. III. 6. Government - tax receivables
104 018
0
104 018
106 010
C. III. 7. Short-term advances
161 793
0
161 793
38 177
C. III. 8. Estimated accrued revenues
3 101
0
3 101
541
C. III. 9. Other receivables
54 703
0
54 703
29 174
C. IV. Current financial assets
30 095
0
30 095
42 788
C. IV. 1. Cash
2 531
0
2 531
143
C. IV. 2. Bank accounts
27 564
0
27 564
42 645
C. IV. 3. Short-term securities and investments
0
0
0
0
C. IV. 4. Current financial assets in the process of acquisition
0
0
0
0
D. I. Prepayments and accrued income
995
0
995
1 618
D. I. 1. Prepaid expenses
995
0
995
1 618
D. I. 2. Complex prepaid expenses
0
0
0
0
D. I. 3. Accrued income
0
0
0
0
16
Pasiva
Pasiva
Běžné účetní období
Minulé období
(v tis. Kč)
(v tis. Kč)
PASIVA CELKEM
1 311 959
1 059 569
A. Vlastní kapitál
279 253
233 238
A. I. Základní kapitál
172 000
132 000
A. I. 1. Základní kapitál
172 000
132 000
A. I. 2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)
0
0
A. I. 3. Změny základního kapitálu (+/-)
0
0
A. II. Kapitálové fondy
0
0
A. II. 1. Emisní ážio
0
0
A. II. 2. Ostatní kapitálové fondy
0
0
A. II. 3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)
0
0
A. II. 4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách (+/-)
0
0
A. II. 5. Rozdíly z přeměn společností
0
0
A. III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku
12 819
7 700
A. III. 1. Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond
12 819
7 700
A. III. 2. Statutární a ostatní fondy
0
0
A. IV. Výsledek hospodaření minulých let
8 418
3 939
A. IV. 1. Nerozdělený zisk minulých let
8 418
3 939
A. IV. 2. Neuhrazená ztráta minulých let (-)
0
0
A. V. 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)
86 016
89 599
B. Cizí zdroje
1 032 089
825 264
B. I. Rezervy
0
0
B. I. 1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů
0
0
B. I. 2. Rezerva na důchody a podobné závazky
0
0
B. I. 3. Rezerva na daň z příjmů
0
0
B. I. 4. Ostatní rezervy
0
0
B. II. Dlouhodobé závazky
3 220
2 917
B. II. 1. Závazky z obchodních vztahů
0
0
B. II. 2. Závazky - ovládající a řídící osoba
0
0
B. II. 3. Závazky - podstatný vliv
0
0
B. II. 4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení
0
0
B. II. 5. Dlouhodobé přijaté zálohy
1 665
1 625
B. II. 6. Vydané dluhopisy
0
0
B. II. 7. Dlouhodobé směnky k úhradě
0
0
B. II. 8. Dohadné účty pasivní
0
0
B. II. 9. Jiné závazky
0
0
B. II. 10. Odložený daňový závazek
1 555
1 292
17
LIABILITIES
LIABILITIES
Current accounting period
Previous accounting
period
TOTAL LIABILITIES AND EQUITY
1 311 959
1 059 569
A. Equity
279 253
233 238
A. I. Subscribed capital
172 000
132 000
A. I. 1. Subscribed capital
172 000
132 000
A. I. 2. Treasury shares
0
0
A. I. 3. Changes in subscribed capital
0
0
A. II. Capital reserves
0
0
A. II. 1. Share premium
0
0
A. II. 2. Other reserves
0
0
A. II. 3. Valuation differences from revaluation of assets and liabilities
0
0
A. II. 4. Valuation differences from revaluation of assets and liabilities in the companies‘ tr
0
0
A. II. 5. Differences in company transformation
0
0
A. III. Reserves, indivisible reserve and other revenue reserves
12 819
7 700
A. III. 1. Legal reserve /Indivisible fund
12 819
7 700
A. III. 2. Statutory and other reserve
0
0
A. IV. Retained earnings
8 418
3 939
A. IV. 1. Retained earnings of previous years
8 418
3 939
A. IV. 2. Accumulated losses of previous years
0
0
A. V. 1. Profit / loss of current accounting period
86 016
89 599
B. Liabilities
1 032 089
825 264
B. I. Provisions
0
0
B. I. 1. Provision according to special legal regulations
0
0
B. I. 2. Provisions for pensions and similar obligations
0
0
B. I. 3. Provision for income tax
0
0
B. I. 4. Others provisions
0
0
B. II. Long-term liabilities
3 220
2 917
B. II. 1. Trade payables
0
0
B. II. 2. Payables to controlling entity
0
0
B. II. 3. Payables to associates
0
0
B. II. 4. Payables to partners, cooperative member and participant in association
0
0
B. II. 5. Long-term advances received
1 665
1 625
B. II. 6. Bonds issued
0
0
B. II. 7. Long-term notes payable
0
0
B. II. 8. Estimated accrued items
0
0
B. II. 9. Other payables
0
0
B. II. 10. Deferred tax liabilities
1 555
1 292
18
Pasiva
Pasiva
Běžné účetní období
Minulé období
(v tis. Kč)
(v tis. Kč)
B. III. Krátkodobé závazky
522 031
451 493
B. III. 1. Závazky z obchodních vztahů
150 484
164 978
B. III. 2. Závazky - ovládající a řídící osoba
116
5
B. III. 3. Závazky - podstatný vliv
0
0
B. III. 4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení
0
0
B. III. 5. Závazky k zaměstnancům
558
499
B. III. 6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění
274
311
B. III. 7. Stát – daňové závazky a dotace
359 222
284 230
B. III. 8. Krátkodobé přijaté zálohy
632
0
B. III. 9. Vydané dluhopisy
0
0
B. III. 10. Dohadné účty pasivní
3 675
1470
B. III. 11. Jiné závazky
7 070
0
B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci
506 838
370 854
B. IV. 1. Bankovní úvěry dlouhodobé
79 877
49 078
B. IV. 2. Krátkodobé bankovní úvěry
426 961
323 123
B. IV. 3. Krátkodobé finanční výpomoci
0
-1 347
C. I. Časové rozlišení
617
1 067
C. I. 1. Výdaje příštích období
0
0
C. I. 2. Výnosy příštích období
617
1 067
19
LIABILITIES
LIABILITIES
Current accounting period
Previous accounting
period
B. III. SHORT-TERM LIABILITIES
522 031
451 493
B. III. 1. Trade payables
150 484
164 978
B. III. 2. Payables to controlling entity
116
5
B. III. 3. Payables to associates
0
0
B. III. 4. P
ayables to partners, cooperative member and participant in association
0
0
B. III. 5. Payables to employees
558
499
B. III. 6. Payables to social security and health insurance
274
311
B. III. 7. Government - tax payables and subsidies
359 222
284 230
B. III. 8. Short-term advances received
632
0
B. III. 9. Bonds issued
0
0
B. III. 10. Estimated accrued items
3 675
1470
B. III. 11. Other payables
7 070
0
B. IV. Bank loans and borrowings
506 838
370 854
B. IV. 1. Long-term bank loans
79 877
49 078
B. IV. 2. Short-term bank loans
426 961
323 123
B. IV. 3. Short-term borrowings
0
-1 347
C. I. Accruals and deferred income
617
1 067
C. I. 1. Accrued expenses
0
0
C. I. 2. Deferred income
617
1 067
20
Výkaz zisku a ztráty v druhovém členění
ke dni 31. 12. 2012
Skutečnost v běžném účetním období
sledovaném
minulém
(v tis. Kč)
(v tis. Kč)
I. Tržby za prodej zboží
5 833 349
5 686 648
A. Náklady vynaložené na prodané zboží
5 631 150
5 470 175
+ Obchodní marže
202 199
216 473
II. Výkony
4 034
4 504
II. 1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb
4 034
4 504
II. 2. Změna stavu zásob vlastní činnosti
0
0
II. 3. Aktivace
0
0
B. Výkonová spotřeba
59 335
55 511
B. 1. Spotřeba materiálu a energie
8 920
7 716
B. 2. Služby
50 415
47 795
+ Přidaná hodnota
146 898
165 466
C. Osobní náklady součet
16 070
15 528
C. 1. Mzdové náklady
11 898
11 516
C. 2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva
0
0
C. 3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
3 925
3 900
C. 4. Sociální náklady
247
112
D. Daně a poplatky
806
566
E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
12 300
12 469
III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu
189
584
III. 1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku
1
350
III. 2. Tržby z prodeje materiálu
188
234
F. Zůstatková cena prod. dlouhodobého majetku a materiálu
55
285
F. 1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku
55
285
F. 2. Prodaný materiál
0
0
G. Změna stavu rezerv a opr. položek v provoz. oblasti a komplex. nákladů příštích období
7 512
1 567
IV. Ostatní provozní výnosy
19 176
25 039
H. Ostatní provozní náklady
4 159
31 773
V. Převod provozních výnosů
0
0
I. Převod provozních nákladů
0
0
* Provozní výsledek hospodaření
125 361
128 901
VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů
0
0
J. Prodané cenné papíry a podíly
0
0
VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku
0
0
VII. 1. Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách
0
0
VII. 2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů
0
0
VII. 3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku
0
0
21
PROFIT AND LOSS STATEMENT
structured by the nature of method as at 31.12.2012
in thousands of CZK - unit (TCZK): 1 000 Kč
Values in accounting period
Current
Previous
I. Sales of goods
5 833 349
5 686 648
A. Costs of goods sold
5 631 150
5 470 175
+ Sale margin
202 199
216 473
II. Production
4 034
4 504
II. 1. Product and service revenue
4 034
4 504
II. 2.Increase/decrease in finished goods and in work in progress
0
0
II. 3. Own work capitalized
0
0
B.Consumption from production
59 335
55 511
B. 1. Consumption of material and energy
8 920
7 716
B. 2. Services
50 415
47 795
+ Value added
146 898
165 466
C. Staff costs
16 070
15 528
C. 1. Wages and salaries
11 898
11 516
C. 2.Remuneration of board members
0
0
C. 3. Social security and health insurance costs
3 925
3 900
C. 4. Other social costs
247
112
D. Taxes and fees
806
566
E. Depreciation and amortization
12 300
12 469
III. Proceeds on fixed assets and material
189
584
III. 1. Proceeds on sale of fixed assets
1
350
III. 2. Proceeds on sale of material
188
234
F. Net book value of fixed assets and material sold 22
55
285
F. 1. Net book value of fixed assets sold
55
285
F. 2. Material sold
0
0
G.Changes in provisions and adjustments relating to operating
activities and complex deferred expenses
7 512
1 567
IV. Other operating income
19 176
25 039
H. Other operating expenses
4 159
31 773
V. Transfer of operating income
0
0
I. Transfer of operating expenses
0
0
* Profit/loss from operating activities
125 361
128 901
VI. Revenues from sale of securities or direct investments
0
0
J. Net book value of securities or direct investments sold
0
0
VII. Revenues from long-term investments
0
0
VII. 1. Revenues from investments in subsidiariesand associates
0
0
VII. 2. Revenues from other long-term securities and investments
0
0
VII. 3. Revenues from other long-term investments
0
0
22
Skutečnost v běžném účetním období
sledovaném
minulém
(v tis. Kč)
(v tis. Kč)
VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku
0
0
K. Náklady z finančního majetku
0
0
IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů
0
0
L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů
0
0
M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti
0
0
X. Výnosové úroky
2 381
988
N. Nákladové úroky
11 379
12 041
XI. Ostatní finanční výnosy
1 232
2 823
O. Ostatní finanční náklady
10 989
8 626
XII. Převod finančních výnosů
0
0
P. Převod finančních nákladů
0
0
* Finanční výsledek hospodaření
-18 755
-16 856
Q. Daň z příjmů za běžnou činnost
20 590
22 446
Q. 1. splatná
20 327
22 455
Q. 2. odložená
263
-9
** Výsledek hospodaření za běžnou činnost
86 016
89 599
XIII. Mimořádné výnosy
0
0
R. Mimořádné náklady
0
0
S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti
0
0
S. 1. splatná
0
0
S. 2. odložená
0
0
* Mimořádný výsledek hospodaření
0
0
T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)
0
0
*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)
86 016
89 599
**** Výsledek hospodaření před zdaněním
106 606
112 045
23
Values in accounting period
Current
Previous
VIII. ERevenues from short-term investments
0
0
K. Costs of investments
0
0
IX. Revenues from the revaluation of securities and derivatives
0
0
L. Costs of the revaluation of securities and derivatives
0
0
M. Changes in provisions and adjustments relating to financial activities
0
0
X. Interest income
2 381
988
N. Interest expense
11 379
12 041
XI. Other financial revenues
1 232
2 823
O. Other financial expenses
10 989
8 626
XII. Transfer of financial income
0
0
P. Transfer of financial expenses
0
0
* Profit/loss from financial activities
-18 755
-16 856
Q. Income tax on ordinary activities
20 590
22 446
Q. 1. Due
20 327
22 455
Q. 2. Deferred
263
-9
** Profit/loss from ordinary activities
86 016
89 599
XIII. Extraordinary revenues
0
0
R. Extraordinary expenses
0
0
S. Income tax on extraordinary activities
0
0
S. 1. Due
0
0
S. 2. Deferred
0
0
* Profit/loss from extraordinary activities
0
0
T. Transfer of profit to partners (+/-)
0
0
*** Profit/loss for the period
86 016
89 599
**** Profit/loss before tax
106 606
112 045
24
Příloha k účetní závěrce společnosti
(k poslednímu dni účetního období 2012)
Notes to the financial statements of the Company
(the last day of the financial year 2012)
Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb.,
The notes are prepared in accordance with Decree No. 500/2002
kterou se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje
Coll. Establishing the content of financial statements for
přílohy vycházejí z účetních záznamů účetní jednotky (účetní
entrepreneurs. The Annex is based on the accounting records of the
doklady, účetní knihy a ostatní účetní záznamy) a z dalších
entity (accounting documents, ledgers and other accounting records)
podkladů, které má účetní jednotka k dispozici. Hodnotové
and other documents that the entity has available. Figures are in
údaje jsou vykázány v celých tisících Kč, pokud není uvedeno
thousands of CZK, unless stated otherwise.
jinak.
Přílohy:
attachments:
Organizační uspořádání společnosti
The organizational structure of the company
Přehled o peněžních tocích (cash flow)
Statement of cash flows (cash flow)
Přehled o změnách vlastního kapitálu
Statement of Changes in Equity
25
Organizační uspořádání společnosti
The organizational structure of the company
DAŇOVÉ, ÚČETNÍ, BANKOVNÍ PORADENSTVÍ
TAX, ACCOUNTING, BANK ADVISORY
Ing. Klaudy
PRÁVNÍ PORADENSTVÍ
LEGAL ADVICE
VLASTNÍCI
OWNERS
Mgr. Kolář , Mgr. Peychlová
BEZPEČNOSTNÍ PORADCE, ODPOVĚDNÝ ZÁSTUPCE
Security adviser, responsible representative
ARMEX HOLDING, a.s.
Miluše Bolfíková
GLOBAL HOLDING, a.s.
BEZPEČNOST PRÁCE
SAFETY
MJan Plachý, EKOBENA (pouze pro ČS)
ŘEDITEL SPOLEČNOSTI PRO
VELKOOBCHOD
Sales Director
Miroslava Pörnerová
ŘEDITEL SPOLEČNOSTI - JEDNATEL
COMPANY DIRECTOR - EXECUTIVE
MANAGER
JEDNATEL
EXECUTIVE MANAGER
Antonín Hlavsa
Hynek Sagan
HLAVNÍ ÚČETNÍ
ŘEDITEL ČS
Chief Financial Officer
DIRECTOR OF filling stations
Petra Stýblová
Tomáš Paták
ZÁSTUPCE ŘEDITELE ČS
ÚČETNÍ
financial
Deputy Director of filling station
Alena Hercíková, Jana Zrůstová,
Vladimír Camargo Vlk
Andrea Tylová, Iva Šenková
ASISTENTKA OBCHODU, LOGISTIKY A
ČERPACÍCH STANIC
MANAŽER IT
MANAGER IT
ASSISTANT trade, logistics and filling
stations
Jiří Králíček
Šárka Šafaříková
SPRÁVCE SÍTĚ, POČÍTAČOVÝ TECHNIK
ASISTENTKA PROVOZU KANCELÁŘE
Network administrator, computer
technician
Josef Čermák
ŘEDITEL DIVIZE VELKOOBCHOD
DIRECTOR OF WHOLESALE
Neobsazeno
HLAVNÍ MANAŽER VELKOOBCHOD
TUZEMSKO
chief manager WHOLESALE INLAND
Vacant
ASSISTANT SERVICE OFFICE
Denisa Janoutová
MANAŽER PROVOZU ČS
OPERATING MANAGER of filling station
Bc. Vladímíra Spálenková
Petr Bílý
MANAŽER KARETNÍHO PRODEJE ČS
MANAŽER VELKOOBCHOD TUZEMSKO
WHOLESALE MANAGER INLAND
SALES MANAGER CARD OF FILLING station
Richard Piskora, Jan Kopříva
Richard Piskora, Jan Kopřiva
Bc. Vladímíra Spálenková, Petr Bílý,
VEDOUCÍ ODDĚLENÍ LOGISTIKY
Head of Logistics
Jana Šoltysová
ASISTENTKA OBCHODU A LOGISTIKY
ASSISTANT trade and logistics
Adéla Vlachová, Bc. Jana Pavlová, Lucie Kašparová,
Mgr. Lenka Galambová
26
Obecné informace
Popis účetní jednotky
Název: ARMEX Oil, s.r.o.
Členové statutárních a dozorčích orgánů
ke dni účetní uzávěrky
Sídlo: Mánesova 2022/13, Děčín VI-Letná, 405 02 Děčín
Jednateli této společnosti s ručením omezeným jsou
Adresa: Mánesova 2022/13, Děčín VI-Letná, 405 02 Děčín
Právní forma: společnost s ručením omezeným
Hynek Sagan, r.č. 720129/2373, Děčín VI, Thunská 1674/10A
den vzniku funkce: 4.6.1999
Ing. Antonín Hlavsa, r.č. 490417/070, Bynovec 139, 407 14 pošta Arnoltice
Rozhodující předmět činnosti: obchod ropnými produkty
Vznik společnosti: 4.6. 1999
den vzniku funkce: 4.6.1999
Zápis do obchodního rejstříku: 4.6.1999
Ve sledovaném období nedošlo v obsazení statutárních orgánů
DIČ: CZ25403460
účetní jednotky k žádným změnám.
Účetní období: 1. ledna až 31. prosince 2012
Základní kapitál: 172,000.000 Kč
Osoby podílející se na základním kapitálu
účetní jednotky více než 20 %
Osoba
(fyzická,
právnická)
Bydliště,
sídlo
Běžné účetní Minulé účetní
období
období
Podíl v Kč % Podíl v Kč %
Folknářská 1246/21,
87 720 000 ,- 51 67 320 000 ,- 51
Děčín 2
K. Čapka 211/1
GLOBAL Holding, a.s.
84 280 000 ,- 49 64 680 000 ,- 49
Děčín 1
ARMEX Holding, a.s.
Změny a dodatky provedené v účetním
období v obchodním rejstříku
Ve sledovaném období došlo k následujícím změnám:
- změna ve výši základního kapitálu z původních 132.000.000,00
Kč na nových 172.000.000,00 Kč
- změna ve výši vkladu společníků v návaznosti na změnu
základního kapitálu
Organizační struktura účetní jednotky
a její zásadní změny v uplynulém
účetním období
Organizační schéma tvoří přílohu Přílohy k účetní uzávěrce.
V průběhu účetního období nenastaly v organizační struktuře
účetní jednotky zásadní změny.
Majetková spoluúčast účetní jednotky v
jiných společnostech
Název
společnosti
Sídlo
Výše
Výše podílu na
základním kapitálu vlastního
v CZK
v % kapitálu
Výše účetního
hospodářského
výsledku
společnosti
STEEL
Karlova 2472,
200 000,00 100,00
CARGO s.r.o.. Cheb, 350 02
6.991 tis.
6.940 tis.
Poskytnutá peněžitá či jiná plnění (tis. Kč)
Výše peněžního a naturálního plnění stávajícím členům orgánů
Pro členy orgánů
statutárních řídicích
běžné
minulé
běžn é minulé
dozorčích
běžné
minulé
Půjčky a úvěry
0
0
0
0
0
0
Poskytnuté záruky
0
0
0
0
0
0
Důchodové připojištění
0
0
0
0
0
0
Bezplatné užívání os.
automobilu
0
0
0
0
0
0
Jiné
287
0
287
0
0
0
Celkem
287
0
287
0
0
0
za účetní období
Ekonomická situace společnosti
Společnost uzavřela hospodářský rok 2012 se ziskem ve výši
86 015 563,21 Kč. V minulém období 2011společnost hospodařila se
ziskem ve výši 89 599 069,53 Kč.
Tržby za prodej zboží, vlastních výrobků a služeb ve sledovaném
roce činily 5 837 383 232,38 Kč. Oproti minulému roku se zvýšily o
2,57 %.
Provozní hospodářský výsledek ve výši 125 361 154,08 Kč se snížil v
roce 2012 o 2,75 % oproti 128 900 508,55 v minulém období.
Ke dni účetní závěrky ve společnosti pracovalo 21 zaměstnanců
(2011 20). Průměrný počet zaměstnanců v účetním období činil 22
(2011 20)
Zaměstnanci celk. Z toho řídicích prac.
za účetní období
Průměrný počet
zaměstnanců
běžné
minulé
běžné
minulé
22
20
1
1
Mzdové náklady
11 898
11 516
1 602
1 766
0
0
0
0
0
0
0
0
3 925
3 900
467
539
Sociální náklady
247
112
0
0
Osobní náklady celkem
16 070
15 528
2 069
2 305
Odměny členům
statutárních orgánů
společnosti
Odměny členům
dozorčích orgánů
společnosti
Náklady na sociální
zabezpečení
(tis. Kč)
27
Majetek
Společnost kryje financování svých činností bankovními úvěry s následující dobou splatnosti.
banka
splatnost
celková výše úvěru
zůstatek k 31.12.2012
účel
Komerční banka, a.s.
20.1.2013
20 000
266
nákup pozemků v k.ú Lovosice
ČSOB, a.s.
31.8.2014
20 000
8 324
refinancování ČS Litvínov + Studánky
Česká spořitelna, a.s.
30.9.2013
20 000
2 499
nákup ČS Broumov
ČSOB, a.s.
31.5.2013
130 000
130 000
financování pohledávek z obchodního styku
ČSOB, a.s.
31.5.2013
20 000
14 050
financování dodávek pro společnost ORI
Komerční banka, a.s.
22.11.2013
110 000
110 000
financování pohledávek z obchodního styku
Komerční banka, a.s.
29.11.2013
55 000
0
financování předkupů minerálních olejů
Česká spořitelna, a.s.
31.1.2013
110 000
105 910
financování oběžných prostředků
Česká spořitelna, a.s.
31.1.2013
32 000
17 000
financování oběžných prostředků - zásob minerálních olejů
skladovaných u ČEPRO. a.s.
Raiffeisenbank a.s.
30.4.2016
15 000
8 750
nákup ČS Velká Hleďsebe
Raiffeisenbank a.s.
30.4.2016
12 000
7 000
výstavba ČS Rozvadov
Raiffeisenbank a.s.
30.4.2013
50 000
50 000
financování provozních potřeb
Komerční banka, a.s.
20.6.2017
32 000
29 289
nákup ČS Měřín
Česká spořitelna, a.s
31.7.2017
25 000
23 750
refinancování půjčky poskytnuté GLOBAL HOLDINGu
(tis. Kč)
Společnost neměla v předmětném účetním období žádnou leasingovou smlouvu.
Společnost využívá majetek, který není uveden v rozvaze, ve výši 8.475 tis. Kč. Jedná se o drobný dlouhodobý ma jetek.
Hodnota stejné kategorie majetku v operativní evidenci (mimo rozvahu) činila k 31.12.2011 8.050 tis. Kč.
28
Basic information
Identification of accounting unit
Name: ARMEX Oil, s.r.o.
Members of statutory and supervisory bodies
as of the financial statements date
Registered office: Mánesova 2022/13 Děčín VI- letná 405 02
The executive directors of this limited liability company are:
Address: Mánesova 2022/13 Děčín VI- letná 405 02
Hynek Sagan, r.č. 720129/2373, Děčín VI, Thunská 1674/10A
Legal form: Limited liability company
Date of appointment: 4.6.1999
Ing. Antonín Hlavsa, r.č. 490417/070, Bynovec 139, 407 14 pošta Arnoltice
Company establishment date: 4.6. 1999
Registration date: 4.6.1999
Date of appointment: 4.6.1999
TAX ID no.: CZ25403460
During the relevant period no changes were made in the members of
Accounting period:1 January to 31 December 2012
Registered capital: CZK 172,000,000.00
the accounting unit’s statutory bodies
Persons holding more 20% interest in
the accounting unit‘s registered capital:
During the relevant period the following cash
or other payments (CZK thousand) were
provided:
Name
Place of
residence
Registered
office
Relevant
accounting
period
Past
accounting
period
CZK %
CZK %
Folknářská 1246/21,
87 720 000 ,- 51 67 320 000 ,- 51
Děčín 2
K. Čapka 211/1
GLOBAL Holding, a.s.
84 280 000 ,- 49 64 680 000 ,- 49
Děčín 1
ARMEX Holding, a.s.
Changes and amendments in the
companies register made in the
accounting period:
During the relevant period the following changes occurred:
- change in the amount of the registered capital from CZK
132,000,000.00 to CZK 172,000,000.00 registered with effect
from 12 July 2012
- change in members’ investment contributions relating to
the registered capital increase
Payments in cash or in kind to members of statutory bodies
Bodies
statutory
2012
2011
management supervisory
2012
2011
2012
2011
Loans and credits
0
0
0
0
0
0
Guarantees granted
0
0
0
0
0
0
Supplementary pension
insurance
0
0
0
0
0
0
Free use of passenger car
0
0
0
0
0
0
Other
287
0
287
0
0
0
Total
287
0
287
0
0
0
Company’s economic situation
The company closed the marketing year of 2012 with a profit of CZK
86,015,563.21. In the past period of 2011 it generated a profit of CZK
89,599,069.53.
Revenue from the sale of goods, own products and services in the relevant
year amounted to CZK 5,837,383,232.38. This is an increase of 2.57%
compared to the last year.
Operating profit in 2012 was CZK 125,361,154.08, which is a 2.75%
Accounting unit’s organizational
structure and its changes during the
past accounting period:
decrease in comparison to CZK 128,900,508.55 in the past period.
As of the financial statements date the company had 21 employees (20
in 2011). The average number of employees during the accounting period
was 22 (20 in 2011).
The organizational structure forms an Annex to the Financial
Statements.
In the course of the accounting period no significant changes
occurred in the organizational structure of the accounting unit.
Accounting unit’s ownership interests in
other companies
Company’s
name
Registered
office
Interest in
registered capital
CZK
v%
STEEL
Karlova 2472,
200 000,00 100,00
CARGO s.r.o.. Cheb, 350 02
(CZK ´000)
29
Company’s
registered
Accounting
profit
capital
CZK 6.991
CZK 6.940
Employees in total Of which management
Average number of
employees
Wages
2012
2011
2012
2011
22
20
1
1
11 898
11 516
1 602
1 766
0
0
0
0
0
0
Rewards to members of
0
statutory bodies
Rewards to members of
0
supervisory bodies
Social security costs
3 925
3 900
467
539
Social costs
247
112
0
0
Personnel costs in total
16 070
15 528
2 069
2 305
(CZK ´000)
Assets
To finance its activities the company uses bank credits and other loans with the following maturity.
Bank
Maturity date
Total amount of credit Unpaid principal as of
(original amount for
31 Dec 2012
investment credits;
total limit for others)
Purpose
Komerční banka, a.s.
20.1.2013
20 000
266
Purchase of lands in cadastral district of Lovosice
ČSOB, a.s.
31.8.2014
20 000
8 324
Refinancing of filling station Litvínov+Studánky
Česká spořitelna, a.s.
30.9.2013
20 000
2 499
Purchase of filling station Broumov
ČSOB, a.s.
31.5.2013
130 000
130 000
Funding of trade receivables
ČSOB, a.s.
31.5.2013
20 000
14 050
Funding for supplies to ORI
Komerční banka, a.s.
22.11.2013
110 000
110 000
Funding of trade receivables
Komerční banka, a.s.
29.11.2013
55 000
0
Funding for mineral oil purchases
Česká spořitelna, a.s.
31.1.2013
110 000
105 910
Funding of current facilities
Česká spořitelna, a.s.
31.1.2013
32 000
17 000
Funding of current facilities – mineral oil inventory stored with ČEPRO
Raiffeisenbank a.s.
30.4.2016
15 000
8 750
Purchase of filling station Hleďsebe
Raiffeisenbank a.s.
30.4.2016
12 000
7 000
Construction of filling station Rozvadov
Raiffeisenbank a.s.
30.4.2013
50 000
50 000
Funding of operating needs
Komerční banka, a.s.
20.6.2017
32 000
29 289
Purchase of filling station Měřín
Česká spořitelna, a.s
31.7.2017
25 000
23 750
Refinancing of loan provided to GLOBAL HOLDING
(CZK ´000)
Within the relevant accounting period, the company did not have any financial lease contract.
The company uses off-balance-sheet assets worth of CZK 8,475. It comprises low-value fixed assets. The value of the same
category of assets reported in operative (off balance sheet) accounts amounted to CZK 8,050 as of 31 December 2011.
30
Používané účetní metody, obecné účetní
zásady a způsoby oceňování
Předkládaná účetní závěrka společnosti byla zpracována na
základě zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, na základě
vyhlášky 500/2002 Sb. a na základě Českých účetních
standardů.
1.4. Opravné položky k majetku (tis. Kč)
Opravné položky byly tvořeny k následujícímu majetku:
Druh majetku
Zůstatek
Tvorba
Opravné položky k
Pro společnost vzniká povinnost vést účetnictví v plném
rozsahu.
Společnost ve sledovaném období vedla účetnictví a sestavila
účetní závěrku v souladu s obecně uznávanými účetními
zásadami.
Společnost ARMEX Oil, s.r.o., vede účetnictví sama.
Sestavením účetní závěrky byla pověřena daňová kancelář
Klaudy.
k 1. dni
účetního
období
Zúčtování Zůstatek
k poslednímu
dni účetního
období
běžné
minulé
běžné
minulé běžné minulé
běžné
minulé
dlouhodobému majetku
0
0
0
0
0
0
0
0
zásobám
0
0
0
0
0
0
0
0
finančnímu majetku
0
0
0
0
0
0
0
0
pohledávkám - zákonné 20191 18624 7512
4088
0
1567
27703
20191
pohledávkám - ostatní
0
0
0
0
0
0
0
0
Ve sledovaném účetním období nedošlo v účetní jednotce
k žádným významným změnám ve způsobu oceňování,
odpisování ani postupů účtování.
1.5. Odpisy
Odpisový plán účetních odpisů dlouhodobého majetku
1. Způsob ocenění majetku
1.1 zásobY
Účtování pořízení a úbytku zásob je prováděno způsobem A i B.
Při vyúčtování výdeje zásob ze skladu jsou používány skladové
ceny (FIFO) a ceny zjištěné aritmetickým průměrem.
Nakupované zásoby jsou oceňovány ve skutečných
pořizovacích cenách zahrnujících cenu pořízení zásob
a vedlejší pořizovací náklady, kterými jsou dopravné a skladné.
1.2 dlouhodoBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ
MAJETEK
Dlouhodobý hmotný majetek pořízený za úplatu je oceněn
pořizovací cenou.Do pořizovací ceny nevstupují úroky
sestavila účetní jednotka v interních směrnicích, kde vycházela
z předpokládaného opotřebení zařazovaného majetku,
odpovídajícího běžným podmínkám jeho používání. Účetní a
daňové odpisy se nerovnají.
Při výpočtu daňových odpisů se používá ze standardních metod
metoda lineární.
Společnost si ve svých interních předpisech stanovila, že drobný
hmotný majetek do Kč 40 000,-. je veden jako zásoba a je
účtován do nákladů společnosti při vyskladnění na účet 501Spotřeba materiálu.
Drobný nehmotný majetek do Kč 60 000,- je účtován do nákladů
společnosti na účet 518-Ostatní náklady.
1.6. Přepočet cizích měn na českou měnu
z investičních úvěrů.
Společnost si ve své interní směrnici stanovila používat při
Ocenění reprodukční cenou nebylo použito.
přepočtu cizí měny na českou měnu aktuální denní kurs
Společnost nevytváří dlouhodobý majetek vlastní činností.
vyhlášený ČNB.
1.3 cennÉ papírY a majetkovÉ ČÁSTI
1.7. Výzkum a vývoj
Majetkové účasti vykázané v aktivech společnosti jsou
období společnost vynaložila na výzkum a vývoj celkovou částku
oceněny cenami pořízení.
31
Společnost neprovádí výzkumnou činnost. V průběhu účetního
Kč 0.
Applied accounting methods, general
accounting principles and valuation methods
T
he submitted financial statements were prepared pursuant
to Act no. 563/1991 Sb. on Accountancy, decree no. 500/2002
Sb. and the Czech Accounting Standards.The company has
the duty to keep full accounting records.During the relevant
1.4. Allowances
Allowance
Settlement Balance at
31 Dec
2012
2011
2012
2011
2012
2011
2012
2011
period, the company kept accounting records and prepared
Fixed assets
0
0
0
0
0
0
0
0
the financial statements in compliance with the generally
Inventory
0
0
0
0
0
0
0
0
accepted accounting principles.ARMEX Oil, s.r.o. (hereinafter
Financial assets
0
0
0
0
0
0
0
0
also as “ARMEX Oil”) keeps its accounting books by itself.
Receivables – statutory
20191 18624 7512
4088
0
1567
27703
20191
The task of preparing the financial statements was assigned
Receivables – others
0
0
0
0
0
0
to tax advisory office Klaudy.During the relevant accounting
period, the accounting unit made no significant changes in the
Opravné položky k
Balance at Creation
1 Jan
0
0
(CZK ´000)
method of valuation, depreciation or accounting procedures.
1.5. Depreciation
The depreciation plan for fixed assets depreciation was
1. Valuation of assets
prepared by the accounting unit in line with its internal directives,
1.1 Inventory
assets adequate to the usual conditions of its use. Accounting
Used to account for the acquisition of and decrease in inventory
considering the estimated wear and tear of the included
depreciation is not equivalent to tax deduction.
are both A and B methods.
To account for the distribution of inventory from warehouse the
The straight line method is used to calculate tax deductions.
FIFO method and arithmetic average prices are used.
Purchased inventory is measured at actual acquisition prices
The company determined in its internal rules that low-value
which include the inventory acquisition price and secondary
tangible assets up to CZK 40,000 would be reported as inventory
acquisition costs consisting of transportation and storage fees.
and accounted for in company‘s costs upon distribution on
account 501—Material consumption.
1.2 Tangible and intangible fixed assets Low-value intangible assets up to CZK 60,000 are accounted for
Tangible fixed assets acquired for consideration are
in company‘s assets on account 518—Other costs.
measured at acquisition prices. Acquisition prices are
exclusive of interests on investment credits.
The cost recovery approach was not used.
The company does not have any fixed assets generated
internally
1.6. Conversions to Czech currency
In its internal directive the company requires that an applicable
daily exchange rate announced by the Czech National Bank
be used for conversions from foreign currencies to the Czech
1.3 Securities and ownership interests
Ownership interests reported in company’s assets are
measured at acquisition prices.
currency.
1.7. Research and development
The company does not carry out any research activity. In the
course of the accounting period the company used the total of
CZK 0 for research.
32
Doplňující informace
k rozvaze a výkazu zisku a ztráty
1.1 ODLOŽENÁ DAŇ
Společnost účtuje (nikoliv poprvé) o odložené dani - odložený
daňový závazek v celkové výši 1 555 215,00 Kč
1.4 Hlavní skupiny dlouhodobého
hmotného majetku (tis. Kč)
Přehled vývoje dlouhodobého majetku tvoří přílohu této přílohy k
účetní závěrce
je vypočlen výhradně z rozdílu mezi účetní a daňovou
zůstatkovou cenou odepisovaného majetku..
1.2 INVENTARIZAČNÍ ROZDÍLY (v tis. Kč)
Druh rozdílů
Běžné úč. období
manka
přebytky
Minulé úč. období
manka
přebytky
Manka do normy a přebytky
4 696
1 812
6 836
363
Manka nad normu PÚ
0
0
0
0
1.3 významné události po datu účetní
uzávěrky
Po datu, ke kterému je zpracovávána účetní závěrka až po
datum vlastního vyhotovení účetní závěrky nastaly
z hlediska účetní jednotky dvě skutečnosti zásadního
významu:
1. ke dne 10.1.2013 změnila společnost sídlo
dosavadního: Děčín - Děčín II - Nové Město,Folknářská
1246/21, PSČ 405 02, na nové: Mánesova 2022/13, Děčín
VI-Letná, 405 02 Děčín. Prostory stávajícíhosídla zůstávají
i nadále v nájmu účetní jednotky a budou využívány k
vyvíjení každodenních obchodníchaktivit (day to day
business). Prostory nového sídla si účetní jednotka pronajala
od obchodní společnosti,svého menšinového společníka
GLOBAL HOLDING, a.s., jedná se o nadstandardní
multifunkční objekt,který bude sloužit ke strategickým
jednáním interním i externím, k přijímání strategických
podnikatelských rozhodnutí a dále rovněž jako zázemí pro top
management účetní jednotky
2. dne 31.5.2013 účetní jednotka po procesu due
diligence a následném vyjednávání uzavřela komplex
smluv, jejichž předmětem je úplná akvizice obchodní
společnosti TRANSCARGO, s.r.o. a to za cenu 35mil. Kč dále
zvýšenou o oběžná aktiva a sníženou o cizí zdroje včetně
simulace daně z příjmů právnických osob připadající na
období 1.1.2013 - 31.5.2013. Společnost TRANSCARGO je
zavedeným obchodníkem s pohonnými hmotami na území
Moravy a účetní jednotka tak fakticky získává schopnost být
ekonomicky aktivní na celém území ČR.ě.
33
1.6 Nejvýznamnější přírůstky a úbytky
dlouhodobého majetku (tis. Kč)
Položka majetku
Přírůstky
období běžné
Úbytky
minulé
běžné
minulé
Investiční zóna Lovosice
1 190
1 514
0
0
Pořízení pozemků Málkov
0
4 259
0
0
Pořízení dceřinné společnosti
STEEL CARGO, s.r.o.
0
8267
0
0
Pořízení ČSPH Měřín
40 854
0
0
0
Pořízení ČSPH Pomezí
27 467
0
0
0
Celkem
69 186
14 040
0
0
Supplementary data to balance sheet and
profit and loss statement
1.1 Deferred tax
1.4 Major groups of tangible fixed assets
The company reports (not for the first time) a deferred tax—a
The summary of the development of fixed assets forms an Annex
deferred tax obligation in the total of CZK 1,555,215.00 is
calculated exclusively as the difference between the residual
values of the depreciated assets for accounting and tax
purposes.
1.2 Inventory differences
Type of differences
Deficits within norm and
surpluses
Deficits above norm, doubleentry bookkeeping
Current accounting
Past accounting
period
Deficits
period
Surpluses Deficits
Surpluses
4 696
1 812
6 836
363
0
0
0
0
to the financial statements.
1.6 Major increases and decreases in
assets
Položka majetku
Increases
2012
2011
2012
2011
Lovosice investment zone
1 190
1 514
0
0
Acquisition of lands, Málkov
0
4 259
0
0
Acquisition of STEEL CARGO,
s.r.o.
0
8267
0
0
Acquisition of filling station Měřín
40 854
0
0
0
Acquisition of filling station Pomezí
27 467
0
0
0
Total
69 186
14 040
0
0
Decreases
1.3 Significant events after financial
statements date
From the date as of which the financial statements were
prepared until the date when the financial statements were
finished two events occurred which are significant for the
accounting unit:
1.With effect from 10 January 2013 the
company changed its registered office from the former
address: Děčín – Děčín II – Nové Město, Folknářská
1246/21, Postal Code 405 02 to new address: Mánesova
2022/13, Děčín VI-Letná, 405 02 Děčín. The premises of
the former registered office continue to be leased by the
accounting unit and will be used for day to day business
activities. The premises of the new registered office are
leased by the accounting unit from GLOBAL Holding a.s.,
its minor owner. It is an above-standard multipurpose
building which will be used for strategic internal and external
negotiations, strategic entrepreneurial decision-making and
also as back office facilities for the accounting unit‘s top
management.
2. On 31 May 2013, following a due diligence
and subsequent negotiations, the accounting unit signed
a set of contracts regarding a complete acquisition of
TRANSCARGO, s.r.o. for CZK 35m, plus current assets
and less external resources, including a simulated
corporate income tax for the period from 1 January 2013
to 31 May 2013. TRANSCARGO is an established fuel
dealer operating on the territory of Moravia and in this way
the accounting unit in fact gains the ability to carry out its
business activities over the entire territory of the Czech
Republic.
34
1.7 Rozpis DLOHODOBÉHO majetku
zatíženého zástavním právem
Název majetku
1.10 Návrh na rozdělení HV běžného
účetního období (tis. Kč)
Pořizovací cena v
tis. Kč
účetní období běžné
minulé
ČS Ostrava – stavební část, technologie a pozemky
12 394
12 633
ČS Jestřebí – stavební část, technologie a pozemky
24 149
24 149
ČS Rumburk – stavební část, technologie a pozemky
52 030
51 910
ČS Broumov –stavební část, technologie a pozemky
26 619
26 619
Pozemky Lovosice
101 227
100 037
ČS Vojtanov –stavební část a pozemky
12 980
12 964
ČS Děčín - stavební část, technologie a pozemky
12 153
9 269
ČS Litvínov - stavební část, technologie a pozemky
13 020
12 852
ČS Studánky - stavební část, technologie a pozemky
7 884
7 752
ČS Hleďsebe - stavební část, technologie a pozemky
21 716
21 643
ČS Rozvadov - stavební část, technologie a pozemky
24 762
24 701
ČS Měřín - stavební část, technologie a pozemky
40 854
0
Celkem
349 788
304 529
1.8 STRUKTURA VLASTNÍHO KAPITÁLU
(tis. Kč)
Název majetku
účetní období
běžné
minulé
Základní kapitál
172 000
132 000
Zákonný rezervní fond
12 819
7 700
Statutární a ostatní fondy
0
0
Nerozdělený zisk minulých let
8 418
3 939
Neuhrazená ztráta minulých let
0
0
Výsledek hospodaření běžného období
86 016
895 99
Vlastní kapitál celkem
279 253
233 238
1.9 Rozdělení HV minulého účetního
období (tis. Kč)
Položka
Částka
Výsledek hospodaření ( + zisk, - ztráta)
89 599
Tvorba (+) nebo čerpání (-) rezervního fondu
5 119
Tvorba (+) nebo čerpání (-) statutárních fondů
0
Tvorba (+) nebo čerpání (-) nerozděleného zisku minulých let
4 479
Tvorba (+) nebo úhrada (-) neuhrazené ztráty minulých let
0
Zvýšení základního kapitálu
40 000
Výplata podílů na zisku
40 000
35
Položka
Částka
Výsledek hospodaření ( + zisk, - ztráta)
86 016
Tvorba (+) nebo čerpání (-) rezervního fondu
4 301
Tvorba (+) nebo čerpání (-) statutárních fondů
0
Tvorba (+) nebo čerpání (-) nerozděleného zisku minulých let
1 715
Úhrada (+) nebo zvýšení (-) neuhrazené ztráty minulých let
0
Zvýšení základního kapitálu
40 000
Výplata podílů na zisku
40 000
1.11 Pohledávky po lhůtě splatnosti
(tis. Kč)
Počet dnů po
splatnosti
Běžné účetní období Minulé účetní
období
Z obchodního
styku
Ostatní
Z obchodního
styku
Ostatní
do 30
131 689
0
105 677
0
30 – 60
27 300
0
22 065
0
60 – 90
11 910
0
13 279
0
90 – 365
23 413
0
27 228
3925
nad 365
51 661
0
32 753
0
1.12 Závazky po lhůtě splatnosti
(tis. Kč)
Počet dnů po
splatnosti
Běžné účetní období Minulé účetní
období
Z obchodního
styku
Ostatní
Z obchodního
styku
Ostatní
do 30
11 816
0
173
0
30 – 60
8
0
686
0
60 – 90
13
0
10
0
90 – 365
27
0
0
0
nad 365
46
0
-2
0
1.7 Summary of fixed assets charged
with lien
Name of asset
Acquisition price
(CZK ´000)
1.10 Proposal for distribution of
profit for current accounting period
Item
Částka
Profit (+)/loss (-)
86 016
Creation (+) or use (-) of reserve fund
4 301
24 149
Creation (+) or use (-) of statutory funds
0
51 910
Creation (+) or use (-) of retained profit from previous years
1 715
26 619
26 619
Creation (+) or coverage (-) of accumulated loss from previous years 0
Lands in Lovosice
101 227
100 037
Registered capital increase
40 000
Filling station Vojtanov – construction and lands
12 980
12 964
Payment of shares in profit
40 000
12 153
9 269
(CZK ´000)
13 020
12 852
7 884
7 752
Filling station Ostrava – construction, technologies
and lands
Filling station Jestřebí – construction, technologies
and lands
Filling station Rumburk – construction, technologies
and lands
Filling station Broumov – construction, technologies
and lands
Filling station Děčín – construction, technologies and
lands
Filling station Litvínov – construction, technologies
and lands
Filling station Studánky – construction, technologies
and lands
Filling station Hleďsebe – construction, technologies
and lands
Filling station Rozvadov – construction, technologies
and lands
Filling station Měřín – construction, technologies and
lands
2012
2011
12 394
12 633
24 149
52 030
1.11 Post-maturity receivables
Days after maturity
Current accounting
period
Trade
receivables
Other
Past accounting
period
Trade
receivables
Other
21 716
21 643
24 762
24 701
less than 30
131 689
0
105 677
0
40 854
0
30 – 60
27 300
0
22 065
0
304 529
60 – 90
11 910
0
13 279
0
(CZK ´000)
90 – 365
23 413
0
27 228
3925
1.8 Equity structure
over 365
51 661
0
32 753
0
Total
349 788
2012
2011
Registered capital
172 000
132 000
Statutory reserve fund
12 819
7 700
Statutory and other funds
0
0
Retained profit from previous years
8 418
3 939
Accumulated losses from previous years
0
0
Profit/loss for current period
86 016
895 99
Total equity
279 253
233 238
(CZK ´000)
1.9 Distribution of profit for previous
accounting period
Item
Amount
Profit (+)/loss (-)
89 599
Creation (+) or use (-) of reserve fund
5 119
Creation (+) or use (-) of statutory funds
0
Creation (+) or use (-) of retained profit from previous years
4 479
Creation (+) or coverage (-) of accumulated loss from previous years
0
Registered capital increase
40 000
Payment of shares in profit
40 000
(CZK ´000)
1.12 Post-maturity liabilities
Počet dnů po
splatnosti
Běžné účetní období Minulé účetní
období
Z obchodního
styku
Ostatní
Z obchodního
styku
Ostatní
less than 30
11 816
0
173
0
30 – 60
8
0
686
0
60 – 90
13
0
10
0
90 – 365
27
0
0
0
over 365
46
0
-2
0
(CZK ´000)
(CZK ´000)
36
1.13 pohledávkY k podnikům ve skupině
1.17 OPERACE NEVYKÁZANÉ V ROZVAZE
Bez věcné náplně.
Běžné účetní období
Dlužník
Částka Kč
Splatnost
Minulé účetní období
Dlužník
ARMEX Holding,
a.s.
Splatnost
175.726,54
různá
Účetní jednotka neuzavřela žádné transakce se spřízněnými stranami,
ARMEX Energy, a.s. 12.706,80
14.1.2012
které by nebyly uzavřeny za běžných tržních podmínek.Transakce se
ARMEX Invest, a.s.
8,211.893,50
různá
spřízněnými stranami jsou plně popsány ve zprávě o vztazích, která
18,002.153,50
různá
tvoří součást výroční správy účetní jednotky.
3,568.205,40
bez
splatnosti
různá
ARMEX Energy, a.s.
122 086,60
různá
ARMEX Invest, a.s.
31 910,30
různá
Global Holding, a.s.
2 183,30
14.1.2013 Global Holding, a.s.
Steel Cargo s.r.o.
1.19 ODMĚNY STATUTÁRNÍMU AUDITOROVI
1.14 ZÁVAZKY k podnikům ve skupině
Běžné účetní období
Věřitel
Částka Kč
Splatnost
ARMEX Holding, a.s.
10 381,00
různá
Minulé účetní období
Věřitel
Částka Kč
Splatnost
ARMEX Holding, a.s.
5 149,60
různá
ARMEX Energy, a.s.
66 127,00
28.1.2013
ARMEX Energy, a.s.
83 700,00
20.1.2012
ARMEX Invest, s.r.o.
39 988,00
různá
ARMEX Invest, s.r.o.
40 876,00
různá
Global Holding
ARMEX GROUP,
s.r.o.
27 108,00
14.1.2013
106 094,00
14.1.2013
1.18 TRANSAKCE SE SPŘÍZNĚNÝMI STRANAMI
Částka Kč
ARMEX Holding, a.s. 28 648,40
závazek
druh odměny
částka
Povinný audit
120 000,00 Kč
Jiné ověřovací služby
0,00 Kč
Daňové poradenství
0,00 Kč
Jiné neauditorské služby
0,00 Kč
Celkem
120.000,00 Kč
7 017 008,55 z koupě
Steel Cargo s.r.o.
podniku
Statutárním auditorem účetní jednotky je společnost ZH BOHEMIA,
spol. s r.o.
1.15 Údaje o pohledávkách a závazcích
z titulu uplatnění zástavního
a zajišťovacího práva (tis. Kč)
běžné
období
minulé
období
Pohledávky kryté zástavním právem
51 433
51 089
Závazky kryté zástavním právem
784 050
623 123
Další sledované závazky (peněžní i nepeněžní) ostatní zajištěné závazky
12 648
25 493
1.16 STRUKTURA VÝNOSŮ
Výnosy
Běžné účetní období
Celkem
Tržby za
0
vlastní
výrobky
Tržby z
4 034
prodeje služeb
Tržby za zboží
Tuzemsko
Zahraničí
0
4 034
5 833 349 5 833 349
Minulé účetní období
Celkem
Tuzemsko
Zahraničí
0
0
0
0
0
4 504
4 504
0
0
5 686 648 5 686 648
0
Čerpání rezerv 0
0
0
0
0
0
Ostatní výnosy 22 978
22 978
0
29 434
29434
0
0
5 720 586 5 720 586
Celkem
37
5 860 361 5 860 361
0
1.13 Receivables in group members
Current accounting period
Debtor
Amount
CZK
Maturity
date
Past accounting period
Debtor
Amount CZK
Maturity
date
175.726,54
various
1.17 Operations not reported in balance
sheet
No relevant content.
ARMEX Holding, a.s. 28 648,40
various
ARMEX Holding,
a.s.
ARMEX Energy, a.s.
122 086,60
various
ARMEX Energy, a.s. 12.706,80
14.1.2012
ARMEX Invest, a.s.
31 910,30
various
ARMEX Invest, a.s.
8,211.893,50
various
1.18 Related party transactions
Global Holding, a.s.
2 183,30
14.1.2013 Global Holding, a.s.
18,002.153,50
various
The accounting unit did not make any transactions with related
3,568.205,40
no maturity
parties made under conditions other than usual marketing
Steel Cargo s.r.o.
conditions. Related party transactions are described in detail in the
Related Party Transactions Report which constitutes an annex of
1.14 Liabilities to group members
Current accounting period
Creditor
Amount CZK Maturity
date
ARMEX Holding, a.s.
10 381,00
various
the accounting unit’s Annual Report.
Past accounting period
Creditor
Amount CZK
Maturity date
ARMEX Holding, a.s.
5 149,60
various
ARMEX Energy, a.s.
66 127,00
28.1.2013
ARMEX Energy, a.s.
83 700,00
20.1.2012
ARMEX Invest, s.r.o.
39 988,00
various
ARMEX Invest, s.r.o.
40 876,00
various
Global Holding
ARMEX GROUP,
s.r.o.
27 108,00
14.1.2013
106 094,00
14.1.2013
liability from
1.19 Remuneration for statutory auditor
Type of remuneration
Amount
Obligatory audit
120 000,00 Kč
Other auditing services
0,00 Kč
Tax advice
0,00 Kč
Other non-auditing services
0,00 Kč
Total
120.000,00 Kč
7 017 008,55 purchase of
Steel Cargo s.r.o.
business
The statutory auditor of the accounting unit is ZH BOHEMIA, spol.
s .r.o.
1.15 Receivables and liabilities from
exercise of lien and security
Current
period
Past
period
Receivables secured by lien
51 433
51 089
Liabilities secured by lien
784 050
623 123
Other liabilities (pecuniary and non-pecuniary) – other
secured liabilities
12 648
25 493
1.16 Revenue structure
Revenues
Revenue
from own
production
Revenue
from sale of
services
Revenue from
goods
Use of
reserves
Other
revenues
Total
Current accounting period
Total
Czech
Republic
Other
countries
Past accounting period
Total
Czech
Republic
Other
countries
0
0
0
0
0
0
4 034
4 034
0
4 504
4 504
0
5 833 349 5 833 349
0
5 686 648 5 686 648
0
0
0
0
0
0
0
22 978
22 978
0
29 434
29434
0
0
5 720 586 5 720 586
5 860 361 5 860 361
0
38
34
240 000
210 000
180 000
150 000
120 000
90 000
60 000
30 000
Obchodní marže v 1000 Kč
Sale margin in 1000 CZK
Obchodní marže
Sale margin
216 973
202 199
156 482
Absolutní
240 000
210 000
180 000
4,50%
4,22%
3,96%
3,59%
Relativní
Relativ
2011
2009
2010
Vlastní kapitál
2008
2012
279 253
Equity
233 238
183 639
144 427
150 000
120 000
5,25%
Kapitál v 1000 Kč
Cpital in 1000 CZK
270 000
162 060
Absolut
0
300 000
159 470
103 695
90 000
60 000
30 000
0
39
2008
2009
2010
2011
2012
Rentabilita vlastního kapitálu
Míra rentability %
Rate of return %
Return on equity
100
80
60
40
28,20
15,74
20
0
2009
2008
38,42
33,10
30,80
2010
2011
2012
Daňová povinnost - příspěvel do veřejných rozpočtů ČR
Tax liability - contribution into the public budget of Czech Republic
2 400
2 198
2 200
1 914
2 000
1 728
1 800
0
1 453
1 600
0
1 400
Daň z příjmů / Corporate tax
DPH / VAT
1 200
Spotřební daň / Excise duty
Ostatní daně / Other taxes
1 000
Daně celkem / Total taxes
800
604
600
400
200
0
170
0
170 175
5
2008
0
181
9
190
0
2009
188
436
21
22
13
2010
2008
449
2011
2012
mil. Kč / mill CZK
40
Zpráva o vztazích
dle § 66a/9 Obchodního zákoníku 2012
Část první – definice propojených osob 1 2
6. ARMEX INVEST, s.r.o. – osoba jednající ve shodě s
1. ARMEX GROUP, s.r.o. – ovládající osoba koncernu
ovládající osobou, osoba ovládaná stejnou ovládající osobou
2. ARMEX HOLDING, a.s. – většinový společník, osoba
(§ 66a odst. 4. ObchZ, § 66b odst. 1., 2. ObchZ)
jednající ve shodě s ovládající osobou, osoba ovládaná stejnou
ovládající osobou (§ 66a odst. 4. ObchZ, § 66b odst. 1., 2.
7. ARMEX ENERGY, a.s. – osoba jednající ve shodě s
ObchZ)
ovládající osobou, osoba ovládaná stejnou ovládající osobou
(§ 66a odst. 4. ObchZ, § 66b odst. 1., 2. ObchZ)
3. GLOBAL HOLDING, a.s. – menšinový společník, osoba
jednající ve shodě s ovládající osobou, osoba ovládaná stejnou
8. STEEL CARGO s.r.o. – osoba jednající ve shodě s ovládající
ovládající osobou (§ 66a odst. 4. ObchZ, § 66b odst. 1., 2.
osobou, osoba ovládaná stejnou ovládající osobou (§ 66a odst.
ObchZ)
4. ObchZ, § 66b odst. 1., 2. ObchZ)
4. Ing. Antonín Hlavsa – jednání ve shodě s ovládající osobou
(§ 66a odst. 4. ObchZ, § 66b odst. 1., 2. ObchZ)
5. Hynek Sagan – jednání ve shodě s ovládající osobou (§ 66a
odst. 4. ObchZ, § 66b odst. 1., 3. ObchZ)
jsou uvedeny pouze osoby, u kterých mohl s ohledem na četnost a druh
interakcí vzniknout majetkový prospěch, resp. které mohly sestavovateli
přivodit majetkovou újmu
rovněž tak jsou uvedeny pouze významné vztahy, u kterých může
vznikat majetkový prospěch, resp. újma pro jednu ze zúčastněných
stran, nejsou detailně popisované četné vztahy vyplývající z uplatňování
hromadných nákupů, přefakturací apod., které jsou vždy prováděny bez
ziskové přirážky
1
2
Část druhá – smluvní vztahy s propojenými osobami
č.
Smluvní vztah
Objem
1
Pronájem nebytových prostor a pozemků
2 031 448,40 Kč
2
Technická pomoc
93 540,00 Kč
3
Smlouva o půjčce
1 414 166,67 Kč
4
Smlouva o nájmu nemovitostí
65 937,59 Kč
5
Přeúčtování nákladů spojených s užíváním
osobního automobilu
118 623,88 Kč
6
Smlouva o dodávkách elektřiny
2 630 547,57 Kč
Výkon činnosti statutárního orgánu
1 591 769,00 Kč
7
Propojená osoba
ARMEX HOLDING, a.s.
GLOBAL HOLDING, a.s.
ARMEX ENERGY, a.s.
Hynek Sagan
Finanční újma Refundace
nevzniká
–
nevzniká
–
nevzniká
–
nevzniká
–
nevzniká
–
nevzniká
–
nevzniká
–
Nájemné a energie služebního bytu v Praze
286 500,00 Kč
nevzniká
–
8
Výkon činnosti statutárního orgánu
10 000,00 Kč
Ing. Antonín Hlavsa
nevzniká
–
9
Smlouva o půjčce
944 933,33 Kč
ARMEX INVEST, s.r.o.
nevzniká
–
10
Financování výstavby ČSPHM dle smlouvy
11 351 157,40 Kč
nevzniká
–
11
Smlouva o prodeji podniku
8 293 000,00 Kč
nevzniká
–
STEEL CARGO s.r.o.
Poznámky:
K č. 1: na základě nájemních smluv pronajímá propojená osoba sestavovateli
K č. 6: na základě smluv o dodávkách elektřiny odebírá sestavovatel el. energii od propojené osoby,
kancelářské a skladovací prostory, garáže a venkovníplochy, jakož i pozemky pod
která je autorizovaným prodejcem el. energie; cena dodávek pro sestavovatele se neliší od cen
čerpací stanicí v areálu propojené osoby v Děčíně, nájemné odpovídá ceně obvyklé
dodávek ostatním zákazníkům
K č. 2: na základě smlouvy o technické pomoci poskytuje propojená osoba
K č. 7 a 8: na základě smluv o výkonu funkce vykonávají propojené osoby pro sestavovatele funkci
sestavovateli služby technicko-organizačního charakteru,jejich cena je kalkulována na
statutárního orgánu, odměny dle smlouvy jsou standardní a odpovídají obvyklým poměrům, služební
obvyklé úrovni a vychází z nákladové metody
byt v Praze je jednateli Hynku Saganovi poskytnut k bezplatnému užívání jako nepeněžní bonus od
K č. 3: na základě smlouvy poskytl sestavovatel propojené osobě opakovaně peněžité
půjčky do objemu 34,5 mil. Kč s obvyklou úrokovou sazbou.
K č. 4: na základě smlouvy ze dne 20.12.2012 pronajímá propojená osoba
9/2012 z důvodu častých obchodních jednání v Praze
K č. 9: na základě smlouvy poskytl sestavovatel propojené osobě opakovaně peněžité půjčky do
objemu 17,4 mil. Kč s obvyklou úrokovou sazbou
sestavovateli nemovitost (kancelářské a reprezentační prostory včetně pozemků) v
K č. 10: dle Smlouvy o financování výstavby ČSPHM z 1.11.2011 sestavovatel financoval stavbu
Děčíně, nájemné odpovídá ceně obvyklé, přeúčtovávané služby bez ziskové přirážky
ČSPHM v Pomezí nad Ohří a příslušné náklady přeúčtovával propojené osobě
K č. 5: sestavovatel příležitostně užívá osobní automobil propojené osoby a ta mu
K č. 11: sestavovatel dle smlouvy o prodeji podniku koupil podnik od propojené osoby za cenu
přeúčtovává související náklady dle počtu ujetých kilometrů, přičemž přeúčtované
stanovenou znaleckým posudkem, který byl vyhotoven znaleckým ústavem jmenovaným pro tento
náklady odpovídají vynaloženým nákladům propojené osoby s přiměřeným ziskem
účel Krajským soudem v Plzni
obvyklým v obchodních vztazích.
41
Relationships Report
under Section 66a(9) of Commercial Code
Part one – definition of related parties 1 2
1. ARMEX GROUP, s.r.o. – group’s controlling entity
6. ARMEX INVEST, s.r.o. – entity acting in accord with the
controlling entity, entity controlled by the same controlling entity
2. ARMEX HOLDING, a.s. - majority member, entity acting in accord
(Section 66a(4) Commercial code, Section 66b(1),(2) Commercial
with the controlling entity, entity controlled by the same controlling entity
Code)
(Section 66a(4) Commercial code, Section 66b(1),(2) Commercial Code)
7. ARMEX ENERGY, a.s. – entity acting in accord with the
3. GLOBAL HOLDING, a.s. – minority member, entity acting in accord
controlling entity, entity controlled by the same controlling entity
with the controlling entity, entity controlled by the same controlling entity
(Section 66a(4) Commercial code, Section 66b(1),(2) Commercial
(Section 66a(4) Commercial code, Section 66b(1),(2) Commercial Code)
Code)
4. Ing. Antonín Hlavsa – acting in accord with the controlling entity
8. STEEL CARGO s.r.o.—entity acting in accord with the controlling
(Section 66a(4) Commercial code, Section 66b(1),(2) Commercial Code)
entity, entity controlled by the same controlling entity (Section 66a(4)
5. Hynek Sagan – acting in accord with the controlling entity (Section
Commercial code, Section 66b(1),(2) Commercial Code)
66a(4) Commercial code, Section 66b(1),(3) Commercial Code)
Similarly, only those significant relations are mentioned which may generate
profit or loss for one of the parties. Included are not frequent relations,
described in detail, regarding bulk purchases, invoice forwarding etc. which
are always performed without a margin.
2
Only those entities are included which could generate profit or loss for the
company, with view to the frequency and type of the interactions.
1
Part two – contracts with related parties
No. Contract
Volume
1
Lease of non-residential spaces and lands
2 031 448,40 CZK
2
Technical assistance
93 540,00 CZK
3
Contract for loan
1 414 166,67 CZK
4
Real estate lease contract
65 937,59 CZK
5
Forwarding of passenger car use related
costs
118 623,88 CZK
6
Power supplies contract
2 630 547,57 CZK
Performance of office of statutory body
1 591 769,00 CZK
7
Rent and utility costs for business flat in
Prague
286 500,00 CZK
8
Performance of office of statutory body
9
10
11
Related party
Loss
Refund
no
–
no
–
no
–
no
–
no
–
no
–
no
–
Hynek Sagan
no
–
10 000,00 CZK
Ing. Antonín Hlavsa
no
–
Contract for loan
944 933,33 CZK
ARMEX INVEST, s.r.o.
no
–
Funding of construction of filling station
under contract
11 351 157,40 CZK
no
–
Contract for sale of business
8 293 000,00 CZK
no
–
ARMEX HOLDING, a.s.
GLOBAL HOLDING, a.s.
ARMEX ENERGY, a.s.
STEEL CARGO s.r.o.
Notes::
Ad 1: Under lease contracts, the related party leases to the company office and
Ad 6: Under the power supplies contract the company consumes electricity from the related party which
storage spaces, garages and outdoor spaces, as well as the lands under the filling
is an authorized electricity dealer; the price of the supplies for the company is no different from the
station in the premises of the related party in Děčín. The rent corresponds to the usual
prices for other customers.
price.
Ad 7 and 8: Under the contracts for performance of office the related parties perform the office of a
Ad 2: Under the technical assistance contract the related party provides technical and
statutory body for the company. The rewards are agreed at standard amounts and under usual terms.
organizational services to the company. The price is calculated at the usual level and is
The business flat in Prague is provided to Executive Director Hynek Sagan for free-of-charge use as a
based on the cost approach.
non-financial bonus from September 2012 because of his frequent business meetings in Prague.
Ad 3: Under the contract, the company granted the related party several loans in the
Ad 9: Under the contract the company granted the related party several loans in the total of CZK 17.4m
total of CZK 34.5m at the usual interest rate.
at the usual interest rate.
Ad 4: Under the contract dated 20 December 2012, the related party leases real estate
Ad 10: Under the Contract for funding construction of filling station dated 1 November 2011 the company
(office and ceremonial spaces, including lands) in Děčín to the company; the rent
funded the construction of the filling station in Pomezí nad Ohří and charged the relevant costs to the
corresponds to the usual price; forwarding of costs for the services without a margin.
related party
Ad 5: The company occasionally uses a passenger car of the related party. The costs
Ad 11: Under the contract for sale of business the company purchased a business from the related party
are charged to the company based on kilometres travelled. The costs charged are
for a price determined by expert opinion given by the expert institute appointed for this purpose by the
equivalent to the costs expended by the related part plus an adequate margin usual in
Regional Court in Plzeň.
business relationships.
42
Část třetí – právní úkony učiněné ve prospěch
propojených osob
bez věcné náplně
Část čtvrtá – jiná opatření učiněná ve prospěch
propojených osob
bez věcné náplně
Část pátá – jiné právní vztahy mezi sestavovatelem a
definovanými propojenými osobami
č.
Právní vztah
Objem
Propojená osoba
Fin. újma
Refundace
1
tržby za zboží a služby
699 927,60 Kč
ARMEX ENERGY, a.s.
nevzniká
–
2
přeúčtování části nákladů na konsolidovanou
účetní závěrku
88 411,80 Kč
nevzniká
–
3
vyplácení podílů na zisku za období 2011
20 400 000,00 Kč
nevzniká
–
4
tržby za zboží a služby
338 933,66 Kč
nevzniká
–
5
inženýrská činnost
434 327,60 Kč
nevzniká
–
6
tržby za zboží a služby
136 467,25 Kč
nevzniká
–
7
vyplácení podílů na zisku za období 2011
19 600 000,00 Kč
nevzniká
–
8
tržby za zboží a služby
68 962,89 Kč
nevzniká
–
ARMEX GROUP, s.r.o.
ARMEX HOLDING, a.s.
ARMEX INVEST, s.r.o.
GLOBAL HOLDING, a.s.
Poznámky:
K č. 1, 4, 6, 8: propojené osoby pořizují od sestavovatele zboží a služby,
přičemž ceny a případné bonusy pro tyto osoby se nijak
neodlišují od cen a bonusů pro ostatní zákazníky
K č. 2: propojená osoba sestavuje za koncern konsolidovanou účetní
závěrku a podle podílu jednotlivých článků koncernu pak na jednotlivé
účetní jednotky konsolidačního celku přeúčtováním přenáší alikvotní část
nákladů na tuto závěrku
K č. 3, 7: na základě rozhodnutí valné hromady byl rozdělen dosud
43
nerozdělený zisk za rok 2011
K č. 5: sestavovatel pořizuje od propojené osoby za standardní ceny vysoce
kvalitní služby v rámci předmětu podnikání propojené osoby: inženýrská činnost
ve výstavbě; tyto služby se převážně stávají součástí pořizovací ceny investic
Part three – legal transactions made for the benefit of
related parties
No relevant content
Part four – other measures made for the benefit of
related parties
No relevant content
Part five – other legal relations between the company
and the defined related parties
No. Legal relation
Volume
Related party
Loss
Refund
1
Revenue from goods and services
699 927,60 CZK
ARMEX ENERGY, a.s.
no
–
2
Forwarding of partial costs to consolidated
financial statements
88 411,80 CZK
no
–
3
Payment of share in profit for 2011
20 400 000,00 CZK
no
–
4
Revenue from goods and services
338 933,66 CZK
no
–
5
Engineering services
434 327,60 CZK
no
–
6
Revenue from goods and services
136 467,25 CZK
no
–
7
Payment of share in profit for 2011
19 600 000,00 CZK
no
–
8
Revenue from goods and services
68 962,89 CZK
no
–
Notes:
Ad 1, 4, 6, 8: Related parties acquire goods and services from the
company. The prices and bonuses, if any, for these parties are no different
from the prices and bonuses for the customers.
ARMEX GROUP, s.r.o.
ARMEX HOLDING, a.s.
ARMEX INVEST, s.r.o.
GLOBAL HOLDING, a.s.
Ad 5: The company acquires from the related party, at standard prices,
high quality services offered by the related party within its line of business:
construction engineering; these services mostly become part of the
acquisition price of investments.
Ad 2: The related party prepares consolidated financial statements for the
group and transfers the proportionate part of the costs reported in these
financial statements to the individual accounting units in the consolidated
group, according to the shares of the individual members of the group.
Ad 3, 7: On the ground of the decision of the General Meeting, retained
profit for 2011 was distributed.
44
45
46
47
48
Sponzoring
Sponsoring
Stejně jako v uplynulých letech chce společnost vedle
Similarly as in the previous years, the Company wishes
svého hlavního poslání přijmout též svojí celospolečenskou
to, apart from pursuing its main mission, assume its corporate social
odpovědnost a působit na poli neziskových aktivit poskytováním
responsibility and support non-profit activities through donations of
darů a sponzorských příspěvků.
gifts and provision of sponsorship contributions.
Společnost dlouhodobě podporuje sociální, kulturní a sportovní
The Company has supported long-term social, cultural and sports
aktivity.
events.
Kromě regionálních sponzorských aktivit, k nimž např.
Apart from regional events, e.g. the many-years
patří již několikaletá spolupráce s Městským divadlem Děčín trvale
cooperation with the Děčín Municipal Theatre, we have been
podporujeme oddíl kopané TJ Heřmanov, místní boxerský klub BC
sponsoring the football club TJ Heřmanov, the local boxing club BC
Armex Děčín o.s., jsme se finančně podíleli na realizaci galavečeru
Armex Děčín o.s. and we have also provided funds towards the
boxu pod názvem Spolchemie Boxing Show.
holding of a boxing gala evening called Spolchemie Boxing Show.
Právě v době sestavování této výroční zprávy
While drafting this Annual Report, we are also finalizing
dokončujeme smluvní dokumentaci k nově vznikající spolupráci
contracts regulating the newly established cooperation between
s občanským sdržení P+P - Postižení postiženým, které vytváří
the civic association P+P – The Handicapped for Te Handicapped,
podmínky a podporu tvorby handicapovaných umělců.
which creates conditions for and supports the creation of works of
Z dalších iniciativ podporovaných naší společností lze
zmínit finanční zajištění Multikulturního open air festivalu Lovosický
ŽAFEST 2012.
V oblasti školství pak prostřednictvím Unie rodičů
art by handicapped artists.
Other events supported by the Company include the
Multicultural Open Air Festival Lovosický ŽAFEST 2012.
In the field of education we supported, through the
ČR – Sdružení při Gymnáziu v Děčíně financování a podpora
Parents Union of the Czech Republic – Association Attached to
vzdělávacích a výchovných aktivit – pro rok 2012 to byly fyzikální
Děčín Grammar School, educational and training activities; in 2012
pomůcky a vybavení fyzikální laboratoře.
physics teaching aids and physics lab equipment were purchased.
49
50
Centrála společnosti
HQ
ARMEX Oil, s.r.o.
ARMEX Oil, s.r.o.
Mánesova 2022/13, Děčín VI-Letná, 405 02 Děčín
Mánesova 2022/13, Děčín VI-Letná, 405 02 Děčín
Česká Republika
Tschechische Republik
tel. +420 412 526 542, fax. +420 412 523 515
Tel. +420 412 526 542, Fax. +420 412 523 515
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
Download

Výroční zpráva