3162
Podkarpatská R u s
Hostince
—
Gasthäuser
DUBOVÉ. Obec. Okr. úřad a D U B O V É . Gem. Bez.-Beh u.
—
Neumann.
okr. siid TiCora. Kraj. súd Chust. Bez.-Ger. Técso. Krs.-Ger. Chust. Heimlich, Záíi
OK Kolice. Notářský úřad Do­
HC Košice. Notariat Duibové- 4722 Serena — "Potravně družstvo Eseň
bové. 4722 obyv. MW (14 tem) Einw &ě$ (14 km) Neresnice, — Rosenbaumová. Jenny.
Neresnice, "8" Teretva, yQý. "US" Teresva, ^Q?. GendarmerieKováři
—
Schmiede
Cetriicfcä stanice. 1 řec.-kat., •pcstenJtmdo. i griech.-kath., 1 Belláfc, Ján — FeJca, Jozef.
1 řim.-Eat., 1 řecko-vých. fe, röm.-kath., 1 griech.-orient. fe,
Obuvnici
—
Schuhmacher
2 synagogy.
2 Synagogen.
Balla, F r t . — Enyedi, Gabriel —
Hallász, Aron — Klein, Bernát.
Pily • Sägewerke
£<5*ar/ — Jr//e
Grtabaom, MUDr. Ludvik
Fried. Sulem.
Porodní
asistentky
—
Noten
Porodní
asistentky
Geburtsassistentinnen
Geburtsassistentinnen
Fedorko. Ondřej — Pukán. Alex.
Bado, Terezie — Pappová. Estera.
Autodoprava —
Autofuhrwesen Körn, Marie — Sojmová, Iljana.
Provaznici
—
Seiler
Povoznlctvl
—
Fuhrwesen
Matkovič, Josef — Müller a spol.,
Szabó, Ján.
Einhorn, Salamon — Herškovič,
Bernat.
Rolnici
—
Landwirte
Galant, zb. —
Galanteriewaren Jankel.
Braun. Samuel — Eszenyi. Jenö
Řeznici
—
Fleischer
Obchody
Handlungen
— Heimlich, Vojt. — Moskovits,
Adler. Ezra Heran — Adler, Ezra Bernát — Reizman, Mór — AdorKahan, Zeinvel
Slamu — Kaftuka, Michal — jan, D r . Mor. — Braun, Samuel.
Hodináři —
Uhrmacher
Viczel, Leiser.
Leborič, Herman.
Řeznici
—
Fleischer
Skleněné a porcelán,
zb. (Obch.) Kovacs, Alex. — Molnár. Mik. —
Heim —
Friseure
Glasu.
Porzellanwaren
(Hdlg.)
Nagy. Alexandr — Spitz. Éug.
Frindt, Josef.
Brenner, Sender.
Hostince —
Gasthäuser
Švadleny
—
Schneiderinnen
Gemischtwaren Kára, Alžběta.
Brenner, Sender — Fried, Eliáš — SmlSené zboží —
Obchody
Handlungen
Fried, Sani Leb — Fried, Toba —
Hoffmann. Načhmán — Hoffman Fischel, FarkaS — Fried, Beila—
Fried,
Ch.
—
Guttman,
Hinda —
Noe — Kanjuka, Michal — Deket,
Guttman, Leb — Kanynka, Mibal F R I D Ě Š O V O . Gem. Okr. úřad
Jur — Sojma, VasU.
a okr. súd Mukačevo. K r a j . aúd
— Markovič, Jozef.
Koláři — Wagner
Užhorod.
Notársk* úrad PodSodová voda —
Sodawasser
Treitel, Ernest.
hořany. 314 obyv. f š £ (3 k m ) -Qr
Výroba.
Erzeugung
Kolčino,
1 katol. fe.
Konsum, spol. —
Konsumvereine Berkovič, Josef — Einhorn, Golda.
*Spóživče družestvo „Národně torSpořitelny
a
záložny
Lékaři
— Arzte
bovla" v Dubovom.
Spar- u.
Darlehenskassen
Kováři — Schmiede
*Kreditno'je družestvo z n. p. Mogilnicky, MUDr. Jaroslav.
Müller, Moses — Paulik, Frant. v Dubovom.
Hostince
—
Gasthäuser
— Paulik, Karel — Paulik, Ro­
Grunbergerová,
Vilémova
— KalStřižní
zboží —
Schnittwaren
bert — Treitel, Alezander.
luš, Aron.
Obchody
Handlungen
Krejčí —
Schneider
Meizel, Marko — Sobel, Herman.
Krejčí
—
Schneider
Senderovič. Chájem.
Weingarten, F i l i p .
Trafiky
—
Tabaktrafiken
Kůtě (Obchody) - Leder (Hdlgn.)
Lomy —
Steinbrüche
Fried, Chame — Guttman. Hinda
Fischman, Heřman.
— Hoffman, Noe — Kaňuka, Kroó & Molnár.
Lázně —
Badeanstalten
Michal — Sojma, Vasil.
Malíři
(pok.) — Mater
(Zimmer)
Senderovič, Chajem.
Truhláři
—
Tischler
Herschkovics, Hermann.
Lékárny
— Apotheken
Herškovič, Koppel Mendel — JekoMlýny
—
Mühlen
vič. Ignác.
Mauksinský„ Antonia.
KorČinský, Josef — Taiubové, Bří.
Likéry (Tov.) - Liköre (Fabr.) Velkostatkáři
—
Grossgrundbes.
"Noe Hoffmann, velkoobchod ví­ Správa státních lesů.
nem a pivem, továrna likérů a
Vlno (Velkoobchody)
C A N I Č E . Obec. 400 m n . m.
rumu v Dubovoje.
Wein (Großhandlungen)
Okr. úřad a okr. súd ŤačWo.
Mlýny — Muhten
"Noe Hoffmann, velkoobchod ví­
K r a j . súd Chust. OK Košice. No­
Fried, Elias — Fried, Saul Léb — nem a pivem, továrna likérů a
tářský úrad Ganiče. 2870 obyv.
Guttman, Icik ä Léb — Hoffman, rumu v Dubovoje.
$§§ (5 k m )
Neresnice,
Načhmán — Lebovič, Mor, —
Neresnice—Usťčorna. 1 řeckoZemské
plodiny
(Velkoobchody)
Vercberger, Mendel.
katol., 1 řecko-vých. fe, 1 syna­
Landesprodukte
(Großhdlgn.)
Obuvnici —
Schahmacher
goga.
Adler m l . , Josef — Farkas, Jakob
Darzer, Jakob — Katz, Frant.
— Sobel, Leizer.
Hostince
—
Gasthäuser
Pekaři
— Bäcker
železo (Obchody) — Elsen (Hdlgn.) Adler, Málka — Müller, Mendel.
Moskal, Marton.
Brenner, Sender.
Koberce
(Výr.}—Teppiche
(Erz.)
Zahrada, Rud. (marmarošské kel i m y ) P ( B ) 106.354.
DUBRINIČE. Obec. Okr. úrad D U B R I N I Č E .
Gem. Bez.-Beh.
Kováři
—
Schmiede
Pereéin. Okr. súd Velký BerezPerečin. Bez.-Ger. Verky Berezný. Kraj. súď Užhorod, OK Ko­
ný. Krs.-Ger. Užhorod. Ht K o ­ Breban, Jenö — Breban, Sura.
šice. Notářský úrad Dnibriniče.
Krejčí
—
Schneider
šice. Notariat Dubriniče. 1538
1538 obyv. £«§ traf Cop—Užok, Einw.
d. Str. Cop—Užok, Falikovič, Ignác.
W
-fr Jfer. 1 řecko-katol. fe,
(pšo,. 1 griech.-kath. fe,
Lomy —
Steinbrüche
1 synagoga. Četnická stanice.
1 Synagoge.
Gendarmerieposten- Šnor, Jozef.
kmdo.
Mlýny
—
Mühlen
Hostince
—
Gasthäuser
Smíšené
zboží —
Gemlsehtwaren Ficaj a spol., Michal — Vizičkánič,
Bergida Frant. — Bukovčaiúk, Jiří
Obchody
Handlungen
Petro.
— Moškovic, Mikša — Peňák, Cigman Majer — Gelber, Jak. —
'Obuvnici
—
Schuhmacher
Otexa.
Peňák. Alexander — Blobstein,
FarkaŠ — Ciegroanová', Markéta — Lebovič, Izrael.
Koláři — Wagner
Berman, Abr. — Kriik, V i l .
Rothmann. Bernard.
Porodní
asistentky
Geburtsassistentinnen
Kováři —
Schmiede
Spořitelny
a
záložny
Ficaj, Iljana — Herškovič, Roza.
Füzer, Fedor — Sčerba, Stenko.
Spar- u.
Darlehenskassen
Krejčí —
Schneider
"Kreditnoe družestvo z n . p.
Bergida, Jenó — Deutsch, Leop. v Dubriničiach.
C O R O N D A . Obec. 113 m n . m .
Mlýny — Mühlen
Trafiky
—
Tabaktratlken
Okr. úřiaiď ä okr:, súd MuJsačew.
Schwiímer, Samuel — Vorožilčák,
Kraj. súd UžJiorodl. OK Košiioe.
Ján.
Blobstein, Farkaš * — Gerzanič,
Notářský úrad Goronda.
2106
Obuv (Obch.) — Schuhw. (Hdlgn.) Michal — Moškovic, Mikša.
obyv.
(1 k m ) <W
JPOJ
Baťa a. i .
Truhláři
—
Tischler
Strabičovo-Goronda. 1 řecko-ka­
Obuvnici
—
Schuhmacher
tol., 1 řecko-vých. fe.
Falk, Lazar — Mikulášek, Rudolf.
Berman, Mór. — Jakubovič, Mayer
Hostince
—
Gasthäuser
Uzendřl
—
Solcher
— Moškovic, Chaim.
Klein. Kolman — "Potrehitelnoje
Sarvaš, Vojtech.
Porodní
asistentky
družestvo v Goronde.
Geburtsassistentinnen
—
Grossgrundbes.
Koláři
—
Wagner
Peúik, Jnla — Satvanyi, Julia. Velkostatkáři
Mučička, Vasil.
Správa státních lesů T 1.
Řeznici
—
Fleischer
Konsum,
spol. —
Konsumvereine
Zámečnici
Jakubovič, Ismel — Jutkovic,
Schlosser
"Potrebitelnoje družestvo' v Go­
Haško, Gustav.
Eúúk.
ronde.
Kováři
—
Schmiede
Ivan.
E S E Ň . Obec. 107 m n . m. Okr. E S Z E N Y . Gem. 107 m ü . M. Bez.- Mák,
Beh., Bes.-Ger. u . Krt.-fGer. Už­
úrad, vkr. wa a irtj.
aúd Už­
Obuvnici
—
Schuhmacher
horod. K Kotíce. Notariat Esze­ Friediänder, Eisen — Mermel­
horod. OK Kouče. Notářský árad
ny. 2144 Einw. fif§ (cf 8 km stein, David.
Eseň. 2144 obyv. i g (6 8 k m
Čop)
Cop, ^& j P g
Cet- Cop) m Cop, W ( f e . GendarPekaři
—
Bäcker
O
nidtá (tanice. 2 evang. O Sbor meriepostenkmdo. 2 evang.
dobrov. haaičů. Inspektorát f i - Freiw. Feuerwehr. Finanxwach- Katz. Samuel.
inspektorat.
nancai stráže.
Porodní
asistentky
feburtsasslstontlnnen
Hansům,
spol. B
Konsumvereine
HmN
Hotaře
(oivá, Olenav
"Potravné družstvo Eseň.
Horáu, Adolf T 5.
5
SmlSené zbotl — Gemlsehtwaren
Obchody
Handlungen
Berger, Igna'c — Markovié. Izádor
— Jakubovič. Adolf — Kleinovi
Rozalie — Želekovič, Samuel.
Spořitelny
a záložny
Spar- u.
Darlehenskassen
"Kreditnoe družestvo z n. p.
Eseni.
v
Tesařští
mistři — Zlmmermstr.
Balog, Alexander — Biró, Josei
— Kováč, Mikuláš.
Trafiky
—
Tabaktratlken
Totravné družstvo Esefi — Ro.
senbaum, Jenny.
Truhláři
— Tischler
Hajdu. Gabr. — Kis. Josef.
Včelařství
— Bienenzucht
Včelařský spolek pro Esefi
okoli.
ä
Zedn.
mistři — Maurermeister
Demeter, Ondfej — Nagy, Pavel
— Szatmári, Jan.
F R I D Ě S O V O . Gem. Bez.-Beh.
u. Bez.-Ger. Mukačevo. Krs.-G*r.
Užhorod. Notariat Podbořany. 314
Einw. j o t (3 km)
Kolčino.
1 kath. fa.
Pily — Sägewerke
Fried & Österreicher.
Trafiky
—
Tabaktrafiken
Grunbergerová, Vilémova — Kalluš, Aron.
•Velkostatkáři
— Grossgrundbes.
*„Latorica", hospodářská a prů­
myslová akc. spol.
železárny
— Eisenwerke
"„Latorica", hospodářská a prů­
myslová akc. spol. (náj. Salám
Stern).
C A N I Č E . Gem. 400 m fi. M.
Bez.-Beh. u . Bez.-Ger. Tecsft. Krs.Ger. Chust. HC Košice. Notariat
Ganiče. 2870 Ej&w. ÜÜ (5 km)
"3" Neresnice, ^ Neresnice
—Usťčorna. 1 griech.-kath.. 1
griech.-orient. fe, 1 Synagoge.
Povoznlctvl
—
Einhorn, Sloma.
Fuhrwesen
Neznící
— Fleischer
Einhorn, Majer — Grünberger,
Mózes.
Smíšená
zboží — Gemlsehtwaren
Obchody
Handlungen
Herškovič, Mozeš — Klein, Pinkas
— Weisz, Chaskel.
Spořitelny
a záložny
Sparu.
Darlehenskassen
"Kreditnoe družestvo z n. p. v
Ganičach.
Trafiky
—
Tabaktratlken
Fogel, Mozes David — Müller,
Chána.
Truhláři
— Tischler
Einhorn, David — Pixler, GedaJjo.
C O R O N D A . Gem. 113 m fi. M
Bez.-(Beh. u. Bez.-Ger. Mukačevo.
Krs.-Ger. Užhorod. řK Košice
Notariat Gorondia. 2106 Einw. Ü 6
(1 k m )
IPST StrabyfiovoGoronďa. 1 griech.-kath., 1 griech.orient. íjř.
Smíšené
zboží — Gemlsehtwaren
Obchody
Handlungen
Ackerman. Mozes — Bobuski. Jan
— "SFriedlender, Nathan — Mer­
melstein, Abrahiálm — Mermel­
stein (vd.), Samuel — Reich,
Vojt. — Jakubovič, Daniel.
x
Spořitelny
a
záložny
Spar- u.
Darlehenskassen
*Kreditnoje družestvo s n. r.
v Goirondě.
Trafiky
—
Tabaktrafiken
Klein, Kaiman — "Potrebitelnoje
družestvo v Goronde.
Velkostatkáři
—
Grossgrundbes.
Krtek, Dr. Karel — Urbariát Goronda.
Download

Podkarpatská Rus - Genealogy Indexer