23. МЕЂУНАРОДНИ САЛОН УРБАНИЗМА
Извештај жирија
Београд,
новембар 2014.
Жири 23. МЕЂУНАРОДНОГ САЛОНА УРБАНИЗМА, у саставу:
1. проф. др Миодраг Ралевић, председник жирија
2. Миран Гајшек, заменик председника
3. Сандра Јакопец, члан
4. мр Милутин Фолић, члан
5. мр Драгица Арнаутовић Аксић, члан
6. др Александар Јевтић, члан
7. Драгана Бига, члан
извршио је жирирање изложених радова 5. и 6. новембра 2014. године у просторијама
Удружења урбаниста Србије у Београду, и доставља следећи:
ИЗВЕШТАЈ ЖИРИЈА
23. МЕЂУНАРОДНОГ САЛОНА УРБАНИЗМА
23. МЕЂУНАРОДНИ САЛОН УРБАНИЗМА
Извештај жирија
Категорија 1: ПРОСТОРНИ ПЛАНОВИ
У категорији 1 – ПРОСТОРНИ ПЛАНОВИ додељене су две прве, две друге, две треће
награде и два признања.
ДВЕ ПРВЕ НАГРАДЕ:
1.
ИЗМЈЕНА И ДОПУНА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ДО
2025. год.
ЈУ „Нови урбанистички завод републике Српске“, Бањалука
Аутори: проф. др Борислав Стојков, Весна Симић, мастер просторног планирања
2.
Просторни план подручја посебне намене уређења дела приобаља
града Београда – подручје приобаља реке Саве за пројекат „Београд на
води“,
Урбанистички завод Београда, ЈУП
Руководиоци израде Плана: мр Александар Вучићевић, д.п.п., Милица Јоксић,
д.и.а., Синтезни тим: мр Александар Вучићевић, д.п.п., др Небојша
Стефановић, д.п.п., Милица Јоксић, д.и.а., Бошко Вујић, д.и.маш., Предраг
Крстић, д.и.саоб.
ДВЕ ДРУГЕ НАГРАДЕ:
1.
ПРОСТОРНИ ПЛАНОВИ ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ СЛИВОВА
АКУМУЛАЦИЈА „ЋЕЛИЈЕ“, „ГРУЖА“ И „ГРЛИШТЕ“
Институт за архитектуру и урбанизам Србије
2.
ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОСЕБНЕ НАМЈЕНЕ ЗА ОБАЛНО ПОДРУЧЈЕ ЦРНЕ
ГОРЕ
Републички завод за урбанизам и пројектовање (РЗУП) а.д. Подгорица;
МонтеЦЕП д.с.д. Котор; Horwat i Horwat Consalting d.o.o. – Загреб
Аутори: Светлана Јовановић, д.п.п., Мирослав Драгићевић, дипл.ецц., Зоран
Касум, дипл.ецц, др Радислав Јововић, дипл.ецц, Саша Карајовић, д.п.п.,
Снежана Димитријевић, дипл.инж.саоб.
ДВЕ ТРЕЋЕ НАГРАДЕ:
1.
ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНИХ ОБИЉЕЖИЈА ПАРКА
ПРИРОДЕ ЖУМБЕРАК – САМОБОРСКО ГОРЈЕ
Урбанистички завод Града Загреба д.о.о. у сарадњи са Заводом за
планирање Загребачке Жупаније
Аутор: Зоран Хебар, д.и.а.
2.
ПРОСТОРНИ ПЛАН УНСКО – САВСКОГ КАНТОНА, 2012.-2032. ГОДИНЕ,
ИПСА Институт Сарајево
Ауторски тим: координатор – мр Лејла Хајро, д.и.а., ауторски тим: Андреа
Павловић, д.и.а., Дамир Лукић, д.и.а., Јасмин Мешкић, д.и.а., Ади Муминовић,
д.и.а., Анда Бећар, д.и.а., Мирза Балшић, д.и.а., Алмас Тртовац, д.и.а., Јасмина
23. МЕЂУНАРОДНИ САЛОН УРБАНИЗМА
Извештај жирија
Марић, д.и.а., Саветници на изради: проф. Весна Херцеговац-Пашић, д.и.а.,
Владимир Левашев, д.и.а.
ДВА ПРИЗНАЊА:
1.
ПРОСТОРНИ ПЛАН ОПШТИНЕ ЗВОРНИК
„Завод за урбанизам и пројектовање“ д.о.о., Бијељина
Ауторски тим: Славко Лукић, д.и.а. – руководилац, координатори: проф. др
Стево Пашалић, др Милан Бурсаћ, проф. др Митар Перушић, мр Мирко Бабић,
мр Душан Лукић, Анђа Ђујић, дипл.инж.геол., Драган Станимировић,
дипл.инж.саоб., Мирослав Стојановић, дипл.инж.ел., Мирјана Лукић, дипл.прав.
и радни тим „Завода за урбанизам и пројектовање“ д.о.о. Бијељина
2.
ПРОСТОРНИ ПЛАН ОПШТИНЕ БУДВА – ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ
DEA HOME d.o.o.
Аутори: проф. др Миодраг Ралевић, Дејана Шавија, д.и.а.
Категорија 2: ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ
У категорији 2 – ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ додељена је једна прва
награда.
ПРВА НАГРАДА:
1.
ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ГРАДА САМОБОРА,
Урбанистички завод Града Загреба д.о.о. у сарадњи са Заводом за
планирање Загребачке Жупаније
Аутор: Зоран Хебар, д.и.а.
Категорија 3: ПЛАНОВИ ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
У категорији 3 – ПЛАНОВИ ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ додељене су једна прва, две
друге, једна трећа награда и три признања.
ПРВА НАГРАДА:
1.
ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СРЕМСКИХ КАРЛОВАЦА,
ЈП „Урбанизам“, Завод за урбанизам Нови Сад
Ауторски тим: Силвија Каценбергер, д.и.а., Стручни сарадници: Тихомир
Бојанић, д.и.геод., Марија Маљковић-Григоров, д.и.геод., Драган Недељков,
д.и.с., Оља Толмач, д.и.г., Миодраг Јовковић, д.и.г., Владимир Марковић,
д.и.ел., мр Радмила Обркнежев, дипл.биолог, Иванка Арадски, д.и.хорт., Нада
Винокић, дипл.прав., Бојана Кулачин, дипл.соц., Ђурђица Меденица, д.и.а.,
Душко Марковић, дипл.ек., Дејана Глигорић, д.и.зашт.жив.сред.,
ДВЕ ДРУГЕ НАГРАДЕ:
1.
ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ВЛАСОТИНЦА
23. МЕЂУНАРОДНИ САЛОН УРБАНИЗМА
Извештај жирија
„Архиплан“ д.о.о., Аранђеловац
Ауторски тим: Драгана Бига, д.и.а., Маја Стошић, д.и.а., Јелена Милићевић,
д.и.а., Александра Миловановић, инж.грађ. и стручни тим „Архиплан“-а
2.
ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СВРЉИГА
ЈП Завод за урбанизам Ниш
Аутори: Тамара Јовановић, д.и.а., сарадници: Мариана Митић, д.и.а., Срђан
Павловић, д.и.а., Марија Марковић, д.и.г., Весна Стојановић, д.и.г, Ивица
Димитријевић, д.и.ел., Милан Милосављевић, д.и.м.
ТРЕЋА НАГРАДА:
1.
ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРОКУПЉА
ЈП Завод за урбанизам Ниш
Аутори: мр Милена Станојевић, Светлана Момчиловић, д.и.а.
ТРИ ПРИЗНАЊА:
1.
УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН УРЕЂЕЊА ПОВИЈЕСНЕ ЈЕЗГРЕ ГРАДА
ВАРАЖДИН – ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ
Урбанистички завод града Загреба д.о.о.; Аутор: Зоран Хебар, д.и.а.
2.
ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО МРЧАЈЕВЦИ
У ЧАЧКУ
ЈП „Градац“, Чачак
Ауторски тим: Татјана Симоновић, д.и.а., радни тим: Зорица Чоловић-Суботић,
д.и.а., Небојша Јелушић, д.и.г., Љиљана Шубара, д.и.а., Михаило Остојић,
д.и.г., Марко Гавриловић, д.и.с., Зоран Петровић, д.и.ел., Татјана Богдановић,
д.и.г., Светлана Милошевић, д.и.м., Милун Ђорђевић, д.и.геод., Ана
Радивојевић, инж.геод., Ивана Фејза, грађ.техн.
3.
ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „МИШАР“
ЈУП „План“ Шабац
Ауторски тим: Снежана Павловић, д.п.п. и стручни тим ЈУП „План“ Шабац
Категорија 4: ПЛАНОВИ ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
У категорији 4 – ПЛАНОВИ ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ додељене су једна прва и једна
друга награда и три признања.
ПРВА НАГРАДА:
1.
Детаљни урбанистички план „Пржно-Каменово II“ за дио Каменово
Вријесно – II дио „Шипков крш“,
Partnership CAU и Studio Syntesis, Подгорица
Ауторски тим: мр Соња Радовић Јеловац, д.и.а. – аутор, Ксенија Вукмановић,
д.и.а. – одг. планер, ужи тим: Предраг Бабић, д.и.г., мр Сандра Лалић, д.и.а.
23. МЕЂУНАРОДНИ САЛОН УРБАНИЗМА
Извештај жирија
ДРУГА НАГРАДА:
1.
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СТАРОГ МАЈУРА У ПЕТРОВАРАДИНУ,
ЈП „Урбанизам“, Завод за урбанизам Нови Сад
Ауторски тим: мр Дарко Полић, д.и.а., стручни сарадници: Марија Григоров-Маљковић,
д.и.геод., мр Александар Јевђенић, д.и.с., Александар Пањковић, д.и.с., Оља Толмач,
д.и.г., Владимир Марковић, д.и.ел., мр Радмила Обркнежев, дипл.биолог, Иванка
Арадски, д.и.хорт., Смиљана Гигић, д.и.п.арх., Нада Винокић, дипл.правник, Елза
Димитријевић, техн.арх., Љиљана Мерганц, техн.арх., Јулијана Болтић, геом., Цеца
Димитријевић, геом., Добринка Бечелић, дактилограф
ТРЕЋА НАГРАДА:
Трећа награда у овој категорији није додељена.
ТРИ ПРИЗНАЊА:
1.
ДРЖАВНА СТУДИЈА ЛОКАЦИЈЕ ЗА ДИЈЕЛОВЕ СЕКТОРА 43 И 45 У
ОКВИРУ ПППН МОРСКО ДОБРО,
„Bar Project“ d.o.o. Подгорица и „DEA HOME“ Подгорица
Ауторски тим: Дејана Шавија, д.и.а., проф. др Миодраг Ралевић, тим експерата: Душан
Банићевић, проф. др Александра Крстић, Јелена Бишевац, Јелена Вукићевић, Маја
Христов, Ивана Милошевић, Евица Рајић, дипл. еколог, Иван Благојевић, д.п.п., Миша
Јовић, д.и.ел., Данијела Мишковић, д.и.г., Александар Ранковић, д.и.м., мр Јелена
Цековић, дипл.биолог, Иван Цековић, дипл.еколог, Светлана Ђоковић, дипл.еколог,
Иван Синђелић, д.и.м., Милена Петровић, д.п.п., Јацмина Радовановић, дипл.хемичар,
Горан Ангелески, д.и.а., стручни тим: Весна Митрески, д.и.а., Биљана Божић, д.и.а.,
Бранкица Шутић, д.и.а., Дијана Живковић, д.и.а., Игор Бојовић, д.и.а., Јелена
Миливојевић, д.и.а.
2.
РЕГУЛАЦИОНИ ПЛАН „ИНТЕРГАЈ“ БИЈЕЉИНА,
„Завод за урбанизам и пројектовање“ д.о.о., Бијељина
Ауторски тим: Славко Лукић, д.и.а. и радни тим „Завода за урбанизам и
пројектовање“ д.о.о. Бијељина
3.
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „ЗЕМУН“: НОВИ УРБАНИ ИДЕНТИТЕТ –
ИЗГРАДЊА ВЕЛИКИХ САОБРАЋАЈНИХ ПРОЈЕКАТА,
ЦЕП д.о.о., Центар за планирање урбаног развоја, Београд
Ауторски тим: Наташа Мујезиновић, д.и.а., Љубина Стефановић-Тасић, д.и.а.,
радни тим: Милан Павићевић, д.и.саоб., Слободан Стјепановић, д.и.г., Бата
Рађеновић, д.и.ел., Драган Боговац, д.и.маш., Владана Станојевић, арх.техн.
Категорија 5: УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКТИ И РЕАЛИЗАЦИЈЕ
У категорији 5 – УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКТИ И РЕАЛИЗАЦИЈЕ додељене су две прве,
две друге, две треће награде и четири признања.
ДВЕ ПРВЕ НАГРАДЕ:
23. МЕЂУНАРОДНИ САЛОН УРБАНИЗМА
Извештај жирија
1.
2.
АМБИЈЕНТАЛНА И УРБАНА РЕКАВАЛИФИКАЦИЈА ГРАДСКОГ ТРГА
ПИНЕ У ТИВТУ
Studio Syntesis architecture & design d.o.o., Подгорица
Аутори: мр Соња Радовић Јеловац, д.и.а., коаутор: Марија Јакић, д.и.а.
A PROPOSED MARITIME MUSEUM FOR THE CITY OF GLASGOW,
The Clyde Ship Trust; Аутор: Mr Alex Macgregor, PhD
ДВЕ ДРУГЕ НАГРАДЕ:
1.
2.
РЕКОНСТРУКЦИЈА ЊЕГОШЕВЕ УЛИЦЕ, ЦЕТИЊЕ
СИМ инжењеринг, Подгорица
Аутори: др. Светислав Г. Поповић и водећи пројектант арх. Марко Мартиновић
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКТИ И РЕАЛИЗАЦИЈЕ У МОНТЕРЕЈУ,
МЕКСИКО / URBAN PROJECT AND REALIZATIONS IN MONTERREY, MEXICO
Аутор: Сања Милосављевић, пејзажни архитекта; Area Verde
ДВЕ ТРЕЋЕ НАГРАДЕ:
1.
CITY КВАРТ
Архитектонски атеље д.о.о., Подгорица; Аутор: Младен Ђуровић, д.и.а.
2.
STREET LIGHTING FOR THE HISTORIC BURGH OF HELENSBURGH
ARGYLL, Аутор: Mr Alex Macgregor, PhD
ЧЕТИРИ ПРИЗНАЊА:
1.
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ „СПОРТСКО–РЕКРЕАТИВНИ ЦЕНТАР
ДОБРИЊА“
ИПСА Институт Сарајево
Ауторски тим: Ади Муминовић, д.и.а., Мирза Башалић, д.и.а., Алмас Тртовац,
д.и.а., мр Лејла Хајро, д.и.а., Дамир Лукић, д.и.а., Јасмин Мешкић, д.и.а.,
Андреа Павловић, д.и.а., Адна Бећар, д.и.а., Јасмина Марић, д.и.а.
2.
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ „ТУРИСТИЧКИ ЦЕНТАР ЗАВАЛА“,
DEA HOME d.o.o. Аутори: проф. др Миодраг Ралевић, Дејана Шавија, д.и.а.
СОЦИЈАЛНО СТАНОВАЊЕ У СЕВИЉИ, ШПАНИЈА / 46 SOCIAL
HOUSES, GARAGES AND STORES. MAIRENA DEL ALJARAFE, SEVILLE, SPAIN
saa | solinas serra architects, Аутори: Simone Solinas in collaboration with Gabriel
Verd
4.
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ „ТРИШИЋ“ У БАЈИНОЈ БАШТИ
Архитектонски атеље Архи ТАРА, Бајина Башта
Аутор: Иван Ђурђић
3.
Категорија 6: КОНКУРСИ
23. МЕЂУНАРОДНИ САЛОН УРБАНИЗМА
Извештај жирија
У категорији 6 – КОНКУРСИ додељене су једна прва, две друге и две треће награде.
ПРВА НАГРАДА:
1.
РЕЈКЈАВИК, ПОНОВНИ РАЗВОЈ НАПУШТЕНОГ АЕРОДРОМА | QUITO,
ПОНОВНИ РАЗВОЈ КОНТАКТНЕ ЗОНЕ НАПУШТЕНОГ АЕРОДРОМА /
REYKJAVIK, REDEVELOPMENT OF THE DISMISSED AIRPORT AREA | QUITO,
REDEVELOPMENT OF THE CONTACT ZONES OF DISMISSED AIRPORT
CSIAA Centro Studi Interdisciplinari sull’Architettura e sull’Ambiente
Аутори: Prof. Roberto Cherubini with Anna Esposito, Andrea Lanna, Sarra
D’Inocenzo, Antonio Menghini Calderon, Iskra Duric, Luca Maricchiolo, Anna Botta,
Christina Labianca
ДВЕ ДРУГЕ НАГРАДЕ:
1.
УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКО РЈЕШЕЊЕ ЗОНЕ ДЕЛТА И ЛУКЕ
БАРОТ У РИЈЕЦИ
Урбанистички завод града Загреба д.о.о., Аутор: Зоран Хебар, д.и.а.
2.
ИДЕЈНО УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКО РЕШЕЊЕ УРЕЂЕЊА
БАЊСКО-ХОТЕЛСКОГ КОМПЛЕКСА УЗ ИСТОЧНУ ОБАЛУ ЈЕЗЕРА ПАЛИЋ
Аутори: др Петар Митковић, др Александар Кековић, др Милан Танић,
Славиша Кондић, Марјан Петровић, Војислав Николић, Милан Брзаковић, Миља
Пенић, Милош Петровић, Милица Стојковић
ДВЕ ТРЕЋЕ НАГРАДА:
1.
ПРОСТОРНО ПРОГРАМСКО РЈЕШЕЊЕ НЕИЗГРАЂЕНОГ ДИЈЕЛА
НАСЕЉА БОСАНКА У ДУБРОВНИКУ,
Unifika d.o.o., Загреб, Аутори: Ива Гредељ, д.и.а. и Тамара Вукмировић, д.и.а.
2.
МЕЂУНАРОДНИ КОНКУРС ЗА РАЗВОЈ НАПУШТЕНЕ ЗОНЕ У ГРАДУ
САРИАТЕ, БЕРГАМО, ИТАЛИЈА / INTERNATIONAL COMPETITION FOR THE
REDEVELOPMENT OF DISUSED AREA ALONG MARCONI STREET, IN THE CITY
OF SIERATE, BERGAMO, ITALY
saa | solinas serra architects
Аутори: coordinator: Simone Solinas ,Team Architects and Engineers: Salvatore
Mario Carboni, Romina Marvaldi, Daniela Mureddu, Simone Solinas. Collaborators
1st and 2nd phase: Walter Cuccuru, Alina Desole, Bianca Maria Giorno, Simone
Langui, Francesca Oggiano. Consultant: Starching Milano
Категорија 7: ИСТРАЖИВАЊА И СТУДИЈЕ ИЗ ОБЛАСТИ УРБАНИЗМА
У категорији 7 – ИСТРАЖИВАЊА И СТУДИЈЕ ИЗ ОБЛАСТИ УРБАНИЗМА додељене
су две прве, две друге, две треће награде и четири признања.
ДВЕ ПРВЕ НАГРАДЕ:
23. МЕЂУНАРОДНИ САЛОН УРБАНИЗМА
Извештај жирија
1.
СТУДИЈА СТАНОВАЊА ЗА ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ГРАДА
СУБОТИЦЕ – ПАЛИЋ
ЈП „Завод за урбанизам града Суботице“
Ауторски тим: Драгана Мијатовић, д.и.а., Тања Мијатовић, д.и.а. и стручни тим
Завода
2.
ТРАНЗИЦИОНИ ГРАД / TRANSITION TOWN,
ISIA ROMA DESIGN
Аутори: LEAD PROJECT AND SCIENTIFIC COORDINATOR: arch Giuseppe Marinelli De
Marco COLLABORATION TO THE PROJECT: Architects: Filippo Gecele, Luca Maiello,
Antonio Pernici; Designers: Elena Rotondi, Elisa Delli Zotti, Giulia Romiti, Sakura Adachi;
Communication & Visual Design: Tommaso Salvatori and Studio Intorno; Manager
consultants: Marco Olivotto; Tech Pole of Pordenone, Veronica Buoncuore Tech Pole of
Pordenone; Urbanist consultant: Arch Martina Toffolo; Companies consultants: Michela
Silvestrin, Spazio Quadro srl; Brugnera; Roberto Mariuzzo, Spazio Quadro srl Brugnera; Rudy
Signorin, GS legno srl Portogruaro; Edu Istitutions: With the Support of the students of: 4th
year of Isia Rome Design WP Metaprogettazione course 2013 2014 Prof. Giuseppe Marinelli
De Marco, 4th year of Isia Rome Design WP Scenari course 2013 2014 Prof. Tommaso
Salvatori, 2th years of Isia Rome Design, Pordenone WP Product Course 2013 2014 Prof.
Giuseppe Marinelli De Marco, 3th years of Chiba University JP Couse WP Design Course
2013 2014 Prof. Takayuky Higuchi
ДВЕ ДРУГЕ НАГРАДЕ:
1.
САОБРАЋАЈНА АНАЛИЗА УТИЦАЈА АТРАКЦИЈЕ И ПРОДУКЦИЈЕ
САДРЖАЈА „БЕОГРАД НА ВОДИ“ НА САОБРАЋАЈНУ МРЕЖУ У ОКРУЖЕЊУ
САВСКОГ АМФИТЕАТРА НА ДЕСНОЈ ОБАЛИ САВЕ ОД МОСТА „ГАЗЕЛА“ ДО
БРАНКОВОГ МОСТА СА АНЕКСОМ САОБРАЋАЈНЕ АНАЛИЗЕ
Урбанистички завод Београда, ЈУП
Руководиоци: Предраг Крстић, д.и.саоб. и Душан Милановић, д.и.саоб.
2.
ЈАВНИ ПРОСТОРИ У ГРАДОВИМА СЕВЕРОЗАПАДНЕ ЕВРОПЕ /
PUBLIC SQUARES IN NORTH WESTERN EUROPEAN CITIES
Northumbria University, Newcastle upon Tyne, UK
Аутор: Professor Bob Giddings and Dr James Charlton
ДВЕ ТРЕЋЕ НАГРАДЕ:
1.
СТУДИЈА
О
РЕЗИДЕНЦИЈАЛНИМ
ПРЕФЕРЕНЦИЈАМА
СТАНОВНИШТВА КАЛУЂЕРИЦЕ КАО ПРИГРАДСКОГ ПОДРУЧЈА БЕОГРАДА
Институт за архитектуру и урбанизам Србије
Аутори: др Јасна Петрић, д.п.п. и Тања Бајић, маст.инж.арх.
2.
Културно-просторна манифестација урбаног ширења / cultural-spatial
manifestations of sprawl
Faculty of Architecture, Building and Planning, The University of Melbourne
Аутори: dr Sidh Sintusingha
ЧЕТИРИ ПРИЗНАЊА:
23. МЕЂУНАРОДНИ САЛОН УРБАНИЗМА
Извештај жирија
1.
ЕКОНОМЕТРИЈСКИ МОДЕЛ ЕВАЛУАЦИЈЕ – ПРОЦЕНЕ
ВРЕДНОСТИ ЗЕМЉИШТА ЗА ЛОКАЦИЈЕ ЛУЧИЦЕ И ВЕЉА ПЛОЧЕ
DEA HOME d.o.o. Подгорица
Аутори: проф. др Миодраг Ралевић, Дејана Шавија, д.и.а.
ЦЕНЕ
2.
ЕКОЗОФСКИ УРБАНИЗАМ / ECOSOPHIC URBANISM
Edinburgh School of Architecture and Landscape Architecture, Edinburgh
College of Art, University of Edinburgh
Аутор: Dr. Dorian Wiszniewski
3.
ПОКРЕТАЊЕ МРЕЖНОГ ПЛАНИРАЊА ПУТЕМ МЕРЕЊА ФОРМЕ
“URBIS ROMAE” / START UP NET_PLANNING BY MEASURING FORMA URBIS
ROMAE
Roman Cultural Association: IL SOGNO DI ROMA E DI EUROPA / linked with
SSBAR-MIBACT
Аутори: Piero Meogrossi / already Architect Director SSBAR _MIBACT
4.
Иницијатор, уметник, његов адвокат и урбаниста (ИААУ) – платформа
за културу и грађење града – ИААУ Београд Радионица – Савамала урбана
игра / The Initiator, the Artist, his Advocate and the Urbanist (IAAU) – platform for
culture and city – making – IAAU Belgrade Workshop – Savamala Urban Game
Blok 74 Rotterdam (NL) / School of Urban Practices Belgrade (RS) and IFHP /
Urbego (DK) in collaboration with IAAU project partners Co-Plan Tirana (AL),
Mikser Belgrade (RS) KOR_CSD Skopje (RM), supported by BAC (Balkan Arts
and Culture Funds) and Arts Angle – Balkans Culture Devepment
Аутори: Ir Milena Ivković, prof. dr Ivan Kucina, Arch, Filipa Pajevic MSc Urban
Management
Категорија 8: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ КРОЗ СТУДИЈЕ И ПЛАНОВЕ
У категорији 8 – ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ КРОЗ СТУДИЈЕ И ПЛАНОВЕ
додељене су две прве, једна друга, једна трећа награда и два признања.
ДВЕ ПРВЕ НАГРАДЕ:
1.
НОВИ ИНСТРУМЕНТИ У ПОСТУПКУ УРЕЂИВАЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ
ЗЕМЉИШТА КРИВИ ВИР, БОЉЕВАЦ, ПИЛОТ ПРОЈЕКАТ: STRENGTHENING
MUNICIPAL LAND MANAGEMENT IN SERBIA
“EcoLogica Urbo” d.o.o., Крагујевац
Ауторски тим: Евица Рајић, дипл.еколог, Александра Стевановић,
дипл.аналитичар зашт.жив.сред., Ана Варагић, мастер инж.маш., Светлана
Ђоковић, дипл.еколог и стручни тим “EcoLogica Urbo”
2.
НЕСРЕЋА ДРУГДЕ: СМЕШТАЈ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ | ПРИДОШЛИЦЕ /
DISASTERS OTHERWHERE: OUTCOMERS | NEWCOMERS. Temporary shelters or
permanent asylum could become an OTHERWHERE ghetto?
23. МЕЂУНАРОДНИ САЛОН УРБАНИЗМА
Извештај жирија
LACA (Laboratorio di ricerca Architettura e Controllo Ambientale)- Faculty of
Architecture- Sapienza University of Rome
Аутори: Arch. N.Trasi (dir. of LACA); Arch. M.L.Micalella (member of LCA), Arch.
M.T.Cutrì (member of LACA)
ДРУГА НАГРАДА:
1.
СТУДИЈА ПРОСТОРНЕ ДИФЕРЕНЦИЈАЦИЈЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НА
ТЕРИТОРИЈИ
АПВ У ЦИЉУ ИДЕНТИФИКАЦИЈЕ НАЈУГРОЖЕНИЈИХ
ЛОКАЛИТЕТА
ЈП Завод за урбанизам Војводине, Нови Сад
Руководилац израде: др Тамара Зеленовић Васиљевић
ТРЕЋА НАГРАДА:
1.
СТУДИЈА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ
МРСОВО
„Пројект“ а.д., Бањалука
Ауторски тим: мр Сања Добрњац, д.и.техн., мр Вања Шатара, д.и.техн., Дарја
Ђапић, д.п.п., Бојана Биљаноић, д.и.а.
ДВА ПРИЗНАЊА:
1.
СТУДИЈА О ОБНОВЉИВИМ ИЗВОРИМА ЕНЕРГИЈЕ НА ПОДРУЧЈУ
ГРАДА НОВОГ САДА
ЈП „Урбанизам“, Завод за урбанизам Нови Сад
Ауторски тим: Владимир Марковић, д.и.ел., стручни сарадници: Петар Стошић,
д.и.а., Милорад Радомировић, д.и.маш.
2.
ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА
ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ УРЕЂЕЊА ДЕЛА ПРИОБАЉА ГРАДА
БЕОГРАДА – ПОДРУЧЈЕ ПРИОБАЉА РЕКЕ САВЕ ЗА ПРОЈЕКАТ „БЕОГРАД НА
ВОДИ“ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
Републичка агенција за просторно планирање
Ауторски тим: мр Драган Дунчић, д.п.п., др Милица Добричић, д.п.п., мр Ђорђе
Милић, д.п.п. и стручни тим Агенције
Категорија 9: ПРИМЕНА ИНФОРМАТИЧКИХ ТЕХНОЛОГИЈА
У категорији 9 – ПРИМЕНА ИНФОРМАТИЧКИХ ТЕХНОЛОГИЈА додељене су једна
прва и једна друга награда.
ПРВА НАГРАДА:
23. МЕЂУНАРОДНИ САЛОН УРБАНИЗМА
Извештај жирија
1.
СТУДИЈА РАЗМЕШТАЈА РАДНИХ ЗОНА НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ
ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНА
ЈП Завод за урбанизам Војводине, Нови Сад
Аутори: руководиоци израде: Јасна Ловрић, д.и.а., Јелена Игњатић,
маст.дипл.инж.арх.
ДРУГА НАГРАДА:
1.
ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ГРАДА ЧАЧКА У ГИС ОБЛИКУ
ЈП „Градац“ Чачак
Аутори: Наташа Стругаревић, д.п.п. и Горан Тошовић, д.и.ел., радни тим:
Љиљана Шубара, д.и.а., Марко Гавриловић, д.и.саоб., Татјана Богдановић,
д.и.г, Светлана Милошевић, д.и.м., Зоран Петровић, д.и.ел.
Категорија 10: ПУБЛИКАЦИЈЕ
У категорији 10 – ПУБЛИКАЦИЈЕ додељене су једна прва, једна друга, једна трећа
награда и два признања.
ПРВА НАГРАДА:
1.
ЕНГЛЕСКО-ХРВАТСКИ СТРУЧНИ ПОЈМОВНИК ЗА УРБАНИСТЕ,
ПРОСТОРНЕ ПЛАНЕРЕ, АРХИТЕКТЕ И КРАЈОБРАЗНЕ АРХИТЕКТЕ
Аутор: проф. др сц. Ненад Липовац, д.и.а.
Архитектонски факултет Свеучилишта у Загребу
ДРУГА НАГРАДА:
1.
УВОД У УРБАНИЗАМ
Аутор: др Љиљана Вукајлов, доцент
Департман за архитектуру и урбанизам, Факултет техничких наука, Нови Сад
ТРЕЋА НАГРАДА:
1.
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА У ПЛАНИРАЊУ И УРЕЂЕЊУ ПРОСТОРА И
НАСЕЉА – УПРАВЉАЊЕ ЗЕМЉИШТЕМ,
Издавач: Асоцијација просторних планера Србије и Универзитет у
Београду Географски факултет
Уредници: др Богдан Лукић, мр Зоран Радосављевић, мр Александар
Ђорђевић, Мирослав Марић
ДВА ПРИЗНАЊА:
1.
ВОДИЧ ЗА ИЗРАДУ УРБАНИСТИЧКИХ АНАЛИЗА У ПРОЦЕСУ УРБАНОГ
ДИЗАЈНА,
Аутор: др Татјана Мрђеновић, д.и.а.
Универзитет у Београду – Архитектонски факултет
23. МЕЂУНАРОДНИ САЛОН УРБАНИЗМА
Извештај жирија
2.
ПЛАНИРАЊЕ
ПРОСТОРА,
УРАНИЗАМ
И
ИЗГРАДЊА,
КОМПЛЕМЕНТАРНИ ЗАКОНИ И РЕИНДУСТРИЈАЛИЗАЦИЈА
Издавач: Удружење урбаниста Србије
Уредници: др Верољуб С. Трифуновић, мр Душан Минић, Зоран Крејовић
Категорија 11: СТУДЕНТСКИ РАДОВИ
У категорији 11 – СТУДЕНТСКИ РАДОВИ додељене су три прве, четири друге, три
треће награда, четири специјална признања и једно специјално признање за
покретање активности.
ТРИ ПРВЕ НАГРАДЕ:
1.
СУСЕДСТВO КОЛОНИЈЕ (COLONIE) У ПЕТРОШАНИЈУ, ДОЛИНА ЖИЈУ,
Михај-Јонуц Данчу, арх.; Ментори: Јоан Андрејеску, Др арх., Раду Радослав, Др
арх., Политехнички универзитет у Темишвару, Факултет архитектуре и
урбанизма
2.
КОНЦЕПТ ОСТВАРЉИВЕ ВИЗИЈЕ – БЕОГРАД НА ВОДИ, Јелена Весић,
М.Арх, Јована Петровић, М.Арх, Вања Писаревић, М.Арх; Милена Ивановић,
М.Арх; Милена Мурганић, М.Арх; Ментори: Проф. др Миодраг Ралевић, Сарадници
у настави: асс Сања Симеунчевић, Бранислав Антонић, Архитектонски
факултет у Београду
3.
ЕТЕРИЧНОСТ
ПРОСТОРА
И
ЕЗОТЕРИЧНА
СЈЕЋАЊА;
АРХИТЕКТОНСКО ОБЛИКОВАЊЕ У КОНТЕКСТУ СУБЈЕКТИВНЕ СТВАРНОСТИ,
Драгослав Савановић; Ментори: Проф. др Александра Ђукић, арх. Дубравко
Алексић, асистент, Архитектонско-грађевински факултет у Бањој Луци
ЧЕТИРИ ДРУГЕ НАГРАДЕ:
1.
ИНТЕГРАЛНИ УРБАНИ ПРОЈЕКТИ ЗА РАЗВОЈ ЦЕНТРА КРАГУЈЕВЦА –
МАСТЕР РАДОВИ ГЕНЕРАЦИЈЕ СТУДЕНАТА 2012/13., Аутори: Андреја
Павићевић, Катарина Пенонић, Neway Abera, Сара Милићевић, Марија Пецић,
Марија Јоксовић, Ана Канлић, Станислава Урошевић, Милош Радоњић, Ксенија
Вулићевић, Биљана Грујичић, Александра Ђорђевић, Александар Грујичић;
Ментори: Доц. др Ксенија Лаловић, Доц. др Марија Маруна, Доц. мр Јелена
Живковић, Доц. мр Урош Радосављевић, Доц. мр Бисерка Митровић, В.проф. др
Александра Ступар; Архитектонски факултет Универзитета у Београду и
GIZ/AMBERO-ICON Пројекат ''Унапређење управљања земљиштем на нивоу
локалних самоуправа у Србији'' и
2.
РЕВИТАЛИЗАЦИЈА МАСОВНОГ СТАНОВАЊА ЕВОЦИРАЊЕ
МЕМОРИЈЕ МЕСТА, Нађа Беретић (М.Landsc.arch.), Александра Ђорђевић
(B.Аrch); Ментори: Доц. др Ксенија Лаловић, асс. др Ана Перић, арх. Вишња
Сретовић, Архитектонски Факултет Београд, Мастер Интегрални урбанизам –
Мастер: Интегрални пројекат
23. МЕЂУНАРОДНИ САЛОН УРБАНИЗМА
Извештај жирија
3.
УТОПИЈСКА ВИЗИЈА ГРАДА, Милош Ђикановић; Ментор: Доц. Др
Светислав Г. Поповић, Архитектонски факултет, Подгорица, Универзитет
Црне Горе
4.
РЕЧНО КОРИТО КАО МОСТ ИЗМЕЂУ ГРАДОВА, Микеле Франческо
Брандонизио; Франческа Греко; Франческа Трибуцио; Ментори: Проф. Франческо
Селикато; Проф. Франческо Ротондо, Политехнички универзитет у Барију,
Департман грађевинарства и архитектуре
ТРИ ТРЕЋЕ НАГРАДЕ:
1.
ИДЕЈНО УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКО РЕШЕЊЕ ПРИОБАЉА
РЕКЕ НИШАВЕ, Аутори: Милица Ниношевић, Милица Вељковић, Ана Станојевић,
Миона Петковић, Ментори: Проф. др Љиљана Василевска, асс. мр Милена Динић,
асс. Јелена Ђурић, Грађевинско-архитектонски факултет Универзитета у
Нишу
2.
ОБНОВА
КРОЗ
УРБАНИСТИЧКО
ПЛАНИРАЊЕ
ПРИОБАЛНОГ
ПОДРУЧЈА КРАСНООКТЈАБРСКОГ И
ТРАКТОРОЗАВОДСКОГ ОКРУГА
ВОЛГОГРАДА ПО НАЧЕЛИМА ФЛЕКСИБИЛНОСТИ И ОДРЖИВОСТИ, Роман А.
Пасошњиков; Ментори: Проф. Др E.E. Красиљњикова; асс. Л. А. Кузина,
Волгоградски технички универзитет за архитектуру и грађевину
3.
СТУДИЈА УРБАНЕ ПРЕОБРАЗБЕ ШИРЕГ ПРОСТОРА БИВШЕ
ТВОРНИЦЕ ГРЕДЕЉ У ЗАГРЕБУ, Марина Матак; Ментор: Проф. др.сц. Ненад
Липовац, Архитектонски факултет Свеучилишта у Загребу, РХ
ЧЕТИРИ СПЕЦИЈАЛНА ПРИЗНАЊА:
1.
MAXIMAL STRATEGIES, Јелена Ристић, Лука Кртинић; Ментори: Доц. Др
Милица Костреш; Марина Царевић, диа; Игор Мараш, диа; Ивана Мараш, диа;
Факултет техничких наука у Новом Саду
2.
РЕАНИМАЦИЈА БЕДЕМА, Аџић Александра, Шћекић Маја; Ментори:
Сања Љешковић-Митровић и др Светлана Перовић; Архитектонски факултет,
Подгорица, Универзитет Црне Горе
3.
УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКО РЕШЕЊЕ ГРАДСКОГ ЦЕНТРА У
СЈЕНИЦИ, Амела Каврајић; Ментори: Проф. др Миодраг Ралевић, мр Џемила
Бегановић, асс. арх. Есад Муминовић, Државни универзитет у Новом Пазару,
Департман за техничке науке
4.
НОВИ
МОДЕЛИ
СТАНОВАЊА
ЗА
УГРОЖЕНЕ
У
ПОПЛАВАМА,
Иницијатори: Ана Зорић, Ана Душмановић, Андреј Јосифовски, Јелена Радосављевић,
Јована Бугарски, Александра Ђорђевић. Студенти: Јелисавета Арсеновић, Сара Бастони,
Емилија Бјелић, Јована Грилихес, Кристина Азарић, Нинослав Јанковић, Милица
Маринковић, Јелена Ђокић, Катарина Пантић, Анђелка Илић, Бојан Васиљевић, Бојан
Рончевић, Ана Душмановић, Михаило Сладоје, Тијана Савић, Јелена Станковић, Стефан
23. МЕЂУНАРОДНИ САЛОН УРБАНИЗМА
Извештај жирија
Милићевић, Маја Копта, Миона Здравковић, Сања Берић, Стефан Нешић, Никола Арсић,
Јелена Којић, Јована Лакетић, Милан Остојић, Урош Вуковић, Борко Марковић, Петар
Веселиновић, Ана Обрадовић, Михајло Петковић, Сара Шпановић, Кристина Петковић, Ана
Поповић, Никола Туцовић, Јелена Пељевић, Анђелка Марковић, Милош Митровић, Тамара
Михић, Ана Пауновић, Анђела Николић, Тијана Костић, Катарина Декић, Ирис Пузовић,
Сања Ђурђевић, Маја Морошан, Марко Илић, Јања Франета, Александар Станковић,
Тамара Машић, Сара Петровић, Милица Радеч, Невена Балалић, Ташана Шукиловић,
Маријана Петровић, Ана Расулић, Ана Зорић, Бојана Јерковић, Ивана Јевремовић, Нађа
Радојчић, Душан Николић, Бојана Чанковић, Неда Џомбић, Анђелија Сандић, Ива Бабовић,
Исидора Бабовић, Сара Миладиновић, Христина Стојановић, Лука Китановић, Ивана
Марјановић, Александра Лекић, Лука Јовићевић, Маријана Миљковић, Јелена Грозданић,
Слободан Јевтић, Настасја Буђевац, Соња Брдар, Милица Дукић, Јована Зорић, Иван
Радоњић, Марија Павловић, Стефан Болић, Александра Ђорђевић, Александра
Крачуновић, Тамара Тахов, Милена Стојковић, Марија Блешић, Благица Петрићевић, Ива
Теодора Вуковић, Невена Лукић, Ивона Пајић, Невена Лукић, Јелена Радосављевић,
Јована Бугарски, Мима Пешић, Андреј Јосифовски; Ментори: Чланови радне групе
Аритектонског факултета: Доц. мр Б.Судимац, координатор, проф. др Р.Корица, проф. др
Б.Жегарац, проф. др Н.Шекуларац, доц. др К.Лаловић, доц. арх. И.Рајковић, доц. арх.
Н.Фотирић. Ментори радионица: в.проф. др Р.Божовић Стаменовић, проф. др
М.Несторовић, Ј.Милошевић - PhD кандидат, П.Несторовић - PhD кандидат, в.проф.арх.
А.Вуја, асс. арх. В.М.Чолић Дамјановић, в.проф. арх. М.Ђурић, асс.пејз.арх. А.Бобић, асс.
арх. С.Марловић, асс. мр М.Кордић, асс. мр Т.Стратимировић, доц. мр Н.Ћуковић
Игњатовић, Н.Мацут - студент ДАС, доц. арх. И.Рајковић, доц. арх. Н.Фотирић, асс. арх.
П.Стаменовић, доц. др Д.Миловановић Родић, доц. др К.Лаловић, асс. арх. И.Симић,
Архитектонски факултет, Универзитет у Београду
СПЕЦИЈАЛНО ПРИЗНАЊЕ ЗА ПОКРЕТАЊЕ АКТИВНОСТИ:
1.
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА ЦРНЕ ГОРЕ, Подгорица,
Црна Гора
ОСТАЛА ПРИЗНАЊА
ВЕЛИКА НАГРАДА САЛОНА: Институт за архитектуру и урбанизам Србије
за вишедеценијско деловање у урбанистичко-планерској струци и свеукупне резултате
ВЕЛИКО ПРИЗНАЊЕ: Београд на води
као свеукупни пројекат и пројекат на националној и европској сцени
СПЕЦИЈАЛНО ПРИЗНАЊЕ: Славко Лукић - Завод за урбанизам и пројектовање,
Бијељина, за свеукупну продукцију
Жири 23. МЕЂУНАРОДНОГ САЛОНА УРБАНИЗМА:
1. проф. др Миодраг Ралевић, председник жирија
_______________________
2. Миран Гајшек, заменик председника
_______________________
3. Сандра Јакопец, члан
23. МЕЂУНАРОДНИ САЛОН УРБАНИЗМА
Извештај жирија
_______________________
4. мр Милутин Фолић, члан
_______________________
5. мр Драгица Арнаутовић Аксић, члан
_______________________
6. др Александар Јевтић, члан
_______________________
7. Драгана Бига, члан
_______________________
Download

ИЗВЕШТАЈ ЖИРИЈА 23. МЕЂУНАРОДНОГ САЛОНА УРБАНИЗМА