На основу члана 20, 32. и 66. Закона о локалној
самоуправи (''Сл. гласник РС'' бр. 129/2007) и члана 37.
Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'' бр.
88/2008), Скупштина Града Ниша на седници од
___________. године донела је
П Р О Г Р А М
УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
И ИЗГРАДЊЕ СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ
ЗА 2015. ГОДИНУ
УВОД
На основу Одлуке о организацији градских управа
Управа за планирање и изградњу урадила је Програм
уређивања грађевинског земљишта (у даљем тексту:
Програм) у складу са Законом о планирању и изградњи
(“Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12,
42/13, 50/13 и 98/13), Правилником о садржају и начину
доношења Програма уређивања градског грађевинског
земљишта (“Сл. гласник СРС” бр. 10/86), Одлуком о
отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта (“Сл.
лист града Ниша”, бр. 66/10, 64/11 и 48/13), чланом 5.
Одлуке о образовању Фонда за комунално уређење
сеоског подручја (”Сл. лист града Ниша”, бр. 4/94, 1/96 и
9/98), Одлуком о одређивању јавног грађевинског
земљишта (''Сл. лист града Ниша'' бр. 45/07) и Законом о
општем управном поступку.
Програм обухвата уређивање грађевинског земљишта
на територији Града Ниша, улагања у припрему и
изградњу капиталних објеката од значаја за Град, као и
припрему и изградњу секундарне градске мреже на
територији пет градских општина.
Врсту и обим програмских задатака опредељује:
Планирани
прилив
буџетских
средстава,
стање
реализације инвестиција и
изградње објеката
комуналне инфраструктуре чија реализација траје више
година, стање израде започете планске и техничке
документације, као и стање обавеза по Програму за
2014. годину.
Одређене планиране, као и започете активности из
Програма за 2014. годину преносе се као приоритетни
радови у 2015. годину.
Избор приоритетних објеката комуналне инфраструктуре и планиране активности утврђени су по следећим
основним критеријумима:
завршетак и довођење у функцију објеката чија
је изградња у току
континуитет изградње комуналних објеката
значајних за развој града у целини
изградња објеката који су неопходни за
реализацију на започетим и новим локацијама
стању уговорених обавеза са корисницима
грађевинског земљишта
израде планске и техничке документације за
просторе и објекте чија је реализација извесна,
као припрема за реализацију Програма у
наредним годинама
и стања имовинске припреме објеката
Програм реализује ЈП Дирекција за изградњу града
Ниша.
Радови на уређивању грађевинског земљишта и
изградњи објекта који нису обухваћени овим Програмом
могу се изводити под условом да се обезбеде посебна
средства за финансирање.
Програм обухвата активности и радове на припремању и
опремању јавних површина у власништву Града Ниша.
Припремање грађевинског земљишта чине:
припремни радови
1.
2.
3.
4.
истражни радови (анализе, елаборати и друго),
геодетске и геолошке подлоге и ситуације
урбанистички планови
информација о локацији, услови, сагласности,
партиципације јавним предузећима, таксе РГЗ
имовинска припрема
5.
пројекат препарцелације за потребе
експропријације и овера истог
решавање имовинско - правних послова (решење
о јавном интересу, провођење у катастар
непокретности, експропријација)
6.
техничка припрема
локацијска дозвола
7.
8.
9.
10.
техн. документација (Главни пројекти)
техничка контрола техничке документације
јавне набавке, уговарања, грађевинска дозвола и
пријава радова
опремање грађевинског земљишта:
11.
12.
13.
извођење радова
технички преглед
употребна дозвола, укњижење и таксе
Садржај
Програма уређивања грађевинског земљишта
I
СТРАТЕШКО ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО
ПЛАНИРАЊЕ
I 1.
ПРИБАВЉАЊЕ УРБАНИСТИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
II
УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
II 1.
ПРИПРЕМАЊЕ И ОПРЕМАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА, УРЕЂИВАЊЕ ПОВРШИНА ЈАВНЕ
НАМЕНЕ - КАПИТАЛНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ –
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
1.11.
1.12.
1.13.
1.14.
1.15.
1.16.
1.17.
1.18.
1.19.
1.20.
1.21.
1.22.
ОБЈЕКТИ И МРЕЖА ВОДОСНАБДЕВАЊА
OБЈЕКТИ И МРЕЖА КАНАЛИЗАЦИЈЕ
EЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА МРЕЖА
МРЕЖА ТОПЛИФИКАЦИЈЕ
САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ
ЗАШТИТНО ЗЕЛЕНИЛО
САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА
СПЕЦИФИЧНЕ ГРАЂЕВИНЕ
СТАМБЕНЕ ЛОКАЦИЈЕ
ЛОКАЦИЈЕ ПРОИЗВОДНИХ, ПОСЛОВНИХ И
УСЛУЖНИХ ОБЈЕКАТА
ОБРАЗОВАЊЕ
КУЛТУРА
ЗДРАВСТВО
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
СПОРТ
ОБАЛОУТВРДЕ
ГРОБЉА
ПАРКОВИ
ВЕРСКИ ОБЈЕКТИ
ДЕПО ЈАВНОГ САОБРАЋАЈА
АЗИЛ ЗА ЖИВОТИЊЕ
ЛЕГАЛИЗАЦИЈА ИЗГРАЂЕНИХ ОБЈЕКАТА
1
A.
II 2.
ПРИПРЕМАЊЕ И ОПРЕМАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА ГРАДСКОГ И СЕОСКОГ ПОДРУЧЈА
НИШКИХ ОПШТИНА КОМУНАЛНОМ
ИНФРАСТРУКТУРОM - ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ
СЕКУНДАРНА МРЕЖА
Урбанистички планови
Урбанистички пројекти
Геодетске и геолошке подлоге и ситуације
II 2.1. ОПШТИНА МЕДИЈАНА
Припремање и опремање површина јавне намене
комуналном инфраструктуром – градско подручје
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
II 2.2. ОПШТИНА НИШКА БАЊА
Припремање и опремање површина јавне намене
комуналном инфраструктуром – градско подручје
Припремање и опремање површина јавне намене
комуналном инфраструктуром – сеоско подручје
II 2.3. ОПШТИНА ПАНТЕЛЕЈ
Припремање и опремање површина јавне намене
комуналном инфраструктуром – градско подручје
Припремање и опремање површина јавне намене
комуналном инфраструктуром – сеоско подручје
II 2.4. ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА
Припремање и опремање површина јавне намене
комуналном инфраструктуром – градско подручје
Припремање и опремање површина јавне намене
комуналном инфраструктуром – сеоско подручје
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
II 2.5. ОПШТИНА ЦРВЕНИ КРСТ
Припремање и опремање површина јавне намене
комуналном инфраструктуром – градско подручје
Припремање и опремање површина јавне намене
комуналном инфраструктуром – сеоско подручје
III
ТРОШКОВИ ИНЖЕЊЕРИНГА ПРОГРАМА
IV
ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈЕ
V
МЕРЕ И ПРИНЦИПИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА
I
СТРАТЕШКО ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО
ПЛАНИРАЊЕ
I 1.
• планова чија је реализација од значаја за развој
•
Б.
донете
одлуке
ИЗРАДА НОВИХ ПРОГРАМА , ПЛАНОВА И
СТУДИЈА
Програми и урбанистички планови који ће се
радити по доношењу Одлуке у 2015. гoдини
Прибављање урбанистичке документације подразумева
израду планова на основу претходно обављених
припремних радова (студије, елаборати, анализе,
прибављање геодетских и геолошких подлога и др.)
У складу са прописима из области земљишта,
планирања и изградње, као и потребама града, уз
надлежнe институцијe одредиће се приоритет у изради
нових урбанистичких планова уз услов поштовања:
•
ПДР СП блока Б - 4 – цент. зона Ниша
ПДР Раутовачки поток
ПДР пута плоче Бојанине воде
ПДР блока трошарине
ПДР дела пута Р-214 од комр.петље до границе
ПДР Блока Станко Власотинчанин
ПДР депоније отпада Бубањ
ПДР Аеродрома Константин Велики
ПДР постројења за пречиш. вода у КО Трупале
ПДР трупалског колектора
ПДР примарног цевовода II ВЗ од насеља
Д.Комрен до Г.Топонице
ПГР ГО Палилула
ПГР ГО Пантелеј-исток
ПГР ГО Пантелеј-запад
ПГР ГО Нишка Бања
ПГР ГО Медијана
Јавни пут за ул.Маршала Тита
Јавни пут за ул. Драгише Цветковића
Ул.друга Нишавска у нас.Н.Тесла
Идејни прој.пута у Јелашници
Гл.прој.објекта Медикотерапије
Уговорене обавезе децембра 2014
Укупно А ....................................... 36.838.924,43
ПРИБАВЉАЊЕ УРБАНИСТИЧКЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
града;
планова за које су раније
приступању изради
планова за подручја без плана
НАСТАВАК ИЗРАДЕ ЗАПОЧЕТИХ УРБАНИСТИЧКИХ
ПЛАНОВА,
ПРОЈЕКАТА,
ГЕОДЕТСКИХ
И
ГЕОЛОШКИХ ПОДЛОГА ЗА КОЈЕ СУ ОДЛУКЕ О
ИЗРАДИ ДОНЕТЕ 2014. ГОДИНЕ И РАНИЈЕ
о
Носилац израде урбанистичких планова у складу са
градским одлукама и прописима је ЈП Завод за
урбанизам Ниш. Носилац израде је обавезан да оствари
сарадњу на изради урбанистичких планова са
Дирекцијом, јавним комуналним и другим предузећима
као и надлежним институцијама.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Наставак израде започетих ПГР – III фаза
Израда ПГР И ПДР ван планског обухвата ГУП-а
Ниша према ПП административног подручја Града
Ниша 2021
Израда ПГР мрежа објеката јавне намене
Израда ПГР мрежа и објеката инфраструктуре
Израда ПДР у планском обухвату ГУП-а
Израда ПДР по налозима ресорне Управе и
указане потребе
Израда пројектно техничке документације
Израда урбанистичких пројекта за које ће одлука
бити донешена у наредном периоду
Укупно Б ..................................... 33.161.057,57
УКУПНО I 1. ........................................ 70.000.000,00
РЕКАПИТУЛАЦИЈА
УКУПНО I А......................................... 12.838.924,43
УКУПНО I Б ......................................... 57.161.057,57
УКУПНО I (А + Б) ................................ 70.000.000,00
2
3.
II
УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
Примарни цевовод II в. зоне на деоници од
Делијског виса до Бубња
имовинска припрема – прибављање земљишта:
II 1. ПРИПРЕМАЊЕ И ОПРЕМАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА, УРЕЂИВАЊЕ ПОВРШИНА
ЈАВНЕ НАМЕНЕ
КАПИТАЛНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ
-
ОБЈЕКТИ ИНФРАСТРУКТУРЕ
4.
Припремање и опремање грађевинског земљишта,
површина јавне намене, за
изгрдњу капиталних
објеката комуналне инфраструктуре (регионална,
магистрална,
примарна
и
секундарна
мрежа)
дефинисано је према врсти инфраструктуре:
ƒ
објекти и мрежа водоснабдевања
ƒ
објекти и мрежа канализације
ƒ
електроенергетска мрежа
ƒ
мрежа топлификације
ƒ
саобраћајне површине
ƒ
заштитно зеленило
ƒ
специфични објекти града
II 1.1.
A.
1.
2.
3.
4.
-
1.
2.
3.
-
-
5.
Комплекс изворишта ''Медијана'' – прибављање
преосталог земљишта у циљу заокруживања
комплекса
Укупно Ц................................................... 450.000,00
УКУПНО II 1.1. ...................................... 6.194.845,24
НАСТАВАК ИЗГРАДЊЕ ЗАПОЧЕТИХ ОБЈЕКАТА И
СЕРВИСИРАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ОБАВЕЗА ИЗ 2014.
ГОДИНЕ И РАНИЈЕ
Магистрална водоводна мрежа Сомборски
булевар (од Бул. Медијана до Студеничке)
Ул. Светозара Марковића - пројекат
Реконструкције водоводних мрежа у склопу
реконструкције и изградње градских
саобраћајница -Ул. М. В. Шпаје, Прибојска
Уговорене обавезе децембра 2014
II 1.2.
A.
1.
2.
3.
4.
Поступак изградње нових објеката обухвата:
5.
6.
9.
10.
11.
12.
7.
ПОЧЕТАК ИЗГРАДЊЕ НОВИХ ОБЈЕКАТА
Јавне набавке, уговарање и пријава радова
Извођење радова
Технички преглед
Употребна дозвола, укњижење и таксе
Реконструкције водоводних мрежа у склопу
реконструкције и изградње градских
саобраћајница
Повезивање резервоара II в. зоне на Винику са
насељем Подвиник са израдом канализационе
мреже од прелива до насеља Подвиник
Примарна водоводна мрежа кроз Мрамор и
Крушце са повезивањем на мрежу Лалинац –
Сечаница (обезбеђена лок.дозвола)
ПРИПРЕМА ЗА ПОЧЕТАК ИЗГРАДЊЕ OБJEKATA
Б.
Атм. и фекални колектор дуж Бул.Св.цара
Константина (наставак Јужног колектора)
Фек.колектор од пута за Д.Међурово – наст.
радова до нас.''Виногради''
Хумски колектор - наставак
Поповачки колектор – наставак, I фаза кроз
Поповац – доб. грађ. дозвола и остале фазе
(испод пруге и мрежа до Ул.ваздухопловаца
Зетска – колектор (Чаирски колектор)
Израда ''хаваријских'' веза на растеретни
колектор у Ул.нишавској-повезивање
колектора из бул. Књажевачка са Нишавским
колектором и израда прелива на реци Нишави
Уговорене обавезе децембра 2014
ПОЧЕТАК ИЗГРАДЊЕ НОВИХ ОБЈЕКАТА
9.
10.
11.
12.
1.
2.
3.
4.
Резервоари I и II висинске зоне на Бубњу
Резервоар IV висинске зоне ''Марково кале''
НАСТАВАК ИЗГРАДЊЕ ЗАПОЧЕТИХ ОБЈЕКАТА И
СЕРВИСИРАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ОБАВЕЗА ИЗ 2014.
ГОДИНЕ И РАНИЈЕ
Поступак изградње нових објеката обухвата:
-
копија плана, поседовни лист и подземни катастар
услови за пројектовање и сагласности
локацијска дозвола
главни пројекат и техничка контрола
грађевинска дозвола
OБЈЕКТИ И МРЕЖА КАНАЛИЗАЦИЈЕ
Укупно А ................................................ 2.097.778,21
техничка припрема:
1.
2.
копија плана
услови са елементима за обележавање регулације
јавна набавка и уговарање теренских геод.радова
ОБЈЕКТИ И МРЕЖА ВОДОСНАБДЕВАЊА
Укупно Б ................................................ 3.500.000,00
Ц.
Формирање II висинске зоне на потезу Доњи
Комрен - Чамурлија
имовинска припрема – прибављање
документације за регулацију:
Укупно А ............................................... 2.244.845,24
Б.
информација о локацији за имовинско решавање
копија плана и поседовни лист
иницијатива ГЈП-у за јавни интерес
обезбеђење банк. гаранције и одлука о изградњи
иницијатива за експропријацију
5.
6.
Јавне набавке, уговарање и пријава радова
Извођење радова
Технички преглед
Употребна дозвола, укњижење и таксе
Реконструкција канализационе мреже приликом
израде градских саобраћајница (Прибојска и др.)
Фек.колектор од пута за Д.Међурово – наставак
радова до нас.''Виногради'- добијена грађ.дозвола
Хумски колектор – II деоница наставак са
регулационим радовима на Хумском потоку добијена грађ.дозвола
Хумски колектор – III деоница са регулационим
радовима на Хум. потоку - добијена грађ.дозвола
Хумски колектор – I деоница (кроз пругу) добијена локацијска дозвола
Атмосферски колектор Ново село - наставак –
добијена грађ. дозвола
3
7.
8.
9.
10.
11.
Израда ''хаваријских'' веза на растеретни
колектор у Ул. нишавској-повезивање колектора
из бул. Књажевачка са Нишавским колектором и
израда прелива на реци Нишави - добијена
грађ.дозвола
Медошевачки колектор од улива Поповачког
колектора до сифонског прелива
Јужни колектор
Интервентни радови на канализационој мрежи на
раскрсници улица Игманске и Душана Поповића
Учитељ Милина
Укупно Б .............................................. 35.000.000,00
Ц.
-
копија плана, поседовни лист и подземни катастар
услови за пројектовање и сагласности
локацијска дозвола
главни пројекат и техничка контрола
грађевинска дозвола
1.
Примарна канализациона мрежа за одвођење
употр. вода насеља на левој обали Ј. Мораве са
постројењем за пречишћавање
Атмосферски колектор Булевар Медијана-југ
наставак према нас. Д.Вис
Атмосферски колектор од Новог села (од
игралишта) до Нишаве
Фекални колектор од Новог села до Нишаве
Атм.колектор од пута за Д. Међурово до Нишаве
са водоводном мрежом
Фек. '' Поповачки'' колектор – преостале деонице
Атмосферски Поповачки колектор
Колектор I реда – ''Нишавски'' колeктор деоница
од постојећег излива до локације постројења обезбеђена лок. дозвола – ради се измена плана
на деоници од излива до железничке пруге
Растеретни колектор у Ул.нишавској-завршетак са
растеретним преливима у улицама Алексиначкој,
Краља Милутина и Васе Пелагића
Фекални колектор Горња Врежина – Малча до
споја са нишким канализационим системом
Колектор од Бул.Димитрија Туцовића до
Нишавског колектора
Атм. и фекални колектор дуж Бул.Св.цара
Константина (наставак Јужног колектора)
Наставак кан.мреже од скретрања за Чамурлију
до границе ГП Ниша
Канализациона мрежа – Прва Кутина – примарни
цевовод од ''НИСАЛ''-а до села
Канализациона мрежа Јелашница- примарни
цевовод од Н.Бање до села - добијена л.дозвола
Деснообални колектор са сифонским прелазом –
истекла локацијска дозвола, обезбеђен Главни
пројекат – ради се у склопу саобраћајнице
Медошевачки колектор
Чаирски колектор
Атмосферски и фекални Чамурлијски колектор
Атмосферски и фекални Трупалски колектор
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
имовинска припрема – прибављање земљишта:
-
22.
информација о локацији за имовинско решавање
копија плана и поседовни лист
иницијатива ГЈП-у за јавни интерес
обезбеђење банк. гаранције и одлука о изградњи
иницијатива за експропријацију
Постројење за пречишћавање одпадних вода на
Трупалском колектору
Централно постројење за пречишћавање
одпадних вода – локација “Цигански кључ''
Укупно Ц................................................ 1.200.000,00
УКУПНО II 1.2. ........................... 38.297.778,21
II 1.3.
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА МРЕЖА
A.
НАСТАВАК ИЗГРАДЊЕ ЗАПОЧЕТИХ ОБЈЕКАТА И
СЕРВИСИРАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ОБАВЕЗА ИЗ 2014.
ГОДИНЕ И РАНИЈЕ
1.
2.
Измештање блокова ул. осветљења
Бул.Петра Аранђеловића од Б.хероја до
В.Путника
Изградња осветљења улица на гр.подручју
које су асфалтиране а не постоји јавно
осветљење -Ул.В.Пелагића, Добровољачка,
Новоп.од Палмотићеве, Зетска
Сомборски булевар од К.девојке до
Бул.Медиана
Изградња осветљења улица на гр.подручју
које су асфалтиране а не постоји јавно
осветљење-Ул.Ивана Милутиновића
Учешће Града у изградњи ТС са ЕД Д.Врежина блок 4А, П.Пољана 3, Просек 3
Уговорене обавезе децембра 2014
ПРИПРЕМА ЗА ПОЧЕТАК ИЗГРАДЊЕ OБJEKATA
техничка припрема:
2.
21.
3.
4.
5.
6.
7.
Укупно А ................................................ 1.402.773,40
Б.
ПОЧЕТАК ИЗГРАДЊЕ НОВИХ ОБЈЕКАТА
Поступак изградње нових објеката обухвата:
9.
10.
11.
12.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Јавне набавке, уговарање и пријава радова
Извођење радова
Технички преглед
Употребна дозвола, укњижење и таксе
Изградња осветљења улица на гр.подручју које су
асфалтиране а не постоји јавно осветљење
Измештање блокова уличног осветљења
из дистрибутивних трафостаница
Осветљење кружних токова – дислокација
стубова и нова мрежа (Бубањски херијиП.Аранђеловића, Кр,ток Мија Станимировић,..)
Осветљење саобраћајница од кружног тока код
КПД-а до ауто-пута и од КПД-а до РЗ (''ЈУРА'')
Васе Пелагића од Сомборске до В. Вучковића
Зетска – наставак до ВАГРЕС-ових зграда
Јавно осветљење поред Габровачке реке од
Византијског булевара до улива у Нишаву
Изградња осветљења Ул.Светозара Марковића
Почетак улагања у телеменаџмент (даљинско
управљање и праћење рада уличног осветљења)
Изградња кабловског вода 10kV и ТS 10/0,4kV за
потребе пумпне станице колектора за уп. воде од
РЗ Д.Међурово до Главног колектора
Модернизација и реконструкција осветљења
саобраћајница на градском подручју
Модернизација осветљења Бул.Никола Тесла
(''лед'' осветљење и даљинско управљање)
Укупно Б .............................................. 10.300.000,00
4
Ц.
ПРИПРЕМА ЗА ПОЧЕТАК ИЗГРАДЊЕ OБJEKATA
Позиција се односи на припрему за почетак
изградње објеката за које ће се одлука доносити
током године.
II 1.5.
A.
техничка припрема:
-
копија плана, поседовни лист и подземни катастар
услови за пројектовање и сагласности
локацијска дозвола
главни пројекат и техничка контрола
грађевинска дозвола
1.
Изградња кабловског вода 10kV од ТS ''Апеловац''
до Стадиона у Чаиру
1.
2.
3.
4.
Укупно Ц ................................................... 300.000,00
УКУПНО II 1.3...................................... 12.002.773,40
II 1.4.
A.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
MРЕЖА ТОПЛИФИКАЦИЈЕ
НАСТАВАК ИЗГРАДЊЕ ЗАПОЧЕТИХ ОБЈЕКАТА И
СЕРВИСИРАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ОБАВЕЗА ИЗ 2014.
ГОДИНЕ И РАНИЈЕ
Ул. Божидар Аџија 1
Св. Климент и Наум
Ул. светосавска – Јеронимова
Расадник - Милана Ракића
Таковска - изградња
Првомајска
Божидар Аџија 2 (наставак)
Југ-Богданова
Топловод IX бригаде - наставак
Позиције се односе на припрему за почетак
изградње објеката за које ће се одлука
доносити током године -Ул.Мајаковског,
Таковска, Јелке Радуловић, Пријездина,
Бр.Крсмановића
Уговорене обавезе децембра 2014
Укупно А ................................................ 2.555.709,05
Б.
ПОЧЕТАК ИЗГРАДЊЕ НОВИХ ОБЈЕКАТА
Поступак изградње нових објеката обухвата:
9.
10.
11.
12.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Јавне набавке, уговарање и пријава радова
Извођење радова
Технички преглед
Употребна дозвола, укњижење и таксе
Реконструкција топловода приликом
реконструкције градских саобраћајница
Топловод у улицама Јелке Радуловић (јужни део)
и Јосип Славенски
Топловод у Ул.краља Вукашина
Топловод Епископска
Топловод Косте Стаменковића
Топловод Жарка Ђурића
Укупно Б ................................................ 3.500.000,00
Ц.
5.
ПРИПРЕМА ЗА ПОЧЕТАК ИЗГРАДЊЕ OБJEKATA
Имовинска и техничка припрема
Позиција се односи на припрему за почетак
изградње објеката за које ће се одлука доносити
током године.
Укупно Ц ................................................... 300.000,00
УКУПНО II 1.4. ...................................... 6.355.709,05
6.
7.
8.
САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ
НАСТАВАК ИЗГРАДЊЕ ЗАПОЧЕТИХ ОБЈЕКАТА И
СЕРВИСИРАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ОБАВЕЗА ИЗ 2014.
ГОДИНЕ И РАНИЈЕ
Веза моста у Ул. Вој. Мишића са Ул. Р.
Павловића са инфраструкт.
Бул.Војводе Путника
Бул. Св. Цара Константина
Израда прој.тех.докум. за конкурисање за
пројекте из НИП-а, ЈП Путеви Србије и др.
Министарстава-кружни ток бул.МедианаБул.цара Константина, Двориште обданишта
у нас.Н.Тесла, Обданиште у нас.Бр.Бјеговић,
Бр.Крсмановића-Романијска
Подршка пројектима из НИП-а и ЈП ''Путеви
Србије''- обданиште на локацији Сомборски
булевар, ОШ на локацији Сомборски булевар,
Ул.учитељ Тасина, ОШ Бранко Миљковић,
Ген.Транијеа, Епископска, Св.Марковића,
Хајдук Вељкова, Трг П.Стојковића
Кр.ток: Цара Душана – Мије Петровића
Уговорене обавезе децембра 2013. годинеКруж.ток бул.12.феб-ул.Ваздухопловаца,
Нишавска од бул.Медијана до Топличке,
Круж.ток бул.Н.Тесла код Еко пумпе,
Круж.ток Бул.Н.Тесла-ул.Д.Киша,
к.т.бул.Н.Тесла-А.Медведева и Панталејске и
Сомб.бул. Окретница на Л.стени
Уговорене обавезе децембра 2014
Укупно А ............................................... 6.890.106,91
Б.
ПОЧЕТАК ИЗГРАДЊЕ НОВИХ ОБЈЕКАТА
Поступак изградње нових објеката обухвата:
9.
10.
11.
12.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Јавне набавке, уговарање и пријава радова
Извођење радова
Технички преглед
Употребна дозвола, укњижење и таксе
Подршка пројектима ЈП „Путеви Србије" и
Министарстава (РР, Финансија,...)
Проширење паркинга на комплексу аеродрома
Константин Велики у Нишу
Изградња надстрешница изнад стајалишта на
територији Града
Веза Бул.Н.Тесла са Бул.12.фебруар поред ДИН-а
Реконструкција и партерно уређење тргова
Сарајевска – рек. коловоза и изградња тротоара
Укупно Б .............................................. 13.000.000,00
Ц.
ПРИПРЕМА ЗА ПОЧЕТАК ИЗГРАДЊЕ OБJEKATA
техничка припрема:
-
копија плана, поседовни лист и подземни катастар
услови за пројектовање и сагласности
локацијска дозвола
главни пројекат и техничка контрола
грађевинска дозвола
1.
Топлички партизански одред од надвожњака до
моста на Ј.Морави
Бул.Медиана (Мат.пут од Сомборске до аутопута)
Бул.Св.цара Константина и кр.ток 'Трошарина'
Саобраћајница поред ''Бенетон''-а (наставак
В.Мишића од моста до Р.Павловића)
Техничка документација за рек. раскрсница:
5.1. Бул.Немањића – Бул.В.Мишића
2.
3.
4.
5.
5
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
6.
7.
8.
Бул.Немањића – Ул. сремска
Раскрсница на Тргу Мије Станимировића
Краља С.Првовенчаног–Пантелејска (АМД)
Раскрсница 5 улица на Чаиру
Бул. 12.фебруар – Ваздухопловаца
Књажевачка – укрштај са скретањем
за Д. и Г. Врежину
5.8. Бул.Никола Тесла – Сомборски булевар
5.9. Кружни ток: Л.Стена – с.Бубањ
Прибојска од Хумске до Мариборске
Јавна гаража ''Чаир'' (код ЕПС-а)
Нишавска од Книнске до Синђелићевог игралишта
имовинска припрема – прибављање земљишта:
-
информација о локацији за имовинско решавање
копија плана и поседовни лист
иницијатива ГЈП-у за јавни интерес
обезбеђење банк. гаранције и одлука о изградњи
иницијатива за експропријацију
9.
10.
11.
12.
Душана Поповића до палилуске рампе
Новопројектована саобр. кроз ''Нисал''
Раскрсница Јадранске и Бул. Н. Тесла
Саобраћајница поред ''Бенетона'' (наставак
В.Мишића од моста до Р.Павловића)
Јужни булевар – све деонице од ''Триангле'' до
Трошарине
13.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
имовинска припрема – провођење промена:
-
провођење промена кроз катастарски операт
14.
Нишавска поред Нишаве од Бул. Медијана до
Топличке
Зорана Радосављевића Чупе (''стара'' Нишавска)
од Бул.Медијана до Топличке
Топлички партизански одред
С. Матавуља наставак од жел. до медош. моста
Д.Туцовића од ''Триангле'' до окр. ''Л. Стена''
Део Јужног бул. од Ул. I устанка до пал. рампе
Мије Петровића од Ц. Душана до Х. Вељкове
Војислава Илића од Др.З.Ђинђића до Х.помоћи
Александра Медведева
Улице према Новом гробљу од раскрснице П.
Аранђеловић и В. Путника до Н. гробља
Булевар Ивана Милутиновића
Новопројектована од Овчепољске до мед.моста
Новопрој.од м.Младости до моста ''Медиана''
Део Јужног булевара – Чаирскa
Део Јужног бул. од Југ-Богданове до О. венца
(наставак Саве Ковачевића)
Део Јужног бул. од Ул. сестре Баковић до Зетске
Бул.Св.цара Константина
Саобраћајница од Р.Павловића до Ж.К.Моравца
Западни бул. – наст.Бул. Ивана Милутиновића
Новопројектована поред Н. гробља
од Л 1.1 до саобр. ''2'' и саобраћајница ''2''
Саобраћајница паралелна са ауто путем од Инж.
Бирвиша до везе са планираним Чегарским бул.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
имовинска припрема – прибављање
документације за регулацију:
-
копија плана
услови са елементима за обележавање регулације
јавна набавка и уговарање теренских геод.радова
35.
36.
37.
38.
39.
Новопрој. веза Ул.Д. Киша са Бул. Н. Тесле
Хајдук Вељкова од М. Петровића до пал. рампе
Војводе Мишића од В. Карађорђа до В.Танкосића
Новопрој. у комплексу изворишта ''Медиана''
Булевар Војводе Путника
Западни бул. – наст.Бул. Ивана Милутиновића
Бул. Никола Тесла од ''ЕКО'' пумпе до ауто путa
Траса нов. пруге од зајечарске пруге до Просека
Димитрија Туцовића од кружног тока на Л.стени
до П.Аранђеловића – потпорни зид и 4. трака
Бул.П.Аранђеловића – завршетак до В.Путника
Булевар Медиана – тротоар од Књажевачке до
Сомборског булевара
Пут од Г. Врежине до Н. Тасле Л-13 (од ауто пута
до моста на Нишави)
Сомборски булевар од Илинденске до Бул.Н.Т.
Кр.ток: Цара Душана – Мије Петровића
Кр.ток: Бул.Н.Тесла – А.Медведева
Кр.ток: Бул.Н.Тесла код ЕКО пумпе
Кр.ток: Бул.Н.Тесла – Данила Киша
Кр.ток: Бул.12. фебруар – Ул.ваздухопловаца
Кр.ток: Б.хероји – Петра Аранђеловића
Кружни ток: Хајдук Вељковљ – Томе Роксандића
Кр.ток: Париске комуне – Б.Крсмановића
Кр.ток: Бул. Св цара Константина – Суво До
Новопројектована од Бомбашке до Бул.Н.Тесла
Саобраћајница северно од пруге Ниш Димитровград – од Зетске до ''Трошарине''
Веза Бул.Никола Тесла са Бул.12. фебруар од
Бомбашке до Хумске и од Хумске до Бул.Н.Тесла
Израда пројектно техничке документације за
конкурисање за пројекте из НИП-а, ЈП Путеви
Србије и осталих Министарстава
Укупно Ц................................................ 1.500.000,00
УКУПНО II 1.5. .................................... 21.390.106,91
II 1.6.
Б.
ЗАШТИТНО ЗЕЛЕНИЛО
ПОДИЗАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА
Поступак подизања нових зелених површина обухвата:
9.
10.
11.
12.
1.
2.
Јавне набавке, уговарање и пријава радова
Извођење радова
Технички преглед
Употребна дозвола, укњижење и таксе
Формирање дрвореда и заштитног зеленила на
територији града Ниша:
ƒ Булевар 12.фебруар
ƒ Булевар Нилола Тесла
ƒ Јадранска
ƒ Мокрањчева
Озелењавање кружних токова са системом за
заливање и бунарима
Укупно Б ................................................ 3.700.000,00
Ц.
ПРИПРЕМА ЗА ПОЧЕТАК ИЗГРАДЊЕ OБJEKATA
1.
Израда пр. документације и прибављање дозвола
Укупно Ц................................................... 300.000,00
УКУПНО II 1.6. ..................................... 4.000.000,00
II 1.7.
Б.
САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА
ПОЧЕТАК ИЗГРАДЊЕ НОВИХ ОБЈЕКАТА
Поступак изградње нових објеката обухвата:
9. Јавне набавке, уговарање и пријава радова
10. Извођење радова
6
11. Технички преглед
12. Употребна дозвола, укњижење и таксе
1.
2.
3.
4.
Семафоризација раскрсница
Александра Медведева – Бул.Никола Тесла
Бул.Св.цара Константина – Душана Спасића (улаз
у Суви До)
Опремање зона школа
ОШ Његош - Књажевачка
ОШ Десанка Максимовић у Новом селу – ТПО
Укупно Б ................................................ 2.500.000,00
Ц.
1.
2.
3.
Имовинска и техничка припрема
Позиција се односи на припрему за почетак
изградње објеката за које ће се одлука доносити
током године.
Семафоризација раскрсница: Д.Туцовић –
Кајмакчаланска
Израда пројекта саобраћајне сигнализације –
окретнице
УКУПНО II 1.7........................................ 2.800.000,00
II 1.8.
1.
2.
3.
4.
СПЕЦИФИЧНЕ ГРАЂЕВИНЕ
НАСТАВАК ИЗГРАДЊЕ ЗАПОЧЕТИХ ОБЈЕКАТА И
СЕРВИСИРАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ОБАВЕЗА ИЗ 2014.
ГОДИНЕ И РАНИЈЕ
Мост на Кутинској реци
Подвожњак испод пруге Ниш-Скопље
код КПД—а
Мост у Лалинцу – технички преглед
Уговорене обавезе децембра 2014
Укупно А ............................................... 1.000.000,00
Б.
ПОЧЕТАК ИЗГРАДЊЕ НОВИХ ОБЈЕКАТА
Поступак изградње нових објеката обухвата:
9.
10.
11.
12.
1.
Јавне набавке, уговарање и пријава радова
Извођење радова
Технички преглед
Употребна дозвола, укњижење и таксе
Мост на Кутинској реци у нас. Никола Тесла са
приступном саобраћајницом
Укупно Б ................................................... 500.000,00
Ц.
ПРИПРЕМА ЗА ПОЧЕТАК ИЗГРАДЊЕ OБJEKATA
техничка припрема:
-
копија плана, поседовни лист и подземни катастар
услови за пројектовање и сагласности
локацијска дозвола
главни пројекат и техничка контрола
грађевинска дозвола
1.
Клизиште Мраморско брдо - израда пројектне
документације
Подвожњак испод пруге Ниш– Скопље код КПД-а
Мост на Кутинској реци
Мост на Хумском потоку
Мост на Рујничком потоку - Сокобањска
Репарација челичног моста на Кутинској реци
2.
3.
4.
5.
6.
Мост на Кутинској реци у Првој Кутини
имовинска припрема – прибављање
документације за регулацију:
-
копија плана
услови са елементима за обележавање регулације
јавна набавка и уговарање теренских геод.радова
8.
Подвожњак испод пруге Ниш-Зајечар за везу
Бул.Н.Тесле са Ул. Инжињера Бирвише
Мост на Нишави (правац Н.Н.Тесла -Г.Врежина) –
низводна страна
Мостови на Габровачкој реци (два пешачка и
један друмско-пешачки)
-
9.
10.
ПРИПРЕМА ЗА ПОЧЕТАК ИЗГРАДЊЕ OБJEKATA
Укупно Ц ................................................... 300.000,00
A.
7.
Укупно Ц................................................... 900.000,00
УКУПНО II 1.8. ..................................... 2.400.000,00
ОБЈЕКТИ КАРАКТЕРИСТИЧНИХ НАМЕНА
Припремање и опремање грађевинског земљишта
површина јавне намене комуналноим инфраструктуром
дефинисано је према карактеристичним наменама
простора:
• стамбене локације
• локације производних, пословних и услужних
објеката
• локације јавних објеката
Програмом је предвиђено секундарно уређивање
површина јавне намене по закљученим уговорима
Дирекције са корисницима земљишта на оним
локацијама на којима је раније започето припремање и
опремање земљишта као и на локацијама где Дирекција
организује изградњу инфраструктуре ван комплекса
власника (заједничка секундарна инфраструктура) уз
обавезу власника да изврши уређење земљишта у
комплексу са прикључком на заједничку секундарну
инфраструктуру.
Инвеститори који су по закљученим уговорима, а у
складу са претходном одлуком о градском грађевинском
земљишту, преузели обавезу секундарног уређивања
земљишта, дужни су да исте реализују у потпуности у
складу са планским документом и изграђене комуналне
објекте
предају
надлежном
јавном
комуналном
предузећу.
Предвиђени радови на секундарном уређивању
површина јавне намене (припремање и комунално
опремање) представљају обавезе по закљученим
уговорима и билансирају се локацијски у складу са
инвестиционим програмима и исти ће се реализовати у
обиму и динамици обезбеђења средстава од власника
земљишта на конкретним локацијама.
II 1.9.
A.
1.
2.
3.
СТАМБЕНЕ ЛОКАЦИЈЕ
НАСТАВАК ИЗГРАДЊЕ ЗАПОЧЕТИХ ОБЈЕКАТА И
СЕРВИСИРАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ОБАВЕЗА ИЗ 2014.
ГОДИНЕ И РАНИЈЕ
Локација Н.Бања -''Лугови''
Инфраструктурно опремање локација
према потреби, а на основу скопљених
уговора за накнаду уређивања
грађевинског земљишта-TС Н.гробље
Уговорене обавезе децембра 2014
Укупно А .................................................... 75.070,80
7
Б.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
ПОЧЕТАК ИЗГРАДЊЕ НОВИХ ОБЈЕКАТА
8.
Инфраструктурно опремање локација према
потреби, а на основу склопљених уговора за
накнаду уређивања грађевинског земљишта
9.
10.
Локација: Ул. Немањина (ВиК)
Локација: Студеничка – прилаз (В и К,
саобраћајнице)
Локација: ЕКО пумпа између Бул.Н.Тесла и пруге
Ниш-Зајечар
Локација: Мокрањчева – прилаз 5
Локација: Мокрањчева – прилаз 6
Уговори склопљени у 2015 год.
Укупно Б .............................................. 12.000.000,00
Ц.
ПРИПРЕМА ЗА ПОЧЕТАК ИЗГРАДЊЕ OБJEKATA
техничка припрема:
-
копија плана, поседовни лист и подземни катастар
услови за пројектовање и сагласности
локацијска дозвола
главни пројекат и техничка контрола
грађевинска дозвола
1.
2.
Локација Нишка Бања – ''Лугови''(ВиК)
Локација '' Сомборска – центар''(ВиК)
имовинска припрема – прибављање земљишта:
-
информација о локацији за имовинско решавање
копија плана и поседовни лист
иницијатива ГЈП-у за јавни интерес
обезбеђење банк. гаранције и одлука о изградњи
иницијатива за експропријацију
3.
Локација “Ледена Стена”
имовинска припрема – провођење промена:
-
провођење промена кроз катастарски операт
4.
5.
6.
Локација “Блок 5”– Д.Врежина
Локација Блок ''Пантелеј-запад''
Локација Сомборска - исток
Укупно Ц ................................................ 1.000.000,00
УКУПНО II 1.9. ................................... 13.075.070,80
II 1.10.
ЛОКАЦИЈЕ ПРОИЗВОДНИХ,
ПОСЛОВНИХ И УСЛУЖНИХ ОБЈЕКАТА
A.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
НАСТАВАК ИЗГРАДЊЕ ЗАПОЧЕТИХ ОБЈЕКАТА И
СЕРВИСИРАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ОБАВЕЗА ИЗ 2014.
ГОДИНЕ И РАНИЈЕ
Локација Bricolage – водовод пројекат
Опремање радних зона
инфраструктуром-РЗ.Д.Међурово
Опремање радних зона
инфраструктуром
Зграда градске управе – II фаза (фасада
и столарија)
ПУЦ Византијски булевар - лева страна
(В и К, атмосферска канализација)
Инфраструктурно опремање локација по
склопљеним уговорима за накнаду
уређивања грађевинског земљишта-РЗ
Север, Лозни Калем, лок.Клинички
центар, ПУЦ на Византијском бул.
Објекат ЈП Дирекција за изградњу града
– надградња објекта
Локација ''LIDL'' - измештање
инсталација
РЗ "Север" - Јоhnson electrik
Уговорене обавезе децембра 2014
Укупно А .................................... 23.995.436,67
Б.
ПОЧЕТАК ИЗГРАДЊЕ НОВИХ ОБЈЕКАТА
1.
Инфраструктурно
опремање
локација
по
скопљеним уговорима за накнаду уређивања
грађевинског земљишта
Опремање радних зона инфраструктуром
Лок. бивши ИМПЕКС-ПРОМЕТ (АИК Банка) ВиК
Бензинска пумпа ГАЗПРОМ код мотела Наис –
водоводна мрежа
Прилаз пословним објектима на Византијском
булевару прекопута ''MAXI''-ја са кишном
канализацијом
Прилазна саобраћајница пословној локацији код
КТ Бул.Св. цара Константика – Бул.Медијана
РЗ "Север" - Јоhnson electrik
Локација ''LIDL''
Уређење пијаца на територији града Ниша
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Укупно Б .............................................. 25.000.000.00
Ц.
ПРИПРЕМА ЗА ПОЧЕТАК ИЗГРАДЊЕ OБJEKATA
имовинска припрема – прибављање земљишта:
-
информација о локацији за имовинско решавање
копија плана и поседовни лист
иницијатива ГЈП-у за јавни интерес
обезбеђење банк. гаранције и одлука о изградњи
иницијатива за експропријацију
1.
ПУЦ дуж Византијског булевара - лева страна,
В и К, (раније обезбеђена локацијска дозвола и
пројекат)
имовинска припрема – прибављање
документације за регулацију:
-
копија плана
услови са елементима за обележавање регулације
јавна набавка и уговарање теренских геод.радова
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Пословно услужни центар ''Бранко Бјеговић''
Локација Лозни калем – имовинска припрема
Р Т Ц ''Црвени Крст'' – приступне саобраћајнице
Локација Војна база ''Комрен''
Локација ''Добро поље'' КП бр.2558, КО Н.Бања
Пијаца у насељу Брзи Брод
Укупно Ц ............................................... 1.000.000,00
УКУПНО II 1.10. ................................ 49.995.436,67
ЛОКАЦИЈЕ ЈАВНИХ ОБЈЕКАТА
Припремање и опремање грађевинског земљишта површина јавне намене комуналном инфраструктуром
дефинисано је према специфичним наменама простора:
ОБРАЗОВАЊЕ
КУЛТУРА
ЗДРАВСТВО
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
СПОРТ
8
II 1.11.
А.
1.
2.
3.
4.
ОБРАЗОВАЊЕ
НАСТАВАК ИЗГРАДЊЕ ЗАПОЧЕТИХ ОБЈЕКАТА И
СЕРВИСИРАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ОБАВЕЗА ИЗ
2014. ГОДИНЕ И РАНИЈЕ
ОШ у Горњем Комрену-завршетак
Реконструкција и изградња В, К, АК, ограде
за школе на територији Града НишаОбданиште код ОШ Св.Сава
ОШ Др Зоран Ђинђић
Уговорене обавезе децембра 2014
Укупно А ....................................... 5.480.009,03
Б.
II 1.12.
A.
1.
2.
3.
Б.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
ОШ Др ''Зоран Ђинђић'' – балон сала, топла веза
са школом
Надградња Иван Горан Ковачић нас.Никола Тесла
ОШ у с.Д.Власе – реновирање школе и дворишта
ОШ у С.Лесковик – санација
ОШ Десанка Максимовић у Мрамору – завршетак
ОШ В.Илић Млађи у Г.Комрену - завршетак
ОШ ''Цар Константин'' – осветљење дворишта
ОШ „Ратко Вукићевић“ - уређење дворишта
Комплекс техничких школа у Нишу – уређење
дворишта и атмосферска канализација
Логор на Црвеном крсту
Официрски дом
Уговорене обавезе децембра 2014
ПОЧЕТАК ИЗГРАДЊЕ НОВИХ ОБЈЕКАТА
Поступак изградње нових објеката обухвата:
9.
10.
11.
12.
Поступак изградње нових објеката обухвата:
Јавне набавке, уговарање и пријава радова
Извођење радова
Технички преглед
Употребна дозвола, укњижење и таксе
НАСТАВАК ИЗГРАДЊЕ ЗАПОЧЕТИХ ОБЈЕКАТА И
СЕРВИСИРАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ОБАВЕЗА ИЗ
2014. ГОДИНЕ И РАНИЈЕ
Укупно А ............................................... 1.072.807,34
ПОЧЕТАК ИЗГРАДЊЕ НОВИХ ОБЈЕКАТА
9.
10.
11.
12.
КУЛТУРА
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Јавне набавке, уговарање и пријава радова
Извођење радова
Технички преглед
Употребна дозвола, укњижење и таксе
Церјанска пећина – наставак уређења платоа
испред улаза у пећину, адаптација и
ревитализација бунара, уређење и обележавање
планинарско-пешачких стаза, постављање
хранилица за дивљач, израда ГП дела пута
(320м), обука и полагање стручног испита чувара
Уређење бедема
Уређење домова културе на територији града
Ниша
Истражни радови на Хумској чуки – наставак
Споменик ослободиоцима из II светског рата
Ограда на централном делу археолошког
налазишта Медијана
Официрски дом
Укупно Б ................................................ 2.600.000,00
Укупно Б .............................................. 10.000.000,00
Ц.
Ц.
ПРИПРЕМА ЗА ПОЧЕТАК ИЗГРАДЊЕ OБJEKATA
техничка припрема:
имовинска припрема – прибављање
документације за регулацију:
-
копија плана, поседовни лист и подземни катастар
услови за пројектовање и сагласности
локацијска дозвола
главни пројекат и техничка контрола
грађевинска дозвола
-
1.
2.
ОШ ''В. Илић Млађи'' у Хуму – уређење дворишта
Уметничка школа – уређење дворишта и
спортског терена
ОШ ''Карађорђе'' у Г.Матејевцу – асфалтирање
дворишта у матичној школи и у издвојеном
објекту у Д.Матејевцу
ОШ ''Милан Ракић'' у Поповцу – изградња
фискултурне сале
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
3.
4.
имовинска припрема – прибављање
документације за регулацију:
-
копија плана
услови са елементима за обележавање регулације
јавна набавка и уговарање теренских геод.радова
5.
6.
7.
8.
9.
СШ у насељу Сомборска -центар
ОШ ''Ћеле Кула''
ОШ у Паси Пољани – приступна саобраћајница
ОШ и дечја установа у нас. Сомборска - исток
Школа и дечја установа Делијски вис 3
ПРИПРЕМА ЗА ПОЧЕТАК ИЗГРАДЊЕ OБJEKATA
-
10.
11.
12.
копија плана
услови са елементима за обележавање регулације
јавна набавка и уговарање теренских геод.радова
Локалитет “Медиана” – паркинг
Бали-бегова џамија
Музеј народни
Хиподром поред Тврђаве
Реновирање Атељеа у Тврђави
Зграда Симфонијског оркестра – доградња фоајеа
Музеј праисторије у с.Хум
Арх. налазиште Медијана – постављање ограде
ГП водоснабдевања, електрификације и изградње
комплекса ''Церјанска пећина''
Споменик Мокрањцу
Дом културе у Сувом долу
Ограда на централном делу археолошког
налазишта Медијана
Укупно Ц................................................... 500.000,00
УКУПНО II 1.12. ................................. 11.572.807,34
Укупно Ц ................................................... 700.000,00
УКУПНО II 1.11. ................................... 8.780.009,03
9
II 1.13.
A.
1.
2.
3.
4.
ЗДРАВСТВО
НАСТАВАК ИЗГРАДЊЕ ЗАПОЧЕТИХ ОБЈЕКАТА И
СЕРВИСИРАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ОБАВЕЗА ИЗ
2014. ГОДИНЕ И РАНИЈЕ
Дом здравља Н.Бања – завршетак
Кардиохирургија ТС
Дом здравља Нишка Бања - прикључак
на гас и ел.енергију
Уговорене обавезе децембра 2014
Укупно А ....................................... 4.403.232,92
Б.
ПОЧЕТАК ИЗГРАДЊЕ НОВИХ ОБЈЕКАТА
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Медико терапија – завршетак
Дом здравља Нишка Бања – прикључак на гас
Санација амбуланте у насељу Милка Протић
Санација амбуланте у Суповцу
Амбуланта у Брзом Броду
Партерно уређење зграде Кардиохирургије завршетак
Клинички центар – изградња водоводне мреже за
прикључење - I фаза
7.
Укупно Б .............................................. 17.000.000,00
Ц.
ПРИПРЕМА ЗА ПОЧЕТАК ИЗГРАДЊЕ OБJEKATA
имовинска припрема – прибављање земљишта:
-
информација о локацији за имовинско решавање
копија плана и поседовни лист
иницијатива ГЈП-у за јавни интерес
обезбеђење банк. гаранције и одлука о изградњи
иницијатива за експропријацију
1.
Клинички центар
имовинска припрема – прибављање
документације за регулацију:
-
копија плана
услови са елементима за обележавање регулације
јавна набавка и уговарање теренских геод.радова
2.
Здравствена амбуланта у Г.Топоници
Укупно Ц ................................................... 500.000,00
УКУПНО II 1.13. ................................. 21.903.232,92
II 1.14.
A.
1.
2.
3.
4.
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
НАСТАВАК ИЗГРАДЊЕ ЗАПОЧЕТИХ ОБЈЕКАТА И
СЕРВИСИРАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ОБАВЕЗА ИЗ
2014. ГОДИНЕ И РАНИЈЕ
Обданиште "Лане" - завршетак
Обд.у нас.Н.Тесла – уређење дворишта
Обданиште у ул.сестре Баковић
Уговорене обавезе децембра 2014
1.
Обданиште Пахуљица у Нас. Никола Тесла –
завршетак гасне инсталације
Укупно Б ................................................... 500.000,00
Ц.
ПРИПРЕМА ЗА ПОЧЕТАК ИЗГРАДЊЕ OБJEKATA
техничка припрема:
-
копија плана, поседовни лист и подземни катастар
услови за пројектовање и сагласности
локацијска дозвола
главни пројекат и техничка контрола
грађевинска дозвола
1.
2.
3.
4.
5.
Обданиште у Горњој Топоници – доградња
Обданиште иза ''Зоне'' 3 - I фаза
Предшколски објекат у Н. Селу – I фаза
Предшкол. објекат у Брзом Броду – I фаза
Обданиште у с.Трупале – I фаза
имовинска припрема – прибављање
документације за регулацију:
-
копија плана
услови са елементима за обележавање регулације
јавна набавка и уговарање теренских геод.радова
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Обданиште у насељу Милка Протић
Обданиште у Паси Пољани
Предшколски објекат у Новом селу
Обданиште у насељу Ледена Стена
Обданиште у Брзом Броду
Укњижење и ГП Иван Горан Ковачић
Обданиште у Крфској
Обданиште сверно од Просветне, Д.Врежина
Обданиште јужно од Малчанске, Д.Врежина
Обданиште у нас. ''Шљака''
Дечија установа ''Мара''
Објекат ''КУЛА'' – пренамена за обданиште
Обданиште у Медошевцу
Обданиште у Поповцу
Обданиште у Хуму у оквиру старе школе
Обданиште у насељу Ратко Јовић
Обданиште у Габровцу
Укупно Ц................................................... 500.000,00
УКУПНО II 1.14. .................................. 2.591.829,99
II 1.15.
A.
1.
2.
3.
4.
5.
СПОРТ
НАСТАВАК ИЗГРАДЊЕ ЗАПОЧЕТИХ ОБЈЕКАТА И
СЕРВИСИРАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ОБАВЕЗА ИЗ
2014. ГОДИНЕ И РАНИЈЕ
Рекреациони базен
Балон сала у Н.Н.Тесла - завршетак
Балон сала у Новом селу – завршетак
Доградња западне трибине стадиона
ФК ''Раднички''
Уговорене обавезе децембра 2014
Укупно А ....................................... 1.591.829,99
Укупно А ............................................... 7.619.458,24
Б.
Б.
ПОЧЕТАК ИЗГРАДЊЕ НОВИХ ОБЈЕКАТА
Поступак изградње нових објеката обухвата:
9.
10.
11.
12.
Јавне набавке, уговарање и пријава радова
Извођење радова
Технички преглед
Употребна дозвола, укњижење и таксе
ПОЧЕТАК ИЗГРАДЊЕ НОВИХ ОБЈЕКАТА
Поступак изградње нових објеката обухвата:
9.
10.
11.
12.
Јавне набавке, уговарање и пријава радова
Извођење радова
Технички преглед
Употребна дозвола, укњижење и таксе
10
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
ФК ''Раднички'' - санација помоћних терена,
заливни систем
Рекреациони базен са аква парком – II фаза
Базен „Чаир“ - санација по налогу инспекције
ОШ „Радоје Домановић“ - изградња терена са
вештачком травом
ОШ „Милан Ракић“ - изградња спортског терена
Спортска хала ''Чаир'' – заштита од изливања
воде из канализације и продора споља
Реконструкција и изградња спортских терена на
територији Града Ниша
ОШ „И.Г.Ковачић“ у ННТ – завршетак балон сале
Балон сала у Новом селу – завршетак
II 1.16.
Ц.
ОБАЛОУТВРДЕ
ПРИПРЕМА ЗА ПОЧЕТАК ИЗГРАДЊЕ OБJEKATA
имовинска припрема – провођење промена:
-
провођење промена кроз катастарски операт
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Хумски поток кроз Горњи Комрен – 1500м
Матејевачки поток од улива у Нишаву до аутопута
Бренички поток - 400м1
Суводолски поток од улива у Нишаву до С.Дола
Габ. река узводно од моста у Ул. Љ. Николића
Рујнички поток кроз насеље Ратко Јовић
Укупно Б .............................................. 10.000.000,00
имовинска припрема – прибављање
документације за регулацију:
Ц.
-
копија плана
услови са елементима за обележавање регулације
јавна набавка и уговарање теренских геод.радова
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Кутинска река од улива у Нишаву до жел. пруге
Кутинска река од жел. пруге кроз Н.Н.Тесла
Кованлучки поток – Нишка бања
Сувобањски поток – Нишка бања
Раутовачки поток – Нишка бања
Г.река (од границе РП-а ''Габр.пут'' до Габровца)
Израда одговарајуће планске документације за
уређење Сувобањског и Кованлучког потока у
Нишкој Бањи (нису обухваћени ПГР-ом)
ПРИПРЕМА ЗА ПОЧЕТАК ИЗГРАДЊЕ OБJEKATA
техничка припрема:
-
копија плана, поседовни лист и подземни катастар
услови за пројектовање и сагласности
локацијска дозвола
главни пројекат и техничка контрола
грађевинска дозвола
1.
2.
3.
4.
Доградња зап.трибине стадиона ФК ''Раднички''
Стадион ФК ''Железничар''
Помоћни стадион ФК ''Железничар'' – ограда
Спортски терен на углу ул. Живорада Коцића
Моравца и Которске
имовинска припрема – прибављање
документације за регулацију:
-
копија плана
услови са елементима за обележавање регулације
јавна набавка и уговарање теренских геод.радова
5.
Позиција се односи на припрему за почетак
изградње објеката за које ће се одлука доносити
током године
СРЦ ''Ада Женева''
Спортски терени изнад Шарпланинске
Скијалишни комплекс Бојанине воде
Спортска хала у насељу Доња Врежина
Балон сала у насељу Милка Протић
-
6.
7.
8.
9.
10.
Укупно Ц ................................................ 1.000.000,00
УКУПНО II 1.15. .................................. 18.619.458,24
-
Укупно Ц................................................ 1.500.000,00
УКУПНО II 1.16. ................................... 1.500.000,00
II 1.17.
A.
1.
2.
3.
НАСТАВАК ИЗГРАДЊЕ ЗАПОЧЕТИХ ОБЈЕКАТА И
СЕРВИСИРАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ОБАВЕЗА ИЗ 2014.
ГОДИНЕ И РАНИЈЕ
Старо гробље - јавно осветљење
Ромско гробље – изградња капеле
Уговорене обавезе децембра 2014
Укупно А .............................................. 1.162.463,24
Б.
ПОЧЕТАК ИЗГРАДЊЕ НОВИХ ОБЈЕКАТА
Поступак изградње нових објеката обухвата:
9.
10.
11.
12.
СПЕЦИФИЧНИ ОБЈЕКТИ ГРАДА
Припремање и опремање грађевинског земљишта површина јавне намене комуналном инфраструктуром
дефинисано је према специфичним наменама простора:
ОБАЛОУТВРДЕ
ГРОБЉА
ПАРКОВИ
ВЕРСКИ ОБЈЕКТИ
САОБРАЋАЈНИ ДЕПО
АЗИЛ ЗА ЖИВОТИЊЕ
ГРАДСКА ДЕПОНИЈА
ГРОБЉА
1.
2.
Јавне набавке, уговарање и пријава радова
Извођење радова
Технички преглед
Употребна дозвола, укњижење и таксе
Ново гробље - саобраћајнице
„Војничко“ гробље на Делијском вису – ограда,
стазе и јавно осветљење
Укупно Б ................................................ 4.000.000,00
Ц.
ПРИПРЕМА ЗА ПОЧЕТАК ИЗГРАДЊЕ OБJEKATA
имовинска припрема – прибављање
документације за регулацију:
-
-
копија плана
услови са елементима за обележавање регулације
јавна набавка и уговарање теренских геод.радова
1.
2.
3.
4.
Ново гробље у Нишкој бањи
Гробље у Нишу – ромско
Гробље у МК Брзи Брод са приступном саобр.
Врежинско гробље
11
5.
6.
Гробље у Д.Комрену
Гробље у Новом селу
Укупно Ц ................................................ 1.000.000,00
УКУПНО II 1.17. .................................... 6.162.463,24
II 1.18.
ПАРКОВИ И ТРГОВИ
Б.
ПОЧЕТАК ИЗГРАДЊЕ НОВИХ ОБЈЕКАТА
1.
Поплочавање парка у Нишкој Бањи и санација
стаза шеталишта
Уређивање и постављање мобилијара на
парковским површинама на територији града
Трг патријарха Павла
2.
3.
Укупно Б ............................................. 15.000.000,00.
Ц.
-
копија плана
услови са елементима за обележавање регулације
јавна набавка и уговарање теренских геод.радова
1.
Спомен парк Бубањ – комплетно уређење
Укупно Ц ................................................... 500.000,00
УКУПНО II 1.18. .................................. 15.500.000,00
II 1.19.
1.
2.
3.
4.
8.
9.
10.
11.
12.
Црква Св.Николе у с.Хум –реконструкција
Црква Св.Саве у Д.Комрену (ограда)
Црква Св. Пантелејмона – парохијски дом
Црква Св. Саве – насеље С.Синђелић (монтажна)
Црква Св.Луке – крстионица
Црква Св.Стефана Дечанског (Пантелеј-Деспота
Ђурђа-Сомборски булевар)
Црква у насељу Чалије
Црква Св. Василије Острошки у Дуваништу (код
''ДИС''-а) – парохијски дом
Црква Св. Козме и Дамњана у насељу Н.Тесла –
парохијски дом
Црква у МИН-овом насељу
Црква Св.Николе – конак
Укупно Ц. .............................................. 1.500.000,00
УКУПНО II 1.19. ................................. 14.010.041,59
ПРИПРЕМА ЗА ПОЧЕТАК ИЗГРАДЊЕ OБJEKATA
имовинска припрема – прибављање
документације за регулацију:
A.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
ВЕРСКИ ОБЈЕКТИ
НАСТАВАК ИЗГРАДЊЕ ЗАПОЧЕТИХ ОБЈЕКАТА И
СЕРВИСИРАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ОБАВЕЗА ИЗ 2014.
ГОДИНЕ И РАНИЈЕ
Црква Св. Никола у селу Хум реконструкција
Црква Св.Козме и Дамјана - бакарни
кровни покривач
Црква Св.Петке (код жел.станице)
Уговорене обавезе децембра 2014
II 1.20.
Ц.
ДЕПО ЈАВНОГ САОБРАЋАЈА
ПРИПРЕМА ЗА ПОЧЕТАК ИЗГРАДЊЕ ОБЈЕКТА
имовинска припрема – прибављање
документације за регулацију:
-
копија плана
услови са елементима за обележавање регулације
јавна набавка и уговарање теренских геод.радова
1.
Депо јавног саобраћаја
Укупно Ц ................................................. 500.000,00
УКУПНО II 1.20. ...................................... 500.000,00
II 1.21.
A.
1.
АЗИЛ ЗА НАПУШТЕНЕ ЖИВОТИЊЕ
НАСТАВАК ИЗГРАДЊЕ ЗАПОЧЕТИХ ОБЈЕКАТА И
СЕРВИСИРАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ОБАВЕЗА ИЗ 2014.
ГОДИНЕ И РАНИЈЕ
Азил за напуштене животиње
Укупно А .................................................. 300.000,00
Укупно А ............................................... 2.510.041,59
Ц.
Б.
ПОЧЕТАК ИЗГРАДЊЕ НОВИХ ОБЈЕКАТА
имовинска припрема – прибављање
документације за регулацију:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Храм Св.цара Константина и царице Јелене-наст.
Црква Св.Николе у с.Хум -реконстр
Црква Св. Василија Острошког
Храм Св. Димитрија у Пасјачи - дренажа
Потп. зид у Манастиру “Св. Богородице” у Сићеву
Крстионица у Нишкој Бањи
Потпорни зид у цркви Св. Пантелејмона
Конак манастира у Сићеву – фасада
Црква Св. апостола Петра и Павла у Вртишту –
уређење платоа
Црква Св. Николе – оградни зид
10.
Укупно Б. ............................................ 10.000.000,00
Ц.
-
копија плана
услови са елементима за обележавање регулације
јавна набавка и уговарање теренских геод.радова
1.
-
копија плана, поседовни лист и подземни катастар
техничка документација
1.
Храм Св.Димитрија у с.Пасјачи(дренажа и ограда)
Азил за напуштене животиње
Укупно Ц .................................................. 300.000,00
УКУПНО II 1.21. ...................................... 600.000,00
II 1.22.
A.
ПРИПРЕМА ЗА ПОЧЕТАК ИЗГРАДЊЕ ОБЈЕКТА
техничка припрема:
ПРИПРЕМА ЗА ПОЧЕТАК ИЗГРАДЊЕ ОБЈЕКТА
1.
ЛЕГАЛИЗАЦИЈА ИЗГРАЂЕНИХ ОБЈЕКАТА
НАСТАВАК ИЗГРАДЊЕ ЗАПОЧЕТИХ ОБЈЕКАТА И
СЕРВИСИРАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ОБАВЕЗА ИЗ 2014.
ГОДИНЕ И РАНИЈЕ
Прибављање потребне документације,
геодетски радови ради легализације раније
изграђених објеката- Прешевска, Водоводни
систем Врело, Обданиште Цветић, Трг
12
краља Александра, Бујмирска,
Горњоматејевачка, П.Драпшина, Ла
Мартинова, Радикински пут, Р.Кончара,
Краг.октобар
Прибављање потребне документације,
геодетски радови ради легализације раније
изграђених објеката-обдан.у нас.Н.Тесла,
Дом здравља у Н.Бањи, тех.кон.хале у
нас.Н.Тесла, тех.кон.хале у нас.9.мај
2.
Укупно А ............................................... 1.606.116,00
Ц.
земљишта по одлуци Скупштине града Ниша која
буде важила у моменту градње
За комуналне објекте који се граде на сеоском
подручју потребно је обезбеђење учешћа грађана
према важећој одлуци Скупштине Града.
•
II 2.1.
A.
ПРИПРЕМА ЗА ПОЧЕТАК ИЗГРАДЊЕ ОБЈЕКТА
•
•
1.
Прибављање
потребне
документације,
геодетски радови ради легализације раније
изграђених објеката, технички прегледи,
вештачења неопходна у судским процесима и
слично
Парцелација по захтеву Агенције за реституцију
2.
Укупно Ц ................................................ 1.822.591,06
УКУПНО II 1.22. .................................... 3.428.707,06
4.
РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЗА КАПИТАЛНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ:
5.
УКУПНО II 1 А (1-22) ........................ 66.007.678,63
УКУПНО II 1 Б (1-22) ...................... 178.100.000,00
6.
УКУПНО II 1 Ц (1-22) ......................... 17.572.591,06
УКУПНО II 1 (1-22) .......................... 261.680.269,69
II 2. УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
ГРАДСКОГ И СЕОСКОГ ПОДРУЧЈА НИШКИХ
ОПШТИНА КОМУНАЛНОМ ИНРАСТРУКТУРОМ
- ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ
- СЕКУНДАРНА МРЕЖА Програмом је планирано припремање и опремање
грађевинског земљишта комуналном инфраструктуром –
површине јавне намене – секундарна мрежа, градског и
сеоског подручја следећих нишких општина:
Општина Медијана
Општина Нишка Бања
Општина Пантелеј
Општина Палилула
Општина Црвени Крст
Секундарној мрежи припадају они делови комуналног
система који опслужују два или више објекта (зграда) у
једном стамбеном блоку, или ужој просторној целини
друге намене и значајни су само за тај стамбени блок
или ужу просторну целину.
Објекти чије се припремање и опремање планира овим
Програмом реализоваће се када буду обављени и
испуњени следећи послови – критеријуми:
•
•
•
•
•
Да постоји усвојена урбанистичка документација
Да су решени имовинско правни послови
Да је добијена грађевинска дозвола
Да је извршена пријава почетка извођења
радова
За комуналне објекте који се граде на градском
подручју сви корисници истог су обавезни да
измире накнаду за уређивање грађевинског
ОПШТИНА МЕДИЈАНА
НАСТАВАК ИЗГРАДЊЕ ЗАПОЧЕТИХ ОБЈЕКАТА И
СЕРВИСИРАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ОБАВЕЗА ИЗ 2014.
ГОДИНЕ И РАНИЈЕ
Повезивање вод. мреже у прстен у
ГО Медијана,Ген.Б.Јанковића
Евентуална реконструкција и
наставак мреже ВиК, АК, по
добијању услова од ЈКП ''Наисус'' за
уговорене саобраћајнице-Трг
П.Стојковића, Ул.Ген.Транијеа,
Ул.Хајдук Вељкова,
Ул.Свет.Марковића, Ул.Епископска
Бул. Цара Константина (ВиК) у
сервисној саобраћајници поред
пруге
Краљевића Марка од Ул.Високи
Стефан до Ул, цара Уроша –
реконструкција вод.мреже
Уговорене обавезе децембра 2014.
г.
Укупно А .............................................. 4.385.155,52
Б.
ПОЧЕТАК ИЗГРАДЊЕ НОВИХ ОБЈЕКАТА
Поступак изградње нових објеката обухвата:
9.
10.
11.
12.
Јавне набавке, уговарање и пријава радова
Извођење радова
Технички преглед
Употребна дозвола, укњижење и таксе
Коловоз и тротоар ................................ 7.000.000,00
1.
2.
3.
Тротоар на Византијском бул. до ДИС-а
Сремска – реконструкција западног тротоара
Николе Пашића - тротоар
Водовод и канализација ...................... 3.000.000,00
4.
5.
6.
7.
8.
Повезивање и превезивање водоводне и
канализационе мреже - ради ЈКП „Наисус“ Ниш
Реконструкција водоводних и канализационих
мрежа у склопу реконструкције и изградње
градских саобраћајница
Прилаз Душановој – водовод 150m
(Ген.Черњајева) (обезбеђена грађ.дозвола)
Прилаз Св цара Константина (пошта ВиК)
Бул. Цара Константина (ВиК) у сервисној
саобраћајници поред пруге
Укупно Б ............................................. 10.000.000,00
Ц.
ПРИПРЕМА ЗА ПОЧЕТАК ИЗГРАДЊЕ OБJEKATA
техничка припрема:
-
копија плана, поседовни лист и подземни катастар
услови за пројектовање и сагласности
локацијска дозвола
главни пројекат и техничка контрола
грађевинска дозвола
1.
Новопројектована око ОШ ''Цар Константин 13
2.
3.
наставак до Великотрновске са паркинзима
Кружни ток: Б. Крсмановић – Париске комуне
Бул. Цара Константина (ВиК) у сервисној
саобраћајници поред пруге
имовинска припрема – прибављање земљишта:
-
-
информација о локацији за имовинско решавање
копија плана и поседовни лист
иницијатива ГЈП-у за јавни интерес
обезбеђење банк. гаранције и одлука о изградњи
иницијатива за експропријацију
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Владимира Милића – 500м
Стојана Костића – наставак до Ужичке у Н.Н.Т.
Новопрој. (КП 1870/5) – Сврљишка
Драгице Жарковић
Обилићев венац – угао са Рашићевом
Тротоар на Византијском булевару до ДИС-а
имовинска припрема – провођење промена:
провођење промена кроз катастарски операт
-
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Дечанска прилаз
Париске комуне
Римска III
Римска IV
Римска VII
Римска I
Бранимира Петронијевића
Пролетерска од 29.нов. до Б.Миљковић
Пролетерска до С.Костића
Н.Тесле од Пролетерске до С.Костића
Медиана III
Ул. 27. март од Ђердапске до Бул. Немањића
Д.Обрадовића од Катићеве до Југ-Богданове
Медиана II
имовинска припрема – прибављање
документације за регулацију:
-
копија плана
услови са елементима за обележавање регулације
јавна набавка и уговарање теренских геод.радова
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
Свет. Марковића од М.В-Шпаје до пасажа
Ђуре Јакшића
Васе Албанца
Ратко Вукичевић
Новопрој. од Медиана III до Д.Спасића
Јеронимова, Стефана Првовенчаног
Охридска (Брзи Брод)
Владимира Милића – 150м1
Дечанска
Душана Трифунца
Хусунских рудара
Коче Поповића – Брзи Брод
Гаврило Динић – Брзи Брод
Милентије Поповић – Брзи Брод
Вељко Влаховић – Брзи Брод
Ул. 9. септембар – Брзи Брод
Саве Јовановића
Иво Андрић
Владимир Роловић
Генерала Черњајева до IX бригаде прилаз
Новопројектована од IX бригаде до Ул.цара
Душана прилаз
Ул. 29. новембар (Б.Брод)
Хајдук Станкова
Бранка Денића (Б.Брод)
Васиљка Јовановића (Б.Брод)
Добривоја Ђорђевића (Б.Брод)
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
Шарпланинска (Б.Брод)
Медиана I
Саобраћајница од Бриколажа до Брзог Брода
Римска II
Римска V
Римска VIII
Црнотравска
Саве Ковачевића (Брзи Брод)
Павла Софрића са прилазима ( Б.Брод)
Делиградска
Михајла Пупина
Веза Ул.цара Душана и Војводе Мишића
Кнеза Лазара
Маршала Тита у Брзом Броду
Стевана Немање (део)
Призренска у Брзом Броду
Укупно Ц................................................ 1.000.000,00
УКУПНО II 2.1. .................................... 15.385.155,22
II 2.2.
A.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
ОПШТИНА НИШКА БАЊА
НАСТАВАК ИЗГРАДЊЕ ЗАПОЧЕТИХ ОБЈЕКАТА И
СЕРВИСИРАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ОБАВЕЗА ИЗ 2014.
ГОДИНЕ И РАНИЈЕ
Јелашничка
Насеље'' Лугови'' (ВиК)заврш.
Евентуална реконструкција и наставак
мреже ВиК, АК, по добијању услова од ЈКП
''Наисус'' за уговорене саобраћајницеРузвелтова
Новоп. од Димитровградске до 7. јула (ВиК)
Јелашница – наставак са резервоаром (В)
Повезивање водоводне мреже у прстен ради ЈКП "Наисус"
Уговорене обавезе децембра 2014. г.
Укупно А ................................................ 7.601.176,12
Б.
ПОЧЕТАК ИЗГРАДЊЕ НОВИХ ОБЈЕКАТА
Поступак изградње нових објеката обухвата:
9.
10.
11.
12.
Јавне набавке, уговарање и пријава радова
Извођење радова
Технички преглед
Употребна дозвола, укњижење и таксе
Б1.
ГРАДСКО ПОДРУЧЈЕ
Коловоз и тротоар ................................ 6.000.000,00
1.
2.
3.
Ужичка од Нишавске до С.Новака – део
Новопројектована од Димитровградске до 7.јула
Ул.1.мај – прилаз из Димитровградске
Водовод и канализација ...................... 5.000.000,00
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Повезивање и превезивање водоводне и
канализационе мреже - ради ЈКП „Наисус“ Ниш
Реконструкција водоводних и канализационих
мрежа у склопу реконструкције и изградње
градских саобраћајница
Нас.'' Лугови'' (ВиК) завршетак до јелашн. пута
Рузвелтова пр. (К) – наст. радова (грађ.дозвола)
Новопрој. од Димитровградске до 7. јула (ВиК)
Мирослава Пилетића (раније 25.мај) (ВиК)
Цариградска са ПС – заврш.(грађ.дозвола)
Укупно Б1 ............................................ 11.000.000,00
14
Б2. СЕОСКО ПОДРУЧЈЕ
На територији Општине Нишка Бања налазе се следећа
села: Банцарево, Г.Студена, Д.Студена, Јелашница,
Куновица,
Коритник,
Лазарево
село,
Манастир,
Островица, Прва Кутина, Просек, Равни До, Радикина
бара, Раутово, Сићево и Чукљеник.
Путеви, потпорни зидови, водовод,
канализација и осветљење
Техничка припрема и опремање
1.
2.
Јелашница – наставак са изградњом резервоара
(В) (грађ.дозвола)
Пут Горња Студена – Бојанине воде
Укупно Б 2 ............................................. 5.000.000,00
Укупно Б (Б1 + Б2).............................. 16.000.000,00
Ц.
ПРИПРЕМА ЗА ПОЧЕТАК ИЗГРАДЊЕ OБJEKATA
техничка припрема:
-
1.
2.
3.
4.
копија плана, поседовни лист и подземни катастар
услови за пројектовање и сагласности
локацијска дозвола
главни пројекат и техничка контрола
грађевинска дозвола
Сићево – реконструкција в.мреже
Јелашница (К) – обезбеђење ГП (Управа за
пољопривреду)(Дирекција обезбеђује локацијску
и грађ. и ревизију пројекта)
Прва Кутина (К) – обезбеђење ГП (Управа за
пољопривреду) (Дирекција обезбеђује локацијску
и грађ. и ревизију пројекта)
Прва Кутина – водоводна мрежа до цркве Св.
архангела Михајла
имовинска припрема – прибављање земљишта:
-
-
информација о локацији за имовинско решавање
копија плана и поседовни лист
иницијатива ГЈП-у за јавни интерес
обезбеђење банк. гаранције и одлука о изградњи
иницијатива за експропријацију
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Доситеј Обрадовић
Новопројектована од Кр.октобар до Б.Југовић
АВНОЈ-а
Крагујевачки октобар – почетак улице
Филипа Филиповића
Ужичка
Банатска од В.Јовановића до С. јунака
Веза И.Г.Ковачића јуж. од ОШ са Ул.ср. јунака
Заплањска
Стеван Синђелић
Врежинска
Сићевачка (имовинско решавање лепеза)
Новопр. од Бул. Св.цара Константина до Ужичке
имовинска припрема – провођење промена:
-
провођење промена кроз катастарски операт
18.
19.
20.
Рузвелтова III фаза
Цариградска
Koритничка нова од ОС 40-42 са прилазима на
Цариградску
Трг републике
Царице Теодоре од Цара Константина до ОС58
Хајдук Вељкова
7.јули I и II фаза
Липарска
Димитровградска
Радикински пут – прилази
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
Новопројектована–Грчке ливаде
Железничка
Југовића
Колско-пеш. стаза из Трга републике код бр.41
Новопројектоване саобраћајнице од Трга
републике до Ул.чегарске
Васе Пелагића
Петра Драпшина – пр.ОС 183-181 и од 181-369
Веза Царице Теодоре и 9 борова
Новопрој. од ОС 240 до ОС 247 (РП Н.Тесла)
Теслина
Виноградарска
Банатска прилаз од Т356 – Т361
имовинска припрема – прибављање
документације за регулацију:
-
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
копија плана
услови са елементима за обележавање регулације
јавна набавка и уговарање теренских геод.радова
Рузвелтова I фаза
Рузвелтова II фаза
Комплекс дечијег парка (КП 642/1-3)
Новопројектована (7. јули-Банатска)
Балканска – Н.Н.Тесла
Заплањска прилаз од бр.114 до бр.124
Прилаз од Бул.Св.цара Константина до Аде
Женева
Ужичка од Ст.Новака до С.Костића (РП Б. Брод)
Новопрој. поред Булевара Св. цара Константина
(северно) од Кутинске реке према Нишкој Бањи
Новопројектована од Банатске до Ул.1.мај
Укупно Ц................................................ 1.000.000,00
УКУПНО II 2.2. ................................... 24.601.176,12
II 2.3.
A.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
ОПШТИНА ПАНТЕЛЕЈ
НАСТАВАК ИЗГРАДЊЕ ЗАПОЧЕТИХ ОБЈЕКАТА И
СЕРВИСИРАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ОБАВЕЗА ИЗ 2014.
ГОДИНЕ И РАНИЈЕ
Д.Матејевац, Каменица, Г.Матејевац
Лазе Лазаревића (ВиК)
Други прилаз Доњоврежинској
Новопројектована иза Матејевачког пута
Церска
Насеље Пантелеј - запад (ВиК)
Алекс. Миленковића (Црногорска) (АК)
Гетеова
Нас. северно од Горњематејевачке (ВиК)
Повезивање водоводне мреже у прстен
- ради ЈКП "Наисус"
Горњи Матејевац - канализација
Доњи Матејевац - канализација
Уговорене обавезе децембра 2014.г.
Укупно А .............................................. 12.933.667,18
Б.
ПОЧЕТАК ИЗГРАДЊЕ НОВИХ ОБЈЕКАТА
Поступак изградње нових објеката обухвата:
9.
10.
11.
12.
Јавне набавке, уговарање и пријава радова
Извођење радова
Технички преглед
Употребна дозвола, укњижење и таксе
15
Б1.
ГРАДСКО ПОДРУЧЈЕ
Техничка припрема и опремање
Коловоз, тротоари ............................... 7.000.000,00
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Бјеласичка – завршетак
Ак. Ђорђа Лазаревића-завршетак
Књажевачка – тротоари
Николаја Велимировића (хабајући слој)
Фрушкогорска са инфраструктуром
Доњоврежинска прилаз II
Улица ружа
Уређење простора Дурланске пијаце
Прилаз Ул.војводе Мишића
Водовод и канализација ...................... 6.000.000,00
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Повезивање и превезивање водоводне и
канализационе мреже - ради ЈКП „Наисус“
Реконструкција водоводних и канализационих
мрежа у склопу реконструкције и изградње
градских саобраћајница
Насеље Пантелеј - запад (ВиК) (грађ.дозвола)
Насеље северно од Горњематејевачке (ВиК)
(грађ.дозвола)
Прилаз наставку В.Мишића (ВиК)
Златиборска прилаз (В) – рекон.
Илинденска (В)
Милана Андоновића ( раније: Призренска) (К)
Дантеова (Д.Врежина) (К)
З.Радосављевића Чупе од Бул.Медијана до
Салвадора Далија (АК)
Насеље ''Подвиник'' (К) (грађ.дозвола)
Насеље јужно од Горњематејевачке (ВиК)
Укупно Б1 ............................................ 13.000.000,00
Б2.
СЕОСКО ПОДРУЧЈЕ
На територији Општине Пантелеј налазе се следећа села:
Бреница, Врело, Горња Врежина, Горњи Матејевац, Доњи
Матејевац, Јасеновик, Кнез Село, Каменица, Малча,
Ореовац, Пасјача и Церје.
Путеви, потпорни зидови, ВиК и осветљење
Припремање – техничка припрема
1.
2.
Горњи Матејевац - канализација (грађ.дозвола)
Доњи Матејевац – канализација (грађ.дозвола)
Укупно Б2. ............................................. 7.000.000,00
Укупно Б (Б1+Б2) ............................... 20.000.000,00
.
ПРИПРЕМА ЗА ПОЧЕТАК ИЗГРАДЊЕ OБJEKATA
техничка припрема:
-
копија плана, поседовни лист и подземни катастар
услови за пројектовање и сагласности
локацијска дозвола
главни пројекат и техничка контрола
грађевинска дозвола
1.
2.
Коларчева (раније Малчанска)
Бетовенова (раније Требињска) - веза на
Станислава Биничког (раније Мраморска)
Лозничка
Доњоврежинска
Мавровска
Радамиле Савичевић (раније 9. мај)
Ак.Ђорђа Лазаревића до Данила Киша
Северни булевар (Гњиланско насеље)
Новопрој. од Кладеначке до Инж. Бирвиша
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
Паје Маргановића
Логорашка
Штипска (н. назив:Аласка)–наст. ка Књажевачкој
Лимска (Б.М.Каменко)
Ловачка
Бранка Денића – Деве
Неретвљанска
Фрушкогорска
Царице Милице (раније Лепеничка)
Воћарска
Улица ружа
Улица борова
Радоја Домановића
Стевана Синђелића – део од Бјеласичке до
Прибојске леви прилаз
Доњоврежинска – наставак
Милена Павловић Барили
Ботаничка – завршетак
Милана Благојевића до Студеничке
Јасеновачка
Каменица - ГП канализације(Управа за
пољопривреду) (Дирекција обезбеђује локацијску
и грађ. и ревизију пројекта)
Кнез Село – ГП канализације (Управа за
пољопривреду) (Дирекција обезбеђује локацијску
и грађ. и ревизију пројекта)
Горња Врежина – ГП сеоске мреже (К)
Доњи Матејевац - ГП сеоске мреже (К)
Књажевачка (Рузмарина) (ВиК) прилаз код
''Лиона'' (локацијска дозвола)
Новопројектована паралелна са Матејев. путем –
северно од наставка улице Сомборске (В, АК, ФК)
имовинска припрема – прибављање земљишта:
-
информација о локацији за имовинско решавање
копија плана и поседовни лист
иницијатива ГЈП-у за јавни интерес
обезбеђење банк. гаранције и одлука о изградњи
иницијатива за експропријацију
35.
36.
37.
Лаповачка, Борска изнад ауто-пута (К)
Борачка
Горњоматејевачка од Студеничке до Деспота
Ђурђа (Истарске)
Виноградарска
Лаповачка
Златиборска
Новопројектована у блоку ''Б''
Воје Ранчића (раније Каменичка)
Данијела Обрадовића (раније Сарајевска)
Јасеновачка
Топличка од З.Радосављевића Чупе до базена
Сврљишка
Улица борова - прилаз
Прилаз Шарпланинској (Синдикални станови) (В)
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
имовинска припрема – провођење промена:
-
провођење промена кроз катастарски операт
49.
50.
51.
52.
53.
Новопројектована - прилаз Ул. Климента и Наума
Јаворска
Моравичка
Мирочка
Горњоматејевачка II прилаз
имовинска припрема – прибављање
документације за регулацију:
-
копија плана
услови са елементима за обележавање регулације
јавна набавка и уговарање теренских геод.радова
16
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
Новопројектована у блоку ''Ц''
Станислава Биничког (раније Мраморска)
Сомборска - наставак до Белих јасенова
Марислава Радисављевића (раније Пиротска)
Цара Константина - наставак са прилазом
Иве Лоле Рибара
Подвиничка
Обалска
Улица шимшира
Улица љубичица
Улица каранфила
Улица ђурђевака
Дубравска (раније 29. новембар)
13. мај
Деспотовачка
Книнска (раније Загребачка ) – Д.Врежина
Пресвете богородице (Смедеревска) са везом на
Книнску (Загребачка) -Д.Врежина
Саборска - наставак
Топличка од Књажевачке до Нишавске ''старе''
Топличка од Књажевачке до VIII конгреса
Улице у зони новопл. гимназије у нас. Пантелеј
Јаниса Јанулиса
Новопрој. (наст. Сомборске у нас.''Чалије'')
Милене Павловић – Барили
Колско-пешачки прилаз испод Чајетинске
Нишавска мала – прилаз код "Профита"
Ратка Павловића – реконструкција Д. Врежина
Горњоматејевачка од В.Пелагића до Студеничке
I прилаз Боривоја Стевановића (Д.Обрадовић)
Гетеова
Добровољачка од ОС40-ОС34 (РП Б.Бјеговић)
Добровољачка од ОС24-ОС9545 (РП Б.Бјеговић)
Добровољачка од ОС9687-ОС134 (РП Б.Бјеговић)
Улица – прилаз код ''Лиона''
Улица липа од Књажевачке ка северу
Земунска
Бохињска – Д.Врежина
Крфска
Краљевачка
Лужничка
Момчила Митића
Салвадора Далија
Кладеначка
Шарпланинска са прилазом
Ботаничка од Књажевачке до Савске
Лазара Трифуновића (МИН)
Бете Вукановић (МИН)
Николаја Морутењка (МИН)
Боривоја Стевановића (Д. Обрадовића)- изнад
Мирисних врба
М.М.Ајнштан од Топличке до Моравске
Новопројектована између Ботаничке и Николе
Колета Рашића (Дунавске)
Новопројектована између Ботаничке, Бреничке и
Н.К.Рашића (Дунавске)
Новопројектована – две везе између Станислава
Биничког и Бетовенове
Студеничка
Гњиланска
Новопројектована I - РП насеље између
Горњоматејевачке и Гњиланске
Новопројектована II - РП насеље између
Горњоматејевачке и Гњиланске
Новопројектована III - РП насеље између
Горњоматејевачке и Гњиланске
Новопројектована IV - РП насеље између
Горњоматејевачке и Гњиланске
113. V прилаз Горњематејевачкој - РП насеље између
Горњоматејевачке и Гњиланске
114. VI прилаз Горњематејевачкој - РП насеље
између Горњоматејевачке и Гњиланске
115. VII прилаз Горњематејевачкој - РП насеље
између Горњоматејевачке и Гњиланске
116. Нишавска ''мала'' – наставак до З.Р.Чупе
117. Надежде Петровић од Гетеове до М. Кашанина
118. Милана Кашанина од Мајора Гавриловића до
Надежде Петровић
119. Шекспирова од Мајора Гавриловића до Бете
Вукановић
120. Боривоја Стевановића од Мирисних врба до
Северног булевара
121. Бадемова (раније Озренска)
122. Светогорска (раније Мостарска)
123. Мије Алексића (раније Васе Албанца)
124. Грмечка (раније Ибарска)
125. Тодора Станковића (раније 7.јули)
126. Михајла Катанића (раније 4.јули)
127. Гамзиградска
128. Стеве Тодоровића
129. Дантеова
130. Преспанска од Р.Павловића до Мат.потока
131. Улица Св Петке (Карловачка)
132. Слободана Марковића
133. Хазарска (Которска) – Д.Врежина
134. Винарска (Виничка) – северно од В.Вучковића
135. Милешевска (Охридска) Д.Врежина
136. Деспота Ђурђа (Истарска) – наставак до
Горњематејевачке
137. Старопланинска
138. Ђорђа Јовановића
139. Две везе између Н. Жарковића и Студеничке
140. Две везе између Б.Николић Серјоже и Тихомира
Бранковића Јоце
141. Крајишка у нас. Б. Бјеговић
142. Виник II поред фазанерије
143. Прешевска – решавање имовинских односа
144. Новопројектована поред Матејевачког потока
145. Ж.Јовановића Шпанца – прилаз
146. Раданска
147. Илије Бирчанина
148. Прибојска – део од кружног тока код нове школе
према Винику
149. Прилаз наставку В.Мишића испод бензинске
пумпе код ''Бенетона''
150. В. Пелагића прилаз са везом на Горњематејевачку
151. Пролетерска – прилаз (КП бр.4893 КО Пантелеј)
152. Зајечарска
153. Прилаз Ул.војводе Мишића
154. Жичка (раније Зетска) у Д.Врежини
155. Кладовска
156. Панчићева улица
157. Веза Ботаничке улице и Дунавске улице
Укупно Ц ............................................... 1.000.000,00
112.
УКУПНО II 2.3. .................................... 33.933.667,18
17
II 2.4.
A.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29
ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА
НАСТАВАК ИЗГРАДЊЕ ЗАПОЧЕТИХ ОБЈЕКАТА И
СЕРВИСИРАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ОБАВЕЗА ИЗ
2014. ГОДИНЕ И РАНИЈЕ
Ново село
Новопројектована – веза Б20 и Б21
Милана Бакића III део - од Змаја од
Ноћаја до Бубањске
Симе Динића VI прилаз – Н.село (В).
Милана Топлице – нова парцелација код
бр. 14
Новопројектована од Јерменске - прилаз А
до Бубањских хероја (ВиК)
Јована Митића Ђорђа (ВиК)
Ратка Софијанић - прилаз
XII српске бригаде – завршетак
Здравке Вучковић – завршетак
Повезивање водоводне мреже у прстен +
СПЦ ЦРВЕНА ЗВЕЗДА
Евентуална реконструкција и наставак
мреже ВиК-Чарнојевићева
Габровац - водовод са пумпном станицом
Калач Брдо до Ј. Дучића до Дурмиторске
Здравке Вучковић – завршетак
Кованлучка – III пр. лево од чесме (В)
Евентуална реконструкција и наставак
мреже ВиК, АК, по добијању услова од
ЈКП ''Наисус'' за уговорене саобраћајницеИгманска
Уговорене обавезе .- Ул.у Н.Селу, коловоз
Гостиварска-судско решење/2014.;
Жетелачка; 23.бригаде; Вељка
Марковића, Ђ- Благојевића Боре
Габровац - водовод са пум.станицом
Ивана Косанчића (ВиК)
Мокрањчева V прилаз (ВиК) 150м
Марка Јовановића – од ОШ Коле Рашић до
Кованлучке -(К) 450м
Белопаланачка (ВиК) – наставак
1300 каплара - други прилаз (К)
Бубањ село – (К) секундарна мрежа
Доње Међурово - канализација
Мрамор – секунд. водоводна мрежа
Змаја од Ноћаја - коловоз
Уговорене обавезе децембра 2014.г.
Укупно А ....................................10.500.000,00
Б.
ПОЧЕТАК ИЗГРАДЊЕ НОВИХ ОБЈЕКАТА
Поступак изградње нових објеката обухвата:
9.
10.
11.
12.
Јавне набавке, уговарање и пријава радова
Извођење радова
Технички преглед
Употребна дозвола, укњижење и таксе
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
II јужни прилаз до пруге – завршетак
Новопрој.преко пута М. Црњанског – завршетак
Милош Црњански - потпорни зид
Ратка Софијанића – прилази
Веза улица Петра Коњовића и Танасија
Михајловића на КП бр.6104/2
Гл. улица од Бул. Св. цара Константина
до центра нас. Суви До
Стевана Никшића Лале
Змаја од Ноћаја - I пр. од окретнице
Мерошинска
Станоја Главаша III прилаз
Водовод и канализација .................... 11.700.000,00
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
Повезивање и превезивање водоводне и
канализационе мреже - ради ЈКП „Наисус“ Ниш
Реконструкција водоводних и канализационих
мрежа у склопу реконструкције и изградње
градских саобраћајница
Габровац - водовод са пумпном станицом
Насеље Суви До (ВиК)-наст.радова
Улаз у П.Пољану и дуж пута за Н.гробље (ВиК) II
вис. зона примарна мрежа – завршетак радова
Новопрој. изнад Ђорђа Љубиновића (ВиК)
Веза Марка Јовановића и Васе Чарапића (ВиК)
Улице у Новом селу (ВиК) по приоритету Савета
грађана МК
Насеље Милка Протић (ВиК)
Пут до гробља у П.Пољани (В)
Прилази Кованлучкој (К)
Марка Јовановића – од ОШ Коле Рашић до
Кованлучке -(К) 450м
Кованлучка – трећи прилаз, лево од чесме (В)
Белопаланачка (ВиК) – наставак
VIII српске бригаде у П.Пољани (од Глигорија
Ђака до Радивоја Кораћа) (К)
Чича Илије Станојевића (Бањска) (ВиК)
Живојина Жике Миленковића (Борачка)(ВиК)
Добродолска (ВиК)
Ђорђа Узуновића (Ловачка) (ВиК)
Душана Цветковића (Војвођанска) (ВиК)
Светозара Тутуновића (Копаоничка) (ВиК)
Луковска (ВиК)
Чемерничка (В)
Косаничка
Винтерова (Дрварска)
Јасеновачка
Душана Милачића (Проломска)
Пасјачких партизана
V прилаз Симе Динића
Ратарска
Ливадска
Поповачка
Вожда Карађорђа
22. децембар
1300 каплара други прилаз (К)
Милоша Ђурића -III фаза (К)
Укупно Б1 ............................................ 16.700.000,00
Б1. ГРАДСКО ПОДРУЧЈЕ
Техничка припрема и опремање
Коловоз, тротоари и пот.зидови .......... 5.000.000,00
1.
2.
3.
XII српске бригаде – завршетак
Здравке Вучковић – завршетак
Милана Миличевића у П.Пољани
Б.2.
СЕОСКО ПОДРУЧЈЕ
На територији Општине Палилула налазе се следећа
села: Бербатово, Вукманово, Габровац, Горње Међурово,
Доње Власе, Доње Међурово, Крушце, Лалинац, Мрамор,
Мраморски поток, Село Бубањ и Чокот.
18
Путеви, потпорни зидови, водовод, канализација
и осветљење
Техничка припрема и опремање
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Бубањ село – канализација секундарна мрежа
Доње Међурово – канализација и наставак
водоводне мреже
Горње Међурово – канализација
Примарна мрежа кроз Мрамор и Крушце (В)
Габровац – наставак изградње водовода
(II и III висинска зона
Окретница у с. Доње Међурово
Укупно Б2 ............................................. 9.000.000,00
Укупно Б (Б1+Б2). .............................. 25.700.000,00
Ц.
ПРИПРЕМА ЗА ПОЧЕТАК ИЗГРАДЊЕ OБJEKATA
техничка припрема:
-
-
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
копија плана, поседовни лист и подземни катастар
услови за пројектовање и сагласности
локацијска дозвола
главни пројекат и техничка контрола
грађевинска дозвола
Косовска – тротоар поред ОТЦ-а
Габровачка река од Љ.Николића до Габр. пута
Новопројектована од ОС155 до ОС 156
Д. Поповића од Габр.пута до моста на Г. реци
Новопројектована-Планинска
Чарнојевића од В.Гојка до Рудничке
Веза Ул. Старца Вујадина и Ул. синд. станови
Примарна мрежа канализације кроз Мрамор и
Крушце са постројењем за пречишћавањем
отпадних вода – пројектна документација
Сердар Јола Пилетића – део од Глигорија Ђака до
Улице лужичких Срба
Ловачка – Н.село
Крајинска у П.Пољани
Новоградска са инфраструктуром
Горичка
Ул. Селичевица -6x25m
Ресавских јунака са окретницом– БНС + хабајући
Кованлучка III прилаз
Петра Аранђеловића – завршетак
Новопрој. изнад Ђ. Љубенковића – завршетак
Д.Туцовића од бенз.пумпе до ''Метроа'' са
прикључком на колектор (К)
Бабички одред (К)
Адмирала Гепарта (ВиК)
Жетелачка са прилазима (ВиК)
Потпорни зид у Ул. Васе Чарапића
Потпорни зид у Ул.Саве Петковића
Станоја Главаша III прилаз
Новопројектована иза зграда Вагреса у
Мокрањчевој – завршетак
имовинска припрема – прибављање земљишта:
-
-
информација о локацији за имовинско решавање
копија плана и поседовни лист
иницијатива ГЈП-у за јавни интерес
обезбеђење банк. гаранције и одлука о изградњи
иницијатива за експропријацију
27.
28.
29.
30.
31.
32.
Пећка Патријаршија
Станоја Главаша II прилаз
Жарка Јерковића
М.Ђурића I фаза (од Требињске до М.Обилића)
Горичка до Дебарске
Бубањска (објекат на траси)
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
Топлички партизански одред
Широке падине
Француска – прилаз
Жртава фашизма
Велокојастребачка прилаз
Топличка
Новопрој. од 1. јужног пр. до старог ауто пута
Веза Белопаланачке и Р. Софијанића
С. Главаша ка Б.одреду - део
Игманска део КП 6620/7
Његошева од Параћинске до Н. Гробља
Мирослава Антића
Момчила Гаврића
Јована Митића – Ђорђа
Новопрој. од Р.Ј.Сеље до Великојастребачке
С. Никшића-Лале
Новопројектована изнад М.Црњанског
Улица кроз парк Расадник
Десни прилаз Ул.Р.Софијанића испод
Ул.шпанских бораца
Чича Илије Станојевића
Борачка
Добродолска
Новопр. од чича Илије Станојевића до Борачке
Пијаца у Новом селу
Новопрој.(П.Пољана) Т33-Т29-Т23 – Жетелачка
(асфалтирано – имов. припрема)
имовинска припрема – провођење промена:
-
провођење промена кроз катастарски операт
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
Н.Село – саобр. од ТПО до старог ауто пута
Бубањска од Требињске до Милоша Ђурића
III прилаз Кованлучкој
Бубањска долина - наставак
Габр. река од Љ.Николића до Хиландарске
Адмирала Гепарта
Палилулска
1300 каплара - део
Шумарска - продужетак
Јужни булевар од Хероја Поп-Миће до Б.Јекића
Ивана Косанчића (Д.Вис)
Делијски вис
9.мај веза до ЕИ
Мокрањчева VI прилаз
Кованлучка – почетак
Ратка Софијанића од Шпанских бораца
Петра Велебита до Планинске
Новопрој. од Б.одреда (ОС 108-173)
Др Саве Петровића (раније 29.новембар-Н.село)
Белопаланачка (део)
М.Црњанског од Дурмиторске доД.Миловановића
Чемерничка
Станоја Главаша – наставак од ОС 126 до ОС 289
(одрађен терен на регулацији)
Генерала Милана Ђорђевића
Ртањска и Расињска - 170 м
Луковска
Косаничка
Веза П.Коњовића и С.Пенезића Крцуна
Гаџинханска
Проломска
Калач Брдо од Ј.Дучића до Дурмиторске
Милана Топлице (нова парцелација код бр.14)
Марка Јовановића од асфалта до саобр.''2''
Бубањски хероји
Милоша Ђурића III фаза
Бубањска долина – прилаз
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
19
94.
Новопројектована од Светолика Ранковића ОС
1023-ОС 1188 (ПГР ''Палилула'')
имовинска припрема – прибављање
документације за регулацију:
-
копија плана
услови са елементима за обележавање регулације
јавна набавка и уговарање теренских геод.радова
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
II веза Танасија Михајловића и П. Коњовића
Брестовачка
Габровачки пут
Ђорђа Љубинковића
Горичка од Дебарске до Његошеве
Бабичког одреда до влашког пута
Д. Поповића од Трга Н.Дражића до А.Цесарца
Саве Петковића код бунара
Новопројектована – веза М.Јовановић (од краја
асфалта) до Кованлучке ОС 31
Кнежичка од ОС 145 до ОС 148
Новопрој. од ОС 143 до ОС 169 РП ''Л.Стена''
Новопрој. од ОС 144 до ОС 170 РП ''Л.Стена''
Новопрој. од ОС 133-164-167 РП ''Л.Стена''
Др.Младена Стојановића
Кованлучка
Новопројектована (П.Пољана) Т33-Т62-Т63
Насеље Суви До водоводна мрежа (завршетак),
пумпна станица и резервоар II в.з.
Зелена
Душка Тасковића
Медошевачка у Новом селу
Крајинска
Мокрањчева – наставак од ''Вагрес''-ових зграда
Новопројектована испод игралишта у П.Пољани
Колско-пешачка веза између улица
Станоја Главаша и Бабичког одреда
Новопрој. код ''Антене'' (прилаз Б.одреда)
Мерошинска – прилаз из Малојастребачке
Игманска-реконструкција (коловоз је од коцке)
Дурмиторска
Саобраћајница ''2'' (по ободу Н.Гробља)
Црногорска у насељу Суви До
Новопројектована од ОС 26 поред Габровачке
реке низводно 200м
Марка Јовановића – од ОШ Коле Рашић до
Кованлучке -600м
Марка Јовановића - прилаз I и II
Мокрањчева – наставак до Г. пута од Видиковца
Станоја Главаша – наставак од ОС 289 до ОС 364
Јужна обилазница од Кованлучке до Баб. одреда
Новопројектована од Мокрањчеве (''ВАГРЕС''-ове
зграде) до Бабичког одреда
Новопројектована од Калач брдо до Дурмиторске
од ОС 1195 до 1204 (ПГР Палилула I фаза)
Новопројектована од Калач брдо до Дурмиторске
од ОС 1192 до 908 (ПГР Палилула I фаза
Новопројектована јужно од Улице Хиландарски
метох (код стам. зграда) (ПГР Палилула II фаза
Марка Јовановића од краја асфалта до саобр. ''2''
(потребна нова парцелација по ПГР)
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
II 2.5.
A.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
НАСТАВАК ИЗГРАДЊЕ ЗАПОЧЕТИХ ОБЈЕКАТА И
СЕРВИСИРАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ОБАВЕЗА ИЗ 2013.
ГОДИНЕ И РАНИЈЕ
Лошињска
Чајничка-завршетак радова
Новоприојектована од Дунавске до
Рујничке V прилаз
Лошињска – завршетак
Повезивање водоводне мреже у
прстен - ради ЈКП "Наисус"
Уговорне обавезе децембра 2014.г.
Укупно А ................................................ 3.199.731.49
Б.
ПОЧЕТАК ИЗГРАДЊЕ НОВИХ ОБЈЕКАТА
Поступак изградње нових објеката обухвата:
9. Јавне набавке, уговарање, грађевинска дозвола и
пријава радова
10. Извођење радова
11. Технички преглед
12. Употребна дозвола, укњижење и таксе
Б1. ГРАДСКО ПОДРУЧЈЕ
Техничка припрема и опремање
Коловоз, тротоари .............................. 4.000.000,00
1.
2.
3.
Бојана Васиљковића (Бохињска) – завршетак
Веселина Крајачића
Апатинска 50м - завршетак
Водовод и канализација ...................... 8.000.000,00
4.
5.
6.
7.
Повезивање и превезивање водоводне и
канализационе мреже - ради ЈКП „Наисус“ Ниш
Реконструкција водоводних и канализационих
мрежа у склопу реконструкције и изградње
градских саобраћајница
Хварска (ВиК)
Реконструкција водоводне мреже улица у нас.
„Шљака“
Укупно Б1. ........................................... 12.000.000,00
Б2. СЕОСКО ПОДРУЧЈЕ
На територији Општине Црвени Крст налазе се следећа
села: Берчинац, Веле Поље, Вртиште, Горња Топоница,
Горња Трнава, Горњи Комрен, Доња Топоница, Доња
Трнава, Кравље, Лесковик, Мезграја, Миљковац,
Палиграце, Паљина, Поповац, Рујник, Сечаница, Суповац,
Трупале, Хум и Чамурлија.
Путеви, потпорни зидови, водовод,
канализација и осветљење
Техничка припрема и опремање
Укупно Ц .............................................. 1.000.000,00
1.
2.
3.
4.
5.
УКУПНО II 2.4. ........................... 37.200.000,00
6.
135.
ОПШТИНА ЦРВЕНИ КРСТ
7.
8.
Горњи Комрен (К) наставак изградње
Поповац (К) – наставак изградње
Поповац (В) – завршетак Ул. Бориса Кидрича
Бања ''Топило'' (В) пумпна станица
Сечаница (В) - санација, каптажа и резервоара
постојећег сеоског водовода.
Водоводни ситем ''ВРЕЛО'' (радови на
модернизацији ситема у функцији предаје ЈКП
''Наисус“)
Трупале – саобраћајница одмориште тип 2
Вртиште - саобраћајница
20
9.
Локација новог резервоара у селу Хум (према ПГР
Ц.Крст II фаза)
Укупно Б2. ........................................... 11.000.000,00
Укупно Б (Б1+Б2). .............................. 23.000.000,00
Ц.
ПРИПРЕМА ЗА ПОЧЕТАК ИЗГРАДЊЕ OБJEKATA
Ц. - ГРАДСКО ПОДРУЧЈЕ -
техничка припрема:
-
копија плана, поседовни лист и подземни катастар
услови за пројектовање и сагласности
локацијска дозвола
главни пројекат и техничка контрола
грађевинска дозвола
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Мије Орешког
Дреновачка
Рујничка V прилаз (Апатинска)
Брезовачка
Височка
Хварска
Дамјана Милетића
Вељка Марковића
Хумски прилаз код стругаре
Милана Тошића Луна
Његошева (Медошевац)
Црногорска (Медошевац)
Бошко Буха (Медошевац)
Аеродромска (Медошевац)
Ђука Динић (Медошевац)
Хум - израда ГП водоводне мреже целог насеља
Сечаница - Израда ГП вод. мреже целог насеља
Чамурлија - Гл.пројекат канализације
Хум – Гл.пројекат канализације
Сарајевска од Бул.12.феб. до Аеродрома (К)
Новопројектована поред пруге од Хумске до
Бул.Н.Тесла (АК)
Бања ''Топило'' – израда одговарајуће
планске документације за локацију
постројења за пречишћавање
употребљених вода насеља
Трупале (К) обезбеђење ГП
Вртиште (К) обезбеђење ГП
Чамурлија (К) обезбеђење ГП
Бања ''Топило'' (В) резервоар
22.
23.
24.
25.
26.
имовинска припрема – прибављање земљишта:
-
информација о локацији за имовинско решавање
копија плана и поседовни лист
иницијатива ГЈП-у за јавни интерес
обезбеђење банк. гаранције и одлука о изградњи
иницијатива за експропријацију
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
Овчарска
Ратарска (Д.Комрен)
Трновачка
Веза улице 25.мај и Б.Бјеговића
Горче Костића
Пријепољска
Жарка Вучковића (раније Дунавска)
Баштованска
Веза Сокобањске са Јужном сер. саобраћајницом
Горичка
имовинска припрема – провођење промена:
-
провођење промена кроз катастарски операт
37.
38.
39.
40.
41.
42.
Јеличка
Чамурлијска
Прилаз Бул. 12.фебруар иза Чамурлијске
Бованска
Овчепољска поред Нишаве
Ђуке Динић од ОС 55 до ОС 85 (Медошевац)
имовинска припрема – прибављање
документације за регулацију:
-
копија плана
услови са елементима за обележавање регулације
јавна набавка и уговарање теренских геод.радова
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
Веза Данила Киша са Прибојском
Биоковска
Веза Дамјана Милетића и Велепољске
8. март – према мосту за ОШ
Овчепољска од Брегалничке до Херцеговачке
Пешачка веза Улице 25. Мај са пасарелом
Веза Д.Милетића са М.Тошића
Вукадина Стевановића
Брестовачка
Грделичка
Соколска
Кабларска
Сечаничка
Симе Милутиновића – Сарајлије
Мојковачка
Лабска
Новопројектована изнад Велепољске
Парк пријатељства (Првомајска) (Медошевац)
Паљинска
Моравска – наставак
Драгољуба Ристића од Ваљевске до Лајковачке
Ваљевска са прилазима
Веза 45.дивизије са Плавском
7. јули (Медошевац)
Нишавске градине (Нишавска) (Медошевац)
Пролетерска (Медошевац)
Ивана Крстића – Белог
Јастребачка
Вељка Влаховића
Светозара Марковића
Богдан Благојевић
Поповачка од Трга републике
Јове Недина
Јабланичка
Лебанска
Прилази Матејевачкој улици
Хумска прилаз
Новопројектована изнад Бомбашке улице
Прибојска од Инж.Бирвиша до Ак.Ђ.Лазаревића
Новопројектована од Блачке (од Т148 до Т149)
М.Тита (Т124-Т127) лево и десно са ''Т'' краком
Новопројектована од Височке до Варваринске
Прилази Овчепољској (К)
Градскопољска – прилаз
Сарајевска од Аеродрома до Бул.12.фебруар
Саобраћајница поред цркве Св.Илије са западне
стране (прилаз из Ул.младости)
21
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
Ободне и попречне саобраћајнице у блоковима
А2-1 и А2-2 и саобраћајница од ОС108 до ОС155
у складу са ПДР целина А2, Б2, В, Г, Д и Ђ у
нас. Београд мала у Нишу (''Шљака'' – дренажа)
Лајковачка
Младости
Гочка
Трудбеничка
Веза Данила Киша и Трудбеничке
Зејтинличка
Сјеничка
Тутинска
45. дивизије
Ситничка
Мердарска
Апатинска
Варваринска
Хумска I прилаз
Колашинска
Ул. новопрој. између Теслићке и А. Стојановића
Горче Костића – од Ул.45. Дивизије до Плавске
Ул.25 мај
Суповачка – нас. ''Шљака''
Липовачка – нас. ''Шљака''
Бујмирска – нас. ''Шљака''
Славише Цекића– нас. ''Шљака''
Ложионичка – нас. ''Шљака''
Бољевачка – Београд мала
Сокобањска
Саве Ковачевића – Медошевац
29. новембар – Поповац
Јужни прилази Улици паљинској до јужне везне
саобраћајнице до Глоговачке улице
Источнопољска
Укупно Ц ................................................ 1.000.000,00
УКУПНО II 2.5. ................................... 27.199.731,49
РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЗА СЕКУНДАРНУ МРЕЖУ:
УКУПНО II 2 А (1-5) .......................... 38.619.730,31
УКУПНО II 2 Б (1-5) .......................... 94.700.000,00
УКУПНО II 2 Ц (1-5) ............................ 5.000.000,00
УКУПНО II 2 (1-5) ............................ 138.319.730,31
III
ТРОШКОВИ ИНЖЕЊЕРИНГА ПРОГРАМА
Трошкови инжeњеринга Програма, односно трошкови
Дирекције за изградњу града Ниша на припреми и
реализацији Програма дати су кроз Одлуку о Буџету
Града Ниша за 2015. годину.
IV
ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈЕ
ПРОГРАМА
Финансијски план Програма уређивања је заснован на и
у складу je са:
− Законом о буџетском систему (''Сл. гласник РС'' бр.
54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 и
108/13)
− Програмом уређивања грађевинског земљишта са
финансијским планом за 2015. годину
Финансијски план је заснован на принципима
уравнотежења прихода и расхода, финансирања
програмских задатака из реалних извора, реализације
прихода у нивоу планираног наплатног задатка по свим
изворима финансирања и у динамици која обезбеђује
планирано
извршење
програмских
задатака
и
реализацији расхода по утврђеним приоритетима на
готовинским основама до нивоа реализованих прихода,
уз могућност пренамене средстава с једне позиције на
другу у оквиру исте економске класифукације.
У циљу обезбеђивања материјалних услова за
реализацију Програма, ефикасне реализације и
рационалног финансирања инвестиционих пројеката,
финансијско пословање у 2015. години обављаће се под
следећим условима:
1.
Набавку добара, услуга и радова вршити у складу
са одредбама Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник
РС'' бр. 124/12)
2.
Уколико прилив средстава то омогућује, приликом
уговарања
радова
са
извођачима
предвидети
авансирање набавке материјала, опреме и радова у
циљу фиксирања цена и благовременог обезбеђивања
материјала и енергената, у релативном обиму и уз
услове предвиђене Одлуком о Буџету града Ниша за
2015. годину.
Финансијским планом за 2015. годину планирани су
укупни приходи и примања, односно укупни и издаци у
износу од 470.000.000,00 динара. Приходи и
примања су планирани по изворимa средстава, а и
издаци
по
наменама
из
Програма,
изворима
финансирања и економској класификацији.
ПРИХОДИ
РЕКАПИТУЛАЦИЈА
УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
УКУПНО II 1 ..................................... 261.680.269,69
УКУПНО II 2 ..................................... 138.319.730,31
УКУПНО II ........................................ 400.000.000,00
СВЕГА
I + II ........................... 470.000.000,00
Финансијским планом за 2015. годину планирани су
укупни приходи буџетских средстава у износу од
470.000.000,00 динара и то:
1. Апропријација из Одлуке о Буџету за
2015. годину за Стратешко, просторно и
урбанистичко планирање .............. 70.000.000,00 дин.
2. Апропријација из Одлуке о Буџету за
2015. годину за Уређење грађевинског
земљишта .................................... 400.000.000,00 дин.
22
ИЗДАЦИ
ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ ЗА 2015. ГОДИНУ
Финансијским планом за 2015. годину планирани су и
издаци у укупном износу од 470.000.000,00 динара,
односно у висини планираних прихода и примања.
Издаци су планирани по изворима финансирања, по
врстама објеката из Програма, као и по економским
класификацијама утврђеним законским прописима и
Одлуком о Буџету Града Ниша, а делом су планирана и
по територијалној припадности.
Ред.
број
При планирању улагања, односно издатака,
дошло се до:
ƒ Стратешког,
просторног
и
урбанистичког
планирања
–
прибављање
урбанистичке
документације у износу од 70.000.000,00 дин.
-
II
Уређивање грађевинског земљишта у износу од
400.000.000,00 дин.
I
II
Стратешко
просторно и
урбанистичко
планирање
Уређивање
грађевинског
земљишта
261.680.269,69
II 2.
Секлундарна мрежа
138.319.730,31
II 2.1.
Општина Медијана
15.385.155,52
II 2.2.
Општина Нишка Бања
24.601.176,12
II 2.3.
Општина Пантелеј
33.933.667,18
II 2.4.
Општина Палилула
37.200.000,00
II 2.5.
Општина Црвени Крст
27.199.731,49
УКУПНИ ИЗДАЦИ
470.000.000,00
470.000.000,00
3.
Реализација овог Програма
динамичким плановима.
4.
Приоритет у реализацији позиција Програма
имаће области према следећем редоследу:
наставак изградње започетих објеката и
сервисирање финансијских обавеза на њима
извршење обавеза према инвеститорима који
су испунили обавезу плаћања накнаде за
уређивање градског грађевинског земљишта
израда документације
имовинска припрема
изградња
недостајуће
комуналне
инфраструктуте у постојећим насељима
изградња објеката магистралне и примарне
мреже инфраструктуре
5.
Обавезе по овом Програму могу се преузимати
само до износа планираних и остварених
средстава за поједине намене предвиђене
Програмом.
6.
У случају да за реализацију појединих позиција из
Програма не буду искоришћена планирана
средства, могућа је пренамена дела тих средстава
на друге позиције из Програма, у оквиру исте
економске класификације, а за које су планирана
средства недовољна и то у износу до 5%
планираних средстава за ту позицију.
400.000.000,00
Капиталне инвестиције
400.000.000,00
Носиоци
појединих
стручних
послова
за
реализацију су ЈП Завод за урбанизам Ниш, РГЗ
Служба за катастар непокретности Ниш, ЈКП
„Наисус“ Ниш, ЈКП „Горица“ Ниш, надлежне
градске управе и остали учесници на реализацији
Програма изабраних на основу Закона о јавним
набавкама.
70.000.000,00
II 1.
2.
Апропријација из Одлуке о
Буџету за 2015. годину
за Уређење грађевинског
земљишта
2.
ПЛАНИРАНИ ИЗДАЦИ ЗА 2015. ГОДИНУ
Област
70.000.000,00
Основни
носилац
организације
извршења
Програма је ЈП Дирекција за изградњу града
Ниша (у даљем тексту: Дирекција). Да би се
Програм што ефикасније реализовао, сарадњом
свих
надлежних
органа,
уз
поштовање
прописаних процедура, обезбедити ефикасан
трансфер средства.
УКУПНА УЛАГАЊА ................ 470.000.000,00
Пог.
1.
Апропријација из Одлуке о
Буџету за 2015. годину за
Стратешко, просторно и
урбанистичко планирање
1.
ПРЕГЛЕД УЛАГАЊА У 2015. ГОД.
Стратешко просторно и урбанистичко планирање
у износу од 70.000.000,00 дин.
БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ
МЕРЕ И ПРИНЦИПИ
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА
Површина јавне намене градских општина
- секундарна мрежа у износу од
138.319.730,31 динара
I
ПЛАН ЗА 2015.
I
УКУПНИ ПРИХОДИ
ƒ Уређивања грађевинског земљишта у износу од
400.000.000,00 динара и то:
- Површине јавне намене – капиталне
инвестиције у износу од 261.680.269,69
динара
ПРИХОДИ ПО ИЗВОРИМА
дефинисаће
се
23
7.
Уколико се прилив средстава остварује у мањем
обиму од планираног, сразмерно ће се смањити и
планирани физички обим Програма.
8.
Градоначелник, или лице које он овласти,
покреће иницијативу за реализацију позиција
Програма уређивања грађевинског земљишта са
финансијским планом за 2015. годину.
Иницијатива из претходног става покреће се на
основу захтева Дирекције и ресорне градске
управе надлежне за послове реализације
Програма
уређивања,
који
се
упућује
градоначелнику.
Пошто
је
од
стране
Градоначелника, или лица које он овласти,
покренута иницијатива, Дирекција се обраћа
Управи за финансије, изворне приходе локалне
самоуправе и јавне набавке за спровођење јавне
набавке.
9.
О извршењу Програма Дирекција ће према
потреби извештавати надлежне градске органе, а
по истеку године поднети извештај Скупштини
града.
10.
У случају да се до краја 2015. године не донесе
Програм уређивања грађевинског земљишта и
изградње са финансијским планом за 2016.
годину,
до доношења Програма створене
финансијске обавезе из Програма за 2015. годину
могу се преузимати и плаћати до нивоа
планираних средстава Програма за 2015. годину,
а исте садржаће се у Програму за 2016. годину.
11.
Овај Програм објавиће се у Службеном листу
града Ниша.
Број:
________________
У Нишу: ________________
СКУПШТИНА ГРАДА НИША
ПРЕДСЕДНИК
Проф.др Миле Илић
24
Download

програм уређивања 2015 - Дирекција за изградњу града Ниша