Centr um
kvality
bydlení
vý r oční z pr áv a
2012
Centrum kvality bydlení je platforma pro výzkum bydlení a městského prostředí, s cílem vytvoření
odborného zázemí oboru architektury a urbanismu a navázání spolupráce mezi architekty a dalšími
odborníky souvisejících oborů. Usiluje o rozvoj obecného vnímání kvality bydlení jako významné
společenské hodnoty. Chce pomoci budovat povědomí o tom, co je standardem kvalitního návrhu
obytného prostředí a pozitivně tak ovlivňovat jeho podobu.Centrum kvality bydlení se snaží oslovovat
architekty, stavebníky, developery, správce a provozovatele staveb pro bydlení, veřejnou správu i
běžné uživatele.
Centrum kvality bydlení jako expertní sdružení nabízí odbornou pomoc v oblasti bytové výstavby
a tvorby městského prostředí: poskytuje zkušenosti z vlastního základního výzkumu, využití
dlouhodobého sběru dat a referencí v oblasti bydlení.
Občanské sdružení Centrum kvality Bydlení vzniklo v souladu se zákonem o sdružování občanů
č. 83/99 Sb. v roce 2010. Registrace u Ministerstva vnitra ČR byla provedena pod č. j.: VS/1 –
1/80991/10 - R ze dne 19. srpna 2010. Má přidělené identifikační číslo 22858547.
Sídlo sdružení: Slezská 1454, 130 00 Praha 3.
Slezská 1454, 130 00 Praha 3, kancelář: Thákurova 9, 166 34 Praha 6, IČO 228 585 47, e-mail: [email protected], www.cekb.cz
1. Centrum kvality bydlení
1.1. Smysl, účel, poslání
Motivem založení sdružení byla neexistence relevantního výzkumného pracoviště, které by se
soustavně zabývalo tématikou bydlení z pohledu architektury. Částečně tuto činnost doposud
zajišťovala pedagogicko-výzkumná pracoviště vysokých škol, avšak v neodpovídajícím rozsahu.
Smyslem výzkumného pracoviště je vytvářet odborné zázemí oboru architektury, urbanismu a
prostorového plánování. Cílem činnosti sdružení CKB je posílit spojení výzkumu s výukou, s
praktikujícími odborníky i orgány veřejné správy a zaměřit se na otázky architektury a urbanismu v
širších kulturně-civilizačních souvislostech prostorového vývoje obcí, regionu a státu.
1.2. Historie
Sdružení bylo oficiálně založeno v červenci 2010 Michalem Kohoutem, Jiřím Plosem a Davidem
Tichým, jako platforma pro rozvoj a prezentaci výzkumu bydlení v architektuře, s cílem propojení
a navázání spolupráce mezi architekty a dalšími odborníky souvisejících oborů, zabývajícími se
vývojem tohoto fenoménu v teorii i praxi.
Výzkumu se věnujeme více než 10 let, naše první pokusy o založení podobného pracoviště sahají
do roku 1999, kdy existovala představa jej provozovat v rámci Fakulty architektury jako pracoviště
pro studenty doktorandského studia. Neexistující zpětná vazba a nulová poptávka po podobných
informacích vedly k prověřování konceptů bydlení pouze v praktické rovině v rámci architektonické
praxe, konkrétně společně v kanceláři Jiran Kohout architekti, která byla na stavby pro bydlení
zaměřena.
S dokončením disertační práce Davida Tichého „Koncept skupinového bydlení“ v roce 2005 se v
architektonické kanceláři Jiran Kohout architekti začínáme výzkumu bydlení věnovat systematicky.
K tomuto účelu vzniká pracovní skupina architektů, která kromě jednotlivých výzkumných témat
připravuje např. i přednášky o bydlení pro výuku na Fakultě architektury ČVUT.
Na podzim 2010 se sdružením začínají spolupracovat oslovení významní čeští architekti.Na začátku
roku 2011 začíná mezioborová spolupráce s dalšími specialisty v oblasti bydlení.
1.3. Základní cíle
- zlepšování kvality života prostřednictvím výzkumu a návrhu vhodných forem bydlení
- rozvoj a prezentace výzkumu bydlení v architektuře, s cílem propojení a navázání spolupráce mezi
architekty a dalšími odborníky souvisejících oborů.
- shromaždování, třídění a poskytování údajů relevantních pro návrh kvalitních bytových staveb a
sídel
- kromě architektury staveb zaměření i na souvislosti psychosociální, filosofické, sociologické,
politické, právní, hospodářské, statistické atd.
- diskuse a vzdělávání v oblasti bydlení
- navázat na tradice výzkumné činnosti v této oblasti v ČR (VÚVA, ČSVA, Sociální fragment bydlení
atd.) a přispět ke zvýšení úrovně veřejné debaty na téma bydlení
Slezská 1454, 130 00 Praha 3, kancelář: Thákurova 9, 166 34 Praha 6, IČO 228 585 47, e-mail: [email protected], www.cekb.cz
1.4 Okruhy činností
Výzkum
- základní výzkum v oblasti bydlení
- shromaždování, třídění a interpretace informací z oblasti bydlení se zaměřením na údaje relevantní
pro tvorbu a užívání obytného prostředí
- mezioborová spolupráce s architekty, urbanisty, územními plánovači, stavebními inženýry,
sociology, demografy, ekology, filosofy, přírodovědci, ekonomy, politiky a veřejnou správou
- seznamování se s novými relevantními výsledky tvorby a výzkumu v oblasti bydlení doma i v
zahraničí (především Evropa a Severní Amerika)
- spolupráce s domácími organizacemi činnými v oblasti kvality a výuky bydlení (FA ČVUT a další
VŠ, výzkumná a odborná pracoviště, profesní organizace)
- mezinárodní spolupráce v rozsahu a obsahu předmětného působení, převzetí sítě kontaktu
dosavadního ústavu s vládními a nevládními organizacemi, které se zabývají architekturou,
urbanismem a prostorovým plánováním (EU-ACE,UIA, ENHR, IFHP, CIB etc.)
Vzdělávání
- pořádání přednášek, seminářů, konferencí a výstav s danou problematikou
- ediční činnost, správa webových stránek
- výuka v oblasti bydlení se zaměřením na laickou i odbornou veřejnost (uživatelé, iniciativy,
neziskový sektor; politici, architekti, developeři atd.) a studenty architektury v řádném i doktorském
studiu
- provoz výzkumného, informačního a dokumentačního střediska architektury, urbanismu a
prostorového plánování, včetně příruční knihovny bydlení, modemového napojení na databázové a
knihovní systémy tuzemské i zahraniční, zejména propojení s datovými bázemi ostatních výzkumných
a školských pracovišť
Poradenství
- odborná pomoc právnickým i fyzickým osobám činným ve sféře architektury, urbanismu a
prostorového plánování (např. projekční organizace, developerské organizace, občanská sdružení
atd.)
- odborná pomoc veřejným institucím, profesním organizacím a sdružením činným ve sféře
architektury, urbanismu a prostorového plánování (např. ČKA, CKAIT, AVÚP, MMR, MH, MŽP, MPSV,
MK, MZm, atd.)
Slezská 1454, 130 00 Praha 3, kancelář: Thákurova 9, 166 34 Praha 6, IČO 228 585 47, e-mail: [email protected], www.cekb.cz
2. Lidé
Doc. Ing. arch. Michal Kohout
architekt, urbanista
člen výboru, člen sdružení, koordinátor výzkumných projektů
Po ukončení studia na FA ČVUT (1988) organizoval doškolovací kurzy pro mladé architekty. V době
popřevratové vyučoval na/se svojí alma mater v ateliéru A. Šrámkové. Od roku 2007 vede na FA
ČVUT ateliér (s D. Tichým) a výuku programu soubory staveb na ústavu urbanismu, od roku 2011
vede ústav nauky o budovách. Mezi lety 1995 a 2011 společná kancelář se Z. Jiranem (Jiran Kohout
architekti), od roku 2012 kancelář UNIT architekti. V posledních letech se věnuje převážně stavbám
pro bydlení a urbanismu a to formou návrhu, výuky i výzkumu. Je spoluzakladatel Centra kvality
bydlení (2010, spolu s D. Tichým a J. Plosem).
Pracuje rovněž v nakladatelství Zlatý řez, kde spoluedituje stejnojmenný časopis a řadu průvodců po
moderní architektuře České republiky (Praha, 1995 a Morava a Slezsko, 2005). V roce 2002 editoval
Ročenku české architektury, jejíž předmluva Veřejné důvěrnosti byla zařazena do sborníku kritických
textů o evropské architektuře „looking at european architecture: a critical view“ (2008, CIVA).
PhDr. JUDr. Jiří Plos
právník, teoretik architektury
člen výboru, člen sdružení
Právník, teoretik a pedagog. V roce 1976 absolvoval na Právnické fakultě UK v Praze v oboru
mezinárodní právo veřejné a soukromé. 1985 absolvoval na Filosofické fakultě UK v Praze v oboru
teorie a dějiny výtvarného umění a estetiky, zaměření na dějiny a teorie architektury. Během let 1977
– 1990 pracoval jako odborný pracovník Uměleckoprůmyslového muzea v Praze, 1990 – 1994 jako
vědecko- výzkumný pracovník Výzkumného ústavu výstavby a architektury (obor teorie architektury
a urbanismu, prostorového/územního plánování), teorie práva a legislativa v uvedené sféře (VÚVA),
1992 – 1994 pracoval jako ředitel ústavu. Od r. 1993 do r. 2005 působil jako ředitel Kanceláře a
sekretář České komory architektů, od roku 2005 jen jako sekretář ČKA. Od roku 1995 až dosud
vyučuje na školách: externě na FA ČVUT Praha obor právo, dějiny urbanismu, na FUA TU Liberec
obor právo a obor stavba měst, na AVU Praha teorii architektury a právo.
Prof. Ing. arch. Jaroslav Šafer
architekt
člen sdružení
Jaroslav Šafer se vrátil do České republiky v roce 1991 po 19-ti letém pobytu v Anglii a Austrálii, kde
pracoval jako ředitel designu renomované australské architektonické kanceláře. V roce 1992 byl
jmenován řádným profesorem v oboru architektonická tvorba na ČVUT Praha.
V roce 1971 absolvoval fakultu architektury ČVUT v Praze, poté studoval na Akademii výtvarného
umění v Praze a Polytechnic of Central London. Je členem ČKA od 1993 a od roku 1980 Royal
Institute of British Architects RIBA. Mezi lety 1992 – 2000 vedl katedru architektonické tvorby na FA
ČVUT, mezi lety 1984 – 1990 vyučoval také na univerzitě v Melbourne. Pracoval v architektonických
kancelářích A13, Robert Matthew Architects London, Payette Associates Boston, Daryl Jackson
Architects Melbourne. Roku 1994 zakládá kancelář Šafer Hájek Architekti, kde působí dodnes.
Slezská 1454, 130 00 Praha 3, kancelář: Thákurova 9, 166 34 Praha 6, IČO 228 585 47, e-mail: [email protected], www.cekb.cz
Ing. arch. Boris Redčenkov
architekt
člen sdružení
V roce 1994 absolvoval studium na FA ČVUT v ateliéru prof. Lábuse. Po absolvování fakulty založil v
Chebu v roce 1994 spolu s Prokopem Tomáškem (1969) sdružení Atelier 69 – architekti. V roce 1997
tým doplnil architekt Jaroslav Wertig (1969). Dnes má atelier za sebou několik desítek úspěšných
realizací ve všech oborech architektonické tvorby. Kromě tvůrčí architektonické činnosti se věnuje
i přednáškové a pedagogické činnosti. Od roku 2010 je členem pedagogického sboru soukromé
architektonické vysoké školy Architectural Institute Prague (ARCHIP), působí též jako organizátor a
pedagog mezinárodního workshopu krajinotvorby Libá krajina (2008, 2009, 2010).
V souvislosti s realizací obytného souboru Villa Park Strahov se působiště atelieru A69 - architekti v
roce 2000 rozšířilo o kancelář v Praze a pracovní kolektiv o nové spolupracovníky. V roce 2003 bylo
sdružení Atelier 69 – architekti transformováno ve společnost A69-architekti, s.r.o.
Ing. arch. David Tichý, PhD.
architekt
člen výboru, člen sdružení, koordinátor výzkumných projektů
Architekt a teoretik architektury. Po dvouletém působení mezi roky 1987 – 1989 na Stavební fakultě
ČVUT začal studia na Fakultě architektury, kterou absolvoval u prof. Aleny Šrámkové v roce 1996. V
letech 1996 až 2005 studoval doktorandský program teorie architektury na FA ČVUT se zaměřením
na mezigenerační koncepty bydlení. Za disertační práci „Koncept skupinového bydlení“ získal v rámci
ČVUT cenu rektora. V roce 1998 působil na téže fakultě jako asistent v ateliéru arch. Jeníčka a od
roku 2007 učí ve společném ateliéru spolu s Michalem Kohoutem.
Spoluzakladatel Spolku posluchačů architektury, pracoval ve Studiu VM Vlada Miluniče (1992-1994),
v Architekturbüro Ivan Považan – Frankfurt am Main (1993, 1994), v Architekturbüro Peter Lanz München (1995), ve studiu MŠAA Michala Šrámka (1996), spolupracoval s Martinem Roubíkem
a Reginou Loukotovou (1998), pracoval pro Dune Corporation (1999) a mezi lety 2000 a 2011
spolupracoval s atelierem Jiran Kohout architekti (více než 50 projektů). Od roku 2012 je společníkem
architektonické kanceláře UNIT architekti. Je spoluzakladatel Centra kvality bydlení (2010, spolu s M.
Kohoutem a J. Plosem). Ve své architektonické praxi se orientuje převážně na stavby pro bydlení,
ve kterých na ose výzkum-škola-praxe rozvíjí téma obytnosti a “společenského konceptu“ bydlení.
Přednáší na konferencích a publikuje v odborných časopisech
Ing. arch. Filip Tittl
architekt, urbanista
koordinátor výzkumných projektů
Filip Tittl je architekt, urbanista a teoretik architektury. Studoval na fakultě architektury ČVUT v Praze
a na TUe v Eindhovenu v Nizozemí. Jeho závěrečná práce byla vybrána jako nejlepší diplomní
projekt v České republice v roce 2010 a nominována na cenu Archiprix. V roce 2011 byl pozván na
mezinárodní workshop na MIT v Bostnu, jehož tématem byla vize pro budoucí New York.
Spolupracoval s řadou architektonických kanceláří v Praze, pracoval v MVRDV v Rotterdamu. Od
roku 2012 je společníkem architektonické kanceláře UNIT architekti.
Slezská 1454, 130 00 Praha 3, kancelář: Thákurova 9, 166 34 Praha 6, IČO 228 585 47, e-mail: [email protected], www.cekb.cz
Ing. arch. Petr Hlaváček
architekt
přidružený člen sdružení
V roce 1985 absolvoval FA ČVUT v Praze. 1987 – 1991 PÚ VHMP Atelier ALFA – atelier Ing. arch.
Machonina. 1993 hostující profesor University of Michigan College of Architecture. 1991 – 2008
architektonická kancelář R. U. A. (s Ing. arch. Hanou Seho-Münzovou). 1990 – 2010 pedagogická
činnost FA ČVUT, 2010 proděkan pro rozvoj na Fakultě architektury ČVUT, atelier Architekti
HeadHand s.r.o.
Mgr. Ing. Martin Lux, PhD.
ekonom, sociolog
přidružený člen sdružení
Martin Lux vystudoval ekonomii na Fakultě mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické
a sociologii na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Od roku 1998 pracuje jako vědecký
pracovník v oddělení Ekonomické sociologie Sociologického ústavu AV ČR, od roku 2000 vede
tým Socioekonomie bydlení. Zaměřuje se zejména na problematiku sociálního bydlení, nákladů
na bydlení, mezinárodní komparaci nástrojů bytové politiky; realizuje šetření zaměřená na postoje
českých občanů k bydlení a bytové politice. Je členem evropské sítě výzkumníků bydlení (European
Network for Housing Research), konzultantem Ekonomické komise pro Evropu OSN, Ministerstva pro
místní rozvoj a Útvaru rozvoje hl. města Prahy
Ing. arch. Mikoláš Bělík
architekt
přidružený člen sdružení
Absolvoval FA ČVUT v Praze v roce 1987. Působil pedagogicky na FA ČVUT 1995 – 2003, snaha
o propagaci FengShui a VaastuShastra a jejich zpřístupnění studentům a pedagogům. Studium
FengShui u Rogera Greena (AU) na Evropské škole FengShui v Praze 2000 – 2005 a u Roberta
Graye (UK) na FengShui Academy Baxton. Studium VaastuShastra u SashikalyAnanth (Indie) 2001
– 2003 v ČR, Francii a Indii. Studijní cesty a pobyty v Indii (1996, 2000, 2002, 2003 ) a Hong Kongu
(2007). Ve své praxi pracuje pro českou a mezinárodní klientelu.
Ing. arch. Václav Škarda
architekt
přidružený člen sdružení
V roce 1997 absolvoval Fakultu architektury ČVUT v ateliéru prof. Ladislava Lábuse. V roce 1999
založil s Jiřím Poláčkem v Praze architektonickou kancelář Atelier K2. Od roku 2002 je autorizovaným
architektem ČKA 3004.
Slezská 1454, 130 00 Praha 3, kancelář: Thákurova 9, 166 34 Praha 6, IČO 228 585 47, e-mail: [email protected], www.cekb.cz
Ing. arch. Jan Karásek
architekt, urbanista
výzkumný pracovník
Jan Karásek studoval na FA ČVUT obor architektura a urbanismus a obor urbanismus na Delft
University of Technology a College of Architecture and Urban Planning na Tongji University v
Šanghaji. Absolvoval v roce 2011 v ateliéru Romana Kocukého. Od té doby se věnuje architektuře
velkého měřítka a územnímu plánování, v roce 2012 byl spoluautorem vítězného projektu v
mezinárodní ideové soutěži Re-thinking Shanghai.
Mgr. Daniel Sokol
sociální geograf
výzkumný pracovník
Daniel Sokol (*1982 Havířov) vystudoval demografii a sociální geografii na Přírodovědecké fakultě
UK (2011), kde se věnoval především urbanizmu, geografii města a prognózám počtu obyvatel. Jeho
diplomová práce Konjunkturální Bratislava byla teoretickou studií komplexního pojetí současného
dynamického postsocialistického města.
Od roku 2009 spolupracuje s CKB na získávání a analýze prostorových i obecných demografických
dat o populaci měst. Od roku 2011 se v rámci své doktorské práce na FA ČVUT věnuje souvislostem
bydlení a politiky.
Ing. arch. Zuzana Lyčková
architekt
výzkumný pracovník
Zuzana Lyčková (*1984) je architektka zabývající se také urbanismem a interiérovým a grafickým
designem. V roce 2010 absolvovala na FA ČVUT v Praze v ateliéru Michala Kohouta s projektem
Studentského centra zohledňujícím koncept diferenciace intenzity sousedských vztahů. V průběhu
studia absolvovala studijní pobyt na National Technical University of Athens (2008).
Pracovní zkušenosti získala ve francouzském ateliéru Emmanuel Cros Architecture (2010/2011,
Paříž) a v ateliéru Jiran Kohout architekti (2009 – 2011, Praha). V současné době pracuje v ateliéru
UNIT architekti v Praze.
Slezská 1454, 130 00 Praha 3, kancelář: Thákurova 9, 166 34 Praha 6, IČO 228 585 47, e-mail: [email protected], www.cekb.cz
3. Činnost sdružení v roce 2012
V roce 2012 rozvíjelo Centrum kvality bydlení všechny tři základní pilíře své činnosti - tedy výzkum,
osvětu i odborné poradenství. Centrum kvality bydlení se v tomto roce přestěhovalo z Holešovic do
nových prostor v pražských Dejvicích.
3.1. Výzkum
Hlavním smyslem výzkumných projektů je přinášet nezávislá relevantní data, nepostradatelná pro
pochopení a zkvalitnění všech procesů vytvářejících ve svém souhrnu obytné prostředí. V roce
2012 pokračovaly základní dlouhodobé výzkumné projekty, analyzující městské prostředí a obytné
typologie, započal výzkum pražských systémů zástavby a na řadě dalších výzkumných projektech
členové Centra kvality bydlení spolupracovali v rámci výzkumných programů dalších institucí.
3.1.1. Databáze obytných typologií - projekty a realizace
Anotace: Databáze projektů, realizací bytových staveb, obytných souborů a ostatních staveb
pro bydlení. Cílem vytvoření databáze je shromáždění co největšího počtu relevantních příkladů
obytných staveb a jejich popis podle předem daných kritérií. Při hledání konkrétních atributů těchto
staveb, databáze umožní vždy vyhledat dostatečný počet příkladů konkrétních řešení. Dlouhodobé
sledování reálných projektů obytných staveb a jejich vzájemné porovnávání slouží jako platforma
k jejich hodnocení a získání základní zpětné vazby v dalším projektování či posuzování těchto
staveb.
3.1.2. Pražské systémy zástavby
Spolupráce: FA ČVUT
Anotace: Předmětem výzkumu je analýza základních typů městského a předměstského prostředí
v Praze – od rostlého města a tradiční blokové struktury, přes modernistické soubory až po
suburbánní zástavbu rodinných domů. Samotná znalost porovnatelných vlastností a parametrů
vybraných městských struktur je klíčová pro efektivní organizaci výstavby prostředí z hlediska
veřejné i soukromé sféry, například pro správné nastavení nástrojů regulace či pro dosažení určitých
charakteristik zástavby (podíl bydlení, adekvátní typologický mix, dosažení potřebných hustot atd.).
3.1.3. Členění a identifikace prostředí
Anotace: Cílem výzkumu je systematický popis obytného prostředí podle stanovených měřítek ve
vztahu k zachycení a možnému modelování zažívání kvality prostředí a chování v něm.
Sledovaná měřítka obytného prostoru:
Základní: byt, dům, soubor / Doplňková: místo, místnost, blok, lokalita, sousedství
Atributy členění obytného prostoru: počet uživatelů, plochy, vzdálenosti, časová souvislost, sociální
reprezentace
Slezská 1454, 130 00 Praha 3, kancelář: Thákurova 9, 166 34 Praha 6, IČO 228 585 47, e-mail: [email protected], www.cekb.cz
3.1.4. Typologický výzkum
Spolupráce: FA ČVUT
Anotace: Cílem výzkumu je základní typologické rozdělení staveb pro bydlení v měřítku souboru,
domu a bytu v kontextu vzájemných typologických vztahů, formy a topologie. Obtížnost výzkumu
kvality obytného prostředí spočívá mimo jiné v dynamice požadavků na prostorové uspořádání,
sociální vztahy, funkčnost, technické vlastnosti, které se proměňují s měnícím se měřítkem i dobou.
Základním kritériem správnosti a kvality jednotlivých řešení jsou jeho dlouhodobé dopady na člověka.
Typologie souborů staveb
Jednotlivé soubory jsou podle jednotné metodiky sledovány na základě demografických dat,
prostorového uspořádání (zastavěné plochy, plochy veřejných prostranství, systémy
komunikací, funkční uspořádání atd.) a charakteristik prostředí.
Databázi souborů zpracovali studenti magisterského studia Fakulty architektury ČVUT v rámci
semináře souborů staveb.
Typologie domů
Vytváření typologické databáze principů řešení bytových domů podle předem stanovené metodiky.
Každý půdorys domu je sledován podle poměrů ploch jednotlivých bytů,
společných částí domů, konstrukcí a instalačních jader. Detailní srovnávání půdorysů bytových
staveb podle poměrů ploch brutto/netto (poměr čistých ploch bytů vůči plochám
společných částí domů a konstrukce).
Typologie bytů
Členění příkladů řešení bytových jednotek na základě jejich uspořádání podle stanovené metodiky.
Jednotlivé projekty jsou srovnávány dle sledovaných ploch (efektivita), typu
(organizace) a velikosti bytů.
3.1.5. Spolupráce na dalších výzkumných projektech
Výzkum využití sociologických metod pro analýzu nerovnováhy na trhu bydlení: kritická a kontextuální
metodologie ve výzkumu bydlení (GAČR P404/12/1446), Sociologický ústav akademie věd, Martin
Lux
Slezská 1454, 130 00 Praha 3, kancelář: Thákurova 9, 166 34 Praha 6, IČO 228 585 47, e-mail: [email protected], www.cekb.cz
3.2. Vzdělávání
Vzdělávací aktivity byly v roce 2012 zaměřeny především na odbornou veřejnost, centrální instituce
státní správy, města a obce. Tematicky šlo především o dvě oblasti - bydlení pro stárnoucí populaci
a organizaci výstavby měst s ohledem na kvalitu prostředí, transparentnost procesů organizace
rozvoje, sociální a enviromentální udržitelnost.
3.2.1. Přednášky a příspěvky na akcích, týkajících se
bydlení pro seniory a komunitního bydlení
Zahajovací konference Evropského roku aktivního stárnutí
Na zahajovací konferenci k Evropském roku aktivního stárnutí vystoupili za Centrum kvality bydlení
David Tichý a Filip Tittl, příspěvky byly zaměřeny na rezidenční kvality bydlení pro stárnoucí populaci
a na seniorské bydlení formou cohousingu.
Výroční kongres poskytovatelů sociálních služeb
V rámci Výročního kongresu poskytovatelů sociálních služeb v Táboře proběhl Workshop na kterém
David Tichý představil možnosti a trendy v bydlení pro seniory.
Workshop Aktivní a zdravé stárnutí
V rámci workshopu dobré praxe ve zdravém a aktivním stárnutí na úrovni samospráv, pod názvem
„Aktivní zdravé stárnutí“ probíhajícího v Praze přednesl David Tichý přednášku „Koncept komunitního
bydlení pro seniory“. Workshop byl organizován Centrem pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé
péče CELLO v rámci projektu FRAM.
Mezinárodní konference Stárnutí ve střední Evropě
V rámci mezinárodní konference „Stárnutí ve střední Evropě“, představil David Tichý příklady
deinstitucionalizovaného bydlení pro seniory. Konference byla součástí mezinárodního výzkumného
programu na téma bydlení pro seniory HELPS.
Slezská 1454, 130 00 Praha 3, kancelář: Thákurova 9, 166 34 Praha 6, IČO 228 585 47, e-mail: [email protected], www.cekb.cz
3.2.2. Mezinárodní konference Město, které (si) tvoříme
spolupráce: Heinrich Böhl Stiftung, Národní síť zdravých měst
Cílem konference bylo přivést ke společné debatě jak odborníky z oblasti městského plánování
a architekty, tak zástupce měst a obcí i občanských iniciativ, kteří stojí o to podílet se na utváření
společné vize pro budoucnost našich měst a zároveň představit zkušenosti z úspěšných Evropských
měst českému publiku.
Anotace:
Plánování měst je v českém prostředí často vnímáno pouze jako formální splnění náležitostí,
vyplývajících z právního rámce tohoto procesu. Přitom rozhodnutí učiněná v oblasti
městského plánování a výstavby mají dlouhodobý dopad a ovlivňují podobu města po desetiletí (v
případě budov) a staletí (v případě polohy a proporce veřejných prostor a uliční sítě).
Část 1: Obytné město: Kompaktní město je jednoznačně udržitelnou alternativou k suburbanizačním
trendům. Přináší živé veřejné prostory, dostupné služby, efektivní hromadnou dopravu aniž by
konzumovalo okolní krajinu. Zároveň ale vyžaduje důslednější a koncepčnější rozhodování ze strany
veřejné správy. Jeho „obytnost“ závisí na řadě parametrů ovlivňujících kvalitu městského prostředí.
Víme tedy, jak se takové město tvoří? Jaké jsou vhodné parametry zástavby, odpovídající stavební
typologie, veřejné prostory a infrastruktura?
Část 2.: Město více generací/ Sociální aspekty městského rozvoje: Město je prostorovou reprezentací
společnosti, která ho obývá a vytváří. I proto bychom jej neměli vnímat pouze jako prostorovou formu,
ale také jako propojení různých vrstev společnosti a různých generací. Město je také sítí vztahů
utvářených v jednotlivých komunitách. Vezmeme-li na zřetel stárnoucí generaci - jak ji město může
podpořit prostřednictvím své infrastruktury, služeb, prostředí a politik?
Přednášející:
Ton Schaap, City Planning Department, Amsterdam (NL), Lari Pitkä-Kangas, komisař pro udržitelný
rozvoj města, zastupitel města Malmö (SE), Ing. Petr Švec, ředitel, Národní síť Zdravých měst
ČR (CZ), Tomáš Ctibor, C.T. Development (CZ), Juliane Kürschner, City Planning Department,
Amsterdam, Doc. Jiří Klokočka, urbanista, Ghent University (BE/CZ), Doc. Ing. arch. Michal Kohout,
Centrum kvality bydlení (CZ), Ing. arch. Zdenka Vydrová, architektka (CZ), Mgr. Lucie Galčanová,
Ústav populačních studií, Fakulta sociálních studií Masarykovy un. v Brně, Mgr. Marcela Janečková,
Centrum pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče UK (CZ), Ing. arch. Martin Říha, architekt,
expert na územní plánování (CZ), Ing. arch. David Tichý, Centrum kvality bydlení (CZ), Hana
Rabenhauptová, Město Prachatice (CZ)
Slezská 1454, 130 00 Praha 3, kancelář: Thákurova 9, 166 34 Praha 6, IČO 228 585 47, e-mail: [email protected], www.cekb.cz
3.2.3. Informační webový portál www.cekb.cz
Provoz webového portálu ww.cekb.cz, který přináší základní informace z oblasti bydlení, poznatky
výzkumu a zprostředkovává záznamy z přednášek. Obecně slouží jako rozcestník v oblasti bydlení.
3.3. Poradenství
Podobně jako v oblasti vzdělávání, byly i v oblasti poradenství v roce 2012 hlavními tématy seniorské
bydlení a rozvoj měst.
3.3.1. Spolupráce s MPSV v rámci Evropského roku
aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity
Centrum kvality bydlení se podílelo na přípravě Evropského roku aktivního stárnutí jako garant
tématu bydlení pro seniory.
3.3.2. Spolupráce na přípravě Národní strategie aktivního
stárnutí
Centrum kvality bydlení se v rámci pracovní skupiny na Ministerstvu práce a sociálních
věcí podílí na přípravě Národní strategie aktivního stárnutí, zabývající se mimo jiné
seniorským bydlením a mezigenerační integrací v rámci městského prostředí.
Slezská 1454, 130 00 Praha 3, kancelář: Thákurova 9, 166 34 Praha 6, IČO 228 585 47, e-mail: [email protected], www.cekb.cz
4. Hospodaření sdružení v roce 2012
Většina činnosti Centra kvality bydlení v roce 2012 byla provedena na dobrovolnické bázi.
4.1. Rozvaha
Aktiva
tis. Kþ
Dlouhodobý majetek
0
ObČžná aktiva
Pohledávky
Krátkodobý finanþní majetek
Celkem
HospodáĜský výsledek 2012
21
0
21
Pasiva
Vlastní kapitál
Výsledek hospodaĜení
Cizí zdroje
Krátkodobé závazky - neuhrazené
Závazky k zamČstnancĤm - mzdy
Stát - daĖové závazky - mzdy daĖ
Dohadný úþet pasivní
Bankovní úvČry a výpomoci
tis. Kþ
49
49
6
4
0
0
2
0
21
-34
Celkem
55
tis. Kþ
Výnosy
tis. Kþ
4.2. Výsledovka
Náklady
Náklady na nákupy
p
0
Náklady na nakupované služby
Nákup služeb
Opravy a údržba
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Propagace, reklama
16
15
0
0
0
1
Osobní náklady
Mzdové náklady
73
73
DanČ a poplatky
Finanþní náklady
Celkem
HospodáĜský výsledek 2012
Tržby za vlastní výkony a zboží
Jiné provozní výnosy
PĜijaté dary
Ostatní provozní výnosy
Ostatní finanþní výnosy
0
56
53
3
0
0
y
1
90
Slezská 1454, 130 00 Praha 3, kancelář: Thákurova 9, 166 34 Praha 6, IČO 228 585 47, e-mail: [email protected], www.cekb.cz
56
-34
V Praze dne 22. 1. 2013
Slezská 1454, 130 00 Praha 3, kancelář: Thákurova 9, 166 34 Praha 6, IČO 228 585 47, e-mail: [email protected], www.cekb.cz
Download

zde - Centrum kvality bydlení