Zásady a principy
projekce
PVC-U
Potrubní systémy pro
pr myslové aplikace
Potrubí, tvarovky
kohouty a p íslušenství
www.GF.CZ
Polyvinylchlorid je znám v tšinou pod ozna ením PVC. Je to nejstarší a nejrozší en jší um lá hmota,
která se uplat uje v mnohé oblasti pr myslu ale i v denním život . Tato um lá hmota skupiny
termoplast je dob e sva itelná, dá se dob e lepit, je tvárná teplem a to opakovan a též je
recyklovatelná.
PVC vzniká polymerací vinylchloridu, plynného monomeru. Technické výrobky z PVC mohou
obsahovat zbytky monomeru, nep esahují 0,1 ppm.
Pro tvarovky a armatury od firmy Georg Fischer se používá jen PVC bez zm ovadel a bez plnidel:
PVC-U nebo PVC-C. Aby se PVC dal zpracovávat na vytla ovacích lisech, kalandrech jakož i
vst ikovacích lisech, je t eba p idávat prost edky na zpracování. Jsou to maziva a stabilizátor, dále –
pokud se žádá zabarvení produktu – pigment. Sou et všech p ísad leží pod 5%. Tvarovky a armatury
z PVC-U od firmy Georg Fischer jsou tmavošedé a zabarvení odpovídá RAL 7011..
Na ochranu proti tepelnému rozkladu b hem zpracování jakož i proti ú ink m ultrafialového zá ení
jsou zabudovány kovové stabilizátory. Pro výrobu tvarovek a armatur používá +GF+ PVC stabilizovaný
cínem. Tím lze tyto výrobky celosv tov používat pro vodovody pitné vody, jakož i v oblasti potravin,
pon vadž spl ují p íslušné požadavky r zných institucí.
PVC-U je odolný proti v tšin kyselin a louh . Používá se proto i pro skladování a dopravu agresivních
médií. P ednostn se nasazuje pro stavbu potrubí:
• Pro vodovody
• Pro odvád ní odpadních vod a kapalin
• Pro stavbu pr myslových potrubí a p ístroj
Nejd ležit jší vlastnosti mnohostranného a nákladov výhodného materiálu PVC-U jsou uvedeny
v následující tabulce:
Materiálové vlastnosti PVC-U
Vlastnosti
Hustota
Pevnost v tahu
Pom rné prodloužení p i p etržení
Rázová houževnatost
Modul pružnosti
Sou initel zm ny délky
max. provozní teplota
Teplota m knutí
Nasákavost
Povrchový odpor
Hodnota
1,38
55
>30
žádný lom
3000
0,08
60
>76
4
10 na 13tou
Jednotka
g/cm3
N/mm2
%
Kj/m2
N/mm2
mm/m °C
°C
°C (VST)
mg /cm3
Který materiál je vhodný?
Pro bezpe nost provozu a dosažení minimální doby upot ebitelnosti má volba výchozího materiálu a
tlakové t ídy ástí potrubí rozhodující význam. Jako hlavní ovliv ující faktory platí:
• Provozní tlak
• Provozní teplota
• Dopravované médium
• Doba namáhání
V závislosti na tlaku a teplot lze vhodný materiál snadno
vybrat z diagramu. Ve všech p ípadech jsou
zapo ítány bezpe nostní faktory pro b žné materiály,
platné pro bezpe ná média. Od toho odlišné bezpe nostní
faktory nebo pozm
ná doba upot ebitelnosti si vyžadují
individuální výpo et.
Materiál
PVC-U
PVC-C
PVDF
PP-HD
Bezpe nostní faktor
2,5
2,75
2
2,1
Chemická odolnost
Vhodnost materiálu lze vybrat pomocí námi zvláš sestaveného seznamu „seznam chemické
odolnosti termoplastických a elastomerových materiál pro stavbu potrubí“. Všeobecný p ehled o
chemické odolnosti termoplast poskytuje tato tabulka:
Všeobecná chemická odolnost
PVC-U/PVC-C
PP
PE
kyseliny, louhy,
kyseliny, louhy, slabá
stabilní kyseliny a louhy slabá rozpoušt dla
rozpoušt dla
nestabilní aromatická rozp. oxida ní kyseliny
oxida ní kyseliny
PVDF
kyseliny, oxida ní media,
rozpoušt dla, halogeny
aminy, alkálie
Výpo et efektního bezpe nostního faktoru jakož i p ípustného provozního
tlaku
edpokladem pro výpo et sou initele bezpe nosti a p ípustného provozního tlaku je znalost meze
trvalé pevnosti výchozího materiálu. Graf uvedený níže ukazuje diagram pro PVC-U. Závisle na dob
požadované upot ebitelnosti a max. provozní teplot , lze z toho diagramu vybrat odpovídající
hodnotu meze asové únavy/ trvalé pevnosti “K“. Jelikož síly st n u tvarovek a armatur jsou
v porovnání s rourami stejného tlakového stupn všeobecn v tší, aby byla zohledn na geometrická
forma ásti, musí být základem pro výpo et vn jší pr
r a tlouš ka roury stejného tlakového stupn
Volba trubek z um lých hmot podle tlakových t íd
Stanovení rozm
rour z termoplast , namáhaných vnit ním tlakem, se provádí p ísn podle
požadavk na pevnost a to pomocí tzv. rovnice dle Kessela:
Základem všech výpo stanovených rozm
rour je tato rovnice. Odchylky lze najít jenom v oblasti
nižších pr
, jelikož z praktických a výrobn technických d vod nelze ur ité minimální tlouš ky
st n trubek dále snižovat.
ípustná srovnávací nap tí jsou závislá na materiálu. Nejsou ve všech zemích stejná. Nejobvyklejší
jsou následující hodnoty:
Aby bylo možné vybrat roury, trubky a armatury podle jednotlivých kritérií jsou rozd leny do
tlakových t íd, odstup ovaných normovými ísly. Celosv tov velice rozší eno je rozd lení podle tzv.
jmenovitý tlak udává p itom p ípustný provozní tlak v bar p i 20°C.
Platí pravidlo: Stavební díly stejného jmenovitého tlaku p i stejné jmenovité ší i, stejné p ípojové
rozm ry. U armatur je toto zvláš d ležité.
U trubek z termoplast se prosadily snahy používat pro trubky stejné tlakové zatížitelnosti tlakov
neutrální ozna ení. Tím se má zabránit mylnému použití potrubí v r zných oblastech použití anebo
v r zných podmínkách.
Podle ISO 4065 se roury rozt ídí do sérií, p emž roury se stejnými ísly sérií p ipoušt jí stejnou
zatížitelnost, p aditelnou k ozna ení podle jmenovitých tlakových stup .
Série je ozna ena písmenem S.
Z americké oblasti je též známé ozna ení SDR, p emž SDR je tu za Standard Dimens Rate. SDR se
udává pro pom r pr
ru/tlouš ky st ny. Tím je:
Ozna ení sérií SDR jsou spojena rovnicí SDR=2*S +1
Tohoto asu se najdou na trhu všechna t i ozna ení PN, S a SDR. S odvoláním na výrobní program
firmy Georg Fischer v oblasti PVC tvarovek a PVC armatur vyplývají tato p azení:
Pokládání potrubí z um lých hmot v prostorách s nebezpe ím explozí jakož i
pro dopravu elektricky nevodivých médií.
U normálního provedení termoplast používaných p i výrob potrubí, se jedná o nevodivé materiály.
Jejich specifický odpor leží nad 10°C Ohm.cm. Jedná se o PVC,PP,PE a PVDF.
Vznik elektrických náboj nelze pak vylou it. Je t eba to brát v úvahu p i plánování a provozu potrubí.
Ur itými, blíže popsanými opat eními lze zabránit vzniku elektrických náboj a to u standartních
um lých hmot.
Všeobecn
Elektrické nevodivé vlastnosti v tšiny um lých hmot vedly k jejich rozmanitému použití v elektronice
a elektronice. V jiných oblastech použití m že být tato vlastnost i nevýhodná. Ve stavb potrubí
z plastu je otázka elektrostatického nabíjení významná tehdy, mají-li být dopravována elektricky
nevodivá média anebo budou-li vedení pokládána v prostorách, kde je nebezpe í explozí. V obou
ípadech m že být elektrostatické nabíjení materiálu nejen na p ekážku ale i nebezpe né. PVC,
PE,PP jakož i PVDF je t eba za adit do skupiny elektricky nevodivých látek. Elektricky nevodivé látky
jsou všechny ty, jejichž specifický odpor je v tší než 106 Ohm. Odpovídající hodnoty pro práv
jmenované materiály leží ádov ve velikostech nad 1015 Ohm.cm.
Jakmile dojde u pevných látek k p ekro ení povrchového odporu 109 Ohm.cm., platí materiál za
elektrostaticky nabíjitelný. V odpovídajících podmínkách nasazení je t eba s tím po ítat.
V hornictví nap . se smí plast zpravidla z d vodu bezpe nosti up ednost ovat, ale v zónách
s nebezpe ím t askavých plyn smí být použity jen v tom p ípad , nebude-li jejich specifický odpor
tší než 108 Ohm.cm.(m eno p i 20°C a 35% relativní vlhkosti vzduchu).
Pro pokládání plastového potrubí v libovoln jiných oblastech, ve kterých mohou vzniknout zápalné
sm si, musí nutn platit analogické omezení. P i doprav zápalných plyn i kapalin v plastovém
potrubí nevznikne nebezpe í tak dlouho dokud je systém uzav ený. Redukovanými dopravními
rychlostmi lze také snížit nabíjení.
Existuje zásadn možnost u init elektricky nevodivé plasty vodivými nap . p idáváním sazí. P ísadami
tohoto druhu lze ale nep ízniv ovliv ovat i jiné žádoucí vlastnosti. Je proto nutné zvážit v každém
jednotlivém p ípad , kterým materiálem lze najít nejlepší ešení.
Pokud se mají pokládat potrubí z um lých hmot v prostorách, kde mohou vzniknout zápalné sm si
plynu nebo tam, kde mají být dopravovány um lohmotným potrubím elektricky nevodivé látky, je
eba zvážit p i plánování následující:
Pokládání potrubí v prostorách, kde mohou vzniknout zápalné sm si plynu
•
•
•
•
•
Zabránit zápalným sm sím nap . v tráním, odsáváním.
Zabránit nabíjení ionizováním vzduchu.
Odvád ní náboj nap . tím, že u iníme povrch roury vodivým a to nanášením elektricky
vodivého nát ru. Je pak nezbytné takové potrubí uzemnit.
Zabránit nabíjení zvyšováním relativní vlhkosti vzduchu. Vodivým vodním filmem na potrubí
se vylepšuje schopnost vybíjení. P i relativní vlhkosti na 65% mohou sotva vzniknout náboje.
Se z etelem na hydrofobní vlastností PVC lze tvorbu uceleného uzav eného vodního filmu
vylepšit, bude-li povrch vedení zpracován hydroskopickým mýdlem.
Nedoporu uje se zaru it vodivost vedení výlu
zpracováváním antistatickým a
hydroskopickým roztokem. Ú inek je asov omezen a nelze vylou it neúmyslné, áste né
odstran ní ochranného filmu.
Doprava elektricky nevodivých látek
•
•
Všeobecn se nedoporu uje potrubí z um lých hmot pro dopravu elektricky nevodivých,
suchých látek a to vzhledem k ú ink m elektrostatického nabíjení a v tšinou velmi vysokému
opot ebení materiálu. V daném p ípad doporu ujeme p edb žný pokus.
Dopravu elektricky nevodivých ho lavých plyn nebo kapalin m žeme realizovat jen
v uzav ených potrubních systémech.
Plastové potrubí pro desinfek ní látky – pokyny pro výb r výchozího
materiálu
Pro dopravu desinfek ních roztok se instalují v r zných oblastech potrubní systémy z plast . Je na
míst velice uvážliv vybrat výchozí materiál, jelikož n které typy desinfek ních roztok mohou ur it
termoplasty poškozovat.
V celé ad námi realizovaných pokus se ukázalo, že PE je vhodný bez omezení, zatímco PP vesm s
selhal. Hodí se také PVC, pokud byla ur itá pravidla dodržována a to zejména p i zhotovení lepených
spoj jakož i p i stanovení provozních podmínek.
Potrubí z PVDF jsou též vhodná pro tuto oblast použití.
1) Všeobecn
V klinikách se již adu let používají p ednostn trubky a tvarovky z plast pro rozvody desinfek ních
roztok . V závislosti na použitém materiálu potrubí, voleném spojení, trubek, typu desinfek ního
prost edku jakož i provozních podmínkách, je t eba dbát ur itých zvláštností, se kterými se zabýváme
níže. V rozsáhlých a nákladných pokusech jsme zkoumali v tší po et obchodních desinfek ních
roztok a jejich chování v i trubkám z PVC, PE a PP. Pokud šlo o PVC byl náš pr zkum navíc dopln n
testy firmy Henkel, Düsseldorf. Mohli jsme se opírat o již d íve realizované zkoušky, p i nichž jsme
zjistili následující kritéria:
• Kapilární síla desinfek ních roztok je velmi vysoká, výroba trubkových spojení musí být
proto velice pe livá
•
i provozu takovýchto potrubních systém se musí proto po ítat s p ípadnou zm nou
výrobku nebo typu desinfek ního prost edku
• Složení r zných desinfek ních roztok jakož i jejich chování v i plast m, je r zné.
Pr zkumy m ly za cíl vypracovat plánovací pom cky pro praxi a to s ohledem na uvedená kritéria. P i
zkouškách odolnosti zkoumaného materiálu byly vzorky pln ny desinfek ním roztokem místo vody a
tímto mediem pak provedeny pokusy životnosti vnit ní tlak, podle stanovených podmínek
norem.Test m byly podrobeny též materiálu p azená trubková spojení.
2) Chemická odolnost PVC-U v i desinfek ním prost edk m
Desinfek ní prost edky jsou v tšinou vodné anebo alkohol. Roztoky, které obsahují speciální ú inné
látky proti mikrob m a asto i tenzidy. Které svou kapilární aktivitou zesilují mikrobicidní ú inek.
Podle ú elu použití používají se též ú inné látky odšt pující chlór. A koliv v ur itých mezích m že
hodnota pH kolísat od slab kyselých až po slab alkalické, nemá toto prakticky žádný vliv na
odolnost um lých hmot.
Do pr zkumu byly zahrnuty též roury a tvarovky PVC-u v etn relevantních slou enin.
PVC-U
Testované desinfek ní roztoky ukázaly rozdílný vliv na materiál. Životnosti obvyklé pro PVC ve spojení
s vodou, lze dosáhnout jen áste . N které z p ezkoušených desinfek ních roztok zp sobily
selhání test. vzork a to pro korozi z vnit ního pnutí. Též testovaná lepená spojení byla až do selhání
vzorku, bez výjimky t sná.
Požadovaná životnost byla dosažena až po snížení zkuš. nap tí. Namáhání odpovídalo p itom údaj m
platných norem pro nebezpe né pr tokové látky, v i kterým je PVC-U odolný.
Z t chto výsledk lze odvodit, že trhliny z pnutí lze o ekávat teprve p i relativit vysokých
srovnávacích nap tích anebo analogicky, po pom rn dlouhých zat žovacích asech za sníženého
srovnávacího nap tí. Efektivní namáhání ástí potrubí rezultuje v praxi z vnit ního tlaku jakož i
ekrývaných nap tí daných instalací.
3) Vyhodnocení výsledk zkoušek pro plánované potrubí na rozvod desinfek ních prost edk
Zásadn doporu ujeme používání jen trubek a ásti potrubí dimenzovaných na PN10 p ípadn S 10.
Dále by nem lo být potrubí z PVC zat žováno vyšším zatížením než 6 bar p i 20 °C resp. P i vyšší
pr
rné teplot st n trubek s odpovídajícím provozním zredukovaným tlakem.
i zhotovení lepených spoj je t eba pe liv dodržovat návod pro lepení, vzhledem k vysoké
kapilární síle desinfek ních roztok .
4) Odkazy pro provoz
Tyto odkazy mají platnost samoz ejm jen pro prozkoumané desinfek ní roztoky. Citace t chto
vyzkoušených médií by nutn nemusela být kompletní. Krom toho je složení r zných desinfek ních
roztok mimo naší kontrolu. Zm ny složení mohou znamenat též jiné chování oproti odzkoušeným
um lým hmotám. Naše pr zkumy se mohou proto odvolat jen na složení desinfek ních roztok
v dob zkoušek. Doporu ujeme proto vyžádat si od dodavatele desinfek ních roztok písemné
potvrzení o snášenlivosti s materiálem pro plánované potrubí.
Dimenzování trubek
Který pr
r trubek je nutný?
Prvním p iblížením lze zjistit pr
následující rovnice:
r trubek nutný k doprav ur itého pr tokového množství pomocí
Pr to nou rychlost nejd íve odhadneme podle p edpokládaného ú elu potrubí. Jako orienta ní
hodnoty pr to né rychlosti platí následující údaje:
Takto zjišt ný pr
r trubky dosud neobsahuje hydraulické ztráty, které se musí zvláš vypo ítat. Pro
tento ú el slouží následující odkazy:
a) Tlakové ztráty v rovných trubkách
Po výpo et tlakových ztrát lze po ítat pro trubky bezešvé,extrudované z termoplast , se
sou initelem drsnosti k=0,007 mm.
Doporu ujeme použití diagram
podstatn usnad uje.
i tabulek na zjišt ní tlakových ztrát v trubkách. Zjišt ní se tím
b) Tlakové ztráty v tvarovkách
Tlakové ztráty závisí na typu tvarovky jakož i na pr
tzv.
hodnota.
kolik p íklad hodnot b žných
hu pr toku. Jako veli ina pro výpo et slouží
tvarovek ukazuje obraz níže.
Pro výpo et tlakové ztráty všech tvarovek jednoho potrubí je nutno zjistit sou et všech jednotlivých
ztrát, tj. sou et všech
hodnot.
Tlakovou ztrátu lze pak vypo ítat takto:
c) Tlakové ztráty v armaturách
Technická data od firmy GEORG FISCHER obsahují též tzv. Kv hodnoty i diagram tlakových ztrát.
Z posledn jmenovaných lze p ímo ode íst tlakovou ztrátu.
Analogicky lze tlakovou ztrátu vypo ítat takto:
Sou et všech tlakových ztrát potrubí plyne pak z:
Podle po tu a provád cí jakosti potrubního spojení je nutno pro tlakové ztráty spojení ješt p ipo ítat
ídavek 3-5% k p edtím zjišt né celkové ztrát
Volba armatur
Ru ní armatury
Dopravované médium podstatn ur uje výb r vhodných armatur: tlak a teplota jsou d ležitým
kritériem. Která armatura v závislosti na t chto dvou parametrech je vhodná – najdete na obrázku
níže.
Zbývá ješt vybrat materiál na t sn ní armatur. Používejte k tomu náš seznam chemické odolnosti.
Zda p edpokládanou armaturu s požadovaným t sn ním lze také dodat, m žete zjistit v posledním
sloupci vyobrazení.
Toto vyobrazení obsahuje navíc další kritéria, které mohou mít ur ující význam pro výb r armatur.
Automatické armatury
Zde se zmi ujeme jen o druhu servopohonu a tím možných ak ních pohybech.
V praxi nejb žn jší automatická armatura je vybavena pneumatickým servopohonem. Je to robustní,
cenov výhodná a všem požadavk m vyhovující forma pohonu. Ve spojení se speciálními
komponentami lze tento servopohon používat i v p ístrojích m icí a regula ní techniky.
Pro ješt kratší spínací asy p icházejí v úvahu jen magnetické ventily. Jejich pracovní rozsah je ovšem
limitován jmenovitou sv tlostí a maximálním p ípustným provozním tlakem.
Armatury s elektrickým pohonem umož ují bez zvláštních technických investic jednoduchým
zp sobem nastavovat mezipolohy.
Definované koncové polohy, i p i elektrickém pohonu, nutno zajistit námi speciáln vyvinutými
vratnými jednotkami.
Užite nou pomocí pro výb r automatických armatur jsou obrazky uvedené níže. První obraz je
všeobecn jšího rázu, kdežto obraz druhý je vhodný zvláš pro volbu servopohonu.
Normy a nároky
Tvarovky a armatury z PVC-U od firmy +Georg Fischer+ spl ují prakticky všechny požadavky
relevantních norem. To platí jak pro rozm ry tak i pro materiálové vlastnosti. Stále stejná jakost je
pravideln kontrolována nejen systematickou autokontrolou výroby v našich závodech, ale navíc také
v rámci dohled. Smluv uzav ených s nezávislými zkušebnami. K nejd ležit jším ústav m tohoto druhu
pat í:
Afnor – Francie
Kiwa – Holandsko
British standard – Anglie
UNI Instutito Italiano Plastici, Itálie.
Dodáváme tvarovky i armatury v milimetrových rozm rech tak i v coulech. Cylindrické vnit ní závity
trubek jakož i kónické vn jší závity trubek odpovídají ISO R 7 resp. DIN 2999.
Níže uvedená tabulka uvádí p íkladn n které z nejd ležit jších norem, jejichž požadavky spl ují
tvarovky i armatury firmy +Georg Fisher+
Evropské normování a certifikace
Georg fischer p evzal v evropských normovacích grémiích aktivní roli. Jsme zainteresováni na vzniku
jakostn špi kových zkušebních norem a zkušebních základ pro evropskou certifikaci a podporujeme
snahy o zvýšení kvality a spolehlivosti.
SQS certifikát dle ISO 9000
SQS certifikace potvrzuje, že potrubní systém +GF+ AG disponuje kvalitativn bezpe nostním
systémem, který spl uje mezinárodní normy pro kvalitu managmentu a kvalitu systému (ISO 9000
ada, EN 29000 ada
Zpracovávání a pokládání
Krátký popis montážní metody z-Mass
Konkuren ní tlaky a vysoké mzdové náklady nutí k racionalizaci instala ních prací. Montážní metoda
firmy +GF+ nabízí k tomu vynikající možnosti. Místo namáhavého a asov náro ného p ist ihování
jedné roury za druhou, umož uje tato metoda rychlé i p esné st íhání resp. ezání celých svazk rour
podle výkres nebo požadavk na opracování.
Zde jsou d ležitá pravidla:
•
S výhodou použijeme d lícího listu (listu d lení), do kterého zapisujeme p íslušnou skupinu
rour s p íslušnými stavebními rozm ry a délkami p ez .
•
Pro zjišt ní délek p ez trubek pot ebujeme z-rozm ry tvarovek.
•
Tabulky v našem kapesním montážním návodu jakož i v tomto návodu obsahují všechny
odpovídající údaje pro PVC-U tvarovky.
•
Délka p ez trubek vyplývá, podle ná rtu, z rozm ru st ed – st ed tvarovky, snížena o zrozm ry v pásmu doty né roury uspo ádaných tvarovek.
•
Pro další informace poukazujeme na p íslušnou literaturu jakož i na naše speciální
proškolovací kurzy. Vyžádejte si naše montážní p íru ky (z-rozm ry) pro instalaci potrubí
z um lých hmot.
Návod na zhotovení lepených spoj s PVC – tvarovkami firmy Georg Fischer
1) Zhotovení lepených spoj p edpokládá dostate né odborné znalosti, které lze získat
ve vhodných odborných kursech. Informace o vzd lávacích možnostech rádi
poskytneme.
Rozm ry tvarovek firmy +GF+ odpovídají nejr zn jším národním normám a ISO 727. Tyto
tvarovky lze spojovat se všemi trubkami z PVC-U, jejichž tolerance vn jších pr
jsou
v souladu s ISO 3606.
2) Ná adí a p íslušenství
Trubko ez
Tangit isti
Tangit lepidlo
3)
ípravné práce
Lepidlo, isti , št tec, sací papír
obj. . 799 980 10
obj. . 799 980 03
Úkosova
1 litr
1 litr
Trubka musí být odd lena v pravém úhlu. Vnit ek konce trubky odhrotit vn jší stranu ukosit dle
ná rtu.
ležité:
Dob e ukosený a zakulacený konec trubky zabra uje p i stahování trubky a tvarovky odsunutí vrstvy
lepidla.
POZOR!
Požadovanou pozici tvarovky, t eba ozna it na trubce i na tvarovce. Zna ení lepené délky na konci
trubky umož uje dodate nou kontrolu, zda trubka byla zasunuta tvarovky až na doraz.
Pokud vn jší pr
r trubky a vnit ní pr
r nátrubku
vykazují opa
ležící tolerance, nelze trubky zasunout do
nátrubku v suchém stavu. Teprve po nanesení lepidla to
lze realizovat. Doporu ujeme eventueln kontrolu
rozm .
Tangit se dodává pro okamžité použití. P ed použitím je
eba dob e promíchat. Lepidlo správné konzistence stéká
na šikmo drženém kolíku praporovit
Lepidlo nespl ující tuto podmínku je k nepot eb . ed ní
lepidla není p ípustné. Lepidlo i isti nutno skladovat
v chladné suché místnosti.
4) Lepení
•
•
Konce roury a nátrubku o istit had íkem
Vn jší konec roury a vnit ek nátrubku d kladn opracovat isti em Tangit a sacím papírem.
Používat p itom stále nový/ erstvý papír. P ed nanášením lepidla musí být o išt né plochy
naprosto suché. Odstranit p íp. kondenzovanou vodu.
Poznámka: Konec trubky a nátrubku musí být suchý, bez ne istot a mastnot.
POZOR! PVC trubky mohou mít voskový povrch. Jen opakované isticí operace až do viditelného
zmatování povrchu trubky vede k bezvadnému slepení.
i teplotách po +5°C je t eba dbát zvláštních ochranných opat ení
i teplotách blízko bodu mrazu nutno temperovat konce roury a nátrubku na teplotu ruky. Pak
odstranit kondenzovanou nebo ledovou vodu. Lepidlo a isti p ed tím skladovat p i teplot
místnosti. Hotová spojení je t eba udržovat ješt 10 minut na teplotu 20-30°C. P i letních teplotách
lepenou oblast chránit p ed p ímým slune ním zá ením, jinak dochází k p íslušenému oteplení. Budeli nutné, ochladíme konec trubky vodou. Doba zpracovatelnosti lepidla je p i teplot +25°C asi 4
minuty. Budou-li teploty vyšší snižuje se tento as a je p i +40°C a vrstvy lepidla 1mm ješt 2 minuty.
Lepidlo nutno nanášet b hem tohoto asu zpracovatelnosti a díly okamžit spojit.
•
Lepidlo nanášíme na nátrubek normáln a na konec roury siln ji p emž št tcem vytvo íme
tší tlak (vmasírovat). Št tec vedeme axiálním sm rem. Až do p ibližn 90 mm m že
zhotovit spojení jeden pracovník, od 110mm musí jeden pracovník nat ít tvarovku lepidlem a
druhý pak konec trubky, jinak nelze dodržovat dobu zpracovatelnosti do max. 4 min.
POZOR! V p ípad , že se v plechovce na lepidle vytvo il škraloup, musí se odstranit. Št tec nutno
kladn pono it do lepidla, aby na obou lepených plochách vznikla ucelená, hladká vrstva lepidla
stejnom rné tlouš ky.
Nanášení lepidla
išt ní trubky a tvarovky
Lepení ve dvou
Po dokon ení prací vy istíme št tec suchým sacím papírem. O išt ný št tec musí být pro
znovupoužití suchý. Plechovku po použití dob e uzav eme, aby se zabránilo odpa ování rozpoušt dla.
hem p estávek se osv ily objímky na št tce typu HENKEL, aby št tec mohl z stat v plechovce.
•
Trubku a nátrubek do sebe zasunout bez nato ení a vyrovnat. V této poloze nutno krátkou
dobu p idržet, až lepidlo za ne tuhnout. U pr
trubek nad 160 mm se spojování
usnad uje použitím stahovák .
O p estávkách uzav eme plechovku
Stahovák
5) Doba sušení a tlaková zkouška
•
Doba sušení lepených spoj až do zatížení provozním i zkušebním tlakem, závisí na sušící
teplot a podmínkách lícovacích. Všeobecn je schnoucí doba pro zhotovení posledního
spoje až do provedení tlakové zkoušky:
i zkuš. tlaku 15 bar minimáln 15 hodin
i zkuš. tlaku 21 bar minimáln 24 hodin
Bude-li potrubí po oprav
následující pravidlo:
i zm
zatíženo jenom provozním tlakem, lze pro zasychací dobu použít
Dodržovat 1 hod. zasychací doby na 1 bar provozního tlaku
•
Tlaková zkouška u kapalných médií. Všeobecn se nesmí zkušební tlak p ekro it jmenovitý
tlak o více než 5 bar.
Pro PN 10: zkušební tlak maximáln 15 bar
Pro PN 16: zkušební tlak maximáln 21 bar
ed provedením tlakových zkoušek nutno potrubí sv domit odvzdušnit.
•
Tlakové zkoušky u plynných médií. Pokud se tlaková zkouška provede inertním plynem nebo
jiným plynným médiem, nemá zkušební tlak p ekro it maximální provozní tlak o více než 2
bar.
6) Ochranná opat ení
•
Lepidlo a isti zn. Tangit obsahují snadno t kavá rozpoušt dla. V uzav ených místnostech se
proto musí dob e v trat anebo zajistit dostate né odsávání. Výpary rozpoušt del jsou t žší
vzduchu. Odsávání i v trání se umístí proto na dn resp. dole na pracovišti. Papír použitý
k išt ní a odstran ní lepidla nutno odkládat do uzav ených kontejner (pro snížení par
obsažených ve vzduchu). Lepidlo a isti zn. Tangit jsou ho lavé. P ed zahájením prací nutno
zlikvidovat otev ené ohništ , vypnout elektrické p ístroje, pokud nejsou nevýbušného typu,
vypnout taktéž topná t lesa apod. Nekou it! Zastavit svá ské práce. Jinak dodržovat
pokyny dodavatel lepidel. Trubky a tvarovky chránit p ed rozlitým lepidlem , isti em a
sacím papírem, který sloužil k set ení lepidla. Nespot ebované lepidlo nebo isti nevylévat
do vedení odpadních vod. B hem procesu zasychání se nemají zacpat nebo zav ít lepená
potrubí. Toto je obzvláš d ležité po +5°C, jinak m že docházet k poškození materiálu.
V oblasti lepených, ale dosud nepln ných potrubí se nesm jí uskute nit svá ské práce.
Nebezpe í explozí! Lepená vedení je t eba co nejd íve proplachovat resp. plnit vodou,
minimáln však profukovat
Nutno dodržovat p edpisy p íslušných míst k zabrán ní úraz !
Na pracovišti dostate
v trat
P i lepení nesmí být otev ený ohe
7) Limity použití
Lepené spoje, zhotovené za použití lepidla Tangit jsou všeobecn tak trvanlivé jako výchozí materiál
PVC-U.
Výjimky tvo í:
• Kyselina sírová (H2SO4) s koncentrací nad 70%
• Kyselina solná HCL p i koncentraci nad 25%
• Kyselina dusi ná HNO3 p i koncentracích nad 20%
• Kyselina fluorovodíková HF p i jakékoliv koncentraci
U t chto médií jsou lepené spoje jen podmíne
odolné.
Na dosažení klasifikace „odolné“ je nutno lepené spoje zhotovit podle údaj odpovídajících „ Návodu
firmy HENKEL“ pro lepidlo Dytex této firmy.
Spot eba istícího prost edku a lepidla zn. Tangit na zhotovování lepených
spoj s nátrubky z PVC-U
Pro zhotovení lepených spoj je t eba se ídit „návodem pro zhotovení lepených spoj s PVC –
nátrubky firmy +GF+“. Tato informace obsahuje orienta ní hodnoty spot eby lepidla i isti e.
Vzhledem k tomu, že spot eba je ovliv ována osobním pracovním p ístupem a také tím, zda
plechovky na lepidlo byly úpln vyprázdn ny, pon vadž lepidlo už nem lo dostate nou konzistenci,
mohou v praxi vzniknout odchylky sm rem nahoru i dol . Jako orienta ní hodnota pro vhodnou
velikost plechovky lepidla, v závislosti na zpracovávaném pr
ru trubky, slouží tyto údaje:
Velikost plechovek t eba volit tak, aby na até plechovky byly co nejd íve použity.
Údaje jsou samoz ejm ovliv ovány po tem denn zhotovených spoj tj. u rozsáhlých lepených prací
jsou posuny k nejbližší možné v tší plechovce.
isti Tangit se dodává v plechovkách 1 litr a 125 ml.
Lepidlo se dodává v plechovkách 0,250 kg, 0,500 kg a 1 kg. Dále také v tub 0,125 kg.
Zohledn ní zm n délky plastických trubek z PVC-U
1) Všeobecné
Zm na délky termostatických hmot, zp sobena kolísáním teploty, je v tší než u kovových materiál .
U potrubí, pokládaného mimo p du, p ed st nami anebo v šachtách, obzvláš u takového, které je
namáháno kolísavými provozními teplotami, je nutno podchytit zm ny délky vhodnými opat eními
tak, aby nedocházelo k p ekrývajícímu p ídavnému namáhání.
Na podchycení délkových zm n p icházejí v úvahu následující možnosti:
A – dilata ní ramena
B – kompenzátory
Nejb žn jší a nejsnáze realizovatelné ešení je dilata ní rameno. Dimenzování a uspo ádání bude
proto zvláš podrobn projednáno.
2) Dimenzování a uspo ádání dilata ních ramen
• Základy: nízkým modulem pružnosti PVC se naskytuje p íznivá možnost, podchytit pružným
vypérováním délkové zm ny vybraných úsek potrubí. Délka dilata ního ramene je
v podstat ur ována pr
rem trubky a velikostí délkové zm ny. Teplota st ny trubky jako
3. ovliv ující veli ina se nebere v úvahu, aby se plánování a pokládání zjednodušilo. To tím
více, že pokládání se provádí v tšinou v oblastech od 5 do 25°C.
Dilata ní rameno se p irozen nabízí všude tam, kde má dojít ke zm
sm ru anebo na odbo kách
Pohyb dilata ního ramena jako d sledek délkové zm ny
nesmí být omezen v doty ném úseku ani
nepoddajn uspo ádanými t meny trubky, ani ocelovými nosníky, výstupky zdiva apod.
•
Zjišt ní zm ny délky: aby se dala pot ebná délka dilata ního ramena zjistit, nutno p edtím
zjistit velikost zm ny délky. K tomu slouží následující rovnice:
Kde:
ležité: Bude-li provozní teplota vyšší než pokládací teplota, bude
výsledkem prodloužení vedení. Bude-li však nižší než pokládací teplota,
zkracuje se potrubí.
Proto: Zohlednit pokládací jakož i maximální a minimální provozní teplotu.
Na p íkladu potrubí na chladicí solanku se
vysv tluje manipulace. Délka trubky od pevného
bodu až k odbo ce, kde má být zm na délky L=8 m.
ležité:
1. Ozna it prodloužení trubky “+“ a zkrácení “-“
2. Pro ur ení délky dilata ního ramena je sm rodatná v tší míra zm ny délky
• Ur ování délky dilata ního ramena
Veli iny pro ur ování délky dilata ního ramena jsou:
„Maximální zm na délky
vycházející z O – pozice p i pokládání, kde m že jít jak o prodloužení
tak i o zkrácení.
Dále trubky d
Po výpo tu zm ny délky lze z diagramu v závislosti na vn jším pr
ru trubky, která má být
vyhýbána, vy íst pot ebnou délku dilat. Ramena.“
V následujícím p íkladu to blíže vysv tlujeme:
Pro p íklad výpo tu, uvedený pod odstavcem
„Zjišt ní zm ny délky“ , bude-li pro vedení
použita s d=50 mm, p i stanoveném materiálu
PVC, lze vy íst z diagramu níže p i maximální
zm
délky
, délku
požadovaného dilata ního ramena a=1000 mm.
Pro libovolné zm ny délky
lze vypo ítat
požadovanou délku dilata ního ramena a též pomocí rovnice:
3) Odkazy na pokládací techniku
Zm ny délky potrubních úsek by m ly být jednozna
ízeny, jednozna ným uspo ádáním pených
men . Výhodným umíst ním pevného t menu lze rozd lovat zm nu délky potrubního úseku tak,
jak demonstrují následné p íklady:
V p ípad , že u zm n sm ru nebo odbo ek nelze za adit dilata ní ramena nebo se mají podchytit
tší zm ny délky v pr
hu rovných úsek , lze instalovat i expanzní hoblouky. Zm na délky se
v takovém rozd luje na 2 dilat. Ramena.
Podle p íkladu uvedeného pod ástí „Zjišt ní zm ny délky“ rezultuje p i zm
délky o 17,28 mm
délka dilata ního ramena „a“ = 700 mm. U jednoduchého ramena by muselo být toto dimenzováno,
jak uvedeno výše v p íklad na 1000 mm.
Ve zvláš obtížných p ípadech s velikými a jen v jednom
sm ru p sobícími zm nami délky, je též možné ud lit
dilata ním ramen m p i pokládání p edp tí a tím
získat pro a = krátké stavební rozm ry.
íklad to m že blíže vysv tlit:
Podmínky pokládání:
L = 10 m
d = 50 mm
Teplota pokládání:
15°C
Max. provozní teplota:
60°C
Materiál
PVC
a) Zm na délky
b) Dilata ní rameno na podchycení zm ny délky
c) Bude-li však dilata ní rameno na
asi 1000 mm.
podle diagramu a = ca 1400mm.
p edpjato, zkracuje se dilata ní rameno na rozm r
Zm na délky vycházející z O-pozice obnáší pak:
edp tím dilata ního ramena lze p i nedostatku místa (t sné podmínky) zkrátit délku dilata ního
ramena. P edp tím dilat. Ramena lze snížit vyhnutí do stran a tím p ízniv ovlivnit optický dojem
potrubního systému.
4) Instalace kompenzátor
Vzhledem k nízkému modelu pružnosti PVC je reak ní síla
um lohmotných trubek p i zm nách teploty v porovnání s kovovými
materiály nízká. Normální kompenzátory ur ené pro kovové trubky
jsou proto zpravidla nevhodné a to vzhledem k vysokému vlastnímu
odporu. Do potrubí z um lých hmot se proto smí zabudovat jen
kompenzátory s lehkým chodem tzn. Jejich vlastní odpor je nízký
respektive nepatrný.
V úvahu p icházejí proto:
• Gumové kompenzátory
• PTFE - vln. kompenzátory
• Kovové vícelamelové
i instalaci kompenzátoru je t eba zafixovat vedení pevnými body tak, aby byla zaru ena bezvadná
funkce kompenzátoru v provozním stavu.
Vychází se p itom z pokládací teploty
V úsecích, které mají kompenzátory, nesmí být na žádný pád vzdálenosti t men (následující kapitola)
ekro eny. Pro kolmá vedení , do kterých se instalují kompenzátory, je nutno použít vzdálenosti
men , jak je uvedeno pro vodorovné potrubí.
5) Instalace a zabudování armatur
Armatury t eba zabudovat bezprost edn t.j. jako pevné body. Ovládací
síly se potom p enášejí p ímo a ne p es potrubí. Zm ny délky t eba ídit,
vycházeje z armatur, jak se shora nastín no.
Pro bezpe né upevn ní armatur z um lých hmot slouží držáky armatury
anebo armatury s integrovaným upev ovacím za ízením od firmy GEORG
FISCHER.
6) Pokládání potrubí od omítku nebo zabetonování potrubí
Vypodložení / isolování PVC potrubí
U potrubí pod omítkou nebo zabetonovaných trubek je t eba umístit u zm n sm ru nebo odbo ek
dilata ní rameno na délce odpovídající výpo tu zm ny délky a isolovat je vhodným materiálem.
Do toho spadají také p azené T-kusy a ramena. Na vypodložení se smí používat jen pružné materiály
jako jsou: minerální vlna, sklen ná vlna, p nové materiály apod…
Neizolované PVC potrubí
Plastové potrubí lze i bezprost edn zazdívat i zabetonovat. Aby p i maximálním p ípustném
tlakovém namáhání, nap tí st n PVC trubek z stalo i za takových podmínek uvnit p ípustných mezí,
nesmí kolísání teploty uvnit p ekro it
Jelikož axiální nap tí pocházející z vnit ního talku je polovi ní jak obvodové nap tí, lze v potrubí
v omezené mí e p ekro it p ídavné axiální nap tí aniž by došlo k p etížení. Toto je u PVC trubek
zajišt no tehdy, nebude-li mezní hodnota pro kolísání teplot
p ekro ena.
Je nutno dbát na to, aby p i zazd ní i zabetonování nevznikly žádné dutiny, jinak mohou za
nep íznivých podmínek v t chto místech vzniknout špi ky nap tí.
i použití malty doporu ujeme mastnou sm s (1:3 a 1:4), aby síly vznikající p i zm
být odvád ny aniž by vznikly v malt trhliny.
teplot mohly
Vzdálenosti mezi t meny a p ipev ování plastového potrubí
1) Všeobecn
Plastové potrubí v závislosti na materiálu, st ední teplot , st n trubek, hustot dopravovaného
média, pot ebují ur ité vzdálenosti mezi t meny. Vzdálenosti mezi t meny trubek byly zjišt ny i se
etelem na ur ité prohýbání trubky mezi dv ma t meny. Základem pro výpo et vzdálenosti mezi
meny dle tabulky, bylo p ípustné prohýbání mezi dv ma t meny o max. 0,25 cm. Jsou to PVC
trubky PN 10 a PN 16.
2) Vzdálenosti mezi t meny trub u kapalin s hustotou 1g / cm3 jakož i u plyn
3) Vzdálenost t men v p ípad hustoty kapalin 1g/ cm3
Pokud mají být dopravovány kapaliny, jejichž hustota bude v tší než 1g / cm3, je t eba násobit
vzdálenost t men podle tabulky .1 faktory sloupce 2, tabulky .2. Výsledkem budou kratší
vzdálenosti.
4) Pokládání p i t sných vzdálenostech t men
U vodorovn položených potrubí m že – obzvláš v pásmu vyšších teplot, jakož i u menších pr
– pr
žná podp ra být hospodárn jší a výhodn jší než zakotvení pomocí t men . Pokládání do úhl
i U-profil z kovových nebo duroplastických materiál se v tomto p ípad osv ilo.
5) Požadavky na t meny potrubí
Vnit ní pr
r t men trubek musí být v instalovaném stavu v tší než vn jší pr
zm na délky potrubí, v ur ených místech, nebyla omezována.
r trubky, aby
Hrany vnit ní strany t men musí být takové, aby poškození povrchu trubky bylo vylou eno.
Držáky svorky trubek firmy Georg Fischer spl ují tyto požadavky.
Jsou velice stabilní a z plast . Umož ují použití nejen v drsných
provozních podmínkách, ale i když je potrubí pokládáno
v oblastech, kde je vystavováno vlivu agresivní atmosféry a
médií. Držáky a svorky trubek jsou shodné jak pro PVC, tak i pro
PP, PE, PVDF.
6) Uspo ádání nepevných t men
Axiální pohyb potrubí nesmí být omezován tvarovkami a jinými zm nami
pr
ru, umíst nými vedle t men trubek. Kluzné nebo kyvadlové t meny
umož ují pohyb ve více sm rech. Vodítko umíst né na pat t menu umož uje
na rovné podp rné ploše libovolné posuny.
Kluzné i kyvadlové t meny je t eba umístit v oblasti zm n sm ru vedení a to
v místech, kde je nutno zajistit ur itou p esouvatelnost.
7) Uspo ádání pevných t men trubek
Umíst ním t men bezprost edn vedle tvarovky se omezuje zm na délky jen
na jedné stran / na jednu stranu / jednostran. fixní bod.
Bude-li nutné jako ve v tšin p ípad - omezovat stranu délky oboustrann ,
pak umístíme t men mezi 2 tvarovky nebo vytvo íme dvojitý t men.
Aby síly vznikající ze zm n délky potrubí mohly být absorbovány i
podchycovány, musí být t men stabilní a dob e p ipevn n. Kyvadlové t meny se
nehodí na fix-body.
Pohyb trubky na tu i onu stranu lze omezovat také nalepením omezovacích kroužk vedle t men .
Tyto omezovací kroužku se zhotovují z trubky tlakové t ídy PN10 2-3 cm dlouhého kusu a z obvodu se
vy ízne asi 1/3 a pak se všechny hrany srazí.
Dále se omezovací kroužek nalepí podle pravidel a zafixuje se drátem, aby lepidlo mohlo po dobu 12
hodin vytvrzovat. Upínací prvek se p ed uplynutím vytvrzovací doby nesmí odstranit.
8) Vkládací pásky
Použijeme-li ocelové t meny, nesmíme p i spojováním s PVC tlakovým potrubím používat žádné
vkládací pásky PVC-P (m kký).
Migrací zvlá ovadla m že dojít jednak ke zk ehnutí anebo ke korozi zp sobené trhlinkami
z vnit ního pnutí. P ípustné jsou jen
vkládací pásky nepoškozující trubku
jako nap . z PE nebo korku.
írubové spoje – šroubení – odkazy na zhotovení spojení
1) Všeobecné odkazy
Šrouby p írubových spojení lze utahovat r zným zp sobem.
a) Až do „dále to nejde!“
i stavb plastového potrubí se tímto klade na p írubové spojení ve svém kone ném efektu p íliš
moc.
b) S citem
To nep edpokládá zna né zkušenosti a dobré znalosti o materiálech
c) S použitím momentového klí e
Je to nejlepší zp sob a níže uvedeme n jaké orienta ní hodnoty. V praxi m že docházet k odchylkám,
což m že být zp sobeno šrouby (t žký chod) nebo osami trub, neležící v ose. I tvrdost t sn ní dle
Shore ovliv uje sílu nutnou k utažení.
Rozlišujeme zásadn mezi spojením plastových trubek a tzv. p echodovými. To je p echod z plastu na
kov. Podle toho nutno vybrat i t sn ní a p íruby.
2) Spojování plastového potrubí (O-kroužky)
Odkazy pro použití a volbu:
Pokud je t eba spojit dv plastové trubky, m lo by se provést ut sn ní pomocí O-kroužk . Ut sn né
spojení si vyžaduje jen nepatrné síly na utahování šroub . Jako výborné a
výhodné se jeví také disponibilita dvou jakostí t sn ní, totiž EPDM a FPM.
Jako spojovací prvky p icházejí v úvahu:
• Šroubení
• Miskové spojky
• Pouzdra s nákružkem a p írubou
Možné jsou i kombinace materiálu jako nap . spojení PVC trubky s trubkou
z PE nebo PP.
PVC p íruby lze používat, pokud teplota pr to ného média anebo vn jší
atmosféry nep ekra uje 60°C. Stabiln se používají také p íruby PP-V pro
jakýkoliv druh plastového potrubí.
i vyšších teplotách jskou dlouhodobé deformace p írub možné. Pro teploty na d 60°C je nutné
používat p íruby s dostate nou termickou a mechanickou stabilitou. Tyto požadavky spl ují p íruby
+GF+ z UP-GF (PP s ocelovou vložkou) nebo práv PP-V.
Pokud budou k dispozici pro spojování um lohmotných trubek i rour, dáme p ednost šroubením a
miskovým spojkám p ed p írubovými spojeními. Nep ítomnost kovových ástí vylu uje korozi a
snižuje váhu spojení. Krom toho lze menším vn jším pr
rem ve srovnání s p echodovým i
spojeními dodržovat menší vzdálenost st ed trubek.
Orienta ní hodnoty pro upev ování šrouby:
Na zhotovení p írubových spoj O-kroužky nejsou žádné velké síly na utažení nutné. Aby nedošlo
k nadm rnému utažení šroub , doporu ujeme použití momentových klí .
Horní tabulka prezentuje k tomu orienta ní hodnoty.
3)
írubová spojení mezi um lohmotným potrubím a kovem s použitím plochých t sn ní
Odkazy pro volbu použití:
Pro p echod z plast na kov používáme zpravidla plochá t sn ní. T snící plocha kovových p írub je
obvykle rýhovaná. Pokud jsou k dispozici, m la by se aplikovat i plastová pouzdra s nákružkem a
rýhovanou t snicí plochou. Dodací program firmy Geod Fischer obsahuje též plochá t sn ní
z Butylkau uku a Neoprenu. Plochá t sn ní z Butylkau uku jsou po ínaje velikostí trubek 90 mm
opat ena textilní vložkou. Vzniká tím v tší bezpe nost : plochá t sn ní se mén snadno vytla ují
vnit ním tlakem. Používají-li se z d vodu chemické odolnosti jiná plochá t sn ní, je nutno p ihlížet
k tomu, aby tvrdost dle Shore plochých t sn ní obnášela 65°. Nep ípustné je spojení s pouzdry
s nákružkem z PVC s t sn ními PVC-m kkého.
Trhliny z pnutí zp sobené migrací zm
ovadla z toho mohou rezultovat.
Pro p írubová spojení s plochými t sn ními se vyžadují p íruby, které mají dostate nou pevnost pro
vyšší krout. Momenty nutné pro upevn ní šroub .
Naše p íruby z UT-GF a PP-V spl ují tyto p edpoklady.
Orienta ní hodnoty pro utažení šroub :
Aby nedocházelo k poškození p írub anebo pouzder s nákružkem, je t eba používat i u p írubových
spojení s plochými t sn ními momentový klí na utahování šroub .
Tabulka níže udává orienta ní hodnoty kroutících moment , nutných pro r zné pr
ry trubek.
4) Rozsah platnosti
Údaje tabulek .1 a 2 platí pro následující vnit ní tlaky, materiály a pr
ry trubek.
Závitová a p echodová spojení z PVC-U
Výrobní program tvarovek firmy Georg Fischer obsahuje r zné p echodové a závitové tvarovky.
zným typ m jsou v závislosti na konstrukci p azeny r zné oblasti použití. Následující p ehled
udává všeobecné pokyny.
Typ tvarovky
Na ut sn ní závitových spojek z PVC doporu ujeme používat jen pásku PTFE (teflon). Pro neutrální
média jako nap . vodu lze navíc aplikovat PARALIG PM firmy Georg Fischer a to bu jako pásku nebo
jako pastu. P i použití jiných t snících prost edk je t eba zjistit snášenlivost s p edpokládaným
plastem. Na plastové závity sta í obvykle jen dotažení rukou plus ½ otá ky s použitím vhodného
ná adí, aby byla dosažena t snost.
Na žádný pád se nesmí p i montáži závitových tvarovek PVC použít síla.
ejímka a uvedení do provozu
Zkouška t snosti
Po ukon eném položení potrubí následuje zkouška
snosti. P itom by m l být zkuš. tlak nad maximálním
provozním tlakem, ale nep ekro it podle DIN 4279 ást 1
následující hodnoty p i teplot míst.
Zkušební tlak nastavit na nejnižší bod za ízení, výškové body nutno odvzdušnit.
Doba zkoušky potrvá minimáln 1 hod.
Následkem roztažení je t eba b hem zkoušky po ítat s poklesem tlaku. Budou-li na stálost
zkušebního tlaku b hem doby zkoušky kladeny vysoké nároky, doporu ujeme realizovat p edb žné
zkoušky se stejným zkušebním tlakem a minimáln stejnou zkušební dobou. Hlavní test musí být pak
uskute n bezprost edn po p edb žné zkoušce.
Za orienta ní hodnotu pro pokles tlaku z d vodu roztažení u potrubí z PVC-U platí následující údaje:
•
•
Pokles tlaku b hem zkoušky t snosti bez p edb žného tetu 0,5 bar /hod.
Pokles tlaku b hem zkoušky t snosti s p edb žným testem 0,2 bar / hod.
Výsledky zkoušky t snosti by se m ly zaprotokolovat.
Zkouška funk nosti
Budou-li do potrubí zabudovány armatury se servopohonem anebo i m icí, kontrolní i regula ní
za ízení, je nutno p ekontrolovat jejich ádnou a plánovanou funkci.
Doporu ujeme dále zahrnout do p ejímky potrubí též p ezkoušení plánovaného a pokládaného
materiálu. Týká se to v první ad možnosti absorbování zm n délky bez p ekážek, funkce
odpovídající instalace kompenzátor jakož i uspo ádání držení upevn ní potrubí.
TITAN-PLASTIMEX s.r.o.
Belgická 4861
466 05 Jablonec nad Nisou
Tel: 483 360 041
Fax: 483 360 040
[email protected]
www.gf.cz
Download

Zásady a principy projekce PVC - TITAN