Návod pro uživatele
- Překlad originálního návodu CZ
ISC2-Série
Inovovaná mechanická ucpávka ISC pro všeobecné použití.
Montážní návod pro strojní konstrukční prvky.
Experience in Motion
Mechanické ucpávky ISC2 jsou mnohostranně použitelné ucpávky v kazetovém provedení.
Ucpávka byla konstruována pro jednoduchou instalaci a spolehlivou funkci. Nastavení této
ucpávky není nutné. Odnímatelné montážní podložky umožní správné nastavení.
Typovou řadu ucpávek ISC2 tvoří:
ISC2-PX - jednoduchá ucpávka s tlačnými pružinami na statoru
ISC2-PP - dvojitá ucpávka s tlačnými pružinami na statoru
ISC2-BX - jednoduchá ucpávka s rotujícím vlnovcem
ISC2-BB - dvojitá ucpávka s rotujícím vlnovcem
ISC2-XP - jednoduchá ucpávka s tlačnými pružinami na statoru s čerpacím kroužkem podle
plánu 23
ISC2-XB - jednoduchá ucpávka s kovovým vlnovcem a čerpacím kroužkem podle plánu 23
1. Nákres, stručný popis, ochrana před explozí, funkční předpoklady
!
Tato mechanická ucpávka je projektovaná pro spolehlivé fungování za rozsáhlých podmínek pro použití. Údaje a technická data uváděná v této brožuře k produktu jsou podle
našeho názoru správná, jsou ovšem znázorněna pouze k informačním účelům a neměla by tedy být chápána s důvěrou v jejich správnost jako potvrzení, popř. jako záruka
uspokojivých výsledků. Informace obsažené v této brožuře nesmí být chápány ani jako
příslib, ani jako smluvně zaručená či mlčky připojená záruka ve vztahu k produktu.
Flowserve Corporation sice může sestavit všeobecné směrnice pro užívání, ale nemůže
poskytnout specifické informace o všech možných použitích.
Konečnou odpovědnost za výběr, montáž, použití a údržbu produktů Flowserve v
souladu s určením musí tedy převzít kupující/uživatel. Protože Flowserve Corporation
neustále zlepšuje provedení svých produktů a aktualizuje je na nejnovější stav, mohou
být technická data, rozměry a údaje uváděné v této brožuře změněny bez předchozího
ohlášení.
1.1 Nákres
Nákres se spolu s mechanickou ucpávkou nachází v přepravním balení.
1.2 Stručný popis
Mechanická ucpávka představuje těsnicí systém, který je určen k utěsnění rotujícího
hřídele a pevným tělesem, rotujících v pevných krytech, např. mezi hřídelem a tělesem
čerpadla. Stacionární části provedení jsou vybaveny kluzným kroužkem a (v závislosti
od konkrétního způsobu provedení) pruženým prvkem. Takovým prvkem může být
pružina nebo pouzdro. Kluzný kroužek je u krytu utěsněn pomocným těsněním, např.
ISC2-Série Montážní návod pro strojní konstrukční prvky
O-kroužkem. Rotující části provedení se skládají z kluzného kroužku a (v závislosti od
konkrétního způsobu provedení) pruženého prvku. Takovým prvkem může být pružina
nebo pouzdro. Kluzný kroužek je u hřídele utěsněn pomocným těsněním, např. Okroužkem.
Mechanickou ucpávku lze dodat jako předmontovanou kazetu -cartridge nebo po jednotlivých komponentech. Montáž se provádí podle nákresu. Mechanickou ucpávku lze
použít i pro kontakt s čerpaným produktem nebo externí provozní kapalinou. K mazání
slouží kapalinový film, který se musí vždy nacházet mezi těsnicími plochami. Kapalinový
těsnicí film pak tyto těsnicí plochy během rotace hřídele od sebe oddělí a za těchto
podmínek pak plochy pracují téměř bez kontaktu a opotřebení.
1.3 Ochrana před explozí
Mechanická ucpávka ISC2 je standardní kazetová ucpávka a je tedy strojní součástí.
Ustanovení směrnice 94/9/ES se nevztahují na strojní součásti (Produktová příručka
ATEX 95), jelikož jsou integrovanými součástmi většího stroje (čerpadla, míchacího
zařízení). To bylo potvrzeno jak stálým výborem ES ATEX, tak i organizací European
Sealing Association (ESA). Odkaz na následující webové stránky:
Stálý výbor ES ATEX: http://ec.europa.eu/enterprise/atex/rotating.htm
Stanovisko ESA: http://www.europeansealing.com/statements.html
Pro použití, která vyžadují informace o očekávaných povrchových teplotách kluzných
těles, je možno zažádat o dokumentaci Flowserve „Informace / Prohlášení k ATEX 137“.
Tento dokument umožní uživatelům stanovení typických povrchových teplot na základě
dimenzování ucpávky, podmínek pro použití a materiálu kluzných těles. Uživatelům
může být přitom užitečné dodržování směrnic ATEX 1999/92/ES (ATEX 137).
1.4 Podmínky správného fungování
Mechanická ucpávka může řádně fungovat pouze v případě, že budou splněny níže
uvedené předpoklady:
• těsnicí plochy jsou zalapovány v souladu se specifikací
• zajištění pravoúhlosti a koncentricity hřídele k čelní straně prostoru ucpávky, resp.
vývrtu
• axiální pružná pohyblivost odpružené jednotky (kluzného kroužku)
• axiální a radiální pracovní pohyb hřídele v rámci tolerancí společnosti Flowserve,
resp. firmy, která zajišt‘uje první instalaci (podle toho, které tolerance jsou menší)
• ucpávka se používá v provozních podmínkách, pro které je určena
• zařízení se zabudovanou mechanickou ucpávkou se provozuje v rámci běžných
parametrů (bez kavitace či příliš silného chvění atd.)
• je nutno zabránit tvorbě povlaku na povrchu hřídelů nebo jejich pouzder v důsledku
např. krystalizace, polymerace atd.
!
• stálá přítomnost kapalinového filmu mezi těsnicími plochami.
Pokud tyto funkční předpoklady splněny nejsou, zvyšuje se tak opotřebení produktu a
jeho části mohou uniknout do ovzduší. Mimo to může při nerespektování uvedených
podmínek docházet ke vzniku vysokých teplot funkčních částí.
Viz Směrnice 94/9/ES, 1999/92/ES příp. EN 13463-5.
Pokud tyto funkční předpoklady splněny nejsou, může nastat nadměrné prosakování, úniku
média nebo se sníží životnost ucpávky.
2.
Bezpečnostní pokyny
NEBEZPEČÍ: znamená, že při nerespektování dochází k ohrožení osob nebo může
vzniknout značná materiální škoda.
!
POZOR:
znamená, že se zvlášť upozorňuje na důležité informace, protože možná
nejsou zjevné ani pro odborníky. Respektování těchto pokynů je ovšem
nezbytné, aby se zabránilo škodám na zdraví nebo materiálním škodám.
Tento návod si pečlivě pročtěte. Pokud bude mechanická ucpávka namontována v souladu s
tímto návodem, bude zaručen dlouhý a bezporuchový provoz.
Pro obslužné systémy (tlakové nádoby, chladiče atd.) se poskytují samostatné návody.
Konečný uživatel je povinen zajistit, aby osoby pověřené manipulací, montáží a provozováním
ucpávky včetně příslušného vybavení, byly obeznámeny s konstrukcí a provozními náležitostmi daného zařízení.
!
Tyto osoby musí eventuálně používat ochranný oděv podle předpisů platných pro
dané zařízení.
V případě poškození některé z konstrukčních částí ucpávky, zejména pak těsnících
ploch, může dojít ke (zvýšenému) úniku kapalin či plynů. Rizikový účinek závisí na
povaze utěsněné substance, přičemž se toto riziko muže vztahovat jak na osoby, tak
i na životní prostředí. Konstrukční díly, které se dostaly do kontaktu s unikajícími substancemi, musí být odolné nebo chráněné proti korozi. Unikající médium nesmí vytvářet žádné zápalné směsi.
OCHRANA PROTI EXPLOZI: znamená, že při nerespektování bezpečnostních pokynů
může v prostředí se zvýšeným rizikem exploze nastat výbuch. Takovým způsobem
může dojít k ohrožení osob a / nebo k značným materiálním škodám.
Bezpodmínečně je nutno dodržovat bezpečnostní předpisy, předpisy v případě nehody, jakož
i nařízení týkající se ochrany životního prostředí platná pro dané zařízení.
Tato mechanická ucpávka je dimenzovaná a konstruovaná k utěsnění rotujících strojů. Za
ISC2-Série Montážní návod pro strojní konstrukční prvky
škody způsobené použitím u aplikací, které se od tohoto liší, ručí uživatel.
Výpadek, obnovení nebo změna napájení stroje proudem a/nebo napájecího systému
nesmí ohrozit osoby a životní prostředí, popř. nesmí ohrozit funkci mechanické ucpávky.
Ochranná zařízení použitá výrobcem stroje musí vyhovovat požadavkům zařízení,
nesmí ale představovat žádné dodatečné ohrožení. Tato ochranná zařízení musí zajistit, že bude řádně přístupná oblast nezbytná pro údržbářské práce na mechanické
ucpávce.
Elektrické napájení stroje musí splňovat cíle ochrany směrnice 2006/95/ES. Z jiného
než elektrického napájení energiemi nesmí vzniknout žádný ohrožující účinek pro osoby
a životní prostředí.
3. Všeobecné informace
Co se týče zobrazení a údajů v této montážní a provozní příručce, vyhrazujeme si právo na
technické změny nutné z hlediska inovace výrobku.
Autorské právo k tomuto návodu pro uživatele vlastní společnost FLOWSERVE. Tento návod pro
uživatele je určen pro pracovníky působící na úseku údržby, obsluhy a dozoru a obsahuje předpisy a nákresy technické povahy, které není povoleno kopírovat ani jako celek, ani po částech, ani
je nelze šířit či neoprávněně používat k účelům konkurence, ani sdělovat třetím osobám.
!
Je třeba dbát na to, že společnost Flowserve neodpovídá za škody a funkční poruchy,
které vzniknou v důsledku nedodržení tohoto návodu pro uživatele.
4. Přeprava, skladování
Mechanická ucpávka a příslušné obslužné systémy se přepravují a uskladňují v originálním neotevřeném expedičním balení. Místo, kde se ucpávka a příslušné obslužné systémy
uskladňují, musí být suché a bez výskytu prachu. Je třeba zabránit tomu, aby bylo zařízení
vystaveno silným výkyvům teplot a záření.
Části nebo i kompletní mechanické ucpávky, které při převozu spadly nebo byly vystaveny
silným nárazům, se nesmí instalovat. Naléhavě doporučujeme inspekci ze strany společnosti
Flowserve nebo autorizovaným zástupcem.
Po skladování delším než 3 roky je třeba mechanickou ucpávku překontrolovat, zda ještě
vykazuje parametry nového výrobku. To se týká zejména těsnicích ploch a vedlejších těsnicích komponentů. V tomto případě je nutná inspekce zástupcem společnosti Flowserve.
V případě zakonzervování stroje se zabudovanou ucpávkou nesmí konzervační pro-
středek ovlivnit funkce ucpávky, např. slepení, zvrdnutí, popř. rozpínání pomocných
těsnění.
!
Mechanická ucpávka se přepravuje zásadně pomocí vhodných pomocných prostředků, jako např. zařízeními na zdvihání břemen.
5. Kontrola připojovacích rozměrů
! 5.1 Při demontáži konstrukčních dílů dodržujte bezpečnostní předpisy. K nim patří
kromě jiného, ale nejenom:
• Před demontáži musí být stroj vypnutý a bez tlaku.
• Používejte doporučený ochranný oděv.
• Bezpečnostní předpisy, nařízení pro případ nehody a předpisy o ochraně život-
ního prostředí provozovatele pro tuto část zařízení je nutno bezpodmínečně
dodržovat.
• Prostudujte si v bezpečnostním listu (MSDS) předpisy o nebezpečných látkách.
5.2 Rozeberte čerpadlo dle údajů výrobce a odstraňte ucpávku.
!
5.3 Zkontrolujte části týkající se konstrukce a materiálu v dokumentaci ucpávky.
Ujistěte se, že ucpávka ISC2 byla konstruována pro zařízení, které má být opraveno.
!
5.4 Než začnete s instalací, zkontrolujte v nákresech montáže ucpávky potřebné
změny na zařízení, a pak proveďte instalaci.
Požadavky na těsnící prostor
Zobrazení 1
Montáž je možno provést, pokud ucpávka není poškozena. Tato skutečnost platí pře-
devším pro plochy zařízení, centrování a O-kroužky, které utěsňují pevné části.
k dalšímu tělesu
čerpadla
Drsnost povrchu těsnícího prostoru
√125 µinch (3,2 µm) Ra nebo lepší.
Drsnost povrchu pouzdra nebo hřídele
32 µinch (0,8 µm) Ra nebo lepší.
•
•
•
•
Plocha [čelní strana] tělesa čerpadla musí stát v pravém
úhlu k ose hřídele až po hodnotu 0,0005 Inch (0,013 mm)
- vnitřní rozměr a vykazovat hladkost povrchu ve výši
aplikácie. Zákazník/užívateľ/ preto musí preberať záruku za
voľbu správnej veľkosti, výber spôsobu montáže, prevádzku
a údržbu √63-µinch (1,6 µm) Ra nebo lepší.
Středící průměr může přiléhat k jedné z těchto dvou
lícovacích ploch. Musí být dodržená koncentricita až
po hodnotu 0,005 Inch (0,13 mm) vnitřního rozměru k
vnějšímu průměru hřídele nebo pouzdra.
Vnější průměr hřídele nebo pouzdra
+0,000 Inch (+ 0,000 mm)
-0,002 Inch (- 0,050 mm) ANSI
+0,000 Inch (+0,000 mm) API 610
-0,001 Inch (-0,025 mm) DIN / ISO
Ložiska musí být v bezvadném stavu
Maximální radiální nebo axiální pohyb hřídele (maximálně) = 0,010 Inch (0,25 mm) vnitřního rozměru
Maximální oválnost hřídele vůči ploše těsnícího tělesa = 0,002 Inch (0,05 mm) vnitřního rozměru
Maximální dynamické házivost hřídele na ploše těsnícího tělesa = 0,002 Inch (0,05 mm) vnitřního rozměru
ISC2-Série Montážní návod pro strojní konstrukční prvky
! 5.5 Překontrolujte rozměry čerpadla, abyste zjistili, že rozměry leží v toleranci defi-
nované v nákresu ucpávky. Kritickými rozměry mohou mimo jiné být: vnější průměr
hřídele/pouzdra hřídele, hloubka ucpávkové komory, průměr ucpávkové komory,
vzdálenost k nejbližší překážce, zavedení ucpávky a způsob upevnění ucpávky.
! 5.6 Překontrolujte a očistěte důkladně těsnící prostor a hřídel nebo pouzdro hřídele.
Zkontrolujte korozi nebo jiné defekty. Odstraňte ostré hrany, zářezy, drážky nebo
jiné nedostatky, které by mohly poškodit těsnící hrany nebo způsobit netěsnost.
Nahraďte vytlučené hřídele nebo pouzdra hřídelí. Odstraňte ostré hrany v drážkách a závitech.
! 5.7 Zkontrolujte požadavky zařízení dle popisu v zobrazení 1. Každý rozměr, který je
větší než povoleno, se musí upravit dle specifikací.
5.8Zacházejte s ucpávkou ISC2 opatrně, je vyrobené s přesnými tolerancemi.
Těsnící plochy jsou obzvlášt důležité a musí být vždy udržované v absolutně čistém
stavu.
5.9 Potřebné nářadí pro instalaci: otevřený a momentový klíč o velikosti přírubové
matice; momentový klíč pro regulační šrouby. Ostatní nářadí bude dodáno.
6
Montáž mechanické ucpávky ISC2
Montážní prostor mechanické ucpávky je nutno překontrolovat podle příslušného
nákresu, resp. tabulky rozměrů. Je nutno zabezpečit, že budou dodržené všechny rozměry, stav povrchu a tolerance (např. koncentricita, čelní házení, lícování).
Dodržování předpisů podle např. ISO 21049 popř. API 682, DIN 28161, FLOWSERVE
spis FSD101, FLOWSERVE spis FSD127.
Upozornění: Při montáži není nutné nastavení ucpávky. Pokyny platí pro čerpadla ANSI
s vertikálně děleným tělesem. Pro jiné typy čerpadel jsou možné změny v postupu.
Obraťte se na společnost Flowserve, pokud budete potřebovat podporu při instalaci.
Musí se dbát na to, aby se s kazetovou ucpávkou, popř. jejími částmi manipulovalo
během montáže bezpečně a aby se tyto bezpečně přepravovaly a aby se dodržovaly
ergonomické zásady. Aby se zabránilo škodám na zdraví, měl by také obslužný personál používat ochranný oděv podle předpisů platných pro zařízení.
Části mechanické ucpávky, do kterých se musí v průběhu montáže vstoupit, se musí
zabezpečit pomocí příslušných preventivních opatření. Tyto části musí být provedené
tak, aby bránily uklouznutí a byly zajištěné proti klopýtnutí a pádu (např. upevněním
přidržovacích zařízení).
6.1 Naneste trochu silikonové vazelíny na hřídel nebo pouzdro hřídele, pokud není specifikováno jinak.
6.2 Zkontrolujte pevné usazení montážních podložek; utáhněte případně šrouby.
6.3 Posuňte ucpávku ISC2 na hřídel nebo na pouzdro hřídele s montážními pomůckami
dopředu směrem k tělesu ložiska. Viz Obrázek 2.
6.4 Namontujte zadní stěnu čerpadla (ucpávkové komory) a přišroubujte ji k držáku
ložiska. Viz Obrázek 3.
6.5 Umístěte ISC2 s přírubou pevně proti čelní straně těsnícího prostoru.
6.6 Vycentrujte ISC2 s přírubou a upevňovacím šroubem tak, jak je vysvětleno v nákresu
montáže ucpávky. Doporučení pro trubkování viz kapitola 7.
6.7
! Přitáhněte přírubové čepy pravidelně v diagonálním pořadí. Neutahujte moc na
těsno přírubovou matici, mohlo by to zkroutit části ucpávky a způsobit tak netěsnost.
Pro ucpávku ISC2 se doporučují následující minimální hodnoty utahovacího momentu
pro přírubové čepy v závislosti na velikosti:
Velikost hřídele
Velikost hřídele
Velikost hřídele
Velikost hřídele
Velikost hřídele
1,000“
2,125“
2,875“
4,250“
6,250“
-
2,000“
2,750“
4,000“
6,000“
8,000“
25 - 50 mm
54 - 70 mm
75 - 102 mm
108 - 152 mm
159 - 203 mm
20
27
40
47
54
Nm
Nm
Nm
Nm
Nm
Konstrukční části použité k montáži ucpávky zákazníkem, jako např. víko čerpadla
nebo upevňovací šrouby, musí být při výběru materiálu a dimenzování dostatečně
vyměřeny. Nadměrné zatížení, jako např. překročení maximálně přípustného utahovacího momentu pro upevňovací šrouby, se musí vyloučit.
6.8 Namontujte čerpadlo. Zabraňte mechanickému namáhání potrubí. Nastavte spojku
podle pokynů výrobce.
6.9 Pokud se oběžné kolo, hřídel, spojka a ložisko nachází ve svých konečných provozních fázích, přitáhněte nastavovací šrouby. Viz Obrázek 4.
Obr. 2
Držák ložiska
Zadní stěna čerpadla
Těsnící
prostor
Montážní pomůcky
Obr. 3
ISC2-Série Montážní návod pro strojní konstrukční prvky
Chybné utažení šroubů může vést k nebezpečné situaci, protože se mechanická
ucpávka při zatížení tlakem může dostat z těsnicího prostoru.
U ucpávky ISC2 jsou doporučené následující minimální hodnoty utahovacího momentu
pro nastavovací šrouby podle velikosti:
ø Hřídel-ø palců
Hřídel-ø mm
1,000
2,625
2,875
2,875
25 67 70 70 -
-
2,500
2,750
8,000
8,000
60 70 200 200 Montažní prostor
všechny
všechny
standardní
rozšířené
Utahovací moment
4,5 Nm
13,5 Nm
17 Nm
27 Nm
6.10 Odstraňte montážní podložky tím, že povolíte šrouby. Viz Obrázek 5.
Upozornění: Uschovejte si podložky a spojovací prvky pro pozdější použití, pro případ,
když se bude muset znovu nastavit oběžné kolo čerpadla, nebo když se bude muset
ucpávku rozebrat.
Musí se zamezit přenosu vibrací na osazenou ucpávku během používání např. kon-
strukčních úprav stroje.
Zařízení, ve kterém je namontována mechanická ucpávka, musí být uzemněno podle
platných elektrotechnických předpisů pro danou zemi, aby se odváděl vznikající elektrostatický náboj, a tak se zabránilo tvorbě jiskření.
6.11 Otáčejte hřídel rukou, aby jste se přesvědčili o lehkém chodu zařízení.
6.12 Před spuštěním provozu si přečtěte návody k obsluze.
Proveďte statickou tlakovou zkoušku. Nepřekročte maximálně povolené tlaky.
Obr. 4
Obr. 5
7. Doporučení pro potrubí
7.1 Nainstalujte vhodný obslužný systém. Aby se zabránilo nebezpečným situacím, je třeba zajistit, že potrubí budou spojená se správnými přípojkami. Přípojky
mechanické ucpávky jsou řádně označené.
Ucpávka ISC2 vyžaduje pro svou maximální životnost čistou, chladnou zásobovací kapalinu. Typické potrubní plány jsou uvedeny níže. Kontaktujte společnost Flowserve, pokud
budete potřebovat další informace nebo technickou podporu.
Plán 11:
standardní plán proplachování jednoduché ucpávky z výtlaku u horizontálního čerpadla
Plán 13:
standardní plán proplachování jednoduché ucpávky od těsnícího prostoru
u vertikálního čerpadla
Plán 21:
plán proplachování z výtlaku čerpadla přes chladič při nasazení horkých
médií (jednoduché ucpávky)
Plán 23: plán proplachování s vnitřním čerpacím kroužkem přes chladič (pro ISC2XP a ISC2-XB)
Plán 32:
plán proplachování jednoduché ucpávky s přívodem čisté cizí kapaliny pro
média s vysokým stupněm znečištění nebo média, které nejsou kompatibilní s ucpávkou
Plán 52:
použití u dvojité beztlaké ucpávky s beztlakovým zásobníkem kapalin
Plán 53:
použití u dvojité tlakové ucpávky se zásobníkem kapaliny (53A), žebrovým
výměničem (53B) nebo tlakovým převodníkem (transmitter) (53C)
Plán 62:
externí Quench pro jednoduchou mechanickou ucpávku ze strany atmosféry.
7.2 U dvojitých mechanických ucpávek jsou příruby vstupních a výstupních otvorů
pro těsnící kapaliny označeny: LBI (Liquid Barrier Inlet - vstup) und LBO (Liquid
Barrier Outlet- výstup). Ucpávka ISC2 je jednosměrná. Správné připojení potrubí ke
vstupu a výstupu je důležité pro bezchybnou cirkulaci. Vstup těsnící kapaliny by měl
probíhat ze dna zásobníku kapaliny, zatímco výstup těsnící kapaliny by se měl nacházet
v horní části systému.
Při připojení cirkulačního vedení se musí dávat pozor na nutné odvzdušnění těsnícího
prostoru. Zůstanou-li v těsnícím prostoru plynové nebo vzduchové zbytky, díky rotaci
se mohou během spouštění čerpadla začít tyto zbytky shromažďovat okolo vnějšího
průměru těsnící spáry. Tak vznikne na neurčitou dobu chod nasucho v těsnící spáře a
pak dochází k poškození kluzné plochy.
7.3 Při provozu dvojité tlakové ucpávky stříkněte čistou, kompatibilní těsnící kapalinu
pod tlakem nejméně 25 psi (1,7 bar) nad hranicí tlaku v těsnícím prostoru (připojení
viz Obrázek 6). Tlak bariérové kapaliny nesmí překročit povolený nejvyšší tlak.
10
ISC2-Série Montážní návod pro strojní konstrukční prvky
Aby byla zajištěna funkčnost mechanické ucpávky, doporučuje se kontrola cirkulace
bariérové kapaliny.
Pomocí vhodných opatření se musí zabránit chybné obsluze zabudovaných uzavíra-
cích a škrticích zařízení v zásobování kapalinou.
7.4 Při provozu dvojité beztlaké ucpávky (tandemové uspořádání) naplňte cirkulační
okruh čistou, kompatibilní a beztlakovou hradící kapalinou s tlakem nižším, než je tlak v
těsnícím prostoru.
Tlak v těsnícím prostoru nesmí překročit povolený nejvyšší tlak.
7.5 Přípojky Quench a odtoková přípojka Drain na jednoduchých ucpávkách musí být
uzavřené zátkami, pokud nebudou používány.
Upozornění: Přípojky Quench a Drain jsou menší než vstup proplachu Flush.
Unikající médium nesmí vytvářet žádné zápalné směsi.
7.6 Doporučení pro používání dvojité ucpávky: Jako bariérovou kapalinu používejte
kapalinu DuraClear pro lepší těsnící výkon a k redukci karbonizace. Další podrobnosti
naleznete v brožuře DuraClear FSD123 nebo kontaktujte přímo společnost Flowserve.
Dvojitá tlaková ucpávka ISC2 se zásobníkem tlaku Obrázek 6
(Plán 53A)
11
8. Uvedení stroje do provozu
8.1 Odstraňte uzávěry na čerpadle a na ventilech.
8.2 Pro kontrolu otáček motoru nespouštějte zařízení nasucho. Otevřte ventily a naplňte
čerpadlo pracovním médiem. Ubezpečte se, že systém proplachu flush a obslužný
systém fungují. Před spuštěním zařízení odvzdušněte těleso čerpadla a těsnící prostor.
Je nutné zabezpečit, aby bylo zařízení utěsněno tak, aby do něj nevnikal žádný
prach a / nebo aby byly v pravidelných časových intervalech odstraňovány usazeniny prachu. Tak se zabrání usazovaní prachu větší než 5 mm na povrchu kluzných
těles.
Je nutné zabezpečit, např. kontrolou výšky hladiny, aby byl těsnící prostor v každé
provozní situaci kompletně naplněný kapalinou a byl odvzdušněn. Takovým způsobem se minimalizuje teplo vznikající účinkem tření, které zvyšuje teplotu na povrchu
kluzných těles.
Pokud není možno dodržet tepelné provozní limity dle pokynů používání, je nutná
nepřetržitá kontrola teploty zásobovací kapaliny a / nebo použitých konstrukčních
částí, které by při dosažení kritické teploty vedly k vypnutí zařízení. To se může stát
např. použitím odporových teploměrů nebo termočlánků.
Těsnící prostor se musí před uvedením do provozu důkladně odvzdušnit.
8.3 Sledujte náběh zařízení. Pokud se začne ucpávka přehřívat nebo pískat, zkontrolujte proplachový systém flush. Čerpadlo se nesmí nechat dál běžet, pokud je ucpávka
přehřátá nebo píská.
8.4 Nepřekračujte kritické hodnoty koroze. Ucpávka ISC2 je odolná vůči většině chemikálií. Nevystavujte přesto materiály ISC prostředkům s hodnotami nad kritickou hodnotou koroze. S otázkami k chemické odolnosti se obraťte na společnost Flowserve.
8.5 Nepřekračujte provozní limity tlaku a otáček, které jsou uvedené v brožuře ISC2.
8.6 Nepřekračujte provozní limity teploty ucpávky ISC2. U dvojité ucpávky se zásobníkem s chladícími spirálami otevřte přívod chladící kapaliny do zásobníka před náběhem stroje.
Použité těsnící médium musí při každé provozní teplotě udržovat dostatečně velkou
rezervu (20 K) od bodu odpařování. Pokud by byla v určitých provozních situacích,
např. při spouštění nebo odstavování zařízení, rezerva od bodu odpařování příliš
malá, musela by následovat nucená recirkulace a / nebo dostatečné ochlazení
napájecího média pro zlepšení odvodu tepla.
Unikající médium nesmí vytvářet žádné zápalné směsi.
8.7 Nespouštějte anebo nepouživejte ISC2 nasucho. U dvojitých ucpávek se během
12
ISC2-Série Montážní návod pro strojní konstrukční prvky
provozu čerpadla musí v těsnícím prostoru vždy nacházet hradící/bariérová kapalina. U
jednoduchých ucpávek se musí v čerpadle nacházet vždy provozní těsněná kapalina.
Pokud vzniknou problémy při instalaci, obraťte se na Vašeho nejbližšího zástupce společnosti Flowserve nebo na autorizovaného prodejce.
9. Demontáž
Stroj lze kdykoliv odstavit z provozu. Před demontáží mechanické ucpávky je nutno čerpadlo
odtížit a vyprázdnit. Hradící tlak je třeba vypustit, až když byl tlaku zbaven i celý stroj.
Před tím, než personál obsluhy demontuje mechanickou ucpávku, se musí ujistit o
tom, že jsou vnější plochy stroje dostatečným způsobem zchlazené a že s nimi lze
manipulovat bez rizika.
Při demontáži ucpávky může dojít k vylití produktu. Je nutno respektovat a dodržovat bezpečnostní opatření a používat ochranný oděv v souladu s předpisy platnými pro dané zařízení.
Demontáž mechanické ucpávky se smí provádět pouze na odstaveném stroji.
Další demontáž ucpávky se provádí dle pokynů dodavatele.
10. Udržba
Do údržby zařízení spadá - pokud to u daného čerpadla připadá v úvahu - kontrola tlaku,
teploty, prosakování a spotřeby hradící a bariérové kapaliny.
Údržba mechanické ucpávky zahrnuje kontrolu nastavených hodnot tlaku, teploty a
množství prosakování.
Údržba mechanické ucpávky se smí provádět pouze na odstaveném stroji.
Oblast potřebná pro provoz stroje, popř. pro údržbu mechanické ucpávky musí být
snadno přístupná.
11. Opravy
Ucpávka ISC2 je dimenzována pro spolehlivou funkci se širokou paletou možností.
Samozřejmě může ale nastat situace, kdy ucpávka selže, protože buď dosáhla bodu své
normální životnosti nebo byla používaná mimo povolené technické určení.
Tato ucpávka je přesná součástí zařízení. Pro její funkčnost je rozhodující konstrukce a
tolerance. Na opravu ucpávek Flowserve by se měly používat jen originální náhradní díly
13
společnosti Flowserve. Tyto díly je možno získat na mnoha skladových místech společnosti
Flowserve. Při objednávce náhradních dílů uveďte identifikační číslo dílu a číslo materiálu.
Doporučuje se, aby byla vždy jedna rezervní ucpávka skladem, aby se tak minimalizovala
doba výpadku čerpadla.
! Pokud chcete předat ucpávku k opravě společnosti Flowserve, dekontaminujte
ucpávku a pošlete ji se zasunutými montažními podložkami společně s objednávkou označenou „Opravit nebo Vyměnit“ servisnímu centru společnosti Flowserve
(Flowserve Service Center). K objednávce musí být přiložený také podepsaný
Certifikát dekontaminace. Ke každému produktu, který byl v kontaktu s ucpávkou,
musí být přiložena údajová karta o bezpečnosti materiálu (MSDS). Montážní celek
ucpávky bude zkontrolován a, pokud to bude realizovatelné, bude opraven, přezkoušen a přiveden opět do původního stavu.
Všechny produkty společnosti Flowserve Corporation, Flow Solutions musí být nainstalované
podle montážních přírůček Flowserve. Jejich nedodržení nebo pokus o změnu nebo
modifikaci produktů Flowserve, povede k neplatnosti záruky ze strany společnosti Flowserve.
Záruka Flowserve je uvedena v doslovném znění prodejních podmínek společnosti
Flowserve. Společnost Flowserve nedává žádnou záruku na způsobilost pro určité použití a v
žádném případě neručí za případné následné škody.
14
PŘI OBJEDNÁVCE PROSÍM UVEĎTE:
Číslo materiálu:
________________________
Identif.-číslo-součástí:
Typ ucpávky:
___________________
___________________
FIS190cze REV 12/2009 Vytištěno v Evropě
Zástupci společnosti Flowserve ve Vaší blízkosti
a další informace o společnosti Flowserve Corporation naleznete na webových stránkách www.flowserve.com
Společnost Flowserve Corporation převzala ve svém odvětví vedoucí postavení a vyvíjí a
vyrábí produkty, které jsou při správném výběru dimenzované pro spolehlivé fungování
po celou dobu jejich životnosti. Přitom by mělo být zákazníkovi, resp. uživateli známo, že
se produkty Flowserve můžou používat pro různé účely a široké spektrum podmínek pro
použití. Společnost Flowserve může formulovat obecné předpisy, ale nemůže podat specifické informace a informace o nebezpečí pro všechny možné aplikace. Zákazník/ uživatel
proto přebírá odpovědnost pro udání správných rozměrů a výběr, montáž, použití a údržbu
produktů Flowserve. Zákazník /uživatel si musí důkladně pročíst montážní návod produktu,
musí mu rozumět a musí vyškolit své zaměstnance a dodavatele v oblasti bezpečnostního
provozu a specických použití produktů Flowserve.
Informace a specifikace uvedené v této příručce jsou dle nejlepšího svědomí přesné, slouží
však jen pro informační účely a nesmí být považované za výslovnou smluvní záruku anebo
záruku uspokojivých výsledků. Obsah této přírůčky se nesmí vykládat jako výslovná nebo
implicitní záruka ve vztahu k produktu. Jelikož společnost Flowserve nepřetržitě zlepšuje
provedení produktů, můžou být specifikace, rozměry a informace uvedené v této přírůčce
pozměněny bez předcházejícího oznámení. V případě otázek k těmto ustanovením by měl
zákazník / uživatel kontaktovat některou z firem a kanceláří společnosti Flowserve Corporation na celém světe.
USA a Kanada
Kalamazoo, Michigan USA
Telefon: +1 269 381 2650
Telefax: +1 269 382 8726
Evropa, Střední Východ,
Afrika
Roosendaal, Nizozemska
Telefon: +31 165 581400
Telefax: +31 165 554590
Asie, Tichomoří
Singapur
Telefon: +65 6544-6800
Telefax: +65 6214-0541
Latinská Amerika
Mexiko City
Telefon: +52 55 5567 7170
Telefax: +52 55 5567 4224
© Copyright 2009 Flowserve Corporation
flowserve.com
flowserve.com
flowserve.com
-21-
Download

Návod pro uživatele - Flowserve Corporation