Užívateľský návod
- Preklad originálu návoduSK
Typový rad ISC2
Inovatívne štandard cartridge tesnenie pre všeobecné využitie.
Návod na montáž súčiastok stroja.
Experience in Motion
Takéto tesnenie ISC2, je tesnenie klzným krúžkom(ďalej v texte mechanická upchávka, príp.
upchávka), s mnohostranným využitím, v prevedení cartridge. Bolo zostrojené na jednoduchú inštaláciu a spoľahlivú činnosť; nie je potrebné nastavovať tesnenie. Odnímateľné
montážne pomôcky zabezpečia správne nastavenie.
Skupina tesnení ISC2 pozostáva z:
- odpružené jednoduché tesnenie s odpruženou pevnou časťout
- odpružené dvojité tesnenie s odpruženou pevnou časťou
- jednoduché tesnenie s otočným kovovým púzdrom
- dvojité tesnenie s otočným kovovým púzdrom
- odpružené jednoduché tesnenie s odpruženou pevnou časťou a vnútorným
­tesnenímčerpacieho zariadenia podľa schémy 23
ISC2-XB - jednoduché tesnenie s otočnými kovovými púzdrami a vnútorným tesnením
­čerpacieho zariadenia podľa schémy 23
ISC2-PX
ISC2-PP
ISC2-BX
ISC2-BB
ISC2-XP
1. Nákres, stručný popis, ochrana pred výbuchom,
podmienky správnej funkcie
!
Táto mechanická upchávka je dimenzovaná na spoľahlivú činnosť za širokých podmienok použitia. Údaje a technické dáta uvedené v tejto produktovej brožúre sú podľa
nášho názoru správne, avšak sú podávané len za účelom informovania a preto, dôverujúc v ich správnosť, by nemali byť vnímané ako potvrdenie resp. garancia uspokojivých
výsledkov. Informácie, ktoré obsahuje táto brožúra, nemôžu byť chápané ani ako prísľub, ani ako zmluvne zaručená alebo mlčky zahrnutá garancia vo vzťahu k produktu.
Flowserve Corporation síce môže zostaviť všeobecné zásady použitia, ale nie podávať
špecifické informácie o všetkých možných použitiach.
Konečnú zodpovednosť za vhodnosť účelu pri výbere, montáži, použití a ­údržbe
produktov Flowserve preto musí prevziať zákazník / užívateľ. Keďže Flowserve
Corporation neustále zlepšuje prevedenie svojich produktov a aktualizuje ho podľa
najnovších postupov, môžu technické dáta, miery a údaje uvedené v tejto brožúre podliehať zmenám, a to bez predchádzajúceho oznámenia.
1.1 Nákres
Nákres sa spolu s mechanickou upchávkou nachádza v prepravnom balení.
1.2 Stručný popis
Mechanická upchávka predstavuje tesniaci systém, ktorý je určený na tesnenie medzi
otočným hriadeľom a pevným telesom, rotujúcich v pevných krytoch, napr. medzi
hriadeľom a telesom čerpadla. Pevné časti prevedenia obsahujú klzný krúžok (podľa
Typový rad ISC2 Návod na montáž súčiastok stroja
konkrétneho druhu prevedenia) a pružný prvok. Taký prvok môže byť tvorený pružinou, alebo púzdrom. Tesnenie medzi klzným krúžkom a telesom je tvorené pomocným
tesnením, napr. O-krúžkom. Otočné časti sa skladajú z klzného krúžku (podľa konkrétneho druhu prevedenia) a pružného prvku. Pružný prvok môže byť tvorený pružinou,
alebo púzdrom. Tesnenie medzi klzným krúžkom a telesom je tvorené pomocným tesnením, napr. O-krúžkom.
Vyššie popísanú upchávku je možné dodať ako predmontovanú jednotku (cartridge),
alebo po jednotlivých súčiastkach. Montáž sa uskutoční podľa nákresu. Upchávku
možno použiť aj pre kontakt s čerpaným médiom alebo prevádzkovou kvapalinou. Na
mazanie slúži kvapalinový film, ktorý sa musí vždy nachádzať medzi tesniacimi plochami. Počas rotácie oddelí tesniace plochy a tie potom pracujú takmer bez kontaktu a
opotrebenia.
1.3 Ochrana pred výbuchom
Mechanická upchávka ISC2 je štandard catridge tesnenie a teda sa považuje za
strojovú súčiastku. Strojové súčiastky sú vyňaté z ustanovení smernice Európskeho
parlamentu a Rady 94/9/ES (príručka ATEX 95), keďže sú pokladané za integrálne
súčasti väčšieho stroja (čerpadlo, miešadlo). Bolo to schválené stálym ATEX-výborom
Európskej únie ako aj European Sealing Association (ESA, Európska asociácia pre tesnenia). Odkaz na nasledovné webovské stránky:
Stály ATEX-výbor Európskej únie: http://ec.europa.eu/enterprise/atex/rotating.htm
Stanovisko ESA: http://www.europeansealing.com/statements.html
Ak sú pri použití potrebné údaje o očakávaných teplotách na povrchu klzných telies, je
na požiadanie k dispozícii dokument spoločnosti Flowserve “Information / Erklärung zu
ATEX 137” („Informácie / Výklad ku ATEX 137“). Tento dokument umožňuje užívateľom,
na základe dimenzovania tesnenia, podmienok použití a materiálov klzných telies, stanovenie charakteristických teplôt na povrchoch. Pre užívateľov je pri tom prospešné aj
dodržiavanie smernice ATEX 1999/92/ES Európskeho parlamentu a Rady (ATEX 137).
1.4 Podmienky správnej funkcie
Mechanická upchávka môže náležite fungovať len v prípade, že budú splnené nižšie
uvedené predpoklady:
• tesniace plochy upravené podľa špecifikácie pre lapované tesniace plochy
• zaistenie pravouhlosti a koncentricity hriadeľa k čelnej strane priestoru tesnenia,
resp. vývrtu
• axiálna pohyblivosť odpruženej jednotky (klzného krúžku)
• axiálny a radiálny pracovný pohyb hriadeľa v rámci tolerančného pásma spoločnosti
Flowserve, resp. firmy, ktorá zabezpečuje prvú inštaláciu (podľa toho, ktoré je menšie)
• tesnenie sa používa v prevádzkových podmienkach, pre ktoré je určené
• zariadenie so zabudovaným tesnením sa používa v rámci bežných parametrov (bez
kavitácie, alebo príliš silného chvenia atď.)
• je potrebné zabrániť tvorbe povlaku na povrchu hriadeľov, alebo ich puzdier, v
dôsledku napr. kryštalizácie, polymerizácie atď.
!
• stála prítomnosť kvapalinového filmu medzi tesniacimi plochami.
Ak tieto funkčné predpoklady nie sú splnené, tak sa zvyšuje napr. opotrebovanie
produktu a jeho časti sa môžu dostať do okolitého priestoru. Taktiež môže, pri nerešpektovaní uvedených podmienok, dochádzať k prekročeniu hranice povolenej teploty
funkčných častí.
Viď Smernice 94/9/CE, 1999/92/CE a EN 13463-5.
Ak tieto funkčné predpoklady nie sú splnené, môže nastať nadmerné presakovanie (únik
média), alebo sa zníži životnosť tesnenia.
2.
!
Bezpečnostné pokyny
NEBEZPEČENSTVO:znamená, že pri nerešpektovaní existuje ohrozenie osôb alebo
môže vzniknúť značná materiálna škoda.
POZOR: znamená, že sa dôrazne upozorňuje na dôležité informácie, nakoľko
možno nie sú zrejmé ani pre odborníkov. Rešpektovanie týchto upozornení je nevyhnutné, aby sa zabránilo ublíženiu na zdraví a materiálnym
škodám.
Tento návod si starostlivo prečítajte. Pokiaľ bude mechanická upchávka inštalovaná podľa
nasledovného návodu, tak bude v prevádzke dlho a bez porúch.
K príslušným zásobovacím systémom (kontajnery, chladiče atď.), budú dané k dispozícii
osobitné návody.
Konečný užívateľ je povinný zabezpečiť, aby osoby, poverené manipuláciou, montážou a
používaním upchávky i príslušného vybavenia, boli oboznámené s konštrukciou a požiadavkami na obsluhu daného zariadenia.
!
Ak treba tak tieto osoby musia nosiť ochranné oblečenie podľa platných predpisov pre
dané zariadenie.
V prípade poškodenia niektorej z konštrukčných častí tesnenia, najmä tesniacich
plôch, môže dôjsť k (zvýšenému) úniku kvapalín či plynov. Rizikový účinok závisí na
povahe utesnenej substancie a môžu ním byť postihnuté rovnako osoby, ako aj životné prostredie. Konštrukčné diely, ktoré sa dostali do kontaktu s unikajúcimi médiami,
musia byť odolné, alebo chránené proti korózii. Unikajúce médium nesmie vytvárať
žiadne zápalné zmesi.
Typový rad ISC2 Návod na montáž súčiastok stroja
OCHRANA PROTI VÝBUCHU: znamená, že v prostredí so zvýšeným rizikom explózie,
pri nerešpektovaní bezpečnostných pokynov, môže nastať výbuch a teda môže dôjsť
k ohrozeniu osôb a / alebo k značným materiálnym škodám.
Je bezpodmienečne nutné dodržiavať bezpečnostné predpisy, pokyny pre prípad vzniku
nehody, ako aj nariadenia týkajúce sa ochrany životného prostredia platné pre dané zariadenie.
Táto mechanická upchávka je konštruovaná a dimenzovaná na utesnenie rotujúcich strojov.
Za škody, ktoré budú spôsobené nesprávnym používaním, ručí používateľ.
Výpadok, obnovenie funkcie alebo zmena v okruhu napájania stroja a / alebo systému
zásobovania nesmie ohroziť osoby alebo životné prostredie resp. poškodiť činnosť
mechanickej upchávky.
Ochranné zariadenia použité výrobcom stroja musia zodpovedať požiadavkám zariadenia, nesmú ale predstavovať žiadne nebezpečenstvo. Tieto ochranné zariadenia
musia zabezpečiť, že priestor na prácu na údržbe mechanickej upchávky bude riadne
prístupný.
Elektrické napájanie stroja musí odpovedať ochranným cieľom smernice 2006/95/ES.
V prípade iného ako elektrického okruhu napájania nesmie existovať žiadne nebezpečenstvo pre osoby a životné prostredie.
3. Všeobecné informácie
Čo sa týka vyobrazenia a údajov v tejto montážnej a uživateľskej príručke, vyhradzujeme si
právo na technické zmeny potrebné z hľadiska inovácie výrobku.
Autorské právo na príručku vlastní spoločnosť FLOWSERVE. Tento návod je určený pre
pracovníkov z úseku údržby, obsluhy a kontroly a obsahuje predpisy a nákresy technickej
povahy. Tieto nesmú byť rozmnožované a šírené, ani kompletne, ani po častiach, alebo neoprávnene používané pre účely konkurencie, alebo poskytované tretím osobám.
!
Je potrebné dbať na to, že spoločnosť Flowserve nezodpovedá za škody a prevádzkové poruchy, ktoré vzniknú v dôsledku nedodržania tohto návodu na obsluhu.
4. Preprava, uskladnenie
Upchávka a príslušné zásobovacie systémy sa prepravujú a uskladňujú v originálnom, neotvorenom expedičnom balení. Miesto, kde sa upchávka a príslušné zásobovacie systémy
uložia, musí byť suché a bez výskytu prachu. Je potrebné zabrániť tomu, aby boli zariadenia
vystavené silným výkyvom teploty a žiarenia.
Časti alebo i kompletné mechanické upchávky, ktoré pri prevoze spadli alebo boli vystavené silnému nárazu, sa nesmú inštalovať. Dôrazne odporúčame kontrolu zo strany firmy
Flowserve, alebo autorizovaného zástupcu.
Po skladovaní dlhšom ako 3 roky, je potrebné prekontrolovať, či ešte upchávka vykazuje
parametre nového výrobku. To sa týka najmä tesniacich plôch a vedľajších tesniacich komponentov. Vtedy je potrebná inšpekcia zástupcu firmy Flowserve.
V prípade potreby zakonzervovania stroja so zabudovanou upchávkou, nesmie konzervačný prostriedok ohroziť funkciu upchávky, napr. zlepením, stvrdnutím, príp. rozpínaním pomocných tesnení.
!
Mechanická upchávka sa prepravuje zásadne iba vhodnými pomocnými prostriedkami, napr. zariadeniami na dvíhanie bremien.
5. Kontrola montážnych rozmerov
! 5.1 Pri demontáži dodržiavajte bezpečnostné predpisy. Okrem iných, patria k nim:
• Pred demontážou musí byť stroj vypnutý a bez tlaku.
• Noste doporučený ochranný odev.
• Bezpečnostné predpisy, nariadenia v prípade nehody a predpisy o ochrane
životného prostredia prevádzkovateľa pre túto časť zariadenia treba bezpodmienečne dodržiavať.
• Pozrite si v MSDS (machine safety data files - bezpečnostné technické listy,
resp. karty bezpečnost¬ných údajov) predpisy o nebezpečných látkach.
5.2 Rozoberte čerpadlo podľa pokynov výrobcu a odstráňte tesnenie.
!
5.3 Skontrolujte v dokumentácii o tesnení konštrukciu a materiály. Presvedčte sa, že
typ tesnenia ISC2, ktorý použijete, je vhodný pre opravovaný stroj.
!
5.4 Predtým, ako začnete montáž tesnenia, skontrolujte v montážnom nákrese
potrebné zmeny na zariadení a vykonajte ich.
! 5.5 Skontrolujte rozmery čerpadla, aby ste zaistili, že sa rozmery nachádzajú v povo-
lenom tolerančnom pásme, ktoré je uvedené v montážnom nákrese. Ku kritickým
rozmerom patria okrem iných: vonkajší priemer hriadeľa /púzdra hriadeľa/, hĺbka
tesniaceho priestoru, priemer tesniaceho priestoru, vzdiale¬nosť od najbližšej pevnej časti, spôsob vedenia upchávky a upevnenie upchávky.
! 5.6 Prezrite a dôkladne vyčistite tesniaci priestor a hriadeľ, alebo púzdro hriadeľa.
Skontrolujte koróziu alebo iné nedostatky. Odstráňte ostré hrany, zárezy, drážky,
alebo ostatné nedostatky, ktoré by mohli poškodiť tesniace hrany profilu, alebo by
mohli spôsobiť netesnosť. Nahraďte opotrebované hriadele, alebo púzdra hriade-
Typový rad ISC2 Návod na montáž súčiastok stroja
ľov. Zo závitov a drážok odstráňte ostré hrany.
! 5.7 Prekontrolujte požiadavky zariadenia tak, ako je popísané na obrázku 1. Každý
rozmer, ktorý je väčší, ako je prípustné, musí byť prispôsobený špecifikáciám.
5.8 Zaobchádzajte s tesnením ISC2 opatrne, je vyrobené s precíznymi toleranciami.
Tesniace plochy sú obzvlášť dôležité a preto musia byť udržiavané vždy úplne čisté.
5.9 Náradie potrebné na inštaláciu: vidlicový kľúč a momentový kľúč v príslušnej veľkosti matíc skrutiek príruby, momentový kľúč pre nastavovacie skrutky. Ostatné
náradie je súčasťou dodávky.
6
Montáž mechanickej upchávky ISC2
Montážny priestor mechanickej upchávky je potrebné prekontrolovať podľa príslušného nákresu, resp. tabuľky rozmerov. Treba zabezpečiť, že všetky rozmery,
stav povrchu a tolerancie (napr. koncentricita, hádzavosť, lícovanie) budú dodržané. Splniť normatívne hodnoty podľa napr. ISO 21049 príp. API 682, DIN 28161,
FLOWSERVE tlačiva FSD101, FLOWSERVE tlačiva FSD127.
DODRŽ: Pri montáži nie je potrebné nastavenie tesnenia. Pokyny platia pre čerpadlá
ANSI s vertikálne deleným telesom. Pre iné typy čerpadiel sú možno potrebné zmeny
Požiadavky na tesniaci priestor
Obrazok 1
Montáž môže začať, ak upchávka nevykazuje žiadne poškodenia. Platí to hlavne pre
povrch zariadenia, centrovania a O-krúžky, ktoré utesňujú pevné časti.
Ku ďalšiemu
telesu čerpadla
Plocha [čelná strana] telesa čerpadla musí byť oriento­
vaná v pravom uhle ku osi hriadeľa až do 0,0005 Inch
(0,013 mm) vnútorného rozmeru a vykazovať drsnosť
povrchu od √63 µInch (1,6 µm) Ra, alebo lepšiu.
Drsnosť povrchu tesniaceho priestoru
√125 µInch (3,2 µm) Ra alebo lepšie.
Drsnosť povrchu puzdra alebo hriadeľa
32 µInch (0,8 µm) Ra alebo lepšie.
•
•
•
•
Strediaci priemer sa môže dotýkať jednej z týchto
dvoch lícovaných plôch. Musí byť dodržaná koncen­
tricita do 0,005 Inch (0,13 mm) vnútorného rozmeru
ku vonkajšiemu priemeru hriadeľa, alebo púzdra.
Vonkajší priemer hriadeľa, alebo púzdra
+0,000 Inch (+ 0,000 mm)
-0,002 Inch (- 0,050 mm) ANSI
+0,000 Inch (+0,000 mm) API 610
-0,001 Inch (-0,025 mm) DIN / ISO
Sklady musia byť v bezchybnom stave.
Maximálny radiálny, alebo axiálny pohyb hriadeľa (maximálne) = 0,010 Inch (0,25 mm) vnútorného rozmeru
Maximálna odchýlka kruhovitosti hriadeľa ku ploche telesa tesnenia = 0,002 Inch (0,05 mm) vnútorného rozmeru
Maximálna dynamická hádzavosť hriadeľa na telese tesnenia = 0,002 Inch (0,05 mm) vnútorného rozmeru
v postupe. Ak potrebujete pomoc pri inštalácii, obráťte sa na spoločnosť Flowserve.
Treba dávať pozor na to, aby sa s catridge tesnením a časťami tesnenia počas montáže mechanickej upchávky zaobchádzalo bezpečne, aby boli bezpečne prepravované a aby sa dodržiavali ergonomické zásady. Aby sa zabránilo ublíženiu na zdraví, má
aj operátor, podľa platných predpisov pre dané zariadenie, nosiť ochranné oblečenie.
Konštrukčné časti mechanickej upchávky, po ktorých sa musí počas montážnych prác
stúpať, je potrebné zaistiť vhodnými zásahmi. Tieto časti musia byť zhotovené tak,
aby tlmili šmyk, a aby boli zabezpečené proti pádu a potknutiu sa (napr. pripevnením
držiakov).
6.1 Naneste trocha silikónového tuku na hriadeľ, alebo púzdro hriadeľa, pokiaľ nie je
špecifikované inak.
6.2 Prekontrolujte správnu pozíciu montážnych pomôcok; prípadne zatiahnite skrutky.
6.3 Posuňte catridge ISC2 na hriadeľ, alebo púzdro hriadeľa, s montážnymi pomôckami
dopredu, smerom ku telesu ložiska. Pozri obrázok 2.
6.4 Namontujte zadnú stenu čerpadla (tesniaca komora), zaskrutkujte ju na držiaku
ložiska. Pozri obrázok 3.
6.5 Umiestnite upchávku ISC2 s prírubou oproti čelnej strane tesniaceho priestoru.
6.6 Nastavte upchávku ISC2 s prírubou a upevňovacími čapmi tak, ako je to ukázané na
montážnom nákrese. Odporúčania ohľadom potrubia pozri v kapitole 7.
6.7
! Pritiahnite čapy príruby rovnomerne, v diagonálnom poradí. Matice príruby
nezaťahovať príliš silno, pretože to skrúca časti tesnenia a môže spôsobiť netesnosť.
Pre tesnenia ISC2 sú tieto odporúčané minimálne hodnoty uťahovacieho momentu pre
čapy príruby podľa veľkostí:
Veľkosť hriadeľa
1,000“ - 2,000“
Veľkosť hriadeľa2,125“ - 2,750“
25 - 50 mm
54 - 70 mm
20 Nm
27 Nm
Obr. 2
Držiak ložiska
Zadná stena čerpadla
Držiak
ložiska
Montážne pomôcky
Obr. 3
Typový rad ISC2 Návod na montáž súčiastok stroja
Veľkosť hriadeľa2,875“ - 4,000“
Veľkosť hriadeľa4,250“ - 6,000“
Veľkosť hriadeľa6,250“ - 8,000“
75 - 102 mm
108 - 152 mm
159 - 203 mm
40 Nm
47 Nm
54 Nm
Konštrukčné časti použité k montáži upchávky zákazníkmi, ako napr. veko čerpadla,
alebo upevňovacie skrutky, musia byť pri výbere materiálu dostatočne dimenzované.
Musí byť vylúčené preťaženie, ako napr. prekročenie maximálne prípustného uťahovacieho momentu pre upevňovacie skrutky.
6.8 Namontujte čerpadlo. Zabráňte mechanickému namáhaniu potrubia. Nastavte spojku
podľa pokynov výrobcu.
6.9 Ak je obežné koleso, hriadeľ, spojka a ložisko v ich konečných prevádzkových
polohách, zatiahnite nastavovacie skrutky. Pozri obrázok 4.
Chybné pritiahnutie skrutiek môže viesť k nebezpečnej situácii, keďže sa mechanická
upchávka môže pri privádzaní tlaku pohnúť smerom von z tesniaceho priestoru.
Pre tesnenia ISC2 sú tieto odporúčané minimálne hodnoty uťahovacieho momentu pre
nastavovacie skrutky podľa veľkostí:
Hriadeľ-ø Inch Hriadeľ-ø mm Montážny priestor Uťahovací moment
1,000
2,625
2,875
2,875
-
2,500
2,750
8,000
8,000
25 67 70 70 -
60 70 200 200 všetky
všetky
standardný
rozšírený
4,5 Nm
13,5 Nm
17 Nm
27 Nm
6.10 Odstráňte montážne pomôcky tým, že povolíte skrutky. Pozri obrázok 5.
DODRŽ: Uschovajte si pomôcky a spojovacie prvky na neskoršie použitie, ak bude mať
byť nanovo nastavené obežné koleso čerpadla, alebo bude treba rozobrať tesnenie na
opravu. Musí byť zamedzený prenos vibrácií na osadenú mechanickú upchávku počas
prevádzky, napr. konštrukčnými úpravami stroja.
Obr. 4
Obr. 5
Musí byť zamedzený prenos vibrácií na osadenú mechanickú upchávku počas použití,
napr. konštrukčnými úpravami stroja.
Stroj, do ktorého je namontovaná upchávka, musí byť uzemnený podľa platných elektrotechnických predpisov (napr. predpisy VDE - elektrotechnický zväz, Nemecko), aby
sa odvádzal vznikajúci elektrostatický náboj a tým je vylúčené iskrenie.
6.11 Otáčajte rukou hriadeľom, aby ste sa presvedčili o hladkom otáčaní zariadenia.
6.12 Pred spustením si prečítajte návody na obsluhu.
Vykonajte statickú tlakovú skúšku. Neprekročte maximálne tlaky.
7. Odporúčania pre potrubie
7.1 Nainštalujte vhodný zásobovaci systém tesnenia. Aby sa predišlo nebezpečným
situáciám, treba zaistiť, aby bolo potrubie spojené správnymi prípojkami.
Prípojky mechanickej upchávky sú náležite označené.
Tesnenie ISC2 potrebuje pre maximálnu životnosť tesnenia čistú a chladnú zásobovaciu kvapalinu. Typické schémy potrubia sú uvedené nižšie. Spojte sa so spoločnosťou
Flowserve, kde Vám budú poskytnuté doplňujúce informácie k schémam potrubia alebo
technická podpora.
Schéma 11: štandardná schéma preplachovania pre jednoduché tesnenie, od výtlačného otvoru pri horizontálnom čerpadle
Schéma 13: štandardná schéma preplachovania pre jednoduché tesnenie, od tesniaceho priestoru pri vertikálnom čerpadle
Schéma 21: schéma preplachovania od výtlačného otvoru cez chladič, pri použití horúcich médií (jednoduché tesnenie)
Schéma 23: schéma preplachovania s vnútorným tesnením čerpacieho zariadenia s
chladičom (pre ISC2-XP a ISC2-XB)
Schéma 32: schéma preplachovania pre jednoduché tesnenia, s prívodom čistej cudzej
kvapaliny, pre médiá s vysokým stupňom znečistenia, alebo médiá, ktoré
nie sú kompatibilné s tesnením
Schéma 52: použitie pri dvojitom beztlakovom tesnení, s beztlakovým zásobníkom kvapaliny
Schéma 53 použitie pri dvojitom tlakovom tesnení, so zásobníkom kvapaliny (53A),
s vlnovcovým výmenníkom (53B), alebo prevodníkom tlaku (transmitter)
(53C)
Schéma 62: externý Quench pre jednoduchú mechanickú upchávku zo strany prostredia
7.2 Pri dvojitých tesneniach sú príruby vstupných a výstupných otvorov tesniacej
10
Typový rad ISC2 Návod na montáž súčiastok stroja
kvapaliny označené: LBI (Liquid Barrier Inlet - vstup) a LBO (Liquid Barrier Outlet
- výstup). Tesnenie ISC2 je jednosmerné. Správne pripojenie potrubia ku vstupu
a výstupu je dôležité pre bezchybnú cirkuláciu. Vstup tesniacej kvapaliny by mal
prebiehať zo dna zásobníka kvapaliny, zatiaľ čo výstup tesniacej kvapaliny by sa mal
nachádzať v hornej časti napájacieho systému.
Pri pripájaní obežného vedenia treba dbať na nútené odvzdušnenie tesniaceho priestoru. Ak zostávajú v tesniacom priestore plynové alebo vzduchové zvyšky, mohli by
sa pri spúšťaní stroja zhromažďovať rotáciou okolo vonkajšieho priemeru tesniacej
medzery. Tým vzniká v tesniacej medzere na neurčitý čas chod za sucha a teda poškodenie klzných plôch.
7.3 Pri prevádzke dvojitého tlakového tesnenia (dvojité usporiadanie) vstreknite čistú,
kompatibilnú tesniacu kvapalinu s tlakom minimálne 1,7 bar (25 psi) nad hranicou tlaku
v tesniacom priestore (pripojenie pozri na obrázku 6). Tlak tesniacej kvapaliny nesmie
prekročiť odporúčaný najvyšší tlak.
Kontrola cirkulácie kvapaliny sa odporúča, aby bola udržaná činnosť mechanickej
upchávky.
Vhodnými opatreniami sa dá zabrániť chybnej manipulácii zabudovaného uzatváracieho alebo škrtiaceho zariadenia na zásobovanie kvapalinou.
Dvojité tlakové tesnení ISC2 so zásobníkom kvapaliny
Obr. 6
(Schéma 53A)
11
7.4 Pri prevádzke dvojitého beztlakového tesnenia (tandemové usporiadanie) naplniť
cirkulačný okruh čistou, kompatibilnou a beztlakovou kvapalinou, s tlakom nižším, ako
je tlak v tesniacom priestore. Tlak v tesniacom priestore nesmie prekročiť doporučené
hodnoty maximálneho tlaku.
7.5 Quench-prípojky a priesakové prípojky na jednoduchých tesneniach musia byť
uzatvorené zátkou, pokiaľ nebudú použité.
Upozornenie: Quench-prípojky a priesakové prípojky sú menšie ako preplachová prípojka.
Unikajúce médium nesmie vytvárať žiadne zápalné zmesi.
7.6 Odporúčanie pre použitie dvojitého tesnenia: Na lepšiu funkciu tesnenia a na
­redukovanie stvrdnutia použite tesniacu kvapalinu DuraClear. Ďalšie ­podrobnosti si
môžete prečítať v brožúre DuraClear FSD123, alebo kontaktujte spoločnosť Flowserve.
8. Odporúčania pre prevádzku
8.1 Odstráňte zaisťovacie prvky na čerpadle a ventiloch.
8.2 Zariadenie nespúšťajte nasucho, aby ste skontrolovali otáčky motora, atď. Otvorte
ventily a naplňte čerpadlo pracovným médiom. Ubezpečte sa, že systém tesnenia pracuje. Pred spustením stroja odvzdušnite teleso čerpadla a tesniaci priestor.
Musí byť zabezpečené, aby bol stroj utesnený proti prieniku prachu a /alebo/ aby
boli v pravidelných intervaloch odstraňované usadeniny prachu, aby bolo zabránené usadzovaniu, s hrúbkou viac ako 5 mm, na plochách klzných telies.
Musí byť zaistené, napr. kontrolou výšky hladiny, že tesniaci priestor je v každej
prevádzkovej situácii kompletne naplnený kvapalinou a odvzdušnený, aby sa minimalizovalo teplo z trenia, ktorým prispieva klzné teleso k zvyšovaniu teploty na
povrchu telies.
Pokiaľ nie je možné dodržať teplotné prevádzkové limity podľa pokynov používania,
tak musí nasledovať nepretržitá kontrola teploty zásobovacej kvapaliny a /alebo/
použitých konštrukčných častí, ktorá by spôsobila po dosiahnutí kritickej teploty
vypnutie stroja. Toto môže nasledovať použitím odporových teplomerov, alebo termoelektrických článkov.
Tesniaci priestor treba pred uvedením do prevádzky dôkladne odvzdušniť.
8.3 Sledujte zábeh stroja. Ak sa tesnenie prehrieva alebo píska, skontrolujte systém tesnenia. Nenechajte dlhšie bežať stroj s prehriatym, alebo pískajúcim tesnením.
8.4 Neprekračujte kritické hodnoty korózie. ISC2 je odolné voči väčšine chemikálií,
avšak nevystavujte materiály ISC2 prostriedkom, ktoré sa nachádzajú nad kritickými
12
Typový rad ISC2 Návod na montáž súčiastok stroja
hodnotami korózie.
S otázkami o chemickej odolnosti sa obráťte na spoločnosť Flowserve.
8.5 Neprekračujte prevádzkové limity tlaku a otáčok uvedené v brožúre ISC2.
8.6 Neprekračujte prevádzkové limity teploty ISC2. Pri dvojitom tesnení so zásobníkom
s chladiacimi špirálami, otvorte prívod chladiacej kvapaliny do zásobníka, pred zábehom stroja.
Použitý produkt musí pri každej prevádzkovej teplote udržiavať dostatočne veľkú
rezervu (20 K) od bodu odparovania. Pokiaľ by bola v určitých prevádzkových situáciách, napr. pri spúšťaní, alebo odstavovaní stroja, rezerva od bodu odparovania
príliš malá, musí nasledovať nútená recirkulácia a /alebo/ dostatočné ochladenie
zásobovacieho média, na zlepšenie odvodu tepla.
Unikajúce médium nesmie vytvárať žiadne zápalné zmesi.
8.7 ISC2 nespúšťajte, alebo nepouživajte nasucho. Pri dvojitých tesneniach sa počas
prevádzky čerpadla musí v tesniacom priestore nachádzať vždy tesniaca kvapalina. Pri
jednoduchých tesneniach sa musí v čerpadle nachádzať vždy prevádzková kvapalina.
Pri problémoch s inštaláciou sa obráťte na Vášho najbližšieho zástupcu Flowserve,
alebo na autorizovaného predajcu.
9. Demontáž
Stroj môže byť kedykoľvek odstavený. Predtým ako je možné demontovať mechanickú
upchávku, musí byť stroj vyprázdnený. Uzáverný tlak je potrebné vypustiť, keď je bez tlaku i
stroj.
Skôr ako operátor demontuje mechanickú upchávku, musí sa presvedčiť, že vonkajšie plochy stroja sú dostatočne vychladnuté a môže byť nimi zaobchádzané bez
rizika.
Pri demontáži mechanickej upchávky môže dôjsť k úniku kvapalného média. Je nutné
rešpektovať a dodržiavať bezpečnostné opatrenia a nosiť ochranný odev podľa predpisov,
platných pre dané zariadenie a prostredie.
Demontáž mechanickej upchávky smie byť vykonaná len ak je stroj odstavenýn.
Ďalšia demontáž mechanickej upchávky sa robí podľa pokynov dodávateľa.
13
10. Údržba
Do údržby zariadenia spadá - ak to u daného stroja pripadá do úvahy - kontrola tlaku, teploty, presakovania a spotreby tesniacej a izolačnej kvapaliny.
Údržba mechanickej upchávky zahŕňa kontrolu nastavených hodnôt tlaku, teploty a
množstva presakovania.
Údržba mechanickej upchávky smie byť vykonaná len ak je stroj odstavený.
Priestor, ktorý je potrebný na činnosť stroja, resp. údržbu mechanickej upchávky,
musí byť ľahko prístupný.
11. Opravy
Tesnenia ISC2 sú dimenzované pre spoľahlivou funkciu za prevádzkových podmienok širokého rozsahu. Predsa však nastane určitý okamih, kedy tesnenie zlyhá, pretože buď dosiahlo svoju normálnu životnosť, alebo bolo používané mimo jeho konštrukčných výkonových
limitov.
Toto tesnenie je precíznou časťou stroja. Konštrukcia a tolerancie sú rozhodujúce pre jeho
činnosť. Na opravu tesnenia Flowserve by mali byť použité len originálne náhradné diely
spoločnosti Flowserve. Tieto náhradné diely je možné zakúpiť v mnohých predajných skladoch spoločnosti Flowserve. Pri objednávaní náhradných dielov uveďte identifikačné číslo
dielu a číslo materiálu. Na sklade by malo byť vždy náhradné tesnenie, aby výpadok stroja
bol čo najkratší.
! Dekontaminujte tesnenie a pošlite ho so zasunutými inštalovanými montážnymi
pomôckami, spolu s objednávkou, označenou „Repair or Replace“ („Opraviť alebo
Vymeniť“) servisnému centru spoločnosti Flowserve (Flowserve Service Center).
K objednávke musí byť priložený aj podpísaný Certifikát dekontaminácie. Ku každému produktu, ktorý sa dostal do kontaktu s tesnením, musí byť priložená údajová
karta o bezpečnosti materiálu (MSDS). Montážny celok tesnenia bude prekontrolovaný a ak to bude realizovateľné, tak opravený, preskúšaný a daný znovu do pôvodného stavu.
Všetky produkty spoločnosti Flowserve Corporation, Flow Solutions, musia byť inštalované
podľa montážnych príručiek Flowserve. Ich nedodržanie alebo pokus meniť, či modifikovať
produkty Flowserve, bude viesť k neplatnosti záruky spoločnosti Flowserve. Záruka
Flowserve je vymenovaná v doslovnom znení predajných podmienok spoločnosti Flowserve.
Spoločnosť Flowserve nedáva žiadnu záruku na vhodnosť určitého použitia a v nijakom
prípade neručí za následné škody.
14
PRI DODATOČNÝCH OBJEDNÁVKACH UVEĎTE:
Číslo materiálu:
________________________
Identifikačné číslo dielu: ___________________
FIS190slo REV 12/2009 vytlačené v Európe
Zástupcu spoločnosti Flowserve vo Vašej blízkosti
a ďalšie informácie o spoločnosti Flowserve Corporation
nájdete na www.flowserve.com
Spoločnosť Flowserve Corporation prevzala vo svojom odvetví vedúce postavenie a vyvíja
a vyrába produkty, ktoré sú pri správnom výbere na spoľahlivú funkciu, dimenzované na ich
celú dobu životnosti. Pritom by malo byť zákazníkovi, resp. užívateľovi známe, že produkty Flowserve môžu byť používané na rozličné účely a široké spektrum podmienok chodu.
Flowserve síce môže formulovať všeobecné predpisy, ale nemôže podávať špecifické informácie a informácie o nebezpečenstve pre všetky možné aplikácie. Zákazník/užívateľ/
preto musí preberať záruku za voľbu správnej veľkosti, výber spôsobu montáže, použivanie
a údržbu produktov Flowserve. Zákazník/užívateľ/ si musí dôkladne prečítať a správne porozumieť návodu na montáž, ktorý je priložený k produktu a vyškoliť svojich zamestnancov
a dodávateľov pre oblasť bezpečnej funkcie a špecifických použití produktov Flowserve.
Informácie a špecifikácie, obsiahnuté v tejto príručke produktu, sú podľa najlepšieho vedomia presné, avšak slúžia len na informačné účely a nesmú byť považované za výslovnú
zmluvnú záruku, alebo za záruku uspokojivých výsledkov. Obsah tejto brožúry nesmie byť
vysvetľovaný ako výslovná, alebo implicitná záruka vo vzťahu k produktu. Keďže spoločnosť Flowserve nepretržite zlepšuje prevedenie produktov, môžu byť špecifikácie, rozmery a informácie, uvedené v tejto príručke, zmenené bez predchádzajúceho oznámenia. V
prípade otázok k týmto ustanoveniam, by mal zákazník/užívateľ/ kontaktovať niektorý z
podnikov a kancelárií spoločnosti Flowserve Corporation na celom svete.
USA a Kanada
Kalamazoo, Michigan USA
Telefón: +1 269 381 2650
Telefax: +1 269 382 8726
Európa, Blízky Východ, Afrika
Roosendaal, Holandsko
Telefón: +31 165 581400
Telefax: +31 165 554590
Ázia, Pacifik
Singapur
Telefón: +65 6544-6800
Telefax: +65 6214-0541
Latinská Amerika
Mexiko City, Mexiko
Telefón: +52 55 5567 7170
Telefax: +52 55 5567 4224
© Copyright 2009 Flowserve Corporation
flowserve.com
flowserve.com
flowserve.com
-21-
Download

Užívateľský návod - Flowserve Corporation