Základní pojmy užívané v individuální ochraně,
ochranné prostředky pro děti, masky, filtry
CHTS - Chemickotechnická služba
PIO - prostředky individuální ochrany.
Ochrana filtrační - ochrana dýchacích cest a povrchu
těla pomocí filtrace vdechovaného vzduchu (např.
ochranné masky s filtrem).
Ochrana izolační - ochrana dýchacích cest a povrchu
těla vdechováním vzduchu nebo kyslíku z izolovaného
zdroje (přívod z lahví anebo ze vzdálenějších prostor
hadicí).
Sorbent - speciálně upravené aktivní uhlí ( např.
impregnací solemi mědi, chrómu, stříbra atd.)
Adsorpce - záchyt plynů na tuhé fázi ( sorbentu )
mechanismem zhuštění plynů na povrchu částice vlivem
přitažlivých sil molekul sorbentu na molekuly plynů.
Absorpce - záchyt plynů na tuhé fázi mechanismem
prolínání plynu do hmoty sorbentu za vzniku polotuhého
roztoku.
Chemisorpce - záchyt plynů na základě chemické reakce
nebezpečných látek ve filtrovaném vzduchu se sorbentem.
Koeficient průniku (Kp) - podíl koncentrací nebezpečné
látky za filtrem a před filtrem:
C1 = koncentrace za filtrem, C2 = koncentrace před
filtrem
Kp = C1 / C2 nebo v % Kp = ( C1 / C2 ) . 100
Rezistenční doba filtru - (RD) - doba od počátku
filtrace až do okamžiku průniku nebezpečné látky za
filtr.
Zorné pole - v podst. poměr mezi plochou viděnou
lidským okem a plochou, viděnou skrz ochrannou masku;
vyjádřeno v %.
Zorné pole všeobecné (efektivní) - měřeno jedním okem
(Euro norma EN 136 - min. 70 %).
Zorné pole binokulární (překryté) - měřeno oběma očima
(norma připouští min. 80 %).
Snesitelnost, doba snesitelnosti - doba po kterou za
daných podmínek (teplota, vlhkost vzduchu, charakter
vykonávané práce atd.) lze setrvat v oděvu - závisí do
značné míry na individuálních disposicích dané osoby.
Rezistenční doba (doba ochranného působení; ochranná
mohutnost RD) - doba, která uplynula od okamžiku styku
jedné strany zkoušeného ochranného materiálu s kapalnou
nebo plynnou otravnou látkou do objevení se par této
otravné látky na opačné straně zkoušeného materiálu v
množství rovném prahovému množství.
Doba použitelnosti PIO - dána konstrukcí, vlastnostmi
materiálu, ale především na kvalitě - skladování a
ošetřování.
OCHRANA PRO DĚTI
DĚTSKÉ VAKY - do 18 měsíců
jsou určeny k přenosu dětí do chráněného prostoru (
ukládají se do vaků lehce oblečeny) při teplotách nad
25 °C je vhodné překrývat jejich gumo-textilní části
vlhkými kusy textilu.
DV - 65 - je vyroben z pogumovaného textilu, opatřen
jedním difúzním filtrem, průhledem a manipulační
rukavicí. Napíná se na kovovou kostru, k níž je možné
připojit popruh na přenášení vaku. Doba snesitelnosti
až 8 hod, hmotnost 5350 g.
DV - 75 je určen pro děti až do 2 let
Je vyroben z pogumovaného textilu, vybaven 2 difúzními
filtry a dvěma manipulačními rukavicemi. Uvnitř vaku
jsou 2 kapsy pro zásobu plen a kojeneckou láhev, 2
průzory a propojovací zařízení pro podávání stravy
zvnějšku do kojenecké láhve. V příslušenství k vaku je
zásobní láhev opatřená uzávěrem s injekční jehlou a
sací láhev s dudlíkem, nosný popruh a nafukovací
podložka pod hlavu dítěte. Vak se napíná na skládací
kovovou kostru. Pomocí tvarovaného prostěradla se dá
upravit jako postýlka v nezamořeném prostoru.
DĚTSKÉ KAZAJKY
(pro děti od 1,5 roku do 3 let)
Jsou určeny pro děti od 15 měsíců do 3 až 4 let vhodné pro děti nesnášející ochrannou masku a pro děti
s onemocněním dýchacích cest. Konstrukce znemožňuje
samovolné sejmutí kazajky dítětem.
DK - 62
Je zhotovena z pogumovaného textilu žluté barvy.
Hlavní části:
- hlavová kukla opatřená průzorem z plexiskla
- část kryjící tělo až do pasu dítěte a rukávy pevně
spojené s bezprstými rukavicemi
- ventilová komora s vdechovacím ventilem umístěným na
hrudi
- do kazajky se vhání vzduch přes filtr typu MOF
připojený ke křídlovému dmýchadlu vrapovou hadicí,
výdechový ventil je umístěn na vrcholu hlavové kukly.
- snesitelnost po nácviku až 6 hodin
- hmotnost soupravy 1740 g
DK - 88 jsou určeny pro děti od 18 měsíců do 3 až 4 let
Oděvní část, sahající až do pasu dítěte, je vyrobena z
pogumované textilie, opatřena filtroventilační
jednotkou a pouzdrem na zdroje. Vzduch je nasáván
ventilátorkem přes filtr MOF, který je umístěn na
nástavci hlavové kukly, výpustný ventil je na kukle,
pod panoramatickým plastovým průzorem. Jako zdroj
proudu slouží 6 monočlánků, v případě vybití zdrojů
nebo poruše ventilátoru lze použít ruční dmychadlo;
pryžový měch a vrapovou hadici Souprava nevyžaduje
trvalou obsluhu dospělé osoby, je nutný pouze dozor. Je
vybavena systémem pití. Snesitelnost až 12 hod.
DĚTSKÉ MASKY
(pro děti od 3 do 10, respektive 12 let)
DM - 1
Obličejová maska s páskovým upínacím systémem a
kulatými zorníky. Lícnice je pevně spojena s vrapovou
hadicí a opatřena uvazovacími tkanicemi.
CM - 3/3 h
Totožná s ochrannou maskou typu CM- 3 (viz níže)
velikost č. 3. Komplet masky je však přizpůsoben pro
použití dětmi s větším obličejem ve stáří do 10 let s
tím, že je doplněn o vrapovou hadici.
OCHRANNÉ ROUŠKY
Jsou jednoúčelovým prostředkem k ochraně proti
radioaktivnímu prachu,
částečně chrání i proti BBP
! Nechrání však proti otravným a ostatním průmyslovým
látkám !
OR - 1
Skládá se z přední části lícnice, podbradníku, těsnění
a zadní upínací části - v lícnici jsou kruhové otvory
(zorníky) - ve spodní části lícnice jsou mezi dvě
textilní vrstvy vloženy textilní filtrační vložky,
schopné zachycovat prachové částice. Mohou ji používat
i děti od 9 měsíců.
OCHRA
RANNÉ MASKY
M
Slouž
ží v kom
mpletac
ci s pří
íslušným
m vhodn
ným ochr
ranným
filtr
rem k oc
chraně dýchací
ích orgá
ánů a očí
o
před
d všemi
radio
oaktivní
ími, ch
hemickým
mi, biol
logický
ými (
bakte
eriologi
ickými ) a prů
ůmyslový
ými lát
tkami. L
Lze je
použí
ít jen tehdy,
t
je-li k
koncentr
race ky
yslíku v
ve
vdech
hovaném vzduch
hu vyšší
í než 17
7 % a koncentr
k
race
nebez
zpečné látky
l
nepřesah
n
huje 1 obj.
o
%
Nechr
rání pro
oti CO a podob
bným mal
lomolek
kulárním
m látkám
(nutn
no použí
ít hopk
kalitový
ý filtr)
)
Hlavn
ní součá
ástí ma
asky
• líc
cnice
• fil
ltr vhod
dných vlastnos
v
stí
• upí
ínací sy
ystém k upevně
ění mask
ky na obličej
o
• výd
dechová komora
a ( výde
echový a vdech
hový ven
ntilek ) k
zabez
zpečení výdech
hu vzduc
chu z pr
rostoru
u masky.
.
Přená
áší se v uprav
vené bra
ašně s přísluš
p
šenstvím
m - (
glyce
erinové mydélk
ko, kore
ekční br
rýlové vložky)
)
vná veli
ikost ochranné
o
é masky se měř
ří facio
ometrem
m
Správ
Mož
žno se
ehnat ve
v výpr
rodeji
i - poz
zor na
a filtr
ry!
Vojenská maska M - 10
lícnice: gumová s polomaskou
upínání: páskové šestibodové
zorníky: plexisklové trojúhelníkové
filtr: dva lícnicové
ventilky:
nadechovací dva plátkové
vydechovací dvojitý plátkový
brašna: látková (pogumovaná)
Tato maska se začala vyrábět v roce 1970. Jde o
okopírovanou americkou masku M 17.
U této masky byla použita pásková upínací soustava, dva
lícnicové filtry, průzvučnice a vnitřní polomaska.
Maska se vyráběla ve velikostech 1 – 2 a 3. Hmotnost
kompletu 3 Kg. Maska se nejprve nosila v látkových,
později v brašnách s pogumované tkaniny.
Vojenská maska M - 10 m
lícnice: gumová s polomaskou
upínání: páskové šestibodové
zorníky: plexisklové trojúhelníkové
filtr: dva lícnicové
ventilky:
nadechovací dva plátkové
vydechovací dvojitý plátkový
brašna: z pogumované tkaniny
Přidáním picí hadičky vylepšená maska M10. Kopie
americké masky M 17A. Maska M10m postupně vytlačovala
masku M10
z výzbroje a používá se i v Armádě české republiky.
Součástí masky jsou dva přídavné zorníky.
CIVILNÍ MASKY
Ochranná maska CM-3
Je ob
bličejov
vá mask
ka s pás
skovým upínací
u
ím systé
émem,
kulat
tými zor
rníky, do nich
hž je mo
ožné vl
ložit sp
peciální
brýlo
ové vlož
žky. Ba
akelitov
vá venti
ilová komora
k
o
obsahuje
zdvoj
jený vyd
dechova
ací vent
tilek a ventil
lek vdec
chovací. Ve
spodn
ní části
i venti
ilové ko
omory je
e hrdlo
o pro na
ašroubování
filtr
ru MOF. Vyrábě
ěna byla
a ve čty
yřech velikost
v
tech - 3
(nejm
menší), 4, 5 a 6.
Ochran
nná mask
ka CM-4
Maska
a CM-4 spolu
s
s vhodný
ým filtr
rem chr
rání obl
ličej a
dýcha
ací orgá
ány pře
ed účink
ky toxic
ckých plynů,
p
p
par a
aeros
solů, ra
adioakt
tivního prachu a biol
logickýc
ch
škodl
livin.
Ochra
anná mas
ska má široké využití
í v civ
vilním s
sektoru, a
to př
ředevším
m v mís
stech za
amořenýc
ch prům
myslovým
mi
exhal
lacemi, silně zapácha
ajícími látkam
mi, při práci s
možný
ým výsky
ytem šk
kodlivýc
ch par. Komple
et zajiš
šťuje
spole
ehlivou ochran
nnou fun
nkci v teplotn
t
ním rozs
sahu -30°C
až +5
50°C. Vý
ýhodou masky j
je její nízká hmotnos
st a dobrá
snesi
itelnost
t při použití.
p
.
Ochra
anná mas
ska CM-4M ve s
spojení s vhod
dným fil
ltrem se
použí
ívá k oc
chraně obličej
je, očí a dých
hacích o
orgánů
proti
i chemic
ckým ot
travným látkám a prům
myslovým
m jedům
m
vysky
ytujícíc
ch se ve
v formě
ě plynů,
, par, pevných
h a
kapal
lných ae
erosolů
ů, dále proti biologi
b
ickým ae
erosolům,
proti
i radioa
aktivní
ímu prac
chu vzni
iklého výbuche
em chem
mické
zbran
ně nebo havári
ií objek
ktů a za
ařízení
í, které
é používají
jader
rné mate
eriály. Její k
konstruk
kce zajišťuje dokonalou
ochra
anu prot
ti výše
e uveden
ným škod
dliviná
ám v prů
ůběhu
nasaz
zení nez
závisle
e na met
teorolog
gických
h podmín
nkách.
Maska
a CM-4M je dop
plněna o zaříze
ení pro
o příjem
m tekutin,
které
é umožňu
uje pit
tí s nas
sazenou maskou
u z plas
stové
láhve
e, která
á je op
patřena speciál
lní zát
tkou s v
ventilem.
Lícni
ice je opatřen
o
na oblič
čejovou těsníc
cí manže
etou,
panor
ramatick
kými zo
orníky, průzvuč
čnou vl
ložkou a zařízením
pro p
příjem tekutin
t
n. Na ve
entilové
é komoř
ře je z vnitřní
únavu
stran
ny nasaz
zena vn
nitřní m
maska, která
k
snižuje
s
uživa
atele př
ři fyzi
iologick
ké námaz
ze a mo
ožnost o
orosení
zorní
íků.
Techn
nické úd
daje:
Lícn
nice:
prům
měrná hmotnost
h
t
poče
et veli
ikostí
všeo
obecné zorné p
pole
400
0 g
3
73%
%
tlak
kové zt
tráty př
ři průtoku
vzdu
uchu 30
0 l/min.
.
max
x. 30 Pa
a
při vdechu
u u vnit
třní masky max
x. 25 Pa
a
při vdechu
u u vent
tilové
max
x. 100 P
Pa
komo
ory
při výdech
hu
Ochrann
ná maska
a CM-5D
D
Ochra
anná mas
ska CM-5D spol
lu s vho
odným filtrem
f
nebo
orgány
dýcha
acím pří
ístroje
em chrán
ní oblič
čej a dýchací
d
před účinky toxick
kých ply
ynů, par
r a aer
rosolů,
biolo
ogických
h škodl
livin a radioak
ktivním
mu prach
hu
vznik
klého vý
ýbuchem
m chemic
cké zbra
aně neb
bo havár
rií objektů
a zař
řízení používa
p
ající ja
aderné materiá
m
ály. Jej
jí
konst
trukce zajišťu
z
uje doko
onalou ochranu
o
u proti výše
uvede
eným ško
odlivin
nám v pr
růběhu nasazen
n
ní nezáv
visle na
meteo
orologic
ckých podmínká
p
ách. Vyz
značuje
e se děl
leným
velko
oplošným
m panor
ramatick
kým zorn
níkem, který u
umožňuje
uchyc
cení dio
optrick
ké vložk
ky při zajiště
z
ění dobr
ré
prost
torové orienta
o
ace a vy
ysokého komfor
rtu noše
ení.
Těsní
ící manž
žeta zl
lepšuje těsnost
t při použití.
p
.
Ochra
anná mas
ska CM-5D je u
určena pro
p
och
hranu os
sob v
průmy
yslu, v zemědě
ělství, v záchr
ranných
h hasičs
ských
sbore
ech, pro
o jedno
otky civ
vilní oc
chrany atd.
Kompl
let zaji
išťuje spolehl
livou oc
chranno
ou funkc
ci v
teplo
otním ro
ozsahu -25°C a
až +50°C
C.
Modif
fikovaný
ý typ masky
m
CM
M-5D, kt
terý je
e doplně
ěn o
zaříz
zení pro
o příje
em tekut
tin. Tot
to umož
žňuje be
ezpečné
pití s nasaz
zenou maskou
m
z plasto
ové láh
hve, kte
erá je
opatř
řena spe
eciální
í zátkou
u s vent
tilem.
Nový prvek - oba typy
t
mas
sek umož
žňují použití
p
brýlové
vložk
ky, kter
rá je určena
u
p
pro uživ
vatele s vadam
mi zraku.
Brýlo
ová vlož
žka je uchycen
na zasun
nutím do
d pryžo
ového
trámk
ku zorní
íku z vnitřní
v
strany.
. K dis
spozici jsou 4
umístěn
verti
ikální polohy
p
ní brýlo
ové vlo
ožky pod
dle
velik
kosti ob
bličeje
e.
Techn
nické úd
daje:
Lícni
ice:
prům
měrná hm
motnost
tlak
kové ztr
ráty při
i průto
oku
vzdu
uchu 30 l/min.
při vdechu u vnitř
řní mas
sky
při vdechu u venti
ilové
komo
ory
při výdechu
u
poče
et velik
kostí
všeo
obecné zorné
z
po
ole
upín
nací sys
stém
500 g
max. 30 Pa
max. 25 Pa
max. 100 Pa
a
2
77 %
a) pryžový
p
b) gumotext
g
tilní
Ochran
nná mask
ka CM-6
Předs
stavuje nový typ
t
celo
oobličej
jové ma
asky.
Maska
a CM-6 plně
p
od
dpovídá požadav
vkům no
ormy EN 136.
V kom
mbinaci s vhod
dným fil
ltrem ne
ebo dýc
chacím p
přístrojem
zajiš
šťuje oc
chranu obličej
je, očí a dých
hacích o
orgánů před
účink
ky toxic
ckých plynů,
p
p
par, aer
rosolů, biolog
gických
škodl
livin, radioak
r
ktivního
o prachu
u, atd. Maska je určena
pro p
použití v prům
myslu, c
chemický
ých a nukleárn
n
ních
obore
ech, zem
mědělst
tví, hor
rnictví,
, jedno
otkách c
civilní
ochra
any, zác
chranný
ých hasi
ičských sborec
ch, u po
olicejních
jedno
otek a pod.
p
Maska
a CM-6 zajišťu
z
uje spol
lehlivou
u ochra
annou fu
unkci v
teplo
otním ro
ozsahu -25°C a
až +50°C
C.
Lícni
ice je vyroben
v
na z che
emicky odolné,
o
měkké a dobře
snáše
enlivé pryže
p
na
n bázi BIIR. Velkopl
V
lošný
panor
ramatick
ký poly
ykarboná
átový zo
orník zajišťuj
z
je
dokon
nalou ne
ezkresl
lenou pr
rostorov
vou ori
ientaci při
obvyk
klých či
innoste
ech. Řeš
šení těs
snící linie
l
ma
asky
zabez
zpečuje spoleh
hlivou t
těsnost u různ
ných vel
likostí
oblič
čeje . Maska
M
umožňuje
u
e použit
tí elek
ktronick
kých
komun
nikačníc
ch zaří
ízení.
Konst
trukční řešení
í masky umožňuj
je mont
táž filt
tru na
stranu.
levou
u nebo pravou
p
.
Průzv
vučná vl
ložka umožňuje
u
e dobrou
u komun
nikaci p
při použití
masky
y.
Modif
fikace CM-6M
C
umožňuje
u
e příjem
m tekut
tin.
Tec
chnické údaje:
:
560g
Hmo
otnost
1
Poč
čt velikostí
30 l/mi
in.
Tla
akové ztáty př
ři průto
oku vzd
duchu
max. 25
5 Pa
Vde
echovací odpor
r
max. 60
0 Pa
Vyd
dechovací odpo
or
Zor
rné pole všeob
becné
Zor
rné pole binok
kulární
Sro
ozumitelnost při
p
hovo
oru
Pou
užitý závit
Upí
ínací systém
77%
84%
95%
40x1/7"
"
gumotex
xtilní
Ochrann
ná maska
a OM-90
0
Ochra
anná mas
ska OM-90 je o
obličejo
ová mas
ska s pá
áskovým
m
upína
adlem, opatřen
o
ná plast
tovým fi
iltrem OF-90. Dokonale
chrán
ní oblič
čej, oč
či a dýc
chací ce
esty př
řed otra
avnými
látka
ami, rad
dioakti
ivními l
látkami a bojo
ovými bi
iologickými
prost
tředky, použív
vanými v
ve formě
ě par, plynů a aerosolů.
Ochra
anná mas
ska OM-90 s oc
chranným
m filtr
rem OF-9
90 je
sestr
rojena tak,
t
ab
by kladl
la malý odpor při dýc
chání a
přito
om posky
ytovala
a uživat
teli vys
soký st
tupeň oc
chrany. Má
značn
nou míru
u kompa
atibilit
ty se zb
braňový
ými syst
témy při
zacho
ování vy
ysoké pozorova
p
ací scho
opnosti
i.
ZÁKLA
ADNÍ CHA
ARAKTER
RISTIKA
VÝROB
BKU



m
mimořád
dná odol
lnost pr
roti pr
růniku otravný
o
ých nebo
o
j
jinak nebezpeč
n
čných lá
átek (l
lícnice masky je vyro
obena
z bromb
butylkau
učuku)
d
dlouhod
dobou sn
nesiteln
nost ma
asky zaj
jišťuje
e konstr
rukce
a tvar těsnící
í manžet
ty a ní
ízké dýc
chací o
odpory v
k
komplet
tu s nov
vým filt
trem z vysoce odolné
ého plas
stu
vané zo
p
počítač
čem opti
imalizov
orné pol
le prak
kticky
n
neomezu
uje pros
storovou
u orien
ntaci už
živatel e







konstrukce ochranné masky umožňuje korekce
dioptrických vad a kompatibilitu se základními
vojenskými optickými přístroji, včetně noktovizoru
CLARA
kalené sklo zorníků je velmi odolné proti nárazu a
poškrábání
zařízení pro příjem tekutin poskytuje možnost
bezpečného příjmu tekutin v zamořeném prostoru
snadnou komunikaci a srozumitelnost mluveného slova
zajišťuje průzvučná vložka
ochranný filtr je možno připojit z pravé nebo levé
strany lícnice pomocí závitu Rd 40x1/7"
optimální polohu ochranné masky na hlavě uživatele
zajišťuje pryžotextilní upínadlo
materiál všech dílů masky zaručuje jejich velkou
odolnost proti stárnutí a poškození, snadno se
udržuje a umožňuje celkovou dekontaminaci kompletu
Technické údaje:
Ochranná maska OM-90
Lícnice:
průměrná hmotnost
počet velikostí
tlakové ztráty při průtoku
vzduchu 30 l/min.
při vdechu
při výdechu
zorné pole všeobecné
Plastový filtr OF-90
hmotnost
rozměr
tlakové ztráty při průtoku
vzduchu 30 l/min.
koeficient průniku částic
500 g
3
max. 20 Pa
max. 60 Pa
71 %
250 g
110x80 mm
max. 150 Pa
KP 0.0001 %
Určení vhodné velikosti ochranných masek
Hodno
ota X (m
mm) pro
o jednot
tlivé ty
ypy mas
sek:
Ochran
nná mas
ska CM
vel. 3 104 - 112
vel. 4 112 - 122
vel. 5 122 - 134
- 4 Ochranná maska
m
CM
M - 5D
m
mm
m
mm
104 - 122 mm
m
m
mm
122 - 134 mm
m
Určen
ní vhodn
né veli
ikosti o
ochranné
é masky
y OM-90
Hodnota
ta Y pro
o masku
OM-90
vel. 1 132 - 140 mm
vel. 2 140 - 148 mm
vel. 3 148 - 156 mm
CM - 4
Oblič
čejová maska
m
s pětipá
áskovým upínac
cím syst
témem,
panor
ramatick
kými zo
orníky, průzvuč
čnou vl
ložkou a
venti
ilovou komorou
k
u, vyrob
benou se
e sklol
laminátu
u. Na
šroub
bení ven
ntilové
é komory
y se při
ipojuje
e filtr MOF
(příp
padně fi
iltr pr
růmyslov
vého typ
pu). Lí
ícnice m
masky má
m na
okraj
ji těsní
ící man
nžetovou
u linii a je doplněna
d
a pevně
zabud
dovanou poloma
askou. M
Modifika
ace CM - 4M um
možňuje
pití (zabudo
ován uzel pití
í ), CM - 4 K umožňuj
je
kombi
inaci s izolač
čním dýc
chacím přístro
p
ojem. Ro
ozsah
použi
ití -30 až +50 °C, sn
nesiteln
nost až
ž 12 hod
din. Vyrábí
se ve
e veliko
ostech 3 (nejm
menší ),
, 4 a 5.
5 Hmotn
nost 420 g
CM - 5 Oblič
čejová maska s upínac
cím cel
lopryžov
vým nebo
pryžo
otextiln
ním sys
stémem.
Vyzna
ačuje se
e velko
oplošným
m panora
amatick
kým zorn
níkem z
polym
metylmet
takrylá
átu. Mas
ska má širokou
š
u, anato
omicky
tvaro
ovanou těsnící
t
í pásku,
, která zvyšuje komfo
ort při
dlouh
hodobém nošení
í. Lze j
ji použí
ívat bu
uď s jed
dním nebo
dvěma
a vydech
hovacím
mi venti
ily. Nas
sazená maska m
má velm
mi
dobro
ou srozu
umiteln
nost, za
ajištěno
ou průz
zvučnou vložkou.
Vyráb
bí se ve
e dvou velikos
stech. Hmotnos
H
st 475 g
PROS
STŘEDK
KY PRO OCHRAN
NU POV
VRCHU T
TĚLA
doplň
ňují ind
dividuá
ální pro
otichemi
ickou ochranu
o
dýchacích
cest a povrc
chu těl
la proti
i radioa
aktivní
ímu prac
chu a
látká
ám působ
bícím na
n pokož
žku.
SOO C
CO
(Spec
ciální ochrann
o
ný oděv,
, pouze pro sp
peciální
í personál,
chemi
iky a pa
apaláše
e...)
Vyráb
bí se ve
e třech
h veliko
ostech. Jednod
dílná ko
ombinéza s
kapuc
cí, vyro
obená z pogumo
ovaného polyam
midového
o textilu
šedéh
ho odstí
ínu. V přední části je
j umís
stěn vst
tupní otvor
s naš
šitým tu
unelový
ým násta
avcem, umožňuj
u
ícím ne
eprodyšné
uzavř
ření kol
lem těl
la pomoc
cí upína
acích trnů
t
FILT
TRY PRO
O OCHRA
ANNÉ MASKY
M
Jsou výměnnou součástí soupravy ochranné masky.
Zabraňují průniku nebezpečné látky do vnitřní části
masky. Bývají kulatého nebo oválného tvaru, vrchní část
je opatřena šroubovým hrdlem pro připojení na lícnici,
dno vstupním otvorem pro vdechovaný vzduch.
Filtr se skládá ze dvou základních částí - filtrační
(zbavuje vzduch prachu a aerosolů) a sorpční (zachycuje
otravné látky a páry). Filtry lze použít pouze v
případě, je-li koncentrace kyslíku ve vdechovaném
vzduchu vyšší než 17 % a koncentrace nebezpečné látky
nepřesahuje 1 obj. %. Nechrání proti CO (kysličníku
uhelnatému) a podobným malomolekulárním látkám (nutno
použít speciální hopkalitový filtr)!
MOF - ( 1, 2, 4, 5, ) - v současné době se vyřazují z
použití! NEKUPOVAT! (Nejlépe zfackovat každého
nezodpovědného chytrouše, který by se na tom chtěl
napakovat!!!)
Univerzální kombinované filtry používané v CO jsou
zaměnitelné, válcovitého tvaru, nahoře je filtr opatřen
závitovým hrdlem uzavřeným šroubovací krytkou z
polyetylénu s pryžovým těsněním. Filtry mají barvu
khaki. (Použitý zdroj žádné typové označení nových
filtrů neudává...)
PRŮMYSLOVÉ FILTRY
Jsou určeny k záchytu chemických látek z procházejícího
vzduchu
PROTI PLYNŮM
Typ
filtru
Barevné
značení
A
hnědá
B
šedá
Hlavní využití
organ. plyny a páry,
rozpouštědla
anorg. plyny a páry (
např. chlor, sirovodík,
kyanovodík ... )
oxid siřičitý,
E
žlutá
chlorovodík
čpavek, sirovodík
K
zelená
páry rtuti
Hg
červená
radioaktivní jód včetně
Reaktor oranžová radioaktivního metyl
jodidu
Filtry typu A, B, E, K mohou být vyráběny podle sorpční
kapacity:
• malé třída 1 do vnější koncentrace 0,1 obj.%
• střední třída 2 do vnější koncentrace 0,5 obj.%
• velké třída 3 do vnější koncentrace 1,0 obj.%
ČÁSTICOVÉ FILTRY
třída
P1
odlučivost malá
Hlavní
využití
P2
P3
střední
vysoká
Obtěžující netoxické toxické
prach
pevné a
pevné a
kapalné
kapalné
aerosoly aerosoly
KOMBINOVANÉ FILTRY
kombinace obou skupin ( značení př. A2 - P3 )
typ
protiplynový kombinovaný částicový
rozměr ( 110 x 87
mm )
110 x 87
96/87 x
21
hmotnost max. 300
( g )
max. 320
max. 50
Download

Individuální ochrana