Závěrečná písemná práce z českého jazyka pro 3.ročník č. 3
1. Diktát
2. Podstatná jména seřaď a napiš podle abecedy.
vrána, jestřáb, konipas, kavka, sýkora, rorýs, čejka, strakapoud, pěnkava, vrabec
3. Napiš slova nadřazená
kopaná, basketbal, florbal, plavání -____________
lípa, jedle, bříza, olše, kaštan -_____________
talíř, hrnek, hrnec, pánvička -____________
kos, vrabec, sup, orel, sýkorka -_____________
matematika, hudební výchova, vlastivěda -_____________
Ke každému nadřazenému slovu napiš čtyři slova podřazená.
oblečení -____________________________________________________
školní pomůcky-_______________________________________________
roční období - ___________________________________________________
části těla -______________________________________________________
4. Doplň
Náš sa_ je velk_. Honzu začal bolet zu_. Jarka p_stuje na zahrá_ce mrke_. Pora_
mi. Roste tu malá bří_ka. Do ry_níka skočila ža_ka. Nakreslil do písku velk_
kru_. U lesa stála ní_ká chaloupka. Probu_te se ! Udeřil tuh_ mrá_ a napadl
sní_.
5. Doplň i,í nebo y,ý
starob_lý zv_k, pl_noucí čas, v_soká
z_dka, škodl_vý hm_z, ob_lí v s_pce,
hb_tý poh_b, s_rové t_činky, ob_čejná
p_la, p_lníček na neht_, v_s_paný p_sek,
česk_ jaz_k, op_lený květ, b_valá
m_sl_vna, ruz_ňské let_ště, zb_vající
m_dlo, nepř_jemn_ zlozv_k, slavn_
V_šehrad
6. Napiš slova protikladná (opačného významu)
smích x
hladový x
bílý x
sladká x
den x
hluk x
konec x
ano x
hloupý x
7. Napiš slova souznačná (stejného nebo podobného významu)
pěkný //
dívat //
vzlykat //
chaloupka //
stařec //
běžet //
holka //
pěšina //
aktovka //
8. Utvoř a napiš pět slov.
na-, roz-, pra-,
vy-, ne-, pod-,
bez-, od
–let-, -rod-, -les-,
-plaz-, -mast-, -lék-
-et, -ní, -it, -natý,
-ička, -árna, -ař,
-iče, -íček
9. Napiš vyjmenovaná slova po B
10. Označ číslicemi slovní druhy a vyznač základní skladební dvojici:
Máma zabalila Honzovi na cestu do světa plný uzlík buchet.
Diktát:
Hynek měl chytrý nápad. Libor má rád hrušky a švestky. Krtek žere brouky a
housenky. Motýl má tykadla. U rybníka žije mnoho žab. Soused má plot
postavený z cihel. Pes Azor běhá po zahrádce. Honí kuřátka. Dub má tvrdé
dřevo. Plod dubu se jmenuje žalud. Chceš mrkev ? Medvěd miluje med. Jeď
rychle domů !
Download

TEST 3 - Matematika