UČEBNÉ OSNOVY
Názov predmetu
Slovenský jazyk
Časový rozsah výučby
5 hodín týţdenne, 165 hodín ročne
Ročník
piaty
Škola
Základná škola sv. Cyrila a Metoda, Na Závaţí 2, 010 01 Ţilina
Názov ŠKVP
Rastieme spolu
Vzdelávacia oblasť
Jazyk a komunikácia
Stupeň vzdelania
ISCED 2
Dĺţka štúdia
5 rokov
Forma štúdia
denná
Vyučovací jazyk
slovenský
Cieľové zameranie vzdelávacej oblasti
Učebný predmet slovenský jazyk a literatúra je v jazykovej zloţke na 2. stupni zameraný a rozvoj
týchto kľúčových komunikačných a jazykových kompetencií:
1/ čítanie s porozumením
2/ písanie
3/ hovorenie/komunikácia
Medzipredmetové vzťahy
- anglický jazyk, nemecký jazyk: Porovnávanie hlások. Intonácia
- dejepis: Legendy. Rozprávanie
- občianska náuka: Komunikácia
- výtvarná výchova: Práca na projektoch
- hudobná výchova: Ľudové piesne, koledy, zľudovené piesne
Charakteristika predmetu
Obsah vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia sa realizuje prostredníctvom dominantného predmetu Slovenský jazyk a literatúra pre niţší sekundárny stupeň vzdelávania.
Materinský jazyk sa chápe ako znak národnej a individuálnej identity, ale aj ako prostriedok komunikácie a profesionálnej realizácie či prostriedok na vyjadrenie citov, vzťahov.
Jazyk ako nástroj myslenia a komunikácie sa vo vyučovaní transformuje preferovaním rozvoja komunikačných kompetencií, ktoré sa budú ďalej špecifickým spôsobom rozvíjať v ostatných vyučovacích predmetoch. Podľa komunikačno-záţitkového modelu vyučovania majú mať viacej priestor
aktivity ţiakov, ktorí majú v čo najväčšom rozsahu interpretačno - hodnotiacim spôsobom pracovať
v jazykovej i literárnej zloţke predmetu. Kľúčovým výstupom jazykových spôsobilostí ţiakov je
vlastná tvorba jazykových prejavov, práca s informáciami, čitateľská gramotnosť, schopnosť argumentovať atď.
Dobré zvládnutie jazykového učiva a najmä komunikačných kompetencií umoţní rozvinutie schopností úspešne sa uplatniť na trhu práce.
Ciele vyučovacieho predmetu
Vyučovací predmet slovenský jazyk a literatúra má v systéme školského vzdelávania centrálne postavenie, pretoţe vytvára predpoklady pre zvládnutie ostatných vyučovacích predmetov.
Cieľom vyučovania slovenského jazyka na 2. stupni základnej školy je:
- Viesť ţiakov k spoznávaniu jazyka ako vnútorne štruktúrovaného a uceleného systému. Viesť ich
k poznaniu bohatosti jazykových prostriedkov na jednotlivých rovinách jazykového systému, k
odhaľovaniu vzťahov významu a formy a vzťahov medzi jednotlivými rovinami jazykového systému. Zameriavať sa na funkčné vyuţitie jazykových a mimojazykových prostriedkov písaných a
ústnych prejavov. To napomáha ţiakovi chápať zloţitosť a vzájomnú súvislosť javov okolitého
sveta, orientovať sa vo svete, prijímať nové informácie a odovzdávať vlastné poznatky a skúsenosti, formovať si svoje postoje k svetu a ţivotu, spoznávať zákonitosti súčasného ţivota, pochopiť
históriu a inšpirovať sa do budúcnosti.
- Rozvíjať komunikačné schopnosti a návyky ţiakov, aby získali kvalitnú jazykovú kompetenciu,
t. j. schopnosť primerane reagovať v rozličných jazykových situáciách. Tento cieľ je determinovaný získaním správnych ortografických a ortoepických návykov a zručností, ale aj zručností v štylizácii príslušnej vety či textu.
- Pestovať v ţiakoch lásku k materinskému jazyku a vedomie jazykovej príslušnosti k istému etniku, pocit jazykovej príbuznosti a spolupatričnosti s inými etnikami. Prostredníctvom ovládania
normy spisovného jazyka viesť ţiakov k zvyšovaniu jazykovej kultúry ich verbálnych prejavov,
ústnych i písaných.
- Prostredníctvom jazyka viesť ţiakov k spoznávaniu histórie vlastného národa a váţiť si ľudí, ktorí
sa zaslúţili o rozvoj a poznanie slovenského jazyka.
- Prehlbovať estetické cítenie ţiakov a tak im umoţniť vnímať a precítiť krásu umeleckého slova či
diela.
- Rozvíjať etické cítenie ţiakov zaloţené na empatii a asertivite, viesť ich k prosociálnemu správaniu, aby si dokázali uvedomiť podstatu a význam ľudských hodnôt.
Z celkového cieľa vyučovania slovenského jazyka na 2. stupni základnej školy vyplývajú i čiastkové ciele, ktoré sa majú dosiahnuť:
- Ţiaci sa učia analyzovať text s dôrazom na vyhľadávanie jazykových javov, ich triedenie a usúvzťaţňovanie. Učia sa syntetizovať získané poznatky.
- Získavajú prehľad o jednotlivých rovinách jazykového systému, o základných jazykových prostriedkoch na týchto rovinách, o jazykových kategóriách na rôznom stupni zovšeobecnenia.
- Cvičia sa v pravopisnej norme a učia sa správne vyslovovať a ústne realizovať text aj s uplatnením suprasegmentálnych javov.
- Spoznávajú základné údaje z histórie jazyka a jazykovedy.
- Učia sa orientovať v základných jazykových príručkách.
- Odhaľujú zmysel základných lingvistických termínov.
- Poznávajú štylistickú hodnotu jednotlivých jazykových javov.
- Učia sa uplatňovať poznatky o jazykovom systéme pri tvorbe vlastných textov.
- Cvičia sa v osvojovaní si štylisticky primeranom pouţívaní jazykových javov. Nacvičujú zvládnutie rôznych jazykových situácií. Precvičujú si písomnú aj ústnu podobu jazykových prejavov.
Učia sa pracovať s konceptom a robiť korekciu textu s vyuţívaním korektorských značiek.
- Získavajú základnú orientáciu v jednotlivých slohových postupoch, v ţánroch a útvaroch jednotlivých štýlov. Získavajú
aj základnú predstavu o štýle.
Spoznávanie, tvorivé vyuţívanie a kultivovanie slovenského jazyka sa tak stáva prostriedkom všeobecného vzdelávania ţiaka - človeka v najširšom zmysle, pretoţe rozvíja ţiakovu osobnosť v rovine poznávacej, estetickej, etickej a najmä komunikatívnej.
2
Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií (kľúčové kompetencie)
Kľúčová kompetencia: Čítanie s porozumením: Výučba smeruje k tomu, aby ţiaci mohli:
- zamerať svoje čítanie podľa potreba
- pochopiť význam textu
- pochopiť formálnu stránku textu
- odlíšiť vetu a text
- pochopiť zmysel umeleckého a vecného textu vzhľadom na vyuţitie
Kľúčová kompetencia: Písanie: Výučba smeruje k tomu, aby ţiaci mohli:
- vyjadriť myšlienky a informácie s rôznym cieľom pre špecifické publikum
- organizovať text z hľadiska kompozície
- zosúladiť štylistickú úroveň s cieľom písania a čitateľmi
- štylizovať jednoduché vety a súvetia
- pouţívať informácie a textové pasáţe z iných zdrojov (napr. médií)
Kľúčová kompetencia: Hovorenie: Výučba smeruje k tomu, aby ţiaci mohli:
- vyjadriť myšlienky a informácie s rôznym cieľom pre špecifické publikum
- organizovali a rozvíjali svoje myšlienky v súlade s komunikačnou situáciou
- pouţívali slovnú zásobu primeranú určitému cieľu komunikácie a publiku
- rešpektovali jazykové pravidlá
- vyuţívali pri komunikácií mimojazykové prostriedky
Stratégia vyučovania (metódy a formy)
Pri vyučovaní sa budú vyuţívať nasledovné metódy a formy vyučovania
Názov tematického celku
Metódy
Stratégia vyučovania
Postupy
Formy práce
Skupinová, individuálna práca
Opakovanie učiva zo 4. ročníka
Rozhovor, hry
Zvuková stránka jazyka
Induktívny rozhovor,
výklad, hry
Práca vo dvojiciach,
skupinová práca
Náuka o slove
Vysvetľovanie, výklad,
práca so slovníkmi
Práca vo dvojiciach,
individuálna práca
Tvaroslovie
Výklad, dialóg
Projekt
Skladba
Induktívny rozhovor, hry,
scénky
Projekt, skupinová práca
Sloh
Riadený rozhovor, stručná a voľná reprodukcia,
tvorivé úlohy
Skupinová práca, samostatná práca
Ľudová slovesnosť
Práca s textom, výklad,
tvorivé úlohy, hry
Skupinová práca, samostatná práca
Rozprávka
Práca s textom, reprodukcia textu, výklad,
dialóg
Skupinová, samostatná
práca
Povesti
Práca s textom, riadený
rozhovor
Skupinová, samostatná
práca
Legendy
Práca s textom, dialóg
Skupinová
a individuálna práca
3
Príbehy zo ţivota detí
Práca s textom, dialóg
Skupinová a samostatná
práca
Náučná literatúra
Práca s textom, s encyklopédiami
Samostatná a skupinová
práca, projekt
Filmová rozprávka, bábková
hra, komix
Práca s textom,
s materiálom na výboru
bábok
Skupinová práca, príprava bábkového divadla
Učebné zdroje
Na podporou a aktiváciu vyučovania a učenia ţiakov sa vyuţijú nasledovné učebné zdroje:
Názov tematického
celku
Odborná literatúra
Opakovanie učiva
zo 4. ročníka
Učebnica Slovenský
jazyk
Zvuková stránka
jazyka a pravopis
Učebnica Slovenský
jazyk, jazykové príručky, slovníky
Náuka o slove
Učebnica Slovenský
jazyk, Jazykové slovníky
Tvaroslovie
Učebnica Slovenský
jazyk
Skladba
Didaktická
technika
Materiálne
výučbové prostriedky
Obrazový materiál
Ďalšie zdroje
(internet,
kniţnica, ...
CD, obrazový
materiál
kniţnica
Časopisy
internet
CD- prehrávač
CD, denníky,
časopisy
internet
Učebnica Slovenský
jazyk
CD- prehrávač
CD, časopisy
kniţnica
Sloh
Učebnica Slovenský
jazyk
CD - prehrávač CD
internet,
kniţnica
Ľudová slovesnoť
Učebnica Literatúra
CD - prehrávač CD
kniţnica
Rozprávka
Učebnica Literatúra
CD - prehrávač CD
kniţnica
Povesti
Učebnica Literatúra
kniţnica
Legendy
Učebnica Literatúra
kniţnica
Príbehy zo ţivota
detí
Učebnica Literatúra
kniţnica
Náučná literatúra
Učebnica Literatúra,
encyklopédie
kniţnica,
internet
Filmová rozprávka,
bábková hra, koUčebnica Literatúra
mix
CD- prehrávač
CD- prehrávač, Časopisy,
TV, DVD
DVD, CD
kniţnica,
internet
4
Predmet: slovenský jazyk – jazyková zloţka
Ročník: piaty
Ciele
Vytvoriť prezentáciu o sebe a dokáţe
sa pomocou nej predstaviť.
Samostatne tvoriť opytovacie vety, správne
ich graficky zapísať a odlíšiť od oznam.
a rozkazovacích viet. Vlastnými slovami
sformulovať funkciu opytovacích viet
v texte. Vyhľadať v texte slovesá, podstatné a
prídavné mená. Vlastnými slovami vysvetliť pojem
slabika a vie zadané slovo rozdeliť sa slabiky.
Oboznámenie sa s osobnosťou Jozefa Murgaša.
Pracovať s textom podľa pokynov učiteľa, vyhľadať
v texte informácie a vie na ich základe sformulovať
odpovede na zadané otázky. Skupinové čítanie textu
plynule a nahlas tak, ţe ţiaci čítajú jednotlivé postavy.
Vyhľadať v texte explicitne vyjadrené informácie: miesto
a čas. .
Zopakovanie slovies a vyvodenie ich funkcie v texte.
Precvičovanie časovania slovies. Oboznámenie sa,
precvičovanie a ovládanie pravidiel aktívneho počúvania. Zopakovanie a utvrdenie
vedomostí z 1. stupňa ZŠ.
Aplikovať nadobudnuté vedomosti
z ortografie. Posúdiť text z hľadiska jazykovej správnosti. Napísať čistopis s oprav.
chybami. Aplikovať nadobudnuté vedomosti
a spôsobilosti. Na základe analýzy identifikovať chyby a opraviť ich.
Okruh
Téma
Počet
hodín
Spoznajme sa
Dôleţité otázky
Slnko a príroda
Jozef Murgaš
Rozprávajme záţitky
Ako sa učiť. Vieme počúvať?
Opakovanie
Kontrolný diktát č. 1(Opakovanie pravopisu 1.- 4.ročníka)
Oprava kontrolného diktátu č. 1
Vstupný test
Analýza vstupného testu
1. Opakovanie učiva zo
4. ročníka
11 hodín
Prierezová téma
Výstup
Osobnostný a sociálny rozvoj
Prepojenie s dejepisom,
občianskou výchovou.
Mediálna výchova.
Etická výchova.
Osobnostný a sociálny rozvoj.
Ţiak vie:
vytvoriť prezentáciu o sebe
a dokáţe sa pomocou nej
predstaviť.
samostatne tvoriť opytovacie vety, správne ich graficky zapísať a odlíšiť od
oznam. a rozkaz. viet,
vlastnými slovami sformulovať funkciu opytovacích
viet v texte, vyhľadať v texte
slovesá, podstatné a prídavné
mená., vlastnými slovami vysvetliť
pojem slabika a vie zadané slovo
rozdeliť sa slabiky.
pracovať s textom podľa pokynov
učiteľa, dokáţe vyhľadať v texte
informácie a vie na ich základe
sformulovať odpovede na zadané
otázky. Skupinové čítanie textu
plynule a nahlas tak, ţe ţiaci čítajú
jednotlivé postavy, vyhľadať v texte
explicitne vyjadrené informácie:
miesto a čas. .
Zopakovanie slovies a vyvodenie
ich funkcie v texte. Precvičovanie
časovania slovies. Utvrdenie
vedomostí z 1. stupňa ZŠ.
Ţiak vie aplikovať nadobudnuté vedomosti
z ortografie, posúdiť text
z hľadiska jazyk. správnosti,
napísať čistopis s oprav.
chybami, aplikovať vedomosti a spôsobilosti, na
základe analýzy identifikuje
chyby a dokáţe ich opraviť.
5
Na základe analýzy identifikovať poznatky o
interview.
Stanoviť tému interview, stanoviť otázky,
zoradiť ich podľa logickej postupnosti.
Uskutočniť interview na zadanú alebo
voľnú tému a vie vytvoriť písomnú verziu
interview, aplikovať teoretické vedomosti
o formálnej úprave.
V interview zvoliť vhodný spoločenský tón.
Dokáţe začať a ukončiť komunikáciu so
známymi ľuďmi. Vie dodrţiavať vhodnú
vzdialenosť s komunikujúcim – proxemiku
a haptiku.
Posúdiť správnosť interpunkcie v jednoduchej vete; v ţelacej a zvolacej vete. Správne
intonovať všetky druhy viet. Samostatne
tvoriť jednoduché holé a rozvité vety,
pričom dodrţiava správny slovosled
a správne pouţíva interpunkčné znamienka.
Správne dodrţiavať pravidlá spodobovania
na základe osvojeného učiva o znelosti
spoluhlások, správne vyslovovať slová,
v ktorých nastáva spodobovanie.
Vecne argumentovať – zdôvodniť úsudok s
odkazom na text. Na obhajobu svojho stanoviska vedieť pouţiť argumenty, vytvoriť z
textu na základe čiastkových informácií
hypotézu o jeho závere a svoju hypotézu
overiť v diskusii, zhodnotiť obsahovú stránku prijatého prehovoru a vysloviť protiargumenty.
Pochopiť formálnu stránku textu a dokáţe
ju vyjadriť hlasovými prostriedkami: prestávkou, silou hlasu a dôrazom, správne
intonovať všetky druhy viet a uplatňovať
správny slovný a vetný prízvuk.
Ovládať
pravidlá
dobrého
čitateľa
a pravidlá na zlepšovanie pamäti, identifikovať pojmy, dokáţe ich prakticky odlíšiť.
Rozlíšiť, porovnať a vysvetliť pojmy pohľadnica a súkromný list, vytvoriť text
pohľadnice, vedomosti o písaní osobných
zámen v korešpondencii s veľkými písmenami, napísať na pohľadnicu adresu adre-
Interview Kto sa veľa pýta, veľa sa dozvie.
Vety podľa zámeru hovoriaceho
Ţelacie vety
Zvolacie vety
Melódia viet
Slovosled
Spoznávajme spoluhlásky - Spodobovanie
spoluhlások na konci slova pred prestávkou
Spodobovanie spoluhlások vnútri slova a na
hranici slov
Diskusia Zdôvodnite svoj názor
Prestávka, sila hlasu, dôraz
Pracujte s hlasom - Hlavný slovný prízvuk
Ako sa učiť. Čítate radi?
Opakovanie učiva
2. Zhovárame sa
a diskutujeme
3. Píšeme si so známymi
Osobnostný a sociálny rozvoj
Prepojenie s dejepisom,
občianskou výchovou.
Mediálna výchova.
Etická výchova.
Osobnostný a sociálny rozvoj.
13 hodín
Pozdrav, pohľadnica, adresa
Osobné – základné zámená
Osobné privlastňovacie zámená
Číslovky – základné, radové
Súkromný list, adresa - List príbuzným
7 hodín
Osobnostný a sociálny rozvoj
Prepojenie s dramatickou
výchovou
Osobnostný a sociálny rozvoj
Ţiak vie na základe analýzy
identifikovať poznatky
o interview, stanoviť tému
interview, otázky zoradiť ich
podľa logickej postupnosti,
vie uskutočniť interview na
zadanú alebo voľnú tému,
aplikovať teor. vedomosti
o formálnej úprave, začať
a ukončiť komunikáciu so
známymi ľuďmi.
posúdiť správnosť interpunkcie v jednoduchej vete;
v ţelacej a zvolacej vete,
správne intonovať všetky
druhy viet, tvoriť jednoduché holé a rozvité vety,
správne dodrţiavať pravidlá
spodobovania na základe
osvojeného učiva o znelosti
spoluhlások, správne vyslovovať slová, v kt. nastáva
spodobovanie.
vecne
argumentovať
–
zdôvodniť úsudok, pouţiť
argumenty, ktoré získal
analýzou textu, zhodnotiť
obsahovú stránku prijatého
prehovoru a vysloviť protiargumenty.
vyjadriť formálnu stránku
textu hlasovými prostriedkami: prestávkou, silou
hlasu a dôrazom, správne
intonovať všetky druhy viet
a uplatňovať správny slovný
a vetný prízvuk, pravidlá
dobrého čitateľa a pravidlá
na zlepšovanie pamäti,
identifikovať pojmy, dokáţe
ich prakticky odlíšiť.
Ţiak vie
rozlíšiť, porovnať a vysvetliť
pojmy pohľadnica a súkrom
ný list, vytvoriť text pohľadnice, vedomosti o písaní
6
sáta i odosielateľa.
Vyhľadať a pomenovať zámená vo vlastnom texte, rozlíšiť osobné privlast. zámeno
od zákl., utvoriť jedno od druhého, rozoznať základné a radové číslovky, aplikovať
vedomosti o ich skloňovaní a dodrţiava ich
pravopis.
Poznať štruktúru súkromného listu, ovládať
úvodné a záverečné formulky, vedieť vytvoriť súkromný list, aplikovať vedomosti
o písaní osob. zámen v korešpondencii
s veľkými písmenami, definovať pojmy:
piktogram, mapa, graf, na základe otázok
dokáţe z grafu získať informácie a vie
sformulovať závery.
Identifikovať pojmy a prakticky ich odlíšiť.
Ako sa učiť. Vieme čítať piktogramy mapy,
grafy?
Opakovanie učiva
Vytvoriť na zadanú alebo voľnú tému SMS.
Ţiak vie vytvoriť na zadanú alebo voľnú
tému e-mail, pri komunikácii správne pouţiť ohybné slovné druhy – podstatné mená.
Dodrţiavať správne predloţkové väzby pri
tvorbe slovných spojení, viet a celých
textov.
Pri komunikácii správne pouţiť ohybné
slovné druhy (podstatné mená a ich gramatické kategórie: rod, číslo, pád, aplikovať
svoje vedomosti o skloňovaní podstatných
mien pri tvorbe vlastného textu, roztriediť
podstatné mená podľa gramatického rodu,
aplikovať vedomosti o vzoroch vo vlastnom texte.
Rozlíšiť, porovnať a vysvetliť pojem správu,
vytvoriť na zadanú alebo ľubovoľnú tému
správu.
SMS
E-mail
Podstatné mená - Skloňovanie podstatných mien
Predloţky
Podstatné mená muţského rodu – ţivotné/ neţivotné
Vzor chlap
Vzor hrdina
Správa
Vzor dub
Vzor stroj
Opakovanie podstatných mien muţského rodu
Oznámenie
Podstatné mená ţenského rodu – vzor
4. Chceme byť informovaní
Osobnostný rozvoj
Enviromentálna výchova
Prepojenie s prírodovedou,
vlastivedou, náboţenskou
výchovou
15 hodín
osobných zámen v korešpondencii s veľkými písmenami, napísať na pohľadnicu adresu adresáta i odosielateľa.
vyhľadať
a pomenovať
zámená vo vlastnom texte,
rozlíšiť osobné privlast.
zámeno od zákl., utvoriť
jedno od druhého, rozoznať
základné a radové číslovky,
aplikovať vedomosti o ich
skloňovaní a dodrţiava ich
pravopis.
pozná štruktúru súkromného
listu,
ovláda
úvodné
a záverečné formulky, vytvoriť súkromný list, aplikovať vedomosti o písaní osob.
zámen v korešpondencii
s veľkými písmenami, definovať pojmy: piktogram,
mapa, graf, na základe
otázok dokáţe z grafu získať
informácie a vie sformulovať závery.
Identifikovať pojmy, dokáţe
ich prakticky odlíšiť
Ţiak vie
vytvoriť SMS, e-mail,
dodrţiavať správne predloţkové väzby pri tvorbe
slovných spojení, viet a
celých textov, pri komunikácii správne pouţiť ohybné
slovné druhy (podstatné
mená a ich gramatické
kategórie: rod, číslo, pád,
roztriediť pods. mená podľa
gramatického rodu, aplikovať vedomosti o vzoroch vo
vlastnom texte.
Ţiak vie rozlíšiť, porovnať
a vysvetliť pojem správa,
vytvoriť správu.
aplikovať
vedomosti
7
Roztriediť podstatné mená podľa gramatického rodu, aplikovať vedomosti o vzoroch
a o skloňovaní podstatných mien vo vlastnom texte, argumentovať a aplikovať svoje
znalosti o skloňovaní podstatných mien
muţského rodu.
Vytvoriť na zadanú alebo ľubovoľnú tému
oznámenie.
Roztriediť podstatné mená podľa gramatického rodu, aplikovať vedomosti o vzoroch
a o skloňovaní podstatných mien vo vlastnom texte.
Vybrať a posúdiť text z obsahového i formálneho hľadiska.
ţena
Vzor ulica
Ako sa učiť. Vieme rozlíšiť vecný
a umelecký text?
Rozlíšiť, porovnať a vysvetliť pojem pozvánka, vytvoriť na zadanú alebo ľubovoľnú tému pozvánku, roztriediť podstatné
mená podľa gramatického rodu, aplikovať
vedomosti o vzoroch a o skloňovaní podstatných mien.
Definovať pojem vizitka, vytvoriť vlastnú
vizitku.
Argumentovať a aplikovať svoje znalosti
o skloňovaní podstatných mien ţenského
rodu, roztriediť podstatné mená podľa
gramatického rodu,
Rozlíšiť, porovnať a vysvetliť pojem plagát,
vytvoriť plagát, definovať pojem inzerát,
vytvoriť, rozlíšiť, porovnať a vysvetliť
pojem reklama ,vytvoriť reklamu, analyzovať a zovše-obecniť druhy reklám - vizuálne
a auditívne.
Aplikovať vedomosti o skloňovaní podstatných mien v písanom texte, správne rozdeliť slová na konci riadka, aplikovať nadobudnuté vedomosti z ortografie, formou
tichého čítania skontrolovať svoj text,
identifikovať a opraviť chyby.
V texte vyhľadať fakty a spojiť čiastkové
informácie do komplexnej informácie, systematicky tvorí poznámky, zaznamenáva si
kľúčové slová, v rozličných informačných
zdrojoch vyhľadať informácie, zdôvodniť
výber a rozlíšiť význam informácií.
Pozvánka
Vzor dlaň
Vzor kosť
Vizitka
Opakovanie podstatných mien ţenského
rodu
Podstatné mená stredného rodu – vzor mesto
Vzor srdce
Plagát - Informácie, ktoré neprehliadnete
Vzor vysvedčenie
Vzor dievča
Inzerát
Opakovanie podstatných mien stredného
rodu
Reklama
Opakovanie skloňovania podstatných mien
Kontrolný diktát č. 2 (Podstatné mená)
Oprava kontrolného diktátu č. 2
Ako sa učiť. Vieme, čo je v texte dôleţité?
5. Informujeme včas a
správne
Osobnostný a sociálny rozvoj.
Mediálna výchova.
17 hodín
Osobnostný a sociálny rozvoj
Prepojenie s etickou
a náboţenskou výchovou
o vzoroch a o skloňovaní
podstatných mien vo vlastnom texte, argumentovať
a aplikovať svoje znalosti
o skloňovaní
podstatných
mien muţského rodu.
Ţiak vie vytvoriť na zadanú
alebo ľubovoľnú tému
oznámenie.
aplikovať
vedomosti
o vzoroch a o skloňovaní
podstatných mien vo vlastnom texte.
Ţiak dokáţe vybrať a posúdiť text z obsahového i
formálneho hľadiska.
Ţiak vie
rozlíšiť, porovnať a vysvetliť
pojem pozvánka, vytvoriť na
zadanú alebo ľubovoľnú
tému pozvánku, roztriediť
podstatné mená podľa gramatického rodu, aplikovať
vedomosti o vzoroch a o
skloňovaní
podstatných
mien.
definovať pojem vizitka,
vytvoriť vlastnú vizitku.
argumentovať a aplikovať
svoje znalosti o skloňovaní
podstatných mien ţenského
rodu, roztriediť podstatné
mená podľa gramatického
rodu,
rozlíšiť, porovnať a vysvetliť
pojem plagát,
vytvoriť
plagát, definovať pojem
inzerát, vytvoriť, rozlíšiť,
porovnať a vysvetliť pojem reklama ,vytvoriť reklamu, analyzovať a zovšeobecniť druhy reklám vizuálne a auditívne.
aplikovať
vedomosti
o skloňovaní
podstatných
mien v písanom texte,
8
Štruktúru textu: úvod – jadro – záver, členiť
text na odseky, vysvetliť pojmy opis, osnova, koncept a čistopis, na základe osnovy
vytvoriť opis zvieraťa. chápe význam prídavných mien v opise.
Prepojenie podst. mien s príd. menami
a zhodu gramat. kategórií, správne pouţiť
akostné príd. mená vo svojom texte, správne vystupňovať akostné príd. mená, vysvetliť funkciu stupňovania príd. mien v umeleckom texte.
Na základe osnovy vytvoriť opis ilustrácie/obrázka, aplikovať poznatky o štruktúre
a členení textu na odseky na vlastnom texte.
Roztriediť príd. mená podľa gramat. rodu,
aplikovať
vedomosti
o vzoroch
a skloňovaní príd. mien.
Na základe osnovy vytvoriť opis osoby,
aplikovať poznatky o štruktúre a členení
textu na odsek.
Vyvodiť záver na základe zistených súvislostí medzi informáciami v texte, aplikovať
vedomosti o sklo-ňovaní príd. mien v písanom texte, správne rozdeliť slová na konci
riadka, aplikovať nadobudnuté vedomosti
z ortografie, bez podnetu učiteľa formou
tichého čítania skontrolovať svoj text,
identifikovať a opraviť chyby, vysvetliť
pojem synonymum a antonymum, vysvetliť
6. Opisujeme svet vôkol
nás
Opisujeme živočíchy
Akostné prídavné mená
Stupňovanie prídavných mien
Opisujeme ilustráciu/obrázok
Skloňovanie prídavných mien -vzor
pekný
Vzor cudzí
Opisujeme osobu
Opakovanie prídavných mien
Kontrolný diktát č. 3 (Prídavné mená)
Oprava kontrolného diktátu č. 3
Synonymá – slová s podobným významom
Antonymá – slová s opačným významom
Ako sa učiť. Vieme rozlíšiť tému
a hlavnú myšlienku?
Osobnostný a sociálny rozvoj
Prepojenie s dejepisom,
občianskou výchovou.
Mediálna výchova.
Etická výchova.
Osobnostný a sociálny rozvoj.
13 hodín
správne rozdeliť slová na
konci riadka, aplikovať
nadobudnuté
vedomosti
z ortografie, formou tichého
čítania skontrolovať svoj
text, identifikovať a opraviť
chyby.
v texte
vyhľadať
fakty
a spojiť čiastkové informácie do komplexnej informácie, systematicky tvorí poznámky, zaznamenáva si
kľúčové slová, v rozličných
informačných
zdrojoch
vyhľadať informácie, zdôvodniť
výber
a rozlíšiť
význam informácií.
Ţiak vie
štruktúru textu: úvod –
jadro – záver, členiť text na
odseky, vysvetliť pojmy opis,
osnova, koncept a čistopis,
na základe osnovy vytvoriť
opis zvieraťa. chápe význam
prídavných mien v opise.
prepojenie podst. mien
s príd. menami a zhodu
gramat. kategórií, správne
pouţiť akostné príd. mená
vo svojom texte, správne
vystupňovať akostné príd.
mená, vysvetliť funkciu
stupňovania príd. mien v
umeleckom texte.
na základe osnovy vytvoriť
opis
ilustrácie/obrázka,
aplikovať
poznatky
o štruktúre a členení textu
na odseky na vlastnom texte.
roztriediť príd. mená podľa
gramat. rodu, aplikovať
vedomosti
o vzoroch
a skloňovaní príd. mien.
na základe osnovy vytvoriť
opis osoby, aplikovať poznatky o štruktúre a členení
9
lexikálny význam synoným a antoným v
danom texte, dokáţe overiť významy neznámych slov v jazykoved. príručkách,
pracovať so slovníkmi – MSS, KSSJ.
Vyhľadať zaujímavú myšlienku, vie vyjadriť
autorský zámer – pointu, zvoliť a formulovať tému adekvátnu komunikačnej situácii,
samostatne a pohotovo sformulovať zákl.
myšlienky na tému a vysloviť ich výstiţne,
zrozumiteľne, plynulo a jasne, podľa logickej postupnosti usporiadať svoju výpoveď.
Vysvetliť pojem osnova, nahlas, plynulo
prečítať svoj text, pričom správne artikuluje, intonuje, prispôsobuje tempo reči.
Aplikovať vedomosti o časovaní vo vlastnom texte, pouţiť správne tvar tykania
a vykania, vyhľadať a pomenovať slovesá
v texte, posúdiť správnosť pouţitia slovesných časov vzhľadom na časovú postupnosť, správne rozdeliť slová na konci riadka, bez podnetu učiteľa formou tichého
čítania skontrolovať svoj text, identifikovať
a opraviť chyby, vyhľadať odvodené slová,
vysvetliť lexikálne významy jednovýznamových a viacvýznamových slov, na základe kontextu odhadnúť význam slov a overiť
si ich v jazykovedných príručkách.
Vytvoriť jednoduché rozprávanie s dodrţaním časovej postupnosti, posúdiť slovesný
7. Tvoríme jednoduché
príbehy
Jednoduché rozprávanie - osnova
Slovesá
Činnostné a stavové slovesá
Gramatické kategórie slovies: slovesný čas
Opakovanie slovies
Kontrolný diktát č. 4
(Slovesá)
Oprava kontrolného diktátu č. 4
Slabičné a neslabičné predpony, odvodené
slová
Jednovýznamové slová
a viacvýznamové slová
Jednoduché rozprávanie – časová postupnosť
Osobnostný a sociálny rozvoj
Prepojenie s dejepisom,
občianskou výchovou.
Mediálna výchova.
Etická výchova.
Osobnostný a sociálny rozvoj.
10 hodín
textu na odsek.
vyvodiť záver na základe
zistených súvislostí medzi
informáciami v texte, aplikovať vedomosti o skloňovaní príd. mien v písanom
texte, správne rozdeliť slová
na konci riadka, vysvetliť
pojem synonymum a antonymum, vysvetliť lexikálny
význam synoným a antoným v danom texte, dokáţe
overiť významy neznámych
slov v jazykoved. príručkách, pracovať so slovníkmi
– MSS, KSSJ.
vyhľadať zaujímavú myšlienku, vie vyjadriť autorský
zámer – pointu, zvoliť a
formulovať tému adekvátnu
komunikačnej
situácii,
samostatne a pohotovo
sformulovať zákl. myšlienky
na tému a vysloviť ich výstiţne, zrozumiteľne, plynulo
a jasne, podľa logickej
postupnosti
usporiadať
svoju výpoveď.
Ţiak vie
vysvetliť pojem osnova,
nahlas, plynulo prečítať svoj
text, pričom správne artikuluje, intonuje, prispôsobuje
tempo reči.
aplikovať vedomosti o časovaní vo vlastnom texte,
pouţiť správne tvar tykania
a vykania, vyhľadať a pomenovať slovesá v texte,
posúdiť správnosť pouţitia
slovesných časov vzhľadom
na
časovú
postupnosť,
správne rozdeliť slová na
konci riadka, bez podnetu
učiteľa formou tichého
čítania skontrolovať svoj
10
čas vzhľadom na časovú postupnosť, význam slovies v rozprávaní.
Funkciu opisných častí textu v rozprávaní,
vytvoriť ucelené rozprávanie s prvkami
opisu s dodrţaním časovej postupnosti,
V texte identifikovať ustálené slovné spojenia, zdôvodniť výber a pouţitie jednotlivých ustálených slovných spojení, v súlade
s cieľom komunikácie vyuţívať prirovnania, príslovia, porekadlá, pranostiky, vie
odôvodniť svoj výber, porovnať všetky
ustálené slovné spojenia a určiť ich špecifiká.
Vytvoriť na zadanú tému koncept, napísať
primerane zloţité, spisovné, myšlienkovo
ucelené rozprávanie s prvkami opisu, na
základe analýzy textov dokáţe identifikovať,
systematizovať a zovšeobecniť poznatky
o slohových útvaroch, korektorské značky
a vie pracovať so slovníkmi.
Osobnostný a sociálny rozvoj
Prepojenie s dejepisom,
občianskou výchovou.
Mediálna výchova.
Etická výchova.
Osobnostný a sociálny rozvoj.
Jozef a Hrdzavka
Rozširujeme si slovnú zásobu – prirovnania,
porekadlá
Rozširujeme si slovnú zásobu – príslovia,
pranostiky
Príprava na 1. školskú písomnú prácu
(rozprávanie s prvkami opisu)
1. písomná slohová
Oprava 1.písomnej slohovej práce
8. Príbeh a opis patria k
sebe
6 hodín
text, identifikovať a opraviť
chyby, vyhľadať odvodené
slová, vysvetliť lexikálne
významy
jednovýznamových
a viacvýznamových
slov, na základe kontextu
odhadnúť význam slov a
overiť si ich v jazykovedných príručkách.
vytvoriť jednoduché rozprávanie s dodrţaním časovej
postupnosti, posúdiť slovesný čas vzhľadom na časovú
postupnosť, význam slovies
v rozprávaní.
Ţiak vie
funkciu opisných častí textu
v rozprávaní, vytvoriť ucelené rozprávanie s prvkami
opisu s dodrţaním časovej
postupnosti, v texte identifikovať ustálené slovné spojenia, zdôvodniť výber
a pouţitie
jednotlivých
ustálených slovných spojení, v súlade s cieľom komunikácie vyuţívať prirovnania, príslovia, porekadlá,
pranostiky, vie odôvodniť
svoj výber, porovnať všetky
ustálené slovné spojenia
a určiť ich špecifiká.
vytvoriť na zadanú tému
koncept, napísať primerane
zloţité, spisovné, myšlienkovo ucelené rozprávanie s
prvkami opisu, na základe
analýzy textov dokáţe identifikovať, systematizovať a
zovšeobecniť poznatky
o slohových útvaroch, korektorské značky a vie pracovať so slovníkmi.
11
Členiť text na odseky, vysvetliť pojem opis
pracovnej činnosti, význam príd. mien
a slovies v dynamickom opise, aplikovať
poznatky o osnove, o chronologickologickej štruktúre opisu, o koncepte
a čistopise, vytvoriť opis pracovnej činnosti.
Rozlíšiť spisovnú slovnú zásobu od nárečia,
vysvetliť pojmy spisovný jazyk a nárečie,
vie uviesť konkrétne príklady, odôvodniť
správnosť vybraného textu v konkrétnej
situácii
Zopakovanie a utvrdenie vedomostí z 5.
ročníka.
Aplikovať nadobudnuté vedomosti a spôsobilosti
Opis pracovnej činnosti – vysádzanie ihličnanov
Spisovný jazyk a nárečie Spisovné a nespisovné slová
9. Zhotovujeme podľa
návodu
10. Opakovanie
učiva z 5.ročníka
2 hodiny
Opakovanie učiva
Výstupný test
Hodnotenie a klasifikácia práce ţiakov
v 5.ročníku
5 hodín
Osobnostný a sociálny rozvoj
Mediálna výchova.
Etická výchova.
Ţiak vie
členiť text na odseky, vysvetliť pojem opis pracovnej
činnosti, význam príd. mien
a slovies v dynamickom
opise, aplikovať poznatky o
osnove, o chronologickologickej štruktúre opisu, o
koncepte a čistopise, vytvoriť opis pracovnej činnosti.
rozlíšiť spisovnú slovnú
zásobu od nárečia, vysvetliť
pojmy
spisovný
jazyk
a nárečie, vie uviesť konkrétne príklady, odôvodniť
správnosť vybraného textu
v konkrétnej situácii.
Zopakovanie
a utvrdenie
vedomostí z 5. ročníka.
Ţiak vie aplikovať nadobudnuté vedomosti a spôsobilosti.
12
Predmet: slovenský jazyk - literatúra
Ročník: piaty
Ciele
Vysvetliť rozdiel medzi autorom a spisovateľom. Rozlíšiť umelecký text od textu
v dennej tlači, v časopise.
S pomocou v školskej (miestnej, mestskej) knižnici vybrať knihu podľa katalógu. S pomocou vyhľadať informácie
v knihe (knižnici) a použiť pri učení,
riešení konkrétneho problému. Vysvetliť
rozdiel medzi novinami a časopisom.
Vysvetliť zameranie detského časopisu
a uviesť 1 príklad.
Vysvetliť význam činnosti zberateľov rozprávok vo vytváraní ľudských a národných
hodnôt. Vyhľadať v texte hlavné znaky
rozprávky. Vysvetliť ich úlohu vo fantastickej rozprávke. Zdôvodniť úlohu fantázie
a fantastických javov, magických čísel
a predmetov. Rozlíšiť fantastické
a realistické rozprávky. Vyhľadať v texte
rozprávky malé útvary ľudovej slovesnosti,
pozná rozdiel medzi ţánrami.
Vymenovať názvy rozprávok iných národov. Poznať terminológiu humor, poučenie,
nonsens, vie ich vyhľadať v texte rozprávky.
Vysvetliť pôvod nonsensu v ľudovej slovesnosti. Na konkrétnej ukáţke vysvetliť, ako
vzniká nonsens, vysvetliť znaky nonsensu
v texte. Vysvetliť nonsens ako štylizáciu
textu. Vysvetliť funkciu nadpisu. Vyhľadať
a posúdiť súvislosti medzi nadpisom
a textom. Vysvetliť členenie textu na odseky. Vyhľadať kľúčové slová v odseku.
Zdôvodniť, prečo sa literárne dielo člení na
kapitoly. Na konkrétnom texte vysvetliť
pojem moderná rozprávka. Posúdiť rozdiel
Okruh
Téma
Počet
hodín
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Osobnostný a sociálny
rozvoj
1. Úvod do literatúry, prázdninové čítanie
2. Ako sa robia zázraky
3. Pozvánka do kniţnice
4. Kto je dobrý čitateľ
5.Povej, vetrík, povej
5hodín
1. Úvod do literatúry
2. V ríši rozprávok
Prierezová téma
Ľudové rozprávky
6. Dvere do trinástej komnaty
7. Veterný kráľ
8. Zlatá páva
9. Sitno
10. Zemský poklad
11. Kubove príhody
12. Upevňovanie vedomostí
Poézia nonsensu
13. M. Válek: Ako sa Kubo stratil
14. Š. Moravčík: Starodávna povedačka
15. J. Navrátil: Óda na kľúčovú dierku
16. Hej, uţ sa na tej hore lístie červeneje
17. Deväťdesiatdeväť bratov a stý Ruţa
(Rozprávka zo Zakarpatskej Ukrajiny)
18. O červenej sliepočke (Írska rozprávka)
19. Vták Hrom (Indiánska rozprávka)
20. Ideme s koledou - koledy
Autorské rozprávky
21. Na návšteve u rozprávkarov
22. H. Ch. Andersen: Slimák a ruţový ker
23. M. Rúfus: Pamodaj šťastia
24. K. Čapek: Rozprávka psia
25. Ľ. Feldek: Nepodpísaná rozprávka
25 hodín
Multikultúrna výchova
Etická výchova
Osobnostý a sociálny rozvoj
Výstup
Žiak vie vysvetliť rozdiel medzi
autorom a spisovateľom. Vie
rozlíšiť umelecký text od textu
v dennej tlači, v časopise.
Žiak vie s pomocou v školskej
(miestnej, mestskej) knižnici
vybrať knihu podľa katalógu.
Vie s pomocou vyhľadať informácie v knihe (knižnici) a
použiť pri učení, riešení konkrétneho problému. Žiak vie
vysvetliť rozdiel medzi novinami a časopisom. Vie vysvetliť zameranie detského časopisu a uviesť 1 príklad.
Vie vysvetliť význam činnosti
zberateľov rozprávok vo vytváraní ľudských a národných hodnôt. Vie vyhľadať v texte hlavné
znaky rozprávky. Vie vysvetliť
ich úlohu vo fantastickej rozprávke. Vie zdôvodniť úlohu
fantázie a fantastických javov,
magických čísel a predmetov.
Vie rozlíšiť fantastické
a realistické rozprávky. Ţiak
dokáţe vyhľadať v texte rozprávky malé útvary ľudovej slovesnosti, pozná rozdiel medzi ţánrami. Vie vymenovať niekoľko
príkladov.
Ţiak vie vymenovať názvy rozprávok iných národov.
Ţiak pozná terminológiu humor,
poučenie, nonsens, vie ich vyhľadať v texte rozprávky.
Vie vysvetliť pôvod nonsensu
v ľudovej slovesnosti. Vie na
konkrétnej ukáţke vysvetliť, ako
13
medzi fantastickou a modernou rozprávkou,
čarodejnica a škriatok v obidvoch typoch
rozprávky.
26. R. Dahl: Čarodejnice
27. Na jarnú nôtu
28. Upevňovanie vedomostí
29. Beseda o knihe
30. Práca s literárnym textom
Priblíţiť si bábkové divadlo, jeho históriu,
poznať rozdelenie bábok.
Vedieť vyuţiť farbu hlasu a prízvuk pri
„oţivovaní“ bábok.
Prečítať úryvok z rozprávky podľa postáv.
Poznať nové pojmy: dramaturg, reţisér,
autor hudby, herec, bábkoherec, inscenácia...
Priblíţiť deťom filmovú a televíznu rozprávku. Spoznať pojmy: scenár, scenárista,
reţisér, námet...
Poznať a ovládať podstatu filmovej rozprávky televíznej rozprávky a bábkovej hry,
bábkového divadla a divadelnej hry.
Poznať literárne pojmy súvisiace
s uvedenými ţánrami dramatického umenia.
Oboznámiť sa s animovaným filmom, poznať osobnosť Viktora Kubala.
Zamerať sa na mimiku a gestá pri dramatizácií rozprávky.
Vysvetliť rozdiely medzi povesťou
a rozprávkou.
Priradiť povesti k jednotlivým druhom.
Rozlíšiť ľudové a autorské povesti. Vie
rozlíšiť, čo je v povesti fantastické a čo
realistické. Sformulovať hlavnú myšlienku
povesti.
Podrobne reprodukovať regionálnu povesť.
Vymenovať autorov národných povestí
31. V bábkovom divadle I.
32. V bábkovom divadle II.
33. J. Speranskij: Krása nevídaná
34. Poznávame filmovú a televíznu rozprávku
35. Perinbaba I.
36. Perinbaba II.
37. Zbojník Jurko
38. O medveďovi, čo vedel premýšľať
39. Opakovanie
40. Hviezdoslavov Kubín
41. Hviezdoslavov Kubín
42. Beseda o knihe
3. Pozrime si rozprávku
4. Čo opriadli povesti
43. Zakopaný meč pod Zoborom
44. Matej kráľ a bača
45. Detvan a Jánošíkov poklad
46. Čertova brázda
47. Kôň so zelenou hrivou
48. Tri zlaté ruţe
vzniká nonsens. .
Vie vysvetliť znaky nonsensu v t
Vie vysvetliť nonsens ako štylizáciu textu. Vie vysvetliť funkciu
nadpisu. Vie vyhľadať a posúdiť
súvislosti medzi nadpisom
a textom. Vie vysvetliť členenie
textu na odseky. Vie vyhľadať
kľúčové slová v odseku. Vie
zdôvodniť, prečo sa literárne
dielo člení na kapitoly. Ţiak vie
na konkrétnom texte vysvetliť
pojem moderná rozprávka. Ţiak
dokáţe posúdiť rozdiel medzi
fantastickou a modernou rozprávkou, čarodejnica a škriatok
v obidvoch typoch rozprávky.
Vie vysvetliť pojmy viaţuce sa
k bábkovej hre. Vie vysvetliť
úlohu bábkoherca. Vie vysvetliť
pojem animácia. Vie vysvetliť
rozdiel medzi bábkami. Pozná
úlohu osôb, ktoré sa podieľajú pri
inscenácii.
Vie vysvetliť rozdiel medzi
prozaickým textom a jeho zdramatizovanou podobou.
Pozná tvorbu Viktora Kubala,
zakladateľa slovenského kresleného filmu
12 hodín
6 hodín
Dejepis
Zemepis
Multikultúrna výchova
Osobnostný a sociálny rozvoj
Etická výchova
Vie vysvetliť rozdiely medzi
povesťou a rozprávkou.
Vie priradiť povesti
k jednotlivým druhom.
Vie rozlíšiť ľudové a autorské
povesti. Vie rozlíšiť, čo je
v povesti fantastické a čo realistické. Vie sformulovať hlavnú
myšlienku povesti.
14
Poznať termín heraldická povesť. Poznať a
reprodukovať regionálne povesti.
Poznať základné fakty o ţivote misii Konštantína a Metoda, má informácie
o hlaholike.
Odlíšiť legendu od rozprávky a od povesti.
Rozlíšiť legendy podľa pôvodu.
Poznať základné fakty i mýty o ţivote
a činnosti Krista. Ovládať členenie Biblie.
Poznať základné ţivotopisné údaje Selmy
Lagerlöfovej. Vysvetliť termín Nobelova
cena.
Vysvetliť komiks ako ţáner s epickým
dejom. Sformulovať hlavnú myšlienku
komiksu. Vytvoriť komiks transformáciou
príbehu do priamej reči v bublinách.
Uviesť mená známych domácich aj svetových autorov komiksu.
Ovládať termín encyklopédia, poznať najznámejšie encyklopédie, vyhľadávať informácie. Vysvetliť, ako sú zoradené informácie v encyklopédii.
Vyčleniť hlavné informácie v texte. Vybrať
vhodné informácie z najväčšej encyklopédie
na svete – na internete Wikipedia - pri riešení konkrétnej úlohy.
5. Príbehy spred tisícročí
6. Príbehy na rýchle
čítanie
7. Vedomosti z kaţdej
oblasti
49. Legendy
50. Kliment: Ţivot Konštantína
51. J. de Voragine: Legenda o sv. Jurajovi
52. Mataj
53. Zľudovené piesne
54. Upevňovanie vedomostí
55. Komiks
56. J. Schek: Joţinko, dieťa svojich rodičov
57. O. Sliacky, M. Kellenberger:
O tatranskom zlatom kamzíkovi
58. W. Disney: Tom a Jerry
59. Tvorba vlastného komiksu
60. Prezentácia vlastného komiksu
61. Encyklopédie
62. 5000 zaujímavostí o svete okolo nás
63. Encyklopédia prírody
64. Prvá internetová encyklopédia
65. Záverečné opakovanie
66. Záverečné opakovanie
6 hodín
6 hodín
6 hodín
Osobnostný a sociálny rozvoj
Ochrana človeka a zdravia
Etická výchova
Osobnostný a sociálny rozvoj
Ochrana človeka a zdravia
Etická výchova
Osobnostný a sociálny rozvoj
Mediálna výchova
Enviromentálna výchova
Dejepis, zemepis
Informatika
Vie podrobne reprodukovať
regionálnu povesť. Vie vymenovať autorov národných povestí
Ţiak pozná termín heraldická
povesť.Pozná a vie reprodukovať
regionálne povesti.
Pozná základné fakty o ţivote
misii Konštantína a Metoda, má
informácie o hlaholike.
Vie odlíšiť legendu od rozprávky
a od povesti. Vie rozlíšiť legendy podľa pôvodu.
Pozná základné fakty i mýty
o ţivote a činnosti Krista. Ovláda
členenie Biblie.
Pozná základné ţivotopisné údaje
Selmy Lagerlöfovej. Vie vysvetliť termín Nobelova cena.
Vie vysvetliť komiks ako ţáner
s epickým dejom. Vie sformulovať hlavnú myšlienku komiksu.
Vie vytvoriť komiks transformáciou príbehu do priamej reči
v bublinách.
Vie uviesť mená známych domácich aj svetových autorov komiksu.
Ovláda termín encyklopédia,
pozná najznámejšie encyklopédie, vie vyhľadávať informácie.
Vie vysvetliť, ako sú zoradené
informácie v encyklopédii.
Vie vyčleniť hlavné informácie
v texte. Vie vybrať vhodné informácie z najväčšej encyklopédie na svete – na internete Wikipedia - pri riešení konkr. úlohy.
15
UČEBNÉ OSNOVY
Názov predmetu
Slovenský jazyk
Časový rozsah výučby
5 hodín týţdenne, 165 hodín ročne
Ročník
šiesty
Škola
Základná škola sv. Cyrila a Metoda, Na Závaţí 2, 010 01 Ţilina
Názov ŠKVP
Rastieme spolu
Vzdelávacia oblasť
Jazyk a komunikácia
Stupeň vzdelania
ISCED 2
Dĺţka štúdia
5 rokov
Forma štúdia
denná
Vyučovací jazyk
slovenský
Cieľové zameranie vzdelávacej oblasti
Učebný predmet slovenský jazyk a literatúra je v jazykovej zloţke na 2. stupni zameraný a rozvoj
týchto kľúčových komunikačných a jazykových kompetencií:
1/ čítanie s porozumením
2/ písanie
3/ hovorenie/komunikácia
Medzipredmetové vzťahy
- anglický jazyk, nemecký jazyk: Porovnávanie hlások. Intonácia
- dejepis: Balada. Povesť. Historická poviedka. Náučná literatúra.
- občianska náuka: Komunikácia
- výtvarná výchova: Práca na projektoch
- hudobná výchova: Detská populárna pieseň
- geografia: Povesť. Historická poviedka. Náučná literatúra.
- biológia: Príbehy zo ţivota v prírode.
Charakteristika predmetu
Obsah vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia sa realizuje prostredníctvom dominantného predmetu Slovenský jazyk a literatúra pre niţší sekundárny stupeň vzdelávania.
Materinský jazyk sa chápe ako znak národnej a individuálnej identity, ale aj ako prostriedok komunikácie a profesionálnej realizácie či prostriedok na vyjadrenie citov, vzťahov.
Jazyk ako nástroj myslenia a komunikácie sa vo vyučovaní transformuje preferovaním rozvoja komunikačných kompetencií, ktoré sa budú ďalej špecifickým spôsobom rozvíjať v ostatných vyučovacích predmetoch. Podľa komunikačno-záţitkového modelu vyučovania majú mať viacej priestor
aktivity ţiakov, ktorí majú v čo najväčšom rozsahu interpretačno - hodnotiacim spôsobom pracovať
v jazykovej i literárnej zloţke predmetu. Kľúčovým výstupom jazykových spôsobilostí ţiakov je
vlastná tvorba jazykových prejavov, práca s informáciami, čitateľská gramotnosť, schopnosť argumentovať atď.
Dobré zvládnutie jazykového učiva a najmä komunikačných kompetencií umoţní rozvinutie schopností úspešne sa uplatniť na trhu práce.
1
Ciele vyučovacieho predmetu
Vyučovací predmet slovenský jazyk a literatúra má v systéme školského vzdelávania centrálne postavenie, pretoţe vytvára predpoklady pre zvládnutie ostatných vyučovacích predmetov.
Cieľom vyučovania slovenského jazyka na 2. stupni základnej školy je:
- Viesť ţiakov k spoznávaniu jazyka ako vnútorne štruktúrovaného a uceleného systému. Viesť ich
k poznaniu bohatosti jazykových prostriedkov na jednotlivých rovinách jazykového systému, k
odhaľovaniu vzťahov významu a formy a vzťahov medzi jednotlivými rovinami jazykového systému. Zameriavať sa na funkčné vyuţitie jazykových a mimojazykových prostriedkov písaných a
ústnych prejavov. To napomáha ţiakovi chápať zloţitosť a vzájomnú súvislosť javov okolitého
sveta, orientovať sa vo svete, prijímať nové informácie a odovzdávať vlastné poznatky a skúsenosti, formovať si svoje postoje k svetu a ţivotu, spoznávať zákonitosti súčasného ţivota, pochopiť
históriu a inšpirovať sa do budúcnosti.
- Rozvíjať komunikačné schopnosti a návyky ţiakov, aby získali kvalitnú jazykovú kompetenciu,
t. j. schopnosť primerane reagovať v rozličných jazykových situáciách. Tento cieľ je determinovaný získaním správnych ortografických a ortoepických návykov a zručností, ale aj zručností v štylizácii príslušnej vety či textu.
- Pestovať v ţiakoch lásku k materinskému jazyku a vedomie jazykovej príslušnosti k istému etniku, pocit jazykovej príbuznosti a spolupatričnosti s inými etnikami. Prostredníctvom ovládania
normy spisovného jazyka viesť ţiakov k zvyšovaniu jazykovej kultúry ich verbálnych prejavov,
ústnych i písaných.
- Prostredníctvom jazyka viesť ţiakov k spoznávaniu histórie vlastného národa a váţiť si ľudí, ktorí
sa zaslúţili o rozvoj a poznanie slovenského jazyka.
- Prehlbovať estetické cítenie ţiakov a tak im umoţniť vnímať a precítiť krásu umeleckého slova či
diela.
- Rozvíjať etické cítenie ţiakov zaloţené na empatii a asertivite, viesť ich k prosociálnemu správaniu, aby si dokázali uvedomiť podstatu a význam ľudských hodnôt.
Z celkového cieľa vyučovania slovenského jazyka na 2. stupni základnej školy vyplývajú i čiastkové ciele, ktoré sa majú dosiahnuť:
- Ţiaci sa učia analyzovať text s dôrazom na vyhľadávanie jazykových javov, ich triedenie a usúvzťaţňovanie. Učia sa syntetizovať získané poznatky.
- Získavajú prehľad o jednotlivých rovinách jazykového systému, o základných jazykových prostriedkoch na týchto rovinách, o jazykových kategóriách na rôznom stupni zovšeobecnenia.
- Cvičia sa v pravopisnej norme a učia sa správne vyslovovať a ústne realizovať text aj s uplatnením suprasegmentálnych javov.
- Spoznávajú základné údaje z histórie jazyka a jazykovedy.
- Učia sa orientovať v základných jazykových príručkách.
- Odhaľujú zmysel základných lingvistických termínov.
- Poznávajú štylistickú hodnotu jednotlivých jazykových javov.
- Učia sa uplatňovať poznatky o jazykovom systéme pri tvorbe vlastných textov.
- Cvičia sa v osvojovaní si štylisticky primeranom pouţívaní jazykových javov. Nacvičujú zvládnutie rôznych jazykových situácií. Precvičujú si písomnú aj ústnu podobu jazykových prejavov.
Učia sa pracovať s konceptom a robiť korekciu textu s vyuţívaním korektorských značiek.
- Získavajú základnú orientáciu v jednotlivých slohových postupoch, v ţánroch a útvaroch jednotlivých štýlov. Získavajú
aj základnú predstavu o štýle.
Spoznávanie, tvorivé vyuţívanie a kultivovanie slovenského jazyka sa tak stáva prostriedkom všeobecného vzdelávania ţiaka - človeka v najširšom zmysle, pretoţe rozvíja ţiakovu osobnosť v rovine poznávacej, estetickej, etickej a najmä komunikatívnej.
2
Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií (kľúčové kompetencie)
Kľúčová kompetencia: Čítanie s porozumením: Výučba smeruje k tomu, aby ţiaci mohli:
- zamerať svoje čítanie podľa potreba
- pochopiť význam textu
- pochopiť formálnu stránku textu
- odlíšiť vetu a text
- pochopiť zmysel umeleckého a vecného textu vzhľadom na vyuţitie
Kľúčová kompetencia: Písanie: Výučba smeruje k tomu, aby ţiaci mohli:
- vyjadriť myšlienky a informácie s rôznym cieľom pre špecifické publikum
- organizovať text z hľadiska kompozície
- zosúladiť štylistickú úroveň s cieľom písania a čitateľmi
- štylizovať jednoduché vety a súvetia
- pouţívať informácie a textové pasáţe z iných zdrojov (napr. médií)
Kľúčová kompetencia: Hovorenie: Výučba smeruje k tomu, aby ţiaci mohli:
- vyjadriť myšlienky a informácie s rôznym cieľom pre špecifické publikum
- organizovali a rozvíjali svoje myšlienky v súlade s komunikačnou situáciou
- pouţívali slovnú zásobu primeranú určitému cieľu komunikácie a publiku
- rešpektovali jazykové pravidlá
- vyuţívali pri komunikácií mimojazykové prostriedky
Počet a zameranie kontrolných diktátov: 4 +1
1. Úvodný diktát – opakovanie učiva z V. ročníka ( neklasifikovaný
2. Tvorenie slov
3. Zvieracie a privlastňovacie prídavné mená
4. Slovesá
5. Záverečný diktát
Počet a zameranie slohových prác : 2
1. Opis - statický
2. Rozprávanie s vyuţitím priamej reči
Nové termíny pre VI. ročník :
Prozodické javy ako termín, prízvuk, lexikológia, slang, hovorové a kniţné slová, konkrétne –
abstraktné podstatné mená,
zvieracie a privlastňovacie prídavné mená- vzory páví, matkin, otcov, číslovky – určité – neurčité,
základné – radové,
slovesá – pomocné, slovesný spôsob, syntax – podmet, prísudok, prisudzovací sklad,
opis – jednoduchý, statický, dynamický( informatívne).
3
Stratégia vyučovania (metódy a formy)
Pri vyučovaní sa budú vyuţívať nasledovné metódy a formy vyučovania
Názov tematického celku
Metódy
Stratégia vyučovania
Postupy
Formy práce
Skupinová, individuálna práca
Opakovanie učiva z 5. ročníka
Rozhovor, hry
Zvuková stránka jazyka
Induktívny rozhovor,
výklad, hry
Práca vo dvojiciach,
skupinová práca
Náuka o slove
Vysvetľovanie, výklad,
práca so slovníkmi
Práca vo dvojiciach,
individuálna práca
Tvaroslovie
Výklad, dialóg
Projekt
Skladba
Induktívny rozhovor, hry,
scénky
Projekt, skupinová práca
Sloh
Riadený rozhovor, stručná a voľná reprodukcia,
tvorivé úlohy
Skupinová práca, samostatná práca
Balada
Práca s textom, výklad,
tvorivé úlohy, hry
Skupinová práca, samostatná práca
Bájka
Práca s textom, reprodukcia textu, výklad,
dialóg
Skupinová, samostatná
práca
Detská populárna pieseň
Práca s textom, riadený
rozhovor
Skupinová, samostatná
práca
Povesť, historická poviedka
Práca s textom, dialóg
Skupinová
a individuálna práca
Príbehy zo ţivota detí
Práca s textom, dialóg
Skupinová a samostatná
práca
Príbehy zo ţivota v prírode
Práca s textom
Samostatná a skupinová
práca, projekt
Náučná literatúra
Práca s textom,
s encyklopédiami, internetom
Skupinová práca, projekt
Dráma a dramatické umenie
Práca s textom, príprava
divadelnej hry
Skupinová práca
4
Učebné zdroje
Na podporou a aktiváciu vyučovania a učenia ţiakov sa vyuţijú nasledovné učebné zdroje:
Názov tematického
celku
Odborná literatúra
Opakovanie učiva
z 5. ročníka
Učebnica Slovenský
jazyk
Zvuková stránka
jazyka a pravopis
Učebnica Slovenský
jazyk, jazykové príručky, slovníky
Náuka o slove
Učebnica Slovenský
jazyk, Jazykové slovníky
Tvaroslovie
Učebnica Slovenský
jazyk
Skladba
Didaktická
technika
Materiálne
výučbové prostriedky
Obrazový materiál
Ďalšie zdroje
(internet,
kniţnica, ...
CD, obrazový
materiál
kniţnica
Časopisy
internet
CD- prehrávač
CD, denníky,
časopisy
internet
Učebnica Slovenský
jazyk
CD- prehrávač
CD, časopisy
kniţnica
Sloh
Učebnica Slovenský
jazyk
CD - prehrávač CD
internet,
kniţnica
Balada
Učebnica Literatúra
DVD
kniţnica
Bájka
Učebnica Literatúra
CD - prehrávač CD
kniţnica
Detská populárna
pieseň
Učebnica Literatúra
CD - prehrávač CD
kniţnica
Povesť, historická
poviedka
Učebnica Literatúra
DVD
kniţnica
Príbehy zo ţivota
detí
Učebnica Literatúra
CD- prehrávač
DVD
kniţnica
Príbehy zo ţivota v Učebnica Literatúra,
prírode
encyklopédie
DVD
kniţnica,
internet
Náučná literatúra
Učebnica Literatúra
CD- prehrávač, Časopisy,
TV, DVD
DVD, CD
kniţnica,
internet
Dráma
a dramatické umenie
Učebnica Literatúra
CD–prehrávač,
DVD
kniţnica,
internet
DVD, CD
5
Predmet: slovenský jazyk – jazyková zloţka, slohová zloţka
Ročník: šiesty
Ciele
Zopakovať učivo z 5. ročníka. Ţivot nevi-
Téma
Okruh
Počet
hodín
Zoznamujeme sa
1. Zoznamujeme sa
1. Spoluhlásky
2. Vlastné mená
3. Slovná zásoba
2 hodiny
Osobnostný a sociálny rozvoj
Prepojenie s dramatickou
výchovou
2. Zhovárame sa
Dramatizujeme umelecké
texty
VVC Naučiť sa správať v reštaurácii. Rozoznať skromnosť a pýchu. Naučiť sa spoločensky správať pri rodinných oslavách.
Naučiť sa nepreceňovať svoje sily
PRK: Pri ústnom prejave dodrţiavať spisovnú výslovnosť a správne uplatňovať suprasegmentálne javy. Pri ústnom prejave primerane uplatňovať paralingválne javy. Reprodukovať vecný text. Zapamätať si potrebné
fakty a definície a vedieť demonštrovať ich
znalosť. Vysvetliť podstatu osvojených
javov a vzťahov medzi nimi. Na základe
indukcie a zovšeobecnenia odvodiť charakteristiky (definície) nových javov. Usporiadať známe javy do tried a systémov. Apli-
Výstup
1. Opak. z 5. ročníka
diacich. Hudba - výborný koníček.
Rozmýšľajme o svojom jedálnom lístku. Zásady bezpečnosti pri cestovaní
Zapamätať si potrebné fakty a definície
a vedieť demonštrovať ich znalosť. Vysvetliť podstatu osvojených javov a vzťahov
medzi nimi. Usporiadať známe javy do tried
a systémov. Aplikovať jazykovedné vedomosti na vecné a umelecké texty. Pri písomnom prejave aplikovať pravopisnú normu.
Prierezová téma
2. Zvuková stránka
jazyka
4. Tvaroslovie
5. Skladba
3. Dramatizujeme umelecké texty
6. Vstupná previerka, Kontrolný diktát č. 1
(vstupný diktát)
7. Oprava a vyhodnotenie vstupnej previerky a kontrolného diktátu
8. Zvuková stránka jazyka
9. Melódia. Dôraz.
4. Dramatizujeme umelecké texty
10. Prízvuk .Rytmus. Tempo.
11. Sila hlasu.
5. Dramatizujeme umelecké texty
12. Prestávka.
13. Interpunkčné znamienka.- čiarka,
úvodzovky, pomlčky
14. Opakovanie
6. Dramatizujeme umelecké texty
7 hodín
5 hodín
6 hodín
Osobnostný a sociálny rozvoj
Prepojenie s náboţenskou a
občianskou výchovou.
Ţiak dodrţiava spisovnú
výslovnosť. Pri ústnom
prejave uplatňuje paralingválne javy. Ţiak vie aplikovať jazykovedné vedomosti
na vecné a umelecké texty.
Ţiak rozoznáva slovné druhy
(okrem častíc), pozná hlavné
vetné členy.
Ţiak pozná rozličné druhy
koncovej melódie viet. Vie
určiť hlavný slovný prízvuk,
pozná podstatu dôrazu. V
reči správne pouţíva silu
hlasu, prestávku, rytmus
a tempo reči.
Ţiak vie správne pouţiť
interpunkčné znamienka.
6
kovať jazykovedné vedomosti na vecné
a umelecké texty. Pri písomnom prejave
aplikovať pravopisnú normu. Vytvárať
jazykový systém.
VVC: Chrániť si ţivotné prostredie obcí
a miest. Poznávanie regiónov Slovenska.
Jazyk je vzácny pomocník ţivota. Úcta
k jazyku. Vtáka poznáš po perí a človeka po
reči.
PRK: Reprodukovať vecný text. Zapamätať
si potrebné fakty a definície a vedieť demonštrovať ich znalosť. Vysvetliť podstatu
osvojených javov a vzťahov medzi nimi. Na
základe indukcie a zovšeobecnenia odvodiť
charakteristiky (definície) nových javov.
Usporiadať známe javy do tried a systémov.
Aplikovať jazykovedné vedomosti na vecné
a umelecké texty. Pri písomnom prejave
aplikovať pravopisnú normu. Vytvárať
jazykový systém. Pouţívať jazykové príručky a slovníky, korigovať podľa nich vlastné
texty.
VVC. Udrţiavať rodinné tradície. Hygiena
v ţivote človeka. Vedieť hodnotiť ľudí,
váţiť si priateľov.
Zásady správneho tefonovania. Súkromie
človeka má právo na ochranu. Ľudové
piesne- kultúrne dedičstvo. Človek je
spoločenský tvor – nikto nechce byť sám.
Prekonávanie prekáţok, úsilie začať odznova
PRK: Reprodukovať vecný text. Zapamätať
si potrebné fakty a definície a vedieť demonštrovať ich znalosť. Vysvetliť podstatu
osvojených javov a vzťahov medzi nimi. Na
základe indukcie a zovšeobecnenia odvodiť
charakteristiky (definície) nových javov.
Usporiadať známe javy do tried a systémov.
Aplikovať jazykovedné vedomosti na vecné
a umelecké texty. Pri písomnom prejave
3. Náuka o slove
Reprodukujeme prečítané
texty
15. Slovná zásoba
16. Hovorové a kniţné slová
17. Spisovné a nespisovné slová
18.Opakovanie
7. Dramatizujeme umelecké texty
19. Tvorenie slov predponami
8. Reprodukujeme prečítané texty
20. Tvorenie podstatných mien príponami
21. Tvorenie prísloviek
9. Reprodukujeme prečítané texty
22. Tvorenie slov skladaním
23. Opakovanie
10. Reprodukujeme prečítané texty
24. Kontr. diktát č. 2 – tvorenie slov,
Ţiak vie rozlíšiť slovnú
zásobu na jadro a okraj,.
Rozlišuje hovorové, kniţné
a básnické slová, spisovné
a nespisovné slová. Rozozná
spisovnú slovnú zásobu od
nárečia,
10 hodín
Osobnostný a sociálny rozvoj
Prepojenie so zemepisom,
dejepisom., občianskou
výchovou.
3 hodin
predpony a prípony
4. Tvaroslovie
25. Podstatné mená
26. Konkrétne a abstraktné podstatné mená
11. Opisujeme svet vôkol nás (opisný slohový postup, prostriedky, ţánre a útvary.
12. Jazykové prostriedky statického
opisu komparácia s dynamickým opisom informatívne.)
27. Skloňovanie konkrétnych a abstraktných
podstatných mien
28.Skloňovanie konkrétnych a abstraktných
podstatných mien
29. Vlastné podstatné mená
30. Vlastné podstatné mená
13. Opisujeme svet vôkol nás – jednoduchý
statický opis (Ţivočíchy a zvieratá)
31. Opakovanie
32. Prídavné mená – delenie
Ţiak pozná pojmy : základové slovo, odvodené slovo,
slovotvorný základ
a predpona.
Ovláda tvorenie slov predponami vy-, na-, za-, pre-,
u-,z-,zo-,s-. Vie tvoriť podst.
mená príponami. Ovláda
tvorenie prísloviek od
prídavných mien. Vie tvoriť
slová skladaním
34 hodín
Ţiak vie rozlíšiť všeobec8 hodín
Osobnostný rozvoj
Enviromentálna výchova
Prepojenie s prírodopisom,
zemepisom, náboţenskou
výchovou, dejepisom.
né a vlastné podst. mená,
pozná gramatické kategórie
podst. mien. Vie skloňovať
podstatné mená podľa ich
gramatických vzorov. Ţiak
má upevnené schopnosti
písania veľkých písmen pri
vlastných podstatných menách.
Ţiak vie správne skloňovať
a stupňovať príd. mená.
Pozná a vie v texte uplatniť
gramatické pravidlá písania
prídavných mien podľa ich
7
aplikovať pravopisnú normu. Vytvárať
jazykový systém. Pouţívať jazykové príručky a slovníky, korigovať podľa nich vlastné
texty.
Prehĺbiť učivo o slovných druhoch. Naučiť
sa cítiť s ľuďmi, zvieratami, prírodou, konať
šľachetne.
Opisujeme svet vôkol nás
Vedieť odlíšiť základné znaky opisu od
rozprávania
Zostaviť osnovu, koncept
Vytvoriť modifikovaný text, slohový
útvar v súlade s cieľmi písania
Revidovať a editovať koncept
s vyuţitím spätnej väzby od učiteľa
a spoluţiakov
Upraviť text po formálnej stránke, realizovať zmeny v texte s cieľom eliminovať gramatické chyby, nesprávne
formulácie viet, myšlienok.
gramatických vzorov v sg.
a v pl.
Ţiak vie charakterizovať
zámená, pozná princíp skloňovania osobných privlastňovacích zámien.
Ţiak vie rozlíšiť medzi plnovýznamovým
a neplnovýznamovým slovesom, vie určiť gramatické
kategórie slovies.
Ţiak vie charakterizovať
príslovky, vie rozlíšiť druhy
prísloviek.
Ţiak má utvrdené vedomosti
o predloţkách , spojkách
a citoslovciach, vie oddeľovať citoslovcia vo vete čiarkou.
Ţiak vie aplikovať v texte
nadobudnuté vedomosti
z ortografie a morfológie.
V písomnom prejave správne
aplikuje pravopisnú normu.
15. Opisujeme svet vôkol nás (Vianočná
pohľadnica)
16. Príprava na I. písomnú prácu zo
slohu
17. I. písomná práca – statický opis
18. Analýza a oprava písomnej práce
Píšeme súkromné listy
Prerozprávať obsah textu na základe
chronologickej alebo logickej postupnosti
Rozoznať vnútornú kompozíciu textu,
pointu
Vytvoriť slohový ţáner v súlade
s cieľom písania
Zostaviť osnovu, koncept, zoradiť motívy a myšlienky podľa časovej
a logickej postupnosti a prispôsobiť
formálnu úpravu textu vybranému ţánru
14. Opisujeme svet vôkol nás (Rastliny)
33. Stupňovanie prídavných mien
34. Skloňovanie akostných a vzťahových
prídavných mien – vzor pekný, cudzí
35. Skloňovanie akostných a vzťahových
prídavných mien – vzor pekný, cudzí
36. Skloňovanie privlastňovacích prídavných mien – vzor matkin/otcov, páví
37. Skloňovanie privlastňovacích prídavných mien – vzor matkin/otcov, páví
38. Opakovanie,
39. Kontr. diktát č. 3 – prídavné mená
40. Zámená – rozdelenie
19. Píšeme súkromné listy
41. Osobné základné zámená
42. Vzor môj
43. Osobné privlastňovacie zámená
20. Píšeme súkromné listy
44. Opakovanie
21. Píšeme súkromné listy
22. Píšeme súkromné listy
45. Slovesá
23. Rozprávanie - rozprávame záţitky
a príbehy
46. Plnovýznamové a neplnovýznamové
slovesá
24. Rozprávací slohový postup, rozprávanie Ja – forma, On- forma
47. Sloveso byť – jednoduchý a zloţený tvar
48. Gramatické kategórie slovies
49. Gramatické kategórie slovies
50. Slovesný vid – dokonavý, nedokonavý
51. Opakovanie
52. Kont. diktát č. 4 – slovesá
Rozprávame záţitky a príbe-
25. Rozprávame záţitky a príbehy
4 hodiny
Vie rozlíšiť, porovnať
a vysvetliť pojmy statický
a dynamický opis
Vie samostatne vytvoriť
osnovu, koncept na zadanú alebo voľnú tému
Vie samostatne, formou
tichého čítania skontrolovať svoj text s cieľom
identifikovať jednotlivé
chyby a následne ich
opraviť, pričom pri oprave svojho textu aplikuje
nadobudnuté znalosti
z pravopisu, lexikológie,
morfológie, syntaxe
8
Revidovať a editovať koncept textu
s cieľom zlepšiť štýl a opraviť gramatické a štylistické chyby
Kriticky zhodnotiť prehovor niekoho
iného
Vytvoriť a prečítať čistopis
Vyuţiť prvky opisu a rozprávania
v písomnej a ilustračnej podobe
hy
53. Číslovky – základné, radové
54. Príslovky – delenie, stupňovanie
26. Rozprávame záţitky a príbehy
55. Predloţky – väzba s pádom, vokalizácia
56. Spojky
57. Citoslovcia
27. Rozprávame záţitky a príbehy
58. Opakovanie
28. Rozprávanie s kriminálnou zápletkou
(Porovnanie opis/rozprávanie)
29. Rozprávanie s kriminálnou zápletkou
30. Rozprávanie – príprava na II. slohovú
prácu - Rozprávanie s priamou rečou
31. II. písomná práca
32. Analýza a oprava písomnej práce
11 hodín
a slohu
Vie vo vlastnom prejave
vhodne vyuţiť informácie
alebo jazykové prostriedky z rôznych informačných zdrojov
Vie zhodnotiť a opraviť
texty vytvorené niekým
iným a svoje texty vie
zdôvodniť
Vie napísať čistopis
s opravenými chybami
Vie zhodnotiť kvalitu vlastného
ústneho prejavu i prejavu iného
ţiaka, vie prijať kritické hodnotenie
Vie nahlas prečítať svoj text,
plynulo a zrozumiteľne artikulovať a uplatňovať primeranú silu
hlasu, tempo, melódiu
Vie aplikovať v texte vhodné
slová SZ, správne ich tvorí
a vyuţíva tvary ohybných SD,
vedomosti z lexikológie, morfológie, vyuţíva celú škálu vetných štruktúr
Vie vhodne vo vlastnom prejave
vyuţiť prvky komunikácie
z literárnych textov, médií,
internetu
Vie po krátkej príprave samostatne vytvoriť rozprávanie
s vyuţitím priamej reči so
zachovaním logickej aj časovej
postupnosti a správne ho prezentovať, pričom pouţíva správny
slovosled a interpunkciu
Vie aplikovať svoje vedomosti
o formálnej úprave ţánrov pri
transformácii z jedného ţánru do
druhého, vie porovnať jednotlivé
ţánre.
Vie uplatniť znaky opisu
a rozprávania v ilustrácii
Vie vytvoriť komiks.
9
VVC: Boj proti kriminalite. Kultúra slovanských predkov. Ochrana zdravia pri škol.
výletoch.
Bezpečnosť pri cestovaní.
PRK: Reprodukovať vecný text. Zapamätať
si potrebné fakty a definície a vedieť demonštrovať ich znalosť. Vysvetliť podstatu
osvojených javov a vzťahov medzi nimi. Na
základe indukcie a zovšeobecnenia odvodiť
charakteristiky (definície) nových javov.
Usporiadať známe javy do tried a systémov.
Aplikovať jazykovedné vedomosti na vecné
a umelecké texty. Pri písomnom prejave
aplikovať pravopisnú normu. Uskutočniť
jazykovú analýzu textu a vytvárať jazykový
systém.
5. Skladba
59. Jednoduchá veta – holá, rozvitá
60. Hlavné vetné členy
61. Podmet – vyjadrený, nevyjadrený
62. Prísudok – slovesný, neslovesný
63. Vetné sklady – prisudzovací, určovací
64. Opakovanie učiva 6. ročníka
33. Opakovanie učiva
65. Výstupná previerka, kontr. diktát č. 5
(výstupný diktát – záverečný)
66. Oprava a vyhodnotenie výstupnej previerky a kontrolného diktátu.
Záver školského roku 2009/2010
9 hodín
Osobnostný a sociálny rozvoj
Prepojenie s etickou
a náboţenskou výchovou
Ţiak vie rozlíšiť medzi holou
a rozvitou jednoduchou
vetou.
Ţiak pozná hlavné vetné
členy a vetné sklady.
V jednoduchej vete vie určiť
podmet a prísudok. Pozná
rozdiel medzi slovesným
a neslovesným prísudkom.,
vyjadreným a nevyjadreným
podmetom.
Ovláda jazykovú analýzu
textu.
Ţiak správne uplatňuje vedomosti a zručnosti
z jednotlivých tematických
celkov v písomnom a ústnom
prejave.
10
Predmet: slovenský jazyk – literárna zloţka
Ročník: šiesty
Ciele
Význam literatúry v našom ţivote.
Téma
Okruh
1. Úvod do vyučovacia
literatúry
1. Úvod do vyučovania literatúry, oboznámenie s obsahom učiva, mimočítankovým
čítaním.
Počet
hodín
2 hodiny
Prierezová téma
Výstup
Multikultúrna výchova
Osobnostný a sociálny rozvoj
Etická výchova
Ţiak ovláda základné pojmy.
2. Zopakovanie všeobecných pojmov
a oboznámenie sa s novými pojmami (autor/spisovateľ, čitateľ/divák, kniha, kniţnica,
časopis, noviny, ilustrácia, poézia, próza,
divadelná hra,...
Vysvetliť a rozlíšiť pojmy príslovie, porekadlo, pranostika, hádanka, anekdota a uviesť
príklad, vysvetliť význam a identifikovať
významový rozdiel medzi príslovím, porekadlom a pranostikou,- funkčne využiť
príslovie, porekadlo, pranostiku, anekdotu
vo svojom texte.
Vysvetliť pojmy verš, strofa, rým v súvislosti s umeleckou rečou viazanou, vyhľadať
verš, strofu v básni, určiť slová v básni,
ktoré sa rýmujú, recitovať báseň, vysvetliť
pojem metafora, vyhľadať v básni metaforu
a vysvetliť jej význam, vyhľadať štylisticky
príznakové slová a slovné spojenia v texte,
vyjadriť vlastný názor na literárny text,
samostatne argumentovať a uviesť príklady
z textu, sformulovať hlavnú myšlienku
básne
2. Ľudová slovesnosť
ĽUDOVÁ SLOVESNOSŤ
3. Príslovia
4. Porekadlá
5. Pranostiky
6. Hádanky
7. Anekdoty
8. Opakovanie. – ľudová slovesnosť
3. Básne a piesne
BÁSNE
9. Samo Chalupka: Turčín Poničan
10. Milan Rúfus: Popoluškine šaty, metafora
11. Ján Smrek: Oči
6 hodín
3 hodiny
PIESNE
12. Daniel Hevier: Pieseň pre tvoje uši,
detská populárna pieseň
13. Ľuboš Zeman: V dolinách
14. Jana Kirschner: Pokoj v duši
15. Kamil Peteraj: Horehronie
16. Populárna pieseň, evergreen
17. Opakovanie: básne + piesne
6 hodín
Mediálna výchova
Multikultúrna výchova
Etická výchova
Dejepis
Regionálna výchova
Multikultúrna výchova
Etická výchova
Osobnostý a sociálny rozvoj
Hudobná výchova
Multikultúrna výchova
Mediálna výchova
Žiak vie:
- vysvetliť a rozlíšiť pojmy
príslovie, porekadlo, pranostika, hádanka, anekdota a
uviesť príklad
- vysvetliť význam a identifikovať významový rozdiel
medzi príslovím, porekadlom
a pranostikou
- funkčne vyuţiť príslovie,
porekadlo, pranostiku, anekdotu vo svojom texte
Ţiak vie:
- vie vysvetliť pojmy verš,
strofa, rým v súvislosti s
umeleckou rečou viazanou.
- vyhľadať verš, strofu v
básni.
- určiť slová v básni, ktoré sa
rýmujú.
- recitovať báseň, pričom
rešpektuje rytmickú usporiadanosť básnického textu
- vysvetliť pojem metafora
- vyhľadať v básni metaforu
a vie vysvetliť jej význam..
11
- vyhľadať štylisticky príznakové slová a slovné
spojenia v texte, vie ich
pomenovať literárnoteoretickým pojmom a určiť ich
funkciu
- vyjadriť vlastný názor na
literárny text, samostatne
argumentovať a uviesť príklady z textu
- sformulovať hlavnú myšlienku básne
BALADA
Vysvetliť pojem balada, identifikovať hlavné znaky balady aj v neznámom (zatiaľ
nečítanom) texte,porovnať baladu s inými
básnickými útvarmi, charakterizovať rozdiely, pretransformovať baladu na prozaické
rozprávanie, identifikovať hlavnú myšlienku
v prečítanom texte, v texte balady vyhľadať
a určiť jazykové prostriedky a vysvetliť ich
význam, vysvetliť pojem rým
- vyhľadať rým v texte, graficky zaznačiť a
pomenovať zdruţený
Vysvetliť pojem bájka, identifikovať mravné ponaučenie v bájke, vymedziť pojem
hlavná postava, vie ju identifikovať v bájke
a dokáţe charakterizovať jednotlivé postavy
z čitateľského hľadiska a svoje tvrdenie
podloţiť argumentmi, napísať kratší prozaický útvar, ktorý má znaky bájky.
4. Balada
5. Bájka
18. Kačička divoká - vonkajšia kompozícia
19. Išli hudci horou -ľudová balada
20. Ján Botto: Lucijný stolček- umelá balada
21. Ľudmila Podjavorinská: Čakanka, zdruţený rým, slabičný veršový systém
22. Pavol Országh Hviezdoslav: Zuzanka
Hraškovie - sociálna balada
23. Opakovanie tematického celku – poézia
6 hodín
BÁJKA
24. Ezop: O vtákoch, zvieratách
a netopierovi, O vrane a krčahu s vodou,
O nenásytnej líške - bájka
25. Jonáš Záborský: Tulipán a fialka, Netopieri;
26. Daniel Naborowski: Líška a lasica,
alegória (inotaj)
9 hodín
Dejepis
Zemepis
Multikultúrna výchova
Osobnostný a sociálny rozvoj
Etická výchova
Osobnostný a sociálny rozvoj
Ochrana človeka a zdravia
Etická výchova
Ţiak vie:
- vysvetliť pojem balada
- identifikovať hlavné znaky
balady aj v neznámom (zatiaľ nečítanom) texte
- vie porovnať baladu s
inými básnickými útvarmi,
charakterizovať rozdiely
- vie pretransformovať baladu na prozaické rozprávanie
- identifikovať hlavnú myšlienku v prečítanom texte
- v texte balady vyhľadať a
určiť jazykové prostriedky a
vysvetliť ich význam
- vysvetliť pojem rým
- vyhľadať rým v texte
- graficky zaznačiť a pomenovať zdruţený
Ţiak vie:
- vysvetliť pojem bájka
- identifikovať mravné ponaučenie v bájke
- vymedziť pojem hlavná
postava, vie ju identifikovať
v bájke a dokáţe charakterizovať jednotlivé postavy
z čitateľského hľadiska
12
27. Ivan Andrejevič Krylov: Vrana a líška,
28. Peter Petiška: Havran a líška -satira
29. Opakovanie – bájky
30. Hviezdoslavov Kubín – triedne kolo
31. Hviezdoslavov Kubín – triedne kolo
32. Beseda o knihe (mimočítankové čítanie)
Vysvetliť pojem báj, na základe textu identifikovať základné znaky báje, vyhľadať
v texte báje hlavné a vedľajšie postavy,
charakterizovať jednotlivé postavy (kladné,
záporné) z čitateľského hľadiska a svoje
tvrdenie podloţiť argumentmi, vysvetliť
pojem dialóg., vyhľadať a zdôvodniť súvislosti medzi textom a ilustráciou, na základe
analýzy známeho literárneho textu identifikovať vnútornú kompozíciu a svoje tvrdenie
vie zdôvodniť.
Charakterizovať ako literatúru písanú pre
deti, s detskými hrdinami, dejom a prostredím blízkym deťom, vymenovať vybraných
autorov (5) a ich diela., vysvetliť pojem
poviedka, vysvetliť pojem literárna postava,
rozlíšiť hlavnú a vedľajšiu postavu a charakterizovať ich z čitateľského hľadiska., vysvetliť pojem monológ, dialóg a svoje vysvetlenie vie zdôvodniť pomocou príkladov
z literárnych ukáţok., sformulovať vlastné
hodnotenie prečítaného textu a podloţiť
svoje stanovisko argumentmi.
6. Báj
a svoje tvrdenie podloţiť
argumentmi
- napísať kratší prozaický
útvar, ktorý má znaky bájky.
BÁJ
33. Kozmické vajce
34. Deti boha Slnka
35. Zrodenie sveta
36. Daidalos a Ikaros - dialóg, vnútorná
kompozícia
37. Tatranská Kikimora – rozbor textu
38. Zdenka Laciková: Zakliata Kráľova hoľa
39. Anton Marec: Tatranské plesá
40. Jozef Cíger Hronský: Prečo je Váh divá
rieka- báj
41. Opakovanie: bájky + báj
42. Návšteva kniţnice (MAREC – MESIAC
KNIHY)
10 hodín
Multikultúrna výchova
Osobnostný a sociálny rozvoj
Regionálna výchova
Enviromentálna výchova
PRÍBEHY ZO ŢIVOTA DETÍ
7. Príbehy zo ţivota detí
43. Mark Twain: Princ a bedár - onrozprávanie
44. Martin Rázus: Maroško
45. Jaroslav Rezník: Oči plné oblohy poviedka
46. Katarína Gillerová: Môj mladší brat a ja
-ja-rozprávanie
47. Marta Hlušíková: Bojujeme u riaditeľa slangové slová
48. Opakovanie: Zo ţivota detí
49. Beseda o knihe (mimočítankové čítanie)
7 hodín
Osobnostný a sociálny rozvoj
Regionálna výchova
Dejepis
Výchova k materstvu a rodičovstvu – priateľstvo, rodina
Ľudské práva
Ţiak vie:
- vysvetliť pojem báj a vie
uviesť príklady bájí, ktoré
prečítal
- na základe textu identifikovať základné znaky báje.
- vyhľadať v texte báje hlavné a vedľajšie postavy, dokáţe charakterizovať jednotlivé postavy (kladné, záporné) z čitateľského hľadiska
a svoje tvrdenie podloţiť
argumentmi.
- vysvetliť pojem dialóg.
- vyhľadať a zdôvodniť
súvislosti medzi textom
a ilustráciou.
- na základe analýzy známeho literárneho textu identifikovať vnútornú kompozíciu
a svoje tvrdenie vie zdôvodniť.
Ţiak vie:
- charakterizovať ako literatúru písanú pre deti, s detskými hrdinami, dejom a
prostredím blízkym deťom.
- vymenovať vybraných
autorov (5) a ich diela.
- vysvetliť pojem poviedka.
- vysvetliť pojem literárna
postava, rozlíšiť hlavnú a
vedľajšiu postavu a charakterizovať ich z čitateľského
hľadiska.
- vysvetliť pojem monológ,
13
dialóg a svoje vysvetlenie
vie zdôvodniť pomocou
príkladov z literárnych ukáţok.
- sformulovať vlastné hodnotenie prečítaného textu a
podloţiť svoje stanovisko
argumentmi.
Vysvetliť pojem dobrodruţná literatúra,
rozprávač a v texte identifikovať jednotlivé
formy rozprávača, transformovať formy
rozprávača – z ja-formy do on-formy
a naopak, analyzovať umelecký text zo
štylistického a lexikálneho hľadiska a vie
určiť funkciu jednotlivých jazykových
prostriedkov, nájsť jazykové prostriedky,
ktorými autor dosahuje dramatické napätie
v texte, sformulovať hlavnú myšlienku
prečítaného textu. Samostatne a bez prípravy správne, plynule a nahlas čítať prozaicky
text, ktorého obsah, štýl a jazyk sú primerané jeho jazykovej úrovni a skúsenostiam a
prispôsobiť rýchlosť čítania tomu, aby
pochopil význam prozaického textu. Vyhľadávať kľúčové slová, zostaviť osnovu a na
jej základe prerozprávať dej prečítaného
textu.
8. Dobrodruţná literatúra
DOBRODRUŢNÁ LITERATÚRA
50. Rudo Moric: Prefíkané vrany
51. James Oliver Curwood: Kočovníci
severu
52. James Oliver Curwood: Kočovníci
severu
53. Dick King-Smith: Ja a moja príšera
54. Opakovanie: Dobrodruţná literatúra
5 hodín
Enviromentálna výchova
Multikultúrna výchova
Osobnostný a sociálny rozvoj
Výchova k materstvu a rodičovstvu – priateľstvo
Ţiak vie:
- vysvetliť pojem dobrodruţná literatúra.
- vysvetliť pojem rozprávač
a v texte vie identifikovať
jednotlivé formy rozprávača.
Vie transformovať formy
rozprávača – z ja-formy do
on-formy a naopak.
- analyzovať umelecký text
zo štylistického a lexikálneho hľadiska a vie určiť funkciu jednotlivých jazykových
prostriedkov.
- nájsť jazykové prostriedky,
ktorými autor dosahuje
dramatické napätie v texte a
svoje tvrdenie vie zdôvodniť.
- sformulovať hlavnú myšlienku prečítaného textu.
- samostatne a bez prípravy
správne, plynule a nahlas
čítať prozaicky text, ktorého
obsah, štýl a jazyk sú primerané jeho jazykovej úrovni a
skúsenostiam a dokáţe prispôsobiť rýchlosť čítania
tomu, aby mohol, čo najefektívnejšie pochopiť význam
prozaického textu.
- vyhľadať kľúčové slová,
zostaviť osnovu a na jej
základe prerozprávať dej
prečítaného textu.
14
Vysvetliť pojem detektívka, sformulovať
hlavnú myšlienku, vyhľadať kľúčové slová,
vytvoriť dejovú osnovu, rozprávať obsah
podľa osnovy, určiť a charakterizovať hlavné a vedľajšie postavy v literárnej ukáţke.
Čítať text postavy dramatického diela pri
spoločnom dramatizovanom čítaní, vie
modulovať hlas podľa zmyslu textu, vyuţívať nadobudnuté prozodické vlastnosti reči.
Nadobudnúť spôsobilosť zmysluplne, kriticky a selektívne vyuţívať médiá a ich produkty, schopnosť vytvoriť si vlastný názor.
Podieľať sa na vlastnej tvorbe rozprávky.
Rozlíšiť negatívny a pozitívny vplyv médií.
Usmerňovať ho pri dodrţiavaní spisovnej
výslovnosti. Pri ústnom prejave uplatňovať
prozodické vlastnosti reči.
9. Detektívna literatúra
DETEKTÍVNA LITERATÚRA
10. Dráma a dramatické
umenie
7 hodín
55. Jela Mlčochová: Adrianin prvý prípad
56. Jela Mlčochová: Adrianin prvý prípad
57. Erich Kästner: Emil a detektívi
58. Erich Kästner: Emil a detektívi
59. Robert Arthur: Peter a Bob
v nebezpečenstve
60. Robert Arthur: Peter a Bob
v nebezpečenstve
61. Opakovanie - dobrodruţná literatúra +
detektívna
DRÁMA A DRAMATICKÉ
UMENIE
62. Princezná so zlatou hviezdou na čeledramatický konflikt
63. Princezná so zlatou hviezdou na čeledramatický konflikt
64. Príprava vlastnej scénky
65. Opakovanie - dráma
66. Opakovanie celoročného učiva
5 hodín
Osobnostný a sociálny rozvoj
Výchova k materstvu a rodičovstvu – priateľstvo
Finančná gramotnosť
Mediálna výchova
Tvorba projektu
a prezentačné zručnosti
(„JA“ ako hlavná postava
knihy, filmu)
Pokus o vlastnú tvorbu rozprávky.
Osobnostný a sociálny rozvoj
Prepojenie s dramatickou
výchovou
Ţiak vie:
- vysvetliť pojem detektívka
- sformulovať hlavnú myšlienku.
- vyhľadať kľúčové slová,
vytvoriť dejovú osnovu,
rozprávať obsah podľa osnovy.
- určiť a charakterizovať
hlavné a vedľajšie postavy v
literárnej ukáţke.
Ţiak vie:
čítať text postavy dramatického diela pri spoločnom
dramatizovanom čítaní, vie
modulovať hlas podľa zmyslu textu, vyuţívať nadobudnuté prozodické vlastnosti
reči.
Ţiak nadobúda spôsobilosť
zmysluplne, kriticky
a selektívne vyuţívať médiá
a ich produkty, schopnosť
vytvoriť si vlastný názor.
Podieľať sa na vlastnej
tvorbe rozprávky.
Vie rozlíšiť negatívny
a pozitívny vplyv médií.
Ţiak dodrţiava spisovnú
výslovnosť. Pri ústnom
prejave uplatňuje prozodické
vlastnosti reči.
15
UČEBNÉ OSNOVY
Názov predmetu
Slovenský jazyk a literatúra
Časový rozsah výučby
5 hodín týţdenne, spolu 165 hodín
Ročník
siedmy
Škola
Základná škola sv. Cyrila a Metoda, Na Závaţí 2, 010 01 Ţilina
Názov ŠKVP
Rastieme spolu
Vzdelávacia oblasť
Jazyk a komunikácia
Stupeň vzdelania
ISCED 2
Dĺţka štúdia
5 rokov
Forma štúdia
denná
Vyučovací jazyk
slovenský
Cieľové zameranie vzdelávacej oblasti
Charakteristika predmetu
Slovenský jazyk a literatúra je ako materinský jazyk východiskovým nástrojom na komunikáciu, na
poznávanie, získavanie a spracovanie informácií aj v ostatných predmetoch. Je úradným jazykom,
a preto je nevyhnutné spisovné vyjadrovanie, získavanie a vyuţívanie informácií zo všetkých rovín
jazyka: hláskoslovia, lexikálnej i gramatickej roviny. Dôraz sa kladie na rozvoj čítania s porozumením, na reprodukciu, analýzu, interpretáciu vecného a umeleckého textu ako východisko pre čitateľskú gramotnosť.
Ciele vyučovacieho predmetu
Spisovné vyjadrovanie, primeraná aktívna a pasívna lexika, obohacovanie slovnej zásoby, integrovanie historickej lexiky do pasívnej slovnej zásoby ţiaka. Schopnosť komunikácie a argumentácie.
Vyhľadávanie a spracovanie informácií, práca s príručkami a slovníkmi. Spracovanie a prezentovanie projektov napr. Archaizmy, historizmy a neologizmy v SZ, Môj slovník cudzích slov, Rétorika.
Schopnosť porozumieť a tvoriť z gramatickej, pravopisnej a štylistickej stránky správne vety, dialógy a súvislé ústne a písomné prejavy.
V oblasti práce s literárnym textom čítanie s porozumením, reprodukcia, analýza a interpretácia.
Dramatizácia textu, aplikovanie základných vedomostí zo všetkých rovín jazyka.
Samostatnosť, autokorekcia, spolupráca, zodpovednosť, rozvoj štylistických zručností, tvorivosť
v medziľudských vzťahoch, iniciatíva, pretváranie textov, dialógov, fantázia pri tvorbe situácií, replík, dokončovaní textov, vymýšľaní rôznych hier, zapájanie sa do jazykových hier.
Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií (kľúčové kompetencie)
Prepojenie vzdelávacích oblastí s kľúčovými kompetenciami a konkretizácia v jednotlivých vzdelávacích oblastiach.
Vyjadrovanie a tlmočenie myšlienok, pocitov a názorov ústnou s písomnou formou, kladenie otázok
a vytváranie správnych odpovedí. Rozvoj slovnej zásoby a správne pouţívanie gramatických javov.
Správne a empatické pouţívanie jazyka pozitívnym a sociálne zodpovedným spôsobom. vyhľadávanie, zhromaţďovanie a spracovanie informácií, dorozumievanie prostredníctvom informačnokomunikačných technológií.
Vyuţitie vedomostí o literatúre a kultúre, informácie o autoroch a literárnych dielach, základných
literárnych druhoch, literárnych ţánroch, štylistike literárneho textu a metrike.
Stratégia vyučovania (metódy a formy)
Pri vyučovaní sa budú vyuţívať nasledovné metódy a formy vyučovania
Názov tematického celku
Metódy
Stratégia vyučovania
Postupy
Formy práce
Jazyk a sloh.
Fixácia, pedagogické
meranie, sebakontrola,
Individuálny rozhovor,
sebahodnotenie, dialóg,
skupinová práca, samostatná práca,
2. Komunik. situácie.
inscenačné metódy, monológ,
práca so slovníkmi,
3. Komunikácia.
monológ, analýza, syntéza, participčané metódy,
tabuľky, práca vo dvojiciach,
4. Tvaroslovie.
kognitívne metódy,
individuálna práca,
5. Skladba
IKT, empíria, porovnáva-
prezentácia projektu
6. Tvorba projektu
nie, powerpoint.
1. Opakovanie učiva.
7. Opakovanie učiva.
Literatúra
Práca s textom, reprodukcia textu, výklad,
dialóg,
1. Anekdoty
Práca s textom, výklad,
tvorivé úlohy, hry,
2. Poézia
Práca s textom, riadený
rozhovor,
3. Próza
sledovanie DVD,
čitateľský denník,návš-
4. Dráma
dramatizácia
teva kniţnice,beseda
2
Učebné zdroje
Na podporou a aktiváciu vyučovania a učenia ţiakov sa vyuţijú nasledovné učebné zdroje:
Jazyk a sloh.
Učebnice, cvičebnice,
Výukové CD-
Materiálne
výučbové prostriedky
DVD - prehrá
Opakovanie učiva.
jazykové príručky,
pravopisné
vač, datapro-
kniţnica, TV,
Komunik. situácie.
jazykové časopisy,
cvičenia,
jektor, CD
rozhlas,
Komunikácia.
encyklopédie
IKT
Anekdoty
Učebnica, beletria,
CD prehrávač
Internet,
Poézia
literárne texty, čitat.
denníky,
kniţnica, TV,
Próza
denník
časopisy
rozhlas,
Názov tematického
celku
Odborná literatúra
Didaktická
technika
Ďalšie zdroje
Internet,
Tvaroslovie.
Skladba
Tvorba projektu
Opakovanie učiva.
Literatúra
Dráma
div. predstavenie
3
Predmet: slovenský jazyk a literatúra – zloţka literatúra
Ročník: siedmy
Počet hodín: 66
Ciele
Definícia a charakteristika ţánrov, poznať
predstaviteľov a ovládať odbornú terminológiu zo VI. ročníka.
Aktivizácia vedomostí z
5. a 6. ročníka – báseň,
populár. pieseň, báj,
balada, bájka. Próza
I.
ANEKDOTY
II. POÉZIA
Dielo, štýl tvorby, analýza a interpretácia
básní, striedavý rým.
Téma
Okruh
Opakovanie učiva.
Počet
hodín
3
Anekdota. Anekdoty o známych osobnostiach a zo školského prostredia.
2
Poézia
13
Š. Moravčík – Slovenská matka,
1
Prierezová téma
Výstup
ENV, osobnostný a sociálny
rozvoj
Ţiak ovláda ţánre – malé formy
ľudovej slovesnosti, báseň, balada, báj, bájka, populárna pieseň,
poviedka. Pozná umelecké bás.
prostriedky- epiteton, personifikácia, alegória, irónia, satira,
rým.
Pozná detektívnu a dobrodruţnú
literatúru.
Ţiak vie vysvetliť termín anekdota, ovláda termín pointa, vie
povedať vtipný výrok zo školského prostredia.
Osobnostný a sociálny rozvoj, reg. výchova
Rozlišuje poéziu a prózu, vie čo
je verš, strofa, rým, zdrobnenina.
Multikultúrna výchova, REV
Dokáţe určiť striedavý, zdruţený
a obkročný rým.
Vie vysvetliť slovnú hru v básni,
pochopiť ideu básne.
Sitnianski rytieri
Vonkajšia kompozícia básne, štýl, obkročný
rým, sonet.
J. Smrek – Najčistejšia láska
Láska rodičov a detí
J. Lenko - Dcérke
V. Mihálik - Boháčka
Básnická otázka.
Úloha školy v ţivote človeka. Autor, štýl,
zaradenie do obdobia, úloha metafory.
1
Plynulo číta a recituje poéziu,
vie charakterizovať sonet.
1
Š. Ţáry - Rosničky
Chápe princíp básnickej otázky.
J. Kostra – Slniečko septembra
1
Ţiak si osvojí základné vedomosti o autorovi, pozná základné bás.
zbierky, vie báseň interpretovať
a pozná aj jej hudobnú podobu.
V texte pozná metaforu a vie aj
vytvoriť príklady.
Upevnenie učiva – poézia, doplnkové čítanie.
1
Multikultúrna výchova
4
Boj za národnú slobodu Slovákov. Zaradenie do hist. obdobia, štúrovci, epická báseň.
S. Chalupka – Branko, epická báseň
Ţivot a dielo najväčšieho slov. básnika ,
poetika Hviezdoslava.
P. O. Hviezdoslav – epická báseň
Multikultúrna výchova, OSR
Ţiak pozná základné fakty o úsilí
a výsledkoch hnutia štúrovcov,
www.stur.sk
Pozná motív hrdinu a Jánošíka
v štúrovskom programe. Pozná
princíp epickej básne.
2
OSR, TPPZ,
www.osobnosti.sk
www.zlatyfond.sme.sk
Ţiak vie údaje zo ţivota najväčšieho slov. básnika, základné lit.
diela a spôsob vyjadrenia.
MEDV, MKV,OSR,
www.supermusic.sk, prezentácia
Vie v texte nájsť najkrajšie umelecké obrazy a vysvetlí ich, vie
interpretovať svoje pocity pri
počúvaní hudby.
1
Populárna pieseň
Výstavba básnického textu, netradičné
formy vyjadrovania.
K. Peteraj – Bosá láska, Mince na dne fontán
1
Problémy mladej generácie, pravda a láska
v ţivote mladých.
B. Filan – Mláďatá, Klokan
1
J. Urban – Voda, čo ma drţí nad vodou
1
OSR, MEDV, MKV
Projekt poézia + test
2
REV
Analýza a interpretácia autorov
podľa vlastného výberu.
Ochrana ţivota a zdravia,
MKV, OSR
Ţiak ovláda charakteristiku ţánru
novela, s pomocou dokáţe rozlíšiť poviedku a novelu. Pozná dej
a ideu novely Starec a more.
Regionálna poézia
III. PRÓZA
Pozná predstaviteľov pop. hudby,
odlišnosti spôsobu vyjadrenia.
38
Dobrodruţná literatúra
Nezdolateľná sila ľudského ducha, neúspechy posúvajú človeka dopredu. Krátke
epické formy. Čítanie s porozumením.
E. Hemingway – Starec a more, novela.
2
Čítanie a analýza textu
F. C. Kubernát – Rysie koţe
1
Mýtus a skutočnosť o národnom hrdinovi.
J. Hrušovský – Jánošík - román
2
Beseda v kniţnici
Informácie z histórie dokáţe
aplikovať pri čítaní a analýze
textu.
MKV, REV,
Vie rozlíšiť v texte dobrodruţné
a historické motívy, pozná základné
fakty o ţivote Jánošíka, filmografiu
5
Hlavné znaky epických ţánrov
Tematizácia vysokohorského prostredia a
horolezectva v dielach regionálneho autora
A. Marec – V doline dlhých tieňov
Osídľovanie nových území, túţba po dobrodruţstve a poznaní, boj dobra a zla, viera v
spravodlivosť
Western
Ľ. Zúbek – Prečo tu nie je K. May – ţivot
a tvorba autora
Boj človeka o preţitie
2
REV
Analyzovať text a poznať jeho
kompozíciu, vedieť údaje
o autorovi a jeho tvorbe, o súvislostiach s naším regiónom, oboznámiť sa s ďalšou tvorbou.
2
ENV, OŢZ
Charakterizovať kladných
a záporných hrdinov, poznať
tvorbu autora, filmové stvárnenie
2
OŢZ, OSR,
Reprodukovať podrobne text,
odpovedať na otázky, vysvetliť
ţánrové princípy. Opísať postavu
a charakter.
Robinsonáda
D. Defoe – Robinson Crusoe
Doplnkové čítanie
Spätosť človeka s prírodou
Scott O´Dell – Ostrov belasých delfínov
1
Hviezdoslavov Kubín
2
Dobrodruţná novela a román
Dobrodruţná literatúra, zhrnutie, upevnenie
učiva.
2
Ţiak vie vyjadriť svoje pocity
z prečítaného textu, zreprodukovať ho, pomenovať tému a ideu.
Rozprávač, poviedka, novela, hlavné postavy
Dobrodruţná literatúra –doplnkové čítanie,
Crusoe, Brezina, Lewis
2
Vie napísať obsah prečítaného
diela, pomenovať hlavné postavy,
vystihnúť hlavnú myšliemku.
2
Ţiak pozná princíp výstavby
textu, najznámejších tvorcov
a diela, najznámejších detektívov.
Detektívna literatúra
Dejovosť, kompozícia, motív záhady,
Agátha Christie – Dimedove kone
6
Dievčenský román
OSR
Ţiak ovláda termíny, podľa kľúčového úryvku určí typ literatúry,
pozná príbeh Anny Shirleyovej.
2
OSR, MKV
Vie zaujať stanovisko k problémom doby, vyjadriť pocity
a názory z prečítaného textu,
dokáţe dielo ţánrovo zaradiť.
J. Šrámková – Biela stuţka v tvojich vlasoch.
1
OSR, OŢZ, MKV
Opakovanie a upevnenie učiva.
1
Hlavná postava, témy, situačná komika,
humor.
L. Montgomeryová – Anna zo Zeleného
domu
Svet očami mladého človeka, faloš, hrubosť,
úplatkárstvo, generačné problémy, vzťahové
problémy.
K. Jarunková – Jediná
Doplnkové čítanie - prezentácia
Vzťah rodičov a detí, miesto seniorov v
spoločnosti
2
Biografický román
Osobnosť Majstra Pavla z Levoče, kultúrne
pamiatky na Slovensku s celosvetovým
významom.
Ľ. Zúbek – Skrytý prameň
2
MKV, OSR
Ţiak pozná termín biografický
román, vie určiť text podľa ţánrových kritérií,
Príbehy zo ţivota detí
Ţivot detí v minulosti a v súčasnosti, porovnanie historického obdobia. Dej –hlavný
znak epického lit. diela.
Poviedky z dedinského prostredia, porovnanie súčasného a minulého jazyka
2
Vie základné údaje
o autorovi,zaradí do obdobia,
vymenuje hlavné diela. Dokáţe
zostaviť osnovu textu, nájde
kľúčové slová.
J. G. Tajovský . Do konca
1
Pod vedením učiteľa vie porovnať tvorbu Tajovského a Kukučína, pozná znaky poviedky, vie
vyhľadať archaické slová.
J. C. Hronský – Do školy
1
B. Kapolka – Pre teba sa postavím proti
svetu
1
D. Kováč – Prorok a sneţný pes
1
R. Dobiáš - Poţiar
1
D. Hevier . Môj kôň
1
Opakovanie a upevnenie učiva, test
2
M. Kukučín – Z teplého hniezda
7
IV. DRÁMA
Povesť, literárny a technický scenár
Dramatické ţánre, umenie
10
Dramatické ţánre, umenie
1
Film, filmová tvorba
1
J. C. Hronský – Sokoliar Tomáš
2
Televízna hra
1
Rozhlasová hra
1
Prezentácia projektov – galéria spisovateľov
2
Záverečné opakovanie
2
Ţiak si osvojil základné informácie o histórii filmu, pozná začiatok národnej kinematografie,
ovláda pojmy scenár, literárny
a technický scenár.Pozná najznámejšie filmové ocenenia
a festivaly.
Ţiak vie vysvetliť princíp a odlišnosť filmu, rozhlasovej
a televíznej hry.
8
Školský vzdelávací program zo slovenského jazyka pre 7. ročník
Predmet: Slovenský jazyk – jazyková zloţka, slohová zloţka
Ročník: siedmy
Počet hodín: gramatika – 66 h. ročne, sloh – 33 h. ročne
Ciele
Okruh
September
Poznať pravidlá pravopisu a úpravu listu.
Uplatňovať prozodické vlastnosti reči pri
čítaní textov.
Charakterizovať členenie slov. zásoby,
uviesť príklady na spisov. a nespisovné
slová a rozoznať ich v texte.
Tvoriť slová predponami, pozná zloţené
slová.
Určiť v jednod. vete podmet a prísudok.
Poznať základné znaky a vlastnosti statického a dynamického opisu, vie ho odlíšiť od
rozprávania.
Vytvoriť na zadanú alebo voľnú tému rozprávanie s vyuţitím priamej reči. (1. osoba,
3.osoba).
Téma
Prázdninový autobus – interview,
pravopisná stránka jazyka.
2. Septembrový list – pravopis
a úprava, jazykové štýly, slohové
postupy.
3. Záhadný šuchot – ja rozprávanie,
uplatnenie priamej reči , slovné
druhy. Zvuková stránka jazyka
a pravopis.
4. Obrázky z prírody – podstatné
a prídavné mená, vyuţitie
v statickom opise.
5. Tekvicoví panáci – opis pracovnej
činnosti, tvorenie odvodených
a zloţených slov.
6. V tábore utečencov – vecné texty,
odlíšenie vecného a umeleckého
textu, správa, téma a hlavná myšlienka textu.
7. Skladba – prísudok podmet, pouţívanie predloţiek.
8. Vstupný test, diktát.
9. Oprava testu a všestranný jazykový rozbor.
Komunikačné situácie.
10. Nemôžeme nekomunikovať – vysielateľ, prijímateľ, komunikačná situácia.
11. Asertívna a efektívna komunikácia
– prostriedky komunikácie, výber
jazykových prostriedkov.
Počet
hodín
Prierezová téma
1.
I. Opakovanie učiva
zo 6. ročníka
II. .Komunikačné situácie
9 hodín
Ochrana človeka a zdravia.
Enviromentálna výchova,
osobnostný a sociálny rozvoj.
Výstup
Ţiak:
pozná pravidlá pravopisu
a úpravu listu.
Uplatňuje prozodické vlastnosti reči pri čítaní textov.
Vie charakterizovať členenie
slov. zásoby, uviesť príklady
na spisov. a nespisovné slová
a rozoznať ich v texte.
Vie tvoriť slová predponami,
pozná zloţené slová.
Vie určiť gram. kategórie
slovných druhov, ovláda
pravopis. Vie určiť v jednod.
vete podmet a prísudok.
Pozná základné znaky
a vlastnosti statického opisu,
vie ho odlíšiť od rozpráv.
Vie vytvoriť na zadanú alebo
voľnú tému rozprávanie
s vyuţitím priamej (1. osoba,
3.osoba.
6 hodín
9
Október
Vyhľadať a rozlíšiť neutrálne a citovo zafarbené slová, domáce a cudzie slová v texte.
Vysvetliť ich štylistickú funkciu a význam.
Správne vyslovovať domáce a zdomácnené
cudzie slová so slabikami de, te, ne,le, di, ti,
ni, li.
Na základe kontextu alebo pri jazykovej a
štylistickej analýze textu odhadnúť význam
slov a overiť si ich v správnych jazykových
príručkách.
Aplikovať teoretické vedomosti v texte.
Identifikovať jednotl. chyby a opraviť ich.
Identifikovať skratky a vysvetliť ich funkciu
v texte.
Poznať podstatu cieleného rozhovoru a vie
ho predviesť.
Nadviazať kontakt, formulovať a klásť otázky, udrţiavať a ukončiť rozhovor.
November
Poznať delenie pods. mien podľa vecného
významu a ohybnosti.
Vytvoriť rozprávanie s prvkami opisu..
III. Komunikácia v
spoločnosti
12. Efektívna komunikácia, komunikačný
zámer, výhody priamej komunikácie.
13. Nespisovné slová v súkromnej komunikácii – študentský slang .
14. Skratky v písomnej komunikácii –
skratky, značky, iniciálové skratky, skratkové slová.
15. Opakovanie komunikačných situácií.
Komunikácia v spoločnosti
16. Tvoríme príhovor –prívet, kompozícia
textu, konspekt.
17. Prednášame príhovor – uvítací
a záverečný príhovor.
18. Prednášame –vyuţívame gestá a mimiku,
tempo a sila reči.
19. Slovná zásoba - slová cudzieho pôvodu,
domáce slová – pôvod slov.
20. Výslovnosť a pravopis slov cudzieho
pôvodu – výslovnosť mäkkých spoluhlások,
pravopis.
21. Výslovnosť a pravopis slov cudzieho
pôvodu – pravopis po obojakých spoluhláskach.
22. Cudzie slová – význam, pôvodná výslovnosť, pôvodný pravopis.
23. Kontrolný diktát č. 1 – cudzie slová.
24. Oprava diktátu a všestranný jazykový
rozbor.
25. Slovná zásoba- slová podľa dobového
výskytu – SZ a neologizmy.
26. Staré slová – historizmy, archaizmy
a zastarané slová.
Region. vých. a trad. ľudová
kultúra:
Historizmy a archaizmy
v našom regióne.
Multikult. výchova.
11 hodín
Osobn. a soc. rozvoj:
Rozhovor o mladosti rodičov
a starých rodičov
- interview
Osobnostný a sociálny rozvoj:
Budúce povolanie
- diskusia
Dopravná výchova:
Dopravné prostriedky
- hry so slovami
Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra:
Školské podujatie
- rozprávanie
Ţiak:
vie charakterizovať členenie
slov. zásoby podľa dobového
výskytu na zastarané a nové ,
rozoznáva ich v texte.
Vie vyhľadať a rozlíšiť
neutrálne a citovo zafarbené
slová, domáce a cudzie slová
v texte.
Vie vysvetliť ich štylistickú
funkciu a význam.
Ţiak vie správne vyslovovať
domáce a zdomácnené cudzie slová so slabikami de,
te, ne,le, di, ti, ni, li.
Ţiak dokáţe na základe
kontextu alebo pri jazykovej
a štylistickej analýze textu
odhadnúť význam slov a
overiť si ich v správnych
jazykových príručkách.
Vie aplikovať teoretické
vedomosti v texte.
Vie identifikovať jednotl.
chyby a opraviť ich.
Ţiak vie identifikovať skratky a vysvetliť ich funkciu v
texte.
Pozná podstatu cieleného
rozhovoru a vie ho predviesť.
Vie nadviazať kontakt, formulovať a klásť otázky,
udrţiavať a ukončiť rozhovor.
Ţiak:
pozná delenie pods. mien
podľa vecného významu
a ohybnosti. Vie vytvoriť
rozprávanie s prvkami opisu.
10
Vysvetliť a identifikovať pomn. pods. mená,
určiť ich rod a vysvetliť ich funkciu v texte.
Poznať znaky opisu a vie vytvoriť opis osoby.
Vysvetliť a identifikovať akostné a vzťahové prídavné mená a vysvetliť ich funkciu.
Vysvetliť a identifikovať zvieracie a privlastňovacie prídavné mená, určiť vzory páví,
matkin, otcov a vie vysvetliť ich funkciu.
Aplikovať teoretické vedomosti v texte.
Identifikovať jednotlivé chyby a opraviť ich.
December
Vytvoriť na zadanú alebo voľnú tému charakteristiku osoby.
Vyhľadať zámená v konkrétnom texte
a rozlíšiť osobné od privlastňovacích zámen.
Vytvoriť charakteristiku osoby a prezentovať
ju.
Samostatne, formou tichého čítania skontrolovať svoj text s cieľom identifikovať jednotlivé chyby a následne ich opraviť, pričom
pri oprave svojho textu aplikuje nadobudnuté znalosti.
Napísať čistopis s opravenými chybami.
Vysvetliť a identifikovať zvratné a nezvratné slovesá, plnovýznamové a neplnovýznamové slovesá a vysvetliť ich funkciu v texte.
Január
Vysvetliť a identifikovať jednoduchý a
zloţený tvar slovies , oznamovací, rozkazovací, podmieňovací spôsob slovesa a chápe
jeho funkciu v texte.
Určiť ohybné slovné druhy v texte.
Vysvetliť a identifikovať určité a neurčité
číslovky, vie určiť ich gramatické kategórie.
Vysvetliť a vyhľadať násobné číslovky,
vysvetliť ich funkciu v texte.
IV. Tvaroslovie –slovné
druhy
Tvaroslovie
27. Opakovanie učiva o podstatných
menách – klasifikácia, gramatické kategórie.
28. Vlastné a všeobecné podstatné mená .
29. Pomnoţné podstatné mená.
30. Rod a vzor pomnoţných podstatných
mien.
31. Prídavné mená –akostné, vzťahové.
32. Privlastňovacie prídavné mená – pravopis, skloňovanie.
33. Pravopis prídavných mien, upevnenie
učiva.
34. Opakovanie tematického celku, kontrolný diktát č. 2, prídavné mená.
35. Oprava diktátu, analýza pravopisných
javov.
36. Umelecký opis –prostriedky umeleckého
opisu., dívame sa cez básnické okuliare.
37. Slová ako z maliarovej palety - koncept
umeleckého opisu.
38. 1.školská písomná práca – umelecký
opis.
39. Oprava písomnej práce.
40. Číslovky - klasifikácia, základné členenie.
41. Základné číslovky – skloňovanie, pravopis.
42. Radové číslovky – skloňovanie
a pravopis.
43. Násobné číslovky, skloňovanie, pravopis.
44. Určité a neurčité číslovky
45.Opakovanie učiva o číslovkách.
46. Slovesá – plnovýznamové, neplnovýznamové.
47. Zvratné a nezvratné slovesá.
48. Slovesný vid – dokonavé, nedokonavé
slovesá.
49. Slovesný vid – utváranie slovies
s opačným vidom, upevnenie učiva
o slovesách.
33 hodín
Vie identifikovať význam
tvaru slova v piatom páde
ako oslovenia.
Vie vysvetliť a identifikovať
pomn. pods. mená, určiť ich
Envirom. výchova:
rod a vysvetliť ich funkciu
Čo rozprávajú kvety
v texte.
o ľuďoch?
Pozná znaky opisu a vie
- rozprávanie, opis
vytvoriť umelecký opis..
Vie vysvetliť a identifikovať
Envirom. výchova:
akostné a vzťahové prídavné
Zvieratá a ich
mená a vysvetliť ich funkciu.
mláďatá
Vie vysvetliť a identifikovať
- diskusia
zvieracie a privlastňovacie
prídavné mená, určiť vzory
Osobn. a soc. rozvoj:
páví, matkin, otcov a vie
Spoločné a odlišné
vysvetliť ich funkciu.
s kamarátom
Vie aplikovať teoretické
- opis osoby
vedomosti v texte.
Vie identifikovať jednotlivé
Osobnostný a sociálny rozvoj: chyby a opraviť ich.
Človek z môjho okolia
Vie vytvoriť na zadanú alebo
- charakteristika
voľnú tému charakteristiku
osoby.
Finanč.gramotnosť:
Dokáţe vyhľadať zámená
Úver a dlh, č.2
v konkrétnom texte a rozlíšiť
Opis človeka, ktorý si poţičia- osobné od privlastňovacích
va moje veci
zámen.
- Charakteristika osoby
Vie po krátkej príprave
vytvoriť charakteristiku
Envirom.výchova:
osoby a prezentovať ju.
Ako sa sadia stromy?
Vie samostatne skontrolovať
- dynamický opis
svoj text s cieľom identifikovať jednotl. chyby a následne
Osobnostný a sociálny rozvoj: ich opraví.Vie napísať čistoVieš byť dobrým kamarátom? pis s oprav. chybami.
- test kamarátstva
Vie vysvetliť a identifikovať
zvratné a nezvratné slovesá,
Mediálna výchova:
plnovýz. a neplnovýz. sloveVýznam médií
sá a vie vysvetliť ich funkciu
- diskusia
v texte. Vie vysvetliť
a rozoznať jednoduchý a
Finanč.gramotnosť:
zloţený tvar slovies , oznaFinanč. zodpovednosť, č.2
movací, rozkazovací, pod- opis
mieň. spôsob slovesa a chápe
jeho funkciu v texte. Vie
Osobn. a soc. rozvoj:
Správny chlapec, správne
dievča
- diskusia
11
50. Príprava na písomnú prácu.
51. Polročný test.
52. Oprava, jazykový rozbor, hodnotenie.
Február
Identifikovať príslovky, predloţky a spojky
v texte a vysvetliť ich funkciu
Poznať správne pouţívanie interpunk. pred
spojkami.
Vytvoriť koncept, napísať čistopis
s opravenými chybami.
Aplikovať teoret. vedomosti v texte .
Identifikovať jednotl. chyby a opraviť ich.
Mediálna výchova:
Čísla v dennej tlači
- práca s textom
Multikult. výchova:
Hrdinovia bájí v číslach
- tabuľka
53. Dynamický opis- opis pracovnej činnosti, porovnanie opisu s rozprávaním.
54. Členenie textu, osnova, jazykové prostriedky.
55. Spojky – charakteristika, funkcia v texte.
56. Pravopis spojok, písanie čiarky pred
spojkami.
57. Opakovanie učiva o slovných druhoch –
ohybné a neohybné slovné druhy..
58. Určovanie gramatických kategórií slovných druhov.
59. Pravopis ohybných slovných .
Marec
Region.vých. a trad. ľudová
kultúra:
Údaje o mojom meste
- referát
V. Skladba
Skladba
60. Skladba - opakovanie učiva
o jednoduchej vete, vety podľa zámeru.
61. Vety podľa zloţenia – jednoduchá veta,
vetné členy.
62. Holá a rozvitá veta – prisudzovací sklad.
63. Dvojčlenná veta – viacnásobný vetný
člen, grafické znázornenie.
64. Vetný základ a jednočlenná veta.
65. Jednočlenná – slovesná.
66. Jednočlenná veta – neslovesná.
67. Opakovanie vedomostí o vete – zhrnutie
učiva.
68. Ako sa vyvíjalo písmo - aplikácia poznatkov o vete, príprava projektu.
69. Odkiaľ máme písmo – krátka prezentácia o vývine písma.
70. Opisný slohový postup – opakovanie.
71. Statický a dynamický opis.
72. Príprava na písomnú prácu- charakteristika osoby, koncept.
73. 2. školská písomná –Moja stará mama,
Môj starý otec.
74. Oprava a rozbor písomnej práce.
19 hodín
správne určiť ohybné slovné
druhy v texte.
Vie porovnať a odlíšiť
statický a dynamický opis,
dynamický opis a rozpráv.
Vie vytvoriť osnovu, koncept
pre pripravovaný text, vie
nahlas a plynulo prečítať
svoj text, prijať hodnotenie
druhých, opraviť jednotlivé
chyby a formálnu úpravu
textu.
Vie identifikovať príslovky,
predloţky a spojky v texte a
vysvetliť ich funkciu
Pozná správne pouţívanie
interpunk. pred spojkami.
Vie vysvetliť a vyhľadať
násobné číslov-ky, vysvetliť
ich funkciu v texte. Vie
aplikovať teor. vedomosti
v texte. Vie identifikovať
jednotl. chyby a opraviť ich.
Ţiak správne určuje jednotlivé typy viet, správne sa
orientuje v určovaní holej
a rozvitej vety. Pozná princíp
dvojčlennej vety, vie určiť
podmet a prísudok vo vete,
prisudzovací sklad. Vie určiť
nevyjadrený podmet vo vete.
Vie vytvoriť charakteristiku
osoby, na základe získaných
vedomostí o danom slohovom útvare.
Vie tvoriť a určovať jednotlivé druhy viet,
v jednoduch., holých a rozvitých vetách správne pouţívať
základné vetné členy, určiť
ich a zdôvodniť ich gramatickú funkciu.
12
Apríl
Tvoriť a určovať jednotlivé druhy viet, v
jednoduchých holých a rozvitých vetách
správne pouţívať základné vetné členy,
určiť ich a zdôvodniť ich gramatickú funkciu.
Vytvoriť na zadanú alebo voľnú tému projekt, napísať správu o riešení projektu.
v projekte a v správe o riešení projektu
vytvoriť tabuľku a uviesť v nej niektoré
údaje, rozlišovať jednotlivé segmenty tabuľky, pomenovať ich a chápať vzťahy medzi
nimi.
Určiť prisudzovací sklad v dvojčlennej vete
a vetné členy, ktoré ho tvoria, respektíve
v jednočl. vete určiť vetný základ a poznať
vyuţitie jednočl. a dvojčlennej vety
v umelec. i vecnom texte.
Vytvoriť jednočl. a dvojčl. vety s rôznou
modalitou.
Máj
Správne vyslovovať, uplatňovať primeranú
silu hlasu a aplikovať poznatky
o prozodických javoch vo svojom prejave,
posúdiť a opraviť chyby v artikulácii iných
osôb. Pri komunikácii, ústnom prejave
pouţiť mimiku a gestikuláciu
Vo vlastnom prejave samostatne vhodne
vyuţiť informácie alebo jazykové výrazové
prostriedky získané z rôznych informačných
Jún
Systemizovať a fixovať vedomosti
a zručnosti pomocou interaktívnych cvičení,
Aplikovať získané vedomosti v praktických
cvičeniach.
Pouţiť správne výrazové prostriedky na
vyjadrenie vlastného názoru, vie presvedčivo argumentovať, kriticky hodnotiť a vysloviť argumenty na svoju obhajobu.
VI. Projekt
VII. Opakovanie učiva
75. Tvorenie slov – slovotvorný základ,
slovotvorná predpona, prípona.
76. Tvorenie podstatných mien.
77. Tvorenie prídavných mien a slovies.
78. Zhrnutie učiva, opakovanie.
Projekt
79. Pripravujeme projekt – opakovanie zo
6. ročníka.
80. Výber témy, plán rozdelenie úloh, tabuľka.
81. Pripravujeme projekt – Miesto, ktoré
mám rád – pre skupiny v powerpointe,
Kalendár – súbor umeleckých opisov pre
celú triedu, Slovník cudzích slov výskumná
téma.
82. Pracujeme na projekte- práca
s informáciami.
83. Práca s IKT – systemizácia a výber
informácií.
84. Dokončenie projektu.
85. Prezentácia projektov, hodnotenie.
86. Prezentácia projektov, hodnotenie.
87. Opakovanie učiva zo 6. a 7. ročníka –
sloh, jazykové štýly, ţánre.
88. Komunikačné situácie a komunikácia.
89. Slovná zásoba 90. Podstatné mená, prídavné mená, zámená.
91. Číslovky a slovesá.
92. Príslovky, predloţky, spojky.
93. Veta, vetné členy.
94. Kontrolný diktát č. 4 – opakovanie 7.
ročníka.
95. Prípravné testy, vypracovanie, analýza
chýb a pravopisných javov.
96. Opakovanie učiva – príprava na výstupný test.
97. Výstupný test.
98. Oprava a rozbor testu.
99. Hodnotenie práce, klasifikácia.
Tvorba projektu a prezenčné
zručnosti
Módna prehliadka
- plagát, časopis
8 hodín
13 hodín
Vie vytvoriť na zadanú alebo
voľnú tému projekt.
Vie napísať správu
o riešení projektu.
Vie v projekte a v správe
Finanč. gramotnosť:
o riešení projektu vytvoriť
Človek vo sfére peňazí, č.1
tabuľku a uviesť v nej niekto- diskusia
ré údaje. Rozlišuje jednotlivé
segmenty tabuľky, vie ich
Ochrana človeka a zdravia:
pomenovať a chápe vzťahy
Ako funguje naše telo?
medzi nimi.
-diskusný príspevok
Ţiak dokáţe správne vyslovovať, uplatňovať primeranú
Multikult.výchova:
silu hlasu a aplikovať poOlympijské hry
znatky o prozodických ja- plagát
voch vo svojom prejave, dokáţe posúdiť a opraviť chyMediálna výchova:
by v artikulácii iných osôb.
Horúce správy
Ţiak pozná a dokáţe pri ko- práca s médiami
munikácii, ústnom prejave
pouţiť mimiku a gestikulác..
Tvorba projektu a prezenčné Ţiak vie vo vlastnom prejave
zručnosti
samostatne vhodne vyuţiť
Ţivot triedy
informácie alebo jazykové
- noviny, interview
výrazové prostriedky získané
z rôznych informačných
zdrojov. Ţiak vie vhodne vo
vlastnom prejave vyuţiť
prvky komunikácie z literárnych textov, médií, internetu
(napr. zaujímavé myšlienky,
citáty a pod.). Ţiak vie po
krátkej príprave samostatne
vytvoriť príhovor.
Vie pouţiť správne výrazové
prostriedky na vyjadrenie
vlastného názoru, vie presvedčivo argumentovať,
kriticky hodnotiť a vysloviť
argumenty na svoju
obhajobu.
13
UČEBNÉ OSNOVY
Názov predmetu
Slovenský jazyk a literatúra
Časový rozsah výučby
5 hodín týţdenne, spolu 165 hodín ( 3 hod. jazyk, 2 hod. literatúra)
Ročník
ôsmy
Škola
Základná škola sv. Cyrila a Metoda, Na Závaţí 2, 010 01 Ţilina
Názov ŠKVP
Rastieme spolu
Vzdelávacia oblasť
Jazyk a komunikácia
Stupeň vzdelania
ISCED 2
Dĺţka štúdia
5 rokov
Forma štúdia
denná
Vyučovací jazyk
slovenský
Cieľové zameranie vzdelávacej oblasti
Cieľom vzdelávania v oblasti slovenského jazyka a literatúry je dosiahnuť takú úroveň rečových zručností, aby ţiaci kaţdú komunikatívnu situáciu zvládli z hľadiska štýlu, s príslušnou gramatickou a pravopisnou normou v ústnom i písomnom prejave.
Je dôleţité, aby si ţiaci uvedomovali jazykovú a kultúrnu pestrosť nielen v rámci Európy a
sveta, ale aj v rámci jednotlivých sociálnych prostredí. Cez pochopenie významu jazyka pre národnú kultúru by mali dospieť k chápaniu odlišností, tolerancii a orientácii v multikultúrnom prostredí.
Jazyková a slohová časť predmetu rozvíja predovšetkým interaktívne vyuţívanie komunikačných nástrojov. Veľa tém slúţi aj na rozvoj sociálnej interakcie v rámci heterogénnych skupín a
formovania autonómneho správania.
Medzipredmetové vzťahy
Komunikačná gramotnosť sa má cieľavedome budovať a rozvíjať vo všetkých vyučovacích predmetoch s ohľadom na ich špecifické potreby.
Charakteristika predmetu
Slovenský jazyk zahŕňa jazykovú, slohovú a literárnu zloţku. Jazyková a slohová zloţka nie
je vzájomne oddelená, je v kompetencii učiteľa určovať a upravovať si dotáciu hodín podľa podmienok v danej triede.
Jazyková časť predmetu sa zaoberá problematikou jazyka ako nástroja myslenia a komunikácie medzi ľuďmi. Jazyk je vnímaný ako potenciálny zdroj osobného a kultúrneho obohatenia človeka. Dobré zvládnutie jazykového učiva a najmä komunikačných a kognitívnych kompetencií
(spôsobilostí) je povaţované za východisko kvalitnejších výsledkov celého školského systému a
následnej schopnosti ţiakov uplatniť sa na trhu práce a v súkromnom ţivote.
Vo vyučovaní jazyka je v popredí analýza a interpretácia textov/prejavov a tvorba vlastných
textov/prejavov adekvátnych konkrétnej komunikačnej situácii.
Primárnym v literárnej výchove je rozvoj schopností ţiaka poznávať svet a zmocňovať sa ho
esteticko-umeleckými prostriedkami a úsilie odstrániť z vedomia ţiaka presvedčenie o jedinečnosti
a nenahraditeľnosti kognitívneho prístupu k svetu a smerovanie k pochopeniu špecifík, ktoré v poznávacom procese predstavuje estetické osvojovanie reality.
Obsahové osnovanie predmetu smeruje k rozvíjaniu čitateľských kompetencií, resp. súboru
vedomostí, zručností, hodnôt a postojov zameraných na príjem (recepciu) umeleckého textu (čítanie, deklamácia, počúvanie), jeho analýzu, interpretáciu a hodnotenie. Najdôleţitejším prvkom v
tejto koncepcii literárnej výchovy je sústredenie dôrazu na čítanie ako všestranné osvojovanie ume-
leckého textu. Cieľom sa stáva rozvoj čitateľských schopností, ktoré ďaleko presahujú aspekt technického zvládnutia čítaného textu a smerujú k prijatiu jeho obsahu.
Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií (kľúčové kompetencie)
V oblasti Jazyková komunikácia ţiaci nadobúdajú schopnosti, vedomosti, zručnosti a kompetencie
potrebné k osvojovaniu si spisovnej podoby slovenského jazyka.
V oblasti Komunikácia a sloh sa ţiaci učia vnímať a chápať rozličné jazykové informácie, čítať
s porozumením, kultivovane písať a rozprávať. Nadobúdajú kompetencie aj text analyzovať
a kriticky hodnotiť.
Oblasť Čítanie a literatúra ponúka literárne vzdelávanie. Ţiaci poznávajú prostriedky čítania, základné literárne druhy a ţánre, získavajú také intelektuálne zručnosti, ktoré z nich robia vzdelaných
čitateľov, ktorí v literatúre nachádzajú zábavu, poučenie, vedia sa v nej orientovať, intelektuálne
a duchovne vzdelávať.
Stratégia vyučovania
Pri vyučovaní sa budú vyuţívať nasledovné metódy a formy vyučovania
Názov tematického celku
1. Opakovanie vedomostí
a zručností zo 7. ročníka
Stratégia vyučovania
Metódy
Postupy
Formy práce
opakovanie, fixácia ved.,
individ. a skup. práca,
aplikácia, sebahodnotenie
2. Debatujeme na úrovni
dialóg, monológ, inscenačné metóy
práca s učeb., s textovým materiálom
3. Buďte asertívni
analýza, syntéza, porovnávanie
práca vo dvojiciach,
4. Kto prednesie prejav?
komparácia,
počúvanie s porozumením,
5. Slová z prejavu mi ešte
znejú v ušiach
riadený rozhovor
reprodukcia textu, práca
so slovníkmi
6. Uvaţujeme nielen
o beţných veciach
analógia, motivačné rozprávanie,
problémové vyučovanie
7. Nezabudnime sa prihlásiť
včas
IKT, práca s textom
projektové vyučovanie
8. Úspešnú plavbu v mori
informácií
opakovanie, fixácia ved.,
aplikácia, sebahodnotenie
individuálna práca,
9.Opakovanie učiva 8. ročníka
analýza, dedukcia, porovnávanie, fixačné metódy
reprodukcia textu, výklad, tabuľky, skupinová práca
10. Rozprávanie pre poslucháčov
rozprávanie, dialóg, monológ
Literatúra
1. Opakovanie učiva 7. roč..
opakovanie, fixácia ,
aplikácia, sebahodnotenie
práca s textom,
2. Poézia
práca s textom, riadený
rozhovor
reprodukcia, textu,
vlastná tvorba
2
3. Próza
výklad, sledovanie DVD
skupinová práca
4. Vedecko-fantastická literatúra
práca s textom, čítanie s
porozumením
čitateľský denník, beseda
5. Vedecko-populárna literatúra
tvorivé úlohy, analýza,
opakovanie
riadený rozhovor,
6. Literatúra faktu
riadený rozhovor
návšteva kniţnice, IKT
návšteva divadelnéhopredstavenia
7. Dráma
8. Projekt
projektové vyučovanie
prezentácia práce
Učebné zdroje
Na podporou a aktiváciu vyučovania a učenia ţiakov sa vyuţijú nasledovné učebné zdroje:
Materiálne
výučbové prostriedky
Odborná literatúra
Didaktická
technika
1. Opakovanie vedomostí učebnice, cvičeba zručností zo 7. ročníka nice, jazykové
výukové CD,
DVD –
prehrávač,
2. Debatujeme na úrovni
príručky, pracov-
prezentačné
dataprojektor,
3. Buďte asertívni
né listy, časopisy,
materiály,
CD, IKT
4. Kto prednesie prejav?
encyklopédie
Názov tematického celku
Ďalšie zdroje
(internet,
kniţnica, ...
inernet, kniţnica,TV, rozhlas
5. Slová z prejavu ...
6. Uvaţujeme nielen..
7. Nezabudnime sa prihlásiť včas
8. Úspešnú plavbu...
9. Opakovanie učiva
10. Rozprávanie pre poslucháčov
Literatúra
1. Opakovanie učiva
učebnica, pracovné listy
CD prehrávač,
internet,
2. Poézia
učebnica, ukáţky
denníky,
kniţnica, TV
3. Próza
z literatúry, liter.
časopisy
rozhlas,
4. Vedecko-fantastická
literatúra
texty, čitateľský
denník
divadelné
5. Vedecko-populárna
literatúra
predstavenie
6. Literatúra faktu
Sledovanie
DVD
7. Dráma
8. Projekt
3
Predmet: slovenský jazyk – zloţka jazyk a komunikácia
Ročník: ôsmy
Počet hodín: 3 hodiny týţdenne/ 99 hodín ročne
Školský rok: 2011/2012
Ciele
Zopakovať vedomosti o slovnej zásobe
a tvorení slov, precvičiť znalosti
o tvorbe jazykového prejavu, verbálne
prezentovať vytvorený útvar.
čítanie s porozumením, umelecký opis,
pravopis podstatných a prídavných
mien, osobné zámená
popis pracovnej činnosti ,
slovesá, pravopis čísloviek, prídavných
mien a zámen,
dopĺňanie spojok do viet, tvorba názvov
fotografií s vyuţitím predloţiek
Okruh
Opakovanie učiva zo
7. ročníka
Téma
Vítame vás na otvorení – slávnostný
príhovor, SZ, pravopis a výslovnosť
slov cudzieho pôvodu.
Opakovanie SZ –ustálené slovné spojenia, príslovia a porekadlá z vlastného
nárečia.
Počet
hodín
10h
Prierezová téma
OaSR, MEV
Výstup
Ţiak si aktualizuje vedomosti
a zručnosti z morfológie a
syntaxe, poznatky a zručnosti
zo slohu, preukáţe pravopisné
zručnosti nadobudnuté v
predchádzajúcich ročníkoch.
EV, ReV
Skôr neţ stromy zhodia šaty –umelecký
opis, pravopis podst. a príd. mien
Ţiak si zopakuje pravopis a
vedomosti o umeleckom opise
Fotografické videnie –dynamický opis.
Slovná zásoba, pravopis a pouţívanie
cudzích slov, opakovanie slovných
druhov.
Ţiak aplikuje pravopisné
vedomosti a vedomosti
o slovných druhoch, slovesá,
spojky, číslovky, príd. mená,
zámená
OŢZ, DV
OaSR,
Čo ovplyvňuje našu budúcnosť – vetná
skladba, komunikačný zámer,
Jednočlenné a dvojčlenné vety, viacnásobný vetný člen.
20 otázok, výber zo 4 moţností, správne
odpovede sú aj v učebnici
- opakovanie pojmov komunikácia,
debata, diskusia, postoje (roly) v komunikácii – moderátor, pomocník,
manaţér, provokatér, sprostredkovateľ,
expert, príprava na diskusiu .
Vstupný test
Vstupný diktát č.1
MeV
Dopravná výchova
Ţiak:
- vie aplikovať v texte nadobudnuté vedomosti z ortografie, lexikológie, morfológie,
syntaxe
- vie správne napísať cudzie
slovo, ak sa s ním predtým
stretol na hodine,
- štylisticky správne vyuţíva
spisovné a nespisovné slová,
neutrálne slová a citovo zafarbené (expresívne) slová,
domáce slová a cudzie slová,
zastarané slová a nové slová,
4
- precvičiť komunikačné zručnosti,
diskutovať na zvolenú tému, ovládať
typické znaky diskusie, vedieť ich vyuţiť, napísať diskusný príspevok a prezentovať ho
- opakovanie pojmov komunikácia,
debata, diskusia, postoje (roly) v komunikácii – moderátor, pomocník,
manaţér, provokatér, sprostredkovateľ,
expert, príprava na diskusiu
Aká je budúcnosť plastov?
Debatujeme na úrovni
- komunikácia, vysielateľ, prijímateľ,
debata, diskusia.
16
ENV
OŢZ
ReV
slangové slová,
- v jednoduchých holých a
rozvitých vetách správne
pouţívať základné vetné členy, určiť ich a zdôvodniť ich
gramatickú funkciu
Ţiak vie vytvoriť na základe
stanovenej komunikačne
situácie vhodný slohový útvar
a svoje rozhodnutie vie zdôvodniť. Ţiak pozná význam
pojmov debata, diskusia.
- s pomocou učiteľa zvoliť
slohový útvar, v ktorom budú
prevaţovať znaky potrebného
slohového postupu s ohľadom
na stanovenú komunikačnú
situáciu. S pomocou učiteľa
vie vysvetliť pojem debata,
diskusia
Opakovanie podstatných mien -
Opakovanie základných pojmov z morfológie, uplatnenie vedomostí
v praktických cvičeniach, správny pravopis a výslovnosť.
vlastné a všeobecné podstatné mená,
konkrétne a abstraktné podstatné mená,
pravopis veľkých a malých písmen
MKV
MeV
Ţiak vie vysvetliť funkciu
ohybných slovných druhov
a gramatických kategórií
v texte.
Min. ţiak vie s pomocou
učiteľa vyhľadať v texte
ohybné slovné druhy a určiť
ich úlohu v danom texte.
Akou rečou hovorí reklama?
pravopis veľkých a malých písmen ,
určovanie gramatických kategórií podstatných mien, určovanie vzorov a ohýbanie podstatných mien v slovných
spojeniach , tvorba textu reklamy .
Skloňovanie v singulári (vzor chlap) a v
pluráli (vzor dub a vzor stroj),
Zvieracie podstatné mená muţského
rodu. Slovenčina v ríši zvierat
OSR
Ovládať skloňovanie zvieracích podstatných mien
5
skloňovanie podstatných mien pes, vlk
a vták, cvičenia na skloňovanie a pravopis, diktát s. 23
v muţskom rode, poznať
dvojtvary pes, vlk ,vták, ovládať ich pravopis
- princípy skloňovania neţivotných
podst. mien muţ. rodu zakončených na
–r, vypadávanie samohlásky e pri skloňovaní podst. mien zakončených na –er,
cvičenia na skloňovanie a pravopis ,
princípy skloňovania neţivotných podst. mien muţ. rodu zakončených na -l ,
Neţivotné podstatné mená muţského
rodu zakončené na –r
O trileri a traileri
MV
EV
OSR
Neţivotné podstatné mená muţského
rodu zakončené na –l
Kontrolný diktát č. 2 – zvieracie podstatné mená.
Oprava diktátu
- nesklonné podstatné mená, pouţitie v
textoch, rozvíjanie prídavnými menami
- pravopis cudzích slov – zdokonaľovanie pravopisných zručností
- poznať ohybnosť a neohybnosť slova
pani, vedieť tvary slova pani
abstraktné, pomnoţné, vlastné podstatné mená v texte, neohybné podstatné
mená v texte, neţivotné podstatné
mená muţského rodu zakončené na -r a
Cudzie nesklonné podstatné mená
Papagáj Kakadu
Skloňovanie slova pani
Tam kde je história, sú aj legendy
DV
ReV
MKV
OŢZ
DV
OSR
Opakovanie podstatných mien
Kontrolný diktát č. 3 - neţivotné pod.
mená zakončené na –r,-l
- ovládať princípy skloňovania neţivotných pod. mien
muţ. rodu zakončených na –r,
a na –l, poznať vypadávanie
samohlásky –e při skloňovaní
- ţiak vie identifikovať v texte
neţivotné podstatné mená
zakončené na -l v muţskom
rode, pouţiť ich v správnom
tvare a vysvetliť ich pravopis.
Min. ţiak vie identifikovať
v texte neţivotné podstatné
mená zakončené na –l.
- ţiak vie identifikovať v texte
nesklonné cudzie podstatné
mená, vysvetliť ich význam
a overiť ho v jazykovedných
príručkách
-ţiak vie s pomocou učiteľa
identifikovať v texte cudzie
nesklonné podstatné meno
Max. ţiak vie vysvetliť princípy skloňovania slova pani
a následne ho v správnom
tvare vyuţiť v texte.
Min. ţiak vie s pomocou
učiteľa vytvoriť správny tvar
nominatívu od slova pani
-zopakovať a utvrdiť si veEV
domosti o
podstatných menách – typo-
6
na -l , zvieracie podstatné mená muţského rodu, dopĺňanie slova pani do
viet
lógia, neţivotné zakončené na
–r, -l, zvieracie pod. m. muţ.
r., vzor pani
Oprava diktátu, všestranný jazykový
rozbor.
- opakovanie princípov asertívnej a
efektívnej komunikácie, debata a diskusia o filmoch a filmových hrdinoch
- akostné, vzťahové a privlastňovacie
prídavné mená, tvorenie individuálnych
a druhových privlastňovacích prídavných mien
Môže za to Harry Potter?
Buďte asertívni –
podstatné mená prídavné mená, zámená,
číslovky
Opakovanie prídavných mien.
Náš mobilný svet prestáva byť mobilný
15
ReV
OŢZ
MKV
ţiak vie v danej komunikačnej
situácii vyuţívať vhodné
slová, slovné spojenia
a jazykové prostriedky
v súlade s komunikačnou
situáciou a témou. Dokázať
efektívne a asertívne komunikovať
Min. ţiak vyuţíva obmedzenú
SZ v danej komunikačnej
situácii. Max. ţiak vie vysvetliť funkciu ohybných slovných druhov a gramatických
kategórií v texte.
Min. ţiak vie s pomocou
učiteľa vyhľadať v texte
ohybné slovné druhy a určiť
ich úlohu v danom texte.
7
Osobné zámená (základné a privlastňovacie –
základné osobné zámená, krátke a dlhé
tvary zámen, neohybnosť zámen jeho,
jej, ich
Oblečme sa do kimona ja,ty, my ,
Vy, ona
Opytovacie zámená
Načo sú zebrám pruhy
opytovacie zámená, ich podstata a
funkcia , opytovacie zámená kde?
kam? aký? ktorý?, skloňovanie opytovacieho zámena čí? čia? čie? podľa
vzoru cudzí
Ukazovacie zámená
Je tam toho !
Upevnenie učiva o zámenách,
kontrolný diktát č. 4 - zámená.
- ukazovacie zámená, ich podstata a
funkcia, ukazovacie zámená tu, sem,
tam, odvtedy, taký, toľký, pravopis ukazovacích zámen taký, toľký
- základné, radové a násobné číslovky,
pravopis, nesklonnosť u násobných
čísloviek
Číslovky (opakovanie)
Za jednorazové obaly platíme dva razy
tvorivé písanie na základe pozorovaných obrázkov, tvorba krátkeho štvorveršia, vyuţitie poznatkov z učiva o
ohybných slovných druhoch
opakovanie podstatných mien, prídavných mien, zámen a čísloviek,
krátky test, korektúra viet, dopĺňanie
prídavných mien do textu
- podstata, kompozícia a cieľ slávnostného prejavu , tvorba slávnostného
prejavu na oslavu jubilea rodičov, príbuzných, známych podľa osnovy
DV
ReV
MV
Od slovných druhov k tvorivosti
Obzrime sa späť opakovanie – podstatné mená, príd. mená, zámená, číslovky.
Tematická previerka.
Kto prednesie prejav?
Kto prednesie prejav?
Slávnostný prejav – kompozícia a jazyk
Koncept slávnostného prejavu, príprava
na písomnú prácu.
1. školská písomná práca -slávnostný
prejav ( jubileum rodičov, príbuzných…)
Oprava a všestranný jazykový rozbor
Opakovanie slovies
15h
Zopakovať a utvrdiť si vedomosti o prídavných menách,
zámenách
- poznať krátke a dlhé tvary
zámen, neohybnosť zámen
jeho, jej, ich
- poznať podstatu a funkciu
opytovacích zámen, ich ohybnosť
-ţiak vie identifikovať v texte
ukazovacie zámená, určiť ich
gramatické kategórie
a vysvetliť ich funkciu v texte
Min. ţiak vie s pomocou
učiteľa identifikovať ukazovacie zámená v základnom
tvare
ţiak vie identifikovať v texte
číslovky v rôznych tvaroch,
určiť ich základný tvar
a gramatické kategórie, vysvetliť ich funkcie v texte
Min. ţiak vie s pomocou
učiteľa určiť základný tvar
čísloviek
- ţiak vie s pomocou učiteľa
aplikovať v texte nadobudnuté vedomosti z oblasti morfológie a ortografie
-ţiak vie na zadanú alebo
voľnú tému vytvoriť texty,
ktoré budú spĺňať kritériá
prejavu
Vytvoriť slávnostný prejav a
preveriť štylistické a jazykové
schopnosti
Zopakovať vedomosti o slovesách, vedieť určovať vid,
poznať tvary slovesa byť,
pomocné slovesá
8
Najväčší vynálezcovia, akí kedy žili
- čítanie s porozumením, práca s textom
, tvary slovesa byť, plnovýznamové a
neplnovýznamové sloveso byť, pomocné slovesá, rozkazovací spôsob slovies ,
vid
- opakovanie delenia prísloviek , dvojice: predloţka + podstatné meno – príslovka (do kopy – dokopy…) , príslovky von a vonku, stupňovanie niektorých
prísloviek
Zopakovať delenie prísloviek,
poznať ich pravopis
Poznať podstatu predloţiek,
ovládať pojem vokalizácia
ţiak vie vysvetliť funkciu
neohybných slovných druhov
a gramatických kategórií
v texte; vie vytvoriť správny
tvar. Min. ţiak vie s pomocou
učiteľa vyhľadať v texte neohybné slovné druhy a určiť
ich úlohu v danom texte.
Poznať funkciu častíc, tvorenie častíc a vyhľadávanie
častíc v texte
Poznať funkcie citosloviec,
pravopis
Max. ţiak vie aplikovať
v texte nadobudnuté vedomosti z oblasti morfológie
a ortografie.
Predloţky
Hoď starosti za hlavu a vyhoď si z kopýtka
Spojky
Hip-hop a je tu tńedžérský pop
podstata predloţiek , vokalizácia predloţiek , dopĺňanie predloţiek do viet
podstata a funkcia spojok, písanie čiarky, ak je spojka a súčasťou výrazov a
tak, a preto, a teda
funkcia častíc – vyjadrenie istoty či
neistoty o platnosti obsahu vety alebo
zdôraznenie dôleţitých výrazov, tvorenie, vyhľadávanie a vkladanie častíc do
textov
podstata a pravopis citosloviec ,
tri funkcie citosloviec v prejavoch –
napodobňovanie zvukov, vyjadrenie
pocitov, vyjadrenie výzvy
Častice
Čokoláda na lekársky predpis
Citoslovcia
Od slovných druhov k tvorivosti
- tvorivé písanie podľa obrázkov
s vyuţitím poznatkov o slovesách a
neohybných slovných druhoch , tvorba
vlastných textov
- priame pomenovania , nepriame pomenovania – prirovnanie, metafora,
zosobnenie (personifikácia), metonymia
, rozdiel medzi metaforou a metonymiou, tvorba slávnostného novoročného prejavu s vyuţitím obrazných pomenovaní
ţiak vie vysvetliť funkciu neohybných slovných druhov
v texte, vie vytvoriť správny tvar
Príslovky
Dať hlavy dokopy nie je to isté jako dať hlavy
do kopy
Obzrime sa späť –opakovanie tematického celku, upevnenie učiva.
Pridávať riadok tabelátorom
Priame a nepriame pomenovania
Poznať priame a nepriame
pomenovania, rozpoznať ich
v texte, vedieť ich tvoriť.
-ţiak vie vyhľadať v texte,
rozlíšiť a určiť nepriame pomenovanie, metafory a metonymie ; vie vybrať sám
správnu jazykovednú príručku
Zaklopkajme na srdcia
Slová z prejavu mi
ešte znejú v ušiach
9h
Frazeologizmy
Nedajte sa chytiť do žiadnych sietí
OSR
MKV
EV
9
na overenie významu slova
príslovia, porekadlá, prirovnania, pranostiky, iné frazeologizmy, význam
frazeologizmov, práca s Malým frazeologickým slovníkom, priame a nepriame ustálené slovné spojenia, vyuţívanie frazeologizmov v beţnej a umeleckej reči
DV
EV
MkV
OŢZ
- jednoslovné a viacslovné pomenovania , podstata zdruţených pomenovaní ,
zdruţené pomenovania v oblasti dopravy, zdravotníctva...
opakovanie o tvorení slov odvodzovaním a o skracovaní slov,
spôsoby obohacovania slovnej zásoby:
tvorenie nových slov, prenášanie významu slov, spájanie slov do viacslovných pomenovaní, skracovanie, preberanie slov cudzieho pôvodu
- čo je úvaha, výkladový slohový postup, jazykové prostriedky pouţívané
v úvahe, dokončenie textu úvahy
- opakovanie: vyjadrený a nevyjadrený
podmet, slovesný a slovesno-menný
prísudok , dvojčlenná veta – prisudzovací sklad, jednočlenná veta – vetný
základ
Zdruţené pomenovania
S cestovnou taškou
Spôsoby obohacovania slovnej zásoby
Energie
Uvaţujeme nielen o
beţných veciach
Úvaha
Každý je kováčom svojho šťastia
Príprava na písomnú prácu, štylizácia
konceptu.
2. školská písomná práca – úvaha
Oprava a všestranný jazykový rozbor.
15h
MkV
MV
Podmet, prísudok a vetný základ (opakovanie)
Po stopách cestovateľa
Predmet
EV
DV
Poznať pojem frazeologizmus, jeho význam, pracovať
s frazeologickým slovníkom,
vedieť ich vyuţiť v umeleckej
i beţnej reči
Poznať jednoslovné a viacslovné pomenovania, zdruţené pomenovania, vedieť ich
rozpoznať v beţnej reči,
v beţnom ţivote – zdravotníctvo, doprava, veieť uviesť
príklady, vytvoriť správu a
pozvánku
Zopakovať vedomosti o slovnej zásobe, jej spôsoby obohacovania, tvorenie slov,
prenášanie významu slov do
viacslovných pomenovaní,
skracovanie, preberanie slov
cudzieho pôvodu.
Poznať znaky výkladového
slohového postupu, jazykové
prostriedky vyuţívané
v úvahe, dokázať dokončiť
úvahu, vytvoriť vlastnú úvahu
na zvolenú tému.
Preveriť vedomosti získané o
úvahe
Vedieť určovať vetné členy,
podmet, prísudok ( slovesný,
menný), poznať dvojčlennú
vetu, vetný základ
Čudné vety
10
Vedieť určovať predmet vo
vete, poznať jeho vyjadrenie
podstatným menom a zámenom.
- predmet ako vetný člen, jeho determinácia slovesom , otázky na predmet,
vyjadrenie predmetu podstatným menom alebo zámenom
prívlastok ako vetný člen, jeho postavenie pri podstatnom m. ,
zhodný a nezhodný prívlastok, zhoda a
nezhoda s podstatným menom , vzájomná kombinácia zhodných a nezhodných prívlastkov
Zhodný a nezhodný prívlastok
Poznať zhodný a nezhodný
prívlastok, jeho postavenie pri
podstatnom mene
Poznať príslovkové určenie
ako vetný člen, jeho typológiu, jeho vyjadrenie slovným
druhom.
Pre víťazstvo hypermarketov
Príslovkové určenie miesta a času
O mieste, kde vládnu živočíchy a človek je
len pozorovateľom
Príslovkové určenie spôsobu a príčiny
OSR
OŢZ
- príslovkové určenie miesta ako vetný
člen, viacnásobné príslovkové určenie
miesta , písanie čiarky vo viacnásobnom príslovkovom určení miesta, príslovkové určenie času ako vetný člen,
vyjadrenie príslovkového určenia času:
príslovkou, podstatným menom, zámenom, viacerými slovami,
Poznať príslovkové určenie
príčiny a spôsobu, vyjadrenie
píčiny vo vete podstatným
menom s predloţkou pre a za
Príslovkové určenie (opakovanie)
- triedenie príslovkových
určení , blogovanie, čítanie s
porozumením
Zopakovať vedomosti o vetných
členoch
tvorenie prezentácie o niektorej zo
slovenských pamiatok zapísaných do
zoznamu UNESCO – vyuţitie príslovkových určení miesta a času, prezentácia svojho diela pred spoluţiakmi
- príslovkové určenie spôsobu ako vetný člen, jeho postavenie ako slovese,
podstata prístavku, jeho postavenie za
podstatným menom, na ktoré sa vzťahuje, vydeľovanie prístavku vo vete: čiarkami, pauzami a melódiou, vyhľadávanie prístavkov, tvorenie prístavkov
MV
MKV
EV
Prístavok
Nezabudnite sa prihlásiť včas
Poprechádzajme sa po neobyčajných
miestach na Zemi
Opakovanie (základné a vedľajšie vetné
členy, prístavok)
5h
Ovládať podstatu prístavku,
rozpoznať ho vo vete
Max. ţiak vie pi tvorbe jednoduchých dvojčlenných viet
správne pouţívať vedľajšie
11
informačný slohový postup
v prihláške,zostavenie formulára
prihlášky na podujatie podľa osnovy
- podstata prístavku, jeho postavenie
Prihláška
Zostaviť formulár prihlášky
Holý a viacnásobný vetný člen
Grafické znázornenie vetných členov
- výťah – jeho znaky a kompozícia,
- výťah – jeho znaky a kompozícia,
práca s internetom – vyhľadávanie a
spracovanie informácií o knihách, tvorba výťahu v písomnej forme, konspekt
– jeho znaky a kompozícia, spracovanie konspektu aktuálneho učiva obľúbeného predmetu , rozdiel medzi konspektom a konceptom
Výťah
čítanie s porozumením, práca s textom ,
podstata jednoduchej vety (jeden prisudzovací sklad alebo jeden vetný základ)
a jednoduchého súvetia (dva prisudzovacie sklady alebo dva vetné základy),
spájanie dvoch jednoduchých viet do
súvetia,

vetné členy, určiť ich
a zdôvodniť gramatickú
a významovú funkciu. Vie
správne tvoriť záporné vety.
Min. ţiak vie s pomocou
učiteľa v dvojčlenných vetách
určiť významovú funkciu
vedľajších vetných členov
Murova čitáreň
Úspešnú plavbu v
mori informácií!
Jednoduchá veta a jednoduché súvetie
Autobus v oblakoch
6h
DV
ReV
Vedieť spracovať informácie
z textu formou výťahu.
Interpunkcia v jednoduchej vete
a v súvetí.
Opakovanie učiva 8.
ročníka
Slovné druhy, vetné členy, jednoduché
vety a súveti
5h
DV
EV
OSR
Čítať text s porozumením,
rozpoznať jednoduchú vetu a
jednoduché súvetie. Ovládať
základné pravidlá o písaní
čiarky v jednoduchej vete a
v jednoduchom súvetí . Ovládať členenie viet podľa členitosti a zloţenia.
- podstatné mená – zvieracie, zakončené na -r, -l,
prídavné mená – určovanie akostných
a vzťahových prídavných mien, tvorenie privlastňovacích prídavných mien z
vlastných podstatných mien, privlastňovacie prídavné mená v ustálených spojeniach, zámená – krátka a dlhá jota v
osobných privlastňovacích zámenách ,
vetné členy – určovanie vetných členov, jednoduché súvetie – dopĺňanie
spojok, čiarok
Rozprávanie pre poslucháčov a čitateľov
Tri ţelania
Pojmová mapa – námet, pointa, kľúčové slová, kompozícia.
Rozprávanie s pouţitím dialógov
Hodnotenie práce, klasifikácia.
3h
EV
DV
Zopakovať a utvrdiť vedomosti o slovných druhoch,
vetných členoch, jednoduchej
vete a jednoduchom súvetí.
Max. ţiak vie samostatne
aplikovať nadobudnuté vedomosti z morfológie, ortografie a syntaxe
12
Predmet: slovenský jazyk – zloţka literatúra
Ročník: ôsmy
Počet hodín: 2 hodiny týţdenne/ 66 hod. ročne
Ciele
.
A.
APLIKOVANIE
NOVÝCH
POZNATKOV
Pojem poézia, vonkajšia kompozícia
poézie, konštruovanie nových literárnych
poznatkov
–
metonymia
a básnická otázka. Funkcia umeleckých
jazykových prostriedkov v lyrickej
poézii.
Aplikovať pojmy poézia a báseň. Identifikácia poézie ako literárnej formy a
básne ako literárneho ţánru v rámci
jednotlivých literárnych textov. Poézia
ako
súčasť umeleckej literatúry. Pomocou
porovnania viacerých textov charakterizovať základné znaky
poézie. Identifikovať jednotlivé rozdiely medzi prózou ako umelecky neviazanou rečou a poéziou ako umelecky
viazanou rečou. Porovnať ľudovú pieseň ako ţáner ľudovej slovesnosti
s populárnou piesňou. Aplikovať znalosti o vonkajšej kompozícii – nadpis,
verš, strofa,. Aplikovať pojem refrén.
Okruh
0pakovanie učiva
7. ročníka
Téma
Anekdota, epická báseň, populárna
pieseň, dobrodruţná lit., western, robinsonáda, fantasy literatúra, detektívna
lit., dievč. román, poviedka, novela,
film, rozhlasová hra
Ľudová pieseň – Láska, Boţe láska,
Červené jabĺčko
Poloľudová pieseň- Sivé oči, sivé, jako
tá mrákava
Veľpieseň od Šalamúna – Pieseň
piesní
I. UMELECKÁ
LITERATÚRA V
POÉZII
1. Lyrická poézia
1.1 Ľúbostná poézia
1.2 Prírodná poézia
1.3 Modlitba
2. Epická poézia
Ján Kollár – Slávy dcera
Ľudovít Štúr – Rozlúčenie
Janko Kráľ – Moja pieseň
Andrej Sládkovič – Marína
Alexander Puškin – Slávik a ruţa
Sándor Petőfi – Povedal by som
Reiner Maria Rilke – Ľúbostná pieseň
Ján Smrek – Dievča v rozkvete
Milan Rúfus – A napokon láska
Vojtech Mihálik – Starý album
Pavol Országh Hviezdoslav – Pozdrav
Maša Haľamová – Vyznanie
Antoine de Saint-Exupéry – Exupéryho
modlitba
Milan Rúfus – Rozhovor v parku so stráţnym anjelom
Samo Chalupka – Mor ho!
Počet
hodín
2h
Prierezová
téma
OSR
OŢZ
TVP
MDV
MKV
Výstup
Ţiak má prehľad z učiva 7. ročníka, vie
vyjadriť svoj názor na literatúru, vie
reprodukovať, tvoriť, komunikovať,
pracovať s interaktívnymi cvičeniami,
tvoriť prezentácie. Ţiak dokáţe verbalizovať vlastný čitateľský záţitok. Ţiak
vie pri hlasnom čítaní správne artikulovať a dodrţiavať spisovnú výslovnosť.
Ţiak vie vyjadriť vlastný názor na literárny
text,
27h
MKV
OSR
ENV
REV
-vytvoriť a vysvetliť definíciu pojmu
poézia
-vytvoriť a vysvetliť definíciu jednotlivých druhov lyriky
-zaradiť lyrický text k prírodnej, alebo
ľúbostnej lyrike
v texte lyrickej básne určiť metonymiu,
básnickú otázku a iné umelecké prostriedky
-sformulovať hlavnú myšlienku lyrickej
básne
-porovnať lyrickú báseň s textom ľudovej alebo populárnej piesne a určiť ich
spoločné znaky
-vytvoriť a vysvetliť definíciu pojmu
modlitba ako výrazovú formu náboţenskej viery
vysvetliť vonkajšiu kompozíciu modlitby
-pôvod a porovnanie kresťanskej modlitby s iným lyrickým textom
-napísať text formou modlitby, ktorý
má charakter zamyslenia sa nad otáz-
13
Pavol Országh Hviezdoslav - Rastislav
Identifikovať refrén v populárnej piesni,
vysvetliť funkciu refrénu v piesni. Epika ako základný literárny druh, hlavné
znaky epiky, pojem epická báseň.
kami ţivota
vytvoriť a vysvetliť definíciu sylabického verša
–porovnať sylabický verš v autorskej
poézii s veršom ľudovej piesne
-predniesť báseň napísanú sylabickým
veršom
-vyhľadať informácie o najvýznamnejších básnikoch Štúrovej školy
-vysvetliť vzťah štúrovskej poézie k
ľudovej tvorbe s vyuţitím medzipredmetových vzťahov
B. ČÍTANIE A INTERPRETÁCIA
TEXTU
Čítanie textu s porozumením, frázovať
básnický text v zhode s jeho rytmom,
rešpektovať rytmickú usporiadanosť
básnického textu. Kompozičná a štylisticko-lexikálna analýza básne a populárnej piesne, funkcia umeleckých jazykových prostriedkov v piesni. Komparatívna analýza textu - porovnať ľudovú
pieseň s populárnou piesňou z hľadiska
vyuţitia lexiky, umeleckých štýlových
prostriedkov. Vyhľadávanie známych a
menej známych piesňových textov v
rôznych informačných zdrojoch. Verbalizácia čitateľského záţitku.
Populárna pieseň
Ţiak vie zreprodukovať definície pojmov poézia, báseň, populárna pieseň.
Ţiak vie porovnať populárnu pieseň
s ľudovou na základe kritéria stanoveného učiteľom.
A.
VYVODENIE
NOVÝCH
LITERÁRNYCH POZNATKOV
Vyvodenie a definícia pojmu epika ako
základného literárneho druhu
Tri základné typy epiky – veľká, stredná a krátka
Vyvodenie a definícia pojmu román a
jeho jednotlivých druhov: detektívny,
dobrodruţný, , dievčenský, sci-fi, denník
Vyvodenie a definícia pojmu vedeckofantastická literatúra. Jej hlavné znaky,
úloha fikcie, jazykové prostriedky.
II. UMELECKÁ
LITERATÚRA V
PRÓZE
1. Zo života mladých
ľudí
2. Dievčenský román
27h
Antoine de Saint-Exupéry – Malý princ
Margita Figuli – Tri gaštanové kone
Lucy Maud Montgomeryová – Anna zo
Zeleného domu
OŢZ
REV
TVP
OSR
MKV
Ţiak vie vytvoriť a vysvetliť definíciu
pojmu epika
–zaradiť prečítaný text k epickým ţánrom
-vytvoriť a vysvetliť definíciu pojmu
román
-odlíšiť román od ostatných ţánrov
veršovanej a neveršovanej epiky
-kriticky zhodnotiť hlavného hrdinu
(literárnych postáv), jeho konanie a
myslenie z vlastného pohľadu, podloţiť
svoje stanovisko argumentmi
na základe deja, témy, prostredia a
14
Vynechať časť literárnej ukáţky, dotvoriť podľa vlastnej fantázie - rozvíjať
štylizačné schopnosti, slovnú zásobu a
plynulé rozprávanie
Vyvodenie a definícia pojmu literatúra
faktu
Identifikovať základné znaky literatúry
faktu
Určiť poznávanie ako základnú funkciu
literatúry faktu
Vyvodenie a definícia pojmu populárno-vedecká literatúra
Identifikovať v literárnych ukáţkach
znaky populárnosti a vedeckosti na
základe štylistickej a lexikálnej výstavby textu
Vlastnosti populárno-vedeckej literatúry
B. ČÍTANIE A INTERPRETÁCIA
TEXTU
Čítanie textu s porozumením, frázovať
básnický text v zhode s jeho rytmom,
rešpektovať rytmickú usporiadanosť
básnického textu. Kompozičná a štylisticko-lexikálna analýza básne a populárnej piesne, funkcia umeleckých jazykových prostriedkov v piesni. Komparatívna analýza textu - porovnať ľudovú
pieseň s populárnou piesňou z hľadiska
vyuţitia lexiky, umeleckých štýlových
prostriedkov. Vyhľadávanie známych a
menej známych piesňových textov v
rôznych informačných zdrojoch. Verbalizácia čitateľského záţitku.
3. Dobrodružná literatúra
Joe Alex – Čierne koráby
4. Vedecko-fantastická
literatúra
Jules Verne – Cesta na Mesiac
Wiliam Kotzwinkle – E. T. mimozemšťan
Douglas Adams – Stopárov sprievodca
galaxiou
5. Denník
Móric August Beňovský – Osudy a cesty
grófa Mórica Augusta Beňovského
Sue Towsendová – Tajný denník 13 a
polročného Adriana Molla
Louis Rennison – Denníky Georgie Nicolsonovej
6. Vedecko –populárna
literatúra
Matej Bel – Zvolenská stolica
Matúš Kučera – Konštantín a Metod
Vojtech Zamarovský – Slová, slová, slová
Jana Skladaná – Slová z hlbín dávnych
vekov
7. Literatúra faktu
Erik Newth – Všetko sa skladá z atómov
Laco Zrubec – Zomrel dva razy
František Gel – Premoţiteľ neviditeľných
dravcov
zamerania na čitateľa určiť druh románu 
-vysvetliť vonkajšiu kompozíciu románu.
-pri práci s literárnym textom správne
pouţívať literárno-teoretické pojmy
-vytvoriť a vysvetliť definíciu pojmu
literatúra faktu
-identifikovať v texte charakteristické
znaky literatúry faktu
-v literárnej ukáţke rozlíšiť fakty a
umelecké prostriedky
-vysvetliť rozdiel medzi fikciou v literárnom diele a literatúrou faktu
-vytvoriť a vysvetliť definíciu pojmu
populárno-vedecká literatúra
-identifikovať v texte charakteristické
znaky populárno-vedeckej literatúry
Ţiak vie subjektívne zhodnotiť prečítaný text. Ţiak vie s pomocou učiteľa
vytvoriť krátku poviedku s primeranou
zápletkou. 
Ţiak vie zreprodukovať definíciu pojmu
dobrodruţná literatúra. Ţiak vie reprodukovať definíciu pojmu rozprávač.
Ţiak vie s pomocou učiteľa identifikovať zápletku v známom texte. Ţiak vie s
pomocou učiteľa v známom texte vyhľadať niektoré jazykové prostriedky.
Ţiak vie vyhľadať literárne postavy v
texte.
Vie napísať sci-fi príbeh s vyuţitím jarozprávania. Ţiak vie s pomocou učiteľa a po predchádzajúcej príprave nahlas
prečítať prozaický text, ktorého obsah,
štýl a jazyk sú primerané jeho jazykovej
úrovni a skúsenostiam. Ţiak vie stručne
prerozprávať dej známeho textu. Ţiak
vie vytvoriť krátky prozaický text, ktorý
obsahuje niektoré znaky dobrodruţnej
literatúry
15
Ţiak vie s zdramatizovať krátku časť
literárnej ukáţky a po predchádzajúcej
príprave
prečítať zdramatizovanú časť literárneho textu. Ţiak vie sformulovať subjektívne hodnotenia prečítaného textu,
pričom dodrţiava pravidlá spoločenskej
komunikácie. Vie vyhľadať potrebné
informácie.
- vie subjektívne zhodnotiť literárny
text
E. Bryll, K. Gärtnerová: Na skle maľované - sledovanie DVD
Pôvodný slovenský muzikál: Cyrano
z predmestia – znaky muzikálu
Film – ţáner dramatického umenia.
Ukáţky z filmu Záhrada
Základné charakteristické znaky drámy
- neprítomný rozprávač, dialógy a monológy, scenár, herci, kostými jazykové
prostriedky, mimojazykové prvky pri
prezentácii dramatického textu
Komparatívna analýza – porovnať divadelnú hru s filmovým, televíznym a
rozhlasovým spracovaním 
III. DRAMATICKÉ
UMENIE
Muzikál
Film, televízia, video
Televízia – televízna relácia, náučné
filmy
Novodobé dejiny, literárne smery
a ich predstavitelia – doplnenie vedomostí
Záverečné opakovanie – literárne
druhy, ţánre, predstavitelia
Prezentácia projektov
Záverečné opakovanie, zhodnotenie
práce ţiakov
10h
MKV
OSR
ENV
REV
OŢZ
TVP
Ţiak vie vytvoriť a vysvetliť definíciu
pojmu dráma
-pri čítaní textu jednotlivých postáv
vyjadriť moduláciou hlasu obsah textu
-uplatniť mimojazykové prvky (gestikulácia, mimika) pri prezentácií dramatického textu
-spracovať zaujímavú príhodu zo ţivota
triedneho kolektívu ako scenár a zinscenovať divadelnú hru
-transformácia prozaického textu na
dramatický
Ţiak má prehľad z učiva 8. ročníka,
ovláda vzdelávacie štandardy 8. ročníka
z literatúry, vie vyjadriť svoj názor na
literatúru, vie reprodukovať, tvoriť,
komunikovať, pracovaťs interaktívnymi
cvičeniami, tvoriť prezentácie. Ovláda
základné zásady čítania s porozumením,
ovláda obsahový a výkonový štandard
8. ročníka, dosahuje minimálnu – maximálnu úroveň výkonu. Podľa dosiahnutej úrovne je hodnotený známkou na
konci školského roka.
16
Download

Učebné osnovy