ŠkVP ZŠ s MŠ Podolie
Učebné osnovy SLOVENSKÝ JAZYK a LITERATÚRA ISCED2
Učebné osnovy – SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA
Názov predmetu
Vzdelávacia oblasť
Stupeň vzdelania
Dátum poslednej zmeny
UO vypracovali
Ročník
Časový rozsah výučby / týž.
Časový rozsah výučby / roč.
Slovenský jazyk a literatúra
Jazyk a komunikácia
ISCED 2
2. 9. 2014
PaedDr. Ľubomír Kiko
Mgr. Bohumil Čechvala
Časová dotácia
piaty
šiesty
siedmy
5
5
5
165
165
165
ôsmy
5
165
deviaty
5
165
Charakteristika predmetu
V jazykovej časti oblasti Jazyk a komunikácia sú určujúcimi ciele rozvíjania komunikačných schopností žiakov, ktoré síce boli deklarované aj
v minulosti, ale ich uskutočňovanie bolo vytláčané tendenciou obsiahnuť pomerne veľkú sumu jazykových pojmov na vysokej úrovni abstrakcie.
Zdôrazňujeme preto chápanie jazyka ako nástroja myslenia a komunikácie medzi ľuďmi, čo by sa vo vyučovaní jazyka malo
premietnuť do zámerného preferovania rozvoja komunikačných kompetencií, ktoré budú istým teoretickým i praktickým východiskom
ich ďalšieho rozvíjania v ostatných vyučovacích predmetoch s ohľadom na ich špecifické potreby. V slovenskom jazyku sa výrazne
posilnil komunikatívno-zážitkový model vyučovania jazyka a naopak oslabila sa tendencia obsiahnuť „školskú podobu“ uvednej disciplíny –
lingvistiky. Obsah sa zredukoval v prospech aktivít žiakov, ktorí majú v čo najväčšom rozsahu interpretačno - hodnotiacim spôsobom pracovať s
jazykovými komunikátmi. Najväčší akcent sa pritom kladie na vlastnú tvorbu jazykových prejavov, prácu s informáciami, čitateľskú
gramotnosť, schopnosť argumentovať a pod. Primárnym v literárnej výchove sa stáva rozvoj schopností žiaka poznávať svet a zmocňovať sa
ho esteticko-umeleckými prostriedkami a úsilie odstrániť z vedomia žiaka presvedčenie o jedinečnosti a nenahraditeľnosti kognitívneho prístupu
k svetu a smerovanie k pochopeniu špecifík, ktoré v poznávacom procese predstavuje estetické osvojovanie reality. Obsahové osnovanie
predmetu smeruje k rozvíjaniu čitateľských kompetencií, resp. súboru vedomostí, zručností, hodnôt a postojov zameraných na príjem (recepciu)
umeleckého textu (čítanie, deklamácia, počúvanie), jeho analýzu, interpretáciu a hodnotenie. Najdôležitejším prvkom v tejto koncepcii literárnej
výchovy je sústredenie dôrazu na čítanie ako všestranné osvojovanie umeleckého textu. Cieľom sa stáva rozvoj čitateľských schopností, ktoré
ďaleko presahujú aspekt technického zvládnutia čítaného textu a smerujú k prijatiu jeho obsahu.
1
ŠkVP ZŠ s MŠ Podolie
Učebné osnovy SLOVENSKÝ JAZYK a LITERATÚRA ISCED2
Dobré zvládnutie jazykového učiva a najmä komunikatívnych kompetencií vytvára predpoklad na rozvinutie schopnosti úspešne sa uplatniť na
trhu práce a v súkromnom živote. Jazyk sa chápe ako znak národnej a individuálnej identity, ako prostriedok komunikácie a profesionálnej
realizácie a prostriedok na vyjadrenie citov a pocitov.
Vzdelávanie v danej vzdelávacej oblasti smeruje k utváraniu a rozvíjaniu kľúčových kompetencií tým, že vedie k:
– podpore sebadôvery každého žiaka,
– osvojeniu si vedomostí a nadobudnutých kompetencií, ktoré im umožnia vzdelávať sa po celý ich život a zaujať aktívne miesto v sociokultúrnom prostredí,
– príprave všetkých žiakov tak, aby sa stali zodpovednými občanmi, schopnými podieľať sa na rozvoji demokratickej spoločnosti, pluralizme a
kultúrnej otvorenosti,
– zaručeniu rovnakých šancí sociálnej emancipácie pre všetkých žiakov,
– pochopeniu vzdelávania v príslušnom jazyku, v ktorom sa odráža historický a kultúrny vývoj národa a zároveň ako významný zjednocujúci
činiteľ národného spoločenstva a ako dôležitý prostriedok celoživotného vzdelávania,
– vnímaniu a postupnému osvojovaniu si jazyka ako bohatého mnohotvárneho prostriedku, k získavaniu a odovzdávaniu informácií,
k vyjadrovaniu vlastných postojov a názorov,
– zvládnutiu základných pravidiel medziľudskej komunikácie daného kultúrneho prostredia a nadobudnutiu pozitívneho vzťahu k jazyku
v rámci interkultúrnej komunikácie,
– nadobudnutiu vzťahov k slovesným umeleckým dielam, k vlastným čitateľským zážitkom, k rozvíjaniu svojho pozitívneho vzťahu
k literatúre a k ďalším druhom umenia vychádzajúcich z umeleckých textov a rozvíjaniu svojich emocionálnych a estetických cítení
a vnímaní,
– pestovaniu vedomia jazykovej príslušnosti k istému etniku, pocitu jazykovej príbuznosti a spolupatričnosti s inými etnikami prostredníctvom
ovládania normy spisovného jazyka,
– viesť žiakov k zvyšovaniu jazykovej kultúry, ich verbálnych ústnych i písomných jazykových prejavov.
Literatúra
Umelecká literatúra je jedným z viacerých spôsobov zobrazovania sveta i jedným z viacerých typov ľudskej tvorivosti.
Literatúra umožňuje transformovať literárne dielo do iných spôsobov umeleckého zobrazovania – do filmu, televíznej či rozhlasovej inscenácie,
divadelnej hry, muzikálu, videopríbehu... Takto koncipovaná literatúra vedie k poznaniu prepojenosti a dopĺňaniu sa jednotlivých umeleckých
druhov, umožňuje porovnávať, vedie k úsiliu spoznať jednotlivé varianty toho istého a stimuluje záujem o kultúru.
Súčasne umožňuje spoznať aj proces vzniku literárneho diela, zoznamovať žiaka s tým, že básne, rozprávky, divadelné hry, novely, romány
písali a píšu spisovatelia, že rozprávky dávno vymýšľali ľudia, ktorých nepoznáme a že ich pre nás sprístupnili zberatelia...
2
ŠkVP ZŠ s MŠ Podolie
Učebné osnovy SLOVENSKÝ JAZYK a LITERATÚRA ISCED2
Literárna výchova je humanitný predmet, ktorého poslaním je vytvoriť u žiaka pozitívny vzťah k literatúre a ku knihám. Vychádza predovšetkým
zo zážitku a vlastnej práce žiaka s textom na hodine.
Ciele vyučovacieho predmetu
Slovenský jazyk
Edukačné ciele predmetu slovenský jazyk a literatúra, časť: slovenský jazyk
Poznávacia
(kognitívna)
kompetencia
Spôsobilosť používať
kognitívne operácie.
Komunikačná
kompetencia
Spôsobilosť
tvoriť,
prijať a spracovať
informácie.
Spôsobilosť učiť sa sám Zručnosť vyhľadávať a
aj v skupine.
odosielať informácie.
Spôsobilosť kritického Spôsobilosť
myslenia.
formulovať svoj názor
a argumentovať.
Spôsobilosť formulovať Schopnosť verbálne a
a riešiť problémy.
neverbálne
vyjadriť
vôľu a city.
Schopnosť
tvorivého
myslenia a spôsobilosť
uplatniť jeho výsledky.
Interpersonálna
(sociálna) kompetencia
Intrapersonálna
(osobnostná)
kompetencia
Spôsobilosť akceptovať Vytvárať
a
skupinové hodnoty.
reflektovať
vlastnú
identitu.
Schopnosť
tolerovať Vytvárať
vlastný
odlišnosti jednotlivcov i hodnotový systém.
skupín.
Spôsobilosť kooperácie. Schopnosť
sebaregulácie
a
ochrany
vlastného
života.
Schopnosť empatie.
Edukačné ciele časť literatúra

Rozvíjať inteligenciu, myslenie žiaka, učiť ho riešiť problém, vytvárať potrebu učiť sa.
3
ŠkVP ZŠ s MŠ Podolie















Učebné osnovy SLOVENSKÝ JAZYK a LITERATÚRA ISCED2
Prijímať hovorenú alebo písanú informáciu, rozumieť jej a využívať ju.
S porozumením čítať veku primeranú literatúru, interpretovať posolstvo textu, vyjadriť svoje pocity z prečítaného.
Začať pracovať s odbornými príručkami, slovníkovou literatúrou, pod vedením učiteľa používať na získavanie informácií internet,
knižnicu a iné zdroje.
Rozvíjať poznávacie schopnosti (pozornosť, pamäť, myslenie, predstavivosť, fantáziu).
Tvoriť veku primerané texty a prejavy s uplatnením jednotlivých fáz písania textu.
Prostredníctvom čítania, sledovania filmov, médií a umenia rozvíjať emocionalitu žiaka
Textami, motivačnými článkami, motivačným vstupom učiteľa vytvárať priestor a možnosti prejavovať emocionalitu žiaka.
Pestovať a trénovať všímavosť, aktívnu pozornosť, vypestovať presvedčenie o hodnote človeka a jeho diele.
Rozvíjať schopnosť žiakov učiť sa, byť tvorivý, spoluvytvárať sebavedomie a schopnosť
ohodnotiť svoj výkon.
Formovať osobnosť žiaka, pomôcť rodine vytvárať hodnotový systém dieťaťa. Viesť žiaka k tolerancii a oceňovaniu mieru a pokoja.
Cvičiť efektívnu komunikáciu s ľuďmi, naučiť žiaka rozlíšiť neformálnu a formálnu komunikáciu.
Zverejňovať práce žiaka podľa možností školy, regiónu.
Učivom slovenského jazyka a literatúry pomáhať prekonávať bariéry medzi ľuďmi iných národov a národností.
Pestovať európsku dimenziu aj výberom textov, aktivít, účasťou na projektoch.
Pochopiť, precítiť a postojovo vyhodnotiť prínos krásnej, populárno-náučnej a encyklopedickej literatúry na formovanie mladého
človeka.
Výchovné a vzdelávacie stratégie, metódy a formy práce
Vo vyučovacom predmete Slovenský jazyk a literatúra využívame pre utváranie a rozvíjanie kľúčových kompetencií stratégie, ktoré
žiakom umožnia:
- rozvíjať schopnosť plynule a spisovne komunikovať
- vedieť použiť informácie na rozvoj svojich zručností
- vytvárať jazykové prejavy, vyjadriť a presadiť svoje názory
Vyučovanie slovenského jazyka v základnej škole z psycholingvistického hľadiska stavia na tvorivosti a detskej hre, na tvorení vlastného
textu (hra s jazykom).
Zo sociolingvistického hľadiska sa vyučovanie slovenského jazyka orientuje na najčastejšie a veku primerané komunikačné situácie, ktoré
sú ilustrované napr. na príkladoch textov v učebniciach, na videozáznamoch, precvičované formou dramatizácie textov či simulovania rozličných
situácií.
4
ŠkVP ZŠ s MŠ Podolie
Učebné osnovy SLOVENSKÝ JAZYK a LITERATÚRA ISCED2
Zo systémového hľadiska sa jednotlivé jazykové javy nepreberajú izolovane, ale vždy v súvislosti s inými jazykovými javmi, pričom sa
berie do úvahy hierarchia jednotiek jazykového systému a jeho jednotlivých rovín. Rozlišuje sa centrum a periféria jazykových javov. Skúma sa
forma aj obsah jazykových jednotiek, gramatických kategórií, popri synchrónii sa v odôvodnených prípadoch upozorňuje aj na diachróniu
jazykových javov. Dôraz sa pritom kladie na tie jazykové roviny, ktoré majú vyústenie v texte, t. j. na lexikálnu a syntaktickú rovinu. Posilňuje
sa vyučovanie rečových prejavov, od reprodukcie textov sa postupne prechádza k tvorbe vlastných textov. Precvičuje sa ústna podoba rôzne
uplatňovaná v jednotlivých štýloch či žánroch.
V oblasti štylistického uplatnenia jazykových prostriedkov sa prechádza na spojenie jazykovej a slohovej zložky vyučovania slovenského
jazyka do jedného celku. Od holého osvojovania si vedomostí o jazykových javoch sa tak prechádza k nácviku uplatnenia preberaného
jazykového javu v praktickej komunikácii. Žiaci získavajú základné poznatky o súčinnosti slohových postupov a slohových útvarov. Pozornosť
sa zameriava aj na štýly.
V oblasti jazykovej kultúry sa postupne prechádza od osvojovania si zvukovej a pravopisnej normy k základom lexikálnej,
morfologickej a syntaktickej normy a poznatkov z dejín jazyka a jazykovedy. Vyučovací proces vyúsťuje do získavania poznatkov o
primeranom štylistickom využívaní jednotlivých jazykových prostriedkov.
Dôležitou zásadou vyučovania slovenského jazyka je, že sa nemá vyučovať metatext, ale text
patriaci k rozličným štýlom, s
uplatnením rozličných slohových postupov a jazykových
mimojazykových prostriedkov (čiže učivo má byť viazané na isté komunikačné
situácie).
Pri práci s textom sa žiaci k poznatkom o jednotlivých jazykových javoch a o jazykovom systéme ako celku dopracúvajú metódou
postupných krokov. Učiteľ ich vedie tak, aby sami vyčlenili z textu skúmaný jav, odhalili jeho podstatné znaky, našli súvislosti s inými
jazykovými javmi, zaradili jazykový jav do jazykového systému. Ďalším krokom je tvorenie vlastného textu s analyzovaným javom, čím sa žiaci
učia prakticky komunikovať a používať preberané jazykové javy. Až potom nasledujú cvičenia na zmechanizovanie hľadania a používania
preberaného javu v texte, na určovanie jeho základných charakteristík. Záver tvorí zhrňujúce poučenie o preberanom jave, o jeho začlenení do
širšej skupiny jazykových javov formou prehľadných tabuliek, grafov ap.. Pri poučkách (definíciách, charakteristikách) nejde o doslovné
memorovanie, ale o pochopenie podstaty, vysvetlenie a aplikáciu. Pri osvojovaní si jednotlivých jazykových javov v ich bohatosti a vnútornej
diferencovanosti sa uplatňuje induktívna metóda, jednotlivé varianty sa učia vždy na pozadí invariantu. Precvičovanie jazykovo-štylistických
osobitostí sa odporúča uskutočňovať v rozsahu žánrového vymedzenia v literatúre v danom ročníku.
Vyučovanie slovenského jazyka je založené na komunikatívno-poznávacom princípe, ktorý spočíva vo vyhľadávaní jednotlivých
jazykových javov v rôznych typoch textov, v následnom usúvzťažnení, triedení a systematizovaní analyzovaných javov, ktoré vedie k istému
zovšeobecnenému poznatku o danom jave. Poučenie o preberanom jave a jeho začlenení do širšej skupiny javov sa môže robiť formou
prehľadných tabuliek, grafov ap.. Pri poučkách (definíciách, charakteristikách) nejde o doslovné memorovanie, ale o chápanie podstaty,
vysvetlenie a aplikáciu. Dôležité je precvičovanie poznaného jazykového javu, ktoré vyúsťuje do jazykovej praxe, čiže žiaci sa učia využívať
poznaný a precvičený jazykový jav pri tvorení prvých vlastných textov.
5
ŠkVP ZŠ s MŠ Podolie
Učebné osnovy SLOVENSKÝ JAZYK a LITERATÚRA ISCED2
Vo vyučovaní sa uplatňuje princíp špirálovitosti a postupnosti, to znamená, že o preberaných jazykových javoch sa postupne pridávajú
ďalšie poznatky, ktoré sa rozširujú do hĺbky.
Učiteľ využíva rozličné vyučovacie metódy (napr. heuristickú, analyticko-syntetickú atď.) a rozmanité formy práce. Ich výber a použitie
závisí od konkrétnych podmienok pri rešpektovaní zásady primeranosti veku.
Významné miesto má samostatná práca žiakov s dôrazom na diferencovanosť úloh a individuálny prístup učiteľa k žiakom. Ďalej je to
práca v dvojiciach či skupinách, ktorá má byť účelná a má sa využívať funkčne. Je potrebné rozvíjať invenciu žiakov a využívať ich hravosť
prostredníctvom didaktických hier.
Dôsledne sa uplatňuje zásada názornosti, pričom sa okrem textu v učebnici či v pracovnom zošite, živého príkladu učiteľa, názorných
pomôcok a jazykových príručiek využívajú akusticko-auditívne pomôcky a opticko-akustický kanál (televízia, video). Učiteľ využíva rozličné
typy úloh a cvičení, motivuje žiakov v práci.
Rozsah a obsah domácich úloh má byť účelný pri rešpektovaní zásady primeranosti veku, aby žiak nepísal domácu úlohu dlhšie ako 20
minút. Obsahovo by mali byť zamerané:
- v jazykovej zložke na tie javy, ktoré sú náročné na vnímanie a je potrebné domáce precvičenie,
- v slohu buď na prípravu jazykového materiálu a nečistopisu (konceptu), alebo na upravenie konceptu na čistopis.
Pri písaní diktátov sa dodržiavajú didaktické zásady diktovania. Dôležitá je ústna analýza nedostatkov v diktáte. Je v právomoci učiteľa
rozhodnúť, koľko nácvičných diktátov bude predchádzať kontrolnému diktátu (aj aký typ nácvičného diktátu to bude a akou formou sa bude
realizovať).
Javy v slohovej výchove sa preberajú v súlade s jazykovými javmi a s využitím žánrovo-tematického osnovania v literatúre s dôrazom na
rozvoj komunikačných zručností žiakov. Výber tém sa ponecháva na učiteľa, ktorý má možnosť učivo aktualizovať a prispôsobovať podľa
vlastného uváženia.
Klasifikované slohové písomné práce píšeme len v škole a predchádza im písomná príprava a práca s konceptom (odporúča sa používanie
korektorských značiek, ktoré umožňujú efektívne využívať pracovný čas). Rovnako dôležitá je analýza nedostatkov v písomnej práci, ktorá sa
spravidla robí aj pri neklasifikovaných písomných prácach. Pri ústnych jazykových prejavoch učiteľ upozorňuje na správnu výslovnosť, na
správne slová/tvary slov, slovesné väzby, na štylistickú primeranosť výberu jazykových, parajazykových a extrajazykových prostriedkov.
Dôležitou súčasťou vyučovacieho procesu je hodnotenie a klasifikácia vedomostí a zručností žiakov. Klasifikácia má byť objektívna podľa
platných pokynov a zásad, ktoré sú odsúhlasené v PK spoločensko-vedné predmety a v systéme hodnotenia ZŠ s MŠ Podolie.
Na 2. stupni základnej školy sa hodnotí ovládanie ortoepickej, ortografickej, pravopisnej, lexikálnej, morfologickej a čiastočne aj
syntaktickej normy, ďalej úroveň poznatkov z jednotlivých jazykových rovín a pohotovosť pri práci s jazykovými príručkami, praktické
využívanie získaných poznatkov o jazyku pri tvorbe vlastných textov a celková jazyková úroveň a kultivovanosť jazykového prejavu žiaka v
jeho písomnej i ústnej podobe.
U žiakov s poruchami písania (dysgrafia), čítania (dyslexia), výslovnosti (dyslália) a s telesným postihnutím sa dodržiava špecifický prístup
pri zadávaní domácich úloh, pri písaní diktátov a slohových prác, pri hodnotení a klasifikácii. Slovenský jazyk je úzko spätý s literatúrou,
6
ŠkVP ZŠ s MŠ Podolie
Učebné osnovy SLOVENSKÝ JAZYK a LITERATÚRA ISCED2
pretože využíva aj texty používané ako ukážky na hodinách literatúry, kde je vyjadrený vzťah autora k jazyku. A naopak, pri vyučovaní literatúry
sa pri analýze literárneho diela môžu aplikovať poznatky z náuky o jazyku a štylistiky. Vyučovanie slovenského jazyka je úzko späté
s ostatnými vyučovacími predmetmi, ktoré spolupôsobia pri vytváraní správnych jazykových návykov, napr. hudobná výchova, výtvarná
výchova, etická výchova, občianska výchova, ako aj ostatné spoločenskovedné predmety.
Vyučovanie slovenského jazyka najmä z hľadiska výberu textov je potrebné koordinovať s dejepisom, zemepisom a prírodopisom, či
matematikou, fyzikou a chémiou.
Správne jazykové návyky zasa uľahčujú prácu na iných vyučovacích predmetoch, skvalitňujú výchovno-vzdelávací proces ako celok.
Celkovo vyučovanie slovenského jazyka vedie k odhaľovaniu základných funkcií jazyka funkcie komunikatívnej, kognitívnej,
reprezentatívnej a estetickej.
Metódy a formy práce
Na vyučovacích hodinách sa budú uplatňovať metódy a formy práce, ktoré rozvíjajú komunikatívnosť žiaka, podnecujú ho k samostatnosti
a tvorivosti, k spisovnému vyjadrovaniu sa, tvorbe vlastných jazykových prejavov:
Metódy
 motivačné metódy (motivačné rozprávanie, motivačný rozhovor, motivačný problém, motivačná demonštrácia)
 aktivizujúce metódy (situačná metóda, kooperatívne vyučovanie)
 expozičné metódy (rozprávanie, vysvetľovanie, rozhovor, demonštračná metóda, inštruktáž)
 problémové metódy (projektová metóda, brainstorming)
 fixačné metódy (metódy opakovania a precvičovania pomocou úloh na pracovných listoch)
 diagnostické metódy (pozorovanie)
Postupy
 analýza (od celku k častiam)
 analógia ( porovnávanie zhodností diela)
 syntéza (od časti k celku, pochopenie vzťahov a súvislostí)
 indukcia (od jednotlivých faktov k všeobecným pojmom, k pravidlám, k definíciám)
 dedukcia (od zákonov, poučiek, pravidiel, definícií, pojmov k ich aplikácii na konkrétne príklady)
 genetický (vývinový) postup (rozvíjanie vedomostí postupnosťou)
 porovnávanie, t.j. synkritický postup (zisťovanie zhody alebo rozdielu dvoch a viacerých predmetov a javov podľa určitých znakov)
7
ŠkVP ZŠ s MŠ Podolie
Učebné osnovy SLOVENSKÝ JAZYK a LITERATÚRA ISCED2
Formy práce
 samostatná práca, práca vo dvojiciach, skupinová práca, práca so slovníkmi,
 práca s interaktívnou tabuľou,
 práca s počítačom (internet),
 diskusia, rozhovor,
 heuristické metódy, vyvodzovanie, objasňovanie
 nácvik modelových situácií, analýza a syntéza,
 aktívne pozorovanie.
Prierezové témy
Multikultúrna výchova:
Ľudové rozprávky – naše, arabské ...
Úvaha, román, novela, dramatické umenie v literatúre, postoje žiakov pri vojnovej lyrike a epike, rozprávanie o súčasnosti – spolužitie
národov a národností aj u nás
Osobnostný a sociálny rozvoj:
Rozprávky a povesti – múdrosť, ktorú vyjadrujú
Hodnotenie idey a témy literárnych diel, postoje a hodnoty z ich obsahu
Mediálna výchova:
Rozprávky a povesti – z televízie, rádia, CD a DVD
Realizácia divadelnej hry, spracovanie epiky a lyriky, pásmo poézie, príprava programu
Enviromentálna výchova:
Obsah prečítaných textov – život vnímať ako najvyššiu hodnotu
Hodnotenie hlavných postáv, výkladové slohové prejavy, lyricko-epické diela moderny
Človek 21. storočia, slohové útvary opisu
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti:
Rozprávky a povesti – umelecký prednes úryvku
8
ŠkVP ZŠ s MŠ Podolie
Učebné osnovy SLOVENSKÝ JAZYK a LITERATÚRA ISCED2
Zapojenie do mikroprojektu Podolie – Strání, riešenie čiastkových úloh, prezentáce žiakov aj pred kamerou, skupinové aj individuálne
práce žiakov najmä 7. – 9. roč. v mikroprojekte
Finančná gramotnosť
NŠFG definuje finančnú gramotnosť ako „schopnosť využívať poznatky, zručnosti a skúsenosti na efektívne riadenie vlastných finančných zdrojov s
cieľom zaistiť celoživotné finančné zabezpečenie seba a svojej domácnosti.“ K finančnému vzdelávaniu žiakov napomôže aj predmet slovenský jazyk
a literatúra na 2. stupni, kde finančnú gramotnosť zakomponujeme do predmetu v zmysle metodiky k finančnej gramotnosti do týchto tém:
-
diskusia – argument, diskusný príspevok (8. roč.)
e-mail (5. roč.)
plagát, inzerát, reklama (5. roč.)
polemika (8. roč.)
úradný list – objednávka, reklamácia, sťažnosť, žiadosť (9. roč.)
poštový peňažný poukaz (9. roč.)
Učebné zdroje (všeobecne v 5. – 9. ročníku ZŠ)
-
učebnice slovenského jazyka a literatúry,
slovníky,
encyklopédie
jazykové príručky,
zvukové nosiče CD,
multimediálne nosiče DVD,
internet,
školská knižnica.
9
ŠkVP ZŠ s MŠ Podolie
Učebné osnovy SLOVENSKÝ JAZYK a LITERATÚRA ISCED2
Učebné zdroje pre jednotlivé ročníky
5. ročník
Slovenský jazyk pre 5. ročník ZŠ, SPN 2009. Autori: J. Krajčovičová, J. Kesselová, M. Sedláková, Z. Hirschnerová. Schválilo MŠ SR 16. 9.
2009
Literárna výchova pre 5. ročník ZŠ, EDUCO 2010. Autori: Jarmila Krajčovičová, Jela Krajčovičová. Schválilo MŠ SR 4.2. 2010.
6.ročnik
Slovenský jazyk pre 6.roč. ZŠ Autorky:PaedDr.Jarmila Krajčovičová, mim.prof.doc. PaedDr. Jana Kesselová, PhD. Schválilo MŠ SR
rozhodnutím č. CD-2009-38153/44141-5:919 zo dňa 26.novembra 2009
Literárna výchova pre 6.roč. ZŠ Autorka: Mgr. Daniela Petríková. Schválilo MŠ SR pod č.2010-18901/48722:4-919 zo dňa 10. decembra 2010,
vydalo EDUCO 2012.
7.ročník
Slovenský jazyk pre 7.roč. ZŠ Autorky PaedDr. Jarmila Krajčovičová, doc. PaedDr. Jana Kesselová, CSc. Schválilo MŠ SR pod č. 201010212/27442:4-919 zo dňa 28. júla 2010
Literárna výchova pre 7. roč. ZŠ a 2. roč. gymnázií s osemročným štúdiom, Autorka: Mgr. Daniela Petríková. Schválilo MŠ SR pod č.20116095/18655:4-919 zo dňa 19. mája 2011
8.ročník
Slovenský jazyk pre 8.roč. ZŠ a pre 3. roč gymnázia s osemročným štúdiom Autorky: PaedDr. Jarmila Krajčovičová, doc. PaedDr. Jana
Kesseková, CSc. Schválilo MŠ SR pod č. 2011-6554/20301:4-919 zo dňa 1. júna 2011
Literárna výchova pre 8.roč. ZŠ a 3.roč. gymnázií s osemročným štúdiom, Autor: Mgr. Daniela Petríková. Schválilo MŠ SR pod č.2O1110862/29286:4-919 zo dňa 3. augusta 2011
9. ročník
KRAJČOVIČOVÁ, J. – KESSELOVÁ, J.: Slovenský jazyk pre 9.ročník základnej školy a 4.ročník gymnázia s osemročným štúdiom. 1.vyd.
Bratislava: SPN, 2011, 125 s. ISBN 978-80-10-02106-2
PETRÍKOVÁ, D.: Literárna výchova pre 9.ročník základnej školy a 4.ročník gymnázia s osemročným štúdiom. 1.vyd. Harmanec: VKÚ, 2011,
112 s. ISBN 978-80-8042-626-2
10
ŠkVP ZŠ s MŠ Podolie
Učebné osnovy SLOVENSKÝ JAZYK a LITERATÚRA ISCED2
Hodnotenie žiaka
Harmonogram písomných prác:
 farebne označená časť je povinná z UO slovenského jazyka
Ročník
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
1.štvrťročná pís.práca
2. štvrťročná pís.práca
November
G-L Opakovanie učiva
1. štvrťroka
Január
G+L Opakovanie učiva
2. štvrťroka
November
G-L Opakovanie učiva
1. štvrťroka
Január
G+L Opakovanie učiva
2. štvrťroka
November
G-L Opakovanie učiva
1. štvrťroka
Január
G+L Opakovanie učiva
2. štvrťroka
November
G-L Opakovanie učiva
1. štvrťroka
Január
G+L Opakovanie učiva
2. štvrťroka
November
1.písomná práca
zo slohu
Máj
Rozprávanie príbehu
s prvkami opisu
2.písomná práca
zo slohu
Február
Opis
Máj
Rozprávanie príbehu
s použitím priamej reči
November
Umelecký opis
Marec
Dynamický opis
December
Slávnostný prejav
Február
Úvaha
November
Apríl
3. štvrťročná pís.práca
4. štvrťročná pís.práca
Apríl
G-L Opakovanie učiva
3. štvrťroka
Jún
G+L Opakovanie učiva
4. štvrťroka
Apríl
G-L Opakovanie učiva
3. štvrťroka
Jún
G+L Opakovanie učiva
4. štvrťroka
Apríl
G-L Opakovanie učiva
3. štvrťroka
Jún
G+L Opakovanie učiva
4. štvrťroka
Apríl
G-L Opakovanie učiva
3. štvrťroka
Jún
G+L Opakovanie učiva
4. štvrťroka
Apríl
11
ŠkVP ZŠ s MŠ Podolie
Učebné osnovy SLOVENSKÝ JAZYK a LITERATÚRA ISCED2
G-L Opakovanie učiva
1. štvrťroka
Január
G+L Opakovanie učiva
2. štvrťroka
Výklad - úvaha
Životopis
G-L Opakovanie učiva
3. štvrťroka
Jún
G+L Opakovanie učiva
4. štvrťroka
Počet kontrolných diktátov (všetky sú povinné podľa ŠVP):
Ročník:
1.diktát:
Termín/zameranie
September
V.
Zhrnutie učiva 1.st.
September
VI.
Opakovanie 5. roč.
VII.
VIII.
IX.
November
Cudzie slová
September
Opakovanie 7.roč.
Október
Podst. mená cudzieho
pôvodu
2.diktát:
3.diktát:
4.diktát
Február
Podstatné mená
Január
Zvieracie a privlast.
príd.mená
November - december
Pomnožné podst. mená
Október - november
Pods.mená muž.r.
neživotné na r, l
December
Neživotné podst. mená
Marec
Prídavné mená
Február - marec
Slovesné spôsoby
Jún
Slovesá
Jún
Príslovky
Január
Číslovky (nás.)
Apríl
Jednoduché
súvetie, interpunkcia
Marec
Interpunkcia v jedn. vete
Jún
Opakovanie učiva
Jún
Výstupný diktát, zhrnutie
učiva
Jún
Zhrnutie učiva
Iné formy hodnotenia na hodinách slovenského jazyka :





Individuálne odpovede žiakov pred tabuľou – preverovanie nového učiva a dom. úlohy, jazykové rozbory učiva, úlohy na overovanie
vedomostí.
Hodnotenie samostatnej práce žiakov – na otázky z učebnice alebo problémové úlohy.
Kontrolné práce pri opakovaní tematického celku z literatúry agramatiky.
Hodnotenie skupinovej práce alebo projektu.
Osobitné hodnotenie žiakov podľa IVP.
12
ŠkVP ZŠ s MŠ Podolie

Učebné osnovy SLOVENSKÝ JAZYK a LITERATÚRA ISCED2
Hodnotenie predpísaných slohových prác – 2 známky - sloh, obsah, štylizácia / pravopis a úprava
Percentuálne hodnotenie:
Známka
Písomné práce
1
2
3
4
5
100 – 92%
91 – 75%
74 – 55%
54 – 30 %
29% a menej
Hodnotenie
kontrolných diktátov
1chyba
2 – 3 chyby
4 – 6 chýb
7 – 10 chýb
11 a viac chýb
Percentuálne hodnotenie platí v PK pri hodnotení písomných úloh. Štvrťročné písomné práce píšeme z plánovaného prebratého učiva SJL.
13
ŠkVP ZŠ s MŠ Podolie
Učebné osnovy SLOVENSKÝ JAZYK a LITERATÚRA ISCED2
Obsahový a výkonový štandard
SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 5. ročník / Gramatika
Tematický okruh
Téma
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Aktivizácia vedomostí
z I. stupňa ZŠ
Opakovanie – hláskoslovie
Rozdelenie hlások
Rozdelenie hlások
Opakovanie ortografia
Vybrané slová,
interpunkčné znamienka
SD, ohýbanie
Vybrané slová, interpunkčné znamienka
SD, ohýbanie
Opakovanie morfológia
I. Zhovárame sa a
diskutujeme
Počty hodín
Prierezové témy
5h
OSR
OZO
ENV
Vstupný test, jeho
Interview - cielený
analýza, vstupný diktát č.1 rozhovor, zatvorené a
otvorené otázky, typy
interview
16 h
Komunikácia – interview
Vety podľa obsahu
( zámeru hovoriaceho) typy viet
Oznamovacia, opytovacia,
rozkazovacia , želacia veta
Želacie vety, zvolanie
Melódia viet, slovosled
Melódia vety (oznamovacia,
opytovacia, rozkazovacia,
Spoznávajme spoluhlásky – zvolacia, želacia),
Spodobovanie na konci
slovosled, melódia v
slova pred prestávkou
opytovacej otázke.
Spodobovanie spoluhlások
Rozdelenie hlások podľa
vnútri slova a na hranici
znelosti, splývavá
slov
výslovnosť, pravidlá
spodobovania
Prestávka, sila hlasu,
Žiak vie uskutočniť interview na zadanú alebo
voľnú tému. Vie vytvoriť písomnú verziu
interview. Vie aplikovať teoretické vedomosti o
formálnej úprave. Vie zvoliť vhodný spoločenský
tón. Vie začať a ukončiť komunikáciu so známymi
ľuďmi. Pozná teoreticky typy interview.
Žiak ovláda interpunkciu
v jednoduchej vete, ovláda pravopis, vie rozlíšiť
typy viet. Žiak vie správne intonovať všetky druhy
viet. Vie samostatne tvoriť jednoduché holé a
rozvité vety, pričom dodržiava správny slovosled
a správne používa interpunkčné znamienka.
OSR
ENV
MUV
MDV
MUV
Žiak ovláda rozdelenie hlások podľa znelosti:
znelé, neznelé, zvučné. Ovláda definíciu
spodobovania, pravidlá, výnimky, dodržiava
14
ŠkVP ZŠ s MŠ Podolie
Učebné osnovy SLOVENSKÝ JAZYK a LITERATÚRA ISCED2
dôraz- pracujte s hlasom
splývavú výslovnosť.
Fixačná hodina –
opakovanie učiva
Diskusia
Žiak vie vecne argumentovať.
Žiak vie vytvoriť z textu na základe čiastkových
informácií hypotézu o jeho závere a svoju
hypotézu overiť
v diskusii. Vie zhodnotiť obsahovú stránku
prijatého prehovoru a vysloviť protiargumenty.
Diskusia, názor, argument,
ospravedlnenie – ústne,
ospravedlnenie s
vysvetlením, vyjadriť
súhlas/nesúhlas.
MDV
ENV
OSR
MDV
OSR
Žiak chápe formálnu stránku textu a dokáže ju
vyjadriť hlasovými prostriedkami: prestávkou,
silou hlasu a dôrazom.
Podstatné mená
+
Prozodické vlastnosti reči
Hlavný slovný prízvuk
III.
Chceme byť informovaní
Definícia
Žiak vie rozlíšiť a vysvetliť pojem správa. Žiak
vie vytvoriť na zadanú alebo ľubovoľnú tému
správu, oznámenie, dokáže rozlíšiť správu a
oznámenie. Pozná novinovú správu.
Vzor chlap, hrdina
Žiak ovláda vymedzenie vzorov, skloňovanie,
určovanie GK.
Podstatné mená
Podstatné mená MR : vzor
chlap a hrdina
Podstatné mená MR : vzor
dub, vzor stroj
Vzor dub, vzor stroj
Správa, oznámenia
Podstatné mená ženského
rodu – vzor žena, ulica
Podstatné mená ženského
rodu- vzor dlaň, kosť
SMS, E-mail
17 h
Žiak vie definovať PM ako SD, vie uviesť príklady
na jednotlivé pomenovania, vie správne určiť GK,
najmä pádovú väzbu. Žiak vie vymedziť vzory, vie
rozlíšiť PM podľa rodu, ovláda spisovné
skloňovanie, vie určiť GK PM MR. Žiak ovláda
neživotné PM MR
Definovanie útvarov správa
a oznámenie, novinová
správa.
Vzor žena, ulica
Vzor dlaň, vzor kosť
Žiak vie napísať stručnú SMS.
Žiak ovláda a vie zostaviť pravidlá posielania
správneho e-mailu, ovláda bezpečnostné pravidlá
používania internetu. Vie napísať a odoslať
e –mail i s prílohou.
Žiak ovláda vymedzenie vzorov, skloňovanie, GK.
Žiak vie vysvetliť termín piktogram, pozná jeho
funkciu, pozná význam známych piktogramov. Vie
získať informácie z grafu a mapy.
Žiak vie rozlíšiť, porovnať a vysvetliť pojmy
pohľadnica a súkromný list. Žiak vie vytvoriť text
MDV
OSR
ENV
OSR
MDV
OSR
MDV
FIG
15
ŠkVP ZŠ s MŠ Podolie
Učebné osnovy SLOVENSKÝ JAZYK a LITERATÚRA ISCED2
SMS, MMS, Internet, email
IV. Píšeme si so známymi
Podstatné mená stredného
rodu : vzor mesto a srdce
Podstatné mená SR:
vysvedčenie, dievča
Vieme čítať piktogramy,
mapy, grafy ?
Fixačná hodina –
podstatné mená, test,
diktát č. 2
zameraný na PM.
Pozdrav, pohľadnica,
adresa
V. Informujeme včas
a správne
Zámená
Súkromný list, adresa
Vzor mesto, vzor srdce
Vzor vysvedčenie, vzor
dievča
Piktogram, čitateľská
gramotnosť
Pohľadnica, pozdrav –
vianočné pozdravy a
pohľadnice
Osobné základné a osobné
privlastňovacie zámená
Súkromný list ako útvar
pohľadnice v súlade s cieľom komunikácie. Žiak
vie napísať adresu odosielateľa na pohľadnicu.
Žiak vie vyhľadať zámená v texte. Žiak vie
8 hod
rozlíšiť osobné privlastňovacie zámeno od
základného. Žiak bez chyby a spisovne skloňuje
zámená.
Štruktúra listov. Úvodné a záverečné formulky.
Žiak vie vytvoriť na zadanú alebo voľnú tému
súkromný list. Písanie zámen s veľkými písmenami
v korešpondencii.
Žiak vie rozoznať základné a radové číslovky v
texte. Vie aplikovať vedomosti o ich skloňovaní a
dodržiava ich pravopis.
Žiak dokáže rozlíšiť a identifikovať vecné a
umelecké texty.
8 hod
OSR
OSR
MUV
MDV
MUV
OSR
Žiak vie vytvoriť pozvánku na zadanú tému.
Žiak vie vytvoriť vlastnú vizitku.
Žiak vie rozlíšiť, porovnať a vysvetliť pojem
plagát. Žiak vie vytvoriť na zadanú alebo
ľubovoľnú tému plagát.
Žiak ovláda termín, vie žáner identifikovať, vie
napísať inzerát.
Číslovky
Žiak pozná typológiu reklamy,
s pomocou učiteľa zvládne vytvoriť reklamu.
Vecný a umelecký text
Pozvánka
VI. Prídavné mená
Vizitka
Plagát
Základné a radové číslovky, Žiak vie v texte vyhľadať fakty a spojiť čiastkové
pravopis.
informácie do komplexnej informácie. Žiak si
systematicky tvorí poznámky, zaznamenáva si
kľúčové slová. Vie v rozličných informačných
zdrojoch vyhľadať informácie.
MDV
ENV
OSR
TBZ
8 hod
Žiak vie rozlíšiť PrM v texte, ovláda GK. Žiak vie
rozlíšiť akostné a vzťahové prídavné mená, vie
uviesť príklady a rozlíšiť ich v texte.
Definícia, štruktúra,
Žiak vie správne použiť akostné prídavné mená a
charakter, účel, spracovanie vystupňovať ich.
16
ŠkVP ZŠ s MŠ Podolie
Učebné osnovy SLOVENSKÝ JAZYK a LITERATÚRA ISCED2
Inzerát
Žiak vie roztriediť prídavné mená podľa
gramatického rodu. Správne a spisovne
skloňujeme, ovláda pravopisné zásady.
FIG
Reklama
9 hod
Ako sa učiť. Vieme, čo je v Druhy reklám
texte dôležité ?
VII.
Opisujeme svet vôkol nás
Prídavné mená
Poznámky, konspekt
Akostné a vzťahové PRM
Stupňovanie PRM
Žiak si osvojí znaky a prostriedky OSP, dokáže
rozlíšiť rozprávanie a opis. Vie napísať krátky
jednoduchý statický opis.
Štruktúra textu U-J-Z. Žiak chápe význam
prídavných mien v opise ilustrácie/obrázka.
Osnova opisu. Koncept, čistopis. Odseky.
Žiak dokáže stručne opísať osobu podľa osnovy,
aplikuje vedomosti o OSP, podstatných a
prídavných menách.
OSR
ENV
OSR
Vymedzenie, definícia
Skloňovanie prídavných
mien – vzor pekný
Vzor cudzí
VIII.
Tvoríme jednoduché
príbehy
Akostné prídavné mená
17 hod
Gramatická kategória
stupňovanie
Prídavné mená – fixačná
hodina, test,
diktát č. 3
Vzor pekný, vzor cudzí
Opisný slohový postup
Opisujeme obrázok/
ilustráciu
OSP: znaky, prostriedky
Opisujeme osobu
Žiak vie vysvetliť pojem synonymum a
antonymum. Žiak si vie overiť významy
neznámych slov v jazykovedných príručkách.
Žiak vie definovať rozprávací slohový postup,
dokáže porovnať opisný a rozprávací slohový
postup, vie zaradiť ukážku k OSP a RSP. Vie
zostaviť osnovu, dokáže písomne zostaviť
rozprávanie s prvkami opisu a ústne.
Žiak vie určiť slovesá vo vete. Vie určiť GK
osobu, číslo, čas. Správne spisovne časuje, vie
časovať sloveso byť, ovláda pravopis slovies v
ohýbacích príponách.
RLK
OSR
OSR
Žiak ovláda správne rozdeľovanie slov, vie určiť
predponu v slove, vytvára nové slová, obohacuje si
slovnú zásobu, pozná a vie použiť slov. predpony.
Žiak ovláda pojmy jednovýznamové a
17
ŠkVP ZŠ s MŠ Podolie
Učebné osnovy SLOVENSKÝ JAZYK a LITERATÚRA ISCED2
viacvýznamové slová, termín homonymum, vie
uviesť príklady. Vie vyhľadať význam slov a vie
ich určiť v texte.
Žiak pozná malé útvary ľudovej slovesnosti,
dokáže uviesť príklady, vie vysvetliť význam
frekventovaných spojení – vie nájsť význam v FS.
Synonymá
OSR
MUV
11 hod
Synonymá – slová s
podobným významom,
MSS
Jednoduché rozprávanie
Antonymum – slovo s
Príbeh a opis patria k sebe opačným významom
Antonymá
Slovesá,
kontrolný diktát č. 4
IX. Opis pracovnej
činnosti
Rozprávací slohový postup,
osnova, časová postupnosť,
členenie rozprávania
Žiak vie rozlíšiť dynamický opis, pozná
prostriedky dynamického opisu, vie zostaviť opis
pracovného postupu – recept, výroba predmetu.
Žiak vie vysvetliť pojmy spisovný jazyk a nárečie
a uviesť konkrétne príklady, vie pomenovať svoje
nárečie a vysvetliť jeho špecifikum.
I.písomná práca zo slohu:
Rozprávanie s prvkami
opisu
Slabičné a neslabičné
predpony. Odvodené slová
Definícia, osoba, číslo, čas,
činnostné a stavové
slovesá, sloveso byť
Jednovýznamové a
viacvýznamové slová
Písomná práca –
rozprávanie príbehu.
Analýza a oprava I.
písomnej práce.
Rozširujeme si slovnú
zásobu : príslovia,
porekadlá a pranostiky
Slovotvorné predpony,
odvodené slová
RLK
Viacvýznamové slová,
homonymá
18
ŠkVP ZŠ s MŠ Podolie
Učebné osnovy SLOVENSKÝ JAZYK a LITERATÚRA ISCED2
Opis pracovnej činnosti
Spisovný jazyk a nárečie
Dynamický opis
Stavba opisu, slovosled
Upevňujeme si pravopis
Spisovné a nespisovné
slová, nárečie
Fixácia a systematizácia
jednotlivých TC
Výstupný test, jeho
analýza a oprava
SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 5. ročník / Literatúra
Tematický okruh
Téma
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Počty hodín
Prierezové témy
Úvod do literatúry 5.
ročníka
1. Úvodná hodina
2. Pozvánka do
knižnice
Kto je dobrý čitateľ
- literárne pojmy:
literatúra, kniha,
knižnica, časopisy,
noviny, denník, poézia,
próza, strofa,
spisovateľ
3. Vietor Viktor
4. Moja obľúbená
kniha
5. Uspávanky,
ľúbostné piesne
- literárne pojmy:
Oboznámenie sa
s predmetom.
Rozlíšenie prózy
a poézie.
Ovládať pojmy: autor, spisovateľ,
čitateľ, divák, text, ilustrácia, kniha,
knižnica, časopis, noviny.
Správna technika čítania.
5h
MUV
MDV
OSR
TBZ
ENV
Prezentácia
obľúbených kníh
žiakov a ich
odporúčania.
Slovenská ľudová
pieseň.
Personifikácia, rým,
verš, strofa.
Verš, strofa, rým , rytmus
Vysvetlenie pojmu verš, strofa, rým,
rytmus v súvislosti s viazanou umeleckou
rečou.
Vyhľadať verš, strofu v básni.
Určiť slová v básni, ktoré sa rýmujú.
19
ŠkVP ZŠ s MŠ Podolie
V ríši rozprávok
/ ľudové rozprávky /
Učebné osnovy SLOVENSKÝ JAZYK a LITERATÚRA ISCED2
personifikácia, pieseň,
rým
1. Zberatelia
ľudových
rozprávok /znaky
rozprávok, delenie
rozprávok/
- literárne pojmy:
druhy rozprávok,
hádanka
2. Veterný kráľ
- literárne pojmy:
rozprávka, rozprávač,
hlavná postava,
vedľajšie postavy
3. Zlatá páva
4. Sitno
- literárne pojmy:
odseky, téma, hlavná
myšlienka, príslovie,
porekadlo, pranostika
5. Zemský poklad
6. Kubove príhody
Ľudová rozprávka.
Ľudová rozprávka ako
prozaický žáner
ľudovej slovesnosti.
Vyjadrenie túžby
človeka po dobre
a spravodlivosti.
Hlavné znaky
rozprávky. Hlavná a
vedľajšie postavy.
Rozprávač príbehu.
beratelia ľudových
rozprávok - slovenskí
(P. Dobšinský, S.
Czambel)
a inonárodní (Božena
Němcová a slovenské
ľudové rozprávky).
Fantastická
(čarodejná, čarovná)
rozprávka, realistická
rozprávka.
Nadprirodzené,
neskutočné postavy,
čarodejné deje,
magické čísla
a predmety.
Dôvtip hlavného
hrdinu / prostý
dedinský človek/,
Hlavné znaky rozprávky
8h
Vyhľadať v texte hlavné znaky
rozprávky.
Zdôvodniť úlohu fantázie
a fantastických javov, magických čísel
a predmetov.
Rozlíšiť fantastické a realistické
rozprávky.
Charakterizovať ľudovú rozprávku ako
súčasť ľudovej slovesnosti.
Poznať zberateľov ľudových
rozprávok, hlavnú postavu a vedľajšie
postavy, vysvetliť pojem dialóg.
Rozlíšenie témy a hlavnej myšlienky,
poznať význam menších častí prozaického
diela /odsekov/.
Poznať príslovie, porekadlo,
pranostiku.
Realistická rozprávka – porovnanie
s fantastickou rozprávkou.
Hrdinovia realistických rozprávok,
znaky realistickej rozprávky.
MUV
MDV
OSR
ENV
RLK
20
ŠkVP ZŠ s MŠ Podolie
Poézia nonsensu
Ľudové rozprávky
iných národov
Autorské rozprávky
Učebné osnovy SLOVENSKÝ JAZYK a LITERATÚRA ISCED2
humor, zveličenie
vlastností, stupňovanie
deja.
Humorné ľudové
rozprávky.
Slovenská ľudová
rozprávka
Slovenskí autori
1. Miroslav Válek :
nonsensu.
Ako sa Kubo stratil
Prednes básne, správna
2. Štefan Moravčík:
Starodávna Povedačka artikulácia, spisovná
3. Ján Navrátil: Óda výslovnosť.
na kľúčovú dierku
Prednes básní
Rozprávky iných
1. Deväťdesiatdeväť
národov.
bratov a stý Ruža
Čítanie súvislých
/rozprávka zo
textov.
Zakarpatskej
Hlavné a vedľajšie
Ukrajiny/
2. O červenej sliepočke postavy.
Kľúčové slová, dejová
/Írska rozprávka/
osnova, reprodukcia
3. Vták Hrom
textu, charakteristika
/Indiánska
hlavných postáv –
rozprávka/
nositeľov pozitívnych
4. Upevňovanie
a negatívnych
vedomostí
vlastností.
Dialogizované čítanie.
Autorská a ľudová
1. Hans Christian
rozprávka.
Andersen: Slimák
Zdroje informácií
a ružový ker
o autoroch literárnych
2. Milan Rúfus:
Naučiť sa jednu z básní nonsensu
recitovať spamäti.
Aj nezmysel má zmysel, keď človeka
zabaví a rozosmeje.
Úloha nonsensu je zabaviť čitateľa.
3h
MDV
OSR
RLK
Zostaviť osnovu rozprávky,
zreprodukovať pomocou osnovy.
Charakterizovať zvieraciu rozprávku,
uviesť príklady.
Opis hlavnej postavy.
Čo majú spoločné a čím sa líšia naše
ľudové rozprávky od inonárodných
rozprávok.
4h
MUV
MVD
RLK
Vysvetliť rozdiel medzi autorskou
a ľudovou rozprávkou.
Poznať najznámejšieho svetového
autora rozprávok.
5h
MUV
MDV
OSR
21
ŠkVP ZŠ s MŠ Podolie
Učebné osnovy SLOVENSKÝ JAZYK a LITERATÚRA ISCED2
diel (galéria
spisovateľov, súbory
o slovenských
autoroch detskej
literatúry,
encyklopédie, internet).
Dialogizované čítanie.
Veršovaná rozprávka základné znaky poézie
vo veršovanej alebo
prebásnenej podobe
rozprávky (verš, strofa,
rým, rytmus).
Moderná rozprávka.
Slovenská moderná
rozprávka.
Plynulosť čítania
súvislého textu.
1. Koledy: Do hory, do Ľudová pieseň ako
prejav duchovného
lesa, valasi
života každého národa.
Búvaj, dieťa krásne
- literárny pojem:
Prepojenie poézie
koleda
s hudbou.
Rým, tempo,
zdrobneniny.
2. Zbojnícke,
Zdrobnenina ako
regrútske, vojenské
štylistický prostriedok,
piesne, obradové
zjemňujúci význam,
a pracovné piesne
Hej, už sa na tej hore... ktorým sa vyjadruje
Ej, musel by to chlap kladný vzťah
k niekomu, niečomu.
byť
Rytmus ako metrická
Čie sú to kone...
Pamodaj šťastia
3. Karel Čapek:
Rozprávka psia
4. Ľubomír Feldek:
Nepodpísaná
rozprávka
5. Roald Dahl:
Čarodejnice
Ľudové piesne
Spoločné a odlišné znaky veršovanej
a prozaickej rozprávky.
Zvládnutie zvukovej stránky jazyka /
tempo, rytmus, dôraz, pauza, sila hlasu,
prízvuk/.
Vysvetliť pojem moderná rozprávka.
Poznať autorov slovenskej modernej
rozprávky
Vysvetliť rozdiel medzi postavami
/čarodejnicami/ v ľudovej rozprávke
a v modernej rozprávke.
Vysvetliť pojem koleda.
Vysvetliť z histórie, akú úlohu mali
koledy, kedy a kde sa spievali alebo
recitovali.
Naučiť sa niektorú koledu alebo ľudovú
pieseň a prezentovať ju.
4h
MDV
OSR
RLK
Rozlíšenie jednotlivých druhov ľudových
piesní.
22
ŠkVP ZŠ s MŠ Podolie
Učebné osnovy SLOVENSKÝ JAZYK a LITERATÚRA ISCED2
Fašiangy, Turíce
Po valasky od zeme
Ej, slniečko horúce
- literárny pojem:
rytmus
1. V bábkovom
divadle
- literárne pojmy:
bábková hra, animácia,
maňuškové divadlo,
marionetové divadlo,
javajkové divadlo
2. Jevgenij
Speranskij: Krása
Nevídaná
3. Hráme bábkové
divadlo
- literárne pojmy:
divadelná hra,
dramaturg, režisér,
autor hudby, inscenácia
4. Poznávame filmovú
a televíznu rozprávku
Perinbaba
5. Perinbaba – film
6. Upevňovanie
vedomostí
- literárne pojmy:
filmová rozprávka,
hraný film, animovaný
film, scenárista, scenár,
námet
vlastnosť, rytmická
zviazanosť reči na
princípe striedania
prízvučných
a neprízvučných slabík.
Divadelná hra ako
prozaické dielo literárny text, určený
na realizáciu na
divadelnej scéne
(dramatická podoba
rozprávky).
Bábková hra,
bábkoherec,
animácia, maňuškové
divadlo, javajkové
divadlo, marionetové
divadlo.
Dramatizovaný
literárny text –
dialogizovaná forma.
Inscenácia - premena
literárneho textu na
divadelnú hru (filmovú,
televíznu). Rozdiel
medzi literárnym
textom a inscenáciou.
Tvorcovia divadelnej
hry (filmovej,
televíznej), scenár scenárista, dramaturg,
režisér, herci,
Rozlíšiť druhy ľudových piesní na
základe ich obsahu.
Definovať ako žáner patriaci k poézii.
Vysvetliť pojem rytmus.
Bábková hra
10 h
Vysvetliť pojmy viažuce sa k bábkovej
hre.
Vysvetliť úlohu bábkoherca.
Vysvetliť pojem animácia.
Vysvetliť rozdiely vo vedení bábik pri
maňuškovom, javajkovom, marionetovom
bábkovom divadle.
Sformulovať hlavnú myšlienku
dramatického textu.
Zdramatizovať literárny text v podobe
jednoduchého scenára.
Poznať zakladateľa
slovenského animovaného filmu / V.
Kubala /
MUV
MDV
OSR
TBZ
Vysvetliť rozdiel medzi prozaickým
textom a jeho zdramatizovanou podobou.
23
ŠkVP ZŠ s MŠ Podolie
Učebné osnovy SLOVENSKÝ JAZYK a LITERATÚRA ISCED2
výtvarníci, hudobný
skladateľ (scénická
hudba). Filmová
rozprávka, televízna
rozprávka, scenár,
režisér, herec, zvukové
efekty, ich podiel na
vzniku jednotlivých
dramatických žánrov.
Filmová (televízna
podoba literárneho
textu. Spoločné znaky
a hlavné rozdiely
divadelnej hry
(bábkové divadlo)
a filmovej (televíznej)
rozprávky.
Rozdeliť úlohy, pripraviť pomôcky,
Školská dramatizácia Príprava scenáru
2h
nacvičiť dramatizáciu rozprávky.
rozprávky - výber
Povesť ako prozaický Povesti.
Povesť- ľudová,
9h
útvar.
Vysvetliť rozdiely medzi povesťou
umelá, historická,
Ľudová povesť.
a rozprávkou.
miestna, heraldická
- literárne pojmy:
Miestna, historická,
Priradiť povesti k jednotlivým
povesť, historická
heraldická povesť.
druhom.
povesť, ľudová povesť Autorská povesť Rozlíšiť ľudové a autorské povesti.
Rozlíšiť, čo je v povesti fantastické
1. Zakopaný meč pod využitie námetov
ľudových povestí
a čo realistické.
Zoborom /historická
v umeleckom
Sformulovať hlavnú myšlienku povesti.
povesť/
spracovaní.
Vymenovať 3 autorov národných
2. Matej kráľ a bača
Tiché a spoločné
povestí.
/historická povesť/
čítanie, hlavné
3. Jozef Horák:
informácie, dejová
Detvan a Jánošíkov
7. Literárny scenár
8-9. Dramatizácia
rozprávky podľa
vlastných literárnych
scenárov
10. Zbojník Jurko
/animovaný film/
Čo opriadli povesti
MDV
MDV
OSR
RLK
24
ŠkVP ZŠ s MŠ Podolie
Legendy – príbehy
spred tisícročí
Učebné osnovy SLOVENSKÝ JAZYK a LITERATÚRA ISCED2
poklad
/miestna povesť/
- literárny pojem:
miestna povesť
4. Alojz Medňanský:
Čertova brázda
/miestna povesť/
5. Povesti z nášho
regiónu
/projekt/
6. Mária Ďuríčková:
Kôň so zelenou hrivou
/miestna povesť/
7. Anton Habovštiak.
Tri zlaté ruže
/heraldická povesť/
- literárny pojem:
heraldická povesť
8-9. Upevňovanie
učiva: povesť
osnova, interpretácia
textu.
Spoločné a odlišné
znaky s rozprávkou.
Štylistická
a kompozičná stránka
povesti. Fantázia
a realita v povesti.
Hlavné a vedľajšie
postavy, charakteristika
jednotlivých postáv,
hodnotenie konania
jednotlivých hrdinov.
Dramatizácia textu.
Realita a fikcia
v umeleckom diele.
4. Legendy
Kliment: Život
Konštantína
- literárny pojem:
legenda
5. Jacopo de
Voragine: Legenda
o sv. Jurajovi
Legendy, ich funkcia
a zameranie.
Regionálne povesti
(projektová práca).
Podrobne reprodukovať 1 regionálnu
povesť.
Známe sú povesti o Bátoričke alebo
z Čachtíc, najmä od Anny Černochovej ,
ale aj z Vrbového...
Legenda
Vysvetliť, že hlavnou postavou je
osoba, ktorá za svoje činy bola vyhlásená
Príbehy zo života
za svätú.
svätých majú dlhú
Sformulovať hlavnú myšlienku
tradíciu.
prečítaného.
Vyhľadať a utriediť reálne
Erby dedín majú základ a fantastické deje v legende.
5h
OSR
MDV
25
ŠkVP ZŠ s MŠ Podolie
Učebné osnovy SLOVENSKÝ JAZYK a LITERATÚRA ISCED2
v legendách.
6. Mataj
/ľudová rozprávková
legenda/ 1. časť
7. Mataj /ľudová
rozprávková legenda/
2. časť
- literárny pojem:
ľudové legendy
Zľudovené piesne
1. Zhrnutie učiva:
legendy
Zľudovená pieseň.
2. Keby som bol
Populárna medzi
vtáčkom
Keď mi srdce choré ľuďmi.
Komiks
3. Komiks
Jozef Schek: Jožinko,
dieťa svojich rodičov
- literárny pojem:
komiks
4. Môj obľúbený
komiks
5. O tatranskom
zlatom kamzíkovi
6. Tom a Jerry
Vedomosti z každej
oblasti
Encyklopédia
- literárny pojem:
encyklopédia, heslo,
register
Vysvetliť súvislosti konkrétnej
legendy s históriou.
Odlíšiť legendu od rozprávky a od
povesti.
Rozlíšiť legendy podľa pôvodu.
Uviesť meno jedného autora legendy.
Zľudovené piesne - základný rozdiel
medzi ľudovou a zľudovenou piesňou.
1h
Komiks.
Literárny žáner.
Slovenskí autori
komiksu.
Prepojenie slovného
a výtvarného umenia.
Slovná bublina,
Walt Disneynajznámejší tvorca
komiksu.
Komiks
Vysvetliť pôvod komiksu.
Vysvetliť komiks ako žáner s epickým
dejom (prózu) sprostredkovaným bez
3h
rozprávača cez priamu reč a obrázky.
Sformulovať hlavnú myšlienku
komiksu.
Vytvoriť komiks transformáciou
príbehu do priamej reči v bublinách.
Uviesť mená známych domácich (1) aj
svetových autorov komiksu
Odborná literatúra,
odlišnosť od
umeleckého textu.
Encyklopédia - odborná (náučná
literatúra).
4h
RLK
MDV
MUV
MDV
RLK
OSR
ENV
Vysvetliť, že ide o náučný text, ktorý
26
ŠkVP ZŠ s MŠ Podolie
Opakovanie učiva
Učebné osnovy SLOVENSKÝ JAZYK a LITERATÚRA ISCED2
1. Práca s
encyklopédiou
2. Kniha 5000
zaujímavostí o svete,
Encyklopédia prírody,
Prvá internetová
encyklopédia
3. Moja vlastná
encyklopédia
/projekt/
4. Moja vlastná
encyklopédia
/projekt/
1. Upevňovanie
vedomostí z 5.
ročníka
2-3. Zhodnotenie
práce za 5. Ročník
Presnosť, stručnosť
vyjadrovania.
Využívanie odbornej
terminológie.
Náučný slovník. Heslo.
Usporiadanie hesiel .
Encyklopédia na
internete.
Vlastná malá
encyklopédia.
Záverečný prehľad
získaných vedomostí
podľa výkonového
štandardu.
využíva odbornú terminológiu, ako sú
zoradené informácie v encyklopédii.
Vymenovať druhy encyklopédií podľa
obsahu (zemepisné, prírodovedné...)
Vyhľadať informácie podľa hesiel,
vyčleniť hlavné informácie v texte,
vysvetliť význam informácií získaných
z encyklopédie, vybrať vhodné informácie
z najväčšej encyklopédie na svete – na
internete Wikipedia - pri riešení
konkrétnej úlohy.
Overiť získané vedomosti z 5. ročníka. 3 h
OSR
TBZ
27
ŠkVP ZŠ s MŠ Podolie
Učebné osnovy SLOVENSKÝ JAZYK a LITERATÚRA ISCED2
SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 6. ročník / Gramatika
Tematický okruh
Téma
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Opakovanie učiva
5. roč.
Hláskoslovie
Lexikológia
Morfológia
Vstupný diktát č.1
Delenie hlások- samohlásky,
spoluhlásky a dvojhlásky
Aké slová používame a čo znamenajú
Zopakovať podstatné mená, prídavné
mená, slovesá
a obojaké spoluhlásky, krátke a dlhé
samohlásky, používanie dvojhlások.
Žiaci poznajú význam slovných druhov,
vedia používať a rozoznávať podstatné
mená, čiastočne prídavné mená a zámená,
poznajú funkciu slovies vo vete.
2. Zhovárame sa a
diskutujeme
Rozhovor nie sú iba slová
Dialóg, replika, neverbálna
komunikácia, gestikulácia, mimika,
postoj
Prozodické javy, ich charakteristika,
význam pri členení textu,
komunikácii, pri dramatizácii textu.
Prízvuk v slovenčine, hlavný
a vedľajší prízvuk. melódia vety,
prevládanie klesavej melódie,
stúpavá melódia v opytovacej vete
Termín prízvučná a neprízvučná
slabika. Uvedomenie si súladu tempa
reči s obsahom textu a informačnou
nasýtenosťou. Sila hlasu, dôraz a ich
význam pri komunikačnej stratégii,
význam pauzy a jej typy
Prízvuk
Melódia
Tempo, sila hlasu
Prestávka
Lexikológia – úvod do lexikológie
Slovná zásoba
Termín slovná zásoba, jadro slovnej
a okraj zásoby, členenie slovnej
zásoby
Počty
hodín
14 h
Prierezové
témy
OSR
10 h
OSR
MEV
Aplikovať poznatky o prozodických
javoch pri čítaní známeho i neznámeho
textu, pri dramatizácii a umeleckom
prednese textu, využitie pri súťaži
OSR
v umeleckom prednese poézie i prózy.
Vedieť definície slovná zásoba, jadro,
okraj, slang, dialekt, hovorové slová,
knižné – s uvedením príkladov, hodnotenie
slov z hľadiska spisovnosti, charakteristika
miestneho nárečia .
28
ŠkVP ZŠ s MŠ Podolie
Spisovné a nespisovné slová
Slang
Hovorové slová, knižné slová
Neutrálne, citovozafarbené slová
Učebné osnovy SLOVENSKÝ JAZYK a LITERATÚRA ISCED2
Kritérium spisovnosti, odlišnosť
slangu ( slang žiacky, počítačový) ,
dialektu, hovorové slová a ich
hraničné postavenie, čistota
jazykového prejavu pri oficiálnom
styku i každodennej
komunikácii. Dialektológia, nárečová
mapka Slovenska, zaradenie
miestneho nárečia
Kladné, záporné vyjadrenie,
expresívne slová
Slovníky
KSSJ, PSP, Synonymický slovník,
Frazeologický slovník, slovník
cudzích slov, elektronické slovníky
3. Ako tvoríme
slová
(pomenovania)
4. Svet je plný
zaujímavých ľudí ,
vecí a javov
Vysvetliť význam známych spisovných,
nespisovných, slangových, hovorových
slov v texte.
MDV
Rozlíšiť v texte neutrálne
a citovozafarbené slová, vedieť použiť
slová v rozličných typoch výpovedí.
Vedieť vybrať správnu jazykovú príručku
na overenie významu slova, poznať typy
slovníkov, samostatne pracovať so
slovníkom, rozširovať si slovnú zásobu.
Zhrnutie vedomostí zo slovnej
zásoby a lexikológie
Písomná práca
Preveriť vedomosti zo slovnej zásoby
a lexikológie
Odvodzovanie
- predponami
- príponami
Uvedomenie si dynamiky slovnej
zásoby, obmena významu slova,
tvorenie nových slov.
Vysvetliť slovo lexika, aké slová sú
v slovnej zásobe, vedieť rozoznať slová
v jadre, zastarané slová, archaizmy,
historizmy, slová nové – neologizmy
a vedieť ich používať.
Vysvetliť pojmy tvorenie predpona,
prípona, základ slova ,uviesť príklady.
Vedieť odlíšiť jednotlivé časti slova.
Skladanie z dvoch slov
Opakovanie
Písomná tematická práca
Morfológia – úvodná hodina
Slovotvorný postup – skladanie
Tvoriť slová skladaním, uviesť príklady.
Pozor na predpony a prípony, najmä
predpony vy
Statický opis
Poznám znaky osôb, zvierat a vecí.
Podstatné mená – aktivácia
vedomostí
Konkrétne a abstraktné podstatné
mená
Charakteristika slovného druhu,
skloňovanie
Rozdiel medzi konkrétnymi
a abstraktnými podstatnými menami
Správne napísať a rozoznať slová a ich
pravopis.
Slovenský jazyk pozná 10 slovných
druhov.
Žiak vie pomenovať znaky osôb,zvierat
a vecí, používa krátke vety a jednoduché
slovesá.
Poznať termíny gramatické kategórie, rod,
číslo, pád
Vedieť vysvetliť rozdiel medzi
abstraktným a konkrétnym podstatným
OSR
TBZ
10 h
OSR
MDV
18 h
OSR
29
ŠkVP ZŠ s MŠ Podolie
Učebné osnovy SLOVENSKÝ JAZYK a LITERATÚRA ISCED2
menom, uviesť príklady.
Vlastné podstatné mená
Zásady písanie vlastných
a všeobecných podstatných mien
Skloňovanie
Fixácia vedomostí
Previerka vedomostí
Systém vzorov na skloňovanie
podstatných mien
Pojem vokatív – zvláštny druh
oslovenia
Prídavné mená – systematizácia
vedomostí z 5. ročníka
Zvieracie prídavné mená
Charakteristika slovného druhu,
gramatické kategórie, zhoda v GK
s PM
Vzťahové prídavné mená
Pojem, vzor, skloňovanie
Privlastňovacie prídavné mená
Individuálne, druhové prídavné
mená
Charakteristika vzorov páví, matkin,
otcov, skloňovanie
Opakovanie tematického celku
Písomná práca
Diktát č.2 – prídavné mená
Systematizácia vedomostí
Vedieť vyhľadať v texte vlastné podstatné
mená, spisovné označenie názvov miest,
ulíc, obcí, štátov,...Žiak rozpozná
príslušníkov národov a národností. Vie
nájsť územné a zemepisné názvy, pozná
obyvateľské mená a prídomky. Vie zapísať
vlastné podstatné mená, používa veľké
písmená.
Vedieť vyhľadať v texte vlastné podstatné
mená, spisovné označenie názvov miest,
ulíc, obcí, štátov,...
Vedieť zatriediť vzory, skloňovať
podstatné mená
Vedieť použiť tvar vokatívu.
Vysvetliť a definovať zvieracie prídavné
mená.
Vedieť rozlíšiť vzťahové a privlastňovacie
prídavné mená, systém skloňovania.
Vedieť vytvoriť prídavné mená
z podstatných mien.
Vedieť určiť vzor prídavného mena,
poznať zásady pravopisu v príponách
vzorov prídavných mien, vedieť rozlíšiť
druh prídavného mena.
DOV
OSR
ENV
OSR
Preveriť vedomosti zo slovného druhu
prídavné mená.
30
ŠkVP ZŠ s MŠ Podolie
Opis – rozdelenie
5. Svet v pohybe
Charakteristika
Hodnotenie a klasifikácia
vyučovacích výsledkov I. polroka
1. slohová práca – opis, analýza
písomnej práce
Opakovanie slovies –
systematizácia GK
Plnovýznamové
a neplnovýznamové slovesá
Učebné osnovy SLOVENSKÝ JAZYK a LITERATÚRA ISCED2
Jednoduchý opis, statický,
dynamický, opisný slohový postup,
jazykové prostriedky statického
a dynamického opisu
Rozlíšiť, porovnať a vysvetliť pojmy
statický a dynamický opis, identifikovať
opisný slohový postup, vedieť rozlíšiť
rozdiel medzi rozprávaním a opisom,
vymenovať útvary opisného slohového
postupu. Napísať jednoduchý opis, vedieť
pri tvorbe slohového útvaru uplatniť
poznatky z morfológie.
Vonkajšia, vnútorná (informatívne)
Znaky charakteristiky
Vystihnúť a pomenovať príznačné
vlastnosti človeka, použiť prirovnanie.
Vonkajšie a vnútorné znaky osôb, využiť
najmä prirovnania.
Vysvetliť a identifikovať zvratné slovesá,
poznať ich funkciu v texte, rozlíšiť v texte
plnovýznamové a neplnovýznamové
slovesá.
OSR
Rozdelenie na činnostné a stavové,
zvratné a nezvratné tvary slovies
Sloveso byť
Zvratné a nezvratné slovesá
Špecifiká slovesa byť.
Pojmy zvratné a nezvratné slovesá
Jednoduchý a zložený tvar
Slovesný spôsob
Špecifiká slovesných tvarov
Oznamovací,rozkazovací
a podmieňovací spôsob .
Diktát č. 3
Analýza nedostatkov
Fixácia vedomostí - slovesá
Písomná práca
Rozprávací slohový postup
Ja - rozprávanie
On - rozprávanie
Priama reč
OSR
ENV
Rozbory a opakovanie slovies.
Opakovanie a precvičovanie slovies.
Úloha slovies vo vete.
Znaky rozprávacieho slohového
postupu
Stavba príbehu – úvod, zápletka,
vyvrcholenie, obrat, rozuzlenie,
postava rozprávača = postava
rozprávač nie je postavou príbehu
Vedieť vytvoriť správne časy slovesa byť,
rozlíšiť sloveso plnovýznamové
a neplnovýznamové.
Poznať význam zvratných a nezvratných
slovies.
Vedieť identifikovať slovesné tvary
v texte, poznať a vytvoriť oznamovací,
rozkazovací a podmieňovací spôsob
slovesa, chápať význam v texte. Používať
správne tvary rozkazovacieho
a podmieňovacieho spôsobu.
Preveriť pravopisné vedomosti zo slovies.
Správne písať koncovky minulého času
a tvary podmieňovacieho spôsobu.
Vedieť rozlíšiť ja a on rozprávanie, vedieť
využiť priamu reč v rozprávaní, vedieť
identifikovať časti vnútornej kompozície
rozprávania.
21 h
DOV
ENV
OSR
ENV
Vedieť zásady písania interpunkčných
31
ŠkVP ZŠ s MŠ Podolie
Učebné osnovy SLOVENSKÝ JAZYK a LITERATÚRA ISCED2
Pojem priama reč, stavba priamej
reči, interpunkcia, typy priamej reči,
zápis priamej reči
Osobné a privlastňovacie zámená
Osobné zámená, privlastňovacie
zámená
Predložky
Typológia predložiek, väzba s pádom
Príslovky
Stupňovanie prísloviek
Diktát č. 4 - príslovky
Príslovky – okolnosti deja
Stupňovanie prísloviek
Príslovky a predložky, podoba
v texte.
Citoslovcia
Citoslovcia – vlastné citoslovcia
a zvukomalebné slová
Prvotné a druhotné predložky
Vokalizácia predložiek
Rozlíšenie prvotných a druhotných
predložiek, zistiť, z čoho sa vytvárajú
druhotne predložky
Morfológia – fixácia
a systematizácia vedomostí
a poznatkov
Písomná práca
Zopakovanie a preverenie náuky
o preberaných slovných druhoch
a ich praktické použitie.
2. písomná slohová práca
Rozprávanie s priamou rečou
Pútavou formou prerozprávať príbeh
a na oživenie používať priamu reč.
Oprava a analýza slohovej práce
Oprava chýb, najmä písanie priamej
reči.
6. Nielen ľudia, aj
vety tvoria
príbehy
Podmet
Charakteristika vety, veta podľa
obsahu, holá a rozvitá veta, podmet
ako základný vetný člen, vyjadrený
znamienok pri rôznej typológii priamej
reči, čiarka pri oddeľovaní oslovenia,
správne písať úvodzovky pri všetkých
typoch PR.
Fixácia vedomostí z 5. ročníka, rozlíšiť
osobné a privlastňovacie zámená,
pravopis, poznať a zaradiť skloňované
tvary.
Poznať pojem predložka, vedieť nájsť
predložky v texte, poznať význam
predložiek.
Vedieť identifikovať príslovky miesta,
času, spôsobu, príčiny, vysvetliť funkciu
a princíp stupňovania prísloviek. Poznať
podľa funkcie rozdiely vo význame slov
rovnakých tvarov. Vedieť sa opýtať na
príslovku a predložku.
Poznať funkciu citosloviec, vedieť správne
citoslovcia zapísať a použiť v texte.
Pochopenie prechodu slov medzi slovnými
druhmi, poznať a identifikovať
vokalizované predložky, vedieť správne
použiť predložky v pádových väzbác
Žiak vie rozlíšiť jednotlivé slovné druhy,
pozná ich význam a funkciu, vie vytvoriť
správny tvar slova.
Pozná gramatické kategórie ohybných
slovných druhov.
Žiak dokáže napísať primerane zložitý,
spisovný, myšlienkovo celistvý útvar
rozprávacieho slohového postupu s využití
m priamej reči, veku primeranou slovnou
zásobou, oživením, z pozície rozprávača
v 1. i 3. osobe. Pozná korektorské značky,
pracuje so slovníkmi – MSS, PSP.
Vedieť identifikovať vety podľa obsahu,
vyjadrovanie prostredníctvom holých
a rozvitých viet. Vedieť, že podmet je
OSR
OZO
TBZ
12 h
OSR
32
ŠkVP ZŠ s MŠ Podolie
Učebné osnovy SLOVENSKÝ JAZYK a LITERATÚRA ISCED2
Prísudok
Prisudzovací sklad
a nevyjadrený podmet.
Vyjadrenie podmetu podstatným
menom,
informatívne
podmet
vyjadrený
ostatnými
slovnými
druhmi
Prísudok ako základný vetný člen.
Typológia
prísudku:
slovesný
a slovesno-menný
Pojem sklad, prisudzovací sklad
nositeľ a vykonávateľ deja vo vete a býva
vyjadrený hlavne podstatným menom
a zámenom. Niekedy nie je vyjadrený.
Vedieť identifikovať prísudok, rozlíšiť
druhy prísudku, vedieť uviesť príklad
Vedieť vypísať z vety prisudzovací sklad
a graficky ho znázorniť.
MUV
7. Informujeme
presne a pútavo
Projekt
Informácia o regióne a kultúre
Príprava, scenár, osnova, úlohy –
skupinová
práca
o regióne
,
možnostiach turistiky a vytvorení
ponúk pre turistov – cyklotrasa od
Parku miniatúr.
Žiak musí poznať rozprávací a opisný
slohový postup, pripraviť si v skupine
svoju slohovú prácu, vedieť prirodzene
prezentovať svoju prácu aj s vysvetlením
na otázky spolužiakov a učiteľa. Použiť ja
a on rozprávanie a doložiť overiteľné fakty
o regióne.
6h
8. Opakujeme
učivo 6. ročníka
Záverečné opakovanie a
hodnotenie
Písomná úloha z opakovania učiva 6.
ročníka.
Po preopakovaní preukáže žiak vedomosti
a praktické zručnosti z učiva 6. ročníka
písomnou a testovou formou z morfológie,
lexikológie, skladby ...
8h
TBZ
RLK
SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 6. ročník / Literatúra
Tematický okruh
Téma
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Počty hodín
I. Ľudová
slovesnosť
Úvod do predmetu
Svet rozprávok a povestí
Ľudová slovesnosť
Vysvetliť a rozlíšiť pojmy príslovie,
porekadlo, pranostika, hádanka, anekdota a
uviesť príklady.
Vysvetliť význam a identifikovať
významový rozdiel medzi príslovím,
porekadlom a pranostikou.
Funkčne využiť príslovie, porekadlo,
pranostiku, anekdotu vo svojom texte.
6h
1.
Opakovanie lit. 5. ročníka
2.
Príslovia
3.
Porekadlá
4.
Pranostiky
Z ľudovej múdrosti, pozorovanie
života a prírody
Prierezové
témy
OSR
RLK
33
ŠkVP ZŠ s MŠ Podolie
II. Poézia
Učebné osnovy SLOVENSKÝ JAZYK a LITERATÚRA ISCED2
5.
Hádanky
6.
Anekdoty
7.
- 8. Ľudová slovesnosť –
opakovanie
Básne
9. Samo Chalupka: Turčín Poničan
10. Samo Chalupka: Turčín Poničan
11. Milan Rúfus: Popoluškine šaty
Prejavy životných skúseností a
zážitkov
RLK
Odkazy z pozorovania života
a vytvárania životných skúseností
a zvykov .
Vonkajšia aj vnútorná kompozícia
básne, vyjadrovacie prostriedky
a myšlienka – idea.
RLK
12. Ján Smrek: Oči
Piesne
13. Daniel Hevier: Pieseň pre tvoje
uši
- detská populárna pieseň
14. Ľuboš Zeman: V dolinách
15. Jana Kirschner: Pokoj v duši
Ľudová a populárna pieseň, rozdiely
formálnej a vnútornej kompozície,
spoločné znaky medzi nimi.
Vysvetliť pojmy verš, strofa, rým v
4h
súvislosti s umeleckou rečou viazanou.
Vyhľadať verš, strofu v básni. Určiť slová v
básni, ktoré sa rýmujú. Recitovať báseň
s rešpektovaním rytmického usporiadania
básnického textu. Vysvetliť pojem
metafora. Sformulovať hlavnú myšlienku
básne. Vyhľadať v básni metaforu a
vysvetliť jej význam. Vyhľadať štylisticky
príznakové slová a slovné spojenia v texte,
vedieť ich pomenovať literárnoteoretickým
pojmom a určiť ich funkciu. Vyjadriť
vlastný názor na literárny text, samostatne
argumentovať a uviesť príklady z textu.
Vysvetliť pojem poézia, báseň, populárna
5h
pieseň. Porovnať populárnu pieseň s
ľudovou piesňou z hľadiska obsahu,
využitia umeleckých štýlových
prostriedkov.
MDV
MUV
RLK
OSR
MDV
34
ŠkVP ZŠ s MŠ Podolie
III. Rozprávanie
vo veršoch i v
próze
III. Rozprávanie
vo veršoch i v
próze
BALADY
18. Kačička divoká
- vonkajšia kompozícia
19. Išli hudci horou
- ľudová balada
20. Ján Botto: Lucijný stolček
- umelá balada
21. Ľudmila Podjavorinská: Čakanka
22. Ľudmila Podjavorinská: Čakanka
23. P. O. Hviezdoslav: Zuzanka
Hraškovie24. P. O. Hviezdoslav:
Zuzanka Hraškovie
-sociálna balada
25. Opakovanie TC Poézia
BÁJKY
26. Ezop: O vtákoch, zvieratách
a netopierovi, O vrane a krčahu
s vodou,
O nenásytnej líške
27. Ezop: O vtákoch, zvieratách
a netopierovi, O vrane a krčahu
s vodou,
O nenásytnej líške
- bájka
28. Jonáš Záborský: Tulipán a fialka,
Netopieri
Daniel Naborowski: Líška
a lasica
29. I. A. Krylov: Vrana a líška
Peter Petiška: Havran a líška
30. Polročné opakovanie
31. Polročné opakovanie
BÁJE
32. Kozmické vajce
33. Deti boha Slnka
34. Zrodenie sveta
35. Daidalos a Ikaros
Učebné osnovy SLOVENSKÝ JAZYK a LITERATÚRA ISCED2
Epické básne, ľudové aj autorské,
v ktorých sú výchovné momenty zo
života, dej sa stupňuje a končí
tragicky alebo ťažkou životnou
situáciou. Vznikali v minulých
storočiach , mali výchovnú aj
umeleckú hodnotu.
Vysvetliť pojem balada. Identifikovať
hlavné znaky balady aj v neznámom (zatiaľ
nečítanom) texte. Porovnať baladu s inými
básnickými útvarmi,
charakterizovať rozdiely.
Pretransformovať baladu na prozaické
rozprávanie.
Identifikovať hlavnú myšlienku v
prečítanom texte. Vyhľadať v texte balady
jazyk ové prostriedky, určiť ich
a vysvetliť ich význam. Vysvetliť pojem
rým, vyhľadať ho v texte. Vyhľadať,
graficky zaznačiť združený rým.
8h
ENV
OZO
RLK
Charakterové črty ľudí sú rôzne,
dobré aj zlé. Nie vždy sa to dá
povedať priamo, lepšie to jr vyjydriť
inotajom.
Bájky
8h
Vysvetliť pojem bájka. Identifikovať
mravné ponaučenie v bájke. Vymedziť
pojem hlavná postava. Identifikovať hl.
postavu v bájke. Pochopiť iróniu a inotaj,
Autori to riešili už od obdobia
kde je skrytá podstata bájky. Pochopiť,
staroveku a vždy úspech nemali.
prečo všetky chyby a nedostatky ľudí boli
Múdri ľudia však pochopili podstatu znázornené na zvieratách. Charakterizovať
a stali sa múdrejšími.
jednotlivé postavy z čitateľského hľadiska a
svoje tvrdenie podložiť argumentmi –
Inotaj, satira, alegória
napísať kratší prozaický útvar, ktorý má
znaky bájky.
Ľudia si rôzne vysvetľovali vznik
sveta a človeka v ňom, každý národ
má svoju mytológiu a svoje tradície
a korene. Najviac bájí vznikalo
v antickom svete, Egypte, v Číne,
ale aj u amerických indiánov.
Podobne to bolo aj s prírodnými
ENV
OSR
Báje
9h
Vysvetliť pojem báj a uviesť príklady bájí
(prečítaných).
Na základe textu identifikovať základné
znaky báje.
Vyhľadať v texte báje hlavné a vedľajšie
postavy, dokázať charakterizovať jednotlivé
35
ŠkVP ZŠ s MŠ Podolie
Učebné osnovy SLOVENSKÝ JAZYK a LITERATÚRA ISCED2
dialóg, vnútorná
kompozícia
36. Tatranská Kikimora
37. Zdenka Laciková: Zakliata
Kráľova hoľa
38. Anton Marec: Tatranské plesá
39. Jozef Cíger Hronský: Prečo je
Váh divá
rieka
- báj
40. Opakovanie: bájky, báje
41. Hviezdoslavov Kubín – triedne
kolo
42. Hviezdoslavov Kubín – triedne
kolo
ZO ŽIVOTA DETÍ
43. Mark Twain: Princ a bedár
44. Mark Twain: Princ a bedár
- on-rozprávavanie
45. Martin Rázus: Maroško
46. Jaroslav Rezník: Oči plné oblohy
poviedka 47. Katarína Gillerová: Môj
mladší brat a ja
48. Marta Hlušíková: Bojujeme
49. Opakovanie: Zo života detí
-
III. Rozprávanie
vo veršoch i v
próze
DOBRODRUŽNÁ
LITERATÚRA
50. Rudo Moric: Prefíkané vrany
51. Rudo Moric: Prefíkané vrany
52. James Oliver Curwood:
Kočovníci
severu
53. Dick King-Smith: Ja a moja
príšera
úkazmi na Zemi, ktoré súvisia
s geografiou a históriou.
Aj naše hory a rieky majú svoje
tajomstvá.
postavy (kladné, záporné) z čitateľského
hľadiska a svoje tvrdenie podložiť
argumentmi.
Vysvetliť pojem dialóg. Vyhľadať a
zdôvodniť súvislosti medzi textom a
ilustráciou.
Na základe analýzy známeho literárneho
textu identifikovať vnútornú kompozíciu a
svoje tvrdenie zdôvodniť.
OSR
OZO
Kompozícia rozprávania, ja
rozprávanie, autorské rozprávanie,
výstavba textu , gradácia
rozprávania
Zo života detí
7h
Charakterizovať ako literatúru písanú pre
deti – s detskými hrdinami, dejom a
prostredím blízkym deťom.
Vymenovať vybraných autorov (5) a ich
diela. Vysvetliť pojem poviedka. Vysvetliť
pojem literárna postava, rozlíšiť hlavnú a
vedľajšiu postavu a charakterizovať ich z
čitateľského hľadiska. Vysvetliť pojem
monológ, dialóg a svoje vysvetlenie
zdôvodniť pomocou príkladov z literárnych
ukážok.
Sformulovať vlastné hodnotenie
prečítaného textu a podložiť svoje
stanovisko argumentmi.
Dobrodružstvo vždy lákalo, chceme Dobrodružná literatúra
5h
poznať nepoznané aj nebezpečné,
Vysvetliť pojem dobrodružná literatúra.
text zostavíme pomocou osnovy,
Vysvetliť pojem rozprávač, identifikovať
gradácia a napätie je v takmer celom v texte jednotlivé formy rozprávača.
texte.
Transformovať formy rozprávača – z jaformy do on-formy a naopak.
Analyzovať umelecký text zo štylistického
a lexikálneho hľadiska. Určiť funkciu
jednotlivých jazykových prostriedkov.
MEV
MUV
DOV
36
ŠkVP ZŠ s MŠ Podolie
III. Rozprávanie
vo veršoch i v
próze
III. Rozprávanie
vo veršoch i v
próze
Učebné osnovy SLOVENSKÝ JAZYK a LITERATÚRA ISCED2
DETEKTÍVNA LITERATÚRA
54. Jela Mlčochová: Adrianin prvý
prípad
55. Jela Mlčochová: Adrianin prvý
prípad
56. Erich Kästner: Emil a detektívi
57. Erich Kästner: Emil a detektívi
58. Robert Arthur: Peter a Bob
59. Robert Arthur: Peter a Bob
v nebezpečenstve
Hra dobra a zla bola vždy
zaujímavá. Na jednej strane šikovný
detektív a na druhej prefíkený
zlodej. Ako urobiť výstavbu deja,
aby do poslednej sekundy všetko
zostalo skryté?
ROZHLASOVÁ HRA
60. Princezná so zlatou hviezdou na
čele
61. Princezná so zlatou hviezdou na
čele
62. Princezná so zlatou hviezdou na
čele
63. Opakovanie: Dobrodružná
a detektívna
literatúra,
rozhlasová hra
64. Opakovanie učiva 6. ročníka
65. Opakovanie učiva 6. ročníka
66. Opakovanie učiva 6. ročníka,
vyhodnotenie práce žiakov
Dramatický konflikt, postavy,
scenár, hudba, úlohy, réžia, zvukové
efekty.
Rozdiely medzi divadlom,
televíznou hrou a rozhlasovou hrou.
TC Ľudová
slovesnosť, Poézia
mimočítankové čítanie
- TC Rozprávanie vo
veršoch i v próze
- mimočítankové čítanie
Nájsť jazykové prostriedky, ktorými autor
dosahuje dramatické napätie v texte,
tvrdenie zdôvodniť.
Sformulovať hlavnú myšlienku prečítaného
textu.
Samostatne a bez prípravy správne, plynule
a nahlas čítať prozaicky text, primeraný
štýlom, jazykom i obsahom. Vyhľadať
kľúčové slová, zostaviť osnovu a na jej
základe prerozprávať dej prečítaného textu.
Detektívna literatúra
Vysvetliť pojem detektívka
Sformulovať hlavnú myšlienku.
Vyhľadať kľúčové slová, vytvoriť dejovú
osnovu, rozprávať obsah podľa osnovy.
Určiť a charakterizovať hlavné a vedľajšie
postavy v literárnej ukážke
6h
OSR
MUV
DOV
Rozhlasová hra
Vysvetliť pojem rozhlasová hra.
Vysvetliť podstatu dramatického žánru.
Vysvetliť, ako dramatické dielo vzniká.
Čítanie prehovorov jednotlivých postáv
vhodnou moduláciou hlasu v súlade s
obsahom textu.
Sformulovať hlavnú myšlienku
dramatického textu.
4h
MDV
MUV
TBZ
Upevniť nadobudnuté vedomosti z teórie
literatúry.
Pracovať s literárnym textom
mimočítankovej literatúry.
4h
MDV
TBZ
37
ŠkVP ZŠ s MŠ Podolie
Učebné osnovy SLOVENSKÝ JAZYK a LITERATÚRA ISCED2
SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 7. ročník / Gramatika
Tematický okruh
Téma
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Počty
hodín
I.
Opakovanie
učiva zo 6.
ročníka
Septembrový list- list
Interview, pravopis, hlásky
Súkromný list, charakteristika, opis

aktivizuje svoje vedomosti zo 6. ročníka
(interview, písanie úvodzoviek
v priamej reči pri rôznej typológii
priamej reči, pravopis vybraných slov,
odvodené, zložené slová, súkromný list,
rozprávací slohový postup, rozprávanie,
statický opis, opis pracovného postupu,
slovné druhy, veta, hlavné vetné členy),
 dokáže samostatne a bez prípravy
správne, plynule a nahlas čítať
akékoľvek texty, ktorých obsah, štýl a
jazyk sú primerané jazykovej úrovni
a skúsenostiam žiaka a dokáže
prispôsobiť rýchlosť čítania tomu, aby
mohol pochopiť informácie a by mohol
aplikovať informácie o melódii, dôraze
a prízvuku,
 dokáže vytvoriť plagát, ktorým bude
propagovať cyklotúru spojenú
s poznávaní prírodných alebo kultúrnych
zaujímavostí vo svojom okolí,
 v jednoduchých holých a rozvitých
vetách vie správne používať základné
vetné členy, určiť ich a zdôvodniť ich
funkciu,
dokáže aplikovať nadobudnuté
vedomosti z ortografie, lexikológie,
morfológie, syntaxe.
Žiak:
 vie vysvetliť pojmy komunikácia,
vysielateľ, prijímateľ, dialóg,
komunikačná situácia, mimojazykové
prostriedky,
 vie uviesť príklady na rôzne
druhy/formy komunikácie,
14 h
Prier
ezové témy
OSR
8h
OSR
Záhadný šuchot- priama reč
Obrázky z prírody- podstatné a
prídavné mená
Tekvicoví panáci - slovesá, dynamický
opis
V tábore utečencov- podmet, prísudok
Opakovanie a upevňovanie poznatkov
zo 6. ročníka
Vstupný test
Slovné druhy, slovesá, citoslovcia,
príslovky, ja- rozprávanie
Prídavné mená, akostné, vzťahové,
privlastňovacie
Tvorenie slov: skladaním
a odvodzovaním, dynamický opis,
sklady
Podstatné mená, predložky,
vokalizácia predložiek, podmet,
prísudok
Zvuková stránka jazyka
Melódia, prestávka, dôraz, sila hlasu,
tempo, interpunkcia
Ohybné slovné druhy
Neohybné slovné druhy
Rozbor textu
Skladba
II. Komunikačné
situácie
Nemôžeme nekomunikovaťkomunikácia slovná, neslovná, dialóg
Mimojazykové prostriedky
Podoby komunikácie, adresát
a prijímateľ, dialóg
38
ŠkVP ZŠ s MŠ Podolie
Učebné osnovy SLOVENSKÝ JAZYK a LITERATÚRA ISCED2
dokáže popísať rôzne komunikačné
situácie podľa obrázkov/fotografií,
 pozná pravidlá aktívneho počúvania
a ústnej komunikácie,
 vie použiť vhodné jazyk. prostriedky
v súlade s komunikačnou situáciou,
 vie podľa logickej postupnosti
usporiadať svoju výpoveď,
Žiak:
 pozná a rozumie termínom asertivita
a asertívne správanie, efektivita,
komunikačný zámer,
 dokáže komunikovať a vystupovať
asertívne pod vedením vyučujúceho,
 vie obhájiť svoj názor kultivovaným
spôsobom,
 vie zhodnotiť obsahovú stránku prijatého
prehovoru a vysloviť protiargumenty,
 dokáže zinscenovať v skupine rôzne
komunikačné situácie podľa zadania,
 dokáže sformulovať názor na tému
a obhájiť si ho,
 pozná pravidlá asertívnej a efektívnej
komunikácie.
Žiak:
 vie identifikovať skratky a vysvetliť ich
funkciu v texte,
 správne tvorí, zapisuje a číta skratky,
skratkové slová, značky,
 vie vysvetliť spôsob tvorenia nových
slov skracovaním,
 dokáže vlastnými slovami vysvetliť
potrebu skracovania slov,
 vie uviesť príklady rôznych slov, ktoré
vznikli skracovaním,
 vie v texte vyhľadať slová, ktoré vznikli
skracovaním, a vie vysvetliť ich
význam,
ovláda pravidlá písania

Asertívna a efektívna komunikácia
Nespisovné slová v súkromnej
komunikácii
Skratky a značky v komunikácii
Asertívna a efektívna
komunikácia: pojmy asertívnosť
a efektívnosť
Neutrálne a citovo zafarbené slová
Slová podľa dobového výskytuhistorizmy, archaizmy, neologizmy,
zastarané slová
Spisovné a nespisovné slová:
nárečové a slangové slová
Domáce a cudzie slová
Slová cudzieho pôvodu
Výslovnosť slov cudzieho pôvodu
Pravopis slov cudzieho pôvodu
Slovníky: PSP, KSSJ, SCS
Tvorenie slov skracovaním
(skratky, značky, iniciálové skratky,
skratkové slová)
MDV
39
ŠkVP ZŠ s MŠ Podolie
III.
Komunikácia v
spoločnosti
Príhovor/prívet- jeho tvorba
Prednášame prívet
Slová cudzieho pôvodu
Učebné osnovy SLOVENSKÝ JAZYK a LITERATÚRA ISCED2
Rečnícky prejav, uvítací a záverečný
príhovor
Gestá, mimika, intonácia,
dôraz, sila hlasu, tempo
reči , očný kontakt, gestikulácia ,účel
Domáce a cudzie slová
Slová cudzieho pôvodu
Výslovnosť slov cudzieho pôvodu
Pravopis slov cudzieho pôvodu
Gramatické kategórie
Diktát č. 1
Pravopis cudzích slov sa neriadi
podľa našich pravopisných príručiek
Žiak:
 pozná a vie vymenovať mimojazykové
prostriedky, ktoré ovplyvňujú úroveň
prednesu prívetu – vzhľad, oblečenie,
postoj, gestá, mimika,
 vie vysvetliť pojmy gestá a mimika
a rozumie ich funkcii v komunikácii,
 vie v komunikačnej situácii primerane
gestikulovať a používať vhodnú mimiku,
 chápe dôležitosť vhodnej vzdialenosti a
očného kontaktu pri komunikácii.
 rozumie pojmu artikulácia,
 vie správne vyslovovať a uplatňovať
primeranú silu hlasu,
 dokáže aplikovať poznatky
o prozodických javoch vo svojom
prejave.
Žiak:
 vie správne v domácich a cudzích
slovách artikulovať a spisovne
vyslovovať slabiky de, te, ne, le, di, ti,
ni, li,
 vie vysvetliť, prečo v cudzích slovách
nenastáva zmäkčovanie de, te, ne, le, di,
ti, ni, li; ovláda pravidlo: v cudzích
slovách sa zachováva pôvodná
výslovnosť a pôvodný pravopis,
 dodržiava správnu dĺžku slabík
a pravidlá spodobovania,
 ovláda písanie i/í, y/ý v koreni
najfrekventovanejších slov cudzieho
pôvodu; zdokonaľuje sa v pravopise slov
cudzieho pravopisu,
 dokáže overiť pravopis neznámych slov
cudzieho pôvodu v SCS i na webovej
stránke www.slovnikcudzichslov.eu.
 na overenie pravopisu domácich
a zdomácnených slov používa PSP,
KSSJ,
10 h
OSR
MUV
FIG
40
ŠkVP ZŠ s MŠ Podolie
Učebné osnovy SLOVENSKÝ JAZYK a LITERATÚRA ISCED2
pozná Slovník súčasného slovenského
jazyka (2. zv.: A - G, H - L).
 pozná rozdiel medzi archaizmom,
historizmom a zastaraným slovom,
 osvojí si slová podľa dobového výskytu,
ktoré sa vzťahujú k významným
udalostiam v histórii, prípadne súvisia
s ľudovou a regionálnou kultúrou,
 vie vysvetliť termín neologizmus
a chápe dynamiku lexiky v súvislosti
s rozvojom spoločnosti,
vie správne vysloviť známe neologizmy a
pozná ich význam a pravopis.

Slová podľa dobového výskytu
Slová podľa dobového výskytuhistorizmy, archaizmy, neologizmy,
zastarané slová
Spisovné a nespisovné
IV.
Slovné druhy
Opakovanie t.c. komunikácia, slovná
zásoba
Prehľad a doplnenie slovných druhov
Opakovanie učiva o podstatných
menách
RLK
43h
Podstatné mená a ich gramatické
kategórie, pomenovanie osôb, zvierat
vecí, vlastností a javov
Pomnožné podstatné mená
Pomnožné podstatné mená,
rod a vzor pomnožných podstatných
mien
Rod a vzor pomnožných podstatných
mien
Hľadáme skoňovací vzor a rod
pomnožných podst. mien
Opakovanie učiva o prídavných
menách
Bližšie určujeme vlastnosti
podstatných mien
Druhy prídavných mien,
stupňovanie, akostné, vzťahové,
privlastňovacie
Skloňovanie prídavných mien: vzor
pekný, cudzí
Skloňovanie prídavných mien: vzor
Žiak si aktualizuje, opakuje a precvičí
poznatky o podstatných menách
z predchádzajúcich ročníkov (funkcia,
delenie, gramatické kategórie,
skloňovanie, vzory...)
Žiak:
 vie definovať pomnožné podstatné mená
a uviesť príklady,
 vie rozlíšiť množné číslo podstatných
mien od pomnožných podst. mien,
 dokáže v texte identifikovať pomnožné
podstatné mená,
 dokáže na základe pravidiel určiť rod a
vzor pomnožných podst. mien,
vie overiť pravopis pomnožných
podstatných mien v PSP.
Žiak si aktualizuje, opakuje a precvičí
poznatky o prídavných menách
z predchádzajúcich ročníkov (funkcia,
delenie, stupňovanie, gramatické
kategórie, skloňovanie, vzory...)
MDV
OSR
41
ŠkVP ZŠ s MŠ Podolie
Umelecký opis
Učebné osnovy SLOVENSKÝ JAZYK a LITERATÚRA ISCED2
páví, otcov, matkin
Umelecký opis
Prostriedky umeleckého opisu,
prirovnanie, personifikácia, metafora,
epitetá
Príprava na 1. slohovú písomnú prácu
1. slohová písomná práca
(umelecký opis)
Umelecký opis
Prostriedky umeleckého opisu,
prirovnanie, personifikácia, metafora,
epitetá, použiť vo vlastnom opise,
prirovnávať a vyjadrovať pocity
Vytvoriť vzťah k vlastnému
životnému prostrediu, určiť hodnoty
miesta, kde žijeme, vlastenecké
myšlienky
Žiak:
 vie vysvetliť pojem umelecký opis,
 chápe úlohu básnických prostriedkov
v umeleckom opise,
 dokáže vytvoriť citovo zafarbený opis
vybraného obrázka/fotografie
a vymyslieť zaujímavý nadpis,
 vie vyjadriť svoj názor na text –
sformulovať svoj čitateľský dojem,
 dokáže vybrať v viacerých textov
umelecký opis a odôvodniť správnosť
výberu na základe subjektívnych dojmov
a pocitov,
 vie prezentovať svoj názor kultivovaným
spôsobom,
 vie s pomocou učiteľa na základe
jazykovej a štylistickej analýzy
argumentovať a svoj názor obhájiť,
 vie argumentovať s odkazom na text,
vie aplikovať vedomosti z literatúry
o jazykových výstavbových prostriedkoch.
Žiak:
 vie vytvoriť umelecký opis a
prezentovať ho,
 vie vo svojom texte využiť vhodné
ustálené spojenia a básnické prostriedky,
 vie skontrolovať vlastný text i texty
žiakov s cieľom identifikovať jednotlivé
chyby a následne ich opraviť,
 pozná korektorské značky, pracovať so
slovníkmi – MSS, PSP, KSSJ.
Žiak:
 dokáže napísať primerane zložitý,
spisovný, myšlienkovo celistvý útvar
opisného slohového postupu.
 vie vykonať korektúry s využitím PSP,
KSSJ a text upraviť na čistopis s
prihliadnutím na formálnu stránku práce.
OSR
ENV
OSR
OSR
42
ŠkVP ZŠ s MŠ Podolie
Učebné osnovy SLOVENSKÝ JAZYK a LITERATÚRA ISCED2
Základné číslovky
Číslovky , gramatické kategórie
čísloviek
Základné číslovky
Radové číslovky
Násobné číslovky
Určité a neurčité číslovky
Radové a násobné číslovky
Radové číslovky
Pravopis násobných čísloviek
Násobné číslovky
Určité a neurčité číslovky
Opakovanie učiva o číslovkách
Kontrolný diktát č. 3
(násobné číslovky)
Oprava kontrolného diktátu č. 3
Opakovanie učiva o slovesách
Sumarizácia poznatkov
Preverenie vedomostí a zručností
z čísloviek
Je rozdiel v siedmich a siedmych,
prvý a prví, opakovanie pravopisných
javov.
Slovesá
Slovesný vid
Určovanie gramatických kategórií
slovies
Slovesný vid
Vidové dvojice slovies
Určovanie osoby, čísla, času, spôsobu
a vidu slovies.
Robiť a vyrobiť, predávať a predať je
rozdiel v dokonavosti vidu.
Dynamický opis
Opis s rozprávaním vytvara
dynamiku, v rozprávacích prvkoch
kompozície aj priblížime dej či
výrobnú činnosť.
Žiak:
 vie vysvetliť pojmy násobné a radové
číslovky,
 vie identifikovať v texte radové i
násobné číslovky a vysvetliť ich funkciu,
 vie tvoriť násobné číslovky a použiť ich
vo vetách.
Žiak
 ovláda pravopis násobných čísloviek.
OSR
Žiak:
 vie vysvetliť rozdiel medzi určitými
a neurčitými číslovkami,
 dokáže v texte identifikovať neurčité
a určité číslovky.
Žiak
 vie aplikovať nadobudnuté vedomosti
z ortografie,
 vie na základe korektorských značiek
skontrolovať text, identifikovať chyby
a opraviť ich.
Žiak: vie definovať slovesá a vysvetliť ich
funkciu v texte,
 vie vysvetliť a identifikovať slovesný
spôsob v texte - oznamovací,
rozkazovací a podmieňovací a chápe
jeho funkciu,
 dokáže rozlíšiť neplnovýznamové
(pomocné) slovesá,
 ovláda a vie určiť gramatické kategórie
slovies.
Žiak:
 v rozprávaní a význam prídavných mien
v opise,
 dokáže rozlíšiť opisný a rozprávací
slohový postup,
 vie určiť rozdiel medzi statickým
a dynamickým opisom,
MUV
43
ŠkVP ZŠ s MŠ Podolie
Učebné osnovy SLOVENSKÝ JAZYK a LITERATÚRA ISCED2
chápe funkciu slovies v dynamickom
opise,
dokáže vymenovať rozdiely medzi
rozprávaním a dynamickým opisom
Žiak: vie na základe analýzy textu
zovšeobecniť poznatky o opise pracovného
postupu,
 chápe dôležitosť zachovania časovej
postupnosti jednotlivých bodov v opise
pracovného postupu,
dokáže napísať jednoduchý návod, napr.
ako nastaviť digitálny budík...

Opis pracovného postupu
Príprava na 2. slohovú písomnú prácu
Kuchárske remeslo je populárne,
medializované a je in..., príprava
jedál a ingrediencií patrí do
dynamickej formy opisu.
2. slohová písomná práca
(opis pracovného postupu)
Hlavné znaky dynamického opisu sú
prvky opisného slohového postupu
spojené do prerozprávania zvolenej
činnosti.
Oprava 2. slohovej písomnej práce
Zvládnutie pravopisných javov pri
tvorbe dynamického opisu
Príslovky
Neohybné slovné druhy, ktoré
pomenúvajú okolnosti deja.
Stupňovanie prísloviek
Žiak:
 vie vytvoriť opis pracovného postupu a
prezentovať ho,
 vie vo svojom texte využiť vhodné
ustálené spojenia a básnické prostriedky,
 vie skontrolovať vlastný text i texty
žiakov s cieľom identifikovať jednotlivé
chyby a následne ich opraviť,
pozná korektorské značky, pracovať so
slovníkmi – MSS, PSP, KSSJ.
.Žiak:
 dokáže napísať primerane zložitý,
spisovný, myšlienkovo celistvý útvar
opisného slohového postupu,vie vykonať
korektúry s využitím PSP, KSSJ a text
upraviť na čistopis s prihliadnutím na
formálnu stránku práce.
Žiak dokáže na základe analýzy textov
dokáže identifikovať chyby a opraviť ich.
Žiak:
 vie identifikovať v texte príslovky
a určiť ich druh (miesta, času, spôsobu
a príčiny)
 vie definovať príslovky a vie vysvetliť
ich funkciu v texte,
OSR
MDV
OSR
OSR
OSR
ENV
44
ŠkVP ZŠ s MŠ Podolie
Učebné osnovy SLOVENSKÝ JAZYK a LITERATÚRA ISCED2
chápe spojitosť prísloviek so slovesami,
vie odvodzovaním príponami tvoriť
z prídavných mien príslovky,
vie stupňovať príslovky a dokáže
s pomocou učiteľa vyvodiť, ktoré
príslovky sa dajú stupňovať a ktoré nie.
Žiak:
 vie definovať spojky a vysvetliť ich
funkciu v texte,
 doplniť do vety vhodnú spojku,
 dokončiť vetu po spojke,
 dokáže pri tvorbe vlastného textu
odhaliť nevhodné hromadenie
rovnakých spojok a využíva iné spojky
podobného významu,
ovláda a aplikuje zásady pravopisu čiarky
pred spojkami.
Žiak:
 vie definovať predložky a vie uviesť
príklady,
 dokáže vyhľadať predložky v texte a
vysvetliť ich funkciu,
 dokáže identifikovať vokalizované
predložky v texte a vysvetliť dôvody
vokalizácie,
 chápe väzbu predložiek s pádom,
 dokáže určiť pád a pozná spisovné
pádové väzby,
aplikuje vedomosti o predložkových
väzbách pri tvorbe slovných spojení, viet
a celých textov.


V.
Sladba
Spojky
Písanie čiarky pred spojkami
Spájanie slov aj viet
Slová a vety musíme spájať.
Pravopis písania čiarky pred spojka.
Predložky
Pádová väzba predložiek
Opakovanie učiva o slovných druhoch
Vytvárame predložkové pády
a gramatické kategórie slovných
druhov.
Opakovanie učiva o jednoduchej vete
Jedna myšlienka, jeden prisudzovací
sklad, ale aj jedno slovo.
Žiak:
 aktivizuje vedomosti o skladbe z nižších
ročníkov,
 vie identifikovať vety podľa obsahu,
 dokáže určiť melódiu viet,
 vie vytvoriť a aplikovať rôzne typy viet,
vie odlíšiť holú vetu od rozvitej a pochopiť
ENV
,
OSR
10 h
MDV
RLK
45
ŠkVP ZŠ s MŠ Podolie
Učebné osnovy SLOVENSKÝ JAZYK a LITERATÚRA ISCED2
Prisudzovací sklad – podmet
a prísudok
Nositeľ a vykonávateľ deja.
Jeho činnosť vo vete.
Holá a rozvitá veta
Jedna myšlienka
Veta s viacnásobným vetným členom
Dej môže byť len jeden.
Dvojčlenná a jednočlenná veta
Veta nemusí byť úplná...
Veta aj jedným slovom.
Vetný základ
Jednočlenná veta slovesná
Sloveso je základ.
ich využitie v texte.
Žiak:
 dokáže určiť podmet v jednoduchej vete
a vie rozlíšiť vyjadrený a nevyjadrený
podmet,
 dokáže určiť prísudok v jednoduchej
vete a vie rozlíšiť slovesný a slovesnomenný prísudok,
vie vymedziť prisudzovací sklad a graficky
ho znázorniť.
Žiak:
 vie vysvetliť rozdiel medzi holou
a rozvitou vetou,
vie rozviť holú vetu.
Žiak:
 vie definovať holý, rozvitý
a viacnásobný vetný člen,
 vie vo vete vyhľadať viacnásobný vetný
člen,
 pozná pravopisné zásady písania
viacnásobného vetného členy.
Žiak:
 vie definovať pojmy dvojčlenná
a jednočlenná veta,
 dokáže na základe identifikácie podmetu
a prísudku určiť dvojčlennú vetu, vie
vytvoriť obidva typy dvojčlennej vety –
úplnú i neúplnú,
 vie odlíšiť jednočlennú vetu od
dvojčlennej.
Žiak:
 vie v jednočlennej vete určiť vetný
základ
 vie rozlíšiť, či je gramatické jadro vety
vyjadrené vetným základom alebo je
rozčlenené na podmet a prísudok,
 odlíšiť jednočlennú vetu od vety
dvojčlennej.
Žiak:
MDV
MUV
46
ŠkVP ZŠ s MŠ Podolie
Jednočlenná veta neslovesná
VI. Projekt
VII. Opakovanie
učiva zo 6. a 7.
ročníka
Opakovanie vedomostí o vete
Pripravujeme projekt
Prezentujeme projekt
Kontrolný diktát č. 4 (záverečné
opakovanie učiva zo 7. ročníka)
Oprava kontrolného diktátu č. 4
Záverečné ročníkové opakovanie
Výstupný test
Učebné osnovy SLOVENSKÝ JAZYK a LITERATÚRA ISCED2
Tabule na obchodoch.
Delenie viet na ...
Spolupráca skupín o regióne
Prezentujeme skupinovú prácu
vie určiť slovný druh, ktorým je
vyjadrený vetný základ,
 dokáže rozlíšiť slovesnú a neslovesnú
jednočlennú vetu.

Žiak:
 vie vysvetliť pojem projekt a jeho
funkciu,
 dokáže v skupine vytvoriť projekt na
zadanú tému,
 dokáže na zadanom projekte, úlohe
pracovať v skupine; dokáže splniť svoju
čiastkovú úlohu,
 vie vytvoriť plán, postup pri plnení úloh,
zhromaždiť potrebný materiál,
 vie získať potrebné informácie s cieľom
priblížiť spracovanú problematiku
poslucháčovi,
 dokáže prezentovať výsledky tímovej
práce,
 dokáže informovať o postupe práce pri
plnení úlohy,
 vie sa vyjadrovať spisovne a
kultivovane.,
 vie zhodnotiť kvalitu projektu i jeho
prezentácie.
Žiak:
 vie aplikovať nadobudnuté vedomosti
z ortografie,
 vie na základe korektorských značiek
skontrolovať text, identifikovať chyby
a opraviť ich.
ENV
6h
OSR
TBZ
8h
OSR
 Žiak
si upevňuje a sumarizuje vedomosti
nadobudnuté v 7. ročníku.
 Žiak vie aplikovať nadobudnuté
vedomosti a spôsobilosti.
Analýza výstupného testu
47
ŠkVP ZŠ s MŠ Podolie
Učebné osnovy SLOVENSKÝ JAZYK a LITERATÚRA ISCED2
SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 7. ročník / Literatúra
Tematický okruh
ÚVOD DO
LITERATÚRY 7.
ROČNÍKA
Téma
Úvodná hodina
Ferko Urbánek: Desatoro
čitateľa
Opakovanie učiva 6.
ročníka
Obsahový štandard
Predmet literatúry
Definícia a charakteristika
žánrov, predstavitelia,
odborná terminológia


Zásady správneho čítania
Anekdota, anekdoty o
známych osobnostiach,
Žiak :
 vie vysvetliť a aplikovať pojmy príslovie,
porekadlo, pranostika, báseň, balada, báj, bájka,
anekdota, populárna pieseň, poviedka,
personifikácia, epiteton, alegória, irónia, satira,
rým, dobrodružná literatúra, detektívka...
 dokáže identifikovať rozdiely medzi prózou
(umeleckou neviazanou rečou) a poéziou
(umeleckou viazanou rečou),
 dokáže verbalizovať vlastný čitateľský zážitok,
vie pri hlasnom čítaní správne artikulovať
a dodržiavať spisovnú výslovnosť.
Definícia a charakteristika
žánrov, predstavitelia,
odborná terminológia
Zásady správneho čítania
Anekdota, anekdoty o
známych osobnostiach,
Anekdoty- rozbor textu
UMELECKÁ
Poézia
LITERATÚRA V POÉZII Ján Botto: Kukučka- rozbor
textu
Janko Kráľ: Slovo- rozbor
textu
Ján Francisci:
Bratislavským bratomrozbor textu
Janko Matúška: Lúčenierozbor textu
Ján Smrek: Najčistejšia
láska
Výkonový štandard
Informovať žiakov o učive 7. ročníka.
Oboznámiť ich s obsahom a cieľmi vyučovania
literatúry.
Počty hodín
3h
Prierezové témy
OSR
MDV
RLK
Vtipné. Anekdota alebo
vtip?
Žiak:
 pozná a vie vysvetliť pojem anekdota,
 vie analyzovať obsah anekdoty,
vie vysvetliť funkciu humoru v anekdote.
1h
OSR
MDV
Poézia
rytmus, stavba verša,
ponáška na ľudovú pieseň )
refrén, rytmus)
Žiak:
 vie odlíšiť poéziu a prózu,
 vie analyzovať báseň z hľadiska vonkajšej
kompozície básne,
 vie v básni identifikovať verš a strofu,
 vie definovať pojem rým,
 dokáže rozlíšiť a graficky zaznačiť striedavý
a združený a obkročný rým,
 vie v texte básne vyhľadať a určiť prirovnanie
a zdrobneninu a vie vysvetliť ich význam
v umeleckom texte,
 dokáže vlastnými slovami interpretovať báseň,
16 h
RLK
(veršová výstavba)
sylabický veršový systém,
trópy)
Idea a téma, kompozícia,
výrazové prostriedky
OSR
OSR
OSR
RLK
48
ŠkVP ZŠ s MŠ Podolie
Učebné osnovy SLOVENSKÝ JAZYK a LITERATÚRA ISCED2
Július Lenko: Dcérkerozbor textu
Vojtech Mihálik: Boháčka
Za rúčky- rozbor textu
Opakovanie t.c. poézia
definíciu metafory, pozná niekoľko príkladov,
vie vysvetliť funkciu metafory a epiteta v
umeleckom texte,
vonkajšia kompozícia

vie tvoriť epiteton,
básne, voľný verš)
 vie v texte básne vysvetliť, vyhľadať a určiť
jazykové prostriedky – epiteton, metaforu,
zdrobneninu, prirovnanie a personifikáciu,
 chápe funkciu básnickej otázky v umeleckom
texte,
 prehlbuje svoje analytické a čitateľské
schopnosti,
 dokáže čítať poéziu s porozumením,
 vie vyhľadávať, zhromažďovať a spracovávať
základné biografické údaje o spisovateľoch
z rôznych informačných zdrojov,
 vie identifikovať hlavnú myšlienku v básni,
Pojmy: poézia, verš, strofa, rým (združený,
striedavý, obkročný, prerývaný), rytmus,
vonkajšia kompozícia básne, viazaná umelecká
reč, trópy (metafora, personifikácia,
prirovnanie, epiteton) zdrobnenina, básnická
otázka, ponáška na ľudovú slovesnosť, voľný
verš
Piesne Kamill peteraj: Bosá Populárna pieseň je
Žiak:
láska- rozbor
zhudobnená báseň.
Vie vlastnými slovami definovať
 populárnu pieseň,
Rozdiely medzi ľudovou
Kamil Peteraj: Mince na
 dokáže vlastnými slovami interpretovať text
piesňou a autorským
dne fontán- rozbor textu
populárnej piesne,
textom,
básnické
výrazové

vie identifikovať refrén v populárnej piesni
Ľuboš Zeman: Umenie žiťprostriedky
,
aktuálnosť
a vysvetliť jeho funkciu,
rozbor textu
textov, vonkajšia a vnútorná  vie identifikovať hlavnú myšlienku v texte
Jozef Urban: Voda čo ma
kompozícia
populárnej piesne, pozná a vlastnými slovami vie
drží nad vodou- rozbor textu
vysvetliť pojem evergreen a vie uviesť príklady,
Miroslav Válek: Jesenná
 vie identifikovať v texte populárnej piesne
láska- rozbor textu
vyhľadať a určiť jazykové prostriedky a
vysvetliť ich význam,
Zuzana Smatanová: Miesto
 vie vyhľadávať, zhromažďovať a spracovávať
kde sa neumiera- rozbor
základné biografické údaje o spisovateľoch
textu


OSR
RLK
OSR
MDV
MDV
MDV
OSR
MDV
OSR
MDV
49
ŠkVP ZŠ s MŠ Podolie
Učebné osnovy SLOVENSKÝ JAZYK a LITERATÚRA ISCED2
NO NAME: Čím to jerozbor textu
Opakovanie t.c. piesne
UMELECKÁ
Detský hrdina v literatúre
LITERATÚRA V PRÓZE Jozef Gregor Tajovský: Do
konca- rozbor textu
Jozef Cíger Hronský: Do
školy- rozbor textu
Martin Kukučín: Z teplého
hniezda- rozbor textu
Projekt – prezentácia prác
žiakov
Ľubica: Suballyová:
O medailách a pomarančirozbor textu
Gabriela Futová:
Poškoláci- rozbor textu
Kalo Uhrík: Machova
svokra- rozbor textu
Marta Hlušíková: Srdce
v ofsajde- rozbor textu

Hlavné a vedľajšie postavy
príbehov , slovná zásoba,
výber
a štylizácia ovplyvnené
dobou a situáciou, slová
hovorové,zastarané
Modernejšie príbehy zo
súčasnosti, aktuálne pre
žiakov.
Slengové slová, výstavba
deja, aktuálnosť témy,
dramatika a zaujímavé
spracovanie, hľadanie
príkladov a podobností
Vzory pre mládež
v príbehoch , ktoré sú
aktuálne a budú motivovať.
Výchovné momenty na
ovplyvnenie dnešnej
generácie.
z rôznych informačných zdrojov.
Pojmy: populárna pieseň, evergreen, rytmus,
refrén
16 h
Žiak:
 vie odlíšiť prózu od poézie a svoje rozhodnutie
vie zdôvodniť,
 vie vysvetliť pojem hlavná postava a vie ju v
texte identifikovať,
 vie s pomocou učiteľa vyvodiť pojem vnútorná
kompozícia literárneho diela: úvod, zápletka,
vyvrcholenie, obrat, rozuzlenie,
 vie vysvetliť podstatu jednotlivých
kompozičných fáz deja a určiť ich v rámci textu,
 vie vysvetliť pojem rozprávač a pozná jednotlivé
formy rozprávača,
 vie rozlíšiť hlavnú a vedľajšiu postavu,
 dokáže charakterizovať jednotlivé postavy
a svoje tvrdenia vie podložiť argumentmi,
 podložiť argumentmi,
 vie porovnať koncepciu postáv, dej a prostredie,
v ktorom sa dej odohráva s iným jemu známym
prozaickým dielom,
 dokáže verbalizovať vlastný čitateľský
zážitok, subjektívne hodnotiť prečítaný text
a obhájiť vlastný názor,
 vie pri obhajobe vlastného názoru použiť vhodné
výrazové prostriedky,
 vie v texte vyhľadať skanzenové slová a vie
vysvetliť ich funkciu v umeleckom texte,
 dokáže identifikovať význam skanzenových slov
z kontextu,
 vie vysvetliť pojem poviedka,
 vie analyzovať umelecký text zo štylistického
a lexikálneho hľadiska a vie určiť funkciu
jednotlivých jazykových prostriedkov v texte,
 dokáže sformulovať vlastné hodnotenie
prečítaného textu a podložiť svoje stanovisko
MUV
MDV
MUV
RLK
RLK
OSR
OSR
ENV
OSR
50
ŠkVP ZŠ s MŠ Podolie
Učebné osnovy SLOVENSKÝ JAZYK a LITERATÚRA ISCED2
argumentmi,
vie vyhľadávať, zhromažďovať a spracovávať
základné biografické údaje o spisovateľoch
z rôznych informačných zdrojov,
 ovláda základné informácie o tvorbe M.
Kukučína, J. G. Tajovského, J. CígeraHronského
Ján Babarík: Mobil- rozbor Výstavba deja,
 chápe pojem projekt,
textu
dramatičnosť, hlavná
 vie spracovať projekt ako výstup pomocou IKT:
postava, vedľajšie postavy,
prezentácia v PowerPointe,
kľúčové slová v texte, výber  dokáže z rozličných informačných zdrojov
Hana Košková:
a usporiadanie lexikálnych
získať informácie, zaznamenať ich a uplatniť vo
Prekvapenie s vranouprostriedkov na umelecké
vlastnom projekte,
rozbor textu
stvárnrnie žánru.
 dokáže prezentovať svoj projekt kultivovaným
Opakovanie t.c. detský
spôsobom,
hrdina v literatúre
 vie samostatne a bez prípravy správne, plynule a
nahlas čítať prozaický text, ktorého obsah, štýl a
jazyk sú primerané jeho jazykovej úrovni a
skúsenostiam a dokáže prispôsobiť rýchlosť
čítania tomu, aby mohol, čo najefektívnejšie
pochopiť význam prozaického textu,
 dokáže pod vedením učiteľa pracovať s textom:
vyjadriť tému, vyhľadať kľúčové slová, vie
zostaviť osnovu...
Pojmy: téma, prostredie, dej, humor, opis
a charakteristika v umeleckom texte. konflikt,
hlavná postava, kladná a záporná postava,
dialóg, slang, historizmy a archaizmy, poviedka,
rozprávanie v umeleckom texte, vonkajšia a
vnútorná kompozícia prozaického textu,
literatúra pre deti a mládež
Rudyard Kipling: Kniha
Príbehy z neznámych miest Žiak:
7h
džunglí
na svete, ktoré lákajú
 vie vysvetliť pojem dobrodružná literatúra,
úryvok Mauglí- rozbor textu k vytúženým zážitkom,
 vie vysvetliť pojem rozprávač a v texte vie
prinášajú prekvapenie
identifikovať jednotlivé formy rozprávača,
a vysvetlenie neznámeho
 vie transformovať formy rozprávača (z ja-formy
Jack London: Biely tesák
a zaujímavého, ale
do on-formy a naopak),
úryvok Sivé vĺča- rozbor
nebezpečenstvo láka na
 vie aplikovať svoje znalosti o literárnej postave
textu
dobrodružstvo.
(hlavná, vedľajšia) v prečítanom texte a

Dobrodružstvo
v literatúre
MDV
ENV
ENV
MDV
ENV
OSR
51
ŠkVP ZŠ s MŠ Podolie
Učebné osnovy SLOVENSKÝ JAZYK a LITERATÚRA ISCED2
Gill Harveyová: Rivalirozbor textu
Arthur Conan Doyle:
Stratený svet úryvok Na ten
obraz nikdy nezabudnemrozbor textu
Opakovanie t.c.
dobrodružstvo v literatúre









Fantasy literatúra
Detektívka
Igor Molitor, Muška
Molitorová: Dievčatko
z krajiny drakov- rozbor
textu
Rick Riordan: Percy
Jackson – Zlodej bleskurozbor textu
Nový druh poznania, ktorý
dopĺňa racionálne videnie
sveta. Od nonsensu sa
pdlišuje sofistikovanosťou
prepracovanou osnovou,
ktorá sa snaží uspokojiť
túžby čitateľa o niečom
výnimočnom.
Projekt – prezentácia prác Tvorba projektu
žiakov
Thomas Brezina: Hľadači
Dobro a zlo bolo vždy
pokladov – Sedem odkazov základom vývoja,
lúpežných rytierov- rozbor v detektívke víťazí
textu
šikovnosť a intelekt
detektíva.



charakterizovať ju z čitateľského hľadiska,
vie nájsť jazykové prostriedky, ktorými autor
dosahuje dramatické napätie v texte a svoje
tvrdenie vie zdôvodniť,
vie svoje hodnotenia podložiť argumentmi z
prečítaného textu a svoje tvrdenia vie obhájiť v
diskusii, pričom dodržiava pravidlá spoločenskej
komunikácie,
vie vyhľadávať, zhromažďovať a spracovávať
základné biografické údaje o spisovateľoch
z rôznych informačných zdrojov,
vie aplikovať znalosti o vnútornej kompozícii
diela na akýkoľvek prečítaný text,
dokáže rozlišovať realitu a fikciu v umeleckom
diele.
vie definovať pojem dobrodružná literatúra,
dokáže identifikovať základné znaky
dobrodružnej literatúry,
vie zostaviť osnovu a na jej základe prerozprávať
dej prečítaného textu,
pozná fantasy literatúru ako druh literatúry
populárnej u mládeže,
vie vlastnými slovami vysvetliť podstatu fantasy.
pozná fantasy literatúru ako druh literatúry
4h
populárnej u mládeže,
vie vlastnými slovami vysvetliť podstatu fantasy.
Pojmy: dobrodružná literatúra, napätie, motív
nebezpečenstva, fantastický dej, fantasy
literatúra
Žiak:
vie definovať detektívku ako žáner dobrodružnej
literatúry,
 pozná princíp výstavby textu detektívky,
 vie charakterizovať hlavnú postavu detektívky –
detektíva,
MUV
OSR
ENV
ENV
OSR
OSR
OSR
2h
OSR
OZO
52
ŠkVP ZŠ s MŠ Podolie
Učebné osnovy SLOVENSKÝ JAZYK a LITERATÚRA ISCED2
dokáže identifikovať časti, v ktorých sa stupňuje
napätie deja a dokáže identifikovať časti, v
ktorých sa stupňuje napätie deja a určiť prvky,
ktoré autor využil, aby dosiahol požadovaný
efekt
 vie sformulovať vlastné hodnotenie prečítaného
textu a podložiť svoje stanovisko argumentmi,
 dokáže identifikovať vnútornú kompozíciu textu
(úvod, zápletka, vyvrcholenie, obrat, rozuzlenie).
Pojmy: detektívka, detektív, pátranie po zločine,
dramatická situácia, motív tajomstva
Život na divokom Západe,
Žiak:
Western
8h
Karl May: Šľachetnosť Old boj dobra a zla, náprava
 vie vysvetliť termín western,
Shatterhanda- rozbor textu krivdy, charakteristika
 vie charakterizovať hrdinov Old Shatterhanda
hlavných hrdinov
a Winnetoua a dokáže k nim vyjadriť vlastný
a idealizovanie pomerov,
postoj,
ktoré autori predstavili
 vie vysvetliť a aplikovať pojmy dialóg
Liselotte Welskopfováa monológ,
Henrichová: Synovia Veľkej verejnosti v 19. a 20.
storočí. Sú to rozprávky pre  vie vyhľadávať, zhromažďovať a spracovávať
medvedice- rozbor textu
dospelých aj mládež,
základné biografické údaje o spisovateľoch
charakter a dobro víťazí nad
z rôznych informačných zdrojov,
peniazmi a mamonou.
 pozná tvorbu K. Maya,
 vie pracovať s textom podľa pokynov učiteľa.
Pojmy: dobrodružné prozaické dielo, western,
motív nebezpečenstva, osídľovanie divokého
západu
Źiak : vie vysvetliť podstatu žánru robinsonáda,
Robinsonáda
Daniel Defoe: Robinson
 dokáže pri čítaní textu modulovať hlas podľa
Crusoe- rozbor textu
zmyslu,
 vie reprodukovať prečítaný text,
Opakovanie westernu
Scott O'Dell: Ostrov
a robinsonády, rozlíšenie
belasých delfínov- rozbor
žánrov a ich hlavné znaky.  vie vyhľadávať, zhromažďovať a spracovávať
základné biografické údaje o spisovateľoch
textu
z rôznych informačných zdrojov,
 vie spracovať projekt ako výstup pomocou IKT:
Opakovanie t.c. western,
prezentácia v PowerPointe,
robinsonáda
 vie vyhľadať kľúčové slová, zostaviť osnovu a
na jej základe prerozprávať dej prečítaného
textu,

Western
OSR
MUV
MUV
ENV
OSR
ENV
MUV
53
ŠkVP ZŠ s MŠ Podolie
Učebné osnovy SLOVENSKÝ JAZYK a LITERATÚRA ISCED2
si podľa recenzie a usmernenia učiteľa dokáže
zvoliť text, vie vyjadriť svoje pocity
z prečítaného textu,
 prehlbuje svoje analytické a čitateľské
schopnosti,
 dokáže čítať prozaické texty s porozumením.
Pojmy: robinsonáda, dobrodružná literatúra,
život na opustenom ostrove
vie definovať pojem rozhlasová hra,
 vie vysvetliť funkciu zvukových efektov
v rozhlasovej hre,
 vie vysvetliť pojem monológ, dialóg a svoje
vysvetlenie vie zdôvodniť pomocou príkladov,
 vie sformulovať hlavnú myšlienku dramatického
textu,
 vie čítať dramatický text ticho i nahlas
s porozumením,
 dokáže výrazne čítať text divadelnej hry a ako
postava sa zúčastniť na dramatizovanom čítaní
textu,
 vie správne uplatňovať prízvuk, dôraz, tempo, silu hlasu
a prestávku,
 vie definovať pojem scenár,
 vie aplikovať pojmy dialóg a monológ
v divadelnej hre,
 dokáže porovnať vonkajšiu kompozíciu
prozaickej a dramatickej formy literárneho textu
(diela).
Pojmy: literárno-dramatický žáner, rozhlasová
hra, zvukové
Zhrnúť, upevniť a preveriť vedomosti zo 7.
ročníka

DRAMATICKÉ UMENIE Rozhlasová hra
Jana Bodnárová: Starec
a počítačový chlapecrozbor textu
Filmové umenie
Jozef Cíger Hronský:
Sokoliar Tomáš (povesť) rozbor textu
Filmový scenár
Opakovanie učiva zo 7.
ročníka
Zhrnutie a opakovanie
učiva 7. Ročníka
Výstupný test- 7. ročník
Analýza výstupného testu
Žánre dramatického
umenia, potreba
komplexnejšieho
spracovania textu do
scenárov, reč postáv,
monológ,dialóg, výstupy,
obrazy, technika, réžia,
kamera, hudba ...
5h
OSR
RLK
MDV
4h
MDV
ENV
OSR
54
ŠkVP ZŠ s MŠ Podolie
Učebné osnovy SLOVENSKÝ JAZYK a LITERATÚRA ISCED2
SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 8. ročník / Gramatika
Tematický okruh
Téma
Vítame vás na otvorení...
Skôr než stromy zhodia šaty
Fotografické videnie
Opakovanie
učiva zo 7.
ročníka
Čo ovplyvňuje našu budúcnosť?
TEST
Aká je budúcnosť plastov?
Debatujeme na
úrovni
Opakovanie podstatných mien
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Počet
hod
Žiak:
- vie aplikovať v texte nadobudnuté
vedomosti z ortografie, lexikológie,
- čítanie s porozumením, umelecký opis, pravopis
morfológie, syntaxe
podstatných a prídavných mien, osobné zámená
- vie správne napísať cudzie slovo, ak sa s ním
predtým stretol na hodine,
- popis pracovnej činnosti, slovesá, pravopis
- štylisticky správne využíva spisovné a
čísloviek, prídavných mien a zámen, dopĺňanie
nespisovné slová, neutrálne slová a citovo
spojok do viet, tvorba názvov fotografií s
zafarbené (expresívne) slová, domáce slová
využitím predložiek
a cudzie slová, zastarané slová a nové slová,
slangové slová,
- dodržiava správne tvary podstatných,
- komunikačný zámer textu, prisudzovací sklad,
9
- prídavných mien a slovies vo vetách,
dvojčlenné a jednočlenné vety, viacnásobný
- správne tvorí vzťahové a privlastňovacie
vetný člen
prídavné mená,
- dodržiava pravopis čísloviek,
- správne tvorí jednotlivé spôsoby slovies,
- dodržiava pravopis prísloviek,
- vie samostatne tvoriť jednoduché holé a
Vstupný test
rozvité vety s rôznou modalitou, pričom
Vstupný diktát č.1
dodržiava správny slovosled a správne
Oprava vstupného diktátu
používa interpunkčné znamienka.
Oprava vstupného testu
- v jednoduchých holých a rozvitých vetách
správne používať základné vetné členy, určiť
ich a zdôvodniť ich gramatickú funkciu.
Žiak vie:
- vysvetliť funkciu ohybných slovných druhov
- komunikácia, debata, diskusia
a gramatických kategórií v texte.
- identifikovať v texte zvieracie podstatné
13
- vlastné a všeobecné podstatné mená, konkrétne
mená mužského rodu, použiť ich v
a abstraktné podstatné mená, pravopis veľkých a
správnom tvare a vysvetliť ich pravopis.
malých písmen, určovanie gramatických
- identifikovať v texte neživotné podstatné
kategórií podstatných mien, určovanie vzorov
mená mužského rodu zakončené na -r, -l,
Prier.
témy
- slovná zásoba, delenie slovnej zásoby, tvorenie
slov
ENV
OSR
ENV
OSR
MUV
FIG
55
ŠkVP ZŠ s MŠ Podolie
Zvieracie podstatné mená mužského
rodu
Učebné osnovy SLOVENSKÝ JAZYK a LITERATÚRA ISCED2
-
Neživotné podstatné mená mužského
rodu zakončené na –r
-
princípy skloňovania neživotných podst. mien
muž. rodu zakončených na –r, vypadávanie
samohlásky e pri skloňovaní podst. mien
zakončených na –er
princípy skloňovania neživotných podst. mien
muž. rodu zakončených na -l ,
vypadávanie a nevypadávanie samohlásky e
pri skloňovaní podst. mien zakončených na –
el
Skloňovanie slova pani
Opakovanie podstatných mien
Neživotné podstatné mená mužského
rodu zakončené na –l
-
Cudzie nesklonné podstatné mená
-
Kontrolný diktát č. 2
Oprava diktátu
-
Zvieracie pod. mená a neživotné pod. mená
zakončené na –r,-l
Môže za to Harry Potter?
-
asertívna a efektívna komunikácia
-
Opakovanie prídavných mien
-
Osobné zámená (základné a privlastňovacie)
-
Opytovacie zámená
-
Ukazovacie zámená
-
Číslovky (opakovanie)
-
Ohybné slovné druhy
-
Ohybné slovné druhy
-
podstata, kompozícia a cieľ slávnostného
prejavu, tvorba slávnostného prejavu na
oslavu jubilea rodičov, príbuzných, známych
podľa osnovy
Od slovných druhov k tvorivosti
Buďte
asertívni
skloňovanie v singulári (vzor chlap) a v pluráli
(vzor dub a vzor stroj), skloňovanie
podstatných mien pes, vlk a vták
Obzrime sa späť
Písomná previerka
Slávnostný prejav
-
-
použiť ich v správnom tvare a vysvetliť ich
pravopis.
identifikovať v texte nesklonné cudzie
podstatné mená, vysvetliť ich význam a
overiť si ho v jazykovedných príručkách.
vysvetliť princípy skloňovania podstatného
mena pani a následne ho vie v správnom
tvare použiť v texte
Žiak vie:
- identifikovať v texte zámená v rôznych
tvaroch, určiť ich základný tvar a gramatické
kategórie a vysvetliť ich funkciu v texte.
- identifikovať v texte opytovacie a
ukazovacie zámená, určiť ich gramatické
kategórie a vysvetliť ich funkciu v texte.
12
- rozoznať základné, radové, násobné
a neurčité číslovky
- aplikovať vedomosti o skloňovaní
základných, radových a násobných čísloviek
v a dodržiava ich pravopis
Žiak vie:
- samostatne pohotovo sformulovať základné
myšlienky na zvolenú tému a vysloviť ich
výstižne, zrozumiteľne a plynulo
18
OSR
ENV
OZO
OSR
56
ŠkVP ZŠ s MŠ Podolie
1. školská písomná práca
Opakovanie slovies
Učebné osnovy SLOVENSKÝ JAZYK a LITERATÚRA ISCED2
- Príprava na 1. školskú písomnú prácu slávnostný prejav (jubileum rodičov,
príbuzných…)
- Oprava šk. práce
- tvary slovesa byť, plnovýznamové a
neplnovýznamové sloveso byť, pomocné
slovesá, rozkazovací spôsob slovies , vid
-
-
Kto prednesie
prejav?
Príslovky
Predložky
Spojky
Častice
- opakovanie delenia prísloviek, dvojice:
predložka + podstatné meno – príslovka (do
kopy – dokopy…) , príslovky von a vonku,
stupňovanie niektorých prísloviek
- podstata predložiek , vokalizácia predložiek ,
dopĺňanie predložiek do viet
- podstata a funkcia spojok, písanie čiarky, ak je
spojka a súčasťou výrazov a tak, a preto
- podstata a funkcia častíc , dvojaká funkcia
častíc – vyjadrenie istoty či neistoty o platnosti
obsahu vety alebo zdôraznenie dôležitých
výrazov, tvorenie, vyhľadávanie a vkladanie
častíc do textov
Citoslovcia
- podstata a pravopis citosloviec, tri funkcie
citosloviec v prejavoch – napodobňovanie
zvukov, vyjadrenie pocitov, vyjadrenie výzvy
Od slovných druhov k tvorivosti
- tvorivé písanie podľa obrázkov s využitím
poznatkov o slovesách a neohybných slovných
druhoch , tvorba vlastných textov
Obzrime sa späť
- opakovanie slovies, prísloviek, predložiek,
spojok, častíc a citosloviec, práca s textom,
dopĺňanie neohybných slov do viet
Polročný test
Polročné opakovanie
-
-
-
vytvoriť osnovu, koncept pre pripravovaný
text
na zadanú alebo voľnú tému vytvoriť texty,
ktoré budú spĺňať požiadavky konkrétneho
slohového útvaru/žánru s dodržaním časovej
a logickej postupnosti
samostatne sformulovať súvislý logicky
usporiadaný text na danú tému
samostatne použiť vhodné jazykové
prostriedky v súlade s komunikačnou
situáciou
v danej komunikačnej situácii zvoliť vhodný
spoločenský tón v súlade s cieľom
komunikácie a prostredím, v ktorom sa daná
komunikácia uskutočňuje
v komunikácii zvláda zvukovú stránku
prejavu v súlade s komunikačnou situáciou
vysvetliť a identifikovať dokonavý a
nedokonavý vid slovies a vie vysvetliť jeho
funkciu v texte
aplikovať znalosti o časovaní slovesa byť vo
vlastnom texte
identifikovať príslovky miesta, času,
spôsobu a príčiny a vysvetliť ich funkciu
vysvetliť funkciu stupňovania prísloviek v
texte
identifikovať spojky a predložky v texte
dodržiavať správne predložkové väzby pri
tvorbe slovných spojení, viet a celých textov
vysvetliť pojem vokalizácia predložiek a
určiť ju v texte
identifikovať častice a vysvetliť ich funkciu
identifikovať citoslovcia a vysvetliť ich
funkciu
57
ŠkVP ZŠ s MŠ Podolie
Priame a nepriame pomenovania
Učebné osnovy SLOVENSKÝ JAZYK a LITERATÚRA ISCED2
Frazeologizmy
Združené pomenovania
Slová
z prejavu mi
ešte znejú
v ušiach
Spôsoby obohacovania slovnej
zásoby
Uvažujeme
nielen o
Úvaha
-
2. školská písomná práca
- úvaha
-
Podmet, prísudok a vetný základ
(opakovanie)
Žiak vie:
- vyhľadať, rozlíšiť a určiť význam v texte:
nepriame pomenovania, metafory,
metonymie, personifikácie, jednoslovné
pomenovania, viacslovné pomenovania
príslovia, porekadlá, prirovnania, pranostiky, iné
(združené pomenovania), frazeologizmy,
frazeologizmy, význam frazeologizmov, práca
spisovné slová, nárečové slová
s Malým frazeologickým slovníkom
- vysvetliť v umeleckom texte funkciu
lexikálnych jednotiek - nepriamych
jednoslovné a viacslovné pomenovania ,
pomenovaní, metafor, metonymií,
podstata združených pomenovaní, informačný
personifikácie, jednoslovných pomenovaní,
slohový postup, jeho znaky a funkcia , tvorba
viacslovných pomenovaní (združené
správy a pozvánky
pomenovania), frazeologizmu, spisovných
8
slov, nárečových slov
- správne vybrať jazykovednú príručku a
overiť v nej význam lexikálnych jednotiek
- charakterizovať spôsoby obohacovania
opakovanie o tvorení slov odvodzovaním a o
slovnej zásoby (tvorenie slov, preberanie
skracovaní slov, spôsoby obohacovania slovnej
slov) a vie tieto postupy identifikovať v texte
zásoby: tvorenie nových slov, prenášanie
- identifikovať v texte ustálené slovné
významu slov, spájanie slov do viacslovných
spojenie, príslovie, porekadlo, pranostiku,
pomenovaní, skracovanie, preberanie slov
prirovnanie
cudzieho pôvodu
- vyhľadať, určiť druh a vysvetliť lexikálny
význam ustálených slovných spojení –
prísloví, porekadiel, pranostík a prirovnaní v
danom texte
Žiak vie:
- samostatne pohotovo sformulovať základné
myšlienky na zvolenú tému a vysloviť ich
úvaha, výkladový slohový postup, jazykové
výstižne, zrozumiteľne a plynulo
prostriedky používané v úvahe
- vytvoriť osnovu, koncept pre pripravovaný
text
- na zadanú alebo voľnú tému vytvoriť texty,
Príprava na 2. školskú písomnú prácu
ktoré budú spĺňať požiadavky konkrétneho
Oprava šk. písomnej práce
slohového útvaru/žánru s dodržaním časovej
vyjadrený a nevyjadrený podmet,
a logickej postupnosti
slovesný a slovesno-menný prísudok
- samostatne sformulovať súvislý logicky
dvojčlenná veta – prisudzovací sklad,
usporiadaný text na danú tému.
16
jednočlenná veta – vetný základ
- samostatne použiť vhodné jazykové
- prirovnanie, metafora, zosobnenie
(personifikácia), metonymia
MDV
OSR
ENV
OSR
ENV
58
ŠkVP ZŠ s MŠ Podolie
bežných
veciach
Predmet
Zhodný a nezhodný prívlastok
Príslovkové určenie miesta a času
Príslovkové určenie spôsobu
a príčiny
Prihláška
Učebné osnovy SLOVENSKÝ JAZYK a LITERATÚRA ISCED2
prostriedky v súlade s komunikačnou
situáciou
- v danej komunikačnej situácii zvoliť vhodný
spoločenský tón v súlade s cieľom
komunikácie a prostredím, v ktorom sa daná
komunikácia uskutočňuje
- prívlastok ako vetný člen, jeho postavenie pri
- Žiak v komunikácii zvláda zvukovú stránku
podstatnom m.,
prejavu v súlade s komunikačnou situáciou
- zhodný a nezhodný prívlastok, zhoda a nezhoda - odlíšiť holú vetu od rozvitej a chápe ich
s podstatným menom
využitie v umeleckom i vecnom texte
- vzájomná kombinácia zhodných a nezhodných
- dokáže určiť vo vete hlavné/základné a
prívlastkov
vedľajšie vetné členy a chápe využitie
jednočlennej a dvojčlennej vety v
- príslovkové určenie miesta ako vetný člen,
umeleckom i vecnom texte
viacnásobné príslovkové určenie miesta, písanie
vie samostatne tvoriť jednoduché holé a
čiarky vo viacnásobnom príslovkovom určení
rozvité vety s rôznou modalitou, pričom
miesta,
dodržiava správny slovosled a správne
- príslovkové určenie času ako vetný člen,
používa interpunkčné znamienka
vyjadrenie príslovkového určenia času:
- vie v jednoduchých holých a rozvitých
príslovkou, podstatným menom, zámenom,
vetách správne používať základné/hlavné a
viacerými slovami
vedľajšie vetné členy, určiť ich a zdôvodniť
ich významovú a gramatickú funkciu
- príslovkové určenie spôsobu ako vetný člen,
- vie samostatne tvoriť jednočlenné a
jeho postavenie ako slovese, vyjadrenie
dvojčlenné vety s rôznou modalitou, pričom
príslovkového určenie spôsobu: príslovkou,
dodržiava správny slovosled a správne
podstatným menom s predložkou, zámenom,
používa interpunkčné znamienka
prirovnaním,
- vie pri tvorbe dvojčlenných viet správne
- príslovkové určenie príčiny ako vetný člen,
používať základné/hlavné a vedľajšie vetné
vyjadrenie príslovkového určenia príčiny:
členy, určiť ich a zdôvodniť ich významovú
podstatným menom s predložkou pre a za
a gramatickú funkciu
Žiak vie:
- samostatne pohotovo sformulovať základné
- prihláška, jej znaky a kompozícia, informačný
myšlienky na zvolenú tému a vysloviť ich
4
slohový postup v prihláške, zostavenie
výstižne, zrozumiteľne a plynulo
formulára prihlášky na podujatie podľa osnovy
- na zadanú alebo voľnú tému vytvoriť texty,
ktoré budú spĺňať požiadavky konkrétneho
- predmet ako vetný člen, jeho determinácia
slovesom,
- otázky na predmet, vyjadrenie predmetu
podstatným menom alebo zámenom
59
ŠkVP ZŠ s MŠ Podolie
Prístavok
Nezabudnite sa
prihlásiť včas
Učebné osnovy SLOVENSKÝ JAZYK a LITERATÚRA ISCED2
- podstata prístavku, jeho postavenie za
podstatným menom, na ktoré sa vzťahuje,
vydeľovanie prístavku vo vete: čiarkami,
pauzami a melódiou, vyhľadávanie prístavkov,
tvorenie prístavkov
- Opakovanie (základné a vedľajšie vetné členy,
prístavok)
Výťah, konspekt
Úspešnú
plavbu v mori
informácií!
Jednoduchá veta a jednoduché
súvetie
Kontrolný diktát č. 3
-
-
-
slohového útvaru/žánru s dodržaním časovej
a logickej postupnosti
samostatne použiť vhodné jazykové
prostriedky v súlade s komunikačnou
situáciou
dokáže určiť vo vete hlavné/základné a
vedľajšie vetné členy a chápe využitie
jednočlennej a dvojčlennej vety v
umeleckom i vecnom texte.
vie v jednoduchých holých a rozvitých
vetách správne používať základné/hlavné a
vedľajšie vetné členy, určiť ich a zdôvodniť
ich významovú a gramatickú funkciu
- jeho znaky a kompozícia, tvorba výťahu v
písomnej forme,
- konspekt – jeho znaky a kompozícia,
spracovanie konspektu aktuálneho učiva
obľúbeného predmetu , rozdiel medzi
konspektom a konceptom
Žiak vie:
- vytvoriť osnovu, koncept pre pripravovaný
text
- na zadanú alebo voľnú tému vytvoriť texty,
ktoré budú spĺňať požiadavky konkrétneho
slohového útvaru/žánru s dodržaním časovej
- podstata jednoduchej vety (jeden prisudzovací
a logickej postupnosti
sklad alebo jeden vetný základ) a jednoduchého - samostatne sformulovať súvislý logicky
súvetia (dva prisudzovacie sklady alebo dva
usporiadaný text na danú tému
6
vetné základy),
- tvoriť jednoduché súvetia s rôznou
- spájanie dvoch jednoduchých viet do súvetia,
modalitou, pričom dodržiava správny
základné pravidlá o písaní čiarky pred spojkami
slovosled a správne používa interpunkčné
v jednoduchom súvetí, cvičenia na písanie
znamienka
čiarky v jednoduchom súvetí – dopĺňanie čiarok - pri tvorbe vlastných textov využíva celú
v textoch, rozdelenie viet podľa členitosti a
škálu vetných štruktúr
podľa zložitosti
ENV
- jednoduché súvetie, interpunkcia, spojky
- Oprava diktátu
60
ŠkVP ZŠ s MŠ Podolie
Tri želania
Rozprávanie
pre
poslucháčov a
čitateľov
Projekt – tvorba vlastného príbehu
TEST
Opakovanie
Výstupný diktát č. 4
Učebné osnovy SLOVENSKÝ JAZYK a LITERATÚRA ISCED2
Žiak:
- pointa, dopĺňanie pointy do príbehov, tvorba
- vie identifikovať všetky časti vnútornej
vlastných príbehov s pointou formou krátkeho
kompozície umeleckého textu (úvod,
komiksu
zápletka, vyvrcholenie, obrat, rozuzlenie)
- dialogizované čítanie príbehu,
samostatne pohotovo sformulovať základné
- rozprávanie a jeho vnútorná kompozícia: úvod –
myšlienky na zvolenú tému a vysloviť ich
zápletka – vyvrcholenie – obrat – rozuzlenie,
výstižne, zrozumiteľne a plynulo
tvorba vlastného príbehu: skutočný príbeh (javytvoriť osnovu, koncept pre pripravovaný
rozprávanie), vymyslený príbeh (ontext
rozprávanie)
- na zadanú alebo voľnú tému vytvoriť texty,
- tvorba vlastného príbehu
ktoré budú spĺňať požiadavky konkrétneho
slohového útvaru/žánru s dodržaním časovej
5
a logickej postupnosti
- samostatne sformulovať súvislý logicky
usporiadaný text na danú tému.
- samostatne použiť vhodné jazykové
prostriedky v súlade s komunikačnou
situáciou.
- prezentácia projektov
- v danej komunikačnej situácii zvoliť vhodný
spoločenský tón v súlade s cieľom
komunikácie a prostredím, v ktorom sa daná
komunikácia uskutočňuje.
- v komunikácii zvláda zvukovú stránku
prejavu v súlade s komunikačnou situáciou.
Žiak:
Slovné druhy, vetné členy, jednoduché vety a
- vie aplikovať v texte nadobudnuté
súvetí
vedomosti z ortografie, lexikológie,
Výstupný test
morfológie a syntaxe
Oprava výstupného testu
- vie samostatne, formou tichého čítania
skontrolovať svoj text s cieľom identifikovať 8
jednotlivé chyby a následne ich opraviť,
pričom pri oprave svojho textu aplikuje
Oprava diktátu
nadobudnuté znalosti z pravopisu,
lexikológie, morfológie, syntaxe a slohu
- vie opraviť texty vytvorené niekým iným
TBZ
MDV
61
ŠkVP ZŠ s MŠ Podolie
Učebné osnovy SLOVENSKÝ JAZYK a LITERATÚRA ISCED2
SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 8. ročník / Literatúra
Tematický
okruh
Téma
Aktivizácia vedomostí zo VII. ročníka
ZŠ
Obsahový štandard
-
POÉZIA:
ľúbostná
poézia, typológia
rým, verš, strofa, metafora, epiteton,
prirovnanie, epizeuxa,
typológia poézie : reflexívna,
spoločenská, príležitostná (informatívne),
intímna, ľudová, poloľudová, umelá...
-
Pieseň piesní –
Veľpieseň od Šalamúna
-
Šalamún – Pieseň piesní- historické fakty
lyrický hrdina
-
Ján Kollár – klasicizmus
-
život a dielo Ľudovíta Štúra
romantizmus, poézia štúrovcov,
sylabický systém, anafora, symbol
analýza a interpretácia textov
Ján Kollár: Slávy dcéra
poézia- ľudová,
poloľudová,
umelá
Ľudovít Štúr: Rozlúčenie
Andrej Sládkovič: Marína – analýza
textu
Janko Kráľ: Moja pieseň
Alexander S. Puškin :
Slávik
a ruža
Reiner Maria Rilke, SándorPetöfi
Počet
hod
anekdoty
poézia : báseň, sonet, populárna pieseň
próza : dobrodružná literatúra, typy
románu,
dráma: film
Červené jabĺčko
Láska, bože, láska
(láska v ľud. lyrike)
Sivé oči, sivé jako tá mrákava (láska
v poloľudových piesňach)
-
Výkonový štandard
Prier.
témy
TBZ
OSR
Žiak vie:
- odlíšiť poéziu a prózu, pozná termíny
verš, rým, strofa, refrén, zdrobnenina,
idea, epiteton, personifikácia,
prirovnanie
- dokáže rozlíšiť striedavý a združený
a obkročný rým
- vie vysvetliť slovnú hru v básni, princíp
opakovania – epizeuxu, ideu básne.
- plynulo číta a recituje básne.
- ovláda a vie určiť sonet
- chápe princíp básnickej otázkyo
- ovláda termín lyrika a poézia, typológiu 21
poézie a vie jednotlivé typy poézie
odlíšiť na základe analýzy básne pod
vedením učiteľa
- ovláda základné znaky klasicizmu
- ovláda biografiu Kollára
Žiak:
-
pozná základné údaje o živote a diele
Štúra
ovláda program štúrovcov , princípy
tvorby a vie vysvetliť ich úsilie
v oblasti kodifikácie jazyka
TBZ
OSR
MDV
62
ŠkVP ZŠ s MŠ Podolie
Učebné osnovy SLOVENSKÝ JAZYK a LITERATÚRA ISCED2
-
Fixačná hodina
PROJEKT: Typy poézie
Žiak
-
Ján Smrek: Dievča v rozkvete
Milan Rúfus: A napokon láska
Prírodná poézia Vojtech Mihálik: Starý album
P.O. Hviezdoslav: Pozdrav
Maša Haľamová: Vyznanie
-
voľný verš, moderná poézia,
tvorivé písanie : cinquain
Tvorivé písanie : Fotografie v albume
prírodná lyrika
P.O. Hviezdoslav
-
-
Modlitba
Modlitba Pána, K anjelovi strážcovi
AntoineExupéry : Exupéryho modlitba
Milan Rúfus : Rozhovor v parku so
strážnym anjelom
Milan Rúfus : Modlitba za starkú
Žiak
-
-
vznik modlitby, jej podstata
-
špecifikum Rúfusovej modlitby
-
-
Tvorivé písanie - modlitba, Deti píšu
Bohu ...
-
Epická poézia
Samo Chalupka : Mor ho!
Próza
P.O. Hviezdoslav : Rastislav
Exupéry : Malý princ – projekt (rôzne
interpretácie textu)
M. Figuli : Tri gaštanové kone
-
romantizmus, sylabický systém,
epická báseň, kolektívny hrdina
Analýza a interpretácia textu.
- doplnkové čítanie
- princípy lyrizovanej prózy
-
Žiak
-
ovláda termín anafora, sylabický
systém
vie vymenovať základné znaky
slovenského romantizmu
dokáže pod vedením učiteľa určiť ideu
básne a rozlíšiť jednotlivé autorské
rukopisy
vie vysvetliť princíp viazaného
a voľného verša i princíp modernej
poézie
pod vedením učiteľa rozvíja fantáziu,
štylistiku a tvorivosť: cinquain, úvaha,
parafráza, asociácia, veršová koláž ...
ovláda fakty zo života a diela Milana
Rúfusa – fixácia poznatkov
vie vysvetliť termín prírodná lyrika
a pozná názvy textov prírodnej lyriky
vie vysvetliť podstatu modlitby
a pozadie vzniku, memoruje modlitby.
vie vysvetliť kresťanské prvky v tvorbe
Rúfusa, jeho vzťah k deťom, matke,
trpiacim...
rozvíja štylistiku a tvorivosť vo vlastnej
autorskej modlitbe.
vie vysvetliť protiklad lyrickej a epickej
básne.
pozná pozadie vzniku textu, ovláda
termín kolektívny hrdina a vie tento typ
nájsť v texte
9
ovláda charakteristiku žánru novela,
s pomocou učiteľa dokáže rozlíšiť
3
TBZ
OSR
MUV
63
ŠkVP ZŠ s MŠ Podolie
Učebné osnovy SLOVENSKÝ JAZYK a LITERATÚRA ISCED2
Zo života
mladých ľudí
Fixácia tem.celku
-
Polročné
hodnotenie
Dievčenský
román
Dievčenský román
Montgomeryová - Anna zo Zeleného
domu
CharlottaBrontová : Jana Eyrová –
doplnkové čítanie
-
dievčenský román,
autorky,
hlavná postava, témy,
situačná komika, humor
Žiak
-
Žiak
-
Dobrodružná
literatúra
JoeAlex : Čierne koráby
Dobrodružný román, typológia románu, historickodobrodružný román.
-
-
Vedeckofantastická
literatúra
Sci-fi - znaky, autori.
Jules Verne : Cesta na Mesiac
WilliamKotzwinkle:
E.T. mimozemšťan
DouglasAdams: Stopárov sprievodca
galaxiou
-
Sci-fi a fantasy, sci-fi poviedka, sci-fi
román, život a dielo J. Verneho
Tvorivé písanie: fiktívne interview s J.
Vernem
DVD – film E.T. mimozemšťan
prostriedky komiky
Žiak
-
-
poviedku a novelu
ovláda vnútornú kompozíciu novely
podľa recenzie a usmernenia učiteľa
dokáže zvoliť text
vie vyjadriť svoje pocity z prečítaného
textu, vie text reprodukovať, vie
pomenovať tému, vie pomenovať časti
textu a kompozíciu
vie vypísať kľúčové slová a zostaviť
osnovu, prerozprávať obsah ukážky,
prepracovať úryvok formou
dialógu rozprávania v 1.osobe
ovláda znaky lyrizovanej prózy
ovláda termín dievčenský román, pozná
jeho témy, vie vymenovať autorky,
dokáže podľa kľúčového úryvku určiť
typ literatúry.
pozná príbeh Anny Shirleyovej
ENV
4
OSR
MUV
ovláda typológiu románu
dokáže rozlíšiť v texte dobrodružné
a historické motívy
pod vedením učiteľa dokáže analyzovať
text, pozná kompozíciu
2
dokáže obhájiť žánrové zaradenie
i typológiu literatúry po prečítaní
úryvku,
vie vyjadriť pocity z prečítaného textu
vie opísať postavy a zaujať stanovisko
k tematizovaným problémom
MDV
MUV
OZO
ovláda znaky sci-fi literatúry
pozná dielo J. Verneho,
vie vymenovať diela a rozprávať
o paralele sveta fikcie Verna a
súčasného sveta.
vie reprodukovať text/ film
MDV
5
64
ŠkVP ZŠ s MŠ Podolie
Fixačná hodina
Denník
Vedeckopopulárna
literatúra
Učebné osnovy SLOVENSKÝ JAZYK a LITERATÚRA ISCED2
Próza
Móric August Beňovský: Osudy
a cesty grófa Mórica Augusta
Beňovského
SueTowsendová: Tajný denník 13 a
¾- ročného Adriana Molla
( doplnkové čítanie)
Louis Rennison : Denníky Georgie
Nicolsonovej
Elena Maróthy Šoltésová:
Moje deti
Žiak
-
-
Žiak
-
Matej Bel: Zvolenská stolica
Matúš Kučera: Konštantín a Metod
Vojtech Zamarovský: „Slová, slová..“
Jana Skladaná: Slová z hlbín dávnych
vekov
Laco Zrubec : Zomrel dva razy
František Gel : Premožiteľ
neviditeľných dravcov
Galéria spisovateľov
-
-
-
Konštantín a Metod, hlaholika, Proglas
Osobnosť Vojtecha Zamarovského
knižné frazeologizmy
-
literatúra faktu, autori
-
-
Erik Newth : Všetko sa skladá z
atómov
Literatúra faktu
denník
irónia, satira
typológia humoru
tvorivé písanie – udalosť, ktorou si
začnem viesť denník
SándorPetöfi
Louis Pasteur
Záverečné opakovanie celoročného učiva
Žiak
-
Pozná typológiu humoru: slovný,
charakterový a situačný
pozná rozdiel medzi satirou a iróniou
ako fixáciu vedomostí z predch. ročníka 7
pozná skutočný príbeh rodiny
Šoltésovej
vie porovnať a charakterizovať
jednotlivé denníky
ENV
MUV
OSR
pozná osobnosť polyhistora Mateja Bela
pozná osobnosti Patrónov Európy
Konštantína a Metoda,
pozná výsledky ich misijnej činnosti,
6
ovláda termíny hlaholika, cyrilika,
staroslovienska literatúra.
Osvojí si vybrané knižné frazeologizmy
a pozná ich pôvod v mytológii
ovláda termín literatúra faktu a vie
vymenovať autorov, ktorí píšu texty
s poznávacou funkciou.
5
pozná profil Petöfiho a Pasteura
pod vedením učiteľa dokáže rozlíšiť
fakty a fikciu autora
TBZ
4
65
ŠkVP ZŠ s MŠ Podolie
Učebné osnovy SLOVENSKÝ JAZYK a LITERATÚRA ISCED2
SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 9. ročník / Gramatika
Tematický
celok
Sloh
Opakovanie
učiva z 8.
ročníka
Téma
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Úvodná hodina
Plán na školský rok, rozhovor
Jazykové štýly
Členenie jazykových štýlov
Žiak
-
Preverenie vedomostí z predchádzajúcich
ročníkov
Žiak
-
Zvuková stránka jazyka a pravopis
Náuka o slove
Tvaroslovie
Skladba
Sloh
Vstupná písomka
Analýza vstupnej písomky
Slová podľa vecného významu
Vzťahy medzi slovami
Slová podľa dobového výskytu
Slová podľa citového zafarbenia
Slová podľa pôvodu
Slová podľa spisovnosti
Obohacovanie slovnej zásoby
Obohacovanie slovnej zásoby
Analýza vstupnej písomky
Slovná zásoba, vecný význam slov, slovníky
Synonymá, homonymá
Vývin slovnej zásoby: historizmy, archaizmy,
zastarané slová, neologizmy
Neutrálne a expresívne slová
Domáce slová a slová cudzieho pôvodu
Spisovné a nespisovné slová (slang, nárečie)
Odvodzovanie, skladanie, skracovanie
Združené pomenovanie, frazeologická jednotka
Žiak:
-
-
-
Opakovanie
Slovná zásoba
Zhrnutie učiva o slovnej zásobe
-
Počet
hod.
1
vie rozlíšiť jednotlivé jazykové štýly
vie vypísať tlačivo
2
si preverí poznatky z predchádzajúcich
ročníkov
7
vie vymenovať plnovýznamové/
neplnovýznamové slovné druhy,
vysvetliť jedno- a viacvýznamové
slová, rozumie pojmu slovná zásoba,
vie pracovať s rôznymi slovníkmi,
ktoré zachytávajú slovnú zásobu
dokáže rozlíšiť synonymá, homonymá,
antonymá
rozumie nielen neologizmom, ale aj
slovám z predchádzajúcich
historických období
vie správne používať citovo zafarbené
slová, rozlíšiť domáce slová a slová
cudzieho pôvodu, internacionalizmy,
zdomácnené i cudzie slová vie správne
napísať
používa vo vhodných situáciách
spisovné i nespisovné slová
rozlíšuje slang, nárečie a spisovné
slovo
pozná správny pravopis združených
Prier.
témy
OSR
ENV
DOV
OSR
RLK
11
66
ŠkVP ZŠ s MŠ Podolie
Učebné osnovy SLOVENSKÝ JAZYK a LITERATÚRA ISCED2
pomenovaní
vie vysvetliť najznámejšie
a najpoužívanejšie frazeologizmy
Žiak vie správne písať cudzie nesklonné
podstatné mená.
-
Diktát č. 1
Analýza a oprava diktátu
Cudzie nesklonné podstatné mená
Analýza a oprava diktátu
Žiak
Sloh
Zvuková
stránka jazyka
Sloh
Rečnícky štýl
Rečnícky štýl, rétorika, prívet
Zvukové vlastnosti reči
Prozodické vlastnosti reči
Zvuková stránka jazyka a pravopis
Pravidlo o rytmickom krátení, spodobovanie,
hlásky
Spoluhlásky
Tvrdé, mäkké, obojaké
Výslovnosť a pravopis slov cudzieho
pôvodu
Slová cudzieho pôvodu
Interpunkčné znamienka
Pomlčka, spojovník
Opakovanie
Výkladový slohový postup
Výklad
Príprava 1. písomnej práce
1. písomná práca
Analýza 1. písomnej práce
Zhrnutie vedomostí o zvukovej stránke jazyka
Úvaha
úvaha
Výklad a výkladový slohový postup
Výklad
Analýza a oprava
vie vysvetliť výber vhodného
slohového postupu pre vyjadrenie cieľa
komunikácie
- správne používa prívet
Žiak vie správne využívať prozodické vlastnosti
reči, vie vysvetliť a v komunikačnom prejave
odhaliť: prízvuk, dôraz, prestávku, melódiu, vie
vysvetliť dôležitosť tempa reči a sily hlasu
Žiak vie pravopisne správne napísať text, pozná
pravidlo o rytmickom krátení, vie vysvetliť, ako
vplýva na krátenie slabík. Vie vysvetliť podstatu
spodobovania, správne napísať slová, v ktorých
ku spodobovaniu dochádza
Žiak vie vymenovať tvrdé, mäkké a obojaké
spoluhlásky, pozná vybrané slová, pravopis po
tvrdých, mäkkých a obojakých spoluhláskach.
Žiak vie, že v slovách cudzieho pôvodu sa
zachováva pôvodná výslovnosť a pôvodný
pravopis, tento poznatok vie využiť v praxi.
Žiak pozná interpunkčné znamienka, vie ich
v texte nájsť a identifikovať, vie ich správne
použiť
Žiak vie vysvetliť podstatu výkladového
slohového postupu, vytvoriť výklad na danú
tému.
1
OSR
ENV
6
6
OSR
Žiak pozná podstatu výkladového postupu, vie
rozlíšiť úvahu a výklad. Vie vytvoriť krátku
úvahu na zadanú tému.
67
ŠkVP ZŠ s MŠ Podolie
Tvaroslovie
Podstatné mená
Zopakovanie poznatkov o podstatných menách
z predchádzajúcich ročníkov.
Neživotné podst.m. muž.r. zakončené
na -ál
Neživotné podst.m. muž.r. zakončené
na –r, -l
Neživotné podstatné mená mužského rodu
zakončené na –ál, -r, -l
Opakovanie podstatných mien
Zhrnutie vedomostí o podstatných menách
Diktát č. 2
Neživotné podstatné mená
Oprava
Analýza a oprava diktátu č. 2
Zopakovanie poznatkov o prídavných menách
z predchádzajúcich ročníkov.
Delenie zámen, skloňovania a gramatické
kategórie, pravopis
Prídavné mená
Zámená
Číslovky
Utvrdenie vedomostí o číslovkách
Slovesá
Utvrdenie vedomostí o slovesách
Príslovky
Utvrdenie vedomostí o príslovkách
Predložky a spojky
Zhrnutie vedomostí o predložkách a spojkách
Častice a citoslovcia
Opakovanie, polročná písomka
Sloh
Skladba
Učebné osnovy SLOVENSKÝ JAZYK a LITERATÚRA ISCED2
Utvrdenie vedomostí o časticiach a citoslovciach,
pravopis
Opakovanie vedomostí z tvaroslovia
Umelecký štýl
Umelecká literatúra, umelecký jazykový štýl,
báseň, príbeh.
Veta a vetný člen
Veta, vetné členy, rozdelenie, definícia.
Základné vetné členy
Predmet
Prívlastok
Príslovkové určenie
Prístavok
Podmet a prísudok, vetný základ.
Predmet
Prívlastok, druhy prívlastku
Príslovkové určenie, druhy
Prístavok
Žiak vie definovať podstatné mená. Určiť
gramatické kategórie.
Žiak vie správne ohýbať neživotné podstatné
mená mužského rodu zakončené na –ál.
Žiak vie správne ohýbať neživotné podstatné
mená mužského rodu zakončené na –r, -l.
Žiak pozná správny pravopis pri písaní
podstatných mien.
Použiť správny pravopis pri písaní neživotných
podstatných mien.
Žiak vie rozdelenie prídavných mien,
gramatické kategórie, vzory a vie stupňovať.
Žiak vie rozlíšiť druhy zámen, ovláda ich
pravopis a gramatické kategórie.
Žiak vie správne písať číslovky, ovláda ich
ohýbanie, delenie.
Žiak ovláda ohýbanie a pravopis slovies,
gramatické kategórie.
Žiak vie správny pravopis prísloviek, vie ich
nájsť v texte a vystupňovať.
Žiak vie nájsť v texte predložky, správne ich
určiť. Žiak vie použiť správnu interpunkciu pri
písaní spojok.
Žiak vie nájsť vo vete častice a citoslovcia a vie
použiť správnu interpunkciu.
Žiak vie vysvetliť rozdiely medzi jednotlivými
štýlmi, vie vymenovať žánre umeleckého štýlu,
vie vytvoriť krátku báseň, vytvoriť krátky
príbeh.
Žiak vie definovať vetu, pozná členenie viet, vie
správne charakterizovať vetné členy.
Žiak vie nájsť vo vete základné vetné členy, vie
správne určiť vetné členy, vie identifikovať
prístavok, pozná správny pravopis pri písaní
viacnásobných vetných členov, pri písaní
prístavku.
15
ENV
2
RTM
OSR
16
FIG
OSR
68
ŠkVP ZŠ s MŠ Podolie
Sloh
Učebné osnovy SLOVENSKÝ JAZYK a LITERATÚRA ISCED2
Opakovanie
Zhrnutie a upevnenie učiva o vetných členoch
Jednoduchá veta
Jednoduchá veta, jednočlenná, dvojčlenná
Jednoduché súvetie
Jednoduché súvetie, podraďovacie, priraďovacie
Súdržnosť textu
Prostriedky súdržnosti – obsahové jazykové
Interpunkcia v texte
Správna interpunkcia
Opakovanie
Diktát č. 3
Oprava diktátu č. 3
Zhrnutie a upevnenie učiva o súvetiach
Interpunkcia vo vete
Analýza a oprava diktátu č. 3
Zápor v slovenčine
Zápor
Opakovanie
Zhrnutie a upevnenie učiva o skladbe
Náučný štýl
Náučný štýl, slohové postupy v náučnom štýle
Opisný slohový postup
Statický a dynamický opis, odborný a umelecký
opis
Administratívny štýl
Tlačivá a formuláre
Úradný list
Podací lístok
Úradný a štruktúrovaný životopis
Príprava 2. písomnej práce
2. písomná práca
Analýza a oprava 2. písomnej práce
Administratívny jazykový štýl
Útvary administratívneho štýlu
Žiadosť, objednávka, reklamácia, sťažnosť
Podací lístok
Úradný a štruktúrovaný životopis
Príprava písomnej práce
Životopis
Analýza a oprava písomnej práca
Publicistický štýl
Publicistický štýl, útvary publicistického štýlu,
formy publicistického štýlu, jazykové prostriedky
Správa
Krátka správa
Poštový poukaz
Poštový peňažný poukaz
Žiak vie správne určiť jednočlennú a dvojčlennú
vetu.
Žiak vie rozlíšiť jednoduchú vetu a jednoduché
súvetie, vie správne napísať jednoduché súvetie.
Žiak vie vysvetliť pojem text, chápe, že text nie
je len sledom náhodných viet, vie identifikovať
prostriedky súdržnosti
Žiak vie zásady správnej interpunkcie pri písaní
súvetia, vety, viacnásobných vetných členov
a pod.
Žiak vie identifikovať zápor vo vete, vie
vysvetliť princíp tvorby záporu v slovenčine,
chápe zmysel viet v prípade dvojitého záporu.
Žiak vie charakterizovať náučný štýl, pozná
jazykové prostriedky, ktoré využíva. Vie
rozlíšiť rôzne žánre náučného štýlu.
Žiak vie charakterizovať opisný slohový postup,
vie rozlíšiť statický a dynamický opis, odborný
a umelecký opis. Vie vytvoriť krátky opis
Žiak vie charakterizovať administratívny
jazykový štýl, vie, kde sa používa, prečo sa
používa. Vie rozlíšiť základné útvary
administratívneho štýlu. Vie vytvoriť krátky
úradný list, správne vyplniť podací lístok. Vie
vytvoriť úradný i štruktúrovaný vlastný
životopis.
Žiak vie charakterizovať publicistický jazykový
štýl, pozná jazykové prostriedky, ktoré využíva.
Vie rozlíšiť rôzne žánre publicistického štýlu.
Žiak vie samostatne napísať a predniesť krátku
správu.
Žiak vie vyplniť poštový peňažný poukaz.
FIG
12
ENV
OSR
MDV
TBZ
FIG
69
ŠkVP ZŠ s MŠ Podolie
Náuka o
jazyku
Jazykoveda
Rozdiel medzi pojmami – reč a jazyk
Členenie jazykovedy
Fonetika, lexikológia, morfológia, syntax a
štylistika
Práca s jazykovednými slovníkmi
Práca v skupinách, slovníky
Hovorový štýl
Sloh
Súkromný list
Národný jazyk
Spisovný jazyk
Kodifikácia spisovného jazyka
Náuka o
jazyku
Opakovanie
Učebné osnovy SLOVENSKÝ JAZYK a LITERATÚRA ISCED2
Slovenské nárečia
-
útvary hovorového štýlu,
formy hovorového štýlu,
jazykové prostriedky
-
Slovenčina ako národný jazyk
-
Protiklad: spisovný jazyk a nárečie
Celonárodná platnosť spisovného jazyk.
Kodifikácia spisovného jazyka,
kodifikačné príručky.
Základné skupiny územných nárečí na
Slovensku
-
PROJEKT
Nárečie našej obce.
Fixácia vedomostí
Diktát č. 4
Výstupná písomka
Analýza a oprava diktátu č. 4
Preveriť úroveň vedomostí a pravopisu.
- zvuková stránka jazyka
- slovná zásoba
- tvaroslovie
- skladba
- náuka o jazyku
- analýza a oprava diktátu č. 4
- vyhodnotenie práce počas školského
roka
Záverečné opakovanie
Žiak vie vysvetliť pojmy reč a jazyk,
jazykoveda. Pozná členenie jazykovedy na
jednotlivé disciplíny. Vie vysvetliť príslovia
a porekadlá, viažuce sa na reč a jazyk.
Žiak vie samostatne pracovať s jednotlivými
druhmi jazykových slovníkov.
Žiak vie charakterizovať hovorový štýl, pozná
jazykové prostriedky, ktoré využíva. Vie
rozlíšiť rôzne žánre hovorového štýlu. Vie
vytvoriť súkromný list (email).
Žiak vie vysvetliť dôležitosť vlastného
spisovného jazyka, vznik nárečí a vývin
spisovného jazyka. Vie povedať príklady
vhodného používania nárečia. Žiak pozná
kodifikátorov spisovnej slovenčiny, vie
vymenovať súčasné kodifikačné príručky. Žiak
vie rozlíšiť 3 základné skupiny územných nárečí
na Slovensku, pozná ich stručnú charakteristiku.
3
RLK
OSR
2
OSR
6
RLK
Žiak vie prezentovať projekt, poskytnúť údaje o
projekte a správu o riešení projektu.
9
70
ŠkVP ZŠ s MŠ Podolie
Učebné osnovy SLOVENSKÝ JAZYK a LITERATÚRA ISCED2
SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 9. ročník / Literatúra
Tematický
celok
Téma
Úvod do literárnej výchovy
Lyrická a epická poézia
K. Peteraj – Keď voda ľúbi
Obsahový štandard
Plán na školský rok, rozhovor
Rozdiely medzi lyrickou a epickou poéziou.
Interpretácia, kompozícia literárneho diela, dialóg
Aplikácia literárnovedných vedomostí na literárne
texty s analogickou štruktúrou
Štúrovskí básnici
S. Chalupka – Kráľohoľská
Aplikácia literárnovedných vedomostí
J. Kráľ – Duma bratislavská
A. Sládkovič – Nehaňte ľud môj
Spoločenská lyrika
POÉZIA
J. Kráľ - Orol
PROJEKT
Opakovanie
Výklad, aplikácia na literárny text
Aplikácia literárnovedných vedomostí na literárne
texty s analogickou štruktúrou
Štúrovci
Výklad, analýza, definícia pojmov, uplatnenie
literárnovedných poznatkov
A. Mickiewicz – Óda na mladosť
F. Schiller – Na radosť
Aplikácia literárnovedných vedomostí na literárne
texty s analogickou štruktúrou
J. Hollý – Na Umku
J. Botto – K mladosti
Práca v skupinách
Lyrická a lyrickoepická báseň
Kompozícia literárneho diela, dialóg
Výkonový štandard
Oboznámiť sa s organizačnými pokynmi
Vysvetliť pojem umeleckej viazanej reči poézie. Definovať žánre patriace k poézii.
Definovať pojmy – lyrická a epická poézia
Vyjadriť svoje pocity z literárneho textu. Nájsť
a pomenovať v texte umelecké jazykové
prostriedky
Štúrovskí básnici. Poznať znaky ľudovej
slovesnosti, romantizmu
Znaky lyrickej poézie, vysvetliť podobnosť
s ľudovou slovenskosťou
Správnym literárnym pojmom označiť
jednotlivé umelecké jazykové prostriedky
Nájsť v texte básnickú otázku, vedieť vyjadriť
svoj názor na prečítaný text, vysvetliť pojem –
spoločenská lyrika
Počet
hod
Prierez
.
témy
1
21
OSR
RLK
TBZ
ENV
Vysvetliť pojem reflexívna lyrika
Prezentovať samostatnou prácou získané
poznatky
Porovnať dielo A. Sládkoviča a A.
Mickiewicza, správne pomenovať jazykové
prostriedky v básni
Vedieť vyjadriť svoj názor na prečítaný text,
aplikovať literárnovedné vedomosti na text.
Vysvetliť pojem - óda
Porovnať básne S. Chalupku, J. Bottu a A.
Sládkoviča, nájsť to, čo ich spája i to, čo ich
rozdeľuje
Vysvetliť rozdiely medzi lyrickou
a lyrickoepickou básňou
71
ŠkVP ZŠ s MŠ Podolie
P.O. Hviezdoslav – Krvavé sonety
I. Krasko – Otcova roľa
Aforizmus
R. Dilong – Staroba radí
T. Corbière – Epitaf
Opakovanie
P.O. Hviezdoslav – Ežo Vlkolinský
Dramatizácia diela Ežo Vlkolinský
Ch. Jacq – Ramzes syn svetla
H. Stol – Priamov poklad
Ľ. Zúbek – Jar Adely Ostrolúckej
Aplikácia literárnovedných vedomostí na literárne
texty s analogickou štruktúrou
Vysvetliť formu sonetu, presah a obkročný rým
Vysvetliť základné symboly, ktoré sa používajú
v básňach i živote
Reproduktívna – rozhovor, diskusia, frontálne
skúšanie, skupinová práca, analýza, syntéza,
aplikácia na školu
Poznať silu aforizmu, vedieť aplikovať na
školu. Ukážky aforizmov známych spisovateľov
Aplikácia literárnovedných vedomostí na literárne
texty s analogickou štruktúrou
Vysvetliť satiru, epigram, pokúsiť sa vytvoriť
vlastný epigram
Vysvetliť pojem epitaf
Výklad, analýza, definícia pojmov, uplatnenie
literárnovedných poznatkov
Aplikácia literárnovedných vedomostí na literárne
texty s analogickou štruktúrou
Čítanie textu, analýza, práca s textom .
Upevnenie učiva
Ukázať v texte znaky románu vo veršoch,
vysvetliť pojem epos
Dramatizovať ukážku
Čítanie textu, analýza, práca s textom . Hlavná
myšlienka, dejová osnova, obsah. Hlavná postava,
kladné a záporné postavy. Práca v skupinách.
Odlíšiť skutočnosť od fantázie u autorov, ktorí
tvoria historický román, vysvetliť pojem
historický román
Opakovanie
Výklad, analýza, definícia pojmov, uplatnenie
literárnovedných poznatkov
Upevnenie učiva
PROJEKT
Projekt – epické dielo
Prezentovať vybrané literárne dielo alebo jeho
autora
I. Asimov – Stratený robot
Čítanie textu, analýza, práca s textom . Hlavná
myšlienka, dejová osnova, obsah. Hlavná postava,
kladné a záporné postavy. Práca v skupinách
V. Ferko, A. Ferko – Ako divé husi
EPIKA
A EPICKÉ
ŽÁNRE
Učebné osnovy SLOVENSKÝ JAZYK a LITERATÚRA ISCED2
I. Asimov – Stratený robot
R. Álverez – Deň, keď čas plynul
naopak
Čítanie textu, analýza, práca s textom .
J.A. Owen – Hľadanie červeného
draka
Čítanie textu, analýza, práca s textom . Hlavná
myšlienka, dejová osnova, obsah. Hlavná postava,
kladné a záporné postavy. Práca v skupinách
Práca s literárnym textom
A. Christieová – Diomedove kone
V. Hugo - Bedári
Vlastná produkcia – List Cosette
Čítanie textu, analýza, práca s textom .
Čítanie textu, analýza, práca s textom . Hlavná
myšlienka, dejová osnova, obsah. Hlavná postava,
kladné a záporné postavy. Práca v skupinách.
List pre Cosette
Identifikovať znaky vedecko-fantastickej
literatúry.
30
TBZ
OSR
MDV
Rozlíšiť dobrodružnú, vedecko-fantastickú
literatúru a literatúru fantasy.
Vysvetliť rozdiely medzi románom, poviedkou
a novelou.
Vysvetliť pojem detektívka, poznať kompozíciu
detektívnej literatúry
Zreprodukovať literárnu ukážku, analyzovať
literárny text, nájsť hlavnú myšlienku, hlavnú
postavu, kladné a záporné postavy
Napísať list
72
ŠkVP ZŠ s MŠ Podolie
F. Hečko – Červené víno
Ukážka z filmu Červené víno
Porovnanie: kniha a film
Učebné osnovy SLOVENSKÝ JAZYK a LITERATÚRA ISCED2
Čítanie textu, analýza, práca s textom . Hlavná
myšlienka, dejová osnova, obsah. Hlavná postava,
kladné a záporné postavy. Práca v skupinách
Ukážka z filmu
Dialóg, rozhovor – čo má väčší dosah na
príjemcu?
D. Dušek – Dvere do kľúčovej dierky
R. Brat – Mordovisko
Metonymia
Opakovanie
Ch. Brontëová – Jana Eyrová
J. Šimulčíková – Dievča s bocianími
nohami
Dramatizácia ukážky
J. Wilsonová – Dieťa zo smetiaka
Dramatické
umenie
Čítanie textu, analýza, práca s textom .
Výklad, analýza, definícia pojmov, uplatnenie
literárnovedných poznatkov
Čítanie textu, analýza, práca s textom .
Čítanie textu, analýza, práca s textom . Hlavná
myšlienka, dejová osnova, obsah. Hlavná postava,
kladné a záporné postavy. Práca v skupinách.
Z. Šulajová – Džínsový denník
Čítanie textu, analýza, práca s textom .
Opakovanie
Výklad, analýza, definícia pojmov, uplatnenie
literárnovedných poznatkov
PROJEKT
Projekt - próza
W. Shakespeare – Romeo a Júlia
Čítanie textu, analýza, práca s textom .
Vonkajšia a vnútorná kompozícia
divadelnej hry
Výklad, analýza, definícia pojmov, uplatnenie
literárnovedných poznatkov
J. G. Tajovský – Ženský zákon
Čítanie textu, analýza, práca s textom .
Zahrajme si divadielko
Ženský zákon
Výklad, analýza, definícia pojmov, uplatnenie
literárnovedných poznatkov
Tragédia a komédia
Zreprodukovať literárnu ukážku, analyzovať
literárny text, nájsť hlavnú myšlienku, hlavnú
postavu, kladné a záporné postavy. Vysvetliť
pojem generačný román
Porovnať filmovú a literárnu ukážku
Správne formulovať svoje názory
Vysvetliť spôsob, akým autor vytvára napätie –
krátke vety, priama reč
Identifikovať umelecké jazykové prostriedky
v prozaickom texte
Vysvetliť pojem metonymia, identifikovať
metonymiu v texte
Upevnenie učiva
Zreprodukovať literárnu ukážku, analyzovať
literárny text, nájsť hlavnú myšlienku, hlavnú
postavu, kladné a záporné postavy
Vysvetliť pojem – dievčenský román
Dramatizovať ukážku
Identifikovať rozprávača a jeho formu (ja-, on-),
poznať rozdiel medzi monológom a dialógom
Zreprodukovať literárnu ukážku, analyzovať
literárny text, nájsť hlavnú myšlienku, hlavnú
postavu, kladné a záporné postavy
Upevnenie učiva
Prezentácia získaných poznatkov, samostatná
práca
Prerozprávať dej, identifikovať hlavné postavy,
prezentovať svoj názor na riešenie konfliktu
Charakterizovať vonkajšiu a vnútornú
kompozíciu divadelnej hry
Prerozprávať dej, identifikovať hlavné postavy,
prezentovať svoj názor na riešenie konfliktu
Prezentovať divadelnú hru dialogickou formou
Vysvetliť rozdiely medzi komédiou a tragédiou,
vedieť zaradiť divadelnú hru
10
OSR
TBZ
73
ŠkVP ZŠ s MŠ Podolie
A. Vášová – Cyrano z premestia
Muzikál
Opakovanie
Filmová ukážka vybranej divadelnej
hry
Filmová ukážka vybranej divadelnej
hry
Opakovanie
Opakovanie poznatkov - poézia
Opakovanie poznatkov - próza
Opakovanie poznatkov - dráma
Vyhodnotenie
Učebné osnovy SLOVENSKÝ JAZYK a LITERATÚRA ISCED2
Čítanie textu, analýza, práca s textom .
Výklad, analýza, definícia pojmov, uplatnenie
literárnovedných poznatkov
Charakterizovať muzikál a povedať, v čom
spočívajú hlavné rozdiely medzi muzikálom,
divadelnou hrou, filmovou rozprávkou...
Ukážka divadelnej hry, príp. muzikálu
Identifikovať kompozíciu divadelnej hry, žáner,
správne pomenovať hlavnú myšlienku diela...
Upevnenie učiva
Výklad, analýza, definícia pojmov, uplatnenie
literárnovedných poznatkov
Upevnenie učiva, kontrola vedomostí,
hodnotenie celoročnej práce, klasifikácia
4
74
Download

Učebné osnovy – SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA