Základná škola
Ul. Pavla Mudroňa č. 3 v Martine
ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ
PROGRAM
Školský rok 2011/2012
Základná škola
Ul. Pavla Mudroňa č. 3 v Martine
Školský vzdelávací program
Šk. rok 2011/2012
pre 1. stupeň ZŠ – ISCED 1
pre 2. stupeň ZŠ – ISCED 2
Prerokovaný v pedagogickej rade dňa 31. augusta 2011
Prerokovaný v rade školy dňa 18.10.2011
Logo školy
Foto školy
Školský vzdelávací program
pre 1. stupeň ZŠ
Školský vzdelávací program
pre 2. stupeň ZŠ
Vzdelávací program:
Vzdelávací program:
stupeň vzdelania - ISCED 1
stupeň vzdelania - ISCED 2
Dĺžka štúdia - štyri roky
Dĺžka štúdia - päť rokov
Vyučovací jazyk: slovenský
Vyučovací jazyk: slovenský
Študijná forma – denná
Študijná forma – denná
Druh školy: štátna
Druh školy: štátna
Predkladatelia:
Názov školy: Základná škola
Adresa: Martin, Ul. Pavla Mudroňa 3, 03601
IČO školy: 37811924
Koordinátor pre tvorbu ŠVP: Mgr. Jozef Krížo
Kontakty:
www.zsmudrona.sk
e-mail: [email protected]
043/4230059, 0917233710
Zriaďovateľ:
Názov: Mesto Martin
Adresa: Nám. S.H. Vajanského 1
Kontakty: Odbor školstva, mládeže a kultúry
Platnosť dokumentu do: 31.8.2012
Podpis riaditeľa školy
3
Obsah
strana
I. VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY
5
1. Veľkosť školy
2. Charakteristika žiakov
3. Charakteristika pedagogického zboru, personálne zabezpečenie,
kontinuálne vzdelávanie zamestnancov
4. Vnútorné riadenie školy
5. Spôsob, podmienky ukončovania výchovy a vzdelávania a vydávanie
dokladu o získanom vzdelaní
6. Projekty a aktivity školy
7. Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi
8. Priestorové a materiálno-technické podmienky školy
9. Škola ako životný priestor
10. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia
pri výchove a vzdelávaní
5
5
II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU
8
1.
2.
3.
3.1
3.2
4.
5.
8
9
9
10
11
13
Pedagogický princíp školy (poslanie, vlastné ciele výchovy a vzdelávania)
Zameranie školy a stupeň vzdelania
Profil absolventa našej školy
Profil absolventa primárneho vzdelania
Profil absolventa nižšieho sekundárneho vzdelania
Pedagogické stratégie
Zabezpečenie odbornej starostlivosti pre žiakov so špeciálnymi
výchovno-vzdelávacími potrebami
6. Začlenenie prierezových tém
7. Začlenenie prierezových tém – ISCED 1
8. Začlenenie prierezových tém – ISCED 2
5
5
6
6
6
6
7
7
13
15
15
23
III. VNÚTORNÝ SYSTÉM KONTROLY A HODNOTENIA
1. Hodnotenie žiakov
1.1 Hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov
1.2 Hodnotenie a klasifikácia
2. Hodnotenie pedagogických zamestnancov
3. Hodnotenie školy
32
32
32
32
33
34
IV. ŠKOLSKÝ UČEBNÝ PLÁN ISCED I
Príloha č.1
ISCED I - Rozpracovanie obsahu učiva jednotlivých predmetov
35
36
V. UČEBNÉ OSNOVY ISCED I
36
VI. ŠKOLSKÝ UČEBNÝ PLÁN ISCED II
Príloha č.2
ISCED II - Rozpracovanie obsahu učiva jednotlivých predmetov
129
130
VII. UČEBNÉ OSNOVY ISCED II
130
VIII. ZRUŠOVACIE USTANOVENIE A PLATNOSŤ ŠkVP
266
4
I. Všeobecná charakteristika školy
1. Veľkosť školy
Škola je štruktúrovaná ako plno organizovaná s 9. ročníkmi. Nachádza sa v centre mesta Martin. Škola
má 9 ročníkov s 21 triedami s kapacitou 570 žiakov, s priemernou naplnenosťou 450 žiakov.
V školskom roku 2011/2012 má 21 tried so 426 žiakmi.
2. Charakteristika žiakov
Školský obvod ZŠ tvorí 32 ulíc a obce Sklabiňa a Sklabinský Podzámok pre žiakov od 5. ročníka.
Nakoľko sa škola nachádza v centre mesta s malou bytovou zástavbou, obvod je na potencionálnych
žiakov veľmi malý s naplnenosťou školy do 40%. Preto škola dopĺňa počet žiakov na základe výsledkov
práce aj z iných obvodov.
3. Charakteristika pedagogického zboru, personálne zabezpečenie, kontinuálne
vzdelávanie zamestnancov
Pedagogický zbor v škole je pomerne stabilizovaný vo väčšine s vhodnou aprobačnou štruktúrou
(odbornosť vyučovania sa pohybuje v posledných rokoch do 95%, v tomto roku 89,52%). Všetci učitelia
spĺňajú pedagogickú aj odbornú spôsobilosť. V škole pracuje školská psychologička, ktorá si v tomto
roku rozširuje odbornosť o odbor špeciálna pedagogika – poradenstvo. Tým bude zabezpečená
kompletná starostlivosť o žiakov so špecifickými vývinovými poruchami učenia a správania, o žiakov
s postihnutím a poradenstvo pre rodičov. Pri profesijnej orientácii žiakov končiacich ročníkov a pri
riešení výchovných problémov žiakov pomáha výchovný poradca. Činnosť v niektorých oblastiach
usmerňujú koordinátori:
- koordinátor prevencie závislostí
- koordinátor environmentálnej výchovy
- koordinátor spolupráce s partnerskou školou
- koordinátor zdravej školy
- koordinátor záujmovej činnosti
Učitelia sa každoročne vzdelávajú nielen odborne, ale aj metodicky v rámci vzdelávaní organizovaných
metodicko-pedagogickými centrami a vzdelávaní z ESF. Mnohí z nich využívajú aj e-learningovú formu
vzdelávania. Každý člen pedagogického zboru je počítačovo gramotný.
So zavedením štátneho vzdelávacieho programu vznikla potreba vzdelávania v oblasti tvorby školského
vzdelávacieho programu a ďalšieho jazykového a IKT vzdelávania. V súčasnosti už niekoľko učiteľov
navštevuje jazykové školy, 1 vyučujúca z ročníkov 1. – 4. študuje cudzí jazyk zabezpečovaný ŠPU
Bratislava, ďalšie 3 vyučujúce študujú anglický jazyk v jazykových školách, 1 vyučujúca z roč. 1.- 4.
skončila vzdelávanie informatickej výchovy. Dve vyučujúce z roč. 5.- 9. sú zaradené do vzdelávania
Modernizácia vzdelávacieho procesu v základných školách, ktoré poskytuje UIPŠ, dvaja vyučujúci
ukončili vzdelávanie Využívanie IKT vo vyučovaní, jedna vyučujúca skončila aktualizačné vzdelávanie
Baltík. Traja vyučujúci ukončili Inštruktorský lyžiarsky výcvik, dve vyučujúce si rozširujú odbornosť
v kvalifikačnom vzdelávaní. Ďalšie požiadavky na vzdelávanie učiteľov v oblasti informatiky
a informatickej výchovy neboli zo strany poskytovateľa splnené.
4. Vnútorné riadenie školy
Základná škola, Ul. P. Mudroňa 3 v Martine vykonáva svoju činnosť ako samostatný právny subjekt od
1. 7. 2002 na základe zriaďovacej listiny vydanej mestom Martin.
Vedenie školy tvorí:
riaditeľ školy Mgr. Jozef Krížo
zástupkyňa riaditeľa školy pre I. stupeň Mgr. Mária Riabičová
zástupca riaditeľa školy pre II. stupeň Mgr. Anton Šimo
vedúca ŠKD – Anna Záborská
V škole pracuje výchovný poradca – Mgr. Ditta Obžerová a školský psychológ Mgr. Martina Piatková
Poradné orgány riaditeľa školy:
Gremiálna rada
Rada školy
5
Metodické združenie ročníkov 1.- 4. a ŠKD
Predmetové komisie ročníkov 5.- 9.
Rada rodičov
5. Spôsob, podmienky ukončovania výchovy a vzdelávania a vydávanie dokladu
o získanom vzdelaní
Základné vzdelanie, ktoré základná škola poskytuje sa člení na primárne a nižšie stredné (sekundárne)
vzdelanie.
Primárne vzdelanie získa žiak
- úspešným absolvovaním posledného ročníka ucelenej časti vzdelávacieho programu odboru
vzdelávania pre prvý stupeň základnej školy. Dokladom o získanom stupni vzdelania je
vysvedčenie s doložkou. Na vysvedčení vo štvrtom ročníku sa do doložky uvedie: „ Ž i a k z í s k a l
primárne vzdelanie“;
- ktorý ukončil plnenie povinnej školskej dochádzky v nižšom ako v deviatom ročníku. Na vysvedčení
sa mu do doložky uvedie: „Ž i a k z í s k a l p r i m á r n e v z d e l a n i e “ .
Nižšie stredné (sekundárne) vzdelanie získa žiak
- úspešným absolvovaním posledného ročníka ucelenej časti vzdelávacieho programu odboru
vzdelávania pre druhý stupeň základnej školy. Dokladom o získanom stupni vzdelania je
vysvedčenie s doložkou. Na vysvedčení vo štvrtom ročníku sa do doložky uvedie: „ Ž i a k z í s k a l
nižšie stredné vzdelanie“.
- Mimoriadne nadaný žiak môže skončiť základnú školu skôr ako za deväť rokov. Na vysvedčení sa
do doložky uvedie: „ Ž i a k z í s k a l n i ž š i e s t r e d n é v z d e l a n i e “ .
- Žiakovi, ktorý ukončil vzdelávanie v základnej škole, sa na vysvedčení uvedie, koľko rokov
povinnej školskej dochádzky splnil.
6. Projekty a aktivity školy
Snažíme sa rozvíjať tvorivé myslenie žiakov, ich samostatnosť a zodpovednosť za svoje konanie. Škola
je od r. 2004 pripojená na internet, máme vlastnú počítačovú sieť. Žiakom vytvárame podmienky na
získanie počítačovej gramotnosti základnej úrovne. Zapájame sa do mnohých olympiád a súťaží,
v ktorých sa naši žiaci umiestňujú na popredných miestach v rámci okresu, kraja aj Slovenska. Bohatá
je záujmová činnosť žiakov. V škole funguje niekoľko športových, prírodovedných či spoločenskovedných krúžkov. Škola vydáva svoj časopis Mudrlant. Sme organizátormi okresnej súťaže
v cezpoľnom behu – Memoriál Miroslava Jurana, pravidelne pre žiakov zabezpečujeme exkurzie, výlety,
školu v prírode, plavecký a lyžiarsky výcvik. Naša škola nesie titul Škola dobrých skutkov a od r. 2007 aj
medzinárodný titul Zelená škola. Od septembra 2011 začíname s realizáciou projektu Srdce na dlani
(preventívny program proti násiliu na hodinách ETV).
Za dlhodobé projekty realizované v našej škole môžeme považovať projekty:
- Memoriál Miroslava Jurana – Majstrovstvá okresu v cezpoľnom behu žiakov;
- Krok za krokom;
- Dobrý začiatok;
- Modrý semafor;
- Zdravá škola;
- Zelená škola;
- Správaj sa normálne“ – spolupráca s PZ SR v Martine;
- Štvorlístok - spolupráca s MsP v Martine;
- Kamarát AX - spolupráca s MsP v Martine;
- Detský čin roka;
- Cesta k emocionálnej zrelosti;
- Mladý záchranár;
- Modernizácia vzdelávacieho procesu – projekt zameraný na skvalitnenie výučby pomocou
výukových programov a výpočtovej techniky realizovaný prostredníctvom ÚIPŠ;
7. Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi
Spolupráca školy s Radou rodičovského združenia pri našej ZŠ je pre školu prínosom. Rodičia nám
pomáhajú i pri organizovaní a finančnom zabezpečení viacerých podujatí pre žiakov. Prispievajú na
športové a kultúrne akcie poriadané školou, pomáhajú finančne zabezpečovať obnovu knižničného
fondu v žiackej knižnici a materiálneho vybavenia niektorých kabinetov. Rodičia sa zúčastňujú aj na
spoločných akciách školy (športové popoludnie pre deti s rodičmi, tvorivé dielne a pod.)
8. Priestorové a materiálno-technické podmienky školy
6
Škola má slabšie priestorové možnosti, vnútorné aj vonkajšie. Vnútorné priestory školy sa nachádzajú
v dvoch dvojposchodových budovách s medzi podlažiami označené ako A a B. V budove A je 7 tried 1.
stupňa a 11 tried 2. stupňa. V budove B sú štyri triedy 1. stupňa. Škola má 5 odborných učební pre
vyučovanie fyziky, chémie, prírodopisu, dejepisu a hudobnej výchovy, ktoré sú zároveň aj kmeňové
triedy pre žiakov 2. stupňa. Na vyučovanie informatickej výchovy a informatiky sme zriadili 2
plnohodnotné učebne so 14 počítačmi a tretiu, ktorá je zároveň učebňou technickej výchovy. Všetky
počítače sú pripojené na školskú sieť, ktorá bola vybudovaná v roku 2009. Škola má vlastné WIFI
2
pripojenie. Súčasťou školy je telocvičňa o rozlohe 174,8 m . Pri nej sa nachádza šatňa o rozlohe 40,4
2
2
m a sprcháreň s tromi sprchami o rozlohe 21,6 m . V budove B sa nachádza posilňovňa pre žiakov 2.
2
stupňa o rozlohe 40 m , ktorá bola v roku 2011 rekonštruovaná. Problémy máme predovšetkým
s priestormi (nedostatok učební, chýbajúce odborné učebne, malá telocvičňa, slabo vybudovaný
športový areál). Pre nedostatok priestorov nedokážeme uspokojiť záujem všetkých o našu školu.
Priestorovú otázku by vyriešilo vybudovanie učební v podkrovných priestoroch školy. Pre športové
účely (základná a rekreačná telesná výchova) je nepostačujúca telocvičňa s rozmermi 9×13 m.
Východisko vidíme jedine vo vybudovaní viacúčelového ihriska a v obnove existujúcich športovísk.
Z hľadiska šetrenia energií je dôležitá výmena okien v budove školy (okná sú spráchnivené, netesnia,
nedajú sa otvoriť). Z vlastných zdrojov postupne vymieňame 3 – 4 okná ročne. V minulosti boli
vymenené vchodové dvere (hlavné, vedľajšie a vchod z telocvične na školský dvor). V tomto školskom
roku plánujeme vymeniť ďalšie okná v učebniach so severnou orientáciou. V roku 2010 sa zrealizovalo
zateplenie budovy a strechy školskej jedálne s výmenou okien, ktoré financovalo mesto Martin. Budova
je umiestnená mimo areálu školy.
Vonkajšie priestory tvoria zatrávnená časť a ihriská. V zatrávnenej časti sa nachádzajú drevené
lavičky a učebňa v prírode pozostávajúca z 5 lavíc a 6 stolov. Ihriská tvoria: antukové volejbalové
ihrisko, asfaltové basketbalové ihrisko, doskočisko a antuková bežecká dráha. V letných mesiacoch sa
zrekonštruovala rozbehová dráha k doskočisku s moderným povrchom z recyklovanej gumy.
Oddelenia školského klubu detí sídlia v kmeňových učebniach 1. stupňa. Pri ŠKD sme zaviedli
vlastnú záujmovú činnosť, chceme aj naďalej v nej pokračovať.
Na vyučovanie sa využíva moderná didaktická technika, ale hlavne staršie pomôcky. Mnohé
pochádzajú ešte z prvotného vybavenia školy. Postupne sa vymieňajú aj školské lavice a stoličky.
9. Škola ako životný priestor
Aby sa žiaci i pedagógovia cítili v škole čo najpríjemnejšie, kladieme dôraz na úpravu a estetizáciu
prostredia školy. V priebehu posledných rokov sa zlepšilo interiérové vybavenia tried a učební.
Postupne sa zakupujú nové lavice, stoličky a katedry. Rekonštrukciou prešli niektoré žiacke sociálne
zariadenia. Na prvom poschodí bola v priestoroch schodiska vybudovaná otvorená environmentálna
učebňa so zeleňou a vtáctvom. Táto učebňa slúži na vyučovanie environmentálnej výchovy a výtvarnej
výchovy a tiež ako vnútorná oddychová zóna. Podobne je zameraná aj letná trieda vo vonkajšom areáli
školy, ktorá je počas priaznivého počasia využívaná na vyučovanie a zároveň slúži aj pre potreby ŠKD.
Aktuálne informácie o aktivitách školy sú pravidelne zverejňované nielen na informačných tabuliach
a nástenkách, v školskom rozhlase a z časti na webovej stránke školy www.zsmudrona.sk.
10. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní
Tieto podmienky sú zaistené tým, že
-
-
v škole pracuje bezpečnostný technik, ktorý zabezpečuje všetky potrebné školenia, má
vypracovaný plán revízií a odstraňovanie nedostatkov podľa ich výsledkov. Škola má vypracovaný
obsah poučenia o bezpečnosti a ochrane zdravia pre žiakov, s ktorým sú oboznámení na začiatku
školského roka a pred každou školskou akciou;
školenie BOZP musia pravidelne absolvovať všetci zamestnanci;
žiaci prichádzajú do školy pod dozorom službukonajúceho učiteľa a pomocného dozoru školníka
a službukonajúcej upratovačky;
obuv a odev si žiaci odkladajú do uzamykateľných šatní;
na chodbách je pred vyučovaním a cez prestávky zabezpečený pedagogický dozor;
žiaci odchádzajú na obed pod dozorom pedagogického zamestnanca;
dozor je zabezpečený aj počas výdaja obedov v školskej jedálni;
o školských akciách (výlety, exkurzie, kurzy, ...) sú rodičia informovaní informovaným súhlasom
zákonného zástupcu žiaka
7
II. Charakteristika školského vzdelávacieho programu
1. Pedagogický princíp školy (poslanie, vlastné ciele výchovy a vzdelávania)
Poslanie školy by malo vypovedať o dôvode jej existencie. Školu netvorí budova, ale žiaci a učitelia
v nej. Škola „žije“, keď v nej pulzuje život. Poslaním školy je udržať učením a výchovou život a ruch
v škole.
Poslaním našej ZŠ je:
1. učiť žiakov získavať základné vedomosti, zručnosti a postoje s perspektívou ich uplatnenia
v ďalšom období
2. pomáhať rodičom pri výchove ich detí
Vlastné ciele výchovy a vzdelávania:
- Dodržiavať učebné plány, učebné osnovy, metodické pokyny na hodnotenie a klasifikáciu žiakov,
nový školský zákon a ďalšie zákony, smernice, nariadenia, POP a školský vzdelávací program
ISCED1, ISCED2.
- Pokračovať v humanizácii výchovy a vzdelávania, dodržiavaní Deklarácie práv dieťaťa a Dohovoru
o právach dieťaťa v podmienkach školy. Uplatňovať nariadenia súvisiace s poskytovaním
príspevkov pre žiakov v hmotnej núdzi.
- V rámci vyučovania technickej výchovy, voliteľných a nepovinných predmetov i krúžkovej činnosti
umožniť žiakom zvládnutie IKT na užívateľskej úrovni.
- využívaním vyučovacích programov zvyšovať efektivitu vyučovania;
- využívaním internetu učiť žiakov k samostatnosti v získavaní informácií a rozvíjať ich tvorivosť;
- umožniť žiakom vyšších ročníkov prispievať na webovom sídle školy;
- Pokračovať vo vyučovaní cudzích jazykov
- od 1.ročníka s dôrazom na komunikatívny princíp učenia sa;
- od 3. ročníka s dôrazom na komunikáciu pri tvorbe jednoduchých projektov k danej téme;
- Vytvárať podmienky na rozvoj žiakov s poruchami učenia v spolupráci: triedny učiteľ – rodič –
školský špeciálny pedagóg;
- Pri práci so žiakmi s poruchami správania klásť dôraz na spoluprácu: triedny učiteľ – rodič – školský
psychológ – školský špeciálny pedagóg;
- Vytvoriť podmienky pre školské začlenenie žiakov so špecifickými poruchami učenia a správania
sa;
- Dopravnú výchovu, výchovu k manželstvu a rodičovstvu, protidrogovú výchovu, environmentálnu
výchovu a zdravú školu realizovať v jednotlivých vyučovacích predmetoch formou prierezových
tém;
- Vytvárať podmienky na rozvoj talentovaných detí;
- Zapájať sa do predmetových olympiád z M, F, CH, Aj, Nj, Ge a do súťaží: Pytagoriáda, KLOKAN,
MAKS, Vajanského Martin, Šaliansky Maťko, Šiesty zmysel, Poznaj a chráň, Slávik Slovenska, ako
aj športové súťaže podľa POP a programu SAŠŠ;
- Systematicky podporovať a usmerňovať záujem pracovníkov o vzdelávanie, ktoré je pre školu
užitočné a prínosné;
- Vychovávať žiakov k právnemu vedomiu, demokracii, mravným hodnotám a prosociálnemu cíteniu
na hodinách občianskej, etickej a náboženskej výchovy zážitkovým učením;
- V ŠKD orientovať prácu žiakov na prípravu na vyučovanie a na prácu v záujmových krúžkoch;
- Výchovno-vzdelávaciu činnosť zamerať na rýchlu adaptácii žiakov na školské prostredie, ktoré
od nich vyžaduje, aby boli schopní pracovať v kolektíve, tvorivo myslieť, rýchlo a účinne riešiť
problémy;
- Dať šancu každému žiakovi, aby sa rozvíjal podľa svojich schopností a bolo mu umožnené zažiť
úspech;
- Zabezpečiť podmienky na vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
tak, aby mali rovnocenný prístup vo vzdelávaní;
- Dosiahnuť zvýšenie gramotnosti v oblasti IKT žiakov v našej škole;
- Zabezpečiť kvalitnú prípravu žiakov v cudzích jazykoch so zreteľom na možnosti školy, so
zameraním na komunikatívnosť a s ohľadom na schopnosti jednotlivých žiakov;
- Formovať u žiakov tvorivý životný štýl, vnútornú motiváciu, sociálne cítenie a hodnotové
orientácie;
- Vychovávať žiakov v duchu humanistických princípov a znášanlivosti. V spolupráci s rodičmi
žiakov vychovať slušných a zodpovedných ľudí;
8
-
Umožniť rozvoj kľúčových kompetencií:
komunikácia v materinskom jazyku
komunikácia v cudzom jazyku
matematické kompetencie
digitálna schopnosť učiť sa
spoločenské a občianske kompetencie
kultúrne povedomie a vyjadrovanie.
Strategické ciele školy:
Pri plánovaní strategických cieľov bola pre nás dôležitá doterajšia profilácia školy zameraná na
environmentálnu výchovu a anglický jazyk a otázka: „Aké správne veci máme v našej škole
v budúcnosti robiť, aby výsledky boli prospešné pre žiakov a učiteľov. Vychádzali sme z vízie:
Naša škola – miesto zdravého telesného, duševného a rozumového rozvoja detí.
Vízia, ktorú sme definovali je pre nás odrazom toho, čo chceme v našej škole robiť alebo by sme
chceli dosiahnuť v budúcnosti. Táto vízia je orientovaná na budúcnosť, je zameraná na kvalitu a pri jej
napĺňaní je dôležité stotožnenie všetkých s jej hlavnou myšlienkou. Následne na to sme si vytýčili tieto
ciele:
1. Realizovať program vzdelávania a výchovy v učebniach IKT a všestranne ich využívať na
vyučovaní i mimo neho.
2. Žiaci od najnižších ročníkov budú vedieť vysvetliť význam ochrany prírody pre život človeka
a správať sa v nej.
3. Prostredníctvom rozvoja pohybových schopností a zručností žiakov vytvoriť u nich trvalý pozitívny
vzťah k pohybovým aktivitám, posilňovať zdravý životný štýl a prispievať tak k zlepšeniu verejného
zdravia a k prevencii pred civilizačnými chorobami.
4. Realizovať projekt „MLADÝ ZÁCHRANÁR“ ako pilotný program v našej škole - realizovať v rámci
prierezových tém dopravná, multikultúrna a environmentálna výchova)
5. Obnoviť spoluprácu so Základnou školou Jána Čajaka v Báčskom Petrovci, Srbsko
2.
Zameranie školy a stupeň vzdelania
Naša ZŠ aj napriek tomu, že sa nachádza v centre mesta má svoj obvod na počet žiakov veľmi malý.
Dochádzajúci žiaci tvoria viac ako 30% z celkového počtu žiakov. Sú to žiaci z priľahlých
i vzdialenejších obcí a z iných mestských častí. Tento jav je zapríčinený hlavne dlhoročne dobrými
výsledkami školy, preto je o školu stabilne veľký záujem každý školský rok.
Už skôr spomenutou nevýhodou školy sú nedostatočné priestory a hlavne malá telocvičňa a areál
školy, preto sa nemôžeme viac orientovať na rozširovanie športových aktivít, napriek tomu, že naši
žiaci sa každoročne umiestňujú na popredných miestach v okresných súťažiach. Z tohto dôvodu sa
systematicky viac orientujeme na získavanie vedomostí kvalitným výchovno-vzdelávacím procesom
s využitím moderných učebných pomôcok, zapájanie žiakov do školských vedomostných súťaží
a olympiád. Daný zámer realizujeme posilnením niektorých predmetov a vytvorením programov pre
nové predmety: anglický jazyk v 1. a 2. ročníku a environmentálna výchova v 5. - 8. ročníku, ktorá sa
v našich podmienkach silne rozvíja.
Zameriavame sa aj na prácu s výpočtovou technikou v rámci predmetov informatická výchova
a informatika a tiež mimo nich.
Aj v tomto školskom roku pokračujeme v rozvíjaní záujmovej činnosti žiakov v našej škole zameranej
na vedomostné, športové a kultúrno-spoločenské aktivity pod hlavičkou ŠKD.
Naše smerovanie si vyžaduje nasledovné:
- odborná spôsobilosť učiteľov v oblasti IKT
- veľmi dobre vybavená učebňa na výučbu informatiky
- získavanie finančných zdrojov cez dostupné rozvojové projekty, granty, vlastnou činnosťou
- záujem učiteľov o jazykové vzdelávanie
3.
-
Profil absolventa našej školy
Absolvent I. a II. stupňa našej školy by mal svojim vystupovaním robiť dobré meno škole, byť
schopný vytvárať dobré medziľudské vzťahy.
Byť schopný reálne hodnotiť seba aj iných, vedieť prijať kritiku a byť schopný zaujať správne
stanovisko.
Byť schopný starať sa i o svoje fyzické i psychické zdravie.
Byť schopný vyhľadávať, hodnotiť a využívať pri učení rôzne zdroje informácií, osvojiť
si metódy štúdia a práce s informáciami.
Byť schopný uplatniť získané vedomosti z oblasti prírody a spoločnosti v rámci regiónu.
9
-
Byť schopný veku primerane komunikovať slovom i písmom s rovesníkmi a dospelými.
Osvojiť si primárne komunikačné a tvorivé schopnosti v cudzom jazyku.
Na základe nadobudnutých vedomostí a zručností formovať základné vzťahy k domovu, vlasti
a k iným národom.
Dobre ovládať slovenský jazyk a starať sa o kultúru svojho písomného a ústneho vyjadrovania.
3.1
Profil absolventa primárneho vzdelania
Absolvent primárneho vzdelania má osvojené tieto kľúčové spôsobilosti:
a) sociálne komunikačné spôsobilosti
- vyjadruje sa súvisle, výstižne a kultivovane písomnou aj ústnou formou primeranou primárnemu
stupňu vzdelávania
- dokáže určitý čas sústredene načúvať, náležite reagovať, používať vhodné argumentu a vyjadriť
svoj názor
- uplatňuje ústretovú komunikáciu pre vytváranie dobrých vzťahov so spolužiakmi, učiteľmi, rodičmi
a s ďalšími ľuďmi, s ktorými prichádza do kontaktu
- rozumie rôznym typom doterajších textov a bežne používaným prejavom verbálnej komunikácie
a dokáže na ne adekvátne reagovať
- rešpektuje kultúrnu rozmanitosť a preukazuje záujem o primeranú formu medzikultúrnej
komunikácie
- v cudzích jazykoch je schopný na primeranej úrovni porozumieť hovorenému textu, uplatniť sa
v osobnej konverzácii, týkajúce sa bežných životných situácií
b) spôsobilosť v oblasti matematického a prírodovedného myslenia
- používať základné matematické myslenie na riešenie rôznych praktických problémov
v každodenných situáciách a schopnosť (na rôznych úrovniach) používať základné matematické
modely logického a priestorového myslenia a prezentácie (vzorce, modely)
- rozvíja si schopnosť objavovať, pýtať sa a hľadať odpovede, ktoré vedú k systematizácii poznatkov,
k riešeniu problémov
c) spôsobilosť v oblasti informačnej a komunikačnej technológie
- žiak vie používať vybrané informačné a komunikačné technológie pri vyučovaní a učení sa
- ovláda základy potrebných počítačových aplikácií, vie používať kreslenie a písanie na počítači
- používanie jednoduchých grafických programov
- dokáže komunikovať pomocou elektronických médií
- uvedomuje si rozdiel medzi reálnym a virtuálnym svetom
- rozumie príležitostiam a možným rizikám, ktoré sú spojené s využívaním internetu a mobilných
telefónov
d) spôsobilosť učiť sa učiť
- získava schopnosť sebareflexie pri poznávaní svojich myšlienkových postupov,
- na základe poskytovaných možností uplatňuje základy rôznych techník učenia sa a efektívne si
osvojuje poznatky a študijné návyky
- vyberá a hodnotí získané informácie , spracováva ich a využíva vo svojom učení a v iných
činnostiach
- zlepšuje svoju vytrvalosť a iniciatívu, hodnotí svoj pokrok, akceptuje spätnú väzbu a uvedomuje si
svoje rozvojové možnosti
e) spôsobilosť riešiť problémy
- vníma a sleduje problémové situácie v škole a vo svojom najbližšom okolí, vie rozoznať ozajstný
problém premýšľa o jeho príčinách a navrhne riešenie podľa svojich vedomostí a skúseností
z danej oblasti
- pri riešení problémov hľadá a využíva rôzne informácie, skúša viaceré možnosti riešenia problému,
overuje správnosť riešenia a osvedčené postupy aplikuje pri podobných alebo nových problémoch
- pokúša sa problémy a konflikty vo vzťahoch riešiť primeraným (chápavým a spolupracujúcim)
spôsobom
f) osobné, sociálne a občianske spôsobilosti
- vytvára si pozitívny sebaobraz, ktorý podporuje žiacku sebadôveru a sebarozvoj,
- uvedomuje si vlastné potreby a aktívne využíva svoje možnosti,
- uvedomuje si svoje silné a slabé stránky ako svoje rozvojové možnosti,
- sústreďuje sa na kvalitu a vhodnosť svojho výberu voľných činností, aktívne si chráni svoje fyzické
a duševné zdravie
- kontroluje vlastné konanie (vrátane násilných a sebazničujúcich modelov konania) a vie odhadnúť
dôsledky svojich rozhodnutí a činov
- uvedomuje si svoje práva a povinnosti a aktívne ich realizuje
- účinne spolupracuje v skupine, podieľa sa na vytváraní triednych a celoškolských pravidiel, je
zodpovedný a dodržiava dohody
- ochotne prijíma nové nápady, prípadne sám prichádza s novými nápadmi a postupmi, diskutuje
o nich , prispieva k spoločnej práci
10
-
podieľa sa na vytváraní podporujúcej a motivujúcej sociálno-emočnej klímy v triede a dobrých
medziľudský h vzťahov
g) spôsobilosť vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry
- dokáže sa vyjadrovať na úrovni základnej kultúrnej gramotnosti prostredníctvom umeleckých
a iných vyjadrovacích prostriedkov
- dokáže pomenovať druhy umenia a ich hlavné nástroje a vyjadrovacie prostriedky (na úrovni
primárneho vzdelávania)
- uvedomuje si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom živote
- cení si a rešpektuje kultúrno-historické dedičstvo a ľudové tradície
- rešpektuje vkus iných ľudí a primerane veku dokáže vyjadriť svoj názor a kusový postoj
- pozná základné pravidlá, normy a zvyky súvisiace s úpravou zovňajšku človeka
- pozná pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu)
- správa sa kultúrne, kultivovane, primerane okolnostiam, situáciám, sociálnym pozíciám
- je tolerantný a empatický k prejavom iných kultúr
3.2
Profil absolventa nižšieho sekundárneho vzdelania
a) kompetencia učiť sa učiť - organizácia a riadenie vlastného procesu učenia, získavanie,
spracovávanie poznatkov a schopnosť používať ich v rôznych situáciách a kontextoch:
- žiak pozná vlastné učebné stratégie: osvedčené metódy učenia, vlastné schopnosti a zručnosti i
svoje slabé stránky
- žiak sa vie orientovať v dostupných príležitostiach k ďalšiemu vzdelávaniu.
- vie organizovať vlastné učenie, získavať nové vedomosti a spájať ich s už osvojenými
poznatkami,
- učiť sa samostatne, byť vytrvalý,
- koncentrovať sa na prácu a učenie,
- používať(vrátane vlastnej produkcie) multimediálne prostriedky,
- kriticky reflektovať obsah a cieľ učenia,
- používať pri hovorenom prejave vhodné rečové prostriedky (intonáciu, melódiu, dôraz, gestá,
mimiku a pod.)
- má pozitívny postoj k učeniu ako prostriedku obohacovania života a činnosti človeka,
- je motivovaný k učeniu a verí vo vlastné schopnosti,
- je prispôsobivý, flexibilný,
- je ochotný pracovať na sebe a ďalej rozvíjať svoje kompetencie,
- je schopný ujať sa vlastnej iniciatívy pri učení.
b) Kompetencia komunikovať v materinskom jazyku – schopnosť vnímať a interpretovať
myšlienky, pocity a informácie v ústnej aj písanej podobe a schopnosť zapojiť sa do komunikácie v
rôznych sociálnych súvislostiach a prostrediach – v práci, doma, v škole, pri voľnočasových
aktivitách.
- komunikuje hovorenou aj písanou formou, rozumie rôznym typom oznámení v rôznych situáciach a
s rôznym zámerom,
- číta s porozumením rôzne druhy textov, používa pri čítaní rôzne stratégie vzhľadom k svojmu
zámeru (informatívne čítanie, študijné čítanie, čítanie pre radosť,...) a k typu textu,
- počúva a rozumie rôznym druhom rečových prejavov v rôznych komunikatívnych situáciách,
- začne, vedie a ukončí konverzáciu v rôznych komunikatívnych kontextoch,
- vyhľadá, utriedi a spracuje informácie, fakty a pojmy v písanej podobe a používa ich pri štúdiu a pri
systematizovaní svojich poznatkov,
- hovorí plynulo, zrozumiteľne a zhodnotí, či ostatní jeho oznámeniu rozumeli,
- tvorí rôzne typy textov s rôznym zámerom, zhodnotí tento proces (od prípravy textu až po jeho
čítanie),
- presvedčivo sformuluje svoje argumenty v písanej aj hovorenej podobe a venuje plnú pozornosť
argumentom ostatných,
- používa podporné prostriedky (poznámky, schémy, mapy, diagramy) pri tvorbe prezentácií
komplexných textov v písanej aj hovorenej podobe (príhovor, dialóg, návod, interview, diskusia).
- uvedomuje si jazykovú pestrosť a variabilitu foriem komunikácie v rôznych obdobiach a rozdielnych
geografických a sociálnych prostrediach,
- sebavedomo sa vyjadruje na verejnosti,
- je ochotný usilovať okrem spisovného vyjadrovania aj o jeho estetickú kvalitu,
- rozvíja si pozitívny postoj k literatúre,
- pristupuje otvorene k názorom a argumentom ostatných, je schopný viesť konštruktívny a kritický
dialóg,
- rozvíja si pozitívny postoj k materinskému jazyku a vníma ho ako potencionálny zdroj osobného a
kultúrneho obohatenia,
- rozvíja si pozitívny postoj k medzikultúrnemu dialógu
11
c) Kompetencia komunikovať v cudzom jazyku – schopnosť vnímať a interpretovať myšlienky a
informácie v ústnej aj písanej podobe a schopnosť zapojiť sa do komunikácie v bežných sociálnych
situáciach.
- začne, vedie a ukončí konverzáciu na tému rodina, osobné záujmy a každodenné činnosti,
- počúva a porozumie hovoreným prejavom v jednoduchších situáciach (témy: rodina, osobné
záujmy, každodenné činnosti),
- číta s porozumením bežné texty a v prípade dobre známej témy aj texty odbornejšieho charakteru,
- tvorí text v danom jazyku.
- je citlivý ku kultúrnym rozdielom,
- je ochotný nadväzovať kontakty s ľuďmi z odlišných kultúr,
- dokáže sa brániť predsudkom o kultúrnych stereotypoch.
d) Kompetencia realizovať matematické, prírodovedné a symbolické aplikácie – schopnosť
používať základné matematické operácie (sčítanie, odčítanie, násobenie a delenie) pri riešení
problémov každodenného života. Dôraz je kladený predovšetkým na proces riešenia ako na
samotný výsledok a znalosti. V prírodných vedách sa jedná o znalosti a metodológie použiteľné na
vysvetlenie javov v okolitom svete.
Svoje vedomosti aplikuje v týchto oblastiach:
- domáci rozpočet (vyrovnanosť príjmov a výdavkov, plánovanie dopredu, šetrenie),
- nakupovanie (porovnávanie cien, miery, váhy, peňažná hodnota),
- cestovanie a voľný čas (vzťah vzdialenosti a času, meny a ceny),
- rozumie symbolickému a formálnemu matematickému jazyku (symboly, vzorce) a rozumie ich
vzťahu k prirodzenému jazyku,
- používa matematické symboly a vzorce,
- používa matematické jednotky, rozumie rôznym druhom vyjadrenia matematických objektov,
fenoménov a situácií a pracuje s nimi, vyberá si vhodné spôsoby matematického vyjadrenia,
- sleduje a hodnotí argumentáciu, odkrýva hlavné myšlienky argumentácie (zvláštne dôkazy)
atď.,
- matematicky myslí a uvažuje (používa matematické spôsoby myslenia),
- abstrahuje a zovšeobecňuje, matematicky modeluje (napr. analyzuje a vytvára modely),
aplikuje existujúce modely na blízke problémy,
- komunikuje o matematike s použitím matematického jazyka,
- používa pomôcky a prostriedky (napr. informačné technológie),- vie, na aké otázky môže
matematika odpovedať,
- rozlišuje rôzne druhy matematického tvrdenia (tvrdenie a hypotézu),
- rozumie možnostiam a obmedzeniam daného pojmu alebo konceptu,
- rozumie matematickým dôkazom, kriticky uvažuje,
- premyslí a naplánuje spôsob riešenia problému, volí vhodné spôsoby riešenia, využíva pri
riešení problémov vlastný úsudok a skúsenosti ako i logické a matematické postupy.
- dokáže používať matematické operácie pri riešení bežných problémov v každodennom živote,
e) Kompetencia používať informačné a komunikačné technológie – schopnosť využívať
multimediálne technológie na vyhľadávanie, ukladanie, vytváranie, prezentovanie, triedenie a na
výmenu informácií.
- pozná hlavné funkcie počítača (práca s textovým editorom, internet, e-mail, databáza, ukladanie
informácií).
- spracuje veľké množstvo informácií a rozlíši relevantné a irelevantné informácie a dezinformácie,
objektívne a subjektívne informácie,
- komunikuje pomocou e-mailu,
- navštevuje webové stránky, prípadne ich sám tvorí,
- dokáže pracovať samostatne aj v tíme,
- usiluje o kritické zhodnotenie dostupných informácií,
- je si vedomý toho, že väčšia dostupnosť informácií musí byť vyvážená vyšším etickým a
užívateľským štandardom (schopnosť rozlíšiť, čo je dostupné a čo je prípustné),
- je citlivý voči súkromiu druhých.
f) Kompetencie personálne a interpersonálne – všetky formy jednania, ktorých osvojenie
podmieňuje schopnosť jedinca efektívne a konštruktívne sa podieľať na dianí v spoločnosti,
schopnosť
riešiť
problémy
v
osobnom,
rodinnom
aj
verejnom
kontexte.
Žiak pozná:
- pravidlá správania a konania, ktoré sú spoločnosťou prijímané a vyžadované,
- zdravý životný štýl (zdravie, hygiena, výživa),
- občianske práva,
- národný jazyk,
- ústava krajiny, v ktorej žije,
- činnosť inštitúcií, ktoré robia politické rozhodnutia na miestnej, regionálnej, národnej, európskej a
medzinárodnej úrovni,
- susediace krajiny v Európe,
12
hlavné osobnosti v miestnej samospráve a vláde, politické strany a ich programy,
hlavné udalosti, trendy a zmeny na národnej, európskej a svetovej úrovni,
princípy demokracie, aktívneho občianstva a typy vlád,
dôveruje a je empatický vo vzťahu k druhým,
je tolerantný k názorom a konaniu druhých,
kontroluje vlastné agresívne konanie a násilné alebo sebazničujúce modely konania,
je schopný odlíšiť profesijný a osobný život a neprenášať profesijné konflikty do osobného života,
pozná princíp volieb a účasť vo voľbách,
zúčastňuje sa aktivít v miestnych komunitách,
dokáže účinne komunikovať s verejnými inštitúciami,
jedná solidárne, dáva najavo záujem o problémy miestnej alebo širšej komunity, v ktorej žije a
pomáha ich riešiť,
- má záujem o druhých, rešpektuje druhých,
- je schopný kompromisu,
- je bezúhonný, čestný,
- koná asertívne,
- chápe rozdiely medzi hodnotovými systémami rôznych náboženstiev alebo etnických skupín a
rešpektuje ich,
- je tolerantný voči hodnotám druhých, rešpektuje ich súkromie a je schopný vystúpiť proti
antisociálnemu konaniu,
- pociťuje spolupatričnosť k miestu, kde žije, so svojou krajinou a so svetom,
- podporuje rôznorodosť a súdržnosť v spoločnosti,
- je ochotný zapojiť sa do rozhodovacích procesov vo svojej komunite,
- je schopný zapojiť sa dobrovoľne do určitej činnosti pre spoločnosť a zúčastniť sa občianskych
aktivít
Jednotlivé kľúčové kompetencie sa navzájom prelínajú, prepájajú a majú napredmetový programový
charakter. Získavajú sa ako produkt celkového procesu vzdelávania a sebavzdelávania, t.j.
kompletného vzdelávacieho programu a iných rozvíjajúcich aktivít prebiehajúcich v rámci školy.
-
4. Pedagogické stratégie
Snažíme sa podporovať vyučovanie pomocou didaktickej techniky, diskusie, samostatných a tímových
projektov a prezentácií , praktickej výučby – demonštračné i žiacke pokusy, experimenty, laboratórne
práce atď. Plánujeme vo väčšej miere využívať IKT vo vyučovaní, kde je dôraz kladený na
samostatnosť a zodpovednosť za učenie a kde si žiaci rýchlejšie osvoja digitálnu kompetenciu.
Osobnostný a sociálny rozvoj budeme realizovať stimuláciou skupín žiakov so slabšími vyučovacími
výsledkami, podporou individuálnych schopností.
Chceme si všímať talent žiakov v jednotlivých oblastiach a rozvíjať ho v našich podmienkach do
maximálnej možnej miery.
Zameriame sa na pozitívne hodnotenie žiakov, najmä slabo prospievajúcich, pre zvýšenie vnútornej
motivácie.
Školský psychológ poskytne odbornú pomoc žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
ich rodičom a zamestnancom školy.
Výučbu nám pomôžu zefektívniť aj tematicky zamerané exkurzie, návštevy múzeí, galérií, divadelných
predstavení a výchovných koncertov – vyučovanie v rôznom prostredí. Pre žiakov bude atraktívne aj
zapájanie sa do školských, regionálnych, slovenských a medzinárodných predmetových súťaží aj
v oblasti kultúry a športu.
Práca v oblasti environmentálnej výchovy je v našej škole veľmi bohatá. Aktivity sú zapracované do
všetkých prírodovedných predmetov. Žiaci sa každoročne zapájajú do environprojektu. Sme zdravou
školou a obhájili sme titul „ZELENÁ ŠKOLA“.
Pri rozvíjaní komunikácie v cudzom jazyku chceme postupne do vyučovania zavádzať metódu CLIL.
Spoločenské a občianske kompetencie budeme rozvíjať aj prostredníctvom mimoškolských podujatí
a aktivít (zmienené v časti Škola ako životný priestor) a v záujmových útvaroch.
5. Zabezpečenie odbornej starostlivosti pre žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami
Starostlivosť o žiakov so ŠVVP na našej škole zabezpečuje školský psychológ s rozšírenou
kvalifikáciou v odbore špeciálny pedagóg – poradenstvo, ktorú ukončí v roku 2012.
V súlade s platnou legislatívou naša škola zabezpečuje a vytvára optimálne podmienky na vzdelávanie
aj pre žiakov so ŠVVP. Aktuálne v školskom roku 2011/2012 máme 9 žiakov, ktorí spĺňajú kritériá pre
individuálnu integráciu. Sú to prevažne žiaci so zdravotným znevýhodnením. Na prvom stupni máme 5
žiakov so špecifickými vývinovými poruchami učenia a 3 žiakov s poruchou aktivity a pozornosti – dvaja
13
z nich majú diagnostikovanú aj hyperkinetickú poruchu správania. Na druhom stupni je 1 žiačka s
poruchou pozornosti a aktivity.
Výchova a vzdelávanie týchto žiakov prebieha v triedach spolu s ostatnými žiakmi školy, pričom každý z
nich má vypracovaný individuálny výchovno-vzdelávací program (IVVP). Každý IVVP prihliada na
potreby žiaka podľa druhu a stupňa jeho postihnutia. Vychádza jednak z odporúčaní špeciálneho
pedagóga resp. psychológa poradenského zariadenia (CPPPaP/CŠPP), ktoré žiaka diagnostikovalo a
obsahovo vychádza z cieľov Vzdelávacích programov podľa jednotlivých kategórií špeciálnych
výchovno-vzdelávacích potrieb ( schválených MŠ SR pod číslom CD-2008-18550/39582-1:914 dňa 26.
5. 2009), ktoré sú súčasťou štátneho vzdelávacieho programu pre primárne (ISCED 1) a nižšie
sekundárne vzdelávanie (ISCED 2).
Pri tvorbe IVVP sme postupovali podľa: Vzdelávacieho programu pre žiakov s vývinovými poruchami
učenia (VPU) a Vzdelávacieho programu pre žiakov s poruchou aktivity a pozornosti.
Súčasťou každého IVVP sú jednak základné údaje o žiakovi a jeho diagnóze, konkrétne odporúčania
týkajúce sa úpravy prostredia triedy, vytýčené sú krátkodobé a dlhodobé edukačné ciele, (v prípade
potreby - požiadavky na modifikáciu učebného plánu a osnov), špecifikované vzdelávacie postupy,
metódy a formy práce ako aj postupy pri hodnotení učebných výsledkov žiaka, spolupráca s rodičmi,
potrebné kompenzačné pomôcky a špeciálno-pedagogický servis.
IVVP vypracováva triedny učiteľ v spolupráci so školským špeciálnym pedagógom a ostatnými
vyučujúcimi. Je prispôsobený žiakovým potrebám, počas školského roka sa môže meniť a dopĺňať.
Zákonní zástupcovia majú právo sa s IVVP oboznámiť a sú informovaní o priebežných zmenách.
Obsah školského vzdelávania žiakov so ŠVVP je rovnaký ako obsah vzdelávania žiakov základných
škôl. Aktuálne naši žiaci nemajú modifikované učebné osnovy, nakoľko - vzhľadom na stupeň
jednotlivých postihnutí - nám to ani v jednom prípade nebolo odporúčané poradenským zariadením.
Pri hodnotení a klasifikácii začlenených žiakov postupujú vyučujúci podľa platných Metodických
pokynov č.22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy, č. 2011-3121/12824:4-921 s účinnosťou
od 1.5.2011, a prílohou č.2.
Odbornú starostlivosť o žiakov so ŠVVP zabezpečuje školská psychologička, ktorá je aktuálne
frekventantkou kvalifikačného štúdia špeciálnej pedagogiky v odbore – poradenstvo.
Nespornou výhodou spojenia týchto dvoch profesií v práci jedného človeka je možnosť zabezpečenia
komplexnej starostlivosti o žiaka. Školský psychológ poznáva osobnosť žiaka, jeho schopnosti,
osobnostné vlastnosti, motiváciu k učeniu, záujmy, postoje, dohliada na jeho harmonický osobnostný
vývin a v rámci špeciálno-pedagogickej starostlivosti má možnosť využiť tieto poznatky o osobnosti a
motivačnej štruktúre žiaka , čím skvalitňuje korekčnú, reedukačnú a terapeutickú starostlivosť.
Žiakom so ŠVVP sa venuje individuálnou alebo skupinovou formou (2-3 žiaci) v špecializovanej
pracovni a využíva špeciálne postupy, metódy a formy práce vyplývajúce z jednotlivých typov
postihnutí.
Poskytuje odborné intervencie, ktoré sú zamerané na korekciu a reedukáciu porúch a zmierňovanie ich
dôsledkov. V práci so žiakmi s diagnostikovanými poruchami učenia, sa zameriava na reedukáciu a
rozvoj špecifických funkcií ako predpokladu k úspešnému zvládnutiu čítania, písania a počítania rozvoj zrakového, sluchového vnímania, motoriky, grafomotoriky, reči, pravoľavej a priestorovej
orientácie. U žiakov s poruchami pozornosti a aktivity – využíva programy na stimuláciu pozornosti,
relaxačné techniky navodzujúce psychofyzické uvoľnenie, stimuláciu oslabených dielčích funkcií, a
zároveň psychologické intervencie a aktivity so zameraním na modifikáciu správania. V rámci korekcií
využíva špeciálne pomôcky, pracovné listy , učebné a didaktické pomôcky, relaxačné pomôcky rôzne
materiály....
Intervencie prebiehajú počas vyučovania, sú pravidelné, riadia sa zásadami reedukácie a vychádzajú z
náplne reedukačného programu. Program zostavuje na základe diagnostikovanej poruchy pre každého
žiaka zvlášť. Obsah špeciálnopedagogickej reedukácie musí byť v súlade s mentálnymi
a komunikačnými schopnosťami žiaka. Rešpektuje predovšetkým individuálne špecifiká – vychádza z
aktuálnej úrovne kognitívnych funkcií, nadväzuje na to, čo už má žiak zvládnuté, zohľadňuje jeho
pracovné a psychomotorické tempo. Obsah stimulácie sa môže líšiť od obsahu vzdelávania v danom
ročníku. Zosúladenie postupov a priebeh ako aj hodnotenie výsledkov a pokroku žiaka konzultuje
školská psychologička/ školská špeciálna pedagogička s pedagógmi i rodičmi.
O efektivite individuálnej integrácie a jej výhodách či slabých stránkach, a taktiež o prínose pre
jednotlivých žiakov so ŠVVP majú možnosť sa vyjadriť pedagógovia a školský špeciálny pedagóg aj v
rámci polročnej a koncoročnej klasifikačnej porady. Obsah IVVP je u každého žiaka aktualizovaný pre
nový školský rok, na prelome septembra a októbra 2011 sa uskutočnia komisie – stretnutia s rodičmi
začlenených žiakov, ich triednymi učiteľmi a školskou špeciálnou pedagogičkou kde sa s týmito
aktualizáciami oboznámia a majú možnosť vyjadriť sa k nim, prípadne dať vlastné podnety. Zámerom
týchto stretnutí má byť aj prehĺbenie spolupráce medzi školou a rodinou – ktorá je nevyhnutnou
podmienkou pre úspech integrácie. V závere školského roka plánujeme podobné komisie na
zhodnotenie prínosu integrácie a zároveň tu predostrieme ďalšie kroky a požiadavky pre spoluprácu.
Pri riešení výchovných a vzdelávacích problémov žiakov spolupracujeme s odbornými pracoviskami - Z
nich najintenzívnejšie s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Martine,
ktoré okrem diagnostiky a spolupráce pri tvorbe IVVP , poskytuje odborné a metodické vedenie
14
k integrovaným žiakom a zabezpečuje aj depistáž žiakov v 1. a 2. ročníku so zameraním na
vyhľadávanie žiakov s poruchami učenia. Začali sme spolupracovať aj s novootvoreným elokovaným
pracoviskom Súkromným špeciálno-pedagogickým centrom poradenstva a prevencie v Martine, ktoré
má svoje riaditeľstvo v Žiline.
Žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia: Žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia sa
venuje učiteľ v rámci individuálneho prístupu na vyučovaní. Školský psychológ im poskytuje
individuálne prehĺbenie základného učiva, rozvoj dorozumievacích a sociálnych zručností, rozvoj
psychomotorických zručností s individuálnymi logopedickými cvičeniami. Osobitne sa jedna vyučujúca
venovala v šk. r. 2010/2011 žiakom 1. ročníka v rámci projektu “Dobrý začiatok”. Bol to projekt
zameraný na zvyšovanie prístupu ku kvalitným službám pre mladé rómske deti realizovaného
Rómskym vzdelávacím fondom finančne podporeného Európskou úniou. Tento projekt sa realizoval 1×
týždenne po dve hodiny.
6. Začlenenie prierezových tém
6.1
Začlenenie prierezových tém – ISCED 1
Prierezové témy sú integrovanou súčasťou vzdelávacieho obsahu jednotlivých predmetov a sú
uvedené v učebných osnovách jednotlivých predmetov a v tematických výchovno-vzdelávacích
plánoch.
Slovenský jazyk a literatúra
Environmentálna výchova: 1.ročník, témy: hláska A, S, V, U, I, O, Z, P, R, H, Ž, Ch, dvojhlásky ia, ie,
iu, Čítankové obdobie, 2. ročník, témy: Dorozumievame sa, Ľudia a ich zvieratá, Prichádza jeseň, Stopy
v snehu, Keď slnce zasvieti, Kde je moje miesto? 3.ročník, témy: Rozprávanie príbehu, Vybrané slová,
Prídavné mená, 4. ročník, témy: ročník, témy: Spodobovanie
Multikultúrna výchova: 1. ročník, témy: Do školy, Moja trieda, hláska V, U, K, Ľ, Ť. 2. ročník, témy:
Koľko dní je do Vianoc?, Fašiangové časy, Svet je pestrý ako dúha, 3. ročník, témy: Vybrané slová,
Podstatné mená, 4. ročník, témy: Vybrané slová, Slovné druhy
Mediálna výchova: 1. ročník, témy: hláska E, N, Ď, Ŕ, 2. ročník, témy: O troch trpaslíkoch a princeznej,
Píšeme listy, Rozprávame, ako vyzerá svet okolo nás, Čo sme sa naučili, Na záver, 3. ročník, témy:
List, Oznámenie, Inzerát, Rozprávanie príbehu, 4. ročník, témy: Rozhlas, Televízia, Interview
Osobnostný a sociálny rozvoj: 1. ročník, témy: Moja trieda, Hláska A, U, N, T, C, F, Dž, mäkké
slabiky di ti ni li, a v čítankovom období, 2. ročník, témy: Vieme poprosiť a poďakovať sa, Vieme komu
tykáme a komu vykáme, Vieme sa rozlúčiť, Vieme sa ospravedlniť, Blahoželanie, Adresa, Opakovanie –
vety, Rozprávame rozprávku, Škola volá, Ide zima, Kopem, kopem v záhradke, Svet je hore nohami, 3.
ročník, témy: Opakovanie, pozvánka, Vybrané slová, Vizitka, 4. ročník, témy: Interview, Dialóg,
Divadelná hra, Bájka, Vybrané slová
Dopravná výchova: 1. ročník, témy: Do školy, hláska E - električka, Mladý záchranár - témy: hláska L,
Ú, 2. ročník, témy: Hláska a písmeno, Slabiky de, te, ne, le, di, ti, ni, li, Mladý záchranár - témy:
Dorozumievame sa, Rozprávame rozprávku, Čo sme zažili, Ide noc, 3. ročník, témy: Vybrané slová,
Podstatné mená, Mladý záchranár - témy: Opis, Vybrané slová, 4. ročník, témy: Slovné druhy,
Predpony
Ochrana života a zdravia: 1. ročník, témy: hláska O, L, J, zakončenie slov na -ou, 2. ročník, témy:
Písmená, Mäkčeň, Rozprávame rozprávku, 3. ročník, témy: Zima, zimné sviatky, 4. ročník, témy:
Reprodukcia rozprávania
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti: 1. ročník, témy: hláska B, čítankové obdobie, 2. ročník,
témy: Vybrané slová, 4. ročník, témy: Plagát
Výchova k manželstvu a rodičovstvu: 1. ročník, téma: Do školy, Hláska M, O, S, B, 2. ročník, témy:
Tvrdé spoluhlásky d, t, n, l, Rozprávame rozprávku, Z rozprávky do rozprávky, Moja mama, mamička,
3. ročník, témy: Vybrané slová, podstatné mená, 4. ročník, témy: Dialóg, Diskusia, Vybrané slová,
Spodobovanie
Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra: 1. ročník, témy: Hláska V,S,Z,D slová a vety,R slová
a vety, Ch slová a vety, 2. ročník, témy: Vokáň, Nadpis, Tvrdé spoluhlásky d,t,n,l, de te ne le/di ti ni li,
Blahoželanie, Dorozumievame sa, Píšeme listy, Rozprávame rozprávku, 3. ročník, témy: Opakovanie
s Opkom Hopkom, Hláska, slabika, slovo, veta, Vybrané slová, Oznámenie, Vybrané slová po b, m, p, r,
s, v, z, Podstatné mená, Názvy všetkých miest, na mape, Názvy pohorí, Prídavné mená, Zámená,
Číslovky, Slovesá, 4. ročník, témy: Bájka, Divadelná hra, umelecká literatúra
Anglický jazyk
15
Environmentálna výchova: 1.ročník, téma 3. Animals,5. Farm,8. Body, 2. ročník, téma 3. The bee
family, 5. Winter time, 7. Food and drinks, 9. In the House, 3. ročník - téma Človek a príroda; 4. ročník,
téma Počasie, Zvieratá a rastliny, Príroda a zvieratá;
Multikultúrna výchova: 1.ročník, téma, 1. Hello, 3. Animals, 7. Family, 9. Traffic, 2. ročník,téma
1.Greetings, 4. In the classroom, 5. Winter time, 8. Daisy town, 3. ročník, téma Domov a bývanie, Voľný
čas a záľuby, Stravovacie návyky; 4. ročník, téma Ja a moji priatelia, Ja a moje záujmy, Ja a môj
domov, Voľný čas a zábava, Moje mesto;
Mediálna výchova: 1.ročník, téma, 1. Hello, 2. ročník, téma, 1. Greetings, 5. Winter time, 8. Daisy town
Osobnostný a sociálny rozvoj: 1.ročník, téma, 1. Hello, 4. Christmas, 7. Family, 9. Traffic, 2. ročník,
téma, 1. Greetings, 3. The bee family, 4. In the classroom, 5. Winter, Time 6. Colours, 7. Food and
drinks, 8 .Daisy town, 9. In the house, 10. My day, 3. ročník, téma Domov a bývanie, Rodina, Škola,
Ľudské telo; 4. ročník, téma Ja a moji priatelia, Ja a môj domov, Moje mesto, Voľný čas a zábava, Ja
a moje záujmy, Škola;
Dopravná výchova: 1.ročník, téma, 9. Traffic, 2. ročník, téma 1. Greetings, 8. Daisy town
Ochrana života a zdravia: 1.ročník, téma, 2. Toys, 9. Traffic, 2.ročník, téma, 2. Hello again, 7. Food
and drinks, 9. In the house
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti: 1.ročník, téma 1. Hello, 4. Christmas, 6. Party, 7. Family,
2. ročník, téma, 3. The bee family, 4. In the classroom, 6. Colours, 8. Daisy town, 9. In the house 10. My
day
Výchova k manželstvu a rodičovstvu: 1.ročník, téma, 5. Farm, 7. Family, 2. ročník, téma, 3. The bee
family, 9. In the house
Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra: 1.ročník, 4. Christmas, 2.ročník, 5. Winter
Matematika
Environmentálna výchova: 1. ročník - Tem. celok Prirodzené čísla 1-20, Sčítanie a odčítanie,
Aplikačné úlohy - ochrana životného prostredia, starostlivosť o zvieratá a mláďatá, Geometria - prírodné
prostredie 2.ročník - Sčítanie a odčítanie do 20, Prirodzené čísla do 100 - ochrana prírody, domáce
zvieratá, zber druhotných surovín, poznávanie hmyzu, izbové rastliny, Aplikačné úlohy - ročné obdobia,
Geometria - čistota vôd, starostlivosť o zvieratá, Sčítanie a odčítanie do 100, starostlivosť o zvieratá,
jarné tradície, hmyz, ošetrovanie rastlín, 3. ročník - Násobenie a delenie prirodzených čísel v obore do
20, Vytváranie prirodzených čísel v obore do 10 000, Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do
10 000, 4.ročník - Sčítanie a odčítanie v obore do 10 000, Násobenie a delenie v obore násobilky,
Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúce špecifické matematické myslenie
Multikultúrna výchova: 1. ročník - Tem. celok Prirodzené čísla 1-20, Sčítanie a odčítanie, deti iných
kultúr, 3. ročník - Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do 10 000, Mediálna výchova: 1.
ročník - Tem. celok Prirodzené čísla 1-20, Sčítanie a odčítanie / správne používanie mobilu, 2. ročník Tem. celok Sčítanie a odčítanie do 100, knižnica, počítač
Mediálna výchova: 1. ročník - Tem. celok Prirodzené čísla 1-20, Sčítanie a odčítanie, správne
používanie mobilu, 2. ročník - Tem. celok Sčítanie a odčítanie do 100 /knižnica, počítač/, 4. ročník Sčítanie a odčítanie v obore do 10000, Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické
matematické myslenie
Osobnostný a sociálny rozvoj: 1. ročník - Prirodzené čísla 1-20, Sčítanie a odčítanie, vzájomná
pomoc medzi spolužiakmi, vzťahy medzi spolužiakmi, 2. ročník - Sčítanie a odčítanie do 20, šetrenie
peňazí, spolupráca medzi deťmi, Prirodzené čísla do 100, sebahodnotenie, slušné stolovanie, 3. ročník
- Opakovanie z 2. ročníka, Násobenie a delenie prirodzených čísel v obore do 20, Vytváranie
prirodzených čísel v obore do 10 000, Riešenie aplikačných úloh rozvíjajúce špecifické matematické
myslenie, Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do 10 000, 4. ročník - Násobenie a delenie
prirodzených čísel v obore do 10 000
Dopravná výchova: 1. ročník - Tem celok Prirodzené čísla 1-20, Sčítanie a odčítanie, Geometria,
bezpečná cesta do školy, križovatka, dopravné ihrisko, 2. ročník - Sčítanie a odčítanie do 20, správanie
v dopravných prostriedkoch, semafor, Sčítanie a odčítanie do 100, medziľudské vzťahy, Geometria,
cesta do školy, 3. ročník - Násobenie a delenie prirodzených čísel v obore do 20, Vytváranie
prirodzených čísel v obore do 10 000, Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do 10 000, 4.
ročník - Sčítanie a odčítanie v obore do 10000
Ochrana života a zdravia: 1. ročník - Tem celok Prirodzené čísla 1-20, Sčítanie a odčítanie, Aplikačné
úloh, predchádzanie úrazom, pohyb na čerstvom vzduchu, jedlé a nejedlé huby, vitamíny, ústna
hygiena, 2. ročník - Sčítanie a odčítanie do 20, prevencia chorôb, šport, denný režim, Sčítanie a
odčítanie do 100, stavenisko, prvá pomoc, 3. ročník - Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do
10 000, Riešenie aplikačných úloh rozvíjajúce špecifické matematické myslenie, 4. ročník - Násobenie
a delenie v obore násobilky, Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické
myslenie
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti: 1. ročník - Tem celok Geometria, Aplikačné úlohy
karneval, 2. ročník - Geometria meranie, 3. ročník - Geometria meriame triedu, budovu školy
Výchova k manželstvu a rodičovstvu: 1. ročník - Tem. celok Prirodzené čísla 1-20, Sčítanie a
odčítanie, Aplikačné úlohy - rodina, zodpovednosť a starostlivosť, vzťahy v rodine, Rodičia a deti, Tem.
16
celok Geometria - rodina, 2. ročník - Tem. celok Aplikačné úlohy - rast stromu, človeka, 4. ročník Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie
Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra: 1. ročník - Tematický celok Sčítanie a odčítanie do
20, tradície Vianoc, Veľkonočné tradície, 2. ročník - Sčítanie a odčítanie do 20, Vianoce, Sčítanie a
odčítanie do 100, riešenie aplikačných úloh rozvíjajúce špecifické myslenie matematické myslenie,
Veľká noc, 3. ročník - Riešenie aplikačných úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie Vianoce a veľká noc na Turci, 4. ročník - Sčítanie a odčítanie v obore do 10000
Informatická výchova
Environmentálna výchova: 2. ročník, Práca s detskými výučbovými programami, 3. ročník, Projekt –
plagát, Prostredie webových stránok,
Multikultúrna výchova: 2. ročník, Základy práce s grafickým editorom, Základy práce s textovým
editorom, 3. ročník, Projekt – animovaná pohľadnica,
Mediálna výchova: 3. ročník, Multimediálny program, Projekt – animovaná pohľadnica, 4. ročník,
Práca s CD a USB, Jednoduchá prezentácia – tvorba projektov, edukačné programy,
Osobnostný a sociálny rozvoj: 2. ročník, Obrazovka, myš, klávesnica, Práca s programom Baltík, 3.
ročník, Bezpečnosť pri práci v počítačovej učebni, IKT v škole, Práca s grafikou, Krúžky a obdĺžniky,
Projekt – plagát, Internet, Prostredie webových stránok – webové adresy, Návody, 4. ročník, Počítač,
jeho časti a periférne zariadenia, ovládanie počítača, Elektronická pošta, Animácie, Textový editor Opis a ilustrácia osoby, Internet, Získanie základov algoritmického myslenia, Textový editor – plagát,
Práca s CD a USB, Jednoduchá prezentácia – tvorba projektov, edukačné programy, Detský
programovací jazyk, algoritmické hry, Počítačové hry, hudba, filmy
Dopravná výchova: 2. ročník, Práca s programom Skicár – Kreslenie dopravných značiek, 3. ročník,
Prostredie webových stránok – webové adresy, Baltík – algoritmy, programy,
Ochrana života a zdravia: 2. ročník, Ovládanie počítača, Práca s programom Skicár – Kreslenie
obrázkov, Bezpečnosť pri používaní PC, Internet – bezpečnosť pri používaní, 3. ročník, Súbory
a priečinky, Krúžky a obdĺžniky, Projektová úloha – zdravá výživa, Internet, Prostredie webových
stránok – webové adresy, Psychohygiéna, 4. ročník, Riziká na internete, bezpečné správanie sa na
internete, základy slušného správania sa na internete
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti: 2. ročník, Projekt, tvorba projektu, prezentácia projektu, 3.
ročník, Vkladanie obrázkov do textu, Práca s obrázkami, Algoritmy – kuchársky recept,
Výchova k manželstvu a rodičovstvu: 2. ročník, Nácvik základných zručností s PC, 3. ročník,
Textový editor – pozvánka na akciu, Zápis, vytvorenie receptu, Bezpečnosť a riziká počítača
Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra: 2. ročník, Základy práce s grafickým editorom, 3.
ročník, Základy práce s grafickým editorom
Prírodoveda
Enviromentálna výchova: 1. ročník – Ako sa príroda počas roka mení? Zvieratá a človek, Voda
v prírode, Rastliny okolo nás, Ja a veci okolo mňa, 2. ročník - Hmota, vietor, Zelenina a ovocie, U
lekára, teplomer, U lekára, navrhnúť detské ihrisko, Voda, voda a jej znečistenie, Cyklus stromu - V
lese, V parku, Rastliny v lese a parku, Rastliny a semená, vychádzka do prírody, 3. ročník – Voda a
vlastnosti vody, Obeh vody v prírode, Vzduch, Čistota vzduchu, Živočíchy, poznávame živočíchy,
Rozmanitosť živočíchov, Mačka, kura, chrúst, ropucha, Pohyb živočíchov, Podmienky života
živočíchov: teplota prostredia, dýchanie, výživa, rast, vývin, rozmnožovanie, 4. ročník – Rastliny,
Živočíchy, Voda, Hmota, Plynné, kvapalné a pevné látky, Rastliny polí a lúk, Ľudské telo, Vesmír, Sily,
Hustota
Multikultúrna výchova: 1. ročník - Každý má svojich najbližších, 2. ročník – Práca a zábava, 3. ročník
– Ľudské telo – odlišnosť ľudí, 4. ročník – Ľudské telo
Mediálna výchova: 1. ročník - Ako sa príroda počas roka mení? 2. ročník – U lekára, chrup, Práca
a zábava, Rastliny a semená – prezentácia v elektronickej podobe, 3. ročník – Ako Egypťania stavali
pyramídy, Elektrická energia - projekty, Ľudské telo – didaktické hry, Živočíchy – projekty, 4. ročník –
Živočíchy, Vesmír
Osobnostný a sociálny rozvoj: 1.ročník - Čo mi vravia ručičky, Poznám svoje telo, Čo je pre mňa
šťastie, Aké druhy hmoty poznám? Viem rozoznať zvieratá, Od kvetu k plodu, Potrebujeme čistú vodu,
2. ročník – Jeseň a vzduch, Ako dlho trvá stavba domu, Lekári – špecialisti, Hodiny, Práca a odpočinok,
V lese – Svetový deň zdravia, Kde sa stratili listy zo stromov? – projekt, 3. ročník – Triedenie a
rozpoznávanie látok podľa ich vlastností, vlastnosti látok, Zmeny vlastnosti látok – topenie a tuhnutie,
vyparovanie a kondenzácia, Porovnávanie a meranie – objem, hmotnosť, teplota, sila, čas, Jednoduché
stroje – páka, kladka, naklonená rovina, Ozubené kolesá v domácnosti, prevody, Elektrická energia,
jednoduchý elektrický obvod, Ľudské telo, Živočíchy – opakovanie, 4. ročník – Rastliny, Živočíchy,
Voda, Hmota, Plynné, kvapalné a pevné látky, Rastliny polí a lúk, Ľudské telo, Vesmír, Sily
Dopravná výchova: 1. ročník - Koho stretávame na ceste, Kto je chodec, Kto kam patrí, Kto je rýchly a
kto pomalý, Náš bystrozrak prechádza cez cestu, Priateľka zebra a pomocník semafor, Na križovatke
17
so zebrou, Bezpečná cesta do školy, Cestujeme autom, autobusom, Značky, ktoré nás informujú, Filip
rozlišuje dopravné značky, 2. ročník – U lekára – navrhnúť detské ihrisko – projekt, 3. ročník –
Technika, technické objavy – Technika okolo nás, Technika v minulosti a v súčasnosti, Zdravý spôsob
života
Ochrana života a zdravia: 1. ročník - Môj školský deň, Poznám svoje telo, Čo a kedy jedávam,
Vianoce u nás doma, Učíme sa pozorovať zvieratá, Učíme sa pozorovať rastliny, Život rastlín a zvierat
s vodou, Potrebujeme čistú vodu, 2. ročník – Ako dlho trvá stavba domu? Ovocie, čo ukrýva plod?
Zelenina, U lekára – teplomer, Lekári – špecialisti, Ako využívam svoj voľný čas, V lese, Svetový deň
zdravia, V parku – Deň stromov, Rastliny a semená – vychádzka do prírody, 3. ročník – Voda a
vlastnosti vody, Vzduch, Meranie teploty, druhy teplomerov, Sila, Človek – hlavné vonkajšie časti
ľudského tela, Podmienky pre život človeka I.,II., Zdravý spôsob života, 4. ročník – Ľudské telo, Voda,
Plynné, kvapalné a pevné látky, Sily
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti: 1. ročník - Čo a kedy jedávam, Môj kalendár prírody, Čo a
kedy jedávam, Čo je pre mňa šťastie, Učíme sa pozorovať zvieratá, Predstavím vám svojich najbližších,
Učíme sa pozorovať rastliny, Aké druhy hmoty poznám? Značky, ktoré nás informujú, 2. ročník – Jeseň
a vzduch, Ako dlho trvá stavba domu?, Zelenina, Správna životospráva, U lekára, Práca a zábava,
Hodiny, Voda a jej znečistenie – Zdravá voda, V parku – Deň stromov, Rastliny v lese a parku, Živá a
neživá príroda, Rastliny v mojom okolí - Kde sa stratili listy zo stromov? Prečo nerastú rastliny pod
mohutnými stromami? 3. ročník – Pokusy na topenie a tuhnutie látok, na vyparovanie a kondenzáciu
látok, Pohyb vzduchu, Filter na vodu, Fyzikálne veličiny, Premiestňovanie nákladu pákou, kladkou, Ako
Egypťania stavali pyramídy, Svetelný pútač, Elektrická energia, Technika a technické objavy, Ľudské
telo, Živočíchy, Podmienky života živočíchov, 4. ročník – Rastliny, Živočíchy, Voda, Hmota, Plynné,
kvapalné a pevné látky, Rastliny polí a lúk, Ľudské telo, Vesmír, Sily
Výchova k manželstvu a rodičovstvu: 1. ročník - Poznám svoje telo, Vianoce u nás doma, Čo je pre
mňa šťastie, Učíme sa pozorovať zvieratá, Predstavím vám svojich najbližších, Každý má svojich
najbližších, 2. ročník - Ako dlho trvá stavba domu? Úraz a choroba, Ako využívam svoj voľný čas, Kam
pôjdem na prázdniny? 3. ročník – Človek - hlavné vonkajšie časti ľudského tela
Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra: 1. ročník - Vianoce u nás doma, Predstavím vám
svojich najbližších, 2. ročník - Ako dlho trvá stavba domu? Práca a zábava, 3. ročník - Technika okolo
nás
Vlastiveda
Environmentálna výchova: 2. ročník - Naša trieda, Ako sa vyznať v okolí, Ako prebieha deň školáka,
Ako sa mení príroda na jeseň, Prvky okolia, ktoré vytvorila príroda a ktoré človek, Zmeny počasia,
Svetové strany - orientácia podľa poludňajšieho tieňa, Zmeny prírody - zima, Zmeny prírody - jar,
Prírodniny a ľudské výtvory, 3. ročník - Krajina, Ako sa orientovať podľa svetových strán, Význam
plánu, Ako vzniká mapa I.,II., Krásy našich hôr - chránené krajinné územia, Rieky - dar života, Lesy naše pľúca, Slovensko plné záhad, Po turistických chodníkoch, Prečo sa ľudia usadili na našom území,
4. ročník - Čítanie mapy Slovenska, Charakteristika kraja v ktorom žijem - Žilinského kraja, Bratislava,
Trnava, Nitra, Trenčín, Žilina, Banská Bystrica, Prešov, Košice, Vlakové - autobusové a letecké
spojenia, Práca baníkov v minulosti a dnes, Historické regióny na Slovensku, Zvyky a tradície podľa
jednotlivých regiónov, Práce na vidieku v minulosti počas leta a počas zimy, Ideme do hôr - pravidlá
bezpečného správania sa v horách, Kráľova hoľa, Kriváň - povesti - výber, Vznik riek a oblasti v povodí
riek, Jazerá a gejzír, Plavíme sa po Dunaji a Dunajci, Prírodné zaujímavosti vytvorené prírodou
Osobnostný a sociálny rozvoj: 2. ročník - Naša trieda, Cesta po chodníku a po vozovke, Služby kultúra - šport, Spomíname na našich predkov, Predvianočný čas, Vianoce, Starý a nový rok, Tešíme
sa na prázdniny, 3. ročník - Objavujeme Slovensko, Veľkomoravská ríša - kmene - Slovania,
Panovníčka Mária Terézia, Povinná školská dochádzka, Spisovná slovenčina, Anton Bernolák a Ľudovít
Štúr, 4. ročník - Vzbudenie záujmu o získavanie nových vlastivedných poznatkov, Čítanie mapy
Slovenska, Mapa a pojmy: znaky - mierka - sever na mape - farby na mape, Časová priamka, Kraje na
Slovensku a územné členenie, Charakteristika mesta a dediny, Krajské mestá, Bratislava, Trnava,
Nitra, Trenčín, Žilina, Banská Bystrica, Prešov, Košice, Vlakové - autobusové a letecké spojenia,
Cestujeme po Bratislave, Cestujeme po Košiciach, Hľadanie cesty z miesta nášho bydliska do
Bratislavy aj do Košíc, Projekt - moje obľúbené miesto na cestovanie - ako by sme sa tam dopravili v
minulosti a ako dnes, Kedy a prečo sa začalo rozvíjať baníctvo, Práca baníkov v minulosti a dnes,
Tradície a zvyky podľa regiónov, Skanzeny na Slovensku, Ideme do hôr - pravidlá bezpečného
správania sa v horách, Ako sa oddychovalo v horách v minulosti a ako dnes, Kráľova hoľa, Kriváň,
Vznik riek a oblasti v povodí riek, Jazerá a gejzír, Plavíme sa po Dunaji a Dunajci, Prírodné
zaujímavosti vytvorené prírodou
Mediálna výchova: 2. ročník - Ako sa vyznať v okolí, Ako prebieha deň školáka, Aké bude počasie,
Rodina a príbuzní, Domov, Ľudia v mojom okolí, História obce, Služby - kultúra – šport, 3. ročník Krajina, Kde sa nachádza Slovensko, Ako vzniká mapa I., II., Význam plánu, Slávne mestá I., II.,
Povesti o mestách, Hrady a zámky, Povesti o hradoch, 4. ročník - Čítanie mapy Slovenska, Časová
priamka, Krajské mestá, Vlakové - autobusové a letecké spojenia, Cestujeme po Bratislave a
18
Košiciach, Tradície a zvyky podľa regiónov, Prírodné zaujímavosti vytvorené prírodou, Súčasnosť a
minulosť v Žilinskom kraji
Multikultúrna výchova: 2. ročník - Predvianočný čas, Spomíname na našich predkov, 3. ročník - Ako
vzniká mapa II., Krajina, Kde sa nachádza Slovensko, Ako vznikali mestá, Svetoznáme pamiatky I., II.,
4 ročník - Vzbudenie záujmu o získanie nových vlastivedných poznatkov, Čítanie mapy Slovenska,
Časová priamka, Súčasnosť a minulosť v našom kraji
Výchova k manželstvu a rodičovstvu: 2. ročník - Ako prebieha deň školáka, Rodina a príbuzní,
Domov – moja rodina a moja obec, Ľudia v mojom okolí, Vianoce, 3. ročník - Časová priamka, 4. ročník
- Časová priamka, Tradície a zvyky podľa regiónov, Súčasnosť a minulosť v našom kraji
Dopravná výchova: 2. ročník - Cesta po chodníku a vozovke, Prechádzame križovatky, Bezpečná
cesta do školy, Naša bezpečnosť, 3. ročník - Ako sa vyznať vo svojom okolí, 4. ročník - Charakteristika
kraja v ktorom žijeme, Bratislava, Trnava, Nitra, Trenčín, Žilina, Banská Bystrica, Prešov, Košice,
Vlakové - autobusové a letecké spojenie, Cestujeme po Bratislave a Košiciach
Ochrana života a zdravia: 2. ročník - Cesta po chodníku a vozovke, Prechádzame križovatky,
Bezpečná cesta do školy, Naša bezpečnosť, Ako prebieha deň školáka, Kalendárny a školský rok,
Domov, Služby - kultúra a šport, Starostlivosť o zdravie, Naša bezpečnosť, Tešíme sa na prázdniny, 3.
ročník - Rieky - dar života, Lesy - naše pľúca, Slovensko plné záhad, 4. ročník - Mapa a pojmy: znaky mierka - sever na mape - farby na mape, Časová priamka, Kraje na Slovensku, Charakteristika kraja v
ktorom žijeme, Charakteristika mesta a dediny, Bratislava a ostatné mestá na Slovensku, Vlakové autobusové a letecké spojenie, Cestujeme po Bratislave a Košiciach, Hľadanie cesty z miesta nášho
bydliska do Bratislavy a do Košíc, Moje obľúbené miesto na cestovanie, Kedy a prečo sa začalo
rozvíjať baníctvo, Baníctvo v minulosti a dnes, Tradície a zvyky podľa regiónov, Ideme do hôr, Kráľova
hoľa, Kriváň, Vznik riek a oblasti v povodí riek, Jazerá a gejzír, Plavíme sa po Dunaji a Dunajci,
Prírodné zaujímavosti - výber
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti: 2. ročník - Pozorujeme okolie školy, Ako sa vyznať v okolí,
Cesta po chodníku a po vozovke, Bezpečná cesta do školy, Ako prebieha deň školáka, Ako sa mení
príroda (jar, leto, jeseň, zima), Kalendárny a školský rok, Prírodniny a ľudské výtvory, Aké bude
počasie, Rodina a príbuzní, Domov, Ľudia v mojom okolí, História obce, Starostlivosť o zdravie, Životné
prostredie, Spomíname na našich predkov, Vianoce, Tešíme sa na prázdniny, 3. ročník - Krajina, Ako
vyzerajú veci pri pohľade zhora, Význam plánu, Ako vzniká mapa I., Krásy našich hôr - chránené
územia, Slovensko plné záhad, Po turistických chodníčkoch, Ako chápať časové súvislosti, Prečo sa
ľudia usadili na našom území, Slovensko v súčasnosti, Spoznávame dejiny, Hrady a zámky, Naše
starobylé pamiatky, 4. ročník - Hľadanie cesty z miesta nášho bydliska do Bratislavy a Košíc, Moje
obľúbené miesto na cestovanie, Súčasnosť a minulosť nášho kraja
Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra: 2. ročník - História obce, Služby – kultúra – šport,
Spomíname na našich predkov, Predvianočný čas, Vianoce – zvyky a obyčaje, Starý rok, Nový rok,
Veľká noc, 3. ročník - Krajina, Ako vzniká mapa I., Krásy našich hôr, Slovensko plné záhad – jaskyne,
minerálne a termálne vody, Po turistických chodníčkoch, Prečo sa ľudia usadili na našom území,
Predmety ako svedkovia doby, Svätopluk a jeho sláva, Ako vznikali mestá, Slávne mestá I., II., Hrady
a zámky, Svetoznáme pamiatky I., II., 4. ročník - Časová priamka, Charakteristika mesta a dediny,
Žilina a kraj v okolí Žiliny, Tradície a zvyky v našom regióne
Etická výchova
Environmentálna výchova: 1. ročník - Prvky prosociálneho správania v detskom kolektíve, Pozitívne
hodnotenie iných a sebaúcta, Slimáčik a mravčekovia, Hovoríme pravdu, Prečo má lož krátke nohy, 2.
ročník - Tvorivosť - Kreslíme hádanky, Dotvárame obrázky, Piati v jednom struku, Čo urobím, keď...,
Prekvapenie, Advent (Vianoce), V čom som výnimočný, Iniciatíva - Obraz môjho mena, Ako vidím sám
seba, 3. ročník - Postoje a spôsobilosti v medziľudských vzťahoch - Pavučina, Čo, keď spolužiak ..., Čo
cítiš? Pomoc, darovanie, delenie sa - Načúvajte, Príroda okolo nás, Čo je lepšie, Domček pre zvieratká,
Lekárnička pre chorého, 4. ročník - Rozvoj tvorivosti a iniciatívy
Multikultúrna výchova: 2. ročník - Tvorivosť - V čom som výnimočný, Iniciatíva - Obraz môjho mena,
Ako vidím sám seba, Poznávam sám seba, Neopatrná muška, Lož má krátke nohy, Neprijímam,
odmietam, Vyjadrovanie citov - Darček k sviatku, Naša trieda - spoločenstvo detí - Kvet, Buďme k sebe
pozorní, Motýľ a včielka, Darček na rozlúčku, Prečo je nám spolu dobre, 3. ročník - Vcítenie sa do
prežívania - empatia - Najsmutnejšie slovo, Radosť a vďačnosť, Potešme sa navzájom, 4. ročník Sociálne postoje a zručnosti v medziľudských vzťahoch, Reálne a zobrazené vzory
Mediálna výchova: 1. ročník - Prvky prosociálneho správania v detskom kolektíve - Prajeme si,
darujeme, všetko dobré vinšujeme, 2. ročník - Postoje a spôsobilosti medziľudských vzťahov - Čarovné
slová, Čo je to? Kto počúva..., 3. ročník - Naša škola - Kamarát z inej triedy, Naša škola, Sviatok našej
školy, Naša škola ako rodina, 4. ročník - Náš región – naša vlasť
Osobnostný a sociálny rozvoj: 1. ročník - Postoje a zručnosti medziľudských vzťahov - Predstavme
sa, Toto som ja, Ahoj milý kamarát, Sme kamaráti, Hľadáme spoločné záujmy, Spolupráca vo dvojici,
Dorozumievame sa aj bez slov, Prvky prosociálneho správania v detskom kolektíve - Prajeme si,
darujeme, všetko dobré vinšujeme, Ľudská dôstojnosť a sebaúcta - Robíme si radosť, Postoje
19
a zručnosti v medziľudských vzťahoch, Prvky prosociálneho správania sa v detskom kolektíve, Ľudská
dôstojnosť a sebaúcta - Paľko v bludisku, Pomoc chorému spolužiakovi, Chráňme si veci, Tri čarovné
slová, Prvky prosociálneho správania v detskom kolektíve, Pozitívne hodnotenie iných a sebaúcta Slimáčik a mravčekovia, Hovoríme pravdu, Prečo má lož krátke nohy, Ľudská dôstojnosť a sebaúcta,
Pozitívne hodnotenie iných - Poznávame vlastnosti, Moje vlastnosti, Môj erb, Dodržiavajme pravidlá,
Prvky prosociálneho správania v detskom kolektíve, Naša rodina - Pomáha prekonávať prekážky, Ja,
učiteľka, moji spolužiaci, Meniny, Naša rodina - Nakreslím si domček, Všade dobre, doma najlepšie,
Darčeky pre mojich blízkych, Darujme úsmev, Narodeniny, 2. ročník - Postoje a spôsobilosti
medziľudských vzťahov - Čarovné slová, Čo je to? Kto počúva..., Vytvorte si symbol, Obraz, Môj
spolužiak, Je nám spolu dobre, Tvorivosť - Kreslíme hádanky, Dotvárame obrázky, Piati v jednom
struku, Čo urobím, keď..., Prekvapenie, Advent (Vianoce), V čom som výnimočný, Iniciatíva - Obraz
môjho mena, Ako vidím sám seba, Poznávam sám seba, Neopatrná muška, Lož má krátke nohy,
Nepríjímam, odmietam, Vyjadrovanie citov - Ako sa cítim, keď..., Ako sa teraz cítim, Galéria, Hnevám
sa, čo teraz, Človek, ktorý mi pomáha, Maľujem city, Aby sa nám v triede lepšie žilo, Darček k sviatku
Naša trieda - spoločenstvo detí - Moji kamaráti a ja, Kvet, Buďme k sebe pozorní, Motýľ a včielka,
Darček na rozlúčku, Prečo je nám spolu dobre, 3. ročník - Postoje a spôsobilosti v medziľudských
vzťahoch - Opäť sme spolu, Vytvorme si pravidlá, S kým si rád pohovorím, 4. ročník - Sociálne postoje
a zručnosti v medziľudských vzťahoch, Náš región – naša vlasť
Dopravná výchova: 1. ročník - Postoje a zručnosti v medziľudských vzťahoch, Prvky prosociálneho
správania sa v detskom kolektíve, Ľudská dôstojnosť a sebaúcta - Paľko v bludisku, Pomoc chorému
spolužiakovi, Chráňme si veci, 2. ročník - Vyjadrovanie citov - Darček k sviatku, Naša trieda spoločenstvo detí - Kvet, Buďme k sebe pozorní, Motýľ a včielka, Darček na rozlúčku, Prečo je nám
spolu dobre, 3. ročník - Vcítenie sa do prežívania - empatia - Škaredé káčatko, Grimasy, Moja
divadelná maska, Čo sa stalo?
Ochrana života a zdravia: 1. ročník - Postoje a zručnosti v medziľudských vzťahoch, Prvky
prosociálneho správania sa v detskom kolektíve, Ľudská dôstojnosť a sebaúcta - Paľko v bludisku,
Pomoc chorému spolužiakovi, Chráňme si veci, 2. ročník – Iniciatíva - Poznávam sám seba, Neopatrná
muška, Lož má krátke nohy, Neprijímam, odmietam, 3. ročník - Pomoc, darovanie, delenie sa Načúvajte, Príroda okolo nás, Čo je lepšie, Pomoc iným, Slnečník, Darček, Domček pre zvieratká,
Lekárnička pre chorého Riešenie konfliktov - výchova k zmierlivosti - Zlomený zub, Moje omyly, Dve
tváre, 4. ročník - Napĺňanie obsahu Dohovoru o právach dieťaťa
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti: 1. ročník - Postoje a zručnosti medziľudských vzťahov Ahoj milý kamarát, Sme kamaráti, Hľadáme spoločné záujmy, Postoje a zručnosti v medziľudských
vzťahoch, Prvky prosociálneho správania sa v detskom kolektíve, Ľudská dôstojnosť a sebaúcta - Paľko
v bludisku, Pomoc chorému spolužiakovi, Ľudská dôstojnosť a sebaúcta, Pozitívne hodnotenie iných Poznávame vlastnosti, Moje vlastnosti, Môj erb, Dodržiavajme pravidlá, Chráňme si veci, Prvky
prosociálneho správania v detskom kolektíve, Naša rodina - Pomáha prekonávať prekážky, Ja, učiteľka,
moji spolužiaci, Meniny, Narodeniny, 2. ročník - Postoje a spôsobilosti medziľudských vzťahov Čarovné slová, Čo je to? Kto počúva..., Tvorivosť - Kreslíme hádanky, Dotvárame obrázky, Piati
v jednom struku, Čo urobím, keď..., Prekvapenie, Advent (Vianoce), V čom som výnimočný, Iniciatíva Obraz môjho mena, Ako vidím sám seba, Poznávam sám seba, Neopatrná muška, Lož má krátke nohy,
Neprijímam, odmietam, Vyjadrovanie citov - Ako sa cítim, keď..., Ako sa teraz cítim, Galéria, Hnevám
sa, čo teraz, Človek, ktorý mi pomáha, Maľujem city, Aby sa nám v triede lepšie žilo, Darček k sviatku,
Naša trieda - spoločenstvo detí - Moji kamaráti a ja, Kvet, Buďme k sebe pozorní, Motýľ a včielka,
Darček na rozlúčku, Prečo je nám spolu dobre, 3. ročník - Riešenie konfliktov – výchova k zmierlivosti Naše polročné úspechy, Malý čertík, Stôl zmierenia, 4. ročník - Rozvoj tvorivosti a iniciatívy
Výchova k manželstvu a rodičovstvu: 1. ročník - Prvky prosociálneho správania v detskom kolektíve,
Naša rodina - Pomáha prekonávať prekážky, Ja, učiteľka, moji spolužiaci, Meniny, Narodeniny,
Nakreslím si domček, Všade dobre, doma najlepšie, Darčeky pre mojich blízkych, Darujme úsmev,
Narodeniny, 2. ročník - Vyjadrovanie citov - Darček k sviatku, Naša trieda - spoločenstvo detí - Kvet,
Buďme k sebe pozorní, Motýľ a včielka, 3.ročník, Pomoc, darovanie, delenie sa - Pomoc iným,
Slnečník, Darček
Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra: 1. ročník - Prvky prosociálneho správania v detskom
kolektíve - Prajeme si, darujeme, všetko dobré vinšujeme, Ľudská dôstojnosť a sebaúcta, Pozitívne
hodnotenie iných - Môj erb, 2. ročník - Tvorivosť - Čo urobím, keď..., Prekvapenie, Advent (Vianoce),
3. ročník - Naša škola - Pexeso – naša škola , Kniha našej školy, Kamarát z inej triedy, Naša škola,
Sviatok našej školy, Naša škola ako rodina
Náboženská výchova
Dopravná výchova: 1. roč.- Spoločenstvo lásky, 2. roč.- Desatoro – pozvanie k slobode a dôvere, 3.
roč.- Ježiš uzdravuje
Osobný a sociálny rozvoj: 1. roč.- Som na svete z lásky, 2. roč. - Boh mi dôveruje, Dôverujem Bohu,
Desatoro – pozvanie k slobode a dôvere, Pozvanie na hostinu - obnovenie dôvery, 3. roč. - Veriť Bohu,
4. roč. - Cesta nádeje, Biblia – slovo o nádeji, Nádej presahujúca smrť, Prameň nádeje
20
Environmentálna výchova: 1. roč.- Som na svete z lásky, 2. roč.- Dôverujem Bohu, 4. roč. - Cesta
nádeje
Mediálna výchova: 1. roč.- Rodina - ohnisko lásky, 3. roč.- Ježiš nás oslobodzuje
Multikultúrna výchova: 1. roč.- Som na svete z lásky, 2. roč.- Dôverujeme si navzájom, 3. roč. - Ježiš
nás oslobodzuje, 4. roč. - Svedectvo o nádeji
Ochrana života a zdravia: 1. roč.- Spoločenstvo lásky, 2. roč.- Desatoro – pozvanie k slobode a
dôvere, 3. roč.- Ježiš uzdravuje
Tvorba projektu a prezentačné schopnosti: 2. roč.- Boh mi dôveruje, 3. roč.- Ježiš nás oslobodzuje,
Výchova k zodpovednému manželstvu a rodičovstvu: 1. roč.- Som na svete z lásky, Rodina ohnisko lásky, 2. roč.- Dôvera v rodine, 3.roč. - Ježiš nám odpúšťa
Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra:
Výtvarná výchova
Enviromentálna výchova: 1. ročník - výtvarný jazyk, kompozičné princípy a možnosti kompozície,
Synestetické podnety, 2. ročník - Výtvarný jazyk, základné prvky výtvarného vyjadrovania, Výtvarný
jazyk, kompozičné princípy a možnosti kompozície, Podnety výtvarného umenia, Podnety výtvarného
umenia, výtvarné činnosti inšpirované dejinami umenia, Podnety dizajnu, Porovnávacie kombinačné
a súhrnné cvičenia, Synestetické podnety, 3. ročník - Výtvarný jazyk, základné prvky výtvarného
vyjadrovania, Podnety výtvarného umenia, Podnety fotografie, Podnety tradičných remesiel,
Porovnávacie, kombinačné a súhrnné cvičenia, Podnety rôznych oblastí poznávania sveta, Tradícia a
identita, 4. ročník - Podnety dizajnu, Podnety výtvarného umenia, Podnety fotografie, Podnety rôznych
oblastí poznávania sveta
Multikultúrna výchova: 1. ročník - Tradícia a identita, Škola v galérii, 2. ročník - Podnety výtvarného
umenia, Podnety tradičných remesiel, 3. ročník - Výtvarný jazyk, základné prvky výtvarného
vyjadrovania, Podnety architektúry, 4. ročník - Podnety výtvarného umenia, Podnety architektúry
Osobnostný a sociálny rozvoj: 1. ročník - Podnety výtvarného umenia, výtvarné činnosti inšpirované
dejinami umenia, Porovnávacie, kombinačné a súhrnné cvičenia, Podnety hudby, Tradícia a identita,
Škola v galérii, 2. ročník - Výtvarný jazyk, kompozičné princípy a možnosti kompozície, Podnety
výtvarného umenia, 3. ročník - Podnety filmu a videa, Podnety dizajnu, Synestetické podnety, Škola
v galérii, 4. ročník - Podnety filmu a videa, Podnety dizajnu, Škola v galérii
Ochrana života a zdravia: 1. ročník - Podnety dizajnu, 2. ročník - Výtvarný jazyk, základné prvky
výtvarného vyjadrovania, Výtvarný jazyk, kompozičné princípy a možnosti kompozície, Podnety
výtvarného umenia, výtvarné činnosti inšpirované dejinami umenia, Podnety filmu a videa, Podnety
architektúry, Podnety dizajnu, Elektronické média, Podnety hudby, 3. ročník - Výtvarný jazyk,
kompozičné princípy a možnosti kompozície, Podnety výtvarného umenia, Podnety dizajnu,
Elektronické média, Podnety hudby, 4. ročník - Elektronické média, Podnety hudby, Výtvarný jazyk,
kompozičné princípy a možnosti kompozície
Výchova k manželstvu a rodičovstvu: 1. ročník - Výtvarný jazyk, základné prvky výtvarného
vyjadrovania, Synestetické podnety, 3. ročník - Výtvarný jazyk, základné prvky výtvarného vyjadrovania,
Výtvarný jazyk, kompozičné princípy a možnosti kompozície, Podnety tradičných remesiel, 4. ročník Synestetické podnety, Podnety tradičných remesiel
Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra: 1. ročník - Podnety výtvarného umenia, výtvarné
činnosti inšpirované dejinami umenia, Podnety fotografie fotograf. Umenia, Podnety filmu a videa,
Podnety dizajnu, Tradícia a identita, 2. ročník - Výtvarný jazyk, základné prvky výtvarného vyjadrovania,
Podnety dizajnu, Podnety tradičných remesie, 3. ročník - Podnety tradičných remesiel, Tradícia
a identita, Škola v galérii,
Dopravná výchova: 1. ročník - Podnety fotografie, 2. ročník - Výtvarný jazyk, základné prvky
výtvarného vyjadrovania, 3. ročník - Podnety dizajnu,
Mediálna výchova: 1. ročník - Podnety fotografie, 2. ročník - Podnety filmu a videa, 3. ročník Elektronické média,
Pracovné vyučovanie
Environmentálna výchova
Poznávanie a ošetrovanie črepníkových rastlín, Papier a kartón, Drevo - negatívne zásahy človeka do
prírody a ich dôsledky, Hydroponické pestovanie rastlín, Technika v kuchyni, Konštrukcie okolo nás,
Zdroje elektrickej energie, Rozmnožovanie rastlín, Pestovanie zeleniny z priamej sejby a priesad,
Význam podmienok na zakorenenie stonkových a listových odrezkov, Poznávanie vonkajších
okrasných rastlín, Pestujeme priesady okrasných rastlín
21
Osobnostný a sociálny rozvoj
Vplyv ošetrovania rezaných kvetov na dobu ich kvitnutia, Poznávanie okrasných rastlín vhodných na
aranžovanie, Priestorové vystrihovačky, Vtáčia búdka z dreva, Potraviny v supermarketoch a obalové
materiály, Príprava jednoduchého jedla, Stolovanie, Ľudské obydlia, Zhotovenie objektu zo stavebníc,
Textil, Textil - výrobok podľa strihu, Poznávanie vonkajších okrasných rastlín, Aranžovanie do plochých
misiek a váz, Opakovanie - sebareflexia
Mediálna výchova
Historické a moderné komunikačné prostriedky
Multikultúrna výchova
Vianočné tradície, Ľudské obydlia, Ľudové tradície, Veľkonočné tradície
Výchova k manželstvu a rodičovstvu
Technika v kuchyni, Bezpečné pravidlá v kuchyni pre deti, Príprava jednoduchého jedla, Stolovanie,
Vianočné tradície, Ľudské obydlia, Ľudové tradície, Veľkonočné tradície
Dopravná výchova
Doprava a dopravné prostriedky, Konštrukcia bicykla
Ochrana života a zdravia
Bezpečnostné pravidlá v kuchyni pre deti, Potraviny rastlinného a živočíšneho pôvodu, Typické
potraviny v iných krajinách, Elektrický obvod, Historické a moderné komunikačné prostriedky, Klíčenie
semien, Poznávanie úžitkových rastlín
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti
Príprava jednoduchého jedla, Vianočné tradície, Ľudské obydlia, Zhotovenie objektu zo stavebníc,
Historické a moderné komunikačné prostriedky, Ľudové tradície a remeslá, Poznávanie vonkajších
okrasných rastlín
Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra
Vianočné tradície, Ľudové tradície, Veľkonočné tradície, Remeslá, Ľudské obydlia
Hudobná výchova
Environmentálna výchova: 1. ročník - zvieratá a ich mláďatá, vzťah k zvieratkám, ochrana zvierat a
prírody, starostlivosť o zvieratá v zime, ročné obdobia, starostlivosť o rastliny, 2. ročník - ročné obdobia,
tradície, kladný vzťah k zvieratkám, ochrana prírody, 3. ročník - ročné obdobia, starostlivosť o zvieratá
Multikultúrna výchova: 1. ročník - tradície - Mikuláš, hudobný folklór, jarné tradície, ľudový kroj,
symboly SR, 3. ročník - piesne iných národov, Vianočné sviatky, jarné tradície
Osobnostný a sociálny rozvoj: 1. ročník - čestnosť, spravodlivosť, vzájomná pomoc, sebaúcta a úcta
k druhým, pravidlá hier, 2. ročník - vzťahy medzi spolužiakmi, pravidlá slušného správania, 3. ročník usilovnosť, vzájomná pomoc
Dopravná výchova: 1. ročník - správanie v dopravných prostriedkoch 2. ročník - bezpečné
prechádzanie cez cestu, 3. ročník - dopravné prostriedky
Ochrana života a zdravia: 1. ročník - denný režim, bezpečnosť pri športoch, ústna hygiena, 2. ročník /zimné športy, predchádzanie úrazom, 3. ročník - bezpečnosť pri práci
Výchova k manželstvu a rodičovstvu: 1.ročník - pomoc v domácnosti, spolužitie v rodine, vzťahy
medzi členmi v rodine, 2. ročník - úcta k rodičom a členom rodiny, vzájomná pomoc, 3. ročník - rodinné
vzťahy, materinská láska
Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra: 1.,2.,3. a 4.ročník - vianočné tradície, Veľká noc na
Turci
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti: 1.- 4. ročník - besiedky pre rodičov
Mediálna výchova: 4. ročník - správne telefonovanie
Telesná výchova
Environmentálna výchova: 1. ročník, témy: Zimné športy, Letné športy, 2. ročník, témy: Zimné športy,
Letné športy, 3. ročník, témy: Zimné športy, Letné športy, 4. ročník, témy: Zimné športy, Letné športy,
Multikultúrna výchova: 1. ročník, témy: Tradičné aj netradičné hry, Tanečná improvizácia, 2. ročník,
témy: Tradičné aj netradičné hry, Tanec a rytmika, 3. ročník, témy: Tradičné aj netradičné hry, Pohybové
aktivity s hudbou, 4. ročník, témy: Tradičné aj netradičné hry, futbal, basketbal, Pohybové aktivity s
hudbou
Mediálna výchova: 1. ročník, témy: Prípravné športové a pohybové hry, Tanečná a štylizovaná chôdza,
Rytmizované pohyby s využitím hudby alebo jednoduchých hudobných nástrojov, 2. ročník, témy:
Prípravné športové a pohybové hry, Tanečná a štylizovaná chôdza, Rytmizované pohyby s využitím
hudby alebo jednoduchých hudobných nástrojov, 3. ročník, témy: Prípravné športové a pohybové hry, 4.
ročník, témy: Prípravné a športové hry, Tanečná improvizácia, polkový a valčíkový krok
Osobnostný a sociálny rozvoj: 1. ročník, témy: Prípravné športové a pohybové hry, Zimné športy,
Letné športy, Rytmizované pohyby s využitím hudby alebo jednoduchých hudobných nástrojov, 2.
ročník, témy: Prípravné športové a pohybové hry, Zimné športy, Letné športy, Rytmizované pohyby
s využitím hudby alebo jednoduchých hudobných nástrojov, 3. ročník, témy: Prípravné športové a
22
pohybové hry, Zimné športy, Letné športy, Rytmizované pohyby s využitím hudby alebo jednoduchých
hudobných nástrojov, 4. ročník, témy: Prípravné športové a pohybové hry, Zimné športy, Letné športy,
Rytmizované pohyby s využitím hudby alebo jednoduchých hudobných nástrojov
Dopravná výchova: 1. ročník, témy: Poradové a organizačné cvičenia, Zimné športy, Letné športy,
(Mladý záchranár: Poradové a organizačné cvičenia, Zimné športy, Letné športy, Pohybové aktivity
s hudbou, Tradičné aj netradičné hry, Hry s lavičkami a švihadlom, Hry zamerané na správne držanie
a vnímanie svojho tela), 2. ročník, témy: Poradové a organizačné cvičenia, Zimné športy, Letné športy,
(Mladý záchranár: Poradové a organizačné cvičenia, Zimné športy, Letné športy, Rytmizované pohyby
s využitím hudby alebo jednoduchých hudobných nástrojov, Tradičné aj netradičné hry, Hry s lavičkami
a švihadlom, Hry zamerané na správne držanie a vnímanie svojho tela, Aktivity na rozvoj dýchania,
rovnováhy a priestorovej predstavivosti), 3. ročník, témy: Poradové a organizačné cvičenia, Zimné
športy, Letné športy, (Mladý záchranár: Poradové a organizačné cvičenia, Zimné športy, Letné športy,
Rytmizované pohyby s využitím hudby alebo jednoduchých hudobných nástrojov, Pohybové aktivity
s hudbou, Tradičné aj netradičné hry, Hry s lavičkami a švihadlom, Hry zamerané na správne držanie
a vnímanie svojho tela, Aktivity na rozvoj dýchania, rovnováhy a priestorovej orientácie), 4. ročník,
témy: Poradové a organizačné cvičenia, Zimné športy, Letné športy (Mladý záchranár: Poradové
a organizačné cvičenia, Zimné športy, Letné športy, Rytmizované pohyby s využitím hudby alebo
jednoduchých hudobných nástrojov, Pohybové aktivity s hudbou, Tradičné aj netradičné hry, Hry
s lavičkami a švihadlom, Hry zamerané na správne držanie a vnímanie svojho tela, Aktivity na rozvoj
dýchania, rovnováhy a priestorovej orientácie)
Ochrana života a zdravia: 1. ročník, témy: Poradové a organizačné cvičenia, Zimné športy, Letné
športy, Rytmizované pohyby s využitím hudby alebo jednoduchých hudobných nástrojov, Pohybové
aktivity s hudbou, Tradičné aj netradičné hry, Hry s lavičkami a švihadlom, Hry zamerané na správne
držanie a vnímanie svojho tela, Aktivity na rozvoj dýchania, rovnováhy a priestorovej orientácie,
Psychomotorické cvičenia a hry, 2. ročník, témy: Poradové a organizačné cvičenia, Zimné športy, Letné
športy, Rytmizované pohyby s využitím hudby alebo jednoduchých hudobných nástrojov, Pohybové
aktivity s hudbou, Tradičné aj netradičné hry, Hry s lavičkami a švihadlom, Hry zamerané na správne
držanie a vnímanie svojho tela, Aktivity na rozvoj dýchania, rovnováhy a priestorovej orientácie,
Psychomotorické cvičenia a hry, 3. ročník, témy: Poradové a organizačné cvičenia, Zimné športy, Letné
športy, Rytmizované pohyby s využitím hudby alebo jednoduchých hudobných nástrojov, Pohybové
aktivity s hudbou, Tradičné aj netradičné hry, Hry s lavičkami a švihadlom, Hry zamerané na správne
držanie a vnímanie svojho tela, Aktivity na rozvoj dýchania, rovnováhy a priestorovej orientácie,
Psychomotorické cvičenia a hry, 4. ročník, témy: Poradové a organizačné cvičenia, Zimné športy, Letné
športy, Rytmizované pohyby s využitím hudby alebo jednoduchých hudobných nástrojov, Pohybové
aktivity s hudbou, Tradičné aj netradičné hry, Hry s lavičkami a švihadlom, Hry zamerané na správne
držanie a vnímanie svojho tela, Aktivity na rozvoj dýchania, rovnováhy a priestorovej orientácie,
Psychomotorické cvičenia a hry
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti: 1. ročník, téma: Pohybové aktivity s hudbou, 2. ročník,
témy: Pohybové aktivity s hudbou, Tradičné a netradičné športové a pohybové hry, 3. ročník, téma:
Pohybové aktivity s hudbou, Vybíjaná, Futbal, Basketbal, 4. ročník, téma: Pohybové aktivity s hudbou,
Akrobatické kombinácie
6.2
Začlenenie prierezových tém – ISCED 2
Slovenský jazyk a literatúra
V predmete Slovenský jazyk a literatúra budeme rozvíjať nasledovné prierezové témy:
(Na tomto mieste uvádzame názvy TC, v ktorých budeme prierezové témy rozvíjať, konkrétne učivo aj
s prierezovými témami je uvedené v TVVP jednotlivých ročníkov.)
Environmentálna výchova: 5.ročník - SJ : Opakovanie zo 4.roč., Zhovárame sa a diskutujeme,
chceme byť informovaní, Informujeme včas a správne, Opisujeme svet vôkol nás, Tvoríme jednoduché
príbehy; Literatúra: Ľudové rozprávky, Autorské rozprávky, Encyklopédie, 6.ročník - SJ : Opakovanie
vedomostí a zručností z 5.ročníka, Zhovárame sa a diskutujeme, Svet je plný zaujímavých ľudí, vecí,
javov, Svet v pohybe; Literatúra: Poézia - Básne , Rozprávanie vo veršoch i v próze - Dobrodružná
literatúra, 7.ročník - SJ :Opakovanie vedomostí a zručností zo 6.ročníka, Slovné druhy, Skladba;
Literatúra: Aktivizácia vedomostí zo 6.ročníka, Próza - Dobrodružná novela a dobrodružný román,
Dramatické umenie - Filmová tvorba, 8.ročník - SJ: Opakovanie učiva zo 7. ročníka, Tvaroslovie,
Skladba, Literatúra: Poézia – prírodná poézia Hviezdoslava, Próza – Zo života mladých ľudí
Multikultúrna výchova: 5.ročník - SJ : Zhovárame sa a diskutujeme, Píšeme si so známymi,
Informujeme včas a správne, Opisujeme svet vôkol nás, Tvoríme jednoduché príbehy; Literatúra:
Pozvánka do knižnice, Ľudová pieseň, Poézia nonsensu, Ľudové rozprávky, Autorské rozprávky,
Komiks; 6.ročník - SJ: Opakovanie vedomostí a zručností z 5.ročníka, Nielen ľudia, aj vety tvoria
príbehy, Svet je plný zaujímavých ľudí, vecí, javov, Svet v pohybe; Literatúra: Poézia - Básne, Balady,
Rozprávanie vo veršoch i v próze – Báje; 7.ročník - SJ: Opakovanie vedomostí a zručností zo 6.
ročníka, Komunikácia v spoločnosti; Literatúra: Poézia – Epika, Próza – Detektívna literatúra, 8.ročník 23
SJ: Tvaroslovie, Literatúra: Poézia – umelá poézia, Próza – vedecko-fantastická literatúra, denník,
dievčenský román
Mediálna výchova: 5.ročník - SJ: Zhovárame sa a diskutujeme, Píšeme si so známymi, Chceme byť
informovaní, Informujeme včas a správne, Opisujeme svet vôkol nás, Rozširujeme si slovnú zásobu;
Literatúra: Pozvánka do knižnice, Ľudová pieseň, Autorské rozprávky, Pozrime si rozprávku,
Encyklopédie, Komiks; 6.ročník - SJ: Opakovanie vedomostí a zručností z 5.ročníka, Zhovárame sa
a diskutujeme, Ako tvoríme slová, Svet v pohybe; Literatúra: Rozprávanie vo veršoch i v próze - Bájky,
Detektívna literatúra; 7.ročník - SJ: Komunikačné situácie, Komunikácia v spoločnosti, Slovné druhy;
Literatúra: Poézia - Lyrika, Populárna pieseň, Próza – Dobrodružná novela a dobrodružný román,
Detektívna literatúra, 8.ročník - SJ: Tvaroslovie, Reklama, Rozprávanie, Slovná zásoba, Skladba,
Literatúra: Próza - denník
Osobnostný a sociálny rozvoj: 5.ročník - SJ: Spoznajme sa, Opakovanie zo 4.ročníka, Ako sa učiť,
Zhovárame sa a diskutujeme, Píšeme si so známymi, Chceme byť informovaní, Informujem včas
a správne, Opisujeme svet vôkol nás, Tvoríme jednoduché príbehy, Rozširujeme si slovnú zásobu,
Opakovanie učiva 5. roč.; Literatúra: Opakovanie vedomostí zo 4.roč., Pozvánka do knižnice, Ľudová
pieseň, Ľudové rozprávky, Poézia nonsensu, Autorské rozprávky, Pozrime si rozprávku, Čo opriadli
povesti, Encyklopédie, Komiks, 6.ročník - SJ: Opakovanie vedomostí a zručností z 5. ročníka,
Zhovárame sa a diskutujeme, Svet je plný zaujímavých ľudí, vecí, javov, Svet v pohybe; Literatúra:
Ľudová slovesnosť, Poézia – Básne, Balady, Rozprávanie vo veršoch i v próze - Bájky, Báje; 7.ročník SJ: Opakovanie vedomostí a zručností zo 6. ročníka, Komunikačné situácie, Komunikácia
v spoločnosti; Literatúra: Poézia - Lyrika, Epika, Próza – Dobrodružná novela a dobrodružný román,
Robinsonáda, Detektívna literatúra, 8.ročník - SJ: Tvaroslovie, Slovná zásoba, Skladba, Literatúra:
Poézia – Ľudová a poloľudová poézia, Modlitba, Vedecko-fantastická literatúra, Denník
Dopravná výchova: 5.ročník - SJ: Píšeme si so známymi, Tvoríme jednoduché príbehy; Literatúra:
Encyklopédie; 6.ročník - SJ: Opakovanie vedomostí a zručností z 5.ročníka, Svet v pohybe; Literatúra:
Rozprávanie vo veršoch i v próze - Detektívna literatúra; 7.ročník - SJ: Opakovanie vedomostí
a zručností zo 6. ročníka, Slovné druhy; Literatúra: Próza – Príbehy zo života detí, 8.ročník - SJ: Slovná
zásoba, Literatúra: Próza – Zo života mladých ľudí
Ochrana života a zdravia: 5.ročník - SJ: Opakovanie zo 4.ročníka, Informujeme včas a správne
Literatúra: Ľudová pieseň, Ľudové rozprávky, Encyklopédie; 6.ročník - SJ: Svet je plný zaujímavých
ľudí, vecí javov, Zhovárame sa a diskutujeme, Svet v pohybe; Literatúra: Poézia - Balady, Rozprávanie
vo veršoch i v próze – Zo života detí, Dobrodružná literatúra; 7.ročník - SJ: Slovné druhy, Skladba,
komunikácia v spoločnosti; Literatúra: Próza - Dobrodružná novela a dobrodružný román, Príbehy zo
života detí, 8.ročník - SJ: Tvaroslovie, Literatúra: Próza – Zo života mladých ľudí, Literatúra faktu
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti: 5.ročník - SJ: Informujeme včas a správne, Tvoríme
jednoduché príbehy, Zhotovujeme podľa návodu; Literatúra: Ľudová pieseň, Pozrime si rozprávku, Čo
opriadli povesti, Komiks; 6.ročník - SJ: Svet je plný zaujímavých ľudí, vecí, javov, Informujeme presne
a pútavo; Literatúra: Poézia - Populárna pieseň; 7.ročník - SJ: Komunikácia v spoločnosti, Projekt;
Literatúra: Poézia - Lyrika, Próza - Dobrodružná novela a dobrodružný román, 8.ročník - SJ:
rozprávanie, Literatúra: Próza – Vedecko-fantastická literatúra
Výchova k manželstvu a rodičovstvu: 5.ročník - SJ: Píšeme si so známymi, Chceme byť informovaní,
Opisujeme svet vôkol nás; Literatúra: Ľudová pieseň, Ľudové rozprávky, Autorské rozprávky; 6.ročník SJ: Zhovárame sa a diskutujeme, Ako tvoríme slová, Svet v pohybe, Nielen ľudia, aj vety tvoria príbehy
Literatúra: Poézia – Balady, Rozprávanie vo veršoch i v próze – Zo života detí, Dramatické umenie;
7.ročník - SJ: Slovné druhy; Literatúra: Poézia – Lyrika, Populárna pieseň, Próza - Príbehy zo života
detí, 8.ročník - SJ: Tvaroslovie, Literatúra: Próza – Zo života mladých ľudí
Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra: 5.ročník - SJ: Tvoríme jednoduché príbehy;
Literatúra: Ľudová pieseň, Ľudové rozprávky, Čo opriadli povesti, 6.ročník - SJ: Ako tvoríme slová, Svet
je plný zaujímavých ľudí, vecí, javov; Literatúra: Rozprávanie vo veršoch i v próze - Báje; 7.ročník - SJ:
Slovné druhy; Literatúra: Próza - Dobrodružná novela a dobrodružný román, 8.ročník - SJ: Rozprávanie
Literatúra: Poézia – Ľudová a poloľudová poézia, Próza – Zo života mladých ľudí, štúrovci
Anglický jazyk
Prierezové témy predmetu
V predmete anglický jazyk budeme rozvíjať nasledovné prierezové témy:
Environmentálna výchova: 5. ročník, téma Môj svet; 6. ročník, téma Zvieratá; 7. ročník, téma
Skúsenosti, Problémy; 8. ročník, téma Životné prostredie, Minulosť a súčasnosť.
Multikultúrna výchova: 5.ročník, téma Nadviazanie kontaktu, Priatelia a rodina, Môj svet, Čas, Moja
izba, Ľudia; 6. ročník, téma Môj život, Prázdniny, Zvieratá, Jedlo, Zábava; 7. ročník, téma Čas a miesto,
Problémy; 8. ročník, téma Sláva, Hrdinovia, Vzťahy.
Osobnostný a sociálny rozvoj: 5. ročník, téma Nadviazanie kontaktu, Priatelia a rodina, Môj svet,
Čas, Miesta, Ľudia; 6. ročník, téma Môj život, Dovolenky, Svet; 8. ročník, téma Pracovná skúsenosť,
Zdravie a bezpečnosť, Vzťahy
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti: 5., 6., 7. a 8. ročník, všetky témy v učebniciach
24
Nemecký jazyk
V predmete Nemecký jazyk budeme rozvíjať nasledovné prierezové témy:
Dopravná výchova: 8. roč. – V meste
Environmentálna výchova: 6.roč. – Kde bývaš?
Multikultúrna výchova: 6.roč. - Tu sa hovorí po nemecky, Odkiaľ pochádzaš?, 8. roč. – Jedlo
Mediálna výchova: 6.roč. - Ako sa učíš nemčinu?, 7. roč. - Ne telefóne, List priateľovi, Práca s
počítačom
Osobnostný a sociálny rozvoj: 6. roč. – Kvíz, 8.roč. - Vitajte v Olympiaparku
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti: 6.roč. - Kde bývaš? 7. roč. - Aký je tvoj koníček?
Ruský jazyk
V predmete ruský jazyk budeme rozvíjať nasledovné prierezové témy:
Environmentálna výchova: 6.ročník - témy: Rieka, Na hodine, 7.ročník - témy: Môj deň, Čo robíme
v škole, Ročné obdobia, Na výstave, 8.ročník – témy: Spomíname na leto, Voľný čas, záľuby, Máme
radi prírodu
Multikultúrna výchova: 6.ročník - témy: V škole, V triede, Azbuka, Moskva, 7.ročník - témy: Môj deň,
Na výstave, Na exkurzii v Moskve, 8.ročník – témy: Spomíname na leto, V meste - Petrohrad, V zime
Osobnostný a sociálny rozvoj: 6.ročník - témy: Rodina, Azbuka, V izbe, Mesto, Na hodine, 7.ročník témy: Môj deň, Čo robíme v škole, Ako pomáhaš doma, Viete počítať, Ročné obdobia, Na výstave, Na
exkurzii v Moskve, V zdravom tele- zdravý duch, Čoskoro budú prázdniny, 8.ročník – témy: Vitaj škola,
Spomíname na leto, V škole, V rodine, U nás doma, V meste, Choroby, U lekára, Voľný čas, záľuby,
máme radi prírodu, V zime
Dopravná výchova: 6.ročník – témy: Slovensko a mestá, Bratislava, Moskva, 7.ročník - témy: Na
exkurzii v Moskve, Čoskoro budú prázdniny, 8.ročník – témy: V meste - Petrohrad
Ochrana života a zdravia: 6.ročník - témy: Rodina, Doma, Na klzisku, 7.ročník - témy: Čo robíme
v škole, Ako pomáhaš doma, Ročné obdobia, V zdravom tele - zdravý duch, Čoskoro budú prázdniny,
8.ročník – témy: Spomíname na leto, Choroby, U lekára
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti: 7.ročník - téma: Na exkurzii v Moskve, 8.ročník – témy:
v meste - Petrohrad
Výchova k manželstvu a rodičovstvu: 6.ročník - témy: Rodina, Doma, V izbe, V obchode, 7.ročník témy: Môj deň, Ako pomáhaš doma, 8.ročník – témy: Spomíname na leto, V rodine, U nás doma
Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra: 6.ročník - témy: Slovensko a mestá, Mesto, 7.ročník
- témy: Čoskoro budú prázdniny, 8.ročník – témy: Spomíname na leto, Voľný čas, záľuby
Matematika
V predmete matematika budeme rozvíjať nasledovné prierezové témy:
Multikultúrna výchova: 5. ročník, Premieňanie jednotiek, 6.ročník: Desatinné čísla, 8. ročník,
Pravdepodobnosť
Mediálna výchova: 5. ročník, Rímske číslice a čísla, 6.ročník: Meriame obsahy, Jednotky obsahu, 7.
ročník: Percentá , úrokovanie, diagramy, 8. ročník, diagramy
Environmentálna výchova: 6.ročnik: .Trochu iné čísla, Obsahy útvarov, Desatinné čísla, Uhly, 7.
ročník, Počtové operácie so zlomkami, Racionálne čísla, Pomer, priama a nepriama úmernosť, 8.
ročník, Počtové operácie so zlomkami, Racionálne čísla, Celé čísla
Osobnostný a sociálny rozvoj: 5. ročník, Počítame spamäti, Násobenie a delenie, 6.ročník:
Opakovanie učiva, Trochu iné čísla, Počítame s desatinnými číslami, Uhly
Dopravná výchova: 6. ročník: Uhly, 7. ročník: Percentá a promile, 8. ročník, Trojuholník, zhodnosť
trojuholníkov, Kruh, kružnica , Štatistika, Pravdepodobnosť
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti: 6. ročnk: Počítame s desatinnými číslami, 7.ročník:
Percentá počtové výkony so zlomkami, priama a nepriama úmernosť, 8. ročník, Všetky tematické celky
Multikultúrna výchova: 6.ročník: Desatinné čísla,
Informatika:
V predmete informatika budeme rozvíjať nasledovné prierezové témy:
Environmentálna výchova: 5. ročník - Klávesnica, myš; Aplikácie na spracovanie grafickej informácie;
6. ročník - Opakovanie, Spracovanie grafickej informácie, Tvorba a prezentácia projektovej práce,
spracovanie grafickej informácie, Práca s textom, 7. ročník - Aplikácia na tvorbu prezentácií, 8. ročník Informácie okolo nás
Multikultúrna výchova: 5. ročník - Informačná spoločnosť; Práca s internetom; Neinteraktívna
komunikácia, 6. ročník - Opakovanie, Práca s internetom, Práca s textom, Tvorba prezentácii, Tvorba
a prezentácia projektovej práce, 7. ročník - Komunikácia prostredníctvom IKT, 8. ročník - Komunikácia
prostredníctvom IKT, Informácie okolo nás
25
Mediálna výchova: 5. ročník - Informačná spoločnosť; Práca s textom; Práca s internetom;
Neinteraktívna komunikácia, 6. ročník - Opakovanie, Spracovanie grafickej informácie, Tvorba
a prezentácia projektovej práce, Tvorba prezentácii, 7. ročník - Spracovanie grafickej informácie,
Nahrávanie a spracovanie zvuku, 8. ročník - Spracovanie grafickej informácie, Komunikácia
prostredníctvom IKT,
Osobnostný a sociálny rozvoj: 5. - 8. ročník - Všetky témy
Ochrana života a zdravia: 5. - 8. ročník - Úvod; Bezpečnosť pri práci; Práca s multimédiami,
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti: 5. ročník - Tvorba projektu - práca s grafickým editorom,
textom, internetom, multimédiami, 6. ročník - Tvorba prezentácii , Tvorba a prezentácia projektovej
práce, Práca s textom, Práca s tabuľkami, 7. ročník - Aplikácie na tvorbu prezentácií, Práca na projekte
a jeho prezentácia, 8. ročník - Číselná informácia, spracovanie a vyhodnocovanie
Výchova k manželstvu a rodičovstvu: 5. ročník – Multimédiá, 6. ročník - Práca s internetom, Tvorba
prezentácií, 8. ročník - Komunikácia prostredníctvom IKT, Informácie okolo nás
Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra: 5. ročník: Práca s internetom, 6. ročník - Práca
s internetom
Fyzika
V predmete fyzika budeme rozvíjať nasledovné prierezové témy:
Environmentálna výchova: 6. ročník: Vlastnosti kvapalín a plynov, Správanie telies v kvapalinách 7.
ročník: Premena kvapaliny na plyn, Premena plynu na kvapalinu, Topenie a tuhnutie, Teplo a využiteľná
energia, 8. ročník: Slnečné svetlo a teplo, Gravitačná sila a hmotnosť telesa, Výkon, Zákon zachovania
energie, Výhrevnosť paliva , Čísla o spotrebe energie nás varujú
Multikultúrna výchova: 7. ročník: Teplota a čas
Mediálna výchova: 7. ročník: Teplota a čas
Osobnostný a sociálny rozvoj: 6. ročník: Úvodná hodina ,Správanie telies v kvapalinách, 7. ročník:
Úvodná hodina, Opakovanie, 8. ročník: Úvodná hodina, Zákon odrazu a lomu svetla, Telesá pôsobia na
seba silou, Mechanická práca
Dopravná výchova: 6. ročník: Vlastnosti kvapalín a plynov, Správanie telies v kvapalinách
7. ročník: Teplo a využiteľná energia, 8. ročník: Zdroje svetla ,Optické vlastnosti oka, Praktické využitie
šošoviek, Otáčavé účinky sily, Rýchlosť pohybu telesa a jej meranie, Trenie Trecia sila a jej meranie,
Pohybová energia telesa, Netradičné zdroje energie
Ochrana života a zdravia: 7. ročník: Premena kvapaliny na plyn, Premena plynu na kvapalinu,
Topenie a tuhnutie, Teplo a využiteľná energia
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti: 6. ročník: Projekt I. ,II .,III. ,IV., 7. ročník: Teplo
a využiteľná energia, 8. ročník: Projekt I.,II., III.
Výchova k manželstvu a rodičovstvu: 7. ročník: Výmena tepla, Teplo a využiteľná energia
Chémia
V predmete chémia budeme rozvíjať nasledovné prierezové témy:
Environmentálna výchova: 6. ročník - Objavujeme chémiu v našom okolí, Voda, Vzduch, 7. ročník Spoznávame chemické reakcie v našom okolí, Zmeny pri chemických reakciách, 8. ročník - Významné
chemické prvky zlúčeniny
Ochrana života a zdravia: 6. ročník - Aké vlastnosti majú látky? 7. ročník - Spoznávame chemické
reakcie v našom okolí, Zmeny pri chemických reakciách, Laboratórne práce, 8. ročník - Významné
chemické prvky zlúčeniny, Laboratórne práce
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti: 6. ročník - Voda, Vzduch, 7. ročník - Spoznávame
chemické reakcie v našom okolí, Zmeny pri chemických reakciách, 8. ročník - Zloženie látok, Významné
chemické prvky a zlúčeniny
Biológia
V predmete biológia budeme rozvíjať nasledovné prierezové témy:
Environmentálna výchova: 5. ročník - Les ako životné prostredie organizmov, štruktúra lesa,
Chránené lesné rastliny v regióne, Ihličnany v lese, Vysokohorské rastliny, Vysokohorské živočíchy,
Význam lesov a ich ochrana, Voda ako životné prostredie organizmov, Polia, lúky, pasienky ako životné
prostredie organizmov, Užitočné bezstavovce na lúkach a poliach, Kvitnúce lesné byliny, Huby v lese,
Lesné bezstavovce, Lesné obojživelníky a plazy, Lesné vtáky, Lesné cicavce, Vzťahy organizmov
žijúcich v lese, Rastliny brehov, Vodné kôrovce, Živočíchy brehov, Vtáky žijúce pri vode, Cicavce žijúce
v okolí vôd, 6. ročník - Živočíchy v okolí ľudských sídiel, Stavba tela nekvitnúcich rastlín, Obrúčkavce,
Článkonožce, 7. ročník - Význam stavovcov v prírode a pre človeka, Ochrana stavovcov, 8. ročník –
Organizmy a prostredie, Znečisťovanie neživých zložiek prostredia, Biologická a ekologická rovnováha,
Globálne ekologické problémy
26
Multikultúrna výchova: 6. ročník - Ľudské obydlia a ich okolie, 7. ročník - Ľudský a živočíšny
organizmus, Koža, Vývin jedinca, 8. ročník – Živé zložky prostredia
Mediálna výchova: 5. ročník - Poznávanie lesných drevín, Lesné vtáky, Liečivé rastliny lúk, 6. ročník Nežiaduci spoločníci človeka, Blízki spoločníci človeka, 7. ročník - Krv, zložky krvi a ich význam,
Obdobia ľudského života, 8. ročník – Geologická história Zeme, Globálne ekologické problémy
Osobnostný a sociálny rozvoj: 7. ročník - Vyššia nervová činnosť, Obdobia ľudského života, Drogové
závislosti a ich prevencia, Dedičné vlastnosti a vplyv na zdravie a život človeka, Životný štýl, 8. ročník –
Globálne ekologické problémy
Dopravná výchova: 6. ročník - Ľudské obydlia a ich okolie, 7. ročník - Poškodenia zraku a sluchu,
Životný štýl, Drogové závislosti a ich prevencia
Ochrana života a zdravia: 5. ročník - Jedovaté a liečivé lesné rastliny v regióne, Huby v lese, Voda
ako životné prostredie organizmov, Liečivé rastliny lúk, 6. ročník - Pestované rastliny v záhradách,
Nežiaduci spoločníci človeka, Cicavce žijúce s človekom, Nebunkové a jednoduché bunkové organizmy
7. ročník - Starostlivosť o kožu, Poranenia kostí a svalov, Zásady správnej výživy, Starostlivosť
o dýchaciu sústavu, Poškodenia dýchacej sústavy, Poškodenia obehovej sústavy, Zásady
predlekárskej prvej pomoci pri krvácaní a zastavení činnosti srdca, Poškodenia a prevencia ochorení
močovej sústavy, Poškodenia zraku a sluchu, Zásady predlekárskej prvej pomoci pri poranení mozgu,
chrbtice a miechy, Pohlavné ochorenia, Nákazlivé ochorenia, očkovanie, prevencia, Drogové závislosti
a ich prevencia, Životný štýl, 8. ročník – Znečisťovanie neživých zložiek prostredia, Globálne ekologické
problémy
Výchova k manželstvu a rodičovstvu: 7. ročník - Rozmnožovacia sústava, Stavba a funkcia
reprodukčných orgánov, Vývin jedinca, Obdobia ľudského života, Pohlavné ochorenia, Dedičné
vlastnosti a vplyv na zdravie a život človeka
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti: 5. ročník - Lesný ekosystém, Vodný ekosystém, 6. ročník Plemená psov, rozdelenie, využitie, 7. ročník - Poškodenia dýchacej sústavy, Poškodenia obehovej
sústavy, Poškodenia zraku a sluchu, 8. ročník – Katastrofické geologické procesy, Sopečná činnosť,
Zemetrasenie
Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra: 5. ročník - Chránené lesné rastliny v regióne,
Jedovaté a liečivé lesné rastliny v regióne, 6. ročník - Pestované rastliny v záhradách, Včelárstvo,
rybárstvo, rybnikárstvo, 7. ročník - Ochrana stavovcov, 8. ročník – Geologické jednotky Západných
Karpát
Environmentálna výchova
V predmete environmentálna výchova budeme rozvíjať nasledovné prierezové témy:
Multikultúrna výchova: 5. ročník - Environmentálna etika a kultúra, Všeobecná a osobitná ochrana
prírody, Zákony na ochranu hospodárskych a spoločenských zvierat, Voda - význam, znečisťovanie,
vplyv na biotu, Vznik odpadu, vplyv na životné prostredie, spôsoby likvidácie, Ozónová vrstva - funkcia,
rozpad, dôsledky, Kyslý dážď – príčiny vzniku, dôsledky, Skleníkový efekt - príčiny, dôsledky, 6. ročník Zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou, Škodlivé látky v atmosfére, Ekologické a intenzívne
poľnohospodárstvo, Znečisťovanie pôdy a pôdna erózia, 7. ročník – Priemyselné využitie rastlinných
pletív, Negatívny vplyv antropogénnych faktorov na lesný ekosystém, Odlesňovanie, Ochrana a tvorba
lesa, 8. ročník – Odpady – legislatíva, medzinárodné dohovory
Mediálna výchova: 5. ročník - Zákony na ochranu hospodárskych a spoločenských zvierat, Etológia,
Zhodnocovanie odpadu, Globálne ekologické problémy, 6. ročník - Starostlivosť o vodné zdroje a ich
ochrana, Ochrana ovzdušia, Predpoveď počasia, Ochrana pôdy, 7. ročník - Rozšírenie lesov na Zemi,
typy lesných biómov, Choroby drevín, Ochrana a tvorba lesa, 8. ročník – Jadrová energetika, Slnečná
energia, Energia vetra, vody, Geotermálna energia
Osobnostný a sociálny rozvoj: 5. ročník - Environmentálna etika a kultúra, Zákony na ochranu
hospodárskych a spoločenských zvierat, Hospodárenie s vodou v domácnosti a škole, Separovanie
odpadu, Ochrana ozónovej vrstvy na úrovni jednotlivca, Prevencia vzniku kyslých dažďov na úrovni
jednotlivca, Prevencia vzniku skleníkového efektu na úrovni jednotlivca, Les - ochrana na úrovni
jednotlivca, 6. ročník - Ekologické a intenzívne poľnohospodárstvo, 8. ročník – Triedenie odpadov,
Slnečná energia
Dopravná výchova: 6. ročník - Ochrana ovzdušia, 8. ročník – Odpady z dopravy
Ochrana života a zdravia: 5. ročník - Voda - význam, znečisťovanie, vplyv na biotu, Ozónová vrstva funkcia, rozpad, dôsledky, 6. ročník - Zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou, Škodlivé látky
v atmosfére, Znečisťovanie pôdy, Predpoveď počasia, 8. ročník – Komunálny odpad, Jadrová
energetika
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti: 5. ročník - Monitoring čiernych skládok, Monitoring čistoty
ovzdušia, Pozorovanie sťahovavých druhov vtákov, 6. ročník - Monitoring čistoty ovzdušia, Monitoring
biotických a abiotických faktorov vodných tokov, Mapovanie pôdnych druhov, 7. ročník - Prírodné
rezervácie Malej a Veľkej Fatry, 8. ročník – Odpadové hospodárstvo Turčianskeho regiónu
Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra: 5. ročník - Všeobecná a osobitná ochrana prírody,
Vznik odpadu, vplyv na životné prostredie, spôsoby likvidácie, Zhodnocovanie odpadu, Lesný
27
ekosystém - význam, typizácia, Príroda Turca, Monitoring čiernych skládok, Monitoring čistoty ovzdušia,
Pozorovanie sťahovavých druhov vtákov, 6. ročník - Zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou, Produkcia
a čistenie odpadových vôd, Starostlivosť o vodné zdroje a ich ochrana, Ekologické a intenzívne
poľnohospodárstvo, Monitoring biotických a abiotických faktorov vodných tokov, Mapovanie pôdnych
druhov, 7. ročník - Vegetačné stupne karpatskej oblasti, Kategorizácia lesov podľa funkcie, Negatívny
vplyv antropogénnych faktorov na lesný ekosystém, Ochrana a tvorba lesa, Prírodné pomery regiónu,
Prírodné rezervácie Malej a Veľkej Fatry, 8. ročník – Odpadové hospodárstvo Turčianskeho regiónu
Dejepis
V predmete dejepis budeme rozvíjať nasledovné prierezové témy:
Environmentálna výchova: 5. roč. Ako ľudia spoznávali sily prírody, zážitkové učenie, 6. roč. Pravekí
lovci a zberači, práca s učebnicou, 8. roč. Priemyselná revolúcia v Anglicku, Vynálezy menia svet, Čas pary
a komínov, Premeny mesta, Rozvoj priemyslu a železníc
Multikultúrna výchova: 5. roč., Ľudia v pohybe, práca s mapou, 6. roč., Kultúra starovekých štátov,
práca s knihou, 7. roč., Veľké sťahovanie národov, práca s mapou, 8. roč. Federalisti a republikáni, Krajina
neobmedzených možností, Nepokojný Balkánsky polostrov, Cesta Slovákov na juh, Do sveta, Česko-slovenská
spolupráca
Mediálna výchova: 5. roč., Médiá, práca s obrazovým materiálom, 7. roč., Mení sa obraz človeka
i sveta, zážitkové vyučovanie, 8. roč. Vynálezy menia svet, Spolkový život, Moderný životný štýl
Osobnostný a sociálny rozvoj: 5. roč., Prvé knihy zážitkové vyučovanie, 6.roč., Aténska demokracia,
výklad, 8. roč. Občan na politickej scéne, Symfónia farieb, svetla a pohybu, Parlament, poslanci a masy, Volebné
právo pre všetkých, Spolkový život, Moderný životný štýl
Dopravná výchova: 5. roč., Ako si človek zmenšoval svet, práca s obrazovým materiálom, 6. roč.,
Grécka kolonizácia, práca s mapou, 7.roč., Chlieb náš každodenný, práca s obrazovým materiálom, 8.
roč. Vynálezy menia svet, Premeny mesta, Rozvoj priemyslu a železníc
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti: 5.roč., História mojej rodiny, rodokmeň, Doprava nielen na
kolesách, prezentácia, 6. roč., Praveké umenie, práca s hmotným prameňom, Faraóni, ako ich
nepoznáme, prezentácia, 7. roč., Známa osobnosť uhorského kráľovstva, prezentácia, Známa
osobnosť Habsburskej monarchie, plagát, 8. roč. Osobnosť (udalosť) francúzskych dejín
Výchova k manželstvu a rodičovstvu: 7.roč., Žena na tróne, práca s prameňmi
Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra: 5.roč., Sviatočné a pamätné dni, zážitkové
vyučovanie, 7. roč., Hrady a hradiská, práca s obrazovým materiálom, 8. roč. Premeny mesta,
Memorandum slovenského národa, Matica slovenská
Geografia
V predmete geografia budeme rozvíjať nasledovné prierezové témy:
Environmentálna výchova: 5. ročník - Tvar Zeme; Objavovanie Zeme a vesmíru ;Najkrajšie miesta na
Zemi, ktoré vytvorila príroda, 6. ročník - Planéta Zem- opakovanie ;Austrália, Tichý oceán, Amerika prírodné pomery, 7. ročník - Afrika a Ázia- podnebie, vodstvo, rastlinstvo, živočíšstvo, 8. ročník - Európa
- podnebie, vodstvo, rastlinstvo, živočíšstvo
Multikultúrna výchova: 5. ročník - Objavovanie Zeme a vesmíru, Najkrajšie miesta na Zemi, ktoré
vytvoril človek, 6. ročník - Obyvateľstvo a sídla Austrálie, Ameriky, Oceánie, 7. ročník - Obyvateľstvo
a sídla Ázie, Afriky, oblasti, 8. ročník - Obyvateľstvo a sídla Európy
Mediálna výchova: 5. ročník - Tvar Zeme, Objavovanie Zeme a vesmíru, Najkrajšie miesta na Zemi,
ktoré vytvoril človek a príroda. 6. ročník - Austrália - problémy obyvateľstva, Oceánia a polárne oblasti,
Amerika - problémy obyvateľstva a spoločenské zvyky, 7. ročník - Ázia, Afrika - obyvateľstvo a sídla, 8.
ročník - Európa – obyvateľstvo a sídla
Osobnostný a sociálny rozvoj: 5. ročník - Objavovanie Zeme a vesmíru; Najkrajšie miesta na Zemi,
ktoré vytvoril človek, 6. ročník - Záverečné opakovanie, 7. ročník - Ázia, Afrika - obyvateľstvo a sídla, 8.
ročník - Obyvateľstvo a sídla Európy
Dopravná výchova: 5. ročník - Objavovanie Zeme a vesmíru; Najkrajšie miesta na Zemi, ktoré vytvoril
človek, 6. ročník - Planéta Zem - opakovanie; Austrália, Oceánia, Amerika - obyvateľstvo, hospodárstvo
7. ročník- Hospodárstvo Ázie a Afriky, pobrežie, 8. ročník - Doprava jednotlivých štátov Európy
Ochrana života a zdravia: 5. ročník- Najkrajšie miesta na Zemi, ktoré vytvorila príroda, 6. ročník Problémy obyvateľov Austrálie, Ameriky, Oceánie, 7. ročník - Prírodné pomery (vodstvo, podnebie,
povrch) Ázie a Afriky, 8. ročník - Prírodné pomery Európy; Obyvateľstvo
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti: 5. ročník - Najkrajšie miesta na Zemi, ktoré vytvoril človek
a príroda, 6. ročník - Austrália, Oceánia, Polárne oblasti, Amerika, 7. ročník - Afrika, Ázia, 8. ročník Cestujeme po Európe
Výchova k manželstvu a rodičovstvu: 5. ročník - Najkrajšie miesta na Zemi, ktoré vytvoril človek
6. ročník - Obyvateľstvo Austrálie, Oceánie, Ameriky, 7. ročník - Obyvateľstvo a sídla Afriky, Ázie
a jednotlivých oblastí, 8. ročník - Obyvateľstvo a sídla Európy
Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra: 5. ročník - Naša planéta vo vesmíre, Najkrajšie
miesta na Zemi, ktoré vytvorila príroda a človek( Pamiatky UNESCO), 6. ročník - Planéta Zem,
28
Austrália, Amerika, Kanada, USA - cestovný ruch, zaujímavosti prírody, život ľudí, spoločenské zvyky,
pamiatky UNESCO, Národné parky, Obyvateľstvo a sídla, 7. ročník - Planéta Zem - obyvateľstvo, Afrika
- obyvateľstvo a sídla, Ázia - obyvateľstvo a sídla, zaujímavosti a rekordy, 8. ročník – Európa byvateľstvo a sídla, Národné parky, Oblasti cestovného ruchu, stavby a kultúrne pamiatky
Občianska náuka
Environmentálna výchova: 5.ročník - témy: Zdravý životný štýl, Mimoškolská činnosť, Povolania
a zamestnania, 6. ročník - témy: Obec, v ktorej žijem, Krásy prírody v obci, regióne, Moja vlasť, EÚ, 7.
ročník - témy: Zmysel života, Svetonázor človeka, jeho typy, 8. ročník - témy: Právne vedomie, Trestné
právo
Multikultúrna výchova: 5.ročník - témy: História mojej rodiny, zvyky a tradície, Školský systém u nás
a v Európe, 6.ročník - téma: Národná a európska identita, 7. ročník - témy: Štruktúra obyvateľstva,
migrácia, Kultúra a multikultúrnosť
Mediálna výchova: 5. ročník - témy: Zdravý životný štýl, Krízy v rodine, problémy rodinného života,
6.ročník - témy: Moja vlasť - SR, štátne sviatky, Európska únia, Sociálne vzťahy v skupinách, 7.ročník témy: Problémy dospievania, kultivované dospievanie, Zmysel života, Svetonázor a celý II. tematický
celok o štátnych orgánoch, 8. ročník - témy: Štát, jeho funkcie, Formy vlády, Zložky štátnej moci,
Právne normy, Rodinné právo
Osobnostný a sociálny rozvoj: 5.ročník - témy: Moja rodina - celý tematický celok, Moja škola - trieda
ako spoločenská skupina, osobnosti, spolupráca v školskej triede, rovnosť, rovnakosť, rozličnosť,
komunikácia v triede, práva a povinnosti v triede a v škole, Čím by som chcel/a byť, Vzdelávanie ako
hodnota, 6. ročník - témy: celý TC: Vnútorný a vonkajší život jednotlivca, 7. ročník - témy: Telesné
a duševné zmeny v dospievaní, kultivované dospievanie, Sociálne vzťahy, v spoločnosti, Základné
ľudské práva a slobody, Práva detí, Prepojenie práv a povinností, 8. ročník - témy: Právne a morálne
normy, Právne inštitúcie SR, Právne vedomie, Rodinné a trestné právo
Dopravná výchova: 5.ročník - téma: Povolania, zamestnania a ich zmeny v školskom veku, 8. ročník téma: Trestné právo
Ochrana života a zdravia: 5.ročník - témy: Poslanie a funkcie rodiny, Zdravý spôsob života v rodine,
Zdravý životný štýl, 6.ročník - téma: Psychológia v každodennom živote človeka, 7.ročník - témy:
Základné ľudské práva, Práva detí, 8.ročník - téma: Funkcie štátu
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti: 5.ročník - I. polrok: Projekt o rodine, II. polrok: Čím by som
chcel/a byť, 6. ročník - I. polrok: Na čo som hrdý/á v našej obci / v našom regióne (história, kultúra,
príroda, šport), II. polrok: Naša trieda, 7.ročník - I. polrok: Sociálne vzťahy v spoločnosti - výber témy
podľa preberaného učiva, II. polrok: Ľudské práva a slobody alebo Práva detí, 8. ročník - II. polrok:
Morálne normy/ Právne normy
Výchova k manželstvu a rodičovstvu: 5.ročník - celý TC Moja rodina, 6.ročník - téma: Ľudská
osobnosť - vplyv dedičnosti a výchovy, 7. ročník - témy: Problémy dospievania, kultivované
dospievanie, Zmysel života, Svetonázor človeka, Práva detí, prepojenie práv a povinností, 8. ročník témy: Funkcie štátu, Rodinné právo
Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra: 5. ročník - História mojej rodiny, zvyky a tradície,
Naša škola - história, Povolania, zamestnania, 6. ročník - Tematický celok: Obec, región, vlasť, EÚ, 7.
ročník - Zmysel život, Kultúra, multikultúrnosť
Etická výchova
V predmete etická výchova budeme rozvíjať nasledovné prierezové témy:
Osobnostný a sociálny rozvoj: 5. ročník: téma Otvorená komunikácia, Tvorivosť v medziľudských
vzťahoch, Iniciatíva; 6. ročník: téma Identifikácia a vyjadrenie vlastných citov, Zvládnutie asertivity; 7.
ročník: téma Objavenie vlastnej jedinečnosti a identity, Prosociálnosť ako zložka vlastnej identity, 8.
ročník: témy Ochrana života, Starostlivosť o zdravie, Lekárska etika, Vzťah k ľuďom so ZP, Rodina,
manželstvo, Ekonomické cnosti, Dobré meno a pravda ako etické hodnoty, Pozitívne vzory.
Mediálna výchova: 5. ročník: téma Poznanie a pozitívne hodnotenie druhých; 6. ročník: Pozitívne
vzory správania; 7. ročník: téma Vzťah k chorým, starým, postihnutým, mentálne alebo morálne
narušeným ľuďom, 8. ročník: téma Tvorivosť v povolaní a zamestnaní, Pozitívne vzory
Multikultúrna výchova: 6. ročník: téma Kognitívna a emocionálna empatia, pochopenie druhých, vžitie
sa do situácie druhých, Prosociálne správanie; 7. ročník: Byť sám sebou, vedieť obhájiť svoje práva
a názory, Vzťah k chorým, starým, postihnutým, mentálne alebo morálne narušeným ľuďom, 8. ročník:
téma Etika a náboženstvo.
Environmentálna výchova: 5. ročník: téma Etické aspekty ochrany prírody
Ochrana života a zdravia: 5. ročník: téma Poznanie a pozitívne hodnotenie seba; 7. ročník: téma
Etické aspekty integrovania sexuálnej zrelosti do kontextu osobnosti, 8. ročník: téma Ochrana života,
starostlivosť o zdravie
29
Výchova k manželstvu a rodičovstvu: 6. ročník - téma Pozitívne vzory správania; 7. ročník - téma
Etické aspekty vzťahu k vlastnej rodine a Etické aspekty integrovania sexuálnej zrelosti do kontextu
osobnosti, 8. ročník: téma Etické aspekty manželstva, plánované rodičovstvo, antikoncepcia
Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra: 5. ročník - téma: Vianoce a my, rodina, Pozitívne
hodnotenie iných ( tradičná ľudová kultúra), Tvorivosť (výtvarná ľudová tvorivosť), Etické aspekty
ochrany prírody, 6. ročník - téma: Pozitívne vzory správania, 8. ročník: téma Zdroje etického poznania
ľudstva, Ľudová slovesnosť.
Náboženská výchova
Dopravná výchova: 6.roč.- Konať v pravde, 7.roč.- Boh oslobodzuje človeka
Osobný a sociálny rozvoj: 6.roč.- Pravda ako hodnota, Hľadanie pravdy o svete, 7. roč.- Sloboda
a človek, Sloboda a rozhodnutia, 8. roč. - Dôstojnosť človeka, Kto je človek? Ľudskosť, Dôstojnosť
a výkon, Kultúra života
Environmentálna výchova: 5. roč.- Moja modlitba, 6. roč.- Hľadanie pravdy o svete
Mediálna výchova: 5.roč.- Boh hovorí k človeku, Dialóg Boha a človeka, 6. roč.- Pravda ako hodnota,
Hľadanie pravdy o svete, 7. roč.- Boh oslobodzuje človeka, Rešpektovanie vierovyznaní, Láska ako
princíp slobody, 8. roč. - Kultúra života
Multikultúrna výchova: 6. roč.- Hľadanie pravdy o sebe, Ohlasovatelia pravdy, 7. roč.- Sloboda
a rozhodnutia, Rešpektovanie vierovyznaní, 8. roč. - Kto je človek? Ľudskosť,
Ochrana života a zdravia: 6. roč.- Konať v pravde
Tvorba projektu a prezentačné schopnosti: 6. roč.- Ohlasovatelia pravdy
Výchova k zodpovednému manželstvu a rodičovstvu: 5. roč.- Obeta Božieho ľudu, Dialóg cez
službu, Služba modlitbou, 6. roč.- Konať v pravde
Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra: 6. roč.- Hľadanie pravdy o svete, 7. roč.Rešpektovanie vierovyznaní
Svet práce
V predmete svet práce budeme rozvíjať nasledovné prierezové témy:
Environmentálna výchova: 7. ročník - Náradie na spracovanie pôdy, Pomôcky pri pestovaní rastlín,
Význam a rozdelenie okrasných rastlín, Pestovanie, ošetrovanie a rozmnožovanie črepníkových rastlín,
Nároky črepníkových rastlín na životné podmienky, 8. ročník - Okrasné rastliny - ošetrovanie,
Ošetrovanie trávnika, Úprava okolia školy
Mediálna výchova: 7. ročník - Význam a rozdelenie okrasných rastlín, Poznávanie jednotlivých druhov
črepníkových rastlín, Základy aranžovania a väzby kvetov, 8. ročník - Pestovanie kvetín v skalke
Dopravná výchova: 7. ročník - Bezpečnostno-organizačné zásady, 8. ročník - Bezpečnostnoorganizačné zásady
Ochrana života a zdravia: 7. ročník - Bezpečnostno-organizačné zásady, Náradie a pomôcky, Význam
a rozdelenie okrasných rastlín, 8. ročník - Okrasné rastliny – rozdelenie (jedovaté druhy)
Multikultúrna výchova: 7. ročník - Základy aranžovania a väzby kvetov
Osobnostný a sociálny rozvoj: 7. ročník - Základy aranžovania a väzby kvetov, Výber a úprava
materiálu, 8. ročník Starostlivosť o pestované druhy rastlín, Úprava okolia školy
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti: 7. ročník - Základy aranžovania a väzby kvetov, Výber
a úprava rastlinného materiálu, 8. ročník - Okrasné rastliny - rozdelenie, Okrasné rastliny - pestovanie
Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra: 7. ročník - Význam a rozdelenie okrasných rastlín,
Základy aranžovania a väzby kvetov, 8. ročník - Starostlivosť o pestované druhy rastlín
Technika
V predmete Technika budeme rozvíjať nasledovné prierezové témy:
Environmentálna výchova: 7. ročník, Človek a technika, Grafická komunikácia, Materiály
a technológie, 8. ročník, Elektrická energia
Multikultúrna výchova: 7. ročník, Grafická komunikácia, Materiály a technológie
Mediálna výchova: 7. ročník, Človek a technika, Grafická komunikácia, Materiály a technológie
Osobnostný a sociálny rozvoj: 7. ročník, Človek a technika, Grafická komunikácia, Materiály
a technológie, 8. ročník, Elektrická energia, Technika – bezpečnosť - domácnosť
Dopravná výchova: 7. ročník, Človek a technika, Grafická komunikácia, Materiály a technológie
Ochrana života a zdravia: 7. ročník, Človek a technika, Grafická komunikácia, 8. ročník, Elektrická
energia, Technika – bezpečnosť - domácnosť
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti: 7. ročník, Človek a technika, Grafická komunikácia,
Materiály a technológie, 8. ročník, Elektrická energia, Technika – bezpečnosť - domácnosť
Výchova k manželstvu a rodičovstvu: 7. ročník, Človek a technika
Výtvarná výchova
30
V predmete výtvarná výchova budeme rozvíjať nasledovné prierezové témy:
Environmentálna výchova: 5.- 7.ročník: zobrazovanie krajinárskeho výseku, zobrazovanie tvaru
a farby prírodných prvkov, návrh na plagátovú tvorbu s tematikou ochrany životného prostredia
Multikultúrna výchova: 5.- 7. ročník: spoznávanie princípov architektúry v rôznych krajinách,
poznávanie kultúr , tradícií, odevu regiónov, získať informácie o kultúrnom bohatstve iných krajín, vedieť
pomenovať a charakterizovať aspoň dvoch zahraničných výtvarníkov, dizajnérov, architektov
Mediálna výchova: 5.- 7. ročník: získať informácie o tvorbe knihy, ilustrácií, komiksu, uplatňovať
princípy názornej agitácie- tvorba plagátu, pozdravu k sviatku, získať zručnosť práce s fotoaparátom a
počítačom
Osobnostný a sociálny rozvoj: 5.- 7. ročník:spoznať a tolerovať vkus spolužiakov, rovesníkov,
spoločnosti, byť tolerantný k prácam spolužiakov, vedieť zaujať postoj k výsledkom svojej práce,
aktívne sa zúčastňovať na besedách o kultúrnom dedičstve našej vlasti, poznať tvorbu umelcov Turca,
vedieť pomenovať troch umelcov regiónu, v ktorom žijú
Dopravná výchova: 5.- 7. ročník: výtvarná súťaž: Bezpečne na cestách, dizajn dopravných
prostriedkov
Ochrana života a zdravia: 5.- 7. ročník: plagátová tvorba s témou ochrany životného prostredia,
nakresliť zvieratá, zákutia prírody, zachytiť stavbu prírodnín
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti: 5.- 7. ročník: vytváranie architektonických objektov,
asambláži z odpadového materiálu, úprava a skrášľovanie priestorov školy, triedy
Výchova k manželstvu a rodičovstvu: 5.- 7. ročník: tematické práce s tematikou rodiny, vytváranie
darčekov a upomienkových predmetov pre členov rodiny
Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra: 5.- 7. ročník: exkurzia do skanzenu v Martine
(múzea slovenskej ľudovej dediny), ilustrácia ľudových rozprávok
Hudobná výchova
V
predmete
Hudobná
výchova
budeme
rozvíjať
nasledovné
prierezové
témy:
(Na tomto mieste uvádzame názvy TC, v ktorých budeme prierezové témy rozvíjať, konkrétne učivo aj
s prierezovými témami je uvedené v podrobných TVVP jednotlivých ročníkov).
Environmentálna výchova: 5. ročník - Ako sa nám prihovára hudba, 6. ročník - Hudba minulosti
a súčasnosť, 7. ročník - Hudobné prechádzky storočiami, Pestrá paleta populárnej hudby,
Multikultúrna výchova: 5. ročník - Ako sa nám prihovára hudba, Prostredníctvom hudby poznávame
kultúru národov, 6. ročník - Prostredníctvom hudby poznávame kultúru národov, 7. ročník - Pestrá
paleta populárnej hudby, Hudba na pomedzí,
Mediálna výchova: 5. ročník - Prostredníctvom hudby poznávame kultúru národov, 6. ročník - Hudba
minulosti a súčasnosť, 7. ročník - Hudobné prechádzky storočiami, Pestrá paleta populárnej hudby,
Hudba na pomedzí,
Osobnostný a sociálny rozvoj: 5. ročník - Zahrajme sa s hudbou, Ako sa nám prihovára hudba,
Hudba spojená s inými druhmi umenia, 6. ročník - Hudba minulosti a súčasnosť, Hudba minulosti
a súčasnosť, 7.ročník - Hudobné prechádzky storočiami,
Dopravná výchova: 5. ročník - Ako sa nám prihovára hudba,
Ochrana života a zdravia: 5. ročník - Ako sa nám prihovára hudba, 6. ročník - Hudba minulosti
a súčasnosť, 7. ročník - Hudobné prechádzky storočiami,
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti: 5. ročník - Hrajme sa na umelcov, 6. ročník - Obdobie,
v ktorom by som chcel/chcela žiť – hudba, ktorú by som chcel/chcela počúvať, 7. ročník - Hudobné
prechádzky storočiami, Hudba na pomedzí
Výchova k manželstvu a rodičovstvu: 5. ročník - Čo už vieme? Zahrajme sa s hudbou, Ako sa nám
prihovára hudba, Hudba spojená s inými druhmi umenia, 6. ročník - Prostredníctvom hudby poznávame
kultúru národov, 7. ročník – Hudobné prechádzky storočiami,
Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra: 5. ročník - Prostredníctvom hudby poznávame
kultúru národov, Zahrajme si divadlo, 6. ročník - Prostredníctvom hudby poznávame kultúru národov
7. ročník - Hudobné prechádzky storočiami
Výchova umením
V predmete Výchova umením budeme rozvíjať nasledovné prierezové témy:
(Na tomto mieste uvádzame názvy TC, v ktorých budeme prierezové témy rozvíjať, konkrétne učivo aj
s prierezovými témami je uvedené v podrobných TVVP jednotlivých ročníkov).
Environmentálna výchova: 8. ročník - Prostredie a situácia
Osobnostný a sociálny rozvoj: 8. ročník - Obraz v hudbe, hudba v obraze, Vyjadrovacie prostriedky
a ich štylizácia v hudbe a výtvarnom umení, Umenie a náboženstvo, umenie baroka, Portrét spolužiaka
Mediálna výchova: 8. ročník - Multimédiá – pohyb a dej prostredníctvom obrazu a zvuku, technika –
tretia ruka človeka, Divadlo a tanec, spojenie s hudbou a dizajnom
Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra: 8. ročník - Prostredie a situácia
31
Ochrana života a zdravia: 8. ročník - Vyjadrovacie prostriedky a ich štylizácia v hudbe a výtvarnom
umení, Divadlo a tanec, spojenie s hudbou a dizajnom, Portrét spolužiaka
Multikultúrna výchova: 8. ročník - Vyjadrovacie prostriedky a ich štylizácia v hudbe a výtvarnom
umení
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti: 8. ročník - Tradícia a identita
Telesná výchova
V predmete telesná a športová výchova budeme rozvíjať nasledovné prierezové témy:
Environmentálna výchova: 5. ročník - Poznatky z telesnej výchovy a športu, Úprava školského areálu,
Atletika, 6. ročník - Poznatky z telesnej výchovy a športu, Úprava školského areálu, Atletika, 7. ročník Poznatky z telesnej výchovy a športu, Úprava školského areálu, Atletika, Sezónne činnosti /Lyžiarsky
výcvik/, 8. ročník - Poznatky z telesnej výchovy a športu, Úprava školského areálu, Atletika
Multikultúrna výchova: 5. - 8. ročník - Priebežne v priebehu výchovno-vzdelávacieho procesu
Mediálna výchova: 5. - 8. ročník - Poznatky z telesnej výchovy a športu
Osobnostný a sociálny rozvoj: 5. - 8. ročník - Priebežnev priebehu výchovno-vzdelávacieho procesu
Dopravná výchova: 5. ročník - Plávanie, Športové súťaže, 6. ročník - Športové súťaže, 7. ročník Sezónne činnosti /Lyžiarsky výcvik/, Športové súťaže, 8. ročník - Športové súťaže
Ochrana života a zdravia: 5. ročník - Poznatky z telesnej výchovy a športu, Všeobecná gymnastika,
Atletika, Športové hry, Základy gymnastických športov, Testovanie, Plávanie, 6. ročník - Poznatky
z telesnej výchovy a športu, Všeobecná gymnastika, Atletika, Športové hry, Základy gymnastických
športov, Testovanie, 7. ročník - Poznatky z telesnej výchovy a športu, Všeobecná gymnastika, Atletika,
Športové hry, Základy gymnastických športov, Testovanie, Cvičenie v posilňovni, Sezónne činnosti
/Lyžovanie/, 8. ročník - Poznatky z telesnej výchovy a športu, Všeobecná gymnastika, Atletika,
Športové hry, Základy gymnastických športov, Testovanie, Cvičenie v posilňovni
Výchova k manželstvu a rodičovstvu: 5. - 8. ročník - Poznatky z telesnej výchovy a športu
Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra: 5. - 8. ročník - Poznatky z telesnej výchovy a športu,
7. ročník - Sezónne činnosti /Lyžiarsky výcvik/
III. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia
Vnútorný systém hodnotenia kvality zameriame na 3 oblasti:
1. Hodnotenie žiakov
2. Hodnotenie pedagogických zamestnancov
3. Hodnotenie školy
1.
Hodnotenie žiakov
1.1. Hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov
Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov v škole je poskytnúť žiakovi a jeho rodičom spätnú
väzbu o tom, ako žiak zvládol danú problematiku, v čom má nedostatky, kde má rezervy a aké sú jeho
pokroky. Súčasťou hodnotenia je tiež povzbudenie do ďalšej práce, návod, ako postupovať pri
odstraňovaní nedostatkov. Cieľom je zhodnotiť prepojenie vedomostí so zručnosťami a spôsobilosťami.
Budeme dbať na to, aby sme prostredníctvom hodnotenia nerozdeľovali žiakov na úspešných a
neúspešných. Pri hodnotení učebných výsledkov žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami sa bude brať do úvahy možný vplyv zdravotného znevýhodnenia žiaka na jeho školský
výkon. Budeme odlišovať hodnotenie spôsobilostí od hodnotenia správania.
1.2 Hodnotenie a klasifikácia
Pri hodnotení a klasifikácii výsledkov žiakov vychádzame z Metodických pokynov na hodnotenie
a klasifikáciu, z Metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu žiakov so ŠVVP a zo Zákona
245/2008, § 55-58 Hodnotenie a klasifikácia prospechu a správania žiakov a opatrenia vo výchove.
V ročníkoch 1. - 4. využívame kombinované hodnotenie. Hlavné predmety sa klasifikujú známkou
v stupnici 1 - 5, výchovy sa hodnotia podľa stupnice slovného hodnotenia slovnými spojeniami:
VDV - veľmi dobré výsledky
DV - dobré výsledky
UV - uspokojivé výsledky
NV - neuspokojivé výsledky
32
Prospech žiaka v jednotlivých vyučovacích predmetoch v ročníkoch 5.- 9 sa klasifikuje týmito stupňami:
1 - výborný
2 - chválitebný
3 - dobrý
4 - dostatočný
5 - nedostatočný
Hodnotenie žiakov v školskom roku 2011/2012 bolo schválené na pedagogickej rade dňa 31.8.2010:
1. Postup podľa Školského vzdelávacieho programu pre ročníky: 1. - 4. a 5. - 8. na školský rok
2011/2012 podľa prílohy 1. Postup podľa učebného variantu číslo 2 pre 9. ročník
2. Hodnotenie v 1. ročníku: Predmety SJL, MAT, PRI v I. polroku - slovné hodnotenie, v II. polroku
klasifikácia známkou v stupnici 1 - 5. Predmety: ANJ, HUV, VYV, TEV - slovné hodnotenie, na
vysvedčení slovným výrazom absolvoval/neabsolvoval. Predmety ETV a NAV sú hodnotené
slovným výrazom absolvoval/neabsolvoval.
3. Hodnotenie v 2. ročníku: Predmety SJL, MAT, PRI, VLA - klasifikácia známkou v stupnici 1 - 5.
Predmety: HUV, VYV, TEV, INV, ANJ - slovné hodnotenie, na vysvedčení slovným výrazom
absolvoval/neabsolvoval. Predmety ETV a NAV sú hodnotené slovne, na vysvedčení slovným
výrazom absolvoval/neabsolvoval. Pri hodnotení VLA prihliadať v 1. polroku na skutočnosť, že je to
pre žiakov nový predmet a hodnotiť ho podľa uváženia v stupnici hodnotenia do známky "3".
4. Hodnotenie v 3. ročníku: Predmety SJL, MAT, PRI, ANJ, VLA - klasifikácia známkou v stupnici 1 5. Výchovné predmety: HUV, VYV, TEV – slovné hodnotenie, na vysvedčení slovným výrazom
absolvoval/neabsolvoval. Predmety ETV a NAV sú hodnotené slovne, na vysvedčení slovným
výrazom absolvoval/neabsolvoval. INV – slovné hodnotenie.
5. Hodnotenie vo 4. ročníku: Predmety SJL, MAT, PRI, ANJ, VLA - klasifikácia známkou v stupnici 1 5. Výchovné predmety: HUV, VYV, TEV, PRV – slovné hodnotenie, na vysvedčení slovným
výrazom absolvoval/neabsolvoval. Predmety ETV a NAV sú hodnotené slovne, na vysvedčení
slovným výrazom absolvoval/neabsolvoval. INV – slovné hodnotenie.
6. Hodnotenie v 5. ročníku: predmety SJL, ANJ, MAT, BIO, DEJ, GEO, INF, ENV - klasifikácia
známkou, predmety VYV, HUV, TSV, OBN, ETV, NAV – slovné hodnotenie, na vysvedčení
slovný výraz „absolvoval“
7. Hodnotenie v 6. ročníku: predmety SJL, ANJ, RUJ, NEJ, DEJ, GEO, INF, MAT, BIO, FYZ, CHEM,
ENV – klasifikácia známkou, predmety VYV, HUV, TSV, OBN, ETV, NAV - slovné hodnotenie, na
vysvedčení slovný výraz „ absolvoval“
8. Hodnotenie v 7. ročníku: predmety SJL, ANJ, RUJ, NEJ, DEJ, GEO, INF, MAT, BIO, FYZ, CHEM,
ENV, TSV – klasifikácia známkou, predmety VYV, HUV, OBN, ETV, NAV, TECH, SVP - slovné
hodnotenie, na vysvedčení slovný výraz „ absolvoval“
9. Hodnotenie v 8. ročníku: predmety SJL, ANJ, DEJ, GEO, MAT, BIO, FYZ, CHEM, TSV, HUV, ENV
- klasifikácia známkou, predmety OBN, VYV, VUM, TECH, SVP, ETV, NAV - slovné hodnotenie, na
vysvedčení slovný výraz „ absolvoval“
10. Hodnotenie v 9. ročníku: predmety SJL, ANJ, DEJ, Z, MAT, Pr, FYZ, CHEM, TSV, HUV, OBV klasifikácia známkou, predmety VYV, TCHV, ETV, NAV, Rozš. hod. - slovné hodnotenie, na
vysvedčení slovný výraz „ absolvoval“
Povinné práce v hodnotiacom portfóliu 1. – 4. ročníka:
-
vybrané písomné práce z jednotlivých predmetov (matematika a slovenský jazyk)
prezentovanie ľubovoľnej témy (PRI, VLA, ANJ, INV, VYV, PRV )
Povinné práce v hodnotiacom portfóliu 5. – 9. ročníka:
-
štvrťročné písomné práce z jednotlivých predmetov
tvorba projektov v prírodovedných, technických predmetoch a v predmete anglický jazyk
2. Hodnotenie pedagogických zamestnancov
Hodnotenie zamestnancov sa bude zakladať na priebežnom hodnotení. Jeho základom budú :
- hodnotiace rozhovory
- pedagogické pozorovania (hospitácie)
- výsledky žiakov, ktorých učiteľ vyučuje (prospech, didaktické testy zadané naraz vo všetkých
paralelných triedach a pod.)
- výsledky riaditeľských testov
- ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov
- tvorba učebných pomôcok a projektov
33
-
mimoškolská činnosti a pod.
3. Hodnotenie školy
-
-
• Cieľom hodnotenia je:
aby žiaci a ich rodičia získali dostatočné a hodnoverné informácie o tom, ako zvládajú požiadavky
na nich kladené
aby aj verejnosť vedela, ako škola dosahuje ciele, ktoré sú na žiakov kladené v ŠVP
• Vlastné hodnotenie školy je zamerané na:
ciele, ktoré si škola stanovila, najmä v koncepčnom zámere rozvoja školy a v školskom
vzdelávacom programe a ich reálnosť a stupeň dôležitosti
posúdenie toho, ako škola spĺňa ciele, ktoré sú v Štátnom vzdelávacom programe
oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, oblasti, v ktorých škola dosahuje slabšie
výsledky, včítane návrhov a opatrení
• Monitorujeme pravidelne:
podmienky na vzdelávanie
spokojnosť s vedením školy a učiteľmi
prostredie – klímu školy
priebeh vzdelávania – vyučovací proces - metódy a formy vyučovania
priebeh vzdelávania žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
úroveň výsledkov vzdelávania na škole
• Kritériom pre nás je:
spokojnosť žiakov, rodičov, učiteľov
kvalita výsledkov
• Nástroje na zisťovanie úrovne stavu školy sú:
analýza úspešnosti žiakov v certifikačných meraniach, súťažiach, olympiádach
spätná väzba od rodičov
SWOT analýza
Výsledkom analytickej činnosti /zameranej na vnútro a okolie školy/ sú silné a slabé stránky našej školy,
ako aj jej ďalšie šance /príležitosti/, či riziká.
SLABÉ STRÁNKY
SILNÉ STRÁNKY
-
odbornosť pedagogických zamestnancov
pretrvávajúci záujem učiteľov o vzdelávanie
dobré výsledky školy v povedomí verejnosti
veľmi dobré výsledky v umiestnení žiakov na
6 a 8 ročných gymnáziách
výsledky v TESTOVANÍ 9
zapájanie žiakov do súťaží a olympiád
pravidelná exkurzno-vzdelávacia činnosť po
ročníkoch
každoročné realizovanie školy v prírode,
plaveckého a lyžiarskeho výcviku
záujmová činnosť pri ŠKD
stály záujem rodičov o školu
pôsobnosť školskej psychologičky
webová stránka školy
poloha školy v centre mesta
vysoký počet stravníkov v školskej jedálni
spolupráca s kult. inšt. v meste (knižnica,
divadlo, galéria)
spolupráca so ZUŠ Martin
spolupráca s radou školy a s radou
rodičovského združenia (možnosť poukázať
2% dane z príjmu)
-
-
-
odbornosť učiteľov v informatike a
nemeckom jazyku a v anglickom jazyku
v roč. 1.- 4.
malý záujem učiteľov z ročníkov 1.- 4.
o štúdium cudzích jazykov
nedostatočné priestorové možnosti
rozloha vonkajšej plochy okolo školy
malá telocvičňa
prechod do školskej jedálne cez hlavnú
cestnú komunikáciu
zníženie vedomostnej úrovne v triedach,
zapríčinené odchodom výborných žiakov na
6 a 8 ročné gymnáziá
tepelné úniky (stará budova)
RIZIKÁ
PRÍLEŽITOSTI
-
-
záujem učiteľov o vzdelávanie v oblasti
cudzích jazykov a informatiky
dobré podmienky pre vzdelávanie žiakov
spolupráca s mestom Martin (primátor,
-
34
demografický vývoj
vyžadovanie si plnenia školských povinností
žiakov (prechod na školy, kde je väčšia
tolerancia k učeniu a správaniu)
-
poslanci, polícia, ...)
spolupráca s radou školy a radou
rodičovského združenia
spolupráca s blízkymi školami: evanjelickou
ZŠ, ZUŠ Martin (úväzky, priestory, ...)
motivácia učiteľov pre vypracovanie projektov
pomoc a sponzoring školských akcií (rodičia,
mesto)
rekonštrukcia podkrovných priestorov na
učebne
vybudovanie a úprava športovísk v areáli
školy (dotácie, projekty, pomoc od komisií
mesta Martin
IV.
odchod veľkého počtu žiakov na 6 a 8 roč.
gymnáziá
staršia budova (tepelné úniky, havárie)
nedostatok finančných zdrojov na motiváciu
a ohodnotenie práce pedagogických
zamestnancov
nedostatok finančných prostriedkov na
realizáciu viacerých projektov, rekonštrukcie
a úpravy budovy
-
-
Školský učebný plán ISCED 1
Vzdelávacia oblasť
Predmety
Počet
hodín
Počet
hodín
Počet
hodín
Počet
hodín
Spolu
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník ŠVP/ŠkVP
Jazyk a komunikácia
Matematika a práca
s informáciami
Slovenský jazyk a
literatúra
8/1
6/2
6/2
6/1
26/6
Anglický jazyk
0/1
0/1
3/0
3/0
6/2
Matematika
4/0
4/1
3/1
3/1
14/3
-
1/0
1/0
1/0
3/0
0/2
1/0
1/1
1/1
3/4
-
1/0
1/0
1/1
3/1
Informatická výchova
Prírodoveda
Príroda a spoločnosť
Vlastiveda
Človek a hodnoty
Etická výchova /
náboženská výchova
1/0
1/0
1/0
1/0
4/0
Človek a svet práce
Pracovné vyučovanie
-
-
-
1/0
1/0
Výtvarná výchova
1/1
1/1
1/1
1/1
4/4
Hudobná výchova
1/0
1/0
1/0
1/0
4/0
Telesná výchova
2/0
2/0
2/0
2/0
8/0
17 /5
18/5
20/5
21/5
76/20
Umenie a kultúra
Zdravie a pohyb
Spolu
35
Príloha č. 1
Rozpracovanie obsahu učiva jednotlivých predmetov:
V. Učebné osnovy ISCED 1
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Slovenský jazyk a literatúra
Štátny / školský vzdelávací program
Spolu
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
Spolu
8/1
6/2
6/2
6/1
26/6
9
8
8
7
32
Poznámky
Slovenský jazyk v 1. ročníku je špecifický a jeho obsahová stránka sa nezmenila, avšak počet hodín sa
znížil o jednu v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi. Rozhodli sme sa preto zvýšiť časovú dotáciu
o jednu hodinu z dôvodu posilnenia čítania s porozumením.
V 2. ročníku sme zvýšili časovú dotáciu o dve hodiny z dôvodu časovej náročnosti pri zdokonaľovaní
tvorivých zručností, ako aj na priestor pre verejnú prezentáciu textu, verejný prejav.
V 3. ročníku sme zvýšili časovú dotáciu o dve hodiny, z dôvodu rozvíjania kľúčových kompetencií,
najmä kompetencie ku komunikatívnosti a kompetencie využívať IKT.
V 4. ročníku sme zvýšili časovú dotáciu o jednu hodinu z dôvodu rozvíjania čitateľskej gramotnosti
a kritického myslenia.
Charakteristika predmetu
Predmet slovenský jazyk a literatúra má komplexný charakter, pretože spája jazykovú, slohovú zložku,
písanie, literárnu zložku a čítanie. Do literárnej výchovy ako integrujúci prvok možno zahrnúť tzv. tvorivé
písanie. Považujeme ho i za prostriedok preniknúť do významovej a estetickej hĺbky literárneho diela.
Tvorivé písanie sa tak stáva pre žiaka zdrojom poznania v oblasti lexiky, syntaxe, štylistiky, noetiky a
poetiky, v neposlednom rade aj čítania. Jazyk slovenský ako vyučovací jazyk má primárne a
nezastupiteľné miesto vo vyučovacích predmetoch, pretože vytvára predpoklady na zvládnutie ďalších
vyučovacích predmetov. Slovenčina je štátnym jazykom na území SR. Ovládanie štátneho jazyka na
dobrej úrovni zabezpečuje žiakom možnosť nielen dobre zvládnuť školské vzdelávanie, ale i úspešné
uplatnenie sa na trhu práce.
Jazyk slovenský v 1. ročníku základnej školy má prioritné a špecifické postavenie. Schopnosť čítať a
písať je jedna zo základných životných kompetencií, ktorých základ žiaci získavajú práve v 1. ročníku
ZŠ. K hlavným aspektom patrí rozvoj slovnej zásoby, získanie základov pravopisu a znalostí z oblasti
literatúry, ktoré by mal zvládať na elementárnej úrovni. V rámci zložky čítanie a literárna výchova by sa
mal dôraz klásť na čítanie s porozumením. Nezanedbateľnou je i emocionálna stránka jazykovej
výchovy – vytváranie kladného vzťahu k čítaniu a knihám, a prostredníctvom nich k materinskému
jazyku, ako nositeľovi národných tradícií a formovania národného povedomia žiaka. Písanie je
základným nástrojom gramotnosti a zároveň slúži aj ako prostriedok dorozumievací a komunikačný. Na
hodinách písania sa žiaci učia písať predpísané tvary písmen a číslic (latinka) s ohľadom na
dodržiavanie hygienických a estetických zásad. V oblasti slohu sa učia žiaci vyjadrovať v krátkych
ústnych prejavoch, odpovedajú na otázky, vedia sformulovať prosbu a poďakovanie, vedia sa
ospravedlniť poblahoželať blízkym osobám, formulovať krátku správu. V rámci Školského
vzdelávacieho programu sme zvýšili časovú dotáciu v 1.ročníku o jednu vyučovaciu hodinu. Táto
hodina nám pomôže rozvíjať a posilniť kvalitu spôsobilostí.
Ciele predmetu
Cieľom jazykového vyučovania je naučiť žiakov nielen základné pojmy a poučky, ale naučiť ich myslieť
v súvislostiach, komunikovať (ústne a písomne) na primeranej úrovni a naučiť ich rozumieť jazykovým
prejavom z obsahovej stránky. Prostredníctvom literárnej zložky sa žiaci zoznamujú s literárnymi
dielami a ich tvorcami a vytvárajú si k nim kladný vzťah. Cieľom vyučovania slovenského jazyka v 1.
ročníku ZŠ je predovšetkým:
- osvojiť si základy písanej reči (čítania a písania)
- poskytovať bohaté skúsenosti s významom – komunikačnou a vzdelávacou funkciou písanej reči
- osvojiť si elementárne vedomosti v rovine lexikálnej, morfologickej, syntaktickej a štylistickej
36
- osvojiť si základné pravidlá pravopisu a znalosť písma
- získať základné poznatky o zvukovej stránke jazyka
- osvojiť si návyky správnej výslovnosti
- poznávať jazykové prostriedky a vedieť ich využívať v jazykovom systéme
- prehlbovať si zručnosť jednoduchého a súvislého vyjadrovania sa
- jazykové prostriedky vedieť vzájomne prepájať v jazykovom systéme
- viesť žiakov k presnému mysleniu a jeho využitiu v oblasti komunikácie (ústnej aj písomnej)
Prvoradým cieľom a základnou úlohou komunikačného vyučovania materinského jazyka v 2.- 4. ročníku
je vytvoriť u žiakov komunikačné zručnosti.
Základné komunikačné zručností sú: počúvanie hovorenie, čítanie a písanie. Okrem tejto klasifikácie ich
ešte rozdeľujeme do dvoch veľkých oblastí založených na funkcii počúvania a čítania (receptívne),
hovorenia a písania(produktívne).
Receptívna oblasť (vnímanie) pozostáva z činností, pri ktorých žiak dostáva informácie a myšlienky z
vonkajších zdrojov. Spája počúvanie a čítanie. Sú to dva základné spôsoby prijímania informácii od
iných.
Produktívna oblasť (vyjadrovanie) je druhou polovicou vyučovania materinského jazyka. Obsahuje
činnosti, kde žiak realizuje svoje myšlienky a informácie a delí sa s nimi s inými žiakmi. Ide o oblasť
hovorenia a písania, v ktorej sa produkujú zmysluplné myšlienky a rôzne informácie prostredníctvom
slov.
Každá vyučovacia hodina materinského jazyka by mala byť zameraná na dieťa a jeho skúsenosť s
jazykom a svetom, pričom počúvanie, čítanie, hovorenie a písanie by mali byt jej samozrejmosťou bez
ohľadu na obsah vyučovacej hodiny. Z uvedeného vyplýva, že spomínané komunikačné zručnosti
navzájom súvisia, a preto by sa mali vyučovať ako celok. Tento fakt je možné využiť v praxi u žiakov
nižších ročníkov, ktorý je charakteristický prirodzeným priebehom učenia a jeho obsah tvorí počúvanie,
hovorenie, čítanie, písanie a výtvarný prejav.
Spôsob hodnotenia a klasifikácie
1. ročník
1. polrok
2. polrok
slovné hodnotenie
klasifikácia
2. ročník
3. ročník
4. ročník
klasifikácia
klasifikácia
klasifikácia
Prierezové témy predmetu
Environmentálna výchova: 1.ročník, témy: hláska A, S, V, U, I, O, Z, P, R, H, Ž, Ch, dvojhlásky ia, ie,
iu, Čítankové obdobie, 2. ročník, témy: Dorozumievame sa, Ľudia a ich zvieratá, Prichádza jeseň, Stopy
v snehu, Keď slnce zasvieti, Kde je moje miesto? 3.ročník, témy: Rozprávanie príbehu, Vybrané slová,
Prídavné mená, 4. ročník, témy: ročník, témy: Spodobovanie
Multikultúrna výchova: 1. ročník, témy: Do školy, Moja trieda, hláska V, U, K, Ľ, Ť. 2. ročník, témy:
Koľko dní je do Vianoc?, Fašiangové časy, Svet je pestrý ako dúha, 3. ročník, témy: Vybrané slová,
Podstatné mená, 4. ročník, témy: Vybrané slová, Slovné druhy
Mediálna výchova: 1. ročník, témy: hláska E, N, Ď, Ŕ, 2. ročník, témy: O troch trpaslíkoch a princeznej,
Píšeme listy, Rozprávame, ako vyzerá svet okolo nás, Čo sme sa naučili, Na záver, 3. ročník, témy:
List, Oznámenie, Inzerát, Rozprávanie príbehu, 4. ročník, témy: Rozhlas, Televízia, Interview
Osobnostný a sociálny rozvoj: 1. ročník, témy: Moja trieda, Hláska A, U, N, T, C, F, Dž, mäkké
slabiky di ti ni li, a v čítankovom období, 2. ročník, témy: Vieme poprosiť a poďakovať sa, Vieme komu
tykáme a komu vykáme, Vieme sa rozlúčiť, Vieme sa ospravedlniť, Blahoželanie, Adresa, Opakovanie –
vety, Rozprávame rozprávku, Škola volá, Ide zima, Kopem, kopem v záhradke, Svet je hore nohami, 3.
ročník, témy: Opakovanie, pozvánka, Vybrané slová, Vizitka, 4. ročník, témy: Interview, Dialóg,
Divadelná hra, Bájka, Vybrané slová
Dopravná výchova: 1. ročník, témy: Do školy, hláska E - električka, Mladý záchranár - témy: hláska L,
Ú, 2. ročník, témy: Hláska a písmeno, Slabiky de, te, ne, le, di, ti, ni, li, Mladý záchranár - témy:
Dorozumievame sa, Rozprávame rozprávku, Čo sme zažili, Ide noc, 3. ročník, témy: Vybrané slová,
Podstatné mená, Mladý záchranár - témy: Opis, Vybrané slová, 4. ročník, témy: Slovné druhy,
Predpony
Ochrana života a zdravia: 1. ročník, témy: hláska O, L, J, zakončenie slov na -ou, 2. ročník, témy:
Písmená, Mäkčeň, Rozprávame rozprávku, 3. ročník, témy: Zima, zimné sviatky, 4. ročník, témy:
Reprodukcia rozprávania
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti: 1. ročník, témy: hláska B, čítankové obdobie, 2. ročník,
témy: Vybrané slová, 4. ročník, témy: Plagát
Výchova k manželstvu a rodičovstvu: 1. ročník, téma: Do školy, Hláska M, O, S, B, 2. ročník, témy:
Tvrdé spoluhlásky d, t, n, l, Rozprávame rozprávku, Z rozprávky do rozprávky, Moja mama, mamička,
3. ročník, témy: Vybrané slová, podstatné mená, 4. ročník, témy: Dialóg, Diskusia, Vybrané slová,
Spodobovanie
Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra: 1. ročník, témy: Hláska V,S,Z,D slová a vety,R slová
a vety, Ch slová a vety, 2. ročník, témy: Vokáň, Nadpis, Tvrdé spoluhlásky d,t,n,l, de te ne le/di ti ni li,
37
Blahoželanie, Dorozumievame sa, Píšeme listy, Rozprávame rozprávku, 3. ročník, témy: Opakovanie
s Opkom Hopkom, Hláska, slabika, slovo, veta, Vybrané slová, Oznámenie, Vybrané slová po b, m, p, r,
s, v, z, Podstatné mená, Názvy všetkých miest, na mape, Názvy pohorí, Prídavné mená, Zámená,
Číslovky, Slovesá, 4. ročník, témy: Bájka, Divadelná hra, umelecká literatúra
Organizačné formy a metódy vyučovania
Voľba vyučovacích metód, foriem a metód je v kompetencii učiteľa, hlavným kritériom ich výberu je
miera efektivity vyučovacieho cieľa. Je žiaduce, vhodne využívať alternatívne, aktivizujúce
a progresívne formy a metódy. Musia byť veku primerané, a majú podporovať motiváciu, záujem
a tvorivé činnosti žiakov. Výstupný efekt používania foriem a metód je podriadený maximálnemu
rozvoju kompetencií u žiakov.
Učebné zdroje
Virgovičová Šlabikár pre 1. ročník základných škôl 1. časť, vydavateľstvo Orbis Pictus Istropolitana,
Bratislava
Virgovičová Šlabikár pre 1. ročník základných škôl 2. časť, vydavateľstvo Orbis Pictus Istropolitana,
Bratislava
Virgovičová: Čítanka pre 1. ročník základných škôl, vydavateľstvo Orbis Pictus Istropolitana, Bratislava
Virgovičová: Písmenká – moji kamaráti – súbor zošitov k šlabikáru, ydavateľstvo Orbis Pictus
Istropolitana, Bratislava
Virgovičová: Metodické poznámky k šlabikáru, čítanke a písankám pre 1. Ročník základných škôl,
vydavateľstvo Orbis Pictus Istropolitana, Bratislava
Hirschnerová, Dienerová, Nosáľová: Slovenský jazyk pre 2. ročník, vydavateľstvo Aitec 2010
Hirschnerová: Slovenský jazyk pre 2. ročník základných škôl, Metodická príručka k učebnici
a pracovnému zošitu, multimediálne CD, vydavateľstvo Aitec Bratislava, 2010
Hirschnerová: Pracovný zošit k učebnici Slovenský jazyk pre 2. ročník ZŠ, vydavateľstvo Aitec 2010
Nosáľová, Dienerová, Hirková: Čítanka pre 2. ročník základných škôl, vydavateľstvo Aitec 2010
Nosáľová, Dienerová, Hirková: Pracovný zošit k čítanke pre druhý ročník základných škôl,
vydavateľstvo Aitec Bratislava, 2010
Hirscherová: Metodická príručka k pracovnému zošitu k čítanke pre 2. Ročník základných škôl,
multimediálny disk, vydavateľstvo Aitec Bratislava, 2010
Kovárová, Kurtilíková: Mimočítankové čítanie, pracovný zošit pre 2. Ročník, vydavateľstvo Orbis Pictus
Istropolitana Bratislava
Hirschnerová, Adame: Slovenský jazyk pre 3. ročník základných škôl, vydavateľstvo Aitec, 2011
Hirschnerová, Adame: Pracovný zošit k učebnici Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ - špeciálna edícia,
vydavateľstvo Aitec, Bratislava, 2011
Kovárová, Kurtilíková: Vybrané slová – Pracovný zošit, vydavateľstvo Orbis Pictus Istropolitana,
Bratislava
Kovárová, Kurtilíková: Mimočítankové čítanie, pracovný zošit pre 3. ročník, vydavateľstvo Orbis Pictus
Istropolitana, Bratislava
Pravidlá slovenského pravopisu
Tituly zo školskej knižnice
Tituly pre štvrtý ročník budú priebežne počas školského roku dopĺnené, po dodaní distribučnou
spoločnosťou.
Učebné osnovy predmetu v 1. ročníku
Tematický
celok
Prípravné obdobie čítanie
(8/1)
-
-
-
Nácvičné – šlabikárové
obdobie
(92/12)
Obsahový
štandard
pomenovať obrázky
formulovať krátke vety,
povedať niekoľko viet o ilustrácií
učiť sa krátke rečňovanky –
jazykové prejavy, verbálna
a neverbálna komunikácia
rozčleniť vetu na slová pomocou
názoru, pochopiť význam slov
„slovo“ a „veta“
rozčleniť slová na slabiky
pomocou názoru, pochopiť
význam slova „slabika“
analýza slov na hlásky.
malé a veľké písmená písanej
a tlačenej abecedy jednotlivých
tvarových skupín - hláskapísmeno - slovo v závislosti na
poradí, ako sú uvedené v šlabikári
38
-
-
Výkonový
štandard
vie tvoriť vety na základe ilustrácií
v šlabikári
formuluje krátke otázky a primerane
výstižné odpovede
neodpovedá jednoslovne
naučí sa krátke rečňovanky
dokáže vetu členiť na slová a spätne
tvoriť vety
dokáže rozdeliť slovo na slabiky
sluchom analyzuje prvú a poslednú
hlásku, postavenie hlások v slove
správne a zreteľne artikuluje hlásky
a slabiky
pri ústnom prejave dodržiava správne
dýchanie, artikuláciu a spisovnú
výslovnosť
adekvátne komunikuje s prihliadnutím na
situáciu
-
Čítankové obdobie
(32/4)
Nácvičné obdobie –
písanie
(8/1)
Čítankové obdobie –
písanie
(124/16)
pre 1. ročník
nácvik čítania otvorených
a zatvorených slabík, slov,
jednoduchých viet, vlastných mien
osôb, miesta bydliska, prvého
slova vo vete, rozlišovacie
diakritické znamienka,
rozdeľovacie interpunkčné
znamienka
- vety, text: nadpis, riadok, článok
- diakritické a interpunkčné
znamienka
- zdokonaľovanie techniky čítania,
čítanie s porozumením
- voľná reprodukcia prečítaného
textu
- vyjadrenie pocitov vyvolaných
prečítaným textom
- príprava na prechod k tichému
čítaniu
- uvoľňovacie cviky
- vyvodenie a nácvik písmen
slovenskej abecedy v poradí
závislom od požívaných učebníc
a písaniek
- samostatné písanie jednoduchého
textu s dôrazom na dodržiavanie
základných parametrov písma
- v písanom prejave aplikovať
pravopisné javy
-
zdokonaľovanie techniky písania
odpis a prepis textu
písanie podľa diktovania
precvičovanie pravopisných javov
vytváranie spôsobilosti
samostatne sa vyjadrovať
- prečíta malé a veľké písmená písanej
a tlačenej abecedy, spája hlásky do
slabík, slabiky do slov, slová do viet
- prečíta vety a krátke celky, ktoré obsahujú
otvorené slabiky so spoluhláskovou
skupinou, viacnásobnú spoluhláskovú
skupinu, slabičné l, ĺ, r, ŕ, v písanej
a tlačenej forme
- prečíta arabské číslice
- správne číta hlásky s dĺžňom, mäkčeňom
a vokáňom
- správne číta bodky, otáznik, výkričník,
spojovník
- správne číta krátky text po príprave
- určí počet riadkov v článku
- vymyslí, zmení nadpis článku
- spája slová do viet, vety do krátkych
jazykových celkov
- reprodukuje umelecký a vecný text
- zdramatizuje kratší prozaický alebo
básnický text
- osvojí si uvoľňovacie cviky zápästia pred
písaním
- osvojí si písanie písmen slovenskej
abecedy
- správne podľa predlohy odpíše i podľa
diktovania napíše tvary malých i veľkých
písmen písanej abecedy podľa
požiadaviek na písmeno pre prvý ročník
- spája písmená do slabík a slov
- odpíše písané slabiky, slová a vety
- prepíše tlačené slabiky, slová, vety
- čitateľne a úhľadne píše podľa diktovania
krátke známe slová, jednoduché vety
a číslice
- napíše vlastné mená osôb, miesto
bydliska a prvé slovo vo vete veľkým
začiatočným písmenom
- tvorivo používa veľkú tlačenú abecedu
- čitateľne a úhľadne podľa predlohy
odpíše jednoduchý písaný text
- čitateľne a úhľadne podľa predlohy
prepíše jednoduchý tlačený text
Vysvetlivky: 8/1 h – ŠVP/ŠkVP
Učebné osnovy predmetu v 2. ročníku
Tematický
Obsahový
celok
štandard
- odlíšenie hlásky od písmena
Jazyková zložka
- delenie hlások na samohlásky, dvojhlásky,
Hláska a písmeno
spoluhlásky
(15/5)
- správne vyslovovanie a písanie hlások
s jednotlivými rozlišovacími znamienkami
- správne vyslovovanie samohlások
- správne vyslovovanie a písanie dvojhlások
- rozlišovanie tvrdých a mäkkých spoluhlások
- správne vyslovovanie a písanie y/ý po
Jazyková zložka
tvrdých spoluhláskach
Slabika
- písanie a vyslovovanie ď, ť, ň, ľ
(32/12)
a mäkčeňom a bez mäkčeňa pred e, i, ia,
ie, iu
- rozlišovanie jednoslabičných slov
- rozlišovanie viacslabičných slov
- spájanie slov do viet
Jazyková zložka
- správne písanie a intonovanie
Veta
oznamovacích viet
39
-
Výkonový
štandard
vie odlíšiť hlásku od písmena
vie rozdeliť hlásky
vie používať rozlišovacie znamienka
vie správne vyslovovať a písať
samohlásky, dvojhlásky a spoluhlásky
- správne vyslovuje a píše y/ý po tvrdých
spoluhláskach
- správne vyslovuje a píše mäkké slabiky
- pozná jednoslabičné slová
- určuje viacslabičné slová, určuje počet
slabík v slove, delí slová na slabiky
- tvorí vety
- rozozná oznamovacie, opytovacie
a rozkazovacie vety v texte, aj na
(26/9)
Komunikatívna
zložka
Komunikačnoslohová výchova
(25/8)
Čítanie a literárna
výchova
Ľudová slovesnosť
(10/5)
Čítanie a literárna
výchova
Príroda
(23/7)
Čítanie a literárna
výchova
Príbehy detí
(24/6)
Čítanie a literárna
výchova
Deti a ich rodičia
(18/7)
Písanie
(25/7)
- správne písanie a intonovanie opytovacích
viet
- správne písanie a intonovanie
rozkazovacích viet
- druhy pozdravov, predstavenie sa,
oslovenie, ďakovanie, prosenie
- rozprávanie pomocou obrázkov
- uvedomovanie si pravidiel komunikácie,
rozlíšenie tykania a vykania, blahoželanie
- ako sa rozprávame bez úst
- vzájomný dialóg
- počúvanie rozprávky, divadlo, časopisy
- rozvoj fluencie, flexibility a originality
myslenia formou hier s hláskami,
písmenami, slovami a vetami
a jednoduchými útvarmi ľudovej slovesnosti
- tematické osnovanie, založené na
otvorenom a odlišnom pohľade na svet,
organizované podľa ročných období
- spoznávanie života detí a zvierat v poézii
a próze slovenských a svetových autorov
- poznávanie pojmov: knižnica, spisovateľ,
ilustrátor, divadlo, bábkové divadlo, poézia,
próza, rozprávka
- formovanie národného vedomia žiakov
prostredníctvom národnej literatúry
- formovanie kultúrneho a literárneho
vedomia vzťahov
- formovanie estetického a mravného cítenia,
rozvoj schopností a zručností: rozvoj čítania
– s porozumením, estetického cítenia,
umeleckého prednesu a čítanie ilustrácií
- písanie malých a veľkých písmen písanej
a tlačenej abecedy
- rozdelenie hlások na samohlásky,
dvojhlásky a spoluhlásky
- spájanie samohlások a spoluhlások do
slabík a slov
- písanie a nácvik jednoduchých viet:
oznamovacích, opytovacích,
rozkazovacích, zvolacích a želacích
- veľké písmená na začiatku viet a vlastných
mien
- nápisy a nadpisy
- písanie listov a pohľadníc
- dodržiavanie písomných zručností pri
písaní číslic
základe intonácie
- správne používa pozdravy, oslovenie,
poďakovanie, poprosenie,
ospravedlnenie
- vytvorí leporelo, porozpráva dej
rozprávky pomocou obrázkov
- pozná pravidlá komunikácie a uplatňuje
ich v živote
- kultivovane vyjadruje svoje myšlienky
- v komunikácií využíva mimiku a gestá,
tvorivá dramatika
- na základe poznávania umeleckej tvorby
rozvíja slovnú zásobu, samostatne
tvorivo pracuje
- aktívne počúva a číta s porozumením
- vlastnými slovami vyjadruje obsah
prečítaného textu
- beseduje o prečítanom texte
- pozná jednoduché útvary ľudovej
slovesnosti
- vie v ľudových a umelých textoch
poznávať ročné obdobia
- vie porozprávať príbehy zo života detí
podľa prečítaného textu, aj podľa
ilustrácií
- vie navštíviť knižnicu, vypožičať knihu
a vlastnými slovami o nej hovoriť
- rozoznáva prostredníctvom literatúry
poéziu a prózu, poznáva národnú
literatúru a svoju vlasť
- pozná základné slovenské ľudové zvyky
a sviatky v roku, ktoré majú kladný vplyv
na život v rodine
- vie pracovať s ilustráciou, aj sám
ilustrovať text
- správne používa malé a veľké písmená
písanej a tlačenej abecedy
- vytvára z písmen slabiky a slová, tvorí
jednoduché vety
- správne používa veľké písmená pri
písaní vlastných mien
- v matematike píše správne tvary číslic
Vysvetlivky: 18/7 h – ŠVP/ŠkVP
Učebné osnovy predmetu v 3. ročníku
Tematický
Obsahový
celok
štandard
- tlačené a písané písmená abecedy
Jazyková zložka
- radenie slov podľa abecedy
Abeceda
- názvy písmen
(9)
- vyhľadávanie slov v slovníku podľa
abecedy
Jazyková zložka
Delenie slov na
- slovo, slabika
- rozdeľovanie slov na slabiky
-
-
40
Výkonový
štandard
ovláda tlačenú a písanú podobu
abecedy
zoradí slová v abecednom poradí
správne pomenuje všetky písmená
vyhľadá v slovníku, encyklopédií alebo
v telefónnom zozname slovo podľa
abecedy
rozdeľuje slová na slabiky, zo slabík
tvorí slová
slabiky
(4)
Jazyková zložka
Obojaké
spoluhlásky
(5)
Jazyková zložka
Vybrané slová
(3)
Jazyková zložka
Vybrané slová
(53)
Jazyková zložka
Slovné druhy
(2)
Jazyková zložka
Podstatné mená
(6)
Jazyková zložka
Prídavné mená
(2)
Jazyková zložka
Zámená
(2)
Jazyková zložka
Číslovky
(2)
Jazyková zložka
Slovesá
(3)
Jazyková zložka
Opakovanie
(8)
Komunikatívna
zložka
List
(5)
- vytváranie slov prostredníctvom
slabikotvorných slabík
- delenie spoluhlások – tvrdé, mäkké,
obojaké
- názvy obojakých spoluhlások
- pravopis po obojakých spoluhláskach
- vybrané slová
- pravopis vybraných slov vo všeobecnom
ponímaní
- príbuzné slová
- vybrané slová po jednotlivých obojakých
spoluhláskach, okrem spoluhlásky f
- odvodzovanie a tvorenie príbuzných slov
- pravopis vybraných a príbuzných slov
- funkcia slovných druhov
- poznávanie slovných druhov
- vyvodenie definície podstatných mien na
konkrétach
- rozdelenie podstatných mien na všeobecné
a vlastné
- pravopis vlastných podstatných mien
- definícia prídavných mien
- vyvodenie pojmu z akostných prídavných
mien
- definícia zámen
- praktické vyhľadávanie v cvičeniach a v
textoch
- definícia číslovky
- vyjadrenie množstva alebo poradia
-
jednoduchá definícia slovies
ohýbanie slovies
slovesá podobného významu
opakovanie a utvrdzovanie prebratého
učiva tretieho ročníka
- list, písanie listu
- písomné členenie listu (úvod, jadro, záver)
- oslovenie, podpis
Komunikatívna
zložka
Rozprávanie
ústne, písomné
(7)
-
Komunikatívna
zložka
Oznam, SMS, email
(6)
- písomné odovzdávanie informácií
prostredníctvom mobilného telefónu (SMS)
- písomne (oznam, korešpondenčný lístok)
- - elektronicky ( e-mail)
Komunikatívna
zložka
Inzerát
(2)
- inzeráty v tlači
- vyhľadávanie inzerátov v tlači
- písanie inzerátov
Komunikatívna
zložka
Reklama
-
ústne a písomné rozprávanie
rozprávanie vlastných prežitých zážitkov
osnova- úvod, jadro, záver
rozprávanie príbehu podľa osnovy
časová postupnosť
reklama, druhy reklamy
analýza reklamných textov
tvorba reklamných textov
reklamný plagát
- vie, že spoluhlásky l,ĺ a r,ŕ môžu
nahradiť samohlásku a vytvoriť slabiku
- rozoznáva obojaké spoluhlásky
- vymenuje obojaké spoluhlásky
- vie, že po obojakých spoluhláskach píše
mäkké i/í alebo tvrdé y/ý
- vie zadefinovať vybrané slová
- vie rozoznávať vybrané a príbuzné slová
- vie, že vo vybraných slovách píšeme y/ý
- ovláda pravopis vybraných slov
- správne uplatňuje pravopis v príbuzných
slovách
- vybrané slová používa nielen izolovane,
ale aj v slovných spojeniach a textoch
- vie vysvetliť význam vybraných slov
- vie nahradiť slová a slovné spojenia
vybraným slovom a naopak, triediť
príbuzné slová
- vyhľadá konkrétne slovné druhy v texte
- vie zadefinovať podstatné mená
- vie sa na ne opýtať správnou otázkou
vie ich nájsť v cvičeniach
v jednoduchých textoch
- vie rozlíšiť všeobecné a vlastné
podstatné mená
- vie uplatniť správny pravopis vo
vlastných podstatných menách
- vie zadefinovať prídavné mená
- vie vyhľadať prídavné mená (akostné)
z cvičení, z textu
- vie utvoriť antonymá
- ovláda krátku definíciu zámen
- vie vymenovať bežne používané
zámená v praxi
- vie správne používať v praxi
- vie jednoduchú definíciu čísloviek
- vie vyhľadať základné, radové, alebo
iné číslovky, ktoré pozná alebo sa s nimi
stretol v praxi, v cvičeniach, v textoch
- pozná funkciu slovies v texte
- tvorí synonymá
rozozná časti listu
zoštylizuje jednoduchý list
ovláda pravopis oslovenia
vie sa podpísať vlastným menom,
prípadne priezviskom
- vie porozprávať udalosť alebo zážitok
podľa osnovy
- pri rozprávaní a písaní dodržiava časový
sled/postupnosť
-
- vie napísať jednoduchý oznam
prostredníctvom SMS správy, e-mailom,
alebo klasicky, prostredníctvom
korešpondenčného lístka
- sformulovať správu tak, aby obsahovala
základné informácie
- vie vyhľadať inzerát v printových
médiách
- vie písomne sformulovať krátky inzerát
- vie vlastnými slovami charakterizovať
pojem reklama
- vie rozlíšiť druhy reklamy, vie posúdiť
hodnovernosť reklamy
41
(4)
Komunikatívna
zložka
Pozvánka
(3)
Komunikatívna
zložka
Opis predmetu,
opis obrazu, opis
ilustrácie
(4)
Komunikatívna
zložka
Vizitka, druhy
vizitiek
(2)
Čítanie a literárna
výchova
Škola, jeseň
(17/20)
Čítanie a literárna
výchova
Rodina
(14/14)
Čítanie a literárna
výchova
Zima, zimné
sviatky – Vianoce
(10/10)
Čítanie a literárna
výchova
Autorská
rozprávka
(14/12)
Čítanie a literárna
výchova
Príslovia a
porekadlá
(5/4)
Čítanie a literárna
výchova
Povesť
(6/6)
- pozvánka a jej písomná formulácia
- obsah pozvánky
- opis konkrétneho predmetu – základné
prvky, funkcie využitie...
- členenie opisu na odseky – úvod, jadro,
záver
- vie sformulovať krátky reklamný text
- vie písomne sformulovať text pozvánky
na podujatie
- ovláda prvky, ktoré nesmú v pozvánke
absentovať (miesto, čas, program, kto
pozýva)
- pozvánku primerane graficky ozvláštniť
- vie opísať predmet
- vie opísať detskú, prípadne umeleckú
ilustráciu
- vizitke, druhy vizitiek
- tvorba vizitky
- predstavovanie sa pomocou vizitky
- vie sa predstaviť prostredníctvom vizitky
- vie si vyrobiť vlastnú vizitku
- práca s textom, literárne texty zamerané na
zvládnutie techniky čítania, na
porozumenie prečítaného textu (témy
obsahujúce prírodné motívy, spojené
s jeseňou a tematikou školy)
- vie vymenovať knihy pre deti a mládež,
ktoré pozná z domu, alebo z knižnice
- pozná mená niektorých významných
detských autorov
- vie porozprávať krátky dej z prečítanej
knihy, alebo povedať jej obsah
- vie rozoznať poéziu od prózy,
v literárnom texte vie identifikovať verš
- v prozaickom útvare vie rozoznať
odseky
- vie vyhľadať detskú literatúru v knižnici,
orientovať sa v nej
- vie čo je ľudová slovesnosť a ktoré
literárne útvary obsahuje
- vie svojimi slovami charakterizovať
pranostiku, vie vyhľadať pranostiky,
niektoré známejšie si zapamätá, vie
povedať
- ovláda pojem ľudová rozprávka, odlíši ju
od autorskej rozprávky
- ovláda pojem prirovnanie, vie ho v texte
vyhľadať
- ovláda pojem autorská rozprávka
- ovláda rozdiel medzi ľudovou
a autorskou rozprávkou
- vie uviesť príklady autorskej rozprávky
- vie pomenovať výchovný cieľ rozprávky
- odlišuje hlavné a vedľajšie postavy
rozprávky
- vie zdramatizovať rozprávku
- ovláda pojem príslovie a porekadlo
- vie vyhľadať príslovia a porekadlá
v čítanke, knižnici a časopiseckej
literatúre
- vie povedať výchovný cieľ príslovia
- ovláda pojem povesť
- vie, že existuje viacero druhov povesti
- vie určiť hlavnú myšlienku v povesti
a vie ju výchovne využiť
- vie sformulovať krátke otázky k textu
- rozdelenie literatúry na poéziu a prózu,
v súvislosti s poéziou, vyvodenie pojmu
verš
- - práca s textom – literárne texty
s tematikou rodiny a rodinných vzťahov
- krátke ľudové útvary
- pranostika, oboznámenie sa so známymi
pranostikami
- prirovnanie, vyhľadávanie prirovnaní
v literárnych útvaroch
- čítanie rozprávok v učebnici, v časopisoch,
v knižnici, doma
- členenie rozprávok ako literárneho útvaru
- mená svetových rozprávkarov a ich tvorba
- útvary ľudovej slovesnosti: príslovie,
porekadlo
- výchovné využitie, poučenie v porekadle
- jednoduchá povesť a jej druhy
- hlavná myšlienka povesti
Vysvetlivky: 6/3 h – ŠVP/ŠkVP
Učebné osnovy predmetu v 4. ročníku
Tematický
celok
Jazyková zložka
Vybrané slová
Delenie hlások
Ohybné slovné
druhy
(12)
Obsahový
štandard
Výkonový
štandard
- vybrané slová, písanie i/í, y/ý v ďalších
vybraných slovách a odvodených slovách
- delenie hlások
- ohybné slovné druhy : podstatné mená,
prídavné mená, zámená, číslovky, slovesá
- základné pojmy
- definícia
42
- utvrdzuje si pravopisné návyky v už
prebratých vybraných slovách
a nacvičuje nové vybrané a odvodené
slová
- vie ich samostatne používať
v cvičeniach, texte, diktátoch
a kontrolných cvičeniach
Jazyková zložka
Pojem predpona
Delenie
predponových slov
Slabičné
a neslabičné
predpony
(9)
Jazyková zložka
Pravopis slov s i/í,
y/ý po obojakej
spoluhláske
(9)
Jazyková zložka
Delenie hlások
Znelé a neznelé
hlásky
Spodobovanie na
konci slova,
uprostred slova, na
hranici slov
(9)
Jazyková zložka
Priama reč
Uvádzacia veta
Bodkočiarka
Úvodzovky
(11)
Jazyková zložka
Rozšírenie učiva
o základných
slovných druhoch:
Podstatné mená
Prídavné mená
Zámená
Číslovky
Slovesá
(30)
Jazyková zložka
Neohybné slovné
druhy, ich funkcia
vo vete
Príslovky
Predložky
Spojky
Častice
Citoslovcia
(19)
- identifikácia v cvičeniach, určovanie
kategórií
- tvorenie slov
- odvodenie slov pomocou predpôn
- pravopis a výslovnosť predponových
odvodenín
- slabičné a neslabičné predpony
- pravopis ďalších vybraných slov
- príbuzné slová, poznať ich význam
- geografické názvy s i/í a y/ý po obojakej
spoluhláske
- spodobovanie spoluhlások
- pravopis a správna výslovnosť
spoluhlások na konci slov, na
morfematickom švíku, hranici slov
- rozdelenie hlások na znelé a neznelé
- identifikácia spodobovania
- pravidlo písania spoluhlásky f
- definícia priamej reči
- úvodzovky v priamej reči
- písanie uvádzacej vety pred, v strede
alebo na konci priamej reči
- interpunkcia v priamej reči: bodkočiarka,
čiarka, otáznik, výkričník
- rozšírenie poznatkov o ohybných slovných
druhoch
- gramatické kategórie podstatných mien:
rod, číslo, pád
- triedenie a zoskupovanie podstatných
mien podľa rodu a zakončenia (podľa
pádovej prípony a spoluhlásky pred ňou)
ako príprava na vyvodenie systému
vzorov vo vyšších ročníkoch
- určovanie rodu, čísla, pádu prídavných
mien na základe zhody s podstatným
menom
- funkcia zámen vo vete
- druhy zámen: osobné, privlastňovacie
- definícia čísloviek, delenie na základné
a radové
- pravopis čísloviek v obore do sto
- zopakovať definíciu slovies
- gramatické kategórie slovies: osoba, číslo,
čas
- neurčitok
- časovanie slovies
- triedenie neohybných slovných druhov, ich
funkcia a následne identifikácia v texte
- pravopis predložiek a správna výslovnosť
(na, do, v, s/z, so/zo)
- pravopis predložiek a správna výslovnosť
(s/so, k/ku) v spojení s osobnými
zámenami
- identifikácia spojok v texte
- častice- slová vyjadrujúce súhlas,
nesúhlas, istotu, pochybnosť (áno/nie,
hádam, asi, možno, naozaj, určite)
43
- vie rozdeliť slová na predponu
a slovotvorný základ
- vie tvoriť nové slová prostredníctvom
rôznych predpôn
- vie identifikovať slabičné a neslabičné
predpony
- pozná význam nových slov a vie ich
používať vo vetách a v textoch
- získa pravopisné návyky v písaní
ďalších vybraných slov a významovo
príbuzných slov
- rozšíri si pravopisné zručnosti v písaní
geografických názvov
- vie vymenovať znelé a neznelé
spoluhlásky
- ovláda ich správnu výslovnosť na
konci, v strede slov a na hranici dvoch
slov
- pravidlo o spodobovaní ovláda nielen
teoreticky, ale dokáže ho používať
najmä prakticky
- vie identifikovať priamu reč v texte
- vie rozlíšiť uvádzaciu vetu od priamej
reči
- vie prakticky používať priamu reč
v písomnom prejave
- správne používa interpunkčné
znamienka v priamej reči
- rozozná priamu reč v hovorenom slove
- rozlišuje všeobecné a vlastné podstatné
mená
- uplatňuje správny pravopis vo vlastných
podstatných menách
- ovláda jednotlivé pády (otázky, aj ich
latinské názvy)
- vie vyskloňovať podstatné mená
- ovláda tvary podstatných mien a vie ich
používať v texte
- vie určovať gramatické kategórie (rod,
číslo a pád) podstatných mien
- rozozná zámená v texte
- vie určiť základné druhy zámen
- vie nielen vyhľadať slovesá v texte
a pozná ich funkciu, ale ovláda aj
gramatické kategórie slovies (osoba,
číslo a čas)
- vie vyčasovať slovesá
- vie určiť u slovies neurčitok
- vie triediť slovné druhy na ohybné
a neohybné
- pozná funkciu neohybných slovných
druhov a následne ich vie vymenovať
- vie ich identifikovať v texte
- ovláda výslovnosť a pravopis predložiek
v texte
- vie používať spojky
- pozná spojky, ktoré sa vyskytujú
v textoch najčastejšie
- vie ich prakticky používať vo vete
- menej známe neohybné slovné druhy –
častice a citoslovcia vie identifikovať
v texte
- pozná ich funkciu
- vie vymenovať aspoň niektoré a vie ich
použiť v hovorenom aj písomnom
prejave
Komunikatívna
zložka
Umelecký a vecný
text
Kľúčové slová
- základné rozdiely medzi umeleckým
a vecným textom
- najviac používané kľúčové slová
v umeleckom a vecnom texte, ich
vyhľadávanie v texte
- reprodukcia podľa osnovy
(6)
Komunikatívna
zložka
Diskusia
Názor
(3)
- pojmy diskusia a názor
- praktická diskusia o situácii skutočnej aj
vymyslenej
- konfliktná situácia, spor, ako prejaviť
vlastný názor v daných situáciách
Komunikatívna
zložka
Opis osoby
(6)
- opis – nie definícia, ale ústny aj písomný
opis
- upriamiť na charakteristické črty
a vlastnosti osoby
Komunikatívna
zložka
Cielený rozhovor
Interview
(4)
Komunikatívna
zložka
Reprodukcia
rozprávania,
časová postupnosť
(5)
Komunikatívna
zložka
Koncept
(6)
Komunikatívna
zložka
Plagát
(3)
- cielený rozhovor – interview
- tvorba otázok a odpovedí
- nácvik vzájomnej komunikácie
- rozlišuje a vie pomenovať umelecký
a vecný text
- pozná kľúčové slová a následne ich vie
použiť v umeleckom alebo vecnom
texte, spätne ich vie v texte vyhľadať
- vie k textu vytvoriť osnovu
- ovláda pojem reprodukcia a vie ju
prakticky zrealizovať, spätne ich vie
v texte vyhľadať
- vie k textu vytvoriť osnovu
- ovláda pojem reprodukcia a vie ju
prakticky zrealizovať
- vie postrehnúť vecné chyby
v počúvanom, texte a vie ich opraviť
- vie diskutovať na určitú tému vybratú
učiteľom/žiakom
- ovláda pojem diskusia
- vie vyriešiť primeranú konfliktnú situáciu
- pozná niektoré stratégie riešenia
problému
- vie sa napr. „pohádať“ so spolužiakom
o nejakom probléme primeraným
spôsobom a primeranými jazykovými
prostriedkami
- vie charakterizovať opis osoby
- vie ústne opísať vonkajšie črty
konkrétnej osoby
- pozná základné charakterové vlastnosti,
povahové črty opisovanej osoby
- stručný písomný opis
- pozná definíciu cieleného rozhovoru
- pozná jeho cudzí názov – interview
- vie skoncipovať jednoduché otázky a
odpovede
- poznať pojem reprodukcia textu
- reprodukcia udalosti z vlastného života,
alebo života iných
- reprodukcia rozprávania
- časová postupnosť deja
- ovláda pojem reprodukcia rozprávania
- vie ju konkrétne zrealizovať v ústnom
podaní
- dodržiava časovú postupnosť
- náčrt alebo koncept
- definícia, príklad
- realizácia konceptu v praxi
- ovláda definíciu konceptu/náčrtu
- vie vytvoriť náčrt slohového útvaru
- pojem plagát
- všimnúť si prvky, ktoré musí plagát
obsahovať
- sústrediť sa na text
- vytvorenie plagátu
- vie zadefinovať pojem plagát
- vie na aké účely sa používa
- vie vytvoriť jednoduchý plagát
k aktuálnej udalosti
- realizuje plagát najprv v skupine, potom
sám
- ovláda pojem umelecká literatúra,
odlišuje ju od vecnej poézie
- vie, že k umeleckej literatúre patrí
poézia, próza a dráma
- pojem dráma žiak nemusí ovládať
- vie recitovať jednu – dve básne
- dokáže predniesť kratšie prozaické
dielo
- dôraz sa kladie na výrazové prostriedky
v prednese
- ovláda pojem divadelná hra
- vymenuje jemu známe divadelné hry
- pozná významných autorov divadelných
hier
- vie divadelnú hru interpretovať
v kolektíve žiakov
- pozná pojem rozhlas, televízia, film
- vie ich pomenovať a navzájom od seba
odlíšiť
- pozná charakteristické znaky rozhlasu,
televízie a filmu
Čítanie a literárna
výchova
Umelecká literatúra
Divadelná hra
(22/7)
- pojem umelecká literatúra
- pojmy: poézia, próza, dráma
- konkretizácia na ukážkach slovenskej aj
zahraničnej detskej umeleckej literatúry
- poukázať na rozdiely medzi umeleckou
a vecnou literatúrou
- pojem divadelná hra, dramatické umenie
- dráma je ďalším literárnym druhom
- bábková hra, bábkové divadlo
(maňuškové, marionetové, javajkové) –
prednostne určené detskému divákovi
- najznámejší autori divadelných hier pre
deti a mládež
- dramatizácia v triede
Čítanie a literárna
výchova
Rozhlas
Televízia
Film - kino
- základné druhy médií – zavedenie pojmov
rozhlas, televízia a film – kino
- funkcia pre spoločnosť a jednotlivca
- znaky, ktorými sa navzájom odlišujú
- pojmy vyvodiť z reálneho prostredia žiaka
44
(4/4)
- výchovné využitie v každodennom živote,
vhodnosť a nevhodnosť pre deti a mládež,
ich vplyv na duševné zdravie dieťaťa
- sfilmované príbehy a rozprávky, ktoré
žiaci poznajú z umeleckej literatúry
- prepojiť s učivom o divadelnej hre
Čítanie a literárna
výchova
Dialóg
(10/7)
Čítanie a literárna
výchova
Kapitola
Strofa
Rým
(10/5)
Čítanie a literárna
výchova
Bájka
(10/5)
Čítanie a literárna
výchova
Komiks
(10/5)
- súvislý rozhovor dvoch alebo viacerých
osôb v priamom a vzájomnom kontakte
- dialóg v súvislosti s literárnym
a dramatickým dielom
- používanie mimojazykových prostriedkov,
napríklad gestikulácia, mimika
- členenie textu na menšie jednotky
- pojem kapitola – charakteristický pre
knihy, architektonická jednotka, menšia
než dielo
- strofa – odsek, skupina veršov v básni,
oddelená od inej skupiny veršov
medzerou rým – zvuková zhoda slabík na
konci veršov
- pojem bájka
- vymyslený príbeh s výchovným zameraní,
v ktorom vystupujú zvieratá, rastliny
a neživé predmety, ktoré konajú a hovoria
ako ľudské bytosti
- vždy z nej vyplýva ponaučenie
- najznámejší bájkar – Ezop
- najznámejší slovenský autor – Jonáš
Záborský
- pojem komiks – sekvenčne usporiadaná
postupnosť obrázkov, alebo graficky
spracovaný príbeh
- má svoj dej a na čitateľa pôsobí esteticky
- umiestnenie textu v bublinách alebo na
okrajovej časti obrázku
- častý výskyt zvukomalebných výrazov
- vie kde sídlia, pozná budovy Rozhlasu
a televízie Slovenska
- vie, že film sa v minulosti premietal
v kinách
- v súčasnosti okrem kina je možné
vzhliadnuť filmy aj v televízii,
prehrávačov DVD, resp. video
prehrávača
- pozná sfilmované niektoré literárne
diela
- vie sa primerane správať v kine
- vie pojem dialóg
- vie kedy vzniká a koľko osôb sa na ňom
zúčastňuje
- vie ho identifikovať a dokáže ho
prakticky zrealizovať
- vie využívať gestikuláciu a mimiku
- ovláda pojmy z učebnice v súvislosti
s textom
- vie v básni identifikovať rým
- ovláda nielen pojem, ale aj definíciu
- to isté platí o strofe a kapitole
- ide o pragmatickú stránku výučby
- v učive o rýme rozozná tri druhy rýmov:
združený aabb, striedavý abab,
obkročný abba
- vie ich prakticky v básni vyhľadať
- ovláda pojem bájka
- pozná text, ktorý je bájkou a vie ho
odlíšiť od iných textov umeleckej
literatúry
- po prečítaní bájky vie povedať
ponaučenie, ktoré obsahuje
- pozná mená Ezop a Jonáš Záborský
- ovláda pojem komiks
- vie ho odlíšiť od iného druhu detskej
literatúry
- vie prečítať dej komiksu
- pozná postupnosť deja
- vie, ktoré obrázky sú pred nejakou
udalosťou a ktoré nasledujú za ňou
- vie usporiadať obrázky podľa sledu deja
- vie sám, alebo za pomoci spolužiakov
napísať krátky komiks a napísať k nemu
text
Predmet: Anglický jazyk
Anglický jazyk
Štátny / školský vzdelávací program
Spolu
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
Spolu
0/1
0/1
3/0
3/0
6/2
1
1
3
3
8
Poznámky
1. Anglický jazyk je veľmi vyhľadávaný. Deti, ktoré pred vstupom do ZŠ navštevovali MŠ sa jazyk učili.
Zavedením zachovávame kontinuálnosť vo vzdelávaní.
2. Žiakov tried delíme na dve skupiny a vyučujeme súčasne dvaja vyučujúci.
3. V 3. a vo 4. ročníku delíme dve paralelné triedy do troch skupín – v každej skupine sú žiaci
s rôznym prospechom, to znamená šikovní či menej šikovní.
4. Hodnotenie predmetu je nasledovné: v 1. a 2. ročníku – slovné hodnotenie (na vysvedčení
absolvoval/neabsolvoval), v 3. a 4. ročníku – klasifikácia známkou
45
Charakteristika predmetu
V 1. a 2. ročníku má vyučovanie anglického jazyka vzbudiť primárny záujem žiakov o cudzí jazyk.
Hravou formou má deti viesť základnými frázami, oboznámiť ich s farbami, základnými číslovkami,
hračkami a zvieratami. Základom je hlavne slovná zásoba a záujem o cudzí jazyk.
V o vyšších ročníkoch je predmet anglický jazyk zameraný na prípravu používať cudzí jazyk
v praktických situáciách, správne sa vyjadrovať ústne i písomne, porozumieť a adekvátne reagovať
v priamej komunikácii s ľuďmi, ktorých materinský jazyk je odlišný od slovenčiny. Poslaním anglického
jazyka je teda poskytnúť žiakom možnosť získať jazykové dorozumievacie spôsobilosti i v inom, než len
rodnom jazyku, a tým zvýšiť ich šance v ďalšom štúdiu a v budúcom pracovnom uplatnení i mimo
územia našej republiky.
V 3. a 4. ročníku si budú deti prevažne hravou formou prehlbovať vedomosti a zručnosti získané počas
predchádzajúcich dvoch rokov výučby angličtiny. Učebnica ich zavedie do sveta im najbližšieho – do
sveta hier, zvieratiek a obľúbených hračiek. Postupne si budú rozširovať slovnú zásobu poznávaním
svojho bezprostredného okolia – rodiny, domu, izby, častí tela, oblečenia, jedál a nápojov, športu,
voľného času, počasia, televíznych programov. Pozornosť bude venovaná i jednoduchému písomnému
prejavu. Dôraz však bude kladený predovšetkým na rozvoj komunikatívnych zručností detí, aby
dokázali viesť jednoduchú konverzáciu pri stretnutí, rozlúčke, vedeli sa pýtať na veci okolo seba,
dokázali zistiť potrebné údaje o osobách a zvieratkách, prípadne vedeli povedať o svojich obľúbených
hračkách, jedlách, nápojoch. Gramatika ako taká sa v 3. a 4. ročníku nevyučuje.
Ciele vyučovacieho predmetu
- Žiak je stredobodom vyučovania. Témy texty a formy práce orientujeme s ohľadom na vek,
primerané postoje, zážitky záujmy , potreby a výkonnostnú úroveň žiaka. Vyučovanie cudzieho
jazyka úzko nadväzuje na mimoškolské skúsenosti z reálneho života a je zamerané na životné
situácie, ktoré v súvislosti s používaním cudzieho jazyka hrajú v súčasnom i budúcom živote
dospievajúcich významnú úlohu.
- Východiskom učenia je prirodzená zvedavosť, spontánna radosť z nových poznatkov, zmyslové
vnímanie okolia, motorika a fantázia.
- V popredí sú hravé formy pracovného postupu a vyučovacieho procesu so zameraním na praktické
tvorivé ciele. Ústny prejav má prednostné postavenie.
- Dôležité je, aby bol každý žiak pripravený na reálnu komunikáciu v anglickom jazyku podľa svojich
individuálnych predpokladov.
- Na vyučovaní budú žiaci pracovať pomocou vhodných aktivít, sociálnych foriem a cvičení, ktoré
napomáhajú k rastúcej samostatnosti pri osvojovaní cudzieho jazyka . Metodická pestrosť
a zaradenie moderných komunikačných prostriedkov má vzbudiť záujem u žiakov.
- Pomocou množstva rôznych, čo najautentickejších situácií a textov na vyučovaní sa žiaci učia
jazykovo a sociálne primerane komunikovať na základe rôznych podnetov a s rôznymi partnermi.
- Hlavným cieľom vyučovania anglického jazyka je komunikácia v cudzom jazyku. Nie je potrebné
opravovať jazykové chyby spôsobom, ktorý narúša komunikáciu a znižuje radosť žiakov z nej.
- Vyučovací proces pozostáva z opakovania a preberania nového učiva vo vyváženom pomere.
Ciele predmetu vo vyšších ročníkoch: Cieľom vyučovania anglického jazyka je naučiť žiakov:
1. osvojiť si všetky formy dorozumievania sa v anglickom jazyku
2. uplatňovať jazykové zručnosti pri hovorení, počúvaní, písaní a čítaní
3. komunikovať v anglickom jazyku na veku primeranej úrovni
4. využívať vedomosti a zručnosti, ktoré už žiaci nadobudli i v materinskom jazyku
5. rozvíjať výslovnosť žiakov pomocou napodobňovania a opakovania
6. osvojiť si informácie z rôznych oblastí spoločenského života, o krajinách, ktorých jazyk sa učia
7. naučiť sa používať rôzne materiály a zdroje na štúdium
8. podporovať pozitívny postoj k učeniu sa anglického jazyka používaním metód, ktoré sú motivujúce,
9. aktivizujúce, zaujímavé a primerane náročné
10. využívať medzipredmetové vzťahy
Prierezové témy predmetu
V predmete anglický jazyk budeme rozvíjať nasledovné prierezové témy:
Environmentálna výchova: 1.ročník, téma 3. Animals,5. Farm,8. Body, 2. ročník, téma 3. The bee
family, 5. Winter time, 7. Food and drinks, 9. In the House, 3. ročník - téma Človek a príroda; 4. ročník,
téma Počasie, Zvieratá a rastliny, Príroda a zvieratá;
Multikultúrna výchova: 1.ročník, téma, 1. Hello, 3. Animals, 7. Family, 9. Traffic, 2. ročník,téma
1.Greetings, 4. In the classroom, 5. Winter time, 8. Daisy town, 3. ročník, téma Domov a bývanie, Voľný
čas a záľuby, Stravovacie návyky; 4. ročník, téma Ja a moji priatelia, Ja a moje záujmy, Ja a môj
domov, Voľný čas a zábava, Moje mesto;
Mediálna výchova: 1.ročník, téma, 1. Hello, 2. ročník, téma, 1. Greetings, 5. Winter time, 8. Daisy town
46
Osobnostný a sociálny rozvoj: 1.ročník, téma, 1. Hello, 4. Christmas, 7. Family, 9. Traffic, 2. ročník,
téma, 1. Greetings, 3. The bee family, 4. In the classroom, 5. Winter, Time 6. Colours, 7. Food and
drinks, 8 .Daisy town, 9. In the house, 10. My day, 3. ročník, téma Domov a bývanie, Rodina, Škola,
Ľudské telo; 4. ročník, téma Ja a moji priatelia, Ja a môj domov, Moje mesto, Voľný čas a zábava, Ja
a moje záujmy, Škola;
Dopravná výchova: 1.ročník, téma, 9. Traffic, 2. ročník, téma 1. Greetings, 8. Daisy town
Ochrana života a zdravia: 1.ročník, téma, 2. Toys, 9. Traffic, 2.ročník, téma, 2. Hello again, 7. Food
and drinks, 9. In the house
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti: 1.ročník, téma 1. Hello, 4. Christmas, 6. Party, 7. Family,
2. ročník, téma, 3. The bee family, 4. In the classroom, 6. Colours, 8. Daisy town, 9. In the house 10. My
day
Výchova k manželstvu a rodičovstvu: 1.ročník, téma, 5. Farm, 7. Family, 2. ročník, téma, 3. The bee
family, 9. In the house
Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra: 1.ročník, 4. Christmas, 2.ročník, 5. Winter
Organizačné formy a metódy vyučovania
Vo vyučovaní sa používajú najčastejšie metódy slovné, monologické, dialogické, ústne, písomné,
riešenie praktických úloh. Ďalšie metódy: komunikatívna metóda, naratívna metóda, audio-lingválna
metóda, riadený rozhovor, didaktické hry, na projektoch ( v škole i v rámci domácej prípravy),
s interaktívnymi produktmi
Vhodné sú deduktívne, induktívne, analytické a syntetické postupy.
Formy práce sa striedajú účelne a často z individuálnych na skupinové a prácu vo dvojiciach.
Učebné zdroje
Paul Shipton: Chit Chat 1, Oxford University Press, pracovný zošit k učebnici, Naomi Simmons: Family
and Friends, Oxford University Press, pracovný zošit k učebnici,
-anglicko-slovenský a slovensko-anglický slovník Anglicko-slovenský slovník, Slovensko-anglický
slovník, obrázkové karty,obrázkové súbory, hračky, pexesá, modely domácich a exotických zvierat,
obrázkové knihy a omaľovánky, audio nahrávky, video projektor. časopisy: Ufin, Hello
Učebné osnovy predmetu v 1. ročníku
Tematický
Obsahový
celok
štandard
Hello
-úvodná hodina
- pozdravy Hello! Bye bye!
-frázy:What´s your name? I´m..
- piesne Hello. What´s your name.
- mená Lisa,Adam,Marvo,Milly,Dash
1.My friends
-pokyny: Hands up! Hands down!
Stan dup! Sit down!
-čísla 1 – 5
-piesne
-projekt
2.Milly´s house
-farby :red,orange,yellow,green,blue
-fráza:What´s your favourite colour?
-pomenovanie časti domu a ich farby
-piesne
-projekt
Merry
Christmas!
-frázy Merry Cristmas!
Happy New Year!
-Anglické koledy
-Anglické zvyky a tradície
-piesne
3.School
-pomenovanie školských pomôcok
-fráza: Who´s got the ....?
-čísla 6-10
-piesne
-projekt
4.Monster face
-pomenovanie častí tváre
47
Výkonový
štandard
-pozná svoju učebnicu ZAP! A
-vie sa pozdraviť a odpovedať
pozdravom
-ovláda frázy What´s your name? I´m...
-ovláda piesne Hello. What´s your name
-ovláda mená postáv z učebnice
-pozná mená z učebnice a flash karty
-ovláda pokyny Hands up! Hands down!
Stand up! Sit down!
-pozná čísla 1-5
-počúva a spieva anglické piesne
-prezentuje projekt
-pozná farby
-ovláda frázu What´s your favourite colour?
-vie pomenovať časti domu a ich farby
-počúva a spieva anglické piesne
-odpovedá na jednoduché otázky
-prezentuje projekt
-poznať päť slov z okruhu sl.zásoby Vianoce
-poznať a pomenovať zvyky a tradície
v Anglicku
-vytvoriť blahoželanie k Vianociam
a k novému roku
-spievať dve anglické koledy
-pomenuje školské pomôcky
-ovláda frázu:Who´s got the...?a
jednoducho odpovedá
-ovláda čísla 6-10
-určuje početnosť predmetov
-počúva a spieva anglické piesne
-prezentuje projekt
-vie pomenovať časti tvá
5.Toys
Happy Easter
6. A picnic
-povely:Touch your nose!
Jump up! Skip with me!
-piesne
-projekt
-pomenovanie hračiek
-fráza: Can I have the......,please?
-pokyny: Walk! Turn around! Stop!
-piesne
-projek
-pomenovanie Veľkonočných predmetov
-frázy:Happy Easter!
How many eggs can you see?
-tradície Veľkonočných sviatkov v Anglicku
-pokyny Jump up! Go!
-pieseň
-pomenovanie základných potravín
-frázy:I like...Do you like....?Yes, I do.
-piesne
-projekt
Učebné osnovy predmetu v 2. ročníku
Tematický
Obsahový
celok
štandard
1.Greetings
-opakovanie slovnej zásoby z 1.ročníka
-slovná zásoba:rôzne pozdravy
-frázy:How are you?I´m fine thank you.
-pieseň:How are you
2.Hello again
3.The bee
family
4.In the
classroom
5.Winter time
6.Colours
7.Food and
drinks
8.Daisy town
9.In the house
-slovná zásoba na danú tému
-frázy:What´s your name?My name is
Lucy.I´m tall...
-pieseň:I´m a giraffe
-slovná zásoba na danú tému
-frázy:Who is this?
-piesne:Hello,hello,Bussy bee
My cousin betty
-slovná zásoba na danú tému
-frázy:What is this?It is a pen.Is it
a pencil?Yes,i tis.Open your
book.Come here,please.Listen and
repeat...
-pieseň:School is fun for everyone
-slovná zásoba na danú tému
-frázy:Can you ski?Yes,i can.No,I can´t.
-pieseň:Christmas is a time
-riekanka:I´m a big snowman
-základná slovná zásoba na danú tému
-frázy:What colour is the mouse?The
mouse is grey.I have got a red shirt.
-riekanka:Grey,white,black...
-slovná zásoba na danú tému
-frázy:What do you like?I like bread.Do
zou like cheese?Yes.No.Are you
hungry?Can i have a pizza?
-pieseň:I like bread and butter
Iam hungry
-slovná zásoba na danú tému
-frázy:Where is the church?It´s here.
-slovná zásoba na danú tému
-frázy:Where is your father?He is in the
kitchen.What can you see in the
48
-ovláda a používa povely:Touch your nose!
Jump op! Skip with me!
-počúva a spieva anglické piesne
-prezentuje projekt
-vie pomenovať hračky
-ovláda frázu Can I have the...,please?
-ovláda povely : Walk! Turn around!Stop!
-počúva a spieva anglické piesne
-prezentuje projekt
-vie pomenova niekoľko Veľkonočných
predmetov
-ovláda frázy Happy Easter! How many eggs
can you see?
-ovláda pokyny Jump up! Go!
-odpovedá na jednoduché otázky
-počúva a spieva anglickú pieseň
-pomenuje základné potraviny
-ovláda frázy I like...Do you like...?
Yes, I do.
-počúva a spieva anglické piesne
-prezentuje projekt
Výkonový
štandard
-vie sa pozdraviť rôznymi spôsobmi
-vie na základe posluchu reprodukovať
slová
-vie používať jednotlivé frázy
-vie používať zdvorilostné frázy
v komunikácii s partnerom
-vie sa predstaviť
-pozná slovnú zásobu k danej téme
-vie používať jednoduché frázy
-vie vymenovať členov rodiny
-vie reprodukovať slová na základe
posluchu
-vie správne odpovedať na otázky
-vie vymenovať školské pomôcky
-vie reprodukovať jednotlivé slová
a vety podľa posluchu
-vie reagovať na pokyny
učiteľa,spolužiaka,vie tvoriť jednoduchý
dialóg
-poznať slovnú zásobu k téme Vianoce
-vie pomenovať zimné športy
-vie povedať riekanku foneticky správne
-vie tvoriť otázky
-vie odpovedať na otázky
-vie vymenovať farby
-vie vymenovať časti odevu
-osvojí si frázy a slovné spojenia
-tvorí jednoduchý rozhovor
-vie pomenovať jedlá a nápoje
-vie vyjedriť pocity hladu a smädu
-vie si vypýtať jedlo
-tvorí jednoduchý rozhovor
-vie pomenovať budovy v meste
-vie počítať do 30
-vie pomenovať miestnosti v dome
-vie pomenovať predmety v dome
-vie vhodne použiť predložky so slovom
10.My day
picture?...
-slovná zásoba na danú tému
-frázy:I go to school at eight
o´clock.What´s the time?It´s seven
o´clock.
-pieseň:This is the way
Učebné osnovy predmetu v 3. ročníku
Tematický
Obsahový
celok
štandard
Výkonový
štandard
Ahoj
Slovná zásoba –pozdravy, farby, dni v
týždni
Čísla do 10
Pozdravy
Čo je toto?
Slovná zásoba – predmety v triede
Pokyny v triede
Otázka Čo je toto?
Odpoveď Toto je...
Fonetické cvičenia – a b c d
Slovná zásoba – hračky
Privlastňovacie zámená môj/tvoj
Otázky s opytovacím zámenom
Krátke odpovede kladné a záporné
Fonetické cvičenia –e f g h
Slovná zásoba – časti tela
Jednotné a množné číslo podstatných mien
Použitie Toto je .../Toto sú...
Fonetické cvičenia – i j k l
Čas na hru
Toto je môj nos
On je hrdina
Kde je lopta?
Slovná zásoba – povolania
On je/ona je...
Otázky na osoby
Osobné údaje
Fonetické cvičenia – m n o p
Slovná zásoba – veci v detskom parku
Tvorenie otázok s Kde je...?
Predložky miesta
Určenie umiestnenia vecí
Fonetické cvičenia – q r s t u
Billyho macko
Slovná zásoba – moja rodina
Privlastňovací pád
Otázky na vlastníctvo
Otázka Kto je toto?
Fonetické cvičenia – v w x y z
Sú toto jeho
nohavice?
Slovná zásoba – druhy oblečenia
Privlastňovacie zámená jeho/jej
Tvorenie otázok a krátkych odpovedí
Anglická abeceda
Kde je starká?
Slovná zásoba – môj dom
Otázka Kde je.../Kde sú...?
Odpovede On/ona je..., Oni sú...
Krátke kladné a záporné odpovede
Fonetické cvičenia - sh
Slovná zásoba – jedlá
Neurčitý člen a/an
Sloveso mať v kladnej a zápornej vete
Fonetické cvičenia - ch
Čas obeda
Nový kamarát
-vie tvoriť jednoduchý dialóg
-vie zopakovať a vhodne použiť
jednoduché slovné spojenia a frázy
-vie určovať celé hodiny
-vie tvoriť jednoduchý rozhovor
Slovná zásoba – moji kamaráti, tvary
Prídavné mená opisujúce vzhľad
49
Žiak má získať schopnosť:
-vedieť pozdraviť a predstaviť sa
-nadviazať kontakt
-rozoznať základné farby
-vymenovať dni v týždni
Žiak má získať schopnosť:
-pomenovať predmety v triede
-reagovať na pokyny
-opýtať sa na vec
-odpovedať na základné otázky
Žiak má získať schponosť:
-pomenovať hračky
-pomenovať obľúbené veci
-privlastňovať veci, použiť zámeno môj/tvoj
Žiak má získať schopnosť:
-pomenovať časti ľudského tela
-rozoznať jednotné a množné číslo
podstatných mien
-použiť spojenie toto je/toto sú
-samostatne pracovať podľa pokynov
Žiak má získať schopnosť:
-pomenovať povolania
-použiť tvary on je/ona je v kladnej vete
a v otázke
-poskytnúť údaje o rodine
Žiak má získať schopnosť:
-pomenovať veci v parku
-tvoriť otázky na umiestnenie vecí
-určiť miesto podľa predložiek
-dodržiavať pravopis vlastných podstatných
mien
Žiak má získať schopnosť:
-vymenovať členov svojej rodiny
-privlastňovať veci osobám
-opísať členov rodiny
-povedať, o čom sa píše v texte
-reagovať na počutý text
Žiak má získať schopnosť:
-pomenovať základné druhy oblečenia
-rozlíšiť, komu patrí oblečenie
-zaradiť oblečenie podľa opisu
-používať privlastňovacie zámená v 3.
osobe jednotného čísla
-priradiť písmená abecedy ako začiatočné
písmená k slovám
Žiak má získať schopnosť:
-pomenovať časti domu
-pýtať sa a odpovedať, kde sú osoby
-používať predložky miesta
-nájsť špecifické informácie v texte
Žiak má získať schopnosť:
-vymenovať názvy jedál
-použiť určitý a neurčitý člen pred
podstatnými menami
-povedať, čo má a nemá na obed
-označiť predmety podľa prečítaného textu
Žiak má získať schopnosť:
-využiť prídavné mená pri opise kamaráta
Mám rád opice
Čas večere
Uprac si!
Akčný chlapec
vie behať
Hrajme sa
s loptou!
Sloveso mať v 3. os. jedn. čísla – kladné
a záporné tvary
Fonetické cvičenia - th
Slovná zásoba – zvieratá v ZOO
Prídavné mená označujúce veľkosť
Sloveso mať rád v kladnej a zápornej vete
Fonetické cvičenia – samohláska a
Slovná zásoba – jedlá a nápoje
Sloveso mať rád v otázke
Máš rád...? + krátka odpoveď
Čo máš rád? Mám rád ...
Menu
Fonetické cvičenia – samohláska e
Slovná zásoba – nábytok
Čísla 11-20
Väzba Tam je/Tam sú...
Otázka Koľko...?
Fonetické cvičenia – samohláska i
Slovná zásoba – slovesá
Sloveso vedieť
On vie/nevie...
Vie...? + krátka kladná a záporná odpoveď
Fonetické cvičenia – samohláska o
Slovná zásoba – na pláži
Rozkazovací spôsob v 1.osobe množ. čísla
Väzba Let´s + sloveso
Fonetické cvičenia – samohláska u
-pomenovať geometrické tvary
-označiť osobu podľa prečítaného textu
-použiť sloveso mať v 3.os. jedn. čísla
Žiak má získať schopnosť:
-pomenovať zvieratá v ZOO
-vyjadriť svoj názor
-povedať, ktoré zviera má/nemá rád
-určiť zviera podľa opisu
Žiak má získať schopnosť:
-vymenovať jedlá a nápoje
-identifikovať rôzne jedlá v texte
-používať sloveso mať rád v otázke
a odpovedi
-povedať, ktoré jedlo a nápoj má/nemá rád
Žiak má získať schopnosť:
-pomenovať nábytok v izbe
-vyjadriť, že niekde niečo je
-pýtať sa a odpovedať na otázku Kde sú...?
-vyjadriť množstvo
Žiak má získať schopnosť:
-používať plnovýznamové slovesá
-vyjadriť svoje schopnosti niečo robiť
pomocou modálneho slovesa
-označiť špecifické detaily z textu
-tvoriť otázky a odpovede o zvieratách
Žiak má získať schopnosť:
-pomenovať veci na pláži
-vyjadriť príkaz
-navrhnúť aktivitu
-reagovať na návrh
-zachytiť rozdiely pri opise
Učebné osnovy predmetu vo 4. ročníku
Tematický
celok
Ahoj
Čas športu
Čo je v dome?
Buď zdravý!
Moje mesto
Na dovolenke
Slnečný deň
Obsahový
štandard
Výkonový
štandard
Slovná zásoba – hudobné nástroje
Obľúbené veci
Sloveso mať rád, Sloveso vedieť,
dokázať
Slovná zásoba - športy
Sloveso can v oznamovacej vete
a otázke
Krátke odpovede so slovesom can
Slovná zásoba – časti domu, nábytok
Predložky miesta
Slovná zásoba – zdravie a choroby
Rozkazovací spôsob
Slovná zásoba – názvy budov
Predložky miesta
Určovanie smeru
Slovná zásoba – slovesá
Priebehový prítomný čas
v oznamovacej vete, otázke a zápore
v 3. os. j. čísla
Krátke odpovede prítomného
priebehového času v 3. os. jedn. čísla
Slovná zásoba – počasie
Sloveso byť v oznamovacej vete,
otázke a zápore
Krátke odpovede so slovesom byť
50
- pomenovať hudobné nástroje
- rozprávať o svojich záujmoch
- povedať, kto čo dokáže urobiť
- porozumieť obrázkovému príbehu
- porozprávať o schopnostiach
- viesť rozhovor o športe
- pomenovať veci doma
- opísať svoj domov, miesto, kde žije
- opýtať sa, kde sa čo nachádza
- reagovať na kreslený príbeh
- vymenovať bežné choroby
- opýtať sa na zdravotný stav
- podať info o tom, ako dodržiavať
zdravý životný štýl
- vyjadriť zákazy a príkazy
- pomenovať budovy v meste
- popísať polohu miesta
- opýtať sa a povedať, ako sa niekam
dostane
- opísať situáciu v priebehu
- napísať pozdrav z dovolenky
- porozprávať o počasí
- podať info o počasí podľa mapy
Vesmírna
škola
Slovná zásoba – školské predmety
Dni v týždni
Predložky času on, at
Určovanie hodín
Sloveso mať v kladnej vete, otázke
a zápore
Krátke odpode so slovesom mať
Čo je v TV?
Slovná zásoba – TV programy
Opytovacie zámená what, when?
Určovanie času
Sloveso like
Môj voľný čas
Úžasné
zvieratá
Vtedy a teraz
Kamenná
polievka
- pomenovať názvy predmetov v
škole
- porozprávať o škole, školských
predmetoch
- utvoriť otázku
- určiť čas na hodinách
- vyplniť rozvrh hodín
- reagovať na počúvanie
- vymenovať rôzne TV programy
- porozumieť TV programu a povedať,
kedy sa čo vysiela
- porozprávať o obľúbených TV
programoch a TV kanáloch
- viesť rozhovor o TV programoch
- správne určiť čas na hodinách
- vymenovať svoje záujmy
- vyjadriť súhlas, nesúhlas
- napísať krátky list o svojich záľubách
Slovná zásoba – koníčky
Jednoduchý prítomný čas
v oznamovacej vete, otázke a zápore
Krátke odpovede v jednoduchom
prítomnom čase
Názvy dní v týždni
Slovná zásoba – zvieratá a rastliny
Jednoduchý prítomný čas
v oznamovacej vete, otázke a zápore–
3. os. jedn. čísla
Krátke odpovede v prítomnom
jednoduchom čase v 3. osobe jedn.
čísla
Slovná zásoba – časti tela zvierat
Jednoduchý minulý čas slovies to be, to
have
Slovná zásoba – opakovanie
Opytovacie zámená
Kladné a záporné odpovede
Opakovanie naučených fráz
- vypočuť si text a porozumieť mu
- opísať zviera, ako žije, čo jedáva
- viesť rozhovor o zvieratách
- opísať staroveké zvieratá
- vyhľadať informácie v texte a
reagovať na ne
- porozumieť príbehu a následne
ho predviesť
- viesť interaktívny rozhovor
- správne použiť naučené frázy
Predmet: Matematika
Matematika
Štátny / školský vzdelávací program
Spolu
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
Spolu
4/0
4/1
3/1
3/1
14/3
4
5
4
4
17
Poznámky
1. V 2. - 4. ročníku sme zvýšili časovú dotáciu o 1 hodinu, ktorú využijeme na riešenie zaujímavých a
zábavných matematických úloh, na dôslednejšie precvičenie a utvrdenie učiva, tvorbu projektových
úloh a prípravu na matematické súťaže.
2. Predmet matematika je hodnotený v 1. polroku 1. ročníka slovne štyrmi stupňami, v 2. polroku
a v ostatných ročníkoch klasifikácia známkami.
Charakteristika učebného predmetu
Matematika je v primárnom vzdelávaní po materinskom jazyku najviac časovo dotovaným učebným
predmetom. Matematické vzdelávanie je založené na realistickom prístupe k získavaniu nových
vedomostí a na využívaní manuálnych a intelektových činností pre rozvíjanie širokej škály žiackych
schopností. Na rovnakom princípe sa pristupuje k aplikácii nových matematických vedomostí v reálnych
situáciách. Takýmto spôsobom nadobudnuté základné matematické vedomosti umožňujú žiakom získať
matematickú gramotnosť novej kvality, ktorá by sa mala prelínať celým základným matematickým
vzdelaním a vytvárať predpoklady pre ďalšie úspešné štúdium matematiky a pre celoživotné
vzdelávanie.
51
Obsah vzdelávania je spracovaný na kompetenčnom základe. Vyučovanie sa prioritne zameriava
na rozvoj žiackych schopností, predovšetkým väčšou aktivizáciou žiakov. Obsahový a výkonový
štandard uvedený pre jednotlivé ročníky je štandard, ktorý sa má splniť najneskôr v uvedenom ročníku.
Učebný predmet matematika na 1. stupni ZŠ zahŕňa:
- elementárne matematické poznatky, zručnosti a činnosti s matematickými objektmi rozvíjajúce
kompetencie potrebné v ďalšom živote (osobnom, občianskom, pracovnom a pod.),
- vytváraním presných učebných návykov rozvoj žiackych schopností, presného myslenia a
formovania argumentácie v rôznych prostrediach, rozvoj algoritmického myslenia,
- súhrn veku primeraného matematického a informatického poznania, ktoré tvoria východisko k
všeobecnému vzdelaniu kultúrneho človeka,
- informácie dokumentujúce potrebu matematiky a informatiky pre spoločnosť.
Obsah vzdelávania je v učebnom predmete matematika rozdelený na päť tematických okruhov. Toto
členenie sa zachováva aj pre ostatné stupne vzdelávania, pričom na každom stupni nemusí byť
explicitne zastúpený každý z týchto tematických okruhov:
Čísla, premenná a počtové výkony s číslami
Postupnosti, vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy
Geometria a meranie
Kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika
Logika, dôvodenie, dôkazy.
Učivo v tematickom okruhu Čísla, premenná a počtové výkony s číslami má na 1. stupni ZŠ významné
miesto pri vytváraní pojmu prirodzeného čísla v obore do 10 000, pri počtových výkonoch s týmito
číslami a pri príprave zavedenia písmena (premennej) vo význame čísla.
V tematickom okruhu Postupnosti, vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy majú žiaci v realite objavovať
kvantitatívne a priestorové vzťahy a určité typy ich systematických zmien. Zoznamovať sa s veličinami a
ich prvotnou reprezentáciou vo forme tabuliek, grafov a diagramov a v jednoduchých prípadoch tieto aj
graficky znázorňovať.
V tematickom okruhu Geometria a meranie budú žiaci vytvárať priestorové geometrické útvary podľa
určitých pravidiel a zoznamovať sa s najznámejšími rovinnými útvarmi ako aj s ich rysovaním.
Objasňovať sa im budú základné vlastnosti geometrických útvarov. Budú sa učiť porovnávať,
odhadovať a merať dĺžku, zoznamovať sa s jednotlivými dĺžkovými mierami a riešiť primerané metrické
úlohy z bežnej reality.
Tematický okruh Kombinatorika, pravdepodobnosť a štatistika sa na 1. stupni ZŠ objavuje len v podobe
úloh. Žiaci takéto úlohy budú na 1. stupni ZŠ riešiť manipulatívnou činnosťou s konkrétnymi objektmi,
pričom budú vytvárať rôzne skupiny predmetov podľa určitých pravidiel (usporadúvať, triediť a vytvárať
súbory podľa danej vlastnosti), pozorovať frekvenciu výskytu určitých javov (udalostí) a zaznamenávať
ju.
Tematický okruh Logika, dôvodenie, dôkazy na 1. stupni ZŠ sa bude objavovať len v podobe úloh. Žiaci
budú riešiť úlohy, v ktorých posudzujú z hľadiska pravdivosti a nepravdivosti primerané výroky z
matematiky a zo životných situácií.
Ciele učebného predmetu
Cieľom učebného predmetu matematika na 1. stupni ZŠ je, aby si žiaci osvojili poznatky, ktoré v
priebehu svojho ďalšieho vzdelávania a v každodennom živote budú potrebovať a rozvíjať ich
schopnosti, pomocou ktorých sa pripravia na samostatné získavanie ďalších poznatkov. Na dosiahnutie
tohto cieľa majú žiaci získať také skúsenosti, ktoré u nich vyústia do poznávacích metód
zodpovedajúcich ich veku.
Vyučovanie matematiky má smerovať k tomu, aby sa realizovali najmä tieto cieľové zámery a
všeobecné požiadavky na rozvoj žiackej osobnosti:
- presne používať materinský a odborný jazyk (vzhľadom na vek) a správne aplikovať postupne sa
rozširujúcu matematickú symboliku. Vhodne využívať tabuľky, grafy a diagramy. Využívať
pochopené a osvojené pojmy, postupy a algoritmy ako prostriedky pri riešení úloh,
- v súlade s osvojením matematického obsahu a prostredníctvom numerických výpočtov spamäti,
písomne, aj na kalkulačke rozvíjať numerické zručnosti žiakov
- na základe skúseností a činností rozvíjať orientáciu žiakov v rovine a v priestore,
- riešením úloh a problémov postupne budovať poznatky žiakov o vzťahu medzi matematikou a
realitou. Na základe využitia induktívnych metód viesť žiakov k získavaniu nových vedomostí,
zručností a postojov. Rozvíjať u žiakov matematické nazeranie, logické a kritické myslenie
- systematicky viesť žiakov k získavaniu skúseností s významom matematizácie reálnej situácie,
tvorby matematických modelov, a tým aj k poznaniu, že realita je zložitejšia ako jeho matematický
model. Približovať žiakom dennú prax,
- spolu s ostatnými učebnými predmetmi sa podieľať na primeranom rozvíjaní schopností žiakov
používať prostriedky IKT (kalkulátory, počítače) k vyhľadávaniu, spracovaniu a uloženiu informácií,
52
-
-
viesť žiakov k získaniu a rozvíjaniu zručností súvisiacich s procesom učenia sa, k aktivite na
vyučovaní a k racionálnemu a samostatnému učeniu sa,
podporovať a upevňovať kladné morálne a vôľové vlastnosti žiakov, napr. samostatnosť,
rozhodnosť, vytrvalosť, húževnatosť, sebakritickosť, kritickosť, cieľavedomú sebavýchovu a
sebavzdelávanie, dôveru vo vlastné schopnosti a možnosti, systematickosť pri riešení úloh v
osobnom aj verejnom kontexte,
vytvárať a rozvíjať kladný vzťah žiakov k spoločným európskym hodnotám, k permanentnému
poznávaniu kultúrnych a iných hodnôt vytvorených európskymi štátmi a Slovenskom
v rámci matematického vzdelávania rozvíjať u žiakov kľúčové kompetencie v sociálnej a
komunikačnej oblasti, v IKT, v osobnej i v občianskej oblasti, v oblasti prírodovednej a kompetenciu
učiť sa učiť sa.
Prierezové témy predmetu
Environmentálna výchova: 1. ročník - Tem. celok Prirodzené čísla 1-20, Sčítanie a odčítanie,
Aplikačné úlohy - ochrana životného prostredia, starostlivosť o zvieratá a mláďatá, Geometria - prírodné
prostredie 2.ročník - Sčítanie a odčítanie do 20, Prirodzené čísla do 100 - ochrana prírody, domáce
zvieratá, zber druhotných surovín, poznávanie hmyzu, izbové rastliny, Aplikačné úlohy - ročné obdobia,
Geometria - čistota vôd, starostlivosť o zvieratá, Sčítanie a odčítanie do 100, starostlivosť o zvieratá,
jarné tradície, hmyz, ošetrovanie rastlín, 3. ročník - Násobenie a delenie prirodzených čísel v obore do
20, Vytváranie prirodzených čísel v obore do 10 000, Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do
10 000, 4.ročník - Sčítanie a odčítanie v obore do 10 000, Násobenie a delenie v obore násobilky,
Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúce špecifické matematické myslenie
Multikultúrna výchova: 1. ročník - Tem. celok Prirodzené čísla 1-20, Sčítanie a odčítanie, deti iných
kultúr, 3. ročník - Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do 10 000, Mediálna výchova: 1.
ročník - Tem. celok Prirodzené čísla 1-20, Sčítanie a odčítanie / správne používanie mobilu, 2. ročník Tem. celok Sčítanie a odčítanie do 100, knižnica, počítač
Mediálna výchova: 1. ročník - Tem. celok Prirodzené čísla 1-20, Sčítanie a odčítanie, správne
používanie mobilu, 2. ročník - Tem. celok Sčítanie a odčítanie do 100 /knižnica, počítač/, 4. ročník Sčítanie a odčítanie v obore do 10000, Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické
matematické myslenie
Osobnostný a sociálny rozvoj: 1. ročník - Prirodzené čísla 1-20, Sčítanie a odčítanie, vzájomná
pomoc medzi spolužiakmi, vzťahy medzi spolužiakmi, 2. ročník - Sčítanie a odčítanie do 20, šetrenie
peňazí, spolupráca medzi deťmi, Prirodzené čísla do 100, sebahodnotenie, slušné stolovanie, 3. ročník
- Opakovanie z 2. ročníka, Násobenie a delenie prirodzených čísel v obore do 20, Vytváranie
prirodzených čísel v obore do 10 000, Riešenie aplikačných úloh rozvíjajúce špecifické matematické
myslenie, Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do 10 000, 4. ročník - Násobenie a delenie
prirodzených čísel v obore do 10 000
Dopravná výchova: 1. ročník - Tem celok Prirodzené čísla 1-20, Sčítanie a odčítanie, Geometria,
bezpečná cesta do školy, križovatka, dopravné ihrisko, 2. ročník - Sčítanie a odčítanie do 20, správanie
v dopravných prostriedkoch, semafor, Sčítanie a odčítanie do 100, medziľudské vzťahy, Geometria,
cesta do školy, 3. ročník - Násobenie a delenie prirodzených čísel v obore do 20, Vytváranie
prirodzených čísel v obore do 10 000, Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do 10 000, 4.
ročník - Sčítanie a odčítanie v obore do 10000
Ochrana života a zdravia: 1. ročník - Tem celok Prirodzené čísla 1-20, Sčítanie a odčítanie, Aplikačné
úloh, predchádzanie úrazom, pohyb na čerstvom vzduchu, jedlé a nejedlé huby, vitamíny, ústna
hygiena, 2. ročník - Sčítanie a odčítanie do 20, prevencia chorôb, šport, denný režim, Sčítanie a
odčítanie do 100, stavenisko, prvá pomoc, 3. ročník - Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do
10 000, Riešenie aplikačných úloh rozvíjajúce špecifické matematické myslenie, 4. ročník - Násobenie
a delenie v obore násobilky, Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické
myslenie
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti: 1. ročník - Tem celok Geometria, Aplikačné úlohy
karneval, 2. ročník - Geometria meranie, 3. ročník - Geometria meriame triedu, budovu školy
Výchova k manželstvu a rodičovstvu: 1. ročník - Tem. celok Prirodzené čísla 1-20, Sčítanie a
odčítanie, Aplikačné úlohy - rodina, zodpovednosť a starostlivosť, vzťahy v rodine, Rodičia a deti, Tem.
celok Geometria - rodina, 2. ročník - Tem. celok Aplikačné úlohy - rast stromu, človeka, 4. ročník Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie
Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra: 1. ročník - Tematický celok Sčítanie a odčítanie do
20, tradície Vianoc, Veľkonočné tradície, 2. ročník - Sčítanie a odčítanie do 20, Vianoce, Sčítanie a
odčítanie do 100, riešenie aplikačných úloh rozvíjajúce špecifické myslenie matematické myslenie,
Veľká noc, 3. ročník - Riešenie aplikačných úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie Vianoce a veľká noc na Turci, 4. ročník - Sčítanie a odčítanie v obore do 10000
Organizačné formy a metódy vyučovania
Na splnenie cieľov vyučovania matematiky je nevyhnutné využívať aktivizujúce vyučovacie metódy
akceptujúce vekové zvláštnosti a aktuálnu úroveň vedomostí a zručností žiakov, ich skúsenosti z
53
prostredia v ktorom žijú. Z motivačných a aktivizujúcich metód je vhodné využívať rôzne didaktické hry,
inovačné metódy, prácu vo dvojiciach, zhlukovanie. Pri opakovaní a precvičovaní učiva je vhodné
využívať prácu v skupinách, realizovať kooperatívne a projektové vyučovanie, riešenie problémových
úloh. Pri riešení úloh je potrebné dané úlohy gradovať od jednoduchších k zložitejším.
Aktivita žiaka pri vyučovaní nemá byť zameraná iba na úsilie zapamätať si, ale má byť spojená s
hľadaním podstaty problému, so samostatným myslením. Pri riešení problémov sa majú žiaci naučiť
používať rôzne pramene informácií.
Formy práce :
výkladové - rozprávanie, objasňovanie, opis
dialogické - rozhovor, beseda diskusia
demonštračné - demonštrácia postupu činnosti, ukážky riešenia úloh, zostavenia plánu
- ukážky, predmetov, javov a zobrazení
formy samostatnej práce žiakov - samostatné štúdium, diskusia medzi žiakmi, experimentálne a
teoretické cvičenie, písomné a grafické práce
Učebné zdroje
Pri vyučovaní matematiky budú použité učebnice a učebné pomôcky schválené a odporúčané MŠ SR,
prezentované v pedagogicko-organizačných pokynoch MŠ SR na príslušný školský rok. Pri vyučovaní
budú použité pracovné listy vypracovávané učiteľmi v zmysle didaktických zásad. Demonštračné
pomôcky a didaktická technika budú používané podľa možnosti školy.
Učebnice a pracovné zošity využívané v jednotlivých ročníkoch:
Matematika pre 1. ročník ZŠ 1. a 2. časť, autorka PaedDr. Brigita Lehoťanová PhD. 2009
Matematika pre 2. ročník ZŠ Autori : RNDr. Pavol Černek CSc. PaedDr. Svetlana Bednářová PhD.
2010
Pracovný zošit Matematika pre 2. ročník 1. a 2. časť autori : RNDr. Pavol Černek CSc., PaedDr.
Svetlana Bednářová PhD. 2010
Hravá matematika - pracovný zošit pre 3. ročník ZŠ, kolektív autorov, vydavateľstvo TAKTIK
Hravá matematika 4 - pracovný zošit pre 4. ročník ZŠ
Učebné osnovy predmetu v 1. ročníku
Tematický
celok
Prirodzené čísla 1 až
20
40 hodín
Sčítanie a odčítanie
65 hodín
Geometria
12 hodín
Obsahový
štandard
Výkonový
štandard
Prirodzené čísla 0 - 20. Počítanie počtu
vecí,...po jednom, po dvoch, utváranie
skupín vecí s daným počtom.Triedenie
predmetov podľa jedného znaku.
Porovnávanie čísel, čítanie a písanie číslic
0 - 20. Klesajúci a stúpajúci číselný rad.
Pravidelnosť v postupnostiach.
Žiak vie:
- vymenovať stúpajúci a klesajúci
číselný rad
- priradiť k danému číslu príslušný
počet predmetov
- správne napísať jednotlivé čísla
- orientovať sa v číselnom rade
- určiť poradie, prvý, druhý...posledný
Žiak vie :
- spamäti všetky spoje sčítania a
odčítania bez prechodu cez základ 10
- prakticky využiť sčítanie a odčítanie,
rozkad a doplnenie sčítancov
- objasniť jednoduchú slovnú úlohu
činnosťou, voľbou vhodného modelu
- zaznamenať textové súvislosti
číslami a počtovými výkonmi
Sčítanie a odčítanie v etapách v obore do
5, v obore do 10 a v obore do 20 bez
prechodu cez základ 10. Zameniteľnosť
sčítancov. Rozklad sčítancov na súčet
dvoch čísel. Doplnenie chýbajúceho čísla
do súčtu. Vzťah medzi sčítaním a
odčítaním. Slovné úlohy na sčítanie a
odčítanie podľa činnosti, na základe
obrázku, textu. Oživenie slovnej úlohy
kresbou a modelovaním.Tvorba číselnej
úlohy na základe textu. Výber počtového
výkonu na základe textu. Tvorba
matematického textu k numerickým
úlohám. Riešenie rozsiahlejších úloh v
tíme aj so zberom vhodných údajov z
reality.
Kreslenie otvorených a uzavretých krivých
čiar, rysovanie priamych čiar, triedenie
čiar. Zoznámenie sa s niektorými
priestorovými a rovinnými geometrickými
tvarmi a ich triedenie na základe vlastností.
Stavba telies z kociek na základe modelu
rovinných útvarov činnosťou. Pozorovanie
niektorých vlastností geometrických
útvarov. Orientácia a určovanie polohy ,
zmeny smerov.
54
Žiak vie:
- vybudovať z kociek teleso na
základe modelu
- identifikovať niektoré rovinné a
priestorové útvary na základe
niektorých ich pozorovaných vlastností
- určiť polohu na základe preberaných
výrazov nad, pod, pri, medzi..atď.
Riešenie aplikačných
úloh a úloh
rozvíjajúcich
špecifické
matematické myslenie
15 hodín
Získavanie skúseností s pravdivosťou a
nepravdivosťou obrázkových situácií a
slovne vyslovenými matematickými
výrokmi. Dichotomické triedenie
predmetov, podľa jedného znaku. Tvorenie
stúpajúcej a klesajúcej postupnosti
predmetov, čísel a zistenie pravidelnosti v
týchto postupnostiach pozorovaním. Zber
a usporiadanie údajov z domova a
blízkeho okolia za účelom riešenia úloh.
Žiak vie :
- rozlíšiť pravdivosť a nepravdivosť
primeraných matematický výrokov
Poznámka : Počet hodín : ŠVP/ŠkVP, Časová dotácia 4 hodiny týždenne, 132 hodín ročne
Učebné osnovy predmetu v 2. ročníku
Tematický
Obsahový
celok
štandard
Opakovanie
učiva z 1. ročníka
Výkonový
štandard
Určovanie počtu v obore od 0 do 20.
Číselný rad od 0 do 20. Porovnávanie
čísel, dokresľovanie. Určovanie polohy /
vpravo, vľavo /. Sčitovanie a odčitovanie
do 20 bez prechodu cez 10.
0/20 hodín
Geometria : Otvorená a uzavretá čiara.
Geometrické tvary a telesá.
Sčítanie a
odčítanie v obore
do 20 s
prechodom cez
základ 10
25/5 hodín
Vytváranie
predstáv o
prirodzených
číslach v obore
do 100
17/3 hodín
Sčítanie a odčítanie v obore do 20 s
prechodom cez základ 10 / aj pomocou
znázorňovanie/. Sčítanie dvoch alebo
troch rovnakých sčítancov napr. 2+2+2 /
aj ako propedeutika k budúcemu
násobeniu prirodzených čísel /.
Počítanie spamäti. Automatizácia
spojov. Riešenie jednoduchých slovných
úloh na sčítanie a odčítanie s
prechodom cez základ 10 v obore do 20.
Jednoduché slovné úlohy na sčítanie
typu : - určenie súčtu, keď sú dané
sčítance
- zväčšenie daného čísla o niekoľko
jednotiek
- určenie jedného sčítanca, ak je daný
súčet a druhý sčítanec
- zmenšenie daného čísla o niekoľko
jednotiek
- porovnávanie rozdielov
- zložená slovná úloha : ( a+b+c )
- riešenie nepriamo sformulovaných úloh
- tvorenie textov k numerickým
príkladom
Prirodzené čísla 20 - 100. Predstavy o
prirodzenom čísle do 100. Čítanie a
písanie čísel od 20 do 100. Dvojciferné
číslo ako súčet desiatok a jednotiek v
obore od 20 do 100. Určovanie
počtu....po jednom, po dvoch, desiatich,
utváranie skupín vecí o danom počte.
Porovnávanie čísel. Riešenie úloh na
porovnávanie / aj ako propedeutika
nerovníc/. Slovné úlohy na
porovnávanie.
55
Žiak:
- vie určiť počet, poradie, smer vpravo, vľavo
- vie priradiť príslušný počet predmetov k
danému číslu
- pozná čísla pred a za číslom
- pozná vzťahy viac, menej, rovnako
-porovnáva a zapisuje čísla pomocou znakov <
=>
-pozná spoje sčítania a odčítania do 20 bez
prechodu cez 10
Žiak vie :
- osvojiť si spoje sčítania a odčítania s
prechodom cez základ 10
- spamäti všetky spoje sčítania a odčítania s
prechodom cez základ 10 v obore do 20
- vyriešiť jednoduchú slovnú úlohu na sčítanie
typu : urči súčet, keď sú dané sčítance
- vyriešiť jednoduchú slovnú úlohu na sčítanie
typu : zväčši dané číslo o niekoľko jednotiek
- vyriešiť jednoduchú slovnú úlohu na
odčítanie typu : urči jedného sčítanca, ak je
daný súčet a druhý sčítanec
- vyriešiť jednoduchú slovnú úlohu na
odčítanie typu : zmenšenie daného čísla o
niekoľko jednotiek
- vyriešiť jednoduchú slovnú úlohu na
odčítanie typu : porovnávanie rozdielom
- vyriešiť zloženú slovnú úlohu, ktorá vedie k
zápisu ( a+b+c )
- riešiť nepriamo sformulované slovné úlohy na
sšítanie a odčítanie s prechodom cez základ
10 v obore do 20
- samostatne tvoriť k primeranej situácii príklad
na sčítanie a odčítanie s prechodom cez 10 v
obore do 20
Žiak vie :
- určiť počet predmetov v danej skupine a
vyjadriť tento počet v obore do 100
- priradiť príslušný počet predmetov k danému
číslu v oboredo 100
- usporiadať čísla od 20 do 100
- čítať a písať čísla v obore do 100
- rozložiť dvojciferné číslo v obore do 100 na
desiatky a jednotky
- zapísať dvojciferné číslo v obore ako súčet
desiatok a jednotiek a graficky to znázorniť
- porovnať a zapísať čísla v obore do 100
pomocou znakov < > =
- orientovať sa v číselnom rade v obore do
100
- porovnávať dvojciferné čísla pomocou radu
čísel
- porovnať pomocou znázornenia a zapísať
dvojice dvojciferných čísel v obore do 100
pomocou znakov < > =
Geometria
20/0 hodín
Sčítanie a
odčítanie
prirodzených
čísel v obore do
100
50/0 hodín
Riešenie
aplikačných úloh
a úloh
rozvíjajúcich
špecifické
matematické
myslenie
20/5 hodín
Bod, priamka, úsečka. Rysovanie
priamok a úsečiek. Vyznačovanie
úsečiek na priamke, polpriamke a na
danom geometrickom útvare. Jednotka
dĺžky - cm,dm,m. Meranie dĺžky úsečky.
Porovnávanie úsečiek podľa ich dĺžky.
Budovanie telies z kociek podľa vzoru
alebo podľa obrázka. Stavba
jednoduchých telies.
Sčítanie a odčítanie v obore do 100.
Sčítanie dvojciferného a jednociferného
čísla bez prechodu a s prechodom cez
základ 10 v obore do 100. Odčítanie
jednociferného čísla od dvojciferného
bez prechodu cez základ 10 a s
prechodom cez základ 10 v obore do
100. Vlastnosti sčítania / komutatívnosť,
asociatívnosť /. Písomné sčítanie a
odčítanie dvojciferných čísel. Počítanie
spamäti a písomne. Vzťah medzi
sčítaním a odčítaním, skúška správnosti.
Riešenie jednoduchých , zložených úloh,
ktoré vedú k zápisu a+b+c, a+b-c, a-b-c.
Riešenie nepriamo sformulovaných úloh
na sčítanie a odčítanie v obore do 100.
Názorný úvod k učivu z logiky. Výroky a
tvrdenia o činnostiach, obrázkoch a
posúdenie ich správnosti. Dichotomické
triedenie. Tvorba postupnosti podľa
daného pravidla. Objavenie a
sformulovanie pravidla tvorenia
postupnosti predmetov, čísel. Riešenie
nepriamo sformulovaných úloh. Úlohy na
zbieranie a zoskupovanie údajov.
Hľadanie všetkých možností
usporiadania dvoch, troch predmetov,
farieb, písmen, čísel.
- určiť správne poradie čísel a poznať vzťahy
medzi číslami v obore do 100
- riešiť aspoň pomocou ilustračného obrázka
jednoduchú slovnú úlohu a zapísať pomocou
znakov
Žiak vie :
- vyznačovať body na priamke / úsečke/ a v
rovine / na útvare /
- označovať ich veľkým tlačeným písmom
- narysovať a označovať úsečku a priamku
- narysovať úsečku danej dĺžky / v cm / a
označovať ju
- odmerať dĺžku úsečky v cm s presnosťou na
centimeter
- porovnať úsečky podľa ich dĺžka
- zostaviť jednoduché stavby / teleso / podľa
vzoru alebo podľa obrázka
- vytvárať a opísať jednoduché telesá z kociek
Žiak vie :
- sčítavať spamäti dvojciferné a jednociferné
čísla bez prechodu aj s prechodom cez 10 v
obore do 100
- spamäti odčítať jednociferné číslo od
dvojciferného bez prechodu aj s prechodom
cez základ 10 v obore do 100
- riešiť všetky typy príkladov na sčítanie a
odčítanie dvojciferných čísel spamäti /
náročnejšie písomne /
- rozpoznať vlastnosti sčítania a správne ich
použiť pri riešení príkladov
- urobiť skúšku správnosti pri riešení
jednoduchých slovných úloh
- riešiť jednoduché a zložené úlohy vedúce k
zápisu a+b+c, a+b-c, a-b-c v obore do 100
- riešiť nepriamo sformulované úlohy na
sčítanie a odčítanie v obore do 100
Žiak vie :
- primerane rozlíšiť istý a nemožný jav /
pravdivý, nepravdivý /
- triediť predmety podľa jedného znaku
- nájsť jednoduché pravidlo postupnosti
- pokračovať vo vytvorenej postupnosti
- hľadať všetky možnosti usporiadania dvoch,
troch predmetov
- vytvoriť systém pri hľadaní a všetky možnosti
zapísať
- urobiť zo získaných a znázornených udalostí
jednoduché závery
Poznámka : Počet hodín : ŠVP/ŠkVP, Časová dotácia 5 hodín týždenne, 165 hodín ročne.
Učebné osnovy predmetu v 3. ročníku
Tematický
Obsahový
celok
štandard
Opakovanie
učiva z 2. ročníka
0/10 hodín
Násobenie a
delenie
Výkonový
štandard
Orientácia v číselnom rade od 0 po100.
Usporiadanie. sčítanie a odčítanie v
obore do 100. Porovnávanie čísel.
Pojmy : sčítanec, súčet, menšenec,
menšiteľ a rozdiel. Vytváranie skupín
podľa daného pravidla : predmet,
skupina predmetov, vlastnosť, dvojica ,
trojica, symbol, systém...
Geometria : Rovné a krivé čiary.
Geometrické útvary / trojuholník,
štvorec, obdĺžnik, kruh /. Bod, priamka,
úsečka. Bod v rovine leží/ neleží.
Meranie dĺžky úsečky v cm, mm.
Zavedenie násobenia. Súvislosť medzi
násobením a sčítaním. Nácvik
56
Žiak :
- spamäti sčituje a odčituje čísla do 100
- vie usporiadať čísla vzostupne a zostupne
- utvára skupiny predmetov podľa pravidla
- vie vytvárať rôzne skupiny predmetov po
dvoch, troch manipulatívnou činnosťou
symbolmi na základe spoločnej / prípadne
rozdielnej/ charakteristiky, znaku, vlastnosti...
- vie si vytvoriť systém pri vypisovaní možností
- vie nakresliť krivú čiaru, narysovať rovnú
čiaru
- pozná priestorové a rovinné geometrické
útvary
- vie odmerať dĺžku úsečky v mm a cm
- vie narysovať úsečku určitej dĺžky v cm, mm
Žiak :
- vie pohotovo počítať po 2,3,4,5,...
prirodzených
čísel v obore do
20
13/3 hodín
Vytváranie
prirodzených
čísel v obore do
10 000
17/4 hodín
Sčítanie a
odčítanie
prirodzených
čísel v obore do
10 000
23/5 hodín
Geometria
20/3 hodín
Riešenie
aplikačných úloh
a úloh
rozvíjajúcich
špecifické
matematické
myslenie
13/6 hodín
násobenia v obore do 20. Počítanie
spamäti. Automatizácia spojov. Riešenie
slovných úloh na násobenie s
kombinatorickou motiváciou. Tvorenie
slovnej úlohy k danému numerickému
príkladu na násobenie v obore do 20.
Riešenie nepriamo sformulovaných
slovných úloh na násobenie v obore do
20. Slovné úlohy na priamu úmernosť /
ako propedeutika / v obore do 20
Vytváranie čísel. Rozšírenie
prirodzených čísel oboru do 10
000.Zobrazenie čísel na číselnej osi,
porovnávanie čísel a och zaokrúhľovanie
na desiatky, stovky. Propedeutika
rozvoja prirozeného čísla v desiatkovej
sústave. Číselná os. Nerovnice
/propedeutika/. Slovné úlohy na
porovnávanie v obore do 10 000.
Vytvorenie slovnej úlohy k danému
príkladu na porovnávanie v obore do 10
000. Zavedenie jednotiek dĺžky: mm, km.
Jednotky dĺžky mm, cm, dm,m, km a ich
premieňanie.
Pamäťové a písomné sčítanie a
odčítanie prirodzených čísel.
Zoznámenie sa s kalkulačkou a jej
displejom. Sčítanie a odčítanie s
využitím kalkulačky. Riešenie
jednoduchých a zložených slovných
úloh. Tvorenie textov k numerickým
príkladom. Riešenie nepriamo
sformulovaných slovných úloh. Riešenie
slovných úloh s neprázdnym prienikom.
Meranie dĺžky úsečky v mm a cm.
Meranie väčších vzdialeností: - približne
/napr. krokmi/ - s presnosťou na metre
Odhad dĺžky: - kratšej v centimetroch
- dlhšej v metroch
Základné zásady rysovania. Rysovanie
priamok a úsečiek. Vyznačovanie
úsečiek na priamke a danom
geometrickom útvare. Rysovanie
rovonných útvarov v štvorcovej sieti.
Zväčšovanie a zmenšovanie rovinných
útvarov v štvorcovej sieti. Stavba telies z
kociek na základe plánu /obrázka/.
Kreslenie plánu stavby kociek.
Úlohy na propedeutiku kombinatoriky
/vytváranie všetkých možných skupín
predmetov z daného počtu predmetov
po dvoch, troch manipulatívnou
činnosťou a symbolmi/. Vytváranie
skupín podľa daného a objaveného
pravidla. Úlohy na propedeutiku
pravdepodobnosti / pozorovanie istých
udalostí, možných ale neistých udaslostí
a nemožných udalostí. Nepriamo
57
- chápe násobenie ako sčítanie rovnakých
sčítancov
- vie násobiť a deliť do 20
- vie spamäti všetky spoje násobenia a delenia
do 20
- vie zväčšiť a zmenšiť dané číslo násobením
a delením niekoľkokrát
- vie násobiť a deliť 1
- vie násobiť 0, vie ,že 0 sa nedelí
- chápe princíp násobenia, v závislosti od
poradia činiteľov
- vie v obore do 20 riešiť jednoduché slovné
úlohy na násobenie
- vie matematizovať primerané reálne situácie
- vie overiť správnosť riešenia a formulovať
odpoveď
- vie odčítať od daného čísla niekoľko
rovnakých čísel
- chápe súvislosť medzi odčítaním a delením
rovnakých menšencov a delením
- vie deliť na rovnaké časti
Žiak:
-pozná obsahovú a formálnu stránku
prirodzených čísel v obore do 10 000
a vie ich využiť na opis a riešenie problémov z
reálnej situácie
- vykonáva spamäti, písomne základné
počtové výkony a využíva komunikatívnosť a
asociatívnosť sčítania a násobenia na
racionalizáciu výpočtov
- zaokrúhľuje čísla na desiatky
- vykonáva odhady
- kontroluje správnosť výsledkov počtových
výkonov
Žiak vie :
- sčítať aj odčítať jednoduché príklady spamäti
- riešiť jednoduché a zložené slovné úlohy
daného typu
- overiť správnosť riešenia a formulovať
odpoveď
- matematizovať primerané reálne situácie
- sčitovať a odčitovaťpísomne čísla do 10 000
bez prechodu, aj s prechodom
- sčítať a odčítať pomocou kalkulačky
- riešiť nepriamo sformulované slovné úlohy na
sčítanie a odčítanie
- riešiť slovné úlohy s neprázdnym prienikom
Žiak:
-rozozná, pomenuje, vymodeluje a opíše
jednotlivé základné priestorové geometrické
tvary, nachádza v realite ich reprezentáciu
- pozná, vie vymenovať, opísať a narysovať
základné rovinné útvary
- rozozná a modeluje jednoduché súmerné
útvary v rovine
- pozná meracie prostriedky dĺžky a ich
jednotky, vie ich samostatne používať aj pri
praktických meraniach
Žiak:
-získa prostredníctvom hier a manipulatívnych
činností skúsenosti s organizáciou
konkrétnych súborov predmetov podľa
zvoleného ľubovoľného a podľa vopred
daného určitého kritéria
- v jednoduchých prípadoch z reality a v
matematike rozlíši istý a nemožný jav
- zaznamenáva počet určitých udalostí,
znázorní ich a zo získaných a znázornených
sformulované slovné úlohy. Vytváranie
tabuliek z údajov získaných žiakmi.
Riešenie úloh na delenie s
kombinatorickou motiváciou.
udalostí robí jednoduché závery
- posúdi výrokom v jednoduchých prípadoch
zo svojho blízkeho okolia a z matematiky
správnu pravdivú hodnotu, doplní neúplné vety
tak, aby vznikli pravdivé /nepravdivé/ tvrdenia
Poznámka : Počet hodín : ŠVP/ŠkVP, Časová dotácia 4 hodiny týždenne, 132 hodín ročne.
Učebné osnovy predmetu v 4. ročníku
Obsahový
Tematický
celok
štandard
Opakovanie
učiva z 3. ročníka
0/12 hodín
Násobenie a
delenie
prirodzených
čísel v obore
násobilky
25/6 hodín
Sčítanie a
odčítanie v
obore do 10 000
35/6 hodín
Výkonový
štandard
Orientácia v číselnom rade od 0
po1000. Usporiadanie. sčítanie a
odčítanie v obore do 1000.
Porovnávanie čísel. Pojmy :
sčítanec, súčet, menšenec,
menšiteľ a rozdiel. Násobenie
a delenie v obore násobilky.
Geometria : Rovinné útvary / kruh,
kružnica, trojuholník ,štvoruholník
a telesá z kociek /. . Meranie dĺžky
v teréne.
Násobenie
a delenie
v obore
násobilky.
Propedeutika
zlomkov
(rozdeľovanie na polovice, tretiny,
...)
Počítanie spamäti. Automatizácia
spojov
Násobenie a delenie na kalkulačke
v obore násobilky do 100.
Komutatívnosť
násobenia
(propedeutika)
Propedeutika úloh na násobenie s
kombinatorickou motiváciou.
Násobenie a delenie ako vzájomne
opačné
matematické operácie
(propedeutika).
Riešenie
slovných
úloh
na
násobenie a delenie.
Riešenie jednoduchých slovných
úloh typu:
porovnanie podielom.
Riešenie slovných úloh, ktoré vedú
k zápisu:
a+ a . b; a + a : b; a . b + c; a . b + c
. d (aj typy úloh z predchádzajúceho
ročníka).
Tvorenie textov k numerickým
príkladom
Slovné úlohy na priamu úmernosť
(propedeutika).
Nepriamo sformulované slovné
úlohy.
Tvorenie slovnej úlohy k danému
príkladu na násobenie a delenie
v obore násobilky do 100.
Písomné sčítanie a odčítanie
prirodzených čísel do 10 000.
Sčítanie a odčítanie prirodzených
čísel v obore do 10 000 spamäti.
Sčítanie a odčítanie prirodzených
čísel v obore do 10 000 s využitím
kalkulačky.
Sčítanie a odčítanie ako vzájomne
opačné matematické operácie.
Počítanie so zaokrúhľovanými
číslami.
Skúška správnosti riešenia.
Riešenie slovných úloh.
Riešenie všetkých typov
58
- sčituje a odčituje čísla do 1000
- vie usporiadať čísla vzostupne a zostupne
- pozná priestorové a rovinné geometrické útvary
- vie odmerať dĺžku v m a krokoch
- násobí a delí v obore násobilky
-rieši slovné úlohy na násobenie a delenie
- počíta spamäti všetky základné spoje násobenia
a delenia v obore násobilky do 100
- vie urobiť kontrolu správnosti násobenia a delenia
v obore násobilky
- ovláda algoritmus násobenia
-spamäti násobí a delí desiatimi a stomi
- násobí a delí na kalkulačke
- rozlišuje a správne používa počtové operácie
v úlohách s pojmami koľkokrát viac, o koľko viac,
koľkokrát menej, o koľko menej
- chápe súvislosť medzi násobením a delením
- rieši slovné úlohy na násobenie a delenie
- vie riešiť jednoduché slovné úlohy na násobenie
v obore násobilky do 100 typu:
1. určiť súčet rovnakých sčítancov,
2. zväčšiť dané číslo niekoľkokrát.
-vie riešiť jednoduché slovné úlohy na delenie v
obore násobilky do 100:
1. Rozdeliť dané číslo na daný počet rovnako
veľkých častí (delenie na)
2. Delenie podľa obsahu
3. Zmenšiť dané číslo niekoľkokrát
-vie riešiť jednoduchú slovnú úlohu typu:
porovnanie podielom.
-rieši zložené slovné úlohy vedúce k zápisu typu: a
+ a . b; a + a : b; a . b + c; a . b + c . d.
-vie matematizovať primerané reálne situácie
-rieši slovné úlohy na priamu úmernosť
(propedeutika)
-rieši nepriamo sformulované slovné úlohy
-tvorí slovnú úlohu k danému príkladu na
násobenie a delenie v obore násobilky do 100
-vie overiť správnosť riešenia (výsledku) a
formulovať odpoveď
-zostaví zápis k slovnej úlohe s pomocou učiteľa
-pozná algoritmus písomného sčítania a odčítania
a vie ho pohotovo využívať pri výpočtoch
-písomne sčíta a odčíta prirodzené čísla v obore do
10 000
-spamäti sčíta a odčíta prirodzené čísla v obore do
10 000 v jednoduchých prípadoch
-sčíta a odčíta prirodzené čísla v obore do 10 000
na kalkulačke
-sčíta a odčíta primerané troj- a štvorciferné čísla
spamäti
-sčíta a odčíta primerané troj- a štvorciferné čísla
pomocou kalkulačky
-chápe súvislosť medzi sčítaním a odčítaním,
sčítanie a odčítanie ako vzájomne opačné
jednoduchých
a zložených slovných úloh v
číselnom obore do 10 000.
Riešenie slovných úloh za pomoci
zaokrúhľovania čísel.
Riešenie jednoduchých nerovníc.
Geometria a
meranie
20/3 hodín
Riešenie
aplikačných úloh
a úloh
rozvíjajúcich
špecifické
matematické
myslenie
Rysovanie – základné zásady
rysovania.
Rysovanie štvorca a obdĺžnika v
štvorcovej sieti, pomenovanie
vrcholov a strán, dvojíc susedných
strán.
Obvod štvorca (obdĺžnika) - (len ako
súčet
veľkosti strán, propedeutika).
Súčet a rozdiel dĺžok úsečiek.
Násobok dĺžky úsečky.
Rysovanie trojuholníka
(ľubovoľného a ak sú dané dĺžky
strán), pomenovanie jeho vrcholov a
strán.
Meranie dĺžok strán trojuholníka s
presnosťou na centimetre, na
milimetre.
Obvod trojuholníka - (len ako súčet
veľkosti strán, propedeutika).
Rysovanie ľubovoľnej kružnice a
kruhu
s daným stredom, kružnice a kruhu
s daným stredom a polomerom.
Vlastnosti kruhu a kružnice.
Premieňanie jednotiek dĺžky.
Premieňanie zmiešaných jednotiek
dĺžky.
Stavba telies z kociek podľa vzoru
a podľa plánu (obrázka).
Kreslenie plánov stavieb z kociek.
Propedeutika pravdivých a
nepravdivých výrokov.
Vytváranie stĺpcových diagramov z
údajov
získaných žiakmi.
Výpočet aritmetického priemeru pre
menší počet dát (propedeutika).
59
matematické operácie
-vie približne počítať so zaokrúhľovanými číslami
na desiatky a stovky
-vie urobiť kontrolu správnosti sčítania a odčítania
v obore do 10 000
-rieši všetky typy jednoduchých slovných úloh na
sčítanie a odčítanie v obore do 10000
-rieši všetky typy zložených slovných úloh na
sčítanie a odčítanie v obore do 10000
-rieši slovné úlohy za pomoci zaokrúhľovania
-samostatne zapisuje postup riešenia slovnej úlohy
-vie overiť správnosť riešenia (výsledku) a
formulovať odpoveď
-vie zostaviť zápis k slovnej úlohe
-matematizuje a znázorňuje primerané reálne
situácie
-rieši jednoduché slovné úlohy na sčítanie
typu:
1. Určenie súčtu, keď sú dané dva sčítance,
2. Dané číslo zväčšiť o... (o niekoľko viac).
-rieši jednoduché slovné úlohy na odčítanie typu:
1. Určenie jedného sčítanca, ak je daný súčet a
druhý sčítanec.
2. Dané číslo zmenšiť o.... (o niekoľko menej).
3. Porovnávanie rozdielom.
-rieši zložené slovné úlohy typu: a + b + c, a – b – c
a – (b + c), (a + b) – c, a + (a + b), a + (a – b)
-má osvojené a používa pri rysovaní základné
zásady (čistota, presnosť, vhodné rysovacie
pomôcky, hygiena a bezpečnosť pri rysovaní)
-vyznačuje body na priamke
(úsečke) a v rovine (na útvare)
-vie narysovať úsečku danej dĺžky na priamke (v
mm; v cm) a označovať ju
-označuje strany a vrcholy veľkým tlačeným
písmom (písmenom A, B, C, atď.)
-pozná vlastnosti štvorca, obdĺžnika a vie ich
charakterizovať
-vie narysovať štvorec (obdĺžnik) v štvorcovej sieti
s danou dĺžkou strany (strán)
-vie vypočítať súčet a rozdiel dĺžok úsečiek
-vie vypočítať násobok dĺžky úsečky
-vypočíta a vie zapísať obvod štvorca
(obdĺžnika) ako súčet dĺžok strán
-rysuje ľubovoľný trojuholník
a pomenúva jeho vrcholy a strany
-pozná vlastnosti trojuholníka (počet
vrcholov, strán)
-meria veľkosti (dĺžku úsečky) strán trojuholníka s
presnosťou na cm (na mm)
-porovnáva strany trojuholníka (úsečky) podľa
ich dĺžky
-vypočíta obvod trojuholníka ako súčet dĺžok strán
-pozná základný rozdiel medzi kruhom a kružnicou
-vie narysovať ľubovoľnú kružnicu (kruh) s daným
stredom
-rysuje ľubovoľnú kružnicu (kruh) s daným stredom
a polomerom
-vie vyznačiť polomer kružnice
- premieňa jednotky dĺžky, zmiešané jednotky
dĺžky /napr. 4 dm 13 cm na mm/
-vytvára (buduje) z kociek rôzne stavby telies
podľa vzoru a podľa obrázka --vytvára a opíše
vlastné jednoduché telesá z kociek
-kreslí plán stavby z kociek
-vie propedeutiku pravdivých a nepravdivých
výrokov
-vytvára stĺpcové diagramy z údajov získaných
žiakmi
-pozná propedeutiku výpočtu aritmetického
priemeru pre menší počet dát
-rieši nepriamo sformulované úlohy a
19/6 hodín
Riešenie nepriamo sformulovaných
úloh.
Slovné úlohy s kombinatorickou
motiváciou.
slovné úlohy s kombinatorickou motiváciou
Poznámka : Počet hodín : ŠVP/ŠkVP, Časová dotácia 4 hodiny týždenne, 132 hodín ročne.
Predmet: Informatická výchova
Informatická výchova
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
Spolu
Štátny / školský vzdelávací program
0
1/0
1/0
1/0
3/0
Spolu
0
1
1
1
3
Poznámky
1. V prvom ročníku sa predmet Informatická výchova nevyučuje. V druhom, v treťom a štvrtom ročníku
je ponechaná časová dotácia podľa Štátneho vzdelávacieho programu.
2. V predmete INV delíme žiakov spravidla do dvoch skupín podľa počtu žiakov v triede.
3. Hodnotenie predmetu: v 2. ročníku slovné hodnotenie, na vysvedčení slovným výrazom absolvoval
/ neabsolvoval, v 3. a 4. ročníku slovné hodnotenie
Charakteristika predmetu
Predmet Informatická výchova má dôležité postavenie vo vzdelávaní, pretože rozvíja myslenie
žiakov, ich schopnosť hľadať riešenia problémových úloh a overovať ich v praxi s použitím IKT. Vedie k
presnému vyjadrovaniu myšlienok a postupov a ich zaznamenaniu vo formálnych zápisoch, ktoré slúžia
ako prostriedok komunikácie.
Na 1. stupni ZŠ sa budujú základy predmetu a preto sa názov predmetu prispôsobil na informatická
výchova. Poslaním vyučovania informatiky/informatickej výchovy je viesť žiakov k pochopeniu
základných pojmov, postupov a techník používaných pri práci s údajmi a informáciami v počítačových
systémoch. Buduje tak informatickú kultúru, t.j. vychováva k efektívnemu využívaniu prostriedkov
informačnej civilizácie s rešpektovaním právnych a etických zásad používania informačných technológií
a produktov. Toto poslanie je potrebné dosiahnuť spoločným pôsobením predmetu informatická
výchova a aplikovaním informačných technológií vo vyučovaní iných predmetov, medzipredmetových
projektov, celoškolských programov a pri riadení školy. Oblasť informatiky zaznamenáva mimoriadny
rozvoj, preto v predmete informatika/informatická výchova je potrebné dôkladnejšie sa zamerať na
štúdium základných univerzálnych pojmov, ktoré prekračujú súčasné technológie. Dostupné
technológie majú poskytnúť vyučovaniu informatickej výchovy široký priestor na motiváciu a praktické
projekty.
Ciele predmetu
Cieľom informatickej výchovy na 1. stupni ZŠ je zoznámenie sa s počítačom a možnosťami jeho
využitia v každodennom živote. Prostredníctvom aplikácií primeraných veku žiakov získať základné
zručnosti v používaní počítača. V rámci medzipredmetových vzťahov si žiaci pomocou rôznych aplikácií
precvičujú základné učivo z matematiky, slovenského a cudzieho jazyka, získavajú vedomosti za
podpory edukačných programov z prírodovedy a vlastivedy a rozvíjajú svoju tvorivosť a estetické cítenia
v rôznych grafických editoroch. Dôraz sa pri tom kladie nie na zvládnutie ovládania aplikácie, ale na
pochopenie možností, ktoré môžeme využiť pri každodenných činnostiach. Najvhodnejšie sa javí
využitie programov určených špeciálne pre žiakov, prostredníctvom ktorých by sa zoznámili s
najbežnejšími činnosťami vykonávanými na počítači.
Prierezové témy predmetu
Environmentálna výchova: 2. ročník, Práca s detskými výučbovými programami, 3. ročník, Projekt –
plagát, Prostredie webových stránok,
Multikultúrna výchova: 2. ročník, Základy práce s grafickým editorom, Základy práce s textovým
editorom, 3. ročník, Projekt – animovaná pohľadnica,
Mediálna výchova: 3. ročník, Multimediálny program, Projekt – animovaná pohľadnica, 4. ročník,
Práca s CD a USB, Jednoduchá prezentácia – tvorba projektov, edukačné programy,
Osobnostný a sociálny rozvoj: 2. ročník, Obrazovka, myš, klávesnica, Práca s programom Baltík, 3.
ročník, Bezpečnosť pri práci v počítačovej učebni, IKT v škole, Práca s grafikou, Krúžky a obdĺžniky,
Projekt – plagát, Internet, Prostredie webových stránok – webové adresy, Návody, 4. ročník, Počítač,
jeho časti a periférne zariadenia, ovládanie počítača, Elektronická pošta, Animácie, Textový editor 60
Opis a ilustrácia osoby, Internet, Získanie základov algoritmického myslenia, Textový editor – plagát,
Práca s CD a USB, Jednoduchá prezentácia – tvorba projektov, edukačné programy, Detský
programovací jazyk, algoritmické hry, Počítačové hry, hudba, filmy
Dopravná výchova: 2. ročník, Práca s programom Skicár, RNA – Kreslenie dopravných značiek, 3.
ročník, Prostredie webových stránok – webové adresy, Baltík – algoritmy, programy,
Ochrana života a zdravia: 2. ročník, Ovládanie počítača, Práca s programom Skicár – Kreslenie
obrázkov, Bezpečnosť pri používaní PC, Internet – bezpečnosť pri používaní, 3. ročník, Súbory
a priečinky, Krúžky a obdĺžniky, Projektová úloha – zdravá výživa, Internet, Prostredie webových
stránok – webové adresy, Psychohygiéna, 4. ročník, Riziká na internete, bezpečné správanie sa na
internete, základy slušného správania sa na internete
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti: 2. ročník, Projekt, tvorba projektu, prezentácia projektu, 3.
ročník, Vkladanie obrázkov do textu, Práca s obrázkami, Algoritmy – kuchársky recept,
Výchova k manželstvu a rodičovstvu: 2. ročník, Nácvik základných zručností s PC, 3. ročník,
Textový editor – pozvánka na akciu, Zápis, vytvorenie receptu, Bezpečnosť a riziká počítača
Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra: 2. ročník, Základy práce s grafickým editorom, 3.
ročník, Základy práce s grafickým editorom
Organizačné formy a metódy vyučovania
Pri výučbe informatickej výchovy využívame tieto metódy:
- riadený rozhovor (aktivizovanie poznatkov a skúseností žiakov)
- výklad učiteľa
- problémová metóda (upútanie pozornosti prostredníctvom nastoleného problému)
- rozprávanie (vyjadrovanie skúseností a aktívne počúvanie)
- demonštračná metóda (demonštrácia s využitím dataprojektoru)
- prezentačná metóda (prezentácia s využitím dataprojektoru)
- heuristická metóda (učenie sa riešením problémov
- projektové, zážitkové vyučovanie
Formy práce:
- kooperatívne vyučovanie (forma skupinového vyučovania – napr. vo dvojiciach)
- samostatná práca žiakov (s pracovným listom, s počítačom, s internetom)
Učebné zdroje
Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa budú využívať nasledovné učebné zdroje:
Didaktická technika:
- vybavená počítačová učebňa s pripojením na internet, s tlačiarňou, dataprojektorom
- multimediálne
Materiálne výučbové prostriedky:
Učebnica podľa odporúčania MŠ SR z konkurzu
Program Drawing for Children, Logomotion, RNA
Program Skicár
Program Baltík
Prezentácie v PowerPointe
Pracovné listy vytvorené v Gimpe
Edukačné DVD a CD (Alík – veselá matematika, Detský kútik, Cirkus šaša Tomáša a iné)
Internetové stránky: www.alik.cz, www.rexik.zoznam.sk, www.infovekacik.infovek.sk, www.lentilky.sk,
www.kamaradske-hry.cz
Učebné osnovy predmetu v 2. ročníku
Tematický
celok
Informačná spoločnosť
Obsahový
štandard
Bezpečnosť pri práci
Bezpečnostné predpisy
a pravidlá v učebni
Princípy fungovania IKT
- Základné pravidlá
v učebni
Oboznámenie sa s PC
Pomenovanie častí počítača
- Základné zručnosti pri
práci s IKT
Ovládanie klávesnice, myši
61
Výkonový
štandard
Zvýšiť vedomie ochrany zdravia svojho
aj svojich spolužiakov
Osvojiť si základné pravidlá v učebni
Žiak vie:
- ovládať zásady správneho sedenia
pri počítači
- vymenovať základné časti PC
- samostatne zapnúť a vypnúť PC
- pracovať s myšou a klávesnicou
- pracovať s jednoduchými hrami ovládateľnými myšou a klávesnicou
- chápať rozdiel medzi ťahaním a klikaním myšou, rozdiel medzi dvojklikom
a jedným kliknutím
Komunikácia
prostredníctvom IKT
Využívanie internet ako zdroja zábavy, ale aj informácií
v textovej i obrazovej podobe
- samostatne o svojom konaní a správaní sa rozprávať a odpovedať na
kladené otázky
- napísať v správnom tvare internetovú
adresu webovej stránky
- samostatne spustiť hru z internet
- vyhľadávať obrázky na internete
- Internet
Informačná spoločnosť
Postupy, riešenie
problémov, algoritmické
myslenie
Bezpečné správanie na internete
Základy slušného správania na
internete
Získanie základov algoritmického myslenia
- Hlavolamy
Informácie okolo nás
- Základy práce
s grafickým editorom
Skicár
(Logomotion)
Oboznámenie sa s prostredím jednoduchého grafického
editora, kreslenie
obrázka voľnou rukou s použitím nástrojov
Efektívne využívanie nástrojov
grafického editora
pri kreslení obrázkov (kreslenie pomocou geometrických
tvarov, priamok, výberu, kopírovania, presúvania…)
Vkladanie písmen a jednoduchých slov v grafickom editore
- riešiť jednoduché algoritmy v detskom programovacom prostredí
Spustiť si program z CD – Baltík,
Logomotion, Krížom - krážom storočiami,
Hýbte sa, kosti moje, Cirkus šaša
Tomáša,..
- orientovať sa v prostredí jednoduchého grafického editora
- samostatne pracovať s jednotlivými
nástrojmi v grafickom editore
- samostatne, ale i podľa návodu nakresliť obrázok
- samostatne s obrázkom pracovať
a používať operácie (kopírovanie, prilepenie, otáčanie, prevrátenie)
- nakresliť efektívne obrázok pomocou
geometrických tvarov
- obrázok uložiť a otvoriť
- Základy práce
s textovým editorom
Word
Práca s textovým editorom,
vkladanie obrázkov
- pracovať v prostredí jednoduchého
textového editora
- samostatne napísať, prepísať jednoduchý text
- vysvetliť zásady správneho písania
klávesnicou – medzera za slovami,
veľké písmená, male písmená,
dĺžne, mäkčene
- vytvoriť pozvánku, oznam
- Tvorba projektov
Využívanie možností IKT
pri riešení úloh v rámci
projektového vyučovania,
prezentovaní projektov
Informácie okolo nás
Spúšťanie hry a hudby z CD
Ovládanie jednoduchých
hier
- pracovať samostatne a v skupine
na projekte
- samostatne prezentovať pred spolužiakmi svoju prácu – projekt
- dokončiť začatú prácu
- správnym spôsobom uchopiť a spustiť CD
- ovládať samostatne výučbový SW
- Práca s multimédiami
Učebné osnovy predmetu v 3. ročníku
Tematický
celok
PRINCÍPY
FUNGOVANIA IKT
5h
Bezpečnosť pri
práci v počítačovej
učebni.
IKT v škole.
Súbory a priečinky.
Obsahový
štandard
Bezpečné správanie v počítačovej
učebni, prečo a pred kým treba chrániť
počítač
Operačný systém WINDOVS, DOS.
Informačné technológie v škole, objavuje
a využíva rôzne typy edukačných
programov pre rôzne predmety.
Priečinky a ukladať do nich, uložiť,
otvoriť, premenovať a zrušiť informácie
v priečinkoch. Mechanika, USB –
pamäťový kľúč – záloha dát.
62
Výkonový
štandard
- Vedieť sa bezpečne správať v počítačovej
učebni.
- Vedieť prečo a pred kým treba chrániť
počítač.
- Poznávať informačné technológie v škole,
- objavovať a využívať rôzne typy
edukačných programov pre rôzne
predmety
- Posilňovať pozitívny vzťah k učeniu.
- Vytvárať priečinky a ukladať do nich,
- vedieť uložiť, otvoriť, premenovať a zrušiť
informácie v priečinkoch.
- Rozvíjať kreatívne myslenie.
INFORMÁCIE
OKOLO NÁS
12 h.
Práca s grafikou.
Krúžky a obdĺžniky.
Grafický editor –
nástroj kopírovanie,
otáčanie,
prilepenie..
Grafický editor –
práca s tlačiarňou.
Projektová úloha.
Multimediálny
program.
Písanie na
klávesnici.
Text – farba,
veľkosť, typ.
Text – uloženie
a otvorenie
dokumentu.
Text – úprava textu
a obrázku.
Projekt.
KOMUNIKÁCIA
PROSTREDNÍCTV
OM IKT
5h
Internet.
Prostredie
webových stránok.
POSTUPY,
RIEŠENIE
PROBLÉMOV,
ALGORITMICKÉ
MYSLENIE 8. h
Návody.
Baltik - Algoritmy
a programy.
INFORMAČNÁ
SPOLOČNOSŤ
3 h.
Psychohygiena.
Bezpečne na
internete.
Zásady kreslenia v grafickom editore –
Revelation Natural Art Nakresliť obrázok
v jednoduchom grafickom editore (farby
a hrúbky čiar, jednoduché nástroje),
upravovanie obrázkov (kopírovanie,
otáčanie).
Nástroje Ovály, vyplnené ovály, obdĺžniky
a vyplnené obdĺžniky, Revelation Natural
Art , funkcia klávesu Shift pri kreslení
kruhov a štvorcov. Pojem ikona. 30 – 31,
32, 33.
Nástroje grafického editora – kopírovanie,
otáčanie, prilepenie.
Nastavenie tlače obrázka, tlač obrázka
s pomocou učiteľa.
Projektová úloha – Veselá koláž na tému
Zdravá výživa.
Multimediálne CD.
Zásady písania písmen na klávesnici –
medzera, diakritika, veľké písmená.
Práca s textom – veľkosť, typ, farba.
Práca s textom – samostatne uložiť
a otvoriť dokument, nájsť si svoj
dokument.
Vyhľadať, vkladať a upravovať obrázok
a textu.
Projekt – plagát, kombinácia textu
a obrázka.
Rozlišovať zodpovedné a nezodpovedné
používanie internetu, bezpečne a eticky
sa správať v e-mailovej komunikácii
(ochrana osobných údajov)
Užitočné stránky –
www.bezpecnenainternete .
Webové stránky – správne napísanie
adresy, práca s dvomi www stránkami,
minimalizácia a maximalizácia okna.
Webové adresy – orientácia
v jednoduchých hrách na internete.
Webová adresa – samostatná orientácia
na stránke a v informáciách na stránke,
kľúčové slová
Užitočné stránky –
www.bezpecnenainternete.
Hry na jednoduché zašifrovanie slova.
Rôzne typy informácií (matematické
hlavolamy s číslami, hádanie slov,
dopĺňanie písmen, dokresľovanie
obrázkov do mapy)
Vonkajšie periférie – tlačiareň,
ovládanie tlačiarne.
Režim čarovať scénu. Čo je to program.
Vytvoriť zápis/postup, recept, návod a vie
pracovať podľa návodu Jednoduché
úpravy, ukladanie programov.
Režim programovanie začiatočník –
základné príkazy. Obiehame dvorec,
opakovanie príkazov.
Režim programovanie začiatočník – blok
príkazov. Opakovanie príkazov,
rozdelenie programu do riadkov.
Príkaz rýchlosť, čarovanie bez obláčika.
Projekt – animovaná pohľadnica.
Ovládanie zásady správneho sedenia pri
počítači a psychohygiény.
Rozpoznať vhodné detské webové
stránky.
Poznať zásady bezpečného správania na
internete – www.ovce.sk.
63
- Ovládať základné zásady práce
v grafickom editore.
- Vysvetľovať zmysel a cieľ učenia.
- Poznávať nástroje pravidelných
a nepravidelných geometrických tvarov.
- Povzbudzovať a viesť k trpezlivosti.
- Ovládať s pomocou učiteľa nástroje na
prácu s obrázkom v grafickom editore.
- Učiť sa pracovať s chybou – právo omylu.
- Vedieť nastaviť atribúty pre tlač a obrázok
s pomocou učiteľa vytlačiť.
- Primerane využiť získané zručnosti pri
spracovaní projektovej úlohy.
- Umožňovať porovnávať výsledky svojej
práce.
- Vedieť využívať výučbové programy pri
vyučovaní a učení sa.
- Poznávať základné nástroje textového
editora v záložke písmo.
- Používať pozitívnu motiváciu.
- Ovládať základy textového editora.
- Rešpektovať jeden druhého.
- Ovládať základy práce so súborom.
- Umožňovať vzájomnú pomoc..
- Primerane veku vkladať obrázky do textu
z Clipart-u.
- Umožniť vyjadrovať svoj vlastný názor.
- Vedieť použiť textový editor pri vyučovaní.
- Prezentovať svoju prácu.
- Poznávať primerane veku základy
fungovania internetu.
- Vyžadovať dodržiavanie slušného
správania.
- Ovládať veku primerane prácu s www
stránkami a prehliadačmi.
- Poskytovať priestor na vyslovenie
vlastných názorov.
- Ovládať základy orientácie
v hypertextových odkazoch.
- Netolerovať agresivity a negatívne prejavy
správania sa..
- Dokázať vyhľadať informáciu na internete
s pomocou učiteľa.
- Rozvíjať schopnosť objavovať a hľadať
odpovede.
- Zvoliť primerane veku vhodný postup
riešenia úlohy.
- Vedieť sa sebarealizovať.
- Získavať základy algoritmického myslenia.
- Vedieť požiadať o pomoc svojich
najbližších.
- Rozvíjať schopnosť pýtať sa a hľadať
odpovede, prijať názor iných.
- Zvoliť primerane veku vhodné postupy
riešenia úlohy.
- Spolupracovať s inými.
- Zvoliť primerane veku vhodné postupy
riešenia úlohy.
- Spolupracovať s inými.
Chápať význam dodržiavanie
psychohygienických pravidiel v práci s PC.
Dokázať primerane veku odhadnúť dôsledky
svojich činov.
Uvedomovať si rozdiel medzi reálnym
a virtuálnym svetom.
Učebné osnovy predmetu vo 4. ročníku
Tematický
celok
Princípy fungovania IKT
3h
Obsahový
štandard
Počítač, jeho časti a periférne
zariadenia, ovládanie počítača, BOZ
obrazovka, myš, klávesnica, BOZ pri
práci s počítačom;
-
Vonkajšie periférie počítača – skener
-
Ukladanie informácií pojem súbor,
meno súboru, vytváranie priečinkov,
ukladanie do priečinkov
-
Komunikácia
prostredníctvom IKT
2h
Informácie okolo nás
7h
Komunikácia
prostredníctvom IKT
3h
Elektronická pošta, Využívanie
mailovej pošty, zásady bezpečnosti
e-
-
Elektronická pošta, Využívanie emailovej pošty, zásady bezpečnosti,
bezpečnosť
počítača,
správne
používanie hesiel
-
Animácie
Vytváranie jednoduchých animácií
Projekt: Opis a ilustrácia osoby
Textový editor Práca v prostredí
textového
editora
jednoduché
formátovanie
textu,
kopírovanie,
mazanie,
presúvanie.
Vytváranie,
ukladanie,
mazanie
dokumentu,
vytváranie priečinkov
Projekt: Opis a ilustrácia osoby
Textový editor
Projekt: Opis a ilustrácia osoby
Grafický editor,
Práca v prostredí grafického editora kreslenie voľnou rukou aj s použitím
nástrojov,
efektívne
využívanie
grafického editora pri kreslení obrázkov
- kreslenie pomocou geometrických
tvarov, priamok, výberu, kopírovania,
presúvania...
Projekt: Opis a ilustrácia osoby
Grafický editor
Internet, oboznámenie sa s nástrojmi
na
prezeranie
a
vyhľadávanie,
využívanie internetu ako zdroja zábavy,
ale aj informácií v textovej i obrazovej
podobe
(vyhľadávanie
vianočných
veršíkov,
obrázkov
a animácií,
posielanie vianočných prianí e-mailom,
elektronická vianočná pohľadnica)
Riziká
na
internete,
bezpečné
správanie sa na internete, základy
slušného správania sa na internete
-
-
-
Návody, recepty z bežného života,
Získanie
základov
algoritmického
myslenia pri vytváraní rôznych návodov
(na opravu ap.), kuchárskych receptov,
skladaní stavebnice, origami...
Detský
programovací
jazyk,
algoritmické hry, získanie základov
algoritmického myslenia pri riešení
hlavolamov,
bludísk,
obrázkových
stavebníc, pri práci s detským
64
Žiak vie minimalizovať a
maximalizovať okno,
vytvoriť priečinok, uložiť súbor do
priečinku,
pomenovať, premenovať
pracovať s dvoma oknami kopírovanie z jedného do druhého
Žiak vie posielať a prijímať e-maily,
používa jednoduché zásady písania
emailov,
pozná nebezpečenstvo zverejňovania
svojich údajov
Žiak pozná riziko ohrozenia počítača,
vie prečo a pred kým treba chrániť
počítač
Žiak vie vytvoriť jednoduchú animáciu
v grafickom programe (napr. RNA)
Žiak vie pracovať v prostredí textového
editora,
samostatne prepísať, napísať, uložiť,
otvoriť, upravovať text, vysvetliť
zásady správneho písania klávesnicou,
upraviť veľkosť, typ, farbu písma,
používať nástroje na úpravu textov,
vkladať obrázky do textu cez schránku
-
Žiak sa vie orientovať v prostredí
grafického editora, samostatne
pracovať s nástrojmi v ňom,
samostatne, ale aj podľa návodu
vytvoriť obrázok, pracovať s ním,
používať operácie (kopírovanie,
prilepenie, prevrátenie, otáčanie),
nakresliť obrázok pomocou
geometrických tvarov, uložiť, otvoriť,
upraviť, dotvoriť ho
-
Žiak sa vie orientovať v hrách a
hypertextoch na internete, nájsť a
prečítať informáciu, spustiť si hru z
internetu, vyhľadávať obrázky, ukladať,
kopírovať ich do priečinka, upravovať
ich, vie pochopiť základné autorské
práva pri kopírovaní
-
Žiak pozná vhodné detské webové
stránky - vzdelávacie, zábavné,
náučné, je oboznámený s neblahým
vplyvom stránok, propagujúcich násilie
a s erotickým zameraním,
vie v správnom tvare napísať adresu
webovej stránky
Žiak je schopný získať základy
algoritmického myslenia - príkazy v
priamom režime, vie riešiť jednoduché
algoritmy v detskom programovacom
prostredí
Postupy, riešenie
problémov, algoritmické
myslenie
3h
Výkonový
štandard
Oboznámenie sa s počítačom, vedieť
pomenovať časti počítača,
zapnúť ho, vypnúť, poznať,
rešpektovať pravidlá vhodného
správania sa pri počítači
Žiak vie skenovať za pomoci učiteľa
-
Informácie okolo nás
4h
programovacím jazykom (Baltík)
Projekt: Plagát
Textový editor Práca v prostredí
textového
editora
jednoduché
formátovanie
textu,
kopírovanie,
mazanie,
presúvanie.
Vytváranie,
ukladanie,
mazanie
dokumentu,
vytváranie priečinkov
-
Princípy fungovania IKT
2h
Informácie okolo nás
5h
Informačná spoločnosť
2h
Postupy, riešenie
problémov, algoritmické
myslenie
2h
Informačná spoločnosť
2h
CD, DVD, USB, práca s CD a USB,
spúšťanie hry a hudby z CD, ukladanie
a prenášanie informácií pomocou USB
kľúča
Vonkajšie periférie – tlačiareň,
ovládanie tlačiarne
Projekt: PPT k predmetom
Jednoduchá prezentácia, Využívanie
možností IKT pri riešení úloh v rámci
projektového
vyučovania,
pri
prezentovaní
projektov,
vytváranie
prezentácií vo vhodnom softvéri na
rôzne témy - rodina, záľuby, moje
mesto, rôzne katalógy, projekty k
učivu...
Projekt: PPT k predmetom
Jednoduchá prezentácia, Využívanie
možností IKT pri riešení úloh v rámci
projektového
vyučovania,
pri
prezentovaní
projektov,
vytváranie
prezentácií vo vhodnom softvéri na
rôzne témy - rodina, záľuby, moje
mesto, rôzne katalógy, projekty k
učivu...
Projekt: PPT k predmetom
IKT v škole, objavovanie a využívanie
rôznych typov edukačných programov
pre
rôzne
predmety,
využitie
komunikačných možností IKT v škole
Detský
programovací
jazyk,
algoritmické hry, získanie základov
algoritmického myslenia pri riešení
hlavolamov,
bludísk,
obrázkových
stavebníc, pri práci s detským
programovacím jazykom (Baltík)
Detský
programovací
jazyk,
algoritmické hry, získanie základov
algoritmického myslenia pri riešení
hlavolamov,
bludísk,
obrázkových
stavebníc, pri práci s detským
programovacím jazykom (Baltík)
Voľný čas a IKT, Počítačové hry,
hudba, filmy
-
-
-
-
Žiak vie pracovať v prostredí textového
editora,
samostatne prepísať, napísať, uložiť,
otvoriť, upravovať text, vysvetliť
zásady správneho písania klávesnicou,
upraviť veľkosť, typ, farbu písma,
používať nástroje na úpravu textov,
vkladať obrázky do textu cez schránku
Žiak vie vytvoriť plagát,
vie pracovať samostatne a v skupine
na projekte,
vie samostatne prezentovať pred
spolužiakmi svoju prácu - projekt
Žiak vie spustiť CD, DVD cez počítač,
vie pracovať s USB-kľúčom, zálohovať
projekt na USB-kľúč
vie dokument (fotografiu, obrázok)
vytlačiť na tlačiarni
vie vytlačiť Plagát
Žiak vie vytvoriť jednoduchý
multimediálny projekt,
vie pracovať samostatne a v skupine
na projekte,
vie samostatne prezentovať pred
spolužiakmi svoju prácu - projekt
Žiak vie vytvoriť jednoduchý
multimediálny projekt,
vie pracovať samostatne a v skupine
na projekte,
vie samostatne prezentovať pred
spolužiakmi svoju prácu - projekt
vie samostatne prezentovať pred
spolužiakmi svoju prácu - projekt
Žiak vie samostatne ovládať výučbový
softvér
-
Žiak je schopný získať základy
algoritmického myslenia - príkazy v
priamom režime, vie riešiť jednoduché
algoritmy v detskom programovacom
prostredí
-
Žiak je schopný získať základy
algoritmického myslenia - príkazy v
priamom režime, vie riešiť jednoduché
algoritmy v detskom programovacom
prostredí
-
Žiak vie, že počítač je aj zdrojom
zábavy, vie si nájsť a spustiť vhodnú
hru, hudbu, film
Predmet: Prírodoveda
Prírodoveda
Štátny / školský vzdelávací program
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
Spolu
0/2
1/0
1/1
1/1
3/4
65
Spolu
2
1
2
2
7
Poznámky
1. V prvom ročníku vznikol nový vyučovací predmet prírodoveda, ktorý je podľa Štátneho
vzdelávacieho programu zaradený do oblasti Príroda a spoločnosť, a tak sme sa rozhodli zvýšiť
časovú dotáciu na 2 hodiny z nasledujúcich dôvodov:
- v porovnaní s minulými rokmi kedy bolo učivo Príroda a spoločnosť rozvrhnuté do dvoch
vyučovacích hodín, je potrebné, aby sa tento predmet v 1. ročníku zachoval
- do tematického výchovno-vzdelávacieho plánu sme zaradili didaktické aktivity, ktoré si vyžadujú
väčší časový priestor
- do učiva prírodovedy sme zaradili aj témy dopravnej výchovy
- našou snahou je, aby si žiaci učivo jednotlivých tém osvojovali viacerými spôsobmi, vrátane
zážitkového učenia, s možnosťou vytvárania si vlastného detského portfólia
2. V druhom ročníku sme ponechali časovú dotáciu podľa Štátneho vzdelávacieho programu bez
zmeny.
3. V treťom ročníku je vyučovanie prírodovedy z veľkej miery postavené na pozorovacích,
výskumných a tvorivých aktivitách, ktoré nie je možné zvládnuť počas jednej vyučovacej hodiny, a
tak sme zvýšili dotáciu o 1 vyučovaciu hodinu.
4. V štvrtom ročníku je to rovnaké ako v treťom ročníku, kde sme taktiež zvýšili časovú dotáciu o 1
vyučovaciu hodinu.
5. Hodnotenie predmetu: v 1. ročníku, v I. polroku - slovné hodnotenie, v II. polroku a v ostatných
ročníkoch sa predmet klasifikuje známkou.
Charakteristika predmetu
Predmet Prírodoveda predstavuje úvod do systematizácie a objektivizácie spontánne nadobudnutých
prírodovedných poznatkov dieťaťa. Predmet integruje viaceré prírodovedné oblasti ako je biológia,
fyzika, chémia a zdravoveda. Oblasti sú integrované predovšetkým preto, lebo cieľom predmetu nie je
rozvíjanie obsahu samostatných vedných disciplín, ale postupné oboznamovanie sa s prírodnými javmi
a zákonitosťami tak, aby sa u dieťaťa zároveň s prírodovedným poznaním vekuprimerane rozvíjala aj
procesuálna stránka samotného poznávacieho procesu.
Obsahom prírodovedy je usporiadanie vzťahov a súvislostí medzi prírodou, jednotlivcom
a spoločnosťou. Prírodoveda učí vnímať prírodu, jej krásy, zmeny a prírodné deje v priebehu roka. Žiaci
sledujú javy v prírode, snažia sa vysvetľovať a hľadať odpovede na otázky týkajúce sa ročných období,
rastlinstva, pozorovania oblohy, ochrany životného prostredia, človeka samého, starostlivosti o jeho
zdravie, bezpečnosť a zdravý spôsob života. Obsah predmetu uvádza žiakov vo vybraných tematických
celkoch do základných životných situácií a vzťahov, s ktorými prichádzajú do styku. Predmet je
rozdelený na prírodovednú a spoločenskovednú oblasť. Vyučovanie je postavené na pozorovacích a
výskumných aktivitách. Žiaci sa učia pozorovať veci a javy, samostatne si ich všímať a odhaľovať
medzi nimi súvislosti. Učia sa aj o veciach a javoch samostatne hovoriť, opisovať ich a tvoriť.
Oboznamujú sa so živou a neživou prírodou, poznávajú zmeny, ktoré sa odohrávajú v prírode. Zároveň
si uvedomujú, že človek prírodu poznáva, prispôsobuje svojim potrebám ale ju aj chráni. Ďalej sa žiaci
oboznamujú s domovom, rodinou a školou, ale aj s témami dopravnej výchovy. Poznávajú rôzne
zamestnania a zoznamujú sa s výrobou. Prehlbujú si hygienické návyky, pravidlá slušného správania
a učia sa starať o svoje zdravie. Žiakov vedieme k zodpovednosti za výsledky svojej práce v škole aj
mimo školy. Pozorovaním a hodnotením vo vyučovaní prírodovedy vedieme žiakov k objektívnemu
názoru na svet okolo seba.
Samotné edukačné činnosti sú zamerané na iniciáciu skúmania javov a udalostí, ktoré sú spojené
s bezprostredným životným prostredím dieťaťa a s dieťaťom samým. Prostredníctvom zážitkového
učenia si deti rozvíjajú pozitívny vzťah k prírode, ale aj k samotnej vede.
Ciele predmetu
Hlavným cieľom predmetu je rozvíjať poznanie dieťaťa v oblasti spoznávania prírodného prostredia
a javov s ním súvisiacich tak, aby bolo samostatne schopné orientovať sa v informáciách a vedieť ich
spracovávať objektívne do takej miery, do akej mu to povoľuje jeho kognitívna úroveň. Cieľ je možné
bližšie špecifikovať; prírodoveda má deti viesť k:
1. spoznávaniu životného prostredia, k pozorovaniu zmien, ktoré sa v ňom dejú, k vnímanie
pozorovaných javov ako častí komplexného celku prírody
2. rozvoju schopnosti získavať informácie o prírode pozorovaním, skúmaním a hľadaním v rôznych
informačných zdrojoch
3. rozvoju schopnosti pozorovať s porozumením prostredníctvom využívania všetkých zmyslov
a jednoduchých nástrojov, interpretovať získané informácie objektívne do takej miery, do akej mu to
dovoľuje jeho kognitívna úroveň
4. opisovaniu, porovnávaniu a klasifikácii informácií získaných pozorovaním
5. rozvoju schopnosti realizovať jednoduché prírodovedné experimenty
66
6. nazeraniu na problémy a ich riešenia z rôznych uhlov pohľadu
7. tvorbe a modifikácii pojmov a predstáv, ktoré opisujú a vysvetľujú základné prírodné javy
a existencie
8. uvedomeniu si potreby prírodu chrániť a k aktívnemu zapojeniu sa do efektívnejšieho využívania
látok, ktoré príroda ľuďom poskytuje
9. poznaniu fungovania ľudského tela, k rešpektovaniu vlastného zdravia a k jeho aktívnej ochrane
prostredníctvom zdravého životného štýlu
Jedným z parciálnych cieľov predmetu je efektívny a postupný rozvoj myslenia dieťaťa. Dieťa, ktoré
ešte nie je schopné abstraktne myslieť a jeho logické myslenie je zatiaľ nasmerované na konkrétnu
realitu (empíriu) je systematicky vedené tak, aby získalo čo najviac empirického materiálu
o všeobecných prírodných javoch a aby sa na týchto konkrétnych javoch postupne učilo základným
logickým operáciám. Prvý a druhý ročník Prírodovedy je preto zameraný najmä na aktívnu manipuláciu
s materiálmi, s ktorými sa deti bežne stretávajú. Deti sú vyučovaním usmerňované k skúmaniu
čiastkových aspektov bežných situácií tak, aby sa:
- rozvíjala ich schopnosť pozorovať detaily vzhľadom na celok (s čím neskôr súvisí schopnosť syntézy),
- naučili porovnávať (s čím neskôr súvisí schopnosť dedukcie),
- naučili identifikovať premenné skúmanej situácie (s čím neskôr súvisí schopnosť tvorby testov hypotéz
a predpokladov),
vedeli identifikovať podstatné znaky objektov a ich premenlivé znaky (s čím neskôr súvisí schopnosť
identifikovať výnimku alebo pravidlo),
- učili zovšeobecňovať vyslovovaním záveru z niekoľkonásobných pozorovaní (s čím neskôr súvisí
schopnosť aplikovať osvojené vysvetlenie na podobné javy a modifikovať ho, ale aj schopnosť
indukcie),
- naučili vyjadrovať svoje predstavy o javoch slovom a obrazom (s čím neskôr súvisí schopnosť
modifikácie predstáv abstraktnou manipuláciou – analýzou javu s imaginárnym druhým ja – využitie
egocentrickej reči ako prostriedku myslenia),
- rozvíjali schopnosti argumentácie s využívaním kauzality (s čím neskôr súvisí schopnosť tvoriť
hypotézy opodstatnené vlastnou teóriou), aby si dokázali zdieľať svoje predstavy s vrstovníkmi
v pracovnej skupine (s čím neskôr súvisí schopnosť efektívnej kooperácie).
Rozvoj kognitívnych schopností dieťaťa je prvoradým cieľom, s ktorým sa neoddeliteľne spája rozvoj
poznatkového systému dieťaťa v oblasti prírodných vied. Deti sú vedené vo vzdelávacom procese tak,
aby si:
- správne naplnili a vzájomne poprepájali základné prírodovedné pojmy, ktoré charakterizujú bežne
pozorované skutočnosti pochopiteľné v ich veku (s čím neskôr súvisí schopnosť flexibilnejšieho
používania pojmov) – napríklad čo je koreň, stonka, list, kvet – ako spolu súvisia a prečo,...
- osvojili vybrané vedecké pojmy, na ktorých je možné rozvíjať prírodovedné schopnosti (s čím neskôr
súvisí schopnosť abstrakcie) – napríklad čo je to magnetizmus, svetlo, zvuk, farba,...
- osvojili základy vedeckej terminológie a vedeli ju odlíšiť od bežnej, nevedeckej komunikácie (s čím
neskôr súvisí chápanie vedeckej systematiky), napríklad názvy rôznych druhov rastlín a živočíchov, ...
- osvojili vedomosti o vzťahoch živej a neživej prírody (s čím neskôr súvisí chápanie ekologických
a environmentálnych problémov), napríklad potravové reťazce, ekosystematické vzťahy,...
-modifikovali obsahy vybraných pojmov, ktoré majú v bežnom živote nevedecký obsah (s čím neskôr
súvisí lepšia schopnosť modifikovať obsahy iných pojmov ako aj schopnosť rozširovať a naopak
zužovať aplikovateľnosť pojmov na javy a predmety) – napríklad pojmy rozpúšťanie a roztápanie,
hmotnosť, príťažlivosť, ...
Spolu s rozvojom poznatkového systému a spôsobov jeho obohacovania a modifikácie súvisí aj
rozvoj špecifických postojov, ktoré vedú dieťa k uvedomelejšiemu využívaniu svojich vedomostí.
Učiteľ svojim správaním a najmä spôsobom myslenia vplýva na postoje dieťaťa. U dieťaťa sa tak
v postojovej oblasti rozvíjajú nasledovné charakteristiky:
- Dieťa dokáže vnímať spojitosť jeho prírodovedných poznatkov a vedy ako takej (prejaví sa najmä
motiváciou k poznávaniu).
- Dieťa chápe význam vedy pre každodenný život a objektívne posudzuje pozitívne a negatívne
vplyvy vedy a jej produktov na prírodu a celkové životné prostredie (prejaví sa najmä dokonalejším
chápaním vedeckej práce).
- Dieťa citlivo pristupuje k živej prírode (prejaví sa najmä praktickým prístupom k živým organizmom).
- Dieťa vie, že každá skutočnosť je vysvetliteľná (prejaví sa najmä ústupom fantázie a preferenciou
logických princípov myslenia).
- Dieťa dokáže meniť svoje predstavy o skutočnosti, ak je ovplyvňované logickou argumentáciou
(prejaví sa najmä rozvážnosťou a zdravým úsudkom v diskusiách).
Rozvoj poznatkového systému, rozvoj spôsobov nadobúdania a modifikácie poznatkov
špecifických postojov majú v edukačnom pôsobení učiteľa vzájomne ekvivalentnú
a postavenie. Dieťa nezískava len poznatky, ale postupne sa stáva prírodovedne gramotným.
67
a rozvoj
hodnotu
Podporovať chuť učiť sa, rozvíjať schopnosť objavovať a snahu vysvetľovať, všímať si priestor, v
ktorom žijeme a jeho zmeny, vnímať jedinečnosť prvkov prírody a prírodných výtvorov v okolí,
rozumieť znakom, ikonám, hľadať riešenia na otázky, hľadať informácie, svoje návrhy interpretovať,
diskutovať o návrhoch, vedieť robiť jednoduché pokusy, sledovať a výsledky sledovania zaznamenávať.
Prierezové témy predmetu
V predmete prírodoveda budeme rozvíjať nasledovné prierezové témy:
Enviromentálna výchova: 1. ročník – Ako sa príroda počas roka mení? Zvieratá a človek, Voda
v prírode, Rastliny okolo nás, Ja a veci okolo mňa, 2. ročník - Hmota, vietor, Zelenina a ovocie, U
lekára, teplomer, U lekára, navrhnúť detské ihrisko, Voda, voda a jej znečistenie, Cyklus stromu - V
lese, V parku, Rastliny v lese a parku, Rastliny a semená, vychádzka do prírody, 3. ročník – Voda a
vlastnosti vody, Obeh vody v prírode, Vzduch, Čistota vzduchu, Živočíchy, poznávame živočíchy,
Rozmanitosť živočíchov, Mačka, kura, chrúst, ropucha, Pohyb živočíchov, Podmienky života
živočíchov: teplota prostredia, dýchanie, výživa, rast, vývin, rozmnožovanie, 4. ročník – Rastliny,
Živočíchy, Voda, Hmota, Plynné, kvapalné a pevné látky, Rastliny polí a lúk, Ľudské telo, Vesmír, Sily,
Hustota
Multikultúrna výchova: 1. ročník - Každý má svojich najbližších, 2. ročník – Práca a zábava, 3. ročník
– Ľudské telo – odlišnosť ľudí, 4. ročník – Ľudské telo
Mediálna výchova: 1. ročník - Ako sa príroda počas roka mení? 2. ročník – U lekára, chrup, Práca
a zábava, Rastliny a semená – prezentácia v elektronickej podobe, 3. ročník – Ako Egypťania stavali
pyramídy, Elektrická energia - projekty, Ľudské telo – didaktické hry, Živočíchy – projekty, 4. ročník –
Živočíchy, Vesmír
Osobnostný a sociálny rozvoj: 1.ročník - Čo mi vravia ručičky, Poznám svoje telo, Čo je pre mňa
šťastie, Aké druhy hmoty poznám? Viem rozoznať zvieratá, Od kvetu k plodu, Potrebujeme čistú vodu,
2. ročník – Jeseň a vzduch, Ako dlho trvá stavba domu, Lekári – špecialisti, Hodiny, Práca a odpočinok,
V lese – Svetový deň zdravia, Kde sa stratili listy zo stromov? – projekt, 3. ročník – Triedenie a
rozpoznávanie látok podľa ich vlastností, vlastnosti látok, Zmeny vlastnosti látok – topenie a tuhnutie,
vyparovanie a kondenzácia, Porovnávanie a meranie – objem, hmotnosť, teplota, sila, čas, Jednoduché
stroje – páka, kladka, naklonená rovina, Ozubené kolesá v domácnosti, prevody, Elektrická energia,
jednoduchý elektrický obvod, Ľudské telo, Živočíchy – opakovanie, 4. ročník – Rastliny, Živočíchy,
Voda, Hmota, Plynné, kvapalné a pevné látky, Rastliny polí a lúk, Ľudské telo, Vesmír, Sily
Dopravná výchova: 1. ročník - Koho stretávame na ceste, Kto je chodec, Kto kam patrí, Kto je rýchly a
kto pomalý, Náš bystrozrak prechádza cez cestu, Priateľka zebra a pomocník semafor, Na križovatke
so zebrou, Bezpečná cesta do školy, Cestujeme autom, autobusom, Značky, ktoré nás informujú, Filip
rozlišuje dopravné značky, 2. ročník – U lekára – navrhnúť detské ihrisko – projekt, 3. ročník –
Technika, technické objavy – Technika okolo nás, Technika v minulosti a v súčasnosti, Zdravý spôsob
života
Ochrana života a zdravia: 1. ročník - Môj školský deň, Poznám svoje telo, Čo a kedy jedávam,
Vianoce u nás doma, Učíme sa pozorovať zvieratá, Učíme sa pozorovať rastliny, Život rastlín a zvierat
s vodou, Potrebujeme čistú vodu, 2. ročník – Ako dlho trvá stavba domu? Ovocie, čo ukrýva plod?
Zelenina, U lekára – teplomer, Lekári – špecialisti, Ako využívam svoj voľný čas, V lese, Svetový deň
zdravia, V parku – Deň stromov, Rastliny a semená – vychádzka do prírody, 3. ročník – Voda a
vlastnosti vody, Vzduch, Meranie teploty, druhy teplomerov, Sila, Človek – hlavné vonkajšie časti
ľudského tela, Podmienky pre život človeka I.,II., Zdravý spôsob života, 4. ročník – Ľudské telo, Voda,
Plynné, kvapalné a pevné látky, Sily
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti: 1. ročník - Čo a kedy jedávam, Môj kalendár prírody, Čo a
kedy jedávam, Čo je pre mňa šťastie, Učíme sa pozorovať zvieratá, Predstavím vám svojich najbližších,
Učíme sa pozorovať rastliny, Aké druhy hmoty poznám? Značky, ktoré nás informujú, 2. ročník – Jeseň
a vzduch, Ako dlho trvá stavba domu?, Zelenina, Správna životospráva, U lekára, Práca a zábava,
Hodiny, Voda a jej znečistenie – Zdravá voda, V parku – Deň stromov, Rastliny v lese a parku, Živá a
neživá príroda, Rastliny v mojom okolí - Kde sa stratili listy zo stromov? Prečo nerastú rastliny pod
mohutnými stromami? 3. ročník – Pokusy na topenie a tuhnutie látok, na vyparovanie a kondenzáciu
látok, Pohyb vzduchu, Filter na vodu, Fyzikálne veličiny, Premiestňovanie nákladu pákou, kladkou, Ako
Egypťania stavali pyramídy, Svetelný pútač, Elektrická energia, Technika a technické objavy, Ľudské
telo, Živočíchy, Podmienky života živočíchov, 4. ročník – Rastliny, Živočíchy, Voda, Hmota, Plynné,
kvapalné a pevné látky, Rastliny polí a lúk, Ľudské telo, Vesmír, Sily
Výchova k manželstvu a rodičovstvu: 1. ročník - Poznám svoje telo, Vianoce u nás doma, Čo je pre
mňa šťastie, Učíme sa pozorovať zvieratá, Predstavím vám svojich najbližších, Každý má svojich
najbližších, 2. ročník - Ako dlho trvá stavba domu? Úraz a choroba, Ako využívam svoj voľný čas, Kam
pôjdem na prázdniny? 3. ročník – Človek - hlavné vonkajšie časti ľudského tela
Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra: 1. ročník - Vianoce u nás doma, Predstavím vám
svojich najbližších, 2. ročník - Ako dlho trvá stavba domu? Práca a zábava, 3. ročník - Technika okolo
nás
Organizačné formy a metódy vyučovania
68
Našou snahou bude okrem klasických metód a foriem práce využívať aj nové, moderné a
motivujúce pri osvojovaní a prezentovaní učiva.
Metódy: vyhľadávanie informácií, vyhľadávanie aj formou internetu, čítanie, rozhovor, rozprávanie,
vysvetľovanie, počúvanie, pozorovanie, experimentovanie, skúmanie a bádanie, opis udalostí, javov a
vecí, práca v kresliacom programe Skicár, Logomotion a Natural Art, vytváranie príbehov, alternatívne
úlohy
Formy: skupinové, projektové a problémové vyučovanie, exkurzie a vychádzky, besedy
Učebné zdroje
Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využívajú nasledovné učebné zdroje:
1. ročník: A. Wiegerová, G. Česlová - Prírodoveda pre 1. ročník ZŠ
M. Kožuchová, R. Matúšková - Dopravná výchova pre 1. ročník ZŠ
2. ročník: A. Wiegerová, G. Česlová, J. Kopáčová - Prírodoveda pre 2. ročník ZŠ
L. Žigová, A. Jančichová, A. Doušková - Pracovný zošit pre 2. ročník
3. ročník:
4. ročník:
Vo všetkých ročníkoch sa ďalej využívajú: encyklopédie, odborná literatúra a časopisy, materiálnotechnické a didaktické pomôcky, DVD filmy, internet a iný doplnkový materiál.
Učebné osnovy predmetu v 1. ročníku
Tematický celok
Téma
Som prvák, prváčka
Obsahový štandard
Mená pani učiteľky,
spolužiakov, prestávka,
pomôcky, rozvrh hodín
Škola
0/5
Ja a príroda
Poloha triedy, miestností v budove
Ako sa príroda počas roka
mení?
Zmeny v prírode
0/12
Môj kalendár prírody
Ja a moje zdravie
Poznám svoje telo
Čo a kedy jedávam
Osobná hygiena
a psychohygiena
0/7
Čo je pre mňa šťastie
Vianoce u nás doma
Plynutie času
Môj čas
Čo mi vravia ručičky
Môj školský deň
0/3
69
Výkonový štandard
Žiak vie:
Predstaviť sa, ako sa správať
počas vyučovania, prestávok, pripraviť si
pomôcky
na vyučovanie
Pozná polohu svojej triedy
Porovnať listy jednotlivých
stromov
Na základe listov poznať druhy
stromov
Vedieť si zaznamenávať
počasie podľa znakov: vietor,
dážď, slnečno
Uviesť ako sa menia ročné
obdobia
Uviesť ako sa mení počasie
v jednotlivých mesiacoch v roku
Rozpoznať druhy ovocia
a zeleniny
Pomenovať časti tela
Správne použiť zubnú kefku
Vysvetliť význam osobnej
hygieny
Pravidlá pravidelného
stravovania
Vysvetliť dôvody striedania
práce a odpočinku
Denný poriadok žiaka
Uviesť príklady správneho
a nesprávneho stolovania
Uviesť príklady potravín, ktoré
sú zdravé pre človeka a ktoré
nie, porovnať ich
Vyjadriť svoje pocity
Pochopiť pocity iných,
Rešpektuje ich citový stav
Urobiť šťastným aj iných
Popísať zvyky a tradície počas sviatkov
Opísať tradície
vo vlastnej rodine
Vysvetliť plynutie času
Porovnať objektívny
a subjektívny čas
Zoradiť obrázky podľa plynutia
Zvieratá a človek
Viem rozoznať zvieratá
Učíme sa pozorovať zvieratá
Moja rodina
Predstavím vám svojich
najbližších
Zvieratá
0/5
Rodina
0/4
Voda v prírode
Každý má svojich najbližších
Život rastlín a zvierat s
vodou
času ( rastlina človek, zviera)
Poznať celé hodiny
Pracovať s encyklopédiou
Diskutovať na tému ako sa
pohybujú zvieratá
Klasifikovať domáce zvieratá
podľa znakov
Rozoznať voľne žijúce zvieratá
Vymenovať členov rodiny,
povedať svoju adresu, opísať
zariadenie bytu, domu
Porozprávať ako sa treba starať
o rastliny a zvieratá v zime
Voda
0/5
Potrebujeme čistú vodu
Rastliny okolo nás
Rastliny a semená
0/5
Hmota
0/4
Ja a veci okolo mňa
Koho stretávame
na ceste
Kto je chodec
Kto kam patrí
Kto je rýchly a kto
pomalý
Dopravná
výchova
0/16
Náš bystrozrak
prechádza cez cestu
Priateľka zebra a
pomocník semafor
Na križovatke
so zebrou
Bezpečná cesta do
školy
Cestujeme autom,
autobusom
Značky, ktoré nás
informujú
Filip rozlišuje
dopravné značky
Učíme sa pozorovať
rastliny
Od kvetu k plodu
Projekt je to semeno
Záhadné semená
Aké druhy hmoty poznám?
Motorové a nemotorové
vozidlá,
Poznať cestu do školy,
Vedieť rozdiel vozovka –
chodník, prechod pre
chodcov, semafor
rýchle a pomalé vozidlá
Poznať dôležité dopravné
značky, dopravné
prostriedky,
príčiny nehôd
Osvojiť si správne obchádzanie prekážok na
chodníku, chodenie
v sprievode dospelej
osoby
Naučiť sa význam semaforu, osvojiť si správne
prechádzanie
cez cestu
Poznávanie a určovanie základných dopravných značiek, poznať
nebezpečné miesta
na ceste do školy
Naučiť správne nastupovať a vystupovať
z dpravných prostriedkov, osvojiť si slušné
správanie
Osvojiť si ďalšie
dopravné značky
Vysvetliť prečo musíme
dodržiavať pitný režim
Diskutovať, čo sa stane
s vodou, ktorú pijeme?
Časti rastliny
Zasadiť semeno
Opísať pri pozorovaní ako klíči
semeno
Na základe zmyslových vnemov
určiť rôzne druhy hmoty
Vymenovať motorové
a nemotorové vozidlá
Rozlišovať pomalé a rýchle
vozidlá
Prejsť bezpečne cez cestu
Cestu do školy, použí- vať
vozovku a chodník
Význam semaforu
Rozpoznať základné dopravné
značky
a k čomu slúžia
Význam práce policajtov
Správne chodiť po chodníku a
správne obchádzať prekážky
na chodníku
Prechádzať cez cestu so
svetelnou signalizáciou
Správne nastupovať a
vystupovať z dopravného prostriedku
Slušne sa správať
Význam ďalších dopravných značiek
Vysvetlivky: 0/3 h – ŠVP/ŠkVP
Učebné osnovy predmetu v 2. ročníku
Tematický celok
Téma
Jeseň a vzduch
Hmota
5h.
Obsahový štandard
Vietor je pohyb vzduchu
Vzduch je hmota
70
Výkonový štandard
Vedieť pripraviť experiment,
ktorým dokáže, že vzduch je
hmota
Opísať, čím je zaujímavý vietor
na jeseň a porovnať ho s vetrom
Ako dlho trvá stavba
domu?
Ovocie, čo ukrýva
plod?
Zelenina a ovocie
3h.
U lekára
8h.
Práca
a odpočinok
3h.
Rozprávka o troch
prasiatkach z hľadiska
technológie stavby
Stavba, remeselníci,
stavebný materiál, stavebné
stroje, stavebné náradie
Plod, semeno
Kôstkovice, bobule, malvice,
konzervácia ovocia
Zelenina
Semená a plody
Zelenina koreňová, listová,
plodová
Uskladňovanie zeleniny
Úraz a choroba
Úraz, choroba, lekárnička
U lekára
Teplomer, lekár
teplomer
Druhy teplomerov
Lekári- špecialisti
Očný, ušný, krčný, zubný
Chrup
Detský a dospelý chrup,
príčina kazov,
Ústna dutina
Správne hygienické návyky,
spánok, pohyb na čerstvom
vzduchu
Pracovné dni, dni
pracovného pokoja,
Dovolenka, prázdniny
Kalendár, voľný čas
Správna životospráva
Projekt: navrhnúť
detské ihrisko
Práca a zábava
Projekt: zostrojenie
kalendára
Kam pôjdem na
prázdniny
Ako využívam svoj
voľný čas
Voda
Farba, chuť a vôňa vody
Užitočnosť a škodlivosť vody
Voda
3h.
Voda a jej znečistenie
Projekt zdravá voda
V parku
V lese
Cyklus stromu
4h.
Rastliny v lese
a parku
Živá a neživá príroda
Rastliny a semená
7h.
Ihličnaté a listnaté stromy
Rastliny a živočíchy v lese,
význam lesa pre človeka
Podmienky pre rast rastlín
Prvky živej a neživej prírody
Časti rastliny
Rastliny v mojom
okolí
Projekt
71
v iných ročných obdobiach
Vymodelovať domček podľa
rozprávky
Postaviť múrik alebo domček zo
skladačky
Vedieť roztriediť ovocie podľa
semien
Schematicky zakresliť zloženie
plodu
Vytvoriť pojmovú mapu: plody,
zelenina, ovocie
Pozorovať a zapisovať zmenu
plodu semena počas štyroch
týždňov, urobiť závery
z pozorovania
Roztriediť zeleninu podľa znakov
Rozpoznať rozdiely a súvislosti
v pojmoch úraz a choroba
Vymenovať úrazy a choroby
Poznať základný obsah
lekárničky
Opísať návštevu u lekára
Zmerať teplotu teplomerom
Vedieť odmerať teplotu vody
Zostrojiť teplomer
Diskutovať o lekárskej
ambulancii
Vyhľadať informácie v odbornej
literatúre a na internete
Opísať správne čistenie ústnej
dutiny
Osvojiť si správne hygienické
návyky
Vedieť sa orientovať v kalendári
Pripraviť experiment akú chuť
má voda?
Pripraviť experiment čo sa vo
vode rozpustí, čo sa nerozpustí
Uviesť návrh ako zabrániť
znečisteniu vody
Navrhnúť riešenie na ochranu
parku
Rozoznať ihličnaté a listnaté
stromy
Určovať stromy podľa atlasu
rastlín
Diskutovať, čo nám dáva les, ako
sa máme správať v lese
Zdôvodniť či, potrebujú rastliny
vodu a vzduch?
Vyhľadať informácie
z encyklopédie alebo z internetu
Pripraviť prezentáciu záverov
dlhodobých pozorovaní
a experimentov v elektronickej
podobe alebo vo forme posteru
Zakresliť rastlinu a jej časti
Pozorovať a zapísať dlhodobý
rast rastliny
Poznať vybrané rastliny vo
svojom okolí
Určiť rastliny podľa atlasu rastlín
Kde sa stratili listy
spadnuté zo
stromov?
Vyhľadať informácie v odbornej
literatúre alebo na internete
Pripraviť prezentáciu záverov
dlhodobých pozorovaní
a experimentov v elektronickej
podobe alebo vo forme posteru
Prečo nerastú rastliny
pod mohutnými
stromami?
Učebné osnovy predmetu v 3. ročníku
Tematický celok
Veci okolo nás,
vlastnosti látok,
meranie vlastnosti
látok, voda,
vzduch
14/14
Téma
Obsahový štandard
Triedenie a rozpoznávanie
látok podľa ich vlastnosti
Zmeny vlastnosti látok
Voda – vlastnosti vody
Vzduch- čistota, pohyb
vzduchu
Porovnávanie a meranie
Meranie objemu kvapalín
podľa valca
Meranie hmotnosti
Fyzikálne veličiny.
Hmotnosť, čas, objem,
teplota, sila
Meranie fyzikálnych
veličín meradlami, zápis
do tabuliek
Vlastnosti látok podľa
zmyslových vnemov
Meranie kvapalín,
odmerný valec, filter na
vodu, hmotnosť,
fyzikálne veličiny, čas,
teplota, sila
Medzinárodné jednotky
fyzikálnych veličín.
Technika okolo nás
Technika,
technické objavy
8/7
Živé organizmy
11/12
Jednoduché stroje
Projekty: premiestňovanie
nákladu
Ako Egypťania stavali
pyramídy
Prevody ozubených kolies
v domácnosti
Vytvor svetelný pútač pre...
Elektrická energia
Páka , kladka,
naklonená rovina,
prevody ozubených
kolies
Človek
Hlavné vonkajšie časti
ľudského tela
Podmienky pre život
človeka
Vonkajšie časti
živočíchov, pohyb
živočíchov podmienky
života živočíchov,
Živočíchy
Výkonový štandard
Určiť vlastnosti látok podľa
zmyslových vnemov
Vedieť zdôvodniť zmeny
vlastnosti látok -topenie,
tuhnutie, vyparovanie,
kondenzácia
Odmerať objem kvapalín podľa
odmerného valca
Odmerať hmotnosť
Odmerať teplotu vody a vzduchu
laboratórnym teplomerom
Odmerať teplotu ľudského tela
lekárskym teplomerom
Odmerať silu silomerom
Zosumarizovať výsledky merania
do tabuľky
Pripraviť experiment na zistenie
podmienok zmeny látok
Porovnávať vlastnosti látok, sily,
hmotnosti žiakov v triede
Zostrojiť filter na čistenie vody
Poznať jednotky objemu
a hmotnosti
Poznať meradlo času
Poznať jednotku teploty,
rozumieť znamienku : + a – pri
označovaní teploty
Uviesť tri príklady pôsobenia sily
v našom živote
Poznať meradlo sily, jej jednotku
a značku.
Zdôvodniť význam techniky
v našom živote
Poznať princíp fungovania
jednoduchých strojov
Zostrojiť pri modelovaní funkčný
model zariadení, ktoré obsahujú
jednoduché stroje
Vysvetliť význam elektrickej
energie
Zostaviť jednoduchý elektrický
obvod
Vyhľadávať informácie
Poznať pojmy, hlava, telo,
atď...schematicky to znázorniť
Vysvetliť vzťah človek, voda,
vzduch, pôda
Poznať vonkajšie časti
živočíchov
Vysvetlivky: 11/12 h – ŠVP/ŠkVP
Učebné osnovy predmetu pre 4. ročník
Tematický
celok
Téma
Obsahový
štandard
Výkonový
štandard
72
Rastliny
5/4
Potrebujú všetky
rastliny rovnaké
množstvo vody?
Potrebujú
rastliny rovnaké
množstvo tepla
a svetla?
Význam vody pre rastliny.
Vodné rastliny,
suchomilné rastliny
Význam svetla pre
rastliny. Rastliny krátkych
dní. Rastliny dlhých dní.
Druhová rozmanitosť
rastlín
Čím sa od seba
rastliny odlišujú?
Majú všetky
rastliny rovnaký
koreň?
Koreň rastliny. Tvar
a funkcia koreňa.
Majú všetky
rastliny rovnaké
stonky?
Rastlinná stonka, tvar
a funkcia stonky.
Majú všetky
rastliny rovnaké
listy?
Rastlinné listy, tvar
a funkcia listov
Majú všetky
rastliny rovnaké
kvety?
Kvety. Tvar a zloženie
kvetov.
Prečo rastliny
kvitnú?
Funkcia kvetov.
Opeľovače.
Čím sa odlišujú
plody rôznych
rastlín?
Rastlinné plody. Tvar
a funkcia rastlinného
plodu.
Vznikne
z každého
semena nová
rastlina?
Semená. Rozmnožovanie
rastlín.
Kedy semeno
vyklíči?
Vyklíčia aj
poškodené
semená?
Rozmnožujú sa
rastliny len
semenami?
Ako dlho žijú
rastliny?
Živočíchy Čo majú
8/7
živočíchy
spoločné a čím
sa odlišujú?
Prečo sa hady
vyhrievajú na
kameňoch?
Dokážu lietať
všetky vtáky?
Ako žijú
mravce?
Podmienky klíčenia
semien: teplo, voda,
vzduch.
Klíčivosť semien.
Vegetatívne
rozmnožovanie rastlín.
Dĺžka života rastlín.
Jednoročné, dvojročné a
trváce rastliny.
Životné prejavy organizmov.
Podobnosti a rozdiely
v živočíšnej ríši. Základ
systematiky stavovcov:
obojživelníky, plazy, ryby,
vtáky, cicavce.
Plazy
Vtáky.
Mravce ako spoločenský
hmyz. Spôsob života
73
Vedieť, že rastliny potrebujú pre svoj život vodu, že
niektoré rastliny žijú pod vodou, iné na vode
a niektoré vodu potrebujú v pôde.
Vedieť, že tie rastliny, ktoré prirodzene rastú na
tienistých miestach neprežijú na miestach
s priamym slnečným svetlom a naopak.
Vedieť, že rastliny majú veľa znakov spoločných,
že rastliny sa inými znakmi vzájomne odlišujú –
osvojiť si základy poznávania druhovej
rozmanitosti.
Vedieť vysvetliť dve základné funkcie koreňa čerpanie živín z pôdy a upevnenie rastliny v pôde.
Uvedomovať si, že rôzne rastliny majú rôzne
korene a danú skutočnosť vie vedecky skúmať.
Poznatky o funkcii koreňa vedieť využiť pri
presádzaní rastlín.
Vedieť, že rastliny sa odlišujú stonkou, vedieť
rozdeliť rastliny na byliny a dreviny a tie na kry
a stromy, vedieť detailným pozorovaním zistiť,
akými rôznymi vlastnosťami sa stonky odlišujú.
Vedieť, že stromy majú rôznu výšku, hrúbku,
odlišujú sa kôrou, že byliny môžu mať napríklad
dutú alebo plnú stonku.
Vedieť, že rastliny sa od seba dajú rozlišovať
tvarom listovej čepele, kresbou žilnatiny
a rôznosťou zúbkovania na okraji listu, ako aj
farbou.
Vedieť, že rastliny sa vzájomne od seba odlišujú
rôznym tvarom, farbou a zložením kvetov. Pri
porovnávaní kvetov si všímať tvar a počet lupeňov
a farbu a počet tyčiniek. Vedieť, že na povrchu
tyčiniek je peľ.
Vedieť, že rastliny tvoria kvety preto, aby vytvorili
plody obsahujúce semená, z ktorých ďalšom roku
vyrastú nové rastliny. Vedieť, že kvety môžu mať
veľmi rôzne tvary, veľkosti.
Vedieť vysvetliť, že plod je tá časť rastliny, ktorá
vzniká z kvetu po jeho opelení, že plod obsahuje
semeno, že zo semena vyrastie nová rastlina.
Vedieť, že poznáme zrelé a nezrelé plody
a vysvetliť zrelosť na rôznych príkladoch.
Vedieť, zrelým semenám je potrebné poskytnúť
dostatok vhodných podmienok na to, aby vyklíčili.
Vlastnou výskumnou činnosťou zistiť, že semeno
nepotrebuje na vyklíčenie svetlo, určite potrebuje
teplo, vodu a vzduch.
Vlastnou výskumnou činnosťou prísť na to, že
poškodené semená nevyklíčia.
Vedieť, že rastliny je možné rozmnožovať aj
pomocou iných častí rastlín ako sú semená.
Vedieť, že niektoré rastliny žijú dlho a iné krátko
a že dĺžka života rastliny závisí aj od druhu rastliny.
Vedieť vysvetliť, čím sa živočíchy a rastliny
vzájomne podobajú a čím sa odlišujú. Medzi
špecifikami živočíchov spomenúť aj získavanie
potravy. Zároveň si uvedomovať, že živočíchy sa
vzájomne od seba odlišujú a to nielen tvarom, ale
najmä spôsobom života.
Vedieť opísať skupinu plazov a vedieť vymenovať
troch zástupcov. Živočíchy vedieť vizuálne
rozpoznať.
Vedieť opísať skupinu vtákov a vedieť vymenovať
piatich zástupcov.Vedieť opísať spôsob života
daných živočíchov.
Vedieť opísať spôsob života mravcov,
rozmnožovací cyklus, spôsob získavania potravy
a orientáciu v priestore.
Vedieť opísať spôsob života včiel, rozmnožovací
cyklus, spôsob získavania potravy a orientáciu
v priestore.
Aký úžitok nám
Vedieť, že človek získava potravu rôznym
spôsobom.
poskytujú
zvieratá?
Vedieť, že živočíchy sa vzájomne od seba odlišujú
spôsobom získavania potravy, že niektoré sa živia
Čím sa živia
živočíchy?
rastlinami, niektoré lovia a poznáme aj také, ktoré
sa živia odumretými rastlinami, či živočíchmi.
Vedieť uviesť niekoľko príkladov živočíchov , ktoré
Ktoré živočíchy Bylinožravce. Charakteristika sa živia rastlinnou potravou a vysvetliť, ako sa
sa živia
získavaniu tohto druhu potravy prispôsobujú.
získavania potravy
Vedieť vymenovať mäsožravce a čím všetkým sa
rastlinami?
vybraných živočíšnych
druhov.
môžu živiť.
Prečo niektoré
Mäsožravce. Charakteristika Dávať do súvislosti vonkajšiu stavbu živočícha,
spôsob pohybu v prostredí a to, čím sa živí..
živočíchy lovia
získavania potravy
iné živočíchy?
vybraných živočíšnych
Vedieť, že živočíchy sa vzájomne od seba odlišujú
aj tým, ako sa pohybujú.
druhov.
Ako sa pohybujú Spôsob pohybu živočíchov. Vedieť, že živočíchy sa odlišujú aj tým, v akom
živočíchy, ktoré Význam pohybu živočíchov. prostredí žijú a že tomuto prostrediu sú
prispôsobené.
nemajú nohy?
Rôzne podmienky pre život
Vedieť, že na súši žije najväčšie množstvo
Kde všade žijú živočíchov.
živočíchov. Vedieť, že dýchajú vzduch a živia sa
živočíchy?
Typickí zástupcovia
Ktoré živočíchy suchozemských živočíchov. potravou, ktorá je dostupná na súši, niekedy vo
žijú na súši?
vode.
Spôsob života vybraných
suchozemských živočíchov. Vedieť, že mnohé živočíchy žijú v pôde, vedieť
Žijú živočíchy
uviesť príklad krta a dážďovky. Vedieť, že živočíchy
Typickí zástupcovia
žijúce v pôde tiež potrebujú dýchať vzduch,
v pôde?
suchozemských živočíchov
vytvárajú si pod zemou komôrky.
žijúcich v pôde. Spôsob
života vybraných
suchozemských živočíchov
Vedieť, že živočíchy, ktoré je možné vidieť vo
žijúcich v pôde.
vzduchu žijú na súši a pre svoj život potrebujú
Ktoré živočíchy Typickí zástupcovia
dýchať vzduch, že vo vzduchu hľadajú potravu
žijú vo vzduchu? suchozemských lietajúcich
alebo sa ním rýchlo premiestňujú.
živočíchov.
Spôsob života vybraných
suchozemských lietajúcich
živočíchov.
Ktoré živočíchy Typickí zástupcovia vodných Vedieť, že okrem živočíchov, ktoré žijú na súši a
dýchajú vzduch poznáme aj také, ktoré žijú vo
dokážu žiť vo
živočíchov.
vode?
vode.
Vybraný spôsob života
Kde ešte žijú
Vedieť, že niektoré živočíchy sa prispôsobili životu
vodných živočíchov.
živočíchy?
na iných živočíchoch, kde získavajú aj potravu.
Parazity.
Vnímať vodu ako priestor pre život rôznorodých
Čo žije vo vode? Voda ako priestor pre život
Čo to znamená, rastlín a živočíchov. Spôsob rastlín a živočíchov. Vedieť vymenovať zástupcov
že
voda
je života vybraných druhov
rastlín a živočíchov, ktoré sa najbežnejšie
rastlín a živočíchov
vyskytujú pri a v priehradách a rybníkoch, vedieť
tvrdá?
Aký je rozdiel viazaných na vodný zdroj.
ich vizuálne rozpoznať.
medzi
Tvrdá voda. Minerálna voda.
Vznik minerálnej vody.
minerálnou
vodou
Podzemná voda.
Zdroje vody. Úprava vody
a vodovodnou
vodou?
pitná voda.
Skúmaním zistiť ako sa tvorí tzv. vodný kameň.
Z kadiaľ
Vodný kameň.
Diskutovať o tom, aký pôvod má minerálna voda,
aký pôvod má studničná voda.
pochádza voda
Vedieť vymenovať rôzne zdroje vody: a vedieť
z vodovodu?
Čo je to vodný
opísať rozdiel v kvalite vody v týchto zdrojoch.
kameň a kde sa
Vedieť vysvetliť, čo je to vodný kameň a ako
tvorí?
vzniká.
Prečo šumí ulita Zmena látok pôsobením
Vedieť vysvetliť, že hmotu je možné meniť nielen
slimáka, ktorú
iných látok – chemická
pôsobením tepla, ale aj rôznych látok.
vhodíme do
zmena.
octu?
Prečo vytvárajú
Putovanie svetla
Dokázať vysvetliť, aký je rozdiel medzi priesvitnými
priestorom. Tiene.
a priehľadnými predmetmi. Vedieť skúmať tvorbu
niektoré
predmety tiene?
tieňa.
Je možné so
Odraz svetla.
Dokázať vysvetliť, že svetlom je možné hýbať tak.
svetlom hýbať?
Ako sa
Zdroje znečistenia
Vedieť, že vzduch môže obsahovať rôzne súčasti.
znečisťuje
vzduchu. Filtrácia
Niektoré z týchto súčastí nie sú nebezpečné
vzduch a ako sa vzduchu. Meranie
a neznamenajú znečistenie, iné sú pomerne
Ako žijú včely?
Voda
2/2
Hmota
1/2
Plynné,
kvapalné
a pevné
spoločenstva.
Včely ako spoločenský
hmyz. Spôsob života
spoločenstva.
Úžitkové zvieratá: Včely,
kravy, ovce, sliepky, kone.
Rôzne spôsoby
zabezpečovania potravy.
74
látky
2/3
čistí?
Ako zistíme, či
je voda
znečistená?
.
Rastliny
polí a lúk
1/4
Ľudské
telo
5/5
Vesmír
2/2
Čo je to pôda?
Čo môžeme
nájsť na lúke?
nebezpečné.
znečistenia vzduchu.
Dôsledky znečistenia
vzduchu.
Znečistenie vody
rozpustnými,
nerozpustnými látkami
a mikroorganizmami.
Dôsledky znečistenia
rôznych vodných zdrojov.
Pôda. Vznik pôdy.
Rôznorodosť lúčneho
porastu.
Vedieť opísať vlastnosti čistej vody. Vedieť, že
niektoré látky, ktoré vodu znečisťujú.
Vedieť uviesť pôdu ako príklad pevnej látky.
Vnímať lúku ako priestor, na ktorom rastie
množstvo rôznorodých rastlín a žije tu veľké
množstvo rôznorodých živočíchov.
Typické druhy lúčnych
Uvedomovať si rôznorodosť porastu na lúke
Aké rastliny
rastú na lúke?
rastlín. Úvod do systematiky a vedieť ju objektívne skúmať, vedieť vymenovať 5
rastlín.
typických zástupcov slovenských lúk.
Uvedomovať si, že na lúke žijú rôznorodé živočíchy
a vedieť túto rôznorodosť objektívne skúmať.
Vedieť, že polia vytvoril človek, aby mal kde
pestovať plodiny, ktoré potrebuje na svoju obživu,
Typické druhy živočíchov
Aké živočíchy
že na poliach rastú iné rastliny ako na lúke.
žijú na lúke?
žijúcich na lúkach. Spôsob
Vedieť vymenovať 5 zástupcov živočíchov, vedieť
života lúčnych živočíchov.
ich opísať a vedieť povedať, čím sa živia.
Úvod do systematiky
živočíchov.
Vedieť, že polia vznikli z lúk, pričom pôvodné
rastliny boli vytlačené na medze. Vedieť vysvetliť,
Čim sa odlišuje Rôznorodosť lúčneho
porastu v porovnaní s poľnou aké pozitíva má pestovanie monokultúry.
pole od lúky?
Vedieť vysvetliť význam liečivých rastlín pre
monokultúrou.
človeka.
Typické druhy živočíchov
Aké živočíchy
žijú na poli?
žijúcich na poliach. Spôsob
života poľných živočíchov.
Aké rastliny
Význam poľnej monokultúry.
Najvýznamnejšie poľné
rastú na poli?
Vedieť, že liečivé účinky môžu mať rôzne časti
plodiny a ich využitie.
rastlín – korene, listy, kvety, plody.
Čím sa odlišujú Liečivé rastliny.
Skúmať, koľko látok sa uvoľňuje z liečivých rastlín
liečivé byliny od Najvýznamnejšie
liečivé rastliny a ich spôsob do vody, ak sušené rastliny zalejeme vodou.
iných rastlín?
využitia.
Ako zbierať
Zbieranie a uskladňovanie
a uskladňovať
liečivých rastlín.
liečivé byliny?
Ako sa
Rozpustné a nerozpustné
pripravuje čaj
látky – príprava výluhu.
z liečivých
Zvyšovanie rozpustnosti
rastlín?
látok – príprava čaju.
Potrava ako zdroj energie
Vedieť j vysvetliť, prečo musí človek jesť a čo
Prečo musí
človek jesť
a stavebného materiálu
obsahuje potrava, ako a kde sa v organizme
spracováva a na čo sa v organizme využíva.
a piť?
pre obnovu organizmu.
Vedieť, že poznáme aj potraviny, ktoré sú pre
Čo sú to jedy?
Jedy. Drogy.
človeka jedovaté. Vedieť uviesť príklady jedovatých
rastlín a ich plodov, jedovatých húb.
Vedieť vymenovať základné prejavy dýchania
Ako zistíme, že
Proces dýchania.
človek dýcha ?
človeka. Uvedené informácie zisťovať skúmaním
na ľudskom tele.
Skúmať, ako sa zrýchľuje dýchanie a zároveň aj
Prečo bije srdce Súčinnosť dýchania
a srdcovej činnosti.
srdcová činnosť pri zvyšovaní námahy
rýchlejšie, keď
sme udýchaní?
Rozmnožovanie človeka.
Vedieť, že na splodenie nového potomka je
Ako sa rodí
potrebný dospelý muž a dospelá žena. Vedieť, že
nový človek?
Rast a vývin. Vývin pred
na rozmnožovanie má človek v tele rozmnožovaciu
narodením. Vývin po
narodení. Význam zdravej sústavu.
stravy pre vývin človeka.
Čo je to vesmír? Vesmír. Vesmírne telesá.
Vedieť vysvetliť, čo je to vesmír. Vedieť, že vo
Vákuum. Čierne diery.
vesmíre nie je vzduch, nepôsobí gravitačná sila.
Vedieť, že Zem je planéta a Slnko je hviezda.
Planéta. Hviezda. Galaxia. Vedieť vysvetliť rozdiel medzi Slnečnou sústavou,
Čím sa odlišujú
hviezdy od
Súhvezdie.
galaxiou a súhvezdím.
planét?
Slnečná sústava.
Vedieť, že Slnečná sústava má osem planét, ktoré
Je mesiac
Prirodzené družice planét. obiehajú okolo slnka v rôznej vzdialenosti.
planéta alebo
Kométa.
hviezda?
Rotácia Zeme okolo
Vedieť, že zemeguľa rotuje okolo vlastnej osi, čo
Prečo cez deň
vlastnej osi- striedanie
spôsobuje striedanie dňa a noci.
75
nevidieť hviezdy
na oblohe?
Prečo je v zime
chladnejšie ako
v lete?
Môže žiť človek
vo vesmíre?
Sily
2/2
Hustota
5/2
Čo je to
elektrický
izolant?
Čo je to blesk
a ako vzniká?
Čo je statická
elektrina?
dňa a noci.
Naklonenie Zemskej osi.
Rotácia Zeme okolo
Slnka. Striedanie ročných
období.
Podmienky života vo
vesmíre. Skúmanie
vesmíru – ďalekohľad,
hvezdáreň, umelá družica,
vesmírna stanica, rakety,
raketoplány.
Elektrický izolant.
Bezpečnosť práce
s elektrickými zariadeniami.
Blesk. Bezpečné správanie
sa v búrke.
Statická elektrina.
Prečo niektoré
predmety na
vode plávajú a
iné nie?
Ako spraviť z
plávajúceho
predmetu
neplávajúci?
Čo je hustejšie,
voda alebo olej?
Hustota látok – pomer
hmotnosti a objemu látok.
Prečo
nemôžeme
dávať fľaše plné
malinovky do
mrazničky?
Je možné chodiť
po vode?
Povrchové napätie vody.
Zmena hustoty látok
pôsobením tepla.
Hustota rôznych
pevných, kvapalných a
plynných látok.
Pomerné meranie hustoty
látok.
Zmena hustoty látok
pôsobením tepla.
Vedieť, že zemská os je naklonená a zároveň
vedieť, že Zem rotuje okolo Slnka.
Vedieť, že živé organizmy potrebujú pre svoj život
kyslík .
Vedieť využiť informácie o elektrických izolantoch.
Vedieť, že blesk je elektrický výboj, ktorý vzniká
v atmosfére a vedieť jednoducho vysvetliť funkciu
hromozvodu.
Vedieť jednoducho vysvetliť, kedy a kde vzniká
statická elektrina a ako sa prejavuje na rôznych
predmetoch.
Vedieť, prečo niektoré predmety na vode plávajú a
iné nie, hoci majú rovnaký objem.
Nachádzať spôsob, akým je relatívne možné merať
hustotu dvoch kvapalných látok.
Vedieť vysvetliť, ako sa mení hustota vody pri
zmene teploty vody.
Vedieť vysvetliť, ako sa prejavuje povrchové
napätie vody a ako je možné ho meniť.
Vedieť skúmať správanie sa pevných, kvapalných
látok vo vode, správanie sa vzduchu, ktorý sa
dostane do vody.
Vedieť, čo sa deje s vodou, keď zamŕza, vyparuje
sa, prečo pláva ľad na vode.
Vedieť, že látky ochladzovaním zaberajú menší
priestor.
Ako sa správajú Zmeny hustoty látok pri
pevné, kvapalné zmenách skupenstva.
a plynné látky? Časticové zloženie látok.
Vysvetlivky: 5/2 h – ŠVP/ŠkVP
Predmet: Vlastiveda
Vlastiveda
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
Spolu
Štátny / školský vzdelávací program
-
1/0
1/0
1/1
3/1
Spolu
-
1
1
2
4
Poznámky
1. Vlastiveda v 4. ročníku je posilnená jednou vyučovacou hodinou v týždni. A je rozdelená na 7
tematických celkov.
2. Hodnotenie predmetu - v 2., 3., 4. ročníku hodnotenie známkou v stupnici 1 - 5 počas celého
školského roka.
Charakteristika predmetu
Vlastiveda je predmet, ktorý zahŕňa oblasť vzdelania venovanú poznávaniu svojho najbližšieho okolia,
regiónu, svojho kraja, vlasti, ako aj poznávaniu udalostí z minulosti, z dejín nielen svojho regiónu, ale
celej našej vlasti - Slovenska.
Vlastivedné poznávanie začína už v rannom detstve. Vlastiveda na 1. stupni ZŠ je obsahovo naplnená
poznávaním, pozorovaním a hodnotením javov z najbližšieho okolia školy a bydliska, ako aj širšieho
okolia rodnej krajiny. S tým súvisí aj poznanie seba, svojho miesta v rodine a v komunite. Poznanie
svojej krajiny v časových premenách jednotlivých ročných období s dôrazom na starostlivosť o svoje
76
zdravie a bezpečnosť vytvára predpoklady pre vnímanie vzájomných vzťahov človeka a prírody. Zmeny
človeka a prírody v čase vedú k potrebe poznávania histórie svojej obce, regiónu a vlasti.
Vlastiveda by mala byť činnostným obsahom. Svoje opodstatnenie majú aj vychádzky a výlety s
vlastivedným námetom. Ideálne je prepojenie vychádzok s prírodovedným, kultúrnym a historickým
obsahom. Vlastiveda v 2. ročníku je zameraná na učivo o priestore, v ktorom žijeme a vedie žiakov k
poznávaniu, objavovaniu, opytovaniu sa a hľadaniu odpovedí na neznáme. Vlastiveda v 3. ročníku je
rozdelená na štyri obsahové témy. V témach: Ako sa vyznať vo svojom okolí a Objavujeme Slovensko
je základom spoznanie krajiny, orientácia v nej a spoznanie vybratých prírodných krás. Témy:
Spoznávame dejiny Slovenska a Naše starobylé pamiatky a ich krásy vedú k spoznávaniu významných
udalostí v histórii Slovákov, ich zaradenie v správnom časovom slede.
Ciele predmetu
Prostredníctvom pozorovania, skúmania, objavovania, rozprávania pútavých príbehov, rozprávok,
piesní žiaci získavajú vzťah k rodnému kraju , kraju v ktorom žijú, k svojej vlasti. Vo vyučovaní
vlastivedy v 2. ročníku je cieľom, aby žiaci vedeli rozprávať o svojom rodnom kraji, krajine svojho okolia.
Pomenovať jeho jednotlivé prvky - časti. Primerane veku odlíšiť vzťah, väzby v krajine svojho okolia, vo
svojej obci, doma a v škole. Pri každej vhodnej téme majú žiaci použiť poznatky zo svojich pozorovaní a
skúseností. Žiaci majú dokázať pomenovať a odlíšiť, čo vytvorila príroda a čo vytvoril človek. Rozprávať
o premenách prírody počas roka. Vyhľadať v kalendári významné dni a udalosti. Orientovať sa v
rodnom kraji pomocou svetových strán a významných objektov. Veku primerane charakterizovať svoju
obec. Po objavnom spoznaní rodného kraja sa žiaci v 3. ročníku pútavou formou oboznamujú s časťami
Slovenska. Majú pomocou obrázkov opísať pojmy, krajinu, pamiatky, ktoré už nie sú v ich
bezprostrednej blízkosti. Ukázať na obrázkovej mape vybraté pohoria, jaskyne, rieky, mestá, zistiť o
nich rôzne zaujímavé informácie. Pokúsiť sa odlíšiť ich už na prvý pohľad významné znaky. Stručne
povedať obsah povesti na vybratú tému a veku primerane porozprávať o významných historických
udalostiach.
Ďalšie ciele sú:
- podporovať u žiakov chuť učiť sa
- podporovať a rozvíjať schopnosť objavovať nepoznané
- podporovať snahu vysvetľovať
- vnímať jedinečnosť prírodných javov a výtvorov a rozvíjať záujem o objavovanie
- hľadať riešenia na otázky, vyhľadávať primerané informácie, svoje zistenia a bádania interpretovať a
vysvetľovať , odhaľovať zákonitosti a vzťahy
- navzájom diskutovať o návrhoch a zisteniach
- vnímať krásu kultúrnych pamiatok, vážiť si kultúrne dedičstvo a chrániť ho
Prierezové témy predmetu
V predmete vlastiveda sa budú rozvíjať nasledovné prierezové témy:
Environmentálna výchova: 2. ročník - Naša trieda, Ako sa vyznať v okolí, Ako prebieha deň školáka,
Ako sa mení príroda na jeseň, Prvky okolia, ktoré vytvorila príroda a ktoré človek, Zmeny počasia,
Svetové strany - orientácia podľa poludňajšieho tieňa, Zmeny prírody - zima, Zmeny prírody - jar,
Prírodniny a ľudské výtvory, 3. ročník - Krajina, Ako sa orientovať podľa svetových strán, Význam
plánu, Ako vzniká mapa I.,II., Krásy našich hôr - chránené krajinné územia, Rieky - dar života, Lesy naše pľúca, Slovensko plné záhad, Po turistických chodníkoch, Prečo sa ľudia usadili na našom území,
4. ročník - Čítanie mapy Slovenska, Charakteristika kraja v ktorom žijem - Žilinského kraja, Bratislava,
Trnava, Nitra, Trenčín, Žilina, Banská Bystrica, Prešov, Košice, Vlakové - autobusové a letecké
spojenia, Práca baníkov v minulosti a dnes, Historické regióny na Slovensku, Zvyky a tradície podľa
jednotlivých regiónov, Práce na vidieku v minulosti počas leta a počas zimy, Ideme do hôr - pravidlá
bezpečného správania sa v horách, Kráľova hoľa, Kriváň - povesti - výber, Vznik riek a oblasti v povodí
riek, Jazerá a gejzír, Plavíme sa po Dunaji a Dunajci, Prírodné zaujímavosti vytvorené prírodou
Osobnostný a sociálny rozvoj: 2. ročník - Naša trieda, Cesta po chodníku a po vozovke, Služby kultúra - šport, Spomíname na našich predkov, Predvianočný čas, Vianoce, Starý a nový rok, Tešíme
sa na prázdniny, 3. ročník - Objavujeme Slovensko, Veľkomoravská ríša - kmene - Slovania,
Panovníčka Mária Terézia, Povinná školská dochádzka, Spisovná slovenčina, Anton Bernolák a Ľudovít
Štúr, 4. ročník - Vzbudenie záujmu o získavanie nových vlastivedných poznatkov, Čítanie mapy
Slovenska, Mapa a pojmy: znaky - mierka - sever na mape - farby na mape, Časová priamka, Kraje na
Slovensku a územné členenie, Charakteristika mesta a dediny, Krajské mestá, Bratislava, Trnava,
Nitra, Trenčín, Žilina, Banská Bystrica, Prešov, Košice, Vlakové - autobusové a letecké spojenia,
Cestujeme po Bratislave, Cestujeme po Košiciach, Hľadanie cesty z miesta nášho bydliska do
Bratislavy aj do Košíc, Projekt - moje obľúbené miesto na cestovanie - ako by sme sa tam dopravili v
minulosti a ako dnes, Kedy a prečo sa začalo rozvíjať baníctvo, Práca baníkov v minulosti a dnes,
Tradície a zvyky podľa regiónov, Skanzeny na Slovensku, Ideme do hôr - pravidlá bezpečného
správania sa v horách, Ako sa oddychovalo v horách v minulosti a ako dnes, Kráľova hoľa, Kriváň,
77
Vznik riek a oblasti v povodí riek, Jazerá a gejzír, Plavíme sa po Dunaji a Dunajci, Prírodné
zaujímavosti vytvorené prírodou
Mediálna výchova: 2. ročník - Ako sa vyznať v okolí, Ako prebieha deň školáka, Aké bude počasie,
Rodina a príbuzní, Domov, Ľudia v mojom okolí, História obce, Služby - kultúra – šport, 3. ročník Krajina, Kde sa nachádza Slovensko, Ako vzniká mapa I., II., Význam plánu, Slávne mestá I., II.,
Povesti o mestách, Hrady a zámky, Povesti o hradoch, 4. ročník - Čítanie mapy Slovenska, Časová
priamka, Krajské mestá, Vlakové - autobusové a letecké spojenia, Cestujeme po Bratislave a
Košiciach, Tradície a zvyky podľa regiónov, Prírodné zaujímavosti vytvorené prírodou, Súčasnosť a
minulosť v Žilinskom kraji
Multikultúrna výchova: 2. ročník - Predvianočný čas, Spomíname na našich predkov, 3. ročník - Ako
vzniká mapa II., Krajina, Kde sa nachádza Slovensko, Ako vznikali mestá, Svetoznáme pamiatky I., II.,
4 ročník - Vzbudenie záujmu o získanie nových vlastivedných poznatkov, Čítanie mapy Slovenska,
Časová priamka, Súčasnosť a minulosť v našom kraji
Výchova k manželstvu a rodičovstvu: 2. ročník - Ako prebieha deň školáka, Rodina a príbuzní,
Domov – moja rodina a moja obec, Ľudia v mojom okolí, Vianoce, 3. ročník - Časová priamka, 4. ročník
- Časová priamka, Tradície a zvyky podľa regiónov, Súčasnosť a minulosť v našom kraji
Dopravná výchova: 2. ročník - Cesta po chodníku a vozovke, Prechádzame križovatky, Bezpečná
cesta do školy, Naša bezpečnosť, 3. ročník - Ako sa vyznať vo svojom okolí, 4. ročník - Charakteristika
kraja v ktorom žijeme, Bratislava, Trnava, Nitra, Trenčín, Žilina, Banská Bystrica, Prešov, Košice,
Vlakové - autobusové a letecké spojenie, Cestujeme po Bratislave a Košiciach
Ochrana života a zdravia: 2. ročník - Cesta po chodníku a vozovke, Prechádzame križovatky,
Bezpečná cesta do školy, Naša bezpečnosť, Ako prebieha deň školáka, Kalendárny a školský rok,
Domov, Služby - kultúra a šport, Starostlivosť o zdravie, Naša bezpečnosť, Tešíme sa na prázdniny, 3.
ročník - Rieky - dar života, Lesy - naše pľúca, Slovensko plné záhad, 4. ročník - Mapa a pojmy: znaky mierka - sever na mape - farby na mape, Časová priamka, Kraje na Slovensku, Charakteristika kraja v
ktorom žijeme, Charakteristika mesta a dediny, Bratislava a ostatné mestá na Slovensku, Vlakové autobusové a letecké spojenie, Cestujeme po Bratislave a Košiciach, Hľadanie cesty z miesta nášho
bydliska do Bratislavy a do Košíc, Moje obľúbené miesto na cestovanie, Kedy a prečo sa začalo
rozvíjať baníctvo, Baníctvo v minulosti a dnes, Tradície a zvyky podľa regiónov, Ideme do hôr, Kráľova
hoľa, Kriváň, Vznik riek a oblasti v povodí riek, Jazerá a gejzír, Plavíme sa po Dunaji a Dunajci,
Prírodné zaujímavosti - výber
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti: 2. ročník - Pozorujeme okolie školy, Ako sa vyznať v okolí,
Cesta po chodníku a po vozovke, Bezpečná cesta do školy, Ako prebieha deň školáka, Ako sa mení
príroda (jar, leto, jeseň, zima), Kalendárny a školský rok, Prírodniny a ľudské výtvory, Aké bude
počasie, Rodina a príbuzní, Domov, Ľudia v mojom okolí, História obce, Starostlivosť o zdravie, Životné
prostredie, Spomíname na našich predkov, Vianoce, Tešíme sa na prázdniny, 3. ročník - Krajina, Ako
vyzerajú veci pri pohľade zhora, Význam plánu, Ako vzniká mapa I., Krásy našich hôr - chránené
územia, Slovensko plné záhad, Po turistických chodníčkoch, Ako chápať časové súvislosti, Prečo sa
ľudia usadili na našom území, Slovensko v súčasnosti, Spoznávame dejiny, Hrady a zámky, Naše
starobylé pamiatky, 4. ročník - Hľadanie cesty z miesta nášho bydliska do Bratislavy a Košíc, Moje
obľúbené miesto na cestovanie, Súčasnosť a minulosť nášho kraja
Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra: 2. ročník - História obce, Služby – kultúra – šport,
Spomíname na našich predkov, Predvianočný čas, Vianoce – zvyky a obyčaje, Starý rok, Nový rok,
Veľká noc, 3. ročník - Krajina, Ako vzniká mapa I., Krásy našich hôr, Slovensko plné záhad – jaskyne,
minerálne a termálne vody, Po turistických chodníčkoch, Prečo sa ľudia usadili na našom území,
Predmety ako svedkovia doby, Svätopluk a jeho sláva, Ako vznikali mestá, Slávne mestá I., II., Hrady
a zámky, Svetoznáme pamiatky I., II., 4. ročník - Časová priamka, Charakteristika mesta a dediny,
Žilina a kraj v okolí Žiliny, Tradície a zvyky v našom regióne
Organizačné formy a metódy vyučovania
Pri vyučovaní vlastivedy ako nového predmetu v 2. ročníku našou snahou bude využívať nielen klasické
metódy a formy práce, ale aj tie, ktoré sú nové, moderné a motivujúce.
Metódy a formy:
- metóda riadeného rozhovoru
- metóda rozprávania a vysvetľovania
- brainstorming
- Gordonova metóda - hľadanie originálneho riešenia
- vyučovanie hrou cez didaktické hry
- dramatizácia a hra
- motivovanie pomocou úloh (otázok učiteľa, problémy, cvičenia, výchovné situácie, ktoré si vyžadujú
aktivitu a riešenia zo strany žiaka)
- motivovanie pomocou hodnotenia (vytvorenie príležitosti, aby sa mohol žiak pochváliť, hodnotiť najmä
významné veci, viac odmeňovať ako kritizovať, slovné a individuálne hodnotenie)
- metóda vzťahových rámcov (porovnávanie žiakov s ostatnými žiakmi, porovnávanie výkonu žiaka
v určitých časových obdobiach)
78
- modelovanie, vystrihovanie, tvorenie
- práca s encyklopédiami, internetom
- metóda pozorovania a objavovania
Formy:
- skupinové vyučovanie
- problémové vyučovanie
- projektové vyučovanie
- tvorivé vyučovanie
- objavujúce vyučovanie
Učebné zdroje
Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využívajú nasledujúce zdroje:
Učebnice: Vlastiveda pre 2. ročník základných škôl (M. Kožuchová, M. Šimunková)
Vlastiveda pre 3. ročník základných škôl (M. Kožuchová, M. Šimunková)
Čítanie o Slovensku pre prvý stupeň základných škôl (D. Machala)
Dopravná výchova pre 2. ročník základných škôl (M. Kožuchová, M. Matúšková)
- pracovné listy, alternatívny pracovný zošit vlastivedy
- encyklopédie
- mapy
- odborná literatúra
- časopisy, detské časopisy
- webové stránky
- materiálno-technické a didaktické prostriedky, ktoré má škola k dispozícii
Učebné osnovy predmetu v 2. ročníku
Tematický celok
I. Škola a okolie
II. Cesta do školy
a domov
Téma
Obsahový štandard
Pomenovanie nábytku,
rozmiestnenie vecí v triede.
Naša trieda
Vhodné správanie cez
vyučovanie aj počas
prestávok.
Orientácia pred školou, v okolí
školy. Školský dvor, objekty v
Pozorujeme
okolí školy, pred školou, za
okolie školy
školou.
Prvky okolia, ktoré vytvorila
Ako sa vyznať v
príroda a ktoré človek.
okolí
Cesta po
chodníku a
vozovke
Cesta do školy.
Chodci a cyklisti.
Dopravné prostriedky.
Prechádzanie
križovatky
Dopravné značky.
Križovatka, semafor.
Bezpečná cesta
Cesta do školy a plán.
do školy
III. Objavujeme
premeny okolo
nás
Ako prebieha
deň školáka
Dni v týždni.
Časti dňa.
Pojmy: dnes, včera a zajtra.
Ako sa mení
príroda na
jeseň
Zmeny v prírode.
Kalendárny a
školský rok
Kalendárny rok, mesiace a
sviatočné dni.
79
Výkonový štandard
žiak vie:
- opísať prostredie triedy
- určiť pravidlá správania
- pomenovať nábytok a veci v triede
- nakresliť školu a okolie
- vymodelovať model školy
- zistiť informácie o škole
- navrhnúť, čo by v škole zlepšil
- opísať krajinu
- pozorovať a orientovať sa podľa
významných budov, kopcov, ...
- správne chodiť po chodníku a po okraji
vesty
- správne nastupovať a vystupovať do
dopravného prostriedku
- dodržiavať pravidlá pre chodcov a
cyklistov
- ako správne a bezpečne prechádzať cez
križovatku
- určiť niektoré dopravné značky
- určiť niektoré pravidlá cestnej premávky
- opísať svoju cestu do školy a označiť
nebezpečné miesta
- vypracovať jednoduchý projekt
bezpečnej cesty do školy
- porozprávať, čo robí v jednotlivé časti
dňa
- opísať, čo robil včera, dnes a zajtra
- zistiť polohu slnka počas dňa
- vymenovať dni v týždni
- rozlíšiť pracovné a voľné dni
- charakterizovať zmeny prírody v jeseni
na základe vlastných pozorovaní
- porovnať leto - jeseň
- vymenovať mesiace jesene
- zaznamenať počasie pomocou znakov
- rozlíšiť kalendárny a školský rok
- vymenovať mesiace v roku, určiť
dátum
- v skupinke vytvoriť kalendár podľa
ročných období
Prírodniny a
ľudské výtvory
Aké bude
počasie
Pozorujeme
dĺžku a smer
tieňa
Zima a jej
premeny
Jarné premeny
Rodina a
príbuzní
Domov
Ľudia v mojom
okolí
IV. Môj rodný kraj
a čo sa v ňom
deje
História obce
Služby, kultúra
a šport
Starostlivosť o
zdravie
Naša
bezpečnosť
Ochrana proti
požiarom
Životné
prostredie
Spomíname na
našich predkov
Predvianočný
čas
V. Zvyky a tradície
Prvky okolia, ktoré vytvorila
príroda a ktoré človek.
Zmeny počasia.
Ľudové pozorovania a
pranostiky.
- rozpoznať, ktoré veci sú výtvormi prírody
a ktoré sú ľudské výtvory
- povedať a nakresliť ľudovú pranostiku
- rozpoznať predpoveď počasia
pozorovaním prírody a pomocou
prístrojov
Svetové strany.
- určiť sever podľa tieňa na poludnie
Orientácia podľa
- určiť svetové strany v krajine
poludňajšieho tieňa.
- merať dĺžku a smer tieňa ráno,
predpoludním a na poludnie
Zmeny prírody.
- porozprávať o zvieratách v zime,
zimných športoch a oblečení v zime
- opísať, ako vyzerá príroda v zime
- vymenovať zimné mesiace
- pomocou znakov zaznamenať zimné
počasie
Zmeny prírody.
- vymenovať jarné mesiace
- pozorovať zmeny v prírode na jar,
rozprávať o nich
- robiť záznamy z pozorovaní
Rodina, príbuzní a ich
- určiť príbuzenské vzťahy v rodine príbuzenské vzťahy.
matka, otec, sestra, brat, starí rodičia,...
- blahoželať oslávencom k ich sviatku
Domov - moja rodina a moja
- povedať adresu svojho bydliska
obec.
- vypísať korešpondenčný lístok a
pohľadnicu
- vymenovať, čo všetko tvorí domov
Obec, ulice, domy, významné - v skupine nakresliť obec, v ktorej je
budovy - pošta, polícia, škola, všetko dôležité pre život ľudí
mestský úrad.
- opísať spôsob života obyvateľov obce
- porozprávať, čo je úlohou starostu obce
- navrhnúť, v čom by mohol starostovi
pomáhať
Naša obec, jej história a
- vymenovať pamätihodnosti obce
súčasnosť.
- významných dejateľov, narodených v
- znak obce
jeho obci
- vytvoriť zbierku informácií o obci
- porozprávať jednu miestnu povesť
Obchody a služby v obci.
- vysvetliť návštevníkom smer cesty k
Kino, divadlo, kultúrny dom,
dôležitým budovám
športové strediská.
- vymenovať rôzne druhy služieb, športov
a kultúrnych podujatí
Zdravie a choroba.
- upevňovať rôznymi spôsobmi svoje
Zdravotnícke zariadenia,
zdravie
zdravotnícki pracovníci,
- zdravý spôsob stravovania
pacienti.
- pri chorobe dodržiavať pokyny lekára
- vymenovať odborných lekárov
Tiesňová linka. Postupy
- dodržiavať pravidlá, aby sa neocitol v
privolania polície.
nebezpečenstve
- vypracovať zoznam nebezpečenstiev a
ako sa pred nimi chrániť
- použiť čísla pre záchranu: 158, 112
Tiesňová linka, postup
- vymenovať príčiny požiarov
privolania hasičov.
- rozlíšiť úžitok a nebezpečenstvo ohňa
Požiarna ochrana.
- použiť v prípade potreby číslo 150, 112
Krajina, životné prostredie,
- vyhodnotiť miesta v škole a blízkom
ochrana životného prostredia. okolí, ktoré sú znečistené a navrhnúť
nápravu
- triediť odpad
- navrhnúť značky, ktoré by pomohli
chrániť životné prostredie
Sviatočné dni.
- opísať, ako si uctievame zosnulých
Zvyky a tradície na jeseň.
príbuzných
- odpovedať, odkiaľ pramenia jeho
korene, akých má predkov
Sviatočné dni, zvyky a tradície - porozprávať o zvykoch na Mikuláša a
zimy.
Luciu
- zarecitovať vianočnú báseň, zaspievať
koledu
80
- zhotoviť adventný kalendár
Vianoce
Starý rok
Nový rok
Veľká noc
Tešíme sa na
prázdniny
Postavme si
Vlastivedkovo
VI. Čo sa mi v
našom kraji
najviac páči
Upevnenie
učiva
Tradície vianočných sviatkov.
Vianoce. Výzdoba triedy.
- porozprávať o vianočných zvykoch v
rodine
- nacvičiť program pre rodičov
- obdariť svojich blízkych
Sviatočné dni, zvyky a tradície - vymenovať známe sviatočné dni na
v zime.
rozhraní rokov
- opísať, aké tradície sa k nim viažu v ich
rodine, v obci
Sviatočné dni, zvyky a
- zavinšovať novoročný vinš
tradície.
- porozprávať, ako vítajú nový rok v rodine
Nový rok. Traja králi.
- vymyslieť si predsavzatia do nového
roka
Zvyky a tradície na jar.
- povedať veľkonočný vinš
Veľká noc - kraslice, korbáče. - opísať zvyky a obyčaje, ktorá sa viažu k
jeho rodine
- zhotoviť jednoduchú výzdobu
Letné prázdniny.
- vytvoriť svoj plán činností na leto
Plán. Nákres.
- zapísať, alebo zakresliť svoje zážitky z
leta do denníka
- založiť si zbierku rôznych vecí leta
Opakovanie.
- napísať, nakresliť, čo sa mi na
Projekt.
vlastivede páčilo, nepáčilo
- vytvoriť v skupinách z odpadového
materiálu Vlastivedkovo s nakreslenými
témami alebo zážitkami z hodín vlastivedy
Školský výlet do okolia
- orientovať sa v prírode
- využiť vedomosti z vlastivedy
Učebné osnovy predmetu v 3. ročníku
Tematický celok
I. Ako sa vyznať
vo svojom okolí
Téma
Obsahový štandard
Krajina
Orientácia v najbližšom okolí .
Rozmanitosť našej vlasti.
Ako sa
orientovať
podľa
svetových strán
Odkiaľ svieti slnko a kam
smeruje tieň.
Hlavné a vedľajšie svetové
strany.
Orientácia v minulosti a dnes.
Kompas.
Ako vyzerajú
Plán triedy.
veci pri pohľade Obzor.
zhora
Význam plánu
Ako vzniká
mapa I.
Ako vzniká
mapa II.
Plán ako zjednodušené
zobrazenie nejakej plochy,
alebo územia.
Mapa, mierka mapy.
Vrstevnice.
Druhy máp.
Ako sa vyznať
Obraz okolitej krajiny
vo svojom okolí
Kde sa
nachádza
Slovensko
Slovensko na mape.
Glóbus.
81
Výkonový štandard
žiak vie:
- vyjadriť viacerými spôsobmi obraz krajiny:
opisom, maľbou, fotografiou a pod.
- rozlíšiť typy krajín podľa obrázkov
- opísať krajinu v rôznych ročných
obdobiach
- určiť hlavné svetové strany podľa
poludňajšieho tieňa
- pomenovať podľa smerovej ružice hlavné
a vedľajšie svetové strany
- použiť kompas
- vysvetliť, podľa čoho ľudia v minulosti
určovali sever
- zhora nakresliť rozmiestnenie nábytku a
vecí v triede
- vytvoriť plán triedy, detskej izby
- opísať obraz krajiny, ktorý vidí z jedného
miesta - obzor
- orientovať sa podľa vysvetliviek
- vytvoriť plán ZOO záhrady
- nakresliť plán izby
- určiť rozdiel medzi plánom a mapou
- pomocou mierky zistiť skutočnú
vzdialenosť miest na mape
- vysvetliť význam znakov pomocou
legendy
- vytvoriť model vzniku vrstevníc
- čítať z mapy pomocou vysvetliviek
- vyhľadať na turistickej mape svojho okolia
dané objekty
- sprevádzať po okolí podľa vopred
vypracovaného plánu
- určiť trasu prehliadky a miesta obhliadok
podľa plánu obce
- hľadať na glóbuse potrebné informácie
- pracovať s programom Google Zem
- určiť polohu Slovenska v Európe
II. Objavujeme
Slovensko
III. Spoznávame
dejiny Slovenska
Krásy našich
hôr, chránené
územia
Pohoria na Slovensku.
Chránené územia.
Národné parky.
Rieky - dar
života
Rieky, priehrady, jazerá a
plesá.
Lesy - naše
pľúca
Lesy, pralesy.
Slovensko plné
záhad
Jaskyne.
Minerálne a termálne vody.
Kúpeľné mestá.
Po turistických
chodníčkoch
Objavujeme
Slovensko
Turistická mapa.
Ako chápať
časové
súvislosti
Časová priamka.
Roky. Storočia.
Prečo sa ľudia
usadili na
našom území
Dejiny osídľovania.
Príručná a nástenná mapa.
Predmety ako
Múzeá, staré predmety.
svedkovia doby Archeológovia.
Predkovia.
Svätopluk a
jeho sláva
Veľkomoravská ríša.
Kmene.
Slovania.
Prečo chodíme
do školy
Panovníčka Mária Terézia.
Povinná školská dochádzka.
Ako vznikol
Spisovná slovenčina.
slovenský jazyk Anton Bernolák.
Ľudovít Štúr.
Ako vznikla
slovenská
hymna
Janko Matúška.
Hymny, ľudová pieseň.
Prečo M. R.
Štefánik veľa
cestoval
Slovensko v
súčasnosti
Milan Rastislav Štefánik.
Osamostatnenie Slovákov.
Československá republika.
Európska únia.
Európsky parlament.
Hlavné mesto, vlajka, euro.
Spoznávame
dejiny
Časová priamka.
Významné osobnosti.
Ako vznikali
mestá
Vznik miest.
Obrana miest.
82
vymenovať pohoria pomocou mapy SR
- vysvetliť, čo je chránené územie
- nájsť na mape národné parky TANAP,
NAPANT, PIENAP
- vymenovať a ukázať na mape
najznámejšie rieky Slovenska
- vysvetliť, čo je priehrada, jazero a pleso
- prečo sa hovorí riekam ako "dar života"
- vymenovať druhy lesov na Slovensku
- určiť, kde aké lesy rastú a vymenovať
živočíchov , ktorí v nich žijú
- vytvoriť pravidlá správania sa v lesoch
- vyhľadať informácie o pralesoch z
rôznych zdrojov
- vyhľadať jaskyne na mape Slovenska
- vytvoriť pravidlá, ako sa správať v
jaskyniach
- vymenovať kúpeľné mestá
- porozprávať, čím sú dôležité a významné
minerálne a termálne vody
- čítať z turistickej mapy
- zhotoviť plán triedneho výletu
pripraviť otázky z danej témy pre skupiny
- orientovať sa v príručnej a nástennej
mape
- zhotoviť časovú priamku a vyznačiť na
nej dôležité udalosti podľa času v akom sa
diali
- zaradiť roky do storočí
- vytvoriť maľované dejiny osídľovania
- nakresliť, čím sa ľudia živili, čo pestovali
a chovali, kde a ako si stavali svoje
príbytky a ako bývali
- vyhľadať staré predmety z minulosti
- navrhnúť zoznam predmetov a vecí, ktoré
by sa mali uchovať pre budúcnosť
- opísať prácu archeológov
- zdramatizovať povesť o Svätoplukových
prútoch
- opísať výhody spolupráce
- porozprávať zo života našich slovanských
predkov
- vymenovať významné zmeny, ktoré
urobila Mária Terézia v školstve, súdnictve
a armáde
- vytvoriť pravidlá, ktoré žiaci budú v triede
dodržiavať
- vysvetliť, ako a prečo vznikla spisovná
slovenčina
- vytvoriť mapu pojmov o spisovnej
slovenčine
- povedať informácie o A. Bernolákovi a Ľ.
Štúrovi
- porozprávať príbeh o vzniku našej hymny
- vysvetliť, čo je to hymny a porovnať ju s
ľudovou piesňou
- vyhľadať informácie o J. Matúškovi na
internete, alebo v rôznych encyklopédiách
porozprávať o M. R. Štefánikovi podľa
zhotovenej mapy pojmov
- charakterizovať jeho osobnosť
- vysvetliť, čo je Európska únia a Európsky
parlament
- vymenovať na mape štáty EU
- pripraviť informácie o SR ( základné fakty
)
- napísať, čo vie o významných
osobnostiach
- vytvoriť maľovaný príbeh o vzniku
slovenskej hymny
- porovnať život v meste v minulosti a dnes
- vymodelovať ( nakresliť ) starobylé mesto
IV. Naše starobylé
pamiatky a ich
krásy
Námestia, bezpečnosť v
meste.
Slávne mestá I. Trnava, Bratislava, Košice a
Kežmarok.
Slávne mestá
II.
Trenčín, Nitra, Martin a
Banská Bystrica.
Povesti o
mestách
Povesť.
Levočská biela pani.
Jašteričky.
Hrady a zámky
Hrad, podhradie, zámok.
Zrúcaniny hradov.
Povesti o
hradoch
Povesť.
Stolček. Studňa lásky.
Svetoznáme
pamiatky I.
Svetoznáme kultúrne
dedičstvo UNESCO.
Kultúrne pamiatky: Vlkolínec,
Banská Štiavnica, Bardejov a
Levoča.
Drevené kostoly.
Jaskyne v Slovenskom krase.
Spišský hrad a okolie.
Karpatský bukový prales.
Svetoznáme
pamiatky II.
- ukázať mestá na mape
- porovnať význam miest v minulosti a
dnes
- nájsť informácie o minulosti svojej obce
- ukázať mestá na mape
- opísať ich význam v minulosti a dnes
- vyhľadať zaujímavosti z rôznych zdrojov
- vysvetliť, čo je to povesť
- prerozprávať povesť o Jašteričkách a
Levočskej bielej pani
- rozlíšiť, čo je pravdivé a čo vymyslené
- vymyslieť povesť o svojej obci
- vysvetliť rozdiel medzi hradom a zámkom
- porozprávať o živote hradného pána a
živote a práci poddaných
- nakresliť hrad, zámok
- diskutovať o povestiach, čo je pravdivé ,
čo je neskutočné
- vymyslieť iný príbeh o Bratislavskom
hrade
- ukázať na mape pamiatky UNESCO na
Slovensku
- vytvoriť zoznam kultúrnych a prírodných
zaujímavostí kraja, ktoré by mohli byť
navrhnuté do UNESCO
- zhromaždiť informácie o zvolenej
pamiatke
- pripraviť stručnú prezentáciu
- nájsť na mape kultúrne ( prírodné )
pamiatky UNESCO
- vymenovať, čo ohrozuje pamiatky
svetového dedičstva
Učebné osnovy predmetu v 4. ročníku
Tematický celok
Obsahový štandard
Krajina, v ktorej žijeme Čítanie mapy Slovenska
Výkonový štandard
Žiak vie:
Opísať a rozlíšiť povrch krajiny podľa členitosti.
Opísať polohu pohorí a nížin. Vymenovať a
ukázať na mape naše najväčšie rieky.
7/7
Časová priamka
Porovnať udalosti podľa časovej priamky, určiť,
ktorá udalosť sa stala skôr a ktorá neskôr.
Usporiadať udalosti svojho života a udalosti v
roku na časovej priamke.
Územné členenie – kraje.
Vymenovať podľa mapy kraje SR a ukázať
Charakteristika kraja, v ktorom žijem. krajské mestá. Vyhľadať regionálne osobitosti
vlastného kraja.
Mestá a dediny
Charakteristika mesta, dediny.
Z fotografií, krátkych textov a svojich skúseností
opísať charakteristiku mesta, resp. dediny a
porovnať ich výhody a nevýhody.
Krajské mestá.
Vedieť správne priradiť krajské mestá ku krajom.
3/8
Cestujeme z Bratislavy Vlakové, autobusové a letecké
do Košíc
spojenie.
6/6
Cestujeme po Bratislave.
Vyhľadať rôzne spoje z cestovných poriadkov (z
internetu), orientovať sa v cestovných poriadkoch,
vedieť sa spýtať, hľadať alternatívne riešenia.
Poznať pravidlá slušného správania sa v
dopravnom prostriedku.
Z mapy Bratislavy a dostupných materiálov
(sprievodca po Bratislave, po Košiciach, z
internetu...) vyhľadať významné pamiatky
Bratislavy a Košíc, pripraviť si krátky itinerár
sprevádzania návštevy po týchto mestách.
Cestujeme po Košiciach
Hľadanie cesty z miesta nášho
bydliska do Košíc alebo Bratislavy,
Dóm sv. Alžbety, Gejzír v Herľanoch
Pripraviť plán cesty zo svojej obce do Bratislavy a
do Košíc. Využiť dostupné cestovné poriadky
(IKT).
Moje obľúbené miesto na cestovanie
Sprostredkovať ostatným skúsenosti, zážitky a
83
– ako by sme tam cestovali v
minulosti a dnes.
zaujímavosti z vlastných ciest. Vedieť ich
prezentovať rôznymi spôsobmi.
Zaujímavosti zo
Kedy a prečo sa začalo baníctvo
Slovenska,
rozvíjať – ťažba zlata, striebra, rudy,
baníctvo na Slovensku uhlia, soli, travertínu
3/0
Tradície a zvyky
Skanzeny
Práca baníkov v minulosti a dnes.
Spomienky na baníctvo. Čo nám z
baníctva zostalo.
Opísať prácu baníka, aké nástroje používal a
porovnať ako sa zmenila práca baníkov v
priebehu dejín. Aké pozostatky z minulosti
baníctva zostali na Slovensku. Ťažba nerastov,
zlata, striebra, opálu. Ich využívanie pri tvorbe
šperkov. Banícke múzeum.
Historické regióny na Slovensku
(Orava, Liptov, Šariš, Spiš...)
Poznať historické regióny Slovenska, vedieť
zaradiť zvyky a tradície do príslušných regiónov,
na základe poznatkov zo skanzenov a iných
zdrojov. Opísať charakteristické znaky života ľudí
v minulosti a porovnať so životom v súčasnosti.
Použiť k tomu obrázky, informácie z kníh,
časopisov, filmov, ľudovú slovesnosť.
Zvyky a tradície podľa historických
regiónov
5/5
Porozprávať ako sa rozvinulo baníctvo na
Slovensku a akú úlohu zohralo v našich dejinách,
čím bolo významné. Odraz minulosti v súčasnosti.
Život v stredovekom meste
Práce na vidieku v minulosti počas
leta a počas zimy.
Skanzeny na Slovensku – čo všetko
v skanzene nájdeme
V súlade s prírodou
6/7
Ideme do hôr – prípravy, horská
služba. Pravidlá bezpečného
správania sa v horách.
Poznať základy ochrany prírody a ochrany
zdravia. Zásady bezpečného pohybu v horskom
prostredí.
Ako sa oddychovalo v horách v
minulosti a ako dnes
Porovnať na základe informácií z rôznych zdrojov
(fotografie, rozprávanie, text), ako ľudia trávili
voľný čas v prírode v minulosti a dnes. Zaujať
vlastný postoj k dnešnému tráveniu voľného času
– ako turizmus ovplyvňuje prírodu.
Kráľova hoľa, Kriváň – povesť, výber
Reprodukovať obsah povesti vlastnými slovami a
na jej základe vytvoriť krátku dramatizáciu.
Vznik riek, formovanie územia riekou, Opísať rôzne podoby, ktoré môže mať rieka.
oblasti v povodí riek
Posúdiť ako človek technológiami ovplyvňuje tok
Jazerá, gejzír,
riek.
Podľa mapy ukázať oblasti jazier.
Opísať v čom je výnimočný gejzír
Plavíme sa po Dunaji a Dunajci
Opísať vybrané úseky Dunaja, čím sú zaujímavé
Dunaj pod Devínom, Dunaj v
Opísať vybrané úseky Dunajca, porovnať ich s
Bratislave, Dunaj v Gabčíkove, Dunaj úsekmi Dunaja
v Štúrove
Prírodné zaujímavosti vytvorené
prírodou. Výber
Vysvetliť rozdiel medzi prírodnou zaujímavosťou a
zaujímavosťou vytvorenou človekom, uviesť
príklady a vedieť povedať svoj názor na ňu, v čom
sa páči, resp. nepáči.
Prírodné zaujímavosti vytvorené
človekom Výber
Mini projekt o vlastnom Súčasnosť a minulosť v našom kraji
kraji
3/0
Poznať významné udalosti a osobnosti späté s
jeho krajom, uviesť zmeny, ktoré nastali v jeho
kraji a systematicky to spracovať vo forme mini
projektu.
Predmet: Etická výchova
Etická výchova
Štátny / školský vzdelávací program
Spolu
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
Spolu
1/0
1/0
1/0
1/0
4/0
1
1
1
1
4
84
Poznámky
1. Predmet etická výchova sa vyučuje v skupinách v každom ročníku. Druhú skupinu tvorí náboženská
výchova
2. Hodnotenie predmetu – slovné hodnotenie, na vysvedčení absolvoval, neabsolvoval
Charakteristika predmetu
Poslaním predmetu etická výchova je vychovať osobnosť s vlastnou identitou a hodnotovou orientáciou,
v ktorej úcta k človeku a k prírode, spolupráca, prosociálnosť a národné hodnoty zaujímajú významné
miesto. Zážitkovým učením účinne podporuje pochopenie a interiorizáciu (zvnútornenie) mravných
noriem a napomáha osvojeniu správania sa, ktoré je s nimi v súlade. Pripravuje mladých ľudí na život
tak aby ako dospelí prispeli k vytváraniu harmonických a stabilných vzťahov v rodine, na pracovisku ,
medzi spoločenskými skupinami ,v národe, a medzi národmi. Zameriava sa na výchovu prosociálnosti.
Jej súčasťou je aj rozvoj sociálnych zručností (otvorená komunikácia, empatia, pozitívne hodnotenie
iných,...) ako aj podpora mentálnej hygieny a podieľa sa na primárnej prevencii porúch správania
a učenia.
Etická výchova na prvom stupni ZŠ
Mladší školský vek je obdobím, keď dieťa vychádza z rodiny, v ktorej bolo spravidla chránené
a milované a vstupuje do reálneho sveta mimo rodiny. Je vhodné, aby škola nadväzovala na to, čo
dieťa prežíva doma. V rodine získava primárne skúsenosti prijímania i podriaďovania sa rodinnému
spoločenstvu (pocit istoty, starostlivosti, ale aj spravodlivosti, trestu, vytvárania a prijímania pravidiel
v rodine…). Rovnako so životom v rodine môže súvisieť i prvá skúsenosť s neprijatím, ponížením,
odmietnutím, konfliktom... Skúsenosti vyplývajúce zo vzťahov k najbližším sú v mladšom školskom veku
východiskom pri výchove k prosociálnosti. A naopak – rodina je prvým miestom, kde sa môže testovať
prosociálne správanie dieťaťa, v istom zmysle účinnosť etickej výchovy.
Na I. stupni ZŠ je zvlášť dôležité venovať potrebný čas rozvíjaniu sebaúcty a úcty k iným, rozvoju
sociálnych zručností orientovaných na interpersonálne vzťahy žiakov a na zvyšovanie ich odolnosti voči
negatívnym sociálno-patologickým, či antimorálnym vplyvom, ktoré stále viac zasahujú nižšie vekové
kategórie detí na základnej škole.
Ciele etická výchova metodicky realizuje hravými formami a interaktívnymi metódami. Prostredníctvom
nich sa s využitím princípov aktívneho sociálneho učenia vytvárajú pozitívne sociálne skúsenosti žiaka
v interakcii s učiteľom i spolužiakmi, prezentujú sa pozitívne vzory správania v rozprávkach, v umení
aj v každodennom živote. Prežitú skúsenosť postupne žiak rozumovo chápe a vytvára si tak racionálne
komponenty svojho prosociálneho správania.
Vo vzťahu k iným predmetom je etická výchova otvorená. Podieľa sa na výchove k manželstvu
a rodičovstvu, na environmentálnej výchove, výchove k tolerancii, rasovej a náboženskej znášanlivosti.
Zároveň etická výchova čerpá z ostatných predmetov a oblastí podnety a v súčinnosti s nimi prispieva
k postupnému dozrievaniu osobnosti žiaka, podporuje v ňom sebadôveru a dôveru voči širšiemu
sociálnemu prostrediu, samostatnosť, odvahu a iniciatívnosť, dozrievanie etických postojov a sociálnych
zručností.
Obsah etickej výchovy je orientovaný na atribúty, ktoré treba v dieťati rozvíjať, aby sme dosiahli
výchovné ciele. Tieto atribúty sa premietajú v tematických celkoch učebných osnov. Ide o tzv. desať
základných tém a šesť aplikačných tém:
- otvorená komunikácia,
- sebaúcta, pozitívne hodnotenie seba,
- pozitívne hodnotenie iných,
- tvorivosť a iniciatíva,
- vyjadrovanie citov,
- empatia,
- asertivita,
- reálne a zobrazené vzory,
- prosociálne správanie – pomoc, darovanie, delenie sa, spolupráca, priateľstvo,
- komplexná prosociálnosť,
- etika – hľadanie koreňov prosociálneho správania,
- etika a ekonomické hodnoty,
- etika a náboženstvá – tolerancia a úcta,
- rodina v ktorej žijem,
- výchova k manželstvu a rodičovstvu,
- ochrana prírody a životného prostredia.
Ciele predmetu
Cieľom etickej výchovy je vychovať osobnosť, ktorá:
- má svoju vlastnú identitu, je sama sebou a pritom táto identita zahŕňa v sebe aj prosociálnosť,
- má pozitívny vzťah k životu a ľuďom spojený so zdravou kritickosťou,
85
jej správanie je určované osobným presvedčením a zvnútornenými etickými normami vyplývajúcimi
z univerzálnej solidarity a spravodlivosti, a preto je do istej miery nezávislá od tlaku spoločnosti,
- má zrelý morálny úsudok opierajúci sa o zovšeobecnené zásady, preto je schopná správne
reagovať aj v neočakávaných a zložitých situáciách,
- charakterizuje ju spojenie správneho myslenia a správneho konania,
- koná v súlade so svojimi zásadami, ale aj s citovou zaangažovanosťou - súlad medzi emóciami
a chcením – nekoná len z povinnosti a bez nadšenia s pocitom sebaľútosti.
- rozvoj sociálnych zručností /otvorená komunikácia, empatia, pozitívne hodnotenie iných…/,
- podpora mentálnej hygieny – podieľa sa na primárnej prevenciu porúch správania a učenia.
Cieľom etickej výchovy na I. stupni ZŠ je:
- viesť dieťa k sebaúcte, k autonómnemu cíteniu a mysleniu,
- naučiť hodnotiť, zaujímať stanoviská, rozlišovať dobro od zla,
- naučiť prvky efektívnej komunikácie, dôvody a prvky prosociálneho správania primerané veku,
- spoznať zásady dobrých medziľudských vzťahov,
- zvnútorňovať prosociálne hodnoty, postoje a sociálne normy,
- podporovať u žiakov rozvoj sociálnych zručností,
- formovať spoločenstvo detí.
-
Školský vzdelávací program v nadväznosti na uvedené je stanovený takto:
1.ročník
- Postoje a zručnosti v medziľudských vzťahoch – vízia spolupracujúceho spoločenstva ako
základu pre dobré spolužitie (jeho jednoduché a viditeľné komponenty – sedenie v kruhu,
formulovanie pravidiel typu mať právo byť vypočutý, právo nevyjadriť sa, mať vzájomnú úctu a
dôveru – nevysmievať sa, hovoriť pravdu, chrániť veci svoje i iných…), prvé kontakty v triede a v
škole (zoznamovanie, oslovovanie, pozdrav), komunikácia zameraná na sebaprezentáciu a
sociálne vzťahy, pravidlá podporujúce spolužitie v skupine (po istom čase možno pravidlá
prehodnocovať, dopĺňať).
- Prvky prosociálneho správania v žiackom kolektíve – vzájomná úcta pri komunikácii (pekne sa
oslovovať, pozdraviť sa, počúvať sa navzájom...), úcta k vzájomným požiadavkám, vďačnosť za
vykonané dobro (prosím, ďakujem), vzájomná pomoc medzi spolužiakmi i členmi rodiny.
- Ľudská dôstojnosť a sebaúcta – uvedomovanie si vlastnej hodnoty (rozdiel medzi mnou a
ostatným svetom), poznanie a postupné zvnútorňovanie povedomia jedinečnosti a
nedotknuteľnosti, vedenie k sebaovládaniu a znášaniu námahy pri prekonávaní prekážok.
- Pozitívne hodnotenie iných – človek a jeho hodnota - spoznávanie pozitívnych vlastností svojich
najbližších v rodine, v triede, v škole, v rovesníckych vzťahoch… (Čo sa mi najviac páči na mojej
mamičke, ockovi, starkých…), verbálne vyjadrovanie pozitívneho hodnotenia druhých,
prehodnocovanie negatívnych skutočností (dobro – zlo, napr. branie si vecí navzájom,
posudzovanie a ponižovanie, urážanie menej zdatných detí v oblasti intelektu a prejavov - spevu,
kreslenia, pohybu, oblečenia, rodinnej situácie…, klamanie a žalovanie…), postoj k ľuďom, ktorí sú
nám nesympatickí, spôsobujú nám alebo druhým zlo (úmyselne, neúmyselne).
- Naša rodina – uvedomovanie si hodnoty rodiny pre jednotlivca i pre spoločnosť (Čo sa mi na našej
rodine najviac páči?) príbuzenské vzťahy (S kým z rodiny si najviac rozumiem...? Čo by som mohol
urobiť pre lepšie vzťahy v našej rodine, ktoré z rodinných pravidiel sa mi najťažšie dodržiavajú...),
rodičovská láska a jej význam v živote dieťaťa (konkrétne emocionálne prejavy, prejavy
starostlivosti, pomoci...), úcta, komunikácia a pomoc medzi členmi rodiny (Koho rád pozorujem pri
práci? Čo by som rád vedel ako moji blízki...), význam blízkeho človeka pre život jednotlivca
-
2. ročník
1. Postoje a spôsobilosti medziľudských vzťahov:
pripomenutie si tém a z nich vyplývajúce správanie z prvého ročníka,
počúvanie iných ako prvý predpoklad úspešnej spolupráce,
sebaovládanie pri prijímaní informácií o sebe od iných,
základy spolupráce v skupinách (uvedomovanie si práv a povinností).
2. Tvorivosť
objavovanie vlastných daností - talentu - pozitívnych stránok (V čom som výnimočný, čo viem dobre
robiť, čo mi ide dobre...),
rozvoj fantázie a pozorovacích schopností,
tvorivosť, ktorú od nás prijímajú, očakávajú iní (Vymyslieť darček pre súrodencov, rodičov, starých
rodičov...),
tvorivosť iných, ktorá nás obohacuje (Ako dobre nám padne, keď nás iní prekvapia niečím novým,
zaujímavým – napr. mama novým jedlom...),
využitie tvorivosti v živote triedy (tvorba pravidiel správania sa v triede, ak si ich pamätáme
z minulého ročníka, treba ich však prehodnotiť).
3. Iniciatíva
86
-
-
-
-
iniciatíva v sebapoznaní (Kto som? Aký vplyv má fungovanie môjho tela na moje prežívanie,
pohodu, či nepohodu? Prečo reagujem tak, ako reagujem?),
iniciatíva vo vzťahu k iným,
hľadanie možností ako vychádzať v ústrety iným ľuďom (v rodine, v triede, v kruhu kamarátov...) a
ich realizácia,
iniciatíva, ktorá nie je prijatá inými, a iniciatíva iných, ktorá je pre mňa neprijateľná (riešenie
problémov – navádzanie na klamstvo, podvádzanie, kradnutie, ohováranie…), iniciatíva, ktorá
ohrozuje moje zdravie a osobnú bezpečnosť (fajčenie, alkohol, drogy, sexuálne zneužívanie detí).
4. Vyjadrovanie citov
vyjadrenie vďačnosti, ochoty, láskavosti, obdivu verbálne aj neverbálne (Ako si vzájomne
vyjadrujeme city v rodine, vo vzťahoch s priateľmi, spolužiakmi?),
úcta k žene – matke, sestre, spolužiačke… (Čo sa mi páči a čo sa mi nepáči na ženách
a dievčatách?),
úcta k mužovi – otcovi, bratovi, spolužiakovi…(Čo sa mi páči, a čo sa mi nepáči na mužoch
a chlapcoch?),
kultivované vyjadrovanie negatívnych citov (hnev, vzdor, smútok…),
akceptovanie citov iných.
5. Naša trieda – spoločenstvo detí
správanie sa medzi sebou, vzťahy medzi chlapcami a dievčencami – slušnosť, ohľaduplnosť,
čestnosť, pomoc slabším, rešpektovanie inakosti (Čo sa mi v našej triede najviac páči? Som tu
spokojný? Sú iní spokojní so mnou?),
kamarátstvo a priateľstvo - úprimné a falošné priateľstvo (Čo je dôležité pre priateľstvo? Mám
v našej triede priateľov? ),
dodržiavanie pravidiel správania v triede – podpora vzájomnosti, spokojnosti, tolerancie
a spolupráce (Môžem niečo zmeniť na sebe, aby sa so mnou v našej triede lepšie žilo? Mám dajaký
návrh na vylepšenie našich vzťahov?).
podporovanie záujmov, ktoré rozvíjajú osobnostné kvality (šport, umelecké aktivity, sociálna
činnosť, činnosť na ochranu prírody...),
osobnostné kvality využívané pre dobro jednotlivca i pre celé spoločenstvo, tvorivosť, iniciatívnosť
a vytrvalosť pri riešení každodenných problémov
3. ročník
1. Postoje a spôsobilosti medziľudských vzťahov:
- dodržiavanie dohodnutých pravidiel správania,
- kvalita otvorenej komunikácie – pravdivosť, objektívnosť, prijímanie pravdy o sebe aj o iných,
- asertívne správanie ako súčasť efektívnej komunikácie, nácvik bezpečného správania sa
v rizikových situáciách (odmietnutie zla, postavenie sa proti šikanovaniu, vedieť povedať nie na
negatívne ponuky).
2. Vcítenie sa do prežívania iných - empatia
- hľadanie dôvodov na radosť a smútok u seba a u iných,
- pochopenie situácie iných ľudí prostredníctvom vlastných zážitkov (u spolužiakov a členov rodiny),
- odovzdávanie radosti a zmierňovanie smútku najbližších,
- záujem o zdravotne postihnutých, starých a chorých ľudí.
3. Riešenie konfliktov – výchova k zmierlivosti
- právo na omyl a možnosť nápravy,
- význam odpúšťania v medziľudských vzťahoch
- rozvíjanie sebaovládania a jeho upevňovanie – prehlbovanie vzájomnosti i sebaúcty,
- súťaživosť a kooperácia.
4. Pomoc, darovanie, delenie sa
- vnímanie a prežívanie prosociálnosti (základy starostlivosti o prírodu, ochrana zvierat),
- zámerné robenie dobra iným, rozdiel medzi psychickou a materiálnou pomocou,
- podelenie sa a darovanie v rámci rodiny a žiackeho kolektívu,
- príprava žiakov na možné neprijatie dobra inými.
5. Naša škola
- poznávanie kvalít a predností školy (Čo by som porozprával o našej škole priateľovi zo
zahraničia?),
- rozvíjanie povedomia a príslušnosti k svojej škole – osobnosti, prostredie, atmosféra, učebné
predmety (Čo sa mi na našej škole najviac páči?),
- účasť žiakov na živote a úspechoch školy (Podieľam sa na vytváraní dobrej atmosféry na našej
škole? Ktoré problémy na našej škole ma znepokojujú? Čo môžem urobiť ja pre vylepšenie života
na našej škole?).
4. ročník
1. Sociálne postoje a zručnosti v medziľudských vzťahoch:
- tolerancia vo vzťahoch (Čo nechceš, aby ľudia robili tebe, nerob ty iným.),
87
-
-
-
-
-
-
-
rešpekt a úcta voči všetkým ľuďom (rovnoprávnosť pohlaví, rás...),
dôležitosť komunikačných interpersonálnych zručností v medziľudských vzťahoch, kultivované
správanie k osobám iného pohlavia (vnímanie rozdielov nielen v stavbe tela a jeho fungovaní, ale aj
v myslení, prežívaní, správaní, záujmoch a následné empatické správanie voči osobám iného
pohlavia).
2. Reálne a zobrazené vzory: mediálna výchova, rozvíjanie čitateľskej gramotnosti
sloboda a zodpovednosť (každé rozhodnutie nesie so sebou dôsledok), pozitívne a negatívne
vplyvy TV, filmu, počítačových hier…(reklama, akčné filmy, čas strávený pred TV),
prezentácia prosociálnych vzorov v bezprostrednom okolí dieťaťa (rodičia, priatelia rodičov, učitelia,
spolužiaci, kamaráti),
čitateľský návyk ako možný zdroj objavovania prosociálnych vzorov (vyhlásenie súťaže o
najlepšieho čitateľa – čo a koľko čítaš?).
3. Rozvoj tvorivosti a iniciatívy
podporovanie záujmov, ktoré rozvíjajú osobnostné kvality (šport, umelecké aktivity, sociálna
činnosť, činnosť na ochranu prírody...),
osobnostné kvality využívané pre dobro jednotlivca i pre celé spoločenstvo, tvorivosť, iniciatívnosť a
vytrvalosť pri riešení každodenných problémov.
4. Napĺňanie obsahu Dohovoru o právach dieťaťa:
súvislosti práv detí, dôvody, prečo vznikli a ich akceptácia v demokratických krajinách, podiel
UNESCO na ochrane dieťaťa (Čo znamená mám právo? Čo znamená mám zodpovednosť?),
Opčný protokol k právam dieťaťa (medzinárodné spoločenstvo pritvrdilo),
práva dieťaťa v slovenskom právnom poriadku (Ako je to u nás? Ako sa to týka mňa?),
solidarita a prijatie odlišností (uvedomenie si svojich práv a ich akceptácia v našom prostredí vedie
k solildarite s deťmi, ktoré sú vykorisťované, zaťahované do vojnových konfliktov, zneužívané na
ťažkú prácu, alebo sexuálne…).
5. Náš región – vlasť – súvislosť s vlastivedou
rozvíjanie povedomia a príslušnosti k svojmu regiónu – k svojej vlasti (Čo sa mi najviac páči na
našom regióne, na našom Slovensku? Čo z neho by mi najviac chýbalo?),-projekt v rámci
vlastivedy, prírodovedy a etickej výchovy
iniciatíva pri poznávaní a ovplyvňovaní vlastného regiónu – dobre poznať svoje bydlisko a jeho
okolie - geografiu, kultúru, osobnosti, ale aj vedieť, čo nášmu regiónu chýba, čo by bolo treba v ňom
vylepšiť (objavovanie tradícií, ochrana a ich rozvoj),
ekologické správanie, vzťah k faune a flóre regiónu (Čo sa mi nepáči alebo čo ma trápi na našom
regióne? Čo by som mohol urobiť v jeho prospech ja alebo my spoločne).
Prierezové témy predmetu
Environmentálna výchova: 1. ročník - Prvky prosociálneho správania v detskom kolektíve, Pozitívne
hodnotenie iných a sebaúcta, Slimáčik a mravčekovia, Hovoríme pravdu, Prečo má lož krátke nohy, 2.
ročník - Tvorivosť - Kreslíme hádanky, Dotvárame obrázky, Piati v jednom struku, Čo urobím, keď...,
Prekvapenie, Advent (Vianoce), V čom som výnimočný, Iniciatíva - Obraz môjho mena, Ako vidím sám
seba, 3. ročník - Postoje a spôsobilosti v medziľudských vzťahoch - Pavučina, Čo, keď spolužiak ..., Čo
cítiš? Pomoc, darovanie, delenie sa - Načúvajte, Príroda okolo nás, Čo je lepšie, Domček pre zvieratká,
Lekárnička pre chorého, 4. ročník - Rozvoj tvorivosti a iniciatívy
Multikultúrna výchova: 2. ročník - Tvorivosť - V čom som výnimočný, Iniciatíva - Obraz môjho mena,
Ako vidím sám seba, Poznávam sám seba, Neopatrná muška, Lož má krátke nohy, Neprijímam,
odmietam, Vyjadrovanie citov - Darček k sviatku, Naša trieda - spoločenstvo detí - Kvet, Buďme k sebe
pozorní, Motýľ a včielka, Darček na rozlúčku, Prečo je nám spolu dobre, 3. ročník - Vcítenie sa do
prežívania - empatia - Najsmutnejšie slovo, Radosť a vďačnosť, Potešme sa navzájom, 4. ročník Sociálne postoje a zručnosti v medziľudských vzťahoch, Reálne a zobrazené vzory
Mediálna výchova: 1. ročník - Prvky prosociálneho správania v detskom kolektíve - Prajeme si,
darujeme, všetko dobré vinšujeme, 2. ročník - Postoje a spôsobilosti medziľudských vzťahov - Čarovné
slová, Čo je to? Kto počúva..., 3. ročník - Naša škola - Kamarát z inej triedy, Naša škola, Sviatok našej
školy, Naša škola ako rodina, 4. ročník - Náš región – naša vlasť
Osobnostný a sociálny rozvoj: 1. ročník - Postoje a zručnosti medziľudských vzťahov - Predstavme
sa, Toto som ja, Ahoj milý kamarát, Sme kamaráti, Hľadáme spoločné záujmy, Spolupráca vo dvojici,
Dorozumievame sa aj bez slov, Prvky prosociálneho správania v detskom kolektíve - Prajeme si,
darujeme, všetko dobré vinšujeme, Ľudská dôstojnosť a sebaúcta - Robíme si radosť, Postoje
a zručnosti v medziľudských vzťahoch, Prvky prosociálneho správania sa v detskom kolektíve, Ľudská
dôstojnosť a sebaúcta - Paľko v bludisku, Pomoc chorému spolužiakovi, Chráňme si veci, Tri čarovné
slová, Prvky prosociálneho správania v detskom kolektíve, Pozitívne hodnotenie iných a sebaúcta Slimáčik a mravčekovia, Hovoríme pravdu, Prečo má lož krátke nohy, Ľudská dôstojnosť a sebaúcta,
Pozitívne hodnotenie iných - Poznávame vlastnosti, Moje vlastnosti, Môj erb, Dodržiavajme pravidlá,
Prvky prosociálneho správania v detskom kolektíve, Naša rodina - Pomáha prekonávať prekážky, Ja,
učiteľka, moji spolužiaci, Meniny, Naša rodina - Nakreslím si domček, Všade dobre, doma najlepšie,
Darčeky pre mojich blízkych, Darujme úsmev, Narodeniny, 2. ročník - Postoje a spôsobilosti
88
medziľudských vzťahov - Čarovné slová, Čo je to? Kto počúva..., Vytvorte si symbol, Obraz, Môj
spolužiak, Je nám spolu dobre, Tvorivosť - Kreslíme hádanky, Dotvárame obrázky, Piati v jednom
struku, Čo urobím, keď..., Prekvapenie, Advent (Vianoce), V čom som výnimočný, Iniciatíva - Obraz
môjho mena, Ako vidím sám seba, Poznávam sám seba, Neopatrná muška, Lož má krátke nohy,
Nepríjímam, odmietam, Vyjadrovanie citov - Ako sa cítim, keď..., Ako sa teraz cítim, Galéria, Hnevám
sa, čo teraz, Človek, ktorý mi pomáha, Maľujem city, Aby sa nám v triede lepšie žilo, Darček k sviatku
Naša trieda - spoločenstvo detí - Moji kamaráti a ja, Kvet, Buďme k sebe pozorní, Motýľ a včielka,
Darček na rozlúčku, Prečo je nám spolu dobre, 3. ročník - Postoje a spôsobilosti v medziľudských
vzťahoch - Opäť sme spolu, Vytvorme si pravidlá, S kým si rád pohovorím, 4. ročník - Sociálne postoje
a zručnosti v medziľudských vzťahoch, Náš región – naša vlasť
Dopravná výchova: 1. ročník - Postoje a zručnosti v medziľudských vzťahoch, Prvky prosociálneho
správania sa v detskom kolektíve, Ľudská dôstojnosť a sebaúcta - Paľko v bludisku, Pomoc chorému
spolužiakovi, Chráňme si veci, 2. ročník - Vyjadrovanie citov - Darček k sviatku, Naša trieda spoločenstvo detí - Kvet, Buďme k sebe pozorní, Motýľ a včielka, Darček na rozlúčku, Prečo je nám
spolu dobre, 3. ročník - Vcítenie sa do prežívania - empatia - Škaredé káčatko, Grimasy, Moja
divadelná maska, Čo sa stalo?
Ochrana života a zdravia: 1. ročník - Postoje a zručnosti v medziľudských vzťahoch, Prvky
prosociálneho správania sa v detskom kolektíve, Ľudská dôstojnosť a sebaúcta - Paľko v bludisku,
Pomoc chorému spolužiakovi, Chráňme si veci, 2. ročník – Iniciatíva - Poznávam sám seba, Neopatrná
muška, Lož má krátke nohy, Neprijímam, odmietam, 3. ročník - Pomoc, darovanie, delenie sa Načúvajte, Príroda okolo nás, Čo je lepšie, Pomoc iným, Slnečník, Darček, Domček pre zvieratká,
Lekárnička pre chorého Riešenie konfliktov - výchova k zmierlivosti - Zlomený zub, Moje omyly, Dve
tváre, 4. ročník - Napĺňanie obsahu Dohovoru o právach dieťaťa
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti: 1. ročník - Postoje a zručnosti medziľudských vzťahov Ahoj milý kamarát, Sme kamaráti, Hľadáme spoločné záujmy, Postoje a zručnosti v medziľudských
vzťahoch, Prvky prosociálneho správania sa v detskom kolektíve, Ľudská dôstojnosť a sebaúcta - Paľko
v bludisku, Pomoc chorému spolužiakovi, Ľudská dôstojnosť a sebaúcta, Pozitívne hodnotenie iných Poznávame vlastnosti, Moje vlastnosti, Môj erb, Dodržiavajme pravidlá, Chráňme si veci, Prvky
prosociálneho správania v detskom kolektíve, Naša rodina - Pomáha prekonávať prekážky, Ja, učiteľka,
moji spolužiaci, Meniny, Narodeniny, 2. ročník - Postoje a spôsobilosti medziľudských vzťahov Čarovné slová, Čo je to? Kto počúva..., Tvorivosť - Kreslíme hádanky, Dotvárame obrázky, Piati
v jednom struku, Čo urobím, keď..., Prekvapenie, Advent (Vianoce), V čom som výnimočný, Iniciatíva Obraz môjho mena, Ako vidím sám seba, Poznávam sám seba, Neopatrná muška, Lož má krátke nohy,
Neprijímam, odmietam, Vyjadrovanie citov - Ako sa cítim, keď..., Ako sa teraz cítim, Galéria, Hnevám
sa, čo teraz, Človek, ktorý mi pomáha, Maľujem city, Aby sa nám v triede lepšie žilo, Darček k sviatku,
Naša trieda - spoločenstvo detí - Moji kamaráti a ja, Kvet, Buďme k sebe pozorní, Motýľ a včielka,
Darček na rozlúčku, Prečo je nám spolu dobre, 3. ročník - Riešenie konfliktov – výchova k zmierlivosti Naše polročné úspechy, Malý čertík, Stôl zmierenia, 4. ročník - Rozvoj tvorivosti a iniciatívy
Výchova k manželstvu a rodičovstvu: 1. ročník - Prvky prosociálneho správania v detskom kolektíve,
Naša rodina - Pomáha prekonávať prekážky, Ja, učiteľka, moji spolužiaci, Meniny, Narodeniny,
Nakreslím si domček, Všade dobre, doma najlepšie, Darčeky pre mojich blízkych, Darujme úsmev,
Narodeniny, 2. ročník - Vyjadrovanie citov - Darček k sviatku, Naša trieda - spoločenstvo detí - Kvet,
Buďme k sebe pozorní, Motýľ a včielka, 3.ročník, Pomoc, darovanie, delenie sa - Pomoc iným,
Slnečník, Darček
Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra: 1. ročník - Prvky prosociálneho správania v detskom
kolektíve - Prajeme si, darujeme, všetko dobré vinšujeme, Ľudská dôstojnosť a sebaúcta, Pozitívne
hodnotenie iných - Môj erb, 2. ročník - Tvorivosť - Čo urobím, keď..., Prekvapenie, Advent (Vianoce),
3. ročník - Naša škola - Pexeso – naša škola , Kniha našej školy, Kamarát z inej triedy, Naša škola,
Sviatok našej školy, Naša škola ako rodina
Metódy a postupy
Všeobecno-didaktické metódy
- Informačno-receptívna metóda – úvod do nových tematických celkov (fakty, názvy, termíny,
postupy...)
- Reproduktívna metóda – zručnosti a návyky (aplikovanie pojmov, vzťahov, zákonov, teórií...)
- Problémový výklad
- Heuristická metóda
- Výskumná metóda
Konkretizácia
Metóda výkladu, metóda demonštrovania a pozorovania, sokratovská metóda, prípadová štúdia,
metóda riešenia úloh, ditor, kooperatívne vyučovanie
Formy práce
metodické formy: rozprávanie, objasňovanie, opis, rozhovor, diskusia, zostavenie plánu, postup
činnosti, ukážky riešenia úloh, samostatné štúdium, práce, s IKT
sociálne formy: frontálne, individuálne, skupinové vyučovanie
89
organizačné formy:
vyučovacia hodina, projekty, vychádzka, domáca práca, anketa, hranie rolí, didaktické hry, modelovanie
situácií, učenie posilňovaním žiaduceho správania, skupinová terapia, kreatívne učenie
Učebné zdroje
Na podporou a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:
Literatúra
Ivanová, E. a kol. : Etická výchova pre 1., 2., 3. ročník, metodické príručky
Alexeva, S., Vopel, K. W. : Nechaj ma, chcem sa učiť sám, Bratislava: SPN,1992
Pausewangová, E.: 150 her k utváření osobnosti, Praha: Portál,1999
Fulopová, E., Zelinová, M.: Hry v materskej škole, Bratislava: SPN, 2003
Didaktická technika
fotoaparát, tlačiareň, skener, PC s pripojením na internet
Materiálne výučbové prostriedky
pracovné listy, fotografie, prezentácie, filmy s príslušnou tematikou, pastelky
Učebné osnovy predmetu v 1. ročníku
Tematický
celok
Postoje
a zručnosti
medziľudských
vzťahov
3
Postoje
a zručnosti
medziľudských
vzťahov
4
Prvky
prosociálneho
správania
v detskom
kolektíve
Postoje
a zručnosti
medziľudských
vzťahov
3
Prvky
prosociálneho
správania
v detskom
kolektíve
2
Obsahový
štandard
Výkonový
štandard
Žiak pozná
- pravidlá skupiny a vie ich vysvetliť
- spôsob ako sa vyjadruje pozdrav,
vďačnosť a prosba
Žiak vie
- poznať a rozpoznať spolupracujúce
spoločenstva ako základ pre dobré
spolužitie
- vymenovať mená svojich spolužiakov
Žiak chápe
- význam komunikácie pre dobré
spolužitie v spoločenstve
- a uvedomuje si potrebu vzájomnej úcty
a dôležitosť vďačnosti
Žiak dokáže
- pozorne počúvať a uvedomiť si aké je
to dôležité navodiť atmosféru radosti,
uvoľnenia
- uvedomiť si význam slov prosím,
ďakujem, prepáč
- pochopiť reč ruky, tela
Žiak
- demonštroval sedenie v kruhu
a formuloval pravidlá spolužitia, prípadne
ich výtvarne spracoval
- informoval o práve byť vypočutý, práve
nevyjadrovať sa, nevysmievať sa, hovoriť
pravdu, chrániť veci svoje a iných
- vedel sa predstaviť a učil sa prezentovať
sám seba, hovoriť pravdu
Žiak vie
- identifikovať, čo je úcta k ľuďom
Žiak dokáže
- prejaviť úctu k vlastným rodičom,
spolužiakom a učiteľom
Žiak vie
- byť k spolužiakom ústretový
Žiak
- sa pri vzájomnej komunikácii so
spolužiakmi pekne oslovuje, pozdraví sa,
počúva sa navzájom s ostatnými
spolužiakmi pri rozprávaní
- je vďačný za vykonané dobro
- vhodne využíva slovíčka prosím, ďakujem
Žiak dokáže
- vytvárať a dodržiavať pravidlá
spolužitia v skupine
Žiak vníma
- víziu spolupracujúceho spoločenstva
- poznať rôzne druhy kalendárov
- identifikovať kresťanský kalendár
a jeho základné znaky
Žiak dokáže
- prežívať vďačnosť voči tým, čo mu
Žiak
- poukázal na vzájomnú si pomoc medzi
spolužiakmi a členmi rodiny
- si dokázal vytvoriť spoločenstvo detí, ktoré
spájajú rovnaké záujmy
- dokázal vyrobiť darček pre svojho priateľa
( prípadne ho obdaroval zaujímavou
piesňou)
90
Žiak
- popísal, ako a s čím pracoval na
predchádzajúcich hodinách
- priniesol fotografiu zo svojho rodinného
prostredia, popísal ju, poskytol základné
informácie
- vytvoril krátky príbeh o svojich
spolužiakoch
- porozprával, čo samu v triede najviac páči
- porozprával o tom, či je spokojný v triede
a či sú aj iní s nim spokojní
- podal návrh, čo by mal zmeniť na sebe,
aby sa všetkým v triede spolu výborne
spolunažívalo
Ľudská
dôstojnosť
a sebaúcta
2
Postoje
a zručnosti
v medziľudských
vzťahoch
Prvky
prosociálneho
správania sa
v detskom
kolektíve
Ľudská
dôstojnosť
a sebaúcta
3
Prvky
prosociálneho
správania
v detskom
kolektíve
Pozitívne
hodnotenie iných
a sebaúcta
3
Ľudská
dôstojnosť
a sebaúcta
Pozitívne
hodnotenie iných
4
Prvky
prosociálneho
správania
v detskom
kolektíve
Naša rodina
4
Naša rodina
4
robia
dobre
Žiak dokáže
- uvedomiť si vlastnú hodnotu (rozdiel
medzi mnou a ostatným svetom),
- pochopiť potrebu poznania
a postupného zvnútorňovania
povedomia jedinečnosti
a nedotknuteľnosti vytvárať
a dodržiavať pravidlá spolužitia
v skupine
Žiak používa
- vlastnú slovnú zásobu, ktorá vyjadruje
ľudské vlastnosti
Žiak dokáže
- pomenovať svoje dobré vlastnosti
- poznávať sám seba, uvedomuje si
vlastnú hodnotu
Žiak vníma
potrebu potvrdenia vlastnej hodnoty inými
Žiak dokáže
- orientovať sa v jeho hodnotách spoznávanie pozitívnych vlastností
svojich najbližších v rodine, v triede,
v škole, v rovesníckych vzťahoch… (Čo
sa mi najviac páči na mojej mamičke,
ockovi, starkých…),
- aplikovať verbálne vyjadrovanie
pozitívneho hodnotenia druhých
Žiak dokáže
- prehodnotiť negatívne skutočností
(dobro – zlo, napr. branie si vecí
navzájom, posudzovanie
a ponižovanie, urážanie menej
zdatných detí v oblasti intelektu
a prejavov - spevu, kreslenia, pohybu,
oblečenia, rodinnej situácie…, klamanie
a žalovanie…),
- vystihnúť postoj k ľuďom, ktorí sú nám
nesympatickí, spôsobujú nám alebo
druhým zlo (úmyselne, neúmyselne).
Žiak dokáže
- uvedomiť si hodnoty rodiny pre
jednotlivca i pre spoločnosť (Čo sa mi
na našej rodine najviac páči?)
- prehodnotiť príbuzenské vzťahy
(S kým z rodiny si najviac rozumiem...?
Čo by som mohol urobiť pre lepšie
vzťahy v našej rodine, ktoré z rodinných
pravidiel sa mi najťažšie dodržiavajú...),
Žiak vníma
- úctu, komunikáciu a pomoc medzi
členmi rodiny (Koho rád pozorujem pri
práci? Čo by som rád vedel ako moji
blízki...)
Žiak dokáže
- pochopiť význam blízkeho človeka pre
život jednotlivca.
- porozumieť významu rodičovskej lásky
91
Žiak
- pracoval s prostriedkami neverbálnej
komunikácie
- dokázal sa reálne vidieť a prijímať seba
samého
- si dokázal uvedomiť vlastnú hodnotu
- sebaúcta mu dodávala pokoj
a nepotreboval žalovať, ponižovať iných,
vyvyšovať sa na iných
Žiak
- pociťoval potrebu potvrdzovania vlastnej
hodnoty inými
- pokúšal sa snažiť ovládať pri prekonávaní
prekážok
- prepojenie správania sa v bludisku so
správaním sa v živote, komunite, na ceste
- vytvoril projekt o tom, ako by mohol
pomôcť spolužiakovi, rodičom,
súrodencom v núdzi napr. keď sú chorí...
Žiak
- dokázal zhodnotiť a rozlišovať dobro od
zla a aplikoval to aj na ľuďoch z okolia
- odmietal zlo a aplikoval dobro ( nakreslil
obrázky na danú tému, prípadne pomocou
inštrumentálnej ORFOVEJ školy
predviedol boj dobra a zla)
- učil sa zaujať postoj k ľuďom, ktorí sú mu
nesympatickí
- pochopil význam pozitívneho
spoznávania druhých na príbehu
o Slimáčikovi a mravčekoch
Žiak
- tešil sa z dobra a odmietal zlo vo svojom
okolí( v triede, v škole, v rodine,
v rovesníckych vzťahoch
- ocenil dobro na iných, vedel aj prijať
ocenenie
- sám vkladal pozitíva pri vytváraní vzťahov,
či klímy v spoločenstve
- vytvoril svoj vlastný erb
- odprezentoval si svoj erb a svoju
vytvorenú hymnu, prípadne slogan
Žiak
- dokázal hovoriť o pekných veciach
v rodine
- dobro, ktoré zažil v rodine, prenáša do
detského kolektívu
- slovne vyjadril a identifikoval rodinné
vzťahy napr. mama, otec, ujo, teta,
strýko...
- predstavil svoj projekt o svojej rodine,
na tému - S kým z rodiny si najviac
rozumiem...?, ktorý doplnil o výtvarnú
a hudobnú vložku
Žiak
- vedel zo svojho pohľadu ohodnotiť dobro
ochrany lásky ktoré mu rodina poskytuje
- vedel členom rodiny opätovať dobro
a lásku napr. vyrobeným darčekom
- vytvoril darček pre svojich blízkych
a jej význam v živote dieťaťa
(konkrétne emocionálne prejavy,
prejavy starostlivosti, pomoci...),
Učebné osnovy predmetu v 2. ročníku
Tematický
Celok
Obsahový
štandard
Výkonový
Štandard
Postoje
a spôsobilosti
medziľudských
vzťahov
Žiak pozná
- pravidlá skupiny a vie ich vysvetliť
- spôsoby, ako sa vyjadruje pozdrav,
vďačnosť a prosba
Žiak vie
- poznať a rozpoznať spolupracujúce
spoločenstva ako základ pre dobré
spolužitie
- vymenovať mená svojich spolužiakov
a vzájomne sa nimi oslovovať
- upozorniť na neverbálne signály
v komunikácii,
Žiak vníma
- význam komunikácie pre dobré spolužitie
v spoločenstve
- uvedomuje si potrebu vzájomnej úcty
a dôležitosť vďačnosti
Žiak dokáže
- pozorne počúvať a uvedomiť si, aké je to
dôležité uznať a oceniť iných
- hovoriť o svojich pozitívach
- prijať seba ako takého
- navodiť atmosféru radosti, uvoľnenia
a spolupráce vo dvojici
- pozitívne využívať spoluprácu v skupine
- učiť sa dodržiavať pravidlá hry
Žiak dokáže
- prebudiť a rozvíjať svoju fantáziu
- uvedomuje si svoju originalitu
- uvedomuje si svoje tvorivé schopnosti
- uvedomuje si tvorivé schopnosti
ostatných
- pociťuje radosť z vlastných nápadov
a tvorivej hry
Žiak
- demonštroval sedenie v kruhu
a formuloval pravidlá spolužitia, prehlbuje
schopnosť komunikácie
- informoval o práve byť vypočutý, práve
nevyjadrovať sa, nevysmievať sa, hovoriť
pravdu, chrániť veci svoje a iných
- vedel sa predstaviť a učil sa prezentovať
sám seba, hovoriť pravdu
- identifikuje neverbálne signály
v komunikácii, počuje ich
vedel sa sústrediť a počúvať
Žiak
- priniesol zaujímavosť o sebe, uviedol,
v čom je výnimočný a s čím by sa rád
podelil, napr. vlastný model lietadla,
obrázok atď
- rozvíjal identitu a súdržnosť spoločenstva
- uvedomil si svoje práva i povinnosti
- snažil sa naučiť spolupracovať vo dvojici
i skupine
- učil sa prijímať a rozvíjať nápady iných,
- snažil sa argumentovať k veci dokázal
oceniť a prijať ocenenie
Tvorivosť
Iniciatíva
Vyjadrovanie
citov
Žiak dokáže
- rozvíjať tvorivosť v prospech spoločenstva
- uplatniť tvorivosť v rozmanitých životných
situáciách
- rozvíjať tvorivosť v prospech
spoločenstva, triedy
Žiak vníma
- víziu spolupracujúceho spoločenstva
Žiak dokáže
- rozvíjať sebaakceptáciu prostredníctvom
stotožnenia sa s vlastným menom
- iniciatívne vytvárať svoj sebaobraz
Žiak dokáže
- pomenovať svoje dobré vlastnosti
- poznávať sám seba, uvedomuje si vlastnú
hodnotu
- iniciatívne podporuje vlastnú sebadôveru
a sebavedomie
- rozvíjať vlastnú tvorivosť
Žiak vníma
- potrebu potvrdenia vlastnej hodnoty inými
Žiak dokáže
- uvedomiť si pomenovať city
- učiť sa vyjadriť prežívané city
- identifikovať vlastné city
- aplikovať pozitívne city
92
Žiak
- zažil radosť z tvorivého uplatnenia
- prebudil
a rozvíjal
fantáziu
detí
prostredníctvom gest, rečou tela
- pozitívne prijal tvorivosť iných
- dokázal rozvíjať vo verbálnej oblasti
výtvor iného a nadviazal naň
- tvorivosť uplatnil v prospech iných
Žiak
- poukázal na vzájomnú si pomoc medzi
spolužiakmi a členmi rodiny
- si dokázal vytvoriť jednoduchý darček pre
člena rodiny, blízku osobu
- uvedomil si a prijal tvorivosť iných v našej
spoločnosti
Žiak
- využil tvorivosť na prehodnotenie
triednych pravidiel z 1.roč.
- pochopil ,,Kto som“ – sebapoznanie
- Podporil svoje vlastné sebapoznanie,
sebadôveru, sebavedomie
Žiak
- pociťoval potrebu potvrdzovania vlastnej
hodnoty inými
- pokúšal sa snažiť ovládať pri
prekonávaní prekážok
- pochopil rozdiel medzi žalovaním
a spoluprácou
- rozvíjal iniciatívu pri riešení problémov
- naučil sa odmietnuť iniciatívu
ohrozujúcu zdravie a osobnú
bezpečnosť
Žiak
- naučil sa identifikovať a vyjadrovať
vlastné city
- naučil sa nadviazať kontakt, vyjadril
pozitívne city
Naša trieda spoločenstvo
detí
- pracovať na rozšírení citového slovníka
Žiak dokáže
- prehodnotiť negatívne city
- ovládať negatívne city
- identifikovať city
- vyjadriť vďačnosť
- prehĺbiť otvorenosť vzťahov medzi členmi
spoločenstva
- uvedomiť si potrebu slušného správania
sa medzi spolužiakmi
Žiak dokáže
- orientovať sa v jeho hodnotách spoznávanie pozitívnych vlastností svojich
najbližších v rodine, v triede, v škole,
v rovesníckych vzťahoch… (Čo sa mi
najviac páči na mojej mamičke, ockovi,
starkých…),
- uvedomiť si hodnoty rodiny pre
jednotlivca i pre spoločnosť (Čo sa mi na
našej rodine najviac páči?)
- prehodnotiť príbuzenské vzťahy (S kým
z rodiny si najviac rozumiem...? Čo by som
mohol urobiť pre lepšie vzťahy v našej
rodine, ktoré z rodinných pravidiel sa mi
najťažšie dodržiavajú...),
- prejaviť úctu
- prejaviť a vyjadriť pocit blízkosti aj
dotykmi
Žiak dokáže
- prejaviť úctu
- prejaviť a vyjadriť pocit blízkosti aj
dotykmi
- podať ruku ako výzvu na spoluprácu
- uvedomiť si zmyslu triedneho
spoločenstva a sile priateľstva
Žiak vníma
- úctu, komunikáciu a pomoc medzi
spolužiakmi v triede (zameriava sa na
ujasnenie predstavy o vzájomných
vzťahoch)
Žiak dokáže
- vytvoriť pozitívne vzťahy medzi chlapcami
a dievčatami
- nadviazať priateľské kontakty
- pochopiť hodnotu priateľstva
- uvedomiť si opodstatnenosť príkazov
a zákazov( práv a povinností)
- dokázal vyjadriť náklonnosť a sympatiu
Žiak
- naučil sa identifikovať city vyvolané
hudbou
- naučil sa vyjadrovať vďačnosť
- uplatnil pravidlá slušného správania sa
medzi spolužiakmi
Žiak
- dokázal hovoriť o pekných veciach
v rodine
- dobro, ktoré zažil v rodine, prenáša do
detského kolektívu
- dokázal kultivovane vyjadrovať negatívne
city (hnev, vzdor, smútok...)
- dokázal vyjadriť úctu k žene – matke,
spolužiačke (čo sa mu páčilo a čo samu
nepáčilo na ženách a dievčatách?)
- dokázal vyjadriť úctu k mužovi – otcovi,
bratovi, spolužiakovi...(čo sa mu páčilo a
čo sa mu nepáčilo na mužoch
a chlapcoch?)
uviedol, čo je dôležité pre priateľstvo
porozumel aký je rozdiel medzi úprimným
a falošným priateľstvom
- zameral pozornosť len na dobré
vlastnosti spolužiakov
Žiak
- snažil sa o dodržiavanie pravidiel
správania sa v triede
- naučil sa, že keď zmení na sebe nejakú
zlú vlastnosť, bude sa mu v triede lepšie
žiť
- pokúsil sa vytvoriť nápad na vylepšenie
vzťahov v triede
-
Učebné osnovy predmetu v 3. ročníku
Tematický
celok
Postoje
a spôsobilosti
v medziľudskýc
h vzťahoch
Vcítenie sa do
prežívania –
empatia
Obsahový
štandard
Výkonový
Štandard
Žiak má:
- zapamätať si mená spolužiakov
- navrhnúť a snažiť sa dodržiavať
pravidlá správania sa
- uvedomiť si význam výberu slov
v komunikácii
- vedieť, čo znamená pravda
v komunikácii poznať niektoré rizikové
situácie v živote dieťaťa
- dokázať hľadať vhodné riešenie
problému
- vedieť postaviť sa proti zlu
- vedieť odmietnuť negatívnu ponuku
- dokázať rozlíšiť a opísať svoje pocity
Žiak má:
- rozumieť pojmom súcit, vcítenie sa do
iného
- vedieť prijať iný názor
- snažiť sa chápať príčinu daných
Žiak:
- učil sa efektívne komunikovať s rovesníkmi
- snažil sa o objektivitu a pravdu vo vzájomnej
komunikácii
- navrhol aspoň 2 pravi opísal nebezpečné
situácie, ktoré zažil
- navrhol aspoň 2 riešenia
simulovaného/skutočného problému v triede
- vymyslel aspoň 2 odmietnutia zlého dlá
správania sa návrhu
- vymenoval 3 zvieratá, ktoré mu naháňajú strach
93
Žiak:
- prerozprával príbeh a opísal svoje pocity pri
ňom
- vymyslel aspoň 2 situácie, ktoré predchádzali
daným pocitom
pocitov u iných
- chápať význam neverbálnej
komunikácie citlivo vnímať nálady
druhých
- vedieť nájsť dôvody na radosť
i smútok
- vedieť poďakovať druhému za
prejavené dobro
- snažiť sa potešiť druhého
Riešenie
konfliktov –
výchova
k zmierlivosti
Pomoc,
darovanie,
delenie sa
Naša škola
Žiak má:
- vedieť priznať svoju chybu a snažiť sa
ju napraviť
- dokázať kontrolovať svoje emócie
- rozumieť pojmu „pomoc“
- rozlišovať materiálnu a psychickú
pomoc
- opísať svoje úspechy za 1. polrok
- snažiť sa prehlbovať pocit vzájomnosti
- chápať význam odpúšťania
v medziľudských vzťahoch
- vedieť reagovať na neprijatie jeho
pomoci
Žiak má:
- vnímať prírodu všetkými zmyslami
- poznať základné spôsoby
starostlivosti o prírodu
- navrhnúť spô zámerne robiť dobro
druhým
- dokázať sa vzájomne obdarovať bez
očakávanej odmeny
- snažiť sa správať prosociálne soby
ochrany zvierat v jeho okolí
- vyjadriť, čo má/nemá rád na svojej
škole
- opísať svoj najlepší/najhorší zážitok
zo školypozitívne prijať svoje okolie
v škole
- uvedomiť si kvality a prednosti svojej
školy
- mať záujem o aktívnu účasť na živote
v škole
- vedieť samostatne prezentovať svoju
školu
- porovnať školu a rodinu
- snažil sa odhadnúť z výraze tváre spolužiaka
jeho pocity
- vymenoval aspoň 3 najčastejšie príčiny úrazov
detíopísal, kedy naposledy sa cítil šťastný
a kedy smutný a uviedol dôvody prečo
- poďakoval druhému bez slov
- vyrobil a venoval kamarátovi jednoduchý
darček
- porozprával o vianočných zvykoch v iných
krajinách
Žiak:
- opísal zlý skutok, ktorý vykonal a oľutoval
- opísal situáciu, kedy prijal pomoc a kedy on
sám pomáhal
- vymenoval po 2 príklady materiálnej
a psychickej pomoci
- pochopil význa vytvoril a prezentoval plagát
svojich NAJ – úspechov
- opísal situáciu, kedy mu bolo odpustené a kedy
on odpustil druhému m práva na omyl
Žiak:
- opísal svoje pocity z prechádzky v prírode
- rozlíšil vhodné a nesprávne správanie sa
v prírode
- navrhol spôsob starostlivosti o opustené
zvieratá
- vymenoval aspoň 3 príčiny znečistenia
okolitých riek dobrovoľne pomohol druhému
- venoval kamarátovi ním nakreslený obrázok
- poznal príčiny vzniku úpalu, úrazov v horách
Žiak:
- vyjadril čo má/nemá rád v škole
- zistil od kamarátov, čo majú/nemajú radi v škole
- opísal a kresbou vyjadril svoj najlepší/najhorší
zážitok zo školy
- pochopil význam práva na vzdelanie
- poznal príčiny negramotnosti niektorých ľudí
opísal svojho kamaráta z inej triedy
- vymenoval aspoň 3 výhody školy
- našiel po dva spoločné a rozdielne znaky medzi
školou a rodinou
- vo dvojici vytvoril reklamný plagát o svojej škole
- vo dvojici prezentoval svoju školu ako
v rozhlase
Učebné osnovy predmetu vo 4. ročníku
Tematický
Obsahový
celok
štandard
Sociálne postoje
a zručnosti
v medziľudských
vzťahoch (4 h)
Batoh plný želaní,
Prosím, ďakujem,
prepáč, Tolerancia,
Dievčatá a chlapci
Sociálne postoje
a zručnosti
v medziľudských
vzťahoch (4 h)
Môj zvláštny sen, Ako
spolu vychádzame,
Tolerujme a vážme sa
navzájom, Hľadáme
porozumenie
Reálne a zobrazené
vzory (2 h)
Výkonový
štandard
Žiak má
- Vedieť, ako znie Zlaté pravidlo
ľudskosti („Čo nechceš, aby ľudia robili
tebe, nerob ty iným.“)
- efektívne komunikovať s rovesníkmi
- vnímať a uvedomovať si rozdiely medzi
chlapcami a dievčatami
Žiak
- uviedol aspoň 2 príklady Zlatého
pravidla ľudskosti“ zo svojho života
- používa čarovné slovíčka prosím,
prepáč, ďakujem
Žiak má:
- vedieť vysvetliť pojmy rovnoprávnosť
pohlaví, rás, etník,...
- rozvíjať vlastnú ohľaduplnosť k iným
- prijímať a tolerovať odlišnosti medzi
ľuďmi
- vysvetliť základné rozdiely medzi
pohlaviami (nielen stavba tela, ale
i myslenie, prežívanie, záujmy)
Žiak má:
- poznať pojmy vzor, vplyv vzoru,
Žiak:
- opísal význam rovnoprávnosti ľudí
- vymenoval aspoň 4 rozdielne znaky
medzi pohlaviami
- prijal názory a správanie sa opačného
pohlavia
- uviedol aspoň 3 odlišnosti medzi ľuďmi
z rôznych svetadielov
94
Žiak:
- nakreslil osobu, ktorá mu je vzorom
Môj vzor, Moje vzory,
Môj kamarát – môj vzor
negatívne a pozitívne vzory správania
- opísať osobu, ktorá mu je vzorom
z jeho najbližšieho okolia (rodina,
kamaráti, škola, ..)
- vymenovať klady aj zápory vybraného
vzoru
Reálne a zobrazené
vzory (3 h)
Môj literárny vzor, Môj
filmový hrdina, Potešme
sa navzájom
Žiak má:
- opísať vplyv médií pri výbere vzoru
- pochopiť slobodu a zodpovednosť pri
výbere vzoru
- naučiť sa vnímať možnosti ovplyvnenia
cez literatúru
- snažiť sa odhaliť túžbu a želania
druhého
Rozvoj tvorivosti
a iniciatívy (3 h)
Kde býva krása, Komu
to patrí, Kto pomôže
Tiborovi
Žiak má:
- opísať svoj vzťah k prírode
- vymyslieť a prerozprávať príbeh
stratenej veci
- vymenovať svoje záujmy
- rozvíjať vlastnú predstavivosť, fantáziu,
obrazotvornosť
Rozvoj tvorivosti
a iniciatívy (4 h)
Slávnostný deň,
Pravidlá, ktoré nám
uľahčujú život, List pre
Marťana, Riešime
každodenné problémy
Žiak má:
- chápať význam dohodnutých pravidiel
- naučiť sa vidieť a riešiť problém
z viacerých hľadísk
- snažiť sa hľadať rôzne riešenia
problému
- rozvíjať vytrvalosť a aktívne
spolupodieľanie sa na riešení
konfliktných situácií
Žiak má:
- uvedomiť si a prijať vzájomné
odlišností a spoločné práva detí
- pochopiť, čo je UNESCO a jeho
význam pre deti
- oboznámiť sa s obsahom a zásadami
Charty práv dieťaťa
Napĺňanie obsahu
Dohovoru o právach
dieťaťa (3 h)
Čím sa líšime? Čo
chcem a čo potrebujem,
Let balónom
Napĺňanie obsahu
Dohovoru o právach
dieťaťa (2 h)
Práva a povinnosti,
Bingo
Náš región – naša vlasť
(3 h)
Tu som sa narodil, tu
žijem... Tradície nášho
regiónu, Čo chýba
nášmu regiónu
Žiak má:
- rozlišovať pojmy právo, povinnosť,
zodpovednosť
- vymenovať aspoň 5 práv dieťaťa
Žiak má:
- zaradiť svoje bydlisko do lokality
okresu
- poznať tradície svojho regiónu
- vymenovať známe miesta, budovy,
osobnosti v regióne
- navrhnúť možnosti zlepšenia pre svoj
región
Náš región – naša vlasť Žiak má:
(3 h)
- vyjadriť svoj vzťah ku krajine, v ktorej
Slovensko – moja vlasť,
žije
Čo mi dala etická
- opísať svoje obľúbené mesto našej
výchova, Voľné hry detí
krajiny
- zhodnotiť hodiny etickej výchovy
- kamarátsky spolupodieľať sa na hre
95
- opísal svoj vybraný vzor z blízkeho
okolia
- určil si aspoň 3 veci/vlastnosti,
v ktorých by sa chcel podobať svojmu
vzoru
- opísal pozitíva aj negatíva mladých
vodičov
Žiak:
- opísal, ktoré médium ho najviac
ovplyvňuje a prečo
- nakreslil a charakterizoval vybraného
hrdinu z prečítanej knihy
- uviedol rozdiely medzi slovenskými
a svetovými hercami, spevákmi,...
- vyrobil jednoduchý darček pre
kamaráta
Žiak:
- uviedol, ktorú časť z prírody má
najradšej a prečo
- navrhol spôsoby chránenia prírody vo
vlastnom okolí
- vymyslel a prerozprával príbeh
Žiak:
- vysvetlil používané pravidlo doma,
v škole , v spoločnosti
- navrhol aspoň 2 spôsoby riešenia
problému
- prezentoval vlastný plagát o blížiacom
sa podujatí
Žiak:
- vymenoval odlišnosti detí z rôznych
kontinentov
- oboznámil sa s Chartou práv dieťaťa
- rešpektoval práva iných v triede
i v okolí
- vymenoval aspoň 3 situácie
nerešpektovania práv dieťaťa v o svete
Žiak:
- uviedol po 3 príklady toho, čo je detské
právo, povinnosť, zodpovednosť
- vymenoval niektoré práva dieťaťa
Žiak:
- určil okres a kraj, do ktorého patrí jeho
bydlisko
- porozprával o známych tradíciách
z regiónu
- vymenoval známe miesta, budovy,
osobnosti v regióne
- povedal, čo by chcel zlepšiť vo svojom
regióne
Žiak:
- opísal Slovensko ako svoju rodnú
krajinu
- pripravil si a prezentoval základné fakty
a údaje o obľúbenom slovenskom
meste
- vymenoval 1 pozitívnu a 1 negatívnu
vec z hodín etickej výchovy
- aktívne sa zapájal sa spoločných hier
detí
Predmet: Náboženská výchova
Náboženská výchova
Štátny / školský vzdelávací program
Spolu
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
Spolu
1/0
1/0
1/0
1/0
4/0
1
1
1
1
4
Poznámky
1. Predmet náboženská výchova sa vyučuje v skupinách v každom ročníku. Druhú skupinu tvorí etická
výchova
2. Hodnotenie predmetu – slovné hodnotenie, na vysvedčení absolvoval / neabsolvoval
Charakteristika vyučovacieho predmetu
Keďže človek je z psychologického a sociologického hľadiska prirodzene bytosť náboženská, má
potrebu smerovať k tomu, čo ho presahuje. Vyučovací predmet náboženská výchova má preto
opodstatnenú úlohu v celistvom ponímaní výchovy v škole.
Vyučovací predmet náboženská výchova formuje v človeku náboženské myslenie, svedomie,
náboženské vyznanie a osobnú vieru ako osobný prejav náboženského myslenia a integrálnej súčasti
identity človeka. Ponúka prístup k biblickému posolstvu, k učeniu kresťanských cirkví a k ich tradíciám,
otvára pre neho možnosť života s cirkvou.
Vyučovací predmet náboženská výchova sa zameriava na pozitívne ovplyvnenie hodnotovej orientácie
žiakov tak, aby sa z nich stali slušní ľudia s vysokým morálnym kreditom, ktorých hodnotová orientácia
bude prínosom pre ich osobný a rodinný život i pre život spoločnosti. Náboženská výchova je výchovou
k zodpovednosti voči sebe, voči iným jednotlivcom i celej spoločnosti. Učí žiakov kriticky myslieť,
nenechať sa manipulovať, rozumieť sebe, iným ľuďom a svetu, v ktorom žijú.
Výučba predmetu zároveň naväzuje na ďalšie spoločenskovedné predmety, umožňuje žiakom ozrejmiť
si morálny pohľad na mnohé témy otvorenej spoločenskej diskusie. Učí žiakov rozlišovať medzi tým, čo
je akceptované spoločnosťou, a tým, čo je skutočne morálnym dobrom pre jednotlivca i pre celú
spoločnosť.
Ciele vyučovacieho predmetu
Predmet náboženská výchova umožňuje žiakom:
- formulovať otázky týkajúce sa základných životných hodnôt, postojov a konania
- konfrontovať ich s vedecky a nábožensky (kresťansky) formulovanými pohľadmi na svet
- hľadať svoju vlastnú životnú hodnotovú orientáciu
- formovať svedomie
- prehlbovať medziľudské vzťahy cez skvalitnenie komunikácie
- spoznávať spôsoby komunikácie človeka s Bohom
- oceniť komunikáciu s Bohom prostredníctvom sviatosti, liturgického slávenia čítania Božieho slova
- rozvíjať kritické myslenie hodnotením pozitívnych aj negatívnych javov v spoločnosti a v cirkvi
Napĺňanie cieľov jednotlivých vzdelávacích oblastí a vyučovacích predmetov sa realizuje v školskom
prostredí prostredníctvom kľúčových a predmetových kompetencií žiakov, ktoré zároveň rozvíja.
Vyučovací predmet náboženská výchova sa podieľa na rozvoji kľúčových kompetencií najmä rozvíjaním
týchto predmetových kompetencií, ktoré žiakovi umožňujú:
Komunikačné kompetencie
- nadväzovať a viesť v skupine dialóg a rozhovor
- prejavovať odvahu vyjadriť sa, prezentovať svoj pohľad na predloženú tému
- chápať obsah a zmysel počutého textu a vedieť naň reagovať
- voliť si primeraný, kreatívny spôsob komunikácie vzhľadom na situáciu
- používať “ja” odkaz
- kultivovane poprosiť
- aktívne a so záujmom počúvať
- slovne prejaviť radosť a vďačnosť z obdarovania
- byť otvorený pre metaforické vyjadrovanie
- intuitívne rozumieť neverbálnej komunikácii a symbolickému úkonu prežehnania
- svojimi slovami reprodukovať biblické posolstvo o vzkriesení Jairovej dcéry a Ježišovej
smrti a zmŕtvychvstaní
Kompetencie k riešeniu problémov
- byť tolerantný a ústretový
- rozvíjať postoj prehodnocovania negatívnych skutočností (dobro – zlo, napr. branie si
- vecí navzájom, posudzovanie a ponižovanie, urážanie menej zdatných detí v oblasti intelektu
a prejavov - spevu, kreslenia, pohybu, oblečenia, rodinnej situácie…, klamanie a žalovanie…)
96
spontánne a samostatne hodnotiť vo svojom bezprostrednom okolí, čo sa mu páči/nepáči, čo je
správne/nesprávne, čo je dobré/zlé
- v rozsahu svojej detskej skúsenosti byť pozorný voči morálnym konfliktom a byť otvorený pre dobro
Sociálne a interpersonálne kompetencie
- prejavovať záujem o spoznávanie seba, svojich schopností a daností
- uvedomiť si a uplatňovať vlastnú jedinečnosť a vlastné nápady so zreteľom na jedinečnosť iných
žiakov v skupine
- prispôsobovať svoje správanie potrebám rodiny a svojej blízkej skupiny
- poznať úlohy rodiny – úlohu jednotlivých členov rodiny
- brať do úvahy potreby iných
- rozvíjať intuíciu pre obrazné výrazy a otváranie schopnosti vidieť za to, čo je viditeľné
- objavovať hranice života a smrti v ľudskom živote
- byť otvorený pre kresťanskú nádej, že posledné slovo patrí životu
- posolstvo biblických textov spájať s konkrétnymi situáciami vo svojom živote
- objavovať kresťanský zmysel slávenia sviatkov
- hľadať možnosti ako vychádzať v ústrety iným ľuďom (v rodine, v triede, v kruhu kamarátov...)
a realizuje ich
- zaujímať pozitívne a empatické postoje k chorým, osobám so zdravotným postihnutím, starým
ľuďom a tým ktorí potrebujú prebudenie k životu
- vnímať potrebu dávania a prijímania
- objavovať svoj duchovný rozmer
- prežívať atmosféru Vianoc a spája ju zo skutočnosťou Božieho daru pre ľudí
Občianske kompetencie
- poznávať a ochraňovať svoje najbližšie životné prostredie
Kultúrne kompetencie
- prejavovať úctu k živým aj k neživým súčastiam prírody, aktívne ich poznáva a ochraňuje
- objavovať hodnotu rodiny
- vnímať dôležitosť a hodnotu rodiny
- intuitívne vnímať obrazy, symboly
- intuitívne vnímať posolstvo legendy a biblického textu
- orientovať sa v striedaní všedných dní a kresťanských sviatkov, prežívať ich rozdielnu
- náplň a úlohu
- intuitívne vnímať symbolickú reč legendy
Existenciálne kompetencie
- intuitívne vnímať bytostnú potrebu lásky
- objavovať hranice dobra a zla
- objavovať svoj vnútorný – duchovný svet v hlase svedomia
- byť otvorený pre diferencované vnímanie sveta
- byť je otvorený pre dar života, ktorý môže spoznávať a rozvíjať v spoločenstve cirkvi
-
Pierezové témy
Dopravná výchova: 1. roč.- Spoločenstvo lásky, 2. roč.- Desatoro – pozvanie k slobode a dôvere, 3.
roč.- Ježiš uzdravuje
Osobný a sociálny rozvoj: 1. roč.- Som na svete z lásky, 2. roč. - Boh mi dôveruje, Dôverujem Bohu,
Desatoro – pozvanie k slobode a dôvere, Pozvanie na hostinu - obnovenie dôvery, 3. roč. - Veriť Bohu,
4. roč. - Cesta nádeje, Biblia – slovo o nádeji, Nádej presahujúca smrť, Prameň nádeje
Environmentálna výchova: 1. roč.- Som na svete z lásky, 2. roč.- Dôverujem Bohu, 4. roč. - Cesta
nádeje
Mediálna výchova: 1. roč.- Rodina - ohnisko lásky, 3. roč.- Ježiš nás oslobodzuje
Multikultúrna výchova: 1. roč.- Som na svete z lásky, 2. roč.- Dôverujeme si navzájom, 3. roč. - Ježiš
nás oslobodzuje, 4. roč. - Svedectvo o nádeji
Ochrana života a zdravia: 1. roč.- Spoločenstvo lásky, 2. roč.- Desatoro – pozvanie k slobode a
dôvere, 3. roč.- Ježiš uzdravuje
Tvorba projektu a prezentačné schopnosti: 2. roč.- Boh mi dôveruje, 3. roč.- Ježiš nás oslobodzuje,
Výchova k zodpovednému manželstvu a rodičovstvu: 1. roč.- Som na svete z lásky, Rodina ohnisko lásky, 2. roč.- Dôvera v rodine, 3.roč. - Ježiš nám odpúšťa
Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra:
Učebné zdroje
Učiteľ má k dispozícii metodický materiál vydaný Katolíckym pedagogickým a katechetickým centrom,
n.o. v Spišskej Novej Vsi. Metodické materiály pre náboženskú výchovu obsahujú ku každej téme
bohatú ponuku aktivít. Z nich si učiteľ vyberie tie, ktoré považuje za vhodné vzhľadom na svoje osobné
dispozície, dispozície žiakov a iné okolnosti.
K neodmysliteľným zdrojom patrí: Sväté písmo, Katechizmus Katolíckej cirkvi, Dokumenty Katolíckej
cirkvi, biblické mapy.
97
Učebné osnovy 1. ročník
Ročníkový cieľ: Spoznávať lásku milujúceho Boha Otca k svetu a človeku. Vytvárať si pozitívny vzťah
k Bohu, ľuďom a svetu. Osvojiť si vonkajšie prejavy lásky.
Tematický
celok
1. téma:
SOM NA
SVETE
Z LÁSKY
9
Obsahový
štandard
Meno a jedinečnosť
Čo dokážem? (ruky,
nohy, zrak, sluch, ...)
Patrím do rodiny
Svet v ktorom žijem
-
2. téma:
RODINA –
OHNISKO
LÁSKY
7
Komunikácia v rodine
Modlitba v rodine –
rozhovor rodiny
s Bohom (modlitba Otče
náš)
-
3 téma:
DAR LÁSKY
7
Legenda o kamennom
srdci (sv. Mikuláš)
Zvestovanie. Návšteva
Alžbety.
Zmysel a hodnota daru.
Narodenie Ježiša
Krista.
-
4. téma:
MOC ŽIVOTA
A LÁSKY
7
5. téma:
SPOLOČENS
TVO LÁSKY
5
Šípková Ruženka
(uvádzanie do
metaforického spôsobu
vyjadrovania: metafora
spánku a prebudenia v
rozprávke)
Vzkriesenie Jairovej
dcéry
Veľká noc – smrť
a zmŕtvychvstanie
Ježiša.
Nedeľa – deň oslavy
Ježišovho
zmŕtvychvstania
Zoslanie Ducha
Svätého. Cirkev.
Legenda o sv. Jurajovi.
-
-
-
Výkonový
štandard
uvedomovať si vlastnú jedinečnosť
vyjadriť radosť zo života
rozlišovať prejavy lásky na základe pozorovania
sa správne prežehnať
slovne vyjadriť poďakovanie (voči rodičom, učiteľom,
kamarátom)
formulovať spontánnu modlitbu poďakovania
z konkrétneho príbehu vymenovať postavy, ktoré konajú dobro
na príklade rozlíšiť dobro od zla
odpovedať na otázku z príbehu
vymenovať najmenej tri dobré a tri zlé činnosti, ktoré môže
človek vykonať rukami, nohami, ústami, očami, ušami (opozitá)
formulovať odprosenie
citlivo vnímať krásu prírody, jej čaro a jedinečnosť, byť pozorný
k svetu, ktorý Boh daroval človeku
sa starať o prírodu (starať sa o záhradku, nezahadzovať
odpadky, hrabať lístie, atď.),
jednoduchým spôsobom vysvetliť potrebu komunikácie
vymenovať aspoň tri vlastnosti rodiny
s pomocou učiteľa reprodukovať modlitbu Otče náš
definovať modlitbu ako rozhovor s Bohom
písomne vyjadriť modlitbu vďaky (za rodičov, rodinu), modlitbu
prosby
opísať dobrotu sv. Mikuláša
intuitívne vnímať v legende symbol srdce ako obraz vnútornej
skutočnosti človeka
s pomocou učiteľa reprodukovať biblické udalosti zvestovania
a narodenia Ježiša
podľa obrázkov opísať udalosti Zvestovania
reprodukovať s pomocou učiteľa modlitbu Zdravas Mária
opísať narodenie Ježiša ako dar Boha človeku
nakresliť aspoň dva symboly Vianoc
vyjadriť vonkajším postojom úctu k Bohu (poklona)
pripraviť darček pre obdarovanie
vnímať metaforickú reč rozprávky o Šípkovej Ruženke
a pokúsiť sa ju prepojiť s vlastným životom
opísať biblický príbeh o vzkriesení Jairovej dcéry
vnímať premeny v prírode v jarnom období a pokúsiť sa ich
prepojiť so slávením veľkonočných sviatkov
jednoduchým spôsobom vysvetliť veľkonočné sviatky ako
slávnosť, v ktorej kresťania slávia Ježišovo víťazstvo života
nad smrťou
s pomocou učiteľa a obrazov vymenovať a vysvetliť
veľkonočné symboly
nakresliť veľkonočný symbol vyjadrujúci víťazstvo života nad
smrťou
jednoducho vysvetliť zmysel slávenia nedele ako dňa
Ježišovho zmŕtvychvstania
na základe prerozprávania učiteľa reprodukovať udalosti
zoslania Ducha Svätého
vysvetliť jednoduchým spôsobom zmysel cirkvi ako Božej
rodiny
reprodukovať modlitbu Sláva Otcu
opísať víťazstvo dobra nad zlom v legende o sv. Jurajovi
a pokúsiť sa ho prepojiť so svojim životom
osvojovať si sociálne zručnosti potrebné v sociálnych
kontaktoch s inými ľuďmi.
Vysvetlivky: 2/1 h – ŠVP/ŠkVP
98
Učebné osnovy 2. ročník
Ročníkový cieľ: Spoznávať základné pravidlá komunikácie s Bohom a vzájomného spolunažívania s ľuďmi,
vyplývajúce z Božieho zákona. Rozvíjať schopnosť života v spoločenstve na základe vzájomnej dôvery. Budovať
postoj dôvery k Bohu. Pestovať návyk postojov otvorenosti pre dôverný vzťah s Bohom.
Tematický
celok
1. téma:
BOH MI
DÔVERUJE
Obsahový
štandard
Krása,účelnosť
a veľkoleposť prírody
Svet – prejav dôvery Boha
voči človeku
Obraz rajskej záhrady
Výchova k úcte k životu a
zodpovednosti za životné
prostredie
-
-
2.
téma:
DÔVERUJEM
BOHU
Abrahám (povolanie
Abraháma, odpoveď na
Božiu výzvu)
Modlitba cvičenie ticha,
modlitba ako
posväcovanie života
Boh a jeho meno
Oslavujem Boha
Sviatočný deň s TV a bez
TV
-
3.
téma:
DÔVERA
V RODINE
Božie pozvanie do ľudskej
rodiny - Legenda o Lucii
Pozvanie do Božej rodiny
(krst)
Človek ako
neopakovateľné Božie
dielo
Rodina ako spoločenstvo,
Úlohy a role v rodine
Jakub a Ezau (vzťah
medzi pravdou a dôverou)
-
4.
téma:
DÔVERUJEM
ESI
NAVZÁJOM
5. téma:
DESATORO –
Schopnosť hovoriť ako
Boží dar (výchova
k citlivosti voči
vyslovenému slovu)
Čisté srdce
Osobný majetok
Boháč a Lazár
Uzatvorenie zmluvy na
Sinaji
Desatoro ako pravidlá
-
Výkonový
štandard
porovnať človeka s ďalšími Božími dielami
uviesť príklady odlišnosti človeka od ostatných živočíchov
zdôrazniť jedinečnosť človeka a jeho zodpovednosť za svet
vnímať stvorený svet ako prejav Božej lásky a starostlivosti
prejaviť radosť a vďačnosť za Božie dielo stvorenia
s pomocou učiteľa navrhnúť a realizovať triedny
environprojekt (návrhy: triedenie odpadu, zber surovín,
upratanie školského dvora, vytvoriť v triede živý kútik a pod.)
reprodukovať biblický príbeh o rajskej záhrade a
prostredníctvom symbolickej reči o rajskej záhrade spoznať
šťastie človeka spočívajúce v blízkosti Boha a v konaní
dobra
na príkladoch rozlíšiť dobro od zla
na modelovej situácií vnímať krivdu spôsobenú nesprávnym
rozhodnutím
na konkrétnom príklade opísať hlavné znaky a prejavy
dôvery ľudskej dôvery
reprodukovať biblický príbeh o Abrahámovi a jednoduchým
spôsobom ho prepojiť so svojim životom
vnímať potrebu človeka niekomu veriť
vnímať Božiu lásku prostredníctvom sveta okolo nás
na príklade rozhovoru opísať potrebu medziľudského dialógu
a potrebu modlitby
stíšiť sa a načúvať
vnímať Boha ako toho, ktorému môže veriť a o všetkom mu
povedať
jednoduchým spôsobom formulovať modlitbu vlastnými
slovami
vysvetliť potrebu pravidelnosti v modlitbe
vysvetliť význam používania mena v živote človeka ako
prejavu úcty
s úctou volať spolužiakov po mene
vysvetliť význam používania Božieho mena ako vyjadrenia
Božej blízkosti
prejaviť
úctu
k Božiemu
menu
ak
predmetom
pripomínajúcim Boha (kríže pri ceste, sochy svätých a pod.).
pozorovať životný rytmus striedania práce a odpočinku
jednoduchým spôsobom opísať nedeľu ako Boží dar pre
človeka
objaviť zmysel slávenia nedele a zapojiť sa do jej slávenia
prostredníctvom legendy opísať rodinu ako miesto istoty,
lásky a dôvery
jednoducho nakresliť symboly krstu
s pomocou učiteľa vysvetliť jednotlivé krstné symboly
naformulovať vzťah medzi krstným menom a krstným
patrónom
reprodukovať príbeh o Jakubovi a Ezauovi
pomocou biblického príbehu nájsť súvis medzi pravdou
a vzájomnou dôverou v medziľudských vzťahoch
používať zdvorilé oslovenie ako prejav úcty voči rodičom
a iným ľuďom
formulovať modlitbu za rodičov
konkrétnymi skutkami slúžiť rodine
na modelovej situácii zdôvodniť význam slova pre budovanie
medziľudských vzťahov
posolstvo biblického príbehu o boháčovi a Lazárovi prepojiť
so svojim životom
na modelovej situácii vyjadriť potrebu čistého srdca
uviesť príklady osobného a spoločného majetku
navrhnúť rôzne spôsoby ochrany majetku
v skupine realizovať jednoduchý triedny projekt pomoci iným
reprodukovať príbeh o Mojžišovi
chronologicky usporiadať podľa obrazov dej príbehu
určiť kľúčový moment a pointu príbehu
99
POZVANIE
K SLOBODE
A K DÔVERE
-
6.
téma:
POZVANIE
NA HOSTINU
- OBNOVENIE
DÔVERY
Milosrdný
otec/márnotratný syn
Umenie povedať zlu „nie“,
obrátiť sa, zmieriť sa
s ľuďmi a s Bohom
Hostina lásky - sviatosť
zmierenia
-
opísať udalosť uzatvorenia zmluvy Boha s ľuďmi na základe
porozumenia biblického textu
reprodukovať Desatoro s pomocou učiteľa
sumarizovať, aplikovať nadobudnuté poznatky učiva ročníka
a jednotlivé prikázania na konkrétnych modelových
situáciách
vnímať a načúvať hlasu svedomia
hodnotiť jednoduchým spôsobom svoje konanie v súlade so
svedomím
intuitívne vnímať obrazný spôsob vyjadrovania symbolickej
reči
otvoriť sa pre dobrého Boha
reprodukovať
biblický
príbeh
milosrdného
otca
a márnotratného syna
jednoduchým spôsobom vysvetliť súvis medzi správaním sa
márnotratného syna a vlastným rozhodovaním sa
aktualizovať posolstvo biblického príbehu na svoj osobný
život
reprodukovať ľútosť márnotratného syna na základe
porozumenia príbehu
objaviť rozmer ľútosti a odpustenia pre budovanie dobrých
vzťahov
vyjadriť radosť z odpustenia
vyjadriť verbálne aj neverbálne ospravedlnenie sa, priznanie
si chyby
formulovať následky konania zla na život človeka
formulovať vlastnými slovami ľútosť
Učebné osnovy 3. ročník
Ročníkový cieľ: Spoznávať cestu viery v trojjediného Boha. Vnímať Božiu blízkosť prostredníctvom budovania
osobného vzťahu k Ježišovi Kristovi. Vnímať sviatosť zmierenia a Eucharistie ako dar a posilu pre každodenný
život. Rozvíjať postoj viery v trojjediného Boha prijatím pozvania k spoločnému životu v spoločenstve veriacich.
Tematický
celok
1. téma:
VERIŤ
BOHU
Obsahový
štandard
- viera v Boha
- biblické obrazy Boha
- podobenstvo
o horčičnom
semienku
- krst (krstné sľuby)
Výkonový
štandard
-
2. téma:
JEŽIŠ
UZDRAVUJE
3. téma:
JEŽIŠ NÁM
ODPÚŠŤA
- Ježišove uzdravenia
(uzdravenie slepého,
hluchonemého,
s „vyschnutou
rukou“, ochrnutého)
- rozvoj mravného
cítenia
- vina, hriech
- Ježiš v dome
hriešnika (Zachej)
- Ježiš odovzdáva
moc odpúšťať
- sviatosť zmierenia
-
-
jednoduchým spôsobom vysvetliť, čo znamená veriť Bohu,
porozumieť symbolickému významu reči,
reprodukovať podobenstvo o horčičnom semienku,
na obraze horčičného semienka spoznávať Ježišovo učenie
o Božom kráľovstve,
na raste horčičného semienka intuitívne vnímať paradox vzniku
veľkej veci z niečoho nepatrného,
na príklade podobenstva o horčičnom semienku prijímať krst ako
významnú udalosť v živote viery,
opísať obsah krstných sľubov,
otvoriť sa pre formovanie osobného života viery.
reprodukovať biblické príbehy o uzdravení slepého,
hluchonemého, človeka s „vyschnutou rukou“ a ochrnutého,
na modelovej situácii reflektovať vlastnú schopnosť počuť, konať,
vidieť to, čo je v živote podstatné,
identifikovať sa s biblickými postavami potrebujúcimi uzdravenie,
byť disponovaný na rozvoj mravného úsudku.
jednoduchým spôsobom vysvetliť možné reakcie človeka na vinu,
jednoduchým spôsobom vysvetliť kresťanský pohľad na vinu ako
uznanie viny a odpustenie,
vnímať vinu ako súčasť života každého človeka,
reflektovať vlastné zaobchádzanie s vinou,
reprodukovať biblický príbeh o hostine v dome Zacheja,
osvojiť si priebeh sviatosti zmierenia,
prijímať sviatosť zmierenia ako dar,
oceniť mimosviatostné formy pokánia,
oceniť sviatostnú formu pokánia,
pravidelnou osobnou reflexiou formovať svoje mravné cítenie,
zhodnotiť sviatosť zmierenia ako pomoc pre človeka v situácii
mravného zlyhania,
podieľať sa na sviatosti zmierenia.
100
4. téma:
JEŽIŠ NÁS
OSLOBODZ
UJE
- hriech a dôsledky
hriechu
- Veľká noc (Pascha)
- Desatoro (pravidlá pre
život v slobode)
- Ježišova smrť
a zmŕtvychvstanie
(podobenstvo
o pšeničnom zrne)
-
5. téma:
JEŽIŠ NÁS
POZÝVA
NA
HOSTINU
- nasýtenie (zázrak
rozmnoženia chlebov –
Jn 6, 1-13)
- posledná večera
(Eucharistia)
- svätá omša ako hostina
(hostina spoločenstva,
hostina slova, chleba)
-
-
na obraznej reči biblického príbehu vysvetliť hriech a jeho
dôsledky,
vysvetliť pojem hriech,
reprodukovať Desatoro a jednoducho vysvetliť význam
jednotlivých prikázaní,
akceptovať Desatoro ako pravidlá pre dobrý život,
stotožniť sa s etickými princípmi Desatora, vzťahujúcimi sa na
konkrétne situácie v jeho živote,
nájsť analógiu medzi podobenstvom o pšeničnom zrne
a Ježišovou smrťou a zmŕtvychvstaním,
posúdiť hriech ako stratu Božej blízkosti,
posúdiť hriech a jeho následky ako ublíženie sebe i iným,
jednoduchým spôsobom zhodnotiť svoje správanie, konanie
v zhode so svojím svedomím,
posúdiť rozdiel medzi porušením zákona a zanedbaním dobra
(prechod od heteronómneho svedomia k autonómnemu),
otvoriť sa pre posolstvo prísľubu nádeje.
nájsť súvislosť medzi poslednou večerou a svätou omšou,
odlíšiť chlieb od eucharistického chleba,
objaviť súvislosť medzi ľudskou skúsenosťou s chlebom,
biblickým textom o rozmnožení chlebov a sviatosťou
Eucharistie,
oceniť potrebu slávenia pre život človeka,
rozvíjať schopnosť života v spoločenstve,
uvedomiť si dôležitosť častého prijímania Eucharistie pre svoj
duchovný rast.
Učebné osnovy 4. ročník
Tematický celok
I. CESTA NÁDEJE
6 h.
Mať nádej
Som jedinečný
Cesta k druhým
Noe dôveruje Bohu
Obrazy Božej
blízkosti
-
II. SLOVO
O NÁDEJI 10 h.
Biblia – kniha
nádeje
Starý zákon a Nový
zákon
Zem Biblie
Dobytie zasľúbenej
zeme
Gedeon
Pán Boh utešuje
Očakávanie
Mesiáša
Príchod Mesiáša
Ježiš ohlasuje
Božie kráľovstvo
Ježiš sprítomňuje
Božie kráľovstvo
-
-
-
-
Obsahový
štandard
Cesta k sebe – som
jedinečný
Cesta k druhým
(kamarátstvo, priateľstvo)
Cesta do sveta, v ktorom
žijem (Noemova archa (Gn
6,18-20: zo všetkého
živého, vezmi do archy....)
Cesta k Bohu (biblické
obrazy Božej blízkosti)
Biblia kniha kníh
Odkrývanie nádeje v živote
biblických postáv (sudca
Gedeon, proroci Micheáš
a Izaiáš – kmeň Jesseho
Biblické posolstvo nádeje –
príchod Mesiáša (Ján
Krstiteľ, Panna Mária)
Ježiš ohlasuje Božie
kráľovstvo (podobenstvá
o Božom kráľovstve)
Ježiš sprítomňuje Božie
kráľovstvo (Ježišove
zázraky)
-
-
-
-
-
-
III. NÁDEJ
PRESAHUJÚCA
SMRŤ
7 h.
Najväčšie
obmedzenie
- Skúsenosť strachu, dôvery
a nádeje
- Bože, kde si? (Jób)
- Smrť a nádej
- Ježiš – silnejší ako smrť
- Sviatosť pomazania
-
Výkonový
štandard
Cesta k sebe – som jedinečný
Cesta k druhým (kamarátstvo, priateľstvo)
Cesta do sveta, v ktorom žijem (Noemova archa (Gn
6,18-20: zo všetkého živého, vezmi do archy....)
Cesta k Bohu (biblické obrazy Božej blízkosti)
vymenovať základné delenie kresťanskej Biblie
reprodukovať biblický príbeh o povolaní Gedeona
jednoduchým spôsobom interpretovať biblické texty
proroctiev prorokov Micheáša (a ty Betlehem...)
a Izaiáša – kmeň Jesseho, ako posolstvo nádeje
interpretovať biblické príbehy o Jánovi Krstiteľovi
a Panne Márii ako naplnenie očakávanej nádeje na
príchod Vykupiteľa
identifikovať sa s postojmi nádeje v živote biblických
postáv
na príklade biblických postáv objavovať prastarú
ľudskú skúsenosť „mať smer“ ako základný
predpoklad pre zmysel
vnímať Bibliu ako slovo nádeje v živote človeka
a ľudstva.
formovať postoj nádeje prostredníctvom biblických
postáv
vysvetliť podobenstvá o Božom kráľovstve ako
obrazné príbehy približujúce Božie kráľovstvo a cestu
k nemu
interpretovať biblické príbehy o Ježišových
uzdraveniach ako znaky Božieho kráľovstva a znaky
Božieho záchranného konania.
reflektovať svoj pohľad na ľudské utrpenie
vnímať skúsenosť s utrpením a bolesťou ako súčasť
ľudského života
vie dať svoj pohľad na ľudské utrpenie do súvisu
s biblickými textami o Jóbovi a kresťanským pohľadom
na zmysel ľudského utrpenia v kontexte veľkonočných
udalostí
101
človeka
Bože, kde si?
Ježiš – silnejší ako
smrť
Vzkriesenie Lazára
Veľkonočné
obdobie
Sviatosť
pomazania chorých
chorých ako priestor nádeje v situácii, kde pozemská
nádej už končí
-
-
IV. SVEDECTVO
NÁDEJE 7 h.
Veže v našom
meste
Rôzne veže
Kostolné veže –
symboly nádeje
Kresťan – nositeľ
Krista
Kresťania – nádej
pre svet
Svedkovia nádeje
V. PRAMEŇ
NÁDEJE 3 h.
Modlitba – prameň
nádeje
Cirkev – prameň
nádeje
Modlitba svätého
ruženca
- rôzne veže v jednom meste - kresťanské cirkvi pôsobiace
v našej krajine (regióne)
- miesta pre spoločné
slávenie, prácu,
a nasadzovanie za ľudské práva a pokoj s kresťanmi
iných cirkví
-
- Modlitba – život v Božej
prítomnosti
- Bože, si pri mne(Žalm 139)
- Boh – stred kresťanského
spoločenstva
-
reprodukovať biblický príbeh o vzkriesení Lazára
objaviť súvislosť medzi Ježišovou skúsenosťou
s utrpením, smrťou, zmŕtvychvstaním a kresťanskou
nádejou presahujúcou smrť
objaviť posolstvo veľkonočného tajomstva
v kresťanskej viere, ktorá dáva nádej presahujúcu smrť
objaviť vo sviatosti zmierenia a Eucharistie posolstvo
veľkonočného tajomstva v kresťanskej viere, ktorá
dáva nádej presahujúcu smrť
z pohľadu kresťanskej nádeje vysvetliť vetu, že život je
silnejší ako smrť
rozvíjať postoj empatie k ľudskému utrpeniu
prostredníctvom modelových situácií zo života detí
z rôznych cirkví, hľadať spoločné a rozdielne znaky
s Rímskokatolíckou cirkvou
vnímať svedectvo nádeje v živote kresťanov z rôznych
cirkví
vytvoriť projekt so stručným prehľadom kresťanských
cirkví pôsobiacich v našej krajine (regióne) a navrhnúť
spoločnú angažovanosť pre dobro(sociálna oblasť)
osvojovať
si
postoj
tolerancie,
porozumenia
a vzájomnej dôvery k ľuďom iných denominácií
jednoduchým spôsobom zdôvodniť potrebu modlitby
pre duchovný rozmer človeka
na modelových situáciách objaviť nádej zo života viery
vnímať potrebu stíšenia
cvičením stíšenia a meditácie vytvárať priestor pre
stretnutie s Bohom v modlitbe
Predmet: Pracovné vyučovanie
Pracovné vyučovanie
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
Spolu
Štátny / školský vzdelávací program
0
0
0
1/0
1/0
Spolu
0
0
0
1
1
Poznámky:
Hodnotenie predmetu - slovné hodnotenie, na vysvedčení formulácia absolvoval / neabsolvoval.
Charakteristika predmetu
Pracovné vyučovanie vo 4. ročníku zahŕňa široké spektrum pracovných činností a technológií, vedie
žiakov k získavaniu základných užívateľských zručností a prispieva k vytváraniu životnej ako aj
profesijnej orientácie žiakov. Vychádza z konkrétnych životných situácií, v ktorých sa žiaci stretávajú s
ľudskou činnosťou a technikou v jej rozmanitých podobách a súvislostiach.
Pracovné vyučovanie sa zameriava na praktické pracovné návyky a dopĺňa celé základné vzdelanie o
dôležitú zložku nevyhnutnú pre uplatnenie človeka v ďalšom živote a spoločnosti.
Je to predmet založený na tvorivej spolupráci žiakov.
Ciele vyučovacieho predmetu
Ciele predmetu môžeme charakterizovať v troch vzájomne prepojených oblastiach:
1. výchova vzťahu k technike ( hodnoty a postoje )
2. výchova o technike ( vedomosti )
3. výchova prostredníctvom techniky ( skúsenosti, pracovné činnosti a zručnosti )
Ciele výchovy vzťahu k technike smerujú k:
- poňatiu úlohy techniky v spoločnosti
- uvedomeniu si toho, ako technika ovplyvňuje náš život v rôznych oblastiach života a v životných
situáciách ( doma, v škole, pri hrách, športe a pod. )
102
bipolárnemu vnímaniu techniky ( ako technika môže pomáhať, ale aj ako môže ohrozovať naše
zdravie a život )
- rozvíjaniu mravného vedomia a konania v súvislosti s využitím techniky
- rozvíjaniu osobnostných vlastností
- uplatňovaniu tvorivosti a vlastných nápadov
- vytváraniu postojov k hodnotám vo vzťahu k ľudskej práci
- zodpovednosti za kvalitu svojich výsledkov práce, ako aj výsledkov iných
- rozvoju morálnych a vôľových vlastností ( vytrvalosť a pravidelnosť pri plnení zadávaných úloh,
vynakladanie úsilia na dosiahnutie kvalitného výsledku )
- rozvoju asertivity pri presadzovaní vlastných názorov, postojov a citov
- rozvoju autonómnej pozície človeka ( sebarealizácie, sebadôvery, sebavzdelávania a pod. )
Ciele výchovy o technike smerujú k :
- porozumeniu základným technickým problémom v kľúčových oblastiach techniky ( materiály a
technológie, komunikačné systémy, doprava a konštruovanie ) s prihliadaním na vekové osobitosti
žiaka
- poznaniu základných životných potrieb v rámci pestovateľských prác
- poznaniu základnej techniky v domácnosti a bezpečnej manipulácie s ňou
Ciele výchovy prostredníctvom techniky smerujú k :
- získaniu pracovných skúseností a zručností
- spôsobilosti kriticky používať informačné a komunikačné technické prostriedky
- získaniu pracovných zručností pri opracovaní technických materiálov v oblasti konštruovania
počnúc plánovaním až po prezentáciu hotového produktu
- osvojeniu si bezpečného využívania techniky v domácnosti
- pestovaniu a ošetrovaniu základných druhov rastlín
- získavaniu všeobecne využívateľných pracovných skúseností
- využívaniu vhodných pracovných prostriedkov v bežnom živote
- naučeniu sa pracovať v tíme
- poznaniu pravidiel bezpečnosti práce a k schopnosti poskytnúť pomoc pri úraze
Vzdelávací obsah je rozdelený do 5 tematických celkov:
1. Tvorivé využitie technických materiálov
2. Základy konštruovania
3. Starostlivosť o životné prostredie
4. Stravovanie a príprava jedál
5. Ľudové tradície a remeslá
-
Prierezové témy predmetu
V predmete výtvarná výchova budeme rozvíjať nasledovné prierezové témy:
Environmentálna výchova
Poznávanie a ošetrovanie črepníkových rastlín, Papier a kartón, Drevo - negatívne zásahy človeka do
prírody a ich dôsledky, Hydroponické pestovanie rastlín, Technika v kuchyni, Konštrukcie okolo nás,
Zdroje elektrickej energie, Rozmnožovanie rastlín, Pestovanie zeleniny z priamej sejby a priesad,
Význam podmienok na zakorenenie stonkových a listových odrezkov, Poznávanie vonkajších
okrasných rastlín, Pestujeme priesady okrasných rastlín
Osobnostný a sociálny rozvoj
Vplyv ošetrovania rezaných kvetov na dobu ich kvitnutia, Poznávanie okrasných rastlín vhodných na
aranžovanie, Priestorové vystrihovačky, Vtáčia búdka z dreva, Potraviny v supermarketoch a obalové
materiály, Príprava jednoduchého jedla, Stolovanie, Ľudské obydlia, Zhotovenie objektu zo stavebníc,
Textil, Textil - výrobok podľa strihu, Poznávanie vonkajších okrasných rastlín, Aranžovanie do plochých
misiek a váz, Opakovanie - sebareflexia
Mediálna výchova
Historické a moderné komunikačné prostriedky
Multikultúrna výchova
Vianočné tradície, Ľudské obydlia, Ľudové tradície, Veľkonočné tradície
Výchova k manželstvu a rodičovstvu
Technika v kuchyni, Bezpečné pravidlá v kuchyni pre deti, Príprava jednoduchého jedla, Stolovanie,
Vianočné tradície, Ľudské obydlia, Ľudové tradície, Veľkonočné tradície
Dopravná výchova
Doprava a dopravné prostriedky, Konštrukcia bicykla
Ochrana života a zdravia
Bezpečnostné pravidlá v kuchyni pre deti, Potraviny rastlinného a živočíšneho pôvodu, Typické
potraviny v iných krajinách, Elektrický obvod, Historické a moderné komunikačné prostriedky, Klíčenie
semien, Poznávanie úžitkových rastlín
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti
103
Príprava jednoduchého jedla, Vianočné tradície, Ľudské obydlia, Zhotovenie objektu zo stavebníc,
Historické a moderné komunikačné prostriedky, Ľudové tradície a remeslá, Poznávanie vonkajších
okrasných rastlín
Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra
Vianočné tradície, Ľudové tradície, Veľkonočné tradície, Remeslá, Ľudské obydlia
Organizačné formy a metódy vyučovania
Pri vyučovaní budeme využívať nasledujúce formy a metódy:
Tematický celok
Metódy a formy práce
Tvorivé využitie
technických materiálov
Motivačný rozhovor, motivačné rozprávanie, rozhovor, vysvetľovanie, manipulácia s
predmetmi, diskusia, opakovanie a upevňovanie učiva
Skupinová práca, samostatná práca, práca vo dvojiciach.
Motivačný rozhovor, motivačné rozprávania, rozhovor, rozprávanie, vysvetľovanie,
manipulácia s predmetmi, pokus a omyl, diskusia, opakovanie a upevňovanie učiva
Skupinová práca, samostatná práca, individuálna práca, práca vo dvojiciach
Motivačný rozhovor, motivačné rozprávanie, rozhovor, rozprávanie, vysvetľovanie,
manipulácia s predmetmi, pokus, diskusia, pozorovanie
Skupinová práca, samostatná práca, práca vo dvojiciach
Motivačný rozhovor, motivačné rozprávanie, rozhovor, rozprávanie, vysvetľovanie,
manipulácia s predmetmi, didaktické hry, diskusia
Skupinová práca, samostatná práca, individuálna práca, práca vo dvojiciach
Motivačný rozhovor, motivačné rozprávanie, rozhovor, rozprávanie, vysvetľovanie,
manipulácia s predmetmi, didaktické hry, diskusia, opakovanie a upevňovanie učiva
Skupinová práca, samostatná práca, individuálna práca, práca vo dvojiciach
Základy konštruovania
Starostlivosť o životné
prostredie
Stravovanie a príprava
jedál
Ľudové tradície a
remeslá
Učebné zdroje
Na podporu vyučovania a učenia žiakov sa budú využívať nasledujúce učebné zdroje:
Pracovné vyučovanie pre 3. ročník ZŠ
Pracovné vyučovanie pre 4. ročník ZŠ
- dataprojektor
- obrázkový materiál
- encyklopédie, odborná literatúra, časopisy
Učebné osnovy predmetu vo 4. ročníku
Názov tematického celku
Téma
Tvorivé využitie
technických materiálov
Papier a kartón
Textil
Drevo
Základy konštruovania
Konštrukcie okolo nás –
mosty, budovy, zariadenia
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Poznávať vlastnosti papiera
porovnávaním, triedením
a experimentovaním. Získať pracovné
zručnosti s ním. Vedieť ako sa strihá,
trhá, skladá, lepí papier. Vytvárať
priestorové a kruhové vystrihovačky,
skladať origami podľa náčrtu, balenie
kníh a darčekov, koláž z kartónu.
Poznávať vlastnosti textílií
porovnávaním, triedením
a experimentovaním. Získať pracovné
zručnosti s nimi. Skúmať vlastnosti textílií
podľa krčivosti, väzby, nasiakavosti,
podľa toho ako udržiavajú teplo. Vytvárať
výrobky s prvými stehmi, námetmi
vyšívania s detskými prvkami, námetmi
ľudovej kultúry.
Poznávať vlastnosti dreva porovnávaním,
triedením a experimentovaním. Získať
pracovné zručnosti s ním. Skúmať
drevené predmety, dreviny, skúmať ich
poškodenie a jeho spôsob. Vytvárať
predmety kombinovaním, oddeľovaním,
spájaním a maľovaním dreva.
Poznať základné symboly pri technickom
náčrte (čo znamená plná a prerušovaná
čiara...). Vedieť urobiť technický náčrt.
Poznať základné druhy a hlavné znaky
ľudských obydlí. Poznať význam mostov
a vedieť konštruovať mosty podľa
určitých požiadaviek (členitosť terénu,
Žiak pozná vlastnosti papiera, dokáže
s ním pracovať, vie strihať, trhať, lepiť
a skladať papier. Vie vytvoriť
jednoduchý predmet z papiera
s uplatnením vlastnej predstavivosti
a fantázie a tvorivosti.
104
Žiak pozná vlastnosti textílii, dokáže
s ním pracovať. Vie vytvoriť
jednoduchý výrobok z textilu.
Žiak pozná vlastnosti dreva, dokáže
s ním pracovať. Vie vytvoriť
jednoduchý predmet kombinovaním,
oddeľovaním, spájaním a maľovaním
dreva – zvieratká, postavy, príbytky a
pod.
Žiak pozná základné symboly pri
technickom náčrte (čo znamená plná
a prerušovaná čiara...). Vie urobiť
technický náčrt. Pozná základné
druhy a hlavné znaky ľudských
obydlí. Pozná význam mostov a vie
konštruovať mosty podľa určitých
Zhotovenie objektov zo
stavebníc alebo z rôznych
technických materiálov
Elektrický obvod
Zdroje elektrickej energie
a ich vplyv na životné
prostredie
Historické a moderné
komunikačné prostriedky
Doprava a dopravné
prostriedky
Konštrukcia bicykla
Starostlivosť o životné
prostredie
Poznávanie a odborné
pomenovanie črepníkových
rastlín
Ošetrovanie črepníkových
rastlín
Rozmnožovanie rastlín
Hydroponické pestovanie
rastlín
Poznávanie úžitkových
rastlín
Úžitkové rastliny a ich
zatriedenie do
pestovateľských skupín
Pestovanie zeleniny
z priamej sejby a z priesad
Klíčenie semien
Význam pestovateľských
podmienok na zakorenenie
stonkových a listových
odrezkov
Vplyv ošetrovania
rezaných kvetov na dobu
ich kvitnutia
Poznávanie vonkajších
okrasných rastlín (letničky,
dvojročné okrasné rastliny,
trvalky)
Pestovanie letničiek
z predpestovaných priesad
(napr. aksamietnica), ich
vysadzovanie do
črepníkov, na záhony,
ošetrovanie
Poznávanie okrasných
rastlín vhodných na
aranžovanie
Aranžovanie kvetov
veľkosť rieky, zaťaženie mosta a pod.).
Vedieť vybrať vhodný materiál na
konštrukciu určeného modelu. Vedieť
navrhovať optimálne modely z hľadiska
konštrukčného, technologického,
ekonomického a estetického.
Poznať pojmy elektrický prúd, elektrický
obvod, zdroj, spotrebič. Rozlišovať
vodivé a nevodivé materiály. Vedieť
zostaviť jednoduché funkčné elektrické
obvody podľa jednoduchého návodu.
Poznať zdroje energie, význam šetrenia
elektrickou energiou. Poznať spôsob
ochrany pred zásahom silného
elektrického prúdu.
Oboznámiť sa s historickými i modernými
komunikačnými prostriedkami (telefón,
fax, PC). Učiť sa využívať komunikačné
prostriedky simulovaním rôznych situácií.
Poznať zásady bezpečnej mobility.
Poznať pravidlá bezpečnej jazdy na
bicykli.
Vedieť zistiť technický stav vlastného
bicykla. Vedieť urobiť jednoduchú údržbu
bicykla.
Založiť kútik živej prírody a využívať ho
na pestovateľské činnosti, pokusy
a výstavky. Poznať a pomenovať viac
druhov črepníkových rastlín (10 druhov).
Poznať nároky črepníkových rastlín na
základné životné podmienky a vedieť
správne ošetrovať pestované druhy.
Poznať spôsoby vegetatívneho
rozmnožovania rastlín, vedieť odoberať
a upravovať stonkové odrezky a listové
odrezky, vedieť regulovať podmienky pre
zakorenenie odrezkov, vedieť zasadiť do
črepníkov rozmnožené rastliny.
Osvojiť si základy hydroponického
pestovania rastlín.
Poznať 10 druhov úžitkových rastlín,
rozlišovať ich konzumné časti a plody.
Zatriediť poznávané druhy zelenín do
pestovateľských skupín, spracovať
vzorkovnicu semien a poznať ich na
základe vonkajších vlastností.
Poznať pestovanie zeleniny z priamej
sejby (mrkva, reďkovka, hrach). Poznať
význam predpestovania rastlín
Vedieť založiť jednoduché pokusy na
overenie základných životných
podmienok rastlín. V pravidelných
intervaloch sledovať pokusné a kontrolné
rastliny, zaznamenávať objektívne
výsledky pozorovania. Výsledky
pozorovaní a pokusov vyhodnotiť.
Poznať 5 druhov nových vonkajších
okrasných rastlín. Vedieť ich zatriediť do
pestovateľských skupín (letničky,
dvojročné okrasné rastliny, trvalky).
Dopestovanie okrasných rastlín. Vedieť
pomenovať a využívať náradie
a pomôcky, osvojovať si postupy
bezpečnej práce.
Poznať vybrané druhy rastlín vhodných
na aranžovanie. Poznať zásady rezu,
prenášania a úpravy rastlinného
materiálu.
Osvojiť základné pravidlá aranžovania
105
požiadaviek.
Žiak vie vybrať vhodný materiál na
konštrukciu modelu. Vie navrhovať
optimálne modely z hľadiska
konštrukčného, technologického,
ekonomického a estetického.
Žiak pozná pojmy elektrický prúd,
elektrický obvod, zdroj, spotrebič.
Rozlišuje vodivé a nevodivé
materiály. Vie zostaviť vybrané
obvody podľa návodu.
Žiak pozná zdroje energie, význam
šetrenia elektrickou energiou. Pozná
spôsob ochrany pred zásahom
silného el. prúdu.
Žiak pozná historické i moderné
komunikačné prostriedky (telefón, fax,
PC). Vie využívať komunikačné
prostriedky.
Žiak pozná zásady bezpečnej
mobility, pozná pravidlá bezpečnej
jazdy na bicykli.
Žiak vie zistiť technický stav
vlastného bicykla, vie urobiť
jednoduchú údržbu bicykla.
Žiak pozná a vie pomenovať viac
druhov črepníkových rastlín (desať
druhov ).
Žiak pozná nároky črepníkových
rastlín na životné podmienky a vie ich
správne ošetrovať.
Žiak pozná spôsoby vegetatívneho
rozmnožovania rastlín, vie odoberať
a upravovať stonkové a listové
odrezky, vie regulovať podmienky pre
zakorenenie odrezkov, vie zasadiť
rastliny do črepníkov.
Žiak pozná základy hydroponického
pestovania rastlín.
Žiak pozná 10 druhov úžitkových
rastlín, rozlišuje ich konzumné časti
a plody.
Žiak vie zatriediť zeleninu do
pestovateľských skupín, pozná
semená rastlín na základe vonkajších
vlastností.
Žiak pozná pestovanie zeleniny
z priamej sejby, pozná aj význam
predpestovania rastlín.
Žiak vie založiť jednoduché pokusy
na overenie základných životných
podmienok rastlín. Dokáže sledovať,
zaznamenávať a vyhodnocovať
výsledky pozorovaní.
Žiak pozná 5 druhov nových
okrasných rastlín, vie ich zatriediť do
pestovateľských skupín.
Žiak vie pomenovať a využívať
náradie a pomôcky, má osvojené
postupy bezpečnej práce.
Žiak pozná vybrané druhy rastlín
vhodných na aranžovanie, zásady
rezu, prenášania a úpravy rastlinného
materiálu.
Žiak má osvojené základné pravidlá
a doplnkovej zelene
Stravovanie a príprava
jedál
Technika v kuchyni
a použitia pomocného materiálu.
Vedieť pomenovať technické prostriedky
v kuchyni, vedieť ich význam pri príprave
jedla.
aranžovania.
Žiak vie pomenovať technické
prostriedky v kuchyni, pozná ich
význam.
Základné bezpečnostné
pravidlá v kuchyni pre deti
Vedieť udržovať poriadok a čistotu
pracovných plôch, dodržiavať základy
hygieny a bezpečnosti práce. Vedieť
poskytnúť pomoc pri úrazoch v kuchyni.
Potraviny rastlinného
a živočíšneho pôvodu.
Typické potraviny v iných
krajinách.
Potraviny
v supermarketoch, obalové
materiály a informácie pre
spotrebiteľa
Príprava jednoduchého
jedla
Stolovanie
Vedieť roztriediť potraviny podľa pôvodu.
Vedieť rozlišovať potraviny s ohľadom na
zdravú výživu. Poznať niektoré typické
potraviny v iných krajinách.
Vedieť sa orientovať v informáciách pre
spotrebiteľa na obale potravín.
Vie udržovať poriadok a čistotu
pracovných plôch, dodržiava základy
hygieny a bezpečnosti práce. Vie
poskytnúť pomoc pri úrazoch
v kuchyni.
Žiak vie roztriediť potraviny podľa
pôvodu, vie rozlišovať zdravú výživu,
pozná niektoré typické potraviny
v iných krajinách.
Žiak sa orientuje v informáciách pre
spotrebiteľa.
Ľudové tradície
a remeslá
Ľudové tradície
Vianočné tradície
Veľkonočné tradície
Ľudové remeslá
Zhotovenie produktov
starých ľudových remesiel
Vedieť samostatne pripraviť jednoduchý
pokrm.
Vedieť pripraviť stôl pre jednoduché
stolovanie.
Poznať zvyky a tradície svojej rodiny,
okolia a krajiny, v ktorej žijeme. Poznať
význam hlavných sviatkov vlastnej
kultúry. Spoznávať iné kultúry v oblasti
ľudových tradícií.
Poznať význam Vianoc. Vedieť zhotoviť
produkt symbolizujúci túto tradíciu.
Poznať význam Veľkej noci. Vedieť
zhotoviť produkt symbolizujúci túto
tradíciu.
Poznať minimálne jedno remeslo
v regióne. Skúmať históriu remesiel
regiónu.
Zhotoviť produkt starých remesiel
použitím rôznych materiálov
Žiak vie samostatne pripraviť
jednoduchý pokrm.
Žiak vie pripraviť stôl pre jednoduché
stolovanie.
Žiak pozná zvyky a tradície svojej
rodiny, okolia a krajiny, v ktorej žije.
Pozná význam hlavných sviatkov
vlastnej kultúry. Pozná iné kultúry
v oblasti ľudových tradícií.
Žiak pozná význam Vianoc. Vie
zhotoviť produkt symbolizujúci túto
tradíciu.
Žiak pozná význam Veľkej noci. Vie
zhotoviť produkt symbolizujúci túto
tradíciu.
Žiak pozná minimálne jedno remeslo
v regióne.
Žiak dokáže zhotoviť produkt starých
remesiel použitím rôznych materiálov.
Predmet: Výtvarná výchova
Výtvarná výchova
Štátny / školský vzdelávací program
Spolu
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
Spolu
1/1
1/1
1/1
1/1
4/4
2
2
2
2
8
Poznámky
1. Výtvarná výchova v 1., 2., 3. a 4. ročníku je dotovaná jednou hodinou zo štátneho vzdelávacieho
programu. Nakoľko je to hodina organizačne náročná, rozhodli sme sa preto zvýšiť časovú dotáciu
o jednu hodinu.
2. Hodnotenie predmetu – slovné hodnotenie, na vysvedčení formuláciou absolvoval/ neabsolvoval.
Charakteristika predmetu
Výtvarná výchova v primárnom vzdelávaní je predmet, ktorý prostredníctvom autentických skúseností
získaných výtvarnou činnosťou, intenzívnych zážitkov dobrodružstva tvorby a seba vyjadrovania rozvíja
osobnosť žiaka v úplnosti jej cítenia, vnímania, intuície, fantázie a analytického myslenia, vedomých
i nevedomých duševných aktivít.
Týmto napĺňa výtvarná výchova svoje jedinečné poslanie v celom edukačnom procese. Výtvarné
aktivity predstavujú širokú škálu činností, ktorú na jednej strane vymedzuje prirodzený detský záujem,
duševný, citový rozvoj a rozvoj schopnosti vyjadrovať svoje predstavy – a na druhej strane bohatosť
vyjadrovacích foriem (jazyka), ktorú ponúkajú rôzne druhy vizuálnych umení súčasnosti (zahŕňajúc
intermediálnosť aj interdisciplinárnosť).
106
Predmet výtvarná výchova v sebe zahŕňa okrem tradičných a nových výtvarných disciplín aj ďalšie
druhy vizuálnych umení ako: dizajn v jeho rôznych polohách (výrobkový, komunikačný, odevný, textilný,
telový, vizuálnu reklamu), fotografiu, architektúru, elektronické médiá a multimédiá (video a film). Na
primárnom stupni výtvarná výchova plynulo nadväzuje na prirodzený záujem dieťaťa o výtvarné
vyjadrovanie svojich predstáv, na bohatosť detskej fantázie a obrazotvornosti, zvedavosť a príťažlivosť
objavovania nových možností, pretože výtvarné činnosti predstavujú pre väčšinu detí hravú činnosť a
priamy prostriedok materializácie vlastných predstáv. Edukačný proces výtvarnej výchovy, ako proces
je tvorivý, zvyšuje nárok na vedomú operatívnosť s vyjadrovacími prostriedkami (používanie jazyka) v
priebehu postupného dospievania žiaka: vedie žiaka od detskej spontánnosti k svojbytnému
vyjadrovaniu – formuje vlastné spôsoby seba vyjadrovania (štýl) a vlastné postoje a hodnotiace názory.
Edukačný proces pozostáva zo zložiek: vyjadrovacej a interpretačnej, výchovnej a vzdelávacej. Tieto
zložky sa vo výtvarnej výchove prelínajú, nemožno ich chápať izolovane. Uplatňujú sa tak, že jedna
vyplýva z druhej. Výtvarné činnosti predstavujú zároveň poznávanie umenia a chápanie jeho zmyslu.
Otvárajú tak žiakovi možnosti zaradiť sa do kultúrnej tradície na úrovni súčasného myslenia, možnosti
jeho aktívneho začleňovania sa do kultúry.
Ciele predmetu
Ciele výtvarnej výchovy na úrovni primárneho vzdelávania rozlišujeme kognitívne, senzomotorické
a socioafektívne.
Kognitívnym cieľom je učiť žiaka poznať a používať jazykové prostriedky, základné kompozičné
princípy, vybrané techniky a procesy vizuálnych médií. Rozumieť im a tak zvyšovať uvedomelosť
reflexie vizuálnej kultúry. Ďalej poznávať a vedieť pomenovať pôsobenie (výraz) umeleckých diel, svoj
zážitok z nich. Poznať vybrané typické diela vizuálnej kultúry, reprezentujúce žánre a niektoré štýlové
obdobia.
Senzomotorické ciele umožňujú žiakovi rozvíjať a kultivovať vnímanie, predstavivosť a fantáziu,
podporovať a podnecovať jeho nápaditosť a tvorivú sebarealizáciu, prekonávanie konvenčných schém
a inovovanie naučených myšlienkových a zobrazovacích vzorcov. Prostredníctvom výtvarnej výchovy
rozvíjať tvorivosť v jej základných, všeobecne uplatniteľných princípoch. Formovať a rozvíjať
gramotnosť (zručnosti) žiaka v oblasti vyjadrovania sa výtvarnými prostriedkami prostredníctvom
vybraných médií, nástrojov a techník.
Socioafektívne ciele definujú formovanie kultúrnych postojov, vychovávanie žiaka smerom k vytváraniu
si primeraných kultúrnych postojov, názorov a hodnotových kritérií; cez zážitok aktívneho vyjadrovania
a vnímania umeleckých diel uvádzať ho do poznávania hodnôt umenia a kultúry – vo vzťahu k tradícií,
ale na úrovni aktuálneho vnímania problematiky vyjadrovania sveta umením. Cieľom je formovať
celistvú osobnosť. Pristupovať k osobnosti žiaka v jej úplnosti – rozvíjať cítenie, vnímanie, intuíciu,
fantáziu, analytické myslenie a poznávanie, a taktiež formovať aktívne používanie zručností – to všetko
prostredníctvom činnostného a zážitkového vyučovania.
Osnovy výtvarnej výchovy okrem toho podporujú medzi predmetové väzby, interdisciplinárnosť
vyučovania, pri zachovaní špecifík spôsobu poznávania sveta prostredníctvom výtvarnej výchovy.
Zapájajú citovosť, afektivitu, expresivitu a obrazovú konceptualizáciu, ktoré sú vlastné výtvarnému
vyjadrovaniu, do vzťahu aj s inými, prevažne kognitívnymi predmetmi.
Prierezové témy predmetu
V predmete výtvarná výchova budeme rozvíjať nasledovné prierezové témy:
Enviromentálna výchova: 1. ročník - výtvarný jazyk, kompozičné princípy a možnosti kompozície,
Synestetické podnety, 2. ročník - Výtvarný jazyk, základné prvky výtvarného vyjadrovania, Výtvarný
jazyk, kompozičné princípy a možnosti kompozície, Podnety výtvarného umenia, Podnety výtvarného
umenia, výtvarné činnosti inšpirované dejinami umenia, Podnety dizajnu, Porovnávacie kombinačné
a súhrnné cvičenia, Synestetické podnety, 3. ročník - Výtvarný jazyk, základné prvky výtvarného
vyjadrovania, Podnety výtvarného umenia, Podnety fotografie, Podnety tradičných remesiel,
Porovnávacie, kombinačné a súhrnné cvičenia, Podnety rôznych oblastí poznávania sveta, Tradícia a
identita, 4. ročník - Podnety dizajnu, Podnety výtvarného umenia, Podnety fotografie, Podnety rôznych
oblastí poznávania sveta
Multikultúrna výchova: 1. ročník - Tradícia a identita, Škola v galérii, 2. ročník - Podnety výtvarného
umenia, Podnety tradičných remesiel, 3. ročník - Výtvarný jazyk, základné prvky výtvarného
vyjadrovania, Podnety architektúry, 4. ročník - Podnety výtvarného umenia, Podnety architektúry
Osobnostný a sociálny rozvoj: 1. ročník - Podnety výtvarného umenia, výtvarné činnosti inšpirované
dejinami umenia, Porovnávacie, kombinačné a súhrnné cvičenia, Podnety hudby, Tradícia a identita,
Škola v galérii, 2. ročník - Výtvarný jazyk, kompozičné princípy a možnosti kompozície, Podnety
výtvarného umenia, 3. ročník - Podnety filmu a videa, Podnety dizajnu, Synestetické podnety, Škola
v galérii, 4. ročník - Podnety filmu a videa, Podnety dizajnu, Škola v galérii
Ochrana života a zdravia: 1. ročník - Podnety dizajnu, 2. ročník - Výtvarný jazyk, základné prvky
107
výtvarného vyjadrovania, Výtvarný jazyk, kompozičné princípy a možnosti kompozície, Podnety
výtvarného umenia, výtvarné činnosti inšpirované dejinami umenia, Podnety filmu a videa, Podnety
architektúry, Podnety dizajnu, Elektronické média, Podnety hudby, 3. ročník - Výtvarný jazyk,
kompozičné princípy a možnosti kompozície, Podnety výtvarného umenia, Podnety dizajnu,
Elektronické média, Podnety hudby, 4. ročník - Elektronické média, Podnety hudby, Výtvarný jazyk,
kompozičné princípy a možnosti kompozície
Výchova k manželstvu a rodičovstvu: 1. ročník - Výtvarný jazyk, základné prvky výtvarného
vyjadrovania, Synestetické podnety, 3. ročník - Výtvarný jazyk, základné prvky výtvarného vyjadrovania,
Výtvarný jazyk, kompozičné princípy a možnosti kompozície, Podnety tradičných remesiel, 4. ročník Synestetické podnety, Podnety tradičných remesiel
Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra: 1. ročník - Podnety výtvarného umenia, výtvarné
činnosti inšpirované dejinami umenia, Podnety fotografie fotograf. Umenia, Podnety filmu a videa,
Podnety dizajnu, Tradícia a identita, 2. ročník - Výtvarný jazyk, základné prvky výtvarného vyjadrovania,
Podnety dizajnu, Podnety tradičných remesie, 3. ročník - Podnety tradičných remesiel, Tradícia
a identita, Škola v galérii,
Dopravná výchova: 1. ročník - Podnety fotografie, 2. ročník - Výtvarný jazyk, základné prvky
výtvarného vyjadrovania, 3. ročník - Podnety dizajnu,
Mediálna výchova: 1. ročník - Podnety fotografie, 2. ročník - Podnety filmu a videa, 3. ročník Elektronické média,
Organizačné formy a metódy vyučovania
V predmete sa budú používať formy samostatnej a skupinovej práce. Z metód sa budú využívať metódy
na rozvoj tvorivosti, analyticko-syntetická metóda, metóda od známeho k neznámemu, heuristická
objavovacia metóda. Využívať sa bude výklad učiteľa, rozhovor, dialogické a monologické metódy
komunikácie, exkurzie do galérií a múzeí.
Metodické východiská predmetu sú v zážitkoch procesov (formálnych, technických i myšlienkových)
výtvarných a vizuálnych umení. Sú založené na súčasnom stave poznania vizuálnej kultúry. Žiak
spracováva symboly, ktoré vizuálne vyjadrujú jeho predstavy a fantazijné koncepty, alebo sa odvolávajú
na javovú stránku sveta (realitu). Spracováva ich mentálne a formálne (pokúša sa svoj koncept
realizovať v materiáloch prostredníctvom nástrojov a techník). To kladie vyššie nároky na
senzomotorické a afektívne ciele predmetu a tým dopĺňa predmety v ktorých prevažuje kognitívny cieľ.
Výtvarná výchova má aj potenciál integrovať niektoré poznatky a procesy iných predmetov, pretože vo
vizuálnom vyjadrovaní možno nachádzať analógie nielen s vyjadrovacími prostriedkami iných umení
(hudba, literatúra, dramaticko-pohybové umenie) ale aj s mnohými prírodnými javmi, fyzikálnymi a
biologickými procesmi, matematickými postupmi a pod. Preto môže výtvarná výchova vytvárať veľmi
prospešnú spoločnú platformu aj pre zdanlivo vzdialené predmety a posilňovať medzipredmetové
vzťahy. Predmet vytvára tiež priestor pre synestetické vnímanie sveta, pre uplatnenie zmyslových
modalít čuchu, hmatu a chuti, ktoré nie sú zahrnuté v tradičnom obsahu nášho vzdelávania. Iné
metodické východiská nájdeme v témach či námetoch zobrazovania, ktoré vnímame z hľadiska:
osobnosti a veku žiaka, edukačných cieľov, kultúrno-spoločenskej reality.
Učebné zdroje
Učebnými zdrojmi sú rôzne výtvarné publikácie, encyklopédie výtvarného umenia, časopisecká
literatúra zameraná na túto oblasť, práca s internetom, využitie informačných komunikačných
technológií, návštevy galérií výtvarného umenia a múzea s historickými výtvarnými artefaktmi.
Učebné osnovy predmetu v 1. ročníku
Tematický
celok
1.Výtvarný jazyk,
základné prvky
výtvarného vyjadrovania
12/12
Obsahový
štandard
Škvrna a tvar: Vypĺňanie a dopĺňanie,
hravé pokusy s rôznymi typmi, ich
vzťahmi a charakterom, vecné
zobrazenie a hravé činnosti.
Obrys: Pozorovanie a výtvarné
vyjadrenie obrysov rôznych tvarov,
skladba predmetov z jednoduchých čiar.
Farba, lokálny tón: Zoznámenie sa
s farbami a farebnou hmotou, farebná
škála, základy farebnej škály.
108
Výkonový
štandard
Žiak vie vyhľadávať a dopĺňať objekty
v tvare škvrny a jednoduchého tvaru.
Žiak vie výtvarne vyjadriť obrysom
jednoduché žiakovi primerané objekty.
Žiak vie aktívne využiť farby podľa
zobrazenej skutočnosti.
2.Výtvarný jazyk,
kompozičné princípy
a možnosti kompozície
10/10
Plocha a tvar: Vyhľadávanie zvoleného
tvaru v neartikulovanej textúre, tvorba
novotvarov zložených z prienikov rôznych
tvarov, prvé základy proporcie.
Vytváranie kompozície: Kompozície
z tvarov písmen, arytmia a nehybnosť.
Uvedomenie si formátu: Symetria
a asymetria tvarov a farieb.
Mierka: Zmenšovanie a zväčšovanie
predmetných tvarov a farieb.
Akčná maľba: Gesto a škvrna
3.Podnety výtvarného
umenia, výtvarné činnosti
inšpirované dejinami
umenia
2/2
4.Podnety fotografie
fotograf. umenia
2/2
5.Podnety filmu a videa
1/1
Inšpirácia pravekým umením: Inšpirácia
témami, procesmi, technikami
a materiálmi, inšpirácia umením
prírodných národov.
6.Podnety dizajnu
1/1
7.Porovnávacie,
kombinačné a súhrnné
cvičenia
1/1
8.Podnety hudby
1/1
Dizajn a ľudské telo: ľudské telo a jeho
doplnky, maska
Poznávanie a porovnávanie rôznych
médií: Zobrazovanie predmetov podľa
kategórií, porovnávanie predmetov vo
vzťahoch.
Výtvarné stvárnenie hudby: Výtvarné
stvárnenie nálady a rytmu hudobnej
skladby.
Hmat: Tvar a povrch vo vzťahu navzájom
a k motívu.
Výtvarná reakcia na prostredie: Výtvarná
reakcia na prostredie školy.
9.Synestetické podnety
1/1
10.Tradícia a identita
1/1
11.Školy v galérii
1/1
Žiak vie kompozične rozvrhnúť
výtvarný návrh. Využitie celej plochy
výkresu.
Žiak vie aktívne využiť celú plochu
výtvarného návrhu.
Žiak aktívne využije celú plochu
výtvarného návrhu.
Žiak vie použiť zväčšený detail vo
výtvarnej tvorbe.
Aktívne využívanie gesta škvrny pri
výtvarnej činnosti.
Žiak využije piktogramy, transformácia
zobrazovaného predmetu na znak
alebo symbol.
Koláž: Jednoduché využitie novinových
a časopiseckých výstrižkov.
Žiak vie zostaviť jednoduchú koláž
z jemu blízkych obrázkov.
Pohyblivý obraz: Akcia a atrakcia, filmové
umenie, filmový a divadelný kostým.
Žiak vie využiť prvé herecké skúsenosti
na vytvorenie jednoduchej divadelnej
kompozície.
Žiak vie vytvoriť jednoduchú masku pri
príležitosti obdobia fašiangov.
Žiak vie analyzovať a syntetizovať
rôzne prvky kompozície.
Portrét: Portrét v galérii, výraz tváre.
Žiak aktívne využíva teplé a studené
farby v súčinnosti s vyjadrením nálady.
Žiak využíva plasticitu pri vytváraní
a modelovaní výtvarného diela.
Žiak vie reálne zobraziť prostredie
školy, návrh na jeho estetické
zlepšenie a inovovanie.
Žiak vie vystihnúť jednoduchý výraz
tváre, atribúty ikonografie.
Vysvetlivky: 1/1 h – ŠVP/ŠkVP
Učebné osnovy predmetu v 2. ročníku
Tematický
celok
1.Výtvarný jazyk,
základné prvky
výtvarného vyjadrovania
4/4
Obsahový
štandard
Línia, hravé pokusy s rôznymi typmi
liniek, ich vzťahmi a charakterom.: Pojem
línie, typu liniek, kresba maľba kruhov,
oblúkov, priamok, kriviek.
Obrys (kôra stromu, voda v potoku):
Prerušovaná línia, kľukatá línia.
Farba a výraz farby (dúha, zapúšťanie
farieb do mokrého materiálu):Pojem teplé
a a studené farby, objasnenie ich
predmetu zvýrazňovania. Miešanie
základnej farby.
Farba pozadia podkladu: Práca so
štetcom, svetlé a tmavé pozadie, jeho
využitie.
109
Výkonový
štandard
Žiak dokáže stvárňovať rôzne druhy
línie ceruzkou, štetcom, pastelom. Vie
rozlíšiť hrubú a jemnú líniu.
Práca žiaka s tušom a drievkom,
zdokonaľovanie práce zápästia.
Žiak dokáže rozoznať farby a správne
ich používať pri maľbe či kresbe.
Vie zvoliť správnu farbu, aby zvýraznil
kresbu. Narábanie štetcom pri pozadí.
2.Výtvarný jazyk,
kompozičné princípy
a možnosti kompozície
6/6
Kompozícia – umiestňovanie vo formáte:
Pojem popredie, pozadie, rozmiestnenie
témy na formát.
Veľkosť motívov vzťahom na formát: Čo
je to centrálny motív a vedľajší.
3.Podnety výtvarného
umenia
4/4
4.Podnety výtvarného
umenia, výtvarné činnosti
inšpirované dejinami
umenia
2/2
5.Podnety fotografie
2/2
6.Podnety filmu a videa
2/2
7.Podnety architektúry
2/2
8.Podnety dizajnu
2/2
Rytmus a pohyb (strom vo vetre):
Oživovanie predmetov. Čo je rytmus
a pohyb vo výtvarnej výchove.
Arytmia a nehybnosť (zátišie): Pojem
arytmia a nehybnosť vo výtvarnej
výchove.
Symetria tvarov, farieb a plôch:
Pojem symetria rovnomerné striedanie
plôch, farieb a tvarov.
Asymetria tvarov, farieb a plôch:
Pojem asymetria nerovnomerné
striedanie plôch, farieb a tvarov.
Výtvarné hry v krajine: Pojem akčná
maľba.
10.Elektronické média
2/2
Vie výtvarne zachytiť udalosť
v okamžiku.
Vie zobraziť, namaľovať, nakresliť
symetrické vzory.
Vie zobraziť a rozlíšiť asymetrické
tvary, farby a plochy.
Výtvarné hry v krajine: Základné
poznatky – znalosť vybraných
charakteristických diel.
Pozorovanie prírodnín a prírodných
materiálov. Ich využitie pri stvárnení
akčnej kresby a maľby.
Na základe pozorovania, precvičovanie
znalostí v rozoznávaní diel podľa
jednotlivých smerov.
Surrealizmus (fantastický portrét): Čo je
surrealizmus a použitie surrealistickej
metódy.
Pokus o vytvorenie fantastického
portrétu. Znalosť základných
maliarskych žánrov.
Surrealizmus: Návšteva galérie,
pozorovanie a skúmanie surrealistických
diel.
Inšpirácia archaickými písmenami: Pojem
hieroglyfy a piktogramy. Transformácia
zobrazujúceho znaku na symbol (tajná
abeceda).
Vývoj hlavných kultúrnych typov písma:
Rozpoznávanie hieroglyfov
a piktogramov.
Koláž z fotografií: Pojem koláž
a fotomontáž.
Koláž – dotvorenie kresbou, maľbou.
Miešanie farieb a docielenie pôvodnej
farebnosti.
Filmová postava: Ako vzniká film. Ako
vzniká postava v pohybe v kreslenom
filme.
Filmový kostým, filmové herectvo: Návrh
odevu, kostýmu, usmerniť vkus, estetické
cítenie.
Architektúra ako skladačka: Pojem
architekúra, konštrukcia, stavba.
Stavba, konštrukcia, zodpovednosť a hra
Vie rozpoznať surrealizmus od
ostatných foriem výtvarnej skúsenosti.
Dizajn a ľudské telo: Pojem dizajn.
Znak, symbol, grafika.
9.Podnety tradičných
remesiel
2/2
Vie umiestniť tvar do centra kresby,
maľby. Vie rozlíšiť: čo je bližšie kreslí
veľké, čo je v pozadí kreslí menšie.
Vie logicky rozlíšiť a výtvarne stvárniť
hlavný motív kresby alebo maľby.
Vie znázorniť pohyb predmetov
a postáv. Oživovanie predmetov.
Bábkarstvo: Pojem strih, textil, doplnky.
Estetický názor.
Pletenie šnúrok, náramkov priateľstva:
Technika pletenia, kombinácia farieb.
Hry s písmom a textom na počítači:
Písanie na počítači.
Hry s písmom: Využitie znakov
klávesnice v praxi.
110
Použiť symbol, znak na odoslanie tajnej
správy (mapa k pokladu).
Využiť kreslené písmo na odoslanie
dôležitej správy.
Vie urobiť koláž z obrázkov z časopisu.
Vytvorenie obrázku, ktorého polovica je
pôvodná a druhá je ním dotvorená.
Vyhotovenie 5-10 obrázkov, kde sa
stvárňuje pohyb postavy.
Vyhotovenie kostýmu u novinového
papiera a dostupných materiálov.
Zostrojiť, vymodelovať, poskladať
jednoduchú stavbu.
Vedieť zo stavebnice poskladať stavby
a využiť v hre.
Obliekame postavu podľa vkusu-maľba,
kresba, koláž.
Nakresliť, navrhnúť znak alebo symbol
triedy, skupiny.
Vedieť vystrihnúť jednoduché oblečenie
pre bábku z papiera, dotvoriť doplnky.
Urobiť jednoduchý náramok z bavlniek
pre priateľa.
Zvládnuť základné operácie na
počítači, vytvoriť jednoduché obrázky
z písmen.
Vie vytvoriť jednoduchý obraz zo
znakov na PC.
11.Porovnávacie,
kombinačné a súhrnné
cvičenia
2/2
12.Podnety hudby
1/1
Triedenie, porovnávanie: Zobrazenie
predmetov podľa kategórií.
Miešanie (hybridácia) tvarov zvierat
a vecí: Pojem hybridácia vo výtvarnej
výchove.
Výtvarné stvárnenie nálady a rytmu:
Inšpirácia hudbou.
Vie nakresliť predmet, kvet alebo
geometrické tvary, pokus o kompozíciu.
Vie zobraziť prvky vo formáte za
účelom vyjadrenia príbehu.
Vie zobraziť hudbu farebne a tvarovo
podľa vnímania a citov.
13.Synestetické podnety
1/1
Hmat vo vzťahu k priestoru aplasticite:
Pojem reliéf.
Vie zvládnuť motorické úkony s rôznymi
nástrojmi.
14.Podnety rôznych
oblastí poznávania sveta
1/1
Podnety z prírodovedy - časti tela: žiak
poznáva symboly, ktoré vyjadrujú jeho
predstavy a fantazijné koncepty.
Vie nakresliť postavu a jej časti.
Vysvetlivky: 1/1 h – ŠVP/ŠkVP
Učebné osnovy predmetu v 3. ročníku
Tematický
celok
1.Výtvarný jazyk,
základné prvky
výtvarného vyjadrovania
4/4
2.Výtvarný jazyk,
kompozičné princípy
a možnosti kompozície
3/3
3.Podnety výtvarného
umenia
3/3
4.Podnety výtvarného
umenia, výtvarné činnosti
inšpirované dejinami
umenia
2/2
5.Podnety fotografie
2/2
Obsahový
štandard
Plošné geometrické tvary: Pojem
geometrický tvar, plošné zobrazovanie.
Priestorové geometrické tvary: 3D objekt
z geometrických tvarov, pojem 3D.
Farba, zosvetlenie a stmavenie:
Narábanie s farbami, miešanie farieb ako
dosiahnutie svetlých odtieňov.
Farba, zosvetlenie a stmavenie:
Zosvetlenie sivej farby a stmavenie,
pojem tieňovanie.
Tvar, komponovanie novotvaru na
základe priestorov rôznych obrysov:
Pojem kompozícia, pretváranie rôznych
obrysov.
Tvar, konponovanie novotvaru na
základe priestorov rôznych tvarov:
Umiestňovanie vo formáte, kompozícia
tvarov.
Mierka: Zoskupovanie predmetných
tvarov v rôznych variáciách.
Paketáž: Pojem paketáž. Tvar ako obal:
Materiálový reliéf: Pojem reliéf,
odtláčanie prírodných materiálov do hliny.
Materiálový reliéf: Odlievanie do sádry,
oboznámenie sa s technikou práce so
sadrou.
Inšpirácia gréckym umením: Pojem
hieroglyfy a piktogramy, ich využitie
v praxi.
Inšpirácia gréckym umením: Pozorovanie
erbov, z čoho vznikli, čo obsahujú.
Dopĺňanie časti fotografie: Fotografia,
práca a techniky s ňou.
8.Podnety dizajnu
2/2
Dopĺňanie časti fotografie: Pojem koláž,
reliéf, dotvorenie obrazu.
Priestor filmu, rám, filmová scénografia:
Pojem postava, kostým, priestor, rám
a scénografia filmu.
Výraz architektúry: Architektonický výraz
a prostredie, pojem mimikry, historické
a pamiatkové prostredie.
Grafický dizajn: Pojem dizajn, symbol,
znak.
9.Podnety tradičných
remesiel
2/2
Grafický dizajn: Pojem dizajn, symbol,
znak.
Bábkarstvo,tvorba bábok: Čo je to bábka,
postupy zhotovovania, druhy bábok.
Bábkarstvo, tvorba bábok: Čo je to
6.Podnety filmu a videa
1/1
7.Podnety architektúry
1/1
111
Výkonový
štandard
Žiak vie stvárniť figúru z geometrických
tvarov.
Vie rozpoznať objekt ktorejkoľvek farby.
Žiak vie zosvetliť a stmaviť odtieň
ktorejkoľvek farby.
Žiak vie tieňovať a využiť odtiene sivej
farby.
Vie utvoriť kompozíciu (zátišie).
Žiak vie využiť prekrývanie rôznych
obrysov k vytvoreniu kompozície
(krajinomaľba).
Žiak vie vytvoriť rytmus, pohyb
zoskupovaním tvarov (tematické
kreslenie).
Žiak vie využiť obalovú techniku na
stvárnenie výtvarného diela.
Žiak vie vytvoriť reliéf odtláčaním do
hliny, práca s hlinou, pozorovanie jej
vlastností.
Žiak pozná techniku odlievania do
sadry, vie vytvoriť reliéf.
Žiak vie ako vznikali hieroglyfy
a piktogramy, aké materiály sa
využívali, vytvorenie si tajnej abecedy.
Žiak vie vytvoriť erb triedy, školy.
Žiak vie doplniť časti fotografie kresbou
alebo maľbou.
Žiak vie vytvoriť koláž z fotografií
v kombinácii s reliéfom.
Žiak vie zobraziť jednoduchý scenár,
umiestniť to do priestoru.
Žiak používa niektoré architektonické
prvky vo svojej kresbe alebo maľbe
(hrad, kostol).
Žiak vie využiť symbol, znak na
vytvorenie módneho doplnku (taška
alebo oblečenie).
Žiak vie vytvoriť pamätnú listinu
s pečaťou s uplatnením prvkov dizajnu.
Žiak vie vytvoriť jednoduchú bábku
z rôznych materiálov, papiera, textilu.
Žiak navrhne a utvorí bábku na určitú
10.Elektronické média
2/2
11.Porovnávacie,
kombinačné a súhrnné
cvičenia
1/1
12.Podnety hudby
2/2
13.Synestetické podnety
1/1
14.Podnety rôznych
oblastí poznávania sveta
4/4
15.Tradícia a identita
2/2
bábka, postupy a zhotovovania, druhy
bábok.
Kreslenie prostredníctvom počítača:
Poznať techniku vytvárania
jednoduchých obrazcov na počítači.
Kreslenie prostredníctvom počítača:
Poznať techniku vytvárania
jednoduchých obrazcov na počítači.
Triedenie a zobrazovanie predmetov
podľa kategórií: Médiá, druhy,
porovnávanie, vývoj techniky.
Výtvarné stvárnenie rytmu a nálady:
Hudba, jej dopad na zmyslové vnímanie
človeka.
Výtvarné stvárnenie rytmu a nálady:
Hudba, jej dopad na zmyslové vnímanie
človeka.
Hmat vo vzťahu k priestoru a plasticite:
Čo je to plasticita, ako ju pozorujeme
a vnímame.
Podnety prírody: Zmeny látok a ich
výtvarné využitie.
Podnety prírody: Zmeny látok a ich
výtvarné využitie.
Podnety prírody: Zmeny látok a ich
výtvarné využitie.
Podnety prírody: Zmeny látok a ich
výtvarné využitie.
Výtvarná reakcia na prostredie školy.
Výtvarná reakcia na prostredie školy.
16.Škola v galérii
1/1
Atribúty ikonografie: Pojem ikonografia,
čo znamená moje meno:
tému, zvieratko.
Žiak vie vytvoriť priamku, krivku, spoje,
osvojí si kreslenie na počítači.
Žiak vie vytvoriť ľubovoľnú kresbu na
počítači.
Žiak vie vytvoriť, nakresliť výdobytok
techniky (počítač, televízor a pod.),
kombinácia tvarov predmetov, človeka.
Žiak vie stvárniť pocity, ktoré v ňom
vyvoláva hudobný prejav-klasická
hudba.
Žiak vie stvárniť pocity, ktoré v ňom
vyvoláva hudobný prejav-moderná
hudba.
Žiak vie čo je to plasticita, ako ju
pozorujeme a vnímame, na základe
hmatu a pocitu vytvoriť predmet
z modelovacej hmoty.
Žiak vie vytvoriť na utvorenie obrazu
atramentový zmizík.
Žiak vie vytvoriť kresbu pomocou
pastelu a tušu, technika vyškrabávania.
Žiak vie vytvoriť maľbu rozfúkavaním
tušu a dotváraním škvŕn farbami.
Žiak vie pracovať so slaným cestom,
modelovanie, tuhnutie, sušenie.
Žiak vie využiť tematické kreslenie
zamerané na zviditeľnenie školy
(plagát).
Žiak vie využiť tematické kreslenie
zamerané na zviditeľnenie školy
(plagát).
Návšteva galérie, žiak vie urobiť
výstavu žiackych prác.
Vysvetlivky: 1/1 h – ŠVP/ŠkVP
Učebné osnovy predmetu vo 4. ročníku
Tematický
celok
1. Výtvarný jazyk,
základné prvky
výtvarného vyjadrovania
Obsahový
štandard
Výkonový
štandard
Pojem bod, kresba, maľba bodov
Pojem šráfovanie, tieň
Tieňovanie, šráfovanie, teplé a studené
farby na vyjadrenie priestoru
Pojem kontrast, teplá, tmavá, svetlá a
studená farba, doplnkové farby
Pojem doplnková farba
2.Výtvarný jazyk,
kompozičné princípy
a možnosti kompozície
Pojem proporcionalita v kresbe
3.Podnety výtvarného
umenia
Krajina jako žáner, variácie krajiny
v rôznych atmosférach
Pozorovanie impresionalistických diel
rôznych autorov
Základy proporcionality v modelovaní
112
Žiak dokáže stvárňovať rôzne druhy
bodov ceruzkou, štetcom, pastelom
Práca s ceruzkou, perom, uhlíkom,
rudkou, tieňovanie v priestore
Práca s vodorovnými a
temperovýmifarbami v priestore, využitie
perspektívy
Žiak dokáže rozoznať farby, správne ich
používať při vytváraní kontrastu
Žiak vie v plošnom vyjadrovaní umiestniť
postavu, předmět proporciálne správne
Modelovanie tvarov v priestorovom
vyjadrovaní, zviera, postava
Žiak vie využiť pozorovanie obrazu na
vyjadrenie svojho pohľadu na krajinu
Žiak vie namaľovať krajinu podľa
vlastných predstáv s využitím škvrny
4.Podnety výtvarného
umenia, výtvarné
činnosti inšpirované
dejinami umenia
Pojem papierový objekt, kaligrafia
5. Podnety filmu a videa
Pojem filmový trik
Využitie kaligrafie na výtvarné stvárnenie
a modelovanie
Žiak vie výtvarne stvárniť filmový trik –
pohyb postavy (beh, krok, skok)
Stvárnenie kulís z historického obdobia.
Kulisa
6. Podnety architektúry
Žiak vie zobraziť na základe pozorovania
papierový objekt
Žiak vie vymodelovať vejár a výtvarne
dotvoriť
Pojem antropo- , zoo-, fytomorfná
architektúra
Plastické zobrazenie rastlín jako reliéf na
úžitkovom predmete
Žiak vie znázorniť človeka, zviera, rastlinu
v súvislosti s reliéfom rôznych objektov,
návrh vstupnej brány do ZOO, priečelie
budovy, múzea
Žiak vie vytvoriť rastlinný reliéf napr. Na
krabičke, hrnčeku a pod.
7. Podnety dizajnu
Pojem dizajn, striedanie kvetov, listov a
plodov v pohybe
Obrus, návrhy an detský vankúšik
Žiak vie nakresliť a navrhnúť dizajn,
inšpirovaný organickými tvarmi
Žiak vie stvárniť motívy spojené s jedlom,
spánkom
8. Podnety tradičných
remesiel
Pozorovanie drotárskych výrobkov,
oboznámenie sa s technikou drotárstva
Pozorovanie hrnčiarskych výrobkov,
oboznámenie s technikou výroby
Žiak vie využiť poznatky při výrobe
vlastného výrobku
Žiak vie vytvoriť jednoduchý hrnčiarsky
výrobok, misku, hrnček
9. Elektronické média
Práca so skicárom v počítači
Žiak vie využiť všetky znalosti s prácou na
počítači s využitím farieb
10. Porovnávacie,
kombinačné a súhrnné
cvičenia
Pojem krajina, zátišie, portrét, zámena,
kombinácie
Pospájanie rôznych typov obrazu do
kompozície, dotvorenie maľbou alebo
kresbou
Žiak vie skomponovať do jednoduchého
obrazu krajinu, zátišie prípadne portrét
Žiak vie utvoriť ucelený obraz krajiny a
portétu podľa vlastných predstáv
11. Podnety hudby
Poznať noty, pojem hudba
Žiak vie stvárniť hudobný nástroj
s vychádzajúcimi farebnými tónmi
Žiak vie z farebných tónov vytvoriť obraz
predmetu, zvieraťa a pod.
Pojem farebné stupnice
12. Synestetické
podnety
Využitie hmatu na porovnanie objektu,
predmetu
Využitie hmatu při modelovaní
pozorovaného predmetu
Žiak vie znázorniť maľbou alebo kresbou,
čo pociťoval při hmatovom vneme
Žiak vie vymodelovať tvar predmetu podľa
hmatu a dotvoriť farbou
13. Podnety rôznych
oblastí poznávania
sveta
Pojem mapa jako zmenšený obraz krajiny
Žiak vie namaľovať mapu ZOO, ktorú si
zriadil podľa vlastnej predstavy
Výtvarne stvárniť okolie svojho bydliska,
mapa ulice, zakreslenie dôležitých
významných budov
14. Tradícia a identita
Pojem pamiatka, monument
Žiak vie výtvarne stvárniť kultúrne
pamiatky města, napr. Martin – divadlo a
múzeum
15. Škola v galérii,
galéria v škole
Pojem galéria
Žiak vie priamo porovnať maľby, kresby a
reliéfy v galérii
Vie uniestniť práce žiakov na nástenke a
dotvoriť ich obrazom alebo slovom
113
Predmet: Hudobná výchova
Hudobná výchova
Štátny / školský vzdelávací program
Spolu
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
Spolu
1/0
1/0
1/0
1/0
4/0
1
1
1
1
4
Poznámky
1. Časová dotácia : 1 hodina týždenne, 33 hodín ročne.
2. Predmet hudobná výchova je hodnotený slovne, na vysvedčení formuláciou absolvoval /
neabsolvoval.
Charakteristika predmetu
Hudobná výchova v základnej škole je predmetom činnostným a zážitkovým, kde na báze hudobných
hravých činností sa žiaci učia orientovať vo svete hudby, prebúdza sa v nich záujem o elementárne
muzicírovanie a postupne aj záujem o hlbšie vzdelanie z oblasti hudby a umenia.
Na primárnom stupni vzdelávania sa prirodzene a plynule nadväzuje na posilňovanie vrodených a
prirodzených predpokladov detí a ich sklonov k hravosti, spontánnosti, na ich schopnosť celostného
vnímania obrazov a modelov okolitého sveta.
Spoločná úloha vzdelávacieho okruhu Umenie a kultúra je sprostredkovať národné a svetové kultúrne
dedičstvo a prispieť k položeniu základov všeobecnej vzdelanosti národa. Východiskom tohto
poznávania má byť vždy samotná hudba a hudobné aktivity žiakov. Hudba má byť pre žiakov súčasne
hrou a predmetom detského experimentovania, zdrojom objaviteľských prístupov k hudobnému
poznávaniu, a to s realizovaním komplexne chápaných hudobných činností, so zámerom všestranne
zapojiť žiakov do hudobno-výchovného procesu.
Dobre známa sústava hudobných činností je rozšírená o hudobno-dramatické činnosti, ktoré majú
integrujúci charakter, spájajú v sebe hudobné činnosti, ako aj skúsenosti, zručnosti a vedomosti z
literárnej, dramatickej, etickej, výtvarnej a telesnej výchovy na báze zážitkového učenia. Hudobné
činnosti predstavujú najrozmanitejšie formy styku žiaka s hudbou, dávajú možnosť spájať hudbu so
slovom, pohybom, hrou na detských hudobných nástrojoch. Tvoria základný prostriedok na rozvíjanie
všeobecných a hudobných schopností žiakov. Hudobné činnosti nemôžu byť izolované, ale sa majú
vzájomne dopĺňať a podporovať.
V prvých ročníkoch primárneho vzdelávania majú prevahu hudobné prejavy: vokálno-intonačné,
hudobno-pohybové, inštrumentálne (interpretačné a tvorivé), podporené percepčnými a hudobnodramatickými činnosťami. Hudobné činnosti učiteľ usmerňuje tak, aby prinášali radosť, aby sa každý
žiak prejavil v jemu blízkych hudobných prejavoch tak, aby sa zvyšovalo jeho sebavedomie a sebaúcta.
Prostredníctvom individuálneho prístupu pri vedení hudobno-výchovného procesu by sa mali zapájať do
jednotlivých hudobných činností všetky skupiny žiakov bez strachu z osobného zlyhania. Každá
hudobná činnosť musí byť zmysluplná, zameraná na splniteľnosť, stimuláciu najschopnejších žiakov,
povzbudzovanie menej nadaných a podporovanie najslabších žiakov.
V primárnom vzdelávaní je potrebné dodržiavať postup: od hudobných zážitkov k vedomostiam a cez
ne k transferu pri aktívnom vnímaní a obsahovom sprístupňovaní umeleckých diel.
Hudobná výchova pomáha rozvíjať citový svet žiakov v otvorenej atmosfére radosti a lásky, formou
partnerského dialógu učiteľa so žiakmi – bez mentorovania, autoritárstva a tlaku na hromadené
vedomosti.
Ciele predmetu sú prostredníctvom:
- poznania a precítenej interpretácie slovenských ľudových piesní, pochopením úlohy ľudovej piesne
v živote človeka a spoločnosti si osvojiť hudobný materinský jazyk a takto prispieť rozvíjaniu
kultúrnych kompetencií žiakov,
- poznania slovenského zvykoslovia, vlasteneckých piesní, umeleckého spracovania ľudových piesní
hudobnými skladateľmi, minulej a súčasnej podoby ľudových piesní získať základy národnej identity
a vlastenectva,
- postupného poznávania umeleckých artefaktov ich chápať ako prirodzenú súčasť svojho života.
Kognitívne ciele
- poznávať svet zvukov a hudby na báze a princípoch detskej hry a jej rôznych foriem
(senzomotorická, napodobňujúca, námetová, funkčná, fantastická a pod.),
- prostredníctvom hudobných aktivít postupne získať elementárne základy hudobných vedomostí,
114
-
-
hudobného jazyka, výrazových prostriedkov, učiť sa s nimi tvorivo pracovať a využívať ich ako
prostriedok komunikačný a sebavyjadrovací bez nároku na definíciu pojmov,
prispievať k rozvoju osobnosti žiaka, k rozvíjaniu hudobnosti (hudobných schopností)
prostredníctvom komplexných, navzájom prepojených a nadväzujúcich hudobných činností,
zvládnuť postupný prechod od spontánnych a napodobňujúcich hudobných hier k hrám s
pravidlami, k zámernej práci s hudobným materiálom,
poznávať zákonitosti tvorby hudobných diel, vybrané umelecké diela tak, aby vzhľadom na mieru
svojich skúseností žiaci chápali, rozpoznávali a interpretovali výpovede predložených, veku
primeraných umeleckých diel,
získať základy hudobného myslenia, elementárne základy hudobno-estetického vedomia v sústave
hudobných vedomostí a vkusových postojoch.
Socioafektívne ciele
- uvedomovanie si a rozlišovanie mravných a estetických hodnôt, otvorenosť a tvorivosť,
- empaticky pristupovať k precíteniu a pochopeniu umeleckých diel a asertívne vyjadrovať vlastné
názory a postoje,
- bez predsudkov pristupovať k vnímaniu a rozširovaniu umeleckých hodnôt rôznych kultúr,
- získať schopnosti spolupracovať v tíme, vedieť plánovať, propagovať, realizovať i prezentovať
vlastnú prácu i skupinové projekty,
- chápať umenie v jeho mnohorakých podobách a súvislostiach nielen ako ušľachtilý spôsob
vypĺňania voľného času, ale aj ako prostriedok skvalitnenia a skultúrnenia svojho života.
Psychomotorické ciele
- na základe získaných zručností žiaci dokážu na primeranej úrovni realizovať svoje hudobné
predstavy v súčinnosti s výtvarnými, pohybovými a literárnymi a integrovať ich v individuálnych
alebo skupinových projektoch,
- dokázať zostavovať auditívne, vizuálne i dramatické prvky.
Základným zámerom hudobnej výchovy je rozvíjať kľúčové kompetencie tak, aby sa:
- rozvíjal citový svet žiakov,
- formovali mravné vzťahy žiakov k prostrediu v škole a v rodine, pozitívne vzťahy k prírode, ku
všetkým prejavom života,
- vychovali žiaci hrdí na vlastné slovenské kultúrne bohatstvo a históriu, s kladným vzťahom ku
kultúrnemu životu spoločnosti a podieľaním sa na ňom,
- vhodne a nenásilne spájala hudba s prejavmi iných umení – s poéziou, výtvarnými dielami, tancom
vychovávali vnímaví, aktívni poslucháči, tolerantní k iným kultúram a názorom.
Prierezové témy predmetu
V predmete hudobná výchova budeme rozvíjať nasledovné prierezové témy.
Environmentálna výchova: 1. ročník - zvieratá a ich mláďatá, vzťah k zvieratkám, ochrana zvierat a
prírody, starostlivosť o zvieratá v zime, ročné obdobia, starostlivosť o rastliny, 2. ročník - ročné obdobia,
tradície, kladný vzťah k zvieratkám, ochrana prírody, 3. ročník - ročné obdobia, starostlivosť o zvieratá
Multikultúrna výchova: 1. ročník - tradície - Mikuláš, hudobný folklór, jarné tradície, ľudový kroj,
symboly SR, 3. ročník - piesne iných národov, Vianočné sviatky, jarné tradície
Osobnostný a sociálny rozvoj: 1. ročník - čestnosť, spravodlivosť, vzájomná pomoc, sebaúcta a úcta
k druhým, pravidlá hier, 2. ročník - vzťahy medzi spolužiakmi, pravidlá slušného správania, 3. ročník usilovnosť, vzájomná pomoc
Dopravná výchova: 1. ročník - správanie v dopravných prostriedkoch 2. ročník - bezpečné
prechádzanie cez cestu, 3. ročník - dopravné prostriedky
Ochrana života a zdravia: 1. ročník - denný režim, bezpečnosť pri športoch, ústna hygiena, 2. ročník /zimné športy, predchádzanie úrazom, 3. ročník - bezpečnosť pri práci
Výchova k manželstvu a rodičovstvu: 1.ročník - pomoc v domácnosti, spolužitie v rodine, vzťahy
medzi členmi v rodine, 2. ročník - úcta k rodičom a členom rodiny, vzájomná pomoc, 3. ročník - rodinné
vzťahy, materinská láska
Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra: 1.,2.,3. a 4.ročník - vianočné tradície, Veľká noc na
Turci
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti: 1.- 4. ročník - besiedky pre rodičov
Mediálna výchova: 4. ročník - správne telefonovanie
115
Organizačné formy a metódy vyučovania
V predmete sa budú využívať formy samostatnej i skupinovej práce. Z metód sa budú využívať
zážitkové, kognitívne, skúsenostné metódy. Zo slovných metód dialóg, diskusia a metódy hrania rolí.
Medzi špecifické metódy budú patriť intonačná metóda s použitím relatívnej solmizácie, imitačná a
kombinovaná metóda osvojovania piesní, riadené objavovanie hudby, informačno – receptívna metóda
a improvizácia.
Učebné zdroje
Učebným zdrojom budú učebnice Hudobnej výchovy pre 1.ročník ZŠ, autori :PhDr. Ľubica Kopinová,
Mgr. Terézia Ružičková, Mgr. Viera Damboráková, Hudobná výchova pre 2. ročník ZŠ, autori : doc.
PhDr. Eva Langsteinová, CSc, doc. Mgr. Belo Felix, Hudobná výchova pre 3. ročník ZŠ, autori : prof.
PhDr. Eva Langsteinová, CSc, doc. Mgr. Belo Felix, Hudobná výchova pre 4. ročník ZŠ, autori: prof.
PhDr. Eva Langsteinová, CSc, doc. Mgr. Belo Felix,CD nosiče a audiokazety pre deti, návštevy
hudobných predstavení pre deti organizované školou a výchovné koncerty.
Učebné osnovy predmetu v 1. ročníku
Tematický
celok
Obsahový
štandard
Hry so spevom, jednoduché
slovenské ľudové piesne,
detské piesne v rozsahu c¹ –
a¹, umelecké úpravy ľudových
piesní, krátke skladbičky pre
deti. Sluchová príprava
intonácie 5., 6., 3. stupňa v
durovej tónine, rytmizácia slov
a riekaniek, rytmické a
melodické hry, realizácia rytmu
pozostávajúceho zo štvrťových
a osminových hodnôt,
vyjadrenie obsahu piesní a
skladbičiek pohybom. Zvuk,
tón, reč, spev.
Výkonový
štandard
Vokálno-intonačné činnosti
Získať základné spevácke zručnosti a návyky. Detské a ľudové
piesne spievať čisto a rytmicky presne, adekvátne nálade.
Poznať a správne realizovať hodnoty nôt / štvrťová, osminová a
pomlčky/. Vedieť čisto a so správnym výrazom primeraným
piesni zaspievať minimálne 12 detských a ľudových piesní, hier
so spevom.
Inštrumentálne činnosti
Poznať jednoduché rytmické nástroje a ovládať techniku hrania
na nich. Pomocou detských hudobných nástrojov podporiť
náladu piesne. Vedieť hrať jednoduché rytmické motívy
pozostávajúce z hodnôt štvrťových, osminových nôt a pomlčiek.
Hudobno- pohybové činnosti
Vedieť správne chodiť a pochodovať podľa hudby, reagovať na
zmeny tempa a dynamiky. Pohybom správne reagovať na
hudbu.
Percepčné činnosti
Poznať krátke veku primerané hudobné skladby a pohybom
reagovať na ne. Poznať minimálne 4 hudobné skladby a ich
autorov, dokázať vystihnúť náladu hudby.
Hudobno-dramatické činnosti
Vytvárať vlastnú hudobnú krajinu v danom tónovom priestore.
Hudobné hástroje chápať ako prostriedok na vykreslenie
prostredia, postáv a nálad. Uskutočniť minimálne jedno
hudobno-dramatické vystúpenie.
Učebné osnovy predmetu v 2. ročníku
Tematický
celok
Obsahový
štandard
Jednoduché slovenské ľudové
piesne, detské piesne v rozsahu
c¹ – c2, umelecké úpravy
ľudových piesní, krátke
kladbičky pre deti.
Vyvodenie a intonácia v
priestore 1. - 6. stupňa na
solmizačné slabiky, tvorivá
práca s nimi.
Rytmizácia slov a riekaniek,
rytmické a melodické hry,
realizácia rytmu
pozostávajúceho zo štvrťových,
osminových a polových hodnôt v
2/4 a ¾ takte
Vyjadrenie obsahu piesní
a skladbičiek pohybom.
Výkonový
štandard
Vokálno-intonačné činnosti
Rozvíjať základné spevácke zručnosti a návyky. Detské a
ľudové piesne spievať čisto a rytmicky presne, adekvátne
nálade. Poznať a správne realizovať hodnoty nôt / štvrťová,
osminová, polová a pomlčky /. Vedieť zaspievať dvojhlasný
kánon. Podľa fonogestiky vedieť zaspievať jednoduché durové
melódie. Vedieť čisto a so správnym výrazom primeraným
piesni zaspievať minimálne 15 detských a ľudových piesní,
podľa taktovania učiteľa a hier so spevom.
Inštrumentálne činnosti
Poznať jednoduché rytmické nástroje a ovládať techniku
hrania na nich. Pomocou detských hudobných nástrojov
podporiť náladu piesne. Vedieť hrať jednoduché rytmické
motívy pozostávajúce z hodnôt štvrťových, osminových,
polových nôt a pomlčiek, použiť ich pri tvorbe sprievodu k
piesňam.
Hudobno-pohybové činnosti
Vedieť správne chodiť a pochodovať podľa hudby, reagovať
na zmeny tempa a dynamiky. Taktovať v 2/4 a3/4 takte.
Pohybom vyjadriť náladu hudby. Pohybom správne reagovať
na hudbu.
116
Sluchová identifikácia rôznych
tónin. Verbalizácia nálady piesní
a skladbičiek.
Percepčné činnosti
Poznať krátke veku primerané hudobné skladby a verbalizovať
hudobný zážitok, vedieť ho vizualizovať a vyjadriť pohybom.
Sluchom rozoznať kontrast v hudbe, predohru, medzihru,
dohru, ukončenú a neukončenú melódiu, základné sláčikové a
dychové nástroje, klavír. Verbalizovať svoj názor. Poznať
minimálne 6 hudobných skladieb a ich autorov, dokázať
vystihnúť náladu hudby.
Hudobno-dramatické činnosti
Vytvárať vlastnú hudobnú krajinu v danom tónovom priestore.
Hudobné nástroje chápať ako prostriedok na vykreslenie
prostredia, postáv a nálad. Hudobné vyjadrenie kontrastu v
príbehu. Vytvorenie jednoduchého príbehu s integráciou
vokálnej a nástrojovej improvizácie. Pripraviť si jednoduché
hudobno-dramatické vystúpenie. Uskutočnoť minimálne jedno
hudobno-dramatické vystúpenie.
Učebné osnovy predmetu v 3. ročníku
Tematický
celok
Obsahový
štandard
Slovenské ľudové piesne (najmä
detské, tanečné, žartovné),
piesne susedných národov,
detské tanečné piesne
súčasných autorov v rozsahu c1
– d2.
Krátke hlasové, intonačnorytmické a sluchové cvičenia,
hudobné hry (hra na ozvenu,
otázka – odpoveď, reťazová hra,
rytmické a melodické
doplňovačky).
Sprievody k piesňam,
jednoduché rytmické hry a
cvičenia.
Jednoduché tance
Inštruktívne skladby skladateľov
20. a 21. storočia.
Hudobno-dramatické etudy, hry,
jeden hudobno-dramatický
celok.
Výkonový
štandard
Vokálno-intonačné činnosti
Zvládnuť základy speváckeho dýchania, správne nasadenie
tónu, artikuláciu spoluhlások a koncoviek. Vedieť zaspievať
dvojhlasný kánon a jednoduchý ostinátny dvojhlas. Poznať a
správne realizovať hodnoty nôt vyskytujúcich sa v piesňach,
realizovať rytmické tvorenie. Dokázať určiť náladu a hlavnú
myšlienku piesní, vyvodiť charakteristické výrazové
prostriedky. Intonácia v priestore 1. – 8.
(bez 7. stupňa) a dolného 5. stupňa podľa fonogestiky a
písmenkových nôt, elementárne tvorenie v tomto priestore.
Vedieť čisto a so správnym výrazom zaspievať minimálne 15
piesní, ktoré sú základom ovládania hudobného materinského
jazyka. Intonovať podľa ruky diatonické durové postupy.
Inštrumentálne činnosti
Uvedomene rozlišovať rytmické hodnoty a ich vzťahy v takte.
Vedieť tvoriť ostinátne sprievody zodpovedajúce charakteru
piesní. Zdokonaľovať sa v technike hry na detských
hudobných nástrojoch. Vedieť zahrať jednoduché sprievody k
piesňam, správne zvoleným detským hudobným nástrojom,
zdôrazniť dôležité hudobné myšlienky v počúvanej skladbe.
Hudobno-pohybové činnosti Vedieť zatancovať
jednokročku, dvojkročku, mazúrku, základný polkový krok,
zostaviť z krokov jednoduchý tanec, rešpektujúc formu piesne
a kultivované telesné pohyby. Dokázať vyjadriť obsah piesní a
skladieb pohybom. Elementárna pohybová improvizácia na
hudbu. Taktovať dvoj a trojdobý takt. Vedieť zatancovať
jednoduchý čardáš, mazúrku. Pohybom správne reagovať na
hudbu.
Percepčné činnosti
Poznať kontrast, návrat, totožnosť, podobnosť a odlišnosť
hudobných myšlienok v hudobnej skladbe. Dokázať
verbalizovať, výtvarne vyjadriť hudobné zážitky. Podľa sluchu
poznať minimálne 6 hudobných skladieb, dokázať vystihnúť
ich náladu a oshaliť dominujúce výrazové prostriedky.
Hudobno - dramatické činnosti
Prežívaním modelových situácií pociťovať spojenie hudobnodramatického prejavu s reálnymi životnými situáciami.
Rešpektovať názory iných a stáť si za svojimi riešeniami.
Vedieť transformovať v hudobných činnostiach získané
vedomosti a skúsenosti pri realizácii improvizácie hudobnodramatických etudách a celkoch. Realizovať minimálne jednu
hudobno-dramatickú etudu / celok/.
Učebné osnovy predmetu vo 4. ročníku
Tematický
Obsahový
celok
štandard
Ľudová pieseň
v živote človeka
a spoločnosti /20/
Sprievody k piesňam,
jednoduché rytmické hry
a cvičenia. Jednoduché
Výkonový
štandard
Vokálno-intonačné činnosti
Zdokonaľovať spevácke návyky, vyrovnávať vokály,
výslovnosť koncoviek, artikuláciu, dýchanie. Rozvíjať
117
Slovenské ľudové
piesne v troch
základných
oblastiach
Slovenska,
regionálne piesne.
Ľudové hudobné
nástroje,
vlastnoručne
vyrobené nástroje.
Folklórny
kalendár, folklórne
súbory.
Poslanie hudby
v našom živote
/ 13/
Slovenské ľudové
piesne
/uspávanky,
tanečné,
regrútske,
svadobné,
koledy.../
Rôzne podoby
slovenských
ľudových piesní
v úprave
skladateľov od 19.
storočia podnes
ľudové tance, hudobnopohybové tanečné hry.
Umelecké spracovanie
slovenských ľudových
piesní od 19. storočia
podnes. Hudobnodramatické etudy, hry,
jeden hudobnodramatický celok.
Slovenské ľudové
piesne, piesne
susedných národov,
detské tanečné piesne
súčasných autorov
v rozsahu h-d2. Krátke
hlasové, intonačnorytmické a sluchové
cvičenia, hudobné hry
/hra na ozvenu, otázka –
odpoveď, reťazová hra,
rytmické a melodické
doplňovačky /.
Sprievody k piesňam,
jednoduché rytmické hry
a cvičenia.
Jednoduché ľudové
tance, hudobnopohybové tanečné hry.
Umelecké spracovanie
slovenských ľudových
piesní od 19. storočia
podnes.
Hudobno-dramatické
etudy, hry, jeden
hudobno-dramatický
celok.
spevácke zručnosti, mäkké nasadzovanie tónu, artikuláciu,
delenie slov, kultivovaný spev v rozsahu h-d2. Reagovať pri
speve na taktovacie gestá učiteľa: nástup, obsadenie, zmena
taktu, tempa, dynamiky. Intonovať v priestore 1.-8. stupňa na
solmizačné slabiky a tvorivo s nimi pracovať. Vedieť čisto a so
správnym výrazom zaspievať minimálne 15 piesní, ktoré sú
základom ovládania hudobného materinského jazyka. Poznať
tónový systém, pomenovanie nôt /h-d2/. Chápať a používať
pojmy: takt, prízvuk, taktové označenia, rytmus, pochod,
piano, forte, husľový kľúč, hodnoty nôt a ich pomlčky,
opakovacie znamienko.
Dokázať určiť náladu a hlavnú myšlienku piesní, vyvodiť
charakteristické výrazové prostriedky.
Rozlišovať durové a molové tóniny /trojzvuky, stupnice,
piesne/.
Vedieť zaspievať dvojhlasný kánon a jednoduchý dvojhlas.
Poznať a vedieť správne zaspievať piesne aspoň z troch
oblastí Slovenska.
Inštrumentálne činnosti
Hrať ostinátny sprievod k piesňam na detských hudobných
nástrojoch v 2/4, ¾, 4/4 takte s využitím polových, štvrťových,
osminových nôt a príslušných pomlčiek. Zdokonaľovať sa
v technike hry na detských hudobných nástrojoch. Štylizovať
zvuky na detských hudobných nástrojoch. Poskytnúť radosť
z kolektívneho muzicírovania.
Tvorba vlastných hudobných nástrojov a ich tvorivé
využívanie.
Hudobno-pohybové činnosti
Vedieť zatancovať jednoduchý čardáš, valašský krok,
základný polkový krok, mazúrku, pomalý valčík. Pohybom
správne reagovať na hudbu, vyjadriť správny hudobný výraz,
náladu. Realizovať hudobno-pohybové hry so spevom.
Zostaviť z krokov jednoduchý tanec, rešpektujúc formu piesne
a kultivované telesné pohyby. Aktívne využívať hmatovoakustické pohyby a hudobno-pohybovú tvorivosť. Taktovať
dvoj- a trojdobý takt.
Percepčné činnosti
Podľa sluchu poznať minimálne 6 hudobných skladieb,
dokázať vystihnúť zámer skladateľa a odhaliť výrazové
prostriedky, ktorými ich realizoval.
Poznať kontrast, návrat, totožnosť, podobnosť /variácie/
a odlišnosť hudobných myšlienok v hudobnej skladbe.
Expresívnu reakciu na hudbu umocňovať pohybom,
vizualizáciou a verbalizáciou. Podľa sluchu rozoznať
sláčikové, dychové nástroje, fujaru, gajdy. Vedieť sa
orientovať v rôznych typoch nástrojového obsadenia.
Verbalizovať hudobné zážitky, vzájomne konfrontovať svoje
stanoviská.
Hudobno-dramatické činnosti
Realizovať minimálne jednu hudobno-dramatickú etudu
/celok/. Prežívaním modelových situácií pociťovať spojenie
hudobno-dramatického prejavu s reálnymi životnými
situáciami. Rešpektovať názory iných a stáť si za svojimi
riešeniami. Vedieť transformovať v hudobných činnostiach
získané vedomosti a skúsenosti pri realizácii improvizácie
v hudobno-dramatických etudách a celkoch.
Predmet: Telesná výchova
Telesná výchova
Štátny / školský vzdelávací program
Spolu
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
Spolu
2/0
2/0
2/0
2/0
8/0
2
2
2
2
8
118
Charakteristika predmetu
Zameranie telesnej výchovy v primárnej edukácii je dominantne na telesné, funkčné a pohybové
zdokonaľovanie, čím prispieva k upevneniu zdravia, zdravotne orientovanej zdatnosti a pohybovej
výkonnosti. Poskytuje elementárne teoretické a praktické vzdelanie z oblasti pohybu a športu,
významne prispieva k psychickému, sociálnemu a morálnemu vývinu žiakov, prispieva k formovaniu
kladného vzťahu k pohybovej aktivite a plní aj významnú kompenzačnú funkciu v procese edukácie.
Svojim zameraním zaujíma výnimočné a špecifické postavenie v rámci vzdelávania žiakov mladšieho
školského veku. Využíva široké spektrum pohybových prostriedkov, ktoré prispievajú k celkovému
vývinu osobnosti s akceptom na hrubú aj jemnú motoriku. Prostredníctvom pohybu, pohybových
cvičení, hier a súťaží pozitívne ovplyvňuje zdravotný stav žiakov.
Ciele predmetu
Ciele telesnej výchovy v primárnej edukácii vychádzajú zo všeobecných cieľov vzdelávacej oblasti
„Zdravie a pohyb“ platných pre celú školskú telesnú výchovu. A zároveň postupné plnenie cieľov
primárnej edukácie prispieva k naplneniu týchto všeobecných cieľov.
Všeobecné ciele sú :
- podporovať procesy sebapoznávania a sebakontroly pri aktívnej pohybovej činnosti
- podporovať aktivitu, fantáziu a kreativitu žiakov pri pohybových aktivitách
- podporovať aktivitu, fantáziu a kreativitu žiakov pri pohybových aktivitách
- formovať pozitívny vzťah k telesnej výchove, pohybovým aktivitám, k športu,
- kultivovať pohybový prejav s akcentom na správne držanie tela,
- podporovať vytváranie optimálneho rozvoja zdravotne orientovanej zdatnosti,
- podporovať získavanie poznatkov o otázkach vplyvu pohybu na zdravie,
- uplatňovať zásady hygieny a bezpečnosti pri pohybovej činnosti.
Hlavným cieľom telesnej výchovy v primárnej edukácii je pozitívna stimulácia vývinu kultúrne gramotnej
osobnosti
prostredníctvom pohybu s akcentom na zdravotne orientovanú zdatnosť a radostné
prežívanie pohybovej činnosti.
Ďalšie ciele telesnej výchovy ako učebného predmetu na 1. stupni ZŠ sú:
zamerané na osobnostný rozvoj:
- mať vytvorenú elementárnu, veku primeranú predstavu o vlastných pohybových možnostiach
- pohybovou činnosťou prispievať k optimálnemu stupňu rozvoja osobnosti ako celku i po stránke
kognitívnej, emocionálnej, sociálnej, morálnej
- voliť tolerantné správanie pri vzniku iných názoroch na riešenie aktuálneho problému súvisiaceho
so športovou aktivitou, zároveň asertívne nastoľovať svoje požiadavky a asertívne formulovať
svoje názory
zamerané na zdravie:
- vnímať zdravie a pohybovú aktivitu ako jeho nevyhnutnú súčasť pri formovaní vlastného zdravého
životného štýlu
- pohyb v každodennom živote, cielene zahŕňať rôzne formy pohybu do bežného života
- formovať osobnú zodpovednosť za vlastné zdravie
zamerané na motoriku:
- mať osvojené elementárne pohybové zručnosti a vytvorené pohybové návyky súvisiace so
základnými lokomóciami
- mať optimálne, primerane veku rozvinuté pohybové schopnosti
- preukazovať elementárne vedomosti a poznatky z telesnej výchovy a športu pri realizácii
pohybových činností
zamerané na postoje:
- prejavovať záujem o pohybové činnosti
- prezentovať pozitívny vzťah k ich pravidelnému pohybu
- aplikovať pohybové činnosti v každodennom živote
- Kompetencie absolventa primárneho vzdelávania z telesnej výchovy:
- má vytvorený základný pojmový aparát na veku primeranej úrovni prostredníctvom poznatkov
z realizovaných pohybových aktivít, aktuálnych skúseností a športových záujmov
- dokáže v pohybových činnostiach uplatňovať princípy fair - play, je tolerantný k súperom pri
súťažiach, vie kooperovať v skupine, akceptuje práva a povinnosti účastníkov hry, súťaže a svojim
správaním prispieva k nerušenému priebehu športovej akcie
- má osvojené elementárne vedomosti a zručnosti z telesnej výchovy, vie ich aplikovať a tvorivo
rozpracovať v pohybových aktivitách v škole i vo voľnom čase
- má na veku primeranej úrovni rozvinuté pohybové schopnosti, ktoré vytvárajú predpoklad pre
optimálnu zdravotne orientovanú zdatnosť
- dokáže v každodennom živote uplatňovať zásady hygieny, bezpečnosti a ochrany vlastného
zdravia
119
-
pozná a uvedomuje si význam pohybu pre zdravie a dokáže svoje zdravie upevňovať
prostredníctvom každodenného pohybu
rešpektuje práva i povinnosti (svoje i iných) pri realizovaných športových aktivitách
dokáže kooperovať pri športových aktivitách
vie si vytvoriť vlastnú identitu svojej účasti (nájsť si svoje miesto) pri aktívnej športovej činnosti,
v rámci skupiny, tímu a podobne
Špecifikácia kompetencií, ktoré si má žiak rozvíjať v kontexte s kľúčovými kompetenciami a ich
prepojenie so vzdelávacou oblasťou a učebným predmetom:
Komunikácia v materinskom jazyku a v cudzích jazykoch:
- vyjadrovať sa veku primeranou športovou terminológiou,
- vyjadrovať svoje názory, vedomosti a pocity súvisiace s realizovanými pohybovými aktivitami
- interaktívne a kreatívne reagovať na otázky súvisiace so športovou činnosťou,
- dokázať komunikovať o aktuálnych športových udalostiach v škole, obci, regióne ale i
významných športových súťažiach a sviatkoch (OH, MS, ME ap.)
Matematická kompetencia a základné, kompetencie v oblasti vedy a techniky:
- pri rozvoji matematických modelov myslenia využíva vyjadrovanie telom a pohybom
- rozvíja priestorové myslenie prostredníctvom pohybových aktivít
- rozvíja logické myslenie prostredníctvom taktických úloh v pohybových činnostiach
- využíva poznatky o tele človeka, jeho pohyboch a účinkoch
Digitálna kompetencia:
- využíva informačné technológie na vyhľadávanie potrebných informácií súvisiacich so športovými
aktivitami
-
Prehľad tematických celkov v jednotlivých ročníkoch:
- Základné lokomócie a nelokomočné pohybové zručnosti
- Manipulačné, pohybové a prípravné športové hry
- Kreatívne a estetické pohybové činnosti
- Psychomotorické cvičenia a hry
- Aktivity v prírode a sezónne pohybové činnosti
Časová dotácia
Tematický celok (TC)
Základné lokomócie a nelokomočné pohyb. zručnosti
Manipulačné, pohybové a prípravné športové hry
Kreatívne a estetické pohybové činnosti
Psychomotorické cvičenia a hry
Aktivity v prírode a sezónne pohybové činnosti
1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
10%
10%
10%
10%
Prierezové témy predmetu
V predmete telesná výchova budeme rozvíjať nasledovné prierezové témy.
Environmentálna výchova: 1. ročník, témy: Zimné športy, Letné športy, 2. ročník, témy: Zimné športy,
Letné športy, 3. ročník, témy: Zimné športy, Letné športy, 4. ročník, témy: Zimné športy, Letné športy,
Multikultúrna výchova: 1. ročník, témy: Tradičné aj netradičné hry, Tanečná improvizácia, 2. ročník,
témy: Tradičné aj netradičné hry, Tanec a rytmika, 3. ročník, témy: Tradičné aj netradičné hry, Pohybové
aktivity s hudbou, 4. ročník, témy: Tradičné aj netradičné hry, futbal, basketbal, Pohybové aktivity s
hudbou
Mediálna výchova: 1. ročník, témy: Prípravné športové a pohybové hry, Tanečná a štylizovaná chôdza,
Rytmizované pohyby s využitím hudby alebo jednoduchých hudobných nástrojov, 2. ročník, témy:
Prípravné športové a pohybové hry, Tanečná a štylizovaná chôdza, Rytmizované pohyby s využitím
hudby alebo jednoduchých hudobných nástrojov, 3. ročník, témy: Prípravné športové a pohybové hry, 4.
ročník, témy: Prípravné a športové hry, Tanečná improvizácia, polkový a valčíkový krok
Osobnostný a sociálny rozvoj: 1. ročník, témy: Prípravné športové a pohybové hry, Zimné športy,
Letné športy, Rytmizované pohyby s využitím hudby alebo jednoduchých hudobných nástrojov, 2.
ročník, témy: Prípravné športové a pohybové hry, Zimné športy, Letné športy, Rytmizované pohyby
s využitím hudby alebo jednoduchých hudobných nástrojov, 3. ročník, témy: Prípravné športové a
pohybové hry, Zimné športy, Letné športy, Rytmizované pohyby s využitím hudby alebo jednoduchých
hudobných nástrojov, 4. ročník, témy: Prípravné športové a pohybové hry, Zimné športy, Letné športy,
Rytmizované pohyby s využitím hudby alebo jednoduchých hudobných nástrojov
Dopravná výchova: 1. ročník, témy: Poradové a organizačné cvičenia, Zimné športy, Letné športy,
(Mladý záchranár: Poradové a organizačné cvičenia, Zimné športy, Letné športy, Pohybové aktivity
s hudbou, Tradičné aj netradičné hry, Hry s lavičkami a švihadlom, Hry zamerané na správne držanie
a vnímanie svojho tela), 2. ročník, témy: Poradové a organizačné cvičenia, Zimné športy, Letné športy,
(Mladý záchranár: Poradové a organizačné cvičenia, Zimné športy, Letné športy, Rytmizované pohyby
120
s využitím hudby alebo jednoduchých hudobných nástrojov, Tradičné aj netradičné hry, Hry s lavičkami
a švihadlom, Hry zamerané na správne držanie a vnímanie svojho tela, Aktivity na rozvoj dýchania,
rovnováhy a priestorovej predstavivosti), 3. ročník, témy: Poradové a organizačné cvičenia, Zimné
športy, Letné športy, (Mladý záchranár: Poradové a organizačné cvičenia, Zimné športy, Letné športy,
Rytmizované pohyby s využitím hudby alebo jednoduchých hudobných nástrojov, Pohybové aktivity
s hudbou, Tradičné aj netradičné hry, Hry s lavičkami a švihadlom, Hry zamerané na správne držanie
a vnímanie svojho tela, Aktivity na rozvoj dýchania, rovnováhy a priestorovej orientácie), 4. ročník,
témy: Poradové a organizačné cvičenia, Zimné športy, Letné športy
Ochrana života a zdravia: 1. ročník, témy: Poradové a organizačné cvičenia, Zimné športy, Letné
športy, Rytmizované pohyby s využitím hudby alebo jednoduchých hudobných nástrojov, Pohybové
aktivity s hudbou, Tradičné aj netradičné hry, Hry s lavičkami a švihadlom, Hry zamerané na správne
držanie a vnímanie svojho tela, Aktivity na rozvoj dýchania, rovnováhy a priestorovej orientácie,
Psychomotorické cvičenia a hry, 2. ročník, témy: Poradové a organizačné cvičenia, Zimné športy, Letné
športy, Rytmizované pohyby s využitím hudby alebo jednoduchých hudobných nástrojov, Pohybové
aktivity s hudbou, Tradičné aj netradičné hry, Hry s lavičkami a švihadlom, Hry zamerané na správne
držanie a vnímanie svojho tela, Aktivity na rozvoj dýchania, rovnováhy a priestorovej orientácie,
Psychomotorické cvičenia a hry, 3. ročník, témy: Poradové a organizačné cvičenia, Zimné športy, Letné
športy, Rytmizované pohyby s využitím hudby alebo jednoduchých hudobných nástrojov, Pohybové
aktivity s hudbou, Tradičné aj netradičné hry, Hry s lavičkami a švihadlom, Hry zamerané na správne
držanie a vnímanie svojho tela, Aktivity na rozvoj dýchania, rovnováhy a priestorovej orientácie,
Psychomotorické cvičenia a hry, 4. ročník, témy: Poradové a organizačné cvičenia, Zimné športy, Letné
športy, Rytmizované pohyby s využitím hudby alebo jednoduchých hudobných nástrojov, Pohybové
aktivity s hudbou, Tradičné aj netradičné hry, Hry s lavičkami a švihadlom, Hry zamerané na správne
držanie a vnímanie svojho tela, Aktivity na rozvoj dýchania, rovnováhy a priestorovej orientácie,
Psychomotorické cvičenia a hry
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti: 1. ročník, téma: Pohybové aktivity s hudbou, 2. ročník,
témy: Pohybové aktivity s hudbou, Tradičné a netradičné športové a pohybové hry, 3. ročník, téma:
Pohybové aktivity s hudbou, Vybíjaná, Futbal, Basketbal, 4. ročník, téma: Pohybové aktivity s hudbou,
Akrobatické kombinácie
Organizačné formy a metódy vyučovania
Voľba vyučovacích metód, foriem a metód je v kompetencii učiteľa, hlavným kritériom ich výberu je
miera efektivity vyučovacieho cieľa, rešpektujúca športovú zdatnosť žiakov v jednotlivých triedach. Je
žiaduce, vhodne využívať alternatívne, aktivizujúce a progresívne formy a metódy. Musia byť veku
primerané, podporujúce záujem o pohybové a športové činnosti žiakov. Výstupný efekt používania
foriem a metód je podriadený maximálnemu rozvoju kompetencií u žiakov.
Ku týmto patria:
- vyučovacia hodina telesnej výchovy (hlavná organizačná forma)
- telovýchovné chvíľky počas vyučovacích hodín (denne niekoľkokrát na všetkých predmetoch, keď
učiteľ pozoruje u žiakov únavu resp. nekoncentrovanosť),
- rekreačné využívanie prestávok (denne predovšetkým cez veľkú prestávku využívať možnosti
školského dvora).
- pohybové aktivity v školskom klube (ako dôležitá súčasť popoludňajšie činnosti)
- záujmové krúžky na škole s pohybovým zameraním (výberová forma aktivít)
- školské športové súťaže – pravidelné i jednorazové
- škola v prírode (v rôznom ročnom období s aktívnym využitím sezónnych športových aktivít v
prírode)
Keďže naša škola nemá vyhovujúce podmienky pre vytváranie špecializovaných oddelení pre žiakov
zdravotne oslabených, nemôžeme realizovať povinné hodiny zdravotnej telesnej výchovy.
Miesto realizácie:
- telocvičňa
- školské ihrisko
- verejné priestranstvá nachádzajúce sa v okolí školy
- verejné klzisko, pokiaľ je sezónne vybudované v centre mesta
Učebné zdroje
Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje: odborné
publikácie k daným témam, webové stránky s témou telesnej výchovy, materiálno-technické a
didaktické prostriedky, ktoré má naša škola k dispozícií.
SIVÁK, J. a kol.: METODICKÁ PRÍRUČKA – telesná výchova – prvý stupeň ZŠ. MEDIA TRADE, spol.
s. r. o. - SPN, Bratislava 1998
121
Učebné osnovy predmetu v 1. ročníku
Tematický
celok
Základné
lokomócie a
nelokomočné
pohybové
zručnosti
19 hodín
-
-
-
-
-
-
-
Obsahový
štandard
poradové a organizačné
cvičenia, rad, zástup, základné
povely poradovej prípravy
poradové cvičenia, zásady
bezpečného pohybu v telocvični
a telovýchovných objektoch
techniky behu, skoku do diaľky
z miesta, hodu loptičkou
prípravné hry s atletickými
prvkami
nácvik vysokého štartu
základy správnej techniky behov,
skokov, hodu loptičkou
bežecká abeceda, beh – rýchly,
vytrvalostný, skok do diaľky, hod
loptičkou
družstvo, skupina, čiara, priestor,
štart, cieľ, súťaž
základy správnej techniky
gymnastických cvičení
základné lokomócie, základy
správnej techniky behov, skokov,
hodu loptičkou
bežecká abeceda, beh rýchly aj
vytrvalostný, skok do diaľky, hod
loptičkou
základy správnej techniky
gymnastických cvičení, stoj na
lopatkách, rovnovážne výdrže,
kotúle vpred, vzad
gymnastické zručnosti:
elementárne zručnosti
z akrobacie
základy správnej techniky
gymnastických cvičení
elementárne zručnosti
z akrobacie
základy správnej techniky
gymnastických cvičení
obraty, poskoky, výskoky
a zoskoky z gymnastického
náradia
-
-
-
-
Výkonový
štandard
vie sa otočiť vpravo vbok, vľavo vbok, vie vystúpiť
z radu, vie dať ruky vbok a správne stáť v zástupe
pozná základné poradové cvičenia a vie ich pomenovať
pozná a vie základné lokomócie
osvojí si základy techniky behov, skokov, hodu
na podnet vykoná základné polohy tela a jeho častí
pozná správnu techniku vysokého štartu
vie precvičiť už osvojené elementárne pohybové
zručnosti atletického charakteru
vykonáva pohyby okolo rôznych osí tela (obraty,
prevaly, kotúľ, plazenie a podobne)
dokáže správne pomenovať základné lokomócie,
základné nelokomočné pohyby, základné atletické
disciplíny a poradové cvičenia, ktoré boli realizované vo
výučbe
dokáže ukázať správne technické predvedenie
základných lokomócií ako aj základných akrobatických
cvičení v rôznych obmenách
dokáže uplatniť základné lokomócie, poradové cvičenia
a gymnastické zručnosti v hrách, súťažiach a iných
pohybových činnostiach
dokáže správne pomenovať základné gymnastické
cvičenia
pozná terminológiu gymnastických polôh, pohybov
a cvičení
vie správne technicky vykonávať skok z debny
vie vykonávať jednoduché cviky na rebrinách
osvojí si správny postup kotúľa vpred
zvláda základné zručnosti z akrobacie, ako predpoklady
pre zvládnutie základných gymnastických zručností
122
Manipulačné,
pohybové
a prípravné športové hry
19 hodín
-
-
-
prípravné športové hry na
vybíjanú, futbal, prehadzovanú,
basketbal
tradičné aj netradičné hry,
pravidlá
pohybová hra, hráč, spoluhráč,
protihráč, kapitán hry, lopta, bod,
prihrávky, podávanie lôpt,
kotúľanie a prenášanie plných
lôpt
bezpečnosť pri hrách s loptami
skákanie cez švihadlo,
preťahovanie sa pomocou
švihadla, bezpečnosť pri
aktivitách
hry manipulačné – technicky
správna manipulácia s náčiním
hry s lavičkami a švihadlom
zásady kultúrneho správania sa
na športových podujatiach
-
-
-
-
Kreatívne
a estetické
pohybové
činnosti
10 hodín
-
-
tanečná a štylizovaná chôdza,
beh, skoky, poskoky so
zameraním na správne držanie
tela, ako celku a jeho častí
v rôznych polohách
pohybové prvky z tvorivej rytmiky
pohybové aktivity s hudbou
tanec a rytmika, nácvik
tanečných krokov
jednoduché rytmické cvičenia
spojené s vytlieskavaním
a vydupávaním
rozprávka ako námet na
pohybové stvárnenie a
improvizáciu
-
-
-
-
-
Psychomotori
cké cvičenia a
hry
10 hodín
-
-
hry zamerané na správne
držanie tela s prenášaním
drobných predmetov na hlave a
chôdza po čiare
hry zamerané na správne
držanie a vnímanie svojho tela
pri pohybových činnostiach
názvy polôh tela
joga – relaxácia, jej význam
strečing – dýchacie cvičenia
cvičenia na rozvíjanie rovnováhy
a priestorovej orientácie
dýchacie cvičenia, koncentrácia
a pozornosť
-
-
-
rozvíja svoje bežecké schopnosti
dokáže pomenovať a pozná základné herné činnosti
jednotlivca, pozná názvy hier, ktoré boli realizované vo
vyučovaní
dokáže aplikovať v hre dohodnuté pravidlá a rešpektuje
ich
uplatňuje správnu techniku manipulácie s náčiním
zvládne základné manipulačné činnosti s loptou
(kotúľanie, chytanie, hádzanie, odrážanie lopty od
podlahy, zamerané na správne držanie tela)
vie hádzať plnú loptu odspodu a obojručne
urobí niekoľko preskokov cez švihadlo
dokáže ukázať a uplatniť správnu techniku herných
činností jednotlivca v hrách, ktoré boli realizované vo
vyučovaní
dokáže využiť naučené zručnosti z hier v rôznom
prostredí a aplikovať ich aj v bežnom živote
je aktívny pri úlohách vyplývajúcich z pravidiel hry
prejavuje schopnosť
spolupracovať , dodržiava dohodnuté pravidlá,
technicky správne manipuluje s náčiním
a pohybuje sa s ním: kotúľa chytá, hádže, odráža loptu
od podlahy
odhadne pohyb náčinia a prispôsobí mu vlastný pohyb
v rôznych situáciách a obmenách
rozvíja svoje bežecké schopnosti a dbá na správne
držanie tela
ovláda správnu techniku základných herných činností
jednotlivca
prejavuje pozitívny postoj k herným činnostiam,
uplatňuje zásady kultúrneho správania sa na
športových podujatiach
pozná a vie pomenovať jednotlivé druhy cvičenia,
pohybových výrazových prostriedkov tvorivej dramatiky,
rytmiky, tanca, tanečné kroky a činnosti, ktoré boli
realizované vo vyučovaní
dokáže ukázať správne technické predvedenie
rytmických cvičení, tanečných krokov, motívov v
rôznych obmenách, ktoré boli realizované vo vyučovaní
dokáže zladiť pohyby, chôdzu, skoky a beh s rytmom
navodeným potleskom, zvukových signálom, hudbou
dokáže uplatniť prvky rytmiky a tanca v hudobnopohybových, tanečných a dramatických hrách, no i pri
iných pohybových činnostiach
pozná správnu techniku jednoduchých cvičení, pohybov
i nadväzovaných pohybových motívov, tanca, rytmiky
a tvorivej dramatiky
pozná správne držanie tela, polohy tela a jeho častí,
pohyby tela a jeho častí v kontexte so slovným alebo
hudobnýcm podnetom
vníma a rozlišuje zmeny tempa a rytmu signálov
pohybom
rozvíja tvorivú improvizáciu
pozitívne vníma spojenie slova, hudby a pohybu
pozitívne reaguje na partnerov v tanci i hre a upevňuje
sociálne vzťahy v skupine
dokáže správne pomenovať základné polohy tela, druhy
realizovaných cvičení z oblasti psychomotoriky
dokáže ukázať správne základné polohy tela a
primerane svojim schopnostiam vykonávať
psychomotorické cvičenia v rôznych obmenách
dokáže uplatniť prvky psychomotoriky a
psychomotorických hier a prežívať pocity radosti z
pohybu a hry
pozná jednoduché testy na posudzovanie svojej
flexibility, držanie tela, dýchania
ovláda elementárne poznatky o ľudskom tele, (časti tela,
vnútorné orgány) pri pohybovej činnosti
dodržiava správne držanie tela, polohy tela a jeho častí,
pozná a vie ich pomenovať
dodržiava zásady bezpečnosti, hygieny
a psychohygieny pre zdravie
123
-
Aktivity v
prírode a
sezónne
pohybové
činnosti
8 hodín
-
zimné športy - sánkovanie,
prípadne korčuľovanie
letné športy - turistika
-
využíva fyziologicky správne dýchanie
má osvojené pohybové cvičenia so zameraním na
koncentráciu a pozornosť
ovláda pohybové aktivity so zameraním na čiastočnú i
celkovú relaxáciu (joga, strečing)
formuje pozitívne vzťahy v skupinách, empatiu
ovláda základné zručnosti z turistiky, korčuľovania a
sánkovania (kĺzanie a hry na snehu)
rozvíja senzomotorické schopnosti – pociťovanie,
vnímanie, odhad času, priestoru
realizuje sezónne pohybové aktivity v rôznom prostredí,
v rôznych obmenách
pozitívne vníma pohybové aktivity v prírode ako
potrebnú súčasť pohybu človeka
má vzťah k prírode, pohybovým aktivitám v rôznom
prírodnom prostredí, chráni prírodu
Učebné osnovy predmetu v 2. ročníku
Tematický
Obsahový
celok
štandard
- základné povely poradovej prípravy,
Základné
rad, zástup, družstvo, čiara, priestor
lokomócie a
- poradové cvičenia, zásady
nelokomočné
bezpečného a účelného pohybu
pohybové
v telovýchovných objektoch
zručnosti
- techniky behu, hodu loptičkou, skoku
19 hodín
do diaľky z miesta
- základné lokomócie, základy správnej
techniky behov, skokov, hodu
loptičkou
- bežecká abeceda, beh rýchly aj
vytrvalostný, skok do diaľky, hod
loptičkou
- základy správnej techniky
gymnastických cvičení, stoj na
lopatkách, rovnovážne výdrže, kotúle
vpred, vzad
- gymnastické zručnosti: elementárne
zručnosti z akrobacie
- základy správnej techniky
gymnastických cvičení
- obraty, poskoky na pružnom mostíku,
výskoky a zoskoky z gymnastického
náradia
Manipulačné,
pohybové
a prípravné
športové hry
19 hodín
-
prípravné športové hry na vybíjanú,
futbal, prehadzovanú, basketbal
tradičné aj netradičné hry, pravidlá
hry manipulačné – technicky správna
manipulácia s náčiním
hry s lavičkami a švihadlom
zásady kultúrneho správania sa na
športových podujatiach
-
-
Kreatívne
a estetické
tanečná a štylizovaná chôdza, beh,
skoky, poskoky so zameraním na
správne držanie tela, ako celku a jeho
124
-
Výkonový
štandard
správne vníma význam poradových cvičení pre
účelnú organizáciu
pozná základné poradové cvičenia a vie ich
pomenovať
pozná a vie základné lokomócie
osvojí si základy techniky behov, skokov, hodu, na
podnet vykoná základné polohy tela a jeho častí
vykonáva pohyby okolo rôznych osí tela (obraty,
prevaly, kotúle, plazenie ap.)
pozná terminológiu gymnastických polôh, pohybov
a cvičení
zvláda základné zručnosti z akrobacie, ako
predpoklady pre zvládnutie základných
gymnastických zručností
pozná možnosti aplikácie pohybových zručností
a vnímať ich význam pre život a šport
vie uplatniť zásady bezpečnosti a hygieny pri
týchto cvičeniach
pozitívne vníma základné lokomócie a
nelokomočné zručnosti ako potrebnú
a nevyhnutnú súčasť pohybového prejavu človeka
a prostriedku na upevňovanie si
zdravia
prejavuje snahu o sebazdokonaľovanie v týchto
aktivitách
je aktívny pri úlohách vyplývajúcich z pravidiel
hry
prejavuje schopnosť
spolupracovať , dodržiava dohodnuté pravidlá,
technicky správne manipuluje s náčiním
a pohybuje sa s ním: kotúľa chytá, hádže, odráža
loptu od podlahy
odhadne pohyb náčinia a prispôsobí mu vlastný
pohyb v rôznych situáciách a obmenách
rozvíja svoje bežecké schopnosti a dbá na správne
držanie tela
ovláda správnu techniku základných herných
činností jednotlivca
prejavuje pozitívny postoj k herným činnostiam,
uplatňuje zásady kultúrneho správania sa na
športových podujatiach.
pozná a vie pomenovať základné informácie o
hrách a súťažiach, význame súťaživosti v športe
ovláda zásady bezpečnosti a hygieny pri hrách.
je schopný podľa pravidiel zorganizovať hru a
rozhodovať
adekvátne reaguje pri víťazstve, dokáže prijať
prehru s uznaním kvalít súpera
pozná a vie pomenovať jednotlivé druhy cvičenia,
pohybových výrazových prostriedkov tvorivej
dramatiky, rytmiky, tanca
pohybové
činnosti
10 hodín
-
-
častí v rôznych polohách
pohybové prvky z tvorivej rytmiky
pohybové aktivity s hudbou
tanec a rytmika
rytmizované pohyby s využitím hudby
alebo jednoduchých hudobných
nástrojov
tanečná improvizácia
-
-
-
Psychomotori
cké cvičenia a
hry
10 hodín
-
hry zamerané na správne držanie tela
s prenášaním drobných predmetov na
hlave a chôdza po čiare
hry zamerané na správne držanie
a vnímanie svojho tela pri pohybových
činnostiach
joga - relaxácia
aktivity na rozvoj dýchania,
strečingové cvičenia
-
Aktivity v
prírode a
sezónne
pohybové
činnosti
8 hodín
-
zimné športy - sánkovanie, prípadne
korčuľovanie
letné športy - plávanie, turistika
-
pozná správnu techniku jednoduchých cvičení,
pohybov i nadväzovaných pohybových motívov,
tanca, rytmiky a tvorivej dramatiky
pozná správne držanie tela, polohy tela a jeho
častí, pohyby tela a jeho častí v kontexte so
slovným alebo hudobnýcm podnetom
vníma a rozlišuje zmeny tempa a rytmu signálov
pohybom
rozvíja tvorivú improvizáciu
pozitívne vníma spojenie slova, hudby a pohybu
pozitívne reaguje na partnerov v tanci i hre
a upevňuje sociálne vzťahy v skupine
ovláda elementárne poznatky o ľudskom tele,
(časti tela, vnútorné orgány) pri pohybovej činnosti
dodržiava správne držanie tela, polohy tela a jeho
častí, pozná a vie ich pomenovať
dodržiava zásady bezpečnosti, hygieny
a psychohygieny pre zdravie
využíva fyziologicky správne dýchanie
má osvojené pohybové cvičenia so zameraním na
koncentráciu a pozornosť
ovláda pohybové aktivity so zameraním na
čiastočnú i celkovú relaxáciu (joga, strečing)
formuje pozitívne vzťahy v skupinách, empatiu
ovláda základné zručnosti z turistiky, korčuľovania,
plávania, sánkovania (kĺzanie a hry na snehu)
rozvíja senzomotorické schopnosti - pociťovanie,
vnímanie, odhad času, priestoru
realizuje sezónne pohybové aktivity v rôznom
prostredí, v rôznych obmenách
pozitívne vníma pohybové aktivity v prírode ako
potrebnú súčasť pohybu človeka
má vzťah k prírode, pohybovým aktivitám v rôznom
prírodnom prostredí, chráni prírodu
Učebné osnovy predmetu v 3. ročníku
Tematický
Obsahový
celok
štandard
- základné povely poradovej prípravy, rad,
Základné
zástup, družstvo, čiara, priestor
lokomócie a
- poradové cvičenia, zásady bezpečného
nelokomočné
a účelného pohybu v telovýchovných
pohybové
objektoch
zručnosti
- techniky behu, hodu loptičkou, skoku do
19 hodín
diaľky z miesta, skok do diaľky s rozbehom
- základy správnej techniky behov, skokov,
hodu loptičkou
- hod loptičkou z miesta, hod loptičkou po 2 – 3
krokoch chôdze
- rozvoj bežeckej vytrvalosti
- bežecká abeceda, beh rýchly aj vytrvalostný
- neprerušovaný beh 3 – 6 minút
- príprava na skok do diaľky v rámci
zdokonaľovania rýchleho behu
- základy správnej techniky gymnastických
cvičení, stoj na lopatkách, rovnovážne
výdrže, kotúle vpred, vzad
- skoky s odrazom znožmo, roznožka
- príprava na stoj na rukách
- elementárne zručnosti z akrobacie
- základy správnej techniky gymnastických
cvičení
- obraty, poskoky na pružnom mostíku,
výskoky a zoskoky z gymnastického náradia
-
-
-
-
Manipulačné,
-
tradičné aj netradičné hry – pravidlá
vybíjaná - prehadzovanie lopty, streľba na
125
-
Výkonový
štandard
pozitívne vníma základné lokomócie a
nelokomočné zručnosti ako potrebnú a
nevyhnutnú súčasť pohybového prejavu
človeka a prostriedku na upevňovanie
zdravia
má primerane veku a svojim schopnostiam
osvojené základné lokomócie (ako
elementárne predpoklady pre zvládnutie
základných atletických disciplín)
má primerane veku a svojim schopnostiam
osvojené poradové cvičenia (ako
predpoklady účelnej organizácie
pohybových činností v priestore) a
elementárne zručnosti z akrobacie (ako
predpoklady pre zvládnutie základných
gymnastických zručností)
ovláda základné lokomócie – pozná ich
a vie pomenovať
pozná elementárne (názvoslovie)
gymnastických polôh, pohybov a cvičení
ovláda základné pravidlá atletických a
gymnastických súťaží
vykonáva pohyby okolo rôznych osí tela
(obraty, prevaly, kotúle ap.),
osvojil si základy techniky kotúľov, stojok,
skokov
prejavuje snahu o sebazdokonaľovanie v
týchto aktivitách
osvojil si zásady bezpečnosti a hygieny pri
týchto cvičeniach
je aktívny pri úlohách vyplývajúcich z
pravidiel hry
pohybové
a prípravné
športové hry
19 hodín
-
-
-
protihráč, vyhýbanie sa lopte
futbal – vedenie lopty, prihrávky, spracovanie
, sreľba
basketbal- všetky druhy prihrávok, chytanie
lopty, dribling, streľba jednoručne a obojručne
z miesta
hry
manipulačnétechnicky
správna
manipulácia s náčiním
úkony na šikmých lavičkách a preskoky na
jednej nohe, znožmo, podbehnutie krútiaceho
sa švihadla
zásady kultúrneho sa správania sa na
športových podujatiach
-
-
-
-
Kreatívne
a estetické
pohybové
činnosti
10 hodín
-
tanečná a štylizovaná chôdza, beh, skoky,
poskoky so zameraním na správne držanie
tela, ako celku a jeho častí v rôznych
polohách
pohybové prvky z tvorivej rytmiky
cvičenia napätia a uvoľnenia svalov
zmeny tempa a rytmu signálov
chôdza, beh, poskoky na mieste a v pohybe,
cvalový skok a poskočný krok
rytmizované pohyby s využitím hudby alebo
jednoduchých hudobných nástrojov
pohybové aktivity s hudbou
tanečná improvizácia
prísunný premenný (polkový), valčíkový krok
základy cvičení s náčiním pri hudobnom
a rytmickom sprievode
pohybová improvizácia
tanec a rytmika
napodobňovacie pohyby
správne a estetické držanie tela, kultúrnosť
(kultivovaný pohybový prejav)
-
-
-
-
-
Psychomotori
cké cvičenia a
hry
10 hodín
-
hry zamerané na správne držanie tela
s prenášaním drobných predmetov na hlave
a chôdza po čiare
hry zamerané na správne držanie a vnímanie
svojho tela pri pohybových činnostiach
joga – relaxácia
aktivity na rozvoj dýchania, strečingové
cvičenia
všestranne rozvíjajúce cvičenia
kondičné – so zameraním na atletickú
gymnastiku
relaxačné cvičenia ako cielený pohyb pre
zdravie (antistresové cvičenia)
-
-
-
-
126
prejavuje schopnosť
spolupracovať , dodržiava dohodnuté
pravidlá, technicky správne manipuluje s
náčiním
a pohybuje sa s ním: kotúľa chytá, hádže,
odráža loptu od podlahy
odhadne pohyb náčinia a prispôsobí mu
vlastný pohyb v rôznych situáciách
a obmenách
rozvíja svoje bežecké schopnosti a dbá na
správne držanie tela
ovláda správnu techniku základných
herných činností jednotlivca
prejavuje pozitívny postoj k herným
činnostiam, uplatňuje zásady kultúrneho
správania sa na športových podujatiach
pozná a vie pomenovať základné
informácie o hrách a súťažiach, význame
súťaživosti v športe
ovláda zásady bezpečnosti a hygieny pri
hrách.
je schopný podľa pravidiel zorganizovať a
rozhodovať dve hry
adekvátne reaguje pri víťazstve, dokáže
prijať prehru s uznaním kvalít súpera
pozná a vie pomenovať jednotlivé druhy
cvičenia, pohybových výrazových
prostriedkov tvorivej dramatiky, rytmiky,
tanca
pozná správnu techniku jednoduchých
cvičení, pohybov i nadväzovaných
pohybových motívov, tanca, rytmiky
a tvorivej dramatiky
pozná správne držanie tela, polohy tela
a jeho častí, pohyby tela a jeho častí
v kontexte so slovným alebo hudobnýcm
podnetom
vníma a rozlišuje zmeny tempa a rytmu
signálov pohybom
rozvíja tvorivú improvizáciu
pozitívne vníma spojenie slova, hudby
a pohybu
pozitívne reaguje na partnerov v tanci i hre
a upevňuje sociálne vzťahy v skupine
pozitívne vníma spojenie slova, hudby a
pohybu ako potrebnú súčasť pohybových
činností človeka
pozitívne reagujeť na partnerov v tanci i hre
a upevňovať sociálne vzťahy v skupine,
prejavovať snahu precítiť pohyb
ovláda elementárne poznatky o ľudskom
tele, (časti tela, vnútorné orgány) pri
pohybovej činnosti
dodržiava správne držanie tela, polohy tela
a jeho častí, pozná a vie ich pomenovať
dodržiava zásady bezpečnosti, hygieny
a psychohygieny pre zdravie
využíva fyziologicky správne dýchanie
má osvojené pohybové cvičenia so
zameraním na koncentráciu a pozornosť
ovláda pohybové aktivity so zameraním na
čiastočnú i celkovú relaxáciu (joga,
strečing)
formuje pozitívne vzťahy v skupinách,
empatiu
má primerane veku osvojené správne
držanie a vnímanie svojho tela pri
pohybových činnostiach
vie aplikovať širokú škálu cvičení
zameraných na vnímanie vzájomného
pôsobenia psychiky a pohybu, relaxáciu,
dýchanie, flexibilitu ako základ
Aktivity v
prírode a
sezónne
pohybové
činnosti
8 hodín
-
zimné športy
sánkovanie, prípadne korčuľovanie
sánkovanie: základná poloha na sánkach
základná poloha pri jazde
riadenie a ovládanie saní
ťahanie prázdnych sánok
ťahanie sa
prekladanie vpred
obratyní so spolužiakom
súťaže na rýchlosť v ťahaní
zjazd jednotlivcov, dvojíc na rýchlosť
-
korčuľovanie: cvičenie jazdy vpred v trojiciach
jazda vo vlnovkách k méte a späť
zastavenie jednosmerným prívratom
zmeny smeru jazdy
jazda vzad
-
letné športy - plávanie, turistika
Vedieť základy elementárnych pohybových
zručností súvisiace s realizovanými
sezónnymi pohybovými činnosťami
(turistikou, korčuľovaním, a i.), poznať ich
možnosti aplikácie a vnímať ich význam v
živote i športe
-
Základné zručnosti turistiky a plávania
turistika: presun chôdzou
prvky základnej gymnastiky
dvíhanie, prenášanie
cvičenie rovnováhy
hry a súťaže
orientácia podľa značiek
ochrana prírody
-
plávanie: hry vo vode, orientácia vo vode,
splývanie a dýcha nie do vody
technika plaveckých štýlov (prsia, kraul, znak)
skok do vody
-
-
-
sebapoznania, sebaakceptácie, dôvery vo
vlastné sily
ovláda základné zručnosti z turistiky,
korčuľovania, plávania, sánkovania
dodržiava správne držanie tela, polohy tela
a jeho častí
rozvíja senzomotorické schopnosti –
pociťovanie, vnímanie, odhad času,
priestoru
realizuje sezónne pohybové aktivity
v rôznom prostredí, v rôznych obmenách
pozitívne vníma pohybové aktivity v prírode
ako potrebnú súčasť pohybu človeka
má vzťah k prírode, pohybovým aktivitám
v rôznom prírodnom prostredí, chráni
prírodu
Učebné osnovy predmetu v 4. ročníku
Tematický
celok
Základné
lokomócie a
nelokomočné
pohybové
zručnosti
(19 hodín)
Obsahový
štandard
Výkonový
štandard
- základné povely poradovej prípravy, rad, zástup,
družstvo, čiara, priestor
- činnosť na povely: Pozor! Pohov! Vpravo bok!
Vľavo bok! Čelom vzad!
- zdokonaľovanie organizácie nástupu žiakov,
podanie hlásenia
- zásady bezpečného a účelného pohybu
v telovýchovných objektoch pri poradových
cvičeniach
- techniky behu, hodu loptičkou, skoku do diaľky
z miesta, skok do diaľky s rozbehom
- nácvik spájania rozbehu a odhodu
- súvislý vytrvalý beh 10 – 12 minút s prechodom do
krátkej chôdze
- základy správnej techniky behov, skokov, hodu
loptičkou
- bežecká abeceda, nízky štart, šliapavý a švihový
beh, beh – rýchly, vytrvalostný, skok do diaľky, hod
loptičkou
- skok do výšky (pokusy cez špagát)
- beh s prekonávaním prekážok
- základy správnej techniky gymnastických cvičení,
stoj na lopatkách, rovnovážne výdrže, kotúle vpred,
vzad
- skoky s odrazom znožmo, roznožka, akrobatické
- správne vníma význam poradových
cvičení pre účelnú organizáciu
- pozná základné poradové cvičenia a vie
ich pomenovať
- zdokonalí sa v činnosti na uvedené
povely
- ovláda organizáciu nástupu a podania
hlásenia
- pozná a vie pomenovať základné
lokomócie
- ovláda techniku nízkeho štartu
- osvojí si základy skoku do diaľky
s rozbehom
- osvojí si prepojenie rozbehu s odhodom
- zvláda vytrvalostný beh v dĺžke 10 – 12
minút
- osvojí si základy skoku do výšky
- osvojí si beh s prekonávaním prekážok
- na podnet vykoná základné polohy
a pohyby tela a jeho častí
- vykoná pohyby okolo rôznych osí tela
(obraty, prevaly, plazenie)
- pozitívna vníma základné lokomócie
a nelokomočné zručnosti ako potrebnú
a nevyhnutnú súčasť pohybového
127
-
Pohybové a
manipulačné
hry
(19 hodín)
-
-
-
-
Psychomotori cké cvičenia a
hry
(10 hodín)
-
-
Aktivity v
prírode a
sezónne
pohybové
činnosti
(8 hodín)
kombinácie z kotúľov, stojok, obratov, poskokov
a skokov
stoj na rukách, skrčka
príprava na stoj na rukách
elementárne zručnosti z akrobacie
základy správnej techniky gymnastických cvičení
obraty, poskoky, skoky na pružnom mostíku,
výskoky, zoskoky, skrčka a roznožka
z gymnastického
stoj na rukách, skrčka, akrobatické kombinácie
prípravné
športové
hry:
vybíjaná,
futbal,
prehadzovaná, basketbal, hádzaná
tradičné aj netradičné hry – pravidlá
vybíjaná - prehadzovanie lopty, streľba na
protihráča, vyhýbanie sa lopte
futbal – vedenie lopty, prihrávky, spracovanie,
streľba, hra na brankára, hra s hlavou v stoji,
útočná kombinácia „prihraj a bež“
minifutbal – riadená hra
basketbal- všetky druhy prihrávok, chytanie lopty,
dribling, streľba jednoručne a obojručne z miesta,
osobná obrana hráča, prípravné hry na
minibasketbal, útočná herná kombinácia založená
na princípe „hoď a bež“
hádzaná – prihrávky, streľba, dribling, hra na
brankára, trojkrokové vedenie lopty, útočná
kombinácia na princípe „prihraj a bež“
minihádzaná – riadená hra
hry manipulačné (s lavičkami a švihadlom) –
technicky správna manipulácia s náčiním
úkony na šikmých lavičkách a preskoky na jednej
nohe, znožmo, podbehnutie krútiaceho sa švihadla
zásady kultúrneho správania sa na športových
podujatiach
hry zamerané na správne držanie tela
s prenášaním drobných predmetov na hlave
a chôdza po čiare
hry zamerané na správne držanie a vnímanie
svojho tela pri pohybových činnostiach
všestranne rozvíjajúce cvičenia
kondičné cvičenia so zameraním na atletickú
gymnastiku
relaxačné cvičenia
joga - relax
aktivity na rozvoj dýchania, strečingové cvičenia
- zimné športy: sánkovanie, prípadne korčuľovanie,
lyžovanie
- sánkovanie: základná poloha na sánkach,
základná poloha pri jazde, riadenie a ovládanie
saní, ťahanie prázdnych sánok, ťahanie saní so
spolužiakom, súťaže na rýchlosť v ťahaní, zjazd
jednotlivcov, dvojíc na rýchlosť
- korčuľovanie: cvičenie jazdy vpred v trojiciach,
jazda vo vlnovkách k méte a späť, zastavenie
jednosmerným prívratom, prekladanie vpred,
zmena smeru jazdy, jazda vzad
- lyžovanie: chôdza, výstupy, obraty, zjazdový
postoj, zjazd, brzdenie a pády, odšľapávanie,
zmeny smeru, bezpečnosť pri jazde,
- letné športy - turistika
- turistika: presun chôdzou, prvky základnej
gymnastiky, dvíhanie, prenášanie, cvičenie
rovnováhy, hry a súťaže, orientácia podľa
značiek, ochrana prírody
128
-
prejavu človeka a prostriedku na
upevňovanie si zdravia
pozná terminológiu gymnastických polôh,
pohybov a cvičení
prejavuje snahu o sebazdokonaľovanie
osvojí si techniku stojky na rukách
osvojí si techniku skrčky
ovláda akrobatické kombinácie
gymnastickej zostavy
- rozvíja svoje bežecké schopnosti
- ovláda základné manipulačné činnosti
s loptou (kotúľanie, chytanie, hádzanie,
odrážanie lopty od podlahy) zamerané
na správne držanie tela
- pozná a vie pomenovať jednotlivé druhy
cvičenia, organizovať a riadiť 2 hry
- ovláda všetky techniky uvedených
športových hier
- pozná zásady kultúrneho správania sa
na športových podujatiach
- ovláda elementárne poznatky o ľudskom
tele, (časti tela, vnútorné orgány) pri
pohybovej činnosti
- dodržiava správne držanie tela, polohy
tela a jeho častí, pozná a vie ich
pomenovať
- dodržiava zásady bezpečnosti, hygieny
a psychohygieny pre zdravie
- využíva fyziologicky správne dýchanie
- má osvojené pohybové cvičenia so
zameraním na koncentráciu a pozornosť
- ovláda pohybové aktivity so zameraním
na čiastočnú i celkovú relaxáciu (joga,
strečing)
- formuje pozitívne vzťahy v skupinách,
empatiu
- ovláda základné zručnosti z turistiky,
sánkovania, prípadne korčuľovania,
kĺzanie a hry na snehu
- rozvíja senzomotorické schopnosti –
pociťovanie, vnímanie, odhad času,
priestoru
- rozvíja svoje kultúrno – umelecké
schopnosti, kultúru pohybového prejavu,
precítenie pohybu, interpretáciu,
kreativitu
- rozvíja svoje intelektové schopnosti,
všeobecnú inteligenciu v kontexte
s poznávacími aktivitami
- realizuje sezónne pohybové aktivity
v rôznom prostredí, v rôznych obmenách
- pozitívne vníma pohybové aktivity
v prírode ako potrebnú súčasť pohybu
človeka
- má vzťah k prírode, pohybovým aktivitám
v rôznom prírodnom prostredí, chráni
prírodu
VI. Školský učebný plán ISCED 2
Vzdelávacia
oblasť
Počet
hodín
Počet
hodín
Počet
hodín
Počet
hodín
Počet
hodín
Spolu
Predmety
5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník ŠVP/ŠkVp
Slovenský jazyk a
literatúra
5
5
4,5
5
-
23/
Anglický jazyk
4
3
3
3
-
15/
Nemecký jazyk
Ruský jazyk
-
1
1
2
-
4/
Matematika
5
5
4,5
5
-
19/
Informatika
1
0,5
0,5
0,5
-
2/
Fyzika
-
2
2
2
-
5/
Chémia
-
1
1
1
-
4/
Biológia
2
1
2
2
-
5/
Environmentálna
výchova
1
0,5
0,5
0,5
-
0/
Dejepis
1
2
2
2
-
6/
Geografia
2
2
2
2
-
5/
Občianska náuka
1
1
1
0,5
-
4/
Etická výchova /
náboženská výchova
1
1
1
1
-
4/
Svet práce
-
-
0,5
0,5
-
1/
Technika
-
-
0,5
0,5
-
1/
Výtvarná výchova
1
1
1
-
-
3/
Umenie a kultúra Hudobná výchova
1
1
1
-
-
3/
Výchova umením
-
-
-
0,5
-
1/
Telesná a športová
výchova
2
2
2
2
-
10/
27
29
30
30
30
115/31
Jazyk a
komunikácia
Matematika a
práca
s informáciami
Človek a príroda
Človek a
spoločnosť
Človek a hodnoty
Človek a svet
práce
Zdravie a pohyb
Spolu
129
Príloha č. 2
ISCED II - Rozpracovanie obsahu učiva jednotlivých predmetov
VII. Učebné osnovy ISCED 2
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Slovenský jazyk a literatúra
5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník
Spolu
Štátny / školský vzdelávací program
5
4/1
4/0,5
5/0
-
23/
Spolu
5
5
4,5
5
-
-
Poznámky:
1. V 6.ročníku bola časová dotácia na vyučovanie SJL zvýšená v ŠkVP o 1 hodinu a v 7. ročníku
o 0,5 hodiny. Žiaci 7. ročníka sú na tejto hodine delení do 2 skupín, časová dotácia je využívaná
najmä na precvičovanie učiva, upevňovanie a systematizáciu vedomostí.
2. Hodnotenie predmetu: predmet je klasifikovaný známkou vo všetkých ročníkoch
Charakteristika predmetu
Vyučovací predmet slovenský jazyk a literatúra má v systéme školského vzdelávania centrálne
postavenie, pretože vytvára predpoklady pre zvládnutie ostatných vyučovacích predmetov .Kvalitné
poznanie a praktické ovládanie slovenského jazyka podmieňuje pohotovú, primeranú a kultivovanú
komunikáciu. Žiaci nadobúdajú také schopnosti a zručnosti, aby sa dokázali orientovať v rôznych
komunikatívnych situáciách, vedeli sa vhodne vyjadrovať a svoje poznatky uplatňovať v praktickom
živote.
Vzdelávací obsah slovenského jazyka a literatúry tvoria tri oblasti: Jazyková komunikácia, Komunikácia
a sloh, Literatúra.
V oblasti Jazyková komunikácia žiaci nadobúdajú schopnosti, vedomosti, zručnosti a kompetencie,
potrebné k osvojeniu si spisovnej podoby slovenského jazyka. Jazyková komunikácia vedie žiakov
k presnému a logickému mysleniu, ktoré je základným predpokladom zrozumiteľného vyjadrovania.
Žiaci dokážu informácie získavať, poznávať a porovnávať.
V oblasti Komunikácia a sloh sa žiaci učia vnímať a chápať rozličné jazykové informácie, čítať
s porozumením, kultivovane písať, rozprávať, nadobúdajú kompetencie text analyzovať a hodnotiť.
V oblasti Literatúra sa žiak prostredníctvom literárnych ukážok zoznamuje s literatúrou všeobecne,
konkrétne s literárnymi druhmi, literárnymi žánrami, kompozíciou literárnych diel, štylistikou literárneho
textu, získava informácie o autoroch, ich živote a ďalších dielach. Žiaci sa učia formulovať vlastné
názory, získavajú kompetencie rozlíšiť fiktívny príbeh od skutočného. Postupne nadobúdajú čitateľské
zručnosti, schopnosť reprodukovať prečítaný text a samostatne tvoriť nový umelecký text. Žiaci
nadobúdajú poznatky, ktoré pozitívne ovplyvňujú ich postoje, životnú hodnotovú orientáciu, prosociálne
správanie, obohacujú ich duchovne. Žiak získava etické kompetencie a také intelektuálne zručnosti,
ktoré z neho robia vzdelaného čitateľa.
Ciele vyučovacieho predmetu
Cieľom vyučovania slovenského jazyka a literatúry na 2.stupni základnej školy je:
- viesť žiakov k spoznávaniu jazyka ako vnútorne štruktúrovaného a uceleného systému,
- viesť žiakov k poznaniu bohatosti jazykových prostriedkov na jednotlivých rovinách jazykového
systému, zameriavať sa na funkčné využitie jazykových a mimojazykových prostriedkov písaných
a ústnych prejavov,
- rozvíjať komunikačné schopnosti a návyky žiakov, aby získali kvalitnú jazykovú kompetenciu, t.j.
schopnosť primerane reagovať v rozličných jazykových situáciách,
- pestovať v žiakoch lásku k materinskému jazyku, prostredníctvom ovládania normy spisovného
jazyka viesť žiakov k zvyšovaniu kultúry ich verbálnych prejavov, ústnych i písaných,
- prostredníctvom jazyka viesť žiakov k spoznávaniu histórie vlastného národa a vážiť si ľudí, ktorí sa
zaslúžili o rozvoj a poznanie slovenského jazyka,
- prehlbovať estetické cítenie žiakov a tak im umožniť vnímať a precítiť krásu umeleckého slova či
diela,
- rozvíjať etické cítenie žiakov založené na empatii a asertivite, viesť ich k prosociálnemu správaniu,
130
-
zoznámiť žiakov so súborom diel slovenskej a základnej svetovej literatúry, posilniť u žiakov záujem
o tvorbu regionálnych autorov,
viesť žiakov od základnej gramotnosti k získaniu čitateľských návykov, vzbudiť záujem o čítanie
a pozitívne prijímať literatúru a kultúru, čítať s porozumením.
Prierezové témy predmetu
V predmete Slovenský jazyk a literatúra budeme rozvíjať nasledovné prierezové témy:
(Na tomto mieste uvádzame názvy TC, v ktorých budeme prierezové témy rozvíjať, konkrétne učivo aj
s prierezovými témami je uvedené v TVVP jednotlivých ročníkov.)
Environmentálna výchova: 5.ročník - SJ : Opakovanie zo 4.roč., Zhovárame sa a diskutujeme,
chceme byť informovaní, Informujeme včas a správne, Opisujeme svet vôkol nás, Tvoríme jednoduché
príbehy; Literatúra: Ľudové rozprávky, Autorské rozprávky, Encyklopédie, 6.ročník - SJ : Opakovanie
vedomostí a zručností z 5.ročníka, Zhovárame sa a diskutujeme, Svet je plný zaujímavých ľudí, vecí,
javov, Svet v pohybe; Literatúra: Poézia - Básne , Rozprávanie vo veršoch i v próze - Dobrodružná
literatúra, 7.ročník - SJ :Opakovanie vedomostí a zručností zo 6.ročníka, Slovné druhy, Skladba;
Literatúra: Aktivizácia vedomostí zo 6.ročníka, Próza - Dobrodružná novela a dobrodružný román,
Dramatické umenie - Filmová tvorba, 8.ročník - SJ: Opakovanie učiva zo 7. ročníka, Tvaroslovie,
Skladba, Literatúra: Poézia – prírodná poézia Hviezdoslava, Próza – Zo života mladých ľudí
Multikultúrna výchova: 5.ročník - SJ : Zhovárame sa a diskutujeme, Píšeme si so známymi,
Informujeme včas a správne, Opisujeme svet vôkol nás, Tvoríme jednoduché príbehy; Literatúra:
Pozvánka do knižnice, Ľudová pieseň, Poézia nonsensu, Ľudové rozprávky, Autorské rozprávky,
Komiks; 6.ročník - SJ: Opakovanie vedomostí a zručností z 5.ročníka, Nielen ľudia, aj vety tvoria
príbehy, Svet je plný zaujímavých ľudí, vecí, javov, Svet v pohybe; Literatúra: Poézia - Básne, Balady,
Rozprávanie vo veršoch i v próze – Báje; 7.ročník - SJ: Opakovanie vedomostí a zručností zo 6.
ročníka, Komunikácia v spoločnosti; Literatúra: Poézia – Epika, Próza – Detektívna literatúra, 8.ročník SJ: Tvaroslovie, Literatúra: Poézia – umelá poézia, Próza – vedecko-fantastická literatúra, denník,
dievčenský román
Mediálna výchova: 5.ročník - SJ: Zhovárame sa a diskutujeme, Píšeme si so známymi, Chceme byť
informovaní, Informujeme včas a správne, Opisujeme svet vôkol nás, Rozširujeme si slovnú zásobu;
Literatúra: Pozvánka do knižnice, Ľudová pieseň, Autorské rozprávky, Pozrime si rozprávku,
Encyklopédie, Komiks; 6.ročník - SJ: Opakovanie vedomostí a zručností z 5.ročníka, Zhovárame sa
a diskutujeme, Ako tvoríme slová, Svet v pohybe; Literatúra: Rozprávanie vo veršoch i v próze - Bájky,
Detektívna literatúra; 7.ročník - SJ: Komunikačné situácie, Komunikácia v spoločnosti, Slovné druhy;
Literatúra: Poézia - Lyrika, Populárna pieseň, Próza – Dobrodružná novela a dobrodružný román,
Detektívna literatúra, 8.ročník - SJ: Tvaroslovie, Reklama, Rozprávanie, Slovná zásoba, Skladba,
Literatúra: Próza - denník
Osobnostný a sociálny rozvoj: 5.ročník - SJ: Spoznajme sa, Opakovanie zo 4.ročníka, Ako sa učiť,
Zhovárame sa a diskutujeme, Píšeme si so známymi, Chceme byť informovaní, Informujem včas
a správne, Opisujeme svet vôkol nás, Tvoríme jednoduché príbehy, Rozširujeme si slovnú zásobu,
Opakovanie učiva 5. roč.; Literatúra: Opakovanie vedomostí zo 4.roč., Pozvánka do knižnice, Ľudová
pieseň, Ľudové rozprávky, Poézia nonsensu, Autorské rozprávky, Pozrime si rozprávku, Čo opriadli
povesti, Encyklopédie, Komiks, 6.ročník - SJ: Opakovanie vedomostí a zručností z 5. ročníka,
Zhovárame sa a diskutujeme, Svet je plný zaujímavých ľudí, vecí, javov, Svet v pohybe; Literatúra:
Ľudová slovesnosť, Poézia – Básne, Balady, Rozprávanie vo veršoch i v próze - Bájky, Báje; 7.ročník SJ: Opakovanie vedomostí a zručností zo 6. ročníka, Komunikačné situácie, Komunikácia
v spoločnosti; Literatúra: Poézia - Lyrika, Epika, Próza – Dobrodružná novela a dobrodružný román,
Robinsonáda, Detektívna literatúra, 8.ročník - SJ: Tvaroslovie, Slovná zásoba, Skladba, Literatúra:
Poézia – Ľudová a poloľudová poézia, Modlitba, Vedecko-fantastická literatúra, Denník
Dopravná výchova: 5.ročník - SJ: Píšeme si so známymi, Tvoríme jednoduché príbehy; Literatúra:
Encyklopédie; 6.ročník - SJ: Opakovanie vedomostí a zručností z 5.ročníka, Svet v pohybe; Literatúra:
Rozprávanie vo veršoch i v próze - Detektívna literatúra; 7.ročník - SJ: Opakovanie vedomostí
a zručností zo 6. ročníka, Slovné druhy; Literatúra: Próza – Príbehy zo života detí, 8.ročník - SJ: Slovná
zásoba, Literatúra: Próza – Zo života mladých ľudí
Ochrana života a zdravia: 5.ročník - SJ: Opakovanie zo 4.ročníka, Informujeme včas a správne
Literatúra: Ľudová pieseň, Ľudové rozprávky, Encyklopédie; 6.ročník - SJ: Svet je plný zaujímavých
ľudí, vecí javov, Zhovárame sa a diskutujeme, Svet v pohybe; Literatúra: Poézia - Balady, Rozprávanie
vo veršoch i v próze – Zo života detí, Dobrodružná literatúra; 7.ročník - SJ: Slovné druhy, Skladba,
komunikácia v spoločnosti; Literatúra: Próza - Dobrodružná novela a dobrodružný román, Príbehy zo
života detí, 8.ročník - SJ: Tvaroslovie, Literatúra: Próza – Zo života mladých ľudí, Literatúra faktu
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti: 5.ročník - SJ: Informujeme včas a správne, Tvoríme
jednoduché príbehy, Zhotovujeme podľa návodu; Literatúra: Ľudová pieseň, Pozrime si rozprávku, Čo
opriadli povesti, Komiks; 6.ročník - SJ: Svet je plný zaujímavých ľudí, vecí, javov, Informujeme presne
a pútavo; Literatúra: Poézia - Populárna pieseň; 7.ročník - SJ: Komunikácia v spoločnosti, Projekt;
Literatúra: Poézia - Lyrika, Próza - Dobrodružná novela a dobrodružný román, 8.ročník - SJ:
rozprávanie, Literatúra: Próza – Vedecko-fantastická literatúra
131
Výchova k manželstvu a rodičovstvu: 5.ročník - SJ: Píšeme si so známymi, Chceme byť informovaní,
Opisujeme svet vôkol nás; Literatúra: Ľudová pieseň, Ľudové rozprávky, Autorské rozprávky; 6.ročník SJ: Zhovárame sa a diskutujeme, Ako tvoríme slová, Svet v pohybe, Nielen ľudia, aj vety tvoria príbehy
Literatúra: Poézia – Balady, Rozprávanie vo veršoch i v próze – Zo života detí, Dramatické umenie;
7.ročník - SJ: Slovné druhy; Literatúra: Poézia – Lyrika, Populárna pieseň, Próza - Príbehy zo života
detí, 8.ročník - SJ: Tvaroslovie, Literatúra: Próza – Zo života mladých ľudí
Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra: 5.ročník - SJ: Tvoríme jednoduché príbehy;
Literatúra: Ľudová pieseň, Ľudové rozprávky, Čo opriadli povesti, 6.ročník - SJ: Ako tvoríme slová, Svet
je plný zaujímavých ľudí, vecí, javov; Literatúra: Rozprávanie vo veršoch i v próze - Báje; 7.ročník - SJ:
Slovné druhy; Literatúra: Próza - Dobrodružná novela a dobrodružný román, 8.ročník - SJ: Rozprávanie
Literatúra: Poézia – Ľudová a poloľudová poézia, Próza – Zo života mladých ľudí, štúrovci
Organizačné formy a metódy
A. Organizačné formy:
- klasická hodina
- práca dvojíc
- práca v skupinách
- hranie rolí (dramatizácia)
- práca s internetom
- projektová práca
- beseda
B. Metódy vyučovania
a) motivačné metódy – rozprávanie, rozhovor, pojmová mapa (mapa mysle), posluch nahrávky,
rozbor citátov
b) expozičné metódy – výklad, rozhovor, diskusia, demonštračná metóda, pozorovanie,
porovnávanie, inštruktáž, práca s knihou, textom, slovníkom
c) aktivizujúce metódy – diskusia, zážitkové učenie, dialogizované čítanie, párová a skupinová
práca, didaktické hry, rébusy, hádanky, riekanky, básne, tvorivé písanie , práca s internetom, tvorba
projektu, ilustrácia textu, vizualizácia textu, problémové úlohy
d) fixačné metódy – precvičovanie, opakovanie, systematizácia poznatkov
Učebné zdroje:
5.ročník: Slovenský jazyk pre 5.ročník ZŠ - Krajčovičová-Kesselová-Sedláková-Hirschnerová, SPN
2009, Literárna výchova pre 5.ročník ZŠ – Jarmila Krajčovičová, Jela Krajčovičová, Združenie EDUCO
2010
6.ročník: Slovenský jazyk pre 6.ročník ZŠ – Krajčovičová-Kesselová, SPN 2009, Literárna výchova pre
6. ročník základných škôl - Mgr. D. Petríková, Združenie EDUCO 2010
7.ročník: Slovenský jazyk 7 - PaedDr. Jarmila Krajčovičová, PhDr. Milada Caltíková, Mgr. Lucia
Žigová, Orbis Pictus Istropolitana, Bratislava 2005, Literárna výchova pre 7.ročník základných škôl –
Mgr. Daniela Petríková, PaedDr. Rudolf Trutz, OG – Vydavateľstvo Poľana, spol. s r.o., Bratislava 2004
8.ročník: Slovenský jazyk pre 8 ročník - PaedDr. Jarmila Krajčovičová, PaedDr. J. Kesselová, PhD.,
SPN 2011, Literárna výchova pre 8..ročník základných škôl – Mgr. Daniela Petríková, združenie
EDUCO 2011
Ďalšími učebnými zdrojmi a pomôckami sú zbierky úloh zo SJ pre jednotlivé ročníky, rôzne druhy
slovníkov, súbor CD s literárnymi nahrávkami pre 5.- 9. ročník, platne s ukážkami z literárnych diel,
prezentácie, nástenné gramatické tabule, portréty spisovateľov, pracovné listy...
Učebné osnovy predmetu v 5. ročníku – časť Slovenský jazyk
Tematický
celok
Úvodná hodina
Opakovanie
učiva zo
4.ročníka
Zhovárame sa
Obsahový
štandard
Výkonový
štandard
Obsah učiva SJ v 5.roč., ciele,
rozdelenie predmetu na jazykovú časť
a literatúru, aktivizácia vedomostí zo
4.roč.
Žiak spozná systém a organizáciu
vyučovacieho predmetu na 2.stupni ZŠ,
zopakuje si vedomosti o JV, vie vytvoriť
jednoduchú prezentáciu a vie sa podľa nej
predstaviť.
Hláskoslovie – rozdelenie hlások,
Žiak dokáže vymenovať hlásky podľa rôznych
rozdeľovanie slov, , vybrané slová,
kritérií delenia, pozná pravidlá rozdeľovania
slov, vie ich prakticky uplatniť, dokáže bez chýb
slovné druhy
Diktát č.1 – opakovanie učiva
napísať vybrané slová. Vie vyhľadať v texte
1.stupňa, Psychohygiena učenia –
určené slovné druhy, nájsť požadované
informácie. Vie teoretické vedomosti prakticky
pravidlá aktívneho počúvania, zásady
učenia sa, metódy na zlepšovanie pamäti aplikovať pri písaní diktátu. Pozná zásady
psychohygieny učenia.
Komunikácia, interview- zatvorené
Žiak vie uskutočniť krátke interview na zadanú
132
a diskutujeme
Píšeme si so
známymi
Chceme byť
informovaní
Informujeme
včas a správne
Opisujeme svet
vôkol nás
Tvoríme
jednoduché
príbehy
a otvorené otázky, typy interview
Vety podľa zámeru hovoriaceho, želacie
vety, zvolanie, slovosled
Melódia v opytovacích vetách
Spodobovanie spoluhlások
Diskusia
Prozodické vlastnosti reči – prestávka,
sila hlasu, dôraz, prízvuk, tempo reči
Pravidlá zlepšovania pamäti, ako sa učiť
Pozdrav, pohľadnica, adresa
Osobné a privlastňovacie zámená
Základné a radové číslovky
Súkromný list ako slohový útvar
Piktogramy, mapy, grafy, čitateľská
gramotnosť
SMS, e-mail, internet
Podstatné mená mužského rodu- vzory
chlap, hrdina, dub, stroj
Správa a oznámenie
Podstatné mená ženského rodu – vzory
žena, ulica
Vecný a umelecký text
Podstatné mená ženského rodu – vzory
dlaň, kosť
Pozvánka, vizitka, plagát, inzerát
Podstatné mená stredného rodu – vzory
mesto srdce, vysvedčenie, dievča
Diktát č. 2 – podstatné mená
Reklama
Ako sa učiť – definícia, kľúčové slová,
konspekt, poznámky
Opis, časti opisu, opisný slohový postup
Opis zvieraťa a osoby
Akostné prídavné mená, stupňovanie
prídavných mien
Vzor pekný, cudzí
Diktát č. 3 – prídavné mená
Synonymá, antonymá, práca so
slovníkom
Ako sa učiť – téma a hlavná myšlienka
Rozprávací slohový postup, osnova
Slovesá – definícia, gramatické
kategórie, sloveso byť
Slovotvorné predpony, odvodené slová
Diktát č. 4 – slovesá
Jednovýznamové a viacvýznamové
slová
Jednoduché rozprávanie, časová
133
alebo voľnú tému, vytvoriť písomnú verziu
interview. Dokáže začať a ukončiť
komunikáciu s ľuďmi. Ovláda interpunkciu
v JV, rozlišuje typy viet, správne intonuje
v opytovacích vetách.
Ovláda rozdelenie hlások podľa znelosti,
ovláda pravidlá spodobovania, dodržiava
splývavú výslovnosť. Vecne argumentuje
v diskusii. Dokáže správne používať
prozodické vlastnosti reči. Využíva prostriedky
na zlepšovanie pamäti.
Žiak dokáže vytvoriť text pohľadnice v súlade
s cieľom komunikácie, vie správne napísať
adresu. Vie vyhľadať zámená v texte, rozlíšiť
osobné základné a privlastňovacie zámená,
vie ich ohýbať. Žiak rozozná základné
a radové číslovky, vie ich ohýbať.
Žiak vytvorí krátky súkromný list, pozná
úvodné a záverečné formulky, ovláda písanie
zámen v korešpondencii.
Žiak vie vysvetliť termín piktogram, pozná jeho
funkciu, pozná význam niektorých
piktogramov. Vie získať informácie z grafu
a mapy.
Žiak vie vytvoriť na zadanú alebo voľnú tému
e-mail, ovláda pravidlá bezpečného
používania internetu.
Vie definovať podstatné mená ako slovný
druh, vie správne určiť GK, najmä pádovú
väzbu. Vie vymedziť vzory skloňovania
v mužskom a ženskom rode.
Žiak vie vysvetliť rozdiel medzi správou
a oznámením.
Žiak dokáže rozlíšiť vecné a umelecké texty.
Žiak ovláda vymedzenie vzorov pri
podstatných menách ženského a stredného
rodu, ovláda skloňovanie, vie určiť gramatické
kategórie. Vie vytvoriť pozvánku na zadanú
tému. Vie vysvetliť pojem vizitka, plagát – vie
ich vytvoriť. Vie napísať inzerát. Žiak vie
uplatniť nadobudnuté vedomosti
v konkrétnom texte (diktát).
Žiak pozná typológiu reklamy, vie vytvoriť
krátky reklamný text.
Žiak dokáže vyhľadať informácie, tvoriť si
poznámky, zaznamenávať kľúčové slová, robiť
konspekt.
Žiak vie vymenovať znaky opisného
slohového postupu, dokáže rozlíšiť
rozprávanie a opis. Vie napísať krátky
jednoduchý statický opis zvieraťa, stručne
opísať osobu podľa osnovy.
Žiak vie vyhľadať v texte akostné prídavné
mená, vie určiť GK, vie prídavné mená
vystupňovať.
Žiak vie roztriediť prídavné mená podľa
vzorov, správne a spisovne ich skloňuje,
dodržiava pravopisné zásady. Vie
nadobudnuté vedomosti uplatniť v konkrétnom
texte. (diktát).
Žiak vie vysvetliť pojmy synonymum,
antonymum, vie pracovať so SSS.
Rozlišuje tému a hlavnú myšlienku
v konkrétnom texte.
Žiak vie definovať rozprávací slohový postup,
vie ho porovnať s opisným SP, vie zostaviť
osnovu.
Žiak vie vyhľadať slovesá vo vete, určiť GK –
osobu, číslo, čas, vie vyčasovať sloveso byť,
ovláda pravopis slovies v ohýbacích
príponách.
Žiak vie určiť predponu v slove, vytvoriť nové
postupnosť, rozprávanie s prvkami
opisu
1. písomná slohová práca –
Rozprávanie/ Rozprávanie s prvkami
opisu ( podľa výberu)
Rozširujeme si
slovnú zásobu
Zhotovujeme
podľa návodu
Opakovanie
učiva z 5.ročníka
Malé útvary ľudovej slovesnosti –
príslovia, porekadlá, pranostiky
Práca s Malým frazeologickým
slovníkom
Opis pracovnej činnosti – dynamický
opis
Opis pracovného postupu, recept
Projektová práca – Kuchárska kniha
Precvičovanie a upevňovanie
pravopisných princípov,
Fixácia a systematizácia získaných
vedomostí
Výstupná previerka
Spisovný jazyk a nárečie
Jazykové hry
Vyhodnotenie práce
slová. Nadobudnuté vedomosti vie uplatniť
v konkrétnom texte (diktát).
Žiak rozlišuje jednovýznamové
a viacvýznamové slová, vie uviesť príklady.
Dokáže samostatne zostaviť rozprávanie/
rozprávanie s prvkami opisu a písomne ho
prezentovať (písomná slohová práca).
Žiak pozná malé útvary ľudovej slovesnosti,
dokáže uviesť príklady, vie vysvetliť význam
frekventovaných spojení, vie nájsť význam vo
frazeologickom slovníku.
Žiak vie rozlíšiť statický a dynamický opis,
charakterizovať dynamický opis, vie zostaviť
opis pracovného postupu – výroba predmetu,
recept. Vie prezentovať svoju prácu – TPPZ.
Žiak ovláda pravopisné princípy a vie ich
použiť v konkrétnom písomnom prejave. Vie
uplatniť nadobudnuté vedomosti v zadaných
úlohách a cvičeniach. Vie pracovať
s jazykovednými príručkami, slovníkmi. Vie
analyzovať svoje chyby a opraviť si ich.
Vie vysvetliť pojmy: spisovný jazyk a nárečie,
uviesť konkrétne príklady z nárečia svojho
regiónu.
Učebné osnovy predmetu v 5. ročníku – časť Literatúra
Tematický celok
Úvodná hodina
Pozvánka do
knižnice
Ľudová pieseň
Obsahový
štandard
Výkonový
štandard
Obsah učiva literatúry v 5.roč.
Aktivizácia vedomostí zo 4.roč., technika
čítania, text, ilustrácia, verš, strofa,
prirovnanie, zdrobneniny, rým
Žiak spozná obsah učiva literatúry v 5.roč.,
zopakuje si vedomosti o ľudovej slovesnosti,
vedomosti z teórie literatúry, vie definovať čo
je strofa, verš, vie vyhľadať v texte prirovnanie,
zdrobneniny, rým, má správnu techniku
čítania, zreteľne artikuluje.
Žiak dokáže porovnať knihu a internet ako
zdroje informácií – vie uviesť ich pozitíva
a negatíva. Vie vysvetliť rozdiel medzi
umeleckým textom a textom v dennej tlači,
medzi autorom článku a spisovateľom.
Rozozná rôzne druhy kníh, vie informovať
o vynáleze kníhtlače, pozná systém školskej
knižnice, vie vymenovať knižničné služby,
pozná typy knižníc.
Žiak rozlišuje druhy ľudových piesní na
základe ich obsahu, vie vysvetliť vznik
a význam ľudových piesní, pozná folklórne
tradície nášho ľudu, pozná 3-5 zberateľov
ľudových piesní.
Vie vysvetliť pojmy verš, strofa, rým rytmus ,
personifikácia, zdrobnenina – vie ich vyhľadať
v konkrétnom texte piesne.
Vie vysvetliť termín zľudovená pieseň.
Dokáže vypracovať a prezentovať projekt na
tému Obľúbené ľudové piesne našich rodičov.
Vie vymenovať a rozlíšiť malé útvary ľudovej
slovesnosti, povedať príklad
Žiak vie charakterizovať ľudovú rozprávku ako
súčasť ľudovej slovesnosti, Vie vymenovať 3
zberateľov ľudových rozprávok, pozná význam
ich činnosti. Vie vymenovať 5 faktov zo života
P. Dobšinského, vymenovať 10 rozprávok
z jeho zbierky. Vie v konkrétnom texte
vyhľadať hlavné znaky ľudovej rozprávky. Vie
zdôvodniť úlohu fantázie, čarovných
predmetov a javov aj magických čísel vo
fantastickej rozprávke. Vie rozlíšiť fantastickú
a realistickú rozprávku. Dokáže pomocou úloh
v učebnici stanoviť tému a hlavnú myšlienku
rozprávky.
Žiak vie vysvetliť vlastnými slovami termín
Kniha a internet ako zdroje informácií.
Literatúra, autor, spisovateľ, čitateľ.
Umelecký text a text v dennej tlači.
Kniha – história vzniku, typy kníh
(slovník, atlas, leporelo, paperback,
kronika...)
Knižnice – charakter knižnice, typy
knižníc, školská knižnica, Turčianska
knižnica, Slovenská národná knižnica
Uspávanky, ľúbostné piesne
Zbojnícke, regrútske a vojenské piesne,
Obradové piesne, koledy
Pracovné piesne
Žartovné piesne
Zberatelia ľudových piesní
Zľudovené piesne
Projektová práca – Spevník ľudových
piesní
Malé útvary ľudovej slovesnosti –
hádanky, príslovia, porekadlá, pranostiky
V ríši rozprávok
Ľudové
rozprávky
Pavol Dobšinský – život a dielo
Rozprávky – znaky, typológia
tradovanie, variácie, gradácia, magické
čísla, fantastická a realistická rozprávka
Kompozícia rozprávky, hlavná
a vedľajšia postava, dialóg a monológ
Téma a hlavná myšlienka
Humor a poučenie v ľudovej rozprávke
Poézia nonsensu
Nonsens v slovenskej detskej literatúre,
134
princípy nonsensu, autori nonsensu –
M. Válek, S.Moravčík, J.Navrátil
Rozprávky iných
národov
Autorské
rozprávky
Pozrime si
rozprávku
Čo opriadli
povesti
Legendy –
príbehy spred
tisícročí
Doplnkové
čítanie
Encyklopédie –
vedomosti
z každej oblasti
Komiks – príbehy
na rýchle čítanie
Kultúra a tradície iných národov,
inonárodný charakter ľudových
rozprávok.
Zvieracia rozprávka
Rozprávka zo Zakarpatskej Ukrajiny,
írska rozprávka, indiánska rozprávka
Autorská rozprávka
Život a dielo H. Ch. Andersena
Typ hrdinu, morálka a poučenie
Veršovaná rozprávka
Moderná rozprávka
Tvorba spisovateľov pre deti M.Rúfusa,
Ľ. Feldeka, R. Dahla
Umelecký prednes úryvku z prózy alebo
poézie
Bábková hra , bábkové divadlá na
Slovensku, tvorcovia divadelnej hry scenárista, herci, dramaturg, režisér,
výtvarníci, hudobný skladateľ
Filmová rozprávka, literárny scenár,
Viktor Kubal a jeho tvorba, dramatizácia
rozprávky
Povesti – znaky a kompozícia
Historická a heraldická povesť
VM tradície, osobnosť kráľa Mateja
Autori slovenských povestí – J.Horák,
A.Medňanský, M.Ďuríčková,
A.Habovštiak...
Regionálne povesti – J.Tatár
Projektová práca – Turistický
sprievodca
regiónom
Konštantín a Metod – kultúrna a misijná
činnosť
Legenda – znaky
Legenda ako príbeh zo života svätých
Ľudová legenda
Poviedky –znaky, základná
charakteristika
A.Landersová, D.Clark
Encyklopédie – definícia, typy,
najznámejšie encyklopédie, úloha hesla
v encyklopédii, internetová encyklopédia
Odlišnosti od umeleckej literatúry
Komiks, prepojenie literatúry
a výtvarného umenia
Pôvod komiksu, jeho princípy, humor
v komikse
Slovenskí autori komiksu – J.Schek,
B. Plocháňová, F.Mráz, M.Čapka
W. Disney, animovaný film
nonsens a princípy nonsensu v ľudovej
slovesnosti, vie v konkrétnej ukážke vyhľadať
nonsens, pozná mená 3 spisovateľov
nonsensu.
Žiak pozná aspoň 3 ľudové rozprávky iných
národov, vie vymenovať rozdiely medzi
slovenskou ľudovou rozprávkou a rozprávkou
iných národov. Vie vyhľadať kľúčové slová
v konkrétnom texte. Definuje znaky zvieracej
rozprávky.
Žiak vie uviesť rozdiel medzi ľudovou
a autorskou rozprávkou, vie vymenovať 5
Andersenových rozprávok a 5 faktov zo života
spisovateľa.
Žiak vie charakterizovať znaky veršovanej
rozprávky, vie vymenovať 3 knihy Rúfusa.
Vie na konkrétnom texte vysvetliť znaky
modernej rozprávky, vie rozlíšiť fantastickú
a modernú rozprávku.
Dokáže predniesť úryvok z prózy alebo
z básne s využitím prozodických vlastností
reči.
Žiak vie vybrať znaky a charakteristiky
viažuce sa k bábkovej hre. Vie opísať úlohu
osôb, ktoré sa podieľajú na inscenácii. Vie
vysvetliť rozdiel medzi prozaickým textom
a jeho zdramatizovanou podobou. Pozná
meno zakladateľa slovenského kresleného
filmu.
Žiak dokáže vysvetliť rozdiely medzi
rozprávkou a povesťou, dokáže priradiť
povesti k jednotlivým druhom, rozlíšiť, čo je
v povesti skutočné a čo fantastické. Dokáže
vlastnými slovami vyjadriť hlavnú myšlienku
povesti. Vie vymenovať 5 autorov
slovenských povesti, podrobne reprodukovať
regionálnu povesť.
Dokáže spracovať informácie o zaujímavých
miestach regiónu a vytvoriť projektovú prácu.
Žiak vie uviesť 5 faktov o živote Konštantína
a Metoda, o hlaholike.
Rozlišuje legendu, rozprávku a povesť.
Žiak vie sformulovať znaky poviedky, dokáže
v konkrétnom texte vyhľadať hlavnú myšlienku
a posolstvo autora.
Dokáže na základe vlastných skúseností
posúdiť konanie ľudí.
Žiak vie definovať encyklopédiu, porovnať
všeobecné a špeciálne encyklopédie, vysvetliť
rôzne spôsoby usporiadania hesiel
v encyklopédiách. Dokáže vyhľadať potrebné
informácie v najväčšej internetovej
encyklopédii – wikipédia. Aktívne diskutuje
o svojich čitateľských skúsenostiach.
Žiak vie definovať komiks, uviesť informácie
o jeho pôvode a princípoch.
Vie vymenovať 3 slovenských autorov
komiksu, zreprodukovať príbeh na základe
komiksu.
Dokáže nakresliť vlastný komiks alebo ho
vytvoriť pomocou internetu.
Učebné osnovy predmetu v 6. ročníku – časť Slovenský jazyk
Tematický
Obsahový
celok
štandard
Opakovanie
vedomostí
a zručností z 5.
Obsah učiva v 6. ročníku, ciele,
rozdelenie predmetu na jazykovú časť
a literatúru. Aktivizácia vedomostí z 5.
135
Výkonový
štandard
Žiak si osvojí organizáciu vyučovacieho
predmetu v 6. ročníku, pozná zásady
aktívneho počúvania, vie vyhľadať v texte
ročníka
9/2
Zhovárame sa
a diskutujeme
5/1
Ako tvoríme
slová
(pomenovania)
5/1
Svet je plný
zaujímavých ľudí,
vecí, javov
10/8
Svet v pohybe
20/14
ročníka.
Zásady aktívneho počúvania
Hláskoslovie – rozdelenie hlások
Vlastné mená – zásady písania veľkých
písmen
Slohový postup – znaky rozprávania
Slovná zásoba – synonymá, antonymá
Oznam, interview, reklama, čítanie
grafov – formy, úprava
Pravopisné cvičenia
Diktát č. 1 – opakovanie učiva 5.
ročníka
Spoločenská komunikácia – slovná
a neslovná komunikácia, dialóg, replika,
mimika, gestikulácia, argument,
protiargument
Zámená – osobné a privlastňovacie,
pravopis, dvojaké tvary
Vokalizácia – väzba s pádom, predložky,
určovanie pádov
Slovníky – druhy slovníkov, neutrálne
a citovo zafarbené slová (s kladným
alebo záporným zafarbením).
Tvorenie slov – odvodzovanie
predponami a príponami, odvodené
slovo, slovotvorná predpona
a slovotvorná prípona, skladanie
Statický opis
Podstatné mená – ohybnosť, konkrétne
a abstraktné podstatné mená, oslovenie,
vokatív, komunikácia
Prídavné mená – vzťahové
a privlastňovacie (individuálne
a druhové), vzory páví, otcov, matkin,
pravopis
1. kontrolná slohová práca – opis
predmetu
Diktát č. 2 – prídavné mená
Charakteristika – vonkajšia a vnútorná
Projektová práca – Živá príroda
Slovesá – plnovýznamové
a neplnovýznamové
Polročná previerka
Slovesá - zvratné a nezvratné,
gramatické kategórie, slovesný spôsob,
slovesné tvary, slovesný vid, pravopis,
komunikácia - vykanie
Diktát č. 3 – slovesá
Dynamický opis
Ja-rozprávanie, on-rozprávanie
Príslovky – charakteristika, delenie,
stupňovanie
Priama reč – schémy zápisu
Citoslovcia – charakteristika, pravopis
2. kontrolná slohová práca –
Rozprávanie s využitím priamej reči
136
potrebné slovné druhy, určiť i tvoriť pády slov,
dokáže rozdeliť hlásky podľa rôznych kritérií,
správne zapísať vlastné mená, zapísať
a vyslovovať slová so zdvojenými
spoluhláskami, správne zapisuje vybrané
slová. Znaky rozprávania vie nájsť
v konkrétnom texte, dokáže dotvoriť príbeh,
napísať osnovu. Vie vyhľadať v texte a utvoriť
synonymá a antonymá. Pomocou internetu vie
vyhľadať potrebné informácie, vyčíta
informácie z grafu. Vie teoretické vedomosti
aplikovať pri písaní diktátu, opraviť chyby.
Žiak vie nadviazať rozhovor, rozvíjať ho,
formulovať vety, klásť otázky, poprosiť,
poďakovať, ukončiť rozhovor, je schopný
diskutovať a argumentovať na primeranú
tému. Pozná zámená, vie ich nájsť v texte
a zaradiť k jednotlivým druhom, pravopisne
správne zapísať, využiť dvojaké tvary zámen.
Vie nájsť v texte predložky, použiť ich
vokalizované tvary.
Žiak vie používať rôzne druhy slovníkov podľa
potreby, vie rozlíšiť neutrálne a citovo
zafarbené slová. Žiak vie definovať spôsoby
tvorenia slov, určiť základové slovo, určiť
spôsob utvorenia slova, samostatne tvoriť
nové slová, uviesť hláskové zmeny pri tvorení
slov, využiť teoretické vedomosti v zadaných
úlohách.
Žiak vie definovať statický opis, porovnať ho
s rozprávaním. Dokáže samostatne vytvoriť
statický opis a prezentovať ho písomnou
formou (slohová práca) i ústnym podaním
(projektová práca).
Žiak vie definovať podstatné mená, vysvetliť
pojem ohybnosť, nájsť ich v texte, určiť
gramatické kategórie a vzory skloňovania,
ovláda ich skloňovanie, vie zaradiť podstatné
mená ku konkrétnym a abstraktným, uviesť
príklady, nadviazať rozhovor, osloviť iných.
Žiak vie charakterizovať prídavné mená, nájsť
ich v texte, určiť gramatické kategórie, ovláda
skloňovanie, vie vysvetliť rozdiel medzi
vzťahovými a privlastňovacími prídavnými
menami, správne použiť pravidlá písania
prídavných mien. Vie nadobudnuté vedomosti
uplatniť v konkrétnom texte (diktát), opraviť
chyby.
Žiak pozná podstatu charakteristiky a jej
využitie v umeleckej literatúre.
Žiak vie charakterizovať slovesá, nájsť ich
v texte, určiť gramatické kategórie (aj
kategóriu spôsobu a vidu), rozdeliť podľa
významu, správne použiť ich tvar
v komunikácii (vykanie). Ovláda rozdiel medzi
zvratnými a nezvratnými slovesami, vie rozlíšiť
jednoduchý a zložený slovesný tvar.
Nadobudnuté vedomosti vie uplatniť pri písaní
diktátu.
Žiak vie charakterizovať príslovky, nájsť ich
v texte, podľa potreby ich využiť vo vete,
ovláda ich pravopis.
Žiak ovláda funkciu a využitie priamej reči, vie
ju zapísať a vhodne použiť pri tvorbe
vlastného príbehu (slohová práca).
Žiak vie definovať citoslovcia, vyhľadať ich
v texte, gramaticky správne ich zapísať, využiť
ich pri tvorbe vlastného rozprávania (slohová
práca).
Žiak rozlišuje dynamický opis a rozprávanie,
vie vytvoriť a rozlíšiť v texte rozprávanie v 1.
osobe sg. a v 3. osobe sg. , naučené
Nielen ľudia, aj
vety tvoria
príbehy
10/5
Informujeme
presne a pútavo
4/1
Opakovanie
učiva zo 6.
ročníka
3/1
Podmet - vyjadrený a nevyjadrený
Prísudok – slovesný, slovesno-menný
Prisudzovací sklad, zhoda, dvojčlenná
veta
Projekt
Projektová práca – Módna prehliadka
alebo Galéria literárnych postáv
Precvičovanie a upevňovanie
pravopisných princípov
Systematizácia a fixácia získaných
vedomostí
Diktát č. 4 – zhrnutie učiva 6. ročníka
Výstupná previerka
Jazykové hry
Vyhodnotenie práce
vedomosti dokáže uplatniť pri tvorbe slohovej
práce – rozprávanie s využitím priamej reči.
Žiak vie charakterizovať podmet, rozlíšiť
podmet vyjadrený a nevyjadrený, nájsť ho vo
vete, utvoriť vetu s podmetom podľa zadania.
Žiak vie charakterizovať prísudok, rozlišuje
prísudok slovesný a slovesno-menný, vie ho
nájsť vo vete a utvoriť vetu s prísudkom podľa
zadania.
Žiak pozná podstatu prisudzovacieho skladu,
vie ho nájsť vo vete, vysvetliť zhodu na
ľubovoľnom príklade, vysvetliť pojem
dvojčlenná veta, nájsť v texte dvojčlennú vetu,
samostatne utvoriť dvojčlennú vetu.
Žiak dokáže použiť naučené vedomosti
v konkrétnych úlohách.
Žiak pozná princípy tvorenia projektu, vie
pripraviť a prezentovať projektovú prácu na
vybranú tému s využitím vedomostí
z gramatiky, slohu i literatúry.
Žiak pozná pravopisné princípy a vie ich
použiť v písomnom prejave. Vie uplatniť
nadobudnuté vedomosti v zadaných úlohách
a cvičeniach, analyzovať a opraviť svoje
chyby, vie pracovať so slovníkmi. Vie
komunikovať primerane veku.
Vysvetlivky: 3/1 h – ŠVP/ŠkVP (navýšenie)
Učebné osnovy predmetu v 6. ročníku – časť Literatúra
Tematický
Obsahový
celok
štandard
Úvodná hodina
Ľudová
slovesnosť
Poézia
Rozprávanie vo
veršoch i v próze
Obsah učiva literatúry v 6. ročníku, ciele,
aktivizácia vedomostí z 5. ročníka
Príslovia
Porekadlá
Pranostiky
Hádanky
Anekdoty
Básne – metafora, prirovnanie,
personifikácia, rým, strofa, prozaická
podoba básne tvorba S. Chalupku,
M. Rúfusa, J.Smreka
Piesne - detská populárna pieseň,
populárna pieseň, evergreen, hit, autor
hudby a textu, interpret, epiteton,
striedavý rým, refrén, texty piesní D.
Heviera, Ľ. Zemana, J. Kirschner, K.
Peteraja
Projektová práca – Slovenská
populárna hudba
Balady – vonkajšia kompozícia, ľudové
a umelé balady, združený rým, slabičný
veršový systém, sociálna balada,
gradácia, ukážky ľudových balád, tvorba
J. Bottu,
Ľ. Podjavorinskej, P. O. Hviezdoslava
Bájky - charakteristika, personifikácia,
alegória, inotaj, humor, satira, tvorba
Ezopa, J. Záborského, D.
Naborowskeho,
I. A. Krylova, P. Petišku
O čom rozprávajú báje? –
charakteristika báje, dialóg, monológ,
137
Výkonový
štandard
Žiak si zopakuje pojmy verš, rým, rytmus,
rozprávka, pieseň a iné.
Žiak vie charakterizovať krátke útvary ľudovej
slovesnosti, vysvetliť ich význam slovne i
ilustráciou, uviesť príklady. Dokáže vysvetliť
rozdiel medzi príslovím a porekadlom. Vie
povedať hádanku, anekdotu, vysvetliť jej
pointu.
Žiak vie zaradiť ukážky k jednotlivým
literárnym žánrom na základe ich znakov. Vie
vysvetliť rozdiel medzi viazanou a neviazanou
umeleckou rečou, vysvetliť prozaickú podobu
básne. Žiak dokáže charakterizovať
umelecké jazykové prostriedky, nájsť ich v
konkrétnom texte, vysvetliť ich význam slovne
i ilustráciou. Vie určiť rým, nájsť v texte refrén.
Dokáže naučené poznatky využiť pri príprave
projektovej práce a jej prezentácii. Žiak vie
vymenovať znaky balady, porovnať baladu
s rozprávkou, charakterizovať ľudovú, umelú
a sociálnu baladu, literárnymi termínmi
pomenovať časti vonkajšej kompozície, nájsť
v básni znaky balady, reprodukovať dej,
sformulovať hlavnú myšlienku, pomenovať
hrdinu básne. Dokáže vysvetliť na konkrétnom
texte slabičný veršový systém. Žiak pozná
základné diela jednotlivých autorov, vie
stručne charakterizovať ich tvorbu. Dokáže sa
orientovať v školskej knižnici, predniesť 1
baladu alebo úryvok spamäti.
Žiak dokáže charakterizovať bájku, báj,
dobrodružnú literatúru, detektívnu literatúru
a dramatické umenie. Žiak rozozná v príbehu
pásmo rozprávača a pásmo postáv, vie
porovnať viazanú a neviazanú umeleckú reč,
formálne rozobrať ukážku, nájsť a pomenovať
umelecké jazykové prostriedky. Žiak vie
Opakovanie
učiva
vnútorná kompozícia literárneho diela,
bájoslovie, mytológia, prozaická
a básnická podoba báje, ukážky bájí
rôznych národov, tvorba Z. Lacikovej, A.
Marca, J. C. Hronského
Zo života detí – on-rozprávanie,
neviazaná umelecká reč, archaizmy,
historizmy, poviedka, ja-rozprávanie,
slangové slová, pásmo rozprávača,
pásmo postáv, tvorba M. Twaina, M.
Rázusa, J. Rezníka, K. Gillerovej, M.
Hlušíkovej
Dobrodružná literatúra – estetická
funkcia umeleckých jazykových
prostriedkov, tvorba R. Morica, J. O.
Curwooda, D. K. Smitha
Detektívna literatúra – detektívka,
tvorba J. Mlčochovej, E. Kästnera, R.
Arthura
Dramatické umenie – dialóg,
dramatický konflikt, rozhlasová hra,
Princezná so zlatou hviezdou na čele
Literárne hry, systematizácia a fixácia
vedomostí, vyhodnotenie práce
reprodukovať vlastnými slovami obsah ukážky
podľa samostatne pripravenej osnovy, utvoriť
charakteristiku hlavnej postavy s prihliadnutím
na vplyv prostredia, vysvetliť používanie slov
a slovných spojení podľa témy (slangové
slová, archaizmy, historizmy), určiť typ
rozprávania podľa osoby (ja, on-rozprávanie).
Dokáže upraviť dialóg do podoby nepriamej
reči. Žiak dokáže dramatizovať ukážku so
správnou moduláciou hlasu, pozná základné
údaje o autoroch, vie uviesť ich najznámejšie
diela.
Žiak dokáže uplatniť nadobudnuté vedomosti
v zadaných úlohách.
Učebné osnovy predmetu v 7. ročníku – časť Slovenský jazyk
Tematický
Obsahový
celok
štandard
Opakovanie
vedomostí
a zručností zo 6.
ročníka
6/1
Komunikačné
situácie
4/1
Komunikácia
v spoločnosti
10/6
Slovné druhy
30/7
Obsah učiva v 7. ročníku, ciele,
rozdelenie predmetu na jazykovú
časť a literatúru. Pravopisné
cvičenia, tvaroslovie, opisný
slohový postup, náuka o slove,
skladba.
Komunikácia – asertívna, efektívna,
pravidlá komunikácie, verbálne
a neverbálne vyjadrovanie,
vyjadrenie vôle a citov,
formulovanie názoru, argumenty a
protiargumenty
Nespisovné slová – nárečové,
slangové slová
Skratky – značky, iniciálové
skratky, skratkové slová
Príhovor, prívet
Slová cudzieho pôvodu –
výslovnosť, pravopis
Slová podľa dobového výskytu –
archaizmy, historizmy, neologizmy,
zastarané slová
Diktát č. 1 – cudzie slová
Projektová práca – Včera a dnes
(zmeny v slovnej zásobe)
Podstatné mená – pomnožné
podstatné mená, rod, skloňovacie
vzory
Prídavné mená – rozdelenie
(akostné, vzťahové,
privlastňovacie), gramatické
kategórie, skloňovacie vzory,
stupňovanie
Diktát č. 2 – prídavné mená
Charakteristika – vonkajšia
a vnútorná, priama a nepriama
1. kontrolná slohová práca –
charakteristika osoby
Umelecký opis – znaky, jazykové
prostriedky
138
Výkonový
štandard
Žiak vie tvoriť vety podľa obrázku, pracovať
s textom, vie použiť teoretické vedomosti pri práci
s textom, gramatický správne písať jednotlivé
slovné druhy. Vie charakterizovať a vytvoriť opis,
použiť teoretické vedomosti pri práci s cvičeniami.
Žiak dokáže nájsť vo vete podmet a prísudok,
prisudzovací sklad, vysvetliť zhodu.
Žiak vie prispôsobiť lexiku textu cieľu komunikačnej
situácie. Pri tvorbe textov žiak dokáže využívať
bohatstvo slovnej zásoby s ohľadom na zámer
a cieľ komunikácie. Žiak vie vysvetliť pojem
asertivita, asertívne správanie. Žiak vie samostatne
vytvoriť súvislý, logicky usporiadaný text na danú
tému. Žiak dokáže samostatne využívať vhodné
jazykové prostriedky s ohľadom na komunikačnú
situáciu. Žiak vie identifikovať skratky v texte
a vysvetliť ich použitie.
Žiak vie vysvetliť podstatu príhovoru, dokáže
samostatne vytvoriť jednoduchý príhovor na danú
tému a predniesť ho. Žiak vie rozlíšiť v texte cudzie
slová, dokáže ich gramaticky správne zapísať
a vysloviť, analyzovať a opraviť chyby. Žiak vie
definovať slovnú zásobu a jej vývoj, rozlíšiť
neologizmy, historizmy, archaizmy a zastarané
slová, vysvetliť ich používanie, uviesť príklady. Žiak
dokáže pripraviť a prezentovať projektovú prácu na
zadanú tému.
Žiak vie určiť a nájsť v texte podstatné mená, vie
identifikovať a vysvetliť pomnožné podstatné mená,
spisovne ich vysloviť, určiť rod a skloňovacie vzory
pomnožných podstatných mien. Žiak vie rozlíšiť
akostné, vzťahové a privlastňovacie prídavné
mená, vysvetliť ich funkciu v texte. Žiak dokáže
pravopisne správne zapísať prídavné mená podľa
vzorov matkin, otcov, páví, analyzovať a opraviť
chyby v kontrolnom diktáte. Žiak vie vytvoriť
charakteristiku, rozlíšiť jej druh, využiť všetky jej
prvky pri písaní slohovej práce. Žiak vie spoznať
umelecký opis v literatúre, dokáže ho samostatne
vytvoriť. Žiak vie identifikovať zámená v texte, vie
rozlíšiť druhy zámen, dokáže ich zapísať
pravopisne správne. Žiak vie charakterizovať
Zámená – charakteristika, druhy
zámen, pravopis
Číslovky – základné číslovky,
radové číslovky, násobné číslovky,
určité a neurčité číslovky, pravopis
čísloviek, skloňovanie čísloviek
Diktát č. 3 – číslovky
Slovesá – slovesný vid, vidové
dvojice
Dynamický opis – opis pracovného
postupu
2. kontrolná slohová práca –
dynamický opis (opis
pracovného postupu)
Príslovky, predložky, spojky –
definícia, pravopis, interpunkcia
Skladba
15/1
Projekt
Veta - jednoduchá veta, holá
a rozvitá veta
Vetné členy – holý vetný člen,
rozvitý vetný člen, viacnásobný
vetný člen, vetný základ ako jadro
jednočlennej vety
Jednočlenná veta – slovesná a
neslovesná
Projektová práca - príprava
projektu na jednu zo zadaných tém:
Miesto, ktoré mám rád, Slávni
rečníci, Praktický pomocník
číslovky, rozlíšiť ich druh, nájsť ich v texte,
pravopisne správne ich zapísať, vie vysvetliť rozdiel
medzi určitými a neurčitými číslovkami a uviesť
príklady. Získané vedomosti dokáže použiť pri
písaní diktátu, dokáže analyzovať a opraviť chyby.
Žiak dokáže nájsť slovesá v texte, určiť ich
gramatické kategórie, rozlíšiť pomocné
a plnovýznamové slovesá, určiť vid slovies
a vytvoriť vidové dvojice. Žiak vie vysvetliť podstatu
dynamického opisu, dokáže vytvoriť jednoduchý
opis pracovného postupu so správnou štylizáciou
a stavbou, vie využiť všetky znaky, skontrolovať
a opraviť pravopisné i štylistické chyby v slohovej
práci. Žiak vie charakterizovať a nájsť v texte
príslovky, dokáže ich vystupňovať, určiť pád
slovných spojení s predložkou. Žiak dokáže
správne zapísať čiarku pred spojkou. Žiak dokáže
naučené vedomosti využiť pri práci na zadaných
úlohách.
Žiak vie určiť jednoduchú vetu, prisudzovací sklad,
nájsť podmet a prísudok, vie vysvetliť rozdiel medzi
holou a rozvitou vetou, vytvoriť príklad. Žiak dokáže
rozlíšiť jednotlivé typy vetných členov, vie nájsť
vetný základ a vysvetliť jeho podstatu, vie rozlíšiť
jednočlennú a dvojčlennú vetu, samostatne tvoriť
príklady, vie rozlíšiť jednočlennú vetu slovesnú
a neslovesnú a tvoriť príklady.
Žiak vie pripraviť a prezentovať projekt na danú
tému
Vysvetlivky: 6/1 h – ŠVP/ŠkVP (navýšenie)
Učebné osnovy predmetu v 7. ročníku – časť Literatúra
Tematický
Obsahový
celok
štandard
Úvodná
hodina
Umelecká
literatúra v
poézii
Obsah učiva literatúry v 7. ročníku, ciele,
aktivizácia vedomostí zo 6. ročníka
Anekdoty
Poézia – ponáška na ľudovú slovesnosť,
refrén, sylabický verš, trópy, obkročný
rým, voľný verš, vonkajšia kompozícia
básne, tvorba J. Bottu, J. Kráľa, J.
Francisciho, J. Matušku, J. Smreka, J.
Lenka, V. Mihálika
Piesne – epiteton, metafora,
personifikácia, prirovnanie, pieseň,
populárna pieseň, texty Peteraja,
Zemana, Urbana, Váleka, Smatanovej,
No Name
Projektová práca – Zahrajme sa na
básnikov
Umelecká
literatúra v
próze
Detský hrdina v literatúre, dobrodružstvo
v literatúre, fantasy literatúra, detektívka,
western, robinsonáda, poviedka, jarozprávanie, dej a prostredie literárneho
diela, dialóg, slang, jazykový prejav ako
prostriedok charakteristiky literárnej
postavy, literatúra pre deti a mládež,
personifikácia, rozprávací slohový
postup, pásmo rozprávača, pásmo
139
Výkonový
štandard
Žiak si zopakuje pojmy báseň, pieseň, balada, báj,
bájka, detektívka a iné.
Žiak vie vysvetliť termín anekdota, vie rozlíšiť
anekdotu od krátkych útvarov ľudovej slovesnosti,
dokáže vysvetliť pojem pointa, vie uviesť jeden
príklad na anekdotu, pozná termíny verš, sylabický
a voľný verš, rým, strofa, refrén, trópy, vie rozlíšiť
obkročný rým, vie určiť vonkajšiu kompozíciu
básne. Dokáže vysvetliť na konkrétnom texte
slabičný veršový systém.
Žiak dokáže charakterizovať ponášky na ľudovú
slovesnosť, vie plynulo čítať a recitovať básne. Vie
charakterizovať tvorbu jednotlivých autorov, vie
vymenovať príklady z ich tvorby. Žiak vie zaradiť
ukážky k jednotlivým literárnym žánrom na základe
ich znakov. Žiak dokáže charakterizovať umelecké
jazykové prostriedky, nájsť ich v konkrétnom texte,
vysvetliť ich význam slovne i ilustráciou. Žiak vie
tromi znakmi charakterizovať žánre báseň a
populárna pieseň, vie vymenovať piatich
predstaviteľov slovenskej poézie a dvoch autorov
textov populárnych piesní. Žiak vie naspamäť
predniesť jednu ukážku s dôrazom na správnu
artikuláciu, výslovnosť a intonáciu. Dokáže
spracovať a prezentovať projekt na zadanú tému.
Žiak vie vysvetliť termín western, princípy žánru
robinsonáda, vysvetliť princíp výstavby textu
detektívky. Žiak dokáže vysvetliť termín dievčenský
román, zostaviť osnovu textu, charakterizovať
postavy, na základe konania rozlíšiť kladné
a záporné postavy, odlíšiť pásmo rozprávača
a pásmo postáv. Žiak dokáže v ukážke rozlíšiť
rozprávací slohový postup, ja- rozprávanie. Žiak
vie povedať znaky fantastickej literatúry, dokáže
Dramatické
umenie
Opakovanie
učiva
postáv, kladný a záporný hrdina
diela J. G. Tajovského, J. C. Hronského,
M. Kukučína, Ľ. Suballyovej, G. Futovej,
K. Uhríka, M. Hlušíkovej, J. Babaríka, H.
Koškovej, R. Kiplinga, J. Londona, G.
Harveyovej, A. C. Doyla, I. Molitora, M.
Molitorovej, R. Riordana, T. Brezinu, K.
Maya, L. Welskopfovej-Henrichovej, D.
Defoa, S. OʼDella
Rozhlasová hra, divadlo, film, televízna
hra, , literárny a technický scenár, diela
J. Bodnárovej, J. C. Hronského
Systematizácia a fixácia získaných
vedomostí
Literárne hry
Vyhodnotenie práce
vybrať z textu kľúčové informácie. Žiak vie
naspamäť predniesť jednu ukážku s dôrazom na
správnu artikuláciu, výslovnosť a intonáciu.
Žiak vie vysvetliť pojem scenár, rozlíšiť literárny
a technický scenár. Žiak dokáže rozlíšiť film,
rozhlasovú a televíznu hru podľa typických znakov.
Žiak dokáže naučené poznatky využiť v praxi.
Žiak dokáže uplatniť nadobudnuté vedomosti
v zadaných úlohách.
Učebné osnovy predmetu v 8. ročníku – časť Slovenský jazyk
Tematický
Obsahový
celok
štandard
Opakovanie
učiva zo 7.
ročníka
Tvaroslovie
(Buďte
asertívni, Kto
prednesie
prejav?)
Obsah učiva v 8. ročníku, ciele,
rozdelenie predmetu na jazykovú časť
a literatúru. Aktivizácia vedomostí zo 7.
ročníka.
Čítanie s porozumením, komunikácia,
opakovanie podstatných mien,
rozdelenie, pravopis, gramatické
kategórie, vzory, ohýbanie, zvieracie
podstatné mená mužského rodu,
dvojtvary, neživotné podstatné mená
zakončené na –r, -l, cudzie nesklonné
podstatné mená, skloňovanie slova pani ,
reklama
Diktát č. 1 – podstatné mená
zakončené na –r, -l
Prídavné mená – opakovanie, osobné
zámená základné a privlastňovacie,
opytovacie zámená, ukazovacie zámená,
skloňovanie a pravopis zámen, neohybné
zámená, krátke a dlhé tvary zámen
Diktát č. 2 – zámená
Číslovky, základné, radové a násobné
číslovky, pravopis, nesklonnosť
násobných čísloviek, tvorivé písanie,
slávnostný prejav – podstata, cieľ
a kompozícia, slávnostný príhovor,
1. kontrolná slohová práca –
slávnostný príhovor
Slovesá – opakovanie
Polročná previerka
Príslovky, pravopis, odlíšenie od iných
slovných druhov, stupňovanie prísloviek,
predložky, charakteristika, vokalizácia,
dopĺňanie do viet, spojky, ich podstata
a funkcia, písanie čiarky, častice, ich
podstata a funkcia, citoslovcia –
charakteristika, pravopis, funkcia
v prejavoch
140
Výkonový
štandard
Žiak si osvojí organizáciu vyučovacieho predmetu
v 8. ročníku, ovláda pravidlá komunikácie, vie
pracovať s textom, Vie charakterizovať a vytvoriť
opis, použiť teoretické vedomosti pri práci
s cvičeniami. Žiak dokáže gramaticky správne
písať jednotlivé slovné druhy. Vie teoretické
vedomosti aplikovať pri písaní diktátu, opraviť
chyby.
Žiak dokáže čítať text s porozumením,
komunikovať na primeranej úrovni, ovláda znaky
diskusie. Žiak vie charakterizovať podstatné
mená, identifikovať ich v texte, ovláda ich
pravopis, ohýbanie, dokáže vytvoriť reklamu. Žiak
ovláda skloňovanie zvieracích podstatných mien
v mužskom rode, pozná dvojtvary slov pes, vlk,
vták, ovláda ich pravopis. Žiak ovláda skloňovanie
neživotných podstatných mien mužského rodu
zakončených na –r, -l, pravopis, pozná nesklonné
podstatné mená cudzieho pôvodu, ovláda
skloňovanie a pozná prípady nesklonnosti slova
pani. Žiak ovláda charakteristiku a rozdelenie
prídavných mien, dokáže komunikovať na
primeranej úrovni. Žiak pozná zámená, dokáže
ich identifikovať v texte, pozná krátke a dlhé tvary
zámen, neohybnosť zámen jeho, jej, ich. Žiak
ovláda základné vedomosti o číslovkách, ovláda
pravopis a skloňovanie základných, radových
a násobných čísloviek. Vie vytvoriť krátke
štvorveršie s využitím poznatkov o slovných
druhoch. Žiak pozná cieľ a podstatu slávnostného
prejavu a príhovoru, vie vytvoriť slávnostný
príhovor, získané vedomosti dokáže využiť pri
písaní slohovej práce, jej oprave a analýze chýb.
Žiak ovláda charakteristiku slovies, vie ich
identifikovať v texte, dokáže určiť gramatické
kategórie, pozná tvary slovesa byť, dokáže
rozlíšiť plnovýznamové a neplnovýznamové
slovesá. Žiak pozná charakteristiku a rozdelenie
prísloviek, ovláda ich pravopis. Pozná podstatu
predložiek, ovláda pojem vokalizácia . Žiak pozná
podstatu a funkciu spojok, spájacích výrazov,
častíc, dokáže nájsť častice v texte. Žiak ovláda
charakteristiku a pravopis citosloviec, pozná ich
funkciu v texte a dokáže ich použiť pri písaní
vlastných textov. Žiak dokáže vytvoriť text podľa
obrázkov s využitím poznatkov o slovesách
a neohybných slovných druhoch.
Získané vedomosti dokáže použiť pri písaní
diktátu, dokáže analyzovať a opraviť chyby.
Slovná
zásoba (Slová
z prejavu mi
ešte znejú
v ušiach)
Skladba
(Uvažujeme
nielen
o bežných
veciach,
Nezabudnite
sa prihlásiť
včas,
Úspešnú
plavbu v mori
informácií)
Rozprávanie
(Rozprávanie
pre
poslucháčov
i čitateľov)
Opakovanie
učiva z 8.
ročníka
(Veľké
opakovanie)
Priame a nepriame pomenovania,
prirovnanie, metafora, personifikácia,
metonymia, frazeologizmy, príslovia,
porekadlá, prirovnania, pranostiky, iné
frazeologizmy, práca so slovníkmi,
združené pomenovania, jednoslovné
a viacslovné pomenovania, informačný
slohový postup, správa, pozvánka,
spôsoby obohacovania slovnej zásoby,
odvodzovanie, skracovanie, spájanie do
viacslovných pomenovaní, preberanie
slov cudzieho pôvodu, úvaha, výkladový
slohový postup
2. kontrolná slohová práca – umelecký
opis
Podmet, prísudok a vetný základ,
dvojčlenná veta, prisudzovací sklad,
viacnásobné vetné členy, predmet,
prívlastok, zhodný a nezhodný prívlastok,
príslovkové určenie miesta a času,
spôsobu a príčiny, informačný slohový
postup, prihláška, jej znaky a kompozícia,
prístavok, výťah, jeho znaky
a kompozícia, konspekt, čítanie
s porozumením, práca s textom,
jednoduchá veta a jednoduché súvetie,
interpunkcia v jednoduchom súvetí,
cvičenia na písanie čiarky v textoch,
rozdelenie viet podľa členitosti a zloženia
Kontrolný diktát č. 3 - interpunkcia
Pointa, tvorba vlastných príbehov
s pointou formou krátkeho komiksu,
dialogizované čítanie, rozprávanie a jeho
vnútorná kompozícia, ja-rozprávanie, onrozprávanie, grafický návrh obalu na CD
s vlastným príbehom
Projektová práca – fotografovanie,
prezentácia o niektorej z regionálnych
pamiatok
Precvičovanie a upevňovanie
pravopisných princípov
Systematizácia a fixácia získaných
vedomostí
Diktát č. 4 – zhrnutie učiva 8. ročníka
Výstupná previerka
Jazykové hry
Vyhodnotenie práce
Žiak dokáže naučené vedomosti využiť pri práci
na zadaných úlohách.
Žiak pozná priame a nepriame pomenovania,
rozpozná ich v texte, vie ich utvoriť. Žiak pozná
pojem frazeologizmus, dokáže pracovať
s frazeologickým slovníkom, vie ich využiť
v umeleckej i bežnej reči. Žiak pozná jednoslovné
a viacslovné pomenovania, združené
pomenovania, vie ich rozpoznať v bežnej reči, vie
uviesť príklady, vytvoriť správu a pozvánku. Žiak
pozná spôsoby obohacovania slovnej zásoby.
Žiak pozná znaky výkladového slohového
postupu, vie použiť vhodné jazykové prostriedky,
dokáže vytvoriť úvahu alebo dokončiť úvahu.
Žiak vie vytvoriť umelecký opis, získané
vedomosti dokáže využiť pri písaní slohovej
práce, jej oprave a analýze chýb.
Žiak vie určovať vetné členy, rozozná
jednočlennú a dvojčlennú vetu, ovláda podstatu
prístavku, rozpozná ho vo vete. Žiak pozná, akým
slovným druhom je vetný člen vyjadrený. Žiak vie
zostaviť formulár prihlášky. Žiak vie spracovať
informácie z textu formou výťahu, dokáže čítať
text s porozumením, rozpoznať jednoduchú vetu
a jednoduché súvetie. Žiak ovláda základné
pravidlá o písaní čiarky v jednoduchej vete
a v jednoduchom súvetí, členenie viet podľa
členitosti a zloženia.
Žiak dokáže vytvoriť vlastný príbeh s pointou,
ovláda vnútornú kompozíciu príbehu. Žiak dokáže
navrhnúť obal na CD pre svoj príbeh. Žiak dokáže
vytvoriť prezentáciu o niektorej z regionálnych
pamiatok.
Žiak pozná pravopisné princípy a vie ich použiť
v písomnom prejave. Vie uplatniť nadobudnuté
vedomosti v zadaných úlohách a cvičeniach,
analyzovať a opraviť svoje chyby, vie pracovať so
slovníkmi, komunikovať primerane veku. Žiak
dokáže pripraviť a prezentovať projektovú prácu
na danú tému.
Učebné osnovy predmetu v 8. ročníku – časť Literatúra
Tematický
Obsahový
celok
štandard
Úvodná
hodina
Poézia
Obsah učiva literatúry v 8.
ročníku, ciele, aktivizácia
vedomostí zo 7. ročníka
Lyrická poézia
Ľúbostná poézia, ľudová
pieseň, poloľudová pieseň,
prírodná poézia, modlitba,
epická poézia
Kódex, lyrická báseň, biblia,
lyrický hrdina, básnická
skladba, myšlienky humanity
a všeslovanskej vzájomnosti,
symbol, elégia, básnická
otázka, zápor vo verši,
ponáška na ľudovú
slovesnosť, sylabický veršový
systém, romantizmus,
spirituálne básne, veršový
Výkonový
štandard
Žiak dokáže vysvetliť pojmy a definície, uviesť príklady,
identifikovať rozdiely medzi poéziou a prózou
Žiak dokáže vysvetliť pojmy a definície, uviesť príklady,
sformulovať vlastné hodnotenie prečítaného textu a
argumentovať , identifikovať rozdiely medzi poéziou a prózou,
definovať lyriku, zaradiť text k ľúbostnej lyrike.
Žiak vie vysvetliť pojem poloľudová pieseň, sformulovať
hlavnú myšlienku, plynulo čítať lyrický text, frázovať ho v
súlade s osobným vnímaním, vysvetliť pojem lyrický hrdina,
vie vyjadriť subjektívne pocity z textu, pri interpretácii správne
používa literárne pojmy.
Žiak dokáže vyhľadať a spracovať informácie o Ľudovítovi
Štúrovi, významných štúrovských básnikoch a ich vzťahu
k ľudovej slovesnosti, chápe vplyv štúrovskej poézie na
národné povedomie a tvorbu národnej literatúry.
Žiak vie sformulovať hlavnú myšlienku lyrickej básne, chápe
pojem symbol, dokáže identifikovať výrazové umelecké
141
presah, voľný verš, umelecké
jazykové prostriedky,
lyrickoepická básnická
skladba, kolektívny hrdina,
vonkajšia a vnútorná
charakteristika, kladný
a záporný hrdina, umelecké
jazykové prostriedky
Diela J. Kollára, Ľ. Štúra, A.
Sládkoviča, J. kráľa, A. S.
Puškina, S. Petöfiho, R. M.
Rilkeho, J. Smreka, M.
Rúfusa, V. Mihálika, P. O.
Hviezdoslava, M. Haľamovej,
A. de Saint-Exupéryho, S.
Chalupku
Próza
Zo života mladých ľudí,
dievčenský román,
dobrodružná literatúra,
vedecko-fantastická literatúra,
denník, vedecko-populárna
literatúra, literatúra faktu
Lyrizovaná próza, hlavná
postava, dejová osnova,
umelecké jazykové
prostriedky, epické dielo,
román, dievčenský román,
prehovor literárnej postavy,
monológ, dialóg, dobrodružné
rozprávanie, dobrodružný
román, historický
román,historicko-dobrodružný
román, vedecko-fantastická
poviedka, román, film,
technické a vedecké prvky,
vízia autora, pojem Extra
Terestrial, paródia na sci-fi,
trilógia, memoáre, rozprávanie
vo forme denníka, jarozprávanie, polyhistor, skrytý
a priamy význam slovných
spojení
Diela A. de Saint-Exupéryho,
M. Figuli, L. M.
Montgomeryovej, J. Alexa, J.
Verna, W. Kotzwinkle, D.
Adamsa, S. Towsendovej, L.
Rennison, M. Bela, M. Kučeru,
V. Zamarovského, J.
Skladanej, E. Newtha, L.
Zruca, F. Gela
Projektová práca – Sci-fi
bedeker na cestu k niektorej
planéte (alebo sci-fi príbeh
s ilustráciou)
Opakovanie
učiva
Systematizácia a fixácia
získaných vedomostí
Literárne hry
Vyhodnotenie práce
prostriedky.
Žiak dokáže verbálne vyjadriť vlastný zážitok a podporiť ho
príkladmi z textu, vie vysvetliť definíciu sylabického verša, vie
zaujať hodnotiace stanovisko k prečítanému textu a vyjadriť
ho slovami,
pochopiť hlavný motív básne a stotožnenie autora s lyrickým
hrdinom.
Žiak dokáže identifikovať voľný verš a odlíšiť ho od
viazaného, charakterizovať vonkajšiu kompozíciu poézie (
grafické členenie, verš, strofa).
Žiak vie zaradiť lyrický text ku konkrétnemu druhu lyriky,
pomenovať umelecké štylistické prostriedky.
Žiak dokáže vysvetliť pojem modlitba ako výrazovú formu
náboženskej viery, chápe potrebu modlitby a individuálneho
zamyslenia sa, odlíšiť modlitbu od lyrického textu, identifikovať
kompozičné znaky modlitby: oslovenie, text, záverečné slovo
– amen.
Žiak pozná aspoň 3 autorov slovenskej a svetovej lyrickej
poézie, 2 autorov epickéj poézie a ich diela, dokáže vytvoriť
vlastné krátke dielo alebo vyjadriť myšlienky básne kresbou.
Žiak dokáže vysvetliť pojem epická báseň, vytvoriť dejovú
osnovu, vyhľadať kľúčové slová, charakterizovať hlavnú
postavu, dotvoriť príbeh podľa vlastnej fantázie, interpretovať
prečítané dielo na primeranej úrovni a vyjadriť svoj názor,
predniesť vybrané ukážky naspamäť s dôrazom na správnu
artikuláciu, výslovnosť, intonáciu.
Žiak dokáže identifikovať v texte rozprávača, formu
rozprávania, charakterizovať konanie postáv.
Žiak vie určiť v epických textoch znaky: dejovosť,
dynamickosť, dialogickosť, dokáže, kriticky zhodnotiť hlavného
hrdinu, jeho konanie a zmýšľanie , vysvetliť funkciu
umeleckých prostriedkov literatúry v lyrizovanej próze.
Žiak vie vysvetliť pojem dievčenský román, pozná jeho znaky
a témy, dokáže vymenovať aspoň 3 autorky dievčenského
románu, charakterizovať hlavnú postavu a jej konanie, dokáže
porovnať vlastnosti niektorých dievčenských hrdiniek
Žiak dokáže spoznať román na základe deja, témy, prostredia
a zamerania na čitateľa, rozlíšiť hlavné a vedľajšie postavy,
určiť kompozičné a štylistické prostriedky, ktoré vyvolávajú
dramatickosť a stupňujú napätie, vysvetliť definície pojmov.
žiak chápe úlohu fikcie pri tvorbe sci-fi literatúry, dokáže
odôvodniť súvislosť nadpisu s obsahom diela, vyhľadať
kľúčové slová a technické výrazy, odlíšiť reálne a fantastické
prvky, humorné situácie, porovnať tematiku a výrazové
prostriedky starších a súčasných autorov sci-fi literatúry
uviesť aspoň 3 príklady, sformulovať hodnotenie prečítaného
textu.
Žiak dokáže vysvetliť rozdiel medzi vedecko-fantastickou
literatúrou a fantastickou rozprávkou, spracovať sci-fi bedeker
na cestu k niektorej planéte alebo napísať a ilustrovať sci-fi
príbeh, uplatniť získané poznatky v spracovaní zadanej úlohy.
Žiak dokáže porovnať druhy románov.
Žiak dokáže viesť vlastný denník a zachytiť osobné
a spoločenské udalosti. Žiak vie vysvetliť pojem vedeckopopulárna literatúra, identifikovať znaky populárnosti
a vedeckosti – nájsť fakty a vedecké informácie,
zreprodukovať obsah textu, nájsť charakteristické
znaky populárno-vedeckej literatúry, porozprávať o živote
aspoň 2 historických osobností, vysvetliť význam sumerských prísloví
a porovnať ich s podobnými slovenskými prísloviami. určiť
hlavné znaky literatúry
faktu.
Žiak dokáže rozlíšiť fakty a umelecké
jazykové prostriedky, porovnať literatúru faktu s umeleckou
literatúrou, rozdeliť text na náukovú a dejovú časť, vyhľadať
v texte odborné slová.
Žiak dokáže uplatniť nadobudnuté vedomosti v zadaných
úlohách.
142
Predmet: Anglický jazyk
Anglický jazyk
Štátny / školský vzdelávací program
Spolu
5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník
Spolu
3/1
3/0
3/0
3/0
-
15/
4
3
3
3
-
-
Poznámky
1. V 5. ročníku sa znížila časová dotácia predmetu zo 4 vyučovacích hodín týždenne na 3, preto sme
sa rozhodli chýbajúcu hodinu doplniť v školskom vzdelávacom programe.
2. 5. A je delená na dve skupiny s rovnakým počtom žiakov, 5. B podobne. V 6. ročníku sú opäť žiaci
dvoch paralelných tried rozdelení do troch skupín. Žiaci 7. A sú rozdelení do dvoch skupín, v 7. B
podobne. V 8. ročníku sú žiaci rozdelení do troch skupín. Pri delení žiakov do skupín sa snažíme,
aby boli, pokiaľ sa dá, prospechovo vyrovnaní.
3. Hodnotenie predmetu: predmet je klasifikovaný známkou vo všetkých ročníkoch. Zohľadňujeme
potreby žiakov so zvláštnymi výchovno-vzdelávacími potrebami zadávaním diferencovaných úloh.
Charakteristika predmetu
Predmet anglický jazyk je zameraný na prípravu používať cudzí jazyk v praktických situáciách, správne
sa vyjadrovať ústne i písomne, porozumieť a adekvátne reagovať v priamej komunikácii s ľuďmi,
ktorých materinský jazyk je odlišný od slovenčiny. Poslaním anglického jazyka je teda poskytnúť žiakom
možnosť získať jazykové dorozumievacie spôsobilosti i v inom, než len rodnom jazyku, a tým zvýšiť ich
šance v ďalšom štúdiu a v budúcom pracovnom uplatnení i mimo územia našej republiky.
V 5. ročníku sa budú žiaci opierať o vedomosti a zručnosti získané na prvom stupni, a to predovšetkým
v oblasti základných pojmov (farby, čísla, osoby, zvieratá, veci), každodenných výrazov a základných
fráz jednoduchej konverzácie (pozdravy, bežná komunikácia v triede a prostredí blízkom detskému
svetu). Postupne si budú rozširovať slovnú zásobu poznávaním nielen svojho bezprostredného okolia
(telefónne čísla, obľúbené veci, zvieratá, školské predmety, opis ľudí a pod.), ale aj vzdialenejšieho
sveta (názvy krajín a miest, zemepisné pojmy, pojmy z matematiky, biológie a iných predmetov).
Pozornosť bude venovaná i správnemu slovosledu anglickej vety, a to i prostredníctvom vypracúvania
jednoduchých projektov. Žiaci si osvoja i základy gramatiky – podstatné i prídavné mená, slovesné časy, zámená.
V 6. ročníku budú pre žiakov východiskom vedomosti získané v 5. ročníku, a to predovšetkým v oblasti
nadviazania základnej spoločenskej konverzácie, ako vyjadrenie zdvorilosti (dokážu sa pozdraviť
a rozlúčiť, predstaviť sa, poďakovať, ospravedlniť a pod.), v oblasti ich vzťahu k okolitému svetu
(dokážu povedať, odkiaľ pochádzajú, poznajú rodinné vzťahy, vedia viesť jednoduchý rozhovor o svojej
škole, domácich zvieratkách a obľúbených veciach), ako i v oblasti každodenného života (vedia sa
orientovať v čase, opísať svoj režim dňa, porozprávať o svojom voľnom čase a pod.). Rozširovať si
budú slovnú zásobu poznávaním svojho mesta, domu, prípadne bytu, budú sa učiť nakupovať jedlo
i oblečenie, zvládnu opis obrázka i činností na ňom, budú poznávať dátumy. Pozornosť bude naďalej
venovaná správnemu slovosledu anglickej vety v ústnom i písomnom prejave i pri tvorbe jednoduchých
projektov. Dôraz bude kladený na rozvoj komunikatívnych zručností detí. Okrem opakovania
gramatických javov z 5. ročníka sa učivo gramatiky rozširuje o ďalšie slovesné časy, počítateľné
a nepočítateľné podstatné mená.
V 7. a 8. ročníku budú žiaci rozvíjať svoje vedomosti a zručnosti z predchádzajúceho ročníka, a to
hlavne v oblasti komunikácie o rodine, škole, obľúbených osobách, veciach, voľnom čase, ako
i v oblasti orientovania sa v meste pri nakupovaní, návšteve rôznych inštitúcií, prípadne podávaní
informácií o ich polohe. Naučia sa vyjadriť svoj názor a pocity. Získajú vedomosti z oblasti životného
prostredia, zdravia a jeho ochrane. V učive gramatiky preberú siedmaci budúci a predprítomný čas.
V 8. ročníku v rámci gramatiky preberú použitie gerundia, trpný rod slovies, podmieňovací spôsob.
Naďalej sa dôraz kladie na komunikatívne zručností žiakov.
V 5. – 8. ročníku pracujeme s novými učebnicami Project 3. edícia, kde využívame metódu CLIL, ktorá
je postavená na tom, že téma z iného vyučovacieho predmetu je vyučovaná po anglicky,
Ciele predmetu
Cieľom vyučovania anglického jazyka je naučiť žiakov:
- osvojiť si všetky formy dorozumievania sa v anglickom jazyku
- uplatňovať jazykové zručnosti pri hovorení, počúvaní, písaní a čítaní
- komunikovať v anglickom jazyku na veku primeranej úrovni
143
- využívať vedomosti a zručnosti, ktoré už žiaci nadobudli i v materinskom jazyku
- rozvíjať výslovnosť žiakov pomocou napodobňovania a opakovania
- osvojiť si informácie z rôznych oblastí spoločenského života, o krajinách, ktorých jazyk sa učia
- naučiť sa používať rôzne materiály a zdroje na štúdium
- podporovať pozitívny postoj k učeniu sa anglického jazyka používaním metód, ktoré sú motivujúce,
aktivizujúce, zaujímavé a primerane náročné
- využívať medzipredmetové vzťahy
Prierezové témy predmetu
V predmete anglický jazyk budeme rozvíjať nasledovné prierezové témy:
Environmentálna výchova: 5. ročník, téma Môj svet; 6. ročník, téma Zvieratá; 7. ročník, téma
Skúsenosti, Problémy; 8. ročník, téma Životné prostredie, Minulosť a súčasnosť.
Multikultúrna výchova: 5.ročník, téma Nadviazanie kontaktu, Priatelia a rodina, Môj svet, Čas, Moja
izba, Ľudia; 6. ročník, téma Môj život, Prázdniny, Zvieratá, Jedlo, Zábava; 7. ročník, téma Čas a miesto,
Problémy; 8. ročník, téma Sláva, Hrdinovia, Vzťahy.
Osobnostný a sociálny rozvoj: 5. ročník, téma Nadviazanie kontaktu, Priatelia a rodina, Môj svet,
Čas, Miesta, Ľudia; 6. ročník, téma Môj život, Dovolenky, Svet; 8. ročník, téma Pracovná skúsenosť,
Zdravie a bezpečnosť, Vzťahy
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti: 5., 6., 7. a 8. ročník, všetky témy v učebniciach
Organizačné formy a metódy vyučovania
- komunikatívna metóda
- naratívna metóda
- audio-lingválna metóda
- riadený rozhovor
- didaktické hry
Žiaci budú pod vedením učiteľa pracovať:
- individuálne
- vo dvojiciach
- v skupinách
- na projektoch ( v škole i v rámci domácej prípravy)
- s interaktívnymi produktami
Učebné zdroje
-učebnice: Naomi Simmons: Family and Friends, Oxford University Press, pracovný zošit k učebnici
Paul Shipton: Chit Chat 2, Oxford University Press, pracovný zošit k učebnici Tom Hutchinson: Project
3rd Edition 1, 2, 3, 4 Oxford University Press, pracovné zošity k učebniciam
-časopisy: Ufin, Hello
-CD-ROM k učebniciam Project 1, 2, 3, 4
-anglicko-slovenský a slovensko-anglický slovník
- Flashcards
Učebné osnovy predmetu v 5. ročníku
Tematický
celok
3/1
Nadviazanie
kontaktu
Obsahový
štandard
Slovná zásoba - nadviazanie kontaktu
Čísla 0-100
Anglická abeceda
Pokyny a príkazy
Množné číslo podstatných mien
Väzba there is, there are
Mená a tituly
Matematika: počítanie
Projektová práca: O mne
144
Výkonový
štandard
Žiak má získať schopnosť:
-pozdraviť sa pri stretnutí
-rozlúčiť sa
-predstaviť sa
-opýtať sa na meno a vek
-používať zdvorilostné frázy pri stretnutí
-pýtať sa na predmety a osoby
-počúvať a dávať pokyny
-vyhláskovať údaje
-osloviť dospelých
-poznať čísla 0-100
-zistiť a poskytnúť telefónne číslo
-urobiť a prezentovať projekt o sebe
Priatelia
a rodina
Môj svet
Čas
Miesta
Ľudia
Slovná zásoba - rodina
Sloveso byť v oznamovacích vetách,
v zápore a otázkach
Dni v týždni
Osobné zámená
Privlastňovacie zámená
Privlastňovací pád
Aká je tvoja adresa?
Geografia: Svet
Projektová práca: Moja rodina
Slovná zásoba - môj svet
Zvieratká - domáci miláčikovia
Sloveso have got v oznamovacích
vetách, otázkach a zápore
Prídavné mená a ich postavenie vo
vete
Školské predmety
Školy v Anglicku a Walese
Biológia: Sme tiež zvieratá
Projektová práca: Moja škola
Slovná zásoba - čas
Určovanie času
Činnostné slovesá
Prítomný jednoduchý čas – tvorenie
oznamovacie vety, otázky, zápor
Opytovacie slová
Denný program
Činnosti vo voľnom čase
Šport
Hudobná výchova: Hudobné nástroje
Projektová práca: Športy
Slovná zásoba - miesta
Miesta v meste
Časti domu
Nábytok
Predložky miesta
Väzba there is/there are - použitie
v oznamovacej, opytovacej vete
a v zápore
Domy v Británii
Dejepis: Pomenovania miest
Projektová práca: Moje mesto
Slovná zásoba - ľudia
Opis ľudí - využitie slovesa be
a have got
Oblečenie
Prítomný priebehový čas oznamovacie, opytovacie vety, zápor
V obchode
Ľudia
Výtvarná výchova: Opis ľudí
Projektová práca: Ľudia
Žiak má získať schopnosť:
-povedať, odkiaľ je a kde žije
-predstaviť svojich priateľov a povedať o nich
základné údaje
-vymenovať členov rodiny a poznať rodinné
vzťahy
-zistiť majiteľa veci
-použiť sloveso byť vo vetách
-klásť otázky so slovesom byť a odpovedať na ne
-používať dni v týždni
-zistiť adresu a správne ju napísať
-urobiť a prezentovať projekt o rodine
Žiak má získať schopnosť:
-pomenovať veci okolo seba
-vymenovať, čo vlastní či nevlastní
-pýtať sa na vlastníctvo
-viesť rozhovor o domácich zvieratkách,
obľúbených osobách a veciach
-používať sloveso have got (mať)
-používať prídavné mená pri opise vecí
-poznať názvy vyučovacích predmetov
-napísať si rozvrh hodín
-vypracovať a prezentovať projekt o škole
Žiak má získať schopnosť:
-zistiť a povedať aktuálny čas
-opísať svoj režim dňa
-vymenovať činnosti, ktoré robieva i nerobieva
-jednoduchým spôsobom porozprávať o trávení
voľného času
-prezradiť, čo robí nerád
-zistiť záľuby iných
-klásť zvedavé otázky
-rozlišovať športy
-urobiť a prezentovať projekt o voľnom čase
Žiak má získať schopnosť:
-vymenovať časti domu/bytu, obytné miestnosti
-poznať druhy nábytku
-opísať svoju izbu
-pomenovať predmety vo svojej izbe
-opýtať sa, kde je predmet
-pomenovať budovy v meste
-zhotoviť a prezentovať projekt o meste
Žiak má získať schopnosť:
-opísať osobu
-poznať názvy oblečenia
-zistiť, čo má osoba na sebe
-zistiť v obchode cenu oblečenia
-porozprávať, čo práve robí
-opýtať sa inej osoby, čo práve robí
-porovnať, čo robieva bežne a čo robí práve
teraz
-vypracovať a prezentovať projekt o ľuďoch
Vysvetlivky: 3/1 h – ŠVP/ŠkVP
Učebné osnovy predmetu v 6. ročníku
Tematický
Obsahový
celok
štandard
Slovná zásoba – nadviazanie kontaktu
Pozdravy, predstavenie sa, oslovenie,
jednoduché povely a pokyny na hodine
Členovia rodiny
Nadviazanie
Časti dňa
kontaktu
Predložky miesta
Použitie slovesa mať
Spojiť slovo a pohyb
145
Výkonový
štandard
Žiak má získať schopnosť:
-predstaviť sa, zachytiť známe informácie
v počutom texte
-hovoriť o svojich skúsenostiach z bežného
života
-pomenovať zariadenie izby, domu
-vedome používať tvary slovesa mať vo všetkých
osobách a formách
-použiť predložky miesta
-zaspievať jednoduchú pieseň spojenú
s pohybom
Môj život
Zvieratá
Dovolenky
Jedlo
Slovná zásoba – môj život
Prítomný jednoduchý čas –
oznamovacie, opytovacie vety, zápor,
krátke odpovede
Názvy mesiacov
Radové číslovky
Písanie a čítanie dátumu
Frekvenčné príslovky a ich postavenie
vo vete
Sviatky vo Veľkej Británii
Veda a matematika: Meranie času
Projektová práca: Rok v mojom živote
Slovná zásoba - zvieratá
Prítomný priebehový čas –
oznamovacie, opytovacie vety, zápor,
krátke odpovede
Wh- otázky
Prítomný čas jednoduchý a priebehový
– porovnanie
Predmetové zámená a ich použitie
Sloveso must (musieť)
Zvieratá
Biológia: Klasifikácia zvierat
Projektová práca: Moje obľúbené
zvieratko
Slovná zásoba - dovolenka
Minulý čas slovesa byť
v oznamovacích vetách, otázkach a
zápore
Minulý čas pravidelných slovies
Minulý čas nepravidelných slovies
Minulý čas v opytovacích vetách a
zápore
Dovolenky
Dejepis: Doprava
Projektová práca: Moje prázdniny
Slovná zásoba - jedlá a nápoje
Pomenovanie potravín
Počítateľné a nepočítateľné podstatné
mená
Použitie neurčitého člena a/ an
Použitie some, any
Otázky How many? How much?
Nákupný zoznam
Recept na prípravu jedla – vyjadrenie
pokynov
Výrazy a few, a little
Objednávanie jedla v reštaurácii
Stravovanie
Zemepis: Jedlo vo svete
Projektová práca: Stravovanie v mojej
krajine
146
Žiak má získať schopnosť:
-použiť radové číslovky
-prečítať dátum, mesiac a rok
-správne použiť opytovacie zámená
-hovoriť o dennom režime
-pomenovať domáce práce a hovoriť o svojej
pomoci v domácnosti
-odpovedať na otázku ako často?
-zachytiť informáciu z počutého textu a vytvoriť
krátky situačný dialóg
-rozoznať a zoradiť jednotky času podľa
postupnosti
-podať informáciu o svojom živote
-vypracovať a prezentovať projekt o svojom
živote
Žiak má získať schopnosť:
-porozumieť hlavnej myšlienke prečítaného
textu
-pomenovať exotické zvieratá
-podať a začleniť informáciu z počutého textu
-použiť prítomný priebehový čas pri opise
obrázku
-tvoriť otázky v prítomnom priebehovom čase
-povedať, ktoré zvieratká má a nemá rád
-používať predmetové zámená vo vete
-vyjadriť povinnosť, nutnosť
-pracovať s informáciami prečítaného textu
-zaradiť zviera do správnej kategórie
-vypracovať a prezentovať projekt o obľúbenom
zvieratku
Žiak má získať schopnosť:
-vypočuť , podať a začleniť informáciu
-zachytiť dej v minulosti
-vyhľadať a použiť pravidelné a nepravidelné
slovesá v minulom čase
-porozprávať o dejoch v minulosti
-porozumieť a reagovať na obsah kresleného
príbehu
-porozumieť obsahu krátkeho listu
-pomenovať druhy dopravy
- zaspievať pieseň
-zhotoviť a prezentovať projekt o prázdninách
Žiak má získať schopnosť:
-pomenovať druhy jedál a nápojov
-použiť formulácie pri objednávaní jedla
v reštaurácii
-vhodne použiť neurčitý člen
-napísať nákupný zoznam podľa počutých
informácií
-vedome používať väzbu some a any
-predviesť dramatizáciu prečítaného textu
-rozoznať počítateľné a nepočítateľné podstatné
mená
-zachytiť stručný návod na prípravu koláča
-napísať jednoduchý recept na prípravu jedla
-vypracovať a prezentovať projekt o stravovaní
Svet
Zábava
Slovná zásoba - svet
Tvorenie otázok pomocou How ...?
Tvorenie otázok na počasie
Stupňovanie pravidelných prídavných
mien
Porovnávacie vety pomocou slova
than
Nepravidelné stupňovanie prídavných
mien
Tvorenie prirovnaní
USA
Zemepis: Východ a západ - informácie
o Európe
Projektová práca: Moja krajina
Slovná zásoba - zábava
Pomenovanie televíznych programov
Použitie väzby going to
v oznamovacích, opytovacích vetách,
zápore a krátkych odpovediach
Prídavné mená a príslovky
Tvorenie a postavenie prísloviek vo
vete
Kategorizácia filmov
Opisný tvar slovesa musieť – have to
Vyjadrenie pozvania na činnosť
pomocou Why...? Let´s ... Shall...?
Britský film
História / Umenie : Grécke divadlo
Projektová práca: Moje obľúbené filmy
Učebné osnovy predmetu v 7. ročníku
Tematický
Obsahový
celok
štandard
Slovná zásoba - nadviazanie kontaktu
Prítomné časy - jednoduchý
Nadviazanie
a priebehový
kontaktu
Môj život
Budúcnosť
Slovná zásoba - môj život
Minulý jednoduchý čas pravidelných
a nepravidelných slovies
v oznamovacích, opytovacích vetách
a v zápore
Moja rodina
Predstavovanie ľudí
Využitie slovesa like
Športy
Biológia:migrácia
Slovná zásoba - budúcnosť
Vesmír
Miesta
Predložky miesta
Budúci čas - oznamovacie vety, otázky
a zápor
Použitie will - na vyjadrenie budúcnosti
- na vyjadrenie rozhodnutia
- na vyjadrenie ponúknutia
pomoci
Doprava
Fyzika:solárny systém
147
Žiak má získať schopnosť:
-pomenovať geografické názvy spojené
s mestom a dedinou
-porozumieť počutému textu o UK a vedieť
použiť vypočuté informácie v práci s mapkou
-opísať počasie a ročné obdobia
-naučiť sa princíp tvorenia 2. a 3. stupňa
prídavných mien
-rozumieť zadaniu, odpovedať na otázky
v kvíze, správne ich vyriešiť
-viesť rozhovor, v ktorom sa porovnávajú veci
-rozoznať pravidelné a nepravidelné tvary
prídavných mien
-spracovať geografické údaje o krajine
-používať symboly na vyjadrenie počasia
-vypracovať a prezentovať projekt o krajine
Žiak má získať schopnosť:
-vypočuť a podať informáciu o tom, čo budú
kamaráti robiť večer.
-pomenovať typy programov a povedať, ktoré sú
jeho obľúbené
-porozumieť hlavnej myšlienke živej scény
z filmu
-pomenovať filmové žánre
-vyjadriť, čo musí a nemusí robiť
-dramaticky stvárniť príbeh
-pozvať na činnosť a reagovať na ponuku
-utvoriť príslovku z prídavného mena
-vhodne použiť príslovku vo vete
-vypracovať a prezentovať projekt o obľúbených
filmoch
Výkonový
štandard
Žiak má získať schopnosť:
-reagovať pri prvom stretnutí
-rozlíšiť, kedy má použiť prítomný jednoduchý
čas na vyjadrenie pravidelnosti vykonávaných
činností a prítomný priebehový čas na
vyjadrenie činnosti vykonávanej v tejto chvíli
Žiak má získať schopnosť:
-rozprávať o jednotlivých etapách svojho života
-použiť minulý jednoduchý čas na vyjadrenie
ukončeného deja
-opýtať sa, čo sa dialo minulý víkend, týždeň
-rozprávať o jednotlivých členoch svojej rodiny
-vyjadriť svoj názor na uskutočnené podujatia
-súhlasiť, nesúhlasiť s názorom, situáciou
-pozvať na podujatie vo voľnom čase
-predstaviť, čo má/nemá rád
-vypracovať a prezentovať projekt o rodine
-porozumieť odbornému textu z biológie
-vypracovať a prezentovať projekt o rodine
svojej alebo fiktívnej
Žiak má získať schopnosť:
-pomenovať vesmírne telesá
-vyjadriť svoj názor na budúcnosť
-pochopiť príbeh a reagovať na jeho obsah
-odpovedať na otázky v dotazníku
-použiť budúci čas na vyjadrenie rozhodnutia
-ponúknuť pomoc
-používať bežné spoločenské frázy
-vypracovať a prezentovať projekt o budúcnosti
-poznať druhy dopravy
-porozumieť odbornému textu z fyziky
-vypracovať a prezentovať projekt o budúcnosti
Časy a miesta
Londýn
Skúsenosti
Problémy
Slovná zásoba - časy a miesta
Minulý priebehový čas - oznamovacie
vety, otázky, zápor
Využitie minulých časov jednoduchého a priebehového
Prírodné katastrofy
Dom - miestnosti a nábytok
Voľný čas a záľuby
Slovesá zmyslového vnímania
Británia
Geografia:časové pásma
Slovná zásoba - Londýn
Prehliadka pamätihodností
Určitý člen v názvoch
Určitý a neurčitý člen
Smer cesty
Plánovanie činností v budúcnosti
Zámená
New York
Dejepis:Veľký mor v Londýne
Slovná zásoba - skúsenosti
Ambície
Predprítomný čas – použitie
v oznamovacej vete, otázke a zápore
Použitie ever a never s predprítomným
časom
Športy
Sloveso go+činnostné sloveso
Hrdinovia a hrdinky v Británii
Hudba:melódia a rytmus
Slovná zásoba - problémy
Pocity, zdravotné problémy
Použitie should/shouldn´t
Modálne slovesá must/mustn´t,
have to/don´t have to
Príkazy a zákazy
Frázové slovesá
Zamietnutie návrhu
Pohotovostné služby
Zdravie: Oči
Učebné osnovy predmetu v 8. ročníku
Tematický
Obsahový
celok
štandard
Slovná zásoba - nadviazanie kontaktu
Prítomné časy - jednoduchý
Nadviazanie
a priebehový
kontaktu
Statívne slovesá
Vyjadrenie budúcnosti
Slovná zásoba – minulosť a prítomnosť
Minulý jednoduchý a priebehový čas
Vyjadrenie zvyklostí v minulosti
Minulosť a
použitím used to
prítomnosť
Použitie too/enough s prídavnými
menami
Príbeh Anglicka
Dejepis: materiály
148
Žiak má získať schopnosť:
-pomenovať známe štáty sveta
-správne opísať situáciu a dej v minulosti
-použiť minulé časy - jednoduchý a priebehový
-pomenovať prírodné katastrofy, podať
konkrétnu
informáciu
-používať slovesá zmyslového vnímania
-vyjadriť svoj názor v danej situácii
-rozprávať o Británii
-hľadať špecifické informácie v odbornom texte
-vypracovať a prezentovať projekt o krajine
Žiak má získať schopnosť:
-hovoriť o známych miestach v Londýne
-používať určitý člen v názvoch miest
-rozlíšiť používanie určitého a neurčitého člena
-opýtať sa na smer cesty
-vysvetliť smer cesty
-navrhnúť, čo by bolo možné robiť vo
veľkomeste
-pozvať priateľov k spoločnej aktivite
-prijať/odmietnuť pozvanie
-vyhľadať detailné informácie z textu
-rozprávať o živote a zaujímavostiach vo
veľkomeste
-zhotoviť a prezentovať projekt o veľkomeste
Žiak má získať schopnosť:
-vyjadriť svoje ambície
-vyjadriť svoje schopnosti
-správne používať výrazy spojené so zážitkami
-používať predprítomný čas na vyjadrenie
doterajších skúseností
-vyjadriť svoju vôľu
-nadviazať kontakt v súlade s komunikačnou
situáciou
-pochopiť neobvyklé príbehy
-porozumieť rozprávaniu príbehu
-využiť znalosti z hudby
-vypracovať a prezentovať projekt o slávnych
ľuďoch našej krajin
Žiak má získať schopnosť:
-pomenovať ľahké ochorenia, nevoľnosť, vedieť
sa na ne opýtať inej osoby, dávať rady
-vymenovať pravidlá spojené so školským
poriadkom
-poznať príkazové a zákazové značky
-zaradiť do rozhovoru výrazy bežnej
komunikácie
-prerozprávať príbeh, pomenovať hlavné body
príbehu
-reagovať na príbeh a udalosť
-rozprávať o jednotlivých záchranárskych
zložkách
-vytvoriť a prezentovať projekt o záchranároch
Výkonový
štandard
Žiak má získať schopnosť:
-nadviazať kontakt v súlade
s komunikačnou situáciou
-zachytiť hlavné body v interview
-pripraviť krátke interview
Žiak má získať schopnosť:
-porozumieť prečítanému náučnému textu
a zachytiť hlavné body
-porozprávať o zmenách v živote
-vyjadriť,čo sa udialo v minulosti
-použiť neformálne výrazy v komunikácii
-opísať oblečenie
-vytvoriť a prezentovať dialóg v obchode
Sláva a šťastie
Zdravie a
bezpečnosť
Hrdinovia
Naše životné
prostredie
Ľudské vzťahy
Slovná zásoba – sláva a šťastie
Predprítomný čas
Použitie a porovnanie predprítomného
a minulého času
Slovesá s predložkami
Predložky for/since
Rozlíšenie been/gone
Tvorenie prídavných mien
z podstatných mien
Dovetky
Čitateľské návyky dospievajúcich
Informatika:počítače
Slovná zásoba – zdravie a bezpečnosť
Časti tela
Vzťažné zámená a vzťažné súvetia
Modálne slovesá should/might
Zdravotné problémy a ich liečba
Vyjadrenie súhlasu a nesúhlasu
pomocou
so/neither
Športové podujatia
Biológia: vitamíny a minerály
Slovná zásoba - hrdinovia
Slovesné tvary – gerundium alebo
neurčitok
Použitie činného príčastia na
vyjadrenie
prebiehajúcej činnosti
Slovesá zmyslového vnímania+činné
príčastie
Prídavné mená s príponou -ed a –ing
Robin Hood
Výtvarná výchova:najslávnejší obraz
Británie
Slovná zásoba – životné prostredie
Trpný rod – tvorenie a použitie
v prítomnom čase
Trpný rod v rôznych slovesných
časoch
Výklad slov
Vyjadrenie obavy pomocou What if...
Austrália
Veda: hurikány
Slovná zásoba – ľudské vzťahy
Frázové slovesá
Prvá podmienková veta – princíp
tvorenia
Časové súvetia
Vyjadrenie slovesa slovným spojením
Účelové vety
Dobrovoľníctvo
Občianska výchova:Európska únia
149
-vymenovať druhy materiálov
-vypracovať a prezentovať projekt o svojej
krajine
Žiak má získať schopnosť:
-porozprávať o kaskadérskych kúskoch
-reagovať na kreslený seriál
-prerozprávať príbeh známej osobnosti
-viesť rozhovor o čítaní kníh v kruhu
kamarátov
-vymenovať časti počítača
-vypracovať a prezentovať projekt vo
forme životopisu
Žiak má získať schopnosť:
-pomenovať časti tela
-porozprávať o zdravom životnom štýle
-napísať zoznam pravidiel správnej výživy
-rozprávať o zdravej výžive
-poradiť v prípade nejakého zdravotného
problému
-viesť rozhovor u lekára
-spoznať známe športové podujatia vo
svete
-rozprávať o úlohe vitamínov a minerálov
vo výžive človeka
-vypracovať a prezentovať projekt vo
forme letáka o zdravom životnom štýle
dospievajúcich
Žiak má získať schopnosť:
-vyhľadať špecifickú informáciu v texte
-opísať dej podľa obrázku
-vyplniť dotazník
-slovne vyjadriť vypočutý zvukový príbeh
-opísať hrdinu našej histórie
-zhotoviť a prezentovať projekt
o hrdinovi našej histórie
Žiak má získať schopnosť:
-reagovať na hlavné body k problému
globalizácia
-rozprávať o problémoch v globálnom
svete so životným prostredím
-vyjadriť návrhy, ako pomôcť životnému
prostrediu
-využiť získané vedomosti z oblasti
životného prostredia
-vyjadriť nádej, uspokojenie
-porozprávať o živote v Austrálii
-pochopiť odborný text
-vytvoriť a prezentovať projekt o
environmentálnom probléme
Žiak má získať schopnosť:
-rozlíšiť v počutom texte, čo nám kto
poradil
-charakterizovať priateľstvo
-opísať priateľa
-vyjadriť podmienku
-poradiť pri problémoch v medziľudských
vzťahoch
-rozprávať o dobrovoľných činnostiach
mladých ľudí
-usporiadať fakty o Európskej únii
-vytvoriť a prezentovať projekt vo forme
listu do linky dôvery a odpovede naň
Predmet: Nemecký jazyk
Nemecký jazyk
5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník
Spolu
Štátny / školský vzdelávací program
-
1/0
1/0
1/1
-
4/
Spolu
-
1
1
2
-
-
Poznámky
1. Nemecký jazyk – ako druhý cudzí jazyk sa vyučuje na našej základnej škole v šiestom až ôsmom
ročníku. Jeho časová dotácia je jedna hodina do týždňa pre šiesty aj pre siedmy ročník. Ôsmy
ročník má časovú dotáciu dve hodiny týždenne.
2. Nemecký jazyk sa vyučuje v jednej skupine, druhá skupina je ruský jazyk.
3. Hodnotenie predmetu: Nemecký jazyk ako druhý cudzí jazyk je vo všetkých ročníkoch klasifikovaný
známkou.
Charakteristika predmetu
Nemecký jazyk je dôležitým svetovým jazykom, ktorého osvojenie si na úrovni A2 vytvára základ a
predpoklady pre komunikáciu v rámci EÚ, pomáha žiakovi prekonávať bariéry , a tak prispieva k
zvýšeniu mobility v osobnom živote. Nemecký jazyk umožňuje spoznávať odlišnosti v spôsobe života a
odlišné kultúrne tradície ľudí iných krajín / hlavne nemecky hovoriacich / , a tým prehlbuje porozumenie
a toleranciu .
Požiadavky pre vzdelávanie vychádzajú zo SERR a predpokladajú žiakov uvedomelý prístup k
osvojeniu si cudzieho jazyka. Táto koncepcia umožňuje , aby sa na základe vlastného uváženia
rozhodol, do akej miery bude nemecký jazyk v budúcnosti využívať a používať. Ovládanie nemeckého
jazyka na úrovni A2 vytvára podmienky pre získavanie informácií z ľubovoľného vyučovacieho
predmetu, a to môže viesť k celkovému skvalitneniu žiakovho štúdia na gymnáziu.
Ciele predmetu
Cieľom je získanie zručností v nasledovnom rozsahu:
Čítanie s porozumením: - žiak dokáže porozumieť jednoduchším textom, neskôr zložitejším textom a
vecným informáciám, ktoré slúžia najmä laickej verejnosti.
Počúvanie s porozumením: - žiak dokáže porozumieť informáciám, ktoré sa týkajú známych tém z
každodenného života.
Hovorenie: - žiak sa dokáže vysporiadať so štandardnými situáciami, zúčastniť sa na rozhovore o
témach, ktoré sú mu známe alebo ho zaujímajú.
Písanie: - žiak dokáže písať o témach, ktoré sú mu známe a zaujímajú ho, a vyjadriť na ne svoj názor.
Lexika: - žiak ovláda lexiku z uvedených tém, chápe informácie , ktoré sa týkajú zadaných tém
z každodenného života, a je schopný použiť osvojenú lexiku v štandardných jazykových situáciách.
Gramatika: - Žiak si osvojí:
- časovanie pravidelných, nepravidelných, modálnych a pomocných slovies v prítomnom čase,
- rozkazovací spôsob,
- zápor,
- slovosled - priamy, nepriamy, vo vedľajšej vete / dass, weil /,
- doplňovacie a zisťovacie otázky,
- používanie určitého a neurčitého člena,
- skloňovanie podstatných mien v Sg. a Pl., slabé skloňovanie,
- skloňovanie osobných, ukazovacích, opytovacích a privlastňovacích zámen,
- predložky s 3.p., 4.p., 3.p. a 4.p.,
- základné a radové číslovky, miery, množstvo, hmotnosť,
- prídavné meno v prísudku,
- skloňovanie prídavných mien po určitom člene, neurčitom člene a bez člena,
- budúci čas,
- časové údaje.
Prierezové témy predmetu
V predmete Nemecký jazyk budeme rozvíjať nasledovné prierezové témy.
Dopravná výchova: 8. roč. – V meste
Environmentálna výchova: 6.roč. – Kde bývaš?
Multikultúrna výchova: 6.roč. - Tu sa hovorí po nemecky, Odkiaľ pochádzaš?, 8. roč. – Jedlo
Mediálna výchova: 6.roč. - Ako sa učíš nemčinu?, 7. roč. - Ne telefóne, List priateľovi, Práca s
počítačom
Osobnostný a sociálny rozvoj: 6. roč. – Kvíz, 8.roč. - Vitajte v Olympiaparku
150
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti: 6.roč. - Kde bývaš? 7. roč. - Aký je tvoj koníček?
Organizačné formy a metódy vyučovania
V predmete Nemecký jazyk sú používané nasledovné metódy vyučovania a formy:
Metódy: - motivačná – jej cieľom je zaujať žiaka, vyvolať v ňom zvedavosť, tvorivosť,
- expozičná – vhodná na výklad nového učiva,
- brainstorming – dáva žiakovi možnosť reagovať, vyjadriť svoj názor, postoj k danému
problému, rozvíja sa diskusia,
- fixačná – používa sa na opakovanie a upevňovanie vedomostí.
Formy: - klasická hodina, práca vo dvojiciach, práca v skupine, diskusia, situačné dialógy.
Učebné zdroje
- sú zdrojom informácií pre žiakov. Sú to učebnice, odborná literatúra, časopisy, materiálno-technické
a didaktické prostriedky a pod.
- učebnice: BRIEN, A., BRIEN, S., DOBSON, S.: Projekt Deutsch Neu 1.
BRIEN, A., BRIEN, S., DOBSON, S.: Projekt Deutsch Neu 2.
- pracovné zošity: Projekt Deutsch Neu 1
Projekt Deutsch Neu 2
- Iný doplnkový materiál: CD k daným učebniciam, obrazový materiál
Učebné osnovy predmetu v 6. ročníku
Tematický
celok
Obsahový
štandard
Výkonový Štandard
Žiak má získať schopnosť:
Vitajte! Pozdravy, Ako sa máš?
Pozvanie
Kvíz. Tu sa hovorí po nemecky. Čísla 110
Ty vieš po nemecky. Podobnosti medzi
nemčinou, slovenčinou.
Otázka na meno, nemecké mená,
poďakovanie
Ako sa voláš?
Nemecká abeceda – hláskovanie
Členy pred podstatnými menami
Kde bývaš?
Projekt 1
Koľko máš rokov? Otázka na vek,
informácia o vlastnom veku, čísla 11-20,
farby
Odkiaľ pochádzaš?
Nový priateľ.
Projekt 2
Škola začína. Vymenovanie učebných
pomôcok, otázky na ceny, ako si v triede
požičiavať veci, číslovky do 100 po
desiatkach
V školskej triede. Zariadenie triedy,
informácie, kde sa čo nachádza, neurčitý
člen v akuzatíve, privlastňovacie zámená
Čo je tvoj obľúbený predmet?
Žiaci a učitelia školy.
151
- pozdraviť sa v NJ,
- poznať a prakticky používať odpovede na
otázku: Ako sa Ti darí
- ovládať výslovnosť o/ő, u/ü, ei/ie.
- poznať a používať číslovky 1-10
- správne vyslovovať w,β (ss), a čítať „ ű“.
- poukázať na podobnosť medzi nemčinou
a slovenčinou
- časovanie slovesa sein
- slovosled vo vete
- predstaviť sa a spýtať sa na meno
- vyhláskovať svoje meno
- vedia používať členy pred podstatnými menami
- podať informácie o svojom bydlisku
- vysvetliť polohu mesta v krajine
- používať v rozhovore hlavné svetové strany v
nemčine
- poznať a používať číslovky do dvadsať
- povedať koľko má rokov a spýtať na vek
spolužiakov
- poznať a používať osem základných farieb
- pýtať sa na otázku: Odkiaľ pochádza
a povedať, odkiaľ je
- poznať nemecké názvy štátov a ich zástavy.
Žiaci poznajú osobné zámená
- porozumieť prečítanému textu
- upevniť si slovnú zásobu
- vymenovať učebné pomôcky
- pýtať sa na ceny v obchodoch a poskytnúť
informácie o cene
- používať číslovky do 100 po desiatkach
- pomenovať zariadenie v triede
- pýtať sa a odpovedať na otázky, kde sa čo
nachádza
- zistiť, ako sa mení neurčitý člen v akuzatíve
- používať privlastňovacie zámená v nemčine
- vymenovať názvy vyučovacích predmetov
- napísať si rozvrh hodín po nemecky
- používať dni v týždni
- porozprávať o svojich obľúbených predmetoch
- časovať sloveso haben
- používať číslovky 21-31
- použiť pri opise osoby jednotlivé vlastnosti
- pomenovať učiteľov jednotlivých predmetov
- odpovedať koľko žiakov je v triede
Školská hra.
Ktože je to? Rozprávanie o členoch
rodiny. Odpovede na otázku „Kto je to?“
slovná zásoba – rodina
Projekt 3
Projekt 4
Máš súrodencov?
Rozprávanie o súrodencoch, odpovede
na otázky „Akí sú“.
Zápor vo vetách. Písanie listu o svojej
rodine.
Prídavné mená v pádoch s určitým
členom
Máš rád domáce zvieratá?
Rozhovor o obľúbených domácich
zvieratách
Opis svojho domáceho zvieraťa – meno,
vek, farba
Otázka – máš rád domáce zvieratá?
Kedy máš narodeniny? Mesiace a ročné
obdobia, odpovede na otázku – Kedy
máš narodeniny? Radové číslovky.
Uvádzanie presného dátumu
Dnes mám narodeniny.
Rozprávanie o dátumoch narodenia,
gratulácia, uvádzanie presného dátumu
Perfektum pravidelných slovies
Spojenie predložky am s radovou
číslovkou, využiť v uvedení dátumu
Čo si dostal? Otázky kto čo dostal,
cvičenie odpovedí.
Čo robíš? Slovosled v oznamovacej vete.
Časovanie slovies v prítomnom čase
Všetko najlepšie k narodeninám!
Rozprávanie o oslavách narodenín,
o činnostiach, o jedlách a nápojoch,
blahoželanie, výroba pohľadnice
s blahoželaním, výroba kalendára.
- precvičiť a upevniť učivo Projektu 1 na základe
otvorených úloh
- vymenovať členov rodiny
- pýtať sa a odpovedať na otázky: Kto je to?, Ako
sa volá?
- vyhľadať v slovníku slová, týkajúce sa témy
rodina, uvedené v pracovnom zošite
- používať správny slovosled vo vete.
- predstaviť jednoduchými vetami svojich
súrodencov
- vymenovať svoje domáce zvieratá.
- tvoriť záporné vety
- skloňovať prídavné mená s určitým členom
- pomenovať domáce zvieratá
- rozprávať o svojich obľúbených zvieratách
a opísať aké sú
- odpovedať na otázku – či ich majú radi.
- vymenovať ročné obdobia a mesiace
- vytvoriť radové číslovky zo základných čísloviek
- odpovedať na otázku – kedy má narodeniny
-
povedať čo dostal k narodeninám
viesť dialóg o dátumoch narodenia
vytvárať perfektum pravidelných slovies
použiť predložku am s radovou číslovkou pri
dátumoch
- položiť otázku: „Čo som dostal?“ a zároveň na
ňu odpovedať
- reagovať vhodne v daných situáciách
- pýtať sa a odpovedať na otázku Čo robíš?
- rozprávať o činnostiach
- porozumieť slovosledu v oznamovacej vete
- časovať slovesá v prítomnom čase
- opísať narodeninovú oslavu
- rozprávať o jedlách všetko čo k nej patrí – jedlá,
nápoje
- vytvoriť pohľadnicu a napísať krátke
blahoželanie
- vytvoriť kalendár
- tvoriť jednoduché vety
Učebné osnovy predmetu v 7. ročníku
Tematický
celok
Projekt 5
Projekt 6
Obsahový
štandard
Aká je tvoja záľuba?
Odpovede na otázku: Aká je tvoja záľuba?
Nácvik výslovnosti sch, sp, st
Si športový?
Čo rád robíš? Rozprávanie o tom, čo rád
a nerád robíš, spôsoby ako opísať svoj
koníček.
Hudba a zbierky. Odpoveď na otázku – Na
aký hudobný nástroj hráš? Rozprávanie
o zbierkach, ako dlho zbieraš.
Čo robíš cez víkend? Čo robia druhí ľudia?
Čo rád pozeráš? Rozprávanie o druhoch
TV programov. Ako často a kedy pozeráš?
Ako často sleduješ televíziu?
Predložky am, um
Slovesá s odlučiteľnou predponou
152
Výkonový Štandard
Žiak má získať schopnosť:
- pýtať sa a odpovedať na otázku: Aká je tvoja
záľuba
- správne vysloviť sch, st, sp
- rozprávať samostatne o svojom obľúbenom
športe a športe svojich spolužiakov
- rozprávať o tom, čo radi robia a nerobia
- uviesť dva spôsoby opisu svojho koníčka
- odpovedať na aký hudobný nástroj hrá
- rozprávať o svojich zbierkach, čo zbierajú a ako
dlho to zbierajú
- využívať novú slovnú zásobu
- opísať činnosti ľudí podľa obrázkov
- rozprávať o druhoch TV programov
- rozprávať o tom, čo radi pozerajú a naopak.
- porozprávať kedy a ako často pozerajú TV
Koľko je hodín, kedy čo začína a kedy
končí, koľko to trvá...
Projekt 7
Projekt 8
Kto je tvoja televízna hviezda? Informácie
o TV osobnostiach, hviezdach.
Zapni sa predsa! Skladanie básničiek,
kresieb, TV programu.
Ako sa učíš nemčinu? Formy a prostriedky
komunikácie. Príslovky miesta: oben,
unten, in der Mitte, links, rechts
Pri telefóne. Rozhovor po telefóne,
opakovanie čísloviek, pýtanie sa na t.č.
Opäť sa píše. Blahoželanie a pozdravy,
písanie odkazov. Čítanie a písanie listov.
Listoví priatelia. Písanie listu.
-
pýtať na čas, koľko je hodín
pýtať, kedy začína škola...
tvoriť otázky s časovými údajmi.
opísať svojich televíznych hrdinov
- poskladať jednoduché básničky či TV program
- používať príslovky miesta
-
pýtať si telefónne číslo
pripraviť si telefonický rozhovor
napísať blahoželanie, pozdrav či krátky odkaz
písať a čítať vlastné odkazy.
napísať dlhý list
Práca s počítačom.
- poznať inštrukcie pri práci s počítačom
Kam cestuješ cez prázdniny?
Prázdniny, rozprávanie
Predložky nach, in
- rozprávať o prázdninách, poznať mestá,
kontinenty
- rozprávať o počasí
- použiť predložky nach, in v spojení s názvom
krajín.
- rozprávať o rozličných spôsoboch cestovania,
- pýtať na počet kilometrov
- použiť správne predložky vo vetách
- poznať a používať číslovky nad 100
- vyskloňovať podstatné mená v datíve
Ako tam cestuješ?
Cestovanie, rozhovor o spôsoboch
cestovania, o spôsoboch ubytovania,
o spolucestujúcich.
Číslovky nad 100
Podstatné mená v datíve
Čo si so sebou vezmeš?
Časovanie slovesa nehmen.
Podstatné mená v akuzatíve.
Kde bývaš?
Rozprávanie o bývaní a ubytovaní.
Rozprávanie o spolucestujúcich.
Sloveso mit/kommen
Môj vysnený výlet. Rozprávanie
o vysnívaných prázdninách, tvorivé písanie
na tému prázdniny.
- rozprávať o tom, čo si zabalili a čo si zabudli
zabaliť
- vyskloňovať podstatné mená v akuzatíve
- vymenovať rozličné spôsoby cestovania,
časovať sloveso mit/kommen
- povedať s kým cestujem.
- rozprávať, ako si predstavujú svoju dovolenku
snov
- napísať krátky text o prázdninách a prezentovať
pred spolužiakmi.
Učebné osnovy predmetu v 8. ročníku
Tematický
celok
Pozvanie
Obsahový
štandard
Výkonový Štandard
Žiak má získať schopnosť:
- porozprávať o prázdninách: kde boli, čo tam
robili
- použiť základné matematické úkony
Aké boli prázdniny?
Časovanie slovesa sein v préterite,
Perfektum pravidelných slovies
Perfektum nepravidelných slovies
Reč v škole
Aká je matematika?
-
porozumieť nemeckým pokynom učiteľa
použiť základné matematické úkony
porozumieť pochvale a napomenutiu.
zopakovať si názvy miest v krajinách, kde sa
hovorí po nemecky
precvičiť si výslovnosť nemeckých samohlások
a skupín sp, st, sch
povedať svoju adresu, kde bývam
použiť vo vetách predložky s datívom
vymenovať časti domu/bytu, obytné miestnosti
v dome
opísať vlastnú izbu a jej zariadenie.
pomenovať budovy v meste
zhotoviť a prezentovať projekt o meste
-
získať a podať informáciu
použiť vo vetách príslovky na určenie smeru
popísať časti olympijského areálu
spýtať sa na otázku Kedy raňajkuješ?
povedať kedy a čo raňajkuje
vytvárať zložené slová
porozprávať čo jedáva v škole počas prestávok.
-
Zábava s cudzím jazykom
-
Projekt 1
Projekt 2
Aká je tvoja adresa?
Predložky s datívom
Aký je tvoj dom?
-
V meste.
-
Kde to je? Orientácia v meste.
Príslovky na určovanie smeru rechts, links,
geradeaus
Vitajte v Olympijskom parku!
Kedy raňajkuješ?
Časovanie slovies essen a trinken.
Čo jedávaš na desiatu? Nepriamy
slovosled vo vete
153
Čo obeduješ?
Na stole
- porozprávať čo jedáva na obed
- spýtať sa iných na to, čo jedávajú a pijú na obed
a zároveň na to adekvátne reagovať
- vytvoriť jedálny lístok
Čo rád jedávaš?
- porozprávať o tom, čo rád a čo nerád jedáva
- naučiť sa jednoduchý dialóg
Máš so sebou peniaze?
- pýtať sa a odpovedať na otázku: koľko máš pri
sebe peňazí
- pomenovať oddelenia v obchodnom dome
- povedať na ktorom poschodí sa čo nachádza
- poznať jednoduché frázy pri nakupovaní
- vymenovať názvy ovocia a zeleniny
a označovanie ich množstva
- vymenovať názvy jednotlivých druhov zmrzliny
- viesť jednoduchý rozhovor v kaviarni
- vytvoriť vlastný návrh objednávky na jedlo,
nápoje a zaplatiť
- viesť rozhovor pri nakupovaní
- poznať a vedieť používať názvy oblečenia
- spýtať sa na cenu a farbu oblečenia
- vyjadriť svoj názor o farbách, ktorú má
obľúbenú/neobľúbenú
- používať osobné, ukazovacie zámená
prídavné mená v prívlastku v nominatíve
- porozprávať aké oblečenie nosí najradšej
- časovať sloveso tragen a použiť príslovky gern,
am liebsten
- spýtať sa a odpovedať, kde sa nachádzajú veci
Kde čo nájdem?
Projekt 3
Čo to môže byť?
Modálne sloveso: mögen v prítomnom
čase (mögen v podmieňovacom spôsobe)
Nechceš zmrzlinu?
Modálne sloveso wollen
V supermarkete. Množstvá a obaly.
Koľko stojí tá bunda
Projekt 4
Ako sa ti páči tá farba?
Osobné a ukazovacie zámená
v nominatíve. Prídavné mená v prívlastku
v nominatíve
Čo nosíš najradšej?
Sloveso tragen
Príslovky gern a am liebsten
Nevidela si moje tričko?
Rozprávka: Popoluška
Ako prichádzaš do školy?
Konštrukcie s datívom: mit dem Auto, mit
der Bahn....
Praktické použitie slovies: fahren, gehen,
kommen.
Perfektum s pomocným slovesom sein.
Precvičiť časovanie slovies: gehen, fahren,
kommen – v prítomnom i minulom čase.
Cestuješ autobusom?
Projekt 5
Chodíš na bicykli?
Ako rád cestuješ?
Šťastnú cestu!
Príroda.
Ročné obdobia – opis
Porozprávať, z čoho pozostáva odpad
a kam patrí. Vysvetliť slová „Umwelt“,
„umweltfreundlich“.
Ekologicky v škole?
- pýtať sa a odpovedať na otázky týkajúce sa
cesty, vhodnej linky autobusu, času odchodu
autobusu, kupovanie lístkov
- pomenovať jednotlivé časti bicykla
- porozumieť terminológii, ktorá sa týka
jednoduchej údržby bicykla
- povedať, ktorý je jeho obľúbený/neobľúbený
dopravný prostriedok a zdôvodniť prečo
- výber svojho dopravného prostriedku
- používať tvary osobných zámen vo 4. páde
- upevniť si získané jazykové vedomosti formou
hry
- opísať počasie v jednotlivých ročných obdobiach
- pomenovať bežne rastúce stromy, kvety,
zvieratá, vtáctvo
- porozprávať o ekologickom správaní v škole
i v bežnom živote
- opísať odpadový materiál, ktorý nosia do školy
Projekt 6
Správaš sa ekologicky?
Školská akcia
Čo robíš pre životné prostredie?
Projekt 7
- používať jednoduché frázy pri nakupovaní – ak
si chce niečo vyskúšať, ak chce povedať, čo sa
mu páči
- porozprávať ako chodia do školy, ako je to
ďaleko
Prídeš tiež? Oslavy, večierok, pozvania
Čo prinesieš so sebou?
Dialóg vo dvojiciach
154
- vytvoriť návrhy na zlepšenie životného
prostredia a na likvidáciu odpadu
- napísať list s problematikou životného
prostredia, čo mu škodí či neškodí
- porozprávať o oslave, napísať pozvánku na
večierok
- pýtať sa v dvojiciach kto čo prinesie na večierok,
aké bude pohostenie, výzdoba
Čo si oblečieš na večierok?
Projekt 8
- porozprávať čo si oblečie na večierok a opísať
niekoho šaty
- porozumieť odpovedi na danú otázku
- opísať čo robili na večierku
- porozprávať, ako prebieha jeho deň, aký má
režim dňa, čo robí ráno...
- správne použiť spojky zuerst, dann, danach
a predložku vor
- porozprávať o svojich zlých snoch, o tom, čoho
sa kto bojí
- čítať s porozumením: Čo robia deti večer?
- opísať a charakterizovať určitého človeka
Ako sa najlepšie dostanem...?
Aký bol školský večierok?
Čo robíš večer? Vetné konštrukcie so
spojkami: zuerst, dann, danach. Rámcové
konštrukcie so spojkou bevor. Predložka
„vor“ s datívom
Máš zlé sny? Perfektum nepravidelných
slovies: zerbrechen, verlieren, vergessen
Kto je tvoj vysnívaný typ?
Čo by si chcel robiť?
- pýtať sa a odpovedať na otázku čo by si chcel
robiť
- prečítať text s porozumením
Rozprávka: Princezná na hrášku.
Predmet: Ruský jazyk
Ruský jazyk
5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník
Spolu
Štátny / školský vzdelávací program
-
1/0
1/0
1/1
-
4/
Spolu
-
1
1
2
-
-
Poznámky:
1. V predmete Ruský jazyk, ktorý sa v ZŠ vyučuje ako druhý cudzí jazyk od 6.ročníka, bola v rámci
ŠkVP zvýšená časová dotácia o 1 hodinu len v 8.ročníku. V šiestom, siedmom aj v ôsmom ročníku
sa ruský jazyk vyučuje v 2 skupinách.
2. Hodnotenie predmetu: predmet Ruský jazyk je klasifikovaný známkou vo všetkých ročníkoch.
Charakteristika predmetu
Ruský jazyk, ako druhý cudzí jazyk v 6.-9.ročníku základnej školy, predstavuje počiatočnú etapu
vyučovania cudzieho jazyka. Vyučuje sa osobitým, od latinky odlišným grafickým systémom, preto je
osvojenie azbuky jednou z hlavných úloh vyučovania ruštiny v 6. ročníku. Vytvára a podmieňuje
predpoklady pre komplexné osvojovanie ruského jazyka.
Dokument Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky (SERR) definuje komunikačné spôsobilosti
aj jednotlivé komunikačné úrovne. Základná úroveň A nazvaná Používateľ základov jazyka sa ďalej
delí na úroveň A1 a úroveň A2. V 6.-9.roč. ZŠ je predpísané dosiahnutie úrovne A1 – fáza
objavovania/oboznamovania sa s jazykom.
Ciele vyučovacieho predmetu
Obsah ruského jazyka určuje počiatočná etapa jeho vyučovania a stanovuje aj jeho ciele.
Žiaci si majú osvojiť fonický i grafický kód ruštiny, aby boli schopní počúvať, čítať a písať po rusky na
úrovni osvojených jazykových prostriedkov predpísaných učebnými osnovami.
Vyučovanie ruštiny sa v 6.ročníku rozčleňuje na 2 obdobia: predazbukové a azbukové. Pre každé je
charakteristická určitá miera rozvoja jednotlivých rečových zručností.
Predazbukové obdobie je zamerané predovšetkým na posluch a ústny prejav osvojovaný imitatívnym
spôsobom. Posluch ako prvá rečová zručnosť vytvára zvukovú základňu na vnímanie ruskej hovorenej
reči a na osvojenie ruskej výslovnosti a intonácie i ústneho prejavu. Okrem elementárneho poučenia o
ruskom prízvuku si žiaci v tomto období neosvojujú nijakú jazykovú teóriu.
Tematicky sa učivo viaže na dve základné témy: Škola a Rodina, s podtémami o jedle, odevoch a
obuvi.
Azbukové obdobie sústreďuje pozornosť žiakov na osvojovanie tlačenej a písanej azbuky technikou
čítania a písania. Učiteľ však dbá i na ďalšie rozvíjanie posluchu a ústneho prejavu postupným
rozširovaním slovnej zásoby.
Žiaci sa učia tlačené a písané písmená najprv čítať, až potom písať.
Ruský jazyk od 7.ročníka prestavuje poazbukové obdobie. Z hľadiska osvojovania zručností, najmä vo
vzťahu k čítaniu a písaniu, znamená fázu upevňovania poznatkov a správnych návykov osvojovaných
v azbukovom období. Cieľom je ďalší rozvoj rečových zručností aj písomného prejavu. Žiaci si rozširujú
155
slovnú zásobu, učia sa s porozumením vnímať priamu i reprodukovanú reč v prirodzenom tempe,
prakticky si osvojujú gramatické pravidlá, upevňujú svoj písomný prejav, získavajú poznatky o reáliách.
Prierezové témy predmetu
V predmete ruský jazyk budeme rozvíjať nasledovné prierezové témy:
Environmentálna výchova: 6. ročník - témy: Rieka, Na hodine, 7. ročník - témy: Môj deň, Čo robíme
v škole, Ročné obdobia, Na výstave, 8. ročník – témy: Spomíname na leto, Voľný čas, záľuby, Máme
radi prírodu
Multikultúrna výchova: 6. ročník - témy: V škole, V triede, Azbuka, Moskva, 7. ročník - témy: Môj deň,
Na výstave, Na exkurzii v Moskve, 8. ročník – témy: Spomíname na leto, V meste - Petrohrad, V zime
Osobnostný a sociálny rozvoj: 6. ročník - témy: Rodina, Azbuka, V izbe, Mesto, Na hodine, 7. ročník
- témy: Môj deň, Čo robíme v škole, Ako pomáhaš doma, Viete počítať, Ročné obdobia, Na výstave, Na
exkurzii v Moskve, V zdravom tele- zdravý duch, Čoskoro budú prázdniny, 8.ročník – témy: Vitaj škola,
Spomíname na leto, V škole, V rodine, U nás doma, V meste, Choroby, U lekára, Voľný čas, záľuby,
máme radi prírodu, V zime
Dopravná výchova: 6. ročník – témy: Slovensko a mestá, Bratislava, Moskva, 7. ročník - témy: Na
exkurzii v Moskve, Čoskoro budú prázdniny, 8. ročník – témy: V meste - Petrohrad
Ochrana života a zdravia: 6. ročník - témy: Rodina, Doma, Na klzisku, 7. ročník - témy: Čo robíme
v škole, Ako pomáhaš doma, Ročné obdobia, V zdravom tele - zdravý duch, Čoskoro budú prázdniny,
8. ročník – témy: Spomíname na leto, Choroby, U lekára
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti: 7. ročník - téma: Na exkurzii v Moskve, 8. ročník – témy:
v meste - Petrohrad
Výchova k manželstvu a rodičovstvu: 6. ročník - témy: Rodina, Doma, V izbe, V obchode, 7. ročník témy: Môj deň, Ako pomáhaš doma, 8. ročník – témy: Spomíname na leto, V rodine, U nás doma
Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra: 6. ročník - témy: Slovensko a mestá, Mesto, 7.
ročník - témy: Čoskoro budú prázdniny, 8. ročník – témy: Spomíname na leto, Voľný čas, záľuby
Organizačné formy a metódy vyučovania
Organizačné formy: - klasická hodina
- práca dvojíc
- práca v skupinách
- práca v jazykovej učebni
- projektová práca
- beseda
Metódy vyučovania:
a/ motivačné metódy - rozprávanie, rozhovor, demonštrácia ukážky
b/ expozičné metódy - výklad, rozhovor, beseda, demonštračná metóda, pozorovanie, porovnávanie,
práca s mapou sveta, inštruktáž, práca s azbukou, s pracovným zošitom, s knihou, textom, slovníkom,
audioorálny program
c/ aktivizujúce metódy - diskusia, hranie rolí, dialogizované čítanie, párová a skupinová konverzácia,
didaktické hry, rébusy, hádanky, riekanky, básničky, piesne, písanie listu, práca s internetom, tvorba
projektu
d/ fixačné metódy - precvičovanie, opakovanie, systematizácia poznatkov
Učebné zdroje:
V predmete Ruský jazyk budeme využívať nasledovné učebné zdroje:
v 6. ročníku: - učebnica Ruský jazyk pre 5. ročník ZŠ 1.-11. lekcia
- pracovný zošit k učebnici Ruský jazyk pre 5. ročník ZŠ -1. časť
- audioorálny program
- nástenná tabuľa azbuky, mapa sveta
v 7. ročníku: - učebnica Ruský jazyk pre 5. ročník ZŠ 12.- 17. lekcia
- pracovný zošit pre 5. ročník - 2.časť
- pracovný zošit pre 6. ročník
- audioorálny program
- Rusko-slovenský a slovensko-ruský slovník
- Mapa sveta, obrazový materiál o Moskve, internet
V 8. ročníku: - učebnica Ruský jazyk pre 6. ročník ZŠ 1.- 11. lekcia
- pracovný zošit pre 6. ročník
- audioorálny program
- Rusko-slovenský a slovensko-ruský slovník
- mapa sveta, obrazový materiál o Petrohrade, internet
Učebnice: Ruský jazyk 5 - PhDr. Elena Kováčiková, Valentína Glendová, SPN Bratislava 1997
Ruský jazyk 6 - PhDr. Elena Kováčiková, Valentína Glendová, SPN Bratislava 2009
156
Učebné osnovy predmetu RUJ v 6. ročníku – 33 hodín ročne
Tematický
Obsahový
celok
štandard
Výkonový
štandard
Úvodná
hodina
Predazbukové
obdobie
V škole. V
triede
Rodina
Plán práce, obsah učiva, spôsob hodnotenia.
L1 a 2 Rozvoj komunikačných schopností.
Pozdravy, predstavovanie, oslovenie,
jednoduché povely a pokyny na hodine,
členovia rodiny, pomenovania hračiek, častí
dňa, základné potraviny, odev, obuv.
Riekanky: Rodina, Hračky
Žiak spozná systém a organizáciu
vyučovacej hodiny cudzieho jazyka.
Žiak sa vie predstaviť, pozdraviť, pozná ruské
pokyny a zdvorilostné frázy, vie pomenovať
predmety a pomôcky v triede, hračky,
základné potraviny, časti odevu a obuvi. Vie
naspamäť 2 jednoduché riekanky.
Azbukové
obdbobie
Azbuka
L3 Poznávanie písmen azbuky, porovnanie
s latinkou, nácvik písmen : A ,O, K, M, T, E,
N, JA. Preklad slovenských slovies je a sú.
Intonácia opytovacích viet.
Doma
L4 Poznávanie písmen azbuky D, P, I, U.
Čítanie podľa obrázkov aj čítanie súvislého
písaného textu. Intonačné cvičenia, tvorenie
dialógov. Sloveso mať, bezsponové vety.
L5 Poznávanie písmen azbuky V, E, L, R,
prízvučné a neprízvučné e, ruské mená,
tvorenie odpovedí na jednoduché otázky:
Kto je to? Kde sú?
Riekanka: Išiel Greka
Žiak ovláda čítanie izolovaných písmen
a slabík, ovláda techniku písania vybraných
písmen, Vie použiť správne tvary sponových
slovies v reči. Používa správnu intonáciu
v opytovacích vetách.
Žiak ovláda čítanie a písanie nových písmen
azbuky. Vie používať väzbu
ja mám aj bezsponové vety. Ovláda novú
slovnú zásobu k téme Doma.
Žiak ovláda čítanie a písanie nových písmen
azbuky, vie spájať písmená do slabík a slov,
rozlišuje prízvučné a neprízvučné e, mäkkosť
a tvrdosť spoluhlások. Žiak vie odpovedať na
jednoduché otázky, vie naspamäť ďalšiu
riekanku.
Žiak ovláda čítanie a písanie ďalších písmen
azbuky. Ovláda tvorenie jednoduchých viet
a dialógov podľa obrázkov, vie vyjadriť zápor
v ruskej vete. Dokáže vyjadriť vlastníctvo:
on/ona má...,správne použiť väzby na
vyjadrenie vzdialenosti. Dokáže riešiť
jednoduché rébusy s ruskými slovami.
Žiak dokáže čítať a písať nové písmená,
dokáže vymenovať 5 faktov o Bratislave
a Moskve, ovláda intonáciu opytovacej vety,
rozlišuje mäkkosť a tvrdosť slabík, ovláda
výslovnosť –ov na konci slova, vie časovať
a použiť vo vetách správne tvary slovesa byť.
Žiak dokáže prečítať a napísať ďalšie písmená
azbuky. Rozlišuje písanie mäkkých slabík
v RUJ a SJ, ovláda intonáciu zvolacej vety. Vie
správne použiť konštrukciu ja mám aj prídavné
meno v nominatíve.
Rieka
V izbe
L6 Poznávanie písmen azbuky B, Z, S, G.
Tvorenie viet a dialógov podľa obrázkov.
Zápor vo vete. Pravopis slabík gi, ki. Väzba:
ďaleko od, neďaleko od, blízko pri... Väzba:
on/ona má. Rébusy.
Mesto
L7 Poznávanie písmen azbuky C, F, jer,
mäkký znak.
Bratislava -hlavné mesto Slovenska,
Moskva – hlavné mesto Ruska, intonácia
opytovacej vety, rozlíšenie hlásky i a jer,
sloveso byť.
L8 Poznávanie písmen JO, JU, J.
Výslovnosť hlások v rôznych pozíciách.
Pravopis mäkkých slabík. Intonácia zvolacej
vety.
Väzba: ja mám. Prídavné meno
v nominatíve.
L9 Poznávanie písmen azbuky Č, ŠČ, Ž,
Š. Výslovnosť mäkkých a tvrdých slabík.
Zápor slovies. Tvorenie viet : Kde bývam –
sloveso bývať. Rébusy, básnička Ira a jež
V obchode
Na hodine
Na klzisku
Abeceda
L10 Poznávanie písmena CH, tvrdý znak.
Pravopis slabiky chi v RJ, Použitie tvrdého
znaku v slovách. Tvorenie viet so
zameraním na šport, väzba hrať niečo, hrať
sa s niečím.
Hádanka, žart.
L11 Opakovanie učiva, upevňovanie
a systematizácia vedomostí. List.
Básnička, žart, hádanka.
157
Žiak dokáže čítať a písať ďalšie písmená
azbuky., ovláda správnu výslovnosť mäkkých
a tvrdých slabík. Vie použiť zápornú časticu
ne-, vie správne používať sloveso bývať.
Dokáže vyriešiť jednoduchý rébus, vie
naspamäť básničku.
Žiak dokáže čítať a písať písmeno ch a tvrdý
znak – vie ho správne použiť. Vie tvoriť
jednoduché vety o športe, plynulo číta tlačený
aj písaný text, rozumie významu hádanky aj
žartu.
Žiak ovláda poradie písmen v azbuke, všetky
písmená dokáže prečítať aj napísať. Vie tvoriť
jednoduché dialógy, napísať krátky list. Ovláda
základnú slovnú zásobu z okruhov: Škola,
trieda, rodina, potraviny, odev, obuv, hračky,
izba, mesto, obchod, šport. Ovláda 5 krátkych
riekaniek. Má základné znalosti o intonácii viet,
o niektorých väzbách a gramatických
pravidlách, ktoré zodpovedajú prvému roku
výučby RUJ ako druhého Cj.
Učebné osnovy predmetu RUJ v 7. ročníku – 33 hodín ročne
Tematický
Obsahový
celok
štandard
Úvodná
hodina
Plán práce, obsah učiva, aktivizácia
vedomostí.
Opakovanie
L12 Opakovanie učiva, systematizácia
vedomostí, rozvoj komunikačných
spôsobilostí, aktivizácia zručností zo
6.ročníka.
L13 Základná slovná zásoba súvisiaca
s témou. Základné číslovky 1-12,
vyjadrovanie času, čo kedy robíme počas
dňa. Časovanie slovies – 1.os.j.č.
Tvorenie prísloviek, krátky veršík
o režime dňa.
L14 Základná slovná zásoba súvisiaca
s témou, názvy vyučovacích predmetov.
Časovanie slovies- 1.os.mn.č., modálne
slovesá :chcieť, môcť. Pravopis slabík gi,
ki, chi. Tvorenie viet a dialógov.
Vyjadrovanie väzby: idem do..., idem z...
Vtipy, rébusy
L15 Základná slovná zásoba k téme,
názvy dní a mesiacov v roku. Časovanie
slovies – 2.os.j.č. Náčuv a nácvik
dialógov. Rozlíšenie slov pekný
a červený. Hádanka, list, básnička Čo
bolo na obed?
Poazbukové
obdobie
Môj deň
Čo robíme
v škole
Ako
pomáhaš
doma?
Viete
počítať?
L16 Základná slovná zásoba súvisiaca
s témou, počítanie do 100.Vyjadrenie
veku, koľko máš rokov ty, tvoji príbuzní.
Pravopis čísloviek. Časovanie slovies –
2.os.mn.č. Precvičovanie slovies chcieť
a môcť. Hádanka, žart, porekadlá, rébusy,
pieseň Dvakrát dva sú štyri
Ročné
obdobia
L17 Základná slovná zásoba súvisiaca
s témou, rozdelenie mesiacov podľa
ročných období. Tvorenie prísloviek, čo
robíme na jar, v lete... Časovanie slovies
– 3.os.j.č.Rozvoj konverzácie podľa
obrázkov. List, hádanky, rébusy.
L18 Základná slovná zásoba súvisiaca
s témou Počasie, tvorenie dialógov.
Časovanie slovies – 3.os.mn.č. Pravopis
slabík s písmenami ž,š,č,šč. Samostatný
ústny prejav podľa obrázkov.
L19 Základná slovná zásoba súvisiaca
s témou. Náčuv a práca s textom.
Poznávanie reálií o Moskve.
Upevňovanie vedomostí o časovaní
slovies. Slovesá ísť a cestovať- rozdiel,
minulý čas.
Projekt Moskva – hlavné mesto Ruska.
L20 Základná slovná zásoba k téme.
Posluch a práca s textom. Správna
výslovnosť prevzatých slov. Minulý čas
slovies, slovesá znať, uméť- rozdiel,
správne použitie. Tvorivé úlohy, riekanka,
príslovie, žart, hádanka.
L21 Základná slovná zásoba k téme
Prázdniny. Náčuv a práca s textom.
Blahoželanie. Farby. Budúci čas slovies
List. V obchode – riešenie modelových
situácií. Tvorenie otázok, Rozprávanie
podľa obrázkov. Pieseň
Veselí cestovatelia.
Čo
pripravujú
žiaci na
výstavu?
Na exkurzii
v Moskve
V zdravom
tele -zdravý
duch
Čoskoro
budú
prázdniny
158
Výkonový
štandard
Žiak pozná plán práce a obsah učiva v 7.roč.
Pamätá si riekanky, základné pokyny, povely
a zdvorilostné frázy zo 6.ročníka.
Žiak ovláda písanú aj tlačenú formu azbuky,
základnú slovnú zásobu, má vedomosti z fonetiky,
syntaxe aj konverzácie v súlade s uč. osnovami pre
6.ročník.
Žiak vie odpovedať na otázku Koľko je hodín?
Základné číslovky 1-12 vie vymenovať aj zapísať.
Vie vyjadriť, čo kedy robí počas dňa. Dokáže
v slovníku vyhľadať neurčitky slovies a utvoriť
1.os.j.č.Vie utvoriť príslovky súvisiace s témou.
Ovláda riekanku o režime dňa naspamäť.
Žiak vie pomenovať vyučovacie predmety, vie
povedať, čo na ktorom predmete robí. Vie utvoriť
1.os.mn.č., ovláda zmenu v základe slovies chcieť
a môcť. Vie správne napísať slová so slabikami gi,
ki, chi. Vie vyjadriť smer cesty – idem do, z...
Dokáže viesť krátke dialógy k téme, vie vyriešiť
jednoduchý ruský slovný rébus.
Žiak vie pomenovať dni v týždni, rozlíšiť pracovné
dni a dni voľna, vie pomenovať mesiace v roku. Vie
utvoriť 2.os.j.č., porozprávať o tom, ako pomáha
doma. Ovláda rozdiel medzi zvukovo podobnými
slovami krasnyj a krasívyj. Ovláda úpravu listu, vie
odpovedať na krátku hádanku. Vie básničku
o dňoch v týždni naspamäť – Čo bolo na obed?
Žiak vie počítať do 100, časovať slovesá a správne
ich použiť v reči. Dokáže odpovedať na otázky
o veku. Vie vo vete zmeniť jednotné číslo na
množné. Vie použiť väzbu so slovesom
potrebujem. Vie vyriešiť jednoduché číselné
rébusy, pozná 3 krátke ruské porekadlá,
s pomocou textu v učebnici dokáže zaspievať
ruskú detskú pieseň.
Žiak vie pomenovať ročné obdobia, vie k nim
priradiť zodpovedajúce mesiace a vie tvoriť vety
o činnostiach počas jednotlivých ročných období.
Vie utvoriť 3.os.j.č. slovies. Dokáže prečítať list,
odpovedať na otázky, tvoriť otázky, riešiť
jednoduché hádanky a rébusy.
Žiak vie tvoriť jednoduché vety o počasí, vie využiť
poznatky o časovaní slovies, dokáže správne
doplniť do viet zakončenia slovies. Ovláda pravopis
slabík s písmenami ž,š,č,šč.Vie rozprávať podľa
obrázkov na zadanú tému.
Žiak pozná základné informácie o Moskve ( 7), vie
ich spracovať do projektovej práce a projekt
samostatne prezentovať. Pozná rozdiel medzi
slovesami ísť a cestovať, slovesá vie správne
použiť vo vetách, vie od nich utvoriť minulý čas. Vie
tvoriť krátke dialógy o tom, ako môže využiť svoj
voľný čas.
Žiak ovláda novú slovnú zásobu k téme šport, vie
správne vysloviť prevzaté slová. Vie tvoriť minulý
čas slovies, použiť ho vo vetách. Dokáže viesť
jednoduchý dialóg, správne použiť slovesá znať
a uméť. Pozná 3 ruské príslovia, hádanky.
Žiak ovláda základnú slovnú zásobu k téme
prázdniny. Vie zostaviť krátke blahoželanie
k narodeninám. Vie pomenovať základné farby vo
všetkých rodoch. Vie používať minulý aj budúci
čas.
Vie zahrať modelové situácie v obchode, vypýtať si
tovar. Dokáže tvoriť otázky a rozprávať podľa
obrázkov. S pomocou textu v učebnici vie
zaspievať ruskú pieseň.
Opakovanie
L22 Upevňovanie poznatkov,
systematizácia vedomostí, precvičovanie
učiva. Docvičovanie správnej výslovnosti
a intonácie, čítanie tlačeného aj písaného
textu, utvrdzovanie správnych tvarov
azbuky v písomnom prejave. Správny
prízvuk a správny slovosled, tvorenie
dialógov. Vlastné mená. Rozprávanie
podľa obrázkov. Opakovanie básničiek,
prísloví, piesní.
Žiak má utvrdené tvary písmen v azbuke, vie
prečítať písaný aj tlačený text, samostatne tvoriť
vety, dialógy, napísať krátke blahoželanie. Ovláda
základnú slovnú zásobu v okruhoch tém lekcií 1522. Má základné vedomosti o tvorení slovies, vie
utvoriť minulý aj budúci čas. Pozná a vie použiť
číslovky 1-100, pozná základné farby, dni v týždni,
mesiace, ročné obdobia. Má základné informácie
o Moskve, o ruských vlastných menách. Ovláda
niekoľko ruských riekaniek, básničiek , piesní,
prísloví. Má základné vedomosti o gramatických
pravidlách a väzbách, ktoré zodpovedajú druhému
roku výučby RUJ.
Poznámka: Obsah učiva je potrebné prispôsobiť úrovni triedy. Vzhľadom na nízku časovú dotáciu je
možné lekciu 22 presunúť na začiatok VIII. ročníka a radšej docvičiť učivo z predchádzajúcich lekcií.
Rovnako je možné vynechať nácvik piesne Dvakrát dva je štyri a zaradiť ju len ako posluchové cvičenie
na porozumenie textu, resp. poznávanie ruských detských piesní.
Učebné osnovy predmetu RUJ v 8. ročníku – 66 hodín ročne
Tematický
Obsahový
celok
štandard
Úvodná
hodina
Plán práce, obsah učiva, aktivizácia
vedomostí.
Opakovanie
Opakovanie učiva, systematizácia
vedomostí, rozvoj komunikačných
spôsobilostí, aktivizácia zručností zo 6.
a 7. ročníka.
L1 Práca s textom, slovná zásoba
súvisiaca s témou, zoznamovanie – krátke
situačné dialógy, opis obrázkov – kto je to,
čo je to?, Povolanie – názvy profesií.
Vitaj škola
Spomíname
na leto
V škole
V rodine
U nás doma
V meste
Petrohrad
Choroby
U lekára
Voľný čas
Záľuby
L2 Práca s textom, slovná zásoba
súvisiaca s témou, použitie a pravopis
zvratných častíc, používanie predložiek v,
na, tvorba otázok, rozprávanie podľa
jazykového modelu na tému Čo kto rád
robí.
L3 Práca s textom, slovná zásoba
súvisiaca s témou, väzba s predložkami o,
ob, rozvrh hodín, príslovia, porekadlá,
vtipy,
Pieseň Čo nás učia v škole.
L4 Práca s textom, slovná zásoba
súvisiaca s témou. Inštrumentál j.č.
podstatných mien, vyjadrenie väzby
musím. Poschodia. Vtipy, hádanky.
L5 Práca s textom, slovná zásoba
súvisiaca s témou. Názvy izieb.
Inštumentál mn.č. podstatných mien.
Fonetické cvičenia – báseň Byt.
L6 Práca s textom, slovná zásoba
súvisiaca s témou. Sloveso zaujímať sa
+inštrumentál. Vyjadrenie času
s predložkou pred..., opakovanie
mesiacov roka a ročných období,
rozprávanie podľa fotografií mesta, tvorba
a prezentácia projektu.
L7 Práca s textom, slovná zásoba
súvisiaca s témou. Časti ľudského tela.
Časovanie slovies byť chorý, piť
.Zostavovanie dialógov podľa modelov.
Precvičovanie predložkových väzieb
s inštrumentálom.
L 8 Práca s textom, nová slovná zásoba.
Genitív podstatných mien s predložkami.
159
Výkonový
štandard
Žiak pozná plán práce a obsah učiva v 8.roč.
ovláda základné pokyny, povely, zdvorilostné frázy,
vie sa predstaviť, ovláda písanú aj tlačenú formu
azbuky, základnú slovnú zásobu
z predchádzajúcich ročníkov.
Žiak si upevní vedomosti a komunikačné zručnosti
z predchádzajúcich ročníkov. Zopakuje si
pravopisné princípy, vedomosti z fonetiky, syntaxe
aj konverzácie.
Žiak si rozšíri slovnú zásobu k téme Škola, dokáže
používať základné frázy spoločenského styku
a zdvorilostné formy predstavovania. Vie tvoriť
dialógy podľa daných rečových modelov a vie
pomenovať najbežnejšie profesie.
Žiak si rozšíri slovnú zásobu k téme Prázdniny,
ovláda pravopis slovies so zvratnou časticou,
ovláda tvorenie lokálu s predložkami v, na. Dokáže
viesť krátky dialóg k téme Leto.
Žiak chápe rozdiel v známkovaní vedomostí
v ruskej a slovenskej škole, vie pomenovať
vyučovacie predmety, správne používa tvary
s predložkami o, ob, pozná ukážky ruskej ľudovej
slovesnosti.
Žiak ovláda slovnú zásobu k téme Rodina, dokáže
použiť správne tvary slovies v reči, správne
používa inštrumentál podstatných mien.
Žiak si rozšíri slovnú zásobu k téme Byt, vie
správne používať inštrumentál mn.č. podstat.ných
mien, ovláda krátku báseň Byt naspamäť.
Žiak pozná základné informácie o Petrohrade ( 7),
vie ich spracovať do projektovej práce a projekt
samostatne prezentovať. Vie správne vyjadriť
časové obdobie. Správne používa sloveso
zaujímať sa + inštrumentál.
Žiak ovláda základnú slovnú zásobu k téme, vie
pomenovať niektoré časti ľudského tela
a najčastejšie choroby, ovláda časovanie slovies
byť chorý a piť. Vie tvoriť krátke dialógy k téme.
Žiak si rozšíri slovnú zásobu v tematickom okruhu
Voľný čas . Dokáže správne použiť spojenia
Máme radi
prírodu
V zime
Opakovanie
Pomenovania zvierat a rastlín. Tvorba
dialógov k téme - kto čo zbiera?
L9 Práca s textom, slovná zásoba
súvisiaca s témou. Domáca a divé
zvieratá, kvety a stromy. Používanie
datívu s predložkami k, po. Používanie
slovies ísť, chodiť, cestovať. Tvorba L. N.
Tolstého.
L 10 Práca s textom, slovná zásoba
súvisiaca s témou. Akuzatív podstatných
mien v j. a mn.č. Vyjadrenie časového
úseku: o+koľko minút, dní, týždňov,
mesiacov. Tvorenie viet podľa
gramatických modulov. Pieseň V lese sa
narodila jedlička.
L 11 Opakovanie učiva 8.ročníka: slovná
zásoba, syntax, fonetika, konverzácia.
Systematizácia vedomostí, precvičovanie
učiva. Rozprávanie podľa obrázkov.
Opakovanie básničiek, prísloví, piesní.
a zvraty v genitíve. Dokáže viesť krátky dialóg
o záľubách.
Žiak vie pomenovať niektoré rastliny a zvieratá.
Správne používa datív s predložkami. Dokáže
rozlíšiť rozdiel medzi slovesami ísť, chodiť,
cestovať , slovesá vie správne použiť.
Zoznámi sa s ukážkou z tvorby L.N.Tolstého.
Žiak ovláda základnú slovnú zásobu k téme. Vie
správne používať akuzatív podstatných mien. Vie
vyjadriť budúci časový úsek. Pozná vianočné zvyky
v Rusku. Vie zaspievať detskú ruskú pieseň.
Žiak má základné vedomosti o skloňovaní
podstatných mien a časovaní slovies. Pozná a vie
použiť predložkové väzby, pozná základné časti
ľudského tela, najbežnejšie choroby. Dokáže
správne pomenovať poschodia, časti bytu,
niektoré zvieratá a rastliny. Má základné informácie
o Petrohrade, o ruskej škole a systéme
známkovania. Ovláda niekoľko ruských riekaniek,
básničiek , piesní, prísloví. Má základné vedomosti
o gramatických pravidlách a väzbách, ktoré
zodpovedajú tretiemu roku výučby RUJ.
Poznámka: Zvýšenú časovú dotáciu využijeme na precvičovanie učiva, upevňovanie vedomostí, tvorbu
a prezentáciu projektu, spoznávanie ruských reálií a kultúry.
Predmet: Matematika
Matematika
Štátny / školský vzdelávací program
Spolu
5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník
Spolu
3,5/1,5
4/1
3,5/1
4/1
-
19/
5
5
4,5
5
-
-
Poznámky:
1. Matematika je špecifický predmet v ktorom sa vyžaduje sústavné opakovanie a precvičovanie
učiva. Podľa štátneho vzdelávacieho programu je v tomto predmete menšia časová dotácia, aj keď
rozsah učiva sa takmer nezmenil. Z tohto dôvodu bola v každom ročníku časová dotácia zvýšená
v ŠkVP.
2. V 7. ročníku z dôvodu počtu hodín sú žiaci v každej triede delení na dve skupiny na 0,5 hodiny
týždenne.
Charakteristika predmetu
Učebný predmet matematika v nižšom sekundárnom vzdelávaní (na 2. stupni ZŠ) je zameraný na
rozvoj matematickej kompetencie tak, ako ju formuloval Európsky parlament: „Matematická
kompetencia je schopnosť rozvíjať a používať matematické myslenie na riešenie rôznych problémov v
každodenných situáciách. Vychádzajúc z dobrých numerických znalosti sa doraz kladie na postup a
aktivitu, ako aj na vedomosti. Matematická kompetencia zahŕňa na rôznych stupňoch schopnosť a
ochotu používať matematické modely myslenia (logické a priestorové myslenie) a prezentácie (vzorce,
modely, diagramy, grafy, tabuľky).“ „Potrebné vedomosti z matematiky zahŕňajú dobre vedomosti o
počtoch, mierkach a štruktúrach, základne operácie a základné matematické prezentácie, chápanie
matematických termínov a konceptov a povedomie o otázkach, na ktoré matematika ponuka odpovede.
Jednotlivec by mal mať zručnosti na uplatňovanie základných matematických princípov a postupov v
každodennom kontexte doma, v práci a na chápanie a hodnotenie sledu argumentov. Jednotlivec by
mal byť schopný myslieť matematicky, chápať matematický dôkaz, komunikovať v matematickom
jazyku a používať vhodne pomôcky. Pozitívny postoj v matematike je založený na rešpektovaní pravdy
a na ochote hľadať príčiny a posudzovať ich platnosť.“
Obsah vzdelávania je spracovaný na kompetenčnom základe. Pri prezentácii nových matematických
poznatkov sa vychádza z predchádzajúceho matematického vzdelania žiakov, z ich skúsenosti s
160
aplikáciou už osvojených poznatkov. Vyučovanie sa prioritne zameriava na rozvoj žiackych schopnosti,
predovšetkým väčšou aktivizáciou žiakov.
Obsahový a výkonový štandard uvedený pre jednotlivé ročníky je štandard, ktorý sa ma splniť
najneskôr v uvedenom ročníku.
Vzdelávací obsah učebného predmetu je rozdelený na päť tematických okruhov:
1. Čísla, premenná a počtové výkony s číslami
2. Vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy
3. Geometria a meranie
4. Kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika
5. Logika, dôvodenie, dôkazy.
V tematickom okruhu Čísla, premenná a počtové výkony s číslami sa dokončuje vytváranie pojmu
prirodzeného čísla, desatinného čísla, zlomku a záporných čísel. Žiaci sa oboznamujú s algoritmami
počtových výkonov v týchto číselných oboroch. Súčasťou tohto okruhu je dlhodobá propedeutika
premennej, rovníc a nerovníc.
V tematickom okruhu Vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy žiaci objavujú kvantitatívne a priestorové
vzťahy, zoznámia sa s pojmom premennej veličiny a jej prvotnou reprezentáciou vo forme, tabuliek,
grafov a diagramov. Skúmanie týchto súvislosti smeruje k zavedeniu pojmu funkcie.
V tematickom okruhu Geometria a meranie sa žiaci zoznamujú so základnými geometrickými útvarmi,
skúmajú a objavujú ich vlastnosti. Učia sa zisťovať odhadom, meraním a výpočtom veľkosť uhlov,
dĺžok, povrchov a objemov. Riešia polohové a metrické úlohy z bežnej reality. Dôležite miesto ma
rozvoj priestorovej predstavivosti.
V tematickom okruhu Kombinatorika, pravdepodobnosť a štatistika sa žiaci naučia systematicky
vypisovať možnosti a zisťovať ich počet, čítať a tvoriť grafy, diagramy a tabuľky dát, rozumieť bežným
pravdepodobnostným a štatistickým vyjadreniam.
V tematickom okruhu Logika, dôvodenie, dôkazy, ktorý sa prelína celým matematickým učivom,
rozvíjajú žiaci svoju schopnosť logicky argumentovať, usudzovať, hľadať chyby v usudzovaní a
argumentácii, presne sa vyjadrovať a formulovať otázky.
Ciele vyučovacieho predmetu
Cieľom matematiky na 2. stupni ZŠ je, aby žiaci získali schopnosť používať matematiku vo svojom
budúcom živote. Matematika ma rozvíjať u žiakov logické a kritické myslenie, schopnosť argumentovať
a komunikovať a spolupracovať v skupine pri riešení problému. Žiaci by mali spoznať matematiku ako
súčasť ľudskej kultúry a dôležitý nástroj pre spoločensky pokrok. Vyučovanie matematiky musí byť
vedené snahou umožniť žiakom, aby získavali nové vedomosti špirálovite a s množstvom propedeutiky,
prostredníctvom riešenia úloh s rôznorodým kontextom, tvorili jednoduché hypotézy a skúmali ich
pravdivosť, vedeli používať rôzne spôsoby reprezentácie matematického obsahu (text, tabuľky, grafy,
diagramy), rozvíjali svoju schopnosť orientácie v rovine a priestore. Ma napomôcť rozvoju ich
algoritmického myslenia, schopnosti pracovať s návodmi a tvoriť ich.
Výsledkom vyučovania matematiky na 2. stupni ZŠ by malo byť správne používanie matematickej
symboliky a znázorňovania a schopnosť čítať s porozumením súvisle texty obsahujúce čísla, závislosti
a vzťahy a nesúvisle texty obsahujúce tabuľky, grafy a diagramy. Žiaci by mali vedieť využívať
pochopene a osvojene postupy a algoritmy pri riešení úloh, pričom vyučovanie by malo viesť k
budovaniu vzťahu medzi matematikou a realitou, k získavaniu skúsenosti s matematizáciou reálnej
situácie a tvorbou matematických modelov.
Matematika na 2. stupni ZŠ sa podieľa na rozvíjaní schopnosti žiakov používať prostriedky IKT na
vyhľadávanie, spracovanie, uloženie a prezentáciu informácii. Použitie vhodného softvéru by malo
uľahčiť niektoré namáhavé výpočty alebo postupy a umožniť tak sústredenie sa na podstatu riešeného
problému.
Matematika na 2. stupni ZŠ ma viesť žiakov k získaniu a rozvíjaniu zručnosti súvisiacich s procesom
učenia sa, k aktivite na vyučovaní a k racionálnemu a samostatnému učeniu sa.
Má podporovať a upevňovať kladné morálne a vôľové vlastnosti žiakov, ako je samostatnosť,
rozhodnosť, vytrvalosť, húževnatosť, sebakritickosť, kritickosť, cieľavedomá sebavýchova a
sebavzdelávanie, dôvera vo vlastne schopnosti a možnosti, systematickosť pri riešení úloh.
Prierezové témy predmetu
Multikultúrna výchova: 5. ročník, Premieňanie jednotiek, 6.ročník: Desatinné čísla, 8. ročník,
Pravdepodobnosť
Mediálna výchova: 5. ročník, Rímske číslice a čísla, 6.ročník: Meriame obsahy, Jednotky obsahu, 7.
ročník: Percentá , úrokovanie, diagramy, 8. ročník, diagramy
Environmentálna výchova: 6.ročnik: .Trochu iné čísla, Obsahy útvarov, Desatinné čísla, Uhly, 7.
ročník, Počtové operácie so zlomkami, Racionálne čísla, Pomer, priama a nepriama úmernosť, 8.
ročník, Počtové operácie so zlomkami, Racionálne čísla, Celé čísla
Osobnostný a sociálny rozvoj: 5. ročník, Počítame spamäti, Násobenie a delenie, 6.ročník:
Opakovanie učiva, Trochu iné čísla, Počítame s desatinnými číslami, Uhly
161
Dopravná výchova: 6. ročník: Uhly, 7. ročník: Percentá a promile, 8. ročník, Trojuholník, zhodnosť
trojuholníkov, Kruh, kružnica , Štatistika, Pravdepodobnosť
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti: 6. ročnk: Počítame s desatinnými číslami, 7.ročník:
Percentá počtové výkony so zlomkami, priama a nepriama úmernosť, 8. ročník, Všetky tematické celky
Multikultúrna výchova: 6.ročník: Desatinné čísla,
Organizačné formy a metódy vyučovania
Základnou organizačnou formou je vyučovacia hodina. Umožňuje spojiť výchovné a vyučovacie úsilie
učiteľa. V matematike využívame tieto formy práce : frontálne, skupinové, individuálne, teoretické
vyučovanie, praktické činnosti ( meranie, rysovanie, získavanie a vyhodnotenie údajov ), aktivačné
formy ( súťaže, kvízy ), výkladové, demonštračné ( ukážka postupu činnosti, riešenia úloh ), dialogické (
rozhovor, diskusia ), formy samostatnej práce (písomné a grafické práce, testy, referáty, projekty,
prezentácie, diskusia medzi žiakmi ). Pasívne formy, ako sú návštevy rôznych podujatí , alebo výstavy
podľa aktuálnej ponuky v danom školskom roku.
Vo vyučovaní využívame tieto metódy: výkladovo – ilustratívna (osvojovanie hotových informácií),
reproduktívna (osvojovanie napodobňovaním, opakovanie), výkladovo- problémová (riešenie
problémových úloh, zdôvodňovanie informácií), heuristická (žiaci získavajú skúsenosti z tvorivej činnosti
pri riešení problému).
Hodnotenie vzdelávacích výsledkov práce žiakov
Skúšanie, hodnotenie a klasifikácia žiakov sú vždy aktuálnou, závažnou, ale i citlivou súčasťou
vyučovacej práce. V pedagogickej praxi uplatňujeme skúšanie ústne, písomné a praktické.
Ústne skúšanie môže byť orientačné - nehodnotíme známkou, často súťažnou formou Hlavný dôraz v
matematike kladieme na písomné skúšanie, ktoré delíme na: - päťminútovky, kontrolné práce, školské
úlohy.
Optimálne hodnotenie je na základe percentuálnej úspešnosti podľa kritérií na základe vzájomnej
dohody učiteľov. Klasifikačná stupnica podľa percentuálnej úspešnosti : 1. 100 % - 95 %
2. 94 % - 75 %
3. 74 % - 50 %
4. 49 % - 25 %
5. 24 % - 0 %
Žiakov s poruchami v učení hodnotíme individuálne.
Polročné a koncoročné výsledky žiakov hodnotíme známkou.
Učebné zdroje:
Učebnice : 5. roč.:
6. roč.:
7. roč.:
8.roč.:
Matematika 1.,2. časť PaedDr. Ján Žabka, RNDr. Pavol Černek, CSc.
Matematika 1.,2. časť PaedDr. Ján Žabka, RNDr. Pavol Černek, CSc.
Hravá matematika / pracovný zošit pre 7. ročník / PaeDr. Katerína Poláčiková,
Mgr. Ján Podpěra
Matematika pre 6. roč. 1. časť, 2. časť Prof. RNDr. Ondrej Šedivý, CSc.
PhDr. Ľudovít Bálint, CSc., PaeDr. Soňa Čeretková, PaeDr. Mária Malperová
Matematika pre 7. roč. 1. časť, 2. časť Prof. RNDr. Ondrej Šedivý, CSc.
PaeDr. Soňa Čeretková, PaeDr. Mária Malperová, PhDr. Ľudovít Bálint CSc.
Hravá matematika / pracovný zošit pre 7. ročník / PaeDr. Katerína Poláčiková,
Mgr. Ján Podpěra
Zbierka úloh z matematiky pre 6. roč. Jaroslav Česenek, Štefánia Floreková,
RNdr. Antonín Franek, RNDr. Ľudovít Hrdina, CSc., Marie Kavanová
Matematika pre 6.ročník základných škôl 1.časť,2.časť-Prof.RNDr.Ondrej
Šedivý, CSc., PhDr. Ľudovít Bálint, CSc., PaedDr. Soňa Čeretková,
PaedDr. Mária Malperová, Slovenské pedagogické nakladateľstvo- Bratislava
1998
Matematika pre 8.ročník základných škôl 1.časť,2.časť-Prof.RNDr.Ondrej
Šedivý, CSc., PhDr. Ľudovít Bálint, CSc., PaedDr. Soňa Čeretková
PaedDr. Mária Malperová, Slovenské pedagogické nakladateľstvo- Mladé letá ,
s.r.o., Bratislava 2001
Zbierka úloh z matematiky pre 8. ročník základných škôl- RNDr. Ivan Bušek
PhDr. Vlastimil Macháček, Bohumil Kotlík, Milena Tichá
Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava 1995
Učebné osnovy predmetu matematika v 5. ročníku
Tematický
Obsahový
celok
štandard
1. Úvod –
Plán práce, aktivity, spôsob hodnotenia
opakovanie aj
Čísla všade okolo nás
162
Výkonový
štandard
- žiak vie čítať a zapisovať prirodzené čísla
- rozkladať prirodzené čísla na jednotky
niečo nové
4h
2. Počítame
spamäti
17 h
3. Kreslíme
a rysujeme
7h
4. Násobenie
a delenie
20 h
5. Hráme sa
s kockami –
kódujeme telesá
6h
6. Čísla väčšie
ako 10 000
15 h
7. Rímske číslice
a čísla
4h
8. Meranie
4h
9. Premieňanie
jednotiek
6h
10. Počítame
písomne 1
10 h
rôzneho rádu, skladať prirodzené číslo
z jednotiek rôzneho rádu
Sčítanie a odčítanie
- žiak dokáže spamäti sčítať a odčítať
Začíname jednoduchými číslami
prirodzené čísla
Dohody nám pomáhajú
- zmenšiť alebo zväčšiť o daný počet
Pokračujeme väčšími číslami
prirodzené číslo
- vykonať skúšku správnosti odčítania
Chýbajúce čísla v príkladoch
Úlohy, kde je viac slov ako čísel
- vie správne určiť poradie počtových
Počítame v eurách a centoch
výkonov v úlohách s prirodzenými číslami
Sčítanie a odčítanie majú k sebe veľmi blízko - pozná pojmy: sčítanec, súčet, menšenec,
menšiteľ, rozdiel
Kto má viac a kto má menej? A o koľko?
Zopakujte si 1
Rysovanie a kreslenie
- žiak vie funkčne používať pomôcky na
Body
rysovanie
Čiary
- správne chápe pojmy: bod, priamka,
Rovnobežky a rôznobežky
úsečka, polpriamka, vie dané útvary
Ako overíme, či sú narysované priamky
narysovať a rozlišovať
rovnobežné?
- vie narysovať rovnobežné priamky
Bádame a experimentujeme
(úsečky)
Rysujeme podľa návodov
Čo je násobenie?
- žiak vie pohotovo spamäti násobiť a deliť
Opakujeme si malú násobilku
v obore do 100
Koľko ich je?
- vie násobiť pomocou sčítania
Násobíme spamäti väčšie čísla do 100 –
- dokáže deliť pomocou postupného
veľká násobilka
odčítania a rozdeľovaním na rovnaké
Čo je delenie?
časti
Opakujeme si malú delilku
Násobenie a delenie majú k sebe veľmi
blízko
Delíme spamäti väčšie čísla do 100 – veľká
delilka
Delíme na rovnaké časti
Dobre premýšľajte
Obchodnícke počty
Kto má viac a koľkokrát?
Zopakujte si 2
Stavby
- žiak pozná pojmy kocka, teleso
Stopa strecha a pohľad zhora
- dokáže riešiť jednoduché úlohy,
Kódovanie stavieb
v ktorých sa vyskytujú schémy, plány
Telesá
Kódovanie telies
- žiak vie správne zapisovať a čítať väčšie
Väčšie čísla
čísla ako 10 000
Zaokrúhľovanie čísel
Násobenie a delenie číslami 10, 100,
- vie porovnávať, zaokrúhľovať
1 000...
a usporiadať veľké prirodzené čísla
Väčšie alebo menšie – porovnávanie čísel
- počítať s približnými číslami
Teplomer, meter a číselná os
- vie pohotovo spamäti násobiť a deliť (aj
so zvyškom) mocninou 10
- porovnať prirodzené čísla
- zobraziť prirodzené číslo na číselnej osi,
k danému číslu priradiť jeho obraz a
opačne
Rímske číslice a čísla
- žiak pozná základné rímske číslice
- vie zapísať a prečítať jednoduché rímske
čísla
Meranie v bežnom živote
- žiak vie odmerať dĺžku úsečky
Presnosť merania
s presnosťou na milimetre
- odmerať vzdialenosť s presnosťou na
metre
- narysovať úsečku danej dĺžky
V akých jednotkách merali a merajú ľudia
- žiak vie premieňať jednotky dĺžky
dĺžku?
- riešiť slovné úlohy s premenou jednotiek
Meter
dĺžky a úlohy vyžadujúce základné
Centimeter
poznatky o trojuholníku, štvorci a
Decimeter
obdĺžniku
Milimeter
Kilometer
Opakujeme si počítanie spamäti
- žiak dokáže písomne sčítať aj viac
Písomné sčítanie pod sebou
sčítancov
Sčitujeme pod sebou väčšie čísla
- vie písomne odčitovať
Hľadáme vynechané číslice
- vykonať skúšku správnosti odčítania
Písomné odčítanie
-žiak vie pri výpočtoch pohotovo používať
Číslo, cifra, číslica
163
Odčitujeme pod sebou väčšie čísla
Opakujeme si písomné sčítanie a odčítanie
Trochu z histórie kalkulačiek
Sčitujeme a odčitujeme na kalkulačke
Kolmice
Kolmice okolo nás
Rysujeme kolmice
11. Rysovanie
5h
12. Pri delení
občas niečo
zvýši
5h
13. Obvod
útvarov
5h
14. Počítame
písomne 2
6h
15. Zväčšovanie
a zmenšovanie
geometrických
útvarov
v štvorčekovej
sieti
3h
16. Počítame
písomne 3
5h
17. Telesá
5h
18. Počítame
písomne a na
kalkulačke
12 h
19. Riešenie
aplikačných úloh
a úloh
rozvíjajúcich
špecifické
matematické
myslenie
18 h
20. Školské úlohy
a ich analýza
8h
Delenie so zvyškom
kalkulačku
- žiak vie rozlišovať, pomenovať
a načrtnúť rovinné útvary
- pozná niektoré základné vlastnosti
trojuholníka, štvorca, obdĺžnika, kružnice
a kruhu
- vie zostrojiť štvorec a obdĺžnik podľa
zadaných rozmerov v cm, mm (aj
rovnobežník v štvorcovej sieti)
- žiak vie deliť jednociferným v obore do
100 so zvyškom
Obvod útvarov
Obvod štvorca a obdĺžnika
- žiak vie vypočítať obvod trojuholníka
štvorca a obdĺžnika
Opakujeme si násobenie
Roznásobenie pomáha
Písomné násobenie jednociferným číslom
Šetríme miesto pri násobení
- žiak vie pohotovo násobiť a deliť v obore
malej násobilky číslami ukončenými
nulami (napr. 70 . 800, 72 000 : 9 a pod.)
- vie spamäti násobiť a deliť prirodzené
čísla mimo obor do 100
- žiak vie zostrojiť geometrický útvar
v štvorcovej sieti
Prenášame jednoduché útvary
Hra na kopírky
Násobenie dvojciferným číslom
Násobenie viacciferným číslom
Písomne násobiť môžeme aj inak
Vyberáme s skladáme
Hranaté telesá
Písomné delenie
Šetríme miesto aj pri delení
Párne a nepárne čísla
Bádania a pokusy – párne a nepárne čísla
Násobíme a delíme na kalkulačke
Riešenie úloh na rozvíjanie matematickej
gramotnosti
Riešenie kontextových úloh
Riešenie podnetových úloh
- žiak vie písomne násobiť jednoduché
čísla v obore do 10 000
- vie písomne násobiť a deliť prirodzené
čísla mimo obor do 100
- žiak dokáže rozlíšiť a pomenovať
priestorové útvary kocka, kváder, valec,
kužeľ, ihlan, guľa
- žiak vie pohotovo používať kalkulačku
pri násobení a delení prirodzených čísel
v obore do 10 000
- vie porovnať čísla podielom
- pozná a rozlišuje párne a nepárne čísla
- žiak dokáže aplikovať matematické
poznatky pri riešení praktických úloh
Učebné osnovy predmetu matematika v 6. ročníku
Tematický
celok
1. Spomíname
a niečo aj
pridávame
24h
Obsahový
štandard
Výkonový
štandard
Plán práce, aktivity, spôsob hodnotenia
Začíname hrou
Zápis čísel – cifry, číslice a veľké čísla
Číselná os
Sčítame a odčítame
Trochu geometrie
Násobíme
Delíme
Bádame o zvyšku
164
Osvojiť si systém a organizáciu
vyučovacieho procesu
Žiak ovláda 4 počtové výkony
s prirodzenými číslami
-žiak vie deliť viacciferným číslom
-vie urobiť skúšku správnosti
-vie deliť aj so zvyškom
Naučte sa niečo nové – delenie viacciferným -pozná znaky deliteľnosti prirodzených
číslom
čísel
Čo má prednosť ?
-pozná poradie počtových výkonov
Zaokrúhľujeme
Porovnávame
Meriame teplotu
-žiak rozozná prirodzené a desatinné číslo
Podchladenie, zvýšená teplota, horúčka
-vie zapisovať des. čísla
Teplota vnútri a vonku
Počítame bez stupňov
Ako je to s násobením?
Čísla s čiarkou sú desatinné čísla
-pozná jednotlivé rády v zápise des. čísla
Zápis desatinných čísel
Počítame v eurách
-ovláda sčítavanie a odčítavanie des. č.
Ceny v obchodoch
Kto zaplatil viac?
-pozná praktické využitie des. č.
2.Trochu iné
Sčitujeme sumy v eurách
čísla
Počítame bez eur a centov
35h
Zvyšovanie a znižovanie cien
Kupujeme viackrát to isté
Balíme po 10 kusov
-ovláda násobenie a delenie des. č.
prirodzeným číslom
Počítame bez eur a centov -pokračovanie
Meriame dľžku
-vie riešiť jednoduché slovné úlohy- zápis,
riešenie , odpoveď
Sčitujeme a odčitujeme desatinné čísla
Pretekáme
-dokáže zapisovať výsledky svojho
Meter a číselná os
merania v des. Číslach
Porovnávame desatinné čísla
-vie zobraziť des. č. na číselnej osi
-zvláda aj sčítavanie a odčítavanie
Počítame s tromi číslicami za desatinnou
čiarkou
s väčším počtom des. miest (max. 3)
Obdľžnik a štvorec
-vie znázorňovať základné rovinné útvary
Rozdeľujeme spravodlivo
v štvorček. Sieti
3.Obsahy útvarov Rozdeľujeme na štvorce
- vie deliť celok na rovnaké časti
8h
Rozdeľujeme na rovnaké štvorce
Ktorá záhrada je väčšia?
Robíme si ozdobné trávniky
Ako ľudia kedysi zapisovali desatinné čísla?
-pozná a vie v des. čísle určiť desatiny,
Desatiny
stotiny, tisíciny
Stotiny
4.Desatinné čísla Tisíciny
8h
Zápis desatinných čísel – pokračovanie
-ovláda násobenie a delenie des. čísla 10,
Rozšírený zápis desatinného čísla
100, 1 000
Násobenie a delenie číslami 10, 100, 1 000...
Hra - skákajúce písmená
Desatinné čísla a číselná os
-vie znázorňovať des. čísla na číselnej osi
5.Desatinnéčísla
Ako to bude s desatinnými číslami?
-vie des. čísla porovnávať aj zaokrúhľovať
7
Porovnávanie desatinných čísel
Zaokrúhľovanie desatinných čísel
Opakujeme si, čo vieme o dĺžke a jej meraní
-žiak vie vypočítať obvod aj obsah- vie
Najskôr obvod, potom obsah
aký je medzi nimi rozdiel
6.Meriame
Jednotky obsahu
-pozná jednotky obsahu a vie ich
obsahy, jednotky Počítame obsah štvorca a obdĺžnika
premieňať
obsahu
Premieňanie jednotiek obsahu
-vie vypočítať obsah pravouhlého
10h
Kde všade sa stretneme s jednotkami
trojuholníka
obsahu?
-ovláda pojmy : odvesna, prepona
Obsah pravouhlého trojuholníka
Sčítanie a odčítanie desatinných čísel
-ovláda sčítavanie a odčítavanie des. čísel
Pripomíname si počítanie s teplotou
7.Počítame
Pripomíname si počítanie s eurami a centami -pozná poradie počtových výkonov
s desatinnými
Pripomíname si počítanie s dĺžkou
číslami
Desatiny s desatinami, stotiny so stotinami...
-vie sčítať a odčítať des. čísla aj na
10h
Precvičte si sčítanie a odčítanie desatinných
kalkulačke
čísel
Desatinné čísla na kalkulačke
Uhly okolo nás
-vie nájsť uhol v praktickom živote
Výškový uhol
Strelecký uhol
-rozumie pojmom : výškový uhol, strelecký
8.Uhly 1
Otáčame a otáčame sa
uhol
3h
Uhly na cestách, strmosť
Uhly pri biliarde
Hádzanie a uhol
9.Počítame
Násobenie desatinných čísel 2
-žiak ovláda násobenie des. čísla prir.
s desatinnými
Násobenie desatinného čísla prirodzeným
číslom aj násobenie des. čísla des. číslom
číslami 2
Násobenie číslami 0,1; 0,01; 0,001...
-vie riešiť jednoduché slovné úlohy -zápis,
165
8h
10. Uhly 2
6h
11. Počítame
s desatinnými
číslami 3
7h
12. Uhly 3
9h
13. Počítame
s desatinnými
číslami 4
8h
14. Záverečné
opakovanie
5h
15. Úlohy na
rozvoj
matematickej
gramotnosti
9h
16. Školské úlohy
a ich analýza
8h
Nakupujeme
Násobenie dvoch desatinných čísel
Vraciame sa k nakupovaniu
Precvičte si násobenie desatinných čísel
Uhly v matematike
Uhol, vrchol a ramená
Aké mená majú uhly ?
Porovnávanie uhlov
Pravý, ostrý, tupý, priamy
Uhly v trojuholníkoch
Delenie desatinných čísel
Delenie prirodzeným číslom
Delenie číslami 0,1; 0,01; 0,001...
Delenie desatinného čísla desatinným číslom
Je násobenie zväčšovanie a delenie
zmenšovanie ?
Meranie uhlov
Meranie uhlov kedysi
Ako budeme merať uhly ?
Uhlomer
Rysovanie uhlov
Koľko stupňov merajú ostré ,pravé ,priame
a ešte väčšie uhly ?
Os uhla
Susedné a vrcholové uhly
Aritmetický priemer
Priemer dvoch čísel
Priemer troch čísel
Priemer viacerých čísel
Trochu zvláštne čísla
Periodické čísla
Obsah útvarov a desatinné čísla
Aritmetický priemer
Priemer dvoch čísel
Priemer troch čísel
Priemer viacerých čísel
Trochu zvláštne čísla
Periodické čísla
Obsah útvarov a desatinné čísla
riešenie, odpoveď
-žiak vie uhol popísať
-pozná jeho matematickú značku
-vie uhly rozdeliť podľa veľkosti
-pozná ostrouhlý, pravouhlý a tupouhlý
trojuholník
-žiak ovláda algoritmus delenia des. čísla
prir. číslom
-žiak ovláda algoritmus delenia des. čísla
desatinným číslom
-žiak pozná jednotku uhla
-vie uhol zmerať
-vie uhol narysovať podľa zadanej
veľkosti
-vie koľko stupňov má pravý, ostrý, tupý,
priamy uhol
-pozná os uhla a vie ju zostrojiť
-pozná vzťahy medzi susednými
a vrcholovými uhlami
-žiak vie vypočítať aritmetický priemer
z dvoch alebo z niekoľkých čísel
-chápe pojem „ perióda”
-vie počítať obsahy rovinných útvarov aj
s des. číslami
-žiak vie vypočítať aritmetický priemer
z dvoch alebo z niekoľkých čísel
-chápe pojem „ perióda”
-vie počítať obsahy rovinných útvarov aj
s des. číslami
Učebné osnovy predmetu matematika v 7. ročníku:
Tematický
celok
I. Spomíname
a niečo aj
pridávame
14 h
2. Zlomky I
14h
Obsahový
štandard
Výkonový
štandard
Desatinné čísla
Počítame s teplotami
Eurá a centy
Meriame dĺžku
Desatinné čísla a číselná os
Počítame s desatinnými číslami
Aritmetický priemer
Obsahy útvarov
Štvorčeková sieť
Jednotky obsahu a obsah
jednoduchých útvarov
Porovnávanie
O koľko ?
Koľkokrát ?
Uhly
Uhly okolo nás
Uhly v matematike
-vedieť čítať a zapisovať des. čísla a určiť rád
číslice v zápise des. čísla
-zobraziť číslo na číselnej osi
-sčítať, odčítať, násobiť a deliť primerané
desatinné čísla spamäti, ostatné písomne
alebo pomocou kalkulačky
-vedieť využívať vl. des. čísel pri premene
jednotiek dĺžky a obsahu, využiť získané
poznatky z výpočtu obvodu a obsahu štvorca
a obdĺžnika pri výpočte obvodu a obsahu
obrazcov zložených zo štvorcov a obdĺžnikov
Zlomok ako časť celku
Delíme na rovnaké množstvá
Rozdeľujeme záhrady na rovnako veľké
166
-poznať a rozlišovať uhly vrcholové a susedné,
Súhlasné a striedavé
-vedieť určiť a vypočítať veľkosť vrcholového
a susedného uhla
-rozlišovať trojuholníky podľa veľkosti
vnútorných uhlov
-správne chápať pojem celok, zlomok
-vedieť rozdeliť celok na rovnaké časti
-vedieť znázorniť zlomok
3. Kocky a kvádre
10h
4. Kombinatorika I
3h
5. Zlomky II
5h
5. Zlomok II Pokračovanie
4h
6. Kocky a kvádre
II
4h
7. Kombinatorika II
8. Zlomky III,
racionálne
čísla
14h
9. Povrch
a objem kocky
a kvádra,
Jednotky
objemu a ich
premieňanie
14h
10. Percentá
16h
11. Kombinatorika
III
4h
12. Pomer, mierka
mapy a plánu
14h
časti
Rozdeľujeme pizzu
Pomáhame si znázornením časti celku
Pozor na základy
Aká časť celku je vyfarbená ?
Opäť znázorňujeme
Porovnávame pomocou častí celku
Súhrnné cvičenia
Opakovanie - skladáme z rovnakých
kociek, pôdorys
Znázorňujeme kocku
Zobrazujeme kváder
Znázorňovanie ďalších telies
Nárys a bokorys
Heslo – koľko je možností?
Zlomok ako číslo
Znázorňovanie zlomkov na číselnej osi
Zlomky a ich zápis
Ako ľudia zapisovali zlomky kedysi
Zlomok ako číslo
Môžu byť zlomky rovnaké ?
Porovnávanie zlomkov
Skladáme kocku
Skladáme kváder
Hráme sa so sieťami kocky
Keď máme viac podmienok
Desatinné čísla a zlomky
Sčítanie a odčítanie zlomkov
Násobenie zlomkov a prirodzených
čísel
Násobenie a delenie zlomkov
Zmiešané čísla
Počítame so zlomkami na kalkulačke
Ktorá sieť je väčšia ?
Povrch kocky a kvádra
Ktoré teleso zaberá viac miesta ?
Objem telies
Jednotky objemu v iných krajinách
Jednotky objemu odvodené od
dľžkových jednotiek
Počítame objem kocky a kvádra
Premieňanie jednotiek objemu
Premieňanie jednotiek objemu ešte raz
Komu sa viac darilo ?
Počítame s percentami
Koľko je jedno percento ?
Viac percent
Koľko je to percent ?
Promile
Percentá a zaokrúhľovanie
Dane, Úroky
Diagramy
Obdĺžnikový, riadkový a stĺpcový
diagram, Kruhový diagram
Precvičte si počítanie s percentami a
s promile
Keď je možností priveľa
Učíme sa na chybách druhých (aj na
vlastných )
Ako rozdeliť odmenu ?
Rozdeľujeme v danom pomere
Rôzne alebo rovnaké pomery ?
Úmera
Postupný pomer
Mierka
167
Vedieť určiť časť celku
-vedieť načrtnúť a narysovať obraz kocky
a kvádra vo voľnom rovnobežnom premietaní
-zostavovať a zhotovovať náčrt telies
skladajúcich sa kvádrov a kociek
-kresliť nárys, bokorys a pôdorys zostavených
telies
-vypisovať všetky možnosti podľa určitého
systému
-tvoriť systém na vypisovanie všetkých
možností
-vedieť znázorniť zlomok na číselnej osi
-rozumieť pojmom: zlomok, zlomková čiara,
čitateľ, menovateľ
-vedieť krátiť a rozširovať zlomok ( krátením
upraviť aj na základný tvar )
-upraviť zlomky na rovnakého menovateľa
–nájsť spoločného menovateľa
-vedieť opísať a samostatne načrtnúť
a narysovať sieť kocky a kvádra
-vyznačiť na náčrte kvádra a kocky neviditeľné
hrany a ich základné prvky
-vedieť vybrať menší počet prvkov
-upraviť zlomok na desatinné číslo a desatinné
číslo na zlomok
-sčitovať zlomky s rovnakými a s rôznymi
menovateľmi
-písomne násobiť a deliť zlomok
-poznať a vedieť zlomok napísať v tvare
zmiešaného čísla a obrátene
-vedieť počítať pomocou kalkulačky
-riešiť primerané úlohy na povrch kocky
a kvádra
-riešiť primerané úlohy na objem kocky
a kvádra
-poznať vzťah 1l=1dm³ a vedieť premieňať
základné jednotky objemu
-vedieť vypočítať 1 % ako stotinu základu
-vedieť vypočítať hodnotu časti prislúchajúcej
k počtu percent
-vedieť vypočítať počet percent
Vedieť vypočítať 1‰ ako tisícinu základu
-vypočítať úrok z istiny za určité obdobie pri
danej úrokovej miere
-vedieť zostrojiť stĺpcový alebo kruhový
diagram z tabuľky
-zhromažďovať triediť a systematicky vytvárať
všetky možné riešenia
-vedieť vysvetliť pojmy pomer, prevrátený
pomer, postupný pomer
-vedieť zapísať a upraviť daný pomer
-chápať postupný pomer ako skrátený zápis
jednoduchých pomerov
-riešiť primerané jednoduché slovné úlohy na
Znázorňujeme obdĺžnikový zákon
Dvakrát väčší záhon
Čo je mierka ?
Závislosti
Priama úmernosť
Trojčlenka
Nepriama úmernosť
Trojčlenka a nepriama úmernosť
13. Priama
a nepriama
úmernosť
10h
pomer rôzneho typu a praktické úlohy
s použitím mierky plánu a mapy
-riešiť úlohy z praxe na priamu úmernosť
-riešiť úlohy jednoduchou ( aj zloženou
trojčlenkou )
-riešiť úlohy z praxe na nepriamu úmernosť
-použiť trojčlenku pri riešení úloh s nepriamou
úmernosťou
14. Záverečné
opakovanie
10h
15. Školské úlohy
a ich analýza
8h
Učebné osnovy predmetu matematika v 8. ročníku:
Tematický
celok
Úvodná
hodina
Obsahový
štandard
Plán práce, aktivity, spôsob
hodnotenia, oboznámenie s
témami
Kladné a záporné čísla
v rozšírenom obore desatinných
čísel.
Navzájom opačné čísla.
Absolútna hodnota celého
a desatinného čísla na číselnej osi.
Absolútna hodnota nuly.
I.
Celé
čísla.Počtové
výkony
s celými
číslami
Usporiadanie a porovnanie celých
a desatinných čísel a ich
zobrazenie na číselnej osi.
Sčitovanie a odčítavanie celých
a desatinných čísel.
Slovné úlohy – kontextové
a podnetové.
31h
Výpočty so zlomkami (prevodom
na desatinné čísla).
Násobenie a delanie záporného
čísla kladným.
Slovné úlohy – kontextové
a podnetové.
Riešenie jednoduchých úloh
vedúcich na lineárne rovnice bez
formalizácie do podoby rovnice:
Úvahou , metódou pokus – omyl,
znázornením.
Lineárna rovnica s formálnym
zápisom ( ako propedeutika ).
II.
Premenná,
výraz
Rovnica
Overenie, či dané číslo je riešením
slovnej úlohy.
Zápis vzťahov vychádzajúcich
z jednotlivých operácií,
z porovnávania.
45h
Výrazy s premennými,
dosadzovanie čísel za jednotlivé
premenné. Vzorce.
Výkonový
štandard
Osvojiť si systém a organizáciu vyučovacieho procesu
Žiak dokáže poznať vlastnosti celých čísel a príklady
využitia celých čísel ( kladných a záporných ) v praxi.
Dokáže čítať a písať celé čísla (aj z rôznych tabuliek
a grafov ).
Dokáže vymenovať a vypísať dvojice navzájom
opačných celých čísel ( aj z číselnej osi ).
Dokáže porovnávať celé čísla a usporiadať ich podľa
veľkosti.
Dokáže vedieť zobraziť celé čísla na číselnej osi.
Dokáže priradiť k celému číslu obraz na číselnej osi
a opačne.
Dokáže zobraziť kladné a záporné desatinné čísla na
číselnej osi.
Dokáže určiť absolútnu hodnotu celého a desatinného
čísla(racionálneho čísla ) a nuly na číselnej osi.
Dokáže sčitovať a odčitovať celé a desatinné čísla.
Dokáže riešiť primerané slovné úlohy na sčítanie
a odčítanie celých a desatinných čísel ( kladných
a záporných ).
Dokáže vedieť spamäti i písomne násobiť a deliť celé
čísla.
Dokáže rozhodnúť, či výsledok násobenia a delenia
dvoch celých čísel bude kladný alebo záporný.
Dokáže riešiť primerané slovné úlohy na násobenie
a delenie celých čísel.
Žiak dokáže si osvojiť pojem výraz.
Dokáže sčítať, odčítať, násobiť a deliť primerané
číselné výrazy.
Dokáže určiť počet členov v číselnom výraze.
Dokáže vedieť rozhodnúť o rovnosti dvoch číselných
výrazov.
Dokáže riešiť jednoduché slovné úlohy vedúce
k lineárnej rovnici.
Dokáže vedieť zapísať postup riešenia slovnej úlohy.
Dokáže správane a primerane so zadaním slovnej
úlohy využívať: počtové výkony – sčítanie, odčítanie,
násobenie, delenie.
Dokáže overiť skúškou správnosti, či dané číslo je
riešením slovnej úlohy.
Dokáže rozlišovať medzi číselným výrazom a výrazom
s premennou.
Dokáže zostaviť jednoduchý výraz s premennou.
Dokáže určiť vo výraze s premennou členy
s premennou a členy bez premennej.
Dokáže určiť hodnotu výrazu, keď je danná hodnota
premennej.
Dokáže sčitovať a odčitovať výrazy s premennou.
Dokáže násobiť a deliť primerané výrazy s premennou
číslom rôznym od nuly.
168
Vyjadrenie a výpočet neznámej
z jednoduchého vzorca.
Dopočítavanie chýbajúcich údajov
v jednoduchých vzorcoch.
Využitie úloh na priamu a nepriamu
úmernosť na propedeutiku funkcií.
Propedeutika znázorňovania
priamej a nepriamej úmernosti
graficky.
Konštrukcia trojuholníka (sss, sus,
usu), jej jednoznačnosť a súvis so
zhodnosťou trojuholníkov.
III.
Trojuholník určený stranami –
(sss). Trojuholník určený stranami
a uhlami –(sus, usu).
Súčet vnútorných uhlov
v trojuholníku.
Trojuholník,
Objav trojuholníkovej nerovnosti
zhodnosť
Trojuholníkov a veľkosti súčtu vnútorných uhlov
trojuhilníka.
20h
Rovnoramenný a rovnostranný
trojuholník, objav niektorých ich
základných vlastností.
Výška trojuhilníka, niektoré ďalšie
konštrukčné úlohy.
Rovnobežky preťaté priamkou
(priečkou).
Striedavé a súhlasné uhly pri
rovnobežkách.
Rovnobežníky a ich základné
vlastnosti vyplývajúce
z rovnobežnosti.
Výška rovnobežníka.
Konštrukcia rovnobežníkov.
IV.
Lichobežník.
Rovnobežníky,
lichoběžníky,
obsah
trojuholníka
28h
Pravouhý a rovnoramenný
lichobežník, objav niektorých ich
vlastností.
Jednoduché konštrukcie
rovnobežníkov a lichobežníka.
Obsah a obvod kosoštvorca,
kosodĺžnika a trojuholníka.Slovné
Dokáže vyjadriť a vypočítať neznámu z jednotlivých
vzorcov ( napr. o=2.(a+b); o=(z+2.a).
Dokáže zvoliť vhodnúpravouhlú sústavu súradnic
v rovine.
Dokáže vyznačiť body v pravouhlej sústave súradnic
v rovine.
Dokáže určiť súradnice daného bodu zobrazezeného
v pravouhlej sústave súradnic.
Dokáže znázorniť graf priamej (nepriamej ) úmernosti
v pravouhlej sústave súradnic (znázorniť priamu
a nepriamu úmernosť graficky ) ako propedeutika.
Žiak dokáže rozlíšiť základné prvky trojuholníka.
Poznať vetu o vnútorných uhloch trojuholníka a vedieť
vypočítať vonkajšie uhly trojuholníka.
Samostatne riešiť úlohy s využitímvlastnosti vnútorných
a vonkajších uhlov.
Vedieť vykonať rozbor konštrukčnej úlohy.
Vysvetliť a zapísať konštrukčný postup zostrojenia
trojuholníka (aj pomocou skôr osvojenej matematickej
symboliky).
Vedieť zostrojiť trojuholník podľa konštrukčného
postupu s využitím vety sss, sus a usu.
Vedieť urobiť skúšku (splnenie podmienok úlohy)
správnosti zostrojenia trojuholníka.
Vedieť narysovať pravidelný šeťuholník.
Poznať vetu o trojuholníkovej nerovnosti pri konštrukcii
trojuholníka podľa vety sss.
Poznať vetu o vnútorných uhloch trojuholníka a o súčte
vnútorného a vonkajšieho uhla pri tom istom vrchole
trojuholníka.
Vedieť popísať rovnostranný a rovnoramenný
trojuholník a ich vlastnosti.
Vedieť presne a čísto narysovať ľubovoľný
rovnostranný a rovnoramenný trojuholník.
Poznať a uviesť príklady rovnostranného
a rovnoramenného trojuholníka z reálneho života.
Poznať vlastnosti výšok v trojuholníku.
Vedieť zostrojiť výšky trojuholníka (v ostrouhlom,
tupouhlom a pravouhlom).
Vedieť zostrojiť priesečník výšok v ľubovoľnom
trojuholníku.
Riešiť ďalšie konštrukčné úlohy s využitím poznatkov
o konštrukcii trojuholníka (rovnobežky, štvoruholníky,..).
Zostrojiť obdĺžnik, štvorec, kosodĺžnik, kosoštvorec.
Žiak dokáže zostrojiť dve rovnobežné priamky
(rovnobežky) a,b, ktoré sú preťaté priečkou p.
Vedieť určiť a vymenovať súhlasné a striedavé uhly pri
dvoch rovnobežných priamkach preťatých priečkou.
Poznať vlastnosti súhlasných a striedavých uhlov.
Riešiť úlohy s využitím vlastnosti súhlasných
a striedavých uhlov.
Načrtnúť a pomenovať rovnobežníky: štvorec,
kosoštvorec, pbdĺžnik, kosodĺžnik a poznať ich
základné vlastnosti ( o stranách, vnútorných uhloch,
uhlopriečkach a ich priesečníku ).
Správne rozlišovať (vedieť vysvetliť rozdiel) pravouhlé
a kosouhlé rovnobežníky.
Narysovať štvorec, kosoštvorec, obdĺžnik, kosodĺžnik
a správne označiť všetky ich základné prvky.
Zostrojiť a odmerať v rovnobežníku (štvorec,
kosoštvorec, obdĺžnik, kosodĺžnik) jeho dve výšky.
Načrtnúť lichobežník, pomenovať a opísať jeho
základné prvky.
Vedieť zostrojiť ľubovoľný lichobežník (obecný,
pravouhlý, rovnoramenný) podľa zadaných prvkov a na
základe konštrukčného postupu.
Vedieť riešiť a narysovať primerané konštrukčné úlohy
pre štvoruholníky s využitím vlastností konštrukcie
trojuholníka (a s využitím poznatkov rovnobežníkov
169
(kontextové a podnetové) úlohy
z praxe (z reálneho života).
Obsah a obvod
lichobežníka.Slovné (kontextové
a podnetové) úlohy z praxe (z
reálneho života).
.
V.
Hranoly, ich
objem a
povrch
14h
Hranol, jeho znázornenie a sieť.
Objem a povrch hranola.
Použitie vzorcov na výpočet
objemu a povrchu hranola ( aj
v slovných úlohach z praxe ).
Kruh, kružnica.
Dotyčnica ku kružnici, jej poloha
voči príslušnému polomeru.
Tetiva kružnice.
VI.
Kruh,
kružnica
Kružnicový oblúk a kruhový výsek
(odsek), ich stredový uhol.
Obsah kruhu a dĺžka kružnice
(obvod kruhu).
11h
Medzikružie.
Kontextové úlohy.
Pravdepodobnostné hry a pokusy.
Rôzne úlohy na porovnávanie
šancí rôznych udalostí. Číselné
porovnávanie šancí.
VII.
Pravdepodob
nosť,
statistika 7h
Plánovitý zber údajov a ich
systemizácia při jeednoduchých a
primeraných experimentech.
Zobrazenie skupín údajov, tvorba
grafov a diagramov.
a lichobežníka).
Poznať základné vzorce pre výpočet obvodu a obsahu
štvorca, kosoštvorca, obdĺžnika, kosodĺžnika
a trojuholníka.
Vypočítať obvod a obsah štvorca, kosoštvorca,
obdĺžnika, kosodĺžnika a trojuholníka (aj z obsahu).
Riešiť slovné (kontextové a podnetové) úlohy
z reálneho života s využitím poznatkov o obsahu
a obvode rovnobežníkov, trojuholníka a s využitím
premeny jednotiek dĺžky a obsahu.
Poznať vzorec pre výpočet obvodu a obsahu
lichobežníka.
Vypočítať obvod a obsah lichobežníka.
Riešiť slovné (kontextové a podnetové) úlohy
z reálneho života s využitím poznatkov o obsahu
a obvode rovnobežníkov, trojuholníka, lichobežníka
a s využitím premeny jednotiek dĺžky a obsahu.
Žiak dokáže načrtnúť kocku, kváder, hranol vo voľnom
rovnobežnom premietaní.
Vedieť poznať vlastnosti podstavy a plášťa hranola.
Vedieť určiť počet hrán, stien a vrcholov hranola.
Dokáže zostrojiť sieť kolmého hranola.
Vedieť použiť príslušné vzorce na výpočet objemu
a povrchu (kocky, hranola a kvádra).
Vypočítať objem a povrch kocky, hranola a kvádra ( aj
v slovných úlohach).
Žiak dokáže zostrojiť a zapísať kružnicu k a kruh
K s daným polomerom r (alebo s daným priemerom d ).
Vedieť vysvetliť vzťah medzi polomerom a priemerom
kružnice k ( kruhu K ).
Určiť vzájomnú polohu kružnice k v určenom bode
ležiacom na kružnici k.
Vedieť zostrojiť dotyčnicu ku kružnici k z daného bodu,
ktorý leží mimo kružnice, zvonku a opísať ( stačí slovne
) postup tejto konštrukcie približnou metódou aj
pomocou Talesovej kružnice.
Vedieťna kružnici vyznačiť kružnicový oblúk, prípadne
kružnicový oblík prislúchajúci danému stredovému uhlu.
Vedieť v kruhu vyznačiť kruhový výsek, pripadne
kruhový výsek prislúchajúci danému stredovému uhlu.
Vedieť v kruhu vyznačiť kruhový odsek.
Vedieť určiť a odmeraťstredový uhol prislúchajúci
k danému kružnicovému oblúku alebo kruhovému
výseku.
Poznať približné hodnoty Ludolfovho čísla π =3,14
resp. 22/7 pre použitie v písomných výpočtoch obsahu
kruhu a dĺžky kružnice.Dokáže vypočítať obsah kruhu
a dĺžku kružnice (S=πr² ; o=π.d)
Dokáže poznať základné vzťahy (vzorce ) pre výpočet
obsahu kruhu a dĺžky kružnice.
Dokáže získať skúsenosti z porovnávania rôznych
udalostí z pohľadu na ich mieru pravdepodobnosti.
Dokáže uskutočňovať jednoduché a primerané
experimenty.
Dokáže posúdiť a rozlíšiť možné, ale aj nemožné
udalosti.
Vie rozhodnúť o pravdepodobnosti udalosti.
Dokáže vypočítať relatívnu početnosť udalosti.
Dokáže spracovať, plánovite a systematicky
zhromažďovať a triediť údaje v experimente a zo
zhromaždených údajov vybrať štatistický súbor.
Dokáže vypočítať aritmetický priemer z primeraných
údajov.
Dokáže zaznamenávať a usporadúvať údaje do
tabuľky.
Dokáže čítať (interpretovať) údaje z tabuľky,
z kruhového diagramu a zo stĺpcového grafu.
Dokáže údaje z tabuľky kruhovým diagramom
a stĺpcovým grafom.
Písomné
práce
8h
170
Predmet: Informatika
Informatika
Štátny / školský vzdelávací program
Spolu
5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník
Spolu
0,5/0,5
0,5/0
0,5/0
0,5/0
-
2/
1
0,5
0,5
0,5
-
-
Poznámky:
1. Informatika má dotáciu na základe štátneho vzdelávacieho programu 2 vyučovacie hodiny
v ročníkoch 5. – 9. Pre zachovanie predmetu vo všetkých ročníkoch zachovávame pol hodinovú
dotáciu. V 5. ročníku sme o pol hodinu dotáciu navýšili.
2. V 5. ročníku sa trieda delí na dve skupiny, ktoré majú vyučovací predmet súbežne v dvoch
učebniach informatiky. V ročníkoch 6., 7. a 8. sa trieda delí na dve skupiny, každá skupina má
informatiku jeden krát za dva týždne.
Charakteristika predmetu
Informatika má dôležité postavenie vo vzdelávaní, pretože podobne ako matematika rozvíja myslenie
žiakov, ich schopnosť analyzovať a syntetizovať, zovšeobecňovať, hľadať vhodné stratégie riešenia
problémov a overovať ich v praxi. Vedie k presnému vyjadrovaniu myšlienok a postupov a ich
zaznamenaniu vo formálnych zápisoch, ktoré slúžia ako všeobecný prostriedok komunikácie. Poslaním
vyučovania informatiky je viesť žiakov k pochopeniu základných pojmov, postupov a techník
používaných pri práci s údajmi a toku informácií v počítačových systémoch. Buduje tak informatickú
kultúru, t.j. vychováva k efektívnemu využívaniu prostriedkov informačnej civilizácie s rešpektovaním
právnych a etických zásad používania informačných technológií a produktov. Toto poslanie je potrebné
dosiahnuť spoločným pôsobením predmetu informatika a aplikovaním informačných technológií vo
vyučovaní iných predmetov, medzi predmetových projektov. Systematické základné vzdelanie v oblasti
informatiky a využitia jej nástrojov zabezpečí rovnakú príležitosť pre produktívny a plnohodnotný život
obyvateľov SR v informačnej a znalostnej spoločnosti, ktorú budujeme. Oblasť informatiky
zaznamenáva mimoriadny rozvoj, preto v predmete informatika je potrebné dôkladnejšie sa zamerať na
štúdium základných univerzálnych pojmov, ktoré prekračujú súčasné technológie. Dostupné
technológie majú poskytnúť vyučovaniu informatiky široký priestor na motiváciu a praktické projekty.
Ciele vyučovacieho predmetu
Cieľom vyučovania je:
- sprístupniť základné pojmy a techniky používané pri práci s údajmi a pri tvorbe algoritmov a
výpočtových procesov,
- využívať dostupné technológie, ktoré majú poskytnúť vyučovaniu informatiky široký priestor na
motiváciu a praktické projekty.
Výchovno-vzdelávací proces na 2. stupni základnej školy má poskytnúť nasledovné kompetencie:
- oboznámiť žiakov s pojmami údaj a informácia, s rôznymi typmi údajov, s ich zbieraním,
uchovávaním, zobrazovaním, spracovaním a prezentovaním,
- rozumieť pojmom algoritmus a program (formálny zápis automatizovaného spracovania údajov),
- oboznámiť sa so systémami na spracovanie údajov - z pohľadu ich architektúry (počítač, prídavné
zariadenia, médiá, komunikácie) a logickej štruktúry (napr. operačný systém),
- rozvíjať schopnosť algoritmizovať zadaný problém, rozvíjať programátorské zručnosti, naučiť sa
pracovať v prostredí bežných aplikačných programov, naučiť sa efektívne vyhľadávať informácie
uložené na CD alebo na sieti a naučiť sa komunikovať cez sieť,
- nadobudnúť schopnosti potrebné pre výskumnú prácu (t. j. schopnosť realizovať jednoduchý
výskumný projekt, sformulovať problém), rozvíjať si formálne a logické myslenie, naučiť sa viaceré
metódy na riešenie problémov,
- rozvíjať si svoje schopnosti kooperácie a komunikácie (naučiť sa spolupracovať v skupine pri riešení
problému, verejne so skupinou o ňom diskutovať a referovať),
- rozvíjať si svoju osobnosť, tvorivosť, logické myslenie, zodpovednosť, morálne a vôľové vlastnosti,
húževnatosť, sebakritickosť a snažiť sa o sebavzdelávanie,
- naučiť sa rešpektovať intelektuálne vlastníctvo a autorstvo informatických produktov, systémov a
aplikácií (chápať, že informácie, údaje a programy sú produkty intelektuálnej práce, sú predmetmi
vlastníctva a majú hodnotu), pochopiť sociálne, etické a právne aspekty informatiky.
Vzdelávací obsah informatiky je rozdelený na päť tematických okruhov:
- Informácie okolo nás
- Komunikácia prostredníctvom IKT
- Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie
171
- Princípy fungovania IKT
- Informačná spoločnosť
Učivo v tematickom okruhu Informácie okolo nás je kľúčové aj pre nižšie sekundárne vzdelávanie.
Pojem informácia, typy informácií (textová, multimediálna, atď.), aplikácie na spracovávanie
špecifických informácií sú veľmi dôležité pre pochopenie mechanizmov pri riešení najrôznejších
problémov pomocou, resp. prostredníctvom IKT. Žiaci by sa mali učiť pracovať so základnými
počítačovými aplikáciami, aby
- vedeli základné postupy pri práci s textom a jednoduchou prezentáciou,
- vedeli vytvárať jednoduché tabuľky a grafy,
- získali ďalšie zručnosti kreslenia v grafickom prostredí a spracovávaní grafických informácií,
- porozumeli nahrávaniu a prehrávaniu zvukov a videí,
- prostredníctvom didaktických hier, edukačných prostredí a encyklopédií pochopili využitie IKT v
iných predmetoch,
- pomocou IKT dokázali realizovať čiastkové úlohy a výstupy z projektového vyučovania.
Ďalší tematický okruh Komunikácia prostredníctvom IKT sa venuje využitiu nástrojov internetu na
komunikáciu na vlastné učenie sa a aj na riešenie školských problémov, na získavanie a
sprostredkovanie informácií. Žiaci
- by sa mali naučiť pracovať s elektronickou poštou,
- by mali pochopiť spôsob a mechanizmy vyhľadávania informácií na internete,
- by mali získať základné vedomosti o priamej komunikácii prostredníctvom IKT (rozhovory, okamžité
správy),
- by mali poznať niektoré základné postupy pri využívaní internetu v informačnej spoločnosti
(cestovný poriadok, mapy, internetový obchod),
- by si mali uvedomovať bezpečnostné riziká pri práci s internetom.
V tematickom okruhu Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie sa žiaci zoznámia so
špecifickými postupmi riešenia problémov prostredníctvom IKT. Zoznámia sa s pojmami ako algoritmus,
program, programovanie. Najväčším prínosom tohto okruhu bude to, že žiaci získajú základy
algoritmického myslenia a schopnosť uvažovať nad riešením problémov pomocou IKT. Naučia sa
uvažovať nad rôznymi parametrami efektívnosti rôznych riešení problémov, naučia sa rôzne postupy a
mechanizmy pri riešení úloh z rôznych oblastí.
Tematický okruh Princípy fungovania IKT sa venuje popisu a pochopeniu mechanizmov informačných
a komunikačných technológií. Žiaci by sa mali zoznámiť s princípmi fungovania
- jednoduchého hardvéru,
- rôznych oblastí určenia softvéru,
- úlohami operačných systémov (napr. práca so súbormi a priečinkami),
- lokálnej siete a internetu.
Tematický okruh Informačná spoločnosť sa nachádza v prieniku informatiky a občianskej výchovy.
Zaoberá sa etickými, morálnymi a spoločenskými aspektmi informatiky. Oboznamuje s možnými
rizikami a metódami na riešenie týchto rizík. Žiaci by mali
- sa oboznámiť s využitím IKT v najrôznejších oblastiach znalostnej spoločnosti,
- pochopiť, že používanie IKT si vyžaduje kritický a zvažujúci postoj k dostupným informáciám,
- viesť k zodpovednému používaniu interaktívnych médií – rozumieť rizikám, ktoré sa tu nachádzajú.
Organizačné formy a metódy vyučovania
Informácie okolo nás
Pojmy: typy informácií, reprezentácia, bit, bajt, formátovanie textu, nadpisy, odrážky, obrázky v texte
grafická informácia, fotografia, animácia, informácie v tabuľkách, bunka, vzťahy medzi bunkami, grafy,
úprava zvukov, hudobný formát, prehrávanie a vytváranie videa, prezentácia, snímka, prezentačný
program, prezentácia na webe, encyklopédia, odkazy
Vlastnosti a vzťahy, postupy a metódy: vytvorenie plagátu, vizitky, pozvánky, úprava fotografií, koláž,
texty v obrázkoch, vytvorenie alebo prerozprávanie príbehu ako prezentácia, hľadanie slova, pojmu v
tabuľke, v dokumente, v encyklopédii, hľadanie titulu v elektronickej knižnici, edukačné prostredia pre
iné predmety (napr. dynamická geometria, fyzikálne experimenty, práca s mapami, trenažéry pre cudzí
jazyk)
Komunikácia prostredníctvom IKT
Pojmy: elektronická pošta, adresár príjemcov, príloha správy, webová adresa, katalógy, portály,
vyhľadávače, rozhovor (chat), okamžitá správa (ICQ), facebook
Vlastnosti a vzťahy, postupy a metódy: formátovanie emailovej správy, školský web, weby inštitúcií,
edukačný portál, vyhľadávanie pomocou google, rozhovor (chat) so spolužiakmi v triede, okamžité
172
správy so spolužiakmi a učiteľom, prechádzanie a hľadanie v internetovom obchode (knihy, filmy,
hudba, elektronika, hračky).
Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie
Pojmy: postup riešenia, etapy riešenia problémov, programovací jazyk, elementárny príkaz, postupnosť,
procedúra, cyklus, zložitosť riešenia problému,
Vlastnosti a vzťahy, postupy a metódy: v detskom programovacom prostredí riešenie úloh s
opakovaním nejakých činností, zoskupovanie, častí riešenia do procedúr, porovnanie času trvania
rôznych riešení problému
Princípy fungovania IKT
Pojmy: vstupno/výstupné zariadenia, skener, oblasti aplikácií softvéru, operačný systém, používateľ,
prihlasovanie do systému, správca úloh, priečinok, disk, CD, USB - pamäťový kľúč, archív, lokálna sieť,
zdieľanie súborov v triede, princípy fungovania internetu, adresa, doména, IP, http, ftp, smtp, formáty
súborov
Vlastnosti a vzťahy, postupy a metódy: porovnávanie periférií podľa ich určenia a kapacít, práca so
skenerom, jednoduché princípy fungovania skenera, naštartovanie operačného systému, prihlásenie a
odhlásenie používateľa, spúšťanie naraz viac aplikácií, sledovanie behu aplikácií v správcovi úloh,
ukladanie informácií na rôzne média, porovnanie kapacít a rýchlosti ukladania, vytváranie archívov,
výber z archívu, rozbaľovanie archívu, práca so súbormi v lokálnej sieti triedy, logické princípy
fungovania internetu, zisťovanie IP čísla počítača, skúmanie rozdielov rôznych formátov súborov
Informačná spoločnosť
Pojmy: informačné technológie vo vedomostnej spoločnosti, riziká technológií, vírusy, antivírusové
programy, hackeri, zásady bezpečnosti, platnosť, správnosť informácií, nebezpečný obsah, licencie
programov, legálnosť používania, freeware, shareware, legálnosť použitia obrázkov a textov z internetu
Vlastnosti a vzťahy, postupy a metódy: ako pomáhajú počítače v praktickom živote a živote spoločnosti,
ukážky jednoduchých aplikácií, ako vznikajú a ako sa šíria počítačové vírusy, ako sa odhaľujú
a odstraňujú, kto, prečo a ako pácha počítačovú kriminalitu, čo môže spôsobiť, rozdiel v používaní a
šírení rôznych programov z pohľadu legálnosti, diskusia na tému používania obrázkov, textov a hudby
stiahnutých z internetu, autorské práva
Prierezové témy predmetu
V predmete informatika budeme rozvíjať nasledovné prierezové témy:
Environmentálna výchova: 5. ročník - Klávesnica, myš; Aplikácie na spracovanie grafickej informácie;
6. ročník - Opakovanie, Spracovanie grafickej informácie, Tvorba a prezentácia projektovej práce,
spracovanie grafickej informácie, Práca s textom, 7. ročník - Aplikácia na tvorbu prezentácií, 8. ročník Informácie okolo nás
Multikultúrna výchova: 5. ročník - Informačná spoločnosť; Práca s internetom; Neinteraktívna
komunikácia, 6. ročník - Opakovanie, Práca s internetom, Práca s textom, Tvorba prezentácii, Tvorba
a prezentácia projektovej práce, 7. ročník - Komunikácia prostredníctvom IKT, 8. ročník - Komunikácia
prostredníctvom IKT, Informácie okolo nás
Mediálna výchova: 5. ročník - Informačná spoločnosť; Práca s textom; Práca s internetom;
Neinteraktívna komunikácia, 6. ročník - Opakovanie, Spracovanie grafickej informácie, Tvorba
a prezentácia projektovej práce, Tvorba prezentácii, 7. ročník - Spracovanie grafickej informácie,
Nahrávanie a spracovanie zvuku, 8. ročník - Spracovanie grafickej informácie, Komunikácia
prostredníctvom IKT,
Osobnostný a sociálny rozvoj: 5. - 8. ročník - Všetky témy
Ochrana života a zdravia: 5. - 8. ročník - Úvod; Bezpečnosť pri práci; Práca s multimédiami,
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti: 5. ročník - Tvorba projektu - práca s grafickým editorom,
textom, internetom, multimédiami, 6. ročník - Tvorba prezentácii , Tvorba a prezentácia projektovej
práce, Práca s textom, Práca s tabuľkami, 7. ročník - Aplikácie na tvorbu prezentácií, Práca na projekte
a jeho prezentácia, 8. ročník - Číselná informácia, spracovanie a vyhodnocovanie
Výchova k manželstvu a rodičovstvu: 5. ročník – Multimédiá, 6. ročník - Práca s internetom, Tvorba
prezentácií, 8. ročník - Komunikácia prostredníctvom IKT, Informácie okolo nás
Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra: 5. ročník: Práca s internetom, 6. ročník - Práca
s internetom
Kritériá, metódy a prostriedky hodnotenia
Kritériá hodnotenia budú zisťovať, či žiak zvládol vzdelávací štandard alebo nie. Na kontrolu a
hodnotenie žiakov sa odporúčajú postupy na zabezpečenie korektného a objektívneho hodnotenia:
- pri praktických aktivitách - slovné hodnotenie praktických zručností s dôrazom na samostatnosť a
správnosť tvorby záverov z riešenia úloh,
- pri teoretických aktivitách - slovné hodnotenie so stručným komentárom k výstupu žiaka,
- vyučovací predmet sa klasifikuje známkou.
173
Učebné zdroje:
- Tvorivá informatika - Informatika okolo nás (Ivan Kalaš, Michal Winczer)
- Tvorivá informatika - 1. Zošit o obrázkoch (Ľubomír Salanci)
- Tvorivá informatika - 1. Zošit o práci s textom (Andrej Blaho, Ľubomír Salanci)
- Tvorivá informatika - 1. Zošit s internetom (Mário Varga, Andrea Hrušecká)
- Encyklopédie, Výukové programy: Logo-motion, Internet, programy v rámci predmetu, Iný
doplnkový materiál.
Učebné osnovy predmetu v 5. ročníku
Tematický
celok
Úvod,
bezpečnosť pri
práci (1)
Informačná
spoločnosť (2)
Klávesnica, myš
(2)
Aplikácie na
spracovanie
grafickej
informácie (4)
Operačný
systém (2)
Práca s textom
(6)
Práca
s internetom (5)
Neinteraktívna
komunikácia (4)
Multimédiá (3)
Projekt (4)
Obsahový
štandard
Výkonový
štandard
Bezpečnosť pri práci, oboznámenie sa s
pravidlami práce v učebni informatiky.
Pozná pravidlá správania sa v odbornej
učebni.
Základné pojmy, princípy fungovania IKT,
informatika, informácia, typy informácií,
hardvér, softvér, ukážky
Kresba voľnou rukou, abstrakcia
z geometrických tvarov, didaktické hry na
nácvik práce s klávesnicou a myšou
Práca s grafickým editorom maľovanie - skicár,
ikonomické značky, nástroje, kreslenie voľnou
rukou, práca s farbou, práca s obrázkom a jeho
tlač.
Používateľ, prihlásenie do systému, pracovná
plocha, ikona, kurzor, hlavný panel, práca s
oknom, priečinok, súbor, vytvorenie priečinku,
uloženie súboru.
Textová informácia, textový editor Word základy práce, panel nástrojov, nastavenie
písma, strany, zarovnanie, zobrazenie,
ukladanie dokumentu, vkladanie obrázku do
textu.
História vzniku, sieť, webová adresa, katalógy,
vyhľadávače, portály, internet v praxi.
Informačná spoločnosť - využitie IT v
praxi - oblasti, riziká informačných
technológií, právne aspekty.
Práca s klávesnicou, kreslenie voľnou
rukou pomocou myši.
Netiketa, e-pošta, vytvorenie e-mailovej
schránky, posielanie a prijímanie e-mailových
správ, forma správy, adresár príjemcov,
príloha správy.
Práca s multimediálnymi CD
Využitie získaných zručností pri tvorbe
projektu, prezentácia, vyhodnotenie práce.
Vie pracovať s textom, pomocou skicáru,
používanie farby, tlačenie.
Práca s oknom,
priečinkom, súborom, uloženie.
Panel nástrojov, ovládanie wordu,
zručnosti v písaní textu, vkladanie
obrázkov do textu.
Poznať logické princípy činnosti
internetu. Informácie z internetu,
vyhľadávanie informácií z internetu,
neinteraktívna komunikácia
Vytvorenie e-mailovej schránky,
komunikácia, etika komunikácie.
Práca s rôznymi CD.
Využívanie medzipredmetových vzťahov.
Učebné osnovy predmetu v 6. ročníku
Tematický
celok
Úvod (1)
Opakovanie
učiva (1)
Spracovanie
grafickej
informácie (3)
Práca s textom
(6)
Obsahový
štandard
Výkonový
štandard
Bezpečnosť pri práci, zopakovanie pravidiel
práce v učebni informatiky
Žiak si osvojí pravidlá bezpečného
správania v odbornej učebni.
Informačná spoločnosť, informatika,
informácia, hardvér, softvér
Grafický editor, textový editor, OS
Internet, e-mail, multimédiá
Žiak pozná oblasti a riziká využitia
informačných technológií, právne
aspekty.
Vie používať grafický a textový editor.
Pozná možnosti využitia internetu, vie
komunikovať cez e-mail.
Žiak dokáže používať grafický editor
a vytvárať ním mnohouholníky a krivky.
Vie vložiť text. Získané zručnosti vie
použiť tvorivo pri vypracovaní projektu.
Mnohouholníky
Krivky
Text
Projekt podľa vlastného výberu /logo školy,
znak mesta a pod./
Obrázky
Tabulátory a odrážky
Číslovanie a čísla strán
Stĺpce, odstavec, sekcia
Projekt- spracovanie referátu
Tabuľky
174
Žiak vie pracovať s textovým editorom
a klávesnicou pri úprave textu a
formátovaní textu. Vie presúvať a
kopírovať text, vkladať wordart, klipart,
obrázky z internetu, vytvoriť a pracovať
s tabuľkou. Vie upraviť vzhľad stránky
a vytlačiť dokument.
Práca
s internetom (1)
Tvorba
prezentácie (3)
Záverečné
hodnotenie (1)
Hodnovernosť informácii na www - stránkach,
komercia
Prezentácia, programy na tvorbu prezentácii
Program PowerPoint
Vkladanie snímok a textu
Vytvorenie jednoduchej prezentácie
Vyhodnotenie celoročnej práce
Žiak vie vyhľadávať a triediť informácie
z internetu.
Žiak vie používať program PowerPoint
na tvorbu prezentácií( vytvoriť snímku,
vkladať text a obrázky, vytvárať
animácie)
Spätná väzba žiak-učiteľ, učiteľ-žiak
Učebné osnovy predmetu v 7. ročníku
Tematický
celok
Úvod (1)
Opakovanie
učiva (1)
Spracovanie
grafickej
informácie (3)
Aplikácia na
tvorbu
prezentácií (4)
Nahrávanie
a spracovanie
zvuku (1)
Komunikácia
prostredníctvom
IKT (2)
Práca na projekte
a jeho
prezentácia (3)
Záverečné
zhrnutie (1)
Obsahový
štandard
Výkonový
Štandard
Bezpečnosť pri práci, zopakovanie pravidiel
práce v učebni informatiky
Obsah učiva v 7. ročníku, ciele predmetu,
Opakovanie učiva – informácie okolo nás,
informačná spoločnosť, základné pojmy,
portály, vyhľadávače, Word, PowerPoint
Grafická informácia – skenovanie obrázkov,
zmeny obrázkov (veľkosť, otočenie, efekty),
digitálna fotografia, práca s fotografiou,
katalógy, triedenie, ukladanie, WordArt
Technológia vytvárania prezentácií,
nastavenia, pojmy, hypertextový odkaz,
vkladanie obrázkov, formátovanie textov,
vytvorenie novej snímky, rozvrhnutie snímky
Zapojenie mikrofónu, nahrávanie zvukov,
jednoduché efekty
Neinteraktívna komunikácia, správy, prílohy,
adresár príjemcov, formátovanie e-mailovej
správy, posielanie pošty viacerým adresátom
naraz
Interaktívna komunikácia, rozhovor, chat, ICQ,
facebook, netiketa, internetový obchod
Základné pravidlá prezentovania informácií
a tvorby prezentácie.
Tvorba prezentácie na zadanú tému,
uvádzanie zdrojov, legálnosť použitia textov
a obrázkov z internetu
Didaktické hry, vyhodnotenie práce
Žiak si osvojí pravidlá bezpečného
správania v odbornej učebni.
Žiak si osvojí ciele predmetu. Žiak vie
vysvetliť základné pojmy potrebné pre
aktívne využívanie IKT a dokáže ich
použiť pri práci na zadaných úlohách.
Žiak dokáže použiť digitálny fotoaparát,
preniesť fotografie do počítača a upraviť
ich v jednoduchom počítačovom
programe. Žiak dokáže urobiť
jednoduché úpravy obrázkov.
Žiak vie vysvetliť pojmy prezentácia,
snímka, základné technológie vytváranie
prezentácií. Žiak dokáže samostatne
pripraviť prezentáciu na zadanú tému.
Žiak teoreticky ovláda základné
informácie o použití mikrofónu a práci so
zvukom.
Žiaci dokážu vysvetliť základné pojmy,
prakticky využiť internet (hľadanie
v internetovom obchode, slovníky, knihy,
filmy, elektronika, cestovný poriadok ....),
používať nástroje interaktívnej
komunikácie.
Žiak dokáže vytvoriť prezentáciu na danú
tému a prezentovať ju pred kolektívom.
Žiak vie odpovedať na otázky
spolužiakov.
Žiak dokáže použiť naučené poznatky pri
práci na zadaných úlohách.
Učebné osnovy predmetu v 8. ročníku
Tematický
celok
Úvod (1)
Opakovanie učiva
(1)
Komunikácia
prostredníctvom
IKT (1)
Číselná
informácia,
spracovanie
a vyhodnocovanie
(5)
Spracovanie
grafickej
informácie (1)
Obsahový
štandard
Výkonový
Štandard
Bezpečnosť pri práci, zopakovanie pravidiel
práce v učebni informatiky
Obsah učiva v 8. ročníku, ciele predmetu,
Opakovanie učiva – spracovanie obrázkov,
PowerPoint, spracovanie zvuku, komunikácia
interaktívna a neinteraktívna
On-line služby, e-spoločnosti, internetový
obchod, rezervácia vstupeniek, cestovných
lístkov a pod.
Tabuľkový procesor Excel, tvorba a úprava
tabuliek, formátovanie buniek, projektová
práca- vypracovanie jednoduchej tabuľky
/rozvrh a pod./
Jednoduché vzorce, grafy, vytvorenie
zložitejšej tabuľky aj s využitím vzorcov, súčet,
priemer
Fotomontáž, koláž
175
Žiak si osvojí pravidlá bezpečného
správania v odbornej učebni.
Žiak si osvojí ciele predmetu, ziak vie
vysvetliť základné pojmy potrebné pre
aktívne využívanie IKT a dokáže ich
použiť pri práci na zadaných úlohách.
Žiak vie použiť v praxi služby
internetových obchodov, vie kde a ako si
objednať vstupenky, resp. cestovné
lístky u rôznych spoločností
Žiak vie pracovať s tabuľkami, nastaviť
formát bunky, presúvať obsah bunky. Vie
vytvoriť jednoduchý graf, použiť
jednoduché vzorce v tabuľke.
Žiak vie pracovať s fotografiou
v programe na úpravu fotografií, vie
vytvoriť pomocou tohto programu koláž
z viacerých fotografií.
Programovací
jazyk (2)
Programovací jazyk (podľa možností),
postupy, riešenie problémov, algoritmus,
opakovanie príkazov, jednoduchá animácia
Princípy
fungovania IKT (2)
Lokálna sieť, LAN, WLAN, sieťové periférie,
zdieľanie súborov, ochrana údajov
Kompresia a zálohovanie údajov,
porovnávanie kapacity rôznych médii, bit, bajt
Informačná
spoločnosť (1)
Ochrana počítača, antivírusové programy,
firewall, zásady ochrany počítača, zásady
bezpečnosti pri práci na internete
Počítač ako nástroj na vzdelávanie, edukačné
prostredia pre rôzne predmety, práca
s mapami, výučba cudzích jazykov, fyzikálne
experimenty a pod.
Vyhodnotenie celoročnej práce
Informácie okolo
nás (1)
Záverečné
zhrnutie (1)
Žiak dokáže správne zapísať postupnosť
krokov, vie vysvetliť pojem algoritmus,
demonštrovať v detskom
programovacom prostredí riešenie úloh
s opakovaním činnosti, pripraviť
jednoduchú animáciu.
Žiak chápe a vie vysvetliť čo to je lokálna
sieť, vie vysvetliť rozdiel medzi LAN
a WLAN, rozumie prečo a ako je možné
chrániť v rámci sietí údaje.
Vie čo to je kompresia a dekompresia,
pozná médiá na ktoré je možné robiť
zálohy údajov a vie to využiť v praxi.
Žiak chápe aké nástrahy ho čakajú pri
práci s internetom a pozná základné
zásady ako je možné sa proti ním brániť
Žiak vie, že pomocou počítača je možné
vzdelávanie v rôznych oblastiach, pozná
ukážky programov, poprípade www –
stránok na vzdelávanie
Spätná väzba žiak-učiteľ, učiteľ-žiak
Predmet: Fyzika
Fyzika
5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník
Spolu
Štátny / školský vzdelávací program
-
2
2
2
-
5/
Spolu
-
2
2
2
-
-
Poznámky:
Fyzika je špecifický predmet vzhľadom na experimentálny charakter predmetu. Preto sa neodporúča
fyziku zaraďovať v danom ročníku s časovou dotáciou jedna hodina týždenne, lebo sa tak sťaží
splnenie vytýčených cieľov na požadovanej úrovni.
Charakteristika predmetu
Základnou charakteristikou predmetu je hľadanie zákonitých súvislostí medzi pozorovanými
vlastnosťami prírodných objektov a javov, ktoré nás obklopujú v každodennom živote.
Porozumenie podstate javov a procesov si vyžaduje interdisciplinárny prístup, a preto aj úzku
spoluprácu s chémiou, biológiou, geografiou a matematikou. Okrem rozvíjania pozitívneho vzťahu
k prírodným vedám sú prírodovedné poznatky interpretované aj ako neoddeliteľná a nezastupiteľná
súčasť kultúry ľudstva. V procese vzdelávania sa má žiakom sprostredkovať poznanie, že neexistujú
bariéry medzi jednotlivými úrovňami organizácie prírody a odhaľovanie jej zákonitostí je možné len
prostredníctvom koordinovanej spolupráce všetkých prírodovedných odborov s využitím prostriedkov
IKT.
Formy aktívneho poznávania a systematického bádania vo fyzike sú si v metódach a prostriedkoch
výskumnej činnosti príbuzné s ostatnými prírodovednými disciplínami. Žiaci preto budú mať čo najviac
príležitostí na aktivitách osvojovať si vybrané (najčastejšie experimentálne) formy skúmania fyzikálnych
javov. Každý žiak dostane také základy, ktoré z neho spravia prírodovedne gramotného jedinca tak, aby
vedel robiť prírodovedné úsudky a vedel použiť získané vedomosti na efektívne riešenie problémov.
Pri výučbe je najväčšia pozornosť venovaná samostatnej práci žiakov – aktivitám, ktoré sú zamerané
na činnosti vedúce ku konštrukcii nových poznatkov. Dôraz sa kladie aj na také formy práce, akými sú
diskusia, brainstorming, vytváranie logických schém a pojmových máp a práca s informáciami.
Okrem objavovania a osvojovania si nových poznatkov a rozvíjania kompetencií fyzikálne vzdelávanie
poskytne žiakovi možnosť získania informácií o tom, ako súvisí rozvoj prírodných vied s rozvojom
techniky, technológií a so spôsobom života spoločnosti.
Výučba fyziky v rámci prírodovedného vzdelávania má u žiakov prehĺbiť aj hodnotové a morálne
aspekty výchovy, ku ktorým patria predovšetkým objektivita a pravdivosť poznania. To bude možné
dosiahnuť slobodnou komunikáciou a nezávislou kontrolou spôsobu získavania dát alebo overovania
hypotéz.
176
Žiak prostredníctvom fyzikálneho vzdelávania získa vedomosti na pochopenie vedeckých ideí
a postupov potrebných pre osobné rozhodnutia, na účasť v občianskych a kultúrnych záležitostiach
a dá im schopnosť zmysluplne sa stavať k lokálnym a globálnym záležitostiam, ako zdravie, životné
prostredie, nová technika, odpady a podobne. Žiak by mal byť schopný pochopiť kultúrne, spoločenské
a historické vplyvy na rozvoj vedy, uvažovať nad medzinárodnou povahou vedy a vzťahoch s technikou.
Ciele vyučovacieho predmetu
Intelektuálna oblasť
- vedieť vysvetliť na primeranej úrovni prírodné javy v bezprostrednom okolí a vedieť navrhnúť
metódy testovania hodnovernosti vysvetlení,
- rozvíjať schopnosti myslieť koncepčne, kreatívne, kriticky a analyticky,
- vedieť aplikovať logické postupy a kreativitu v skúmaní javov v bezprostrednom okolí,
- vedieť získavať, triediť, analyzovať a vyhodnocovať informácie z rozličných vedeckých
a technologických informačných zdrojov,
- využívať informácie na riešenie problémov, efektívne rozhodnutia a pri rozličných činnostiach,
- vedieť rozlíšiť argumenty od osobných názorov, spoľahlivé od nespoľahlivých informácii,
- vedieť obhájiť vlastné rozhodnutia a postupy logickou argumentáciou založenou na dôkazoch,
- vedieť analyzovať vzájomné vzťahy medzi vedou, technikou a spoločnosťou.
Schopnosti a zručnosti
- porovnávať vlastnosti látok a telies pozorovaním aj pomocou meradiel fyzikálnych veličín,
- nájsť súvislosti medzi fyzikálnymi javmi a aplikovať ich v praxi,
- využívať každú príležitosť na rozvíjanie logického myslenia,
- vedieť pripraviť, uskutočniť aj vyhodnotiť jednoduchý fyzikálny experiment,
- dodržiavať pravidlá bezpečnosti práce počas experimentovania,
- trénovať schopnosť sústredene pracovať a trpezlivo sa dopracovať k výsledku,
- vynakladať na dosiahnutie cieľa maximálne úsilie a zvládať prípadný neúspech,
- zdokonaľovať sa v komunikácii so spolužiakmi, vedieť pracovať v skupinách,
- vedieť správne formulovať aj otázky aj odpovede, ale aj počúvať druhých. Dokázať obhájiť svoj
názor a nehanbiť sa priznať vlastnú chybu
- riešiť problémové situácie,
- vedieť nájsť, získať a spracovať informácie z odbornej literatúry a iných zdrojov aj ich kriticky
zhodnotiť z hľadiska ich správnosti, presnosti a spoľahlivosti.
Postojová oblasť
- naučiť žiakov pristupovať k riešeniu problémov,
- byť otvoreným k novým objavom, vedeckým a technickým informáciám,
- vzbudiť u žiakov záujem o prírodu, prírodné vedy a svet techniky,
- snažiť sa pochopiť fyzikálne zákony a využívať ich vo svojom živote, lebo človek je súčasťou
prírody, v ktorej platia fyzikálne zákony,
- osvojiť si a rozvíjať schopnosť cielene experimentovať, lebo experiment je jednou zo základných
metód aktívneho poznávania vo fyzike a rozvíja nielen manuálne zručnosti, ale aj rozumové
schopnosti,
- vytvárať pozitívny vzťah žiakov k procesu poznávania a zdokonaľovania svojich schopností.
Sociálna oblasť
- uvedomiť si poslanie prírodných vied, ako ľudského atribútu na vysvetlenie reality nášho okolia,
- uvedomiť si možnosti, ale aj hranice využitia vedy a techniky v spoločnosti,
- vedieť kriticky posúdiť úžitok a problémy spojené s využitím vedeckých poznatkov a techniky pre
rozvoj spoločnosti,
- vedieť sa učiť, komunikovať a spolupracovať v tímoch,
- vedieť sa rozhodovať,
- byť autoregulatívny napr. pri dodržiavaní pracovnej disciplíny, vlastnom samovzdelávaní,
- mať cit pre hranice vlastných kompetencií a svoje miesto spoločnosti.
Prierezové témy predmetu
V predmete fyzika budeme rozvíjať nasledovné prierezové témy:
Environmentálna výchova: 6. ročník: Vlastnosti kvapalín a plynov, Správanie telies v kvapalinách 7.
ročník: Premena kvapaliny na plyn, Premena plynu na kvapalinu, Topenie a tuhnutie, Teplo a využiteľná
energia, 8. ročník: Slnečné svetlo a teplo, Gravitačná sila a hmotnosť telesa, Výkon, Zákon zachovania
energie, Výhrevnosť paliva , Čísla o spotrebe energie nás varujú
Multikultúrna výchova: 7. ročník: Teplota a čas
Mediálna výchova: 7. ročník: Teplota a čas
177
Osobnostný a sociálny rozvoj: 6. ročník: Úvodná hodina ,Správanie telies v kvapalinách, 7. ročník:
Úvodná hodina, Opakovanie, 8. ročník: Úvodná hodina, Zákon odrazu a lomu svetla, Telesá pôsobia na
seba silou, Mechanická práca
Dopravná výchova: 6. ročník: Vlastnosti kvapalín a plynov, Správanie telies v kvapalinách
7. ročník: Teplo a využiteľná energia, 8. ročník: Zdroje svetla ,Optické vlastnosti oka, Praktické využitie
šošoviek, Otáčavé účinky sily, Rýchlosť pohybu telesa a jej meranie, Trenie Trecia sila a jej meranie,
Pohybová energia telesa, Netradičné zdroje energie
Ochrana života a zdravia: 7. ročník: Premena kvapaliny na plyn, Premena plynu na kvapalinu,
Topenie a tuhnutie, Teplo a využiteľná energia
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti: 6. ročník: Projekt I. ,II .,III. ,IV., 7. ročník: Teplo
a využiteľná energia, 8. ročník: Projekt I.,II., III.
Výchova k manželstvu a rodičovstvu: 7. ročník: Výmena tepla, Teplo a využiteľná energia
Hodnotenie žiakov
Skúšanie, hodnotenie a klasifikácia žiakov sú vždy aktuálnou, závažnou, ale i citlivou súčasťou
vyučovacej práce. Dotýkajú sa priamo žiakov, učiteľov a nepriamo rodičov.
Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov v škole je poskytnúť žiakovi a jeho rodičom spätnú
väzbu o tom, ako žiak zvládol danú problematiku, v čom má nedostatky, kde má rezervy, aké sú jeho
pokroky. Súčasťou hodnotenia je tiež povzbudenie do ďalšej práce, návod ako postupovať pri
odstraňovaní nedostatkov. Cieľom je ohodnotiť prepojenie vedomostí so zručnosťami .
Pri hodnotení a klasifikácií vychádzame z metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu.
V pedagogickej praxi uplatňujeme skúšanie ústne, písomné a praktické. Pri ústnom skúšaní hodnotíme
teoretické aj praktické vedomosti – príklady, postupy experimenty.
Písomná skúška je určená hlavne na preverenie počítania príkladov a ďalších praktických vedomostí,
sčasti aj teoretických vedomostí. Praktické skúšanie sa koná hlavne pri laboratórnych úlohách, pri
ktorých hodnotíme pracovné návyky pri práci a laboratórne záznamy.
Žiakov s poruchami v učení hodnotíme individuálne.
Polročné a koncoročné výsledky žiakov hodnotíme známkou.
Učebné zdroje:
- 6. roč. : Učebnica Fyzika, doc .RNDr. Viera Lapitková, CSc., doc. RNDr. Václav Koubek, CSc., Mgr.
Milada Maťašovská, Mgr. Ľuba Morková
- 7. roč. : Učebnica Fyzika, doc .RNDr. Viera Lapitková, CSc., doc. RNDr. Václav Koubek, CSc., Mgr.
Milada Maťašovská, Mgr. Ľuba Morková
- 8.roč.: FYZIKA pre 7.ročník základnej školy (A,B ) –doc. RNDr . Jozef Janovič, PhD.,PaedDr. Jiří
Bohuněk, doc.RNDr.Ružena Kolářová, CSc.,2000 SPN Bratislava 2006
FYZIKA pre 8.ročník základnej školy (A,B ) – doc .RNDr. Ružena Kolářová, CSc., RNDr. Marta
Chytilová, CSc ., prof. RNDr. Ing. Daniel Kluvanec, CSc., PaedDr. Karel Žampa, doc. RNDr. Jozef
Janovič , PhD.,2001 SPN Bratislava 2004
FYZIKA pre 9.ročník základných škôl – doc. RNDr . Jozef Janovič , PhD., RNDr. Aurélia
Chalupková, PhD., doc. RNDr. Viera Lapitková, PhD.,20010 SPN Bratislava 2004
- Matematicko, chemicko, fyzikálne tabuľky.
- Odborné časopisy a encyklopédie
- Počítačové výukové programy: Lumi, Didakta
- Internet: /programy v rámci predmetu/
- Pomôcky školské, vlastné zhotovené v rámci dobrovoľných prác
Organizačné formy a metódy vyučovania
Základnou organizačnou formou je vyučovacia hodina. Umožňuje spojiť výchovné a vyučovacie úsilie
učiteľa. V matematike využívame tieto formy práce : frontálne, skupinové, individuálne, teoretické
vyučovanie, praktické činnosti ( meranie, rysovanie, získavanie a vyhodnotenie údajov ), aktivačné
formy ( súťaže, kvízy ), výkladové, demonštračné ( ukážka postupu činnosti, riešenia úloh ), dialogické (
rozhovor, diskusia ), formy samostatnej práce (písomné a grafické práce, testy, referáty, projekty,
prezentácie, diskusia medzi žiakmi ). Pasívne formy, ako sú návštevy rôznych podujatí , napríklad
Gymnázium V. P. Tótha v Martine, alebo výstavy podľa aktuálnej ponuky v danom školskom roku.
Vo vyučovaní využívame tieto metódy: výkladovo – ilustratívna (osvojovanie hotových informácií),
reproduktívna (osvojovanie napodobňovaním, opakovanie), výkladovo- problémová (riešenie
problémových úloh, zdôvodňovanie informácií), heuristická (žiaci získavajú skúsenosti z tvorivej činnosti
pri riešení problému).
Učebné osnovy predmetu Fyzika v 6. ročníku
Tematický
celok
Obsahový
štandard
Výkonový
štandard
Žiak vie
178
Úvod
3h
I.
Vlastnosti
kvapalín
a plynov
15h
Vlastnosti
pevných látok
a telies
25h
II.
Správanie
telies
v kvapalinách
18h
Správanie
telies
v plynoch
5h
Plán práce, aktivity, spôsob hodnotenia,
BOZ
V čom je fyzika užitočná
Čo sa budeme učiť
Látka a teleso
Zloženie látok
Kvapalné a plynné látky
1.1 Vlastnosti kvapalín
1.2Využitie vlastnosti kvapalín
Účinky Fg Zeme na kvapalinu
Porovnávanie a meranie
1.3Meranie objemu kvapalín
Jednotky objemu
1.4Vlastnosti plynov
Využitie vlastnosti plynov
1.5Spoločné a rozdielne vlastnosti
kvapalín a plynov
Projekt 1
Čo sme sa naučili
Vyskúšaj sa - Test 1
Pevné látky
1.6 Deliteľnosť pevných látok
1.7 Skúmanie vlastnosti pevných látok
1.8Meranie hmotnosti pevných telies
Jednotky hmotnosti
1.9 Meranie hmotnosti kvapalín a plynov
1.10 Meranie dĺžky
Jednotky dĺžky
1.11Meranie objemu pevných telies
Jednotky objemu
Určovanie objemu telies
1.12 Spoločné a rozdielne vlastnosti
kvapalín, plynov, pevných látok a telies
Porovnanie niektorých vlastností
Predpony fyzikálnych veličín
Triedenie slov a značiek podľa významu
Projekt 2
Čo sme sa naučili
Vyskúšaj sa – Test 2
Správanie telies v kvapalinách
2.1 Vplyv hmotnosti na správanie telies vo
vode
2.2 Vplyv objemu a tvaru telies na ich
správanie vo vode
2.3 Hustota pevných látok
Jednotky hustoty
2.4 Hustota kvapalín
Zhrnutie
Projekt 3
Čo sme sa naučili
Vyskúšaj sa – Test 3
2.5 Objem kvapaliny vytlačenej telesami
2.6 Správanie telies v kvapalinách s rôznou
hustotou
2.7 Vplyv teploty na hustotu
2.8 Hustota plynov
Zhrnutie : Objem kvapaliny...
Projekt 4
Čo sme sa naučili
Vyskúšaj sa – Test 4
Učebné osnovy predmetu Fyzika v 7. ročníku
Tematický
Obsahový
celok
štandard
Úvod
4h
-uviesť príklady z bežného života, kde skúmania
vo fyzike priniesli technický pokrok, opísať
priebeh jednoduchého experimentu
-vie charakterizovať teleso, látku, vie rozdeliť
telesá a látky
-pozná zloženie pevných , kvapalných
a plynných látok
-vie vysvetliť a zdôvodniť jav difúzie a Brownov
pohyb
-overí jednoduchým experimentom vlastnosti
kvapalín
-pozná princíp hydraulic. zariadenia
-vie charakterizovať tlakovú silu pôsobiacu na
steny nádoby
-určí objem pevného , kvapalného telesa
odmerným valcom
-overí vlastnosti plynov
-porovná a vyberie spoločné a rozdielne vl.
kvap. a plynov
-navrhne zariadenie na pohyb kvapaliny
horizontálnym a vertikálnym smerom
-vie kriticky zhodnotiť svoju prácu
pozná časticové zloženie pev. látok
-overí vlastnosti pevných látok
-praktickú činnosť
-definuje hmotnosť ,správne používa jednotky
hmotnosti
-aplikuje pravidlá merania hmotnosti
plynného a kvapalného telesa
-definuje meter, používa násobky, zapisuje
namerané hodnoty
-definuje objem, jednotky objemu
-porovnáva objemy telies
-porovná, vyberie, vlastnosti telies
-navrhne, zostrojí, prevedie meradlo dĺžky
,objemu, hmotnosti
-prezentuje, obhajuje svoju prácu
-aplikuje získané poznatky
-postupuje podľa návodu stratégiou,
formuluje problém, vyslovuje hypotézu, realizuje
pokus, meria, spracuje, interpretuje výsledok
-chápe princíp ponorky
-prakticky urči hustotu malých telies
-pracuje s tabuľkami MFCHT
-definuje hustotu, správne používa jednotky ,
zapisuje namerané hodnoty
-identifikuje látku podľa hustoty
-využíva získané poznatky a informácie na
spracovanie projektu
-prezentuje, obhajuje svoju prácu
-aplikuje získané poznatky
-vie
vysvetliť vybrané javy z bežného života
pomocou hustoty
-prezentuje obhajuje svoju prácu
-aplikuje získané poznatky.
Výkonový
štandard
Plán práce , spôsob hodnotenia, BOZP
Čo sa budeme učiť.
Opakovanie 6.roč.
179
Teplota.
Skúmanie
premien
skupenstva
látok
29h
1.Teplota
a čas
2.Premena
kvapaliny na
plyn
3.Premena
plynu na
kvapalinu
4.Topenie
a tuhnutie
Teplo
33h
5.Výmena
tepla
6.Teplo
a využiteľná
energia
- význam fyziky v praxi
- znázorniť reálny teplomer modelom
- analyzovať grafy, vysvetliť priebeh čiary grafu
- porovnať dva grafy a z priebehu ich čiar určiť
ich spoločné a rozdielne znaky
- využiť PC pri zostrojovaní grafov
- vypracovať záznam údajov z meteorologických
pozorovaní, navrhnúť tabuľku, porovnať údaje v
triede, prezentovať údaje aj formou grafov
- navrhnúť experiment, ktorý by umožnil zistiť
hodnotu rosného bodu napr. v triede
1.1 Meranie teploty. Teplomer.
1.2 Meranie času. Meranie teploty
v priebehu času.
2.1 Vyparovanie.
2.2 Var.
2.3 Tlak vzduchu a var.
Čo sme sa naučili
Test I
3.1 Kondenzácia.
3.2 Modelovanie dažďa.
4.1 Topenie.
4.2 Tuhnutie.
Meteorologické pozorovania
Návody na zhotovovanie zariadení pre
meteorologické pozorovania
Čo sme sa naučili
Test 2
5.1 Predstavy o teple.
5.2 Šírenie tepla. Kalorimeter.
5.3 Výmena tepla medzi horúcou
a studenou vodou.
5.4 Výmena tepla medzi kovmi a vodou.
Projekt 2
Čo sme sa naučili
Test 3
5.5 Ako meriame teplo.
5.6 Látka a teplo. Výpočet tepla.
5.7 Teplo a premeny skupenstva.
Využitie premeny skupenstva v praxi
Teplo a premeny skupenstva látok
6.1 Energetická hodnota potravín.
6.2 Tepelný motor a parný stroj.
6.3 Spaľovacie motory.
Čo sme sa naučili
Test 4
Učebné osnovy predmetu Fyzika v 8. ročníku
Tematický
Obsahový
celok
štandard
Plán práce, aktivity, spôsob hodnotenia,
Úvod
BOZ, Čo sa budeme učiť
1h
Slnečné svetlo a teplo
1.Svetlo
Zdroje svetla
17h
Rozklad svetla
Skladanie farebných svetelných lúčov
Absorpcia svetla
Čo sme sa naučili
Test
Zákon odrazu svetla
Zákon lomu svetla
Šošovky
Zobrazenie spojkou
Zobrazenie rozptylkou
Optické vlastnosti oka
Chyby oka. Okuliare
Praktické využitie šošoviek
Projekt 1
180
- opísať kolobeh vody v prírode
- modelovať vznik dažďa
- rozumie vzniku a škodlivosti kyslých dažďov
- prezentovať projekt v triede
- formou experimentu dokázať rozdielnu
fyzikálnu vlastnosť látok – topenie, tuhnutie
- dodržať podmienky platného experimentu
- formou experimentu dokázať rozdielnu
fyzikálnu vlastnosť látok – vodivosť tepla
- dodržať podmienky platného experimentu
- odhadnúť výslednú teplotu pri odovzdávaní
tepla medzi horúcou a studenou vodou
- pracovať s tabuľkami MFCHT
- riešiť jednoduché výpočtové úlohy s využitím
vzťahu pre výpočet tepla
- opísať technologické postupy, napr. spôsob
stanovenia energetickej hodnoty potravín
spaľovaním
- získať informácie o energetickej hodnote
princíp činnosti tepelných spaľovacích motorov
- vysvetli princíp a funkciu motorov
- posúdiť negatívne vplyvy tepelných
spaľovacích motorov na životné prostredie a
spôsoby ich eliminácie, prezentovať projekt v
triede
Výkonový
štandard
-opísať priebeh experimentu
-zostrojenie jednoduchej aparatúry podľa
vlastného návrhu, meranie teploty
-meranie veľkosti plochy osvetlenej žiarovkou
a Slnkom
-rozklad svetla hranolom
-praktické skladanie farieb: modrej, červenej,
zelenej
-pozorovanie absorpcie farieb spektra pri
dopade na farebné plochy
-vytváranie štruktúry poznatkov
-kontrola a klasifikácia vedomostí
-objavenie zákona odrazu
-objavenie zákona lomu
-zobrazenie spojkou
-zobrazenie rozptylkou
-optické vlastnosti oka
Prezentácia projektov
Čo sme sa naučili
Test 2
2.Sila
a pohyb
48h
Telesá pôsobiace na seba silou
Deformačné účinky sily. Meranie sily
Gravitačná sila a hmotnosť telesa
Skladanie síl
Otáčavé účinky sily
Ťažisko telesa a jeho určenie
Tlaková sila. Tlak v plyne a kvapaline
Sily pôsobiace na teleso v kvapalinách
a plynoch
Čo sme sa naučili
Test 3
Opisujeme pohyb telesa
Dráha pohybu a jej závislosť od času
Rýchlosť pohybu telesa a jej meranie
Pohyby rovnomerné a nerovnomerné
Priemerná rýchlosť nerovnomerného
pohybu
Projekt 2
Práca
Energia
Prezentácia projektov
Čo sme sa naučili
Test 4
Mechanická práca
Práca na naklonenej rovine
Výkon
Trenie. Trecia sila a jej meranie
Pohybová energia telesa
Polohová energia telesa
Vzájomná premena polohovej a pohybovej
energie telesa
Zákon zachovania energie
Zdroje energie
Výhrevnosť paliva
Elektrárne
Netradičné zdroje energie
Čísla o spotrebe energie nás varujú
Projekt 3
Prezentácia projektov
Test 5
Záverečné opakovanie
-prezentácia práce žiakov
-vytváranie štruktúry poznatkov
-používanie správnej terminológie
-kontrola a klasifikácia vedomosti žiaka
-uvedomenie si reálneho vzájomného
pôsobenia
-zostrojenie silomera, meranie laboratórnym
silomerom
-precvičenie vzťahu na výpočet sily
-grafické znázornenie, precvičenie skladania síl
-praktická ukážka otáčavých účinkov sily
-praktická ukážka ťažiska telesa
-precvičovanie vzťahu , meranie atmosférického
tlaku
-Archimedov zákon a jeho demonštrácia
-vytváranie štruktúry poznatkov
-kontrola a klasifikácia vedomostí žiaka
-pohyb telies v praktických situáciách
-grafické zobrazenie závislosti dráhy od času
-určovanie rýchlosti pohybu telesa v praktických
situáciách
-klasifikácia pohybov telies z reálnych situácií
-výpočtové úlohy na priemernú rýchlosť
-zistenie informácií zameraných na prehľad
rýchlostí pohybu alebo silových pôsobení telies
-prezentácia práce žiakov v skupinách
-vytváranie štruktúry poznatkov
-kontrola a klasifikácia vedomostí žiaka
-zavedenie vzťahu na výpočet práce,
precvičovanie pri riešení úloh
-praktické určovanie, porovnanie s prácou bez
naklonenej roviny
-zavedenie vzťahu a jeho precvičovanie
-praktické overenie pri pohybe rôznych
podložkách
-definovanie a vzťah k rýchlosti telesa
-definovanie a vzťah na výpočet
-praktické ukážky, výpočet úloh vzájomnej
premeny foriem energie telesa
-historické aspekty zákona
-klasifikácia zdrojov energie s dôrazom na
zdroje využívané na Slovensku
-budovanie predstavy výhrevnosti paliva
-druhy elektrární a ich princíp s dôrazom na
Slovensko
-referáty žiakov
-čítanie s porozumením o šetrení s energiou
-využitie slnečnej energie
-prezentácie práce žiakov
-kontrola a klasifikácia vedomostí žiaka
-štruktúra pojmov a zručností
Predmet: Chémia
Chémia
5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník
Spolu
Štátny / školský vzdelávací program
-
0,5/0,5
0,5/0,5
1
-
4/
Spolu
-
1
1
1
-
-
Poznámky:
1. Časová dotácia, 0,5 a 1 hodina je podľa Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 2 určená práci s
delenou triedou a taktiež pri 2-hodinovej časovej dotácii je aspoň jedna hodina týždenne určená
práci s delenou triedou. Delené hodiny sa využívajú najmä na formy aktívneho poznávania a
181
bádania v chémii. Z tohto dôvodu sa každá trieda v 6. a 7. ročníku delí na 2 skupiny.
2. Náplň LC závisí od materiálno - technického vybavenia školy, dostupnosti chemikálií, pričom musia
byť dodržané bezpečnostné predpisy a laboratórny poriadok. Minimálny počet LC pri 0,5 hodinovej
dotácii je 2 LC, pri 1 hodinovej dotácii 3 LC v danom školskom roku.
3. V školskom roku 2011/2012 bola časová dotácia predmetu chémia v 6. a 7. ročníku zvýšená o 0,5
hodiny, pretože počet hodín navrhnutý v ISCED 2 nebol dostatočný. Nebolo možné venovať
primeranú pozornosť všetkým témam obsahového štandardu a rozvíjať experimentálnu
a bádateľskú stránku predmetu a tým plniť všetky ciele vyučovacieho predmetu chémia.
Charakteristika predmetu
Predmet chémia vo vzdelávacej oblasti Človek a príroda svojim experimentálnym charakterom
vyučovania umožňuje žiakom hlbšie porozumieť zákonitostiam chemických javov a procesov. Obsah
učiva tvoria poznatky o vlastnostiach a použití látok, s ktorými sa žiaci stretávajú v každodennom živote.
Sú to predovšetkým tieto oblasti: chémia potravín a nápojov, kozmetiky, liečiv, čistiacich prostriedkov,
atď.
Zvlášť významné je, že pri štúdiu chémie špecifickými poznávacími metódami si žiaci osvojujú i dôležité
spôsobilosti. Ide predovšetkým o rozvíjanie spôsobilosti objektívne a spoľahlivo pozorovať,
experimentovať a merať, vytvárať a overovať hypotézy v procese riešenia úloh rôznej zložitosti.
Organickou súčasťou učebného predmetu chémia je aj systém vhodne vybraných laboratórnych prác,
ktorých správna realizácia si vyžaduje osvojenie si základných manuálnych zručností a návykov
bezpečnej práce v chemickom laboratóriu.
Ciele vyučovacieho predmetu /spoločné pre 6.- 9.roč./
Cieľom vyučovania chémie na základnej škole je oboznámiť žiakov s významom poznatkov z chémie
pre človeka, spoločnosť a prírodu, čo umožňuje u žiakov vytvorenie pozitívneho vzťahu k učebnému
predmetu chémia. Ďalším významným cieľom vyučovania chémie na ZŠ je v čo najväčšej miere prispieť
k splneniu všeobecných cieľov vzdelávania, vytváraniu a rozvíjaniu kľúčových kompetencií
prostredníctvom obsahu chémie.
Cieľom vyučovania chémie je podieľať sa na rozvíjaní prírodovednej gramotnosti, v rámci ktorej je
potrebné rozvíjať aj čitateľskú gramotnosť a prácu s odborným textom. Žiaci by mali porozumieť
odborným textom na primeranej úrovni a majú vedieť aplikovať získané poznatky pri riešení
konkrétnych úloh. V rámci samostatnej práce majú byť schopní samostatne získavať potrebné
informácie súvisiace s chemickou problematikou z rôznych informačných zdrojov (odborná literatúra,
internet) a využívať multimediálne učebné materiály.
Vyučovanie chémie na hodinách základného typu a laboratórnych cvičeniach realizované metódami
aktívneho poznávania, výraznou mierou prispieva k formovaniu a rozvíjaniu logického, kritického a
tvorivého myslenia žiakov, ktoré im umožňuje nachádzať vzťahy medzi štruktúrou a vlastnosťami látok
ako aj osvojenie dôležitých manuálnych zručností.
Významným cieľom vyučovania chémie je aj oboznámenie sa žiakov s chemickými látkami, ktoré
pozitívne a negatívne ovplyvňujú život človeka (chemické aspekty racionálnej výživy, vplyv alkoholu,
nikotínu a iných drog na ľudský organizmus).
V predmete chémia si žiaci majú v dostatočnej miere osvojiť zručnosti a návyky bezpečnej práce v
chemickom laboratóriu. Potrebné je, aby žiaci dosiahli takú úroveň pochopenia a zvládnutia učiva, aby
vedeli využiť na hodinách získané vedomosti, spôsobilosti a návyky v každodennom živote.
Ďalšie ciele:
Identifikácia a správne používanie pojmov. Žiak vie správne používať základné pojmy a
identifikovať ich v reálnych situáciách. Pritom nie je vhodné iba mechanické odrecitovanie definícií.
Vedomosť týchto pojmov žiak dokáže tým, že rozumie textu, v ktorom sa vyskytujú a že ich aktívne
používa v správnom kontexte.
Kvalitatívny popis objektov, systémov a javov a ich klasifikácia – žiak vie popísať a poprípade
načrtnúť objekt, systém alebo jav, ktorý pozoruje podľa skutočnosti, modelu alebo nákresu vie popísať stavbu
systému, vie nájsť spoločné a rozdielne vlastnosti látok, predmetov alebo javov.
Vysvetlenie javov – žiak vie vysvetliť niektoré javy pomocou známych zákonov alebo pomocou
jednoduchších javov.
Predvídanie javov a určovanie kauzálnych súvislostí – žiak vie v jednoduchých prípadoch predpovedať,
čo sa v určitej situácii stane, rozhodnúť, či za určitých okolností je daný jav možný alebo nie.
Pozorovanie, experimentovanie, meranie a odhady – žiak vie zrealizovať jednoduchý
experiment
podľa návodu, navrhnúť a zrealizovať jednoduchý experiment, ktorý simuluje určitý jav, alebo dáva odpoveď na
určitú otázku. Do tejto skupiny patria predovšetkým merania a odhady veľkosti niektorých veličín, zhromažďovanie a
vhodné usporiadanie údajov
Kvantitatívny popis – žiak vie vypočítať niektoré veličiny z iných. Vie v jednoduchých prípadoch
porovnať dve veličiny rovnakého druhu, určiť ako sa určitá veličina mení. Vie určiť hodnotu niektorých veličín
z grafu alebo z tabuľky alebo naopak.
Aplikácia vedomostí – žiak vie opísať niektoré prírodné alebo umelé systémy a v jednoduchších
prípadoch opísať aj princíp ich fungovania. Vie uviesť príklady aplikácie určitých prírodných javov, rozhodnúť,
182
kedy je daný jav výhodný a kedy nevýhodný. Vie posúdiť dôsledky určitých javov alebo ľudskej činnosti z ekologického,
ekonomického alebo zdravotného hľadiska.
Prierezové témy predmetu
V predmete chémia budeme rozvíjať nasledovné prierezové témy:
Environmentálna výchova: 6. ročník - Objavujeme chémiu v našom okolí, Voda, Vzduch, 7. ročník Spoznávame chemické reakcie v našom okolí, Zmeny pri chemických reakciách, 8. ročník - Významné
chemické prvky zlúčeniny
Ochrana života a zdravia: 6. ročník - Aké vlastnosti majú látky? 7. ročník - Spoznávame chemické
reakcie v našom okolí, Zmeny pri chemických reakciách, Laboratórne práce, 8. ročník - Významné
chemické prvky zlúčeniny, Laboratórne práce
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti: 6. ročník - Voda, Vzduch, 7. ročník - Spoznávame
chemické reakcie v našom okolí, Zmeny pri chemických reakciách, 8. ročník - Zloženie látok, Významné
chemické prvky a zlúčeniny
Organizačné formy a metódy vyučovania /spoločná pre 5.-7.roč./
Základnou organizačnou formou je vyučovacia hodina, ktorá umožňuje spojiť výchovné a vyučovacie
úsilie učiteľa. V predmete chémia sa okrem hodín základného typu využívajú laboratórne cvičenia.
Vo vyučovaní sa v menšej miere uplatňujú metódy výkladovo-ilustratívna a reproduktívna (osvojovanie
hotových informácií, osvojovanie napodobňovaním). Uprednostňujú sa metódy aktívneho poznania,
žiaci získavajú poznatky a skúsenosti pri riešení problémov, realizácii experimentov a tvorbe projektov,
zdôvodňujú informácie.
Hodnotenie je nevyhnutná súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu. Žiaci sú hodnotení priebežne,
pričom sa zohľadňuje pravidelná príprava na vyučovanie, individuálne schopnosti jednotlivých žiakov
a tiež praktické zručnosti. Pri laboratórnych cvičeniach sa okrem praktických zručností hodnotí
schopnosť správne interpretovať a zaznamenať výsledok experimentu a dodržiavanie pravidiel
bezpečnosti pri práci v školskom chemickom laboratóriu.
Predmet chémia sa klasifikuje známkou.
Učebné zdroje:
Učebnice:
6. ročník: Chémia pre 6. ročník základných škôl a 1. ročník gymnázií s osemročným štúdiom, D.
Romanová, E. Adamkovič, H. Vicenová, V. Zvončeková, EXPOL PEDAGOGIKA, 2009
7. ročník: Chémia pre 7. ročník základných škôl a 2. ročník gymnázií s osemročným štúdiom, H.
Vicenová, V. Zvončeková, E. Adamkovič, D. Romanová, EXPOL PEDAGOGIKA, 2010
6. ročník: Chémia pre 6. ročník základných škôl a 1. ročník gymnázií s osemročným štúdiom, D.
Romanová, E. Adamkovič, H. Vicenová, V. Zvončeková, EXPOL PEDAGOGIKA, 2009
8. ročník: Chémia 8 pre 8. ročník základných škôl, SPN, 2005, Tabuľky PSCHP
Učebné osnovy predmetu chémia v 6. ročníku
Tematický
celok
Úvodná
hodina
Objavujeme
chémiu
v našom
okolí
3h
Aké
vlastnosti
majú látky?
4h
Skúmame
látky
10 h
Obsahový
štandard
Plán práce, aktivity, spôsob
hodnotenia
Čo skúma chémia?
Vyskytujú sa všetky látky v prírode?
Šetrime prírodné suroviny
Výkonový
štandard
vymenovať významné chemické závody vo svojom okolí
a priradiť im výrobok
poznať problematiku obmedzených zdrojov surovín a
dôležitosť ich hospodárneho využitia (potreba separácie
odpadov, recyklácie)
Skúmame vlastnosti látok
pozorovaním
Oboznamujeme sa s chemickým
laboratóriom
Skúmame vlastnosti látok pokusmi
poznať zásady bezpečnej práce v chemickom
laboratóriu, základné piktogramy (napr. žieravina,
horľavina)
poznať telefónne čísla prvej pomoci
zistiť pozorovaním vlastnosti konkrétnych látok
dodržiavať zásady bezpečnej práce
s chemickými látkami
vedieť pozorovať javy sprevádzajúce pokus, vyhodnotiť
a interpretovať ich
zaznamenať výsledok pokusu
rozpoznať chemicky čisté látky, rôznorodé zmesi,
rovnorodé zmesi (roztoky tuhé, kvapalné a plynné)
poznať základné metódy oddeľovania zložiek zmesí
(usadzovanie, filtrácia, odparovanie, destilácia,
kryštalizácia)
uviesť príklady ich využitia v praktickom živote
poznať základné pomôcky pre základné metódy
Z čoho sú látky zložené?
Skupenstvo chemických látok
Pripravme z chemických látok zmesi
Chemické látky
Zmesi
Ako oddelíme zložky zo zmesí?
183
Roztoky
4h
Voda
3h
Vzduch
6h
Laboratórne
práce
3h
oddeľovania zložiek zmesí: skúmavka, kadička, banka,
kryštalizačná miska, filtračný lievik, filtračný papier,
držiak, kruh, svorka, stojan, chladič, odparovacia miska,
krycie sklíčko, chemická lyžička, kahan, tyčinka,
odmerný valec, pipeta
Čo je roztok?
uviesť príklady látok rozpustných vo vode, látok
Rozpustnosť látok
nerozpustných vo vode, vodných roztokov používaných
v domácnosti
Je voda dôležitá?
Poznať význam vody pre život človeka, zvieratá a
Druhy vôd – zrážková, povrchová,
rastliny, rozdelenie vôd podľa výskytu (zrážková,
podzemná, pitná, úžitková, odpadová povrchová, podzemná, minerálna) a podľa použitia
(pitná, úžitková, odpadová, destilovaná)
vysvetliť rozdiely medzi rôznymi druhmi vôd
poznať možnosti úpravy a čistenia vôd, dôsledky
znečistenia vôd
Čo je vzduch?
vymenovať hlavné zložky vzduchu, skleníkové plyny
Znečistenie vzduchu
(napr. oxid uhličitý), hlavné zdroje znečistenia ovzdušia
(spaľovanie odpadov – potreba separovaného zberu)
poznať význam kyslíka pre živé organizmy
poznať príčiny vzniku ozónovej diery a skleníkového
efektu a ich následky pre našu planétu, význam
ozónovej vrstvy
Pokyny na prácu v chemickom
vykonať podľa návodu filtráciu a kryštalizáciu, (príp.
destiláciu)
laboratóriu
Filtrácia
dodržiavať zásady bezpečnej práce v chemickom
Kryštalizácia
laboratóriu
Destilácia
Učebné osnovy predmetu chémia v 7. ročníku
Tematický
Obsahový
celok
štandard
Fyzikálne a chemické deje
Fyzikálne deje, chemické deje, skúmanie
fyzikálnych a chemických dejov
Chemické reakcie
Čo sú chemické reakcie?
Zákon zachovania hmotnosti pri chemických
Spoznávame
reakciách
chemické
Chemické zlučovanie a chemický rozklad
reakcie
Horenie
v našom
Čo je horenie?, Skúmanie horenia
okolí
Požiar a jeho hasenie, čo treba robiť v prípade
16 h
požiaru, hasiace látky
Zmeny pri
chemických
reakciách
14 h
Laboratórne
práce
3h
Energetické zmeny pri chemických reakciách
Chemické reakcie, pri ktorých sa uvoľňuje teplo,
chemické reakcie, pri ktorých sa spotrebúva
teplo
Rýchlosť chemických reakcií
Pomalé a rýchle reakcie, pomalé a rýchle
reakcie v bežnom živote, dôležitosť
ovplyvňovania rýchlosti chemických reakcií
v bežnom živote
Faktory ovplyvňujúce rýchlosť chemických
reakcií
Ako prebiehajú chemické reakcie, vplyv
množstva reagujúcich častíc na rýchlosť
chemických reakcií, vplyv teploty na rýchlosť
chemických reakcií, vplyv veľkosti povrchu
tuhého reaktantu na rýchlosť chemických
reakcií, vplyv katalyzátorov na rýchlosť
chemických reakcií
Skúmanie rozkladu peroxidu vodíka
Hasenie plameňa oxidom uhličitým
Skúmanie vplyvu rôznych faktorov na rýchlosť
chemickej reakcie vápenca s octom
Skúmanie vplyvu rôznych látok na rýchlosť
184
Výkonový
štandard
rozlíšiť chemický a fyzikálny dej
uviesť príklady chemických reakcií
z bežného života
rozlíšiť reaktanty a produkty v príkladoch
chemických reakcií
rozlíšiť na príkladoch reakcie chemického
rozkladu a chemického zlučovania
poznať horenie ako chemický dej
vymenovať príklady horľavých
a nehorľavých látok
vysvetliť podstatu hasenia horiacich látok
vymenovať niektoré hasiace látky (voda,
piesok, oxid uhličitý)
opísať spôsoby správneho hasenia pri
horení konkrétnych látok
poznať označenie horľavín
poznať telefónne číslo požiarnikov
poznať príklady reakcií, pri ktorých sa
energia uvoľňuje a príklady reakcií, pri
ktorých sa energia spotrebuje s dôrazom na
bežný život
rozlišovať pomalé a rýchle reakcie
jednoducho zdôvodniť vplyv teploty,
množstva reaktantov, plošného obsahu
reaktantov (v tuhom skupenstve)
a katalyzátora na rýchlosť chemických
reakcií s dôrazom na bežný život
vykonať podľa návodu žiacky pokus
vedieť pozorovať deje sprevádzajúce pokus,
vyhodnotiť a interpretovať ich
zaznamenať výsledok pokusu
dodržiavať zásady bezpečnej práce
rozkladu peroxidu vodíka
s chemickými látkami v praxi
poznať pomôcky používané pri vykonaných
laboratórnych prácach
Poznámka: Z laboratórnych prác navrhovaných učebnicou budú pri 1 hodinovej dotácii vybrané 3
laboratórne cvičenia podľa materiálnych podmienok školy.
Učebné osnovy predmetu chémia vo 8. ročníku
Tematický
celok
Zloženie
látok:
Obsahový
štandard
Výkonový
štandard
Prvok, značka prvku, zlúčenina,
chemický vzorec
vysvetliť zloženie látok,
rozlíšiť prvky
a zlúčeniny,
poznať význam chemických značiek prvkov a chemického
vzorca,
poznať slovenské názvy a značky chemických prvkov: Ag,
Al, Au, C, Ca, Cl, Cu, F, Fe, H, He, Hg, I, K, Mg, Mn, N, Na,
O, P, Pb, S, Se, Si, Zn,
opísať stavbu atómu,
poznať označenie elektrického náboja protónov, elektrónov,
neutrónov,
zapísať a vysvetliť vznik iónov z atómov, vysvetliť vznik
chemickej väzby v látkach H2, NaCl,
zapísať a prečítať vzorce dvojatómových a viacatómových
molekúl (napr. H2, O2, Cl2, CO2, H2O),
určiť druh a počet atómov v konkrétnom príklade molekuly,
pomenovať dej, pri ktorom sa oxidačné číslo atómu zvyšuje,
pri ktorom sa oxidačné číslo atómu znižuje,
uviesť príklady priebehu oxidačno-redukčných reakcií
v bežnom živote,
poznať význam objavu periodickej sústavy prvkov a meno
autora (D. I. Mendelejev), určiť počet radov a stĺpcov
v periodickej tabuľke prvkov (1. – 18.),
vedieť určiť umiestnenie (perióda a skupina) konkrétneho
prvku na základe hodnoty protónového čísla,
zapísať protónové číslo atómov,
určiť počet elektrónov v atóme z hodnoty protónového čísla
vymenovať základné vlastnosti (skupenstvo, farba,
reaktivita, atď.) a použitie vodíka a kyslíka,
určiť oxidačné čísla atómov prvkov v oxidoch,
vedieť aplikovať pravidlá tvorby vzorcov a názvov oxidov,
kyselín a hydroxidov,
vedieť názvy a vzorce CO, CO2, N2O5, SO2, SO3, CaO, HCl,
HNO3, H2SO4, H2CO3, NaOH, KOH, Ca(OH)2, NaCl, NaNO3,
CuSO4, CaCO3
pomenovať ióny, ktoré vzniknú reakciou HCl, NaOH s vodou,
poznať oxidy, ktoré reakciou s vodou spôsobujú kyslé dažde
a príčiny vzniku uvedených oxidov (oxidy síry a dusíka)
poznať vplyv kyslých dažďov na životné prostredie, možnosti
obmedzenia ich vzniku,
určiť pomocou univerzálneho indikátorového papierika pH
rôznych roztokov (kyslý, neutrálny, zásaditý), opísať
neutralizáciu ako chemickú reakciu kyseliny chlorovodíkovej
s hydroxidom sodným a zapísať chemickou rovnicou, poznať
výskyt a funkciu kyseliny chlorovodíkovej v ľudskom
organizme, uviesť význam katiónov sodíka, draslíka,
horčíka, vápnika a železa pre ľudský organizmus a ich
potravinové zdroje, zdôvodniť negatívny vplyv nadbytku
NaCl v potrave pre ľudský organizmus
vedieť prakticky určiť, či je roztok kyslý, neutrálny alebo
zásaditý,
vedieť pracovať s roztokmi indikátorov a indikátorovými
papierikmi,
vedieť pozorovať javy sprevádzajúce pokus, vyhodnotiť
a interpretovať ich, zaznamenať výsledok pokusu,
vyhľadať, spracovať a prezentovať požadované údaje a
informácie
Chemické
prvky
a zlúčeniny
5h
Častice
látok:
atómy,
molekuly
a ióny
8h
Periodická
sústava
prvkov
2h
Významné
chemické
prvky a
zlúčeniny
15 h
Častice látok, atóm, elektrónový
obal atómu, jadro atómu,
mikročastice (protón, neutrón,
elektrón), protónové číslo,
chemická väzba, elektrónový
pár, molekula, ión, katión, anión,
oxidácia, redukcia, oxidačnoredukčné reakcie
Periodická sústava prvkov,
skupiny, periódy
Kyslík a jeho zlúčeniny (oxidy),
vodík a jeho zlúčeniny (kyseliny,
kyslíkaté a bezkyslíkaté, kyslé
roztoky), alkalické kovy a ich
zlúčeniny (hydroxidy, zásadité
roztoky), soli (neutralizácia, pH,
stupnica pH, indikátor), kovy
a ich zlúčeniny (v ľudskom
organizme a v bežnom živote)
Meranie pH rôznych látok
Uskutočnenie neutralizácie
Skúmanie vlastností solí
Laboratórne
práce
3h
Alternatívne: Sledovanie zmeny
sfarbenia prírodných farbív
(červenej kapusty, ...)
v závislosti od kyslosti
a zásaditosti roztoku
185
Predmet: Biológia
Biológia
Štátny / školský vzdelávací program
Spolu
5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník
1/1
1/0
1,5/0,5
1/1
-
2
1
2
2
-
Spolu
5/
Poznámky:
1. V 5., 7. a 8. ročníku bola zvýšená časová dotácia hodín, pretože obsahové štandardy predmetu boli
doplnené o rozširujúce témy a praktické aktivity. Zvýšený počet hodín umožňuje tiež efektívnejšie
upevňovanie a opakovanie vedomostí.
2. Hodnotenie predmetu: predmet chémia sa klasifikuje známkou.
Charakteristika predmetu
Učebný predmet v 5. a 6. ročníku umožňuje rozvíjať a prehlbovať poznatky o živých
organizmoch s dôrazom na vzájomné vzťahy organizmov a vzťahy k prostrediu, ako aj človeka k živým
a neživým zložkám prostredia. Predmet je zameraný na chápanie živej a neživej prírody ako celku. To
predstavuje poznanie konkrétnych prírodných celkov a život organizmov v ich životnom prostredí.
Orientuje sa na prejavy života a vzájomné vzťahy organizmov, chápanie základných súvislostí živých
a neživých zložiek prírody, ako výsledku vzájomného pôsobenia rôznych procesov. Vedie k schopnosti
triediť informácie a poznatky, využívať ich v praktickom živote, rozvíjať aktívny a pozitívny vzťah
k prírode, človeku a ochrane jeho zdravia.
Usporiadanie učiva v 7. ročníku nadväzuje na predchádzajúci učebný systém s rešpektovaním
vzájo