ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM
pre 1. a 2. stupeň ZŠ- ISCED 1,2
TVORIVÁ ŠKOLA
1
„Skôr ako začneš byť tvorivý, musíš byť odvážny. Tvorivosť je osud, ale
odvaha je cestou.“
Joye Reiman
Základná škola s materskou školou Koš
Vzdelávací program:
Stupeň vzdelania:
Dĺžka štúdia:
Vyučovací jazyk:
Študijná forma:
Druh školy:
vzdelanie poskytované základnou školou
ISCED 0, ISCED1, ISCED2
9 rokov
slovenský
denná
štátna
Predkladateľ
Názov školy:
Adresa:
IČO:
Riaditeľ školy:
Web:
Email:
Tel:
Základná škola s materskou školou Koš
Nová 525, 972 41 Koš
36126730
Mgr. Iveta Bohňová
http://zssmskos.edupage.org/
[email protected]
046/ 5426932
Zriaďovateľ
Názov:
Obec Koš
Platnosť dokumentu od 1. septembra 2014 do 31.8.2015.
Pozn:
Prílohou ŠkVP ZŠ je aj výchovný program MŠ a výchovný program ŠKD.
Mgr. Iveta Bohňová
riaditeľka
2
Školský vzdelávací program na rok 2014/2015 bol prerokovaný a
schválený Pedagogickou radou Základnej školy s materskou školou dňa 2. 9.
2014.
-----------------------------------Mgr. Iveta Bohňová
riaditeľka školy
Školský vzdelávací program na rok 2014/2015 bol prerokovaný a
schválený Radou školy pri ZŠ s MŠ Koš s platnosťou od 1. 9. 2014
-----------------------------------Martina Daumerová
predsedkyňa RŠ
Obec Koš, ako zriaďovateľ ZŠ s MŠ v zastúpení starostom obce
Ing.Štefanom Závadinkom schvaľuje školský vzdelávací program na šk. rok
2014/2015.
-----------------------------------Ing. Štefan Závadinka
starosta obce
3
OBSAH
I.
VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY ................................................................................................... 6
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
II.
VEĽKOSŤ ŠKOLY ............................................................................................................................................. 6
CHARAKTERISTIKA ŽIAKOV............................................................................................................................... 6
CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO ZBORU ....................................................................................................... 6
ORGANIZÁCIA PRIJÍMACIEHO KONANIA.............................................................................................................. 7
DLHODOBÉ PROJEKTY ..................................................................................................................................... 7
SPOLUPRÁCA S RODIČMI A INÝMI SUBJEKTMI ..................................................................................................... 8
PRIESTOROVÉ A MATERIÁLNO-TECHNICKÉ PODMIENKY ŠKOLY................................................................................ 8
ŠKOLA AKO ŽIVOTNÝ PRIESTOR......................................................................................................................... 9
PODMIENKY NA ZAISTENIE BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI VÝCHOVE A VZDELÁVANÍ ....................................... 9
CHARAKTERISTIKA ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU ............................................................. 10
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
ZAMERANIE ŠKOLY A STUPEŇ VZDELANIA ......................................................................................................... 10
PEDAGOGICKÉ STRATÉGIE.............................................................................................................................. 10
ZABEZPEČENIE VÝUČBY ŽIAKOV SO ŠPECIÁLNYMI POTREBAMI............................................................................... 11
HODNOTENIE VZDELÁVACÍCH VÝSLEDKOV PRÁCE ŽIAKOV .................................................................................... 11
VNÚTORNÝ SYSTÉM KONTROLY A HODNOTENIA ZAMESTNANCOV......................................................................... 12
HODNOTENIE ŠKOLY..................................................................................................................................... 12
PRIMÁRNE VZDELÁVANIE- ISCED 1 ................................................................................................................ 12
a, Charakteristika primárneho vzdelávania ............................................................................................... 12
b, Ciele primárneho vzdelávania ................................................................................................................ 14
c, Profil absolventa primárneho vzdelávania ............................................................................................. 15
d, Rámcový učebný plán pre ISCED 1 .......................................................................................................... 19
e, Prierezové témy ...................................................................................................................................... 20
f, Učebné osnovy ......................................................................................................................................... 22
SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA ............................................................................................................................. 22
ANGLICKÝ JAZYK ....................................................................................................................................................... 65
MATEMATIKA ........................................................................................................................................................... 76
PRÍRODOVEDA ........................................................................................................................................................ 103
VLASTIVEDA ............................................................................................................................................................ 125
HUDOBNÁ VÝCHOVA .............................................................................................................................................. 141
ETICKÁ VÝCHOVA.................................................................................................................................................... 155
NÁBOŽNSKÁ VÝCHOVÁ ........................................................................................................................................... 172
INFORMATICKÁ VÝCHOVA ...................................................................................................................................... 194
PRACOVNÉ VYUČOVANIE ....................................................................................................................................... 204
TELESNÁ VÝCHOVA ................................................................................................................................................. 218
VÝTVARNÁ VÝCHOVA ............................................................................................................................................. 250
8.
NIŽŠIE SEKUNDÁRNE VZDELÁVANIE- ISCED 2 ................................................................................................. 291
a, Ciele výchovy a vzdelávania ................................................................................................................. 291
b, Profil absolventa nižšieho sekundárneho vzdelávania ........................................................................ 291
c, Rámcový učebný plán pre ISCED 2 ........................................................................................................ 293
d, Prierezové témy .................................................................................................................................... 294
e, Učebné osnovy pre 5. - 9. ročník ........................................................................................................... 296
SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA ........................................................................................................................... 297
ANGLICKÝ JAZYK ..................................................................................................................................................... 390
NEMECKÝ JAZYK...................................................................................................................................................... 426
RUSKÝ JAZYK ........................................................................................................................................................... 442
FYZIKA ..................................................................................................................................................................... 455
CHÉMIA................................................................................................................................................................... 486
BIOLÓGIA ................................................................................................................................................................ 512
DEJEPIS ................................................................................................................................................................... 574
GEOGRAFIA ............................................................................................................................................................. 605
OBČIANSKA NÁUKA ................................................................................................................................................ 635
ETICKÁ VÝCHOVA.................................................................................................................................................... 669
NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA ......................................................................................................................................... 689
MATEMATIKA ......................................................................................................................................................... 716
4
INFORMATIKA ......................................................................................................................................................... 759
SVET PRÁCE ............................................................................................................................................................ 778
VÝTVARNÁ VÝCHOVA ............................................................................................................................................. 792
HUDOBNÁ VÝCHOVA .............................................................................................................................................. 805
VÝCHOVA UMENÍM ................................................................................................................................................ 823
TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA ........................................................................................................................... 832
KOLEKTÍVNE ŠPORTY .............................................................................................................................................. 893
VIAC AKO PENIAZE .................................................................................................................................................. 898
TECHNIKA ............................................................................................................................................................... 912
5
I.
Všeobecná charakteristika školy
1. Veľkosť školy
Základná škola s materskou školou v Koši je plnoorganizovanou
školou s právnou subjektivitou. Našim zriaďovateľom je Obec Koš, ktorá
zriadila túto školu ako svoju rozpočtovú organizáciu v roku 2002. Škola
poskytuje úplné základné vzdelanie. Pre žiakov je zabezpečený plynulý
prechod od predprimárneho vzdelávania cez primárne vzdelávanie končiace
nižším sekundárnym vzdelaním.
Vzdelávanie sa uskutočňuje v priestoroch materskej a základnej školy,
ktoré sú vedľa seba, preto žiaci od predprimárneho vzdelávania môžu
absolvovať plynulý prechod v rámci jednotlivých stupňov základného
vzdelania bez zbytočných stresov. Počnúc predprimárnym vzdelávaním sa
absolútne môžu stotožniť so školským priestorom.
Žiaci sa vzdelávajú v triedach. Kapacita školy je dostačujúca.
K dispozícii je jedno oddelenie ŠKD. Na prvom stupni máme v každom
ročníku ZŠ jednu triedu. Na druhom stupni sú v každom ročníku dve
paralelné triedy s výnimkou 6. ročníka, kde sa žiaci vzdelávajú iba v jednej
triede.
Počet žiakov v posledných piatich rokoch neustále stúpa. Kým
v školskom roku 2004/2005 bolo na základnej škole 80 žiakov, v školskom
roku 2014/2015 ich bude 217.
Do ZŠ v Koši chodia okrem žiakov z Koša aj deti z okolitých obcí Sebedražie
a Cígeľ.
Materskú školu navštevuje 47 žiakov v dvoch triedach. Školu
navštevujú deti, ktoré splnili podmienky na začatie plnenia povinnej školskej
dochádzky a deti zaradené na predprimárne vzdelávanie v MŠ.
2. Charakteristika žiakov
V školskom roku 2014/2015 je v škole zapísaných 217 žiakov, z toho
68 na 1. stupni a 149 na druhom stupni. Z celkového počtu žiakov 217 je 94
dievčat a 123 chlapcov. Žiaci sa vyučujú vo všetkých 9. ročníkoch.
Od 5. ročníka ZŠ chodia do školy aj žiaci z okolitých obcí Sebedražie a
Cigeľ. Žiacky kolektív pozostáva zo žiakov, ktorí sa vzdelávajú v bežných
triedach ZŠ.
3. Charakteristika pedagogického zboru
V základnej škole pracuje 19 pedagogických zamestnancov, 4 učiteľky
pracujú v MŠ. Všetci pedagogickí zamestnanci majú spôsobilosť na výkon
svojho povolania. Pravidelne sa zúčastňujú vzdelávacích programov
organizovaných KŠU Trenčín, MPC Trenčín a OŠU Bojnice.
6
Výchovný poradca úzko spolupracuje nielen s učiteľmi, ale aj
s rodičmi. Všetci pedagogickí zamestnanci sa priebežne vzdelávajú a prešli
viacerými školeniami.
4. Organizácia prijímacieho konania
Žiaci sú prijímaní do našej školy na základe rozhodnutia o prijatí,
ktoré vydáva riaditeľka školy. Podmienkou pre kladné rozhodnutie je
dovŕšenie veku, ale aj test zrelosti, ktorý absolvuje každé dieťa. Deti, ktoré
navštevujú MŠ sa na túto časť prijímania do základnej školy pripravujú už
počas pobytu v škôlke. Prijímacie konanie sa uskutočňuje v termíne
určenom v Pedagogicko-organizačnom pokyne na príslušný školský rok,
zväčša je to v čase polročných prázdnin.
Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijíma
spravidla dieťa od troch do šiestich rokov jeho veku a takisto dieťa, ktoré
dovŕšilo šiesty rok, ale ktorému bol odložený začiatok plnenia povinnej
školskej dochádzky. V prípade našej materskej školy máme v školskom roku
2014/2015 zapísaných 44 žiakov v dvoch triedach.
Na základné vzdelávanie prijímame dieťa, ktoré splnilo podmienky na
začatie plnenia povinnej školskej dochádzky podľa § 19 zákona č. 245/2008
Z.z. a ak o prijatie na základe zápisu podľa § 20 ods. 2 požiadal jeho zákonný
zástupca.
O prijatí dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
rozhoduje riaditeľ školy na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu
a písomného vyjadrenia zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,
vydaného na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa. Riaditeľka školy
pred prijatím takéhoto dieťaťa poučí zákonného zástupcu o všetkých
možnostiach vzdelávania jeho dieťaťa na tunajšej škole.
5. Dlhodobé projekty
Škola každoročne realizuje rozvojové projekty zamerané prevažne na
výpočtovú techniku, enviromentálnu výchovu a modernizáciu vyučovania.
V roku 2005 škola predložila projekt „Počítačová gramotnosť“ na
poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Európskeho sociálneho
fondu. Naša škola sa zapojila do projektu Infovek a je jeho plnohodnotným
členom. Projekt vytvoril možnosti pre žiakov a učiteľov na celoživotné
vzdelávanie a získavanie ďalších zručností.
Škola je dlhodobo zapojená do projektu „Škola podporujúca zdravie
a zdravý spôsob života“, kde získala CERTIFIKÁT o prijatí za člena do
národnej siete škôl podporujúcich zdravie v Slovenskej republike (Týždeň
zdravia, Zachráňme nosorožce, Dúha imunity...)
Od roku 2007 máme vďaka projektu výstavby futbalových miniihrísk
k dispozícii ihrisko s umelou trávou. Hlavným cieľom je poskytnúť mladým
športovcom bezpečnú a kvalitnú hraciu a tréningovú plochu a zároveň
ihrisko využívame ako kvalitnú pomôcku k predmetu telesná výchova.
7
6. Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi
Spolupráca
s rodičmi
je
zabezpečená
formou
pravidelných
a individuálnych stretnutí s rodičmi žiakov, ktorí majú výchovné
a vyučovacie problémy. Osobitne sa organizujú schôdzky s rodičmi
integrovaných žiakov.
Spolupráca s rodičmi je na veľmi dobrej úrovni. Rodičia sú ochotní
škole pomôcť vo všetkých smeroch. Z prostriedkov rodičov financujeme rôzne
akcie, či je to škola v prírode, dopĺňanie knižničného fondu do žiackej
knižnice, nákup učebných pomôcok, úhrada niektorých cestovných
nákladov žiakov, ktorí reprezentujú školu a podobne.
Okrem finančnej pomoci ochotne fyzicky pomôžu pri uskutočňovaní
niektorých podujatí (Mikuláš, Deň matiek, Maškarný ples a podobne).
Vrchným orgánom školy je Rada školy. Rada školy má 11 členov. Rada školy
zasadá 4 krát do roka.
Škola spolupracuje aj s inými subjektmi ako je Obecný úrad, Provital,
Červený kríž a s ďalšími mimovládnymi organizáciami.
7. Priestorové a materiálno-technické podmienky školy
Podmienkou pre realizáciu výchovno-vzdelávacieho programu je
primerané materiálno- technické a priestorové vybavenie školy.
Budova školy bola postavená v 50-tych rokoch minulého storočia.
Veľkosťou sa radí medzi školy s pomerne rozľahlými priestormi. Pôvodne
bola plánovaná ako škola s 13 triedami, odbornými učebňami vrátane
školských dielní a telovýchovného areálu. Vzhľadom na súčasné požiadavky
a potreby jej interiér podlieha zmenám, ktoré si vynucujú požiadavky vo
vzťahu k potrebám na vzdelávanie, k počtu ale aj zloženiu žiakov.
V súčasnosti je už budova školy ale aj škôlky kompetne zateplená,
vymenené sú všetky pôvodné okná za nové, plastové a zrealizovali sme
obnovu elektroinštalácie vo všetkých triedach. Požiadavky na počítačovú
gramotnosť, jazykové vzdelávanie a vôbec odborné vzdelávanie v rámci
každého predmetu sú náročné aj v základnom školstve a preto našou
snahou je vytvoriť taký materiálno-technický stav, aby sme v rámci každej
vzdelávacej oblasti uskutočňovali výchovu a vzdelávanie v súlade s tým, čo
vyžaduje moderné vzdelávanie.
V súčasnosti sa vzdelávanie žiakov realizuje v 13-tich kmeňových
učebniach a v priestoroch odborných učební. K dispozícii je audio-vizuálna
učebňa využívaná najmä na výuku HUV. V rámci získavania počítačovej
gramotnosti máme k dispozícii 1 počítačovú učebňu, vybavenú zároveň
interaktívnou tabuľou a dataprojektorom. Túto sa snažíme sústavne
modernizovať a vytvárať tak podmienky, ktoré sú kladené na moderné
vzdelávanie. V piatich kmeňových učebniach tried sú napevno zabudované
dataprojektory a našou víziou je postupne doplniť dataprojektory do
všetkých tried. Interaktívne tabule sú v 3 kmeňových triedach.
Pohybové aktivity sa uskutočňujú na ihrisku i v telocvični. K dispozícii
sú trávnaté ihriská, ihrisko s umelou trávou, tenisové kurty, telocvičňa,
posilňovňa i sauna.
8
Súčasťou školy je aj školská jedáleň s bohato vybavenou kuchyňou
a jedno oddelenie ŠKD s vlastnou triedou.
8. Škola ako životný priestor
Estetické prostredie tried, chodieb a špeciálnych učební, ako aj
vonkajších priestorov je neoddeliteľnou súčasťou školy.
Za
veľmi
dôležité
považujeme
upravené
a estetické
prostredie školského dvora. Učebne sú svetlé, priestranné, čisté a vkusne
zariadené, v mnohých triedach už novým nábytkom. Prednosťou školy je
dostatok zelene v školskom areáli, o ktorý sa pravidelne staráme. Žiakom
a rodičom sú k dispozícii detské ihriská, tenisové kurty i viacúčelové ihrisko
s umelou trávou. V poslednom období sme rekonštruovali sociálne
zariadenia i šatne, aby sa žiaci, zamestnanci i rodičia, ktorí prichádzajú do
školy, cítili príjemne. Najbližšie bude meniť svoju „tvár“, vstupná časť do
školy a celý vestibul.
9. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove
a vzdelávaní
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri výchove a vzdelávaní je
zabezpečovaná na viacerých úrovniach. Z pozície vedenia školy je
vypracovaná dlhodobá koncepcia, v ktorej sú zahrnuté úlohy na
zabezpečenie vyhovujúcich podmienok pre vzdelávanie jednak v priestoroch
pre vyučovanie, ale aj životnom priestore zamestnancov na pracovisku.
Vykonávané sú každodenné zápisy zo strany pedagogických zamestnancov,
ale aj prevádzkových, ktoré upozorňujú na závady. Vykonávajú sa pravidelné
školenia zamestnancov školy, pravidelné kontroly a revízie na technických
zariadeniach tak, aby bola dodržaná BOZP zamestnancov na všetkých
úsekoch. Vedenie školy každoročne vypracováva plán hospitácii a kontrol,
čím sa tiež zisťujú a následne odstraňujú zistené nedostatky. Tie sa
spravidla odstraňujú dátumom určenia a odstránenia závad. Pri
závažnejších zisteniach sa snažíme riešiť zistené nedostatky okamžite. Každý
zamestnanec je povinný upozorňovať, ale aj dodržiavať pravidlá BOZP tak,
ako je to prijaté v dokumentoch BOZP, protipožiarnej ochrany,
prevádzkového poriadku, vnútorného pracovného poriadku a kolektívnej
zmluvy. Tieto záväzné dokumenty je povinný dodržiavať každý zamestnanec
nášho právneho subjektu.
BOZP týkajúca sa žiakov je zabezpečovaná poučovaním zo strany
triednych učiteľov o dodržiavaní platného školského poriadku. Žiaci sú
poučovaní na začiatku školského roka, o čom je zápis v triednej knihe každej
triedy. Žiaci sa poučujú na začiatku vyučovania takých predmetov, kde sa
dodržiavanie BOZP vyžaduje. Túto povinnosť plní vyučujúci daného
predmetu.
9
II.
Charakteristika školského vzdelávacieho
programu
1. Zameranie školy a stupeň vzdelania
ZŠ s MŠ v Koši je všeobecne zameraná na poskytovanie kvalitného
výchovno- vzdelávacieho procesu vo všetkých smeroch. Od 1. ročníka majú
žiaci možnosť pracovať s výpočtovou technikou a všetky triedy zavádzajú do
výchovno-vzdelávacieho procesu alternatívne prvky. Na druhom stupni na
základe školskej reformy s cieľom podporiť komunikatívne zručnosti sme
posilnili predmety cudzí jazyk, matematika a informatika. Od 5. ročníka
poskytujeme vzdelávanie žiakom z tried obcí, ktoré spádovo patria do nášho
školského obvodu (Koš, Sebedražie, Cígeľ). Našim zámerom je zvyšovať
kvalitu vzdelávania, našou filozofiou je byť otvorenou školou pre všetky deti,
aj deti s telesným postihom. Dlhodobo preto realizujeme integráciu týchto
detí v našej škole. Našim cieľom je zlepšiť úroveň vzdelávania využitím IKT
technológií vo vyučovacom procese a zrealizovaním projektu „Premena
tradičnej školy na modernú“. V rámci školskej reformy plánujeme s výukou
cudzieho jazyka už od prvého ročníka.
Stupeň vzdelania
- po absolvovaní MŠ - ISCED 0
- po ukončení 4. ročníka - ISCED I
- po ukončení 9. ročníka - ICSED II
2. Pedagogické stratégie
V oblasti rozumovej výchovy je našim cieľom rozvíjať u žiakov tvorivé
myslenie, samostatnosť, aktivitu, sebahodnotenie.
Osobný a sociálny rozvoj budeme realizovať stimuláciou skupín žiakov
so slabšími vyučovacími výsledkami podporou individuálnych schopností.
Pri prevencii drogových závislostí sa chceme zamerať na besedy
(Provital) a ďalšie aktivity. Napriek tomu, že sme sa v našej škole s tvrdými
drogami nestretli, budeme sústavne pôsobiť proti fajčeniu a alkoholickým
nápojom cez koordinátora, rodičov a všetkých vyučujúcich účelným
a zmysluplným využívaním voľného času i vlastným príkladom.
Práca v oblasti environmentálnej výchovy je na našej škole veľmi
bohatá, aktivity sú zapracované do všetkých predmetov, hlavne
prírodovedných. Žiaci majú o túto oblasť veľký záujem a dosahujú dobré
výsledky.
Na našej škole:
- podporujeme výučbu pomocou didaktickej techniky, aktívne využívame
IKT technológie,
- podporujeme samostatné a skupinové projekty, vedieme žiakov
k prezentácii svojej práce a k obhajobe svojho názoru,
10
- rozvíjame a podporujeme aktivitu, zapájame žiakov do činnosti,
- podporujeme samostatnosť, tvorivosť a sebahodnotenie,
- podporujeme a akceptujeme osobnosť žiaka, vychádzame z jeho
individuálnych potrieb,
- dbáme na individuálny prístup k žiakom, zameriavame sa na slabšie
prospievajúcich žiakov,
- podporujeme talentovaných žiakov,
- poskytujeme integráciu pre žiakov s telesným postihnutím,
- zapájame sa do projektov, súťaží a predmetových olympiád,
- motivujeme žiaka novými, pestrými a modernými formami práce,
- zameriavame sa na prevenciu drogových závislostí nielen formou besied
a využívame aj iné formy a metódy, nielen vo vyučovaní, ale aj mimo
vyučovacieho procesu,
- dávame priestor vyniknúť žiakom aj v záujmovej činnosti a rozvíjať svoj
talent,
- vo všetkých predmetoch rozvíjame a kladieme dôraz na problematiku
enviromentálnej výchovy.
3. Zabezpečenie výučby žiakov so špeciálnymi potrebami
Sme škola otvorená pre všetkých žiakov, aj so sociálne
znevýhodneného prostredia i so zdravotným znevýhodnením, ktorí patria do
nášho školského obvodu. V tomto školskom roku máme žiakov individuálne
integrovaných.
Pre integráciu žiakov so ŠVP je nevyhnutná spolupráca školy s rodičmi
a podmienkou je súhlas rodičov s diagnostikovaním dieťaťa.
Diagnostikovanie detí so špeciálnymi potrebami robí škola v spolupráci
s CPPaP v Prievidzi. Žiaci pracujú podľa individuálneho študijného plánu, sú
hodnotení podľa predpisov MŠ s úľavami podľa stupňa postihnutia.
4. Hodnotenie vzdelávacích výsledkov práce žiakov
Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov v škole je poskytnúť
žiakovi a jeho rodičom spätnú väzbu o tom, ako žiak zvládol danú
problematiku, poskytnúť návod, ako postupovať pri odstraňovaní
nedostatkov, aby bol žiak v ďalšej prácu úspešný.
Cieľom
je
hodnotiť
prepojenie
vedomostí
so
zručnosťami
a spôsobilosťami. Pri hodnotení a klasifikácii žiakov budeme vychádzať
z metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu. Pri hodnotení žiakov
budeme dbať na to, aby sme ich prostredníctvom hodnotenia nerozdeľovali
len na úspešných a neúspešných. Žiak bude hodnotený na základe
stanovených kritérií, prostredníctvom ktorých budeme sledovať jeho vývoj.
Budeme odlišovať hodnotenie učebných výsledkov od hodnotenia správania.
Pri hodnotení žiakov so ŠVP budeme prihliadať na možný vplyv zdravotného
znevýhodnenia na jeho školské výkony.
11
5. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov
Pedagogickí pracovníci budú hodnotení na základe nasledovných kritérií:
- hospitácie,
- osobný rozhovor,
- výsledky žiakov, ktoré získali pod jeho vedením (prospech, súťaže, testy),
- vzájomné hodnotenie pedagogických zamestnancov,
- žiacke hodnotenie učiteľov (rozhovor, dotazníky, anketa),
- výsledky pedagógov v oblasti mimoškolskej činnosti a ďalšieho
vzdelávania.
6. Hodnotenie školy
Vlastné hodnotenie školy je zamerané na:
- ciele, ktoré si škola stanovila, najmä v koncepčnom zámere rozvoja školy
a v školskom vzdelávacom programe.
- posúdenie toho, ako škola spĺňa ciele zakotvené v Štátnom vzdelávacom
programe.
- oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a oblasti, v ktorých sú
slabšie výsledky, vrátane návrhov a opatrení.
Pravidelne sledujeme:
- priebeh vzdelávania, metódy a formy práce pedagogických pracovníkov,
- dosiahnuté výsledky vzdelávania a celkovú úroveň výsledkov práce školy,
- podmienky a prostredie, v ktorom prebieha výchovno-vzdelávací proces,
- spokojnosť verejnosti s vedením školy a s prácou učiteľov.
Kritériom pre nás je:
- kvalita dosiahnutých výsledkov,
- spokojnosť žiakov, rodičov i pedagogických zamestnancov školy,
- ohlas širokej verejnosti na výsledky dosiahnuté školou.
Nástroje na zisťovanie úrovne stavu školy sú:
- úspešnosť žiakov na predmetových olympiádach a súťažiach,
- rozhovory s rodičmi a žiakmi školy zamerané na prácu učiteľov a vedenie
školy,
- dotazníky pre absolventov školy.
7. Primárne vzdelávanie- ISCED 1
a, Charakteristika primárneho vzdelávania
Program primárneho vzdelávania – 1. stupňa ZŠ má zabezpečiť hladký
prechod z predškolského vzdelávania a rodinnej starostlivosti na školské
vzdelávanie prostredníctvom stimulovania poznávacej zvedavosti detí, ktorá
vychádza z ich osobného poznania. Východiskom sú aktuálne skúsenosti
žiaka, vedomosti, pojmy a záujmy, ktoré sú rozvíjané podľa jeho reálnych
možností tak, aby sa dosiahol pevný základ pre jeho budúci akademický
12
a sociálny úspech. Program je založený na princípe od známeho
k neznámemu pri nadobúdaní nových skúseností z pozorovania a zažitia
aktivít a udalostí, ktoré sú spojené so životom dieťaťa a s jeho
bezprostredným kultúrnym a prírodným prostredím. V tomto veku je pre
deti dôležitá programová možnosť získať vlastnými aktivitami bohaté
skúsenosti a zážitky prostredníctvom hry a učenia sa v skupine rovesníkov.
Osobitne významné je aj poskytovanie možností rozvíjať si potrebu
vyjadrovať a realizovať sa prostredníctvom slov, pohybov, piesní a obrazov,
čo je významný základ pre rozvoj gramotnosti. Základom je priateľská
a ústretová atmosféra, ktorá podnecuje žiakov k spontánnemu a tvorivému
poznávaniu, konaniu, hodnoteniu a dorozumievaniu a podporuje celostný
rozvoj ich osobnosti.
Program primárneho vzdelávania pripravuje žiakov na samostatnú
prácu i na prácu v skupine. Vedie k tomu, aby každý žiak získal pevný
základ spoločného poznania a zároveň osobnej skúsenosti zo vzájomného
ohľadu, uznania a úcty.
Vzdelávanie na prvom stupni je organizované tematicky s prirodzeným
začlenením integratívnych predmetových prvkov, čím sa vytvára základ pre
nižšie sekundárne vzdelávanie, ktoré už uplatňuje špecifickejší predmetovo
– disciplinárny prístup.
Súčasťou cieľového programu je aj včasná korekcia prípadných
zdravotných,
sociálnych
a učebných
znevýhodnení,
rozpoznanie
a podchytenie špecifických potrieb, záujmov a schopností žiakov (vrátane
nadania a talentu).
Hodnotenie žiakov je postavené na plnení konkrétnych a splniteľných
úloh. Je založené prevažne na diagnostikovaní a uplatňovaní osobného
rozvoja žiaka. Každý žiak musí mať možnosť zažívať úspech a musí vedieť,
že chyby a ich odstraňovanie tiež napomáhajú k jeho rozvoju.
Pre uľahčenie prechodu detí zo stupňa predprimárneho vzdelávania na
stupeň primárneho vzdelávania na našej škole realizujeme nasledovné
aktivity:
 spolupráca učiteliek MŠ a učiteliek 1. stupňa ZŠ
 poskytovanie informácií o budúcich žiakoch – deťoch predškolského
veku
 návštevy predškolákov na hodinách u prvákov, otvorené hodiny pre
rodičov budúcich prvákov
 účasť učiteľky prvákov na zasadnutiach RZ v materskej škole
Na 1. stupni vyučujú 4 kvalifikovaní pedagogickí pracovníci pre
ISCED1 a tiež učitelia ISCED2, ktorí zabezpečujú kvalifikovnú výučbu
anglického jazyka, telesnej výchovy, náboženskej výchovy a informatickej
výchovy. Všetky predmety sa vyučujú odborne.
Výsledky, ktoré chceme na primárnom stupni vzdelávania dosiahnuť,
vyjadrujeme v cieľoch primárneho vzdelávania.
13
b, Ciele primárneho vzdelávania
Primárne vzdelávanie je východiskom k postupnému rozvíjaniu
kľúčových kompetencií žiakov ako základu všeobecného vzdelania
prostredníctvom nasledujúcich cieľov:
1. poskytnúť žiakom bohaté možnosti vedeného skúmania ich
najbližšieho kultúrneho a prírodného prostredia tak, aby sa rozvíjala
ich predstavivosť, tvorivosť a záujem skúmať svoje okolie
2. umožniť žiakom spoznávať svoje vlastné schopnosti a rozvojové
možnosti, osvojiť si základy spôsobilosti učiť sa učiť a spoznávať seba
samého
3. podporovať kognitívne procesy a spôsobilosti žiakov kriticky a tvorivo
myslieť
prostredníctvom
vlastnej
poznávacej
skúsenosti
a prostredníctvom aktívneho riešenia problémov
4. vyvážene rozvíjať u žiakov spôsobilosť dorozumievať sa a porozumieť
si, hodnotiť a iniciatívne konať aj na základe sebariadenia
a sebareflexie
5. podporovať rozvoj intrapersonálnych a interpersonálnych spôsobilostí,
najmä
otvorene
vstupovať
do
sociálnych
vzťahov,
účinne
spolupracovať, rozvíjať si sociálnu vnímavosť a citlivosť k spolužiakom,
učiteľom, rodičom a ďalším ľuďom obce
6. viesť žiakov k tolerancii a k akceptovaniu iných ľudí, ich duchovných
a kultúrnych hodnôt
7. naučiť žiakov uplatňovať svoje práva a súčasne plniť svoje povinnosti,
niesť zodpovednosť za svoje zdravie a aktívne ho chrániť a upevňovať
Hlavnými cieľmi programu primárneho vzdelávania sú rozvinuté
kľúčové kompetencie žiakov na úrovni, ktorá je pre nich osobne
dosiahnuteľná.
V etape primárneho vzdelávania sú za kľúčové kompetencie
považované:
komunikačné
spôsobilosti,
matematická
gramotnosť,
gramotnosť v oblasti prírodných vied a technológií, spôsobilosti v oblasti
informačno – komunikačnej technológie, spôsobilosti učiť sa učiť, riešiť
problémy , osobné , sociálne a občianske spôsobilosti, spôsobilosť chápať
kultúru v kontexte a vyjadrovať sa prostriedkami danej kultúry.
Osvojovanie kľúčových kompetencií je dlhodobým a zložitým procesom,
ktorý sa začína v predprimárnom a pokračuje v primárnom a sekundárnom
vzdelávaní. Celoživotne sa rozvíjajúce
kľúčové kompetencie potrebuje
každý jednotlivec na osobné uspokojenie a naplnenie, na rozvoj komplexnej
osobnosti, aktívne občianstvo a na uplatnenie sa vo svete práce. Výber
kľúčových kompetencií vychádza z európskeho referenčného rámca, kde sú
rozpracované spôsobilosti s ohľadom na hodnoty a potreby nášho
školského systému.
Kľúčové kompetencie majú nadpredmetový charakter a vzájomne sa
prelínajú. Sú výsledkom celkového procesu celostného vzdelávania. K ich
rozvíjaniu prispieva celý vzdelávací obsah, organizačné formy a metódy
vyučovacieho procesu, sociálno – emočné prostredie školy, aktivity
uskutočňované v škole v mimovyučovacom čase.
14
Ciele:










umožniť
žiakom
1.
stupňa
získať
kompetencie
v oblasti
komunikačných schopností, ústnych a písomných spôsobilostí,
využívanie IKT, komunikácie v materinskom jazyku, matematickej
kompetencie
zabezpečiť výučbu cudzieho jazyka – v 1. a 2. ročníku formou
krúžkovej činnosti, v 3. a 4. ročníku formou zavedenia povinnej výučby
cudzieho jazyka
zvyšovať čitateľskú gramotnosť – čítaním mimočítankovej literatúry,
zápismi do čitateľských denníkov, návštevou kultúrnych podujatí,
návštevami školskej a miestnej knižnice, formou čitateľských dielní,
zapájaním sa do súťaží v prednese poézie a prózy
talentovaných žiakov viesť k zapájaniu do matematických súťaží –
Pytagoriády, MO, Klokana
rozvíjať manuálne zručnosti žiakov, vlastné tvorivé, umelecké
schopnosti hlavne vo výučbe výchovných predmetov
posilňovať úctu k rodičom a ostatným osobám, ku kultúrnym
a národným hodnotám a tradíciám Slovenska na hodinách čítania,
hudobnej výchovy, vlastivedy a prírodovedy, etickej a náboženskej
výchovy
pripraviť žiaka rozhľadeného, schopného pracovať v tíme
formovať u žiakov zdravý životný štýl
zabezpečiť podmienky na vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno –
vzdelávacími potrebami
rozvíjať schopnosti nadaných žiakov zadávaním zložitejších úloh,
zapájaním do súťaží
c, Profil absolventa primárneho vzdelávania
Absolvent programu primárneho vzdelávania má osvojené, aj vlastným
pričinením, základy čitateľskej, pisateľskej, matematickej, prírodovedeckej
a kultúrnej gramotnosti. Nadobudol základy pre osvojenie účinných techník
celoživotného učenia sa. Získal predpoklady pre to, aby si vážil sám seba
i druhých ľudí, aby dokázal ústretovo komunikovať a spolupracovať.
Úroveň rozvinutosti kľúčových kompetencií tvorí systém pre ďalší
rozvoj v následných stupňoch vzdelávania.
Absolvent primárneho vzdelávania má osvojené nasledovné kľúčové
kompetencie:
1. sociálne komunikačné schopnosti
 žiak sa vyjadruje súvisle a výstižne písomnou a ústnou formou
adekvátnou vekuprimeranosti
 dokáže určitý čas sústredene počúvať, náležite reagovať,
používať vhodné argumenty a vyjadriť svoj názor
15





uplatňuje komunikáciu pre vytváranie dobrých vzťahov so
spolužiakmi, učiteľmi, rodičmi a s ďalšími ľuďmi, s ktorými
prichádza do kontaktu
rozumie rôznym typom doteraz používaných textov a bežne
používaným prejavom neverbálnej komunikácie, dokáže na ne
adekvátne reagovať
na základe úrovni využíva technické prostriedky medziosobnej
komunikácie
chápe význam rešpektovania kultúrnej rozmanitosti
v cudzích jazykoch je schopný na primeranej úrovni
porozumieť hovorenému textu, uplatniť sa v osobnej
konverzácii, ako aj tvoriť texty, ktoré sa týkajú bežných
životných situácií
2. kompetencia
v oblasti
matematického
a prírodovedného
myslenia
 žiak používa základné matematické myslenie na riešenie
rôznych praktických problémov v každodenných situáciách a je
schopný používať na rôznych úrovniach matematické modely
logického a priestorového myslenia a prezentácie (vzorce
a modely)
 je pripravený ďalej si rozvíjať schopnosť objavovať, pýtať sa
a hľadať odpovede, ktoré smerujú k systematizácii poznatkov
3. kompetencie
v oblasti
informačných
a komunikačných
technológií
 vie využívať vybrané informačné a komunikačné technológie pri
vyučovaní a učení sa
 ovláda základy potrebné na počítačové aplikácie
 dokáže primerane veku komunikovať pomocou elektronických
médií
 dokáže primerane veku aktívne vyhľadávať informácie na
internete
 vie používať rôzne vyučovacie programy
 chápe, že je rozdiel medzi reálnym a virtuálnym svetom
 vie, že existujú riziká spojené s využívaním internetu a IKT
4. kompetencia učiť sa učiť sa
 má osvojené základy schopnosti sebareflexie pri poznávaní
svojich myšlienkových postupov
 uplatňuje základy rôznych techník učenia sa a osvojovania si
poznatkov
 vyberá a hodnotí získané informácie, spracováva a využíva ich
vo svojom učení a iných činnostiach
 uvedomuje si význam vytrvalosti a iniciatívy pre svoj pokrok
5. kompetencia riešiť problémy
16



vníma a sleduje problémové situácie v škole a vo svojom
najbližšom okolí, navrhuje riešenia podľa svojich vedomostí
a skúseností z danej oblasti
pri riešení problémov hľadá a využíva rôzne informácie, skúša
viaceré možnosti riešenia problému, overuje správnosť riešenia
a osvedčené postupy aplikuje pri podobných alebo nových
problémoch
pokúša sa problémy a konflikty vo vzťahoch riešiť primeraným
spôsobom
6. osobné, sociálne a občianske kompetencie
 má základy pre smerovanie k pozitívnemu sebaobrazu
a sebadôvere
 uvedomuje si vlastné potreby a tvorivo využíva svoje možnosti
 dokáže odhadnúť svoje silné a slabé stránky ako svoje rozvojové
možnosti
 uvedomuje si dôležitosť ochrany zdravia a jeho súvislosť
s vhodným a aktívnym trávením voľného času
 dokáže vekuprimerane odhadnúť dôsledky svojich rozhodnutí
a činov
 uvedomuje si, že má svoje povinnosti a práva
 má osvojené základy pre efektívnu spoluprácu v skupine
 dokáže prijímať nové nápady alebo aj sám prichádza s novými
nápadmi a postupmi pri spoločnej práci
 uvedomuje si význam pozitívnej sociálno – emočnej klímy
v triede a svojim konaním prispieva k dobrým medziľudským
vzťahom
8. kompetencia vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi
kultúry
 dokáže sa vyjadrovať na úrovni základnej kultúrnej gramotnosti
 prostredníctvom
umeleckých
a iných
vyjadrovacích
prostriedkov
 dokáže pomenovať druhy umenia a ich hlavné nástroje
a vyjadrovacie prostriedky
 uvedomuje si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo
svojom živote
 cení si a rešpektuje kultúrno – historické dedičstvo a ľudové
tradície
 rešpektuje vkus iných ľudí a primerane veku dokáže vyjadriť svoj
názor a vkusový postoj
 ovláda základné pravidlá, normy a zvyky súvisiace s úpravou
zovňajšku človeka
 pozná bežné pravidlá spoločenského kontaktu
 správa sa kultúrne, primerane okolnostiam a situáciám
 má osvojené základy pre tolerantné a empatické vnímanie
prejavov iných kultúr
17
Aby sme kľúčové kompetencie dosiahli, Štátny vzdelávací program sme
doplnili Školským vzdelávacím programom nasledovne:





na rozvoj jazykových kompetencií žiaka – v záujme rozvoja
komunikačných schopností žiaka sme posilnili predmet slovenský
jazyk a literatúra vrámci ICSED1 9- hodinovou dotáciou. Žiaci budú
na hodinách pracovať s detskou literatúrou a detskými časopismi
na získanie gramotnosti v IKT – v záujme dosiahnutia čo najlepších
výsledkov, predmet informatická výchova vyučujú v ročníkoch ISCED1
učitelia druhého stupňa s aprobačným predmetom informatika
na rozvoj osobnej, sociálnej a občianskej kompetencie – posilnili sme
povinne voliteľné predmety etická a náboženská výchova v 1. ročníku
na časovú dotáciu 1 hodina týždenne
na rozvoj kompetencie vnímať kultúru a chápať kultúru a vyjadrovať
sa nástrojmi kultúry – posilnili sme vyučovanie výtvarnej výchovy vo
všetkých ročníkoch ISCED1 na časovú dotáciu 2 hodiny týždenne
na rozvoj kompetencie v oblasti prírodovedného myslenia – posilnili
sme vyučovanie prírodovedy v 1. ročníku na časovú dotáciu 1 hodina
týždenne a vrámci ISCED1 sme predmet matematika posilnili 4hodinovou dotáciou.
V rámci hodín telesnej výchovy všetci žiaci 1. stupňa absolvujú
plavecký výcvik v plavárni na základnej škole v Lehote pod Vtáčnikom.
Plaveckým inštruktorom bude vyučujúca telesnej výchovy.
18
d, Rámcový učebný plán pre ISCED 1
ISCED 1
Rámcový učebný plán pre ZŠ s MŠ Koš v šk. roku 2014/2015
Vzdelávacia oblasť
Jazyk a komunikácia
Matematika a práca s
informáciami
Človek a príroda
Príroda a spoločnosť
Človek a spoločnosť
Človek a hodnoty
Človek a svet práce
Umenie a kultúra
Zdravie a pohyb
Spolu
Názov
učebného
predmetu
SJL
1AJ
CJD
MAT
IFV
INF
FYZ
CHE
BIO
PDA
VLA
DEJ
GEG
OBN
ETV/NBV
PVC
SEE
THD
VYV
HUV
VUM
TEV
TSV
1.ročník
Povinné
hodiny
8
4
0,5
0,5
1
1
2
17
Pridané
hodiny
2
0
0,5
0,5
1
0
1
5
2.ročník
Spolu
10
4
1
1
2
1
3
22
Povinné
hodiny
6
4
1
1
1
1
1
1
2
18
Pridané
hodiny
3
1
0
0
0
0
1
0
0
5
19
3.ročník
Spolu
9
5
1
1
1
1
2
1
2
23
Povinné
hodiny
6
3
3
1
1
1
1
1
1
2
20
Pridané
hodiny
2
0
1
0
1
0
0
1
0
0
5
4.ročník
Spolu
8
3
4
1
2
1
1
2
1
2
25
Povinné
hodiny
6
3
3
1
1
1
1
1
1
1
2
21
Pridané
hodiny
2
0
1
0
1
1
0
0
0
0
0
5
Spolu
8
3
4
1
2
2
1
1
1
1
2
26
e, Prierezové témy
Povinnou súčasťou obsahu vzdelávania sú prierezové témy, ktoré sa
prelínajú cez obsahové vzdelávacie oblasti. Možno ich uplatňovať viacerými
formami – ako súčasť vzdelávacieho obsahu oblasti vzdelávania, alebo ako
samostatný vyučovací predmet v rámci voliteľných hodín.
Na úrovni primárneho vzdelávania sú v rámci Štátneho vzdelávacieho
programu zavedené nasledovné prierezové témy:









Dopravná výchova – výchova k bezpečnosti na ceste
Osobnostný a sociálny rozvoj
Enviromentálna výchova
Mediálna výchova
Multikultúrna výchova
Ochrana života a zdravia
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti
Finančná gramotnosť
Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra
DOV
OSR
ENV
MDV
MUV
OZO
TBZ
FIG
RLK
Dopravná výchova – výchova k bezpečnosti na ceste
Jej úlohou je postupne pripraviť žiakov na samostatný pohyb v cestnej
premávke – ako chodcov a cyklistov, pričom je potrebné mať na zreteli aj
aspekt výchovy budúcich vodičov motorových vozidiel. Táto prierezová téma
sa prelína s nasledovnými predmetmi v 1. ročníku: slovenský jazyk,
matematika, prírodoveda a výtvarná výchova.
Osobnostný a sociálny rozvoj
Táto prierezová téma rozvíja ľudský potenciál žiakov, poskytuje
základy pre plnohodnotný a zodpovedný život. Téma sa prelína so všetkými
obsahovými vzdelávacími oblasťami. Najviac priestoru má v predmete etická
a náboženská výchova.
Enviromentálna výchova
Prelína sa so všetkými predmetmi, ale hlavne s prírodovedou,
vlastivedou, výtvarnou výchovou a etickou výchovou. Žiaci získajú
vedomosti ale aj zručnosti, ktorými môžu pomáhať životnému prostrediu
jednoduchými činnosťami – chrániť a starať sa o rastliny a zvieratá, mať
kladný vzťah k prírode, starať sa o svoje okolie nielen doma, ale aj v škole.
Mediálna výchova
20
Cieľom mediálnej výchovy je, aby žiaci vekuprimerane porozumeli
mediálnemu svetu, v 1. ročníku sa prelína hlavne s informatickou
výchovou.
Multikultúrna výchova
Multikultúrna výchova sa bude prelínať najviac oblasťami jazyk
a komunikácia (slovenský jazyk), umenie a kultúra (výtvarná a hudobná
výchova).
Ochrana života a zdravia
Táto prierezová téma sa bude prelínať systematicky počas celého
školského roka so všetkými vzdelávacími oblasťami. Jedenkrát v školskom
roku budú na 1. stupni realizované didaktické hry.
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti
Téma je začlenená do všetkých vzdelávacích oblastí, pričom žiaci budú
pri tvorbe projektov a prezentácií využívať poznatky, ktoré získali na
hodinách informatickej výchovy a na krúžkovej činnosti – počítačový
krúžok.
Finančná gramotnosť
Téma má vypracovaný samostatný
štandardom finančnej gramotnosti.
plán
v súlade
s Národným
Regionálna výchova
Jej hlavným cieľom je utváranie regionálneho povedomia so
špecifikami orientácie na minulosť, súčasnosť i budúcnosť. Vo svojich
tematických celkoch ju majú zahrnutú najmä vzučovacie predmety
vlastiveda a prírodoveda.
21
f, Učebné osnovy
ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM ISCED 1
Názov ŠVP
Názov ŠkVP
Vyučovací jazyk
Vzdelávacia oblasť
Predmet
Časový rozsah výučby
ŠVP 1. stupňa ZŠ v SR, ISCED 1 – primárne
vzdelávanie
Tvorivá škola
Slovenský
Jazyk a komunikácia
SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA
1. ročník - týždenne 10 hodín, ročne 330 hodín
2. ročník - týždenne 9 hodín, ročne 297 hodín
3. ročník - týždenne 8 hodín, ročne 264 hodín
4. ročník - týždenne 8 hodín, ročne 264 hodín
Charakteristika predmetu
Základnou funkciou vyučovania slovenského jazyka v 1. ročníku
základnej školy je naučiť žiakov spisovnú podobu materinského jazyka,
osvojiť si správny pravopis a gramatiku a najmä rozvíjať komunikačné
schopnosti na ústnej i písomnej úrovni.
Predmet slovenský jazyk a literatúra má komplexný charakter, pretože
spája jazykovú, slohovú zložku, literárnu zložku a čítanie. Do literárnej
výchovy ako integrujúci prvok možno zahrnúť tzv. tvorivé písanie.
Považujeme ho aj za prostriedok preniknúť do významovej a estetickej hĺbky
literárneho diela. Tvorivé písanie sa tak stáva pre žiaka zdrojom poznania
v oblasti lexiky, syntaxe, štylistiky, noetiky a poetiky, v neposlednom rade aj
čítania. Ide o akési spojené nádoby, kde sa vedomostná úroveň a zručnosti
sa spätne využívajú v jednotlivých zložkách predmetu. V minulosti sa kládol
dôraz najmä na zvládnutie jazykovej zložky predmetu, kde učiteľ zdôrazňoval
potrebu ovládať pravopis jazyka, pričom písomná a ústna komunikácia bola
podhodnotená.
Je nesporné, že úroveň výsledkov vyučovania slovenčiny v praktickom
živote nie je uspokojivá, ba ovládanie jazyka nie je na patričnej úrovni. Máme
na mysli používanie spisovnej formy jazyka v úradoch, televízii, rozhlase,
iných médiách a kultúrnych ustanovizniach. Príčin je hneď niekoľko. Jazyk
musí žiak dobre poznať, aby ho mohol dobre využívať, aby ním mohol
myslieť, cítiť. Bez jazyka niet komunikácie. Jazyk je stavebným materiálom
nášho konania, je pilierom vedomostí. Každá zložka jazyka vplýva na
jazykový prejav žiaka a odráža sa v jeho myslení.
Jazyk slovenský v 1. ročníku má prioritné a špecifické postavenie.
Schopnosť čítať a písať je jedna zo základných životných kompetencií,
ktorých základ získavajú žiaci práve v 1. ročníku ZŠ. Žiak si z predškolského
obdobia prináša so sebou určité jazykové zručnosti a návyky, ktoré má
následne rozvíjať z viacerých aspektov. K hlavným aspektom patrí rozvoj
slovnej zásoby, získanie základov pravopisu a znalostí z oblasti literatúry,
ktoré by mal zvládať na elementárnej úrovni. V rámci zložky čítanie
22
a literárna výchova by sa mal klásť dôraz na čítanie s porozumením.
Nezanedbateľnou je i emocionálna stránka jazykovej výchovy – vytváranie
vzťahu k čítaniu a knihám, prostredníctvom nich k materinskému jazyku.
Písanie je základným nástrojom gramotnosti a zároveň slúži aj ako
prostriedok dorozumievací a komunikačný. Na hodinách písania sa žiaci
učia písať predpísané tvary písmen a číslic (latinka) s ohľadom na
dodržiavanie hygienických a estetických zásad. V oblasti slohu sa učia žiaci
vyjadrovať v krátkych ústnych prejavoch, odpovedajú na otázky, vedia
sformulovať prosbu a poďakovanie, vedia sa ospravedlniť, zablahoželať
osobám k sviatku, sformulovať krátku správu.
Slovenský jazyk a literatúra v 1. ročníku sa bude vyučovať v časovej
dotácii 9 hodín týždenne, pričom 8 hodín bude odučených podľa ŠVP a 1
hodina bude využitá na precvičovanie a upevnenie učiva.
Ciele predmetu
Cieľom jazykového vyučovania je naučiť žiakov nielen základné pojmy
a poučky, ale naučiť ich myslieť v súvislostiach, komunikovať ústne
i písomne na primeranej úrovni a naučiť ich rozumieť jazykovým prejavom
z obsahovej stránky. Nezanedbateľnou je i literárna zložka jazyka.
Prostredníctvom nej sa žiaci zoznamujú s literárnymi dielami a ich tvorcami
a vytvárajú si k nim kladný vzťah.
Cieľom vyučovania
predovšetkým:
slovenského
jazyka
v 1.
ročníku
ZŠ
je
1. osvojiť si základy písanej reči (čítania a písania)
2. poskytovať bohaté skúsenosti s významom – komunikačnou
a vzdelávacou funkciou písanej reči
3. osvojiť si elementárne vedomosti v rovine lexikálnej, morfologickej,
syntaktickej a štylistickej
4. osvojiť si základné pravidlá pravopisu a znalosť písma
5. získať základné poznatky o zvukovej stránke jazyka
6. osvojiť si návyky správnej výslovnosti
7. poznávať jazykové prostriedky a vedieť ich využívať v jazykovom
systéme
8. prehlbovať zručnosť jednoduchého a súvislého vyjadrovania sa
9. jazykové prostriedky vedieť vzájomne prepájať v jazykovom systéme
10. viesť žiakov k presnému mysleniu a jeho využitiu v oblasti
komunikácie (ústnej aj písomnej)
Metódy a formy, ktoré vedú k dosiahnutiu cieľa, ktorým je spisovné
ovládanie reči v ústnom i písomnom prejave, sú rôzne a rôzni autori ich
odporúčajú používať individuálne. Ide najmä o to, aby boli čo najefektívnejšie
pre daný druh učiva, s ohľadom na žiaka. Doteraz bola situácia taká, že
mnohí učitelia žiadajú presné usmerňovanie, návody na vyučovanie,
konkrétne odporúčania a to tak v metódach a formách ako aj v učebných
osnovách. Tak sme boli zvyknutí roky v učiteľskej praxi. Bolo to násilné, ale
pohodlné, bez akejkoľvek individuálnej zodpovednosti a najmä bez tvorivosti.
23
Tvorivosť je ten prvok, ktorý sa má uplatňovať nielen v didaktike predmetu,
ale rovnako u žiaka ako i učiteľa.
Výsledkom tvorivej spolupráce učiteľ – žiak je správne používanie
jazyka a jeho uplatňovanie v praktickom živote aj v písomnom prejave. Tento
proces by sa mal diať automaticky bez toho, aby si žiak uvedomoval
zákonitosti stavby jazyka a jeho usporiadania.
Systematická spolupráca pôsobiaca v interakcii učiteľ – žiak sa bude
smerovať k hlbšiemu poznaniu materinského jazyka, k väčšej hrdosti a úcte
k jazyku, čo v praxi znamená, že žiaci budú svoj jazyk poznať, budú ho
vedieť používať, budú ním tvorivo myslieť a bez ťažkostí sa budú ním aj
vyjadrovať.
Kompetencie
Kompetencie – spôsobilosti, ktoré je potrebné zvládnuť v procese
vyučovania materinského jazyka a ktoré sa opierajú o kľúčové (základné)
kompetencie. Zaraďujeme sem:
Poznávacie a rečové kompetencie:
Percepčno – motorické zručnosti
 čítať písmená abecedy a arabské číslice aj v súvislosti s učivom
v matematike
 odpísať alebo podľa diktovania napísať jednoduchý text a arabské
číslice
Pamäťové, klasifikačné a aplikačné kompetencie
 zapamätať si základné informácie a vedieť ich použiť v praxi
 v písomnom prejave aplikovať pravopisnú normu určenú pre 1. ročník
ZŠ
Analytické zručnosti
 fonologické schopnosti – analýza zvukovej roviny jazyka na úrovni
vety, slova, slabiky, identifikácia rýmu a aliterácií
 v prípravnej etape nácviku čítania vedieť analytickými činnosťami
v spojení s využívaním sluchového rozlišovania hlások určiť prvú
hlásku v slove, ovládanie detailnej analýzy slova podriadiť postupne sa
rozširujúcim čitateľským schopnostiam žiakov v šlabikárovom
(nácvičnom) období a to v stúpajúcej náročnosti od slabík po
jednoduché slová
Tvorivé zručnosti
 porozprávať krátky príbeh (vlastný zážitok alebo vymyslený príbeh)
 porozprávať príbeh podľa predlohy (podľa obrázkov, podľa názvu)
 dokončiť rozprávanie alebo neukončenú rozprávku alebo iný literárny
žáner
24

zdramatizovať kratší prozaický alebo básnický text, žiaci si rozdelia
úlohy z textu a snažia sa zahrať krátky príbeh z textu, dbáme na
správny prednes, artikuláciu, gestikuláciu, pohyb
Verejná prezentácia textu, verejný prejav
 Pri ústnom prejave dodržiavať správne dýchanie, artikuláciu
a spisovnú výslovnosť na primeranej úrovni žiaka 1. ročníka.
 Osvojiť si výslovnostnú normu s uplatnením suprasegmentálnych
javov.
 Reprodukovať umelecký text ( doslovne, podrobne, stručne). Ak učiteľ
spozoruje, že žiak sa len veľmi ťažko naučí básničku alebo iný text
naspamäť, môže ho vyzvať, aby sa ho naučil aspoň stručne alebo aby
ho podrobne zreprodukoval
Komunikačné zručnosti
 adekvátne komunikovať s prihliadnutím na komunikačnú situáciu
 vyjadrovať sa neverbálne a reagovať na neverbálnu komunikáciu
 naučiť žiaka verejne sa prezentovať a obhájiť si svoj názor
POJMY:
Písanie: samohlásky, dvojhlásky, spoluhlásky, arabské číslice, písmená malé
a veľké, tlačené a písané
Zvuková stránka jazyka:
slabiky, slová, delenie hlások na samohlásky, spoluhlásky a dvojhlásky
samohlásky: krátke a dlhé (rozdelenie a názvy v 2. ročníku ZŠ, v 1. ročníku
poznávať hlásky len informatívne)
spoluhlásky: mäkké a tvrdé (podobne ako samohlásky)
dĺžeň, mäkčeň, vokáň, bodka, otáznik, výkričník, čiarka, zátvorka, dvojbodka
melódia vety oznamovacej, opytovacej, rozkazovacej, želacej a zvolacej
slabikotvorné hlásky l, ĺ, r, ŕ
výslovnosť a výskyt ä
Syntaktická/skladobná rovina
jednoduchá veta, triedenie viet podľa obsahu na oznamovacie, opytovacie,
rozkazovacie, želacie a zvolacie
Sloh
pozdrav, oslovenie, tykanie/vykanie, predstavenie sa, privítanie, rozlúčenie,
prosba, želanie, poďakovanie, ospravedlnenie – ústne, ospravedlnenie
s vysvetlením, vyjadrenie súhlasu a nesúhlasu, blahoželanie ústne aj
písomné
25
JAZYK A KOMUNIKÁCIA
Ciele učebného predmetu
Navrhovaná štruktúra učebných osnov pre 2. ročník ZŠ vychádza z
najnovších poznatkov v oblasti lingvistiky, primárnej pedagogiky, vývinovej
psychológie a didaktiky materinského jazyka. Rešpektuje aktuálne smery
lingvistického výskumu (systémovo-štruktúrny, komunikačno-pragmatický a
kognitívny). Pri tvorbe učebných osnov sme vychádzali zo všeobecných
didaktických princípov (princíp komplexnosti, princíp komunikačnokognitívny, princíp orientácie na žiaka, princíp aktuálnych lingvistických
poznatkov). Najväčšiu pozornosť sme venovali princípu komplexnosti, ktorý
sa prejavuje v úrovni kompetenčnej – rozvoj komunikačnej kompetencie
žiaka v materinskom jazyku v súlade s inými kľúčovými kompetenciami, v
medzipredmetovej úrovni – rozširovanie komunikačných poznatkov a
formovanie hodnôt z rôznych pohľadov danej tematiky, v medzizložkovej
úrovni – integrácia jazykového vyučovania, slohu, čítania a literárnej
výchovy (zabezpečuje komplexnú povahu komunikačného procesu) a
vnútrozložkovej – prepájanie tém v rámci jazykovej, slohovej a literárnej
zloţky predmetu. Kľúčovým pojmom koncepcie je komunikačná
kompetencia, ktorú vnímame ako schopnosť funkčne používať jazyk v
rôznych komunikačných situáciách na základe elementárnych poznatkov
jazykového systému. Súčasťou komunikačnej kompetencie je jazyková
kompetencia, ktorú tvorí súhrn schopností, ktoré umožňujú používateľovi
jazyka odlíšiť gramaticky správnu vetu od nesprávnej a schopnosť tvoriť nové
vety. Osvojenie jazykovej kompetencie má dlhodobejší charakter a osvojenie
komunikatívnej kompetencie považujeme za proces celoživotný.
Prvoradým cieľom a základnou úlohou komunikačného vyučovania
materinského jazyka je vytvoriť u žiakov komunikačné zručnosti. Základné
komunikačné zručností sú: počúvanie hovorenie, čítanie a písanie. Okrem
tejto klasifikácie ich ešte rozdeľujeme do dvoch veľkých oblastí založených na
funkcii počúvania a čítania (receptívne), hovorenia a písania (produktívne).
Receptívna oblasť (vnímanie) pozostáva z činností, pri ktorých žiak dostáva
informácie a myšlienky z vonkajších zdrojov. Spája počúvanie a čítanie. Sú
to dva základné spôsoby prijímania informácií od iných.
Produktívna oblasť (vyjadrovanie) je druhou polovicou vyučovania
materinského jazyka. Obsahuje činnosti, kde žiak realizuje svoje myšlienky a
informácie a delí sa s nimi s inými žiakmi. Ide o oblasť hovorenia a písania, v
ktorej sa produkujú zmysluplné myšlienky a rôzne informácie
prostredníctvom slov.
Každá vyučovacia hodina materinského jazyka by mala byť zameraná na
dieťa a jeho skúsenosť s jazykom a svetom, pričom počúvanie, čítanie,
hovorenie a písanie by mali byť jej samozrejmosťou bez ohľadu na obsah
vyučovacej hodiny. Z uvedeného vyplýva, že spomínané komunikačné
zručnosti navzájom súvisia, a preto by sa mali vyučovať ako celok. Tento fakt
je možné využiť v praxi u žiakov nižších ročníkov, ktorý je charakteristický
prirodzeným priebehom učenia a jeho obsah tvorí počúvanie, hovorenie,
čítanie, písanie a výtvarný prejav.
Mimoriadny akcent kladieme na metódy a formy, ktoré by mal učiteľ
využívať na 1. stupni ZŠ. Prostredníctvom moderných vyučovacích
prostriedkov maximálne aktivizovať žiakov na vyučovacích hodinách,
26
efektívne využívať ich doterajšiu slovnú zásobu a vedieť ich stimulovať k
lepším výkonom. Je potrebné zamerať sa na progresívne interaktívne
postupy učenia tak, aby každá vyučovacia hodina bola ozajstným zážitkom,
inšpiráciou na riešenie reálnych komunikačných situácií, aby si dieťa
osvojovalo poznatky ľahko a prirodzene v činnostiach primeraných jeho
veku. Pri vytváraní modelových situácii je vhodné okrem racionálnych
postupov používať aj rôzne imaginárne a emotívne pôsobenie na žiaka, ktoré
sa nachádza v ríši rozprávok, hier, dramatického alebo výtvarného prejavu
(tzv. zážitkové učenie). Učiteľ na hodinách slovenského jazyka v rámci
komunikácie môže využívať poznatky napr. „tvorivého písania“, je nutné
využívať neverbálnu komunikáciu. Ide o to, aby vedomosti, ktoré žiak
nadobúda v jazykovom vyučovaní vedel konkrétne a prakticky využiť v
ďalších predmetoch (medzipredmetové vzťahy).
Pozitíva zážitkového učenia sa prejavujú nasledovne:
o žiak dokáže naučené poznatky intenzívne precítiť a prežívať,
o uspokojujú a aktivizujú sa prirodzené potreby žiakov,
o realizujú sa medzizložkové a medzipredmetové vzťahy,
o žiak chápe potrebu učiť sa nie pre známky, ale pre život,
o vzťahy u žiakov sa vytvárajú na základe vzájomného dialógu a tímovej
práce.
Učebný plán v predmete Jazyk slovenský v 2. ročníku ZŠ disponuje 6
hodinami týždenne. Ide o znížený počet hodín oproti predchádzajúcemu
obdobiu. V prípade, že učiteľ má pocit, že ide o nedostatočný počet hodín a
nie je možné v konkrétnych podmienkach stanovený obsah učiva realizovať,
je možné doplniť potrebný počet vyučovacích hodín s tzv. voľných hodín,
ktorými každá škola disponuje. (Pozn. učiteľ daného predmetu ich zvýši o
potrebný počet hodín v rámci Školského vzdelávacieho programu).
V oblasti písanie výrazné zmeny nenastali, ani v počte hodín, ani v obsahu.
V súlade s jazykovým vyučovaním si žiaci zdokonaľujú písomné zručnosti,
hygienické a pracovné návyky a snažia sa dodržiavať základné parametre
písma (čitateľnosť, úhľadnosť, primeranú rýchlosť). Obsah učiva zostáva
nezmenený v porovnaní s predchádzajúcim obdobím. Učiteľ ho môže
vyučovať integrovane s jazykovou zložkou, slohovou zložkou, v rámci čítania
a literárnej výchovy, alebo samostatne.
Oblasť jazykové vyučovanie (gramatika a pravopis) obsahuje učivo z
fonetiky /zvuková rovina jazyka/, lexiky /významová rovina jazyka/ a
syntaxe /skladba vety/. V učive 2. ročníka sa eliminuje morfologická
rovina. Učivo o podstatných, prídavných menách a slovesách sa presúva
do 3. ročníka ZŠ. Učivo: „Všeobecné a vlastné podstatné mená“ sa
taktiež eliminuje. Vyučuje sa len v spojitosti s praktickými písomnosťami
(list, pohľadnica, adresa) na hodinách písania a slohu. Zaraďujeme ho ku
komunikačným zručnostiam. Pozn. (učivo je jednoznačne vymedzené vo
vzdelávacom štandarde).
27
Oblasť čítanie a literárna výchova - zmeny nastali najmä v
kompetenciách, ktoré žiak nadobúda prostredníctvom tejto oblasti.
Technická stránka čítania zostáva i naďalej zachovaná. Rozdiel nastáva v
tom,že žiak sa učí predložený text čítať s porozumením. Slohová výchova
je založená na verbálnej i neverbálnej komunikácii. Oblasť verbálnej
komunikácie je zameraná na ústne vyjadrovanie, žiak vie nájsť súvislosť
medzi ilustráciou a obsahom prečítaného textu. Žiak vie vyjadriť svoj názor
na ilustráciu v knižke. Vie porozprávať svoj zážitok pred triedou,
obecenstvom. Dokáže usporiadať obrázky podľa časovej a príčinnej
súvislosti, vie samostatne porozprávať obsah jednoduchého textu,
reprodukovať rozprávku, povesť a pod.
Poznávacie a čitateľské kompetencie
Technika čítania a verejná prezentácia textu
1) Na základe predchádzajúcej prípravy správne, plynule a s porozumením
čítať nahlas aj potichu po príprave texty, ktorých obsah, štýl a jazyk sú
primerané skúsenostiam žiaka.
2) Pri hlasnom čítaní dodržiavať správne dýchanie, artikuláciu a spisovnú
výslovnosť.
3) Výrazne čítať kratšie úryvky z literatúry pre deti a mládež.
4) Výrazne recitovať básne, úryvky z prózy.
5) Pri čítaní dramatických textov výrazne reprodukovať priamu reč.
Pamäťové, klasifikačné a aplikačné zručnosti
1) Zapamätať si potrebné fakty a definície a vedieť demonštrovať ich znalosť.
2) Vysvetliť podstatu osvojených javov a vzťahov medzi nimi.
Analytické a interpretačné zručnosti
1) Zostaviť osnovu prečítaného textu.
2) Určiť hlavnú myšlienku prečítaného textu.
3) Prerozprávať obsah prečítaného textu.
4) Vyjadriť svoje pocity a zážitky z prečítaného textu.
5) Vyhľadávať, identifikovať v literárnych textoch hlavné a vedľajšie postavy,
literárne a jazykové prostriedky, vybrané pojmy a výrazy.
6) Pri jednoduchom rozbore literárnych textov používať literárne pojmy.
7) Hodnotiť postavy literárneho diela, určiť ich vzájomný vzťah.
8) Odlišovať prozaické a básnické texty.
9) Odlišovať umelecké a náučné texty.
Tvorivé zručnosti
1) Zreprodukovať a zdramatizovať časť rozprávky, poviedky alebo povesti.
2) Na základe vlastnej fantázie dokončiť začatý príbeh vo forme rozprávania,
dramatizácie a ilustrácie.
3) Napísať krátky prozaický útvar.
4) Tvoriť jednoduché rýmy.
5) Inscenovať kratší dramatický text.
Informačné zručnosti
1) Orientovať sa v školskej a verejnej knižnici.
2) Budovať si vlastnú knižnicu.
Učebné zdroje
Učebnice, Šlabikár
Pracovné zošity
28
Časopisy – Vrabček
Knihy na mimočítankové čítanie pre dané ročníky
Multimediálne zdroje, webové stránky:
www.zborovna.sk
www.zssacurov.edupage.sk
http://www.akonaskolu.sk
www.janah.wbl.sk
www.ucmehrou.wbl.sk
www.wikipedia.sk
www.zborovna.sk
www.bezkriedy.sk
Hodnotenie a klasifikácia predmetu
Hodnotiť budeme známkou.
Vychádzame z Metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie žiakov
základnej školy.
Hodnotenie žiaka sa vykonáva klasifikáciou vyjadrenou piatimi stupňami a
prebieha ústnou a písomnou formou.
Žiaci I.stupňa píšu písomné práce, ktoré zosúladené s prebraným učivom.
Hodnotené sú bodovou stupnicou. Vhodnosť zadaní písomných prác je
prehodnotená na zasadnutiach MZ.
Výsledky písomných prác sú porovnávané so vzdelávacími štandardami a
ich úspešnosť, prípadne nedostatky sú rozobrané na zasadnutiach MZ.
HODNOTÍME: vzťah a prístup k predmetu, schopnosť samostatne riešiť
daný problém, úpravu a vedenie zošita, aktivitu na vyučovaní, písomné
práce na záver prebratého
tematického celku, rozcvičky a bleskovky, tvorivé cvičenia, doplňovacie
cvičenia, odpisy,
prepisy textov, prednes, techniku čítania, čítanie s porozumením a výrazné
čítanie, reprodukcie textov, orientáciu v texte, krátke slohové práce .
Ročník
Kontrolné
diktáty
- počet
Zameranie diktátov
Hodnotenie diktátov
1.
2.
7
krátke a dlhé
samohlásky
dvojhlásky
tvrdé spoluhlásky
mäkké spoluhlásky
slabiky de, te, ne, le,
di, ti, ni, li
vety podľa obsahu
opakovanie učiva 2.
29
0- 2 chyby výborný
3- 4 chyby chválitebný
5- 7 chýb
8- 10 chýb
dobrý
dostatočný
11 a viac nedostatočný
ročníka
3.
4.
8
7
vybrané slová po b
vybrané slová po m
vybrané slová po p
vybrané slová po r
vybrané slová po s
vybrané slová po v ,z
vlastné podstatné
mená
zhrnutie učiva 3.
ročníka
0 - 1 chyba výborný
vybrané a odvodené
slová opakovanie
učiva 3. ročníka
vybrané slová a ich
ďalšie príbuzné slová (
dobyť- dobiť) ...
predponové slová
spodobovanie vlastné
a všeobecné
podstatné mená
slovesá
zhrnutie učiva
4.ročníka
0 - 1 chyba výborný
2- 4 chyby chválitebný
5- 7 chýb dobrý
8- 9 chýb dostatočný
10 a viac nedostatočný
2- 4 chyby chválitebný
5- 7 chýb
8- 10 chýb
dobrý
dostatočný
11 a viac nedostatočný
Cvičné diktáty (neklasifikované) sa píšu podľa potreby. Nemusí ísť o
súvislé texty. Môžu to byť slová, slovné spojenia, samostatné vety.
Kontrolné diktáty sa píšu podľa potreby po prebratí daného učiva, na ktoré
je diktát zameraný. Môže ísť o súvislý text alebo samostatné vety. V 1.
ročníku neurčujeme počet kontrolných diktátov, ani ich zameranie,
pretože tento ročník je špecifický. Preto je v kompetencii vyučujúceho, aby
objektívne zvážil, koľko kontrolných diktátov so žiakmi napíše a na čo
budú zamerané. Dôležité je, aby nedošlo k predimenzovaniu počtu týchto
diktátov.
V slovenskom jazyku sa v 2. – 4. ročníku môžu pravidelne písať pravopisné
cvičenia zamerané na upevňovanie preberaného učiva. Pravopisné cvičenia
sa neznámkujú. O správnosti sú žiaci informovaní počtom chýb.
30
Základná škola s materskou školou Koš, Nová 525, 972 41 Koš
PREDMET:
SJL – zložky: čítanie, písanie
Tematický
Téma
celok
Ročník: prvý
10 hodín týždenne, spolu 330 vyučovacích hodín
Prípravné
obdobie čítanie
Tvorenie viet
Pomenovať obrázky, formulovať
krátke vety, povedať niekoľko
viet o ilustrácii, učiť sa krátke
rečňovanky – jazykové prejavy,
verbálna a neverbálna
komunikácia.
Vyvodenie
pojmov veta,
slovo
Vyvodenie
pojmu slabika a
samohláska
Rozčleniť vetu na slová pomocou
názoru, pochopiť význam slov
„slovo“ a „veta“
Rozčleniť slovo na slabiky
pomocou názoru, pochopiť
význam slov „slovo“ a „veta“
Hláska –
písmeno, slovo,
veta, krátky text
Malé a veľké písmená písanej
a tlačenej abecedy jednotlivých
tvarových skupín – hláska –
písmeno, slovo v závislosti na
poradí, ako sú uvedené
v šlabikári pre 1. ročník, nácvik
čítania otvorených a zatvorených
slabík, slov, jednoduchých viet,
vlastných mien osôb, miesta
bydliska, prvého slova vo vete,
rozlišovacie (diakritické)
znamienka, rozdeľovacie
(interpunkčné) znamienka
Nácvičné
(šlabikárové)
obdobie čítanie
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Prierezové témy
Žiak:
- tvorí vety na základe ilustrácií v
šlabikári
- formuluje krátke otázky a primerane
výstižné odpovede na otázky
- odpovedá celou vetou
- sa naučil krátke rečňovanky
- dokáže členiť vetu na slová, a spätne
tvoriť vety
DOV 2.1., 5.1., 5.2.
ENV1.1.
OSR 2.1., 2.2 , 3.1., 3.2.
OZO 2.5., 2.6.
VMR1.1.
- dokáže rozdeliť slovo na slabiky
- sluchom analyzuje prvú a poslednú
hlásku,
postavenie hlások v slove
- správne a zreteľne artikuluje hlásky a
slabiky
- pri ústnom prejave dodržiava správne
dýchanie, artikuláciu a spisovnú
výslovnosť
- adekvátne komunikuje s prihliadnutím
na situáciu
- prečíta malé a veľké písmená písanej
a tlačenej abecedy, spája hlásky do
slabík, slabiky do slov, slová do viet
- prečíta vety a krátke celky, ktoré
obsahujú:
otvorené slabiky,
slabiky so spoluhláskou skupinou,
viacnásobnú spoluhláskovú skupinu,
ENV 1.1., 1.2.
OZO 2.5.
MDV 3.1., 3.2.
VMR 2.1.
31
OSR
OZO 2.5.
ENV 4.3.
DOV 5.1., 5.4.
OSR 2.2.
VMR1.2.
RLK1.2., 1.5.
MKV 1.4.
PDG 1.1.-1.5.,4.7.
slabičné r ŕ, l ĺ v písanej aj tlačenej
forme,
- prečíta arabské číslice
- správne číta hlásky s dĺžňom,
mäkčeňom
a vokáňom
- správne číta bodku, otáznik, výkričník,
čiarku, spojovník
Čítankové
obdobiečítanie
Prípravné
cviky - písanie
Nácvičné
obdobie písanie
Texty a témy
z používaných
platných
čítaniek
Uvoľňovacie
cviky
Veľké a malé
písmená,
slabiky, slová,
vety.
(Zošity
s predtlačou č.
1-4)
Vety, text: nadpis, riadok,
článok.
Diakritické a interpunkčné
znamienka.
Zdokonaľovanie techniky čítania,
čítanie s porozumením.
Voľná reprodukcia prečítaného
textu.
Vyjadrenie pocitov vyvolaných
prečítaným textom.
Príprava na prechod k tichému
čítaniu.
Zdokonaľovať uvoľňovacie cviky
a zlepšovať jemnú motoriku
zápästia a prstov.
Nácvik písania prípravných
cvikov od jednoduchších
k zložitejším.
Rozvíjať analytické schopnosti.
Postrehnúť základné čiary
a cviky v písacích cvikoch.
Vyvodenie a nácvik písmen
slovenskej abecedy v poradí
závislom od používaných učebníc
a písaniek.
Samostatne písať jednoduchý
text s dôrazom na dodržiavanie
- správne číta krátky text po príprave
- určí počet riadkov v článku
- vymyslí, zmení nadpis článku
- spája slová do viet, vety do krátkych
jazykových celkov
- reprodukuje umelecký a vecný text
- zdramatizuje kratší prozaický alebo
básnický text
DOV3.3., 3.2.
ENV 2.1.,2.2.
OZO2.6., 2.1.
- žiak si osvojí uvoľňovacie cviky zápästia
pred písaním
- zvládne písanie prípravných cvikov pred
nácvikom písmen
OZO2.2., 2.6.
OSR 1.4., 1.1., 3.2.
- si osvojil písanie písmen slovenskej
abecedy
- správne podľa predlohy odpíše i podľa
diktovania napíše tvary malých a veľkých
písmen písanej abecedy podľa
požiadaviek na písmo pre
1. ročník
32
MDV1.1.4.
OZO 2.6.
základných parametrov písma.
V písanom prejave aplikovať
pravopisné javy.
Čítankové
obdobiepísanie
Veta, text.
(Zošity
s predtlačou č.
5-6)
Zdokonaľuje techniky písania.
Odpis a prepis textu.
Písanie podľa diktovania.
Precvičovanie pravopisných
javov.
Vytváranie spôsobilosti
samostatne sa písomne
vyjadrovať.
- spája písmena do slabík a slov
- odpíše písané slabiky, slová a vety
- prečíta tlačené slabiky, slová a vety
- čitateľne a úhľadne podľa diktovania
krátke známe slová, jednoduché vety
a číslice
- napíše vlastné mená osôb, miesta
bydliska a prvé slovo vo vete veľkým
začiatočným písmenom
- tvorivo používa veľkú tlačenú abecedu
- čitateľne a úhľadne podľa predlohy
odpíše jednoduchý text
- čitateľne a úhľadne podľa predlohy
prepíše jednoduchý tlačený text
33
DOV 1.2., 5.4.
OZO3.1., 3.7.
MDV 4.2., 4.3.
MKV 3.2., 3.3
ENV 3.1.
VMR 4.3.
OSR 3.1.
Základná škola s materskou školou Koš, Nová 525, 972 41 Koš
PREDMET:
Ročník: druhý
SJL - gramatika a sloh 4 hodiny týždenne, spolu 132 vyučovacích hodín ročne
Tematický
celok
Časová
dotácia
Tvary písmen.
Konvencie
v ústnej
komunikácii.
12
Téma
Jazyk: Písmená, veľké,
malé
Slovenčina okolo nás
Sloh: Vieme sa pozdraviť
Vieme sa predstaviť
Písanie: Meno a
priezvisko
Jazyk : Hláskoslovie
Poznávame písmená
Sloh: Dospelí sa
predstavujú
Písanie: Odpis písaného
a tlačeného textu
Abeceda, veľké písmená
Jazyk: Písmená
Sloh: Vieme komu tykáme
a komu vykáme
Písanie: Odpis písaného
textu, písmená s
poloválom
Jazyk: Písmená
Sloh: Vieme sa rozlúčiť
Písanie: Písanie písmen so
znamienkami
Obsahový štandard
Opakovanie učiva 1.
ročníka
Výkonový štandard
Vedieť používať správne
konverzačné rituály.
Prierezové témy
Medzipredmetové
vzťahy
OSR 2.2.
Žiak vie napísať správne svoje
meno a priezvisko.
Osvojenie základov
spoločenského kontaktu
(zdvorilosť v každodennej
komunikácii)
Odlišovať hlásky od
písmen.
Veľké a malé písmená
Naučiť sa správne
používať rozlišovacie
znamienka
Správne spájať písmená
do slabík a slov, pozdrav,
oslovenie, tykanie,
vykanie predstavenie sa,
privítanie, rozlúčenie,
precvičovanie písania
tvarovo podobných
písmen
34
Vedieť rozprávať zážitok
z prázdnin.
Postupne si viac osvojovať
písanie malej a veľkej abecedy.
Vedieť odpisovať bez chýb.
Vedieť správne využívať veľké
písmená v nadpisoch.
Vedieť správne písať malé
a veľké písané písmená. Poznať
ich tlačené podoby.
OSR 2.2.
Správne písať a čítať slabiky,
slová a vety.
Vedieť prepisovať a odpisovať
jednoduché slabiky, slová
a vety.
OSR 2.2
Tvary písmen.
Konvencie
v ústnej
komunikácii
Delenie
hlások
Hláskoslovie.
Slušnosť
v komunikácii
16
6
Jazyk: Hláska a písmeno
Rozlišovacie znamienka
Sloh: Tajomná jaskyňa pozdravy
Písanie: Písanie písmen so
znamienkami
Rozlišovanie hlásky
a písmena
Vedieť používať
rozlišovacie znamienka v
písaní aj v čítaní
Vedieť rozlíšiť hlásku
a písmeno.
Vedieť správne vysloviť hlásku
a napísať k hláske príslušnú
grafému.
Jazyk: Rozlišovacie
znamienko – dĺžeň,
mäkčeň
Sloh: O trpaslíkoch
a princeznej (1.časť)
Písanie: Písanie písmen so
znamienkami
Jazyk: Rozlišovacie
znamienko – vokáň, dve
bodky
Sloh: Vedieť sa
ospravedlniť
Písanie: Písanie slov
s rozlišovacími
znamienkami
Jazyk: Opakovanie
a upevňovanie
rozlišovacích znamienok
Sloh: Opakovanie
obľúbenej témy
Písanie: Slová
s rozlišovacími
znamienkami
Jazyk: Hláskoslovie
Sloh: Vieme poprosiť
Písanie: Písanie
jednotlivých hlások
Jazyk: Delenie hlások
Sloh: Vieme poďakovať
Písanie: Písanie hlások
Rozlišovanie významu
slov podľa rozlišovacích
zmanienok
Správne vystihnúť význam slov
podľa rozlišovacích znamienok.
Používať správne dané slová.
Rozlišovanie oslovenia
a ospravedlnenia u
dospelých a detí. Učí sa
správne používať
rozlišovacie znamienka.
Vedieť správne používať
rozlišovacie znamienka.
Naučiť sa pravidlá slušného
správania
Utvrdzovanie
a upevňovanie
rozlišovacích znamienok
Vedieť vyhľadať a pomenovať
rozlišovacie znamienka.
Rozvoj slovnej zásoby,
význam slov.
Vyhľadávanie daných
hlások v texte.
Osvojenie správnych
návykov slušného
správania
Postupne sa
Naučiť sa správne sformulovať
svoje potreby a požiadavky.
Na základe analýzy slov sa
oboznámiť s delením hlások
Vedieť správne využívať pravidlá
slušného správania.
Naučiť sa používať správne
dané hlásky
35
OSR 2.3.
VMR 1.1.
Samohlásky
6
8
Dvojhlásky
4
Jazyk: Samohlásky a, á, ä
Sloh: Vieme poprosiť a
poďakovať
Písanie: Písanie slov s a,
á, ä
Jazyk: Samohláska
e,é,i,í,y,ý
Sloh: Opakovanie
zdvorilostných fráz
Písanie: Písanie l,ĺ,r,ŕ
a spoje bŕ, or, vŕ
Jazyk: Samohláska o,ó,
u,ú
Sloh: Ako rozprávať bez
úst
Písanie: Písanie slov
s o,u, ó, ú
Jazyk: Opakovanie
samohlások
Kontrolný diktát
č.1
Dvojhlásky
Sloh: Nadpis
Písanie: Opakovanie
písania slov so
samohláskami
Jazyk: Dvojhlásky
Sloh: Vianoce, Narodil sa
Ježiško
Písanie: Písanie
s hornými zátrhmi
m,M,n,N, písmená
s dolnými zátrhmi V,v,U,u
oboznamovať s delením
hlások na základné
skupiny
Delenie hlások na
samohlásky, krátke
a dlhé.
Odlíšiť a vysvetliť význam
slov zámenou krátkej
samohlásky za dlhú
Delenie hlások na
samohlásky (krátke, dlhé)
Vedieť správne vysvetliť
význam slov s použitím dlhých
a krátkych samohlások
OSR 3.2.
Vedieť správne rozdeliť
a vymenovať hlásky.
Vedieť napísať diktovaný text.
MUV 2.1.
Delenie hlások na
samohlásky (krátke, dlhé)
Vedieť správne rozdeliť
a vymenovať hlásky a správne
ich využívať v komunikácii
OSR – 1.5.
Delenie hlások na
samohlásky (krátke, dlhé)
Správne rozlišovať
dvojhlásky od iných
hlások
Vedieť správne rozdeliť
a vymenovať samohlásky.
Žiak vie bezchybne rozlišovať
dvojhlásky od iných hlások.
Rešpektovať názory spolužiakov
pri skupinovej práci.
Správne vyslovovať
a písať slová
s dvojhláskami a vedieť
ich rozlišovať.
Rozvíjať verbálnu
komunikáciu u žiakov.
Vedieť vyhľadať v texte
príslušné dvojhlásky, správne
vyslovovať a písať slová
z dvojhláskami.
36
OSR 2.3.
Spoluhlásky
12
Spoluhlásky
12
Jazyk: Spoluhlásky –
delenie, tvrdé spoluhlásky:
h, ch, k, g,
Sloh: Nadpis
Písanie: Slová s tvrdými
spoluhláskami
Jazyk: Tvrdé spoluhlásky.
d, t, n, l
Kontrolný diktát
č.2
Sloh: Tvorba krátkeho
rozprávkového textu
Písanie: Písanie R, Z, Ž
a sledovanie podobností r,
z, ž
Jazyk: Mäkké
spoluhlásky č, dž, š, ž
Sloh: Aj obrázky majú
svoje mená
Písanie: Písanie mäkkých
spoluhlások
Písanie z, s a zvukovo
podobné hlásky
Jazyk: Mäkké spoluhlásky
c, dz, j, ď, ť, ň, ľ
Sloh: O troch trpaslíkoch
(2.časť)
Písanie: Mäkkých
spoluhlások a ich spoje
Jazyk: Mäkké spoluhlásky
de, te, ne, le, di, ti, ni, li
Kontrolný diktát
č.3.
Sloh: Dorozumievanie
Písanie: Spoluhlásky s
Správne vyslovovať
a písať slová s tvrdými
spoluhláskami.
Správne vyslovovať
a písať slová s y, ý po
tvrdých spoluhláskach
Rozvoj správnej
výslovnosti a písania
tvrdých spoluhlások.
Písanie tvarovo
podobných písmen r, z.
Opakovať písanie tvarov
veľkého a malého
písmena.
Rozlišovať spoluhlásky na
tvrdé a mäkké. Rozlišovať
a písať tieto spoluhlásky
správne. Správne
vyslovovať a písať i, í po
mäkkých spoluhláskach.
Dbať na správny tvar
písmen.
Správne písať
a vyslovovať hlásky bez
mäkčeňa aj s mäkčeňom.
Precvičovať správne
položenie mäkčeňa.
Dbať na správny tvar
písmen.
Správne písať a vysloviť
mäkké spoluhlásky bez
mäkčeňa.
Osvojiť si slová
s mäkkými slabikami a
zásady ich správneho
37
Naučiť sa písať y, ý po tvrdých
spoluhláskach.
Vedieť vytvoriť nadpis
k danému textu.
OSR 1.5.
Vedieť správne a slušne
blahoželať a naučiť sa správne
písať y, ý po tvrdých spol.
Žiak bezchybne píše tvarovo
podobné písmená
OSR 1.5.
Žiak rozlišuje tvrdé a mäkké
spoluhlásky. Správne vyslovuje
a píše i,y, í, ý po týchto
spoluhláskach. Sluchovo
i zrakovo rozlišuje podobné
hlásky a písmená
Žiak rozlišuje tvrdé a mäkké
spoluhlásky. Správne vyslovuje
a píše i, í po týchto
spoluhláskach. Sluchovo
i zrakovo vie rozlišovať
Vedieť ústne opísať daný
predmet, situáciu, zážitok.
Postupne zautomatizovať
písanie slov s mäkkými
slabikami bez mäkčeňa.
RLK – 1.2.
MDV – 3.2.
OSR – 2.3.
Slovo,
slabika,
hláska.
Konvencie
v ústnej
komunikácii
9
Vety.
Súkromný
styk
Vety.
Súkromný
styk
3
16
mäkčeňom
Jazyk: Mäkké spoluhlásky
–opakovanie
Kontrolný diktát
č.4
Sloh: Píšeme list
Písanie: Spoluhlásky
Jazyk: Veta, slovo,
slabika, hláska.
Jednoslabičné slová
Sloh: Píšeme adresu
Písanie: Veľké písané
písmená
Písanie adresy,
jednoslabičných slov
Jazyk: Viacslabičné slová
Sloh: Vyjadrenie prosby
Písanie: Viacslabičné
slová
Jazyk: Opakovanie tem.
celku
Sloh: Rozprávka
Písanie: Jedno a viac
slabičných slov
Jazyk: Vety. Druhy viet.
Oznamovacia veta.
Sloh: Bodka, otáznik,
výkričník.
Písanie: Docvičovanie
písmen a spojov.
Jazyk: Opytovacie vety.
Sloh: Ústne blahoželanie.
Písanie: Písanie
opytovacích viet.
Jazyk: Rozkazovacie,
pravopisu
Rozvoj slovnej zásoby,
význam slov. Rozvoj
správnej výslovnosti
a písania mäkkých
spoluhlások
Osvojenie si písania
adresy.
Rozvoj slovnej zásoby,
význam slov veta, slovo,
slabika.
Analýza a syntéza slabík
a slov.
Žiak vie sformulovať krátky list.
Vie písať hlásky d, t, n, l pred i,
e, ia, ie, iu.
Vedieť vyhľadať v texte
spoluhlásky a deliť ich do
skupín.
Vedieť napísať správne adresu.
Žiak vie správne skladať
slabiky, slová a vety.
Formou hier tvoriť nové
slová, vety. Obmieňať
poradie slov vo vete,
zmenšovať a rozširovať
počet slov vo vete.
Striedanie krátkych
a dlhých slabík v slovách,
delenie slov na konci
riadku.
Naučiť sa rozlišovať počet slov,
slabík, hlások, písmen.
Vedieť z rôznych slov vytvoriť
zmysluplnú vetu.
Žiak vie správne zložiť nové
slovo a zo slov vie utvoriť vetu.
Vie tvoriť nové slová.
OSR 1.5.
Spájanie slov do viet,
písanie veľkých písmen
na začiatku vety,
interpunkčné znamienka
na konci vety (bodka,
otáznik, výkričník), druhy
viet (oznamovacia,
opytovacia, rozkazovacia)
Rozvoj správneho čítania
a písania opytovacej vety.
Nácvik správnej intonácie
opytovacej vety.
Spájanie slov do viet,
Vie písať veľké písmená na
začiatku vety.
Pozná interpunkčné znamienka,
ktoré sa používajú na konci
vety.
OSR 2.1.
Žiak vie správne utvoriť
opytovaciu vetu, napísať aj
prečítať so správnou
intonáciou.
Vie správne vysloviť a zapísať
OSR – 2.3.
38
zvolacie vety.
Sloh: Písomné
blahoželanie.
Písanie: Písanie viet podľa
interpunkčných
znamienok a intonácie.
Jazyk: Zvolacie a želacie
vety.
Sloh: Adresa.
Písanie: Tvorba viet.
Vety.
Súkromný
styk
8
Rozprávanie
a opis.
Opakovanie.
8
Jazyk: Opakovanie témy vety.
Sloh: Pohľadnica
Písanie: Odpis písaného
textu.
Docvičovanie písmen a ich
spojení.
Jazyk: Opakovanie témy –
vety.
Sloh: Súkromný list
Písanie: Odpis tlačeného
textu.
Docvičovanie správnych
tvarov písmen.
Jazyk: Upevňovanie učiva
– časová rezerva
Kontrolný diktát
č.5
Sloh: Písanie krátkych
správ
Písanie: Písanie viet.
Jazyk: Opakovanie učiva
Sloh: O troch trpaslíkoch
a princeznej. (3.časť)
Písanie: Písanie slov
písanie veľkých písmen
na začiatku vety,
interpunkčné znamienka
na konci vety, druhy viet
(oznam., opyt., rozkaz.) .
Utvrdzovanie písania
daných viet.
Písanie jednoduchých viet
v správnom slovoslede.
Správne písať a intonovať
dané vety.
Docvičovať správne tvary
písmen.
Písanie jednoduchých viet
v správnom slovoslede.
Správne písať a intonovať
dané vety.
Docvičovať správne tvary
písmen.
dané vety. Vie zdramatizovať
text.
Písanie jednoduchých viet
v správnom slovoslede.
Správne písať a intonovať
dané vety.
Docvičovať správne tvary
písmen.
Žiak vie spájať slová do viet. Vie
napísať jednoduché vety
v správnom slovoslede. Správne
píše a intonuje. Vie vytvoriť
jednoduchý príbeh.
Písanie jednoduchých viet
v správnom slovoslede.
Správne písať a intonovať
dané vety.
Docvičovať správne tvary
písmen.
Žiak vie spájať slová do viet. Vie
napísať jednoduché vety
v správnom slovoslede. Správne
píše a intonuje. Vie vytvoriť
jednoduchý príbeh.
osvojenie si základov
písomného kontaktu,
adresa odosielateľa,
pohľadnica, súkromný
Vie napísať adresu na list,
pohľadnicu - vie sformulovať
krátky list.
Vie napísať krátku SMS správu
39
OSR – 2.3.
Žiak vie spájať slová do viet. Vie
napísať jednoduché vety
v správnom slovoslede. Správne
píše a intonuje. Vie vytvoriť
jednoduchý príbeh.
Žiak vie spájať slová do viet. Vie
napísať jednoduché vety
v správnom slovoslede. Správne
píše a intonuje. Vie vytvoriť
jednoduchý príbeh.
OSR – 2.3.
OSR – 2.3.
FIG 1.1.3.
OSR 2.3.
a viet.
Jazyk: Opakovanie učiva
Sloh: Rozprávame
rozprávku
Písanie: Upevňovanie
správnych návykov písania
Rozprávanie
a opis.
Opakovanie.
Opakovanie.
12
Jazyk: Opakovanie učiva
Sloh: Ako vyzerá svet
okolo nás.
Písanie: Odpis textu.
Jazyk: Opakovanie učiva
Sloh: Čo sme sa naučili.
Písanie: Písanie
diktovaného textu.
Jazyk: Zhrnutie učiva
Kontrolný diktát
č. 6
Sloh: Čo sme zažili.
Písanie: Autodiktát.
Záver: Rozprávka
o stratenej reči.
O troch trpaslíkoch
a princeznej (koniec)
list, moderná
komunikácia (SMS, email)
Ústne rozprávanie podľa
osnovy, tvorenie nadpisu,
ústny opis predmetu,
ilustrácie, obrázka.
Rozvoj slovnej zásoby
k danej téme. Správne
vyslovovanie spoluhlások.
Upevňovanie správneho
vyslovovania a písania a
rozdeľovania slov.
Upevňovanie správneho
vyslovovania a písania a
rozdeľovania slov.
na mobilnom telefóne a emailovú správu na internete.
Žiak vie podľa osnovy
vyrozprávať dej .
Vie podľa obsahu utvoriť
nadpis.
Vie ústne opísať predmet,
ilustráciu, obrázok.
Žiak vie opisovať výrazné znaky
budovy a okolia.
Vie správne použiť v slovách
tvrdé a mäkké slabiky.
Žiak vie správne vyslovovať,
písať a rozdeľovať slová.
Žiak vie správne vyslovovať,
písať a rozdeľovať slová a vety.
Nácvik divadelného
predstavenia ako zhrnutie
celku.
40
RLK – 1.2.
ENV 5.1.
MUV 5.3.
Základná škola s materskou školou Koš, Nová 525, 972 41 Koš
PREDMET:
SJL - literatúra
Tematický
celok
Ročník: druhý
5 hodín týždenne, spolu 165 vyučovacích hodín ročne
Časová
dotácia
Škola volá
2
Škola volá
5
Škola volá
5
Prichádza jeseň
5
Prichádza
jeseň
5
Téma
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Prierezová
téma
MUV 2.4.
Škola /M. Rúfus/,
Slovenčina /Š. Moravčík/
Materinská reč / J.Navrátil/
September/L. Friedová/
Mimočítankové čítanie – detský
časopis
Dobrá škola
Upratovačka a rozhadzovači /D.
Hevier/
Vtáčiky /J. Pavlovič
Mimočítankové čítanie – detský
časopis
Vladko, kde si? /M. Ďuríčková/
Kde bolo, tam .../K. Bendová/
Mimočítankové čítanie – detský
časopis
Žltá jeseň /M. RázusováMartáková/, Bubák /M.
Jančová/
Byť dráčikom je úžasné /P.
Gybey/, Hádanky ... /J.
Pavlovič/, Mimočítankové čítanie
– detský časopis
Na základe predchádzajúcej
prípravy správne, plynule
a s porozumením čítať nahlas.
Žiak správne, plynule
a s porozumením číta nahlas
jemu primerané texty.
Demonštrovať znalosť
predpísaných pojmov
v praktických činnostiach.
Pojmy: text, báseň, nadpis
Žiak v praktických
činnostiach používa pojmy
text, báseň, nadpis.
Hľadať súvislosti obsiahnuté
v literárnom texte a porovnávať
ich s reálnym životom.
Pojmy: spisovateľ
Vyhľadávať a identifikovať
v literárnych textoch jazykové
a literárne prostriedky.
Demonštrovať znalosť
predpísaných pojmov
v praktických činnostiach.
Pojmy: čitateľ, hádanka
Žiak dokáže porovnať reálne
skutočnosti s umeleckým
literárnym zobrazením.
Lastovičie rozprávky /S. Štepka/,
Kvapôčky / K. Bendová/,
Kto vyplazuje oči /R. Moric/,
Ako sa mrkva dožila najväčšej
zimnej krásy /J. Pavlovič/
Vyhľadávať a lokalizovať v texte
explicitne vyjadrené informácie.
Výrazne recitovať báseň.
Pri hlasnom čítaní primeraného
textu dodržiavať správne
Žiak vyhľadá v známom texte
explicitne vyjadrené
informácie. Žiak vie predniesť
báseň.
Žiak
pri hlasnom čítaní po
41
Žiak vníma význam slov
a zmenu významu pri
vynechaní alebo doplnení
hlások. V praktických
činnostiach používa pojem
čitateľ.
ENV 4.3.
OSR 1.1.
MUV 1.3.
Ľudia a ich
zvieratá
5
Ľudia a ich
zvieratá
5
Ide zima
5
Ide zima
5
Keď je noc
5
Ľudové hádanky, Hruška /K.
Bendová/, Ga-ga-ga-ga-gaštany
/B. Trilecová/
Mimočítankové čítanie – detský
časopis
Budkáčik a Dubkáčik /J. C.
Hronský/ Tuláčik a Klára /E. J.
Groch/,
Mimočítankové čítanie – detský
časopis
Starý Bodrík a vlk /slovenská
ľudová rozprávka/,
Rozprávka o básniacom koníkovi
/ K. Bendová/,
Mimočítankové čítanie – detský
časopis
Ide zima /ľudová pieseň/,
Pod tým naším
okienečkom/ľudová pieseň/,
Húsky /O. Sliacky/,
Najsladšia mandarínka /A.
Minichová/
Mimočítankové čítanie – detský
časopis
Sklár čarodej /L. Kuchta/,
Príprava na zimný spánok /M.
Labuda/, Ako Jožko Pletko
poobliekal všetko /K. Bendová/,
Ľudové hádanky
Mesiačikové úbehy /M. R.Martáková/, Hviezdy /ľudová
riekanka/,
Uzimená nočná košeľa /D.
Hevier/,
Ufák
dýchanie, artikuláciu
a spisovnú výslovnosť.
Pojmy: ilustrácia
predchádzajúcej príprave
správne dýcha, artikuluje
a dodržiava spisovnú
výslovnosť.
Vyhľadávať a identifikovať
jazykové prostriedky, vybrané
pojmy a výrazy. Rozširovať
skúsenosti s jazykom o menej
frekventované slová.
Čítať nahlas správne, plynule
a s porozumením. Pri čítaní
prirodzene intonovať
oznamovacie, opytovacie,
rozkazovacie a želacie vety.
V praktických činnostiach
používať literárne pojmy.
Pojmy: rozprávka
Hľadať súvislosti obsiahnuté
v texte, porovnávať ich
s reálnym životom. Využívať
informácie obsiahnuté v
literárnom texte na
vyvodzovanie priamych záverov.
Žiak v texte identifikuje
menej známe slová a učí sa
vyhľadávať informácie
o jazyku v slovníkoch
Orientovať sa v prečítanom
texte a vyhľadávať informácie
podľa zadaní. Odlišovať
umelecké a náučné texty.
Žiak na podnet učiteľa
a písomne zadaných úloh
dokáže vyhľadať informácie
explicitne uvedené v texte.
Vie rozlíšiť umelecký
a náučný text na základe ich
formálnych zvláštností.
Žiak číta správne, plynule
s porozumením jemu
primerané texty. Menej
známe slová aktívne
vyhľadáva v slovníkoch.
Správne, plynule a s
porozumením čítať nahlas aj
potichu. Rozširovať slovnú
zásobu aktívnou prácou s menej
známymi slovami.
42
Žiak správne, plynule
a s porozumením číta nahlas
a vie prirodzene intonovať
vety. V praktických
činnostiach pri jednoduchom
rozbore žiak používa literárne
pojmy.
Žiak primerane
prostredníctvom otázok
učiteľa porovnáva bežné
životné situácie s obrazmi
v literárnom texte a pokúša
sa o prirodzené vyvodzovanie
záverov.
OSR 2.3.
MUV 5.3.
OŽZ
ENV 2.4.
OSR 2.3.
Koľko dní je do
Vianoc?
5
Koľko dní je do
Vianoc?
5
Práca
s mimočítankov
ou literatúrou
/M. Ferko/
Mimočítankové čítanie – detský
časopis
O vianočnej mame /L. Friedová/,
Čo sa kapry rozprávali /P.
Štefánik/,
Ako sme
čakali Vianoce /J. Bodnárová/
Mimočítankové čítanie – detský
časopis
Vyjadrovať svoje pocity a zážitky
z prečítaného textu. Výrazne
recitovať básne, prípadne
úryvky z prózy.
Pojmy: zdrobneniny
Žiak dokáže verbálne
reprodukovať svoje zážitky
z prečítaného textu. Po
príprave recituje poéziu.
Hádanky / J. Pavlovič/,
O vianočnom stromčeku / L.
Friedová/
Mimočítankové čítanie – detský
časopis
Čítať slová so správnym
slovným prízvukom. Pri
jednoduchom rozbore
literárnych textov používať
literárne pojmy.
Danka a Janka
Nácvik dramatizácie. Nácvik
orientácie v texte. Nácvik
plynulého čítania
Hľadať súvislosti obsiahnuté
v texte, porovnávať ich
s reálnym životom.
Žiak správnym čítaním
demonštruje porozumenie
textu. Pri jednoduchom
rozbore literárneho textu
používa literárne pojmy, čím
demonštruje ich znalosť.
Žiak chápe vzťahy medzi
literatúrou a ostatných
druhov umenia. Vie zostaviť
s pomocou jednoduchú
osnovu, reprodukovať dej
podľa nej.
Meluzína /K. Bendová/
Január /M. Válek/,
Kominári – čierni chlapci / V.
Ferko/, Studená návšteva /M.
Ďuríčková/
Mimočítankové čítanie – detský
časopis
Snehový Hektor / K. Bendová/,
Tak, tak, tak sejú mak / M.
Šurinová/, Jarabina /Ľ.
Ondrejov/
Hýle / L. Kvasnička/
Mimočítankové čítanie – detský
časopis
S pomocou učiteľa tvoriť ústne
i písomne primerané
jednoduché otázky
k prečítanému literárnemu
textu.
Žiak pomocou dospelého
hľadá v texte súvislosti
opísané synonymne.
K prečítanému textu tvorí
jednoduché otázky.
Po krátkej príprave výrazne čítať
texty primerané skúsenostiam
žiaka. Reagovať ústne na
prečítaný literárny text.
Žiak výrazne číta texty po
predchádzajúcej príprave,
dodržiava správne dýchanie,
artikuláciu, slovný prízvuk
a spisovnú výslovnosť.
Formuluje svoje myšlienky
ústne a následne aj písomne
o prečítanom texte.
5
Fúka do
komína...
5
Fúka do
komína...
5
43
OSR 1.5.
MUV 1.4.
ENV 2.3.
Stopy v snehu
5
Stopy v snehu
5
Z rozprávky do
rozprávky
5
Z rozprávky do
rozprávky
5
Fašiangové časy
5
Sánkovačka /Ľ. Podjavorinská/,
Snežná tabuľa /L. Kuchta/,
Nenápadný zdravotník /L.
Kuchta/,
Ako si
zima našetrila snehu /J.
Pavlovič/,
Mimočítankové čítanie – detský
časopis
Pätnásť múdrych doktorov /D.
Hevier/ Mňau, mňau, mňau...
/H. Zelinová/,
Žart /E. Čepčeková/,
Psia búdka – môj hrad /G.
Futová/,
Bim – bom (detská hra) /K.
Onrejka/, Škorec výletník /Ľ.
Feldek/
Hľadať súvislosti obsiahnuté
v texte, porovnávať ich so
životom. Dokončiť rozprávanie
začatého príbehu podľa vlastnej
predstavivosti.
Žiak na základe prečítaného
vyvodzuje závery s pomocou
učiteľa. Pri dokončovaní
začatého príbehu používa
vlastnú predstavivosť
a fantáziu.
Čítať s porozumením nahlas aj
potichu primerané texty.
Zapájať sa do dramatizácií
literárnych textov.
Žiak číta nahlas aj potichu
primerané texty. Aktívne sa
zapája do dramatizácií
literárnych predlôh.
Medovníková chalúpka
/slovenská ľudová rozprávka/
O nepodarených kozliatkach /F.
Hrubín/,
Mimočítankové čítanie – detský
časopis
Kto sa koho naľakal /ruská
ľudová rozprávka/,
Líštička a hlaváč /eskimácka
ľudová rozprávka/
Janko Hraško /slovenská ľudová
rozprávka/
Mimočítankové čítanie – detský
časopis
Správne, plynule a s
porozumením čítať nahlas aj
potichu. Rozširovať slovnú
zásobu aktívnou prácou s menej
známymi slovami.
Žiak číta správne, plynule a
s porozumením jemu
primerané texty. Menej
známe slová z rozprávok
vníma ako súčasť bohatstva
materinského jazyka.
Žiak číta s porozumením.
V prečítanom texte vyhľadáva
potrebné informácie na
základe správnej orientácie
v ňom.
Žiak
vie vymenovať postavy
prečítaného literárneho diela
a vie ich jednoducho
hodnotiť.
Medveď a líška / slovenská
ľudová rozprávka/
Spievaj že si, spievaj; Spievanky,
Vyhľadávať a identifikovať
v literárnych textoch jazykové
a literárne prostriedky.
Čítať s porozumením.
Orientovať sa v prečítanom
literárnom texte. Vyhľadávať
literárne postavy, určovať ich
vzájomné vzťahy, hodnotiť
postavy na základe ich
správania v ukážke.
44
Žiak v praktických
činnostiach odlišuje poéziu
a prózu na základe ich
MUV 5.4.
OSR 2.3.
MUV 5.3.
Keď slnce
zasvieti
5
Práca
s mimočítank
ovou
literatúrou
Keď slnce
zasvieti
Svet je hore
nohami
Demonštrovať znalosť
predpísaných pojmov
v praktických činnostiach.
Pojmy: ľudová pieseň
formálnych zvláštností. Po
prečítaní textu jednoduchými
jazykovými prostriedkami
opíše svoje vnútorné pocity
pri čítaní.
Vnímať bohatosť umeleckých
obrazov v básňach. Rozširovať
slovnú zásobu. Pojmy: kniha,
knižnica
Žiak vníma umelecké obrazy
ako súčasť bohatstva
literárneho jazyka. Rozširuje
svoju slovnú zásobu prácou
so slovami v slovníkoch.
Zdokonaľovanie čítania
Žiak na základe osnovy tvorí
vlastný krátky text. Tvorí
vlastnú ilustráciu.
5
5
Kopem, kopem
v záhradke
spievanky /ľudové piesne/,
On nič, on muzikant /J.
Pavlovič/, Tancuj, tancuj;
Bodaj by vás /ľudové piesne/
Mimočítankové čítanie – detský
časopis
Keď slnce zasvieti /ľudová
riekanka/, Kukulienka /ľudová
pieseň/,
Čin – Čin /Ľ. Podjavorinská/,
Marec /M. Šurinová/
Mimočítankové čítanie – detský
časopis
Bola raz jedna trieda
5
5
Veľká noc /ľudová riekanka/,
Veľkonočný ježko z obilia /J.
Rafajová/, Rozprávka
o maľovanom vajíčku /H.
Zelinová/
Na smolu /ľudová hra/,
Vyčítanky /ľudové/
Mimočítankové čítanie – detský
časopis
Výrazne recitovať básne
a úryvky z prózy. Improvizovať
obsah podľa literárnej predlohy.
Pojmy: bábkové divadlo, bábka,
vyčítanka
Výrazne recitovať básne
a úryvky z prózy. Improvizovať
obsah podľa literárnej predlohy.
Žiak recituje básne. Zapája
sa aktívne do improvizácií
podľa literárnych predlôh.
Žiak sa zapája do
dramatizácií a improvizácií
podľa literárnych predlôh.
Ako Jožko Pletko zasadiť chcel
všetko /K. Bendová/,
O Troch grošoch /P. Dobšinský/
Rozprávka o repe /F. Hrubín/,
Jarný podvečer v lese /M.
Labuda/
Správne, plynule a s
porozumením čítať nahlas aj
potichu. Rozširovať slovnú
zásobu aktívnou prácou s menej
známymi slovami.
Reklama /J. Čápka/,
O načisto obrátenej krajine /K.
Bendová/
Mimočítankové čítanie – detský
Orientovať sa v prečítanom
texte. Prerozprávať text podľa
oporných bodov textu.
Žiak číta správne, plynule
s porozumením jemu
primerané texty. Menej
známe slová z rozprávok
vníma ako súčasť kultúrneho
bohatstva materinského
jazyka.
Žiak vníma výstavbu textu
a orientuje sa v jeho priestore
tak, že sa opiera o kľúčové
slová.
45
OSR 2.3.
OSR 1.5.
OSR 1.5.
MUV 5..4.
MDV 2.1.
Svet je hore
nohami
5
Moja mama,
mamička
5
Kde je moje
miesto?
5
Kde je moje
miesto
5
Svet je pestrý
ako dúha
5
5
Svet je pestrý
ako dúha
časopis
Ako si mačky kúpili televízor /J.
Blažková/,
Lenivé žabky /J. C. Hronský/
Mimočítankové čítanie – detský
časopis
O uspávanke /M. Rúfus/,
Dobrú chuť /H. Zelinová/,
Mamičkino poď /J. Navrátil/
Mimočítankové čítanie – detský
časopis
Papier znesie všetko /Š.
Moravčík/, O lietajúcom papieri
/D. Hlavatá/, O červenom
smreku /H. Zelinová/
Mimočítankové čítanie – detský
časopis
Záružlie /M. Haštová/,
Ako sa do hory volá, tak sa z hory
ozýva /S. Čaňová/,
Lesík /J. Pavlovič/
Mimočítankové čítanie – detský
časopis
Niekde v Austrálii /Š. Moravčík/,
Všetky deti sveta /J. Navrátil/,
Farebný svet /S. Čaňová/,
Neposedná Li /D. Hlavatá/
Mimočítankové čítanie – detský
časopis
Fumiko /K. Pém/,
Jedna malá pásikavá /H.
Doskočilová/, Ako čert maľoval
/J. Pavlovič/, Ako sa Guľko
Bombuľko narodil a ako sa stratil
Čítať s porozumením. Výrazne
reprodukovať priamu reč
postáv.
Výrazne čítať úryvky z literatúry
pre deti a mládež
odzrkadľujúcich citový vzťah k
dospelým. Bezprostredne
primerane reagovať ústne na
prečítaný čítankový text.
Čítať s porozumením, hľadať
súvislosti obsiahnuté v texte
a porovnávať ich s reálnym
životom.
Pojmy: noviny, časopisy
Žiak číta s porozumením,
primerane využíva farbu
a silu svojho hlasu pri
reprodukovaní priamej reči.
Žiak výrazne po príprave číta
literárne predlohy zamerané
na opis vzťahu dieťaťa
a dospelých.
Žiak správnym čítaním
demonštruje porozumenie
textu. Po prečítaní vyhľadáva
súvislosti z viacerými textami
a reálnym životom.
Vyhľadávať a identifikovať
v literárnych textoch jazykové
a literárne prostriedky.
Žiak reaguje na verbálne
a písomné zadania a úlohy
po prečítaní textu. Pokúša sa
o samostatné písomné
spracovanie zadaní.
Čítať s porozumením nahlas aj
potichu primerané texty.
Vyhľadávať informácie uvedené
v texte explicitne.
Žiak číta nahlas aj potichu
primerané texty. Vyhľadané
informácie spracováva
písomne.
Čítať s porozumením nahlas aj
potichu primerané texty.
Vyhľadávať informácie uvedené
v texte synonymne.
Žiak číta s porozumením. Zo
získaných informácií
vyvodzuje závery
a spracováva ich.
46
ENV 3.2.
ENV 2.4.
MUV 3.2.
MUV 5.4.
Svet je pestrý
ako dúha
5
Práca
s mimočítankov
ou literatúrou
3
/M. Ďuríčková/
Mimočítankové čítanie – detský
časopis
Ako čerešne oklamali chlapca
/E. Gašparová/,
Najväčšie zrkadlo /E.
Čepčeková/,
Všade dobre, doma najlepšie /M.
Šurinová/,
Najvzácnejší dar /L. Kuchta/,
Júnové vráta /L. Friedová
Doplnkové čítanie, časová rezerva
Čítať správne, plynule,
s porozumením a prirodzene
intonovať vety. Vyjadrovať svoje
pocity a zážitky z prečítaného
textu.
Žiak číta prirodzene, čítanie
je plynulé, uvedomelé
s dodržiavaním požiadaviek
na spisovnú výslovnosť. Po
prečítaní jednoducho
zhodnotí svoje pocity
a zážitky z literárneho textu.
Zdokonaľovanie techniky čítania
s porozumením.
Žiak chápe vzťah literatúry
a ostatných druhov umenia.
47
MUV 1.3.
Základná škola s materskou školou Koš, Nová 525, 972 41 Koš
PREDMET:
SJL – Čítanie
Tematický
celok
Literatúra pre
deti
Poézia
slovenských
a svetových
autorov
Budovanie
literárnej
vzdelanosti
Ročník: tretí
4 hodiny týždenne, spolu 132 vyučovacích hodín
Časová
dotácia
Téma
Obsahový štandard
Výkonový štandard
40
Príbehy zo života
detí a dospelých
30
Poézia
Próza
Verš
Odsek
Literárne texty sú
zaznamenané na zvládnutie
techniky čítania, na
porozumenie prečítaného
textu.
Obsahujú témy prírodných
motívov a tématikou školy.
Rozdelenie literatúry na
poéziu a prózu.
V súvislosti s poéziou
naučíme žiakov pojem verš.
33
Autorská
rozprávka
Hlavná postava
Vedľajšia
postava
Vie vymenovať knihy pre deti a
mládež, ktoré pozná z domu alebo
knižnice.
Pozná niektorých autorov.
Vie porozprávať krátky dej z
prečítanej knihy alebo vie povedať
jej obsah.
Žiak vie rozpoznať poéziu od prózy.
Vie v literárnom texte identifikovať
verš.
V prozaickom útvare rozozná
odseky.
Žiak pozná pojem autorská
rozprávka. Pozná rozdiel medzi
ľudovou a autorskou rozprávkou.
Vie prakticky nájsť príklady
autorskej rozprávky.
Pozná členenie textu rozprávky a
vie pomenovať jej výchovný cieľ.
Pozná hlavnú a vedľajšie postavy
rozprávky.
5
Povesť
Autorská rozprávka zoznámiť žiakov s pojmom
autorská rozprávka. Naučiť
pojem.
Žiaci čítajú rozprávky
nielen v učebnici, ale
vyhľadávajú ich aj v
časopisoch, v školskej
knižnici, doma. Všímajú si
členenie rozprávky ako
literárneho útvaru. Vedia
vymenovať mená svetových
rozprávkarov.
Vedia vymenovať názvy
rozprávok.
Naučiť žiakov pojem povesť.
48
Žiak ovláda pojem povesť.
Prierezové témy
Medzipredmetové
vzťahy
PDG 4.1. -4.3.,1.3.
OSR 2.3.
ENV4.3.
VMR 3.1.
MUV 1.1.
TBZ 2.1.
Vlastiveda
Prírodoveda
Výtvarná výchova
FIG 1.1.3.
Hlavná
myšlienka
Ľudová
slovesnosť
20
Pranostika
Ľudová
rozprávka
Prirovnanie
Príslovie
Porekadlo
5
Oboznámiť ich s viacerými
druhmi povesti.
V tomto ročníku je potrebné
dbať na vhodný výber.
Povesti by mali byť
jednoduchšie na
pochopenie hlavnej
myšlienky a nemali
by obsahovať prvky
naturalizmu.
Výchovné využitie povesti.
Krátke ľudové útvary.
Pojem pranostika vysvetliť, zoznámiť žiakov so
známymi pranostikami.
Vychádzame z poznatkov zo
života, z prírody, prírodných
úkazov a javov.
Naučiť žiakov pojem
prirovnanie, vedieť
v literárnych útvaroch nájsť
príklady na porovnanie.
Rozšírenie vedomosti o nové
literárne útvary ľudovej
slovesnosti - príslovie,
porekadlo.
Vedieť, že príslovie
obsahuje na konci
poučenie.
Žiak ho vie výchovne využiť.
49
Vie, že existuje viac druhov povestí.
Vie v povesti určiť hlavnú
myšlienku.
Žiak vie čo je ľudová slovesnosť a
ktoré literárne útvary obsahuje.
Pozná pranostiku. Svojimi slovami
ju vie charakterizovať. Vie vyhľadať
pranostiku a niektoré najznámejšie
si aj zapamätať a vie ich povedať.
Ovláda pojem ľudová rozprávka.
Žiak ovláda pojem prirovnanie.
V texte vie vyhľadať prirovnanie.
Žiak ovláda pojem príslovie a
porekadlo. Vie vyhľadať príslovia a
porekadlá v čítanke.
Šikovnejší žiaci môžu priniesť
krátke útvary ľudovej slovesnosti aj
z domu, prípadne z knižnice.
Žiak vie povedať výchovný cieľ
príslovia.
RLK 3.2.1.
Vlastenecká výchova
Etická výchova
MUV 5.3.
RLK 3.2.1.
Základná škola s materskou školou Koš, Nová 525, 972 41 Koš
PREDMET:
SJL – gramatika
Ročník: tretí
3 hodiny týždenne, spolu 99 vyučovacích hodín
Tematický
celok
Časová
dotácia
Opakovanie
10
Opakovanie učiva
z 2. ročníka
Rozdelenie hlások
Pravopis tvrdých a mäkkých
slabík
Veta. Druhy viet
Zvuková
stránka jazyka
a pravopis
5
Abeceda
Slovník
Druhy slovníkov
Encyklopédia
Telefónny zoznam
Tlačené a písané písmená
abecedy.
Radenie slov podľa abecedy.
Názvy písmen.
Vyhľadávanie slov v slovníku
podľa abecedy.
5
Slabikotvorné hlásky
l,ĺ,r,ŕ
Písanie a
výslovnosť
spoluhlások l,ĺ,r,ŕ
5
Obojaké
spoluhlásky
b, m, p, r, s, v, z, f
Slovo, slabika.
Rozdeľovanie slov na
slabiky.
Vytváranie slov
prostredníctvom
slabikotvorných slabík.
Spoluhlásky rozdeľujeme na
tvrdé, mäkké a obojaké.
Názvy obojakých
spoluhlások.
Pravopis po obojakých
spoluhláskach.
Definícia vybraných slov.
Pravopis vybraných slov vo
54
Téma
Vybrané slová
Obsahový štandard
50
Výkonový štandard
Vedieť rozdeliť samohlásky na krátke a
dlhé, spoluhlásky na tvrdé a mäkké,
vymenovať ich
- pravopis tvrdých a mäkkých slabík
použiť v praktických cvičeniach
- čo je veta, druhy viet, uviesť príklady
Žiak ovláda tlačenú a písanú
podobu abecedy.
Vie zoradiť slová v abecednom
poradí.
Vie správne pomenovať všetky
písmená.
V slovníku vie vyhľadať slovo
podľa abecedy.
Podobne i v encyklopédií alebo
v telefónnom zozname.
Žiak suverénne rozdeľuje slová na
slabiky, zo slabík vie utvoriť slová.
Vie, že spoluhláska l,ĺ,r,ŕ môže nahradiť
samohlásku a vytvoriť slabiku.
Žiak vie rozoznať obojaké spoluhlásky.
Vie ich vymenovať.
Vie, že po obojakých spoluhláskach
píšeme alebo i, í alebo y,ý
Žiak vie zadefinovať vvybrané slová.
Vie povedať aké i,í alebo y,ý píšeme
Prierezové témy
Medzipredmetové
vzťahy
OSR 1.1. , 1.2. , 2.1. 2.2.
MUV 6.1. – 6.6.
FIN 1.2.4.
Vybrané slová po
obojakých
spoluhláskach
b, p, m v, r, z, s
Príbuzné slová.
Morfológia
5
Podstatné mená.
Všeobecné a
vlastné
podstatné mená.
5
Slovesá
Synonymá
Prídavní mená
Antonymá
5
Zámená
všeobecnom ponímaní.
Príbuzné slová.
Vybrané slová po obojakej
spoluhláske f neexistujú.
Obsah učiva spočíva v
ovládaní vybraných slov po
jednotlivých obojakých
spoluhláskach (okrem
spoluhlásky f).
Odvodzovanie a tvorenie
príbuzných slov.
Pravopis vybraných slov.
Vyvodiť definíciu podstatných
mien na konkrétach.
Rozdelenie podstatných
mien na všeobecné a
vlastné.
Pravopis vlastných
podstatných mien.
Vyvodiť jednoduchú definíciu
slovies.
Definícia prídavných mien.
Vyvodenie pojmu z
akostných prídavných
mien.
Definovať zámená.
Vychádzame zo skúseností,
že žiaci používajú v bežnej
komunikácií zámená,
napr.: ja, ty, on, ona, my, vy,
oni, ony,
ten, tá, to, tí, tie, moje, tvoje,
naše, vaše.
Žiakov neučíme delenie
zámen, iba ich naučíme
prakticky ich vyhľadať
51
vo vybraných slovách.
Naučí sa rozpoznávať vybrané slová a
príbuzné slová.
Žiak si postupne osvojuje pravopis
vybraných slov.
Vie, v ktorých slovách sa píše y,ý.
Vie správne uplatniť pravopis v
príbuzných slovách.
Vie vybrané slová použiť nielen v
izolovaných slovách, spojeniach a v
textoch.
Žiak vie zadefinovať podstatné mená.
Vie sa na ne opýtať správnou otázkou.
Vie ich nájsť v cvičeniach, v
jednoduchých textoch.
Vie rozlíšiť všeobecné a vlastné
podstatné mená.
Vie uplatniť správny pravopis vo
vlastných podstatných menách
osôb, vrchoch, riek, potokoch,
štátov, svetadielov ...
Žiak pozná funkciu slovies v texte.
Tvorí synonymá.
Žiak vie zadefinovať prídavné mená.
Vie vyhľadať prídavné mená (akostné)
z cvičení, z textu.
Vie vytvoriť antonymá.
Žiak ovláda krátku definíciu zámien.
Vie vymenovať bežné používané
zámená v praxi.
Vie ich vyhľadať v cvičeniach alebo v
texte.
Vie ich používať pri komunikácií s inými
osobami.
Etická výchova:
Dodržiavať pravidlá
správania medzi žiakmi
Vlastiveda
RLK 1.3., 1.4.
FIG 1.3.5.
5
Číslovky
v cvičeniach, v textoch a pod.
Definovať číslovky.
Podobne ako pri slovnom
druhu zámená aj pri
číslovkách vychádzame zo
skúseností žiakov s týchto
slovným druhom.
Žiaci od 1. triedy používajú
číslovky v matematike. Pri
definícií vychádzame z
poznatkov žiakov o
číslovkách. Môžeme
spomenúť číslovky základné
aj radové, ale nevyžadujeme,
aby tieto pojmy žiaci ovládali
52
Žiak pozná a vie povedať jednoduchú
definíciu čísloviek.
Žiak vie vyhľadať základné, radové
alebo iné číslovky, ktoré pozná alebo
sa s nimi stretol v praxi v cvičeniach, v
textoch.
Žiak vie v bežnej komunikácií používať
slovný druh - číslovky.
Vie správne napísať číslovky do 100.
Vie správne uplatniť ich pravopis v
texte.
Základná škola s materskou školou Koš, Nová 525, 972 41 Koš
PREDMET:
SJL - Sloh
Tematický
celok
Ročník: tretí
1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín
Časová
dotácia
Téma
4
List oslovenie, podpis
Obsahový
štandard
Výkonový štandard
Prierezové témy
Medzipredmetové
vzťahy
Písomné členenie
listu.
Oslovenie, úvod,
jadro, záver, podpis.
(V rámci opakovania,
zopakovať správne
napísanie adresy.)
Žiak rozpozná časti listu.
Vie písomne zoštylizovať
jednoduchý list.
Vie sa podpísať svojim menom,
prípadne priezviskom.
Etická výchova
MDV 1.1., 1.2.
VMR 1.1. – 1.4.
4
Osnova
Úvod, jadro, záver
Časová postupnosť
Rozprávanie zážitku
z prázdnin, alebo
inej udalosti.
Porozprávať príbeh
podľa osnovy
(úvod, jadro, záver).
Časová postupnosť.
Žiak vie porozprávať udalosť alebo
zážitok podľa osnovy.
Pri rozprávaní dodržať časovú
postupnosť.
ENV 4.3.
4
Oznam, SMS, e-mail,
korešpondenčný lístok
Písomné
odovzdávanie
informácií
prostredníctvom
mobilu, elektronicky,
písomne.
MDV 1.1., 1.2.
PDG 3.1.
4
Inzeráty nachádzajúce
sa v tlači
Vyhľadávanie
inzerátov v tlači.
Písanie inzerátov.
Žiak vie napísať jednoduchý
oznam prostredníctvom SMS
správy, e-mailom alebo klasicky
prostredníctvom korešpondenčného
lístka. Vie správu sformulovať tak,
aby obsahovala základné
informácie.
Žiak vie vyhľadať inzerát v
časopise, v novinách alebo
v reklamných tlačovinách.
Vie sformulovať krátky inzerát písomne.
53
FIG 1.6.4.
4
Reklama
Druhy reklamy
Druh reklamy
Analýza reklamných
textov
Tvorba reklamných
textov
Reklamný plagát
Písomná formulácia
pozvánky napr.
s tematikou
Vianočné posedenie,
Vianočný koncert
žiakov ...Obsah
pozvánky.
4
Pozvánka
5
Opis
Odsek
Písomne opísať
konkrétny predmet.
Všímať si základné
prvky z ktorých sa
skladá, jeho funkciu,
prípadne využitie.
Členenie na odseky úvod, jadro, záver.
4
Vizitka
Naučiť žiakov
predstaviť sa
prostredníctvom
vizitky. Naučiť pojem
slova vizitka.
Ukázať im názorne
ako vizitka vyzerá a
aké vizitky poznáme.
Čo vizitka obsahuje,
aké informácie o
človeku.
Vedieť tieto
informácie napísať.
54
Žiak vie vlastnými slovami
charakterizovať pojem reklama.
Vie rozlíšiť druhy reklamy.
Vie sformulovať krátky reklamný
text.
Vie posúdiť hodnovernosť reklamy.
Žiak vie sformulovať písomne
text pozvánky na nejaké
podujatie...
Ovláda prvky, ktoré nesmú v
poznámke absentovať (miesto,
čas, program, kto pozýva).
Vie pozvánku primerane graficky
ozvláštniť.
Žiak vie opísať prvky z ktorých
sa predmet skladá. Vie napísať
funkciu predmetu, prípadne jeho
praktické využitie. Opis vie zostaviť
podľa odsekov.
Vie opísať detskú ilustráciu,
prípadne umeleckú ilustráciu
namaľovanú k nejakému
konkrétnemu textu (napr. z
čítanky, z obľúbenej knihy).
Žiak sa vie predstaviť
prostredníctvom vizitky.
Vie si sám vizitku vyrobiť podľa
predlohy alebo vlastnej fantázie.
MDV 2.1. -2.4.
FIG 1.4.4., 1.5.1.
Výtvarná výchova
TBZ 2.1. -2.4.
OSR 1.5.
FIG 1.5.2.
Výtvarná výchova
TBZ 3.1. -3.4.
OSR 1.1., 1.2.
Základná škola s materskou školou Koš, Nová 525, 972 41 Koš
PREDMET:
SJL - gramatika
Tematický
celok
Ročník: štvrtý
3 hodiny týždenne, spolu 99 vyučovacích hodín ročne
Časová
dotácia
Téma
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Opakovanie
Upevnenie poznatkov
o základnom delení spoluhlások
Abeceda.
Určovanie ohybných slovných
druhov.
Písanie i,í,y,ý po obojakých
spoluhláskach – vybrané slová.
Písanie vlastných podstatných
mien.
Predpona
Delenie
predponových slov
Slabičné
a neslabičné
predpony
Pojem predpona, tvorenie slov.
Odvodenie slov pomocou
predpôn. Pravopis a výslovnosť
predponových odvodenín.
Slabičné a neslabičné predpony.
Poznať delenie spoluhlások.
Poznať tlačenú a písanú
abecedu, vedieť zoradiť slová
v abecednom poradí.
Poznať vybrané slová,
pravopis písania vybraných
slov.
Poznať pravopis písania
vlastných podstatných mien.
Poznať ohybné slovné druhy.
Poznať pojem predpona.
Vedieť rozdeliť slová na
predponu a slovotvorný
základ. Vedieť tvoriť nové slová
prostredníctvom predpôn.
Vedieť identifikovať slabičné a
neslabičné predpony.
Poznať význam nových slov
a vedieť ich používať vo vetách,
v textoch
Vybrané
Vybrané
m
Vybrané
Vybrané
Vybrané
Vybrané
Pravopis ďalších vybraných
slov. Príbuzné slová. Význam
týchto slov. Geografické názvy
s i/í, y/ý po obojakej
spoluhláske.
Opakovanie
učiva 3.ročníka
6
Tvorenie slov
predponami
4
Pravopis slov
s i/í, y/ý po
obojakej
spoluhláske
18
slová po b
slová po
slová
slová
slová
slová
po
po
po
po
p
r
s
v
55
Získať pravopisné návyky v
písaní ďalších vybraných slov a
významovo príbuzných slov.
Rozšíriť pravopisné zručnosti v
písaní geografických názvov.
Prierezové témy
Medzipredmetové
vzťahy
RLK 1.3.
RLK 2.3.
RLK 2.4.
RLK 2.7.
ENV 1.1.
OZO 3.5.
OZO 3.8.
MUV 2.5.
ENV 1.2.
RLK 2.3.
RLK 2.4.
RLK 2.6.
OZO 3.8.
ENV 1.5.
ENV 2.1.
Spodobovanie
9
Vybrané slová po z
Delenie hlások
podľa znelosti
Znelé a neznelé
spoluhlásky
Spodobovanie
spoluhlások na
konci slov
Spodobovanie
spoluhlások vo
vnútri slova
Spodobovanie na
hranici slov pri
splývavej
výslovnosti
Výslovnosť
spoluhlásky v
Priama reč
Uvádzacia veta
Bodkočiarka
Úvodzovky
Priama reč
6
Slovné druhy
42
Podstatné mená
Vlastné mená
štátov a národností
Vlastné mená
svetadielov
Spodobovanie spoluhlások.
Pravopis a správna výslovnosť
spoluhlások na konci slov, na
morfematickom švíku, hranici
slov. Rozdelenie hlások na znelé a
neznelé. Identifikácia
spodobovania. Vysvetliť pravidlo
písania spoluhlásky f.
Definícia priamej reči.
Úvodzovky v priamej reči.
Písanie uvádzacej vety (pred, v
strede alebo na konci priamej
reči). Interpunkcia v priamej reči
(bodkočiarka, čiarka, otáznik,
výkričník).
Rozšírenie poznatkov o ohybných
slovných druhoch. Gramatické
kategórie rod, číslo a pád
podstatných mien. Triediť a
56
Žiak vie vymenovať znelé a
neznelé spoluhlásky. Ovláda ich
správnu výslovnosť na konci, v
strede slov a na hranici dvoch
slov. Vie, že pravidlo o
spodobovaní platí len pre
výslovnosť. V pravopise sa
spoluhlásky zapisujú bez
spodobenia. Pravidlo o
spodobovaní žiak ovláda nielen
teoreticky, ale dokáže ho
používať najmä prakticky.
Žiaci vedia pohotovo využívať
učivo o priamej reči v rôznych
komunikačných situáciách.
Žiak vie identifikovať priamu
reč v texte. Vie rozlíšiť
uvádzaciu vetu od priamej reči.
Vie prakticky používať priamu
reč v písomnom prejave.
Správne používa interpunkčné
znamienka v priamej reči.
Rozozná priamu reč v
hovorenom slove.
Vie rozlíšiť všeobecné a vlastné
podstatné mená.
Vie uplatniť správny pravopis
vo vlastných podstatných
RLK 2.4.
RLK 2.5.
OZO 3.8.
DOV 2.1.
VMR 1.2.
VMR 1.4.
OZO 2.6.
RLK 2.5.
MUV 9.4.
ENV 1.1.
a vesmírnych telies
Rod podstatných
mien
Číslo podstatných
mien
Pád podstatných
mien
Skloňovanie
podstatných mien
Prídavné mená
Rod prídavných
mien
Číslo prídavných
mien
Pád prídavných
mien
Zámená
Číslovky
Slovesá
Neurčitok
Časovanie slovies
Osoba a číslo
slovies
Slovesné časy
Príslovky
Predložky
Spojky
Častice
Citoslovcia
Neohybné
slovné druhy
14
zoskupovať podstatné mená podľa
rodu a zakončenia (podľa pádovej
prípony a spoluhlásky pred ňou)
ako prípravu na vyvodenie
systému vzorov vo vyšších
ročníkoch.
Určiť rod, číslo a pád
prídavných
mien na základe zhody s
podstatným menom
Zámená – funkcia zámen vo vete.
Druhy zámen: osobné a
privlastňovacie.
Číslovky, definícia, delenie
čísloviek na základné a radové.
Pravopis čísloviek v obore do
100.
Slovesá – zopakovať
definíciu slovies.
Gramatické kategórie:
osoba, číslo, čas slovies.
Neurčitok. Časovanie
slovies.
Neohybné slovné druhy.
Triedenie neohybných slovných
druhov. Ich funkcia a následne
identifikácia v texte. Príslovky,
predložky a spojky – slovné
druhy, s ktorými sa žiaci stretli už
v minulých ročníkoch. Učivo
vyvodíme z cvičenia a textov.
Naučíme žiakov pravopis
predložiek a ich správnu
57
menách.
Žiak ovláda jednotlivé
pády (otázky aj ich
latinské názvy). Podľa nich
vie vyskloňovať podstatné
mená. Ovláda tvary
podstatného mien a vie ich
pou6ívať v texte. Vie
určovať gramatické
kategórie rod, číslo
a pád podstatných mien.
Rozozná zámená v texte. Vie, že
nahrádzajú podstatné a prídavné
mená. Vie určiť základné druhy
zámen.
Žiak vie nielen vyhľadať
slovesá v texte a pozná ich
funkciu, ale naučí sa aj
gramatické kategórie
slovies (osoba, číslo a
čas).Vie vyčasovať slovesá.
Vie určiť u slovies
neurčitok.
Žiak vie triediť slovné druhy na
ohybné a neohybné. Pozná
funkciu neohybných slovných
druhov a následne ich vie
vymenovať. Vie ich
identifikovať v cvičeniach, v
texte. Žiak ovláda výslovnosť a
pravopis predložiek. Vie
používať spojky. Pozná spojky,
ktoré sa vyskytujú v textoch
ENV 1.5.
ENV 4.3.
DOV 3.3
DOV 5.4.
DOV 6.3.
MUV 3.2.
OZO 2.5.
OZO 3.8.
PDG 1.5.
VMR 4.3.
VMR 4.4.
VMR 1.4.
OSR 2.2.
RLK 2.3.
RLK 2.8.
ENV 2.1.
MUV 4.3.
OSR
OSR
ENV
OSR
1.4.
1.3.
1.2.
2.3.
výslovnosť. Vyvodíme ich z
prvotných predložiek s
priestorovým významom
na,do,v,s/so,z/zo Pravopis a
výslovnosť predložiek s/so, z/zo,
pravopis a výslovnosť predložiek
s/so, k/ku v spojení s osobnými
zámenami.
Naučíme žiakov identifikovať v
texte spojky
Spojky – vyvodiť z textu, z
aktívnej lexiky žiaka. Zameriame
sa na najfrekventovanejšie spojky
(a, ale, keď, aby, že atď.).
Častice – vyvodiť z textu,
upozorniť na najviac používané
výrazy súhlasu, nesúhlasu, istoty,
pochybnosti (áno/nie, hádam, asi,
možno, naozaj, určite a
i.).Citoslovcia – vyvodiť z textu,
zo zvukomalebných slov.
58
najčastejšie. Vie ich prakticky
používať vo vete. Menej známe
neohybné slovné druhy – častice
a citoslovcia vie identifikovať v
texte. Pozná ich funkciu. Vie
vymenovať aspoň niektoré a vie
ich použiť v hovorenom aj
písomnom prejave.
Základná škola s materskou školou Koš, Nová 525, 972 41 Koš
PREDMET:
SJL - literatúra
Tematický
celok
Ročník: štvrtý
4 hodiny týždenne, spolu 132 vyučovacích hodín ročne
Časová
dotácia
O knihách a
čítaní
Téma
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Ako vzniká kniha
Prečo ja knižka
hranatá
Matej Knižka
Pojmy spisovateľ, redaktor,
výtvarný redaktor, výtvarník,
technický redaktor, grafik,
tlačiar, knihár, kníhkupec,
čitateľ. Rozprávanie podľa
obrázkov. Detskí spisovatelia
a ilustrátori. Obľúbené detské
knihy.
Pojmy pergamen, papyrus.
Pozvanie do hory
Balón
Zariaďovanie bytu
Stratený zverinec
Štefan Moravčík
Čarovanie so
slovami
Zariekanie
smiechom
Pochabené zuby
Z našej prírody
Význam hry v živote človeka.
Rým, verš.
Predstavivosť a fantázia
v básni.
Spisovateľ Štefan Moravčík
a jeho tvorba.
Pojmy umelecká a vecná
literatúra.
Hry so slovami a písmenami.
Recitácia básne. Prepis báne.
Pojem prirovnanie.
Pojmy kapitola, rým.
Rozprávať podľa obrázkov.
Vedieť, ako vzniká kniha,
poznať pojmy spisovateľ,
redaktor, výtvarný redaktor,
výtvarník, technický redaktor,
grafik, tlačiar, knihár,
kníhkupec, čitateľ. Vedieť
vymenovať detských
spisovateľov a ilustrátorov.
S porozumením čítať text.
Poznať materiály, na ktoré sa
písali knihy v minulosti.
Čítať plynule, s porozumením.
Vedieť charakterizovať hlavnú
postavu príbehu.
Čítať s porozumením. Poznať
význam hry v živote človeka,
druhy hry.
Vedieť prepísať báseň tak, aby
boli na konci veršov slová, ktoré
sa rýmujú.
Vedieť pracovať s textom básne.
Poznať spisovateľa Štefana
Moravčíka a jeho tvorbu.
Poznať umeleckú literatúru.
Vedieť zarecitovať báseň, určiť
k akej literatúre patrí.
Vedieť, čo je prirovnanie.
Vedieť rozlíšiť umeleckú a vecnú
literatúru.
8
O hre so
slovami
12
59
Prierezové témy
RLK 2.8.
OSR 1.1.
PDG 1.1.
ENV 1.1.
ENV 4.3.
FIG 1.1.2.
OSR 1.5.
RLK 2.8.
ENV 1.2.
OZO 3.4.
OSR 1.3.
O prísloviach a
porekadlách
8
O bájkach
4
O autorských
rozprávkach
12
O troch princoch
Popletené príslovia
Papagájska
Rozprávka
o tatových básňach
Výrazné čítanie rozprávky,
reprodukcia textu.
Pojem príslovie.
Príslovie v básni.
Pojem porekadlo.
Ako k nám prišla
bájka
Korytnačka a zajac
Kohút a líška
Labuť, šťuka a rak
Bájka o elektrickom
drôte
Pojem bájka.
Najznámejší bájkar Ezop.
Práca s textom
Rozprávka o malom
„a“
Daniel Hevier o sebe
Ako sa stať
rozprávkarom?
Píšťalkár a autá
Zákaz stavania
snehuliakov
Les
Pojem autorská rozprávka.
Spisovateľ Daniel Hevier a jeho
tvorba.
Plynulé čítanie rozprávky,
reprodukcia textu.
Čítanie s porozumením,
charakteristika postáv.
60
Vedieť recitovať jednu – dve
básne z tvorby najznámejších
slovenských alebo zahraničných
básnikov.
Vedieť výrazne čítať rozprávku,
reprodukovať text.
Poznať príslovie.
Vedieť správne napísať
popletené príslovia, vedieť
vysvetliť ich význam.
Vedieť, čo je porekadlo, uviesť
príklady.
Vedieť nájsť a vysvetliť príslovia
v prečítanej básni.
Vedieť, čo je bájka.
Poznať najznámejšieho bájkara
Ezopa
Pozná meno J. Záborského –
nášho významného bájkara.
Vedieť porovnať vlastnosti
zvierat, určiť v čom sa ich
správanie podobalo ľuďom.
Po prečítaní bájky vie povedať
ponaučenie, ktoré obsahuje
Vedieť, čo je autorská
rozprávka.
Poznať spisovateľa Daniela
Heviera a jeho tvorbu.
Vedieť čítať rozprávky výrazne
s porozumením.
Vedieť povedať hlavnú
myšlienku, vyhľadať v texte.
Poznať slovenských spisovateľov
pre deti.
Vedieť nájsť v rozprávke poéziu
a prózu.
OSR 2.2.
RLK 3.2.6.
MUV 5.3.
ENV 1.1.
ENV 1.2.
ENV 1.3.
ENV 1.3.
RLK 2.8.
OZO 3.5.
MUV 5.4.
RLK 2.8.
OSR 1.1.
DOV 5.4.
ENV 2.1.
ENV 2.2.
O divadle
O rímskom divadle
Divadelná hra
Režisér
Ján Uličiansky
Kocúr na
kolieskových
korčuliach
Pojem divadelná hra.
Názvy divadelných hier.
Pojem dialóg.
Pojmy dramaturg, režisér,
scénický výtvarník, skladateľ
scénickej hudby, koncepcia
predstavenia, scénograf.
Kde sa vzal
osmijanko
Rozhlas
O načisto hlúpej
krajine
Xaver s nohami do X
Vranka Danka
a najcennejšie veci
na svete
Film
Filmársky rodokmeň
Príhody v divočine
BIB a BAB, plagát
Stolček
Základné druhy médií.
Pojem rozhlas.
Funkcia rozhlasu
v spoločnosti.
Prečo televízia?
Žuvačka pre oči
Zachráňte planétu
Svet je taký záhadný
Pojem televízia.
Funkcia a využitie televízie
v spoločnosti.
Vhodnosť a nevhodnosť .
programov pre deti.
8
O rozhlase
12
O filmoch
8
O televízii
8
Pojem film.
Funkcia filmu v spoločnosti.
Využitie v každodennom
živote.
Výchovné využitie – vhodnosť
a nevhodnosť filmov pre deti.
61
Vedieť svojimi slovami opísať, čo
je divadelná hra. Vedieť názvy
niektorých divadelných hier.
Vedieť divadelnú hru
interpretovať v kolektíve žiakov.
Vedieť spoločne zahrať nejakú
hru.
Poznať pojmy režisér, koncepcia
predstavenia, scénograf.
Poznať pojem dialóg. Vedieť
kedy vzniká a koľko osôb sa na
ňom zúčastňuje. Vedieť ho
identifikovať v texte a dokázať
ho prakticky zrealizovať.
Vedieť využívať pri dialógu
gestikuláciu a mimiku.
Poznať pojem rozhlas.
Poznať funkciu rozhlasu
v spoločnosti, poznať
charakteristické znaky.
Poznať budovu slovenského
rozhlasu a vedieť, kde sídli.
Poznať pojem film.
Vedieť, že film sa premieta
v kinách.
Vedieť sa primerane správať
v kine.
Vedieť, že film môže vidieť aj
v televízii, na DVD.
Poznať pojem televízia. Vedieť
vymenovať a rozlíšiť všetky
druhy médií.
Vedieť kde sídli slovenská
televízia, prípadne iné televízie.
OSR 2.2.
OSR 1.5.
MUV 3.4.
MUV 6.3.
RLK 2.8.
MDV 1.1.
MDV 1.2.
OSR 1.1.
MDV 3.1.
MDV 3.2.
MDV 3.3.
OSR 1.1.
PDG 1.4.
RLK 2.8.
MDV 2.3.
OSR 1.1.
PDG 1.1.
PDG 1.5.
O hudbe
zvukoch a tichu
12
O maliaroch,
obrazoch a
komikse
8
Z každého rožku
trošku
32
O hudbe
Spevokol
Zlatá muzika
Strofa
Ozvena
Zvuky v prísloviach
a porekadlách
Čo si vtáčky štebocú
Stehlík a slávik
Mama, urob iné
ticho
Dve sestry
Ako sa maľuje na
stenu
Múroobrazy – obrazy
na múroch
Čitateľ komiksov
Komiks
Malý princ
Čo sú hviezdy?
Kôň a osol
O korytnickej liečivej
vode
Z ľudovej slovesnosti
Povedal mi jeden
chlapec
Ženích zo studne
Aby porozumenie
medzi ľuďmi bolo
čisté a krásne
Zo života zrkadiel
Prázdninová pieseň
Mimočítanková
literatúra
Pojem hudba ako vzniká.
Pojem strofa.
Plynulé čítanie
s porozumením.
Poznať pojem hudba, vedieť ako
vzniká.
Vedieť, čo je to strofa.
Vedieť plynulo čítať
s porozumením.
Pojem komiks.
Správne čítanie komiksov.
Dejová postupnosť, orientácia
v texte a obrázkoch.
Vedieť, čo je komiks.
Vedieť ho odlíšiť od iného druhu
detskej literatúry.
Vedieť prečítať dej komiksu.
Poznať postupnosť deja.
Vedieť sám alebo za pomoci
spolužiakov nakresliť krátky
komiks a napísať k nemu text.
Dej bájky.
Komiks. Dej komiksu.
Vyčítanky, porekadlá,
pranostiky, hádanky.
Mimočítanková literatúra
podľa výberu učiteľa alebo
žiakov, podľa vlastného
záujmu.
Vedieť prerozprávať dej
prečítanej bájky.
Vedieť prerozprávať dej
prečítaného komiksu.
Vedieť určiť vyčítanky,
porekadlá, pranostiky, hádanky.
Vedieť vysvetliť ich význam.
Vzbudiť v žiakoch záujem čítať
aj iné knihy ako učebnice.
Vedieť plynulo čítať
s porozumením.
62
FIG 1.1.1.
MUV 5.5.
ENV 1.2.
RLK 3.2.7.
VMR 1.4.
PDG 1.5.
OSR 1.5.
RLK 3.1.6.
VMR 4.2.
ENV 2.1.
RLK 3.2.1.
MUV 4.3.
MUV 5.6.
PDG 1.5.
RLK 2.8.
Základná škola s materskou školou Koš, Nová 525, 972 41 Koš
PREDMET:
SJL - sloh
Tematický
celok
Umelecký
a vecný text
Ročník: štvrtý
1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín ročne
Časová
dotácia
4
Diskusia
Názor
4
Opis
5
Interview
4
11
Téma
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Rozdiely medzi
umeleckým
a vecným textom
Kľúčové slová
v umeleckom
a vecnom
prednese
Vianočné zvyky
Správanie sa
v prírode
Využitie voľného
času
Pomoc
spolužiakovi
Konflikt so
spolužiakom
Poukázať na základné rozdiely
medzi umeleckým a vecným
textom.
Najviac používané kľúčové
slová v umeleckom a vecnom
texte. Ich vyhľadávanie v texte.
Pojem diskusia a názor.
Diskusia na témy z blízkeho
okolia žiaka, zamerané na
bežný život.
Prejavenie vlastného názoru
k danej situácii.
Po prezentácii jednotlivých druhov
textu vedieť každý pomenovať
správnym pojmom.
Poznať kľúčové slová a následne
ich použiť v umeleckom alebo vo
vecnom texte. Spätne ich vedieť v
texte vyhľadať.
Poznať pojem diskusia. Vedieť
diskutovať na určitú tému
vybratú učiteľom/žiakom. Vedieť
vyriešiť primeranú konfliktnú
situáciu. Poznať niektoré stratégie
riešenia konfliktu.
Vedieť diskutovať na danú tému
Opis ilustrácie
Opis osoby
Charakteristické črty obrázku
ilustrácie a osoby.
Vedieť slovne a písomne písať
ilustrácie a osoby..
Robíme rozhovor
Tvorba otázok
a odpovedí
Pripravujeme
rozhovor
Oboznámiť sa s cieleným
rozhovorom – interview.
Otázky a odpovede.
Rozhovor so známou
osobnosťou.
Vedieť čo je cielený rozhovor.
Poznať jeho cudzí názov –
interview.
Vedieť vytvoriť jednoduché otázky
a odpovede.
Vedieť urobiť rozhovor so známou
osobnosťou.
Reprodukcia
podľa obrázkov
Príbehy podľa kreslených
vtipov.
Vedieť porozprávať a vymyslieť
príbeh podľa obrázkov.
63
Prierezové
témy
OSR 1.1.
OZO 2.6.
RLK 3.2.5.
ENV 1.1.
OSR 2.2.
OSR 2.3.
ENV 2.1.
VMR 4.4.
RLK 2.1.
RLK 2.8.
OSR 2.3.
OZO 2.5.
Reprodukcia
Koncept
Plagát
2
3
Časová
postupnosť deja
Reprodukcia
podľa osnovy
Reprodukcia
podľa udalosti
Príklady
konceptu
Návšteva ZOO
Príklady plagátu
Plagát podľa
udalosti
Časová postupnosť deja.
Reprodukcia deja podľa
osnovy.
Reprodukcia udalosti so
svojho života.
Vedieť dodržať časovú postupnosť.
Vedieť reprodukovať dej podľa
osnovy.
Vedieť reprodukovať udalosť zo
svojho života.
Vysvetlenie na príklade.
Realizácia konceptu v praxi.
Vedieť, čo je koncept.
Vedieť vytvoriť náčrt slohového
útvaru.
Vedieť, čo je plagát, na aké účely
sa používa.
Vedieť vytvoriť plagát k aktuálnej
udalosti, najprv v skupine, potom
sám.
Vysvetliť na príklade.
Realizácia plagátu v praxi.
64
OSR 1.4.
OSR 2.3.
PDG 1.5.
ENV 1.5.
TBZ 1.3.
MDV 4.2.
OSR 1.5.
Názov ŠVP
Názov ŠkVP
Vyučovací jazyk
Vzdelávacia oblasť
Predmet
Časový rozsah výučby
ŠVP 1. stupňa ZŠ v SR, ISCED 1 – primárne
vzdelávanie
Tvorivá škola
slovenský
Jazyk a komunikácia
ANGLICKÝ JAZYK
3. ročník - týždenne 3 hodiny, ročne 99 hodín
4. ročník - týždenne 3 hodiny, ročne 99 hodín
Charakteristika učebného predmetu a jeho význam v obsahu
vzdelávania
Záujem o štúdium anglického jazyka v posledných rokoch stále rastie.
Je to dané nielen požiadavkou zo strany rodičov či žiakov ale najmä
spoločenským vývinom. Vstup našej krajiny do EÚ a jej štruktúr si žiada
ovládanie cudzích jazykov , dobré vedomosti a komunikačné zručnosti.
Jednou z možnosti ako túto požiadavku naplniť je začať vyučovať anglický
jazyk už mladšom školskom veku a riadiť sa heslom: „ Čím skôr, tým lepšie.“
Skorý začiatok vyučovania anglického jazyka má pozitívny vplyv na celkový
rozvoj osobnosti dieťaťa. Otvára žiakom nový obzor pri spoznávaní iných
kultúr a tým rozvíja aj tolerantnosť dieťaťa voči iným kultúram. Uľahčuje
deťom prácu pri vyučovaní formou IKT metód.
Ciele učebného predmetu
Cieľové zameranie vzdelávacej oblasti smeruje k utváraniu a rozvíjaniu
kľúčových kompetencií tým, že vedie žiakov k:
 získavaniu nových kompetencií
 opakovaniu si naučených vedomostí
 využívaniu vedomostí z iných predmetov
 hodnoteniu svojich pokrokov
 spolupráci vo dvojiciach, alebo v skupinách
 socializácií detí
 využívaniu naučeného cudzieho jazyka
 učeniu sa samostatnosti pri učení
 vzbudiť záujem o jazyk a kultúru
 lepšie poznanie sveta a podporovanie sebavedomia
 prínos k celkovému vývinu dieťaťa a podporovanie emocionálnych,
kreatívnych, sociálnych a kognitívnych schopností
 naučiť žiakov rozmýšľať o učení sa CJ a viesť ich k využívaniu
vlastného jazykového portfólia ako nástroja sebahodnotenia
 viesť žiakov k samostatnosti v štúdiu tým, že žiak má dostatok
priestoru pre intenzívnu a tvorivú prácu so zmysluplným využívaním
IKT
65
Obsah učebného predmetu
U začiatočníkov majú prednosť počúvanie a hovorenie. Čítanie a písanie sa
pridávajú neskôr podľa schopností detí a v rámci kontextu.
Vzdelávací obsah anglického jazyka primárnej školy pozostáva z desiatich
okruhov na úrovni A1.1.
1. Rodina a spoločnosť
2. Domov a bývanie
3. Ľudské telo, starostlivosť o zdravie
4. Doprava a cestovanie
5. Vzdelávanie a práca
6. Človek a príroda
7. Voľný čas a záľuby
8. Stravovanie
9. Obliekanie a móda
10. Multikultúrna spoločnosť
Pri každej z týchto tém rozvíjame u žiakov komunikačné zručnosti v
anglickom jazyku. Ide o počúvanie s porozumením, ústny prejav – hovorenie,
čítanie s porozumením a písomný prejav.
Na I. stupni ZŠ sa snažíme, aby žiaci nadobudli na hodinách anglického
jazyka pozitívne emocionálne zážitky prostredníctvom využívania rôznych
vizuálnych podnetov (fungovanie s maňuškou, škraboškou), prostredníctvom
hier, piesní, rýmovačiek, príbehov, realizácie dramatizácií, využitia IKT.
Dôležitá je tu aktívna účasť žiaka a pozitívne hodnotenie zo strany učiteľa.
Kompetencie
Žiak sa snaží počúvať a porozumieť počutému textu, pričom rozumie
základné osvojené formulácie, dokáže na ne reagovať (aj neverbálne), vie sa
vyjadriť v rámci osvojených formulácií, dokáže správne prepísať známe
lingvistické jednotky, aktívne komunikovať v rámci osvojených lingvistických
jednotiek. Na gramatiku sa nekladie dôraz, ale žiak si ju osvojuje v
prirodzených podmienkach. Žiak neprodukuje nič samostatné.
Všeobecné kompetencie
Všeobecné kompetencie sú tie, ktoré nie sú charakteristické pre jazyk.
Zahŕňajú široké spektrum zručností, ktoré sa týkajú napríklad
sebauvedomenia, procesu učenia sa a pod., a sú nevyhnutné pre rôzne
činnosti, vrátane jazykových činností.
Žiak na úrovni A1.1+ si rozvíja všeobecné kompetencie tak, aby dokázal:
osvojiť si efektívne stratégie učenia, ktoré vedú k pochopeniu potreby
vzdelávania sa v cudzom jazyku,
sústrediť sa na prijímanie informácií,
používať získané vedomosti a spôsobilosti.
66
Kompetencie na učenie
 pozitívna motivácia,
 vhodné učebné pomôcky
 učebnice a pracovné texty ako zdroj informácií,
 individuálne učenie sa,
 pripravovanie sa na celoživotné vzdelávanie.
Kompetencie na riešenie problémov
 viesť k samostatnému riešeniu problémov, schopnosti hľadať viaceré
riešenia,
 viesť k využívaniu svojich skúseností a myslenia, nachádzaniu zhôd,
odlišností,
 využívanie modelových situácií,
 hľadanie optimálneho riešenia využívaním tvorivého myslenia,
kreativity,
 rozvíja kritické myslenie.
Komunikatívne kompetencie
 využíva diskusiu o probléme,
 vedie k využívaniu IKT na komunikáciu,
 samostatné i tímové prezentácie.
Sociálne kompetencie
 skupinová práca, tímová práca, organizácia práce, pravidlá,
 individuálny prístup k talentovaným žiakom (rozširujúce úlohy),
k žiakom s poruchami učenia (spolupráca so špeciálnym pedagógom),
 empatické, priateľské, kooperujúce prostredie výučby, pozitívne
postoje,
 rozvíjanie zdravého sebavedomia, zdravej osobnosti,
 rešpektovanie vekových, sociálnych, intelektových osobitostí,
 podpora pri zapájaní do súťaží.
Pracovné kompetencie
 zodpovedný prístup k práci, jej výsledkom,
 zodpovednosť za seba i svoj tím,
 kontrola samostatných prác,
 autokontrola a kontrola spolužiaka.
Komunikačné jazykové kompetencie
Komunikačné jazykové kompetencie umožňujú žiakom konať s použitím
konkrétnych jazykových prostriedkov.
Žiak, ktorý dosiahne úroveň A 1.1+ :
 používa známe každodenné výrazy, najzákladnejšie slovné spojenia a
jednoduché vety a rozumie im,
 dokáže predstaviť seba a iných,
 dokáže porozumieť jednoduchým otázkam a odpovedať na ne,
 dokáže jednoducho opísať seba, svoju rodinu a kamarátov,
 dokáže sa dohovoriť jednoduchým spôsobom s využívaním prevažne
verbálnych, ale aj neverbálnych komunikačných prostriedkov v kontexte
každodennej komunikácie a vyjadrenia svojich osobných záujmov.
67
Jazyková kompetencia
Žiak na úrovni A 1.1+:
 používa iba najzákladnejší rozsah jednoduchých slov a výrazov
týkajúcich sa jeho osoby a záujmov,
 má základný repertoár slovnej zásoby: izolovaných slov a slovných
spojení,
 ovláda výslovnosť obmedzeného repertoáru naučenej slovnej zásoby,
 dokáže odpísať známe slová, krátke slovné spojenia a vety,
 dokáže vyhláskovať svoje meno, adresu.
Sociolingválna kompetencia
Žiak na úrovni A 1.1 + dokáže:
 nadviazať základnú spoločenskú komunikáciu,
 pozdraviť sa a rozlúčiť sa, predstaviť sa a poďakovať sa, atď.
Pragmatická kompetencia
Žiak na úrovni A 1.1+ dokáže:
 spájať písmená,
 spájať slová pomocou spojovacích výrazov, napr. „a“, „alebo“.
Lexika
Žiak si postupne z roka na rok obohacuje a vylepšuje lexiku v daných
témach (hračky, farby, čísla, objekty v triede, zvieratá, telo, rodina,
oblečenie, izby, nábytok, jedlo, geometrické tvary, dopravné prostriedky,
príroda, atď.).
Žiaci si osvoja množstvo nových slov, ich pravopis a výslovnosť, výber slov
a slovných spojení je podľa konverzačných okruhov. Žiaci pracujú
s obrázkovým slovníkom, oboznamujú sa s jednoduchým dvojjazyčným
slovníkom
Morfológia
 podstatné mená: žiak rozlišuje jednotné a množné číslo »s«
 privlastňovanie: privlastňovací pád – genitív ( Laura´s book)
a privlastňovacie prídavné mená: my, your, her, his
 určitý a neurčitý člen »a/ an«
 predložkové pády: to father, from school, with my friend
 predložky miesta : on, in, under, behind, next to opposite, between
 zámená: osobné a privlastňovacie (opakovanie), ukazovacie (this, that)
opytovacie »What... Where... Who... Whose... How old... How many...«
 základné číslovky: 1 – 20
 radové číslovky – v dátume (pasívne)
 predložky pohybu: up, down (pasívne)
 spojky: or, but, and
 modálne slovesá: can
 slovesné časy: jednoduchý prítomný (všetky osoby)
 ostatné časy (pasívne)
 určovanie času – celé hodiny, pol hodiny
 plnovýznamové slovesá »open, draw, put, sit down, stand up, look, etc.«
 rozkazovací sposob cez jednoduché príkazy
68
Syntax
 slovosled: podmet, prísudok, príslovkové určenie miesta
 stavba vety pomocou there is/there are
 identifikovať a opísať pomocou: This is his/her, Are this his? No, they
aren´t.
 druhy viet podľa modálnosti a vetného obsahu: časovanie slovesa to
be, to have got, modálne sloveso can - otázka, zápor: I can/ Can
I have...?
 tvorenie modelových otázok použitím opytovacích zámen: What´s your
name? Where is your school? How old are you? When´s your birthday?
 otázka: What´s the matter? What´s happened?(pasívne)
 opytovacie vety: Is it ....? Do you have ....?
 like – tvorenie otázok a záporu
Zvuková a grafická rovina jazyka
 spelling - žiaci sa naučia anglickú abecedu, hláskovanie slov
 opakovanie a systematizovanie výslovnosti stiahnutých tvarov slovies:
he is- he´s,
 we are-we´re, cannot-can´t...
 [v] [w] - rozdielna výslovnosť týchto dvoch hlások v slovách veal [vi:l]
– wheel [wi:l] vain [vein] – wane [wein] vow [vauu] - wow [waυ]
 precvičovanie kombinácií hlások a dvojhlások napr. [Iσ]-here, [eð]there
 [Λ] - [a:] – mother, father
 hlásky sú precvičované v kontexte, nie izolovane
Komunikačné zručnosti
 vypočuť a selektovať informácie jednoduchých jazykových prejavov
 prečítať a selektovať informácie jednoduchých jazykových prejavov
 základné pravidlá formálneho a neformálneho rozhovoru
 frázy
jednoduchej
každodennej
komunikácie:
zoznámenie,
predstavenie sa, rozlúčenie sa, poďakovanie – opakovanie
 nadviazať kontakt v súlade s komunikačnou situáciou
 vyjadriť svoj názor (súhlas, nesúhlas)
 vyjadriť svoju vôľu
 vybrať z ponúkaných možností (identifikovať, opísať)
 reagovať pri stretnutí
 vyjadriť svoju schopnosť
 stanoviť, oznámiť a prijať pravidlá
 vypočuť si a podať informácie (informovať sa)
 predstaviť svoje záľuby a vkus
 vnímať a prejavovať city a pocity (radosť, smútok)
 reagovať na príbeh alebo udalosť
 vyjadriť očakávania a reagovať na ne (nádej, sklamanie, strach)
69
Počúvanie - ide o počúvanie hudby, zvukov zvierat, čísel, časových údajov,
dialógov atď. z rôznych druhov médií a sústredené počúvanie
vyučujúceho s cieľom porozumieť.




žiak s porozumením reaguje na pokyny učiteľa
pri počúvaní neznámeho textu so známou tematikou žiak pochopí
celkový obsah
pri viacnásobnom počúvaní textu so známou tematikou žiak dokáže
dešifrovať známe slová a slovné spojenia
žiak vie prostredníctvom počúvania zrealizovať obrázkový diktát
Hovorenie
 žiaci slovne reagujú na pokyny a otázky učiteľa a svojich spolužiakov
 učia sa povedať dátum a ospravedlniť sa, oznámiť chýbajúcich žiakov
 odpovedajú stručne na otázky k textom so známou tematikou
 s výraznou pomocou učiteľa dokážu tvoriť otázky v rámci osnov
 dokážu reprodukovať krátky text v rozsahu 3-5 viet
 dokáže viesť krátky telefonát a zisťovať informácie
Čítanie
 žiak vie čítať s porozumením základné pokyny k úloham v učebnici
 žiak vie čítať s porozumením krátky text so známou tematikou
 žiak vie doplniť do textu chýbajúce slovo
 vie vyhľadať informáciu
Písanie
 žiak má opakovane precvičovať písomnú podobu w, W, q, Q,Y
 žiak dokáže bezchybne prepísať krátky text
 žiak vie písomne pomenovať veci na obrázku
 žiak sa vie orientovať v učebnici a vyhľadať písomnú podobu slov
 žiak dokáže napísať 3-5 vetný list alebo krátku pohľadnicu
 dokáže opísať veci na obrázku písomne
Interkultúrne učenie sa
 oslovenie you (ty, vy)
 informácie o anglofónnych krajinách
 ľudové zvyky ( sviatky, jedlá, oblečenie a pod.)
 internacionalizmy
 formálne a neformálne slová
Učebné zdroje
Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné
učebné zdroje:
-
odborné publikácie k daným témam
webové stránky, ktoré sú venované výučbe anglického jazyka
70
-
materiálno-technické a didaktické prostriedky, ktoré má naša škola k
dispozícií
učebnica, pracovný zošit
metodická príručka
dvojjazyčné slovníky
obrázkové slovníky
multimediálne výukové CD ROM´s
obrazový demonštračný materiál (magnetické obrázky, karty, pexesá,
maňušky a pod.)
interaktívna tabuľa
Hodnotenie predmetu
Hodnotiť budeme známkou.
Vychádzame z Metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie žiakov
základnej školy.
Anglický jazyk klasifikujeme od II. polroku v 3. ročníku. Hodnotiť žiaka
a následne klasifikovať musíme komplexne, na princípe individuálneho
prístupu k osobnosti a hľadať u žiaka iba dobré veci. Snažíme sa pri
klasifikácii sledovať a zisťovať prírastok vedomostí.
Taktiež je potrebné rozvíjať u žiakov správne sebahodnotenie i hodnotenie
navzájom.
Pri hodnotení a klasifikácii žiaka sa posudzujeme získané kompetencie v
súlade so školským vzdelávacím programom.
Hodnotíme a klasifikujeme: komunikačné zručnosti v jazyku (v potrebnej
miere, jazykové schopnosti, umelecké a psychomotorické schopnosti,
analýzy problémov a schopnosti ich riešenia, počúvanie a schopnosti
viesť dialóg.
71
Základná škola s materskou školou Koš, Nová 525, 972 41 Koš
PREDMET:
Anglický jazyk
Tématický celok
Človek a spoločnosť,
komunikácia
Ročník: tretí
3 hodiny týždenne, spolu 99 vyučovacích hodín
Časová
dotácia
Téma
Úvod do
vyučovania
jazyka
Anglická
abeceda
IX. - 3
10
Predstavenie sa
X. - 6
Vzdelávanie a práca
Pokyny
5
XI. - 7
XII. - 7
Názvy učebných
pomôcok, otázka: Čo je
to?
Neurčitý člen „ a“
Opakovanie
Čísla
Čísla 1 - 10
4
I.
Multikultúrna
spoločnosť
Pozdravy, predstavenie
sa, formálny a neformálny
pozdrav
Hláskovanie angl.
abecedy
Otázka: Ako sa voláš?“
Odpoveď: “Moje meno
je...“
Predstavenie iných
otázka: “Kto je toto?“
Základné pokyny v triede
Školské
pomôcky
5
Človek a spoločnosť,
komunikácia
Obsahový štandard
Neurčitý člen „an“
Telefónne čísla
-6
Rodinné sviatky
7
Hračky, dlhá a krátka
forma slovesa byť
v 3.osobe, farby
72
Výkonový štandard
Reagovať pri prvom stretnutí
Prierezové témy
Medzipredmetové
vzťahy
OSR 2.1, 2.3
Vedieť vyhláskovať
jednoduché slová, svoje
meno...
Reagovať na otázku
Dokázať sa spýtať kamaráta
na ďalšiu osobu
Vedieť reagovať na pokyny
učiteľa
Vedieť pomenovať školské
pomôcky, osvojiť si neurčitý
člen a vedieť reagovať na
otázku
Opakovanie učiva, pieseň,
test
Vedieť počítať do 10
Osvojiť si neurčitý člen
Dokázať sa spýtať na
telefónne číslo kamaráta
a podať informáciu o svojom
telefónnom čísle
Vedieť pomenovať niektoré
hračky a základ.farby, tvorba
jednoduchých viet
ENV 5.2
MAT
OZO 1.1
OSR 2.1, 2.3
II.
Človek a spoločnosť,
komunikácia
Opakovanie
-3
Zámená
8
III.
-7
3
Prídavné mená
IV.
Ľudské telo
a starostlivosť o
zdravie
- 6
Časti hlavy
Osobné zámená, krátka
a dlhá forma slovesa“ byť
„
Privlastňovacie zámená –
môj, tvoj, jej, jeho
Opakovanie
Otázka: “Je to..?“, krátka
kladná a záporná
odpoveď, protiklady,
určitý člen
Lexika
5
V.
Sloveso „ mať „ v I. osobe
-4
3
VI.
Opakovanie
jednotlivých
častí
Opakovanie
Časová rezerva
73
Zvládnutie piesne, hra na
preopakovanie
Vedieť vyjadriť svoj vek a vek
inej osoby
Dokázať použiť
privlastňovacie zámená
Utvrdenie učiva
prostredníctvom hier
Vedieť reagovať na otázku,
použiť príd. mená malý,
veľký, dlhý, krátky.
Osvojiť si novú slovnú
zásobu – členovia rodiny,
časti hlavy.
Vedieť používať sloveso „
mať“
OZO 3.1
Základná škola s materskou školou Koš, Nová 525, 972 41 Koš
PREDMET:
Anglický jazyk
Tematický celok
Človek a spoločnosť,
komunikácia
Ročník: štvrtý
3 hodiny týždenne, spolu 99 vyučovacích hodín
Časová
dotácia
IX - 3
3
Človek a spoločnosť
5
Téma
Úvod do
vyučovania
jazyka
Opakovanie
učiva 3.ročníka
Členovia rodiny
X. - 5
5
XI. - 4
6
Zvieratá /
Fauna
5
XII.
4
Obliekanie a móda
6
I. - 6
Výkonový štandard
Pozdravy, predstavenie sa,
formálny a neformálny
pozdrav
Abeceda, predstavenie sa
Reagovať pri prvom stretnutí
Lexika
Vedieť pomenovať členov
rodiny
Dokázať opísať členov rodiny
Príprava a prezentácia
projektu
Vedieť tvoriť otázky a reagovať
na ne
Sloveso „mať“ v 3. osobe
Projekt
3
Človek a príroda
Obsahový štandard
Sloveso „mať“ – otázka,
krátka kladná a záporná
odpoveď
Predstavenie prídavných
mien vyjadrujúcich opis
osoby
Pomenovanie zvierat,
sloveso „ môcť“ – otázka,
kladná
a záporná krátka odpoveď
Otázka typu „Koho je
toto?“, krátka kladná
a záporná odpoveď
Pokyny
Farby
Nová slovná zásoba
Oblečenie
Časti oblečenia, pomnožné
74
Prierezové témy
Medzipredmetové
vzťahy
OSR 1.1, 2.1
Vedieť sa predstaviť
TBZ 2.2, 2.3
Vedieť opísať osobu
Vyjadrenie schopnosti
a poznať divé zvieratá
ENV 1.7, 3.1
Pochopiť a vedieť použiť
privlastňovanie
Vedieť podať informácie
o smere cesty
Oboznámiť sa s novou slovnou
zásobou
Vedieť opísať oblečenie /
DOV 1.2, 2.1
Ľudské telo
a starostlivosť o
zdravie
Ľudské telo
6
II. - 5
Človek a príroda
5
Zvieratá /
Fauna
III. - 3
Krajiny,mestá a
miesta
3
pod. mená
Pomenovanie časti tela,
množné číslo podstatných
mien
Stavba kladnej vety
a otázky s použitím „can“,
a “to be“.
Ustálené spojenia: “There
is... There are...“Krátka
odpoveď, otázka „Is
there...?
Čítanie s porozumením
V supermarkete
Otázka :How many...?
V meste
Názvy budov v meste
Čas
Vyjadrenie času
5
Voľný čas a záľuby
IV. - 5
4
4
V.
Geometrické
útvary
5
VI.
Opakovanie
Časti dňa
Pomenovanie
geometrických tvarov
štvorec, kruh a trojuholník
Opakovanie slovesa „byť“,
“mať“, “môcť“
Opakovanie častí tela
Opakovanie farieb
Záverečné zhrnutie učiva
modré topánky/
Dokázať pomenovať časti tela,
pieseň
OZO 2.5
Čítanie/počúvanie s
porozumením
Použitie väzby „There
is....There are...,pamäťová hra
ENV 3.1 , 3.5
Vedieť reagovať na otázky k
textu
Tvoriť otázky a odpovede
Produkovať jednoduchý opis
mesta s pomocou väzby: There
is.../are....
Vedieť použiť väzbu:
“It´s....o´clock.
Pieseň, hra
Vedieť pomenovať geometr.
tvary
Vysvetlivky:
Rozhodli sme sa používať učebnicu „ Chatterbox“ pretože anglická gramatika, s ktorou sa žiaci oboznamujú v tejto učebnici je veku
primeraná a súbežná s gramatikou preberanou na hodinách slovenského jazyka. Tieto učebnice sa nám v praxi osvedčili, sú v nich
vhodné texty a primerané cvičenia pre túto vekovú skupinu žiakov.
75
Názov ŠVP
Názov ŠkVP
Vyučovací jazyk
Vzdelávacia oblasť
Predmet
Časový rozsah výučby
ŠVP 1. stupňa ZŠ v SR, ISCED 1 – primárne
vzdelávanie
Tvorivá škola
slovenský
Matematika a práca s informáciami
MATEMATIKA
1. ročník - týždenne 4 hodiny, ročne 132 hodín
2. ročník - týždenne 5 hodín, ročne 165 hodín
3. ročník - týždenne 5 hodín, ročne 165 hodín
4. ročník - týždenne 4 hodiny, ročne 132 hodín
Charakteristika predmetu
Vyučovanie matematiky v 1.ročníku základnej školy nadväzuje na
skúsenosti matematického charakteru, ktoré žiaci získali v predškolskom
veku. Matematické vzdelávanie je založené na realistickom prístupe
k získavaniu nových vedomostí a na využívaní manuálnych a intelektových
činností pre rozvoj žiackych schopností. Zovšeobecňovaním názorných
predstáv a praktických skúseností žiakov, sa systematicky a s porozumením
utvárajú a rozvíjajú ich matematické vedomosti zručnosti a návyky vo
všetkých hlavných častiach didaktického systému matematiky (aritmetika,
algebra , geometria).
Učebný predmet matematika na 1. stupni základnej školy zahŕňa:




elementárne
matematické
poznatky,
zručnosti
a
činnosti
s matematickými objektmi rozvíjajúce kompetencie potrebné v ďalšom
živote (osobnom, občianskom, pracovnom a pod.),
vytváraním presných učebných návykov rozvoj žiackych schopností,
presného myslenia a formovania argumentácie v rôznych prostrediach,
rozvoj algoritmického myslenia,
súhrn veku primeraného matematického a informatického poznania,
ktoré tvoria východisko k všeobecnému vzdelaniu kultúrneho človeka,
informácie dokumentujúce potrebu matematiky a informatiky pre
spoločnosť.
Vzdelávací obsah matematiky v 1.- 4. ročníku
základnej školy je
rozdelený na päť tematických okruhov, čo sa zachováva aj pre ostatné
stupne vzdelávania, pričom na každom stupni explicitne nemusí byť
zastúpený každý tematický okruh:
-
Čísla, premenná a počtové výkony s číslami
Postupnosti, vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy
Geometria a meranie
Kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika
Logika, dôvodnenie, dôkazy
76
Učivo v tematickom okruhu Čísla, premenná a počtové výkony
s číslami má na 1. stupni ZŠ významné miesto pri vytváraní pojmu
prirodzené čísla do 10 000, pri počtových výkonoch s týmito číslami a pri
príprave zavedenia písmena ( premennej ) vo význame čísla.
V tematickom okruhu Postupnosti, vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy
majú žiaci v realite objavovať kvantitatívne a priestorové vzťahy a určité
typy ich systematických zmien. Zoznamovať sa s veličinami a ich prvotnou
reprezentáciou vo forme tabuliek, grafov a diagramov a v jednoduchých
prípadoch tieto aj graficky znázorňovať.
V tematickom okruhu Kombinatorika, pravdepodobnosť a štatistika sa na
1. stupni objavuje len v podobe úloh . Žiaci manipulujú s konkrétnymi
predmetmi, pričom budú vytvárať rôzne skupiny predmetov podľa určitých
pravidiel ( usporadúvať, triediť a vytvárať súbory podľa danej vlastnosti) ,
pozorovať frekvenciu výskytu určitých javov a zaznamenávať ju.
Tematický okruh Logika, dôvodenie, dôkazy na 1. stupni ZŠ sa bude
objavovať len v podobe úloh. Žiaci budú riešiť úlohy, v ktorých posudzujú
z hľadiska pravdivosti a nepravdivosti primerané výroky z matematiky a zo
životných situácií.
Ciele predmetu
Cieľom matematiky na 1. stupni ZŠ je, aby si žiaci osvojili poznatky,
ktoré v priebehu svojho ďalšieho vzdelávania a v každodennom živote budú
potrebovať a rozvíjať ich schopnosti , pomocou ktorých sa pripravia na
samostatné získavania ďalších poznatkov.
Vyučovanie matematiky má smerovať k tomu, aby sa realizovali najmä
tieto cieľové zámery a všeobecné požiadavky na rozvoj žiackej
osobnosti:

presne používať materinský a odborný jazyk a správne aplikovať
postupne sa rozširujúcu matematickú symboliky, využívať tabuľky,
grafy a diagramy, využívať pochopené a osvojené pojmy, postupy a
algoritmy ako prostriedky pri riešení úloh,

v súlade s osvojením matematického obsahu a prostredníctvom
numerických výpočtov spamäti, písomne aj na kalkulačke rozvíjať
numerické zručnosti žiakov,

na základe skúseností a činností rozvíjať orientáciu žiakov v rovine
a v priestore,

riešením úloh a problémov postupne budovať poznatky žiakov o
vzťahu medzi matematikou a realitou. Na základe
využitia
induktívnych metód viesť žiakov k získavaniu nových vedomostí,
zručnosti a postojov. Rozvíjať
matematické nazeranie, logické
a kritické myslenie.
77

spolu s ostatnými učebnými predmetmi sa podieľať na primeranom
rozvíjaní schopností žiakov používať prostriedky IKT k vyhľadávaniu
a uloženiu informácií

systematicky viesť žiakov k získavaniu skúseností s významom
matematizácie reálnej situácie, tvorby matematických modelov, a tým
aj k poznaniu, že realita je zložitejšia ako model. Približovať žiakom
dennú prax

viesť žiakov k získaniu a rozvíjaniu zručností súvisiacich s procesom
učenia sa, k aktivite na vyučovaní a k racionálnemu a samostatnému
učeniu sa

ochrana a zveľaďovanie okolitej prírody, starostlivosť o svoje zdravie,
kladný
vzťah ku všetkým humánnym a demokratickým
hodnotám,

vytvárať a rozvíjať kladný vzťah žiakov k spoločným európskym
hodnotám, k permanentnému poznávaniu kultúrnych a iných hodnôt
vytvorených európskymi štátmi a Slovenskom

v rámci
matematického vzdelávania rozvíjať u žiakov kľúčové
kompetencie v sociálnej a komunikačnej oblasti, v IKT, v osobnej
i v občianskej oblasti, v oblasti prírodovednej a kompetenciu učiť sa
učiť.
Obsah vzdelávania – prehľad tematických celkov
Prvý ročník
I. Prirodzené čísla 1 až 20
II. Sčítanie a odčítanie
III. Geometria
IV. Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúce špecifické matematické
myslenie
Druhý ročník
I. Sčítanie a odčítanie v obore do 20 s prechodom cez základ 10
II. Vytváranie prirodzených čísel v obore do 100
III. Geometria
IV. Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do 100
V. Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúce špecifické matematické
myslenie
78
Tretí ročník
I. Násobenie a delenie prirodzených čísel v obore do Zavedenie ešenie
II. Vytváranie prirodzených čísel v obore do 10 000.
III. Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do 10 000
IV. Geometria
V. Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické
myslenie
Štvrtý ročník
I. Násobenie a delenie v obore násobilky
II. Sčítanie a odčítanie v obore do 10 000
III. Geometria a meranie
IV. Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické
myslenie
Kompetencie
Čísla, premenná a počtové výkony s číslami
Kompetencie, ktoré má žiak získať:




pozná obsahovú aj formálnu stránku prirodzených čísel v obore do
10 000 a vie ich využiť na opis a riešenie problémov z reálnej situácie,
vykonáva spamäti, písomne a na kalkulačke základné počtové výkony
a využíva komutatívnosť a asociatívnosť sčítania a násobenia na
racionalizáciu výpočtov, zaokrúhľuje čísla na desiatky, vykonáva
odhady, kontroluje správnosť výsledkov počtových výkonov,
rieši a tvorí numerické a kontextové úlohy na základe reality,
obrázkovej situácie a udaní číselných hodnôt veličín, pri ktorých
správne aplikuje osvojené poznatky o číslach a počtových výkonoch.
Dosiahnuté postoje




prestáva mať „strach“ z čísel
smelšie kvantifikuje realitu okolo seba
sebavedome robí porovnávanie osôb, vecí a udalostí pomocou čísel
je spokojný s číselným vyjadrením výsledku, nakoľko v prípade
potreby dokáže uskutočniť kontrolu správnosti výpočtu.
79
Postupnosti, vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy
Kompetencie, ktoré má žiak získať:




vytvára jednoduché postupnosti z predmetov, z kresieb a čísel,
rozoznáva a sám vytvára stúpajúcu a klesajúcu postupnosť čísel,
objavuje pravidlo tvorby postupnosti a pokračuje v tvorení ďalších jej
prvkov,
usporiada údaje patriace k sebe v tabuľke, na základe objavenia
súvislostí medzi týmito údajmi,
interpretovaním, analýzou a modelovaním riešenia úloh a problémov
rozvíja svoje schopnosti a kreativitu,
kontrolou správnosti riešenia úloh zisťuje účinnosť svojej práce.
Dosiahnuté postoje





pozoruje, hľadá a objavuje vzťahy medzi číslami a veličinami
vidí potrebu samostatnosti pri
objavovaní a slovnom vyjadrení
výsledkov zistenia
vidí potrebu postupného vytvárania primeraných názorov na vzťah
matematiky a reality
má záujem na zdokonaľovaní svojho logického myslenia, na jeho
neustálom rozširovaní a prehlbovaní (triedenie, použitie elementárnych
algoritmov, atď.) o prvky kritického myslenia
je pozitívne motivovaný na vytváranie základov svojho osobnostného
rozvoja.
Geometria a meranie
Kompetencie, ktoré má žiak získať:




rozozná, pomenuje, vymodeluje a opíše jednotlivé základné priestorové
geometrické tvary, nachádza v realite ich reprezentáciu,
pozná, vie opísať, pomenovať a narysovať základné rovinné útvary,
rozozná a modeluje jednoduché súmerné útvary v rovine,
pozná meracie prostriedky dĺžky a ich jednotky, vie ich samostatne
používať aj pri praktických meraniach.
Dosiahnuté postoje





nie je ľahostajný k svojmu okoliu
dokáže sa sústrediť na objavovanie geometrických tvarov vo svojom
okolí
snaží sa do primeraných praktických problémov vniesť geometriu , je
naklonený v jednote používať meranie a výpočet
snaží sa o presnosť pri meraní a výpočtoch
vyvíja snahu o rozvoj vlastnej priestorovej predstavivosti.
80
Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické
myslenie
Kompetencie, ktoré má žiak získať:

prostredníctvom hier a manipulatívnych činností získa skúsenosti
s organizáciou konkrétnych súborov predmetov podľa zvoleného
ľubovoľného a podľa vopred daného určitého kritéria,
 v jednoduchých prípadoch z reality a v matematike rozlíši istý a
nemožný jav,
 zaznamenáva počet určitých udalostí, znázorní ich a zo získaných a
znázornených
udalostí robí jednoduché závery,

v jednoduchých prípadoch prisúdi výrokom zo svojho blízkeho okolia
a z matematiky
správnu pravdivostnú hodnotu, doplní neúplné vety tak, aby vznikli
pravdivé
(nepravdivé) tvrdenia.
Dosiahnuté postoje



rozlišuje a triedi svet okolo seba podľa pravdivosti a nepravdivosti
javov
nadobúda pocit potreby kvantifikácie javov svojho okolia
uvedomuje si dôležitosť triedenia javov a vecí získa potrebu vedieť
zdôvodniť pravdivosť alebo nepravdivosť výrokov, situácií (obrázkovej
alebo situačnej )
Učebné zdroje
Pre vyučovanie budú používané učebnice a učebné pomôcky schválené
a odporúčané MŠ SR, prezentované a odporúčané v pedagogicko.organizačných pokynoch.
Na podporou a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné
učebné zdroje:
Odborná
literatúra
Didaktická
technika
Materiálne
výučbové
prostriedky
Ďalšie zdroje
(internet,
knižnica, ...
Pracovný zošity
a učebnice pre
dané ročníky
Interaktívna
tabuľa,
počítač
CD
prehrávač
Demonštračné
číselné osi
Dominové
karty
Karty
s číslami
Počítadlo
Malé počítadlá
Výučbové
programy
Internet -hry
Prefotené
materiály
81
Hodnotenie predmetu
Hodnotiť budeme známkou.
Vychádzame z Metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie žiakov
základnej školy.
Hodnotenie žiakov 1.stupňa sa vykonáva nasledovne:
1.roč.slovné hodnotenie, 2.-4.roč. klasifikáciou.
Vo výchovno-vzdelávacom procese sa uskutočňuje priebežné a celkové
hodnotenie. Priebežné hodnotenie sa uskutočňuje pri hodnotení čiastkových
výsledkoch a prejavoch žiaka, môže byť písomné a ústne. Celkové
hodnotenie sa uskutočňuje na konci prvého a druhého polroka a má čo
najobjektívnejšie zhodnotiť úroveň jeho vedomostí, zručností a návykov.
HODNOTÍME: vzťah a prístup k predmetu, schopnosť samostatne riešiť
daný problém, úpravu a vedenie zošita, aktivitu na vyučovaní,
písomné práce na záver prebratého tematického celku, rozcvičky, ústne
pamäťové počítanie, presnosť a estetiku rysovania.
82
Základná škola s materskou školou Koš, Nová 525/2, 972 41 Koš
PREDMET:
matematika
Tematický
celok
Ročník: prvý
4 hodiny týždenne, 132 hodín ročne
Prirodzené
čísla 1 až 20
Prirodzené čísla 0 – 5
40 hodín
Sčítanie
a odčítanie
70 hodín
Téma
Čísla 6, 0, 7, 8, 9, 10
Prirodzené čísla do 20
Počítanie počtu vecí po
jednom, po dvoch, utváranie
skupín vecí o danom počte
Porovnávanie čísel
Čítanie a písanie čísel 0 – 20,
rozklad a skladanie čísel
Vzťahy medzi číslami: veľkosť,
susedné čísla
Riešenie úloh na
porovnávanie (viac, menej)
Sčítanie a odčítanie po
etapách:
v obore do 5
v obore do 10
v obore do 20 bez prechodu
cez desiatku
Zameniteľnosť sčítancov
Rozklad sčítancov na súčet 2
čísel
Doplnenie chýbajúceho čísla
do súčtu
Vzťah medzi sčítaním
a odčítaním
Slovné úlohy na sčítanie
a odčítanie podľa činnosti, na
základe obrázku, textu
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Prierezové témy
Prirodzené čísla 0 – 20
Počítanie počtu po jednom, po
dvoch
Utváranie skupín veci o danom
počte
Porovnávanie čísel
Čítanie a písanie čísel 0 – 20
Riešenie úloh na porovnávanie
(viac, menej, rovnako)
Žiak:
utvára, vyznačuje, kreslí,
oddeľuje skupinu predmetov 1 –
20
tvorí stúpajúcu alebo klesajúcu
postupnosť predmetov, čísel
vie vymenovať stúpajúci alebo
klesajúci číselný rad
vie porovnávať čísla do 20 podľa
veľkosti
rieši úlohy charakterizované
vzťahmi: viac, menej, rovnako
ENV1.1
DOV1.1,2.1,4.2
OZO2.5,1.5
ENV3.5
MDV3.1
OSR2.3, 2.2
VMR1.1,1.2,1.3,1.4
RLK1.2
Propedeutika vzťahu medzi
sčítaním a odčítaním
Sčítanie a odčítanie v obore do 20
bez prechodu cez desiatku
predmetnou činnosťou a na
základe textu
Slovné úlohy na sčítanie
a odčítanie
Oživenie slovnej úlohy kresbou
a modelovaním
Tvorba číselnej úlohy na základe
textu
Tvorba matematického textu
k numerickým úlohám
Riešenie rozsiahlejších úloh
v tíme, aj so zberom vhodných
Žiak:
ovláda spamäti všetky spoje
sčítania a odčítania bez prechodu
cez desiatku
využíva zručnosť sčítania
a odčítania, doplnenia sčítancov
v praxi
dokáže objasniť jednoduchú
slovnú úlohu kresbou, činnosťou,
voľbou vhodného modelu
zazanamenáva textovú súvislosť
číslami a počtovými výkonmi
kooperuje pri práci v skupine
a rieši zadané úlohy
ENV1.1
DOV1.1
OSR1.5,2.2,3.2
OZO3.6,2.4,3.4
2.5
83
MDV3.3
VMR4.3,
1.1,1.2,1.3,1.4
RLK3.2.5
PDG 4.1,4.5
FIG1.1.4,1.1.5, 1.3.5.
1.4.3., 1.6.1.
údajov z reality
Formovanie zovšeobecňovacej
schopnosti a schopnosti riešenia
matematických problémov
Geometria
12 hodín
Riešenie
aplikačných
úloh a úloh
rozvíjajúcich
špecifické
matematické
myslenie
10 hodín
Geometrické tvary a ich
triedenie na základe vlastností
Stavba telies z kociek, na
základe modelu rovinných
útvarov činnosťou
Orientácia, určovanie polohy,
smerov, zmeny smerov
Otvorené a uzavreté krivé
čiary, priame čiary, triedenie
čiar
Postupné budovanie priestorovej
predstavivosti a orientácia
v rovine a v priestore
Spoznanie vnímateľných
vlastností telies, rozlíšenie
odlišných vlastností ukázaním,
výberom, usporiadaním, slovne
Získanie prvých zručností
v narábaní s rysovacími
potrebami
Pozorovanie niektorých vlastností
rovinných útvarov
Žiak:
nakreslí, vymaľuje, vymodeluje
geometrický útvar
vybuduje z kociek stavbu na
základe modelu
identifikuje niektoré rovinné
a priestorové útvary na základe
niektorých pozorovaných
vlastností
určí polohu na základe
preberaných výrazov (nad, pod,
pri, medzi a pod.)
DOV 2.1., 5.1., 4.1.
OZO 3.1., 3.3., 3.2.
Pravdivosť a nepravdivosť
obrázkových situácií
a matematických výrokov
slovne formulovaných
Dichotomické triedenie
predmetov podľa 1 znaku
Stúpajúca a klesajúca
postupnosť predmetov, čísel
a zisťovanie pravidelnosti
v týchto postupnostiach
pozorovaním
Zber a usporiadanie údajov
z domova a blízkeho okolia za
účelom riešenia úloh
Vzbudenie záujmu žiakov
o matematické činnosti
prostredníctvom matematických
hier
Ukázanie významu použitia
tabuliek, diagramov
Žiak:
vie rozlíšiť pravdivosť
a nepravdivosť primeraných
matematických výrokov
chápe význam použitia tabuliek,
diagramov
ENV 5.1., 4.4.
OSR
OZO 3.5.
84
TBZ 1.3.
RLK 1.14.
Základná škola s materskou školou Koš, Nová 525/2, 972 41 Koš
PREDMET:
matematika
Tematický
celok
Sčítanie
a odčítanie v obore
do 20 s prechodom
cez základ 10
( 30 hodín )
Ročník: druhý
5 hodín týždenne, 165 hodín ročne
Obsahový štandard
Sčítanie a odčítanie v obore
do 20 s prechodom cez
základ 10
Sčítanie a odčítanie v obore do 20
s prechodom cez základ 10.
( aj pomocou znázorňovania).
Sčítanie dvoch alebo troch
rovnakých sčítancov
(propedeutika k budúcemu
násobeniu).
Počítanie spamäti.
Automatizácia spojov.
Osvojiť si spoje sčítania a odčítania s
prechodom cez základ 10.
Vedieť spamäti všetky spoje sčítania
a odčítania s prechodom cez základ
10 v obore do 20.
ENV1.1
DOV1.1,2.1,4.2
OZO2.5,1.5
ENV3.5
MDV3.1
OSR2.3, 2.2
VMR1.1,1.2,1.3
RLK1.2
Riešenie slovných úloh
na sčítanie a odčítanie
s prechodom cez základ 10
Riešenie jednoduchých slovných
úloh na sčítanie typu:
-určenie súčtu, keď sú dané dva
sčítance
- zväčšenie čísla o niekoľko
jednotiek
- určenie jedného sčítanca, ak je
daný súčet a druhý sčítanec
-zmenšenie daného čísla
o niekoľko jednotiek
-porovnávanie rozdielom.
- zložená slovná úloha : a + b + c
Vyriešiť jednoduchú slovnú úlohu na
sčítanie typu: urči súčet, keď sú dané
sčítance.
Vyriešiť jednoduchú slovnú úlohu na
sčítanie typu: zväčší dané číslo o
niekoľko jednotiek.
Vyriešiť jednoduchú slovnú úlohu na
odčítanie typu: urči jedného sčítanca,
ak je daný súčet a druhý sčítanec.
Vyriešiť jednoduchú slovnú úlohu na
odčítanie typu: zmenšenie daného
čísla o niekoľko jednotiek.
Vyriešiť jednoduchú slovnú úlohu na
odčítanie typu: porovnávanie
rozdielom.
Vyriešiť zloženú slovnú úlohu, ktorá
vedie k zápisu (a + b + c)
ENV1.1
DOV1.1
OSR1.5,2.2,3.2
OZO3.6,2.4,3.4
2.5
85
Výkonový štandard
Prierezové
témy
Téma
MDV3.3
VMR4.3,
1.1,1.2,1.3,
RLK3.2.5
PDG 4.1,4.5
FIG1.1.4,1.1.5,
1.3.5., 1.6.1.
Vytváranie
predstáv
o prirodzených
číslach v obore
do 100
( 21 hodín)
Prirodzené čísla 20 – 100.
Predstavy o prirodzenom
čísle do 100.
Riešenie nepriamo
sformulovaných úloh. Tvorenie
textov k numerickým príkladom.
Riešiť nepriamo sformulované slovné
úlohy na sčítanie a odčítanie
s prechodom cez základ 10 v obore do
20.Samostatne tvoriť k situácii
príklad na +, - s prechodom cez
základ 10.
Určovanie počtu,..., po jednom,
po dvoch, desiatich, utváranie
skupín vecí, o danom počte.
Určiť počet predmetov v danej
skupine a vyjadriť tento počet v obore
do 100. Priradiť príslušný počet
predmetov k danému číslu v obore do
100. Vedieť usporiadať čísla od 20 do
100
ENV 1.2
ENV 3.5
Čítanie, písanie čísel do
100.Rozklad čísla na
desiatky a jednotky
Čítanie a písanie čísel 20 – 100.
Dvojciferné číslo ako súčet
desiatok
a jednotiek v obore od 20 do 100.
Vedieť čítať a písať čísla v obore do
100. Rozložiť dvojciferné číslo v obore
do 100 (od 10 do 99) na desiatky a
jednotky. Zapísať dvojciferné číslo v
obore ako súčet desiatok a jednotiek a
graficky to znázorniť
Číselný rad do 100
Orientácia v číselnom rade do
100. Usporiadanie čísel.
Vedieť sa orientovať v číselnom rade v
obore do 100.
Porovnávanie čísel.
Slovné úlohy na
porovnávanie
Riešenie úloh na porovnávanie.
86
Vedieť porovnať dvojciferné čísla
pomocou radu čísel. Porovnať
pomocou znázornenia a zapísať
dvojice dvojciferných čísel v obore do
100 pomocou znakov <, >, =.
Riešiť aspoň pomocou ilustračného
obrázka jednoduchú slovnú úlohu
(viac, menej, rovnako) a zapísať
pomocou znakov.
OZO 2.4
ENV 2.3
DOV 2.1
Bod, úsečka, priamka.
Geometria
( 22 hodín )
Jednotky dĺžky – cm, dm.
Priestorové geometrické
útvary
Sčítanie
a odčítanie
prirodzených
čísel v obore do
100
( 77 hodín )
Sčítanie a odčítanie v obore
do 100.
Slovné úlohy na sčítanie
a odčítanie
Rysovanie úsečiek. Vyznačovanie
úsečiek na priamke a na danom
geometrickom útvare
Meranie dĺžky úsečky.
Porovnávanie úsečiek podľa ich
dĺžky.
Vie vyznačovať body na priamke
(úsečke) a v rovine (na útvare).
Označovať ich veľkými tlačenými
písmenami
Narysovať a označovať úsečku
a priamku.
Vedieť narysovať úsečku danej dĺžky
(v cm) a označovať ju.
DOV 2.1., 5.1.,
4.1.
OZO 3.1., 3.3., 3.2.
Odmerať dĺžku úsečky v cm
s presnosťou na centimeter.
Porovnať úsečky podľa ich dĺžky.
Budovanie telies z kociek podľa vzoru
Zostaviť jednoduché stavby (teleso)
alebo podľa obrázka.
podľa vzoru alebo podľa obrázka.
Stavba jednoduchých telies.
Vytvárať a opísať jednoduché telesá
z kociek.
TBZ 1.3
Sčítanie dvojciferného
a jednociferného čísla bez
prechodu a s prechodom cez
základ 10 v obore do 100.
Vedieť sčítavať spamäti dvojciferné a
jednociferné čísla bez prechodu aj s
prechodom cez 10 v obore do 100.
ENV1.1
DOV1.1
OSR1.5,2.2
OZO3.6,2.4, 2.5
Odčítanie jednociferného čísla od
dvojciferného bez prechodu cez
základ 10 a s prechodom cez
základ 10 v obore do 100.
Vedieť spamäti odčítať jednociferné
číslo od dvojciferného bez prechodu aj
s prechodom cez základ 10 v obore do
100.
Vlastnosti
sčítania(komutatívnosť,
asociatívnosť). Písomné sčítanie a
odčítanie dvojciferných čísel.
Počítanie spamäti a písomne.
Vzťah medzi sčítaním a
odčítaním, skúška správnosti.
Riešenie jednoduchých, zložených
úloh, ktoré vedú k zápisu
Riešiť všetky typy príkladov na
sčítanie a odčítanie dvojciferných čísel
spamäti (náročnejšie písomne).
MDV3.3
VMR4.3,
1.1,1.3,1.4
RLK3.2.5
PDG 4.1
FIG1.1.4, 1.3.5.
1.4.3.
87
Vedieť riešiť jednoduché a zložené
úlohy vedúce k zápisu a + b + c;
Riešenie
aplikačných úloh
a úloh
rozvíjajúcich
špecifické
matematické
myslenie
a + b + c; a + b - c; a – b – c.
Riešenie nepriamo
sformulovaných úloh na sčítanie
a odčítanie v obore do 100.
a + b - c; a – b – c; v obore do 100.
Vyriešiť nepriamo sformulované úlohy
na sčítanie a odčítanie v obore do
100.
Výroky a logika
Názorný úvod k učivu z logiky.
Výroky a tvrdenia o činnostiach,
obrázkoch a posúdenie ich
správnosti.
Vedieť primerane rozlíšiť istý
a nemožný jav (pravdivý, nepravdivý).
Triedenie a postupnosti
Dichotomické triedenie.
Tvorba postupnosti podľa
daného pravidla.
Objavenie a sformulovanie
pravidla tvorenia postupnosti
predmetov, čísel.
Triediť predmety (veci, prvky) podľa
jedného znaku ( napr. podľa farby,
tvaru, veľkosti a pod.).
Vedieť nájsť jednoduché pravidlo
postupnosti.
Vedieť pokračovať vo vytvorenej
Postupnosti
Nepriamo sformulované
úlohy
Riešenie nepriamo
sformulovaných úloh.
Úlohy na zbieranie a
zoskupovanie údajov.
Hľadanie všetkých možností
usporiadania dvoch, troch
predmetov, farieb, písmen, čísel.
Vedieť vyhľadať všetky možnosti
usporiadania dvoch, troch predmetov
(vecí, prvkov).
Vedieť vytvoriť systém pri hľadaní
a všetky možnosti zapísať.
Vedieť urobiť zo získaných
a znázornených udalostí jednoduché
závery.
ENV 5.1., 4.4.
OSR
OZO 3.5.
ENV 2.1
POZNÁMKY:
Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúce špecifické matematické myslenie -úlohy tohto tematického celku sú začlenené do ostatných
tematických celkov, nie sú uvedené v TVVP ako úlohy samostatného celku. Učivo je zakomponované v obsahovom a výkonovom štandarde .
Na začiatku školského roka – v septembri - 15 hodín opakovanie učiva 1. ročníka.
88
Základná škola s materskou školou Koš, Nová 525, 972 41 Koš
PREDMET:
Matematika
Ročník: tretí
4 hodiny týždenne, spolu 132 vyučovacích hodín ročne
Tematický
celok
Časová
dotácia
Opakovanie
14 hod.
Násobenie
a delenie
prirodzených
čísel v obore
do 20
25 hod.
Téma
Opakovanie učiva
z 2. ročníka
Zavedenie násobenia.
Súvislosť medzi
násobením a sčítaním.
Nácvik násobenia v
obore do 20.
Počítanie spamäti.
Automatizácia
spojov.
Riešenie slovných úloh
na násobenie.
Propedeutika úloh na
Obsahový
štandard
Sčitovanie a
odčitovanie
prirodzených čísel
v obore do 100
Geometria - krivá
čiara, rovná čiara,
bod, priamka,
úsečka, meranie
úsečiek,...
Sčítanie, rovnaké
sčítanie, násobenie,
znak násobenia ( .),
súčin, činiteľ,
niekoľko- krát
viac,...
Slovná úloha, zápis
slovnej úlohy
správnosť riešenia,
89
Výkonový štandard
Vedieť sčitovať a odčitovať
prirodzené čísla do 100 spamäti aj
písomne bez prechodu cez
desiatku, s prechodom cez
desiatku, riešiť slovné úlohy vedieť zostaviť zápis, riešenie slovná
odpoveď.
Vedieť narysovať bod, priamku,
úsečku a označiť ich písmenami z
abecedy, odmerať úsečku, dbať na
presnosť merania a zapísať veľkosť
úsečky.
Pohotovo počítať po 2, 3, 4, 5...
Pochopiť násobenie ako sčítanie
rovnakých sčítancov.
Poznať znak násobenia ( . ).
Vedieť spamäti všetky spoje
(príklady) násobenie v obore
prirodzených čísel do 20.
Zväčšiť dané číslo násobením
niekoľkokrát.
Vedieť násobiť číslom 1 a 0.
Pochopiť princíp násobenie v
závislosti od poradia činiteľov.
V obore do 20 riešiť jednoduché
slovné úlohy na násobenie typu:
1. určiť súčet rovnakých
Prierezové témy
Medzipredmetové
vzťahy
DOV – 4.1.
OSR – 1.1. ,2.4.
násobenie
s kombinatorickou
motiváciou.
Tvorenie slovnej úlohy k
danému
numerickému príkladu
na násobenie v obore do
20.
Riešenie nepriamo
sformulovaných
slovných úloh na
násobenie v obore do
20.
Slovné úlohy na priamu
úmernosť (ako
propedeutika) v obore
do 20.
Zavedenie delenia.
Propedeutika zlomkov
(rozdeľovanie na
polovice, tretiny,...)
Delenie, ako postupné
odčítanie rovnakého
čísla.
Nácvik delenia v obore
do 20.
Počítanie spamäti.
Automatizácia spojov.
Súvislosť medzi delením
a násobením.
kontrola správnosti
riešenia,
výsledok, odpoveď,...
sčítancov,
2. zväčšiť dané čísla niekoľkokrát.
Matematizovať primerané reálne
situácie.
Vedieť overiť správnosť riešenia
(výsledku) a formulovať odpoveď.
Celok, časť celku,
odčítanie, delenie,
znak delenia ( : ),
delenec, deliteľ,
podiel, niekoľkokrát
menej, počet
rovnakých častí
(delenie na), skupiny
danej veľkosti
(delenie po), ...
Riešenie slovných úloh
na delenie.
Tvorenie slovnej úlohy
k danému
Slovná úloha,
kontrola správnosti
riešenia, výsledok,
odpoveď,...
Odčítať od daného čísla postupne
niekoľko rovnakých čísel.
Pochopiť súvislosť medzi odčítaním
a delením.
Poznať znak delenia( :).
Vedieť spamäti všetky spoje
(príklady) delenia v obore
prirodzených čísel do 20.
Deliť číslom 1. Vedieť, že nulou sa
nedelí.
Zmenšiť dané číslo delením
niekoľkokrát.
Vedieť deliť na rovnaké časti
(rozdelenie na daný počet
rovnakých častí), vedieť deliť
podľa obsahu (delenie po,
rozdelenie skupiny danej veľkosti).
V obore do 20 riešiť jednoduché
slovné úlohy typu:
1. Rozdelenie daného čísla na
daný počet rovnako veľkých častí
90
numerickému príkladu
na delenie v obore do
20.
Riešenie slovných úloh
na násobenie a delenie.
Vytváranie
prirodzených
čísel v obore
do 10 000
25 hod.
Vytváranie čísel.
Rozšírenie prirodzených
čísel v obore do 10 000.
Zobrazovanie čísel na
číselnej osi,
porovnávanie čísel
a ich zaokrúhľovanie na
desiatky, stovky.
Propedeutika rozvoja
prirodzeného čísla v
desiatkovej sústave.
Číselná os.
Nerovnice
(propedeutika).
Slovné úlohy na
porovnávanie
v obore do 10 000.
Tvorenie slovnej úlohy
k danému príkladu na
porovnávanie v obore
do 10 000.
Zavedenie jednotiek
dĺžky: mm, km.
Jednotky dĺžky mm,
Jednotky, desiatky,
stovky, tisícky, troja štvorciferné číslo,
číselná os, pred, za,
rozklad čísla, vzťah
pojmov číslo - číslica,
zostupný číselný rad,
porovnávanie čísel,
viac, menej, rovnako,
znaky
>,<,=,zaokrúhľovanie
...
Jednotky dĺžky mm,
cm, dm, m, km,
násobky 10, 100,
91
(delenie na),
2. Delenie podľa obsahu,
3. Zmenšenie daného čísla
niekoľkokrát.
Matematizovať primerané reálne
situácie.
Vedieť overiť správnosť riešenia
(výsledok) a formulovať odpoveď.
Riešiť slovné úlohy na násobenie i
delenie.
Vedieť čítať a písať troj- a
štvorciferné čísla.
Počítať po tisícoch, stovkách,
desiatkách, jednotkách.
Rozložiť troj- a štvorciferné čísla na
tisícky, stovky, desiatky a jednotky,
opačne - t. j. vedieť zapísať
pomocou jednotiek, desiatok,
stoviek a tisícok troj- a štvorciferné
čísla.
Zobrazovať a porovnávať čísla na
číselnej osi i pomocou znakov >,<,=.
Riešiť v obore prirodzených čísel do
10 000 nerovnice typu: x < 6 150, x
> 322.
Získať prvotné poznatky
o zaokrúhľovaní prirodzených čísel.
Vedieť zaokrúhľovať prirodzené
čísla na desiatky, ovládať
algoritmus pri zaokrúhľovaní
čísel na desiatky.
Riešiť slovné úlohy na porovnávanie
v obore do 10 000. (Slovné úlohy
charakterizované
vzťahmi viac, menej, rovnako).
Vedieť porovnávať jednotky dĺžky.
Vedieť pohotovo premieňať jednotky
dĺžky.
Sčítanie
a odčítanie
prirodzených
čísel v obore
do 10 000
35 hod.
cm, dm, m,
km a ich premieňanie.
Pamäťové a písomné
sčítanie a odčítanie
prirodzených čísel.
Zoznámenie sa
s kalkulačkou a jej
displejom.
Sčítanie a odčítanie
s využitím kalkulačky
1000 premena
jednotiek,...
Súčet, rozdiel, súčin,
podiel,...
Riešenie jednoduchých
a zložených slovných
úloh.
Tvorenie textov
k numerickým
príkladom.
Riešenie nepriamo
sformulovaných
slovných úloh.
Riešenie slovných úloh
s neprázdnym
prienikom.
Jednoduchá slovná
úloha, zložená
slovná úloha, zápis
slovnej úlohy,
kontrola správnosti
riešenia, súčet,
rozdiel, súčin, podiel,
zväčšiť
a zmenšiť dané
číslo,...
92
Vedieť sčítať a odčítať jednoduché
príklady aj spamäti.
Ovládať algoritmus písomného
sčítania a odčítania v obore do
10 000.
Pohotovo sčítať a odčítať prirodzené
čísla v obore do
10 000.
Osvojiť si praktické sčítanie a
odčítanie na kalkulačke v obore do
10 000.
Vedieť urobiť kontrolu správnosti.
Riešiť jednoduché slovné úlohy na
sčítanie a odčítanie.
Riešiť jednoduché slovné úlohy na
sčítanie
typu:
1. Určenie súčtu, keď sú dané dva
sčítance,
2. Dané číslo zväčšiť o... (o
niekoľko viac).
Riešiť jednoduché slovné úlohy na
odčítanie
typu:
1. Určenie jedného sčítanca, ak je
daný
súčet a druhý sčítanec.
2. Dané číslo zmenšiť o...(o
niekoľko menej).
3. Porovnávanie rozdielom.
Riešiť zložené slovné úlohy typu:
1. a + b + c
2. a - b - c
3. a - (b + c)
4. (a + b) - c
5. a + (a + b)
Geometria
23 hod.
Meranie dĺžky úsečky
mm a v cm.
Meranie väčších
vzdialeností:
- približne (napr.
krokmi)
- s presnosťou na
metre.
Odhad dĺžky:
- kratšej v
centimetroch (mm)
- dlhšej v metroch.
Rysovanie - základné
zásady rysovania.
Rysovanie priamok a
úsečiek.
Vyznačovanie úsečiek
na priamke a danom
geometrickom útvare.
Bod, bod v rovine,
priamka, úsečka,
leží, neleží, jednotka
dĺžky (mm, cm, dm,
m),
meranie dĺžky, dĺžka
úsečky, odhad skutočnosť,
vzdialenosť meranie
vzdialenosti,
porovnávanie,...
Rysovanie rovinných
útvarov v štvorcovej
sieti.
Zväčšovanie,
zmenšovanie rovinných
útvarov v štvorcovej
Štvorcová sieť, rady,
stĺpce, rovinný útvar,
zmenšiť, zväčšiť,...
Priestor, teleso,
kocka, kváder, stavba z kociek,
93
6. a + (a - b)
Riešiť nepriamo sformulované
slovné úlohy na sčítanie a odčítanie
v obore do 10 000.
Riešenie slovných úloh
s neprázdnym prienikom v obore do
10 000.
Vedieť overiť správnosť riešenia
(výsledku) a formulovať odpoveď.
Matematizovať primerané reálne
situácie.
Odmerať dĺžku úsečky v mm a cm.
Odmerať a porovnať dĺžku
vzdialenosti v triede a v teréne
krokom a odmeraním v metroch.
Získať predstavu o dĺžke
(vzdialenosti) - kratšej
v cm dlhšej v m a naučiť sa
odhadnúť tieto vzdialenosti v
metroch (v triede a v teréne).
Osvojiť si a používať pri rysovaní
základné zásady (čistota, presnosť,
vhodné rysovacie
pomôcky, hygiena a bezpečnosť pri
rysovaní).
Zdokonaľovať rysovanie úsečky
danej dĺžky (v cm) a jej
označovanie.
Vedieť narysovať úsečku danej
dĺžky v mm.
Zdokonaľovať rysovanie priamok,
ich označovanie.
Narysovať rovinné útvary v
štvorcovej sieti.
Zväčšovať a zmenšovať rovinné
útvary v štvorcovej sieti (štvorec,
obdĺžnik).
Vedieť vytvárať (budovať) z kociek
DOV – 4.1. -4.3.
ENV 4.3.
Riešenie
aplikačných
úloh a úloh
rozvíjajúcich
špecifické
matematické
myslenie
10 hod.
siete.
Stavba telies z kociek
na základe plánu
(obrázka).
Kreslenie plánu stavby
z kociek.
Úlohy na propedeutiku,
kombinatoriky
(vytváranie všetkých
možných skupín
predmetov z daného
počtu predmetov po
dvoch, troch,
manipulatívnou
činnosťou a symbolmi).
Vytváranie skupín
podľa daného
i objaveného pravidla.
Úlohy na propedeutiku
pravdepodobnosti
(pozorovanie istých
udalostí, možných ale
neistých udalostí a
nemožných udalostí).
Nepriamo sformulované
slov. úlohy.
Vytváranie tabuliek z
údajov získaných
žiakmi.
Riešenie úloh na
delenie s
kombinatorickou
motiváciou.
plán,...
rôzne stavby
telies podľa plánu (obrázka).
Nakresliť plán stavby z kociek.
Predmet, skupina
predmetov,
vlastnosť, dvojica,
trojica, symbol,
systém,...
Vytvárať rôzne skupiny predmetov
po dvoch, troch manipulatívnou
činnosťou i symbolmi na základe
spoločnej (príp. rozdielnej)
charakteristiky, znaku, vlastnosti a
pod.
Objaviť čo možno najviac pravidiel
na vytváranie dvojíc, trojíc
predmetov zo skupiny daného
počtu predmetov.
Vedieť si vytvoriť systém pri
vypisovaní možností.
Rozlišovať isté, neisté, možné
a nemožné udalosti primerané
veku.
Pravda, istá udalosť,
možná udalosť,
možná ale neistá
udalosť, nemožná
udalosť nepravda,
pravdivosť,
pravdepodobný,
nepravdepodobný,..
Tabuľka, riadok,
stĺpec,...
94
Riešiť primerané nepriamo
sformulované úlohy.
Získavať a zhromažďovať potrebné
údaje.
Zo získaných údajov vedieť zostaviť
a prečítať
tabuľku.
OSR 3.1.
FIG 1.1.4.
1.2.4.
1.6.3.
Základná škola s materskou školou Koš, Nová 525, 972 41 Koš
PREDMET:
Matematika
Tematický
celok
Ročník: štvrtý
4 hodiny týždenne, spolu 132 vyučovacích hodín
Časová
dotácia
Násobenie
a delenie
v obore
násobilky
64
Téma
Obsahový štandard
Násobenie a
delenie v obore
násobilky.
Propedeutika
zlomkov
(rozdeľovanie na
polovice, tretiny, .)
Počítanie spamäti.
Automatizácia
spojov
Násobenie a delenie
na kalkulačke v
obore
násobilky do 100.
Komutatívnosť
násobenia
(propedeutika)
Propedeutika úloh
na násobenie
s kombinatorickou
motiváciou.
Násobenie a delenie
ako vzájomne
opačné
matematické
operácie
(propedeutika).
Propedeutika zlomkovrozdeľovanie na polovice,
tretiny, ...
Počítanie spamäti
Násobenie a delenie na
kalkulačke v obore
násobilky do 100.
Propedeutika úloh na
násobenie s kombinatorickou
motiváciou.
Násobenie a delenie ako
vzájomne opačné
matematické operácie.
Dané číslo niekoľkokrát
zväčšiť, dané číslo
niekoľkokrát zmenšiť,
násobenie, činiteľ, súčin,
delenie, delenec, deliteľ,
podiel, násobilka,
Riešenie slovných úloh na
násobenie a delenie.
Riešenie jednoduchých
slovných úloh typu:
porovnanie podielom.
Riešenie slovných úloh, ktoré
vedú k zápisu:
a+ a . b; a + a : b; a . b + c; a
.b+c.d
Tvorenie textov k
numerickým príkladom.
95
Výkonový štandard
Vedieť spamäti všetky základné
spoje
násobenia a delenia v obore
násobilky do 100.
Vedieť urobiť kontrolu správnosti
násobenia a delenia v obore
násobilky.
Ovládať algoritmus násobenia.
Vedieť spamäti násobiť a deliť 10 a
100.
Osvojiť si praktické násobenie
a delenie na kalkulačke.
Vedieť rozlíšiť a použiť správnu
počtovú operáciu v úlohách
charakterizovaných
pojmami koľkokrát viac, o koľko
viac, koľkokrát menej, o koľko
menej.
Chápať súvislosť medzi násobením
a delením, násobenie a delenie ako
vzájomne opačné matematické
operácie.
Prierezové témy
Medzipredmetové
vzťahy
VMR 2.2
VMR 4.4
FIG 1.5.3
OSR 1.1.
VMR 1.1.
Riešenie slovných
úloh na násobenie
a delenie.
Riešenie
jednoduchých
slovných úloh typu:
porovnanie
podielom.
Riešenie slovných
úloh, ktoré vedú k
zápisu:
a+ a . b; a + a : b; a
. b + c; a . b + c . d
(aj typy úloh z
predchádzajúceho
ročníka).
Tvorenie textov k
numerickým
príkladom
Slovné úlohy na
priamu úmernosť
(propedeutika).
Nepriamo
sformulované
slovné úlohy.
Tvorenie slovnej
úlohy k danému
príkladu na
násobenie a delenie
v obore násobilky
do
100.
Slovné úlohy na priamu
úmernosť.
Tvorenie slovnej úlohy k
danému príkladu na
násobenie a delenie v obore
násobilky do 100. Sčítanec,
súčet, o koľko viac, zápis
slovnej
úlohy, jednoduchá slovná
úloha, zložená
slovná úloha, koľkokrát viac
– o koľko viac, koľkokrát
menej – o koľko menej,...
Riešiť slovné úlohy na násobenie
a delenie.
Vedieť riešiť jednoduché slovné
úlohy na
násobenie v obore násobilky do
100
typu:
1. určiť súčet rovnakých sčítancov,
2.zväčšiť dané číslo niekoľkokrát.
Vedieť riešiť jednoduché slovné
úlohy na
delenie v obore násobilky do 100:
1. Rozdeliť dané číslo na daný
počet rovnako veľkých častí
(delenie na)
2. Delenie podľa obsahu
3. Zmenšiť dané číslo niekoľkokrát
Vedieť riešiť jednoduchú slovnú
úlohu
typu: porovnanie podielom.
Riešiť zložené slovné úlohy vedúce
k zápisu typu:
a + a . b; a + a : b; a . b + c; a . b +
c . d.
Matematizovať primerané reálne
situácie.
Riešiť slovné úlohy na priamu
úmernosť
(propedeutika).
Riešiť nepriamo sformulované
slovné
úlohy.
Vytvoriť slovnú úlohu k danému
96
príkladu na násobenie a delenie v
obore násobilky do 100.
Vedieť overiť správnosť riešenia
(výsledku) a formulovať odpoveď.
Sčítanie
a odčítanie
v obore do
10 000
24
Písomné sčítanie a
odčítanie
prirodzených
čísel do 10 000.
Sčítanie a odčítanie
prirodzených čísel
v obore do 10 000
spamäti.
Sčítanie a odčítanie
prirodzených čísel
v obore do 10 000 s
využitím
kalkulačky.
Sčítanie a odčítanie
ako vzájomne
opačné
matematické
operácie.
Počítanie so
zaokrúhľovanými
číslami.
Písomné sčítanie a odčítanie
prirodzených čísel do 10 000.
Sčítanie a odčítanie
prirodzených čísel v obore do
10 000 spamäti.
Sčítanie a odčítanie
prirodzených čísel v obore do
10 000 s využitím
kalkulačky.
Sčítanie a odčítanie ako
vzájomne opačné
matematické operácie.
Počítanie so
zaokrúhľovanými číslami.
Číselný rad, jednotky,
desiatky, stovky, tisícky, troja štvorciferné čísla,
vzostupný a zostupný číselný
rad,...
Vedieť zostaviť zápis k slovnej
úlohe
s pomocou učiteľa.
Poznať algoritmus písomného
sčítania a odčítania a vedieť ho
pohotovo využívať pri výpočtoch.
Písomne sčítať a odčítať prirodzené
čísla v obore
do 10 000.
Spamäti sčítať a odčítať prirodzené
čísla v obore do
10 000 v jednoduchých
prípadoch.
Sčítať a odčítať prirodzené čísla
v obore do 10 000 na kalkulačke.
Sčítať a odčítať primerané troj a
štvorciferné čísla spamäti.
Sčítať a odčítať troj- a štvorciferné
čísla pomocou kalkulačky.
Chápať súvislosť medzi sčítaním a
odčítaním, sčítanie a odčítanie ako
vzájomne opačné matematické
operácie.
Vedieť približne počítať so
zaokrúhľovanými číslami na
97
FIG
FIG
FIG
FIG
FIG
FIG
FIG
FIG
FIG
FIG
FIG
1.1.4
1.2.1.
1.3.1.
1.3.4.
1.3.7.
1.4.1.
1.4.4.
1.5.1.
1.5.3.
1.6.1.
1.6.3.
desiatky a stovky.
Skúška správnosti
riešenia.
Skúška správnosti riešenia,
súčet, sčítanec, rozdiel,
menšenec, menšiteľ
Vedieť urobiť kontrolu správnosti
sčítania
a odčítania v obore do 10 000.
Riešenie slovných
úloh.
Riešenie všetkých
typov jednoduchých
a zložených
slovných úloh v
číselnom obore
do 10 000.
Riešenie slovných
úloh za pomoci
zaokrúhľovania
čísel.
Riešenie všetkých typov
jednoduchých
a zloţených slovných úloh v
číselnom obore do 10 000.
Riešenie slovných úloh za
pomoci zaokrúhľovania čísel.
Riešenie jednoduchých
nerovníc.
Slovná úloha: zápis slovnej
úlohy, riešenie, výsledok.
Skúška správnosti výsledku,
odpoveď.
Riešiť všetky typy jednoduchých
slovných úloh na sčítanie a
odčítanie
v obore do 10 000.
Riešiť všetky typy zložených
slovných
úloh na sčítanie a odčítanie v obore
do
10 000.
Riešiť slovné úlohy za pomoci
Zaokrúhľovania.
Riešenie
jednoduchých
nerovníc.
Samostatne zapísať postup riešenia
slovnej úlohy.
Vedieť overiť správnosť riešenia
(výsledku) a formulovať odpoveď.
Vedieť zostaviť zápis k slovnej
úlohe.
Matematizovať a znázorniť
primerané reálne situácie.
Riešiť jednoduché slovné úlohy na
sčítanie typu:
1. Určenie súčtu, keď sú dané dva
sčítance,
2. Dané číslo zväčšiť o...
(o niekoľko viac).
Riešiť jednoduché slovné úlohy na
odčítanie typu:
1. Určenie jedného sčítanca, ak je
daný súčet a druhý sčítanec.
2. Dané číslo zmenšiť o.... (o
98
Geometria a
meranie
32
Rysovanie –
základné zásady
rysovania.
Rysovanie – základné zásady
rysovania.
Rysovanie štvorca a
obdĺžnika
v štvorcovej sieti,
pomenovanie
vrcholov a strán,
dvojíc susedných
strán.
Rysovanie štvorca a
obdĺžnika v štvorcovej sieti,
pomenovanie vrcholov a
strán, dvojíc susedných
strán.
Obvod štvorca
(obdĺžnika) - (len
ako súčet veľkosti
strán,
propedeutika).
Obvod štvorca a obdĺžnika (len ako súčet veľkosti strán).
Súčet a rozdiel dĺžok úsečiek.
Násobok dĺžky úsečky.
Bod, vzor, obraz, leží, neleží,
priamka, úsečka, súčet dĺžok
úsečiek, rozdiel dĺžok
úsečiek, násobok dĺžky
úsečky, jednotky dĺžky,
strana štvorca a obdĺžnika,
susedné strany, protiľahlé
strany, vrchol, štvorec,
obdĺžnik, zmenšiť
zväčšiť, štvorcová sieť,
vodorovný, zvislý, stĺpec,
riadok,
Súčet a rozdiel
dĺžok úsečiek.
Násobok dĺžky
úsečky.
99
niekoľko menej).
3. Porovnávanie rozdielom.
Riešiť zložené slovné úlohy typu:
4. a + b + c
5. a – b – c
6. a – (b + c)
7. (a + b) – c
8. a + (a + b)
9. a + (a – b)
Osvojiť si a používať pri rysovaní
základné zásady (čistota, presnosť,
vhodné rysovacie pomôcky, hygiena
a bezpečnosť pri rysovaní).
Vyznačovať body na priamke
(úsečke) a v rovine (na útvare).
Vedieť narysovať úsečku danej
dĺžky na priamke (v mm; v cm) a
označovať ju.
Označovať strany a vrcholy veľkým
tlačeným písmom (písmenom A, B,
C, atď.).
Poznať vlastnosti štvorca,
obdĺžnika a vedieť ich
charakterizovať.
Vedieť narysovať štvorec (obdĺžnik)
vo štvorcovej sieti
s danou dĺžkou strany (strán).
Vedieť vypočítať súčet a rozdiel
dĺžok úsečiek.
Vedieť vypočítať násobok dĺžky
úsečky.
Vypočítať a vedieť zapísať obvod
OSR 1.5.
DOV 2.1.
DOV 5.3.
DOV 5.4.
VMR 1.1
OSR 3.1..
štvorca
(obdĺžnika) ako súčet dĺžok strán.
Rysovanie trojuholníka
(ľubovoľného a ak sú dané
dĺžky strán), pomenovanie
jeho vrcholov a strán.
Meranie dĺžok strán
trojuholníka s presnosťou na
centimetre, na milimetre.
Obvod trojuholníka - (len ako
súčet veľkosti strán)
Trojuholník, strany
trojuholníka, vrcholy
trojuholníka, dĺžka strany
trojuholníka,
obvod trojuholníka, jednotky
dĺžky, mm, cm, odhad skutočnosť
Rysovanie ľubovoľnej
kružnice a kruhu s daným
stredom, kružnice a kruhu s
daným stredom
a polomerom.
Vlastnosti kruhu a kružnice.
Kružnica, kruh, stred
kružnice (kruhu), polomer,
kružidlo
Rysovanie
trojuholníka
(ľubovoľného a ak
sú dané dĺžky
strán),
Premieňanie jednotiek dĺžky
aj zmiešaných jednotiek
dĺžky.
Meter (m), decimeter (dm),
centimeter (cm), milimeter
(mm), kilometer (km),
100
Narysovať ľubovoľný trojuholník a
pomenovať jeho vrcholy a strany
Poznať vlastnosti trojuholníka
(počet vrcholov, strán)
Odmerať veľkosti (dĺžku úsečky)
strán trojuholníka s presnosťou na
cm (na mm).
Porovnať strany trojuholníka
(úsečky) podľa ich dĺžky.
Vypočítať obvod trojuholníka ako
súčet dĺžok strán.
Poznať základný rozdiel medzi
kruhom a kružnicou.
Vedieť narysovať ľubovoľnú
kružnicu (kruh) s daným stredom.
Narysovať ľubovoľnú kružnicu
(kruh)
s daným stredom a polomerom.
Vedieť vyznačiť polomer kružnice.
Vedieť premieňať jednotky dĺžky.
Vedieť premieňať zmiešané
jednotky
dĺžky /napr. 4 dm 13 cm na mm/
pomenovanie jeho
vrcholov a strán.
jednotky dĺžky, premena
jednotiek dĺžky...
Meranie dĺžok strán
trojuholníka
s presnosťou na
centimetre, na
milimetre.
Obvod trojuholníka
- (len ako súčet
veľkosti
strán,
propedeutika).
Rysovanie
ľubovoľnej kružnice
a kruhu s
daným stredom,
kružnice a kruhu
s daným stredom a
polomerom.
Vlastnosti kruhu a
kružnice.
Premieňanie
jednotiek dĺžky.
Premieňanie
zmiešaných
jednotiek dĺžky.
Stavba telies z
kociek podľa vzoru
a podľa
plánu (obrázka).
Kreslenie plánov
stavieb z kociek.
Stavba telies z kociek podľa
vzoru a podľa plánu
(obrázka).
Kreslenie plánov stavieb z
kociek.
Priestor, stavba, teleso, vzor obraz, plán
101
Vytvárať (budovať) z kociek rôzne
stavby
telies podľa vzoru a podľa obrázka.
Vytvárať a opísať vlastné
jednoduché
telesá z kociek.
Nakresliť plán stavby z kociek.
Propedeutika
pravdivých a
nepravdivých
výrokov.
Riešenie
aplikačných
úloh a úloh
rozvíjajúcich
špecifické
matematické
myslenie
12
(obrázok), pravidelné a
nepravidelné telesá, pohľad
spredu, zozadu, sprava,
zľava, zhora
Propedeutika pravdivých a
nepravdivých výrokov.
Pravdivý výrok, nepravdivý
výrok,
pravdivosť, nepravdivosť,...
Vedieť primerane rozlíšiť pravdivosť
a nepravdivosť výrokov.
Vedieť vytvoriť pravdivé
a nepravdivé tvrdenie.
Vedieť zdôvodniť pravdivosť –
nepravdivosť výroku.
Čítať a nakresliť stĺpcový diagram
zo získaných údajov.
Vytváranie
stĺpcových
diagramov z údajov
získaných žiakmi.
Vytváranie stĺpcových
diagramov z údajov
získaných žiakmi.
Výpočet
aritmetického
priemeru pre menší
počet dát
(propedeutika).
Výpočet aritmetického
priemeru pre menší počet dát
Aritmetický priemer, stĺpcový
diagram, dáta, priemer
Vytváranie stĺpcových
diagramov z údajov
získaných žiakmi.
Výpočet aritmetického
priemeru pre menší počet dát
Aritmetický priemer, stĺpcový
diagram, dáta, priemer
Vypočítať aritmetický priemer pre
menší počet primeraných dát.
Riešenie nepriamo
sformulovaných
úloh.
Riešenie nepriamo
sformulovaných úloh.
Slovné úlohy s
kombinatorickou motiváciou.
Diagram, riadok, stĺpec,
vodorovný, zvislý.
Vedieť riešiť primerané nepriamo
sformulované úlohy.
Vedieť získavať a zhromažďovať
potrebné údaje.
Čítať a vytvárať stĺpcový diagram
zo získaných údajov.
Slovné úlohy s
kombinatorickou
motiváciou.
Riešiť slovné úlohy na násobenie s
kombinatorickou motiváciou.
102
OSR 1.1.
FIG 1.1.4.
FIG 1.3.4.
FIG 1.4.4.
FIG 1.5.1.
FIG 1.6.1.
PDG 1.5.
VMR 1.4.
Názov ŠVP
Názov ŠkVP
Vyučovací jazyk
Vzdelávacia oblasť
Predmet
Časový rozsah výučby
ŠVP 1. stupňa ZŠ v SR, ISCED 1 – primárne
vzdelávanie
Tvorivá škola
slovenský
Príroda a spoločnosť
PRÍRODOVEDA
1. ročník - týždenne 1 hodina, ročne 33 hodín
2. ročník - týždenne 1 hodina, ročne 33 hodín
3. ročník - týždenne 1 hodina, ročne 33 hodín
4. ročník - týždenne 2 hodiny, ročne 66 hodín
Charakteristika predmetu
Predmet
prírodoveda
predstavuje
úvod
do
systematizácie
a objektivizácie spontánne nadobudnutých prírodovedných poznatkov
dieťaťa. Predmet integruje viaceré prírodovedné oblasti ako je biológia, fyzika,
chémia a zdravoveda. Oblasti sú integrované predovšetkým preto, lebo
cieľom predmetu nie je rozvíjanie obsahu samostatných vedných disciplín,
ale postupné oboznamovanie sa s prírodnými javmi a zákonitosťami tak, aby
sa u dieťaťa zároveň s prírodovedným poznaním rozvíjala aj procesuálna
stránka samotného poznávacieho procesu.
Vyučovanie je postavené na pozorovacích a výskumných aktivitách,
ktorých cieľom je riešenie čiastkových problémov, pričom východiskom
k stanovovaniu vyučovacích problémov sú aktuálne detské vedomosti, ich
minulá skúsenosť a úroveň ich kognitívnych schopností. Samotné edukačné
činnosti sú zamerané na iniciáciu skúmania javov a udalostí, ktoré sú
spojené s bezprostredným životným prostredím dieťaťa a s dieťaťom samým.
Prostredníctvom experimentálne zameraného vyučovania si deti rozvíjajú
pozitívny vzťah k prírode, ale aj k samotnej vede.
Ciele vyučovacieho procesu
Hlavnými cieľmi predmetu je:
1. rozvíjať poznanie v oblasti spoznávania prírodného prostredia a javov
s nim súvisiacich tak, aby bolo dieťa samostatne schopné orientovať sa
v informáciách a vedelo ich spracovávať objektívne do takej miery, do
akej mu to dovoľuje jeho kognitívna úroveň
2. rozvíjať schopnosť získavať informácie o prírode pozorovaním,
skúmaním a hľadaním
3. viesť žiakov k nazeraniu na problémy a ich riešenia z rôznych uhlov
pohľadu
4. poznať najjednoduchšie priestorové pojmy a vzťahy, tieto vyjadriť
manipuláciou s predmetmi, slovne, kresbou i vlastným pohybom
5. vedieť sa orientovať v školskej budove, na ceste z domu do školy
103
6. vytvoriť si predstavu o roku na základe pozorovania zmien v živote
rastlín, zvierat a ľudí
7. poznať názvy ročných období, mesiacov a dní v týždni
8. uvedomovať si rozdiely v počasí a správne ich pomenovať
9. poznať rastlina a zvieratá v miestnej oblasti
10. nadobudnúť správny a kladný vzťah k práci a spoločnému majetku
11. vedieť opisovať prírodné a spoločenské javy
12. osvojiť si základné pravidlá osobnej hygieny, správnej životosprávy
a kultúrneho správania, rešpektovať vlastné zdravie a poznať aktívnu
ochranu prostredníctvom zdravého životného štýlu
13. vedieť jednoducho rozprávať a v hre napodobniť prácu dospelých
Prírodoveda má deti viesť k:
1. spoznávaniu životného prostredia, k pozorovaniu zmien, ktoré sa
v ňom dejú, k vnímaniu pozorovaných javov ako častí komplexného
celku prírody
2. rozvoju schopností získavať informácie o prírode pozorovaním,
skúmaním a hľadaním v rôznych informačných zdrojoch
3. rozvoju schopnosti pozorovať s porozumením prostredníctvom
využívania všetkých zmyslov a jednoduchých nástrojov, interpretovať
objektívne získané informácie
4. opisovaniu, porovnávaniu a klasifikácii získaných informácií
5. rozvoju schopnosti realizovať jednoduché prírodovedné experimenty
6. nazeraniu na problémy a ich riešenie z rôznych uhlov pohľadu
7. tvorbe a modifikácii pojmov a predstáv, ktoré opisujú a vysvetľujú
základné prírodné javy a existencie
8. uvedomeniu si potreby chrániť prírodu
9. aktívnemu zapojeniu sa do efektívnejšieho využívania látok, ktoré
príroda ľuďom poskytuje
10. poznaniu fungovania ľudského tela, k rešpektovaniu vlastného zdravia
a k jeho aktívnej ochrane prostredníctvom zdravého spôsobu života
Čiastkové ciele predmetu
Jedným z parciálnych cieľov predmetu je efektívny a postupný rozvoj
myslenia dieťaťa. Dieťa, ktoré nie je ešte schopné abstraktne myslieť a jeho
logické myslenie je zatiaľ nasmerované na konkrétnu realitu (empíriu), je
systematicky vedené tak, aby získalo čo najviac empirického materiálu
o všeobecných prírodných javoch a aby sa na týchto konkrétnych javoch
postupne učilo základným logickým operáciám. Prvý ročník prírodovedy je
preto zameraný najmä na aktívnu manipuláciu a materiálmi, s ktorými sa
deti bežne stretávajú. Deti sú vyučovaním usmerňované k skúmaniu
čiastkových aspektov bežných situácií tak, aby:
1. sa rozvíjala ich schopnosť pozorovať detaily vzhľadom na celok (s čím
neskôr súvisí schopnosť syntézy)
2. sa naučili porovnávať (s čím neskôr súvisí schopnosť dedukcie)
104
3. sa naučili identifikovať premenné skúmanej situácie (s čím neskôr
súvisí schopnosť tvorby testov hypotéz a predpokladov)
4. vedeli identifikovať podstatné znaky objektov a ich premenlivé znaky (s
čím neskôr súvisí schopnosť identifikovať výnimku alebo pravidlo)
5. sa učili zovšeobecňovať vyslovovaním záveru z niekoľkonásobných
pozorovaní (s čím neskôr súvisí schopnosť aplikovať osvojené
vysvetlenie na podobné javy a modifikovať ho, ale aj schopnosť
indukcie)
6. sa naučili vyjadrovať svoje predstavy o javoch slovom a obrazom (s čím
neskôr
súvisí
schopnosť
modifikácie
predstáv
abstraktnou
manipuláciou – analýzou javu s imaginárnym druhým ja – využitie
egocentrickej reči ako prostriedku myslenia)
7. si rozvíjali schopnosť argumentácie s využívaním kauzality (s čím
neskôr súvisí schopnosť tvoriť hypotézy opodstatnené vlastnou teóriou)
8. dokázali zdieľať svoje predstavy s vrstovníkmi v pracovnej skupine (s
čím neskôr súvisí schopnosť efektívnej kooperácie)
Kompetencie
Učivo prírodovedy je vhodné na vypracúvanie pedagogických situácií,
učebných činností a aktivít tak, aby boli rozvíjané všetky kľúčové
kompetencie žiaka.
Sociálne komunikačné kompetencie





dokáže určitý čas sústredene načúvať, náležite reagovať, používať
vhodné argumenty a vyjadriť svoj názor,
identifikuje a správne používa základné pojmy,
dokáže objektívne opísať, vysvetliť alebo zdôvodniť základné znaky
biologických objektov a procesov, podstatu procesov a vzťahov,
vecne správne sa vyjadruje verbálne, písomne a graficky k danej
učebnej téme,
dokáže spracovať a prezentovať jednoduchý projekt so zameraním na
ciele metódy, výsledky a ich využitie.
Kompetencia učiť sa učiť sa




získava schopnosť sebareflexie pri poznávaní svojich myšlienkových
postupov,
na základe poskytovaných možností uplatňuje základy rôznych
techník učenia sa a efektívne si osvojuje poznatky a študijné návyky,
vyberá a hodnotí získané informácie, spracováva ich a využíva vo
svojom učení a v iných činnostiach,
dokáže pracovať samostatne s učebnicami, pracovnými zošitmi a
pomôckami.
105
Spôsobilosť v oblasti informačných a komunikačných technológií



prejavuje radosť zo samostatne získaných informácií,
vie využiť informačné a komunikačné zdroje, vyhľadávať, triediť a
spracovávať informácie z rôznych zdrojov,
prejavuje aktivitu v individuálnom i skupinovom učení.
Spôsobilosť riešiť problémy



dokáže popísať problém
dokáže navrhovať rôzne riešenia úloh, postupov a prístupov,
dokáže samostatne tvoriť na základe zistení, skúmaní alebo riešení
úloh
predpokladať
a
určiť
príčinné
súvislosti,
pozorovať,
experimentovať a odhadovať.
Osobné sociálne a občianske spôsobilosti
 pozná svoje povinnosti, dokáže rešpektovať a prijímať príkazy
kompetentných osôb,
 ochotne prijíma nové nápady, prípadne sám prichádza s novými
nápadmi a postupmi, diskutuje o nich, prispieva k spoločnej práci.
Učebné zdroje:











pracovný zošit alebo učebnice pre 1.,2.,3.,4. ročník ZŠ
atlas rastlín
atlas zvierat
obrazy rastlín a zvierat
makety zvierat
encyklopédie
internet
rôzne typy hodín
zdravotnícky propagačný materiál
kútik živej prírody
multimediálny disk Prírodoveda 3.,4.
Hodnotenie
V danom predmete sú žiaci priebežne hodnotení podľa svojich
výsledkov a snahy. Žiaci sú v predmete prírodoveda hodnotení podľa
Metodických pokynov na hodnotenie žiakov základnej školy č. 22/ 2011
ktorý je platný od 1. mája 2011. Žiaci 1.ročníka sú hodnotení slovne. Žiaci
2.,3.,4. ročníka sú priebežne počas roka hodnotení známkami.
Predmetom hodnotenia vo výchovno– vzdelávacom procese sú učebné
výsledky žiakov v predmete prírodoveda v súlade s požiadavkami
vymedzenými v učebných osnovách, schopnosť osvojené vedomosti používať,
zručnosti a návyky, usilovnosť... Hodnotí sa pripravenosť žiaka na
vyučovanie, vlastná aktivita, tvorivosť, spolupráca, práca na projektoch,
prezentácia, ako aj samotný obsah a aktivita.
106
Základná škola s materskou školou Koš, nová 525/2, 972 41 Koš
PREDMET:
prírodoveda
Tematický
celok
Rodina
Zmeny v prírode
Ročník: prvý
1 hodina týždenne, 33 hodín ročne
Časová
dotácia
4
11
Téma
Moja rodina
Ročné obdobia
Kalendár prírody
Stromy, listy
Ovocie, zelenina
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Členovia rodiny ich úlohy v rodine,
pravidlá fungovania rodiny. Adresa
bydliska.
Vymenovať členov rodiny.
Poznať základné rodinné vzťahy.
Vedieť sa predstaviť, poznať označenie
triedy, meno svojho učiteľa, rozlišovať
vyučovaciu hodinu a prestávku
Vedieť si zaznamenávať počasie podľa
znakov: vietor, dážď, slnečno
Vedieť ako sa menia ročné obdobia ,
ako sa mení počasie v jednotlivých
mesiacoch v roku .
Rozpoznať druhy ovocia a zeleniny
Vedieť rozdeliť stromy- listnaté a
ihličnaté
Rozpoznať niektoré stromy podľa listov
Vedieť ako správajú živočíchy v danom
ročnom období
Vedieť ako menia rastliny a stromy
Vedieť pracovať s encyklopédiou
Diskutovať na tému ako sa pohybujú
zvieratá
Vedieť vymenovať členov zvieracích
rodín.
Vysvetliť plynutie času
Určovať na ciferníku celé hodiny.
Poznať rôzne druhy prístrojov na
meranie času.
Poznať pravidlá pravidelného
stravovania.
Vysvetliť dôvody striedania práce a
odpočinku.
Poznať hlavné časti tela.
Život v škole- som prvák
Ročné obdobie, mesiace v roku,
charakteristiky počasia
Ovocie a zelenina
Druhy stromov, listy stromov .
Poznávanie stromov na základe
listov
Správanie živočíchov v danom
ročnom období
Zvieratá
4
Voľne žijúce zvieratá
Domáce zvieratá
Domáce vtáky
Domáce zvieratá a vtáky, zvieracie
rodinky, voľne žijúce zvieratá –
pohyb, spôsob života
Plynutie času
2
Čas a jeho trvanie
Hodiny
Dni v týždni, časové údaje.
Objektívny a subjektívny čas
Osobná hygiena
a psychohygiena
5
Denný poriadok žiaka
Pravidelné stravovanie, striedanie
práce
a odpočinku
Časti tela, hygiena človeka, zásady.
Význam čistoty tela a prostredia
Ľudské telo a čistota
tela
107
Prierezové
témy
OSR 1.1,2.2
VMR 1.1, 1.2
TBZ1.3
ENV4.4,1.1
OZO2.5
ENV1.1,1.2,4.4
PDG1.5
VMR 2.1
OZO2.5
TBZ1.3
VMR2.1
Zdravie
Zdravá výživa
Hmota
2
Rastliny
3
Ľudia a veci
Rastlina a semeno
Kvety v záhrade a na
lúke
Izbové kvety
pre zdravie človeka.
Úraz, choroba
Zásady zdravej výživy.
Jedálny lístok – stolovanie
Projekt : Zeleninový šalát
Vedieť správne použiť zubnú kefku.
Vysvetliť význam osobnej hygieny
Poznať rozdiel medzi úrazom
a chorobou
Uviesť príklady potravín, ktoré sú
zdravé pre človeka a ktoré nie
Ručná a strojová výroba
Materiály na výrobu
Vlastnosti hmoty
Rozdelenie rastlín, časti tela
rastliny, zmeny od kvetu k ploduvývojové štádiá
Semeno- plod
Starostlivosť o izbové rastliny.
Na základe zmyslových vnemov určiť
rôzne druhy hmoty, vedieť z čoho sú
vyrobené veci
Pozorovať charakteristické vlastnosti
jednotlivých skupín rastlinného
spoločenstva. Poznať základné časti
rastliny, vývojové štádiá plodu. Vedieť
zasadiť semeno.
Opísať pri pozorovaní ako klíči semeno.
Vedieť sa starať o izbové rastliny
Pracovať s atlasom rastlín.
Vysvetliť prečo musíme dodržiavať
pitný režim. Diskutovať, čo sa stane s
vodou, ktorú pijeme.
Vysvetliť význam vody pre život na
Zemi
Atlas rastlín
Voda v prírode
2
Voda a rastliny
Voda a človek
Pitný režim.
Význam vody pre život.
Skupenstvá vody a kolobeh vody v
prírode
108
TBZ1.3
ENV1.1,1.2
ENV2.1,3.1,4.4
OZO3.6
Základná škola s materskou školou Koš, Nová 525, 972 41 Koš
PREDMET:
Prírodoveda
Tematický
celok
Ročník: druhý
1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín ročne
Časová
dotácia
Téma
Zmeny v
prírode
3 hod.
Ročné obdobia
Hmota
2 hod.
Vzduch
Obloha
2 hod
Počasie
Príroda
3 hod.
Cyklus stromu
Rastliny
4 hod.
Časti rastliny,
starostlivosť o
rastliny
Obsahový štandard
Ročné obdobie, zmeny
ročných období, kalendár,
vietor, padanie lístia, zmeny
teploty
Vzduch, vlastnosti
vzduchu, hmota, teplota,
vietor
Obloha, počasie, oblaky,
pranostika, prvky počasia,
predpoveď počasia
Slnko, mesiac, hviezdy
Príroda, stromy v prírode,
druhy stromov listnaté,
ihličnaté,
Rastliny, kvety, koreň,
stonka, kvet, list, druhy
kvetov v okolí školy a obce
pestovanie kvetu v škole,
správne polievanie
a staranie sa o kvet
Rastliny v lese, v parku,
v okolí školy starostlivosť
o rastliny
109
Výkonový štandard
Prierezové témy
Opísať zmeny v priebehu roka, ročné
obdobie, Vedieť sa orientovať
v kalendári. Porovnať ročné obdobia
podľa teploty vzduchu, spôsobu
obliekania, činnosti žiakov
Pripraviť experiment, ktorým dokáže, že
vzduch je hmota, zaznamenávať teplotu
vzduchu
Na základe záznamov zo sledovania
počasia v priebehu jedného týždňa
vyhodnotiť zmeny počasia, zaznačiť do
merania zvolenými znakmi zmeny
oblakov, zmeny oblohy
Rozoznať stromy listnaté a ihličnaté
podľa základných charakteristík
NV 2.2, 4.4
Poznať základné kvety, rastúce v okolí
školy a v obci, v parku , na lúke
Opísať podľa vlastných záznamov
z prieskumu, čo rastie v okolí školy,
v obci, aké rastliny stromy, vedieť ich
porovnať, v čom sa líšia
podľa obrázkov popísať rastliny
Urobiť si atlas z fotografií alebo kresieb
alebo listov stromov. Tvoriť zbierku,
analyzovať
Vedieť polievať kvety voľne rastúce aj
v kvetináčoch, mať svoj kvet – triedny
kvet
ENV2.2,2.4, 1.2
ENV2.2
ENV4.3,2.2
ENV1.6, 1.1
Zelenina
a ovocie
2 hod.
Ovocie
Zelenina
a ovocie
2 hod.
Zelenina
Voda
4hod.
Voda
Život v prírode
4 hod.
Zvieratá voľne
žijúce a domáce
Ovocné stromy – ovocie,
druhy ovocia
Rozlíšiť ovocné stromy od iných stromov.
Poznať základné druhy plodov a čím
sa líšia
Zelenina, semená, druhy
zeleniny, pestovanie
zeleniny
Voda v prírode
Voda na zemskom povrchu,
voda v ovzduší, rieky,
jazerá, oblaky, dážď, rosa,
sneh, pozorovanie oblakov,
druhy oblakov
Význam vody pre človeka,
znečistenie vody, rozpustné
a nerozpustné látky vo
vode.
Vlastnosti vody – chuť,
farba
Zvieratá v prírode Zvieratá
v lese, v prostredí okolo
školy
Navrhnúť možnosti druhov zeleniny,
ktoré je možné pestovať v danej oblasti,
vypestovať zeleninu
Opísať v akých formách sa môže voda
nachádzať v prírode Vysvetliť rozdiel
medzi riekou a jazerom,
poznať aká rieka tečie v okolí obce
Pozorovanie oblakov, nakresliť rôzne
druhy oblakov a akým počasím sa
spájajú jednotlivé druhy oblakov
Vysvetliť význam vody pre človeka,
navrhnúť spôsoby ako chrániť vodu
Pripraviť experiment, čo sa vo vode
rozpustí, čo sa nerozpustí
Pripraviť návrhy ako chrániť vodu
Pozorovať živočíchy v okolí školy,
nakresliť ich, vedieť ich názvy, zistiť ako
žijú , získať informácie z encyklopédie
alebo internetu
Vysvetliť, kedy už človek nevhodne
využíva prírodu a začne ju ničiť. Uviesť
príklady ako využíva človek prírodu.
ENV1.1
Navrhnúť spôsoby, ako viesť zdravý
spôsob života, starať sa o seba.
Poznať návyky správnej životosprávy,
vedieť sa správne obliecť podľa počasia,
dávať si pozor na ceste, osvojiť si
správne hygienické návyky.
Opísať nebezpečné miesta, poznať
v ktorých častiach školy, resp. cesty do
školy alebo v obci sú nebezpečné miesta.
OZO2.5
Ochrana
prírody
2 hod.
Ochrana prírody. Nevhodné
zasahovanie človeka do
prírody
Správna
životospráva
3 hod.
Starostlivosť o
zdravie
Zdravá príroda, zdravý
človek
Správna životospráva
Bezpečné
správanie
2 hod.
Úrazy,
bezpečnosť
Úrazy – v prírode, v škole,
doma, nebezpečné miesta,
Lekár, prvá pomoc
110
OZO2.5
ENV4.4,2.1,3.1
ENV1.1, 4.4
VMR2.1
ENV 4.4,1.7, 3.5
OZO2.1,2.2
Základná škola s materskou školou Koš, Nová 525, 972 41 Koš
PREDMET
Prírodoveda
Ročník: tretí
2 hodiny týždenne, spolu 66vyučovacích hodín
Tematický
celok
I. Veci okolo
nás
Časová
dotácia
Téma
12
Triedenie látok
Ľudské výtvory
II. Rastliny –
súčasť prírody
8
Časti stromu
Javy v prírode
Ihličnaté stromy
Listnaté stromy
III. Vesmír
8
Naša Zem
Slnečná sústava
Časové jednotky
IV. Technika a
technické
objavy
6
V. Človek ako
súčasť prírody
14
Sila
Využitie sily
Uľahčenie pohybu
Elektrická energia
Cyklus života
Zmyslové vnemy
Koža
Orgán zraku,
sluchu
Nervová sústava
Obsahový štandard
Poznať vlastnosti látok
podľa zmyslových vnemov
Zmeny vlastností látok
Výkonový štandard
Žiak vie určiť vlastnosti
látok, vie odmerať teplotu
vody, vzduchu, ľudského
tela. Vie dokázať, že látka
sa mení alebo nemení na
inú látku. Vie odmerať
objem kvapaliny pomocou
odmerného valca.
Vymenovať jednotlivé druhy Žiak vie určiť rozdiel medzi
stromov, vedieť ako sa
semenami týchto stromov,
stromy rozmnožujú
vie rozlíšiť rozdiel medzi
ihličnatými a listnatými
stromami.
Žiak vie, ako sa otáča Zem,
Vymenovať planéty
vie vymenovať planéty
slnečnej sústavy
slnečnej sústavy, vie
povedať koľko hodín má
Pohyby Zeme
deň, koľko minút má
Rozdelenie dňa na časové
hodina, koľko sekúnd má
jednotky
minúta.
Vedieť správne použiť silu v Žiak vie, ktoré stroje
živote
pracujú na základe sily, vie
zostrojiť jednoduchý
elektrický obvod
Vymenovať zmyslové vnemy Žiak vie základné
a iné dôležité časti ľudského informácie o ľudskom tele
tela, darcovstvo krvi
111
Prierezové
témy
ENV 2.2
ENV 5.1
ENV 1.1
OZO 2.5
OZO 2.6
Krvný obeh
VI. Živočíchy –
súčasť prírody
12
VII.
Spoločenstvozáklad života
6
Stavovce
Cicavce
Vtáky
Plazy
Ryby
Ekológia
Vodné a kultúrne
spoločenstvo
Poznať základné znaky
jednotlivých druhov
živočíchov
Žiak vie rozdeliť živočíchy
podľa spôsobu ich života,
pozná základné znaky
cicavcov, vtákov a hadov.
OZO 3.5
OZO 3.4
Vedieť vysvetliť pojmy –
prírodné spoločenstvo,
kultúrne spoločenstvo.
Rozdiel medzi nimi.
Žiak vie určiť, čo tvorí
jednotlivé spoločenstvá
ENV 1.1
ENV 1.2
ENV 1.7
112
Základná škola s materskou školou Koš, Nová 525, 972 41 Koš
PREDMET:
Prírodoveda
Tem. celok
Pátrame po
tom, čo je sila
Ročník: štvrtý
2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín
Časová
dotácia
Téma
Sila
5
Magnetick
á sila
Gravitačn
á sila
Pátrame po tom,
čo je vesmír
8
Vesmír
Obsahový
štandard
Sila ako
fyzikálna
veličina.
Magnetická sila
Magnet
Magnetické a
nemagnetické
materiály
Magnetizácia
magnetických
materiálov
Magnetické pole
Zeme
Kompas
Gravitačná sila
Veľkosť a smer
sily
Vesmír
Vesmírne telesá
Vákuum
Čierne diery
Výkonový štandard
Žiak vie, že sila je fyzikálna veličina. Pomocou vlastných
skúseností vie objasniť pojem sila.
Žiak vie, čo je to magnet a ako pôsobí na rôzne materiály. Vie, že
magnety majú dva póly a vie vysvetliť, ako sa dva magnety
vzájomne k sebe správajú pri rôznych vzájomných pozíciách. Žiak
vie cieľavedome skúmať, ktoré predmety sú magnetické a ktoré
nie sú magnetické a zovšeobecňuje záver, že všetky magnetické
predmety sú kovové, ale nie všetky kovové predmety sú
magnetické. Žiak jednoznačne rozlišuje pojmy magnet a
magnetický materiál.
Žiak vie, že kovové predmety je možné zmagnetizovať a tie sa dočasne správajú
samy ako magnety. Žiak vie, že zemeguľa má svoje vlastné magnetické pole,
vďaka ktorému fungujú kompasy. Žiak vie vysvetliť funkciu kompasu, vie
zostrojiť jednoduchý kompas a skúmať na ňom pôsobenie magnetického poľa
Zeme a magnetického poľa rôznych druhov magnetov.
Žiak vie vysvetliť, že príčinou pádu telies k zemi je pôsobenie sily, ktorú
nazývame gravitačnou. Vie, že ak pôsobíme na padajúci predmet nejakou silou
proti smeru pôsobenia gravitačnej sily, je možné pád predmetov spomaliť,
zastaviť alebo spôsobiť opačný smer pohybu. To znamená, že žiak implicitne
chápe, že sila má aj určité smerovanie, nielen veľkosť, aj keď tento poznatok
nevyjadruje.
Žiak vie vysvetliť, čo je to vesmír a to prostredníctvom opisu jeho súčastí a
vzájomného usporiadania týchto súčastí. Vie, že vo vesmíre nie je vzduch, ten
je sústredený v podobe atmosféry okolo planét. Žiak taktiež vie, že vo voľnom
vesmíre nepôsobí gravitačná sila. Vie vysvetliť, že gravitačná sila pôsobí len do
určitej vzdialenosti od vesmírnych telies. Má základnú informáciu o čiernych
dierach a ich v vplyve na hmotu.
113
Prie.
témy
Medz. vz.
Môže
človek
prežiť vo
vesmíre?
Podmienky života
vo vesmíre
Žiak vie, že živé organizmy potrebujú pre svoj život kyslík a preto kvôli
absencii atmosféry vo voľnom vesmíre neprežijú. Žiak vie, že ak chce človek
vystúpiť do vesmíru, musí mať zabezpečené dýchanie prostredníctvom
skafandra. Okrem kyslíka skafander poskytuje človeku ochranu pred chladom
(žiak vie, že vo vesmíre je veľmi chladno).
Skúmanie
vesmíru
Skúmanie
vesmíru –
ďalekohľad,
hvezdáreň, umelá
družica, vesmírna
stanica, rakety,
raketoplány
Planéta
Hviezda
Galaxia
Súhvezdie
Žiak vie rozprávať o tom, ako človek skúma vesmír zo zeme
(ďalekohľady, hvezdárne, planetáriá) a ako ho skúma z vesmíru.
Vie vysvetliť, čo je to umelá družica, čo je to vesmírna stanica a
kde sa nachádza a aké majú dané zariadenia funkcie.
Slnečná sústava
Prirodzené
družice planét
Žiak vie, že Slnečná sústava má osem planét, ktoré obiehajú okolo Slnka v
rôznej vzdialenosti. Vie planéty vymenovať. Žiak vie vysvetliť, že Mesiac je
prirodzenou družicou Zeme a vie, že aj ostatné planéty Slnečnej sústavy majú
prirodzené družice, niektoré ich majú dokonca niekoľko. Žiak vie vysvetliť, ako
sa planéty Slnečnej sústavy pohybujú okolo Slnka a ako samy rotujú okolo
vlastnej osi.
Žiak vie, že zemeguľa rotuje okolo vlastnej osi, čo spôsobuje striedanie dňa a
noci. Vie, že Zem sa otočí okolo vlastnej osi za 24 hodín. Žiak vie vysvetliť,
prečo je cez deň svetlo a v noci tma a ako tento jav súvisí s tým, že cez deň nie
je na oblohe vidieť hviezdy. Spontánne vytvára predpoklady a pri diskusii
argumentuje vlastnou skúsenosťou. Žiak vie striedanie dňa a noci demonštrovať
na modeli Slnečnej sústavy.
Žiak vie, že zemská os je naklonená a zároveň vie, že Zem rotuje okolo Slnka
(vie, že Zem obletí okolo Slnka za jeden rok). Žiak vie vysvetliť a názorne na
modeli ukázať, čo spôsobuje znižovanie a zvyšovanie teploty pri zmene ročných
období na Zemi.
Hviezdy a
planéty
Pohyby
Zeme
Rotácia Zeme
okolo vlastnej osi
– striedanie dňa a
noci
Naklonenie
Zemskej osi
Rotácia Zeme
okolo Slnka
Striedanie
ročných období
Žiak vie, že Zem je planéta a Slnko je hviezda a vie vysvetliť, aký je rozdiel
medzi planétou a hviezdou. Žiak vie vysvetliť rozdiel medzi Slnečnou sústavou,
galaxiou (Mliečna dráha) a súhvezdím. Žiak rozpoznáva základné súhvezdia
zimnej a letnej oblohy (súhvezdie Orion, súhvezdie Veľký voz) a vie pozorovať
pohyb súhvezdí po oblohe počas roka.
114
Jednoduché
stroje
6
Jednoduc
hé stroje
Páka
Naklonená
rovina
Kladka
Ozubené
koleso
Jednoduché stroje
páka, naklonená
rovina, kladka,
ozubené koleso
Páka ako
jednoduchý
mechanizmus
Konštrukcia páky
a spôsob
fungovania
Využitie páky v
bežnom
živote
Naklonená rovina
ako
jednoduchý
mechanizmus
Konštrukcia
naklonenej
roviny a spôsob
fungovania
Využitie
naklonenej roviny
v bežnom živote
Kladka ako
jednoduchý
mechanizmus
Konštrukcia
kladky a spôsob
fungovania
Využitie kladky v
bežnom
živote
Ozubené
súkolesie ako
Žiak vie, že jednoduché stroje sú zariadenia, ktorými si ľudia uľahčovali
a uľahčujú namáhavú prácu. Vie, že pomocou jednoduchých strojov môžeme
meniť aj veľkosť sily. Učí sa rozoznávať páku, naklonenú rovinu, kladku
a ozubené koleso.
Žiak vie, že ak chce nadvihnúť veľký predmet, môže na to použiť brvno
a menšiu podperu (pevný bod). Toto zariadenie nazýva pákou. Žiak vie
cieľavedome skúmať fungovanie páky, vlastnou výskumnou činnosťou zisťuje,
že čím ďalej od pevného bodu
páky pôsobíme silou, tým ťažší predmet vieme zdvihnúť.
Žiak vie skúmať predmety a zisťovať, či využívajú na svoju funkciu páku.
O skúmaní vie diskutovať. Vie vymenovať predmety, kde sa páka využíva
(rovnoramenná hojdačka, rovnoramenné váhy, nožnice, kliešte, veslo, kľučka) a
vie vysvetliť, ako sa tam princíp páky využíva. Samostatne vyhľadáva
informácie o využití páky.
Žiak vie vysvetliť, že použitím naklonenej roviny si vieme uľahčiť prácu,
vysvetľuje na príklade s vytiahnutím nákladu, ktorý inak nezodvihneme po
naklonenej rovine. Pri skúmaní sily, ktorú musí vynaložiť pri ťahaní predmetu
po naklonenej rovine používa silomer. Uvedomuje si, že silomer vyjadruje silu,
akou naň pôsobí predmet. Vie cieľavedome skúmať naklonenú rovinu a jej
fungovanie pri zmene uhla, pri znížení trenia povrchu naklonenej roviny. Zo
skúmania vie vytvoriť primeraný záver.
Žiak vie skúmať predmety a zisťovať, či využívajú na svoju funkciu naklonenú
rovinu. O skúmaní vie diskutovať. Vie vymenovať predmety, kde sa naklonená
rovina využíva (svahové cesty - serpentíny, skrutka, sekera, pluh, klin) a vie
vysvetliť, ako sa tam princíp naklonenej roviny využíva. Samostatne vyhľadáva
informácie o využití naklonenej roviny v praxi.
Žiak vie jednoducho vysvetliť, že kladka uľahčuje prácu tým, že pri zdvíhaní
nákladu pôsobíme menšou silou, ale zdvíhame predmet pomaly. Pomocou
cievky, ceruzky a špagátu vie vysvetliť, ako sa kladka konštruuje. Žiak vie, že
poznáme voľnú a pevnú kladku a vie opísať rozdiel v konštrukcii a v miere
uľahčenia práce. Skúma pôsobenie kladky na predmety a vie vytvoriť zo svojho
skúmania závery.
Žiak vie vymenovať predmety, kladka využíva (žeriav, posilňovací stroj,
lanovka, horolezectvo - karabíny, napínanie lán a vedenia pomocou kladky)
a vie vysvetliť, ako sa tam princíp kladky využíva. Samostatne vyhľadáva
informácie o využití kladky v praxi..
Žiak vie, že pomocou ozubených súkolesí vieme meniť smer pohybu predmetov
a tiež rýchlosť pohybu predmetov. Žiak si uvedomuje, že jedno ozubené koleso
115
DOV
6.1
jednoduchý
mechanizmus
Konštrukcia
ozubeného
súkolesia a
spôsob
fungovania
Pátrame po tom,
čo je elektrická
energia
5
Elektrická
energia
Využitie
ozubených kolies
v bežnom živote
Elektrická energia
Elektrický prúd
Význam
elektrickej
energie pre
človeka
Elektricky vodivé
a nevodivé
materiály
Statická
elektrina
Čo je
blesk a
ako vzniká
Pátrame po
stopách
živočíchov
30
Živočíchy
Stavba
tela
živočíchov
Elektrický izolant
Bezpečnosť práce
s elektrickými
zariadeniami
Statická elektrina
Blesk
Bezpečné
správanie sa v
búrke
Životné prejavy
organizmov
Podobnosti a
rozdiely v
nemá praktický význam, že musia byť viaceré v súčinnosti - tzv. súkolesia. Žiak
vie samostatne skúmať zmenu rýchlosti otáčania ozubených kolies pri použití
rovnako veľkých, menších a väčších ozubených kolies. Samostatne skúma v
domácnosti sa vyskytujúce predmety, ktoré ozubené kolesá využívajú a opisuje
spôsob, akým sú kolesá v predmete využívané. Funkciu ozubeného súkolesia
vysvetľuje na bicyklových prevodoch.
Žiak vie skúmať predmety a zisťovať, či využívajú na svoju funkciu ozubené
kolesá. O skúmaní vie diskutovať. Vie vymenovať predmety, kde sa ozubené
kolesá využívajú (bicykel, hodinky, ručný mixér, ručná vŕtačka, vodný a
veterný mlyn) a vie vysvetliť, ako sa tam princíp ozubených kolies využíva.
Samostatne vyhľadáva informácie o využití ozubených kolies v praxi.
Žiak vie, že elektrická energia sa vyrába v elektrárňach a vie opísať spôsob,
ako sa rozvádza do domácností. Žiak vie vysvetliť význam elektrickej energie
pre súčasného človeka a vie zhodnotiť, aké dôsledky by mal náhly výpad
elektrickej energie. Žiak vie, že niektoré látky vedú elektrický prúd a niektoré
nevedú. Vie zostrojiť jednoduchý elektrický obvod (plochá batéria, vodiče a
žiarovka) a vie pomocou tohto jednoduchého obvodu zisťovať, ktoré látky sú
elektricky vodivé a ktoré nie.
Žiak vie, že elektrický prúd je životu nebezpečný a vie predchádzať styku
s vysokým napätím. Žiak vie vysvetliť, prečo sú vodiče elektrického prúdu
obalené v umelej hmote, pričom využíva poznatky získané vlastným skúmaním.
Žiak vie využiť informácie o elektrických izolantoch na ochranu vlastného
zdravia pred pôsobením elektrického prúdu.
FIG 1.3.3
OZO
1.5, 1.4
FIG 1.2.3,
1.4.1, 1.4.3
Žiak vie jednoducho vysvetliť, kedy a kde vzniká statická elektrina a ako sa
prejavu na rôznych predmetoch. Spája informácie s vlastnou skúsenosťou a
cielene skúma vznik statického výboja pôsobením rôznych látok.
Žiak vie, že blesk je elektrický výboj, ktorý vzniká v atmosfére a vie
jednoducho vysvetliť funkciu bleskozvodu. Žiak vie samostatne vyhľadať
informácie o tom, ako je potrebné sa chrániť pred bleskom vo voľnej prírode a
informácie vie zhodnotiť v súvislosti s tým, čo už o elektrickom prúde vie.
Žiak vie vysvetliť, čím sa živočíchy vzájomne podobajú a čím sa vzájomne
odlišujú.
Žiak si uvedomuje, že živočíchy sa vzájomne od seba odlišujú a to nielen
116
OZO
3.5
RLK2.4
MDV
živočíšnej ríši
Základ
systematiky
stavovcov:
obojživelníky,
plazy, ryby,
vtáky, cicavce
Základné
prejavy
života
živočíchov
Dýchanie
Pohyb
živočíchov
Prijímanie
potravy
Dýchanie, pohyb,
prijímanie
potravy,
rozmnožovanie,
rast, vývin
Dýchanie
Druhy a spôsoby
pohybu
živočíchov
Všežravce
Mäsožravce
Bylinožravce*
tvarom, ale najmä spôsobom života. Žiak vie, že živočíchy, ktoré sa vzájomne
na seba viac podobajú (tvarom tela, spôsobom života) patria do tej istej skupiny
živočíchov – napríklad obojživelníky, plazy, ryby, vtáky, cicavce. Pozorovaním
skupiny živočíchov vie žiak samostatne vytvoriť opisnú charakteristiku danej
skupiny – vie živočíchy porovnať a zistiť, v ktorých znakoch sa zhodujú (sú si
podobné). Informácie si vie vyhľadať v rôznych informačných zdrojoch a
overiť si tak spôsob vlastného uvažovania.
Žiak vie opísať skupinu plazov a vie vymenovať troch zástupcov (užovka,
vretenica, jašterica), ktorí do danej skupiny patria. Živočíchy vie vizuálne
rozpoznať. Chápe a vie jednoducho vysvetliť, čo to znamená, že plazy sú
chladnokrvné (vysvetľuje, že plazy sú v chlade strnulé, lebo si nevedia vytvoriť
vlastné teplo tak, ako to dokáže človek). Žiak dáva informácie do súvislosti s
tým, kde je možné plazy najčastejšie nájsť (na skalách, múroch, chodníkoch,
kde sa vyhrievajú).
Žiak vie, že základnými prejavmi života živočíchov sú dýchanie, pohyb,
prijímanie potravy, rozmnožovanie, rast a vývin.
Žiak vie, že živočíchy môžu prijímať kyslík zo vzduchu aj z vody.
Žiak vie, že živočíchy sa vzájomne od seba odlišujú aj tým, ako sa pohybujú.
Žiak vie, že pohyb živočíchom zabezpečujú rôzne časti tela. Tento jav vie
samostatne skúmať a živočíchy kategorizovať podľa toho, čím sa pohybujú –
napríklad podľa časti tela, ktorou sa pohybujú (krídla, plutvy, končatiny a pod.),
podľa počtu končatín (napríklad rak (8+2), pavúk (8), mravec (6), pes (4),
sliepka (2)), ktorými sa pohybujú, podľa spôsobu pohybu (skákanie, behanie,
plazenie a pod.). Informácie dávajú do súvislosti s tým, kde živočíchy žijú.
Žiak vie, že živočíchy sa vzájomne od seba odlišujú aj spôsobom získavania
potravy. Vie, že niektoré sa živia rastlinami, niektoré lovia iné živočíchy a
poznáme aj také, ktoré sa živia odumretými rastlinami, či živočíchmi. Žiak vie
uviesť niekoľko príkladov živočíchov, ktoré sa živia rastlinnou potravou a
vysvetliť, ako sa získavaniu tohto druhu potravy prispôsobujú. Vie, čím sa živia
nasledovné druhy a prispôsobenie získavaniu potravy na nich vysvetlí:
dážďovka zemná, slimák záhradný, mlynárik kapustný, včela medonosná, kapor
obyčajný, hus domáca, zajac poľný, myš poľná, veverica obyčajná, srna hôrna,
kôň a krava. Vysvetľovanie žiaka je jednoduché, napríklad: veverica sa živí
rôznymi rastlinnými plodmi ako sú žalude, semená v šiškách a podobne. Preto
117
4.2
ENV 1.2
TBZ 3.1,
3.2,3.3
OZO
3.6
ENV 1.3
1.4
Rozmnožova
nie
živočíchov
Mláďatá
živočíchov,
ktoré sa
rodia –
narodenie
človeka
Mláďatá
živočíchov,
ktoré sa
liahnu z
vajíčok
Rast a vývin
Rozmnožovanie
živočíchov –
rodenie mláďat,
liahnutie mláďat
Rozmnožovanie
človeka
Rast a vývin
Vývin pred
narodením
Vývin po
narodení
Význam zdravej
stravy pre vývin
človeka
Živočíchy, ktoré
sa liahnu z vajec
Rodičia a ich
potomkovia
Vývin dospelého
jedinca
Dokonalá
a nedokonalá
premena
Dĺžka života, rast
a vývin mláďat
má silné zuby, aby mohla získať semená aj z tvrdých obalov. Veverica si
vytvára zásoby na zimu, preto musí nosiť väčšie množstvo semien, na čo jej
slúžia lícne vaky. Žiak dáva do súvislosti vonkajšiu stavbu živočícha, spôsob
pohybu v prostredí a to, čím sa živí. Vie vysvetliť, že tie živočíchy, ktoré lovia
iné musia byť rýchle a silné, musia sa vedieť dobre orientovať i maskovať v
prostredí. Uvedomuje si, že niektoré živočíchy si na lov iných druhov vytvárajú
rôzne zariadenia, či pasce (pavúk). Žiak vie uviesť niekoľko príkladov
živočíchov, ktoré sa živia živočíšnou potravou a vysvetliť, ako sa získavaniu
tohto druhu potravy prispôsobujú. Informácie tohto typu získa o nasledujúcich
druhoch: pavúk, kobylka, užovka, žaba, šťuka, sokol, vlk, líška, medveď, rys.
Žiak vie, že väčšina druhov živočíchov sa rozdeľuje na samce ( pohlavné
bunky spermie) a samičky ( pohlavné bunky vajíčka) a že k oplodneniu
dochádza spojením spermie s vajíčkom. Mláďatá živočíchov sa rodia ( cicavce)
alebo sa liahnu ( ryby, obojživelníky, plazy a vtáky)
Žiak vie, že na splodenie nového potomka je potrebný dospelý muž a dospelá
žena. Vie, že na rozmnožovanie má človek v tele rozmnožovaciu sústavu,
pričom mužská sa od ženskej líši. Žiak vie vysvetliť, že po oplodnení ženy
mužom sa dieťa vyvíja v tele matky. Vie, že proces vývinu dieťaťa pred
narodením trvá 9 mesiacov. Žiak vie opísať, ako sa dieťa v tele matky vyvíja,
ako je vyživované a ako významná je zdravá životospráva ženy v tomto období.
Žiak vie vysvetliť, že vyvinuté dieťa žena porodí v nemocnici za asistencie
lekárov. Žiak vie vysvetliť rozdiely medzi dospelým človekom, dieťaťom a
novorodencom. Vie, že novorodenci sú na matke závislí a postupne sa vyvíjajú,
rastú, menia sa, na čo potrebujú vyváženú stravu a vyvážený pohyb.
Žiak s pomocou učiteľa a vlastným pozorovaním zistí, ktoré živočíchy sa liahnu
z vajec (oboznámi sa s rôznymi druhmi: mravce, včely, slimáky, korytnačky,
tučniaky).
Žiak vie, že živočíchy aj človek sa postupne menia – rastú, vyvíjajú sa,
dospievajú, starnú. Vie, že mláďatá rôznych druhov živočíchov sa nemusia vždy
podobať na dospelé jedince a vysvetľuje tento proces na príklade motýľa a žaby
(vie opísať všetky základné štádia vývinu týchto dvoch živočíchov). Vie, že
niektoré živočíchy a tak aj človek, sa od narodenia podobajú na svojich rodičov
a vie uviesť príklady (kôň a žriebä, pes a šteňa). Na uvedených príkladoch vie
vysvetliť, čím sa na svojich rodičov podobajú a čím nie a toto vie vysvetliť aj na
príklade človeka (čím sa bábätko podobá na dospelého človeka a čím sa
118
rôznych druhov
živočíchov
Prostredie
v ktorom
živočíchy
žijú
Rôzne podmienky
pre život
živočíchov
Živočíchy
žijúce na
súši –
suchozem
ské
živočíchy
Typickí
zástupcovia
suchozemských
živočíchov
Spôsob života
vybraných
suchozemských
živočíchov
Typické druhy
živočíchov
žijúcich na lúkach
Spôsob života
lúčnych
živočíchov
Úvod do
systematiky
Živočíchy
žijúce na
lúke
odlišuje).
Pochopí rozdiel medzi živočíšnymi druhmi, ktoré sa liahnu z vajec: vývin z
vtáčieho vajca, vývin nedokonalou i dokonalou premenou u hmyzu. Samostatne
bude vedieť vysvetliť rozmnožovací cyklus motýľa a bude vedieť vymenovať
iné živočíchy, ktoré sa rozmnožujú podobným spôsobom. Vie pomenovať
vybrané dva druhy najčastejšie sa vyskytujúcich motýľov rodovým menom
(mlynárik, babôčka).
Žiak vie, akého veku sa môže dožiť človek, kedy je považovaný za bábätko,
kedy za dieťa, kedy za dospelého. Žiak bude vedieť, že živočíchy sa dožívajú
rôzneho veku, niektoré žijú dlhšie ako človek a niektoré žijú kratšie až oveľa
kratšie, napríklad len niekoľko dní. Vie, že živočíchy dospievajú rýchlejšie, čo
sa prejavuje osamostatňovaním sa od svojich rodičov. Žiak vie o danej téme
diskutovať, uvedomuje si, že je to podobné ako s rastlinami – aj tie žijú rôzne
dlho a za svoj život sa snažia rozmnožiť.
Žiak vie, že živočíchy sa odlišujú aj tým, v akom prostredí žijú a že tomuto
prostrediu sú prispôsobené. Vie, že živočíchy môžeme nájsť takmer všade,
podobne ako rastliny. Vie vymenovať príklady živočíchov, ktoré žijú v rôznych
prostrediach, napríklad: na súši (zajac), v pôde (dážďovka), vo vzduchu (sokol),
vo vode (kapor); vo veľmi chladných podmienkach (mrož), v tropických
púšťach (škorpión).
Žiak vie, že na súši žije najväčšie množstvo živočíchov. Vie, že dýchajú vzduch
a živia sa potravou, ktorá je dostupná na súši, niekedy vo vode. Na príklade
mačky vie vysvetliť prispôsobenie životu na súši, opíše jej vonkajšie znaky.
Žiak si uvedomuje, že na lúke žijú rôznorodé živočíchy a vie túto rôznorodosť
objektívne skúmať. Žiak vie druhovú rôznorodosť dokázať tým, že vie
vymenovať (nazvať rodovými názvami) 5 typických zástupcov slovenských lúk
(koník lúčny, lienka sedembodková, voška ružová, mlynárik kapustný, kvetárik
dvojtvarý) a opísať rozdielne a zhodné znaky týchto živočíchov. O živočíchoch
získava samostatne ďalšie informácie a vie rozprávať o spôsobe ich života. Žiak
vie detailným pozorovaním a porovnávaním identifikovať rozdiely v
živočíšnych druhoch, ktoré patria do tej istej skupiny živočíchov, ale sú
119
Živočíchy
žijúce na
poli
Živočíchy
žijúce vo
vzduchu –
vtáky
živočíchov
Typické druhy
živočíchov
žijúcich na
poliach
Spôsob života
poľných
živočíchov
Typickí
zástupcovia
suchozemských
lietajúcich
živočíchov
Spôsob života
vybraných
suchozemských
lietajúcich
živočíchov
Vtáky
Voda ako
priestor
na život
živočíchov
a rastlín
Tečúca a stojatá
voda
Prepojenie
zdrojov vody
Živočíchy
žijúce vo
vode –
vodné
živočíchy
Živočíchy
žijúce v
tečúcich a
stojatých
Základné znaky
živočíchov
žijúcich vo vode
Spôsob života
vybraných
zástupcov
živočíchov
žijúcich v
odlišnými druhmi (rôzne druhy pavúkov, motýľov, koníkov, mravcov a pod.
Žiak vie vymenovať (pomenovať rodovým menom) 5 zástupcov živočíchov,
ktoré žijú na poliach (zajac poľný, králik poľný, sokol sťahovavý, hraboš poľný,
škrečok poľný), vie ich opísať a vie povedať, čím sa živia. Informácie vie spájať
a vytvárať tak jednoduchý potravinový reťazec. O živočíchoch vie nájsť
informácie v encyklopédii.
Žiak vie, že živočíchy, ktoré je možné vidieť vo vzduchu žijú na súši a pre svoj
život potrebujú dýchať vzduch. Žiak vie, že vo vzduchu hľadajú potravu alebo
sa ním rýchlo premiestňujú. Jav vie jednoducho vysvetliť na lastovičke. Vo
vzduchu loví hmyz, ktorý kŕmi svoje mláďatá. V zime vo vzduchu hmyz nelieta
a tak sa lastovičky sťahujú do teplých krajín, kde je hmyzu vo vzduchu
dostatok.
Žiak vie opísať skupinu vtákov a vie vymenovať piatich zástupcov (napríklad:
vrabec, drozd, lastovička, sokol, labuť). Vie opísať spôsob života daných
živočíchov, uvedomuje si, že sa vzájomne odlišujú napríklad spôsobom
získavania potravy (dravé a nedravé vtáky). Zároveň vie, že všetky vtáky kladú
vajcia a vie opísať, ako sa vtáky o vajcia a neskôr o mláďatá starajú. Žiak vie,
že rôzne druhy vtákov hniezdia na rôznych miestach a je ich možné rozpoznať
aj podľa typu hniezda a podľa tvaru, veľkosti a sfarbenia vajec. Vie, že medzi
vtáky patria aj nelietavé živočíchy, napríklad pštros a tučniak, ktoré majú perie
a zobák tak, ako ostatné vtáky. Uvedené živočíchy vie vizuálne rozpoznať.
Žiak vie vysvetliť rozdiel medzi tečúcou a stojatou vodou. Vie vysvetliť
putovanie vody od prameňa až po more. Žiak vie navrhnúť postup, ktorým by
zistil, či je tečúca voda studenšia ako stojatá, resp. navrhovať realizáciu
podobných výskumných aktivít. Cieleným pozorovaním zisťuje, aké rôzne
vodné živočíchy je možné nájsť v potoku, pričom využíva poznatky o tom kde v
potoku sa môžu živočíchy skrývať.
Žiak vie, že okrem živočíchov, ktoré žijú na súši a dýchajú vzduch poznáme aj
také, ktoré žijú vo vode. Vie na príklade (kapor obyčajný) vysvetliť, ako sa tieto
živočíchy prispôsobili životu pod vodou, napríklad tvarom tela, spôsobom
pohybu. Vníma rozdiel medzi vodnými a suchozemskými živočíchmi.
typických pre slovenské potoky: pstruh, škľabka, rak, krivák, pijavica a opísať
ich spôsob života v potoku. Uvedených zástupcov vie vizuálne rozpoznať a
pomenovať rodovým menom.
Žiak vie vymenovať niekoľko špecifických zástupcov rýb žijúcich v stojatých
120
vodách
Živočíchy
žijúce v
mori
tečúcich vodách
Spôsob života
vybraných
zástupcov
živočíchov
žijúcich v
stojatých vodách
Spôsob života
vybraných
zástupcov
živočíchov
žijúcich v mori
Vodný
zdroj ako
miesto na
rozmnožov
anie
Obojživelníky
Vodný zdroj ako
priestor pre
rozmnožovanie
Voda oko
zdroj
obživy
živočíchov
Vodný zdroj ako
zdroj obživy
Kedy je
voda čistá
Mikroorganizmy
Mikroorganizmy
ako pôvodcovia
ochorení
Bunka ako
stavebná
jednotka
organizmov
vodách: kapor, šťuka, úhor, sumec. Žiak vie opísať ich spôsob života a
vzájomne ich porovnať. Detailným pozorovaním rôznych druhov rýb vie
zhodnotiť, ktoré znaky sú pre ryby spoločné a čím sa vzájomne odlišujú.
Žiak vie, že živočíchy žijúce v mori by v sladkých vodách neprežili a naopak.
Vie, že v moriach žije mnoho živočíchov, ktoré sú podobné tým, ktoré žijú v
sladkých vodách, ale žijú tam aj druhy, ktoré v sladkých vodách nežijú;
porovnáva najmä ryby. Vie vymenovať a vizuálne rozpoznať niekoľko
typických zástupcov morských živočíchov (žralok, treska, losos, raja, morský
koník, medúza, sépia, koraly) a vie stručne opísať ich spôsob života.
Žiak vie, že okrem vodných a suchozemských živočíchov poznáme aj
obojživelníky a vie vysvetliť, že obojživelník je živočích, ktorý určitý čas
svojho života žije pod vodou a v dospelosti žije na súši. Vie opísať životný
cyklus žaby a objasniť na ňom uvedený pojem „obojživelník“. Vizuálne
rozpoznáva najznámejšie druhy obojživelníkov a pomenováva ich rodovými
menami – skokan, ropucha, rosnička, mlok.
Žiak vie, že v blízkosti vodných zdrojov sa nachádzajú aj drobnejšie druhy
živočíchov, ktoré potrebujú vodu pre rozmnožovanie Vie uviesť tri príklady:
komára, vážku a potočníka. Pozná rozmnožovací cyklus uvedených druhov a
uvedomuje si, že mláďatá (larvy) sa na svojich rodičov nepodobajú. Žiak si
dáva získané informácie so súvislosti s vedomosťami a skúsenosťami, ktoré má
(napríklad prítomnosť veľkého množstva komárov pri vodných zdrojoch
rôzneho druhu).
Žiak vie, že pre niektoré druhy živočíchov je voda zdrojom potravy, pričom sa
pri vode a vo vode môžu živiť živočíšnou alebo rastlinnou potravou. Vie uviesť
príklady živočíchov ((korčuliarka obyčajná, užovka obyčajná, kačica, hus,
labuť), ktoré týmto spôsobom života žijú a vie opísať ako sa prispôsobujú
životu pri vode.
Žiak vie, že voda obsahuje aj živočíchy, ktoré sú voľným okom neviditeľné a
môžu spôsobovať ochorenia, ak človek vodu z takéhoto zdroja vypije. Žiak vie,
že viac takýchto druhov živočíchov sa nachádza v stojatých vodách ako v
tečúcich vodách a môžu sa nachádzať aj v studniach, či prameňoch. Žiak vie, že
prítomnosť týchto organizmov sa dá zistiť a po overení, že je zdroj vody pitný
je možné vodu piť priamo z prameňa. Žiak vie, že živočíchy tohto druhu môžu
byť zložené aj len z jednej bunky; žiak má vytvorenú prvotnú predstavu o tom,
že organizmy sú zložené z buniek. Jednoducho opisuje, čo je to bunka.
121
Pátrame po
živote rastlín
12
Prečo voda
v rybníku
zozelenie
Vodný ekosystém
– flóra
Riasy a sinice
Sinice ako
pôvodcovia
ochorení
Živočíchy
žijúce na
iných
živočíchoc
h–
parazity
Rastliny –
živé
organizmy
Parazity
Časti tela
rastlín
Koreň rastliny
Tvar a funkcia
koreňa
Stonky
rastlín
Rastlinná stonka
Tvar a funkcia
stonky
Rastliny ako živé
organizmy
Životné prejavy
rastlín
Žiak vie, že okrem drobných živočíchov môže voda obsahovať aj rovnako
drobné rastliny (zložené napríklad len z jednej bunky). Vo vodnom zdroji vie
pozorovať, kde sa riasy vytvárajú a spája túto informáciu s vlastnou
skúsenosťou s riasami prítomnými v rôznych vodných zdrojoch (napríklad
prírodných bazénoch). Pozorovaním vie zistiť, že riasy sa netvoria v potokoch
(v rýchlo tečúcich vodách), naopak, môžu sa vytvoriť v nádobách, v ktorých
bola naliata studničná voda a boli vystavené teplu (poznatok dokáže zistiť
experimentom, ktorý si s pomocou učiteľa sám navrhne). Žiak zovšeobecňuje,
že riasy sa rozmnožujú v stojatých, dostatočne teplých vodách a z rôznych
sekundárnych informačných zdrojov zisťuje, že premnoženie rias môže
spôsobiť úhyn vodných živočíchov žijúcich v danom vodnom zdroji. Na strane
druhej, žiak vie, že riasy sú zdrojom potravy pre viaceré druhy živočíchov.
Žiak vie, že niektoré živočíchy sa prispôsobili životu na iných živočíchoch, kde
získavajú aj potravu. Vie jav vysvetliť na vybranom živočíšnom druhu: voš
detská. Vie objasniť význam hygieny pri prevencii rozmnožovania a šírenia vší.
Žiak vie vymenovať, kde všade rastú rastliny, vie uviesť, že rastliny rastú aj vo
vode, na skalách, vo veľmi chladných oblastiach, tiež vo veľmi teplých
oblastiach, v močariskách, ale aj na iných rastlinách. Vytvára súvislosti medzi
predchádzajúcimi skúsenosťami a aktuálne získavanými vedomosťami. Žiak
vie, že rastliny sú živými súčasťami prírody a to aj napriek tomu, že nie sú tak
pohyblivé ako napríklad živočíchy alebo človek. S pomocou učiteľa žiak
identifikuje niektoré zo základných životných prejavov rastlín.
Žiak vie vysvetliť dve základné funkcie koreňa – čerpanie živín z pôdy a
upevnenie rastliny v pôde. Uvedomuje si, že rôzne rastliny majú rôzne korene a
danú skutočnosť vie vedecky skúmať (objektívne s meraním a porovnávaním).
Má osvojený poznatok, že rôzne korene sa líšia napríklad veľkosťou, pričom
veľkosť súvisí s funkciou upevnenia v pôde (veľké rastliny potrebujú veľké
korene). Vie vysvetliť, prečo majú rastliny hlbšie, to v súvislosti s funkciou
koreňa pri získavaní vody a živín z pôdy. To znamená, že vie napríklad
vysvetliť, prečo majú rastliny z oblastí s nedostatkom vody hlbšie korene.
Poznatky o funkcii koreňa vie využiť pri presádzaní rastlín tak, aby rastlina po
presadení prosperovala a ak neprosperuje, vie tento jav vysvetliť v súvislosti s
narušením koreňovej sústavy.
Žiak má osvojený poznatok o tom, že rastliny sa odlišujú stonkou. Okrem toho,
že vie rozdeliť rastliny na byliny a dreviny a tie na kry a stromy, vie detailným
pozorovaním zistiť, akými rôznymi vlastnosťami sa stonky odlišujú. Vie, že
122
Listy
rastlín
Rastlinné listy
Tvar a funkcia
listov
Kvety
rastlín
Kvety
Tvar a zloženie
kvetov
Funkcia kvetov
Opeľovače
Plody
rastlín
Rastlinné plody
Tvar a funkcia
rastlinného
plodu
stromy majú rôznu výšku, hrúbku, odlišujú sa kôrou. Vie, že byliny môžu mať
napríklad dutú alebo plnú stonku, môžu byť na priereze okrúhle, oválne,
hranaté, môžu mať na stonke chĺpky, iné môžu byť bez chĺpkov a podobne.
Žiak vie pozorovať, že niektoré stonky sa vetvia a iné nie, informácie primerane
reprodukuje. Vie vysvetliť, že niektoré stonky vytvárajú úponky, ktorými sa
prichytávajú o podklad a dostávajú sa tak vyššie, aby mali lepší prístup k svetlu.
Žiak vie, že rastliny sa vzájomne od seba dajú rozlišovať napríklad tvarom
listovej čepele, kresbou žilnatiny a rôznosťou zúbkovania na okraji listu, ako aj
farbou. Pri poskytnutí viacerých rastlinných druhov vie vymenovať niektoré
znaky, ktorými sa listovými čepeľami vzájomne tieto rastliny odlišujú a dané
znaky primerane opísať. Žiak vie jednoducho vysvetliť, že funkciou listov je
prijímať slnečné svetlo a preto sú listy ploché a široké – aby zachytili väčšie
množstvo svetla. Poznatok vie využiť pri objasňovaní pozorovaných javov,
napríklad vie vysvetliť na základe pozorovania, že ak rastline odstránime väčšie
množstvo listov, tak uhynie, lebo nemá ako získavať slnečné svetlo.
Žiak vie, že rastliny sa vzájomne od seba odlišujú rôznym tvarom, farbou a
zložením kvetov. Pri porovnávaní kvetov si okrem farby všíma tvar a počet
lupeňov a farbu a počet tyčiniek. Vie, že na povrchu tyčiniek je peľ, ktorý môže
mať rôznu farbu. Vie, že niektoré rastliny majú samostatné kvety a iné ich majú
zoskupené do súkvetí. Vie pozorovať aj veľmi drobné kvety nevýrazných
farieb, napríklad kvet liesky, orecha, skorocelu, žihľavy či rôznych druhov tráv.
Jednoducho vie vysvetliť funkciu kvetu – z kvetu sa vyvíjajú plody, ktoré
obsahujú semená.
Žiak vie, že rastliny tvoria kvety preto, aby vytvorili plody obsahujúce semená,
z ktorých v ďalšom roku vyrastú nové rastliny. Žiak vie, že kvety môžu mať
veľmi rôzne tvary, veľkosti, niekedy sú nenápadné, inokedy veľmi výrazné.
Žiak si uvedomuje, že niektoré rastliny poznáme zvyčajne v kvete a iné
poznáme skôr bez kvetov. Vie vysvetliť túto skutočnosť tým, že niektoré kvety
kvitnú pomerne dlho a iné kvitnú veľmi krátko. Žiak vie, že v kvete sa
nachádzajú tyčinky a na nich je peľ, ktorý opeľovače prenášajú na iné kvety a
len vtedy sa môže zmeniť kvet na plod.
Žiak vie vysvetliť, že plod je tá časť rastliny, ktorá vzniká z kvetu po jeho
opelení. Jednoducho vie opísať proces opelenia pomocou vetra a opeľovačov
(včely, čmele, motýle). Uvedenú informáciu vie spojiť s vlastnou minulou
skúsenosťou s pozorovaním opeľovačov na kvetoch a vie vysvetliť, ako sa
dostane peľ z jedného kvetu na druhý.
Vie, že plod obsahuje semeno. Jednoduchým pozorovaním vie zistiť, ktoré
123
Rozmnožo
vanie
rastlín
Vegetatívne
rozmnožovanie
rastlín
Dĺžka
života
rastlín
Dĺžka života
rastlín
Jednoročné,
dvojročné a trváce
rastliny
druhy ovocia a zeleniny sú plody, ktoré vznikli z kvetu a sú nositeľmi semien.
Vie, že zo semena vyrastie nová rastlina. Vie vysvetliť, že rastliny sa vzájomne
od seba odlišujú tvarom, farbou, veľkosťou a inými charakteristikami plodu.
Detailným pozorovaním zisťuje rôzne vlastnosti plodov, skúma, kde sú uložené
semená a zamýšľa sa nad funkciou plodu, diskutuje s učiteľom a spolužiakmi, s
pomocou učiteľa vyhľadáva informácie v sekundárnych zdrojoch (plod sa tvorí
kvôli tomu, aby sa rastlina rozmnožovala ďalej do prostredia a preto majú
niektoré semená rôzne nástroje na to, aby sa zachytávali na srsti zvierat a
prenášali sa na väčšie vzdialenosti, aby mohli letieť vzduchom alebo obsahujú
veľa zásobných látok, ktoré lákajú živočíchov, tie ich prenášajú, uskladňujú,
konzumujú a tak aj na veľké vzdialenosti prenášajú).
Žiak vie, že rastliny je možné rozmnožovať aj pomocou iných častí rastlín ako
sú semená. Vie, že rastliny je možné rozmnožovať napríklad hľuzami (zemiak),
poplazmi (jahoda) a odrezkami (maliny) . Žiak vie, že hľuzy, poplazy a odrezky
neobsahujú semená. Žiak samostatne skúma, ktoré izbové rastliny je možné
rozmnožovať odrezkami rôznych častí rastliny.
Žiak vie, že niektoré rastliny žijú dlho a iné krátko a že dĺžka života rastliny
závisí aj od druhu rastliny. Vie, že existujú aj rastliny, ktoré žijú len jeden rok,
prípadne časť roka: vyrastú zo semena, zakvitnú, prinesú plody, v ktorých sú
semená a uhynú. V ďalšom roku zo semien vyrastú nové rastliny. Vie, že
niektoré rastliny nekvitnú každý rok, napríklad v prvom roku vôbec nezakvitnú,
zhromažďujú látky do zásoby a zakvitnú až v ďalšom roku – napríklad mrkva.
Poznámka: Témy vyznačené sivou farbou sú v súlade s požiadavkami ŠVP ISCED 1, sú však nad rámec minimálneho
obsahového a výkonového štandardu.
124
Názov ŠVP
Názov ŠkVP
Vyučovací jazyk
Vzdelávacia oblasť
Predmet
Časový rozsah výučby
ŠVP 1. stupňa ZŠ v SR, ISCED 1 – primárne
vzdelávanie
Tvorivá škola
slovenský
Príroda a spoločnosť
VLASTIVEDA
2. ročník - týždenne 1 hodina, ročne 33 hodín
3. ročník - týždenne 1 hodina, ročne 33 hodín
4. ročník - týždenne 2 hodiny, ročne 66 hodín
Charakteristika vyučovacieho predmetu
Vlastiveda je predmetom, ktorý skúma reálny svet, v ktorom sa ţiak
bezprostredne pohybuje. Je to blízke alebo menej vzdialené okolie domu,
školy, obce alebo regiónu, v ktorom žiak žije. V krátkosti to môžeme nazvať
ako objavovanie reálneho sveta žiakmi v určitom čase a priestore, vzájomné
ovplyvňovanie sa človeka a prírody. Práve čas a priestor sú chápané ako
základné kategórie spoločenského života, ktorými si ľudia môžu odovzdávať
svoje informácie. Je v nich sprostredkovaný aj rozdielny život ľudí v
jednotlivých kultúrach. Súčasťou vlastivedy je spoznávanie minulosti,
vzácnych predmetov, ktoré nám vypovedajú o živote našich predkov, ale aj
významných osobností. Vnímať, spoznávať a vytvoriť si kladný vzťah ku
krajine, v ktorej žiak žije, je hlavnou úlohou vo všetkých troch ročníkoch
primárneho vzdelávania.
Určité vlastivedné poznávanie začína už v detstve, v priestore a okolí
dieťaťa, ktorý sa vyznačuje množstvom zaujímavých vecí, kde dieťa získava
odpoveď na množstvo otázok. Obsah vlastivedy v primárnom vzdelávaní je
naplnený emotívnym (dobrodružným) poznávaním, pozorovaním a
hodnotením javov a dojmov z krajiny, v ktorej žije. S tým úzko súvisí aj
poznávanie seba samého, svojho miesta v rodine a v komunite, v ktorej žije.
Poznávanie svojej krajiny v jednotlivých ročných obdobiach s dôrazom na
starostlivosť a bezpečnosť o zdravie, vytvára predpoklady pre vnímanie
vzájomného vzťahu človeka a prírody. Človek aj príroda sa mení v čase, a
práve preto vnímanie svojej obce, regiónu, ale aj celej vlasti musí byť spojené
s poznaním histórie. Vlastiveda má aj činnostné zameranie. Odporúčame
preto aj vychádzky s vlastivednými námetmi. Ak to nie je možné z
bezpečnostného hľadiska, vhodné sú aj multimediálne prezentácie. Ideálne
je prepojenie vychádzok s prírodovedným, kultúrnym a historickým
vzdelávaním. Vlastiveda inak nazývaná aj »Objavujeme Slovensko« je
rozdelená na tri veľké celky: Príroda Slovenska, Ľudia a Slovensko v
minulosti a dnes. V časti »Príroda Slovenska« je základom spoznávanie
určitých prírodných krás (napr. pohoria, jaskyne) najmä prostredníctvom
povestí, rozprávania prostredníctvom obrázkov a i. Slovensko v minulosti a
dnes sú historické príbehy. Ich pilier tvoria významné udalostí v histórii
Slovákov v istom časovom slede.
125
Žiaci sa oboznamujú s najvýznamnejšími a najatraktívnejšími časťami
regiónov. Tieto môžu byť realizované prostredníctvom modelových výletov.
Ciele
Motivácia k objavovaniu prírody a ľudských výtvorov v blízkom, ale i
vzdialenom okolí je vo vlastivede dokumentovaná zaujímavým spôsobom
učenia sa. Dôležitým cieľom je spoznávať sociokultúrny priestor života
dieťaťa a genézu tohto priestoru. Mimoriadna pozornosť je venovaná
orientácii v priestore a čase. Rozvoj poznania dieťaťa v danom
sociokultúrnom priestore zodpovedá mentálnej prezentácii pojmového
aparátu, s ktorým dokáže narábať a chápať jeho význam. Dieťa si ozrejmuje
vlastnú kultúru, učí sa narábať s historickými prameňmi, je schopné sa v
nej orientovať a hodnotiť na svojej primeranej úrovni. Vníma a zaujíma
postoj k multikultúrnej otvorenosti. Prostredníctvom príbehov, rozprávok,
piesní, pozorovaní, žiaci získavajú vzťah ku kraju, v ktorom žijú. Vo
vyučovaní vlastivedy v 2. ročníku ZŠ je pozitívne, ak vedia žiaci rozprávať o
svojom kraji, v ktorom ţijú, vedia pomenovať jeho jednotlivé časti. Vedia
odlíšiť vzťahy, väzby (prírodného a spoločenského rázu) v krajine svojho
okolia, vo svojej obci, doma i v škole. Pri každej vhodnej téme môžu žiaci
použiť poznatky, ktoré načerpali zo svojich pozorovaní a osobných
skúseností. Žiaci majú vedieť pomenovať a odlíšiť, čo vytvorila príroda, a čo
človek. Porozprávať o premenách prírody počas roka. Vyhľadať v kalendári
významné dni. Orientovať sa v kraji pomocou svetových strán a významných
objektov. Vekuprimerane charakterizovať svoju obec. Po objavnom spoznaní
kraja, v ktorom žiaci žijú, sa postupne pútavou formou oboznamujú so
zaujímavými časťami Slovenska. Žiaci majú pomocou ŠVP, Vlastiveda –
príloha ISCED 1© Štátny pedagogický ústav obrázkov opísať pojmy, krajinu,
pamiatky, ktoré už nie sú z ich bezprostredného okolia. Ukázať na
„obrázkovej mape“ (prispôsobenej obsahu vlastivedy v 3. ročníku) vybraté
pohoria, jaskyne, rieky, mestá a i. Opísať ich pomocou obrázkov – pokúsiť sa
na nich rozlíšiť už na pohľad rozdielne alebo spoločné znaky. Stručne
povedať obsah povesti na vybratú tému. Porozprávať o významných
historických udalostiach.
Výučba vlastivedy v 4. ročníku ZŠ je zameraná na zážitkové
poznávanie oblastí Slovenska. Pre žiakov je pri tom dôležité orientovať sa na
mape, vedieť čítať mapu s porozumením a rozprávať o obrázkoch,
fotografiách, porovnávať jednotlivé oblasti s krajom, v ktorom žiak žije. Jej
hlavným cieľom je podporovať chuť učiť sa, získavať zaujímavé informácie,
triediť ich, využívať v kontextových situáciách. Rozvíjať schopnosť objavovať
a snahu vysvetľovať, všímať si priestor, v ktorom žijeme a jeho premeny,
prejavovať záujem o spôsob života ľudí v blízkom okolí (v triede, škole, obci) a
vedieť spolupracovať. Akceptovať ľudí, ktorí prišli na Slovensko z iných
štátov a naučiť sa ich tolerovať.
Súhrn cieľov:
- poznať priestor, v ktorom žiak žije
- orientovať sa v priestore a čase,
126
-
orientovať sa v mape, narábať s veku primeranými historickými
prameňmi,
rozvíjať si vzťah ku krajine a spoločnosti prostredníctvom príbehov,
rozprávok,
rozvíjať schopnosť využívať poznatky a zistenia zo svojich skúseností,
pozorovaní, objavovaní,
vnímať vzťah prírody a človeka, vzájomné ovplyvňovanie sa,
využívať zdroje informácií na opisovanie charakteristík prostredia, ich
porovnávanie,
vnímať ľudí aj z iných kultúrnych oblastí.
Kompetencie
Prostredníctvom učenia sa a činnosti si žiaci rozvíjajú jednotlivé druhy
funkčnej gramotnosti a komunikatívne kompetencie tým, že majú možnosť
slovne alebo písomne prezentovať svoje skúsenosti z navštívenej oblasti na
Slovensku alebo interpretovať prečítanú alebo vypočutú povesť, pieseň,
báseň viažucu sa k regiónu alebo k vlasti. Vlastivedné učivo o Slovensku
rozvíja aj čitateľskú gramotnosť. Žiaci majú možnosť interpretovať umelecké
texty z literatúry alebo odborné texty, prostredníctvom opisu obrázkov,
diagramov, kresieb a pod.
Ďalšou dôležitou kompetenciou je rozvíjanie kultúrnej kompetencie,
pretože spoznávanie vlasti sa rozvíja nielen priamym pozorovaním alebo
získavaním informácií z textu, ale aj využitím ľudovej slovesnosti výtvarného,
hudobného, dramatického, alebo filmového umenia.
Vzťah k prírode a k ľuďom rozvíja základy personálnej
a interpersonálnej kompetencie, podporuje motiváciu a rôzne stratégie „učiť
sa“, hľadá možnosti a limity k samostatnému, sebavedomému vystupovaniu
a konaniu, k efektívnej bezproblémovej (nekonfrontačnej) komunikácii,
schopnosti objavovať a poznávať všetko, čo ho zaujíma, k čomu má pozitívny
vzťah, prípadne v čom by mohol v budúcnosti uspieť. Schopnosť pracovať
samostatne i tímovo.
Učebné zdroje
Učebnice pre 2.,3.,4. ročník
Atlas
Encyklopédie
Detské časopisy
Rozprávky, povesti, počuté od rodičov, od známych autorov
Milan Ferko:
Nové povesti slovenské
Staré povesti slovenské
Mária Ďuríčková: Bratislavské povesti
Jozef Cíger-Hronský: Zakopaný meč
Vladimír Ferko: Kniha o Slovensku
Jozef Horák: Povesti spod Sitna, Sestry blížence, Povesti
127
Hodnotenie
V danom predmete sú žiaci priebežne hodnotení podľa svojich
výsledkov a snahy. Žiaci sú v predmete vlastiveda hodnotení podľa
Metodických pokynov na hodnotenie žiakov základnej školy č. 22/ 2011
ktorý je platný od 1. mája 2011.
HODNOTÍME: vzťah a prístup k predmetu, schopnosť samostatne
odpovedať, úprava a vedenie zošita, projekty, aktivitu na vyučovaní,
orientáciu na mape, písomné práce na záver prebratého tematického
celku
Prostriedky hodnotenia:
známkami a slovne.
žiaci
sú
priebežne
počas
roka
hodnotení
Povinné: kontrolné práce po tematických celkoch, ústne skúšanie
Nepovinné: projekty na ľubovoľnú tému viažucu sa k prebratému učivu,
úprava zošitov.
Predmetom hodnotenia vo výchovno– vzdelávacom procese sú učebné
výsledky žiakov v predmete vlastiveda v súlade s požiadavkami vymedzenými
v učebných osnovách, schopnosť osvojené vedomosti používať, zručnosti a
návyky, usilovnosť... Hodnotí sa pripravenosť žiaka na vyučovanie, vlastná
aktivita, tvorivosť, spolupráca, práca na projektoch, prezentácia, ako aj
samotný obsah a aktivita.
128
Základná škola s materskou školou Koš, nová 525/2, 972 41 Koš
PREDMET:
Vlastiveda
Ročník: druhý
1 hodina týždenne, 33 hodín ročne
Tematický
celok
Časová
dotácia
Škola a okolie
3
Naša trieda, škola, okolie
školy
Správanie sa v škole,
bezpečnosť v triede, v
škole
Trieda, škola, rozmiestnenie vecí v
triede, plán triedy, nebezpečné
miesta, rozmiestnenie miestností v
škole, chodby, vchod, moja trieda
2
Okolie školy
2
Poznávanie cesty do školy
Škola. Školský dvor, objekty v
okolí školy, pred školou, za
školou,
Prostredie v okolí školy – stromy,
budovy
Svetové strany, poludňajší tieň,
krajina, orientácia podľa svetových
strán, trieda, škola, dopravné
značky
6
Okolie školy a bydliska
Čo rastie v našom okolí,
rieka, potok
Ako sa mení okolie školy
počas roka
Cesta do
školy a
domov
Téma
Obsahový štandard
Orientácia v okolí- povrch, lesy,
lúky, polia, záhrady a parky okolia
mesiace, sviatočné dni, ako
prieskum, fotografie prírody,
kresby
129
Výkonový štandard
Prierezové
témy
Opísať prostredie triedy, školy.
Zakresliť na plánik rozloženie tried na
chodbe, v triede rozloženie stolov,
tabule a pod.
Vyhodnotiť miesta nebezpečné v triede
a v škole a určiť pravidlá správania sa
pre vlastnú bezpečnosť aj bezpečnosť
spolužiakov
Opísať prostredie školy, určiť čo sa
nachádza pred školou, za školou –
budovy, stromy
RLK 1.2, 1.3
Nakresliť schému cesty do školy,
vyznačiť na nej objekty, zaujímavé
miesta, vyhodnotiť nebezpečné miesta,
zakresliť na ceste priechody,
križovatky,
dopravné značky, semafory
Určiť smer na sever podľa
poludňajšieho tieňa, určiť svetové
strany
Opísať podľa vlastných záznamov
z prieskumu, čo rastie v okolí školy,
v obci, aké rastliny stromy, vedieť ich
porovnať, v čom sa líšia, podľa
obrázkov popísať rastliny
Urobiť si atlas z fotografií alebo kresieb
alebo listov stromov. Tvoriť zbierku,
DOV1.1,
2.1,4.1
5.1
OZO 3.2,
RLK1.2
RLK 1.9, 1.12
analyzovať, triediť
Objavujeme
premeny
2
Ako sa staráme o naše
okolie (a o životné
prostredie
Krajina, životné prostredie,
znečistené prostredie, zničené
prostredie ochrana
životného prostredia
7
Prírodniny a ľudské
výtvory
Prvky okolia, ktoré vytvorila
príroda a prvky prostredia, ktoré
vytvoril človek, opísať krajinu okolo
školy
Ročné obdobia, kalendár,
kalendárny rok, školský rok
Kalendárny a školský rok
Premeny roka
Čo a ako sa
deje v našom
okolí
2
Orientácia v náčrte alebo
pláne mesta
Cesta, náčrt, plán, nákres
1
Naša obec, jej história
a súčasnosť, čo a ako sa
deje v našom okolí
Príbeh, povesť, pamätné budovy,
sochy, významné osobnosti
histórie, vedy, kultúry, športu,
umenia
2
Obec
Ľudia v mojom okolí,
správanie sa k ľuďom,
úcta k starším.
Obec, ulice, domy,
významné budovy – pošta,
polícia, škola, miestny úrad
2
Ochrana miesta pred
nebezpečenstvom požiaru
Kam volať o pomoc a kto
Tiesňová linka, postup pri volaní
hasičov
130
Vyhodnotiť miesta v obci alebo v škole,
ktoré sú znečistené a navrhnúť
vylepšenie stavu v škole
Na základe vlastného prieskumu zistiť,
v ktorých častiach obce sú
zdevastované lavičky, cesty, zničené a
pokreslené budovy, vyrúbané stromy.
Rozpoznať, ktoré časti krajiny vytvorila
príroda, ktoré človek
Poznať pojem kalendárny a školský
rok, vedieť pomenovať ich rozdiely.
Opakovať mesiace roka a ročné
obdobia. Vytvoriť si tvorivý kalendár
narodenín a menín žiakov triedy.
Vnímať zmeny prírody v jednotlivých
obdobiach roka.
Zakresliť do náčrtu alebo plánu obce
budovy.
Orientovať sa na náčrte alebo pláne
obce, mesta, ktoré domy sú na akej
ulici, ktorá cesta vedie k vybranej
lokalite, cez aké ulice a okolo ktorých
budov prechádza.
Vytvoriť zbierku informácií o
významných ľuďoch obce, vytvoriť
portfólio významných miest alebo
zaujímavých miest –
nakreslených alebo odfotografovaných
Opísať spôsob života obyvateľov obce,
povedať názov svojej obce i presnú
adresu, vysvetliť zásady slušného
správania sa na ulici a k obyvateľom
obce.
Poznať čísla pre záchranu (112).
Vypracovať zoznam nebezpečenstiev
a ako sa pred nimi chrániť – neznámi
OZO 1.5
RLK1.9, 1.13
OZO1.1,3.3
OZO3.3
RLK 1.6
RLK1.3
OZO1.2
Zvyky a
tradície
3
Čo sa mi
v našom kraji
najviac páči
1
nám pomáha (tiesňové
linky).
Tradície
Vianoce, Silvester,
Nový rok , Pamiatka
zosnulých
Sviatočné dni, tradície
Príbeh, kresba
131
ľudia, prírodné nebezpečenstvá – blesk,
búrka, silné slnečné žiarenie
Vymenovať známe sviatočné dni na
rozhraní kalendárnych rokov opísať,
aké tradície sa k nim viažu v ich
rodine,
v ich obci
Napísať, nakresliť príbeh na tému čo sa
mi v našej obci páči a čo sa mi nepáči
RLK1.15
RLK 3.2.5
MDV4.6
Základná škola s materskou školou Koš, Nová 525, 972 41 Koš
PREDMET:
Vlastiveda
Tem.
celok
Ročník: tretí
1 hodina týždenne, 33 hodín ročne
Časová
dotácia
Téma
Obsahový štandard
1
Opakovanie
učiva z 2.
ročníka
I.
Ako sa
vyznať vo
svojom
okolí
3
Krajina
Orientácia
podľa
svetových
strán
II.
Plán
2
Ako vyzerajú
veci zhora
Význam
plánu
III.
Mapa
3
Ako vzniká
mapa I.
Ako vzniká
mapa II.
IV.
Objavujeme
7
Kde sa
nachádza
Opakovanie pojmov: obec,
mesto, rieka, kopec,
pohorie. Opis krajiny na
základe určitých bodov.
Obrázky rôznych typov
krajín (vidiecka, mestská,
hornatá, rovinatá).
Krajina, svetové strany,
povrch, obraz krajiny.
Svetové strany, orientácia
v krajine podľa svetových
strán.
Plán cesty do školy,
okolitej krajiny,
rozmiestnenie nábytku
v triede, orientácia podľa
dominanty. Význam plánu
pre život, mapové znaky,
orientácia podľa plánu.
Pojmy: mierka mapy,
vrstevnice (farebné
rozlíšenie výšky pohorí).
Význam plánu, mapy,
orientácia podľa plánu.
Mapové znaky, grafická
mierka mapy, vzdialenosť
objektov na mape.
Poloha Slovenska na
mape, na glóbuse, v
132
Výkonový štandard
Prierezové témy
Medzipredmetové
vzťahy
Žiak vie odpovedať na otázky z učiva 2.
ročníka.
Rozlíšiť podľa obrázkov základné typy
krajiny. Opísať obraz pozorovanej
krajiny.
Určiť hlavné a vedľajšie svetové strany,
pracovať pomocou smerovej ružice
a kompasu. Vedieť určiť svetové strany
podľa poludňajšieho tieňa. Všímať si
zaujímavosti krajiny a jej zmeny.
Opísať, nakresliť umiestnenie vecí
v triede pri pohľade zhora, cestu do
školy, zostaviť plán obce.
Charakterizovať pojem obzor.
Zoznámiť sa s mapou, vedieť, čo je
mierka mapy. Farebne rozlíšiť výšku
pohorí, rozlišovať rôzne druhy máp.
Čítať mapu podľa vysvetliviek.
Orientovať sa podľa plánu. Vedieť podľa
mierky odmerať skutočnú vzdialenosť
objektov znázornených na mape. Poznať
rôzne druhy máp.
Vyhľadať Slovensko na mape a na
glóbuse. Vedieť vymenovať štáty
OZO 3.1., 3.8.
ENV 4.4.
DOV 4.1. – 4.3.
MUV 4.2., 4.3.
RLK 2.1. - 2. 7.
Slovensko
V.
Poznávame
dejiny
Slovenska
Slovensko
Krásy
našich hôr,
pohoria,
chránené
územia
Rieky – dar
života
Lesy – naše
pľúca
Slovensko
plné záhad
Turistické
chodníčky
9
Ako chápať
časové
súvislosti
Európe. Práca s mapou,
glóbusom, atlasom,
internetom a školskou
mapou.
Naše lesy – typy lesov,
rastlinstvo a živočíchy.
Chránené územia.
Rieky Slovenska, voda,
význam riek, rekreácia,
priehrada. Starostlivosť
o vodu. Znečisťovanie
vody.
Lesy Slovenska.
Slovensko plné záhad,
jaskyne, kúpeľné mestá,
minerálne pramene.
Turistická mapa, potreby
na výlet.
Časová postupnosť
známych udalostí, časová
priamka. Minulosť,
prítomnosť, budúcnosť.
133
susediace so Slovenskom.
Určiť na mape pohoria, ktoré sa
nachádzajú v okolí trás z Bratislavy do
Košíc. Vyhľadať o nich ďalšie dostupné
informácie, prezentovať ich. Pomenovať
na mape chránené územia, národné
parky. Pravidlá správania v chránených
oblastiach.
Ukázať na mape najznámejšie slovenské
rieky. Vysvetliť, prečo si ľudia stavali
príbytky pri riekach, prečo pri riekach
existujú rekreačné zariadenia, prečo sa
stavajú priehrady. Opísať ako vznikli
jazerá a plesá, ako sa staráme o rieky
a jazerá. Pomocou textu vytvoriť
pojmovú mapu.
Vysvetliť pojem les, zaradiť strom do
príslušného druhu lesa, poznať niektoré
živočíchy žijúce v konkrétnych lesoch.
Vedieť pravidlá slušného správania sa
v lese. Zhodnotiť svoje správanie sa
v prírode na príkladoch.
Podľa mapových znakov na mape ukázať
slovenské jaskyne, kúpeľné mestá
a minerálne pramene. Vysvetliť ich
význam. Opísať pravidlá slušného
správania sa v jaskyni.
Naplánovať si výlet v skupine, orientovať
sa na turistickej mape podľa mapových
znakov, pripraviť si všetky potrebné veci
na výlet so zreteľom na špecifiká
horského prostredia a počasia. Pripraviť
si pravidlá správania na výlete.
Vedieť porozprávať príbeh podľa časovej
postupnosti, vytvoriť časovú priamku
a orientovať sa v nej.
FIG – 1.1.3.
TBZ – 2.1. - 2.4.
Slovenský jazyk
a literatúra – čítanie
odborných textov,
beletrie, recitovanie
básní, rozvoj
komunikatívnych
zručností pri
prezentácii získaných
vedomostí.
Hudobná výchova –
naše hory, rieky,
mestá v piesňach.
Výtvarná výchova –
poznanie obrazov,
výtvorov prírody
a človeka a vedieť ich
zobraziť.
Matematika –
odhady vzdialeností,
krivá a rovná čiara.
OSR – 2.3.
FIG – 1.1.1.
Prírodoveda –
rastliny, živočíchy,
výtvory neživej prírody
VI.
Naše
starobylé
pamiatky
a ich krása
8
Prečo sa
ľudia usadili
na našom
území
Predmety
ako
svedkovia
doby
Svätopluk
a jeho sláva
Prečo
chodíme do
školy
Ako vznikol
slovenský
jazyk
Ako vznikla
slovenská
hymna
Prečo M. R.
Štefánik
veľa cestoval
Slovensko v
súčasnosti
Vývoj osídlenia
a pracovnej činnosti
obyvateľov. Slovenska
v dávnej minulosti.
Minulosť. Múzeum.
Život Slovanov na našom
území. Svätopluk, Veľká
Morava, Konštantín
a Metod.
Mária Terézia.
Spisovná slovenčina,
významní jazykovedci:
Anton Bernolák a Ľudovít
Štúr.
Slovenská hymna a jej
vznik.
Milan Rastislav Štefánik –
jeho prínos.
SR, hlavné mesto, štátne
symboly, Európska únia.
Ako vznikali
mestá
Slávne
mestá
Povesti
o mestách
Hrady a
Vznik miest.
Slávne mestá Slovenska,
život v minulosti a dnes.
Charakterizovať pojem
povesť. Vlastnými slovami
prerozprávať obsah
povesti.
134
Povedať v chronologickom poradí ako
prebiehalo osídľovanie. Vyhľadať v texte
príčiny jednotlivých etáp osídľovania.
Vyjadriť vzťah k historickým predmetom,
prečo sú zaujímavé, k čomu sa viažu
a aké informácie nám poskytujú.
Porozprávať vlastnými slovami povesť
o Svätoplukových prútoch, porozprávať
pomocou obrázkov o živote Slovanov,
opísať symboly, ktoré sú v povestiach,
poznať prínos Konštantína a Metoda.
Poznať meno významnej panovníčky
Uhorska, čím bola významná, v akej
dobe a akom prostredí žila. Vedieť, ktoré
miesta na Slovensku sú s ňou spojené,
ako je s ňou spojená školská dochádzka.
Vysvetliť podstatu vzniku spisovného
jazyka, poznať významné osobnosti
spojené so vznikom spisovného jazyka.
Poznať slová slovenskej hymny,
porovnať text hymny s pôvodným textom
Poznať osobnosť M. R. Štefánika, čím bol
významný, zaujímavý, ktoré miesta na
Slovensku sú s nim späté, prečo má
významné miesto v dejinách Slovenska.
Pomenovať hlavné mesto Slovenska,
ukázať ho na mape, poznať štátne
symboly. Opísať našu štátnu zástavu,
pomenovať našu menu. Chápať členstvo
v Európskej únii.
Opísať spôsob vzniku miest, kedy
a prečo vznikali. Porovnať život
v mestách v minulosti a dnes. Vytvoriť
v skupine model mesta.
Porovnať život v meste v minulosti
a súčasnosti, vyhľadať na mape slávne
mestá. Vyhľadať z rôznych zdrojov
poznať a ochraňovať.
REV 2.8.
FIG – 1.1.2.
RLK 3.3.1.
FIG – 1.1.4., 1.1.5.
zámky
Svetoznáme
pamiatky
UNESCO
Hrady a zámky, povesti
o hradoch a zámkoch.
Zoznam svetového
kultúrneho dedičstva
UNESCO.
135
informácie o slávnych mestách, opísať
zaujímavosti o nich.
Opísať rozdiel medzi hradmi a zámkami,
ukázať niektoré hrady a zámky na mape.
Poznať niektoré povesti o hradoch
a zámkoch, vedieť ich vlastnými slovami
prerozprávať. Rozlíšiť, čo je v daných
povestiach pravdivé a čo je nepravdivé.
Porovnať podľa obrázkov kultúrne
a prírodné pamiatky zapísané do
zoznamu UNESCO, ich význam,
zaujímavosti, prečo je potrebné ich
chrániť.
Základná škola s materskou školou Koš, nová 525/2, 972 41 Koš
PREDMET:
Vlastiveda
Tematický
celok
Ročník: štvrtý
2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne
Časová
dotácia
Krajina, v ktorej
žijeme
12
Mestá a dediny
8
Téma
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Orientujeme sa
v okolí
Čo sme sa naučili
Časová priamka
Súčasné územné
členenie
Náš samosprávny
kraj
Opakovanie
Čítanie mapy Slovenska
Mapa. Pojmy : znaky, mierka,
sever na mape, farby na
mape
Časová priamka
Územné členenie – kraje.
Kraje na Slovensku
Charakteristika kraja, v
ktorom žijem
Život na dedine
Život v meste
Mestá na mape
Slovenska
Premeny dedín
a miest
Charakteristika mesta,
dediny.
Krajské mestá.
Bratislava
Trnava
Nitra
Vedieť opísať a rozlíšiť povrch
krajiny podľa členitosti. Opísať
polohu pohorí a nížin. Vymenovať
a ukázať na mape naše najväčšie
rieky. Vedieť orientáciu v krajine
podľa poludňajšieho tieňa, aby sa
mohli správne orientovať aj na
mape, pracovať s mierkou na
mape. Vedieť sa orientovať na
mape podľa znakov, čítať z mapy,
zmerať vzdialenosť pomocou
mierky. Vedieť porovnať udalosti
podľa časovej priamky, určiť, ktorá
udalosť sa stala skôr a ktorá
neskôr. Usporiadať udalosti svojho
života a udalosti v roku na časovej
priamke. Dokázať vymenovať
podľa mapy kraje SR a ukázať
krajské mestá. Vedieť koľko krajov
máme na Slovensku. Vyhľadať ich
na mape Slovenska, priradiť k nim
krajské mesto, zaujímavosti,
kultúrne pamiatky. Vyhľadať
regionálne osobitosti košického
kraja.
Vedieť opísať charakteristiku
mesta a dediny, porovnať ich
výhody a nevýhody. Vedieť
správne priradiť krajské mestá ku
krajom. Poznať Bratislavu ako
hlavné mesto, určiť polohu mesta.
136
Prierezové
témy
OZO 3.1.
OZO 3.2.
OZO 3.8.
MUV 9.3.
TBZ 1.3.
RLK 2.8.
OSR 1.1.
ENV
ENV
ENV
ENV
ENV
ENV
1.2.
1.6.
2.2.
2.3.
4.1.
4.2.
Opakujeme
Trenčín
Žilina
Banská Bystrica
Prešov
Košice
137
Poznať kultúrne pamiatky v
Bratislave, dopravu, rieky,
zaujímavé inštitúcie a iné
zaujímavosti. Vedieť ukázať na
mape mesto Trnava, poznať
kultúrne a iné pamiatky v Trnave,
vedieť, že Trnava je najstaršie
mesto na Slovensku. Vedieť
pomocou mapy vymenovať
základné geografické prvky
Dolného Ponitria. Poznať mesto
Nitra – sídlo Veľkej Moravy. Vedieť
kde sa nachádza mesto Trenčín na
mape, vedieť, že mesto bolo kedysi
Mestom módy, vedieť vymenovať
rôzne kultúrne pamiatky v meste a
v okolí. Poznať kraj v okolí Žiliny,
pomocou mapy opísať polohu
Žiliny, vedieť vymenovať rôzne
kultúrne pamiatky a iné
zaujímavosti v meste a v okolí.
Vedieť pomocou mapy vymenovať
základné geografické prvky
územia, vedieť vymenovať rôzne
kultúrne pamiatky v meste a v
okolí.
Vedieť zaradiť oblasť Prešova do
vyššieho územného aj
geografického celku. Vedieť, že v
meste sa v minulosti ťažila soľ,
vedieť vymenovať rôzne
zaujímavosti a kultúrne pamiatky
v okolí. Vedieť pomenovať kotlinu
v okolí Košíc a porovnať
geografické podmienky s Banskou
Bystricou, dopravné spojenie,
klimatické podmienky. Vedieť
vymenovať rôzne kultúrne a iné
OZO 3.8.
Cestujeme
Ako pretvárame
krajinu
10
Ako môžeme
cestovať po
Slovensku
Spoznávame
Bratislavu
Spoznávame Košice
Z Bratislavy do
Košíc – z Košíc do
Bratislavy
Ktorá preprava je
najvýhodnejšia
Opakovanie
Vlakové, autobusové a
letecké spojenie.
Cestujeme po Bratislave.
Cestujeme po Košiciach
Hľadanie cesty z miesta
nášho bydliska do Bratislavy.
Hľadanie cesty z miesta
nášho bydliska do Košíc.
Projekt - Moje obľúbené
miesto na cestovanie – ako by
sme tam cestovali v minulosti
a dne
8
Baníctvo a hutníctvo
Priemysel
Poľnohospodárstvo
Lesníctvo
Opakovanie
Kedy a prečo sa začalo
baníctvo rozvíjať – ťažba
zlata, striebra, rudy, uhlia,
soli, travertínu
Práca baníkov v minulosti a
dnes.
Spomienky na baníctvo. Čo
nám z baníctva zostalo.
138
pamiatky v meste a v okolí.
Naučiť sa vyhľadať rôzne spoje z
cestovných poriadkov (z internetu),
orientovať sa v cestovných
poriadkoch, vedieť sa spýtať,
hľadať alternatívne riešenia.
Zopakovať si pravidlá slušného
správania sa v dopravnom
prostriedku. Vedieť vymenovať
mestá, kde sa tieto dopravné
spojenia dajú využiť.
Vedieť vyhľadať materiály a mapy
na to, aby vedel, kde sa
nachádzajú jednotlivé kultúrne
pamiatky v meste.
Vedieť vyhľadať materiály a
mapy na to, aby vedel, kde sa
nachádzajú jednotlivé kultúrne
pamiatky v meste.
Pripraviť plán cesty zo svojej obce
do Bratislavy. Využiť dostupné
cestovné poriadky (IKT).
Pripraviť plán cesty zo svojej obce
do Košíc. Využiť dostupné
cestovné poriadky (IKT).
Dokázať sprostredkovať ostatným
skúsenosti, zážitky a zaujímavosti
z prípravy projektu. Vedieť ich
prezentovať rôznymi spôsobmi.
Vedieť porozprávať ako sa
rozvinulo baníctvo na Slovensku a
akú úlohu zohralo v našich
dejinách, čím bolo významné.
Odraz minulosti v súčasnosti.
Dokázať opísať prácu baníka, aké
nástroje používal a porovnať ako
sa zmenila práca baníkov v
priebehu dejín. Aké pozostatky z
OZO 3.8.
DOV 2.1.
DOV 4.1.
OSR 1.1.
OSR 3.1.
MUV 9.3.
RLK 2.3.
ENV 4.1.
TBZ 1.3.
TBZ 2.1.
OSR 1.1.
ENV 4.1.
ENV 4.2.
ENV 1.1.
ENV 1.2.
RLK 1.7.
OZO 3.8.
Tradície a zvyky
12
V súlade s
prírodou
16
Kultúrne regióny
Slovenska
Rodinné zvyky
a tradície
Roztancované
Slovensko – piesne
a tance
Život v stredovekom
meste
Život roľníkov
v dávnej minulosti
Ako sa žilo
v minulosti skanzeny
Členitosť krajiny
Ideme do hôr
Povesť o Kráľovej
holi a Kriváni
Vodstvo v krajine
Plavíme sa po
Dunaji a Dunajci
Chránime vodné
zdroje
Historické regióny na
Slovensku (Orava, Liptov,
Šariš, Spiš...)
Zvyky a tradície podľa
historických regiónov
Život v stredovekom meste
Práce na vidieku v minulosti
počas leta a počas zimy.
Skanzeny na Slovensku – čo
všetko v skanzene nájdeme.
Prezentácia
Ideme do hôr – prípravy,
horská služba. Pravidlá
bezpečného správania sa v
horách
Ako sa oddychovalo v horách
v minulosti a ako dnes
Kráľova hoľa, Kriváň –
povesť, výber
Vznik riek, formovanie
územia riekou, oblasti v
povodí riek
Jazerá, gejzír.
Plavíme sa po Dunaji a
Dunajci
Dunaj pod Devínom, Dunaj v
Bratislave, Dunaj v
Gabčíkove, Dunaj v Štúrove
Prírodné zaujímavosti
vytvorené prírodou. Výber
139
minulosti baníctva zostali na
Slovensku. Ťažba nerastov, zlata,
striebra, opálu. Ich využívanie pri
tvorbe šperkov. Banícke múzeum.
Získať poznatky o historických
regiónoch Slovenska, vedieť
zaradiť zvyky a tradície do
príslušných regiónov, na základe
poznatkov zo skanzenov a iných
zdrojov. Opísať charakteristické
znaky života ľudí v minulosti a
porovnať ich so životom v
súčasnosti. Použiť k tomu
obrázky, informácie z kníh,
časopisov, filmov, ľudovú
slovesnosť
Poznať základy ochrany prírody a
ochrany zdravia. Zásady
bezpečného pohybu v horskom
prostredí.
Porovnávať na základe informácií z
rôznych zdrojov (fotografie,
rozprávanie, text), ako ľudia trávili
voľný čas v prírode v minulosti a
dnes. Zaujať vlastný postoj k
dnešnému tráveniu voľného času –
ako turizmus ovplyvňuje prírodu.
Reprodukovať obsah povesti
vlastnými slovami a na jej základe
vytvoriť krátku dramatizáciu.
Dokázať opísať rôzne podoby,
ktoré môže mať rieka. Posúdiť ako
človek technológiami ovplyvňuje
tok riek.
Podľa mapy vedieť ukázať oblasti
RLK1.7.
RLK 2.1.
RLK 2.2.
RLK 2.3.
RLK 2.6.
RLK 3.1.
RLK 3.2.
OZO 3.8.
TBZ 2.1.
OZO 3.8.
ENV 1.1.
ENV 1.2.
OZO 2.1.
OZO 2.5.
RLK 2.7.
RLK 2.4.
jazier.
Opísať v čom je výnimočný gejzír.
Vedieť opísať vybrané úseky
Dunaja, čím sú zaujímavé,
opísať vybrané úseky Dunajca,
porovnať ich s úsekmi Dunaja.
Vedieť vysvetliť rozdiel medzi
prírodnou zaujímavosťou a
zaujímavosťou vytvorenou
človekom, uviesť príklady a vedieť
povedať svoj názor na ňu, v čom
sa páči, resp. nepáči.
140
Názov ŠVP
Názov ŠkVP
Vyučovací jazyk
Vzdelávacia oblasť
Predmet
Časový rozsah výučby
ŠVP 1. stupňa ZŠ v SR, ISCED 1 – primárne
vzdelávanie
Tvorivá škola
slovenský
Umenie a kultúra
HUDOBNÁ VÝCHOVA
1. ročník - týždenne 1 hodina, ročne 33 hodín
2. ročník - týždenne 1 hodina, ročne 33 hodín
3. ročník - týždenne 1 hodina, ročne 33 hodín
4. ročník - týždenne 1 hodina, ročne 33 hodín
Charakteristika predmetu
Hudobná výchova v základnej školy je predmetom činnostným
a zážitkovým, kde na báze hudobných hrových činností sa žiaci učia
orientovať vo svete hudby, prebúdza sa v nich záujem o elementárne
muzicírovanie a postupne aj záujem o hlbšie vzdelanie z oblasti hudby
a umenia.
Na primárnom stupni vzdelávania sa prirodzene a plynule nadväzuje
na posilňovanie vrodených a prirodzených predpokladov detí a ich sklonov
k hravosti, spontánnosti, na ich schopnosť celostného vnímania obrazov
a modelov okolitého sveta.
Hudba má byť pre žiakov súčasne hrou a predmetom detského
experimentovania,
zdrojom
objaviteľských
prístupov
k hudobnému
poznávaniu, a to s realizovaním komplexne chápaných hudobných činností
so zámerom všestranne zapojiť žiakov do hudobno- výchovného procesu.
V primárnom vzdelávaní je potrebné dodržiavať postup od hudobných
zážitkov k vedomostiam a cez ne k transferu pri aktívnom vnímaní
a obsahovom sprístupňovaní umeleckých diel.
Hudobná výchova pomáha rozvíjať citový svet žiakov v otvorenej
atmosfére radosti a lásky, formou partnerského dialógu učiteľa so žiakmi –
bez mentorovania, autoritárstva a tlaku na hromadné vedomosti.
Formuje mravné vzťahy žiakov k prostrediu v škole i v rodine,
prehlbuje ich pozitívny vzťah k prírode, ku všetkým prejavom života,
napomáha ich socializácii v kontexte regiónu i celej spoločnosti. Posilňuje ich
vrodené prirodzené predpoklady a sklony k hravosti, spontánnosti, ich
schopnosť údivu a očarenia, celostnosť ich vnímania obrazov a modelov
okolitého sveta. Vedie k ich uvedomeniu a rozlišovaniu mravných
i estetických hodnôt, k otvorenosti a tvorivosti.
Hudba je pre žiakov v 1. ročníku predovšetkým hrou, predmetom
detského experimentovania, príležitosťou na uplatnenie poznávacieho
a objaviteľského inštinktu, bránou do zákonitostí života.
Ciele vyučovacieho predmetu
Cieľom hudobnej výchova je prostredníctvom:
141
1. poznania a precítenej interpretácie slovenských ľudových piesní,
pochopením úlohy ľudovej piesne v živote človeka a spoločnosti osvojiť
si hudobný materinský jazyk a takto prispievať k rozvíjaniu
kultúrnych kompetencií žiakov
2. poznania slovenského zvykoslovia, vlasteneckých piesní, umeleckého
spracovania ľudových piesní hudobnými skladateľmi, minulej
a súčasnej podoby ľudových piesní získať základy národnej identity
a vlastenectva
3. postupného poznávania umeleckých artefaktov chápať ich ako
prirodzenú súčasť svojho života
Kognitívne ciele
 poznávať svet zvukov a hudby na báze a princípoch detskej hry a jej
rôznych foriem (senzomotorická, napodobňujúca, námetová, funkčná,
fantastická a pod.)
 prostredníctvom hudobných aktivít postupne získať elementárne
základy hudobných vedomostí, hudobného jazyka, výrazových
prostriedkov, učiť sa s nimi tvorivo pracovať a využívať ich ako
prostriedok komunikačný a sebavyjadrovací bez nároku na definíciu
pojmov
 prispievať k rozvoju osobnosti žiaka, k rozvíjaniu hudobnosti
(hudobných schopností) prostredníctvom komplexných, navzájom
prepojených a nadväzujúcich hudobných činností
 zvládnuť postupný prechod od spontánnych a napodobňujúcich
hudobných hier k hrám s pravidlami, k zámernej práci s hudobným
materiálom
 poznávať zákonitosti tvorby hudobných diel, poznávať vybrané
umelecké diela tak, aby vzhľadom na mieru svojich skúseností žiaci
chápali, rozpoznávali a interpretovali výpovede predložených veku
primeraných umeleckých diel
 získať základy hudobného myslenia, elementárne základy hudobno –
estetického vedomia v sústave hudobných vedomostí a vkusových
postojov
Socioafektívne ciele
 uvedomovanie si a rozlišovanie mravných a estetických hodnôt,
otvorenosť a tvorivosť
 empaticky pristupovať k precíteniu a pochopeniu umeleckých diel
a asertívne vyjadrovať vlastné názory a postoje
 bez predsudkov pristupovať k vnímaniu a rozširovaniu umeleckých
hodnôt rôznych kultúr
 získať schopnosti pracovať v tíme, vedieť plánovať, propagovať,
realizovať i prezentovať vlastnú prácu i skupinové projekty
 chápať umenie v jeho mnohorakých podobách a súvislostiach nielen
ako ušľachtilý spôsob vypĺňania voľného času, ale aj ako prostriedok
skvalitnenia a skultúrnenia svojho života
142
Psychomotorické ciele
 na základe získaných zručností žiaci dokážu na primeranej úrovni
realizovať svoje hudobné predstavy v súčinnosti s výtvarnými,
pohybovými a literárnymi, integrovať ich v individuálnych alebo
skupinových projektoch
 dokázať zostavovať auditívne, vizuálne i dramatické prvky
ZÁKLADNÉ PREDMETOVÉ KOMPETENCIE (spôsobilosti)
Vyučovanie hudobnej výchovy na 1. stupni ZŠ má smerovať k tomu,
aby sa pri hudobných aktivitách žiaci realizovali v rámci svojich schopností a
daností. Je dôležité najmä to, aby mali žiaci z predvedených činností radosť,
chuť a vôľu zapájať sa. U detí by mala hudobná výchova zanechať stopu, aby
ju mohli využiť aj v ďalšom svojom živote.

Kompetencia k celoživotnému učeniu sa
- umožniť žiakom osvojiť si stratégiu učenia a motivovať ich pre
celoživotné vzdelávanie,
- kriticky vnímať svoje výkony , prijímať spätnú väzbu a
uvedomovať si svoje ďalšie pokroky.

Sociálne komunikačné kompetencie
- viesť žiakov k všestrannej a účinnej komunikácií, viesť žiakov k
vhodnej komunikácii so žiakmi,
- viesť žiakov k používaniu terminológie a symboliky v rozsahu
preberaného učiva.

Kompetencie uplatňovať matematické myslenie
- používa základy prírodovednej gramotnosti, ktorá mu umožní
robiť vedecky podložené úsudky, pričom vie použiť získané
operačné vedomosti na úspešné riešenie problémov.

Kompetencie v oblasti informačných a komunikačných technológií
- viesť žiakov k zvládnutiu elementárnych zručností v práci
s hudobnými prehrávačmi, CD, prehrávač, MP3.

Kompetencie riešiť problémy
- podnecovať u žiakov tvorivé myslenie a riešenie problémov,
- viesť žiakov, aby hľadali informácie zo všetkých možných
zdrojov, vrátane internetu, aby ich vedeli triediť a využívať.

Kompetencie sociálne a personálne
- efektívne spolupracuje v skupine, uvedomuje si svoju
zodpovednosť v tíme, kde dokáže tvorivo prispievať pri
dosahovaní spoločných cieľov,
- dokáže odhadnúť a korigovať dôsledky vlastného správania a
konania a uplatňovať sociálne prospešné zmeny v medzi
osobných vzťahoch.
143

Kompetencie vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi
kultúry
- vychovať žiakov hrdých na vlastné slovenské kultúrne bohatstvo
a históriu,
- kladným vzťahom ku kultúrnemu životu spoločnosti a
podieľaním sa na ňom,
- dokázať sa vyjadrovať prostredníctvom hudobného umenia,
orientovať sa v umeleckých druhoch a štýloch,
- uvedomovať si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo
svojom živote a v živote celej spoločnosti,
- ceniť si a rešpektovať umenie a kultúrne historické tradície,
poznať etiketu, správať sa kultivovane, primerane okolnostiam a
situáciám,
- byť tolerantný a empatický k prejavom iných kultúr.
UČEBNÉ ZDROJE
Odborná literatúra: Učebnice hudobnej výchovy používané v 1. –4. ročníku.
Digitálna technológia :PC, dataprojektor, interaktívna tabuľa, tablet, CD,
internet, digitálny fotoaparát, kamera.
Ďalšie zdroje:
Zborník ľudových piesní, časopisy, odborná literatúra, obrázky skladateľov a
textárov.
Počas školského roka je možné meniť a dopĺňať piesne, hudobno-dramatické
hry podľa potreby a aktuálnosti.
HODNOTENIE ŽIAKOV
Hodnotiť budeme známkou.
Vychádzame z Metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie žiakov
základnej školy.
Charakter hudobnej výchovy vyžaduje hodnotiť postoj žiaka k hudbe,
jeho formujúce sa názory na svet, ktorý ho obklopuje, jeho estetické
úsudky, snahu vzdelávať sa v hudbe a zlepšovať svoje hudobné prejavy.
Hodnotenie hudobnej výchovy je špecifické, pretože musí zohľadniť
špecifický prínos hudobnej výchovy k vzdelanostnému rastu a formovaniu
osobnosti žiaka.
Dôležitá je motivačná funkcia hodnotenia, a to najmä pri menej
nadaných žiakov. Teda aktuálny výkon žiaka hodnotíme vzhľadom na
jeho možnosti. Hodnotenie HV vyžaduje osobný, diferencovaný prístup
učiteľa k žiakovi.
Ťažiskovou formou hodnotenia je slovné hodnotenie a na základe
pozorovania hodnotenie známkou. Podklady na hodnotenie a klasifikáciu
výchovno - vzdelávacích výsledkov žiaka získava učiteľ najmä týmito
metódami, formami a prostriedkami:
144
sledovaním stupňa rozvoja individuálnych osobnostných predpokladov a
nadania
sústavným pozorovaním hudobných prejavov žiaka a jeho pozornosti na
vyučovaní – neodporúča sa vyžadovať sólový hudobný výkon žiaka, úroveň
hudobných činností sledujeme v skupinách
hodnotíme reakcie žiaka na hudbu slovom, pohybom, prípadne výtvarným
prejavom
v prípade mimoriadne nadaného alebo zaostalého žiaka rozhovormi so
žiakom a zákonnými zástupcami žiaka
Kritériá hodnotenia:
Výborný
je usilovný, vytrvalý, pracuje primerane svojmu veku, prevažne
samostatne, tvorivo a pohotovo uplatňuje osvojené zručnosti,
vedomosti, návyky v úlohách, úspešne ich rozvíja v skupinovom a
individuálnom prejave, dokáže vyjadriť veku primerané postoje,
názory na hudobné umenie individuálny spev nie je podmienkou,
pokiaľ sa úspešne a aktívne realizuje v ostatných hudobných
činnostiach
Chválitebný
je menej samostatný, iniciatívny a tvorivý
menej využíva svoje schopnosti v individuálnom a kolektívnom prejave
Dobrý
chýba mu iniciatívnosť a tvorivosť
je málo aktívny a snaživý, potrebuje sústavnú pomoc a povzbudenie
učiteľa
Dostatočný
žiak realizuje edukačné úlohy na nízkej úrovni bez vlastného vkladu
Nedostatočný
žiak nespĺňa kritériá
145
Základná škola s materskou školou Koš, Nová 525/2, 972 41 Koš
PREDMET:
Hudobná výchova
Tematický celok
Vokálne činnosti
Inštrumentálne
činnosti
Percepčné činnosti
Hudobno-pohybové
činnosti
Hudobno-dramatické
činnosti
Ročník: prvý
1 hodina týždenne, 33 hodín ročne
Prierezové
témy
Téma
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Detské popevky,
riekanky, vyčítanky,
piesne o prírode,
zvieratkách, so
žartovnými
príbehmi, o živote
v rodine a škole,
hudobné rozprávky,
krátke
inštrumentálne
skladby, tance,
uspávanky, ale aj
úryvky z iných
skladieb, ľudové
a umelé detské
hudobno-pohybové
hry realizované
v súlade s hudbou
Prebúdzať u žiakov
záujem o poznávanie
a interpretovanie
riekaniek, piesní s rôznou
tematikou (detské, ľudové,
o zvieratkách, škole...)
Vedieť hrať na
jednoduchých hudobných
nástrojoch, Rozoznávať
rytmus, dynamiku, tempo.
Pozorne počúvať a vnímať
vokálne a inštrumentálne
skladby. Vedieť vyjadriť
zážitok slovom, pohybom,
výtvarne. Vedieť sluchom
rozoznať hudobné
nástroje: husle, klavír,
bubienok, xylofón.
Vedieť pohybom vyjadriť
rytmus a charakter
piesne, hudobnej skladby.
Vytvárať jednoduché
sprievody hrou na tele.
Naučiť sa jednoduchý
ľudový tanec.
Pripraviť si jednoduché
hudobno-dramatické
vystúpenie.
Žiak funkčne drží telo, pri speve správne dýcha,
zreteľne artikuluje, kultivovane spieva v rozsahu
c1 – a, vie vytvoriť melodickú otázku a odpoveď,
melodizuje text, mená, riekanky s oporou
grafického názoru a pohybu.
ENV 1.1
DOV 5.1,3.1
RLK 1.2,2.6
OZO 2.5,1.5
Žiak používa hru na tele, hrá jednoduché rytmy
na detských hudobných nástrojoch, rozoznáva
a napodobňuje charakteristické zvuky a javy
z prírody, okolitého sveta a sveta rozprávok.
Žiak je aktívnym a vnímavým poslucháčom, nie
je manipulovateľný náhodou a agresívnou
ponukou subkultúry a reklamy.
MDV1.3
MKV1.4
RLK2.6
Žiak reaguje na hudbu a vie pohybom vyjadriť
rytmus (krok, chôdza dopredu a dozadu, ...).
Aktívne používa hru na tele, vie pohybom
vyjadriť stúpanie a klesanie melódie, silno-slabo,
vysoko-nízko, pomaly- rýchlo.
OSR 1.2
MKV3.3
Žiak vie zdramatizovať s využitím jednoduchých
nástrojov, hry na ozvenu, hry na tele jednoduchý
príbeh.
OSR 1.4, 2.4
MDV2.4
RLK 3.2.7
146
MDV3.1
MKV 5.6
RLK2.6
Základná škola s materskou školou, Nová 525/2, 972 41 Koš
PREDMET:
Hudobná výchova
Tematický celok
Vokálne činnosti
11 hodín
Inštrumentálne
činnosti
7 hodín
Percepčné činnosti
6 hodín
Ročník: druhý
1 hodina týždenne, 33 hodín ročne
Téma
Jednoduché slovenské ľudové
piesne, detské piesne v
rozsahu c¹ – c2, umelecké
úpravy ľudových piesní, krátke
skladbičky pre deti.
Vyvodenie a intonácia v
priestore 1. - 6. stupňa na
solmizačné slabiky, tvorivá
práca s nimi.
Sluchová identifikácia rôznych
tónin.
Verbalizácia nálady piesní a
skladbičiek.
Rytmizácia slov a
riekaniek, rytmické a
melodické hry, realizácia
rytmu pozostávajúceho
zo štvrťových, osminových a
polových hodnôt v 2/4 a ¾
takte.
Vyjadrenie obsahu piesní
a skladbičiek pohybom.
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Prierezové
témy
Rozvíjať základné spevácke
zručnosti a návyky.
Detské a ľudové piesne spievať
čisto a rytmicky presne,
adekvátne nálade.
Poznať a správne realizovať
hodnoty nôt, (štvrťová,
osminová, polová + pomlčky).
Vedieť zaspievať dvojhlasný
kánon.
Podľa fonogestiky vedieť
zaspievať jednoduché durové
melódie.
Vedieť čisto a so správnym
výrazom primeraným piesni
zaspievať minimálne 12
detských a ľudových piesní,
hier so spevom.
ENV 1.1
DOV 5.1,3.1
RLK 1.2,2.6
OZO 2.5,1.5
Poznať jednoduché rytmické
nástroje a ovládať techniku
hrania na nich. Pomocou
detských hudobných nástrojov
podporiť náladu piesne.
Vedieť hrať jednoduché
rytmické motívy
pozostávajúce z hodnôt
štvrťových, osminových,
polových nôt a pomlčiek.,
použiť ich pri tvorbe
sprievodu k piesňam.
MDV1.3
MKV1.4
RLK2.6
Poznať krátke veku primerané
hudobné skladby a verbalizovať
hudobný zážitok, vedieť ho
vizualizovať a vyjadriť
pohybom. Sluchom rozoznať
kontrast v hudbe, predohru,
medzihru, dohru, ukončenú a
Poznať minimálne 6
hudobných skladieb a ich
autorov, dokázať
vystihnúť náladu hudby
MDV3.1
MKV 5.6
RLK2.6
147
neukončenú melódiu, základné
sláčikové a dychové nástroje,
klavír. Verbalizovať svoj názor.
Hudobno-pohybové
činnosti
7 hodín
Vedieť správne chodiť
a pochodovať podľa hudby,
reagovať na zmeny tempa
a dynamiky. Taktovať v 2/4
a 3/4 takte. Pohybom vyjadriť
náladu hudby
Pohybom správne
reagovať na hudbu.
OSR 1.2
MKV3.3
Hudobno-dramatické
činnosti
2 hodiny
Vytvárať vlastnú hudobnú
krajinu v danom tónovom
priestore. Hudobné nástroje
chápať ako prostriedok na
vykreslenie prostredia, postáv
a nálad. Hudobné vyjadrenie
kontrastu v príbehu. Vytvorenie
jednoduchého príbehu
s integráciou vokálnej
a nástrojovej improvizácie.
Pripraviť si jednoduché
hudobno-dramatické
vystúpenie.
Uskutočniť minimálne 1
hudobno-dramatické
vystúpenie.
OSR 1.4, 2.4
MDV2.4
RLK 3.2.7
148
Základná škola s materskou školou Koš, Nová 525/2, Koš 97241
PREDMET:
Hudobná výchova
Tematický
Časová
celok
dotácia
Ročník: tretí
1 hodina týždenne, 33 hodín ročne
V 3.ročníku nie
je učivo
rozdelené do
tematických
celkov
Pieseň pre tvoje
uši
33 hodín
Téma
Traja susedia
Počítadlová
Ide, ide, poštový
panáčik
Pochod
komediantov
Ty a ja
My sme sestry
veselé
Pieseň
Trpaslúšikov
Obsahový štandard
-nácvik piesne
-rytmický sprievod k piesni
-vyjadriť text miernym
pohybom
-nácvik piesne
-spievanie podľa ruky
-nácvik piesne
-správne sedenie a dýchanie
pri speve
-spievanie podľa nôt
-nácvik piesne
-spievanie podľa nôt
-solmizačné slabiky
-brumendo
-hra na ozvenu
-počúvanie a rozbor skladby
-hudobné nástroje : malý
bubon, činely, trúbka, malá
flauta
-nácvik piesne a hry
-rozšírenie tónového radu
o malé h
-hudobný sprievod
-nácvik piesne a hry
-rytmizácia
-hra na telo
-nácvik piesne
-hudobná teória: motív
149
Výkonový štandard
-žiaci vedia správne zaspievať
detskú pieseň
-vedia vyjadriť text miernym
pohybom
-žiaci vedia správne zaspievať
pieseň
-žiaci vedia správne zaspievať
pieseň
-vedia spievať podľa nôt
Prierezové témy
VMR 2.1.
PDG 1.3.
OSR 1.4.
-žiaci vedia správne zaspievať
pieseň po česky aj po slovensky
MUV 5.2.
-žiaci vedia určiť náladu a hlavnú
myšlienku počúvanej skladby
-poznajú hudobné nástroja
-vedia správne reagovať na hudbu
-žiaci vedia správne zaspievať
pieseň, pohybom reagovať na
hudbu zahrať túto hru
MUV 5.5.
-žiaci vedia zaspievať pieseň,
pohybom reagovať na hudbu
a zahrať túto hru
-žiaci vedia správne zaspievať
pieseň
VMR 1.2.
VMR 4.1.
VMR 4.4.
Trpaslíci v
makovici
Tanec škriatkov
Na vlak
Sniežik
Mikulášku, dobrý
strýčku
Vianočné koledy
Zelená sa bučina
Pochod
Uspávanka
-nácvik spievania niektorých
motívov podľa nôt
-nácvik piesne
-hudobná teória: štvrťová nota
s bodkou
-rytmický sprievod
-počúvanie hudby
-vnímanie a rozlišovanie
melódie
-vytvoriť príbeh podľa hudby
-vyjadriť hudbu pohybom
-použitie detských hudobných
nástrojov
-nácvik piesne
-deklamovanie rytmických
slabík
-rytmický dvojhlas
-spievanie piesne podľa ruky
-pojmy: piano, forte,
dynamika
-nácvik piesne
-hudobný sprievod k piesni
-nácvik piesne
-rytmický sprievod k piesni
-brumendo
-nácvik vianočných kolied
-navodenie vianočnej nálady
-nácvik piesne
-rytmický sprievod k piesni
-počúvanie skladieb od
Eugena Suchoňa
-žiaci určujú akú náladu
vyjadrujú počúvané skladvy
150
-žiaci vedia správne zaspievať
pieseň a pridať k nej rytmický
sprievod
-žiaci poznajú štvrťovú notu s
bodkou
-žiaci vedia určiť náladu a hlavnú
myšlienku počúvanej skladby
-vedia správne pohybom reagovať
na hudbu
VMR 4.4.
-žiaci vedia správne zaspievať
pieseň a deklamovať rytmické
slabiky
-žiaci vedia správne pohybom
reagovať na hudbu
DOV 1.1.
-žiaci vedia správne zaspievať
pieseň a zahrať hudobný sprievod
k piesni
-žiaci vedia správne zaspievať
slovenskú ľudovú pieseň
ENV 1.1.
-žiaci vedia správne zaspievať
vianočné koledy
-žiaci vedia správne zaspievať
slovenskú ľudovú pieseň
-vedia pridať rytmický sprievod k
piesni
-žiaci vedia určiť náladu
počúvaných skladieb
-vedia rozlíšiť rozdiel medzi
skladbami Pochod a Uspávanka
MUV 1.4.
MUV 5.5.
PDG 1.2.
MUV 5.6.
RLK 2.8.
Skúsme to ináč
Fašiangy,
fašiangy
Dú, dú
Dú valasi, dú
Hela, hela,
helička
Na zelených
lúkach
Trenčianske
hodiny
Čaro tónov
Malá pomocníčka
Štyri kroky
-nácvik piesne
-nácvik dvojhlasu
-nácvik piesne
-tóny rôznej výšky
-sprievod na detských
hudobných nástrojoch
-nácvik piesne
-osvojiť si dvojhlasný kánon
s ostinátnym sprievodom a
predohrou
-nácvik piesne
-nácvik hry
-striedanie 2/4 a 3/4 taktu
-vyhľadávanie melódie
-vytlieskavanie rytmu v 3/4
takte
-nácvik ľudovej piesne
-brumendo
-počúvanie skladby
E.Suchoňa
-rozdielnosť nálad skladieb
-hudobná stránka skladieb
-rytmus, tempo, dynamika
-hudobný doprovod
-nácvik piesne
-hudobná teória: pólová nota
s bodkou
-spievanie podľa ruky
-nácvik piesne – kánon
-brumendo, rytmický sprievod
-nácvik piesne
-pojem FINE a D.C: al FINE
-sprievod hrou na tele
-tlieskanie, plieskanie,
lúskanie
-nácvik piesne
151
-žiaci vedia správne zaspievať
pieseň
-žiaci vedia správne zaspievať
pieseň
MUV 4.3.
-žiaci vedia správne zaspievať
pieseň
VMR 1.2.
-žiaci vedia správne zahrať
a zaspievať detskú hru
-žiaci vedia vytlieskať 2/4 a 3/4
takt
PDG 2.4.
-žiaci vedia správne zaspievať
ľudovú pieseň
-vedia, čím sa líši počúvaná
skladba od ľudovej piesne
RLK 3.2.5.
ENV 1.2.
-žiaci vedia správne zaspievať
pieseň
-poznajú pólovú notu sbodkou
OZO 2.5.
-žiaci vedia správne zaspievať
pieseň- kánon
-žiaci vedia správne zaspievať
-poznajú pojem FINE a D.C. al
FINE
OSR 2.2.
-žiaci vedia správne zaspievať
VMR 4.1.
VMR 5.3.
-spojiť spev s pohybom
-tanec karička, párový čardáš
Za našou
dedinou
-nácvik piesne
-spojiť spev s pohybom
Martinko
-nácvik piesne
-hudobná teória-trojdobý takt
Medvediskotéka
Rakúsky valčík
-nácvik piesne
-hra na telo
-počúvanie hudby
Tulajdina
-nácvik piesne
-hra na ozvenu
-solmizačné slabiky
Flauta
Píšťalôčka krásna
-počúvanie skladby J.Letňana
-nácvik slovenskej detskej
piesne
-durové a molové znenie
piesní
-opakovanie piesní
-nácvik piesne
-vytlieskavanie piesne
-nácvik piesne
-kánon
Starý Donald
farmu mal
Spievaj si,
slávičku
152
pieseň
-žiaci vedia zatancovať
jednokročku a dvojkročku
-žiaci vedia správne zaspievať
pieseň
-vedia spojiť hudbu s pohybom
-žiaci vedia správne zaspievať
pieseň a pridať jednoduché
tanečné kroky k piesni
-žiaci vedia správne zaspievať
pieseň
-žiaci vedia pohybom reagovať na
hudbu
-žiaci vedia správne zaspievať
pieseň
-žiaci vedia reagovať pohybom na
hudbu
-žiaci vedia určiť náladu
počúvanej skladby
-žiaci vedia správne zaspievať
pieseň
-žiaci vedia určiť či je pieseň
durová alebo molová
žiaci vedia správne zaspievať
pieseň
-žiaci vedia správne zaspievať
pieseň aj ako kánon
VMR 4.2.
VMR 5.3.
ENV 2.4.
ENV 1.1.
ENV 2.4.
ENV 1.2.
VMR 1.4.
Základná škola s materskou školou Koš, Nová 525/2, Koš 97241
PREDMET:
Hudobná výchova
Tematický
Časová
celok
dotácia
Ročník: štvrtý
1 hodina týždenne, 33 hodín ročne
Téma
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Ľudová pieseň
v našom živote
Slovenské ľudové
piesne
Jednoduché
ľudové tance,
hudobno –
pohybové tanečné
hry
Detské hudobné
nástroje
Slovenské ľudové piesne
troch základných
folklórnych oblastiach
Slovenska + regionálne
piesne.
České ľudové piesne
a rozdiel od slovenských
ľudových piesní.
Slovenské ľudové piesne a
ich dnešná podoba v
rozsahu h - d². Krátke
hlasové, intonačno-rytmické
a sluchové cvičenia,
rytmické a melodické
doplňovačky.
Sprievody k piesňam,
jednoduché rytmické hry a
jedno- a viachlasné rytmické
cvičenia.
Ľudové hudobné nástroje.
Jednoduché ľudové tance,
hudobno-pohybové tanečné
hry.
Správne zaspievať 15 piesní,
intonovať v durovej diatonike.
Ovládať základné hlasové zručnosti:
správne držanie tela, spevácke
dýchanie, otváranie úst, mäkké
nasadenie tónu, artikulácia, spev
hlavovým tónom. Piesne spievať
intonačno-rytmicky správne a
precítene. Podľa fonogestiky a
písmenkových nôt intonovať v durovej
diatonike + molový 5-akord, tvoriť v
tomto tónovom priestore. Rozlišovať
durové a molové tóniny (trojzvuky,
stupnice, piesne). Vedieť zaspievať
dvojhlasný kánon a jednoduchý
dvojhlas. Poznať a vedieť správne
zaspievať piesne aspoň z 3 oblastí
Slovenska. Poznať a správne
realizovať hodnoty nôt vyskytujúcich
sa v notových zápisoch. Bezpečne
ovládať čítanie nôt od h po d².
Vedieť tvoriť ostinátne sprievody
zodpovedajúce charakteru piesní.
Zdokonaľovať sa v technike hry na
detských hudobných nástrojoch.
Tvorba vlastných hudobných
nástrojov a ich tvorivé využívanie.
Vedieť zatancovať valašský krok,
čardáš, mazúrku, valčík, polku,
zostaviť z krokov jednoduchý tanec,
rešpektujúc formu piesne a
20
153
Prierezové
témy
RLK 2.6.
OZO 2.5.
VMR 4.1.
MUV 7.2.
RLK 2.1.
ENV 1.2.
RLK 3.2.5.
ENV 1.3.
RLK 2.6.
VMR 4.3.
Poslanie hudby
v našom živote
13
Umelecké
spracovanie
slovenských
ľudových piesní
od 19. storočia
podnes.
Hudobnodramatické
etudy, hry, jeden
hudobnodramatický celok.
Slovenské ľudové piesne
(uspávanky, tanečné,
regrútske, svadobné,
koledy...). Rôzne podoby
slovenských ľudových piesní
v úprave skladateľov od 19.
storočia podnes.
154
kultivované telesné pohyby. Dokázať
vyjadriť obsah piesní a skladieb
pohybom. Elementárna
pohybová improvizácia na hudbu.
Taktovať 2- a 3- dobý takt.
Podľa sluchu poznať minimálne 6
hudobných skladieb, dokázať
vystihnúť zámer skladateľa a odhaliť
výrazové prostriedky, ktorými ich
realizoval.
Realizovať minimálne 1 hudobnodramatickú etudu (celok).
Poznať kontrast, návrat, totožnosť,
podobnosť (variácie) a odlišnosť
hudobných myšlienok v hudobnej
skladbe. Expresívnu reakciu na
hudbu umocňovať pohybom,
vizualizáciou a verbalizáciou. Podľa
sluchu rozoznať sláčikové, dychové
nástroje, fujaru, gajdy. Vedieť sa
orientovať v rôznych typoch
nástrojového obsadenia.
Prežívaním modelových situácií
pociťovať spojenie hudobnodramatického prejavu s reálnymi
životnými situáciami. Vedieť
transformovať v hudobných
činnostiach získané vedomosti a
skúsenosti pri realizácii improvizácie
v hudobno-dramatických etudách a
celkoch.
RLK 2.8.
RLK 3.2.2.
ENV 1.5.
MUV 5.3.
ENV 1.3.
RLK 3.2.5.
MUV 1.4.
ENV 2.1.
ENV 1.1.
ENV 1.2.
VMR 1.1.
VMR 1.3.
RLK 3.2.7.
MUV 5.5.
MUV 5.2.
Názov ŠVP
Názov ŠkVP
Vyučovací jazyk
Vzdelávacia oblasť
Predmet
Časový rozsah výučby
ŠVP 1. stupňa ZŠ v SR, ISCED 1 – primárne
vzdelávanie
Tvorivá škola
slovenský
Človek a hodnoty
ETICKÁ VÝCHOVA
1. ročník - týždenne 1 hodina, ročne 33 hodín
2. ročník - týždenne 1 hodina, ročne 33 hodín
3. ročník - týždenne 1 hodina, ročne 33 hodín
4. ročník - týždenne 1 hodina, ročne 33 hodín
Charakteristika predmetu
Poslaním povinne voliteľného predmetu etická výchova je vychovávať
osobnosť s vlastnou identitou a hodnotovou orientáciou. Pri plnení tohto
cieľa sa zážitkovým učením účinne podporuje pochopenie a zvnútornenie
mravných noriem a napomáha osvojeniu správania sa, ktoré je s nimi
v súlade. Pripravuje mladých ľudí pre život v tom zmysle, aby raz ako dospelí
prispeli k vytváraniu harmonických a stabilných vzťahov v rodine, na
pracovisku, medzi spoločenskými skupinami, v národe a medzi národmi.
Etická výchova sa v prvom rade zameriava na výchovu
k prosociálnosti, ktorá sa odráža v morálnych postojoch a v regulácii
správania žiakov. Pre etickú výchovu je primárny rozvoj etických postojov
a prosociálneho správania. Jej súčasťou je aj rozvoj sociálnych zručností
(otvorená komunikácia, empatia, pozitívne hodnotenie iných, ...), ako aj
podpora mentálnej hygieny. Podieľa sa na primárnej prevencii porúch
správania a učenia.
Ciele vyučovacieho predmetu
Cieľom etickej výchovy je vychovať osobnosť, ktorá:
 má svoju vlastnú identitu, je sama sebou a pritom táto identita zahŕňa
v sebe aj prosociálnosť,
 má pozitívny vzťah k životu a ľuďom spojený so zdravou kritickosťou,
 jej správanie je určované osobným presvedčením a interiorizovanými
etickými
normami,
vyplývajúcimi
z univerzálnej
solidarity
a spravodlivosti, a preto je do istej miery nezávislá od tlaku
spoločnosti,
 má zrelý morálny úsudok opierajúci sa o zovšeobecnené zásady, preto
je schopná správne reagovať aj v neočakávaných a zložitých
situáciách,
 charakterizuje ju spojenie správneho myslenia a správneho konania,
 koná v súlade so svojimi zásadami, ale aj s citovou zaangažovanosťou
– súlad medzi emóciami a chcením – nekoná len z povinnosti a bez
nadšenia s pocitom sebaľútosti,
155
 prijíma iných v ich rozdielnosti, akceptuje ich názory a je ochotná na
prijateľný kompromis, ktorý ale nie je v rozpore so všeľudskými
hodnotami,
 je ochotná a schopná spolupracovať a iniciovať spoluprácu.
Pre splnenie cieľov učebného predmetu je potrebné, aby žiak získal a ďalej
rozvíjal kompetencie vychádzajúce z cieľov jednotlivých ročníkov.
Cieľom etickej výchovy ako povinne voliteľného predmetu na 1. stupni
základných škôl je:







viesť žiakov k sebaúcte, k autonómnemu cíteniu a mysleniu,
naučiť žiakov hodnotiť, zaujímať stanoviská, rozlišovať dobro od zla,
naučiť ich spoznať prvky efektívnej komunikácie, dôvody a prvky
prosociálneho správania primerané veku,
umožniť žiakom spoznať zásady dobrých medziľudských vzťahov,
umožniť žiakom, aby sa v nich zvnútorňovali prosociálne hodnoty,
postoje a sociálne normy,
podporovať u žiakov rozvoj sociálnych zručností,
formovať spolupracujúce spoločenstvo žiakov.
Obsah
Obsah etickej výchovy je orientovaný na atribúty, ktoré treba v
dieťati rozvíjať, aby sme dosiahli výchovné ciele. Tieto atribúty sa premietajú
v tematických celkoch učebných osnov. Ide o tzv. desať základných tém a
šesť aplikačných tém:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
otvorená komunikácia
dôstojnosť ľudskej osoby, sebaúcta, pozitívne hodnotenie seba
pozitívne hodnotenie iných
tvorivosť a iniciatíva
vyjadrovanie citov
empatia
asertivita
reálne a zobrazené vzory
prosociálne správanie – pomoc, darovanie, delenie sa, spolupráca,
priateľstvo
komplexná prosociálnosť
etika – hľadanie koreňov prosociálneho správania
etika a ekonomické hodnoty
etika a náboženstvá – tolerancia a úcta
rodina, v ktorej žijem
výchova k manželstvu a rodičovstvu
ochrana prírody a životného prostredia.
156
Kompetencie žiakov
a/ k učeniu
- správne návyky správania v triednom kolektíve
- príprava detí pre život v rodine, medzi skupinami
- naučiť sa poznávať, myslieť, riešiť problémy
b/ komunikačné schopnosti
- správne sa vyjadrovať verbálne i písomne
- naučiť sa žiť s druhými ľuďmi, komunikovať,
medziľudské vzťahy
tvoriť
progresívne
c/ riešenie problémov
- využívať tvorivosť a nápaditosť
- navrhovať riešenia úloh
d/ manuálne
- dodržiavať pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia
- využívať učebné pomôcky
e/ sociálne
- vyjadrovať svoje názory a skúsenosti
- pracovať v dvojiciach a v skupinách, vzájomne si radiť, pomáhať
- hodnotiť vlastné výkony
- úcta k vzájomným požiadavkám
Výchovný štýl
Do procesuálnej stránky etickej výchovy patrí výchovný štýl, ktorý je
charakterizovaný nasledujúcimi zásadami:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
vytvárame z triedy výchovné spoločenstvo,
prijímame dieťa také, aké je, prejavujeme mu priateľské city,
pripisujeme deťom pozitívne vlastnosti, najmä prosociálnosť,
formulujeme jasné a zrozumiteľné pravidlá,
nabádame – je to osvedčený výchovný prostriedok,
na negatívne javy reagujeme pokojným poukázaním na ich dôsledky
opatrne používame odmeny aj tresty
do výchovného procesu zapájame aj rodičov
sme nositeľmi radosti
Výstup
Jednou z výrazných zmien, ktoré sú súčasťou nového procesu
vzdelávania, je dôslednejšie zameranie na výstup zo vzdelávania. Požiadavky
na výstup sú sformulované v súlade so vzdelávacím štandardom.
Vzdelávací štandard sa skladá z dvoch častí:
obsahová časť - minimálny obsah vzdelávania
157
výkonová časť - formulácia výkonov, ktorá určuje na akej úrovni má žiak
dané učivo ovládať a čo má vykonať.
Jednotlivé úrovne výstupov sú zamerané na kompetencie - kombináciu
vedomostí a zručností a schopností.
Metódy a formy práce
Dosahovanie cieľov sa realizuje najmä prostredníctvom zážitkových
metód, ktoré vytvárajú optimálne podmienky pre budovanie mravného
úsudku a zvnútorňovanie ponúkaných hodnôt. Postup prijatia hodnôt ETV
do života žiakov je daný skutočnosťou, že každému rozhodnutiu človeka
predchádza poznanie (reflexia) a každé poznanie sa začína zmyslovým
vnímaním.
V ETV je odporúčaná schéma vyjadrená v pojmoch:
senzibilizácia – scitlivenie (emocionálne i kognitívne) na problém, na tému,
na hodnotu
nácvik v podmienkach triedy
reálna skúsenosť - transfer (v rodine, na ulici, medzi kamarátmi…).
Učiteľ pritom používa rôzne metódy a techniky (hru, hranie rolí, hranie
scénok, anketové metódy, metódu posilňovania, problémové vyučovanie,
dramatizácia …) V etickej výchove im hovoríme zjednodušene – cvičenia,
aktivity. Je dôležité si uvedomiť, že aktivity sú len prostriedkom, ktorý
umožní hodnotovú reflexiu, tá je súčasťou každého kroku. Ak nacvičíme so
žiakmi určité správanie (napr. pozdrav, ospravedlnenie, odmietnutie…) v
triede, ešte to neznamená, že to budú robiť aj doma a na ulici. Máme však k
dispozícii viacero techník, ktoré napomáhajú tomu, aby žiaci osvojené
zručnosti a skúsenosti prenášali do každodenného života (napr. záznamy
pozorovaní, vedenie denníka, zbieranie článkov, interview s rodičmi alebo
inými osobami…). Tejto časti hovoríme v etickej výchove transfer – prenos z
hodiny ETV do bežného života rodiny, triedy a iných vzťahov, do ktorých žiak
vstupuje.
Základom výchovno-vzdelávacieho procesu etickej výchovy je zážitkové
učenie, ktoré učiteľ v jeho technikách, cvičeniach a aktivitách prispôsobuje
veku žiakov a situácii v žiackom kolektíve. Aktivity pomáhajú precítiť etické
hodnoty, uľahčujú porozumieť normám, ktoré súvisia s očakávaným
správaním, umožňujú nácvik zodpovedajúceho správania a prenos
získaných skúseností do správania sa v reálnom svete.
Žiaci počas hodín ETV sedia v kruhu, aby si videli navzájom do tváre, aby
sa vzájomne poznávali. Je to východisková pozícia, ktorá nie je cieľom, ale
prostriedkom. Samozrejme, je možné aj iné usporiadanie priestoru v
závislosti od metódy, ktorú učiteľ na danú aktivitu zvolil.
Vyučovaciu hodinu najmä na prvom stupni treba členiť tak, aby sa
rešpektovali zvláštnosti tohto vývinového obdobia (napr. sedenie v kruhu
treba striedať s pohybovými cvičeniami na uvoľnenie i aktivizáciu dieťaťa).
Treba mať pripravených viac aktivít k danej téme. Prostriedkom, ktorý učiteľ
často využíva, je čítanie rozprávok, príbehov. Vhodné obrázky, audio i
videonahrávky, CD - roomy môžu poslúžiť ako motivačný materiál. Deti v
mladšom školskom veku radi kreslia a robia pohybové aktivity. Toto všetko
158
sa dá zapojiť do vytvárania situácií, v ktorých sa uplatňujú formy
zážitkového učenia.
Učiteľ je na hodine facilitátor, moderátor aktivít. Jasne vysvetľuje
inštrukciu. Svojou autoritou napomáha zdarnému priebehu aktivity (z času
na čas zasiahne, aby veci usmernil či objasnil). Po každej aktivite učiteľ vedie
žiakov k reflexii – uvažovaniu a komunikovaniu poznanej skutočnosti s
odkazom na prepojenie so životom. Domáce úlohy (transfer) sa netýkajú
písomného vypracovávania, ale konkrétnych jednoduchých cvičení či
predsavzatí orientovaných na požadované správanie. Dôležitou súčasťou
každej hodiny je podelenie sa s niekým so získanou skúsenosťou v bežnom
živote.
Učebné zdroje
Pracovné listy
Detská slovenská literatúra
Časopisy pre deti
www.statpedu.sk
metodická príručka
Hodnotenie predmetu
Žiak bude hodnotený v zmysle metodických pokynov pre hodnotenie
žiakov schválených MŠ.
Na hodine etickej výchovy žiakov nehodnotíme známkou. Hodnotíme
slovne, pričom ku každému žiakovi pristupujeme individuálne. Je vhodné a
žiaduce jednotlivcov slovne oceniť počas hodiny a skupinu žiakov priebežne i
na konci hodiny. Žiaci by mali tiež mať priestor na vyjadrenie, ako sa cítili,
ako sa im hodina páčila, v čom by privítali zmenu. Žiakov vedieme postupne
aj k tomu, aby sa vedeli ohodnotiť sami a ohodnotiť svojho spolužiaka.
Učiteľ posudzuje učebné výsledky žiaka objektívne a primerane
náročne. Prihliada na jeho vynaložené úsilie, svedomitosť, individuálne
schopnosti a záujmy. Veľký dôraz sa kladie na kladné a motivujúce
hodnotenie.
159
Základná škola s materskou školou, Nová 525/2, 972 41 Koš
PREDMET:
Etická výchova
Tematický
celok
Postoje a
zručnosti
v medziľudských
vzťahoch
Prvky
prosociálneho
správania v
žiackom
kolektíve
Ročník: prvý
1 hodina týždenne, 33 hodín ročne
Časová
Téma
Obsahový štandard
dotácia
1.Úvodná hodina,
poučenie BOZP,
zoznamovanie.
2.Trieda- spolupracujúce spoločenstvo,
pravidlá správania.
3.Spolupráca v kolektíve, vzájomná úcta,
pomoc,dôvera.
4.Komunikáciaverbálna, neverbálna.
5.Komunikácia
zameraná na sebareprezentáciu.
6.Komunikácia
zameraná na sociálne
vzťahy.
6
1.Spolupráca v kolektíve.
2.Oslovenie, pozdrav,
prosba.
3.Úcta v komunikáciipočúvanie.
4.Vďačnosť za
vykonané dobro.
5.Vzájomná pomoc
v triede.
6.pomoc v rodine.
7
Spolupracujúce spoločenstvo
ako základu pre dobré spolužitie
(jeho jednoduché a viditeľné
komponenty – sedenie v kruhu,
formulovanie pravidiel typu mať
právo byť vypočutý, právo
nevyjadriť sa, mať vzájomnú
úctu a dôveru – nevysmievať sa,
hovoriť pravdu, chrániť veci
svoje i iných…), prvé kontakty v
triede a v škole (zoznamovanie,
oslovovanie, pozdrav),
komunikácia zameraná na
sebaprezentáciu a sociálne
vzťahy, pravidlá podporujúce
spolužitie v skupine (po istom
čase možno pravidlá
prehodnocovať, dopĺňať).
vzájomná úcta pri komunikácii
(pekne sa oslovovať, pozdraviť
sa, počúvať sa navzájom...),
úcta k vzájomným
požiadavkám, vďačnosť za
vykonané dobro (prosím,
ďakujem),
vzájomná pomoc medzi
spolužiakmi i členmi rodiny.
160
Výkonový štandard
Prierezové
témy
Žiak:
- chápe význam komunikácie pre dobré
spolužitie v spoločenstve.
- uvedomuje si potrebu vzájomnej úcty
a dôležitosť vďačnosti.
- vie sa predstaviť a učí sa prezentovať
sám seba, hovoriť pravdu
-pozná spolužiakov po mene
-pozná pravidlá skupiny a vie ich
vysvetliť
- pozná spôsob ako vyjadriť pozdrav,
vďačnosť a prosbu
OSR 2.1, 2.3,
2.2 , 3.2
MKV 7.2
Žiak
- prežíva vďačnosť voči tým, čo mu
robia dobre
- vníma víziu spolupracujúceho
spoločenstva,
- chápe potrebu vytvárať a dodržiavať
pravidlá spolužitia v skupine.
- vie vhodne použiť pozdrav, prosbu a
vyjadriť vďačnosť
- k spolužiakom je ústretový
-vie vysvetliť, čo je to úcta k ľuďom
OSR2.2
MKV2.1,6.3,
7.4
Ľudská dôstojnosť
a sebaúcta
Pozitívne
hodnotenie iných
7.Radosrné prežívanie
v kruhu rodiny
Vianoce, čas
darovania.
1.Uvedomenie si seba
samého.
2.Jedinečnosť
každého človeka,
rozdiel medzi mnou
a ostatnými.
3.Sebaúcta-vďaka za
vykonané dobro.
4.Pozitívne hodnotenie, pochvala, sebaoceňovanie.
5.Sebaovládanie
a námaha pri prekonávaní prekážok.
6.Sebaúctaschopnosť byť sám
sebou.
1.Človek a jeho
hodnota- pozitívne
vlastnosti.
2.Človek a jeho
hodnota v rodine.
3.Človek a jeho
hodnota
v rovesníckych
vzťahoch.
4.Prijatie pomoci a
podpory od iných.
5.-6.Prehodnocovanie
negatívnych
skutočností dobro-zlo.
7.Postoj k ľuďom,
ktorí sú nám menej
sympatickí.
-vie aké má prvky úcta k vlastným
rodičom, spolužiakom a učiteľom
6
7
uvedomovanie si vlastnej
hodnoty (rozdiel medzi mnou a
ostatným svetom),
poznanie a postupné
zvnútorňovanie povedomia
jedinečnosti a
nedotknuteľnosti,
vedenie k sebaovládaniu a
znášaniu námahy pri
prekonávaní prekážok.
človek a jeho hodnota –
spoznávanie pozitívnych
vlastností svojich najbližších v
rodine, v triede, v škole,
v rovesníckych vzťahoch… (Čo
sa mi najviac páči na mojej
mamičke, ockovi, starkých…),
verbálne vyjadrovanie
pozitívneho hodnotenia
druhých,
prehodnocovanie negatívnych
skutočností (dobro – zlo, napr.
branie si vecí navzájom,
posudzovanie a ponižovanie,
urážanie menej zdatných detí v
oblasti intelektu a prejavov spevu, kreslenia, pohybu,
161
Žiak
- poznáva sám seba, uvedomuje si
vlastnú hodnotu
- cíti potrebu potvrdzovania vlastnej
hodnoty inými
- sebaúcta mu prináša pokoj
(nepotrebuje žalovať, vyvyšovať
sa nad iných, ponižovať ich...)
- badateľná snaha o sebaovládanie a
znášanie námahy pri prekonávaní
prekážok
-má slovnú zásobu, ktorá vyjadruje
základné ľudské vlastnosti (dobrý, zlý,
veselý, smutný, nahnevaný,
radostný, vďačný, nevšímavý...)
-vie pomenovať svoje dobré
vlastnosti
Žiak
- sa teší z dobra a odmieta zlo vo
svojom okolí (na svojich najbližších
v rodine, v triede, v škole,
v rovesníckych vzťahoch)
- je schopný oceniť dobro na iných, vie
aj prijať ocenenie,
- rozvíjať postoj k ľuďom, ktorí sú
mu nesympatickí
- osobná aktivita pri vytváraní
pozitívnych vzťahov a klímy v
spoločenstve
- vie slovne vyjadriť rozdiel medzi
dobrom a zlom na ľuďoch zo svojho
okolia
OSR1.2,1.4,
3.2,1.1
OSR3.2.3.1
Naša rodina
1.Hodnota
rodiny
a jedinca pre spoločnosť2.Príbuzenské vzťahy.
3.-4.Rodičovská láska rodičia, pozitívne
vzory.
5.Rodinné
zázemiepocit bezpečia.
6.Senzibilizácia.
7.Vyhodnotenia
práce, hry.
7
oblečenia, rodinnej
situácie…,klamanie a
žalovanie…),
postoj k ľuďom, ktorí sú nám
nesympatickí, spôsobujú nám
alebo druhým zlo (úmyselne,
neúmyselne).
uvedomovanie si hodnoty
rodiny pre jednotlivca i pre
spoločnosť (Čo sa mi na našej
rodine najviac páči?)
príbuzenské vzťahy (S kým z
rodiny si najviac rozumiem...?
Čo by som mohol urobiť pre
lepšie vzťahy v našej rodine,
ktoré z rodinných pravidiel sa
mi najťažšie dodržiavajú...),
rodičovská láska a jej význam
v živote dieťaťa (konkrétne
emocionálne prejavy, prejavy
starostlivosti, pomoci...),
úcta, komunikácia a pomoc
medzi členmi rodiny (Koho rád
pozorujem pri práci? Čo by som
rád vedel ako moji blízki...),
význam blízkeho človeka pre
život jednotlivca
162
Žiak
-reflektuje dobro plynúce z rodiny, vie
vyjadriť, čo ho na rodinných vzťahoch
teší, čo je v rodine
najdôležitejšie,
-vie zo svojho pohľadu ohodnotiť dobro
ochrany a lásky, ktoré
mu rodina poskytuje
- dobro zažité v rodine prenáša do
žiackeho kolektívu
- rád hovorí o pekných veciach v
rodine
- vie členom rodiny opätovať dobro
v rôznych situáciách (príprava darčeka,
slovné vyjadrenie...)
MDV1.1.3
TBZ2.1
MKV 1.1
VMR1.1,1.4
Základná škola s materskou školou, Nová 525/2, 972 41 Koš
PREDMET:
Ročník: druhý
Etická výchova 1 hodina týždenne, 33 hodín ročne
Tematický
Časová
Téma
Obsahový štandard
celok
dotácia
Výkonový štandard
Prierezové
témy
Postoje
a spôsobilosti
medziľudských
vzťahov
Pripomenutie si tém
z
prvého ročníka
Počúvanie iných ako prvý
predpoklad úspešnej
spolupráce
Sebaovládanie pri prijímaní
informácií o sebe od iných
Základy spolupráce
v skupi-nách . Práva a
povinnosti
6
Dôležitosť počúvania pre
spoluprácu. Práva
a povinnosti v rámci
triedy.
Chápať a vnútorne akceptovať význam
počúvania pre spoluprácu a dobré
vzťahy. Uvedomovať si spojitosť práv
a povinností. Badať pokroky v počúvaní
výkladu v triede.
OSR 2.1, 2.3,
2.2 , 3.2
MKV 4.3
Tvorivosť
Talent - v čom som
výnimočný
Rozvoj fantázie a pozorovacích schopností
Tvorivosť, ktorú od nás
prijímajú, očakávajú iní
Tvorivosť iných, ktorá nás
obohacuje
Využitie tvorivosti v živote
triedy
Vianoce v našej rodine
Iniciatíva v sebapoznaní
Iniciatíva vo vzťahu k in
Hľadanie možností ako
vychádzať v ústrety iným
ľuďom
Realizácia vzťahov v rodine,
6
Konkrétne produkty
tvorivosti v rámci rodiny
a školy, fantázia
Žiak si je vedomý, že má čo ponúknuť zo
svojich darov v prospech spoločenstva.
Zapájať sa do tvorivých úloh
prostredníctvom pozorovacích
schopností a fantázie. Badať trpezlivosť
pri spoločnom riešení úloh.
OSR2.2
MKV2.1,6.3
7.4
VMR1.3
7
Iniciatíva- prospešná
a škodlivá.
Uvedomovať si rozdiel medzi pozitívnou
iniciatívou a tou, ktorá ohrozuje jeho
zdravie a osobnú bezpečnosť.
Iniciatíva
Prejavuje aktívnejšiu účasť na riešení
163
OSR1.2,1.4
3.2,1.1
Vyjadrovanie
citov
Naša trieda –
spoločenstvo
detí
v kruhu kamarátov,
v triede)
Iniciatíva iných, ktorá je pre
mňa neprijateľná
Iniciatíva, ktorá ohrozuje
moje zdravie a osobnú
bezpečnosť
Zdravý životný štýl
Vyjadrenie vďačnosti,
ochoty, láskavosti, obdivu
Verbálne aj neverbálne
vyjadrovanie
Úcta k žene – matke, sestre,
spolužiačke
Úcta k mužovi – otcovi,
bratovi, spolužiakovi
Kultivované vyjadrenie
negatívnych citov
Akceptovanie citov iných
Naša trieda –správanie
medzi sebou
Vzťahy medzi chlapcami
a dievčatami
Pomoc slabším,
rešpektovanie inakosti
Kamarátstvo a priateľstvo –
úprimné a falošné
Dodržiavanie pravidiel
správania v triede –
podpora vzájomnosti,
spokojnosti, tolerancie
a spolupráce
Návrhy na vylepšenie
našich vzťahov.
problémov v triede
7
Vyjadrovanie citov v živote
človeka. Význam slov
radosť, smútok, hnev,
ľahostajnosť, veselosť,
obdiv, láskavosť, odpor
Chápe dôležitosť kultivovaného
vyjadrovania, negatívneho prežívania
citov u seba i iných .Vedieť sa verbálne i
neverbálne vyjadriť city, vďačnosti a
obdivu, hnevu, smútku, odporu.
OSR3.2.
3.1
7
Spoločenstvo detí,
vzájomná dôvera,
priateľstvo, pomoc
slabším, vzťahy chlapcidievčatá
Uvedomovať si potrebu rešpektovania
odlišnosti iných.
TBZ2.1
MKV 1.1
VMR1.1,1.4
4.2, 4.4,4.3
164
Chápať túžbu nájsť dobrého priateľa a
byť dobrým priateľom. Rôznymi
spôsobmi prispievať k vytváraniu dobrej
nálady a pohody v triede. Rozlíšiť dobrú
a zlú klímu v triede.
Základná škola s materskou školou, Nová 525/2, 972 41 Koš
PREDMET:
Etická výchova
Tematický
celok
Postoje
a spôsobilosti
v medziľudských
vzťahoch
7 hodín
Ročník: tretí
1 hodina týždenne, 33 hodín ročne
Časová
dotácia
Obsahový štandard
Výkonový štandard
1
Dodržiavanie
dohodnutých pravidiel
správania
Pravidlo, dôvera, vzťah
ŽIAK VIE:
Pripomenúť si témy a z nich
vyplývajúce správanie z druhého
ročníka.
1
1
Kvalita otvorenej
komunikácie
Pravdivosť
Komunikácia, úprimnosť,
otvorenosť
Pravda, čestnosť
1
Objektívnosť
1
Prijímanie pravdy o
sebe
Asertívne správanie
ako súčasť efektívnej
komunikácie
Nácvik bezpečného
správania sa
v rizikových situáciách
Vcítenie sa do
prežívania iných
Objektívnosť,
spravodlivosť
Sebakritika, pokoj,
pravda, lož, ohováranie
Asertívne správanie,
Pravda
Uvedomiť si dôležitosť slov pri
komunikácii
Uvedomiť si skutočnosť, že
k skresľovaniu informácii
dochádza z rozličných príčin
Nezazlievať ľuďom, ak občas
skreslia informácie
Naučiť sa reálne vidieť a prijímať
seba samého a iných
Vedieť odmietnuť zlo a povedať
nie na negatívne ponuky
1
1
Vcítenie sa do
prežívania iných
– empatia
6 hodín
Téma
1
Rizikové situácie v živote
dieťaťa
Empatia, pochopenie
1
Hľadanie dôvodov na
radosť aj smútok
u seba aj u iných
Radosť, smútok
1
Pochopenie situácie
iných ľudí
prostredníctvom
vlastných zážitkov
Empatia, adaptabilita,
zmena
165
Naučiť sa odmietnuť iniciatívu
ohrozujúcu zdravie a osobnú
bezpečnosť
Viesť žiakov, aby sa vedeli vcítiť
do sociálnych problémov
spoločnosti
Rozvíjať u žiakov empatiu
Poukázať na mnohostrannosť
pohľadov a dôležitosť osobnej
účasti, ochoty zmeniť svoj názor,
ak chceme byť empatickí
Prierezové
témy
OSR2.3,1.1
OSR2.2
OSR3.2
OSR3.2
OZO1.5
OSR1.3
OSR1.4
1
1
1
Riešenie
konfliktov výchova k
zmierlivosti:
5 hodín
1
1
1
1
1
Pomoc,
darovanie,
delenie sa
6 hodín
1
1
1
1
1
u spolužiakov a členov
rodiny
Odovzdávanie radosti.
Zmierňovanie smútku
najbližších.
Záujem o zdravotne
postihnutých, starých
a chorých ľudí
Výchova k zmierlivosti
Radosť, empatia
Pomôcť žiakom lepšie chápať
empatiu
Choroba, postihnutie,
vnímanie
Vytvoriť žiakom priestor pre
citlivejšie vnímanie zdravotne
postihnutých
Pokúsiť sa spoznať stanovisko
druhého
Priznať si svoju chybu a pokúsiť
sa ju napraviť
Nechcieť mať „pravdu“ za každú
cenu. Načúvať a snažiť sa
vypočuť iných
Naučiť sa kontrolovať svoje
emócie
Mier, názor, stanovisko
Právo na omyl
a možnosť nápravy
Význam odpúšťania
v medziľudských
vzťahoch
Rozvíjanie
sebaovládania a jeho
upevňovanie
Prehlbovanie
vzájomnosti i sebaúcty
Súťaživosť
a kooperácia
Vnímanie a prežívanie
prosociálnosti
Omyl, oprava, chyba
Ochrana zvierat
Zvieratá, láska, empatia
Zámerné robenie dobra
iným
Rozdiel medzi
psychickou
a materiálnou
podporou
Rozdelenie sa
a darovanie v rámci
rodiny
Odpúšťanie, počúvanie,
pochopenie
Sebaovládanie, emócie
Sebaúcta, vzájomnosť
Spolupráca, súťaživosť,
kooperácia
Prosociálnosť, pomoc,
spolupráca
Radosť, dobro
Solidarita, ochota, pomoc
Rodina, zodpovednosť,
dobro
166
Poukázať na záujmy ako zdroj
sebaúcty
Poukázať na dôležitosť
spolupráce a vyskúšať si ju
Uvedomiť si nutnosť vzájomnej
pomoci
Zahĺbiť sa do možného prežívania
zvierat
Poukázať na radosť zo spoločného
dobra a myslieť aj na iných
Viesť žiakov k solidarite s ľuďmi
v iných krajinách
Niesť zodpovednosť za prijaté
hmotné dobro
OSR2.1,2.2
OSR 2.2
OSR2.2
OSR2.3
OSR1.4
OSR2.4
ENV 4.4
OSR3.2
OSR2.4
1
Naša škola
9 hodín
1
Príprava žiakov na
možné neprijatie dobra
inými
Dobro, citlivosť,
odmietnutie
Viesť žiakov k citlivosti pre
potrebu okolia a ich reálnu
pomoc
Rozvíjanie povedomia
a príslušnosti k svojej
škole
Osobnosti našej školy
Povedomie, škola, lojalita
Rozvíjať identitu a súdržnosť
RLK1.2
Osobnosť, škola, hodnota
OSR3.2
Prostredie našej školy,
atmosféra našej školy
Učebné predmety
Škola, atmosféra, klíma
Čo sa mi na našej
škole najviac páči
Účasť žiakov na živote
a úspechoch školy
Podieľam sa na
vytváraní dobrej
atmosféry našej školy
Ktoré problémy ma v
našej škole
znepokojujú
Čo môžem urobiť ja na
vylepšenie života našej
školy
Škola, názor, diskusia
Upozorniť na hodnoty
spolužiakov a ľudí s ktorými
žijeme
Vyjadriť postoje k atmosfére v
škole
Poukázať na rozvoj sebaúcty
prostredníctvom učenia
Vytvoriť priestor na rozprávanie o
škole
Poukázať na radosť zo spoločných
úspechov spolužiakov, školy
Uvedomiť si hodnoty, ktoré
musíme budovať, aby sme sa
v škole dobre cítili
Vzbudiť u žiakov záujem
o problémy školy
1
1
1
1
1
1
1
1
Predmet, učivo, sebaúcta
Úspech, neúspech, radosť
Naučiť sa denne si dávať
predsavzatia vedúce k vylepšeniu
života našej školy
167
OSR
OSR1.5
RLK1.2
TBZ1.3
OSR3.2
Základná škola s materskou školou Koš, Nová 525/2, 972 41 Koš
PREDMET:
Ročník: štvrtý
Etická výchova
1 hodina týždenne, 33 hodín ročne
Tematický
Časová
Téma
Obsahový štandard
celok
dotácia
Sociálne
postoje a
zručnosti v
medziľudských
vzťahoch
6 hodín
2
1
1
1
1
Reálne a
zobrazené
vzory
6 hodín
1
2
Výkonový štandard
Prierezové
témy
Úvodná hodina,
Opakovanie tém z 2. ročníka
Aktivity - Batoh plný želaní;
Pozitívne aktivizovať žiakov
podnietiť snahu napĺňať želania
iných
OSR1.2
Tolerancia vo vzťahoch (Čo
nechceš, aby ľudia robili
tebe, nerob ty iným.)
Rešpekt a úcta voči všetkým
ľuďom (rovnoprávnosť
pohlaví, rás...)
Tolerancia
Rozvíjať ohľaduplnosť a toleranciu
k iným
OSR2.2
Rovnoprávnosť, rozdiely,
pohlavie
Ujasniť si predstavy o chlapcoch a
dievčatách
Zamyslieť sa nad vnútorným
svetom druhého pohlavia
MKV4.3,6.1
Dôležitosť komunikačných
interpersonálnych zručností
v medziľudských vzťahoch
Porozumenie, tolerancia
Porozumenie medzi účastníkmi v
skupine, vzájomná tolerancia
OSR2.3
Kultivované správanie k
osobám iného pohlavia
Tolerancia, odlišnosť
OSR2.2
Sloboda a zodpovednosť
(každé rozhodnutie nesie so
sebou dôsledok)
Sloboda, zodpovednosť
Pozitívne a negatívne vplyvy
TV, filmu, počítačových
hier…(reklama, akčné filmy,
čas strávený pred TV)
Pozitívne a negatívne vplyvy
divákom?
Pozitívne prijať príslušníka
druhého pohlavia a kultivovane sa
k nemu správať Učiť sa tolerovať
odlišnosti
Rozvíjať schopnosť zodpovedne si
vybrať a riadiť sa vzorom
Vedieť prijať vzory s ich pozitívami
i negatívami
Naučiť sa analyzovať a hodnotiť
ponúkané programy vysielané
médiami
168
VMR4.2
MDV1.1.4,1.1.
3
MDV1.4,1.3
Prezentácia prosociálnych
vzorov v bezprostrednom
okolí dieťaťa (rodičia,
priatelia rodičov, učitelia,
spolužiaci, kamaráti)
Prosocialnosť, hodnoty
Uvažovať o hodnotách
kamarátstva, vedieť sa stotožniť s
jeho pozitívami
OSR2.2
VMR4.4,4.2
Čitateľský návyk ako možný
zdroj objavovania
prosociálnych vzorov
(vyhlásenie súťaže o
najlepšieho čitateľa – čo a
koľko čítaš?)
Podporovanie záujmov, ktoré
rozvíjajú osobnostné kvality
(šport, umelecké aktivity,
sociálna činnosť, činnosť na
ochranu prírody...)
Prosocialnosť, vzor, príklad,
pozitívne hodnoty
Vedieť sa zorientovať v literárnych
vzoroch a riadiť sa ich príkladom
Poznávať a pochopiť význam
pozitívnych ľudských hodnôt
MDV1.1.4
OR3.2
Osobné kvality a záujmy
Aktivita- Komu to patrí,
Slávnostný deň
Využiť tvorivosť ako prostriedok na
spravodlivé riešenie problému
Usilovať sa uplatniť osobnostné
kvality a osobné záujmy v
aktivitách pre iných
MDV
OSR3.1,1.5
Osobné kvality a záujmy,
dobro pre jednotlivca
a spoločnosť
Tvorivosť, iniciatíva
3
Tvorivosť, iniciatívnosť a
vytrvalosť pri riešení
každodenných problémov.
Podporiť záujmy a osobnostné
kvality žiakov
Uvedomiť si, že dodržiavanie
pravidiel je podmienkou spolužitia
bez konfliktov
Uvedomiť si pojmy a súvislosti
týkajúce sa medziľudských
vzťahov
Rozvíjanie schopnosti úspešne
riešiť problémy
MKV
OSR2.2,2.4
2
Osobnostné kvality využívané
pre dobro jednotlivca i pre
celé spoločenstvo
1
- Súvislosti práv detí, dôvody,
prečo vznikli a ich akceptácia
v demokratických krajinách,
Práva detí, akceptácia,
ochrana dieťaťa
MKV6.2
OSR3.1
VMR2.2.1.1
1
- podiel UNESCO na ochrane
dieťaťa (Čo znamená mám
právo? Čo znamená mám
zodpovednosť?)
Podporiť pozitívne vnímanie
rozdielov medzi deťmi
Naučiť sa rozlišovať rozdiel medzi
želaniami a potrebami
Poznať, že práva úzko súvisia s
povinnosťami Poznávať
problematiku práv v každodennom
živote
Nie na všetko, čo si želám, mám aj
právo
1
2
Rozvoj
tvorivosti
a iniciatívy
7 hodín
Napĺňanie
obsahu
Dohovoru o
právach
dieťaťa:
6 hodín
2
- opčný protokol k právam
169
OSR2.2
1
1
2
Náš región –
vlasť
2
8 hodín
2
dieťaťa (medzinárodné
spoločenstvo pritvrdilo)
-Práva dieťaťa v slovenskom
právnom poriadku
Solidarita a prijatie odlišností
(uvedomenie si svojich práv a
ich akceptácia v našom
prostredí vedie k solidarite s
deťmi, ktoré sú
vykorisťované, zaťahované do
vojnových konfliktov,
zneužívané na ťažkú prácu,
alebo sexuálne...).
- Rozvíjanie povedomia a
príslušnosti k svojmu
regiónu – k svojej vlasti
(- Čo sa mi najviac páči na
našom regióne, na našom
Slovensku? Čo z neho by mi
najviac chýbalo?)
Solidarita, akceptácia, práva
dieťaťa
Uvedomiť si, ako je dôležitý spôsob
vlastného správania sa na prijatie
inými
Uvedomiť si rozdiel medzi
individuálnymi a skupinovými
právami. Utvárať názorový
konsenzus
PDG4.4
OSR3.1
Príslušnosť, región, vlasť
Rozvíjať povedomie a príslušnosť k
svojmu regiónu
Rozvíjať pozitívny vzťah k svojej
vlasti
RLK1.3,1.6,1.8
,
1.9
- projekt v rámci vlastivedy,
prírodovedy a etickej výchovy
(Náš región)
170
2
2
Iniciatíva pri poznávaní a
ovplyvňovaní vlastného
regiónu – dobre poznať svoje
bydlisko a jeho okolie geografiu, kultúru,
osobnosti, ale aj vedieť, čo
nášmu regiónu chýba, čo by
bolo treba v ňom vylepšiť
(objavovanie tradícií, ochrana
a ich rozvoj),
Poznanie, vplyv vlastného
regiónu
- ekologické správanie, vzťah
k faune a flóre regiónu (Čo sa
mi nepáči alebo čo ma trápi
na našom regióne? Čo by
som mohol urobiť v jeho
prospech ja alebo my
spoločne)
171
Prehlbovať vzťah k svojmu
rodisku, miestu, kde dieťa žije,
ktoré chce poznať
Byť iniciatívny pri pozitívnom
ovplyvňovaní svojho regiónu
Čo sa mi nepáči alebo čo ma trápi
na našom regióne
Rastliny a živočíchy v našom
regióne
Poznať tradície v našom regióne,
ich ochrana a rozvoj
RLK1.11,1.12,
1.14,
1.15
Názov ŠVP
Názov ŠkVP
Vyučovací jazyk
Vzdelávacia oblasť
Predmet
Časový rozsah výučby
ŠVP 1. stupňa ZŠ v SR, ISCED 1 – primárne
vzdelávanie
Tvorivá škola
slovenský
Človek a hodnoty
NÁBOŽNSKÁ VÝCHOVÁ
1. ročník - týždenne 1 hodina, ročne 33 hodín
2. ročník - týždenne 1 hodina, ročne 33 hodín
3. ročník - týždenne 1 hodina, ročne 33 hodín
4. ročník - týždenne 1 hodina, ročne 33 hodín
Charakteristika vyučovacieho predmetu
Keďže človek je z psychologického a sociologického hľadiska prirodzene
bytosť náboženská, má potrebu smerovať k tomu, čo ho presahuje.
Vyučovací predmet náboženská výchova má preto opodstatnenú úlohu
v celistvom ponímaní výchovy v škole.
Povinne voliteľný predmet náboženská výchova formuje v človeku
náboženské myslenie, svedomie, náboženské vyznanie a osobnú vieru
ako osobný prejav náboženského myslenia a integrálnej súčasti identity
človeka. Ponúka prístup k biblickému posolstvu, k učeniu kresťanských
cirkví a k ich tradíciám, otvára pre neho možnosť života s cirkvou.
Vyučovací predmet náboženská výchova sa zameriava na pozitívne
ovplyvnenie hodnotovej orientácie žiakov tak, aby sa z nich stali slušní ľudia
s vysokým morálnym kreditom, ktorých hodnotová orientácia bude prínosom
pre ich osobný a rodinný život i pre život spoločnosti. Náboženská výchova je
výchovou k zodpovednosti voči sebe, voči iným jednotlivcom i celej
spoločnosti. Učí žiakov kriticky myslieť, nenechať sa manipulovať, rozumieť
sebe, iným ľuďom a svetu, v ktorom žijú.
Obsah učiva predstavuje dejiny spásy, je zameraný na osobné dejiny
spásy vychovávaného. Dejiny spásy rozvíjame v špirále cez postojovú
orientáciu, ktorú zviditeľňuje ročníková téma. Poznávaním lásky, ktorá nás
presahuje, môže vychovávaný rásť k plnej zrelosti žiaka.
Prvý ročník ZŠ je zameraný na radosť zo života. Prvák cez radosť
a nadšenie zo všetkého stvoreného spoznáva toho, kto ho nekonečne miluje.
Len ten, kto si je vedomý, že je milovaný, učí sa dôverovať (2. ročník). Cesta
dôvery vedie k viere. Komu človek dôveruje, tomu začína veriť (3. ročník).
Viera prináša do života nádej (4. ročník). Štvrták začína pravidelne
pristupovať k sviatosti zmierenia s Bohom, ktorá mu prináša do života novú
nádej.
Výučba predmetu zároveň nadväzuje na ďalšie spoločenskovedné
predmety, umožňuje žiakom ozrejmiť si morálny pohľad na mnohé témy
172
otvorenej spoločenskej diskusie. Učí žiakov rozlišovať medzi tým, čo je
akceptované spoločnosťou, a tým, čo je skutočne morálnym dobrom pre
jednotlivca i pre celú spoločnosť.
Návrh nových učebných osnov kladie dôraz na žiaka a rozvinutie jeho
kompetencií, ktoré sú potrebné pre jeho osobnostný život
a život
v spoločnosti. Špirálové usporiadanie obsahu učiva umožňuje postupné
prehlbovanie učiva v nasledujúcich ročníkoch vždy na náročnejšej úrovni.
Prostriedkom, ktorý učiteľ často využíva, je čítanie rozprávok,
príbehov. Vhodné obrázky, audio i videonahrávky, DVD,CD – roomy môžu
poslúžiť ako motivačný materiál. Deti v mladšom školskom veku radi kreslia
a robia pohybové aktivity. Toto všetko sa dá zapojiť do vytvárania situácií, v
ktorých sa uplatňujú formy zážitkového učenia.
Učivo sa skladá z 5 tematických celkov. Učivo bude realizované v
kmeňovej triede a v špeciálnej učebni. Učivo bude prepojené s učivom
slovenského jazyka, prírodovedy, hudobnej, etickej a výtvarnej výchovy.
Ciele vyučovacieho predmetu
Cieľom vzdelávacej oblasti je vychovávať osobnosť s vlastnou identitou
a hodnotovou orientáciou, v ktorej úcta k človeku a k prírode, spolupráca,
prosociálnosť a národné hodnoty zaujímajú významné miesto. Pri plnení
tohto cieľa sa neuspokojuje iba s poskytovaním informácií o morálnych
zásadách, ale zážitkovým učením účinne podporuje pochopenie
a interiorizáciu (zvnútornenie) mravných noriem a napomáha osvojeniu
správania sa, ktoré je s nimi v súlade. Pripravuje mladých ľudí pre život
v tom zmysle, aby raz ako dospelí prispeli k vytváraniu harmonických
a stabilných vzťahov v rodine, na pracovisku, medzi spoločenskými
skupinami, v národe a medzi národmi.
Vzdelávanie v tejto oblasti smeruje k utváraniu a rozvíjaniu schopností
a spôsobilostí žiakov a vedie ich k:
1. sebaúcte, k autonómnemu cíteniu a mysleniu,
2. hodnoteniu, zaujímaniu stanovísk, rozlišovaniu dobra od zla,
3. spoznávaniu efektívnej komunikácie, dôvodov a prvkov prosociálneho
správania primeraného veku
4. spoznávaniu zásad dobrých medziľudských vzťahov,
5. zvnútorňovaniu prosociálnych hodnôt, postojov a sociálnych noriem,
6. rozvíjaniu sociálnych zručností,
7. formovaniu spoločenstva žiakov,
8. rozvíjaniu a reflexii v otázkach Boha, významu sveta, zmyslu
a hodnoty života a noriem pre konanie človeka a dávaniu odpovede
na základe zjavenia a viery cirkvi
9. oboznamovaniu so skutočnosťou viery a s posolstvom, na ktorom sa
viera zakladá
a napomáhaniu prostredníctvom uvažovania rozumom
zdôvodniť vieru,
173
10. prijímaniu osobných rozhodnutí vo vzťahu k iným konfesiám
a náboženstvám, k svetonázorom a ideológiám a podpore pochopenia
a tolerancie voči rozhodnutiam druhých,
11. motivácii k osobnému náboženskému životu a k zodpovednému
konaniu v cirkvi a v spoločnosti.
Kompetencie
Stanovené ciele sa budú dosahovať rozvíjaním kľúčových kompetencií
žiakov v týchto oblastiach:
V oblasti komunikačnej umožnia žiakom:
 rozumieť neverbálnej komunikácii
 objavovať zmysel symbolického, neverbálneho spôsobu komunikácie
 vedieť vyjadriť vlastnými slovami svoje vnútorné pocity, vyjadrovať
svoje myšlienky v práci v skupinách, zapájať sa do diskusie, neskákať
do reči
 byť schopný sa stíšiť
V oblasti vzdelávacej:
 byť otvorený pre tvorivé myslenie
 objavovať potrebu učenia sa
V oblasti problémovej:
 plánovať a podieľať sa na riešení úloh s druhými
 vedieť formulovať problém primerane svojej detskej skúsenosti
 hľadať spôsoby riešenia vzniknutého problému
V oblasti občianskej:
 angažovať sa jednoduchými pozitívnymi skutkami v prostredí,
v ktorom žije
 prispievať k ochrane prírody konkrétnymi skutkami, mať úctu k živým
aj neživým súčastiam prírody
V oblasti kultúrnej:
 vážiť si ľudský život
 učiť sa tolerancii
 vnímať dôležitosť ľudskej činnosti pre svet
 objavovať krásu stvorenia, prírody
 objavovať krásu človeka
V oblasti sociálnej a interpersonálnej:
 budovať vzťah dôvery, formovať zdravé sebavedomie
 uvedomovať si hodnotu seba samého a každého človeka už od jeho
počatia, prijímať sám seba
 prejavovať úctu ku chorým a starším ľuďom konkrétnymi skutkami
 byť schopný oceniť hodnotu rodiny
174



spolupracovať v skupine na základe určitej role, vytvárať pozitívny
postoj k stvoreným veciam
identifikovať sa s pozitívnymi predstavenými postavami
byť zodpovedný k druhým, brať do úvahy ich potreby
V oblasti existenciálnej:
 disponovať základnými vedomosťami biblického posolstva
a kresťanského učenia
 byť otvorený pre vnímanie pozitívnych hodnôt na základe
predstavených osobností
 rozumieť základným kresťanským životným postojom viery, nádeje
a lásky, byť pripravený angažovať sa pre ich rozvoj
 rozumieť základným druhom kresťanskej modlitby a základnému
správaniu spojenému s modlitbou
 odhadovať dôsledky vlastného správania a konania
 rozvíjať duchovné hodnoty
 rozvíjať vlastné svedomie (od heteronómneho k autonómnemu)
 objavovať duchovný rozmer človeka
 hodnotiť svoje činy spoznávaním seba samého, dokázať si priznať vinu
a viesť k náprave
 rozvíjať kritické myslenie, byť schopný jednoducho obhájiť svoj názor
 správne posudzovať svoje konanie
 osvojovať si zdravý životný štýl
Učebné zdroje
Na podporou a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú
nasledovné učebné zdroje:
Učebné zdroje
Na podporou a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú
nasledovné učebné zdroje:
Názov
ročníkovej
Odborná
literatúra
Didaktická
technika
Materiálne
výučbové
prostriedky
Ďalšie zdroje
Metodická
príručka katol.
náboženstva pre
1.r. ZŠ „Cesta
lásky“
Katechizmus
katolíckej cirkvi
Tabuľa
Magnetofón
Video
Sväté písmo
pre deti
Internet
CD
DVD
témy
CESTA
LÁSKY
175
(internet,
knižnica, ...
CESTA
DOVERY
CESTA
VIERY
POZNÁVANIE
NÁDEJE
Metodická
príručka katol.
náboženstva pre
2.r. ZŠ „Cesta
dôvery“
Katechizmus
katolíckej cirkvi
Tabuľa
Magnetofón
Video
Sväté písmo
pre deti
Internet
CD
DVD
Metodická
príručka katol.
náboženstva pre
3.r. ZŠ „Cesta
viery“
Katechizmus
katolíckej cirkvi
Tabuľa
Magnetofón
Video
Flanelograf
Sväté písmo
pre deti
Internet
CD
DVD
Metodická
príručka katol.
náboženstva pre
4.r. ZŠ
„Poznávanie
nádeje“
Katechizmus
katolíckej cirkvi
Tabuľa
Magnetofón
Video
Flanelograf
Sväté písmo
pre deti
Internet
CD
DVD
Metodická príručka obsahuje metodicky spracované témy, farebné
obrazové prílohy a pracovné listy. Metodické materiály pre náboženskú
výchovu obsahujú ku každej téme bohatú ponuku aktivít. Z nich si učiteľ
vyberie tie, ktoré považuje za vhodné vzhľadom na svoje osobné dispozície,
dispozície žiakov a iné okolnosti.
Stratégia vyučovania
Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania:
Názov ročníkovej
témy
Stratégia vyučovania
Metódy
176
Formy práce
CESTA LÁSKY
CESTA DOVERY
CESTA VIERY
POZNÁVANIE
NÁDEJE
Informačno-receptívna
– výklad
Reproduktívna –
riadený rozhovor
Informačno-receptívna
– výklad s názornou
fonetickou ukážkou
Aktivizujúca –
inscenačná
Frontálna výučba
Frontálna a
individuálna práca
žiakov
Skupinová práca žiakov
Simulácia
Informačno-receptívna
– výklad
Reproduktívna –
riadený rozhovor
Expozičná metóda
Frontálna výučba
Frontálna a
individuálna práca
žiakov
Rozprávanie –
vyjadrovanie skúseností
Informačno-receptívna
– výklad
Reproduktívna –
riadený rozhovor
Motivačná
demonštrácia
Aktivizujúca metóda
Frontálna výučba
Frontálna
a individuálna práca
žiakov
Obrazová meditácia
Dramatizácia
Informačno-receptívna
– výklad
Reproduktívna –
riadený rozhovor
Aktivizujúca metóda
Motivačná
demonštrácia
Frontálna výučba
Frontálna a
individuálna práca
žiakov
Dramatizácia
Obrazová meditácia
177
Základná škola s materskou školou Koš, Nová 525/2, 972 41 Koš
PREDMET:
Náboženská výchova
Tematický
celok
Som na svete z
lásky
Rodina ohnisko
lásky
Ročník: prvý
1 hodina týždenne, 33 hodín ročne
Časová
dotácia
9
3
Téma
8
Výkonový štandard
1.1 Ja
Viesť deti k uvedomeniu si svojej
jedinečnosti a k radosti zo života.
= žiak si uvedomuje vlastnú
jedinečnosť, vie vyjadriť
radosť zo života
OSR 1.1
Výtvarná výchova
( kresba)
Prírodopis
1.2. Čo dokážem
Spoznávať, čo do mňa vložil Boh.
= vie rozlíšiť prejavy lásky,
správne sa prežehnať
OSR 1.2
1.3 Patrím do rodiny
Na základe pozorovania vzťahov v
okolí uviesť príklady potreby
lásky, osvojiť si návyk verbálneho
poďakovania za prejavy lásky.
= vie slovne poďakovať,
formulovať spontánnu modlitbu
vďaky
= z príbehu vymenuje postavy,
rozlišuje dobro a zlo
VMR 5.3
OSR 2.2
1.4 Svet, v ktorom žijem
Uvedomiť si prejav lásky Boha k
človeku v jeho stvorenstve,
prakticky uplatniť návyky
starostlivosti o prírodu.
Vnímať svoje miesto v rodine.
Pomôcť deťom osvojiť si správny
spôsob komunikácie s ľuďmi.
= vie vymenovať tri dobré a tri
zlé činnosti
= dokáže formulovať odprosenie
= vníma prírodu, stará sa o ňu
= Vie jednoducho vysvetliť
potrebu komunikácie
= vymenovať aspoň tri vlastnosti
rodiny
ENV 5.4
Uvedomiť si dôležitosť
komunikácie medzi Bohom a
ľuďmi a ľuďmi navzájom, s
pomocou učiteľa sformulovať
ďakovnú modlitbu.
Naučiť v živote rozvíjať postoj
= s učiteľovou pomocou
reprodukovať modlitbu Otče náš
= vyjadriť modlitbu vďaky
Etická výchova
= vie opísať dobrotu sv.
OSR 2.1
2.1 Komunikácia v rodine
2.2 Modlitba v rodine
Dar lásky
Obsahový štandard
Prierezové témy
Medzipredmetové
vzťahy
3.1 Premena kamenného
178
OSR 2.3
Občianska náuka
Moc života a
lásky
8
srdca
prijímania a dávania
Mikuláša
Slovenský jazyk
3.2 Zvestovanie, Návšteva
Alžbety
3.2.1. Narodenie Ježiša
Spoznať biblický príbeh
zvestovania a narodenia Ježiša a
jeho spojenie so životom, viesť k
intenzívnemu prežívaniu
adventného a vianočného času.
Spoznať Ježiša a jeho spätosť s
ľudským životom – naučiť sa
prejaviť radosť a vďačnosť z daru.
= vnímať symbol srdca,
reprodukovať s pomocou učiteľa
udalosti z Biblie + modlitbu
Zdravas
VMR 1.1
= nakresliť aspoň dva symboly
Vianoc
= pripraviť darček na
obdarovanie iných
= vie vnímať metaforickú reč,
symboly, rozprávku o Šípkovej
Ruženke
VMR 1.3
= opísať biblický príbeh
o Jairovej dcére
= vnímať zmeny v jarnej prírode
Výtvarná výchova
3.3 Ježiš Kristus – dar pre
svet
Pastieri, Cesta mudrcov,
Simeon,Povolanie apoštolov
4.1 Prebudenie zo spánku
4.2 Vzkriesenie Jairovej
dcéry
4.3 Kríž
Kríž znamenie života a
smrti
4.4 Ježiš je vzkriesenie a
život
Spoločenstvo
lásky
4
5.1 Božia rodina, Kostol,
Nedeľa
5.2 Duch Svätý
Intuitívne vnímať metaforický
spôsob vyjadrovania symbolickej
reči a snažiť sa prepojiť ju zo
životom.
Na základe príbehu o vzkriesení
Jairovej dcéry povzbudiť k dôvere
v Ježiša.
Dôstojným prežehnaním viesť k
úcte ku krížu, rozvíjať postoj
empatie k trpiacim, viesť k dôvere
v Ježiša, ktorý premohol smrť.
Pozorovať zmeny prírody v
jarnom období a prepojiť ich so
slávením veľkonočných sviatkov
Pochopiť Ježišovo
zmŕtvychvstanie ako víťazstvo
života nad smrťou.
Viesť k praktizovaniu oslavy
Trojjediného Boha
prostredníctvom modlitby Sláva
Otcu, viesť k poznaniu Cirkvi ako
Božej rodiny – k pozorovaniu
života vo farnosti.
Na základe bibl. príbehu zoslania
Ducha Svätého vnímať pomoc
ktorú nám posiela Boh.
179
OSR 3.1
ENV 5.4
Slovenský jazyk
= vysvetliť veľkonočné sviatky
ako slávenie víťazstva nad
smrťou
= vymenovať veľkonočné
symboly, nakresliť ich
= vie reprodukovať udalosť
zoslania DS
= vie reprodukovať modlitbu
Sláva Otcu
OSR 2.2
Občianska náuka
5.3 Svätý Juraj
5.4 Opakovanie
Vnímať boj dobra a zla v
symbolickej reči legendy o sv.
Jurajovi, rozvíjať postoj
rozlišovania dobra a zla.
Precvičovaním formovať návyk
pozornosti voči druhým ľuďom,
formovať návyk správania sa v
rizikových situáciách
(odmietnutie zla, postavenie sa
proti šikanovaniu, povedať nie na
negatívne ponuky.
180
= opísať víťazstvo dobra nad
zlom v legende a prepojiť so
životom
= osvojovať si zručnosti
v kontakte s inými ľuďmi
Slovenský jazyk
Základná škola s materskou školou Koš, Nová 525/2, 972 41 Koš
PREDMET:
Náboženská výchova
Tematický
celok
Boh mi
dôveruje
Ročník: druhý
1 hodina týždenne, 33 hodín ročne
Časová
dotácia
4
Téma
Úvodná hodina
Krásy prírody
Svet ako dar od Boha
Raj
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Reprodukovať biblický príbeh
o rajskej záhrade.
Rozvíjať schopnosť rozlišovania
medzi dobrom a zlom.
S pomocou učiteľa navrhnúť
a realizovať triedny
environprojekt (návrhy: triedenie
odpadu, zber surovín, upratanie
školského dvora, vytvoriť v triede
živý kútik a pod.)
Žiak vie
= porovnať človeka s ďalšími
Božími dielami
=uviesť príklady odlišnosti človeka
od ostatných živočíchov
=zdôrazniť jedinečnosť človeka
a jeho zodpovednosť za svet
= vnímať stvorený svet ako prejav
Božej lásky a starostlivosti
= prejaviť radosť a vďačnosť za
Božie dielo stvorenia s pomocou
učiteľa navrhnúť a realizovať
triedny environprojekt (návrhy:
triedenie odpadu, zber surovín,
upratanie školského dvora, vytvoriť
v triede živý kútik a pod.)
= reprodukovať biblický príbeh
o rajskej záhrade a
prostredníctvom symbolickej reči
o rajskej záhrade spoznať šťastie
človeka spočívajúce v blízkosti
Boha a v konaní dobra
= na príkladoch rozlíšiť dobro
od zla
= na modelovej situácií vnímať
krivdu spôsobenú nesprávnym
rozhodnutím
181
Prierezové témy
Medzipredmetové
vzťahy
OSR 1.1
ENV 5.4
TBZ 4.5
Dôverujem
Bohu
5
2. 1. Abrahám
2. 2. Tichosť
modlitby
2. 3. Božie meno
2. 4. Oslava Boha
2. 5. opakovanie
= jesenné prázdniny
Reprodukovať biblický príbeh
o Abrahámovi a jednoduchým
spôsobom ho prepojiť so svojim
životom. Na konkrétnom príklade
opísať hlavné znaky a prejavy
dôvery ľudskej dôvery. Vnímať
Boha, ktorému môže veriť a o
všetkom mu povedať. Pozorovať
životný rytmus striedania práce
a odpočinku.
Formulovať modlitbu vlastnými
slovami. Vnímať potrebu človeka
niekomu veriť. Objavovať
načúvanie ticha
Rozvíjať úctu k Božiemu menu.
Formovať a rozvíjať návyk
slávenia.
182
Žiak vie
= na konkrétnom príklade opísať
hlavné znaky a prejavy dôvery
ľudskej dôvery
= reprodukovať biblický príbeh
o Abrahámovi a jednoduchým
spôsobom ho prepojiť so svojim
životom
= vnímať potrebu človeka niekomu
veriť
= vnímať Božiu lásku
prostredníctvom sveta okolo nás
= na príklade rozhovoru opísať
potrebu medziľudského dialógu a
potrebu modlitby
= stíšiť sa a načúvať
= vnímať Boha ako toho, ktorému
môže veriť a o všetkom mu povedať
= jednoduchým spôsobom
formulovať modlitbu vlastnými
slovami
= vysvetliť potrebu pravidelnosti v
modlitbe
= vysvetliť význam používania
mena v živote človeka ako prejavu
úcty
= s úctou volať spolužiakov po
mene
= vysvetliť význam používania
Božieho mena ako vyjadrenia Božej
blízkosti
= prejaviť úctu k Božiemu menu
a k predmetom pripomínajúcim
Boha (kríže pri ceste, sochy
svätých a pod.).
= pozorovať životný rytmus
striedania práce a odpočinku
= jednoduchým spôsobom opísať
OSR 1.3
MUV 2.1.
VMR 2.2
nedeľu ako Boží dar pre človeka
= objaviť zmysel slávenia nedele a
zapojiť sa do jej slávenia
Dôvera v
rodine
8
3. 1. pozvanie do
ľudskej rodiny
3. 2. advent (lg rok)
3. 3. pozvanie do
Božej rodiny (krst)
3. 4. Rodina ako
spoločenstvo
3. 5. sv. Mikuláš (Lg
sviatok)
3. 6. Vianoce (lg rok)
3. 7. Úlohy a role
v rodine
3. 8. Jakub a Ezau –
príbeh rodiny /
dôvery
Prostredníctvom príbehu o sv.
Lucii opísať rodinu ako miesto
istoty, lásky a dôvery. Objavovať
v sebe túžbu po láske, ktorú
v sebe nosí každý človek.
Nakresliť krstné symboly (vodu,
sviecu, krstné rúcho). Opísať
význam krstných symbolov a
krstného mena.
Reprodukovať biblický príbeh
o Jakubovi a Ezauovi. Na
biblickom príbehu vnímať
dôsledky narušenia dôvery.
Pestovať návyk spolupatričnosti
s rodinou (návyk prejavov úcty
a dôvery k rodičom, súrodencom
a iným ľuďom).
Žiak vie
= prostredníctvom legendy opísať
rodinu ako miesto istoty, lásky
a dôvery
= jednoducho nakresliť symboly
krstu
= s pomocou učiteľa vysvetliť
jednotlivé krstné symboly
= naformulovať vzťah medzi
krstným menom a krstným
patrónom
= reprodukovať príbeh o Jakubovi
a Ezauovi
= pomocou biblického príbehu
nájsť súvis medzi pravdou
a vzájomnou dôverou
v medziľudských vzťahoch
= používať zdvorilé oslovenie ako
prejav úcty voči rodičom a iným
ľuďom
= formulovať modlitbu za rodičov
konkrétnymi skutkami slúžiť
rodine
OSR 2.1
MUV 1.4
VMR 1.1;1.2;1.3;1.4
Žiak vie
= na modelovej situácii zdôvodniť
význam slova pre budovanie
medziľudských vzťahov
= posolstvo biblického príbehu
o boháčovi a Lazárovi prepojiť so
svojim životom
= na modelovej situácii vyjadriť
OSR 3.1
= vianočné prázdniny
= vianočné prázdniny
Dôverujeme si
navzájom
6
4. 1. Dar slova
4. 2. Čisté srdce
4. 3. Osobný
majetok
4. 4. pôst (lg rok)
Oceniť význam slova. Vyjadriť
význam slova pre budovanie
medziľudských vzťahov.
Rozvíjať verbálne a neverbálne
prejavy pozornosti voči ľuďom
(slovom a skutkom).
Formovať návyk čestného postoja
k osobnému majetku a k majetku
183
4. 5. Boháč a Lazár
4. 6. opakovanie
= jarné prázdniny
Desatoro –
pozvanie
k slobode a
dôvere
5
5. 1. Uzatvorenie
zmluvy na Sinaji
5. 2. Desatoro ako
pravidlá
5. 3. Veľká noc
5. 4. Desatoro vzťah k Bohu (1 - 3)
5. 5. Desatoro- vzťah
k človeku (4 - 10)
Pozvanie na
hostinu –
obnovenie
dôvery
5
6. 1. Návrat
márnotratného
6. 2. Odmietať zlo
6. 3. Hostina lásky –
iných. Na modelovej situácii
opísať potrebu čistého srdca.
Jednoduchým spôsobom prepojiť
biblický príbeh o boháčovi
a Lazárovi so svojim životom
a správnym vzťahom k majetku.
potrebu čistého srdca
= uviesť príklady osobného
a spoločného majetku
= navrhnúť rôzne spôsoby ochrany
majetku
= v skupine realizovať jednoduchý
triedny projekt pomoci iným
Reprodukovať biblický príbeh
o Mojžišovi. Spoznávať obsah
pojmu zmluva. Opísať udalosť
uzatvorenia zmluvy Boha
s ľuďmi.
S pomocou učiteľa reprodukovať
obsah jednotlivých prikázaní
Desatora.
Jednoduchými spôsobom
hodnotiť svoje konanie v súlade
so svojim svedomím. Objaviť
pravdu Desatora na modelových
príbehoch v ročníku.
Vnímať
a načúvať vnútornému hlasu
svedomia.
Formovať postoj dôvery k Bohu
dodržiavaním Božieho zákona.
Žiak vie
= reprodukovať príbeh o Mojžišovi
= chronologicky usporiadať podľa
obrazov dej príbehu
= určiť kľúčový moment a pointu
príbehu
= opísať udalosť uzatvorenia
zmluvy Boha s ľuďmi na základe
porozumenia biblického textu
= reprodukovať Desatoro
s pomocou učiteľa
= sumarizovať, aplikovať
nadobudnuté poznatky učiva
ročníka a jednotlivé prikázania na
konkrétnych modelových
situáciách
= vnímať a načúvať hlasu
svedomia
= hodnotiť jednoduchým spôsobom
svoje konanie v súlade so
svedomím
OSR 2.2
Reprodukovať biblickú udalosť o
milosrdnom otcovi. Na správaní
márnotratného syna opísať, čo
strácam odchodom z domu
dobrého Boha.
Otvoriť sa pre obraz dobrého
Žiak vie
= intuitívne vnímať obrazný spôsob
vyjadrovania symbolickej reči
= otvoriť sa pre dobrého Boha
= reprodukovať biblický príbeh
milosrdného otca a márnotratného
OSR 2.2
184
sviatosť zmierenia
6. 4. opakovanie
6. 5. zhrnutie
a milosrdného Boha. V
evanjeliovom príbehu objaviť
možnosť návratu, odpustenia,
zmierenia a obnovenia dôvery
s milosrdným Bohom. Vnímať
sviatosť zmierenia ako hostinu
lásky čakajúceho Otca.
Vlastnými slovami vyjadriť ľútosť
nad vykonaným zlom.
Vnímať sviatosť zmierenia ako
hostinu lásky čakajúceho Otca.
Formovať návyk ospravedlnenia
sa, priznania si chyby, vyjadrenia
ľútosti.
185
syna
= jednoduchým spôsobom vysvetliť
súvis medzi správaním sa
márnotratného syna a vlastným
rozhodovaním sa
= aktualizovať posolstvo biblického
príbehu na svoj osobný život
= reprodukovať ľútosť
márnotratného syna na základe
porozumenia príbehu
= objaviť rozmer ľútosti
a odpustenia pre budovanie
dobrých vzťahov
= vyjadriť radosť z odpustenia
= vyjadriť verbálne aj neverbálne
ospravedlnenie sa, priznanie si
chyby
= formulovať následky konania zla
na život človeka
= formulovať vlastnými slovami
ľútosť
Základná škola s materskou školou Koš, Nová 525/2, 972 41 Koš
PREDMET:
Náboženská výchova
Tematický
celok
Veriť Bohu
Časová
dotácia
5
Ročník: tretí
1 hodina týždenne, 33 hodín ročne
Téma
1. 1 úvodná hodina
1. 2. Čo znamená veriť?
Viera v Boha
1. 3. Aký je Boh?
Biblické obrazy Boha
1. 4. Veľká sila ukrytá
v malom
Podobenstvo o horčičnom
semienku
1. 5. Krst, krstné sľuby
Ježiš uzdravuje
5
2. 1. Uzdravenie slepého
2. 2. Uzdravenie
hluchonemého
2. 3. Uzdravenie chorého
s ochrnutou rukou
Obsahový štandard
Výkonový štandard
=jednoduchým spôsobom
vysvetliť, čo znamená veriť
Bohu,
=porozumieť symbolickému
Vysvetliť niektoré biblické obrazy
významu reči,
Boha. Výrazovo vyjadriť vlastný obraz =reprodukovať podobenstvo
o Bohu
o horčičnom semienku,
=na obraze horčičného
Reprodukovať podobenstvo
semienka spoznávať Ježišovo
o horčičnom semienku, spoznávať
učenie o Božom kráľovstve,
učenie o Božom kráľovstve. .
=na raste horčičného semienka
V biblických obrazoch vnímať hlbokú intuitívne vnímať paradox vzniku
výpoveď o Bohu. Na raste horčičného veľkej veci z niečoho
semienka intuitívne vnímať paradox
nepatrného,
vzniku veľkej veci z niečoho
=na príklade podobenstva
nepatrného a prijímať krst ako
o horčičnom semienku prijímať
významnú udalosť v živote viery.
krst ako významnú udalosť
v živote viery,
Opísať obsah krstných sľubov.
=opísať obsah krstných sľubov,
Formovať osobný život viery.
=otvoriť sa pre formovanie
Výrazovo vyjadriť vlastný obraz
osobného života viery.
o Bohu.
Reprodukovať biblické príbehy,
=reprodukovať biblické príbehy
rozvíjať mravný úsudok.
o uzdravení slepého,
hluchonemého, človeka s
Reprodukovať biblické príbehy
„vyschnutou rukou“
o uzdravení slepého, hluchonemého, a ochrnutého,
človeka s „vyschnutou rukou“ a
=na modelovej situácii
ochrnutého. Na modelovej situácii
reflektovať vlastnú schopnosť
reflektovať vlastnú schopnosť počuť,
počuť, konať, vidieť to, čo je
Jednoduchým spôsobom vysvetliť, čo
znamená veriť Bohu.
186
Prierezové témy
Medzipredmetové
vzťahy
2. 4. Uzdravenie ochrnutého
2. 5. lg rok - advent
= jesenné prázdniny
Ježiš nám
odpúšťa
7
3. 1. Daj pozor, aby si to
nerozbil!
Vina a hriech
3. 2. Ježiš je hosťom
u Zacheja
Ježiš v dome hriešnika
konať, vidieť podstatu veci.
Identifikovať sa s biblickými
postavami potrebujúcimi uzdravenie.
v živote podstatné,
=identifikovať sa s biblickými
postavami potrebujúcimi
uzdravenie,
=byť disponovaný na rozvoj
mravného úsudku
Vnímať vinu ako súčasť života
každého človeka. Jednoduchým
spôsobom vysvetliť možné reakcie
človeka na vinu a previnenie.
=jednoduchým spôsobom
vysvetliť možné reakcie človeka
na vinu,
=jednoduchým spôsobom
vysvetliť kresťanský pohľad na
vinu ako uznanie viny
a odpustenie,
=vnímať vinu ako súčasť života
každého človeka,
=reflektovať vlastné
zaobchádzanie s vinou,
=reprodukovať biblický príbeh
o hostine v dome Zacheja,
=osvojiť si priebeh sviatosti
zmierenia,
=prijímať sviatosť zmierenia ako
dar,
=oceniť mimosviatostné formy
pokánia,
=oceniť sviatostnú formu
pokánia,
=pravidelnou osobnou reflexiou
formovať svoje mravné cítenie,
=zhodnotiť sviatosť zmierenia
ako pomoc pre človeka v situácii
mravného zlyhania,
=podieľať sa na sviatosti
zmierenia.
Reprodukovať biblický príbeh
o hostine v dome Zacheja
3. 3. Na ceste zmierenia –
márnotratný syn, ľútosť
= vianočné prázdniny
Pochopiť kresťanský pohľad na
uznanie viny a odpustenie na
podklade podobenstva
o márnotratnom synovi
3. 4. Ježiš mi odpúšťa –
priebeh sviatosti zmierenia
Osvojiť si priebeh sviatosti zmierenia.
Prijímať sviatosť zmierenia ako dar.
Oceniť sviatostný a mimosviatostný
význam pokánia.
3. 5. Sviatosť zmierenia
3. 6. opakovanie
3. 7. Vianoce
= vianočné prázdniny
187
OSR 3.1
VMR 2.2
Ježiš nás
oslobodzuje
9
4. 1. Židovská Pascha
(vyslobodenie z
egyptského otroctva)
Veľká noc, Pascha
4. 2. Pravidlá pre život na
slobode
4. 3. Pravidlá budovania
vzťahu s Bohom i s ľuďmi
Hriech a dôsledky hriechu
4. 4. Poznať, konať, vidieť
to, čo je v živote dôležité
Desatoro (pravidlá pre život
v slobode)
4. 5. Smrť a nový život
(podobenstvo o pšeničnom
zrne)
4. 6. Ježišova smrť
a zmŕtvychvstanie
4. 7. Kresťanská Veľká noc
(vyslobodenie z otroctva
hriechu)
Osvojovať si postoj zodpovednosti za
svoje rozhodnutia.
Na obraznej reči biblického príbehu
vedieť vysvetliť hriech a jeho
dôsledky. Vysvetliť pojem hriech.
Vnímať hriech a jeho následky ako
ublíženie sebe a iným
Reprodukovať Desatoro
a jednoducho vysvetliť význam
jednotlivých prikázaní
Akceptovať Desatoro ako pravidlá
pre dobrý život..
Nájsť analógiu medzi podobenstvom
o pšeničnom zrne a Ježišovou
smrťou a zmŕtvychvstaním
Osvojovať si postoj zodpovednosti za
svoje rozhodnutia. Formovať návyk
konania dobra a vyhýbania sa zlu.
4. 8. lg rok – pôst
4. 9. opakovanie
Ježiš nás pozýva
na hostinu
7
= jarné prázdniny
5. 1. Ježiš nasycuje
Nasýtenie (zázrak
rozmnoženia chlebov – Jn 6,
1-13)
Objaviť súvislosť medzi ľudskou
skúsenosťou s chlebom, biblickým
textom o rozmnožení chleba a
sviatosťou Eucharistie.
188
=na obraznej reči biblického
príbehu vysvetliť hriech a jeho
dôsledky,
=vysvetliť pojem hriech,
=reprodukovať Desatoro
a jednoducho vysvetliť význam
jednotlivých prikázaní,
akceptovať Desatoro ako
pravidlá pre dobrý život,
=stotožniť sa s etickými
princípmi Desatora,
vzťahujúcimi sa na konkrétne
situácie v jeho živote,
=nájsť analógiu medzi
podobenstvom o pšeničnom
zrne a Ježišovou smrťou
a zmŕtvychvstaním,
=posúdiť hriech ako stratu Božej
blízkosti,
posúdiť hriech a jeho následky
ako ublíženie sebe i iným,
=jednoduchým spôsobom
zhodnotiť svoje správanie,
konanie v zhode so svojím
svedomím,
=posúdiť rozdiel medzi
porušením zákona
a zanedbaním dobra (prechod
od heteronómneho svedomia
k autonómnemu),
=otvoriť sa pre posolstvo
prísľubu nádeje.
OSR 3.2
VMR 1.3
MDV 1.3
= nájsť súvislosť medzi
poslednou večerou a svätou
omšou,
=odlíšiť chlieb od
eucharistického chleba,
OSR 2.3
MDV 3.3
5. 2. Ježiš sa stáva chlebom
Posledná večera (Eucharistia)
5. 3. Obeta ako dar
LG Veľká noc
= veľkonočné prázdniny
5. 4. Stretnutie s Ježišom
5. 5. Svätá omša
svätá omša ako hostina
(hostina spoločenstva, hostina
slova, chleba), časti sv. omše
5. 6. Pozvanie na hostinu
5. 7. opakovanie, zhrnutie
učiva
Nájsť súvislosť medzi poslednou
večerou a svätou omšou.
Odlíšiť chlieb od eucharistického
chleba.
Uvedomiť si dôležitosť častého
prijímania Eucharistie.
Formovať návyk aktívnej
komunikácie s Bohom počas
liturgického slávenia (odpovede,
gestá, symboly).
Oceniť potrebu slávenia pre život
človeka.
Rozvíjať schopnosť života
v spoločenstve.
189
=objaviť súvislosť medzi
ľudskou skúsenosťou
s chlebom, biblickým textom
o rozmnožení chlebov a
sviatosťou Eucharistie,
=oceniť potrebu slávenia pre
život človeka,
=rozvíjať schopnosť života
v spoločenstve,
=uvedomiť si dôležitosť častého
prijímania Eucharistie pre svoj
duchovný rast.
Základná škola s materskou školou Koš, Nová 525/2, 972 41 Koš
PREDMET:
Náboženská výchova
Tematický
celok
1.Cesta
nádeje
2. Biblia –
slovo o nádeji
Časová
dotácia
6
11
Ročník: štvrtý
1 hodina týždenne, 33 hodín ročne
Téma
Obsahový štandard
Výkonový štandard
1.Úvodná hodina
2. Mať nádej
3. Som jedinečný
4. Cesta k druhým
5. Noe dôveruje Bohu
6. Obrazy Božej blízkosti
Obsahový štandard:
Cesta k sebe – som jedinečný
Cesta k druhým (kamarátstvo,
priateľstvo)
Cesta do sveta, v ktorom žijem
(Noemova archa (Gn 6,18-20:
zo všetkého živého, vezmi do
archy....)
Cesta k Bohu (biblické obrazy
Božej blízkosti)
7. Biblia – kniha nádeje
8. Prvý zákon a Nový zákon
9. Zem Biblie
10.Dobytie zasľúbenej zeme
11. Gedeon
12. Pán Boh utešuje
Biblia kniha kníh
Odkrývanie nádeje v živote
biblických postáv (sudca
Gedeon, proroci Micheáš
a Izaiáš – kmeň Jesseho
Biblické posolstvo nádeje –
Žiak vie
 vysvetliť čím je človek
jedinečný
 reprodukovať biblický
príbeh o Noemovej arche
 nájsť súvis medzi biblickým
príbehom o Noemovej arche
a zodp. prístupom k prírode
 vnímať Boha ako toho, ktorý
zachraňuje
 objaviť rozmer nádeje na
ceste k sebe, k druhým,
k svetu a k Bohu
 objavovať zodpovednosť za
prírodu a za rozvíjanie
dôstojnosti ľudského života
 vnímať potrebu sebariadenia
 akceptovať vzájomnú
spätosť s celým
stvorenstvom
 formovať postoj nádeje
prostredníctvom biblických
obrazov Božej blízkosti.
Žiak vie
 vymenovať základné
delenie kresťanskej Biblie
 reprodukovať biblický
príbeh o povolaní Gedeona
 interpretovať bibl. texty
190
Prierezové témy
Medzipredmetové
vzťahy
Medzipredm. vzťahy:
SJL, VYV, HUV
OSR 1.2
ENV 3.1
Medzipredm. vzťahy:
SJL, VYV
OSR 1.4
13. Očakávanie Mesiáša
14. Príchod Mesiáša
15. Ježiš ohlasuje Božie
kráľovstvo
16. Ježiš sprítomňuje Božie
kráľovstvo
17. Opakovanie
3. Nádej
presahujúca
smrť
6
18. Najväčšie obmedzenie
človeka
19. Bože, kde si? (Jób)
20. Ježiš – silnejší ako
príchod Mesiáša (Ján Krstiteľ,
Panna Mária)
Ježiš ohlasuje Božie kráľovstvo
(podobenstvá o Božom
kráľovstve)
Ježiš sprítomňuje Božie
kráľovstvo (Ježišove zázraky)
Skúsenosť strachu, dôvery
a nádeje
Bože, kde si? (Jób)
Smrť a nádej (vzkriesenie
191
proroctiev prorokov
Micheáša (a ty Betlehem...)
a Izaiáša – kmeň Jesseho,
ako posolstvo nádeje
 interpretovať biblické
príbehy o Jánovi Krstiteľovi
a Panne Márii ako
naplnenie očakávanej
nádeje na príchod
Vykupiteľa
 identifikovať sa s postojmi
nádeje v živote biblických
postáv
 na príklade biblických
postáv objavovať ľudskú
skúsenosť „mať smer“ ako
základný predpoklad pre
zmysel
 vnímať Bibliu ako slovo
nádeje v živote človeka
a ľudstva.
 formovať postoj nádeje
prostred. biblických postáv
 vysvetliť podobenstvá
o Božom kráľovstve ako
obrazné príbehy
približujúce Božie
kráľovstvo a cestu k nemu
 interpretovať biblické
príbehy o Ježišových
uzdraveniach ako znaky
Božieho kráľovstva a znaky
Božieho záchranného
konania.
Žiak vie
 reflektovať svoj pohľad na
ľudské utrpenie
 vnímať skúsenosť
Medzipredm. vzťahy:
SJL, VYV
OSR 3.1;3.2
smrť
21. Vzkriesenie Lazára
22. Veľkonočné obdobie
23. Sviatosť pomazania
chorých
Lazára)
Ježiš – silnejší ako smrť
Sviatosť pomazania chorých
ako priestor nádeje v situácii,
kde pozemská nádej už končí









192
s utrpením a bolesťou ako
súčasť ľudského života
vie dať svoj pohľad na
ľudské utrpenie do súvisu
s biblickými textami
o Jóbovi a kresťanským
pohľadom na zmysel
ľudského utrpenia
v kontexte veľkon. udalostí
reprodukovať bib. príbeh
o vzkriesení Lazára
objaviť súvislosť medzi
Ježišovou skúsenosťou
s utrpením, smrťou,
zmŕtvychvstaním a kresť.
nádejou presahujúcou smrť
objaviť posolstvo veľkon.
tajomstva v kresťanskej
viere, ktorá dáva nádej
presahujúcu smrť
objaviť vo sviatosti zmierenia
a Eucharistie posolstvo
veľkonočného tajomstva
v kresťanskej viere, ktorá
dáva nádej presahujúcu
smrť
z pohľadu kresťanskej
nádeje vysvetliť vetu, že život
je silnejší ako smrť
rozvíjať postoj empatie
k ľudskému utrpeniu
je vnímavý pre existenciálnu
skúsenosť
so životom a smrťou a
náboženskú hĺbku ktorú
spoznáva v živote druhých
ľudí a v liturgii
Prierezové témy
OSR 2.2
MUV 3.3
4.Svedectvo
nádeje
5. Prameň
nádeje
6
4
24.Veže v našom meste
25.Rôzne veže – rôzne
vierovyznania
26. Kostolné veže – symboly
nádeje
27.Kresťan – nositeľ Krista
Jún
28. Kresťania - nádej pre
svet
29. Svedkovia nádeje
30. Modlitba – prameň
nádeje
31. Cirkev – prameň
nádeje
32. Modlitba svätého
ruženca
33. Opakovanie
Rôzne veže v jednom meste
Kresťanské cirkvi pôsobiace
v našej krajine (regióne)
Miesta pre spoločné slávenie,
prácu, a nasadzovanie za
ľudské práva a pokoj
s kresťanmi iných cirkví
Modlitba – život v Božej
prítomnosti
Bože, si pri mne (Žalm 139)
Boh – stred kresťanského
spoločenstva
193
Žiak vie
 prostredníctvom modelových
situácií zo života detí
z rôznych cirkví, hľadať
spoločné a rozdielne znaky
s Rímskokatolíckou cirkvou
 vnímať svedectvo nádeje
v živote kresťanov z rôznych
cirkví
 vytvoriť projekt so stručným
prehľadom kresťanských
cirkví pôsobiacich v našej
krajine (regióne) a navrhnúť
spoločnú angažovanosť pre
dobro(sociálna oblasť)
 osvojovať si postoj
tolerancie, porozumenia
a vzájomnej dôvery k ľuďom
iných denominácií
Žiak vie
 jednoduchým spôsobom
zdôvodniť potrebu modlitby
pre duchovný rozmer
človeka
 na modelových situáciách
objaviť nádej zo života viery
 vnímať potrebu stíšenia
 cvičením stíšenia
a meditácie vytvárať priestor
pre stretnutie s Bohom
v modlitbe
Medzipredm. vzťahy:
SJL, VYV
Multikultúrna výchova
5.2
OSR 1.1
Názov ŠVP
ŠVP 1. stupňa ZŠ v SR, ISCED 1 – primárne
vzdelávanie
Názov ŠkVP
Tvorivá škola
Vyučovací jazyk
Slovenský
Vzdelávacia oblasť
Matematika a práca s informáciami
Predmet
INFORMATICKÁ VÝCHOVA
Časový rozsah výučby 2. ročník - týždenne 1 hodiny, ročne 33 hodín
3. ročník - týždenne 1 hodiny, ročne 33 hodín
4. ročník - týždenne 1 hodiny, ročne 33 hodín
Charakteristika predmetu
Informatika má dôležité postavenie vo vzdelávaní, pretože podobne ako
matematika rozvíja myslenie žiakov, ich schopnosť analyzovať a syntetizovať,
zovšeobecňovať, hľadať vhodné stratégie riešenia problémov a overovať ich
v praxi. Vedie k presnému vyjadrovaniu myšlienok a postupov a ich
zaznamenaniu vo formálnych zápisoch, ktoré slúžia ako všeobecný
prostriedok komunikácie. Na 1. stupni základnej školy sa budujú základy
predmetu informatika a preto sa názov predmetu prispôsobil na informatická
výchova.
Poslaním vyučovania informatickej výchovy je viesť žiakov
k pochopeniu základných pojmov, postupov a techník používaných pri práci
s údajmi a toku informácií v počítačových systémoch. Buduje tak
informatickú kultúru, t. j. vychováva k efektívnemu využívaniu prostriedkov
informačnej civilizácie s rešpektovaním právnych a etických zásad
používania informačných technológií a produktov. Toto poslanie je potrebné
dosiahnuť spoločným pôsobením predmetu – informatická výchova
a aplikovaním informačných technológií vo vyučovaní iných predmetov,
medzipredmetových projektov, celoškolských programov a pri riadení školy.
Systematické základné vzdelanie v oblasti informatiky a využitia jej
nástrojov zabezpečí rovnakú príležitosť pre produktívny a plnohodnotný život
obyvateľov SR v informačnej a znalostnej spoločnosti, ktorú budujeme.
Oblasť informatiky zaznamenáva mimoriadny rozvoj, preto v predmete
informatická výchova je potrebné dôkladnejšie sa zamerať na štúdium
základných univerzálnych pojmov, ktoré prekračujú súčasné technológie.
Dostupné technológie majú poskytnúť vyučovaniu informatickej výchovy
široký priestor na motiváciu a praktické projekty.
Ciele predmetu
Cieľom informatickej výchovy v 1. ročníku základnej školy je
zoznámenie sa s počítačom a možnosťami jeho využitia v každodennom
živote.
1. prostredníctvom aplikácií obsahom a ovládaním primeraných veku
žiakov získať základné zručnosti v používaní počítača
194
2. v rámci medzipredmetových vzťahov precvičovať základné učivo
z matematiky, slovenského jazyka
3. získať vedomosti za podpory edukačných programov z prírodovedy
4. rozvíjať tvorivosť a estetické cítenie žiakov v rôznych grafických
editoroch
5. klásť dôraz na pochopenie možností využitia počítača pri
každodenných činnostiach
Učebné zdroje
Na podporu a aktiváciu vyučovania na hodinách informatickej výchovy
sa využívajú nasledovné učebné zdroje:
-
vybavená počítačová učebňa s pripojením na internet, tlačiarňou
a skenerom
odborná literatúra
Kompetencie – Výkonový štandard
Žiak je schopný:
 vymenovať z akých základných častí sa skladá počítač,
 samostatne zapnúť a vypnúť počítač,
 pracovať s myšou, klávesnicou,
 za pomoci učiteľa skenovať,
 správnym spôsobom uchopiť a spustiť CD, DVD,
 minimalizovať a maximalizovať pracovné okno, zatvoriť ho,
 pracovať s jednoduchými hrami ovládateľnými myšou a klávesnicou,
 chápať rozdiel medzi ťahaním a klikaním myšou, rozdiel medzi dvojklikom
a jedným kliknutím, stláčaním pravého a ľavého tlačidla,
 digitálnym fotoaparátom odfotiť spolužiaka a fotku uložiť za pomoci
učiteľa do priečinku,
 dokument (fotografiu, obrázok) vytlačiť na tlačiarni,
 ovládať samostatne výučbový SW,
 spustiť CD, DVD cez tento počítač,
 pracovať s USB kľúčom (vytvoriť priečinok, kopírovať dokumenty,
obrázky),
 sa orientovať v prostredí jednoduchého grafického editora,
 samostatne pracovať s jednotlivými nástrojmi v grafickom editore,
 samostatne, ale i podľa návodu, nakresliť obrázok, vytvoriť návod a využiť
jednotlivé nástroje,
195
 samostatne s obrázkom pracovať a používať operácie (kopírovanie,
prilepenie, otáčanie, prevrátenie),
 nakresliť efektívne obrázok pomocou geometrických tvarov,
 obrázok uložiť a otvoriť,
 upraviť alebo dotvoriť obrázok a fotografiu v jednoduchom grafickom
editore,
 vložiť obrázok cez schránku,
 vytvoriť jednoduchú animáciu v grafickom editore,
 sa orientovať v jednoduchých hrách a hypertextoch na internete,
 si samostatne nájsť a prečítať informáciu na internete,
 s pomocou učiteľa si založiť vlastnú e-mailovú schránku,
 e-maily posielať a prijať,
 používať jednoduché zásady písania e-mailov, pozná nebezpečenstvo
zverejňovania vlastných údajov,
 rozpoznať vhodné detské webové stránky – vzdelávacie, zábavné, náučné.
Je oboznámený s neblahým vplyvom stránok, propagujúcich násilie a s
erotickým zameraním,
 napísať v správnom tvare internetovú adresu webovej stránky,
 samostatne si spustiť hru z internetu,
 na internete vyhľadávať obrázky, ukladať ich, kopírovať do priečinka a
upravovať ich vo vhodnom prostredí,
 pochopiť základné autorské práva pri kopírovaní textu, obrázkov, hier,
CD...,
 získať základy algoritmického myslenia – príkazy v priamom režime,
 riešiť jednoduché algoritmy v detskom programovacom prostredí,
 vytvoriť jednoduchý multimediálny projekt,
 pracovať v prostredí jednoduchého textového editora,
 samostatne napísať, prepísať jednoduchý text,
 samostatne text uložiť a otvoriť,
 upravovať text – kopírovanie, mazanie, presúvanie,
 vysvetliť zásady správneho písania klávesnicou – medzera za slovami,
veľké písmená, malé písmená, dĺžne, mäkčene,
 upraviť veľkosť písma, typ písma, farbu písma, farba, efekty,
 používať nástroje na úpravu textov,
 vkladať obrázky do textu cez schránku,
 vytvoriť pozvánku, oznam, plagát, príbeh, reklamu,
196
 pracovať s dvoma oknami – kopírovanie z jedného do druhého,
 narábať s multimediálnou informáciou – prehrať video, zvuk, spustiť,
zastaviť,
 zvuk nahrať prostredníctvom mikrofónu, ktorý vie zapojiť,
 pracovať so slúchadlami – zapojenie, hlasitosť,
 zvukový záznam prehrať, uložiť a využiť efekty,
 pracovať samostatne a v skupine na projekte,
 samostatne prezentovať pred spolužiakmi svoju prácu – projekt.
Hodnotenie
Vychádzame z Metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie žiakov
základnej školy.
Žiaci sú klasifikovaní známkou v 2. ročníku až v II. polroku, v 3.a 4. ročníku
I. i II. polrok.
HODNOTÍME: vzťah a prístup k predmetu, schopnosť samostatne
odpovedať, úprava a vedenie zošita, projekty, aktivitu na vyučovaní,
orientáciu na monitore a pracovnej lište, práce na záver prebratého
tematického celku.
Prostriedky hodnotenia:
známkami a slovne.
žiaci
sú
197
priebežne
počas
roka
hodnotení
Základná škola s materskou školou Koš, Nová 525/2, 972 41 Koš
PREDMET:
Informatická výchova
Tematický celok
Ročník: druhý
1 hodina týždenne, 33 hodín ročne
Časová
dotácia
Princípy fungovania
IKT
Téma
Oboznámenie
sa s počítačom
a periférnymi
zariadeniami
3
Oboznámenie sa
s fungovaním
tlačiarne
Informácie okolo nás
Oboznámenie sa
s prostredím
grafického
editora
10
Komunikácia
prostredníctvom IKT
7
Využívanie
internetu ako
Obsahový štandard
Naučiť žiaka:
- bezpečnostné pravidlá
práce v PC učebni,
- jednotlivé časti počítača
- práca s myšou
- ovládať tlačiareň
Naučiť žiaka:
- zručnostiam pri kreslení
v grafickom prostredí
- funkcie jednotlivých
grafických nástrojov
- pochopiť podstatu
reprezentácie obrázkov
pomocou farebných bodov
- využívať nástroje rôznych
efektov
- uvedomiť si podobnosť
nástrojov rôznych
grafických editorov
- používať klávesnicu
v grafickom editore – písanie
textu
- vytlačiť si svoju prácu na
tlačiarni
Naučiť žiaka:
- základný prehľad
198
Výkonový štandard
Žiak vie:
- ako sa správať v PC
miestnosti s ohľadom na
svoju bezpečnosť
a bezpečnosť spolužiakov
- pomenovať jednotlivé časti
PC
- pracovať s myšou
- pracovať s tlačiarňou
Žiak vie:
- používať grafické prostredie
- tvoriť jednotlivé obrázky
z geometrických tvarov
- využívať grafické efekty
- písať v grafickom editore
- meniť veľkosť písma
- používať nástroj výber,
kopírovanie a menenie
veľkosti
- použiť tlačiareň
Prierezové témy
Medzipredmetové
vzťahy
Mediálna výchova
Dopravná výchova
Tvorba projektu
a prezentačné zručnosti
Environmentálna
výchova
TBZ2.3 Využívanie
grafiky
ENV 1.1. Les
ENV1.6. Ľudské sídlo –
mesto – dedina
DOV 2.1. Bezpečnosť v
cestnej premávke –
vybrané dopravné
značky
Žiak vie:
- ako sa správať a pracovať
zdroja zábavy
a poznatkov.
Bezpečnosť na
internete
Postupy, riešenie
problémov,
algoritmické myslenie
Získanie
základov
algoritmického
myslenia
webového prehliadača
- základné jednoduché
činnosti pri práci na
internete
- bezpečnému správaniu na
internete
- písanie webovej adresy,
ovládanie klávesnice
Naučiť žiaka:
- algoritmickému mysleniu
- vedieť vyriešiť jednoduché
algoritmické úlohy
v prostredí detského
programu
8
Informačná spoločnosť
5
Ovládanie
jednoduchých
hier
a výukových
programov
Naučiť žiaka:
- aké možnosti ponúka
využívanie počítačov pri
vzdelávaní a hre
199
bezpečne na internete
- zvláda jednoduché aktivity
z prostredia internetového
portálu
- zvláda aktivity z prostredia
internetového detského
časopisu Infovekáčik
Žiak vie:
- riešiť algoritmické úlohy
v prostredí detského
programu
- použiť jednoduché príkazy
aby sa dostal na presné
miesto (hra)
- skladať scény pomocou
malých obrázkov,
odstraňovať, kopírovať
obrázky
- vytvárať vlastné malé
obrázky
Žiak vie:
- precvičiť si učivo pomocou
edukačných programov
- ako vzniká nový program
a pozná profesie, ktoré sú pri
tom potrebné
MDV 4.1
Charakterizovať internet
MDV 4.2 Poznať
internet nielen ako zdroj
zábavy, ale aj ako
pomôcku pri učení sa
MDV 4.3 Rozpoznať
vhodné detské webové
stránky
Základná škola s materskou školou Koš, Nová 525/2, 972 41 Koš
PREDMET:
Informatická výchova
Tematický celok
Ročník: tretí
1 hodina týždenne, 33 hodín ročne
Časová
dotácia
Princípy fungovania
IKT
Téma
Bezpečnosť
pri práci
v počítačovej
učebni
6
Základné
periférie na
ovládanie
počítača
Práca s CD,
USB, súbory
a priečinky
Práca
s tlačiarňou
Práca
s grafikou
Informácie okolo nás
Práca
s textom
14
Kombinácia
grafika a text
Jednoduchá
prezentácia
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Naučiť žiaka:
- bezpečnému správaniu,
ochrane počítača.
- bezpečnostné predpisy v PC
učebni
- vstupné a výstupné zariadenia
počítača
- spustiť hry z CD a internetu
- ovládať jednoduché hry
- vytvoriť a ukladať priečinky.
Oboznámiť sa s pojmom súbor
a priečinok. Práca s USB
- uložiť, otvoriť, zrušiť
a premenovať súbory
a priečinky
- pracovať s tlačiarňou
Naučiť žiaka:
- kreslenie obrázka
v jednoduchom grafickom
editore – efektívne využívanie
nástrojov editora, zopakovanie
týchto nástrojov
- pracovať s textovým editorom,
jednoduché formátovanie textu
- kopírovať, mazať, presúvať
- vkladať obrázky do textu
- vkladať text do obrázku
- oboznámiť sa s nástrojmi
Žiak vie:
- sa správať v súlade s
bezpečnostnými pravidlami
práce v PC učebni
- pozná základné periférie
na ovládanie počítača
- pracovať s CD, používať
USB
- vytvoriť nový súbor
a priečinok, uložiť súbor,
premenovať súbor
a priečinok
- pracovať s tlačiarňou
200
Žiak vie:
- používať grafické editory
- vytvoriť obrázok, použiť
efekty
- doplniť text do obrázku
- pracovať s textovým
editorom
- kopírovať, mazať text
- vkladať obrázky do textu
- vytvoriť jednoduchú
prezentáciu a odprezentovať
ju spolužiakom
Prierezové témy
Medzipredmetové
vzťahy
Mediálna výchova
Tvorba projektu
a prezentačné zručnosti
Environmentálna
výchova
TBZ 2.2 Práca s textom
TBZ 2.3 Využívanie
grafiky
ENV 1.3. Vodné zdroje
Zvuky,
zvukové
súbory
Komunikácia
prostredníctvom IKT
Práca
s internetom,
riziká na
internete
Vyhľadávanie
informácií
5
Email
Postupy, riešenie
problémov,
algoritmické
myslenie
Algoritmy
4
Informačná
spoločnosť
IKT v škole,
edukačné
programy
4
Projekt
a pojmami pri vytváraní
jednoduchej prezentácie
- efektívne využívať nástroje
pri vytváraní jednoduchej
prezentácie
- prezentovať pred spolužiakmi
- pracovať s multimédiami
- rozoznávať zvukové formáty,
poznať prehrávače
- spustiť zvuky z CD a internetu
Naučiť žiaka:
- a oboznámiť ho s prostredím
detskej webovej stránky
a bezpečným správaním na
internete, základy slušného
správania na internete
- čo sú pojmy webový
prehliadač, webová stránka,
odkaz, vyhľadávanie
- vyhľadávať informácie na
webe ako zdroj zábavy
- vyhľadávať informácie na
webe ako zdroj textových
a obrazových informácií
- poslať spolužiakovi email
Naučiť žiaka:
- základy algoritmického
myslenia
- algoritmické hry, riešenie
hlavolamov
Naučiť žiaka:
- využívať rôzne typy
edukačných programov pre
rôzne predmety
- samostatne pracovať na
projekte s využitím získaných
vedomostí
201
- skopírovať a spustiť
zvukový súbor
- rozlíšiť zvukové súbory,
prehrávače
- pracovať s multimédiami
Žiak vie:
- pracovať s internetovým
prehliadačom
- pozná pojmy webová
adresa, odkaz
- vie vyhľadávať informácie
na internete
- pozná význam kľúčových
slov
- pozná riziká práce
s internetom
- pozná zásady slušného
správania sa na internete
Žiak vie:
- riešiť jednoduché
hlavolamy
- používať algoritmické hry
Žiak vie:
- využiť rôzne edukačné
programy na získanie
nových informácií pre rôzne
predmety
- samostatne pracovať na
zadanom projekte
MDV 4.6 Vytvoriť
jednoduchý
multimediálny projekt
MDV 4.1
Charakterizovať internet
MDV 4.2 Poznať
internet nielen ako zdroj
zábavy, ale aj ako
pomôcku pri učení sa
MDV 4.3 Rozpoznať
vhodné detské webové
stránky
Základná škola s materskou školou Koš, Nová 525/2, 972 41 Koš
PREDMET:
Informatická výchova
Tematický celok
1.
Ročník: štvrtý
1 hodina týždenne, 33 hodín ročne
Časová
dotácia
Princípy
fungovania IKT
Téma
Práca
s mikrofónom
a slúchadlami
3
2. Informácie okolo
nás
Práca s USB
kľúčom
MS Word – práca
s obrázkami
Tabuľka
Pexeso
Text a obrázok
14
Kopírovanie
textu
Prehrávač
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Naučiť žiaka:
- Oboznámiť sa s pojmom
súbor a priečinok. Práca
s USB
- uložiť, otvoriť, zrušiť
a premenovať súbory
a priečinky
- pracovať s mikrofónom a
slúchadlami
Naučiť žiaka:
- pracovať s obrázkom vo
Worde
- vložiť jednoduchú tabuľku
a upraviť ju
- pracovať s písmenkovým
pexesom – WordArt
- kombinovať text a obrázok
- používať prehrávač
audacity
- oboznámiť s grafickým
editorom Logo Motion
- vytvoriť jednoduchý plagát
vo Worde
Žiak vie:
- pozná základné periférie na
ovládanie počítača
- používať USB
- vytvoriť nový súbor
a priečinok, uložiť súbor,
premenovať súbor a priečinok
- pracovať s mikrofónom
Naučiť žiaka:
- založiť si email
Žiak vie:
- pracovať s internetovým
Logo Motion
Žiak vie:
- používať grafické editory
- vytvoriť obrázok, použiť efekty
- doplniť text do obrázku
- pracovať s textovým editorom
- kopírovať, mazať text
- vkladať obrázky do textu
- vytvoriť jednoduchú
prezentáciu a odprezentovať ju
spolužiakom
- skopírovať a spustiť zvukový
súbor
- rozlíšiť zvukové súbory,
prehrávače
- pracovať s multimédiami
Animácia
3. Komunikácia
prostredníctvom
7
Plagát
E-mail
E-mailová
202
Prierezové
témy
PDG 3.1.
MDV 4.1.
MDV 4.2.
MDV 4.3
MDV 4.4.
MDV 4.5.
MDV 4.6.
TBZ 1.2.
TBZ 2.2.
TBZ 2.3.
TBZ 2.4.
ENV 1.1.
IKT
adresa, adresár
Posielanie
a prijímanie
správ
Obrázky na
internete
Kopírovanie
textu z internetu
- posielať a prijímať správy
- vedieť stiahnuť obrázky
z internetu alebo skopírovať
- vedieť kopírovať text
z internetu
- vedieť kombinovať prácu
obrázky z internetu a text –
práca s oknami.
- vedieť správne vyhľadávať
informácie
prehliadačom
- pozná pojmy webová adresa,
odkaz
- vie vyhľadávať informácie na
internete
- pozná význam kľúčových slov
- pozná riziká práce
s internetom
- pozná zásady slušného
správania sa na internete
Naučiť žiaka:
- vedieť skladať stavebnice
podľa návodu
- hrať logické hry
- riešiť jednoduché problémy
- nájsť a opraviť chybu
- oboznámiť žiaka
s programom Imagine –
základné príkazy
Naučiť žiaka:
- bezpečnému správaniu,
ochrane počítača.
- bezpečnostné predpisy v
PC učebni
- používať didaktické hry pri
vzdelávaní
- vedieť sa správať na
internete
Žiak vie:
- riešiť jednoduché hlavolamy
- používať algoritmické hry
Pexeso
4. Postupy, riešenie
problémov,
algoritmické
myslenie
Vyhľadávanie
informácií
Algoritmy
5
Riešenie
problémov
Imagine
5. Informačná
spoločnosť
Bezpečnosť pri
práci
Didaktické hry
4
Bezpečnosť na
internete
203
Žiak vie:
- sa správať v súlade s
bezpečnostnými pravidlami
práce v PC učebni
- využiť rôzne edukačné
programy na získanie nových
informácií pre rôzne predmety
- samostatne pracovať na
zadanom projekte
Názov ŠVP
Názov ŠkVP
Vyučovací jazyk
Vzdelávacia oblasť
Predmet
Časový rozsah výučby
ŠVP 1. stupňa ZŠ v SR, ISCED 1 – primárne
vzdelávanie
Tvorivá škola
slovenský
Človek a svet práce
PRACOVNÉ VYUČOVANIE
4. ročník - týždenne 1 hodina, ročne 33 hodín
Charakteristika predmetu
Vzdelávacia oblasť Človek a svet práce zahrňuje široké spektrum
pracovných činností a technológií, vedie žiakov k získaniu základných
užívateľských zručností v rôznych oblastiach ľudskej činnosti a prispieva k
vytváraniu životnej a profesijnej orientácie žiakov.
Koncepcia vzdelávacej oblasti Človek a svet práce vychádza z
konkrétnych životných situácií, v ktorých žiaci prichádzajú do priameho
kontaktu s ľudskou činnosťou a technikou v jej rozmanitých podobách a
širších súvislostiach.
Vzdelávacia oblasť Človek a svet práce sa zameriava na praktické
pracovné návyky a doplňuje celé základné vzdelávanie o dôležitú zložku
nevyhnutnú pre uplatnenie človeka v ďalšom živote a v spoločnosti. Tým sa
odlišuje od ostatných vzdelávacích oblastí a je ich určitou protiváhou. Je
založená na tvorivej spolupráci žiakov.
Ciele predmetu
Pri vymedzení cieľov primárneho vzdelávania pre vzdelávaciu oblasť
Človek a technika vychádzame zo všeobecných požiadaviek vedeckotechnickej gramotnosti i zo všeobecných cieľov primárneho vzdelávania. V
tejto vzdelávacej oblasti môžeme uvažovať z hľadiska troch navzájom
prepojených komponentov:
1. výchova vzťahu k technike (hodnoty, postoje),
2. výchova o technike (vedomosti),
3. výchova prostredníctvom techniky (skúsenosti,
činnosti, zručnosti).
pracovné
Základný vzťahový rámec pre určenie cieľov elementárneho
vzdelávania oblasti Človek a svet práce vychádza z uvedených komponentov:
V rovine hodnôt a postojov smeruje k:
- poňatiu úlohy techniky v spoločnosti,
- uvedomenia si toho, ako technika ovplyvňuje náš život v rôznych
životných situáciách (doma, v škole, pri cestovaní, pri hre, športe atd.),
- bipolárnemu vnímanie techniky (technika môže pomáhať, ale aj
ohrozovať zdravie život),
204
-
-
rozvíjaniu mravného vedomia a konania v súvislosti s využitím
techniky,
rozvíjaniu osobnostných vlastností,
uplatňovaniu tvorivosti a vlastných nápadov,
vytváraniu postojov k hodnotám vo vzťahu k práci človeka,
zodpovednosť za kvalitu svojich i spoločných výsledkov práce,
rozvoju morálnych a vôľových vlastností (vytrvalosť a sústavnosť pri
plnení zadaných úloh,vynakladanie úsilia na dosiahnutie kvalitného
výsledku),
rozvoju asertivity pri presadzovaní vlastných názorov, postojov a citov,
rozvoju autonómnej pozície človeka (sebarealizácie, sebadôvery,
sebavzdelávania atd.).
V rovine vedomostí smeruje k:
- porozumeniu základným technickým problémom v kľúčových
oblastiach techniky (materiály a technológie, komunikačné systémy,
doprava a konštruovanie) na veku primeranej úrovni,
- poznaniu základných životných potrieb rastlín v rámci pestovateľských
prác,
- poznaniu základnej techniky v domácnosti a bezpečnej manipulácii s
ňou,
V rovine pracovných činností a zručností smeruje k:
- získavaniu pracovných skúseností a zručností v kľúčových oblastiach
techniky,
- spôsobilosti kriticky používať informačné a komunikačné technické
prostriedky,
- získaniu pracovných zručnosti pri opracovaní technických materiálov,
- spôsobilosti v oblasti konštruovania počnúc plánovaním až po
prezentáciu produktu,
- osvojenia si bezpečného využívanie techniky v domácnosti,
- pestovaniu a ošetrovaniu základných druhov rastlín,
- získavaniu všeobecne využívateľných pracovných skúseností,
- využívaniu vhodných pracovných prostriedkov v bežnom živote,
- naučeniu sa pracovať v tíme,
- poznaniu pravidiel bezpečnosti práce a k schopnosti poskytnúť pomoc
pri úraze.
Vzdelávanie v tejto oblasti smeruje k vytváraniu a rozvíjaniu kľúčových
kompetencií žiakov tým, že vede žiakov k:
 pozitívnemu vzťahu k práci a k zodpovednosti za kvalitu svojich i
spoločných výsledkov práce,
 osvojení základných pracovných zručností a návykov z rôznych
pracovných oblastiach, k organizácii a plánovaniu práce a k
používaniu vhodných nástrojov, náradia a pomôcok pri práci i v
bežnom živote,
 vytrvalosti a sústavnosti pri plnení zadaných úloh, k uplatňovaniu
tvorivosti .a vlastných nápadov pri pracovnej činnosti a k
vynakladaniu úsilia na dosiahnutie kvalitného výsledku,
205





autentickému a objektívnemu poznávaniu okolitého sveta, k potrebnej
sebadôvere, k novému postoju a hodnotám vo vzťahu k práci človeka,
technike a životnému prostrediu,
chápaniu práce a pracovnej činnosti ako príležitosti k sebarealizácii,
sebavzdelávania a k rozvíjaniu podnikateľského myslenia,
orientácii v rôznych oboroch ľudskej činnosti, formách fyzickej a
duševnej práce .a osvojeniu potrebných poznatkov a zručností
významných pre možnosť uplatnenie, pre voľbu vlastného
profesijného zamerania a pre ďalšiu životnú a profesijnú orientáciu,
k schopnosti bezpečne sa správať v doprave a na komunikáciách,
k rešpektovaniu environmentálnych hodnôt a chápaniu recyklácie
materiálov a produktov.
Kľúčové kompetencie – všeobecné
· sociálne komunikačné kompetencie
- vyjadruje sa súvisle a výstižne písomnou aj ústnou formou adekvátnou
primárnemu stupňu vzdelávania,
- dokáže určitý čas sústredene načúvať, náležite reagovať, používať vhodné
argumenty a vyjadriť svoj názor,
- uplatňuje ústretovú komunikáciu pre vytváranie dobrých vzťahov so
spolužiakmi, učiteľmi, rodičmi a s ďalšími ľuďmi, s ktorými prichádza do
kontaktu,
- rozumie rôznym typom doteraz používaných textov a bežne používaným
prejavom neverbálnej komunikácie a dokáže na ne adekvátne reagovať,
- na základnej úrovni využíva technické prostriedky medzi osobnej
komunikácie,
- chápe význam rešpektovania kultúrnej rozmanitosti,
· kompetencia v oblasti matematického a prírodovedného myslenia
- používa základné matematické myslenie na riešenie rôznych praktických
problémov v každodenných situáciách a je schopný (na rôznych úrovniach)
používať matematické modely logického a priestorového myslenia a
prezentácie (vzorce, modely),
- je pripravený ďalej si rozvíjať schopnosť objavovať, pýtať sa a hľadať
odpovede, ktoré smerujú k systematizácii poznatkov,
· kompetencie v oblasti informačných a komunikačných technológií
- vie používať vybrané informačné a komunikačné technológie pri vyučovaní
a učení sa,
- ovláda základy potrebných počítačových aplikácií,
- dokáže primerane veku komunikovať pomocou elektronických médií,
- dokáže adekvátne veku aktívne vyhľadávať informácie na internete,
- vie používať rôzne vyučovacie programy,
- získal základy algoritmického myslenia,
- chápe, že je rozdiel medzi reálnym a virtuálnym svetom,
206
- vie, že existujú riziká, ktoré sú spojené s využívaním internetu a IKT,
· kompetencia učiť sa učiť sa
- má osvojené základy schopnosti sebareflexie pri poznávaní svojich
myšlienkových postupov,
- uplatňuje základy rôznych techník učenia sa a osvojovania si poznatkov ,
- vyberá a hodnotí získané informácie, spracováva ich a využíva vo svojom
učení a v iných činnostiach,
- uvedomuje si význam vytrvalosti a iniciatívy pre svoj pokrok,
· kompetencia riešiť problémy
- vníma a sleduje problémové situácie v škole a vo svojom najbližšom okolí,
adekvátne svojej úrovni
- navrhuje riešenia podľa svojich vedomostí a skúseností z danej oblasti,
- pri riešení problémov hľadá a využíva rôzne informácie, skúša viaceré
možnosti riešenia problému,
- overuje správnosť riešenia a osvedčené postupy aplikuje pri podobných
alebo nových problémoch,
- pokúša sa problémy a konflikty vo vzťahoch riešiť primeraným (chápavým a
spolupracujúcim) spôsobom,
· osobné, sociálne a občianske kompetencie
-
má základy pre smerovanie k pozitívnemu sebaobrazu a sebadôvere,
uvedomuje si vlastné potreby a tvorivo využíva svoje možnosti,
dokáže odhadnúť svoje silné a slabé stránky ako svoje rozvojové možnosti,
uvedomuje si dôležitosť ochrany svojho zdravia a jeho súvislosť s vhodným
a aktívnym trávením voľného času,
- dokáže primerane veku odhadnúť dôsledky svojich rozhodnutí a činov,
- uvedomuje si, že má svoje práva a povinnosti,
- má osvojené základy pre efektívnu spoluprácu v skupine,
- dokáže prijímať nové nápady alebo aj sám prichádza s novými nápadmi a
postupmi pri spoločnej práci,
- uvedomuje si význam pozitívnej sociálno-emočnej klímy v triede a svojim
konaním prispieva k dobrým medziľudským vzťahom,
· kompetencia vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi
kultúry
- dokáže sa vyjadrovať na úrovni základnej kultúrnej gramotnosti
prostredníctvom umeleckých a iných vyjadrovacích prostriedkov,
- dokáže pomenovať druhy umenia a ich hlavné nástroje a vyjadrovacie
prostriedky (na úrovni primárneho vzdelávania),
- uvedomuje si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom živote,
- cení si a rešpektuje kultúrno-historické dedičstvo a ľudové tradície,
- rešpektuje vkus iných ľudí a primerane veku dokáže vyjadriť svoj názor a
vkusový postoj,
207
- ovláda základné pravidlá, normy a zvyky súvisiace s úpravou zovňajšku
človeka,
- pozná bežné pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu),
- správa sa kultúrne, primerane okolnostiam a situáciám,
- má osvojené základy pre tolerantné a empatické vnímanie prejavov iných
kultúr.
Kľúčové kompetencie – špecifické
V rovine pracovných činností a zručností smeruje k:
- získavaniu pracovných skúseností a zručností v kľúčových oblastiach
techniky,
- spôsobilosti kriticky používať informačné a komunikačné technické
prostriedky,
- získaniu pracovných zručnosti pri opracovaní technických materiálov,
- spôsobilosti v oblasti konštruovania počnúc plánovaním až po prezentáciu
produktu,
- osvojenia si bezpečného využívanie techniky v domácnosti,
- pestovaniu a ošetrovaniu základných druhov rastlín,
- získavaniu všeobecne využívateľných pracovných skúseností,
- využívaniu vhodných pracovných prostriedkov v bežnom živote,
- naučeniu sa pracovať v tíme,
- poznaniu pravidiel bezpečnosti práce a k schopnosti poskytnúť pomoc pri
úraze.
OBSAH
PREDMETU
Vzdelávací obsah je rozdelený do 5 tematických celkov:
1.
2.
3.
4.
5.
Tvorivé využitie technických materiálov
Základy konštruovania
Starostlivosť o životné prostredie
Stravovanie a príprava jedál
Ľudové tradície a remeslá
Učebné zdroje
Učebnice
Doplnková literatúra pre žiakov
Odborná literatúra pre učiteľov
Učebné pomôcky
Výtvarný materiál, internet, interaktívna tabuľa,
prezentácie, predvádzacie zošity
Ďalšie zdroje
www.zborovna.sk,
www.skolahrou.sk,
www.infovekáčik.sk
208
Hodnotenie a klasifikácia predmetu
Pri hodnotení a klasifikácii žiakov vychádzame z platných metodických
pokynov na hodnotenie a klasifikáciu.
Hodnotenie žiaka sa vykonáva klasifikáciou vyjadrenou piatimi stupňami a
prebieha ústnou a písomnou formou.
Nie je nutné známkovať každú prácu a každý výkon žiaka.
Kritériá hodnotenia
a) priebeh vytvárania postojov:
- prístup k činnostiam z hľadiska tvorivosti, t. j. uplatnenie vlastných
inovatívnych nápadov a vlastného
zamerania pri realizácii edukačnej úlohy,
- otvorenosť voči experimentovaniu, skúšanie iných, svojských riešení,
- cieľavedomosť riešení,
- záujem o činnosti v rámci edukačných úloh a prípravy pomôcok,
- schopnosť spolupracovať,
- schopnosť zaujímať stanoviská k výsledkom svojej práce a práce
spolužiakov;
b) priebeh získavania zručností a spôsobilostí:
- technické zručnosti (ovládanie požadovaných nástrojov, materiálov a
technických operácií s nimi),
- mentálne spôsobilosti na úrovni rozvoja vnímania a prežívania,
- mentálne spôsobilosti na úrovni rozvoja predstavivosti a fantázie,
- mentálne spôsobilosti na úrovni myslenia (vlastné témy, koncepcie,
návrhy; schopnosť analyzovať a
syntetizovať, pomenovať procesy, interpretovať zážitky);
c) priebeh získavania vedomostí:
- znalosti oblastí vizuálnej kultúry a technického umenia súvisiacich s
preberanými edukačnými úlohami,
- znalosť materiálov, techník, médií a procesov ich používania;
d) schopnosť realizácie výsledného artefaktu.
Stupne hodnotenia:
výborný
Žiak spĺňa kritériá (a – d) na vynikajúcej úrovni:
● žiak je iniciatívny a tvorivý, uplatňuje vlastné nápady, je otvorený voči
novým podnetom a experimentovaniu,
● žiak dokáže vyjadriť veku primerané postoje (vkus, názor, spolupráca,
individualita) v oblasti vizuálnej kultúry,
● žiak ovláda zručnosti (technické, nástrojové, materiálové) podľa
požiadaviek ročníkových kompetencií na vynikajúcej úrovni,
● žiak preukazuje veku primerané mentálne spôsobilosti – na úrovni
vnímania, prežívania, fantázie a predstavivosti, vytvárania vlastných
koncepcií,
209
● žiak dokáže veku primerane pomenúvať a interpretovať svoje zážitky,
činnosti a ich výsledky,
● žiak preukazuje vedomosti z oblasti vizuálnej kultúry primerané
edukačným úlohám (v nižších ročníkoch najmä vedomosti o materiáloch,
nástrojoch, základných technikách a druhoch vizuálnych umení;
v sekundárnom vzdelávaní o štýloch, ťažiskových obdobiach, nosných
umelcoch a médiách),
● žiak dokáže rešpektovať vlastný tvorivý výsledok a je tolerantný voči
tvorivým prejavom, názorom a vkusu iných,
● žiak zrealizoval artefakt primerane svojmu veku a schopnostiam. Proporcie
medzi jednotlivými kritériami zvažuje učiteľ podľa individuálnych daností
žiaka.
chválitebný
Žiak v podstate spĺňa kritériá 1. stupňa hodnotenia, ale je menej
samostatný, iniciatívny a tvorivý.
dobrý
Žiak realizuje edukačné úlohy priemerne, chýba mu iniciatívnosť, tvorivosť,
tolerancia, nerozširuje svoju flexibilnosť, neosvojuje si nové vyjadrovacie
prostriedky, podlieha predsudkom a stereotypom.
Dostatočný
Žiak realizuje edukačné úlohy na nízkej úrovni, bez vlastného vkladu, s
ťažkosťami aplikuje získané zručnosti a poznatky v nových oblastiach.
nedostatočný
Žiak nespĺňa kritériá, nemá záujem o výtvarné aktivity, neguje vyučovací
proces. Neodporúčame používať stupeň nedostatočný v celkovom hodnotení
žiaka; v čiastkovom hodnotení len vo výnimočných prípadoch (napr. zámerné
negovanie vyučovacieho procesu)
210
Základná škola s materskou školou Koš, Nová 525/2, Koš 97241
PREDMET:
Pracovné vyučovanie
Tematický
Časová
celok
dotácia
Ročník: štvrtý
1 hodina týždenne, 33 hodín ročne
Tvorivé
využitie
technických
materiálov
Papier
a kartón
Textil
Drevo
6
Téma
Obsahový štandard
Poznávanie vlastnosti materiálov
Pomocou porovnávacieho
pozorovania, bádania
a experimentovania nadobudnúť
poznatky o technických materiáloch
s ktorými sa bežne žiaci stretávajú.
Poznať, rozlíšiť a popísať štruktúru a
vlastnosti technických materiálov.
Získať odborno - špecifické poznatky
o materiáloch (papier, textil, drevo) a
procesoch tvorby produktov.
1. Papier a kartón
Praktické činnosti: strihanie,
lepenie, skladanie, oblepovanie.
Námety na skúmanie: skúmať
vlastnosti papiera podľa toho, ako sa
strihá, trhá, skladá, ktorý papier je
najvhodnejší na skladanie (balenie), z
akého papiera sú listy učebníc,
detských kníh...).
Pracovné námety: priestorové a
kruhové vystrihovačky, skladanie
origami podľa náčrtu, balenie kníh a
darčekov, koláž
z kartónu.
2. Textil
Praktické činnosti: navliekanie nite
do ihly, robenie uzlíka, osvojenie
základných stehov, zhotovenie
výrobku podľa strihu.
Námety na skúmanie: skúmať
211
Výkonový štandard
Poznávať vlastností materiálov
porovnávaním, triedením,
experimentovaním. Získať
pracovné zručnosti s nimi.
Vedieť vytvoriť jednoduchý
predmet riešením problémovej
úlohy s uplatnením vlastnej
predstavivosti a fantázie.
Dodržiavať zásady bezpečnej
práce s materiálom a pracovnými
nástrojmi.
Vytvárať pracovné prostredie s
akcentom na estetiku prostredia.
Vážiť si hodnoty vytvorené
človekom a prírodou.
Vedieť hodnotiť výsledok svojej
práce.
Prierezové
témy
ENV 1.1.
ENV 3.5.
ENV 4.3.
ENV 4.6.
PDG 1.5.
OZO 2.1.
OSR 1.1.
OSR 1.5.
FIG 1.3.5.
Základy
konštruovania
7
Konštrukcie
okolo nás
Elektrický
obvod, zdroje
elektrickej
energie
Technické
komunikačné
prostriedky
Technika v
doprave
vlastnosti textílií podľa toho, ako
udržiavajú teplo, podľa krčivosti,
podľa väzby, nasiakavosti. Skúmať
stehy na výšivkách.
Pracovné námety: výrobok s prvými
stehmi, námety na vyšívanie s
detskými prvkami, resp. námetmi
ľudovej kultúry, gombíkový panáčik,
tvorba výrobku podľa strihu.
3. Drevo
Praktické činnosti: skúmanie
vlastností drevín, kombinovanie
drevín, oddeľovanie, spájanie,
maľovávanie.
Námety na skúmanie: skúmať
drevené predmety v triede (byte),
skúmať dreviny v okolí, skúmať, kde
sú poškodené dreviny a akým
spôsobom.
Pracovné námety: zvieratká,
postavy, príbytky.
1. Konštrukcie okolo nás
Skúmanie konštrukcií okolo nás a
ich spoločenský význam (mosty,
budovy, zariadenia) pre človeka
Všímanie si celku i detailov. Pokus o
návrh technického objektu na
zhotovenie. Technické objekty
zhotovujeme zo stavebníc alebo z
rôznych technických materiálov
(papier, kartón, lepenka, koženka,
plasty, drôtiky, drevo) za použitia
dostupných nástrojov a náradí.
Odporúča sa použiť stavebnice s
väčšími prvkami a škatule rôznych
veľkostí a tvarov. Úlohy majú mať
charakter hry.
Námety: obydlia, mosty, pohyblivé
212
Poznať základné symboly pri
technickom náčrte (čo znamená
plná a prerušovaná čiara,...).
Vedieť urobiť technický náčrt.
Poznať základné druhy a hlavné
znaky ľudských obydlí.
Poznať význam mostov a vedieť
konštruovať mosty podľa určitých
požiadaviek (členitosť terénu,
veľkosť rieky, zaťaženie mosta a
pod.).
Vedieť vybrať vhodný materiál na
konštrukciu určeného modelu.
Vedieť navrhovať optimálne
modely z hľadiska konštrukčného,
technologického, ekonomického a
estetického.
PDG 1.5.
OZO 1.5.
OZO 2.1.
OZO 2.2.
OZO 3.3.
OSR 2.4.
RLK 2.3.
DOV 1.1.
DOV 2.1.
DOV 6.3.
TBZ 1.3.
FIG 1.1.5.
FIG 1.2.3.
detaily strojov (vrtuľka), šarkan.
2. Elektrický obvod, zdroje
elektrickej energie
Uvedený tematický okruh
odporúčame zaradiť až po prebratí
učiva z prírodovedy o elektrickom
obvode a elektrickej vodivosti. Na
zostavovanie jednoduchých
elektrických obvodov pri nedostatku
pomôcok, modulov alebo stavebníc
chceme upozorniť na vytváranie
jednoduchých spojení (očko skrutka) na objímkach žiaroviek E
10 za pomoci tenkého vodiča a
batérie 4,5. Možné je paralelné a
sériové zapojenie spotrebičov.
Zdroje elektrickej energie
(obnoviteľné a neobnoviteľné) a ich
vplyv na životné prostredie. Význam
šetrenia elektrickou energiou.
3. Technické komunikačné
prostriedky
Žiaci sa oboznamujú s historickými i
modernými komunikačnými
prostriedkami (telefón, fax, PC).
Skúmajú, ako technické prostriedky
umožňujú komunikáciu medzi
ľuďmi. Skúmajú, kde sa tieto
komunikačné prostriedky vyžívajú,
sami sa učia sa využívať
komunikačné prostriedky
simulovaním rôznych situácií.
4. Technika v doprave
Oboznámenie sa s dopravou,
dopravnými prostriedkami, rozvíjanie
cestovateľskej mobility. Rozvíjanie
konštruktérskych schopností,
konštrukcia bicykla, jeho technické
213
Poznať pojmy: elektrický prúd,
elektrický obvod, zdroj, spotrebič.
Rozlišovať vodivé a nevodivé
materiály.
Poznať spôsob ochrany pred
zásahom silného elektrického
prúdu.
Vedieť zostaviť vybrané funkčné
elektrické obvody podľa návodu.
Poznať zásady bezpečnej mobility.
Poznať pravidlá bezpečnej jazdy
na bicykli.
Vedieť zistiť technický stav
vlastného bicykla.
Vedieť urobiť jednoduchú údržbu
bicykla.
Starostlivosť
o životné
prostredie
12
Črepníkové
rastliny
a životné
prostredie
Poznávanie
úžitkových
rastlín
Pokusy
a pozorovani
a
Pestovanie
vonkajších
okrasných
rastlín
Rez a úprava
kvetín do váz
vybavenie a bezpečnosť jazdy na
bicykli.
1. Črepníkové rastliny a životné
prostredie
Poznávanie a odborné pomenovanie
črepníkových rastlín, poznávanie ich
nárokov na životné podmienky a ich
význam pre tvorbu životného
prostredia.
Ošetrovanie črepníkových rastlín
(umiestnenie podľa nárokov na svetlo
a teplo, polievanie, očisťovanie
rastlín, kyprenie, rosenie,
prihnojovanie, presadzovanie).
Rozmnožovanie rastlín (semenami,
vegetatívne – odrezkami, delením
trsu, cibuľami, hľuzami...).
Hydroponické pestovanie rastlín
(postup celoročného ošetrovania
rastlín).
2. Poznávanie úžitkových rastlín
Poznávanie úžitkových rastlín – ich
konzumných častí, plodov, semien
(hlavne zeleninu).
Robiť výstavky poznávaných druhov
priebežne (semená, rastliny,
konzumné časti, plody), aby žiaci
poznali úžitkové rastliny v rôznych
vývinových fázach.
Zatriedenie poznávaných druhov
zelenín do pestovateľských skupín.
Poznať význam zeleniny pre zdravie a
výživu.
Pestovanie zeleniny z priamej sejby a
z priesad.
3. Pokusy a pozorovania
Podmienky klíčenia semien ( vhodné
napr. hrach, fazuľa).Význam vody,
214
Založiť kútik živej prírody a
využívať ho na pestovateľské
činnosti, výstavky a pokusy.
Poznať a pomenovať viac druhov
črepníkových rastlín (10 druhov).
Poznať ich nároky na základné
životné podmienky a pestované
druhy správne ošetrovať.
Vedieť založiť jednoduchú
množiarničku, poznať jej
význam a využitie.
Vedieť regulovať podmienky pre
zakorenenie odrezkov.
Poznať spôsoby vegetatívneho
rozmnožovania rastlín
pestovaných v KŢP.
Vedieť odoberať a upravovať
stonkové odrezky a listové
odrezky.
Vedieť zasadiť do črepníkov
(črepníkovať) rozmnožené
rastliny.
Osvojiť si základy
hydroponického pestovania
rastlín.
Poznať 10 druhov úžitkových
rastlín, rozlišovať ich konzumné
časti a plody.
Spracovať vzorkovnicu semien a
poznať ich na základe
vonkajších vlastností.
Poznať pestovanie zeleniny z
priamej sejby (mrkva,
reďkovka, hrach).
Poznať význam predpestovania
rastlín.
VMR 1.4.
ENV 4.6.
ENV 5.4.
PDG 1.5.
OZO 3.4.
OSR 1.1.
OSR 1.5.
OSR 3.2.
RLK 3.2.6.
TBZ 3.3.
Stravovanie
a príprava
jedál
4
Technika
v kuchyni
Základné
bezpečnostné
tepla a svetla pre rastliny (napr.
fazuľa kríčková, hrach). Rýchlenie
rastu rastlín teplotou. Význam
pestovateľských podmienok na
zakorenenie stonkových a
koreňových odrezkov ( teplo, vlhkosť
substrátu a vzduchu v
množiarničke).Vplyv ošetrovania
rezaných kvetov na dobu ich
kvitnutia (úprava stonky, výmena
vody, výživno – dezinfekčné
prípravky).
4. Pestovanie vonkajších
okrasných rastlín
Poznávanie vonkajších okrasných
rastlín (letničky, dvojročné okrasné
rastliny, trvalky). Pestovanie letničiek
z predpestovaných priesad (napr.
aksamietnica), ich vysadzovanie do
črepníkov, na záhony, ošetrovanie.
5. Rez a úprava kvetín do váz
Poznávanie okrasných rastlín
vhodných na aranžovanie (pestované
druhy, lúčne druhy). Výstavky
okrasných rastlín. Zásady zberu,
rezu, prenášania, úpravy, sušenia a
uskladnenia rastlinného materiálu.
Základné pravidlá výberu a
aranžovania okrasných rastlín.
Aranžovanie kvetov a doplnkovej
zelene do váz a plochých misiek.
Viazanie kytíc, vencov.
Zásady ošetrovania rezaných kvetov.
Výstavky výsledkov aranžovania.
Z hľadiska zdravej výživy akcent v
tematickom celku je na:
- potraviny rastlinného pôvodu,
- potraviny živočíšneho pôvodu,
215
Vedieť založiť jednoduché
pokusy na overenie základných
životných podmienok rastlín.
V pravidelných intervaloch
sledovať pokusné a kontrolné
rastliny, zaznamenávať
objektívne výsledky
pozorovania. Výsledky
pozorovaní a pokusov
vyhodnotiť.
Poznať 5 druhov nových
vonkajších okrasných rastlín.
Vedieť ich zatriediť do
pestovateľských skupín
(letničky, dvojročné okrasné
rastliny, trvalky).
Dopestovanie okrasných rastlín.
Vedieť pomenovať a využívať
náradie a pomôcky, osvojovať si
postupy bezpečnej práce.
Poznať vybrané druhy rastlín
vhodných na aranžovanie.
Poznať zásady rezu, prenášania a
úpravy rastlinného materiálu.
Osvojiť základné pravidlá
aranžovania a použitia
pomocného materiálu.
Aranžovanie kvetín a okrasných
rastlín pri významných
príležitostiach (vianočné,
veľkonočné, rodinné
a spoločenské udalosti).
Žiak vie pripraviť stôl pre
jednoduché stolovanie.
Vie samostatne pripraviť
jednoduchý pokrm.
VMR 1.4
ENV 2.1.
ENV 2.3.
ENV 4.1.
Ľudové
tradície a
remeslá
4
pravidlá
v kuchyni
pre deti
Výber nákup
a skladovanie
potravín
- typické potraviny v iných krajinách,
- potraviny v supermarketoch,
obalové materiály
a identifikačné údaje na nich pre
spotrebiteľa,
- príprava jednoduchého jedla,
- príprava narodeninovej torty,
- stolovanie.
Vie udržovať poriadok a čistotu
pracovných plôch, dodržiava
základy hygieny a bezpečnosti
práce.
Vie poskytnúť pomoc pri úrazoch
v kuchyni.
Skúmanie
vlastnej
kultúry
Tradície
spojené
s vianočnými
a veľkonočný
mi sviatkami
1. Skúmanie vlastnej kultúry
Skúmať a objavovať vlastnú kultúru
a spoznávať iné kultúry v oblasti
ľudových tradícií
2. Tradície spojené s vianočnými a
veľkonočnými sviatkami
Skúmanie vlastných tradícií
spojenými s vianočnými
a veľkonočnými sviatkami.
Navrhnutie, vytvorenie vianočných
(veľkonočných) ozdôb a doplnkov.
Uvažovanie (premýšľanie) o nich
význame a využití.
3. Spoznávanie ľudových remesiel
Žiaci poznávajú základné ľudové
remeslá, ktoré sa v minulosti
vyskytovali v ich regióne (napr.
drotárstvo, hrnčiarstvo, tkáčstvo ...)
Skúmajú históriu týchto remesiel.
Zhotovujú produkty starých
ľudových remesiel.
Žiak už v mladšom školskom veku by
mal poznať zvyky a tradície svojej
rodiny, okolia a krajiny, v ktorej žije.
Pri poznávaní ľudových tradícií žiak
Žiak pozná význam hlavných
sviatkov vlastnej kultúry (Vianoc a
Veľkej noci a ďalších zvykov).
Vie zhotoviť produkt
symbolizujúci túto tradíciu.
Pozná minimálne jedno remeslo v
regióne s bohatou históriou.
216
ENV 4.3.
PDG 1.2.
PDG 2.1.
OZO 1.5.
OZO 2.1.
OZO 2.2.
OZO 2.5.
OZO 3.4.
OZO 3.5.
OSR1.3.
RLK 3.1.4.
MUV 1.2.
MDV 2.3.
FIG 1.1.3.
FIG 1.2.4.
ENV 1.1.
ENV 4.3.
ENV 4.6.
ENV 5.2.
PDG 1.5.
OZO 2.1.
OZO 2.2.
OZO 3.4.
OZR 1.5.
RLK 2.1.
RLK 3.1.2.
RLK 3.2.5.
RLK 3.2.6.
RLK 3.2.7.
MUV 4.3.
používa rôzne druhy technických a
prírodných materiálov. Patrí k nim
drevo, drôt, plech, šišky ihličnatých
drevín, šúpolie, slama, rôzne druhy
papiera. Ľudové remeslá sú pre
niektoré lokality Slovenska
charakteristické remeslami. Tie sa
môžu poznávať v rámci exkurzií,
besied s ľuďmi, ktorí sa špeciálne
venujú remeslám, návštevou múzeí a
vlastnou aktivitou t. j., zhotovením
predmetu, ktorý úzko súvisí s
ľudovým remeslom.
217
Názov ŠVP
Názov ŠkVP
Vyučovací jazyk
Vzdelávacia oblasť
Predmet
Časový rozsah výučby
ŠVP 1. stupňa ZŠ v SR, ISCED 1 – primárne
vzdelávanie
Tvorivá škola
slovenský
Zdravie a pohyb
TELESNÁ VÝCHOVA
1. ročník - týždenne 3 hodiny, ročne 99 hodín
2. ročník - týždenne 2 hodiny, ročne 66 hodín
3. ročník - týždenne 2 hodiny, ročne 66 hodín
4. ročník - týždenne 2 hodiny, ročne 66 hodín
Charakteristika predmetu
Zameranie telesnej výchovy v primárnej edukácii je dominantne na
telesné, funkčné a pohybové zdokonaľovanie, čím sa prispieva k upevneniu
zdravia, zdravotne orientovanej zdatnosti a pohybovej výkonnosti. Telesná
výchova poskytuje elementárne teoretické a praktické vzdelanie z oblasti
pohybu a športu. Významne prispieva k psychickému, sociálnemu
a morálnemu vývinu žiakov, prispieva k formovaniu kladného vzťahu
k pohybovej aktivite a plní aj významnú kompenzačnú funkciu v procese
edukácie.
Svojím zameraním má telesná výchova výnimočné a špecifické
postavenie v rámci vzdelávania žiakov mladšieho školského veku. Využíva
predovšetkým široké spektrum pohybových prostriedkov, ktoré prispievajú
k celkovému vývinu osobnosti s akcentom na hrubú i jemnú motoriku.
Prostredníctvom pohybu – pohybových cvičení, hier a súťaží pozitívne
ovplyvňuje zdravotný stav žiakov.
Ciele učebného predmetu
Ciele telesnej výchovy v primárnej edukácii vychádzajú zo všeobecných
cieľov vzdelávacej oblasti „Zdravie a pohyb“ platných pre celú školskú
telesnú výchovu a zároveň postupné plnenie cieľov primárnej edukácie
prispieva k naplneniu týchto všeobecných cieľov.
Všeobecné ciele vzdelávacej oblasti sú:
- stimulovať reč a myslenie počas telovýchovných činností,
- podporovať procesy sebapoznávania a sebakontroly pri aktívnej
pohybovej činnosti,
- podporovať aktivitu, fantáziu a kreativitu žiakov pri pohybových
aktivitách,
- formovať pozitívny vzťah k telesnej výchove, pohybovým
aktivitám, športu,
- kultivovať pohybový prejav s akcentom na správne držanie tela,
- vytvárať podmienky pre optimálny rozvoj zdravotne orientovanej
zdatnosti,
218
-
podporovať získavanie poznatkov o otázkach vplyvu pohybu na
zdravie,
uplatňovať zásady hygieny a bezpečnosti pri pohybovej činnosti.
Hlavným cieľom telesnej výchovy v primárnej edukácii je pozitívna
stimulácia vývinu kultúrne gramotnej osobnosti prostredníctvom pohybu
s akcentom na zdravotne orientovanú zdatnosť a radostné prežívanie
pohybovej činnosti.
Ďalšie ciele sú:
Cieľ zameraný na osobnostný rozvoj
Mať vytvorenú elementárnu veku primeranú predstavu o vlastných
pohybových možnostiach a pohybovou činnosťou prispievať k optimálnemu
stupňu rozvoja osobnosti ako celku i po stránke kognitívnej, emocionálnej,
sociálnej, morálnej.
Cieľ zameraný na zdravie
Vnímať zdravie a pohybovú aktivitu ako jeho nevyhnutnú súčasť pri
formovaní vlastného zdravého životného štýlu a jeho uplatňovaní
v každodennom živote. Formovať osobnú zodpovednosť za vlastné zdravie.
Cieľ zameraný na motoriku
Mať osvojené elementárne pohybové zručnosti a vytvorené pohybové návyky
súvisiace so základnými lokomóciami, mať optimálne primerane veku
rozvinuté pohybové schopnosti, preukazovať elementárne vedomosti
a poznatky z telesnej výchovy a športu pri realizácii pohybových činností.
Cieľ zameraný na postoje
Prejavovať záujem o pohybové činnosti, prezentovať pozitívny vzťah k ich
pravidelnej realizácii, aplikovať ich v každodennom živote.
Obsah
Prehľad tematických celkov (TC)
1.
2.
3.
4.
5.
Základné lokomócie a nelokomočné pohybové zručnosti
Manipulačné, pohybové a prípravné športové hry
Kreatívne a estetické pohybové činnosti
Psychomotorické cvičenia a hry
Aktivity v prírode a sezónne pohybové činnosti
Kompetencie
Kompetencie absolventa primárneho vzdelávania z telesnej výchovy sú:
-
má vytvorený základný pojmový aparát na veku primeranej úrovni
prostredníctvom poznatkov z realizovaných pohybových
aktivít,
aktuálnych skúseností a športových záujmov,
dokáže v pohybových činnostiach uplatňovať princípy fair - play, je
tolerantný k súperom pri súťažiach, vie kooperovať v skupine,
219
-
akceptuje práva a povinnosti účastníkov hry, súťaže a svojim
správaním prispieva k nerušenému priebehu športovej akcie,
má osvojené elementárne vedomosti a zručnosti z telesnej výchovy, vie
ich aplikovať a tvorivo rozpracovať v pohybových aktivitách v škole i vo
voľnom čase,
má na veku primeranej úrovni rozvinuté pohybové schopnosti, ktoré
vytvárajú predpoklad pre optimálnu zdravotne orientovanú zdatnosť,
dokáže v každodennom živote uplatňovať zásady hygieny, bezpečnosti
a ochrany vlastného zdravia,
pozná a uvedomuje si význam pohybu pre zdravie a dokáže svoje
zdravie upevňovať prostredníctvom každodenného pohybu.
I. TC: Základné lokomócie a nelokomočné pohybové zručnosti
Kompetencia:
Mať primerane veku a svojim schopnostiam osvojené základné
lokomócie (ako elementárne predpoklady pre zvládnutie základných
atletických disciplín), poradové cvičenia (ako predpoklady účelnej organizácie
pohybových činností v priestore) a elementárne zručnosti z akrobacie (ako
predpoklady pre zvládnutie základných gymnastických zručností), poznať ich
možnosti aplikácie a vnímať ich význam pre život a šport.
Vedomosti:
- základné lokomócie – poznať, vedieť pomenovať,
- poradové cvičenia – poznať základné a vedieť ich pomenovať,
- elementárna terminológia (názvoslovie) gymnastických polôh, pohybov
a cvičení,
- význam základných lokomócií, poradových a gymnastických cvičení,
- základné pravidlá atletických a gymnastických súťaží,
- zásady bezpečnosti a hygieny pri týchto cvičeniach.
Schopnosti a zručnosti:
- proporcionálny rozvoj pohybových schopností prostredníctvom
základných lokomócií a nelokomočných zručností (s akcentom na
senzitívne obdobia),
- osvojovanie si základných lokomócií v rôznych obmenách, v rôznom
priestore,
- osvojenie si základov techniky behov, skokov, hodu,
- na podnet vykonávať základné polohy a pohyby tela a jeho častí,
- vykonávať pohyby okolo rôznych osí tela (obraty, prevaly, kotúle ap.),
- osvojenie si základov techniky kotúľov, stojok, skokov.
Postoje :
- pozitívne vnímať základné lokomócie a nelokomočné zručnosti ako
potrebnú a nevyhnutnú súčasť pohybového prejavu človeka
a prostriedku na upevňovanie si zdravia,
- správne vnímať význam poradových cvičení pre účelnú organizáciu,
bezpečnosť, efektívnejšiu komunikáciu
využitie času na cvičenie
a športovanie,
220
-
prejavovať snahu o sebazdokonaľovanie v týchto aktivitách.
II. TC: Manipulačné (MH), pohybové (PH) a prípravné športové hry (PŠH)
(Tradičné aj netradičné hry)
Kompetencia:
Byť aktívny pri úlohách vyplývajúcich z pravidiel hry, prejavovať
schopnosť spolupracovať, dodržiavať dohodnuté pravidlá, technicky správne
manipulovať s náčiním a pohybovať sa s ním, odhadovať pohyb náčinia
a prispôsobiť mu vlastný pohyb v rôznych situáciách a obmenách, prejavovať
pozitívny postoj k herným činnostiam, uplatňovať zásady kultúrneho
správania sa na športových podujatiach.
Vedomosti:
- základné herné činnosti jednotlivca v MH, PH, PŠH- poznať a vedieť
pomenovať,
- základné informácie o hrách a súťažiach, význame súťaživosti v športe,
- správna technika základných herných činností jednotlivca,
- poznatky o správnej manipulácii s herným náčiním,
- poznatky o základných pravidlách realizovaných hier,
- poznatky o zásadách kultúrneho správania sa na športových
podujatiach,
- zásady bezpečnosti a hygieny pri hrách.
Schopnosti a zručnosti:
- proporcionálny
rozvoj
všetkých
pohybových
schopností
prostredníctvom hier,
- osvojovanie si základných herných činností jednotlivca v rôznych
obmenách,
- osvojovanie si rôznych spôsobov manipulácie s náčiním,
- realizácia hier v rôznom prostredí, v rôznych obmenách a situáciách,
- osvojovanie si pravidiel vybraných hier a schopnosť podľa nich konať
a rozhodovať.
Postoje:
- pozitívne vnímať rôzne hry ako významnú súčasť pohybových aktivít
človeka,
- dodržiavať zásady fair – play pri realizovaných hrách,
- adekvátne povzbudzovať pri hrách ako ich aktér i ako divák,
- adekvátne reagovať pri víťazstve i prijať prehru s uznaním kvalít
súpera.
III. TC: Kreatívne a estetické pohybové činnosti
(Pohybové prvky z tvorivej dramatiky, pohybové aktivity s hudbou, rytmika,
tanec)
Kompetencia:
221
Mať primerane veku rozvinuté základné senzorické, motorické
(pohybové), intelektuálne, kultúrno – umelecké a tvorivé schopnosti, vedieť
ich primerane aplikovať v živote i športe prostredníctvom kultivovaného
prirodzeného pohybu.
Vedomosti:
- poznať a vedieť pomenovať jednotlivé druhy cvičení a hier, pohybových
výrazových prostriedkov tvorivej dramatiky, rytmiky, tanca,
- poznať
správnu
techniku
jednoduchých
cvičení,
pohybov
i nadväzovaných pohybových motívov tanca, rytmiky a tvorivej
dramatiky,
- poznať správne držanie tela, polohy tela a jeho častí, pohyby tela
a jeho častí v kontexte so slovným alebo hudobným podnetom.
Schopnosti a zručnosti:
- proporcionálny a veku primeraný rozvoj koordinačných pohybových
schopností s akcentom na priestorovo – orientačné a rytmické
schopnosti,
- veku primeraný rozvoj dramatických schopností a zručností,
- osvojovanie si základných rytmických a tanečných cvičení v rôznych
obmenách,
- osvojovanie si základných rytmických a tanečných cvičení v rôznom
prostredí, v rôznych obmenách
- rozvoj tvorivej improvizácie, kreativity, imaginácie, vizualizácie.
Postoje:
- pozitívne vnímať spojenie slova, hudby a pohybu ako potrebnú súčasť
pohybových činností človeka,
- pozitívne reagovať na partnerov v tanci i hre a upevňovať sociálne
vzťahy v skupine,
- prejavovať snahu o sebazdokonaľovanie a dokázať vnímať a precítiť
pohyb.
IV. TC: Psychomotorické cvičenia a hry
(Joga, relaxačné, dýchacie, strečingové cvičenia)
Kompetencia:
Mať primerane veku osvojené správne držanie a vnímanie svojho tela
pri pohybových činnostiach, vedieť aplikovať širokú škálu cvičení
zameraných na vnímanie vzájomného pôsobenia psychiky a pohybu,
relaxáciu, dýchanie, flexibilitu ako základ sebapoznania, sebaakceptácie,
dôvery vo vlastné sily.
Vedomosti:
- elementárne poznatky o ľudskom tele (časti tela, vnútorné orgány) pri
pohybovej činnosti,
- správne držanie tela, polohy tela a jeho častí, pohyby tela a jeho častí poznať a vedieť pomenovať,
222
-
zásady bezpečnosti, hygieny a psychohygieny pre zdravie.
Schopnosti a zručnosti:
- osvojovanie si základných psychomotorických cvičení v rôznych
obmenách (spojenie zmyslového vnímania s kinestetickým v časovo –
priestorových vzťahoch),
- proporcionálny
rozvoj
koordinačných
pohybových
schopností
a flexibility,
- vytváranie návyku správneho držania tela v rôznych polohách,
- vytváranie návyku vedomého parciálneho dýchania, fyziologicky
správneho dýchania,
- osvojovanie si pohybových cvičení so zameraním na koncentráciu
a pozornosť,
- osvojovanie si pohybových aktivít zameraných na čiastočnú i celkovú
relaxáciu.
Postoje:
- pozitívne vnímať prejavy svojho tela pri pohybe, ako potrebnú súčasť
pohybu človeka,
- formovať pozitívne vzťahy v skupinách, empatiu.
V. TC: Aktivity v prírode a sezónne pohybové činnosti
(Plávanie, turistika, korčuľovanie, lyžovanie a i.)
Kompetencia:
Mať primerane veku osvojené základné zručnosti z plávania, turistiky,
korčuľovania, lyžovania, bicyklovania a i., vedieť ich primerane aplikovať
v živote i športe.
Vedomosti:
- plávanie – elementárne poznatky o význame plávania, technike
základných plaveckých zručností a možnostiach aplikácie plávania vo
voľnom čase,
- turistika a pohyb v letnej prírode – elementárne poznatky o význame
turistiky, jej druhoch a spôsoboch, pešia turistika a pobyt v prírode –
základné zručnosti, cykloturistika a p., informácie o možnostiach
aplikácie turistiky vo voľnom čase,
- lyžovanie a pohyb v zimnej prírode – aktivity a hry so sánkami,
klzákmi, hry so snehom a na snehu, elementárne poznatky o význame
lyžovania, základné pohybové zručnosti z lyžovania, informácie o
možnostiach aplikácie lyžovania vo voľnom čase,
- korčuľovanie a pohyb na ľade – kĺzanie a hry na ľade, elementárne
poznatky o význame korčuľovania, základné pohybové zručnosti
z korčuľovania, informácie o možnostiach aplikácie korčuľovania vo
voľnom čase,
- bicyklovanie – elementárne poznatky o význame bicyklovania,
základné pohybové zručnosti z bicyklovania, informácie o možnostiach
bicyklovania vo voľnom čase.
223
Učebné zdroje
Na podporu a aktiváciu vyučovania žiakov sa využijú všetky učebné
prostriedky a telocvičné náradie, ktoré má škola k dispozícii. Vyučovací
proces bude prebiehať podľa možností v telocvični, na ihrisku s umelým
trávnikom alebo na trávnatom futbalovom ihrisku.
Hodnotenie predmetu:
Hodnotiť budeme známkou.
Vychádzame z Metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie žiakov
základnej školy.
Na 1. stupni žiakov hodnotíme nasledovne:1.roč. slovné hodnotenie,
2.-4.ročník klasifikáciou.
Pri hodnotení a klasifikácii žiackych učebných výkonov sa má učiteľ riadiť
zásadou, že zisťovať a hodnotiť treba to, čo žiak vie, a nesnažiť sa v prvom
rade odhaľovať jeho nedostatky, aj keď bez ich poznania nemožno pristúpiť k
ich odstráneniu.
Kritériá na priebežné hodnotenie požadovanej intenzity reálneho
postoja žiakov k vlastnému zdraviu:
dosiahnutá úroveň, rozsah a kvalita osvojenia poznatkov a vedomostí v
príslušnej oblasti (zdravoveda – hygiena, životospráva),
reálne prejavený záujem a aktivita v starostlivosti o hygienu tela, odevu, ale
i hygienu prostredia,
primeraná angažovanosť i aktivita na hodinách telesnej výchovy,
primeraná ostražitosť v priebehu telovýchovnej činnosti a pri
rizikových formách telovýchovnej aktivity,
primeraná frekvencia a objem pohybovej aktivity v režime dňa, ale aj jej
cieľavedomé vyhľadávanie a využívanie
Výborný
Žiak si osvojí hodnotenú pohybovú činnosť tak, že ju vykonáva technicky
správne, účelne, rytmicky. Orientuje sa v priestore, má pekné
držanie
tela, pohyb v súlade s hudbou. V pohybovej činnosti preukazuje
samostatnosť, tvorivosť. V hre je iniciatívny, dodržiava pravidlá a účelne
uplatňuje osvojené herné činnosti. Vedomosti žiaka sú celistvé a presné
Uplatňuje ich samostatne pri riešení úloh. Má aktívny vzťah k
telovýchovnej, športovej a turistickej činnosti a záujem o vlastné telesné
zdokonaľovanie. Je aktívny v mimoškolskej a športovej činnosti.
Chválitebný
Žiak vykonáva pohyb – s drobnými chybami v technike ale účelne,
plynule,
rytmicky. Orientuje sa v priestore, v držaní telá má malé
224
nedostatky podobne ako vo vyjadrení hudby pohybom.
V hre
je
kolektívny a zriedka porušuje pravidlá hry. Žiakove vedomosti sú v
podstate celistvé a presné ( s nevýznamnými chybami). Uplatňuje ich s
malou pomocou učiteľa pri riešení pohybových úloh.
Dobrý
Žiak vykonáva pohyb s väčšími chybami v technike nie vždy účelne, v
priestore sa chybne orientuje. Porušuje plynulosť a rytmus pohybu a jeho
súlad s hudbou. Má väčšie nedostatky v držaní tela, pohyb vykonáva s
malou
pomocou
alebo
v uľahčených
podmienkach. Čiastočne
napodobňuje ostatných. V hre je málo pohotový, neiniciatívny, málo
kolektívny a často porušuje pravidlá. Vedomosti žiaka majú medzery a
chyby. Pri ich uplatňovaní potrebuje pomoc učiteľa. K telovýchovnej
činnosti má nevyhranený postoj.
Dostatočný
Žiak pohyb vykonáva s veľkými technickými chybami, alebo len čiastočne,
resp. ho vykonáva s veľkou pomocou učiteľa. Veľmi zle sa orientuje v
priestore, silne porušuje plynulosť a rytmus pohybu, ako aj jeho súlad s
hudbou. V hre je zväčša nepohotový, netvorivý, pasívny, nekolektívny a
porušuje pravidlá. Vedomosti žiaka majú vážne medzery a chyby. Žiak ich
vie uplatniť len pri riešení ľahkých úloh a s pomocou učiteľa. Jeho postoj
k telesnej výchove je negatívny.
Nedostatočný
Žiakove vedomosti sú veľmi medzerovité, nesústavné, chybné. Žiak sa ani
nepokúsi vykonávať pohyb alebo vykoná iný pohyb. Nie je schopný hrať
v kolektíve. Žiak vôbec neprejavuje úsilie plniť uložené úlohy na hodinách
telesnej výchovy. Má negatívny postoj k hodinám telesnej výchovy so
snahou vyhnúť sa tejto činnosti.
225
Základná škola s materskou školou Koš, Nová 525/2, 972 41 Koš
PREDMET:
Telesná výchova
Tematický
celok
Základné
lokomócie
a nelokomočné
pohybové
zručnosti
Manipulačné,
pohybové
a prípravné
športové hry
Základné
lokomócie
a nelokomočné
pohybové
zručnosti
Ročník: prvý
3 hodiny týždenne, 99 hodín ročne
Časová
dotácia
Téma
Vyuč.
hod.
IX
1.
Poradové a organizačné
cvičenia – nástup na značky,
do radu, na čiaru, do kruhu, do
skupín
2 z 29
2.
Pohybové hry na rozvoj
rýchlostných schopností
3.
Herné činnosti - prihrávky
protihráč,
bod
4.
Nácvik a zdokonaľovanie
techniky rýchleho behu
družstvo, skupina,
čiara, priestor, štart,
cieľ, súťaž
5.
Prípravné cvičenia z využitím
lavičiek – chôdza,
preskakovanie a beh
Zdokonaľovanie techniky
rýchleho behu (30 m)
Pohybové hry: skákanie cez
švihadlo, preťahovanie sa
pomocou švihadla
beh, chôdza,
preskakovanie
Pohybové hry na rozvoj
Pravidlá pohybových
3 z 29
2 z 29
7.
8.
Výkonový štandard
Názov
1 z 29
6.
Manipulačné,
pohybové
a prípravné
športové hry
Obsahový štandard
Poradové a organizačné
cvičenia – nástup na
značky, do radu, na
čiaru, do kruhu, do
skupín
pohybová hra, hráč,
spoluhráč, lopta, bod
štart, cieľ
gymnastické náradie švihadlo
226
Prierezové
témy
Žiak pozná zásady
bezpečného pohybu v
telocvični
OZO 2.5
OZO 2.6
Žiak pozná význam hier – pre
zábavu i zdraviu.
Žiak aplikuje v hre dohodnuté
pravidlá.
Žiak pozná význam hier – pre
zábavu i zdraviu.
Žiak aplikuje v hre dohodnuté
pravidlá.
Žiak pozná význam hier – pre
zábavu i zdraviu.
Žiak aplikuje v hre dohodnuté
pravidlá.
Žiak pozná základy správnej
techniky behu, chôdze
a preskakovania cez lavičky.
Žiak pozná správnu techniku
rýchleho behu.
Žiak pozná zásady
bezpečnosti pri skákaní cez
švihadlo či pri preťahovaní sa
švihadlom.
Žiak pozná význam hier – pre
Etika
OSR 1.1
OSR 1.1
OSR 1.3
rýchlostných schopností
zábavu i zdravie, aplikuje
v hre dohodnuté pravidlá,
rozvíja pohybové schopnosti
Chôdza, beh. Základy
Žiak ovláda správne technické
správnej techniky behu, prevedenie chôdze, behu
chôdze
skok z miesta
Žiak pozná techniku skoku
Matematika
z miesta.
Pravidlá, taktika,
Žiak pozná techniku
OSR 3.1
technika
základných herných činností
Etika
s raketou a loptičkou.
Základné
lokomócie
a nelokomočné
pohybové
zručnosti
Manipulačné,
pohybové
a prípravné
športové hry
Základné
lokomócie
a nelokomočné
pohybové
zručnosti
Manipulačné,
pohybové
a prípravné
športové hry
Základné
lokomócie
a nelokomočné
pohybové
zručnosti
2 z 29
9.
Skok do diaľky z miesta
1 z 29
X.
10.
11.
2 z 29
12.
Cvičenia na lavičkách
a s lavičkami – rozvoj
rovnováhy
Prípravné cvičenia so
švihadlami
Prípravné športové hry
lavička, chôdza,
rovnováha
lezenie
Manipulačné,
pohybové
a prípravné
športové hry
3 z 29
Cvičenia s lavičkami
a rebrinami – lezenie
Prípravné cvičenia s využitím
debny
Zoskoky z vyšších plôch –
cvičenia s debničkami
Štafetové súťaže s rôznymi
úlohami: beh, skoky,
kombinovaný beh
19.
PH - Naháňačky s rôznymi
obmenami
Naháňačky s rôznymi
obmenami
XI.
Pohybové hry zamerané na
Cielenie a triafanie
13.
1 z 29
14.
3 z 29
15.
16.
17.
18.
Rozvoj základných lokomócií –
chôdza, beh
hier, rozvoj rýchlosti
Prípravné športové hry
švihadlá
Pravidlá, technika,
taktika
debna – gymnastické
náradie
debnička
Rozvoj rýchlostných
schopností, obratnosti
227
Žiak pozná zásady
bezpečnosti pri cvičení
s lavičkami.
Žiak pozná techniku skákania
cez švihadlo.
Žiak pozná techniku
OSR 2.3
základných herných činností
Etika
Žiak pozná správnu techniku
lezenia.
Žiak pozná správnu techniku
pri cvičení s debnami.
Žiak vie cvičiť pomocou
gymnastického náradia.
Žiak pozná význam súťaží,
aplikuje v štafetách
dohodnuté pravidlá, vie
precvičovať už osvojené
elementárne pohybové
zručnosti.
Žiak pozná význam hier – pre
zábavu i zdravie, aplikuje
v hre dohodnuté pravidlá.
Žiak aplikuje v hre
20.
manipuláciu s loptou
loptou
Relaxačné cvičenia na
rozvíjanie správneho držania
tela a správneho dýchania
Elementárne zručnosti
z akrobacie - váľanie
časti tela, dýchanie
Psychomotorické
cvičenia a hry
1 z 16
21.
Základné
lokomócie
a nelokomočné
pohybové
zručnosti
2 z 29
22.
Manipulačné,
pohybové
a prípravné
športové hry
4 z 29
Psychomotorické
cvičenia
a hry
Základné
lokomócie
a nelokomočné
pohybové
zručnosti
2 z 16
2 z 29
23.
Elementárne zručnosti
z akrobacie – obraty, prevaly
24.
Prihrávky na mieste i v pohybe
Základy správnej
techniky gymnastických
cvičení
Základy správnej
techniky gymnastických
cvičení
prihrávka
25.
Prípravné hry – hádzanie a
chytanie
držanie rakety, hracia
plocha
26.
Prípravné hry na rýchlosť
a obratnosť – vpred alebo späť
pojmy vpred a späť
27.
Pohybové hry zamerané na
rozvoj obratnosti
obratnosť
28.
Cvičenia napätia a uvoľnenia
svalov
29.
Joga
30.
Cvičenia na lavičkách
a s lavičkami – rozvoj
rovnováhy
správne držanie tela,
názvy polôh tela i jeho
častí
Rovnovážne cvičenia,
cvičenia s využitím
lavičky
XII.
Prípravné cvičenia na kotúle:
cvičenia na rozvoj kĺbovej
Prvky športovej
gymnastiky
228
dohodnuté pravidlá, rozvíja
pohybové schopnosti
(kondičné alebo koordinačné).
Žiak vie pomenovať časti tela. OSR 1.4
Ukázať správne technické
prevedenie základných
akrobatických cvičení
Ukázať správne technické
prevedenie základných
akrobatických cvičení
Žiak pozná pravidlá
jednotlivých hier.
Žiak pozná význam hier – pre
zábavu i zdraviu.
Žiak pozná správnu techniku
základných činností
realizovaných hier.
Žiak pozná správnu techniku
základných činností
realizovaných hier.
Žiak pozná správnu techniku
základných činností
realizovaných hier.
Žiak pozná význam správneho OSR 1.4
dýchania pri cvičení
i každodenných aktivitách.
OSR 1.4
Žiak pozná zásady
bezpečnosti pri cvičení
s lavičkami.
Žiak vie cvičiť pomocou
gymnastického náradia.
Žiak pozná zásady
bezpečnosti a techniku pri
Psychomotorické
cvičenia
a hry
Manipulačné,
pohybové
a prípravné
športové hry
2 z 16
3 z 29
31.
pohyblivosti a držanie tela
32.
Pohybové aktivity zameraných
na relaxáciu, dýchanie
a uvoľnenie tela
33.
Pohybové cvičenia zamerané na
koncentráciu a pozornosť
34.
Cvičenia s plnými loptami –
kotúľanie a prenášanie,
posúvanie.
Cvičenia s plnými loptami –
hádzanie odspodu a obojručne
35.
36.
Pohybové hry zamerané na
rozvoj silových schopností
Psychomotorické
cvičenia a hry
1 z 16
37.
Správne držanie tela, polohy
tela a jeho častí
Kreatívne
a estetické
pohybové
činnosti
1 z 14
38.
Cvičenia na správne držanie
tela
Psychomotorické
cvičenia a hry
2 z 16
39.
Strečingové cvičenia
3z9
I.
40.
41.
Cvičenia na rozvoj reakčnej
schopnosti
Pohyb v zimnej prírode –
sánkovanie
Aktivity
v prírode a
cvičení kotúľov.
Dýchacie cvičenia
plná lopta
Rozvoj koordinácie
svalového napätia
a uvoľnenia – správne
držanie tela:, Fúka
vietor
Cvičenia napätia
a uvoľnenia svalov
Schopnosť rýchlej
reakcie v priestore.
sánkovanie
229
Žiak pozná význam relaxácie, OSR 1.5
využíva správne dýchanie pri
rôznych cvičeniach a hrách,
ktoré sú zamerané na rozvoj
dýchania.
Žiak pozná význam pohybu
OSR 1.5
pre zdravý vývin, pozná
reakcie organizmu na
pohybovú aktivitu a dodržuje
správne dýchanie pri cvičení.
Žiak pozná pravidlá
bezpečnosti pri cvičení
s plnými loptami.
Žiak pozná pravidlá
bezpečnosti pri cvičení
36s plnými loptami.
Žiak pozná pravidlá
bezpečnosti pri cvičení
s plnými loptami.
Žiak pozná význam pohybu
pre zdravý vývin, pozná
reakcie organizmu na
pohybovú aktivitu a dodržuje
správne dýchanie pri cvičení.
Žiak dáva dôraz na správne
a estetické držanie tela
a kultúrnosť pohybového
prejavu, vie napodobňovať
rôzne pohyby.
Žiak pozná význam správneho
dýchania pri cvičení
i každodenných aktivitách.
Žiak dokáže rýchlo reagovať
na zmenu pohybu
Žiak pozná význam pobytu
OZO 3.1
v prírode v zime.
sezónne
pohybové
činnosti
42.
43.
Pohyb v zimnej prírode - hry zo hry
snehom a na snehu (hádzanie
snehových gúľ, vytváranie stôp)
Pohyb na ľade – kĺzanie a hry
na ľade
Strečingové cvičenia
názvy polôh tela,
správne držanie tela
Psychomotorické
cvičenia
a hry
1 z 16
44.
Kreatívne
a estetické
pohybové
činnosti
Manipulačné,
pohybové
a prípravné
športové hry
1 z 14
45.
Cvičenia na rozlišovanie zmeny
tempa a rytmu
tanečný motív,
improvizácia
3 z 29
46.
Pohybové hry na rozvoj
rýchlostných schopností
Rozvoj rýchlostných
schopností
47.
Loptové hry – hody, prihrávky
48.
Naháňačky
Správna technika
základných herných
činností jednotlivca
Rôzne obmeny
naháňačiek
II.
49.
Rozvoj základných lokomócií skok
50.
Rozvoj základných lokomócií –
hod loptičkou
51.
Tanečný beh, skoky
52.
Tanečný krok
Základné
lokomócie
a nelokomočné
pohybové
zručnosti
2 z 29
Kreatívne
a estetické
pohybové
činnosti
2 z 14
Základy správnej
techniky skoku do
diaľky
Základy správnej
techniky hodu
kriketovou loptičkou
Tanečný beh , skoky
(Zajac na hostine,
Vrabce na dvore, Čertík)
Základné cvičenia:
kroky – prísuny,
cvalový, poskočný.
230
Žiak pozná význam pobytu
v prírode v zime.
Žiak pozná význam pobytu
v prírode v zime.
Žiak pozná význam pohybu
pre zdravý vývin, pozná
reakcie organizmu na
pohybovú aktivitu a dodržuje
správne dýchanie pri cvičení.
Žiak dáva dôraz na správne
a estetické držanie tela
a kultúrnosť pohybového
prejavu
Žiak pozná význam hier – pre
zábavu i zdravie, aplikuje
v hre dohodnuté pravidlá,
rozvíja pohybové schopnosti
Ukázať a uplatniť správnu
techniku.
Žiak pozná význam hier – pre
zábavu i zdravie, aplikuje
v hre dohodnuté pravidlá.
Ukázať správne technické
prevedenie skoku
Ukázať správne technické
prevedenie hodu kriketovou
loptičkou
Žiak dáva dôraz na správne
a estetické držanie tela
a kultúrnosť pohybového
prejavu, vie napodobňovať
rôzne pohyby.
Žiak dáva dôraz na správne
a estetické držanie tela
a kultúrnosť pohybového
OZO 3.1
Veselé nôžky
Manipulačné,
pohybové
a prípravné
športové hry
4 z 29
53.
54.
55.
56.
Psychomotorické
cvičenia a hry
Prípravné cvičenia – vedenie
lopty
Pohybové hry s loptou prihrávky
Pohybové hry so zameraním na
zdokonaľovanie športových hier
Loptová hra – vybíjaná –
dodržiavanie pravidiel pri hre
Pohybové aktivity zameraných
na relaxáciu, dýchanie
a uvoľnenie tela
Cvičenia na rozvíjanie tvorivosti
(s hudbou)
Cvalový, pílový a poskočný
skok
lopta, prihrávka
lopta, prihrávka
pravidlá hry, hrací
priestor (kruh)
pravidlá hry, hrací
priestor
správne držanie tela
2 z 16
57.
Kreatívne
a estetické
pohybové
činnosti
Základné
lokomócie
a nelokomočné
pohybové
zručnosti
1 z 14
III.
58.
59.
2 z 29
60.
Kotúľ vpred a kotúľ vzad,
stojka na lopatkách
kotúľ vpred, kotúľ vzad,
stojka
61.
Nácvik kotúľu vpred, kotúľu
vzad, stojky na lopatkách.
kotúľ vpred, kotúľ vzad,
stojka
Kreatívne
a estetické
pohybové
činnosti
Základné
lokomócie
a nelokomočné
pohybové
zručnosti
1 z 14
62.
rytmus, tamburína
3 z 29
63.
Jednoduché rytmické cvičenia
spojené s vytlieskavaním
a vydupávaním a hraním na
tamburínu.
Povely – vpravo, vľavo, vbok,
čelom vzad, v zástup nastúpiť,
zastaviť stáť, docvičiť, cvičte
samostatne.
Kondičné cvičenia na rebrinách
– správne zavesenie
Beh s prekonávaním prekážok
64.
65.
správne držanie tela
skoky
povely
KC na rebrinách
beh, prekážky, lezenie,
plazenie, súťaž
231
prejavu, vie napodobňovať
rôzne pohyby.
Žiak ovláda správnu techniku
vedenia lopty
Žiak dáva dôraz na presné
prihrávky
Žiak pozná pravidlá
realizovanej hry.
Žiak pozná pravidlá
realizovanej hry.
Žiak pozná význam relaxácie.
Žiak pozná význam cvičenia
pre zdravý vývin.
Žiak dáva dôraz na správne
a estetické držanie tela
a kultúrnosť pohybového
prejavu pri daných skokoch.
Žiak ovláda základy správnej
techniky konkrétnych
gymnastických cvičení.
Žiak ovláda základy správnej
techniky konkrétnych
gymnastických cvičení.
Žiak dáva dôraz na správne
a estetické držanie tela
a kultúrnosť pohybového
prejavu
Žiak ovláda dané povely.
Žiak ovláda bezpečnosť pri
cvičení s týmto náradím.
Žiak pozná zásady správnej
techniky niektorých
OSR 2.3
OSR 1.5
Kreatívne
a estetické
pohybové
činnosti
Základné
lokomócie
a nelokomočné
pohybové
zručnosti
Manipulačné,
pohybové
a prípravné
športové hry
Aktivity
v prírode a
sezónne
pohybové
činnosti
Psychomotorické
cvičenia a hry
1 z 14
66.
Nácvik tanečných krokov
spojených s držaním tela
tanečný krok
1 z 29
67.
Prípravné cvičenia so
švihadlami
švihadlá
1 z 29
IV.
68.
Pohybové hry so zameraním na pravidlá hry, hrací
zdokonaľovanie športových hier priestor (kruh)
Žiak pozná pravidlá
realizovanej hry.
1z9
69.
Pohybové hry v prírode
Pohybové hry v prírode
Žiak pozná význam pri pobyte
a pohybe v prírode, pozná
pravidlá pohybu a bezpečnosti
pri realizácii aktivít v prírode.
3 z 16
70.
Pohybové aktivity zameraných
na relaxáciu, dýchanie
a uvoľnenie tela
Cvičenia na rozvoj reakčnej
schopnosti
Cvičenia na rozvíjanie tvorivosti
(s hudbou)
Cvičenia s využitím náradia ako
prekážky
správne držanie tela
Žiak pozná význam relaxácie.
Schopnosť rýchlej
reakcie v priestore.
správne držanie tela
Žiak dokáže rýchlo reagovať
na zmenu pohybu
Žiak pozná význam cvičenia
pre zdravý vývin.
Žiak ovláda bezpečnosť pri
cvičení s využitím rôzneho
náradia.
Pohybová tvorivosť improvizácia
Nácvik tanečných krokov
spojených s držaním tela
tanečná improvizácia
71.
72.
Základné
lokomócie
a nelokomočné
pohybové
zručnosti
Kreatívne
a estetické
pohybové
činnosti
lokomočných
a nelokomočných pohybov.
Žiak dáva dôraz na správne
a estetické držanie tela
a kultúrnosť pohybového
prejavu.
Žiak pozná techniku skákania
cez švihadlo.
1 z 29
73.
5 z 14
74.
75.
prekážková dráha
tanečný krok
232
Žiak vie, čo je to kultivovaný
pohybový prejav.
Žiak dáva dôraz na správne
a estetické držanie tela
a kultúrnosť pohybového
prejavu.
OSR 1.5
Aktivity
v prírode a
sezónne
pohybové
činnosti
76.
Nácvik tanečných krokov
tanečný krok
77.
Nácvik tanečných krokov
tanečný krok
78.
Nácvik tanečných krokov
tanečný krok
V.
79.
Pohybové hry v prírode
Pohybové hry v prírode
80.
Pohybové hry v prírode
Pohybové hry v prírode
81.
Netradičné pohybové hry
82.
Netradičné pohybové hry
83.
Neprerušovaný beh (3 min)
pohybová hra, hráč,
spoluhráč, kapitán,
pravidlá hry
pohybová hra, hráč,
spoluhráč, kapitán,
pravidlá hry
beh, chôdza
84.
Nácvik šplhu na tyči/ lane
šplh, tyč, lano
1z9
85.
Pohybové hry v prírode
Pohybové hry v prírode,
pravidlá
1 z 29
86.
Netradičné pohybové hry
pohybová hra, hráč,
spoluhráč, kapitán,
2z9
Manipulačné,
pohybové
a prípravné
športové hry
2 z 29
Základné
lokomócie
a nelokomočné
pohybové
zručnosti
Aktivity
v prírode a
sezónne
pohybové
činnosti
Manipulačné,
pohybové
2 z 29
233
Žiak dáva dôraz na správne
OSR 1.5
a estetické držanie tela
a kultúrnosť pohybového
prejavu.
Žiak dáva dôraz na správne
a estetické držanie tela
a kultúrnosť pohybového
prejavu.
Žiak dáva dôraz na správne
a estetické držanie tela
a kultúrnosť pohybového
prejavu.
Žiak pozná význam pri pobyte
a pohybe v prírode, pozná
pravidlá pohybu a bezpečnosti
pri realizácii aktivít v prírode.
Žiak pozná význam pri pobyte
a pohybe v prírode, pozná
pravidlá pohybu a bezpečnosti
pri realizácii aktivít v prírode.
Žiak pozná pravidlá
realizovaných netradičných
pohybových hier.
Žiak pozná pravidlá
realizovaných netradičných
pohybových hier.
Žiak pozná základy správnej
techniky chôdze, behu.
Žiak pozná základy správnej
techniky šplhu.
Žiak pozná význam pri pobyte
a pohybe v prírode. Žiak
pozná pravidlá pohybu
a bezpečnosti pri realizácii
aktivít v prírode.
Žiak pozná pravidlá
Etika
realizovaných netradičných
a prípravné
športové hry
Psychomotorické
cvičenia a hry
Kreatívne
a estetické
pohybové
činnosti
Aktivity
v prírode a
sezónne
pohybové
činnosti
pravidlá hry
pohybových hier.
Cvičenia na rozvíjanie
rovnováhy a priestorovej
orientácie
Hudobno-tanečné pohybové
hry
Rovnováha a orientácia
v priestore
Žiak sa dokáže orientovať
v priestore.
Spojenie pohybu s
hudbou
Žiak dáva dôraz na správne
a estetické držanie tela
a kultúrnosť pohybového
prejavu, ovláda tanečný krok.
Žiak pozná význam pri pobyte OZO 3.1
a pohybe v prírode. Žiak
pozná pravidlá pohybu
a bezpečnosti pri realizácii
aktivít v prírode.
Žiak pozná význam pri pobyte
a pohybe v prírode. Žiak
pozná pravidlá pohybu
a bezpečnosti pri realizácii
aktivít v prírode.
Žiak vie použiť tanečný krok
pri hudbe.
1 z 16
87.
1 z 14
88.
2z9
89.
Turistika a pohyb v letnej
prírode – chôdza po rôznych
povrchoch.
turistika
VI.
90.
Turistika a pohyb v letnej
prírode – pešia turistika a
prekonávanie terénnych
prekážok
turistika
Kreatívne
a estetické
pohybové
činnosti
Základné
lokomócie
a nelokomočné
pohybové
zručnosti
Psychomotorické
cvičenia a hry
1 z 14
91.
Tanečná a štylizovaná chôdza
tanec, rytmika
1 z 29
92.
Nácvik kotúľu vpred, kotúľu
vzad, stojky na lopatkách.
kotúľ vpred, kotúľ vzad,
stojka
Žiak ovláda základy správnej
techniky konkrétnych
gymnastických cvičení.
1 z 16
93.
Strečingové cvičenia
Cvičenia napätia
a uvoľnenia svalov
Manipulačné,
pohybové
a prípravné
športové hry
2 z 29
94.
Pohybové hry:
triafačky
95.
Netradičné pohybové hry
Základné
2 z 29
96.
Hod kriketovou loptičkou
pohybová hra, hráč,
spoluhráč, kapitán,
pravidlá hry
pohybová hra, hráč,
spoluhráč, kapitán,
pravidlá hry
hod, správna technika
Žiak pozná význam správneho
dýchania pri cvičení
i každodenných aktivitách.
Žiak pozná pravidlá
realizovaných netradičných
pohybových hier.
Žiak pozná pravidlá
realizovaných netradičných
pohybových hier.
Žiak pozná základnú techniku
234
lokomócie
a nelokomočné
pohybové
zručnosti
Časová rezerva
97.
2z2
Beh s prekonávaním prekážok
beh, prekážky, lezenie,
plazenie, súťaž
98.
99.
235
hodu kriketovou loptičkou.
Žiak pozná zásady správnej
techniky niektorých
lokomočných
a nelokomočných pohybov.
Základná škola s materskou školou, Nová 525/2, 972 41 Koš
PREDMET:
Telesná výchova
Tematický celok - téma
I.Základné
lokomočné
a nelokomočné
pohybové
zručnosti-
Poznatky z Telesnej
kultúry
Ročník: druhý
2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne
Časová
Obsahový štandard
dotácia
18
Výkonový štandard
Prierezové
témy
Význam telesnej výchovy.
Poznatky o ľudskom tele – činnosť srdca
a pľúc pri telesnej aktivite.
Hygiena, životospráva, režim dňa a miesto
TV v ňom.
Športové súťaže a ich význam.
Zásady kultúrneho správania na
športových súťažiach
Vedieť význam telesnej výchovy
pre človeka a jej vplyv na zdravý
životný štýl a zdravie.
Poznať zásady bezpečnosti
a hygieny pri cvičeniach.
Športové súťaže a ich význam.
Zásady kultúrneho správania
na športových súťažiach.
OZO 2.5
2.6
VMR 2.1
Poradové cvičenia
a organizácia žiakov
a činností
v priestore
Nástup na značky, do radu, na čiaru, do
kruhu.
Činnosť na povely
Správne pomenovať základné
lokomócie.
Poznať a vedieť realizovať
poradové cvičenia.
OSR 1.1
Základy atletiky
Zdokonalenie techniky rýchleho behu ( 20
– 30 m ) na rozvoj akcelerácie.
Skok do diaľky z miesta.
Príprava na skok do diaľky v rámci
zdokonaľovania rýchleho behu .
Hod z miesta, zdokonaľovanie techniky.
Rozvoj bežeckej vytrvalosti ( 3-6 min. ).
Prípravné cvičenia na skok do výšky.
Správne pomenovať, základné
atletické disciplíny. Ukázať
správne technické predvedenie
základných lokomócií. Uplatniť
základné lokomócie, pri
pohybových činnos-tiach a pri
prípravných cvičeniach.
OSR 1.5
OZO 2.6
Základy športovej
gymnastiky
Prípravné cvičenia a gymnastické hry
s rôznym zameraním ( sila, obratnosť,
rovnováha ).
Prípravné cvičenia na osvojenie kotúľov,
stoja na lopatkách, skoky s odrazom
znožmo z mostíka, trampolíny, zoskoky.
Uplatniť základné lokomócie,
gymnastické zručnosti v hrách,
súťažiach a iných pohybo-vých
činnostiac Osvojiť si techniku
a ukázať správne technické
prevedenie gymnastických
OZO 2.6
236
Gymnastické prvky ( kotúľ vpred, kotúľ
vzad, stoj na lopatkách, jednoduchá
gymnastická zostava ).
18
II.Manipulačné,
pohybové,
prípravné,
športové hry
Pohybové hry ( PH )
PH na rozvoj rýchlostných schopností.
Športové hry ( ŠH )
III. Kreatívne a estetické pohybové
činnosti
Rytmická gymnastika a tance
10
PH na rozvoj obratnostných schopností.
PH na rozvoj silových schopností.
PH na rozvoj vytrvalostných schopností.
PH so zameraním na osvojenie zručností
ŠH, atletiky, gymnastiky.
Jednoduché úpolové hry.
Basketbal
Prihrávky, chytanie lopty.
Dribling.
Streľba obojruč z miesta a po driblingu.
Herné činnosti.
Futbal
Vedenie lopty.
Prihrávky, spracovanie lopty, streľba.
Herné činnosti.
Cvičenia správnej techniky chôdze, behu,
držania hlavy a trupu.
Pílový krok, poskočný krok.
Štylizovaná chôdza a beh.
Diaľkový skok – čertík.
Poskoky a obraty na mieste a v pohybe.
Cvalový skok a poskočný skok.
Prísunný, premenný ( polkový ), valčíkový
krok.
Technika estetického vykonávania
pohybov hor. a dol. končatín.
Napodobňovacie pohyby.
Pohybová improvizácia.
IV. Psychomotorické cvičenia a hry
8
Koordinačné cvičenia a hry.
Relaxačné cvičenia a hry.
237
prvkov.
Pomenovať a poznať základné
herné činnosti jednotlivca,
poznať názvy hier realizovaných
vo výučbe.
Aplikovať v hre dohodnuté
pravidlá a rešpektovať ich.
Ukázať a uplatniť správnu
techniku manipulácie s
náčiním.
Ukázať a uplatniť správnu
techniku herných činností
jednotlivca v hrách
realizovaných
vo výučbe.
Ukázať správne technické
predvedenie rytmických cvičení,
tanečných krokov, motívov
v rôznych obmenách
realizovaných vo výučbe.
Zladiť pohyby, chôdzu, skoky a
beh s rytmom navodeným
potleskom, zvukovým signálom,
hudbou.
Uplatniť prvky rytmiky a tanca
v hudobno – pohybových,
tanečných a dramatických
hrách,
no i pri iných pohybových
činnostiach.
Správne pomenovať základné
polohy tela, druhy realizovaných
OSR 2.3
1.4
Aktivity zamerané na rozvoj dýchania.
Strečingové ( naťahovacie ) cvičenia.
Cvičenia napätia a uvoľnenia svalov.
Kondičné cvičenia ( atl., gymn. ).
V. Aktivity v prírode a sezónne
pohybové činnosti
12
Hry a cvičenia v prírode.
Sezónne pohybové činnosti.
Plávanie
238
cvičení z oblasti
psychomotoriky.
Ukázať správne základné
polohy tela a primerane svojim
schopnostiam vykonávať
psychomotorické cvičenia v
rôznych obmenách.
Uplatniť prvky psychomotoriky
a psychomotorických hier a
prežívať pocity radosti
z pohybu a hry.
Poznať jednoduché testy na
posudzovanie svojej flexibility,
držania tela, dýchania.
Správne pomenovať základné
pohybové činnosti vo výučbe
realizovaných druhov
sezónnych pohybových aktivít.
Ukázať správne technické
predvedenie elementárnych
pohybových zručností vo výučbe
realizovaných sezónnych
pohybových činností v rôznych
obmenách.
Uplatniť prvky sezónnych
pohybových činností v hrách,
súťažiach ap. v škole i vo
voľnom
čase.
Vedieť elementárne základy
techniky plávania.
VMR 2.1
Základná škola s materskou školou Koš, Nová 525, 972 41 Koš
PREDMET:
Ročník: tretí
Telesná výchova
2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín
Tematický
Časová
Téma
Obsahový štandard
celok
dotácia
Základné
lokomócie
a nelokomočné
pohyb. zručnosti
Poradové organizačné
cvičenia (2 hodiny):
- Poradové cvičenia –nástup
do radu, zástup, dvojstup, do
skupín, Pozor! Pohov! Obraty
na mieste
- Hry na precvičovanie prvkov
poradovej prípravy
20
Rozvoj základných
lokomócií (11 hodín):
- Rozvoj základných lokomócií
– chôdza, beh
- Nácvik a zdokonaľovanie
techniky rýchleho behu
- bežecká abeceda
- nízky štart, rýchly beh
z nízkeho štartu, beh s
prekonávaním prekážok
- rýchly beh, zdokonaľovanie
techniky rýchleho behu (50
m) – súťaž
- štafetový beh, súťaž
družstiev
- rozvoj bežeckej vytrvalosti,
súvislý vytrvalostný beh
(6 minút)
- skok do diaľky z miesta súťaž
- nácvik a zdokonaľovanie
Rad, zástup, družstvo , základné
povely poradovej prípravy.
Aktivity na precvičenie pojmov
poradovej prípravy.
Základné pojmy: Rad, zástup,
družstvo, základné povely poradovej
prípravy
Základné pojmy:
chôdza, beh, hod, skok, lezenie,
plazenie, šplhanie, rad, zástup,
druţstvo, skupina, čiara, priestor,
základné povely poradovej
prípravy, štart, cieľ, súťaž,
gymnastické náradie (žinenka,
mostík, trampolínka, lavička,
rebriny)
Základné poznatky:
- zásady bezpečného a účelného
pohybu v telovýchovných
objektoch,
- základy správnej techniky behov,
skokov, hodu loptičkou,
- základy správnej techniky
gymnastických cvičení,
- o význame základných
lokomočných a nelokomočných
239
Výkonový štandard
- Správne pomenovať základné
lokomócie, základné
nelokomočné pohyby,
základné atletické disciplíny,
základné cvičenia z akrobacie
a poradové cvičenia
realizované vo výučbe.
- Ukázať správne technické
predvedenie základných
lokomócií i základných
akrobatických cvičení v
rôznych obmenách.
- Uplatniť základné lokomócie,
poradové cvičenia i
gymnastické zručnosti v
hrách, súťažiach a iných
pohybových činnostiach.
Prierezové témy
OSR 1.3
OSR 1.4.
ENV 4.6.
OZO 2.6.
PDG 1.2.
skoku do diaľky z rozbehu
- hod kriketovou loptičkou,
súťaž
- člnkový beh
- triedna športová olympiáda
Elementárne zručnosti
z akrobacie (7 hodín):
- základy športovej
gymnastiky: stojka na
lopatkách, mostík, váha,
- kotúľ vpred, kotúľ vzad,
kotúľové väzby
- nácvik jednoduchej
gymnastickej zostavy
- zoskoky z vyšších plôch –
cvičenia s debničkami
- prípravné cvičenia na
preskok, nácvik fáz: odraz
z mostíka, náskok, preskok a
dopad
- nácvik roznožka cez kozu na
šírku
Manipulačné,
pohybové
a prípravné
športové hry
Manipulačné PH
(7 hodín):
19
- kondičné cvičenia a hry so
švihadlami.
- skákanie cez švihadlo,
preťahovanie sa pomocou
lana
- Prípravné hry – kotúľanie,
hádzanie a chytanie, súťaž
pohybov
Základné pohybové aktivity:
- bežecká abeceda, beh – rýchly,
vytrvalostný, skok do diaľky, hod
loptičkou,
- kotúle – vpred, vzad, stojka na
lopatkách, rovnovážne výdrže,
obraty, poskoky, skoky na
pružnom mostíku a trampolínke,
výskoky a zoskoky z
gymnastického náradia
Základné pojmy:
pohybová hra, hráč, spoluhráč,
súper (protihráč), kapitán,
rozhodca, pravidlá hry, ihrisko
(hrací priestor, hracia plocha),
bránka, kôš, hracie náčinie (lopta,
pálka, hokejka ), gól, bod,
prihrávka, streľba, vedenie lopty,
drţanie lopty, útok – útočník,
útočná činnosť, obrana – obranca,
240
- Pomenovať a poznať
základné herné činnosti
jednotlivca, poznať názvy hier
realizovaných vo výučbe.
- Aplikovať v hre dohodnuté
pravidlá a rešpektovať ich.
- Ukázať a uplatniť správnu
techniku manipulácie s
náčiním.
- Ukázať a uplatniť správnu
OSR 3.1.
ENV 2.2.
OZO 2.3.
PDG 1.5.
- Herné činnosti s loptou:
vedenie lopty, streľba na
bránku,
- Herné činnosti s loptou:
streľba na kôš, dribling
-súťaž v streľbe na kôš
- Cvičenia s plnými loptami –
kotúľanie a prenášanie,
posúvanie.
- Cvičenia s plnými loptami –
hádzanie odspodu
a obojručne, súťaž v hode
plnou loptou
obranná činnosť
Pohybové hry( 5 hodín):
Základné pohybové aktivity:
- hry so zameraním na
manipuláciu s rôznym tradičným,
ale aj netradičným náčiním,
- pohybové hry zamerané na rozvoj
pohybových schopností
- pohybové hry zamerané na
precvičovanie osvojovaných si
elementárnych pohybových
zručností rôzneho charakteru
- prípravné športové hry –
zamerané na futbal, basketbal,
hádzanú, florbal , bedminton
- pohybové hry zamerané na
rozvoj bežeckých schopností –
nahánačky
- pohybové hry zamerané na
rozvoj silových – skákačky
- pohybové hry zamerané na
rozvoj kondičných schopností
- pohybové hry na rozvoj
koordinačných schopností a
obratnosti
- pohybové hry zamerané na
rozvoj manipulačných
schopností s loptou- triafačky
Prípravné športové hry
Základné poznatky:
- o pravidlách realizovaných hier,
- o správnej technike základných
herných činností jednotlivca
realizovaných hier,
- o význame jednotlivých hier na
rozvoj určitých pohybových
schopností alebo osvojovaných
pohybových zručností,
- o význame hier pre zábavu i
zdravie.
( 7 hodín):
- Prípravné športové hry
zamerané na florbal
- Prípravné športové hry
zamerané na vybíjanú
- Prípravné športové hry
zamerané na futbal
241
techniku herných činností
jednotlivca v hrách
realizovaných vo výučbe.
- Využiť naučené zručnosti z
hier v rôznom prostredí
(telocvičňa, príroda, voda) a
aplikovať ich aj v bežnom
ţivote (vo voľnom čase).
- Prípravné športové hry
zamerané na basketbal
- Prípravné športové hry
zamerané na hádzanú
- Prípravné športové hry
zamerané na bedminton
Pohyb v zimnej prírode:
- prechádzka v zimnej
prírode, hry, sánkovanie
(2 hodiny)
Aktivity
v prírode
a sezónne
pohybové
činnosti
7
Plávanie
(5 dňový plavecký kurz)
Pravidlá pohybu a bezpečnosti pri
aktivitách v prírode, význam
pobytu a pohybu v prírode. Hry v
snehu, guľovanie, stavanie zo
snehu, sánkovanie, kĺzanie na
klzákoch
Cvičenia a hry zamerané na
oboznámenie sa s vodným
prostredím, splývanie, dýchanie a
orientáciu vo vode,
- skoky do vody z rôznych polôh,
- nácvik techniky jedného
plaveckého spôsobu.
- Správne pomenovať základné
pohybové činnosti vo výučbe
realizovaných druhov
sezónnych pohybových aktivít.
- Ukázať správne technické
predvedenie elementárnych
pohybových zručností vo
výučbe realizovaných
sezónnych pohybových
činností v rôznych obmenách.
- Uplatniť prvky sezónnych
pohybových činností v hrách,
súťažiach aplikovať ich v škole
i vo voľnom čase.
OZO 3.1.
OZO 3.5.
OZO 3.4.
OZO 3.5.
OZO 3.8.
OSR 1.2.
OSR 1.3.
OSR 1.4.
ENV 2.2.
- Správne pomenovať základné
gymnastické cvičenia, tanečné
kroky a činnosti realizované vo
výučbe.
- Ukázať správne technické
predvedenie rytmických
cvičení, tanečných krokov,
motívov v rôznych obmenách
realizovaných vo výučbe.
-Zladiť pohyby, chôdzu, skoky
a beh s rytmom navodeným
potleskom, zvukovým
signálom, hudbou.
Hudobná výchova
OZO 2.6.
OSR 1.4.
OSR 1.5.
PDG 1.5.
Základné pojmy: plavecký spôsob
(kraul, znak, prsia), splývanie,
štartový skok,
Kreatívne
a estetické
pohybové
činnosti
10
- Nácvik tanečných krokov
spojených so správnym
držaním tela: jelení skok,
čertík, nožničky
- Nácvik tanečných krokov
spojených so správnym
držaním tela:
cvalový, pílový a poskočný
skok
- Nácvik polkového
a valčíkového kroku
- Jednoduché rytmické
cvičenia spojené
Vedieť primerane veku a svojim
schopnostiam správne technicky
vykonávať cvičenia s dôrazom na
presnú lokalizáciu pohybov v čase
a priestore, poznať ich možnosti
aplikácie, dokázať vyjadriť
pohybom slovný, názorný i
hudobný motív a vnímať ich,
poznať význam kultivovaného a
estetického prejavu v živote i
športe.
Základné pojmy: rytmika, tanec –
jeho druhy, tanečný krok, tanečný
242
RLK 3.2.7.
MUV 5.5.
Psychomotoricé
cvičenia a hry
10
s vytlieskavaním
motív, pohybová tvorivosť, fantázia
pri pohybovej činnosti, tanečná
a vydupávaním
improvizácia
- Nácvik tanečných krokovZákladné poznatky:
mazurka
- o význame pohybovej kultúry
- Nácvik tanca - mazurka
(správneho pohybového prejavu)
- Pohybová tvorivosť pri realizácii pohybových činností –
improvizácia na hudobné
akcent na správne a estetické
motívy alebo zadané témy
držanie tela, kultúrnosť
- Hudobno-tanečné pohybové
(kultivovaný pohybový prejav).
hry
- Cvičenia na rozlišovanie
zmeny tempa a rytmu:
tanečný beh, skoky, poskoky
so zameraním na
dodržiavanie tempa a rytmu
- pohyby so slovným
navádzaním, napodobňovacie
pohyby (napr. zvierat,
športovcov, činností človeka),
- tanečná improvizácia na
základe naučených tanečných
krokov, motívov, väzieb
-nácvik tanca
- Relaxačné (uvoľňovacie)
Vedieť primerane veku a svojim
schopnostiam vykonávať základné
cvičenia a hry 2 hod.
psychomotorické cvičenia, poznať
- Aktivity zamerané na rozvoj
ich význam, možnosti aplikácie,
dýchania 2 hod.
dokázať vyjadriť pohybom
- Naťahovacie (strečingové)
navodený motív, vnímať význam
cvičenia 2 hod.
- Cvičenia na rozvoj flexibility cieleného pohybu pre zdravie
(antistresové cvičenia).
2 hod.
- Koordinačné cvičenia a hry
Základné pojmy: názvy častí tela,
2 hod.
polôh tela i jeho častí, správne
držanie tela.
Základné poznatky:
- o význame pohybu i jednotlivých
243
- Uplatniť prvky rytmiky a
tanca v hudobno-pohybových,
tanečných a dramatických
hrách, no i pri iných
pohybových činnostiach.
- Správne pomenovať základné
polohy tela, druhy
realizovaných cvičení z oblasti
psychomotoriky.
- Ukázať správne základné
polohy tela a primerane svojim
schopnostiam vykonávať
psychomotorické cvičenia v
rôznych obmenách.
- Uplatniť prvky
psychomotoriky a
psychomotorických hier a
prežívať pocity radosti z
pohybu a hry.
PDG 1.1.
OSR 1.2.
OSR 1.3.
OSR 1.4.
druhoch cvičení pre zdravý vývin,
- o prejavoch a reakciách
organizmu na pohybovú aktivitu,
- o správnom dýchaní pri cvičení i
každodenných aktivitách.
244
- Poznať jednoduché testy na
posudzovanie svojej flexibility,
držania tela, dýchania.
Základná škola s materskou školou Koš, Nová 525, 972 41 Koš
PREDMET:
Ročník: štvrtý
Telesná výchova
2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín
Tematický
Časová
Téma
Obsahový štandard
celok
dotácia
Základné
lokomócie
a nelokomočné
pohyb. zručnosti
Poradové organizačné cvičenia Rad, zástup, družstvo , základné
povely poradovej prípravy.
(2 hodiny):
Aktivity na precvičenie pojmov
- Poradové cvičenia –nástup do
poradovej prípravy.
radu, zástup, dvojstup, do
Základné pojmy: Rad, zástup,
skupín, Pozor! Pohov! Obraty na družstvo, základné povely poradovej
mieste
prípravy
- Hry na precvičovanie prvkov
poradovej prípravy
20
Rozvoj základných lokomócií
(11 hodín):
- Rozvoj základných lokomócií –
chôdza, beh
- Nácvik a zdokonaľovanie
techniky rýchleho behu
- bežecká abeceda
- nízky štart, rýchly beh
z nízkeho štartu, beh s
prekonávaním prekážok
- rýchly beh, zdokonaľovanie
techniky rýchleho behu (50 m) –
súťaž
- štafetový beh, súťaž družstiev
- rozvoj bežeckej vytrvalosti,
súvislý vytrvalostný beh
(6 minút)
- skok do diaľky z miesta - súťaž
- nácvik a zdokonaľovanie skoku
do diaľky z rozbehu
Základné pojmy:
chôdza, beh, hod, skok, lezenie,
plazenie, šplhanie, rad, zástup,
družstvo, skupina, čiara, priestor,
základné povely poradovej
prípravy, štart, cieľ, súťaž,
gymnastické náradie (žinenka,
mostík, trampolínka, lavička,
rebriny)
Základné poznatky:
- zásady bezpečného a účelného
pohybu v telovýchovných
objektoch,
- základy správnej techniky behov,
skokov, hodu loptičkou,
- základy správnej techniky
gymnastických cvičení,
- o význame základných
lokomočných a nelokomočných
245
Výkonový štandard
- Správne pomenovať
základné lokomócie,
základné nelokomočné
pohyby, základné atletické
disciplíny, základné cvičenia
z akrobacie a poradové
cvičenia realizované vo
výučbe.
- Ukázať správne technické
predvedenie základných
lokomócií i základných
akrobatických cvičení v
rôznych obmenách.
- Uplatniť základné
lokomócie, poradové cvičenia
i gymnastické zručnosti v
hrách, súťažiach a iných
pohybových činnostiach.
Prierezové témy
OSR 1.3
OSR 1.4.
ENV 4.6.
OZO 2.6.
PDG 1.2.
- hod kriketovou loptičkou,
súťaž
- člnkový beh
- triedna športová olympiáda
Elementárne zručnosti
z akrobacie (7 hodín):
- základy športovej gymnastiky:
stojka na lopatkách, mostík,
váha,
- kotúľ vpred, kotúľ vzad,
kotúľové väzby
- nácvik jednoduchej
gymnastickej zostavy
- zoskoky z vyšších plôch –
cvičenia s debničkami
- prípravné cvičenia na preskok,
nácvik fáz: odraz z mostíka,
náskok, preskok a dopad
- nácvik roznožka cez kozu na
šírku
Manipulačné PH
Manipulačné,
pohybové
a prípravné
športové hry
(7 hodín):
19
- kondičné cvičenia a hry so
švihadlami.
- skákanie cez švihadlo,
preťahovanie sa pomocou lana
- Prípravné hry – kotúľanie,
hádzanie a chytanie, súťaž
- Herné činnosti s loptou:
vedenie lopty, streľba na
bránku,
- Herné činnosti s loptou:
streľba na kôš, dribling
-súťaž v streľbe na kôš
- Cvičenia s plnými loptami –
pohybov
Základné pohybové aktivity:
- bežecká abeceda, beh – rýchly,
vytrvalostný, skok do diaľky, hod
loptičkou,
- kotúle – vpred, vzad, stojka na
lopatkách, rovnovážne výdrže,
obraty, poskoky, skoky na
pružnom mostíku a trampolínke,
výskoky a zoskoky z
gymnastického náradia
Základné pojmy:
pohybová hra, hráč, spoluhráč,
súper (protihráč), kapitán,
rozhodca, pravidlá hry, ihrisko
(hrací priestor, hracia plocha),
bránka, kôš, hracie náčinie (lopta,
pálka, hokejka ), gól, bod,
prihrávka, streľba, vedenie lopty,
držanie lopty, útok – útočník,
útočná činnosť, obrana – obranca,
obranná činnosť
Základné poznatky:
- o pravidlách realizovaných hier,
- o správnej technike základných
246
- Pomenovať a poznať
základné herné činnosti
jednotlivca, poznať názvy
hier realizovaných vo výučbe.
- Aplikovať v hre dohodnuté
pravidlá a rešpektovať ich.
- Ukázať a uplatniť správnu
techniku manipulácie s
náčiním.
- Ukázať a uplatniť správnu
techniku herných činností
jednotlivca v hrách
realizovaných vo výučbe.
- Využiť naučené zručnosti z
hier v rôznom prostredí
(telocvičňa, príroda, voda) a
OSR 3.1.
ENV 2.2.
OZO 2.3.
PDG 1.5.
kotúľanie a prenášanie,
posúvanie.
- Cvičenia s plnými loptami –
hádzanie odspodu a obojručne,
súťaž v hode plnou loptou
Pohybové hry( 5 hodín):
- pohybové hry zamerané na
rozvoj bežeckých schopností –
nahánačky
- pohybové hry zamerané na
rozvoj silových – skákačky
- pohybové hry zamerané na
rozvoj kondičných schopností
- pohybové hry na rozvoj
koordinačných schopností a
obratnosti
- pohybové hry zamerané na
rozvoj manipulačných
schopností s loptou- triafačky
Prípravné športové hry
( 7 hodín):
Aktivity
v prírode
a sezónne
7
- Prípravné športové hry
zamerané na florbal
- Prípravné športové hry
zamerané na vybíjanú
- Prípravné športové hry
zamerané na futbal
- Prípravné športové hry
zamerané na basketbal
- Prípravné športové hry
zamerané na hádzanú
- Prípravné športové hry
zamerané na bedminton
Pohyb v zimnej prírode:
- prechádzka v zimnej prírode,
hry, sánkovanie
herných činností jednotlivca
realizovaných hier,
- o význame jednotlivých hier na
rozvoj určitých pohybových
schopností alebo osvojovaných
pohybových zručností,
- o význame hier pre zábavu i
zdravie.
aplikovať ich aj v bežnom
živote (vo voľnom čase).
Základné pohybové aktivity:
- hry so zameraním na
manipuláciu s rôznym tradičným,
ale aj netradičným náčiním,
- pohybové hry zamerané na rozvoj
pohybových schopností
- pohybové hry zamerané na
precvičovanie osvojovaných si
elementárnych pohybových
zručností rôzneho charakteru
- prípravné športové hry –
zamerané na futbal, basketbal,
hádzanú, florbal , bedminton
Pravidlá pohybu a bezpečnosti pri
aktivitách v prírode, význam
pobytu a pohybu v prírode. Hry v
247
- Správne pomenovať
základné pohybové činnosti
vo výučbe realizovaných
OZO 3.1.
OZO 3.5.
OZO 3.4.
pohybové
činnosti
(2 hodiny)
Plávanie
(5 dňový plavecký kurz)
snehu, guľovanie, stavanie zo
snehu, sánkovanie, kĺzanie na
klzákoch
Cvičenia a hry zamerané na
oboznámenie sa s vodným
prostredím, splývanie, dýchanie a
orientáciu vo vode,
- skoky do vody z rôznych polôh,
- nácvik techniky jedného
plaveckého spôsobu.
Základné pojmy: plavecký spôsob
(kraul, znak, prsia), splývanie,
štartový skok,
Kreatívne
a estetické
pohybové
činnosti
10
- Nácvik tanečných krokov
spojených so správnym držaním
tela: jelení skok, čertík, nožničky
- Nácvik tanečných krokov
spojených so správnym držaním
tela:
cvalový, pílový a poskočný skok
- Nácvik polkového a valčíkového
kroku
- Jednoduché rytmické cvičenia
spojené s vytlieskavaním
a vydupávaním
- Nácvik tanečných krokovmazurka
- Nácvik tanca - mazurka
- Pohybová tvorivosť improvizácia na hudobné motívy
alebo zadané témy
- Hudobno-tanečné pohybové
hry
- Cvičenia na rozlišovanie zmeny
Vedieť primerane veku a svojim
schopnostiam správne technicky
vykonávať cvičenia s dôrazom na
presnú lokalizáciu pohybov v čase
a priestore, poznať ich možnosti
aplikácie, dokázať vyjadriť
pohybom slovný, názorný i
hudobný motív a vnímať ich,
poznať význam kultivovaného a
estetického prejavu v živote i
športe.
Základné pojmy: rytmika, tanec –
jeho druhy, tanečný krok, tanečný
motív, pohybová tvorivosť, fantázia
pri pohybovej činnosti, tanečná
improvizácia
Základné poznatky:
- o význame pohybovej kultúry
(správneho pohybového prejavu)
pri realizácii pohybových činností –
akcent na správne a estetické
držanie tela, kultúrnosť
248
druhov sezónnych
pohybových aktivít.
- Ukázať správne technické
predvedenie elementárnych
pohybových zručností vo
výučbe realizovaných
sezónnych pohybových
činností v rôznych
obmenách.
- Uplatniť prvky sezónnych
pohybových činností v hrách,
súťažiach aplikovať ich
v škole
i vo voľnom čase.
OZO 3.5.
OZO 3.8.
OSR 1.2.
OSR 1.3.
OSR 1.4.
ENV 2.2.
- Správne pomenovať
základné gymnastické
cvičenia, tanečné kroky a
činnosti realizované vo
výučbe.
- Ukázať správne technické
predvedenie rytmických
cvičení, tanečných krokov,
motívov v rôznych obmenách
realizovaných vo výučbe.
-Zladiť pohyby, chôdzu,
skoky a beh s rytmom
navodeným potleskom,
zvukovým signálom, hudbou.
- Uplatniť prvky rytmiky a
tanca v hudobnopohybových, tanečných a
dramatických hrách, no i pri
iných pohybových
činnostiach.
Hudobná výchova
OZO 2.6.
OSR 1.4.
OSR 1.5.
PDG 1.5.
RLK 3.2.7.
MUV 5.5.
Psychomotoricé
cvičenia a hry
10
tempa a rytmu:
tanečný beh, skoky, poskoky so
zameraním na dodržiavanie
tempa a rytmu
- pohyby so slovným
navádzaním, napodobňovacie
pohyby (napr. zvierat,
športovcov, činností človeka),
- tanečná improvizácia na
základe naučených tanečných
krokov, motívov, väzieb
-nácvik tanca
- Relaxačné (uvoľňovacie)
cvičenia a hry 2 hod.
- Aktivity zamerané na rozvoj
dýchania 2 hod.
- Naťahovacie (strečingové)
cvičenia 2 hod.
- Cvičenia na rozvoj flexibility 2
hod.
- Koordinačné cvičenia a hry 2
hod.
(kultivovaný pohybový prejav).
Vedieť primerane veku a svojim
schopnostiam vykonávať základné
psychomotorické cvičenia, poznať
ich význam, možnosti aplikácie,
dokázať vyjadriť pohybom
navodený motív, vnímať význam
cieleného pohybu pre zdravie
(antistresové cvičenia).
Základné pojmy: názvy častí tela,
polôh tela i jeho častí, správne
držanie tela.
Základné poznatky:
- o význame pohybu i jednotlivých
druhoch cvičení pre zdravý vývin,
- o prejavoch a reakciách
organizmu na pohybovú aktivitu,
- o správnom dýchaní pri cvičení i
každodenných aktivitách.
249
- Správne pomenovať
základné polohy tela, druhy
realizovaných cvičení z
oblasti psychomotoriky.
- Ukázať správne základné
polohy tela a primerane
svojim schopnostiam
vykonávať psychomotorické
cvičenia v rôznych
obmenách.
- Uplatniť prvky
psychomotoriky a
psychomotorických hier a
prežívať pocity radosti z
pohybu a hry.
- Poznať jednoduché testy na
posudzovanie svojej
flexibility, držania tela,
dýchania.
PDG 1.1.
OSR 1.2.
OSR 1.3.
OSR 1.4.
Názov ŠVP
ŠVP 1. stupňa ZŠ v SR, ISCED 1 – primárne
vzdelávanie
Názov ŠkVP
Tvorivá škola
Vyučovací jazyk
slovenský
Vzdelávacia oblasť
Umenie a kultúra
Predmet
VÝTVARNÁ VÝCHOVA
Časový rozsah výučby 1. ročník - týždenne 2 hodiny, ročne 66 hodín
2. ročník - týždenne 2 hodiny, ročne 66 hodín
3. ročník - týždenne 2 hodiny, ročne 66 hodín
4. ročník - týždenne 1 hodina, ročne 33 hodín
Charakteristika predmetu
Výtvarná výchova je predmet, ktorý prostredníctvom autentických
skúseností získaných výtvarnou činnosťou rozvíja osobnosť žiaka v úplnosti
jej cítenia, vnímania, intuície, fantázie i analytického myslenia – vedomých
i nevedomých duševných aktivít. Týmto výtvarná výchova napĺňa svoje
jedinečné poslanie v celom edukačnom procese.
Výtvarné aktivity prestavujú širokú škálu činností, ktorú na jednej
strane vymedzuje prirodzený detský záujem, duševný, citový rozvoj a rozvoj
schopnosti vyjadrovať svoje predstavy – a na druhej strane bohatosť
vyjadrovacích foriem.
Predmet výtvarná výchova v sebe zahrňuje okrem tradičných a nových
výtvarných disciplín aj ďalšie druhy vizuálnych umení – dizajn v jeho
rôznych polohách (výrobkový, komunikačný, odevný, textilný, telový,
vizuálnu reklamu), fotografiu, architektúru, elektronické médiá, multimédiá
– video a film.
Výtvarná výchova rozvíja estetické cítenie dieťaťa mladšieho školského
veku. Podporuje jeho rozvoj pri výtvarnom zobrazovaní predmetov a vecí
v škole, doma, v prírode a pod. Vedie žiaka k tomu, aby pomocou výtvarných
techník vedel vyjadriť svoje pocity, nálady, túžby a zároveň si osvojil aj
techniky svojich predkov, čím sa do predmetu začlení aj regionálna výchova.
Ciele predmetu
Cieľom predmetu výtvarná výchova v 1. ročníku ZŠ je estetické
osvojovanie prírody, sveta vecí a človeka prostredníctvom výtvarných prác
a výtvarného umenia. Detskou kresbou, hrou a modelovaním umožniť
dieťaťu hlbšie nahliadnuť do pocitov, fantázie i želaní každého detského
jednotlivca. Tvorivými výtvarnými činnosťami ako aj vnímaním a prežívaním
umeleckých diel, ktoré sa stávajú organickou súčasťou vnútorného sveta
žiakov, ich skúseností, zážitkov a predstáv, sa kultivuje estetická citlivosť,
rozvíja sa tvorivá fantázia, harmonizuje a integruje sa osobnosť dieťaťa.
Cieľom je aj rozvoj detskej predstavivosti, fantázie, úsilie o vyjadrenie
detského videnia, ale aj viesť dieťa v duchu humanitného využitia techník,
rozvíjať vzťah k efektívnej práci, riešiť jednoduché technické problémy.
250
Formou hry dať deťom základné poznatky o kresbe, maľbe, prírodných
a technických materiáloch, vychovať k ochrane a aktívnej tvorbe životného
prostredia.
Predmet výtvarná výchova vo svojej podstate bude nielen rozvíjať
estetické cítenie, ale aj komunikatívne a sociálno – interaktívne schopnosti
žiakov prostredníctvom zaraďovania skupinových prác, kde sa počíta so
vzájomnou komunikáciou medzi žiakmi. V predmete sa budú rozvíjať aj
spôsobilosti využívať informačné komunikačné technológie.
Kľúčové kompetencie
Sociálne komunikačné kompetencie

učiteľ vedie žiakov k výstižnému a kultivovanému prejavu

učiteľ vedie žiakov k chápaniu a porozumeniu rôznych typov
výtvarných techník a bežne používaným prejavom neverbálnej
komunikácie

učiteľ vedie žiakov k prezentovaniu vlastnej práce

učiteľ vedie žiakov k neustálemu rozširovaniu slovnej zásoby
pomocou výtvarného prejavu
Kompetencie učiť sa učiť

učiteľ vedie žiakov k neustálemu zdokonaľovaniu výtvarných
techník

učiteľ vzbudzuje zvedavosť žiakov tým, že objasňuje zmysel a cieľ
ich výtvarných prác
Kompetencie riešenia problémov

učiteľ poskytuje žiakom priestor k samostatnému výtvarnému
prejavu a odôvodňovaniu svojho výtvarného cítenia

učiteľ vedie žiakov k vyhľadávaniu informácií

učiteľ zadáva žiakom také úlohy, ktoré majú spojitosť so životom
žiaka

učiteľ vedie žiakov k spoločnému riešeniu problémov, k diskusii
a sebahodnoteniu a k vzájomnému hodnoteniu v triede
Osobné a občianske kompetencie

učiteľ podporuje u žiakov potrebu výtvarného prejavu
251

učiteľ zoznamuje žiakov s históriou výtvarného umenia, slovesným
dedičstvom a jeho významom

učiteľ sa snaží byť žiakom príkladom
Kompetencie pracovné

učiteľ vedie žiakov k dodržiavaniu hygienických pravidiel pri
výtvarných technikách a činnostiach

učiteľ vedie žiakov k udržiavaniu poriadku a bezpečnosti pri práci

učiteľ vedie žiakov, aby neničili a chránili prácu iných ľudí,
spolužiakov
Kompetencie vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi
kultúry

učiteľ vedie žiakov k vyjadrovaniu sa na úrovni základnej kultúrnej
gramotnosti prostredníctvom umeleckých a iných vyjadrovacích
prostriedkov

učiteľ vedie žiakov k potrebe a dôležitosti kultúrnej komunikácie
v bežnom živote

učiteľ vedie žiakov k poznaniu tradícií a remesiel

učiteľ vzbudzuje zvedavosť k získavaniu vedomosti o krajine svojho
okolia, obce, regiónu
Učebné zdroje
Odborná literatúra : Učebnice výtvarnej výchovy pre 1. – 4. ročník
Pomôcky
Portréty ilustrátorov, odborné časopisy, detské časopisy, interaktívna
tabuľa, internet, dataprojektor, detská mimočítanková literatúra
Hodnotenie a klasifikácia predmetu
Hodnotiť budeme známkou.
Vychádzame z Metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie žiakov
základnej školy.
Berieme ohľad na to, že výtvarný prejav súvisí s fantáziou,
sebaprojekciou, záujmami a intímnym svetom žiaka a že toto hľadisko sa
bude prejavovať aj v jeho riešení výtvarných úloh. Uprednostňujeme
252
osobný, diferencovaný prístup.
Výsledok výtvarných činností (artefakt) nie je jediným predmetom
hodnotenia, ale zvažujeme všetky nižšie vymenované kritériá.
Hodnotíme proces výtvarných činností, prípravu pomôcok, pretože
práve v rámci tohto procesu dochádza k formácii osobnosti žiaka a k
získaniu kompetencií – k napĺňaniu cieľov výtvarnej výchovy.
Kritériá hodnotenia
a) priebeh vytvárania postojov:
- prístup k činnostiam z hľadiska tvorivosti, t. j. uplatnenie vlastných
inovatívnych nápadov a vlastného zamerania pri realizácii edukačnej
úlohy,
- otvorenosť voči experimentovaniu, skúšanie iných, svojských riešení,
- cieľavedomosť riešení,
- záujem o činnosti v rámci edukačných úloh a prípravy pomôcok,
- schopnosť spolupracovať,
- schopnosť zaujímať stanoviská k výsledkom svojej práce a práce
spolužiakov;
b) priebeh získavania zručností a spôsobilostí:
- technické zručnosti (ovládanie požadovaných nástrojov, materiálov a
technických operácií s nimi),
- mentálne spôsobilosti na úrovni rozvoja vnímania a prežívania,
- mentálne spôsobilosti na úrovni rozvoja predstavivosti a fantázie,
- mentálne spôsobilosti na úrovni myslenia (vlastné témy, koncepcie,
návrhy; schopnosť analyzovať a syntetizovať, pomenovať procesy,
interpretovať zážitky);
c) priebeh získavania vedomostí:
- znalosti oblastí vizuálnej kultúry a technického umenia súvisiacich s
preberanými edukačnými úlohami,
- znalosť materiálov, techník, médií a procesov ich používania;
d) schopnosť realizácie výsledného artefaktu.
Stupne hodnotenia:
výborný
Žiak spĺňa kritériá (a – d) na vynikajúcej úrovni:
● žiak je iniciatívny a tvorivý, uplatňuje vlastné nápady, je otvorený voči
novým podnetom a experimentovaniu,
● žiak dokáže vyjadriť veku primerané postoje (vkus, názor, spolupráca,
individualita) v oblasti vizuálnej kultúry,
● žiak ovláda zručnosti (technické, nástrojové, materiálové) podľa
požiadaviek ročníkových kompetencií na vynikajúcej úrovni,
● žiak preukazuje veku primerané mentálne spôsobilosti – na úrovni
vnímania, prežívania, fantázie a predstavivosti, vytvárania vlastných
koncepcií,
● žiak dokáže veku primerane pomenúvať a interpretovať svoje zážitky,
činnosti a ich výsledky,
253
● žiak preukazuje vedomosti z oblasti vizuálnej kultúry primerané
edukačným úlohám (v nižších ročníkoch najmä vedomosti o materiáloch,
nástrojoch, základných technikách a druhoch vizuálnych umení;
v sekundárnom vzdelávaní o štýloch, ťažiskových obdobiach, nosných
umelcoch a médiách),
● žiak dokáže rešpektovať vlastný tvorivý výsledok a je tolerantný voči
tvorivým prejavom, názorom a vkusu iných,
● žiak zrealizoval artefakt primerane svojmu veku a schopnostiam. Proporcie
medzi jednotlivými kritériami zvažuje učiteľ podľa individuálnych daností
žiaka.
chválitebný
Žiak v podstate spĺňa kritériá 1. stupňa hodnotenia, ale je menej
samostatný, iniciatívny a tvorivý.
dobrý
Žiak realizuje edukačné úlohy priemerne, chýba mu iniciatívnosť, tvorivosť,
tolerancia, nerozširuje svoju flexibilnosť, neosvojuje si nové vyjadrovacie
prostriedky, podlieha predsudkom a stereotypom.
dostatočný
Žiak realizuje edukačné úlohy na nízkej úrovni, bez vlastného vkladu, s
ťažkosťami aplikuje získané zručnosti a poznatky v nových oblastiach.
nedostatočný
Žiak nespĺňa kritériá, nemá záujem o výtvarné aktivity, neguje vyučovací
proces. Neodporúčame používať stupeň nedostatočný v celkovom hodnotení
žiaka;
v čiastkovom hodnotení len vo výnimočných prípadoch (napr. zámerné
negovanie vyučovacieho procesu)
254
Základná škola s materskou školou Koš, Nová 525/2, Koš 97241
PREDMET:
Výtvarná výchova
Tematický celok
Ročník: prvý
2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne
Časová
dotácia
Téma
2
Poučenie o
BOZP
Základné prvky
výtvarného
vyjadrovania - výtvarný
jazyk
2
Tvar škvrny
Základné prvky
výtvarného
vyjadrovania - výtvarný
jazyk
2
Tvar škvrny
Základné prvky
výtvarného
vyjadrovania - výtvarný
jazyk
Základné prvky
výtvarného
vyjadrovania - výtvarný
jazyk
2
Obrys
2
Farba /
lokálny tón
Úvodná hodina
Obsahový štandard
rozfúkavanie škvrny a jej následná
artikulácia (doplnenie škvrny na
čitateľný tvar) alebo interpretácia
(vyhľadanie tvaru v škvrne),
odtláčanie palca alebo korku.
Výkonový štandard
Vytvoriť pomocou nástrojov rôzne druhy
škvŕn, formálne doplniť neartikulovaný
tvar jednoduchým grafickým zásahom.
Verbálne pomenovať objavené tvary,
rozlíšiť v škvrne významovo čitateľný tvar.
Spontánne reagovať na možnosti nástrojov
a materiálov.
technika dekalku (vytlačiť farbu,
Vytvoriť pomocou nástrojov rôzne druhy
zložiť papier a roztlačiť farbu),
škvŕn, formálne doplniť neartikulovaný
dotvorenie škvrny
tvar jednoduchým grafickým zásahom.
,zapúšťanie farby (mokrý výkres), Verbálne pomenovať objavené tvary,
hríby tvorené vytrhávaním papiera rozlíšiť v škvrne významovo čitateľný tvar.
Spontánne reagovať na možnosti nástrojov
a materiálov.
technika frotáže - listy, ježko
Rôznymi výtvarnými postupmi vytvoriť z
obkreslený podľa šablóny,
pôvodného tvaru nový tvar. Rozlíšiť a
obkreslená ruka - dotvorená na
porovnať tvary podľa obrysov. Uvedomiť si
zvieratko
hodnotu ľudskej činnosti.
hra s farbou - obkresliť listy a
Miešaním farebnej hmoty objaviť (spoznať)
vymaľovať miešanými farbami,
vlastnosti materiálu, spoznať rôzne
rôzne možnosti nanášania farby
možnosti nanášania farby. Definovať
(štetcom, odtláčaním,
lokálne farby predmetov a ich
tampónom...), dáždnik
odstupňovanie na konkrétnom tvare,
vymaľovaný rôznymi farbami,
pomenovať základné farby. Prejaviť radosť
obkreslený tušom, kvapky
z úspechu, z estetického zážitku farebných
odtlačené polovičky cibule
vzťahov.
255
Prierezové
témy
ENV1.1
ENV1.2
ENV1.7
Podnety výtvarného
umenia / médiá, štýly,
procesy, techniky, témy
2
Dotvorenie
nájdeného
objektu
Kompozičné princípy a
možnosti kompozície
2
Plocha a tvar
Kompozičné princípy a
možnosti kompozície
2
Kompozičné princípy a
možnosti kompozície
2
formou asambláže (spájaním
namaľovaných druhov ovocia
alebo zeleniny) vytvoriť postavu
Ovocníčka alebo Zeleninkáča
doplňovačka v mramore - nájsť v
štruktúre mramoru rôzne tvary
(fixkou, pastelkami, tušom),
hľadanie tvarov v neartikulovanej
štruktúre - v hustej textúre línií
(krajčírske strihy) nakresliť obrysy
tvarov a následne vymaľovať
farbou
Vytváranie
vyplnenie tvaru pomocou písmen
kompozície z
(lettrizmus) - srnka vystrihnutá z
tvarov písmen papiera, priložená na výkres, les
okolo nej namaľovaný farbou, po
odobratí srnky bielu plochu
vyplniť rôznymi písmenami
vytváranie tvaru z písmen –
vymodelovanie, písmena a jeho
následné doplnenie na postavu,
zvieratko, vec ...
Uvedomovanie naratívna téma (príbeh)
si formátu
obsahujúca postavu vo vzťahu k
priestoru - príbeh o medvedíkovi
ako cestoval po papieri (tvorba
podľa zadaných polôh - v strede
základný medvedík veľký, potom
dopĺňanie medvedíka inou farbou
vpravo, vľavo, .., hore boli traja
malí, za pravým uškom jeden
maličký, vpravo hore 2 maličkí,
...), rozloženie predmetu na ploche
- rozmiestnenie myšiek na ploche.
Myšky sú odtlačené a dokreslené
palce, v strede výkresu sú listy z
farebného papiera
256
Dotvoriť predmet (ovocie, zeleninu)
zvolenou výtvarnou technikou do nového
celku. Vytvoriť nové významy predmetných
tvarov. Priradiť zmysel predmetom, ktoré
stratili svoju pôvodnú funkciu.
Nájsť tvar v neartikulovanej štruktúre.
Interpretácia neurčitého a objavovanie
skrytého. Vedieť pomenovať objavený tvar.
Vytvoriť kompozíciu spájaním rôznych
tvarov. Spoznať možnosti cieľavedomého
komponovania prvkov na ploche. Získať
prvé skúsenosti s cieľavedomým
komponovaním prvkov na ploche a prežiť
estetický zážitok z komponovania.
ENV1.1,4.4
Umiestniť tvar vo formáte. Spoznať
rozmanitosť tvarov (obrysov) toho istého
predmetu. Spoznať možnosti
cieľavedomého komponovania prvkov na
ploche. Porovnať proporcie zobrazovaných
prvkov. Získať prvé skúsenosti s
cieľavedomým komponovaním prvkov na
ploche.
ENV 4.4
Podnety výtvarného
umenia / médiá, štýly,
procesy, techniky, témy
2
Dotvorenie
nájdeného
objektu
dotvorenie prírodného objektu konárov, šušiek, gaštanov do
podoby zvieratka alebo postavy
Dotvoriť predmet zvolenou výtvarnou
technikou do nového celku. Vytvoriť nové
významy predmetných tvarov. Priradiť
zmysel predmetom, ktoré stratili svoju
pôvodnú funkciu.
Kompozičné princípy a
možnosti kompozície
2
Mierka:
zmenšovanie
a zväčšovanie
predmetných
tvarov
Vytvoriť variácie tvarov pomocou zmien
proporcií. Spoznať rozmanitosti možných
tvarov (obrysov) toho istého predmetu,
spoznať možnosti cieľavedomého
komponovania prvkov na ploche, porovnať
proporcie zobrazovaných prvkov, určiť
zmeny v proporciách. Získať prvé
skúsenosti s cieľavedomým komponovaním
prvkov na ploche, mať estetický zážitok z
komponovania.
MDV2.4
Podnety výtvarného
umenia / médiá, štýly,
procesy, techniky, témy
2
Akčné
vytváranie
rôzne radenie 2 prvkov
symbolizujúce ich vzťah v
priestore (výkres rozdelený na
časti, v každej časti je inak
zobrazený červík a jablko rovnako veľké, jeden väčší a druhý
menší ...). Kreslia voskovkami,
pozadie zamaľujú svetlou farbou,
vymodelovať ľubovoľný ten istý
predmet veľký a malý. Predmety
umiestňujú v priestore tak, aby sa
javili na spoločnom horizonte ako
rovnako veľké.
rozprávka sprevádzaná akčnou
maľbou (vytváranie škvŕn,
dripping - fŕkanie farby, stopy po
rôznych nástrojoch)
Rozprávka o farbičkách, ktoré
ostali v noci rozhádzané na stole:
... A ráno, keď sa začalo
rozvidnievať (namaľovaná noc a
prechod do dňa), farbičky si
otvorili vrchnáky a tancovali po
papieri. I štetce sa pustili do
naháňačky. Zrazu po stole
prebehla mačka a zanechala
stopy. Pridala sa špongia a
hrebeň. Zrazu začuli kroky svojho
pána a všetci sa poschovávali,
skúšanie netradičných kresliacich
nástrojov - odtláčanie rôznych
predmetov (štipec, vidlička, guma,
vrchnáčik, pukačkový sáčok ...)
Použiť postupy akčnej maľby. Poznať
možnosti nefiguratívneho umenia ako
prostriedku sebavyjadrovania. Spontánna
reakcia na podnet.
MDV1.1.4,
257
ENV 1.6
MDV1.4, 2.4
Podnety výtvarného
umenia / médiá, štýly,
procesy, techniky, témy
2
Ilustrácia
rozprávky
Výtvarné činnosti
inšpirované dejinami
umenia
2
Inšpirácia
pravekým
umením
Tradícia a identita /
kultúrna krajina
2
Výtvarná
reakcia na
prostredie
školy
Podnety výtvarného
umenia / médiá, štýly,
procesy, techniky, témy
2
Dotvorenie
nájdeného
objektu
vlastná vizuálna predstava o
prostredí, v ktorom žijú prasiatka
namaľovaná farbami, prasiatka
plastické vymaľované voskovkami,
vlastná vizuálna predstava o
prostredí, v ktorom žije psíček s
mačičkou vyjadrená kresbou,
psíček a mačička vystrihnutý z
papiera so skladaním telom
(harmonika).
vytvorenie jaskynnej kresby
pomocou jednoduchých nástrojov
(kresba, maľba uhlíkom, prstami;
maľba tampónom, stočenou
látkou - vytvorenie pozadia...),
röntgenový štýl - kresba zvieratka
s transparentným zobrazením
jeho vnútra (kostry, orgánov) - telo
zvieratka rozdelené
rôznofarebnými pásmi
(vymaľované farbou, pastelkou,
voskovkou, fixkou ...) a 1 časť je
urobená ako napr.kostra.
žiaci výtvarne reagujú - dotvárajú
prostredie vlastnej triedy a
vytvárajú vianočnú náladu
Formálne zobraziť vlastnú vizuálnu
predstavu vypočutého príbehu. Rozpoznať
a vybrať podstatnú zložku príbehu.
Dokázať sformulovať vlastný úsudok.
decoupage - servítková technika,
na plastový tanier nalepená
servítka,
svietnik - do
škrupinky vtlačená plastelína, do
nej zapichnúť sviečku a ozdobiť
sušenými rastlinkami. Chutný
obrázok - výkres natretý
plastelínou a vtláčanými
semienkami vytvoriť obrázok
Dotvoriť predmet zvolenou výtvarnou
technikou do nového celku. Vytvoriť nové
významy predmetných tvarov. Priradiť
zmysel predmetom, ktoré stratili svoju
pôvodnú funkciu.
258
OSR 1.5
MDV1.3.2
Vedieť sa výtvarne vyjadriť prostredníctvom MKV5.5
stopy materiálom, jednoduchým
nástrojom, časťou tela. Spoznať život,
materiálové a technické možnosti ľudí
danej doby, charakterizovať hlavné prejavy
jaskynného umenia. Uvedomiť si hodnoty v
živote človeka danej doby.
Dotvoriť výtvarnými prostriedkami priestor. MKV1.14
Prejaviť záujem o osobný vzťah k svojmu
pracovnému prostrediu.
Základné prvky
výtvarného
vyjadrovania - výtvarný
jazkyk
2
V. Podnety fotografie
2
Porovnávacie,
kombinačné a súhrnné
cvičenia
2
Podnety tradičných
remesiel
2
Obrys
na polovici papiera nakreslená
kopcovitá krajina modrou farbou,
pretlačená na druhú stranu, z
bieleho papiera doplnené stromy
a snehuliak, biely obrys zimnej
krajinky nalepený na čiernom
papieri, padajúci sneh vytvorený
prilepením krupice
Kreslenie a
žiaci si vyberú jeden proces
vyfarbovanie
premeny, ktorí realizujú na
čiernobiely výstrižok z novín, ktorý
nalepia na výkres
a) Čo chýba na fotografii?
(dopĺňanie - kresba tušom alebo
fixkou),
b)
Prezliekanie (zmena výzoru kolorovanie vodovými farbami),
c) Skrývačka (prekrývanie inými
tvarmi - premaľovávanie
temperovými farbami - prekrytie
častí)
Poznávanie a žiaci stvárňujú rovnaký motív porovnávanie snehuliaka. Na modrý farebný
rôznych médií papier je nalepené telo snehuliaka
zložené z vystrihnutých kruhových
snehových vločiek, ostatné časti
vystrihnuté z farebného papiera
(gumového, vlnkového).
Rôznymi výtvarnými postupmi vytvoriť z
pôvodného tvaru nový tvar. Rozlíšiť a
porovnať tvary podľa obrysov. Uvedomiť si
hodnotu ľudskej činnosti.
ENV5.4
Zmeniť význam kompozície vedomým
umiestňovaním nových častí do celku.
Spoznať možnosti vedomého zasahovania
za účelom zmeny tvarov zobrazenia.
Spontánne reagovať na podnet.
MDV1.1
Farbenie a
vykrývanie
Používať výtvarné techniky (vykrývanie,
farbenie). Spoznať druhy ľudových
remesiel. Preukázať úctu k tradičným
ľudovým remeslám.
Aplikovanie techniky ozdobovania
tradične používanej pri výrobe
modrotlače (voskový kryt) na
zobrazenie zimných športov.
Voskovkami nakresliť deti v
pohybe pri športe (sánkovanie,
guľovanie, stavanie snehuliaka
atď.), natrieť výkres atramentom a
následne zmizíkom dopĺňať sneh
(kopce, snehové gule, sneh na
259
Stvárniť motív rôznymi médiami a
pomenovať rozdiely. Spoznať možnosť
vizuálneho zobrazovania. Prejaviť záujem o
rôzne výtvarné možnosti sebavyjadrenia
MDV1.1
OZO1.5
RLK 1.14
strome atď.).
Podnety filmu a videa
2
Pohyblivý
obrázok akcia a
atrakcia
prenos vybraného vizuálneho
zážitku filmu do vlastného prejavu
kresby alebo maľby zameranej na
výraz (komický, smutný,
prekvapený atď.), vytvoriť
pohyblivé zvieratko pomocou
patentiek a nite (potiahnutím nite
zvieratko hýbe časťami tela)
Zobraziť (kresbou, maľbou) situáciu z
ukážok pozeraného filmu. Spoznať
vlastnosti pohyblivého obrázku,
charakterizovať základné princípy filmu.
Aktívne reagovať na premietaný film.
Podnety architektúry
2
Príbehová
rozprávková a
fantastická
architektúra
Zobraziť fantastický príbytok,
RLK2.3
architektonický objekt. Porovnať rôzne typy
príbytkov, určiť účel architektonického
objektu. Prejaviť spokojnosť z objavovania
a realizácie vlastnej predstavy.
Podnety dizajnu
2
Dizajn a
ľudské telo
Podnety dizajnu
2
Fantastický
alebo
rozprávkový
stroj /
nábytok
Elektronické médiá
2
Základné
operácie s
maľba, kolorovaná kresba alebo
lepenie častí textilu - zobrazenie
vymysleného (fantastického)
pribytku k rozprávkovej
postavičke, z krabičiek alebo zo
stavebnice vytvoriť svoj vysnívaný
domček
vytvorenie masky fantastickej
bytosti, dokomponovanie častí
tela, napr. prstov ich
domaľovaním, doplnením
doplnkami (klobúky, šaty...).
na základe príbehu o lietajúcom
koberci vymyslieť lietajúci stroj
(možnosť kombinovať stroj s
človekom - tvorba hybridných
celkov) - maľba, kresba,
perokresba, nko by vyzeral
nábytok takého Marťana?
Modelovanie nábytku s
fantastickými funkciami (napr.
hojdanie, skákanie, kotúľanie,
preklápanie, skladanie a
rozkladanie - aplikované na typ
stoličky, postele, skrine, lampy).
nácvik základných textových
operácií s počítačom. Hra s
260
MDV3.3
Dotvoriť časť ľudského tela výtvarnými
MKV
prostriedkami vzhľadom na účel. Spoznať
RLK 3.1.6
možnosti výrazu prostredníctvom zmeny
tvaru a funkcie časti tela. Identifikovať sa s
hodnotami a normami.
Zobraziť podľa vlastnej fantázie hybridný
celok. Opísať princípy fungovania
vymyslených strojov, porovnať rozdiely a
podrobnosti stavby architektúry a stroja.
Prejaviť záujem o činnosť.
Použiť rôzne typy písma na vytvorenie
nápisov. Spoznať vyjadrovacie možnosti.
MDV4.2
počítačom
Elektronické médiá
2
Elektronické médiá
2
Podnety tradičných
remesiel
2
Tradícia a identita /
kultúrna krajina
2
Podnety tradičných
remesiel
2
Porovnávacie,
kombinačné a súhrnné
cvičenia
2
Základné
operácie s
počítačom
písmenami a číslami - dôraz na
vizuálnu stránku (farba, tvar,
veľkosť, farba pozadia atď.).
nácvik základných grafických
operácií, hravé vytváranie obrázku
s grafickými nástrojmi
Prejaviť záujem o prácu s počítačom.
Získať základné zručnosti pri narábaní s
počítačom. Prejaviť záujem o prácu s
počítačom. Získať zážitok z hravého
objavovania nových možností.
Základné
nácvik základných grafických
Získať základné zručnosti pri narábaní s
operácie s
operácií, hravé vytváranie obrázku počítačom. Prejaviť záujem o prácu s
počítačom
s grafickými nástrojmi
počítačom. Získať zážitok z hravého
objavovania nových možností.
Farbenie a
zdobenie vajíčok rôznymi
Používať výtvarné techniky (vykrývanie,
RLK1.14
vykrývanie
technikami (farbenie, lepenie
farbenie). Spoznať druhy ľudových
kúskov papiera, rezerváž remesiel. Preukázať úctu k tradičným
vykrývanie častí, ktoré nemá
ľudovým remeslám.
pokryť farba, lepenie pierok,
zapúšťanie do klovatiny, atď.
Výtvarná
žiaci výtvarne reagujú - dotvárajú Dotvoriť výtvarnými prostriedkami priestor. RLK 1.2,
reakcia na
prostredie vlastnej triedy a
Prejaviť záujem o osobný vzťah k svojmu
3.2.5
prostredie
vytvárajú veľkonočnú a jarnú
pracovnému prostrediu.
školy
náladu.
Farbenie a
zapúšťanie farieb (do klovatiny),
Používať výtvarné techniky (vykrývanie,
RLK 3.1.2
vykrývanie
tulipány vyrobené z farebného
farbenie). Spoznať druhy ľudových
papiera, hlavička tulipánov
remesiel. Preukázať úctu k tradičným
skladaná, farebné šmuhy
ľudovým remeslám.
(nastrúhaná modrá pastelka a
rozmazaná prstom) okolo
nakresleného tela teliatka, hlava
priestorová, z látky nalepené kvety
Poznávanie a stvárnenie rovnakého motívu - psa Stvárniť motív rôznymi médiami a
MDV4.2
porovnávanie v kresbe, maľbe (výkres rozdelený pomenovať rozdiely. Spoznať možnosť
rôznych médií na 4 časti: pes nakreslený
vizuálneho zobrazovania. Prejaviť záujem o
ceruzkou alebo uhlíkom,
rôzne výtvarné možnosti sebavyjadrenia
pastelkami, voskovkami,
namaľovaný farbami), modelovaní,
priestorovom objekte (skladané
telo), porovnávanie rozdielov v
stvárnení (ukážky psov v knihách,
261
obrázkoch, na videu)
Porovnávacie,
kombinačné a súhrnné
cvičenia
2
Škola v galérii / galéria
v škole
2
Vzorkovníček, do zaváracieho pohára postupne
múzeum
do vrstiev naukladať rôzne
nazberané prírodniny (lesné plody,
prípadne semienka) alebo rôzne
drobné predmety (korálky, "céčka"
atď.), pohárik potom dotvoríme do
podoby panáčika s prekvapením
v tele, z nazbieraných zaujímavých
kamienkov maľovaním a zlepením
vytvoriť zvieratká, predmety,
rastliny ...
Obraz predstaviť si a následne
portrét v
namaľovať portrét svojej mamy
galérii
(výraz tváre - Ako sa naša
mamička často tvári - radosť,
smútok, únava, prekvapenie, ...) kolorovaná maľba (voskovky,
vodové farby), obrázok
vystrihneme a zavesíme do rámika
z kartónu
262
Roztriediť a kategorizovať objekty podľa
zvoleného hľadiska. Spoznať spoločné a
rozdielne vlastnosti predmetov. Prejaviť
záujem o vytváranie zbierok, prejaviť
záujem o prezentáciu.
Pozorovať a interpretovať výraz tváre.
Pomenovať znaky portrétu. Prejaviť záujem
o zobrazovanú osobu.
RLK3.1.6
MKV 3.2
Podnety hudby
2
Výtvarné
stvárnenie
nálady a
rytmu
hudobnej
skladby
Synestetické podnety
2
Hmat
Podnety rôznych oblastí
poznávania sveta
2
Oživené
písmená a
čísla
pokúsiť sa výtvarne zobraziť
(maľbou) spontánnym spôsobom
reakciu na vypočutú skladbu výkres rozdeliť na 4 časti, do
každej maľujú podľa nálady pri
jednotlivých skladbách Vivaldiho
4 ročných obdobiach. Z hnedého
papiera vystrihnúť 4 rovnaké
obrysy stromu a nalepiť do každej
časti na výkrese (do jarného
stromu doplníme kvietky - guličky
bieleho krepového papiera, letný červené guličky , jesenný - farebné
listy)
zobraziť tvar predmetu na základe
hmatového vnemu (pod dekou
ukryté množstvo predmetov tvrdé, mäkké, drsné, hladké,
studené, teplé, odporné, príjemné,
...) - kresba ceruzkou, rudkou
alebo uhlíkom, predmet sa môžu
pokúsiť aj vymodelovať, predstava
sveta nevidiaceho človeka - a)
nakresliť ceruzkou samého seba
so zaviazanými očami b) kresliť
podľa diktátu (bodkovanú loptu,
slniečko, dom s oknami a
komínom)
ľubovoľné veľké tlačené písmeno
obliecť do karnevalovej masky
(figuralizovať ho, priradiť k zvuku
písmena charakteristickú farbu) kresba pastelkami alebo fixkami.
a) poskladaním písmen vytvoriť a
čísel vytvoriť zvieratko - kresba
pastelkami
b) predpísaný tvar (6) dokresliť do
podoby zvieratka
263
Vyjadriť výtvarnými prostriedkami výraz
(náladu) a rytmus hudby. Rozlíšiť výrazové
možnosti hudby. Pomenovať vlastný
zážitok z hudby.
Vnímať tvar hmatom, zobraziť tvary
predmetov na základe hmatového vnemu.
Spoznať povrchy rôznych materiálov a
tvarov. Oceniť možnosti využívania rôznych
zmyslov.
Vytvárať farebné a tvarové analógie
obrázkov k písmenám, čísliciam a zvukom
hlások. Spoznať znaky písma a číslic z
výtvarného hľadiska (tvar, farba, rytmus,
symetria, zoraďovanie). Prejaviť záujem o
písanie.
ENV5.2
Tradícia a identita /
kultúrna krajina
2
Výtvarná
reakcia na
prostredie
školy
na veľký plagát spoločne vytvárajú Dotvoriť výtvarnými prostriedkami priestor.
prichádzajúce leto (rôzna technika Prejaviť záujem o osobný vzťah k svojmu
- maľba, kresba, krieda, krčenie
pracovnému prostrediu.
hodvábneho papiera, koláž), z
krepového alebo hodvábneho
papiera zhotoviť kvety a uviť z
nich kytičku.
Výtvarné hry
2
Vytváranie
limitované
pravidlami
hry
stigmografické kreslenie - kresba
vzniká spojnicou vyznačených
značiek, limitovaná kresba - do
vlastného predkresleného tvaru
farebne vpisovať jednotlivé časti
zvieraťa, rastliny, predmetu
(hlava, hlava,.., krk, krk...)
Záverečná hodina
2
Vyhodnotenie
celkovej práce
žiakov
264
Orientovať sa na ploche prostredníctvom
predstavivosti. Spoznať tvarový rozvrh.
Dodržať dohodnuté pravidlá.
RLK 1.9
OSR1.5
Základná škola s materskou školou Koš, Nová 525/2, 972 41 Koš
PREDMET:
Výtvarná výchova
Tematický celok/
téma
Ročník: druhý
2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne
Časová
dotácia
ZÁKLADNÉ
VYJADROVACIE
PROSTRIEDKY
– BOD, LÍNIA, TVAR,
ŠKVRNA
Línia
2
Línia, plocha, tvar
/materiálová kresba
2
Obsahový štandard
Úloha / opis
procesu
Námet a technické
možnosti
cvičenia s linkou:
vytváranie čiar rôzneho
charakteru rôznymi
nástrojmi (široký,
úzky, polosuchý,
mokrý...);
dynamika gesta
(rýchla, pomalá,
trasľavá, presvedčivá,
podľa pravítka, ťahaná,
tlačená, kreslená
pohybom ramena,
predlaktia, zápästia,
pravou a ľavou
rukou...);
výraz čiary (bojazlivá,
nahnevaná,
roztopašná,
sklamaná...)
kreslenie špagátmi
(niťami, drôtmi...) na
ploche a v priestore;
kreslenie stopy
materiálom; vypĺňanie
plôch materiálom
hravé cvičenia; cvičeniam na papieri môžu
predchádzať gestá realizované vo väčších
rozmeroch (v piesku, na stene); žiaci vyskúšajú
čo najviac možností gesta, pohybov, materiálov,
nástrojov a spôsobov ich použitia; následne
použijú preskúmané možnosti čiary v tematickej
kresbe, ktorá využíva charakter čiar na
vyjadrenie charakterov postáv, prostredia a deja
následné ukážky:
výber kresieb výtvarných umelcov rôznych
období a štýlov s dôrazom na rozmanitosť
lineárneho prejavu
Technika:
a) kresba rôznymi kresliacimi nástrojmi,
materiálmi, postupmi
b) kresba časťami tela, predmetmi, pohyblivými
hračkami a pod.
a) „z čoho všetkého môže byť čiara?“ - hravé
cvičenia, vytváranie čiar z rôznych predmetov,
materiálov.
b) postupné nasmerovanie činnosti k
zobrazovaniu
následné ukážky:
linka a plocha v maľbe, svetelnom umení, v
kinetickom umení
Technika:
a) materiálová kresba
265
Výkonový
štandard
Prierez.
témy
a) pochopenie
rozmanitých
možností
vyjadrenia
jedného
základného
prvku
b) využitie
výrazových
možností linky
v kresbe
b)
oboznámenie
sa s novými
technickými
možnosťami /
precvičovanie
zákl.
technických
zručností
OSR 1.5.
PDG 1.3.
OSR 1.5.
b) priestorová kompozícia
(sypanie, lepenie...)
Farba / výraz farby
2
KOMPOZIČNÉ PRINCÍPY
Kompozícia umiestňovanie vo formáte
2
žiaci na základe
inšpirácie príbehom
alebo hudbou
vyjadrujú smutné,
veselé, smiešne, vážne,
príjemné, nepríjemné,
napínavé ... farebné
kombinácie; možnosť
vyjadrenia cez
figuratívne zobrazenie
príbehu alebo
prostredníctvom
nefiguratívnych
kombinácií farebných
plôch
a) farebná rozprávka (príbeh) ktorý umožňuje
farebnú
predstavivosť; v rozhovore žiaci uvažujú o
prisúdení farebných charakteristík jednotlivým
postavám, dejom
b) hudobné ukážky motivujúce k analogickým
farebným vyjadreniam (možnosť previazať
rozprávku s hudbou); porovnávanie a snaha
o analógie ,subjektívne vyjadrenie farebného
výrazu, následné ukážky: práca s farebnými
tónmi a harmóniami
(impresionizmus, poimpresionizmus, fauvizmus,
expresionizmus, orfizmus, umenie svetla ...)
žiaci si pripravia
niekoľko rovnakých
formátov papiera
(obdĺžnik štvorec),
alebo si rozdelia jeden
výkres na niekoľko
rovnakých formátov;
do formátov
umiestňujú kresbu
(figúrku, predmet) tak,
aby bola umiestnená
hore, dole, v strede,
vpravo, vľavo, aby do
výkresu vchádzala,
vychádzala, vylietala,
vykotúľavala sa
z neho a pod.
motivácia rozprávkou (napr. o magnetických
tvaroch, ktoré sa priťahujú
a odpudzujú a vznikajú medzi nimi vzťahy
v priestore)
následné ukážky:
geometrická abstrakcia
Technika:
a) kresba (tuš, ceruza)
b) kolorovaná kresba (tuš, farebné tuše alebo
akvarel)
266
psychomotoric
ký: na základe
inšpirácie
príbehom
zobraziť rôzne
farebné
kombináci
kognitívny:
pomenovať
spoločné
(všeobecnejšie)
charakteristik
y výrazu farieb
afektívny:
vyjadriť
náladu,
vlastné pocity
z farieb
a)
uvedomovanie
si vzťahov
nakresleného
voči formátu
b) uvedomenie
si
priestorového
rozvrhu a jeho
výrazovosti
PDG 1.3.
OSR – 1.5.
Tvar
a priestor
/kompozícia plastických
tvarov
2
Rytmus,
pohyb
/arytmia
a nehybnosť
2
Symetrické a asymetrické
radenie prvkov
2
PODNETY VÝTVARNÉHO
UMENIA / PROCESY,
TECHNIKY a TÉMY
Land art
2
žiaci modelujú tvary
(geometrické,
predmetné, figurálne);
tvary spájajú do
priestorovej kompozície
(možnosť spolupráce
medzi viacerými žiakmi
a) postaviť pomník zvieratkám (veciam...)
b) hra na zlepenec tvarov
následné ukážky:
akumulácie a presáže
žiaci si vytvoria buď
negatívnu šablónu otvor (postava človeka,
zvieraťa v pohybe),
podľa nej komponujú
obrysy v zhusťujúcomzrieďujúcom sa rytme,
alebo opakovaným
kopírovaním obrysu
obrázku zmnožujú tvar
– vytvárajú dojem
zrýchľovania
a spomaľovania
pohybu
žiaci využijú pozitívny
tvar šablóny
z predchádzajúcej
úlohy a jeho pomocou
vytvárajú symetrické
tvary podľa osí,
stranovým obrátením;
ich kumuláciou môže
vznikať ornamentálny
tvar
hravá tvorba v
prírodnom prostredí;
výber prvkov podľa
tvarových, farebných,
beh, skok, šport, tanec;
ako východisko pre šablónu alebo obkresľovanie
možno použiť vlastnú kresbu pohybujúcej sa
postavy (zvieraťa) alebo obrázok
z časopisu
následné ukážky: počítačové grafiky
využívajúce radenie
a zmnožovanie motívu, fotogramy pohybu,
futuristické stvárnenia pohybu, op art
Technika:
a) kresba podľa šablóny (rudka, ceruza, uhlík),
šrafovanie
v šablóne
b) maľba cez šablónu (suchý pastel, tempera)
ornament ktorý vznikne
z obrázku jedného - dvoch predmetov ich osovým
otáčaním a viacnásobným radením
následné ukážky:
symetrie a asymetrie v prírode, v
architektúre, vo výtvarnom umení
Technika:
a) kresba obrysov
(tuš, ceruza), kolorovanie
b) kopírovanie cez kopirák
kompozičné hry, usporiadavanie prírodných
(umelých) prvkov v krajine
následné ukážky: land art, zemné umenie,
arte povera
267
a) uvedomiť si
rozloženie
tvarov v
priestore z
rôznych
pohľadov
b) uvedomiť si
vzťah tvaru,
materiálu a
statiky
objektu
zážitok rytmu
na ploche
uvedomiť si
výrazové
možnosti
osovej
symetrie,
stranového
otočenia
a) pochopenie
umenia v
krajine
b) senzitívny
MUV 7.4.
OSR – 1.5.
OSR – 1.5.
ENV 1.6.
materiálových,
významových
príbuzností; vytváranie
zostáv prvkov, kresieb
z prírodných prvkov
alebo prírodnými
materiálmi, malých
zemných úprav (napr.
piesku, hliny, štrku)
Technika:
a) rôzne materiály,
najmä tie ktoré sa nachádzajú priamo v prírode
(piesok, kamene, konáre, lístie
a pod.)
prístup k
prostrediu
c)
organizovanie
jednoduchých
prvkov do
estetických
alebo význ.
celkov
a)
organizovanie
jednoduchých
prvkov do
estetických
alebo
významových
celkov
c) rozvíjanie
manuálnych
zručností
rozvoj fantázie
a
rekombinačnej
predstavivosti
ENV 2.3.
a) pochopenie
myšlienkových
,
materiálových
a technických
možností doby
b) alternatívy
symbolickej
MUV 9.1.
Asambláž / akumulácia
2
priestorová kompozícia
zo zbierky prvkov
prinesených z
vychádzky;
usporiadanie prvkov do
figurálneho alebo
figuratívneho (vecného)
tvaru
vlastný význam nájdených predmetov a prírodnín
následné ukážky: asambláže, akumulácie a
posuny nájdeného predmetu
Technika:
nájdené prírodné materiály alebo predmety podľa
vlastného výberu (napr. kôra stromov, kamene,
konáre, byľ rastlín, listy); spojovacie techniky
(lepenie, drôtovanie...)
Fantastický portrét/
využitie surrealistickej
metódy rekombinácie
2
žiaci kreslia (maľujú,
modelujú) fantastický
portrét, do ktorého
zakomponujú predmet
(zviera, krajinu...)
a) hlava, ktorá skrýva myšlienku na...
b) rozprávka o obrovi ktorý bol poskladaný z... a
pod.
c) práve sa premieňajúca bytosť
pozn.: vhodná motivácia príbehom, ukážky len
po práci
Technika:
a) kresba
b) maľba (štetec, tampón, prsty) (tempera, pastel)
c) modelovanie (plastelína, hlina)
svet starého Egypta
následné ukážky:
egyptské hieroglyfy
PODNETY DEJÍN
UMENIA
Staroveké umenie
2
a) egyptské hieroglyfy:
vymýšľanie
obrázkového písma –
zjednodušovanie tvaru
na symbol slova,
výrazu
268
OSR 1.1.
TBZ 2.3.
b) písanie kamarátovi
tajným obrázkovým
písmom (príp. uzlovým
indiánskym písmom
a pod.)
Podnety tradičných
remesiel
4
PODNETY FILMU a
VIDEA
Filmová postava, filmový
kostým, filmové herectvo
4
dohodnutá symbolika znaku
a jeho farby
následné ukážky:
rôzne historické typy písma
Technika:
a) kresby farebnými materiálmi
b) plytký reliéf vtláčaný do hlinenej tabuľky
Námet – vianočné
ozdoby
Technika: ľubovoľná
Ukážky vianočných ozdôb, obrázky vianočných
stromčekov
Námet – vianočný
pozdrav
Technika: kolorovaná
kresba, maľba
Ukážky vianočných pohľadníc, rozhovor
o Vianociach, technikách a kými sú pohľadnice
vytvorené
žiaci sa zamerajú na
vybraného filmového
hrdinu/nku; snažia sa
postrehnúť a výtvarne
znázorniť (ne)typické,
(ne)sympatické (najmä)
vizuálne črty a
vlastnosti (ne)hlavných
postáv;
kreslia, (kolážujú,
maľujú, modelujú)
jedného hrdinu, alebo
polarizované typy
filmových postáv
a) jedna tvár s rôznymi výrazmi - nakreslená
alebo namaľovaná hlava má vystrihnutú
vnútornú oblasť tváre - prázdne miesto
nahrádzajú rôzne výrazy
b) postava z rôznymi typickými oblečeniami –
koláž
c) fázy premeny jednej postavy na druhú
pozn.: vhodné je rozprávanie:
- o znakoch vizáže (šaty, telo), o znakoch a prejavoch vlastností (mimika, gestika, reč)
- systém hviezd
- typizácia
- postava a herec (ako sa herec učí uchopiť
postavu).
- Pudovkin a Mozžuchin
filmová ukážka (DVD):
- typy postáv a tvárí
- premena jednej postavy na druhú (Harry
269
komunikácie,
hra na
kódovanie
Vianočný
stromček ako
symbol
Vianoc
V rozhovore sa
učiteľ zameria
na význam
vianočných
sviatkov pre
rodinu.
uvedomenie si,
čo vytvára
základné
charakteristic
ké črty
filmovej
postavy, ako
vonkajšok
ovplyvňuje
vnútrajšok...
VMR 1.1
MDV 3.2.
PODNETY
ARCHITEKTÚRY
Architektúra ako
skladačka, stavebnica;
zodpovednosť a hra
2
2
PODNETY DIZAJNU
Hračka
/ návrh a realizácia
2
a) čo všetko možno
postaviť z medovníka,
kociek alebo lega:
prvok a jeho skladobné
možnosti; ako možno
prvky spája medzi
sebou, čo z nich možno
postaviť:
b) domy a budovy,
postavy vyskladané
z geometrických telies
jedného
typu alebo rozmanitých
telies
žiaci vymýšľajú,
navrhujú a vytvárajú
jednoduchý objekt hračku (figúrku,
oživený predmet, stroj –
s možnosťou
kinetických častí); d
Potter, Tootsie, Cesta do fantázie, Shrek)
- rôzni herci v tej istej úlohe (napr. James Bond,
Traja mušketieri)
Technika:
a) kreslenie, maľovanie
b) domaľovávanie, kolážovanie - zmeny na
xerokópiách obrázku toho istého herca
architekt ako konštruktér;
rozprávka o medovníkovej chalúpke,
ukážky: stavby z mohutných a opracovaných
kameňov, tehál, dreva/architekúra praveku,
antiky, stredovek
ukážky: kresby V.de Honnencourt,
manieristické pokusy, Boulle, Ledoux,
triadické balety na Bauhause
Technika:
a)práca so stavebnicami
b)zakreslenie postaveného
c)kolážovanie
farebných geometrických
útvarov do podoby najrozmanitejších
architektúr
a) inšpirácia bábkovým divadlom,
pohyblivými hračkami;
b) inšpirácia rozprávkovou bytosťou
c) inšpirácia pohybom v prírode (napr. vietor,
voda – mlyny...)
pozn.: dôraz na jednoduchosť a vtip
návrh,
Technika: rozkreslenie častí – realizácia z
materiálu (napr. kartón, textílie, prírodné
materiály)
270
a) rozvoj
obrazotvornost
i
b) rozvoj
abstrahujúcic
h
a
kombinačných
schopností
kľúčové slovo:
stavba
konštrukcia
a) rozvoj
predstavivosti
b) hľadanie
výrazu
rôznych
materiálov
c)
uvedomovanie
si vzťahu
pohybu a
výrazu,
mechanickej
OSR 2.3.
VMR 1.2.
MDV 1.4.
funkcie
pohyblivých
častí
Telový dizajn
/dizajn tváre
/dokomponovanie časti
tela
PODNETY TRADIČNÝCH
REMESIEL
Klobučníctvo
/vytváranie objektu na
kopyte
PODNETY
ELEKTRONICKÝCH
MÉDIÍ
Hry s písmom a s textom
na počítači
2
2
4
žiaci si vyberajú
charakteristickú
(rozprávkovú) postavu,
ujasňujú si jej výrazné
atribúty a podľa nich
vytvárajú „tvár“ postavy
(návrh a realizácia) –
maľovanie na telo
(maskérstvo, líčenie)
spolužiaka;
možnosť performancie
žiaci navrhujú
netradičné klobúky
(napr. pre prsty na
ruke, pre psa...)
menších rozmerov; pre
klobúk si vymodelujú z
vytvrditeľnej
modelovacej hmoty
(modelit a pod.) kopyto,
na ktoré robia klobúk
omotávaním špagátom
alebo kašírovaním z
papiera a pod.
písanie krátkych
textov, zmeny fontov,
zmeny veľkostí a typov
písma, montáž rôznych
typov a fontov, obrázok
z písmen...
diskusia o charakteroch postáv z príbehu –
rozdelenie postáv medzi žiakov; vzájomne si
navrhnú charakteristické masky
ukážky:
a) masky v rôznych kultúrach, b) líčenie v
divadle, pantomíme, cirkuse
a) hľadanie
vzťahu
výtvarného
výrazu a
charakteru
postavy
b) humorné
komponovanie
MUV 6.2.
a) fantastické čiapky a klobúky
b) hra na remeselníka
ukážky:
klobúky a pokrývky hlavy rôzneho typu
Technika:
imitácia plstenia na kopyto (lepidlo; špagát alebo
papier)
a) objavovať
nové
technické
možnosti
b) získať
záujem o
tradície
ľudového
remesla
MUV 5.2.
hry s písmenami; uviesť do súvislosti s
cvičeniami
s mierkou, tvarom...
ukážky:
lettrizmus, typografické hry
Technika:
textový editor
a) uplatniť
predstavivosť
pri narábaní s
textom
c) rozvíjanie
zákl.
manuálnych
zručností
d)
porovnávanie
písania a hier
Technika:
maľba na tvár, kombinovaná s papierovými
(kartónovými, látkovými ...) doplnkami
271
MDV –
4.1.
s textom v
počítači a pri
ručnom písaní
POROVNÁVACIE
KOMBINAČNÉ
A SÚHRNNÉ CVIČENIA
Zobrazenie predmetov
podľa kategórii
/porovnávanie, triedenie
2
Triedenie
a miešanie (hybridácia)
tvarov zvierat a vecí
2
PODNETY HUDBY,
LITERATÚRY
/ SYNESTETICKÉ
PODNETY
Vôňa, chuť / farba, tvar,
vo vzťahu navzájom a k
motívu
4
žiaci zobrazujú
predmety
a zoraďujú ich podľa
kategórií (podľa farby,
príbuznosti tvaru,
veľkosti, významu...);
porovnávajú ich rôzne
aspekty a posudzujú,
čo ich spája a čo
odlišuje; textový
komentár môže byť
súčasťou zobrazenia
a) budovanie si „zbierky“, súboru zvierat, vecí,
rastlín...
b) námetom môže byť kladenie otázky: prečo sa
veci podobajú? prečo sú veci príbuzné, aj keď sa
nepodobajú?
prečo sú veci podobné, aj keď nie sú príbuzné?
následné ukážky:
atlasy (minerálov, živočíchov...)
a katalógy (tovarov...)...
Technika:
a) kreslenie
b) maľovanie
c) modelovanie
žiaci kombinujú časti
tela rôznych živočíchov,
časti vecí a časti tiel,
geometrické tvary a
časti tiel alebo vecí a
pod.; následne ich
pomenovávajú a triedia
do skupín podľa
vlastných pravidiel
východiskom môžu byť pomenovania typu:
slonomyš, tygrohad, štvorcožaba, telefónauto
a pod.; žiaci vytvárajú vlastné hybridy
následné ukážky:
gotické a surrealistické hybridy
Technika:
a) kolorovaná kresba (ceruza, tuš, vodové farby,
temperové farby)
b) maľba (temperové farby)
a) kresba
b) maľba
c) modelovanie
východiskom sú zmyslové zážitky, môžu byť
zakomponované do rozprávky, príbehu
následné ukážky:
objekty a inštalácie reflektujúce chuť a čuch,
motív jedla vo výtvarnom umení
Technika:
maľba (tempera, suchý pastel alebo voskový
pastel)
žiaci na základe
priamych zmyslových
zážitkov priraďujú k
jednotlivým chutiam a
vôňam farby a motívy a
maľujú ich
272
a) triedenie,
kategorizovani
e podľa
rôznych
hľadísk (podľa
farby,
príbuzného
tvaru,
veľkosti,
významu...)
b) fantastické
miešanie,
vtipné
rekombinácie
tvarov
a) rozvoj
predstavivosti
b)
kombinatorika
c) akceptácia
absurdity
a) estetická
reflexia vôní,
pachov a chutí
b)
nachádzanie
synestetických
vzťahov medzi
vizuálnym
ENV 5.4.
OSR 1.5.
OSR – 1.5.
Kresbový prepis rôznych
rytmov
2
PODNETY Z RÔZNYCH
OBLASTÍ
POZNÁVANIA SVETA
Podnety prírodovedy:
časti tela
2
Hľadanie a zobrazovanie
spoločných formálnych
znakov
2
žiaci počas počúvania
krátkych ukážok
zaznamenávajú rytmy;
z rôznych rytmov
vytvárajú kompozíciu
východiskom je zážitok z počutej hudby, výraz jej
rytmu; konfrontácia rôznych rytmov;
hľadanie analógie s tancom
ukážky:
rytmus v abstraktnom umení, futurizme,
rytmus v pohybe (fotografické štúdie rytmu
v pohybe)
Technika:
kresliace materiály
žiaci zobrazujú časti
zvieracích tiel rovnakej
kategórie (rôzne nohy,
rohy, chvosty,
tykadlá...); vtipne
zamieňajú takéto časti
na zobrazeniach
zvierat, hmyzu...
hľadajú, porovnávajú a
zamieňajú časti
predmetov, ktoré sa
volajú rovnako (napr.
nohy, rohy, hrdlá,
hlavy...)
žiaci hľadajú spoločné
(podobné) tvary (časti) v
rôznych predmetoch;
zobrazujú ich a
zvýrazňujú spoločné;
spoločné pomenovávajú
hra s logickým i fantastickým (absurdným)
zameraním
následné ukážky:
surrealistické montáže
Technika:
a) kolorovaná kresba
b) koláž, montáž
zobrazením
a čuchovým,
chuťovým
alebo
hmatovým
vnemom
a) hľadanie
možností
prepisu
rytmov a ich
konfrontácie
b) sústredené
počúvanie
krátkych
hudobných
ukážok a ich
porovnávanie
z hľadiska
rytmu
a) rozvoj
obrazotvornost
i
b) vzťah medzi
tvarom a jeho
pomenovaním
OSR – 1.5.
ENV 5.4
ENV 1.6
273
TRADÍCIA A IDENTITA /
KULTÚRNA KRAJINA
Výtvarná reakcia na
prírodniny z okolia
2
2
žiak si prinesie z
vychádzky niekoľko
typických predmetov,
ktoré podľa jeho
názoru charakterizujú
jeho bydlisko a okolitú
krajinu; z predmetov
vytvára objekt alebo ich
v triede vystaví s
vlastným textovým
komentárom
krajina v ktorej žijem,
predmety okolo ktorých chodím...
následné ukážky:
fotografie nepovšimnutých drobností a
detailov v okolí
Technika:
asambláž, objekt
a) žiaci si vyberú z
fotografií (staré
časopisy), vystrihujú
časti kombinujú ich do
nových celkov, lepia
a) čarovné premeny
b) operácia (veselá plastická chirurgia)
c) miešanie všeličoho
ukážky: dadaistické
a surrealistické fotokoláže, plastické koláže
Technika:
koláž
(strihanie, trhanie, skladanie, lepenie)
b) žiaci kolážujú časti
fotografie na plastické
tvary
ŠKOLA V GALÉRII
-galéria v škole
2
a) reprodukcie sôch
ukážky rôznych
materiálov
priblíženie sochy
prostredníctvom
vlastného zážitku –
dotyku s rôznymi
materiálmi.
b) vytvorenie „kópie“
sochy z papiera,
diel v galérii sa zväčša nemôžeme dotýkať,
napriek tomu majú svoju haptickú príťažlivosť;
haptický dojem zo sôch si môžeme priblížiť
prostredníctvom dotyku s rôznymi materiálmi
rôzneho povrchu a štruktúry; aj každý z nás je v
prenesenom zmysle „sochárskou hmotou“;
rozvoj priestorového vnímania, a
performatívnosti, budovanie vzťahu ku galérii
a artefakt
274
a) rozvíjanie
pozornosti
k detailom,
hľadanie
typického,
ktoré dáva
výraz okolitej
každodennosti
b) rozvíjanie
vzťahu k
svojmu
prostrediu
a)
transformácia
pôvodných
tvarov,
kompozície
a významov do
nového celku
b) kombinácia
rôznych
fotografických
textúr
psychomotoric
ký:
pohybom
vytvoriť z
ľudského tela
sochu
kognitívny:
spoznať znaky
sochy, plastiky
afektívny:
reagovať na
podnety
sochárskeho
umenia
RLK –
1.12.
OSR
VÝTVARNÉ HRY
Výtvarná činnosť ako
diktát
2
jeden žiak diktuje
druhému názvy
predmetov (živočíchov,
profesií
a pod.); vyhráva
dvojica, ktorá vymyslí
najviac tvarov, ktoré
dokážu ostatní
spolužiaci identifikovať
spoločenská hra
Technika:
a) kresba rôznymi kresliacimi nástrojmi
b) modelovanie (hlina, plastelína)
275
rozvíjanie
vizuálnej
pamäti
a kresliarskej
zručnosti
OSR 1.5.
Základná škola s materskou školou Koš, nová 525/2, 972 41 Koš
PREDMET:
Výtvarná výchova
Tematický
celok
výtvarný jazyk
/základné
prvky
výtvarného
vyjadrovania
Ročník: tretí
2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne
Časová
dotácia
Téma
Obsahový štandard
4
plošné
geometrické tvary
2
priestorové
geometrické tvary
8
farba
Plošné geometrické tvary /figúra,
vecne zobrazenie, zobrazenie z
geometrických tvarov
Námety: a)hra: zakliate predmety
(skryštalizovali, zgeometrizovali sa a
pod.)
b)hra na „stvorenie“ predmetov zo
základných tvarov
Technika:
- kresba,
- kolorovaná kresba,
- maľba
- modelovanie
Priestorové geometrické tvary /3D
objekt z geometrických tvarov
Námety: príbehy o vzájomných
vzťahoch tvarov
Technika:
- modelovanie,
- objekt z kartónu
farba /zosvetľovanie a stmavovanie,
svetlostna škál jednotlivých farieb,
/tony sivej farby
Námety: a) svitanie v meste, v krajine,
v izbe...
b) séria známok rovnakej farby, z
ktorých každá ďalšia je svetlejšia
c) strašidlá v šere
d) predstava predmetu, interiéru alebo
276
Prierezové témy
Výkonový štandard Medzipredmetové
vzťahy
Pochopenie vzťahov
základnej geometrie a
tvarovej rozmanitosti
predmetov
Konfrontácia prírodných
a geometrických tvarov
OSR 1.1.
Pochopenie vzťahov
základnej geometrie a
tvarovej rozmanitosti
predmetov
Konfrontácia prírodných
a geometrických tvarov
MAT
Pochopiť princíp
zosvetľovania a
stmavovania farby a
naučiť sa ho používať
Naučiť sa cieľavedome
miešať a nanášať farby
výtvarný jazyk/
kompozičné
princípy
a možnosti
kompozície
4
tvar
/komponovanie
novotvaru
2
komponovanie
predmetov
2
mierka
exteriéru cez deň – v noci
Technika:
- monochrómna maľba temperou,
miešanie farieb na palete
komponovanie novotvaru na základe
prienikov rôznych obrysov /kumulácie
tvarov
Námety: a) superzviera - praveké
zvieratá (podľa atlasu) b)
superpredmet - predmety rôzneho
tvaru
Technika:
-kresba (tuš, ceruza),
-kolorovanie (farebný tuš, akvarel)
komponovanie predmetov vo
vzájomných vzťahoch a vo vzťahoch
k priestoru
Námety: pozorovanie a porovnávanie
predmetov (dôraz na tvar a mierku) –
hry s ich vzájomným postavením
Technika: kresba obrysov
(tuš, ceruza), strihanie, koláž a
následne kresba (maľba) zátišia
mierka /zoskupovanie predmetných
tvarov
v rôznych variáciách
Námety: motivácia rozprávkou (napr. o
magnetických tvaroch, ktoré sa
priťahujú
a odpudzujú a vznikajú medzi nimi
vzťahy
v priestore); pozorovanie predmetov v
reálnom priestore a rozhovor o ich
vzájomnom umiestení, porovnávanie
Technika:
- kresba (ceruza, tuš, uhlík...)
s dôrazom na zvýraznenie bližších
tvarov
-kolorovaná kresba (tuš, farebné tuše
277
Uvedomiť si vnútornú
stavbu vonkajšieho
obrysu
Pozorovať základy
lazúrneho miešania
farebných tónov
Pochopiť priestorové
vzťahy videné v
skutočnosti,
Prekrývanie predmetov
a ich vzájomnú mierku
Pochopiť priestorové
vzťahy videné v
skutočnosti,
Prekrývanie predmetov
a ich vzájomnú mierku
PRI
alebo akvarel
podnety
výtvarného
umenia /
média,
štýly, procesy,
techniky, témy
výtvarné
činnosti
inšpirované
dejinami
umenia
2
kompozícia ako
hracia plocha
kompozícia ako hracia plocha
Námety: hra podľa pravidiel určených
dohodou medzi učiteľom a žiakmi
Technika: farebná kresba (rôzne
materiály)
paketáž /tvar ako obal
Námety: skrýše, schránky pre
predmety
Technika: priestorové objekty
(vytvorené obaľovaním baliacim
papierom a lepidlom, páskou)
2
paketáž
2
materiálový
reliéf
materiálový reliéf /otláčanie do hliny,
odlievanie do sadry
Námety: nájdené predmety
Technika: odtláčanie do hliny,
odlievanie do sadry
4
inšpirácia
gréckym umením
Inšpirácia gréckym umením / témami,
procesmi, technikami a materiálmi
Námety: a)labyrint, mýtus o
Minotaurovi
a Tézeovi
b) podnety z gréckej mytológie, ukážky
maľby na keramike; posúdenie tvaru
keramiky, pohybu figúr, deja
Technika:
-kresba (tuš, ceruza, fixka),
-kolorovaná kresba,
278
Uvedomiť si celú plochu
formátu a možnosť
rôzneho vedenia
zobrazujúcej čiary v nej
Pochopenie umenia
paketáže
Haptické a optické
vnímanie tvaru,
povrchu
Rozvíjanie manuálnych
zručností
Objavovanie odtlačku –
negatívneho tvaru
Radosť z technického
postupu
Rozvíjanie manuálnych
zručností
Pochopenie
myšlienkových,
materiálových a
technických možností
danej kultúry
Uvedomenie si vzťahu
obrysu (tvaru) a
vnútorného členenia
kompozície
VLA
MUV 6.1.
podnety
fotografie
4
dopĺňanie častí
fotografie
podnety filmu
a videa
2
priestor filmu,
rám, filmová
scénografia
podnety
architektúry
4
výraz
architektúry
-plytký reliéf
-modelovanie z hliny,
-vtláčanie vlysu
dopĺňanie častí fotografie /kresbou,
maľbou,
reliéfom, kolážou
Námety: a) hra na detektíva
(rekonštrukcia situácie)
b) reštaurovanie starého obrazu
Technika:
-kresba (tuš, tempera),
-maľba (vosk., olejový pastel,
tempera),
-kombinácia kresby a maľby
Námety: hra na filmára: filmár ako
pozorovateľ, ktorý si vyberá čo zo
svojho okolia zobrazí;
prechádzky s rámom ako s kamerou trieda, park, mesto, pohľad z okna a
pod.
Technika:
- rôzne formáty rámov (na výšku a na
šírku) - pozorovanie výseku
skutočnosti
- „strihanie“ (fragmentácia) obrazu
podľa dôležitosti, dôrazu (výber 3-4
záberov, t.j. pohľadov cez rámik
tvoriacich súvislý„ dej“)
/architektonicky vyraz a prostredie /
mimikry,
Historické a pamiatk. prostredie
Námety: a) prírodné odevy a obydlia
v rôznych prostrediach, nové odevy na
staré domy, staré šaty na nové domy,
nová architektúra do historického
prostredia.
b) architekt ako pamiatkar a vizionár
279
Rozvoj rekonštrukčnej
fantázie
Konfrontácia,
dopĺňanie, nadväznosť
rôzneho materiálového
spracovania jednotného
výjavu (motívu)
Žiaci sa zoznámia
s ďalšími dôležitými
pojmami (pole obrazu,
rám), ktoré sú potrebné
pre dostatočné
vnímanie hlbších
filmových (mediálnych)
pochopiť filmové
prechody od blízkeho
(detailu) k ďalekému
súvislostí
Obrazom a jeho
výberom určovať pre
seba význam
zobrazovaného
Rozvoj komparatívnych
schopností
Kultivácia fantázie
a vízie
Uvedomovanie si
vzťahov objektu a okolia
architektúry
a prostredia
Precvičovanie orientácie
MDV 1.4.
VLA
ENV 1.6.
RLK 3.1.1.
podnety
dizajnu
podnety
tradičných
remesiel
4
grafický dizajn
4
novotvar
4
bábkarstvo
Technika:
- zhotovovanie tabuliek pre zápis
vlastností
- kolorovaná kresba a maľba
odevov pre dom
- koláž: vkladanie farebných tvarov
domov do prostredí na fotografii
/symbol, znak
Námety: a) heraldické znaky
(postavenie, funkcia, tradícia),
charakterizačný prvok (predmet,
figúra, živočích, symbol)
b) hra na firmu: reklama, značka
Technika:
- kresba
- kolorovaná kresba
- grafika (monotypia, linorez
novotvar / skladanie tvaru objektu z
iných konkrétnych tvarov
Námety: a) stvorenie nového tvaru zo
známych vecí
b) príbeh – detektívka: rekonštrukcia
záhadného tvaru
Technika:
- koláž z vystrihnutých obrázkov vecí
(figúr) z časopisov
- koláž dopĺňaná kresbou(maľbou)
- skladaný tvar vytvorený
obkresľovaním obrysov
/tvorba bábok
Námety: bábkové divadlo
Technika: šitie, strihanie, lepenie,
farbenie, vyšívanie
280
v prostredí kľúčové
slovo:
mimikry, historické
a pamiatkové prostredie
Hľadanie skratky –
symbolu
Grafické vyjadrenie
jednoduchého a
výrazného tvaru
MUV 9.3.
OSR 1.5.
Hľadanie novotvaru
spájaním tvarov
Rozvíjanie konštrukčnej
fantázie
Oboznámenie sa s
možnosťami tvorby
bábok
Hľadanie výrazu postavy
v jednoduchých
materiálových znakoch
MUV 4.2.
RLK 3.1.2., 3.1.3.
elektronické
médiá
2
kreslenie
prostredníctvom
počítača
Námety: voľné, figuratívne i
nezobrazujúce kreslenie; hľadanie
analógií s kreslením pomocou iných
kresliacich materiálov
Technika: kresliaci program, kresba,
vypĺňanie plôch
porovnávacie,
kombinačné
a súhrnné
cvičenia
2
zbierka / vlastný
atlas
2
syntéza písma a
obrazu
podnety
rôznych oblastí
poznávania
sveta
2
podnety
prírodovedy:
skicár – zbierka záznamov zvierat,
vtákov, lietadiel, minerálov,
klobúkov...
Námety: hra na výskumníkov,
pozorovateľov
Technika:
- kresby ceruzou (tušom, fixkou,
pastelkami)
- usporiadanie kresieb do malej
knižky, atlasu
kresba obrazu prostredníctvom
písaného textu
Námety: východiskom môže byť opis
udalosti, hľadanie ťažiskového slova,
ktoré ju vyjadruje, a jeho syntéza so
zobrazením udalosti
Technika:
- kresba
- maľba
zmeny látok a ich výtvarné využitie
Námety: figuratívna kompozícia
Technika:
- enkaustika
- topený voskový pastel
škola v galérii
/galéria v škole
4
atribúty
ikonografie
čo znamená moje meno
Námety: a) spoločenská hra, hádanie
b) hracia plocha pre spoločenskú hru
Technika:
- lineárna kresba,
281
Objavovanie možností
kreslenia v počítači
Lepšie chápanie
vlastností kresby
tradičnými materiálmi
pri porovnávaní s
počítačovou kresbou
Rozvíjanie manuálnych
zručností
Porovnávanie,
skúmanie rozmanitosti
a príbuznosti vecí
Porovnávanie výrazu
kresliacich materiálov
PDA
Hľadanie vzťahu tvaru
písmena a obrazu
Spontánna kombinácia
významu ikonického a
symbolického
zobrazenia
SJL,
Využitie fyzikálnych
vlastností látky vo
výtvarnom prejave
PDA
Rozvíjanie vizuálnej
fantázie
a domýšľavosti
Moment prekvapenia
v umení
OSR 15.
- šrafovaná kresba
- kolorovaná kresba
- kolorovaná kresba
282
Rozvoj obrazotvornosti
pri špecifickom druhu
zobrazovania
Základná škola s materskou školou Koš, nová 525/2, 972 41 Koš
PREDMET:
Výtvarná výchova
Tematický
celok
Časová
dotácia
Výtvarný
jazyk
/základné
prvky
výtvarného
vyjadrovania
Ročník: štvrtý
1 hodiny týždenne, 33 hodín ročne
Obsahový štandard
Téma
Bod/ hravé
činnosti
s bodmi
Úloha / opis procesu
Kreslenie
prostredníctvom
bodov:
línie a plochy sú
vytvárané ako rady
alebo textúry bodov;
pomocou
dierkovacieho
strojčeka je možné
pripraviť si rastre,
ktoré sa dajú použiť
ako šablóny pri maľbe
3
Šrafúra,
tieň/
budovanie
Námet a technické
možnosti
Žiaci kreslia
vybraný námet,
najprv linkou,
a) hravá činnosť
b) vypĺňanie kresby bodmi
(„atómy“, husté a riedke plochy...)
Technika:
- kresba
- maľba
- maľba cez šablónu (tupovanie
štetcom), sprejovanie, fŕkanie,
bod ako odtlačok rôznych
predmetov
Činnosť:
- mravenisko – stopy mravcov –
odtlačky vatovou paličkou
- strom v jeseni – tupovanie
štetcom
- tekvičák – tupovanie vatovým
tampónom
- jesenná krajina – tupovanie
pokrčenou hygienickou
vreckovkou
- krajinka – poistilistický obraz
- obraz v pop-arte – tupovanie –
maľba cez šablónu
Zátišie, krajina, figúra (zviera,
človek)...
Technika:
283
Výkonový
štandard
Pochopenie
rozmanitých možností
vyjadrenia jedného
základného prvku.
Prierezové
témy
ENV 1.1.
Využitie výrazových
možností bodu
v kresbe.
Základná
charakteristika bodu,
vzťahu bodu a línie,
bodu a tvaru.
Oboznámenie sa s
nástrojmi a
materiálmi
zanechávajúcimi
stopu.
Budovanie tvaru
modelovaním kresby.
RLK 1.3.
PDG 1.4.
tvaru
a priestoru
linkou,
šrafovaním
a tieňovaním,
textúrami
/predmetná
kresba
Výtvarný
jazyk
/základné
prvky
výtvarného
vyjadrovania
2
Výtvarný
jazyk/
kompozičné
princípy
a možnosti
kompozície
2
Farba
/farebne
kontrasty:
tepla –
studena,
tmava –
svetla,
doplnkové
farby
Výstavba
proporcií
a tvarov
v plošnom
vyjadrení /
základy
proporčnosti
v kresbe
potom rôzne časti
rôzne šrafujú
(šrafúry skúšajú na
časti obrázku v
„skúšobných poliach“
a až potom ich
aplikujú v kresbe);
dôraz je na smer ťahu
kresliaceho
prostriedku
(rovnobežné,
prekrížené, pod
ostrým uhlom...), na
prítlak, na hrúbku
a hustotu čiar;
Kontrasty:
teplých a studených
farieb, doplnkových
farieb,
kontrast v svetlosti
farieb;
žiaci si vyskúšajú na
riešení farebných
plôch najprv prvé dva
kontrasty s ktorými
následne skombinujú
kontrast v svetlosti
farieb
Žiaci kreslia hlavu
podľa obrázku (busty):
odmerajú si pravítkom
časti (čelo, nos, od
nosa po bradu...) v
približných pomeroch
rozdelia základnú
obrysovú schému a
vytvoria si sieť
- kresba tušom, rôzne druhy
šrafovania
- kresba ceruzou, rôzne druhy
šrafovania, tieňovanie, rôzny
prítlak
Precvičovanie zákl.
kresliarskych
zručností.
Činnosť:
- erb svojej obce
- váza - zátišie
- kôra stromu
- naša škola
- moja ruka
a) opačne polarizované motívy
napr. krajina na Sahare
a severnom póle, to isté mesto
v lete a v zime, horúca
a studená pec
b) návrh na látku, tapetu...
Pochopiť princíp
základných farebných
kontrastov a naučiť
sa ho používať.
ENV 3.5.
OSR 1.1.
Naučiť sa cieľavedome
miešať farby.
Technika:
maľba temperou
Hlava človeka alebo zvieraťa
podľa obrázku (busty),
východiskom je pozorovanie;
Artikulácia vlastného
vyjadrovania,
pochopenie prepisu.
Technika:
- kresba ceruzou
- kresba uhlíkom
Výstavba tvaru na
základe pozorovania,
naučiť sa zásady
vizovania a merania.
Činnosť:
284
VMR 4.4.
2
Podnety
výtvarného
umenia /
média,
štýly,
procesy,
techniky,
témy
2
Výstavba
proporcií a
tvarov
v
priestorovom
vyjadrení
/základy
proporčnosti
v modelovaní
Impresionizm
us,
/krajinomaľb
a
/krajina ako
žáner
/variácie
krajiny
v rôznych
atmosférach
(proporčnú schému);
do proporčnej schémy
zakresľujú detaily
(detaily si môžu
najprv precvičiť
zvlášť); dôraz nie je
na vystihnutí výrazu
alebo podoby, ale na
výstavbe proporcií
Žiaci následne
modelujú hlavu podľa
kresby a snažia sa
uplatniť poznatky z
kresby a doplniť ich o
priestorové
pozorovanie; merajú
základné časti,
porovnávajú ich a
vymerané pomocné
čiary nakreslia ako
„lešenie“ (nejde o
zachytenie podoby,
len o evidenciu
základných proporcií)
Maľba krajiny;
variácie v rôznych
situáciách (požiar,
víchrica, zemetrasenie,
dážď, búrka, deň, noc,
zima, leto, jar, jeseň
...)
Maľba krajiny
škvrnami,
pointilistickou
technikou (bodové
dotyky štetca),
kombinácie farebných
škvŕn (miešanie
-
spolužiak
zviera podľa obrázku
busta
autoportrét podľa fotografie
Pozorovať
z daného bodu,
z rôznych bodov.
Technika:
- modelovanie
z hliny
Činnosť:
- busta – podľa vlastnej kresba
a) krajina v okolí školy (podľa
skutočnosti)
b) krajina podľa fotografie
c) krajina spamäti
variovanie motívu, niektoré
polohy môžu byť zadané
učiteľom, ďalšie by si mal
vymýšľať žiak
Technika:
- maľba temperovými farbami
(štetec)
- maľba suchým pastelom
- maľba voskovým (olejovým)
pastelom
285
Pochopenie
rozmanitosti výrazu.
Oboznámenie sa s
historickými žánrami
a s ich
transformovanými
polohami v
súčasnosti.
RLK 1.2.
Výtvarné
činnosti
inšpirované
dejinami
umenia
Inšpirácia
umením
ďalekého
východu
(Čína,
Japonsko),
/papierový
objekt,
Kaligrafia
farieb: žlté a modré
škvrny vytvárajú
dojem zelenej)
Vytváranie a
variovanie
papierových objektov
Technika:
spracovanie krepového papiera,
lakovaného papiera,
kombinácia rôznych typov
papiera,
Filmový trik,
kulisa
Kaligrafické pokusy,
kaligrafia latinkou,
vlastnými
obrázkovými znakmi
Inšpirácia ukážkami čínskej
(príp. aj islamskej) kaligrafie
Výroba príšery –
z rôznych materiálov,
deti pracujú
v skupinách
Zmena, premena niečoho,
napodobnenie niečoho čímsi
iným, ilúzia
Uvedomenie si výrazu
jednoduchých ťahov
štetca.
Uvedomenie si
prepisu pohybu –
gesta.
Ozrejmenie pojmov
filmový trik, kulisa,
napodobnenina
2
Antropo(zoo-, fyto-)
morfná
architektúra
Žiaci navrhujú budovu
v tvare ľudskej,
zvieracej, rastlinnej
postavy alebo časti
tela;
Technika:
-tuš, štetce
Technika:
- kresba, (maľba, modelovanie)
ľubovoľnou technikou;
práca s fotografiou
(z novín, časopisov), premaľby
obrazov
- kašírovanie, asambláž
Architekt ako technik a lekár;
architektúra ako človek a ako
živočích: kosti, žily a orgány, oči
a ústa domu (manieristické
fasády, Loosove vily), ukážky
286
MUV 5.2.
Uvedomenie si
kultúry materiálu.
Variabilnosť riešení.
2
Podnety
architektúry
Pochopenie
myšlienkových,
materiálových
a technických
možností danej
kultúry.
Činnosť:
- origami
2
Podnety
filmu
a videa
Ukážky slávností a rituálov, pri
ktorých sú použité objekty
z papiera
Uvedomovanie
si vnútornej
štruktúry tela, domu
a mesta
MUV 10.1.
OSR 2.2.
OZO 2.5.
konfrontácia s
geometrickými tvarmi
architektúry (kocka,
ihlan, kužeľ, guľa,
kváder);
hybridné tvary
Podnety
dizajnu
2
1
Elektronické
médiá
2
Dizajn
inšpirovaný
organickými
tvarmi
a telesnými
funkciami
Žiaci navrhujú
predmet inšpirovaný
organickými tvarmi
a výrazovosťou tela
(vtákov, zvierat,
chrobákov...)
Dizajn
inšpirovaný
slovom
(názvom)
Žiaci navrhujú tvar
predmetu inšpirovaný
jeho názvom
Maľovanie
prostredníctv
om
počítača
Žiaci kreslia a
vyfarbujú plochy,
pracujú s farebnými
prechodmi, dokážu
použiť filtre a
manipulovať s
obrázkom v počítači;
hrajú sa s bodom,
prenosu príkladov zo živočíšnej
ríše do architektúry príroda
ktorá vzdoruje geometrii
a geometria, ktorá opravuje
prírodu: cesta somára a cesta
človeka
Technika:
- kresba
- mapovanie dráh živočíchov
a človeka
- koláže geometrických telies do
krajiny
a) „oživenie“ sveta predmetov prenos tvarov (funkcií) tela na
predmet (nástroj, stroj, prístroj)
b) protéza - umelé krídlo (labka,
zobák)...
Technika:
-kresba
- kolorovaná kresba
- modelovanie
Hľadanie analógií názvov častí
predmetov a tela (napr. oko,
ucho, bruško, nožička, rúčka,
ručička, hlava ...)
Technika:
-kresba
-kolorovaná kresba
-modelovanie
Témy súvisiace s kreslením
a maľovaním na ostatných
hodinách výtvarnej výchovy
Technika:
-kresliaci program, program na
spracovanie obrazu
287
Rozvíjanie
technického myslenia
Skúmanie možností
analógie a jej kritika
Rozvíjanie
morálnych postojov:
expanzia civilizácie
kľúčové slovo:
architektonická
a mestská štruktúra
Posun tvarovosti z
jednej oblasti do inej.
Fantastické
a „patafyzické“
nápady.
RLK 2.3.
ENV 1.2.
DOV 6.1.
Posun tvarovosti z
jednej oblasti do inej
Fantastické
a „patafyzické“
nápady
Osvojenie si techniky
kreslenia a maľovania
v počítači.
Získanie úplnejšieho
pohľadu na výtvarné
vyjadrovacie
prostriedky
MDV 8.1.
Porovnávacie
kombinačné
a súhrnné
cvičenia
2
Syntéza
rôznych
typov obrazu
a zámena
prvkov
kompozície
(krajiny a
zátišia,
pripadne
portrétu)
Možnosti
zobrazovania
motívu /
odklon od
schém
2
líniou, škvrnou,
tvarom; vyskúšajú si
farebné
transformácie;
prostriedky a ich
výrazové možnosti
porovnávajú
s klasickými
postupmi
Žiaci maľujú zátišie
ako krajinu (krajinné
prvky, stromy,
budovy...)
usporiadané ako
zátišie a následne
prvky zátišia (nádoby,
ovocie, kvety...)
usporiadané ako
krajina (mesto);
podobný posun je
možný aj s portrétom
Žiaci kreslia vybraný
motív (napr. strom)
podľa svojej
zaužívanej schémy;
následne kreslia
podľa predstavy rôzne
druhy stromov; potom
kreslia tieto stromy
podľa predlohy a sú
upozorňovaní na
charakteristické
odlišnosti v stavbe aj
v detailoch rôznych
druhov (porovnávajú
svoje schémy a
kresbu podľa
predlohy alebo
prostredníctvom
nového média.
Ha na zmenu
Technika:
-maľba
Pochopenie
špecifických
výrazových prvkov
žánru.
ENV 1.1.
Hry s absurditou.
Východiskom môže byť
schematické zobrazenie
vianočného stromčeka, kvetu,
domu, ľudskej postavy, zvieraťa
alebo vtáka
Technika:
-kresba (ceruza alebo tuš)
Nabúranie
utkvených
schematických typov
zobrazovania.
Objavovanie
rozmanitosti tvaru a
usporiadania v
individuálnych
predmetoch.
Objavovanie
individuálneho výrazu
v zobrazovaných
predmetoch.
288
ENV 4.6.
VMR 4.4.
Podnety
hudby
Hudba ako
obraz tónov,
farebne tony,
farebne
stupnice
2
Podnety
rôznych
oblastí
poznávania
sveta
2
Tradícia
a identita
/kultúrna
krajina
Podnety
vlastivedy:
mapa ako
výtvarný
prejav
Výtvarná
reakcia na
pamiatku
(monument)
obce
2
skutočnosti); na záver
kreslia stromy s
výrazom (vo vetre,
smutné, pyšné...)
Žiaci si vypočujú
stupnice tónov a
podľa vlastného
uváženia k nim
priraďujú farebné
tóny; z nich vyberú
príjemné a nepríjemné
dvojice;
molové a durové;
namaľované stupnice
sa pokúsia doplniť
krátkym textovým
komentárom
Vlastná mapa;
žiak si vytvára
vlastné symboly,
určuje topografiu
terénu, prepisuje terén
do vrstevníc a k mape
pripraví komentár
Žiaci navštívia
lokalitu, ktorú možno
považovať za
pamiatku
charakterizujúcu obec
alebo najbližšie okolie;
kreslia ju, kreslia
detaily, dosadzujú do
nej historický príbeh;
môžu vytvoriť jej
jednoduchý model...
vlastné výtvarné
reakcie a komentáre,
doplnenia,
Stupnice
Technika:
-maľba temperou, pastelom
Hľadanie vzťahu
medzi zvukovými a
farebnými tónmi.
OSR 1.5.
PDG 1.5.
Spontánne hľadanie
harmónií.
a) fantastická krajina
b) moja cesta do školy
c) mapa pre blchu na psej hlave a
pod.
Technika:
kolorovaná kresba
Rozvoj
obrazotvornosti pri
špecifickom druhu
zobrazovania.
OZO 3.8.
OZO 3.1.
Miestny kostol, kaštieľ, mlyn
a pod.
Rozvíjanie vzťahu k
pamiatkam a k
histórii svojho
najbližšieho okolia.
RLK 1.4.
OZO 1.1.
Technika:
-kresba ceruzou, rudkou
-priestorové vytváranie
(modelovanie z hliny, model
z výkresu...)-maľba
289
Vlastný výtvarný
komentár,
uvedomenie si
výtvarnej
zaujímavosti
pamiatky.
Výtvarné hry
Zábavná koláž
(montáž,
asambláž,
roláž...)
1
návrhy na
rekonštrukciu
,
pocty pamiatke a pod.
Žiaci kolážujú do
fotografií figúrky
komiksov; resp
dopĺňajú fotografie
„bublinami“ s textmi
Hra, vtipné komentovanie
Technika:
-koláž z materiálov z časopisov
-koláž zo zväčšených fotografií xerox, počítačová tlač...)
Žiaci si vymenia
vlastné fotografie a
vtipne ich kolážujú,
rolážujú alebo
montujú
290
Výtvarný komentár.
OSR 1.5.
PDG 1.5.
8. Nižšie sekundárne vzdelávanie- ISCED 2
a, Ciele výchovy a vzdelávania
Našim cieľom je, aby žiaci získali potrebné vedomosti a zručnosti, aby
ich vedeli vždy správne použiť, aby si rozvíjali kľúčové spôsobilosti.
Znamená to, aby boli komunikatívni, flexibilní, tvoriví, vedeli si
vyhľadávať informácie a následne prezentovať svoju prácu.
Výchovno-vzdelávaciu činnosť sústredíme na to, aby:
1. škola umožnila všetkým žiakov dostatočné všeobecné vedomosti
a zručnosti vo všeobecnovzdelávacích predmetoch,
2. sa rozvíjali kľúčové kompetencie žiakov,
3. aby každý žiak zažil úspech,
4. každý žiak mal možnosť rozvíjať sa podľa svojich schopností,
5. každý žiak bol vedený ku schopnosti komunikovať, argumentovať,
obhájiť svoj vlastný názor,
6. každý žiak bol schopný kriticky myslieť, vedel zhodnotiť svoje kvality
i kvality ostatných spolužiakov,
7. každý žiak bol
vedený k tvorivému mysleniu a schopnosti riešiť
problémy,
8. každý žiak bol vedený k samostatnosti, ale súčasne vedel pracovať
v tíme,
9. každý žiak bol motivovaný k ďalšiemu vzdelávaniu,
10. škola zabezpečila každému žiakovi kvalitnú prípravu cudzích jazykov
vzhľadom na jeho individuálne schopnosti,
11. bol žiak pripravený na ďalšie vzdelávanie v oblasti IKT,
12. škola zabezpečila výchovu každého žiaka v rámci humanistických
princípov,
13. boli žiaci vedení k zdravému životnému štýlu,
14. škola pripravila pre každého žiaka prostredie, ktoré bude motivovať
a súčasne nebude na žiaka pôsobiť stresujúco,
15. bola podporovaná a rešpektovaná osobnosť každého žiaka,
16. sa pokračovalo v zavádzaní nových moderných metód práce a tým sa
ďalej zefektívnila výučba,
17. sa podporovala spolupráca s rodičmi a verejnosťou,
18. bol podporený profesijný a odborný rasť učiteľov.
b, Profil absolventa nižšieho sekundárneho vzdelávania
Absolvent 2. stupňa ZŠ by mal svojím vystupovaním robiť dobré
meno škole. Mal by byť schopný:


vytvárať hodnotné medziľudské vzťahy,
zhodnotiť svoje postavenie i úlohu v rámci triedy, rodiny alebo
spoločnosti,
291








starať sa o svoje telesné i duševné zdravie, byť zodpovedný za svoj
život,
uzatvárať kompromisy a tvorivo riešiť problémy,
vyhľadávať hodnotiť a spracovávať rôzne zdroje informácií pri učení
i v bežnom živote,
vedieť nadobudnuté poznatky bežne aplikovať v praxi,
ovládať slovenský jazyk a ďalej sa starať o kultúru svojho písomného
i ústneho prejavu,
ovládať dva svetové jazyky,
chápať a chrániť kultúrne dedičstvo krajiny,
presadzovať ekologické prístupy riešenia problémov.
292
c, Rámcový učebný plán pre ISCED 2
ISCED 2
Rámcový učebný plán pre ZŠ s MŠ Koš v šk. roku 2014/2015
Vzdelávacia oblasť
Jazyk a komunikácia
Skratka
predmetu
5.ročník
6.ročník
7.ročník
8.ročník
9. ročník
Spolu
Spolu
Spolu
Spolu
Spolu
Slovenský jazyk a literatúra
SJL
5
5
5
5
5
Anglický jazyk
ANJ
4
3
4
3
4
2RJ/2NJ
-
3
2
2
2
MAT
5
5
5
5
5
Názov učebného predmetu
Druhý cudzí jazyk (ruský/nemecký)
Matematika a práca s
informáciami
Človek a príroda
Príroda a spoločnosť
Človek a spoločnosť
Človek a hodnoty
Matematika
Informatická výchova
IFV
-
-
-
-
-
Informatika
INF
1
1
1
1
1
Fyzika
FYZ
-
1,5
1,5
2
2
Chémia
CHE
-
1
1
2
2
Biológia
BIO
2
1,5
2
2
1
Prírodoveda
PDA
-
-
-
-
-
Vlastiveda
VLA
-
-
-
-
-
Dejepis
DEJ
1
2
1,5
2
2
Geografia
GEG
1
1
1
1
1
Občianska náuka
OBN
1
1
1
1
-
ETV/NBV
1
1
1
1
-
PVC
-
-
-
-
-
Svet práce
SEE
1
-
-
1
-
Technika
THD
-
-
-
-
1
Výtvarná výchova
VYV
2
1
1
-
-
Hudobná výchova
HUV
1
1
1
-
-
Výchova umením
VUM
-
-
-
-
1
Telesná výchova
TEV
-
-
-
-
-
Telesná a športová výchova
TSV
2
2
2
2
2
Kolektívne športy
KSY
1
-
-
-
-
Viac ako peniaze
VIP
Etická/Náboženská výchova
Pracovné vyučovanie
Človek a svet práce
Umenie a kultúra
Zdravie a pohyb
Spolu
293
-
-
-
-
1
28
30
30
30
30
d, Prierezové témy
Na úrovni nižšieho sekundárneho vzdelávania sme prierezové témy
nezačlenili ako samostatné predmety, ale budú sa realizovať formou
integrovanej súčasti vzdelávacieho obsahu v daných oblastiach
vzdelávania. Sú uvedené k tematickým celkom v učebných osnovách
jednotlivých predmetov :
Osobnostný a sociálny rozvoj
je začlenený takmer do všetkých vzdelávacích oblastí.
Mediálna výchova
sa bude realizovať hlavne v rámci vzdelávacej oblasti jazyk a
komunikácia, matematika a práca s informáciami a umenie a kultúra.
Multikultúrna výchova
sa bude prelínať najviac oblasťami jazyk a komunikácia,umenie a kultúra
a človek a spoločnosť.
Environmentálna výchova
je začlenená takmer do všetkých vzdelávacích oblastí.
Ochrana života a zdravia
sa bude realizovať 2-krát ročne ako samostatná organizačná forma
vyučovania – účelové cvičenia. Okrem účelových cvičení je začlenená do
oblasti človek a spoločnosť, človek a hodnoty a zdravie a pohyb.
Dopravná výchova
bude sa uplatňovať v oblasti zdravie a pohyb a jazyk a komunikácia.
Tvorba projektu a prezentačných zručností
je začlenená takmer do všetkých vzdelávacích oblastí
Finančná gramotnosť
Téma má vypracovaný samostatný plán v súlade s Národným
štandardom finančnej gramotnosti. Tiež sa vyučuje ako samostatný predmet
v 9. Ročníku s časovou dotáciou 1 hodina týždenne. Vrámci predmetu
realizujeme program Viac ako peniaze.
294
Regionálna výchova
Jej hlavným cieľom je utváranie regionálneho povedomia so
špecifikami orientácie na minulosť, súčasnosť i budúcnosť. Vo svojich
tematických celkoch ju majú zahrnutú najmä vyučovacie predmety
geografia, biológia, dejepis, etická výchova, občianska výchova.
295
ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM ISCED 2
e, Učebné osnovy pre 5. - 9. ročník
Tvoria vlastný didaktický program vzdelávania pre každý predmet.
Vychádzajú zo Štátneho vzdelávacieho programu a reflektujú profil
absolventa a zameranie školy.
Obsahujú:
-
-
Charakteristiku predmetu – jeho význam v obsahu vzdelávania,
rozvíjajúce ciele, spôsobilosti predmetové vychádzajú z kľúčových
spôsobilostí,
témy, prostredníctvom ktorých rozvíjame kompetencie, obsah,
prierezové témy a prepojenie s inými predmetmi,
požiadavky a formy práce – stratégie vyučovania,
učebné zdroje sú zdrojom informácií pre žiakov. Sú to učebnice,
odborná literatúra, odborné časopisy, náučné slovníky, materiálnotechnické a didaktické prostriedky a podobe,
hodnotenie predmetu.
296
Názov ŠVP
ŠVP 2. stupňa ZŠ v SR, ISCED 2 – nižšie
sekundárne vzdelávanie
Názov ŠkVP
Tvorivá škola
Vyučovací jazyk
Slovenský
Vzdelávacia oblasť
Jazyk a komunikácia
Predmet
SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA
Časový rozsah výučby 5. ročník - týždenne 5 hodín, ročne 165 hodín
6. ročník - týždenne 5 hodín, ročne 165 hodín
7. ročník - týždenne 5 hodín, ročne 165 hodín
8. ročník - týždenne 5 hodín, ročne 165 hodín
9. ročník - týždenne 5 hodín, ročne 165 hodín
Charakteristika vyučovacieho predmetu
Učivo sa skladá zo šiestich tematických celkov. Učivo bude realizované
v triede, v učebni IKT, v knižnici a na exkurziách. Učivo bude prepojené
s učivom dejepisu, hudobnej výchovy, geografie, etickej výchovy, výtvarnej
výchovy, telesnej výchovy a pracovného vyučovania.
Slovenský jazyk a literatúra má v systéme školského vzdelávania
centrálne postavenie, pretože vytvára predpoklady pre zvládnutie ostatných
vyučujúcich predmetov. Jazykové znalosti, štylistické a komunikatívne
zručnosti a čitateľské a literárne zručnosti ako súčasť jazykovej kultúry
predstavujú základné znaky vyspelosti absolventa základného vzdelania.
Žiaci nadobúdajú také schopnosti a zručnosti, aby sa dokázali orientovať
v akejkoľvek komunikatívnej situácii, vedeli sa vhodne vyjadrovať a svoje
poznatky uplatniť v praktickom živote. Ovládanie slovenského jazyka
a literatúry či v ústnej a písomnej forme umožňuje žiakom poznať a pochopiť
spoločensko-kultúrny vývoj našej spoločnosti, orientovať sa v prostredí,
v ktorom žijú, vnímať okolie a seba, vytvárať predpoklady k efektívnej
medziľudskej komunikácii, interpretovať svoje pocity a reakcie a dokázať
pochopiť svoje postavenie v rozličných komunikatívnych situáciách.
Vzdelávací obsah slovenského jazyka a literatúry tvoria tri oblasti : Jazyková
komunikácia, Komunikácia a sloh, Čítanie a literatúra.
Jazyková komunikácia – žiaci nadobúdajú schopnosti, vedomosti, zručnosti
a kompetencie potrebné k osvojeniu si spisovnej podoby slovenského jazyka,
vedie žiakov k presnému a logickému mysleniu.
Komunikácia a sloh - žiaci sa učia vnímať a chápať rozličné jazykové
informácie, čítať s porozumením, kultivovane písať, rozprávať a na základe
prečítaného alebo počutého textu samostatne sa rozhodovať, nadobúdajú
kompetencie text analyzovať a kriticky hodnotiť.
Čítanie a literatúra – žiaci sa prostredníctvom literárnych ukážok zoznamujú
s literatúrou všeobecne, konkrétne s literárnymi druhmi, literárnymi
útvarmi, kompozíciou literárnych diel, štylistikou literárnych diel, získajú
informácie o autoroch.Nadobúdajú poznatky, ktoré pozitívne ovplyvnia ich
postoje, životnú hodnotovú orientáciu, empatiu, prosociálne správanie.
Získajú čitateľské zručnosti.
297
Ciele vyučovacieho predmetu
Cieľom vyučovacie predmetu slovenský jazyk a literatúra je dosiahnuť
takú úroveň rečových zručností, aby žiaci zvládli každú komunikatívnu
situáciu či už hovorovú alebo odbornú v rozsahu odbornosti všetkých
vzdelávacích oblastí a primerane a vhodne z hľadiska jazykového štýlu, s
príslušnou gramatickou a pravopisnou normou v ústnom i písomnom
prejave.
Vzdelávanie smeruje k tomu, aby žiaci dokázali:
1. Rozvíjať komunikatívne schopnosti a návyky.
2. Získať kvalitnú jazykovú kompetencie, t.j. schopnosť primerane
reagovať v rozličných jazykových situáciách.
3. Nadobúdať sebavedomie pri vystupovaní na verejnosti a kultivovaný
prejav ako prostriedok presadenia seba samého, schopnosť
argumentovať.
4. Zvládať základné pravidlá medziľudskej komunikácie.
5. Analyzovať text s dôrazom na vyhľadávanie jazykových javov, ich
triedenie.
6. Používať jazykové príručky a slovníky, pracovať s informáciami.
7. Čítať s porozumením, zlepšovať čitateľskú gramotnosť.
8. Uplatňovať poznatky o jazykovom systéme pri tvorbe vlastného textu.
Kompetencie
Komunikačné kompetencie:

Vyjadrovať sa a tlmočiť
a písomnou formou.

Voliť optimálnu formu komunikácie, klásť otázky a dokázať správne
odpovedať.

Rozvíjať si slovnú zásobu, vedieť správne používať gramatické javy
a jazykové funkcie.

Viesť kritický a konštruktívny dialóg, dokázať hodnotiť literárne texty
a oceňovať estetické kvality.
svoje
myšlienky,
pocity
a názory
ústnou
Informačné kompetencie:

Vyhľadávať, zhromažďovať a spracovávať informácie
prameňov a internetu, vedieť presvedčivo argumentovať.
z literárnych

Vedieť
sa
písomne
dorozumievať
komunikačných technológií.
informačno-
298
prostredníctvom

Používať jazykové príručky a slovníky a korigovať podľa nich vlastné
texty.

Orientovať sa v školskej a verejnej knižnici.
Učebné kompetencie:

Dosiahnuť schopnosť racionálne sa učiť, s ohľadom na individuálne
danosti žiaka.

Nadobudnuté vedomosti v škole a životné skúsenosti
v rôznych spoločenských a kultúrnych súvislostiach.
uplatňovať
Kognitívne kompetencie:

Schopnosť riešiť problém, s čím úzko súvisí rozvoj kritického a tvorivého
myslenia.
Sociálne a občianske kompetencie:

Porozumieť, ako je národná kultúrna identita prepojená s európskou
identitou.

Správať sa empaticky, asertívne
a tolerantný, plánovať a organizovať.
komunikovať,
byť
zodpovedný
Učebné zdroje
Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využívajú
nasledovné učebné zdroje:
Názov
tematického
celku
Odborná
literatúra
Didaktická
technika
Zvuková
rovina jazyka
a pravopis
Významová
rovina
jazyka
Tvarová
rovina
jazyka
Skladobná
rovina
Sloh a
komunikácia
Literatúra
Učebnice
slovenského
jazyka
a literatúry
pre 5. – 9.
ročník ZŠ,
zbierky úloh
a zbierky
pravopisných
cvičení
tabuľa,
CD- zvukové
nahrávky,
DVD – filmy,
dataprojektor
299
Materiálne
výučbové
prostriedky
slovníky,
jazykové
príručky,
portréty
spisovateľov
Ďalšie zdroje
(internet,
knižnica,...)
knižnica,
besedy,
literárne
pásmo
Hodnotenie
Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov v škole je poskytnúť
žiakovi
a jeho rodičom spätnú väzbu o tom, ako žiak zvládol danú
problematiku, v čom má nedostatky, kde má rezervy, aké sú jeho pokroky.
Súčasťou hodnotenia je tiež povzbudenie do ďalšej práce, návod, ako
postupovať pri odstraňovaní nedostatkov.
Cieľom je zhodnotiť prepojenie vedomostí so zručnosťami a spôsobilosťami.
Budeme dbať na to, aby sme prostredníctvom hodnotenia nerozdeľovali
žiakov na úspešných a neúspešných.
Hodnotenie budeme robiť na základe určitých kritérií, prostredníctvom
ktorých budeme sledovať vývoj žiaka.
Pri hodnotení učebných výsledkov žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami sa bude brať do úvahy možný vplyv zdravotného
znevýhodnenia žiaka na jeho školský výkon.
Budeme odlišovať hodnotenie spôsobilostí od hodnotenia správania.
Klasifikácia a hodnotenie žiakov vychádza z Metodického pokynu
č.
22/2011
na hodnotenie žiakov základnej školy č. 20113121/12824:4-921 platného od 1.mája 2011.
Systém hodnotenia prospechu pre II. stupeň - (ISCED 2)
Systémom hodnotenia sa riadia všetci pedagogickí zamestnanci.
K systému hodnotenia sa môžu vyjadriť rodičia na zasadnutí RZ a to
prostredníctvom triednych dôverníkov. Opodstatnené návrhy budú
prerokované na pedagogickej rade.
Systém hodnotenia bol prerokovaný na zasadnutiach predmetových
komisií a metodického združenia a schválený pedagogickej rade.
Systém hodnotenia nadobúda účinnosť 1. septembra 2013.
Jeho platnosť je neobmedzená, zmeny sa budú uskutočňovať
dodatkami k tomuto dokumentu.
Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov v škole je
poskytnúť žiakovi a jeho rodičom spätnú väzbu o tom, ako žiak zvládol
danú problematiku, v čom má nedostatky, kde má rezervy, aké sú jeho
pokroky. Súčasťou hodnotenia je tiež povzbudenie do ďalšej práce, návod,
ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov. Cieľom je zhodnotiť
prepojenie vedomostí so zručnosťami a spôsobilosťami.
Budeme
dbať
na
to,
aby
sme
prostredníctvom
hodnotenia
nerozdeľovali žiakov na úspešných a neúspešných. Hodnotenie budeme
robiť na základe určitých kritérií, prostredníctvom ktorých budeme sledovať
vývoj žiaka.
Pri hodnotení učebných výsledkov žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami sa bude brať do úvahy možný vplyv zdravotného
znevýhodnenia žiaka na jeho školský výkon.
Budeme odlišovať hodnotenie spôsobilostí od hodnotenia správania.
300
Systém hodnotenia prospechu žiakov na II. stupni
Klasifikované predmety
Priebežné a výsledné hodnotenie žiaka podľa vnútornej školskej stupnice:
Celkové dosiahnuté percento úspešnosti
(výpočet na základe počtu získaných bodov
z maximálneho možného počtu získaných bodov)
100
– 90,0
Známka
výborný (1)
89,9 – 73,0
chválitebný (2)
72,9 – 55,0
dobrý (3)
54,9 – 40,0
dostatočný (4)
39,9 – 0,0
nedostatočný (5)
Slovenský jazyk a literatúra
Na kontrolu a hodnotenie žiakov zo slovenského jazyka a literatúry sa
využívajú konkrétne a objektívne postupy kontroly a hodnotenia. V rámci
predmetu slovenský jazyk a literatúra sú hodnotené tri zložky predmetu:
jazyk, sloh a literatúra.
Hodnotí sa schopnosť získať, upraviť, spracovať, používať a
prezentovať vedomosti, zručnosti a návyky v konkrétnych situáciách,
obsahová kvalita a jazyková správnosť odpovede, t. j. rozsah slovnej
zásoby, gramatická správnosť, štylistická pôsobivosť a stupeň rečovej
pohotovosti.
Ústne odpovede
Pri verbálnej kontrole zisťovať a hodnotiť v ústnej odpovedi žiakov
osvojenie
základných poznatkov
stanovených
výkonovou
časťou
učebných osnov. Po ústnej odpovedi oznámi učiteľ žiakovi známku
ihneď. Pri úlohách a cvičeniach sa využíva slovné hodnotenie formou
stručného komentára ku konkrétnemu výkonu žiaka.
Písomné práce
Písomná forma kontroly a hodnotenia osvojených poznatkov prebieha
troma formami:
301
A)
Kontrolný diktát
Počet a zameranie diktátov v jednotlivých ročníkoch:
Ročník
5.
Predpísaný
počet
KD
4
Stanovený
počet
slov
65 – 70 slov
6.
4
85
slov
7.
4
100 slov
8.
4
120 slov
9.
4
150 slov
Zameranie diktátov
Opakovanie učiva 4. ročníka
Podstatné mená
Prídavné mená
Slovesá
Vstupný - opakovanie učiva z 5.
ročníka
Zámená
Prídavné mená – vzťahové,
zvieracie, privlastňovacie
Slovesá
Vstupný diktát
Pomnožné podstatné mená
Násobné číslovky
Interpunkcia
Opakovanie učiva zo 6. a 7.
ročníka
Neživotné podstatné mená
zakončené na r, l
Interpunkcia v jednoduchej
vete
Cudzie podstatné mená
Cudzie nesklonné podstatné
mená
Písanie čiarky v jednoduchom
súvetí
Ohybné slovné druhy
Záverečné opakovanie učiva
Klasifikačná stupnica pre diktáty
Kontrolný
Počet chýb
Známka
0–1
2–3
4–7
8 – 10
11 – viac
1
2
3
4
5
diktát
sa
píše
po
prebraní
302
a zopakovaní
sledovaného
gramatického javu v jednotlivých ročníkoch.
Nácvičné diktáty (neklasifikované) sa píšu podľa potreby. Nemusí ísť o
súvislé texty. Môžu to byť slová, slovné spojenia, samostatné vety.
Kontrolné diktáty (klasifikované) sa píšu po prebratí daného učiva a
zopakovaní sledovaného gramatického javu. Môže ísť o súvislý text alebo o
samostatné vety. Na napísanie a analýzu kontrolného diktátu sa
odporúčajú 2 vyučovacie hodiny. Ak sa rovnaká chyba v tom istom tvare
slova vyskytuje viackrát, považuje sa za jednu chybu. Všetky chyby majú
rovnakú hodnotu. Za chybu sa pokladajú aj nečitateľné tvary písma,
nečitateľné slovo.
B) Písomné práce
V každom ročníku po prebraní a zopakovaní učiva sa píše vstupná a
výstupná práca. Po prebraní jednotlivých tematických celkov sa píše
kontrolná písomná práca.
Žiaci sa klasifikujú známkou,
hodnotenia písomných testov.
dodržiavajú
sa
dohodnuté
kritériá
Každý učiteľ má v svojej kompetencii zadávať ďalšie čiastkové testy,
úlohy,
cvičenia a päťminútovky a podľa vlastnej potreby hodnotiť
zvládnutie preberaných gramatických javov v časovom
limite
10-20
minút. Výsledky hodnotenia učiteľ oznámi žiakovi a predloží k
nahliadnutiu do 10 dní. Ak žiak z dôvodu absencie nepíše niektorú z
písomných prác, učiteľ môže dať žiakovi na napísanie tejto práce náhradný
termín.
C) Písomné slohové práce
Ročník
Počet
prác
5.
1
súkromný list, opis predmetu, opis pracovného postupu,
rozprávanie s prvkami opisu (možnosť výberu)
6.
2
rozprávanie s prvkami priamej reči, statický opis
7.
2
umelecký opis, opis pracovnej činnosti
8.
2
slávnostný príhovor/prejav, úvaha
9.
2
odborný opis, životopis - úradný/ štrukturovaný
Zameranie
Písomnú slohovú prácu hodnotíme jednou známkou.
303
Kritériá na hodnotenie slohov
1.
Vonkajšia
forma
2.
Vnútorná
forma
3.
Celkový
dojem
Celková úprava
prepísanie práce z konceptu do čistopisu (písmo)
čitateľnosť (zreteľné rozlíšenie písmen, dodržiavanie
diakritických a interpunkčných znamienok, medzery)
zreteľné grafické členenie odsekov (aj myšlienky v
jadre) čistota textu – bez škrtania, dodržiavanie
okrajov
Dodržanie rozsahu (strany, slová – vopred vymedziť)
Obsah
4
dodržanie témy
vlastné hodnotenie javu (subjektívnoobjektívny prístup)
Kompozícia
4
uplatnenie zodpovedajúceho slohového
postupu (žánrovej formy)
nadväznosť a logickosť textu
členenie textu
Jazyk
4
správne využitie SD typických pre daný
slohový postup, útvar, formu
syntaktická a morfologická správnosť
JP (väzby, predložky, správne tvary)
pestrá modalita viet vo vyjadrovaní
(slovosled, opakovanie slov)
Pravopis
4
0-2 chyby .............4 body
3-6 chýb ...............3 body
7-10 chýb .............2 body
11-14 chýb ...........1 bod
15 a viac ...............0 bodov
Štýl
4
využitie emocionálne pôsobiacich prvkov
(vo vhodnom štýle),
parafrázovanie, citovanie, okrídlené výrazy
(aby to nebolo suché),
tvorivé využitie lexiky
originálnosť vo vyjadrovaní, nie frázovitosť
Celkové vyznenie práce
Práca by nemala obsahovať: nelogické názory
protispoločenské postoje
antihumánne a neetické názory
názory propagujúce poškodzovanie zdravia a iné ( Môj
subjektívny dojem – nemusím zdôvodňovať, prejav
učiteľa ako človeka, nielen odborníka na jazykové
javy)
304
Body
4
20
4
Známky zapisujeme slovne s podpisom vyučujúceho. Pri písaní konceptu aj
čistopisu môže žiak použiť Pravidlá slovenského pravopisu. Hodnotenie
pravopisu v slohových prácach závisí od rozsahu práce (porovnateľne s
počtom slov v diktáte).
Pri hodnotení individuálne začlenených
platných metodických pokynov.
žiakov
postupujeme
podľa
V kontrolnom diktáte vpisujú len sledovaný pravopisný jav, v prípade
veľkého počtu chýb sa počet chýb iba vyčísli, ale známka nedostatočný sa
neudeľuje.
Pri písomných previerkach môže individuálne začlenený žiak používať
gramatické tabuľky, prehľady skloňovania; zjednodušujú sa zadania úloh a
pristupuje sa aj k redukcii úloh.
Známky získane pri kontrole prostredníctvom týchto foriem majú pri
celkovom hodnotení a klasifikácii najväčšiu váhu.
Žiaci majú možnosť výslednú známku pri súhrnnom hodnotení a
klasifikácii ovplyvniť aj známkami, ktoré majú menšiu váhu. Získať ich
môžu za: vypracovanú domácu úlohu podľa zadania, za vlastnú tvorbu,
aktivitu na vyučovaní, účasť na mimoškolských aktivitách, súťažiach, za
vypracovanie referátov, za projekty, za príspevky do školského časopisu ...
Vyučujúci na hodinách vyžaduje:
aktívnu účasť na hodinách,
pripravenosť na vyučovanie,
nosenie pomôcok,
prejav zmysluplného názoru,
zadanú prácu vypracovať pravidelne doma,
schopnosť viesť dialóg a argumentovať,
dlhodobo pozorovateľný záujem o proces vyučovania,
dôraz na kreativitu,
schopnosť komunikovať,
adekvátny štýl prejavu.
Absencia viacerých z nich môže negatívne ovplyvniť výkon žiaka, čo sa
môže prejaviť aj v súhrnnom hodnotení a klasifikácii.
Literárna zložka
A) Písomné práce
V každom ročníku píšu žiaci po prebraní a zopakovaní učiva v jednotlivom
tematickom celku písomnú prácu v časovom limite 20-25 minút. Ich počet
závisí od počtu tematických celkov v ročníku a môžu mať rôznu podobu.
Úlohy a otázky v písomných prácach sú hodnotené bodmi. Celkové
hodnotenie písomných prác sa bude hodnotiť známkou 1 až 5 na základe
percentuálnej úspešnosti a počtu získaných bodov v písomnej práci.
Ak žiak z dôvodu absencie nepíše niektorú z písomných prác, učiteľ môže
305
dať žiakovi na napísanie tejto práce náhradný termín. Termíny písomných
prác vyučujúci žiakovi vopred oznámi. Učiteľ písomné práce archivuje do
konca príslušného školského roka.
B) Umelecký prednes
Učiteľ klasifikuje v priebehu školského roka prednes 2 textov poézie alebo
prózy, ktoré určí vyučujúci.
C) Úprava zošita
Žiak základnej školy si musí viesť počas školského roka poznámkový
zošit z literatúry formátu A5(prípadne A4 pri starších žiakoch). Učiteľ má
právo kedykoľvek si ho vyžiadať a skontrolovať
jeho
obsahovú
stránku
(kompletnosť).
Úpravu
zošita
a kompletnosť poznámok
hodnotí slovne formou pochvaly alebo známkou. V prípade, že žiak
dostane učebný materiál, je povinný si ho zakladať do zakladača.
D) Čitateľský denník
Žiak je povinný viesť si čitateľský denník. Môže naň použiť zošit formátu
A4 a písať doň rukou a modrým perom. Musí ich vedieť samostatne
prezentovať. V priebehu jedného školského roka v ňom zaznamená 4
zápisy z tematického celku (dvakrát za polrok), ktorý mu vopred oznámi
vyučujúci. Dĺžku písomných záznamov si stanoví vyučujúci, minimálna
dĺžka je však 1 strana veľkosti A4. Každý zápis v čitateľskom denníku sa
bude hodnotiť jednou známkou, ktorá bude za obsah zápisu a zohľadní aj
úpravu. Obsah zápisu presne vymedzí vyučujúci.
E) Vlastná tvorba
Žiak uplatní teoretické vedomosti z preberaných žánrov podľa výberu
učiteľa vo vlastnej tvorbe.
Klasifikáciu môžu žiaci ovplyvniť aj dobrovoľným vypracovaním projektov a
referátov (autor, kniha, spoločná téma...).
306
Základná škola s materskou školou Koš, Nová 525, 972 41 Koš
PREDMET:
SJL -gramatika, sloh
Tematický celok
1. Opakovanie učiva
zo 4. ročníka
2. Zhovárame sa
a diskutujeme
Ročník: piaty
3 hodiny týždenne, 99 hodín ročne
Časová
dotácia
8
11
Téma
Obsahový štandard
Spoznajme sa
Ústne formy
spoločenského styku.
Dôležité otázky
Samohlásky,
spoluhlásky.
Slnko a príroda
Jozef Murgaš
Výkonový štandard
Prierezové témy
Medzipredmetové
vzťahy
Žiak sa vie predstaviť,
povedať základné
informácie o nových
ľuďoch, s ktorými sa
stretne.
Žiak vie hlásky rozdeliť na
samohlásky
a spoluhlásky, bližšie ich
určiť.
OSR 2.1.2
Rozdeľovanie slov na
slabiky.
Žiak vie slová rozdeliť na
slabiky.
ENV 2.3.1
Ako sa učiť. Vieme
počúvať?
Pravidlá aktívneho
počúvania.
Žiak vie rozlíšiť v texte
podstatné a prídavné
mená.
Žiak vie vyrozprávať
príbeh.
Žiak dokáže vypočuť
a vnímať ústny jazykovú
prejav.
RLK 2.2.8
Rozprávajme zážitky
Slovné druhy –
podstatné a prídavné
mená.
Rozprávanie príbehu.
Vstupný test
Zameranie: Opakovanie
učiva zo 4. ročníka.
Žiak vie položiť zatvorenú
i otvorenú otázku.
Žiak vie v texte rozlíšiť
oznamovacie, opytovacie,
OSR 2.2.3
MDV 2.7.2
Rozbor vstupného
testu
Interview
Riadený rozhovor.
Vety podľa obsahu
(zámeru
Oznamovacie,
opytovacie, rozkazovacie
307
hovoriaceho)
Melódia viet;
Slovosled
a želacie vety.
Stúpavá a klesavá
melódia, slovosled.
Spoznávajme
spoluhlásky
Rozdelenie spoluhlások
na znelé a neznelé.
Miesta spodobovania
spoluhlások.
Diskusia
Základné znaky
diskusie, pravidlá
diskusie, argument.
Prestávka, sila hlasu
Dôraz
Pracujte s hlasom
Prozodické vlastnosti
reči.
Ako sa učiť. Čítate
radi?
Tvorenie slovných párov
zo slov s opačným
významom
a s podobným
významom, čitateľská
gramotnosť.
Zhrnutie učiva 1.
stupňa.
Žiak vie zostaviť slovné
páry zo slov opačného
významu, tvoriť vety na
slová opačného významu,
rozvíja sa jeho slovná
zásoba.
PDG 2.1.5
Pozdrav, pohľadnica,
adresa
Písomné formy
spoločenského styku.
Žiak vie napísať pozdrav,
blahoželanie.
OSR 2.2.2
VMR 2.1.2
Osobné zámená
Využitie a pravopis
osobných zámen
v texte.
Využitie a pravopis
privlastňovacích zámen
v texte.
Žiak pozná funkciu
osobných zámen v texte.
Kontrolný diktát č.1
rozkazovacie a želacie vety.
Žiak vie v texte určiť
stúpavú a klesavú melódiu
viet, slovosledom zmeniť
charakter vety.
Žiak vie v slovách rozlíšiť
znelé a neznelé
spoluhlásky. Vie nájsť
miesta, v ktorých sa
spoluhlásky spodobujú.
Žiak vie v rozhovoroch
vyjadriť vlastné myšlienky,
postoje, názory, zdôvodniť
svoje stanovisko.
Žiak sa naučí pracovať
s hlasom.
TBZ 2.4.5
Oprava kontrolného
diktátu
3. Píšeme si so
známymi
9
Privlastňovacie
zámená
308
Žiak pozná funkciu
privlastňovacích zámen
v texte.
Základné číslovky
Využitie a pravopis
základných čísloviek
v texte.
Žiak pozná funkciu
základných čísloviek
v texte.
Radové číslovky
Využitie a pravopis
radových čísloviek
v texte.
Žiak pozná funkciu
radových čísloviek v texte.
Súkromný list,
adresa
Upevňovanie zámen
a čísloviek
Ako sa učiť. Vieme
čítať piktogramy,
mapy, grafy?
Forma a obsah
súkromného listu.
Žiak vie napísať list
kamarátovi.
Rozoznať piktogramy od
máp a grafov, vedieť
identifikovať ich odkaz.
Žiak vie rozoznať
piktogramy od máp
a grafov, vie identifikovať
ich odkaz.
SMS
E – mail
Informácie v našom
živote. SMS a e-mail.
Žiaci vedia zostaviť SMS
a e-mail.
Podstatné mená
Identifikácia slovného
druhu podstatné mená
v texte.
Lexikálny význam
podstatných mien,
skloňovanie a vzory
podstatných mien
mužského rodu. Vzor
chlap.
Lexikálny význam
podstatných mien,
skloňovanie a vzory
podstatných mien
mužského rodu. Vzor
hrdina.
Formy spoločenského
Žiak vie v texte vyhľadať
podstatné mená.
VMR 2.4.4
PDG 2.1.3
Opakovanie
4. Chceme byť
informovaní
17
Podstatné mená
mužského rodu –
vzor chlap
Vzor hrdina
Správa
309
OSR 2.2.3
MUV 2.2.1
Žiak vie vyskloňovať
podstatné mená podľa
vzoru chlap.
Žiak vie vyskloňovať
podstatné mená podľa
vzoru hrdina.
Žiak vie napísať správu
TBZ 2.2.2
Vzor dub
Vzor stroj
Opakovanie
podstatných mien
mužského rodu
Oznámenie
Upevňovanie
pravopisu
podstatných mien
mužského rodu
Jazykové cvičenia
Podstatné mená
ženského rodu –
vzor žena
Vzor ulica
Ako sa učiť. Vieme
rozlíšiť vecný
styku (správa).
Skloňovanie
podstatných mien
mužského rodu (vzor
dub), pádové prípony.
Skloňovanie
podstatných mien
mužského rodu (vzor
stroj), pádové prípony.
Využívanie poznatkov
o skloňovacích vzoroch
mužského rodu pri
pravopise.
o udalosti v škole.
Žiak vie vyskloňovať
podstatné mená podľa
vzoru dub.
Funkcia, obsah a forma
oznámenia.
Využívanie poznatkov
o skloňovacích vzoroch
mužského rodu pri
pravopise.
Žiak vie napísať
oznámenie na nástenku.
Žiak aktívne využíva
poznatky o skloňovacích
vzoroch mužského rodu
pri pravopise.
Využívanie poznatkov
o skloňovacích vzoroch
mužského rodu pri
pravopise.
Skloňovanie, pravopis
a výskyt podstatných
mien ženského rodu
v texte. Vzor žena.
Žiak aktívne využíva
poznatky o skloňovacích
vzoroch mužského rodu
pri pravopise.
Žiak vie správne používať
podstatné mená ženského
rodu v ústnom
i písomnom prejave. Vie,
ktoré podstatné mená sa
skloňujú podľa vzoru
žena.
Žiak vie vyskloňovať
podstatné mená podľa
vzoru ulica.
Skloňovanie
podstatných mien
ženského rodu (vzor
ulica), pádové prípony.
Hlavné znaky a rozdiely
medzi vecným
310
OZO 2.3.1
Žiak vie vyskloňovať
podstatné mená podľa
vzoru stroj.
Žiak aktívne využíva
poznatky o skloňovacích
vzoroch mužského rodu
pri pravopise.
Žiak vie nájsť hlavné
znaky a rozdiely medzi
TBZ 2.2.2
a umelecký text?
a umeleckým textom.
vecným a umeleckým
textom.
Pozvánka
Písomné formy
spoločenského styku
(pozvánka).
Žiak vie zostaviť text
pozvánky.
Vzor dlaň
Skloňovanie
podstatných mien
ženského rodu (vzor
dlaň), pádové prípony.
Skloňovanie
podstatných mien
ženského rodu (vzor
kosť), pádové prípony.
Využívanie poznatkov
o skloňovacích vzoroch
ženského rodu pri
pravopise.
Formy spoločenského
kontaktu (vizitka).
Skloňovanie
podstatných mien
ženského rodu, práca
s textom.
Skloňovanie
podstatných mien
stredného rodu (vzor
mesto), pádové prípony.
Skloňovanie
podstatných mien
stredného rodu (vzor
srdce), pádové prípony.
Priestorové vyjadrenie
myšlienok, plagát.
Žiak vie vyskloňovať
podstatné mená podľa
vzoru dlaň.
Opakovanie
Polročná previerka
5. Informujeme včas
a správne
21
Vzor kosť
Upevňovanie
pravopisu
podstatných mien
ženského rodu
Vizitka
Opakovanie
podstatných mien
ženského rodu
Podstatné mená
stredného rodu –
vzor mesto
Vzor srdce
Plagát
311
Žiak vie vyskloňovať
podstatné mená podľa
vzoru kosť.
Žiak aktívne využíva
poznatky o skloňovacích
vzoroch ženského rodu pri
pravopise.
Žiak vie zhotoviť vlastnú
vizitku.
Žiak vie skloňovať
podstatné mená ženského
rodu podľa vzorov.
Žiak vie vyskloňovať
podstatné mená podľa
vzoru mesto.
Žiak vie vyskloňovať
podstatné mená podľa
vzoru srdce.
Žiak vie jazykovo
a výtvarne vyjadriť vlastný
názor na udalosť.
TBZ 2.2.2
OSR 2.2.3
Vzor vysvedčenie
Vzor dievča
Upevňovanie
pravopisu
podstatných mien
stredného rodu
Jazykové cvičenia
Opakovanie
podstatných mien
stredného rodu
Inzerát
Opakovanie
skloňovania
podstatných mien
Reklama
Ako sa učiť. Vieme,
čo je v texte
dôležité?
Kontrolný diktát č.2
Skloňovanie
podstatných mien
stredného rodu (vzor
vysvedčenie), pádové
prípony.
Skloňovanie
podstatných mien
stredného rodu (vzor
dievča), pádové prípony.
Využívanie poznatkov
o skloňovacích vzoroch
stredného rodu pri
pravopise.
Žiak vie vyskloňovať
podstatné mená podľa
vzoru vysvedčenie.
Využívanie poznatkov
o skloňovacích vzoroch
stredného rodu pri
pravopise.
Využívanie poznatkov
o skloňovacích vzoroch
stredného rodu.
Žiak aktívne využíva
poznatky o skloňovacích
vzoroch stredného rodu
pri pravopise.
Žiak aktívne využíva
poznatky o skloňovacích
vzoroch stredného rodu.
Čítanie a zhotovenie
inzerátov.
Využívanie poznatkov
o skloňovacích vzoroch
podstatných mien.
Funkcie reklamy, jej
obsah, forma a grafická
úprava.
Práca s textom.
Koncept, poznámky.
Žiak vie zhotoviť text
inzerátu.
Žiak aktívne využíva
poznatky o skloňovacích
vzoroch podstatných mien.
Žiak vie vytvoriť reklamu.
Zameranie: Podstatné
mená
Oprava kontrolného
diktátu
312
Žiak vie vyskloňovať
podstatné mená podľa
vzoru dievča.
Žiak aktívne využíva
poznatky o skloňovacích
vzoroch stredného rodu
pri pravopise.
Žiak vie rozlíšiť dôležité
a menej dôležité
informácie v texte.
TBZ 2.2.2
TBZ 2.2.3
MDV 2.6.1
Jazykové cvičenia
6. Opisujeme svet
vôkol nás
16
Opisujeme živočíchy
Prídavné mená
Akostné prídavné
mená
Stupňovanie
prídavných mien
Opisujeme obrázok /
ilustráciu
Vzor pekný
Vzor cudzí
Upevňovanie
pravopisu
prídavných mien
Opisujeme osobu
Opakovanie
prídavných mien
Synonymá – slová
s podobným
významom
Antonymá – slová
s opačným
významom
Opísať zvieratko podľa
vlastného výberu.
Identifikácia slovného
druhu prídavné mená.
Odlíšenie akostných
prídavných mien od
ostatných.
Tri stupne vlastností.
Pozorovanie a rozvoj
slovnej zásoby
Skloňovanie prídavných
mien podľa vzoru
pekný.
Skloňovanie prídavných
mien podľa vzoru cudzí.
Využívanie poznatkov
o skloňovaní
prídavných mien pri
pravopise.
Tvorba slohového
útvaru na tému Môj
kamarát.
Práca s textom.
Základná
charakteristika
synoným, rozoznávanie
v texte.
Základná
charakteristika
antoným, rozoznávanie
313
Žiak vie opísať zvieratko
podľa vlastného výberu.
Žiak vie v texte nájsť
prídavné mená.
Žiak vie odlíšiť akostné
prídavné mená od
ostatných prídavných
mien.
Žiak vie vytvoriť tri stupne
vlastností.
Žiak vie opísať predložený
obrázok
Žiak vie vyskloňovať
prídavné mená podľa
vzoru pekný.
Žiak vie vyskloňovať
prídavné mená podľa
vzoru cudzí.
Žiak vie využiť poznatky
o skloňovaní prídavných
mien pri pravopise.
RLK 2.2.4
Žiak vie vytvoriť slohový
útvar na tému Môj
kamarát.
Žiak vie pracovať s textom.
TBZ 2.2.2
VMR 2.4.4
PDG 2.1.3
Žiak vie rozoznať
synonymá v texte.
Žiak vie rozoznať
antonymá.
Ako sa učiť. Vieme
rozlíšiť tému
a hlavnú myšlienku?
v texte.
Rozčleniť prejav na
úvod, jadro a záver,
vedieť pomenovať tému
a vyjadriť hlavnú
myšlienku.
Žiak vie rozčleniť prejav na
úvod, jadro a záver, vie
pomenovať tému a vyjadriť
hlavnú myšlienku textu.
Opakovanie
Kontrolný diktát č.3
Zameranie – prídavné
mená, vzory pekný
a cudzí.
Oprava kontrolného
diktátu
7. Tvoríme
jednoduché príbehy
8. Príbeh a opis
patria k sebe
8
2
Jednoduché
rozprávanie – osnova
Slovesá
Štylizácia a kompozícia
rozprávania.
Charakteristika slovies,
výskyt v texte,
gramatické kategórie.
Slabičné
a neslabičné
predpony, odvodené
slová
Jednovýznamové
a viacvýznamové
slová
Jednoduché
rozprávanie – časová
postupnosť
Opakovanie
Kontrolný diktát č.4
Oprava kontrolného
diktátu
Rozširujeme si
slovnú zásobu –
prirovnania,
Vedieť odvodiť slová zo
slovotvorného základu.
Žiak vie vytvoriť
jednoduché rozprávanie.
Žiak vie charakterizovať
slovesá, nájsť ich v texte,
určiť ich gramatické
kategórie.
Žiak vie odvodiť slová zo
slovotvorného základu.
Vysvetľovanie významov
slov.
Žiak vie vysvetliť význam
slov.
Rozprávanie zážitku.
Žiak vie porozprávať
zážitok v časovej
postupnosti.
Zameranie – slovesá.
Pri opise jednoduchej
činnosti využívať
prirovnania, porekadlá.
314
Žiak vie pri opise
jednoduchej činnosti
využívať prirovnania,
RLK 2.3.2.1
porekadlá
9. Zhotovujeme
podľa návodu
10. Opakovanie
učiva z 5. ročníka
6
1
porekadlá.
Rozširujeme si
slovnú zásobu –
príslovia, pranostiky
Rozlišovanie prísloví
a pranostík.
Žiak vie v texte rozlíšiť
príslovia a pranostiky.
FIG 2.1.2
RLK 2.3.2.1
Opis pracovnej
činnosti –
vysádzanie
ihličnanov
Spisovný jazyk
a nárečie
Utvoriť opis pracovnej
činnosti.
Žiak vie utvoriť opis
pracovnej činnosti.
ENV 2.1.1
RLK 2.3.2.1
OZO 2.3.4
Slovná zásoba, spisovné
a nespisovné slová.
Transformácia textu
v nárečí do spisovnej
podoby.
Žiak vie v slovnom prejave
rozlíšiť spisovné
a nespisovné slová. Vie
transformovať text
v nárečí do spisovnej
podoby.
Príprava 1.
kontrolnej slohovej
práce
1. kontrolná slohová
práca
Výstupný test
Oprava slohovej
práce
Upevňujeme si
pravopis
Zameranie: rozprávanie
s prvkami opisu.
Zhrnutie poznatkov
učiva 5. ročníka a ich
využitie v praxi.
315
TBZ 2.2.2
Žiak vie správne využívať
poznatky z 5. ročníka pri
písaní slovných prejavov.
Základná škola s materskou školou Koš, Nová 525/2, 972 41 Koš
PREDMET:
SJL - literatúra
Tematický
celok
Ročník: piaty
2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne
Časová
dotácia
Úvod do
vyučovania
literatúry
Téma
Obsahový štandard
Úvodná hodina
Autor/spisovateľ
Čitateľ/divák
Milan Ferko: Ako
sa robia zázraky
Pozvánka do
knižnice
Text/ ilustrácia
Kto je dobrý
čitateľ
Technika čítania. Metódy
čítania (informačné,
selektívne, orientačné) .
Téma textu. Súvislosti
medzi textom a ilustráciou.
Kniha/ knižnica
Časopis, noviny
7
316
Výkonový štandard
Prierezové témy
Medzipredmetové
vzťahy
Žiak vie správne vysvetliť na
neznámom texte rozdiel medzi
autorom (článku v novinách,
v časopise) a spisovateľom
(umeleckej literatúry).
Žiak vie analyzovať ilustráciu
v súvislosti s textom.
Žiak vie v školskej (miestnej,
mestskej) knižnici vybrať knihu
podľa katalógu. Vie vyhľadať
informácie v knihe (knižnici) a
použiť pri učení, riešení
konkrétneho problému. Vie
vysvetliť rozdiel medzi umeleckým
textom (v beletrii) a textom
v dennej tlači, medzi novinami
a časopisom. Vie použiť časopis
na vlastnú prácu a prehlbovanie
vedomostí. Vie vysvetliť zameranie
detského časopisu a uviesť 1
príklad.
Vie vymenovať názvy aspoň 3
denníkov.
OSR 1.1
Žiak si osvojuje správnu techniku
čítania, dokáže prečítaný text
zreprodukovať.
TBZ 2.2
OZO 2.5
Uspávanky,
ľúbostné piesne
1. V ríši
rozprávok
31
Reprodukcia prečítaného
textu. Čítanie ako
prostriedok sebarozvoja
človeka: učenie sa novým
poznatkom, komunikácia o
získaných poznatkoch,
tvorby vlastného systému
hodnôt.
Poézia ako všeobecný pojem
pre viazanú reč. Vonkajšia
kompozícia literárneho
diela – verš, strofa ako
prostriedky viazanosti
umeleckej reči. Nadpis, rým,
prirovnanie, zdrobnenina,
personifikácia. Druhy
ľudovej piesne: uspávanky
a ľúbostné piesne.
Veterný kráľ
Rozprávka, zberatelia
ľudových rozprávok,
rozprávač, hlavná postava,
vedľajšie postavy.
Zlatá páva
Fantastická rozprávka.
Sitno
Odseky, téma, hlavná
myšlienka.
Zemský poklad
Realistická rozprávka.
Kubove príhody
Humor a jeho úloha
v literárnom diele.
317
Žiak vie vysvetliť pojmy verš,
strofa, rým, rytmus v súvislosti
s umeleckou rečou viazanou.
Vie vyhľadať verš, strofu v básni.
Vie určiť slová v básni, ktoré sa
rýmujú. Vie vysvetliť prirovnanie
ako štylistický prostriedok, ktorý
sa využíva na porovnávanie
spoločných znakov vecí, javov. Vie
rozlíšiť prirovnanie v texte. Vie
vytvoriť vlastné prirovnanie.
Vie rozlíšiť personifikáciu v texte.
Vie rozlíšiť uspávanku od
ľúbostnej piesne.
Žiak vie vysvetliť pojmy rozprávka,
zberatelia ľudových rozprávok,
rozprávač, hlavná postava,
vedľajšie postavy. Vie výstižne
charakterizovať postavy.
Žiak vie vysvetliť pojem
fantastická rozprávka.
Žiak vie vysvetliť úlohu vonkajších
prostriedkov kompozície (nadpis,
odsek, kapitoly).Vie určiť tému
a hlavnú myšlienku diela.
Žiak vie odlíšiť fantastickú
rozprávku od realistickej.
Žiak vie nájsť humorné prvky
v literárnom diele.
MUV 5.6
VMR 4.3
RLK 3.2.1
ENV 2.2
MUV 5.3
ENV 2.3
FIG 2.1.2
Opakovanie:
Ľudové
rozprávky
Miroslav Válek:
Ako sa Kubo
stratil
Štefan Moravčík:
Starodávna
povedačka
Ján Navrátil:
Óda na kľúčovú
dierku
Recitovanie
básní
Poézia nonsensu - pôvod,
výskyt nonsensu (nezmysel)
v pôvodnej slovenskej
umeleckej tvorbe. Nonsens
ako štylizácia textu, funkcia
jednotlivých prvkov pre celé
vyznenie diela (hra so
slovami).
Žiak vie vysvetliť pôvod nonsensu
v ľudovej slovesnosti. Vie na
konkrétnej ukážke vysvetliť, ako
vzniká nonsens. Vie vysvetliť
znaky nonsensu v texte (v poézii
a v próze). Vie vysvetliť nonsens
ako štylizáciu textu.
Prednes básne - rytmická
usporiadanosť básnického
textu
Žiak vie určiť rytmus v básni.
Vie recitovať báseň, pričom
rešpektuje rytmickú
usporiadanosť básnického textu.
Žiak vie rozlíšiť zbojnícku od
regrútskej a vojenskej piesne.
Zbojnícke,
regrútske
a vojenské
piesne
Deväťdesiatdeväť
bratov a stý
Ruža
O červenej
sliepočke
Vták Hrom
Opakovanie:
Rozprávky iných
národov
Koledy
Druhy ľudovej piesne:
zbojnícke, regrútske
a vojenské piesne.
Hans Christian
Andersen:
Slimák a ružový
Autorské rozprávky.
Rozprávky iných národov.
Rozprávka zo Zakapatskej
Ukrajiny.
Írska rozprávka.
RLK 2.6
Žiak vie zreprodukovať dej
inonárodných rozprávok.
MUV 5.2
Žiak vie rozlíšiť koledy od iných
druhov ľudových piesní, vie určiť,
pri akej príležitosti sa spievajú.
Žiak vie vymenovať vybraných
autorov a ich diela. Vie rozlíšiť
autorskú rozprávku od ľudovej.
RLK 3.2.5
MUV 1.4
Indiánska rozprávka.
Druhy ľudovej poézie:
koledy.
318
MUV 5.4
ker
Milan Rúfus:
Pamodaj šťastia
Karel Čapek:
Rozprávka psia
Ľubomír Feldek:
Nepodpísaná
rozprávka
Roald Dahl:
Čarodejnice
Opakovanie:
Autorské
rozprávky
Beseda
o prečítanej
knihe
Pracovné piesne
V bábkovom
divadle
2. Pozrime si
rozprávku
7
Epická poézia. Veršovaná
rozprávka – základné znaky
poézie vo veršovanej alebo
prebásnenej podobe
rozprávky.
Autorská rozprávka.
Autorská rozprávka.
Žiak vie určiť spoločné a odlišné
znaky veršovanej a prozaickej
rozprávky.
Žiak vie rozlíšiť autorskú
rozprávku od ľudovej.
Žiak vie rozlíšiť autorskú
rozprávku od ľudovej.
Autorská rozprávka.
Žiak vie rozlíšiť autorskú
rozprávku od ľudovej.
Zreprodukovanie deja,
charakterizovanie postáv.
Žiak vie zreprodukovať dej,
charakterizovať postavy.
Rytmus ako metrická
vlastnosť, rytmická
zviazanosť reči na princípe
striedania prízvučných
a neprízvučných slabík.
Bábková hra.
Jevgenij
Speranskij:
Krása nevídaná
Divadelná hra,
dramatizovaný literárny
text.
Filmová
rozprávka:
Perinbaba
Zbojník Jurko
Rozdiel medzi literárnym
textom a inscenáciou.
Animovaný film.
319
Žiak vie vysvetliť pojmy viažuce sa
k bábkovej hre. Vie vysvetliť
úlohu bábkoherca.
Žiak vie charakterizovať divadelnú
hru ako prozaické dielo - literárny
text. Pri čítaní textu jednotlivých
postáv vie vyjadriť moduláciou
hlasu obsah textu.
Žiak vie vysvetliť rozdiel medzi
literárnym textom a inscenáciou.
O medveďovi, čo
vedel premýšľať
Zakopaný meč
pod Zoborom
3. Čo opriadali
povesti
8
Matej kráľ
a bača
Historická povesť.
Jozef Horák:
Detvan
a Jánošíkov
poklad
Alojz
Medňanský:
Čertova brázda
Historická povesť.
Mária Ďuríčková:
Kôň so zelenou
hrivou
Miestna povesť.
Anton
Habovštiak. Tri
zlaté ruže
Heraldická povesť.
Opakovanie:
Povesti
Kliment: Život
Konštantína
4. Príbehy
spred tisícročí
Dramatizácia, dialogizácia
textu. Školská dramatizácia
rozprávky.
Povesť.
Miestna povesť.
Legendy.
6
Jacopo de
Voragine:
Legenda o sv.
Jurajovi
Legenda ako príbeh zo
života svätých.
320
Žiak vie zdramatizovať literárny
text v podobe jednoduchého
scenára.
Žiak vie vysvetliť rozdiely medzi
povesťou a rozprávkou. Vie
priradiť povesti k jednotlivým
druhom. Vie rozlíšiť ľudové
a autorské povesti. Vie rozlíšiť, čo
je v povesti fantastické a čo
realistické. Vie abstrahovať
a sformulovať hlavnú myšlienku
povesti. Vie podrobne
reprodukovať 1 regionálnu povesť.
Vie vymenovať 3 autorov
národných povestí.
Žiak vie vysvetliť, že hlavnou
postavou legendy je osoba, ktorá
za svoje činy bola vyhlásená za
svätú. Vie abstrahovať
a sformulovať hlavnú myšlienku
prečítaného. Vie vyhľadať
a utriediť reálne a fantastické deje
v legende. Vie vysvetliť súvislosti
konkrétnej legendy s históriou. Vie
MUV 2.4.2
MUV 5.5
Mataj
Opakovanie:
Legendy
Zľudovené
piesne
5. Príbehy na
rýchle čítanie
4
Základný rozdiel medzi
ľudovou a zľudovenou
piesňou.
Opakovanie:
ľudové piesne
Analýza ukážok textu
ľudových piesní. Správna
výslovnosť pri čítaní textu.
Prednes textu. Verbalizácia
vlastného čitateľského
zážitku.
Komiks
Komiks ako literárny žáner
(prepojenie slovného a
výtvarného umenia). Úloha
obrázku v komikse. Pôvod
komiksu. Walt Disney ako
najznámejší tvorca komiksu.
Slovenskí autori komiksu.
Encyklopédie
Jasnosť, presnosť, stručnosť
vyjadrovania v encyklopédii.
Odborný – náučný štýl.
Využívanie odbornej
terminológie. Odlišnosti od
umeleckej literatúry,
odlišnosti od náučných
textov sprostredkovaných
učebnicou. Úloha hesla
v encyklopédii – porovnanie
3
6. Vedomosti
z každej oblasti
Ľudová legenda.
321
odlíšiť legendu od rozprávky a od
povesti. Vie rozlíšiť legendy podľa
pôvodu. Vie uviesť meno jedného
autora legendy.
Žiak vie vysvetliť rozdiel medzi
ľudovou a zľudovenou piesňou.
Žiak vie ľudovú pieseň definovať
ako žáner patriaci k poézii.
Vie rozlíšiť druhy ľudových piesní
na základe ich obsahu.
Vie vysvetliť vznik a význam
ľudových piesní ako súčasť
kultúrneho dedičstva národa.
Žiak vie vysvetliť pôvod komiksu.
Vie vysvetliť komiks ako žáner
s epickým dejom (prózu)
sprostredkovaným bez rozprávača
cez priamu reč a obrázky. Vie
abstrahovať a sformulovať hlavnú
myšlienku komiksu. Vie vytvoriť
komiks transformáciou príbehu do
priamej reči v bublinách. Vie
uviesť mená známych domácich
(1) aj svetových autorov komiksu
(1).
Žiak vie vysvetliť, že ide o náučný
text, ktorý využíva odbornú
terminológiu. Vie vysvetliť, ako sú
zoradené informácie
v encyklopédii. Vie vymenovať
druhy encyklopédií podľa obsahu
(zemepisné, prírodovedné...). Žiak
vie vyhľadať informácie podľa
hesiel. Vie vyčleniť hlavné
informácie v texte. Vie vysvetliť
RLK 3.2.2
TBZ 3.3
OSR 1.1
Záverečné
opakovanie
s nadpisom v iných
literárnych dielach.
Usporiadanie hesiel
v encyklopédii (abecedné,
chronologické, systematické).
Encyklopédia na internete.
Zopakovanie učiva 5.
ročníka.
322
význam informácií získaných
z encyklopédie. Vie vybrať vhodné
informácie z najväčšej
encyklopédie na svete – na
internete Wikipedia - pri riešení
konkrétnej úlohy.
Základná škola s materskou školou Koš, Nová 525, 972 41 Koš
PREDMET:
SJL - gramatika, sloh
Tematický
celok
Časová
dotácia
1. Opakovanie
učiva z 5.
ročníka
Ročník: šiesty
3 hodiny týždenne, 99 hodín ročne
Téma
Obsahový štandard
Leto ako med
opis ilustrácie podľa
obrázkov
Pozdrav
z dovolenky
pohľadnica, adresa
Nedokončený
príbeh
rozprávanie (úvod, jadro,
záver), časová postupnosť
v rozprávaní, odsek
Obojaký pán
predložky, väzba s pádom,
synonymá, antonymá
Ťažkosti s letom do
vesmíru
oznámenie, interview,
reklama
11 hod.
323
Výkonový štandard
Žiak vie definovať pojem opis
ilustrácie / obrázka.
Vie vytvoriť na zadanú tému
opis.
Chápe význam prídavných
mien v opise.
Žiak vie správne napísať adresu
na pohľadnicu.
Vie vytvoriť text pohľadnice
v súlade s cieľom komunikácie.
Žiak dokáže rozlíšiť hlavné
a vedľajšie postavy,
charakterizovať správanie
postáv, stručne opísať
prostredie, v ktorom sa príbeh
odohráva, vie dokončiť začatý
príbeh.
Žiak dodržiava správne
predložkové väzby pri tvorbe
slovných spojení, viet a celých
textov. Vie vysvetliť pojmy
synonymum, antonymum.
Žiak vie vhodne vo vlastnom
prejave použiť prvky
komunikácie z literárnych
textov, médií, internetu. Vie
vytvoriť slohový útvar
a zosúladiť ho s témou písania.
Vie zdôvodniť výber a použitie
Prierezové témy
Medzipredmetové
vzťahy
OSR 1.5 Kreativita
MDV 8.2 – Získať
relevantné informácie
z internetových
zdrojov
MDV 6.5 – Vytvoriť
reklamný produkt
(plagát, leták)
Keď upratuje
mama
opis pracovného postupu
Opakovanie učiva
z 5. ročníka
Vstupný text
rozličných informácií z grafu.
Žiak vie na základe analýzy
textu identifikovať,
systematizovať a zovšeobecniť
poznatky o dynamickom opise.
Vie vytvoriť na zadanú tému
dynamický opis . Chápe
význam prídavných mien
a slovies v dynamickom opise.
Žiak vie identifikovať pojmy,
dokáže ich prakticky odlíšiť.
Žiak ovláda a vie aplikovať
nadobudnuté vedomosti
a spôsobilosti osvojené v 5.
ročníku.
Analýza vstupného
testu
1. kontrolný diktát
Oprava 1.
kontrolného
diktátu
Rozhovor nie sú iba
slová
2. Zhovárame
sa
a diskutujeme
7 hod.
OSR 1.5 Kreativita
OSR 1.2
Sebapoznanie a
sebaprijatie
opakovanie pravopisu 5.
ročníka
Žiak vie v texte aplikovať
nadobudnuté vedomosti
z ortografie, lexikológie,
morfológie, syntaxe. Vie
správne rozdeliť slová na konci
riadka.
Žiak vie napísať čistopis
s opravenými chybami.
rozhovor, dialóg
Žiak vie definovať pojem dialóg
a zapojiť sa doň. Vie v dialógu
primerane komunikovať.
Žiak vie vyhľadať a pomenovať
zámená vo vlastnom texte. Vie
rozlíšiť osobné privlastňovacie
zámeno od základného.
Žiak vie v komunikačnej
situácii primerane gestikulovať,
používať vhodnú mimiku,
Osobné
a privlastňovacie
zámená
zámená, delenie zámen:
osobné základné a osobné
privlastňovacie zámená
Argument,
protiargument
diskusia, argument,
protiargument
324
OSR 2.3 Komunikácia
TBZ 4.1 –
Charakteristika
argumentu, funkcia a
zaujať spoločensky vhodný
postoj a dodržiavať vhodnú
vzdialenosť s komunikujúcim.
Vie jednoduchým spôsobom
vyjadriť svoj vlastný názor na
určitú tému. Vie tento názor
obhájiť. Vie spoločensky
vhodne vyjadriť svoj nesúhlas
s obsahom komunikácie.
Väzba s pádom,
vokalizácia
väzba predložiek s pádom,
vokalizácia predložiek s,z,v,k
Opakovanie zámen
a predložiek
3. Ako tvoríme
slová
(pomenovania)
Slovníky
slovník – pravopisný,
synonymický, výkladový,
cudzích slov, frazeologický;
elektronické slovníky
Neutrálne a citovo
zafarbené slová
neutrálne a expresívne slová
9 hod.
325
Žiak vie identifikovať preložky
v texte. Vie vysvetliť pojem
vokalizácia predložiek.
Žiak si precvičí a utvrdí učivo
2. tematického celku.
Žiak pozná funkciu
jednotlivých jazykovedných
príručiek. Vie si správne vybrať
jazykovednú príručku na
overenie významu slov. Vie, čo
znamenajú skratky
a vysvetlenia v pravopisnom
slovníku. Vie vyhľadať
synonymá, ustálené slovné
spojenia a vysvetliť význam
cudzích slov. Vie pracovať
s elektronickým slovníkom.
Žiak vie reprodukovať definície
pojmov neutrálne a citovo
zafarbené slová. Vie vyhľadať
citovo zafarbené slová v texte.
význam
MDV 8.2 – Získať
relevantné informácie
z internetových
zdrojov
TBZ 4.2 – Rôzne
druhy argumentov
a ich tvorba
OSR 1.5 Kreativita
Tvorenie slov
odvodzovaním –
predponami
Tvorenie slov
príponami
Tvorenie slov
skladaním
4. Svet je plný
zaujímavých
ľudí, vecí,
javov
25 hod.
tvorenie slov odvodzovaním,
predpona, slovotvorný
základ, základové slovo,
odvodené slovo
tvorenie slov odvodzovaním,
prípona, slovotvorný základ,
základové slovo, odvodené
slovo
tvorenie slov skladaním
Vie vysvetliť štylistickú funkciu
citovo zafarbených slov v texte.
Žiak vie rozlíšiť predponu
v slove.
Žiak vie rozlíšiť príponu v slove.
Žiak vie identifikovať slová,
ktoré vznikli skladaním a určiť
slová, z ktorých vznikli.
Žiak si zopakuje a utvrdí učivo
tematického celku.
Žiak vie v texte aplikovať
nadobudnuté vedomosti
z ortografie, lexikológie,
morfológie, syntaxe.
Žiak vie napísať čistopis
s opravenými chybami.
Opakovanie
tvorenia slov
2. kontrolný diktát
zámená
Oprava 2.
kontrolného
diktátu
Statický opis
statický opis
Žiak vie reprodukovať definíciu
pojmu statický opis.
Podstatné mená
podstatné mená
Gramatické
kategórie
podstatných mien (
Všeobecné
a vlastné podstatné
mená
Konkrétne
a abstraktné
rod, číslo, pád; pádová
otázky, životnosť /
neživotnosť
všeobecné a vlastné
podstatné mená
Žiak vie pri komunikácii
správne použiť ohybné slovné
druhy – podstatné mená.
Žiak vie určiť gramatické
kategórie podstatných mien.
konkrétne a abstraktné
podstatné mená
326
Žiak vie rozlíšiť všeobecné
a vlastné podstatné mená.
Žiak vie rozlíšiť konkrétne
a abstraktné podstatné mená.
TBZ 4.5 – Prezentácia
vlastných názorov
prostredníctvom
debaty a diskusie
podstatné mená
Skloňovanie
podstatných mien
Piaty pád – vokatív
Opakovanie
podstatných mien
Statický opis –
príprava na 1.
písomnú slohovú
prácu
1. písomná slohová
práca
Oprava 1. písomnej
slohovej práce
skloňovanie vzor
vokatív
statický opis
Žiak vie skloňovať podstatné
mená, určiť ich vzor.
Žiak chápe tvar slova v piatom
páde ako oslovenie.
Žiak si zopakuje a utvrdí učivo
o podstatných menách.
Žiak vie s pomocou učiteľa
vytvoriť osnovu, koncept pre
pripravovaný text.
Žiak vie napísať čistopis.
Prídavné mená –
akostné –
systematizácia
akostné prídavné mená,
gramatické kategórie
Vzťahové prídavné
mená
vzťahové prídavné mená
Skloňovanie
akostných
a vzťahových
prídavných mien
vzory pekný a cudzí
Stupňovanie
prídavných mien
stupňovanie – pozitív,
komparatív, superlatív
327
Žiak vie posúdiť text z hľadiska
jazykovej správnosti. Vie
zhodnotiť texty vytvorené
niekým iným.
Žiak chápe dôležitosť
gramatickej zhody medzi
prídavným a podstatným
menom pre porozumenie textu.
Vie identifikovať akostné
prídavné mená.
Žiak vie vysvetliť a identifikovať
vzťahové prídavné mená
a vysvetliť ich funkciu.
Žiak vie roztriediť prídavné
mená podľa gramatického
rodu. Ovláda morfologické
pravopisné javy pri skloňovaní
vzorov pekný / cudzí.
Žiak vie s pomocou učiteľa
vysvetliť význam stupňovania
prídavných mien v texte. Vie
v komunikačnej situácii
používať akostné prídavné
TBZ 4.5 – Prezentácia
vlastných názorov
prostredníctvom
debaty a diskusie
Privlastňovacie
prídavné mená –
individuálne
Vzor otcov /
matkin
privlastňovacie prídavné
mená
Privlastňovacie
prídavné mená –
druhové
privlastňovacie prídavné
mená
Vzor páví
vzor páví
Charakteristika
osoby – vonkajšia
charakteristika osoby
Charakteristika
osoby – vnútorná
Opakovanie
charakteristika osoby
3. kontrolný diktát
prídavné mená
Oprava 3.
kontrolného
diktátu
Opakovanie slovies
5. Svet v
pohybe
18 hod.
vzor otcov / matkin
Sloveso byť
slovesá, tykanie / vykanie,
časovanie, neurčitok
sloveso byť
Plnovýznamové
plnovýznamové
328
mená a ich stupňovanie.
Žiak vie identifikovať v texte
privlastňovacie prídavné mená
– individuálne.
Žiak vie určiť vzor
individuálneho
privlastňovacieho prídavného
mena.
Žiak vie identifikovať v texte
privlastňovacie prídavné mená
– druhové.
Žiak vie určiť vzor druhového
privlastňovacieho prídavného
mena.
Žiak vie reprodukovať definíciu
pojmu charakteristika osoby.
Vie porovnať statický opis
a charakteristiku osoby. Vie
vytvoriť vonkajšiu
charakteristiku osoby.
Žiak vie vytvoriť vnútornú
charakteristiku osoby.
Žiak si zopakuje a utvrdí učivo
tematického celku.
Žiak vie v texte aplikovať
nadobudnuté vedomosti
z ortografie, lexikológie,
morfológie, syntaxe.
Žiak vie napísať čistopis
s opravenými chybami.
Žiak vie identifikovať pojmy,
dokáže ich prakticky rozlíšiť.
Žiak vie vyčasovať sloveso byť
a použiť ho vo vetách.
Žiak vie vysvetliť a identifikovať
dejepis
a neplnovýznamové
slovesá
a neplnovýznamové slovesá
Dynamický opis
dynamický opis
Zvratné
a nezvratné slovesá
zvratné a nezvratné slovesá
Ja – rozprávanie
rozprávanie
Gramatické
kategórie slovies
Slovesný spôsob
osoba, číslo, čas
Jednoduchý
a zložený slovesný
tvar
On – rozprávanie
jednoduchý a zložený
slovesný tvar
oznamovací, rozkazovací,
podmieňovací
rozprávanie
Opakovanie slovies
4. kontrolný diktát
slovesá
plnovýznamové
a neplnovýznamové slovesá
a vie vysvetliť ich funkciu
v texte.
Žiak vie reprodukovať definíciu
pojmu dynamický opis. Vie
porovnať statický a dynamický
opis. Dokáže vytvoriť
dynamický opis a prezentovať
ho.
Žiak vie vysvetliť a identifikovať
v texte zvratné a nezvratné
slovesá a vie vysvetliť ich
funkciu v texte.
Žiak vie vytvoriť ja –
rozprávanie v 1. osobe
jednotného čísla.
Žiak vie určiť gramatické
kategórie slovies.
Žiak vie identifikovať
oznamovací, rozkazovací
a podmieňovací spôsob slovesa.
Žiak vie vysvetliť a identifikovať
jednoduchý a zložený slovesný
tvar slovies v texte.
Žiak vie vytvoriť on –
rozprávanie v 3. osobe
jednotného čísla alebo
množného čísla.
Žiak si zopakuje a utvrdí učivo
o slovesách.
Žiak vie v texte aplikovať
nadobudnuté vedomosti
z ortografie, lexikológie,
morfológie, syntaxe.
329
ENV 4.3 – Odpady
a spôsoby
hospodárenia s
odpadmi
MDV 8.2 – Získať
relevantné informácie
z internetových
zdrojov
Oprava 4.
kontrolného
diktátu
6. Nielen ľudia,
aj vety tvoria
príbehy
11 hod.
Žiak vie napísať čistopis
s opravenými chybami.
Príslovky
druhy prísloviek
Stupňovanie
prísloviek
Priama reč
stupňovanie
Citoslovcia
citoslovcia
Opakovanie 5.
tematického celku
Vyjadrený
a nevyjadrený
podmet
základné vetné členy,
vyjadrený, nevyjadrený
podmet
uvádzacia veta, priama reč,
úvodzovky
Píšeme rozprávanie
rozprávanie s využitím
priamej reči
Príprava na 2.
písomnú slohovú
prácu
2. písomná slohová
práca(
Oprava 2. písomnej
slohovej práce
rozprávanie v využitím
priamej reči
rozprávanie v využitím
priamej reči
Žiak vie s pomocou učiteľa
identifikovať príslovky miesta,
času, spôsobu a príčiny.
Žiak vie stupňovať príslovky.
Žiak dokáže používať
úvodzovky pri zaznačovaní
priamej reči. Dokáže vo vetách
s priamou rečou používať
správne písmená (veľké, malé).
Žiak vie vo vete vyhľadať
citoslovcia, pozná ich funkciu
v jazykových prejavoch.
Žiak si zopakuje a utvrdí učivo
tematického celku.
Žiak vie vymenovať základné
vetné členy a definovať podmet.
Dokáže vyhľadať predmet vo
vete. Vie určiť, či je vyjadrený
alebo nevyjadrený, holý alebo
rozvitý.
Žiak vie rozlíšiť opis od
rozprávania. Chápe funkciu
priamej reči v rozprávaní.
Žiak vie s pomocou učiteľa
vytvoriť osnovu, koncept pre
pripravovaný text.
Žiak vie napísať čistopis.
Žiak vie posúdiť text z hľadiska
jazykovej správnosti. Vie
zhodnotiť texty vytvorené
niekým iným.
330
TBZ 3.3 – Využívanie
služby webu na
získanie informácií
Slovesný prísudok
slovesný prísudok
Slovesno-menný
prísudok
Prisudzovací sklad
slovesno-menný prísudok
Zhoda
zhoda
Dvojčlenná veta
úplná a neúplná dvojčlenná
veta
vetné sklady, prisudzovací
sklad
Opakovanie
syntaxe
7. Informujeme
presne
a pútavo
Projekt
TBZ 4.4 – Debata
a diskusia ako
vyučovacia metóda
MDV 8.2 – Získať
relevantné informácie
z internetových
zdrojov
Žiak si zopakuje a utvrdí učivo
o základných vetných členoch.
projekt
Žiak dokáže tímovo vytvoriť
projekt. Dokáže v ňom tvorivo
využiť prvky komunikácie
z literárnych textov, médií,
internetu. Vie projekt
prezentovať a poskytnúť o ňom
údaje. Vie prijať hodnotenie
druhých a opraviť prípadné
chyby.
Žiak si zopakuje celoročné
učivo.
Vie si správne vybrať
jazykovednú príručku na
overenie významu slov.
Vie vysvetliť štylistickú funkciu
neutrálnych a citovo
zafarbených slov v texte.
Vie sa spisovne vyjadrovať
5 hod.
8. Opakovanie
učiva zo 6. roč.
Žiak definuje a identifikuje
prísudok, pozná slovesný
prísudok.
Žiak pozná slovesno-menný
prísudok.
Žiak dokáže určiť prisudzovací
sklad v dvojčlennej vete a vetné
členy, ktoré ho tvoria.
Žiak chápe dôležitosť
gramatickej zhody medzi
podmetom a prísudkom pre
porozumenie textu.
Žiak vie tvoriť dvojčlenné vety.
Keď upratuje otec
13 hod.
331
MDV 8.2 – Získať
relevantné informácie
z internetových
zdrojov
TBZ 2.4 – Riadenie
prezentácie projektu
a jeho obhajoba
OSR 1.5 - Kreativita
a správne tvoriť slová
odvodzovaním a skladaním.
Rozumie funkcii ohybných
slovných druhov
a gramatických kategórií
vzhľadom na význam
umeleckého a vecného textu.
Vie v holých a rozvitých vetách
správne používať základné
vetné členy, vie ich určiť.
Vie samostatne tvoriť
dvojčlenné vety s rôznou
modalitou, dodržiava správny
slovosled a správne používa
interpunkčné znamienka.
Vie rozlíšiť, porovnať a vysvetliť
pojmy statický opis, dynamický
opis, charakteristika osoby,
rozprávanie s využitím priamej
reči, projekt.
Žiak aplikuje nadobudnuté
vedomosti a spôsobilosti.
Výstupný test
Analýza
výstupného testu
OSR 1.2
Sebapoznanie a
sebaprijatie
OSR 1.2
Sebapoznanie a
sebaprijatie
Hodnotenie
a klasifikácia práce
žiakov v 6. ročníku
332
Základná škola s materskou školou Koš, Nová 525, 972 41 Koš
Ročník: šiesty
2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne
PREDMET:
SJL - literatúra
Tematický
celok
Časová
dotácia
Opakovanie
vedomostí z 5.
ročníka
2 hod.
1. Ľudová
slovesnosť
4 hod.
Téma
Žiak sa oboznámi
s tematickými celkami
Žiak vie zreprodukovať
definície základných pojmov
týkajúcich sa literárnych
druhov, útvarov a foriem.
Príslovia, porekadlá
Pranostiky, hádanky
pranostika, hádanka
Žiak vie charakterizovať
pranostiku, hádanku.
anekdota
Žiak dokáže analyzovať obsah
anekdoty ako krátkej
prozaickej formy. Vie
identifikovať pointu.
Žiak vie s pomocou učiteľa
vytvoriť krátky príbeh.
Opakovanie učiva
z 5. ročníka
20 hod.
Výkonový štandard
Čo sa naučíme v 6.
roč.
poézia, próza, dráma,
rozprávka, povesť,
legenda, komiks,
encyklopédia,
nonsens
príslovie, porekadlo
Úvodná hodina
Anekdoty
2. Poézia
Obsahový
štandard
Tvorba krátkeho
prozaického útvaru
s využitím krátkych
foriem ľudovej
slovesnosti
Básne: Samo
Chalupka
Milan Rúfus
Turčín Poničan
Popoluškine šaty
Ján Smrek
Oči
Umelecký prednes
Turčín Poničan
333
Žiak vie charakterizovať
príslovie, porekadlo.
Žiak si zopakuje pojmy strofa,
rým.
Žiak vie definovať pojem
združený rým.
Žiak vie v texte vyhľadať
metafory.
Žiak vie zarecitovať báseň
Prierezové témy
Medzipredmetové
vzťahy
RLK 3.2.1 – Ústne tradície
a prejavy, vrátane jazyka
(ľudová slovesnosť, nárečia)
RLK 3.2.1 – Ústne tradície
a prejavy, vrátane jazyka
(ľudová slovesnosť, nárečia)
OSR 1.5 - Kreativita
VMR 1.4 – Úcta k rodičom
dejepis
Piesne: Daniel Hevier
(úryvok)
Pieseň pre tvoje uši
Ľuboš Zeman
V dolinách
Jana Kirschner
Pokoj v duši
Kamil Peteraj
Horehronie
Práca so známymi
a menej známymi
piesňovými textami
Balady
Kačička divoká
Ľudové balady
Išli hudci horou
Ján Botto
Lucijný stolček
Transformácia textu
balady do prozaickej
podoby)
Umelecký prednes
Ľudmila
Podjavorinská
Pavol Országh
Hviezdoslav
Išli hudci horou
Čakanka
Zuzanka Hraškovie
Upevňovanie
vedomostí
334
plynulo a jazykovo správne.
Žiak vie definovať pojem detská
populárna pieseň.
Žiak vie v texte vyhľadať
epitetá. Pozná striedavý rým.
Žiak vie definovať pojem
populárna pieseň
Žiak pozná rozdiel medzi
populárnou piesňou
a evergreenom.
Žiak dokáže z literárneho
hľadiska rozobrať text svojej
obľúbenej piesne.
Žiak vie zreprodukovať
definíciu pojmu balada.
S pomocou učiteľa dokáže
baladu pretransformovať na
epické rozprávanie.
Žiak pozná pojem balada ako
epický žáner ľudovej
slovesnosti, pôvodne spievaný.
Žiak vie s pomocou učiteľa
vyvodiť a v texte nájsť hlavné
znaky balady.
Žiak dokáže transformovať text
balady do prozaickej podoby.
Žiak vie zarecitovať báseň
plynulo a jazykovo správne.
Žiak pozná pojmy slabičný verš
a združený rým.
Žiak dokáže text čítať
s porozumením. Spozná
sociálnu baladu.
Žiak si zopakuje a utvrdí
vedomosti o baladách.
VMR 1.3 – Rodičovská láska
a jej význam v živote dieťaťa
OSR 1.5 - Kreativita
VMR 1.2 – Príbuzenské
vzťahy
VMR 1.3 – Rodičovská láska
a jej význam v živote dieťaťa
3. Rozprávanie
vo veršoch i
próze
40 hod.
Bájky: Ezop
Jonáš Záborský
Daniel Naborowski
Ivan Andrejevič
Krylov
Peter Petiška
Upevňovanie
vedomostí – bájky
Vlastná tvorba –
pokus o napísanie
bájky
Báj
O vtákoch, zvieratách
a netopierovi
O vrane a krčahu
s vodou
O nenásytnej líške
Tulipán a fialka
Netopieri
Líška a lasica
Vrana a líška
Havran a líška
Žiak vie zreprodukovať
definíciu bájky.
Žiak vie identifikovať mravné
ponaučenie v bájke.
Žiak vie v bájke identifikovať
hlavnú postavu.
Žiak si zopakuje a utvrdí
vedomosti o bájkach.
Žiak sa pokúsi vytvoriť vlastnú
bájku.
charakteristika
Kozmické vajce
čínska báj
Deti boha Slnka
indiánska báj
Zrodenie sveta
egyptská báj
Daidalos a Ikaros
grécka báj
Tatranská Kikimora
slovenská báj
Zdenka Laciková
Zakliata Kráľova hoľa
335
Žiak vie zreprodukovať pojem
báj.
Žiak dokáže text čítať
s porozumením s dôrazom na
techniku čítania.
Žiak dokáže zoštylizovať hlavnú
myšlienku báje.
Žiak dokáže porovnať jednotlivé
spôsoby vzniku sveta popísané
v bájach.
Žiak vie aplikovať pojem dialóg
v báji. Dokáže vyvodiť pojmy
úvod, zápletka, vyvrcholenie,
obrat, rozuzlenie ako súčasti
kompozície na základe analýzy
textu.
Žiak spozná predstavy ľudí
o tom, ako vznikli niektoré
pohoria a rieky v našej vlasti.
Žiak vníma vyjadrenie
podobných myšlienok
OSR 2.1 – Spoznávanie ľudí
OSR 1.5 - Kreativita
MUV 5.2 – Rozdielnosť
kultúr
VMR 1.3 – Rodičovská láska
a jej význam v živote dieťaťa
dejepis
Anton Marec
Tatranské plesá
Jozef Cíger Hronský
Prečo je Váh divá
rieka
Upevňovanie
vedomostí
Vlastná tvorba –
pokus o napísanie
báje
Zo života detí: Mark
Twain
Martin Rázus
báje
Jaroslav Rezník
Oči plné oblohy
Katarína Gillerová
Môj mladší brat a ja
Marta Hlušíková
Bojujeme u riaditeľa
Dobrodružná
literatúra
charakteristika
Rudo Moric
Prefíkané vrany
James Oliver
Curwood
Dick King-Smith
Kočovníci severu
Detektívna
Adrianin prvý prípad
Princ a bedár
Maroško
Ja a moja príšera
336
a obsahov rôznou formou.
Žiak vie získať informácie
z rôznych informačných
zdrojov.
Žiak vie zreprodukovať
definície pojmov mytológia,
vonkajšia a vnútorná stavba
literárneho diela.
Žiak si zopakuje a utvrdí
vedomosti o bájach.
Žiak sa pokúsi vytvoriť vlastnú
báj.
Žiak vie definovať pojem
autorské rozprávanie.
Žiak vie v texte nájsť slová,
ktoré sú už zastarané
a v súčasnosti sa nepoužívajú.
Žiak vie zreprodukovať
definíciu poviedky.
Žiak spozná ja – rozprávanie
ako podanie príbehu, v ktorom
je rozprávač zároveň hlavnou
postavou.
Žiak dokáže definovať a v texte
nájsť slangové slová.
Žiak dokáže vyvodiť pojem
dobrodružná literatúra. Spozná
jej hlavné znaky.
Žiak vie identifikovať zápletku
v známom texte.
Žiak vie vyhľadať literárne
postavy v texte.
Žiak spozná prostriedky
vytvárania napätia v texte.
Žiak dokáže vyvodiť definíciu
OSR 2.2 – Medziľudské
vzťahy
VMR 1.2 – Príbuzenské
vzťahy
RLK 2.8 – Významné
osobnosti rôznych oblastí
kultúry a histórie Slovenska
VMR 1.1 – Úloha rodiny v
spoločnosti
OSR 3.1 Riešenie problémov
a rozhodovanie
OSR 3.1 Riešenie problémov
literatúra: Jela
Mlčochová
Erich Kästner
Robert Arthur
Emil a detektívi
Peter a Bob v
nebezpečenstve
Upevňovanie
vedomostí
Dráma
charakteristika
Rozhlasová
dramatizácia
Transformácia
prozaického textu na
dramatický
Upevňovanie
vedomostí
Opakovanie učiva zo
6. ročníka – poézia
Princezná so zlatou
hviezdou na čele
pojmu detektívna literatúra.
a rozhodovanie
Žiak dokáže zapísať a vyhľadať
kľúčové slová, vytvoriť osnovu
textu.
Žiak dokáže v texte odhaliť
kontrast kladných a záporných
postáv.
Žiak si zopakuje a utvrdí
vedomosti o dobrodružnej
a detektívnej literatúre.
Žiak vie reprodukovať definíciu
pojmu divadelná hra.
Žiak vie reprodukovať pojem
rozhlasová rozprávka.
Žiak dokáže pretransformovať
prozaický text na dramatický.
OSR 3.1 Riešenie problémov
a rozhodovanie
Žiak si zopakuje a utvrdí učivo
o dráme.
Žiak si zopakuje a utvrdí
poznatky zo 6. ročníka
týkajúce sa poézie.
Žiak si zopakuje a utvrdí
poznatky zo 6. ročníka
týkajúce sa prózy.
Žiak si zopakuje a utvrdí
poznatky zo 6. ročníka
týkajúce sa drámy.
Opakovanie učiva zo
6. ročníka – próza
Opakovanie učiva zo
6. ročníka – dráma
337
OSR 3.1 Riešenie problémov
a rozhodovanie
OSR 1.5 - Kreativita
Základná škola s materskou školou Koš, Nová 525, 972 41 Koš
PREDMET:
SJL - gramatika, sloh
Tematický celok
Ročník: siedmy
3 hodiny týždenne, 99 hodín ročne
Téma
(1 hodina)
Úvodná hodina
I. Opakovanie
vedomostí
a zručností
zo 6.ročníka
(11 hodín)
Prázdninový autobus
Septembrový list
Záhadný šuchot
Obsahový štandard
Výkonový štandard
interview; spodobovanie;
prestávka, sila hlasu;
melódia vety
(oznamovacia, opytovacia,
rozkazovacia, zvolacia,
želacia); synonymá;
spisovný jazyk, nárečia
Žiak vie s pomocou učiteľa vytvoriť text interview na zadanú
tému, pokiaľ má dostatočný čas na prípravu. Žiak vie
správne vyslovovať slová, v ktorých nastáva spodobovanie.
Žiak vie po príprave a s pomocou učiteľa správne vyslovovať
domáce slová so slabikami de, te, ne, le, di, ti, ni, li a
dodržiavať
správnu
dĺžku
slabík.
Žiak
vie
po
predchádzajúcej príprave a s pomocou učiteľa pri čítaní
uplatniť primeranú silu hlasu a dodržať správnu melódiu.
Žiak vie reprodukovať definíciu pojmu synonymá. Žiak vie
vyhľadať synonymá v danom texte. Žiak rozozná spisovnú
slovnú zásobu od nárečia.
súkromný list – písomne;
charakteristika osoby
Žiak vie odôvodniť formálnu úpravu súkromného listu. Žiak
vie s pomocou učiteľa vytvoriť na zadanú tému súkromný
list, pokiaľ má dostatočný čas na prípravu. Žiak vie s
pomocou učiteľa vytvoriť na zadanú tému charakteristiku
osoby.
príslovky; druhy
prísloviek; téma
Obrázky z prírody
opis ilustrácie/obrázka –
písomne; statický opis
Tekvicoví panáci
príslovie, porekadlo,
pranostika, prirovnanie;
dynamický opis; tvorenie
338
Žiak vie s pomocou učiteľa identifikovať príslovky miesta,
času. Žiak vie s pomocou učiteľa jednoducho pomenovať
tému prečítaného textu.
Žiak vie s pomocou učiteľa vytvoriť na zadanú tému krátky
opis ilustrácie/obrázka a statický opis, pokiaľ má
dostatočný čas na prípravu.
Žiak vie reprodukovať definície pojmov: príslovie, porekadlo,
pranostika, prirovnanie. Žiak vie s pomocou učiteľa
vyhľadať a vysvetliť lexikálny význam ustálených slovných
Prierez.
téma
OSR 1.1
MDV 3.1
OSR 2.3
ENV 1.1
ENV 1.2
ENV 1.3
ENV 1.2
ENV 2.1
V tábore utečencov
II. Komunikačné
situácie
(10 hodín)
slov odvodzovaním a
skladaním
spojení – prísloví a prirovnaní v danom texte. Žiak vie s
pomocou učiteľa vytvoriť krátky opis jednoduchého
pracovného postupu. Žiak vie rozlíšiť predponu a príponu v
slove. Žiak vie v texte s pomocou učiteľa identifikovať slová,
ktoré vznikli skladaním a určiť slová, z ktorých vznikli.
gramatické kategórie
podstatných mien: rod,
číslo, pád; vzor; spojky
Žiak vie roztriediť podstatné mená podľa gramatického rodu.
Žiak vie definovať podmet a prísudok. Žiak vie s pomocou
učiteľa identifikovať spojky a predložky v texte.
OŽO 3.2
OZO 3.4
Opakovanie
Žiak vie identifikovať pojmy, dokáže ich prakticky odlíšiť.
Vstupný test
Žiak ovláda a vie aplikovať nadobudnuté vedomosti a
spôsobilosti osvojené v 6.ročníku.
OSR1.1
Analýza vstupného
testu
Žiak vie na podnet a s pomocou učiteľa identifikovať
niektoré chyby vo svojom texte.
OSR 1.1
1.kontrolný diktát
(Opakovanie pravopisu
6.ročníka)
Žiak vie aplikovať v texte nadobudnuté vedomosti
z ortografie, lexikológie, morfológie, syntaxe. Vie správne
rozdeliť slová na konci riadka.
OSR 1.1
Oprava 1.kontrolného
diktátu
Žiak vie posúdiť text z hľadiska jazykovej správnosti.
Nemôžeme
nekomunikovať
komunikačná situácia;
odosielateľ, prijímateľ
Žiak vie použiť taký spoločenský tón, ktorý je v súlade s
cieľom komunikácie a prostredím, v ktorom sa táto
komunikácia uskutočňuje.
Asertívna a efektívna
komunikácia
asertívna a efektívna
komunikácia
Žiak vie začať a ukončiť komunikáciu v známom prostredí
so známymi ľuďmi. Žiak vie použiť tie výrazy, ktoré si osvojil
vo vyučovacom procese.
Nespisovné slová
v súkromnej
komunikácii
spisovné, nespisovné
slová: nárečia, slangové
slová
Žiak disponuje obmedzenou slovnou zásobou bez odlíšenia
spisovných,
nárečových
a
slangových
jazykových
prostriedkov. Žiak vie po upozornení učiteľom nahradiť
niektoré nespisovné slová spisovnými.
339
OSR 1.1
OSR 2.3
MDV 4.1
MDV 4.2
MDV 4.4
OSR 2.3
ENV 5.1
ENV 5.4
ENV 3.1
OSR 2.3
RLK 1.1
RLK 1.2
RLK 1.3
Skratky v písomnej
komunikácii
skratky
Opakovanie
III. Komunikácia
v spoločnosti
(13 hodín)
Tvoríme príhovor
(prívet)
príhovor (prívet)
Žiak vie s pomocou učiteľa vyhľadať skratky v texte. Žiak vie
vytvoriť skratku.
OSR 2.3
Žiak vie identifikovať pojmy, dokáže ich prakticky odlíšiť.
OSR 1.1
Žiak vie zreprodukovať definíciu pojmu príhovor (prívet).
Prednášame príhovor
(prívet)
Žiak vie po príprave a s pomocou učiteľa vytvoriť na zadanú
tému krátky príhovor (prívet) a prezentovať ho.
Príhovor –
prezentácia žiakmi
Žiak vie po príprave nahlas prečítať svoj text, aj keď pri
prezentácii robí artikulačné a intonačné chyby.
Slová cudzieho
pôvodu
domáce slová – cudzie
slová
Výslovnosť slov
cudzieho pôvodu
výslovnosť slabík de/di,
te/ti, ne/ni, le/li v
cudzích slovách
Žiak vie reprodukovať definície pojmov: domáce slová –
cudzie slová. Žiak vie s pomocou učiteľa vysvetliť význam
domácich a cudzích slov v texte. Žiak si vie s pomocou
učiteľa správne vybrať jazykovednú príručku na overenie
významu slov .
Žiak vie po príprave a s pomocou učiteľa správne vyslovovať
slabiky de, te, ne, le, di, ti, ni, li v domácich a cudzích
slovách a dodržiavať správnu dĺžku slabík.
Pravopis slov
cudzieho pôvodu
Slová podľa dobového
výskytu
OSR 2.3
OSR 2.2
MDV 8.1
MUV 2.1
OSR 2.1
MUV 3.1
MUV 4.3
OSR 1.5
MDV 4.2
MDV 4.4
MUV 9.1
RLK 1.5
zastarané slová – nové
slová
Žiak vie na príklade vysvetliť rozdiel medzi archaizmami,
historizmami a zastaranými slovami. Žiak vie vysvetliť
termín neologizmus a chápe dynamiku lexiky v súvislosti
s rozvojom spoločnosti. Žiak vie uviesť príklady neologizmov
z oblasti vedy a techniky, športu a sociológie, pozná ich
pravopis a dokáže vysvetliť ich význam. Žiak vie vyhľadať na
internete
informácie
o nových
druhoch
športu
či
výdobytkoch techniky.
340
OSR 2.3
MDV 1.1
MUV 5.1
Opakovanie slov
cudzieho pôvodu
a slov podľa dobového
výskytu
IV. SLOVNÉ DRUHY
(43 hodín)
Opakovanie učiva
o podstatných
menách
Pomnožné podstatné
mená
Žiak vie identifikovať pojmy, dokáže ich prakticky odlíšiť.
OSR 1.1
podstatné mená;
skloňovanie; pád – pádové
otázky; všeobecné/vlastné
podstatné mená;
konkrétne a abstraktné
podstatné
mená;životnosť/neživotno
sť
gramatické kategórie
podstatných mien: rod,
číslo, pád; vzor; pád piaty
– zastarané oslovenie
pomnožné podstatné
mená; rod pomnožných
podstatných mien
2.kontrolný diktát
(Pomnožné podstatné
mená)
Oprava 2.kontrolného
diktátu
Opakovanie učiva
o prídavných menách
Umelecký opis
Žiak vie roztriediť podstatné mená podľa gramatického rodu.
Vie definovať vzory podstatných mien: chlap, hrdina, dub,
stroj, žena, ulica, dlaň, kosť, mesto, srdce, vysvedčenie,
dievča. Žiak vie v komunikačnej situácii používať podstatné
mená a ich gramatické kategórie (rod, číslo, pád).
OSR 1.1
Žiak vie definovať pomnožné podstatné mená a uviesť
príklady. Žiak vie rozlíšiť množné číslo podstatných mien od
pomnožných podstatných mien. Žiak dokáže v texte
identifikovať pomnožné podstatné mená.
Žiak vie aplikovať v texte nadobudnuté vedomosti
z ortografie, lexikológie, morfológie, syntaxe. Vie správne
rozdeliť slová na konci riadka. Žiak vie posúdiť text
z hľadiska jazykovej správnosti.
prídavné mená; akostné;
stupňovanie; vzťahovédruhové; privlastňovacie;
rod, číslo, pád; vzor:
pekný, cudzí, páví,
matkin, otcov
umelecký opis
341
Žiak vie definovať vzor pekný. Žiak vie s pomocou učiteľa
stupňovať akostné prídavné mená. Žiak vie v komunikačnej
situácii používať akostné prídavné mená a ich stupňovanie.
Žiak vie s pomocou učiteľa identifikovať zvieracie a
privlastňovacie prídavné mená v texte
Žiak vie zreprodukovať definíciu pojmu umelecký opis.
OSR 1.1
RLK 1.2
OSR 1.1
OSR 1.1
MDV 1.1
OZO 2.5
OSR 2.1
ENV 1.1
ENV 1.4
Príprava na
1.písomnú slohovú
prácu
Žiak vie s pomocou učiteľa vytvoriť osnovu, koncept pre
pripravovaný text. Žiak vie s pomocou učiteľa identifikovať
niektoré chyby vo svojom texte. Žiak vie s pomocou učiteľa
zapracovať identifikované chyby v koncepte. Žiak vie napísať
čistopis.
1. písomná slohová
práca
(Umelecký opis)
Oprava 1.písomnej
slohovej práce
Žiak vie posúdiť text z hľadiska jazykovej správnosti. Vie
zhodnotiť texty vytvorené niekým iným a svoje hodnotenie
vie zdôvodniť.
Žiak vie s pomocou učiteľa identifikovať v texte zámená v
základnom tvare. Žiak vie v komunikačnej situácii používať
osobné základné a privlastňovacie zámená.
Opakovanie učiva
o zámenách
zámená, delenie zámen:
osobné – základné,
privlastňovacie
Základné číslovky –
skloňovanie
číslovky; ohybný slovný
druh; skloňovanie; rod,
číslo, pád; delenie
čísloviek: základné, radové
Základné číslovky –
pravopis
Radové číslovky –
skloňovanie
Radové číslovky –
pravopis
Násobné číslovky
Žiak ovláda definíciu čísloviek. Žiak dokáže v texte rozlíšiť
základné a radové číslovky a vie to zdôvodniť. Žiak ovláda
skloňovanie základných a radových čísloviek. Žiak ovláda
písanie interpunkčných znamienok pri radových číslovkách
napísaných číslicou.
OSR 1.1
OSR 2.1
OSR 2.1
ENV 1.1
OSR 1.1
ENV 1.1
násobné, určité a neurčité
číslovky
Žiak vie s pomocou učiteľa nájsť určité a násobné číslovky.
Určité a neurčité
číslovky
OSR 1.2
MDV 3.2
OZO 2.6
OZO 2.6
Opakovanie učiva
o číslovkách
Žiak vie v komunikačnej situácii používať základné a radové
číslovky
3.kontrolný diktát
(Násobné číslovky)
Žiak vie aplikovať v texte nadobudnuté vedomosti
z ortografie, lexikológie, morfológie, syntaxe. Vie správne
rozdeliť slová na konci riadka. Žiak vie posúdiť text
z hľadiska jazykovej správnosti.
Oprava 3.kontrolného
diktátu
342
OSR 1.3
OSR 1.3
Opakovanie učiva
o slovesách
Slovesný vid
Dynamický opis
slovesá; tykanie/vykanie;
časovanie; osoba, číslo,
čas; zvratné, nezvratné;
neurčitok; sloveso byť;
jednoduchý a zložený tvar;
plnovýznamové –
neplnovýznamové; spôsob
Žiak vie vyčasovať sloveso byť a použiť ho vo vetách. Žiak vie
v komunikačnej situácii používať slovesá a ich gramatické
kategórie (osoba, číslo, čas), neplnovýznamové sloveso byť.
Žiak vie správne používať tykanie a vykanie.
vid – dokonavý,
nedokonavý
Žiak vie vysvetliť pojem slovesný vid. Žiak vie vlastnými
slovami vysvetliť rozdielne významy slovies vidovej dvojice.
Žiak dokáže rozlíšiť dokonavé a nedokonavé slovesá. Žiak
vie zmeniť vidovú formu slovesa.
ENV 3.2
RLK 1.2
Žiak vie zreprodukovať definíciu pojmu dynamický opis. Žiak
vie definovať spoločné a odlišné znaky jednotlivých
žánrov/útvarov: statický opis, dynamický opis.
ENV 2.2
OZO 1.1
dynamický opis
Príprava na
2.písomnú slohovú
prácu
Žiak vie s pomocou učiteľa vytvoriť osnovu, koncept pre
pripravovaný text. Žiak vie s pomocou učiteľa identifikovať
niektoré chyby vo svojom texte.
2. písomná slohová
práca
(Opis pracovnej
činnosti)
Oprava 2.písomnej
slohovej práce
Žiak vie s pomocou učiteľa zapracovať identifikované chyby
v koncepte. Žiak vie napísať čistopis.
Spojky
OSR 1.1
ENV 3.4
OSR 1.1
OSR 1.1
Žiak vie posúdiť text z hľadiska jazykovej správnosti. Vie
zhodnotiť texty vytvorené niekým iným a svoje hodnotenie
vie zdôvodniť.
Žiak vie s pomocou učiteľa identifikovať spojky v texte.
spojky; interpunkcia
4.kontrolný diktát
(Spojky - interpunkcia)
Oprava 4.kontrolného
diktátu
Žiak vie aplikovať v texte nadobudnuté vedomosti
z ortografie, lexikológie, morfológie, syntaxe. Vie správne
rozdeliť slová na konci riadka. Žiak vie posúdiť text
z hľadiska jazykovej správnosti.
343
ENV 5.2
OSR 1.1
V. SKLADBA
(9 hodín)
Opakovanie učiva
o ohybných slovných
druhoch
Žiak vie s pomocou učiteľa vyhľadať niektoré ohybné slovné
druhy v texte a určiť ich niektoré gramatické kategórie.
Opakovanie učiva
o neohybných
slovných druhoch
Opakovanie učiva
o jednoduchej vete
Žiak vie s pomocou učiteľa vyhľadať niektoré neohybné
slovné druhy v texte.
OSR 1.1
Žiak vie tvoriť jednoduché holé vety a jednoduché rozvité
vety a správne intonovať oznamovacie vety.
ENV 5.3
RLK 1.15
Žiak vie definovať holú a rozvitú vetu, s pomocou učiteľa ich
dokáže nájsť v texte Žiak vie samostatne tvoriť jednoduché
holé vety a jednoduché rozvité vety a správne intonovať
oznamovacie vety.
OSR 1.3
MDV 2.1
OZO 3.1
veta; jednoduchá veta:
holá, rozvitá
Holá a rozvitá veta
VI. Projekt
(5 hodín)
Viacnásobný vetný
člen
veta rozvitá s
viacnásobným vetným
členom
Vetný základ
a jednočlenná veta
vetný základ
Rozdiel medzi
jednočlennou
a dvojčlennou vetou
dvojčlenná veta: úplná,
neúplná
Slovesná a neslovesná
jednočlenná veta
jednočlenná veta: slovesná
a neslovesná
Kalendár – projekt
projekt; správa o
riešení/výsledku projektu
– ústna
OSR 1.1
MDV 1.4
Žiak vie v jednočlennej vete určiť vetný základ a chápe
využitie jednočlennej a dvojčlennej vety. Žiak vie odlíšiť
jednočlennú vetu od vety dvojčlennej. Žiak vie určiť slovný
druh, ktorým je vyjadrený vetný základ. Žiak dokáže rozlíšiť
slovesnú a neslovesnú jednočlennú vetu. Žiak po usmernení
učiteľom dodržiava syntaktické pravidlá v jednoduchých
vetných konštrukciách.
344
ENV 5.1
OSR 1.5
MDV 1.2
MDV 1.3
Žiak vie vysvetliť pojem projekt a jeho funkciu. Žiak vie s
pomocou učiteľa vytvoriť na zadanú tému krátky projekt.
Žiak vie s pomocou učiteľa vhodne využiť informácie alebo
jazykové
výrazové
prostriedky
získané
z
rôznych
informačných
zdrojov
s cieľom
priblížiť
spracovanú
problematiku poslucháčovi. Žiak vie na základe pokynov
učiteľa použiť vopred pripravené slová, slovné spojenia a
ustálené slovné spojenia vo svojom prejave (napr. výroky,
OSR 1.1
OSR 1.3
TBZ 1.1
TBZ 2.1
VIII. Opakovanie
učiva zo 6. a 7.
ročníka
(7 hodín)
myšlienky, citáty a pod.). Žiak disponuje obmedzenou
slovnou zásobou bez odlíšenia spisovných, nárečových a
slangových jazykových prostriedkov. Žiak vie prezentovať
projekt a poskytnúť údaje o projekte. Žiak vie zhodnotiť
kvalitu projektu i jeho prezentácie.
Zopakovanie a utvrdenie vedomostí zo 6. - 7. ročníka.
Opakovanie učiva zo
6. a 7. ročníka
OSR 1.1
Výstupný test
Žiak vie aplikovať nadobudnuté vedomosti a spôsobilosti.
Žiak vie na podnet a s pomocou učiteľa identifikovať
niektoré chyby vo svojom texte.
Analýza výstupného
testu
Hodnotenie
a klasifikácia práce
žiakov v 7. ročníku
345
OSR 1.1
Základná škola s materskou školou Koš, Nová 525, 972 41 Koš
PREDMET: SJL Ročník: siedmy
literatúra
2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne
Tematický Časová
Obsahový štandard
Téma
celok
dotácia
Metódy a formy
Úvod
1. Umelecká
literatúra v
poézii
3
19
Výkonový štandard
Žiak má :
Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy
1
Úvodná
hodina
Plán na školský rok.
2
Ferko
Urbánok:
Desatoro
čitateľa
Čítanie ako prostriedok
sebarozvoja človeka. Čo
nájdeme v knižnici.
2
Anekdoty
Vtip, pointa, výsledný
moment.
Žiak vie reprodukovať
aforizmus, anekdotu.
OSR 1.1
1
Ján Botto:
Kukučka
Žiak vie, čo je viazaná reč
a pozná jej znaky.
TBZ 2.2
1
Janko Kráľ:
Slovo
2
Ján
Francisci:
Bratislavský
m bratom
Poézia ako všeobecný
pojem pre viazanú reč.
Vonkajšie znaky poézie.
Verš, strofa, rým, refrén.
Vonkajšia kompozícia
básne.
Ponáška na ľudovú
pieseň. Rým a rytmus
ako charakteristický
znak poézie.
1
Janko
Matúška:
Lúčenie
Sylabický verš, trópy.
1
Ján Smrek:
Najčistejšia
láska
Lyrická báseň a jej idea.
346
BOZP
Žiak dokáže definovať
vonkajšiu kompozíciu
básne.
Žiak vie recitovať báseň,
rešpektovať rytmickú
usporiadanosť, vie správne
dýchať a dodržiavať
spisovnú výslovnosť.
Žiak pozná a vie vysvetliť
pojem sylabický verš.
Dokáže v texte nájsť
a pomenovať jazykové
umelecké prostriedky.
Žiak pozná rozdiel medzi
lyrickou a epickou básňou.
Vie, že báseň je útvar
OSR 1.3
RLK 2.8
TBZ 2.2
OSR 2.2
VMR 1.2
písaný formou poézie.
Žiak pozná rozdiel medzi
lyrickou a epickou básňou.
Vie, že báseň je útvar
písaný formou poézie.
Žiak dokáže rozlíšiť voľný
verš od sylabického.
1
Július
Lenko:
Dcérke
Lyrická báseň a jej idea.
1
Vojtech
Mohálik:
Boháčka
Voľný verš.
1
Kamil
Peteraj: Bosá
láska
Pieseň ako typ básne
spájajúci poéziu
s hudbou.
Žiak vie, že pieseň tvorí
báseň spojená s hudbou.
1
Kamil
Peteraj:
Mince na
dne fontán
Pieseň ako typ básne
spájajúci poéziu
s hudbou.
Žiak vie, že pieseň tvorí
báseň spojená s hudbou.
1
Ľuboš
Zeman:
Umenie žiť
Pieseň ako typ básne
spájajúci poéziu
s hudbou.
Žiak vie, že pieseň tvorí
báseň spojená s hudbou.
1
Jozef Urban:
Voda čo ma
drží nad
vodou
Pieseň ako typ básne
spájajúci poéziu
s hudbou.
Žiak vie, že pieseň tvorí
báseň spojená s hudbou.
PDG 4.1
VMR 4.3
1
Miroslav
Válek:
Jesenná
láska
Zuzana
Smatanová:
Miesto kde
sa neumiera
Pieseň ako typ básne
spájajúci poéziu
s hudbou.
Žiak vie, že pieseň tvorí
báseň spojená s hudbou.
VMR 4.3
Pieseň ako typ básne
spájajúci poéziu
s hudbou.
Žiak vie, že pieseň tvorí
báseň spojená s hudbou.
No Name:
Čím to je
Pieseň ako typ básne
spájajúci poéziu
Žiak vie, že pieseň tvorí
báseň spojená s hudbou.
1
1
347
VMR 1.2
2
2. Umelecká
literatúra v
próze
33
2
2
2
Opakovanie
učiva
tematického
celku
Detský
hrdina
v literatúre –
Jozef Gregor
Tajovský: Do
konca
Jozef Cíger
Hronský: Do
školy
s hudbou.
Opakovanie učiva
tematického celku.
Stručná informácia
o autorovi, plynulé
čítanie súvislého textu,
správna artikulácia so
správnou výslovnosťou.
Stručná informácia
o autorovi, reprodukcia
textu na základe osnovy.
Martin
Kukučín:
Z teplého
hniezda (
Ľubica
Suballyová:
O medailách
a pomaranči
Gabriela
Futová:
Poškoláci
Kalo Uhrík:
Machova
svorka
Stručná informácia
o autorovi, analýza
textu.
1
Marta
Hlušíková:
Srdce
v ofsajde
Abstrahovanie hlavnej
myšlienky textu.
1
Ján Babarík:
Mobil
Poznanie jazykové
prejavu literárnej
1
2
1
Charakterizovanie
hlavnej postavy.
Slang ako významný
charakterizačný
prostriedok.
Využívanie jazykových
umeleckých prostriedkov
v prozaickom texte.
348
Žiak si zopakuje a utvrdí
učivo tematického celku.
Žiak vie približne zaradiť
spisovateľa do obdobia,
pozná jeho národnosť. Vie
vyhľadať explicitne
vyjadrené informácie v texte
(miesto, čas, dátum).
Žiak vie približne zaradiť
spisovateľa do obdobia,
pozná jeho národnosť. Vie
reprodukovať text na
základe osnovy.
Žiak vie približne zaradiť
spisovateľa do obdobia,
pozná jeho národnosť.
Dokáže analyzovať text.
Žiak dokáže na základe
prečítaného textu nájsť
hlavnú postavu
a charakterizovať ju.
Žiak si všíma slang ako
významný charakterizačný
prostriedok v diele.
Žiak dokáže vyhľadať
a pomenovať jazykové
umelecké prostriedky
v prozaickom texte.
Žiak dokáže z textu
vyabstrahovať hlavnú
myšlienku.
OSR 3.2
FIG 2.1.2
Žiak si všíma jazykový
prejav postavy jej ako
MDV 1.3
VMR 1.2
OSR 2.2
VMR 1.2
OSR 2.2
VMR 1.2
OSR 2.2
PDG 1.5
PDG 4.6
VMR 4.4
OSR 2.3
PDG 1.3
VMR 2.3
ENV 2.1
PDG 1.3
VMR 4.4
postavy ako významného
prostriedku na jej
charakterizovanie.
Literatúra pre deti
a mládež ako literárny
subsystém.
1
Hana
Košková:
Prekvapenie
s vranou
1
Dobrodružst
vo
v literatúre:
Rudyard
Kipling:
Mauglí
Dobrodružná literatúra.
2
Jack
London: Sivé
vĺča
Gill
Harveyová:
Rivali
Vyhľadanie kľúčových
slov literárnej ukážky.
2
Dej a prostredie ako
zdroj napätia
v kompozícii
dramatického
rozprávania.
Pásmo rozprávača
a pásmo postáv.
charakterizačný
prostriedok.
Žiak vie definovať literatúru
pre deti a mládež ako
literárny subsystém, pozná
jej hlavé znaky, vie tam
zaradiť diela,.
Žiak pozná základné znaky
dobrodružnej literatúry.
OSR 2.2
VMR 1.2
Žiak dokáže vyhľadať
kľúčové slová literárnej
ukážky.
Žiak si všíma dej
a prostredie literárnej
ukážky a dokáže ho odhaliť
ako zdroj napätia
v rozprávaní.
Žiak dokáže oddeliť pásmo
rozprávača od pásma
postáv.
TBZ 2.2
OSR 2.3
1
Arthur
Conan
Doyle: Na
ten obraz
nikdy
nezabudnem
1
Igor Molitor,
Muška
Molitorová:
Dievčatko
z Krajiny
Drakov
Fantasy literatúra.
Žiak vie definovať fantasy
literatúru, pozná jej
základné znaky.
OSR 1.1
2
Rick
Téma, dej, prostredie
Žiak si všíma fikciu
OSR 3.1
349
MUV 3.1
Riordan:
Percy
Jackson –
Zlodej
blesku
a hlavné postavy ako
fikcia autora.
v literárnej ukážke.
2
Thomas
Brezina:
Hľadači
pokladov –
sedem
odkazov
lúpežných
rytierov
Detektívka.
Žiak pozná hlavné znaky
detektívky ako literárneho
žánru.
2
Karl May:
Šľachetnosť
Old
Shatterhand
a
Liselette
Welskopfová
–
Henrichová:
Synovia
Veľkej
medvedice
Western.
Žiak pozná hlavné znaky
westernu ako literárneho
žánru.
Umelecký zámer autora
budovaný na kontraste
kladných a záporných
postáv.
Žiak dokáže v texte rozlíšiť
a charakterizovať kladné
a záporné postavy.
2
Daniel
Defoe:
Robinson
Crusoe
Robinsonáda.
Žiak vie definovať
robinsonádu ako literárny
žáner.
2
Scott O'Dell:
Ostrov
belasých
delfínov
Hlavné znaky
robinsonády v texte.
Žiak pozná hlavné znaky
robinsonády.
1
350
OSR 1.1
OSR 1.1
2
3.
Dramatické
umenie
Opakovanie
7
4
1
Opakovanie
učiva
tematického
celku
Dráma ako
literárna
forma
2
Jana
Bodnárová:
Starec
a počítačový
chlapec
2
Jozef Cíger
Hronský:
Sokoliar
Tomáš
2
Filmový
scenár
Opakovanie
učiva
tematického
celku
2
Opakovanie a upevnenie
učiva tematického celku.
Žiak si zopakuje a upevní
učivo tematického celku.
Základné pojmy
dramatického umenia.
Dialogizácia,
dramatizácia úryvku,
charakteristika postáv,
rozlíšiť epický, lyrický
a dramatický text.
Aplikácia literárnych
vedomostí na literárne
texty, zapamätať si
potrebné fakty
a definície, vedieť
demonštrovať ich
znalosť.
Rozhlasová hra.
Žiak pozná základné pojmy
dramatického umenia.
Filmové umenie.
351
Žiak vie čítať text postavy
dramatického diela pri
spoločnom dramatizovanom
čítaní, vie modelovať text
podľa zmyslu textu.
Pozná rozhlasovú hru ako
literárno-dramatický žáner.
Poznanie filmu ako
vizuálnoauditívneho
umenia.
OSR 3.2
VMR 1.2
Žiak vie zinscenovať kratší
dramatický text.
Žiak si zopakuje a utvrdí
učivo tematického celku.
MDV 2.1
2
Zhrnutie
a opakovani
e vedomostí
7. ročníka
Žiak si zopakuje a utvrdí
učivo 7. ročníka.
352
Základná škola s materskou školou Koš, Nová 525, 972 41 Koš
PREDMET:
SJL - gramatika, sloh
Tematický
celok
Časová
dotácia
1.
Opakovanie
učiva zo 7.
ročníka
11
Ročník: ôsmy
3 hodiny týždenne, 99 hodín ročne
Téma
Obsahový štandard
Vítame vás na
otvorení
príhovor, výkladový
slovník, slová cudzieho
pôvodu, skratky, značky,
nárečie, slovná zásoba
Skôr než stromy
zhodia šaty
čítanie s porozumením,
umelecký opis, pravopis
podstatných
a prídavných mien,
osobné zámená
Fotografické
videnie
dynamický opis, cudzie
slová, slovesá, pravopis
čísloviek, prídavných
mien, zámen, spojky,
predložky
Čo ovplyvňuje našu
budúcnosť?
komunikačný zámer
textu, prisudzovací
sklad, dvojčlenné
a jednočlenné vety,
viacnásobný vetný člen
Opakovanie
a upevňovanie
poznatkov
353
Výkonový štandard
Žiak má :
Aktivovať vedomosti a zručnosti
nadobudnuté v 6. a 7. ročníku.
Štylisticky správne využívať
spisovné a nespisovné slová,
neutrálne a citovo zafarbené slová,
domáce a cudzie slová, zastarané
a nové slová, slangové slová.
Vytvoriť umelecký opis.
Používať správne tvary podstatných
mien, prídavných mien a slovies vo
vetách.
Správne tvoriť vzťahové
a privlastňovacie prídavné mená.
Správne napísať cudzie slovo,
s ktorým sa už predtým stretol na
hodine.
Aplikovať pravopis čísloviek.
Správne tvoriť jednotlivé spôsoby
slovies.
Dodržiavať pravopis prísloviek.
Samostatne tvoriť jednoduché holé
a rozvité vety s rôznou modalitou.
V jednoduchých holých a rozvitých
vetách správne používať základné
vetné členy.
Preukázať zručnosti a poznatky
nadobudnuté v 6. a 7. ročníku.
Prierezové témy
Medzipredmetové
vzťahy
OSR 2.3 – Komunikácia
RLK 3.2.1 – Ústne
tradície a prejavy,
vrátane jazyka (ľudová
slovesnosť, nárečia)
OSR 1.5 - Kreativita
OSR 1.5 – Kreativita
TBZ 1.1 –
Charakteristika
projektového vyučovania
OSR 1.2 – Sebapoznanie
a sebaprijatie
Vstupný test
Kontrolný diktát č.
1
2.
Debatujeme
na úrovni
14
Analýza vstupného
testu a kontrolného
diktátu č. 1
Aká je budúcnosť
plastov?
Opakovanie
podstatných mien
Zvieracie podstatné
mená mužského
rodu
opakovanie učiva zo 6.
a 7. ročníka
OSR 1.2 – Sebapoznanie
a sebaprijatie
komunikácia, vysielateľ,
prijímateľ, debata,
diskusia
vlastné a všeobecné,
konkrétne a abstraktné
podstatné mená,
pravopis veľkých
a malých písmen,
určovanie gramatických
kategórií, vzorov
skloňovanie podstatných
mien mužského rodu
v singlulári (vzor chlap)
a v pluráli (vzor dub
a vzor stroj), skloňovanie
podstatných mien pes,
vlk a vták
Neživotné
podstatné mená
mužského rodu
zakončené na –r
Neživotné
podstatné mená
mužského rodu
zakončené na –l
Kontrolný diktát č.
2
Preukázať zručnosti a poznatky
nadobudnuté v 6. a 7. ročníku.
V texte aplikovať nadobudnuté
vedomosti z ortografie, lexikológie,
morfológie, syntaxe.
podstatné mená
mužského rodu
zvieracie, podstatné
mená mužského rodu
354
Reagovať na prečítaný text – vysloviť
názor.
Zapojiť sa do diskusie na danú
tému.
Pracovať s textom reklamy podľa
pokynov.
Zaujať k reklame hodnotiaci postoj.
Upevniť si poznatky o podstatných
menách z predchádzajúcich
ročníkov.
TBZ 4.4 – Debata
a diskusia ako
vyučovacia metóda
Poznať pravidlá skloňovania
zvieracích podstatných mien
mužského rodu.
Ovládať pravopis zvieracích
podstatných mien.
Poznať dvojaké skloňovanie slov pes,
vlk a vták.
Poznať a vedieť aplikovať pravidlá
zaraďovania neživotných
podstatných mien zakončených na –
r, -l k vzorom.
Ovládať pravopis týchto slov
a zdokonaľovať sa v ňom.
MDV 8.2 – Získať
relevantné informácie
z internetových zdrojov
Aplikovať nadobudnuté vedomosti
z ortografie.
MDV 6.1 –
Charakterizovať
jednotlivé znaky
reklamy
MDV 8.2 – Získať
relevantné informácie
z internetových zdrojov
neživotné zakončené na
–r, -l
Oprava
kontrolného
diktátu č. 2
Cudzie nesklonné
podstatné mená
Skloňovanie vzoru
pani
3. Buďme
asertívni
11
Opakovanie
a upevňovanie
poznatkov
Môže za to Harry
Potter?
Napísať čistopis s opravenými
chybami.
nesklonné podstatné
mená
V texte vyhľadať nesklonné
podstatné mená cudzieho pôvodu.
vzor pani
Vysvetliť princípy skloňovania
podstatného mena pani, správne ho
použiť v texte.
Upevňovať a sumarizovať
nadobudnuté vedomosti.
asertívna a efektívna
komunikácia
Nájsť v správe podstatné informácie.
Vyjadriť na tému správy svoj názor.
Vo dvojici uskutočniť debatu
a argumentovať.
Uskutočniť v skupine diskusiu
o filmových hrdinoch.
Aktivizovať poznatky o prídavných
menách z predchádzajúcich
ročníkov (delenie prídavných mien,
gramatické kategórie, vzory,
pravopis).
Vysvetliť a skloňovať osobné
zámená.
Poznať krátke aj dlhé tvary
osobných základných zámen.
Vysvetliť privlastňovacie osobné
zámená.
Určiť, ktoré privlastňovacie osobné
zámená sú ohybné a ktoré nie.
Vysvetliť funkciu opytovacích
zámen.
Vyhľadať opytovacie zámená v texte.
Poznať ukazovacie zámená
a vysvetliť ich funkciu v texte.
Opakovanie
prídavných mien
Osobné zámená
(základné
a privlastňovacie)
Opytovacie zámená
Ukazovacie zámená
355
TBZ 4.4 – Debata
a diskusia ako
vyučovacia metóda
dejepis
MDV 4.2 – Odlíšiť
serióznu tlač od
bulvárnej
OSR 2.3 - Komunikácia
4. Kto
prednesie
prejav?
18
Číslovky
(opakovanie)
základné, radové,
násobné, určité
a neurčité číslovky
Od slovných
druhov k tvorivosti
ohybné slovné druhy
Obzrime sa späť
opakovanie podstatných
mien, prídavných mien,
zámen, čísloviek
Slávnostný prejav
príhovor, oslovenie,
slávnostný prejav
Príprava na 1.
školskú písomnú
prácu
356
V texte vyhľadať ukazovacie zámená.
Aktivizovať poznatky o číslovkách
z predchádzajúcich ročníkov.
Rozoznať základné, radové
a násobné číslovky.
Rozlíšiť určité a neurčité číslovky.
Aplikovať vedomosti o skloňovaní
čísloviek a dodržiavať ich pravopis.
Vyjadriť pri pozorovaní obrázka
zvuky, farby, tvary, detaily,
atmosféru.
Napísať krátku báseň o obľúbenom
ročnom období.
Stupňovať prídavné mená.
Z vlastných prídavných mien utvoriť
privlastňovacie prídavné mená.
Ovládať pravopis zámen.
Posúdiť vetu z hľadiska jazykovej
správnosti.
Vysvetliť pojmy príhovor
a slávnostný prejav, rečník.
Chápať funkciu a využitie príhovoru
a slávnostného prejavu.
Poznať kompozíciu prejavu.
Sformulovať vhodné oslovenie.
Samostatne sformulovať základné
myšlienky na zvolenú tém a vysloviť
ich výstižne, zrozumiteľne a plynulo.
Prečítať slávnostný prejav s ohľadom
na správnu artikuláciu, pomalšie
tempo, slávnostný tón hlasu.
Zhodnotiť kvalitu ústneho prejavu.
Vytvoriť osnovu, koncept pre
pripravovaný text.
Vytvoriť slávnostný prejav
a prezentovať ho.
Využiť vhodnú slovnú zásobu.
OSR 1.5 - Kreativita
slávnostný prejav
1. školská písomná
práca
Opakovanie slovies
tvary slovesa byť,
plnovýznamové
a neplnovýznamové
sloveso byť, pomocné
slovesá, rozkazovací
spôsob slovies, vid
Oprava 1. školskej
písomnej práce
Písomná previerka
Hodnotenie
a klasifikácia
žiakov v I. polroku
Príslovky
Predložky
Skontrolovať vlastný text i texty
žiakov s cieľom identifikovať chyby
a následne ich opraviť.
Napísať primerane zložitý, spisovný,
myšlienkovo celistvý slávnostný
prejav.
Text upraviť na čistopis.
Aktivizovať vedomosti o slovesách
nadobudnuté v predchádzajúcich
ročníkoch.
Vysvetliť a identifikovať dokonavý
a nedokonavý vid slovies.
Vysvetliť funkciu vidu v texte.
Aplikovať znalosti o časovaní slovesa
vo vlastnom texte.
Na základe analýzy textov
identifikovať chyby a opraviť ich.
Aplikovať nadobudnuté vedomosti
a spôsobilosti.
dejepis
OSR 1.2 – Sebapoznanie
a sebaprijatie
delenie prísloviek,
neohybný slovný druh,
stupňovanie prísloviek
väzba s pádom,
vokalizácia predložiek
357
Aktivizovať vedomosti o príslovkách
nadobudnuté v predchádzajúcich
ročníkoch.
Identifikovať príslovky miesta, času,
spôsobu a príčiny.
Ovládať stupňovanie prísloviek.
Rozlíšiť príslovku od predložky
s podstatným menom.
Aktivizovať vedomosti o predložkách
nadobudnuté v predchádzajúcich
ročníkoch.
Definovať preložky.
Poznať pojem vokalizácia predložiek.
Ovládať pravopis predložiek.
Do textu doplniť správnu predložku.
Odlišovať používanie predložiek s/so
Spojky
podstata a funkcia
spojok, písanie čiarky
Častice
funkcia častíc
Citoslovcia
funkcia a pravopis
citosloviec,
napodobňovanie zvukov,
vyjadrenie pocitov,
vyjadrenie výzvy
Od slovných
druhov k tvorivosti
slovesá a neohybné
slovné druhy
Obzrime sa späť
opakovanie slovies,
prísloviek, predložiek,
spojok, častíc a
citosloviec
358
a z/zo.
Aktivizovať vedomosti o spojkách
nadobudnuté v predchádzajúcich
ročníkoch.
Definovať spojky.
Ovládať pravopis najbežnejších
spojok.
Ovládať pravidlá písania, resp.
nepísania čiarky pred spojkami a,
a tak, a preto.
Definovať častice a vysvetliť ich
funkciu vo vete.
Nájsť časticu a odlíšiť ju od iného
slovného druhu.
Definovať citoslovcia a vysvetliť ich
funkciu vo vete.
Ovládať pravopis citosloviec
(vyčleňovanie čiarkou).
Do textu doplniť vhodné citoslovcia,
a tak ho obohatiť.
Pracovať podľa pokynov, opísať
obrázky pomocou odpovedí na
zadané otázky.
Určiť, aké slovné druhy použil
v odpovediach.
Opísať pocity, ktoré obraz vyvoláva.
Pomenovať časové, miestne
i príčinné okolnosti dejov.
Priradiť jednotlivé slová z vety
k slovným druhom.
Charakterizovať slovesá podľa
významu a zvratnosti.
Určiť druh a vybrať spisovný tvar
prísloviek.
Poznať neohybné slovné druhy
a vedieť ich správne používať.
TBZ 4.2 – Rôzne druhy
argumentov a ich tvorba
OSR 1.5 - Kreativita
5. Slová
z prejavu mi
ešte znejú v
ušiach
6.
Uvažujeme
nielen
o bežných
veciach
8
15
Priame a nepriame
pomenovania
prirovnanie,
personifikácia, metafora,
metonymia
Frazeologizmy
viacslovné ustálené
pomenovania,
frazeologické jednotky,
príslovia, porekadlá,
prirovnania, pranostiky,
iné frazeologizmy,
význam frazeologizmov
Združené
pomenovania
jednoslovné a viacslovné
pomenovania, združené
pomenovania,
informačný slohový
postup
Spôsoby
obohacovania
slovnej zásoby
tvorenie slov
odvodzovaním
a skracovaním, spôsoby
obohacovania slovnej
zásoby, skratky,
iniciálové slová,
skratkové slová, značky
úvaha, výkladový
slohový postup,
subjektívny postoj
autora
Úvaha
359
Chápať rozdiel medzi priamymi
a nepriamymi pomenovaniami. Nájsť
v texte nepriame pomenovania
a pomenovať ich.
Vytvoriť obrazné pomenovanie
a použiť ho vo vlastnom texte.
Chápať význam nepriamych
pomenovaní v umeleckých textoch.
Definovať pojem frazeologické
jednotky.
Roztriediť frazeologické jednotky na
príslovia, porekadlá, pranostiky,
prirovnania a iné frazeologizmy.
Napísať krátky príbeh podľa
ľubovoľného frazeologizmu.
Vysvetliť pojmy jednoslovné
a viacslovné pomenovania, združené
pomenovania.
Definovať informačný slohový
postup.
Poznať slohové útvary informačného
slohového postupu.
Aktivizovať a sumarizovať poznatky
o spôsoboch obohacovania slovnej
zásoby.
Charakterizovať jednotlivé spôsoby
obohacovania slovnej zásoby
a identifikovať ich v texte.
Vysvetliť pojmy úvaha a výkladový
slohový postup.
Poznať jazykové prostriedky
využívané v úvahe (nepriame
pomenovania, citovo zafarbené
slová, citoslovcia, častice, všetky
typy viet podľa zámeru).
OSR 1.5 - Kreativita
MDV 8.1 – Pochopiť
význam internetu ako
informačného,
vzdelávacieho
a zábavného média
RLK 3.2.1 – Ústne
tradície a prejavy,
vrátane jazyka (ľudová
slovesnosť, nárečia)
DOV 2.1 – Bezpečnosť
v cestnej premávke
(vybrané dopravné
značky)
OSR 1.5 - Kreativita
Uvažovať a vysvetliť svoj názor na
prečítaný text.
Samostatne sformulovať základné
myšlienky na zvolenú tému
a vysloviť ich výstižne, zrozumiteľne
a plynulo.
Príprava na 2.
školskú písomnú
prácu
Vytvoriť osnovu a koncept pre
pripravovaný text.
Vytvoriť úvahu na zadanú tému.
Využiť vo svojom texte vhodné
jazykové prostriedky.
Skontrolovať vlastný text i texty
žiakov s cieľom identifikovať
jednotlivé chyby.
2. školská písomná
práca
úvaha
Podmet, prísudok
a vetný základ
(opakovanie)
vyjadrený a nevyjadrený
podmet, slovesný
a slovesno-menný
prísudok, dvojčlenná
veta – prisudzovací
sklad, jednočlenná veta
– vetný základ
Oprava 2. školskej
písomnej práce
Predmet
väzba na sloveso, pádové
otázky
360
Napísať primerane zložitý, spisovný,
myšlienkovo celistvý slohový útvar
výkladového slohového postupu
Aktivizovať a sumarizovať poznatky
o podmete, prísudku a vetnom
základe z nižších ročníkov.
Určiť vo vete vyjadrený /
nevyjadrený podmet, slovesný /
slovesno-menný prísudok.
Vyhľadať vo vete prisudzovací sklad
a graficky ho zakresliť.
Odlíšiť jednočlennú vetu od
dvojčlennej.
Rozlíšiť slovesný a neslovesný vetný
základ.
Na základe analýzy textov
identifikovať chyby a opraviť ich.
Chápať, že prísudok je rozvíjaný
predmetom.
Chápať, že gramatický tvar
predmetu je určený nadradený
slovesom.
Vedieť určiť predmet vo vete.
Zhodný a nezhodný
prívlastok
zhoda s podstatným
menom
Príslovkové určenie
miesta a času
väzba na sloveso, otázky
Príslovkové určenie
spôsobu a príčiny
7.
Nezabudnite
sa prihlásiť
včas
6
Príslovkové určenie
(opakovanie)
Prihláška
Prístavok
prihláška, formulár,
informačný slohový
postup
vydeľovanie prístavku vo
vete čiarkami, pauzou a
melódiou
361
Poznať, akým slovným druhom je
predmet vyjadrený.
Chápať prívlastok ako vetný člen,
ktorý vo vete rozvíja a spresňuje
podstatné meno.
Vedieť vo vete určiť prívlastok.
Na základe zhody v rode, čísle
a páde s podstatným menom rozlíšiť
zhodný a nezhodný prívlastok.
Vytvoriť z nezhodného prívlastku
zhodný a naopak.
Vedieť, akými slovnými druhmi býva
prívlastok najčastejšie vyjadrený.
Chápať príslovkové určenie ako
vetný člen, ktorý rozvíja prísudok vo
vete, vyjadruje jeho miestne, časové,
spôsobové a príčinné okolnosti.
Vedieť vo vete na základe vzťahu
k nadradenému prísudku a správnej
otázky určiť príslovkové určenie
i jeho druh.
Určiť, akým slovným druhom je
príslovkové určenie vyjadrené.
Vysvetliť pojem prihláška, poznať jej
funkciu a štruktúru.
Sformulovať prihlášku na podujatie
podľa zadania.
Vyplniť predpísaný formulár
prihlášky.
Podľa osnovy zostaviť formulár
prihlášky na podujatie.
Definovať prístavok, jeho postavenie
za podstatným menom, na ktoré sa
vzťahuje.
Vo vete vyhľadať prístavok.
Doplniť do viet vhodný prístavok.
ENV 4.4 – Ochrana
prírody a kultúrnych
pamiatok
MDV 8.2 – Získať
relevantné informácie
z internetových zdrojov
OSR 1.2 – Sebapoznanie
a sebaprijatie
OSR 1.5 - Kreativita
MDV 8.2 – Získať
relevantné informácie
z internetových zdrojov
Opakovanie
Kontrolný diktát č.
3
Oprava
kontrolného
diktátu č. 3
8. Úspešnú
plavbu
v mori
informácií!
8
základné a vedľajšie
vetné členy, prístavok
interpunkcia
v jednoduchej vete
Výťah
výťah, konspekt,
koncept
Jednoduchá veta a
jednoduché súvetie
jednoduchá veta,
jednoduché súvetie,
delenie viet podľa
členitosti a podľa
zložitosti
Interpunkcia
v jednoduchej vete
a v jednoduchom
súvetí
9.
Rozprávanie
pre
3
Kontrolný diktát č.
4
Oprava
kontrolného
diktátu č. 4
Tri želania
interpunkcia
v jednoduchom súvetí
pointa, rozprávanie
a jeho vnútorná
kompozícia (úvod –
362
Aplikovať grafické a zvukové
členenie prístavku vo vete.
Upevniť a sumarizovať vedomosti
o skladbe.
Aplikovať nadobudnuté vedomosti
z ortografie.
Napísať čistopis s opravenými
chybami.
Vysvetliť pojem výťah.
Z prečítaného textu vybrať
najdôležitejšie informácie.
Urobiť výťah z vybratého náučného
textu.
Odlíšiť výťah od konceptu
a konspektu.
Rozlišovať vety podľa zloženia.
Chápať podstatu jednoduchej vety
a jednoduchého súvetia.
Poznať funkciu spojok
v jednoduchom súvetí.
Poznať funkciu čiarky
v jednoduchom súvetí.
Ovládať základné pravidlá písania
čiarky pred bežnými spojkami
v jednoduchom súvetí.
Doplniť chýbajúce čiarky
v jednoduchých súvetiach.
Aplikovať nadobudnuté vedomosti
z ortografie.
Napísať čistopis s opravenými
chybami.
Aktivizovať a sumarizovať poznatky
o rozprávaní.
Vysvetliť pojem pointa.
OSR 1.5 - Kreativita
poslucháčov
i čitateľov
10.
Opakovanie
učiva z 8.
ročníka
zápletka – vyvrcholenie –
obrat – rozuzlenie), ja –
rozprávanie, on rozprávanie
5
Zhrnutie učiva
a záverečné
opakovanie
Výstupný test
Poznať a identifikovať všetky časti
vnútornej kompozície rozprávania.
V skupine vytvoriť príbeh ako
skladačku.
Poznať štylistickú funkciu priamej
reči.
Prezentovať príbeh pred triedou.
Ohodnotiť príbehy ostatných.
Doplniť do príbehov vhodné pointy.
Vytvoriť vlastný príbeh.
Upevniť a zosumarizovať vedomosti
nadobudnuté v 8. ročníku.
Aplikovať nadobudnuté vedomosti
a spôsobilosti.
Analýza
výstupného testu
OSR 1.2 – Sebapoznanie
a sebaprijatie
Hodnotenie
a klasifikácia práve
žiakov v 8. ročníku
363
Základná škola s materskou školou Koš, Nová 525, 972 41 Koš
PREDMET:
SJL - literatúra
Tematický Časová
celok
dotácia
1
I. POÉZIA
35
Ročník: ôsmy
2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne
Obsahový štandard
Téma
Metódy a formy
Úvodná hodina do štúdia
literatúry, pokyny,
poučenie o BOZ
Opakovanie učiva 7.
Ročníka
Vstupný test
Láska v ľudovej lyrike.
Dobrú noc, má
milá, Láska, Bože,
láska, Literárny žáner :
ľudová lyrika. Pojem
slovné figúry, epizeuxa
Láska v poloľudových
piesňach. Sivé oči sivé
jako tá mrákava Pojem
lyrický hrdina
Poloľudová pieseň, kódex
Veľpieseň od Šalamúna –
Pieseň piesní
Ján Kollár : Slávy
dcera, klasicizmus
Ľudovít Štúr :
Rozlúčenie
Plán na školský rok, rozhovor
Reproduktívna forma –
rozhovor, informačnoreceptívna – výklad, diskusia,
ilustrácia. Jednoducho
analyzovať umelecký text,
definovať pojmy
Aplikácia literárnovedných
vedomostí na literárne texty
s analogickou štruktúrou
Čítanie s porozumením,
verejná prezentácia. Tvorivé
zručnosti
Aplikácia – tvorba ústnej
odpovede, zoznámiť sa
s myšlienkou všeslovanskej
vzájomnosti
Aplikácia v práci s literárnym
textom. Aplikácia
364
Výkonový štandard
Žiak má :
Oboznámiť sa
s organizačnými pokynmi,
BOZ
Vysvetliť pojem umeleckej
viazanej reči - poézie.
Definovať žánre patriace
k poézii. Jednoducho
analyzovať umelecký text,
definovať pojmy
Charakterizovať ľudovú
lyriku. Poznať podstatu
literárnych žánrov
viažucich sa k poézii,
vedomosti aplikovať v práci
s literárnym textom.
Vysvetliť pojem lyrický
hrdina, umelecké básnické
prostriedky. Ľúbostná
lyrika. Porovnať ľudovú
zľudovenú a poloľudovú,
ľúbostnú poéziu
a povedať, ktoré znaky
majú spoločné, ktoré
odlišné. Osvojiť si pojmy
poloľudová pieseň, kódex
Poukázať na osobné i
vlastenecké city, znelka
ako druh sonetu,
klasicizmus
Vysvetliť pojem Lyrický
hrdina, pojem symbol.
Prierezové
témy
OSR 1.1
OSR 2.2
VMR 4.3
MUV 5.6
OSR 2.2
TBZ 2.2
VMR 4.3
MUV 5.5
RLK 2.8,
OSR 3.1
literárnovedných vedomostí na
literárne texty s analogickou
štruktúrou
Ľudovít Štúr,
romantizmus
Zoznámiť sa s osobnosťou
Ľ.Štúra, s romantizmom
Andrej Sládkovič :
Marína
Aplikácia v práci s literárnym
textom. Aplikácia
literárnovedných vedomostí na
literárne texty s analogickou
štruktúrou.
Uplatňovanie vedomostí a
zručností pri aktívnom vnímaní
a obsahovom sprístupňovaní
umeleckých diel, ponáška na
ľudovú slovesnosť, sylabický
veršový systém, romantizmus
Janko Kráľ : Moja
pieseň
A.S.Puškin : Slávik
a ruža
romantizmus. Lietrárne
pojmy. (verš, strofa, rým,
druhy rýmov, rytmus)
S.Petofi : Povedal by
som. (verš, strofa, rým,
druhy rýmov, rytmus)
Aplikácia zručností
a literárnych vedomostí
čítanie nahlas i potichu,
čítanie s prednesom, interpretačné zručnosti,
analytické zručnosti, kreatívne
zručnosti, ľúbostná lyrika,
motív lásky
365
Funkčná analýza textu.
Vyhľadať kľúčové slová,
zostaviť dejovú osnovu,
voľne interpretovať text.
Poznať podstatu
literárnych žánrov
viažucich sa k poézii
Štúrova škola, základy
modernej slovenskej
reflexívnej a revolučnej
lyriky.
Vysvetliť pojem anafora.
Zápor vo veršoch. Pocity
z básne. Básnické obrazy.
Porovnávať ľúbostnú
poéziu Sládkoviča
s mladšími a súčasnými
autormi. Mladosť, báseň
určitej generácie. Pocity
z básne. Básnické obrazy.
Metrika – rým, rytmus,
verš, strofa.
Štúrovskí básnici. Poznať
znaky ľudovej slovesnosti,
romantizmu
Stotožnenie sa autora
s lyrickým hrdinom, tvorby
maďarského básnika
RLK 2.8,
TBZ 3.3
OSR 1.2,
RLK 2.2,
VMR 4.3
OSR 1.2, EV,
VV, VMR 4.3
VMR 4.3
R.M.Rilke : Ľúbostná
pieseňLiterárne pojmy.
(verš, strofa, rým, druhy
rýmov, rytmus)
Ján Smrek : Dievča v
rozkvete Realizmus
Moderná literatúra.
Lietrárne pojmy. (verš,
strofa, rým, druhy
rýmov, rytmus)
M.Rúfus : A napokon
láska
V.Mihálik : Starý album
Spirituálne básne, veršový
presah, básnická otázka
Vie sformulovať hlavnú
myšlienku básne
Interpretácia, kompozícia
literárneho diela, dialóg,
moderná poézia, voľný verš
Vyhľadať umelecké
básnické prostriedky,
sledovať formálnu stránku
básne
Vnímať podoby lásky,
vonkajšia kompozícia
P.O.Hviezdoslav :
Pozdrav Literárne
pojmy. (verš, strofa, rým,
druhy rýmov, rytmus,
refrén ), prírodná lyrika
Zopakovať v odbornej
terminológii pojem opakovanie
strof. Využitie holých
prísudkov v básni, prírodná
lyrika
M.Haľamová :
Vyznanie, ľúbostná
lyrika Literárne pojmy.
(verš, strofa, rým, druhy
rýmov, rytmus, refrén )
Modlitba
Modlitba Pána
K anjelovi strážcovi
A.de Saint-Exupéry :
Exupéryho modlitba
Krátka úvaha, porovnávanie,
umelecké básnické prostriedky
Zopakovať tematický celok
– Poézia – ľúbostná poézia
Vedieť, čo je populárna
pieseň. Pojem evergreen,
opereta. Vedieť zaradiť text
piesne do literárneho
druhu. Vedieť nájsť
umelecké jazykové
prostriedky, metrika (
rytmus, rým populárnej
piesne)
Vedieť zaradiť báseň
k žánru lyrickej poézie.
Vyhľadať umelec.
básnické prostriedky,
sformulovať autorovu
myšlienku vyjadrenú vo
veršoch
Dokáže identifikovať
výrazové umelecké
prostriedky
OSR 2.1,
VMR 4.2
OSR 1.2
ENV 4.4
RLK 2.8
ENV 4.4
Pochopiť cieľ kresťanskej
modlitby, liturgická poézia
Vie vysvetliť pojem
modlitba
OSR 1.3
Výklad, analýza, definícia
pojmov, uplatnenie
Zoznámiť sa s termínmi :
vlastná modlitba
OSR 1.3
366
literárnovedných poznatkov
M.Rúfus : Rozhovor
v parku so strážnym
anjelom
Modlitba ako inšpirácia
básnika
M.Rúfus : Modlitba za
starkú
EPICKÁ POÉZIA
S.Chalupka : Mor ho!
Osvojiť si termíny – epická
báseň, epické rozprávanie,
lyrickoepická básnická
skladba, kolektívny hrdina,
jeho vonkajšia a vnútorná
charakteristika, kladný
a záporný hrdina, opisy
prírody, posolstvo básnika
P.O.Hviezdoslav :
Rastislav
Osvojiť si termíny – epická
poézia, dramatizované čítanie,
dejová osnova, charakteristika
jednotlivých postáv.
Dopovedanie príbehu podľa
vlastných predstáv.
Poézia zhrnutie
Kompozícia, stavba epického
textu. Interpretovať a používať
pri práci s textom náležité
367
francúzskeho spisovateľa,
autorská modlitba
Chápe rozdiel medzi
modlitbou a lyrickým
textom. Identifikuje
kompozičné znaky
modlitby – oslovenie, text,
záverečné slovo –
amen.Verbalizuje vlastný
zážitok z prečítaného
textu.
Pojmy ľúbostná novela,
lyrizovaná próza. Poznať
novelu a román z hľadiska
obsahu, rozsahu,
literárnych postáv
Vie vysvetliť pojem epika,
vytvorí dejovú osnovu,
prerozpráva obsah, chápe
pojem kolektívny hrdina,
charakterizuje hrdinov
epickej skladby, vyhľadá
lyrické prvky skladby.
Sformuluje hlavnú
myšlienku – posolstvo
štúrovského básnika,
pozná výrazové umelecké
prostriedky.
Vyhľadá kľúčové slová,
zostaví dejovú osnovu,
charakterizuje hlavnú
postavu, dotvorí príbeh
podľa vlastnej fantázie.
Získa nové informácie
o básnikovi.
OSR 1.2,
VMR 1.2
OSR 3.2
MUV 4.3
literárne pojmy
Písomná práca / test
II. PRÓZA
22
Hviezdoslavov Kubín –
triedne kolo
Vyhodnotenie testu
Zo života mladých ľudí
A.de Saint-Exupéry :
Malý princ
M.Figuli : Tri gaštanové
kone
Aktivizácia vedomostí,
samostatná práca
Súťaž v prednese poézie a
prózy
Samostatná práca
Rozprávka pre dospelých
Pochopiť pojmy – úloha
ilustrácie, životná filozofia
autora, rozprávač a malý princ,
beseda o knihe Malý princ,
tvorba vlastných ilustrácií k
textu
Osvojiť si termíny – lyrizovaná
próza ako literárny smer
20.storočia, rozprávač príbehu,
hlavná postava, dejová osnova,
funkcia umeleckých
prostriedkov v texte.
Dievčenský román
L.Maud Mongomeryová
: Anna zo Zeleného
domu
Osvojiť si termíny – epické
dielo, dievčenský román,
prehovor literárnej postavy –
monológ, dialóg
Dobrodružná literatúra
J.Alex : Čierne koráby
Osvojiť si termíny – historickodobrodružný román, kľúčové
slová, komplikovanosť
a dramatickosť vzťahov
368
Identifikuje v texte
rozprávača, formu
rozprávania.
Charakterizuje konanie
postáv.Parafrázuje životnú
filozofiu autora
Ľúbostná novela
Určuje v textoch znaky –
dejovosť, dynamickosť,
dialogickosť. Vie kriticky
zhodnotiť hlavného
hrdinu, jeho konanie
a zmýšľanie z vlastného
pohľadu, argumentovať.
Chápe funkciu
umeleckých prostriedkov
v lyrizovanej próze.
Vie vysvetliť pojem
dievčenský román, pozná
jeho znaky, vie
charakterizovať postavu
a jej konanie, dokáže
porovnať vlastnosti
niektorých dievčenských
hrdiniek.
Identifikuje druh románu
na základe deja, témy,
prostredia, zamerania na
čitateľa. Rozlišuje hlavné
OSR 3.2
FIG 2.1.2
VMR 4.2
OSR 1.2
a situácií, historické obdobie
Vedecko-fantastická
literatúra
J.Verne : Cesta na
Mesiac
Osvojiť si termíny – zakladateľ
vedecko-fantastickej literatúry,
vedecko-fantastická poviedka,
román, film, technické
a vedecké prvky, vízia autora
W. Kotzwinkle :
E.T.Mimozemšťan
Osvojiť si termíny – kľúčové
slová, dejová osnova, reálne
a fantastické prvky
D.Adams : Stopárov
sprievodca galaxiou
Paródia na sci-fi, poznať
autorov zámer a absurdita,
charakteristika postáv
Opakovanie učiva,
prezentovanie
vlastných prác so sci-fi
tematikou
Denník
M.A.Beňovský : Osudy
a cesty grófa Mórica
Augusta Beňovského
Prezentácia vlastnej práce
Osvojiť si – memoáre,
dobrodružné rozprávanie,
časový sled udalostí, román vo
forme denníka
369
a vedľajšie postavy, určí
kompozičné a štylistické
prostriedky, ktoré
vyvolávajú dramatickosť
a stupňujú napätie.
Vie vysvetliť definíciu
pojmu, chápe úlohu fikcie
pri tvorbe sci-fi literatúry,
odôvodní súvislosť nadpisu
s obsahom diela, vyhľadá
kľúčové slová a technické
výrazy. Abstrahuje
a sformuluje hlavnú
myšlienku.
Odlíši reálne a fantastické
prvky, humorné situácie.
Vie porovnať tematiku
a výrazové prostriedky
u starších autorov sci-fi
literatúry a súčasných. Vie
uviesť príklady.
Vie sformulovať
hodnotenie prečítaného
textu a argumentovať,
chápe rozdiel medzi
vedecko-fantastickou
literatúrou a fantastickou
rozprávkou.
Pripraví referát, napíše scifi príbeh
Vie samostatne
sformulovať subjektívne
hodnotenie prečítaného
textu, primerane
obhajovať. Vie porovnať
druhy románov, hodnotiť
DOV 5.1
TBZ 2.2
MUV 4.2
S.Tawsendová : Tajný
denník 13 a ¾ ročného
Adriana Molla
L.Rennison : Denníky
Georgie Nicolsonovej
Zhrnutie učiva –
denník
Vedecko-polulárna
literatúra
Matej Bel : Zvolenská
stolica, encyklopedické
dielo. Funkcia literatúry
: umelecká a vecná.
Matúš Kučera :
Konštantín a Metod,
literatúra faktu
Vojtech Zamarovský : „
Slová, slová, slová...“
historický cestopis
Jana Skladaná : Slová
z hlbín dávnych vekov literatúra faktu
Charakterizovať hlavného
hrdinu na základe
denníkových zápisov,
pomenovať problémy, ktoré sa
ho týkajú a musí ich riešiť
Poznať denník, ja-rozprávanie,
konanie hlavnej postavy
Osvojiť si – denník ako žáner
monografického charakteru,
vlastný denník, čítanie
s časovým odstupom, riešenie
problémov s odstupom času
Kľúčové slová, kompozícia, štýl
a jazyk ako znak náučnej
literatúry, encyklopédie.
Poznať termíny polyhistor,
poznávacia a informatívna
funkcia, postupy vecnej
a umeleckej literatúry
Kľúčové slová, kompozícia,
štylistika. Poznať postavy
veľkomoravskej histórie,
kľúčové slová, vecné
informácie
Čítanie s porozumením, dôraz
na kľúčové slová, fakty,
vedecké údaje, analýza,
rozčlenenie ukážky na časti,
práca s textom
Čítanie textu s porozumením,
vyberanie potrebných
informácií, práca s IKT. Poznať
hurónsky rev, hurónsky
smiech, Šalamúnova múdrosť,
370
konanie a zmýšľanie
hlavnej postavy.
Vie kriticky zhodnotiť
hlavného hrdinu, vie
pomenovať jeho problémy
a predložiť svoje
stanovisko a argumentovať
Vie samostatne formulovať
názory na konanie hlavnej
postavy
Poznať definície pojmov
denník, autorov a ich
diela, vytvoriť vlastný
denník, zachytiť udalosti
osobné a spoločenské
Vysvetliť pojmy vecná
a umelecká literatúra,
encyklopédia, náučný
slovník. Znaky náučnej
literatúry.
Poznať nielen obsahovú,
ale aj formálnu stránku
textov. Pojem náučná
literatúra. Pozná fakty
o historických
osobnostiach
Vyhľadá kľúčové slová
a pripraví osnovu, vysvetlí
význam sumerských
prísloví, porovná
s podobnými slovenskými
Vedieť pôvod známych
slovných spojení. Pojem
náučná literatúra, odborný
štýl, terminológia.
VMR 1.4,
OSR 3.1
PDG 1.4
ENV 3.1
OSR 3.2
MDV 1.1
MUV 4.2
ENV 4.4
MUV 5.2
MDV 1.2
MUV 5.5
Literatúra faktu
E.Newth : Všetko sa
skladá z atómov
skrytý a priamy význam slov,
Hľadanie pravdy v literatúre
faktu, osud pokrokových ľudí
a ich myšlienok
Poznať Sándora Petofiho alias
Alexandra Petroviča – povaha
a charakter maďarského
básnika
F.Gel : Premožiteľ
neviditeľných dravcov
Zoznámiť sa s francúzskym
vedcom L. Pasteurom ako
s lekárom a človekom, hrdina
príbehu, odborné výrazy, fikcia
a realita príbehu
Opakovanie učiva
8.ročníka
Čo už vieme
Zopakovanie
literárnych pojmov
Záverečné opakovanie
371
Identifikuje hlavné znaky
literatúry faktu –
poznávacia funkcia,
estetický zážitok, rozhranie
vecnej a umeleckej
literatúry. Rozlíši fakty
a umelecké prostriedky.
Vie porovnať literatúru
faktu s umeleckou
literatúrou, odlíšiť vecnú
literatúru.Vie posúdiť
charakter básnika
Vie vysvetliť literatúru
faktu, vysvetliť metaforu
v názve diela, dokáže
charakterizovať hlavnú
postavu, jej prínos vo
vedeckej oblasti
Upevnenie učiva, kontrola
vedomostí, hodnotenie
celoročnej práce,
klasifikácia
Vie samostatne aplikovať
získané vedomosti,
poznatky, zručnosti
OSR 1.3
OSR 3.2
ENV 4.4
Základná škola s materskou školou Koš, Nová 525, 972 41 Koš
PREDMET:
SJL -gramatika, sloh
Tematický celok
Opakovanie učiva z
8. ročníka
Ročník: deviaty
3 hodiny týždenne, 99 hodín ročne
Časová
dotácia
8
Téma
Obsahový štandard
Úvodná hodina
Plán na školský rok,
rozhovor, poučenie o
BOZP
Ortografia, zvuková
rovina, lexikológia,
morfológia, syntax,
sloh
Úvodné opakovanie.
Ortografia (i/y, veľké
písmená, interpunkcia).
Zvuková rovina (hlásky,
spodobovanie.)
Lexikológia ( priame
a nepriame pomenovanie,
metonymia, obohacovanie
lexiky, slovníky).
Morfológia (podstatné
mená - pomnožné,
zvieracie, nesklonné, pani;
prídavné mená, zámená,
číslovky, príslovky,
predložky, spojky, častice,
citoslovcia).
Syntax (podmet, prísudok,
vetný základ, predmet,
prívlastok, príslovkové
určenie, prístavok, sklady,
členitosť viet, súvetie).
Sloh (slohové postupy
a útvary).
Vstupný test,
analýza vstupného
372
Výkonový štandard
Prierezové témy
Medzipredmetové
vzťahy
BOZP
Žiak si zopakuje
základné znalosti
z oblasti ortografie,
zvukovej, lexikálnej,
morfolgickej
a syntaktickej stránky
jazyka. Pozná základné
slohové postupy
a útvary.
1. Lexikálna stránka
jazyka
14
testu
Jazykové štýly členenie
Jazykový štýl – definícia,
členenie.
Slovná zásoba
Slovná zásoba – členenie
slovnej zásoby
podľa vecného významu,
dobového výskytu, podľa
štýlovej príslušnosti.
Diferenciácia slovnej
zásoby.
Plnovýznamové
a neplnovýznamové slová.
Jednovýznamové
a viacvýznamové slová.
Vzťahy medzi
slovami
Synonymá, antonymá,
homonymá a
viacvýznamové slová.
Lexikografia – typy
slovníkov.
373
Žiak dokáže identifikovať
text podľa jazykového
štýlu, ovláda vymedzenie
štýlov podľa jazykových
prostriedkov i útvarov.
Dokáže pod vedením
učiteľa vytvoriť text
podľa zadaného
jazykového štýlu. Pod
vedením učiteľa dokáže
transformovať text.
Žiak ovláda kritériá
členenia slovnej zásoby,
má osvojený systém
diferenciácie slov, dokáže
definovať jednotlivé
slová, dokáže analyzovať
text
z
hľadiska lexikálnej
roviny. Vie v danej
komunikačnej situácii
využívať vhodné slová,
slovné spojenia, jazykové
prostriedky v súlade s
komunikačnou situáciou
a s ohľadom na
regionálnu oblasť a
sociálne prostredie.
Žiak ovláda rozdiel v
terminológii, vie pracovať
s MSS, vie vytvoriť
synonymický rad,
využíva rôzne synonymá
pri tvorbe rôznych
textov. Vie odlíšiť
viacvýznamové slová a
homonymá.
VMR 1.2
OSR 2.3
TBZ 1.3
TBZ.3.2
Slová podľa
dobového výskytu
Historizmy, archaizmy,
zastarané slová
a neologizmy.
Slová podľa
citového zafarbenia
Neutrálne a expresívne
slová. Kladný a záporný
citový postoj.
Slová podľa pôvodu
Cudzie slová, zdomácnené
slová, internacionalizmy.
Kontrolný diktát č.1
Cudzie nesklonné
podstatné mená.
374
Žiak si vie správne
vybrať jazykovednú
príručku a overiť v nej
význam lexikálnych
jednotiek.
Žiak pozná rozdiel medzi
archaizmom,
historizmom a
zastaraným slovom,
osvojí si slová podľa
dobového výskytu, ktoré
sa vzťahujú k
významným udalostiam
v histórii, prípadne
súvisia s ľudovou a
regionálnou kultúrou.
Žiak si osvojí termín
neologizmus a chápe
dynamiku lexiky.
Žiak vie vyhľadať citovo
zafarbené slová v texte.
Vie vysvetliť štylistickú
funkciu
citovo
zafarbených slov v texte.
Žiak vie v texte rozlíšiť
cudzie slová, slovenské
slová a zdomácnené
slová, rozumie významu
frekventovaných cudzích
slov. Pozná výslovnosť
slabík de, te, ne, le, di,
ti, ni, li v cudzích
slovách. Ovláda termín
nesklonné podstatné
mená.
RLK.1.15
VMR 4.3
MUV.2.5
Oprava kontrolného
diktátu
Slová podľa
spisovnosti
Spisovné a nespisovné
slová – slang a dialekt.
Žiak ovláda vymedzenie
nespisovnej lexiky,
pozná rozdiel medzi
slangom a dialektom.
Ovláda charakteristiku
vlastného nárečia.
Opakovanie členenia
slovnej zásoby
Obohacovanie
slovnej zásoby I.
Odvodzovanie, skladanie,
skracovanie slov.
Žiak pozná všetky
spôsoby obohacovania
lexiky, vie pod vedením
učiteľa identifikovať
každý spôsob tvorenia
novej lexikálnej jednotky.
Žiak ovláda rozdiel medzi
metaforou
a metonymiou. Rozlíši
priame a nepriame
pomenovanie, dokáže
vytvoriť prirovnanie,
personifikáciu...
Obohacovanie
slovnej zásoby II.
Spájanie slov do
viacslovných pomenovaní :
združené pomenovanie,
frazeologické jednotky.
Prenášanie významu :
metafora, metonymia,
personifikácia,
prirovnanie.
Opakovanie –
lexikológia
2. Zvuková stránka
jazyka
10
Rečnícky štýl
Rečnícky štýl:
charakteristika, útvary.
Prívet, slávnostný prejav,
diskusný príspevok –
aktivizácia vedomostí.
375
Žiak si zopakuje a utvrdí
vedomosti tematického
celku.
Žiak vie samostatne
pohotovo sformulovať
základné myšlienky na
tému a vysloviť ich
výstižne, zrozumiteľne,
plynulo a jasne. Žiak vie
samostatne sformulovať
súvislý text na danú
tému. Žiak dokáže
rozlíšiť jednotlivé slohové
postupy.
PDG.1.3
RLK 1.15
VMR 1.2
Zvukové vlastnosti
reči
Zvukové vlastnosti reči prozodické vlastnosti:
prízvuk, dôraz, prestávka,
melódia, tempo reči, sila
hlasu.
Zvuková stránka
jazyka a pravopis
Spodobovanie. Rytmické
krátenie.
Tvrdé, mäkké
a obojaké
spoluhlásky
Pravopisné zásady :
vybrané slová, pravopis
ohybných slovných
druhov.
Výslovnosť
a pravopis slov
cudzieho pôvodu
Pravopis slov cudzieho
pôvodu.
Interpunkčné
znamienka
13 interpunkčných
znamienok v slovenskom
jazyku: bodka, výkričník,
otáznik, lomka, dvojbodka,
bodkočiarka, úvodzovky,
spojovník, apostrof,
zátvorky, tri bodky, čiarka,
pomlčka.
376
Žiak vie v ústnej
komunikácií dodržiavať
pravidlá spisovnej
výslovnosti. Žiak sa vie
prispôsobiť lexikálnej
stránke prejavu. Žiak v
komunikácii zvláda
zvukovú stránku prejavu
v súlade s
komunikačnou
situáciou.
Žiak ovláda zásady
spodobovania a výnimky
z pravidla o rytmickom
krátení.
Žiak pozná vybrané
slová, ovláda pravopis
ohybných slovných
druhov.
Žiak ovláda predpony
cudzieho pôvodu, pozná
internacionalizmy a
frekventované cudzie
slová, pozná ich význam,
dokáže ich nahradiť
slovenským
ekvivalentom, ovláda
pravidlá ortoepie.
Žiak vie vymenovať
interpunkčné znamienka
a pozná zásady
pravopisu čiarky,
pomlčky, spojovníka,
dvojbodky a úvodzoviek.
Pozná zásady pravopisu
priamej reči.
3. Morfológia
24
Opakovanie
zvukovej stránky
jazyka
Kontrolný diktát č.
2
Oprava kontrolného
diktátu
Výklad
Úvaha
Neživotné podstatné
mená mužského
rodu zakončené na ál
Neživotné podstatné
mená mužského
rodu zakončené na –
r, -l
Opakovanie
podstatných mien
Prídavné mená
Interpunkcia.
Populárny a vedecký
výklad. Jazykové
prostriedky výkladu.
Štylistické a jazykové
prostriedky úvahy.
Tvorenie správnych tvarov
neživotných podstatných
mien mužského rodu.
Tvorenie správnych tvarov
neživotných podstatných
mien mužského rodu.
Rozdelenie prídavných
mien, pravopis,
skloňovanie
a stupňovanie.
Zámená a číslovky
Pravopis a skloňovanie
zámen a čísloviek.
Slovesá
Pomocné slovesá, slovesný
tvar, gramatické kategórie.
377
Žiak dokáže identifikovať
výklad, pod vedením
učiteľa vie porovnať
vedecký a populárny.
Pozná znaky
výkladového slohového
postupu.
Žiak vie v texte vyhľadať
podstatné mená.
Žiak vie tvoriť správne
tvary neživotných
podstatných mien
mužského rodu.
Žiak vie tvoriť správne
tvary neživotných
podstatných mien
mužského rodu.
Žiak pozná rozdelenie
prídavných mien, dokáže
ich správne skloňovať,
stupňovať, určiť ich
gramatické kategórie.
Žiak pozná pravopis
a skloňovanie zámen
a čísloviek, vie rozlíšiť
ich jednotlivé druhy.
Žiak pozná jazykovednú
teóriu týkajúcu sa
ENV 4.4
FIG 1.2
slovies, vie určiť ich
gramatické kategórie.
Kontrolný diktát č.
3
Oprava kontrolného
diktátu
Príslovky
Predložky a spojky
4. Syntax
17
Ohybné slovné druhy.
Rozdelenie a pravopis
prísloviek.
Druhotné predložky,
vokalizácia predložiek.
Spojky – pravopis čiarky.
Častice a citoslovcia
Častice, citoslovcia a ich
pravopis.
Opakovanie
slovných druhov
Umelecký štýl
Precvičenie znalostí
tematického celku.
Jazykové a štylistické
prostriedky umeleckého
štýlu. Žánre umeleckého
štýlu.
Skladba
Veta podľa zloženia,
zámeru hovoriaceho, podľa
členitosti.
Podmet, prísudok, vetný
základ.
Základné vetné
členy
Predmet
Priamy a nepriamy
predmet.
Prívlastok
Zhodný a nezhodný
prívlastok.
Príslovkové určenie
Príslovkové určenie
378
Žiak dokáže správne
určiť druh príslovky.
Žiak vie určiť pád slova,
s ktorým sa viaže daná
predložka. Dokáže vo
vete správne napísať
čiarku.
Žiak dokáže v texte
identifikovať častice
a citoslovcia.
Žiak vie v texte
identifikovať i použiť
jazykové a štylistické
prostriedky umeleckého
štýlu.
Žiak dokáže bližšie určiť
vety podľa zloženia,
obsahu a členitosti.
Žiak vie vo vete
identifikovať základné
vetné členy, dokáže ich
bližšie určiť.
Žiak dokáže vo vete nájsť
a od seba odlíšiť priamy
a nepriamy predmet.
Žiak dokáže vo vete nájsť
a od seba odlíšiť zhodný
a nezhodný prívlastok.
Žiak dokáže vo vete nájsť
VMR 1.1
miesta, času, spôsobu
a príčiny.
Prístavok
Určovanie vetných
členov –
precvičovanie
Jednoduchá veta
a jednoduché
súvetie
Súdržnosť textu
Zápor v slovenčine
Opakovanie skladby
5. Štylistika
14
Náučný štýl.
Odborný opis.
Opisný slohový
postup
I. písomná slohová
práca
Administratívny štýl
Oprava I. písomnej
slohovej práce
Úradný list
Obsahové a jazykové
prostriedky súdržnosti
textu.
Tvorenie záporu
v slovenčine.
Opakovanie a utvrdenie
učiva tematického celku.
Jazykové a štylistické
prostriedky náučného
štýlu. Žánre náučného
štýlu.
Typológia opisu: statický,
dynamický, umelecký
a odborný.
Odborný opis.
a bližšie určiť príslovkové
určenie.
Žiak dokáže vo vete nájsť
prístavok. Vie odlíšiť
jednoduchú vetu
s prístavkom od súvetia.
Žiak dokáže určiť všetky
vetné členy vo vete.
Žiak dokáže odlíšiť
jednoduché vetu od
jednoduchého súvetia.
Žiak dokáže identifikovať
prostriedky súdržnosti
v konkrétnom texte.
Žiak pozná spôsoby
tvorenia záporu
v slovenčine.
Žiak si zopakuje a utvrdí
učivo tematického celku.
Žiak dokáže rozlíšiť text
náučného štýlu.
Žiak vie rozlíšiť
jednotlivé typy opisu.
Jazykové a štylistické
prostriedky
administratívneho štýlu.
Žiak pozná jazykové
a štylistické prostriedky
administratívneho štýlu
a jeho základné útvary.
Žiadosť, objednávka,
reklamácia, sťažnosť.
Žiak dokáže napísať
žiadosť, objednávku,
reklamáciu a sťažnosť.
379
FIG.2.1
OSR.2.3
Úradný
a štruktúrovaný
životopis
II. písomná slohová
práca
Životopis.
Publicistický štýl
Jazykové a štylistické
prostriedky
publicistického štýlu.
Žiak vie pod vedením
učiteľa rozlíšiť jednotlivé
žánre publicistického
štýlu: správu, komentár,
stĺpček, úvodník,
recenziu. Vie porovnať
charaktere a zameranie
slovenských denníkov.
MDV 7.1
TBZ.2.2
PDG 1.4
Systém jazyka – jazykové
roviny.
Žiak dokáže vysvetliť
a bližšie popísať
jednotlivé jazykové
roviny.
Žiak dokáže rozpoznať
základné črty
hovorového štýlu.
Žiak pozná podoby
slovenčiny ako
národného jazyka.
Žiak pozná dejiny
kodifikácie nášho
spisovného jazyka.
Žiak pozná základné
skupiny územných
nárečí.
Žiak vie správne využívať
poznatky z 9. ročníka.
TBZ 2.2.2
Oprava II. písomnej
slohovej práce
Náuka o jazyku –
členenie jazykovedy
6. Národný jazyk a
nárečia
7. Opakovanie učiva
z 9. ročníka
4
8
Žiak vie napísať podľa
vzoru štruktúrovaný
životopis.
Hovorový štýl
Jazykové prostriedky
hovorového štýlu.
Slovenčina ako
národný jazyk
Podoby slovenčiny ako
národného jazyka.
Spisovný jazyk
Kodifikácia spisovného
jazyka.
Nárečia
Základné skupiny
územných nárečí.
Slovné druhy, vetné
členy, národný
jazyk
Kontrolný diktát č.
4
Zhrnutie poznatkov učiva
9. ročníka a ich využitie
v praxi.
Opakovanie ISCED 2.
380
RLK 3.2.1
Výstupný test
Oprava kontrolného
diktátu
Záverečné
hodnotenie
a klasifikácia žiakov
381
Základná škola s materskou školou Koš, Nová 525, 972 41 Koš
PREDMET:
SJL - literatúra
Tematický Časová
celok
dotácia
Ročník: deviaty
2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne
Téma
1
1. Lyrická
poézia
Obsahový štandard
Úvodná hodina,
poučenie o BOZP
Kamil Peteraj – Keď
voda ľúbi
Plán na školský rok, rozhovor
2
Samo Chalupka –
Kráľohoľská
Rytmicko-syntaktický
paralelizmus, lyrický hrdina.
1
Janko Kráľ - Duma
bratislavská
Janko Kráľ – romantizmus,
štúrovci.
2
Andrej Sládkovič Nehaňte ľud môj
Romantizmus, poézia
štúrovcov, sylabický veršový
systém, spoločenská lyrika.
1
Poézia - typológia,
rým, verš, strofa, metafora,
epiteton, prirovnanie.
382
Výkonový štandard
Žiak má :
Prierezové
témy
Oboznámiť sa
s organizačnými pokynmi
Žiak vie odlíšiť poéziu
a prózu, pozná termíny
verš, rým, strofa, refrén,
zdrobnenina, idea,
epiteton, personifikácia,
prirovnanie. Dokáže
rozlíšiť striedavý
a združený a obkročný
rým. Vie vysvetliť slovnú
hru v básni, princíp
opakovania, ideu básne.
Plynulo číta a recituje
básne.
Žiak ovláda základné
znaky romantizmu
v slovenskej literatúre.
Pozná biografiu Sama
Chalupku.
BOZP
Žiak ovláda základné
znaky romantizmu. Pozná
pojem štúrovci a biografiu
J. Kráľa.
Ovláda program štúrovcov,
princípy tvorby a vie
vysvetliť ich úsilie v oblasti
kodifikácie jazyka. Žiak vie
nájsť v texte básnickú
otázku.
RLK 2.8
ENV 2.1
OSR 3.2
TBZ 2.2,
OSR 3.2
1
Janko Kráľ – Orol
Reflexívna lyrika.
Žiak vie vysvetliť rozdiel
medzi spoločenskou
a reflexívnou lyrikou.
1
Adam Mickiewicz - Óda
na mladosť
Literárny romantizmus
v Poľsku.
Žiak dokáže pod vedením
učiteľa určiť ideu básne.
1
Friedrich Schiller - Na
radosť
Analýza a interpretácia textu.
Žiak dokáže pod vedením
učiteľa určiť ideu básne
a dokáže text porovnať s
ukážkou od A. Mickiewicza
a A. Sládkoviča.
OSR 2.1
MUV 5.5
1
Ján Hollý - Na Umku
Analýza a interpretácia textu;
óda.
Žiak dokáže pod vedením
učiteľa určiť ideu básne
a vysvetliť pojem óda.
OSR.3.2
1
Ján Botto - K mladosti
Analýza a interpretácia textu.
OSR 1.2
1
Porovnanie tvorby J.
Kráľa, A. Sládkoviča, S.
Chalupku a J. Bottu
Porovnať štýl tvorby J.Kráľa, A.
Sládkoviča, S.Chalupku
a J.Bottu.
Žiak vie určiť a vysvetliť
ideu a tému básne, dokáže
v ukážke správne
identifikovať figúry a trópy.
Žiak dokáže porovnať
tvorbu autorov, nájsť
spoločné i odlišné znaky,
interpretovať spôsob ich
tvorivého prístupu
k formovaniu básnickej
výpovede.
1
P.O. Hviezdoslav Krvavé sonety
Sonet.
Žiak Vie vysvetliť princíp
viazaného verša, pozná
schému obkročného rýmu,
ovláda termín sonet
a reflexívna lyrika. Pozná
základné fakty z biografie
P. O. Hviezdoslava.
OSR 3.2
MUV 6.6
383
TBZ 4.5
2. Epická
poézia
2
Ivan Krasko - Otcova
roľa
Symbol.
1
Múdre výroky, výroky
múdrych
Aforizmus.
1
Rudolf Dilong – Staroba
radí
Satira, epigram.
Žiak pozná pojmy satira
a epigram a dokáže si sám
epigram vytvoriť.
1
Tristan Corbiére –
Epitaf
Epitaf.
Žiak dokáže vysvetliť
pojem epitaf, dokáže nájsť
spoločné a odlišné znaky
s epigramom.
1
Fixácia vedomostí
3
P. O. Hviezdoslav - Ežo
Vlkolinský
Opakovanie učiva tematického
celku.
Epos.
2
Christian Jacq Ramzes Syn svetla
Román, historický román.
Žiak si zopakuje a utvrdí
učivo tematického celku.
Žiak vie vyhľadať vo
veršovanom texte prvky
epiky a na literárnej
ukážke vysvetliť pojem
epos. Vie pretransformovať
úryvok do dramatickej
podoby
Žiak vie vysvetliť pojmy
fikcia, historický román.
Dokáže nájsť a odlíšiť
fikciu autora od prvkov
reality.
1
Heinrich Stoll Priamov poklad
Historický román, prvky
populárno-náučnej literatúry.
3. Próza
384
Žiak pozná základné
symboly, ktoré sa pomerne
často vyskytujú v literárnej
tvorbe.
Žiak pozná pojem
aforizmus, dokáže si
vyhľadať sám aforizmy na
rôzne témy a aplikovať ich
do praxe.
Žiak vie vysvetliť pojem
populárno-náučná
literatúra. Dokáže
pretransformovať ukážku
OSR 3.2
FIG 2.1.2
VMR 1.4
OSR 3.2
OSR 2.3
FIG 2.1.3
VMR 1.1
RLK 2.8
VMR 1.3
MUV 3.4
do rôznych žánrov (správa,
odborná prednáška,
umelecké rozprávanie
a iné).
Žiak ovláda
charakteristiku žánru
román, s pomocou učiteľa
dokáže rozlíšiť poviedku
a novelu. Žiak vie vyjadriť
svoje pocity z prečítaného
textu, vie text
reprodukovať, vie
pomenovať tému, vie
pomenovať časti textu
a kompozíciu. Vie vypísať
kľúčové slová a zostaviť
osnovu, prerozprávať
obsah ukážky.
Žiak dokáže analyzovať
a interpretovať literárnu
ukážku. Vie identifikovať
tému ukážky, vie vysvetliť
funkčné využitie
umeleckých a štylistických
prostriedkov.
2
Ľudo Zúbek - Jar Adely
Ostrolúckej
Analýza a interpretácia textu
s ohľadom na poznatky
o romantizme a biografii Ľ.
Štúra.
2
V. Ferko, A. Ferko Ako divé husi
Historický román.
2
Isaac Asimov - Stratený
robot
Sci-fi román.
Žiak dokáže identifikovať
prvky sci-fi v literárnej
ukážke. Dokáže analyzovať
a interpretovať literárnu
osnovu.
1
Rosendo Álvarez - Deň,
keď čas plynul naopak
Sci-fi poviedky.
2
James A. Owen Hľadanie Červeného
draka
Dobrodružný román, typológia
románu, historickodobrodružný román.
Žiak dokáže identifikovať
prvky sci-fi v literárnej
ukážke.
Žiak ovláda typológiu
románu. Dokáže v texte
rozlíšiť dobrodružné
385
OSR 3.2
RLK 2.8
VMR 4.3
FIG 2.1.2
VMR 1.2
RLK 3.1.3
DOV 4.1
Detektívka.
a historické motívy. Pod
vedením učiteľa dokáže
analyzovať text, pozná
kompozíciu. Dokáže
obhájiť žánrové zaradenie
i typológiu literatúry po
prečítaní úryvku, vie
vyjadriť pocity
z prečítaného textu, vie
opísať postavy a zaujať
stanovisko
k tematizovaným
problémom.
Vysvetliť pojem detektívka
a poznať kompozíciu
detektívky.
2
Agatha Christieová Diomedove kone
2
Victor Hugo – Bedári
Žiak vie zreprodukovať
literárnu ukážku vlastnými
slovami, nájsť
a identifikovať hlavnú
myšlienku, postavy.
FIG 2.1.3
MUV 4.3
1
Tvorivé písanie - List
Cosette
Žiak vie sformulovať svoje
myšlienky do listu
a prejaviť svoju empatiu
voči hlavnej hrdinke
Cosette.
TBZ 2.2
2
František Hečko Červené víno
Generačný román.
Žiak dokáže vysvetliť
pojem generačný román
pomocou ukážky
a vedomostí o literárnom
diele.
VMR 1.1
OSR 2.2
RLK 3.1.4
1
František Hečko Červené víno
Ukážka vo filmovej podobe.
Žiak dokáže nájsť podobné
a odlišné znaky medzi
literárnou ukážkou
386
OSR 2.1
a televíznou podobou diela.
Žiak vie s pomocou učiteľa
analyzovať ukážku, určiť
rozprávača a vplyv
vonkajšej kompozície na
dejovú líniu.
Žiak vie identifikovať
umelecké jazykové
prostriedky v prozaickom
texte.
1
Dušan Dušek - Dvere
do kľúčovej dierky
Poviedka.
1
Roman Brat –
Mordovisko
Metonymia.
Žiak dokáže nájsť v texte
príklady na metonymiu.
3
Charlotte Brontёová Jana Eyrová
Dievčenský román.
Žiak pozná znaky
dievčenského románu,
dokáže ich nájsť
v literárnej ukážke, vie
sformulovať tému
a charakterizovať postavy
podľa ich konania.
VMR 4.3
1
Jana Šimulčíková Dievča s bocianími
nohami
Dievčenský román.
PDG 1.3
1
Jacqueline Wilsonová Dieťa zo smetiska
Dialóg a monológ.
2
Zuzka Šulajová Džínsový denník
Denník.
Žiak pozná znaky
dievčenského románu,
dokáže ich nájsť
v literárnej ukážke, vie
sformulovať tému
a charakterizovať postavy.
Žiak identifikuje dialóg
a monológ ako
charakterizačný
prostriedok literárnej
postavy.
Žiak dokáže analyzovať
literárny text a určiť tému,
pozná základné znaky
denníka.
387
OSR 1.2
4. Dráma
1
Fixácia nadobudnutých
poznatkov
Opakovanie učiva tematického
celku.
Žiak si zopakuje a utvrdí
učivo tematického celku.
3
William Shakespeare Rómeo a Júlia
Tragédia. Vnútorná kompozícia
divadelnej hry.
MUV 4.3
VMR 4.3
OSR 3.1
MDV 2.1
2
J.G. Tajovský - Ženský
zákon
Komédia.
Žiak vie prerozprávať dej,
charakterizovať vlastné
postavy a analyzovať
situáciu medzi hlavnými
hrdinami.
Žiak pozná a dokáže
v texte správne
identifikovať vnútornú
kompozíciu divadelnej hry
Žiak dokáže prerozprávať
dej literárnej ukážky.
Žiak pozná vonkajšiu
kompozíciu divadelnej hry
a dokáže rozpoznať znaky
vonkajšej kompozície.
1
Dramatizácia ukážky
Ženský zákon
Žiak vie pomocou
dialogizovaného čítania
zahrať divadelnú hru.
OSR 2.2
1
Alta Vášová - Cyrano
z predmestia
1
Fixácia poznatkov
o dráme
2
Opakovanie základných
pojmov v literatúre
(literárne druhy a žánre,
Muzikál.
Žiak vie prerozprávať dej
ukážky, charakterizovať
postavy. Žiak vie
charakterizovať muzikál,
dokáže nájsť rozdiely
medzi muzikálom,
divadelnou hrou a filmom.
Žiak ovláda termín
literatúra a vie rozlíšiť
literárne druhy a žánre.
388
1
3
jazykové prostriedky,
spôsob zobrazenia
skutočnosti
Digitalizácia
literárnych diel
v 21.storočí
Digitálne pramene literárnych
diel.
Záverečné opakovanie
celoročného učiva
389
Žiak dokáže nájsť na
internete online stránky
s literárnymi dielami.
MDV 4.2
Názov ŠVP
ŠVP 2. stupňa ZŠ v SR, ISCED 2 – nižšie
sekundárne vzdelávanie
Názov ŠkVP
Tvorivá škola
Vyučovací jazyk
Slovenský
Vzdelávacia oblasť
Jazyk a komunikácia
Predmet
ANGLICKÝ JAZYK
Časový rozsah výučby 5. ročník - týždenne 4 hodiny, ročne 132 hodín
6. ročník - týždenne 3 hodiny, ročne 99 hodín
7. ročník - týždenne 4 hodiny, ročne 132 hodín
8. ročník - týždenne 3 hodiny, ročne 99 hodín
9. ročník - týždenne 3 hodiny, ročne 99 hodín
Charakteristika predmetu – jeho význam v obsahu vzdelávania
Anglický jazyk prispieva k pochopeniu a objavovaniu tých skutočností,
ktoré presahujú oblasť skúseností sprostredkovaných materinským jazykom
a štátnym jazykom. Anglický jazyk poskytuje živý jazykový základ a
predpoklady pre komunikáciu žiakov v rámci Európskej únie. Osvojenie si
anglického jazyka pomáha žiakovi prekonávať bariéry, a tak prispievať k
zvýšeniu jeho mobility v osobnom živote, v ďalšom živote a napokon
uplatnením sa na trhu práce.
Anglický jazyk umožňuje poznávať odlišnosti v spôsobe života ľudí
iných krajín a ich odlišné kultúrne tradície. Poskytujú prehĺbenie vedomostí
a vzájomného medzinárodného porozumenia a tolerancie a vytvárajú
podmienky pre spoluprácu škôl na medzinárodných projektoch.
Úspešnosť jazykového vzdelávania ako celku je závislá nielen od
výsledkov vzdelávania v materinskom jazyku a v anglickom jazyku, ale závisí
aj od toho, do akej miery sa jazyková kultúra žiakov stane predmetom
záujmu aj všetkých ostatných oblastí vzdelávania.
Učenie sa anglického jazyka podporuje otvorenejší prístup k ľuďom.
Komunikácia a rozvoj kompetencií v anglickom jazyku sú dôležité pre
podporu mobility v rámci Európskej únie, umožňujú občanom plne využívať
slobodu pracovať a študovať v niektorom v jej členských štátov. Orientácia
jazykového vzdelávania na kompetencie vytvára v nemalej miere podmienky
pre nadpredmetové a medzipredmetové vzťahy, ktoré pomáhajú učiacemu sa
chápať vzťahy medzi jednotlivými zložkami okolia a sveta, v ktorom existujú.
Chápanie jazykového vzdelávania pre život ako „vzdelávania pre život“
umožňuje každému jedincovi žiť podľa vlastných predstáv a uspokojenia.
Cieľové zameranie vzdelávacej oblasti, spôsobilosti vychádzajúce
z kľúčových spôsobilostí
Cieľom vyučovania anglického jazyka na základnej škole je naučiť žiakov
všetky formy dorozumievania sa v cudzom jazyku na stredne pokročilej
úrovni. V súčasnosti majú žiaci stále viac možností uplatňovať svoje jazykové
zručnosti pri hovorení, počúvaní či už priamo cez živú osobu alebo
prostredníctvom rozhlasu a televízie. V čase rozvoja počítačovej techniky je
390
písanie a čítanie v anglickom jazyku medzi ľuďmi na celom svete veľmi
rozšírené. Vzdelávanie v danej vzdelávacej oblasti smeruje k utváraniu
a rozvíjaniu kľúčových kompetencií tým, že vedie žiakov:
 k podpore sebadôvery každého žiaka
 k osvojeniu si vedomostí a nadobudnutých kompetencií, ktoré im
umožnia vzdelávať sa po celý život a zaujať aktívne miesto v
ekonomickom, sociálnom a kultúrnom živote
 k príprave všetkých žiakov tak, aby sa stali zodpovednými občanmi,
schopnými podieľať sa na rozvoji demokratickej spoločnosti, solidarity,
pluralizmu a kultúrnej otvorenosti
 k zaručeniu rovnakých šancí sociálnej emancipácie pre všetkých
žiakov
 k pochopeniu vzdelávanie v anglickom jazyku ako svojbytnému
historickému javu, v ktorom sa odráža historický a kultúrny vývoj
národa a zároveň významný zjednocujúci činiteľ národného
spoločenstva a ako dôležitý prostriedok celoživotného vzdelávania
 k vnímaniu a postupnému osvojovaniu si jazyka ako bohatého
mnohotvárneho prostriedku k získavaniu a odovzdávaniu informácií, k
vyjadrovaniu vlastných postojov a názorov
 k zvládnutiu základných pravidiel medziľudskej komunikácie daného
kultúrneho prostredia a nadobudnutiu pozitívneho vzťahu k jazyku v
rámci interkultúrnej komunikácie
 k nadobudnutiu vzťahov k slovesným umeleckým dielam, k vlastným
čitateľským zážitkom, k rozvíjaniu pozitívneho vzťahu k literatúre a k
ďalším druhom umenia vychádzajúcich z umeleckých textov a k
rozvíjaniu svojich emocionálnych a estetických cítení a vnímaní
 k pestovaniu vedomia jazykovej príslušnosti k istému etniku, pocitu
jazykovej príbuznosti a spolupatričnosti s inými etnikami,
prostredníctvom ovládania normy spisovného jazyka viesť žiakov k
zvyšovaniu jazykovej kultúry ich verbálnych i písomných jazykových
prejavov
Všeobecné kompetencie












vedome získať nové vedomosti a zručnosti
opakovať si osvojené vedomosti a dopĺňať si ich
uvedomovať si stratégie učenia sa pri osvojovaní si anglického jazyka
opísať rôzne stratégie učenia sa s cieľom pochopiť ich a využívať
pochopiť potrebu vzdelávať sa v anglickom jazyku
dopĺňať si vedomosti a rozvíjať zručnosti, prepájať ich už s osvojeným
učivom, systematizovať ich a využívať pre svoj ďalší rozvoj a reálny
život
kriticky hodnotiť svoj pokrok, prijímať spätnú väzbu a uvedomovať si
možnosti svojho rozvoja
udržať pozornosť pri prijímaní informácií
pochopiť zámer zadanej úlohy
účinne spolupracovať vo dvojiciach i v pracovných skupinách
aktívne a často využívať doteraz osvojený jazyk
pri samostatnom štúdiu využívať dostupné materiály
391

byť otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti
Komunikačné jazykové kompetencie
Komunikačné jazykové kompetencie sú tie, ktoré umožňujú učiacemu
sa používať konkrétne jazykové prostriedky v komunikácii.
Na uskutočnenie komunikačného zámeru a potrieb sa vyžaduje
komunikatívne správanie, ktoré je primerané danej situácii a bežné v
krajinách, kde sa anglickým jazykom hovorí. Komunikatívne kompetencie
zahŕňajú nasledovné zložky:
Jazyková kompetencia





používať bežné slová a slovné spojenia nevyhnutné pre uspokojovanie
jednoduchých komunikačných potrieb obmedzeného charakteru
používať základné vetné modely pri komunikácii o osvojených témach
prostredníctvom naučených slovných spojení a výrazov
používať osvojenú slovnú zásobu tak, aby si vedel poradiť v
každodennom konaní, ktoré sa týka známych situácií a tém
používať repertoár naučených krátkych spojení a výrazov
pokrývajúcich predvídateľné základné komunikačné situácie
používať niektoré jednoduché gramatické štruktúry anglického jazyka,
aj keď sa niekedy dopúšťa základných chýb, ale je mu rozumieť
Sociolingvistická kompetencia



vedieť komunikovať v bežných spoločenských situáciách
vedieť jednoducho sa vyjadrovať pomocou základných funkcií jazyka
akými sú napr. výmena informácií, ospravedlnenie atď.
udržiavať a rozvíjať základnú spoločenskú konverzáciu
prostredníctvom jednoduchších bežných výrazov
Pragmatická kompetencia





vedieť použiť jednoduché výrazové prostriedky na začatie, udržanie
a ukončenie krátkeho rozhovoru
funkčne využívať základné jazykové prostriedky na získavanie
informácií, na jednoduché vyjadrenie odmietnutia, túžby, zámeru,
uspokojenia, záujmu, prekvapenia, rozčarovania, strachu atď.
vytvoriť jednoduchý interaktívny text za účelom výmeny informácií
sformulovať svoje myšlienky v súlade s vyžadovanou stratégiou (zámer,
téma, logická následnosť)
používať najfrekventovanejšie konektory na spájanie jednoduchých
viet potrebných na vyrozprávanie alebo opis príbehu v logickom
časovom slede
392
Komunikačné zručnosti
Komunikačné zručnosti nemožno chápať izolovane, pretože sa
navzájom prelínajú a dopĺňajú (ide o integrované zručnosti).
Počúvanie s porozumením
Učiaci sa zdokonaľuje tak, aby za predpokladu, že reč je jasne a zreteľne
formulovaná:
 dokázal naplniť konkrétne potreby na základe porozumenia podstaty
počutého
 porozumel slovným spojeniam a výrazom vzťahujúcim sa na bežné
oblasti každodenného života
 porozumel základným informáciám v krátkych zvukových záznamoch,
v ktorých sa hovorí o predvídateľných každodenných záležitostiach
 vedel identifikovať tému vypočutej diskusie
 porozumel základným bodom v prejave na témy, ktoré sú mu známe
 rozumel jednoduchým pokynom informatívneho charakteru
 pochopil vety, výrazy a slová, ktoré sa ho priamo týkajú
Čítanie s porozumením
Učiaci sa dokáže porozumieť krátke jednoduché texty, ktoré obsahujú
frekventovanú slovnú zásobu.
Učiaci sa zdokonaľuje tak, aby:
 dokázal vyhľadať konkrétne informácie v jednoduchých printových
materiáloch, akými sú napríklad prospekty, jedálne lístky, programy a
časové harmonogramy
 vedel vyhľadať špecifické informácie v zoznamoch a vybrať z nich
potrebné informácie
 rozumel bežným orientačným tabuliam, označeniam a nápisom na
verejných miestach, akými sú ulice, reštaurácie, železničné stanice,
atď.
 pochopil konkrétne informácie v jednoduchších písaných materiáloch,
s ktorými prichádza do styku, akými sú napríklad listy, brožúry a
krátke články
 porozumel jednoduché osobné listy
 z kontextu krátkeho prečítaného textu pochopil význam niektorých
neznámych slov
 vedel nájsť potrebné informácie v krátkych časopiseckých textoch
Písomný prejav
Učiaci sa zdokonaľuje tak, aby vedel:
 napísať krátke jednoduché poznámky z okruhu jeho záujmov
 napísať jednoduché osobné listy
 zaznamenať krátky jednoduchý odkaz za predpokladu, že môže
požiadať o jeho zopakovanie a preformulovanie
 stručne a krátkymi vetami predstaviť a charakterizovať osoby a veci
 napísať jednoduché vety a spojiť ich základnými konektormi
393

jednoducho opísať aspekty všedného dňa (ľudia, miesta, škola, rodina,
záujmy)
Ústny prejav
Ústny prejav – dialóg
Učiaci sa dokáže komunikovať v jednoduchých a bežných situáciách, ktoré
vyžadujú jednoduchú a priamu výmenu informácií na známe a bežné témy,
ktoré súvisia s prácou a voľným časom. Dokáže zvládnuť krátku
spoločenskú konverzáciu, ale nie vždy je schopný ju aj viesť a rozvíjať.
Učiaci sa zdokonaľuje tak, aby dokázal:
 zapojiť sa do krátkych rozhovorov na témy, ktoré ho zaujímajú
 používať jednoduché zdvorilostné formy oslovení
 sformulovať pozvania, návrhy a ospravedlnenia, reagovať na ne
 povedať, čo sa mu páči a čo nie
 požiadať o rôzne jednoduché informácie, služby a veci, alebo ich
poskytnúť
Ústny prejav – monológ
Učiaci sa dokáže podať jednoduchý opis alebo charakteristiku ľudí,
podmienok v rodine a v škole, opis každodenných zvyklostí a toho, čo má
alebo nemá rád, atď. Vo forme krátkeho sledu jednoduchých slovných
spojení a viet.
Učiaci sa zdokonaľuje tak, aby dokázal:
 v jednoduchých pojmoch vyjadriť svoje pocity a vďačnosť
 jednoduchým spôsobom sa rozprávať o každodenných praktických
otázkach
 komunikatívne zvládnuť jednoduché a rutinné úlohy (role) s použitím
jednoduchých slovných spojení a viet
 vyrozprávať príbeh, podať krátky jednoduchý opis udalostí a činností,
zážitkov zo školy a voľnočasových aktivít v jednoduchom slede
myšlienok
 opísať svoje plány a osobné skúsenosti
Komunikačné spôsobilosti a funkcie komunikácie
Spôsobilosti
1. Nadviazať kontakt
v súlade s komunikačnou situáciou
2. Vypočuť si a podať informácie
3. Vybrať si z ponúkaných možností
Funkcie
Upútať pozornosť
Pozdraviť
Odpovedať na pozdrav
Rozlúčiť sa
Poďakovať a vyjadriť svoje uznanie
Informovať sa
Potvrdiť (trvať na niečom)
Začleniť informáciu
Odpovedať na žiadosť
Identifikovať
394
Opísať
Potvrdiť/Odmietnuť (vyjadriť
nesúhlas)
Opraviť(korigovať)
4. Vyjadriť svoj názor
Vyjadriť svoj súhlas
Vyjadriť svoj nesúhlas
Vyjadriť presvedčenie
Vyjadriť vzdor
Protestovať
Vyjadriť stupeň istoty
Vyjadriť svoj názor
5. Vyjadriť svoju vôľu
Vyjadriť svoje želania/túžby
Vyjadriť svoje plány (blízke a budúce)
6. Vyjadriť svoju schopnosť
Vyjadriť vedomosti/poznatky/zistenia
Vyjadriť neznalosť
Vyjadriť svoju schopnosť vykonať
nejakú činnosť
7. Vnímať a prejavovať svoje city
Vyjadriť radosť z niečoho, šťastie,
uspokojenie
Vyjadriť smútok, skľúčenosť
Vyjadriť sympatie
Vyjadriť fyzickú bolesť
Utešiť, podporiť, dodať odvahu
8. Vyjadriť očakávania a reagovať na Vyjadriť nádej
ne
Vyjadriť sklamanie
Vyjadriť strach, znepokojenie, obavu
Ubezpečiť
Vyjadriť úľavu
Vyjadriť spokojnosť
Vyjadriť nespokojnosť, posťažovať si
Zistiť spokojnosť/nespokojnosť
niekoho s niekým/s niečím
9. Predstaviť svoje záľuby a svoj vkus Vyjadriť, čo mám rád, čo sa mi páči,
čo uznávam
Vyjadriť, že niekoho/niečo nemám
rád
Vybrať si z ponúkaných možností
najobľúbenejšiu
10. Reagovať vo vyhrotenej situácii
Vyjadriť svoj hnev, zlú náladu
Reagovať na hnev, na zlú náladu
niekoho iného
Urážať
Nadávať
11. Stanoviť, oznámiť a prijať
Vyjadriť príkaz/zákaz
pravidlá alebo povinnosti
Vyjadriť morálnu alebo sociálnu
normu
Získať povolenie, súhlas
Dať súhlas, povoliť niečo
Odmietnuť
Zakázať
395
Vzoprieť sa proti zákazu/Spochybniť
zákaz
Vyhrážať sa
Sľúbiť
12. Reagovať na nesplnenie pravidiel Obviniť, obviniť sa, priznať sa
alebo povinností
Ospravedlniť sa
Odmietnuť obvinenie
Vyčítať
13. Reagovať na príbeh alebo udalosť Vyjadriť záujem o niečo
Vyjadriť záujem o to, čo niekto
rozpráva
Vyjadriť prekvapenie
Vyjadriť, že ma niekto/niečo
neprekvapil/-lo
Vyjadriť nezáujem
14. Ponúknuť a reagovať na ponuku Žiadať od niekoho niečo
Odpovedať na žiadosť
Navrhnúť niekomu, aby niečo vykonal
Navrhnúť niekomu, aby sme spoločne
niečo vykonali
Ponúknuť pomoc (urobiť niečo
namiesto niekoho iného)
Navrhnúť, že niečo požičiam/darujem
Odpovedať na návrh niekoho iného
15. Reagovať na niečo, čo sa má
Varovať pred niekým/niečím
udiať v budúcnosti
Poradiť
Dodať odvahu/Podporiť
Adresovať niekomu svoje želanie
16. Reagovať na niečo, čo sa udialo v Spomenúť si na niečo/niekoho
minulosti
Vyjadriť, že som na niečo/niekoho
zabudol
Pripomenúť
Kondolovať
Gratulovať
17. Reagovať pri prvom stretnutí
Predstaviť niekoho
Predstaviť sa
Reagovať na predstavenie niekoho
Privítať
Predniesť prípitok
18. Korešpondovať
Korešpondovať
Začať list
Ukončiť list
19. Telefonovať
Začať, udržiavať a ukončiť telefonický
rozhovor
20. Vymieňať si názory,
Začať rozhovor
komunikovať s niekým
Ujať sa slova v rozhovore
Vypýtať si slovo
Vrátiť sa k nedopovedanému, keď ma
prerušili
Zabrániť niekomu v rozhovore
396
21. Vypracovať prezentáciu /
prednášku
22. Obohatiť/Doplniť štruktúrovanú
prezentáciu / prednášku
23. Zúčastniť sa na diskusii /
argumentovať
24. Uistiť sa v rozhovore, že moje
slová/môj výklad/môj argument boli
pochopené
25. Porozprávať niečo
Uviesť tému, hlavnú myšlienku
(hlavné myšlienky)
Oboznámiť s obsahom/osnovou
Rozviesť tému a osnovu
Prejsť z jedného bodu na iný
Ukončiť svoj výklad
Podčiarknuť/ dať do pozornosti
Odbočiť od témy (digresia)
Vrátiť sa k pôvodnej téme
Uviesť príklad
Citovať
Parafrázovať
Navrhnúť novú tému/nové body
diskusie
Odmietnuť diskutovať na ponúkanú
tému/bod diskusie
Vrátiť sa k téme/ k bodu diskusie
Uistiť sa, že účastníci komunikácie
pochopili moje vyjadrenia
Uistiť sa, že som dobre pochopil to, čo
bolo povedané
Požiadať o pomoc pri vyjadrovaní
ohľadom problematického
slova/vyjadrenia/frázy
Nahradiť zabudnuté/nepoznané slovo
Hľadať slovo/vetu
Opraviť sa, vrátiť sa k rozhovoru
Rozprávať príbeh
Začať príbeh, historku, anekdotu
Zhrnúť príbeh, historku
Požiadavky na výstup
Lexika
1. Aktívna slovná zásoba:
 žiak si osvojí aktívnu slovnú zásobu v rozsahu 1200-1500 slov
 žiak vie rozlíšiť a používať synonymá (job-work), antonymá (young-old)
viacvýznamové slová (palm-dlaň, palma)
 žiak vie používať základné frázové slovesá (get up, look for, ...)
2. Britská a americká angličtina
 žiak si osvojí rozdiely v britskej a americkej lexike, rozdiely v pravopise
3. Práca so slovníkom:
 začína pracovať s dvojjazyčným slovníkom, oboznamuje sa s
jednoduchým výkladovým Slovníkom
4. Gramatické výrazy:
397

žiak si receptívne osvojí preklad terminológie z morfológie a syntaxe
v rozsahu prebratého učiva (noun, pronoun, preposition, verb, article,
simple present tense, ...)
5. Skratky:
 žiak pozná najfrekventovanejšie skratky (a.m., etc, VIP, ...)
Morfológia
1. Podstatné mená:
 žiak vie tvoriť a používať jednotné a množné číslo podstatných mien:
pravidelné, nepravidelné
 žiak vie rozlišovať počítateľnosť podstatných mien a privlastňovací pád
 žiak správne používa členy – určitý, neurčitý, nulový
2. Prídavné mená:
 žiak vie stupňovať krátke prídavné mená, stupňovať viacslabičné
prídavné mená, nepravidelne stupňovať a porovnávať
3. Zámená:
 žiak vie správne tvoriť a používať podmetový a predmetový pád
osobných zámen, samostatné a nesamostatné privlastňovacie zámená,
ukazovacie zámená, opytovacie zámená, neurčité zámená, vzťažné
zámená, zvratné a dôrazové zámená
4. Číslovky:
 žiak vie tvoriť a používať základné, radové, násobné, neurčité číslovky
a matematické úkony – desatinné čísla a základné zlomky
5. Príslovky:
 žiak vie používať príslovky miesta, času, spôsobu, frekvenčné príslovky,
stupňovanie pomocou more a most, výnimky fast, well, ... a tvoriť
príslovky pomocou prípony –ly
6. Predložky:
 žiak správne používa predložky miesta, času a pohybu
7. Spojky:
 žiak vie používať spojky
8. Slovesá:
 žiak vie používať plnovýznamové – pravidelné a nepravidelné slovesá,
pomocné slovesá, modálne slovesá – ovládať opisné tvary
 žiak aktívne ovláda prítomný jednoduchý čas, prítomný priebehový čas,
minulý jednoduchý čas, vyjadrenie blízkej budúcnosti pomocou „going
to“, minulý priebehový čas, predprítomný jednoduchý čas, budúci čas s
„will“
 žiak ovláda skrátené tvary pomocných slovies, skrátený tvar častice
„not“
398


žiak ovláda gerundium ako podmet alebo predmet very po slovách like,
dislike, enjoy
žiak vie používať trpný rod v prítomnom, minulom, budúcom a
predprítomnom čase
Syntax
1. Slovosled:
 žiak správne používa slovosled v oznamovacej, opytovacej a zvolacej vete
 žiak si osvojí pravidlo pevného postavenia vetných členov v oznamovacej
vete
 žiak vo vete správne používa príslovky miesta, času a spôsobu,
frekvenčné príslovky
 žiak správne používa predložky v otázke
 žiak správne používa existenčnú väzbu „There is/There are“ – aj otázku
a zápor
2. Druhy viet podľa modálnosti a obsahu:
 žiak vie tvoriť a používať otázky a zápory vo vyššie uvedených
slovesných časoch
 žiak vie tvoriť zápor pomocou „no, nobody, nothing“ – dôraz na jeden
zápor vo vete
 žiak vie vytvoriť a používať podmienkové vety - 1. a 2. podmienku
Výslovnosť a intonácia:
 žiak si osvojí zvukovú podobu anglických hlások, dvojhlások, trojhlások
 žiak rozlišuje tzv. viazanú výslovnosť
 žiak si osvojí výslovnosť stiahnutých slovesných tvarov
 žiak rozlišuje vetný a slovný prízvuk
 žiak si osvojí intonáciu v oznamovacej vete a v otázke
 žiak pasívne ovláda transkribčné znaky a je schopný vyslovovať slová
podľa fonetického prepisu
Grafická stránka jazyka a pravopis:
 žiak pozná základné pravopisné pravidlá písania veľkých písmen
 žiak pozná pravidlá zdvojovania spoluhlások pri jednoslabičných
slovesách pred príponou
 ed a –ing
 žiak pozná právidlá pri zmene –y na –ie pri tvorení množného čísla
podstatných mien, pri tvorení 3. osoby jednotného čísla v prítomnom
jednoduchom čase, pri tvorení minulého času, stupňovaní prídavných
mien
Metódy a formy práce – stratégie vyučovania
Posluch:
 postupný rozvoj posluchu
 používanie kvalitnej nahrávky
 častým opakovaním dať možnosť žiakom osvojiť si aj obsah
 postupovať od jednoduchých viet až po náročné vetné celky
399




posluch doplniť o informácie z textu, zvýrazniť faktá, aby žiaci boli
motivovaní počúvať
rôzne formy reprodukcie textu na zistenie stupňa zvládnutia
posluch cvičiť aj pri odpovedi iného žiaka
učiť sa porozumieť textu bez toho, aby žiaci poznali význam každého
slova
Hovorenie:
 hovoriť najprv pomocou ustálených fráz
 učiť žiakov byť nezávislými a tvorivými v hovorení
 zamerať sa na osobné údaje
 naučiť žiakov vedieť sa pýtať a odpovedať
 vedieť diskutovať na voľné témy
 v komunikácii zohľadniť zrozumiteľnosť obsahu, pričom sa môžu
vyskytnúť aj gramatické chyby
 ak sú žiaci dostatočne zruční v komunikácii, treba im pomáhať
odstraňovať gramatické chyby
Čítanie:
 nácvik zistiť/nájsť základnú myšlienku textu
 schopnosť hľadať dôležité a špecifické informácie v texte
 poznávať postupne náročnejšie aj autentické texty
 intenzívne čítanie s porozumením
Písanie:
 písanie listov, krátkych pozdravov ako forma komunikácie
 viesť žiakov k postupnému zdokonaľovaniu vetných štruktúr, správnej
gramatiky a lexiky
Projekt:
Projektová práca sa stáva súčasťou vyučovania angličtiny. Predstavuje
spôsob uplatnenia jazykových zručností pri vypracovaní samostatnej práce v
anglickom jazyku na rôzne témy.
Projektovú prácu treba využiť od samého začiatku učenia sa
angličtiny, pretože projekty môžu byť vypracované v rôznom rozsahu a
obsahu podľa zvládnutia jazyka a vedomostí, ktoré sú obsahom projektu.
Projekt má svoju presnú štruktúru, ktorú si má žiak osvojiť.
Vypracovaním projektu sa anglický jazyk stáva prostriedkom pre
komunikáciu. Žiaci môžu experimentovať s jazykom bez obmedzenia a
vnímajú ho ako živý, nie jazyk, ktorý sa nachádza v učebnici.
Učebné zdroje
Učebné zdroje sú zdrojom informácií pre žiakov.
 učebnica PROJECT 1, PROJECT 2, PROJECT3, PROJECT 4
 pracovný zošit
 časopisy
 cudzojazyčné slovníky
400



výkladové slovníky
didaktické pomôcky
sada CD
Hodnotenie predmetu
Žiaci v 5.-9. ročníku sú hodnotení podľa klasifikačného poriadku.
401
Základná škola s materskou školou Koš, Nová 525, 972 41 Koš
PREDMET:
Anglický jazyk
Tematický
celok
Človek
a spoločnosť,
komunikácia
Ročník: piaty
4 hodiny týždenne, spolu 132 vyučovacích hodín
Časová
dotácia
Téma
Obsahový štandard
2
Úvod do učiva anglického
jazyka
Pokyny, pozdravy
Žiak sa má naučiť:
Žiak má vedieť:
Navodenie cudzojazyčnej
atmosféry. Získanie
základných vedomostí.
3
Project1
1.Lekcia
A) Ahoj, zoznámenie sa
Zoznamovanie sa. Vedieť sa
pozdraviť a predstaviť.
Získanie základných
vedomostí o anglicky
hovoriacich krajinách. Osobné
zámená.
Zoznámiť sa s cudzím
jazykom.
Žiak je schopný sám sa
predstaviť.
Reagovať pri prvom stretnutí.
Nadviazať kontakt v súlade
s komunikačnou situáciou.
3
B) Vtriede
3
C) Číslovky
Spoznávame svet okolo nás.
Ako sa správne opýtať na
neznáme veci – správna
identifikácia predmetov.
Slovná zásoba – ľudia a veci
okolo nás, školské potreby.
Otázka – Čo je toto? Čo je
tamto?
Inštrukcie v triede.
Neurčité členy a/an
Aké je tvoje telefónne číslo.
Pieseň jeden, dva, tri.
Precvičovanie čísloviek,
čítanie, písanie slovom
Práca s pracovným zošitom,
402
Výkonový štandard
Prierezo vé témy
OSR – 2.1.
OSR 2.3.
Vedieť pomenovať školské
potreby v triede. Vedieť čítať
a písať jednoduché slová.
Porozumieť jednoduchým
pokynom v triede.
RLK 1.2.
Vedieť pohotovo reagovať na
číselné údaje.
OSR 2.3.
doplňujúce cvičenia.
3
D) Ako sa to vyhláskuje
Abeceda. Jednotné a množné
číslo podstatných mien.
Ako sa to povie po anglicky?
Tam je, tam sú...
Cvičenia – upevňovanie
získaných vedomostí.
Porozumieť vyhláskovaným
písmenám. Vedieť hláskovať
slová, svoje meno. Vie správne
napísať všetky písmená
abecedy.
TBZ 2.2.
2
Nepravidelné množné
číslo podstatných mien.
Čo je na obrázku?
Množné číslo podstatných
mien.
Opis obrázku.
RLK – 1.2.
1. Kultúra
Mená a oslovenia ( pán,
pani, slečna )
.
Angličtina cez kurikulum:
Matematika
Mená a oslovenia.
Vedieť množné číslo
podstatných mien.
Vedieť pomenovať časti svojho
tela.
Vedieť používať oslovenia aj
u nás.
Matematické príklady. Veľké
číslovky do 1000.
Rozprávame sa. Zadania
v matematike, krát, delené,
rovná sa.
Dialógy, konverzácia,
rozprávanie.
Vedieť základné matematické
údaje v anglickom jazyku.
Ovládať časovanie slovesa byť
v prítomnom čase, vedieť tvoriť
a odpovedať na otázku – Kde
je? Čo je na obrázku?
PDG – 1.3.
Matematika
2
Projekt – Ľudia a veci
okolo nás.
Zaspievajme si spolu.
Predstavujeme sa. Stretnutia.
Vedieť dopĺňať slová
z počutého textu. Vytvoriť
jednoduchý projekt o sebe.
3
2. Lekcia
Priatelia a rodina
A)Krajiny vo svete
Zoznámenie sa s krajinami vo
svete. Mená v krajinách. Práca s textom – počúvanie,
čítanie
Sloveso byť – pozitív, otázky,
odpovede
Reagovať na príbeh alebo
udalosť. Vedieť názvy krajín.
1
3
3
Rodina a
spoločnosť
403
RLK – 1.2.
TBZ – 2.2.
Doplňujúce cvičenia
4
B)Rodina
3
C)Mickey, Millie a Mut
3
D)Dni v týždni
2
2.Kultúra
Kultúrna stránka –
rukopis, angličtina vo
svete.
Angličtina cez kurikulum:
Geografia
Projekt – Moja rodina.
Opakovanie
a upevňovanie učiva
2
2
Vzdelávanie a
práca
3.Lekcia
Môj svet
A)Ja mám počítač
Oboznámenie sa s rodinným
životom a prostredím,
v ktorom spoločne trávime čas.
Moja rodina. Privlastňovacie
zámená. Počúvanie textu,
skrátené tvary.
Množné číslo slovesa byť.
Privlastňovacie zámené.
Nácvik dialógu, intonácia.
Cvičenia, upevňovanie učiva.
Tvorenie otázok so slovesom
byť. Počúvanie a čítanie
príbehu.
-Kto je toto? , Toto je? Toto nie
je?, Je to on? Je to ona?
Rádio, dni v týždni. Nácvik
dialógov.
Privlastňovacie zámená
Tvorenie otázok.
Dopĺňanie chýbajúcich
informácií.
Písanie adresy. Geografia:
svetadiely.
Vedieť opísať rodinu,
pomenovať členov rodiny.
PDG – 1.3.
RLK 1.1.
Vedieť vytvoriť otázky so
slovesom byť.
Vedieť vytvoriť otázky slovesa
byť, poznať privlastňovacie
zámená, používať otázku –
Koľko máš rokov? a odpovedať
na ňu.
MUV – 7.1.
Vedieť vytvoriť a prezentovať
projekt. Vedieť použiť anglické
názvy krajín, riek, svetadielov.
PDG - 1.3.
Počúvanie, doplňovanie
a čítanie textov.
Porozumieť jednoduchým
inštrukciám v triede.
RLK – 3.2.4.
MUV – 1.4.
MUV – 5.2.
Sloveso mať. Časovanie
slovesa mať.
Jednoduché a množné číslo –
použitie.
Vedieť porozprávať čo mám vo
svojej izbe. Pomenovať
technické zariadenia.
404
OSR – 2.3.
Technické zariadenia
Práca s prac. zošitom
Sloveso mať – zápor,otázka.
Domáce zvieratká.
2
B)Máš domáce zvieratko?
3
C)Mutov darček
Dramatizácia textu.
Počúvanie, čítanie textu
Práca v skupinách, zadávanie
rolí.
3
Slovná zásoba
Farby, prídavné mená.
Antonymá.
3
D)Moja škola
3
Môj rozvrh hodín.
Predmety v škole. Dni v týždni.
Rozvrh hodín.
Slovná zásoba – predmety
v škole.
Písanie, čítanie, doplňovanie.
2
3.Kultúra – školy
Projekt - Moja škola
Školský systém u nás a vo
Veľkej Británii – porovnanie.
3
Angličtina cez kurikulum
– Biológia
4
4.Lekcia
A)Čas
3
B)Môj deň
Opis osoby – časti tela. Opis
zvieraťa – časti tela.
Upevňovanie učiva,
opakovanie, slovné hry, pieseň
– Môj obľúbený deň.
Pýtame sa na správny čas.
Aktivity vo voľnom čase. Koľko
je hodín, prosím?
Určovanie času.
Predložky s časom.
Môj každodenný program. Ako
si správne plánovať
každodenné aktivity.
Voľný čas a
záľuby
405
Vedieť sa spýtať čo máš
a nemáš. Čo majú moji
priatelia, rodina. Reagovať na
otázky a odpovedať.
Vyjadrenie radosti z niečoho,
šťastie, uspokojenie.
Poznať farby a základné
vlastnosti – veľký, mladý, dlhý,
krátky, hrubý, tenký, starý,
nový.
Vedieť pomenovať dni v týždni,
školské predmety, vedieť
rozprávať o svojom obľúbenom
dni v škole a predmete.
Napísať a vytvoriť rozvrh hodín
v angličtine.
Vypracovať projekt –
prezentáciu.
OSR – 1.5.
MDV – 2.5.
MUV – 9.3.
OSR - 1.5.
OSR – 2.3.
Vedieť použiť slová z predmetu
biológia v anglickom jazyku.
OSR – 2.1.
Poznať hodiny.
VMR – 4.4.
Vedieť v jednoduchom
prítomnom čase opísať svoje
činnosti počas dňa a používať
RLK – 2.4.
Každodenná rutina, denný
režim.
Jednoduchý prítomný čas.
Tvorenie otázok.
Slovesá v každodennom živote.
jednoduché otázky na zistenie
času pri jednotlivých
činnostiach.
Vedieť porozprávať o svojom
živote a dennom rozvrhu.
RLK – 1.2.
3
Denný režim
3
C)Voľný čas, činnosti
Ako trávime svoj voľný čas.
Ako trávia svoj voľný čas deti
vo Veľkej Británii a v iných
krajinách. Práca s textom
Jednoduchý prítomný čas – 3.
os. jed. čísla.
Tvorenie otázok.
Nácvik dialógu.
Vedieť rozprávať o svojich
záľubách v jednoduchom
prítomnom čase, vytvoriť
otázky s do, does, vedieť použiť
prítomný jednoduchý čas vo
všetkých osobách.
PDG - 1.1.
3
D)Mickey, Millie a Mut –
Komunikácia s partnerom,
pýtame sa na jeho alebo jej
deň.
MUV – 1.1.
2
4. Kultúra, šport
Jednoduchý prítomný čas.
Slovesá činnosti. čítanie,
Počúvanie, dopĺňanie,
reprodukcia, dramatizácia,
rolové hry.
Kultúra. Šport. Práca
s textom.
Jednoduchý prítomný čas – 3.
os. jed. čísla – tvorenie
negatívu.
Práca s pracovným zošitom.
3
Projekt – Voľný čas
Angličtina cez kurikulum:
Hudba
Hudobná výchova – názvy
hudobných nástrojov.
Upevňovanie učiva.
Opakovanie – doplňujúce
cvičenia.
Zúčastniť sa na diskusii.
Vedieť zreprodukovať pieseň.
Ovládať názvy hudobných
nástrojov.
406
Vypočuť si a podať informácie.
PDG – 1.1.
3
Projekt – Anketa o
záľubách
Môj projekt.
Vedieť jednoduchými vetami
položiť otázku a vytvoriť
potrebné grafické spracovanie
projektu s použitím cudzích
výrazov.
1
5.Lekcia
Miesta
A)Moja izba
Vedieť použiť vety s použitím
tu je, tu sú, ovládať používanie
predložiek na, v, vo, pod.
3
B)Náš dom
3
C) Jej mesto
3
D)Ja viem,
neviem/môžem,
nemôžem
Predložky – na, v, pod, pred,
oproti, za, medzi, vedľa
Náš dom, náš byt. Predložky
Vyjadrenie schopnosti sloveso môcť.
Tvorenie záporu.
Dom – bývanie, nábytok, opis
miestností v dome, v byte.
Opis obrázkov, práca s textom
Väzba there is..., there are...
Oboznámenie sa s miestom
podľa mapy. Lokalizovanie
konkrétneho miesta na mape
alebo budovy. Ppomenovanie
budov v meste.
Čítanie z mapy mesta.
Tvorenie otázok. Predložky
miesta.
Sloveso môcť. Časovanie
slovesa, jeho použitie.
2
5.Kultúra - Britské domy
Slovná zásoba – typy domov
Vedieť porozprávať v akom
type domov bývam.
3
Angličtina cez kurikulum:
Dejepis – mestá Oxford,
Lancaster, Portsmouth,
Cambridge, Sandwich
Rozprávanie o miestach, ktoré
považujeme za dôležité
v našom živote. Oboznámenie
sa s históriou niektorých
anglických miest. Upevňovanie
Vedieť a poznať historické
údaje o niektorých miestach.
Domov a bývanie
407
PDG – 1.1.
Vedieť pomenovať časti domu,
bytu. Opísať byt alebo dom
jednoduchými vetami.
Vedieť porozprávať kde je aká
budova v meste. Odpovedať na
otázku Kde je?... Pomôcť
cudzincovi v meste.
TBZ – 2.4.
OZO 3.1.
Vedieť používať sloveso môcť –
vedieť, v jednoduchom
prítomnom čase v klade,
zápore i v otázke.
OSR – 2.1.
učiva.
Opakovanie – doplňujúce
cvičenia.
Obliekanie a
móda
2
Projekt.
Nakresli a opíš mapu tvojho
mesta. Písanie, čítanie,
doplňovanie podľa počutého
textu. Opis mapy a miesta.
Predložky. Pieseň – Naše
mesto.
Vedieť jednoduchými vetami
opísať svoju obec alebo svoj
dom.
3
6.Lekcia
Ľudia, priatelia
A)Moji priatelia
Vedieť opísať osobu. Aké má
vlasy, oči. Je vysoký, nízky.
OZO – 3.1.
RLK – 1.3.
3
Vedieť používať slovesá na
opisovanie osôb. Vybrať si
z ponúkaných možností.
Vedieť používať prítomný
priebehový čas v otázke aj
v zápore.
OZO – 3.1.
3
Ja mám – sloveso mať
Ja som- sloveso byť
porovnanie
B)Sobotné ráno
Opis osoby. Popis osôb, práca
s textom.
Privlastňovací tvar.
Používanie prídavných mien.
Slovesá na opis osôb.
3
C)Domáce práce
3
Prítomné časy
v anglickom jazyku
D)Oblečenie
3
Prítomný priebehový čas,
stiahnuté tvary. Usporiadanie
obrázkov a textu podľa
správneho poradia.
Dramatizácia textu.
Prítomný priebehový čas
v porovnaní s prítomný,
jednoduchým časom. Slovesá
používané pri domácich
prácach Doplňovanie, čítanie,
písanie, porozumenie textu
z počúvania. Výslovnosť.
Doplňujúce cvičenia.
Používanie prítomných časov.
Slovná zásoba - oblečenie.
Otázka Koľko stoji....?
Tvorenie dialógov v obchode.
408
Vedieť používať prítomný
priebehový čas a rozoznať ho
od jednoduchého prítomného
času, jednoduchými vetami
vedieť porozprávať
a činnostiach členov rodiny.
Reagovať na príbeh alebo
udalosť. Uviesť príklad.
Vyjadriť súhlas, nesúhlas,
spokojnosť. Vedieť vybrať si
z ponúkaných možností.
VMR – 1.2.
VMR 1.1.
2
Príbeh – Cisárové nové
šaty
2
6.Kultúra – ľudia v iných
krajinách
1
3
Angličtzina cez kurikulum
– Umenie
Projekt – Ľudia okolo mňa
1
Svet
Čo mám na sebe oblečené?
Čítanie a dramatizácia
príbehu. Zoradenie obrázkov a
textu podľa správneho
poradia.
Medzikultúrne vzťahy. Čítanie,
písanie, odpovedanie na
otázky, dopĺňanie do textu,
konverzácia.
Umenie, maľba, kresba. Opis
ľudí podľa obrazu.
Prítomné časy. Opakovanie
prítomných časov, opis osoby,
opis obrázku. Pieseň. Zhrnutie
učiva, záver.
Mapa, krajiny, svetadiely.
Práca s mapou, názvy krajín.
409
Vedieť zoradiť príbeh podľa
správneho poradia.
VMR - 1.2.
Vedieť začleniť informáciu,
opísať, potvrdiť.
Vedieť opísať obrázok, vyjadriť
svoj názor.
Vedieť doplniť, nahradiť slová.
Opis obrázka.
Vedieť opísať.
OZO - 2.6.
TBZ – 2.4.
Základná škola s materskou školou Koš, Nová 525, 972 41 Koš
PREDMET:
Anglický jazyk
Tematický
celok
Ročník: šiesty
3 hodiny týždenne, spolu 99 vyučovacích hodín
Časová
Téma
dotácia
Vzťahy v rodine
1
Človek a
spoločnosť,
komunikácia
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Prierezové témy
Medzipredmeto
vé vzťahy
Žiak sa má naučiť:
Žiak má vedieť:
OSR2.1,
Predstavovanie sa, pozdravy
reagovať pri prvom stretnutí,
predstaviť seba, iných, reagovať
na predstavenie niekoho iného,
začať a udržiavať rozhovor
vypočuť si, podať a začleniť
informáciu, reagovať pri prvom
stretnutí, vyplniť formulár
porozprávať o svojich
schopnostiach, odpovedať na
otázku
vypočuť si, podať a začleniť
informáciu, položiť otázku,
odpovedať na otázku
vyjadriť vlastníctvo
Šport
V športovom centre
Druhy umenia- Hudba
Opakovanie: sloveso can
Domov a bývanie
Opakovanie: otázky, určitý, neurčitý
člen, väzba There is/are
Spoločnosť a jej
životný štýl
Testovanie
Vzdelávanie a práca
Opakovanie: sloveso have got
Rodinné sviatky
Dátum: mesiace v roku, radové
číslovky
2
8
2
1
1
1
Test
Prítomný jednoduchý čas - kladné a
záporné tvary, čas
3
Domov a
bývanie
15
3
410
vyjadriť svoje vedomosti v teste
vedieť vyčasovať slovesá v
prítomnom jednoduchom čase,
vytvoriť a reprodukovať krátky
text o bežných dených
činnostiach, vyjadriť časové údaje
v ANJ
poznať správny tvar písania a
čítania dátumu v ANJ, vytvoriť a
reprodukovať krátky text, poznať
a správne napísať a vysloviť
radové číslovky a mesiace v roku
ENV5.2
MUV 5.2
3
Osobné údaje
Domov a bývanie
3
Prítomný jednoduchý čas - otvorené a
uzavreté otázky, krátke odpovede
Frekvenčné príslovky, lexika: domáce
práce
Opakovanie
Opakovanie 2. tematického celku
Zvieratá
Prítomný priebehový čas, kladné a
záporné tvary, lexika: zvieratá
Záľuby
Prítomný priebehový čas, otázky,
krátke odpovede
Prítomný jednoduchý vs prítomný
priebehový čas
3
2
2
Zvieratá
2
Človek a
príroda
17
Knihy a čítanie
Predmetové zámená, Sloveso must
Opakovanie
Opakovanie 3. tematického celku
Zvieratá
Projekt - Moje obľúbené zviera
Sviatky - Vianoce
Vianoce
Aktivity mládeže
Jednoduchý minulý čas - sloveso "to
be", lexika: prázdniny
Doprava a cestovanie
Jednoduchý minulý čas - pravidelné
slovesá, kladné a záporné tvary
Príprava na cestu a
cestovanie
Jednoduchý minulý čas nepravidelné slovesá, kladné a
3
2
3
3
3
Krajiny,
mestá a
miesta
15
3
3
411
vedieť vytvoriť otázku, odpovedať
na ňu
správne použiť frekvenčné
príslovky, porozprávať o
vykonávaných domácich prácach
ovládať učivo 2. tematického
celku, vyjadriť nadobudnuté
vedomosti v teste, primerane
vyhodnotiť svoj výkon
poznať štruktúru prítomného
priebehového času, pomenovať
zvieratá, povedať, čo práve robí
opýtať sa na momentálnu
činnosť, odpovedať na otázku
vedieť rozlišovať medzi
jednotlivými prítomnými časmi,
porozprávať o obľúbenom
zvieratku, pomenovať zvieratá
porozumieť čítanému textu,
poznať predmetové zámená,
vyjadriť povinnosť, vytvoriť krátky
text,
ovládať učivo 3. tematického
celku,vyjadriť svoje vedomosti v
teste, primerane vyhodnotiť svoj
výkon
vytvoriť projekt, prezentovať
projekt pred triedou
spoznať zvyklosti vo Veľkej
Británii
porozprávať o činnostiach v
minulosti, poznať tvary slovesa to
be v minulom jednoduchom čase
reagovať na niečo, čo sa stalo v
minulosti, rozprávať v minulom
čase
porozumieť počutému textu,
porozprávať o problémoch a
OSR2.1
ENV2.4
ENV2.4
MDV 2.4
OSR2.2,
MKV2,6; RLG3.11
FIG1.1.5
OSR3.1
Prázdniny
záporné tvary
Jednoduchý minulý čas - otázky a
krátke odpovede
Opakovanie
Opakovanie 4. tematického celku
Stravovanie
Počítateľné a nepočítateľné podstatné
mená,neurčitý člen
Knihy a čítanie
Some a any
Stravovanie
Otázky s "How much" a "How many"
Príprava jedál
Určitý a neurčitý člen
Opakovanie
Opakovanie 5. tematického celku
Geografický opis
krajiny
Počasie
Otázky s "How"
Príroda
Superlatív prídavných mien
3
3
3
3
Stravovanie
14
3
3
2
2
Človek a
príroda
14
2
2
Komparatív prídavných mien
412
udalostiach v minulosti
vytvoriť otázku v minulom
jednoduchom čase, odpovedať na
ňu, viesť jednoduchý rozhovor o
udalostich v minulosti
ovládať učivo 4. tematického
celku, vyjadriť nadobudnuté
vedomosti v teste, primerané
ohodnotenie svojho výkonu
pomenovať jedlá, vedieť rozlíšiť
počítateľné a nepočítateľné
podstatné mená, správne použiť
neurčitý člen, vedieť si objednať v
reštaurácii
vedieť použiť some a any vo vete,
porozumieť čítanému textu,
pomenovať potraviny, urobiť
nákupný zoznam
vyjadriť množstvo pri
nepočítateľných podstatných
menách, správne použiť
opytovacie zámená: How much a
How many, porozprávať o
stravovacích návykoch
porozprávať o príprave nejakého
jedla, napísať recept, správne
použiť určitý a neurčitý člen
ovládať učivo 5. tematického
celku, vyjadriť nadobudnuté
vedomosti v teste, primerané
ohodnotenie svojho výkonu
opísať krajinu, opýtať sa na
vlastnosti krajinných prvkov
opísať počasie, porovnať
vlastnosti vecí
správne napísať a povedať
superlatív prídavných mien
FIG1.1.5
OSR2.3
ENV5.4
2
Turistika kempovanie
Stupňovanie nepravidelných
prídavných mien
Opakovanie
Opakovanie 6. tematického celku
Slovensko
Projekt: Slovensko
Televízne programy
Väzba "going to"
Druhy umenia - film
Prídavné mená a príslovky
Televízia
Sloveso "have to"
Aktivity mládeže
Návrhy v ANJ
Opakovanie
Opakovanie 7. tematického celku
Opakovanie
Opakovanie celoročného učiva
3
3
3
3
Voľný čas a
záľuby
16
2
3
2
3
413
porozumieť čítanému textu,
vyjadriť prirovnanie pomocou
"than" a "as-as"
ovládať učivo 6. tematického
celku, vyjadriť nadobudnuté
vedomosti v teste, primerané
ohodnotenie svojho výkonu
vytvoriť projekt o Slovensku,
prezentovať pred triedou
opísať svoje plány, pomenovať typ
TV programu
porozumieť čítanému textu,
napísať krátky príbeh, vedieť
vytvoriť príslovku z prídavného
mena
vyjadriť povinnosť, opýtať sa na
povinnosti iných
navrhnúť činnosť, porozumieť
čítanému textu
ovládať učivo 7. tematického
celku, vyjadriť svoje vedomosti v
teste, primerane ohodnotiť svoj
výkon
vyjadriť svoje vedomosti
ENV5.2
TBZ1,2,3,4, OSR2.1,
RLK 1,2
MDV 2, 3, 4
MDV2,3,4
MDV2,3,4
Základná škola s materskou školou Koš, Nová 525, 972 41 Koš
PREDMET:
Anglický jazyk
Tematický celok
Ročník: siedmy
4 hodiny týždenne, spolu 132 vyučovacích hodín
Časová
dotácia
Téma
Človek a spoločnosť,
komunikácia
Obsahový štandard
Žiak sa má naučiť:
Žiak má vedieť:
Predstavenie seba, základné
informácie o sebe
Opakovanie gramatických
javov – jed. prítomný čas
a prítomný čas priebehový.
Vedieť sa predstaviť. Utvrdiť
používanie prítomného času
jednoduchého a prítomného
času priebehového.
Môj život
Nový domov
Jednoduchý minulý čas
slovesa „byť“.
Predstaviť svoje záľuby, vkus.
Vedieť používať min. čas slovesa
byť.
RLK-1.1
4
Prekvapenie
pre Aleca
Jednoduchý minulý čas
pravidelných
a nepravidelných slovies .
Väzba ago.
Vyjadrenie pocitov. Vedieť tvoriť
a používať jednoduchý minulý
čas.
OSR-1.2
4
Moja rodina
Príbuzenské vzťahy
4
Trishini noví
priatelia
2
Rodiny
2
Sťahovanie
zvierat
I3
Predstavovanie
4
Domov a bývanie
Rodina a spoločnosť
2
1
Veda a technika
v službách ľudstva
Výkonový štandard
Prierezové
témy
Medzipredmeto
vé vzťahy
4
Budúcnosť
Cesta do
Predstavenie tretej osoby,
pozvanie
Väzba :“like/don´t like...ing
Počúvanie / Čítanie s
porozumením
Pomenovanie divo žijúcich
zvierat
Opakovanie
Test
Budúci čas s „ will“
414
Vedieť pomenovať členov rodiny,
vyjadriť, v akom vzťahu sú
k hovoriacemu, tvorba dialógov
Vyjadrenie súhlasu, nesúhlasu
s názorom, situáciou
Porovnanie života angl. a slov.
rodín
OSR-1.2
RLK- 1.1.
OSR- 3.2
MUV-5.2
Projekt
Pieseň
OSR-1.2.
Vyjadrenie budúcnosti pomocou
„will“
ENV-1.7
vesmíru
Doprava a cestovanie
Detektív roka
3
Tvoja
budúcnosť
4
Martinova
oslava
-2
Doprava
Lexika,Čítanie s porozumením
2
Prírodné vedy –
solárny systém
Veľké čísla
Počúvanie s porozumením
Opakovanie
3
Zvyky a tradície
vo Veľkej
Británii
1
Minulý priebehový čas
4
Nebezpečná
situácia
Čítanie a počúvanie
s porozumením
Rozdiel medzi minulým jedn.
a prieb. časom
2
Vražda v
knižnici
Práca s lexikou
Virtuálny seriál
Británia
a časové zóny
3
Každodenné výrazy
Čítanie a počúvanie s
porozumením
Opakovanie
Reagovať na dianie v budúcnosti
Vyjadriť svoj názor
OSR-1.2.
Tvorba dialógov
OSR-2.3.
Pochopiť príbeh a reagovať na
obsah
Čítanie a zapisovanie veľkých
čísel
ENV-2.1.-2.3.
MUV- 7.2.
Dokázať opísať situáciu, dej v
minulosti
Reagovať na príbeh, udalosť
Čítanie a počúvanie
s porozumením
Reagovať na danú situáciu
Tvorba dialógov
Vedieť podať základné informácie
o Veľkej Británii
ENV-5.1, 5.2
MDV-2.1
OSR-3.2.
ENV-2.1.-2.3.
Príprava projektu- Vytvor projekt
o krajine podľa vlast. výberu
1
1
4
OSR-2.3.
Test
4
3
Tvorba dialógov
Piesne, koledy a tvorba
vianočných pozdravov
Čas a miesto
Čo sa stalo
2
Krajiny, mestá a
miesta
Momentálne rozhodnutie
pomocou „will“
Plány do budúcnosti, použitie
väzby going to
Predložky miesta
Ponúknuť pomocou pomocou
„will“
Každodenné výrazy.
4
3
Multikultúrna
spoločnosť
Reagovať na príbeh, alebo
udalosť
Londýn
Prehliadka
Test
Určitý člen „the“ s názvami
miest
415
Vedieť opísať obrázky o Londýne
so správnym použitím člena
MUV-9.1
pamiatok
4
Vedľa polície
Určitý a neurčitý člen
3
Krajčír zo
Swaffhamu
3
Lewisov plán
3
Veľké jablko
História - mor
Práca s lexikou, tvorba slov
pomocou – some, any, no
Prítomný priebehový čas na
vyjadrenie budúcnosti
Čítanie a počúvanie s
porozumením
Opakovanie
Test
Predprítomný čas – kladná
forma
3
1
Voľný čas a záľuby
4
4
2
Skúsenosti
Boli úspešní
Už si vyšiel
niekedy na
vrchol hory?
Uvedomelí
ľudia
3
Trishine správy
2
Hrdinovia v
Británii
Vzory a ideály
3
Čítanie a počúvanie s
porozumením
Každodenné výrazy, just +
predprítomný čas
Čítanie a počúvanie s
porozumením
Opakovanie
1
Starostlivosť o
zdravie
Predprítomný čas – otázka
Odpoveď pomocou „never“
Vedieť sa opýtať na cestu, podať
správnu informáciu o smere
cesty
Vedieť zreprodukovať text s
použitím novej gramatiky
OSR- 2.1
Tvorba dialógov
OSR-2.3.
Dokázať prerozprávať nové
informácie
Pieseň
OSR- 1.2.
Vedieť tvoriť kladné vety
v predprítomnom čase
OSR-1.2.
Tvorenie dialógou pomocou
„ever“ a „ never“
OSR- 1.3.
Vypočuť si a podať informácie
ENV-1.1
Dialógy pomocou spojenia „go
and...“
Vedieť v krátkosti porozprávať
o známych britských
osobnostiach
Projekt - známi ľudia mojej
krajiny, pieseň
OSR-2.3.
MUV-9.1
RLK-2.8.
Test
3
Problémy
Lewisov
problém
Modálne sloveso – should /
shouldn´t
Vedieť poradiť
OZO-2.5.
4
Šťastný koniec?
Modálne sloveso – must /
mustn´t , don´t have to
Opísať zákazové značky
DOV-2.1
3
Ashleyho
fotoaparát
Frázové slovesá
2
2
Peter
Záchranné
Každodenné výrazy
Práca s textom
Spájanie obrázkov s textom,
porozumieť obrázkovému
príbehu
Zaujať odmietavý postoj
Dokázať podať informáciu
OSR- 2.3.
OZO- 1.1
416
služby
1
3
Zdravie - oči
Nová lexika
OZO- 2.5.
Opakovanie modálnych
slovies
2
3
o jednotlivých záchranných
službách v Británii
Pochopiť náučný text a vyjadriť
sa k starostlivosti o oči
Tvorba projektu
Záverečné opakovanie učiva
417
TBZ-2.4.
Základná škola s materskou školou Koš, Nová 525, 972 41 Koš
PREDMET:
Anglický jazyk
Tematický celok
Ročník: ôsmy
3 hodiny týždenne, spolu 99 vyučovacích hodín ročne
Časová
dotácia
Téma
Nezvyčajný deň
2
Obsahový štandard
Žiak sa má naučiť:
Žiak má vedieť:
Úvod, opakovanie
Zachytiť známe informácie
v počutom texte, opakovať
učivo, prítomné časy
Počúvať a zachytiť informácie,
vedieť tvoriť a použiť budúci čas
s „will“
Opakovať tvorbu a použitie
minulých časov. Porovnávať
minulý priebehový
a jednoduchý minulý čas.
Rozprávať o dianí v minulom
čase.
Rozširovať SZ – časti oblečenia.
Tvoriť dialógy – v obchode.
Nácvik „too, enough“.
Osvojiť si hovorové výrazy v AJ.
Naučiť sa modálne slovesá
„musieť a môcť“ v minulom
čase.
Čítanie textu. Vedieť odpovedať
na otázky.
Vyhľadať špecifické informácie v
prečítanom texte.
Človek a spoločnosť,
komunikácia
Mládež
Dialogizované čítanie,
vyjadrenie budúcnosti
Ľadový muž
Minulé časy
Bývali sme rivali
Sloveso „used to“
Oblečenie
Odievanie mladých ľudí.
Mládež
Komunikačné frázy.
Minulý čas modálnych
slovies.
Kultúra
Príbeh Anglicka.
Angličtina v
iných
predmetoch
Opakovanie,
História - Materiály
2
3
2
3
Mládež a jej svet
3
2
2
2
Výkonový štandard
Opakovanie a práca na
418
Tvoriť projekt na tému: Dôležitá
Prierezové
témy
Medzipredmet
ové vzťahy
MUV-9.1
OSR-1.1.-1.2.
OSR- 2.3.
OSR- 2.2.
OSR- 2.3.
MUV- 5.1.
RLK-2.8.
3
3
projekt
projekte.
Filmy
Predprítomný jednoduchý a
jednoduchý minulý čas.
Dialogizované čítanie,
predložky „for, since“.
Práca s čítaným a
počúvaným textom,
podstatné a prídavné mená.
Komunikačné frázy a
disjunktívne otázky.
Múdry Alec
zatvára dvere
Sláva
3
Mládež
Kultúra a umenie
2
2
1
2
3
3
3
Ľudské telo,
starostlivosť o zdravie
2
2
1
2
3
Stravovanie
2
3
Kultúra
Zvyky tínedžerov pri čítaní.
Angličtina v
iných
predmetoch
Opakovanie,
projekt
Ty a tvoje telo
Sladká Sue sa
smeje naposledy
Starať sa o seba
ICT -počítače
Mládež
Kultúra
Komunikačné frázy.
Športové podujatia.
Angličtina
v iných
predmetoch
Opakovanie,
projekt
Kráľ Arthur
Biológia – vitamíny a
minerály
Zlodej
Predstavivosť
historická udalosť v mojej
krajine.
Vedieť porovnávať predprítomný
a jednoduchý min. čas.
Precvičiť komunikáciu, osvojiť si
predložky „for, since“ vo vetách.
Rozumieť hlavnej myšlienke a
informáciam textov. Tvorba
príd. a podst. mien príponami.
Osvojiť si hovorové výrazy,
nácvik a precvičenie
disjunktívnych otázok.
Čítanie textu. Vedieť odpovedať
na otázky.
Vyhľadať špecifické informácie v
prečítanom texte.
Opakovanie a práca na
projekte.
Vzťažné vety.
Slovesá „should, might“.
Tvoriť projekt na tému:
Životopis slávnej osoby.
Nácvik vzťažných zámien.
Vyjadriť výstrahu, dať radu.
Práca s lexikou.
Rozšíriť SZ – zranenia a ich
ošetrenie.
Vyjadriť súhlas a nesúhlas.
Čítanie textu. Vedieť odpovedať
na otázky.
Vyhľadať špecifické informácie
v prečítanom texte.
Opakovanie a práca na
projekte.
Neurčitok slovesa alebo
– „ing“ forma.
Väzba „ There´s sb + -ing,
see/hear sb + -ing.
Prídavné mená s –ed alebo -
419
MDV- 2.1
OSR- 2.3.
MDV- 1.1.
OSR- 2.3.
MUV- 5.2.
MDV- 8.2.
ENV- 5.2.
OSR- 2.2.
OŹO-2.1.
OSR- 2.3.
MUV-5.2.
ENV- 5.2.
Tvoriť projekt na tému: Leták
zdravia
Naučiť sa použiť sloveso v oboch
formách.
Nácvik s precvičovanie väzby.
MUV-5.2.
Vedieť tvoriť príd. mená s –ed
OSR-1.2.
OSR- 2.3.
2
1
1
2
3
Mládež
Kultúra
ing
Komunikačné frázy:
Objednanie jedla.
Robin Hood.
Angličtina
v iných
predmetoch
Opakovanie,
projekt
Zmena klímy
Umenie – Plachetnica.
Alecov plán
Pasívne vety – rôzne časy.
Starostlivosť
o životné
prostredie
Mládež
Práca s textom.
Kultúra
Austrália.
Angličtina
v iných
predmetoch
Opakovanie,
projekt
Priatelia
Veda – Hurikány.
Potrebujeme
dovolenku
Generačný
rozdiel
Mládež
Vedľajšie vety časové.
Kultúra
Dobrovoľníctvo.
Opakovanie a práca na
projekte.
Trpný rod.
2
1
Človek a príroda
2
2
1
2
3
3
Rodina a spoločnosť
2
2
1
Komunikačné frázy.
Opakovanie a práca na
projekte.
Prvá podmienková veta.
Slovesá a podstatné mená.
Čas na rozhodnutie.
420
alebo –ing.
Tvorba dialógu – rozhovor
v reštaurácií.
Čítanie textu. Vedieť odpovedať
na otázky.
Vyhľadať špecifické informácie
v prečítanom texte.
OSR- 2.3.
MUV-3.3.
Tvoriť projekt na tému:
Legendárny hrdina.
Nácvik trpného rodu
v prítomnom čase.
Nácvik trpného rodu v minulom,
budúcom a predprítomnom
čase.
Rozumieť hlavnej myšlienke
prečítaného príbehu.
RLK-1.8.
Tvorba dialógov – vyjadrenie
obavy.
Čítanie textu. Vedieť odpovedať
na otázky.
Vyhľadať špecifické informácie
v prečítanom texte. Rozšíriť
slovnú zásobu.
Tvoriť projekt na tému:
Problémy životného prostredia.
Naučiť sa tvoriť a používať prvú
podmienkovú vetu.
Nácvik vedľajších časových viet.
OSR- 2.3.
Rozumieť hlavnej myšlienke
prečítaného príbehu.
Upevniť komunikačné frázy
v dialógu, rozšíriť SZ.
Čítanie textu. Vedieť odpovedať
na otázky.
ENV –5.3.
OSR- 2.3.
ENV-5.1.
ENV- 1.,2.
TBZ- 3.,4.
OSR- 2.2.
OSR- 2.3.
ENV- 5.1.
2
2
2
Angličtina
v iných
predmetoch
Opakovanie,
projekt
Opakovanie
Občianstvo – Európska Únia.
Opakovanie a práca na
projekte.
Záverečné opakovanie
421
Vyhľadať špecifické informácie
v prečítanom texte. Rozšíriť
slovnú zásobu.
Tvoriť projekt na tému:
Problémy.
Zhrnúť a zopakovať učivo
MUV-7.4.
TBZ-4.5.
Základná škola s materskou školou Koš, Nová 525, 972 41 Koš
PREDMET:
Anglický jazyk
Tematický celok
Ročník: deviaty
4 hodiny týždenne, spolu 132 vyučovacích hodín ročne
Časová
dotácia
Téma
Obsahový štandard
Vitajte
Úvod, opakovanie
Čo sa ti páči?
Komunikačné frázy.
Používanie likes a dislikes
Minulé časy
-jednoduchý a priebehový
IX. - 3
Introduction - úvod
4
Bethina party
4
4
X. - 4
Problems - Problémy.
4
3
3
XI. - 4
4
Places and time Miesta a čas.
4
4
Šikanovanie
Je tu niečo
pokazené
Vianočná
koleda
Predprítomný a minulý
jednoduchý čas.
Používanie členov.
Práca s textom
Kultúra
Popová hudba.
Angličtina v
iných
predmetoch
Opakovanie,
projekt
Najlepšie
miesto na
bývanie?
Biologické
hodiny
Zmena
stretnutia.
História –Hodvábna cesta.
Opakovanie a práca na projekte.
Budúci čas.-jednoduchýGoing to- plánovaná budúcnosť
Prvá podmienková veta.
Predložky in, on a at.
422
Výkonový štandard
Zachytiť známe informácie
v počutom texte, opakovať
učivo, prítomné časy
Rozširovanie slovnej zásobyŠporty - miesta a vybavenie.
Opakovať tvorbu a použitie
minulých časov. Porovnávať
minulý priebehový
a jednoduchý minulý čas.
Vedieť opísať ľudí- rozprávať o
šikanovaní
Vedieť rozprávať o probléme.
Prierezové
témy
MUV- 5.2.
OSR- 2.3.
OSR-2.2.
OSR-2.1.
OSR-3.1.
Porozumieť novému textuvyužívať nové vedomosti pri
rozpr. príbehu
Čítanie textu. Vedieť
odpovedať na otázky.
Vyhľadať špecifické informácie
v prečítanom texte.
MUV- 3.3.
RLK- 3.2.5.
Tvoriť projekt na tému:
Dnešná popová hudba.
Vedieť správne vytvoriť budúci
čas.
TBZ-2.4.
Vedieť rozprávať o svojom
režime dňa.
Vedieť rozprávať o svojich
plánoch.
ENV-5.4.
RLK- 2.1.
MUV-5.2.
ENV-4.6.
OSR- 1.2.
XII. - 3
Trávenie
voľného času.
báseň Neviem
čo mám robiť
Synonymá.
Vedieť prečítať text básní
porozumieť jej
OSR-1.3.
Kultúra
Vzdelávanie v USA.
MUV-10.4.
Angličtina v
iných
predmetoch
Opakovanie,
projekt
Odvážiš sa?
Biológia- Hmyz.
Čítanie textu. Vedieť porovnať
vzdelávanie na Slovensku
a v USA.
Vedieť jednoducho
charakterizovať stavbu tela
hmyzu.
Tvoriť projekt na tému: Opíš
svoj vzdelávací systém.
Vedieť rozprávať o rizikových
situáciach vo svojom živote.
Čítanie textu. Vedieť
odpovedať na otázky.
Vedieť varovať v nebezpečných
situáciach a poskytnúť radu.
Vedieť porozprávať príbeh
podľa obrázkov.
Čítanie textu. Vedieť
odpovedať na otázky.
Vyhľadať špecifické informácie
v prečítanom texte.
OZO-1.5.
Tvoriť projekt na tému:
Rozdiely v regionoch tvojej
krajiny.
Vedieť vytvoriť dotazník.
RLK-1.5.
Jednoducho opísať rôzne
povolania.
Vedieť požiadať o niečo.Tvorba dialógu.
Pochopiť prečítanému textu
OSR-1.2.
2
2
3
I.-4
3
4
Risks- Riskantné
situácie.
II. - 2
2
1
2
3
Can I ask?- Môžem
sa spýtať?
III. - 3
4
3
Nebezpečný
svet.
Supervulkán.
Varovania
a rady.
Buď opatrný
čo si želáš
Kultúra.
Opakovanie a práca na projekte.
Používanie would.
2 podmienková veta.
Slovesá a podstatné mená
Varovné nápisy.
Podstatné a prídavné mená.
Slovná zásoba.
Regióny Anglicka.
Angličtina
v iných
predmetoch
Opakovanie,
projekt
Geografia-Tektonické platne.
Používanie
médií
Povolania.
Tvorenie otázok.
Žiadosti.
Frázové slovesá.
Vrah v divadle.
Rozširujúce čítanie.
Opakovanie a práca na projekte.
Rozširovanie slovnej zásoby.
423
ENV- 2.4.
TBZ-2.4.
OSR- 1.2.
ENV- 4.4.
MDV-4.2.
MUV-5.1.
ENV-1.7.
MDV-4.4.
OSR-1.1.
MDV-2.6.
Kultúra
Tínedžeri a peniaze.
Angličtina
v iných
predmetoch
Opakovanie,
projekt
Peniaze.
Občianska náuka.Televízia.
Nezvyčajné
miesta na
bývanie.
Kupovanie
cestovného
lístka.
Modálne slovesá v pasíve.
Predaj storočia
Kultúra
Rozširujúce čítanie.
Anglický jazyk- jeho vývoj.
Angličtina
v iných
predmetoch
Opakovanie,
projekt
Bobove
tenisky.
Environmentalistika-životné
prostredie –ropa.
Jazda
autobusom
v historických
knihách.
Nepriame
otázky.
Používanie say a tell
Pri rozprávaní správne použiť
slovesá tell a say
MUV-5.2.
Frázová slovesá 2
Vedieť správne použiť frázové
slovesá
OSR- 2.3.
1
1
3
IV. - 4
4
Buying and selling Kupovanie
a predávanie.
3
2
V. - 3
2
2
4
Protest- Protest
4
VI. - 2
a vytiahnuť si z neho
podstatné informácie.
Pochopiť text a porovnať život
tínedžerov vo VB a v našej
krajine.
Vyhľadať špecifické informácie
v prečítanom texte.
Opakovanie a práca na projekte.
Trpný rod.
Predložky.
Opakovanie a práca na projekte.
Priama reč.
424
Tvoriť projekt na
tému:Formálny list.
Nácvik trpného rodu
v prítomnom čase.
Nácvik trpného rodu
v minulom, budúcom
a predprítomnom čase.
Rozvíjať slovnú zásobu
v oblasti cestovania.
Rozvoj čitateľských zručností
Čítanie textu. Vedieť
odpovedať na otázky.
Vyhľadať špecifické informácie
v prečítanom texte. Rozšíriť
slovnú zásobu.
Tvoriť projekt na tému: Ako
ľudia míňajú svoje peniaze?
Naučiť sa tvoriť a používať
prvú podmienkovú vetu.
MKV-4.3.
MDV-3.1.
TBZ- 2.2.
OSR-2.3.
MUV- 5.2.
ENV-3.4.
FIG-2.4.1.
OSR-2.2.
Rómeo a Júlia
Rozširujúce čítanie
Kultúra
Oxford a Cambridge
Občianstvo – Politika- vláda
USA
3
Angličtina
v iných
predmetoch
Opakovanie,
projekt
3
Opakovanie
Záverečné opakovanie
2
1
2
Opakovanie
Opakovanie a práca na projekte.
425
Porozumieť čítanému textu
A usporiadať udalosti do
správneho poradia.
Čítanie textu. Vedieť
odpovedať na otázky.
Vyhľadať špecifické informácie
v prečítanom texte. Rozšíriť
slovnú zásobu.
Tvoriť projekt na tému:
O obyčajnom človeku, ktorý
zmenil históriu tvojej krajiny.
Zhrnúť a zopakovať učivo
MDV- 2.2.
MUV- 5.2.
MUV- 9.1.
RLK- 2.8.
Názov ŠVP
ŠVP 2. stupňa ZŠ v SR, ISCED 2 – nižšie
sekundárne vzdelávanie
Názov ŠkVP
Tvorivá škola
Vyučovací jazyk
Slovenský
Vzdelávacia oblasť
Jazyk a komunikácia
Predmet
NEMECKÝ JAZYK
Časový rozsah výučby 6. ročník - týždenne 3 hodiny, ročne 99 hodín
7. ročník - týždenne 2 hodiny, ročne 66 hodín
8. ročník - týždenne 2 hodiny, ročne 66 hodín
9. ročník - týždenne 2 hodiny, ročne 66 hodín
Charakteristika vyučovacieho predmetu
Učenie sa cudzích jazykov podporuje otvorenejší prístup k ľuďom
rôznych kultúr a národov. Komunikácia v cudzom jazyku je už dnes
nevyhnutnou súčasťou života človeka, ktorý chce žiť v Európskej únií,
využívať jej mobilitu, spoznávať iné kultúry, pracovať a študovať v zahraničí.
Preto má byť učenie sa cudzích jazykov chápané ako – „vzdelávanie pre život“
– také, ktoré umožňuje každému jednotlivcovi žiť podľa vlastných predstáv.
Obsah vyučovania sa riadi štátnym vzdelávacím programom (ŠVP),
ktorý pri vyučovaní cudzích jazykov vychádza zo Spoločného európskeho
referenčného rámca (SERR).
Nemčina ako druhý cudzí jazyk má podľa ŠVP výstup na úrovni A2 (SERR)
(počiatočná fáza využívania základných komunikačných nástrojov).
Ciele vyučovacieho predmetu
Cieľom výučby nemeckého jazyka ako každého iného jazyka je rozvoj
kompetencií – tak všeobecných, ako aj komunikačných jazykových
kompetencií. Pričom kompetencie definujeme ako súhrn vedomostí,
zručností, postojov a hodnôt, ktoré umožňujú osobe konať.
Základným princípom výučby jazyka na báze kompetencií je
zabezpečiť, aby učiaci sa:
 Dokázal riešiť každodenné životné situácie v cudzej krajine a pomáhal
riešiť takéto situácie cudzincom v našej krajine
 Dokázal si vymieňať informácie s ostatnými ľuďmi
 Viac a lepšie chápal spôsob života a myslenia iných národov a ich
kultúrne dedičstvo
Komunikačné zručnosti

Počúvanie s porozumením – učiaci sa dokáže rozoznať známe slová
a základné slovné spojenia – v prípade, že ľudia hovoria pomaly
426



a jasne, rozumie jednoduchým pokynom – ak sú vyslovené zreteľne
a pomaly, dokáže porozumieť napr. krátkemu jednoduchému popisu
cesty.
Čítanie s porozumením – učiaci sa rozumie známym slovám
a jednoduchým vetám – napr. na pohľadniciach, na plagátoch alebo
v katalógoch, dokáže si utvoriť predstavu o obsahu – najmä pri
vizuálnej pomoci.
Písomný prejav – dokáže napísať krátky osobný list alebo pohľadnicu,
vyplniť jednoduché registračné formuláre s osobnými údajmi, dokáže
v jednoduchých vetách predstaviť seba a iných ľudí, vie si písomne
vyžiadať informácie a podať ich ďalej.
Prejav ústny – dokáže komunikovať jednoduchým spôsobom – pri
pomoci sformulovania toho, čo chce povedať, dokáže používať
jednoduché zdvorilostné formulácie ako pozdrav, lúčenie, opýtať sa
niekoho, ako sa má, vie predstaviť seba aj iných, rozumie otázkam
a pokynom, vie niekoho o niečo požiadať, niečo mu oznámiť, dokáže
opísať seba, miesto a ľudí, ktorých pozná.
Kompetencie
Pri používaní cudzieho jazyka – vrátane nemeckého jazyka – sa rozvíja
celý rad kompetencií.
Kľúčovými kompetenciami v oblasti jazykovej prípravy sú:
 Porozumieť – počúvať, čítať
 Hovoriť – ústna interakcia, samostatný ústny prejav
 Písať – písomná interakcia
Do vyučovania nemeckého jazyka na komunikačnej úrovni patria
nasledujúce tematické celky:
 Rodina a spoločnosť – osobné údaje, vzťahy v rodine
 Domov a bývanie – môj dom/byt, zariadenie domu/bytu
 Ľudské telo – stavba tela, fyzické charakteristiky
 Doprava a cestovanie – základné dopravné prostriedky
 Vzdelávania a práca – škola a jej zariadenie, učebné predmety
 Človek a príroda – zvieratá/rastliny, počasie
 Voľný čas – záľuby, režim dňa, hry
 Stravovanie – mäso, zelenina a ovocie, nápoje
 Obliekanie a móda – základné druhy oblečenia
 Multikultúrna spoločnosť – cudzie jazyky, rodinné sviatky
 Šport – druhy športu všeobecne
 Obchod a služby
 Krajiny mestá a miesta
 Kultúra a umenie
 Človek a spoločnosť; komunikácia
 Mládež a jej svet
Slovná zásoba vychádza z daných tematických celkov, pričom je spolu
s gramatikou základným stavebným materiálom pre tvorbu zmysluplnej
427
praktickej komunikácie. Preto je pri vyučovaní a učení sa cudzieho jazyka
potrebné venovať slovnej zásobe a vybranej gramatike náležitú pozornosť.
Stratégie vyučovania
Na
dosiahnutie
stanovených
kompetencií
budeme
využívať
aktivizujúce metódy – samostatná práca, skupinová práca, projektové úlohy,
práca s počítačom a internetom, komunikácia so žiakmi inej národnosti
v rámci programu eTwinning, využívanie scénkovej metódy hrania rolí.
Dôležitou úlohou učiteľa pri výučbe cudzieho jazyka a bude:






Rozvoj kritického myslenia – schopnosť nachádzať, analyzovať a triediť
informácie
Rozvoj kreatívneho myslenia – hľadať nové spôsoby spájania fakov,
vyhýbať sa stereotypu
Rozvoj prospoločenského myslenia – schopnosť analyzovať fakty
a vyberať informácie v závislosti od potrieb iných ľudí, boj proti
sebectvu
Myslenie orientované na budúcnosť
Použitie aktivizujúcich metód sa bude zabezpečovať využívaním
vhodných demonštračných pomôcok a didaktickej techniky. Ide
predovšetkým o IKT pre samostatnú a skupinovú prácu.
Okrem týchto metód budú zaradené prvky i personalizovaným
obsahom
Učebné zdroje
K vyučovaniu sú použité knihy Projekt Deutsch 1- 3 spolu
s doplnkovou slovnou zásobou. Okrem týchto zdrojov sú využité i internet
a iné publikácie podľa potreby. Ako podporný zdroj najmä pri osvojovaní si
čitateľskej gramotnosti sú využívané knihy Deutschmobil 1- 3.
Okrem toho žiaci nadobúdajú vedomosti prostredníctvom účasti
v školskej súťaži jazykov, v rámci projektu e-twinning,
pri využívaní
prezentácií a sledovaní filmového materiálu.
Hodnotenie
Hodnotenie žiakov prebieha známkou podľa stanovených pokynov a
kritérií. Hodnotené sú písomné práce, testovanie slovíčok, projekt, ústna
odpoveď, práca na hodine, domáca príprava, čítanie a preklad, tvorba textu.
Tieto vybrané hodnotené činnosti sa vyskytujú i v rolových prezentáciách.
V jednom klasifikačnom období žiak získa minimálne 5 známok:
1 známky z ústnej odpovede (konverzácia, reprodukcia textu, rozprávanie,
prezentácia projektu, opisobrázku)
428
3 známky – písomná previerka
1 známka z práce na projekte
Iné známky:
- krátke previerky,
- slovná zásoba
- domáce úlohy
- aktivita
- realizácia projektu
- dramatizácia rozprávky
- prezentácia piesne
- recitácia básne
- čítanie textu s porozumením
Pri ústnom skúšaní /max.10b./ sa hodnotí: obsahové zvládnutie témy,
samostatnosť a plynulosť prejavu, gramatická správnosť, použitá slovná
zásoba, výslovnosť, intonácia
100 – 89 % = výborný
88 - 73% = chválitebný
72- 55% = dobrý
54 - 40% = dostatočný
39 - 0% = nedostatočný
10-9 b
8-7 b
6-5 b
4-3 b
2-0 b
Písomné previerky /max.15b./ sa hodnotia podľa nasledujúcich kritérií:
členenie a stavba textu, zodpovedajúci obsah a rozsah textu, gramatická
správnosť, pravopis, slovná zásoba
Pri práci na projekte /max.15b./ sa hodnotí: vypracovanie projektu,
dodržanie témy, pútavosť, gramatická správnosť a použitie vhodnej slovnej
zásoby.
100 – 89 % = výborný
88 - 73% = chválitebný
72- 55% = dobrý
54 - 40% = dostatočný
39 - 0% = nedostatočný
15-13 b
12- 11b
10- 9 b
8- 7 b
6- 0 b
Základom pre záverečnú klasifikáciu bude žiakov dosiahnutý prospech
z jednotlivých preverovaní s ohľadom na rozsah a obsah jednotlivých
preverovaní. Známky z písomných prác majú teda väčšiu váhu ako menej
rozsiahle preverovanie.
429
Základná škola s materskou školou Koš, Nová 525, 972 41 Koš
PREDMET:
Nemecký jazyk
Tematický
celok
Ročník: šiesty
3 hodiny týždenne, spolu 99 vyučovacích hodín
Časová
dotácia
Téma
 Úvod do Nemeckého jazyka
 Turistické miesta, zvyky a
tradície
 Zoznámme sa
 Reč
 Inštrukcie
 Rozprávka
Krajina ktorej
jazyk sa učím
18
 O Nemecku
 Vyslov to
 Počúvaj a povedz
 Napíš v nemčine
 Čo vieš povedz
 Moja ID karta
 Mestá v Nemecku
Človek
a spoločnosť;
komunikácia
17
 Kultúra komunikácie
 Nemecko v Európe
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Prierezové
témy Medzi
predmetové
vzťahy
Uvedenie do NEJ
Sledovanie filmu
Oboznámenie s miestami
Obozn. so zvykmi
Zoznámenie s Nemeckom
Zoznámenie sa s kultúrou
Objasnenie reči
Oboznámenie s inštrukciami
Čítanie rozprávky
Precvičovanie čítania
Zbieranie inf. o Nemecku
Sumarizovanie inf.
Vymieňanie inf.
Vyslovovanie
Precvičovanie počutého
Písanie v nemčine
Písanie v nemčine
Súťaženie
Žiak pozná inf. o Nemecku
- sleduje film
- pozná vybrané mestá
- pozná spomenuté zvyky
- je oboznámený s Nemeckom
- je oboznámený s kultúrou
- pozná základ reči
- rozumie inštrukciám
- vie reprodukovať hlavný
motív, prečítať rozprávku
- Vie reprodukovať hlavné
fakty, má zapísané inf.
- vie vymenovať inf.
- pozná základy výslovnosti
- precvičuje
- ovláda písanie prebratých
slov
- súťaží
ENV 3.1
Zbieranie osobných inf.
Vypracovanie karty
Čítanie informácií
Čítanie nemeckých miest
Spoznávanie miest Nemecka
Hádanie názvov miest
Informovanie o mestách
Počúvanie rozhovoru.
Porovnávanie výpovedí
Napodobňovanie výpovedí
Zisťovanie informácií
Žiak zbiera os. inf.
- vypracuje kartu os. inf.
- číta inf.
- číta nemecké mestá
- pozná mesta v Nemecku
- háda názvy miest
- spoznáva inf. o mestách
- počúva rozhovor
- porovnáva výpovede
- napodobňuje výpovede
- dokáže zistiť inf.
Geo
430
Geografia
OSR 1.2
 Mám kamaráta
 Škola
 Moja nová trieda
 Predmet: Nemčina
 Test
Vzdelávanie
a práca
 Učebné predmety
19
 Rozvrh hodín
 Dni v týždni
 Poznaj našich učiteľov
 Hraj sa v škole
 Školstvo v Nemecku
 Osobné údaje
 Rodinná fotka
Rodina
a spoločnosť
17
 Rozprávajte o súrodencoch
 Rodný list
 Zvieratká
Sledovanie rozprávky
Čítanie výpovedí
Kladenie otázok
Rozvíjanie tvorby otázok
Nacvičovanie rozhovoru
Predvedenie rozhovoru
Oboznámenie sa s pomôckami
Oboznámenie sa s predmetmi
Pomenovanie vecí v triede
Pýtanie sa na veci v tr.
Oboznámenie sa s predmetom
Tvorenie výpovedí
Pripravovanie sa na test
Testovanie
Pomenovanie predmetov
Tvorba krátkych viet
Nakreslenie rozvrhu h.
Tvorenie viet o rozvrhu h.
Predstavenie dní v týždni
Pomenovávanie učiteľov
Tvorenie viet
Oboznámenie sa s hrou
Hranie sa
Oboznámenie sa s nem.
školstvom
Pomenovanie typov škôl
Oboznámenie sa so slovnou
zásobou
Tvorenie viet
Čítanie viet
Osvojenie slov o rodine
Tvorba otázok
Tvorba odpovedí
Pomenovanie súrodencov
Tvorenie otázok a odpovedí
Uvedenie inf. o sebe
Tvorenie viet o sebe
Tvorenie viet o zvieratkách
Pýtanie sa na zvieratká
431
- sleduje rozprávku
- má osvojené čítanie
- dokáže klásť jedn. otázky
- vie vytvoriť otázky
- precvičuje rozhovor
- predvedie rozhovor
Žiak ovláda slovnú z.
- pozná predmety
- školských pomôcok
- dokáže tvoriť otázky
- pozná inf. o predmete NEJ
- vytvorí jednoduché výpovede
- pripravuje sa na test
- testuje sa
- vie pomenovať predmety
- dokáže tvoriť krátke vety
- nakreslí tabuľku
- vytvorí vety o rozvrhu
- vymenuje dni v týždni
- vie pomenovať učiteľov
- tvorí vety
- pozná pravidlá hry
- hrá sa
- pozná základnú štruktúru
nem. školstva
- vie vymenovať typy škôl
Žiak ovládajú slovnú zásobu
témy rodina
- tvorí vety
- číta vety
- si osvojil sl. zásobu
- tvorí otázky
- tvorí odpovede
- vie pomenovať súrodencov
Žiak sa pýta a odpovedá
- vie uviezť svoje os. inf.
- vie tvoriť vety o sebe
- vie tvoriť vety o zvieratách
- vie sa pýtať na zvieratá
RLK 1.1,
 Moja obec
 Rozprávka
 Generačné vzťahy
 Ja a moji rovesníci
Mládež a jej
svet
12
 Ja si myslím že svet....
 Krúžky, koníčky, zábavky
 Povinnosti
 Deti v Nemecku
 Deň môjho rovesníka
 Sviatky počas roku
 Oslavy a rodinné
stretnutia
 Darčeky
Sviatky
16
 Pripravujem slávnosť
 Originálny pozdrav
k narodeninám
 Priania
 Test
 Môj komiks
Vyhľadanie inf. o obci
Tvorba viet
Čítanie viet
Žiaci počúvajú rozprávku.
Tvorenie vie to o rozprávke
-
Pomenovanie rod. prísluš.
Tvorenie viet o roď. prísluš.
Tvorenie výpovedí
Pýtanie sa sú informovaný
Tvorenie výpovedí
Žiak vie pomenovať roď. p.
- vie tvoriť vety o roď. p.
- tvorí otázoky a výpovede
o rovesníkoch
- tvorí výpovede
- vedia vymenovať ročné
- tvorí vety o hobby
- vie tvoriť otázky a odpovedať
- si osvojil slovnú zásobu
- tvorí vety
- dokáže správne čítať text
- dokáže produkovať vety
- vie sa pýtať na inf.
Žiak vie vymenovať niekt. sv.
- vie vyhľadávať informácie
- vie tvoriť vety
- dokáže prezentovať svoje vety
- oboznámi sa so sl. z.
- tvorí vety
- tvorí vety
- číta vety
- vypracuje pozdrav
- prezentuje pozdrav
- tvorí prianie
- sa pripravuje na test
- sa testuje
- opravuje test
- vyrába komiks
- číta komiks
Pomenovanie koníčkov
Tvorenie viet a otázok
Osvojenie slovnej zásoby
Tvorenie viet
Čítanie o deťoch
Produkovanie viet o deťoch
Pýtanie sa
Oboznámenie sa so sviatkami
Zistenie inf.
Tvorenie viet
Prednes výpovedí
Oboznámenie sa so sl. zás.
Tvorenie viet
Tvorenie viet
Čítanie viet
Vypracovanie pozdravu
Prezentovanie pozdravu
Tvorenie prianí
Pripravovanie sa na test
Testovanie
Opravovanie testov
Výroba komiksu
Čítanie komiksu
432
vyhľadá inf. o svojej obci
tvorí vety o obci
číta vety o obci
trénuje posluch
tvorí vety o počutej rozprávke
OSR 1.2
Základná škola s materskou školou Koš, Nová 525, 972 41 Koš
PREDMET:
Nemecký jazyk
Tematický
celok
Ročník: siedmy
2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín
Časová
dotácia
Téma
 Opäť v škole
Voľný čas a
záľuby
8
 Prázdninové aktivity
 Záujmy detí
 Športy
 Hudobné nástroje
 Moje hoby
 Oddych
 Aktivity mládeže
Mládež a jej svet
12




Masmédiá
Televízia
Najobľúbenejší program
Dotazník
 Časové údaje
 Moja super star
 Naša triedna TV
 Druhy umenia
Kultúra a umenie
13
 Obľúbené z umenia
 Umenie po nemecky
 Vianočné sviatky
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Oboznámenie ž. s cieľom
Opakovanie vedomostí
Tvorenie viet o prázdninách
Žiak pozná ciele a témy
- si zopakoval ved. 6. r.
- Tvorí vety o prázdninách
Opakovanie slov. z. záujmy
Opakovanie sl. z. šport
Oboznámenie sa so sl. z.
Tvorenie viet o hobby
Tvorenie viet o prázdninách
-
Oboznámenie sa s aktivitami
Spoznanie masmédií
Používanie masmédií
Používanie TV
Vyberanie naj programu
Tvorenie viet
Čítanie dotazníku
Vypracovanie dotazníku
Oboznámenie sa s čas.ú.
Precvičovanie č.ú.
Čítanie o superstár
Vytvorenie tr. TV programu
Oboznámenie žiakov
s umeleckými reáliami
Hľadanie čo sa mi páči z u.
Tvorenie viet o umení
Čítanie viet o umení
Čítanie viet o umení
Žiak pozná sl. zásobu
- pozná nemecké masmédiá
- používa masmédiá
- sleduje nemeckú rozpr. TV
- vie ozn. obľúbený program
- tvorí vety
- číta dotazník
- vypracuje dotazník
- je oboznámený s č. údajmi
- ovláda zadávanie času
- číta
- vytvorí TV program
Žiak sa oboznámil druhmi u.
- sa oboznámil s um. dielami
- vie vybrať čo sa mu páči
- vytvorí vety o umení
- číta vety o umení
- prezentuje vety o umení
433
Prierezové
témy Medzi
predmetové
vzťahy
OZO 2.5
si zopakoval sl. z.
si zopakoval s. z. šport
oboznámil sa so sl. z.
vie tvoriť vety o koníčkoch
tvorí vety o prázdninách
MUV 1.1
Výchova
umením
 Umenie – kultúra
 Test
 Pantomíma
Človek
a spoločnosť;
komunikácia
10






 Veľkonočné sviatky
 Kultúra a Technika




Doprava a
cestovanie
Jazyk a kultúra
Učenie sa je zábava
Moderná komunikácia
Rozhovor
List
Môj príbeh- sloh
11
Cestovateľ
Vynálezca
Dopravné prostriedky
Príprava na cestu
 Čo potrebujem na
dovolenke
 Ubytovanie
 Super dovolenka
 Krajiny a svetadiely
 Moja krajina a moje mesto
Krajiny mestá a
miesta
12
 Test
 Geografický opis krajiny
Oboznámenie sa s Vianocami
Tvorenie viet o Vianociach
Sledovanie filmu
Pripravovanie sa na test
Testovanie
Opravovanie testu
Hranie pantomímy
– sa oboznámil s Vianocami
- tvorí vety o Vianociach
- sledovať film
- pripraviť sa na test
- sa testuje
- opraví chyby v teste do zoš.
- hrá pantomímu
Oboznámenie sa s jaz. a kult.
Učenie sa zábavou
Žiak sa zoznámil s inf.
- sa hrá po nemecky
Komunikovanie moderne
- komunikuje po nemecky
Rozprávanie po nemecky
Písanie listu
Príprava tvorby textu
Tvorenie textu
Oboznámenie sa s V.N.
Oboznámenie sa s kultúrou
Oboznámenie sa s technikou
Oboznámenie sa cestovaním
Predstavenie vynálezu auta
Oboznámenie sa s dopravou
Tvorenie viet o d. prostriedk.
Tvorenie viet o ceste
Prezentovanie viet
Tvorenie viet o dovolenke
Prezentovanie viet
Tvorenie viet o ubytovaní
Prezent. viet o ubytovaní
Opísanie svojej dovolenky
Oboznámenie so svetadieľmi
Uvedenie základných inf.
Tvorenie viet
Oboznámenie s krajinou
Oboznámenie s bydliskom
Tvorenie viet a produkcia
Preopakovanie
Testovanie
- rozpráva po nemecky
- napíše list po nemecky
- si pripravil text
- produkuje text
- nadobudol inf. o Veľkej noci
- sa oboznámil s kultúrou
- sa oboznámil s technikou
Žiak sa oboznámi so sl. z.
- reprodukuje uvedené inf.
- pozná druhy dopravy
- vie tvoriť vety
- tvorí vety
- prezentuje vety
- tvorí vety o dovolenke
- dokáže vety prezentovať
- tvorí vety
- prezentuje vety
- opíše svoju super dovolenku
Žiak ovláda názvy svetadielov
– uvedie základné info.
- tvorí vety
- vie inf. o krajine
- dokáže podať inf. o bydlisku
- tvorí a produkuje vety
- si preopakoval vedomosti
- sa testoval
434
MDV 2.4
Thd. DOV 3.3
Geo., MUV 10.7,
 Kultúrne a historické
pamiatky.
Opravovanie do zoš.
Opisovanie krajiny
- si vykonal opravu do zošita
- vie opísať krajinu
Oboznámenie sa s pamiatk.
Sledovanie filmu o Nemecku
- sa oboznámil s pamiatkami
- sledoval film v Nemčine.
435
Základná škola s materskou školou Koš, Nová 525, 972 41 Koš
PREDMET:
Nemecký jazyk
Tematický
celok
Úvod do
nemeckého
jazyka
Ročník: ôsmy
2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín
Časová
dotácia
8
Téma







Úvodné inštrukcie
Nemecký jazyk
Opakovanie
Inštrukcie
Čísla a počty
Učenie je zábava
Test
 Môj dom, byt
 Zariadenie bytu
 Dom a domov
Domov a
bývanie
6
 Bývanie v meste, na dedine
 Plán mesta
 Spoločnosť a životný štýl
 Jedlo počas dňa
 Čo Nemci jedia
Stravovanie
Obchod a
služby
5
12




Moja špecialita
Zdravé jedlo
V Reštaurácii
Obchodný dom
 Druhy a spôsoby nákupu
a platenia
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Zopakovanie inštrukcií
Zopakovanie prvkov NEJ
Opakovanie zákl. štruktúr
Pracovanie podľa inštrukc.
Zopakovanie čísel a operácií
Precvičenie
Opakovanie
Testovanie
Opisovanie domu, bytu
Opakovanie zariadenia
Vyslovovanie samohlások
sp, st, sch.
Tvorenie krátk. textu
Žiak ovláda inštrukcie
- ovláda zákl. znaky NEJ
- ovláda základné štruktúry
- pracuje podľa inštrukcií
- počíta základné úlohy
- využíva vedomosti pri
- si preopakuje učivo
- sa testuje
Žiak opíše svoj dom , byt
- ovláda sl. z. dom ,byt
- správne vyslovuje vybrané
slová
Osvojenie si orientácie
Tvorenie viet
Tvorenie časových viet.
Oboznámenie sa so
stravovaním
Vyhľadávanie inf.
Nadobudnutie sl. zásoby
Dialogizovanie
Osvojenie si otázky, koľko
máš pri sebe peňazí.
Precvičovanie nakupovania
Precvičovanie platenia
436
Prierezové
témy Medzi
predmetové
vzťahy
OSR 2.2
RLK 3.2.1
-vytvorí krátky text
- dokáže sa orientovať
a inštruuje
- Prezentuje vytvorené vety
Žiak tvorí vety v časoch
- tvorí vety o jedlách
- dokážu vyhľadať inf.
- nadobudol sl. zásobu
- vedie dialógy
Žiak tvorí otázky
- odpovedá na otázky
- tvorí vety o nakupovaní
- tvorí vety o platení
MUV 2.1
FIG
1.3.5
 Predavač a kupujúci
Tvorenie dialógu
Prezentovanie dialógov
Spoznanie s nakupovania
Čítanie o nákupoch
Oboznámenie s receptom
Varenie pudingu
Opakovanie
Testovanie
Oboznámenie s oblečením
Tvorenie otázok a odp.
Popísanie oblečenia podľa
príležitosti.
Tvorenie viet o doplnkoch
Pýtanie sa: Koľko to stojí?
Popisovanie oblečenia
- vytvára dialógy
- prezentuje dialógy
- vyhľadáva inf., internet
- číta o nakupovní
- osvojenie si receptu
- varí a komunikuje v NEJ
- opakuje učivo
- testuje sa
Žiak si osvojil sl. zásobu
- tvorí otázky, odpovede
- popíše oblečenie na
príležitosti
- tvorí vety
- tvorí otázky
- vie popísať oblečenie
Oboznámia s karnevalom
v N.
Opísanie svojho oblečenia
Opísanie módy v Nemecku.
Pozeranie rozprávky
- stručne charakterizuje
karneval
- dokáže popísať svoje o.
- dokáže popísať oblečenie
- pozerá rozprávku
Žiak si osvojil slovnú z.
- tvorí otázky a odpovede
- tvorí vety o doprave
- získava informácie a tvorí
vety
 Príprava na cestu a cestovanie
Nadobudnutie sl. zásoby
Tvorenie viet a otázok
Tvorenie viet o doprave
Oboznámia sa
s ekologickými sp.
cestovania
Vytváranie viet
 Turistika a cestovný ruch
Čítanie z turist. sprievodcu
 Komplikácie na cestách
Vytváranie textu o obci
Čítanie a prekladanie
Rozprávanie o cestovaní
Oboznámenie s lexikou
Tvorenie viet
Tvorenie opisu okolia
Prezentovanie opisu o.
- číta z turistického
sprievodcu
- vytvorí text o obci
- číta a prekladá
- tvorí monológ o cestovaní
Žiak si osvojil lexiku
- tvorí vety ci ovládajú
- vytvorí opis ok. školy
- prezentuje opis
 Kultúra nakupovania a služieb
 Jedlo v 20.-tom storočí
 Test
 Druhy oblečenia
Obliekanie a
móda
10
 Výber oblečenia na rôzne
príležitosti
 Odevné doplnky
 Móda a peňaženka
 Ako sa Nemci obliekajú
 Karneval
 Móda v mojej izbe
 Rozprávka
 Dopravné prostriedky
 Osobná doprava
 Ekologické cestovanie

Doprava a
cestovanie
Človek
a príroda
9
8
 Zvierací a rastlinný svet
 Zelená škola
437
MUV 9.2
OSR 1.2
- vytvára vety o ceste
ENV 5.4
 Človek, ž. prostredie
 Dobrovoľníci
 Priateľstvá
Čítanie textu o prírode
Čítanie a prekladanie
Tvorenie textu
Sledovanie filmu
a odpovedanie na otázky
Osvojenie slovnej zásoby
 Oslava a zábava
Vytvorenie pozvánky






Čítanie a preklad
fotopríbehu
Opisovanie osoby
Vyslovovanie, plánovanie
Pozeranie rozprávky
Diskutovanie o sviatkoch
 Ochrana životného prostredia
Mládež a jej
svet
8
Večerný program
Moje sny
Opis osoby
Čo by som chcel
Rozprávka
Sviatky a zvyky
438
-
číta text o prírode
vie čítať a prekladať
vytvorí vlastný text
si zaznamenal odpovede
Žiak si osvojil vybranú
slovnú zásobu
- vytvoril pozvánku na
večierok
- číta a prekladá fotopríbeh
-
vie opísať osobu
ovláda vyslovovanie
sleduje rozprávku
vytvára vety o sviatkoch
OSR 2.2
Základná škola s materskou školou Koš, Nová 525, 972 41 Koš
PREDMET:
Nemecký jazyk
Tematický
celok
Úvod
Ročník: deviaty
2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín
Časová
dotácia
5
Téma
11
Oboznámenie s predmetom
so špecifikami Nej.
Žiak pozná špecifiká
a kritéria hodnotenia
 Opakovanie
 Môj deň v škole
 Miniprojekt – opakovanie
Opakovanie
Opísanie dňa v škole
Zopakovanie gramatiky
 Test
Testovanie
- si zopakoval kľ. témy
- vie opísať denný plán
- vytvorí zábavný
miniprojekt o gramatike
-sa testuje
 Ja som...
Opísanie seba
Prezentovanie sa
Tvorenie otázok
Odpovedanie
Tvorenie dotazníka
Tvorenie viet o vreckovom
a nákupoch, čítanie
Hodnotenie práce
Počúvanie s porozumením
Prezentovanie projektov
Žiak sa vie opísať
- sa prezentuje
- vie tvoriť otázky
- odpovedá na otázky
- vytvorí vlastný dotazník
- formuluje vety
- číta vety
- hodnotí svoj produkt
- získa inf. do projektu
- prezentuje projekt
OSR 1.2
Vypísanie žiadosti
Spoznanie živ. v domácnosti
Tvorenie viet
Obľúbené dezerty v Rakúsku
Predstaviť aktivity
Popísanie obľ. aktivity
Vyjadrenie vďačnosti
Vyhľadanie inf.
Prezentovanie
Žiak vie žiadosť vypísať
- stručne popíše domácnosť
- tvorí vety
- vymenuje obľ. dezerty
- vyberie obľ. aktivitu
- vie popísať svoju obľ. akt.
- vie vyjadriť vďačnosť
- vyhľadáva informácie
- prezentuje
RLK 1.5





Vreckové
Nakupovanie v Rakúsku
Sebahodnotenie
Práca na projekte
Prezentácia
 Žiadosť
 Život v domácnosti
Krajina ktorej
jazyk sa učím
9
Výkonový štandard
 Nemecký jazyk, jeho špecifiká,
hodnotenie
 Spoznaj priateľa
Mládež a jej
svet
Obsahový štandard
Prierezové
témy Medzi
predmetové
vzťahy
 Dezert
 Voľný čas
 Vďačnosť
 Prezentácia
439
TBZ 1.3
 Zvieratá
Voľný čas a
záľuby
8
 Zoo
 Sloboda zvierat
 Práva zvierat
 Fakty o zvieratách
 Prezentácia
 Vyžiadanie pomoci
Ľudské telo,
starostlivosť o
zdravie
10
 U lekára
 Zmeny a premeny
 Nehoda
 Školský stres
 Prezentácia
 Plány do budúcnosti
 Víkend
 Budúcnosť a povolanie
 Plán na prázdniny
Človek
a spoločnosť,
komunikácia
Doprava a
cestovanie
13
 Astro Test
 Prezentácia
 Upevnenie gramatiky
 Hodina otázok
10





Opakovanie
Testovanie
Nemecko
Kolín
Prehliadka mesta
Oboznámiť sa so sl. zásobou
Tvorenie krátkych popisov z.
Nakresliť si vlastnú Zoo
Tvorenie viet o zvieratách
Opísanie života zvierat
Čítanie viet o zvieratách
Získavanie informácií
Prezentovanie inf.
Žiak ovláda slovnú zásobu
- vytvoril krátke popisy z.
- nakreslil vlastnú ZOO
- vytvoril vety o zvieratách
- opísal život zvierat
- čítal vety
- vie získať informácie v NEJ
- prezentuje inf.
MUV 4.1
Zoznámiť sa s žiadosťou
o pomoc
Prekladanie
Čítať texty z ordinácie
Popísanie zmien a premien
Tvorenie viet a preklad
Čítanie foto príbehu
Prekladanie fotopríbehu
Spoznanie stresorov
Zozbieranie informácií
Prezentovanie
Čítanie o plánoch
Tvorenie plánov do budúcn.
Vytvorenie plánu na víkend
Osvojenie slovnej zásoby
Produkovanie výpovedí
Plánovanie prázdnin
Prezentovanie plánov
Čítanie textu a preklad
Vypracovanie testu
Prezentovanie
Zopakovanie gramatiky
Precvičenie gramatiky
Formulovanie otázok
Žiak sa oboznámil s gram.
FIG 1.7.2
Zopakovanie gramatiky
Testovanie
Prečítanie textu
Oboznámenie sa s mestom
Sledovanie filmu o Kolíne
Žiak ovláda gramatiku
- sa testuje
- číta text
- pozná zákl. inf. o meste K.
- sleduje film
440
- preložil text
- čítal text
- vie popísať deje
- tvoril a prekladal vety
- čítal fotopríbeh
- prekladanie fotopríbehu
- vie odolať stresu
- vie vyhľadať potrebné info.
- prezentuje
Žiak číta a porozumie text
- tvorí svoj p.
- si vytvorí svoj pán
- si osvojil slovnú zásobu
- produkuje výpovede
- plánuje na prázdniny
- prezentuje výpovede
- číta a prekladá text
- vypracuje test
- prezentuje
- si zopakoval gramatiku
- si precvičil gramatiku
- formuluje otázky v NEJ
DOV 2.1
 Stanica
 Vyhliadková plavba
 Kolín a a okolie
 Projekt
Oboznámenie s cestovaním
Oboznámenie sa s Porúrim
Zbiera nie informácií
Čítanie textu
Prezentovanie
441
-
vie vypýtať lístok
pozná veľké mestá Porúria
vyhľadáva informácie
číta text
prezentuje
Názov ŠVP
ŠVP 2. stupňa ZŠ v SR, ISCED 2 – nižšie
sekundárne vzdelávanie
Názov ŠkVP
Tvorivá škola
Vyučovací jazyk
Slovenský
Vzdelávacia oblasť
Jazyk a komunikácia
Predmet
RUSKÝ JAZYK
Časový rozsah výučby 6. ročník - týždenne 3 hodiny, ročne 99 hodín
7. ročník - týždenne 2 hodiny, ročne 66 hodín
8. ročník - týždenne 2 hodiny, ročne 66 hodín
9. ročník - týždenne 2 hodiny, ročne 66 hodín
Charakteristika predmetu
Obsah vyučovania tvoria potenciálne zložky, ktoré sa podstatne
podieľajú na dosahovaní vytýčeného cieľa – adekvátnej úrovne cudzojazyčnej
komunikatívnej kompetencie.
Vyučovanie ruského jazyka na základnej škole sa delí na dve etapy –
prvé dva roky tvoria začiatočnú etapu, ďalšie nasledujúce mierne pokročilú
etapu učenia sa jazyka. Úlohou začiatočnej etapy je dať žiakom základy
sluchového vnímania ruskej reči. Prostredníctvom aktívneho osvojenia si
základných fonetických javov, slovnej zásoby a frekventovaných rečových
konštrukcií rozvíjať ústnu reč a počúvanie s porozumením. Okrem toho si
žiaci osvoja základy techniky čítania, porozumenia čítaného textu a techniky
písania. Prakticky si osvoja základné tvary slovies a funkciu pádov
podstatných mien.
Úlohou druhej etapy je komplexný rozvoj rečových zručností v
počúvanie a čítaní, ústnom písomnom vyjadrovaní na základe jazykových
javov (lexikálnych, gramatických, fonetických a pravopisných).
A. Rečové zručnosti
Počúvanie
V rozsahu osvojených jazykových prostriedkov, tém a situácií rozumieť
hovorenému jazyku, ako aj prejavu hovoriaceho, ktorého materinským
jazykom je ruský jazyk.
Ústny prejav
V užšom okruhu dobre precvičených a pre žiaka základnej školy
zaujímavých a prakticky využiteľných tém a rečových situácií vedieť sa
samostatne a súvisle vyjadrovať. Vedieť naspamäť niekoľko básní, prípadne
úryvkov z prózy, vedieť spievať niekoľko piesní.
Čítanie
S porozumením čítať ruské texty s prevažne známym jazykovým materiálom,
s tematikou primeranou veku žiakov. Čítať i texty obsahujúce neznáme slová
ci neznámy gramatický tvar, využívať pritom logický odhad na základe
kontextu. Vedieť pracovať s prekladovým a výkladovým slovníkom.
442
Písomný prejav
Osvojiť si písanú formu azbuky i ďalšie grafické návyky typické pre ruský
jazyk.
V rozsahu produktívne osvojených jazykových prostriedkov písomne vyjadriť
hlavné myšlienky z jednoduchého vypočutého prejavu alebo prečítaného
textu. Samostatne s pomocou slovníka, gramatických tabuliek sformulovať
vlastné myšlienky vo forme listu, pozdravu, blahoželania, opisu, rozprávania.
B. Jazykové prostriedky
Výslovnosť
Prakticky si osvojiť zvukovú stránku ruského jazyka, t. j. receptívne
i produktívne zvládnuť segmentálne – inventár foném, fonologický systém
ruského jazyka – prízvuk v rámci slova, rytmického taktu, vetný dôraz,
viazanie, rytmus, intonáciu rôznych typov viet.
Slovná zásoba
Osvojiť si slovnú zásobu v rozsahu 2300 slov, z toho 750 receptívne. Pri
práci s textom sa zoznámiť s produktívnymi spôsobmi tvorenia slov
odvodzovaním, skladaním, medzinárodne používanými slovami a pod.
Gramatika
Vedieť aktívne používať morfologické a syntaktické javy potrebné na
dosiahnutie požadovanej úrovne produktívnych rečových zručností.
Pravopis
Osvojiť si prakticky pravopis produktívne osvojených slov a gramatických
tvarov, základné interpunkčné pravidlá, písanie veľkých písmen., delenie
slov.
C. Tematické okruhy na rozvoj rečových zručností
Rodina – členovia rodiny, vek, stav, zamestnanie, vlastnosti, záľuby, sviatky
v rodinnom kruhu.
Škola – naša škola, trieda, moji spolužiaci, vyučovacie predmety, môj vzťah k
štúdiu, rozvrh hodín.
Domov – adresa, náš byt, dom, moja izba, naše mesto, naša obec, prostredie,
v ktorom žijeme.
Obchod, nákupy – kam a čo chodím nakupovať, ceny, reklama, obchody v
našom meste, obci.
Stravovanie – jedlá a nápoje.
Voľný čas – režim dňa, obľúbené činnosti koníčky.
Príroda – ročné obdobia, mesiace, svetové strany, počasie, životné prostredie.
443
Cestovanie – dopravné prostriedky a ich výhody a nevýhody, miesta, kam rád
chodím, turisticky príťažlivé mestá a oblasti Slovenskej republiky (regionálne
mestá a obce, Bratislava, Banská Štiavnica , Vysoké Tatry a i), zaujímavé
mestá, oblasti a pozoruhodnosti Ruskej federácie ( Moskva, Petrohrad, Sibír,
Soči ), suveníry, (matrioška, samovar, palechské škatuľky a iné), ľudové
zvyky.
Obliekanie, móda – časti odevu, čo je módne a vkusné, čo rád nosím.
Starostlivosť o zdravie – ľudské telo, správna životospráva, hygiena, zdravie.
Človek v spoločnosti – skúsenosti žiaka, vzťahy s priateľmi, klubová činnosť.
Základné poznatky z literatúry, hudobnej a výtvarnej tvorby ruských autorov
(Puškin, Lev Tolstoj, Čajkovský, Repin a iní) a ľudových umelcov.
Ciele vyučovacieho predmetu
Základným cieľom vyučovania cudzích jazykov je vytvorenie
predpokladov pre vzájomné porozumenie medzi národmi rôznych krajín a
umožnenie komunikácie s nimi. Komunikatívne orientované vyučovanie
umožňuje predovšetkým učiacemu sa získať schopnosť používať daný jazyk
pre adekvátnu komunikáciu.
Tak, ako iné vyučovacie predmety, aj vyučovanie ruského jazyka musí
zodpovedať požiadavkám súčasnej spoločnosti a vzdelávacím úlohám
základnej školy. Napomáha orientovať sa vo svete a je prostriedkom pre
kreatívnu a estetickú činnosť. Vnímanie rozdielov medzi jazykmi a kultúrami
otvára možnosť získať nové poznatky pre poc