Školský vzdelávací program
pre nižšie stredné vzdelávanie
ISCED 2
1
Motto: Pokrok je realizáciou utópií. O.Wilde
Školský vzdelávací program
Základná škola – nižšie stredné vzdelávanie
Vzdelávací program
Stupeň vzdelania ISCED 2
Dĺžka štúdia 5-ročná
Vyučovací jazyk: slovenský
Študijná forma – denná
Druh školy: štátna
Predkladateľ:
Základná škola
Sokolíkova ul.2, 841 01 Bratislava
IČO: 36071021
Riaditeľ školy: Mgr. Daniela Ďurkovská
Koordinátor pre tvorbu ŠVP: Mgr. Daniela Ďurkovská, RNDr. Viera Matisková
Kontakty: [email protected], [email protected]
Zriaďovateľ:
Mestská časť Bratislava – Dúbravka
Žatevná 2, 844 02 Bratislava
Kontakty: www.dubravka.sk
Platnosť dokumentu od: 3.septembra 2014
Podpis riaditeľa
2
Obsah:
strana:
Všeobecná charakteristika školy
str.
5
Charakteristika školského vzdelávacieho programu
str. 11
Vnútorný systém kontroly a hodnotenia
str. 18
Školský rámcový učebný plán
str. 20
Učebné osnovy
str. 21
Predmety – nižšie stredné vzdelanie
Jazyk a komunikácia - Slovenský jazyk
str. 22
Jazyk a komunikácia - Anglický jazyk
str. 51
Jazyk a komunikácia - Nemecký jazyk
str. 59
Matematika a práca s informáciami - Matematika
str. 75
Matematika a práca s informáciami - Informatika
str. 94
Človek a príroda - Biológia
str. 101
Človek a príroda - Fyzika
str. 118
Človek a príroda - Chémia
str. 127
Človek a spoločnosť - Dejepis
str. 137
Človek a spoločnosť – Geografia
str. 153
Človek a spoločnosť - Občiansku náuka
str. 166
Človek a svet práce – Svet práce, tvorba životného prostredia
str. 175
Človek a svet práce – Technika
str. 178
Človek a hodnoty - Etická výchova
str. 181
Človek a hodnoty - Náboženská výchova
str. 187
Umenie a kultúra - Hudobná výchova
str. 203
Umenie a kultúra - Výtvarná výchova
str. 207
Umenie a kultúra – Výchova umením
str. 215
Zdravie a pohyb - Telesná a športová výchova
str. 219
3
Záznamy o platnosti a revidovaní školského vzdelávacieho programu:
Platnosť ŠkVP
Revidovanie ŠkVP
Dátum
Dátum
Zaznamenanie inovácie, zmeny, úpravy a pod.
01. 09. 2008
1.9.2009
Doplnenie učebných plánov a učebných osnov v 6.
ročníku
1.9.2010
Doplnenie učebných plánov a učebných osnov v 7.
ročníku
Zapracovanie Metodického pokynu č. 7/2009 – R z 28.
apríla 2009 na hodnotenie žiakov ZŠ vydaného MŠ SR.
1.9.2011
Úprava učebných plánov a učebných osnov v 5.-8.
ročníku,
Zapracovanie Metodického pokynu č. 22/2011 – R z 1.
mája 2011 na hodnotenie žiakov ZŠ vydaného MŠ SR.
1.9.2012
Aktualizácia materiálno – technických a priestorových
podmienok. Doplnenie učebných plánov a osnov v 9.
ročníku.
1.9.2013
Úprava rámcového učebného plánu v predmetoch ANJ,
NEJ, FYZ, CHEM.
1.9.2014
Úprava rámcového učebného plánu v predmetoch SJL,
GEO, OBN. Doplnenie o prierezovú tému finančná
gramotnosť.
4
Záznamy o prerokovaní školského vzdelávacieho programu:
Dátum prerokovania
30.6.2014
Prerokovali
Pedagogická rada
5
Podpis
I. Všeobecná charakteristika školy
Od roku 1978 sme školou s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov – NEJ a ANJ. Naši žiaci
dlhodobo dosahujú výborné vyučovacie výsledky, čo sa prejavuje na dobrom mene školy v regióne
a na Slovensku, v záujme o zápis žiakov do prvých ročníkov a v ich dobrej pripravenosti na ďalšie
štúdium. Škola má záujem o rozvoj výchovno – vyučovacieho procesu, implementáciu moderných
vyučovacích techník, foriem a metód vyučovania, preto spolupracuje so vzdelávacími inštitúciami a
zapája sa do rozvojových projektov, podporovaných MŠVVaŠ SR.
V roku 1999 sme sa stali pilotnou školou Infoveku Slovensko a následne experimentálnou školou
ŠPÚ a MŠVVaŠ SR pre overovanie Učebných plánov RVCJ v 1.-9. ročníku s podporou IKT,
zameranou na implementáciu IKT do výchovno-vzdelávacieho procesu. V rámci projektu OTVORENÁ
ŠKOLA sme sa postupne vyprofilovali ako Infocentrum regiónu. Boli sme Školiacim centrom Infoveku,
Akademickým centrom MS IT ACADEMY a školiacim centrom pre realizáciu IKT kurzov v rámci
projektu „Inovatívne a reformné kroky na ceste do budúcnosti základnej školy“.
V rámci projektu MINERVA Digitálne štúrovstvo na školách sme sa podieľali na zvyšovaní
digitálnej gramotnosti lokálnej komunity.
Za zavádzanie informačných a komunikačných technológií do výchovno-vzdelávacieho procesu
bola škola ocenená Výročnou cenou Infoveku Slovensko ako najaktívnejšia škola. Webová stránka
našej školy získala trikrát cenu v Súťaži o najlepšiu webovú stránku školy, naposledy v roku 2012. Za
dosahované výsledky a projektové aktivity bolo škole udelené ocenenie v kategórii „TOP ACADÉMIA
súťaže Microsoft IT ACADEMY Top Excellence 2006“.
Ako škola sme sa zapojili a naďalej sa zapájame do mnohých projektov, ktoré napomáhajú
zlepšovať materiálno-technickú vybavenosť školy, zvyšovať úroveň vyučovania, ponúkajú väčší
priestor kreativite žiakov a učiteľov, umožňujú oceniť prácu pedagógov. Úspešne
sme
ukončili
realizáciu projektu financovaného z prostriedkov ESF, OP Vzdelávanie, Premena tradičnej školy na
modernú pre Bratislavský kraj - „Inovatívne a reformné kroky na ceste do budúcnosti základnej školy“,
ktorého prijímateľom bola Mestská časť Bratislava – Dúbravka. V rámci projektu 20 našich zapojených
učiteľov bolo tvorcami a overovateľmi metodických materiálov a didaktických pomôcok, ktoré sú
poskytnuté verejnosti prostredníctvom web stránky školy.
V súčasnosti v škole využívame všetky dostupné priestory, t.j.: 25 materských učební, 12
odborných učební (z toho je 5 multimediálnych s PC), 3 malé učebne pre výučbu cudzích jazykov,
knižnicu, herňu, malú a veľkú telocvičňu a 16 kabinetov.
1. Veľkosť školy
Naša škola je plnoorganizovanou základnou školou s 1.- 9. ročníkom v mestskej časti Bratislava –
Dúbravka. Navštevuje ju približne 600 žiakov, ktorí sú rozmiestnení v 25-tich triedach. Z celkového
počtu žiakov navštevuje viac ako polovica žiakov primárneho vzdelávania Školský klub detí. Pracujú
v 10. -13. oddeleniach.
2. Charakteristika žiakov
Školu navštevujú deti nielen zo spádovej oblasti, ale i deti z celej Bratislavy a jej okolia (Stupava,
Mariánka, Záhorská Bystrica, Borinka, Jablonové, Kuchyňa, Plavecký Štvrtok).
Škola dlhé roky dosahuje veľmi dobré výchovno-vzdelávacie výsledky. Dôkazom veľmi dobrej prípravy
žiakov, aj na základe využívania inovatívnych foriem práce a s podporou IKT, je úspešné zvládnutie
prijímacích pohovorov, následné štúdium na 8-ročných gymnáziách, bilingválnych gymnáziách,
ďalších SŠ a následne aj ich úspešné uplatnenie v praktickom živote. Naši žiaci dosahujú popri veľmi
dobrých výsledkoch v olympiádach a v súťažiach aj výborné výsledky v celoplošnom testovaní žiakov
9. ročníka zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky.
Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sú začlenení v bežných triedach. Tí žiaci,
ktorých rodičia prejavili záujem o školské začlenenie ( školskú integráciu), sú vzdelávaní podľa
individuálneho výchovno – vzdelávacieho programu. Program je vypracovaný na základe odporučenia
a v spolupráci so psychológom, CVPP BA IV, špeciálnym pedagógom, výchovným poradcom
a vyučujúcimi jednotlivých predmetov. Koordinátorom spolupráce rodičov a školy je triedny učiteľ
a výchovný poradca. Žiakom, ktorým bola diagnostikovaná porucha učenia ( dyslexia, dysgrafia,
dyskalkúlia) a podľa odborníkov nevyžadujú integráciu, vyučujúci pristupujú individuálne podľa potrieb
6
žiaka. Aj tu uplatňujeme úzku spoluprácu s rodičmi, psychológom poradne a výchovným poradcom
školy.
3. Charakteristika pedagogického zboru
Na škole pracuje približne 40 členný kvalifikovaný, pedagogicky a odborne spôsobilý učiteľský zbor.
Riadeniu školy sú nápomocné dve zástupkyne riaditeľa školy (pre primárne a nižšie stredné
vzdelávanie), koordinátor informatizácie, výchovný poradca, školský psychológ a špeciálny pedagóg,
koordinátor prevencií, koordinátor pre výchovu k manželstvu a rodičovstvu, koordinátori pre
environmentálnu výchovu a koordinátor finančnej gramotnosti.
Pedagógovia 2. stupňa pracujú v piatich predmetových komisiách.
PK sú členené na:
SJL-ETV-NAV-HUV,
Cudzie jazyky: ANJ-NEJ
MAT-FYZ-INF- BIO-CHEM-TECH-VYV-VYU-SVP,
DEJ-GEO-OBN,
Telesná a športová výchova TSV
Vzhľadom na potrebu celoživotného vzdelávania je umožňované učiteľom absolvovať školenia,
ktorými si dopĺňajú svoje poznatky, zvyšujú si svoju odbornosť a kvalifikáciu.
S prihliadnutím na potreby školy okrem bežných školení k jednotlivým predmetom, ktoré pedagógovia
každoročne absolvujú, sa orientujeme najmä na zvyšovanie digitálnej gramotnosti, kvalifikovanosti
a odbornej spôsobilosti našich pedagogických zamestnancov v anglickom jazyku.
Poznatky získané po absolvovaní všetkých školení, seminárov, kurzov a účastiach na konferenciách
pedagógovia našej školy zúročujú nielen pre vlastné potreby, ale najmä v rámci využívania
inovatívnych metód vo vyučovaní, na tvorbu nových aktivít, podujatí a projektov ako aj v rámci
vlastného kariérneho rastu.
4. Organizácia prijímacieho konania
Z profilácie školy - na cudzie jazyky a implementáciu IKT do vyučovania, vyplýva aj prijímanie
žiakov do jednotlivých ročníkov.
Do tried druhého stupňa prijímame žiaka na základe celkového prospechu a po písomnom
a ústnom preskúšaní vedomostí z cudzích jazykov, ktoré sú v danom ročníku potrebné. Výsledky po
absolvovaní preskúšania sa zákonní zástupcovia dieťaťa dozvedia vydaním Rozhodnutia o prijatí,
príp. neprijatí dieťaťa na našu školu.
5. Dlhodobé projekty
Názov projektu
Termín
Termín
Ciele
začatia
ukončenia
realizácie projektu
projektu
Celoročný zber
odpadových surovín
r. 1993
r. 2009
Environmentálna výchova, ochrana lesov, pomoc škole
zo strany rodičov a žiakov školy.
Projekt „Kým nie je
príliš neskoro“
a program „Cesta
emocionálnej zrelosti“
r. 1994
r. 2010
Prevencia drogových závislostí a iných sociálnopatologických javov.
Projekt Infovek
Slovensko
r. 1999
r.2008
Pripojenie škôl na internet, základná vybavenosť škôl
počítačovou technikou a edukačným materiálom.
7
Projekt Otvorená
škola
r. 2003
r. 2009
Poskytnutie školských priestorov na realizáciu aktivít,
rozvoj športu, vedenie kurzov IKT pre verejnosť,
mimovyučovacia záujmová činnosť žiakov.
Spring day – Deň
Európy, medzinárodný
projekt
r. 2005
r.2011
Poznávanie kultúr v rámci Európskej únie
Microsoft IT
Academy –
Partnerstvo vo
vzdelávaní
r. 2005
r. 2010
Projekt vzdelávania učiteľov: „Naučte sa viac“.
Zdokonaľovanie pedagogických zamestnancov v oblasti
získavania digitálnych kompetencií a ich uplatňovanie
v učiteľskej praxi pod vedením lektorov z radov našich
učiteľov.
Moderný učiteľ –
tvorba vyučovacích
materiálov pre
projektové vyučovanie.
r. 2006
r. 2009
Aktívna účasť našich pedagogických zamestnancov na
vyučovaní s podporou IKT, inovatívne metódy a formy
práce. Edukačné materiály používané vo výchovnovzdelávacom procese. Portál www.modernyucitel.sk .
„Inovatívne
a reformné kroky na
ceste do budúcnosti
ZŠ“ -
r.2009
r. 2010
Prijímateľ projektu - m.č. Bratislava - Dúbravka, OP
VZDELÁVANIE, PO Moderné vzdelávanie pre
vedomostnú spoločnosť pre Bratislavský kraj, „Premena
tradičnej školy na modernú pre Bratislavský kraj.
http://www.springday2010.net/. Projekt, organizovaný
prostredníctvom European Schoolnet.
Zameranie projektu: v nadväznosti na reformu
regionálneho školstva inovovať obsah a metódy
vzdelávania pre potreby trhu práce vo vedomostnej
spoločnosti.
projekt
spolufinancovaný
z prostriedkov EÚ
Modernizácia
vzdelávacieho
procesu na ZŠ
r. 2009
r. 2013
Prijímateľom projektu je ÚIPŠ, zameranie je na
vzdelávanie učiteľov v oblasti imlementácie IKT do
vyučovania predmetov a posilnenia vybavenosti škôl
počítačovou technikou.
Ďalšie vzdelávanie
učiteľov informatiky
r. 2009
r. 2011
Prijímateľom projektu je ŠPÚ, projekt je spolufinancovaný
ES, OP Vzdelávanie, zameranie je na vzdelávanie
učiteľov v oblasti informatiky a informatickej
výchovy, posilnenia vybavenosti škôl počítačovou
technikou.
GoFit – zdravý
životný štýl
r.2010
r.2011
Nadácia Silvie Gašparovičovej.
Projekt U4Energy medzinárodný projekt
r.2010
r.2012
Hľadanie možností efektívneho využívania energií
a budovanie environmentálneho vedomia obyvateľstva
od najnižších vekových skupín. Výzva EÚ, smerujúca na
problémy energetiky, šetriace mechanizmy.
eQnet – medzinárodný
projekt. Organizované
cez European
Schoolnet.
r.2010
r.2012
Pedagógovia školy spolupracovali so sekciou informatiky
MSVVaS MS na projekte, v rámci ktorého vzniká
databáza web stránok a digitálnych materiálov, tvorba
úložiska digitálnych vzdelávacích materiálov vhodných na
využitie vo vyučovacom procese.
RIS
r.2011
Projekt
pokračuje
Projekt UIPŠ, zavádzanie pripojenia Wifi do škôl
s prístupom do informačného centra škôl. Pilotný projekt.
Cieľom projektu je podporiť výchovu k zdravému
životnému štýlu, pohybových a stravovacích návykov,
starostlivosť o zdravie od najnižších vekových kategórií
až po seniorský vek.
8
iTEC –
Zavádzanie netradičných metód do vyučovania.Žiaci sú
zapojení do tímovej spolupráce na projektoch,
vyžydujúcich prácu s multimédiami, digitálnou technikou,
tvorivosť a samostatnosť.
r.2011
Projekt
prebieha
„Projekt BIKE LAB"
r. 2012
r. 2012
- zážitkové vzdelávanie fyziky a ekológie na škole
modelovaním premeny elektrickej energie pomocou
bicyklov, organizované Orbis Institute o.z. a 313 s.r.o.
Energia zblízka
r. 2013
Projekt
prebieha
Pilotná škola, spolupráca s Fakultou elektrotechniky
a informatiky UK, rozvoj prírodovednej gramotnosti
a environmentálneho cítenia žiakov prostredníctvom
aktivít.
Digipédia
r.2013
Projekt
prebieha
Projekt UIPŠ, digitalizácia vzdelávania. Moderné
vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecnovzdelávacie predmety, tvorba a overovanie digitálnych
vzdelávacích objektov.
medzinárodný projekt
Práca s edukačným portálom Planéta vedomostí.
Zvyšovanie kvality
vzdelávania na ZŠ
a SŠ s využitím
elektronického
testovania
r.2013
Modrý oblak
r.2014
Projekt
prebieha
Národný projekt NÚCEM, zameraný na inováciu
a realizáciu systému meraní na zisťovanie aktuálnej
úrovne vzdelávania na Slovensku.
Projekt
Švajčiarsko – slovenský projekt zapája žiakov do tvorby
prebieha meteo- mapy pomocou meteorologických meraní
(do r.2017) pomocou profesionálnej meteo-stanice. Účastníci
analyzujú zrážkovú vodu a sledujú vplyv ovzdušia na
globálne oteplovanie.
V r. 2010 sa žiaci našej školy zapojili do medzinárodnej aktivity Stand Up, zameranej na výchovu
k európskemu občianstvu a výzve Európskeho roku boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu.
Každoročne sa zapájame do aktivít projektov Modrá škola, Deň vody, Hory a mesto, Detský čin
roka, Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice a ďalších.
Priebežne prebieha spolupráca s literárnou komunitou – organizovaním besied s autormi
literárnych diel, ilustrátormi, vydavateľmi, redaktormi a novinármi.
Žiaci si vytvárajú pohybovo – športové návyky pravidelným zapájaním do športových súťaží
a projektových aktivít – Šport hrou, McDonald cup, Majstrovstvá Dúbravky.
6. Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi
Na spoluprácu s rodinou kladieme veľký dôraz, pretože v nej vidíme dôležitý predpoklad pre
úspech práce žiakov i školy. Je zabezpečovaná najmä formou osobného kontaktu. Ďalšie formy
zabezpečenia:
-
aktívne a aktuálne cez papierovú a internetovú žiacku knižku
-
pravidelné stretnutia: výbor – Rada rodičov, konzultácie a triedne aktívy ZRŠ
-
konzultácie mimo aktívov ZRŠ vo vopred dohodnutom termíne
-
prostredníctvom výchovného poradcu, triedneho učiteľa a vedenia školy (pri riešení
vzniknutých problémov, pri profesnej orientácii)
-
pri zveľaďovaní a skrášľovaní školy a jej areálu
-
pri organizovaní rôznych kultúrnych podujatí
-
pri organizovaní škôl v prírode, lyžiarskych výcvikov, výletov, exkurzií
9
-
pri získavaní finančných prostriedkov na rozvoj školy (2 % z daní, podávanie projektov, servis
počítačov, nákup didaktickej techniky a edukačného softvéru), pri zabezpečovaní cien pre
žiakov na rôzne triedne a školské súťaže, pri úprave interiéru školy a rozvoj vzdelávania.
V spolupráci s CPPaP spoločne riešime vzniknuté individuálne, prípadne triedne problémy,
organizujeme pre žiakov stretnutia, na ktorých sa učia komunikovať, riešiť problémy, hľadať vzory,
pomáhať druhým, vedieť oceniť kvality a nedostatky samého seba, atď. Vzájomne spolupracujeme aj
pri sprostredkovaní kontaktov medzi rodičmi a psychológmi, podávame návrhy na vyšetrenia žiakov
v prípade predpokladu, že ide o poruchu učenia alebo správania.
Rada školy pri ZŠ Sokolíkova ul. č.2 bola ustanovená v zmysle § 24 zákona č. 596/2003 Z. z.
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov. Zasadá minimálne 5-krát do roka, prípadne podľa potreby.
Ďalšia spolupráca je zameraná najmä na dopĺňanie poznatkov v jednotlivých predmetoch, na
rozvíjanie osobnosti žiakov, na výchovu zodpovedného občana našej republiky. V rámci tohto rozvoja
plánujeme akcie v spolupráci s Okresnou policajnou správou, s Okresným súdom Bratislava IV, so
Zdravotnou záchrannou službou, s Dopravným ihriskom, so spoločnosťou DAPHNE (environmentálna
výchova), s Mestským múzeom, so Slovenskou národnou galériou, s BIBIANOU, s Domom sociálnych
služieb pre obyvateľov v našom okrese, s IUVENTOU, so športovými klubmi, ktoré pre žiakov našej
školy už dlhoročne zabezpečujú intenzívne plavecké a lyžiarske kurzy, atď.
Máme skúsenosti z viacročnej spolupráce so strednými a vysokými školami ako fakultatívna
škola pre študentov Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave, Strednej pedagogickej
školy na Bullovej ul., Pedagogickej fakulty, Filozofickej fakulty. Študenti z uvedených škôl počas praxe
na našej škole absolvovali hodiny náčuvov a výstupov na vybraných predmetoch. V rámci projektu
spolupracujeme s Fakultou elektrotechniky a informatiky STU.
7. Priestorové a materiálno–technické podmienky školy
Škola má zriadené a využíva tieto odborné učebne: veľkú a malú telocvičňu, odborné učebne
pre vyučovanie fyziky, chémie, biológie, techniky, výtvarnej výchovy, žiacku kuchynku, 2 odborné
učebne cudzích jazykov, 5 počítačových multimediálnych učební (spolu cca 140 počítačov,
dataprojektory a interaktívne tabule), jazykové laboratórium so slúchadlovou zostavou pre 16 žiakov,
školskú dielňu, herňu, spoločenskú miestnosť – s pódiom a kapacitou 80 miest na sedenie. Miestnosť
využívame na besedy, premietanie filmov a DVD a rôzne kultúrno-spoločenské podujatia žiakov
a pedagógov, školskú knižnicu so softvérovým vybavením a knižným fondom aj na cudzie jazyky.
Všetky počítače na škole sú pripojené na internet a v rámci školy zosieťované. Viaceré priestory majú
možnosť wifi pripojenia. Odborné učebne umožňujú plne realizovať učebné osnovy v súlade so
školským vzdelávacím programom.
Veľkým podielom pri zabezpečovaní novej digitálnej techniky, knižničného fondu,
klimatizačného zariadenia v odborných učebniach PC1 a PC3 a spustení internetovej žiackej knižky
sa zapísala realizácia našich troch úspešných rozvojových projektov cez MŠVVaŠ SR za rok 2006 a
2007: „Jazykové laboratóriá pre ZŠ a SŠ“, „Elektronizácia a revitalizácia žiackych knižníc“ a
„Otvorená škola - informatizácia“, ktoré boli spolufinancované zriaďovateľom školy. Prínosom pre
školu bola aj možnosť úspešne realizovať projekty Socrates, Microsoft IT Academy a 40 UP. Ďalší
rozvoj školy a digitálnu techniku priniesol projekt spolufinancovaný zo zdrojov EÚ „Inovatívne
a reformné kroky na ceste do budúcnosti základnej školy“, úspešne ukončený v roku 2010.
Za pomoci rodičov žiakov máme pevne zabudovaný systém prepojenia troch interaktívnych
tabúľ a pevne uchytený dataprojektor v knižnici a odbornej učebni Fyziky.
Priebežne sú zakupované nové učebné pomôcky - mapy, tematické tabule a hry do školského
klubu detí, odborná literatúra, softvér, čo umožnilo tvorivejšie a efektívnejšie vyučovanie.
Z prostriedkov ZRŠ je celoročne na základe „Zmluvy o dielo“ renomovanou IT spoločnosťou
zabezpečovaný servis počítačovej techniky internetu.
Pre žiakov a zamestnancov školy v rámci zvyšovania hygieny, starostlivosti o svoje zdravie
a estetizácie prostredia v spolupráci s rodičmi žiakov zabezpečujeme na toaletách jednotné
hygienické potreby. V záujme
zvyšovania získavania lepších hygienických návykov žiakov
zabezpečujeme tekuté mydlo a papierové utierky, podľa požiadaviek rodičov, aj priamo do tried.
10
Rezervy pociťujeme v úprave 2 átrií a športového areálu, predovšetkým ihrísk a bežeckých
dráh. Potrebujeme doň investovať, financie sa snažíme získať prostredníctvom projektov a sponzorov.
V spolupráci s bývalými žiakmi školy bol zrealizovaný zamestnanecký projekt HB Reavis, v rámci
ktorého bolo zrenovované basketbalové ihrisko. Realizovali sme projekt Farebná škola na čiastočnú
úpravu átrií a fasády školskej budovy.
V rámci zlepšovania pracovných podmienok zamestnancov sa postupne snažíme
rekonštruovať kabinety pre pedagogických zamestnancov. Bol vybudovaný bezbariérový prístup do
budovy školy (aj bezbariérové toalety), úpravy tried a hygienických zariadení pre potreby žiakov so
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
8. Škola ako životný priestor
Aby sa žiaci i pedagógovia cítili v škole čo najpríjemnejšie, kladieme veľký dôraz na estetické,
upravené a bezpečné prostredie tried. Postupne do bežných tried dopĺňame nové lavice, stoličky,
vymieňame podlahovú krytinu a rôznymi doplnkami vytvárame estetické a vhodné prostredie pre
rôzne vekové kategórie detí.
Za vážny nedostatok považujeme zlú elektroinštaláciu v triedach a nevyhovujúce osvetlenie,
čo neblaho vplýva na zrak žiakov i učiteľov školy. Preto naším cieľom je tejto problematike sa
v spolupráci so zriaďovateľom venovať a pokúsiť sa tieto nedostatky v čo najväčšej miere odstrániť.
Pomocnú ruku nám podali aj rodičia našich žiakov a na vlastné náklady v niektorých triedach
zrekonštruovali osvetlenie.
V spolupráci s rodičmi plánujeme organizovať brigády s cieľom úpravy areálu školy.
V rámci zlepšovania pracovných podmienok zamestnancov sa postupne snažíme
rekonštruovať pracoviská a kabinety pre pedagogických a nepedagogických zamestnancov. Pri týchto
prácach sa v nemalej miere finančnou podporou (2% z dane) pričinili rodičia žiakov.
Všetky aktuálne informácie o zámeroch školy a aktivitách uverejňujeme na webovej stránke
školy, na nástenkách a vo vstupnej hale pri žiackom vchode.
Na škole pracuje aj žiacka rada, ktorá svojimi aktivitami takisto napomáha k budovaniu
priateľskej atmosféry medzi žiakmi navzájom, ale aj medzi žiakmi a pedagógmi.
9. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní
Vzhľadom na zabezpečenie bezproblémového chodu školy, čo sa týka bezpečnosti a ochrany
zdravia pri výchove a vzdelávaní, organizujeme pre zamestnancov školy pravidelné školenia
z bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a z požiarnej ochrany.
V priestoroch budovy a v areáli školy sa pravidelne kontrolujú hasiace prístroje, telocvičné
náradie, elektroinštalácia a elektrické zariadenia. V prípade potreby a nevyhovujúceho stavu sa
snažíme okamžite komunikovať so zriaďovateľom a veci v čo najkratšom možnom termíne dať do
požadovaného stavu. Vzhľadom na veľký rozsah prác a následne potrebný veľký obnos financií sa
nám nedarí urobiť komplexnú rekonštrukciu elektroinštalácie v celej škole naraz.
V spolupráci s rodičmi (2%) sa tento stav snažíme zmierniť aspoň tým, že dôraz
v zrekonštruovaných odborných učebniach kladieme na prerobenie elektroinštalácie a ochranného
systému (najmä v učebniach s väčším počtom počítačov), kde súčasťou, na základe rekonštrukcie, sú
aj revízne správy.
O bezpečnosti zdravia, požiarnej ochrane a bezpečnom správaní sa v priestoroch školy,
v areáli školy, ale i mimo sa žiaci oboznamujú hneď v prvý deň pri nástupe do školy, čo je
zaevidované aj v dokumentácii triedneho učiteľa a v triednej knihe. V Poriadku školy sú vypracované
práva a povinnosti rodičov a žiakov školy. Školský poriadok je zverejnený na webovom sídle školy.
O špecifikách bezpečného správania sa v jednotlivých odborných učebniach sa žiaci oboznamujú na
prvých vyučovacích hodinách v týchto priestoroch, čo je opäť zaevidované v triednych knihách.
Pravidlá bezpečného správania sa sú v jednotlivých odborných učebniach umiestnené na viditeľnom
mieste.
Bezpečnosť školských priestorov v čase mimo vyučovania je riešená v spolupráci s políciou
zabezpečovacou signalizáciou.
11
II. Charakteristika školského vzdelávacieho programu
2.1. Silné stránky školy sú:
a) vysoká odbornosť pedagogických zamestnancov,
b) záujem rodičov o zaškolenie svojich detí v triedach, v ktorých sa učia cudzie jazyky a pracuje
sa s podporou IKT,
c) zapájanie sa do projektov,
d) vyučovanie zamerané na žiaka, modernizácia a inovácia VVP; implementácia IKT do života
školy,
e) kvalita počítačových zručností žiakov a pedagogických zamestnancov,
f)
motivácia žiaka, kreativita, tvorivosť,
g) názornosť pri výklade nového učiva,
h) väčšia samostatnosť žiakov pri získavaní vedomostí,
i)
možnosť pohotovo reagovať,
j)
informácie pre rodičov žiakov o práci v škole, web stránka školy a IŽK,
k) projektové vyučovanie a vyhľadávanie aktuálnych informácií na internete.
Na základe uvedeného cieľom školy je profilovať žiakov najmä v cudzích jazykoch a digitálnej
gramotnosti. Vzhľadom na potreby súčasnosti sme sa od najnižších ročníkov vo väčšej miere zamerali
aj na rozvoj environmentálnej výchovy a prírodovedné predmety.
Všestranný rozvoj žiaka podporujeme možnosťou výberu množstva krúžkovej činnosti a kurzov,
ktoré majú žiaci možnosť absolvovať najmä popoludní.
2.2. Pedagogický princíp školy (vlastné ciele výchovy a vzdelávania )
Cieľom výchovy a vzdelávania na našej škole je, aby žiaci získali potrebné a hlboké, dlhotrvajúce
vedomosti a zručnosti, aby:
-
ich vedeli vždy správne použiť a využívať v praxi,
-
si rozvíjali kľúčové spôsobilosti,
-
boli komunikatívni, flexibilní, tvoriví,
-
sa naučili pýtať, hľadať možnosti a riešenia,
-
si vedeli vyhľadávať, selektovať, triediť informácie,
-
vedeli prezentovať svoju prácu a pod. ,
-
rozvíjali svoju osobnosť a talent,
-
vedeli tvorivo a kriticky myslieť,
-
vedeli objektívne zhodnotiť svoje snaženie a výsledky svojej práce,
-
vedeli objektívne hodnotiť prácu druhého,
-
si rozvíjali sociálne cítenie, emocionálnu integráciu a hodnotovú orientáciu,
-
boli vytrvalí, schopní kooperovať a pracovať v tíme, vzájomne sa rešpektovať,
-
boli schopní sebamotivácie k celoživotnému vzdelávaniu,
-
si rozvíjali, zvyšovali svoje poznatky v cudzích jazykoch so zreteľom na komunikáciu (podľa
schopností a predpokladov jednotlivých žiakov),
-
si zvyšovali gramotnosť v IKT,
-
si postupne formovali zdravý, tvorivý životný štýl,
-
v spolupráci s rodičmi rozvíjali svoju pracovitosť, zodpovednosť,
12
-
žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami mali vytvorené dostatočné podmienky
na ich úspešnú prácu (ak bude z ich strany viditeľná a citeľná snaha a záujem).
Ďalšími cieľmi školy je:
-
rozvíjať profesijný a odborný rast pedagógov, posilniť úlohu a motiváciu učiteľov,
-
skvalitňovať spoluprácu s rodičmi, ich zainteresovanosť na dianí školy,
-
skvalitniť spoluprácu s inými školami, zintenzívniť spoluprácu so školami v zahraničí,
-
využívať nové formy a metódy práce, ktoré pomáhajú zefektívniť a zlepšiť prácu na
vyučovacích hodinách aj v mimoškolskej práci.
2.3. Zameranie školy a stupeň vzdelania
Na základe doterajších veľmi dobrých skúseností budeme:
-
naďalej skvalitňovať úroveň a podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu v duchu humanizmu,
demokracie a predchádzania všetkým formám diskriminácie, xenofóbie, intolerancie a rasizmu,
-
prehlbovať výchovu k bezpečnému správaniu, realizovať environmentálnu výchovu, zvyšovať
národné povedomie, príslušnosť k EÚ. Pokračovať v aktívnom zapájaní sa do projektovej činnosti
a tým prispievať k materiálno-technickému rozvoju školy,
-
v 1. – 9. ročníku pokračovať v rozšírenom vyučovaní cudzích jazykov (ANJ, NEJ) a v inovatívnom
vyučovaní s podporou informačno-komuniikačných technológií vo vyučovaní a v rozvoji
voľnočasových aktivít žiakov,
-
dbať na profesijný rozvoj, kompetencie
zamestnancov školy - na ich kariérny rast,
-
prehlbovať spoluprácu s rodinou žiakov v oblasti výchovno - vzdelávacej, poradenstvom v oblasti
budúceho profesijného zamerania detí ako aj v oblasti výchovy k zdravému životnému štýlu.
IKT
a celoživotné
vzdelávanie
pedagogických
Stupeň vzdelania
ISCED 1 a ISCED 2
2.4. Profil absolventa
Snažíme sa vzdelávanie robiť tak, aby žiaci mali nielen potrebné vedomosti a zručnosti, ale aby
všetky svoje vedomosti, zručnosti, schopnosti dokázali aj správne využiť pri realizácii úloh.
Sme škola a ako vzdelávacia inštitúcia sa nevzdávame ani úlohy výchovy, preto chceme, aby náš
absolvent bol aj usilovný, svedomitý, samostatný, čestný. Názov nášho vzdelávacieho programu
SOKOL a logo školy vybrali prostredníctvom žiackeho parlamentu žiaci. Začiatočné písmená názvu
ŠkVP symbolizujú vlastnosti S-sila, O-odvaha, K-kamarátstvo, O-ochota, L-láskavosť.
Absolvent primárneho vzdelávania ZŠ - ISCED 1 by mal svojim vystupovaním robiť dobré meno
škole, byť schopný vytvárať dobré medziľudské vzťahy, byť schopný hodnotiť svoju úlohu v škole, v
rodine a v spoločnosti, byť schopný starať sa i o svoje fyzické i psychické zdravie, vedieť uzatvárať
kompromisy, byť schopný vyhľadávať, hodnotiť a využívať pri učení rôzne zdroje informácií, osvojiť si
metódy štúdia a práce s informáciami, mať schopnosť vnímať umenie, snažiť sa porozumieť mu a
chrániť umelecké prejavy, byť si vedomý svojich kvalít.
Absolvent našej školy ISCED 1 a ISCED 2 by mal svojím vystupovaním robiť dobré meno škole,
byť schopný vytvárať dobré medziľudské vzťahy, byť schopný hodnotiť svoju úlohu v škole, v rodine a
v spoločnosti, byť schopný starať sa o svoje fyzické i psychické zdravie, vedieť uzatvárať kompromisy,
byť schopný vyhľadávať, hodnotiť a využívať pri učení rôzne zdroje informácií, osvojiť si metódy štúdia
a práce s informáciami, poznať metódy prírodných vied (hypotéza, experiment, analýza) a diskutovať
o prírodovedných otázkach, mať schopnosť presadzovať ekologické prístupy pri riešení problémov,
mať schopnosť vnímať dejiny vlastného národa vo vzájomnom prepojení s vedomosťami zo
všeobecných dejín, dobre ovládať slovenský jazyk a sám sa starať o kultúru svojho písomného a
ústneho vyjadrovania, ovládať dva svetové jazyky, prvý cudzí jazyk na úrovni A2 príp.B1 (u
talentovaných žiakov) a druhý cudzí jazyk na úrovni A2 – spoločný európsky referenčný rámec pre
13
jazyky. Mať schopnosť vnímať umenie, snažiť sa porozumieť mu a chrániť umelecké prejavy, byť si
vedomý svojich kvalít , byť pripravený uplatniť sa v ďalšom živote a byť zodpovedný za svoj život.
2.5. Spôsob a podmienky ukončenia výchovy a vzdelávania, vydávanie dokladu o získanom
vzdelaní
Základná škola poskytuje vzdelanie v rámci povinnej školskej dochádzky spravidla v trvaní 9
rokov, respektíve 10 rokov (ak žiak opakoval niektorý ročník):
a) Primárne vzdelávanie – 4 roky;
b) Nižšie stredné vzdelávanie – 5 rokov
2.5.1.
a/ primárne vzdelanie získa žiak úspešným absolvovaním 4. ročníka základnej školy
b/ nižšie stredné vzdelanie získa žiak úspešným absolvovaním deviateho ročníka základnej
školy
2.5.2.
a/ dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie s doložkou: „Žiak/žiačka získal/a/
primárne vzdelanie“.
b/ dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie s doložkou: „Žiak/žiačka získal/a/
nižšie stredné vzdelanie“.
2.5.3.
Žiakovi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa v doložke na vysvedčení
uvedie: „Žiak sa vzdelával podľa individuálneho vzdelávacieho programu“.
Táto doložka sa uvádza v každom školskom roku, v ktorom sa žiak vzdelával podľa
individuálneho vzdelávacieho plánu.
Žiakovi, ktorý ukončil vzdelávanie povinnej školskej dochádzky v deviatom ročníku v základnej
škole (10 rokov povinnej školskej dochádzky), sa na vysvedčení uvedie doložka: „Žiak splnil
10 rokov povinnej školskej dochádzky“ a „Žiak/žiačka získal/a/ nižšie stredné vzdelanie“.
2.5.4.
Ak žiak ukončí plnenie povinnej školske dochádzky v nižšom ročníku ako deviatom, na
vysvedčení z príslušného ročníka sa mu do doložky uvedie: „Žiak získal primárne vzdelanie“.
2.6.
Organizácia výučby vzdelávanie sa realizuje samostatnými na seba nadväzujúcimi
vzdelávacími programami ISCED 1 a ISCED 2.
2.6.1.
Počty žiakov v triede
najvyšší počet žiakov v triede na primárnom vzdelávaní je 22 – 25 žiakov
najvyšší počet žiakov v triede na nižšom strednom vzdelávaní je 29 žiakov
2.6.2.
Delenie triedy na skupiny
Počet skupín a počet žiakov v skupine sa určuje spravidla podľa priestorových,
personálnych a finančných podmienok školy. Prihliada sa na náročnosť predmetu
a dodržanie požiadavok na ochranu zdravia a bezpečnosti práce.
Triedy sa delia v predmetoch: anglický jazyk, nemecký jazyk, informatika,
informatická výchova, telesná výchova, telesná a športová výchova, svet práce,
technika a v 9. ročníku vzhľadom na prípravu žiakov na TESTOVANIE 9 podľa
ekonomicko – organizačných možností aj v predmetoch matematika a slovenský jazyk
a literatúra.
Najvyšší počet žiakov v skupine v predmetoch:

ANJ, NEJ, informatika, informatická výchova, svet práce, technika je 17
žiakov

telesná výchova, TSV je 25 žiakov

náboženská a etická výchova 20 – 23 žiakov
14
2.7.
Pedagogické stratégie
Pri voľbe vyučovacích metód a foriem prihliada učiteľ na dodržiavanie a usporiadanie obsahu
vyučovania, na vlastné činnosti a činnosti žiakov zacielené na dosiahnutie stanovených cieľov
a kľúčových kompetencií žiakov. Voľba metód závisí od obsahu učiva, cieľov vyučovacej hodiny,
vekových a iných osobitostí žiakov a materiálneho vybavenia.
Na vzbudenie záujmu žiakov o učebnú činnosť využívame motivačné metódy, ako je
motivačné rozprávanie (približovanie obsahu učenia), motivačný rozhovor (aktivizovanie poznatkov
a skúseností žiakov), motivačný problém (upútanie pozornosti prostredníctvom nastoleného
problému), motivačnú demonštráciu ( vzbudenie záujmu pomocou ukážky).
Expozičné metódy využívame pri vytváraní nových poznatkov a zručností. Používame
rozprávanie (vyjadrovanie skúseností a aktívne počúvanie), vysvetľovanie (logické systematické
sprostredkovanie učiva), rozhovor (verbálna komunikácia formou otázok a odpovedí na vyjadrenie
faktov, konvergentných a divergentných otázok, otázok na pozorovanie, posúdenie situácie,
hodnotenie javov, rozhodovanie), demonštračnú metódu (demonštrácia obrazov), pozorovanie
(cielené systematické vnímanie objektov a procesov), manipuláciu s predmetmi (práca so symbolom,
didaktická hra).
Významné miesto majú problémové metódy - najmä heuristická metóda (učenie sa riešením
problémov založenom na vymedzení a rozbore problému, tvorbe a výberu možných riešení a vlastnom
riešení) a projektová metóda (riešenie projektu, komplexná praktická úloha, problém, téma, ktorej
riešenie teoretickou aj praktickou činnosťou vedie k vytvoreniu určitého produktu).
Pre realizáciu cieľov považujeme za dôležité aktivizujúce metódy, z nich hlavne diskusiu
(vzájomná výmena názorov, uvádzanie argumentov, zdôvodňovanie za účelom riešenia daného
problému), situačnú metódu (riešenie problémového prípadu reálnej situácie so stretom záujmov),
inscenačnú metódu (sociálne učenie v modelovej predvádzanej situácii, pri ktorej sú žiaci aktérmi
danej situácie), didaktické hry (sebarealizačné aktivity na uplatnenie záujmov, a spontánnosti),
kooperatívne vyučovanie (forma skupinového vyučovania založená na vzájomnej závislosti členov
heterogénnej skupiny), dramatizáciu (plánovaný dramatizovaný prednes hry, príbehu a pod.)
simuláciu (simulovanie, napodobňovanie životných situácií, aktivity, ktoré vyžadujú interakciu
medzi skupinou žiakov a jednotlivcami), kompozíciu (vypracovanie osnovy referátu, písomné
rozvíjanie témy, príbehu a pod.)..
Fixačné metódy sú neoddeliteľnou súčasťou vyučovania, napr. metódy opakovania a
precvičovania, (ústne a písomné opakovanie, opakovanie s využitím hry, kvíz, domáce úlohy).
Podrobnejšie využívanie metód a foriem práce je rozpracované v učebných osnovách
jednotlivých predmetoch.
2.8. Začlenenie prierezových tém
Prierezové témy sa prelínajú vzdelávacími oblasťami, sú začlenené do predmetov podľa svojho
obsahu. Odrážajú aktuálne problémy súčasnosti, sú určitým návodom na ich prevenciu a riešenie, ale
zároveň slúžia aj na prehĺbenie základného učiva, zdôraznenie aplikačného charakteru. Prispievajú
k tomu, aby si žiaci rozšírili svoj rozhľad, osvojili si určité postoje, hodnoty, rozhodovanie. Sú uvedené
v učebných osnovách jednotlivých predmetov a môžu sa realizovať aj formou kurzu, exkurzie, výletu,
projektu, triednickej hodiny a podobne.
Používanie skratiek prierezových tém v učebných osnovách a tematicko výchovno-vzdelávacích
plánoch:
Dopravná výchova - DOV
Environmentálna výchova - ENV
Mediálna výchova - MEV
Multikultúrna výchova - MUV
Ochrana života a zdravia - OZZ
Osobnostný a sociálny - OSR
Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra - REV
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti – TPaPZ
Finančná gramotnosť - FG
15
2.9. Spôsob realizácie prierezových tém
Dopravná výchova
V každodennom živote sa žiaci stávajú účastníkmi cestnej premávky, ale žiaľ niekedy aj jej
obeťami. Úlohou prierezovej témy je pripraviť žiakov na zodpovedný a samostatný pohyb na cestách,
dodržiavanie pravidiel cestnej premávky, či ako chodcov, korčuliarov, cyklistov, cestujúcich. Realizácia
učebnej činnosti sa uskutočňuje:
v spolupráci s dopravnou políciou v rámci besied a praktických ukážok
hravou formou hlavne v predmetoch TSV, VYV, VYU, ETV, OBN, HUV
formou triednickej hodiny, praktickým vyučovaním na brannom kurze a účelových cvičeniach
formou poučenia pred každou školskou akciou - exkurzia, výlet, výchovný koncert a pod.
Environmentálna výchova
Vzhľadom na potreby súčasnosti sa vo všetkých ročníkoch vo väčšej miere zameriavame na
rozvoj environmentálnej výchovy. Táto prierezová téma sa prelína všetkými predmetmi, ale najmä
BIO, CHEM, GEO, DEJ, OBN, ETV, NAV, VYV. Cieľom je prispieť k rozvoju osobnosti žiaka tak, že
nadobudne schopnosť chápať, analyzovať a hodnotiť vzťahy medzi človekom a jeho životným
prostredím vo svojom okolí a na celom svete. Žiaci získajú vedomosti aj jednoduché zručnosti, ktoré
napomáhajú chrániť životné prostredie alebo formujú ich kladný vzťah k prírode napr.:
exkurziou - napr. ZOO, botanická záhrada, čističke odpadových vôd, výroba recyklovaného
papiera, prírodné rezervácie
besedy
spolupráca s rôznymi organizáciami
výtvarné práce z odpadových materiálov
zapájanie sa do rôznych projektov a súťaží
separovanie odpadu pre recykláciu
šetrenie elektrickej energie a vody v priestoroch školy – monitorujú žiacke hliadky
Osobnostný a sociálny rozvoj
Prierezová oblasť osobnostný a sociálny rozvoj rozvíja ľudský potenciál žiakov. Poskytuje im
základy pre plnohodnotný a zodpovedný život. Aby žiak získal kvalitné vzdelanie, k tomu je potrebné
aby si už od primárneho vzdelávania rozvíjal sebareflexiu, spoznával sám seba. Cieľom tejto
prierezovej témy je pripraviť žiakov tak, aby si po skončení nižšieho stredného vzdelávania dokázali
na základe svojich schopností a zručností čo najlepšie vybrať svoju ďaľšiu profesiu v živote. Žiaci sa
učia uplatňovať svoje práva, rešpektovať názory, potreby a práva ostatných a rozvíjajú si schopnosti
uplatňovať prevenciu sociálno-patologických javov.Téma sa prelína všetkými vzdelávacími oblasťami,
pričom sa pri jej uskutočňovaní berú do úvahy aktuálne potreby žiakov. Všetky témy sa realizujú
prakticky formou:
modelových situácií
rozhovorov
hier a iných interaktívnych metód
Ochrana života a zdravia
Cieľom spoločnosti je pripraviť každého jednotlivca na život v prostredí, v ktorom sa nachádza.
Nevyhnutným predpokladom k tomu je neustále poznávanie prostredníctvom pohybu a pobytu
v prírode. Obsah učiva je predovšetkým orientovaný na zvládnutie situácií vzniknutých vplyvom
priemyselných a ekologických havárií, dopravnými nehodami, živelnými pohromami a prírodnými
katastrofami. Zároveň napomáha zvládnuť nevhodné podmienky v situáciách pôsobením cudzej moci,
16
terorizmom voči občanom nášho štátu. Cieľom oblasti je formovať ich vzťah k problematike ochrany
svojho zdravia a života. Žiakom sa v rámci tejto prierezovej témy poskytujú vedomosti a zručnosti
k sebaochrane a poskytovaní pomoci iným v prípade ohrozenia života a zdravia napr.:
samostatnou organizačnou formou vyučovania Branný kurz (2x ročne) a Účelové cvičenia (2x
ročne), ktorých náplňou je zdravotná príprava, pohyb a pobyt v prírode a jej ochrana, riešenie
mimoriadnych situácií, výchova k bezpečnému správaniu, dopravná výchova
prípravou a účasťou na súťažiach so zdravotníckou tematikou
formou besedy s hasičom Prevencia proti požiarom
formou besedy s policajtmi Bezpečné správanie sa
formou školy v prírode
formou triednickej hodiny
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti
Prierezová téma spája jednotlivé kompetencie, ktoré chceme rozvíjať u žiakov – komunikovať,
argumentovať, používať informácie a pracovať sa nimi, riešiť problémy, poznať sám seba a svoje
schopnosti, spolupracovať v skupine, prezentovať sám seba, ale aj prácu v skupine, vytvoriť nejaký
produkt. V tejto prierezovej téme je obsah zameraný na postupnosť jednotlivých krokov a metodológiu
tvorby projektu, ktorú budú môcť žiaci využívať v rôznych predmetoch alebo aj v mimoškolskej činnosti
pri prezentácii svojej školy. Úzko sa prelína sa s mediálnou, regionálnou i multikultúrnou výchovou.
Mediálna výchova
Médiá sú jediným z významných socializačných faktorov ovpyvňujúcich hodnoty, postoje
a správanie žiaka. Cieľom prierezovej témy je osvojenie si kompetentného zaobchádzania s médiami.
Žiaci sa lepšie naučia porozumieť fungovaniu mediálneho sveta a primerane ich veku sa v ňom
orientovať, posudzovať mediálne šírené posolstvá. Žiaci si uvedomia aj negatívne vplyvy médií na ich
osobnosť.
Multikultúrna výchova
Multikultúrna výchova je zaradená do obsahu vzdelávania s ohľadom na slovenské kultúrne
prostredie, kde po stáročia spolunažívali príslišníci rôzneho etnického, národného, náboženského
a kultúrneho pôvodu. Tradičná kultúrna rozmanitosť sa pritom v súčasnosti ešte prehlbuje vďaka
globalizácii. Výrazne sa zvyšuje rozmanitosť kultúr na Slovensku a migrácia príslušníkov
vzdialenejších a doposiaľ nepoznaných kultúr a subkultúr. Multikultúrnosť slovenskej spoločnosti však
v minulosti nezaznamenala len pokojné spolunažívanie rôznych skupín obyvateľov, ale vždy bola
a dodnes je poznačená aj predsudkami a stereotypmi, ktoré sa prejavujú v rôznych podobách
neznášanlivosti, rasizmu, či xenofóbie. Cieľom prierezovej témy multikultúrna výchova je výchovné
a vzdelávacie pôsobenie zamerané na rozvoj poznania rozličných tradičných aj nových kultúr,
akceptáciu kultúrnej rozmanitosti ako spoločenskej reality a rozvoj tolerancie, rešpektu
a prosociálneho správania a konania vo vzťahu ku kultúrnej odlišnosti.
Regionálna výchova
Prierezová téma Regionálna výchova úzko súvisí s prierezovou témou Multikultúrna výchova ale
vo svojom obsahu sa ešte hlbšie zaoberá živým a hodnotným hmotným a nehmotným kultúrnym
dedičstvom Slovenskej republiky. Cieľom zaradenia prierezovej témy do vyučovania je vytvárať
u žiakov predpoklady na pestovanie a rozvíjamie citu ku krásam svojho regiónu, prírody, staviteľstva,
ľudového umenia a spoznávanie kultúrneho dedičstva našich predkov. Táto tému sa veľmi dobre
realizuje aj formou:
exkurzie zameranej na určitú tému
celodenného výletu na konci školského roka zameraného na spoznávanie regiónov Slovenska
tvorivých dielní v spolupráci s ÚĽVOM
Zaradenie prirezových tém do predmetov je rozpracované v Tématických výchovno - vzdelávacích
plánoch jednotlivých predmetov.
17
Finančná gramotnosť
Finančná gramotnosť je schopnosť využívať poznatky, zručnosti a skúsenosti na efektívne
riadenie vlastných finančných zdrojov s cieľom zaistiť celoživotné finančné zabezpečenie seba a svojej
domácnosti.
S cieľom rozvoja finančnej gramotnosti žiakov sú na škole implementované do výchovy a
vzdelávania témy Národného štandardu finančnej gramotnosti, ktoré sú zoradené do
siedmych vybraných kategórií finančnej gramotnosti – Človek vo sfére peňazí; Finančná
zodpovednosť a prijímanie rozhodnutí; Zabezpečenie peňazí pre uspokojovanie životných
potrieb – príjem a práca; Plánovanie a hospodárenie s peniazmi; Úver a dlh; Sporenie a
investovanie; Riadenie rizika a poistenie. Rozpracovanie týchto tém, ako aj konkretizácia
úloh, sú obsiahnuté v pláne práce školy a v pláne rozvoja finančnej gramotnosti školy,
vypracovanými pre daný školský rok.
Úlohy finančnej gramotnosti sú realizované v hlavnej miere vo vyučovacích predmetoch
matematika, občianska a etická výchova a v predmetoch s prírodovedným zameraním, ale
podporujeme implementáciu do všetkých vyučovacích predmetov. Odporúčané témy sú
rozpracované v pláne rozvoja finančnej gramotnosti školy, pričom sú začleňované nenásilne v súlade
s preberaným učivom. Žiaci školy sú zapojení do projektu finančného vzdelávania žiakov základných
škôl, organizovaného spoločnosťou OVB Allfinanz Slovensko Moja Família. V tomto projekte si
rozširujú a overujú svoje vedomosti a zručnosti pri práci s financiami a zúčastňujú sa súťaží s touto
tematikou.
Hlavnými metódami a formami práce sú rozhovory, hry, modelové situácie, hranie rolí,
nástenky, plagáty, projekty. Dobrou metodickou pomocou je publikácia Školský rodinný
kalendár finančnej gramotnosti Šepetka, Zbojek a taktiež www stránky www.mojafamilia.sk
a www.viacakopeniaze.sk.
18
III. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia
Vnútorný systém hodnotenia kvality zameriame na 3 oblasti:
1. Hodnotenie žiakov
2. Hodnotenie pedagogických zamestnancov
3. Hodnotenie školy
1. Hodnotenie vzdelávacích výsledkov práce žiakov
Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov v škole je poskytnúť žiakovi a jeho rodičom
spätnú väzbu o tom, ako žiak zvládol danú problematiku, v čom má nedostatky, kde má rezervy a aké
sú jeho pokroky. Súčasťou hodnotenia je tiež povzbudenie do ďalšej práce a návod, ako postupovať
pri odstraňovaní nedostatkov. Budeme odlišovať hodnotenie spôsobilostí od hodnotenia správania.
Pri hodnotení a klasifikácii výsledkov žiakov budeme vychádzať z metodických pokynov na
hodnotenie a klasifikáciu. Okrem sumatívnych výsledkov sa sústredíme na rozpracovanie
formatívneho hodnotenia výsledkov žiakov formou hodnotiaceho portfólia žiakov v jednotlivých
predmetoch a európskeho cudzojazyčného portfólia.
Hodnotenie budeme robiť na základe stanovených kritérií pre jednotlivé predmety,
prostredníctvom ktorých budeme sledovať vývoj žiaka. Tieto kritériá sú schvaľované na začiatku
školského roka v jednotlivých MZ a PK.
Pri hodnotení učebných výsledkov žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa
bude brať do úvahy možný vplyv zdravotného znevýhodnenia žiaka na jeho školský výkon.
Hodnotenie predmetov
Hodnotenie žiaka sa vykonáva klasifikáciou podľa Metodického pokynu č.22/2011 na hodnotenie
žiakov základnej školy. Výsledky klasifikácie sa vyjadria piatimi stupňami: 1 – výborný, 2 –
chválitebný, 3 – dobrý, 4 – dostatočný, 5 - nedostatočný. Známkou sú klasifikované všetky predmety
okrem predmetov Výtvarná výchova, Výchova umením, Etická výchova a Náboženská výchova, ktoré
sú hodnotené slovne.
Vo výchovno-vzdelávacom procese sa uskutočňuje priebežné a celkové hodnotenie:
Priebežné hodnotenie v predmete sa uskutočňuje pri hodnotení čiastkových výsledkov
a prejavov žiaka na vyučovacích hodinách a má hlavne motivačný charakter. Učiteľ
zohľadňuje vekové a individuálne osobitosti žiaka a prihliada na jeho momentálnu psychickú
i fyzickú disponovanosť.
Celkové hodnotenie žiaka v predmete sa uskutočňuje na konci prvého polroka a druhého
polroka v školskom roku a má čo najobjektívnejšie zhodnotiť úroveň jeho vedomostí, zručností
a návykov vo vyučovacom predmete.
V procese hodnotenia učitelia uplatňujú primeranú náročnosť, pedagogický takt voči žiakovi,
rešpektujú práva dieťaťa a humánne sa správajú voči žiakovi. Predmetom hodnotenia sú najmä
učebné výsledky žiaka, ktoré dosiahol v predmete v súlade s požiadavkami vymedzenými v učebných
osnovách, osvojené kľúčové kompetencie, ako aj usilovnosť, osobnostný rast, rešpektovanie práv
iných osôb, ochota spolupracovať a správanie žiaka podľa školského poriadku.
Podklady na hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov a správania žiaka získa učiteľ najmä týmito
metódami, formami a prostriedkami:
sústavné diagnostické pozorovanie žiaka,
sústavné sledovanie výkonu žiaka a jeho pripravenosti na vyučovanie,
rôzne druhy skúšok (písomné, ústne), didaktické testy,
analýza výsledkov rôznych činností žiaka,
konzultácie s ostatnými pedagogickými zamestnancami a podľa potreby s odbornými
zamestnancami zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, všeobecného lekára pre
deti a dorast, najmä u žiaka s trvalejšími psychickými a zdravotnými ťažkosťami a poruchami.
19
Žiak bude z predmetu skúšaný ústne najmenej raz v polročnom hodnotiacom období a
písomne najmenej dvakrát v polročnom hodnotiacom období. Učiteľ oznámi žiakovi výsledok
každého hodnotenia a posúdi klady a nedostatky hodnotených prejavov a výkonov. Po ústnom
skúšaní učiteľ oznámi žiakovi výsledok ihneď. Výsledky hodnotenia písomných činností
oznámi žiakovi a predloží k nahliadnutiu najneskôr do 10 dní. Druhy skúšok rozvrhne učiteľ
rovnomerne na celý školský rok, aby zabránil preťažovaniu žiaka.
Podkladom pre celkové hodnotenie vyučovacieho predmetu budú:
známka za ústnu odpoveď,
známky za rôzne písomné druhy skúšok, didaktické testy, projekty
posúdenie prejavov žiaka.
Vzhľadom na osobitosti niektorých predmetov (Informatika, Telesná výchova ...), sú používané
aj alternatívne spôsoby hodnotenia a klasifikácie ako bodovanie, práca na projekte, portfólio a ďalšie
metódy a prostriedky, vhodné pre jednotlivé predmety.
2. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov
Hodnotenie zamestnancov sa bude zakladať na bodovom hodnotení. Body sa budú prideľovať na
základe:
Pozorovania (hospitácie)
Rozhovoru
Výsledkov žiakov, ktorých učiteľ vyučuje (prospech, žiacke súťaže, didaktické testy zadané
naraz vo všetkých paralelných triedach, úspešnosť prijatia žiakov na vyšší stupeň školy a pod)
Sledovania pokroku žiakov vo výsledkoch pod vedením učiteľa
Hodnotenia výsledkov pedagogických zamestnancov v oblasti ďalšieho vzdelávania, tvorby
učebných pomôcok, mimoškolskej činnosti a pod.
Vzájomného hodnotenia učiteľov (čo si vyžaduje aj vzájomné hospitácie a „otvorené hodiny“).
Porovnanie vstupných a výstupných previerok žiakov.
3. Hodnotenie školy
Cieľom hodnotenia je, aby žiaci, ich rodičia, ale aj širšia verejnosť získali dostatočné
a hodnoverné informácie o tom, ako škola dosahuje ciele, vyplývajúce zo Školského vzdelávacieho
programu.
Pravidelne monitorujeme:
Podmienky na vzdelanie
Prostredie – klíma školy
Priebeh vzdelávania – vyučovací proces- metódy a formy vyučovania
Úroveň podpory žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
Výsledky vzdelávania
Riadenie školy
Úroveň výsledkov práce školy
Kritériom pre nás je kvalita výchovno – vzdelávacích výsledkov, spokojnosť žiakov, rodičov,
učiteľov. Nástrojom na zisťovanie úrovne stavu školy je:
úspešnosť žiakov na overovaní Testovanie 9 zo SLJ a MAT,
umiestnenie a úspešnosť absolventov školy na SŠ,
úspešnosť v súťažiach, olympiádach, v projektovej činnosti.
20
IV. Školský rámcový učebný plán
NIŽŠIE STREDNÉ VZDELANIE
Vzdelávacia oblasť
Jazyk a komunikácia
Matematika a práca s informáciami
Človek a príroda
Človek a spoločnosť
Človek a hodnoty
Umenie a kultúra
Človek a svet práce
Zdravie a pohyb
Spolu
5. ročník
6. ročník
7. ročník
8. ročník
9. ročník
počet hodín
počet hodín
počet hodín
počet hodín
počet hodín
Spolu v
ŠkVP
Z toho
v SVP
Slovenský jazyk
5
5
5
5
5
25
23
Prvý cudzí jazyk
4
3
3
3
4
17
15
Druhý cudzí jazyk
-
2
2
2
2
8
4
Matematika
5
5
5
5
5
25
19
Informatika
1
1
1
1
1
5
2
Fyzika
-
2
2
2
1
7
5
Chémia
-
-
1
2
2
5
4
Biológia
2
2
2
1
1
8
5
Dejepis
1
2
2
2
2
9
6
Geografia
2
2
2
2
1
9
5
Občianska náuka
1
1
0
1
1
4
4
Etická výchova / náboženská
vých.
Výtvarná výchova
1
1
1
1
1
5
5
1
1
1
0
0
3
3
Hudobná výchova
1
1
1
0
0
3
3
Výchova umením
-
-
-
-
1
1
1
Svet práce
-
-
-
-
1
1
1
Technika
-
-
-
1
0
1
1
Telesná a športová výchova
2
2
2
2
2
10
10
26
30
30
31
29
146
116
Predmety
21
V. Učebné osnovy
- Tvoria vlastný didaktický program vzdelávania pre každý predmet. Vychádzajú zo Štátneho
vzdelávacieho programu a reflektujú profil absolventa a zameranie školy.
Obsahujú
1. Charakteristiku predmetu, jeho význam v obsahu vzdelávania
- podrobnejšie je charakteristika predmetu rozpracovaná v učebných osnovách jednotlivých
predmetoch.
2. Rozvíjajúce ciele, predmetové spôsobilosti, vychádzajúce z kľúčových spôsobilostí
- podrobnejšie sú ciele predmetu rozpracované v učebných osnovách jednotlivých predmetoch.
3. Témy, prostredníctvom ktorých rozvíjame kompetencie, obsah, prierezové témy a
prepojenie s inými predmetmi
- podrobnejšie sú témy, prostredníctvom ktorých rozvíjame kompetencie, rozpracované
v učebných osnovách jednotlivých predmetoch .
4. Požiadavky na výstup - podrobnejšie sú požiadavky na výstup rozpracované v jednotlivých
učebných osnovách predmetoch.
5. Metódy a formy práce – stratégie vyučovania
- Pedagogické stratégie sú orientované na riešenie problémových úloh a tvorbu projektov. Žiakov
vedieme k hľadaniu podstaty problémov a k snahe nájsť odpovede. K tomuto cieľu budú
využívané: Brainstorming, prednáška, výklad, rozhovor so žiakmi, samostatná práca, skupinová
práca, práca s internetom a multimédiami, experimentovanie, laboratórne práce.
6. Hodnotenie predmetu
- je rozpracované v učebných osnovách jednotlivých predmetov, ktoré vychádzajú zo ŠkVP,
kapitola III Vnútorný systém kontroly a hodnotenia.
7. Učebné zdroje
- sú zdrojom informácií pre žiakov. Sú to hlavne učebnice, odborná literatúra, odborné časopisy,
náučné slovníky, materiálno-technické a didaktické prostriedky a pod. Používané sú v súlade
s výchovno – vzdelávacími cieľmi predmetu a preberanej témy.
Odborná literatúra:
·
Učebnice
·
Pracovné zošity
·
Encyklopédie
·
Slovníky
Didaktická technika:
Dataprojektor , PC stanica, tabuľa, interaktívna tabuľa.
Materiálne výučbové prostriedky :
učebné pomôcky - modely, nástenné obrazy, laboratórne sklo, chemikálie, ochranné
pomôcky, tabuľky.
Ďalšie zdroje : internet, edukačné CD, edukačné programy a portály, prezentácie a videá vytvorené
učiteľom a žiakmi.
22
Príloha č. 1b
Rozpracovanie obsahu učiva jednotlivých predmetov
NIŽŠIE STREDNÉ VZDELANIE
Jazyk a komunikácia
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Jazyková časť predmetu sa zaoberá problematikou jazyka ako nástroja myslenia
a komunikácie medzi ľuďmi. Jazyk je vnímaný ako potenciálny zdroj osobného a kultúrneho
obohatenia človeka.
Dobré zvládnutie jazykového učiva a najmä komunikačných a kognitívnych kompetencií
(spôsobilostí) považujeme za východisko kvalitnejších výsledkov celého školského systému
a následnej schopnosti žiakov uplatniť sa na trhu práce a v súkromnom živote.
Vo vyučovaní jazyka sa do popredia dostane analýza a interpretácia textov/prejavov a tvorba
vlastných textov/prejavov, ktoré budú adekvátne konkrétnej komunikačnej situácii.
Analýza a interpretácia jazykových prejavov poskytne žiakom priestor na sebauvedomenie.
Dá šancu objaviť a následne prejaviť pozitívny vzťah k sebe a iným, nadobudnúť primeranú
sebadôveru, schopnosť dokázať hodnotiť svoje prednosti i nedostatky, umožní dokázať vyjadrovať
svoje pocity a hodnotiť svoj vlastný citový stav, dokázať hodnotiť svoje správanie a jeho dôsledky.
Cieľom je, aby si žiaci uvedomovali jazykovú a kultúrnu pestrosť v rámci Európy a sveta, ale aj
v rámci jednotlivých sociálnych prostredí. Cez pochopenie významu jazyka pre národnú kultúru by
mali dospieť k chápaniu odlišností, tolerancii a orientácii v multikultúrnom prostredí.
Školský vzdelávací program bude obsahovať zvýšenie časovej dotácie 1h nasledovne:
Počet hodín pre jednotlivé zložky predmetu slovenský jazyk a literatúra na základnej škole:
Slovenský jazyk a literatúra
2.stupeň ZŠ
5.ročník
6.ročník
7.ročník
8.ročník
9.ročník
Spolu
Školský vzdelávací program
5
5
5
5
5
25
jazyk
3
3
3
3
3
15
literatúra
2
2
2
2
2
10
Základné ciele školského vzdelávacieho programu:
1) Čitateľská gramotnosť
Čitateľskú gramotnosť budeme rozvíjať a posilňovať v rámci jednotlivých ročníkov a zložiek
predmetu. Klásť dôraz nielen na umelecký, ale aj vecný text, zamerať sa na čítanie s
porozumením nesúvislých textov (mapy, grafy a pod.) a využívať rôzne techniky a druhy
čítania s porozumením (napr. informatívne čítanie, zážitkové čítanie, návštevou modernej
školskej knižnice).
2) Komunikačné spôsobilosti žiakov
Ústny prejav rozvíjať:
- formou rozhovorov a diskusií na aktuálnu tému,
- formou interview.
23
Písomný prejav
- budeme rozvíjať tak, že budeme dbať na estetiku písomností žiaka, čitateľnosť, gramatickú
a štylistickú správnosť,
- budeme rozvíjať formou tvorivého písania ako typu tvorivého vyučovania prostredníctvom
súboru motivačných príťažlivých činností s využitím skúseností, uplatnením obrazotvornosti,
pozornosti a emocionálneho precítenia učiaceho sa, podnietením skúmať vlastné tvorivé
možnosti a rozvíjať vlastnú sebareflexiu,
- žiakov budeme podporovať ako prostriedok rozvoja komunikačných zručností
prostredníctvom aktivít, ktoré v dynamickom interaktívnom procese a v prirodzenom kontexte
motivujú žiakov k hre a originálnej manipulácii s jazykovým materiálom, k odhaľovaniu
bohatstva jazyka a produkcii kratších textov poetického či naratívneho charakteru,
- tvorivé písanie žiakov budeme podporovať ako nástroj formovania literárnej kompetencie
prostredníctvom aktivít, ktoré menia čitateľa z recipienta na spolutvorcu textu, využívajúc jeho
individuálny skúsenostný komplex, intuitívne umelecko-poetické cítenie a imagináciu.
Významnú úlohu pri rozvoji komunikačných spôsobilostí žiakov má organizovanie a zapájanie
žiakov do súťaží: olympiáda zo slovenského jazyka, Hviezdoslavov Kubín, Štúrov Zvolen,
Šaliansky Maťko, Európa v škole, ktoré majú na našej škole dlhoročnú tradíciu.
3) Medzipredmetové vzťahy budeme rozvíjať:
- formou prierezovej témy Hľadáme svoje korene, ktorú budeme spracovávať na hodinách –
literatúra, cudzí jazyk, dejepis, zemepis, Občiansku náuka, výtvarná výchova, hudobná
výchova, etická výchova. Výstupný produkt budú žiaci prezentovať na konci školského roka.
- prostredníctvom IKT, ktoré sú aplikovateľné v rámci predmetu slovenský jazyk a literatúra –
emaily, využívanie programu Word pri tvorbe textov, prezentácie – PowerPoint, vyhľadávanie
informácií v elektronických médiách, internet a pod.,
- organizovaním exkurzií a rôznych súťaží.
Obsahový vzdelávací štandard
Poznávacie a rečové kompetencie
Verejná prezentácia textu, verejný prejav - Pri ústnom prejave dodržiavať správne
dýchanie, artikuláciu a spisovnú výslovnosť, pri ústnom prejave primerane uplatňovať
mimojazykové prostriedky. Reprodukovať umelecký aj vecný text.
Pamäťové, klasifikačné a aplikačné zručnosti - Zapamätať si potrebné fakty a definície
a vedieť demonštrovať ich znalosť. Vysvetliť podstatu osvojených javov a vzťahov medzi nimi.
Usporiadať známe javy do tried a systémov. Pri písomnom prejave aplikovať pravopisnú
normu.
Analytické a syntetické zručnosti - uskutočniť jazykovú analýzu textu a vytvárať jazykový
systém. Odlíšiť medzi sebou umelecký a vecný text. Odlíšiť medzi sebou texty z hľadiska
jazykového štýlu, slohových postupov a slohových útvarov/žánrov.
Tvorivé zručnosti - Vytvoriť vlastný text na základe dodržiavania stanoveného slohového
útvaru/žánru, slohového postupu, jazykového štýlu. Ústne prezentovať vlastný text. Napísať
krátky príbeh. Dokončiť rozprávanie.
Informačné zručnosti - Používať jazykové príručky a slovníky, korigovať podľa nich vlastné
texty. Vyhľadávať, spracúvať a používať informácie z literárnych prameňov a internetu.
Komunikačné zručnosti - Adekvátne komunikovať s prihliadnutím na komunikačnú situáciu.
Vyjadrovať sa neverbálne a chápať neverbálnu komunikáciu. Verejne prezentovať
a kultivovane obhájiť vlastný názor.
Poznávacie a čitateľské kompetencie
Technika čítania a verejná prezentácia textu - Plynulo čítať súvislý umelecký text, recitovať
prozaické a básnické diela. rešpektovať rytmickú usporiadanosť básnického textu, modulovať
hlas podľa zmyslu textu.
24
Pamäťové, klasifikačné a aplikačné zručnosti - Zapamätať si potrebné fakty, vysvetliť
podstatu osvojených javov a vzťahov medzi nimi, usporiadať známe javy do tried a systémov,
aplikovať literárnovedné vedomosti na literárne texty.
Analytické a interpretačné zručnosti - Prerozprávať obsah prečítaného diela, odlíšiť epické,
lyrické a dramatické texty, vytvoriť dejovú osnovu prečítaného diela, vyhľadať kľúčové slová,
sformulovať hlavnú myšlienku prečítaného diela, vrátane lyrickej básne, sformulovať vlastné
hodnotenie diela a podložiť svoje stanovisko argumentmi.
Tvorivé zručnosti- Zdramatizovať básnický alebo prozaický text (rozprávka, bájka, povesť),
ilustrovať umelecký text, inscenovať kratší dramatický text.
Informačné zručnosti - Orientovať sa v školskej a verejnej knižnici, pracovať s knižným
fondom vo forme kartotéky a v elektronickej podobe, vedieť získať informácie z integrovaného
informačného systému a internetu.
TÉMATICKÝ VÝCHOVNO – VZDELÁVACÍ PLÁN PRE 5. ROČNÍK
5 hodín týždenne, 165 hodín ročne
Stručný náčrt obsahu slovenského jazyka v 5.ročníku
Zvuková rovina jazyka a pravopis
Zátvorka, dvojbodka, bodkočiarka, spojovník, pomlčka, melódia vety – zvolacia, želacia,
splývavá výslovnosť, znelé, neznelé a nepárové (zvučné) spoluhlásky), prestávka, sila hlasu,
hlavný slovný prízvuk, dôraz, pravidlo o rytmickom krátení, slabičné a neslabičné predpony.
Významová rovina jazyka
Odvodené slová, jednovýznamové a viacvýznamové slová, synonymá, antonymá, slovník
synonymický, ustálené slovné spojenia, príslovie, porekadlo, pranostika, prirovnanie, spisovný
jazyk, nárečie.
Tvarová rovina jazyka
Podstatné mená – vzory, životnosť – neživotnosť, prídavné mená – akostné, vzťahové,
stupňovanie prídavných mien, vzory – pekný, cudzí, osobné zámená: základné –
privlastňovacie, číslovky: základné – radové, tykanie/vykanie, pomocné sloveso „byť“, väzba
s pádom.
Skladobná rovina
Veta želacia, zvolacia, slovosled.
Sloh
Pohľadnica, súkromný list, jednoduché rozprávanie, opis: predmetu, obrázka/ilustrácie, osoby,
opis pracovného postupu, rozprávanie z prvkami opisu, diskusia, krátke správy: SMS, email,
oznámenie, správa, pozvánka, plagát, vizitka, inzerát, reklama, interview, adresa, adresa
odosielateľa, osnova, odsek, úvod, jadro, záver, časová postupnosť v rozprávaní, umelecký
a vecný text, názor, argument
Kľúčové slová: poznámky/konspekt, koncept, hlavná myšlienka, téma.
Stručný náčrt obsahu literatúry v 5. ročníku
Všeobecné pojmy – autor/spisovateľ, čitateľ/divák, text/ilustrácia, kniha/knižnica, časopis,
noviny, poézia, próza, odborná a umelecká literatúra, dobrodružná literatúra
Poézia
Viazaná umelecká reč, verš, strofa, rým, nadpis básne, prirovnanie, zdrobnenina, rytmus,
personifikácia, ľudová pieseň, zľudovená pieseň, poézia nonsensu
Próza - neviazaná umelecká reč, dej, literárna postava (hlavná, vedľajšia), vonkajšia
kompozícia diela (nadpis, odsek, kapitola), dialóg, hlavná myšlienka, humorný dej, humorná
postava, slang, rozprávač, ľudová slovesnosť (hádanka, pranostika, príslovie, porekadlo,
vyčítanka), rozprávka a jej znaky, zberatelia rozprávok, autorská rozprávka, druhy rozprávok,
nonsens, povesť (znaky a druhy povestí), báj, bájka, legenda, komiks (úloha obrázku
a bubliny), autori komiksov, balada, anekdota, poviedka, vnútorná kompozícia literárneho
diela, literárna postava (hlavná a vedľajšia), rozprávač (ja-forma, on-forma)
25
Dráma – filmová a televízna rozprávka, divadelná hra, bábková hra, animácia, inscenácia,
herec, rozhlasová hra, zvukové efekty
Štylizácia textu a metrika – dialóg, monológ, prirovnanie, zdrobnenina, rým: združený,
striedavý, obkročný, verš
Odborná literatúra
Encyklopédia (odborný . náučný štýl), terminológia, heslo, heslo (internet)
VÝKONOVÝ VZDELÁVACÍ ŠTANDARD
Maximálna úroveň výkonu (výborný)
Minimálna úroveň výkonu (dostatočný)
Autor/spisovateľ, čitateľ/divák, text/ ilustrácia
Žiak správne charakterizuje na neznámom texte rozdiel medzi autorom
(článku v novinách, v časopise a spisovateľom (umeleckej literatúry) ,vie
ho jednoducho a správne vysvetliť, pozná rozdiel medzi umeleckým
textom (v beletrii) a textom v dennej tlači. Vie čítať ilustráciu.
Autor/spisovateľ, čitateľ/divák, text/ ilustrácia
Žiak vie rozlíšiť rozdiel medzi autorom
a spisovateľom,
Vie rozlíšiť umelecký text od textu v dennej tlači,
v časopise.
Kniha/ knižnica
Pozná rôzne knihy, odlišuje beletriu od školských učebníc, buduje si
vlastnú knižnicu, navštevuje žiacku, miestnu (mestskú) knižnicu.
Kniha/ knižnica
Pozná rôzne knihy, odlišuje beletriu od školských
učebníc.
Časopis, noviny
Noviny pozná ako denník, časopis ako periodikum, vie vysvetliť rozdiely,
používa časopis na vlastnú prácu a prehlbovanie vedomostí, pozná
detské časopisy, názvy niektorých denníkov.
Časopis, noviny
Noviny pozná ako denník, časopis ako periodikum.
(FG)
Verš, strofa, rým, rytmus
Žiak vie vysvetliť, ako vznikol verš, strofa, rým, rytmus v súvislosti
s umeleckou rečou viazanou. Vie vyhľadať a prečítať jednotlivé verše,
vytlieskať rytmus, prečítať slová, ktoré sa rýmujú. Vie recitovať báseň,
pričom rešpektuje rytmickú usporiadanosť básnického textu.
Verš, strofa, rým , rytmus
Žiak vie prečítať slová, ktoré sa rýmujú. Pozná verš
ako jeden riadok. S pomocou prednesie text spamäti.
Prirovnanie
Vie vysvetliť ako štylistický prostriedok, ktorý využíva na porovnávanie
spoločné znaky vecí javov, pozná spojky, vie vytvoriť vlastné
prirovnanie.
Prirovnanie
Vníma ako odlišnosť od ostatného textu.
Personifikácia- zosobnenie
Vie vyvodiť pojem, ako spôsob štylizácie textu.
Personifikácia- zosobnenie
Vníma ako spôsob štylizácie textu.
Hádanka, príslovie, porekadlo, pranostika, vyčítanka
Pozná ich ako žánre ľudovej slovesnosti, vie vysvetliť rozdiely medzi
jednotlivými žánrami, vie vysvetliť obrazné pomenovania v uvedených
žánroch.
Hádanka, príslovie porekadlo, pranostika, vyčítanka
Pozná ako žánre ľudovej slovesnosti. (FG)
Ľudová pieseň
Vie definovať ako žáner patriaci k poézii, pozná ich podstatu, vedomosti
vie aplikovať v literárnej komunikácii, pozná druhy ľudových piesní na
základe ich obsahu.
Ľudová pieseň
Pozná ako žáner patriaci k ľudovej slovesnosti.
Nonsens
Pozná pôvod nonsensu v ľudovej slovesnosti, na konkrétnej ukážke vie
posúdiť, ako vzniká nonsens, pozná nonsens aj v prozaickej podobe.
Nonsens chápe a vie vysvetliť ako štylizáciu textu.
Nonsens
Pozná nonsens ako nezmysel v poézii aj próze,
chápe ako štylizáciu textu.
Literárna postava
Literárnu postavu chápe ako fikciu autora, nositeľa deja, vie určiť hlavné
a vedľajšie postavy, vie jednoducho charakterizovať postavy.
Literárna postava
Vie určiť hlavné a vedľajšie postavy.
Vonkajšia kompozícia
Chápe funkciu nadpisu, vie vyhľadať a posúdiť súvislosti textu
s nadpisom, vie vysvetliť členenie textu na odseky, vie vyhľadať kľúčové
slová v odseku, vie zdôvodniť, prečo sa literárne dielo člení na kapitoly.
Vonkajšia kompozícia
Po prečítaní textu vie jednoducho vysvetliť, ako
vznikol nadpis, vie prečítať začiatky textu v nových
odsekoch.
Literatúra pre deti
Charakterizuje ako literatúru písanú pre deti, s detskými hrdinami, dejom
Literatúra pre deti
Vie, že je písaná priamo pre detského čitateľa. (FG)
26
a prostredím blízkym deťom. Pozná niekoľkých autorov a diela literatúry
pre deti.
Hlavná myšlienka
Žiak číta text s porozumením, vie abstrahovať a sformulovať hlavnú
myšlienku.
Hlavná myšlienka
S pomocou a postupným návodom vyučujúceho
dokáže sformulovať hlavnú myšlienku.
Rozprávka – ľudová, autorská
Pozná pôvod rozprávky, vie charakterizovať ľudovú rozprávku ako súčasť
ľudovej slovesnosti, Pozná zberateľov a autorov rozprávok.
Rozprávka – ľudová, autorská
Vie rozlíšiť ľudovú rozprávku od autorskej. (FG)
Hlavné znaky rozprávky
Vie vyhľadať v texte hlavné znaky rozprávky, chápe ich úlohu vo
fantastickej rozprávke, vie zdôvodniť úlohu fantázie a fantastických
javov, magických čísel a predmetov.
Rozlišuje fantastické a realistické rozprávky.
Hlavné znaky rozprávky
Vie vymenovať hlavné znaky rozprávky.
Divadelná hra
Charakterizuje ju ako prozaické dielo- literárny text, určený na realizáciu
na divadelnej scéne . Číta texty jednotlivých postáv s porozumením,
správne moduluje hlas.
Divadelná hra
Vie, že ide o literárny text určený na realizáciu na
divadelnej scéne.
Bábková hra
Vie vysvetliť pojmy viažuce sa k bábkovej hre. Pozná úlohu bábkoherca,
vie vysvetliť pojem animácia, vie charakterizovať rozdiely vo vedení bábik
pri maňuškovom, javajkovom, marionetovom bábkovom divadle.
Bábková hra
Vie, že ide o divadlo, v ktorom miesto hercov
vystupujú neživé bábky. (FG)
Podstata dramatických literárnych žánrov a práca s konkrétnym
dramatickým textom, dramatizovaný literárny text
Žiak chápe podstatu dramatického žánra a vie jednoducho vysvetliť, ako
dramatické dielo vzniká, prehovory jednotlivých postáv číta s
porozumením , vhodne moduluje hlas, vie zdramatizovať literárny text,
napísať jednoduchý scenár.
Podstata dramatických literárnych žánrov a práca
s konkrétnym dramatickým textom, dramatizovaný
literárny text
Žiak chápe podstatu dramatického žánra, dokáže
prečítať jednotlivé postavy dramatizovaného textu.
Povesť
Číta literárny text s porozumením, pozná rozdiely medzi povesťou,
rozprávkou, legendou. Vie priradiť povesti k jednotlivým druhom.
Rozlišuje ľudové a autorské povesti, vie povedať, čo je v povesti
fantastické a čo realistické. Pozná regionálne povesti, vie ich primerane
prerozprávať, pozná niektorých autorov povestí.
Povesť
Vie povedať, aký je rozdiel medzi povesťou
a rozprávkou. Pozná regionálnu povesť.
Legenda
Vie, že hlavnou postavou je osoba, ktorá za svoje činy bola vyhlásená za
svätú. Vie abstrahovať a sformulovať hlavnú myšlienku prečítaného ,
vyhľadať a utriediť reálne a fantastické deje, vyhľadať historické
súvislosti, odlíšiť od rozprávky a od povesti.
Rozlišuje legendy podľa pôvodu. Pozná jedného autora legendy.
Legenda
Žiak vie, že hlavnou postavou v legende je postava,
vyhlásená za svätú.
Komiks
Žiak pozná pôvod komiksu, vie, že ide o epický dej (prózu)
sprostredkovanú bez rozprávača cez priamu reč. Vie, že epickú funkciu
spĺňajú obrázky. Vie vytvoriť komiks, príbeh previesť do priamej reči
v bublinách. Pozná známych domácich aj svetových autorov komiksu.
Komiks
Vie, že hlavnú úlohu príbehu plnia obrázky ,
v bublinách je priama reč. (FG)
Encyklopédia - odborná (náučná literatúra)
Žiak vie vysvetliť význam informácií získaných z encyklopédie, vie
vyčleniť hlavné informácie v texte, vie že ide o náučný text, ktorý využíva
odbornú terminológiu. Vie vysvetliť, ako sú zoradené informácie
v encyklopédii. Vyhľadáva informácie podľa hesiel. Pozná niektoré
encyklopédie. Vie pracovať s najväčšou encyklopédiou na svete – na
internete Wikipedia.
Encyklopédia- odborná (náučná literatúra)
S pomocou vie vyhľadať informácie v encyklopédii
podľa hesla. Jednoducho vie povedať, aký je rozdiel
medzi umeleckou literatúrou a náučným textom. (FG)
27
TÉMATICKÝ VÝCHOVNO – VZDELÁVACÍ PLÁN PRE 6. ROČNÍK
5 hodín týždenne, 165 hodín ročne
Stručný náčrt obsahu slovenského jazyka v 6.ročníku
Zvuková rovina jazyka a pravopis
Splývavý výslovnosť, výslovnosť slabík de/di, te/ti, ne/ni, le/li aj v cudzích slovách; znelé –
neznelé spoluhlásky, prestávka, sila hlasu, hlavný slovný prízvuk, interpunkcia, priama reč,
Významová rovina jazyka
Spisovný jazyk, nárečie, slangové slová, odvodené slová, slovníky – PSP, KSSJ, MFS, SCS,
SSS, výkladový slovník, slovná zásoba, spisovné – nespisovné slová, archaizmy – neologizmy,
skratky, tvorenie slov ( odvodzovaním, skladaním, skracovaním, ustálené slovné spojenia
Tvarová rovina jazyka
Vlastné podstatné mená, prídavné mená – privlastňovacie vzor otcov, matkin, páví, stupňovanie
prídavných mien, gramatické kategórie prídavných mien, zámená: delenie zámen, osobné
zámená, číslovky: delenie, základné – radové, násobné, tykanie/vykanie, plnovýznamové
a neplnovýznamové slovesá, slovesný spôsob a vid, druhy prísloviek, predložky: väzba s pádom
a vokalizácia, spojky.
Skladobná rovina
Veta želacia, zvolacia ( oznamovacia, opytovacia, rozkazovacia), slovosled. Základné vetné
členy: podmet (vyjadrený – nevyjadrený) a prísudok (slovesný a menný)
Sloh
Súkromný list, rozprávanie s využitím priamej reči, znaky: rozprávanie - opis, statický –
dynamický opis, opis pracovného postupu, charakteristika osoby, inzerát, reklama, adresa,
adresa odosielateľa, osnova, odsek, úvod, jadro, záver, časová postupnosť v rozprávaní,
umelecký a vecný text, rétorika: artikulácia, sila hlasu, gestá, názor, argument, dialóg, (FG).
Kľúčové slová: poznámky/konspekt, koncept, hlavná myšlienka, téma.
Stručný náčrt obsahu literatúry v 6. ročníku
Próza: próza ako základná forma literárnej tvorby,
Krátke formy ľudovej slovesnosti: príslovie, porekadlo, pranostika, anekdota
Krátka próza: bájka, báj, poviedka
Dráma: divadelná hra, rozhlasová rozprávka
Poézia: báseň, populárna pieseň, balada
Maximálna úroveň výkonu (výborný)
Minimálna úroveň výkonu (dostatočný)
Próza
Próza
Žiak vie vysvetliť pojem próza a umelecká literatúra.
Žiak vie odlíšiť prózu od poézie a svoje rozhodnutie vie zdôvodniť.
Žiak vie pri štylistickej a lexikálnej analýze známeho diela vyhľadať jednotlivé
jazykové a tematické prvky a dokáže vysvetliť ich funkciu v rámci estetickej
pôsobnosti diela.
Žiak vie samostatne a bez prípravy správne, plynule a nahlas čítať prozaicky
text, ktorého obsah, štýl a jazyk sú primerané jeho jazykovej úrovni
a skúsenostiam a dokáže prispôsobiť rýchlosť čítania tomu, aby mohol, čo
najefektívnejšie pochopiť význam prozaického textu.
Žiak vie samostatne sformulovať subjektívne hodnotenie prečítaného textu a vie
ho primerane obhajovať. Pri obhajobe svojho názoru dodržiava pravidlá
spoločenskej komunikácie.
Žiak vie zreprodukovať definíciu pojmu próza.
Žiak vie s pomocou učiteľa odlíšiť prózu
a poéziu.
Žiak vie s pomocou učiteľa vyhľadať niektoré
jazykové prostriedky v prozaickom texte.
Žiak vie s pomocou učiteľa a po predchádzajúcej
príprave nahlas prečítať prozaický text, ktorého
obsah, štýl a jazyk sú primerané jeho jazykovej
úrovni a skúsenostiam.
Žiak vie subjektívne zhodnotiť prečítaný text
a pri prezentácii svojho názoru dodržiava
pravidlá spoločenskej komunikácie
Príslovie, porekadlo, pranostika, anekdota
Príslovie, porekadlo, pranostika, anekdota
Žiak vie vysvetliť a rozlíšiť pojmy príslovie, porekadlo, pranostika, anekdota
a uviesť príklad.
Žiak vie vysvetliť význam a identifikovať významový rozdiel medzi
príslovím, porekadlom a pranostikou.
Žiak vie zreprodukovať definície pojmov.
Žiak vie s pomocou učiteľa vysvetliť význam
známych prísloví.
Žiak vie s pomocou učiteľa vytvoriť krátky
28
Žiak vie funkčne využiť príslovie, porekadlo, pranostiku, anekdotu vo svojom
texte.
Žiak vie vytvoriť krátky vtipný príbeh. Pri jeho tvorbe aplikuje znalosti o anekdote.
príbeh, ktorý bude obsahovať prvky humoru.
Báj
Báj
Žiak vie vysvetliť pojem báj a vie uviesť príklady bájí, ktoré prečítal.
Žiak vie na základe textu identifikovať základné znaky báje.
Žiak vie vyhľadať v texte báje hlavné a vedľajšie postavy, dokáže
charakterizovať jednotlivé postavy (kladné, záporné) z čitateľského hľadiska
a svoje tvrdenie podložiť argumentmi.
Žiak vie porovnať koncepciu postáv, dej a prostredie, v ktorom sa dej odohráva
s iným jemu známym prozaickým žánrom.
Žiak vie vysvetliť pojem dialóg.
Žiak vie transformovať prozaický text na dramatický a následne ho vie výrazne
prečítať a zúčastniť sa ako postava na dramatizovanom čítaní.
Žiak vie získať informácie z rozličných informačných zdrojov a využiť ich vo
svojej práci.
Žiak vie verejne prezentovať svoju prácu, obhájiť zvolený postup práce a pri
prezentácii dodržiava základné normy správania.
Žiak vie prezentovať svoj názor na prečítaný text a v diskusii ho vie podložiť
argumentmi. Žiak vie vyhľadať a zdôvodniť súvislosti medzi textom a ilustráciou.
Žiak vie za pomoci učiteľa reprodukovať
definíciu pojmu báj.
Žiak vie s pomocou učiteľa vyhľadať a určiť
hlavné a vedľajšie postavy v báji.
Žiak vie reprodukovať definíciu pojmu dialóg.
Bájka
Bájka
Žiak vie vysvetliť pojem bájka.
Žiak vie identifikovať mravné ponaučenie v bájke.
Žiak vie vymedziť pojem hlavná postava, vie ju identifikovať v bájke a dokáže
charakterizovať jednotlivé postavy z čitateľského hľadiska a svoje tvrdenie
podložiť argumentmi.
Žiak vie napísať kratší prozaický útvar, ktorý má znaky bájky.
Žiak vie reprodukovať pojem.
Žiak vie s pomocou učiteľa identifikovať mravné
ponaučenie v bájke.
Žiak vie s pomocou učiteľa identifikovať hlavnú
postavu.
Žiak vie s pomocou učiteľa vytvoriť krátky
prozaický útvar, ktorý má niektoré znaky bájky.
(FG)
Vnútorná kompozícia
Vnútorná kompozícia
Žiak vie na základe analýzy známeho literárneho textu identifikovať vnútornú
kompozíciu a svoje tvrdenie vie zdôvodniť.
Žiak vie vytvoriť báj s dodržaním vnútornej kompozície.
Žiak vie s pomocou učiteľa v známom literárnom
texte určiť časť vnútornej kompozície - zápletku.
Žiak vie s pomocou učiteľa vytvoriť krátky
prozaický text, ktorý má niektoré znaky báje.
Poviedka
Poviedka
Žiak vie vysvetliť pojem poviedka.
Žiak vie zo súboru známych aj neznámych textov určiť podľa stanovených kritérií
poviedku.
Žiak vie vysvetliť pojem literárna postava, rozlíšiť hlavnú a vedľajšiu postavu
a charakterizovať ich z čitateľského hľadiska.
Žiak vie vysvetliť podstatu jednotlivých kompozičných fáz deja a určiť ich v rámci
textu.
Žiak vie vysvetliť pojem monológ, dialóg a svoje vysvetlenie vie zdôvodniť
pomocou príkladov z literárnych ukážok.
Žiak vie analyzovať umelecký text zo štylistického a lexikálneho hľadiska a vie
určiť funkciu jednotlivých jazykových prostriedkov v texte.
Vie sformulovať vlastné hodnotenie prečítaného textu a podložiť svoje
stanovisko argumentmi.
Žiak vie vytvoriť poviedku so zachovaním vnútornej kompozície deja .
Žiak vie reprodukovať definíciu pojmu poviedka.
Žiak vie reprodukovať pojem literárna postava,
s pomocou učiteľa ju vie vyhľadať a subjektívne
charakterizovať.
Žiak vie s pomocou učiteľa vysvetliť podstatu
zápletky ako kompozičnej fázy deja.
Žiak vie vyhľadať v texte dialóg.
Žiak vie vyhľadať niektoré jazykové prostriedky
v texte.
Žiak vie subjektívne zhodnotiť prečítaný text.
Žiak vie s pomocou učiteľa vytvoriť krátku
poviedku s primeranou zápletkou. (FG)
Divadelná hra a rozhlasová rozprávka
Divadelná hra a rozhlasová rozprávka
Žiak vie vysvetliť pojem divadelná hra.
Žiak vie vysvetliť pojem rozhlasová rozprávka.
Žiak vie rozlíšiť dramatický a prozaický text, svoje tvrdenie vie podložiť
argumentmi.
Žiak pozná fázy vnútornej kompozície divadelnej hry a vie ich určiť v texte
vekuprimeranej divadelnej hry, ak je uvedená hra klasicky skomponovaná.
Vie odlíšiť pojmy monológ, dialóg v divadelnej hre.
Žiak vie reprodukovať definíciu pojmu divadelná
hra, pojem rozhlasová rozprávka.
Žiak vie s pomocou učiteľa rozlíšiť prozaický
a dramatický text.
Žiak vie s pomocou učiteľa identifikovať zápletku
v texte divadelnej hry.
Žiak vie s pomocou učiteľa vyhľadať v texte
divadelnej hry dialóg. (FG)
29
Žiak vie s pomocou učiteľa získať informácie z
rozličných informačných zdrojov.
Žiak vie prezentovať svoju prácu a pri
prezentácii dodržiava základné normy
správania.
Podstata dramatických literárnych žánrov a práca s konkrétnym
dramatickým textom
Podstata dramatických literárnych žánrov
a práca s konkrétnym dramatickým textom
Žiak vie výrazne čítať text divadelnej hry a zúčastniť sa ako postava na
dramatizovanom čítaní textu.
Žiak vie v texte divadelnej hry určiť fázy vnútornej kompozície diela a svoje
tvrdenie vie podložiť príkladmi na základe analýzy textu divadelnej hry.
Žiak vie sformulovať hlavnú myšlienku dramatického textu.
Žiak vie identifikovať v texte hry umelecké jazykové prostriedky a vysvetliť ich
význam.
Žiak vie aplikovať svoje znalosti o literárnej postave (hlavná, vedľajšia) v
prečítanom texte a charakterizovať ju z čitateľského hľadiska.
Žiak vie aplikovať svoje znalosti o ľudovej alebo umelej rozprávke v rozhlasovej
rozprávke.
Žiak vie transformovať dramatický text na prozaický.
Žiak vie zdramatizovať literárny text v podobe jednoduchého scenára. Žiak vie
vytvoriť scenár vlastnej divadelnej hry.
Žiak vie svoje hodnotenia podložiť argumentmi z prečítaného textu a svoje
tvrdenia vie obhájiť v diskusii, pričom dodržiava pravidlá spoločenskej
komunikácie.
Žiak vie s pomocou učiteľa a po predchádzajúcej
príprave, prečítať text divadelnej hry a zúčastniť
sa ako postava na dramatizovanom čítaní textu.
Žiak vie s pomocou učiteľa identifikovať zápletku
v texte divadelnej hry.
Žiak vie s pomocou učiteľa vyhľadať niektoré
jazykové prostriedky.
Žiak vie identifikovať literárne postavy
v divadelnej hre a subjektívne vie zhodnotiť ich
konanie.
Žiak vie s pomocou učiteľa prepísať dialóg
z prozaického textu do formy dramatického
dialógu bez uvedenia autorských poznámok.
Žiak vie s pomocou učiteľa sformulovať
subjektívne hodnotenia prečítaného textu,
pričom dodržiava pravidlá spoločenskej
komunikácie.
Populárna pieseň
Populárna pieseň
Žiak vie vysvetliť pojem poézia. Žiak vie vysvetliť pojem báseň.
Žiak vie vysvetliť pojem populárna pieseň.
Žiak vie porovnať populárnu pieseň s ľudovou piesňou z hľadiska obsahu,
využitia umeleckých štýlových prostriedkov.
Žiak vie zreprodukovať definíciu pojmu poézia.
Žiak vie zreprodukovať definíciu pojmu báseň.
Žiak vie zreprodukovať definíciu pojmu
populárna pieseň, porovnať populárnu pieseň
s ľudovou na základe kritéria stanoveného
učiteľom. (FG)
Verš
Verš
Žiak vie vysvetliť pojem verš ako súčasť vonkajšej kompozície aj ako metrickú
jednotku. Vie ho určiť v básni.
Žiak vie reprodukovať definíciu pojmu verš.
Rým
Rým
Žiak vie vysvetliť pojmy rým, rytmus v súvislosti s umeleckou rečou viazanou (v
básni aj v populárnej piesni).
Žiak vie vyhľadať rým v texte básne alebo populárnej piesne.
Žiak vie graficky zaznačiť a pomenovať združený, striedavý, obkročný rým.
Žiak vie zreprodukovať definíciu pojmu rým.
Žiak vie určiť v básni alebo populárnej piesni
slová, ktoré sa rýmujú.
Prirovnanie, zdrobnenina
Prirovnanie, zdrobnenina
Žiak vie v texte básne alebo populárnej piesne vysvetliť, vyhľadať a určiť
jazykové prostriedky zdrobnenina a prirovnanie.
Žiak vie s pomocou učiteľa vysvetliť funkciu
zdrobneniny v texte.
Čítanie a interpretácia textu
Čítanie a interpretácia textu
Žiak vie identifikovať v texte básne alebo populárnej piesne vyhľadať a určiť
jazykové prostriedky a vysvetliť ich význam.
Žiak vie pri prednese básne rešpektovať rytmickú usporiadanosť básnického
textu.
Žiak vie s pomocou učiteľa vyhľadať niektoré
jazykové prostriedky.
Žiak vie zarecitovať báseň plynulo a jazykovo
správne.
Balada
Balada
Žiak vie vysvetliť pojem balada., žiak vie identifikovať hlavné znaky balady aj v
neznámom (zatiaľ nečítanom) texte.
Žiak vie porovnať baladu s inými básnickými útvarmi, charakterizovať rozdiely.
Žiak vie pretransformovať baladu na prozaické rozprávanie.
Žiak vie reprodukovať definíciu pojmu balada.
Žiak vie s pomocou učiteľa pretransformovať
baladu na prozaické rozprávanie.
Epiteton
Epiteton
Žiak vie vysvetliť obraznú podstatu epiteta, vie ho odlíšiť od gramatického
prívlastku. Vie vysvetliť funkciu epiteta v umeleckom texte.
Žiak vie tvoriť epiteton a použiť ho vo vlastnom texte.
Žiak vie zreprodukovať definíciu pojmu epiteton.
Metafora
Metafora
Žiak vie vysvetliť pojem metafora.
Žiak vie vyhľadať v básni (piesni, balade) metaforu a vie vysvetliť jej význam.
Žiak vie porovnať metafory v balade a populárnej piesni a zdôvodniť rozdiel
medzi nimi. Žiak vie vytvoriť vlastnú metaforu.
Žiak vie zreprodukovať definíciu pojmu
metafora.
30
Čítanie a interpretácia textu
Čítanie a interpretácia textu
Žiak vie pri prednese balady rešpektovať rytmickú usporiadanosť básnického
textu.
Žiak vie aplikovať vedomosti o vonkajšej a vnútornej kompozícii diela na známu
baladu.
Žiak vie identifikovať hlavnú myšlienku v prečítanom texte.
Žiak vie v texte balady vyhľadať a určiť jazykové prostriedky a vysvetliť ich
význam.
Žiak vie vytvoriť text, ktorý obsahuje znaky balady.
Žiak vie svoje hodnotenia prečítaného textu podložiť argumentmi z prečítaného
textu a svoje tvrdenia vie obhájiť v diskusii, pričom dodržiava pravidlá
spoločenskej komunikácie.
Žiak vie zarecitovať baladu plynulo a jazykovo
správne.
Žiak vie s pomocou učiteľa aplikovať vedomosti
o vonkajšej kompozícii diela – verš, strofa na
známu baladu.
Žiak vie s pomocou učiteľa vyhľadať niektoré
jazykové prostriedky.
Žiak vie s pomocou učiteľa vytvoriť jednoduchý
text so znakmi balady.
Žiak vie s pomocou učiteľa sformulovať
subjektívne hodnotenia prečítaného textu,
pričom dodržiava pravidlá spoločenskej
komunikácie. (FG)
VZDELÁVACÍ ŠTANDARD ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA PRE 7. ROČNÍK ZŠ
5 hodín týždenne, 165 hodín ročne
Žiak vie porovnať a odlíšiť: statický opis, dynamický opis, jednoduchý opis. Žiak dokáže rozlíšiť opisný
a rozprávací slohový postup. Žiak vie sformulovať text – stručný opis vzhľadu osoby. Žiak vie po krátkej
príprave vytvoriť charakteristiku osoby a prezentovať ju. Pri nepriamej charakteristike dokáže opísať
vlastnosti človeka a jeho charakter prostredníctvom jeho konania a správania - pod vedením a usmernením
vyučujúceho.
Žiak dokáže identifikovať zámená v texte, dokáže rozlíšiť druh zámena, ovláda skloňovanie.
Žiak dokáže rozlíšiť základné a radové číslovky, ovláda základné pravopisné odlišnosti oboch skupín.
Ovláda skloňovanie vie o neohybnosti čísloviek. Žiak vie vysvetliť a identifikovať násobné číslovky,
vysvetliť ich funkciu v texte.
Žiak rozlišuje jednotlivé segmenty tabuľky, vie ich pomenovať a chápe vzťahy medzi nimi. Žiak vie v
rozličných informačných zdrojoch vyhľadať informácie (údaje v tabuľkách).
Žiak dokáže rozlíšiť pomocné slovesá. Ovláda a vie určiť gramatické kategórie slovies, správne
spisovne časuje slovesá. Je schopný odlíšiť jednoduchý a zložený slovesný tvar. Žiak dokáže rozlíšiť
dokonavé a nedokonavé slovesá, dokáže zmeniť vidovú formu slovesa.
Žiak vie identifikovať príslovky miesta, času, spôsobu a príčiny a vie vysvetliť ich funkciu a funkciu
stupňovania v texte. Žiak vie vysvetliť funkciu stupňovania prísloviek v texte.
Žiak dokáže určiť pád a pozná správne spisovné pádové väzby s predložkami. Žiak ovláda pravopis čiarky
pred vybranými spojkami a vzťažnými zámenami.
Žiak vie po krátkej príprave vytvoriť umelecký opis a prezentovať ho, vie aplikovať vedomosti
z literatúry o jazykových výstavbových prostriedkoch.
Žiak rozlišuje jednotlivé typy viet, dokáže určiť ich melódiu, vie vytvoriť a aplikovať rôzne typy viet.
Žiak dokáže určiť podmet a prísudok v jednoduchej vete, vie určiť nevyjadrený podmet a slovesno-menný
prísudok. Vie vymedziť prisudzovací sklad.
Žiak dokáže na základe identifikácie podmetu a prísudku určiť dvojčlennú vetu. Dokáže vytvoriť obidva
typy dvojčlennej vety. Dokáže rozlíšiť jednočlennú vetu slovesnú a neslovesnú a určiť slovný druh, ktorým
je vyjadrený vetný základ. Dokáže určiť prisudzovací sklad v dvojčlennej vete a vetné členy, ktoré ho tvoria,
respektíve v jednočlennej vete vie určiť vetný základ a chápe využitie jednočlennej a dvojčlennej vety.
Žiak dokáže správne vyslovovať, uplatňovať primeranú silu hlasu a aplikovať poznatky o prozodických
javoch vo svojom prejave, dokáže posúdiť a opraviť chyby v artikulácii iných osôb. Žiak pozná a dokáže pri
komunikácii, ústnom prejave použiť mimiku a gestikuláciu.
Žiak vie prezentovať projekt, poskytnúť údaje o projekte a správu o riešení projektu.
31
TÉMATICKÝ VÝCHOVNO – VZDELÁVACÍ PLÁN Z LITERÁRNEJ VÝCHOVY PRE 7. ROČNÍK ZŠ
Tematické celky :
-
I. Anekdoty
II. Poézia ( epická báseň, populárna pieseň)
III. Próza ( dobrodružná literatúra, western, robinsonáda, biografický román, detektívna literatúra, príbehy zo života detí)
IV. Dramatické umenie ( film, televízna hra, rozhlasová hra)
Projekty : Dobrodružná literatúra. Film. Galéria spisovateľov
Spôsobilosti
Tematický
celok
Aktivizácia
poznatkov
zo 6. roč.
Poézia
Téma
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Moja knižnica. Opakovanie učiva.
Návšteva knižnice. Orientácia v knižnici.
Definícia a charakteristi-ka žánrov,
predstavitelia, odborná terminológia
zo VI. roč.
Dielo Š. Moravčíka , štýl tvorby,
analýza a interpretácia básní, poézia,
striedavý rým
Vonkajšia kompozícia básne, metrika,
štylistika básne, obkročný rým,
sonet
Básnická otázka
Život a dielo Jána Kostru, metafora,
štúrovci, dielo a význam S. Chalupku,
epická báseň. Život, dielo a poetika
Hviezdoslava
Žiak sa vie orientovať v knižnici. Chápať
význam umeleckého diela, knihy. Poznávať
kultúru iných národov. Reprodukovať text
Vysvetliť znaky viazanej umeleckej reči
Definovať pojmy
Vyhľadať a pomenovať umelecké jazykové
prostriedky
Recitovať báseň
Vytvoriť báseň na určitú tému
Prezentovať sa na PC pred kolektívom
Rozvíjať cítenie, vnímanie
Kultúrne kompetencie
Poézia
Populárna pieseň, K. Peteraj: Bosá láska,
Mince na dne fontán, B. Filan: Mláďatá,
Klokan, J. Urban: Voda čo ma drží nad
vodou
Populárna pieseň, autori
Vysvetliť podstatu piesne ako žánru
patriaceho k poézii
Poznávacie a čitateľské
kompetencie
Analytické a interpretačné zručnosti
Pamäťové klasifikačné a aplikačné
zručnosti
Čitateľská gramotnosť: usporiadať
informácie v texte, nachádzať
súvislosti, vytvoriť poznatok z textu
(FG)
Próza
Dobrodružná literatúra
Návšteva knižnice
Práca s PC (vyhľadávanie informácií)
Tvorba projektu
E. Hemingway: Starec a more
F. C. Kubernát: Rysie kože
J. Hrušovský: Jánošík
A. Marec: V doline dlhých dielov
Dielo Hemingwaya, novela
Interpretácia novely Starec a more
Čítanie a analýza textu – Doba kovov,
Doba bronzová v stvárnení autora
Problematika života vo
vysokohorskom prostredí
Rozlíšiť hlavnú a vedľajšiu liter. postavu
Charakterizovať postavy
Sformulovať hlavnú myšlienku, pochopiť
stavbu epického diela, vzťahy....
Kultúrne kompetencie
Informačné zručnosti
Pamäťové, klasifikačné a aplikačné
zručnosti
Rozvíjanie a posilňovanie čitateľskej
gramotnosti
Aplikácia – tvorba ústnej výpovede
Tvorivé zručnosti
Tvorba projektu
Rozvíjať cítenie, vnímanie
Kultúrne kompetencie
Verejná prezentácia textu.
(FG)
Š. Moravčík: Slovenská matka, Sitnianski
rytieri
J. Smrek: Najčistejšia láska
J. Lenko: Dcérke
V. Mihálik: Boháčka, Za rúčky
Š. Žáry: Rosničky
J. Kostra: Slniečko septembra
S. Chalupka: Branko
P. O. Hviezdoslav: Na výhone
Návšteva knižnice. Poznávanie poézie
súčasných autorov
32
Analytické a interpretačné zručnosti
Informačné zručnosti
Próza
Technika čítania
Analytické a interpretačné zručnosti
Tvorba projektu
Próza
Informačné zručnosti
Kultúrne kompetencie
Analytické a interpretačné zručnosti
Tvorba projektu
(FG)
K. May: Šľachetnosť, Old Shatterhand
Doplnkové čítanie (western)
Návšteva knižnice. Film.
D. Defoe: Robinson Crusoe
Doplnkové čítanie
Scott O´Dell: Ostrov belasých delfínov
Tvorba projektu
Príbehy zo života detí
M. Kukučín, J. G. Tajovský, J. C. Hronský,
B. Kapolka, D. Kováč, R. Dobiáš,
D. Hevier
Literatúra pre deti a mládež
Beseda v knižnici
Dobrodružná literatúra, rozprávač,
poviedka, novela, hlavná postava
Pochopiť podstatu dobrodružného diela
Western, Život a dielo Karla Maya
Robinsonáda
Vysvetliť podstatu epického diela
Charakterizovať postavy
Vysvetliť funkciu opisu v epickom diele
Vytvoriť projekt o prečítanom diele
Referáty o prečítanej knihe
z dobrodružnej literatúry
Poviedka
Biografický román, život a dielo Ľuda
Zúbka, osobnosť Majstra Pavla
z Levoče
M. Kukučín – život a dielo
M. Kukučín – život a dielo
Získať informácie z integrovaného
informačného systému a internetu
Určiť hlavné a vedľajšie postavy v diele.
Znaky poviedky
Vie napísať kratší prozaický útvar
Ilustrovať umelecký text
Analyzovať umel. text po štylis.-lexik.
a kompozičnej stránke
Pamäťové, klasifikačné a aplikačné
zručnosti
Kultúrne kompetencie
Analytické a interpretačné zručnosti.
Tvorivé zručnosti
Informačné zručnosti
Tvorba projektu
Analytické a interpretačné zručnosti
Dráma
Filmová rozprávka
J. Cíger-Hronský: Sokoliar Tomáš
Televízna rozprávka:
Amálka, ja sa zbláznim
Rozhlasová rozprávka
Film
Divadlo
Dráma, dramatické žánre
Film, filmové umenie
Povesť, literárny scenár, technický
scenár
Dramatizovať text
Získavať informácie
Pochopiť znaky dramatického žánru,
rozlíšiť žánre, vedieť napísať scenár
Anekdoty
Anekdota
Anekdota, anekdoty o známych
osobnostiach
Vie vysvetliť podstatu anekdoty
Informačné zručnosti
Súčasná
literatúra
pre deti a
mládež
Doplnkové čítanie
Návšteva knižnice
Beseda so spisovateľmi
Opakovanie učiva
Prezentácia projektov
Doplnkové čítanie
Hodnotenie
Beletria
Schopnosť diskutovať, prezentovať
o prečítanej knihe, o vlastných
projektoch
Charakterizovať postavy liter. diela
Sformulovať hlavnú myšlienku
Vytvoriť dejovú osnovu
Interpretovať význam diela
Analyzovať umelecký text
Poznávať krásu umeleckej literatúry
Vie vytvoriť projekt
Tvorba projektu
Tvorivé zručnosti
(FG)
33
TEMATICKÝ VÝCHOVNO - VZDELÁVACÍ PLÁN ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA PRE 8. ROČNÍK ZŠ
Časová dotácia – 2 hodiny gramatiky a 1 hodina slohovej výchovy týždenne, spolu 99 hodín ročne
Ciele a kľúčové kompetencie
Utvrdiť zručnosti v simulovaní interview:
Nadviazať kontakt, osloviť, vhodne
klásť otázky, poďakovať a ukončiť
rozhovor.
Nahlas, ticho a opakovane prečítať text.
Pri čítaní správne vyslovovať a ústne
realizovať text aj s uplatnením
suprasegmentálnych javov. Analyzovať
kvalitu ústneho prejavu. Uplatňovať
plynulosť, tempo a zrozumiteľnosť
prejavu. Vzťah k národu, k rodnému
jazyku
V komunikačnej situácii používať
ohybné slovné druhy : podstatné mená,
prídavné mená, slovesá a ich
gramatické kategórie .
Vyjadriť myšlienky a informácie
s rôznym cieľom pre špecifické
publikum. Používať slovnú zásobu
primeranú určitému cieľu.
(FG)
Organizovať text z hľadiska kompozície
Získavanie prehľadu o jednotlivých
rovinách jazykového systému. Pochopiť
význam lexikálnych jednotiek. Overiť si
Téma
Obsahový štandard
Prázdninové interview
Metódy a formy
Zvuková stránka jazyka
a pravopis. Prozodické
vlastnosti reči, pravopis i/y
Informácie okolo nás.
Správa a oznámenie
Náuka o slove. Slovná
zásoba. Domáce a cudzie
slová, slovníky cudzích slov.
Neologizmy, archaizmy,
historizmy...
Opisujeme pracovnú
činnosť. Zopakovať
dynamický opis
Tvaroslovie. Zopakovať
pomnožné podstatné mená
Aplikácia, analýza, zovšeobecnenie,
výklad
Tvaroslovie. Zopakovať
slovné druhy
Opis a charakteristika
osôb
Analýza, syntéza, aplikácia
zovšeobecnenie, výklad, porovnanie
Opis pracovného postupu,
charakteristika osôb, produkcia
Skladba. Vetné členy
a sklady. Jednoduché
súvetie priraďovacie
a podraďovacie
Dnes úradujeme. Poštová
sprievodka, poštový peňažný
poukaz, podací lístok
Podstata skladby. Interpunkcia
Vecná a gramatický
význam slova.
Plnovýznamovosť,
Slovná zásoba, vyhľadávanie,
vysvetľovanie, anketa
Interview, rozhovor, diskusia
Aplikácia, analýza, zovšeobecnenie
Aplikácia získaných vedomostí,
produkcia
Aplikácia, analýza, zovšeobecnenie,
výklad
Výkonový štandard
Žiak má :
Poznať podstatu interview.
Zopakovať a precvičiť prozodické vlastnosti reči, pravidlo o
rytmickom krátení, pravopis vlastných mien, vybraných slov,
písanie spoluhláskových skupín.
Utvrdiť hlavné znaky informačného slohového
postupu, vedieť vytvoriť správu a oznámenie
Utvrdiť vedomosti o členení slovnej zásoby a slová podľa
dobového výskytu. Utvrdiť zručnosti v odvodzovaní
podstatných mien, prídavných mien a slovies, tvorenie slov
Cvičný zošit – cvičný sloh,
produkcia
Vedieť utvoriť dynamický opis – opis pracovnej činnosti
s dodržaním časovej postupnosti
Aplikácia, analýza, zovšeobecnenie
Utvrdiť vedomosti a zručnosti pri skloňovaní zvieracích
podstatných mien m. r., pomnožných podstatných mien, pri
tvorení slovesného rodu. Rozlišovať dlhé a krátke tvary
zámen.
Utvrdiť vedomosti a zručnosti pri slovesách a neohybných
slovných druhoch
Utvrdiť tvorbu opisu osoby, charakteristiky
osoby, utvrdiť všetky druhy charakteristiky.
Vypisovanie praktických písomností
34
Utvrdiť zručnosti v rozlišovaní jednočlenných a dvojčlenných
viet, v tvorbe prístavku a pri určovaní vetných členov . Ovládať
písanie čiarky v priraď. a podraď. Súvetí. Písanie bodky za
skratkovým slovom
Utvrdiť správne vypisovanie praktických písomností –
korešpondenčného lístka, poštovej sprievodky a poukážky,
podacieho
lístka
Poznať vecný a gramatický význam slova, slovníky
význam slova. Porozumieť štruktúre
slova a jeho častiam
neplnovýznamovosť slova,
gramatické kategórie
Slová podľa pôvodu.
Rozlíšiť domáce a cudzie
slová
Kompetencia učiť sa : Osvojiť si
základy sebareflexie pri poznávaní
svojich myšlienkových postupov.
Tvorivosť
Ovládať členenie slovnej zásoby na
slová domáce a cudzie. Vyjadrovať sa
súvisle a výstižne písomnou aj ústnou
formou
Vyjadrovať sa súvisle a výstižne
písomnou aj ústnou formou
Ako si zaznamenávame
text. Poznámky. Konspekt
Rozvoj tvorivého myslenia,
sebahodntoenie.
Kompetencia riešiť problémy, skúšať
viaceré možnosti
Rozumieť rôznym typom doteraz
používaných textov a osvojiť si nové
typy.
Kontrolný diktát č. 1
Sociálne komunikačné kompetencie –
dokázať určitý čas sústredene počúvať,
reagovať, tvoriť texty... (FG)
Predpony a prípony
v slovách cudzieho
pôvodu. Pravopis cudzích
slov, tvorenie predponami
a príponami
Predpony a prípony
v slovách cudzieho
pôvodu. Pravopis cudzích
slov, tvorenie predponami
a príponami
Referujeme o podujatí.
Referát o podujatí
Osobné, sociálne a občianske
kompetencie, odhadnúť svoje silné
a slabé stránky.
Kompetencia učiť sa, vyberať
a spracovať získané informácie.
Sociálne komunikačné kompetencie :
vytváranie dobrých vzťahov so
spolužiakmi. (FG)
Výslovnosť a pravopis
slov cudzieho pôvodu.
Domáce a cudzie slová
Výslovnosť a pravopis
slove cudzieho pôvodu.
Domáce a cudzie slová
Oprava kontrolného
diktátu č. 1
Ako si zaznamenávame
text. Pojem výťah
Motivačný text – analýza, práca
s mapou – domáce i cudzie slová,
tvorenie viet
Ovládať členenie slovnej zásoby na slová
domáce a slová cudzieho pôvodu. Slovníky cudzích slov
Motivačný text – analýza.
syntéza, písanie poznámok,
konspektu – najprv cvičný zošit,
medzipredmetové vzťahy
Práca v dvojiciach, správna
výslovnosť, problémová úloha,
medzipredmetové vzťahy
Čo je to konspekt, ? Záznam textu. Vedieť si napísať
poznámky, konspekt. Rozdiel medzi konspektom a konceptom
Dôraz na správnu výslovnosť,
problémová úloha,
medzipredmetové vzťahy, použite
synoným
Diktovanie textu
Pôvodná výslovnosť a pôvodný pravopis slov cudzieho
pôvodu, písanie i/y, poznať slovník cudzích slov – vedieť s ním
pracovať
Analýza chýb, korektorské značky
Porozumieť, nesprávne napísaným javom, trvale si osvojiť
vedomosti
Čo je to výťah ? Záznam textu. Vedieť si napísať výťah
z náučného i bežného textu
Poznámkový alebo cvičný zošit,
analýza textu, spracovanie textu do
konspektu, potom do výťahu
(zhustený obsah textu)
Didaktická hra – slová cudzieho
pôvodu, tvorenie slov predponami
a príponami, použitie synoným
Poznať bežné a cudzie slová. Pôvodná výslovnosť a pôvodný
pravopis slov cudzieho pôvodu, písanie i/y, poznať slovník
cudzích slov – vedieť s ním pracovať
Poznať pravopis cudzích slov
Poznať pravopis cudzích slov, vedieť tvoriť slová cudzieho
pôvodu slovotvornými predponami a príponami
Zahrajte sa str. 31, žiaduce
vlastnosti – antonymá, tvorenie slov
predponami a príponami, použitie
synoným
Poznať pravopis cudzích slov, vedieť tvoriť slová cudzieho
pôvodu slovotvornými predponami a príponami. Cudzie
predpony a prípony
Motivácia – ukážka, zopakovanie
vedomostí o správe, práca
s učebnicou, tvorba referátu
o podujatí – zhromaždenie
informácií
Ovládať podstatu referátu. Vedieť ho vytvoriť. Charakteristika
referátu. Osnova, tvorba referátu o podujatí, mapa mysle
referátu – téma, ciele, časti referátu
35
Používať slovnú zásobu primeranú
určitému cieľu a komunikácie. Využívať
jazykovú pestrosť a variabilitu
komunikácie
Sociálna komunikačná kompetencia –
vyjadrovať sa výstižne využívaním
priamych a nepriamych pomenovaní,
uplatniť sa v osobnej konverzácii
Sociálne a komunikačné kompetencie –
vyjadrovať sa súvisle, výstižne
písomnou aj ústnou formou
Priame a nepriame
pomenovania. Prirovnanie.
Metafora. Metonymia.
Personifikácia
Priame a nepriame
pomenovania. Prirovnanie.
Metafora. Metonymia.
Personifikácia
Rečníme na podujatí.
Príhovor
Rozumieť rôznym typom doteraz
používaných pomenovaní, osvojiť si
nové, náležite reagovať, tvorivo
využívať svoje možnosti
Jednoslovné a viacslovné
pomenovania (združené
pomenovania).
Frazeologizmy, frazeologické
jednotky
Jednoslovné a viacslovné
pomenovania (združené
pomenovania).
Frazeologizmy, frazeologické
jednotky
Rečníme na podujatí.
Slávnostný prejav
Rozumieť rôznym typom doteraz
používaných pomenovaní, osvojiť si
nové, náležite reagovať, tvorivo
využívať svoje možnosti. Hravé formy
učenia
Vyjadriť myšlienky a informácie pre
špecifické publikum. Zvoliť vhodný
spoločenský tón komunikácie v súlade
s jej cieľom a prostredím. Používať
slovnú zásobu primeranú určitému
cieľu. Využívať jazykovú pestrosť
a variabilitu. (FG)
Získavanie prehľadu o jednotlivých
rovinách jazykového systému. Pochopiť
význam lexikálnych jednotiek. Overiť si
význam slova. Porozumieť štruktúre
slova a jeho častiam
Vyjadriť myšlienky a informácie pre
špecifické publikum. Rešpektovať
jazykové pravidlá, ortoepické,
lexikologické, morfologické
Osobné a sociálne kompetencie –
základy k pre smerovanie
k pozitívnemu sebaobrazu a
sebadôvere
Motivačný text, rozlíšenie priameho
a nepriameho pomenovania, práca
vo dvojiciach, práca s učebnicou
Vecnosť a obraznosť slov. Poznať a charakterizovať nepriame
pomenovania Vedieť ich vysvetliť vlastnými slovami. Vedieť ich
určovať jednotlivo aj v texte. Uviesť príklady
Motivačný text, rozlíšenie priameho
a nepriameho pomenovania, práca
vo dvojiciach, práca s učebnicou
Vecnosť a obraznosť slov. Poznať a charakterizovať nepriame
pomenovania Vedieť ich vysvetliť vlastnými slovami. Vedieť ich
určovať jednotlivo aj v texte. Uviesť príklady
Problémová úloha, ukážky
príhovorov, didaktická hra –situácia
slávnostnej akadémie, samostatná
práca, stavba príhovoru
Analýza, syntéza, zovšeobecnenie,
samostatná práca
Vedieť predniesť príhovor s využitím modulácie hlasu, mimiky,
gestikulácie, očného kontaktu, vzdialenosti od poslucháčov.
Vedieť charakterizovať a napísať uvítací a záverečný príhovor
Didaktická hra, zovšeobecnenie,
vtipný príbeh, medzipredmetové
vzťahy
Rozoznávať príslovia, porekadlá, prirovnania, pranostiky,
okrídlené výrazy a iné frazeologizmy. Poznať frazeologické
slovníky, vedieť pracovať s nimi (vyhľadať heslo, interpretovať
ho), uviesť príklad
Príprava 1. písomnej práce
komunikácia, neverbálna
samostatná práca
Vedieť predniesť slávnostný príležitostný prejav s využitím
modulácie hlasu, mimiky, gestikulácie, očného kontaktu,
vzdialenosti od poslucháčov. Žiaci využijú doterajšie vedomosti
a zručnosti v písaní prejavu – kompozíciu . Pripravia si
koncept do cvičného zošita
Tvorenie slov
odvodzovaním
a skladaním. Bezpríponové
odvodzovanie podstatných
mien
1. písomná práca –
Slávnostný prejav
Didaktická hra, motivačný rozhovor,
práca s učebnicou, samostatná
práca, cvičný diktát
Poznať základné spôsoby tvorenia podstatných mien
Samostatná práca, používať
jazykové príručky, slovníky,
korigovať podľa nich vlastné texty
Vedieť napísať slávnostný prejav podľa doterajších vedomostí
a zručností
Oprava 1. písomnej práce
Spoločný rozbor práce, individuálna
oprava prác, analýza kvality
Analýza chýb, poukázanie na obsahovú, štylistickú a formálnu
stránku 1. písomnej práce
36
Ovládať členenie slovnej zásoby na jednoslovné a viacslovné
pomenovania. Vysvetliť ich podstatu. Vedieť delenie
viacslovných pomenovaní na združené pomenovania
a frazeologické jednotky.
Štylizovať jednoduché vety a súvetia
Používať slovnú zásobu primeranú
určitému cieľu komunikácie a publiku
Získavanie prehľadu o tvorení
skratiek... – ustálených slovných
jednotiek
Pochopiť zmysel skratriek...Ich využitie
v praktickom živote
Záujem o účasť alebo záväzok
zúčastniť sa na nejakom podujatí
Zhrnutie a upevnenie učiva – členenie
slovnej zásoby
Vedieť používať informačné
a komunikačné technológie pri
informačnom slohovom postupe
Pochopiť zmysel umeleckého
a vecného textu vzhľadom na využitie
gramatických kategórií. Rešpektovať
jazykové pravidlá.
Osobné pocity, vzťahy a hodnotenia
Vyjadriť sa pre špecifické publikum.
Rešpektovať jazykové pravidlá,
ortoepické, lexikologické, morfologické
Osobné a sociálne kompetencie –
základy k pre smerovanie
k pozitívnemu sebaobrazu a
sebadôvere
Ovládať základné pravidlá
skloňovania. Význam pozitívnoemočnej klímy
Rozvíjať u žiakov tvorivé myslenie,
samostatnosť, nové nápady pri
spoločnej práci
Poznať pravidlá, ktoré vedú k úspešnej
komunikácii v rámci skupiny
Informujeme a chcem byť
informovaní. Pozvánka
Motivácia, ukážky pozvánok,
rozhovor, výklad, samostatná práca
Vedieť ústnou i písomnou formou zostaviť pozvánku – slovná
(verbálna) a neslovná ( neverbálna ) komunikácia
Tvorenie pomenovaní
skracovaním slov. Skratky,
iniciálové skratky, skratkové
slová, značky
Tvorenie pomenovaní
skracovaním slov.
Skratky, iniciálové skratky,
skratkové slová, značky
Informujeme a chceme byť
informovaní. Prihláška
Opakovanie učiva z náuky
o slove
Informujeme a chceme byť
informovaní. Úradný
štruktúrovaný životopis
Podstatné mená. Všetko
o podstatných menách
Tvorenie skratiek..., analýza,
syntéza, zovšeobecnenie, výklad
Ovládať tvorenie slov skracovaním (skratiek, iniciálových
skratiek, skratkových slov, značiek
Tvorenie skratiek..., analýza,
syntéza, zovšeobecnenie, výklad
Ovládať tvorenie slov skracovaním (skratiek, iniciálových
skratiek, skratkových slov, značiek. Interpunkčné znamienka.
Používanie apostrofu
Práca v dvojiciach, formulár
prihlášky
Verbálne i neverbálne opakovanie,
skupinová práca
Analýza, syntéza, aplikácia
získaných vedomostí
Informačný slohový postup. Naučiť sa napísať prihlášku
Analýza, syntéza, aplikácia,
zovšeobecnenie, práca v skupine
Vedieť skloňovať p. m., určovať gram. kategórie ,... zopakovať
si všetko o podstatných menách
Informujeme, opisujeme
a rozprávame.
Beletrizovaný životopis
2. písomná práca
Rozprávací a opisný slohový
postup, ukážka – motivácia,
aplikácia
Samostatná písomná práca
Vedieť vytvoriť beletrizovaný (umelecký) životopis
Oprava 2. písomnej práce
Spoločný rozbor práce, individuálna
oprava prác, analýza kvality
Analýza chýb, poukázanie na obsahovú, štylistickú a formálnu
stránku 2. písomnej práce
Skloňovanie podstatných
mien cudzieho pôvodu.
Mužský rod
Skloňovanie podstatných
mien cudzieho pôvodu.
Mužský rod
Riešime, čo nás páli.
Debata
Aplikácia, analýz, syntéza,
zovšeobecnenie, výklad
Osvojiť si skloňovanie p. m. - zdomácnené slová cudzieho
pôvodu
Aplikácia, analýz, syntéza,
zovšeobecnenie, výklad,
samostatná i spoločná práca.
Práca s učebnicou, roly, ktoré
možno v debate stvárňovať
Osvojiť si skloňovanie p. m. muž. rodu zakončených na –l, -r
37
Žiaci si zopakujú učivo : Náuka o slove
Vedieť vytvoriť úradný štruktúrovaný životopis
Využitie praktických zručností pri písaní životopisu
Vedieť vyjadriť vlastný názor vhodnou formou (pokus
o debatu), ovládať zásady riešenia konfliktných situácií
a vhodnou formou ich riešiť ( simulovanie situácie)
Tolerancia a empatické vnímanie
prejavov iných kultúr
Vyjadriť myšlienky a informácie pre
špecifické publikum. Rešpektovať
jazykové pravidlá, ortoepické,
lexikologické, morfologické
Zhrnutie a upevnenie vedomostí,
samostatnosť, zodpovednosť
Uplatňovanie základov rôznych techník
učenia sa a kontroly poznatkov
Tolerancia a empatické vnímanie
prejavov iných kultúr
Rešpektovať jazykové pravidlá
ortoepické, lexikologické, morfologické
Rešpektovať jazykové pravidlá
ortoepické, lexikologické, morfologické
Kompetencia učiť sa : Vyberá a hodnotí
získané informácie, spracováva ich
a využíva ich pri svojom učení
Kompetencia učiť sa :Uplatňuje
základy rôznych techník učenia sa
Kompetencia riešiť problémy, vnímať
a sledovať problémové situácie v škole
a vo svojom najbližšom okolí
Zhrnutie a upevnenie vedomostí,
samostatnosť, zodpovednosť
Uplatňovanie základov rôznych techník
učenia sa a kontroly poznatkov
Kompetencia učiť sa : Vyberá a hodnotí
získané informácie, spracováva ich
a využíva ich pri svojom učení
Osobné kompetencie, samostatná
výpoveď
Skloňovanie podstatných
mien cudzieho pôvodu.
Ženský rod
Skloňovanie podstatných
mien cudzieho pôvodu.
Stredný rod
Aplikácia, analýza, syntéza,
zovšeobecnenie, výklad, KSSJ,
PSP
Aplikácia, analýza, syntéza,
zovšeobecnenie, výklad, KSSJ,
PSP
Kontrolný diktát č. 2
Písanie podľa diktátu
Oprava diktátu č. 2
Analýza chýb, spoločná
a individuálna oprava chýb
Pozitívne a negatívne roly, analýza,
syntéza, aplikácia, časti diskusného
príspevku
Riešime, čo nás páli.
Diskusia I. , II.
Číslovky. Určité, neurčité.
Základné – skupinové,
radové, druhové, násobné
Číslovky. Určité, neurčité.
Základné – skupinové,
radové, druhové, násobné
Slovesá. Gramatické
kategórie slovies, slovesné
tvary
Slovesá. Slovesné tvary
Analýza, syntéza, aplikácia,
medzipredmetové vzťahy
Riešime, čo nás páli.
Polemika
Uplatňovať výkladový slohový
postup, vysvetliť podstatu, príčiny a
dôsledky
Písanie podľa diktátu
Kontrolný diktát č. 3
Oprava diktátu č. 3
Častice. Neplnovýznamové
neohybné slová, ich členenie
Častice. Odlišnosti častíc
Analýza, syntéza, aplikácia,
medzipredmetové vzťahy
Analýza, syntéza, aplikácia,
medzipredmetové vzťahy
Analýza, syntéza, aplikácia,
medzipredmetové vzťahy
Osvojiť si skloňovanie p. m – podstatné mená cudzieho
pôvodu. Interpunkcia, diakritika. Zaradiť ich ku vzorom
Osvojiť si skloňovanie p. m – podstatné mená cudzieho
pôvodu. Zaradiť ich ku vzorom. Uviesť príklady na cudzie
nesklonné podstatné mená Určiť gramatické kategória. Rodu .
Použiť ich vo vetách.
Využitie gramatických pravidiel
Vedieť analyzovať chyby
Vedieť vyjadriť vlastný názor vhodnou formou (pokus
o diskusiu), vhodnou formou vyjadriť nesúhlas (polemiku),
ovládať zásady riešenia konfliktných situácií a vhodnou formou
ich riešiť ( simulovanie situácie
Ovládanie delenie a pravopisu čísloviek. Dodržiavať vedomosti
o číslovkách v písomnom i ústnom prejave. Výnimky
z rytmického krátenia
Ovládanie delenie a pravopisu základných a radových
čísloviek slovom a číslicou. Dodržiavať vedomosti o číslovkách
v písomnom i ústnom prejave
Ovládať gramatické kategórie slovies
Ovládať delenie slovesných tvarov na určité a neurčité.
Charakterizovať ich podstatu. Pri neurčitých sl. Tv. Delenie na
neurčitok, činné príčastie prítomné, trpné príčastie, slovesné
podstatné meno (činné príčastie minulé a prechodník ). Poznať
výnimky z rytmického krátenia pri slovesách
Vhodnou formou vyjadriť nesúhlas (polemiku), zásady riešenia
konfliktných situácií a vhodnou formou ich riešiť ( simulovanie
situácie
Využitie gramatických pravidiel
Analýza chýb, spoločná
a individuálna oprava chýb
Analýza, syntéza, aplikácia,
medzipredmetové vzťahy
Vedieť analyzovať chyby
Analýza, syntéza, práca
v dvojiciach, krátky dialóg
Ovládať častice, ich členenie, pravopis, vedieť odlíšiť častice
od druhotných prísloviek ( mať okolo sto eur, ísť okolo, ísť
okolo potoka), od spojok
38
Vedieť vysvetliť podstatu neplnovýznamovosti a neohybnosti
častíc Vyhľadať častice v texte
Zážitkové učenie, Kompetencia učiť sa
na základe zážitkov, uplatňovanie
rôznych techník učenia sa
Tvoríme príbehy o iných.
Rozprávanie v 3. osobe
Uvedomenie si svojej národnej identity.
Vytváranie pozitívneho vzťahu
k vlastnému národu, rodnej reči.
Prijímať, hodnotiť a vážiť si odkaz
našich predkov
Pamäťové,
klasifikačné a aplikačné zručnosti.
Rozvíjanie a posilňovanie čitateľskej
gramotnosti
Rozvíjať cítenie, vnímanie, intuíciu,
nálady, fantáziu
Prídavné mená, zámená.
Vyjadriť myšlienky a informácie pre
špecifické publikum. Rešpektovať
jazykové pravidlá, ortoepické,
lexikologické, morfologické
Osobné a sociálne kompetencie –
základy k pre smerovanie
k pozitívnemu sebaobrazu a
sebadôvere
Kompetencia učiť sa - Uplatňovanie
základov rôznych techník učenia sa
a kontroly poznatkov
3. písomná práca
Kompetencia učiť sa - Uplatňovanie
základov rôznych techník učenia sa
a kontroly poznatkov
Príslovky, predložky,
spojky, citoslovcia
Zhrnúť a upevniť učivo. Pamäťové,
klasifikačné a aplikačné zručnosti.
Opakovanie tvaroslovia
Zopakovanie rozprávacieho
slohového postupu na vyjadrenie
deja alebo príbehu. Rola
rozprávača.
Didaktická hra, rozprávka , práca
s KSSJ, nahradenie príd. mien
synonymami, parafráza
Rozprávací slohový postup. Ovládať rozprávanie „on –
formou“. Transformovať rozprávanie „ja – formou“ na „on –
formou“ a naopak
Prídavné mená, zámená.
Práca v skupinách, práca s textom,
vyhľadávanie, samostatná práca
Ovládať výslovnosť a pravopis prídavných mien a zámen .
Základný tvar zámen – N. sg. Vedieť ho tvoriť. Nesklonnosť
privlastňovacích zámen. Správne používať privl. z. svoj
Dívame sa cez básnické
okuliare. Umelecký opis
Ukážka umeleckého opisu.
Vytvorenie umeleckého opisu –
príprava 3. písomnej práce
Samostatná práca
Zopakovať obrazné pomenovania. Ovládať podstatu
umeleckého opisu. Vedieť ho vytvoriť Porovnať tri umelecké
opisy
Zostaviť umelecký opis
Oprava 2. písomnej práce
Spoločný rozbor práce, individuálna
oprava prác, analýza kvality
Analýza chýb, poukázanie na obsahovú, štylistickú a formálnu
stránku 2. písomnej práce
Príslovky, predložky,
spojky, citoslovcia
Ovládať podstatu plnovýznamosti,
neohybnosti a vetnočlenskej
platnosti prísloviek . Ovládať delenie
prísloviek. Určovať jednotlivo, v
texte, uviesť príklad . Ovládať
stupňovanie prísloviek spôsobu
.Vedieť odlíšiť vo vete príslovky od
druhotných predložiek a častíc
Ovládať delenie spojok na
priraďovacie a podraďovacie.
Ovládať písanie čiarky v v súvetí.
Ovládať podstatu neplnovýznamosti
a neohybnosti častíc. Vedieť
vyhľadať častice v texte. Vedieť
odlíšiť častice od prísloviek
a druhotných predložiek
Didaktická hra, rozbor slovných
druhov, všestranný jazykový rozbor
Ovládať podstatu neplnovýznamosti a neohybnosti predložiek.
Určiť väzbu predložiek s daným pádom na konkrétnych
príkladoch. Správne používať predložkové spopjenia
a vokalizáciu predložiek
39
Zopakovať všetko o prídavných menách, zámenách,
vyhľadávať v texte, ovládať výslovnosť a pravopis prídavných
mien a zámen. Poznať výnimky z rytmického krátenie pri skl.
pr. m. Vzor vtáčí, kohútí
Ovládať podstatu neplnovýznamosti a neohybnosti citosloviec.
Rozoznať v texte citoslovcia ako slová citu, vôle a rôznych
zvukov
Ovládať podstatu slovných druhov, urobiť slovný a vetný
rozbor
Vyjadriť myšlienky a informácie pre
špecifické publikum. Rešpektovať
jazykové pravidlá, ortoepické,
lexikologické, morfologické
Tvorivé zručnosti. Schopnosť
spolupráce, schopnosť prijímať kritiku
Slohové postupy a slohové
útvary. Rozprávací, opisný,
informačný výkladový
Precvičovanie si zručnosti v tvorbe
jednotlivých slohových útvarov
Poznať hlavné znaky slohových postupov, preskúmať ich
znaky a použité jazykové prostriedky
Jednoduchá veta
Ovládať podstatu jednoduchej vety, určovať vetné členy ...
Tvorivé zručnosti. Schopnosť
spolupráce, schopnosť prijímať kritiku
Zopakujte si. Jednoduchá
veta
Vyjadriť myšlienky a informácie pre
špecifické publikum. Rešpektovať
jazykové pravidlá, ortoepické,
lexikologické, morfologické
Kompetencie učiť sa, vyberať
a hodnotiť informácie, spracovávať ich
Kompetencie učiť sa, vyberať
a hodnotiť informácie, spracovávať ich
Zhrnutie a upevnenie vedomostí,
samostatnosť, zodpovednosť
Uplatňovanie základov rôznych techník
učenia sa a kontroly poznatkov
Osobné, sociálne a občianske
kompetencie – dokázať prijímať nové
nápady a postupy
Uplatňovanie základov rôznych techník
učenia sa a kontroly poznatkov
Opakovanie slohu.
Informuj, opíš, rozprávaj,
vysvetli
Motivačný rozhovor – umelecké
dielo, reproduktívna, frontálna práca
žiakov, skupinová práca
Rozhovor – reproduktívna, frontálna
práca žiakov, skupinová práca,
individuálna práca
Vypracovať nepriamu vnútornú
charakteristiku, prepracovávanie
listu na „on-rozprávanie“
Práca s učebnicou, precvičovanie
učiva
Znázorniť hlavnú a vedľajšiu vetu
graficky
Písanie podľa diktátu
Ovládať podstatu priraďovacieho súvetia. Interpunkcia
Analýza chýb, spoločná
a individuálna oprava chýb
Samostatná práca žiakov
Vedieť analyzovať chyby
Príbeh s dobrým koncom
Problémové úlohy, verbálne
i neverbálne opakovanie, práca s
učebnicou
Upevňovanie učiva
Zhrnúť a upevniť učivo. Pamäťové,
Príbeh s dobrým koncom
Problémové úlohy, verbálne
i neverbálne opakovanie, práca s
učebnicou
Upevňovanie učiva
Príbeh s dobrým koncom
Problémové úlohy, verbálne
i neverbálne opakovanie, práca s
učebnicou
Upevňovanie učiva
Zhrnutie a upevnenie vedomostí,
samostatnosť, zodpovednosť
Kontrolný diktát č. 5
Písanie podľa diktátu
Využitie gramatických pravidiel
Uplatňovanie základov rôznych techník
učenia sa a kontroly poznatkov
Oprava diktátu č. 5
Analýza chýb, spoločná
a individuálna oprava chýb
Vedieť analyzovať chyby. Hodnotenie výsledkov
Súvetia. Priraďovacie
súvetie
Podraďovacie súvetie
Kontrolný diktát č. 4
Oprava diktátu č.
Projekt
klasifikačné a aplikačné zručnosti
Zhrnúť a upevniť učivo. Pamäťové,
klasifikačné a aplikačné zručnosti.
40
Zopakovať ústne jednoduchú vetu, vety podľa zloženia,
členitosti, sklady, hlavné a vedľajšie vetné členy. Precvičovať
v cvičeniach
Zopakovať slohové postupy. Upevňovanie vedomostí
Ovládať podstatu podraďovacieho súvetia. Interpunkcia
Využitie gramatických pravidiel
Zásady pri vypracovávaní projektu. Vypracovať I. projekt :
Životopisy slávnych, alt. II. projekt : Krásy nášho kraja
TÉMATICKÝ VÝCHOVNO – VZDELÁVACÍ PLÁN Z LITERATÚRY PRE 8. ROČNÍK ZŠ
Časová dotácia – 2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne
Ciele a kľúčové kompetencie
Téma
Obsahový štandard
Úvodná do štúdia literatúry
Metódy a formy
Pieseň piesní. Poézia
Reproduktívna forma – rozhovor,
informačnoreceptívna – výklad, diskusia,
ilustrácia. Jednoducho analyzovať
umelecký text, definovať pojmy
Aplikácia literárnovedných vedomostí na
literárne texty s analogickou štruktúrou
Vysvetliť pojem umeleckej viazanej reči - poézie.
Definovať žánre patriace k poézii. Jednoducho
analyzovať umelecký text, definovať pojmy
Láska v poloľudových
piesňach. Sivé oči. Pojem
lyrický hrdina
Čítanie s porozumením, verejná
prezentácia. Tvorivé zručnosti
Ján Kollár : Slávy dcera
Aplikácia – tvorba ústnej odpovede
Vytváranie pozitívneho vzťahu k našim
predkom vážiť si kresťanské, historické
a vzdelanostné posolstvo
Ľudovít Štúr : Rozlúčenie
Aplikácia v práci s literárnym textom.
Aplikácia literárnovedných vedomostí na
literárne texty s analogickou štruktúrou
Rozvíjať cítenie, intuíciu, fantáziu. Prijímať,
hodnotiť a vážiť si odkaz našich predkov.
Rozvíjanie čitateľských zručností a návykov,
zdokonaľovanie čítania Tvorivé zručnosť
Láska ako prirodzený ušľachtilý ľudský cit.
Prijímať, hodnotiť a vážiť si odkaz našich
predkov. Viera v silu ľudu, dobro, pravdu
a krásu. Nezvyčajnosť zážitku
Viera v silu ľudu, dobro, pravdu, krásu.
Nezvyčajnosť zážitku. Pamäťové
a klasifikačné schopnosti
Janko Kráľ : Moja pieseň
Aplikácia v práci s literárnym textom.
Aplikácia literárnovedných vedomostí na
literárne texty s analogickou štruktúrou.
Zdrobneniny
Aplikácia v práci s literárnym textom.
Aplikácia literárnovedných vedomostí na
literárne texty s analogickou štruktúrou.
Vysvetliť pojem lyrický hrdina, umelecké básnické
prostriedky. Ľúbostná lyrika. Porovnať ľudovú
zľudovenú a poloľudovú, ľúbostnú poéziu - ktoré znaky
majú spoločné, ktoré odlišné
Poukázať na osobné i vlastenecké city, znelka ako druh
sonetu, klasicizmus
Vysvetliť pojem Lyrický hrdina, pojem symbol. Funkčná
analýza textu. Vyhľadať kľúčové slová, zostaviť dejovú
osnovu, voľne interpretovať text. Poznať podstatu
literárnych žánrov viažucich sa k poézii
Štúrova škola, základy modernej slovenskej reflexívnej
a revolučnej lyriky.
Aktívne rozvíjať citové a mravné hodnoty
žiakov, aby osvojenými vedomosťami získali
potrebu celoživotného kontaktu s literatúrou.
Zachovávanie tradícií. Poznať štylistickú
hodnotu jednotlivých útvarov. Vytváranie
pozitívneho vzťahu k vlastnému národu.
Pamäťové, klasifikačné a aplikačné
zručnosti. Uvedomenie si vlastnej identity.
Rozvíjanie a posilňovanie čitateľskej
gramotnosti. Rozvíjať cítenie, intuíciu,
fantáziu. Prijímať, hodnotiť a vážiť si odkaz
našich predkov
Láska v ľudovej lyrike. Dobrú
noc, má
milá, Červené jabĺčko.
Literárny žáner : ľudová lyrika.
Pojem slovné figúry, epizeuxa
Andrej Sládkovič : Marína
Andrej Sládkovič : Marína
Plán na školský rok, rozhovor
Uplatňovanie vedomostí a zručností pri
aktívnom vnímaní a obsahovom
sprístupňovaní umeleckých diel
41
Výkonový štandard
Žiak má :
Oboznámiť sa s organizačnými pokynmi
Charakterizovať ľudovú lyriku. Poznať podstatu
literárnych žánrov viažucich sa k poézii, vedomosti
aplikovať v práci s literárnym textom.
Vysvetliť pojem anafora. Zápor vo veršoch. Pocity
z básne. Básnické obrazy.
Porovnávať ľúbostnú poéziu Sládkoviča s mladšími
a súčasnými autormi. Mladosť, báseň určitej generácie.
Pocity z básne. Básnické obrazy. Metrika – rým,
rytmus, verš, strofa.
Komunikatívna kompetencia, formulovanie
a vyjadrovanie vlastných myšlienok
v rodnom jazyku
Rozvíjať intelektuálne zručnosti, tvorivé
schopnosti. Definovať literárne pojmy v práci
s literárnym textom
Analytické a interpretačné zručnosti
Poznávať ľúbostnú poéziu . Výcvik čítania,
rozvíjanie vyjadrovania a rečovej kultúry
Pamäťové a klasifikačné zručnosti.
Analytické a interpretačné zručnosti.
Overovanie vedomostí.
Poznať štylistickú hodnotu jednotlivých
útvarov Rozvíjať estetické cítenie, vnímanie.
Prijímať, hodnotiť a vážiť si odkaz našich
predkov
Nový pohľad na svet a nový spôsob
stvárnenia skutočnosti v diele autora, znaky
ľúbostnej lyriky
Organizovať obsah vyučovacie hodiny tak,
aby si žiaci osvojili stanovený obsah
literárnych vedomostí a literárnych
a čitateľských zručností
Pamäťové a klasifikačné zručnosti.
Analytické a interpretačné zručnosti.
Pamäťové a klasifikačné zručnosti.
Analytické a interpretačné zručnosti.
Overovanie vedomostí
Rozvíjanie čitateľských zručností a návykov,
zdokonaľovanie techniky čítanie
J. Botto : Kukučka. Ľudová
slovesnosť, romantizmus.
Lietrárne pojmy. (verš, strofa,
rým, druhy rýmov, rytmus)
Ivan Krasko : Už je pozde. Zo
zbierky Nox et solitudo.
Lietrárne pojmy. (verš, strofa,
rým, druhy rýmov, rytmus)
Janko Jesenský : Nepoviem.
Lietrárne pojmy. (verš, strofa,
rým, druhy rýmov, rytmus)
Ján Smrek : Básnik a žena.
Realizmus Moderná literatúra.
Lietrárne pojmy. (verš, strofa,
rým, druhy rýmov, rytmus)
Zhrnutie ľúbostnej poézie
2. Populárna pieseň. Pavol
Braxatoris : Modrá ruža,
Rodný môj kraj. Lietrárne
pojmy. (verš, strofa, rým, druhy
rýmov, rytmus, refrén )
Miroslav Válek : Jesenná
láska (zhudobnená Miroslavom
Žbirkom) . Literárne pojmy.
(verš, strofa, rým, druhy rýmov,
rytmus, refrén )
Jozef Urban : Zápalky ( zo
zbierky Voda, čo ma drží nad
vodou) . Literárne pojmy. (verš,
strofa, rým, druhy rýmov,
rytmus, refrén )
Aforizmy známych
spisovateľov. Definovať
literárny pojem.
Čo už vieme. Zhrnutie učiva
Ján Kalinčiak : Púť lásky,
historická novela
Aplikácia zručností a literárnych vedomostí
Štúrovskí básnici. Poznať znaky ľudovej slovesnosti,
romantizmu
čítanie nahlas i potichu, čítanie s
prednesom, - interpretačné zručnosti,
analytické zručnosti, kreatívne zručnosti
Vedieť porovnať formálnu stránku básne
s predchádzajúcimi básňami, najmä s poéziou
štúrovských básnikov
Prvky hravosti, protiklad,
Využitie protikladu, hovorových slov. Poznať podstatu
literárnych žánrov viažucich sa k poézii, aplikovať
v práci s literárnym textom
Vyhľadať umelecké básnické prostriedky, sledovať
formálnu stránku básne
Interpretácia, kompozícia literárneho diela,
dialóg
Reproduktívna – rozhovor, diskusia,
frontálne skúšanie, skupinová práca,
problémové úlohy
Pokračovať vo výcviku literárneho diela,
hlavný motív : láska, posluch piesne.
Vyjadrenie pocitov určitej generácie
Zopakovať tematický celok – Poézia – ľúbostná poézia
Zopakovať v odbornej terminológii pojem
opakovanie strof. Využitie holých prísudkov
v básni, prírodná lyrika
Vedieť zaradiť báseň k žánru lyrickej poézie. Vyhľadať
umelec. básnické prostriedky, sformulovať autorovu
myšlienku vyjadrenú vo veršoch
Krátka úvaha, porovnávanie, umelecké
básnické prostriedky
Hľadať súvislosti medzi rozprávkou Ch. Andersena
a Básňou piesňou Urbana. Existencia interpunkcie
v básni. Porovnávanie básnikov
Reproduktívna – rozhovor, diskusia,
frontálne skúšanie, skupinová práca,
analýza, syntéza, aplikácia na školu
Výklad, analýza, definícia pojmov,
uplatnenie literárnovedných poznatkov
Poznať silu aforizmu, vedieť aplikovať na školu.
Ukážky aforizmov známych spisovateľov
Čítanie textu, analýza, práca s textom .
Hlavná myšlienka, dejová osnova, obsah.
Poznať podstatu literárnych žánrov viažucich sa k próze
Štúrovský prozaik. Charakterizovať epické literárne
42
Vedieť, čo je populárna pieseň. Pojem evergreen,
opereta. Vedieť zaradiť text piesne do literárneho
druhu. Vedieť nájsť umelecké jazykové prostriedky,
metrika ( rytmus, rým populárnej piesne)
Vedieť vysvetliť pojmy ľúbostná poézia, trópy –
epiteton, metafora, alegória, personifikácia, metonymia,
symbol prirovnanie. Zhrnutie tematického celku
s porozumením.
Hlavná postava, kladné a záporné postavy.
Práca v skupinách
Kognitívne kompetencie žiakov. Význam
medziľudských vzťahov. Prekonávanie
prekážok. (FG)
Margita Figuli : Tri gaštanové
kone, ľúbostná novela
Rozvíjať kultivovanosť, vnímanie,
predstavivosť. Kompozícia prozaického textu
Osobné, sociálne a občianske kompetencievýznam pozitívnej sociálno-emočnej klímy
v triede dobré medziľudským vzťahom.
Schopnosť riešiť problémy. Ľudská
dôstojnosť
Uvedomiť si hodnotu zdravia a jeho potrebu
k optimálnemu rozvoju schopností človeka
Jaroslava Blažková : Môj
skvelý brat Robinson - román
Peter Holka : Normálny cvok novela
Osvojiť si základy pre tolerantné a empatické
vnímanie, prispievať k dobrým
medziľudským vzťahom. (FG)
Hodnota literárneho diela, ktoré nám môže
závidieť nejedna národná kultúra
William Saroyan : Chudobní poviedka
Poznávacie a čitateľské kompetencie.
Analytické a interpretačné zručnosti..
Kompetencia učiť sa – význam získavania
poznatkov. Rozvoj fantázie.
Poznávacie a čitateľské kompetencie.
Analytické a interpretačné zručnosti.
Vytváranie pozitívneho vzťahu k pohľadu do
sveta fantastiky
Poznávacie a čitateľské kompetencie.
Analytické a interpretačné zručnosti.
Vytváranie pozitívneho vzťahu k pohľadu do
sveta fantastiky
Dôsledne dbať o rozvíjanie intelektovej,
mravnej a citovej stránky osobnosti žiaka
S. Hockenová : Ema a Ja román
Tobiáš Masník, Ján Simonides
: Väzenie, vyslobodenie
a putovanie Jána Simonidesa
a jeho druha Tobiáša Masníka,
dobrodružný cestopis
Arthur Conan Doyle : Na tento
obraz nikdy nezabudnem,
vedecko-fantastický román
Jozef Repko : Kolónia
Lambda Pí, - vedeckofantastický príbeh
Douglas Adams : Stopárov
sprievodca galaxiou, román .
Kombinácia sci-fi, komédie,
dobr. žánru a filozofických úvah
Karel Čapek : R. U. R. Rossum´s, Universal Robots dráma, divadelná hra
Čo už vieme , pojem sci-fi,
vedecko-fantastická literatúra
Čítanie textu, analýza, práca s textom .
Hlavná myšlienka, dejová osnova, obsah.
Hlavná postava, kladné a záporné postavy.
Práca v skupinách
Hlavná myšlienka, dejová osnova, kľúčové
slová
Čítanie textu, analýza, práca s textom
Forma „ja-rozprávanie“. Hlavná myšlienka,
dejová osnova, kľúčové slová
žánre. Pojem novela. Poznať podstatu literárnych
žánrov viažucich sa próze, vedomosti aplikovať v práci
s literárnym textom
Pojmy ľúbostná novela, lyrizovaná próza. Poznať
novelu a román z hľadiska obsahu, rozsahu, literárnych
postáv
Pojem kompozícia. Vedieť charakterizovať postavy,
uplatniť tvorivé zručnosti
Charakterizovať epické žánre, ktoré už žiak pozná.
Slovník modernej literatúry, slang. Konflikt. Pojem
pejoratíva, deminutíva. Vedieť charakterizovať postavy,
uplatniť tvorivé zručnosti
Kompozícia, stavba epického textu.
Interpretovať a používať pri práci s textom
náležité literárne pojmy
Kompozícia, stavba epického textu.
Interpretovať a používať literárne pojmy.
Charakteristika postáv
Kompozícia, stavba epického textu.
Interpretovať a používať pri práci s textom
náležité literárne pojmy. Charakteristika
postáv. Kľúčové slová, Kreslenie mapky
Poznať román z hľadiska obsahu, rozsahu, literárnych
postáv. Autorkin vlastný životný príbeh. Humor
v literatúre
Poviedka ako žánrová forma epiky. – charakteristické
znaky. Poznať vzťah autora k jednotlivým postavám
Rozprávanie , porovnávanie, interpretovať
a používať pri práci s textom náležité
pojmy. Kľúčové slová, pojmy. Tiché čítanie.
Samostatná práca
Problémová úloha – vyhľadávanie znakov
sci-fi literatúry, čítanie s porozumením,
kľúčové slová, dejová osnova
Vedecko-fantastický román, rozoznať kompozičné
prostriedky v epickom texte : pásmo rozprávača
a pásmo postáv. Monológ a dialóg.. Prerozprávanie
deja. Oddelenie vážnych častí od humorných.
Uplatňovať vedomosti a zručnosti v texte pri aktívnom
vnímaní a obsahovom sprístupňovaní umeleckých diel
Štruktúra literárneho diela – kompozícia:,
vonkajšia stavba epického diela dejová
línia
Vedecko-fantastický román, rozoznať kompozičné
prostriedky v epickom texte
Porovnanie Julesa Werna, Karla Čapka
s niektorým súčasným autorom..
Problémová úloha
Pojem robot s ľudskou podobou. Vedieť, že sci-fi môže
mať aj žánrovú podobu drámy
43
Pojem dobrodružný román, cestopis. Prerozprávanie
deja s využitím súčasnej slovnej zásoby. Sformulovať
krátke poučenie
Triedne kolo HK. Recitácia
Interpretácia prózy alebo poézie podľa
kritérií na HK
Návšteva knižnice. Vedieť interpretovať poéziu alebo
prózu naspamäť
Móric August Beňovský dobrodružný cestopisný denník.
Denník ako druh románu
Elena Maróthy- Šoltésová :
Moje deti – próza
dokumentárneho charakteru,
druh memoárovej spisby, denník
- žáner
Sue Towsendová : Tajný
denník 13 a ¾-ročného
Adriana Molla – román vo
forme denníkových zápiskov
Miquel de Cervantes Saavedra
: Dômyselný rytier Don
Quijote de la Mancha, paródia
Štruktúra literárneho diela – kompozícia:,
vonkajšia stavba dejová línia, osnova,
kľúčové slová
Štruktúra literárneho diela – kompozícia:,
dejová osnova
Dramatické dejové napätie. Uplatňovanie vedomostí
a zručností pri aktívnom vní- maní umeleckého diela
Funkčná analýza textu, charakteristika
postavy
Vedieť charakterizovať postavu hlavného hrdinu .
Uplatňovať vedomostí a zručnosti pri aktívnom vnímaní
umeleckého diela
Charakteristika postavy, Štruktúra
literárneho diela – kompozícia:, dejová
osnova
Pojem paródia. Láskavý humor, kritika, satira. Epitaf.
Rozumová výchova : Kompetencia učiť sa
uvedomovať si význam vzdelania, vytrvalosti
a iniciatívy pre svoj pokrok
Marián Vanek : O Ganéšovi,
paródia
Zosmiešnenie, humor, nonsens
Dokázať odhadnúť svoje silné a slabé
stránky ako svoje rozvojové možnosti
Nataša Tánska : Vyznáte sa
v tlačenici ? (Úvod do
šťukológie ) , postupy paródie
Dušan Mitana : Môj rodný
cintorín, pamäti
- výsmešné, spotvorené
napodobeniny vážneho diela
Zhrnutie učiva – denník,
paródia
Charakteristika postavy. Štruktúra
literárneho diela – kompozícia:, vonkajšia
stavba epického diela dejová línia, dejová
osnova, kľúčové slová, samostatné
vytvorenie poučenia o paródii
Štruktúra literárneho diela – kompozícia:,
vonkajšia stavba epického diela dejová
línia, dejová osnova, kľúčové slová
Vyhľadať v texte autorskú reč, reč postáv,
odlišnosť týchto dvoch kompozičných rovín
literárneho textu, vypísať slová...
Výklad, analýza, definícia pojmov,
uplatnenie literárnovedných poznatkov
Poznať definície pojmov paródia, denník, autorov a ich
diela
Matej Bel : Zvolenská stolica,
encyklopedické dielo. Funkcia
lieratúry : umelecká a vecná.
Matúš Kučera : Konštantín
a Metod, literatúra faktu
Kľúčové slová, kompozícia, štýl a jazyk
ako znak náučnej literatúry, encyklopédie
Vysvetliť pojmy vecná a umelecká literatúra,
encyklopédia, náučný slovník. Znaky náučnej literatúry.
Kľúčové slová, kompozícia, štylistika
Poznať nielen obsahovú, ale aj formálnu stránku textov.
Pojem náučná literatúra
Vojtech Zamarovský : „ Slová,
slová, slová...“ historický
cestopis
Čítanie s porozumením, dôraz na kľúčové
slová, analýza, rozčlenenie ukážky na
časti, práca s textom
Poznávacia funkciu textov literatúry faktu, fakty
a vedecké údaje
Kompetencia učiť sa. Intelektuálne
interpretačné zručnosti - básnický alebo
prozaický text
Významné miesto memoárovej spisbe
v slovenskej literatúre
Poznávacie a čitateľské kompetencie.
Analytické a interpretačné zručnosti . Tvorba
prosociálneho hodnotového systému.
Kritickíé myslenie
Tvorba prosociálneho hodnotového systému.
Schopnosť medziľudského dorozumenia,
empatie. Tvorivé a štylistické zručnosti
Poznávacie a čitateľské kompetencie.
Analytické a interpretačné zručnosti
Poznávacie a čitateľské kompetencie.
Analytické a interpretačné zručnosti
a schopnosti. (FG)
Pamäťové a klasifikačné zručnosti.
Analytické a interpretačné zručnosti.
Overovanie vedomostí
Prijímať, hodnotiť a vážiť si odkaz našich
predkov. Viera v silu ľudu, dobro, pravdu
a krásu. Nezvyčajnosť zážitku
Významné osobnosti našich národných
dejín. Fakty a udalosti po príchode
vierozvestcov Konštantína a Metoda
Poznávanie histórie, iných a kultúr a odkaz
pre ďalšie generácie. Poznávanie
neznámeho na základe historických faktov
44
Úloha deminutív. Funkčná analýza textu. Vyhľadať
kľúčové slová, zostaviť dejovú osnovu, voľne
interpretovať text
Pojem paródia. Jazykové zvláštnosti v texte
Paródia, dialektizmy. Vedieť vysvetliť spojitosti
s kontextom, prípadne ich hľadať v SCS
Putovanie do hlbín dávnych vekov
prostredníctvom literatúry faktu.
Kompetencia učiť sa, múdrosť, vyhľadávať
informácie
Umenie, ktoré svedčí o šikovnosti, tvori.,
fantázii – drotárstvo, zachovávanie ľudových
tradícií. (FG)
Pamäťové a klasifikačné zručnosti.
Analytické a interpretačné zručnosti.
Overovanie vedomostí
Formovanie pozitívnych postojov
k spoločenským hodnotám, vážiť si folklór
a umelecké diela
Významné sobnosti súčasného života.
Rozvoj kreativity,
Filmové umenie ako súčasť života kultúrnych
ľudí.
Televízia ako súčasť ľudí každodenného
života. Náučné filmy, ...
Vysoké tempo vzostupu vedy a techniky,
DVD,CD...
Funkcia počítača na prácu vzdelávanie,
získavanie informácií, rýchlu komunikáciu,
na zábavu vo chvíľach voľna a oddychu
Národní buditelia, zakladatelia spisovnej
slovenčiny a štúrovská generácia – idea
slovanstva, všeslovanskej vzájomnosti –
hlavný myšlienkový prúd slovenského
národného hnutia – úcta k dejinám a
predstaviteľom
Pamäťové a klasifikačné zručnosti.
Analytické a interpretačné zručnosti.
Jana Skladaná : Slová z hlbín
dávnych vekov - literatúra
faktu
Čítanie textu s porozumením, vyberanie
potrebných informácií, práca s IKT
Vedieť pôvod známych slovných spojení. Pojem
náučná literatúra, odborný štýl, terminológia
Vladimír Ferko, Andrej Ferko
Ako divé husi román
Práca s textom, aplikácia vedomostí,
porovnanie nárečia so spisovným jazykom,
metaforické pomenovanie románu
Upevnenie vedomostí
Nárečie v umeleckom texte, úloha prostredia pre dej.
Charakteristika postavy, hlavná myšlienka
Ernest Bryll, Katarzyna
Gärtnerová : Na skle
maľované, muzikál - hudobná
dramtická tvorba
Cyrano z predmestia –Edmont
Rostand – dráma, Cyrano
z Bergeracu. Alta Vášová :
libreto. Hudba : Marián Varga,
Pavol Hamel. Texty piesní : Ján
Štraser, Kamil Peteraj Čo už
vieme
Film. Žáner dramatického
umenia
Televízia. Relácie a jej druhy
Vypočuť si hudobnú ukážku,
Výklad, analýza, definícia pojmov,
uplatnenie literárnovedných poznatkov
Pojem muzikál. Znaky folklóru. Skĺbenie rôznych foriem
umenia
Počúvanie sklady, rolové čítanie
Charakterizovať muzikál a povedať, v čom spočívajú
hlavné rozdiely medzi muzikálom, divadelnou hrou,
filmovou rozprávkou...
Práca s textom, aplikácia vedomostí
Súťažno- zábavné relácie a iné
Zopakovať a upevniť učivo o filme z predchádzajúcich
ročníkov. Filmové umenie, medzinárodné ocenenia
Poznať relácie a jej druhy
Video. Video-prehrávače, videorekordéry
Počítačova hra. Mutation of J.
1
B. Internet, playstation
Práca s textom, aplikácia vedomostí
Funkcia videa, DVD, CD, používanie v počítači
Počítačový slovník, základné operácie
práce s počítačom, PC
Aktívna spolupráca človeka a prístroja, ovládanie
počítača.
Doplňte si vedomosti.
Novodobé dejiny, literárne
smery, predstavitelia
Výklad, analýza, osvojenie si pojmov.
Osvietenstvo, klasicizmus, romantizmus.
Rozšírenie poznatkov o novodobých dejinách. Poznať
novodobé dejiny slovenskej literatúry, jej predstaviteľov
Zhrnutie celoročného učiva.
Opakovanie
Výklad, analýza, definícia pojmov,
uplatnenie literárnovedných poznatkov
Upevnenie učiva, kontrola vedomostí, hodnotenie
celoročnej práce, klasifikácia
Zhrnutie tematického celku
45
Ovládať predpísané učivo z literatúry
SLOVENSKÝ JAZYK, TÉMATICKÝ VÝCHOVNO – VZDELÁVACÍ PLÁN PRE 9. ROČNÍK ZŠ
3 hodiny týždenne, 99 hodín ročne
Tematický
celok
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Opakovanie
učiva
o slovnej
zásobe
Jazykové štýly – členenie
Žiak:
- si osvojí pojem jazykový štýl;
- vie formálne vymenovať jednotlivé jazykové štýly;
- pracuje s rôznymi textami – uvedomuje si v nich použité jazykové prostriedky a na základe ich dokáže text
priradiť k štýlu (zatiaľ len forma hry)
- chápe delenie slov na plnovýznamové a neplnovýznamové, jednovýznamové a viacvýznamové;
- rozumie pojmom vecný význam a gramatický význam;
- si zopakuje, aktualizuje poznatky o synonymách, antonymách, homonymách; dokáže ich štylisticky využiť
(synonymá v opise al. rozprávaní, antonymá v reklame al. charakteristike, homonymá pri rozlíšení pravopis, napr.
rým – Rím a pod., pri písaní nonsensovej básne);
- si aktualizuje poznatky o rozdelení SZ podľa dobového výskytu, pracuje s takýmito slovami v texte, chápe ich
štylistické využitie napr. v umeleckých textoch;
- si aktualizuje poznatky o rozdelení SZ podľa citového zafarbenia, pracuje s takýmito slovami v texte
- si aktualizuje poznatky o rozdelení SZ podľa pôvodu,
- pozná a dokáže používať Slovník cudzích slov (aj v digitálnej podobe),
- napíše krátku správu, ktorej obsahovým jadrom bude uvedenie nového výrobku na trh (použije aspoň 3 slová
cudzieho pôvodu);
- si aktualizuje poznatky o rozdelení SZ podľa spisovnosti, - chápe štylistické využitie nespisovných slov, napr.
v umeleckej literatúre,
- dokáže s kamarátom vytvoriť dialóg s použitím slangových slov, - vytvorí krátky príbeh, v ktorom použije
nárečové slová svojho regiónu; zopakujesi poznatky o tvorení slov,
- vie utvoriť pomocou predpony resp. prípony od základového slova odvodené slovo; z dvoch slovotvorných
základov slovo zložené,
- správne tvorí, píše a číta skratky, skratkové slová, iniciálové skratky, značky;
- chápe štylistické využitie obrazných pomenovaní v umeleckom štýle,
- pozná Malý frazeologický slovník a vie s ním pracovať,
- vie v umeleckom texte nájsť umelecké prostriedky,
- vie utvoriť metaforu, personifikáciu, metonýmiu, prirovnanie so zadaným slovom (napr. slnko, škola a pod.);
- si zopakuje, utvrdí poznatky o SZ;
- preukáže nadobudnuté vedomosti, zručnosti;
Slovná zásoba – slová podľa vecného
významu
Vzťahy medzi slovami
synonymá, homonymá, antonymá
Slovná zásoba – slová podľa dobového
výskytu
historizmy, archaizmy, zastarané slová,
neologizmy
Slovná zásoba – slová podľa citového
zafarbenia
neutrálne slovo, expresívne slovo
Slovná zásoba – slová podľa pôvodu
domáce slová, slová cudzieho pôvodu –
zdomácnené, internacionalizmy, cudzie
Slovná zásoba – slová podľa spisovnosti
spisovné slovo, nespisovné slovo – slang,
nárečie
Obohacovanie slovnej zásoby – tvorenie
nových slov
odvodzovanie, skladanie, skracovanie,
tvorenie združených pomenovaní
Obohacovanie slovnej zásoby – prenášanie
frazeologizmy, príslovia, porekadlá,
pranostiky, prirovnania
metafora, metonýmia, personifikácia,
prirovnanie
Staň sa
dobrým
rečníkom
Rečnícky štýl. Slohové postupy
rečnícky štýl, rétorika, slohový postu
Žiak:
- si osvojí pojem rečnícky štýl;
- pozná jednotlivé útvary rečníckeho štýlu;
46
Zvukové vlastnosti reči
dôraz, prízvuk, prestávka, melódia, tempo
reči, sila hlasu
Zvuková stránka jazyka a pravopis. Hlásky
spodobovanie, pravidlo o rytmickom
krátení, hláska
Tvrdé, mäkké, obojaké spoluhlásky
Výslovnosť a pravopis slov cudzieho
pôvodu. Informačný slohový postup
slovo cudzieho pôvodu, Slovník cudzích slov,
informačný slohový postup
Interpunkčné znamienka
pomlčka, spojovník, úvodzovky, bodka,
čiarka, výkričník, otáznik, bodkočiarka,
dvojbodka, apostrof, lomka, zátvorka
Uvažujme
spolu
Výkladový slohový postup. Výklad
výkladový slohový postup, výklad, úvaha,
prednáška, článok (FG)
Úvaha
Neživotné pod. mená mužského rodu
zakončené na –ál
Neživotné pod. mená mužského rodu
zakončené na -r, -l
Slovesá
Diktát č. 2 – skloňovanie ohybných
slovných druhov 41.
- uvedomuje si úlohu jazykových a mimojazykových prostriedkov v komunikácii;
- dokáže gestami, mimikou vyjadriť jednoduché situačné úlohy, napr. Nie, ďakujem, nedávaj mi to!, Ticho, prosím!
Choď preč!; - zvládne vytvoriť jednoduchý prívet na zadanú tému a prezentovať ho pred spolužiakmi;
- pozná všetky štyri slohové postupy a vie k nim priradiť základné slohové útvary;
- vie pomenovať, čo patrí k zvukovým vlastnostiam reči;
- dokáže s nimi v ústnom prejave pracovať;
- dbá na správnu výslovnosť mäkkých a tvrdých slabík;
- rozumie pojmu spodobovanie, správne píše slová, v ktorých dochádza k spodobovaniu (slová patriace do jadra SZ
– včela, slivka, dievča, babka, rozprávať, tvaroh, sneh a pod.);
- pozná a uplatňuje pravidlo o rytmickom krátení;
- vie rozdeliť hlásky – samohlásky, dvojhlásky a spoluhlásky;
- pozná a uplatňuje pravopisný princíp domácich slov po tvrdých, mäkkých a obojakých spoluhláskach;
- pozná vybrané slová a vie ich správne napísať;
- rozlišuje význam a pravopis v dvojiciach slov, napr. bieli – biely, Rím – rým, farby – farbí,...;
- správne vyslovuje, pozná význam a používa slová cudzieho pôvodu, ktoré má vo svojej SZ – pozná ich z iných
predmetov, sú v jazyku frekventované (história, diktátor, vitamín, politika, hygiena, medicína, hypotéka a pod.);
- vie pracovať so SCS; vie charakterizovať informačný slohový postup, pozná útvary ISP; - v reklame, oznámení,
inzeráte vie nájsť slová cudzieho pôvodu, vie napísať ľubovoľný žáner ISP s využitím slov cudzieho pôvodu;
- pozná funkciu a využitie jednotlivých interpunkčných znamienok;
- vytvorí reklamu s využitím PC, v ktorej správne používa interpunkciu;
- si zopakuje poznatky, preukáže svoje vedomosti a zručnosti; preukáže pravopisné zručnosti.
Žiak:
- vie charakterizovať výkladový slohový postup, pozná útvary VSP;
- dokáže spracovať a prezentovať krátky výstižný výklad na zadaný námet – pri spracovaní námetu používa svoje
vedomosti, encyklopédie, internet;
- pracuje s textom – dokáže nájsť v úvahe myšlienky, ktoré ho oslovili a zaujať k nim postoj;
- dokáže identifikovať jazykové prostriedky používané v úvahe (obrazné pomenovania, paralely, citáty, synonymá,
protiklady a pod.); vie vytvoriť pokračovanie textu zadanej úvahy;
- pozná pravidlá skloňovania pod. mien muž. rodu zakončených na -ál a správne ich používa;
- pozná pravidlá skloňovania pod. mien muž. rodu zakončených na -r, -l a správne ich používa;
- si zopakuje a precvičí poznatky a zručnosti o pod. menách, ktoré nadobudol v rámci ISCED 2 (skloňovanie,
pravopis, rozdelenie);
- si zopakuje a precvičí poznatky a zručnosti o príd. menách, ktoré nadobudol v rámci ISCED 2 (skloňovanie,
pravopis, rozdelenie, stupňovanie, tvorenie príd. mien);
- si zopakuje a precvičí poznatky a zručnosti o zámenách a číslovkách, ktoré nadobudol v rámci ISCED 2
(skloňovanie, pravopis, rozdelenie);
- si zopakuje a precvičí poznatky a zručnosti o slovesách, ktoré nadobudol v rámci ISCED 2 (skloňovanie, pravopis,
47
Príslovky
Predložky a spojky
Častice a citoslovcia
Drieme
v tebe
umelec?
Umelecký štýl
Skladba
Základné vetné členy
Predmet
Prívlastok
Príslovkové určenie
Prístavok
Jednoduchá veta a jednoduché súvetie
Diktát č. 3 – čiarka v jednoduchom súvetí
Ako vzniká text. Súdržnosť textu
Zápor v slovenčine
rozdelenie, správne vykanie);
- preukáže pravopisné zručnosti nadobudnuté v rámci ISCED 2;
- si zopakuje a precvičí poznatky a zručnosti o príslovkách, ktoré nadobudol v rámci ISCED 2 (pravopis, rozdelenie,
tvorenie);
- si zopakuje a precvičí poznatky a zručnosti o predložkách a spojkách, ktoré nadobudol v rámci ISCED 2 (pravopis,
správne používanie);
- si zopakuje a precvičí poznatky a zručnosti o časticiach a citoslovciach, ktoré nadobudol v rámci ISCED 2 (pravopis,
rozdelenie); zopakuje si poznatky, preukáže svoje vedomosti a zručnosti.
Žiak:
- si osvojí pojem umelecký štýl;
- pozná jednotlivé útvary umeleckého štýlu;
- uvedomuje si úlohu jazykových prostriedkov v jednotlivých žánroch umeleckého štýlu;
- zvládne prednes jednoduchej básne, pracuje so zvukovými prvkami jazyka;
- dokáže vytvoriť jednoduchú báseň s využitím zadaných slov;
- dokáže prečítať umelecký text formou dialogizovaného čítania;
- zvládne napísať jednoduchý príbeh na zadanú tému, dodržuje dejovú stavbu – úvod, zápletka, zauzľovanie deja,
vyvrcholenie deja, obrat, rozuzlenie;
- vytvorený príbeh zilustruje a prezentuje pred spolužiakmi;
- si aktualizuje poznatky o vetnej skladbe nadobudnuté v predchádzajúcich ročníkoch;
- si zopakuje poznatky o podmete, prísudku, vetnom základe (otázky, delenie, prisudzovací sklad);
- vie základné vetné členy nájsť vo vete, vytvoriť vetu podľa zadania;
- si zopakuje vedomosti o predmete (delenie, otázky);
- vie predmet vyhľadať vo vete; vytvoriť vetu podľa zadania (napr. s rozvitým premetom v akuzatíve);
- si zopakuje vedomosti o prívlastku (delenie, otázky);
- vie prívlastok vyhľadať vo vete; vytvoriť vetu podľa zadania (napr. s rozvitým nezhodným prívlastkom);
- si zopakuje vedomosti o príslovkovom určení(delenie, otázky);
- vie príslovkové určenie vyhľadať vo vete;
- vytvoriť vetu podľa zadania (napr. s príslovkovým určením miesta, ktoré bude vyjadrené pod. menom);
- odlišuje príslovkové určenie od predmetu;
- si zopakuje vedomosti o prístavku (delenie, otázky, písanie čiarok);
- vie prístavok vyhľadať vo vete; vytvoriť vetu s prístavkom;
- vie rozlíšiť jednoduchú vetu od súvetia; pozná pravidlá písania čiarok v jednoduchom súvetí a používa ich
v písomnom prejave;
- preukáže pravopisné zručnosti;
- sa naučí, aké prostriedky obsahové aj jazykové vytvárajú súdržnosť textu;
- dokáže v ukážke nájsť prostriedky súdržnosti textu;
48
Hľadáme
odborníkov
Náučný štýl. Odborný opis (FG)
Opisný slohový postup
Administratívny štýl
Úradný list
Úradný a štruktúrovaný životopis
Publicistický štýl
Náuka o jazyku. Členenie jazykovedy
jazyk, jazykoveda, hláskoslovie, lexikológia,
tvaroslovie (morfológia), vetná skladba
(syntax), štylistika
Hovorový štýl
Národný jazyk. Spisovný jazyk a nárečia
- si osvojí vedomosť o tom, ako sa v slovenčine tvorí zápor – predpona ne-, častica nie;
- správne tvorí
a píše zápor nie je;
- si zopakuje poznatky, preukáže svoje vedomosti a zručnosti.
Žiak:
- si osvojí pojem náučný štýl; pozná jednotlivé útvary náučného štýlu;
- uvedomuje si úlohu jazykových prostriedkov v útvaroch náučného štýlu;
- uvedomuje si úlohu odborného opisu vo výklade, dokáže napísať odborný opis vybranej stavby;
- vie charakterizovať opisný slohový postup, pozná útvary OSP;
- dokáže spracovať a prezentovať opis/charakteristiku na zadanú tému – pri spracovaní témy používa svoje
vedomosti, encyklopédie, internet;
- si osvojí pojem administratívny štýl, pozná jednotlivé útvary administratívneho štýlu;
- uvedomuje si úlohu jazykových prostriedkov v útvaroch administratívneho štýlu;
- dokáže vyplniť jednoduchý predtlačený formulár (žiadosť o vydanie preukazu/pasu/dopravnej karty;
- sa naučí, kedy sa píše úradný list (sťažnosť, žiadosť, objednávka, reklamácia,...);
- pozná formálnu stránku úradného listu, jednotlivé obsahové časti; vie vyplniť podací lístok k doporučenému listu;
- zvládne napísať úradný list na zadanú tému (napr. reklamácia výrobku, žiadosť o vydanie kópie vysvedčenia,
sťažnosť na reštauráciu,...);
- vie, aké údaje má obsahovať životopis; pozná fomálnu stránku životopisu;
- zvládne napísať svoj štruktúrovaný životopis;
- si osvojí pojem publicistický štýl, pozná jednotlivé útvary publicistického štýlu;
- uvedomuje si úlohu jazykových prostriedkov v útvaroch publicistického štýlu;
- dokáže pracovať so správou, vybrať si z nej podstatné informácie;
- dokáže napísať jednoduchú správu na zadanú tému;
- preukáže pravopisné zručnosti;
- si osvojí pojmy súvisiace so systémom jazyka, pomenovania jednotlivých jaz. rovín a ich zameranie;
- dokáže v skupine plniť úlohy, ktoré sa týkajú „jazykovedného výskumu“ v rámci jednotlivých rovín, používa pri tom
internet, encyklopédie, svoje vedomosti (napr. zisti pôvod zadaného slova, vysvetli význam porekadiel a nahraď ich
modernými synonymnými,...);
- výsledky svojej práce prezentuje pred triedou;
- si osvojí pojem hovorový štýl, pozná jednotlivé útvary hovorového štýlu;
- uvedomuje si úlohu jazykových prostriedkov v útvaroch hovorového štýlu;
- dokáže predviesť so spolužiakom dialóg zo svojho života;
- dokáže vytvoriť podľa situácie na obrázku rozhovor; osvojí si pojmy národný jazyk, nárečie, spisovný jazyk;
- pozná rozdiel medzi spisovným jazykom a nárečiami, ich použitie v komunikácii;
- vie rozlíšiť text napísaný spisovným jazykom a nárečím; preukáže svoje vedomosti a zručnosti;
49
LITERATÚRA, TÉMATICKÝ VÝCHOVNO – VZDELÁVACÍ PLÁN PRE 9. ROČNÍK ZŠ
2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne
Tematický
celok
LYRICKÁ
A EPICKÁ
POÉZIA
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Aký priestor si venoval/a počas prázdnin čítaniu, knihám?
Žiak - kultivovane vie vyjadriť svoj názor, podložiť ho argumentami,
predstaviť svoju prečítanú knihu, časopis, ktorý číta, webové stránky,
ktoré navštevuje a pod.;
Štúrovskí básnici. Reflexívna a spoločenská lyrika
Samo Chalupka: Kráľohoľská, Janko Kráľ: Duma bratislavská, Andrej
Sládkovič: Nehaňte ľud môj, Janko Kráľ: Orol
reflexívna lyrika, spoločenská lyrika
Óda
Adam Mickiewicz: Óda na mladosť, Friedrich Schiller: Na radosť, Ján
Hollý: Na Umku, Ján Botto: K mladosti
óda,
Sonet, P. O. Hviezdoslav: Krvavé sonety
obkročný rým, presah, sonet
Symbol v básni
Ivan Krasko: Otcova roľa symbol, aforizmus
Epigram
Rudolf Dilong: Staroba radí
Epitaf , Tristan Corbiére: Epitaf
- vyvodenie definícií nových lit. pojmov
- zaradenie lyrických textov k spoločenskej a reflexívnej lyrike ,
k správnemu lit. žánru
- formulácia hlavnej myšlienky lyrickej básne
- štylisticko-lexikálna analýza umeleckého textu – pomenovanie
umeleckých prostriedkov
- verbálne vyjadrenie vlastného zážitku z prečítaného textu
- pokus o vlastnú tvorbu
Žiak:
- vie vytvoriť a vysvetliť definície nových lit. pojmov;
50
- vie zaradiť lyrický text k spoločenskej a reflexívnej lyrike;
- dokáže sformulovať hlavnú myšlienku lyrickej básne;
- vie v texte lyrickej básne určiť umelecké prostriedky;
zvládne verbálne vyjadriť vlastný zážitok z prečítaného;
-
- na základe prečítaného textu vie priradiť lit. ukážku k žánru (óda,
epitaf, sonet, epigram);
- dokáže plynulo čítať umelecký text;
- sa pokúsi o vlastnú tvorbu – príležitostná báseň, epitaf a pod.
- vie pomenovať lit. termínmi jednotlivé časti vonkajšej kompozície
textu;
EPIKA vo
veršoch
a v próze
DRÁMA
Epos. Epika vo veršoch
P. O. Hviezdoslav: Ežo Vlkolinský
Historický román
Christian Jacq: Syn svetla, Ľudo Zúbek: Jar Adely Ostrolúckej, V. Ferko
a A. Ferko: Ako divé husi, H. Stoll: Priamov poklad
historický román
Dobrodružný a vedecko-fantastický román
Issac Asimov: Stratený robot, Rosendo Álvarez: Deň, keď čas plynul
naopak, James A. Owen: Hľadanie Červeného draka
dobrodružný román
Detektívka , Agatha Christie: Diomedove kone
detektívny román
Viacgeneračný román
Viktor Hugo: Bedári, František Hečko: Červené víno, (FG)
Román zo života mladých ľudí. Dievčenský román
Dušad Dušek: Dvere do kľúčovej dierky, Roman Brat: Mordovisko,
Charlotte Bronteová: Jana Eyrová, Jana Šimulčíková: Dievča
s bocianími nohami, Jacqueline Wilsonová: Dieťa zo smetiska
dievčenský román
Dievčenský román písaný formou denníka
Zuzka Šulajová: Džínsový denník;
román vo forme denníka
Tragédia
William Shakespeare: Romeo a Julia
kompozícia drámy – expozícia, kolízia, kríza, peripetia, katastrofa,
tragédia
Komédia, J. G. Tajovský: Ženský zákon, (FG)
komédia, dejstvo, jednoaktovka, premiéra, derniéra
Muzikál
Alta Vášová: Cyrano z predmestia
muzikál, inscenácia
51
Žiak:
- vytvorí a vysvetlí pojem epika/ reprodukuje definíciu epiky;
- zaradí prečítaný text k epickým žánrom;
- abstahuje a sformuluje hlavnú myšlienku a tému ukážky;
- vyhľadá kľúčové slová, vytvorí dejovú osnovu;
- dokáže prerozprávať obsah prečítanej ukážky;
- určí postavy a charakterizuje ich;
- vie vyhľadať prostredníctvom encyklopédie, internetu informácie
o autoroch a prezentovať ich napr. formou ppt;
- dokáže výsledky svojej práce prezentovať kultivovane pred
spolužiakmi;
- sa pokúsi napísať vlastnú ukážku napr. zo života mladých ľudí,
s historickým námetom;
Žiak:
- vie vytvoriť a vysvetliť definíciu drámy, tragédie, komédie, muzikálu,
vie abstrahovať a sformulovať hlavnú myšlienku lit. Diela, vie vysvetliť
pojmy vonkajšej kompozície, napr. dejstvo a vnútornej kompozície ,
uplatňuje mimojazykové prostriedky pri interpretácii dramatického
textu;
- dokáže premeniť neveršovaný text na dramatický;
- charakterizuje spoločné a odlišné znaky dramatických žánrov.
Cudzie jazyky – Anglický jazyk
Ciele učebného predmetu
Jazykové vzdelávanie na našej základnej škole je zamerané na to, aby žiak získal všeobecné a komunikačné
kompetencie v cudzom jazyku a rozvinul kľúčové kompetencie, ktoré podľa stupňa jazykového vzdelania a
svojich potrieb a záujmov využíva pri ich získavaní, používaní, rozširovaní, prehlbovaní a aktualizácii.
Nová koncepcia základnej pedagogickej dokumentácie vychádza zo základného
východiskového dokumentu: Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky (SERR), ktorý definuje
kompetencie ako súhrn vedomostí, zručností, postojov a hodnôt, ktoré umožňujú osobe konať. Preto základným
princípom jazykového vzdelávania na báze kompetencií je zabezpečiť, aby učiaci sa:.
• dokázal riešiť každodenné životné situácie v cudzej krajine a v ich riešení pomáhal cudzincom, ktorí sú
v jeho vlastnej krajine,
• dokázal vymieňať si informácie a nápady s mladými ľuďmi a dospelými, ktorí hovoria iným jazykom a
sprostredkúvajú mu svoje myšlienky a pocity,
• viac a lepšie chápal spôsob života a myslenia iných národov a ich kultúrne dedičstvo.
Na splnenie vytýčených cieľov vyučovania anglického jazyka používame aktivizujúce vyučovacie metódy - práca
vo dvojiciach, skupinová práca, projektovú práca a práca s využitím IKT.
Časová dotácia:
1. jazyk
5. roč
6. roč.
7. roč.
8. roč.
9. roč..
týždenne
4
3
3
3
4
ročne
132
99
99
99
132
2. jazyk
5. roč
6. roč.
7. roč.
8. roč.
9. roč..
týždenne
-
2
2
2
2
ročne
-
66
66
66
66
V skupine je spravidla najviac 17 žiakov. Od počtu 18 žiakov sa triede delí na 2 skupiny.
Vzdelávací obsah predmetu
Podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky pri používaní a učení sa jazyka sa učiaci zapája
do jazykových procesov, pri ktorých si vytvára alebo prijíma texty vo vzťahu k témam z konkrétnych oblastí. Pri
tomto procese aktivizuje tie stratégie, ktoré sa mu zdajú na splnenie úloh najvhodnejšie.
1 Jazyková kompetencia
• používa iba základný rozsah jednoduchých výrazov týkajúcich sa osobných údajov a potrieb konkrétneho typu
• má základný repertoár slovnej zásoby izolovaných slov a slovných spojení vzťahujúcich sa na dané konkrétne
situácie
• prejavuje iba obmedzené ovládanie základných gramatických štruktúr a typov viet, ktoré sú súčasťou
osvojeného repertoáru,
• vláda výslovnosť obmedzeného repertoáru naučených slov a slovných spojení zrozumiteľnú pre rodených
hovoriacich, ktorí sú zvyknutí komunikovať s cudzincami
• dokáže odpísať známe slová a krátke slovné spojenia, napríklad jednoduché pokyny alebo inštrukcie, názvy
každodenných predmetov, názvy obchodov a bežne používané ustálené spojenia
• dokáže vyhláskovať svoju adresu, štátnu príslušnosť a ostatné osobné údaje.
52
2 Sociolingvistická kompetencia
• dokáže nadviazať základnú spoločenskú konverzáciu tak, že použije najjednoduchšie spôsoby vyjadrenia
zdvorilosti: dokáže pozdraviť aj rozlúčiť sa, predstaviť sa, poďakovať, ospravedlniť sa, atď.
3 Pragmatická kompetencia
• dokáže spájať slová alebo skupiny slov pomocou najzákladnejších lineárnych spojovacích výrazov,
• dokáže zvládnuť veľmi krátke izolované a väčšinou vopred naučené výpovede, ktoré sú poznamenané mnohými
pauzami, nevyhnutnými na hľadanie výrazových prostriedkov, na artikuláciu menej známych slov a na pokusy o
vhodnejšiu formuláciu.
Komunikačné zručnosti
Komunikačné zručnosti nemožno chápať izolovane, pretože sa navzájom prelínajú a dopĺňajú (integrované
zručnosti).
1 Počúvanie s porozumením
• dokáže rozoznať známe slová a najzákladnejšie slovné spojenia týkajúce sa jeho samého, jeho rodiny a
bezprostredného konkrétneho okolia, keď ľudia hovoria pomaly a jasne,
• rozumie, ak sa hovorí veľmi pomaly a pozorne, a ak dlhšie pauzy poskytujú čas na pochopenie zmyslu,
• rozumie jednoduchým pokynom, ktoré sú pomaly a zreteľne adresované a dokáže porozumieť krátkemu
jednoduchému popisu cesty.
2 Čítanie s porozumením
• rozumie známym menám, názvom, slovám a veľmi jednoduchým vetám, napríklad na oznámeniach a plagátoch
alebo v katalógoch, na pohľadniciach,
• rozozná základné slovné spojenia v jednoduchých oznamoch z každodenného života,
• dokáže si pri jednoduchšom informačnom materiály a krátkych, jednoduchých opisoch urobiť predstavu o
obsahu, najmä ak má k dispozícii vizuálnu pomoc,
• rozumie krátkemu jednoduchému písomnému popisu cesty.
3 Písomný prejav
• dokáže napísať krátky osobný list alebo pohľadnicu, napríklad pozdrav z dovolenky,
• dokáže vyplniť jednoduché registračné formuláre s osobnými údajmi ako meno, štátna príslušnosť, adresa,
telefón a podobne,
• dokáže napísať jednoduché slovné spojenia a vety o sebe a iných ľuďoch, o tom kde žijú a čo robia, • vie si
písomne vyžiadať informácie alebo ich podať ďalej,
• vie napísať jednoduché slovné spojenia alebo vety a použiť v nich spojovacie výrazy ako „a“, „ale“ alebo
„pretože“.
4 Ústny prejav - dialóg
• dokáže komunikovať jednoduchým spôsobom za predpokladu, že jeho partner v komunikácii je pripravený
zopakovať alebo preformulovať svoju výpoveď pri pomalšej rýchlosti reči, a že mu pomôže sformulovať, čo sa
pokúša povedať,
• dokáže klásť a odpovedať na jednoduché otázky z oblasti jeho základných potrieb alebo na známe témy,
• používať jednoduché zdvorilostné formulácie ako pozdrav, lúčenie, opýtať sa niekoho ako sa má,
• vie predstaviť seba a iných a reaguje, keď ho predstavujú,
• rozumie každodenným výrazom, ktoré sú zamerané na uspokojenie jednoduchých konkrétnych komunikačných
potrieb a vie reagovať na jednoduché informácie, ktoré sa dozvie,
• rozumie otázkam a pokynom, jednoduchému opisu cesty, vie niekoho o niečo požiadať a niekomu niečo
oznámiť.
Ústny prejav – monológ
• dokáže využívať jednoduché slovné spojenia a ucelenými vetami opísať seba, miesto, kde žije, čo robí a ľudí,
ktorých pozná.
53
ANGLICKÝ JAZYK, TÉMATICKÝ TÉMATICKÝ VÝCHOVNO – VZDELÁVACÍ PLÁN PRE 5. ROČNÍK
4 hodiny týždenne, 132 hodín ročne
cieľ a kľúčové kompetencie
tematický okruh
obsahový štandard
Jazykové prostriedky
1. Nadviazať kontakt Pozdraviť,
odpovedať na pozdrav
2. Vypočuť si a podať informácie
Informovať sa, začleniť informáciu,
odpovedať na otázku
Rodina a spoločnosť
Pozdravy, poďakovanie
Rodina a spoločnosť
Osobné údaje
Rodina, vzťahy v rodine
Časti tela, fyzické charakteristiky
3. Vybrať si z ponúkaných možností
identifikovať, potvrdiť, odmietnuť
(FG)
Vzdelávanie a práca
4. Vyjadriť svoj názor , svoju vôľu
vyjadriť svoj súhlas, nesúhlas, želanie
metódy
Dialóg
Hovorový štýl, pesnička
Dialóg
Hovorový štýl
Pesnička, plagát,
telefonický rozhovor
Škola a jej zariadenie
Nákupné zariadenia
Spôsob nákupu a platenia
Časovanie pomocného slovesa to be,
have got
Tvorba otázky a záporu
Väzba there is
Prítomný priebehový čas
Neurčitý a určitý člen
Predložky miesta
Základné číslovky, Prídavné mená ...
Človek a spoločnosť
Jazyk ako dorozumievací
prostriedok, Túžby , želania a plány
Sloveso want to + neurčitok
Sloveso need + podst. meno
Jednoduchá spoločenská komunikácia
Dialóg
5. Vyjadriť svoju schopnosť ,
Predstaviť svoje záľuby
vyjadriť čo mám rád, čo nemám rád, čo
sa mi páči, vyjadriť poznatky, vedomosti
(FG)
Vzdelávanie a práca
Domov a bývanie
Človek a príroda
Voľný čas a záľuby
Šport
Učebné predmety
Dom/ byt
Bývanie v meste a na dedine
Knihy, TV, internet
Zvieratá, počasie, šport
Časovanie modálneho slovesa can
v prít. čase
Ústny prejav: Jednoduchá spoločenská
komunikácia, monológ, dialóg
Písomný prejav: Ilustrovaný opis, plagát,
pozvánka,
jednoduchý text opisujúci záľuby, jednoduchý
list
6. Vnímať a prejavovať svoje city
vyjadriť radosť, smútok
Rodina a spoločnosť
Človek a spoločnosť
Formy komunikácie
Kultúra komunikácie
Jednoduchý prít. čas
7. Stanoviť, oznámiť, prijať pravidlá
alebo povinnosti
vyjadriť príkaz, zákaz, odmietnuť (FG)
8. Reagovať na nesplnenie, pravidiel
alebo povinností, ospravedlniť sa
Vzdelávanie a práca
Školský systém, pracovné činnosti
Rozkazovací spôsob
Modálne slovesá
Krajiny, mestá a miesta
Rodina a spoločnosť
Človek a spoločnosť
Orientácia v meste
Formy komunikácie
Kultúra komunikácie
9. Ponúknuť a reagovať na ponuku
žiadať a odpovedať na žiadosť, (FG)
Stravovanie
Obliekanie a móda
Stravovacie návyky, zdravá výživa
Kultúra stravovania
Ľudské telo
Obchod a služby
Oznam. veta v jednoduchom prít. čase,
otázka a zápor v jednod. prítomnom
čase
Dialógy
Jednoduchá spoločenská komunikácia
Ilustrovaný opis, plagát
Spoločenská komunikácia
Blahoželanie, pohľadnica, telefonický
rozhovor
Krátky dialóg
Jednoduchý monológ, základné frázy- rozkazy
a požiadavky
Stručný dialóg alebo monológ s použitím
základnej slovnej zásoby danej témy
10. Telefonovať
začať a ukončiť rozhovor
11. Korenšpondovať
Začať a ukončiť list, (FG)
Rodina a spoločnosť
Multikultúrna spoločnosť
Rodinné sviatky
Štátne a cirkevné sviatky
12. Reagovať pri prvom stretnutí
predstaviť sa, predstaviť niekoho
Človek a spoločnosť
Multikultúrna spoločnosť
Zoznámenie, zbližovanie kultúr
Zvyky a tradície
Sloveso can v žiadosti
Zdvorilé ponuky vo forme otázky
Dialóg s uplatnením hovorového štýlu,
ilustrovaný opis
Ukazovacie a osobné zámená
Forma jednoduchých otázok a odpovedí
Pohľadnica, list, mail
54
Ukazovacie zámená
Privlastňovací pád
Privlastňovacie prídavné mená
Dialóg s uplatnením hovorového štýlu
Typy textov: pohľadnica, plagát, ilustrovaný
text, rozprávka
ANGLICKÝ JAZYK, TÉMATICKÝ VÝCHOVNO – VZDELÁVACÍ PLÁN PRE 6. ROČNÍK
3 hodiny týždenne, 99 hodín ročne
cieľ a kľúčové kompetencie
tematický okruh
1. Nadviazať kontakt v súlade s
komunikačnou situáciou
Upútať pozornosť, pozdraviť, odpovedať na
pozdrav, rozlúčiť sa
2. Vypočuť si a podať informácie
Informovať sa, začleniť informáciu,
odpovedať na otázku
(FG)
Rodina a spoločnosť
Pozdravy, poďakovanie
Človek a spoločnosť
Ľudské telo
a starostlivosť o zdravie
Doprava a cestovanie
Osobné údaje, Rodina, vzťahy v rodine
Choroby a nehody
Turistika a cestovný ruch
Časovanie plnovýznamových
slovies v jedn. prítomnom
a minulom čase
Tvorba otázky a záporu
Dialóg
Hovorový štýl
Pesnička, plagát, telefonický rozhovor
3. Vybrať si z ponúkaných možností
identifikovať, potvrdiť, odmietnuť, opraviť
Stravovanie
Obchod a služby
Príprava jedál, zdravá výživa
Nákupné zariadenia
Spôsob nákupu a platenia
Dialógy
Jednoduchá spoločenská komunikácia
Ilustrovaný opis, plagát
4. Vyjadriť svoj názor
vyjadriť svoj súhlas, nesúhlas, protestovať
Človek a spoločnosť
Slovensko
Jazyk ako dorozumievací prostriedok
Formy komunikácie
Neurčitý a určitý člen
Predložky miesta
Radové číslovky
Prídavné mená ...
Stupňovanie krátkych a dlhých
prídavných mien
5. Vyjadriť svoju vôľu
vyjadriť svoje želania a túžby
Človek a spoločnosť
Túžby a želania
Plány blízke i budúce
Sloveso want to + neurčitok
Sloveso need + podst. meno
6. Vyjadriť svoju schopnosť
vyjadriť poznatky, vedomosti, neznalosť
(FG)
Vzdelávanie a práca
Učebné predmety, pracovné činnosti
Kultúra a jej vplyv na človeka
Časovanie modálneho slovesa
can v minulom čase
Dialóg
Jednoduchá spoločenská komunikácia
Telefonický rozhovor
Dialógy
Jednoduchá spoločenská komunikácia
Ilustrovaný opis, plagát, pozvánka
7. Vnímať a prejavovať svoje city
vyjadriť radosť, smútok, sympatie, bolesť
Rodina a spoločnosť
Človek a spoločnosť
Formy komunikácie
Kultúra komunikácie
Jednoduchý prítomný čas
Jednoduchý minulý čas
Spoločenská komunikácia, dialóg
pohľadnica, telefonický rozhovor
8. Vyjadriť očakávania a reagovať na ne
vyjadriť nádej, sklamanie, obavu
zistiť spokojnosť, nespokojnosť, (FG)
9. Predstaviť svoje záľuby a svoj vkus
vyjadriť čo mám rád, čo nemám rád, čo sa
mi páči, vybrať si z možností
Rodina a spoločnosť
Voľný čas a záľuby
Otázka v jednoduchom minulom
čase
Dialóg s uplatnením hovorového štýlu
Voľný čas a záľuby
Vzory a ideály
Šport
Knihy, televízia, internet
Pozitívne, negatívne vzory
Rôzne druhy športov
Oznam. veta v jednod.prít.
a min.čase, otázka a zápor
v jednod.prít.a min. čase
10. Stanoviť, oznámiť a
prijať pravidlá alebo povinnosti
vyjadriť príkaz, zákaz, odmietnuť, dať
súhlas, zakázať, (FG)
Vzdelávanie a práca
Školský systém, pracovné podmienky
Rozkazovací spôsob
Modálne slovesá
Doprava a cestovanie
Orientácia, problémové situácie
Ústny prejav: jednoduchý monológ
Dialóg
Písomný prejav: jednoduchý text
opisujúci záľuby, jednoduchý list
Krátky dialóg
Jednoduchý monológ, základné frázyrozkazy a požiadavky, uplatnenie
hovorového a administratívneho štýlu
Voľný čas a záľuby
obsahový štandard
Jazykové prostriedky
metódy
Dialóg
Hovorový štýl
pesnička
55
Jednoduchá spoločenská komunikácia
Pohľadnica, plagát, opis, rozprávka
11. Reagovať na nesplnenie pravidiel
alebo povinností
ospravedlniť sa, vyjadriť ľútosť
12. Reagovať na príbeh alebo udalosť
vyjadriť záujem, nezáujem
vyjadriť prekvapenie
Rodina a spoločnosť
Človek a spoločnosť
Formy komunikácie
Kultúra komunikácie
Človek a príroda
Krajiny a mestá
Mládež a svet
Ochrana životného prostredia
Kultúrne a historické pamiatky
Aktivity mládeže
Jednoduchý minulý čas
Stručný dialóg alebo monológ
s použitím základnej slovnej zásoby
danej témy
opis
13. Ponúknuť a reagovať na ponuku
žiadať a odpovedať na žiadosť,
navrhnúť niečo, odpovedať na návrh
14. Reagovať na niečo, čo sa má diať v
budúcnosti
varovať pred niečím, niekým, poradiť,
dodať odvahu, (FG)
15. Reagovať pri prvom stretnutí
predstaviť sa, predstaviť niekoho
reagovať na predstavenie niekoho
16. Telefonovať
začať a ukončiť rozhovor, udržiavať
rozhovor
16. Korenšpondovať
Začať a ukončiť list
Stravovanie
Obliekanie a móda
Stravovacie návyky, zdravá výživa
Nakupovanie, vzťah zákazník a personál
Sloveso can v žiadosti
Väzba predložky a gerundia
Zdvorilé ponuky vo forme otázky
Dialóg s uplatnením hovorového štýlu
ilustrovaný opis
Doprava a cestovanie
Človek a príroda
Dopravné prostriedky
Počasie
Zvolacie vety
Stručný dialóg
Základné frázy
Človek a spoločnosť
Multikultúrna
spoločnosť
Zoznámenie, zbližovanie kultúr
Zvyky a tradície
Ukazovacie zámená
Privlastňovací pád
Privlastňovacie prídavné mená
Dialóg s uplatnením hovorového štýlu
Typy textov: pohľadnica, plagát,
ilustrovaný text, rozprávka
Ukazovacie a osobné zámená
Prítomný podmieňovací spôsob
pasívne
Forma jednoduchých otázok a
odpovedí
17.Uistiť sa, že moje slová boli
pochopené
Opraviť sa, požiadať o pomoc, nahradiť
neznáme alebo zabudnuté slovo, (FG)
18. Porozprávať niečo
Porozprávať príbeh, rozprávku, vtip
Rodina a spoločnosť
Multikultúrna
spoločnosť
Multikultúrna
spoločnosť
Doprava a cestovanie
Veľká Británia
Kultúra a umenie
Stručný dialóg alebo monológ
s použitím základnej slovnej zásoby
danej témy
Priateľský list, mail
Zoznámenie, zbližovanie kultúr
Opytovacie vety
Dialóg, krátky rozhovor, ilustrované
príbehy
Geografické údaje
Anglická literatúra pre deti
Jednoduchý minulý čas
pravidelných a nepravidelných
slovies
Monológ s použitím prebranej slovnej
zásoby a gramatiky
56
ANGLICKÝ JAZYK, TÉMATICKÝ VÝCHOVNO – VZDELÁVACÍ PLÁN PRE 7. ROČNÍK
3 hodiny týždenne, 99 hodín ročne
KOMPETENCIE
TÉMY
GRAMATIKA
-Reagovať pri prvom stretnutí
-Vypočuť a podať informáciu
-Jednoduchý prítomný čas
-Priebehový prítomný čas
-Človek a spoločnosť
-Predstaviť záľuby a svoj vkus
-Nadviazať kontakt v súlade s komunikač. situáciou
-Vyjadriť svoj názor
(FG)
-Jednoduchý minulý čas “to be”
-Pravidelné a neprav. slovesá
-Tvorenie otázky
-Domov a bývanie
-Rodina a spoločnosť
-Voľný čas a záľuby
-Šport
-Reagovať na príbeh alebo udalosť
-Reagovať na príbeh alebo udalosť
-Reagovať na dianie v budúcnosti
-Vyjadriť svoj názor
-Vyjadrenie budúcnosti pomocou “will”
-Použitie “will” na vyjadrenie rozhodnutia
-Veda a technika v službách človeka
-Mládež a ich svet
-Doprava a cestovanie
-Reagovať na príbeh alebo udalosť
-Reagovať na príbeh alebo udalosť
-Reagovať na dianie v budúcnosti
-Vyjadriť svoj názor
-Priebehový minulý čas
tvorenie otázky a záporu a krátke odpovede
-Rozdiel medzi priebehovým a obyčajným minulým
časom
-Krajiny mestá a miesta
-Človek a príroda
-Voľný čas a záľuby
-Multikultúrna spoločnosť
-Vypočuť si a podať informáciu
-Reagovať na príbeh alebo udalosť
-Vybrať z ponúknutých možností
-Používanie členov - “the” s miestami
- “the” a “a/an”
-Cestovanie a doprava
-Vzdelávanie a práca
-Kultúra a umenie
-Vyjadriť svoje schopnosti
-Nadviazať kontakt v súlade s komunikačnou situáciou
-Vyjadriť svoju vôľu
(FG)
-Predprítomný čas
-Tvorenie otázky
-Použitie “ever” a “never
-Voľný čas a záľuby, Šport
-Človek a príroda
-Kultúra a umenie
-Vzory a ideály
-Vnímať a prejavovať svoje city
-Stanoviť a oznámiť pravidlá
-Reagovať na nesplnenie pravidiel
-Reagovať na príbeh alebo udalosť
(FG)
-Použitie “should” a “shouldn´t”
“must”“mustn´t”
“don´t have to”
-Mládež a jej svet
-Človek a spoločnosť
-Starostl. o zdravie
-Cestovanie
-Multikultúr. spoločnosť
Úroveň A2.1 SERR-ŠVP,
PROJECT 3E/3
57
ANGLICKÝ JAZYK, TÉMATICKÝ VÝCHOVNO – VZDELÁVACÍ PLÁN PRE 8. ROČNÍK
3 hodiny týždenne, 99 hodín ročne
KOMPETENCIE
GRAMATIKA
TÉMY
Nadviazať kontakt v súlade s komunkač.
Situáciou
Vypočuť a podať informáciu, (FG)
Časy vyjadrujúce prítomnosť
Statívne slovesá
Vyjadrenie budúcnosti
Mládež a jej svet
Človekn a spoločnosť
Vzdelávanie a práca
Reagovať na príbeh alebo udalosť
Reagovať na udalosť v minulosti
Vyjadriť svoj názor
Priebeh. a jednod. minulý čas
Použitie “used to”
Too/enough
Človek a príroda
Oblečenie. Mládež a ich svet
Obchod a služby
Vypočiť a podať informáciu
Vyjadriť svoje záľuby
Vyjadriť svoje schopnosti
(FG)
Predprítomný čas vyjadriť skúsenosti a
nedávne udalosti
Použitie predprítomného a minulého času
“for/since
Umenie a kultúra, Vzory a ideály
Zamestnanie -kariéra
Multikultúrna spoločnosť
Technika v službách človeka
Stanoviť a podať pravidlá
Vyjadriť svoj názor
Vyjadriť svoje schopnosti
Tvorenie vzťažných súvetí
This is the band that I like to listen
Should / might
Ľudské telo
Vzdelávanie a práca
Mládež a ich svet. Stravovanie
Stanoviť a podať pravidlá
Vyjadriť svoj názor
Vyjadriť svoje schopnosti
(FG)
Slovesné tvary – gerundium aleno neurčitok
See/hear omething+ing
Človek a spoločnosť
Kultúra a umenie
Voľný čas a záľuby
Vyjadriť svoju vôlu
Vypočiť a podať informáciu
Vyjadriť očakávanie
Trpný rod v prítomnom čase
Trpný rod – vyjadrenie v rôznych časoch
Človek a príroda
Veda službách človeka
Cestovanie. Kultúra a umenie
Ponúknuť a reagovať na ponuku
Podať informáciu, (FG)
Vyjadriť svoj názor . Vyjadriť svoje city
Trpný rod v prítomnom čase
Trpný rod – vyjadrenie v rôznych časoch
Rodina a spoločnosť
Mladež a jej svet
Voľný čas a záľuby
Úroveň A2 SERR-ŠVP,
PROJECT 3E/4
58
ANGLICKÝ JAZYK, TÉMATICKÝ VÝCHOVNO – VZDELÁVACÍ PLÁN PRE 9. ROČNÍK
4 hodiny týždenne, 132 hodín ročne
KOMPETENCIE
GRAMATIKA
TÉMY
Reagovať po prvom stretnutí
Nadviazať kontakt
Vyjadriť čo mám a čo nemám rád
(FG)
Precvičenie jednoduchého a priebehového
prítomného času
Vzdelávanie a práca
Krajiny, jazyk ktorých sa učím
Záľuby a voľný čas, Šport
Vyjadriť svoje city
Reagovať na príbeh
Vyjadriť svoj názor
(FG)
Použitie minulých časov – priebeh., jednod a
predprít.
Prítomný a predprítomný čas
Používanie členov
Mládež a ich svet
Umenie a kultúra
Človek a spoločnosť
Vypočuť a podať informáciu
Reagovať na príbeh alebo udalosť
Vyjadriť svoj názor
Stanoviť pravidla
Vyjadrenie budúcnosti
Priebehový prítomný čas na vyjadrenie budúcnosti
Podmienkové vety 1.podm.
Krajina, mestá a miesta.
Cestovanie a doprava
Ľudské telo, Človek a príroda
Vzdelávanie a práca
Vybrať z ponúknutých možností
Vyjadriť svoje schopnosti
Stanoviť a oznámiť pravidlá
Podmienkové vety – 2.podm.
“would”so ... that
Reflexívne zámená
Človek a príroda
Mládež a jej svet
Cestovanie a doprava
Predstaviť svoje záľuby
Vyjadriť svoje schopnosti
Reagovať na prvom stretnutí
Vypočuť a podať informáciu, (FG)
Tvorenie otázok
Gerundium
Frázové slovesá
Človek a spoločnosť,
Umenie a kultúra
Obchod a služby
Zamestnanie
Vybrať z ponúknutých možností
Stanoviť pravidlá
Ponúknuť a reagovať na ponuku, (FG)
Vyjadriť svoj názor
Trpný rod
Modálne slovesá v trpnom rode
Precvičovanie predložiek
Obchod a služby
Krajina, mestá, miesta
Človek a príroda
Cestovanie a doprava
Vypočuť a podať informáciu
Vybrať z ponúknutých možností
Nadviazať kontakt v súlade s komunikač.
Situáciou, (FG)
Trpný rod
Modálne slovesá v trpnom rode
Precvičovanie predložiek
Obchod a služby
Krajina, mestá, miesta.
Človek a príroda
Cestovanie a doprava
59
Cudzie jazyky – Nemecký jazyk
Ciele učebného predmetu – úroveň A1
Podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky sa pri používaní a učení nemeckého
jazyka rozvíja celý rad kompetencií a spôsobilostí.
Základným princípom jazykového vzdelávania na báze kompetencií (všeobecných, jazykovokomunikačných na úrovni A1) je zabezpečiť, aby žiak učiaci sa nemecký jazyk
dokázal riešiť každodenné životné situácie v cudzej krajine,
dokázal vymieňať si informácie a nápady s mladými ľuďmi a dospelými, ktorí hovoria po
nemecky a sprostredkúvajú mu svoje myšlienky a pocity,
viac a lepšie chápal spôsob života a myslenia iných národov a ich kultúrne dedičstvo.
získaval uvedomene nové vedomosti a zručnosti,
opakoval si osvojené vedomosti a dopĺňal si ich,
pochopil potrebu vzdelávania sa v nemeckom jazyku, uvedomoval si stratégie učenia pri
osvojovaní si nemeckého jazyka, s cieľom pochopiť ich a používať,
dopĺňal si vedomosti a rozvíjal rečové zručnosti, prepájal ich s poznaným, systematizoval ich a
využíval pre svoj ďalší rozvoj a reálny život,
kriticky hodnotil svoje napredovanie, prijímal spätnú väzbu a uvedomoval si možnosti svojho
rozvoja,
udržal pozornosť pri prijímaní poskytovaných informácií,
pochopil zámer zadanej úlohy,
účinne spolupracoval vo dvojiciach i v pracovných skupinách,
aktívne a často využíval doteraz osvojený jazyk,
využíval dostupné materiály pri samostatnom štúdiu,
bol otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti.
Časová dotácia
1. jazyk
5. roč
6. roč.
7. roč.
8. roč.
9. roč..
týždenne
4
3
3
3
4
ročne
132
99
99
99
132
2. jazyk
5. roč
6. roč.
7. roč.
8. roč.
9. roč..
týždenne
-
2
2
2
2
ročne
-
66
66
66
66
Vzdelávací obsah predmetu
Učiaci sa:
používa iba základný rozsah jednoduchých výrazov a viet týkajúcich sa osobných údajov a potrieb
konkrétneho typu,
má základný repertoár slovnej zásoby izolovaných slov a slovných spojení vzťahujúcich sa na
60
dané konkrétne situácie,
prejavuje iba obmedzené ovládanie základných gramatických štruktúr a typov viet, ktoré sú
súčasťou osvojeného repertoáru,
ovláda výslovnosť obmedzeného repertoáru naučených slov a slovných spojení zrozumiteľnú pre
rodených hovoriacich, ktorí sú zvyknutí komunikovať s cudzincami,
dokáže odpísať známe slová a krátke slovné spojenia, napríklad jednoduché pokyny alebo
inštrukcie, názvy každodenných predmetov, názvy obchodov a iných inštitúcií a bežne používané
ustálené spojenia,
dokáže vyhláskovať svoju adresu, štátnu príslušnosť a ostatné osobné údaje.
dokáže nadviazať základnú spoločenskú konverzáciu tak, že použije najjednoduchšie spôsoby
vyjadrenia zdvorilosti: dokáže pozdraviť aj rozlúčiť sa, predstaviť sa, poďakovať, ospravedlniť sa,
dokáže spájať slová alebo skupiny slov pomocou najzákladnejších lineárnych spojovacích
výrazov, napríklad „a“, „potom“, „ale“, „pretože“, „že“,
dokáže zvládnuť veľmi krátke izolované a väčšinou vopred naučené výpovede s pauzami
nevyhnutnými na hľadanie výrazových prostriedkov, na artikuláciu menej známych slov a na
pokusy o vhodnejšiu formuláciu.
1 Počúvanie s porozumením
rozumie pomalému slovnému prejavu so zreteľnou výslovnosťou
rozumie, ak sa hovorí veľmi pomaly a pozorne, s dlhšími pauzami, ktoré poskytujú čas na
pochopenie významu a zmyslu,
rozumie jednoduchým pokynom, ktorými je schopný sa riadiť a podľa nich postupovať
2 Čítanie s porozumením
prečíta a porozumie krátkemu jednoduchému textu, zachytí známe slová, základné frázy a slovné
spojenia napríklad na oznámeniach a plagátoch alebo v katalógoch, na pohľadniciach, hlavne ak
je text doplnený ilistráciami,
pochopí krátke a jednoduché odkazy a príkazy, ktoré sa objavujú v každodenných situáciách,
3 Písomný prejav
dokáže napísať pohľadnicu, napríklad pozdrav z dovolenky, alebo krátky osobný list
dokáže vyplniť jednoduché registračné formuláre s osobnými údajmi ako meno, národnosť,štátna
príslušnosť, adresa, telefón,
dokáže napísať jednoduché slovné spojenia a vety o sebe a iných ľuďoch, o tom kde žijú a čo
robia,
vie si písomne jednoduchým spôsobom vyžiadať informácie alebo ich podať ďalej,
vie napísať jednoduché slovné spojenia alebo vety a použiť v nich spojovacie výrazy ako „a“,
"potom", „ale“, „alebo“, „pretože“, „lebo,“ „keď“, "že",
4 Ústny prejav
Dialóg
dokáže komunikovať jednoduchým spôsobom za predpokladu, že jeho partner v komunikácii je
pripravený zopakovať alebo preformulovať svoju výpoveď pri pomalšej rýchlosti reči, a že mu
pomôže sformulovať, čo sa pokúša povedať,
dokáže klásť a odpovedať na jednoduché otázky z oblasti jeho základných potrieb alebo na
známe témy,
61
používať jednoduché zdvorilostné formulácie ako pozdrav, lúčenie, opýtať sa niekoho ako sa má, klásť a zodpovedať všetky tzv. "w"- otázky
vie predstaviť seba a iných a reaguje, keď ho predstavujú,
rozumie každodenným výrazom, ktoré sú zamerané na uspokojenie jednoduchých konkrétnych komunikačných potrieb a vie reagovať na jednoduché informácie,
ktoré sa dozvie,
rozumie otázkam a pokynom, jednoduchému opisu cesty, vie niekoho o niečo požiadať a niekomu niečo oznámiť.
Monológ
dokáže využívať jednoduché slovné spojenia a ucelenými vetami opísať seba, miesto, kde žije, čo robí a ľudí, ktorých pozná, čo sa s nimi deje, pričom využívy
všetky „w“ – otázky
NEMECKÝ JAZYK, TÉMATICKÝ VÝCHOVNO – VZDELÁVACÍ PLÁN PRE 5. ROČNÍK
4 hodiny týždenne – spolu 132 hodín, 1. cudzí jazyk
Cieľ a kľúčové kompetencie
Tematický okruh
Obsahový štandard
Jazykové prostriedky
Ja, rodina a spoločnosť
Oznamovacia a opytovacia veta – „w“ – otázky – wer? was?
Reagovať pri prvom stretnutí.
Osobné údaje - meno, dátum narodenia,
vek, národnosť/štátna príslušnosť.
Vedieť sa predstaviť, odpovedať na
pozdrav, rozlúčiť sa, poďakovať sa.
Pomenovania členov rodiny, starí rodičia a
príbuzní.
Časovanie slovesa –
Bydlisko - adresa, telefónne číslo
Základné číslovky 0 - 10
Pomenovanie miestností v byte, zariadenie.
Časovanie pravidelných slovies.
Obľúbená činnosť, pomoc v rodine.
Neurčitý člen a jeho negácia – „ein/e, kein/e“
1. Upútať pozornosť, nadviazať kontakt
2. Vypočuť si a podať informácie –
informovať sa, začleniť informáciu,
oznámiť, opísať.
Domov a bývanie
Vybrať si z ponúkaných informácií. (FG)
3. Reagovať na príbeh alebo udalosť.
Určitý člen + podstatné meno
„ sein“ a „haben“
Podmet a prísudok – slovosled vo vete.
Privlastňovacie zámená – mein, dein
Časovanie nepravidelných slovies – fahren, laufen.
Vedieť vyjadriť radosť, smútok.
Dopravné prostriedky a dopravné
komunikácie.
(FG)
Nehody, choroby - u lekára.
Oznamovacie veta so záporom „nicht.“
Doprava a cestovanie
Vyjadrovanie pomocou častíc – Ja, nein, au.
Časovanie slovesa s odlučiteľnou predponou – „wehtun.“
62
4. Stanoviť, oznámiť a prijať pravidlá
alebo povinnosti.
Vzdelávanie a práca
(FG)
Škola, vyučovanie, rozvrh hodín, vyučovacie
predmety.
Radové číslovky – 1 – 6
Čas – dni v týždni, mesiace, hodiny.
Slovné spojenie – ich finde Deutsch ganz gut
Základné číslovky 11 – 100
Predložky – „um, am, im.“
5. Vnímať a prejavovať svoje city –
vyjadriť radosť, šťastie z niečoho.
6. Vypracovať prezentáciu - uviesť tému,
pomenovať jednotlivé časti /body
prezentácie.
7. Vedieť vyjadriť radosť, sympatie,
smútok, predstavy.
Človek a príroda
Krajiny, mestá a
miesta
Rozvíjanie holých viet.
Domáce zvieratá a obľúbené zvieratá.
Neosobný podmet – es ist warm.
Počasie.
Množné číslo podstatných mien.
Moja krajina a moje mesto odkiaľ
pochádzam.
Zložené podstatné mená – „Nordosten“
Svetové strany a susedné krajiny.
Voľný čas a záľuby
Moje záľuby a môj voľný čas - obľúbená
činnosť.
Modálne sloveso „können“ v 1.a 2.osobe sg.
Častice – Ja, Nein.
Párty, diskotéka, hry, šport, televízia,
počítač, čítanie, výlety.
(FG)
8. Vyjadriť svoj názor, súhlas /nesúhlas.
Zvieratá a ich činnosti, rastliny.
Stravovanie
(FG)
Jedlá a nápoje - raňajky, desiata, obed,
olovrant, večera.
Modálne sloveso „möchten“ 1. a 2. osoba sg
Osobné zámeno – „mir, dir“ – mir schmeckt – was schmeckt dir?
Čo jeme? - zelenina, ovocie.
Jedálny lístok - obľúbené jedlo.
9. Vybrať si z ponúkaných možností –
identifikovať, stručne opísať.
10. Predstaviť svoje záujmy a svoj vkus.
Multikultúrna
spoločnosť
Obliekanie a móda
Vybrať z ponúkaných možností tú
najobľúbenejšiu. (FG)
11. Vyjadriť záujem, obdiv.
Rodinné sviatky
Slovné spojenia v písomnostiach.
Základné druhy oblečenia.
Zvratné zámená - anziehen, ausziehen, umziehen, aufsetzen –
„ ich ziehe eine Hose an“.
Móda a jej trendy, variabilnosť a pestrosť
oblečenia.
Vzory a ideály
Človek, jeho vzory a ideály.
Sloveso - „sich interessieren.“
Otázka – „wofür.“
(FG)
12. Vyjadriť svoju schopnosť /neznalosť
vykonať nejakú činnosť.
Časovanie zámen – tragen, nehmen
Šport
Základné druhy športu – kolektívne zimné,
letné.
63
Modálne sloveso – „wollen,“ „können.“
NEMECKÝ JAZYK, TÉMATICKÝ VÝCHOVNO – VZDELÁVACÍ PLÁN PRE 6. ROČNÍK
3 hodiny týždenne – spolu 99 hodín, 1. cudzí jazyk
Tématický okruh
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Dobdrodržstvo, piráti
a Vikingovia
Človek a spoločnosť
Porovnania voľakedy a dnes
Pirátske mesto
Vikingovia a ich loď
spojka als a immer wenn
jednoduchý minulý čas
vyjadriť názor
Domáce zvieratá
Mačka domáca , pes domáci
vedieť opísať domáce zviera
O lese
vedieť porovnať
podraďovacia súvetia
spojka weil, denn
Zložené podstatné mená
Domáce zvieratá
Človek a príroda
školská ZOO
vedieť získať informáciu
opis svojho bývania
vedieť sa pýtať na informáciu
nominatív a akuzatív podstatných mien
predložky s datívom
použitie vo vetách
privlastňovacie zámená v datíve
Spoločnosť
písanie informačného listu
vedieť napísať list z dovolenky a pobytu
(FG)
cestovná batožina
vedieť podať informácie
program výletu
akuzatív osôb
zvratné zámená
vybrať z ponúkaných možností
Človek a spoločnosť
vianočné zvyky a tradície
Spoločnosť
Spreewald
reálie
(FG)
podraďovacie súvetia
vypočuť si informáciu a podať informáciu
Časovanie nepravidelných slovies
spojka dass a slovosled
Voľný čas a záľuby
Anketa o chlapcoch a dievčatách, vlastnosti
vedieť porovnať
(FG)
stupňovanie prídavných mien
podať informácie
nepriame opytovacie vety
Voľný čas a záľuby
Detské múzeum
vyjadriť informácie
postavenie dativ- a akuzatívobjektu
64
reportáž v časopise
intervievové otázky
vedieť podať informácie
Bývanie
Typy domov, opis domu
vyjadriť názor
(FG)
Môj dobrodružstvový denník
Človek a spoločnosť
Perfekt slovies
nepravidelné slovesá
Veľkonočné zvyky a tradície
V meste
Druhy obchodov, plán mesta
podať informáciu
(FG)
určiť smer a cieľ cesty , dopravné prostiedky
vedieť získať informáciu
predložky s akuzatívom a datívom
Školské problémy
Ideálna škola, problémy v triedy a ich riešenia
vybrať z ponúkaných možností
zámená s neurčitým členom, privlastňovacie zámená
podať informáciu
Spôsob dopravy, korenšpondencia
rozprávať o plánoch na prázdniny
NEMECKÝ JAZYK, TÉMATICKÝ VÝCHOVNO – VZDELÁVACÍ PLÁN PRE 6. ROČNÍK
2 hodiny týždenne – spolu 66 hodín, 2. cudzí jazyk
cieľ a kľúčové kompetencie
1. Upútať pozornosť, nadviazať kontakt s
komunikačnou situáciou.
Reagovať pri prvom stretnutí.
(FG)
2. Vyjadriť svoju schopnosť, vôľu.
Telefonovať.
Vymieňať si názory, komunikovať s niekým.
(FG)
tematický
okruh
Rodina a
spoločnosť
Domov a bývanie
Obsahový štandard
Jazykové prostriedky
Vzťahy v rodine - výchova, povolania rodinných
príslušníkov.
Vzťahy medzi ľuďmi - rodinný život - priateľstvo,
láska, manželstvo, rozchod, rozvod.
Režim dňa.
Moje sny a želania, budúcnosť.
Skloňovanie podstatných mien v jednotnom čísle.
Poloha bytu, život v byte. pomoc v rodine, domov a
jeho okolie.
Bývanie v meste a na dedine - rozdiely.
Priatelia a susedia.
Kontakty a konflikty.
Predložky – „in, auf, aus, an, vor, hinter, zwischen,
neben.“
Datív podstatných mien s určitým členom.
65
Budúci čas – „ich werde ..... infinitív
Predmet v predložkovom páde – otázky An wen?
Woran?......
Denken an, warten auf, sich freuen über .....
3. Prejavovať svoje pocity - vedieť vyjadriť
radosť, smútok, fyzickú bolesť.
Vedieť reagovať pri vyhrotenej situácii.
Ponúknuť pomoc.
Ľudské telo,
starostlivosť o
zdravie
4. Vnímať a prejavovať svoje pocity.
Reagovať na príbeh alebo udalosť, vedieť ho
opísať.
Začať, udržiavať a ukončiť telefonický
rozhovor.
Doprava a
cestovanie
5. Reagovať na splnenie /nesplnenie
povinností, pravidiel. (FG)
Dať súhlas a zákaz.
Vyjadriť očakávania a reagovať na ne.
Vzdelávanie a
práca
6. Vyjadriť svoj názor, vedieť argumentovať,
zúčastniť sa na malej diskusii.
Človek a príroda
7. Vypracovať prezentáciu /prednášku.
Uviesť tému, stručne ju rozviesť, svoj výklad
ukončiť.
Krajiny, mestá
a miesta
Krajina, ktorej
jazyk sa učím
Časti ľudského tela, funkcie.
Choroby, poranenia a úrazy - u lekára a v lekárni,
transport do nemocnice.
Zdravý spôsob života.
Návykové látky.
Osobné zámená v datíve a akuzatíve – „mir, mich,“
„dir, dich,“ ihr, sie,“ „ihm, ihn,“ „ihm, es“ – Was fehlt
ihr?
Príslovkové vety s „weil“ a „wenn.“.
Spôsoby dopravy, správanie sa v doprave a na
cestách, dodržiavanie dopravných značiek, dopravné
nehody
Cestovanie - hotelové služby.
Predložky s datívom a akuzatívom – „durch, für,
gegen, ohne um.“
- „aus, mit, nach, von, zu, bei.“
Vyučovanie, učebne, predmety, život a vzťahy v
škole, komunikácia učiteľ - žiak, žiak - učiteľ.
Povolanie a práca.
Stupňovanie prídavných mien a prísloviek – 1. – 3.
stupeň
Klíma, človek a jeho životné prostredie.
Ochrana zvierat a životného prostredia.
Vedľajšie vety s „dass.“
Orientácia v meste, pamiatky miest.
Moja krajina, iné krajiny a svetadiely.
Geografický opis krajiny, kultúrne a historické
pamiatky môjho mesta.
Zemepisné názvy.
Predložky s akuzatívom – „nach,“ „in.“
Príslovkové určenie času – „seit wann, bis wann,
wie oft?“
8. Vyjadriť svoj názor, svoju vôľu, radosť
z niečoho, sympatie /nesympatie.
Vyjadriť záujem /nezáujem.
Voľný čas a
záľuby
Kniha a čítanie - môj obľúbený hrdina.
Rozhlas, televízia, internet a iné koníčky.
Kultúra - film, divadlo, výstavy.
Predmet v akuzatíve – Was liest du? – Einen Krimi.
„Wen, was?“
Préteritumpomocných, modálnych slovies
9. Vedieť niekoho predstaviť, privítať,
predniesť prípitok.
Na
základe
zozbierania
informácií
jednoducho argumentovať.
Stravovanie
Stravovacie návyky, zdravá výživa.
Ovocie, zelenina, mäso a mäsové výrobky, mliečne
výrobky, nápoje.
Stravovacie zariadenia a kultúra stravovania.
Modálne slovesá – ich kann, darf, soll, will, muss,
mag, möchte ............. essen.
10. Reagovať na niečo, čo sa udialo
v minulosti – spomenúť si na niekoho /niečo,
gratulovať. Vymieňať si informácie.
Multikultúrna
spoločnosť
Zvyky a tradície v rôznych krajinách.
Slovensko.
Préteritum plnovýznamových slovies.
11. Predstaviť svoj vkus, cítenie.
Vymieňať si vzájomne názory. (FG)
Obliekanie a
móda
Výber oblečenia na rôzne príležitosti.
Odevné doplnky, druhy a vzory odevných materiálov.
Móda a jej trendy.
Perfektum pomocných, modálnych
a plnovýznamových slovies.
66
12. Vyjadriť záujem
/niekoho.
Vyjadriť svoj postoj.
/nezáujem
o niečo
Vzory a ideály
13. Pokúsiť sa vedieť argumentovať, uviesť
príklad.
Šport
14. Ponúknuť a vedieť reagovať na ponuku.
Vedieť korešpondovať.
Začať, ukončiť list, napísať e-mail,
objednávku, inzerát, urobiť plagát. (FG)
Obchod a služby
15. Vyjadriť očakávania a reagovať na ne.
Vyjadriť nádej, sklamanie.
(FG)
Zamestnanie
Pozitívne a negatívne vzory.
Negatívne javy v spoločnosti – alkohol, tabak, drogy.
Perfektum slovies.
Slovesá s „ -ieren“
Športové disciplíny.
Význam športu pre rozvoj osobnosti.
Nové trendy v športe – napr. fitnes....
Ukazovacie zámeno – dieser, diese, dieses.
Nákupné zariadenia, nakupovanie a platenie.
Pošta a telekomunikácie.
Konjunktív II v každodennom živote – würde, hätte,
wäre, könnte, möchte.
Kariéra.
Platové ohodnotenie.
Nezamestnanosť.
Slovesá s neodlučiteľnou príponou – be-, ge- ent-,
er-, ver-, zer-, emp-.
NEMECKÝ JAZYK, TÉMATICKÝ VÝCHOVNO – VZDELÁVACÍ PLÁN PRE 7. ROČNÍK
3 hodiny týždenne – spolu 99 hodín ročne, 1.cudzí jazyk
Obsahový štandard
Úvod do vyučovania NJ v 7. roč.
Výkonový štandard
Oboznámiť žiakov s obsahom učiva NJ v 7. ročníku, s požiadavkami a pravidlami.
Opakovanie pozdravov a základných otázok z predchádzajúceho
ročníka
Zopakovať pozdravy a základné otázky z predchádzajúceho ročníka. Vedieť sa vyjadriť na tému prázdniny
a dovolenka.
Časovanie slovesa byť v préterite
Zopakovať časovanie slovesa byť v préterite.
Perfektum pravidelných slovies
Informatívne vedieť vytvoriť perfektum pravidelných slovies.
Perfektum nepravidelných slovies
Vedieť vytvoriť perfektum uvedených slovies.
Pokyny používané na vyučovaní
Aktivizovať pokyny, ktoré sa používajú pri vyučovaní. Vedieť reagovať na pokyny v nemčine.
Čísla (1 – 100, 100 - 1000) a číselné operácie
Zopakovať a precvičiť čísla a číselné operácie –plus, mínus, krát, delené).
Zámeno kein
Vedieť správne použiť zámeno kein v 4. páde
Písanie adresy
Vedieť napísať svoju adresu v nemčine.
Vedieť pomenovať dom, v ktorom bývam.
67
Poloha domu, v ktorom bývam
- opis
Popísať polohu domu, v ktorom bývam.
Miestnosti v dome - slovná zásoba
Vedieť pomenovať jednotlivé miestnosti v dome.
Popis vlastnej izby
Budovy a stavby v meste – slovná zásoba
Vedieť popísať, kde sa jednotlivé miestnosti nachádzajú, poschodia. Informatívne ovládať používanie
predložky „in“ v 3. páde v slovných spojeniach „im ersten Stock...“
Opis budov
Vedieť opísať vlastnú izbu a jej zariadenie.
Precvičiť počúvanie a čítanie s porozumením. Vedieť porovnať dva texty s témou Moja izba.
Opísať budovy v meste.
Stravovanie cez prestávku – čítanie s porozumením
Porovnanie stravovacích návykov. (FG)
Vedieť sa spýtať uvedené otázky a zároveň aj na ne aktuálne reagovať. Oboznámiť sa s opytovacími
slovami a ich pozíciou v opytovacej vete.
Vedieť povedať kedy a čo raňajkujem. Časovať slovesá
s nepriamym slovosledom vo vete.
Zložené slová
Jedlá na obed – slovná zásoba
jesť a piť v prítomnom čase.
Oboznámiť sa
Prečítať a porozumieť uvedeným textom. Vedieť porovnať stravovacie návyky počas prestávok nemeckých
a slovenských žiakov.
Zaradiť jedlá do skupiny zdravých a nezdravých jedál. Vytvárať zložené slová.
Dialóg pri stole
Naučiť sa jednoduchý dialóg – konverzácia pri stole. Vytvoriť jedálny lístok.
Rozprávanie - čo jem rád/nerád
Vedieť porozprávať o tom, čo rád a čo nerád jem. Vedieť vyjadriť obľúbenosť/neobľúbenosť jedál
- Koľko máš pri sebe peňazí?
Vedieť sa spýtať a odpovedať na uvedenú otázku.
(FG)
Oboznámiť sa s jednotlivými oddeleniami obchodného domu. Vedieť informatívne rozoznať vo vete
neosobné zámeno man a jeho funkciu.
Používanie Eura
Vedieť získať informácie, kde sa daný tovar v obchode nachádza a zároveň poskytnúť informácie, kde sa
aký tovar predáva.
Oddelenia v obchodnom dome
Získavanie informácií o tovare
Jednoduché frázy pri nakupovaní
.
Naučiť a precvičiť jednoduché frázy pri nakupovaní.Používať v dialógu názvy ovocia a zeleniny a jednotky
hmotnosti.
Oboznámiť sa s jednotlivými druhmi zmrzliny. Poznať a vedieť používať jednoduché frázy pri kupovaní
zmrzliny.
Vyjadrenie názoru na farby
Pýtať sa na názor a vysloviť vlastný názor o farbách.
Vlastný názor na časti oblečenia.
Vyjadriť svoj názor na rôzne časti oblečenia.
Skloňovanie privlastňovacích
Precvičiť počúvanie a čítanie. Vedieť vyjadriť svoj názor na jednotlivé časti oblečenia.
zámen v 4. páde
Aké oblečenie rád nosím?
Vedieť časovať sloveso nosiť v prítomnom čase. Precvičiť počúvanie s porozumením.
(FG)
Dať privlastňovacie zámená do správnych tvarov v 4. páde.
Predložky s datívom a akuzatívom
Vedieť sa spýtať a odpovedať na otázku, aké oblečenie rád nosím.
Poznať a vedieť správne používať predložky spájajúce sa s datívom a s akuzatívom.
68
NEMECKÝ JAZYK, TÉMATICKÝ VÝCHOVNO – VZDELÁVACÍ PLÁN PRE 7. ROČNÍK
.
2 hodiny týždenne – spolu 66 hodín ročne, 2.cudzí jazyk
Téma
Tematický celok
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Program v cirkuse.
Cirkus, príroda
Život v cirkuse. Vymenovať štáty Európy.
Predložky s datívom a akuzatívom.
Mapa Európy.
Viesť krátky telefonický rozhovor.
Stupňovanie príd. mien a prísloviek.
Telefonický rozhovor.
Porovnávanie
a zvierat.
Zvieratá.
Potraviny, nákup potravín.
Jedlo a pitie
Jedálny lístok. (FG)
a schopností
ľudí
Roz. spôsob.
Modálne slovesá sollen, wollen. Otázka Wohin
Koľko stojí...? Jedlo a pitie na raňajky, desiatu,
obed, večeru. Vytvoriť recept.
Práca v kuchyni.
Kuchárska kniha, recepty
a príprava jedál.
U lekára. V nemocnici.
vlastností
Osobné zámená v nominatíve a akuzatíve.
Jednotky množstva potravín.
Zámeno man
V reštaurácii objednanie a obsluha.
Rozhovor s lekárom.
Modál. slovesá duerfen, muessen.
Ľudské telo a starostlivosť
o zdravie.
Vedieť opísať zdravotné problémy a ťažkosti.
Vymenovať časti tela.
Osobné zámená v datíve.
Zdravý spôsob života. (FG)
Zásady zdravého stravovania.
Základné druhy oblečenia
a odevné doplnky.
Choroby a ochorenia
Cestovanie
Vymenovať oblečenie
a ročné obdobia.
pre
rôzne
príležitosti
Výlet a príprava na výlet.
Dopravné prostriedky.
Ako dlho trvá cesta? Opis obrázku s príslovkami
miesta.
(FG)
Podať správu o počasí.
Spojka wenn.
Privlastňovacie zámená v N., D., A. a v pluráli.
Príslovky miesta.
Otázka Wie lange?
Slovesá anziehen, brauchen, tragen.
Plán cesty na výlet. Automapa.
V rámci každého tematického celku sú zakomponované opakovacie hodiny tematického celku a stratové hodiny z dôvodu exkurzií, výletom, ŠVP,
akadémiám, výchovným koncertom a pod. Opakovanie : 6 hodín celoročného opakovania učiva.
69
NEMECKÝ JAZYK, TÉMATICKÝ VÝCHOVNO – VZDELÁVACÍ PLÁN PRE 8. ROČNÍK
3 hodiny týždenne – spolu 99 hodín ročne 1.cudzi jazyk
Kompetencie
Funkcie
Téma
Gramatika
Reagovať pri prvom stretnutí
Nadviazať kontakt
upútať pozornosť,
predstaviť sa
slovné spojenia, frázy
Rodina a spoločnosť
Vypočuť a podať informáciu
získavať informácie,
niekoho predstaviť
nepriama otázka, W-otázka
predložky s datívom a akuzatívom
Rodina a spoločnosť
Počasie. Krajiny, mestá a miesta
préteritum slovesa „sein“,spojka sondren
Doprava a cestovanie
(FG)
Vybrať si z ponúknutých možností
Vyjadriť svoj názor
vyjadriť súhlas,
nesúhlas,presvedčenie
predložkové spojenie “ dafür/dagegen”
(FG)
Vzdelávanie a práca
Človek a príroda
Vyjadriť svoju vôľu
vyjadriť svoje túžby a plány
konjuktív slovesa “haben”
slovesá s odlúčiteľnou predponou
Voľný čas a záľuby
Vzdelávanie a práca
Vyjadriť svoju schopnosť
vyjadriť vedomosti,
poznatky
préteritum modálnych slovies a
pravidelných slovies
Multikultúrna spoločnosť
Vnímať a prejavovať city
vyjadriť radosť, smútok,
bolesť, utešiť, dodať
odvahu…
zvolanie, reakci adjektív
Človek a spoločnosť
Predstaviť svoje záľuby
vybrať z ponúkaných
možností
otázka „Was für ...?“
Stravovanie
Reagovať vo vyhrotenej situácii
vyjadriť hnev, svoju zlú
náladu
zvolanie
Človek a spoločnosť
Komunikácia
Prijať pravidlá alebo povinnosti
préteritum silných slovies
Krajiny, mestá a miesta
(FG)
slúbiť, dohodnúť sa,
odmietnuť
Reagovať na nesplnenie úloh
ospravedlniť sa
préteritum pomocných slovies
Človek a spoločnosť
Komunikácia
Ponúknuť a reagovať na ponuku
žiadať niečo, odpovedať
na žiadosť
vykanie, opytovacia veta
Obchod a služby
(FG)
Korenšpondovať
jednoduchý osobný list
Porozprávať niečo
zhrnúť príbeh
(FG)
Multikultúrna spoločnosť
préteritum, vedľajšia veta s “dass”
70
Mládež a jej svet
NEMECKÝ JAZYK, TÉMATICKÝ VÝCHOVNO – VZDELÁVACÍ PLÁN PRE 8. ROČNÍK
2 hodiny týždenne – spolu 66 hodín ročne, 2.cudzí jazyk
Kompetencie
Funkcie
Téma
Gramatika
Reagovať pri prvom stretnutí
Nadviazať kontakt
upútať pozornosť,
predstaviť sa
slovné spojenia, frázy
Rodina a spoločnosť
Vypočuť a podať informáciu
získavať informácie,
niekoho predstaviť
nepriama otázka, W-otázka
predložky s datívom a akuzatívom
Rodina a spoločnosť
Počasie. Krajiny, mestá a miesta
préteritum slovesa „sein“,spojka sondren
Doprava a cestovanie
Vybrať si z ponúknutých možností
Vyjadriť svoj názor
vyjadriť súhlas,
nesúhlas,presvedčenie
predložkové spojenie “ dafür/dagegen”
(FG)
Vzdelávanie a práca
Človek a príroda
Vyjadriť svoju vôľu
vyjadriť svoje túžby a plány
konjuktív slovesa “haben”
slovesá s odlúčiteľnou predponou
Voľný čas a záľuby
Vzdelávanie a práca
Vyjadriť svoju schopnosť
vyjadriť vedomosti,
poznatky
préteritum modálnych slovies a
pravidelných slovies
Multikultúrna spoločnosť
Vnímať a prejavovať city
vyjadriť radosť, smútok,
bolesť, utešiť, dodať
odvahu…
zvolanie, reakci adjektív
Človek a spoločnosť
Predstaviť svoje záľuby
vybrať z ponúkaných
možností
otázka „Was für ...?“
Stravovanie
Reagovať vo vyhrotenej situácii
vyjadriť hnev, svoju zlú
náladu
zvolanie
Človek a spoločnosť
Komunikácia
Prijať pravidlá alebo povinnosti
slúbiť, dohodnúť sa,
odmietnuť
préteritum silných slovies
Krajiny, mestá a miesta
Reagovať na nesplnenie úloh
ospravedlniť sa
préteritum pomocných slovies
Človek a spoločnosť
Komunikácia
Ponúknuť a reagovať na ponuku
žiadať niečo, odpovedať
na žiadosť
vykanie, opytovacia veta
Obchod a služby
(FG)
Korenšpondovať
jednoduchý osobný list
Porozprávať niečo, (FG)
zhrnúť príbeh
(FG)
(FG)
Multikultúrna spoločnosť
préteritum, vedľajšia veta s “dass”
71
Mládež a jej svet
NEMECKÝ JAZYK, TÉMATICKÝ VÝCHOVNO – VZDELÁVACÍ PLÁN PRE 9.ROČNÍK
4 hodiny týždenne – spolu 132 hodín ročne, 1.cudzí jazyk
Obsahový štandard
Výkonový štandard
OPAKOVANIE
Prázdniny – kom.téma
Abeceda,číslovky,dátum
Dni,mesiace,roč.obdobie
Určovanie času. Názvy krajín
Opytovacie zámená
V triede – SZ
Komunikácia v triede
Žiak vie používať číslovky,vie určiť dátum,
-ž-vie vymenovať a používať
tieto názvy
-ž-vie pomenovať krajiny,používať opytovacie zámená
-ž-vie pomenovať zariadenie v triede,používa pokyny k
hodine
P-1 RODINA A PRIATELIA
Pozdravy,privítania,vek,d narodenia
Zisťovanie informácií o priateľoch
Nepr.slovesá pr.čas
Život v rodine. Praktické cvičenia
Profil človeka Charakterové vlastnosti
Použitie spojky weil . Modálne slovesá
Príprava projektu
Prezentovanie projektu
(FG)
-žiak vie porozprávať o sebe i o priateľoch dôležité údaje,
používa slovesá vo vetnej konštrukcii
-ž-vie opísať svoju rodinu,domáce zvieratká
-ž-vie argumentovať,opísať kladné a záporné
charakt.vlastnosti,pozná nepriamy slovosled po spojke weil
-ž-vie,čo smie a čo nesmie robiť,používa modálne slovesá
vo vete
Ž-vie rozprávať o rodine,projekt-moja rodina
P2 Tu bývam
Čítanie s porozumením (extra materiál)
Opis domu, bytu
Použitie prídav.mien v datíve
Zariadenie bytu- SZ
Použitie prídav.mien
Používanie predložiek pri opise
Poriadok v byte. Môj deň – činnosti SZ
Môj deň – opis. Zvratné slovesá
Cvičenia na posluch. Praktické cvičenia
(FG)
Ž-vie používať sebahodnotenie
-žiak číta a reprodukuje text
-ž-vie opísať svoj dom,byt ,časti mesta,predmestie,okraj
mesta,typy domov,bývanie
-žiak vie pomenovať svoje zariadenie v byte ,izbe
- opis izby,použitie predložiek,príd.mien
.ž-vie porozprávať svoj režim dňa,pomenovať
činnosti,používa zvratné slovesá pri tvorbe vetných
modelov
-ž-rozpráva o pomoci v domácnosti,rozdelenie práce
-ž-tvorí vety so slovesami
P -2
Použitie slovies s odluč.
predponou
Cvičenia na posluch
Projekt – Môj dom
Čítanie s porozumením (extra materiál)
.ž s odluč.predponou,nepriamy slovosled
P – 3 VOĽNÝ ČAS
Rozprávanie o záľubách
Použitie slovného poradia
Záľuby, šport
Praktické cvičenia
Vreckové, sporenie
Použitie spojky že
Cvičenia na posluch
Praktické cvičenia
Prítomný čas
-žiak rozpráva o záľubách,záujmoch
-ž-rozpráva o druhoch športu,zúľubách,čo uprednostňuje
Ž-vie porozprávať o vreckovom,o jeho využití,
-ž-rozpráva o príprave podujatia,triedny
výlet,schôdzka,pozvánka
-ž-hodnotenie získ.vedomostí
-ž-čítanie s porozumením
-ž-zvládne rozprávanie v prít.čase
72
P- 4 CESTOVANIE
- DOPRAVA Čítanie s porozumením
Prázdninové ciele. Výber dovolenky
Pobyt mimo domova
Lex-gram.cvičenia
V dopr.kancelárii
V obchode –frázy,inf.
Na stanici –inf.
V hoteli-rezervácia izieb, (FG)
Ž-overenie poznatkov P-3,voľný čas
Ž-vie porozprávať o výbere dovolenky
Ž- vie získať informácie o ubytovaní,
Ž-vie kúpiť cestovný lístok
Ž-vie požiadať na ulici,na stanici,v obchode o získanie
rôznych inf.
Ž-vie porozprávať o rôznych pravidlách
pri ubytovaní
P-5
PRÁZDNINY
Kde si bol cez prázdniny?
Použitie minulého času
Praktické cvičenia
Cvičenia na posluch
Spojka že
Písanie listu. Sťažnosti, (FG)
Ž-žiak vie opísať zážitky z prázdnin
Ž-používa perfektum pri opise vo vetách
Ž-vie napísať list.sťažnosť,
-ž-napíše referát o nem.hovor.kraj.odprezentuje
P- 6
PROBLÉMY
Nemecky hovoriace krajiny – referát
Opakovanie perfekta
Perfektum
Som chorý
Dialóg u doktora
Porucha auta, (FG)
Opis dopravnej nehody
Nehoda – práca s textom
Cvičenia na posluch
-ž-napíše referát o nem.hovor.kraj.odprezentuje
Sz- vety v minul .čase písomná previerka
Ž-vie opísať chorobu
-ž-vie pomenovaťčasti tela,
-dokáže privolať pomoc pri nehode
-dokáže opísať autonehodu
-vie získať informácie a orientovať sa na úrade ,na pošte,v
banke...
-vie zahrať scénky u lekára,v obchode,používa frázy
v jazyku
Zhrnutie P 6 -Problémy,opak.SZ
P–7
ROZPRÁVANIE - MESTO
Straty a nálezy
Praktické cvičenia
Na pošte
V banke
Kde bývam - SZ
Rozprávanie o svojom meste a okolí
Rozprávanie o aktivitách v meste
-vie získať informácie a orientovať sa na úrade ,na pošte,v
banke...
-vie zahrať scénky u lekára,v obchode,používa frázy
v jazyku
Zhrnutie P 6
-Problémy,opak.SZ
Ž-vie porozprávať o svojom meste
-porozpráva o aktivitách v meste,čo sám uprednostňuje
Výhody a nevýhody v meste
Cvičenia na posluch
Gramatické cvičenia
Vzhľad mesta
Stupňovanie pr.mien
Opis okolia svojho mesta
Príprava projektu
Doplnkové čítanie (extra materiál)
-rozpráva o výhodách a nevýhodách mesta
LEGENDA:
OSR – osobný rast a rozvoj
VMR – výchova k manželstvu a rodičovstvu
MEV – mediálna výchova
MRV- multikomunikačná výchova
FG – finančná gramotnosť
Časovo-tematický plán je otvorený
a v priebehu škol.
-vie porovnať vzhľad mesta v minulosti a v prítomnosti
-vie opísať svoje bydlisko
Zhrnutie poznatkov SZ
DOV-dopravná výchova
OŽZ- ochrana života a zdravia
PPZ- tvorba a projektov prezentačná zručnosť
roka je možné dopĺňať ho o ďalšie aktivity
73
NEMECKÝ JAZYK,
TÉMATICKÝ VÝCHOVNO – VZDELÁVACÍ PLÁN PRE 9. ROČNÍK
2 hodiny týždenne – spolu 66 hodín ročne, 2. cudzí jazyk
Tematický
celok
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Druhy ubytovacích zariadení
Miestnosti v budove
Spojenie „es gibt“ + akuzatív
1. ŠPORT
A ZÁBAVA Zariaďovacie predmety
1.1. Triedny Forma vykania
výlet
Okolie výletných stredísk
Imperatív ako zdvorilostná forma
Domový poriadok
Činnosti na výlete, (FG)
Minulý čas v perfekte
rozprávať o veciach na voľný čas
vysloviť želanie, orientovať sa
niekoho o niečo požiadať alebo poprosiť
vysloviť povolenie alebo zákaz
porozumieť text pomocou obr.
počúvať detailne, odpovedať na otázky
voľne rozprávať, počúvať, zahrať a obmieňať dialóg
zahrať si hru s kockou
dopĺňať text, napísať príbeh
čítať selektívne
použiť kompetencie K1, K3, K4, K11, K14, K17 podľa
spoločného európskeho referenčného rámca
Druhy športov
Präterit slovesa „haben“
1. 2.
Súťaženie
1.3. Ľudské
telo
1.4. Futbal
popísať prežité zážitky
oboznámiť sa s pravidlami v športe a porozumieť im
porovnať športové výkony
vyjadriť pocity
opísať výkony športovcov a porovnať ich
porozprávať, kto aký šport pestuje
orientovať sa
vysloviť povolenie alebo zákaz
počúvať, zahrať a obmieňať dialóg
čítať detailne, voľne prerozprávať
odpovedať na otázky
vypracovať písomné cvičenia
použiť kompetencie K3, K5, K10, K11, K14 podľa
spoločného európskeho referenčného rámca
Príslovky miesta s akuzatívom
Situácie pri športe
Telefonický rozhovor
Odporúčané športové činnosti
Stupňovanie prídavných mien
Triatlon
Najlepší športovec
Súťaž vo veslovaní
Časti tela
Prídavné meno pred podstatným menom
Zvratné slovesá
Ochorenia, (FG)
Privlastňovacie zám. „sein, ihr“
Osobné zámeno v datíve „mir, dir“
popísať, z čoho sa skladá ľudské telo
popísať človeka pomocou prívlastkov
opísať postup cvičenia
opísať príznaky ochorenia
viesť dialóg u lekára
vyjadriť, ako sa cíti človek v chorobe
urobiť anketu
počúvať detailne a globálne
dopĺňať dialógy
vypracovať písomné cvičenia, čítať
použiť kompetencie K3, K7, K8, K11, K14, K19 podľa
spoločného európskeho referenčného rámca
Druhy športu
Popis osoby
Porovnávanie osôb a vecí
Športové náradie
Opytovacie zámeno „Welcher?“
v nominatíve a akuzatíve
Porovnávanie s použitím „als, wie“
opísať osoby
porovnávať osoby a veci
udať osobné údaje
porozprávať o zážitkoch
počúvať, zahrať a obmieňať dialóg
čítať detailne, voľne prerozprávať
odpovedať na otázky
74
2. TAK JE
TO
U NÁS
2.1.
Náš hosť
Opakovanie Perfektu
Dať osobné údaje
Zdravotný stav. Zážitky
Vedľajšie vety so spojkou „weil“
W - otázky
vypracovať písomné cvičenia
použiť kompetencie K2, K3, K9, K25 podľa spoločného
európskeho referenčného rámca
Pozvanie
Informácie o osobe
Členovia rodiny
Jedlá v Nemecku
Najobľúbenejšie jedlo
Stravovacie návyky
V reštaurácii, (FG)
Objednávanie jedla
Jedlá a nápoje
Určitý člen v datíve
Osobné zámená v datíve a akuzatíve
pozvať niekoho
porovnať informácie o niekom
vyjadriť chuť na jedlo
rozprávať o stravovacích návykoch
objednať si v reštaurácii
vyjadriť, aké jedlo najlepšie chutí
čítať detailne, voľne prerozprávať
odpovedať na otázky
vypracovať písomné cvičenia
použiť kompetencie K1, K2, K3, K4, K5, K9 podľa
spoločného európskeho referenčného rámca
Miestnosti v škole
2.2. Návšteva Mienka o škole
v škole
Vyučovacie predmety
Denný program
Opytovacie zámená v datíve
Príslovky miesta s predložkami „vor/nach“ +
datív
Medzinárodná školská slávnosť
Typické jedlá krajín
orientovať sa v budove školy
rozprávať o vyučovacích predmetoch
vyjadrovať svoju mienku
opísať svoj denný program
čítať detailne, voľne prerozprávať
odpovedať na otázky
vypracovať písomné cvičenia
použiť kompetencie K2, K3, K4, K5, K9, K25 podľa
spoločného európskeho referenčného rámca
Koníčky
Názory mladých
2.3. Voľný
Povolania, (FG)
čas mladých Ankety
ľudí
Vedľajšie vety so spojkou „dass“
Priraďovacie súvetie s „deshalb-trotzdem“
rozprávať o svojich záľubách
vyjadrovať svoju mienku
predstaviť seba a iných
podať o osobách informácie
porovnať ľudí
rozprávať o povolaniach
čítať selektívne, voľne prerozprávať
odpovedať na otázky
vypracovať písomné cvičenia
použiť kompetencie K2, K3, K4, K5, K9, K25 podľa
spoločného európskeho referenčného rámca
Budovy v meste
Príslovky miesta
2.4. Trávenie Stretnutie v meste
času v meste Nakupovanie, (FG)
Dopravné prostriedky
Popis cesty
Predložky „an, bei, in, von, zu, mit“ s datívom
Neosobné „man, es“
pomenovať budovy
orientovať sa v pláne mesta
navrhnúť niečo, dohovoriť si stretnutie
pýtať sa na cestu, popísať cestu
vybrať si dopravný prostriedok
nakupovať
počúvať detailne a globálne
dopĺňať dialógy
vypracovať písomné cvičenia, čítať
použiť kompetencie K2, K3, K4, K5, K14 podľa
spoločného európskeho referenčného rámca
75
Matematika a práca s informáciami
Predmet: Matematika
Charakteristika predmetu
Predmet matematika v nižšom sekundárnom vzdelávaní je zameraný na rozvoj matematickej
kompetencie tak, ako ju formuloval Európsky parlament: „Matematická kompetencia je schopnosť
rozvíjať a používať matematické myslenie na riešenie rôznych problémov v každodenných situáciách.
Vychádzajúc z dobrých numerických znalostí sa dôraz kladie na postup a aktivitu, ako aj na
vedomosti. Matematická kompetencia zahŕňa na rôznych stupňoch schopnosť a ochotu používať
matematické modely myslenia (logické a priestorové myslenie) a prezentácie (vzorce, modely,
diagramy, grafy, tabuľky).“ „Potrebné vedomosti z matematiky zahŕňajú dobré vedomosti o počtoch,
mierkach a štruktúrach, základné operácie a základné matematické prezentácie, chápanie
matematických termínov a konceptov a povedomie o otázkach, na ktoré matematika ponúka
odpovede. Jednotlivec by mal mať zručnosti na uplatňovanie základných matematických princípov a
postupov v každodennom kontexte doma, v práci a na chápanie a hodnotenie sledu argumentov.
Jednotlivec by mal byť schopný myslieť matematicky, chápať matematický dôkaz, komunikovať v
matematickom jazyku a používať vhodné pomôcky. Pozitívny postoj v matematike je založený na
rešpektovaní pravdy a na ochote hľadať príčiny a posudzovať ich platnosť.“
Vyučovanie matematiky musí byť vedené snahou umožniť žiakom, aby získavali nové
vedomosti špirálovite, včítane opakovania učiva na začiatku školského roku, s množstvom
propedeutiky, prostredníctvom riešenia úloh s rôznorodým kontextom, aby tvorili jednoduché hypotézy
a skúmali ich pravdivosť, vedeli používať rôzne spôsoby reprezentácie matematického obsahu (text,
tabuľky, grafy, diagramy), rozvíjali svoju schopnosť orientácie v rovine a priestore. Má napomôcť
rozvoju ich algoritmického myslenia, schopnosti pracovať s návodmi a tvoriť ich. Vyučovanie by malo
viesť k budovaniu vzťahu medzi matematikou a realitou, k získavaniu skúseností s matematizáciou
reálnej situácie a tvorbou matematických modelov. Matematika sa podieľa na rozvíjaní schopností
žiakov používať prostriedky IKT na vyhľadávanie, spracovanie, uloženie a prezentáciu informácií.
Použitie vhodného softvéru by malo uľahčiť niektoré namáhavé výpočty alebo postupy a umožniť tak
sústredenie sa na podstatu riešeného problému. Matematika na 2. stupni ZŠ má viesť žiakov k
získaniu a rozvíjaniu zručností súvisiacich s procesom učenia sa, k aktivite na vyučovaní a k
racionálnemu a samostatnému učeniu sa.
Ciele učebného predmetu
Matematika má rozvíjať žiakovo logické a kritické myslenie, schopnosť argumentovať,
komunikovať a spolupracovať v skupine pri riešení problému. Žiak by mal spoznať matematiku ako
súčasť ľudskej kultúry a ako dôležitý nástroj pre spoločenský pokrok.
Prostredníctvom riešenia úloh s rôznorodým kontextom je cieľom žiakov naučiť tvoriť jednoduché
hypotézy a skúmať ich pravdivosť, vedieť používať rôzne spôsoby reprezentácie matematického
obsahu (text, tabuľky, grafy, diagramy), rozvíjať svoju schopnosť orientácie v rovine a priestore.
Vyučovanie matematiky má napomôcť rozvoju ich algoritmického myslenia, schopnosti pracovať
s návodmi a tvoriť ich.
Výsledkom vyučovania Matematiky na 2. stupni ZŠ má byť správne používanie matematickej
symboliky, terminológie, frazeológie a získanie schopnosti čítať s porozumením súvislé texty
obsahujúce čísla, závislosti a vzťahy a nesúvislé texty obsahujúce tabuľky, grafy a diagramy.
Použitie vhodných prostriedkov IKT by malo uľahčiť niektoré namáhavé výpočty alebo postupy
a umožniť tak sústredenie sa na podstatu riešeného problému.
Rozvíjanie racionálneho a samostatného prístupu k učeniu sa vedie k podpore a k upevňovaniu
kladných morálnych a vôľových vlastnosti žiakov ako je samostatnosť, rozhodnosť, vytrvalosť,
húževnatosť, sebakritickosť, kritickosť, cieľavedomá sebavýchova a sebavzdelávanie, dôvera vo
vlastné schopnosti a možnosti, systematickosť pri riešení úloh.
76
Na splnenie vytýčených cieľov vyučovania matematiky sú používané aktivizujúce vyučovacie
metódy, a to predovšetkým samostatná práca žiakov, práca vo dvojiciach a skupinová práca. Okrem
samostatnej práce zacielenej na získanie počtových návykov a ďalších zručností žiaci objavujú nové
poznatky experimentovaním a vlastnou činnosťou. Učiteľ individuálnym prístupom objavuje a
usmerňuje rozvoj schopností jednotlivých žiakov, riadi tvorivú prácu kolektívu triedy. Použitie
aktivizujúcich metód práce zabezpečuje využívanie vhodných demonštračných pomôcok a didaktickej
techniky. Ide predovšetkým o IKT pre samostatnú a skupinovú prácu.
Dotácia vyučovacích hodín:
Ročník
5. roč
6. roč.
7. roč.
8. roč.
9. roč..
týždenne
5
5
5
5
5
ročne
165
165
165
165
165
Vzdelávací obsah predmetu
Vzdelávací obsah predmetu je rozdelený na päť tematických okruhov
V tematickom okruhu Čísla, premenná a počtové výkony s číslami sa dokončuje vytváranie
pojmu prirodzeného čísla, desatinného čísla, zlomku a záporných čísel. Žiak sa oboznamuje
s algoritmami počtových výkonov v týchto číselných oboroch. Súčasťou tohto okruhu je
dlhodobá propedeutika premennej, rovníc a nerovníc.
V tematickom okruhu Vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy žiaci objavujú kvantitatívne
a priestorové vzťahy, zoznámia sa s pojmom premennej veličiny a jej prvotnou reprezentáciou
vo forme, tabuliek, grafov a diagramov. Skúmanie týchto súvislostí smeruje k zavedeniu pojmu
funkcie.
V tematickom okruhu Geometria a meranie sa žiaci zoznamujú so základnými geometrickými
útvarmi, skúmajú a objavujú ich vlastnosti. Učia sa zisťovať odhadom, meraním a výpočtom
veľkosť uhlov, dĺžok, povrchov a objemov. Riešia polohové a metrické úlohy z bežnej reality.
Dôležité miesto má rozvoj priestorovej predstavivosti.
Ďalšou súčasťou matematického vzdelávania žiakov 2. stupňa
základnej školy je
Kombinatorika, pravdepodobnosť a štatistika, v ktorej sa žiaci naučia systematicky
vypisovať možnosti a zisťovať ich počet, čítať a tvoriť grafy, diagramy a tabuľky dát, rozumieť
bežným pravdepodobnostným a štatistickým vyjadreniam.
Tematický okruh Logika, dôvodenie, dôkazy sa prelína celým matematickým učivom a rozvíja
schopnosť žiakov logicky argumentovať, usudzovať, hľadať chyby v usudzovaní a argumentácii,
presne sa vyjadrovať a formulovať otázky.
77
MATEMATIKA, TÉMATICKÝ VÝCHOVNO – VZDELÁVACÍ PLÁN PRE 5. ROČNÍK
5 hodín týždenne, 165 hodín za rok
cieľ a kľúčové kompetencie
Vedieť čítať, písať, znázorňovať, zaokrúhľovať, porovnať dve
prirodzené čísla, rozkladať na jednotky rôzneho rádu a opačne,
skladať z jednotiek rôzneho rádu dané číslo.
Vedieť riešiť slovné úlohy na porovnávanie dvoch čísel.
Vedieť pohotovo počítať spamäti z praktického hľadiska
primerané príklady na všetky počtové výkony. Vedieť pohotovo
počítať na kalkulačke.(FG)
Poznať poradie počtových výkonov v kontexte so skúmaním
ich vlastností (komutatívnosť, asociatívnosť, distributívnosť)
a používať ich pre racionálnejší postup počítania.
tematický
okruh
obsahový štandard
Vytvorenie
oboru
prirodzených
čísel do a nad
milión
Vytvorenie predstavy o veľkých číslach. Počítanie po desaťtisícoch, tisícoch, stovkách. Čítanie
a písanie prirodzených čísel.
Počtové
výkony
s prirodzenými
číslami
Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel spamäti, písomne a na kalkulačke. Násobenie a delenie
prirodzených čísel, v jednoduchých prípadoch aj spamäti.
Rád číslice v zápise prirodzeného čísla, porovnanie, usporiadanie, zaokrúhľovanie, zobrazovanie
na číselnej osi.
Vzťahy medzi číslami, susedné čísla, párne, nepárne čísla Rímske číslice. Riešenie slovných
úloh.
Násobenie a delenie aj dvojciferným deliteľom ( pomocou kalkulačky).
Znaky deliteľnosti 2, 3, 5, 10. Slovné úlohy s využitím deliteľnosti.
Sčítanie a odčítanie, resp. násobenie a delenie ako navzájom opačné operácie, využitie tejto
vlastnosti pri riešení jednoduchých úloh.
Rozvíjať schopnosti žiakov odhadnúť výsledok.
Rovnice a nerovnice.
Dohoda o poradí počtových výkonov.
Poznať znaky deliteľnosti prirodzených čísel, vedieť čo je
prvočíslo a zložené číslo, poznať a vedieť používať stromový
rozklad zloženého čísla na súčin prvočísel. Vedieť používať
získané vedomosti v jednoduchých úlohách.
Znaky
deliteľnosti.
Získať skúsenosti s rovinnými a priestorovými útvarmi. Vytvárať
rovinné a priestorové útvary. Vedieť narysovať a odmerať dĺžku
úsečky s presnosťou na milimeter. Vedieť premieňať jednotky
dĺžky. Vedieť rysovať trojuholník, štvoruholník, označiť jeho
vrcholy a strany, kružnicu, určiť jej polomer a priemer. Vedieť
rysovať vo štvorcovej sieti štvorec a obdĺžnik, zväčšovať
a zmenšovať ich.
Geometria
a meranie
Konštrukcia trojuholníka podľa sss. Poznať vetu o
trojuholníkovej nerovnosti pri konštrukcii trojuholníka podľa sss.
Trojuholník
Poznať vetu o trojuholníkovej nerovnosti pri konštrukcii trojuholníka podľa sss. Trojuholníková
nerovnosť, a + b > c, a + c > b, b + c > a,...
Rozvíjať pozorovacie a analytické schopnosti.
Riešenie úloh
aplikačných
a úloh
rozvíjajúcich
špecifické
matem.
myslenie
Zhromažďovanie, usporiadanie a grafické znázornenie údajov.
Rozvíjať štatistické a pravdepodobnostné nazeranie žiakov, na
konkrétnych príkladoch rozoznať istú a nemožnú udalosť
(FG)
Znaky deliteľnosti prirodzených čísel pre delitele 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 100 ... Prvočíslo, zložené
číslo, rozklad čísla na súčin prvočísel.
Prvočísla
a zložené čísla
Rovinné útvary trojuholník, štvoruholník a ich porovnanie, kruh, kružnica. Vytváranie rovinných
útvarov rysovaním kolmíc a rovnobežiek. Meranie dĺžky úsečky, súčet a rozdiel dĺžok úsečiek,
násobok dĺžky úsečky.
Obvod trojuholníka, štvorca a obdĺžnika.
Premena jednotiek v obore prirodzených čísel.
Stavba telies zo stavebnicových kociek na základe stanovených podmienok.
Zväčšovanie a zmenšovanie geometrických tvarov vo štvorcovej sieti.
Pravdepodobnostné hry, pokusy, pozorovania.
Zisťovanie počtu náhodných udalostí pri pokusoch.
Riešenie nepriamo sformulovaných úloh.
78 číslo – motivačné zavedenie pojmu, použitie v praxi, porovnávanie.
Desatinné
MATEMATIKA, TÉMATICKÝ VÝCHOVNO – VZDELÁVACÍ PLÁN PRE 6. ROČNÍK
5 hodín týždenne, 165 hodín za rok
cieľ a kľúčové kompetencie
Vedieť spamäti násobiť a deliť v obore do 100, mimo obor do 100 násobkami 10, 100, atď.).
Poznať a vedieť používať algoritmus písomného násobenia a delenia viacciferným číslom.
Vedieť analyzovať text slovnej úlohy, nájsť optimálnu stratégiu riešenia, realizovať jednoduchý
zápis riešenia úlohy a odpovede (matematizuje reálne situácie). (FG)
tematický okruh
obsahový štandard
Počtové výkony s
prirodzenými
číslami
Násobenie a delenie prirodzených čísel spamäti, písomné a na
kalkulačke vrátané delenia so zvyškom.
Vedieť analyzovať zápis úlohy obsahujúcej viaceré počtové operácie (aj s použitím zátvoriek),
používať odhad pri zaokrúhľovaní čísel a počítaní s nimi.
Sčítanie a odčítanie, resp. násobenie a delenie ako navzájom
opačne operácie a ich využitie pri riešení jednoduchých
slovných úloh.
Dohoda o poradí počtových výkonov a porovnanie s poradím
operácii na kalkulačke.
Pozná algoritmus na určenie spoločného násobka a spoločného deliteľa dvoch prvočísel, vie
ho určiť v jednoduchých slovných úlohách.
Propedeutika počítania s približnými (zaokrúhlenými číslami).
Rozšírenie učiva Rozklad čísla na súčin prvočísel o určenie
spoločného násobku a spoločného deliteľa.
Rozoznať prirodzené číslo a desatinné číslo ako spôsob kvantitatívneho vyjadrenia celku.
Vedieť určiť rád číslice v zápise desatinného čísla.
Vedieť bezchybne čítať a zapisovať kladné desatinné čísla,
zobraziť ich na číselnej osi, porovnať ich, usporiadať zostupne a vzostupne. Vedieť zaokrúhliť
kladné desatinné číslo.
Desatinné čísla.
Počtové výkony
(operácie) s
desatinnými
číslami
Kladné desatinné číslo – rad číslice v jeho zápise.
Zobrazenie desatinného čísla na číselnej osi.
Vzdialenosť čísel na číselnej osi.
Porovnávanie, usporiadanie a zaokrúhľovanie desatinných
čísel.
Vedieť sčítať, odčítať kladné desatinné čísla písomne a pomocou kalkulačky (jednoduchšie čísla
– typ „ceny tovaru“ – aj spamäti). (FG)
Sčítanie, odčítanie, násobenie a delenie desatinných čísel
(spamäti, písomné a na kalkulačke).
Byť schopný rozhodnúť o nutnosti realizácie skúšky správnosti.
Násobenie a delenie desatinných čísel číslami 10, 100, 1000.
Vedieť násobiť a deliť kladné desatinné čísla násobkami čísla 10 spamäti, písomne prirodzeným
číslom.
Násobenie a delenie desatinného čísla číslom prirodzeným
a desatinným, jednoduché úlohy na poradie počtových operácii
na riešenie jednoduchších kontextových úloh z reálneho
života.
Vedieť násobiť a deliť kladné desatinné číslo kladným desatinným číslom písomne a pomocou
kalkulačky. Vedieť algoritmus násobenia a delenia kladného desatinného čísla kladným
desatinným číslom.
Sčítanie a odčítanie, resp. násobenie a delenie ako navzájom
opačné operácie (propedeutika rovníc).
Byť schopný analyzovať operácie sčítania (násobenia) a odčítania (delenia) ako opačné
operácie a s tým súvisiace skúšky správnosti.
Premena jednotiek dĺžky, hmotnosti (t, kg, dag, g, mg).
Vedieť vhodne aplikovať získané poznatky v slovných úlohách (analyzovať text úlohy - dané,
neznáme, spôsob riešenia úlohy, realizovať jednoduchý zápis riešenia úlohy a odpoveď). (FG)
Vedieť určiť približný obsah rovinného útvaru vo štvorcovej sieti a vyjadriť ho v rôznych
jednotkách. Vedieť vypočítať obvod a obsah štvorca a obdĺžnika v rôznych jednotkách.
Obsah obdĺžnika
a štvorca
Výpočet približného obsahu rovinných útvarov v štvorcovej
sieti.
Vedieť vypočítať stranu štvorca, ak poznáme obsah, jednu zo strán obdĺžnika, ak poznáme
obsah a jednu zo strán obdĺžnika.
Obvod a obsah štvorca a obdĺžnika s celočiselnymi (ako počet
štvorcov štvorcovej siete) aj s desatinnými rozmermi.
Byť schopný aplikovať poznatky o štvorci a obdĺžniku pri riešení úloh na obvod a obsah
zložených geometrických útvarov zo štvorca a obdĺžnika.
Jednotky obsahu – premena jednotiek dĺžky a obsahu.
Výpočet obvodov a obsahov obrazcov zložených zo štvorcov a
79
Vedieť analyzovať a riešiť jednoduché slovné úlohy z reálneho života.
obdĺžnikov.
Vedieť použiť operácie s desatinnými číslami pri premene jednotiek dĺžky a obsahu, porovnávať
veľkosti vyjadrené jednotkami (je väčšie, je menšie), usporadúvať veľkosti vyjadrené
v jednotkách vzostupne a zostupne.
Kontextové úlohy.
Vedieť opísať uhol. Vedieť narysovať uhol danej veľkosti v stupňoch pomocou uhlomera.
Narysovať bez uhlomera uhly veľkosti 90° a 60°. Vedieť zmerať veľkosť uhla s presnosťou na
stupne.
Uhol a jeho
veľkosť, operácie
s uhlami
Rozlišovať druhy uhlov: ostrý, pravý, tupý, priamy, plný.
Uhol a jeho veľkosť. Jednotky a pomôcky na meranie uhlov.
Konštrukcia osi uhla.
Porovnávanie uhlov. Rozdelenie uhlov podľa veľkosti.
Porovnať uhly podľa veľkosti (aj pomocou odhadu).
Uhly v trojuholníku. Rozdelenie trojuholníkov podľa veľkosti
uhlov.
Premieňať stupne na minúty a naopak.
Uhly vrcholové a susedne.
Zostrojiť os uhla.
Operácie s uhlami.
Použiť os uhla pri rysovaní uhla veľkosti 90°, 45°, 30° (delenie uhla na polovice).
Sčítanie a odčítanie uhlov a ich veľkosti.
Sčítať a odčítať veľkosti uhlov v stupňoch a minútach.
Násobenie a delenie uhlov dvomi.
Násobiť a deliť veľkosť uhla v stupňoch prirodzeným číslom.
Pomenovať trojuholník podľa veľkostí jeho vnútorných uhlov (pravouhlý, ostrouhlý, tupouhlý).
Vypočítať veľkosť tretieho vnútorného uhla v stupňoch a minútach, ak poznáme dva vnútorné
uhly.
Vypočítať vonkajšie uhly trojuholníka v stupňoch a minútach, ak poznáme veľkosti vnútorných
uhlov.
Rozlišovať a vypočítať veľkosť vrcholového a susedného uhla v stupňoch a minútach
v jednoduchých geometrických úlohách.
Vie čo je záporné číslo a vie ho zakresliť na číselnej osi. Pozná spôsob sčítavania, odčítavania,
násobenia a delenia celých čísel. Vie použiť získané vedomosti pri riešení numerických
a slovných úloh. (FG)
Celé čísla
Záporné číslo, zakreslenie záporného čísla na číselnú os.
Sčítavanie a odčítavanie celých čísel. Násobenie a delenie
čísel kladných a záporných. Celé čísla v úlohách z praxe.
Riešiť jednoduché úlohy na usporiadanie prvkov s možnosťou opakovania a bez opakovania
prvkov (propedeutika permutácií bez opak. a s opak.).
Kombinatorika v
úlohách
Usporiadanie prvkov do radu (rôzne systémy vypisovania).
Riešiť jednoduché úlohy na výber a usporadúvanie prvkov s možnosťou opakovania a bez
opakovania prvkov ( propedeutika variácií s opakovaním, bez opakovania)
Poznámka: počet prvkov obmedzený tak, aby bolo možné úlohy riešiť vypísaním možností.
Analyzovať úlohu z hľadiska stratégie riešenia (permutácie – variácie).
Tvorenie dvoj-, troj-, štvorciferných čísel (prvkov) z daného
počtu číslic (prvkov).
Riešenie slovných (kontextových) úloh s kombinatorikou
motiváciou.
Propedeutika štatistiky, pravdepodobnosti a kombinatoriky
(zhromažďovanie, usporiadanie a grafické znázornenie
údajov).
Hľadanie optimálneho spôsobu zápisu riešenia. (tabuľka, diagram, ...)
80
MATEMATIKA, TÉMATICKÝ VÝCHOVNO – VZDELÁVACÍ PLÁN PRE 7. ROČNÍK
5 hodín týždenne, 165 hodín za rok
Tematický
celok
Zlomky
Počtové
výkony so
zlomkami.
Racionálne
čísla
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Témy
Zlomok, znázornenie zlomkovej časti celku (aj
vhodným diagramom). Znázornenie zlomkov
na číselnej osi. Rovnosť zlomkov pre ten istý
celok, ich krátenie a rozširovanie. Základný
tvar zlomku. Porovnávanie a usporadúvanie
zlomkov s rovnakými čitateľmi alebo
rovnakými menovateľmi.
Pojmy
Zlomok ako časť z celku, zlomok
ako číslo, zlomková, čiara, čitateľ
a menovateľ zlomku, číselná os,
rovnosť zlomkov, krátenie
(zjednodušovanie), rozširovanie,
základný tvar, porovnávanie
( >, <, = ), ...
Sčitovanie a odčítavanie zlomkov s rovnakými
menovateľmi, sčítanie a odčítanie prevodom
na spoločný menovateľ (nie nevyhnutne
najmenší), objav krížového pravidla. Zmiešane
číslo (pravý, nepravý zlomok).
Sčitovanie a odčítavanie zlomkov,
rovnaký a nerovnaký menovateľ
zlomkov, spoločný menovateľ,
spoločný násobok, krížové
pravidlo, pravý a nepravý
zlomok,...
Násobenie, činiteľ, súčin, delenie,
delenec, deliteľ, podiel, zlomková
časť z celku, prevrátený zlomok,
rozširovanie a krátenie
zlomkov,...
Násobenie a delenie zlomku prirodzeným
číslom (ostatné výpočty prevažne prevodom
na desatinné čísla). Interpretácia násobenia
zlomkom ako výpočtu zlomkovej časti z čísla.
Počítanie so zlomkami prevodom na desatinné
čísla (hlavne na kalkulačke aj približne s danou
presnosťou).
81
Správne chápať, čítať a zapisovať zlomok. Rozumieť pojmom: zlomok,
zlomková čiara, čitateľ, menovateľ, krátenie a rozširovanie zlomku.
Chápať, že každé racionálne číslo môžeme vyjadriť nekonečným
množstvom zlomkov. Vedieť v rámci toho istého celku uviesť príklad
rovnakého zlomku v inom tvare. Vedieť kedy sa zlomok rovná jednej
celej, kedy sa rovná nule a kedy nemá zmysel. Vedieť graficky
znázorniť a zapísať zlomkovú časť z celku (zlomkom, percentom,
pomocou promile a opačne). Vedieť znázorniť zlomok na číselnej osi.
Porovnávať a usporadúvať zlomky. Vedieť krátiť zlomok (upraviť aj na
základný tvar) a rozširovať zlomok.
Sčitovať a odčitovať zlomky s rovnakými menovateľmi. Vedieť nájsť
ľubovoľného spoločného menovateľa zlomkov (upraviť zlomky na
rovnakého menovateľa). Sčitovať a odčitovať zlomky s nerovnakými
menovateľmi Vedieť rozlíšiť pravý a nepravý zlomok. Poznať a vedieť
zlomok zapísať v tvare zmiešaného čísla a vedieť zmiešané číslo
previesť do tvaru zlomku..
Písomne násobiť a deliť zlomok celým číslom. Vedieť rozširovať a krátiť
zlomky. Vedieť vypočítať zlomkovú časť z celku. Písomne násobiť a
deliť zlomok zlomkom. Vedieť pomocou kalkulačky s prevodom na
desatinné čísla s danou presnosťou počítať (sčítať, odčítať, násobiť a
deliť a ich kombinácie) so zlomkami.
Percentá
Vzťah medzi zlomkom a desatinným číslom.
Zlomok a delenie, vzťah zlomkov a delenia,
zlomok ako číslo. Vedieť určiť periódu pri
prevode zlomku na desatinné číslo.
Zlomok, tvar zlomku, desatinné
číslo, periodické desatinné číslo,
perióda, periodický rozvoj,
desatinný zlomok, promile,...
Vedieť čítať a písať desatinné zlomky. Rozumieť pojmom: promile,
perióda, odhad výsledku, zaokrúhlenie na daný počet miest (napr. na
stotiny) Previesť a zapísať zlomok v tvare desatinného čísla a opačne.
Zapísať zlomok v tvare desatinného čísla (alebo periodickým číslom) s
požadovanou presnosťou (na požadovaný počet miest).
Percento, základ, časť prislúchajúca k počtu
percent, počet percent. Promile. Použitie
promile v praxi. Vzťah percent (promile),
zlomkov a desatinných čísel.
Percento (%), zlomok, základ,
časť prislúchajúca k počtu
percent, počet percent, promile
(‰), desatinné číslo,...
Vedieť vypočítať 1 percento (%) ako stotinu základu. Rozlíšiť,
pomenovať a vypočítať základ. Vedieť vypočítať počet percent, ak je
daný základ a časť prislúchajúca k počtu percent. Vedieť vypočítať
základ, keď poznáme počet percent a hodnotu prislúchajúcu k tomuto
počtu percent. Vedieť vypočítať 1 promile (‰) ako tisícinu základu.
Poznať vzťah medzi zlomkami, percentami a desatinnými číslami.
Vedieť vypočítať %, 10%, 20%, 25%, 50% bez prechodu cez 1%. Vedieť
riešiť jednoduché slovné úlohy z praktického života.
Kruhový diagram, stĺpcový
diagram, časť celku, percento,
počet percent, odhad,...
Istina, úrok, jednoduché
úrokovanie, úroková Miera,
štatistické údaje, tabuľky,
diagramy, grafy, kurzový lístok,
valuty,...
Vedieť čítať údaje z diagramov (grafov) a zapísať znázornenú časť
celku percentom a počtom promile a opačne. Vedieť znázorniť na
základe odhadu časť celku (počtu percent, počtu promile) v kruhovom
diagrame. Porovnávať viacero časti z jedného celku a porovnanie
zobraziť vhodným stĺpcovým aj kruhovým diagramom. Vedieť zostrojiť
kruhový alebo stĺpcový diagram z údajov z tabuľky.
Vedieť vypočítať úrok z danej istiny za určité obdobie pri danej
úrokovej miere. Vykonávať jednoduché úrokovanie. Vypočítať
hľadanú istinu. Vedieť riešiť primerané slovné úlohy a podnetné úlohy
z oblasti bankovníctva a finančníctva.
(FG)
Znázorňovanie časti celku a počtu percent
vhodným diagramom.
Jednoduché úrokovanie. Riešenie slovných
úloh a podnetných úloh.
(FG)
82
Objem a
povrch
kvádra a
kocky
Niektoré spôsoby zobrazovania priestoru
(voľné rovnobežné premietanie, perspektíva).
Obrazy kvádra a kocky vo voľnom
rovnobežnom premietaní, viditeľnosť hrán.
Telesá zložené z kvádrov a kociek, ich
znázorňovanie, nárys, pôdorys, a bokorys,
úlohy na rozvoj priestorovej predstavivosti (aj
príklady jednoduchých a zložených telies v
reálnom živote ako propedeutika). Sieť kvádra
a kocky.
Objem kvádra a kocky. Jednotky objemu m³,
dm³, cm³, mm³ , hl, liter, dl, cl, ml a ich
premena. Povrch kvádra a kocky.
Priestor, vzor, obraz, náčrt, sieť,
voľné rovnobežné premietanie,
perspektíva, kocka, kváder,
viditeľné a Teleso, jednoduché a
zložené teleso, nárys, bokorys,
pôdorys, sieť kvádra, sieť kocky...
Objem, povrch, kváder, kocka,
jednotky povrchu, jednotky
objemu meter kubický,
decimeter kubický, centimeter
kubický, milimeter kubický,
hektoliter, liter, deciliter,
centiliter, mililiter, premena
jednotiek,...
neviditeľné hrany,...
Vedieť načrtnúť a narysovať obraz kvádra a kocky vo voľnom
rovnobežnom premietaní. Vyznačiť na náčrte kvádra a kocky ich
viditeľné a neviditeľné hrany a ich základné prvky. Načrtnúť a
narysovať sieť kvádra a kocky. Zostavovať a zhotoviť náčrt telies
skladajúcich sa z kvádrov a kociek. Kresliť nárys, bokorys a pôdorys
zostavených telies z kvádrov a kociek. Vedieť opísať a samostatne
načrtnúť sieť kvádra a kocky.
Vyznačiť na náčrte základné prvky kvádra a kocky.
Poznať vzťah 1 liter = 1 dm a vedieť premieňať základné jednotky
objemu. Riešiť primerané slovné úlohy na výpočet povrchu kvádra a
kocky s využitím premeny jednotiek obsahu. Riešiť primerané slovné
úlohy na výpočet objemu kvádra a kocky s využitím premeny
jednotiek objemu.
Pomer.
Priama a
nepriama
úmernosť
Pomer, rozdeľovanie celku v danom pomere.
Mierka plánu a mapy. Riešenie úloh
Priama a nepriama úmernosť, jednoduchá
trojčlenka, aj zložená.
Využitie priamej a v nepriamej úmernosti
v praxi. (kontextové a podnetové úlohy).
(FG)
Pomer, prevrátený pomer,
postupný pomer, plán, mapa,
mierka plánu a mapy,...
Priama a nepriama úmernosť,
trojčlenka, rovnica priamej a
nepriamej úmernosti, tabuľka
úmernosti,...
Vedieť vysvetliť pojmy pomer, prevrátený pomer, postupný pomer.
Vedieť zapísať a upraviť daný pomer. Deliť dané číslo (množstvo) v
danom pomere. Zväčšiť (zmenšiť) dané číslo v danom pomere. Chápať
postupný pomer ako skrátený zápis jednoduchých pomerov. Vedieť
zapísať a upraviť postupný pomer. Riešiť primerané jednoduché
slovné úlohy na pomer rôzneho typu a praktické úlohy s
s použitím mierky plánu a mapy.
Riešiť úlohy s využitím vzťahu v priamej a nepriamej úmernosti. Riešiť
úlohy z praxe na priamu a nepriamu úmernosť. Riešiť úlohy
jednoduchou (aj zloženou) trojčlenkou.
Súradnice bodu. Priama úmernosť zadaná
tabuľkou. Nepriama úmernosť zadaná
tabuľkou. Graf priamej úmernosti. Graf
nepriamej úmernosti.
Súradnicový systém,
zakresľovanie bodu podľa
súradníc, čítanie údajov z grafu
priamej a nepriamej úmernosti,...
Vedieť opísať a zostrojiť pravouhlý súradnicový systém. Vedieť
zobraziť bod v pravouhlom súradnicovom systéme, vedieť určiť
hodnoty z grafu priamej a nepriamej úmernosti. Vedieť zostrojiť graf
priamej a nepriamej úmernosti na základe údajov v tabuľke.
Grafické
znázorneni
e priamej
a nepriame
j úmernosti
83
Kombinato
rika riešenie
úloh
Úlohy na tvorbu skupín predmetov a ich počte
z oblasti rôznych hier, športu a z rôznych
oblastí života (propedeutika variácií). Rôzne
spôsoby vypisovania na jednoduchých úlohách
(bez podmienok; využiť pravidlo súčtu).
Objavovanie možností a zákonitostí. Pravidlo
súčinu. Úlohy s podmienkami (propedeutika
základných modelov kombinatoriky).
Riešenie jednoduchých kombinatorických úloh
(na základe hier a pokusov).
Riešenie kombinatorických úloh rôznymi
metódami (stromový diagram (stromový graf),
príprava tabuliek, systematické vypisovanie
možností).
Dáta, údaje, prvky, predmety,
skupiny, spoločné znaky, systém,
triedenie, možnosť, zákonitosť,
strom logických možností,
pravidlo súčtu, pravidlo súčinu,
tabuľka, jednoduchý diagram, ...
Kombinatorické úlohy, možnosť,
počet možnosti, hľadanie
možností,...
Stromový diagram, tabuľka,
možnosti, všetky možnosti,
možné riešenia,...
Vypisovať všetky možnosti podľa určitého systému. Tvoriť systém
(strom logických možností) na vypisovanie všetkých možností.
Objavovať spôsob tvorenia všetkých možných riešení (objavovať
podstatu daného systému vo vypisovaní možností). Systematicky
usporiadať daný počet predmetov (prvkov, údajov) všetkými možnými
spôsobmi do skupín. Určiť spoločnú matematickú podstatu v úlohe a
počet všetkých možných usporiadaní. Vedieť z daného počtu prvkov
vybrať menší počet prvkov, tieto vybrané prvky usporiadať a určiť
počet takto vybraných a usporiadaných prvkov (bez opakovania aj s
opakovaním). Vedieť z daného počtu prvkov vybrať usporiadanú
skupinu prvkov menšiu ako je daný počet a určiť počet takto
usporiadaných skupín prvkov. Získať skúsenosť s prácou a
organizáciou v konkrétnych súboroch predmetov. Riešiť rôzne
primerané a jednoduché kombinatorické úlohy. Používať pravidlá
súčtu a súčinu pri riešení jednoduchých kombinatorických úloh.
Zhromažďovať, triediť a systematicky vytvárať všetky možné riešenia.
Vedieť vypočítať kombinatorické úlohy podľa pravidla súčinu
a pomocou názoru. Znázorniť dáta údaje v tabuľke a stromovým
diagramom (grafom).
84
MATEMATIKA, TÉMATICKÝ VÝCHOVNO – VZDELÁVACÍ PLÁN PRE 8. ROČNÍK
5 hodín týždenne, 165 hodín za rok
Premenná, výraz, rovnica
Celé čísla. Poč. výkony
s celými číslami opakovanie
Tem.
celok
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Témy
Kladné a záporné čísla v rozšírenom obore
desatinných čísel. Navzájom opačné čísla.
Absolútna hodnota celého a desatinného čísla
na číselnej osi. Absolútna hodnota nuly.
Usporiadanie a porovnanie celých a
desatinných čísel a ich zobrazenie na číselnej
osi. Slovné úlohy – kontextové a podnetové.
Pojmy
Číselná os, kladné a záporné čísla,
navzájom opačné čísla, kladné a záporné
desatinné číslo, absolútna hodnota čísla,
usporiadanie čísel, porovnanie čísel,...
Riešenie jednoduchých úloh vedúcich na
lineárne rovnice bez formalizácie do podoby
rovnice: úvahou, metódou pokus – omyl,
znázornením. Lineárna rovnica s formálnym
zápisom (ako propedeutika).
Overenie, či dané číslo je riešením slovnej
úlohy. Zápis vzťahov vychádzajúcich z
jednotlivých operácií, z porovnávania.
Číselný výraz. rovnosť číselných výrazov,
platná rovnosť, neplatná rovnosť,
rovnica, nerovnosť, nerovná sa, je rôzne
od, znaky =, ≠ , riešenie úlohy, hodnota
číselného výrazu, ...
Zápis, postup riešenia, výpočet, skúška
správnosti, ...
Osvojiť si pojem číselný výraz. Sčítať, odčítať, násobiť a deliť
primerané číselné výrazy. Určiť počet členov v číselnom výraze.
Vedieť rozhodnúť o rovnosti dvoch číselných výrazov. Riešiť
jednoduché slovné úlohy vedúce k lineárnej rovnici.
Výraz s premennou (algebrický výraz),
koeficient, premenná, člen s premennou,
číslo, vzorec (skrátený zápis vzťahov),
ekvivalentné úpravy, skúška správnosti,...
Zostaviť jednoduchý výraz s premennou. Určiť hodnotu výrazu, keď
je daná hodnota premennej. Sčitovať a odčitovať výrazy s
premennou. Násobiť a deliť primerané výrazy s premennou číslom
rôznym od nuly. Vedieť vyjadriť a vypočítať neznámu z
jednoduchých vzorcov.
Poznať vlastnosti celých čísel a príklady využitia celých čísel
(kladných a záporných) v praxi. Čítať a písať celé čísla (aj z rôznych
tabuliek a grafov). Porovnávať celé čísla a usporiadať ich podľa
veľkosti. Zobraziť kladné a záporné desatinné čísla na číselnej osi.
Určiť absolútnu hodnotu celého a desatinného čísla (racionálneho
čísla) a nuly na číselnej osi.
Vedieť jednoducho zapísať postup riešenia slovnej úlohy, výpočet a
odpoveď.
Vedieť zapísať postup riešenia slovnej úlohy.
Vedieť overiť skúškou správnosti, či dané číslo je riešením slovnej
úlohy.
(FG)
Výrazy s premennými, dosadzovanie čísel za
jednotlivé premenné. Vzorce. Vyjadrenie a
výpočet neznámej z jednoduchého vzorca.
Dopočítavanie chýbajúcich údajov v
jednoduchých vzorcoch.
85
Trojuholník, zhodnosť trojuholníkov
Rovnobežníky, lichobežníky, obsah
trojuholníka
Vyžitie úloh na priamu a nepriamu úmernosť
na propedeutiku funkcií.
Priama a nepriama úmernosť zadaná
rovnicou, závislosť veličín, tabuľka, graf,
znázornenie rovnice grafom.
Vedieť znázorniť graf priamej (nepriamej) úmernosti v pravouhlej
sústave súradníc - ako propedeutika, z rovnice priamej (nepriamej)
úmernosti.
Konštrukcia trojuholníka a zhodnosť
trojuholníkov. Trojuholník určený stranami (sss). Trojuholník určený stranami a uhlami –
(sus, usu). Súčet vnútorných uhlov v
trojuholníku.
Trojuholník - ostrouhlý, pravouhlý a
tupouhlý, rozbor konštrukčnej úlohy,
náčrt, konštrukčný postup, zhodnosť
dvoch trojuholníkov, skúška konštrukcie.
Poznať vetu o vnútorných uhloch trojuholníka a vetu o súčte
vnútorného a vonkajšieho uhla pri tom istom vrchole trojuholníka.
Vedieť vypočítať vonkajšie uhly trojuholníka. Vedieť vykonať rozbor
konštrukčnej úlohy. Vysvetliť a zapísať konštrukčný postup a
zostrojiť trojuholník podľa konštrukčného postupu.
Vedieť narysovať pravidelný šesťuholník.
Rovnoramenný a rovnostranný trojuholník,
objav niektorých ich základných vlastností.
Rovnoramenný a rovnostranný
trojuholník, ramená, základňa, hlavný
vrchol
Vedieť popísať rovnostranný a rovnoramenný trojuholník a ich
vlastnosti. Vedieť presne a čisto narysovať ľubovoľný rovnostranný a
rovnoramenný trojuholník. Poznať a uviesť príklady rovnostranného
a rovnoramenného trojuholníka z reálneho života.
Výška trojuholníka, niektoré ďalšie
konštrukčné úlohy.
Výška trojuholníka, päta výšky, priesečník
výšok trojuholníka, body trojuholníka,
body ležiace mimo trojuholníka,...
Poznať vlastnosti výšok v trojuholníku. Vedieť zostrojiť výšky
trojuholníka (v ostrouhlom, tupouhlom a pravouhlom), priesečník
výšok. Riešiť ďalšie konštrukčné úlohy (rovnobežníky,
štvoruholníky...). Zostrojiť obdĺžnik, štvorec, kosodĺžnik,
kosoštvorec.
Rovnobežky preťaté priamkou (priečkou).
Striedavé a súhlasné uhly pri rovnobežkách.
Rovnobežnosť, priečka, súhlasné a
striedavé uhly, ...
Vedieť určiť a vymenovať súhlasné a striedavé uhly pri dvoch
rovnobežných priamkach preťatých priečkou. Poznať vlastnosti
súhlasných a striedavých uhlov. Riešiť úlohy s využitím vlastností
súhlasných a striedavých uhlov.
Rovnobežníky a ich základné vlastnosti
vyplývajúce z rovnobežnosti. Výška
rovnobežníka. Konštrukcia rovnobežníkov.
Rovnobežníky, kosoštvorec, kosodĺžnik,
vnútorné uhly rovnobežníka, výšky
rovnobežníka, uhlopriečky, priesečník
uhlopriečok rovnobežníka, súčet
vnútorných uhlov (α + β + γ + δ = 360º),...
Načrtnúť a pomenovať rovnobežníky: štvorec, kosoštvorec,
obdĺžnik, kosodĺžnik a poznať ich základné vlastnosti (o stranách,
vnútorných uhloch, uhlopriečkach a ich priesečníku). Správne
rozlišovať (vedieť vysvetliť rozdiel) pravouhlé a kosouhlé
rovnobežníky.
Narysovať a správne označiť všetky základné prvky rovnobežníkov.
Zostrojiť a odmerať v rovnobežníku jeho dve výšky.
86
Hranoly, ich objem
a povrch
Kruh, kružnica
Lichobežník. Pravouhlý a rovnoramenný
lichobežník, objav niektorých ich vlastností.
Jednoduché konštrukcie rovnobežníkov a
lichobežníka.
Pravý, ostrý a tupý uhol, základňa
lichobežníka, rameno lichobežníka, výška
lichobežníka, obecný lichobežník,
pravouhlý lichobežník, rovnoramenný
lichobežník,...
Načrtnúť lichobežník, pomenovať a opísať jeho základné prvky.
Vedieť zostrojiť ľubovoľný lichobežník (obecný, pravouhlý,
rovnoramenný) podľa zadaných prvkov a na základe konštrukčného
postupu. Vedieť riešiť a narysovať primerané konštrukčné úlohy pre
štvoruholníky s využitím vlastností konštrukcie trojuholníka.
Obsah a obvod kosoštvorca, kosodĺžnika a
trojuholníka. Slovné (kontextové a
podmetové) úlohy z praxe (z reálneho života).
Obvod a obsah rovnobežníka
(kosoštvorca, kosodĺžnika) a trojuholníka,
...
Poznať základné vzorce pre výpočet obvodu a obsahu
rovnobežníkov, lichobežníka a trojuholníka a vedieť ich používať pri
riešení slovných úloh z reálneho života. Utvrdiť znalosti premeny
jednotiek dĺžky a obsahu.
Obvod a obsah lichobežníka. Slovné
(kontextové a podnetové) úlohy z praxe (z
reálneho života).
Strany lichobežníka, základňa
lichobežníka, rameno lichobežníka, výška
lichobežníka, obvod a obsah
lichobežníka,...
Poznať vzorec pre výpočet obvodu a obsahu lichobežníka. Vypočítať
obvod a obsah lichobežníka. Riešiť slovné (kontextové a podnetové)
úlohy z reálneho života s využitím poznatkov o obsahu a obvode
rovnobežníkov, trojuholníka, lichobežníka a s využitím premeny
jednotiek dĺžky a obsahu.
Hranol, jeho znázornenie a sieť. Objem a
povrch hranola.
Teleso, kocka, kváder, hranol (kolmý,
pravidelný, trojboký, štvorboký,
šesťboký), sieť, povrch, objem, vrcholy,
hrany, steny, jednotky obsahu a
objemu,...
Načrtnúť kocku, kváder, hranol vo voľnom rovnobežnom
premietaní. Poznať vlastnosti podstavy a plášťa hranola. Vedieť určiť
počet hrán, stien a vrcholov hranola. Zostrojiť sieť kolmého hranola.
Vedieť použiť príslušné vzorce na výpočet objemu a povrchu (kocky,
hranola a kvádra). Vypočítať objem a povrch kocky, hranola a kvádra
(aj v slovných úlohách).
Kruh, kružnica.
Kruh K - kružnica k ako množiny bodov
určitej vlastnosti, stred kruhu (kružnice),
polomer a priemer kruhu (kružnice),...
Zostrojiť a zapísať kružnicu k a kruh K s daným polomerom r (alebo s
daným priemerom d ). Vedieť vysvetliť vzťah medzi polomerom a
priemerom kružnice k (kruhu K).
Dotyčnica ku kružnici, jej poloha voči
príslušnému polomeru. Tetiva kružnice.
Vzájomná poloha kružnice a priamky,
sečnica, nesečnica, dotyčnica ku kružnici,
tetiva, vzdialenosť stredu od tetivy,
Talesova kružnica,...
Určiť vzájomnú polohu kružnice k a priamky p. Zostrojiť dotyčnicu ku
kružnici k v určenom bode leniacom na kružnici k.
Zostrojiť dotyčnicu ku kružnici k z daného bodu, ktorý leží mimo
kružnice k zvonku a opísať (stačí slovne) postup tejto konštrukcie
približnou metódou aj pomocou Talesovej kružnice.
87
Pravdepodobnosť, štatistika
Kružnicový oblúk a kruhový výsek (odsek), ich
stredový uhol.
Kružnicový oblúk, stredový uhol, kruhový
výsek (odsek),...
Vedieť na kružnici vyznačiť krčnicový oblúk, prípadne krčnicový
oblúk prislúchajúci danému stredovému uhlu.. Vedieť v kruhu
vyznačiť kruhový výsek, prípadne kruhový výsek prislúchajúci
danému stredovému uhlu. Vedieť v kruhu vyznačiť kruhový odsek
Vedieť určiť a odmerať stredový uhol prislúchajúci k danému
krčnicovému oblúku alebo kruhovému výseku.
Obsah kruhu a dĺžka kružnice (obvod kruhu).
Medzikružie. Kontextové úlohy.
Obsah kruhu, dĺžka kružnice,
Medzikružie, Ludolfove číslo a jeho
približné hodnoty π 3,14 (resp. ),
polomer, priemer, S = πr² ; o = 2 πr = πd,
... 7 22
Poznať približné hodnoty Ludolfovoho čísla π = 3,14 resp. pre
použitie v písomných výpočtoch obsahu kruhu a dĺžky kružnice.
Vedieť vypočítať obsah kruhu a deku kružnice (S = πr² ; o = 2 πr = πd)
Poznať základné vzťahy (vzorce) pre výpočet obsahu kruhu a dĺžky
kružnice.
Pravdepodobnostné hry a pokusy. Rôzne
úlohy na porovnávanie šancí rôznych udalostí.
Číselné porovnávanie šancí.
Udalosť. pravdepodobnosť, pokus,
početnosť, relatívna početnosť, možné a
nemožné udalosti,...
Získať skúsenosti z porovnávania rôznych udalosti z pohľadu na ich
mieru pravdepodobnosti. Vedieť uskutočňovať jednoduché a
primerané experimenty. Vedieť posúdiť a rozlíšiť možné, ale aj
nemožné udalosti. Vedieť rozhodnúť o pravdepodobnosti udalosti.
Vypočítať relatívnu početnosť udalosti.
Štatistika, štatistický súbor, štatistické
zisťovanie, jednotka a znak, početnosť
javu, aritmetický priemer, ...
Vedieť spracovať, plánovite a systematicky zhromažďovať a triediť
údaje v experimente. Zo zhromaždených údajov vybrať štatistický
súbor. Vypočítať aritmetický priemer z primeraných údajov.
Tabuľka, grafické znázornenie údajov,
kruhový diagram, stĺpcový graf,
interpretácia údajov, ...
Zaznamenávať a usporadúvať údaje do tabuľky. Čítať (interpretovať)
údaje z tabuľky, z kruhového diagramu a z stĺpcového grafu.
Znázorniť údaje z tabuľky kruhovým diagramom a stĺpcovým
grafom.
(FG)
Plánovitý zber údajov a ich systemizácia pri
jednoduchých a primeraných experimentoch.
(FG)
Zobrazenie skupín údajov, tvorba grafov a
diagramov.
(FG)
88
MATEMATIKA, TÉMATICKÝ VÝCHOVNO – VZDELÁVACÍ PLÁN PRE 9. ROČNÍK
5 hodín týždenne, 165 hodín za rok
Obsahový štandard
Úvod do štúdia matematiky 9. ročníka
Opakovanie - Operácie s celými a racionálnymi číslami
Výkonový štandard
Riešiť numerické úlohy na sčítanie, odčítanie, násobenie a delenie celých a racionálnych čísel.
Deliť dané číslo (množstvo) v danom pomere.
Priama a nepriama úmernosť, pomer, mierka mapy
Riešiť praktické slovné úlohy s využitím vzťahu priamej a nepriamej úmernosti, s použitím mierky plánu
a mapy.
Percentá a slovné úlohy z finančníctva, (FG)
Vedieť riešiť slovné úlohy na percentá, aj z oblasti finančníctva, vykonávať jednoduché úrokovanie.
Trojuholník – obvod a obsah
Poznať základné vzorce a vedieť vypočítať obvod a obsah štvorca, kosoštvorca, obdĺžnika, kosodĺžnika,
trojuholníka a lichobežníka.
Štvoruholníky - obvod a obsah
Vedieť riešiť konštrukčné úlohy.
Poznať základné vzťahy pre výpočet obsahu kruhu a dĺžky kružnice.
Konštrukčné úlohy
Vypočítať objem a povrch kocky, hranola a kvádra (aj v slovných úlohách).
Kruh, kružnica
Riešiť jednoduché lineárne rovnice a urobiť skúšku správnosti.
Vedieť rozhodnúť a vypočítať pravdepodobnosť udalosti.
Objem a povrch hranola
Lineárne rovnice
Pravdepodobnosť udalosti a jej výpočet, (FG)
MOCNINY A ODMOCNINY, ZÁPIS VEĽKÝCH ČÍSEL
Druhá a tretia mocnina a odmocnina
Mocniny s prirodzeným mocniteľom
Sčitovanie a odčitovanie mocnín
Súčin a podiel mocnín s rovnakým základom
Umocňovanie mocnín
Prečítať správne zápis druhej a tretej mocniny ľubovoľného racionálneho čísla a určiť v ňom mocnenca
(základ) a mocniteľa (exponent).
Vedieť zapísať druhú a tretiu mocninu ľubovoľného racionálneho čísla ako súčin rovnakých činiteľov.
Zapísať aj súčin konkrétneho väčšieho počtu rovnakých činiteľov do tvaru mocniny a opačne. Vedieť vysvetliť
2
2
3
3
vzťah x =(−x) a x (−x) .
Prečítať správne zápis druhej a tretej odmocniny ľubovoľného kladného racionálneho čísla a určiť v ňom
stupeň odmocnenia a odmocnenca (základ). Vedieť zapísať druhú a tretiu odmocninu kladného racionálneho
čísla.
n
Mocniny čísla 10, predpony a ich súvis s mocninami
Poznať zápis n-tej mocniny ľubovoľného čísla a, kde n je prirodzené číslo (a ). Vypočítať druhú mocninu
ľubovoľného racionálneho čísla a druhú odmocninu kladného racionálneho čísla na kalkulačke.
Zápis veľkých čísel v tvare a.10n
(pre 1 a 10 a n N)
Vypočítať spamäti hodnotu druhej a tretej mocniny malých prirodzených čísel a hodnotu druhej odmocniny z
čísel 4, 9, 16, 25, ..., 100.
Počítanie s veľkými číslami, zaokrúhľovanie a odhad výsledku
Vedieť zapísať ako mocninu čísla: 100, 1000, 10 000, ...
Vedieť zapísať veľmi veľké čísla v tvare a.10
89
n
(pre 1 a 10 a n N).
Riešiť primerané numerické a slovné úlohy s veľkými číslami s využitím zručností odhadu a zaokrúhľovania.
Používať zaokrúhľovanie a odhad pri riešení praktických úloh.
RIEŠENIE LINEÁRNYCH ROVNÍC A NEROVNÍC
Vedieť rozhodnúť o rovnosti (nerovnosti) dvoch číselných (algebrických) výrazov.
Riešenie jednoduchých lineárnych rovníc pomocou ekvivalentných
úprav.
Vedieť rozlíšiť zápisy rovnosti, nerovnosti, rovnice, nerovnice.
(FG)
Riešiť jednoduché rovnice s neznámou v menovateli.
Riešenie lineárnych rovníc s neznámou v menovateli (len
informatívne)
Riešiť jednoduchú lineárnu rovnicu a urobiť skúšku správnosti.
Vedieť urobiť skúšku správnosti riešenia lineárnej rovnice s neznámou v menovateli.
Vedieť určiť podmienky riešenia rovnice (výrazu) s neznámou v menovateli.
Riešiť jednoduché lineárne nerovnice.
Vedieť vyjadriť neznámu zo vzorca (z primeraných matematických a fyzikálnych vzorcov).
Vedieť urobiť zápis úlohy a zapísať postup riešenia slovnej úlohy.
Vedieť určiť a vybrať vhodnú stratégiu riešenia slovnej úlohy (rovnicou, nerovnicou, tipovaním, ...).
Riešiť jednoduché slovné (kontextové) úlohy vedúce k lineárnej rovnici (nerovnici).
Vedieť overiť správnosť riešenia slovnej úlohy.
Vedieť opísať valec, ihlan, kužeľ a pomenovať ich základné prvky.
Vedieť určiť počet hrán, stien a vrcholov ihlana.
Načrtnúť valec, ihlan, kužeľ vo voľnom rovnobežnom premietaní.
Zostrojiť sieť valca, ihlana, kužeľa.
Vedieť opísať guľu a pomenovať jej základné prvky.
Dosadením do vzorcov vedieť vypočítať objem a povrch gule.
Používať vzorce pre výpočet objemu a povrchu valca, ihlana.
Riešiť primerané slovné úlohy na výpočet objemu a povrchu valca, ihlana.
Vedieť určiť či sú geometrické útvary súmerné podľa osi resp. podľa stredu.
Nájsť os súmernosti osovo súmerného útvaru.
Zostrojiť obraz bodu, úsečky, priamky, kružnice alebo jednoduchého útvaru (obrazca) zloženého z úsečiek a
častí kružnice v osovej (aj v stredovej) súmernosti.
Vedieť určiť osi súmernosti (štvorec, obdĺžnik, trojuholníky, kružnica – kruh, atď.)
Vedieť určiť stredovo súmerné rovinné útvary (štvorec, obdĺžnik, kruh).
Poznať a vymenovať základné prvky pravouhlého trojuholníka (odvesna, prepona, súčet dvoch ostrých uhlov
je 90 stupňov).
Vedieť pre aký útvar platí Pytagorova veta.
Poznať a vedieť formuláciu Pytagorovej vety a jej význam.
2
2
2
Zapísať Pytagorovu vetu vzťahom c =a +b , ale aj vzťahom pri danom označení strán pravouhlého
90
trojuholníka.
2
2
Samostatne vyjadriť a zapísať zo základného vzťahu Pytagorovej vety obsah štvorca nad odvesnou a(a =c 2
2
2 2
b ) a nad odvesnou b(b =c -a ).
Vyjadriť vzťah pre výpočet odvesien a, b alebo ich druhých mocnín.
Vedieť vypočítať dĺžku tretej strany pravouhlého trojuholníka, ak sú známe dĺžky jeho dvoch zvyšných strán.
Samostatne používať Pytagorovu vetu na riešenie kontextových úloh z reálneho praktického života.
Opísať a zostrojiť pravouhlý súradnicový systém. Zobraziť bod (úsečku, trojuholník, atď.) v pravouhlom
súradnicovom systéme.
Zostrojiť graf lineárnej závislosti podľa údajov z tabuľky pre hodnoty x, y.
Vedieť opísať základné vlastnosti grafu lineárnej funkcie – tvar grafu, súvislosť čísla k v predpise lineárnej
funkcie y = kx + q s jej rastom alebo klesaním.
Vedieť uviesť dvojicu veličín, medzi ktorými je lineárna funkčná súvislosť. Vedieť zostaviť tabuľku a zostrojiť
graf lineárnej funkcie v obore reálnych čísel.
Poznať význam koeficientov k a q v predpise lineárnej funkcie
y = kx + q.
Vedieť určiť, či je lineárna funkcia rastúca (klesajúca).
Vedieť zapísať tvar konštantnej funkcie napr. y = a, kde a je reálne číslo.
Čítať údaje z grafu priamej a nepriamej úmernosti a vedieť ich použiť pri výpočte. Vedieť určiť druhú
súradnicu bodu, ktorý leží na grafe.
Riešiť slovné úlohy na využitie závislosti prvkov v priamej a nepriamej úmernosti.
Vedieť vysvetliť podstatu podobnosti dvoch geometrických útvarov.
Rozhodnúť o podobnosti dvojice daných útvarov v rovine (štvorce, obdĺžniky, trojuholníky, atď.).
Vypočítať pomer podobnosti k pre dva rovinné útvary.
Vedieť použiť pomer podobnosti k dvoch podobných rovinných útvarov pri výpočtovej a konštrukčnej úlohe.
Poznať základné vety o podobnosti trojuholníkov (sss, sus, uu).
Na základe viet o podobnosti trojuholníkov riešiť primerané matematické (numerické) a konštrukčné úlohy.
Vedieť použiť pomer podobnosti k dvoch podobných útvarov pri výpočtovej úlohe.
Vedieť využívať vlastností podobností trojuholníkov pri riešení praktických úloh zo života pri meraní
(odhadovaní) vzdialeností a výšok.
Riešiť jednoduché praktické topografické úlohy s využitím vlastností podobnosti trojuholníkov.
Vedieť určiť skutočnú vzdialenosť – mierka mapy a skutočné rozmery predmetov – mierka plánu.
Vedieť sčitovať a odčitovať celistvé výrazy.
Vedieť násobiť a deliť celistvé výrazy. Upraviť výrazy vynímaním pred zátvorku.
2
2 2
Vedieť upraviť výrazy pomocou vzorcov (a b) , a -b .
Vedieť zrealizovať primeraný štatistický prieskum.
Vedieť popísať triedenie štatistických jednotiek a náhodný výber zo súboru.
Pripraviť a spracovať jednoduchý vlastný projekt zameraný na štatistický prieskum určitej udalosti s
91
vyjadrením početnosti určitého javu.
Riešiť primerané úlohy zo štatistiky s využitím výpočtu aritmetického priemeru.
Vedieť spracovávať získané hodnoty - údaje z vlastného štatistického prieskumu do tabuľky.
Interpretovať údaje z tabuľky a prostredníctvom viacerých druhov diagramov - grafov, (kruhový, koláčový,
úsečkový, stĺpcový, spojnicový) znázorniť hodnoty - údaje.
Riešenie jednoduchých lineárnych nerovníc
(s grafickým znázornením riešenia)
Riešiť jednoduché lineárne nerovnice.
Vyjadrenie neznámej zo vzorca
Vedieť urobiť zápis úlohy a zapísať postup riešenia slovnej úlohy.
Riešenie slovných úloh vedúcich na lineárne rovnice alebo
nerovnice, (FG)
Vedieť vyjadriť neznámu zo vzorca (z primeraných matematických a fyzikálnych vzorcov).
Vedieť určiť a vybrať vhodnú stratégiu riešenia slovnej úlohy (rovnicou, nerovnicou, tipovaním, ...).
Riešiť jednoduché slovné (kontextové) úlohy vedúce k lineárnej rovnici (nerovnici).
Vedieť overiť správnosť riešenia slovnej úlohy.
Riešenie slovných úloh o pohybe
Riešenie slovných úloh o spoločnej práci
(Jednoduché slovné úlohy)
NIEKTORÉ ĎALŠIE TELESÁ, ICH OBJEM A POVRCH
Vedieť opísať valec, ihlan, kužeľ a pomenovať ich základné prvky.
Jednotky obsahu a objemu
Vedieť určiť počet hrán, stien a vrcholov ihlana.
Objem a povrch kocky, kvádra a hranola
Načrtnúť valec, ihlan, kužeľ vo voľnom rovnobežnom premietaní.
Zostrojiť sieť valca, ihlana, kužeľa.
Objem a povrch valca, sieť valca
Vedieť opísať guľu a pomenovať jej základné prvky.
Objem a povrch ihlana, sieť ihlana
Dosadením do vzorcov vedieť vypočítať objem a povrch gule.
Objem a povrch kužeľa, sieť kužeľa
Využitie IKT na prehĺbenie vedomostí, matematické hry
Slovné úlohy z praxe
Používať vzorce pre výpočet objemu a povrchu valca, ihlana.
SÚMERNOSŤ V ROVINE
Riešiť primerané slovné úlohy na výpočet objemu a povrchu valca, ihlana.
Osová súmernosť, os súmernosti
Konštrukcia obrazu v osovej súmernosti
Stredová súmernosť, stred súmernosti
Konštrukcia obrazu v stredovej súmernosti
Ukážky osovej a stredovej súmernosti útvarov (aj vo štvorcovej
sieti)
Vedieť určiť či sú geometrické útvary súmerné podľa osi resp. podľa stredu.
Nájsť os súmernosti osovo súmerného útvaru.
Zostrojiť obraz bodu, úsečky, priamky, kružnice alebo jednoduchého útvaru (obrazca) zloženého z úsečiek a
častí kružnice v osovej (aj v stredovej) súmernosti.
Vedieť určiť osi súmernosti (štvorec, obdĺžnik, trojuholníky, kružnica – kruh, atď.)
Vedieť určiť stredovo súmerné rovinné útvary (štvorec, obdĺžnik, kruh).
92
PYTAGOROVA VETA
Pravouhlý trojuholník
Poznať a vymenovať základné prvky pravouhlého trojuholníka (odvesna, prepona, súčet dvoch ostrých uhlov
je 90 stupňov).
Vedieť pre aký útvar platí Pytagorova veta.
Pytagorova veta a jej odvodenie
Poznať a vedieť formuláciu Pytagorovej vety a jej význam.
Použitie Pytagorovej vety pri riešení praktických úloh
Zapísať Pytagorovu vetu vzťahom c =a +b , ale aj vzťahom pri danom označení strán pravouhlého
trojuholníka.
2
2
2
2
2
Samostatne vyjadriť a zapísať zo základného vzťahu Pytagorovej vety obsah štvorca nad odvesnou a(a =c 2
2
2 2
b ) a nad odvesnou b(b =c -a ).
Vyjadriť vzťah pre výpočet odvesien a, b alebo ich druhých mocnín.
Vedieť vypočítať dĺžku tretej strany pravouhlého trojuholníka, ak sú známe dĺžky jeho dvoch zvyšných strán.
Samostatne používať Pytagorovu vetu na riešenie kontextových úloh z reálneho praktického života.
GRAFICKÉ ZNÁZORŇOVANIA ZÁVISLOSTI
Opísať a zostrojiť pravouhlý súradnicový systém.
Karteziánsky súradnicový systém
Zobraziť bod (úsečku, trojuholník, atď.) v pravouhlom súradnicovom systéme.
Rôzne spôsoby znázorňovania – grafy závislostí
Zostrojiť graf lineárnej závislosti podľa údajov z tabuľky pre hodnoty x a y.
Lineárna funkcia, jej vlastnosti a graf
Vedieť opísať základné vlastnosti grafu lineárnej funkcie – tvar grafu, súvislosť čísla k v predpise lineárnej
funkcie y = kx + q s jej rastom alebo klesaním.
Graf priamej a nepriamej úmernosti
Vedieť uviesť dvojicu veličín, medzi ktorými je lineárna funkčná súvislosť.
Súhrnné cvičenia
Vedieť zostaviť tabuľku a zostrojiť graf lineárnej funkcie v obore reálnych čísel.
Poznať význam koeficientov k a q v predpise lineárnej funkcie
y = kx + q.
Vedieť určiť, či je lineárna funkcia rastúca (klesajúca).
Vedieť zapísať tvar konštantnej funkcie napr. y = a, kde a je reálne číslo.
Čítať údaje z grafu priamej a nepriamej úmernosti a vedieť ich použiť pri výpočte.
Vedieť určiť druhú súradnicu bodu, ktorý leží na grafe.
Riešiť slovné úlohy na využitie závislosti prvkov v priamej a nepriamej úmernosti.
PODOBNOSŤ TROJUHOLNÍKOV
Vedieť vysvetliť podstatu podobnosti dvoch geometrických útvarov.
Rozhodnúť o podobnosti dvojice daných útvarov v rovine (štvorce, obdĺžniky, trojuholníky, atď.).
Zhodnosť trojuholníkov a geometrických útvarov
Podobnosť geometrických útvarov, pomer podobnosti
Vypočítať pomer podobnosti k pre dva rovinné útvary.
Vedieť použiť pomer podobnosti k dvoch podobných rovinných útvarov pri výpočtovej a konštrukčnej úlohe.
Poznať základné vety o podobnosti trojuholníkov (sss, sus, uu).
Na základe viet o podobnosti trojuholníkov riešiť primerané matematické (numerické) a konštrukčné úlohy.
Vedieť použiť pomer podobnosti k dvoch podobných útvarov pri výpočtovej úlohe.
Podobnosť trojuholníkov
Vedieť využívať vlastností podobností trojuholníkov pri riešení praktických úloh zo života pri meraní
(odhadovaní) vzdialeností a výšok.
93
Riešenie primeraných numerických a konštrukčných úloh
Použitie podobnosti pri meraní výšok a vzdialeností, topografické
práce v reálnych situáciách
Riešiť jednoduché praktické topografické úlohy s využitím vlastností podobnosti trojuholníkov.
Vedieť určiť skutočnú vzdialenosť – mierka mapy a skutočné rozmery predmetov – mierka plánu.
ÚPRAVA CELISTVÝCH A ALGEBICKÝCH VÝRAZOV (rozširujúce
učivo)
Vedieť sčitovať a odčitovať celistvé výrazy.
Vedieť násobiť a deliť celistvé výrazy. Upraviť výrazy vynímaním pred zátvorku.
Celistvý výraz, sčitovanie a odčítanie celistvých výrazov
Násobenie a delenie celistvých výrazov
Násobenie a delenie mnohočlena jednočlenom
Násobenie mnohočlena mnohočlenom
Úprava výrazov vynímaním pred zátvorku
Úprava výrazov pomocou vzorcov (a b)2, a2-b2
Úprava výrazov pomocou vzorcov (a b)2, a2-b2
2
2
2
Vedieť upraviť výrazy pomocou vzorcov (a b) , a -b .
Súhrnné cvičenia
ŠTATISTIKA
Štatistické prieskumy, triedenie, náhodný výber, (FG)
Početnosť, relatívna početnosť
Aritmetický priemer
Vedieť zrealizovať primeraný štatistický prieskum.
Vedieť popísať triedenie štatistických jednotiek a náhodný výber zo súboru.
Pripraviť a spracovať jednoduchý vlastný projekt zameraný na štatistický prieskum určitej udalosti s
vyjadrením početnosti určitého javu.
Riešiť primerané úlohy zo štatistiky s využitím výpočtu aritmetického priemeru.
Vedieť spracovávať získané hodnoty - údaje z vlastného štatistického prieskumu do tabuľky.
Interpretovať údaje z tabuľky a prostredníctvom viacerých druhov diagramov - grafov, (kruhový, koláčový,
úsečkový, stĺpcový, spojnicový) znázorniť hodnoty - údaje.
Grafické znázornenie údajov, (FG)
(tabuľky, grafy a diagramy, ich čítanie, interpretácia a tvorba)
Využitie IKT na prehĺbenie vedomostí, matematické hry (časová
rezerva)
94
Predmet: Informatika
Ciele učebného predmetu
Cieľom vyučovania informatiky na 2. stupni ZŠ je sprístupniť základné pojmy a techniky používané pri
práci s údajmi a pri tvorbe algoritmov a výpočtových procesov. V spojení s informačnými
technológiami vytvára platformu pre všetky ďalšie predmety. Výchovno-vzdelávací proces na 2. stupni
základnej školy smeruje k tomu, aby žiaci:

sa oboznámili s pojmami údaj a informácia, s rôznymi typmi údajov, s ich zbieraním,
uchovávaním, zobrazovaním, spracovaním a prezentovaním,

rozumeli pojmom algoritmus a program (formálny zápis automatizovaného spracovania údajov);

sa oboznámili so systémami na spracovanie údajov – z pohľadu ich architektúry (počítač,
prídavné zariadenia, médiá, komunikácie) a logickej štruktúry (napr. operačný systém),

si rozvíjali schopnosť algoritmizovať zadaný problém, rozvíjali si programátorské zručnosti,
naučili sa pracovať v prostredí bežných aplikačných programov,

nadobudli schopnosti potrebné pre výskumnú prácu, rozvíjali si formálne a logické myslenie,
naučili sa viaceré metódy na riešenie problémov.

rozvíjali si svoje schopnosti kooperácie a komunikácie (naučili sa spolupracovať v skupine pri
riešení problému, verejne so skupinou o ňom diskutovať a referovať);

rozvíjali si svoju osobnosť, tvorivosť, logické myslenie, zodpovednosť, morálne a vôľové
vlastnosti, húževnatosť, sebakritickosť a snažili sa o sebavzdelávanie;

naučili sa rešpektovať intelektuálne vlastníctvo a autorstvo informatických produktov, systémov
a aplikácií, pochopili sociálne, etické a právne aspekty informatiky.
Dotácia vyučovacích hodín:
Ročník
5.
6.
7.
8.
9.
Týždenne hodín
1
1
1
1
1
Ročne hodín
33
33
33
33
33
Vzdelávací obsah predmetu
Vzdelávací obsah informatiky je rozdelený na päť tematických okruhov:
1.
Informácie okolo nás - pojem informácia, typy informácií (textová, multimediálna, atď.),
aplikácie na spracovávanie špecifických informácií. Žiaci by mali poznať základné postupy pri
práci s textom a jednoduchou prezentáciou, vedieť vytvárať jednoduché tabuľky a grafy,
spracovať grafické informácie, pochopiť využitie IKT v iných predmetoch, pomocou IKT dokázať
realizovať čiastkové úlohy a výstupy z projektového vyučovania.
2.
Komunikácia prostredníctvom IKT - využitie nástrojov internetu na komunikáciu na vlastné
učenie sa a aj na riešenie školských problémov, na získavanie a sprostredkovanie informácií.
Žiaci sa naučia pracovať s elektronickou poštou, získajú základné vedomosti o priamej
komunikácii prostredníctvom IKT, spoznajú spôsob a mechanizmy vyhľadávania informácií na
internete a bezpečnostné riziká pri práci s internetom.
3.
Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie - žiaci získajú základy algoritmického
myslenia a schopnosť uvažovať nad riešením problémov pomocou IKT. Naučia sa uvažovať
95
nad rôznymi parametrami efektívnosti rôznych riešení problémov, naučia sa rôzne postupy a
mechanizmy pri riešení úloh z rôznych oblastí.
4.
Princípy fungovania IKT - popis a pochopenie mechanizmov informačných a komunikačných
technológií. Žiaci by sa mali zoznámiť s princípmi fungovania jednoduchého hardvéru, rôznych
oblastí určenia softvéru, úlohami operačných systémov, lokálnej siete a internetu.
5.
Informačná spoločnosť sa nachádza v prieniku informatiky a občianskej výchovy. Zaoberá sa
etickými, morálnymi a spoločenskými aspektmi informatiky. Oboznamuje s možnými rizikami a
metódami na riešenie týchto rizík.
PROCES
Vyučovanie informatiky sa uskutočňuje v počítačovej učebni formou cvičení, trieda sa delí na
skupiny podľa príslušných predpisov o bezpečnosti práce.
Vyučovanie je organizované do tém a projektov, v ktorých sa bude premietať logická vzájomná
prepojenosť oblastí učiva. Každý žiak má príležitosť pracovať na vybranej téme individuálne, je však
daná príležitosť pracovať na niektorých projektoch počas roka spoločne dvom, resp. skupinám žiakov.
Na podporu medzipredmetových vzťahov je využívaná spolupráca predmetových komisií pre
rôzne predmety na spracovanie spoločného projektu (napr. so slovenským jazykom – tvorba
pozvánok, žiadostí, s biológiou – referát o bezstavovcoch, s fyzikou – animácie fyzikálnych javov...)
Žiaci sú v predmete hodnotení a klasifikovaní, avšak vzhľadom na špecifické postavenie
predmetu sú používané aj alternatívne spôsoby hodnotenia (bodovanie, portfólio, a i.).
V škole sa používa len legálne nadobudnutý software, jeden zo základných výchovných
princípov a tiež jeden zo všeobecných cieľov informatiky vo vzdelaní je naučiť žiakov rešpektovať
intelektuálne vlastníctvo, výchova právneho vedomia v súvislosti s IT.
Hodnotenie predmetu
Žiaci sú hodnotení známkou. Pri hodnotení a klasifikácii výsledkov práce žiakov vychádzame
z metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu – Metodický pokyn č. 22/2011 na hodnotenie
žiakov základnej školy. Vo výchovno-vzdelávacom procese sa uskutočňuje priebežné a celkové
hodnotenie. Na hodinách sa preverujú vedomosti a zručnosti tak verbálne ako aj pomocou praktických
aktivít a projektov. Vzhľadom na špecifické postavenie predmetu sú používané majmä alternatívne
spôsoby hodnotenia - bodovanie, hodnotenie projektov, portfólio.
Žiakov so zdravotným znevýhodnením začlenených v bežných triedach, hodnotíme
individuálne s prihliadnutím na ich zdravotný stav, možnosti a schopnosti, ktorými v rámci svojich
možností disponujú. Dodržiavame Zásady hodnotenia žiaka so zdravotným znevýhodnením
začleneného v základnej škole podľa prílohy č.2 k metodickému pokynu č. 22/2011.
Učebné zdroje
V škole sa používa len legálne nadobudnutý software, jeden zo základných výchovných
princípov a tiež jeden zo všeobecných cieľov informatiky vo vzdelaní je naučiť žiakov rešpektovať
intelektuálne vlastníctvo, výchova právneho vedomia v súvislosti s IT.
Na podporou a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:
Odborná literatúra
Didaktická technika: PC stanice pre učiteľov a žiakov, dataprojektor, biela tabuľa, interaktívna
tabuľa, scanner, digitálne fotoaparáty, slúchadlá a mikrofóny, žiacke miniPC.
Ďalšie zdroje : edukačný softvér (Imagine, RNA ...), internet, výukové CD a portály, dostupné
textové editory, tabuľkové procesory, programy na tvorbu prezentácií.
96
INFORMATIKA, TÉMATICKÝ VÝCHOVNO – VZDELÁVACÍ PLÁN PRE 5. ROČNÍK
1h týždenne t.j. 33h za rok
cieľ a kľúčové kompetencie – výkonový štandard
oboznámiť sa s ukážkami využitia informačných
a komunikačných technológií v bežnom živote a
v znalostnej spoločnosti
tematický okruh
Informačná
spoločnosť
oboznámiť sa so systémami na spracovanie údajov – Princípy fungovania
z pohľadu ich architektúry (počítač, prídavné
IKT
zariadenia) a logickej štruktúry (operačný systém);
zvládnuť základnú obsluhu počítača: prihlásenie sa
do školskej siete, ovládanie klávesnice, práca s
myšou, vedieť používať výučbové programy na
CD/DVD
obsahový štandard, konkrétne príklady
od mechanizácie k informačnej
spoločnosti
IKT v bežnom živote (digitálne zariadenia v domácnosti,
mobil...) a v znalostnej spoločnosti (architektúra,
doprava, zdravotníctvo...)
softvér/hardvér, vstupné a výstupné
zariadenia, operačný systém, práca s
výučbovými CD/DVD
demonštrácia hardvéru na "rozobranom" PC, v
pracovnom liste dokresľovanie spojení medzi
jednotlivými vstupnými a výstupnými zariadeniami,
nakreslia častí PC v grafickom editore a dopíšu ich
názvy. V odporúčaných materiáloch vyhľadajú
informácie o počítači a prídavných zariadeniach.
získať ďalšie zručnosti kreslenia v grafickom prostredí Informácie okolo nás oblasti aplikácií softvéru, grafická
- otáčanie, skosenie, vedieť
pracovať s
informácia
ďalšími grafickými editormi, so zložkami a súbormi v
lokálnej sieti
z geometrických tvarov vytvoria telesá, prenášaním
častí obrázka a jeho tieň skosením, napr."ozdobovanie
stromčeka" kopírovaním, "portrét" príkazom krivka,
jednoducha animacia .
pozná a dodržiava zásady písania textu, ovláda
formátovanie, vie používať odseky a zarážky, vie
kombinovať text a obrázok
Informácie okolo nás textová informácia, formátovanie textu, plagát na aktuálnu tému, napr. Zdravý životný štýl,
nadpisy, odrážky, obrázky v texte
Ochrana prírody, Flóra a fauna regiónu... Vytvoriť
zoznam batožiny do školy v prírode, režim dňa, recept
na obľúbené jedlo - potrebné potraviny a postup práce.
chápe, ako IKT slúži na sprostredkovanie informácií
medzi ľuďmi, vie využívať IKT na vlastné učenie sa,
rešpektuje autorské práva
Komunikácia
Internet. Elektronická pošta. História
prostredníctvom IKT vzniku internetu, sieť, webová adresa,
vyhľadávače, web v bežnom živote,
Vyhľadávanie stránok pre použitie v praxi: stránka školy
(www.zssokolikova.sk), regiópnu (www.dubravka.sk),
www.cp.sk, www.mapy.sk
zvládne základné IKT nástroje na komunikáciu,
Komunikácia
e-mailová adresa,
prostredníctvom IKT komunikácia, netiketa
Pravidlá pre e-mailovú komunikáciu, správnu formu
napísania správy. Úloha: spracovanie textového
dokumentu a jeho zaslanie učiteľovi e.mailom
(FG)
vedieť o nebezpečenstvách na internete, vedieť, ako
vznikajú a ako sa šíria počítačové vírusy, spamy a
hoaxy, ako sa odhaľujú a odstraňujú,
Informačná
spoločnosť
bezpečnosť na internete
učiteľ sa porozpráva so žiakmi o bezpečnom používaní
internetu, vírusoch, spamoch, hoaxoch a ďalej žiaci
samostatne pracujú s internetovou stránkou
www.bezpecnenainternete.sk
Postupy, riešenie
problémov,
algoritmické
myslenie
algoritmus a program
priamo zadanými základnými príkazmi prechádzanie
krajinou, zobrazenie napr. schodov, stôl so stoličkami.
Vytvorenie labyrintu a prechod nim grafickým perom,
použitie zmeny farby a hrúbky pera, príkazu „bod“.
(FG)
rozvíja svoje algoritmické myslenie : vie zapísať
postup riešenia, etapy riešenia problémov, pozná
programovací jazyk, vie používať elementárny príkaz
e-mailová
97
INFORMATIKA, TÉMATICKÝ VÝCHOVNO – VZDELÁVACÍ PLÁN PRE 6. ROČNÍK
1h týždenne t.j. 33h za rok
cieľ a kľúčové kompetencie – výkonový štandard
tematický okruh
obsahový štandard, konkrétne príklady
Pozná rôzne typy údajov, históriu zbierania a
uchovávania informácií, pojem digitalizácia, (FG)
Úvodná hodina,
Informačná
spoločnosť
Vytváranie a využívanie informácií.
Najstaršie nápisy, objav papiera, kníhtlače, prvé
Spôsoby prenosu informácie. Uchovávanie počítacie zariadenie, integrovaný obvod...
informácií.
Rozšíriť vedomosti o systémoch na spracovanie
údajov z pohľadu ich architektúry (počítač a jeho
časti) a logickej štruktúry (operačný systém);
Princípy fungovania
IKT
softvér/hardvér, matičná doska, procesor,
disk, vonkajšie pamäťové zariadenia,
archív.
pozná a dodržiava zásady formátovania textu, vie
používať odrážky, vkladať obrázky do textu, vie
vyhľadávať v dokumente, realizovať výstupy
z projektového vyučovania
Informácie okolo nás textová informácia, formátovanie textu,
odsek, odrážky, číslovanie
demonštrácia hardvéru na "rozobranom" PC, v
pracovnom liste označenie hlavných častí PC.
Prenášanie informácií pomocou vonkajších
pamäťových zariadení.
Vypracovať zoznam členov športového družstva,
napísať recept , postup práce. Vypracovať referát z
preberanej témy, napr. rybárstvo, kvitnúce rastliny...
Rozšíriť svoje zručnosti v grafickom prostredí prácou s Informácie okolo nás Typy informácií. Grafická informácia,
fotografiou, pochopiť princíp tvorby animácií, vedieť
jednoduchá animácia.
vytvoriť jednoduchú animáciu
Použiť príkaz „laso“ na úpravu fotografií,
rozmazávanie a iné efekty . Vytvoriť edukačnú
animáciu (priťahovanie magnetov, elektrický obvod,
blesk...)
rozvíja svoje algoritmické myslenie: vie zapísať
postup riešenia, etapy riešenia problémov, vie
používať základné príkazy, (FG)
Postupy, riešenie
problémov,
algoritmické
myslenie
algoritmus a program, procedúry,
základné príkazy, príkaz „opakuj“
Použiť príkaz „opakuj“, „každých“, vytvoriť
procedúru „vyskoč“, „krúž“, „mozaika“
(rovnostranný trojuholník, štvorec, päťuholník,
s otočením o daný uhol), leť...
vedieť, ako sa šíria počítačové vírusy na internete,
ako sa odhaľujú a odstraňujú, čo môže spôsobiť
počítačová kriminalita
Informačná
spoločnosť
bezpečnosť na internete
Po rozhovore o počítačových vírusoch, spamoch
a hoaxoch, odpoveď na podvodnú, falošnú správu.
Chápe spôsob vyhľadávania informácií na internete,
vie využívať IKT na vlastné učenie sa, rešpektuje
autorské práva, (FG)
Komunikácia
Internet. Využitie webu vo vedomostnej
prostredníctvom IKT spoločnosti.
Práca so stránkami pre vlastné učenie sa:
www.wikipedia.sk, www.naucsaviac.sk,
www.edupage.org ... Registrácia používateľa
zvládne prácu s elektronickou poštou, vie používať
adresár príjemcov, poslať skrytú kópiu, e-mail
s prílohou správy viacerým adresátom.
Komunikácia
e-mailová komunikácia, elektronická
prostredníctvom IKT pošta, adresár príjemcov, príloha správy
tvorba a využitie adresára pri rozposielaní vytvorenej
pozvánky (menovky, oznamu) a jej zaslanie viacerým
adresátom e-mailom
Pomocou IKT vedia realizovať čiastkové úlohy a
výstupy z projektovéhovyučovania.
Informácie okolo nás Formátovanie textu a tabuľky, vkladanie
obrázkov.
Práca na projekte s edukačnou témou, v ktorom
využijú nadobudnuté vedomosti.
98
INFORMATIKA, VÝCHOVNO – VZDELÁVACÍ PLÁN PRE 7. ROČNÍK
1h týždenne t.j. 33h za rok
cieľ a kľúčové kompetencie - výkonový štandard
Pozná ďalšie možnosti využitia informačných a komunikačných
technológií v znalostnej spoločnosti. (FG)
tematický okruh
Informačná
spoločnosť
obsahový štandard, konkrétne príklady
Kto informácie vytvára. Kto ich potrebuje? Na
ceste do počítača – digitalizácia.
Práca s učebnicou
Princípy
Rozšíriť vedomosti o systémoch na spracovanie údajov z
fungovania IKT
pohľadu ich architektúry) a logickej štruktúry (operačný
systém);
Opakovanie tém stavba PC, matičná doska,
Práca s učebnicou - Operačný system [1, str.21-23],
procesor, pamäťové zariadenia. Hardvér a softvér, práca s Prieskumníkom, kôš. Súbory a zložky,
operačné systémy, užívateľ a OS.
užívateľské nastavenia PC – monitor, obrazovka (šetrič,
pozadie) myš ...
Prostredníctvom didaktických hier, edukačných prostredí a
encyklopédií chápe využitie IKT v iných predmetoch.
Edukačné prostredia pre výučbu predmetov.
Informácie okolo
nás
Rozvíja svoje algoritmické myslenie: vie zapísať postup riešenia, Postupy, riešenie
etapy riešenia problémov, vie používať niektoré príkazy.
problémov,
algoritmické
myslenie
Algoritmus a program, procedúry, základné
príkazy, príkaz „opakuj“ , cykly.
www.wikipedia.sk, www.mozgovna.sk,
www.e-academy.sk, www.bosounohou.cz/tangram,
www.testpark.cz ...
Vytvoriť procedúru. Použiť príkaz „opakuj“, „každých“,
v úlohách, napr. program sneženia: vločky snehu
postupne padajú (najskôr si vyhľadajú obrázky vločiek
na internete. Vhodný je pohľad zhora). [2]
Vie upraviť obrázok, texty v obrázkoch. Vie vytvoriť animáciu.
Informácie okolo
nás
Typy informácií. Grafická informácia, jednoduchá
animácia.
Práca s obrázkom – úprava, skopírovanie, prenesenie
... Vytvoriť animáciu - vianočný pozdrav, s použitím
vloženého obrázka vo vhodnom programe (napr.
LogoMotion) a poslať ju elektronickou poštou.
Vie vyhľadávať a spracovať informácie v tabuľkách, vytvoriť
grafy. (FG)
Informácie okolo
nás
Informácie v tabuľkách. Bunka, vyhľadávanie,
spracovanie údajov, formátovanie. Jednoduché
výpočty, grafy (zoradenie, zaokrúhľovanie,
súčet...) [3]
Pomocou IKT dokáže realizovať čiastkové úlohy a výstupy
z projektového vyučovania.
Informácie okolo
nás
Spolupráca tabuľkového kalkulátora a textového
editora.
V tabuľkovom procesore:
Zoznam vrchov Slovenska (krajín EÚ, hodnôt
fyzikálnych veličín…) zapísať, zoradiť, graf.
Zoznam žiakov na športový zápas (zoradiť, zapísať
body, súčet), graficky vyhodnotiť.
Spracovať klasifikáciu (priemer, najlepší prospech,
najhorší…)
Vytvorenú tabuľku vlož do textu:
mestách Slovenska (krajinách EÚ…)
do výsledkovej listiny …
Dokáže vytvoriť prezentáciu a pozná zásady správneho
prezentovania.
Informácie okolo
nás
Tvorba prezentácie. Programy na tvorbu
prezentácie.
Pomocou IKT vedia realizovať čiastkové úlohy a výstupy
z projektového vyučovania. (FG)
Informácie okolo
nás
Formátovanie textu a tabuľky, prezentácia na
webe, encyklopédia.
Vie realizovať výstupy z projektového vyučovania.
Vytvorenie prezentácie ako postupnosti obrázkov.
Vytvorenie prezentácie na tému, preberanú aktuálne
na vyučovaní pomocou programu na tvorbu
prezentácií.
Práca na projekte s edukačnou témou, v ktorom
využijú nadobudnuté vedomosti.
99
INFORMATIKA, VÝCHOVNO – VZDELÁVACÍ PLÁN PRE 8. ROČNÍK
1h týždenne t.j. 33h za rok
cieľ a kľúčové kompetencie – výkonový štandard
Pozná ďalšie možnosti využitia informačných
a komunikačných technológií v znalostnej spoločnosti.
tematický okruh
Úvodná hodina,
Informačná
spoločnosť
obsahový štandard, konkrétne príklady
Kto informácie vytvára. Kto ich
potrebuje? Výmena informácií.
Počítačové siete.
Spôsoby komunikácie, hra na posla, telegraf,
telefón, komunikácia medzi ľuďmi a počítačmi.
[1- str.6, 32]
Princípy fungovania
Získať základné vedomosti o systémoch na prácu v
IKT
lokálnej sieti. Spozná logické princípy fungovania
internetu, dokáže zistiť IP číslo počítača.
Opakovanie tém stavba PC, matičná
doska, pamäťové zariadenia.
Intranet a internet - princípy
fungovania, adresa, doména, IP.
Dokáže posúdiť spoľahlivosť získaných informácií. Vie čo
sú autorské práva, legálnosť použitia obrázkov a textov z
internetu. (FG)
Informačná
spoločnosť
Bezpečnosť na internete.
Intranet a internet – práca s pracovným listom:
dokreslenie prepojení v intranetovej sieti medzi
serverom a užívateľskými počítačmi; dokreslenie
prepojení medzi servermi v decentralizovanej sieti.
Vypracovanie žiackej práce o histórii vzniku
internetu (webquest).
Práca žiakov s portálmi www.zodpovedne.sk,
www.bezpecnenainternete.sk,
www.eset.sk, www.hoax.sk
Má základné vedomosti o priamej komunikácii
prostredníctvom IKT (rozhovory, okamžité správy), pozná
bezpečnostné riziká internetu. (FG)
Komunikácia
prostredníctvom IKT
Komunikácia medzi PC - intranet
a internet. Blog, sociálne siete.
Prezentácia na internete
Rozumie nahrávaniu a prehrávaniu zvukov a videí,
Vie použiť zvukovú informáciu v projekte alebo
prezentácii.
Informácie okolo nás
Vie upraviť fotografiu, koláž, texty v obrázkoch. Vie
vytvoriť animáciu fotografií.
Informácie okolo nás
Dokáže vytvoriť prezentáciu a pozná zásady správneho
prezentovania.
Informácie okolo nás.
Komunikácia
prostredníctvom IKT
Rozvíja svoje algoritmické myslenie: vie zapísať postup
riešenia, etapy riešenia problémov, vie používať niektoré
ďalšie príkazy.
Pomocou IKT vedia realizovať čiastkové úlohy a výstupy
z projektového vyučovania. (FG)
Postupy, riešenie
problémov,
algoritmické myslenie
Informácie okolo nás
Komunikácia v rámci intranetu (netmeeting) dokresľovanie do obrázka, dopisovanie textu.
El.diskusia k aktuálnej téme na blogu učiteľa,
príspevky na web triedy.
Zvuk, zvuková informácia.
Nahrávky viet (Príslušenstvo OS Windows –
Nahrávanie zvuku, úprava zvukov,
nahrávanie zvuku)
hudobný formát.
Vytvorenie jednoduchej hudobnej skladby
(Imagine- nástroj multimédia – vytvor melódiu)
Zvukový súbor v prezentácii (téma: vlastnosti
zvuku, skladatelia, komentáre k obrázkom ...)
Typy informácií. Grafická informácia, Práca s digitálnym fotoaparátom – vytvorenie
jednoduchá animácia.
a nahranie fotografie, jej úprava, koláž . Vytvoriť
animáciu s použitím fotografie vo vhodnom
programe.
Vytváranie videa. Prezentácia,
Vytvoriť pribeh z obrázkov a zvukov (napr. v
snímka, prezentačný program,
programe RSS, Movie Maker…) na tému Môj region,
prezentácia na webe.
Naša trieda, Zo života hmyzu …
Algoritmus a program, procedúry,
cykly, príkaz „každy“.
Vytvoriť procedúru. Použiť príkaz „opakuj“,
„každých“, v úlohách, napr.
Formátovanie textu a tabuľky,
prezentácia na webe, encyklopédia.
Práca na projekte s edukačnou témou, v ktorom
využijú nadobudnuté vedomosti.
100
INFORMATIKA, VÝCHOVNO – VZDELÁVACÍ PLÁN PRE 9. ROČNÍK
1h týždenne t.j. 33h za rok
cieľ a kľúčové kompetencie
tematický okruh
obsahový štandard, konkrétne príklady
Pozná ďalšie možnosti využitia informačných
a komunikačných technológií v znalostnej
spoločnosti.
Úvodná hodina, Informačná Komunikácia. Počítač v sieti.
spoločnosť
O zdraví pri počítači.
Ukážky správnej polohy pri práci s počítačom. Spôsoby
komunikácie na diaľku – posol, telegraf, telefón, mobil.
Má základné vedomosti o systémoch na prácu v
lokálnej a internetovej sieti. Pozná logické
princípy fungovania internetu, dokáže zistiť IP
číslo počítača.
Princípy fungovania IKT
Opakovanie a rozšírenie tém
Intranet a internet - princípy
fungovania internetu, adresa,
doména, IP.
Internet – práca s pracovným listom: dokreslenie
prepojení medzi servermi v decentralizovanej sieti.
Vypracovanie žiackej práce o histórii vzniku internetu
(webquest).
Chápe, že používanie IKT si vyžaduje kritický a
zvažujúci postoj k dostupným informáciám, (FG)
Informačná spoločnosť
Bezpečnosť na internete,
prechádzanie a hľadanie v
internetovom obchode.
Práca žiakov s portálmi www.zodpovedne.sk, licencie
programov, legálnosť používania, freeware, shareware,
autorské práva.
Práca s učebnicou [1, str.32 - 41]
„nákupy“ v internetovom obchode (knihy, filmy,
hudba, elektronika...)
Má základné vedomosti o priamej komunikácii
prostredníctvom IKT (rozhovory, okamžité
správy), pozná bezpečnostné riziká internetu.
Komunikácia
prostredníctvom IKT
Komunikácia medzi PC –
interaktívna komunikácia.
Prezentácia na internete
Komunikácia v rámci internetu, elektronická diskusia
k aktuálnej téme, virtuálna konferencia.
Informácie okolo nás .
Komunikácia
prostredníctvom IKT
Prezentácia na webe.
Vyhľadávanie v encyklopédiách.
Odkazy. Webové aplikácie,
umožňujúce vytvoriť a umiestniť
prezentáciu na webe.
Vytvoriť prezentáciu na tému Naša škola, Energia,
Moja záľuba, Zaujalo ma na vyučovaní...
Rozvíja svoje algoritmické myslenie: vie zapísať
postup riešenia, etapy riešenia problémov, vie
používať niektoré ďalšie príkazy.
Postupy, riešenie
problémov, algoritmické
myslenie
Parametre v programovacom
prostredí Imagine. Premenná,
hodnota, priradenie.
Riešiť úlohy s parametrom, napr. geom. útvary rôznych
veľkostí, meniacich sa s parametrom.
Pomocou IKT vedia realizovať čiastkové úlohy a
výstupy z projektového vyučovania.
Informácie okolo nás
Prezentácia príbehu z obrazov
a zvukov s výučbovou tematikou.
Práca na projekte s edukačnou témou, v ktorom využijú
nadobudnuté vedomosti.
(FG)
Dokáže vytvoriť prezentáciu a pozná zásady
správneho prezentovania.
Dokáže zviditeľniť prezentáciu na internete.
(FG)
101
Človek a príroda
V tejto oblasti žiaci dostávajú príležitosť poznávať prírodu ako systém, ktorého súčasťou sú
vzájomné premeny, pôsobia na seba a ovplyvňujú sa. Na takomto poznaní je založené aj pochopenie
dôležitosti prírodnej rovnováhy pre existenciu živých sústav, vrátane človeka.
Cieľom vzdelávania prostredníctvom obsahu v tejto oblasti je porozumieť prírodným aspektom
vplývajúcim na život človeka a vedieť vysvetliť prírodné javy vo svojom okolí, zaujímať sa o prírodu a
dianie v nej, získavať informácie o prírode a jej zložkách nielen z rôznych zdrojov, ale aj
prostredníctvom vlastných pozorovaní a experimentov v prírode a v laboratóriu, čím si rozvíjajú
zručnosti pri práci s grafmi, tabuľkami, schémami, obrázkami, náčrtmi. Dôležité je hľadanie zákonitých
súvislostí medzi pozorovanými vlastnosťami prírodných objektov a javov, ktoré nás obklopujú v
každodennom živote a porozumenie ich podstate, čo si vyžaduje interdisciplinárny prístup, a preto aj
úzku spoluprácu s predmetmi napríklad fyzika, chémia, biológia, geografia a matematika.
Okrem rozvíjania pozitívneho vzťahu k prírodným vedám sú prírodovedné poznatky
interpretované aj ako neoddeliteľná a nezastupiteľná súčasť kultúry ľudstva. V procese vzdelávania sa
má žiakom sprostredkovať poznanie, že neexistujú bariéry medzi jednotlivými úrovňami organizácie
prírody a odhaľovanie jej zákonitostí je možné len prostredníctvom koordinovanej spolupráce všetkých
prírodovedných odborov s využitím prostriedkov IKT.
Predmet: Biológia
Charakteristika predmetu
Učebný predmet umožňuje rozvíjať a prehlbovať poznatky o živých organizmoch s dôrazom na
vzájomné vzťahy organizmov a vzťahy k prostrediu, ako aj človeka k živým a neživý zložkám
prostredia. Predmet je zameraný na chápanie živej a neživej prírody ako celku. To predstavuje
poznanie konkrétnych prírodných celkov a život organizmov v ich životnom prostredí. Orientuje sa na
prejavy života a vzájomné vzťahy organizmov, chápanie základných súvislostí živých a neživých
zložiek prírody, ako výsledku vzájomného pôsobenia rôznych procesov. Vedie k schopnosti triediť
informácie a poznatky, využívať ich v praktickom živote, rozvíjať aktívny a pozitívny vzťah k prírode,
človeku a ochrane jeho zdravia.
Základným štrukturálnym prvkom je špirálovité usporiadanie obsahu v jednotlivých ročníkoch
a tematických celkoch. Poznatky sa rozvíjajú na základe princípu od vonkajších k vnútorným
štruktúram vo vzájomných vzťahoch a súvislostiach.
Učivo v 5. - 6. ročníku je usporiadané v nadväznosti na osvojené poznatky z nižšieho stupňa
vzdelávania a skúsenosti žiakov z vnímania prírodných objektov, vzťahov organizmov a človeka
v prírodnom prostredí. Štruktúra učiva je orientovaná na konkrétne prírodné celky, poznávanie
jednotlivých organizmov v nich žijúcich, triedenie a zovšeobecňovanie poznatkov, s pozornosťou na
potravové vzťahy a vzťahy k prostrediu, s postupným prechodom na pochopenie vnútorných štruktúr.
Usporiadanie učiva vedie k postupnému poznávaniu zložitosti organizmov a postupne prehlbovať
poznatky.
Usporiadanie učiva v 7. ročníku nadväzuje na predchádzajúci učebný systém s rešpektovaním
vzájomných súvislostí. Štruktúra učiva v 7. ročníku umožňuje plynulý prechod k pochopeniu človeka
ako biologického objektu a na základe anatomicko-fyziologických poznatkov, smeruje k pochopeniu
princípov individuality, biologickej a sociálnej podstaty človeka, pochopeniu základných spoločenských
vzťahov na základe etických noriem, v prospech ich rozvoja. Štruktúra učiva umožňuje pochopenie
osvojovanie si zdravého životného štýlu a ochranu pred škodlivými vplyvmi.
Štruktúra obsahu v 8. ročníku sa orientuje na dynamické hľadisko zloženia Zeme, zemského
povrchu v súčinnosti so živými zložkami prírody. Predstavuje spolu s vedomosťami nadobudnutými v
nižších ročníkoch komplexný pohľad na prírodu a jej vývoj. Nadväzne sa ďalej orientuje na poznanie
102
vzťahov živej a neživej prírody so zameraním na základné ekologické poznatky. Obsah ročníka je
vcelku zameraný na komplexné poznanie a chápanie vzájomných vzťahov a súvislostí v prírode.
Obsah učiva v 9. ročníku je orientovaný na základné životné procesy z hľadiska funkčných
častí tela organizmov, poznatky o podstate života z hľadiska bunkovej štruktúry a dedičnosti. Záver
tvorí problematika životného prostredia, ktorá smeruje k pochopeniu základných vzájomných vzťahov,
vzťahov k prostrediu s vyústením do poznania vzťahov človeka k prírode a jej ochrane.
Ciele učebného predmetu
Ciele sú zamerané na poznávanie živej a neživej prírody ako celku, čo predstavuje:
1.
Poznať a chápať život v prírodných celkoch a život organizmov v nich žijúcich.
2. Poznať väzby organizmov na životné prostredie v prejavoch života a vzájomných vzťahoch
ako súčastí celku.
3. Chápať základné súvislosti a vzťahy prírodných objektov, ako výsledok vzájomného
pôsobenia prírodných procesov a javov.
4.
Chápať základné biologické procesy vo väzbe na živé a neživé zložky prírody.
5.
Viesť k schopnosti triediť informácie a osvojené poznatky a využívať v praktickom živote.
Kompetencie v oblasti prírodných vied:

Poznávať živé organizmy a ich význam v prírode a pre život človeka. Chápať lesný, vodný,
trávny, poľný ekosystém a ľudské obydlia ako životný priestor organizmov, poznať typických
predstaviteľov podľa vonkajších znakov, životných prejavov a potravových vzťahov, zásady
prevencie a spôsob ochrany pred škodlivými druhmi.

Poznať základnú stavbu, funkcie a životné prejavy rastlinných a živočíšnych buniek,
jednobunkových a mnohobunkových organizmov.

Poznať základnú stavbu a funkcie sústav orgánov človeka, zásady starostlivosti prvej
predlekárskej pomoci pri bežných poraneniach. Rozvíjať poznatky o činnosti ľudského tela, ako
celostného systému z hľadiska ochrany zdravia a zdravého životného štýlu.

Porozumieť vzťahu neživej a živej prírody a význam jej poznávania. Poznať základnú stavbu a
stavebné jednotky Zeme, podstatné zmeny v zemskej kôre, základné vonkajšie a vnútorné
geologické procesy, súvislosti geologického vývoja Zeme, prírody a človeka.

Poznať základné podmienky života, faktory prostredia a vzťahy organizmov, následky vplyvu
človeka na biosféru a možnosti ich odstránenia

Poznať hlavné znaky základných životných procesov baktérii, rastlín, húb a živočíchov,
podstatu a význam dedičnosti v prírode a pre človeka.

Poznať zložky životného prostredia, ich vzájomný vzťah, význam pre podmienky života
organizmov a človeka a faktory vplývajúce na kvalitu životného prostredia, zdravie a spôsob života
človeka a organizmov, základné hľadiská ochrany životného prostredia a prírody.
Stanovené ciele sa dosahujú rozvíjaním ďalších kľúčových kompetencií žiakov:
1. v oblasti komunikačných schopností:
-
identifikovať a správne používať základné pojmy, objektívne opísať, vysvetliť alebo zdôvodniť
základné znaky biologických objektov a procesov, podstatu procesov a vzťahov, vecne správne sa
vyjadrovať verbálne, písomne a graficky k danej učebnej téme, vedieť využiť informačné
a komunikačné zdroje, vyhľadávať, triediť a spracovávať informácie a dáta z rôznych zdrojov,
zrozumiteľne prezentovať svoje poznatky, skúsenosti a zručnosti, vedieť spracovať jednoduchú
správu z pozorovania na základe danej štruktúry, vedieť spracovať a prezentovať jednoduchý projekt
so zameraním na ciele, metódy, výsledky a ich využitie.
2. v oblasti identifikácie problémov, navrhovania riešenia a schopnosti ich riešiť:
-
riešiť úlohy zamerané na rozvoj porozumenia a aplikácie, navrhovať rôzne riešenia úloh,
postupov a prístupov, rozvíjať schopnosti a zručnosti pri riešení praktických úloh, spracovávaní
103
jednoduchých správ z pozorovaní a jednoduchých školských projektov, využívať tvorivosť
a nápaditosť, samostatne tvoriť závery na základe zistení, skúmaní alebo riešení úloh, predpokladať
a určiť príčinné súvislosti, pozorovať, experimentovať a odhadovať.
3. v oblasti sociálnych kompetencií:
-
vyjadrovať svoje názory, postoje a skúsenosti, pracovať vo dvojiciach alebo v skupinách,
vzájomne radiť a pomáhať, prezentovať a zhodnotiť výsledky svojej alebo skupinovej činnosti,
hodnotiť vlastné výkony a pokroky v učení,
4. v oblasti získavania, osvojovania a rozvíjania manuálnych zručností:
-
používať správne postupy a techniky pri praktických činnostiach, dodržiavať pravidlá
bezpečnosti a ochrany zdravia, využívať učebné, kompenzačné a iné pomôcky, rozvíjať zručnosti pri
práci s prírodninami a pri terénnych pozorovaniach, aplikovať teoretické poznatky a skúsenosti
v praktických podmienkach.
Časová dotácia:
Ročník
5. roč
6. roč.
7. roč.
8. roč.
9. roč..
týždenne
2
2
2
1
1
ročne
66
66
66
33
33
Vzdelávací obsah predmetu
5. ročník
1.
2.
3.
4.
Príroda a život
Život v lese
Život vo vode a na brehu
Život na poliach a lúkach. Praktické aktivity
6. ročník
1.
2.
3.
4.
5.
Život s človekom a v ľudských sídlach
Základná štruktúra života
Živé organizmy a ich stavba
Stavba tela rastlín a húb
Stavba tela bezstavovcov. Praktické aktivity
7. ročník
1. Stavba tela stavovcov
2. Človek a jeho telo
3. Zdravie a život človeka. Praktické aktivity
8. ročník
1.
2.
3.
4.
5.
Neživá príroda a jej poznávanie.
Zem a jej stavba.
Stavebné jednotky zemskej kôry
Geologické procesy a dejiny Zeme
Podmienky života a vzťahy organizmov. Praktické aktivity
104
9. ročník
1.
Základné znaky a životné procesy organizmov
2.
Základná stavba organizmov
3.
Dedičnosť a jej podstata Životné prostredie organizmov a človeka.
4.
Praktické aktivity
BIOLÓGIA, TÉMATICKÝ VÝCHOVNO – VZDELÁVACÍ PLÁN PRE 5. ROČNÍK
2h týždenne t.j. 66h za rok
cieľ a kľúčové kompetencie
Temat.
okruh
obsahový štandard
Rozlíšiť na príklade živú a neživú prírodninu. Predviesť využitie lupy pri pozorovaní prírodniny. Uviesť na príklade význam a využitie
mikroskopu. Ukázať na mikroskope okulár, objektív a zrkadlo.
Príroda a život
Príroda a prírodniny. Metódy a prostriedky
skúmania v biológii
Uviesť príklad rastliny a živočícha žijúcich v lese. Pomenovať podľa schémy vrstvy lesa. Opísať zmeny lesa v ročných obdobiach.
Zostaviť príklad potravového reťazca lesných organizmov.
Život v lese
Les. Štruktúra lesa. Život a zmeny lesa počas
roka
Poznať základnú stavbu tela dreviny. Rozlíšiť ihličnatý a listnatý strom. Určiť názov ihličiny podľa šišky a vetvičky.
Určiť názov listnatého stromu podľa listu alebo plodu. Uviesť význam stromov pre život organizmov a ľudí. Uviesť význam krov
pre život organizmov. Uviesť príklad živočícha živiaceho sa listami, semenami (plodmi) lesných drevín.
Uviesť význam pôdnych baktérií v lese. Vysvetliť prítomnosť zelených povlakov na stromoch. Rozlíšiť na ukážke mach a papraď.
Poukázať na význam machov a papradí v lese.
Opísať základnú stavbu tela kvitnúcej byliny. Poznať na ukážke 3 lesné kvitnúce byliny. Uviesť príklad jedovatej a liečivej rastliny.
Uviesť význam bylín pre život lesa.
Vysvetliť význam húb v prírode . Vysvetliť spolužitie stromov a húb v lese. Poznať na ukážke dve jedlé a dve jedovaté huby . Uviesť
zásady pomoci pri otrave hubami. Rozpoznať na ukážke lišajník od iných organizmov . Vysvetliť význam lišajníkov v prírode.
Poznať slimáka a dážďovku podľa vonkajších znakov. Uviesť potravu slimáka a dážďovky. Porovnať prijímanie potravy a spôsob
pohybu slimáka a dážďovky. Rozlíšiť na ukážke križiaka, kliešťa a mravca. Poznať možnosť nákazy kliešťom a odstránenie z kože.
Uviesť príklad potravy dvoch bezstavovcov. Zdôvodniť význam bezstavovcov v lese a škodlivosť pri premnožení. Vysvetliť na
príklade inštinkt.
Poznať na ukážke skokana, jaštericu a vretenicu. Rozlíšiť na ukážke obojživelníka a plaza. Uviesť príklad potravy obojživelníka
a plaza. Uviesť tri vtáky žijúce v lese. Demonštrovať na príklade význam lesného dravého a spevavého vtáka v lese. Uviesť príklad
Dreviny v lese. Ihličnaté stromy
Listnaté stromy a kry v lese
Mikroskopické a nekvitnúce byliny v lese
Kvitnúce byliny v lese
Huby a lišajníky v lese. Spolužitie stromov
a húb
Lesné bezstavovce
Lesné stavovce (obojživelníky, plazy, vtáky,
cicavce)
105
potravy dvoch lesných vtákov. Pomenovať na ukážke lesné cicavce. Uviesť bylinožravého, mäsožravého a všežravého cicavca.
Uviesť príklad potravy dvoch lesných cicavcov. Demonštrovať na príklade význam cicavcov v lese.
Uviesť vlastnosti vody dôležité pre život organizmov . Vysvetliť význam kyslíka pre vodné organizmy. Uviesť príklady stojatej a
tečúcej vody. Uviesť príklady znečistenia vody a dôsledky pre život organizmov.
Život vo vode
a na brehu
Voda a jej okolie. Význam kyslíka, teploty
a čistoty vody pre život organizmov
Vysvetliť význam mikroskopických rastlín pre život vo vode. Poznať na ukážke bylinu žijúcu vo vode. Vysvetliť škodlivosť
premnoženia siníc pre zdravie človeka. Vysvetliť príčinu premnoženia niektorých organizmov v stojatej vode v lete.
Rastliny žijúce vo vode. Význam planktónu
a vodných zelených rastlín
Poznať na ukážke jednu brehovú drevinu a bylinu. Uviesť význam brehových drevín a bylín.
Brehové rastlinstvo
Uviesť význam vodných živočíšnych mikroorganizmov.
Mikroskopické a drobné vodné živočíchy
Vodné bezstavovce. Hmyz žijúci vo vode a na
brehu
Poznať na ukážke nezmara. Uviesť príklad potravy črievičky a nezmara. Opísať spôsob obstarávania potravy nezmara. Uviesť
príklad vodného organizmu živiaceho sa planktónom. Poznať na ukážke vodného ulitníka a lastúrnika. Poznať význam pijavice
v medicíne. Poznať na ukážke raka. Uviesť potravu pijavice. Zdôvodniť vplyv čistoty vody na raka. Uviesť príklad potravy vodného
bezstavovca. Poznať na ukážke jeden druh hmyzu žijúceho vo vode a jeden druh žijúceho na brehu. Uviesť význam lariev hmyzu
pre vodné živočíchy.
Vodné stavovce (ryby, obojživelníky, plazy,
vtáky, cicavce)
Opísať na ukážke prispôsobenie kapra životu vo vode. Uviesť príklad ryby žijúcej v stojatej a tečúcej vode. Rozlíšiť potravu
bylinožravej a dravej ryby. Rozlíšiť na ukážke skokana a mloka. Opísať život skokana vo vode a na brehu. Uviesť príklad potravy
skokana. Rozlíšiť užovku a vretenicu podľa vonkajších znakov. Uviesť príklad potravy vretenice a užovky Opísať prispôsobenie
vtákov na plávanie, potápanie a brodenie. Opísať spôsob prijímania potravy kačice a labute. Uviesť príklad vtáka živiaceho sa
drobnými živočíchmi v plytkej vode. Uviesť príklad potravy dravého vodného vtáka Uviesť význam plávacích blán a chvosta bobra
a vydry. Opísať spôsob stavania obydlia bobra. Uviesť význam vodných cicavcov.
Rozlíšiť pole a lúku, zdôvodniť rozdiely. Vysvetliť význam skupín drevín medzi lánmi polí. Zdôvodniť nevhodnosť vypaľovania trávy.
Uviesť príklad živočícha, ktorého môže ohroziť rozoranie medzí a likvidácia remízok.
Poznať na ukážke tri lúčne byliny. Pomenovať jednu liečivú lúčnu rastlinu. Poznať hubu pečiarku podľa typických znakov. Uviesť
príklad živočícha živiaceho sa lúčnymi bylinami. Uviesť význam lúčnych tráv.
Poznať na ukážke a pomenovať pšenicu, ovos a kukuricu. Uviesť príklady významu obilnín pre človeka. Uviesť príklad troch
výrobkov z obilnín. Poznať a pomenovať na ukážke ďatelinu. Uviesť príklad krmoviny ako potravy hospodárskych zvierat. Vysvetliť
význam zeleného hnojenia.
Poznať na ukážke a pomenovať slnečnicu a repku. Porovnať význam slnečnice, repky a repy. Poznať na ukážke a pomenovať ľuľok
zemiakový. Vysvetliť význam zemiakovej hľuzy pre človeka.
Uviesť význam dážďovky pre kvalitu pôdy. Poznať na ukážke dva druhy hmyzu žijúceho na lúke a poli. Uviesť príklad hmyzu, ktorý
po premnožení ohrozuje pestované rastliny na poli. Uviesť príklad živočícha, ktorý sa živí hmyzom na poli alebo lúke.
Odlíšiť skokana a ropuchu podľa spôsobu pohybu. Uviesť príklad potravy ropuchy. Uviesť význam ropuchy a jašterice pre život na
lúkach a poliach Poznať na ukážke tri vtáky žijúce na lúke a poli. Uviesť význam jarabice a bažanta pre život na poli. Preukázať na
príklade význam dravých vtákov pre život na lúke a poli. Poznať na ukážke tri cicavce žijúce na lúke a poli. Rozlíšiť zajaca a králika.
Usporiadať potravový vzťah hraboš, sokol, obilniny. Uviesť dôsledky premnoženia hrabošov, myší a sysľov na poli.
Život na poliach
a lúkach
Polia, lúky a pastviny
Rastliny a huby na lúkach
Obilniny. Krmoviny
Olejniny. Okopaniny
Bezstavovce žijúce na poliach a lúkach
Stavovce žijúce na lúkach a poliach
(obojživelníky, plazy, vtáky, cicavce)
106
BIOLÓGIA, TÉMATICKÝ VÝCHOVNO – VZDELÁVACÍ PLÁN PRE 6. ROČNÍK
2h týždenne t.j. 66h za rok
cieľ a kľúčové kompetencie
Uviesť osobitosti ľudských obydlí a ich okolia pre život organizmov. Uviesť význam kríženia rastlín
a živočíchov pre človeka. Uviesť význam zdomácňovania živočíchov pre človeka.
Uviesť prejavy škodlivosti parazitickej baktérie pre človeka. Opísať využitie mliečnych a kvasných
baktérií. Uviesť príklad využitia kvasiniek človekom. Uviesť podmienky výskytu plesní v domácnosti.
Uviesť príklad priemyselnej výroby s využívaním kvasinky.
tematic
ký
okruh
Život s
človekom
a v ľudský
ch sídlach
obsahový štandard
Ľudské obydlia a ich okolie. Vplyv ľudskej činnosti na prispôsobovanie sa
organizmov prostrediu.
Mikroorganizmy žijúce s človekom. Poznávanie a význam pre človeka.
Pomenovať podľa ukážky zástupcu cibuľovej, hlúbovej a koreňovej zeleniny. Poznať na ukážke a
pomenovať strukovinu. Rozlíšiť a pomenovať na ukážke päť druhov zeleniny. Vysvetliť potrebu
hnojenia pôdy v záhrade pri dlhoročnom pestovaní plodín. Vysvetliť význam zeleniny vo výžive.
Pestované rastliny v záhradách.
Poznať na ukážke a pomenovať dva ovocné stromy. Poznať na ukážke a pomenovať dve rastliny
s drobným dužinatým ovocím. Vysvetliť význam ovocia pre zdravie človeka.
Pestované ovocné stromy a kry. Poznávanie podľa vonkajších znakov,
význam.
Zdôvodniť na príklade škodlivosť vnútorného a vonkajšieho parazita. Poznať na ukážke dva živočíchy
znehodnocujúce potraviny. Poznať zásady ochrany pred vnútornými parazitmi. Poznať spôsob
odstránenia vší z vlasov.
Nežiaduci spoločníci človeka. Poznávanie podľa vonkajších znakov, význam.
Zásady prevencie pred šírením nákazy.
Opísať na ukážke význam včely matky, robotnice, trúda v úli. Uviesť príklady významu chovu včely
pre človeka. Vysvetliť význam rýb pre človeka.
Včelárstvo, rybárstvo a rybnikárstvo. Spoločenský život včiel. Zásady chovu
včiel a rýb.
Na ukážke pomenovať samca a samicu kury, kačice, husi a morky. Vysvetliť na príklade kohúta
a sliepky pohlavnú dvojtvarosť. Uviesť význam chovu kury, kačice, husi alebo morky pre človeka.
Chovateľsky významné vtáky.
Porovnať odlišnosti vonkajších znakov psa a mačky. Pomenovať na ukážke jedno plemeno psa. Uviesť
zásady chovu psa a mačky v domácnosti. Uviesť príklad starostlivosti o drobné domáce živočíchy.
Blízky spoločníci človeka. Poznávanie podľa vonkajších znakov, význam.
Spolunažívanie živočíchov a ľudí v domácnosti.
Rozpoznať na ukážke tri druhy hospodárskych zvierat. Rozpoznať na ukážke samca, samicu a mláďa
dvoch hospodárskych zvierat. Uviesť význam chovu jedného druhu hospodárskeho zvieraťa. Uviesť
dôsledky pridávania veľkého množstva chemických prípravkov do potravy hospodárskych zvierat.
Chovateľsky významné cicavce. Poznávanie podľa vonkajších znakov, význam.
Zásady chovu.
Rozlíšiť na ukážke myš a potkana. Uviesť riziko výskytu myší a potkanov v domácnosti. Poznať
spôsoby ochrany pred myšami a potkanmi.
Cicavce žijúce s človekom. Poznávanie podľa vonkajších znakov, riziká prenosu
nákazlivých ochorení, ochrana a prevencia.
Uviesť dva bezstavovce žijúce v záhrade alebo sade. Vysvetliť škodlivosť premnoženia niektorých
bezstavovcov v domácnosti, záhrade a sade. Opísať význam spevavých vtákov v okolí domácností.
Poznať na ukážke troch spevavých vtákov. Uviesť príklad spevavého vtáka, ktorý sa živí hmyzom.
Živočíchy v okolí ľudských sídiel. Poznávanie podľa vonkajších znakov, význam.
107
Pomenovať na ukážke časti rastlinnej bunky. Vysvetliť význam bunkového jadra a chloroplastu.
Pomenovať na ukážke časti živočíšnej bunky. Určiť na ukážke zhodné a rozdielne znaky rastlinnej a
živočíšnej bunky.
Základná
štruktúra
života.
Rastlinná a živočíšna bunka. Základná stavba a funkcia častí bunky.
Porovnať stavbu vírusu a baktérie. Rozhodnúť, či pôvodcom nákazy chrípky, žltačky, angíny je vírus
alebo baktéria. Uviesť príklad troch nákazlivých ochorení. Uviesť možnosti predchádzania šíreniu
vírusových a bakteriálnych nákaz.
Živé
organizmy
a ich
stavba.
Nebunkové a jednoduché bunkové organizmy. Stavba tela. Význam, vplyv na
človeka, nákazlivé ochorenia, prevencia.
Pomenovať na ukážke črievičky hlavné časti tela. Porovnať na ukážke stavbu tela drobnozrnka
a črievičky.
Priradiť pletivo a tkanivo k rastline a živočíchovi. Určiť na ukážke rastliny jej orgány. Určiť na ukážke
štruktúry tela živočícha bunku, tkanivo, orgán, sústavu orgánov.
Pomenovať na ukážke časti tela machu. Uviesť význam výtrusov pre machy.
Pomenovať na ukážke časti tela paprade. Uviesť význam výtrusov pre paprade.
Stavba tela jednobunkových organizmov.
Stavba tela mnohobunkových organizmov.
Stavba
tela rastlín
a húb.
Stavba tela nekvitnúcich rastlín (machy).
Stavba tela nekvitnúcich rastlín (paprade).
Rozlíšiť na ukážke stavby koreňa pokožku, dužinu, cievne zväzky, koreňové vlásky. Uviesť živiny, ktoré
rastlina prijíma koreňom. Vysvetliť význam koreňa pre rastlinu.
Stavba tela kvitnúcich rastlín. Koreň, prijímanie živín koreňom, význam pre
život rastliny.
Roztriediť na ukážke dreviny a byliny podľa stavby stonky. Vysvetliť význam cievnych zväzkov v
stonke. Určiť na konáriku púčiky a vysvetliť ich význam. Zdôvodniť význam stonky pre život rastliny.
Stonka (dreviny, byliny), prúdenie látok stonkou, význam pre život rastliny.
Určiť na ukážke stavby listu dôležité časti pre fotosyntézu. Uviesť význam prieduchov v pokožke listu.
Vymenovať látky, ktoré listy pri dýchaní zo vzduchu prijímajú a ktoré do vzduchu vylučujú. Uviesť
význam listov pre prijímanie živín a dýchanie.
List. Fotosyntéza, dýchanie, vyparovanie vody, význam pre život v prírode.
Rozlíšiť na ukážke kvetný obal, tyčinku a piestik. Uviesť význam peľového zrnka a vajíčka. Opísať na
schéme opelenie kvetu. Uviesť, kedy nastáva v kvete oplodnenie. Zdôvodniť, prečo je kvet
rozmnožovací orgán rastliny.
Kvet. Opelenie a oplodnenie. Význam pre rozmnožovanie rastlín.
Určiť na ukážke plodu oplodie a semeno. Rozlíšiť na ukážke dužinatý a suchý plod. Pomenovať na
ukážke semena zárodok a klíčne listy. Vysvetliť význam plodu a semena pre rastlinu, živočíchov
a človeka.
Plod a semeno. Rozdelenie plodov, význam pre rozmnožovanie rastlín.
Vymenovať látky, ktoré potrebuje rastlina pre život. Pomenovať na ukážke rozmnožovacie
a vyživovacie orgány kvitnúcej rastliny. Pomenovať na ukážke orgány, ktorými rastlina prijíma výživu
a dýcha, prúdia látky, prijíma a vyparuje vodu.
Rastlinné telo. Súčinnosť orgánov pre príjem živín, prenos a vylučovanie látok.
Vplyv svetla, tepla, vody a živín.
Rozlíšiť stavbu jedlej a jedovatej huby s plodnicou. Rozlíšiť na ukážke hubu s výtrusnicami na
lupeňoch a v rúrkach. Rozlíšiť na ukážke kvasinku a pleseň podľa stavby tela. Uviesť význam
výtrusnice plesne.
Huby s plodnicou jedlé a jedovaté, rozlíšenie podľa typických znakov.
Kvasinky, plesne.
Opísať na ukážke stavbu tela lišajníka.
Lišajníky, stavba tela.
108
Vysvetliť, ako nezmar prijíma potravu a dýcha. Vysvetliť, prečo sa nervová sústava nezmara nazýva
rozptýlená. Uviesť význam vajíčok a spermií nezmara. Vysvetliť význam púčikov u nezmara. Vysvetliť
význam slova obojpohlavný živočích.
Stavba
tela
bezstavov
cov.
Pŕhlivce - drobné vodné živočíchy. Stavba tela a základné telesné funkcie.
Uviesť miesto uloženia vnútorných orgánov slimáka. Porovnať podľa ukážky schránku slimáka
a škľabky. Vysvetliť, prečo je slimák obojpohlavný živočích. Uviesť orgánovú sústavu, ktorou slimák
prijíma a spracováva potravu. Porovnať dýchacie orgány slimáka a škľabky. Určiť na ukážke ústny,
prijímací a vyvrhovací otvor škľabky.
Mäkkýše – živočíchy so schránkou. Stavba tela a základné telesné funkcie.
1Uviesť, aký orgán umožňuje dážďovke pohyb. Zdôvodniť, názov zatvorená obehovej sústavy
dážďovky. Opísať, ako dýcha dážďovka. Zdôvodniť názov rebríčkovej nervovej sústavy dážďovky.
Uviesť význam opasku dážďovky.
Obrúčkavce - živočíchy s obrúčkami. Stavba tela a základné telesné funkcie.
Vysvetliť význam jedovej žľazy pavúka. Pomenovať sústavu, ktorá rozvádza u pavúka a raka v tele
kyslík. Uviesť orgán raka, ktorý tvorí vonkajšiu kostru. Porovnať dýchacie orgány pavúka a raka.
Uviesť na ukážke ústneho orgánu hmyzu príklad potravy. Určiť na ukážky končatiny spôsob pohybu
hmyzu. Pomenovať dýchací orgán hmyzu. Zdôvodniť názov rebríčkovej nervovej sústavy hmyzu.
Článkonožce - živočíchy s článkovaným telom. Stavba tela a základné telesné
funkcie.
BIOLÓGIA, TÉMATICKÝ VÝCHOVNO – VZDELÁVACÍ PLÁN PRE 7. ROČNÍK
2h týždenne t.j. 66h za rok
cieľ a kľúčové kompetencie
Tem.
okruh
Uviesť príklady stavovcov pokrytých šupinami, perím, srsťou. Zdôvodniť odlišnosti kožných útvarov stavovcov.
Označiť na ukážke časti vtáčieho pera. Zdôvodniť na príklade stavovca význam sfarbenia podľa prostredia v
ktorom žije.
Zdôvodniť prispôsobenie stavovcov životnému prostrediu. na ukážke kostry končatín Vysvetliť význam prsnej kosti
s hrebeňom u vtákov. Zdôvodniť význam dutých kostí vtákov. Rozlíšiť párnokopytníka a nepárnokopytníka na
ukážke kostry končatiny. Pomenovať tkanivá tvoriace svalstvo končatín, vnútorných orgánov, srdca stavovcov.
Vysvetliť princíp činnosti dvoch svalov.
Opísať na ukážke časti tráviacej sústavy stavovcov. Uviesť príklad stavovca s jedovými zubami. Uviesť význam
vysunovateľného jazyka obojživelníkov, plazov, niektorých vtákov. Uviesť význam hrvoľa, žľaznatého a svalnatého
žalúdka vtákov. Určiť na ukážke orgány na prijímanie potravy, trávenie a vstrebávanie cicavcov. Priradiť hlodavé
zuby a kly k príkladom cicavcov. Určiť cicavca bylinožravého, hmyzožravého a mäsožravého na ukážke chrupu.
Uviesť príklad prežúvavého a neprežúvavého cicavca.
Stavba
tela
stavovcov
obsahový štandard
Povrch tela stavovcov. Spoločné a odlišné znaky
Oporná sústava stavovcov. Pohybová sústava stavovcov. Základné
funkcie a význam orgánov.
Tráviaca sústava rýb, obojživelníkov, plazov a vtákov. Tráviaca sústava
cicavcov. Základné funkcie a význam orgánov.
109
Uviesť príklad stavovca, ktorý dýcha žiabrami a pľúcami. Pomenovať dýchacie orgány žubrienky, dospelého
obojživelníka.. Porovnať dýchacie orgány ryby, plaza, vtáka a cicavca. Zdôvodniť úhyn ryby, ak je dlhší čas mimo
vody. Vysvetliť význam vzdušných vakov vtákov.
Opísať význam krvi pre život stavovcov. Opísať význam srdca a ciev pre život stavovcov. Vysvetliť dôvod názvu
uzavretej cievnej sústavy. Zistiť rozdiely stavby srdca ryby, obojživelníka, plaza, vtáka a cicavca na ukážke.
Dýchacia sústava stavovcov. Základné funkcie a význam orgánov.
Vymenovať odpadové látky v organizme stavovcov. Zdôvodniť význam vylučovania. Pomenovať orgán, v ktorom
sa krv stavovcov zbavuje tekutých odpadových látok. Pomenovať na ukážke orgány močovej sústavy stavovcov.
Vylučovanie. Močová sústava stavovcov. Základné funkcie a význam
orgánov.
Pomenovať sústavy, ktoré zabezpečujú látkovú a nervovú reguláciu. Vymenovať hlavné orgány ústrednej nervovej
sústavy. Porovnať na ukážke predný mozog stavovcov. Charakterizovať podnet a nervový vzruch. Uviesť podľa
ukážky význam reflexného oblúka. Uviesť príklad nepodmieneného a podmieneného reflexu stavovcov.
Opísať umiestnenie zmyslových orgánov stavovcov. Uviesť príklad stavovcov s dobrým čuchom. Uviesť príklad
uloženia hmatového orgánu stavovca. Vysvetliť význam bočnej čiary rýb. Uviesť príklad stavovca s veľmi dobrým
zrakom a sluchom.
Uviesť príklad pohlavnej dvojtvarosti stavovcov. Pomenovať samčie a samičie pohlavné bunky. Vysvetliť podstatu
oplodnenia. Vysvetliť význam rozmnožovania.
Nervová sústava stavovcov. Základné funkcie a význam orgánov.
Opísať na ukážke rozmnožovanie a vývin ryby. Opísať na ukážke rozmnožovanie a vývin obojživelníka. Porovnať
rozmnožovanie plaza a vtáka. Opísať na ukážke vývin mláďat cicavcov.
Rozmnožovacia sústava stavovcov. Základné funkcie a význam orgánov.
Vývin mláďat, potomstvo.
Uviesť príklad stavovca aktívneho v noci. Uviesť význam značkovania priestoru. Vysvetliť na príklade inštinktívne
správanie stavovca. Uviesť príklad sťahovavého a stáleho vtáka.
Typické životné prejavy, správanie stavovcov.
Uviesť príklad stavovca živiaceho sa hmyzom alebo hlodavcami. Uviesť príklad stavovca, ktorý po premnožení
ohrozuje úrodu na poliach a potraviny v domácnosti. Uviesť dopad úbytku dravých vtákov a mäsožravých cicavcov
v prírode.
Uviesť najčastejšie príčiny úhynu rýb a obojživelníkov. Uviesť príklad ohrozenia životných podmienok vtáka alebo
cicavca. Uviesť príklad možnosti ochrany obojživelníkov. Uviesť príklad chráneného obojživelníka, plaza, vtáka a
cicavca.
Vysvetliť na príklade význam človeka v ľudskom spoločenstve. Porovnať spoločné a odlišné znaky lebky, chrbtice a
končatín ľudského a živočíšneho organizmu. Vysvetliť na príklade podstatu rasizmu a jeho dôsledky.
Význam stavovcov v prírode a pre človeka.
Pomenovať na ukážke časti kože, ktoré zabezpečujú ochranu povrchu tela, telesnú teplotu, vylučovanie, vodný
režim a zmyslové podnety. Pomenovať viditeľné kožné útvary na svojej koži. Uviesť význam kože pre človeka.
Sformulovať zásady starostlivosti o kožu a kožné útvary. Zdôvodniť nevhodnosť opaľovania na prudkom slnku.
Opísať postup predlekárskej prvej pomoci ošetrenia popáleniny a omrzliny. Predviesť ukážku ošetrenia odreniny
alebo pľuzgiera.
Opísať na ukážke stavbu kosti. Ukázať a pomenovať na ukážke hrudník, chrbticu, lebku, stavce, rebrá, hrudnú kosť.
Rozlíšiť na ukážke spojenie kostí väzivom, chrupkou, zrastením, kĺbom. Zistiť jednoduchým telesným pohybom
časti kostry, ktoré sa na ňom zúčastnili.
Určiť na ukážke kostry tri kosti mozgovej časti lebky. Určiť na ukážke kostry tri kosti tvárovej časti lebky. Určiť na
ukážke kostry časti chrbtice.
Ukázať a pomenovať kosti hornej končatiny na ukážke (vlastnej končatine). Ukázať a pomenovať kosti dolnej
končatiny na ukážke (vlastnej končatine). Porovnať stavbu kostru ruky a nohy. Zdôvodniť význam nosenia správnej
obuvi podľa obrysu správnej a nesprávnej klenby nohy.
Obehová sústava stavovcov. Základné funkcie a význam orgánov.
Zmyslové orgány stavovcov. Základné funkcie a význam orgánov.
Rozmnožovanie stavovcov. Základné funkcie a význam orgánov.
Ochrana stavovcov. Ohrozenia a možnosti ochrany.
Ľudský
organizmu
s a ľudské
spoločens
tvo.
Človek a
jeho telo.
Povrch
tela a
kožná
sústava
Oporná a
pohybová
Ľudský a živočíšny organizmus. Špecifiká ľudského spoločenstva a ľudskej
populácie.
Koža. Stavba a funkcie kože. Význam pre styk s vonkajším prostredím a
vnútorným prostredím.
Starostlivosť o kožu. Typické poranenia, zásady predlekárskej prvej
pomoci.
Kosti. Kostra a jej stavba. Význam kostí a kostry.
Lebka a chrbtica. Stavba a význam.
Kostra končatín. Stavba kostry horných a dolných končatín.
110
Určiť na ukážke základné typy svalového tkaniva. Porovnať činnosť hladkého a priečne pruhovaného svalového
tkaniva. Opísať na ukážke kostrového svalu jeho stavbu. Zdôvodniť vlastnosti svalu na príklade ohnutia a vystretia
ruky v lakti.
Určiť na ukážke aspoň tri svaly hlavy a krku. Určiť na ukážke aspoň tri svaly trupu. Určiť na ukážke aspoň tri svaly
hornej a dolnej končatiny. Predviesť jednoduché cviky na posilnenie svalov hrudníka, chrbta, brucha a končatín.
Predviesť postup predlekárskej prvej pomoci pri otvorenej a zatvorenej zlomenine. Ukázať postup predlekárskej
prvej pomoci pri vytknutí, vykĺbení.
Opísať na ukážke stavbu tráviacej sústavy. Pomenovať viditeľnú časť zuba v ústach. Určiť na ukážke vnútorné časti
zuba. Rozlíšiť druhy zubov v chrupe. Porovnať mliečny a trvalý chrup. Uviesť základné procesy v orgánoch tráviacej
sústavy
Uviesť príklad enzýmu a jeho význam. Opísať podstatu trávenia, vstrebávania, látkovej premeny. Vymenovať
základné živiny v potrave človeka. Zdôvodniť význam bielkovín, sacharidov (cukrov), tukov, vitamínov, vody,
minerálnych látok. Uviesť druhy potravín s vysokou a nízkou energetickou hodnotou.
Uviesť príklad správneho zloženia stravy pre človeka. Zdôvodniť význam zeleniny a ovocia v strave človeka. Uviesť
príklad škodlivosti nadmerného pitia alkoholu na činnosť tráviacej sústavy. Zdôvodniť škodlivosť prejedania. Uviesť
následky hladovania človeka. Uviesť význam tráviacej sústavy.
Opísať na ukážke hlavné časti dýchacej sústavy. Rozlíšiť horné a dolné dýchacie cesty. Opísať priebeh výmeny
dýchacích plynov v pľúcach.
sústava
Svaly. Svalové tkanivá, činnosť a význam svalov.
Svaly hlavy, trupu a končatín.
Význam opornej a pohybovej sústavy. Poranenia kostí a svalov.
Tráviaca
sústava
Tráviaca sústava. Stavba a činnosť orgánov tráviacej sústavy.
Zložky potravy. Premena látok a energie. Energetická hodnota potravín.
Zásady správnej výživy. Zlozvyky v stravovaní, poškodenia a prevencia
ochorení tráviacej sústavy.
Dýchacia
sústava
Dýchacia sústava. Stavba a funkcia orgánov dýchacej sústavy.
Vysvetliť podstatu dýchania. Porovnať zloženie vdychovaného a vydychovaného vzduchu. Vymenovať
najdôležitejšie dýchacie svaly. Zistiť pohyby bránice a medzirebrových svalov pozorovaním.
Dýchanie. Mechanizmus vonkajšieho dýchania. Význam dýchacej
sústavy.
Zdôvodniť význam čistoty ovzdušia pre človeka. Uviesť názov škodlivej látky v cigaretách. Uviesť príklad účinkov
fajčenia na dýchaciu sústavu.
Starostlivosť o dýchaciu sústavu. Škodlivosť fajčenia, toxických látok.
Opísať spôsob pomoci človeku pri zastavení dychu. Opísať na ukážke postup pri umelom dýchaní. Uviesť význam
dýchacej sústavy pre život človeka.
Poškodenia dýchacej sústavy. Zásady prvej predlekárskej pomoci.
Význam dýchacej sústavy.
Určiť na ukážke zložky krvi a vysvetliť ich význam. Vymenovať krvné skupiny. Uviesť význam transfúzie krvi.
Obehová
sústava
Krv. Zložky krvi, vlastnosti, krvné skupiny, darcovstvo krvi. Význam krvi.
Označiť a pomenovať na ukážke časti srdca. Opísať podľa schémy veľký a malý krvný obeh. Uviesť význam
srdcových chlopní pre činnosť srdca.
Srdce. Stavba a činnosť srdca, krvný obeh.
Krvné cievy. Význam a činnosť ciev. Miazgové cievy a slezina. Význam obehovej sústavy.
Krvné cievy. Význam a činnosť ciev. Miazgové cievy a slezina.
Zdôvodniť význam pohybu pre činnosť srdca a ciev. Uviesť príklad ochorenia obehovej sústavy zapríčineného
nevhodným spôsobom života. Ukázať na ukážke alebo slovne opísať nepriamu masáž srdca. Opísať postup prvej
predlekárskej pomoci pri poranení tepny a žily.
Vymenovať odpadové látky vznikajúce pri činnosti ľudského organizmu. Určiť na ukážke umiestnenie obličiek
a opísať ich tvar. Ukázať na svojom tele uloženie obličiek. Vysvet1iť význam obličiek a močových ciest. Uviesť
príklad príčiny ochorenia močovej sústavy. Vymenovať zásady prevencie ochorení obličiek. Zdôvodniť význam pitia
tekutín pre funkciu obličiek. Vysvetliť význam močovej sústavy pre človeka.
Pomenovať spôsoby regulácie organizmu človeka. Pomenovať orgánovú sústavu, ktorá umožňuje nervovú
reguláciu. Uviesť význam regulovania činnosti organizmu.
Poškodenia obehovej sústavy. Zásady predlekárskej prvej pomoci pri
krvácaní a zastavení činnosti srdca.
Určiť na ukážke tri žľazy s vnútorným vylučovaním. Uviesť význam inzulínu. Uviesť príklad významu troch žliaz
s vnútorným vylučovaním.
Vylučovan
ie a
močová
sústava
Regulačné
sústavy
Vylučovanie. Močová sústava. Stavba a činnosť, poškodenia a prevencia
ochorení.
Regulovanie organizmu. Látková a nervová regulácia. Význam
regulačných sústav.
Žľazy s vnútorným vylučovaním. Význam hormónov.
111
Opísať význam nervovej bunky. Pomenovať časti reflexného oblúka na schéme. Uviesť príklad reflexnej činnosti
človeka. Opísať na ukážke základné časti ústrednej nervovej sústavy. Určiť na ukážke jednotlivé časti mozgu.
Vysvetliť význam mozgovej kôry predného mozgu. Uviesť časti obvodovej nervovej sústavy.
Vysvetliť význam chuti, čuchu a hmatu pre človeka. Ukázať na svojom tele uloženie orgánov chuti, čuchu a hmatu.
Rozlíšiť chuťové, čuchové a hmatové bunky podľa podnetov, ktoré prijímajú.
Nervová sústava. Stavba a funkcia nervov, reflexná povaha nervovej
činnosti.
Opísať na ukážke stavbu oka. Opísať podľa ukážky podstatu krátkozrakosti a ďalekozrakosti. Opísať na príklade
možnosti poškodenia zraku. Určiť na ukážke vonkajšie, stredné a vnútorné ucho. Pomenovať na ukážke časti
stredného ucha. Určiť na ukážke uloženie a význam rovnovážneho orgánu.
Vymenovať zásady starostlivosti o zrakový orgán. Vymenovať zásady starostlivosti o sluchový orgán. Uviesť
príklad komunikácie s osobou s poškodeným zrakom alebo sluchom.
Zrak. Sluch. Stavba, činnosť a význam zrakového a sluchového orgánu.
Uviesť príklad podmieneného reflexu. Uviesť príklad nepodmieneného reflexu. Uviesť význam myslenia a reči
v živote človeka.
Vyššia nervová činnosť. Myslenie, pamäť, reč, schopnosti a vedomosti.
Vymenovať zásady hygieny duševnej činnosti. Uviesť na príklad správneho režimu dňa. Opísať postup prvej
predlekárskej pomoci pri poranení mozgu, chrbtice a miechy. Rozlíšiť protišokovú a stabilizovanú polohu na
ukážke..
Určiť a pomenovať na ukážke ženské a mužské pohlavné orgány. Vymenovať orgány, v ktorých sa tvoria ženské a
mužské pohlavné bunky. Vysvetliť význam menštruačného cyklu.
Zásady hygieny duševnej činnosti. Význam nervovej sústavy. Zásady
predlekárskej prvej pomoci pri poranení mozgu, chrbtice a miechy.
Označiť na ukážke pohlavných orgánov miesto splynutia vajíčka a spermie. Uviesť dĺžku trvania tehotenstva.
Opísať začiatok, priebeh a koniec tehotenstva. Uviesť uloženie plodu a spôsob jeho výživy. Vymenovať zásady
starostlivosti o zdravý vývin novorodenca. Zdôvodniť význam výživy dieťaťa materským mliekom. Tri znaky
dospievania. Uviesť typické znaky troch období ľudského života.
Uviesť príklad pohlavnej choroby a možnosti nákazy. Opísať podstatu ochorenia AIDS a možnosti jej
predchádzania. Uviesť zásady predchádzania pohlavných ochorení Uviesť príklad priateľských vzťahov, vzájomnej
pomoci mladých a dospelých ľudí. Uviesť na príklade význam rodiny.
Uviesť tri príklady infekčného ochorenia. Charakterizovať výraz imunita a inkubačná doba. Vysvetliť základný
princíp očkovania. Uviesť zásady prevencie infekčných ochorení. Vysvetliť na príklade význam dezinfekcie,
dezinsekcie a deratizácie. (FG)
Uviesť príklad návykovej látky. Vysvetliť na príklade drogovú závislosť. Zdôvodniť na príklade škodlivosť drogovej
závislosti zdravie človeka. Uviesť zásady prevencie drogových závislostí.
Zmyslové orgány chuti, čuchu a hmatu. Receptory a zmyslové vnemy.
Poškodenia zraku a sluchu. Zásady hygieny zraku a sluchu.
Rozmnožo
vanie,
vývin
jedinca
a rodičovs
tvo.
Rozmnožovacia sústava. Pohlavné bunky, funkcia. Stavba a funkcia
reprodukčných orgánov.
Vývin jedinca. Oplodnenie, tehotenstvo a pôrod. Obdobia ľudského
života.
Pohlavné ochorenia. Prevencia pohlavných ochorení a AIDS. Priateľské a
partnerské vzťahy, rodina.
Zdravie a
život
človeka
Vonkajšie vplyvy na ľudské zdravie. Zdravie a choroba. Nákazlivé
ochorenia, očkovanie, prevencia.
Toxické a návykové látky. Vplyv na zdravie človeka. Drogové závislosti a
ich prevencia.
Uviesť vplyv dedičnosti na zdravie človeka. Uviesť príklad dedičnej vlastnosti človeka. Uviesť príklad dedičného
ochorenia.
Vnútorné vplyvy na ľudské zdravie. Dedičné vlastnosti a vplyv na zdravie
Uviesť príklad významu jedinca v živote spoločnosti. Vyjadriť vlastný názor na význam záujmov, sebapoznávania,
vzdelávania a rozvoj zručností pre život človeka. (FG)
Schopnosti a osobitosti človeka.
Vymenovať základné podmienky života človeka. Zdôvodniť význam striedania práce a odpočinku. Uviesť príklad
nesprávnej životosprávy a dôsledkov na život človeka. Uviesť príklad zdravého životného štýlu. (FG)
Životný štýl. Etické a morálne princípy, kultúra medziľudských vzťahov,
vzťah človeka k prírode.
112
TEMATICKÝ VÝCHOVNO - VZDELÁVACÍ PLÁN PRE 8. ROČNÍK-BIOLÓGIA
Časový rozsah predmetu – 1 hodina týždenne, 33 hodín ročne
TEMATICÝ
CELOK
OBSAHOVÝ ŠTANDARD TÉMA
POJMY
VÝKONOVÝ ŠTANDARD:SPÔSOBILOSTI
Neživá príroda a
jej poznávanie
Neživá a živá príroda. Závislosť
organizmov, človeka od neživej prírody.
Neživá príroda, organizmy, základné
podmienky života, nerastné suroviny,
vyčerpateľné, nevyčerpateľné
Preukázať na príklade závislosť organizmov od neživej prírody.
Zem a jej stavba
Stavba Zeme.
Zemské jadro, zemský plášť, litosféra,
zemská kôra, litosferické platne
Určiť stavbu zemského telesa.
Pohyby zemskej kôry.
Vznik vesmíru a Zeme
Rozlíšiť na ukážke typy zemskej kôry.Uviesť hlavnú príčinu
pohybu litosférických platní.
Stavebné
jednotky zemskej
kôry
Minerály a horniny. Charakteristika a
vznik.
Minerál, hornina, živec, kremeň, sľuda,
žula, vápenec, rovnorodá prírodnina,
rôznorodá prírodnina, stavebná
jednotka zemskej kôry,
Rozlíšiť na ukážke minerál a horninu.
Geologické
procesy a dejiny
Zeme
Geologické procesy a ich zdroje.
Vnútorný geologický proces, vonkajší
geologický proces, zemetrasenie,
horninotvorný cyklus
Rozlíšiť na príklade vonkajší a vnútorný geologický proces.
Podmienky
života a vzťahy
organizmov
Látkové zloženie organizmov.
Magmatická a sopečná činnosť.
Zemetrasenie. Premena hornín
Vonkajšie geologické procesy.
Horninotvorný cyklus. Dejiny Zeme.
Neživé zložky prostredia. Negatívne
vplyvy znečisťovania prostredia.
Populácia. Spoločenstvo organizmov.
Ekosystém. Biosféra. Biologická a
ekologická rovnováha. Globálne
ekologické problémy.
Životné podmienky, chemické procesy,
ekologická jednotka, jedinec,
populácia, veľkosť populácie.
Spoločenstvo- biocenóza, priestorová
štruktúra spoločenstva, vrstva- etáž,
zloženie spoločenstva. Ekosystém
a jeho zložky. Biosféra, biomy.
Druhová rozmanitosť
Uviesť hlavné činitele premeny hornín.
Uviesť významné geologické procesy v jednotlivých érach vývoja
Zeme.
Uviesť chemické látky, ktoré sú súčasťou živých organizmov aj
neživej prírody. Uviesť význam vody pre život organizmov.
Zdôvodniť význam slnečného žiarenia pre fotosyntézu. Uviesť
príklad znečistenia prostredia a dôsledkov pre život rastlín a
živočíchov. Uviesť príklad spoločenstva organizmov. Rozlíšiť na
ukážke živé a neživé zložky ekosystému. Rozlíšiť ekosystémy v
biosfére. Vysvetliť význam toku energie v biosfére.
Charakterizovať stav biologickej rovnováhy. Uviesť príčiny a
dopady stenčovania ozónovej vrstvy, vzniku smogu, skleníkového
efektu, vzniku kyslých dažďov.
113
TEMATICKÝ VÝCHOVNO - VZDELÁVACÍ PLÁN PRE 9. ROČNÍK-BIOLÓGIA
Časový rozsah predmetu – 1 hodina týždenne, 33 hodín ročne
Tematický
celok
TC: Základné
znaky a životné
procesy
organizmov
Príjem živín
baktérií, rastlín
a húb
Fotosyntéza a
dýchanie
1.
Rozmnožovanie
organizmov
2.
Rozmnožovanie
rastlín
3.Klíčenie
semien, rast
a vývin rastlín
Povrch tela
bezstavovcov
a stavovcov
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Prierezové témy
Vymenovať základné životné prejavy
organizmov. Porovnať životné prejavy
bunky, rastliny a živočícha. Opísať
spôsob prijímania živín baktérií.
Porovnať výživu saprofytickej
a parazitickej huby. Opísať proces
prijímania živín rastlinami.
Žiak vie vymenovať základné životné
prejavy organizmov. Vie porovnať
životné prejavy bunky, rastliny
a živočícha. Vie opísať spôsob
prijímania živín baktérií. Vie porovnať
výživu saprofytickej a parazitickej
huby. Vie opísať proces prijímania
živín rastlinami.
Ochrana života a zdravia,
environmentálna
výchova, mediálna
výchova, osobnostný
a sociálny rozvoj, tvorba
projektu a prezentačné
zručnosti
Ochrana života a zdravia,
osobnostný a sociálny
rozvoj, environmentálna
výchova
Vedieť opísať na schéme podstatu
fotosyntézy. Opísať podstatu procesu
dýchania. Opísať na schéme význam
fotosyntézy a dýchania pre rastliny,
živočíchy a človeka. Porovnať látky,
ktoré prijíma a vylučuje pri dýchaní
rastlina, živočích a človek.
Opísať podstatu a význam procesu
rozmnožovania. Uviesť príklad
rozmnožovania delením a pučaním.
Uviesť príklad rozmnožovania výtrusmi.
Vedieť pomenovať rozmnožovací orgán
rastlín. Uviesť uloženie pohlavných
buniek v kvete. Uviesť uloženie
semien ihličnatého stromu. Uviesť
uloženie semien listnatého stromu
a kvitnúcej byliny. Opísať dva spôsoby
vegetatívneho rozmnožovania rastlín.
Vymenovať podmienky klíčenia semien.
Porovnať podmienky klíčenia s
podmienkami rastu rastliny. Zdôvodniť
odlišnosť potreby svetla klíčiaceho
semena a klíčiacej rastliny. Poznať podľa
schémy ročného cyklu života rastliny, či
ide o rastlinu jednoročnú, dvojročnú
alebo trvácu.
Vedieť opísať význam povrchu tela
živočíchov. Rozlíšiť povrch tela pŕhlivcov
a ploskavcov. Porovnať povrch tela
mäkkýšov a obrúčkavcov. Porovnať
odlišnosť povrchu tela obojživelníkov
a plazov. Uviesť význam peria vtákov a
Žiak vie opísať na schéme podstatu
fotosyntézy. Vie opísať podstatu
procesu dýchania. Vie opísať význam
fotosyntézy a dýchania pre rastliny,
živočíchy a človeka.
Ochrana života a zdravia,
osobnostný a sociálny
rozvoj, environmentálna
výchova
Žiak vie opísať podstatu a význam
procesu rozmnožovania. Vie uviesť
príklad rozmnožovania delením,
pučaním a výtrusmi.
Žiak vie pomenovať rozmnožovací
orgán rastlín. Vie uviesť uloženie
pohlavných buniek v kvete. Vie
uviesť uloženie semien ihličnatého
stromu. Vie uviesť uloženie semien
listnatého stromu a kvitnúcej byliny.
Vie opísať dva spôsoby
vegetatívneho rozmnožovania
rastlín.
Žiak vie vymenovať podmienky
klíčenia semien. Porovnať podmienky
klíčenia s podmienkami rastu
rastliny. Zdôvodniť odlišnosť potreby
svetla klíčiaceho semena a klíčiacej
rastliny. Pozná podľa schémy
ročného cyklu života rastliny, či ide
o rastlinu jednoročnú, dvojročnú
alebo trvácu.
Ochrana života a zdravia,
osobnostný a sociálny
rozvoj, environmentálna
výchova
Žiak vie opísať význam povrchu tela
živočíchov. Rozlíšiť povrch tela
pŕhlivcov a ploskavcov. Porovnať
povrch tela mäkkýšov a obrúčkavcov.
Porovnať odlišnosť povrchu tela
obojživelníkov a plazov. Vie uviesť
Ochrana života a zdravia,
environmentálna
výchova, mediálna
výchova, osobnostný
a sociálny rozvoj
Ochrana života a zdravia,
environmentálna
výchova, mediálna
výchova, osobnostný
a sociálny rozvoj
Ochrana života a zdravia,
environmentálna
výchova, mediálna
výchova, osobnostný
a sociálny rozvoj
Osobnostný a sociálny
rozvoj
114
srsti cicavcov.
Pohyb
bezstavovcov
a stavovcov
Dýchanie
bezstavovcov a
stavovcov
Príjem
a spracovanie
živín
u
bezstavovcov
a stavovcov
Vylučovanie
bezstavovcov
a stavovcov
Opakovanie
poznatkov
Uviesť význam pohybu živočíchov pre ich
život. Opísať spôsob pohybu mäkkýša a
obrúčkavca. Uviesť príklad hmyzu, ktorý
sa pohybuje skákaním, lietaním,
plávaním. Uviesť prispôsobenie tela rýb
na plávanie. Opísať prispôsobenie
končatín obojživelníkov na skákanie a
plávanie. Opísať prispôsobenie končatín
vtákov na hrabanie, behanie, lietanie,
plávanie, potápanie, brodenie. Uviesť
príklad cicavca, ktorý sa pohybuje
v pôde, lietaním, plávaním, behom,
šplhaním po stromoch.
Vedieť charakterizovať proces dýchania.
Uviesť príklad bezstavovca, ktorý dýcha
celým povrchom tela. Uviesť príklad
bezstavovca, ktorý prijíma kyslík z vody.
Vedieť pomenovať bezstavovce, ktoré
dýchajú pľúcnymi vačkami, žiabrami
a vzdušnicami. Porovnať spoločné
a odlišné znaky dýchania stavovcov.
Uviesť orgán, ktorý u obojživelníkov
dopĺňa dýchanie pľúcami. Uviesť
význam vzdušných vakov vtákov. Uviesť
orgán, v ktorom sa okysličuje krv
cicavcov.
Vedieť uviesť význam procesu prijímania
živín pre živočíchy. Pomenovať procesy
súvisiace s premenou látok. Pomenovať
časť tráviacej rúry mäkkýšov,
obrúčkavcov a článkonožcov v ktorej
prebieha trávenie a vstrebávanie. Uviesť
bezstavovca, ktorý má mimotelové
trávenie. Opísať spôsob chytania koristi
obojživelníkmi. Uviesť význam jedovej
žľazy plazov. Zdôvodniť význam
žľaznatého a svalnatého žalúdka
semenožravých vtákov. Vedieť porovnať
prispôsobenie chrupu krta, mačky a tura
potrave. Zdôvodniť funkciu zloženého
žalúdka prežúvavých cicavcov.
Vedieťcharakterizovať význam
vylučovania. Uviesť príklad bezstavovca s
vyvinutou vylučovacou sústavou.Vedieť
vymenovať sústavy, ktorými stavovce
význam peria vtákov a srsti cicavcov.
Žiak vie uviesť význam pohybu
živočíchov pre ich život. Opísať
spôsob pohybu mäkkýša a
obrúčkavca. Vie uviesť príklad
hmyzu, ktorý sa pohybuje skákaním,
lietaním, plávaním. Uviesť
prispôsobenie tela rýb na plávanie.
Vie opísať prispôsobenie končatín
obojživelníkov na skákanie a
plávanie. Vie opísať prispôsobenie
končatín vtákov na hrabanie,
behanie, lietanie, plávanie,
potápanie, brodenie. Vie uviesť
príklad cicavca, ktorý sa pohybuje
v pôde, lietaním, plávaním, behom,
šplhaním po stromoch.
Žiak vie charakterizovať proces
dýchania. Vie uviesť príklad
bezstavovca, ktorý dýcha celým
povrchom tela. Vie uviesť príklad
bezstavovca, ktorý prijíma kyslík
z vody. Vie pomenovať bezstavovce,
ktoré dýchajú pľúcnymi vačkami,
žiabrami a vzdušnicami. Porovná
spoločné a odlišné znaky dýchania
stavovcov. Vie uviesť orgán, ktorý
u obojživelníkov dopĺňa dýchanie
pľúcami. Vie uviesť význam
vzdušných vakov vtákov. Vie uviesť
orgán, v ktorom sa okysličuje krv
cicavcov.
Žiak vie uviesť význam procesu
prijímania živín pre živočíchy.
Pomenovať procesy súvisiace
s premenou látok. Pomenovať časť
tráviacej rúry mäkkýšov,
obrúčkavcov a článkonožcov v ktorej
prebieha trávenie a vstrebávanie. Vie
uviesť bezstavovca, ktorý má
mimotelové trávenie. Vie opísať
spôsob chytania koristi
obojživelníkmi. Vie uviesť význam
jedovej žľazy plazov. Zdôvodniť
význam žľaznatého a svalnatého
žalúdka semenožravých vtákov. Vie
porovnať prispôsobenie chrupu krta,
mačky a tura potrave. Zdôvodniť
funkciu zloženého žalúdka
prežúvavých cicavcov.
Ochrana života a zdravia,
environmentálna
výchova, mediálna
výchova, osobnostný
a sociálny rozvoj
Ochrana života a zdravia,
environmentálna
výchova, mediálna
výchova, osobnostný
a sociálny rozvoj
Ochrana života a zdravia,
environmentálna
výchova, mediálna
výchova, osobnostný
a sociálny rozvoj
Ochrana života a zdravia,
environmentálna
výchova, mediálna
výchova, osobnostný
a sociálny rozvoj
Ochrana života a zdravia,
environmentálna
výchova, mediálna
výchova, osobnostný
a sociálny rozvoj
Žiak vie charakterizovať význam
115
vylučujú odpadové látky.Porovnať
spoločné a odlišné znaky vylučovania
stavovcov.
Zopakovať a upevniť poznatky
z predchádzajúcich učív
1. Obeh
telových
tekutín
bezstavovcov
a stavovcov
2.
Regulácia
bezstavovcov a
stavovcov
3.Zmyslové
orgány
bezstavovcov a
stavovcov
Rozmnožovanie
a vývin
bezstavovcov
Rozmnožovanie
a vývin
stavovcov
Rozlíšenie
vylučovania. Vie uviesť príklad
bezstavovca s vyvinutou vylučovacou
sústavou.Vie vymenovať sústavy,
ktorými stavovce vylučujú odpadové
látky.Vie porovnať spoločné a odlišné
znaky vylučovania stavovcov.
Žiak si zopakuje a upevní dané
poznatky.
Vedieť charakterizovať význam obehu
telových tekutín.Uviesť príklad
bezstavovca u ktorého pohyb telových
tekutín zabezpečuje srdce.Vedieť
vymenovať zložky krvi stavovcov.
Porovnať obeh telových tekutín v
otvorenej a zatvorenej obehovej
sústave. Charakterizovať funkciu srdca
stavovcov.Vedieť porovnať na schéme
odlišnosti obehovej sústavy stavovcov.
Vysvetliť súvislosť obehu krvi so stálou
telesnou teplotou.
Vedieť charakterizovať regulovanie
činnosti organizmu živočíchov. Porovnať
rozptýlenú, pásovú a rebríčkovú nervovú
sústavu. Uviesť význam hormonálnej
a nervovej sústavy stavovcov.
Pomenovať reflexy dôležité pre život
stavovcov prebiehajúce v prednom
mozgu.
Vedieť opísať vnímanie zrakových
podnetov prvokov a obrúčkavcov.
Pomenovať orgány, ktorými hmyz vníma
teplotu, dotyk, pohyb vzduchu, vône,
svetlo, zvuky. Porovnať vnímanie
zrakových podnetov dvoch
bezstavovcov. Uviesť na príklade
stavovca vnímanie čuchových
a hmatových podnetov. Uviesť na
príklade stavovca vnímanie zrakových
a sluchových podnetov. Uviesť príklad
cicavca s dobre vyvinutými zmyslovými
orgánmi potrebných na lov koristi.
Žiak vie charakterizovať význam
obehu telových tekutín. Vie uviesť
príklad bezstavovca u ktorého pohyb
tekutín zabezpečuje srdce. Vie
vymenovať zložky krvi stavovcov. Vie
porovnať obeh telových tekutín
v otvorenej a zatvorenej OS. Vie
charakterizovať funkciu srdca
u stavovcov. Vie porovnať odlišnosti
OS stavovcov. Vie vysvetliť súvislosť
obehu krvi so stálou telesnou
teplotou.
Žiak vie charakterizovať regulovanie
činnosti organizmu živočíchov. Vie
porovnať rozptýlenú, pásovú
a rebríčkovú NS. Vie uviesť význam
hormonálnej a nervovej sústavy
stavovcov. Vie pomenovať reflexy.
Žiak vie opísať vnímanie zrakových
podnetov prvokov a obrúčkavcov.
Vie pomenovať orgány, ktorými
hmyz vníma teplotu, dotyk, pohyb
vzduchu, vône, svetlo, zvuky. Vie
porovnať vnímanie zrakových
podnetov dvoch bezstavovcov. Vie
uviesť na príklade stavovca vnímanie
čuchových a hmatových podnetov.
Vie uviesť na príklade stavovca
vnímanie zrakových a sluchových
podnetov. Vie uviesť príklad cicavca
s dobre vyvinutými zmyslovými
orgánmi potrebných na lov koristi.
Ochrana života a zdravia,
environmentálna
výchova, mediálna
výchova, osobnostný
a sociálny rozvoj
Vedieť charakterizovať proces
rozmnožovania. Odlíšiť pohlavné
a nepohlavné rozmnožovanie. Vysvetliť
princíp rozmnožovania obojpohlavného
živočícha. Porovnať priamy a nepriamy
vývin jedincov. Opísať podľa schémy
úplnú a neúplnú premenu hmyzu. Odlíšiť
vonkajšie a vnútorné oplodnenie. Opísať
na ukážke stavbu vtáčieho vajca. Uviesť
príklad pohlavnej dvojtvarosti stavovca.
Žiak vie charakterizovať proces
rozmnožovania. Vie odlíšiť pohlavné
a nepohlavné rozmnožovanie. Vie
vysvetliť princíp rozmnožovania
obojpohlavného živočícha. Vie
porovnať priamy a nepriamy vývin
jedincov. Vie opísať podľa schémy
úplnú a neúplnú premenu hmyzu.
Odlíšiť vonkajšie a vnútorné
oplodnenie. Opísať na ukážke stavbu
Environmentálna
výchova
Ochrana života a zdravia,
environmentálna
výchova, mediálna
výchova, osobnostný
a sociálny rozvoj
Ochrana života a zdravia,
environmentálna
výchova, mediálna
výchova, osobnostný
a sociálny rozvoj
116
životných
procesov
živočíchov
podľa funkcií
sústav orgánov
TC: Základná
stavba
organizmov
Bunková stavba
organizmov
Životné procesy
bunky
TC: Dedičnosť
a jej podstata
Dedičnosť a jej
podstata
Uviesť príklad inštinktívneho správania
pri rozmnožovaní (starostlivosti
o mláďatá). Uviesť príklad kŕmivého
a nekŕmivého vtáka. Opísať vývin a
výživu mláďat cicavcov.
Zopakovať poznatky.
Vykonať PC podľa návodu, vedieť
zaznamenať výsledok.
vtáčieho vajca. Vie uviesť príklad
pohlavnej dvojtvarosti stavovca. Vie
uviesť príklad inštinktívneho
správania pri rozmnožovaní
(starostlivosti o mláďatá). Vie uviesť
príklad kŕmivého a nekŕmivého
vtáka. Vie opísať vývin a výživu
mláďat cicavcov.
Žiak vie vykonať PC podľa návodu
a vie zaznamenať výsledok
pozorovania.
Zistiť na ukážke spoločné znaky
rastlinnej a živočíšnej bunky. Zistiť na
ukážke odlišné znaky rastlinnej
a živočíšnej bunky. Zdôvodniť odlišnosť
stavby rastlinnej a živočíšnej bunky.
Žiak vie zistiť na ukážke spoločné
a odlišné znaky rastlinnej a živočíšnej
bunky. Vie zdôvodniť odlišnosti
týchto buniek.
Opísať na ukážke proces prijímania
a vylučovania látok. Uviesť význam
dýchania pre život bunky. Opísať na
schéme rozmnožovanie bunky delením.
Opísať proces rastu a vývinu buniek.
Uviesť príklad škodlivého vplyvu na
život bunky.
Vedieť opísať prejavy dedičnosti
organizmov. Pomenovať časť bunky,
v ktorej sú uložené dedičné informácie.
Pomenovať časť bunky, ktorá obsahuje
chromozómy. Vysvetliť význam
nukleovej kyseliny pre organizmy.
Uviesť, kde sa v organizme nachádza
nukleová kyselina.
Žiak vie opísať na ukážke proces
prijímania a vylučovania látok. Vie
uviesť význam dýchania pre život
bunky. Opísať na schéme
rozmnožovanie bunky delením.
Opísať proces rastu a vývinu buniek.
Vie uviesť príklad škodlivého vplyvu
na život bunky.
Žiak vie opísať prejavy dedičnosti
organizmov. Vie pomenovať časť
bunky, v ktorej sú uložené dedičné
informácie. Vie pomenovať časť
bunky, ktorá obsahuje chromozómy.
Vievysvetliť význam nukleovej
kyseliny pre organizmy. Vie uviesť,
kde sa v organizme nachádza
nukleová kyselina.
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Ochrana života a zdravia,
environmentálna
výchova
Ochrana života a zdravia,
environmentálna
výchova, mediálna
výchova
Ochrana života a zdravia,
environmentálna
výchova, mediálna
výchova, osobnostný
a sociálny rozvoj
Význam
dedičnosti
a premenlivosti
organizmov
Vedieť uviesť príklad premenlivosti a jej
význam. Odlíšiť na príklade nededičnú
a dedičnú premenlivosť. Uviesť príklad
významu premenlivosti pre život
organizmov. Opísať podstatu šľachtenia.
Uviesť príklad odrody rastliny alebo
plemena živočícha. Uviesť príklad vplyvu
dedičnej choroby na život človeka.
Uviesť význam návštevy genetickej
poradne.
Opakovanie
poznatkov
Zopakovať a upevniť poznatky z daných
učív.
Žiak si zopakuje a upevní poznatky
z daných učív.
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Mikroskopické
Vykonať PC podľa predloženého návodu
Žiak vie vykonať PC podľa návodu
Osobnostný a sociálny
Žiak vie uviesť príklad premenlivosti
a jej význam. Vie odlíšiť na príklade
nededičnú a dedičnú premenlivosť.
Uviesť príklad významu
premenlivosti pre život organizmov.
Vie opísať podstatu šľachtenia.
Uviesť príklad odrody rastliny alebo
plemena živočícha. Uviesť príklad
vplyvu dedičnej choroby na život
človeka. Vie uviesť význam návštevy
genetickej poradne.
Osobnostný a sociálny
rozvoj, ochrana života a
zdravia
117
pozorovanie
a odlíšenie
bunkovej
stavby tiel
organizmov
ŽP organizmov
a človeka
Faktory
ovplyvňujúce
ŽP organizmov
a človeka
3.Starostlivosť
o ŽP, štátna
ochrana
prírody,
chránené
rastliny a
živočíchy
Ochrana
prírody,
chránené
územia.
Príprava
projektov
a vedieť zaznamenať výsledok
pozorovania.
Vedieť charakterizovať životné
prostredie človeka. Uviesť príklad
prírodnej, umelej a sociálne zložky
prostredia. Uviesť príklad pracovného,
obytného a rekreačného životného
prostredia človeka a podmienky ich
kvality. Vedieť vysvetliť rozdiel medzi
vednými odbormi ekológia
a environmentalistika.
a zaznamená výsledok pozorovania
rozvoj
Žiak vie charakterizovať životné
prostredie človeka. Vie uviesť príklad
prírodnej, umelej a sociálne zložky
prostredia. Uviesť príklad
pracovného, obytného a
rekreačného životného prostredia
človeka a podmienky ich kvality. Vie
vysvetliť rozdiel medzi vednými
odbormi ekológia
a environmentalistika.
Ochrana života a zdravia,
environmentálna
výchova, mediálna
výchova, osobnostný
a sociálny rozvoj
Vedieť uviesť príklad vplyvu znečistenej
vody, pôdy, ovzdušia na život
organizmov a človeka. Uviesť príčiny
znečisťovania vody, pôdy, ovzdušia.
Uviesť príklad nepriaznivého vplyvu
exhalátov, tepelných elektrární,
priemyselnej a chemickej výroby,
dopravy na životné prostredie. Navrhnúť
možnosť využívania alternatívneho
zdroja energie alebo ekologickej
likvidácie odpadu v okolí.
Žiak vie uviesť príklad vplyvu
znečistenej vody, pôdy, ovzdušia na
život organizmov a človeka. Vie
uviesť príčiny znečisťovania vody,
pôdy, ovzdušia. Uviesť príklad
nepriaznivého vplyvu exhalátov,
tepelných elektrární, priemyselnej a
chemickej výroby, dopravy na
životné prostredie. Vie navrhnúť
možnosť využívania alternatívneho
zdroja energie alebo ekologickej
likvidácie odpadu v okolí.
Žiak vie vykonať PC podľa
predloženého návodu a vie
zaznamenať výsledok pozorovania.
Žiak vie rozlíšiť všeobecnú ochranu
prírody a osobitnú ochranu prírody a
krajiny. Pozná a vie pomenovať na
ukážke aspoň tri druhy chránených
rastlín. Vie uviesť príklad chráneného
obojživelníka a plaza. Vie uviesť
príklad chráneného vtáka
a chráneného cicavca.
Environmentálna
výchova, ochrana života
a zdravia
Žiak vie vymenovať aspoň tri
kategórie chránených území. Vie
uviesť príklad národného parku,
chránenej krajinnej oblasti a
prírodnej rezervácie. Vie uviesť
príklad vzácneho minerálu, ktorý sa
vyskytuje na Slovensku. Žiak si
zopakuje poznatky.
Environmentálna
výchova, osobnostný
a sociálny rozvoj
Vedieť vykonať PC podľa návodu
a vedieť zaznamenať výsledok.
Vedieť rozlíšiť všeobecnú ochranu
prírody a osobitnú ochranu prírody a
krajiny. Poznať a pomenovať na ukážke
aspoň tri druhy chránených rastlín.
Uviesť príklad chráneného obojživelníka
a plaza. Uviesť príklad chráneného vtáka
a chráneného cicavca.
Vymenovať aspoň tri kategórie
chránených území. Uviesť príklad
národného parku, chránenej krajinnej
oblasti a prírodnej rezervácie. Uviesť
príklad vzácneho minerálu, ktorý sa
vyskytuje na Slovensku. Zopakovať
poznatky.
Pripraviť a odprezentovať projekt na
danú vybranú tému. Vyhodnotiť prácu
v predmete.
Žiak pripraví a odprezentuje projekt
na danú tému.
Osobnostný a sociálny
rozvoj, environmentálna
a mediálna výchova
Osobnostný a sociálny
rozvoj, environmentálna
a mediálna výchova
Osobnostný a sociálny
rozvoj, environmentálna
výchova, ochrana života
a zdravia, tvorba
projektu a prezentačné
zručnosti
118
Predmet: Fyzika
Charakteristika predmetu
Základnou charakteristikou predmetu je hľadanie zákonitých súvislostí medzi pozorovanými
vlastnosťami prírodných objektov a javov, ktoré nás obklopujú v každodennom živote. Porozumenie týchto
javov si vyžaduje aj úzku spoluprácu najmä s predmetmi matematika, chémia, biológia (logické
matematické myslenie pri riešení úloh, zručnosti a návyky, poznatky súvisiace s chémiou a biológiou).
Okrem objavovania a osvojovania si nových poznatkov fyzikálne vzdelávanie poskytne žiakom
možnosť získanie informácií o tom, ako súvisí rozvoj prírodných vied s rozvojom vedy, techniky, vývojom
nových technológií a so spôsobom života spoločnosti (multikulturálna výchova). Žiaci sa naučia pomocou
komunikácie, spôsobom získavania dát, overovania hypotéz a experimentovaním tvorivo pristupovať
k riešeniu problémov a rôznych situácií.
Výučba fyziky v rámci prírodovedného vzdelávania má u žiakov prehĺbiť aj hodnotové a morálne
aspekty výchovy, ku ktorým patria predovšetkým objektivita a pravdivosť poznania. To bude možné
dosiahnuť slobodnou komunikáciou a nezávislou kontrolou spôsobu získavania dát alebo overovania
hypotéz.
Žiak prostredníctvom fyzikálneho vzdelávania získa vedomosti na pochopenie vedeckých ideí a
postupov potrebných pre osobné rozhodnutia, dá mu schopnosť zmysluplne sa stavať k lokálnym
a globálnym záležitostiam, ako zdravie, životné prostredie, nová technika, odpady a podobne. Žiak by mal
byť schopný pochopiť kultúrne, spoločenské a historické vplyvy na rozvoj vedy, uvažovať nad
medzinárodnou povahou vedy a vzťahoch s technikou.
Realizácia výučby prebieha v odbornej učebni fyziky a v multimediálnej učebni.
Ciele predmetu
Intelektuálna oblasť
vedieť vysvetliť na primeranej úrovni prírodné javy v bezprostrednom okolí a vedieť navrhnúť
metódy testovania hodnovernosti vysvetlení,
rozvíjať schopnosti myslieť koncepčne, kreatívne, kriticky a analyticky,
vedieť aplikovať logické postupy a kreativitu v skúmaní javov v bezprostrednom okolí,
vedieť získavať, triediť, analyzovať a vyhodnocovať informácie z rozličných vedeckých a
technologických informačných zdrojov,
využívať informácie na riešenie problémov, efektívne rozhodnutia a pri rozličných činnostiach,
vedieť rozlíšiť argumenty od osobných názorov, spoľahlivé od nespoľahlivých informácii,
vedieť obhájiť vlastné rozhodnutia a postupy logickou argumentáciou založenou na dôkazoch,
vedieť analyzovať vzájomné vzťahy medzi vedou, technikou a spoločnosťou.
Schopnosti a zručnosti
porovnávať vlastnosti látok a telies pozorovaním aj pomocou meradiel fyzikálnych veličín,
nájsť súvislosti medzi fyzikálnymi javmi a aplikovať ich v praxi,
využívať každú príležitosť na rozvíjanie logického myslenia,
vedieť pripraviť, uskutočniť aj vyhodnotiť jednoduchý fyzikálny experiment,
dodržiavať pravidlá bezpečnosti práce počas experimentovania,
trénovať schopnosť sústredene pracovať a trpezlivo sa dopracovať k výsledku,
vynakladať na dosiahnutie cieľa maximálne úsilie a zvládať prípadný neúspech,
119
vedieť správne formulovať aj otázky aj odpovede, ale aj počúvať druhých. Dokázať obhájiť svoj
názor a nehanbiť sa priznať vlastnú chybu.
Postojová oblasť
naučiť ţiakov pristupovať k riešeniu problémov,
byť otvoreným k novým objavom, vedeckým a technickým informáciám,
vzbudiť u žiakov záujem o prírodu, prírodné vedy a svet techniky,
snažiť sa pochopiť fyzikálne zákony a využívať ich vo svojom živote, lebo človek je súčasťou
prírody, v ktorej platia fyzikálne zákony,
osvojiť si a rozvíjať schopnosť cielene experimentovať, lebo experiment je jednou zo základných
metód aktívneho poznávania vo fyzike a rozvíja nielen manuálne zručnosti, ale aj rozumové
schopnosti,
vytvárať pozitívny vzťah ţiakov k procesu poznávania a zdokonaľovania svojich schopností.
Sociálna oblasť
uvedomiť si poslanie prírodných vied ako ľudského atribútu na vysvetlenie reality nášho okolia
uvedomiť si moţnosti, ale aj hranice vyuţitia vedy a techniky v spoločnosti,
vedieť kriticky posúdiť úžitok a problémy spojené s využitím vedeckých poznatkov a techniky pre
rozvoj spoločnosti,
vedieť sa učiť, komunikovať a spolupracovať v tímoch, vedieť sa rozhodovať.
Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií
Základné predmetové kompetencie (spôsobilosti)
myslieť logicky, používať stratégiu: experiment – potvrdenie (nepotvrdenie) predpokladu,
uskutočňovať jednoduché fyzikálne experimenty,
správne používať fyzikálnu terminológiu,
čítať z grafov, zhotovovať tabuľky,
uplatňovať získané vedomosti o fyzikálnych javoch prebiehajúcich v prírode v bežnom živote,
chápať súvislosť predmetu fyzika s ostatnými prírodovednými predmetmi.
Časová dotácia:
Ročník
5. roč
6. roč.
7. roč.
8. roč.
9. roč..
týždenne
-
2
2
2
1
ročne
-
66
66
66
33
120
FYZIKA, TÉMATICKÝ VÝCHOVNO – VZDELÁVACÍ PLÁN PRE 6. ROČNÍK
Časový rozsah predmetu – 2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne
CIEĽ A KĽÚČOVÉ KOMPETENCIE (VZDELÁVACÍ ŠTANDARD)
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Po prebraní témy má žiak:
Vedieť rozlíšiť základné fyzikálne pojmy (látka a teleso).
Vedieť rozlíšiť a pomenovať vlastnosti telies.
Vedieť overiť jednoduchým experimentom základné
vlastnosti pevných telies a opísať ich.
Rozlíšiť merateľné a nemerateľné vlastnosti telies, správne
použiť pojem fyzikálna veličina a jednotka,
použiť stratégiu riešenia problémov predpoklad –
experiment – potvrdenie/nepotvrdenie predpokladu,
vykonať zápis nameranej hodnoty fyzikálnej veličiny
zaznamenať pozorovania a namerané hodnoty fyzikálnych
veličín do tabuľky,
urobiť odhady dĺžky, mať predstavu o jednotkách dĺžky.
Porovnať a vybrať spoločné a rozdielne vlastnosti kvapalín,
plynov a pevných telies.
Formulovať hypotézy a overiť ich experimentom.
Porovnať záznamy z pozorovaní a meraní, vybrať spoločné
a rozdielne vlastnosti kvapalín, plynov a pevných telies.
Aplikovať poznatky o vlastnostiach kvapalín, plynov a
pevných telies v technických zariadeniach a v bežnom
živote.
Poznať čas ako fyzikálnu veličinu, jednotky času, vedieť
určiť čas a merať čas stopkami.
OBSAHOVÝ ŠTANDARD
Skúmanie vlastností kvapalín, plynov a pevných telies. Základné
vlastnosti pevných telies.
Skupenstvo látok.
Základné vlastnosti - skupenstvo, objem, tvar.
Ďalšie vlastnosti - krehkosť, tvrdosť, pružnosť, deliteľnosť a ich využitie
v praxi.
Skúmanie vlastností kvapalín, plynov a pevných telies . Fyzikálne
veličiny.
Merateľné a nemerateľné vlastnosti pevných telies.
Dĺžka. Jednotky dĺžky 1mm, 1cm, 1m, 1km. Odhad dĺžky.
Meranie hmotnosti telies. Jednotky hmotnosti 1g, 1kg.
Objem telies. Meranie objemu geometricky nepravidelných telies.
Hustota látky, určovanie hodnôt z tabuliek.
Interpretácia grafov.
Skúmanie vlastností kvapalín, plynov a pevných telies.
– Spoločné a rozdielne vlastnosti kvapalín, plynov a pevných telies.
Vlastnosti vody – nestlačiteľnosť, tekutosť, deliteľnosť.
Meranie objemu kvapalného telesa odmerným valcom. Jednotky objemu
1 ml, 1 l.
Vlastnosti vzduchu – stlačiteľnosť, tekutosť, rozpínavosť, deliteľnosť.
Tekutosť ako spoločná vlastnosť kvapalín a plynov, využitie vlastností
tekutín v praxi.
Čas a jeho meranie
Meranie času. Jednotky času 1 s, 1 min, 1 h. Hodiny, stopky, časový
interval.
121
Po prebraní témy má žiak vedieť:
· vysvetliť silu ako prejav vzájomného pôsobenia telies,
· vysvetliť spôsob merania sily silomerom,
· stanoviť rozsah merania daným silomerom,
· vybrať pre dané meranie vhodný silomer ,
· určiť chyby merania silomerom,
· zostrojiť graf lineárnej závislosti gravitačnej sily a
hmotnosti telesa,
· určiť ťažisko vybraných telies ,
· navrhnúť experiment na overenie pólov magnetu,
· vysvetliť princíp určovania svetových strán kompasom,
· získať informácie o objave žiarovky ,
· zakresliť elektrický obvod pomocou schematických
značiek ,
· zapojiť elektrický obvod podľa schémy,
· poznať nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom a
zásady bezpečného používania elektrických
spotrebičov.
Vzájomné pôsobenie telies, sila.
Jednotka sily 1 N.
Vzájomné pôsobenie telies pri dotyku
Vzájomné pôsobenie telies prostredníctvom polí
Gravitačná sila, gravitačné pole.
Výpočet sily, ktorou Zem priťahuje telesá pri svojom povrchu (F = g . m).
Lineárna závislosť gravitačnej sily a hmotnosti telesa.
Ťažisko telesa a jeho určenie
Magnetická sila, magnetické pole.
Magnet a jeho vlastnosti, póly magnetu,
feromagnetický materiál
Magnetická sila medzi dvoma magnetmi
Magnetizácia – magneticky tvrdé a mäkké materiály
Zem ako magnet. Kompas.
Použitie magnetov v praxi
Elektrická sila, elektrické pole.
Elektrizovanie telies. Elektrický náboj. Elektrické pole.
Elektrometer.
Elektrický obvod. Časti elektrického obvodu.
Znázornenie elektrického obvodu schematickými značkami.
Žiarovka a jej objavenie.
Elektrické vodiče a izolanty z pevných látok.
V rámci vyučovania predmetu sú rozvíjané nasledovné kompetencie:
1. poznávacia (kognitívna) - trénovať modelovanie ako myšlienkový proces; analyzovať záznamy z meraní
2. komunikačná - zaznamenať pozorovania a merania; prezentovať výsledky pozorovania a merania; podieľať sa na práci v tíme pri tvorbe
projektu; zakresliť schémou elektrický obvod
3. interpersonálna - podieľať sa na práci v tíme, kooperovať, akceptovať skupinové rozhodnutia
4. intrapersonálna - vytvárať si vlastný hodnotový systém smerom k prírode, s ohľadom na životné prostredie, rešpektovať pravidlá pri práci
s elektrickými spotrebičmi s vedomou ochranou svojho zdravia
122
FYZIKA, TÉMATICKÝ VÝCHOVNO – VZDELÁVACÍ PLÁN PRE 7. ROČNÍK
Časový rozsah predmetu – 2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne
OBSAHOVÝ ŠTANDARD
Pokoj a pohyb telies.
Meranie času. Jednotky času 1 s, 1 min, 1 h.
Rovnomerný a nerovnomerný pohyb.
Dráha a rýchlosť rovnomerného pohybu (s =
v.t, v = s/t).
Priemerná rýchlosť.
Jednotky rýchlosti 1 m/s, 1 km/h.
Grafické znázornenie rýchlosti a dráhy
pohybu v čase.
Vzájomné pôsobenie telies, sila.
Jednotka sily 1 N.
Gravitačná sila, gravitačné pole.
Výpočet sily, ktorou Zem priťahuje telesá pri
svojom povrchu (F = g.m).
Lineárna závislosť gravitačnej sily a
hmotnosti telesa.
Ťaţisko telesa a jeho určenie.
Pohybové účinky sily.
Deformačné účinky sily.
Tlaková sila Tlak. (p= F/S)
Jednotky tlaku 1 Pa, 1 hPa, 1kPa.
Trenie. Trecia sila
TEPLOTA. SKÚMANIE PREMIEN
SKUPENSTVA LÁTOK
Meranie teploty. Jednotka teploty 1°C.
Modelovanie zostrojenia Celsiovho
teplomera. Kalibrácia teplomera.
VÝKONOVÝ ŠTANDARD (ČO ŽIAK VIE)
· vie rozlíšiť pokoj a pohyb telesa, zostrojiť
graf lineárnej závislosti dráhy od času pre
rovnomerný priamočiary pohyb
· zostrojiť graf konštantnej závislosti
rýchlosti od času pri rovnomernom
priamočiarom pohybe
· analyzovať grafy, vysvetliť priebeh čiary
grafu, čítať údaje z grafu
· riešiť výpočtové úlohy s využitím vzťahov
pre rovnomerný priamočiary pohyb
.vysvetliť silu ako prejav vzájomného
pôsobenia telies
· vysvetliť spôsob merania sily silomerom
· stanoviť rozsah merania daným
silomerom
· vybrať pre dané meranie vhodný silomer
· určiť chyby merania silomerom
· zostrojiť graf lineárnej závislosti
gravitačnej sily a hmotnosti telesa
· určiť ťaţisko vybraných telies
· znázorniť reálny teplomer modelom
· porovnať dva grafy a z priebehu ich čiar
určiť ich spoločné a rozdielne znaky
· využiť PC pri zostrojovaní grafov
· vypracovať záznam údajov z
ROZVÍJANÉ KOMPETENCIE
poznávacia (kognitívna)
· trénovať modelovanie ako myšlienkový
proces
· analyzovať záznamy z meraní a ich
grafický priebeh
· aplikovať poznatky o vlastnostiach
plynov, kvapalín a pevných telies v
technických zariadeniach a v bežnom
živote
· tvorivo využiť vedomosti pri práci na
projekte
· odhadnúť výslednú teplotu po výmene
tepla
· analyzovať záznamy z meraní
· zovšeobecniť výsledky meraní do
výsledného vzťahu
· rozvíjať úroveň formálnych operácií
· aplikovať poznatky do technickej praxe
komunikačná
· zaznamenať pozorovania a merania do
tabuľky
· spracovať namerané hodnoty formou
grafu (PC)
· prezentovať výsledky pozorovania a
merania
· podieľať sa na práci v tíme pri tvorbe
projektu
· zaznamenať výsledky pozorovania a
123
Zostrojenie grafu závislosti teploty od času z
nameraných hodnôt.
Tepelná výmena. Vedenie tepla.
Zostrojenie kalorimetra z jednoduchých
pomôcok.
Odhad a meranie výslednej teploty pri
výmene tepla medzi horúcou a studenou
vodou.
Odhad a meranie výslednej teploty pri
odovzdávaní tepla horúcimi kovmi (Cu, Al,
Fe) vode. Zavedenie označenia Δt pre rozdiel
dvoch teplôt.
Hmotnostná tepelná kapacita .
Vzťah Q = c. m. Δt pre výpočet tepla.
Jednotka tepla 1 J.
Stanovenie energetickej hodnoty potravín
formou ich spaľovania.
Skúmanie premeny skupenstva: topenia a
tuhnutia napr. ľadu, parafínu. Zostrojenie
grafu z nameraných hodnôt. Odovzdávanie a
prijímanie tepla telesom.
Skúmanie premeny skupenstva: kvapaliny na
plyn (vyparovanie, var). Bod varu.
Tlak vzduchu a var.
Skúmanie premeny skupenstva: vodnej pary
na vodu (kondenzácia). Zisťovanie teploty
rosného bodu.
Modelovanie dažďa.
Tepelné spaľovacie motory.
meteorologických pozorovaní, navrhnúť
tabuľku, porovnať údaje v triede,
prezentovať údaje aj formou grafov
· formou experimentu dokázať rozdielnu
fyzikálnu vlastnosť látok – vodivosť tepla
· dodržať podmienky platného
experimentu
· odhadnúť výslednú teplotu pri
odovzdávaní tepla medzi horúcou a
studenou vodou
· pracovať s tabuľkami MFCHT
· riešiť jednoduché výpočtové úlohy s
využitím vzťahu pre výpočet tepla
· opísať technologické postupy, napr.
spôsob stanovenia energetickej hodnoty
potravín spaľovaním, získať informácie o
energetickej hodnote potravín
· navrhnúť experiment, ktorý by umožnil
zistiť hodnotu rosného bodu napr. v triede
· opísať kolobeh vody v prírode
· modelovať vznik dažďa
· vysvetliť princíp činnosti tepelných
spaľovacích motorov
· posúdiť negatívne vplyvy tepelných
spaľovacích motorov na životné prostredie
a spôsoby ich eliminácie
merania do tabuľky
· prezentovať výsledky pozorovania a
merania
· tvoriť nové informácie z meraní
· vyhľadávať informácie z technických
tabuliek
interpersonálna
· podieľať sa na práci v tíme
· kooperovať
· akceptovať skupinové rozhodnutia
intrapersonálna
· vytvárať si vlastný hodnotový systém
smerom k prírode, s ohľadom na životné
prostredie
124
FYZIKA, TÉMATICKÝ VÝCHOVNO – VZDELÁVACÍ PLÁN PRE 8. ROČNÍK
Časový rozsah predmetu – 2 hodiny týždenne (SVP), 66 hodín ročne
OBSAHOVÝ ŠTANDARD
VÝKONOVÝ ŠTANDARD (ČO ŽIAK VIE)
ROZVÍJANÉ KOMPETENCIE
Mechanická práca. (W = F.s)
Jednotka práce 1 J.
Pohybová energia telesa.
Polohová energia telesa.
Vzájomná premena pohybovej a polohovej
energie telesa.
Zákon zachovania energie.
Zvyšovanie spotreby energie, z toho vyplývajúce
nepriaznivé dôsledky
Magnet a jeho vlastnosti. Póly magnetu.
Magnetické pole. Zem ako magnet. Kompas.
Elektrizovanie telies. Elektrický náboj. Elektrické
pole. Elektrometer.
Elektrický obvod. Časti elektrického obvodu.
Znázornenie elektrického obvodu schematickými
značkami.
Žiarovka a jej objavenie.
Elektrické vodiče a izolanty z pevných látok.
Sériové zapojenie žiaroviek. Porovnanie jasu
niekoľkých žiaroviek v sériovom zapojení.
Paralelné zapojenie žiaroviek.
Elektrický prúd.
Jednotka elektrického prúdu 1 A.
Meranie veľkosti elektrického prúdu
ampérmetrom.
(FG)
· aplikovať vzťah na výpočet tlaku a mechanickej
práce v jednoduchých výpočtových úlohách
· na jednoduchých príkladoch vysvetliť vzájomnú
premenu rôznych foriem energie a zákon
zachovania energie
· zaujať kladný postoj k opatreniam vedúcim k
úsporám energie
· navrhnúť experiment na overenie pólov
magnetu
· vysvetliť princíp určovania svetových strán
kompasom
poznávacej (kognitívnej)
· zdokonaľovať sa v klasifikačnej
analýze pri rozlišovaní javov,
pojmov, (fyzikálnych veličín,
zákonov
· zvyšovať úroveň formálnych
operácií pri hľadaní vzťahov medzi
fyzikálnymi veličinami
· čítať s porozumením texty úloh
· analyzovať situácie v úlohách
· tvorivo aplikovať poznatky pri
príprave projektu
· dokázať tvrdenie experimentom
· zdokonaľovať sa v klasifikačnej
analýze pri rozlišovaní javov,
pojmov, (fyzikálnych veličín),
zákonov
· pracovať s formálnymi
operáciami pri hľadaní vzťahov
medzi fyzikálnymi veličinami
· čítať s porozumením texty úloh
· analyzovať situácie v úlohách
· tvorivo aplikovať poznatky pri
riešení projektu
PROJEKT: Zostrojenie elektroskopu z
jednoduchých pomôcok.
· získať informácie o objave žiarovky
· zakresliť elektrický obvod pomocou
schematických značiek
· zapojiť elektrický obvod podľa schémy
· odmerať veľkosť elektrického prúdu a
elektrického napätia na žiarovke v sériovo
zapojenom elektrickom obvode
komunikačnej
· zapísať prehľadne údaje pri
riešení úloh
125
Elektrické napätie. Jednotka napätia 1 V.
Meranie veľkosti elektrického napätia.
Zdroje elektrického napätia.
Rezistor. Experimentálne odvodenie Ohmovho
zákona (I = U/R).
Zostrojenie grafu závislosti elektrického prúdu od
elektrického napätia.
Elektrický odpor. Jednotka elektrického odporu
1 Ω.
Vedenie elektrického prúdu v kvapalinách.
Model vedenia elektrického prúdu v pevných a
kvapalných látkach.
Elektromagnetická indukcia
Zdroje energie. Fosílne palivá. Tradičné a
netradičné zdroje energie. Vodné elektrárne.
Elektrická energia a jej premeny.
Elektrické spotrebiče v domácnosti. Bezpečnosť
pri práci s elektrickými spotrebičmi. (FG)
· zostrojiť graf priamej úmernosti medzi prúdom a
napätím z nameraných hodnôt
· riešiť výpočtové úlohy
· riešiť úlohy na praktické zapájanie elektrických
obvodov a merania v nich
· rešpektovať pravidlá bezpečnosti pri práci s
elektrickými spotrebičmi
· využiť tvorivo poznatky na vypracovanie
projektu. · získavať informácie pre tvorbu projektu
z rôznych zdrojov
· správne citovať zdroje informácií
· tvorivo využívať poznatky na vypracovanie
projektu
· prezentovať a obhájiť svoj projekt v triede
PROJEKT: Návrh a realizácia elektrického
obvodu s regulovateľným zdrojom napätia.
· vyhľadávať informácie z rôznych
zdrojov a pracovať s nimi
· zakresliť schémou elektrický
obvod
· zapísať prehľadne údaje pri
riešení úloh
· vyhľadávať informácie so
zameraním na historické aspekty
objavov z rôznych zdrojov a
pripraviť z nich stručný referát
interpersonálnej
· kooperovať v skupine
· akceptovať skupinové
rozhodnutia
intrapersonálnej
· vytvárať si vlastný hodnotový
systém s ohľadom na svoje
zdravie a na životné prostredie
· rešpektovať pravidlá pri práci s
elektrickými spotrebičmi s
vedomou ochranou svojho
zdravia.
126
FYZIKA, TÉMATICKÝ VÝCHOVNO – VZDELÁVACÍ PLÁN PRE 9. ROČNÍK
Časový rozsah predmetu – 1 hodina týždenne (SVP), 33 hodín ročne
OBSAHOVÝ ŠTANDARD
VÝKONOVÝ ŠTANDARD (ČO ŽIAK VIE)
poznávacia (kognitívna)
Optika
Slnečné svetlo a teplo.
dokázať experimentom premenu svetla na teplo
Svetelná energia a jej premena na teplo,
ktorého veľkosť vieme vypočítať.
· navrhnúť jednoduchý experiment na rozklad svetla
Porovnanie zdrojov svetla – Slnka a žiarovky.
· navrhnúť experiment na dôkaz priamočiareho šírenie
sa svetla
Dôkazy priamočiareho šírenia sa svetla.
Rozklad svetla. Farby spektra.
Absorbovanie a odraz farieb spektra povrchmi
rôznej farby.
Skladanie farieb.
Odraz svetla. Zákon odrazu.
Lom svetla. Zákon lomu. Dúha.
Zobrazovanie šošovkami.
Chyby oka. Okuliare.
Akustika
Zdroje zvuku. Šírenie zvuku.
ROZVÍJANÉ KOMPETENCIE
· porovnať zdroje svetla – Slnko, žiarovka
· porovnať výsledky zistení, identifikovať
zhodné a rozdielne znaky
· zovšeobecniť experimentálne zistenia k
platnému zákonu
· dokázať tvrdenie experimentom
· opísať absorbovanie a odraz farieb spektra od
bieleho povrchu a farebných povrchov
· aplikovať poznatky do technickej praxe
· opísať skladanie farieb
· prezentovať výsledky pozorovania a merania
· navrhnúť experiment na dôkaz platnosti zákona
odrazu svetla
· tvoriť nové informácie z pozorovania a
experimentálnych zistení
· navrhnúť experiment na dôkaz platnosti zákona lomu
svetla
· vyhľadávať informácie z rôznych zdrojov a
pracovať s nimi
· znázorniť graficky zobrazenie predmetu spojkou a
rozptylkou
interpersonálna
· vysvetliť princíp použitia okuliarov pri odstraňovaní
chýb oka
· akceptovať skupinové rozhodnutia
Odraz zvuku, ozvena.
· získavať informácie pre tvorbu projektu z rôznych
zdrojov
Akustické zariadenia.
· správne citovať zdroje informácií
· tvorivo využívať poznatky na vypracovanie projektu
komunikačná
· podieľať sa na práci v skupine
intrapersonálna
· nadobudnúť presvedčenie, že fyzikálne
poznatky môžu zlepšiť kvalitu života človeka
· uvedomiť si, že poznanie predstavuje
hodnotu
· prezentovať a obhájiť svoju prácu v triede
127
Predmet: Chémia
Charakteristika predmetu
Predmet chémia vo vzdelávacej oblasti Človek a príroda svojim experimentálnym charakterom vyučovania
umožňuje žiakom hlbšie porozumieť zákonitostiam chemických javov a procesov. Obsah učiva tvoria
poznatky o vlastnostiach a použití látok, s ktorými sa žiaci stretávajú v každodennom živote. Sú to
predovšetkým tieto oblasti: chémia potravín a nápojov, kozmetiky, liečiv, čistiacich prostriedkov, atď.
Zvlášť významné je, že pri štúdiu chémie špecifickými poznávacími metódami si žiaci osvojujú i dôležité
spôsobilosti. Ide predovšetkým o rozvíjanie spôsobilosti objektívne a spoľahlivo pozorovať,
experimentovať a merať, vytvárať a overovať hypotézy v procese riešenia úloh rôznej zložitosti.
Organickou súčasťou učebného predmetu chémia je aj systém vhodne vybraných laboratórnych prác,
ktorých správna realizácia si vyžaduje osvojenie si základných manuálnych zručností a návykov
bezpečnej práce v chemickom laboratóriu.
Ciele učebného predmetu
Cieľom vyučovania chémie na základnej škole je oboznámiť žiakov s významom poznatkov z chémie pre
človeka, spoločnosť a prírodu. Ďalším významným cieľom vyučovania chémie na ZŠ je v čo najväčšej
miere prispieť k splneniu všeobecných cieľov vzdelávania, vytváraniu a rozvíjaniu kľúčových kompetencií
prostredníctvom obsahu chémie. Cieľom vyučovania chémie je podieľať sa na rozvíjaní prírodovednej
gramotnosti, v rámci ktorej je potrebné rozvíjať aj čitateľskú gramotnosť a prácu s odborným textom. Žiaci
by mali porozumieť odborným textom na primeranej úrovni a majú vedieť aplikovať získané poznatky pri
riešení konkrétnych úloh. V rámci samostatnej práce majú byť schopní samostatne získavať potrebné
informácie súvisiace s chemickou problematikou z rôznych informačných zdrojov (odborná literatúra,
internet) a využívať multimediálne učebné materiály. Vyučovanie chémie na hodinách základného typu a
laboratórnych cvičeniach realizované metódami aktívneho poznávania, výraznou mierou prispieva k
formovaniu a rozvíjaniu logického, kritického a tvorivého myslenia žiakov, ktoré im umožňuje nachádzať
vzťahy medzi štruktúrou a vlastnosťami látok ako aj osvojenie dôležitých manuálnych zručností.
Významným cieľom vyučovania chémie je aj oboznámenie sa žiakov s chemickými látkami, ktoré
pozitívne a negatívne ovplyvňujú život človeka (chemické aspekty racionálnej výživy, vplyv alkoholu,
nikotínu a iných drog na ľudský organizmus). V predmete chémia si žiaci majú v dostatočnej miere osvojiť
zručnosti a návyky bezpečnej práce v chemickom laboratóriu. Potrebné je, aby žiaci dosiahli takú úroveň
pochopenia a zvládnutia učiva, aby vedeli využiť na hodinách získané vedomosti, spôsobilosti a návyky v
každodennom živote.
Ďalšie ciele:
Identifikácia a správne používanie pojmov. Žiak vie správne používať základné pojmy a identifikovať
ich v reálnych situáciách. Pritom nie je vhodné iba mechanické odrecitovanie definícií. Vedomosť týchto
pojmov žiak dokáže tým, že rozumie textu, v ktorom sa vyskytujú a že ich aktívne používa v správnom
kontexte
Kvalitatívny popis objektov, systémov a javov a ich klasifikácia – žiak vie popísať a poprípade načrtnúť
objekt, systém alebo jav, ktorý pozoruje podľa skutočnosti, modelu alebo nákresu vie popísať stavbu
systému, vie nájsť spoločné a rozdielne vlastnosti látok, predmetov alebo javov (napríklad uviesť hlavné
rozdiely medzi kovmi a nekovmi). Vysvetlenie javov – žiak vie vysvetliť niektoré javy pomocou známych
zákonov alebo pomocou jednoduchších javov
Predvídanie javov a určovanie kauzálnych súvislostí – žiak vie v jednoduchých prípadoch predpovedať,
čo sa v určitej situácii stane, rozhodnúť, či za určitých okolností je daný jav možný alebo nie (napríklad
určiť faktory, ktoré ovplyvňujú rýchlosť chemickej reakcie).
128
Pozorovanie, experimentovanie, meranie a odhady – žiak vie zrealizovať jednoduchý experiment
podľa návodu, navrhnúť a zrealizovať jednoduchý experiment, ktorý simuluje určitý jav, alebo dáva
odpoveď na určitú otázku. Do tejto skupiny patria predovšetkým merania a odhady veľkosti niektorých
veličín, zhromažďovanie a vhodné usporiadanie údajov (napríklad zistiť, či roztok je kyslý, zásaditý alebo
neutrálny).
Kvantitatívny popis – žiak vie vypočítať niektoré veličiny z iných. Vie v jednoduchých prípadoch
porovnať dve veličiny rovnakého druhu, určiť ako sa určitá veličina mení. Vie určiť hodnotu niektorých
veličín z grafu alebo z tabuľky alebo naopak.
Aplikácia vedomostí – žiak vie opísať niektoré prírodné alebo umelé systémy a v jednoduchších
prípadoch opísať aj princíp ich fungovania. Vie uviesť príklady aplikácie určitých prírodných javov,
rozhodnúť, kedy je daný jav výhodný a kedy nevýhodný. Vie posúdiť dôsledky určitých javov alebo ľudskej
činnosti z ekologického, ekonomického alebo zdravotného hľadiska (napríklad vysvetliť škodlivé účinky
používania chloridu sodného k zimnému posypu ciest).
Časová dotácia:
Ročník
5. roč
6. roč.
7. roč.
8. roč.
9. roč..
týždenne
-
-
1
2
2
ročne
-
-
33
66
66
Učebné zdroje
Na podporou a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:
Modely, nástenné obrazy, laboratórne sklo, chemikálie, ochranné pomôcky, tabuľky.
Didaktická technika: PC stanica, dataprojektor, tabuľa,
Edukačný portál Planéta vedomostí, internet,
vytvorené učiteľom a žiakmi.
výukové CD a portály, prezentácie a videá
129
CHÉMIA, TÉMATICKÝ VÝCHOVNO – VZDELÁVACÍ PLÁN PRE 7. ROČNÍK
Časový rozsah predmetu – 1 hodina týždenne ŠVP, 33 hodín ročne
cieľ a kľúčové kompetencie – výkonový štandard
poznať, čo skúma chémia, vedieť vysvetliť význam chemickej vedy, výroby, výrobkov,
chápať spoločenský dosah chémie ako vedy a výroby, poznať surovinové zdroje, vymenovať významné
chemické závody vo svojom okolí a priradiť im výrobok,
tematický
okruh
Objavovanie
chémie
v našom okolí.
poznať problematiku obmedzených zdrojov surovín a dôležitosť ich hospodárneho využitia (potreba
separácie odpadov, recyklácie),
obsahový štandard
Význam chémie pre život
človeka.
Chémia v našom okolí.
Chemická veda a chemická
výroba.
získať kladný vzťah k prírode a zachovaniu rovnováhy
Chemické laboratórium.
poznať zásady bezpečnej práce v chemickom laboratóriu, základné piktogramy (napr. žieravina, horľavina),
poznať telefónne čísla prvej pomoci, dodržiavať zásady bezpečnej práce v chemickom laboratóriu,
dodržiavať zásady bezpečnej práce s chemickými látkami v praxi, vedieť používať ochranné pomôcky
(okuliare, rukavice, ochranný štít,
poznať laboratórne pomôcky: skúmavka, kadička, banka, kryštalizačná miska, filtračný lievik, filtračný papier,
držiak, kruh, svorka, stojan, chladič, odparovacia miska, krycie sklíčko, chemická lyžička, kahan, tyčinka,
odmerný valec, pipeta
zistiť pozorovaním vlastnosti konkrétnych látok, uviesť príklady látok rozpustných a nerozpustných vo vode,
využívať pozorovanie pri bežných činnostiach,
získavať a rozvíjať experimentálne zručnosti, spoznávať laboratórne pomôcky, postupy, vysvetliť základné
faktory ovplyvňujúce rozpúšťanie tuhých látok,
Skúmanie
vlastností
látok.
Vlastnosti látok.
experimentálne skúmať a overovať závislosť rozpúšťania tuhej látky od teploty kvapaliny, pozorovať zmeny,
zaznamenať ich vhodnou formou, poznať vzťah: vlastnosť – merateľná vlastnosť- fyzikálna veličina,
merať vhodne zvolenými metódami fyzikálnu veličinu, uskutočniť meranie objemu odmerným valcom
a pipetou, poznať rozdiely v presnosti používaných pomôcok na meranie objemu, uskutočniť meranie
hmotnosti laboratórnymi váhami, uskutočniť meranie teploty teplomerom, urobiť záznam o experimente,
vykonať zápis nameranej hodnoty fyzikálnej veličiny, posúdiť vhodnosť navrhnutého postupu merania
veličiny, vyhľadať v tabuľkách (pri konkrétnych látkach) hodnoty hustoty, teploty topenia, varu a orientovať sa
v ich hodnotách
rozpoznať chemicky čisté látky, rôznorodé zmesi, rovnorodé zmesi (roztoky tuhé, kvapalné a plynné),
uviesť príklady vodných roztokov používaných v domácnosti, poznať rôzne druhy rozpúšťadiel a ich použitie,
130
uviesť príklady základných metód oddeľovania zložiek zmesí (usadzovanie, filtrácia, odparovanie, destilácia,
kryštalizácia), využitia metód oddeľovania zložiek zmesí v praktickom živote,
poznať príklad využitia extrakcie a chromatografie, vedieť navrhnúť spôsob oddeľovania zložiek zmesí na
základe ich rôznych vlastností, posúdiť vhodnosť navrhnutého postupu a zhodnotiť úspešnosť riešenia,
Zmesi
a chemicky
čisté látky.
Chemicky čistá látka a zmes.
Rovnorodá a rôznorodá
zmes. Vodné roztoky.
Metódy oddeľovania zložiek
zmesí.
Látky
nevyhnutné
pre náš život:
voda
a vzduch.
Voda. Vzduch.
Spoznávanie
chemických
reakcií v našom
okolí. Zmeny pri
chemických
reakciách.
Chemická reakcia,
poznať pomôcky používané pri filtrácii, vykonať filtráciu podľa návodu, vedieť pozorovať javy sprevádzajúce
pokus, vyhodnotiť a interpretovať ich, vedieť zaznamenať výsledok pokusu,
poznať pomôcky používané pri kryštalizácii, vykonať kryštalizáciu podľa návodu, vedieť pozorovať javy
sprevádzajúce pokus, vyhodnotiť a interpretovať ich, vedieť zaznamenať výsledok pokusu
spoznať vodu ako chemickú zlúčeninu a jej najdôležitejšie vlastnosti, poznať význam vody pre život človeka,
zvieratá a rastliny, poznať rozdelenie vôd podľa výskytu (zrážková, povrchová, podzemná, minerálna) a
použitia (pitná, úžitková, odpadová, destilovaná),
vysvetliť rozdiely medzi rôznymi druhmi vôd, poznať možnosti úpravy a čistenia vôd, poznať dôsledky
znečistenia vôd, zhodnocovať pravdivosť reklamy vo vzťahu k zloženiu rôznych druhov vôd, zloženiu
vybraných typov vôd (balených, pitných, prameňov) a ich účinkoch na zdravie, vyhodnocovať správy týkajúce
sa znečistenia vody chemickými látkami spôsobené činnosťou priemyselných podnikov (stavba
priemyselných zón, havárie),
vymenovať hlavné zložky vzduchu, skleníkové plyny (napr. oxid uhličitý), hlavné zdroje znečistenia ovzdušia
(spaľovanie odpadov – potreba separovaného zberu), poznať význam kyslíka pre živé organizmy, poznať
príčiny vzniku ozónovej diery a skleníkového efektu a ich následky pre našu planétu, význam ozónovej
vrstvy,
spoznať vzduch ako zmes chemických látok, chápať význam vzduchu a dôležitosť ochrany ovzdušia,
vyhodnocovať správy týkajúce sa znečistenia vzduchu chemickými látkami spôsobené činnosťou
priemyselných podnikov,
získavať informácie a tvorivo ich spracovať, podieľať sa na práci v skupine, prezentovať a obhájiť svoju prácu
Rozlíšiť chemický a fyzikálny dej. Definovať chemickú reakciu a konkretizovať na príkladoch z bežného života. Zapísať
chemickú reakciu. Uviesť príklady chemických reakcií z bežného života.
Rozpoznať reaktanty a produkty na konkrétnych chemických reakciách. (FG)
Rozlíšiť na príkladoch chemický rozklad a chemické zlučovanie.
reaktant, produkt, chemický
rozklad, chemické zlučovanie.
Dodržiavať zásady bezpečnej práce s chemickými látkami v praxi, poznať základné piktogramy (napr. žieravina,
horľavina, jedovatá látka, látka škodlivá pre životné prostredie), poznať telefónne čísla prvej pomoci.
Dodržiavať zásady bezpečnej práce v chemickom laboratóriu, vedieť používať ochranné pomôcky (okuliare, rukavice,
ochranný štít).
131
Poznať pomôcky používané pri vykonaných laboratórnych prácach: skúmavka, kadička, banka, stojan, chemická lyžička,
kahan, tyčinka, odmerný valec, pipeta.
Vykonať podľa návodu žiacky pokus. Vedieť pozorovať deje sprevádzajúce pokus, vyhodnotiť a interpretovať ich,
zaznamenať výsledok pokusu.
Poznať reakcie, pri ktorých sa energia uvoľňuje a pri ktorých sa energia spotrebuje s dôrazom na bežný život. (FG)
Poznať horenie ako chemický dej.
Zásady bezpečnej práce s
chemickými látkami.
Vymenovať príklady horľavých a nehorľavých látok. Vysvetliť podstatu hasenia horiacich látok, vymenovať niektoré
hasiace látky (voda, piesok, oxid uhličitý), opísať spôsoby správneho hasenia pri horení konkrétnych látok. Poznať
označenie horľavín.
Rozlišovať pomalé a rýchle reakcie na konkrétnych príkladoch z bežného života.
Jednoducho zdôvodniť vplyv teploty, množstva reaktantov, plošného obsahu reaktantov (v tuhom skupenstve) a
katalyzátora na rýchlosť chemických reakcií s dôrazom na chemické deje z bežného života, praktické využitie.
Energetické zmeny pri
chemických reakciách, horenie,
horľaviny, hasenie.
Vedieť pozorovať deje sprevádzajúce pokus, vyhodnotiť a interpretovať ich, zaznamenať výsledok pokusu.
132
CHÉMIA, TÉMATICKÝ VÝCHOVNO – VZDELÁVACÍ PLÁN PRE 8. ROČNÍK
Časový rozsah predmetu – 2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne
Cieľ a kĺúčové kompetencie
rozlíšiť prvky a zlúčeniny, poznať význam chemických značiek prvkov a
chemického vzorca,
poznať slovenské názvy a značky chemických prvkov podĺa MPSP,
poznať a identifikovať niektoré prvky a ich vlastnosti
opísať stavbu atómu, poznať označenie elektrického náboja
protónov, elektrónov, neutrónov,
zapísať a vysvetliť vznik iónov z atómov, vysvetliť vznik
chemickej väzby v látkach H2, NaCl, zapísať a prečítať vzorce
dvojatómových a viacatómových molekúl (napr. H2, O2, Cl2,
CO2, H2O), určiť druh a počet atómov v konkrétnom príklade
molekuly,
Tématický
okruh
Chemické
prvky a
zlúčeniny
Častice látok:
atómy,
molekuly a
ióny
Obsahový štandard
Prvok, značka prvku, zlúčenina, chemický vzorec
Častice látok, atóm, elektrónový obal atómu, jadro
atómu, protón, neutrón, elektrón, protónové číslo,
chemická väzba, elektrónový pár, molekula, ión,
katión, anión, oxidácia, redukcia, oxidačnoredukčné reakcie
pomenovať dej, pri ktorom sa oxidačné číslo atómu zvyšuje, pri
ktorom sa oxidačné číslo atómu znižuje,
uviesť príklady priebehu oxidačno-redukčných reakcií v bežnom
živote,
poznať význam objavu periodickej sústavy prvkov a meno autora
(D. I. Mendelejev), určiť počet radov a stĺpcov v periodickej
tabuľke prvkov (1. – 18.), vedieť určiť umiestnenie (perióda a
skupina) konkrétneho prvku na základe hodnoty protónového
čísla, zapísať protónové číslo atómov, určiť počet elektrónov v
atóme z hodnoty protónového čísla.
Periodická
sústava prvkov
Periodická sústava prvkov, skupiny, periódy.
133
vymenovať základné vlastnosti (skupenstvo, farba, reaktivita, atď.) a
použitie vodíka a kyslíka, určiť oxidačné čísla atómov prvkov
v oxidoch, vedieť aplikovať pravidlá tvorby vzorcov a názvov oxidov,
kyselín a hydroxidov, vedieť názvy a vzorce CO, CO2, N2O5, SO2,
SO3, CaO, HCl, HNO3, H2SO4, H2CO3, NaOH, KOH, Ca(OH)2,
NaCl, NaNO3, CuSO4, CaCO3, pomenovať ióny, ktoré vzniknú
reakciou HCl, NaOH s vodou, poznať oxidy, ktoré reakciou s vodou
spôsobujú kyslé dažde, a príčiny vzniku uvedených oxidov (oxidy
síry a dusíka),
poznať vplyv kyslých dažďov na životné prostredie, možnosti
obmedzenia ich vzniku, určiť pomocou univerzálneho indikátorového
papierika pH rôznych roztokov (kyslý, neutrálny, zásaditý), opísať
neutralizáciu ako chemickú reakciu kyseliny chlorovodíkovej s
hydroxidom sodným a zapísať chemickou rovnicou
poznať výskyt a funkciu kyseliny chlorovodíkovej v ľudskom
organizme, uviesť význam katiónov sodíka, draslíka, horčíka,
vápnika a železa pre ľudský organizmus a ich potravinové zdroje,
zdôvodniť negatívny vplyv nadbytku NaCl v potrave pre ľudský
organizmus, vedieť prakticky určiť, či je roztok kyslý, neutrálny
alebo zásaditý,
Významné
chemické prvky a
zlúčeniny
Kyslík a jeho
zlúčeniny (oxidy),
vodík a jeho
zlúčeniny (kyseliny,
kyslíkaté a
bezkyslíkaté, kyslé
roztoky), alkalické
kovy a ich
zlúčeniny
(hydroxidy,
zásadité roztoky),
soli (neutralizácia,
pH, stupnica pH,
indikátor), kovy a
ich zlúčeniny (v
ľudskom
organizme a v
bežnom živote).
výklad
vysvetľovanie
motivačný rozhovor
demonštračné ukážky
experimentálna činnosť
skupinová práca
práca s internetom
práca s knihou
diskusia
metódy opakovania
a precvičovania
samostatná činnosť
vedieť pracovať s roztokmi indikátorov a indikátorovými papierikmi,
vedieť pozorovať javy sprevádzajúce pokus, vyhodnotiť a
interpretovať ich, zaznamenať výsledok pokusu, vyhľadať,
spracovať a prezentovať požadované údaje a informácie.
134
CHÉMIA, TÉMATICKÝ VÝCHOVNO – VZDELÁVACÍ PLÁN PRE 9. ROČNÍK
Časový rozsah predmetu – 2 hodina týždenne ŠVP, spolu 66 hodín ročne
Cieľ a kĺúčové kompetencie
Tématický
okruh
Vypočítať molovú hmotnosť látky. Vypočítať látkové množstvo látky.
Vypočítať hmotnosť látky na prípravu roztoku. Vypočítať hmotnosť 1 mólu
atómov rôznych prvkov. Vypočítať hmotnostný zlomok roztoku.
Vypočítať látkové množstvo a hmotnosť látky potrebnej na prípravu roztoku s
určitým objemom a koncentráciou látkového množstva.
Chemické
výpočty
Poznať typ väzby medzi atómami v alkánoch, alkénoch a alkínoch,
napísať vzorce uhľovodíkov: - alkány: metán, etán, propán, bután, alkény: etén,
alkíny: etín (acetylén). Opísať vlastnosti (skupenstvo, horľavosť, výbušnosť)
výskyt a pouţitie metánu, etánu, propánu, butánu, eténu, etínu a benzénu.
Poznať pouţitie propán-butánovej zmesi a vysvetliť, aké nebezpečenstvo hrozí
pri unikaní tejto zmesi z tlakovej nádoby v uzavretom priestore. Vymenovať
produkty horenia uhľovodíkov, opísať polymerizáciu na príklade vzniku
polyetylénu z eténu.
Vymenovať prírodné zdroje uhľovodíkov (uhlie, ropa, zemný plyn), spôsob ich
získavania a vyuţitia, alternatívne zdroje energie (bioplyn), uviesť negatívne
vplyvy produktov vznikajúcich pri spaľovaní uhlia na životné prostredie,
Organické látky
Obsahový štandard
Mólová hmotnosť
Látkové množstvo
Výpočty na základe
chemických rovníc
Zloženie roztokov
Charakteristika organických látok,
organická chémia, štvorväzbovosť
uhlíka, molekulový, štruktúrny a
zjednodušený štruktúrny vzorec, uhlíkový
reťazec, otvorený reťazec, uzavretý
reťazec, jednoduchá väzba, dvojitá
väzba a trojitá väzba.
Uhľovodíky- alkány,
alkény, alkíny
Aromatické uhľovodíky
Deriváty uhľovodíkov
-halogénderiváty
- hydroxyderiváty
- karbonylové zlúčeniny
- karboxylové zlúčeniny
Vymenovať frakcie ropy .Vymenovať organické látky .Napísať vzorce
uhľovodíkov.Opísať vlastnosti uhľovodíkov. Roztriediť uhľovodíky a deriváty
uhľovodíkov .Poznať názvy a vzorce halogénderivátov, alkoholov, aldehydov,
ketónov, karboxylových kyselín. Poznať pôvod názvu kyseliny mravčej.
Poznať najdôležitejšie vlastnosti a možnosti využitia chloroformu, metanolu a
etanolu, kyseliny octovej a acetónu. Vysvetliť, prečo sa halogénderiváty
uhľovodíkov zaraďujú medzi ekologické jedy. Zdôvodniť nebezpečenstvo
pouţívania freónov. Poznať vplyv metanolu, etanolu a acetónu na ľudský
organizmus, dôsledky pôsobenia etanolu ako návykovej látky. Poznať spôsoby
zneškodňovania zvyškov farieb a rozpúšťadiel ako nebezpečných odpadov.
Poznať vlastnosti tukov, cukrov, bielkovín. Poznať vplyv tukov, cukrov, bielkovín
na ľudský organizmus. Vymenovať atómy prvkov, ktoré tvoria sacharidy. Uviesť
rozdelenie sacharidov podľa zloženia (jednoduché, zložité). Vymenovať
Organické látky
v živých
organizmoch
Tuky
135
reaktanty, produkty a podmienky priebehu fotosyntézy. Vysvetliť význam
fotosyntézy pre život človeka a živočíchov.
Sacharidy
Bielkoviny
Poznať výskyt, vlastnosti a moţnosti vyuţitia sacharidov (glukóza, fruktóza,
sacharóza, škrob, glykogén a celulóza). Poznať vlastnosti tukov (rozpustnosť vo
vode a v alkohole, pôsobenie svetla na tuky). Roztriediť tuky podľa zloženia
(skupenstva) a pôvodu (výskytu).Vysvetliť funkcie tukov v živých organizmoch,
poznať vplyv rastlinných a živočíšnych tukov na ľudský organizmus,vysvetliť
vplyv cholesterolu na ľudský organizmus.
Vitamíny
Enzýmy
Hormóny
Alkaloidy
Poznať zloženie a vlastnosti bielkovín. Poznať funkcie bielkovín v ľudskom tele,
vymenovať zdroje rastlinných a živočíšnych bielkovín.
Poznať význam vitamínov a ich potravinové zdroje.
Poznať význam enzýmov a hormónov pre človeka .
Poznať výskyt a vplyv drog na ľudský organizmus.
Vymenovať príklady a použitie plastov.Uviesť výhody a nevýhody používania
plastov z environmentálneho hľadiska.
Uviesť rozdiely medzi mydlami a saponátmi .
Vykonať podľa návodu školský pokus. Zaznamenať výsledok pokusu.
Chémia
bežného života
Plasty
Mydlá a
saponáty
Vedieť vyhľadať v literatúre údaje, spracovať ich a prezentovať.
(FG)
136
Človek a spoločnosť
Vzdelávacia oblasť sa prostredníctvom obsahu snaží uchovať kontinuitu tradičných hodnôt našej
spoločnosti v súlade s aktuálnymi integračnými procesmi, viesť k vnímaniu vlastenectva a národnej
hrdosti v kontexte európanstva a multikulturalizmu.
Cieľom vzdelávacej oblasti je zoznámiť žiakov s vývojom ľudskej spoločnosti, s najvýznamnejšími
spoločenskými javmi a procesmi, ktoré sa premietajú do každodenného života a vnímať svet
integrujúco vo vzájomnom vzťahu medzi prírodou a spoločnosťou. Poznanie minulosti svojho národa
ako aj národov Európy a sveta, oboznámenie sa so zemepisnými charakteristikami svojej vlasti
a regiónov sveta a utváranie pozitívnych občianskych postojov je predpokladom získania občianskych
kompetencií, ktoré patria ku kľúčovým vo vzdelávaní. Žiaci cez poznanie najbližšieho prostredia
(rodina, škola), ktorého sú súčasťou, získavajú základné vedomosti o svojom najbližšom
spoločenskom prostredí, o miestnej obci, regióne a o ostatných regiónoch Slovenska. Oboznamujú sa
s územím, obyvateľmi, ich tradíciami a zvykmi, so svetom detí i dospelých, osvojujú si pravidlá
a normy správania doma, v škole a na verejnosti,. Učia sa orientovať v čase, časových
údajoch, histórii vlastnej rodiny, svojej vlasti i ľudskej spoločnosti. Vedú sa k pochopeniu vlastného
miesta a roly v spoločnosti, ako aj k tomu, aby svojimi postojmi a konaním prejavovali občiansku
aktivitu, vlastenectvo, zodpovednosť k sebe, svojim blízkym, národu a celej spoločnosti. Vychováva
žiakov k láske k vlasti a súčasne rozvíja a upevňuje vedomie príslušnosti k európskemu civilizačnému
a kultúrnemu prostrediu. Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť otvára priestor pre kultivovanie
individuálnych a spoločenských spôsobilostí (kompetencií), učí vidieť veci a javy vo vzájomných
súvislostiach, ponúka argumenty, inšpiruje k tvorivému riešeniu otázok dôležitých pre vzdelanostnú
spoločnosť. Rozvíja myšlienkové operácie, praktické zručnosti a vedomie vlastnej identity žiaka.
Výchova a vzdelávanie v oblasti Človek a spoločnosť smeruje k vytváraniu kľúčových kompetencií
tým, že žiakov vedie k:
orientácii v čase a priestore,
získavaniu základných schopností a zručností poznávať historický materiál,
získavaniu základných vedomostí z oblasti historických faktov (svetové a národné dejiny),
pochopeniu príčin a dôsledkov historických udalostí,
čítaniu a interpretovaniu historických máp, obrázkov, fotografií, tabuliek a iných prostriedkov
používaných v dejepise,
osvojovaniu noriem spoločenského správania a občianskeho spolužitia,
rešpektovania hodnoty pozitívnych medziľudských vzťahov,
práci s informáciami o Slovenskej republike ako časti zeme a o Zemi ako celku,
porozumeniu premenám v krajine, ktoré podmieňuje človek,
porozumeniu a rozvíjaniu čítania a interpretácie obrázkov, fotografií, grafov, tabuliek, prierezov,
schém a diagramov ako prostriedkov geografie,
rozvíjaniu podnikateľských zručností spracúvaním projektov,
zvládnutiu bežných situácií v osobnom i občianskom živote,
nachádzaniu vlastného miesta a roly v spoločnosti,
získavaniu orientácie v aktuálnom verejnom živote Slovenskej republiky i vo svete,
pochopeniu podstaty demokracie, práv a povinností občanov, rozpoznávaniu protiprávneho
konania a uvedomeniu si jeho dôsledkov,
kultivovanému vyjadrovaniu vlastných myšlienok, názorov, postojov a ich obhajovaniu,
úcte k vlastnému národu i k iným národom a národnostiam,
pochopeniu a rešpektovaniu kultúrnych, náboženských a iných odlišností ľudí a spoločenstiev,
budovaniu kladného vzťahu ku všetkým humánnym a demokratickým hodnotám.
Vzdelávaciu oblasť Človek a spoločnosť tvoria učebné predmety dejepis, geografia a občianska
náuka, aj keď témy sa nachádzajú aj v ďalších predmetoch v iných oblastiach.
137
Predmet: Dejepis
Charakteristika predmetu
Dejepis spolu s humánnou zložkou zemepisu a Občianskou náukou tvorí vzdelávaciu oblasť
spoločenskovedných predmetov. Predstavuje jeden z významných prostriedkov procesu humanizácie
žiakov. V jeho priebehu si žiaci postupne osvojujú kultúru spoločenskej komunikácie a demokratické
spôsoby svojho konania na základe oboznamovania sa s vývojom ľudskej spoločnosti najmä
z hľadiska aspektu konajúcich osôb, či skupín ľudí a tiež prostredníctvom pohľadov na dôležité formy
života spoločnosti v jednotlivých historických obdobiach.
Hlavnou funkciou dejepisu je kultivovanie historického vedomia žiaka ako celistvej osobnosti
a uchovanie kontinuity historickej pamäti v zmysle odovzdávania historickej skúsenosti či už z
miestnej, regionálnej, celoslovenskej, európskej alebo svetovej perspektívy. Súčasťou jej
odovzdávania je predovšetkým postupné poznávanie takých historických udalostí, dejov, javov
a procesov v priestore a čase, ktoré zásadným spôsobom ovplyvnili vývoj slovenskej spoločnosti
a premietli sa do obrazu našej prítomnosti. Pričom kladie dôraz na dejiny 19. a 20. storočia, v ktorých
môžeme nájsť z väčšej časti korene súčasných spoločenských javov i problémov.
Takto vedie žiakov k úcte k vlastnému národu, k rozvíjaniu vlastenectva ako súčasti
kultivovania ich historického vedomia, v ktorom rezonuje i úcta k iným národom a etnikám, rovnako tak
rešpektovanie kultúrnych a iných odlišností, ľudí, rôznych diverzifikovaných skupín a spoločenstiev.
Prispieva tak k rozvíjaniu hodnotovej škály demokratickej spoločnosti.
Ciele predmetu
Za základnú cieľovú kategóriu výučby dejepisu považujeme tvorbu študijných predmetových,
medzipredmetových kompetencií – spôsobilostí, schopností využívať kvalitu získaných znalostí
v rôznych poznávacích i praktických situáciách, ktoré umožnia žiakom, aby nepristupovali k histórii len
ako k uzavretej minulosti, ale aj k rozvíjaniu celej škály kompetencií (spôsobilostí) klásť si v aktívnej
činnosti kognitívne rôznorodé otázky, pomocou ktorých sa cez prizmu prítomnosti pýtajú na minulosť
a vytvárajú si tak postupne vlastný názor.
Významným prostriedkom k tomu je súbor primeraných školských historických prameňov (aj
exemplárne mnohostranných), ktorý sa považuje za integrálnu súčasť didaktického systému výučby
dejepisu i dejepisných učebníc na základných školách.
Závažným predpokladom rozvíjania a uplatňovania uvedených cieľových kategórií je
prekonávať transmisívnu výučbu dejepisu, ktorej podstatou je odovzdávanie poznatkov v hotovej
podobe prevažne explikačnými (vysvetľujúcimi) metódami a prostredníctvom frontálnej výučby,
a v širšej miere aplikovať prístupy, ktoré kladú dôraz na aktívne učenie, na proces hľadania,
objavovania a konštruovania (vytvárania) poznatkov na základe vlastnej činnosti a skúsenosti
v interakcii s učiteľom a spolužiakmi v kooperatívnom učení.
Časová dotácia:
Ročník
5. roč
6. roč.
7. roč.
8. roč.
9. roč..
týždenne
1
2
2
2
2
ročne
33
66
66
66
66
138
DEJEPIS, TÉMATICKÝ VÝCHOVNO – VZDELÁVACÍ PLÁN PRE 5. ROČNÍK
Časový rozsah predmetu – 1 hodina týždenne, 33 hodín ročne, prierezová téma: Hľadáme svoje korene
Tematický
celok
Obsahový štandard
Výkonný štandard
Téma
Pojmy
Spôsobilosti
Priestor a čas
dom, byt, sídlisko, dedina,
mesto, vyšší územný celok,
Slovensko, Európska únia
Žiaci vedia vymenovať zmeny v mieste bydliska, ktoré sa udiali počas ich života
Žiaci vedia: rozpoznať čo sa zmenilo a čo sa nezmenilo v mieste ich bydliska
Žiaci sú schopní:
Od blízkeho
k vzdiale
nému
Pamiatky v
priestore a čase
prírodný a historický čas
– identifikovať rozdiel medzi prírodným a historickým časom, zostaviť tabuľku dátumov štátnych,
cirkevných sviatkov a pamätných dní.
Žiaci vedia:
Prezentá
cia a hodnotenie
projektov
Minulosť našej
školy
Človek
v preme
nách
priestoru
a času
Priestor na mape
Človek v pohybe
Ako si človek
zmenšoval svet
kategórie historického času meniny, narodeniny, dátum,
letopočet, sviatky
fotografia-obrazová
spomienka,rodinný album,
rodostrom
–
–
–
–
zaradiť letopočty do príslušného storočia
z ľubovoľného storočia vybrať správny letopočet , rozlíšiť dátum a letopočet
zakresliť na časovú priamku významné údaje zo života svojej rodiny
rozpoznať pojmy pred Kr. a po Kristovi/pred naším letopočtom a po našom letopočte, vytvoriť
jednoduchú časovú priamku
Žiaci sú schopní :
–
–
–
–
pochopiť pojem generácia v rodinnom kontexte na príklade starých rodičov, rodičov.
zostaviť rodostrom svojej rodiny.
napísať krátky príbeh zo života svojej rodiny.
položiť adekvátne otázky súvisiace s fotografiami , zaznamenať rozprávanie starých rodičov, rodičov o
minulosti svojho rodiska.
Žiaci sú schopní :
historické pramene (písomné,
obrazové, hmotné) múzeum,
knižnica, archív,
školská kronika
dejepisná mapa
glóbus
sťahovanie národov
– poznať historickú udalosť, osobnosť, ktorú pripomína pomník, pamätník, pamätná tabuľa v mieste, kde
žijú.
– identifikovať najstarší hrob na cintoríne.
– poznať jednotlivé druhy historických prameňov.
– usporiadať širšiu škálu historických obrázkov a objektov.
– vymenovať hlavné body z jedného prameňa na základe otázok učiteľa.
Žiaci sa naučia:
Zaznamenávať rozprávanie starých rodičov o škole z čias ich mladosti
Pátrať po starých školských zošitoch a učebniciach.
Žiaci sa naučia :
–
–
–
–
–
–
orientovať sa na dejepisnej mape
čítať dejepisnú mapu
uviesť príčiny sťahovania ľudí v minulosti i prítomnosti.
vysvetliť pojem kolonizácia
porovnať spôsoby dopravy v minulosti i prítomnosti.
rozpoznať vplyv dopravných prostriedkov na životné prostredie svojho regiónu.
139
Spôsoby obživy
človeka
stretávanie kultúr
kolonizácia
vysťahovalectvo
od kolesa k lietadlu
Práca detí
v minulosti
i prítomnos
ti
Človek vládca
prírody?
Systematizácia
učiva
Človek
a komu
nikácia
roľník,
remeselník
detská práca
prírodná energia
umelá energia
Pamäť ľudstva
Duchovný život
človeka
Keď zlyhá
komuniká-cia
Záverečné
zhrnutie
a opakova
nie učiva
jazyk, písmo rukopis, kniha
noviny,
rozhlas, televízia
internet
e-mail
náboženstvo
legendy
mýty
povesti ( región )
vojna - mier
víťazi – porazení
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
charakterizovať život roľníkov v minulosti.
vysvetliť oddelenie remeselníkov od roľníkov.
zhodnotiť význam špecializácie remeselnej výroby.
vysvetliť príslovie: „remeslo má zlaté dno
nájsť rozdiely medzi výmenným a peňažným obchodom
uviesť najčastejšie druhy detskej práce, zaujať stanovisko k problému detskej práce, zaujať postoj k
tvrdeniu, že dospelí v niektorých krajinách zneužívali a i naďalej zneužívajú prácu detí vo svoj prospech.
vystihnúť rozdiely medzi prírodnouumelou energiou
uviesť príklady využívania prírody v prospech člověka
vymenovať vynálezy, ktoré pomohli človeku využiť energiu vo svoj prospech
uviesť príklad zneužívania prírody človekom
Prezentácia projektov, písomný test
Žiaci vedia:
zhodnotiť význam vynálezu písma
vymenovať najstaršie druhy slovanského písma.
vymenovať druhy písem z minulosti.
rozpoznať príbeh z minulosti svojho regiónu z povesti.
uviesť prostriedky dorozumievania medzi ľuďmi v minulosti.
uvieť druhy moderných masovokomunikačných prostriedkov.
identifikovať rozdiely medzi rukopisom a tlačenou knihou
zhodnotiať význam vynálezu kníhtlače.
– (FG)
–
–
–
–
–
–
–
–
Žiaci sú schopní :
– uviesť dôsledky vojen pre človeka a prostredie, v ktorom žije.
– zdôvodniť stálu prítomnosť vojen v minulosti i prítomnosti.
- zostaviť správu o vojenskom konflikte v súčasnosti.
Žiaci sú schopní :
– uviesť dôsledky vojen pre človeka a prostredie, v ktorom žije.
– zdôvodniť stálu prítomnosť vojen v minulosti i prítomnosti.
– zostaviť správu o vojenskom konflikte v súčasnosti
Žiaci sú schopní samostatne prezentovať svoje poznatky a zručnosti
140
DEJEPIS, TÉMATICKÝ VÝCHOVNO – VZDELÁVACÍ PLÁN PRE 6. ROČNÍK
Časový rozsah predmetu – 2 hodina týždenne, 66 hodín ročne, prierezová téma: Hľadáme naše korene
Tématický
celok
Obsahový štandard
Téma
Úvodná hodina
Obrazy
pravekého
sveta
Pravek periodizácia
- Christian
Thomsen
Pravekí lovci,
zberači
Stopy po
pravekom
človeku vo
svete
aj na
Slovensku
Od lovca k
roľníkovi
Opakovanie
tematického
celku
Obrazy
Starovek starovekého zákl. pojmy,
sveta
periodizácia,
charakteristika.
Prírodné
podmienky
Staroveká
Mezopotámia
a jej kultúra
Staroveký
Egypt
Vyučovacie metódy a
formy
Pojmy
Pravek, Christian
Thomsen
Zberač, pästný
klin
Neanderova
dolina
Gánovce, Šaľa,
Váh
Obilné zrnko,
územie
„Úrodného
polmesiaca”
Doba medená Meď, nástroje
Doba medená Bronz, meď, cín
bronzová
Praveké
umenie
Výkonový štandard
Venuša, maľby
zvierat, rytiny
Informácie o učive 6. ročníka.
Oboznámiť žiakov s obsahom
a cieľmi vyučovania dejepisu.
Žiaci vedia vysvetliť základné
pojmy z dejepisu. Žiaci vedia
opísať základné pojmy o praveku,
vedia charakterizovať
najstaršiu etapu ľudskej
spoločnosti, zakresliť na časovej
priamke jednotlivé obdobia
praveku
Žiaci si osvoja základné
vedomosti o spôsobe získavania
potravy lovcov a zberačov.
Poznajú pracovné nástroje
vyrobené z kameňa
Žiaci vedia nájsť objavené
pozostatky po pravekých ľuďoch
Lugal, teritoriálny
štát, Babylon,
Sargon I.,
Chammurapi
• Frontálne opak.
• práca s učebnicou
písomná práca v
skupinách
• Práca s mapou
• vysvetľovanie
• práca s doplňujúcim
textom
Žiaci analizujú pracovné nástroje
• Ukážky zo života
pravekých ľudí. Rozpoznajú
rozdiel v spôsobe života
pravekých lovcov a roľníkov
Žiaci identifikujú pracovné
nástroje a zbrane človeka
medenej doby. Žiaci získavajú
vedomosti o výrobe bronzu a
novej dobe.
pravekých ľudí - film
• riadený rozhovor
Žiaci vedia opísať umelecké
prejavy našich predkov. Pochopia
význam umenia pre poznanie
histórie
Zopakovanie a utvrdenie
získaných vedomostí
Pravek, paleolit,
neolit, eneolit,
riečna civilizácia
Rozhovor, dialóg,
vysvetľovanie
• vysvetľovanie
• riadený rozhovor
Žiaci nadobudnú základné
poznatky o staroveku ako jednej
z etáp ľudskej spoločnosti.
Poznať podmienky vzniku
starovekých civilizácií
Žiaci vedia opísať základné
pojmy o Mezopotámii - poloha,
spôsob života, kultúra, pamiatky...
Pyramídy, Meni
Žiaci vedia opísať základné
Níl, faraón,
pojmy o Starovekom Egypte hieroglyfy, múmie poloha, spôsob života, kultúra,
• výklad
• práca s historickými
prameňmi
• Motivačné
rozprávanie
• diskusia
• práca s mapami skupinová,
individuálna
• Súhrnné opak.
• práva v skupinách
Skupinové vyuč.
práca s mapou
• vysvetľovanie
• Práca v skupinách s
historickým
textom
• práca s mapou
141
Staroveká
India, Čína,
Palestína
Opakovanie 2.
tematického
celku
Gréckoperiodizácia,
prírodné
podmienky,
osídlenie,
kolonizácia
Grécke mest.
štáty - Atény a
Sparta
Aténska
demokracia
Grécko perzské
vojny,
Peloponézska
vojna
Macedónia a
jej vzostup;
Alexander
Macedónsky a
Helenizmus
Grécka kultúra
Kasty, vynálezypapier, hodváb..
Jordán, Goliáš,
hebrejčina
Žiaci sú schopní popísať základné
pojmy o Starovekej Indii, Číne a
Palestíne - krajine Biblie
• Riadený rozhovor
Žiaci vedia zhrnúť základné
poznatky o najstarších
starovekých civilizáciách
Žiaci odhalia vzťah medzi
prírodnými podmienkami a
vznikom množstva nezávislých
mestských štátov v Grécku.
Mytológia
• Súhrnné opakovanie
Žiaci vedia vysvetliť pojem
„polis”, vedia popísať sociálnu
štruktúru a spôsob života
v mestských štátoch, vedia uviesť
rozdiel medzi Aténami a Spartou
• Vysvetľovanie
• práca s mapou
• využitie skupinového
riešenia úloh
Žiak vie charakterizovať aténsku demokraciu
• výklad
Žiaci sú schopní vysvetliť význam
demokracie, vedia popísať
významné grécke reformy (Solón,
Kleistenes, Perikles)
• Opis udalosti
• Riadený rozhovor
Filip, maják,
malária
Žiaci vedia vysvetliť význam
vojenských konfliktov v Grécku
• Vysvetľovanie učiteľa
• DVD film
• práca
s hist.materiálom
Hlavice, Feidias,
amfiteáter,Homér,
Zeus, filozofia,
Sokrates,
Pytagoras
Žiaci sú schopní pochopiť
rozmach Macedónska a jeho
nadvláda nad Gréckom. Vedia
vysvetliť význam helenistickej
kultúry
Žiaci poznajú grécke povesti
• dialóg
Chronológia,
členenie, časová
priamka, etnikum
Polis, Sparta,
Atény, Korint,
Delfy, olympijské
hry, kolonizácia
Demokracia,
volebný systém,
Perzská ríša,
bitka
pri Maratóne,
Termopylách,
Salamíne, Sparta,
Atény
Opakovanie 3.
tematického
celku
TestStaroveké
Grécko
Rímska ríša kráľovstvo
Rímska ríša republika
Rímska ríša cisárstvo
Rozpad
Rímskej ríše
• Frontálne opakovanie
a báje, znaky architektúry,
významných gréckych bohov,
grécke umenie a šport
(olympijské hry)
Apeninský
polostrov,
Etruskovia, králi
Patrícijovia,
plebejci, tribuni
ľudu, konzul
Imperátor,
provincia
Germani, Huni
Žiaci vedia zhrnúť základné
• Samostatná práca
žiakov
poznatky o Starovekom Grécku
Žiaci vysvetlia vznik a založenie
Ríma a politické zriadenia
• Práca s mapou
• výklad
Žiaci analyzujú formu vlády v
republike. Rozloženie
obyvateľstva.
Žiaci vedia charakterizovať
cisárov a ich prínos pre Rím
Žiaci sú schopní objasniť príčiny
rozpadu mocnej ríše
Rímska kultúra
+
Laugarício, Limes Žiaci vedia popísať význam
Rimania na
Slovensku
• Vyklad učiteľa
• skupinová práca
Romanus
rímskej kultúry a vzdelanosti a jej
vplyv na európsku civilizáciu.
• Dialóg
• rozhovor
• Opis udalostí
• vysvetľovanie
• Praca s historickými
parmeňmi
• využitie časovej
priamky
• Výklad
• práca s mapou v
skupinách aj
jednotlivo
142
Žiaci vedia popísať vplyv
Rímskej ríše na Slovensko, príčiny
prenikania Rimanov na Slovensko
(príklady z nášho územia)
Kultúra
starovekého
Ríma
Vergílius,
Ovídius,
Titus Lívius,
Cicero,
sochárstvo
Analyzovať odkaz Ríma pre
dnešok
Opakovanie
Zhrňujúce vedomosti
Test staroveký
Rím
Žiaci vedia zhrnúť základné
informácie o starovekom Ríme
Svetové
Kresťanstvo
náboženstvá
Starý a nový
zákon, biblia
Žiaci rozpoznajú korene
kresťanského náboženstva,
identifikujú hlavné rozdiely
medzi starým a novým zákonom.
Odhalia príčiny prenasledovania
kresťanov
Islam a
Arabská
ríša (kalifát)
Obrazy
Mohamed, korán, Žiaci odhalia význam vzniku
kultúra, kalifovia
islamu, zdôvodnia príčiny rýchleho
rozširovania islamu, identifikujú
odkaz arabskej kultúry pre
európsku kultúru
Byzantská ríša Byzantion,
Žiaci vedia opísať Byzantskú ríšu,
starovekého
sveta
Franská ríša
Justinián I.,
Bulhari, Arabi
Frankovia,
Karolovci
Léno, vazal,
Prepožičanie
pôdy,
každodenný
život
v stredoveku
Vzdelanie
poddaný, hrad,
mesto, dedina
Kláštor, pisár,
univerzita
• Riadený diskusný
rozhovor
jej význam a príčiny zániku
• Samostatná práca
žiakov
• súhrnné opakovanie
• Tvorivá samostatná
práca
• Riadený diskusný
rozhovor
• Samostatná práca
žiakov
• výklad
• práca s histor.
prameňom
Žiaci sú schopní popísať vznik
Franskej ríše a jej rozmach za
vlády Karolovcov (Karol Veľký)
Žiaci vedia vysvetliť lénny vzťah.
Žiaci hovoria o každodennom živote v
stredovekej spoločnosti.
• Frontálne opakovanie
Opíšu život ľudí na feudálnom
majetku a v meste
Žiaci zdôvodnia prečo sa kláštory
stali postupne hospodárskymi a
kultúrnymi centrami.
Zhodnotia význam stredovekých univerzít
• dialóg
Problémový výklad •
rozhovor
práca žiakov
143
DEJEPIS, TÉMATICKÝ VÝCHOVNO – VZDELÁVACÍ PLÁN PRE 7. ROČNÍK
Časový rozsah predmetu – 2 hodina týždenne, 66 hodín ročne,
prierezová téma: Johan Gutenberg alebo na počiatku mediálneho sveta
Obsahový štandard
Cieľ
Viesť žiakov
k odkrývaniu
svojich koreňov, k
poznaniu
svojho pôvodu. Viesť ich
k pochopeniu kultúrnneho dedičstva Veľkej
Moravy
a kresťanskej misie
Konštantína
a Metoda
a ich prostredníctvom
k národnej
hrdosti.
Tematiký celok
Predkovia
Slovákov
v Karpatskej
kotline
Téma
Pojmy
Výkonový štandard spôsobilosti
Maximum
Minimum
Príchod
pravlasť,
Slovanov migrácia,
Samo
Žiaci:
- geograficky ohraničia
pravlasť Slovanov
a identifikujú tri
prúdy Slovanov a ich
súčasné rozmiestnenie
v Európe
- identifikujú príchod
Poznámka:
Slovanov na naše
prepojenie na
územie v časovom
občiansku
výchovu a geo- a geografickom rámci
-zhodnotia politický
grafiu,
význam prvého
osobnosútvaru Slovanov na
ný a sociálny
našom území a
rozvoj
vymedzia ho
v historickom čase
Veľká
Morava
kresťanské
misie
Cyril a Metod
Pribina,
Rastislav,
Svätopluk
Žiaci:
-identifikujú a lokalizujú
najstaršie slovanské
kniežatstvá
- rozlíšia jednotlivé
moravské,
nitrianske a veľkomoPoznámka:
ravské kniežatá a ich
prepojenie na
politický a kultúrny prínos
geografiu, občiansku a etickú pre náš región
-definujú kultúrny prínos
výchovu
Konštantína a
Metoda pre oblasť Veľkej
Moravy a význam
slovanskej liturgie
-identifikujú
architektonické, literárne a
iné
pamiatky z
veľkomoravského obdobia alebo viažuce sa
svojím obsahom k
tomuto obdobiu
(Legenda o troch prú-toch
Svätopluka )
Ž
iaci:
-identifikujú tri
prúdy Slovanov a
ich súčasné
rozmiestnenie
v Európe
- vymedzia v
historickom čase
prvý útvar Slovanov
Žiaci:
- rozlíšia najstaršie
slovanské
kniežatstvá
- rozlíšia jednotlivé
moravské,
nitrianske a
veľkomoravské kniežatá
-stručne definujú
kultúrny prínos
Konštantína a
Metoda pre oblasť
Veľkej Moravy
-poznajú literárne
pamiatky
viažuce sa svojím
obsahom k
tomuto obdobiu
(Legenda o troch
prútoch
Svätopluka)
144
Viesť žiakov
k pochopeniu kultúr.
dedičstva
Uhorského
Kráľovstva,
k pochopeniu širších
politických
súvislostí,
ktoré formovali toto obdobie národ.
dejín.
Slováci
v Uhorskom
kráľovstve
Kráľovstvo
mnohýc
h
jazykov
a mravov
dynastie,
Štefan I.
Ondrej II.
Karol Róbert
Ľudovít I.
Žigmund
Luxemburský
gotická cesta
Matej Korvín
Kremnica
Poznámka:
prepojenie na
geografiu,
environment.
výchova
Banské
mestá
Banská
Štiavnica
Banská
Bystrica
život baníkov,
dukát
Poznámka:
Multikultúrna
výchova,
prepojenie na
geografiu
Aktívnym
prístupom
k získavaniu
poznatkov
zistiť význam
stredovekých hradov
pri obrane
krajiny ako aj
pre riadenie
a rozvoj
regiónov,
obajviť
zmienky o
hradoch
v ľudovej
slovesnosti
Slovenské
hrady a
zámky
- fakty a
povesti
Devín,
Trenčiansky
hrad, Krásna
Hôrka,
Beckov, Sitno,
Muránsky
hrad,
Ľubovniansky
hrad, Spišský
hrad
Poznámka:
dopravná
výchova a
ochrana života
a zdravia
prepojenie na
geografiu a
Žiaci:
-identifikujú hlavné znaky
stredovehého
Uhorského štátu
-rozpoznajú jednotlivé
vládnuce dynastie a
najvýznamnejších panovníkov,
-vymedzia geograficky
oblasť stredovekého
Uhorska a národy,
ktoré v ňom žili
-odhalia a chronologicky
zaradia najvýznamnejšie
činy jednotlivých
panovníkov v oblasti
politiky, kultúry,
náboženstva, obchodu a
hospodár-stva
-identifikujú románske a
gotické pamiatky na
Slovesku
Žiaci:
-geograficky vymediza
banské mestá na území
Slovenska
-analyticky zhodnotia
politický, hospodársky a
kultúrny prínos banských
miest v historickom čase
a v súčasnosti
-zhodnotia význam
banských miest z pohľadu
kráľa a z pohľadu života
baníkov
-zadefinujú dôvody
úpadku banských miest
Žiaci vedia:
- samostatne zhromaždiť
poznatky
o vybranej téme a
spracovať ich do projektu
- zhodnotiť význam
stredovekých hradných
opevnení ako centier
správy krajiny, ako aj ich
význam pri obrane krajiny
proti vonkajšiemu
nepriateľovi alebo pri
organizovaní povstaní
- kriticky rozlíšiť
fakty z dejín
hradov od povestí
a mýtov zachovaných v ľudovej
slovesnosti
Žiaci:
-rozpoznajú jednotlivé vládnuce dynastie
najvýznamnejších
panovníkov a ich
najvýznamnejšie
činy v oblasti
politiky, kultúry,
náboženstva,
obchodu a
hospodár-stva
-vedia menovať po
jednej románskej a
gotickej pamiatke
na Slovesnku
Žiaci:
-vedia vymenovať
banské mestá na
území Slovenska
a lokalizovať ich na
mape
-stručne zhodnotia
význam banských
miest v časoch ich
najväčšej slávy
a dôvody ich úpadku
.Žiaci vedia:
- s pomocou
zhromaždiť
poznatky o
vybranej téme a
spracovať ich do
projektu
- stručne zhodnotiť
význam hradov v
stredoveku
-stručne
porozprávať povesť
o danom hrade
- menovať základné medzníky a
osobnosti
v histórii hradu
145
- základné fakty z histórie
konkrétnych hradov
Tvorba projektu a-vymenovať
a prezentačné najvýznamnejších
majiteľov hradov a ich
zručnosti
prínos
Kyjevská Kyjevská Rus, -lokalizovať hrady v rámci
Rus
súčasného Slovenska a
Vladimír,
čiastkového regiónu
Jaroslav
Múdry,
Žiaci vedia:
Mongoli,
Poľský štátPřemyslovci,
- samostatne zhromaždiť
poznatky
Karol IV.,
o vybranej téme a
Ján Hus, Ján
spracovať ich do projektu
Žižka a husiti,
- vymenovať jednotlivé
Mieško I.,
České krá- Boleslav
slovanské vetvy a
ľovstvo
súčasné slovanské
Chrabrý,
národy a ich štáty
Kazimír
- idenifikovať základné
Veľký,
historické medzníky z
dejín Čechov,Poliakov,
Kríza
Ľudovít Veľký, Rusov a Ukrajincov
stredovekunemeckí rytieri -zhodnotiť vlády
najvýznamnejších
slovanských panovníkov a
ich prínos
Poznámka:
-zhodnotiť význam
prepojenie na
husitského hnutia v
geografiu
Čechách
Tvorba projektu a-opísať vplyv Mongolov
a prezentačné na osudy stredovekého
Ruska
zručnosti
literatúru
Aktívnym
prístupom
k získavaniu
poznatkov
zistiť
okolnosti
rozdelenia
Slovanov,
Slovanskí
spoznať
susedia v
históriu
stredove-ku
slovan.
predkov
a ich raných štátnych
Viesť žiakov
k pochopeniu
kultúrneho
prínosu zámorských
objavov,
ale aj negatívnych dôsledkov pre
domorodé
kultúry.
Viesť žiakov k pozna
niu počiatkov
a základných znakov
trhového
hospodárstva.
Obrazy
novovekého
sveta
humanizmus,
renesancia
Mikuláš
Kopernik
Leonardo da
Vinci
(FG)
Prehlbovať
u žiakov
názorovú a
náboženskú
toleranciu.
Kníhtlač
Poznámka:
prepojenie na
etickú a výtvarnú vých.,
mediálna
výchova
Johan
Gutenberg
Žiaci:
-definujú pôvod a
význam slov humanizmus a renesancia
-lokalizujú oblasť najvýraznejšieho vplyvu
humanizmu a renesancie-identifikujú hlavné
znaky hum. a renes.
a časovo toto obdobie
vymedzia-identifikujú
rozdiely medzi
stredovekým a renesančným pohľadom
človeka na svet a život
-poznajú najvýznamnejších predstaviteľov
týchto smerov v zahraničí i u nás a identifikujú ich celospoločenský prínos pre
oblasť vedy a kultúry.
Žiaci vedia:
- s pomocou
zhromaždiť
poznatky o
vybranej téme a
spracovať ich do
projektu
– -stručne popísať
– prínos
najvýznamnejší
ch slovanských
panovníkov
- idenifikovať
základné historické
medzníky z dejín
Čechov,Poliakov, Rusov a
Ukrajincov
Žiaci:
-definujú pôvod a
význam slov humanizmus a renesancia
-identifikujú hlavné
znaky hum. a renes.
a časovo toto obdobie vymedzia
-vedia vymenovať
najvýznamnejších
renesančných vzdelancov a umelcov
a stručne zhodnotiť
ich prínos
Žiaci:
-stručne analyzujú
význam kníhtlače
pre rozvoj
vzdelanosti
- s pomocou
zhromaždiť
poznatky o
vybranej téme a
spracovať ich do
projektu
-identifikujú najvýznamnejšie zámorské
objavy,ich iniciátorov
-dokážu geograficky
a chronologicky
146
Žiaci:
-analyzujú význam
kníhtlače pre rozvoj
vzdelanosti, rast gramotnosti a zvyšovanie
životnej úrovne, ale aj
význam pre formovanie
politického a národného
vedomia ľudí
-identifikujú najvýznamnejšie zámorské objavy,
ich iniciátorov
-dokážu geograficky a
chronologicky vymedziť najvýznamnejšie
zámorské objavy,
popísať prínos
Poznámka:
zámorských objavov
dopravná
a jendotlivých objaviteľov
výchova a
ochrana života pre vtedajší i súčasný
svet – kultúrny prínos,
a zdravia
poľnohospod.plodiny,
poznatky atď., vplyv
prepojenie na
na zmenu sociálnej
geografiu
štruktúry, na rast vplyvu
Tvorba projektu aniektorých vrstiev
a prezentačné - samostatne zhromaždiť
poznatky o vybranej téme
zručnosti
a spracovať ich do
Hospodár- kolonializmus
projektu
ske
od cechu
– zhodnotiť negatívne
zmeny
k manufaktúre
dôsledky zámorských
ciest pre domorodé
(FG)
mešťan,
obyvateľstvo
zámorský
– vymenovať dôvody,
obchod
Objavite karavela
lia
objavenie
a dobyvate-Ameriky
lia
( Krištof
Kolumbus )
oboplávanie
zemegule
( F. Magalhaes)
Vasco da
Gama,
španielski
conquestadori, Aztékovia
a Inkovia
Poznámka:
prepojenie
na
geografiu,
mediálna
výchova,
finančná
gramotnosť.
vymedziť tieto
zámorské objavy a
stručne zhodnotiť
ich pozitívne a negatívne dôsledky pre
ľudskú spoločnosť
– vymenovať negatív.
dôsledky
zámorských ciest
pre domorodé
obyvateľstvo
– stručne zhodnotiť
význam manufaktúr
– stručne zhodnotiť
spoločenské
zmeny-rast
vplyvu
obchodníkov
– motivácie zámorských
ciest
– stručne opísať život na
lodi a navigačné
zariadenia na počiatku
novoveku
– zhodnotiť význam
manufaktúr pre
priemyselný rozvoj a
zvyšovanie životnej
úrovne
– zhodnotiť spoločenské
zmeny- rast vplyvu
obchodníkov a
zámožných mešťanov
147
Reformá Martin Luther
cia
Ignác z Loyoly,
a protirefor-30-ročná vojna,
mácia
Vestfálsky mier
Viesť žiakov
k názorovej
a náboženskej
tolerancii,
rešpektu,
k chápaniu
rozdielov
medzi kultúrami. Poukázať na význam vzdelanosti a jej
vplyv na životnú úroveň
národa.
Habsbur-ská
monarchia
(FG)
Žiaci:
Žiaci:
-identifikujú a analyzujú
-identifikujú príčiny
príčiny nespokojnosti
nespokojnosti
s katolíckou cirkvou
s katolíckou cirkvou
-identifikujú základné
-identifikujú vedúce
reformné hnutia a
osobnosti protireforPoznámka:
vedúce osobnosti
mácie
prepojenie
- stručne informujú o
na etickú vých., -definujú sporné tézy
priebehu a
ochrana života medzi katolíckym
a evanjelickým vierodôsledkoch
a zdravia
vyznaním a analyzujú
náboženských vojen
politické dôsledky
náboženského rozkolu
a dôsledky náboženSlovens Moháč
ských vojen
ko na
Turci
hranici
Žiaci:
Žiaci:
Bratislava –
dvoch
-analyzujú a vyvodia
-poznajú dôsledky
centrum
svetov
závery z moháčskej
moháčskej
uhorského
katastrofy
katastrofy
kráľovstva
-definujú postavenie
-definujú postavenie
a význam Bratislavy v novovekých
a význam Bratislavy
dejinách Uhorska
v novovekých
-analyzujú vplyv Turkov
dejinách Uhorska
Osviete
na našom území a
-určia základné
Mária Terézia
n-ský
určia rozhodujúce
medzníky v protituJozef II.
absolutiz- Matej Bel
medzníky v protiturecreckých bojoch
mus
-stručne zhodnotia
Adam F. Kollár kých bojoch
-zhodnotia vplyv osvievplyv osvietenstva v
reformy
tenstva v Habsburskej
Habsburskej
monarchii a analyzujú
monarchii a sturčne
Poznámka:
významné reformy
opíšu život a tvorbu
multikultúrna
a ich vplyv na zvyšovanajvýznamnejvýchova,
nie životnej úrovne
ších slovenských
dopravná
-charakterizujú život
osvietencov
výchova
a tvorbu najvýznamnejších slovenských
osvietencov
.
Prierezová integrovaná téma spôsobilosti
Cieľ
Viesť žiakov
k samostatnej práci,
kritickému
získavaniu
poznatkov a
ich
prezentovaniu
Tematiký celok
Obrazy
novovekého
sveta
Obsahový štandard
Výkonový štandard spôsobilosti
Téma
Maximum
Johan
Gutenberg
alebo na
počiatku
počiatku
mediálneho
sveta
Pojmy
Johan
Gutenberg,
rukopis,
kníhtlač
Poznámka:
Tvorba projektu..
a prezentačné
zručnosti
Minimum
Žiaci:
Žiaci:
-analyzujú význam
-stručne analyzujú
kníhtlače pre rozvoj
význam kníhtlače
vzdelanosti, rast grapre rozvoj
motnosti a zvyšovanie vzdelanosti
životnej úrovne, ale aj
význam pre formovanie
politického a národného
vedomia ľudí
148
DEJEPIS, TÉMATICKÝ VÝCHOVNO – VZDELÁVACÍ PLÁN PRE 8. ROČNÍK
Časový rozsah predmetu – 2 hodina týždenne, spolu: 66 hodín ročne
Obsahový štandard
Tematický
celok
Téma
Európa
Vek rozumu
na ceste
k
moderným
národom
Zrod
modernej
doby
Nacionalizmus
Modernizácia
Moderný
slovenský
Národ
Slovenské
(FG)
národné
hnutie
Výkonový štandard
Pojmy
encyklopédia
občan, revolúcia
Napoleon,
národný štát
(Nemecko,
Taliansko)
národ,
národné hnutia
priemyselná
revolúcia,
továreň,
robotník,
podnikateľ
Žiaci sú schopní:
- na časovej osi vyznačiť obdobie 18. až 20.
storočia a zapísať najvýznamnejšie udalosti
- prečítať a kriticky zhodnotiť historický prameň z
uvedeného obdobia
- analyzovať myšlienkový smer, vyzdvihnúť rozum
- kriticky zhodnotiť dovtedajšie ľudské –
- poznanie
-na základe obrázkov a fotografií z učebnice, odbornej
literatúry a pod. nakresliť pevnosť Bastilu, francúzskeho
vojaka, mešťana, mestský dom a pod.
- vysvetliť význam Občianskeho zákonníka
- kriticky vysvetliť príčiny a dôsledky francúzskej
revolúcie
- analyzovať príčiny a dôsledky vzniku cisárstva vo
Francúzsku
- napísať krátku prácu na tému francúzski encyklopedisti
alebo Napoleon apod.
- vyhľadať údaje o bratislavsl
-na historickej mape vyhľadať a opísať politickú mapu
Európy po Viedenskom kongrese
- analyzovať príčiny a zdôvodniť význam
zjednotenia Talianska a Nemecka
- pochopiť proces formovania moderných národov
- vymenovať znaky moderného národa
-identifikovať znaky priemyselnej revolúcie a jej
vplyv na modernizáciu a vznik nových tried
-porovnať výrobu tovaru v manufaktúre a továrni
-opísať prácu v továrni s prízvukom na prácu
detí a žien
-porovnať dopravné prostriedky parník a moderné lode,
konský záprah a železnice a automobil
v krátkej práci opísať a vysvetliť postavenie
menších národov v Uhorsku (Rumunov,
Chorvátov, Slovákov, Čechov) a ich boj za
národnú slobodu
Žiaci sú schopní:
-kriticky posúdiť a zhodnotiť činnosť slovenských
národných vzdelancov
- analyzovať a zhodnotiť revolučný rok 1848/49
-
-analyzovať politický program Slovákov- Žiadosti
149
Slováci
v Uhorsku
slovenského národa
-opísať dobrovoľnícke výpravy a posúdiť ich význam
a význam SNR
-analyzovať požiadavky v dokumente
Memorandum národa slovenského národa
Žiaci sú schopní:
- opísať vznik Rakúsko – Uhorska
- špecifikovať postavenie Slovákov
vR–U
-
Rakúsko
– Uhorsko
Každodennosť
Prvá
svetová
vojna
Spisovný jazyk,
politické programy,
tri generácie
vzdelancov
(A. Bernolák,
J. Kollár, Ľ. Štúr),
revolučný rok
1848/49,
SNR,
dobrovoľnícke
výpravy
dualizmus, modernizácia,
industrializácia, maďari- zácia, slovenská otázka
zaujať kritický postoj k maďarizácii
kriticky zdôvodniť príčiny a dôsledky
vysťahovalectva Slovákov
-
zhotoviť graf dokumentujúci regióny z ktorých
emigrovalo najviac ľudí
-
zhotoviť tabuľku na porovnanie života v meste
a na dedine
Rozdelená
Európa
vysťahovalectvo,
mesto a vidiek
Zákopová vojna
Žiaci sú schopní:
- kriticky analyzovať príčiny vzniku a ciele Dohody
a Trojspolku
Dohoda, Trojspolok
Odboj Čechov a S
Slovákov
front a zázemie
Zmeny
na mape
Európy
- kriticky analyzovať a zhodnotiť príčiny
a priebeh 1.svetovej vojny
- opísať pomocou mapy priebeh 1.svetovej vojny
-
M. R. Štefánik
T. G. Masaryk
nástupnícke štáty
-
charakterizovať postoj Slovákov k vojne a ich
účasť pri formovaní ČSR
zhodnotiť význam a úlohu osobnosti pri vzniku
ČSR
ukázať na mape zmeny, ktoré nastali
rozpadom R – U
Žiaci sú schopní:
- napísať krátku prácu na tému o 1.svetovej vojne
alebo vzniku ČSR
150
DEJEPIS, TÉMATICKÝ VÝCHOVNO – VZDELÁVACÍ PLÁN PRE 9. ROČNÍK
Časový rozsah Učiva: 2h týždenne
Tematický
celok
Európa
v medzivojno
vom období
Obsahový štandard
Téma
Demokracia
verzus
diktatúra
(FG)
Výkonový štandard
Pojmy
- parlamentná
demokracia
- komunizmus
(ZSSR)
- fašizmus
- nacizmus
(Nemecko)
Žiaci sú schopní:
- uviesť zmeny, ktoré nastali v Európe ako dôsledok
povojnovej krízy
- ukázať na historickej mape nové štáty, ktoré vznikli
v Európe
- opísať situáciu v Rusku roku 1917
- rozlíšiť demokraciu od diktatúry
- charakterizovať stalinistickú diktatúru
Zlaté
dvadsiate
roky?
- každodennosť
- vysvetliť príčiny vzniku fašizmu v Taliansku
- vysvetliť príčiny vzniku fašizmu v Nemecku
- uviesť dôvody vzniku diktatúr
- opísať vplyv vedy a techniky na zvyšovanie životnej
úrovne.
Česko Slovensko
v medzivojno
vom období
- Česi, Slováci,
menšiny
Žiaci sú schopní:
- T. G. Masaryk,
M. Hodža,
A. Hlinka
- zhodnotiť úlohu osobnosti Masaryk, Štefánik, Hlinka,
Hodža
Každodenný
život
- kultúra, spolky,
školstvo, rozhlas
- zdôvodniť vplyv kultúry, spolkov, škôl na každodenný
život
Zánik ČSR
- Mníchovská
dohoda
- analyzovať historické pramene
Politický
systém
- Viedenská
arbitráž
- analyzovať postavenie Slovákov v ČSR
- prezentovať významné slovenské osobnosti
napísaním krátkej práce alebo power point
- rozpoznať zmeny, ktoré nastali po vzniku ČSR a ich
vplyv na každodenný život
- charakterizovať politický systém ČSR, vznik strán
a ich vplyv na politickú scénu
- zhodnotiť hospodársky rozmach ČSR
- porovnať Slovensko a Česko
- opísať hospodárske a politické postavenie Slovenska
v ČSR
- vysvetliť úsilie slovenských strán o autonómiu v rámci
ČSR
- uviesť príčiny, ktoré viedli k okypteniu a zániku ČSR
- opísať mníchovskú dohodu
- opísať vyhlásenie autonómie Slovenska
- analyzovať viedenskú arbitráž
- kriticky zhodnotiť postoj západných mocností voči
ČSR.
151
Druhá
svetová vojna
Priebeh
vojny
- Európa, ZSSR,
Tichomorie,
protihitlerovská
koalícia,
protifašistický
odboj, život v čase
vojny
Žiaci sú schopní:
- uviesť príčiny vypuknutia 2. svetovej vojny
- pochopiť význam vzniku protihitlerovskej koalície
- rozpoznať nebezpečenstvo ideológií, ktoré hlásajú
rasovú neznášanlivosť
- opísať príčiny a priebeh 2. svetovej vojny
- ukázať na historickej mape najväčšie bitky
- holokaust,
Oswienčim
- v chronologickom poradí zoradiť štáty napadnuté
Nemeckom
- opísať protifašistický odboj a život v čase vojny
- zhodnotiť holokaust.
Slovenská
republika
Tragédia
židov
(1939 – 1945)
- autoritatívny režim
Žiaci sú schopní:
- židovský kódex
- uviesť príčiny vzniku Slovenskej republiky (1939 –
1945)
- deportácie
- rozlíšiť autoritatívny režim od demokracie
- kriticky zhodnotiť postoj Nemecka voči Slovenskej
republike
- analyzovať dôsledky židovského kódexu
Politický
systém
- Slovenské
národné povstanie
- dokumentovať význam SNP
- charakterizovať Slovenskú republiku
- analyzovať politický systém SR
- analyzovať hospodárstvo SR
Slováci v
odboji
- zhodnotiť dôsledky holokaustu
- opísať domáci odboj
- uviesť význam SNP
- napísať krátku úvahu o každodennom živote
obyvateľstva v SR.
Povojnový
svet
- Anglicko, ZSSR,
Severná Afrika
Žiaci sú schopní:
(FG)
- hospodárstvo,
kultúra
- rozlíšiť život za železnou oponou
- studená vojna,
železná opona,
politické bloky,
strach z atómovej
vojny, čiernobiely
svet, bohatstvo
a chudoba
- porovnať politické systémy a ich vplyv na
každodenný život
- pochopiť rozdelenie sveta na dva tábory
- rozpoznať zmeny v rozdelenom svete
- opísať dôsledky 2. svetovej vojny
- uviesť príčiny vzniku dvoch mocenských blokov
- dokumentovať proces sovietizácie strednej
a východnej Európy
charakterizovať studenú vojnu
- opísať spoluprácu západoeurópskych krajín a
politikov, ktorí stáli na začiatku integrácie Európy
- opísať prejavy odporu východoeurópskych štátov
proti komunistickej diktatúre
- vysvetliť hromadenie bohatstva v rukách jednotlivcov
a medzinárodných korporácií
- zaujať stanovisko k procesu dekolonizácie.
152
Českosloven
sko za
železnou
oponou
Žiaci sú schopní:
Život na
Slovensku
- uviesť príčiny narastania vplyvu KSČ
- zhodnotiť februárový prevrat
- analyzovať 50-te roky a procesy s buržoáznymi
nacionalistami
Rozdelený
svet
- februárový
prevrat, obete
totality, odpor proti
totalite
- vysvetliť znaky socializmu
- zhodnotiť kolektivizáciu aindustrializáciu
- dokumentovať narastanie krízy a jej vyvrcholenie v
“socializme s ľudskou tvárou“
- charakterizovať rok 1968 a osobnosť A. Dubčeka
Život
v rozdelenom
svete
- pražská jar,
normalizácia
-charakterizovať normalizáciu a osobnosť G. Husáka
Podoby
totality
- sviečková
manifestácia,
návrat
k parlamentnej
demokracii
- zdôvodniť podstatu Charty 77
- zdôvodniť príčiny nespokojnosti a prejavy odporu voči
režimu
- opísať disent
- uviesť význam sviečkovej manifestácie
- vysvetliť pád železnej opony a “nežnú revolúciu“
- vymenovať pozitíva a negatíva socializmu.
Slovenská
republika
1993
Pokus o
reformu
- rozdelenie Českej
a Slovenskej
republiky
Žiaci sú schopní:
Nežná
revolúcia
- vstup Slovenskej
republiky do NATO,
EU, Schengen,
Euro
- opísať vznik Slovenskej republiky
- pád železnej
opony
Súčasný svet
(FG)
- vymenovať príčiny rozdelenia Českej a Slovenskej
republiky
- uviesť výhody a nevýhody vstupu Slovenska do
NATO a EÚ
- zhodnotiť prijatie eura.
Doba
premien
- EU, NATO,
Žiaci sú schopní:
globalizácia ,
- uviesť rozdiely v hospodárskom
Koniec
rozdeleného
sveta
terorizmus, internet,
a politickom systéme súčasného sveta
globálne
otepľovanie.
- uviesť výhody a nevýhody zjednocovania Európy
Fenomény
súčasnosti
- hľadať dôvody vzniku terorizmu vo svete
- zaujať stanovisko k teroristickým útokom
- zistiť príčiny globálneho otepľovania
- rozlíšiť výhody a nevýhody internetu.
153
Predmet: Geografia
Charakteristika predmetu
Zemepis skúma krajinu a v školskom systéme umožňuje žiakom poznávať zákonitosti krajiny
a možnosti jej využitia človekom. Geografia zohráva dôležitú úlohu v chápaní vplyvu človeka na
životné prostredie a učí nás reagovať na zmeny v krajine a pomáha naprávať negatívne zásahy do
krajiny.
Učebný predmet geografia rozvíja u žiakov poznanie jedinečnosti planéty Zem. Od toho sa odvíja
obsah predmetu. Žiaci pochopia význam poznania zákonitostí Zeme: Uvedomia si, že dokonalé
pochopenie princípov existencie Zeme im pomôže ju využívať a chrániť. Kompetencie, ktoré žiaci
prehlbujú štúdiom geografie, umožňujú im spoznávať krajinu, zákonitosti jej usporiadania, možnosti
optimálneho využitia a ochrany krajiny človekom.
Obsah geografie sa sústreďuje aj na väzby prírody a ľudskej spoločnosti. Vzhľadom na nárast
problémov, vyplývajúcich z aktivít človeka a ich dopadu na prírodné prostredie i na spoločnosť, žiaci
získajú aj skúsenosti ako reagovať na zmeny v priestore, pochopiť ich a v budúcnosti riešiť.
Základnou geografickou kompetenciou je práca s mapou. Vedieť pracovať s mapou, čítať ju,
analyzovať obsah mapy a interpretovať ho, orientovať sa podľa mapy, vedieť zhotoviť jednoduchý
náčrt okolia a i. Túto základnú kompetenciu podporujú i záujmy žiakov, nielen o svoje okolie, ich
možnosť cestovať, pracovať s internetom a i.
Spoznávanie Zeme je základnou podmienkou jej ochrany. Každé miesto na Zemi je iné, líši sa
podnebím, rastlinstvom, živočíšstvom, obyvateľmi a ich výtvormi. Obyvateľstvo v rôznych častiach
sveta sa líši nielen jazykom ale aj svojou kultúrou či spôsobom života. Poznanie týchto charakteristík
a ich pochopenie vedie k porozumeniu predovšetkým vzájomných väzieb v krajine. Posúdiť
postavenie Slovenska v porovnaní s ostanými štátmi, ako ďalej zmeniť súčasný stav a pričiniť sa
o rozvoj Slovenska a jeho regiónov tiež patria do geografického poznávania. Námety, čo môže každý
žiak urobiť pre svoje mesto, svoj región, sú súčasťou praktického geografického výstupu potrebného
pre bežný život.
Ciele predmetu v prepojení na kľúčové kompetencie
Geografia rozvíja súbor kľúčových kompetencií, ktoré majú prevažne priestorový a integrujúci
charakter. Považuje sa za ne súbor vedomostí, zručností a schopností, ktoré vie žiak správne
skombinovať a tak porozumieť, interpretovať a prakticky využívať danosti krajiny. Patria medzi ne:
Používať a vedieť interpretovať mapy rôzneho druhu (automapy, mapy na internete, turistické
mapy, tematické mapy a i.).
Práca s informáciami o krajine ako časti Zeme (aj Zeme ako celku). Ich praktické využitie
v bežnom živote a schopnosť vyhľadať a použiť ich pre praktické potreby (textové a dátové
zdroje v tlačenej či digitálnej podobe).
Získané poznatky systemizovať do oblastí fyzickej a humánnej geografie.
Poznatky fyzickej geografie sú u oblasti prírodných charakteristík Zeme. Získané informácie
využije žiak pri správnom pochopení vzniku a vývoji hlavných povrchových tvarov, pri
porovnávaní a využívaní nerovností zemského povrchu napríklad i turistike, ale aj pri
rozhodovaní umiestňovaní aktivít v rozvoji regiónov – dopravných sietí, prípadne ťažbe
nerastných surovín. Poznať vplyv a účinok vnútorných a vonkajších síl, ktoré pôsobia na
154
povrch Zeme umožnia ľuďom chrániť sa pred živelnými pohromami. To isté platí aj pri poznaní
zákonitostí počasia v rôznych podnebných oblastiach sveta.
V oblasti humánnej geografie vyučovanie sa zameriava na človeka na Zemi, na premeny ,
ktorými ovplyvnil krajinu Porozumieť premenám v krajine, ktoré podmieňuje človek (vrátane
kultúrnych aspektov). Zhodnotiť perspektívy rozvoja pre budúcnosť (vývoj počtu obyvateľstva,
rozvoja sídel, hospodárstva a i.).
Pri vyučovaní geografie sa veľký dôraz kladie na literatúru ako zdroj, nielen učebnice ale ja
odborné a populárnovedecké časopisy, ktoré prinášajú aktuálne informácie Podporujeme tým
potrebu čítania u žiakov, správne porozumenie prečítaného a spracovanie a interpretáciu.
Prvotné rozvíjanie čítania a interpretácie obrázkov, fotografií, grafov, tabuliek, prierezov,
schém a diagramov považujem za základné vyjadrovacie prostriedky geografie.
V obsahu geografie sa snažíme o integráciu a súborný pohľad na poznatky získané
v spoločenských či prírodovedných disciplínach (história, biológia, geológia, fyzika, chémia,
sociológia, filozofia). Vytvoriť ich prepojenie tak, aby vznikol komplexný obraz o regiónoch
v rôznych častiach sveta. V novom zameraní geografie, kladieme väčší dôraz na kultúru
a charakteristiku kultúrnych prejavov ľudí v rôznych častiach sveta, preto prinášame aj väčšie
prepojenie s hudobnou a výtvarnou výchovou.
Rozvíjanie podnikateľských zručností žiaci získajú spracúvaním projektov. Žiaci sa naučia
riadiť projekty, ako sú napr. modelové cestovné kancelárie, projekty na inventarizáciu
predpokladov rozvoja regiónov a pod.
Kultúrne kompetencie rozšíriť prostredníctvom poznania rôznych kultúr na celom svete.
Geografia učí vážiť si iné kultúry pri zachovaní vlastnej identity, venuje sa ľudovej kultúre
a kultúrnym tradíciám. Kultúrne pamiatky sú súčasťou obsahu regionálnej geografie.
Schopnosti a zručnosti získané štúdiom geografie využiť pri oddychových aktivitách
(cestovaní, rekreácii a i.).
Obsah vzdelávania
Hlavné témy, pokiaľ to ich charakter umožňuje, sú interpretované cez regióny. Bázou geografického
vzdelávania je regionálna geografia, pričom poznatky z fyzickej a humánnej geografie sú zaradené
priamo v regióne – krajine – kontinente či v oceáne, kde sa vyskytujú, čiže sú dominantné. Primeraná
kombinácia všeobecných a konkrétnych regionálnych tém podnieti na kvalitnejšie sprostredkovanie
a osvojenie geografických poznatkov, ktoré možno sumarizovať do okruhov (hlavných tém):
Zem ako planéta vo vesmíre
Získať poznatky o Zemi, tvare a jej pohyboch a uvedomiť si vplyv slnečnej energie ako základnej
podmienky pre život ľudí. Riešiť problémové úlohy, vysvetliť zmeny v prírode počas roka, súvislosti
vzniku podnebných a rastlinných pásiem s rozdielnym množstvom dopadajúceho slnečného žiarenia,
ktoré je ovplyvnené tvarom Zeme.
Priestor na Zemi a jeho zobrazovanie
Používať mapy pri orientácii v teréne (turistické mapy, automapy, plány miest, tematické mapy) Vedieť
sa orientovať na mapách – získavať a aplikovať z nich údaje v bežnom živote. Používať mapy pri
získavaní informácií o danej lokalite. Vedieť nájsť mapu na internete a orientovať sa v nej, získavať
informácie z dát.
Vzťah medzi zložkami krajiny
Vedieť vysvetliť prírodný charakter jednotlivých oblastí na Zemi, pochopiť fungovanie zložiek krajiny
v danej oblasti, porozumieť odlišnostiam krajiny a tomu prispôsobiť svoj život. V tejto téme sa
maximálne uplatňuje systémový prístup a príčinno-následné vzťahy. Vplyv podnebia na povrch, na
rastlinstvo a živočíšstvo, význam vody (činnosť rieky, jazerá a i.).
155
Vzťah medzi krajinou a človekom
Posúdiť život človeka v priestore, tvorený vzájomnými vzťahmi medzi prírodou a spoločnosťou.
Podmieňuje ho znalosť podmienok, ktoré príroda dáva človeku a ovplyvňuje ho. Zároveň uvedomenie
si človeka, do akej miery môže využívať prírodu, aby prežil. Vznik chránených území, národných
parkov. Využívanie prírodných zdrojov človekom.
Ľudia na Zemi a vzťahy medzi ľuďmi
Zhodnotiť rozmiestnenie obyvateľstva na Zemi, podmienky v jednotlivých častiach Zeme a ich
vhodnosť pre život človeka, vzájomné ovplyvňovanie starých a nových kultúr, existenciu rôznych kultúr
vedľa seba. Vzbudiť snahu zaujímať sa o kultúru ľudí žijúcich v rôznych oblastiach sveta, porozumieť
jej a akceptovať hodnoty iných kultúr pri zachovaní svojej vlastnej identity ako predpoklad kvalitného
reagovania na možné spolupráce.
Regióny Zeme
Komplexne hodnotiť regióny z hľadiska ich prírodných a kultúrnych a i. charakteristík, možností
rozvoja, poznať miestny región, možnosti jeho rozvoja, byť schopný prispieť k rozvoju miestneho
regiónu. Poznať všeobecnú geografickú charakteristiku miestnej časti Dúbravka. Poznať jej prírodné
a kultúrne zaujímavosti. Poznať hospodárske aktivity Dúbravky. Bratislava – hlavné mesto Slovenska.
Vedieť charakterizovať prírodné podmienky Bratislavy, Poznať postavenie Bratislavy ako politického,
kultúrneho a vzdelanostného centra Slovenska. Ako sa žije v Dúbravke? Ako žije v Bratislave?
Rozdelenie obsahu do ročníkov v základnej škole
V 5. ročníku sú obsahom štúdia geografie základné zákonitosti, ktoré sú interpretované v praktickej
rovine a poskytované motivačným spôsobom. Základné témy sú vybrané na princípe
Obsah učiva v ročníkoch 6. – 9. sa opiera o spoznávanie jednotlivých regiónov Zeme systémom od
najvzdialenejších oblastí po najbližšie (nadväzuje na základy geografických poznatkov z vlastivedy).
V úvode každého ročníka sú vstupné praktické témy, ktoré napomáhajú porozumieť vybranej
problematike. Každý z regiónov je rozdelený na tri vzájomne previazané organické súčasti:
1. Základné informácie o regióne v kontexte planéty Zem.
2. Objavovanie prírodných a človekom vytvorených osobitostí regiónu a ich porovnanie
so Slovenskom (miestnou krajinou)
3. Environmentálne súvislosti spestrené zaujímavosťami o regióne
Časová dotácia
Ročník
5. roč
6. roč.
7. roč.
8. roč.
9. roč..
týždenne
2
2
2
2
1
ročne
66
66
66
66
33
156
GEOGRAFIA, TÉMATICKÝ VÝCHOVNO – VZDELÁVACÍ PLÁN PRE 5. ROČNÍK
2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne
Tematický celok
Téma
Všeobecné fyzicko
geografické a
humánnogeografické
javy
Objavovanie Zeme a
vesmíru
Tvar Zeme. Zem ako planéta vo vesmíre. Cesty do vesmíru a na
Mesiac
Slnečná sústava,
planéty v slnečnej
sústave, Mesiac,
vesmír
Cesty objaviteľov do rôznych častí sveta.
Svetadiely, oceány,
moria, prielivy,
pohoria
Mapa a glóbus
Glóbus, zemská os, póly, svetové strany, zemské pologule,
rovnobežky, poludníky, určovanie geografickej polohy ( bez
stupňov)
Čas na Zemi, časové pásma.
Mapa, grafická mierka (nezavádzať číselnú mierku) a meranie
vzdialeností na mape, legenda mapy Automapy, mapy na internete,
GPS, tematické mapy
Konkrétne príklady geografických javov v regiónoch
Cesta K. Kolumba, prvá plavba okolo Zem, plavba Jamesa Cooka,
objavenie Austrálie, polárnych oblastí, dobytie najvyššieho vrchu,
objavenie starých civilizácií a pod. K. Kolumbus, F. Magalhães, E.
Hillary, R. Amundsen, J. Piccard a D. Walsh, J. Cook).
Vychádzka do okolia školy – použitie mapy.
Projekt – celoročný –
prezentácia na konci
školského roka
prezentácia najkrajších miest na Zemi. Projekt bude celoročný
a bude sa týkať získavania informácii o miestach na rôznych
častiach zeme, ktoré vytvorila príroda alebo človek a patria medzi
svetové naj...Prostredníctvom týchto naj... miest sa žiaci naučia
princípy geografického javu.
Cestujeme po Zemi
Ako vytvorila
príroda
najkrajšie
miesta na Zemi
Pohoria, vznik pohoria, vznik zemetrasenie, sopečná činnosť
Najkrajšie miesta na
Zemi, ktoré vytvoril
človek
Mestá a dediny (ako žijú ľudia na rôznych miestach Zeme)
Kultúrne a technické stavby – (príklad chrámy, pyrarmídy,)
Pamiatky UNESCO
Kaňony, vodopády, jazerá (činnosť vody – riek, ľadovca),
Skalné mestá, púšte (činnosť vetra)
Dažďové lesy a polárne kraje (podnebie, rastlinstvo,
živočíšstvo, pôdy)
Vznik pohoria, vznik
kaňonu, činnosť
rieky, činnosť vetra,
činnosť ľadovca
Himaláje, Alpy, Tatry,
Zemertasenia v južnej Ázii
Grand Canyon - tvorba kaňonu riekou Colorado
Niagarské vodopády Angelov vodopád, Iguacu, Viktóriine
vodopády
Amazonsky dažďový prales
Sídla na Zemi
Paríž, New York, Mexoco City
Pamiatky UNESCO
Tadž Mahal, Eifelova veža, Opera v Sydney, pyramídy, Veľký
čínsky múr
157
GEOGRAFIA, TÉMATICKÝ VÝCHOVNO – VZDELÁVACÍ PLÁN PRE 6. ROČNÍK
2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne
Tematický celok
Téma
PLANÉTA ZEM
Povrch Zeme - oceány a svetadiely, rozloženie oceánov
a svetadielov na Zemi, polárne oblasti Zeme
Šírkové a výškové pásma (príklad Amerika)
Vznik pohorí – Andy
PROJEKTY
Austrália a Oceánia –najvzdialenejší svetadiel
Všeobecné
fyzicko
geografické
humánnogeografické javy
a
Konkrétne príklady geografických javov
v regiónoch
Šírkové a výškové pásma (príklad Amerika)
Vznik pohorí – Andy
PROJEKTY
Austrália,
polárne oblasti a Amerika
Austrália, Oceánia, polárne oblasti a Amerika
Oceánia,
Základné informácie
o regióne v kontexte
planéty Zem
Poloha, zobrazenie Austrálie na mapách - Austrália na
južnej pologuli
Práca s mapou – južná pologuľa, východná
pologuľa, zemepisné súradnice, rovník,
rovnobežky, poludníky, dátumová hranica
Tasmánia, Veľký austrálsky záliv, Veľká
koralová bariéra
Objavovanie
prírodných a človekom
vytvorených osobitostí
regiónu a ich
porovnanie so
Slovenskom (miestnou
krajinou)
(FG)
Ostrovy, polostrovy, prielivy, zálivy
Povrch Austrálie a Oceánie púšte, koralové a sopečné
ostrovy
Vodstvo – málo riek, podmienky pre vznik rieky
Rastliny a zvieratá – Austrália po príchode
prisťahovalcov, kultúrna rôznorodosť v Austrálii, pôvodní
obyvatelia a ich kultúra
Mestá, život v meste a v sídlach ďaleko od veľkých
miest, hlavné mesto, štátne zriadenie
Hospodárstvo Austrálie a Oceánie (iba stručná
charakteristika)
Ostrovy, polostrovy, prielivy, zálivy –
všeobecná charakteristika - práca s mapou
celého sveta
Vodstvo, podmienky pre vznik rieky
Pohyb zemských platní - vysvetlenie
pohybu zemských platní
Austrálske Alpy, Veľké predelové pohorie
Rastliny, zvieratá, odlišnosti živočíšstva
a rastlinstva od ostatných svetadielov –
Austrália po príchode prisťahovalcov,
kultúrna rôznorodosť v Austrálii, pôvodní
obyvatelia a ich kultúra
Mestá, život v meste Sydney, Melbourne,
Canberra, a v sídlach ďaleko od veľkých
miest, hlavné mesto, štátne zriadenie
Environmentálne
súvislosti spestrené
zaujímavosťami
o regióne
Ozónová diera
Prírodné zdroje (problém pitnej vody)
Pamiatky UNESCO a prírodné rezervácie
Veľká koralová bariéra
Rozmanitosť Oceánie
Ayers Rock
Amerika - Nový
svet
Základné
informácie
o regióne
v kontexte
planéty Zem
Poloha, zobrazenie Ameriky na mapách - Amerika na
západnej pologuli
Práca s mapou – zemepisné súradnice,
rovník, obratníky, rovnobežky, poludníky,
dátumová hranica, časové pásma
Labrador,
Aljašský
polostrov,
Florida,
Grónsko, Magalhãesov prieliv, Panamský
prieplav, Mexický záliv, Karibské more.
158
Objavovanie
prírodných a človekom
vytvorených osobitostí
regiónu a ich
porovnanie so
Slovenskom (miestnou
krajinou)
(FG)
Environmentálne
súvislosti
spestrené
zaujímavosťami
o regióne
Povrch – Kordillery, Andy, nížiny
Podnebné pásma v Amerike –
Vodstvo v Amerike – rieky, jazerá, vodopády, Panamský
prieplav
Morské prúdy . Rastlinné pásma v Amerike,
Obyvateľstvo v Amerike, rozmiestnenie obyvateľstva
Staré civilizácie a stret kultúr, multikultúra
Štáty v Severnej a Južnej Amerike s najväčšími mestami
Hospodárstvo Ameriky – najdôležitejšie odvetvia
Vznik pohorí,
Ochrana prírody – národné parky
Kultúrne pamiatky
Grónsko – najväčší ostrov Zeme – ľadovce, vznik
a činnosť ľadovca
Vplyv vonkajších činiteľov na tvar zemského povrchu –
vietor (skalné mestá) – tečúca voda (kaňony, príklady
z Ameriky). Problémy života vo veľkých mestách
Príčiny odlesňovania v Južnej Amerike
Národný park
Pevninský ľadovec, vznik a činnosť
ľadovca pevninského ľadovca
Činnosť vetra
Činnosť vody
podnebné pásma na Zemi - súvislosť
s tvarom Zeme a množstvom energie
dopadajúcej zo Slnka na Zem.
Vodstvo – prieliv, prieplav
morské prúdy a ich vplyv na podnebie na
príklade obidvoch prúdov
rastlinné pásma na Zemi, súvislosť
medzi
podnebnými
a rastlinnými
pásmami
Kordillery, Andy, Apalačské vrchy, Brazílska
vysočina, Mississippská nížina, Amazonská
nížina, Aconcagua,
Golfský prúd, Labradorský prúd,
Humboldtov (Peruánsky) prúd,
Mississippi, Rieka sv. Vavrinca, Amazonka,
Orinoco,
Veľké kanadské jazerá, Titicaca, Angelov
vodopád, Iguaçu, Niagarské vodopády.
Život v mestách – príklady najväčších
miest v jednotlivých štátoch
Yosemitský
a Yelowstonský
sekvoje, Dolina smrti
Grónsko
Skalné mesto
Grand Canyon
Mexiko Ciity, Rio de Janeiro
park,
GEOGRAFIA, TÉMATICKÝ VÝCHOVNO – VZDELÁVACÍ PLÁN PRE 7. ROČNÍK
2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne
Tematický celok
Téma
Premeny Zeme
Podnebné oblasti Zeme (pasáty, monzúny)
Prví ľudia na Zemi (Afrika, Ázia)
Vznik kultúr, rasy, náboženstvá (Afrika, Ázia)
Všeobecné fyzicko geografické a
humánnogeografické javy
Konkrétne príklady geografických
javov v regiónoch
Projekty – Afrika, Ázia
Afrika
A) Základné informácie
o regióne v kontexte planéty
Zem
Poloha, zobrazenie Afriky na mapách
Práca s mapou – zemepisné súradnice,
rovník, obratníky, rovnobežky, poludníky,
nultý poludník
Madagaskar, Somálsky polostrov, Guinejský
záliv, Stredozemné more, Červené more,
Gibraltársky prieliv
Objavovanie prírodných
a človekom vytvorených
osobitostí regiónu a ich
porovnanie so Slovenskom
(miestnou krajinou)
Členitosť pobrežia a povrch Afriky –,– pohoria
Kilimandžáro,
Podnebné a rastlinné pásma –
Púšť, sahel, savana, tropický dažďový prales.
činnosť vnútorných síl na tvar Zeme
pásmovitosť, jej príčiny a dôsledky
Vznik Sahary, vplyv pasátov –
vysvetliť prúdenie pasátov
Suezský prieplav
Atlas, Východoafrická priekopová prepadlina,
Kilimandžáro, Dračie vrchy.
159
Vodstvo – jazerá, rieky –
Obyvateľstvo a sídla. – severná Afrika,
západná, východná a južná Afrika, veľké
mestá
Pôvodní
obyvatelia,
staré
civilizácie,
náboženstvá
Hospodárstvo Afriky (iba stručne)
Štáty Afriky, najväčšie mestá, život v mestách
Život obyvateľov v rôznych častiach
Zeme
Veľkomesto
Staré civilizácie
Východoafrická priekopová prepadlina
Sahara,
Kongo, Níl, Viktóriino jazero
Viktóriine vodopády,
Káhira, Egyptská ríša
Problémy v Afrike (hlad, choroby, nepokoje,
škodcovia). Rozširovanie púští (sahel).
Školstvo a zdravotníctvo v Afrike.
Národné parky.
Nedostatok potravín- globálny problém
Rozširovanie púští
Safari
sahel
Základné informácie
o regióne v kontexte planéty
Zem
Poloha, zobrazenie Ázie na mapách - Ázia na
severnej pologuli
Práca s mapou – zemepisné súradnice,
rovník,
obratník
Raka,
rovnobežky,
poludníky, dátumová hranica, časové
pásma.
Filipíny, Japonské ostrovy, Veľké Sundy,
Predná India, Zadná India, Malá Ázia,
Arabský polostrov, Cyprus, Suezský prieplav,
Červené more, Kórejský polostrov, Beringov
prieliv.
Objavovanie prírodných
a človekom vytvorených
osobitostí regiónu a ich
porovnanie so Slovenskom
(miestnou krajinou)
Členenie Ázie na časti – južná, juhovýchodná,
východná, severná, stredná, juhozápadná
Povrch – Himaláje, Sopečná činnosť
a zemetrasenia –
Vodstvo v Ázii – rieky v Ázii –, jazerá
Podnebie, rôznosť podnebia v závislosti od
podnebných činiteľov
Podnebné oblasti – severná oblasť, suchá
oblasť v juhozápadnej časti Ázie, monzúnová
oblasť v južnej Ázii
Klimatické diagramy z rôznych častí Ázie
(hlavné znaky podnebného pásma, oblasti)
Obyvateľstvo Ázie, náboženstvá,
Hospodárstvo Ázie (stručne)
Štáty – Čína, India, Japonsko, Rusko,
arabské krajiny
Veľké mestá
(vznik pohorí na príklade Himalájí)
sopky, vznik sopiek a zemetrasenia,
pohyb zemských platní
zóny oblastí sopečnej a zemetrasnej
činnosti vo svete .
Himaláje Himaláje, Pamír, Mount Everest,
Kaukaz, Ural, Západosibírska nížina,
Indogangská nížina, Veľká čínska nížina,
Tibetská náhorná plošina.
Kaspické more, Bajkal, Mŕtve more, Aralské
jazero, Chang–Jiang, Huang He, Ob,
Mekong, Jenisej, Ganga, Brahmaputra,
Eufrat, Tigris..
Nadmerná hustota zaľudnenia určitých oblastí
v Azii
Boom priemyselnej výroby (ázijské tigre)
Hrozby tajfúnov, zemetrasení a povodní
Kultúrne pamiatky
Hustota zaľudnenia oblasti husto
zaľudnené a riedko zaľudnené na
svete na svete
Environmentálne súvislosti
spestrené zaujímavosťami
o regióne
Ázia
Environmentálne
súvislosti
a zaujímavosti o
regióne
Príklady najväčších sopiek na svete
Klimatické diagramy
Svetové náboženstvá
Terorizmius vo svete
Život vo veľkých mestách
Chang Jiang, Huang He, Ob, Ganga,
Mekong
Tibet – budhizmus
Moskva, Tokio, Bombaj,
Živelné pohromy v Ázii - Cunami
zemetrasenia, sopečná činnosť,
Kultúrne pamiatky
Tádž Mahál, Veľký čínsky múr a i.
160
GEOGRAFIA, TÉMATICKÝ VÝCHOVNO – VZDELÁVACÍ PLÁN PRE 8. ROČNÍK
2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne
Tem. celok
Úvod
Opakovanie
Európa
Tem. časť
Prierezové
témy
Úvod do geografie 8.ročníka
Oboznámiť sa s témami, obsahom a pomôckami
Amerika, Ázia, Afrika, Austrália
Precvičiť prácu s mapou, určovanie polohy na Zemi, zopakovanie polohopisných
charakteristík mimoeurópskych svetadielov
Poloha
Určiť polohu Európy na mape vzhľadom k iným svetadielom
Starý svet, osídľovanie
Vedieť diskutovať o národoch Starého sveta
Rozloha, členitosť pobrežia
Vedieť zakresliť do slepej mapy vybraté ostrovy, polostrovy, zálivy a prielivy Európy
Povrch
Podnebie a počasie
Charakterizovať vybrané povrchové celky, vysvetliť vznik pohoria Alpy
Poznať rozloženie podnebných pásiem, vysvetliť ako súvisí podnebie s polohou oblasti v
Európe a vplyv Golfského prúdu
Určiť podľa mapy, cez ktoré štáty pretekajú najväčšie rieky
Ku každému podnebiu priradiť rastlinné pásmo a opísať ho podľa typických znakov, určiť
polohu národných parkov, zásahy človeka do prírody
Opísať rozloženie obyvateľstva, jeho štruktúru, poznať rozdiel medzi republikami a
monarchiami,vymenovať najpočetnejšie jazykové skupiny, vymenovať a lokalizovať na
mape najväčšie sídla
Vymenovať najvýznamnejšie hospodárske odvetvia, priemysel, doprava,
poľnohospodárstvo, cestovný ruch
Upevnenie vedomostí o prírodných a človekom vytvorených osobitostí regiónov Európy
ENV, MEV
OŽZ
Poznať základné delenie Európy na oblasti, komplexná charakteristika oblasté a štátov,
pomocou mapy vymenovať štíty v jednotlivých oblastiach Európy
Určiť členské štáty Európy, ich poloha na mape, charakterizovať vývoj EÚ
Poznať štáty Strednej Európy, určiť ich polohu na mape, poznať názvy hlavných miest,
určiť ich štátne zriadenie a ich menu
MKV, OSR
Charakteristika z hľadiska prírodných, socioekonomických a spoločenských pomerov,
zaujímavosti a rekordy
REGV
MKV, OSR
ENV
TP
OSR
TP, ENV
Vodstvo
Rastlinstvo a živočišstvo
Obyvateľstvo a sídla
Hospodárstvo
Oblasti Európy
Vzdelávací cieľ
Opakovanie-prírodné a
hospodárske pomery Európy
Oblasti a štáty Európy
Európska únia
Stredná Európafyzickogeografická a
socioekonomická charakteristika
Slovensko
Česká republika
Poľsko
Maďarsko
Nemecko
Rakúsko, Švajčiarsko,
Lichtenštajnsko
OSR
DOV
ENV
ENV, OŽZ
MKV
FG
FG
MKV
161
Slovinsko
Opakovanie-Stredná Európa
Západná Európafyzickogeografická a
socioekonomická charakteristika
Francúzsko, Monako
Spojené kráľovstvo VB a Írsko
Benelux
Severná Európafyzickogeografická a
socioekonomická charakteristika
Dánsko, Island
Nórsko, Švédsko, Fínsko
Pobaltské štáty
Opakovanie-Záp.a Sev. Európa
Južná a Juhovýchodná Európa
Španielsko, Portugalsko a
Andorra
Taliansko, Vatikán, San Marino
Grécko
Bulharsko a Rumunsko
Chorvátsko
Čierna hora, Srbsko, Albánsko,
Macedónsko,Bosna a
Hercegovina
Opakovanie Juž.a
Juhovýchod.Európa
Východná Európa-charakteristika
Zhrnutie a
upevnenie učiva
Prezentácia
projektov
Ukrajina, Bielorusko, Moldavsko
Rusko
Európa ako celok
Zemepisný kvíz
Upevnenie vedomostí o prírodných a človekom vytvorených osobitostí Strednej Európy
Poznať štáty Západnej Európy, určiť ich polohu na mape, poznať názvy hlavných miest,
určiť ich štátne zriadenie a ich menu
Charakteristika z hľadiska prírodných, socioekonomických a spoločenských pomerov,
zaujímavosti a rekordy
MKV, DOV, TGV
MKV, MEV, OSR
MKV, MEV, ENV
Poznať štáty Severnej Európy, určiť ich polohu na mape, poznať názvy hlavných miest,
určiť ich štátne zriadenie a ich menu
Charakteristika z hľadiska prírodných, socioekonomických a spoločenských pomerov,
zaujímavosti a rekordy
Upevnenie vedomostí o prírodných a človekom vytvorených osobitostí Severnej a
Západnej Európy
Poznať štáty Južnej a Juhovýchodnej Európy, určiť ich polohu na mape, poznať názvy
hlavných miest, určiť ich štátne zriadenie a ich menu
Charakteristika z hľadiska prírodných, socioekonomických a spoločenských pomerov,
zaujímavosti a rekordy
MKV, MEV, ENV
ENV, MEV, MKV
DOV, ENV,MEV
DOV, MEV
MEV, DOV
OSR, MKV
ENV, OSR
ENV,OSR
Upevnenie vedomostí o prírodných a človekom vytvorených osobitostí Južnej a
Juhováchodnej Európy
Poznať štáty Východnej Európy, určiť ich polohu na mape, poznať názvy hlavných miest,
určiť ich štátne zriadenie a ich menu
Charakteristika z hľadiska prírodných, socioekonomických a spoločenských pomerov,
zaujímavosti a rekordy
Upevnenie získaných vedomostí o vybraných regiónoch Európy
ENV, MEV, OSR
OSR, REGV
FG
TP
162
GEOGRAFIA, TÉMATICKÝ VÝCHOVNO – VZDELÁVACÍ PLÁN PRE 9. ROČNÍK
Časový rozsah predmet: 1 hodiny týždenne, 33 hodín ročne.
Tematický celok
Téma
Úvodná hodina
Opakovanie učiva
zo 8.ročníka
Geografia
v bežnom živote
Základné
informácie o
Európe
Tematické mapy.
Geografické
súradnice, mierka.
GPS v praxi
Výchovno – vzdelávacie ciele
Metódy
Prierezová téma
Pripraviť žiakov na získavanie nových vedomostí
Oboznámiť žiakov s plánom práce, témami, projektmi,
pravidlami a harmonogramom počas školského roka
Osvojiť si pravidlá a spôsoby hodnotenia.
Rozhovor.
Osobnostný
Zadanie požiadaviek na
projekt,
informácie
o zdrojoch informácií
a sociálny rozvoj
Pomocou mapy a interaktívnych prac. listov zopakovať
základné poznatky o Európe – poloha, rozloha
fyzickogeografická a humánnogeografická charakteristika
Práca s
výklad.
Environmentálna
výchova
mapou,
IT,
Práca s literatúrou.
Práca s počítačom.
Multikultúrna výchova
Vedieť vymenovať druhy máp a ich znaky, definovať pojem
mapa, glóbus
Práca s tem. mapami
a odbornou literatúrou.
Environmentálna
výchova
Charakterizovať a vysvetliť pojmy zemepisná šírka a dĺžka –
poznať históriu ich zavedenia
Práca so slepou mapou.
Určiť polohu ľubovoľného miesta na Zemi prostredníctvom
súradníc
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Práca a počítačom.
Mediálna výchova
Poznať rozlohu Slovenska, určiť polohu Slovenska
vzhľadom na Európu a ostatné svetadiely, pomocou
zemepisných súradníc, vedieť ukázať krajné body
Slovenska .
Porovnať rozlohu Slovenska s ostatnými štátmi Európy
Práca s mapou, výklad.
Environmentálna
výchova
Poznať a vedieť popísať historický vývoj Slovenska.
Práca s literatúrou.
Výklad.
Poznať zariadenia GPS – ich užitočnosť v rôznych oblastiach
života
S využitím GPS alebo Google Earth určiť zemepisné
súradnice
Fyzicko-geografická Rozloha, poloha
charakteristika
Slovenska
Historický vývoj
Práca s literatúrou. Práca
s počítačom.
Práca so slepou mapou.
Osobnostný
a sociálny rozvoj
163
Geologická stavba.
Premeny povrchu.
Vedieť aké horniny tvoria flyšové, jadrové a sopečné
pohoria. Roztriediť pohoria podľa geologickej stavby.
Vymenovať a poznať využitie nerastných surovín
vyskytujúcich sa na Slovensku.
Práca s tematickými
mapami a internetom.
Na príkladoch vysvetliť ako pôsobia vonkajšie činitele na
povrch Slovenska.
Výklad
Vysvetliť na príkladoch ako vzniká skalné mesto, riečna
dolina, ľadovcová dolina, sprašové nánosy, jaskyne,
meandre, mŕtve ramená, jazerá a vymenovať príklady.
Určiť, ktorý činiteľ prevládal v danej lokalite a dotvoril
zemský povrch podľa rôznych obrázkov oblastí
Slovenska.
Riešenie
úloh.
Environmentálna
výchova
problémových
Environmentálna
výchova
Práca s obrázkami.
Interaktívne prac. listy
Opísať, ako človek pôsobí na tvárnosť povrchu, uviesť
konkrétne príklady.
Povrchové celky.
Poznať delenie Karpát a Panónskej panvy - vedieť
hranicu medzi jej časťami. Na mape ukázať povrchové
celky Slovenska
Práca s mapou a slepou
mapou
Podnebie
a podnebné oblasti.
Charakterizovať podnebie Slovenska. Vysvetliť vplyv
podnebia na formovanie povrchu a rozšírenie rastlinstva.
Opísať ako sa mení počasie v priebehu jednotlivých
ročných období, ako sa mení teplota a množstvo zrážok
(použiť diagramy).
Práca s odbornou
literatúrou.
Poznať podnebné oblasti na Slovensku a vymedziť oblasť
ich výskytu
Vodstvo.
Fyzicko-geografická
charakteristika
Slovenska
Na mape určiť vybrané toky riek, jazerá, vodné nádrže,
podzemné vody, kúpele, oblasti minerálnych a termálnych
vôd.
Charakterizovať význam vodstva na Slovensku na
vybratých príkladoch.
Opísať negatívne zásahy do vodstva Slovenska.
Zhodnotiť možnosti využitia podzemných vôd. Vymenovať
kúpele.
Environmentálna
výchova
Výklad.
Práca s diagramami
a tem. mapami.
Matematika
Práca s tematickými
mapami.
Environmentálna
výchova
Práca s obrázkami.
Interaktívne prac. listy
164
Pôdy.
Poznať a opísať základné pôdne druhy a pôdne typy
vyskytujúce sa na území Slovenska.
Výklad.
Environmentálna
výchova
Poznať a charakterizovať oblasti rastlinstva a živočíšstva
na Slovensku.
Práca s tematickými
mapami.
Environmentálna
výchova
Uviesť typických predstaviteľov príslušnej oblasti.
Práca s obrázkami.
Vymenovať a ukázať na mape národné parky a porovnať
ich s NP sveta
Interaktívne prac. listy
Projekt „Zaujímavé
miesta vytvorené
prírodou“
Samostatne formou prezentácie .ppt vypracovať projekt
a odprezentovať ho.
Práca s počítačom,
internetom a odbornou
literatúrou.
Tvorba projektu
Obyvateľstvo
a sídla.
Vedieť charakterizovať obyvateľstvo Slovenska, porovnať
obyvateľstvo jednotlivých regiónov.
Zdôvodniť nerovnomerné osídlenie obyvateľstva na území
Slovenska.
Skupinová práca
s mapou, diagamami
a internetom.
Multikultúrna výchovaEnvironmentálna
výchova – životné
prostredie na
vidieku a vo veľkomestách
Rastlinstvo
a živočíšstvo .
Národné parky.
Humánno
geografická
charakteristika
–
(FG)
Hospodárstvo
Poznať a charakterizovať typy sídel Slovenska a porovnať
ich so sídlami sveta.
Rozhovor.
Charakterizovať štruktúru priemyslu a podľa mapy vymenovať a
opísať jednotlivé centrá priemyslu na Slovensku
Práca s mapou. Riešenie
problémových úloh.
Stručne opísať poľnohospodárstvo na Slovensku a uviesť jeho
špecifiká
Charakterizovať druhy dopravy a s využitím mapy opísať
jednotlivé druhy dopravy, ukázať dopravné uzly
Samostatná práca
s literatúrou a internetom.
Mediálna výchova.
Environmentálna
výchova
Stručne charakterizovať druhy služieb na Slovensku a ich
úroveň
Rozlišovať pojmy – HDP, HNP, export, import
Poznať špecifiká zahraničného obchodu SR
Osobnostný
rozvoj
Ukázať na mape najvyspelejšie region.
Aktivity
človeka
(FG)
Cestovný ruch
Strediská zimnej
a letnej rekreácie
Poznať základné zákonitosti rozvoja cestovného ruchu na
Slovensku, pomocou mapy opísať a vymenovať strediská
CR na Slovensku
Výklad. Práca s mapou.
Riešenie problémových
úloh.
a sociálny
Environmentálna
výchova
165
Prírodné a kultúrne
lokality
Samostatná práca
s literatúrou a internetom.
Mediálna výchova.
Práca s obrázkami.
Osobnostný
rozvoj
Porovnávať jednotlivé kraje na Slovensku s prihliadnutím
na ich osobitosti, ukázať dôležité skutočnosti pre daný kraj
na mape
Výklad. Práca s mapou.
Environmentálna
výchova
Charakterizovať oblasť západného Slovenska a jeho
porovnanie s ostatnými oblasťami
Samostatná práca
s literatúrou a internetom.
Charakterizovať oblasť stredného Slovenska a jeho
porovnanie s ostatnými oblasťami
Skupinová práca.
Zdôvodniť význam ochrany vybratých objektov na
Slovensku
Na mape ukázať a charakterizovať pamiatky a locality
zaradené do zoznamu UNESCO
Oblasti
Slovenska
Kraje.
Západné Slovensko
Stredné Slovensko
Východné
Slovensko
Riešenie problémových
úloh.
Multikultúrna výchova
a sociálny
Mediálna výchova.
Multikultúrna výchova
Osobnostný
rozvoj
a sociálny
Charakterizovať oblasť východného Slovenska a jeho
porovnanie s ostatnými oblasťami
Projekt „Cestujeme
po Slovensku.“
Samostatne formou prezentácie .ppt vypracovať projekt
a odprezentovať ho.
Riešenie problémových
úloh.
Tvorba projektu
Samostatná práca
s literatúrou a internetom.
Miestna
krajina
Dúbravka
Na základe vlastného pozorovania a získavania informácii
o svojej obci pripraviť prezentáciu.
Pozorovanie.
Riešenie problémových
úloh.
Rozhovor.
Mediálna výchova.
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Práca s počítačom
166
Predmet: Občiansku náuka
Charakteristika predmetu
Predmet prispieva k orientácii žiakov v rodinnom a školskom prostredí. Vedie ich
k poznávaniu svojej obce, regiónu, vlasti a Európskej únie. Umožňuje žiakom pochopiť seba samých
a pomáha im v ich socializačnom procese. Učí ich demokraticky myslieť a konať, poznávať svoje
práva a povinnosti a obhajovať práva druhých. Poskytuje žiakom základné vedomosti z oblasti štátu
a práva a vedie ich k aktívnej občianskej angažovanosti a umožňuje im pochopiť ekonomický život
spoločnosti.
Ciele predmetu
Predmet sa cieľmi spolupodieľa na utváraní a rozvíjaní kľúčových kompetencií tým, že vedie žiaka k:
podpore vedomia jedinečnosti a neopakovateľnosti každého človeka v spoločnosti,
utváraniu vedomia vlastnej identity a identity druhých ľudí,
realistickému sebapoznávaniu a sebahodnoteniu,
akceptovaniu vlastnej osobnosti a osobnosti druhých ľudí,
aktívnemu občianstvu a osobnej angažovanosti, uvedomovaniu si práv a povinností,
rešpektovaniu základných princípov demokracie a tolerancie,
vytváraniu pozitívnych vzťahov k opačnému pohlaviu v prostredí školy a mimo školy,
rozpoznávaniu stereotypných názorov na postavenie muža a ženy,
získaniu základných vedomostí o ekonomickom fungovaní spoločnosti,
uplatňovaniu vhodných komunikačných prostriedkov k vyjadrovaniu vlastných myšlienok,
citov, názorov a postojov,
k obhajovaniu vlastných postojov a k primeranému obhajovaniu svojich práv,
vytváraniu schopnosti využívať ako zdroj informácií rôzne verbálne a neverbálne texty
spoločenského a spoločenskovedného charakteru,
rešpektovaniu a uplatňovaniu mravných princípov a pravidiel spoločenského spolunažívania a
prebratiu zodpovednosti za vlastné názory, správanie sa a dôsledky konania.
Obsah
Predmet veku primerane oboznamuje žiakov s vybranými poznatkami z oblasti sociológie,
psychológie, politológie, práva a ekonómie, ktoré ich vedú k poznávaniu seba a iných, k chápaniu
personálnych, interpersonálnych, sociálnoprávnych a ekonomických vzťahov medzi jednotlivcov
a spoločnosťou. Podieľa sa na mravnom, občianskom a intelektuálnom rozvoji žiakov.
Časová dotácia:
Ročník
5. roč
6. roč.
7. roč.
8. roč.
9. roč..
týždenne
1
1
0
1
1
ročne
33
33
0
33
33
V prechodnom období šk. roku 2014/2015 v 6. ročníku si pedagóg prispôsobí výchovno – vzdelávací
plán tak, aby obsiahol celé učivo štandardov. Taktiež v šk. roku 2015/2016 v 8. ročníku je potrebné
prispôsobiť učivo tak, aby boli dobraté Sociálne vzťahy v spoločnosti a Občiansky život ako proces
formovania demokracie.
167
OBČIANSKU NÁUKA, TÉMATICKÝ VÝCHOVNO – VZDELÁVACÍ PLÁN PRE 5. ROČNÍK
časový rozsah predmet: 1 hodina týždenne, 33 hodín ročne. Prierezová téma: Hľadáme svoje korene
Obsahový štandard
I.Tematický celok: Moja rodina
Téma:
Výkonový štandard
Chápe význam rodiny pre človeka a spoločnosť
Poslanie
a funkcie rodiny
Funkcie rodiny
Vzťahy v rodine,
roly členov rodiny
Princípy, na ktorých fungujú vzťahy
v rodine
-
Vie rozlíšiť pozitíva a negatíva v rodinných vzťahoch
Chápe zmysel pozícií jednotlivých členov pre fungovanie
rodiny
Normy a pravidlá, práva
a povinnosti
členov rodiny
Pravidlá platné v rodine
Práva a povinnosti rodičov a detí
-
Chápe význam pravidiel v rodine
Chápe spätosť práva a povinností
Vie ochraňovať svoje práva a plní si svoje povinnosti
História mojej
rodiny, zvyky
a tradície
-
Rodinná genéza 2 generácií dozadu
Rodostrom
Zvyky a tradície rodiny (Vianoce, Veľká
noc...)
-
Získa úctu a hrdosť na svoju rodinu, tradície a zvyky
Pochopí spätosť prítomnosti s minulosťou
Vie rozlíšiť v čom sú si rodiny podobné a v čom sú
originálne
Komunikácia
v rodine
-
Verbálna komunikácia
Neverbálne komunikácia
Jednosmerná komunikácia
Základné komunikačné techniky
-
-
Chápe dôležitosť komunikácie medzi členmi rodiny pre
ich harmonický život
Začne uplatňovať komunikačné techniky
Vie obhajovať, zdôvodňovať svoj názor a rešpektovať
názor ostatných
Prejavuje úctu k názorom rodičov
Dôvody, ktoré vedú ku krízam v rodine:
rozvod rodičov, choroba v rodine
Neúplná rodina
-
Identifikuje príčiny rodinných kríz
Chápe potrebu preberať rolu neprítomného člena rodiny
Vie prejaviť cit spolupatričnosti
Problémy
rodinného života a ich riešenie
-
Typológia záťažových situácií
Problémy rodinného života
Spôsoby riešenia
-
Vie pomenovať záťažové situácie a vygenerovať
základné problémy rodinného života
Vie: vyjednávať, zdôvodňovať svoje riešenia, aktívne
počúvať, robiť kompromisy, prijímať rozhodnutie
Zdravý spôsob
života
-
Životné štýly
Stres
Relaxačné techniky
Zdravý životný štýl: zdravá životospráva,
pravidlá duševnej hygieny
-
-
Spôsoby trávenia voľného času
Spoločné voľnočasové aktivity
Individuálne voľnočasové aktivity
(turistika, šport, kultúra, starostlivosť
o domáce zvieratá...)
-
Voľný čas v mojej rodine
-
Voľný čas v rodine
Spôsoby trávenia voľného času
v rodinách
-
Naučí sa prispôsobovať ostatným členom rodiny
Formuje si pocit spolupatričnosti
Naši príbuzní,
priatelia, susedia -
Širšia rodina
Medziľudské vzťahy
Priateľstvo. Pomoc a podpora
-
Vie vymenovať členov svojej širšej rodiny
Na príkladoch uvedie ako fungujú vzťahy v širšej rodine,
susedské vzťahy
Vie určiť čím sa vzájomne obohacujú a ako si pomáhajú
Krízy v rodine
-
Zdravý spôsob
života
(FG)
-
-
-
-
Porovnáva jednotlivé životné štýly
Vie identifikovať stres a naučí sa techniky na jeho
odbúranie
Uplatní základy zdravej výživy
Odolá módnym trendom v životospráve
Uplatňuje pravidlá duševnej hygieny vo svojom rodinnom
živote
Vie rozlíšiť vhodné a nevhodné spôsoby trávenia voľného
času
Vysvetlí, prečo je pre rozvoj jeho osobnosti dôležité
spoločné trávenie voľného času
-
Generačné
problémy v rodine(FG)
Viacgeneračné rodiny
Problémy spolunažívania vo
viacgeneračných rodinách
-
Dokumenty
a Zákon o rodine -
Dohovor o právach dieťaťa
Zákon o rodine
-
-
Vie vysvetliť pojem viacgeneračnej rodiny
Zdôvodni potrebu vzájomnej starostlivosti rodičov, detí,
starých rodičov
V každodennom živote chápe a pomáha starým rodičom
Vie pracovať s dokumentom a zákonom. Pozná svoje
práva a povinnosti zo zákona. Osobne sa angažuje proti
porušovaniu práv detí
Vie, že vzťahy v rodine upravuje Zákon o rodine
168
Téma
-
Trieda ako
sociálna skupina -
Obsahový štandard
II. Tematický celok: Moja škola
-
Výkonový štandard
Princípy fungovania triedneho kolektívu
Postavenie jednotlivcov v skupine a ich
vzťahy
Sociálne roly. Socializácia
-
Vysvetlí príčiny pozícií jednotlivých žiakov (aj seba)
v triednom kolektíve
Vie vymenovať základné roly žiakov v triede a zaradiť
žiakov do nich
Vie vysvetliť, čo je socializácia a prečo je pre jednotlivca
dôležitá
Objasní podstatu problémov vo vzťahu
-
Individualizmus –osobnosti v našejtriede
Osobnosť: pozitívna, negatívna
Vodca, vodcovský typ (charakteristické
znaky)
Súperenie, súťaživosť
-
Kolektivizmus – spolupráca
v našej triede -
Pravidlá spolupráce
Kompromis
Riešenie konfliktov
-
Sebahodnotenie a hodnotenie
žiakov triedy
-
Rovnosť. Rovnakosť. Predsudok
Sebapoznanie, sebahodnotenie
Poznanie a hodnotenie iných
-
-
-
Vie rozlíšiť negatívne a pozitívne osobnosti triedy
Objasní význam pozitívnych vzorov (pozitívnych vodcov
osobnosti) pre život triedy. Odhalí manipuláciu zo strany
spolužiaka a odolá jej
Uvedie príklady súťaživosti v pozitívnom aj v negatívnom
zmysle
Pozná a riadi sa pravidlami spolupráce pri činnostiach
triedneho kolektívu
Je ochotný robiť kompromisy. Pozná základné spôsoby
riešenia konfliktov a uplatňuje ich v živote triedy
Vie rozlíšiť pojmy rovnosť a rovnakosť
Chápe pojem predsudok, na príkladoch uvedie, čo môžu
predsudky spôsobiť
Pozná svoje pozitíva a negatíva, vie ich určiť u
spolužiakov bez urážania
Komunikácia
v triede
-
Vzájomné pôsobenie členov kolektívu
Družní spolužiaci. Žiaci s problémami pri
nadväzovaní sociálnych vzťahov
-
Rozozná odlišnosti jednotlivcov v procese vytvárania
sociálnych vzťahov
Je ochotný pomôcť spolužiakom s problémami pri
nadväzovaní kontaktov, pri socializácii
Práva
a povinnosti–
samospráva
-
Dokument: práva a povinnosti žiakov
v konkrétnej triede.
Vytvorenie a činnosť triednej samosprávy -
Zúčastní sa na tvorbe práv a povinností žiakov triedy
(aktívna spolupráca)
Využije možnosť ovplyvniť život vo svojej triede
Rozvíja zodpovednosť za seba a iných
– školská
samospráva
- Dokument: práva a povinnosti žiakov na - Pozná svoje práva a povinnosti v škole
ZŠ
- Vie, kto ho zastupuje v školskom parlamente a ako
- Vytvorenie a činnosť žiackeho parlamentu obhajuje jeho práva
(školskej žiackej samosprávy)
-
Mimovyučovacia - Mimovyučovacie aktivity v škole
a mimoškolská
- Záujmové útvary v škole
činnosť
- Aktívne využívanie voľného času
(mimoškolská činnosť)
- Zapája sa do mimoškolských aktivít
- Pozná, ktoré záujmové útvary pracujú v škole a začlení
sa do niektorého z nich
- Uvedie možnosti mimoškolského využívania voľného
času
Naša škola
-
Naša pani
učiteľka
-
História, úspechy žiakov
Bývalí pedagógovia. Osobnosti školy
Symbolika školy (logo, hymna)
-
Osobnosť učiteľa
Pracovné štýly učiteľa
Čím by som chcelbyť
-
Povolanie
Zamestnanie
Rodinné tradície v povolaniach
-
- Vie uviesť základné typy osobnosti učiteľa, pozná jeho
základné prac. štýly
- Rozvíja kritické myslenie, schopnosť vyjadriť svoj názor
bez urážania
-
Vzdelávanie ako hodnota
-
Systém hodnôt
Hodnoty detí školského veku
Vzdelanie v systéme hodnôt detí šk. veku
-
Celoživotné
vzdelávanie
(FG)
Celoživotné vzdelávanie
-
Vie uviesť úspechy osobností pedagógov a históriu svojej
školy
Pozná jej symboliku
Rozvíja pocit hrdosti, spolupatričnosti, posilňuje snahu
reprezentovať školu
Vysvetlí na príkladoch pojmy povolanie, zamestnanie
Uvedomí si svoj záujem o isté povolanie a vplyv rodiny na
svoju budúcu pracovnú orientáciu
Vie uviesť najdôležitejšie hodnoty vo svojom živote
Vysvetlí, prečo má vzdelanie práve také miesto v jeho
hodnotovom systéme
Toleruje hodnoty spolužiakov
- Chápe pojem a prijíma myšlienku celoživotného
vzdelávania ako predpokladu pre svoje budúce
uplatnenie sa v práci
-
169
Školský systém
u nás
-
Typy a stupne škôl
Školské zariadenia
-
Školský systém v Európe
-
Typy a stupne škôl vo vybraných štátoch EÚ (kritériá výberu: Projekt Comenius)
Povinná školská dochádzka
-
Rozlišuje typy stredných škôl. Vie vymenovať niektoré
školské zariadenia
Pozná možnosti ďalšieho vzdelávania u nás
Porovná typy a stupne škôl u nás a v niektorých štátoch
EÚ
Rozlišuje dĺžku trvania povinnej školskej dochádzky u nás
a v štátoch EÚ
Život žiaka u nás– v zahraničí, v meste – na
dedine
Režim dňa
Výchova, vyučovanie
Voľnočasové aktivity
-
Porovnáva život žiaka SR – zahraničie, mesto – dedina
Hľadá podobnosti a odlišnosti
Rozvíja kritické myslenie, vyjadruje svoj názor
a zdôvodňuje ho
Škola budúcnosti-
Spôsoby učenia a vyučovania
v budúcnosti
Postavenie žiaka a učiteľa v budúcnosti
Obsah vzdelávania v budúcnosti
-
Rozvíja tvorivosť, fantáziu
Prejaví aj zmysel pre realitu
Vie vyjadriť a obhájiť svoju predstavu
Téma
Obsahový štandard
III. Tematický celok: Obec, región, vlasť,
Európska únia (6.ročník)
Minulosť a súčasnosť obce
Ako žili ľudia v Bratislave v minulosti,
ako žijú dnes
Výkonový štandard
Symboly našej
obce, pátrame
v kronikách
Významné
osobnosti obce
Úloha kronikárov v minulosti
Ako vznikli a prečo vznikali erby
Historické
pamiatky obce,
krásy prírody v jej
okolí
Obecná
samospráva
Osud svojich obcí majú v rukách jej
obyvatelia. Na Slovensku sú také, ktoré
ľudia radi navštevujú.
Vie vysvetliť význam symbolov obce, vie posúdiť význam
obecnej kroniky pre poznanie minulosti obce a prepojenie
so súčasnosťou
Žiak vie vymenovať významné osobnosti obce, čím ju
preslávili. Žiak vie vysvetliť, akým prínosom sú pre obec
také osobnosti.
Žiak pozná pamiatky, chránené oblasti svojej obce
a okolia
Región v ktorom
žijem – moja vlasť
Slovenská republika
Hlavné mesto Slovenska - Bratislava
Štátne symboly
SR
Európska únia
Obsah štátnych symbolov súvisí
s históriou národa.
Národná a európska identita
Som euroobčan
-
Obec, v ktorej
žijem - Dúbravka
Rodáci a spoluobčania predstavujú pre
mladú generáciu pozitívne vzory
Kultúrny, spoločenský a verejný život
v obci. Komunálne voľby.
Vie vysvetliť pojmy obec – začlenenie do regióny
Pozná históriu a súčasnosť obce, v ktorej žije.
Žiak sa zaujíma o dianie v obci. Vie, kde nájsť informácie
o podujatiach. Aktívne sa na niektorých zúčastňuje,
prípadne pomáha z ich realizáciou.
Žiak pozná slovo vlasť, pozná jej históriu. Pozná
základné informácie o Slovensku a Bratislave.
Ziak vie, ako vzdať štátnym symbolom úctu, akú majú
úlohu v medzinárodných vzťahoch, chápe ich význam.
Vie si vyhľadať základné informácie o zjednocovaní
Európy, o EÚ a používa ich v každodennom živote.
Uvedomuje si význam členstva v EÚ pre občanov
SR.
Uvedomuje si nutnosť zachovania vlastných
špecifík a ich prepojenie s európskou identitou.
Podporuje šírenie znášanlivosti a tolerancie medzi
národmi EÚ.
170
OBČIANSKU NÁUKA,
TÉMATICKÝ VÝCHOVNO – VZDELÁVACÍ PLÁN PRE 6. ROČNÍK
1 hodina týždenne, 33 hodín ročne
Obsahový štandard
Výkonový štandard
I. Vnútorný a vonkajší
život jednotlivca
(Učebnica 6. ročník
Ľudská psychika
Psychické procesy,
emócie
Ľudská osobnosť
Učíme sa učiť, štýly
učenia
Spoločenské skupiny
Sociálne vzťahy
v skupinách, pozície
Komunikácia
v sociálnych skupinách
Spolupráca v sociálnej
skupine
Konflikty a ich riešenia
Pozná základy ľudskej psychiky. Vie rozlíšiť základné pozitívne a negatívne
emócie. Chápe dôležitosť primeraného prežívania emócií.
Uvedomuje si neopakovateľnosť charakteristických znakov každej osobnosti,
ktorá vytvára ich jedinečnosť
Učí sa poznávať základné črty svojej osobnosti. Uvedomuje si svoje schopnosti
na niektorý druh činnosti. Overuje si svoje schopnosti využívať vedomosti zo
psychológie v dennom živote.
Vie získať informácie o základných metódach učenia sa a hľadá si najvhodnejšie
pre svoju osobnosť.
Pozná základné typy sociálnych skupín a vie ich rozlíšiť. Uvedomuje si
vytváranie sociálnych vzťahov v skupinách, ktorých je členom.
Uplatňuje poznatky o socializácii pri svojom včleňovaní sa do rôznych
spoločenských skupín.
Vie odolať hlavne negatívnym tlakom niektorých jednotlivcov skupiny.
Rešpektuje každého člena skupiny, bez ohľadu na jeho pozíciu v skupine.
Ovláda a v každodennom živote používa základnú sociálnu zručnosť –
komunikáciu. Uvedomuje si spätosť komunikácie a spolupráce v sociálnych
skupinách. Je ochotný spolupracovať pri riešení úloh. Učí sa riešiť konflikty
kompromisom, správa sa tak, aby ich on sám nevyvolával.
II. Sociálne vzťahy
v spoločnosti
Žiak vie použiť informácie z dejepisu o vzniku a vývoji ľudskej spoločnosti
a človeka. Pozná základné znaky ľudskej spoločnosti. Rozlišuje medzi vidieckou
a mestskou komunitou.
(Učebnica 7. ročník)
Spoločnosť, jej vznik,
vývoj a charakteristika.
Štruktúra spoločnosti
a sociálne vzťahy v nej.
Sociálne zmeny
v spoločnosti a ich
príčiny.
Prirodzený pohyb
obyvateľstva.
Štruktúra obyvateľstva –
rasy, národy.
Štruktúra obyvateľstva –
náboženstvá.
Kultúra
a multikultúrnosť.
Sociálne a politické
napätie v spoločnosti –
vojny, terorizmus...
III. Občiansky život
ako proces
formovania
demokracie
Žiak pozná základné rozvrstvenie ľudskej spoločnosti. Vie rozlíšiť veľké
spoločenské skupiny od malých. Vie vysvetliť význam príslušnosti k sociálnej
skupine pre život jednotlivca.
Pozná súvislosti medzi sociálnymi zmenami a migráciou obyvateľstva. Vie
vysvetliť príčiny a dôsledky migrácie pozná možnosti zmeny postavenia
jednotlivca v spoločnosti.
Vie sa orientovať v národnom a etnickom zložení obyvateľstva. Vie vymenovať
rasy a ich znaky. Je tolerantný voči rasám, národom a národnostiam. Posilňuje
svoju národnú identitu.
Pozná hlavné náboženstvá. Chápe úlohy náboženstva v modernej spoločnosti.
Vie odlíšiť sekty od cirkevných organizácií. Je tolerantný voči náboženstvám
iných ľudí.
Chápe kultúru ako výsledok činnosti ľudskej spoločnosti. Chápe hodnoty
jednotlivých kultúr a toleruje kultúrnu rozmanitosť. Vie prejaviť hrdosť na svoje
kultúrne hodnoty.
Pozná príčiny konfliktov medzi spoločenskými skupinami.
Vie vysvetliť význam sociálnych hnutí pre jednotlivca a spoločnosť. Pozná
príčiny a dôsledky vojen a terorizmu.
Vie vysvetliť vzťah medzi občanom a štátom. Pozná vznik a vývoj občianstva.
Vie vymenovať znaky štátu prospešného pre občana.
Pozná korene občianskej spoločnosti. Vie použiť informácie z dejepisu o vzniku
štátov.
171
Občan a občianstvo.
Vie vysvetliť pojem štát. Vie vymenovať znaky štátu.
Proces formovania
občianskej spoločnosti.
Pozná korene právneho štátu v antickej spoločnosti. Vie vymenovať znaky
právneho štátu. Vie v konkrétnych situáciách rozlišovať či ide o právny štát.
Vznik štátu.
Chápe význam ústavy pre riadenie štátu. Pozná obsah Ústavy SR. Vie
vymenovať orgány štátnej moci. Vie zdôvodniť, prečo je II. hlava Ústavy SR pre
občanov najdôležitejšia.
Právny štát.
Ústava Slovenskej
republiky.
Kto nám vládne – štátna
moc.
Demokracia, jej vznik
a vývoj.
Princípy demokracie.
Čo je a nie je
demokracia
Voľby a volebné právo.
Parlamentné
a komunálne voľby.
Štátna správa
a samospráva.
Čo sú ľudské práva
a slobody a prečo sa
o nich učíme.
Základné dokumenty
ľudských práv.
Patria deťom ľudské
práva?
Niet práv bez povinností
a zodpovednosti.
Občianske aktivity,
činnosť mimovládnych
organizácií.
Dobrovoľnícka
a charitatívna činnosť.
Triedny, školský,
obvodný žiacky
parlament.
PROJEKTY
Prierezovou témou
v obidvoch ročníkoch je
téma HĽADÁME
SVOJE KORENE.
Vie vysvetliť, ako a prečo vzniká štátna moc. Vie vymenovať orgány štátnej
moci. Vie vymenovať úlohy parlamentu.
Vie vymenovať, kto a ako vykonáva moc v štáte. Pozná základné právomoci
prezidenta. Pozná význam súdov.
Vie vysvetliť význam slova demokracia. Pozná korene demokracie. Vie vysvetliť
priamu a nepriamu demokraciu a uviesť príklady.
Vie vymenovať princípy demokracie. Vie posúdiť podľa konkrétnych situácií stav
demokracie v krajine.
Vie, ako môžu občania ovplyvňovať riadenie štátu. Rozumie pojmu politická
pluralita.
Vie vysvetliť čo znamená všeobecné a rovné volebné právo. Vie vysvetliť
význam slobodných volieb v demokratickej spoločnosti.
Pozná rozdiel medzi parlamentnými a komunálnymi voľbami. Zaujíma sa
o komunálne voľby v obci.
Vie rozlíšiť orgány štátnej moci od samosprávnych orgánov. Pozná starostu
svojej obce. Zaujíma sa o činnosť obecnej samosprávy.
Vie vymenovať základné ľudské práva a slobody. Vie vyhľadávať v Ústave SR II.hlava jednotlivé skupiny práv. Vie zdôvodniť, prečo sa učíme o právach.
Pozná základné dokumenty ľudských práv. Pozná inštitúcie ochraňujúce ľudské
práva.
Pozná svoje práva. Vie posúdiť situácie kedy sú práva detí porušované. Vie, na
ktoré inštitúcie sa môže obrátiť pri porušovaní svojich práv.
Chápe spätosť práv a povinností. Uplatňuje zodpovednosť voči právam
ostatných v bežnom živote.
Pozná najdôležitejšie mimovládne organizácie v SR. Vie rozlišovať medzi
občianskymi aktivitami.
Chápe podstatu dobrovoľníckej a charitatívnej činnosti. Zaujíma sa o možnosti
pomáhať ako dobrovoľník. Organizuje pomoc tým, čo ju potrebujú.
Pozná funkcie a právomoci žiackych parlamentov. Zaujíma sa o ich činnosť,
aktívne sa zapája do spolupráce. Pozná meno predsedu školského parlamentu.
Žiak získava zručnosti občianskeho života.
V zmysle obsahového štandardu žiaci 5. a 6. ročníkov pracujú na dvoch
projektoch v školskom roku:
5. ročník:
Rodostrom. Boli tu pred nami ( z histórie našej školy).
6. ročník:
Moja obec.Kultúra národnostných menšín Slovenska,
náboženstvá na Slovensku, multikultúrna Bratislava.
172
OBČIANSKA NÁUKA,
TÉMATICKÝ VÝCHOVNO – VZDELÁVACÍ PLÁN PRE 8. ROČNÍK
1 hodina týždenne, 33 hodín ročne, Tematický celok ŠTÁT A PRÁVO
Téma
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Štát a jeho podstata
- štát
- znaky štátu
Žiak vie vysvetliť príčiny vzniku štátu. Vie charakterizovať všetky
znaky štátu. Vie nakresliť vlajku SR. Ovláda text štátnej hymny.
Vie vzdať úctu štátnym symbolom.
Funkcie štátu
- funkcie štátu - vnútorné
- vonkajšie
Vie uviesť príklady na jednotlivé vnútorné funkcie štátu. Vie
vysvetliť úlohu štátu z hľadiska jeho vonkajších funkcií. Vie
charakterizovať vzťahy SR so susednými štátmi.
Formy vlády
- monarchia
- republika
- diktatúra
Vie rozlíšiť medzi absolutistickou a parlamentnou formou
monarchie. Vie uviesť konkrétne typy príkladov na demokratickú
a nedemokratickú formu republiky. Vie uviesť príklady na typy
diktatúr z minulosti i súčasnosti.
Komu dávame
mandát schvaľovať
zákony
Cesta zákona
- parlament – NR SR
- zákon
- zákonodarný proces
- Zbierka zákonov
- platnosť zákona
- účinnosť zákona
- zákon
- zákonodarný proces
- Zbierka zákonov
- platnosť zákona
- účinnosť zákona
- výkonná moc
- súdna moc
- právny štát
- právna istota
- prokuratúra
Cesta zákona
Kto nám vládne –
výkonná moc v SR
Súdna moc
Právny štát
(FG)
Právne inštitúcie SR
- prokuratúra
Notárstvo
Advokácia
Polícia
Pre koho a ako
vzniká právo
Právny poriadok
(systém) SR
(FG)
Verejné právo trestné
Súkromné právo rodinné
Právne normy
Právne vedomie
(FG)
Projektová práca –
Súdna sieň
Projektová práca – Kto nám vládne?
Vie zdôvodniť spätosť štátu a práva. Vie uviesť príklady z bežného
života na platnosť nadosobnej moci zákona.
Vie popísať funkcie jednotlivých právnych inštitúcií SR. Vie rozlíšiť
služby advokáta a notára.
- notárstvo
- advokácia
- polícia
- právo
Vie definovať pojem právo.
- právne predpisy
- odvetvia práva - verejné
právo , súkromné právo
Vie definovať pojem právne predpisy. Vie hierarchizovať pojmy
právneho systému SR. Vie opísať dve vybrané odvetvia verejného
práva. Vie opísať tri vybrané odvetvia súkromného práva.
predbežné zadržanie
- zadržanie
- obvinený , - obžalovaný
- odsúdený - trest
Zákon o rodine
- manželstvo, - rodina
- rozvod
- právne vedomie
- vývoj právneho vedomia
Vie vysvetliť všetky uvedené pojmy. Vie zdôvodniť potrebu
dodržiavania zákonov SR.
Vie vysvetliť poslanie Zákona o rodine a jeho úlohy. Na základe
príkladov z literatúry alebo filmu vie vysvetliť dopad ukončenia
manželstva rozvodom na členov rodiny.
Vie popísať prepojenosť právneho vedomia s právnym
poriadkom štátu. Vie zdôvodniť praktický význam právnych
poznatkov pre budovanie svojho právneho vedomia.
Vie aktívne participovať na príprave a priebehu inscenácie,
týkajúcej sa trestného činu, na vyučovacej hodine.
173
OBČIANSKU NÁUKA,
TÉMATICKÝ VÝCHOVNO – VZDELÁVACÍ PLÁN PRE 9. ROČNÍK
1 hodina týždenne, 33 hodín ročne
Obsah
Tematický
celok:
Ekonomický
život v
spoločnosti
Základné
pojmy
(FG)
Ekonomika
a ekonómia
(FG)
Základné
ekonomické
otázky, (FG)
Typy
ekonomík
Trhová
ekonomika
(FG)
Trhový
mechanizmus
(FG)
Základné
formy
podnikania
(FG)
Výroba,
výrobca
Spotrebiteľ,
spotreba
(FG)
Obsahový štandard
- ľudské potreby
- uspokojovanie ľudských
potrieb
- výrobný proces
- výrobné zdroje
- vzácnosť výrobných zdrojov
- rozhodovanie
- rozhodovací proces
- výber, alternatívne náklady
- ekonomika
- ekonómia
- mikroekonómia
- makroekonómia
- Čo vyrábať?
- Ako vyrábať?
- Pre koho vyrábať?
- príkazová ekonomika
- trhová ekonomika
- zmiešaná ekonomika
- trhová ekonomika
- vlastnícke práva
- trh a ponuka
- zmeny ponuky - príčina,
dôsledok
- dopyt
- zmeny dopytu – príčina,
dôsledok
- cena
- podnik
- formy podniku
- podnikanie
- fyzická osoba
- zisk
- strata
- výroba
- výrobca
- produktivita práce
- konkurencieschopnosť
- spotrebiteľ
- spotreba
- súkromná spotreba
- verejná spotreba
Výkonový štandard
Žiak vie vysvetliť uvedené pojmy.
Vie odlíšiť uvedené pojmy.
Vie uviesť pojmy vo vzájomných súvislostiach.
Vie vypracovať návrh využitia konkrétneho vzácneho
výrobného zdroja vo výrobnom procese s uplatnením
jednotlivých etáp rozhodovacieho procesu.
Uvedomuje si dôsledky rozhodnutí.
Učí sa konať rozvážne a zodpovedne.
Vie vysvetliť uvedené pojmy. Vie odlíšiť jednotlivé pojmy.
Vie uviesť uvedené pojmy vo vzájomných súvislostiach.
Vie zdôvodniť potrebu osvojovania týchto pojmov z hľadiska
ich uplatnenia v jeho praktickom živote.
Vie vytipovať príklady riešenia jednotlivých ekonomických
otázok.
Vie vysvetliť podstatu troch typov ekonomík.
Vie porovnať jednotlivé ekonomiky z hľadiska pozitív i negatív.
Vie charakterizovať trhovú ekonomiku tromi znakmi.
Vie uviesť charakteristiku vlastníckych práv.
Vie vysvetliť vzťah medzi vlastníckymi právami a efektívnym
využívaním zdrojov.
Vie vysvetliť uvedené pojmy.
Vie na základe praktických príkladoch vysvetliť vzájomný vzťah
medzi ponukou, dopytom a cenou tovaru a služieb.
Vie určiť faktory, ktoré ovplyvňujú zmeny ponuky a dopytu.
Vie uviesť praktické príklady dôsledkov zmien v ponuke
a dopyte.
Vie vysvetliť uvedené pojmy.
Vie charakterizovať základné podmienky úspešného
podnikania.
Na konkrétnom príklade zo života opíše úspešného alebo
neúspešného podnikateľa z obce alebo regiónu.
Vie vysvetliť uvedené pojmy.
Vie zdôvodniť priamu úmeru medzi produktivitou práce
a množstvom tovaru.
Vie zdôvodniť priamu úmeru medzi produktivitou práce
a konkurencieschopnosťou.
Vie definovať uvedené pojmy.
Vie uviesť rozdiely medzi súkromnou a verejnou spotrebou.
Na konkrétnych príkladoch vie uviesť obmedzenie súkromnej
spotreby.
Vie použiť príklady na obmedzenie spotreby verejných statkov.
174
Peniaze
a finančné
inštitúcie
v trhovej
ekonomike
(FG)
- peniaze
- funkcie peňazí
- banky
- sporiteľne
- poisťovne
- nebankové subjekty
Globálne
problémy
sveta
. militarizácia svetového
hospodárstva
- hrozba terorizmu
- diskriminácia, rasizmus
- civilizačné choroby
Vie vysvetliť uvedené pojmy.
Vie rozlíšiť jednotlivé pojmy.
Vie určiť faktory, vytvárajúce hodnotu peňazí.
Vie zdôvodniť opodstatnenosť finančných inštitúcií v trhovej
ekonomike.
Vie porovnať z hľadiska služieb jednotlivé finančné inštitúcie.
Vie posúdiť mieru rizika pri využití nebankového subjektu ako
typu finančnej inštitúcie.
Žiak rozumie pojmom a vie ich vysvetliť.
Vie zistiť z informačných zdrojov aktuálne informácie.
Vie zaujať stanovisko k jednotlivým celosvetovým problémom.
Žiak vie prezentovať získané vedomosti z internetu, spracovať
ich v referáte.
Človek a svet práce
Základom tejto vzdelávacej oblasti sú vzťah k práci a otázky výberu povolania. Vzdelávanie smeruje k
vytváraniu a rozvíjaniu kľúčových kompetencií žiakov tým, že vede žiakov k:
pozitívnemu vzťahu k práci a k zodpovednosti za kvalitu svojich i spoločných výsledkov práce,
osvojeniu základných pracovných zručností a návykov v rôznych pracovných oblastiach, k
organizácii a plánovaniu práce a k používaniu vhodných nástrojov, náradia a pomôcok pri
práci i v bežnom živote,
vytrvalosti a sústavnosti pri plnení zadaných úloh, k uplatňovaniu tvorivosti a vlastných
nápadov pri pracovnej činnosti a k vynakladaniu úsilia na dosiahnutie kvalitného výsledku,
autentickému a objektívnemu poznávaniu okolitého sveta, k potrebnej sebadôvere, k
novému postoju a hodnotám vo vzťahu k práci človeka, technike a životnému prostrediu,
chápaniu práce a pracovnej činnosti ako príležitosti k sebarealizácii, sebavzdelávania a k
rozvíjaniu podnikateľského myslenia,
orientácii v rôznych oboroch ľudskej činnosti, formách fyzickej a duševnej práce a osvojeniu
potrebných poznatkov a zručností významných pre možnosť uplatnenia, pre voľbu vlastného
profesijného zamerania a pre ďalšiu životnú a profesijnú orientáciu,
k rešpektovaniu environmentálnych hodnôt a chápaniu recyklácie materiálov a produktov.
Časová dotácia:
Ročník
5. roč
6. roč.
7. roč.
8. roč.
9. roč..
Svet práce,
týždenne
-
-
-
-
1
Technika,
týždenne
-
-
-
1
-
Ročne
-
-
-
33
33
175
Predmet: Svet práce – tvorba životného prostredia
Charakteristika vyučovacieho predmetu
Vzdelávacia oblasť Človek a svet práce zahrňuje široké spektrum pracovných činností. a
technológií, vedie žiakov k získaniu základných užívateľských zručností v rôznych oblastiach ľudskej
činnosti a prispieva k vytváraniu životnej a profesijnej orientácie žiakov. Koncepcia vzdelávacej oblasti
Človek a svet práce vychádza z konkrétnych životných situácií, v ktorých žiaci prichádzajú do
priameho kontaktu s ľudskou činnosťou a technikou v jej rozmanitých podobách a širších
súvislostiach. Vzdelávacia oblasť Človek a svet práce sa zameriava na praktické pracovné
návyky a doplňuje celé základné vzdelávanie o dôležitou zložku nevyhnutnú pre uplatnenie
človeka v ďalšom živote a v spoločnosti. Tým sa odlišuje od ostatných vzdelávacích oblastí a
je ich určitou protiváhou. Je založená na tvorivej spolupráci žiakov.
Ciele vyučovacieho predmetu
V tomto učebnom predmete sa majú žiaci naučiť základom pracovných zručností, kreativite a
kladnému vzťahu k prírode a životnému prostrediu. V rovine hodnôt a postojov predmet smeruje k:
- uvedomeniu si významu tvorby a ochrany životného prostredia, rozvoju kladného vzťahu k práci a
ochrane toho, čo vytvorili, rozvoju morálnych a vôľových vlastností / systematickosť práce k
dosiahnutiu, cieľa, vytrvalosť, samostatnosť/, estetickému vnímaniu bezprostredného okolia žiaka.
V rovine vedomostí predmet smeruje k:
- poznávaniu okrasných rastlín – interiérových a exteriérových, osvojeniu si poznatkov o ich
pestovaní, rozmnožovaní a rýchlení, osvojeniu si základov aranžovania a viazania kvetov,
- osvojeniu si hydroponického pestovania rastlín, osvojeniu si poznatkov o pestovaní okrasných
rastlín v obytných a pracovných priestoroch, v záhradách /na letničkových záhonoch, trvalkových
záhonoch, balkónoch/, osvojeniu si poznatkov o výsadbe okrasných drevín a ich ošetrovaní,
osvojeniu si poznatkov o zakladaní trávnika a jeho údržbe.
V rovine pracovných činností a zručností predmet smeruje k:
- získavaniu pracovných zručností a skúseností v oblasti tvorby životného prostredia, pri - pestovaní
črepníkových rastlín a pri pestovaní a ošetrovaní vonkajších okrasných rastlín, získavanie pracovných
zručností a návykov používaním správneho náradia pri pestovaní okrasných rastlín.
Hodnotíme a klasifikujeme manuálne zručnosti a ich využitie, analýzy problémov a schopnosti ich
riešenia, komunikačné zručnosti v danej oblasti
Obsah učebného predmetu
Vzdelávací obsah v 9 ročníku je rozdelený do 7 tematických celkov:
1. Náradie a pomôcky
2. Kvetinárstvo
3. Hydroponické pestovanie rastlín
4. Viazačstvo a aranžovanie rastlín
5. Okrasné záhradníctvo
6. Skalka
7. Trávnik
176
SVET PRÁCE, TÉMATICKÝ VÝCHOVNO – VZDELÁVACÍ PLÁN PRE 9. ROČNÍK
1 hodina týždenne, 33 hodín ročne
Tematic-ký
celok
Obsahové vymedzenie učiva
Rozvoj spôsobilosti/
kompetencií/
Výkonný štandard
Náradie a
pomôcky
Základné ručné náradie
Poznať a vedieť používať základné ručné
náradie: vysadzovacia lopatka,
vysadzovací kolík, prepichovací kolík,
záhradnícke nožnice, malé hrabličky,
malá lopatka atď.
Náradie na spracovanie pôdy
Poznať a vedieť používať náradie na
spracovanie pôdy, kyprenie pôdy: rýľ,
motyka, hrable, rycie vidly atď.
Poznať materiál a pomôcky pre
hydroponické pestovanie rastlín, kanvy
na zalievanie, rozprašovače atď.
Žiak rozvíja osobné
schopnosti:
sebarealizácia,
sebauvedomovanie
svojich schopností,
predností
a nedostatkov.
Rozvíjať kreativitu.
Poznať funkciu a spôsob použitia
základných
druhov
náradia
a.pomôcok.
Vedieť používať základné ručné
náradie a iné pomôcky pri
pestovaní črepníkových rastlín,
poznať náradie na základné
spracovanie a ošetrovanie pôdy
počas vegetácie pôdy.
Kvetinárstvo
Význam a rozdelenie okrasných rastlín
Význam okrasných rastlín z hľadiska
tvorby a estetizácie životného
prostredia, rozdelenie okrasných rastlín.
Črepníkové rastliny
Charakteristika črepníkových rastlín,
rozdelenie. Poznávanie jednotlivých
druhov črepníkových rastlín. Pestovanie
ošetrovanie a rozmnožovanie
črepníkových rastlín. Nároky
črepníkových rastlín na životné
podmienky.
Praktická činnosť
Praktickou činnosťou získať zručnosti pri
presádzaní a ošetrovaní črepníkových
rastlín a pri ich rozmnožovaní, pestovaní
a ošetrovaní
Žiak rozvíja poznanie,
že produktívna práca
je základom pekného
životného prostredia.
Mať schopnosť
zvládnuť proces
učenia sa, rozvíjať ho
na základe aktívnej
pracovnej činnosti.
Vedieť získavať
poznatky z.rôznych
informač. zdrojov
Možnosť vyniknúť aj
slabšie
prospievajúcim
žiakom.
Poznať význam okrasných rastlín,
ich vplyv životné prostredie.
Poznať rozdelenie okrasných
rastlín. Poznať a odborne
pomenovať črepníkové rastliny.
Vedieť pestovať, ošetrovať a
rozmnožovať črepníkové rastliny,
poznať ich nároky na stanovište.
Vedieť využívať pracovné
prostredie a udržiavať poriadok
počas práce, dodržiavať
bezpečnosť pri práci a hygienické
zásady.
Hydroponické
pestovanie
rastlín
Hydropónia
Čo je hydropónia, potreby na
hydropóniu: nádoby, substrát, živný
roztok, vhodné črepníkové rastliny.
Hydroponické pestovanie rastlín
Praktickou činnosťou získať zručnosti pri
pestovaní rastlín a osvojiť si základný
postup pestovania.
Žiak vytvára
a realizuje projekty
pestovania rastlín pre
osobné potreby, pre
potreby školy.
Poznať pojem hydropónia,
potreby na hydropóniu, poznať
výhody hydroponického
pestovania rastlín, vedieť zvoliť
rastlinu na hydroponické
pestovanie, vedieť ju pestovať v
živnom roztoku.
Viazačstvo
a aranžova
nie rastlín
Základy aranžovania a väzby kvetov
Význam aranžovania a väzby kvetov,
pomôcky na aranžovanie
Výber a úprava materiálu
Výber a úprava rastlinného materiálu,
voľba nádoby, zber a sušenie rastlín na
aranžovanie, ošetrovanie rezaných
kvetov, príprava rastlinného materiálu
na aranžovanie.
Žiak sa zaujíma o
experimentovanie,
hľadá nové možnosti
sebarealizácie a
zmysluplnej práce.
Skrášľovať a
spríjemňovať svoje
prostredie.
Poznať základné pravidlá
aranžovania a väzby kvetov,
poznať vhodný materiál, úpravu
rastlín a ostatného materiálu.
Získané vedomosti vedieť uplatniť
pri vytváraní jesenného,
vianočného a jarného
aranžovania.
Vedieť hodnotiť výber materiálu a
177
Praktická činnosť
Praktickou činnosťou získať zručnosť pri
viazaní a aranžovaní rastlín.
výsledok vlastnej práce.
Okrasné
záhradníct
vo
Okrasné rastliny
Význam a rozdelenie okrasných rastlín.
Okrasné kvetiny
Rozdelenie: jednoročné, dvojročné,
trvalky, cibuľové a hľuznaté kvetiny.
Požiadavky jednotlivých rastlín na
prostredie. Pestovanie, generatívne a
vegetatívne rozmnožovanie okrasných
kvetín. Rýchlenie okrasných kvetín.
Okrasné dreviny
Rozdelenie: ihličnaté, listnaté, opadavé,
vždyzelené, stromy a kry. Výber
stanovišťa a vhodných druhov okrasných
drevín.
Pestovanie,
ošetrovanie,
generatívne
a
vegetatívne
rozmnožovanie okrasných drevín.
Praktická činnosť
Príprava pôdy, výsadba, ošetrovanie
okrasných rastlín. Získať zručnosti pri
pestovaní, ošetrovaní a rozmnožovaní
okrasných rastlín.
Žiak je vytrvalý pri
pestovaní okrasných
rastlín
a
využiť
získané vedomosti a
zručnosti
pri
skrášľovaní
svojho
domova
/napr.
balkón/.
Motivácia k tvorbe
spoločensky
prospešným
projektom,
produktívna práca,
orientácia pre ďalšiu
profesijné zameranie
Poznať
jednotlivé
skupiny
okrasných rastlín a ich typických
zástupcov.
Vedieť rozmnožovať okrasné
rastliny
–
vegetatívne
aj
generatívne, poznať požiadavky
jednotlivých rastlín na prostredie
a vedieť ich dopestovať a
ošetrovať.
Pestovaním rastlín prispieť k
osvojeniu
si
jednotlivých
pestovateľských postupov.
Vedieť vybrať vhodné okrasné
rastliny na určené miesto.
Skalka
Príprava skalničkového záhona
Výber vhodného miesta na skalku,
základné pravidlá pri vytváraní
skalničkového záhona.
Pestovanie okrasných rastlín v skalke
Okrasné rastliny vhodné do skalky,
poznávanie, pomenovanie, zásady ich
pestovania a ošetrovania.
Praktická činnosť
Získať zručnosti pri ošetrovaní trvalých
skalničiek.
Rozvoj poznania, že
produktívna práca je
základom pekného
životného prostredia.
Realizovanie vlastnej
myšlienky, presadiť
sa a vedieť pracovať v
kolektíve.
Vedieť využiť všetky doterajšie
vedomosti a zručnosti pri
výstavbe a zakladaní skalky,
vysadené rastliny poznať, vedieť
ošetrovať a pestovať.
Trávnik
Zakladanie trávnika
Príprava pozemku, vyčistenie terénu,
príprava pôdy, sejba.
Ošetrovanie trávnika
Zalievanie, kosenie, hrabanie, hnojenie,
odburiňovanie trávnika
Vidieť
význam
cieľavedomej činnosti
z hľadiska tvorby a
ochrany
životného
prostredia a tvorby
oddychového
priestoru.
Vedieť
vytvárať
hodnoty a vážiť si
produkty
svojej
práce.
Poznať
základné
pravidlá
zakladania
trávnika,
poznať
základné druhy tráv.
Vedieť ošetrovať trávnik, získať
zručnosti pri práci s náradím,
bezpečnosť pri práci.
178
Predmet: Technika
Charakteristika vyučovacieho predmetu
Vzdelávacia oblasť Človek a svet práce zahrňuje široké spektrum pracovných činností. a
technológií, vedie žiakov k získaniu základných užívateľských zručností v rôznych oblastiach ľudskej
činnosti a prispieva k vytváraniu životnej a profesijnej orientácie žiakov.
Koncepcia vzdelávacej oblasti Človek a svet práce vychádza z konkrétnych životných situácií, v
ktorých žiaci prichádzajú do priameho kontaktu s ľudskou činnosťou a technikou .v jej rozmanitých
podobách a širších súvislostiach.
Vzdelávacia oblasť Človek a svet práce sa zameriava na praktické pracovné návyky a doplňuje
celé základné vzdelávanie o dôležitou zložku nevyhnutnú pre uplatnenie človeka v ďalšom živote a v
spoločnosti. Tým sa odlišuje od ostatných vzdelávacích oblastí a je ich určitou protiváhou. Je založená
na tvorivej spolupráci žiakov.
Ciele vyučovacieho predmetu
V tomto učebnom predmete sa majú žiaci naučiť základom pracovných zručností, kreativite a
kladnému vzťahu k prírode a životnému prostrediu.
V rovine hodnôt a postojov predmet smeruje k uvedomeniu si významu tvorby a ochrany životného
prostredia, rozvoju kladného vzťahu k práci a ochrane toho, čo vytvorili, rozvoju morálnych a
vôľových vlastností / systematickosť práce k dosiahnutiu cieľa, vytrvalosť, samostatnosť/,
estetickému vnímaniu bezprostredného okolia žiaka.
V rovine vedomostí predmet smeruje k uvedomeniu pojmov technika, technické prostredie a
technické dielo ako produkt ľudskej činnosti, získaniu schopností vytvárať a realizovať technické
myšlienky pre vlastné potreby pre potreby školy, pre komerčné aktivity a pod.
V rovine pracovných činností a zručností predmet smeruje k používaniu bezpečných a účinných
materiálov, nástrojov a vybavenia, dodržuje stanovené pravidlá, plní povinnosti a záväzky, adaptuje
sa na zmenené nebo nové pracovné podmienky, pristupuje k výsledkom pracovnej činnosti nielen z
hľadiska kvality, funkčnosti, hospodárnosti a spoločenského významu, ale i z hľadiska ochrany svojho
zdravia i zdravia druhých, ochrany životného prostredia i ochrany kultúrnych a spoločenských
hodnôt, využíva znalosti a skúsenosti získané v jednotlivých vzdelávacích oblastiach v záujme
vlastného rozvoje i svojej prípravy na budúcnosť, robí podložené rozhodnutia o ďalšom svojom
vzdelávaní a profesionálnom raste. Orientuje sa v základných aktivitách ktoré bude potrebovať k
uskutočneniu podnikateľského zámeru a k jeho realizácii, chápe podstatu, cieľ a riziko podnikania,
rozvíja svoje podnikateľské myslenie
Hodnotíme a klasifikujeme manuálne zručnosti a ich využitie, analýzy problémov a schopnosti ich
riešenia, komunikačné zručnosti v danej oblasti
Obsah učebného predmetu
Vzdelávací obsah v 8 ročníku je rozdelený do 5 tematických celkov:
1. Človek a technika
2. Grafická komunikácia
3. Materiály a technológie
4. Elektrická energia
5. Technika – domácnosť. – bezpečnosť
179
TECHNIKA, TÉMATICKÝ VÝCHOVNO – VZDELÁVACÍ PLÁN PRE 8. ROČNÍK
1 hodina týždenne, 33 hodín ročne
Tematic-ký
celok
Obsahové vymedzenie učiva
Rozvoj
spôsobilosti/
kompetencií/
Výkonný štandard
Človek a
technika
Žiaci sa v tomto tematickom celku
oboznámia s. pojmom technika, spoznajú
vzťahy medzi technikou a prírodou,
technikou a spoločnosťou s využitím
osobných skúseností. Získajú základné
informácie o slovenských vynálezoch a
histórii techniky všeobecne a na
Slovensku.
Človek – príroda – spoločnosť – technika a
ich vzťahy.
História techniky – človek tvorca techniky.
Vznik výrobku, cesta: myšlienka –
konštrukcia – výroba – využitie.
Žiak rozvíja osobné
schopnosti:
sebarealizácia,
sebauvedomovanie
svojich schopností,
predností
a nedostatkov.
Vedieť vysvetliť pojem technika, technické
prostredie a technické dielo ako produkt
ľudskej činnosti.
Vedieť vymenovať pozitívne a negatívne
dôsledky techniky.
Oboznámiť sa s najvýznamnejšími objavmi
a vynálezmi 18. – 20. storočia.
Oboznámiť sa s poznatkami histórie na
Slovensku a so slovenskými vynálezcami.
Vedieť vysvetliť pojem technologický postup
a opísať všeobecne cestu vzniku výrobku .
Grafická
komuniká
cia
Základy navrhovateľskej činnosti –
technické tvorivé myslenie.
Základy technickej komunikácie –
zobrazovanie, technický náčrt – kreslenie,
technický výkres – čítanie.
Počítač a technické kreslenie (softvéry na
kreslenie).
Počítač a Internet pri konštruovaní, napr.
projekty.
„Búdka pre vtáčika“, „Stojan na CD“.
Mať schopnosť
zvládnuť proces
učenia sa, rozvíjať
ho na základe
aktívnej pracovnej
činnosti.
Vedieť získavať
poznatky z.rôznych
informač. zdrojov
Vedieť realizovať drobný projekt (zhotoviť
technický náčrt, vybrať vhodný materiál,
zvoliť konštrukčné riešenia a spoje,
navrhnúť technológie),
Poznať proces vzniku technického produktu.
Mat schopnosti vytvárať a realizovať
technické myšlienky pre vlastné potreby pre
potreby školy, pre komerčné aktivity a pod.
Materiály
a technoló
gie
Obsah tohto tematického celku je
zameraný na hlavné druhy technických
materiálov, ich základné vlastnosti a
vyuţitie.
Základné technologické postupy pri
spracovaní technických materiálov,
zodpovedajúce náradie a pomôcky na ich
ručné opracovanie.
Základné technické materiály – drevo,
kovy, plasty – polotovary. Základy
jednoduchého – ručného obrábania
technických materiálov.
Pravidlá správania sa v školskej dielenskej
učebni a v technickom prostredí.
Žiak vytvára
a realizuje projekty
pre osobné
potreby, aj pre
potreby školy.
Poznať základné druhy technických
materiálov
Vedieť správne preniesť tvar a rozmery
predmetu z výkresu na opracúvaný
materiál, správne voliť meradlá a pomôcky
na obrysovanie.
Vedieť pracovať podľa jednoduchého
technologického postupu a technického
výkresu. Poznať a rozlíšiť základné druhy
technických materiálov - drevo, kovy, plasty.
Poznať základné náradie na ručné
opracovanie dreva, kovu a plastov. Prakticky
si precvičiť (podľa moţností a vybavenia
školy) a osvojiť jednotlivé elementárne
zručnosti pri opracovaní dreva, kovov a
plastov (pilovanie, vŕtanie dreva, ohýbanie
plastov a plechu, strihanie, sekanie drôtu a
plechu).
Elektrická
energia
(FG)
Tematický celok je svojim obsahom
zameraný na oblasť elektrickej energie
tak, aby žiaci v primeranej forme získali
dostatočné množstvo poznatkov o
zdrojoch elektrickej energie, o ich využití
poznajúc pritom zásady bezpečnosti práce
Žiak rozvíja osobné
schopnosti:
sebarealizácia,
sebauvedomovanie
svojich schopností,
predností
Poznať základné batériové zdroje elektrickej
energie a akumulátory (primárne a
sekundárne, elektromechanické - suché a
mokré, elektrické - kyslé a alkalické).
Vedieť čítať jednoduché elektrické značky
schémy a zapojenia) a vedieť na
180
Technika –
domácnosť –
bezpečnosť
(FG)
na elektrických zariadeniach a účinky
elektrického prúdu na ľudský organizmus.
Obsahom tohto celku sú:
Schémy elektrických zapojení a
jednoduché elektrotechnické práce.
Práca s elektrotechnickou stavebnicou pre
základné školy a práce súvisiace s
technológiou montáže v elektrotechnike,
pričom spoznajú a pracujú s
elektromontážnym materiálom.
Pravidlá bezpečnej práce s elektrickým
prúdom a poskytovanie prvej pomoci.
Výroba, rozvod a zdroje elektrickej
energie.
Základný elektroinštalačný materiál.
Jednoduché elektrické obvody.
Práca s elektromontážnym materiálom
a stavebnicou.
Základné elektrické spotrebiče.
Domová inštalácia elektrického prúdu.
Výpočet spotreby elektrickej energie.
Moderné elektrické spotrebiče.
a nedostatkov.
Rozvíja kreativitu.
Žiak rozvíja svoje
pracovné
spôsobilosti.
elektrotechnickej stavebnici pre ZŠ zapájať
jednoduché elektrické obvody.
Poznať základný elektroinštalačný materiál,
jeho funkciu a použitie (spínače, vidlice,
zásuvky, žiarovkové objímky, poistky a
ističe).
Oboznámiť sa s používaním žiarovkovej
skúšačky.
Poznať funkciu a oboznámiť sa s hlavnými
parametrami a so správnym
používaním základných elektrických
spotrebičov pre domácnosť.
Vedieť opísať výrobu a rozvod elektrickej
energie a poznať ekologické aspekty výroby
elektrickej energie.
Poznať význam elektromeru a oboznámiť sa
s príkladmi výpočtu spotreby elektrickej
energie.
Oboznámiť sa s modernými elektrickými
spotrebičmi
v domácnosti.
Poznať pravidlá bezpečnej práce s
elektrickým prúdom a vedieť poskytnúť
prvú pomoc pri úraze elektrickým prúdom.
V tomto tematickom celku je obsah učiva
zameraný na základné informácie v oblasti
bytovej inštalácie - kúrenie, rozvod
studenej a teplej vody, celkove na
domácnosť a úsporu energie, ekologické
aspekty a malú údržbu v domácnosti.
Žiaci sa oboznámia so systémom, základmi
konštrukcie a údržby jednotlivých prvkov
bytovej
inštalácie.
Naučia sa ekonomicky a ekologicky
hodnotiť jednotlivé systémy.
Kúrenie v domácnosti, centrálne,
ústredné, lokálne.
Rozvod studenej a teplej vody. Šetrenie
vodou a teplom v domácnosti.
Konštrukcia kotla a princíp spaľovania vo
vykurovacích zariadeniach.
Výpočet spotreby energie na kúrenie.
Konštrukcia vodovodného kohútika alebo
batérie - demontáž, oprava, montáž.
Žiak rozvíja
poznanie, že
produktívna práca
je základom
funkčného
životného
prostredia.
Žiak rozvíja
schopnosť zvládnuť
proces učenia sa na
základe aktívnej
pracovnej činnosti.
Žiak vie získavať
poznatky z. rôznych
informač. zdrojov
/encyklopédie,
internet, odborné
časopisy/.
Oboznámiť sa so systémom ústredného
kúrenia v bytoch
a jeho funkciou.
Vedieť popísať systém rozvodu studenej a
teplej vody v byte.
Poznať zloženie a funkciu vodovodného
kohútika
a jednoduchej vodovodnej
batérie. Oboznámiť sa s opravou
splachovača WC.
Poznať možnosti šetrenia teplom a teplou
vodou a zároveň spôsoby. zamedzenia
úniku tepla - spôsoby zateplenia okien a
dverí.
Vedieť popísať princíp spaľovania vo
vykurovacích zariadeniach – ústredného
kúrenia.
Poznať výpočet spotreby energie na
kúrenie.
Ovládať opravu netesnosti vodovodného
kohútika (batérie) výmenou tesnenia,
frézovaním sediel alebo výmenou vložiek
ventilov.
181
Človek a hodnoty
Predmet: Etická výchova
Charakteristika predmetu
Poslaním povinne voliteľného predmetu etická výchova je vychovávať osobnosť s vlastnou identitou
a hodnotovou orientáciou, v ktorej úcta k človeku a k prírode, spolupráca, prosociálnosť a národné
hodnoty zaujímajú významné miesto. Pri plnení tohto cieľa sa neuspokojuje iba s poskytovaním
informácií o morálnych zásadách, ale zážitkovým učením účinne podporuje pochopenie
a interiorizáciu (zvnútornenie) mravných noriem a napomáha osvojeniu správania sa, ktoré je s nimi
v súlade. Pripravuje mladých ľudí pre život v tom zmysle, aby raz ako dospelí prispeli k vytváraniu
harmonických a stabilných vzťahov v rodine, na pracovisku, medzi spoločenskými skupinami,
v národe a medzi národmi.
Etická výchova sa prvom rade zameriava na výchovu k prosociálnosti, ktorá sa odráža v morálnych
postojoch a v regulácii správania žiakov. Pre etickú výchovu je primárny rozvoj etických postojov
a prosociálneho správania. Jej súčasťou je aj rozvoj sociálnych zručností /otvorená komunikácia,
empatia, pozitívne hodnotenie iných…/ ako aj podpora mentálnej hygieny, podieľa sa na primárnej
prevenciu porúch správania a učenia.
Cieľom etickej výchovy je vychovať osobnosť, ktorá:
má svoju vlastnú identitu, je sama sebou a pritom táto identita zahŕňa v sebe aj prosociálnosť,
má pozitívny vzťah k životu a ľuďom spojený so zdravou kritickosťou,
jej správanie je určované osobným presvedčením a interiorizovanými etickými normami,
vyplývajúcimi z univerzálnej solidarity a spravodlivosti, a preto je do istej miery nezávislá od
tlaku spoločnosti,
má zrelý morálny úsudok opierajúci sa o zovšeobecnené zásady, preto je schopná správne
reagovať aj v neočakávaných a zložitých situáciách,
charakterizuje ju spojenie správneho myslenia a správneho konania,
koná v súlade so svojimi zásadami, ale aj s citovou zaangažovanosťou - súlad medzi
emóciami a chcením – nekoná len z povinnosti a bez nadšenia s pocitom sebaľútosti,
prijíma iných v ich rozdielnosti, akceptuje ich názory a je ochotná na prijateľný kompromis,
ktorý ale nie je v rozpore so všeľudskými hodnotami,
je ochotná a schopná spolupracovať a iniciovať spoluprácu
Obsah etickej výchovy je orientovaný na atribúty, ktoré treba v dieťati rozvíjať, aby sme dosiahli
výchovné ciele. Tieto atribúty sa premietajú v tematických celkoch učebných osnov. Ide o tzv. desať
základných tém a šesť aplikačných tém:
1. otvorená komunikácia
2. dôstojnosť ľudskej osoby, sebaúcta, pozitívne hodnotenie seba
3. pozitívne hodnotenie iných
4. tvorivosť a iniciatíva
5. vyjadrovanie citov
6. empatia
7. asertivita
8. reálne a zobrazené vzory
9. prosociálne správanie – pomoc, darovanie, delenie sa, spolupráca, priateľstvo
10. komplexná prosociálnosť
182
11. etika – hľadanie koreňov prosociálneho správania
12. etika a ekonomické hodnoty
13. etika a náboženstvá – tolerancia a úcta
14. rodina, v ktorej žijem
15. výchova k manželstvu a rodičovstvu
16. ochrana prírody a životného prostredia.
Cieľom etickej výchovy ako povinne voliteľného predmetu na II. stupni základných škôl je
poskytnúť žiakom impulzy a pozitívne skúsenosti, ktoré podporujú základnú dôveru,
autonómiu a iniciatívu
umožniť im osvojiť si základné komunikačné zručnosti, základné úkony spoločenského
správania, učiť ich pozitívne hodnotiť seba aj druhých, tvorivo riešiť každodenné situácie v
medziľudských vzťahoch
vysvetliť žiakom pojmy empatia, asertivita, spolupráca a prosociálne (sociálne pozitívne)
správanie; umožniť žiakom osvojiť si ďalšie sociálne zručnosti, napr. vyjadrovanie citov,
empatie, asertívne správanie
umožniť žiakom osvojiť si základné postoje, ktoré podmieňujú kultivované dospievanie, učiť
ich poznávať sám seba, objavovať svoju identitu, rozvíjať sebaoceňovanie
spoznávať a osvojovať si práva a povinnosti v rodine, učiť sa kultivovane prejaviť svoj názor,
postupne preberať zodpovednosť za svoje rozhodnutia, zároveň však rešpektovať rodičov a
viesť s nimi konštruktívny dialóg
umožniť žiakom uvedomiť si svoju sexuálnu identitu, chápať pozitívne hodnoty priateľstva,
lásky, manželstva a rodiny, uvedomiť si riziká spojené s predčasným sexuálnym životom
zdôvodniť základné mravné normy, zaujať správny postoj k otázkam súvisiacim so sexualitou
rozvíjať u žiakov pozitívny postoj k postihnutým, chorým, a iným skupinám obyvateľstva, ktoré
potrebujú pomoc a porozumenie
vysvetliť žiakom základné pojmy súvisiace s voľbou životných cieľov, svetonázorom,
náboženstvom, etickými hodnotami a normami
umožniť žiakom pochopiť základné etické problémy súvisiace s ekonomickými hodnotami,
pravdou a dobrým menom
vysvetliť žiakom základné pojmy súvisiace s ochranou prírody a životného prostredia
učiť žiakov rešpektovať ľudí s inými názormi, zároveň však ostať sám sebou; formulovať svoje
životné ciele, byť odolný voči nevhodným ponukám, ostať slobodný od závislostí, ktoré
znehodnocujú a ohrozujú náš život
rozvíjať u žiakov povedomie vlastnej dôstojnosti a hodnoty ľudskej bytosti, v tomto zmysle byť
schopný kriticky hodnotiť masmediálne vplyvy, vychovať kritického diváka.
Časová dotácia
Ročník
5. roč
6. roč.
7. roč.
8. roč.
9. roč..
týždenne
1
1
1
1
1
ročne
33
33
33
33
33
183
ETICKÁ VÝCHOVA,
TÉMATICKÝ VÝCHOVNO – VZDELÁVACÍ PLÁN PRE 5. ROČNÍK
1 hodina týždenne, 33 hodín ročne
Ciele
Tematický celok
Obsahový
štandard
témy
Osvojenie
základných
sociálnokomunik
ačných
zručností
Otvorená komunikácia
Úrovne komunikácie, verbálna a
neverbálna komunikácia, pozdrav, otázka,
poďakovanie, ospravedlnenie, prejavenie
úcty voči iným v komunikácii, komunikačné
šumy, chyby a prekážky.
Osvojenie si
zručností
Pozitívneho
hodnotenia seba
aj druhých
Poznanie a pozitívne hodnotenie seba
Osvojenie
tvorivého
riešenia
každodenných
situácií v
medziľudských
vzťahoch
Osvojenie
základných
pojmov
súvisiacich s
ochranou
prírody
a životného
prostredia
Aktuálne
riešenie etických
problémov triedy
Sebapoznanie, sebahodnotenie, sebaúcta,
sebaovládanie, poznanie svojich silných a
slabých stránok, povedomie vlastnej
hodnoty, elementy formujúce sebaúctu v
školskom veku (rodina, škola, vrstovníci,
zovňajšok, úspech, vzťahy, záujmy...).
Poznanie a pozitívne
hodnotenie druhých
Pozitívne hodnotenie druhých v bežných
podmienkach, pozitívne hodnotenie
najbližších (rodina, kamaráti, učitelia...)
hľadanie dôvodov pre pozitívne hodnotenie
iných, ich verbálne vyjadrenie, prípadne
písomné vyjadrenie pozitíviných, reflexia
nad dobrom, ktoré od iných prijímame.
Úcta k postihnutým, starým, chorým a pod.
Tvorivosť v medziľudských vzťahoch,
iniciatíva Rozvíjanie základnej tvorivosti,
objavovanie darov prostredníctvom širokej
ponuky pre ľudskú tvorivosť (pohybová,
výtvarná, imitačná, literárne, prosociálna...)
radosť z tvorivosti, tvorivosť a iniciatíva v
medziľudských vzťahoch (čo môžem urobiť
pre mojich spolužiakov, pre našu triedu,
pre rodinu, pre ľudí v núdzi...).
Etické aspekty ochrany prírody
Vnímanie prírody, obdiv a úcta ku všetkým
formám života, dôležitosť ochrany prírody
z hľadiska prosociálnosti (úcta k tým, čo
prídu do prírody po nás, či už o týždeň,
alebo o sto rokov...) ekologická etika z
pohľadu žiaka (zber odpadu,
neznečisťovať okolie, šetriť prírodu
konkrétnou citlivosťou v bežných životných
situáciách –tečúci vodovodný kohútik,
zbytočne zažaté svetlo)
- vyjadrenie postojov a riešenia na daný
problém
-vie vymenovať
druhy
komunikácie a jej
úrovne
- vie vysvetliť
pojem otvorená
komunikácia
- rozumie a vie
vysvetliť pojmy
sebaúcta a
sebaovládanie
- vie pomenovať
prvky podporujúce
sebaúctu u žiaka
- vie vysvetliť
dôležitosť
Pozitívneho
hodnotenia
druhých
v medziľudských
vzťahoch
- vie vysvetliť aké
má miesto
tvorivosť
v medziľudských
vzťahoch
- vie vymenovať
znaky tvorivého
človeka
-vie vysvetliť
súvislosti medzi
ľudskou činnosťou
a životným
prostredím
– vie uviesť
príklady
ekologickej etiky
(šetrenie energie,
ochrana prírody)
- ochota podieľať
sa na dobrej
atmosfére
komunity i celej
triedy
Výkonový štandard
Socio-afektívny
Konatívny
- uvedomuje si
príčiny
komunikačných
šumov a vníma
miesto
komunikačných
prekážok pri
nedorozumeniac
h
- dobre zvláda
základné
komunikačné
zručnosti –
predstavenie sa,
pozdrav,
poďakovanie,
prosbu,
ospravedlnenie sa
-v komunikácii
badať
odstraňovanie
komunikačných
šumov
- badať snahu
o väčšie
sebapoznanie a
rozvíjanie
pozitívneho
hodnotenie seba
- v správaní badať
väčšie
sebaovládanie
- je schopný
verbalizovať
pozitívne
hodnotenie
druhých
v bežných
podmienkach
- vie ohodnotiť
dobro u iných i
v podmienkach
záťaže – u
postihnutých,
starých, chorých
- pri robení dobra
je iniciatívny a
tvorivý
- vedieť si vážiť
dobro poskytnuté
iným človekom
- podľa svojich
možností a výziev,
ktoré ponúka daný
región ,chráni
prírodu a životné
prostredie
-nebyť v komunite
len pasívny
pozorovateľ, ale
aktívny konateľ
- uvedomuje si
dôležitosť
poznania svojich
silných a
slabých stránok
- pozná
elementy
formujúce jeho
sebaúctu
- chápe zmysel
pozitívneho
hodnotenia
druhých
- učí sa vidieť
problémy
postihnutých,
starých a
chorých
a objavuje ich
dary
- rozumie, že
tvorivosť je
potrebná nielen
pre vedu a
umenie, ale aj
pre vytváranie
medziľudských
vzťahov
- cíti sa
súčasťou
prírody a chce
jej pomôcť
- vnima svoje
možnosti pre
ochranu
životného
prostredia
-akceptovať
jedinečnoť
každej osobnosti
v triede
184
ETICKÁ VÝCHOVA,
TÉMATICKÝ VÝCHOVNO – VZDELÁVACÍ PLÁN PRE 6. ROČNÍK
1 hodina týždenne, 33 hodín ročne
Ciele
Žiak chápe a vie vysvetliť pojmy empatia, asertivita, spolupráca a prosociálne (sociálne
pozitívne) správanie.
Žiak si v nadväznosti na učivo 5. ročníka osvojí ďalšie prosociálne zručnosti, ako napr.
vyjadrovanie citov, empatia, asertivita, finančná gramotnosť.
Obsah
Identifikácia a vyjadrenie vlastných citov
Uvádzanie žiakov do tajomstva citového života, definovanie a delenie citov, pocitov, identifikácia
vlastných citov, pomenovanie, uchopenie, vyjadrenie a spôsob ich usmerňovania. Pomoc pri
verbalizácii citového sveta – ponúknuť žiakom paletu vyjadrení pre to, čo prežívajú.
Kognitívna a emocionálna empatia, pochopenie druhých, vžitie sa do situácie druhých
Rozvoj empatického vnímania iných ľudí na základe pochopenia dôležitosti empatie pre seba samého.
Zložky empatie – kognitívna a empatická. Jej rozvoj – počúvanie, podobná skúsenosť, citlivosť,
vyprázdnenie sa pre druhého, samotné zažívanie zo strany druhých.
Zvládnutie asertivity
Asertivita ako súčasť komunikácie. Spôsoby správania v kolíznych situáciách – pasívne, agresívne
a asertívne. Vysvetlenie podstaty asertivity – pokojné presadzovanie svojich názorov bez toho aby
sme ubližovali inému. Výhody a nevýhody všetkých troch typov správania. Asertivitou odbúravame
agresivitu, bránime svoje práva, bránime sa kproti manipulácii a útokom a učíme sa vyjadriť svoj
názor.
Pozitívne vzory správania v histórii a v literatúre
Vysvetlenie pojmov vzor, model, idol. Pozitívne a negatívne vzory. Pozitívne vzory správania v histórii,
literárne vzory, filmoví hrdinovia. Rozvíjať schopnosť mravného úsudku na modeloch správania, ktoré
sú prezentované v médiách. Čo je to dobro a zlo v ľudskom živote? Ako sa prejavuje na správaní
jednotlivcov a skupín, s akými dôsledkami pre jednotlivca a skupiny?
Pozitívne vzory v každodennom živote ("hrdinovia všedných dní")
Vedieme k citlivosti na vnímanie ľudí okolo seba, anonymný hrdina. Moje okolie a dobrí ľudia, čo si na
nich najviac cením? Ako by som chcel žiť a ako nie, ako kto a prečo? Prečo sa mi nedarí byť takí ako
oni? Každý človek je pozvaný k naplneniu svojho života dobrom originálnym spôsobom. Môžem byť
aj ja vzorom pre iných?
Prosociálne správanie
Komponenty prosociálneho správania: - správanie v prospech druhého, správanie bez očakávania
protislužby, alebo vonkajšej odmeny, správanie podporujúce reciprocitu, správanie, ktoré nenaruší
identitu osoby, ktorá sa správa prosociálne. Druhy prosociálneho správania: pomoc, darovanie,
delenie sa, spolupráca, priateľstvo.
185
ETICKÁ VÝCHOVA
TÉMATICKÝ VÝCHOVNO – VZDELÁVACÍ PLÁN PRE 7. ROČNÍK
1 hodina týždenne, 33 hodín ročne
Ciele
Žiak si osvojí základné postoje, ktoré podmieňujú kultivované dospievanie. Učí sa poznávať
sám seba, objavuje svoju identitu, rozvíja sebaoceňovanie. Učí sa obhájiť svoje práva a
názory.
Žiak poznáva svoje práva a povinnosti v rodine, učí sa kultivovane prejaviť svoj názor,
postupne preberať zodpovednosť za svoje rozhodnutia, zaroveň však rešpektovať rodičov a
viesť s nimi konštruktívny dialóg. Učí sa finančnej gramotnosti.
Žiak prehlbuje svoju sexuálnu identitu, chápe pozitívne hodnoty priateľstva, lásky, manželstva
a rodiny, uvedomuje si riziká spojené s predčasným sexuálnym životom.
Žiak rozvíja pozitívny postoj k postihnutým, chorým, a iným skupinám obyvateľstva, ktoré
potrebujú pomoc a porozumenie.
Obsah
Objavenie vlastnej jedinečnosti a identity
Veľkosť a dôstojnosť ľudskej osoby, úcta k človeku. Poznať svoje silné a slabé stránky, pozitívne a
negatívne vlastnosti. Zdravé sebavedomie. Prijať sám seba aj so svojimi nedostatkami a rozhodnúť
sa pracovať na sebe. Rovnakú šancu dávať iným.
Byť sám sebou, vedieť obhájiť svoje práva a názory
Vedieť sa presadiť a obhájiť v rôznych situáciách: opýtať sa prečo, vedieť odmietnuť,
vysloviť sťažnosť, vysvetliť svoje názory, požiadať o láskavosť, vysloviť návrh, čeliť
manipulácii a tlaku skupiny. Uplatňovanie asertívneho správania v každodennosti.
Prosociálnosť ako zložka vlastnej identity
Nový vzťah k druhým: nezávislosť a rešpektovanie, ponúkanie a prijímanie slobody ako predpokladu
pre schopnosť preberať zodpovednosť. Rozvíjanie vlastnej identity v interakcii s druhými, ochota
odpúšťať a požiadať o odpustenie. Slobodné prijatie záväzkov a vernosť k nim ako predpoklad
zrelosti (napr. prijímanie úloh v rodine, v žiackom kolektíve, v záujmových skupinách...).
Etické aspekty vzťahu k vlastnej rodine
Hlbšie poznanie vlastnej rodiny (ako poznám svoju matku, svojho otca, súrodencov...) uplatňovanie
sociálnych zručností v rámci rodiny (byť empatickým, otvorene a citlivo
komunikovať, byť
asertívnym...) Reflexia nad vlastnou kritickosťou v rodine. Rešpektovanie pravidiel hry (práva a
povinnosti) v rodine. Finančná gramotnosť.
Etické aspekty integrovania sexuálnej zrelosti do kontextu osobnosti
Rozvíjanie sexuálnej identity. Vzťahy medzi chlapcami a dievčatami. Priateľstvo a láska. Utváranie
predstáv o budúcom partnerovi. "Zázrak života" - počatie a prenatálny život ľudského plodu. Rozpor
medzi pohlavnou a psychosociálnou zrelosťou. Predčasný sexuálny styk, jeho príčiny a dôsledky.
Pohlavné choroby a AIDS. Sloboda a zodpovednosť v dozrievaní sexuálnych vzťahov v manželský
a rodinný zväzok.
Vzťah k starým, chorým a k osobám so špecifickými potrebami
Rozvoj empatie, komunikácie s vyššie spomínanými ľuďmi. Ochota chápať ich potreby, ale aj vidieť
ich možnosti a bohatstvo, ktoré môžu odovzdať ostatným.
186
ETICKÁ VÝCHOVA,
TÉMATICKÝ VÝCHOVNO – VZDELÁVACÍ PLÁN PRE 8. ROČNÍK
1 hodina týždenne, 33 hodín ročne
Ciele
Žiak vie vysvetliť základné pojmy súvisiace s voľbou životných cieľov, svetonázorom,
náboženstvom, etickými hodnotami a normami.
Žiak chápe základné etické problémy súvisiace s ekonomickými hodnotami, pravdou a dobrým
menom. Žiak sa učí rešpektovať ľudí s inými názormi, zároveň však ostať sám sebou;
formulovať svoje životné ciele, zdôvodniť základné mravné normy.
Obsah
Zdroje etického poznania ľudstva
Etika; mravné hodnoty a normy; svedomie - pozitívne vzory (príklad zrelých osobností),
literatúra, náboženstvo, umenie a ľudová slovesnosť.
Život, telesné a duševné zdravie ako etická hodnota
Ochrana života a starostlivosť o zdravie ako etický problém. Základy duševnej hygieny.
Niektoré problémy lekárskej etiky (eutanázia, génová manipulácia).
Ekonomické hodnoty a etika
Vlastníctvo a peniaze ako prostriedok a ako cieľ. Primárna orientácia na peniaze a materiálne dobrá
ako jeden z deštrukčných prvkom ľudského života (materializmus, konzumizmus) Reklama - jej ciele
a metódy. Dešifrovanie manipulácií konzumizmu a orientácia na rozvoj celého človeka. "Ekonomické
cnosti": sporivosť, podnikavosť, umenie hospodáriť. Finančná gramotnosť.
Svojpomoc, solidarita, pomoc sociálne slabším. Poctivosť, ochrana spotrebiteľa.
Dobré meno a pravda ako etické hodnoty
Poznanie a pravda ako etické hodnoty. Pravda a lož. Tajomstvo. Je vždy nesprávne nepovedať
pravdu? Česť, dobré meno, ublíženie na cti.
ETICKÁ VÝCHOVA
TÉMATICKÝ VÝCHOVNO – VZDELÁVACÍ PLÁN PRE 9. ROČNÍK
Ciele a obsah tematických celkov
Etická výchova v 9. ročníku je orientovaná na prehĺbenie niektorých hodnôt a sociálnych spôsobilostí,
s ktorými sa žiaci stretli na hodinách etickej výchovy už v predchádzajúcich ročníkoch. Ďalej ponúka
na diskusiu a zaujatie prosociálnych postojov rozličné aktuálne problémy, ktoré sa dotýkajú našej
mládeže. Posledný tematický celok môže poskytnúť skúsenosť pozitívneho myslenia ako pomoc pre
obdobie dospievania.
Ciele
Žiak rozvíja povedomie vlastnej dôstojnosti a hodnoty ľudskej bytosti.
Žiak prehĺbi svoje komunikačné spôsobilosti orientované na riešenie problémov a vedenie
dialógu.
Žiak sa oboznámi s niektorými vlastnosťami podporujúcimi zdravý životný štýl.
Žiak sa učí preberať zodpovednosť pri ponuke rozličných typov závislostí, vrátane
nevhodných masmediálnych vplyvov.
Žiak chápe význam radosti a pozitívneho myslenia v ľudskom živote a snaží sa ich šíriť.
187
Obsah
Prehlbovanie komunikačných spôsobilostí
Počúvanie, vedenie dialógu, riešenie konfliktov. Asertivita, orientovaná na prosociálnosť, požiadať
o láskavosť, hovoriť adresne, vedieť povedať nie, oprávnená a neoprávnená kritika.
Zdravý životný štýl
Povedomie vlastnej hodnoty, rozvíjanie skromnosti (opak neprimeraného sebaoceňovania)
nepovyšovať sa nad iných vo vystupovaní, v nárokoch, dobroprajnosť, cieľavedomosť, pracovitosť,
usilovnosť, čistota zmýšľania, rečí, prejavov správania v oblasti sexuality, význam studu a intimity
v prejavoch náklonnosti medzi chlapcom a dievčaťom, kultivované vyjadrovanie svojich citov, hlavne
negatívnych, veselosť, sebaovládanie. Zmysluplné využitie voľného času. Finančná gramotnosť.
Závislosti
Poukázať na škodlivosť závislostí, ktoré znehodnocujú a ohrozujú život – fajčenie, alkohol, omamné
látky, konzumný a nezodpovedný sex, hracie automaty, nadmerné sledovanie televízie, sekty a kulty,
skupiny orientované na rasovú neznášanlivosť.
Masmediálne vplyvy
Reflektovať vplyv masmédií - Prosociálne vzory v masmédiách, kritické hodnotenie videoprodukcie
a televíznych programov, analýza filmu, výchova kritického diváka, možnosti pozitívneho
ovplyvňovania televíziou.
Predmet: Náboženská výchova
Charakteristika vyučovacieho predmetu
Vyučovací predmet náboženská výchova formuje v človeku náboženské myslenie, svedomie,
náboženské vyznanie a osobnú vieru ako osobný prejav náboženského myslenia a integrálnej súčasti
identity človeka. Ponúka prístup k biblickému posolstvu, k učeniu kresťanských cirkví a k ich
tradíciám, otvára pre neho možnosť života s cirkvou.
Vyučovací predmet náboženská výchova sa zameriava na pozitívne ovplyvnenie hodnotovej
orientácie žiakov tak, aby sa z nich stali slušní ľudia s vysokým morálnym kreditom, ktorých hodnotová
orientácia bude prínosom pre ich osobný a rodinný život i pre život spoločnosti. Náboženská výchova
je výchovou k zodpovednosti voči sebe, voči iným jednotlivcom i celej spoločnosti. Učí žiakov kriticky
myslieť, nenechať sa manipulovať, rozumieť sebe, iným ľuďom a svetu, v ktorom žijú.
Výučba predmetu zároveň naväzuje na ďalšie spoločenskovedné predmety, umožňuje žiakom
ozrejmiť si morálny pohľad na mnohé témy otvorenej spoločenskej diskusie. Učí žiakov rozlišovať
medzi tým, čo je akceptované spoločnosťou, a tým, čo je skutočne morálnym dobrom pre jednotlivca
i pre celú spoločnosť.
Ciele vyučovacieho predmetu
Predmet náboženská výchova umožňuje žiakom:
o
formulovať otázky týkajúce sa základných životných hodnôt, postojov a konania
o
konfrontovať ich s vedecky a nábožensky (kresťansky) formulovanými pohľadmi na svet
o
hľadať svoju vlastnú životnú hodnotovú orientáciu
o
formovať svedomie
o
prehlbovať medziľudské vzťahy cez skvalitnenie komunikácie
o
spoznávať spôsoby komunikácie človeka s Bohom
o
oceniť komunikáciu s Bohom prostredníctvom sviatosti, liturgického slávenia čítania Božieho
slova
o
rozvíjať kritické myslenie hodnotením pozitívnych aj negatívnych javov v spoločnosti a v cirkvi
188
Vyučovací predmet náboženská výchova sa podieľa na rozvoji kľúčových kompetencií najmä
rozvíjaním týchto predmetových kompetencií:
komunikačné kompetencie - žiak prispieva k diskusii v pracovnej skupine a v triede, učí sa
konfrontovať s názormi druhých, počúvať a byť otvorený pre odlišnosti, žiak si osvojuje vhodnú
argumentáciu, učí sa vypočuť spoludiskutujúceho, formuluje otázky, porovnáva, oponuje, formuluje
a vyjadruje svoje myšlienky a názory, žiak sa učí reagovať primerane situácii, je schopný uvedomiť si
vlastné reakcie v konflikte, vie vyjadriť svoj názor asertívnym nezastrašujúcim spôsobom, sformulovať
„ja - správu“ a vyjadriť svoje pocity, žiak sa učí dešifrovať a vhodne používať symboly, rozumie
symbolickému vyjadrovaniu v rituáloch a slávnostiach profánneho a náboženského života
kompetencie k učeniu sa – žiak sa učí vyhľadávať a triediť informácie, vyhodnocuje výsledky svojho
učenia a diskutuje o nich
kompetencie k riešeniu problémov – žiak sa zaujíma sa o rôzne problémy a nové veci, prijíma nové
nápady, prípadne sám prichádza s novými nápadmi a postupmi, plánuje a podieľa sa na riešení úloh
s druhými, žiak vníma, rozpozná a pochopí problém závislostí, premyslí a naplánuje riešenie problému
na modelovej situácii primerane svojej detskej skúsenosti obhajuje svoj názor
občianske – žiak sa adaptuje na meniace životné a pracovné podmienky, podľa svojich schopností
a možností sa podieľa na ich aktívnom a tvorivom ovplyvňovaní, chápe potrebu efektívne
spolupracovať s druhými pri vytváraní pravidiel, zapája sa do občianskeho života vo svojom okolí, háji
svoje práva aj práva iných, vníma dôležité postavenie rodiny ako základnej bunky spoločnosti
kultúrne – žiak si osvojuje si postoj vzájomnej tolerancie, učí sa akceptovať druhých ľudí, angažuje sa
a rešpektuje vo svojom živote humánne princípy v duchu solidarity a lásky, všíma si kultúrne prejavy
iných národov, národností, etník, iné kultúry a ich umenie považuje za rovnocenné a inšpirujúce, žiak
vníma obrazy a symboly, architektúru, ľudovú tvorivosť (kroje, výšivky, ornamenty)
sociálne a interpersonálne – žiak sa učí tolerancii, ústretovosti ale aj kritickosti, k iným, učí sa chápať
ich potreby a postoje,objavuje a uznáva dôstojnosť človeka bez ohľadu na jeho schopnosť podať
výkon, uvedomuje si svoje silné a slabé stránky, žiak sa vníma ako časť celku,chápe potrebu
efektívne spolupracovať s druhými pri riešení danej úlohy, oceňuje skúsenosti druhých ľudí, buduje
návyk vonkajších prejavov úcty k opačnému pohlaviu, žiak zaujíma pozitívne a empatické postoje
k chorým, osobám so zdravotným postihnutím, starým ľuďom
existenciálne – žiak objavuje opakovanosť archetypálnych skúseností opakujúcich sa v dejinách
ľudstva, oceňuje skúsenosti druhých ľudí – vzorov z dejín cirkvi, učí sa odhadnúť dôsledky rozhodnutí
a činov človeka, objavuje existenciu nemennej pravdy, aplikuje vo svojom živote jednotlivé prvky
spirituality.
Časová dotácia
Ročník
5. roč
6. roč.
7. roč.
8. roč.
9. roč..
týždenne
1
1
1
1
1
ročne
33
33
33
33
33
Učebné zdroje
Učiteľ má k dispozícii metodický materiál v metodickej príručke katolíckeho náboženstva pre piaty
ročník základných škôl „Poznávanie cez dialóg“, vydanú Katolíckym pedagogickým a katechetickým
centrom, n.o. v Spišskej Novej Vsi. Metodická príručka obsahuje metodicky spracované témy, farebné
obrazové prílohy a precovné listy. Metodické materiály pre náboženskú výchovu obsahujú ku každej
téme bohatú ponuku aktivít. Z nich si učiteľ vyberie tie, ktoré považuje za vhodné vzhľadom na svoje
osobné dispozície, dispozície žiakov a iné okolnosti.
K neodmysliteľným zdrojom patrí: Sväté písmo, Katechizmus Katolíckej cirkvi, Dokumenty Katolíckej
cirkvi, biblické mapy.
189
NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA,
TÉMATICKÝ VÝCHOVNO – VZDELÁVACÍ PLÁN PRE 5. ROČNÍK
1 hodina týždenne, 33 hodín ročne
1. téma: BOH HOVORÍ K ČLOVEKU
Kognitívny cieľ: Definovať pojem Biblia, Sväté písmo a orientovať sa v ňom. Vysvetliť prínos
prekladu Svätého písma do nášho jazyka.
Afektívny cieľ: Uvedomiť si potrebu čítania Svätého písma. Oceniť misiu Cyrila a Metoda pre
Slovensko.
Psychomotorický cieľ: Formovať návyk pravidelného čítania Svätého písma. Rozvíjať zručnosť vo
vyhľadávaní podľa limitácií /súradníc/ vo Svätom písme.
Výkonový štandard
Žiak vie
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
vymenovať 5 historických kníh Starého zákona a 5 historických kníh Nového zákona
pomenovať časti Nového zákona
podľa súradníc nájsť daný text vo Svätom písme
správne používať skratky kníh Svätého písma, čísla kapitol a veršov
opísať najdôležitejšie udalosti zo života sv. Cyrila a Metoda
vysvetliť prínos byzantskej misie pre Slovensko
vysvetliť základné prvky legendy, rozlíšiť legendu od historickej správy
vysvetliť prínos prekladu Svätého písma do nášho jazyka
reprodukovať spamäti prvé dva verše Jánovho evanjelia
s pomocou učiteľa poskladať modlitbu Otče náš v cirkevnoslovanskom jazyku
používať vhodné slová v komunikácii s inými ľuďmi
pravdivo a správne šíriť informácie
2. téma: DIALÓG BOHA A ČLOVEKA
Kognitívny cieľ: Porovnať modlitby jednotlivých biblických postáv modlitbu Dávida, Šalamúna,
Márie a Ježiša.
Afektívny cieľ: Uvedomiť si potrebu modlitby a jej dôležitosti v živote biblických postáv.
Psychomotorický cieľ: Integrovať do svojho života dôverný dialóg s Bohom v modlitbe podľa
vzoru biblických postáv.
Výkonový štandard
Žiak vie
o
o
o
o
o
o
o
o
o
v biblických príbehoch nájsť spoločné znaky modlitby Dávida a Šalamúna
prerozprávať časť biblického príbehu zo života kráľa Dávida a Šalamúna
charakterizovať časti modlitby Otče náš
vytvoriť kartotéku biblických modlitieb
porovnať dva evanjeliové texty modlitby Otče náš
prostredníctvom modlitby rozvíjať dialóg s Bohom
nájsť vo Svätom písme modlitbu Otče náš
citovať jeden citát zo Svätého písma
správne doplniť (poskladať) Magnifikat
3. téma: MOJA MODLITBA
Kognitívny cieľ: Vysvetliť prínos modlitby pre duchovný život človeka.
Afektívny cieľ: Rozvíjať schopnosť samostatnej modlitby.
Psychomotorický cieľ: Vytvoriť si súbor osobných modlieb k rôznym príležitostiam.
190
Výkonový štandard
Žiak vie
o
vymenovať pravidlá modlitby
o
pomenovať aspoň tri druhy modlitby
o
jednoducho prerozprávať životopis sv. Františka
o
podľa vzoru – hymnus sv. Františka na stvorenstvo v modlitbe vyjadriť vďaku
o
výrazovo vyjadriť Františkovu pieseň stvorenstva
o
vytvoriť osobnú modlitbu k rôznym príležitostiam
4. téma: NÁŠ DIALÓG S BOHOM
Kognitívny cieľ: Vysvetliť a porovnať jednotlivé obdobia liturgického roku. Vysvetliť význam farieb,
slávenia, symbolov a úkonov liturgického roku.
Afektívny cieľ: Vnímať dorozumievanie sa človeka prostredníctvom symbolov. Uvedomovať si
prežívanie liturgického roku. Pozorovať zmeny v liturgickom roku. Vnímať a oceniť slávenie liturgie
ako spôsob komunikácie Boha s človekom (aj prostredníctvom symbolickej reči rozprávky)
Psychomotorický cieľ: Sláviť liturgický rok v rodine a vo farnosti.
Výkonový štandard
Žiak vie
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
vysvetliť pojem symbol
rozlíšiť znak od symbolu
oceniť úlohu a zmysel symbolov
vymenovať jednotlivé obdobia liturgického roka
priradiť správnu farbu k liturgickému obdobiu
správne demonštrovať aspoň 5 liturgických úkonov
vysvetliť a oceniť potrebu slávenia
symbolicky nakresliť schému rozdelenia liturgického roku
pomenovať základné časti chrámu
nakresliť a pomenovať 5 liturgických predmetov
5. téma: OBETA BOŽIEHO ĽUDU
Kognitívny cieľ: Definovať pojem obeta. Porovnať starozákonnú a novozákonnú obetu.
Afektívny cieľ: Oceniť hodnotu obety v ľudskom živote.
Psychomotorický cieľ: Zapájať sa do prípravy a priebehu liturgického slávenia.
Výkonový štandard
Žiak vie
o
prostredníctvom príkladu opísať zmysel obety
o
konkrétnym skutkom vyjadriť vďačnosť za obetu druhých ľudí (priateľov, rodičov)
o
vysvetliť jednoduchým spôsobom spôsob sprítomnenia Ježišovej obety pri sv. omši
o
vysvetliť prirovnanie Ježiša k nebeskému pelikánovi
o
prejaviť vďaku za Ježišovu obetu
o
nájsť analógiu medzi baránkom v Starom zákone a Božím baránkom v Novom zákone
o
charakterizovať symbolický význam chleba a vína pri sv. omši
o
oceniť význam chleba a vína v živote človeka
o
aktívne sa podieľať na príprave a priebehu liturgického slávenia
191
6. téma: DIALÓG CEZ SLUŽBU
Kognitívny cieľ: Zdôvodniť potrebu sviatostí pre život kresťana.
Afektívny cieľ: Uvedomiť si hodnotu a význam sviatosti v službe ľuďom.
Psychomotorický cieľ: Zapojiť sa do modlitieb za duchovné povolania, za chorých, za rodičov.
Výkonový štandard
Žiak vie
o
o
o
o
o
o
opísať a porovnať úlohu chlapca a dievčaťa v službe rodine
konkrétnymi skutkami slúžiť rodine, chorým, slabším
vymenovať tri stupne kňazstva
vymenovať kňazov vo svojej farnosti
vysvetliť potrebu sviatosti manželstva, kňazstva a pomazania chorých pre človeka z pohľadu
služby
formulovať modlitbu za kňazov
7. téma: SLUŽBA MODLITBOU
Kognitívny cieľ: Vysvetliť modlitbu za živých, k svätým, za mŕtvych. Interpretovať modlitby cirkvi.
Afektívny cieľ: Uvedomiť si hodnotu modlitby za druhých ľudí. Povzbudiť sa pre rôzne spôsoby
modlitby za druhých ľudí.
Psychomotorický cieľ: Formulovať modlitby za druhých ľudí. Vyhľadať príklady modlitby
spoločenstva vo Svätom písme.
Výkonový štandard
Žiak vie
o pomenovať rôzne formy modlitby za druhých ľudí
o priradiť jednotlivé časti sv. omše/liturgie k bohoslužbe slova alebo bohoslužbe obety
o formulovať modlitbu za iných vlastnými slovami (kňazov, štátnych predstaviteľov, učiteľov,
spolužiakov/
o na príklade života sv. Terézie z Lisieux zdôvodniť potrebu modlitby k svätým
o sformulovať modlitbu ku svojmu krstnému patrónovi.
NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA,
TÉMATICKÝ VÝCHOVNO – VZDELÁVACÍ PLÁN PRE 6. ROČNÍK
1 hodina týždenne, 33 hodín ročne
Ročníková téma: POZNÁVANIE PRAVDY
Dieťa začína kriticky vnímať život a prostredie, v ktorom žije. Objavuje v sebe túžbu po hľadaní
pravdy. Na tejto ceste potrebuje byť sprevádzané pravdou, ktorá ho vedie k Bohu, a ktorej hodnotu sa
učí spoznávať. Rozvíja v sebe schopnosť vnášať objavenú pravdu do života. Objavená pravda
prehlbuje rozmer náboženskej viery v živote dieťaťa.
1. TÉMA: PRAVDA AKO HODNOTA
Kognitívny cieľ: Interpretovať posolstvo biblického príbehu o Jakubovi a Ezauovi, vysvetliť potrebu
pravdy v živote človeka a v medziľudských vzťahoch. Posúdiť silu slova. Reflektovať zásady pravdy
pre správne fungovanie medziľudských vzťahov.
Afektívny cieľ: Oceniť hodnotu pravdy v živote človeka. Uvedomiť si možnosť manipulácie slovom
a jej riziká.
Psychomotorický cieľ: Formovať návyk kritického prístupu k informáciám.
192
Výkonový štandard
Žiak vie
na konkrétnej modelovej situácii rozlíšiť medzi pravdou a klamstvom
interpretovať cez biblický príbeh o Jakubovi a Ezauovi dopad klamstva na vzťah súrodencov
vysvetliť potrebu pravdy v živote človeka a v medziľudských vzťahoch
posúdiť silu slova
pomenovať zásady pravdy pre správne fungovanie medziľudských vzťahov
uviesť príklad manipulácie slovom a riziká manipulácie
na základe novinových článkov posúdiť hodnotu etiky pravdy v masmédiách
vo dvojici vytvoriť fiktívny list redaktorovi (novín, TV..) a posúdiť hodnovernosť daného
masmédia
2. TÉMA: HĽADANIE PRAVDY O SVETE
Ciele témy:
Kognitívny: Predstaviť pravdivosť obraznej reči biblického príbehu o stvorení a porovnať s vedeckým
pohľadom. Porovnať staroveké mýty o vzniku sveta s posolstvom biblického textu.
Afektívny: Vnímať pravdivosť obraznej reči. Vážiť si krásu stvoreného sveta.
Psychomotorický: Zostaviť vlastný žalm na oslavu stvorenia rečou dnešného človeka.
Výkonový štandard
Žiak vie
opísať pravdivosť obraznej reči biblického príbehu o stvorení sveta
porovnať predstavenú časovú udalosť stvorenia sveta na „lište“ času a vo Svätom písme
pomenovať biblický príbeh o stvorení ako model stvorenia, nie historickú udalosť
porovnať biblický príbeh o stvorení s vedeckým pohľadom
porovnať staroveké mýty o vzniku sveta s posolstvom biblického textu
jednoducho vytvoriť symbolický obraz stvorenia sveta
zostaviť vlastný žalm na oslavu stvorenia rečou dnešného človeka
vytvoriť jednoduchý projekt pre pomoc znečistenej prírode (globálne problémy)
3. TÉMA: HĽADANIE PRAVDY O SEBE
Ciele témy:
Kognitívny: Predstaviť pravdivosť obraznej reči biblického príbehu o stvorení človeka a porovnať
s vedeckým pohľadom. Porovnať biblický príbeh o páde človeka s mýtickým a poukázať na rozmer
kresťanskej nádeje (vyznanie a odpustenie viny). Zdôvodniť existenciu zákona vo svedomí. Určiť
osobné prekážky pri hľadaní pravdy.
Afektívny: Uvedomiť si hodnotu človeka v stvorení na Boží obraz, bez ohľadu na vzhľad a výkon. Na
modelovej situácii vnímať existenciu vlastnej viny. Uvedomiť si svoje hranice.
Psychomotorický: Osvojiť si vonkajšie prejavy úcty k človeku. Na modelových situáciách formovať
návyk správneho zaobchádzania s vinou (pocit viny, vedomie viny).
Výkonový štandard
Žiak vie
pomenovať symbolickosť obraznej reči biblického príbehu o stvorení
s vedeckým pohľadom
človeka a porovnať
vysvetliť hodnotu človeka v stvorení na Boží obraz
vnímať svoje vlastné hranice
navonok prejaviť úctu k človeku
193
porovnať biblický príbeh o páde človeka s mýtickým a poukázať
nádeje (vyznanie a odpustenie viny)
na rozmer kresťanskej
zdôvodniť existenciu zákona vo svedomí
určiť osobné prekážky pri hľadaní pravdy
na modelových situáciách rozlíšiť medzi pocitom viny a vedomím viny
4. TÉMA: OHLASOVATELIA PRAVDY
Ciele témy:
Kognitívny: Vysvetliť význam ohlasovania pravdy. Odvodiť logický záver z prezentovanej obraznej
biblickej reči pri povolaní proroka Ezechiela. Na základe predstavených biblických postáv interpretovať
biblické posolstvo o hodnote pravdy.
Afektívny: Na základe svedkov pravdy povzbudiť sa k praktizovaniu pravdy.
Psychomotorický: Inšpirovať sa k životu podľa pravdy pozitívnymi vzormi z dejín. Identifikovať sa
s predloženými vzormi pre život v pravde.
Výkonový štandard
Žiak vie
vysvetliť význam ohlasovania pravdy
odvodiť logický záver z prezentovanej obraznej biblickej reči pri povolaní proroka Ezechiela
vysvetliť výrok Ježiša: „Vaše 'áno' nech je 'áno' a vaše 'nie' nech je 'nie'“. (Mt 5,37)
vymenovať aspoň dvoch ohlasovateľov pravdy
jednoducho opísať život sv. Petra a sv. Štefana
porovnať svoj život s predloženými vzormi - ohlasovateľmi pravdy
5. TÉMA: KONAŤ V PRAVDE
Výkonový štandard
Žiak vie
diskutovať o význame „Zlatého pravidla“
porovnať židovský zákon Zedaka, islamský Zakat a Ježišov príkaz lásky
prispieva k diskusii v pracovnej skupine a v triede o význame „Zlatého pravidla"
vnímať dopad rozhodnutia na život človeka
na modelovej situácii demonštrovať skutky lásky
posúdiť hodnotu pravdy a vyvodiť závery pri riešení problémovej úlohy s mravnou dilemou
rozlišovať medzi väčším a menším zlom, medzi väčším a menším dobrom
definovať sociálny hriech
vymenovať 3 skutky, ktorými koná podľa pravdy
na príkladoch svätých, významných osobností a konkrétnych životných udalostiach vysvetliť
spravodlivé (pravdivé) konanie
194
NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA, TÉMATICKÝ VÝCHOVNO – VZDELÁVACÍ PLÁN PRE 7. ROČNÍK
1 hodina týždenne, 33 hodín ročne
CIELE:
Kognitívny cieľ: Opísať rozličné chápanie slobody u súčasného človeka a porovnať ho
s kresťanským pohľadom. Uviesť príklady foriem otroctva súčasného človeka.
Afektívny cieľ: Zdôvodniť hranice slobody človeka na základe desatora. Prostredníctvom biblických
príbehov vnímať ako Boh rešpektuje slobodu človeka. Vnímať desatoro ako výzvu k plnej slobode
človeka.
Psychomotorický cieľ: Rozvíjať návyk reflexie vlast.rozhodnutí.
Rozvoj kompetencií komunikačné:
 reaguje na preč. texty a používa ich na rôzne ciele.
 dokáže viesť koordinovaný dialóg so spoluž.
 podporuje osvojovanie základných pravidiel verejnej komunikácie a dialógu.
 vie obhájiť svoj názor slušným spôsobom.
existenciálne:
 vysvetlí kresťanský pohľad na povolanie a zamestnanie človeka.
 chápe slobodu ako vnútorný stav, ktorý je vlastný každému človeku. Občianske:
 je pripravený niesť zodpovednosť.
 odmieta závislosť ako individuálny, ale aj spoločenský defekt.
 vie rozlíšiť rôzne spôsoby slobody, prikláňa sa k chápaniu slobody ako nezávislosti, ktorá je
obmedzená právami druhého človeka na vl. slobodu.
Interpersonálne a sociálne:
 získava základné sociálne zručnosti pri riešení zložitých situácií.
 uvedomuje si mravné rozmery rôznych spôsobov ľudského správania.
 chápe Desatoro ako spoločnosťou overenú a Bohom garantovanú normu slobody.
Obsahový štandard, podtéma
1.SLOBODA A ČLOVEK
Ciele a kľúčové kompetencie
Obsahový štandard:
 chápanie slobody
 povolanie k slobode
 otroctvo človeka
 závislosti
 Exodus – cesta k slobode
 hranice slobody – Desatoro
195
1
Obsahový štandard:
 slobodné rozhodnutie (nutnosť voľby)
 sloboda a zodpovednosť
 riešenie problémovej situácie – príbeh
s mravnou dilemou
 princípy rozhodovania (autonómna
a heteronómna morálka)
2. SLOBODA A ROZHODNUTIA
CIELE
Kognitívny cieľ:
Na zákl. analýzy problém. situácie vysvetliť dopad rozhodnutia na život jednotlivca a spoloč.
Na modelovej situácii aplikovať možnosti riešenia nežiaducich javov.
Afektívny cieľ: Vnímať vnútorné a vonkajšie vplyvy na rozhodnutie človeka. Uvedomiť si
zodpovednosť za svoje mravné rozhodnutia voči sebe, druhým ľuďom a svetu.
Psychomotorický cieľ: Rozvíjať návyk analýzy vplyvov rozhodnutí a ich dopad na život človeka
a spoločnosti. Na modelovej situácii si osvojiť základné riešenie vnútorných konfliktov.
Rozvoj kompetencií komunikačné:
 reaguje na prečítané texty a používa ich na rôzne ciele.
 prehlbuje vzťah medzi verbálnou a neverbálnou zložkou komunikácie.
 je zameraný na dopady verbálnych aj neverbálnych prejavov a je pripravený niesť zodpovednosť.
Existenciálne:
 na základe poznania vníma, aké dôležité sú rozhodnutia pre vlastný život.
 je pripravený zamerať sa na poz. hodnoty.
interpersonálne a sociálne:
 oceňuje pravé hodnoty, je schopný transformovať možné dopady svojich rozhod.
 získava základné sociálne zručnosti pri riešení zložitých situácií.
 vie rozoznať na model. situáciách žiadúce i nežiaduce konanie v spoloč.
Občianske:
 je pripravený vnímať životné situácie vyžadujúce zodpovedné rozhodnutie vzhľadom na seba,
druhých ľudí a svet.
 pozitívne oceňuje rozhodnutie pre mravne dobrý čin., rešpektuje rozhodnutie druhého človeka
v závislosti od svedomia.
196
Rozvoj kompetencií
Komunikačné:
 reaguje na prečítané texty a pracuje s nimi.
 rozvíja efektívne stratégie komunikácie.
 vie používať komunikáciu v rôznych situáciách – vie sa ospravedlniť.
 vie vyjadriť vlastnú vinu.
Existenciálne:
 je disponovaný na správne zaobchádzanie s vinou a odpustením.
 sa vie konfrontovať s vl. vinou a je otvorený pre kresťanský pohľad na vinu a odpustenie.
 vie reflektovať životné situácie v kontexte hodnôt kresťanskej etiky.
Občianske:
 vie rešpektovať svedomie druhých ľudí, neodsudzuje.
Sociálne a interpersonálne:
 prehlbuje a rozširuje špecifické aplikácie jazyka o sociálne zručnosti.
 disponuje základnými sociálnymi postojmi.
 si uvedomuje mravné rozmery ľudského správania a ich dopad na život jednotlivca a spoločnosti.
Obsahový štandard:
3. BOH OSLOBODZUJE ČLOVEKA
CIELE
Kognitívny cieľ: Vysvetliť archetypálnu skúsenosť človeka s vinou a previnením v rôznych kultúrach
a náboženstvách v dejinách ľudstva. Konfrontovať ju s biblickým pohľadom na uznanie viny
a odpustenia. Uvedomovať si mravné rozmery svojich rozhodnutí a ich dopad na seba, druhých ľudí,
svet, Boha. Rozlišovať sviatostné a mimosviatostné formy pokánia.
Afektívny cieľ:
Konfrontovať sa so skúsenosťou viny a odpustenia. Osvojovať si kresťanský pohľad na vinu
a odpustenie.
Psychomotorický cieľ: Formovať návyk správneho zaobchádzania s vinou.
 vina a odpustenie vo svetle
prirodzenej morálky
 kresťanský pohľad na vinu
a odpustenie
 zaobchádzanie s vlastnou vinou
 sociálny hriech
 chápanie viny v iných kultúrach a
náboženstvách
 Kristus oslobodzuje (formy pokánia –
sviatostné i mimosviatostné)
197
4. REŠPEKTOVANIE VIEROVYZNANÍ
CIELE
Kognitívny cieľ: Charakterizovať kultúry a svetové náboženstvá. Porovnať učenie svetových
náboženstiev s kresťanským učením. Zdôvodniť prínos náboženstiev pre život spoločnosti.
Afektívny cieľ: Rešpektovať slobodu vierovyznania. Prejaviť záujem o poznanie pozitívnych hodnôt
v každom náboženstve. Vnímať súvis medzi kultúrou a náboženstvom. Oceniť osobné korene
v kresťanstve.
Psychomotorický cieľ:
Zostaviť škálu hodnôt nachádzajúcich sa vo všetkých svetových
náboženstvách. Formovať postoj rozvíjania kresťanskej identity.
Rozvoj kompetencií
Komunikačné:
 reaguje na prečítané texty a používa ich na rôzne ciele.
 zaoberá sa vnímaním hovoreného i písomného prejavu.
 pozoruje kultúru napísaného slova v iných vierovyznaniach.
Existenciálne:
 má základný náhľad na riešenie existenciálnych otázok svetových náboženstiev.
 je otvorený pre celoživotné hľadanie pravdy.
 zaujíma postoj k svojej kresťanskej identite.
Občianske:
 je otvorený pre náboženskú toleranciu v demokratickej spoločnosti.
 rešpektuje zvláštnosti iných náboženstiev.
Sociálne a interpersonálne:
 vníma potrebu angažovanosti jednotlivca na odstránení predsudkov voči iným náboženstvám.
 vníma princíp sociálneho zmieru a solidarity.
 sa orientuje v pluralitnej spoločnosti.
 využíva interkulturálne kontakty na vzájomné obohatenie seba i druhých.
Obsahový štandard:
 rešpektovanie odlišnosti
 rozdelenie sveta podľa kultúr
(myslenie kultúr)
 rozdielne cesty hľadania Boha
(hinduizmus, budhizmus, islam,
judaizmus, kresťanstvo...)
 putovanie po ceste predkov
198
Obsahové štandardy:
CIELE
 sloboda a vzťah k autoritám
(hierarchia, anarchia, nezávislosť)
 láska ako cesta k slobode
(blahoslavenstvá)
 sloboda a prosociálne správanie
(angažovanosť v rodine, spoločnosti,
Cirkvi)
Kognitívny cieľ: Vysvetliť blahoslavenstvá v kontexte dnešného človeka. Zdôvodniť platnosť blahoslavenstiev
aj v súčasnosti.
Psychomotorický cieľ: Prostredníctvom projektu formovať návyk prosociálneho správania. Formovať svedomie
ako zvrchovanú normu mravnosti. Poznávať hranice osobnej slobody. Osvojovať si návyky kresťanského
životného štýlu.
Rozvoj kompetencií
Komunikačné:
 reaguje na prečítané texty a pracuje s nimi.
 adekvátne komunikuje v rôznych situáciách.
Existenciálne:
 je otvorený pre pozitívne myslenie.
 vníma aplikáciu blahoslavenstiev v konkrétnych životných situáciách.
Občianske:
 je zainteresovaný v dianí v spoločnosti, je otvorený pre možnosť angažovať sa v ňom.
 si uvedomuje potrebu žiť vo vzťahoch a podieľať sa na vzájomnej spolupráci.
 akceptuje úlohu autority v spoločnosti.
Sociálne a interpersonálne:
5. LÁSKA AKO AUTORITA
Afektívny cieľ: Uvedomiť si, že sloboda oslobodzuje od strachu. Uvedomiť si, že nedôvera a strach je opakom
viery. Uvedomiť si dôležitosť autority v spoločnosti. Oceniť angažovanosť v rodine, spoločnosti a Cirkvi.
Vnímať napätie medzi vnútornou poslušnosťou k autoritám a nutnosťou odoprieť poslušnosť pri zneužití autority.
 rozvíja individuálne a sociálne schopnosti.
199
NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA, TÉMATICKÝ VÝCHOVNO – VZDELÁVACÍ PLÁN PRE 8. ROČNÍK
1 hodina týždenne, 33 hodín ročne
2. KTO JE ČLOVEK
1.DÔSTOJNOSŤ
ČLOVEKA
Obsahový štandard, podtéma
Obsahový štandard:
Sebapoznanie (jedinečnosť, objavenie svojej veľkosti)
Zodpovednosť za prijaté dary
Sebaprijatie, komplexy
Sebaúcta
Obsahový štandard:
Ľudská dôstojnosť (Gn, )
Človek ako muž a žena (úcta k človeku, dôstojnosť muža
a ženy, matriarchát, patriarchát, sexizmus)
Kresťanské chápanie rovnakej dôstojnosti muža a ženy pred
Bohom
Výkonový štandard
Žiak vie
 vysvetliť pojmy sebaúcta, sebaprijatie a komplexy
 uvedomiť si zodpovednosť za rozvíjanie svojich talentov
 vyjadriť vlastný názor.
 rozvíjať návyk vonkajších prejavov sebaúcty
 eliminovať svoje komplexy
 trénovať v pozitívnom sebahodnotení.
Žiak vie
vysvetliť pôvod ľudských práv v židovsko-kresťanskej viere v jedného Boha
sformulovať pojem dôstojnosť človeka vo svetle viery a Svätého písma
oceniť kresťanský pohľad pri hľadaní a akceptovaní dôstojnosti človeka
prispieť k budovaniu dobrých vzťahov prejavením úcty každému človeku
opísať vnímanie muža a ženy v rôznych kultúrach a rôznych historických
kontextoch a porovnať ho s kresťanským pohľadom
oceniť uskutočňovanie sociálnych rolí muža a ženy z pohľadu kresťanského
ideálu
rozvíjať návyk vonkajších prejavov ohľaduplnosti a zdvorilosti voči opačnému
pohlaviu
200
3. ĽUDSKOSŤ
4. DÔSTOJNOSŤ
A VÝKON
5. KULTÚRA ŽIVOTA
Obsahový štandard:
Odvrátená tvár ľudskosti (zneužívanie, manipulácia,
vojna – v minulosti a dnes, problém „spravodlivých“
vojen)
Otázky o zmysle utrpenia, pochybnosť ako miesto
komunikácie, Boh ukrytý v biede sveta (bol som hladný
....)
Božie kráľovstvo ako kráľovstvo pokoja
Ľudskosť (búranie predsudkov, tolerancia, Ježišov
postoj k ľuďom na okraji)
Objavenie ľudskosti (vykúpenie – pozdvihnutie človeka)
Žiak vie
položiť si otázky o príčinách a zmysle ľudského utrpenia a hľadať na ne odpoveď
na základe poznania dejinných súvislostí hľadať príčiny odvrátenej tváre
ľudskosti
vnímať nebezpečenstvo náboženského fundamentalizmu, intolerancie
a odsudzovania
prejaviť vonkajší skutok empatie voči iným
spoznať a odmietnuť manipuláciu
Obsahový štandard:
„Mať“ alebo „byť“
Hodnota práce a dôstojnosť človeka
Cirkev slabých (etika chudoby a milosrdenstva v Cirkvi,
sociálne učenie Cirkvi)
Utrpenie – sviatosť pomazania chorých
Žiak vie
vymenovať dôsledky posudzovania hodnoty človeka na základe iba jeho výkonu
porovnať Ježišov zákon lásky so sociálnymi zákonmi modernej spoločnosti
integrovať hodnoty milosrdenstva do sústavy hodnôt sociálneho cítenia
spoločnosti i jednotlivca
nadchnúť sa pozitívnymi vzormi z dejín Cirkvi
vytvoriť zákony „svedectva lásky“ obohacujúce spoločnosť (štát, mesto, školu,
triedu).
Obsahové štandardy:
Kultúra – rozvoj človeka, rozvoj ľudskej spoločnosti
Hodnoty kultúry života a kultúry smrti (liberalizmus –
relativizmus hodnôt, konzervativizmus – ochrana hodnôt)
Ľudskosť – kresťanský ideál (kresťanské vzory)
Žiak vie
zdôvodniť prínos kresťanských hodnôt pre súčasnú kultúru
na podklade Svätého písma posúdiť hodnotu človeka od počatia po
prirodzenú smrť
uvedomiť si kresťanské hodnoty integrované v spoločnosti
akceptovať a preferovať život ako hodnotu
zostaviť škálu osobných hodnôt (môj rebríček hodnôt)
porovnať spoločenský prínos kresťanských hodnôt pre spoločnosť
v porovnaní s prioritami liberalizmu
podľa zostaveného rebríčka hodnôt v modelových situáciách demonštrovať
ich vonkajšie prejavy
201
NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA,
TÉMATICKÝ VÝCHOVNO – VZDELÁVACÍ PLÁN PRE 9. ROČNÍK
1 h týždenne, 33 hodín ročne
1.ZODPOVEDNOSŤ
4.hod
Obsahový štandard:
Etymológia pojmu zodpovednosť
Život – pozvanie k zodpovednosti (podobenstvo
o talentoch)
Názvy podtém:
September
1.Úvodná hodina
2. Poznanie rastu
3. Spoznať svoje silné a slabé stránky
4. Pozvanie k zodpovednosti
Žiak vie
 vysvetliť etymológiu pojmu zodpovednosť
 objaviť posolstvo biblického textu podobenstva
o talentoch
 aplikovať podobenstvo o talentoch ako pozvanie
k zodpovednosti pre svoj život
 formovať postoj zodpovednosti za svoj život
2. ZODPOVEDNOSŤ ZA SEBA
6. hod
Výkonový štandard
Obsahový štandard:
Sebarozvoj (sebaocenenie a prijatie)
Potreba životných vzorov
Korekcia mediálnych vzorov (imitovanie vzorov)
Výzva k hľadaniu a odkrývaniu životného zmyslu.
Ponuka kresťanských vzorov (Jn 1,35-39)
Názvy podtém:
Október
5.Moje vzory
6. Ísť za hviezdou
7. Ježišove postoje
8. Kto bol a je Ježiš ľudí
November
9. Zobrazenie Ježia v umení
10. Opakovanie
Žiak vie
racionálne sa konfrontovať s potrebou životných vzorov
kriticky analyzovať ponuku mediálnych vzorov a konfrontovať
svoj postoj voči vzorom
rozlíšiť medzi manipulačným vzorom a vzorom ponúkajúcim
sprevádzanie
rozvíjať schopnosť sebaporozumenia
vnímať sebaocenenie a prijatie ako podmienku sebarozvoja
formovať postoj sebakorekcie vychádzajúcej z rovnováhy medzi
potrebou originality a potrebou začlenenia sa
z pohľadu humanizmu oceniť kresťanskú ponuku nasledovania
Ježiša Krista ako životného vzoru
3. ZODPOVEDNOSŤ ZA SVOJU VIERU
8. hod.
Obsahový štandard, podtéma
Obsahový štandard:
Prečo veriť? (dôvody pre vieru, dôvody pre
neveru)
Poverčivosť – nesprávna forma religiozity
Nebezpečenstvo siekt a ich ponuky dnes
Vyznanie viery - rozhodnutie pre vieru
Reč Cirkvi - metaforická reč dogiem
Nová reč Cirkvi – II. vatikánsky koncil
Kresťanská zrelosť (sviatostný život)
Názvy podtém:
November
11. Čo znamená veriť?
December
12. Vyznanie viery
13. Aký Boh je alebo aký Boh nie je
14. História Vianoc
Január
15. Komu vlastne verím? Kto si Bože?
16. Dogmy – reč viery (Credo)
17. Sekty
Február 18. Opakovanie
Žiak vie
analyzovať dôvody pre náboženskú vieru
prijať skutočnosť religiozity človeka ako prejavu túžby po
presahu samého seba
logicky zdôvodniť poverčivosť ako prejav nezrelej religiozity
opísať znaky sekty
porovnať sektu a Cirkev
vysvetliť pôvod siekt a techniky manipulácie
interpretovať biblické texty obsahujúce vyznanie viery
Ježišových učeníkov a nájsť súvislosť s apoštolským vyznaním
viery
reprodukovať vyznanie viery ako akt dôvery
jednoduchým spôsobom vysvetliť historický kontext vzniku
apoštolského a nicejsko-carihradského vyznania viery
rozlíšiť jednotlivé časti vyznania viery a ich konkrétnych
významov
porozumieť vývoju reči Cirkvi v historickom kontexte
na odkaze II. vatikánskeho koncilu predstaviť potrebu novej
reči Cirkvi súčasnej spoločnosti
vnímať sekularizmus ako prejav neporozumenia reči Cirkvi
rozvíjať kresťanské prvky spirituality v osobnostnom raste
202
4. ZODPOVEDNOSŤ ZA BUDOVANIE VZŤAHOV 6. hod.
5 . ZODPOVEDNOSŤ ČLOVEKA ZA SVET V KTOROM ŽIJE
9. hod
Obsahový štandard:
Túžba po presiahnutí seba (ontologická potreba
lásky človeka k človeku a človeka k Bohu)
Vzťahy muž a žena (Pieseň piesní)
Priateľstvo a láska
Ideál rodiny a pseudorodina
Medzigeneračné vzťahy
Názvy podtém:
Február
19. Túžba po láske
20. Kamarátstvo, priateľstvo
Marec
21. Priateľstvo a láska
22. Láska a partnerstvo
23. Význam pohlavia ako zväzku
Apríl
24. Rodina
Žiak vie
objaviť ontologickú potrebu lásky človeka k človeku
a človeka k Bohu
nájsť rozdiely medzi priateľskou láskou, láskou muža a ženy,
láskou rodičovskou a láskou k Bohu
oceniť význam budovania vzťahov ako naplnenia života
zmyslom
vnímať hodnotu lásky ako proces dozrievania
uvedomiť si riziká zneužitia túžby človeka po láske
zostaviť hierarchiu hodnôt v partnerských vzťahoch
oceniť význam kvalitného budovania partnerského vzťahu
ako základ hodnotného manželstva a rodiny
formovať návyk vonkajších prejavov úcty k človeku
rozlíšiť rôzne formy spolužitia dvoch ľudí v súčasnosti
predstaviť rodinu ako optimálne Bohom chcené
spoločenstvo osôb zamerané pre dobro jej členov a na
prijatie a výchovu detí
porozumieť svojmu postaveniu v rodine a osvojiť si riešenia
rodinných konfliktov
na modelových situáciách si precvičiť riešenia rodinných
konfliktov
vie hľadať kompromis pri riešení medzigeneračných
konfliktov
Obsahové štandardy:
Žiak vie
Ekológia a zodpovednosť Gn 1,28-29 (globálne
na základe analýzy súčasných ekologických javov
problémy)
v konfrontácii s posolstvom biblického textu Gn 1,28-29
vyjadriť dôležitosť ekologického myslenia a správania sa
Angažovanosť kresťana v spoločnosti (politika,
človeka
štátny režim )
vnímať potrebu ekologického myslenia človeka
Úloha Cirkvi v spoločnosti
praktizovať zručnosti triedenia odpadu v domácnosti
Kresťanské denominácie na Slovensku
a šetrného zaobchádzania s prírodnými zdrojmi
Ekumenizmus
akceptovať vlastnú zodpovednosť prijatím svojej úlohy na
Názvy podtém:
spoluvytváraní sveta
Apríl
zdôvodniť potrebu angažovanosti kresťanov v politike
25. Pohľad kresťana na vzťah človeka k prírode
a verejnom živote
26. Boh pozýva človeka k ochrane Božieho diela
osvojovať si postoj kresťanskej angažovanosti v spoločnosti
Máj
a v Cirkvi
27. Ekologická uvedomelosť kresťanov
charakterizovať jednotlivé kresťanské denominácie na
28. Kresťanské posolstvo ľudskosti
Slovensku a objaviť spoločné základy viery
29. Človek v priebehu dejín objavuje v sebe
akceptovať existenciu kresťanských denominácií ako
„človečenstvo“
dôsledok historického vývinu
30. Požiadavka spravodlivosti, čestnosti a
oceniť asertívnu komunikáciu a správanie ako prejav
zodpovednosti
spolupráce
Jún
rozvíjať postoj tolerancie ku kresťanom iných denominácií
31. Opakovanie 9. ročníka
formovať postoj spolupráce v ekumenickom duchu
32. Byť prorokom svojej doby
v sociálnej oblasti
203
Umenie a kultúra
Vzdelávacia oblasť nadväzuje rozvíjanie žiakových kreatívnych vyjadrovacích schopností
prostredníctvom vybraných vyjadrovacích prostriedkov výtvarného umenia, hudby, dizajnu, architektúry,
filmu, elektronických médií. Dôležitým poslaním oblasti je budovanie vlastnej kultúrnej identity, chápanie
miesta súčasného umenia v živote žiaka a aktívna účasť na ňom ako aj rozvíjanie schopnosti porozumieť
iným kultúram. Žiak sa učí využívať základné kultúrne nástroje na kultivovanú komunikáciu, učí sa
rozlišovať hlavné umelecké druhy, ich médiá, formy, hlavné tendencie a štýly, vyjadrovacie prostriedky,
základné kompozičné princípy; opisovať svoje estetické zážitky z vnímania umeleckých diel, chápať
význam estetických faktorov, estetickej činnosti v každodennom živote, chápať význam umenia v živote
jednotlivca a spoločnosti.
Predmet: Hudobná výchova
Ciele predmetu
Kognitívne - cieľom je, aby žiaci získali poznatky, vedomosti a zručnosti v procese komunikácie s hudbou.
Na základe získaných vedomostí o hudbe, hudobných skúseností a hudobných zručností
Socioafektívne:
- prostredníctvom precítenia a pochopenia hudobného diela žiaci vedia sa preladiť na komunikačný a
ideový kód iného človeka (autora), pochopia jeho citový a myšlienkový svet
- na základe vnímania a prežívania hudobných skladieb (od ľudových piesní po rozsiahlejšie umelecké
diela) slovne, výtvarne a pohybom vyjadriť svoje estetické zážitky,
- dokážu bez predsudkov pristupovať k vnímaniu a rozširovaniu umeleckých hodnôt.
Psychomotorické:
- žiaci dokážu správne realizovať hudobné prejavy (vokálne, inštrumentálne, pohybové) a integrovať ich pri
realizácii hudobno-dramatických činnosti,
- v intonačnej a sluchovej výchove získané zručnosti vedia využiť pri svojich hudobných činnostiach,
- na primeranej úrovni dokážu využiť nadobudnuté zručnosti pri vyjadrení svojich myšlienok, pocitov a
postojov, a tak prostredníctvom hudby komunikovať s okolitým svetom.
Kompetencie
Rozvíjať kľúčové kompetencie tak, aby sa:
- formoval a rozvíjal emocionálny svet žiakov,
- formovali mravné vzťahy žiakov k prostrediu v škole a v rodine, pozitívne vzťahy k prírode, ku
všetkým prejavom života,
- vychovali žiaci hrdí na vlastné slovenské kultúrne bohatstvo a históriu, s kladným vzťahom ku
kultúrnemu životu spoločnosti a podieľaním sa na ňom,
- vhodne a nenásilne spájala hudba s prejavmi iných umení – s poéziou, výtvarnými dielami, tancom,
filmom, videom a modernými komunikačnými technológiami,
- vychovávali vnímaví, aktívni poslucháči, tolerantní k iným kultúram a názorom, bez nekritického
podliehania módnym vlnám, reklame a subkultúre, ale aj bez predsudkov k nim.
Obsah
5. ročník - Ako sa nám prihovára hudba. Hudba spojená s inými druhmi umenia (tvorba integratívneho
projektu). Prostredníctvom hudby poznávame svoju hudobnú kultúru i kultúru iných národov
6. ročník - Hudba minulosti a súčasnosť. Prostredníctvom hudby poznávame kultúru rôznych národov
7. ročník - Hudobné prechádzky storočiami Pestrá paleta populárnej hudby. Hudba na pomedzí Sústava
hudobných činností.
204
Časová dotácia:
Ročník
5. roč
6. roč.
7. roč.
8. roč.
9. roč..
týždenne
1
1
1
0
0
ročne
33
33
33
0
0
HUDOBNÁ VÝCHOVA
TÉMATICKÝ VÝCHOVNO – VZDELÁVACÍ PLÁN PRE 5. ROČNÍK
1 hodina týždenne, ročná časová dotácia: 33 hodín
tematický obsahový
celok
štandard
výkonový štandard
Kompetencie
Ako sa nám Opakovanie a
prihovára
upevnenie učiva 4.
hudba
ročníka; druhy
ľudových piesní,
koledy, umelé
piesne, štruktúra
piesní - rozbor
Žiaci vedia určiť druh ľudovej piesne,
vystihnúť rytmus,
Poznávacie a pamäťové - vedieť piesne
naspamäť, čo je národná identita.
Učebné
zdroje
učebnice HV
národopis
né
vedia reprodukovať melódiu,
Komunikačné kompetencie fotografie
vyjadriť svoje myšlienky a názory.
orientujú sa v grafickom zázname
videokaze
jednoduchej melódie,
Sociálne kompetencie - byť tolerantný k
tyCD, DVD,
spolužiakom - vyjadriť slušne odlišný
vedia používať takty,
platne,
názor, pestovať empatické správanie.
encyklopéovládajú notový zápis, spev v 2/4, 3/4 a
Občianske kompetencie - úcta k tradíciám die ľudových
4/4 takte,
svojho národa, národnej kultúrnej identite, piesní
poznajú slovenské folklórne oblasti a
hodnotenie diela s odôvodnením.
typické piesne, tance, kroje, zvykoslovie;
Všeobecné kompetencie - vzbudiť záujem
poznajú spoločenskú funkciu piesní,
o kultúrne tradície.
detské hudobné nástroje,
poznajú ľudové hudobné nástroje,
reagujú na hudbu a stvárňujú ju
pohybom, tancom
Hudba
spojená s
inými
druhmi
umenia
Čo vyjadruje
hudba, výrazové
prostriedky,
podoby hudobnej
skladby; hudba na
koncertnom pódiu,
základ počúvania
hudby, melodráma,
opera, opereta,
muzikál, balet,
divadlo, film,
umenie, iné
využitie hudby.
Žiaci sa vedia orientovať v notovom
parte, určujú podoby hudobnej skladby
(rytmus, tempo, dynamika, melódia,
farba, harmónia),
Sociálna a občianska kompetencia - čo je
národná identita, Komunikačná
kompetencia - vyjadriť svoje myšlienky,
názory a pocity z počutých skladieb a diel,
uvedomiť si kultúrnu rozmanitosť
reagujú na znejúcu hudbu, vyjadrujú
slovenských a svetových hudobných
pohybové improvizácie, naučia sa
skladateľov; rozvíjať slovnú zásobu v
aktívne prežívať hudbu, poznať ju v
hodnotení hlavných myšlienok a
žánrových podobách,
vyjadrovať vlastný názor a pocity.
naučia sa pochopiť hudobné dielo a
Kultúrna kompetencia - úcta k dielam
funkciu hudby vzhľadom k životu jedinca, svojho národa a ich autorom. Všeobecná
spoločensko-kultúrnym tradíciám a
kompetencia - viesť žiakov k základnej
zvykom, verbálne vyjadriť svoj názor a
hudobnej gramotnosti, schopnosti vnímať
zážitok z počúvanej hudby,
a pochopiť hudobné diela, pozitívne
poznajú mená a diela slovenských a
vnímať hudbu a kultúru a vzbudiť záujem
svetových hud. skladateľov,
žiakov o hudbu.
dokážu využiť dramatizáciu a tanečnopohybovú zložku.
učebnice HV
Prostredníc
tvom hudby
poznávame
svoju
hudobnú
kultúru a
kultúru
iných
národov
Počiatky
slovenskej hudby historické korene a
historický vývoj;
hudobná kultúra
iných národov.
Žiaci sa vedia orientovať v historickom
vývoji slovenskej a svetovej hudby;
učebnice HV
videokaze
ty,
CD, DVD,
platne,
encyklopé
die hudobných
skladate
ľov a piesní
Poznávacia kompetencia - čo je národná
identita a národná hrdosť. Občianska
pravek, starovek, stredovek, renesancia, kompetencia - uvedomujú si základné
humanistické hodnoty, zmysel národného
barok, klasicizmus.
kultúrneho dedičstva. Sociálna
Poznajú kultúru iných národov (Česko,
kompetencia - formovanie a rozvíjanie
Maďarsko, Rakúsko, Nemecko,
emocionálneho sveta žiakov. Pozitívne
Taliansko, Francúzsko, Španielsko,
vzťahy k prírode, ku všetkým prejavom
Poľsko a Rusko)
života. Kultúrna kompetencia - byť
tolerantný, empatický k prejavom iných
kultúr, ceniť si a rešpektovať umenie,
kultúru a historické tradície.
videokaze
ty, CD, DVD,
platne,
encyklopé-die
hudobných
skladate
ľov
205
HUDOBNÁ VÝCHOVA, TÉMATICKÝ VÝCHOVNO – VZDELÁVACÍ PLÁN PRE 6. ROČNÍK
1 hodina týždenne, ročná časová dotácia: 33 hodín
Tematický celok,
Počet hodín
obsahový štandard
výkonový štandard
kompetencie
Hudba minulosti a súčasnosti
Opakovanie a upevňovanie učiva z 5.
roč. ,
rozširovanie hlasového rozsahu,
správne spevácke návyky,
durové a molové motívy (ich intonácia),
melodizácia textu,
predvetie- závetie,
tvorivé hry,
rytmizácia 2/4 - 4/4 takte,
hra na hudobných nástrojoch,
pohybové stvárnenie znejúcej hudby
Orientácia v hudbe,
rozoznávanie výrazových prostriedkov
hudby,
určenie charakteru vokálnej
a inštrumentálnej hudby,
precítenie hudobných zážitkov,
hodnotenie a porovnávanie počúvaných
skladieb,
poznanie osobností slovenskej a svetovej
hudby
Poznávacie a pamäťové - vedieť piesne naspamäť,
národná identita. Komunikačne vyjadriť svoje myšlienky,
názory.
Sociálne kompetencie - formovanie mravných vzťahov
k spolužiakom, empatické správanie.
Občianske kompetencie - úcta k tradíciám svojho
národa.
Všeobecné kompetencie - záujem o kultúrne tradície
Prostredníctvom hudby
poznávame kultúru rôznych
národov
Hudobná kultúra iných národov,
historické korene a historický vývoj
Poznajú kultúru iných národov v Európe
Poznávacia kompetencia - čo je národná identita
a národná hrdosť.
Občianska kompetencia - uvedomujú si základné
humanistické hodnoty, zmysel národného a kultúrneho
dedičstva a uplatňovanie a ochraňovanie princípov
demokracie .
Sociálna kompetencia - formovanie a rozvíjanie
emocionálneho sveta žiakov, formovanie mravných
vzťahov žiakov v škole a rodine. Pozitívne vzťahy
k prírode, ku všetkým prejavom života.
Kultúrna kompetencia - byť tolerantný, empatický
k prejavom iných kultúr, ceniť si a rešpektovať umenie,
kultúru a historické tradície
206
HUDOBNÁ VÝCHOVA, TÉMATICKÝ VÝCHOVNO – VZDELÁVACÍ PLÁN PRE 7. ROČNÍK
1h týždenne, 33h ročne
tem. celok
obsahový štandard
výkonový štandard
Kompetencie
Hudobné prechádzky
storočiami
Opakovanie a upevňovanie
učiva z 6. roč. , rozširovanie
hlasového rozsahu, správne
spevácke návyky, durové
a molové motívy (ich intonácia),
melodizácia textu, predvetiezávetie,tvorivé hry, rytmizácia
2/4, ¾,4/4 takte, hra na
hudobných nástrojoch,
pohybové stvárnenie znejúcej
hudby
Pestrá paleta populárnej
hudby
Súčasná hudba pre mladých,
Poznajú kultúru iných
hudobné začiatky od Beatles po národov v Európe
Superstar
Poznávacia kompetencia – čo je národná identita a národná
hrdosť. Občianska kompetencia – uvedomujú si základné
humanistické hodnoty, zmysel národného a kultúrneho
dedičstva a uplatňovanie a ochraňovanie princípov
demokracie . Sociálna kompetencia – formovanie a rozvíjanie
emocionálneho sveta žiakov, formovanie mravných vzťahov
žiakov v škole a rodine. Pozitívne vzťahy k prírode, ku
všetkým prejavom života. Kultúrna kompetencia – byť
tolerantný, empatický k prejavom iných kultúr, ceniť si
a rešpektovať umenie, kultúru a historické tradície
Hudba na pomedzí
Súčasná hudba pre mladých,
Poznajú kultúru iných
hudobné začiatky od Beatles po národov v Európe
Superstar. Prijať, analyzovať,
hodnotiť porovnávať hudobné
diela rôznych kultúr, rozvoj
vlastnej hudobnosti
v činnostiach a aktivitách, spev
a použitie základných
rytmických nástrojov
Poznávacia kompetencia – čo je národná identita a národná
hrdosť. Občianska kompetencia – uvedomujú si základné
humanistické hodnoty, zmysel národného a kultúrneho
dedičstva a uplatňovanie a ochraňovanie princípov
demokracie . Sociálna kompetencia – formovanie a rozvíjanie
emocionálneho sveta žiakov, formovanie mravných vzťahov
žiakov v škole a rodine. Pozitívne vzťahy k prírode, ku
všetkým prejavom života. Kultúrna kompetencia – byť
tolerantný, empatický k prejavom iných kultúr, ceniť si
a rešpektovať umenie, kultúru a historické tradície
Orientácia v hudbe,
rozoznávanie výraz.
prostriedkov hudby,
určenie charakteru
vokálnej a inštrum.
hudby, precítenie hud.
zážitkov, hodnotenie
a porovnávanie
počúvaných skladieb,
poznanie osobností
slov. a svet. hudby
Poznávacie a pamäťové- vedieť piesne naspamäť, národná
identita. Komunikačné-vyjadriť svoje myšlienky, názory.
Sociálne kompetencie- formovanie mravných vzťahov
k spoluž.,empatické správanie. Občianske komp. úcta
k tradíciam svojho národa. Všeobec. kom. – záujem
o kult.trad.
207
Predmet: Výtvarná výchova
Charakteristika predmetu
Predmet rozvíja osobnosť žiaka v úplnosti jej cítenia, vnímania, intuície, fantázie i
analytického myslenia – vedomých i nevedomých duševných aktivít.
Do vyučovania sú zaraďované prostriedky a činnosti, ktoré rozširujú možnosti poznávacieho
procesu žiaka a dovoľujú mu naplniť jeho prirodzené ambície po vizuálnom vyjadrení
skutočnosti, po poznávaní formálnej i obsahovej štruktúry sveta, po presnejšom zobrazení
pozorovaných vzťahov, po vyššej technickej dokonalosti prejavu, po pluralite spôsobov
vytvárania.
Ciele učebného predmetu
Kognitívne ciele
Poznávať jazyk vizuálnych médií – jazykové prostriedky, základné kompozičné princípy, vybrané
techniky a procesy vizuálnych médií. Rozumieť im a tak zvyšovať uvedomelosť reflexie vizuálnej
kultúry. Poznávať a vedieť pomenovať pôsobenie (výraz) umeleckých diel, svoj zážitok z nich. Poznať
vybrané typické diela vizuálnej kultúry, reprezentujúce žánre a niektoré štýlové obdobia a iné kultúry.
Cez vlastnú činnosť žiaka uvádzať k poznaniu a vedomej reflexii sveta vizuálnych znakov (multimédiá,
reklama, výtvarné médiá, architektúra, dizajn), k vedomému používaniu zobrazovania a jeho kritickej
selekcii.
Senzomotorické ciele
Vedome rozvíjať tvorivosť. Umožniť žiakovi vývoj od detského, spontánneho spôsobu vyjadrovania k
vyjadrovaniu cieľavedomému, s dôrazom na vlastný prístup, vlastný názor a vkus. Naďalej rozvíjať a
kultivovať vnímanie, predstavivosť a fantáziu, podporovať a podnecovať jeho nápaditosť a tvorivú
sebarealizáciu, prekonávanie konvenčných schém a inovovanie naučených myšlienkových a
zobrazovacích vzorcov. Prostredníctvom VV rozvíjať tvorivosť v jej základných, všeobecne
uplatniteľných princípoch. Formovať a rozvíjať gramotnosť (zručnosti) žiaka v oblasti vyjadrovania sa
výtvarnými prostriedkami prostredníctvom vybraných médií, nástrojov a techník.
Socioafektívne ciele
Vychovávať žiaka smerom k vytváraniu si primeraných kultúrnych postojov, názorov a hodnotových
kritérií; cez zážitok aktívneho vyjadrovania a vnímania umeleckých diel uvádzať ho do poznávania
hodnôt umenia a kultúry – vo vzťahu k tradícií, ale na úrovni aktuálneho vnímania problematiky
vyjadrovania sveta umením.
Formovať celistvú osobnosť. Pristupovať k osobnosti žiaka v jej úplnosti – rozvíjať cítenie, vnímanie,
intuíciu, fantáziu, analytické myslenie a poznávanie, a taktiež formovanie a aktívne používanie
zručností – to všetko prostredníctvom činnostného a zážitkového vyučovania.
Osnovy VV podporujú medzipredmetové väzby, interdisciplinárnosť vyučovania, pri zachovaní špecifík
spôsobu poznávania sveta prostredníctvom výtvarnej výchovy. Zapájajú citovosť, afektivitu,
expresivitu a obrazovú konceptualizáciu, ktoré sú vlastné výtvarnému vyjadrovaniu, do vzťahu aj s
inými, prevažne kognitívnymi predmetmi. V rámci nižšieho stredného vzdelávania to predstavuje
vedomé hľadanie formálnych a obsahových súvislostí s prírodovednými i humanitnými predmetmi a s
inými druhmi umenia.
Časová dotácia
Ročník
5. roč
6. roč.
7. roč.
8. roč.
9. roč..
týždenne
1
1
1
-
-
ročne
33
33
33
-
-
208
VÝTVARNÁ VÝCHOVA, TÉMATICKÝ VÝCHOVNO – VZDELÁVACÍ PLÁN PRE 5. ROČNÍK
cieľ a kľúčové kompetencie
tematický okruh
obsahový štandard
konkrétne príklady
metódy
1. výtvarný jazyk
- negatív a pozitív
/v plošnom vyjadrení/
negatív a pozitív
/v plastickom vyjadrení/
Kompozícia, rytmus,
zjednodušenie tvarov,
pochopenie pojmov negatív
pozitív a ich vyjadrenie farbou
Zobraziť jednoduché
tvary ako pozitív
a negatív /napr. profil
tváre, ovocie, šach.
figúrky a pod./
Kresba farebnými ceruzkami,
vystrihovanie z farebného
papier, preklápanie
2. možnosti zobrazovania
videného sveta
- kreslenie predmetu podľa
skutočnosti/ modelácia
šrafovaním tieňovaním,
lavírovaním
Kompozícia, tvar, línia,
spôsoby tieňovania, keramické
nádoby /súbor režných nádob/
Zobraziť tvar predmetu,
proporcie, rozloženie
v priestore.
Kresba, maľba vodovými
farbami, farebný papier.
3. podnety výtvarného
umenia / médiá, štýly,
procesy, techniky, techniky,
témy
- kubizmus
a konštruktivizmus
Charakteristika a priblíženie
výtvarného smeru, poznať
niektorých jeho predstaviteľov
Maľba, kresba,
priestorové práce
z papiera podľa
kubistických pravidiel
4. podnety výtvarného
umenia
-. surrealizmus
Charakteristické znaky
výtvarného smeru, poznať
niektorých jeho predstaviteľov
Montáž, koláž,
spracovanie fantazijných
tém a námetov
Z geometrických útvarov
skladať predmety, resp.
tváre, krajinu a pod.
Maľba, práca s farebným
papierom
RNA Revelation Natural Art,
montáž a dokresľovanie
obrázkov
- abstraktné umenie
Farebné abstrakcie, ukážky
diel umelcov, zaoberajúcich sa
abstraktným umením
Práca s počítačom vytvorenie abstraktného
výtvarného diela
- ranokresťanské
a byzantské umenie
/mozaika ranokresťanské a
byzantské umenie ikona
- základy práce s fotoa-parátom /
hry s ostrosťou
a neostrosťou
/digitálny fotoaparát, uloženie a
základné operácie s fotografiou
v počítači
Mozaika, dekoratívne
spracovanie plochy
Princíp mozaiky,
spracovanie
námetu/príroda, kvety,
zvieratá/
Základné pravidlá pri
fotografovaní,
kompozícia, pocity,
umelecké stvárnenie
skutočnosti
/ základné prvky výtvarného
vyjadrovania
5. podnety fotografie
Práca s fotoaparátom
Spracovanie konkrétnych
tém – krajinomaľba
v abstraktnom umení,
tempera
Práca s počítačom Zoner
Callisto, farebný papier,
maľba
Úprava fotografie
v dostupných programoch na
počítači, možnosti fotografie
209
6. podnety filmu
a videa
(FG)
- záber, spájanie obrazov,
montáže, koláže
Spájanie jednotlivých obrázkov
a ich dokresľovanie do
súvislých celkov
Koláž spracovanie danej
témy, myšlienky
Farebný papier, textil
7. podnety architektúry
- hravé skúmanie priestoru
Základné pojmy priestor,
perspektíva, usporiadanie v
priestore
Návrh na detskú izbu,
ihrisko a pod.
Priestorová práca
s papierom, stavebnicou
a pod.
8. podnety dizajnu
- obalový dizajn/materiál, tvar
a grafické riešenie alt. návrh
loga, značky, ex libris
Navrhneme si svoje logo
Reklama v živote ľudí
Písmo, tvar farba v reklame
9. podnety tradičných
remesiel
- podnety hrnčiarstva/alt.:
kombinácia hrnčiarstva a
drotárstva
Alternatívne možnosti
modelovania práca
s papierom, drôtom,
hrnčiarstvo kedysi a dnes
Tradícia a význam
hrnčiarstva a iných
remesiel
Kašírovanie, jednoduché
spracovanie tvarov,
10. elektronické médiá
- úprava digitálneho
obrazu/skenovanie/základné
operácie s digitálnym
obrazom/alt.: ukážky možností
úpravy digitálnej fotografie v
počítači
Práca s počítačom a úprava
vhodných digitálnych obrázkov
Fotografia a jej význam
v živote ľudí, niektorí
známi fotografi
Úprava konkrétnej fotografie
v počítači
12. podnety rôznych oblastí
poznávania sveta
- grafická partitúra/ jej hudobná
interpretácia/
Pocity pri počúvaní hudby
a pokus o ich výtvarné
stvárnenie, farebné vyjadrenie
pocitov z hudby
Hudba ako relaxačný
a emotívny prostriedok,
hudobné štýly a ich
pôsobenie na človeka
Farebné a fantazijné
zobrazenie hudby
13. tradícia a identita
/ kultúrna krajina/
-. výtvarné hry s problema-tikou
dejepisu alt. výtvarné hry s
problematikou zemepisu
Moje korene, výtvarné
spracovanie rodokmeňu
Planéta na ktorej žijem a
vesmír okolo nás
Upevňovanie učiva
a medzipredmetové
vzťahy, výtvarné
spracovanie učiva D, Z
Fotografia kresba, maľba,
práca s počítačom
14. škola v galérii
/galéria v škole/
-. výtvarné reakcie na rôzne typy
regionálnych ornamentov
/ornamentov rôznych kultúr/
Kultúrne a výtvarné dedičstvo
našich predkov, ornament
kedysi a dnes
Charakteristika
ornamentov, prvky
v ornamentálnej tvorbe
RNA
- objavovanie
prvkov obrazu v galerijnej zbierke
alt. galéria na internete
Galéria, galéria v škole
Význam výtvarného
umenia,
Návšteva galérie
210
VÝTVARNÁ VÝCHOVA, TÉMATICKÝ VÝCHOVNO – VZDELÁVACÍ PLÁN PRE 6. ROČNÍK
cieľ a kľúčové
kompetencie
tematický okruh
obsahový štandard
konkrétne príklady
metódy
1. výtvarný jazyk
/základné prvky
výtvarného
vyjadrovania
2. možnosti
zobrazovania
videného sveta
3. podnety
výtvarného umenia /
médiá, štýly, procesy,
techniky, techniky,
témy
4. podnety
výtvarného umenia
- mierka a proporčné vzťahy,
operácie s proporciami
Kompozícia, tvar, línia,
proporčné zobrazenie
predmetov,
Zobraziť tvar predmetu, jeho
proporcie, porovnať
s ostatnými predmetmi
rozloženie v priestore.
Kresba, maľba, práca s
papierom
- kreslenie figúry podľa skutočnosti a
spamäti
Proporcie ľudského tela,
zobrazenie postavy podľa
skutočnosti, podľa pamäti
Kresba postavy v rôznych
vekových kategóriách
Kresba, maľba,
- kinetické /svetelné umenie/
Kinetické umenie – vznik
predstavitelia, oboznámenie
sa s dielami, ukážky na
Internete
Tvorba jednoduchých
kinetických objektov
z prírodných materiálov
Práca s prírodným materiálom
- op-art
Op art- vznik predstavitelia,
oboznámenie sa s dielami,
ukážky na Internete
Obdobie, vznik, umelci, diela
, charakteristické znaky
období
Svetlo - tieň, netradičné
formy prístupu, uhla pohľadu
a spracovania,
Výrečnosť nemých obrazov –
používanie ticha, výpadky
slova/hudby/ruchu vo filme
Zákonitosti op-artu, zrakové
klamy a geometrické útvary
Práca s Internetom, tuš, RNA
Maliarstvo, sochárstvo charakteristika umeleckých
diel
fantázia, v ktorej najvýznamnejšiu úlohu zohráva svetlo a
kresba svetlom
Kombinovanie zrakového
a sluchového vnemu
Artopédia 3
- stredoveké a gotické umenie
5. podnety fotografie
6. podnety filmu a
videa
- inscenovaná fotografia /kresba
svetlom, zmeny osvetlenia – vplyv na
plasticitu
- vzťah obrazu
a zvuku vo filme
hudba, hlas a slovo, strih
Práca s fotografiou a svetlom
žiak si vyberie sekvencie
z filmov a hudobné, zvukové
/ruchové slovné/ narozprávané
motívy a skúša kombinovať
videné a počuté RSS
Priestorová práca s papierom
a použitie druhotných surovín
/plastové fľaše a pod./
7. podnety
architektúry
- urbanizmus
/plán mesta, štruktúra zón, doprava,
uzly, vzťah ku krajine, mesto a
dedina /fantastické priestory/
Stavby v mestách a na
dedine kedysi a dnes,
dedičstvo našich predkov
Návrh jednoduchého
detského ihriska alebo
športového areálu
8. podnety dizajnu
- odevný dizajn
/časť odevu, doplnok/
kultúra odievania, tradície
a vývin odevov
Návrhy jednoduchých
odevov
Papier, textil,
9. podnety tradičných
- podnety košíkárstva, pletenie
Historické korene tradičných
hra na košikárov
Pletenie z náhradných materiálov,
ukážky: rôzne druhy pletenia
211
papier, bužírka
remesiel, košíkarstvo
remesiel
10. elektronické
médiá
(FG)
- spracovanie
a montáž obrazu /vrstvy, filtre,
transformácie, farebné variácie/
písmo a obraz/alt.: simulovanie
vrstiev a filtrov prostredníctvom
a výtvarných prostriedkov
s používaním vrstiev, filtrov,
transformácii, farebných variácií,
skreslení a deformácii
digitálneho obrazu
prostredníctvom grafického
programu / montuje rôzne časti
obrazov (fotografií), montuje
písmo a obraz
operácie s vlastným obrazom
(fotografiou) s reprodukciou s
dejín výtvarného umenia...
ukážky:
montáže v počítačovom umení
koláž, montáž
simulujúca výtvarné efekty operácií
v počítači
11. podnety hudby a
literatúry,
/ synestetické
podnety/
- farebná hudba
/objekt, hudobno-vizuálny nástroj
/alt.: zvuková plastika, objekt/
možné je prepojenie
s výtvarným problémom 6.5
kinetické a svetelné umenie
ukážky: stroje na farebnú
hudbu; sound art, zvukové
inštalácie a zvukové objekty
Kombinácie techník, koláž,
materiálový objekt kinetický objekt
reagujúci na zvuk alebo vydávajúci
zvuk návrh – kresba počítačová
grafika kombinovaná so
zvukovými efektmi
12. podnety rôznych
oblastí poznávania
sveta
- podnety prírodopisu
/prírodné štruktúry/
inšpirácia vizuálnou
stránkou štruktúry prírodnín
(organických aj
anorganických) kozmických
javov, zväčšovanie,
zmenšovanie, transformácia
do výtvarného jazyka
13. tradícia a identita
/ kultúrna krajina/
- výtvarné reakcie na tradičné formy
(architektúry odevov, jedál, zvykov
...)
Charakteristické jedlá, odevy
(nie len kroje), zvyky (pop
kultúru) svojho prostredia
(rodina, mesto, dedina...)
a výtvarne ho transformujú
do objektu, obrazu,
akcie a pod.; nejde o opisné
zobrazenie, ale o výber a
zobrazenie typického
poznávanie
a pomenovávanie
príbuzností a odlišností,
vzťahov
medzi hudbou, dizajnom,
objektom
rozvoj fantázie
mikrosnímky rastlinných
a živočíšnych tkanív, minerálov,
pozorovanie mikroskopom;
kryštály; tepelné snímky povrchu
Zeme, kozmické snímky
dokumentácia biologických
štruktúr, zábery z vesmíru;
reflexia prírodných štruktúr vo
výtvarnom umení
poznatky z dejepisu
fantastické udalosti dosadené
do blízkeho prostredia, projekty
revitalizácie historického objektu
ukážky týkajúce sa kultúry
regiónu, vidieckeho alebo
mestského folklóru, zvykov,
tradičných rituálov a pop kultúry
14.škola v galérii
/galéria v škole/
- obraz pre 5 zmyslov
Priblíženie a vcítenia sa do diela
Prostredníctvom zapojenia
a využitia všetkých 5 zmyslov,
ktoré okrem zraku v galérii
zväčša
nevyužívame.
Vcítenie sa do diela na
základe jeho pozorovania,
priraďovanie chuti, vône,
zvuku . Postupné abstrahovanie
konkrétneho motívu až do
abstraktného diela, kde je ťažké
určiť, čo bolo na jeho začiatku.
Kresba, maľba, koláž
Objavovanie nových možností
vyjadrovania
maľba (pastel – voskový,
olejový, suchý; tempera...)
digitálna fotografia /
spracovanie obrazu
Možnosť využitia techník
od kresebného záznamu až po
maľbu, plastiku, objekt,
fotografiu, video, kombináciu
techník;
možnosť prepojiť s technikami
tradičných remesiel
212
VÝTVARNÁ VÝCHOVA, TÉMATICKÝ VÝCHOVNO – VZDELÁVACÍ PLÁN PRE 7. ROČNÍK
cieľ a kľúčové
kompetencie
tematický okruh
1. výtvarný jazyk
/základné prvky
výtvarného
vyjadrovania
7.1. poriadok,chaos,
usporadúvanie prvkov
v kompozícii
2. možnosti
zobrazovania
videného sveta
7.2. kreslenie priestoru /
perspektíva
obsahový štandard
konkrétne príklady
metódy
rôzne kompozičné variácie
usporiadania prvkov na ploche podľa princípov
(diagonálne, horizontálne,radiálne...) alebo chaoticky;
porovnávať výraz;
konštrukcia a dekonštrukcia
usporiadania prvkov
kresba: žiaci kreslia lineárne
architektonický priestor (interiér alebo exteriér);
konštrukcia perspektívy; členenie do plánov;
modelácia priestoru kresliarskymi prostriedkami
a) geometrické a organické tvary
b) predmetné tvary
následné ukážky:
geometrická a lyrická abstrakcia,
akčná maľba (dripping,
tachizmus)
chodba, schodisko, okolie školy...
ukážky:
renesančné zobrazovanie
perspektívy – porovnávanie s inými
prístupmi (Egypt, Ďaleký
východ, detský výtvarný
prejav...)
hravé vytváranie, radenie
rôznych prvkov
následné ukážky:
dadaizmus, nový realizmus,
pop art, umenie z odpadu;
diskusia
radosť z aktívnej účasti,
dôraz je na sústredení sa na priamy
zážitok
následné ukážky:
umenie akcie, performancie;
rituály prírodných národov;
porovnanie
a) koláž
b) kresba a maľba
c) kombinácie techník
hra na vynálezcu (nepoznáme lietadlo ani
rogalo ani vzducholoď!)
následné ukážky:
renesančné vynálezy
(Leonardo)
a) športová udalosť
b) školský (rodinný) výlet
c) vtipná reportáž z niektorej vyučovacej
hodiny
e) reportáž pre školský časopis
pozn.: možnosť využitia materiálov z
reportáže vo výtvarnom probléme 6.13 morfing ukážky: novinárska a umelecká
reportážna fotografia
a) kresby návrhov
b) realizácia zo špajlí,
papiera a pod.
3. podnety
výtvarného umenia
/ médiá, štýly,
procesy, techniky,
techniky, témy
7.3. dada, neodada
žiaci spracovávajú civilizačný
odpadový materiál, reklamy, časti výrobkov (readymade) a tvoria z nich nové súvislosti (tvar, význam)
vo forme obrazu alebo objektu
4. podnety
výtvarného umenia
7.4. akčné umenie
žiaci si pripravia kolektívne alebo individuálne
uskutočnenie akcie
(happening alebo performancia) v prostredí (interiér,
exteriér); akcii
možno určiť tému a zameranie, alebo sa bude odvíjať
od samotnej činnosti; akciu možno dokumentovať
(foto, video), po akcii môže a nemusí ostať nejaký
artefakt
variant 1: lietacie stroje:
uvedenie do doby; analýza tvarovkrídiel, peria (podľa
atlasu vtákov,hmyzu); kresby návrhov; možnosť
realizácie modelu
7.4. renesančné umenie
5. podnety
fotografie
7.5. fotografická reportáţ
/spájanie obrazov /tvorba
deja, záznam akcie,
performancie
a) v rámci výkladu učiteľ vysvetlí žiakom zásady
reportáže; každý žiak stručne analyzuje zvolenú tému
a vytipuje typické momenty
pre jej vyjadrenie (označí podstatné a vedľajšie),
pripraví si predpokladaný scenár reportáže;fotografie
môžu žiaci realizovať aj v čase mimo vyučovania;
fotografie uložia v počítači a vyhodnotia v spoločnej
diskusii; možnosť klasického čiernobieleho procesu
kresba (ceruza, uhlík
alebo
rudka); modelácia
tónovaním,
šrafovaním alebo
zosilňovaním linky
a) kombinácia rôznych
materiálov a techník
b) koláž, asambláž
c) akumulácia
do akcií je možné zapojiť
rôzne materiály a
techniky,
pohyb, tiež zvuk,chuť,
vôňu...
a) technické zvládnutie
prvkov reportážneho
jazyka: výsek
kompozície, čas– ostrosť,
sled záberov
b) doplnenie reportáže
textom
213
6. podnety filmu a
videa
7.6. scenár /literárna príprava
filmu a videa
7. podnety
architektúry
7.7. typ, funkcia a výraz
stavby
8. podnety dizajnu
7.8. dizajn výrobku /návrh
úžitkového predmetu
žiaci navrhujú úžitkový predmet (automobil, bicykel,
domáci, spotrebič, počítač, športové náradie...);
uvažujú o tvare vo vzťahu k funkčnosti i vizuálnej
zaujímavosti
9. podnety
tradičných remesiel
7.9. podnety krajčírstva,
/alt.: podnety čipkárstva
a) podnety krajčírstva:
žiaci navrhujú a vytvárajú objekt z kusov látky;
využívajú výtvarný charakter spájania (stehy,
zipsy,zapínania...), skladania, vypchávania,
vystuženia, škrobenia...
10. elektronické
médiá
7.10. morfing
/transformácie tvaru na iný
tvar prostredníctvom
softveru /alt.: transformácie
tvaru na iný tvar
prostredníctvom rozkresby,
princípy morfingu
7.11. vizuálna poézia
/pokus o recitáciu
žiak sa učí narábať s morfovacím programom;
vykonáva morfing jedného geometrického tvaru na
iný, morfing tváre (z fotografie do inej fotografie),
morfing
zobrazenia človeka a zvieraťa,
morfing vlastej kresby na kresbu iného žiaka...
porovnáva výraz morfingu
žiaci tvoria princípom náhody
(automatizmu) alebo kombina-torickými metódami
slovné novotvary, slovné hračky, prešmyčky ..., a
vyjadrujú ich typograficky hrou s typmi, veľkosťami,
farbou, textúrou
a umiestňovaním písma;
náhrada slov grafickým znakmi, obrazmi alebo
predmetmi, následne pokus o recitáciu(experimenty:
spoločná, kánonická, tichá, hlasná ...);dôraz na vzťah
zvukovej a optickej stránky poézie
11. podnety hudby
a literatúry,
/ synestetické
podnety/
žiak si ozrejmí funkciu scenára –literárnej prípravy
filmu –
načrtne/napíše krátky námet –navrhne miesta
konania, prostredia, postavy, zápletku,
riešenia, navrhne dialógy, rozpíše kľúčové scény,
pomenuje základné témy príbehu, načrtne
navrhovaný výzor postáv, prostredia
žiaci navrhujú rôzne typy stavieb (kostol, škola,
obchodný dom, rodinný domček, hotel, pamätník...);
uvažujú o ich funkciách a hľadajú optimálnu
kompozíciu, tvar, farbu – výraz dane stavby následne
žiaci vymýšľajú a
navrhujú hybridné typy stavieb
vlastný alebo prevzatý príbeh; prepojenie
pár základných situácií a tradičného alebo
nečakaného
vyústenia/vyriešenia
ukážky:
fragmenty scén z literárnych i réžijných
scenárov
architekt ako typológ;
typologický diktát: žiaci podľa fotografií
rozpozná-vajú typy stavieb podľa
vonkajších tvarov a foriem: vyhodnotenie
následne navrhujú sami architek-tonické
tvary
najadekvátnejšie zodpovedajúce jednému
typu činností alebo viacerých činnostiam:
monofukčné a polyfunkčné stavby,
historické diskusie o tom ako vonkajší tvar
má pravdivo vyjadrovať vnútro,
inšpiráciou je svet rozmanitých vecí, ktoré
človek používa následné ukážky:
priemyselný a výrobkový
dizajn; diskusia o tradičných a netradičných tvaroch a materiáloch
inšpirácia niektorými
možnosťami remesla
hry s tvarom, s portrétom osobnosti,
s autoportrétom...
pozn.: možnosť prepojiť s výtvarnými
problémami fotografie
ukážky:
využitie morfingu vo výtvarnom umení,
v šovbiznise a v reklame
pokus o nový spôsob zápisu poézie
ukážky: surrealistická, dadaistická,
futuristická, konštruktivistická poézia;
lettrizmus, afichizmus
(=dekoláže, deštrukcie
plagátových plôch);
experimentálna poézia;
koncept; grafity,
predmetná vizuálna
poézia (asambláže, koláže, roláže...)
a)kolorovaná kresba
b) model (modelovacia
hmota, polystyrén, kartón
a) kresba
b) kolorovaná
kresba
c) modelovanie
šitie, strihanie,
lepenie, farbenie,
vyšívanie,
vypchávanie
vystužovanie...
Morfovací (animačný)
program
a) grafika
b) kresba
c) farebná kresba
d) maľba
e) reliéf
f) koláž, roláž, asambláž,
montáž, proláž
g) frotáž
h) chiazmáž
i) kombinácie techník
214
12. podnety
rôznych oblastí
poznávania sveta
7.12. telo človeka, zvieraťa
13. tradícia a
identita
/ kultúrna krajina/
7.13. rozprávky, príbehy,
legendy a história obce,
regiónu spracované
výtvarnou formou
14.škola v galérii
/galéria v škole/
7.14. slovo a obraz
a) žiaci sa inšpirujú funkciami
(napr. pohybové orgány človeka a rôznych
živočíchov) a prevádzajú ich do „modelu“(reliéf,
objekt) s uplatnením vlastnej fantázie
b) žiaci kreslia tvary (obrysové
línie) zvieracích tiel a nanášajú
ich cez seba; vznik akumulácia
tvarov
c) porovnávanie: žiaci kreslia a porovnávajú kostry
(resp. povrchy tiel: perie, kožušinu, panciere,
pokožku...) rôznych živočíchov; výsledkom môže byť
„vzorkovník“ (napr. vzoriek povrchov tela),
alebo fantastická kostra imaginár-neho živočícha...
d) ľudské telo: žiaci sa zaoberajú ľudským telom
z hľadiska anatómie, fyziologických procesov,
materiálu, textúry (koža, vlasy, póry...) sprac.
výtvarne
žiaci výtvarne spracovávajú kroniku obce, mesta,
komunity
(z historického alebo fantastického hľadiska),
zaznamenávajú,transformujú a vymýšľajú legendy;
porovnávajú ich s príbehmi iných regiónov, kultúr –
hľadajú a výtvarne spracovávajú (ilustrácia séria kresieb, komiks, kronika,
diptych konfrontujúci rozdiely...) rozdielne a podobné
a) Výstava v galérii
Uvažovanie o vzťahu slova
a obrazu, pomenúvaním
a slovným interpretovaním diela.
Obrazy síce nerozprávajú, mi
však predsa s nimi môžeme
komunikovať a uvažovať o nich
prostredníctvom slova.
b) rôzne vopred náhodne vybrané slová
c) rôzne predmety každodennej spotreby
telá a orgány človeka,
živočíchov a rastlín...
ukážky:
atlasy živočíchov a rastlín;
anatomické modely ľudského
a zvieracieho tela
hľadanie tvaru univerzálneho živočícha
ukážky:
atlasy živočíchov
časti tiel rôznych živočíchov (napr. uši, oči,
nosy, kostry...)
ľudské telo
ukážky: anatomické atlasy
a modely a röntgenové snímky
ľudského tela
a) vrstvený reliéf (kartón
umelá hmota...)
b) (kinetický) objekt
z rôznych materiálov
(špagát, drôt...)
a) legendy
a historické príbehy
b) fantazijné rekonštrukcie
c) aktualizácie
d) rozvíjanie fikcií
ukážky: historické dokumenty,
historické odevy, predmety,
obydlia...
Na základe pridelených lístkov s
vlastnosťou, pocitom alebo náladou si majú
žiaci v dvojiciach vybrať, ktoré dielo túto
vlastnosť najvýstižnejšie vystihuje. Sami
tým určia trasu výstavy a diela, ktorým sa
budú bližšie venovať. Žiaci vo dvojiciach
dostanú nastrihané rôzne náhodne
vybrané slová, z ktorých majú možnosť
vybrať niekoľko, zostaviť z nich príbeh,
podľa ktorého vymyslia a vytvoria vlastný
obraz. Každý žiak si vyberie 1 predmet,
ktorý priradí k ľubovoľnému dielu, s ktorým
nachádza súvislosť
a) kresba,
kolorovaná kresba
b) grafika
c) maľba
a) maľba
b) koláž
215
Predmet: Výchova umením
Charakteristika predmetu:
Predmet výchova umením, ktorý patrí do vzdelávacej oblasti Umenie a kultúra, nadväzuje na
predmety hudobná výchova a výtvarná výchova v predchádzajúcich ročníkoch základnej školy. Má
žiakom sprostredkovať živú skúsenosť umenia a svetové a národné kultúrne dedičstvo. Ťažiskovo
vychádza z hudobného umenia a z vizuálnych umení – výtvarného, architektúry, dizajnu a filmu.
Prierezovo obsahuje prvky literárneho a dramatického umenia. Zámerom tohto predmetu je optimálne
formovať osobnosť – emocionalitu a intelekt žiakov tak, aby si prostredníctvom tvorivých činností a
komunikácie s umením vytvárali svoj autentický spôsob bytia. Prostredníctvom činnostného
vyučovania, vzájomným prepojením tvorivého a objaviteľského princípu vytvárať predpoklady na
poskytovanie zážitkov, radosti, pozitívnych životných podnetov a znalostí tak, aby sa umenie stalo
imanentnou súčasťou života žiakov.
- chápať niektoré spôsoby notácie (mapa, partitúra, plán) ako rôzne spôsoby vyjadrovania skutočnosti,
- vnímať a analyticky porovnávať charakter okolitej krajiny, svojej obce, svojho bydliska, hudobných
tradícií s inými typmi kultúr – uvedomiť si a dokázať reflektovať špecifiká svojho kultúrneho a fyzického
prostredia (charakteristické prvky obce, mesta; pamiatky; hudba, folklór) ...,
- uvedomovať si možnosti výtvarného a hudobného vyjadrenia niektorých podnetov prírodovedy (napr.
premeny látok, váhy, zmeny skupenstva, magnetizmu, páky), geometrie (tvarov, povrchov, línií,
bodov, obsahov), matematiky (počtu, množín, sčítania, odčítania, násobenia, delenia) ...
- pokúšať sa o sebacharakterizáciu, o vyjadrenie svojich typických znakov, o vlastnú ikonografiu, erb,
značku, logo, zvučku.
Ročníkový umelecký projekt má podoby inscenácie, výstavy, prezentácie ( i počítačovej ),
inštalácie, relácie, koncertu, filmu, animácie ap. Uplatnia sa v ňom všetky vyššie spomenuté aspekty
umeleckej edukácie cez námetové okruhy.
Dôraz sa kladie na vlastnú aktivitu žiakov. Zverejnením a dokumentáciou projektu získava
škola materiál pre ďalšie rozvíjanie tohto predmetu - príklad, východisko, zdroj pre ďalšiu prácu.
Daná forma umeleckého projektu vychádza v ústrety prirodzenej súťaživosti žiakov tohto veku.
Je preto možné spájať projektový charakter umeleckej výchovy v 8. a 9. ročníku s rôznymi
súťažami ( napr. typu "Supertrieda školského roka"), prehliadkami, verejnou i webovou
prezentáciou školy, s podujatiami v kultúrnych strediskách, divadlách, kluboch,
výchovnými koncertmi pre mladšie ročníky spolužiakov atď. - kde môže dôjsť k ďalšiemu
prehĺbeniu motivácie zainteresovaných učiteľov i žiakov...
-
-
Edukačné témy sú navrhnuté tak, že niektoré z nich je možné využiť vo všetkých tematických
okruhoch.
Predmet výchova umením je klasifikovaný na vysvedčení známkami.
Časová dotácia:
Ročník
5. roč
6. roč.
7. roč.
8. roč.
9. roč..
týždenne
-
-
-
-
1
ročne
-
-
-
-
33
216
VÝCHOVA UMENÍM, TÉMATICKÝ VÝCHOVNO – VZDELÁVACÍ PLÁN 9. ROČNÍK
Časová dotácia: 1 hodina týždenne, 33 hodín ročne
Obsahový štandard
PODNETY UMENIA
Podnety výtvarného umenia
- Výtvarné umenie postmoderny (výber motívov,
štýlov a ich spracovanie vo vlastnej práci, citácia,
prisvojenie, parafráza).
- Reprodukcia vybraného výtvarného diela na svoj
spôsob alebo jeho koláž, kombinovanie s iným
dielom, rozstrihanie a zlepenie v inej podobe.
Konceptuálne umenie.
Podnety hudby
Špirála života – vzťahy medzi generáciami
- Hudba v historickom priereze – na Slovensku, v
Európe, ale aj inde (Čína, India, Afrika, Stredný
východ...).
- Populárna hudba rôznych epoch, zábavná hudba
stredoveku a renesancie, trubadúri, truvéri,
minnesängeri, ... ich dnešní pokračovatelia.
Vianočné koledy.
Výkonový štandard
Kritéria hodnotenia
Žiak má:
Žiak:
- orientačne poznať autorov svetového a slovenského
umenia,
- diskutovať o umeleckých dielach,
- vo svojom vyjadrovacom procese spracovať
charakteristické podnety rôznych (vybraných)
tendencií umenia 20. storočia,
- použiť niektorý z postupov charakteristických pre
postmoderné umenie (koláž, maľba, kresba),
- poznal autorov svetového a slovenského umenia,
- diskutoval o umeleckých dielach,
- vo svojom vyjadrovacom procese spracoval charakteristické
podnety rôznych (vybraných) tendencií umenia 20. storočia,
- použil niektorý z postupov charakteristických pre
postmoderné umenie (koláž, maľba, kresba),
- orientačne poznať charakteristické diela a štýl epoch
európskeho umenia, slovenských i svetových
skladateľov,
- verbálne vyjadriť emócie z počúvanej hudby,
- vnímať, analyzovať, hodnotiť a porovnávať hudobné
skladby,
- spolupracovať na projekte „výletu" do minulosti
populárnej hudby,
- vytvoriť prezentáciu v programe PowerPoint,
- prezentovať svoje výstupy a diskutovať o nich,
- poznal charakteristické diela a štýl epoch európskeho
umenia, slovenských i svetových skladateľov,
- verbálne vyjadril emócie z počúvanej hudby,
- vnímal, analyzoval, hodnotil a porovnával hudobné skladby,
- spolupracoval na projekte „výletu" do minulosti populárnej
hudby,
- vytvoril prezentáciu v programe PowerPoint,
- prezentoval svoje výstupy a diskutoval o nich,
217
PRIENIKY UMENIA A VEDY
Výtvarné reakcie na témy vedy
- Proces v umení, podnety rôznych disciplín.
- Výtvarné stvárnenie fyzikálnych, chemických
a biologických procesov.
- Komiks o svojom živote.
Hudba a príroda, človek voči prírode - príroda
ako partner človeka
- Hudba prírody, Zeme, vesmíru,
základy akustiky, prírodné motívy v hudbe,
obrazy a výjavy z prírody v hudbe.
- Štyri ročné obdobia (projekt).
- Piesne k rôznym príležitostiam.
- Ľudové a populárne piesne s environmentálnou
tematikou.
POPULÁRNA KULTÚRA
Umenie a gýč
- Tvorivé umenie, gýč.
- Vzťahy medzi umením a gýčom.
- Pop art (Andy Warhol).
Žiak má:
Žiak:
- vo svojom vyjadrovacom procese využiť podnety z
iných predmetov,
- analyzovať a výtvarne vyjadriť rôzne javy alebo
procesy (fyzikálne, chemické, biologické), zmeny
v prírode,
- tvorivo používať vybrané výtvarné techniky (kresba,
kolorovaná kresba, maľba, ...) a prostredníctvom nich
vedieť vyjadriť vlastné nápady a koncepty,
- vytvoriť jednoduchý komiks pomocou rôznych techník
(perokresba, maľba, koláž),
- vo svojom vyjadrovacom procese využil podnety z iných
predmetov,
- analyzoval a výtvarne vyjadril rôzne javy alebo procesy
(fyzikálne, chemické, biologické), zmeny v prírode,
- tvorivo používal vybrané výtvarné techniky (kresba,
kolorovaná kresba, maľba, ...) a prostredníctvom nich vyjadril
vlastné nápady a koncepty,
- vytvoril jednoduchý komiks pomocou rôznych techník
(perokresba, maľba, koláž),
- orientačne poznať autorov svetového a slovenského
umenia,
- vnímať, analyzovať, hodnotiť a porovnávať hudobné
skladby,
- diskutovať o umeleckých dielach,
- tvorivo vyjadriť vlastné nápady pomocou vybraných
výtvarných techník, aktívne sa podieľať na
skupinovom výtvarnom projekte,
- so zodpovedajúcim výrazom zaspievať piesne
k rôznym príležitostiam,
- vytvárať inštrumentálne sprievody k piesňam,
-
- diskutovať o umeleckých dielach (vzťahy medzi
umením a gýčom),
- orientačne poznať charakteristické diela a štýl pop
artu (Andy Warhol),
- byť finančne gramotný – trh s kultúrou, gýč, brak.
- diskutoval o umeleckých dielach (vzťahy medzi umením
a gýčom),
- poznal charakteristické diela a štýl pop artu (Andy Warhol),
poznal autorov svetového a slovenského umenia,
vnímal, analyzoval, hodnotil a porovnával hudobné skladby,
diskutoval o umeleckých dielach,
tvorivo vyjadril vlastné nápady pomocou vybraných
výtvarných techník,
- aktívne sa podieľal na skupinovom výtvarnom projekte,
- so zodpovedajúcim výrazom zaspieval piesne k rôznym
príležitostiam,
- vytváral inštrumentálne sprievody k piesňam,
218
Vzory a vlastná tvár
- Telový dizajn, úprava tváre a účesu, vizážistika,
make-up, odevné doplnky.
- Postfotografia (digitálne manipulovaná
fotografia), digitálne montáže, aplikácie,
transformácie.
- Návrh vzoru tetovania.
KOMPLEXNÉ PROJEKTY
Architektúra, architektonický návrh a model
- Architektonický návrh budovy (kresba, model).
Architektonická súťaž (projekt) na konkrétne
zadanie.
Fantastické a magické v umeniach
- Balada, rozprávka.
- Dramatizácia, zhudobnenie balady.
Film, video, komplexná projektová úloha
- Príprava videa, nakrútenie filmového záberu.
- Projektová kolektívna úloha (krátky filmový
klip, video).
Žiak má:
Žiak:
- vytvárať návrhy (na fotografiách), prípadne realizácie
úprav na tvárach spolužiakov, navrhovať módne
doplnky,
- zdokumentovať vlastné výstupy (foto, video),
- vytvoriť digitálne manipulovanú fotografiu,
fotografovať, spracovať a upraviť fotografiu v počítači,
- zvládnuť základné grafické operácie na počítači,
- prezentovať vlastné výstupy a diskutovať o nich,
- vytvoriť, nakresliť návrh na tetovanie,
- vytvoriť architektonický návrh (kresba, model)
budovy,
- zvládnuť základy proporčnej stavby (výška a šírka,
pomer hlavných častí),
- prezentovať svoje výstupy a diskutovať o nich,
- vytváral návrhy (na fotografiách), prípadne realizácie úprav
na tvárach spolužiakov, navrhoval módne doplnky,
- zdokumentoval vlastné výstupy (foto, video),
- vytvoril digitálne manipulovanú fotografiu, fotografoval,
spracoval a upravil fotografiu v počítači,
- zvládol základné grafické operácie na počítači, prezentoval
vlastné výstupy a diskutoval o nich.
- spolupracovať na dramatizácii balady, rozprávky, ...
- vybrať vhodnú hudbu na umocnenie deja,
- pohybovo stvárniť rôzne postavy, charaktery na
improvizovanú hudbu,
- spolupracoval na dramatizácii balady, rozprávky, ...
- vybral vhodnú hudbu na umocnenie deja,
- pohybovo stvárnil rôzne postavy, charaktery na
improvizovanú hudbu,
Žiak má:
- zvládnuť základné technické postupy a zákonitosti
fotografovania a nakrúcania videa,
- spolupracovať na tvorbe videoklipu pomocou
programu Windows Movie Maker,
- ozvučovať zábery zvukmi alebo hudobnými ukážkami,
- prezentovať svoje výstupy a diskutovať o nich.
Žiak:
- vytvoril architektonický návrh (kresba, model) budovy,
- zvládol základy proporčnej stavby (výška a šírka, pomer
hlavných častí),
- prezentoval svoje výstupy a diskutoval o nich,
- zvládol základné technické postupy a zákonitosti
fotografovania a nakrúcania videa,
- spolupracoval na tvorbe videoklipu pomocou programu
Windows Movie Maker,
- ozvučoval zábery zvukmi alebo hudobnými ukážkami,
- prezentoval svoje výstupy a diskutoval o nich.
219
Zdravie a pohyb
Predmet: Telesná a športová výchova
1. Charakteristika vyučovacieho predmetu
Predmet telesná výchova poskytuje základné informácie o biologických, fyzických a sociálnych
základoch zdravého životného štýlu. Žiak si v ňom rozvíja schopnosti a osvojuje vedomosti, zručnosti
a návyky, ktoré vedú k zdravému životnému štýlu nielen počas školskej dochádzky, ale i v dospelosti
pri efektívnom využívaní voľného času.
2. Ciele vyučovacieho predmetu
Všeobecným cieľom je umožniť žiakom rozvíjať kondičné a koordinačné schopnosti na primeranej
úrovni, osvojovať si, zdokonaľovať a upevňovať pohybové návyky a zručnosti, zvyšovať svoju
pohybovú gramotnosť, zvyšovať všeobecnú pohybovú výkonnosť a zdatnosť. Prostredníctvom
vykonávanej pohybovej aktivity pôsobiť a dbať o zdravie, vytvárať trvalý vzťah k pohybovej aktivite,
telesnej výchove a športu s ohľadom na ich záujmy, predpoklady a individuálne potreby ako súčasť
zdravého životného štýlu a predpokladu schopnosti celoživotnej starostlivosti o vlastné zdravie.
Žiaci:
-
vysvetlia účinok pohybovej aktivity na zdravie s jej aplikáciou v dennom režime,
získajú vedomosti o potrebe pohybu ako prevencie pred civilizačnými ochoreniami,
spoznajú situácie ohrozujúce zdravie a poskytnú prvú pomoc na veku primeranej úrovni,
osvoja si zásady správnej výživy,
vysvetlia význam využívania telovýchovných a športových činností vo svojom voľnom čase,
vysvetlia význam aktívneho odpočinku na odstránenie únavy,
rozvíjajú pohybové schopnosti a diagnostikujú úroveň pohybovej výkonnosti,
osvoja si techniku a pravidlá rôznych športov a športových disciplín,
sú motivovaní k vykonávaniu pohybovej aktivity a získajú príjemný zážitok z vykonávanej
pohybovej činnosti a zo športu.
3. Obsah
V predmete telesná a športová výchova je obsah rozdelený do štyroch modulov:
1. Zdravie a jeho poruchy
2. Zdravý životný štýl
3. Zdatnosť a pohybová výkonnosť
4. Športové činnosti pohybového režimu
Časová dotácia
Ročník
5. roč
6. roč.
7. roč.
8. roč.
9. roč..
týždenne
2
2
2
2
2
ročne
66
66
66
66
66
Výberový tematický celok
Do výberového tematického celku sme do 5. ročníka zaradili florbal, na ktorý má škola podmienky, a
žiaci prejavujú o neho záujem. Pri vyučovaní sú dodržané bezpečnostné predpisy.
220
TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA, TÉMATICKÝ VÝCHOVNO – VZDELÁVACÍ PLÁN PRE 5. ROČNÍK – DIEVČATÁ
stupeň vzdelania: A2, 2h týždenne, 66 hodín ročne
Tema
tický
celok
Obsahový štandard
Konkrétne
príklady v praxi
Naučiť žiakov
využívať základné
atletické lokomócie pri
udržiavaní a zvyšovaní
svojej telesnej
zdatnosti a uplatňovať
získané vedomosti,
zručnosti a návyky
v každoden-nom živote
Hromadná
1.člnkový beh, ľah-sed
skupinová
Testova
nie
Výkonový štandard
2.beh za 12 minút
3.skok do diaľky z miesta, výdrž v zhybe
Bežecké cvičenia –bežecká abeceda, stupňované úseky, rozložené úseky,
pohybové bežecké hry,
Štarty – vysoký, polovysoký, nízky štart bez blokov a z blokov, štarty
s handicapom, technika šliapavého a švihového behu
Atletika
Otestovať výkonnosť
žiakov,
Metódy
Organizačné pokyny, BOZP a PO na hodinách TV
Úvod
-ná
hodi
na
Cieľ a kompetecie
Atletické
súťaže, využitie
vo voľnočasových aktivitách
Striedanie
zaťaženia
a využitie
prerušova-ných
a neprerušovaných metód
činnosti
Vedieť sa orientovať v základ-ných
atletických disciplínach, poznať
význam rozcvičenia a aktívne sa
vedieť zapojiť do jeho vedenia
Súťažné
stretnutia
hráčov, využitie
vo voľnočasových aktivitách
Členiť hodiny na
nácvičné,
opakovacie
a zápasové.
Využiť hry
v menších
skupinách. Za
pomoci učiteľa
plniť funkcie
rozhodcov
Správne pomenovaťpopísať,
prakticky ukázať a uplatniť v hre
herné činnosti jednotlivca, popísať
základné pravidlá, vykonávať
funkciu rozhodcu
Beh na 60 m – kontrola
Štafetový beh – držanie štafetového kolíka, nácvik odovzdávky štafetov. kolíka
v chôdzi a v pokluse, zdokonaľovanie a súhra odovzdávky v odovzdávacom
území, Kontrolné preteky 4 x 60 m
Vytrvalostný beh –
neprerušovaný beh s vloženým úsekom rýchlej chôdze, neprerušovaný beh so
striedaním intenzity behu, intervalový tréning. Beh na 1000 m – kontrola
Herné činnosti jednotlivca – HČJ
Vedieť hrať volejbal
podľa upravených
pravidiel
Športové hry
-volejbal
Odbitie obojručne zhora z miesta, pred sebou, nad seba, odbitie obojručne
zhora v pohybe, pod uhlom na určitú vzdialenosť
Odbitie obojručne zdola z miesta, pred sebou, pod uhlom
Spodné podanie v čelnom postoji
Herné kombinácie – Útočné – s nahrávačom pri sieti, prihrávka – nahrávka –
odbitie lopty k súperovi
Obranné – postavenie pri podaní súpera s nahrávačom pri sieti, pri zníženom
počte hráčov
Základy herných systémov Postavenie hráčov pri podaní súpera
Hra pri zníženom počte hráčov ( 2-2, 3-3, 4-4 ), hra (6-6),
221
Zápas –hra podľa pravidiel
Odbíjanie lopty obojručne zhora o stenu počas 30 sek.
Spodné podanie v čelnom postoji
Odbíjanie lopty obojručne zhora cez sieť na diaľku
Moderná gymnastika –
Švihadlo – preskoky na mieste, z miesta znožmo, jednonožne, skrížmo,
striedavonožne, krúženie – kruhy, osmičky, kmihanie, hádzanie a chytanie
Zostava s hudbou na 30 – 60 sek.
Akrobacia -
Základy gymnastických športov
Dosiahnuť u žiaka
takú úroveň
osvojenia činnosti
gymnastického
športu, aby bol
schopný predviesť
individuálne alebo
v skupine zostavu
podľa daných
pravidiel.
Ľah vznesmo, stojka na lopatkách znožmo, s čelným a bočným roznožením
Kotúľ vpred, kotúľ vzad, kotúle v rôznych obmenách východiskovej, hlavnej
a výslednej polohy, kotúľové väzby
Váha predklonmo, váha predlonmo – kotúľ vpred
Stojka na hlave, stojka na rukách, stojka na rukách – kotúľ vpred,
Premet bokom obojručne, premet bokom jednoručne, väzby s kotúľom vpred
Podpor stojmo prehnute vzad
Preskoky – skrčka, roznožka –
Správne
rozcvičenie so
zameraním na
gymnastický
šport, postrehnutie chyby
v predvedení,
držaní tela
a ohodnotenie
techniky
a estetiky
cvičenia
Výklad, opis,
osobný príklad.
Dôraz na
individuálny
prístup
k žiakom.
Súťažné
stretnutia
hráčov, využitie
vo
voľnočasových
aktivitách
Členiť hodiny na
nácvičné,
opakovacie
a zápasové.
Využiť hry
v menších
skupinách. Za
pomoci učiteľa
plniť funkcie
rozhodcov
Prejaviť pozitívny postoj
k pohybovým aktivitám, prejaviť
snahu o sebazdokonalenie
Zaradiť cvičenia
podporujúce
správne držanie
tela
Prípravné, imitačné cvičenia
Náskok a odraz z mostíka, rozbeh, súhra robeh- náskok- odraz
Výskok do vzporu drepmo, roznožmo, aktívny odraz paží z kozy, zoskok
Skrčka a roznožka cez kozu na šírku
Hrazda – do výšky pliec
Herné činnosti jednotlivca1.držanie lopty,stavanie sa, uvoľňovanie
celok - florbal
Vedieť hrať florbal
podľa upravených
pravidiel
Povinný výberový tematický
Výmyk jednonož,vis strmhlav, vis vznesmo toč jazdmo vpred, toč vzad
a vpred, prešvihy únožmo vpred a vzad, zoskok vzad znožmo, zoskok zo
závesu v predkolení – stojka na rukách – prechod do stoja na zemi
Zostava minimálne zo 4 cvičebných tvarov
2.prihrávky na mieste, v pohybe
3.preberanie loptičky
4. obsadzovanie hráča bez loptičky, s loptičkou
5.hra brankára
Herné kombinácie –
útočné (2:1,3:2)
Správne pomenovať,
popísať, prakticky ukázať a uplatniť
v hre herné činnosti jednotlivca,
popísať základné pravidlá,
vykonávať funkciu rozhodcu
obranné – preberanie hráčov
222
Základy herných systémov postupný útok – rozostavenie hráčov na ihrisku
osobná obrana – rozdelenie úloh hráčom na ihrisku
Zápas – hra podľa pravidiel
Hod kriketovou loptičkou-
Atletika
držanie, nácvik odhodu z miesta, nácvik rozbehu
a prenášania loptičky do náprahu, prechod do odhodového rytmu počas
chôdze, v behu, zdokonaľovnie súhry rozbehu a odhodu, hody z plného
rozbehu
Atletické
súťaže, využitie
vo voľno
časových
aktivitách
Striedanie
zaťaženia
a využitie
prerušovaných
a neprerušovaných metód
činnosti
Poznať základné pravidlá
atletických disciplín, poznať
a v živote uplatňovať zásady fairplay ako súťažiaci, rozhodca i
organizátor
Využitie vo
voľnočasových
aktivitách
Teoretické
poznatky
osvojovať
priebežne vo
všetkých častiach
vyučovacích
hodín, využívať
názorné
pomôcky,
uplatňovať opis,
výklad i rozhovor
Vedieť sa orientovať v prírode
podľa turistických značiek, mapy,
buzoly i prírodných úkazov, vedieť
opísať a vysvetliť základné pravidlá
správania sa v prírod-nom prostredí
smerujúce k jeho ochrane
Hod kriketkou - kontrola
Skok do diaľky kročmo –
Odrazová príprava, nácvik odrazu z miesta, nácvik rozbehu, súhra rozbehu
a odrazu, technika letovej fázy, skok s postupne predlžovaného a z celého
rozbehu
Zistiť a porovnať
výkonnosť žiakov so
začiatkom šk. roka
Testova
nie
Dosiahnuť u žiakov
takú úroveň
nadobudnutých
vedomostí a zručností,
ktoré mu umožnia
aktívne a bezpečne sa
pohybovať a táboriť vo
voľnej prírode
a zároveň vytvoria
predpoklady pre
uplatnenie tejto aktivity
v jeho ďalšom živote
Sezón-ne činnosti – cviče-nia v
prírode
Skok do diaľky – kontrola
Presun mierne členitým terénom s prekonávaním prírodných prekážok,
turistické značky, ochrana životného prostredia
Rovnovážne cvičenia na prírodných prekážkach
Nosenie prírodných predmetov jednotlivo, vo dvojiciach, súťaže v družstvách
Praktické poskytnutie prvej pomoci pri povrchových poraneniach, pri
zlomeninách, omrzlinách, popáleninách, stabilizovaná poloha
1.člnkový beh, ľah-sed
2.beh za 12 minút
3.skok do diaľky z miesta, výdrž v zhybe
223
TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA, TÉMATICKÝ VÝCHOVNO – VZDELÁVACÍ PLÁN PRE 5. ROČNÍK – CHLAPCI
stupeň vzdelania: A2, 2 h týždenne, 66 hodín ročne
Tematický
celok
Testovanie
Úvodná
hodina
Cieľ a kompetencie
Konkrétne
príklady v praxi
Metódy
Výkonový štandard
Organizačné pokyny, BOZP a PO na hodinách TV
1.člnkový beh, ľah-sed
2.beh za 12 minút
3.skok do diaľky z miesta, výdrž v zhybe
Bežecké cvičenia –
1.bežecká abeceda
2.stupňované úseky
3.rozložené úseky
4.pohybové,bežecké hry
Atletické súťaže,
využitie vo
voľno-časových
aktivitách
Striedanie
Vedieť sa orientovať v základných
zaťaženia
atletických disciplínach, poznať
a využitie
význam rozcvičenia a aktívne sa
prerušova-ných
vedieť zapojiť do jeho vedenia
a neprerušovaných
metód činnosti
Štarty – 1.vysoký,polovysoký,padavý
Atletika
Naučiť žiakov využívať
základné atletické
lokomócie pri udržiavaní
a zvyšovaní svojej
telesnej zdatnosti
a uplatňovať získané
vedomosti, zručnosti
a návyky
v každodennom živote
Obsahový štandard
2.štarty s handicapom
Vytrvalostný beh –
1.neprerušovaný beh s vloženým úsekom rýchlej chôdze
2.prerušovaný beh so striedaním intenzity behu
Skok do diaľky –
1.odrazová príprava
2.skoky z krátkeho stupňovitého rozbehu
3.skoky z postupne predlžovaného a celého rozbehu
Herné činnosti jednotlivca-
Športové hry - futbal
Vedieť hrať futbal podľa
upravených pravidiel
1.stavanie sa, uvoľňovanie, nabiehanie
2.prihrávka – po zemi, oblúkom, vnútornou stranou
3.preberanie lopty (tlmenie, sťahovanie)
4.obsadzovanie hráča bez lopty, s loptou
5.hra brankára, stavanie sa
Herné kombinácie –
Súťažné
Členiť hodiny na Správne pomenovať, popísať,
stretnutia hráčov, nácvičné,
prakticky ukázať a uplatniť v hre herné
využitie vo
opakovacie
činnosti jednotlivca, popísať základné
voľno-časových a zápasové. Využiť pravidlá, vykonávať funkciu rozhodcu
aktivitách
hry v menších
skupinách. Za
pomoci učiteľa
plniť funkcie
rozhodcov
1.útočné (2:1)
2.obranné – preberanie hráčov
224
Základy herných systémov 1.postupný útok – dodržiavanie určeného rozostavenia hráčov na ihrisku
2.osobná obrana – rozdelenie úloh hráčom na ihrisku, osobné bránenie
Zápas –
1.hra podľa pravidiel
Akrobatické cvičenia –
Základy gymnastických športov
Dosiahnuť u žiaka takú
úroveň osvojenia
činnosti gymnastického
športu, aby bol schopný
predviesť individuálne
alebo v skupine zostavu
podľa daných pravidiel.
1.kotúľ vpred, výskok
2.kotúľ vzad, kolíska
3.stojka na lopatkách
4.kotúle vo väzbách
Špeciálne gymnastické cvičenia –
1.cvičenia na správne držanie tela
2.rovnovážne cvičenia
Preskoky – skrčka –
1.prípravné, imitačné cvičenia
2.náskok a odraz z mostíka
3.výskok do vzporu drepmo, zoskok
4.skrčka cez kozu na dĺžku
Správne
rozcvičenie so
zameraním na
gymnastický
šport,
postrehnutie
chyby v
predvedení,
držaní tela
a ohodno-tenie
techniky
a estetiky
cvičenia
Výklad, opis,
osobný príklad.
Dôraz na
individuálny prístup Prejaviť pozitívny postoj k pohybovým
k žiakom.
aktivitám, prejaviť snahu
o sebazdokona-lenie
Zaradiť cvičenia
podporujúce
správne držanie
tela
Hrazda –
1.základné polohy: vis, vis strmhlav, vis vznesmo, jazdmo, vis stojmo, zhyb
stojmo
2.vzpor vpredu: zoskok zákmihom
Herné činnosti jednotlivcaPovinný výberový tematický celok - florbal
Vedieť hrať florbal podľa
upravených pravidiel
1.držanie lopty,stavanie sa, uvoľňovanie
2.prihrávky na mieste, v pohybe
3.preberanie loptičky
4. obsadzovanie hráča bez loptičky, s loptičkou
5.hra brankára
Herné kombinácie –
1.útočné (2:1,3:2)
2.obranné – preberanie hráčov
Základy herných systémov 1.postupný útok – rozostavenie hráčov na ihrisku
2.osobná obrana – rozdelenie úloh hráčom na ihrisku
Členiť hodiny na
nácvičné,
Súťažné
opakovacie
Správne pomenovať, popísať, prastretnutia hráčov, a zápasové. Využiť
kticky ukázať a uplatniť v hre herné
využitie vo
hry v menších
činnosti jednotlivca, popísať základné
voľno-časových skupinách.
pravidlá, vykonávať funkciu rozhodcu
aktivitách
Za pomoci učiteľa
plniť funkcie
rozhodcov
Zápas –
1.hra podľa pravidiel
225
Bežecké cvičenia –
1.zdokonaľovanie bežeckej abecedy
2.letmé úseky do 40-60m
3.padavé štarty do 20m
Beh na 60 metrov –
Atletika
1.nízky štart bez blokov a z blokov
Štafetový beh –
1.držanie a odovzdávanie kolíka na mieste, za chôdze, v pokluse a v behu
2.súhra odovzdávania v odovzdávajúcom území
3.člnkové štafety družstiev bez kolíka i s kolíkom
Atletické súťaže,
využitie vo
voľnočasových
aktivitách
Striedanie
zaťaženia
Poznať základné pravidlá atletických
a využitie
disciplín, poznať a v živote uplatňovať
prerušova-ných
zásady fair-play ako súťažiaci,
a neprerušovaných rozhodca i organizátor
metód činnosti
Hod kriketovou loptičkou-
Testovanie
Dosiahnuť u žiakov takú
úroveň nadobudnutých
vedomostí a zručností,
ktoré mu umožnia
aktívne a bezpečne sa
pohybovať a táboriť vo
voľnej prírode a zároveň
vytvoria predpoklady pre
uplatnenie tejto aktivity
v jeho ďalšom živote
Sezónne činnosti –
cvičenia v prírode
1.držanie, hod na cieľ z miesta
2.beh a prenášanie loptičky do náprahu
3.prechod do odhodového rytmu počas chôdze, v behu
d.odhody z plného behu
1.presun mierne členitým terénom s prekonávaním prírodných prekážok,
turistické značky, ochrana životného prostredia
2.rovnovážne cvičenia na prírodných prekážkach
3.nosenie prírodných predmetov jednotlivo, vo dvojiciach, súťaže
v družstvách
4.praktické poskytnutie prvej pomoci pri povrchových poraneniach, pri
zlomeninách, omrzlinách, popáleninách, stabilizovaná poloha
Teoretické
poznatky osvojovať
Vedieť sa orientovať v prírode podľa
priebežne vo
turistických značiek, mapy, buzoly
Využitie vo
všetkých častiach
i prírodných úkazov, vedieť opísať
voľno-časových vyučovacích hodín,
a vysvetliť základné pravidlá správania
aktivitách
využívať názorné
sa v prírodnom prostredí smerujúce
pomôcky,
k jeho ochrane
uplatňovať opis,
výklad i rozhovor
1.člnkový beh, ľah-sed
2.beh za 12 minút
3.skok do diaľky z miesta, výdrž v zhybe
226
TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA, TÉMATICKÝ VÝCHOVNO – VZDELÁVACÍ PLÁN PRE 6. ROČNÍK - DIEVČATÁ
počet hodín : 2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne
Cieľ a kompetencie
Otestovať výkonnosť
žiakov,
Tematický
celok
Obsahový štandard
Úvodná
hodina
Organizačné pokyny, BOZP a PO na hodinách TV
Testova
nie
Konkrétne
príklady v praxi
Metódy
Výkonový štandard
Hromadná
skupinová
Člnkový beh 10x 5 m /s/
Skok do diaľky z miesta /cm/
Ľah – sed /počet za 60 sekund/
Beh za 12 minút
Naučiť žiakov využívať
základné atletické
lokomócie pri udržiavaní
a zvyšovaní svojej
telesnej zdatnosti
a uplatňovať získané
vedomosti, zručnosti
a návyky v každodennom
živote
Atletika
Bežecké cvičenia, štarty
Technika behu – práca DK a HK
Technika behu - bežecká abeceda
Technika nízkeho štartu
Rozvoj bežeckej rýchlosti
Atletické
súťaže,
využitie vo
voľno
časových
aktivitách
Striedanie zaťaženia
a využitie prerušovaných
a neprerušovaných metód
činnosti
Beh na 60 m - kotrola
Vedieť sa orientovať
v základných atletických
disciplínach
Poznať význam a vplyv
základných prostriedkov
kondičnej prípravy na zdravý
rozvoj organizmu
Poznať základné pravidlá atl.
disciplín a pod dohľadom
pedagóga pomáhať pri
rozhodovaní atl. súťaží
Rozvoj akcelerácie- výbehy z rôznych polôh
Hod loptičkou
Hod loptičkou
Poznať význam rozcvičenia
Vytrvalostný beh
Vedieť viesť rozcvičku
Technika polovysokého štartu
Uplatňovať zásady fair-play
Beh na 1000 m- kontrola
Pohybové atletické hry, hod loptičkou na diaľku - kontrola
Žiak dosahuje
Takú úroveň osvojenia
HČJ ,HK a HS, že je
schopný hrať stretnutie
podľa pravidiel
Športové
hry basketbal
Herné činnosti jednotlivcaHČJ –
Dribling na mieste a v pohybe
Chytanie lopty , prihrávky
Streľba z miesta a krátkej vzdialenosti
Hra podľa zjednodušených pravidiel
Hra a upevňovanie poznatkov
HS- obranný
HS – útočný
Súťažné
stretnutia
hráčov,
využitie vo
voľno
časových
aktivitách
Členiť hodiny na nácvičné,
opakovacie a zápasové.
Využiť hry v menších
skupinách. Za pomoci
učiteľa plniť funkcie
rozhodcov
Správne pomenovať,
popísať, prakticky ukázať
a uplatniť v hre herné činnosti
jednotlivca, popísať základné
pravidlá, vykonávať funkciu
rozhodcu
Využiť motivačné metódy:
osobný príklad, vzor
športovca, poskytnúť
pozitívny zážitok
Vedieť zostaviť a prakticky viesť
rozcvičenie pred hrou
Využívať problémové
Vedieť posúdiť reálnu hodnotu
svojho individuálneho športového
výkonu a aj výkonu svojho
227
situácie, dodržiavať
pravidlá hry
Hodina zápasu
Hodina zápasu s rozhodovaním žiakov
družstva
Využiť kondičné vložky
v trvaní 8-15 min.
Hodina zápasu s hodnotením
Striedanie zaťaženia
a využitie i neprerušovaní
metód činnosti, 50 až 60 %
času tvorí kondičnokoordinačná –príprava
žiakov
Dosiahnuť u žiaka takú
úroveň osvojenia činnosti
gymnastického športu,
aby bol schopný
predviesť individuálne
alebo v skupine zostavu
podľa daných pravidiel.
Základy
gymnastic
kých
športov
Akrobatické cvič.
Ľah vznesmo, stojka na lopatkách znožmo, s čelným
a bočným roznožením
Kotúľ vpred
Kotúľ vzad, kotúle v rôznych obmenách východiskovej
a výslednej polohy kotúľové väzby
Váha predklonmo, váha predlonmo – kotúľ vpred
Stojka na hlave, stojka na rukách, stojka na rukách – kotúľ
vpred,
Premet bokom obojručne, premet bokom väzby s kotúľom
vpred
Most vo vzpore na rukách
Preskoky
Správne
rozcvičenie so
zameraním na
gymnasti-
Výklad, opis, osobný
príklad. Dôraz na
individuálny prístup
k žiakom.
cký šport,
postrehnutie
chyby
v predvedení,
držaní tela
a ohodnotenie
techniky
a estetiky
cvičenia
Zaradiť cvičenia
podporujúce správne
držanie tela
Súťažné
stretnutia
hráčov,
využitie vo
Členiť hodiny na nácvičné,
opakovacie a zápasové.
Využiť hry v menších
skupinách. Za pomoci
Prejaviť pozitívny postoj
k pohybovým aktivitám, prejaviť
snahu o sebazdokonalenie
Preskoky – skrčka, roznožka
Prípravné, imitačné cvičenia
Náskok a odraz z mostíka, rozbeh, súhra rozbeh- náskokodraz
Výskok do vzporu drepmo, roznožmo, aktívny odraz paží
z kozy, zoskok
Skrčka a roznožka cez kozu na dĺžku
Hrazda /do výšky pliec/
Výmyk jednonož,vis strmhlav, vis vznesmo
toč jazdmo vpred, toč vzad a vpred, prešvihy únožmo vpred
a vzad, zoskok vzad znožmo, zoskok zo závesu
v predkolení – stojka na rukách – prechod do stoja na zemi
Zostava minimálne zo 4 cvičebných tvarov
Vedieť hrať florbal podľa
upravených pravidiel
Povinný
výberový
tematický
celok -
Herné činnosti jednotlivca
dribling/ na mieste /, vedenie loptičky
prihrávky na mieste, v pohybe
Správne pomenovať,
popísať, prakticky ukázať
a uplatniť v hre herné činnosti
jednotlivca, popísať základné
228
florbal
preberanie loptičky
uvoľňovanie sa hráča s loptičkou
voľnočasových
aktivitách
učiteľa plniť funkcie
rozhodcov
pravidlá, vykonávať funkciu
rozhodcu
Vedieť pomenovať a popísať
funkcie hráčov v obrane i v útoku
spracovanie loptičky a prihrávky
uvoľňovanie hráča bez loptičky, streľba
Herné kombinácie –
Vedieť zostaviť a prakticky viesť
rozcvičenie
útočné (2:1,3:2)
Vedieť posúdiť reálnu hodnotu
svojho individuálneho športového
výkonu a aj výkonu svojho
družstva
obranné – preberanie hráčov
Základy herných systémov postupný útok – rozostavenie hráčov na ihrisku
osobná obrana – rozdelenie úloh hráčom na ihrisku
Zápas – hra podľa pravidiel
Atletika
Štafetové hry
Štafetové pohybové hry
Držanie a odovzdávanie kolíka na mieste a v pohybe
Súhra odovzdávania v odovzdávajúcom území
Atletické
súťaže,
využitie vo
voľnočasových
aktivitách
Striedanie zaťaženia
a využitie prerušovaných
a neprerušovaných metód
činnosti
Poznať základné pravidlá
atletických disciplín, poznať
a v živote uplatňovať zásady fairplay ako súťažiaci, rozhodca i
organizátor
Využitie vo
voľnočasových
aktivitách
Teoretické poznatky
osvojovať priebežne vo
všetkých častiach
vyučovacích hodín,
využívať názorné
pomôcky, uplatňovať opis,
výklad i rozhovor
Vedieť sa orientovať v prírode
podľa turistických značiek, mapy,
buzoly i prírodných úkazov, vedieť
opísať a vysvetliť základné
pravidlá správania sa v prírodnom
prostredí smerujúce k jeho
ochrane
Beh 4 x 60 m
Skok do diaľky skrčmo
Odrazová príprava, nácvik odrazu z miesta, nácvik rozbehu
súhra rozbehu a odrazu
technika letovej fázy, skok s postupne predlžovaného
a z celého rozbehu
Skok do diaľky - kontrola
Dosiahnuť u žiakov takú
úroveň nadobudnutých
vedomostí a zručností,
ktoré mu umožnia
aktívne a bezpečne sa
pohybovať a táboriť vo
voľnej prírode a zároveň
vytvoria predpoklady pre
uplatnenie tejto aktivity
v jeho ďalšom živote
Sezónne
činnosti –
cvičenia v
prírode
Zistiť a porovnať
výkonnosť žiakov so
začiatkom školského
roka
Testova
nie
Cvičenia rovnováhy na prírodných prekážkach
Orientácia podľa prírodných úkazov a mapy
Výber, príprava a likvidácia ohniska
Základné pravidlá ochrany životného prostredia
Praktické poskytnutie prvej pomoci – umelé dýchanie,
másáž srdca, protišokové opatrenia
Ošetrenie povrchových poranení, zlomenina, omrzliny,
popáleniny
Člnkový beh 10 x 5 /s/
Skok do diaľky z miesta/cm/
Ľah – sed / počet za 60 s/
Beh za 12min
229
TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA, TÉMATICKÝ VÝCHOVNO – VZDELÁVACÍ PLÁN PRE 6. ROČNÍK – CHLAPCI
počet hodín : 2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne
Cieľ a kompetencie
Otestovať výkonnosť
žiakov,
Tematický
celok
Obsahový štandard
Úvodná
hodina
Organizačné pokyny, BOZP a PO na hodinách TV
Testova
nie
Konkrétne
príklady v praxi
Metódy
Výkonový štandard
Hromadná
skupinová
Člnkový beh 10x 5 m /s/
Skok do diaľky z miesta /cm/
Ľah – sed /počet za 60 sekund/
Beh za 12 minút
Naučiť žiakov využívať
základné atletické
lokomócie pri udržiavaní
a zvyšovaní svojej
telesnej zdatnosti
a uplatňovať získané
vedomosti, zručnosti
a návyky v každodennom
živote
Atletika
Bežecké cvičenia, štarty
Technika behu – práca DK a HK
Technika behu - bežecká abeceda
Technika nízkeho štartu
Rozvoj bežeckej rýchlosti, beh na 60 m – kontrola
Atletické
súťaže,
využitie vo
voľnočasových
aktivitách
Striedanie zaťaženia
a využitie prerušovaných
a neprerušovaných metód
činnosti
Rozvoj akcelerácie- výbehy z rôznych polôh
Hod loptičkou
Poznať význam rozcvičenia
Technika polovysokého štartu
Vedieť viesť rozcvičku
Beh na 1000 m- kontrola
Uplatňovať zásady fair-play
Pohybové atletické hry, hod loptičkou na diaľku - kontrola
Športové
hry volejbal
Herné činnosti jednotlivca - HČJ –
Odbitie obojručne zhora z miesta, pred sebou, nad seba, odbitie
obojručne zhora v pohybe, pod uhlom na určitú vzdialenosť
Odbitie obojručne zdola z miesta, pred sebou, pod uhlom
Spodné podanie v čelnom postoji
Herné kombinácie –
Poznať význam a vplyv
základných prostriedkov
kondičnej prípravy na zdravý
rozvoj organizmu
Poznať základné pravidlá atl.
disciplín a pod dohľadom
pedagóga pomáhať pri
rozhodovaní atl. súťaží
Hod loptičkou
Vytrvalostný beh
Vedieť hrať volejbal
podľa upravených
pravidiel
Vedieť sa orientovať
v základných atletických
disciplínach
Súťažné
stretnutia
hráčov,
využitie vo
voľnočasových
aktivitách
Členiť hodiny na nácvičné,
opakovacie a zápasové.
Využiť hry v menších
skupinách. Za pomoci
učiteľa plniť funkcie
rozhodcov
Správne pomenovať,
popísať, prakticky ukázať
a uplatniť v hre herné činnosti
jednotlivca, popísať základné
pravidlá, vykonávať funkciu
rozhodcu
Útočné – s nahrávačom pri sieti, prihrávka – nahrávka – odbitie
lopty k súperovi
Obranné – postavenie pri podaní súpera s nahrávačom pri sieti,
pri zníženom počte hráčov
Základy herných systémov Postavenie hráčov pri podaní súpera
230
Hra pri zníženom počte hráčov ( 2-2, 3-3, 4-4 ), každý hráč je
nahrávačom
Hra (6-6), kde každý stredný hráč pod sieťou je nahrávačom
Zápas –hra podľa pravidiel
Kontrola –
Odbíjanie lopty obojručne zhora o stenu počas 30 sek.
Spodné podanie v čelnom postoji
Odbíjanie lopty obojručne zhora cez sieť na diaľku
Dosiahnuť u žiaka takú
úroveň osvojenia činnosti
gymnastického športu,
aby bol schopný
predviesť individuálne
alebo v skupine zostavu
podľa daných pravidiel.
Základy
gymnastic
kých
športov
Akrobatické cvič.
Ľah vznesmo, stojka na lopatkách znožmo, s čelným
a bočným roznožením
Kotúľ vpred
Kotúľ vzad, kotúle v rôznych obmenách východiskovej
a výslednej polohy kotúľové väzby
Váha predklonmo, váha predlonmo – kotúľ vpred
Stojka na hlave, stojka na rukách, stojka na rukách – kotúľ
vpred,
Premet bokom obojručne, premet bokom väzby s kotúľom
vpred
Most vo vzpore na rukách
Správne
rozcvičenie so
zameraním na
gymnastický
šport,
postrehnutie
chyby
v predvedení,
držaní tela
a ohodnotenie
techniky
a estetiky
cvičenia
Výklad, opis, osobný
príklad. Dôraz na
individuálny prístup
k žiakom.
Súťažné
stretnutia
hráčov,
využitie vo
Členiť hodiny na nácvičné,
opakovacie a zápasové.
Využiť hry v menších
skupinách. Za pomoci
Prejaviť pozitívny postoj
k pohybovým aktivitám, prejaviť
snahu o sebazdokonalenie
Zaradiť cvičenia
podporujúce správne
držanie tela
Preskoky
Preskoky – skrčka, roznožka
Prípravné, imitačné cvičenia
Náskok a odraz z mostíka, rozbeh, súhra rozbeh- náskokodraz
Výskok do vzporu drepmo, roznožmo, aktívny odraz paží
z kozy, zoskok
Skrčka a roznožka cez kozu na šírku
Hrazda /do výšky pliec/
Výmyk jednonož,vis strmhlav, vis vznesmo
toč jazdmo vpred, toč vzad a vpred, prešvihy únožmo vpred
a vzad, zoskok vzad znožmo, zoskok zo závesu
v predkolení – stojka na rukách – prechod do stoja na zemi
Zostava minimálne zo 4 cvičebných tvarov
Vedieť hrať florbal podľa
upravených pravidiel
Povinný
výberový
tematický
celok -
Herné činnosti jednotlivca1.držanie lopty,stavanie sa, uvoľňovanie
2.prihrávky na mieste, v pohybe
Správne pomenovať,
popísať, prakticky ukázať
a uplatniť v hre herné činnosti
jednotlivca, popísať základné
231
florbal
3.preberanie loptičky
4. obsadzovanie hráča bez loptičky, s loptičkou
voľnočasových
aktivitách
učiteľa plniť funkcie
rozhodcov
pravidlá, vykonávať funkciu
rozhodcu
Atletické
súťaže,
využitie vo
voľnočasových
aktivitách
Striedanie zaťaženia
a využitie prerušovaných
a neprerušovaných metód
činnosti
Poznať základné pravidlá
atletických disciplín, poznať
a v živote uplatňovať zásady fairplay ako súťažiaci, rozhodca i
organizátor
Využitie vo
voľnočasových
aktivitách
Teoretické poznatky
osvojovať priebežne vo
všetkých častiach
vyučovacích hodín,
využívať názorné
pomôcky, uplatňovať opis,
výklad i rozhovor
Vedieť sa orientovať v prírode
podľa turistických značiek, mapy,
buzoly i prírodných úkazov, vedieť
opísať a vysvetliť základné
pravidlá správania sa v prírodnom
prostredí smerujúce k jeho
ochrane
5.hra brankára
Herné kombinácie – útočné (2:1,3:2) a obranné (preberanie
hráčov)
Základy herných systémov - postupný útok (rozostavenie
hráčov na ihrisku) a osobná obrana (rozdelenie úloh hráčom na
ihrisku)
Zápas – hra podľa pravidiel
Atletika
Štafetové hry
Štafetové pohybové hry
Držanie a odovzdávanie kolíka na mieste a v pohybe
Súhra odovzdávania v odovzdávajúcom území
Beh 4 x 60 m
Skok do diaľky skrčmo
Odrazová príprava, nácvik odrazu z miesta, nácvik rozbehu
súhra rozbehu a odrazu
technika letovej fázy, skok s postupne predlžovaného
a z celého rozbehu
Skok do diaľky - kontrola
Dosiahnuť u žiakov takú
úroveň nadobudnutých
vedomostí a zručností,
ktoré mu umožnia
aktívne a bezpečne sa
pohybovať a táboriť vo
voľnej prírode a zároveň
vytvoria predpoklady pre
uplatnenie tejto aktivity
v jeho ďalšom živote
Sezónne
činnosti –
cvičenia v
prírode
Zistiť a porovnať
výkonnosť žiakov so
začiatkom školského
roka
Testova
nie
Presun mierne členitým terénom s prekonávaním prírodných
prekážok, turistické značky, ochrana životného prostredia
Rovnovážne cvičenia na prírodných prekážkach
Nosenie prírodných predmetov jednotlivo, vo dvojiciach, súťaže
v družstvách
Praktické poskytnutie prvej pomoci pri povrchových
poraneniach, pri zlomeninách, omrzlinách, popáleninách,
stabilizovaná poloha
1.Člnkový beh, ľah-sed
2.beh za 12 minút
3.skok do diaľky z miesta, výdrž v zhybe
232
TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA, TÉMATICKÝ VÝCHOVNO – VZDELÁVACÍ PLÁN PRE 7. ROČNÍK
Počet hodín týždenne: 2 hodiny, 66 hodín ročne
Tematický
celok
Poznatky z
TVaŠ
Testovanie
VPV
Téma
Organizačné pokyny, BOZ na TEV
Testovanie VPV
Testovanie VPV
A- atletická abeceda, nízky štart (nácvik)
Atletika
A- polovysoký štart, technika šliapavého behu, beh na 60 m
A- hod kriketovou loptičkou – nácvik
A- vytrvalostný beh, relaxačné cvičenia
A- štafetové súťaže družstiev, skok do diaľky – nácvik
A- hod kriketovou loptičkou – zdokonaľovanie
Športové hry
A- Orientačná kontrola pohybovej výkonnosti – 60 m, skok do
diaľky
A- orientačná kontrola PV – 500 m, d 800 m, ch, hod kriketovou
loptičkou
H – prihrávka jednou rukou, dribling – nácvik
Obsahový štandard
Poznatky z TVaŠ:
Oboznámenie žiakov z obsahom
a hodnotením TEV, poučenie o BOZ
na hodinách TEV.
Základné poznatky o formách
pohybovej aktivity. Úloha rozcvičenia,
význam správnej životosprávy pre
pohyb. výkon.
Odborná terminológia vo všetkých TC.
Výkonový štandard
Poznatky z TVaŠ:
Žiak pozná:
- organizačné formy
TEV
- vie vysvetliť potrebu
rozcvičenia
- dodržiava pravidlá
správnej životosprávy
Testovanie VPV:
- člnkový beh 10X5 m
- skok z miesta
- ľah –sed/30 s.
Prierezové
témy
Envirom.
výchova
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
H- dribling, streľba zhora z miesta
H – prihrávka, streľba - opakovanie
H – hra na 10 prihrávok, streľba skokom do bránkoviska – nácvik
H – bránenie útočníka bez lopty, hra podľa pravidiel, hodnotenie
- vytrvalostný člnkový beh
- výdrž v zhybe - d
- zhyby na hrazde – ch
- hĺbka predklonu
NŠ – florbal – základné pohyby hráča
B – rýchly beh a cval so zmenou smeru, dribling na mieste
B– nácvik driblingu v pohybe, uvoľnenie bez lopty
B - súťaže s loptou, nácvik driblingu v pohybe
B - nácvik prihrávky priamo, o zem, súťaže
Atletika:
- terminológia, technika atlet. disciplín
a pravidlá
- bežecká abeceda, nízky štart, beh na
60 m, 500 m, hod kriketovou loptičkou,
Atletika:
Žiak vie:
- sa orientovať
v základných
atletických disciplínach
a prakticky
demonštrovať
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
233
Netradičné PA
G – kotúle vpred a vzad v obmenách, opakovanie, zdokonaľovanie
Športové hry
G - kotúle vpred a vzad – stojka na lopatkách, na hlave, šplh na
tyči
G - rovnovážne cvičenia, stojka na rukách s dopomocou
G - stojka na rukách s oporou o stenu, šplh na tyči
G – nácvik krátkej zostavy, hodnotenie
G – nácvik krátkej zostavy – ch
cvičenia rovnováhy, tanečné kroky - d
NŠ - florbal - hra
skok do diaľky
Športové hry:
-terminológia, technika HČJ, pravidlá
hry,
Hádzaná – prihrávka jednou rukou,
dribling, streľba z miesta a skokom
MG – chôdza, klus,
Základy
gymnastických
športov
Netradičné PA
Športové hry
NŠ – stolný tenis
H – prihrávka, dribling, streľba – opakovanie
H- bránenie útočníka bez lopty a s loptou, hra družstiev
H – hoď a bež – nácvik, hra družstiev
H – streľba zhora, skokom – opakovanie, hodnotenie
H – hra družstiev podľa pravidiel – triedny turnaj
NŠ – florbal, turnaj
Netradičné PA
Športové hry
B - nácvik streľby obojručne, jednou rukou
B– dribling, prihrávky, streľba, hra na 2 koše
B- obranná činnosť hráča nácvik osobnej obrany
B- prihrávky na mieste a v pohybe, streľba na kôš, hodnotenie
B- obranná činnosť jednotlivca, hra na 2 koše
NŠ – stolný tenis, dvojhra, štvorhra, turnaj
Basketbal – prihrávky, dribling, streľba
zhora, bránenie hráča s loptou a bez
lopty
Základy gymnastických športov:
Zásady držania tela, terminológia
polôh a pohybov, prípravné cvičenia,
dopomoc a záchrana pri cvičení,
kotúľové väzby, stoj na lopatkách, stoj
na hlave, preskok cez kozu, cvičenia
na lavičkách a kruhoch, šplh na tyči
Moderná gymnastika:
Tanečné kroky, obraty, chôdza, beh
Netradičné PA:
Žiak vie:
- pomenovať a ukázať techniku
základných HČJ vo florbale, vybíjanej
a v stolnom tenise
- pozná základné
pravidlá atletických
disciplín
- pozná techniku
behov, hodu kriketovou
loptičkou, skoku do
diaľky
- pozná význam
rozcvičenia bežeckou
abecedou
Športové hry:
Žiak vie:
- pomenovať a ukázať
techniku základných
HČJ v hádzanej a
basketbale
- vysvetliť základné
pravidlá hier
Základy
gymnastických
športov:
Žiak vie:
- popísať disciplíny ich
obsah
- vie ukázať imitačmné,
prípravné cvičenia
- vie predviesť krátku
zostavu
z gymnastických
prvkov
- vie pomenovať
cvičebné polohy,
pohyby a tvary
- pozná význam
Ochrana
života a
zdravia
234
NŠ – stolný tenis, dvojhra, štvorhra, kolotoč, turnaj
Netradičné PA
- vysvetliť základné pravidlá hier
G- preskok cez kozu – prípravné cvičenia, skrčka, roznožka
gymnastického
rozcvičenia
- vie dať dopomoc
a záchranu pri cvičení
A- vytrvalostný beh , relaxačné cvičenia
A- Orientačná kontrola pohybovej výkonnosti – 60 m, skok do
diaľky
A- orientačná kontrola PV – 500 m, hod kriketovou loptičkou
NŠ – stolný tenis, turnaj
NŠ – florbal, triedny turnaj
Testovanie VPV
Testovanie VPV, hodnotenie TC, vyhodnotenie šk. roka
Vysvetlivky používaných skrátených výrazov:
Poznatky z TVaŠ – poznatky z telesnej výchovy a športu
Testovanie VPV – testovanie všeobecnej pohybovej výkonnosti
Netradičné PA – netradičné pohybové aktivity
A – atletika, H – hádzaná, B – basketbal, G – gymnastika, MG – moderná gymnastika, NŠ – netradičné športy, ch – chlapci, d – dievčatá
TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA, TÉMATICKÝ VÝCHOVNO – VZDELÁVACÍ PLÁN PRE 8. ROČNÍK
Počet hodín týždenne: 2 hodiny, 66 hodín ročne
Úvod do
TV
Tem.
celok
Obsahové vymedzenie učiva
Rozvoj spôsobilosti/kompetencií/
Výkonný štandard
- úvod do predmetu TV
- bezpečnosť a úrazová zábrana pri TV
Žiak vie vysvetliť dôvody potreby
vykonávania
pohybovej
činnosti
v súvislosti
s ochranou
vlastného
zdravia
Vedieť vysvetliť potrebu rozcvičenia pre vykonávaním
pohybovej činnosti, vedieť poskytnúť prvú pomoc pri
úraze v rôznom prostredí
235
Všeobecná gymnastika a všeobecné poznatky z TV športu
- zásady držania tela, správne a nesprávne základné
názvoslovie telesných cvičení
- pohybové prostriedky všeobecnej gymnastiky,
prípravné, imitačné cvičenie
- základné poznatky o poruchách pohybovej aktivity v
režime dňa
- ranné cvičenie, spontánna pohybová aktivita,
racionálne využívanie voľného času
- úloha rozcvičenia
pred vykonaním pohybových
činností
- význam pravej životosprávy pre pohybový výkon
a negatívne vplyvy fajčenia, alkoholu a nedovolených
látok na zdravie a pohybový výkon
- telesné zaťaženie, meranie a vyhodnotenie údajov
o pulzovej frekvencii
- poznatky o telesnom vývine a jeho diagnostikovaní
- základné poznatky z biológie človeka a účinok
pohybovej aktivity na vlastný organizmus
- úspechy našich športovcov na OH, MS, ME
- olympijská výchova so zameraním na poznatky
o MOV, SOV, poznať
jeho symboliku, o OH,
kalokagatii, fair-play
- prvá pomoc pri drobných poraneniach
- žiak vie vysvetliť dôvody potreby
vykonávania
pohybovej
činnosti
v súvislosti
s ochranou
vlastného
zdravia
- poznať drobné organizačné formy TV
- vedieť vysvetliť potrebu rozcvičovania pred vykonaním
pohybovej činnosti
- dodržiavať pravidlá správnej životosprávy
- vedieť správne pomenovať jednotlivé popísané polohy,
pohyby cvičebné tvary
- vedieť zostaviť a viesť rozcvičenie
- vedieť reálne posúdiť svoju individuálnu pohybovú
úroveň
- poznať základné olympijské idey a riadiť sa nimi vo
svojom živote
- používať odbornú terminológiu osvojených pohybových
činností
- dodržiavať bezpečnostné a hygienické požiadavky pri
vykonávaní pohybovej činnosti
Žiak
pozná
význam
správnej
životosprávy pre pohybový výkon
a negatívne vplyvy fajčenia, alkoholu
a nedovolených
látok
na
zdravie
a pohybový výkon.
Žiak vie využívať základné atletické
lokomócie pri udržiavaní a zvyšovaní
svojej telesnej zdatnosti a uplatňuje
získané vedomosti,zručnosti a návyky
v každodennom živote
-vedieť orientovať v základných atletických disciplinách,
charakterizovať ich a prakticky demonštrovať
-poznať význam a vplyv základných prostriedkov
kondičnej prípravy na zdravý rozvoj organizmu
-poznať a v živote uplatňovať zásady fair-play ako
súťažiaci
-rozhodca,,organizátor a divák
Atletika
-zdokonaľovanie bežeckej abecedy
–krátke úseky maximálnou rýchlosťou beh v zákrute;
štarty – nízky, polovysoký
-neprerušovaný beh do 1 000 m,
- intervalový beh 3x100m, 2x200m, v prestávke
chôdza
-800 m beh v tempe so záverečným zrýchlením
posledných 150 m
-vytrvalostný beh na 1000 m
-skok do diaľky –zdokonaľovanie, odstráneniec hýb, skok do diaľky na výkon
-hod kriketovou loptičkou z miesta a s rozbehom; hod
kriketovou loptičkou na výkon
236
Športové hry
/Basketbal/
Základná gymnastika
- štruktúra gymnastickej jednotky: úvodná, prípravná,
hlavná a záverečná časť vyučovacej hodiny
Metodický postup osvojovania a zdokonaľovania
polôh, pohybov, cvičebných tvarov, väzieb
- organizačná činnosť na vyučovacej hodine
- zdravotne orientovaná zdatnosť, pohybový režim,
redukcia hmotnosti, obezity
- pozitívny životný štýl
- žiak vie dosiahnuť takú úroveň
osvojenia gymnastických činností, že je
schopný predviesť pohybový celok
- vie uplatniť názvoslovie, opísať
základné pojmy
- dosahuje takú úroveň pohybových
schopností, osvojenia gymnastických
zručností, ktoré pomáhajú zlepšiť
zdravotne orientovanú zdatnosť bežnej
školskej populácie
- vedieť prakticky ukázať gymnastické cvičenia,
zvládnuť cvičebné väzby a pohybové kombinácie
- vedieť dohodnúť techniku, estetiku a kompozíciu
konaného gymnastického cvičenia
- vedieť preukázať poznatky z organizácie, bezpečnosti,
dopomoci, záchrany, uplatňovať optimálnu techniku pri
vykonávaní základných gymnastických polôh,
lokomočných pohybov, cvičebných tvarov
- stojka na rukách, s oporou aj vo väzbách
- predmet bokom s dopomocou a samostatne
- podpor stojmo prehnuté vzad = most vo vzpore na
rukách
- skoky odrazom obojnožne, znožne, skrčmo, bočne
s obratom 90°, 180°, 360°
- rebriny, rúčkovanie v podpore ležmo, vo vise,
prednosy skrčmo, výdrž v zhybe
- hrazda – výmyk, prešvihy únožmo vpred, vzad,
zoskoky (prekot vpred, zákmihom doskok na
predložku)
-preskoky -roznožka na dĺžku a na šírku, skrčka na
šírku
-lano a tyč šplhanie
Cvičenie
s
náčiním
Akrobatic
ké
cvičenie
-vedieť vysvetliť základné pravidlá basketbalu
-charakterizovať zásady fair-play
Skoky a
obraty
Žiak vie plniť úlohy súvisiace
s realizáciou hra v stretnutí: hráčske
funkcie, funkcie rozhodcov, jednoduché
organizačné funkcie
Žiak prejavuje trvalý vzťah k športovým
hrám ako predpokladu na ich
celoživotné uplatňovanie v individuálnej
pohybovej aktivite
Cvičenie na
náradí a s
náradím
Zdokonaľovanie herných činností jednotlivcauvoľňovanie sa, dribling, dvojtakt a streľba na kôš
Zdokonaľovanie útočných a obraných herných
systémov
Herná hodina- hra s upravenými pravidlami
Herná hodina –hra s upravenými pravidlami
- plná lopta, lopta – kotúľanie, hádzanie a chytanie
237
Kompenzačné cvičenie
s náčiním
Športové hry –
volejbal
Výberový tematický celok:
-aerobic a posilňovanie
- cvičenia kĺbovej pohyblivosti a elasticity svalov
- pasívne: sed roznožmo, predklon, ľah vznesmo,
pohyby ťahom (v ľahu prednožiť skrčmo P/Ľ nohou)
- aktívne: švihanie nohy v ľahu, v stoji do prednoženia,
unoženia
- posilňovacie cvičenia zamerané na problematické
časti tela
- kruhy: kmitanie vo vise, vis vznesmo, vis strmhlav,
zhyb vo vise
- odstraňovanie a korigovanie telesných
a pohybových nedostatkov spôsobených
jednostrannou sedavou činnosťou
- herné činnosti jednotlivca, odbitie obojručne zhora
v pohybe
-herné činnosti jednotlivca, odbitie obojručne zdola
z miesta
-odbitie obojručne zdola v pohybe, cvičenie nahrávkapríjem, hra
-odbitie obojručne zhora a zdola pod uhlom , hra
-odbitie jednoručne zhora z miesta cez sieť k súperovihorné podanie
- žiak vo vybraných športových hrách
dosahuje takú úroveň osvojenia herných
činností jednotlivca, herných kombinácií
a systémov, že je schopný hrať
stretnutie podľa pravidiel
- prejavuje trvalý pozitívny vzťah
k športovým hrám ako predpoklad na ich
celoživotné uplatňovanie v individuálnej
pohybovej aktivite
- má pozitívny vzťah k spoluhráčom
i súperom
- dodržiava zásady fair-play
- vie zvíťaziť a prijať prehru v športovom
stretnutí i v živote uznať kvality súpera
- vedieť pomenovať a popísať funkcie hráčov v obrane
i útoku
- vedieť vysvetliť základné pravidlá vybraných
športových hier
- vedieť zostaviť a prakticky viesť rozcvičenie pre hrou
resp. stretnutím
- vedieť vykonávať funkciu rozhodcu, zapisovateľa,
časomerača na hodinách určených na hru a v záujmovej
forme športových hier
- vedieť posúdiť reálnu hodnotu svojho individuálneho
športového výkonu svojho družstva
Posilňovanie a kompenzačné cvičenia s terrabandami
Posiľňovanie s owerballmi
Posiľňovanie s vlastnou váhou tela
Posiľˇovanie s medicimbalmi
Žiak má vedieť správne dýchať
Vysvetliť dôvody správneho dýchania
Žiak ma vybudovaný pozitívny vzťah
k posilňovaniu, ktoré vytvára základ pre
celoživotné využívanie získaných
návykov a poznatkov zameraných na
udržiavanie dobrého zdravotného stavu,
zvyšovaniu pohybovej výkonnosti,
zdatnosti i estetického vzhľadu tela
Pozná základy anatómie ľudského tela
a význam racionálnej životosprávy
Poznať a dodržiavať zásady správnej výživy, zaradiť
a využívať športové a pohybové činnosti vo svojom
voľnom čase
238
Atletika
- technika behu ,šľapavý, švihový
Beh na 60 m; Beh na 300 m; Beh na 1 000 m
Štafetový beh
Vrh guľou; Vrh guľou
Atletický trojboj
Nácvik trojskoku
Technika behu do kopca
Testy
- koncoročné testovanie všeobecnej pohybovej
výkonnosti
- rozvoj kondičných a koordinačných
schopností
- základné a pomocné funkcie rozhodcu
a organizátora atletických súťaží
- pozná význam a vplyv základných prostriedkov
kondičnej prípravy na zdravý rozvoj organizmu a využíva
ich vo svojej spontánnej pohybovej aktivite
má trvalý a pozitívny vzťah k atletickým činnostiam ako
predpokladu pre ich celoživotné uplatňovanie
v individuálnej pohybovej aktivite a udržiavaní zdravia
preukazuje pozitívny postoj k súťaženiu
- posúdenie aktuálneho stavu v priebehu štúdia na II.
stupni ZŠ:
a) člnkový beh
b) skok do diaľky z miesta
c) sed – ľah
d) beh na 12 minút alebo člnkový vytrvalostný beh
e) výdrž v zhybe
TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA, TÉMATICKÝ VÝCHOVNO – VZDELÁVACÍ PLÁN PRE 9. ROČNÍK
Počet hodín týždenne: 2 hodiny, 66 hodín ročne
Tematický
celok
Poznatky z
TVaŠ
Testovanie
VPV
Atletika
Téma
Organizačné pokyny, BOZ na TEV
Obsahový štandard
Poznatky z TVaŠ:
Oboznámenie žiakov z obsahom
Testovanie VPV
a hodnotením TEV, poučenie o BOZ na
Testovanie VPV
hodinách TEV.
A- atletická abeceda, nízky štart (nácvik)
Základné poznatky o formách
A- polovysoký štart, technika šliapavého behu, beh na 60 m pohybovej aktivity. Úloha rozcvičenia,
význam správnej životosprávy pre
A- hod kriketovou loptičkou, rozbeh
pohyb. výkon.
A- vytrvalostný beh, relaxačné cvičenia
Odborná terminológia vo všetkých TC.
A- štafetové súťaže družstiev
Výkonový štandard
Poznatky z TVaŠ:
Žiak pozná:
- organizačné formy TEV
- vie vysvetliť potrebu rozcvičenia
- dodržiava pravidlá správnej životosprávy
239
A- hod kriketovou loptičkou – zdokonaľovanie
A- Orientačná kontrola pohybovej výkonnosti – 60 m
A- orientačná kontrola PV – 800m (D),1000m (CH), hod
kriketovou loptičkou
Športové hry
H – prihrávka jednou rukou, dribling – nácvik
H- dribling, streľba zhora z miesta
H – prihrávka, streľba - opakovanie
- vytrvalostný člnkový beh
Atletika:
H – hra na 10 prihrávok, streľba skokom do bránkoviska –
nácvik
- výdrž v zhybe - d
Žiak vie:
- zhyby na hrazde – ch
- sa orientovať v základných atletických
disciplínach a prakticky demonštrovať
H – bránenie útočníka bez lopty, hra podľa pravidiel,
hodnotenie
NŠ – florbal – základné pohyby hráča
Netradičné PA
B – rýchly beh a cval so zmenou smeru, dribling na mieste
B– nácvik driblingu v pohybe, uvoľnenie bez lopty
B - súťaže s loptou, nácvik driblingu v pohybe
Športové hry
- hĺbka predklonu
Atletika:
- terminológia, technika atlet. disciplín
a pravidlá
B - nácvik prihrávky priamo, o zem, súťaže
G – kotúle vpred a vzad v obmenách, opakovanie,
zdokonaľovanie
G - kotúle vpred a vzad – stojka na lopatkách, na hlave,
šplh na tyči
G - rovnovážne cvičenia, stojka na rukách s dopomocou
Základy
gymnastických
športov
Testovanie VPV:
- člnkový beh 10X5 m
- skok z miesta
- ľah –sed/30 s.
G - stojka na rukách s oporou o stenu, šplh na tyči
G – nácvik krátkej zostavy, hodnotenie
G – nácvik krátkej zostavy – ch
MG – chôdza, klus,
cvičenia rovnováhy, tanečné kroky - d
- bežecká abeceda, nízky štart, beh na
60 m, 500 m, hod kriketovou
loptičkou, skok do diaľky
- pozná základné pravidlá atletických
disciplín
- pozná techniku behov, hodu kriketovou
loptičkou, skoku do diaľky
- pozná význam rozcvičenia bežeckou
abecedou
Športové hry:
Žiak vie:
Športové hry:
-terminológia, technika HČJ, pravidlá
hry,
- pomenovať a ukázať techniku základných
HČJ v hádzanej a basketbale
- vysvetliť základné pravidlá hier
Hádzaná – prihrávka jednou rukou,
dribling, streľba z miesta a skokom
NŠ - florbal - hra
Netradičné PA
NŠ – stolný tenis
H – prihrávka, dribling, streľba – opakovanie
Basketbal – prihrávky, dribling, streľba Základy gymnastických športov:
zhora, bránenie hráča s loptou a bez
240
lopty
Žiak vie:
Základy gymnastických športov:
- popísať disciplíny ich obsah
- vie ukázať imitačmné, prípravné cvičenia
B- obranná činnosť hráča nácvik osobnej obrany
Zásady držania tela, terminológia
polôh a pohybov, prípravné cvičenia,
dopomoc a záchrana pri cvičení,
kotúľové väzby, stoj na lopatkách, stoj
na hlave, preskok cez kozu, cvičenia na
lavičkách a kruhoch, šplh na tyči
B- prihrávky na mieste a v pohybe, streľba na kôš,
hodnotenie
Moderná gymnastika:
- pozná význam gymnastického rozcvičenia
B- obranná činnosť jednotlivca, hra na 2 koše
Tanečné kroky, obraty, chôdza, beh
- vie dať dopomoc a záchranu pri cvičení
H- bránenie útočníka bez lopty a s loptou, hra družstiev
Športové hry
H – hoď a bež – nácvik, hra družstiev
H – streľba zhora, skokom – opakovanie, hodnotenie
H – hra družstiev podľa pravidiel – triedny turnaj
Netradičné PA
NŠ – florbal, turnaj
B - nácvik streľby obojručne, jednou rukou
B– dribling, prihrávky, streľba, hra na 2 koše
Športové hry
- vie predviesť krátku zostavu
z gymnastických prvkov
- vie pomenovať cvičebné polohy, pohyby
a tvary
NŠ – stolný tenis, dvojhra, štvorhra, turnaj
NŠ – stolný tenis, dvojhra, štvorhra, kolotoč, turnaj
Netradičné PA
G- preskok cez kozu – prípravné cvičenia, skrčka, roznožka
Základy
gymnastických
G -preskok cez debnu na šírku, kruhy – visy a krúženie
Netradičné PA:
Netradičné PA:
G - kruhy – visy a vzpory – ch
- visy a kmihy - d
základné pravidlá, technika florbalu,
vybíjanej, stolného tenisu
Žiak vie:
športov
G- lavičky – rovnovážne polohy, obraty, klus, šplh na tyči
G- hrazda - visy, náskoky, zoskoky, toče
G – hrazda – výmyk – nácvik
NŠ –florbal, hra družstiev
- pomenovať a ukázať techniku základných
HČJ vo florbale, vybíjanej a v stolnom
tenise
- vysvetliť základné pravidlá hier
G- MG – cvičenia so švihadlom, cvičenia na rebrinách
Netradičné PA
Atletika
G – hrazda – výmyk – zdokonaľovanie
G – hodnotenie - kruhy
G – hodnotenie – hrazda
A– bežecká abeceda, nízky štart - opakovanie
A- technika šliapavného a švihového behu, beh na 60 m
241
A- hod kriketovou loptičkou, vytrvalostný beh
A- odrazové cvičenia, štafetové hry
A– štafetový beh, odovzdávka
Téma
A- vytrvalostný beh , relaxačné cvičenia
A – vrh guľou
A- Orientačná kontrola pohybovej výkonnosti – 60 m
A- orientačná kontrola PV – 800m (D),1000m (CH) hod
kriketovou loptičkou
NŠ – stolný tenis, turnaj
NŠ – florbal, triedny turnaj
Testovanie VPV
Testovanie VPV, hodnotenie TC, vyhodnotenie šk. roka
Vysvetlivky používaných skrátených výrazov:
Poznatky z TVaŠ – poznatky z telesnej výchovy a športu
Testovanie VPV – testovanie všeobecnej pohybovej výkonnosti
Netradičné PA – netradičné pohybové aktivity
A – atletika, H – hádzaná, B – basketbal, G – gymnastika, MG – moderná gymnastika, NŠ – netradičné športy, ch – chlapci, d - dievčatá
242
Download

Školský vzdelávací program