Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
Školský vzdelávací program
5.2 Učebné osnovy – osemročné gymnázium
5.2.1 Jazyk a komunikácia
Názov predmetu
Týždenná časová dotácia
Ročná časová dotácia
5.2.1.1
ročník
ŠVP
ŠkVP
SPOLU
SPOLU
Slovenský jazyk a literatúra
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
SPOLU
4
0/1
4
132
4
0
4
132
5
0
5
165
5
0
5
165
3
0
3
99
3
0
3
99
3
0
3
99
3
0
3
90
30
0/1
30/1
981
Zámer a ciele predmetu
Slovenčina je štátnym jazykom v Slovenskej republike. Je pre väčšinu obyvateľov Slovenskej republiky národným jazykom. Kvalitné
poznanie a praktické ovládanie zákonitostí slovenského jazyka podmieňuje pohotovú, funkčne primeranú a kultivovanú komunikáciu jeho
nositeľov vo všetkých oblastiach života. Spôsobilosti, ktoré žiaci získajú v predmete slovenský jazyk a literatúra sú potrebné nielen pre kvalitné
jazykové vzdelávanie, ale sú dôležité aj pre úspešné osvojovanie si poznatkov v ďalších oblastiach.
Podľa kľúčových jazykových kompetencií a podľa procesov, ktoré sa nimi rozvíjajú oblasť môžeme členiť na:
Čítanie
Písanie
Počúvanie
Komunikácia (hovorenie)
Všetky 4 kľúčové jazykové kompetencie sa rozvíjajú vo vyučovacom procese rovnomerne a veľmi často sa navzájom kombinujú. Dôraz je
kladený na to, aby tieto procesy prebiehali s porozumením- tj. aktívnym myšlienkovým spracovaním samotným žiakom.
317
Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
Školský vzdelávací program
Vzdelávací obsah slovenského jazyka a literatúry tvoria tri zložky: jazyková komunikácia, komunikácia a sloh, čítanie a literatúra- z týchto
troch oblastí má každá vlastné špecifické ciele, obsahovú a výkonovú zložku. Oblasti nepôsobia uzavreto a izolovane, vzájomne sa ovplyvňujú.
K špecifickým cieľom predmetu slovenský jazyk parí:
•
•
•
•
Rozvíjať komunikačné zručnosti žiakov tak, aby boli schopní kultivovane využívať verbálne aj neverbálne prostriedky a pohotovo
a primerane reagovať v rôznych rečových situáciách
Prostredníctvom literatúry rozvíjať etické a estetické cítenie žiakov, viesť ich k vnímaniu umenia, rozvíjaniu vlastných hodnotiacich
úsudkov
Viesť žiakov k tvorivosti a chápaniu hodnoty materinského jazyka a prejav národnej kultúry
Sprostredkovať žiakom ucelený pohľad na jazyk ako systém
V prvých štyroch ročníkoch osemročného gymnázia sa dôraz kladie na pestrosť organizačných foriem a metód, pomocou ktorých žiak
získava kľúčové spôsobilosti a rozvíja si teoretickú bázu pre ďalšie štúdium materinského jazyka aj cudzích jazykov, rozvíja vlastné tvorivé
schopnosti a v rámci rozvoja čitateľských zručností získava spôsobilosti aj pre ďalšie štúdium a celoživotné vzdelávanie sa .
Profil absolventa, kľúčové spôsobilosti:
Keďže jazyk a komunikácia- materinský jazyk je základným nástrojom pre dorozumievanie, myslenie, pokrýva táto oblasť pomerne
rovnomerne väčšinu kľúčových kompetencií definovaných v ŠVP. Rozvíja ich na úrovni primeranej 10- 14 ročnej mládeže
Okrem cieľov kognitívnych sleduje aj rozvíjanie afektívnej zložky a to predovšetkým cez obsahový a výkonový štandard literatúry
a slohu. Špecifické ciele predmetu a ich realizácia v kľúčových kompetenciách žiaka je nasledovná:
1.
kompetencia (spôsobilosť) k celoživotnému učeniu sa
Vie stručne a presne reprodukovať prečítaný umelecký alebo vecný text
Vie zhotoviť písomný záznam textu v podobe konspektu, bodovej osnovy, pavučinovej pojmovej mapy, kľúčových slov
Vie vlastnými slovami reprodukovať fakty a definície ( viď obsahový štandard jazyk, sloh, literatúra )
Jazyk chápe ako základný nástroj komunikácie a myslenia
Vie sa zaradiť k učebnému typu, vie opísať formy a metódy práce, ktoré preferuje
318
Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
2.
Školský vzdelávací program
sociálne komunikačné kompetencie (spôsobilosti)
Vie vhodným spôsobom komunikovať v bežných komunikačných situáciách, pozná ich etiketu ( predstavenie sa, pozdrav,
blahoželanie, ospravedlnenie sa, začiatok a udržanie rozhovoru ), pri dialógu a polemike vie vyjadriť svoj súhlas alebo nesúhlas
a použiť jednoduchšie typy argumentácie
Vie tvoriť vlastné texty ( viď. obsahový štandard sloh ) a pri ich tvorbe aplikovať poznatky z lexikológie, ortografie, syntaxe
Pri čítaní nahlas a prednese správne využíva dôraz, prestávku, intonuje vetu podľa obsahu, správne artikuluje jednotlivé hlásky,
správne frázuje text, rešpektuje jeho usporiadanosť
3.
kompetencia (spôsobilosť) v oblasti informačných a komunikačných technológií
Vie samostatne vyhľadať požadované informácie v miestnej knižnici a na interente
Pozná a vie používať základné jazykové príručky ( KSSJ, synonymický slovník, frazeologický slovník, Príručku slovenského
pravopisu ) v knižnej aj elektronickej podobe
4.
kompetencia (spôsobilosť) riešiť problémy
Vie usporiadať známe javy do tried a systémov ( viď obsahový štandard jazyk, sloh, literatúra )
Vie použiť analógiu a zovšeobecnenie pre charakteristiky nových poznatkov ( viď obsahový štandard jazyk, sloh, literatúra )
5.
kompetencie (spôsobilosti) občianske
Jazyk a národnú kultúru chápe ako súčasť svojej identity
Má vedomie jazykovej príslušnosti k istému etniku, pocitu jazykovej príbuznosti a spolupatričnosti s inými etnikami
6.
kompetencie (spôsobilosti) sociálne a personálne
Vie hodnotiť úroveň vlastných textov a textov spolužiakov, k hodnoteniu pristupuje objektívne
Oceňuje originalitu, pozná hodnotu duševného vlastníctva
7.
kompetencie (spôsobilosti) pracovné
Vie pracovať v skupine, viesť aj byť vedený
Vie požiadať vhodným spôsobom o pomoc učiteľa aj spolužiakov
8.
kompetencie (spôsobilosti) smerujúce k iniciatívnosti a podnikavosti
Vie si zostaviť jednoduchý harmonogram činností a riadiť sa ním
Vie vyhľadať kultúrne podujatie, o ktoré má záujem a vybaviť agendu súvisiacu s jeho návštevou
319
Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
9.
Školský vzdelávací program
kompetencie (spôsobilosti) vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry
Má kladný vzťah k slovesným umeleckým dielam
Prikladá zodpovedajúcu dôležitosť vlastným čitateľským zážitkom
Prostredníctvom pozitívneho vzťahu k literatúre rozvíja svoj vzťah k ďalším druhom umenia
Pomocou literatúry rozvíja svoje emocionálne a morálne hodnoty
Má snahu využívať umenie ako spôsob sebavyjadrenia
Osnovy predmetu:
Prima
Prehľad tematických celkov
Zvuková rovina a pravopis
Jazyková zložka
( 66 hodín )
Slohová zložka
( 33 hodín )
Literárna zložka
( 66 hodín )
odporúčaný počet
hodín
9
Lexikálna rovina
6
Morfologická rovina
31
Syntaktická rovina
7
Spisovný jazyk a nárečia
13
Bežná komunikácia
Ako si písať poznámky
Informačný slohový postup
Opisný slohový postup
Rozprávací slohový postup
Literatúra
Záznam o prečítanom diele
Vonkajšia kompozícia literárneho diela
Ústna ľudová slovesnosť
Literárne žánre
10
4
6
7
6
9
5
6
10
36
320
Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
Školský vzdelávací program
Preferované metódy práce a organizačné formy vyučovania
V rámci predmetu slovenský jazyk a literatúra budú uplatňované tieto základné formy vyučovania: frontálna práca s triedou, skupinová
práca, individuálne zamestnania žiakov budú zložkami problémového a projektového vyučovania. Organickou súčasťou vyučovania bude práca
v múzeu, knižnici, učebni IKT a tematické exkurzie podľa plánu exkurzií pre jednotlivé ročníky.
Metódy práce budú volené tak, aby zabezpečili rovnomerný rozvoj kľúčových spôsobilostí žiaka. Vzhľadom na stanovené ciele budú
uplatňované viaceré metódy výučby. Tento dokument predstavuje odporúčané metódy vhodné pre žiakov 1. cyklu osemročných gymnázií.
Učiteľ si z nich volí na základe cieľa vyučovacej jednotky a individuálnych preferencií.
1.
2.
-
Metódy rozvíjajúce spôsobilosti pri práci s IKT: využitie internetu na získavanie informácií, práca s internetovými jazykovými
príručkami
Metódy rozvíjajúce sociálne komunikačné spôsobilosti:
Rozpoznávanie hlavných myšlienok a kľúčových slov ( zhlukovanie, filter, pyramída, pojmové mapy, cinquain )
Čítanie s porozumením ( I.N.S.E.R.T, riadené poznámky ), kritické čítanie, interpretácia textu, prednes,
Trojfázový model učenia E-U-R (evokácia, uvedomenie si významu, reflexia )
Kooperatívne učenie
Skupinová práca ( snehová guľa, miešanie skupín, rotovanie- prehľad, recipročné učenie...)
Hranie rolí, simulácie, modelové situácie, dramatizácia textu
Kladenie otázok- ( generátor otázok, kreslo pre hosťa, interview, kvízové piškvorky, hádaj...)
Myslenie nahlas, debata, polemika, posudzovanie, voľné písanie, riadené voľné písanie, vlastná tvorba
Brainstorming, prevod
3.
Metódy rozvíjajúce spôsobilosť k celoživotnému učeniu sa:
- Sebahodnotiace hárky
- Hľadanie analógií, metafor
- Personalizované učenie
4.
Metódy rozvíjajúce spôsobilosť riešiť problémy:
- Kooperatívne učenie
- Medzipredmetové projekty, projektové a tematické dni
321
Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
-
Školský vzdelávací program
Trojfázový model učenia E-U-R (evokácia, uvedomenie si významu, reflexia )
Brainstorming
Voľné písanie, tvorivé písanie
Myslenie nahlas, debata, polemika
R-A-F-T ( rola, auditórium, forma, téma )
Spájanie k sebe patriaceho, vyradenie z radu, tvorba logických reťazcov
Myšlienkové nástroje CoRT ( Robert Fisher )
5.
Metódy rozvíjajúce spôsobilosti smerujúce k iniciatívnosti a podnikavosti
- Medzipredmetové projekty, projektové a tematické dni
- Kooperatívne učenie
6.
Metódy rozvíjajúce pracovné spôsobilosti
- Kooperatívne učenie
- Práca so sebahodnotiacimi hárkami
- Autentické učenie sa – návšteva divadelných predstavení, práca v múzeu, tvorba časopisu, prispievanie do detských relácií, tvorba
predstavení, programov, výstav
7.
-
Metódy rozvíjajúce spôsobilosti občianske:
Písanie úvah, esejí, obhajoba , voľné písanie
Pravda – lož
Spoločné aktivity školy a miestnych komunít ( riešiť môžu aktivity výchovného programu )
Komunitný kruh
Posudzovanie
8.
-
Metódy rozvíjajúce spôsobilosti vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry:
Kladenie otázok- ( generátor otázok, kreslo pre hosťa, interview...)
R-A-F-T ( rola, auditórium, forma, téma )
Hranie rolí, simulácie, modelové situácie
Prevod ( spracovanie textu do podoby posteru, plagátu, využitie symbolov...)
Organizácia výstav v rámci školy
322
Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
Školský vzdelávací program
Spôsoby hodnotenia
Podklady na hodnotenie žiaka, ktoré učiteľ na slovenskom jazyku a literatúre získava, majú byť pestré a rešpektovať rôzne aspekty
všestranného rozvoja osobnosti žiaka. V rámci predmetu je dôraz kladený na osvojovanie si základných spôsobilostí žiakov, nielen obsahov
predmetu. Aj preto podklady na hodnotenie musí učiteľ získavať pomocou rôznych foriem pedagogickej diagnostiky. Zohľadňujú sa výkony
žiaka pri všetkých formách práce ( samostatná, skupinová, domáca...)
V nižšom cykle osemročného gymnázia prevažuje hodnotenie formatívne s motivačnou zložkou. Učiteľ prihliada na to, aby rovnomerne
poskytoval žiakovi spätnú väzbu zo všetkých základných zložiek komunikácie ( hovorenie, písanie, čítanie, počúvanie ).
Osobitne sú upravené kritériá hodnotenia pri žiakoch so ŠVVP. Postupujeme podľa individuálnych noriem hodnotenia, ktoré sú v súlade
s legislatívou a odporúčaniami odborníkov. Snažíme sa hodnotiť formami, ktoré nemajú negatívny vplyv na rozvoj osobnosti žiaka, ale napriek
tomu sme aj primerane nároční, neznižujeme kritériá tam, kde to nie je potrebné. Využívame možnosť pri kritériách výstupov nastaviť ich na
niekoľko rôznych úrovní. Hodnotenie priebežne konzultujeme s odborníkmi z PPP, DIC a inými.
Pri domácich úlohách nesmie byť uplatňované sumatívne hodnotenie, žiak by mal mať možnosť korigovať chyby z domáceho zadania.
Prevažujúcou formou hodnotenia bude slovné hodnotenie. Uplatňovať sa bude pri: projektoch, samostatných cvičných zadaniach,
hodnotení skupinovej práce, pri interpretácii a hodnotiacej práci s textom, hodnotení aktivity žiaka na hodine, napĺňaní afektívnych cieľov
a hodnotení sociálnych zručností. Súčasťou hodnotenia bude aj reflexia učebnej činnosti žiaka a sebahodnotenie žiaka.
V rámci formatívneho hodnotenia sa bude uplatňovať hodnotenie v bodoch a %. Slúži na orientáciu žiaka, jeho sebahodnotenie pri
rôznych formách písomného overovania vedomostí. V bodoch a % budú hodnotené: autotesty, nácvičné testy, kontrolné písomné práce,
rozcvičky, nácvičné diktáty, nácvičné slohové práce a slohové cvičenia, projektové práce.
Sumatívne hodnotenie a následná klasifikácia. Klasifikácia žiakov stanovuje úroveň žiaka vo vzťahu k očakávaným výstupom
formulovaných v ŠVP predmetu. Klasifikácia žiaka prihliada na jeho vzdelávacie a osobné predpoklady, prihliada na vek žiaka.. Podkladmi pre
klasifikáciu sú: ústne odpovede, štvrťročné práce, kontrolné písomné práce, kontrolné diktáty, výstupné testy tematických celkov, individuálne
projekty, samostatné zadania a aktivity žiaka.
S pravidlami pre získanie podkladov k priebežnej i výslednej klasifikácii učiteľ oboznámi žiakov na začiatku klasifikačného obdobia
323
Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
Školský vzdelávací program
Učebné prostriedky
Učebnice, odborná literatúra
Ryzková, A- Patáková, M- Benková, J: Slovenský jazyk pre gymnáziá s osemročným štúdiom
2- 3, SPN- Mladé letá
Ryzková, A- Patáková, M- Benková, J: Cvičenia zo SJ pre gymnáziá s osemročným štúdiom
1- 4, SPN- Mladé letá
Tibenská, E- Slovenský jazyk pre 5. ročník ZŠ, OrbisPictusIstropolitana, 1997
Tibenská, E- Slovenský jazyk pre 5. ročník ZŠ- cvičebnica, OrbisPictusIstropolitana, 1998
Krajčovičová, J.- Caltíková, M.-: Slovenský jazyk pre 5, OrbisPictusIstropolitana, 2002
Krajčovičová, J.- Caltíková, M.-: Slovenský jazyk pre 5- Zbierka úloh a cvičení,
OrbisPictusIstropolitana, 2002
Didaktická technika
Petríková, D- Trutz, R- Greifová, E- Morávková, M: Literárna výchova pre 5. ročník ZŠ, OGPoľana, Bratislava, 2004
Dataprojektor, notebook, práca v učebni IKT- pripojenie na internet
Materiálne výučbové prostriedky
Pracovné listy, učebné texty, autotesty, testy, výukové programy
Ďalšie zdroje
Časopisy, denná tlač, beletria, divadelné programy, sufléry, encyklopédie, rozhlasové a TV
vysielanie, internet ( podľa údajov v časovotematickom pláne )
324
Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
Školský vzdelávací program
Obsahový a výkonový štandard – slovenský jazyk
Mesiac
September
9 hodín
Tematický
celok
Zvuková
rovina
a pravopis
9 hodín
Hodina
1
2
3
8 hodín
Lexikálna
rovina
6 hodín
Úvodná hodina, formy
práce, hodnotenie
Delenie hlások
v slovenskom jazyku
Splývavá výslovnosť
5
Prozodické vlastnosti
reči
Diakritické znamienka
6
Zápis priamej reči
7
Zápis priamej reči
8
Pravopisné cvičenia
9
Systematizácia
4
Október
Téma
10
11
12
13
14
15
Delenie slov podľa
významu
Viacvýznamové slová,
homonymá
Antonymá, synonymá
Využitie synoným v texte
Tvorenie slov
odovodzovaním
Systematizácia
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Hláska, písmeno
Samohlásky, spoluhlásky,
dvojhlásky
Delenie spoluhlások
Spodobovanie, splývavá
výslovnosť
Prozodické vlastnosti reči
Melódia vety
Dôraz, prestávka, prízvuk
Diakritické znamienka
Priama reč, uvádzacia veta
Pravopis
- žiak vie opísať členenie hlások
v slovenskom jazyku
- žiak vie uviesť, čím sa líši
artikulácia samohlásky
a spoluhlásky
- žiak korektne vyslovuje
jednotlivé hlásky
- pri hlasnom čítaní a prednese žiak
správne používa dôraz, prestávku
- na základe intonácie žiak
rozpozná a správne napíše otáznik,
výkričník, bodku
- žiak vie správne aplikovať v texte
pravidlá písania dvojbodky,
pomlčky, zátvorky
- žiak vie správne aplikovať
poznatky o rozdelení hlások
v ortografii ( vybrané slová,
spodobovanie, písanie veľkých
písmen )
Slovo, slovník, typy slovníkov
Jednovýznamové,
viacvýznamové slová
Homonymá, antonymá,
synonymá
Slovotvorný základ, predložka
- žiak vie definovať slovo
- žiak pozná základné druhy
slovníkov
- žiak vie vyhľadávať vo
výkladovom a prekladovom
slovníku ( knižnom aj
elektronickom )
- žiak vie pri tvorbe textu vhodne
využívať synonymá a antonymá
- žiak vie v rámci slova vyčleniť
Prierezové témy
Poster- antonymá
Tvorba najdlhšej
reťaze :synonymá
Tvorba slovných
hračiek- homonymá
- prezentácia projektu
325
Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
Morfologická
rovina
jazyka
16
17
Podstatné mená
Všeobecné, vlastné
podstatné mená
Podstatné meno
Všeobecné, vlastné podstatné
mená
Rod, číslo, pád
Vzory podstatných mien
Životnosť, neživotnosť
18
Podstatné mená vzor
dub, stroj
Podstatné mená vzor
chlap, hrdina
Podstatné mená vzor
žena, ulica
Podstatné mená vzor
dlaň, kosť
Podstatné mená vzor
mesto, srdce
Podstatné mená vzor
dievča, vysvedčenie
Pravopisné cvičenia
Systematizácia
Prídavné mená
Rod, číslo, pád
Akostné prídavné mená
Stupňovanie
Prídavné mená vzor
cudzí, pekný
Podstatné meno
Všeobecné, vlastné podstatné
mená
Rod, číslo, pád
Vzory podstatných mien
Životnosť, neživotnosť
Zámená
Osobné, privlastňovacie
Zámená
Číslovky
2 hodiny
November
8 hodín
Morfologická
rovina
jazyka
8 hodín
19
20
21
22
23
December
5 hodín
Január
5 hodín
24
25
26
27
28
29
30
Morfologická
rovina
31
32
Morfologická
rovina
jazyka
Školský vzdelávací program
Prídavné mená
Akostné prídavné mená
Rod, číslo, pád
Vzor: pekný, cudzí
Stupeň: základný, komparatív,
superlatív
predložku
- žiak vie charakterizovať
podstatné meno ako slovný druh
- žiak vie vymenovať gramatické
kategórie podstatných mien
- žiak vie aplikovať poznatky
z morfológie pri tvorbe
konkrétneho jazykového prejavu
- žiak vie charakterizovať
podstatné meno ako slovný druh
- žiak vie vymenovať gramatické
kategórie podstatných mien
- žiak vie aplikovať poznatky
z morfológie pri tvorbe
konkrétneho jazykového prejavu
- žiak vie zostaviť prehľadovú
tabuľku skloňovacích vzorov
podstatných mien a ich
charakteristických znakov
- žiak vie správne zaradiť podstatné
meno do vzoru a zdôvodniť
zaradenie
- žiak vie charakterizovať prídavné
mená
- žiak vie v texte vyhľadať akostné
prídavné mená
- žiak vie pri tvorbe vlastných
prejavov aplikovať vedomosti
z morfoólgie
- žiak vie využiť stupňovanie
prídavných mien pri tvorbe
vlastných rečových prejavov
- žiak pri tvorbe opisu používa
korektným spôsobom prídavné
a podstatné mená
- žiak vie využiť poznatky
o číslovkách a zámenách
326
Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
6 hodín
Február
4 hodiny
33
34
35
36
zámená
Číslovky
Základné a radové
Pravopisné cvičenia
Systematizácia
Osobné, privlastňovacie zámená
Číslovky základné a radové
37
38
39
40
Slovesá
Osoba, číslo, čas, spôsob
Sloveso byť
Jednoduchý, zložený tvar
Sloveso,
Slovesné kategórie
Plnovýznamové
a neplnovýznamové byť
41
42
43
44
45
46
Neurčitok
Pravopisné cvičenia
Skloňovanie, časovanie
Príslovky
Predložky
Väzba predložky s
pádom
Ohybné slovné druhy,
časovanie, skloňovanie,
gramatické kategórie ohybných
slovných druhov
47
48
49
Pravopisné cvičenia
Veta
Jednoduchá veta a
súvetie
Vety podľa obsahu
Veta
jazyka
6 hodín
Morfologická
rovina
jazyka
Školský vzdelávací program
Životnosť pri pravopise
čísloviek, prídavných mien
4 hodiny
Marec
6 hodín
Morfologická
rovina
jazyka
6 hodín
Apríl
Syntax
7 hodín
7 hodín
50
Neohybné slovné druhy
Väzba predložky s pádom
Zložené a jednoduché predložky
Jednoduchá veta, súvetie
Oznamovacia, opytovacia,
- v texte vie vyhľadať a určiť
základné skupiny ohybných
slovných druhov
- v gramatických cvičeniach vie
aplikovať poznatky z morfológie
- žiak vie charakterizovať sloveso
ako slovný druh
- žiak vie vhodne využiť slovesá
pri tvorbe rozprávania
- žiak vie korektne používať
slovesný čas v rozprávaní
- žiak vie správne vykať
- žiak pozná etiketu vykania
a tykania
- v predložených vetách vie žiak
nájsť plnovýznamové tvary slovesa
byť
- žiak vie uviesť aspoň 3 rozdiely
medzi plnovýznamovými
a neplnovýznamovými slovnými
druhmi
- žiak vie charakterizovať
predložky ako slovný druh
- žiak správne používa pády
s danou predložkou
- žiak v cvičení vie identifikovať
nesprávne, nespisovné použitie
predložiek
- žiak vie rozlíšiť predložku
a predponu a uviesť príklady
- žiak vie rozlíšiť jednoduchú vetu
a súvetie
- žiak vie v texte vyčleniť chybne
štylizované vety
- žiak na základe intonácie
327
Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
Máj
7 hodín
Spisovný
jazyk
a nárečia
51
52
53
Vety podľa obsahu
Slovosled vo vete
Systematizácia
54
55
56
57
59
60
Jazyk a reč
Písmo, vývin písma
Staroslovienčina
Kodifikácia, kodifikačné
príručky
Spisovné, nespisovné
javy v jazyku
Slovenské nárečia
Slovenské nárečia
61
62
63
64
65
66
Slovenské nárečia
Úloha nárečia v jazyku
Pravopisné cvičenia
Systematizácia
Reflexia učebnej činnosti
Sebahodnotenie
7 hodín
58
Jún
6 hodín
Spisovný
jazyk
a nárečia
6 hodín
Školský vzdelávací program
rozkazovacia, zvolacia veta
Slovosled, dôraz, intonácia
Hláska, písmeno
Piktogram, ideogram, písmeno,
diakrtitika
Jazyková norma
Uzákonenie jazyka
Spisovný jazyk
Dialekt, nárečové slová
Spisovný jazyk
Dialekt, nárečové slová
rozlišuje vety podľa obsahu
- žiak vie pri čítaní textu použiť
správnu intonáciu jednotlivých viet
- žiak pri tvorbe prejav vie využiť
slovosled na zdôraznenie
informácie
- žiak vie opísať vývin písma
- žiak rozlišuje pojmy hláskapísmeno
- žiak chápe význam existencie
jazykových noriem
vie vysvetliť úlohu kodifikácie pre
rozvoj jazyka
- žiak pozná základné knižné
a elektronické kodifikačné príručky
SJ a vie v nich vyhľadať
požadovanú informáciu
- žiak vie vysvetliť rozdiel medzi
spisovným jazykom a dialektom
- žiak pozná znaky nárečia svojho
regiónu
- žiak vie nahradiť s pomocou
slovníka nárečové slová
spisovnými
- žiak vie v rozprávaní funkčne
použiť nárečové prvky
- žiak pozná svoje silné a slabé
stránky v predmete
- žiak si vie stanoviť zmysluplné
ciele do ďalšieho ročníka
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Obsahový a výkonový štandard – sloh
Mesiac
Tematický
celok
Hodina
Téma
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Prierezové témy
328
Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
September
Ako si písať
poznámky
1
2
3
4
Text- hlavná myšlienka
Kľúčové slová
Osnova, konspekt
Pojmová mapa
Text umelecký, informatívny
Hlavná myšlienka
Kľúčové slovo
Pojmová mapa
Konspekt- osnova
Bežná
komunikácia
5
Predstavenie, privítanie,
rozlúčenie
Pohľadnica,
blahoželanie- ústne,
písomné
Ospravedlnenie
s vysvetlením ( ústne,
písomné )
Súkromný list
Etiketa
Vysvetlenie, argument
Pohľadnica, list
Adresa
Verbálna komunikácia
Neverbálna komunikácia (
mimika, gesto )
Jednoduché rozprávanie
Časová postupnosť
v rozprávaní
Členenie textu
Rozprávanie s prvkami
opisu
Rozprávanie, príbeh
Úvod, jadro, záver
Odsek
Chronologické radenie udalosti
Opis
4 hodiny
Október
4 hodiny
6
7
8
November
4 hodiny
Školský vzdelávací program
Rozprávací
slohový
postup
9
10
11
12
- vie z textu učebnice alebo
umeleckého textu abstrahovať
hlavnú myšlienku
- z učebného textu vie vypísať
kľúčové slová, z kľúčových slov
vie reprodukovať text
- z textu vie zostaviť konspekt
- podľa zadanej osnovy vie
vytvoriť jednoduché rozprávanie
- z učebného textu vie vytvoriť
pavučinovú pojmovú mapu
- ovláda etiketu, vie primerane
reagovať v jednoduchých
komunikačných situáciách
- pozná etiketu pozdravu,
privítania, predstavenia v rôznych
kultúrach
- vie správne napísať adresu na list
a pohľadnicu
- ovláda a vie aplikovať etiketu
písania listu
- vie podať logické zdôvodnenie
veku primeranou formou
- vie vytvoriť osnovu rozprávania
- vie ústne prerozprávať príhodu
-vie napísať krátky príbeh (vlastný
zážitok alebo vymyslený príbeh )
- udalosti pri rozprávaní vie
správne chronologicky zoradiť
- vie text rozprávania rozdeliť na
úvod, jadro, záver
- vie funkčne používať odsek
- vie vhodným spôsobom oživiť
rozprávanie
- vie vysvetliť funkciu opisu
v rozprávaní
- vo vlastnom texte vie uplatniť
v rozprávaní prvky opisu
Multikultúrna
výchova
329
Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
December
2 hodiny
Január
Rozprávací
slohový
postup
13
Školská písomná práca
14
Školská písomná práca
Bežná
komunikácia
15
Argument, protiargument,
stanovisko, diskusia
- žiak vie korektne formulovať
16
17
Vyjadrenie súhlasu/
nesúhlasu
Diskusia- argument
Diskusia- argument
Informačný
slohový
postup
18
19
20
SMS, e- mail
Oznam, správa
Pozvánka
Informácia
Presnosť, aktuálnosť, jasnosť,
zrozumiteľnosť, úplnosť
informácie
Etiketa elektronickej
komunikácie
- vie vytvoriť jednoduché
informačné texty
- pri zostavovaní textu dbá na
estetickú stránku vytvoreného
dokumentu
- ovláda základy písania
a formátovania vo worde
- žiak vie uviesť základný rozdiel
medzi oznamom a správou
- žiak vie poskytnúť úplnú
informáciu vo forme oznamu,
správy
Informačný
slohový
postup
21
22
23
Plagát
Vizitka
Reklama, inzerát
Manipulácia, propagácia
Osobný, pracovný
- žiak chápe význam vizuálneho
stvárnenia informácie
- žiak pozná funkciu reklamy
- žiak vie nájsť prvky manipulácie
v reklamných textoch
3 hodiny
Február
3 hodiny
Marec
3 hodiny
Školský vzdelávací program
- žiak vie hodnotiť kvalitu svojho
textu aj textov pripravených
spolužiakmi
- žiak vie vybrať pozitívne prvky
v svojej práci
stanoviská
- žiak opiera stanoviská
o zvnútornené hodnoty
- žiak rešpektuje stanoviská
a názory spolužiakov
- žiak vie, že argumenty majú
smerovať k podstate sporu, nie
osobe odporcu
- žiak pozná etiketu kultivovanej
diskusie, polemiky
Osobný a sociálny
rozvoj
Mediálna výchova
330
Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
Školský vzdelávací program
- žiak vie zostaviť jednoduchý
propagačný slogan
žiak vie napísať inzerát
- žiak vie opísať funkciu vizitky
- žiak si na základe zadaných
kritérií vie zostaviť osobnú vizitku
Apríl
4 hodiny
Máj
3 hodiny
Jún
3 hodiny
Opisný
slohový
postup
24
25
26
27
Opis
Opis predmetu
Opis osoby
Opis pracovného postupu
Opisný
slohový
postup
28
29
30
Školská písomná práca
Školská písomná práca
Oprava školskej
písomnej práce
Bežná
komunikácia
31
Rozhovor- etiketa
rozhovoru
Tvorba otázok, žiadosť
o informáciu
Interview- riadený
rozhovor
32
33
Opis, opisný, logické radenie,
celok, detail, postupnosť
- žiak vie pozorovať realitu
a zachytiť podstatné znaky
pozorovaného objektu
- žiak vie zostaviť osnovu opisu
- žiak vie pri opisovaní objektu,
postupu zachovať logické radenie
- vie využiť synonymá pri
odbúravaní stereotypných vetných
konštrukcií
- žiak vie hodnotiť kvalitu svojho
textu aj textov pripravených
spolužiakmi
- žiak vie hodnotiť kvalitu svojho
textu aj textov pripravených
spolužiakmi
- žiak vie vybrať pozitívne prvky
v svojej práci
- žiak vie navrhnúť korekcie práce
spolužiaka
Rozhovor, zásady kultivovaného
vedenia rozhovoru, otázka, typy
otázok ( doplňovacie,
zisťovacie, rozlišovacie ),
interview
- žiak vie iniciovať a udržať
Mediálna výchova
rozhovor
- žiak vie cielene klásť otázky, vie
ich logicky formulovať
- žiak vie kultivovane požiadať
o informáciu- ústne aj písomne
- žiak vie nájsť v časopise,
novinách interview
- žiak vie zostaviť jednoduché
interview s osobnosťou zo
331
Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
Školský vzdelávací program
školského alebo rodinného
prostredia
- žiak vie hodnotiť kvalitu textov
pripravených spolužiakmi
Obsahový a výkonový štandard – literatúra
Mesiac
Tematický
celok
Literatúra
Hodina
Téma
Obsahový štandard
Výkonový štandard
1
2
3
4
Autor, spisovateľ, text
Informačná úloha textov
Noviny, časopisy, knihy
Knižnica- oddelenia
knižnice
Knižnica- práca v
knižnici
Vyhľadávanie informácií
Odborná náučná
literatúra
Slovníky
Encyklopédie
Informácia, estetická funkcia,
odborná literatúra, beletria,
kniha, noviny, časopis, knižnica,
oddelenie knižnice, knižničné
služby, hľadanie informácií
v knižnici
- žiak pozná knižnice dostupné
v regióne a služby, ktoré poskytujú
- žiak sa vie orientovať
v knižničných oddeleniach
- žiak si vie na základe zadaných
údajov vyhľadať potrebnú knihu
10
11
12
Nadpis, kapitola, odsek
Rámcové časti knihy
Bibliografické údaje
Nadpis, kapitola, heslo,
predslov, doslov, záložka,
vydavateľské údaje, autor,
názov diela, vydavateľstvo
13
14
15
16
Hlavná myšlienka
Čitateľský denník
Kartotečný lístok
Moja obľúbená
September
5
9 hodín
6
7
8
9
Október
8 hodín
Vonkajšia
kompozícia
literárneho
diela
Záznam
o prečítanom
diele
Prierezové témy
- žiak vie opísať funkciu slovníka
- žiak vie vyhľadať požadovanú
informáciu v slovníku
- žiak vie vyhľadať požadovanú
informáciu v encyklopédii
- žiak vie získavať informácie
z rámcových častí knihy, pozná ich
funkciu
- žiak vie zdôvodniť význam
grafického členenia textu
- žiak vie opísať usporiadanie
informácií v encyklopédii
- žiak vie vytvoriť aspoň 2 typy
záznamu o prečítanej knihe
Projektové
a prezentačné
zručnosti
332
Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
17
Ústna
ľudová
slovesnosť
18
19
20
November
21
22
23
8 hodín
24
25
27
December
December
Ústna
ľudová
slovesnosť
28
5 hodín
Január
Vonkajšia
kompozícia
literárneho
diela
Literárne
Školský vzdelávací program
encyklopédia
Moja obľúbená
encyklopédia
- žiak je schopný pred triedou
prezentovať svoje obľúbené dielo,
zhodnotiť jeho klady- zápory
Znaky ľudovej
slovesnosti
Krátke útvary ľudovej
slovesnosti: príslovie,
porekadlo, pranostika
Využitie krátkych
útvarov ľudovej
slovesnosti v texte
Hádanky
Riekanky, vyčítanky
Prízvučná, neprízvučná
slabika- rytmus
Ľudová pieseň- história
Ľudové piesne podľa
obsahu
Ústne podanie, tradovanie,
tradícia, folklór, ľudová
slovesnosť, riekanky, vyčítanky,
hádanky, príslovia, porekadlá,
pranostiky, rytmus, prízvuk,
pieseň, ľudová pieseň,
uspávanka, ľúbostná, pracovná,
regrútska, zbojnícka, obradový
folklór
- žiak vie vysvetliť vlastnými
slovami jednotlivé pojmy
obsahového štandardu
- žiak vie uviesť príklad na každý
z útvarov obsahového štandardu
- žiak vie rytmizovane predniesť
vyčítanku, riekanku- určiť, kde sa
nachádza prízvuk
- žiak vie funkčne vo vlastnom
texte použiť príslovie, porekadlo
- žiak vie vymenovať
charakteristické znaky ľudovej
slovesnosti
Výrazové prostriedky
ľudovej piesne:
prirovnania, zdrobneliny,
personifikácia
Výrazové prostriedky
ľudovej piesne:
prirovnania, zdrobneliny,
personifikácia
Rytmus, prízvuk, rým,
prirovnanie, zdrobnelina,
personifikácia, verš, strofa,
refrén
- žiak vie nájsť v texte príklady na
jednotlivé pojmy obsahového
štandardu
- žiak vie vytvoriť vhodné
prirovnanie a použiť ho v texte
- žiak vie opísať úlohu prirovnaní
a zdrobnelín v texte
- žiak vie pripraviť krátke
predstavenie svojej obľúbenej
ľudovej piesne ( nahrávka, vlastný
spev, ilustrácia...) a vysvetliť svoje
preferencie
Rozprávka, ustálený úvod
a záver, kladná, záporná
- žiak vie identifikovať text
rozprávky
29
30
31
Verš, strofa, refrén
Rytmus, rým
Moja obľúbená ľudová
pieseň
32
Rozprávkacharakteristické znaky
Projektové
333
Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
6 hodín
žánre
33
34
35
36
37
Február
Literárne
žánre
38
Literárne
žánre
Literárne
žánre
42
43
44
45
4 hodiny
Marec
6 hodín
Marec
6 hodín
39
40
41
46
47
Apríl
7 hodín
Literárne
žánre
48
49
50
51
Školský vzdelávací program
rozprávky
Členenie rozprávok
podľa obsahu
Literárna postava:
záporná, kladná
Autorská rozprávka
Autorská rozprávka
Moja obľúbená
rozprávková postava
postava, magické čísla, gradácia
deja, rozprávky: fantastické,
realistické, zvieracie, autorská
rozprávka, rozprávkár, zberateľ
Povesť- charakteristické
znaky povesti
Realita- fikcia
Povesti nášho regiónu
Povesti nášho regiónu
Povesť, znaky povesti, ľudová
povesť, autorská povesť, povesť
heraldická, miestna, historická,
realita, fikcia
Autorská povesť
Autorská povesť
Úloha ilustrácií v texte
Tvorba ilustrácií
k povesti
Komiks- povesť z nášho
regiónu
Porovnanie rozprávka povesť
Ilustrácia, ilustrátor, komiks,
región
Rozhlas- detské
programy v rozhlase
Redaktori Hala- Bala
Detská rozhlasová hra
Detská rozhlasová hra
Rozhlas, rozhlasová hra,
redaktor, relácia, dramatizované
čítanie
- žiak vie nájsť prvky rozprávky
v texte
- žiak vie členiť rozprávky do
skupín a uviesť príklad konkrétnej
rozprávky k jednotlivým typom
- žiak vie vlastnými slovami
vysvetliť čo je kladná a čo záporná
postava
- žiak vie charakterizovať svojho
obľúbeného hrdinu v rozprávke
a vysvetliť svoje preferencie
- žiak vie uviesť aspoň 4 mená
rozprávkarov a 2 mená zberateľov
rozprávok
- žiak pozná a vie reprodukovať
povesti späté so svojím regiónom
- žiak vie vymenovať miesta
svojho bydliska, ku ktorým sa
viažu povesti
- žiak vie rozoznať medzi
rozprávkou a povesťou a uviesť
príklady
- žiak vie uviesť, ako ilustrácia
dotvára text
- žiak pozná aspoň 3 ilustrátorov
detskej literatúry z Slovenska
- žiak vie k textu povesti nakresliť
ilustráciu
- žiak vie text povesti previesť na
komiks
- Žiak vie predniesť text postavy
dramatického diela pri spoločnom
dramatizovanom čítaní
- Žiak vie modulovať hlas podľa
zmyslu textu
a prezentačné
zručnosti
Mediálna výchova
334
Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
52
53
54
Literárne
žánre
Máj
6 hodín
55
56
57
58
59
60
61
62
Jún
63
6 hodín
64
65
66
Školský vzdelávací program
- žiak pri hlasnom čítaní správne
Výrazové prostriedky
rozhlasovej hry
Dramatizované čítanie
Dramatizované čítanie
Televízia- programy pre
deti a mládež
Môj obľúbený TV film
Môj obľúbený TV film
Filmová tvorba pre deti
Sokoliar Tomáš
Sokoliar Tomáš
( alebo iný rozprávkový
veľkofilm )
Televízny film, kinofilm, herec,
režisér, scenárista, soundtrack
Bábkové divadlo: bábka,
typy bábok, kulisy...
Divadelné predstavenie,
etiketa správania sa v
divadle
Návšteva divadelného
predstavenia
Návšteva divadelného
predstavenia
Analýza predstavenia
Hodnotenie práce na
literatúre
Bábka, vedenie bábky,
bábkoherec, javisko, hľadisko,
scéna, dejstvo
Program, lístok, predpredaj,
rezervácia, uvádzačka, suflér
dýcha, artikuluje a dodržiava
spisovnú výslovnosť
- žiak vie nájsť 2 výrazové
prostriedky typické pre rozhlasové
stvárnenie textu
- žiaci sa vedia zapojiť do aktivít
rozhlasu pre deti na základe
vlastných preferencií
- žiaci vedia vymenovať rozhlasové
relácie pre deti a mládež
- žiaci vedia zdôvodniť svoje
preferencie pri počúvaní rozhlasu
- žiak vie vymenovať relácie pre
svoju vekovú kategóriu v aspoň 2
TV staniciach
- žiak vie hodnotiť prínos
sledovaných TV programov
- žiak opísať rozdiel medzi
sledovaním filmu v TV kine
- žiak vie opísať náladu, ktorú
v ňom vyvoláva filmová hudba
Mediálna výchova
- žiak pozná a je pripravený
dodržiavať etiketu správania sa v
divadle
- žiak získať informácie
z divadelného programu, sufléru...
- žiak vie na primeranej úrovni
vyjadriť svoje dojmy z divadelného
predstavenia
- žiak vie na primeranej úrovni
vyjadriť svoj názor na stvárnenie
scény, bábok...
- žiak vie vyjadriť svoj názor na
stvárnenie postáv hercami
335
Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
Školský vzdelávací program
Názov predmetu
Týždenná časová dotácia
Ročná časová dotácia
5.2.1.2
ročník
ŠVP
ŠkVP
SPOLU
SPOLU
Prvý cudzí jazyk
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
SPOLU
3
2
5
165
3
2
5
165
3
2
5
165
3
1
4
132
4
0
4
132
4
0
4
132
4
0
4
132
4
0
4
120
28
7
35
1143
Osnovy predmetu:
Prima
Prehľad tematických celkov
Zvuková rovina a pravopis
Jazyková zložka
( 62 hodín )
Komunikačná zložka
( 83 hodín )
Slohová zložka
odporúčaný počet
hodín
11
Lexikálna rovina
16
Morfologická rovina
19
Syntaktická rovina
16
Čítanie s porozumením
Počúvanie s porozumením
Rozprávanie
Písanie
Opisný slohový postup
21
22
25
15
9
336
Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
( 20 hodín )
Rozprávací slohový postup
Neformálny list
Školský vzdelávací program
7
4
Profil absolventa:
Zámer a ciele predmetu
Komunikácia v cudzích jazykoch v rozsiahlej miere zahŕňa hlavné rozmery zručností pre komunikáciu v materinskom jazyku: je založená na
schopnosti porozumieť, vyjadrovať a tlmočiť myšlienky, pocity, skutočnosti a názory ústnou a písomnou formou (počúvanie, hovorenie,
čítanie a písanie) v primeranej škále spoločenských a kultúrnych kontextov – vzdelávanie a odborná príprava, práca, domov a voľný čas –
podľa želaní a potrieb jednotlivca. Komunikácia v cudzích jazykoch si takisto vyžaduje zručnosti ako sprostredkovanie a medzikultúrne
porozumenie. Úroveň ovládania cudzích jazykov sa u jednotlivca bude líšiť medzi štyrmi rozmermi (počúvanie, hovorenie, čítanie a písanie)
a medzi rôznymi jazykmi a v závislosti od spoločenského a kultúrneho zázemia jednotlivca, jeho prostredia a potrieb/záujmov.
Spôsobilosť ovládania cudzích jazykov si vyžaduje znalosti slovnej zásoby a poznanie funkčnej gramatiky a uvedomenie si hlavných
typov verbálnej interakcie a jazykových registrov. Dôležité sú vedomosti o spoločenských zvyklostiach, kultúrnom aspekte a variabilite
jazykov.
Základné spôsobilosti pozostávajú zo schopnosti porozumieť hovoreným správam, iniciovať, udržiavať a ukončiť konverzáciu a z čítania,
porozumenia a produkcie textov, ktoré zodpovedajú potrebám jednotlivca. Jednotlivci by mali rovnako vedieť vhodne používať pomôcky
a učiť sa jazyky aj neformálnym spôsobom v rámci celoživotného vzdelávania.
K špecifickým cieľom predmetu anglický jazyk patrí:
•
•
•
•
•
motivovať žiakov k učeniu cudzieho jazyka,
získavať uvedomene nové vedomosti a zručnosti,
opakovať si osvojené vedomosti a dopĺňať si ich,
uvedomovať si stratégie učenia pri osvojovaní si cudzieho jazyka,
opísať rôzne stratégie učenia s cieľom pochopiť ich a používať,
337
Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
Školský vzdelávací program
• pochopiť potrebu vzdelávania sa v cudzom jazyku,
• dopĺňať si vedomosti a rozvíjať rečové zručnosti, prepájať ich s poznaným, systematizovať ich a využívať pre svoj ďalší rozvoj a reálny
život,
• kriticky hodnotiť svoj pokrok, prijímať spätnú väzbu a uvedomovať si možnosti svojho rozvoja,
• udržať pozornosť pri prijímaní poskytovaných informácií,
• pochopiť zámer zadanej úlohy,
• účinne spolupracovať vo dvojiciach i v pracovných skupinách,
• aktívne a často využívať doteraz osvojený jazyk,
• využívať dostupné materiály pri samostatnom štúdiu, byť otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti
Preto základným princípom jazykového vzdelávania na báze spôsobilostí na našom gymnáziu je zabezpečiť, aby učiaci sa:.
• dokázal riešiť každodenné životné situácie v cudzej krajine a v ich riešení pomáhal cudzincom, ktorí sú v jeho vlastnej krajine,
• dokázal vymieňať si informácie a nápady s mladými ľuďmi a dospelými, ktorí hovoria iným jazykom a sprostredkúvajú mu svoje
myšlienky a pocity,
• viac a lepšie chápal spôsob života a myslenia iných národov a ich kultúrne dedičstvo
Po absolvovaní Primy žiak vie:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
porozumieť inštrukcie v cudzom jazyku
zachytiť zmysel počutého textu
reprodukovať stručne prečítaný alebo počutý text
vyslovovať jednotlivé slová správne s dôrazom na rytmus, prízvuky a intonáciu vety podľa obsahu
používať ustálené frázy a konverzačné zvraty pri komunikácii
uviesť a zistiť osobné informácie
začať, udržiavať a ukončiť rozhovor
správne reagovať na partnerove repliky v simulovaných situáciách a v situačných dialógoch
diskutovať o záujmoch
interpretovať a odovzdávať informácie
opísať známe aktivity, dennú činnosť a predmet svojich záujmov
používať jazyk každodenných transakcií, ako napr. nákupy, časové údaje, smerová orientácia, rodina, škola, priatelia, atď.
zistiť hlavnú myšlienku čítaného textu
338
Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
Školský vzdelávací program
•
•
•
•
•
•
•
opisovať a popisovať jednotlivé javy života
napísať krátke rozprávanie s využitím jednoduchej dejovej línie
spolupracovať na riešení problémových úloh
opakovať si osvojené vedomosti a dopĺňať si ich
vyhľadať požadované informácie v cudzom jazyku na internete
rozoznávať, pochopiť a efektívne používať jednotlivé stratégie učenia sa pri osvojovaní si cudzieho jazyka,
dopĺňať si vedomosti a rozvíjať zručnosti, prepájať ich s už osvojeným učivom, systematizovať ich a využívať pre svoj budúci profesijný
rozvoj a reálny život,
• kriticky hodnotiť svoj pokrok, prijímať spätnú väzbu a uvedomovať si možnosti svojho rozvoja, k hodnoteniu pristupovať objektívne
• pochopiť potrebu vzdelávania sa v cudzom jazyku,
• byť otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti.
Preferované metódy práce a organizačné formy vyučovania
V rámci predmetu anglický jazyk budú uplatňované tieto základné formy vyučovania: frontálna práca s triedou, skupinová práca,
individuálne zamestnania žiakov budú zložkami problémového a projektového vyučovania. Organickou súčasťou vyučovania bude práca
v triede, jazykovej učebni, učebni IKT a tematické exkurzie podľa plánu exkurzií pre jednotlivé ročníky.
Metódy práce budú volené tak, aby zabezpečili rovnomerný rozvoj kľúčových spôsobilostí žiaka. Vzhľadom na stanovené ciele budú
uplatňované viaceré metódy výučby. Tento dokument predstavuje odporúčané metódy vhodné pre žiakov 1.ročníka osemročných gymnázií.
Učiteľ si z nich volí na základe cieľa vyučovacej jednotky a individuálnych preferencií.
1.
2.
-
Metódy rozvíjajúce spôsobilosti pri práci s IKT: využitie internetu na získavanie informácií, práca s internetovými
jazykovými príručkami
Metódy rozvíjajúce sociálne komunikačné spôsobilosti:
Rozpoznávanie hlavných myšlienok a kľúčových slov ( zhlukovanie, filter, pyramída, cinquain )
Čítanie s porozumením ( I.N.S.E.R.T, riadené poznámky ), kritické čítanie, interpretácia textu,
Trojfázový model učenia E-U-R (evokácia, uvedomenie si významu, reflexia )
Kooperatívne učenie
Skupinová práca ( snehová guľa, miešanie skupín, rotovanie- prehľad, recipročné učenie...)
339
Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
-
Školský vzdelávací program
Hranie rolí, simulácie, modelové situácie, dramatizácia dialógu
Kladenie otázok- ( generátor otázok, interview, kvíz,...)
Myslenie nahlas, debata, polemika, posudzovanie, voľné písanie, riadené voľné písanie, vlastná tvorba
Brainstorming, prevod
3.
Metódy rozvíjajúce spôsobilosť k celoživotnému učeniu sa:
- Sebahodnotiace hárky
- Hľadanie analógií, metafor
- Personalizované učenie
4.
-
Metódy rozvíjajúce spôsobilosť riešiť problémy:
Kooperatívne učenie
Medzipredmetové projekty, projektové a tematické dni
Trojfázový model učenia E-U-R (evokácia, uvedomenie si významu, reflexia )
Brainstorming
Voľné písanie, tvorivé písanie
5.
Metódy rozvíjajúce spôsobilosti smerujúce k iniciatívnosti a podnikavosti
- Medzipredmetové projekty, projektové a tematické dni
- Kooperatívne učenie
6.
Metódy rozvíjajúce pracovné spôsobilosti
- Kooperatívne učenie
- Práca so sebahodnotiacimi hárkami
7.
-
Metódy rozvíjajúce spôsobilosti občianske:
Písanie úvah, esejí, obhajoba , voľné písanie
Pravda – lož
Spoločné aktivity školy a spolupráca so zahraničnými školami
340
Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
8.
-
Školský vzdelávací program
Metódy rozvíjajúce spôsobilosti vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry:
Kladenie otázok- ( generátor otázok, kreslo pre hosťa, interview...)
R-A-F-T ( rola, auditórium, forma, téma )
Hranie rolí, simulácie, modelové situácie
Prevod ( spracovanie textu do podoby posteru, plagátu, využitie symbolov...)
Spôsoby hodnotenia
Pri hodnotení predmetu budeme postupovať podľa platnej legislatívy a interných zásad hodnotenia prijatých v školskom roku 2007/
2008.
Podklady na hodnotenie žiaka, ktoré učiteľ anglického jazyka získava, majú byť pestré a rešpektovať rôzne aspekty všestranného rozvoja
osobnosti žiaka. V rámci predmetu je dôraz kladený na osvojovanie si základných spôsobilostí žiakov, nielen obsahov predmetu. Aj preto
podklady na hodnotenie musí učiteľ získavať pomocou rôznych foriem pedagogickej diagnostiky. Zohľadňujú sa výkony žiaka pri všetkých
formách práce ( samostatná, skupinová, domáca...)V 1.ročníku osemročného gymnázia prevažuje hodnotenie formatívne s motivačnou
zložkou. Učiteľ prihliada na to, aby rovnomerne poskytoval žiakovi spätnú väzbu zo všetkých základných zložiek komunikácie (
hovorenie, písanie, čítanie, počúvanie ).
Osobitne sú upravené kritériá hodnotenia pri žiakoch so ŠVVP. Postupujeme podľa individuálnych noriem hodnotenia, ktoré sú
v súlade s legislatívou a odporúčaniami odborníkov. Snažíme sa hodnotiť formami, ktoré nemajú negatívny vplyv na rozvoj osobnosti žiaka,
ale napriek tomu sme aj primerane nároční, neznižujeme kritériá tam, kde to nie je potrebné. Využívame možnosť pri kritériách výstupov
nastaviť ich na niekoľko rôznych úrovní. Hodnotenie priebežne konzultujeme s odborníkmi z PPP, DIC a inými.
Pri domácich úlohách nesmie byť uplatňované sumatívne hodnotenie, žiak by mal mať možnosť korigovať chyby z domáceho zadania.
Prevažujúcou formou hodnotenia bude slovné hodnotenie. Uplatňovať sa bude pri: projektoch, samostatných cvičných zadaniach,
hodnotení skupinovej práce, pri interpretácii a hodnotiacej práci s textom, hodnotení aktivity žiaka na hodine, napĺňaní afektívnych cieľov
a hodnotení sociálnych zručností. Súčasťou hodnotenia bude aj reflexia učebnej činnosti žiaka a sebahodnotenie žiaka.
V rámci formatívneho hodnotenia sa bude uplatňovať hodnotenie v bodoch a %. Slúži na orientáciu žiaka, jeho sebahodnotenie pri
rôznych formách písomného overovania vedomostí. V bodoch a % budú hodnotené: autotesty, nácvičné testy, kontrolné písomné práce,
rozcvičky, slohové práce a slohové cvičenia, projektové práce.
341
Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
Školský vzdelávací program
Sumatívne hodnotenie a následná klasifikácia. Klasifikácia žiakov stanovuje úroveň žiaka vo vzťahu k očakávaným výstupom
formulovaných v ŠVP predmetu. Klasifikácia žiaka prihliada na jeho vzdelávacie a osobné predpoklady, prihliada na vek žiaka.. Podkladmi
pre klasifikáciu sú: ústne odpovede, štvrťročné práce, kontrolné písomné práce, výstupné testy tematických celkov, individuálne projekty,
samostatné zadania a aktivity žiaka.
S pravidlami pre získanie podkladov k priebežnej i výslednej klasifikácii učiteľ oboznámi žiakov na začiatku klasifikačného
obdobia.
Obsahový a výkonový štandard – anglický jazyk
Mesiac
September
Tematický
celok
(0) Úvod do
štúdia ANJ
(1)Komunikác
ia
Ho
din Téma
a
1.
- Oboznámenie sa s
anglickou abecedou
2.
- Pravidlá výslovnosti a
základné frázy pre pokyny
v triede
3.
- Oboznámenie sa
s učebnicou, ako
sa predstaviť
4.
- Sloveso „byť“ v kladnej
a opytovacej vete
5.
- Precvičovanie slovesa
Obsahový štandard
- počúvanie a čítanie abecedy
- spievanie „Alphabet song“
- pozdravy a odzdravenia
- fonetické znaky
- precvičovanie hláskovania
- základné pokyny v triede
- gramatické osoby singulár/plurál
- základné frázy pri stretnutí
- predstavenie slovesa „byť“ v dlhej
a skrátenej forme
- počúvanie s porozumením
- nová slovná zásoba
- čítanie, počúvanie s porozumením
- slovosled kladnej vety a otázky
- pripravené cvičenia na precvičenie
použitia slovesa „byť“
- prídavné mená na tvorbu viet
Výkonový štandard
Prierezové
témy
Žiak bude schopný:
čítať písmenká anglickej abecedy
vyhláskovať rôzne slová
porozumieť jednoduchým pokynom
potrebným v triede
pozdraviť a predstaviť sa
rozlíšiť pokyny a aplikovať pozdravy
v modelových situáciách
spoznať a zaradiť gram. osoby do
singuláru a plurálu so slovesom „byť“
Multikultúr
navýchova
Žiak bude schopný:
tvoriť kladné, záporné a opytovacie
vety s použitím slovesa „byť“
klásť otázky s použitím opytovacích
zámen „Čo/Kto/Kde?“
342
Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
6.
- Telefonovanie, číslovky 0
až 9
7.
- Tvorenie dialógov
8.
- Televízia, použitie
neurčitého člena a/an
9.
- Práca s Pracovným zošitom
(PZ)
10.
- Rádio, privlastňovacie
zámená
11.
- Číslovky 10 – 20
12.
- Listy a pohľadnice,
skrátené formy
13.
- Získavanie osobných
informácií
14.
- Komiks, zápor slovesa
„byť“
Školský vzdelávací program
- číslovky 0-9 v telef. číslach
- počúvanie s porozumením
- rozbor textu nahrávky
- telefonovanie: tvorba dialógov
- diktát v predošlej nahrávky
- dopĺňanie základných telefonických
fráz v gramatickom zošite (GZ)
- nová slovná zásoba
- počúvanie s porozumením
- rozdiely v použití člena a/an
- opytovacie zámeno „Čo?“
- otázka „Čo je toto?“
- upevňovanie nadobudnutej slovnej
zásoby
- opakovanie pozdravov
- cvičenia na tvorbu otázok
- dopĺňanie telefonátu
- nová slovná zásoba
- opakovanie osobných zámen
- tabuľka privlastňovacích zámen
- čítanie a počúvanie s porozumením
- opytovacie zámeno „Kto?“
- číslovky 10 - 20
- precvičovanie zámen, GZ
- skrátená forma verzus zámeno
- nová slovná zásoba
- počúvanie s porozumením
- použitie zámen v otázke
- skrátená forma „byť“
- opytovacie zámeno „Kde?“
- opakovanie a precvičovanie
komunikačných fráz
- práca s Prac. zošitom (PZ)
- nová slovná zásoba
- tabuľka záporného tvaru „byť“
- čítanie a počúvanie s por.
- krátka odpoveď
- otázky typu Áno/Nie
pýtať si a podávať osobné informácie
používať základné frázy pri
telefonovaní
uviesť telefónne číslo
používať číslovky od 0 - 20
napísať pohľadnicu
používať správne osobné
a privlastňovacie zámená
rozprávať o svojich obľúbených
programoch
interpretovať hlavný dej/myšlienku
textov z lekcie podľa obrázkov
samostatne pracovať na
problémových úlohách
pracovať vo dvojici a porovnávať
fakty
nachádzať a vytvárať vzťahy
v morfológii jazyka
vypracovať autotest minimálne na 75
%
Mediálna
výchova
Mediálna
výchova
343
Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
(2) Môj svet
15.
- Opakovanie učiva
16.
- Fonetické cvičenia
17.
- Test 1
18.
- Vyhodnotenie testu
19.
- Prezentácie projektu
20.
- Moja rodina a priatelia,
plurál
Október
21.
22.
- Ukazovacie zámená
- Číslovky 10 - 100
23.
- Nakupovanie
24.
- Opis obľúbenej hudobnej
skupiny
25.
- Hovorová forma slovesa
„mať“
26.
- Náš dom, opis
Školský vzdelávací program
- doplňujúce cvičenia na použitie
slovesa „byť“
- precvičovanie rozprávania
na opise obrázkov z lekcie
- kompletizácia úloh
- autotest z opakovaného učiva
- fonetické cvičenia na osvojenú slovnú
zásobu
- príprava na test (T1)
- vypracovávanie testových úloh
a cvičení
- individuálne konzultovanie chýb
- skupinová práca na projekte „Moje
obľúbené veci“
- prezentovanie projektov
- nová slovná zásoba
- počúvanie s porozumením
- tvorenie plurálu podstatných mien
- ukazovacie zámená „tento/tieto“
- tvorenie otázky „Odkiaľ?“
- opis členov rodiny
- nová slovná zásoba
- číslovky 10 - 100
- výslovnosť koncoviek plurálu
- vyjadrenie cien „libra/euro“
- základné frázy „Koľko stojí?“
- počúvanie s porozumením
- tvorba dialógov v obchode
- opis obľúbenej skupiny
- práca s Gramatickým zošitom
- doplňujúce cvičenia na „mať“
- nová slovná zásoba
- čítanie a počúvanie s porozumením
- použitie slovesa „mať“
- opis nakresleného domu
Žiak bude schopný:
predstaviť členov svojej rodiny
tvoriť pravidelné a nepravidelné
množné číslo
pýtať sa na cenu tovaru a používať
základné frázy pre komunikáciu
v obchode
vymenovať číslovky od 0 až do 100
vyjadriť vlastníctvo prostredníctvom
slovesa „mať“ a privlastňovacích
zámen
opísať svoj dom/byt, uplatniť
predložky miesta na opísanie polohy
nábytku v miestnostiach
pýtať sa na privlastňovacie vzťahy
iných, získavať a spracovávať
informácie
napísať neformálny list priateľovi
v rozsahu 80 slov
Rodinná
výchova
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
344
Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
27.
- Písanie adries
28.
- Prezentácie projektu
29.
- Priateľ, s ktorým si píšem,
počúvanie
30.
- Práca s Pracovným zošitom
31.
- List priateľovi, sloh
32.
- Analýza chýb
33.
- Komiks, zápor slovesa
„mať“
34.
- Rozprávanie „Mut číta
noviny“
35.
- Moja škola, opis
36.
- Opakovanie učiva
37.
- Riešenie úloh na internete
38.
- Test 2
Školský vzdelávací program
- inzeráty: čítanie s porozumením
- práca s pracovným zošitom
- príprava projektu „Môj dom“
- ústne prezentácie písomného opisu
vlastného domu
- nová slovná zásoba
- tiché čítanie s porozumením
- počúvanie s porozumením
- tvorba dialógov so slov. „mať“
- privlastňovacie zámená v GZ
- doplňujúce cvičenia
- príprava slohu „List priateľovi“
- pravidlá písania neformálneho listu
(adresy, dátum, pozdravenie, osobné
informácie v odstavcoch, rozlúčenie,
podpis)
- list v rozsahu 80 slov bude obsahovať
informácie o sebe, rodine, pop skupine
a otázky
- vyhodnotenie listov
- precvičenie problémových častí
- nová slovná zásoba
- počúvanie s porozumením
- tvorba otázok a záporu
- prerozprávanie komiksu
- zoraďovanie častí príbehu
- slovná zásoba, dni v týždni v GZ
- rozvrh hodín v GB a SR
- výslovnosť predmetov
uplatniť štruktúru neformálneho listu
porovnať rozvrh hodín na Slovensku
a vo Veľkej Británii
porozumieť neznámemu hovorenému
textu a pomocou cvičení
zrekonštruovať počutý dialóg
s vlastným vkladom
samostatne vypracovávať
problémové úlohy na e-learningových
internetových stránkach, identifikovať
vlastnú chybu a opraviť ju
vypracovať autotest minimálne na 75
%
zhodnotiť úroveň svojich
kompetencií po absolvovaní dvoch
tematických celkov
Environmentálna
výchova
- doplňujúce cvičenia na plurál,
zámená „toto/tieto“, sloveso „mať“, dni
v týždni a predmety
- práca s cvičeniami na internete
- riešenie problémových úloh
v didaktických hrách (IKT)
- vypracovávanie testových úloh
a cvičení
345
Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
39.
(3) Naše
mesto
November
- Vyhodnotenie testu
40.
- Naše mesto, opis obrázkov
41.
- Rebekin projekt, modálne
sloveso „môcť / vedieť“
42.
- Gramatické cvičenia
43.
- Opis nášho mesta
44.
- Predložky miesta
45.
- V meste, budovy
46.
- Práca s Pracovným zošitom
47.
- Mesto mojich snov,
prezentácie projektu
48.
- Komiks, modálne sloveso
„musieť“
49.
- Ospravedlňovanie
50.
- Autotest
Školský vzdelávací program
- spoločné zhodnotenie úspešnosti
- analýza chýb a precvičenie
- nová slovná zásoba
- precvičenie slovnej zásoby,
hláskovanie
- práca v skupinách: opis obrázkov z
obálky novej lekcie
- sloveso „môcť/vedieť“ v GZ
- počúvanie s porozumením
- formulácia príkazov, inštrukcií
- precvičovanie použitia modálneho
slovesa
- tvar „Tam je/ Tam sú“
- precvičovanie tvaru v GZ
- písomný opis nášho mesta
- prezentácia opisov
- predložky miesta v GZ
- nová slovná zásoba
- opakovanie tvaru „Tam je/sú“
- slovná zásoba: budovy
- predložky miesta v PZ
- precvičovanie predložiek miesta
- písomná príprava projektu
- ústne prezentácie obrázku mesta
nakresleného na formáte A4
- odpovede na doplňujúce otázky
- nová slovná zásoba
- gram. tvary „poďme, musieť“
- didaktická hra s kockou
- tvorba dialógov, použitie slovies pri
ospravedlňovaní
- ukazovacie zámená „ten,tá/tí,tie“
- nácvičný test s diktátom
- percentuálne vyhodnotenie úspešnosti
Žiak bude schopný:
vyjadriť schopnosť / neschopnosť
v danej situácii pomocou modálneho
slovesa
zostaviť vetu so správnym
slovosledom pri opisovaní miesta
využije predložky miesta
dávať inštrukcie v imperatíve
urobiť návrh s využitím tvaru „let’s“
ospravedlniť sa a odôvodniť svoje
rozhodnutie použitím tvarov
modálnych slovies „can, must“
vypracovať autotest minimálne na 75
%
Dopravná
výchova
Tvorba
projektu
a prezentač
né zručnosti
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
346
Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
(4) Čas
51.
- Opakovanie učiva
52.
- Test 3
53.
- Vyhodnotenie testu
54.
- Určovanie času
55.
- Koľko je hodín
56.
- Čínske hodiny, práca
s textom
57.
- Od pondelka do piatku,
prítomný jednoduchý čas
58.
- Predložky času
59.
- Deň u astronautov,
počúvanie
60.
- Voľný čas, tvorenie otázky
Školský vzdelávací program
- doplňujúce cvičenia na vyjadrenie
schopnosti „môcť...“, opis miesta „Tam
je/sú“, predložky miesta, imperatív,
„Poďme / Musieť“
- vypracovávanie testových úloh
a cvičení
- individuálne konzultovanie chýb
- nová slovná zásoba
- opakovanie základných čísloviek
- základné pravidlá pri určovaní času v
angličtine
- precvičovanie v GZ a PZ
- počúvanie s porozumením
- tvorenie dialógov o čase
- Čínske hodiny, čítanie
s porozumením
- slovná zásoba: zvieratá
- čítanie s porozumením
- cvičenia v GZ a PZ
- nová slovná zásoba
- pravidlá tvorenia kladnej vety
- počúvanie s porozumením
- práca s GZ a PZ
- precvičovanie viet v GZ a PZ
- počúvanie s porozumením
- opis Stephenovho bežného dňa
- kreslenie a rozprávanie „Môj ideálny
deň“
- nová slovná zásoba
- tvorenie otázky v prít.jed.čase
- precvičovanie v GZ a PZ
- počúvanie s porozumením
- tvorba dialógov, skup.práca
Žiak bude schopný:
pýtať sa na čas a odpovedať na
otázku „Koľko je hodín?“
popísať svoj denný program
používať správne gramatické tvary
prítomného jednoduchého času
v kladných, záporných i opytovacích
vetách
rozprávať o členoch svojej rodiny,
o ich práci, voľnom čase a pod.
pracovať v skupinách
získavať a spracovávať informácie
z dotazníkov a ankiet
porovnať Vianoce u nás a v Anglicku
zaspievať alebo identifikovať
Anglickú koledu
vypracovať autotest minimálne na 75
%
Multikultúr
na výchova
347
Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
December
61.
- Dotazník, použitie otázok
62.
- Nočná služba, 3.osoba
63.
- Upevňovanie prít. jed. času
64.
- Prezentácie projektu
a precvičovanie času
65.
- Tvorenie záporu
66.
- Komiks, posluch
67.
- Televízna anketa
68.
69.
- Riešenie IKT úloh
- Opakovanie učiva
70.
- Test 4
71.
- Vyhodnotenie testu
72.
- Súťažný kvíz
73.
- Vianoce u nás
74.
- Vianoce v Anglicku
Školský vzdelávací program
- skupinová práca – tvorba otázok do
dotazníka
- výroba a vypĺňanie dotazníkov
- grafické vyhodnotenie
- nová slovná zásoba
- počúvanie s porozumením
- precvičovanie 3.osoby
- opis Mikovho dňa a práce
- cvičenia v učebnici, GZ, PZ
- príprava projektu o rodine
- doplňujúce cvičenia na kladnú
oznamovaciu a opytovaciu vetu v prít.
jed. čase a v 3.osobe
- gramatická tabuľka v GZ
- tvorba záporu, krátkej odpovede
- nová slovná zásoba
- počúvanie s porozumením
- stolová hra na tvorenie viet
- opis pracujúcich ľudí v 3.osobe
- krátka spoločná diskusia
- príprava anketového lístka
- získavanie informácií od 10 ľudí
- vyhodnotenie údajov
- precvičovanie gramatiky na internete
- autotest s vyhodnotením
- vypracovávanie testových úloh
a cvičení
- analýza výsledkov a oprava
- zhrnutie učiva 3. a 4. celku, slovnej
zásoby súťažnou formou
- slovná zásoba
- diskusia a počúvanie s porozumením
- slovná zásoba
- čítanie s porozumením
- porovnávanie zvykov
Tvorba
projektu
a prezentač
né zručnosti
Multikultúr
na výchova
348
Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
Január
(5) Ľudia
75.
- Anglické koledy
76.
- Moje Vianoce
77.
- Monštrá, počúvanie
78.
- Tvorba dialógov
79.
- Frankova rodina, genitív
80.
- Sloveso „mať“
81.
- Prítomný priebehový čas,
úvod
82.
- Rodinný život, kladná veta
83.
- Môj fotoalbum, opis
84.
85.
- Upevnenie prítomného
priebehového času
- Upevnenie prítomného
jednoduchého času
86.
- Porovnanie prítomného
časov
87.
- Ľudia alebo roboty, text
88.
- Aký je to stroj, počúvanie
Školský vzdelávací program
- spievanie tradičných anglických.
kolied
- porozumenie textu
- rozprávanie a prezentovanie týchto
Vianoc
- počúvanie s porozumením
- nová slovná zásoba
- opytovacie zámeno „Koho / Čí?“
- opakovanie privlastňovacích zámen
- cvičenia v GZ a PZ
- čítanie a počúvanie s porozumením
- opakovanie väzby „mať“ + otázka
- upevňovanie použitie slovesa „mať“
na pripravených cvičeniach
- pravopisné pravidlá pre pridávanie
koncovky „-ing“
- modelové situácie pre použitie
- nová slovná zásoba
- čítanie s porozumením
- kladná veta, skrátené tvary
- slovosled otázky
- opis donesených obrázkov
- práca s GZ a PZ
- gramatické cvičenia
- opisy obrázkov a činností
- gramatické cvičenia
- opisy opakovaných zvykov...
- modelové situácie na určenie
a rozlíšenie časov
- nová slovná zásoba
- počúvanie s porozumením
- precvičovanie časov
- počúvanie s porozumením
- didaktická hra: tvorenie viet
Žiak bude schopný:
vyjadriť privlastňovacie vzťahy
medzi vlastnými podstatnými menami
opísať vonkajší vzhľad ľudí
aplikovať prítomný priebehový čas
na práve prebiehajúce aktivity
opísať činnosti na obrázkoch
správnym (priebehovým) časom
rozlíšiť použitie prítomného
jednoduchého a priebehového času
v modelových situáciách
pomenovať základné časti oblečenia
opísať, čo má kto oblečené, vrátane
farby, dĺžky a pod.
dať do kontrastu prítomný
prebiehajúci dej s dejom opakujúcim
sa, pomocou záporu
spolupracovať v tvorivých dielňach
a prezentovať spoločný projekt
Ochrana
života a
zdravia
Tvorba
projektu
349
Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
89.
Február
(6) Zvieratá
- Môj robot, projekt
90.
- Oblečenie
91.
- Riešenie problémových
úloh
92.
- Módna prehliadka, tvorivé
dielne
93.
- Komiks, priebehový zápor
94.
- Zhrnutie ukazovacích
zámen
95.
- Autotest
96.
- Upevňovanie učiva
97.
- Test 5
98.
- Vyhodnotenie testu
99.
- Tabuľka priemernej dĺžky
života
Školský vzdelávací program
- kreslenie a opis vlastného robota na
A4
- ústne predstavenie dielka
- nová slovná zásoba
- precvičovanie genitívu
- frázy: “Mám oblečené.../ Nosím“
- zámená tento/tieto
- zmyslové slovesá + modálne sloveso
„môcť/vedieť“
- upevňovanie slovnej zásoby
- dialóg V butiku
- zadanie projektu „Módna
prehliadka“, priniesť obrázok
- v skupinách po 4 si nakreslia 3
modely šiat a jedného hovorcu
- napíšu komentár a predvedú
- nová slovná zásoba
- čítanie a počúvanie s porozumením
- tvorenie záporu v priebehovom čase
- dialóg: Čo robia?
- práca s GZ
- krátke odpovede v priebehovom čase
- slovná zásoba: farby
- rozcvička na rozlíšenie časov
- vysvetlenie a precvičovanie
- doplňujúce cvičenia
- vypracovávanie testových úloh
a cvičení
- oprava a zdôvodnenie odpovedí
- nová slovná zásoba: Zvieratá
- stupňovanie: komparatívny stupeň
„...žije dlhšie než...“
- slovná zásoba: Sme zvieratá
Prezentačné
zručnosti
Žiak bude schopný:
pomenovať rôzne druhy zvierat
Environmentálna
výchova
350
Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
100.
- Opis zvierat
101.
- Plemená psov, riešenie
problémových úloh
102.
- Strach zo zvierat, anketa
103.
- Tvorba prísloviek
104.
- Komiks, použitie „some,
any“
105.
- Mickey nakupuje,
vyjadrenie množstva
106.
- Nová gorila, rozprávanie
Školský vzdelávací program
- počúvanie s porozumením
- tvorba viet s prídavným menom
- precvičovanie v pracovnom zošite
- opis rozdielov na obrázkoch
- zadanie domácej úlohy na opis
zvieraťa
- prezentovanie domácej úlohy
- čítanie s porozumením o psoch
- tvorivé úlohy v pracovnom zošite
- slovná zásoba: Strach
- vyplnenie ankety o strachu zo zvierat
- precvičovanie väzby „Bojím sa...“
- počúvanie s porozumením
- nepravidelné množné číslo
- cvičenia v gramatickom zošite
- tvorenie prísloviek z prídavných mien
- upevňovacie cvičenia v gramatickom
zošite
- určovanie zvierat na obrázkoch
- počúvanie s porozumením „Kvíz“
- dopĺňanie prídavných mien
a prísloviek do textu o žralokovi
v pracovnom zošite
- nová slovná zásoba
- čítanie a počúvanie s porozumením
- použitie „some“ v kladnej vete
- tvorenie záporu a otázky s „any“
- cvičenia v gramatickom zošite
- počúvanie a tvorenie otázok
- dialógy o množstve
- dopĺňanie textu o Mickeyho
kopačkách
- príbeh o gorile
- prerozprávanie príbehu o gorile
- písanie dialógu pre príbeh o Millie
- nová slovná zásoba
opísať fyzický zjav zvieraťa
vhodnými prídavnými menami
pri rozprávaní zoradiť prídavné mená
aj s členom do správneho slovosledu
používať frázovú konštrukciu „to be
afraid of“ v ústnom prejave
tvoriť nepravidelné množné číslo
podstatných mien
tvoriť a používať príslovky
v písomnom i ústnom prejave
doplniť výrazy „some“ a „any“ do
správnych typov viet
pýtať sa na množstvo pri nakupovaní
viesť interview o zvykoch a faktoch
v prítomnom jednoduchom čase
vyhľadávať informácie na internete v
angličtine
urobiť konspekt neznámeho textu
rozprávať o živote a správaní
vybraného zvieraťa
vyjadrovať vzťahy pomocou
podmetových, predmetových
a privlastňovacích zámen
351
Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
107.
- Netopier, počúvanie
108.
- Interview s Drakulom,
dialógy
109.
- Moje obľúbené zviera
110.
- Projekt, prezentácie
111.
- Psí život, čítanie
a počúvanie
112.
- Opakovanie učiva
113.
- Test 6
114.
- Upevnenie prítomného
priebehového času
115.
- Upevnenie prítomného
jednoduchého času
Marec
Školský vzdelávací program
- počúvanie s porozumením
- tvorenie záporu v prítomnom
jednoduchom čase
- čítanie s porozumením
- tvorenie otázky v prítomnom
jednoduchom čase
- pravopisné zmeny pridaním „-s“
v tretej osobe
- dopĺňanie interview s Drakulom
- hranie interview vo dvojici
- riešenie problémových úloch
v pracovnom zošite
- genitívna väzba „-s“, privlastňovací
pád
- vyhľadávanie informácií na internete
- spracovanie informácií do
koherentného textu podľa otázok
v zadaní
- nová slovná zásoba
- prezentovanie projektov o zvieratku
- doplňujúce cvičenia na prítomný
jednoduchý čas
- opakovanie podmetových zámen
- frázy z nasledujúceho textu
- čítanie a počúvanie s porozumením
- slovesá viažuce predmetové zámená
- podmetová otázka „Čo...?“
- úlohy v pracovnom zošite
- autotest s vyhodnotením
- vypracovávanie testových úloh
a cvičení
- riešenie problémových úloh
- opis obrázkov, činností
- precvičovanie gramatiky pomocou
IKT
- rozprávanie o zvieratku; o záľubách
- nová slovná zásoba
Tvorba
projektu
a prezentač
né zručnosti
Ochrana
života
a zdravia
352
Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
(7) Zdravie
116.
- Zdravie a choroby
117.
- Slovesá „byť, mať“
v minulom čase
118.
- Čakáreň, rozprávanie
119.
- U doktora, písanie
120.
- Svetové rekordy, minulý
čas pravidelných slovies
121.
- Minulý čas jednoduchý,
tvorenie
122.
- Tonyho týždeň
123.
- Nepravidelné slovesá
124.
- Práca s internetom
125.
- Nehody, tvorenie otázok
Školský vzdelávací program
- čítanie s porozumením
- posun prítomných dejov do minulosti
- tvorenie otázky a záporu slovesa
„byť“
- práca s gramatickým zošitom
- tvorenie dialógov
- cvičenia v pracovnom zošite
- nová slovná zásoba
- počúvanie s porozumením
- dopĺňanie výrazov do konverzácie
- precvičovanie dialógov
- riešenie problémových úloh
v pracovnom zošite
- písanie listu o chorobe
- nová slovná zásoba
- tvorenie viet v minulom čase
jednoduchom
- počúvanie s porozumením
- dopĺňanie textu podľa nahrávky
- gramatické cvičenia
- úlohy v pracovnom zošite
- nová slovná zásoba
- čítanie s porozumením
- zoznam nepravidelných slovies
- prerozprávanie nahrávky
- cvičenia v gramatickom zošite
- doplňujúce úlohy v pracovnom zošite
- tvorenie „Wh...“ otázky
- nová slovná zásoba
- precvičovanie minulého času na
lingvistických stránkach pre
začiatočníkov:
www.oup.com/elt/headway
- precvičovanie dvoch typov otázok:
„Yes/No“ a „Wh-“
- čítanie s porozumením
- tvorenie otázok a odpovedí, dialógy
Žiak bude schopný:
tvoriť vety v minulom čase so
slovesami „byť, mať, môcť“
opísať dej skončený v minulosti
v chronologickom poradí
konverzovať na tému choroby,
nehody a úrazy
pýtať sa a odpovedať na otázky
v minulom čase
uplatniť pravopisné pravidlá pri
tvorbe minulého času pravidelných
slovies
používať minulý čas nepravidelných
slovies
vyjadriť zápor slovies v minulom
čase
rozlíšiť plnovýznamové slovesá od
neplnovýznamových
porovnať minulosť s prítomnosťou
pomocou kladných a záporných viet
Mediálna
výchova
Dopravná
výchova
Multikultúr
na výchova
353
Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
Apríl
(8) Vesmír
126.
- Didaktické hry
127.
- Staré dobré časy,
počúvanie
128.
- Minulý čas jednoduchý,
zápor
129.
- Opakovanie učiva
130.
- Opakovanie učiva
131.
- Test 7
132.
- Vyhodnotenie testu
133.
- Radové číslovky
134.
- Mesiace v roku
135.
- Určovanie dátumu
136.
- Budúci čas
Školský vzdelávací program
- skupinová práca: stolová hra na
tvorbu dialógu v minulom čase
- diktát na minulý čas slovies v príbehu
- nová slovná zásoba
- počúvanie s porozumením
- tvorenie záporu v minulom čase
- čítanie s porozumením
- precvičovanie záporu
plnovýznamových slovies, slovesa
„byť“ a modálneho slovesa „môcť“
- opisovanie rozdielov v zdravotníctve
dnes a v minulosti, v kultúrach
- riešenie problémových úloh
- aplikácia vedomostí v zmenených
podmienkach
- simulácie dialógov
- autotest s vyhodnotením výsledkov
- precvičovanie a opakovanie učiva
- vypracovávanie testových úloh
a cvičení
- vyhodnotenie úspešnosti testu
- oprava najčastejších chýb
- precvičovanie problematických
oblastí
- nová slovná zásoba
- počúvanie s porozumením
- systém radových čísloviek
- riešenie problémových úloh
- precvičovanie radových čísloviek
- vyjadrenie času
- nová slovná zásoba
- počúvanie s porozumením
- dopĺňanie textu z nahrávky
- tvorenie budúceho času
- slovná zásoba
Žiak bude schopný:
vyjadriť poradie pomocou radových
čísloviek
vymenovať mesiace v roku
určiť dátum v písomnej i ústnej
forme
rozprávať v budúcom čase
klásť otázky o budúcnosti
Tvorba
projektu
a prezentač
né zručnosti
354
Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
Máj
137.
- Mesačná základňa
138.
- Interview, otázky
v budúcom čase
139.
- Mesto na mesiaci,
prezentácie
140.
- Gramatické úlohy
141.
- Komiks, použitie „shall“
142.
- Vyjadrenie návrhov,
zámerov
143.
- Opis mimozemšťana,
písanie
144.
- Prázdniny vo vesmíre,
čítanie
145.
- Gramatické cvičenia
146.
- Stratení vo vesmíre,
porovnanie časov
147.
- Opakovanie učiva
148.
- Autotest
Školský vzdelávací program
- čítanie s porozumením
- počúvanie s porozumením
- tvorenie záporu v budúcom čase
- pýtanie sa otázok v interview
- úlohy v pracovnom zošite
- opis výzoru futuristického mesta na
mesiaci
- prezentácie projektov
- práca s gramatickým zošitom
- doplňujúce úlohy
- nová slovná zásoba
- počúvanie s porozumením
- pravidlá použitia slovesa „shall“
- precvičovanie gramatického tvaru
- čítanie s porozumením
- počúvanie oznamu v rádiu
- úlohy v pracovnom zošite
- kreslenie mimozemšťana podľa
vlastnej predstavy
- písomný opis nakreslenej postavičky
- nová slovná zásoba
- čítanie a počúvanie s porozumením
- dopĺňanie pohľadnice podľa kontextu
- predložky času
- použitie predložiek času
v pripravených cvičeniach
- čítanie s porozumením
- opakovanie minulého času
- počúvanie s porozumením
- doplňujúce cvičenia
- práca s neznámym textom
- nácvičný test
- spoločný rozbor chýb
- percentuálne vyhodnotenie úspešnosti
vyjadriť zámer v prvej osobe
robiť návrhy pomocou „shall“
používať správne predložky s
vyjadrením času
používať budúci čas jednoduchý na
vyjadrenie fantázií, dohadov, odhadov,
predpokladov a predpovedí
prerozprávať príbeh s použitím
prítomného, minulého a budúceho času
Tvorba
projektu
Prezentačné
zručnosti
355
Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
149.
- Príprava projektu
150.
- Prezentácie dialógov
Jún
(9) Môj rok
151.
- Upevňovanie budúceho
času
152.
- Test 8
153.
- Vyhodnotenie
154.
- Opakovanie prebratých
časov
- Priebehový aspekt,
pravidlá
- Prítomný priebehový čas,
použitie
- Jednoduchý aspekt,
pravidlá
- Jednoduché časy,
porovnanie
- Porovnanie prítomného
jednoduchého
a priebehového času
155.
156.
157.
158.
159.
160.
- Budúci čas, použitie
161.
- Výstupný test
162.
- Vyhodnotenie
Školský vzdelávací program
- plánovanie dovolenky vo vesmíre
- vytvorenie plagátovej reklamy pre
cestovnú agentúru
- zostavenie plánu letu
- predvedenie dialógu medzi
cestovným agentom a zákazníkom
- tvorenie doplňujúcich otázok
- precvičovanie tvorenia a používania
viet v pripravených simuláciách
- riešenie problémových úloh
zameraných na chyby v Autoteste
- vypracovávanie testových úloh
a cvičení
- vyhodnotenie výsledkov za triedu
- analýza najčastejších chýb
a najúspešnejších cvičení
- sloveso „byť“ v prítomnom, minulom
a budúcom čase
- upevňovanie prítomného
priebehového času
- použitie času v zmenených
podmienkach
- upevňovanie prítomného a minulého
jednoduchého času
- použitie časov v simulovaných
situáciách
- čítanie s porozumením
- prerozprávanie rozprávky
- diktát a oprava chýb
- tvorenie a použitie budúceho času
- plánovaná budúcnosť
- použitie slovesa „shall“
- zhrnutie celoročného učiva
- percentuálne vyhodnotenie stupňa
ovládania celoročného učiva
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Žiak bude schopný:
určiť jednoduchý a priebehový
aspekt vo vete
uplatniť pravidlá pre používanie
priebehových a jednoduchých časov
prerozprávať dej v minulom čase
vyjadriť svoj názor na príbeh
používať modálne slovesá
v prítomnom čase
vyjadriť odhady o budúcnosti
pomocou „will / won’t“
opísať svoj prvý rok s angličtinou
použitím, minulosť, návyky
v prítomnom jednoduchom čase,
prítomnú chvíľu priebehovým časom a
fantázie o budúcnosti
rozprávať o plánoch na prázdniny
356
Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
163.
- Môj rok, sloh
164.
- Gramatické hry na
internete
165.
- Kam na prázdniny
Školský vzdelávací program
- písomné rozprávanie o uplynulom
roku na novej škole s použitím
prítomného, minulého a budúceho času
- cvičenia na upevňovanie gramatiky
a rozvíjanie slovnej zásoby na
stránkach pre začiatočníkov:
www.oup.com/elt/headway
- rozprávanie o plánoch na prázdniny
Názov predmetu
Týždenná časová dotácia
Ročná časová dotácia
5.2.1.3
ročník
ŠVP
ŠkVP
SPOLU
SPOLU
Druhý cudzí jazyk
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
SPOLU
1
2
3
99
1
2
3
99
1
2
3
99
1
2
3
99
2
1
3
99
2
1
3
99
2
1
3
99
2
1
3
90
12
12
24
783
Osnovy predmetu – francúzsky jazyk
Prima
Prehľad tematických celkov
Zvuková rovina a pravopis
Jazyková zložka
( 49 hodín )
Komunikačná zložka
odporúčaný počet
hodín
13
Lexikálna rovina
15
Morfologická rovina
15
Syntaktická rovina
6
Čítanie s porozumením
10
357
Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
( 40 hodín )
Slohová zložka
( 10 hodín )
Posluch s porozumením
Rozprávanie
Písanie
Opisný slohový postup
Rozprávací slohový postup
Neformálny list
Školský vzdelávací program
10
10
10
3
2
5
Profil absolventa:
Zámer a ciele predmetu
Komunikácia v cudzích jazykoch v rozsiahlej miere zahŕňa hlavné rozmery zručností pre komunikáciu v materinskom jazyku:
je založená na schopnosti porozumieť, vyjadrovať a tlmočiť myšlienky, pocity, skutočnosti a názory ústnou a písomnou formou
(počúvanie, hovorenie, čítanie a písanie) v primeranej škále spoločenských a kultúrnych kontextov – vzdelávanie a odborná
príprava, práca, domov a voľný čas – podľa želaní a potrieb jednotlivca. Komunikácia v cudzích jazykoch si takisto vyžaduje
zručnosti ako sprostredkovanie a medzikultúrne porozumenie. Úroveň ovládania cudzích jazykov sa u jednotlivca bude líšiť
medzi štyrmi rozmermi (počúvanie, hovorenie, čítanie a písanie) a medzi rôznymi jazykmi a v závislosti od spoločenského a
kultúrneho zázemia jednotlivca, jeho prostredia a potrieb/záujmov.
Spôsobilosť ovládania cudzích jazykov si vyžaduje znalosti slovnej zásoby a poznanie funkčnej gramatiky a uvedomenie si hlavných
typov verbálnej interakcie a jazykových registrov. Dôležité sú vedomosti o spoločenských zvyklostiach, kultúrnom aspekte a variabilite
jazykov.
Základné spôsobilosti pozostávajú zo schopnosti porozumieť hovoreným správam, iniciovať, udržiavať a ukončiť konverzáciu a z čítania,
porozumenia a produkcie textov, ktoré zodpovedajú potrebám jednotlivca. Jednotlivci by mali rovnako vedieť vhodne používať pomôcky
a učiť sa jazyky aj neformálnym spôsobom v rámci celoživotného vzdelávania.
358
Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
Školský vzdelávací program
K špecifickým cieľom predmetu francúzsky jazyk patrí:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
získavať uvedomene nové vedomosti a zručnosti,
opakovať si osvojené vedomosti a dopĺňať si ich,
uvedomovať si stratégie učenia pri osvojovaní si cudzieho jazyka,
opísať rôzne stratégie učenia s cieľom pochopiť ich a používať,
pochopiť potrebu vzdelávania sa v cudzom jazyku,
dopĺňať si vedomosti a rozvíjať rečové zručnosti, prepájať ich s poznaným, systematizovať ich a využívať pre svoj ďalší rozvoj a reálny
život,
kriticky hodnotiť svoj pokrok, prijímať spätnú väzbu a uvedomovať si možnosti svojho rozvoja,
udržať pozornosť pri prijímaní poskytovaných informácií,
pochopiť zámer zadanej úlohy,
účinne spolupracovať vo dvojiciach i v pracovných skupinách,
aktívne a často využívať doteraz osvojený jazyk,
využívať dostupné materiály pri samostatnom štúdiu, byť otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti
Preto základným princípom jazykového vzdelávania na báze spôsobilostí na našom gymnáziu je zabezpečiť, aby učiaci sa:.
• dokázal riešiť každodenné životné situácie v cudzej krajine a v ich riešení pomáhal cudzincom, ktorí sú v jeho vlastnej krajine,
• dokázal vymieňať si informácie a nápady s mladými ľuďmi a dospelými, ktorí hovoria iným jazykom a sprostredkúvajú mu svoje
myšlienky a pocity,
viac a lepšie chápal spôsob života a myslenia iných národov a ich kultúrne dedičstvo
Po absolvovaní primy žiak :
•
•
•
•
•
vedome získavať nové vedomosti a zručnosti,
opakovať si osvojené vedomosti a dopĺňať si ich,
rozoznávať, pochopiť a efektívne používať jednotlivé stratégie učenia sa pri osvojovaní si cudzieho jazyka,
aktívne a často využívať doteraz osvojený jazyk,
dopĺňať si vedomosti a rozvíjať zručnosti, prepájať ich s už osvojeným učivom, systematizovať ich a využívať pre svoj budúci profesijný
rozvoj a reálny život,
• kriticky hodnotiť svoj pokrok, prijímať spätnú väzbu a uvedomovať si možnosti svojho rozvoja,
• pochopiť potrebu vzdelávania sa v cudzom jazyku,
• identifikovať základné reálie krajín cieľového jazyka a rozoznať rozdiel medzi nimi a podobnými reáliami vlastnej krajiny,
359
Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
Školský vzdelávací program
• rozoznať základné normy správania sa a bežné spoločenské konvencie krajín, v ktorých sa hovorí cudzím jazykom,
• pri samostatnom štúdiu využívať dostupné materiály,
byť otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti
• napísať hlavné myšlienky alebo informácie z vypočutého alebo prečítaného textu,
• zostaviť osnovu, konspekt, anotáciu textu,
• napísať jednoduchý životopis,
• napísať príbeh, rozprávanie,
• napísať krátky súvislý slohový útvar s vyjadrením vlastného názoru a pocitov.
• reagovať na podnety v rôznych komunikačných situáciách jazykovo správne, zrozumiteľne a primerane situácii,
• začať, udržiavať a ukončiť rozhovor,
• správne reagovať na partnerove repliky v prirodzených a simulo-vaných situáciách a v situačných dialógoch,
• interpretovať a odovzdávať informácie.
Preferované metódy práce a organizačné formy vyučovania
V rámci predmetu francúzsky jazyk budú uplatňované tieto základné formy vyučovania: frontálna práca s triedou, skupinová
práca, individuálne zamestnania žiakov budú zložkami problémového a projektového vyučovania. Organickou súčasťou
vyučovania bude práca v triede, jazykovej učebni, učebni IKT a tematické exkurzie podľa plánu exkurzií pre jednotlivé ročníky.
Metódy práce budú volené tak, aby zabezpečili rovnomerný rozvoj kľúčových spôsobilostí žiaka. Vzhľadom na stanovené ciele
budú uplatňované viaceré metódy výučby. Tento dokument predstavuje odporúčané metódy vhodné pre žiakov primy
osemročných gymnázií. Učiteľ si z nich volí na základe cieľa vyučovacej jednotky a individuálnych preferencií.
1.
Metódy rozvíjajúce spôsobilosti pri práci s IKT: využitie internetu na získavanie informácií, práca s internetovými jazykovými
príručkami
2.
Metódy rozvíjajúce sociálne komunikačné spôsobilosti:
- Rozpoznávanie hlavných myšlienok a kľúčových slov ( zhlukovanie, filter, pyramída, pojmové mapy, cinquain )
- Čítanie s porozumením ( I.N.S.E.R.T, riadené poznámky ), kritické čítanie, interpretácia textu,
360
Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
-
Školský vzdelávací program
Trojfázový model učenia E-U-R (evokácia, uvedomenie si významu, reflexia )
Kooperatívne učenie
Skupinová práca ( snehová guľa, miešanie skupín, rotovanie- prehľad, recipročné učenie...)
Hranie rolí, simulácie, modelové situácie, dramatizácia dialógu
Kladenie otázok- ( generátor otázok, interview,kvíz,...)
Myslenie nahlas, debata, polemika, posudzovanie, voľné písanie, riadené voľné písanie, vlastná tvorba
Brainstorming, prevod
3.
Metódy rozvíjajúce spôsobilosť k celoživotnému učeniu sa:
- Sebahodnotiace hárky
- Hľadanie analógií, metafor
- Personalizované učenie
4.
-
Metódy rozvíjajúce spôsobilosť riešiť problémy:
Kooperatívne učenie
Medzipredmetové projekty, projektové a tematické dni
Trojfázový model učenia E-U-R (evokácia, uvedomenie si významu, reflexia )
Brainstorming
Voľné písanie, tvorivé písanie
5.
Metódy rozvíjajúce spôsobilosti smerujúce k iniciatívnosti a podnikavosti
- Medzipredmetové projekty, projektové a tematické dni
- Kooperatívne učenie
6.
Metódy rozvíjajúce pracovné spôsobilosti
- Kooperatívne učenie
- Práca so sebahodnotiacimi hárkami
7. Metódy rozvíjajúce spôsobilosti občianske:
361
Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
-
Písanie úvah, esejí, obhajoba , voľné písanie
Pravda – lož
Spoločné aktivity školy a spolupráca so zahraničnými školami
9.
-
Metódy rozvíjajúce spôsobilosti vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry:
Kladenie otázok- ( generátor otázok, kreslo pre hosťa, interview...)
R-A-F-T ( rola, auditórium, forma, téma )
Hranie rolí, simulácie, modelové situácie
Prevod ( spracovanie textu do podoby posteru, plagátu, využitie symbolov...)
Školský vzdelávací program
Spôsoby hodnotenia
Pri hodnotení predmetu budeme postupovať podľa platnej legislatívy a interných zásad hodnotenia prijatých v školskom roku 2007/ 2008.
Podklady na hodnotenie žiaka, ktoré učiteľ francúzskeho jazyka získava, majú byť pestré a rešpektovať rôzne aspekty všestranného
rozvoja osobnosti žiaka. V rámci predmetu je dôraz kladený na osvojovanie si základných spôsobilostí žiakov, nielen obsahov predmetu.
Aj preto podklady na hodnotenie musí učiteľ získavať pomocou rôznych foriem pedagogickej diagnostiky. Zohľadňujú sa výkony žiaka
pri všetkých formách práce ( samostatná, skupinová, domáca...)V 1.ročníku osemročného gymnázia prevažuje hodnotenie formatívne
s motivačnou zložkou. Učiteľ prihliada na to, aby rovnomerne poskytoval žiakovi spätnú väzbu zo všetkých základných zložiek
komunikácie ( hovorenie, písanie, čítanie, počúvanie ).
Osobitne sú upravené kritériá hodnotenia pri žiakoch so ŠVVP. Postupujeme podľa individuálnych noriem hodnotenia, ktoré sú v súlade
s legislatívou a odporúčaniami odborníkov. Snažíme sa hodnotiť formami, ktoré nemajú negatívny vplyv na rozvoj osobnosti žiaka, ale
napriek tomu sme aj primerane nároční, neznižujeme kritériá tam, kde to nie je potrebné. Využívame možnosť pri kritériách výstupov
nastaviť ich na niekoľko rôznych úrovní. Hodnotenie priebežne konzultujeme s odborníkmi z PPP, DIC a inými.
Pri domácich úlohách nesmie byť uplatňované sumatívne hodnotenie, žiak by mal mať možnosť korigovať chyby z domáceho zadania.
Prevažujúcou formou hodnotenia bude slovné hodnotenie. Uplatňovať sa bude pri: projektoch, samostatných cvičných zadaniach,
hodnotení
362
Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
Školský vzdelávací program
skupinovej práce, pri interpretácii a hodnotiacej práci s textom, hodnotení aktivity žiaka na hodine, napĺňaní afektívnych cieľov
a hodnotení sociálnych zručností. Súčasťou hodnotenia bude aj reflexia učebnej činnosti žiaka a sebahodnotenie žiaka.
V rámci formatívneho hodnotenia sa bude uplatňovať hodnotenie v bodoch a %. Slúži na orientáciu žiaka, jeho sebahodnotenie pri
rôznych formách písomného overovania vedomostí. V bodoch a % budú hodnotené: autotesty, nácvičné testy, kontrolné písomné práce,
rozcvičky, slohové práce a slohové cvičenia, projektové práce.
Sumatívne hodnotenie a následná klasifikácia. Klasifikácia žiakov stanovuje úroveň žiaka vo vzťahu k očakávaným výstupom
formulovaných v ŠVP predmetu. Klasifikácia žiaka prihliada na jeho vzdelávacie a osobné predpoklady, prihliada na vek žiaka..
Podkladmi pre klasifikáciu sú: ústne odpovede, štvrťročné práce, kontrolné písomné práce, výstupné testy tematických celkov,
individuálne projekty, samostatné zadania a aktivity žiaka.
S pravidlami pre získanie podkladov k priebežnej i výslednej klasifikácii učiteľ oboznámi žiakov na začiatku klasifikačného obdobia.
363
Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
Školský vzdelávací program
Obsahový a výkonový štandard
Mesiac
September
/10hodín/
Tematický
celok
Hodina
1.TC:Pozdravy 1.
a čísla
/9 hodín/
2.
Téma
Úvod do štúdia
francúžštiny
Pozdravy
3.
Francúzska
abeceda
4.
Číslovky 0-10
5.
Číslovky 11-20
6.
Predmety v triede
7.
Dni v týždni
8.
Mesiace v roku
9.
Dátumy,test
Obsahový štandard
Výkonový štandard
-Úvod do štúdia
francúzskeho jazyka,poluch s porozumením,
Pozdravy-nová slovná
zásoba,posluch s porozumením,čítanie s porozuním
-Francúzska abeceda-posluch s porozumenám,vyhláskuj svoje meno
-Číslovky 0-10-posluch
a čítanie s porozumením
-Číslovky 11-20-posluch a
čítanie s porozumením
-Predmety v triede-nová
slovná zásoba,fonetické
cvičenia,tvorba dialógov
-Dni v týždni-nová slovná
zásoba,posluch a čítanie s
porozumením
-Mesiace v roku-nová
slovná zásoba,posluch
a čítanie s porozumením
-Dátumy-tvorba
dialógov,fonetické cviče-
Žiak vie.
-použiť výrazi pri predstavovaní,zvítaní a rizlúčke
-hláskovať slová vo francúzskej abecede
-rozdiely vo výslovnosti
koncového“e“ v podst.menách muž. A žen.rodu
-správne prečítať a vysloviť
číslovky
-vymenovať dni v týždni a
mesiace v roku
-pomenovať predmety v triede
-opýtať sa na dátum
-vytvoriť jednoduchý dialóg
-porozumieť nahrávkam
s prebratými gramatickými a
lexikálnymi javmi
Prierezové témy
Enviromentálna
výchova
364
Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
Školský vzdelávací program
nia,test
Október
/13 hodín/
2.TC.:Moja
rodina
a priatelia
/30hodín/
10.
11.
12.
13.
14.-15.
16.
17.
18.
19.-20.
21.
Rodina-nová slovná -rodina-nová slovná
zásoba,posluchové cvičezásoba
nia
-tvorba otázky pomocou
Otázka-tvorba
intonácie,dialógy
dialógov
-posluch
s porozumením,práca
Vo vlaku-posluch
s textom-otázky
s porozumením
a odpovede
-národy
Národy
a národnosti,tvorba pría národnosti
davných mien
Práca s pracovným -práca s prac.zošitomgramatické a fonetické
zošitom
cvičenia
-časovanie slovesa „byť“,
Sloveso „ byť“gramatické a fionetické
časovanie
cvičenia
-časovanie slovesa“mať“,
Sloveso „mať“gramatické a fonetické
časovanie
cvičenia
Slovesá 1.slovesnej -časovanie slovies 1.slovesnej triedy,gramatická
triedy
cvičenia
Práca s pracovným -práca s pracovným
zošitom-gramatické
zošitom
a fonetické cvičenia
-test zameraný na slovnú
Test.Kto je to?zásobu a časovanie slovies,
pomenovanie
práca s obrázkom-pomenuj
členov rodiny
-pomenovať a porozprávať o
členoch svojej rodiny-správne použiť predložky pred
názvami štátov
-identifikovať rozdiely v písaní tvarov národností v
mužskom a ženskom rode
-prečítať text a odpovedať na
otázky k textu
-utvoriť otázky pomocou intonácie,odpovedať na ne
-tvoriť ženský rod a množné
číslo podstatných mien
-vyčasovať slovesá byť,mať,
ako aj slovesá prvej slovesnej skupiny,vie ich vyhľadať
v texte a správne doplniť do
viet
-opísať obrázok s členmi
rodiny
-prečítať text a vymyslieť
k nemu názov,odpovedať na
otázky k textu,stručne reprodukovať text
-správne prečítať a vysloviť
číslovky
-na základe získaných vedomostí napísať test
-porozumieť nahrávke a dať
do správneho poradia dialó-
Enviromentálna
výchova
365
Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
November
/13hodín/
22.
Kristínina rodinaposluch
s porozumením
23.
Prezentácia-moja
rodina
24.
Privlastňovacie
zámená
25.
Číslovky do 60
26.
Profesie
27.
Prezentácia-známa
osobnosť
28.-29.
Práca s pracovným
zošitom
30.
Test.Prídavné
mená-zhoda
s rodom a číslom
31
Práca s pracovným
zošitom
32.
Opis osoby-práca
s obrázkom
Školský vzdelávací program
členov rodiny
-Kristínina rodina-posluch
s porizumením,práca s textom-čítanie,preklad,tvorba
otázok
-Opis členov rodiny-meno,
vek,národnosť,povolanie
-privlastňovacie
zámená,ich zhoda s rod. a
číslom podst.mena,gramatické cvičenia
-číslovky do 60,čítanie
a posluch,fonetické cvič.
-nová slovná zásoba-profesie,čítanie s porozumením
-opis známej osobnostivek,meno,národnosť,povolanie
-práca s pracovným
zošitom-gramatické a fonetické cvičenia
-test zameraný na slovnú
zásobu,privlastňovacie
zámená -ich zhodu s rodom a číslom podst.mena
-práca s pracovným
zošitom-gramatické
a fonetické cvičenia
-opis osoby-meno,vek,národnosť,povolanie
a vzhľad
gy
-prečítať a preložiť text,odpovedať na otázky
k nemu,stručne ho reprodukovať
-opísať členov rodiny-povedať ako sa volajú,koľko majú rokov,aká je ich národnosť a povolanie
-používať privlastňovacie
zámená,správne ich doplniť
do textu
-prečítať a porozumieť textu
ktorý je zameraný na známe
osobnosti
-porozprávať o svojej obľúbenej známej osobnosti
-správne porozumieť vypočutej nahrávke zameranej na
slovnú zásobu a privlastňovacie zámená
-napísať test zameraný na
slovnúzásobu
a privlastňovacie zámená
-opísať vybranú osobu-jej
vek,povolanie,národnosť
a vzhľad
-na základe vypočutej nahrávky identifikovať opisovanú osobu a vedieť ju
podfrobne opísať
366
Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
33.
34.
35.
36.
December
/9hodín/
37.-38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.-45.
Školský vzdelávací program
.vypočuť si nahrávku-pieseň,
správne doplniť do textu
Kto je to?-posluch s -Kto je to-posluch s porozumením,otázky a odpove- chýbajúce slová a preložiť ju
porozumením
-vyčasovať slove so“volať“
de
-posluch piesne,fonetické a sa,správne ho doplniť do viet
Pieseň-posluch
gramatické cvičenia,čítanie -používať neurčitý aj určitý
s porozumením
a preklad textu
člen,správne ho doplniť do
-časovanie slovesa“volať
viet,správne ich používať pri
Sloveso“volať sa“
sa“,gramatické cvičenia
rozprávaní
-použitie určitého a neurči- -napísať test zameraný na
Určitý a neurčitý
tého člena,gramaticklé cvi- prídavné mená a použitie
člen
čenia,práca s textom
členov
-vypočuť si nahrávku,poroPráca s pracovným -práca s pracovným zošitom-gramatické
zumieť jej,vedieť zodpovezošitom
a fonetické cvičenia
dať otázky týkajúce sa na-test zameraný na prídavné hrávky
Test
mená a použitie členov
-prečitať si a porozumieť
-Pán Katastrofa-posluch a textu zameranému na rodinu,
Pán Katastrofačítanie
vedieť ho preložiť a voľne
posluch
porozumením,tvorba otáinterpretovať
s porozumením
zok a odpovedí
-opísať spolužiaka tak,aby
-pieseň-posluch s porozuspolužiaci vedeli identifikoPieseň-posluch
mením,dopĺňanie chýbajú- vať o koho ide
s porozumením,
cich slov,fonetické cviče-napísať test zameraný na
fonetické cvičenia
nia
zhrnutie prebratých grama-Rodina-práca s textomtických a lexikálnych javov
Rodina-práca
čítanie a preklad,nová
s textom
slovná zásoba
-môj kamarát-opis
Môj kamarát-opis
kamaráta ,jeho vzhľadu,
osoby
posluchové cvičenia
Práca s pracovným -práca s pracovným zoši367
Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
zošitom
Január
/9hodín/
3.TC.:Voľný
čas
46.-47.
Opakovanie
1.temetického celku
48.
Test
49.
Oprava testu,analýza chýb
50.
Voľný čas-nová
slovná zásoba
51.
Pozvanie a návrh
52.
Slovesá
vyjadrujúce
pocity
53.
Tvorba otázky
pomocou inverzie
54.
Príslovky“trochu,
málo,veľmi,veľa“
Február
/9hodín/
55.
Môj voľný čas
56.-57.
Práca s pracovným
zošitom
58.
Športy
59.
Školský vzdelávací program
tom,gramatické a fonetické
cvičenia
-systematické zhrnutie tematického celku,gramatické cvičenia
-test z 1.tematického celku
-oprava testu a analýza
chýb
-slovná zásoba-voľný časšport,hudba,kino,divadlo
-tvorba návrhov a požiadaviek-dialógy,práca stextom
-časovanie slovies vyjadrujúcich pocity:mať rád,
zbožňovať,neznášať
-tvorenie otázky pomocou
zmeny
slovosedu,gramatické a fonetické cvičenia
-použitie prísloviek“trochu,málo,veľa,veľmi“vo
vete,gramatické
a fonetické
cvičenia
-rozprávanie o využití
svojho voľného času
-práca s pracovným zošitom-gramatické cvičenia
-správne prečítať a rozumieť
slovnej zásobe zameranej na
voľný čas
-sformulovať návrh a požiadavku,vztvoriť so spolužiakom dialóg
-vyčasovať slovesá vyjadrujúce pocity:“mať rád,zbožňovať,neznášať“,vedieť ich
používať pri rozprávaní
o svojom voľnom čase
-vytvoriť otázku pomocou
zmeny slovosledu
-správne doplniť do viet a pri
rpzprávaní použiť príslovky“málo,trochu,veľmi,veľa“
-porozprávať o svojom voľnom čase využijúc dosiaľ naučené gramatické javy a
slovnú zásobu
-prečítať si a správne poro-
Osobný a sociálny rozvoj
368
Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
Tvorba záporu
60.-61.
Práca s pracovným
zošitom
62.
63.
Marec
/9hodín/
64.
65.
66.-67.
68.
69.-70.
71.-72.
Apríl
/9hodín/
73.
74.
Školský vzdelávací program
-práca s textom“Športy“
-tvorba záporu vo francúzskej vete,gramatické
cvišenia
-práca s pracovným zošitom-gramatické
Test
a fonetické cvičenia
Oprava testu a ana- -test zameraný na príslovky a zápor
lýza chýb
-oprava testu a analýza
chýb
Pán Katastrofa-„Pán Katastrofa“-posluch
posluch s porozus porozumením,tvorba otámením
zok a odpovedí,fonetické
cvičenia
Pieseň-posluch
-pieseň-posluch s porozus pomením,fonetické a doplRozumením
ňovacie cvičenia
-práca s textom“Môj voľný
Môj voľný časčas“-čítanie a preklad texpráca s textom
tu,otázky a odpovede,voľná interpretácia textu
Pieseň-posluch
-pieseň-posluch s porozus pomením,fonetické cvičenia
rozumením
-práca s pracovným zošiPráca s pracovným tom-gramatické a fonetické cvičenia
zošitom
-systematické opakovanie
druhého tematického celOpakovanie
ku,gramatické,fonetické
2.temacvičenia a práca s textom
tického celku
zumieť textu zameranému na
športy
-vytvoriť zápornú vetu,správne používať zápor vo vetách
-napísať test zameraný na
príslovky a zápor
-vypočuť si nahrávku a vedieť odpovedať na otázky
týkajúce sa jej
-prečítať a porozumieť textu
s tematikou voľného času,
voľne interpretovať text,odpovedať na otázky
-napísať test zameraný na
zhrnutie druhého tematického celku
369
Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
Test
75.
3.TC.:Aktivity
dňa
Oprava testu,analýza chýb
76.
Môj deň-nová slovná zásoba
77.
Raňajky v rodineposluch s porozumením
78.-79.
Hodiny-vyjadrenie času
80.
Práca s pracovným
Zošitom
Máj
/9hodín/
81.
82.-83.
Zvláštne hodinyPráca s textom
Zvratné slovesá
84.
Práca s pracovným
zošitom
85.
86.
Čo robia?-posluchové cvičenie
Číslovky 60-100
Školský vzdelávací program
-test zameraný na učivo
druhého tematického celku
-oprava testu a analýza
chýb
-nová slovná zásoba zameraná na aktivity dňa
-„Raňajky v rodine“-posluch s porozumením,konverzačné cvičenia,rolové
hry
-hodiny-vyjadrenie času vo
francúžštine,gramatické a
fonetické cvičenia,práca s
textom-čítanie a preklad
-práca spracovným zošitom-gramatické a fonetické cvičenia
-práca s textom“Zvláštne
hodiny“-čítanie s porozumením
-časovanie zvratných slovies,gramatické cvičenia
-práca s pracovným zošitom-gramatické a fonetické cvičenia
-posluchové cvičenia zamerané na aktivity voľného času
-číslovky do sto-gramatické a fonetické cvičenia
-správne vyslovovať a používať slovnú zásobu týkajúcu sa denného režimu
-vypočuť si nahrávku s tematikou aktivít dňa,porozumieť
jej,utvoriť rolové hry
-správne vyslovovať a používať hodiny
-prečítať a porozumieť textu
zameranému na aktivity dňa
-časovať a správne používať
zvratné slovesá
-porozumieť nahrávke,tvoriť
dialógy
-správne prečítať a používať
číslovky do sto
-pochopiť a správne
používať
prítomný čas priebehový
-na základe získaných vedomostí napísať test zameraný
na celoročné učivo
-rozprávať o blížiacich sa
prázdninách,o využití voľného času
370
Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
87.-88.
Prítomný čas priebehový
89.
Jún
/9hodín/
90.-91.
Práca s pracovným
zošitom
Pán Katastrofaposluch s porozumením
92.
93.
Opakovanie celoročného učiva
Záverečný test
94.
Oprava testu,analýza chýb
95.
Pieseň-posluch s
porozumením
96.-99.
Chloein deňpráca s textom
Prázdniny-konverzačné cvičenia
Školský vzdelávací program
-tvorba a použitie prítomného času priebehového
-práca s pracovným zošitom.gramatické cvičenia
zamerané na priebehový
čas
-„Pán Katastrofa“-posluch
s porozumením,otázky
a odpovede,fonetické cvičenia
.systematické opakovanie
učiva-gramatické a fonetické cvičenia
-záverečný test zameraný
na celoročné učivo
-oprava testu a analýza
chýb
-pieseň-posluch s porozumením,fonetické a doplňovacie cvičenia
-práca s textom“Chloein
deň“-čítanie s porozumením,preklad,voľná interpretácia textu
-konverzačné cvičenia zamerané na tému prázdniny
371
Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
Školský vzdelávací program
Zámer a ciele predmetu – ruský jazyk
Cudzie jazyky prispievajú k pochopeniu a objavovaniu tých skutočnosti, ktoré presahujú oblasť skúseností sprostredkovaných
materinským jazykom a štátnym jazykom. Cudzie jazyky poskytujú živý jazykový základ a predpoklady pre komunikáciu žiakov v rámci
Európskej únie. Osvojením si cudzích jazykov pomáha žiakovi prekonávať bariéry a tak prispievať k zvýšeniu jeho mobility v osobnom
živote, v ďalšom štúdiu a napokon uplatnením sa na trhu práce.
Cudzie jazyky umožňujú poznávať odlišnosti v spôsobe života ľudí iných krajín a ich odlišné kultúrne tradície. Poskytujú prehĺbenie
vedomostí a vzájomného medzinárodného porozumenie a tolerancie a vytvárajú podmienky pre spoluprácu škôl na medzinárodných
projektoch.
Ruský jazyk je 2. voliteľným cudzím jazykom ( anglický jazyk sa v našej škole vyučuje ako základný jazyk ). Hodinová dotácia je 1
hodina týždenne v rámci ŠVP a 2 hodiny v rámci ŠkVP ako využitie disponibilných hodín školy. V rámci tejto hodinovej dotácie žiak má
zvládnuť na úrovni A2 (podľa spoločného Európskeho referenčného rámca pre jazyky).
Spoločný názov pre úroveň A1 a A2 je používateľ základného jazyka (independent learner), čo predpokladá, že učiaci sa ovláda
jazyk v základnom rozsahu, čo mu umožňuje opisovať každodenné situácie predvídateľného obsahu, i keď vo všeobecnosti je nútený obsah
výpovede obmedziť a hľadať slová. Táto koncepcia umožňuje učiacemu sa, aby sa na základe vlastného uváženia rozhodol, do akej miery
bude cudzí jazyk v budúcnosti používať a sám si zvolil úroveň náročnosti.
Učiaci sa, ktorý dosiahne úroveň A2:
dokáže podať jednoduchý opis a charakteristiku ľudí, životných a pracovných podmienok, každodenných zvyklostí, opis toho, čo
má a nemá rád, vo forme krátkeho sledu jednoduchých výrazov a viet,
dokáže odpovedať na sled jednoznačne formulovaných otázok, najmä ak môže požiadať o ich zopakovanie a má k dispozícii aj istú
pomoc pri formulovaní svojej odpovede,
rozumie slovným spojeniam a výrazom vzťahujúcim sa na oblasti každodenného života za predpokladu, že reč je jasne a zreteľne
artikulovaná,
rozumie krátkym jednoduchým textom na známe konkrétne témy, ktoré obsahujú frekventovanú slovnú zásobu každodenného
jazyka.
372
Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
Školský vzdelávací program
Profil absolventa, kľúčové a predmetové spôsobilosti:
Cudzie jazyky prispievajú k pochopeniu a objavovaniu skutočnosti, ktoré presahujú oblasť skúseností sprostredkovaných materinským
jazykom a štátnym jazykom. Osvojenie si cudzích jazykov pomáha žiakovi prekonávať bariéry a prispieva k zvýšeniu jeho mobility
v osobnom živote, v ďalšom štúdiu a uplatnení sa na trhu práce. Učenie sa cudzích jazykov podporuje otvorenejší prístup k ľuďom.
Orientácia jazykového vzdelávania na kompetencie vytvára podmienky pre nadpredmetové a medzipredmetové vzťahy, ktoré pomáhajú
učiacemu sa chápať vzťahy medzi jednotlivými zložkami okolia a sveta, v ktorom existujú.
Vzdelávanie v tejto vzdelávacej oblasti smeruje k utváraniu a rozvíjaniu všetkých desiatich všeobecných kľúčových kompetencií ŠVP
tým, že vedie k podpore sebadôvery každého žiaka; k osvojeniu si vedomostí, ktoré im umožnia vzdelávať sa po celý život, k príprave
všetkých žiakov, aby sa stali zodpovednými občanmi, schopnými podieľať sa na rozvoji demokratickej spoločnosti, solidarity, pluralizmu a
kultúrnej otvorenosti; k zvládnutiu základných pravidiel medziľudskej komunikácie daného kultúrneho prostredia
a nadobudnutiu pozitívneho vzťahu k jazyku v rámci interkultúrnej komunikácie; nadobudnutiu vzťahov k slovesným umeleckým dielam, k
vlastným čitateľským zážitkom, k rozvíjaniu pozitívneho vzťahu k literatúre a k ďalším druhom umenia, pestovaniu vedomia jazykovej
príslušnosti k istému etniku, pocitu jazykovej príbuznosti a spolupatričnosti s inými etnikami.
Okrem všeobecných kľúčových kompetencií formujú sa u žiaka špecifické, jazykové kompetencie, ktoré sú v Európskom referenčnom
rámci pre jazyky stanovené pre úroveň A2 nasledovne:
1. Komunikačné zručnosti
1.1 V čítaní s porozumením žiak dokáže :
porozumieť jednoduchým krátkym textom, samostatným frázam
vyhľadať neznáme slová a základné frázy,
dokáže sa pri čítaní vracať späť
porozumieť krátkym, jednoduchým správam
pri vizuálnej opore porozumieť krátkym jednoduchým opisom,
získať predstavu o obsahu jednoduchších informačných materiálov
využívať informačno-komunikačné technológie a médiá
1.2 Pri počúvaní s porozumením žiak dokáže:
sledovať pomalú, zreteľne artikulovanú reč s pauzami, aby mohol pochopiť význam
porozumieť pokynom oznámeným dôslednou výslovnosťou
373
Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
Školský vzdelávací program
riadiťsa krátkymi a jednoduchými orientačnými pokynmi.
1.3 Pri ústnom prejav žiak dokáže:
vytvoriť jednoduché frázy o ľuďoch a miestach
opísať seba, čo robí a kde žije,
povedať veľmi krátke, dopredu nacvičené oznámenia, napr. predstaviť niekoho
dokáže sa predstaviť a použiť základné výrazy na zvítanie a rozlúčku
dokáže ľudí požiadať o veci a poskytnúť ich ostatným,
dokáže klásť a odpovedať na jednoduché otázky.
1. 4 Pri písomnom prejav žiak dokáže:
napísať jednoduché izolované frázy a vety o sebe a iných ľuďoch, o tom, kde žijú a čo robia.
2. Jazykové kompetencie
2.1 V rámci lexikálnej kompetencie žiak :
má základný repertoár slovnej zásoby izolovaných slov a fráz vzťahujúcich sa na dané konkrétne situácie.
používa iba základný rozsah jednoduchých výrazov, týkajúcich sa osobných údajov a potrieb konkrétneho typu a dokáže sa
dohovoriť jednoduchým spôsobom
2.2 V rámci gramatickej kompetencie žiak :
má iba obmedzené ovládanie základných gramatických štruktúr a typov viet, ktoré sú súčasťou osvojeného repertoáru
2.3 V rámci fonologickej kompetencie žiak má:
výslovnosť veľmi obmedzeného repertoáru naučených slov a fráz žiakov je zrozumiteľná pre rodených hovoriacich
využíva v komunikatívnych situáciách vedomosti o zvukovej stránke reči daného jazyka, dodržiava
2.4 V rámci ortografickej kompetencie žiak :
pozná tvary písmen v tlačenej aj písanej podobe vo formách malých aj veľkých písmen
využíva v komunikatívnych situáciách vedomosti o zvukovej stránke reči daného jazyka, dodržiava pravidlá ortografie
vie odpísať známe slová a krátke frázy, napríklad jednoduché pokyny alebo inštrukcie
2.5 V rámci ortoepickej kompetencie žiak vie:
vyhláskovať svoju adresu, štátnu príslušnosť a ostatné osobné údaje.
374
Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
Školský vzdelávací program
3. Sociolingválna kompetencia:
Žiak je schopný:
nadviazať základnú spoločenskú konverzáciu tak, že použije tie najjednoduchšie spôsoby vyjadrenia
chápať cudzí jazyk ako prostriedok komunikácie
uvedomovať si svoju individuálnu identitu ako aj svojho jazykového spoločenstva.
rešpektovať a tolerovať interkultúrnu rôznorodosť a odlišnosti a rešpektovať ľudské práva.
budovať vzťahy s druhými.
4. Pragmatická kompetencia:
Žiak dokáže:
spájať slová alebo skupiny slov pomocou najzákladnejších lineárnych spojovacích výrazov, napríklad „a“ alebo „potom
primerane vyjadriť a prezentovať svoju predstavu, vedieť jednoducho sformulovať riešenie bežných problémov
5. Funkčná kompetencia:
Žiak dokáže:
zvládnuť veľmi krátke izolované a väčšinou vopred naučené výpovede
artikuláciu menej známych slov
vybrať z ponúknutých možností vhodnejšiu formuláciu
Osnovy predmetu:
Prima
Predazbučné Názov témy
Prehľad tematických celkov
Čítanie
Počúvanie
Hovorenie
Písanie
odporúčaný
počet hodín
19 hodín
375
Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
obdobie
Prvý kontakt
V škole
Rodina
Moja rodina
Azbučné
obdobie
Názov témy
Čítanie podľa
obrázkov
Čítanie podľa
obrázkov
Čítanie podľa
obrázkov
Čítanie podľa
obrázkov, krátke
tlačené texty
Čítanie
Krátke tlačené
texty, vety písanou
azbukou, komiks
Doma
Krátke tlačené
texty, vety písanou
azbukou, komiks
V izbe
Bratislava,
Moskva
Informácie web,
turistický
Školský vzdelávací program
Základné
inštrukcie učiteľa
Pozdrav, meno,
nadviazanie
kontaktu
Základné
Vymenovať
inštrukcie učiteľa
predmety v triede
Základné
Pomenovať členov
inštrukcie učiteľa
rodiny
Základné
Pomenovať členov
inštrukcie učiteľa, rodiny, uviesť ich
otázky spolužiakov plné meno
Počúvanie
Základné
inštrukcie učiteľa,
otázky
spolužiakov,
nahrávka textu,
vyčítanky,
hádanky
nahrávka textu,
vyčítanky,
hádanky,
Rieka, Nehodačítané texty
Nahrávka
Bratislava, krátke
Hovorenie
Pomenovať
predmety v izbe,
hračky, farby
Tlačená azbuka
Tlačená azbuka
Tlačená azbuka
Tlačená azbuka
Písanie
Vyjadrenie miesta:
blízko, ďaleko, pri
А, О , К, М, Т, Э,
Н, Я
Pomenovať
predmety v izbe,
hračky, farby
Familiárne mená
v ruštine
Tvorba
jednoduchých
dialógov,
Rozprávanie podľa
obrázkov
Dať informáciu:
kto si? odkiaľ si?
Prepis z tlačeného
textu na písaný
a opačne
27 hodín
Д, П , И, У
Väzba predložky v,
Minulý čas BYŤ
376
Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
V obchodnom
dome
Na hodine
kreslenia
Na klzisku
Školský vzdelávací program
sprievodca,
popisky na
pohľadnici
anekdoty, články
Bukvar
Informácie web,
katalóg tovaru,
vyčítanky,
hádanky,
uspávanka
Nahrávka
v univermage,
krátke anekdoty,
články Bukvar
Krátke texty
z učebnice,
Doplnkové texty
( Raduga, Bukvar,
Vstreči s Rossiej )
Nahrávka: Na
uróke risovánia,
Dva tovarišča
Pesničky:
O ježkovi,
Ježkovia majú radi
vitamíny
Krátke texty
Nahrávka: Na
z učebnice
katké
Texty novoročných Pesnička: V lesu
blahoželaní
rodílas jolačka
čo je to?, kde
bol...? kde je to?
Opísať výjavy
z pohľadnice
Intonácia
opytovacej vety
Intonácia zvolacej
vety
Dialógy predavačkupujúci
Text podľa zadanej
osnovy, podľa
obrázku
В, Е, Л, Р
Sloveso mať
Privlastňovacie
zámená
J na začiatku slov
v ruštine
Б, З, С, Г
Poprosiť
spolužiaka
o pomoc: daj mi,
požičaj mi,
ďakujem, prosím
Opísať, kde bývam
Vyjadrenie
záporného slovesa,
mám/ nemám
Jednoduché
otázky: čo robíš,
ako sa voláš,
máš...odpovede na
ne
Väzby hrať +
šport, časovanie
pravidelných
slovies
Ц, Ф, Ы, ь
Ё , Ю, Й
List
Zapriať k sviatkom
Krátke texty
Pesnička: V lesu
z učebnice
rodílas jolačka
Opísať vianočné
Texty novoročných
blahoželaní
Kreslená rozprávka a novoročné zvyky
Prepis zložitejšieho
tlačeného textu
Písanie adresy
v ruštine
377
Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
Komiks V lesu
rodilas...
Školský vzdelávací program
( Vlk a zajac,
V lesu rodilas...)
na Slovensku
a Rusku
Väzby blahoželám
k, prajem, želám
ti...
Ч, Ш, Щ , Ж
Krátke Vianočné
príbehy
Báseň Alfavit
Pieseň: Deň
roždenia
Alfavit
Komunikačné hry
na nácvik práce so
slovníkom
Prepis zložitejšieho
tlačeného textu
Zápis ústne
pripravených
textov
Х, Ъ
Poazbučné
obdobie
Názov témy
Čítanie
Počúvanie
Hovorenie
Písanie
Anekdotyposluch,
dotvorenie textu
Komunikačné hry
na nácvik práce so
slovníkom
Dialógy na tému
záľuby, čo mám
rád
Zachytenie dialógu
písomne
Mám, nemám rád
Krátke texty
z učebnice,
Zázračné deti
(Vstreči s Rossiej )
Opísať priebeh
svojho pracovného
dňa
Dialógy na tému,
čo robíš v...
Zistenie
informácie, koľko
je hodín
Vyjadrenie
Vyplnenie
jednoduchého
formuláru
Vytvorenie
harmonogramu dňa
Číslovky do 100
Príslovky času
Pieseň: Vo pole
berioza stojala,
Môj denný režim
V škole- rozvrh
Krátke informačné
texty: časové
harmonogramy,
rozvrhy hodín,
cestovné poriadky
Práca
s prekladovým
slovníkom
Krátke informačné
Nahrávka: Moj
deň, List drugu,
Rano utrom
Nahrávka: Što my
Časovanie slovies
53 hodín
Môcť, chcieť,
378
Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
hodín
Rodina
Počítame
Ročné obdobia
texty: časové
harmonogramy,
rozvrhy hodín,
cestovné poriadky
Práca
s prekladovým
slovníkom
Krátke informačné
texty: jedálny
lístok, reklamné
texty, texty
z detských
portálov
( téma čas )
Školský vzdelávací program
delajem v škole
Internet: vysielanie
ruského rádia, TV
reklama, klipy z
youtube
súhlasu, nesúhlasu
s návrhom,
informáciou
rozdiely v časovaní
slovies slovenčinaruština
Nahrávka: Kak ty
pomogáješ dóma,
Što býlo na obed
Vyjadrenie
Modálne slovesájednoduchých
časovanie
preferencií
Zostaviť list
v ruštine, v ktorom
uvedie základné
údaje o sebe
a svojej rodine
Komunikatívne hry
- Raduga
Anekdoty,
rozprávky, krátke
príbehy
Nahrávka: Vy
uméjete sčitáť,
Dváždy dva četýre
Skladanie príbehu
zo slov, skladanie
príbehu z viet
Čítanie
s porozumenímodpovede na
otázky k textu
( Raduga- téma
počasie , rodina )
reprodukcia textu v
ruštine
Nahrávka:
Vremená góda
Dialógy s témou
čas, organizácia
dňa, týždňa,
počasie
Internet: vysielanie
ruského rádia, TV
predpovede
počasia
Číslovky do 1000
Väzby s koľko
máš...
Azbučná
klávesnica na PC
Skloňovanie
podstatných mienzákladné vzory
53 hodín
Azbučná
klávesnica na PC
379
Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
Rozumieť
inzerátom na webe
Inzerát
Odpovedať
písomne na
vypočuté otázky
Nahrávka: Što
gotóvjat učenikí
k výstavke
Internet: vysielanie
ruského rádia, TV
predpovede
počasia, správy
Výstava
Obrázky a ich
legenda,
informácie
z turistického
sprievodcu, webu
Roždestvenskij:
Moja mama
Profily ruských
športovcov podľa
výberu žiakov
( časopis, web )
Zostaviť opis
počasia za týždeň
Dialógy: čo robíš
vo voľnom čase,
aké sú tvoje
záľuby
Skloňovanie
podstatných
a prídavných mienzhoda
Zapísať
jednoduchý text do
elektronickej
podoby
Písanie
samohlások po ž,
č, š, šč,
Učiť sa- učiť
Slovesá zanimať
sa, interesovať sa,
uvlekať sa
Nahrávka: Na
ekskursii v
Moskve
Opis výjavov n
obrázku,
pohľadnici
Ísť- cestovať,
pohybové slovesá
Pesničky na tému
mama
Voľný a presný
preklad textu
Skloňovanie
podstatných
a prídavných mien
Deň matiek
Šport
Zostaviť,
zoznamovací
inzerát, vyplniť
formulár
Označiť správnu
odpoveď
z počutého textu
Anekdoty,
rozprávky, krátke
príbehy, komiks
Výlet do Moskvy
Školský vzdelávací program
Nahrávka:
V zdoróvom télezdoróvyj duch,
Rúki, Na zariádku
Blahoželanie ku
dňu matiek
Dialógy na tému
Minulý čas
čo vieš, ovládaš, čo pravidelných
ťa zaujíma....
slovies
380
Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
Školský vzdelávací program
Internetový obchod Pieseň: Vesiolye
putešestvenniky
Dialógy v obchode
kupujúci,predavač,
Objednávka:
vyplniť formulár
Zložený budúci
čas, rozkazovací
spôsob slovies
Rusko: informácie
z turistického
sprievodcu, webu
Dialógy
v reštaurácii, v
hoteli
Slovosled
v ruštine, budúci
čas slovies,
skloňovanie
podstatných
a prídavných mien
V obchode
Na prázdniny
Nahrávka:
Povtoríteľnyj urók
Animovaný film
Sprievodný text k
projektu
Preferované metódy práce a organizačné formy vyučovania
1.
Metódy rozvíjajúce spôsobilosti pri práci s IKT:
- využitie internetu na získavanie informácií, práca s internetovými jazykovými príručkami, prekladovými a výkladovými slovníkmi,
výukovými programami
2.
-
Metódy rozvíjajúce sociálne komunikačné spôsobilosti:
Rozpoznávanie hlavných myšlienok a kľúčových slov ( zhlukovanie, filter, pyramída )
Čítanie s porozumením ( I.N.S.E.R.T, riadené poznámky ), kritické čítanie, interpretácia textu, prednes
Trojfázový model učenia E-U-R (evokácia, uvedomenie si významu, reflexia )
Kooperatívne učenie
Skupinová práca ( snehová guľa, miešanie skupín )
Hranie rolí, simulácie, modelové situácie, dramatizácia textu
Kladenie otázok- ( generátor otázok, kreslo pre hosťa, interview, hádaj...)
381
Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
Školský vzdelávací program
3.
Metódy rozvíjajúce spôsobilosť k celoživotnému učeniu sa:
- Sebahodnotiace hárky
- Personalizované učenie
4.
-
Metódy rozvíjajúce spôsobilosť riešiť problémy:
Kooperatívne učenie
Medzipredmetové projekty, projektové a tematické dni
Trojfázový model učenia E-U-R (evokácia, uvedomenie si významu, reflexia )
Spájanie k sebe patriaceho, vyradenie z radu, tvorba logických reťazcov
5.
Metódy rozvíjajúce spôsobilosti smerujúce k iniciatívnosti a podnikavosti
- Medzipredmetové projekty, projektové a tematické dni
- Kooperatívne učenie
6.
Metódy rozvíjajúce pracovné spôsobilosti
- Kooperatívne učenie
- Práca so sebahodnotiacimi hárkami
- Autentické učenie sa – návšteva divadelných predstavení, práca v múzeu, tvorba časopisu, prispievanie do detských relácií, tvorba
predstavení, programov, výstav
7.
Metódy rozvíjajúce spôsobilosti občianske:
- Posudzovanie
8.
-
Metódy rozvíjajúce spôsobilosti vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry:
Kladenie otázok- ( generátor otázok, kreslo pre hosťa, interview...)
Hranie rolí, simulácie, modelové situácie
Prevod ( spracovanie textu do podoby posteru, plagátu, využitie symbolov...)
Organizácia výstav v rámci školy
382
Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
Školský vzdelávací program
Spôsoby hodnotenia
Podklady na hodnotenie žiaka, ktoré učiteľ na ruskom jazyku získava, majú byť pestré a rešpektovať rôzne aspekty všestranného
rozvoja osobnosti žiaka. V rámci predmetu je dôraz kladený na osvojovanie si základných spôsobilostí žiakov, nielen obsahov predmetu.
Aj preto podklady na hodnotenie učiteľ získava pomocou rôznych foriem pedagogickej diagnostiky. Zohľadňujú sa výkony žiaka pri
všetkých formách práce ( samostatná, skupinová, domáca...)
V nižšom cykle osemročného gymnázia prevažuje hodnotenie formatívne s motivačnou zložkou. Učiteľ prihliada na to, aby
rovnomerne poskytoval žiakovi spätnú väzbu zo všetkých základných zložiek komunikácie ( hovorenie, písanie, čítanie, počúvanie ).
Prevláda slovné hodnotenie, v prípade autotestov sa uplatňuje % vyjadrenie splnenia kritérií, v nácvičných diktátoch a pravopisných
cvičeniach sa vyjadrí len počet chýb.
Pri sumatívnom hodnotení a následnej klasifikácii postupujeme v súlade s metodickými usmernením č.15/2006 – R zo 7. júna 2006,
interným systémom hodnotenia a klasifikácie a uzávermi PK.
Osobitne sú upravené kritériá hodnotenia pri žiakoch so ŠVVP. Postupujeme podľa individuálnych noriem hodnotenia, ktoré sú
v súlade s legislatívou a odporúčaniami odborníkov. Snažíme sa hodnotiť formami, ktoré nemajú negatívny vplyv na rozvoj osobnosti žiaka,
ale napriek tomu sme aj primerane nároční, neznižujeme kritériá tam, kde to nie je potrebné. Využívame možnosť pri kritériách výstupov
nastaviť ich na niekoľko rôznych úrovní. Hodnotenie priebežne konzultujeme s odborníkmi z PPP, DIC a inými.
Pri domácich úlohách nesmie byť uplatňované sumatívne hodnotenie, žiak by mal mať možnosť korigovať chyby z domáceho
zadania.
Učebné prostriedky
Učebnice, odborná literatúra
Glendová, V.- Kováčiková, E- Ruský jazyk pre 5. ročník, SPN, 2006
Pracovný zošit- Ruský jazyk pre 5. ročník, SPN, 2006
Jelínek, S.- Folprechtová, J.- Hříbková, R- Žofková, H: Raduga I.- učebnica, Fraus, 2006
Raduga I. – pracovný zošit, Fraus, 2006
Raduga I. – Komunikatívne hry, Fraus, 2007
Kollarova, E- Trušina, L: Vstreči s Rossiej, Bratislava, 1996
Didaktická technika
Dataprojektor, notebook, práca v učebni IKT- pripojenie na internet
383
Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
Školský vzdelávací program
Materiálne výučbové prostriedky
Pracovné listy, učebné texty, autotesty, testy, výukové programy
Ďalšie zdroje
Časopisy, denná tlač, internet
Osnovy predmetu – ruský jazyk
Mesiac
September
12 hodín
Tematický
Hodina
Téma
celok
Úvodná hodinaPrvý kontakt
1
inštrukcie učiteľa
5 hodín
Pozdrav, predstavenie sa
2
3
4
5
Škola
7 hodín
6
7
8
Používanie ďakujem,
prosím
Prízvuk v ruštine,
označovanie prízvuku
Modelové situáciepozdrav, predstavenie sa
Škola, učebné pomôcky
Nábytok v triede
Azbuka: tlačená forma
písma
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Prierezové témy
Slovná zásoba: pozdravy,
ďakujem, prosím
- žiak rozumie jednoduchým
inštrukciám učiteľa
- žiak pozná základné
oficiálne pozdravy
- žiak sa vie predstaviť
plným menom v ruštine
- žiak vie získať informáciu
o mene, veku
Projektové
a prezentačné
zručnosti:
Predstavujem sa
Písanie: azbuka, bukva,
prízvuk
Komunikácia: volám sa,
mám...rokov, ako sa voláš,
koľko máš rokov, povedz
mi, prosím...bývam...
Slovná zásoba: školské
pomôcky, školský
nábytok, vľavo, vpravo,
- žiak chápe cudzojazyčné
pokyny, inštrukcie a iné
kratšie prejavy učiteľa, ktoré
384
Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
9
10
11
12
Október
Moja rodina
7 hodín
11 hodín
13
14
15
16
Doma
4 hodiny
17
18
19
20
21
22
23
Školský vzdelávací program
Jednoduché príkazy
učiteľa
Azbuka: tlačená forma
písma
Azbuka: tlačená forma
písma
Opis: v triede sa
nachádza, je napravo,
naľavo
Členovia rodiny
Intonácia oznamovacej
vety
Ako sa volajú členovia
mojej rodiny
Výslovnosť tvrdých
a mäkkých spoluhlások
Tvary písanej azbuky
Jedlá
Čo robí môj otec, mama
Tvary písanej azbuky
Farby
Posluch: Hračky
Moja izba- výslovnosť
neprízvučného o
vpredu, vzadu
Písanie: tlačené písmená
Komunikácia: sadni si,
poď k tabuli, otvor si zošit,
otvor si knihu, povedz,
čítaj, píš, opýtaj sa, povedz
Slovná zásoba: členovia
rodiny, jednoduché názvy
činností, hračky, tu, tam
Písanie: tlačené písmená
Komunikácia: jednoduché
pokyny učiteľa
Slovná zásoba: azbuka,
abeceda, písmeno, prízvuk,
tlačené, písané, obrázok,
tabuľka, názvy farieb,
názvy nábytku
Písanie: А, О , К, М, Т, Э,
Н, Я
Komunikácia: jednoduché
pokyny učiteľa, intonácia
oznamovacej vety,
súvisia
s
vyučovacím
procesom
- žiak vie jednoduchými
vetami opísať, čo sa
nachádza v triede, na
pracovnom stole
- žiak vie prečítať slová
v tlačenej azbuke
- žiak vie zapísať – odpísať
slová tlačenou azbukou
- žiak vie pomenovať členov
svojej rodiny
- žiak vie opísať podľa
obrázku, čo robia postavy
- žiak vie ukázať požadovanú
farbu
- žiak vie povedať, akej farby
je daný predmet
- žiak vie správne intonovať
pri prednese oznamovacej
vety
- žiak korektne vyslovuje
mäkké a tvrdé spoluhlásky
- žiak vie správne vyslovovať
neprízvučné o
- žiak rozumie jednoduchým
písomným inštrukciám
- žiak vie reprodukovať
vypočutý text v materinskom
jazyku
- žiak vie prečítať
jednoduché texty
Projektové
a prezentačné
zručnosti:
Predstavujem
svoju rodinu
385
Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
Školský vzdelávací program
familiárne mená v ruštine
November
V izbe
4 hodiny
12 hodín
26
Použitie slov ďaleko,
blízko
Písanie tvarov písanej
azbuky
Písanie i po G,K,CHdiktát
27
Dialógy podľa obrázkov
24
25
Bratislava,
Moskva
4 hodiny
28
29
30
31
Posluch krátkych textov
- autotest- porozumenie
textu
Rozprávanie podľa
obrázku
Otázka- získanie
jednoduchej informácie
Rolové hry- získanie
informácie
Slovná zásoba: názvy
nábytku, názvy šatstva,
obliekať, obliekať sa ,
- žiak vie označiť predmety,
ktoré sú ďaleko- blízko
- žiak tvorí jednoduché vety
zo známej slovnej zásoby
-žiak vie podľa obrázkov
Gramatické javy:
blízko, ďaleko, pri
tvoriť jednoduché dialógy
- žiak vie podľa obrázkov
Písanie: Д, П , И, У
prerozprávať príbeh
- žiak vie tvoriť jednoduché
Komunikácia: jednoduché otázky o identite
dialógy, intonácia
spolubesedníka
opytovacej vety,
- žiak si vie vypýtať želaný
vyjadrenie približnosti
tovar
obráteným slovosledom
- žiak vie správne prepísať
text z tlačeného na písaný
- žiak vie aplikovať pri písaní
Slovná zásoba:
Slovensko, Rusko, hlavné gramatické javy
- žiak pri diktáte správne
mesto, ulica, most, dom,
zapisuje slová s ja, ju , jo, j
obchod, fabrika, divadlo,
- žiak sa vie naučiť
centrum, zámok,
jednoduché rytmické texty
spamäti
Gramatické javy:
väzba predložky v, minulý - pri čítaní sa je schopný
napodobniť intonáciu
čas slovesa byť
a výslovnosť
Písanie: В, Е, Л, Р
Projektové
a prezentačné
zručnosti:
Hlavné mesto
386
Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
Školský vzdelávací program
Komunikácia: kto si?
odkiaľ si? výslovnosť y/ i,
frázy prvého kontaktu,
získanie jednoduchej
informácie: čo je to?, kde
bol...? kde je to?
V
obchodnom
dome
4 hodiny
32
33
34
35
Písanie tvarov písanej
azbuky
Prepis z tlačeného textu
Dialóg: v obchode
Posluch: vyčítanky,
hádanky
Slovná zásoba: obchodný
dom, názvy tovaru,
opozitá, vyčítankyhádanky zo šlabikára
Gramatické javy: sloveso
mať v ruštine a slovenčine,
privlastňovacie zámená
J na začiatku slov v ruštine
Písanie: Б, З, С, Г
Komunikácia: intonácia
zvolacej vety, dialógy
predavač- kupujúci
December
8 hodín
Na hodine
kreslenia
2 hodiny
36
37
Čítanie a pravopis š, ž
Precvičovanie tvarov
azbuky
Používanie záporu ne
Vianočné pohľadnice
v Rusku- motívy
Slovná zásoba: krelsiarske
náčinie, názvy farieb
Gramatické javy:
vyjadrenie záporného
slovesa, mám/ nemám
Písanie: Ц, Ф, Ы, ь
Komunikácia: poprosiť
- žiak pozná tradičné motívy
z ruských novoročných
pohľadníc
- žiak pozná vianočné
a novoročné zvyky v Rusku
- pri práci vie poprosiť
spolužiaka o požičanie
predmetu a poďakovať
- žiak vie povedať, čo má/
Projektové
a prezentačné
zručnosti:
Prianie
k sviatkom pre
rodičov
387
Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
Školský vzdelávací program
spolužiaka o pomoc: daj
mi, požičaj mi, ďakujem,
prosím
Na klzisku
3 hodiny
38
39
40
Ruské vianočné zvyky
Pesnička: V lesu rodilas..
Používanie tvrdého
znaku, čo robia deti v
zime
Pravopisné cvičenia,
preklad
Slovná zásoba: názvy
základných športov,
Gramatické javy: väzby
hrať + šport, časovanie
pravidelných slovies,
Písanie: Ё , Ю, Й
Komunikácia: získanie
informácie: čo robíš dnes,
poobede, doobeda
List
priateľovi
3 hodiny
41
42
43
Písanie adresy v ruštine
Blahoželanie k Novému
roku a Vianociam
Písanie tvarov písanej
azbuky
nemá
- žiak vie vybrať text
vianočného blahoželania
a správne ho prepísať
- žiak pozná rozdiely v písaní
adresy na Slovensku
a v Rusku
- žiak správne aplikuje
gramatické javy v ústnych
a písomných textoch
- žiak vie zostaviť
jednoduché otázky: čo robíš,
ako sa voláš, máš...a
odpovedať na ne
Slovná zásoba: Vianoce,
nový rok, jedlá, zvyky,
blahoželanie
Gramatické javy: väzby
blahoželám k, prajem,
želám ti...
Písanie: Ч, Ш, Щ , Ж
Komunikácia: , písanie
adresy v ruštine,
novoročné priania v ruštine
Január
Alfavit
3 hodiny
44
45
Posluch- báseň Alfavut
Slovná zásoba: slovník,
Čítanie so správnym prízvukom
usporiadanie, spoluhláska,
- žiak vie pracovať
s prekladovým slovníkom
Projektové
a prezentačné
388
Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
11 hodín
46
Školský vzdelávací program
a intonáciou
Písanie tvarov písanej
azbuky- diktát
samohláska
Gramatické javy: poradie
hlások v ruskom jazyku
Čítanie- písanie:
Х, Ъ
anekdoty, prerozprávanie
v materinskom jazyku,
zápis kľúčových slov
z posluchu
Mám rád /
nemám rád
4 hodiny
47
48
49
50
Môj denný
režim
4 hodiny
51
52
53
Anekdoty- posluch,
dotvorenie textu
Čo mám rád- písomné
zachytenie ústne
pripraveného textu
Dialóg- moje záľuby
Dialóg- moje záľuby
Čítanie, posluch- Môj
denný režim
Komunikatívne hry
( Raduga )- alfavit,
hľadanie v slovníku
Príslovky, jednoduché
časové údaje
Komunikácia: intonácia
opytovacej vety,
skladanie
slov z hlások, písanie
dátumu v ruštine
Slovná zásoba: mám rád
nemám rád
Čítanie- písanie:
anekdoty, zápis kľúčových
slov z posluchu
Komunikácia: dialógy na
tému záľuby, čo mám rádzachytenie dialógu
písomne
- žiak vie opísať, akú
informáciu poskytuje
slovníkové heslo
- žiak pozná poradie hlások
v azbuke
- žiak je pri posluchu
schopný vybrať kľúčové
slová
- žiak je schopný vyjadriť, čo
má/ nemá rád
- žiak je schopný zostaviť
jednoduchý dialóg na zadanú
tému a zachytiť ho písomne
- žiak vie zapísať svoj denný
harmonogram do zadaného
formulára
- žiak vie podľa osnovy
opísať svoj denný režim
zručnosti:
Ako vyzerá môj
deň
Prezentujem, čo
mám rád
Slovná zásoba: denný
režim, čas- hodiny,
minúty, ráno, deň, večer,
noc
Gramatické javy:
389
Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
Február
7 hodín
Školský vzdelávací program
54
Opis činností- neurčitok,
jednoduché časovanie
číslovky do 100, časovanie
slovies- 4 základné typy,
neurčitok
Písanie- čítanie:
Vyhľadávanie informácií
v prekladovom slovníku
Komunikácia: získanie
informácie, koľko je hodín,
vytvorenie denného režimu
55
Názvy predmetov
Väzba mám, budem mať
a jej zápor
Čas- hodiny, minúty
Rozvrh hodín
Slovná zásoba: názvy
predmetov, hodina, rozvrh,
činnosti na hodine, názvy
dní, týždeň
Gramatické javy: môcť,
chcieť, rozdiely v časovaní
slovies slovenčina- ruština,
Komunikácia: vyjadrenie
súhlasu, nesúhlasu
Čo robia členovia rodinyvyjadrenie jednoduchých
preferencií
Časovanie slovies, opis
činností
Názvy dní, mesiacov
Slovná zásoba:
pomenovania príbuzných,
domáce práce- názvy
činností, názvy mesiacov
Gramatické javy:
modálne slovesáčasovanie
Písanie- čítanie:
prerozprávanie textu podľa
osnovy- Zázračné deti
( Vstreči s Rossiej I. )
Čo robíme
v škole
4 hodiny
56
Rodina
3 hodiny
59
57
58
60
61
- žiak vie vyjadriť, čo chce,
môže
- žiak vie vyjadriť, čo mánemá rád
- žiak vie v prejave správne
používať číselné údaje
- žiak vie správne používať
časové údaje
- žiak vie zostaviť list
v ruštine, v ktorom uvedie
základné údaje o sebe
- žiak vie zostaviť svoj
rozvrh hodín, opísať, čo robí
v škole v konkrétnom čase
390
Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
Školský vzdelávací program
Komunikácia: tvorba
otázok na danú tému, listhľadám si priateľa
Marec
10 hodín
Vyjadrenie
počtu
3 hodiny
62
63
64
Ročné
obdobia
4 hodiny
65
66
67
68
Číslovky 1- 100 a väzby
s nimi
Komunikatívne hry Raduga
Posluch- anekdoty,
krátke príbehy
Slovná zásoba: číslovky
do 1000, názvy počtových
úkonov, vek človeka,
dospelý, dieťa, chlapec,
dievča
Gramatické javy: väzby
s koľko máš...
Písanie- čítanie: azbučná
klávesnica- ako písať
azbukou, skladanie príbehu
zo slov, skladanie príbehu
z viet
Komunikácia: zistenie
veku, záľub, povinností
Ročné obdobia, počasie
Aké počasie bolo tento
týždeň?
Čo robia deti na jar a v
lete
Ako sa mení príroda
počas roka
Slovná zásoba: názvy
ročných období, príslovky
času, činnosti podľa
ročných období, počasie
Gramatické javy:
skloňovanie podstatných
mien, základné vzory
Písanie- čítanie: čítanie
s porozumením- odpovede
na otázky k textu (
Raduga- téma rodina )
reprodukcia textu v ruštine
- žiak pozná rozdiel
v rozložení znakov medzi
azbučnou a abecednou
klávesnicou, pozná možnosti
písania na PC v azbuke
- žiak vie v prejave správne
používať číselné údaje
- žiak vie správne používať
časové údaje
- žiak v svojom rečovom
prejave správne používa
tvary podstatných
a prídavných mien
- žiak vie na webe vyhľadať
vhodný inzerát a vysvetliť,
čím ho zaujal
- žiak vie zostaviť
zoznamovací inzerát so
základnými údajmi o sebe
- žiak vie zostavený inzerát
zapísať do elektronickej
podoby
- žiak vie vyplniť jednoduché
formuláre s osobnými údajmi
Mediálna
výchova:
Inzerát
391
Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
Školský vzdelávací program
Komunikácia: dialógy
s témou čas, organizácia
dňa, týždňa, počasie
Apríl
10 hodín
Inzerát
3 hodiny
69
70
71
Ako písať inzerát
Moje vlastnosti, záľuby
Chcem si dopisovať:
môj inzerát
Slovná zásoba: inzerát,
predstaviť sa, základné
informácie o sebe (
pohlavie, vek, povinnosti,
záľuby, obľúbené,
neobľúbené veci )
Gramatické javy:
skloňovanie podstatných
a prídavných mien- zhoda
Čítanie- písanie: rozumieť
inzerátom na webe
Komunikácia: formulár,
zoznamovací inzerát
Výstava
3 hodiny
72
Záľuby detí- školská
výstava
Gramatické cvičeniadiktát
Anekdoty, hádanky
Slovná zásoba: zaoberať
sa, zaujímať sa o, páčiť
sa...krúžky a záujmová
činnosť, voľný čas
Gramatické javy: písanie
samohlások po ž, č, š, šč,
učiť- učiť sa
Čítanie- písanie: komiks,
obrázkové príbehy,
hádanky
Komunikácia: získanie
informácií, čo robíš vo
voľnom čase, aké sú tvoje
záľuby
73
74
- žiak vie správne použiť
slovesá zanimať sa,
interesovať sa, uvlekať sa
- žiak správne používať
slovesá idti, jechať
- žiak vie vyjadriť citový
vzťah
- žiak vie podľa obrázkov
opísať pamätihodnosti
v Moskve
- žiak rozumie jednoduchým
vecným textom ( turistický
sprievodca )
- žiak vie pochopiť umelecký
Projektové
a prezentačné
zručnosti:
Ppt. prezentácia
Moskva
392
Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
Výlet do
Moskvy
5 hodín
75
76
77
78
79
Máj
9 hodín
Deň matiek
2 hodiny
80
Šport
5 hodín
82
81
83
84
Školský vzdelávací program
Posluch: Na exkurzii
v Moskve
idti - chodiť, jechať –
jezdiť
Čítanie, preklad: Červené
námestie- minulý čas
slovies
Prezentácia: Moskva
Opis: Čo sa nachádza na
Červenom námestí
Opis: Čo sa nachádza v
Kremli
Slovná zásoba: dopravné
prostriedky, hotel,
reštaurácia, chrám, galéria,
pevnosť, palác
Gramatické javy: ísťcestovať, pohybové
slovesá,
Čítanie- písanie: obrázky
a ich legenda, informácie
z turistického sprievodcu
Komunikácia:
rozprávanie podľa
obrázkov
Roždestvenskij- Moja
mama
Báseň na motívy
Roždestvenského
Slovná zásoba: vyjadrenie
citového vzťahu
Čítanie- písanie: čítanie
a voľný preklad
umeleckého textu
Komunikácia:
blahoželanie ku Dňu
matiek
Môj obľúbený šport
Slovesá: znať, umeť ,
zanimať sa a interesovať
sa
Posluch: Zázračné deti
( Vstreči s Rossiej )
Slovná zásoba: športová
terminológia
Gramatické javy: minulý
čas pravidelných slovies
Čítanie- písanie: profily
text
- žiak vie použiť presnýdoslovný preklad, voľný
preklad- tvoriť text podľa
motívov
- žiak vie vytvorené texty
prepísať písanou azbukou
- žiak korektne vyjadruje
prítomné a minulé, budúce
deje
- žiak vie vyjadriť otázku,
oznam, rozkaz
393
Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
V obchode
3 hodiny
85
Reprodukcia textu v
ruštine
86
Dialógy na tému šport
87
88
Rozkazovací tvar slovesa
Dialógy: slovné zvraty
pri nákupe a obsluhe
v obchode
Dialógy: slovné zvraty
pri nákupe a obsluhe
v obchode
Pesnička: My jedem...
89
90
Jún
9 hodín
Na
prázdniny
4 hodiny
91
92
93
94
Záverečný
Školský vzdelávací program
95
športovcov, kľúčové slová,
osnova
Komunikácia: vyplnenie
formuláru, dialógy šport
- žiak vie vybrať medzi
ponúkanými športovcami
svoj vzor, vyjadriť prečo
- žiak vie z textu zostaviť
osnovu
- žiak sa vie orientovať
Slovná zásoba:
Gramatické javy: zložený v jednoduchých vopred
neznámych vecných textoch
budúci čas, rozkazovací
- žiak vie odhadnúť význam
spôsob slovies
neznámych slov, odhadnúť
Čítanie- písanie: jedálny
významy z kontextu
lístok, katalóg tovaru,
- žiak vie zostaviť
objednávka
Komunikácia: v obchode- jednoduchú objednávku,
objednať si tovar podľa
kupujúci, predavač,
internetového
formuláru
objednávka
Posluch: Na prázdniny
Dialógy podľa obrázkov
List priateľovi: Moje
prázdniny
Čítanie: turistické
zaujímavosti Ruska
Slovná zásoba:
prázdninová činnosť,
turizmus, voľný čas,
záľuby
Gramatické javy:
slovosled v ruštine, budúci
čas slovies, skloňovanie
podstatných a prídavných
mien
Čítanie- písanie:
informácie z turistického
sprievodcu, webu
Komunikácia: dialógy
v reštaurácii, v hoteli
Čo by som chcel v Rusku
Slovná zásoba: prierez
- žiak správne aplikuje
gramatické javy pri tvorbe
vlastných prejavov
- žiak vie získať požadované
informácie z jednoduchých
vecných textov
- žiak si vie objednať jedlo,
ubytovanie
- žiak vie opísať svoju
predstavu ideálnych prázdnin
- žiak vie opísať, čo by rád
videl pri návšteve v Rusku
- žiak vie navrhnúť a opísať
ideálnu trasu svojho výletu
do Ruska, opísať spôsob
prepravy, navrhnúť program
Projektové
a prezentačné
zručnosti:
Poster- čo by som
chcel/ a v Rusku
navštíviť
394
Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
projekt
5 hodín
96
97
98
99
Školský vzdelávací program
vidieť
Opis miesta, zakreslenie
trasy
Dopravné prostriedkyspôsob prepravy
Prezentácia projektu
Prezentácia projektu
slovnej zásoby zo všetkých
lekcií
Gramatické javy:
využitie známych
gramatických javov
Čítanie- písanie:
informácie z turistického
sprievodcu, webu
Komunikácia: sprievodný
text k projektu
a odhadnúť cenu
- žiak vie svoj projekt vhodne
vizuálne stvárniť a zostaviť
sprievodný text
5.2.2 Človek a príroda
Názov predmetu
Týždenná časová dotácia
Ročná časová dotácia
5.2.2.1
Fyzika
ročník
ŠVP
ŠkVP
SPOLU
SPOLU
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
SPOLU
1
0/1
1
33
1
0
1
33
2
0
2
66
1
1
2
66
2
0
2
66
2
0
2
66
1
1
2
66
0
0
0
0
10
2/1
12
396
Osnovy predmetu:
Prima
Fyzika
Prehľad tematických celkov
Fyzika ako prírodná veda
odporúčaný
počet hodín
2
395
Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
Školský vzdelávací program
Vlastnosti tekutín
13
Vlastnosti pevných látok
18
Profil absolventa:
Zámer a ciele predmetu
Základnou charakteristikou predmetu je hľadanie zákonitých súvislostí medzi pozorovanými vlastnosťami prírodných objektov a javov ,
ktoré nás obklopujú v každodennom živote. Porozumenie podstate javov a procesov si vyžaduje interdisciplinárny prístup a preto aj úzku
spoluprácu a chémiou, biológiou, geografiou a matematikou. Okrem rozvíjania pozitívneho vzťahu k prírodným vedám sú prírodovedné
poznatky interpretované aj ako neoddeliteľná a nezastupiteľná súčasť kultúry ľudstva. V procese vzdelávania sa má žiakom sprostredkovať
poznanie , že neexistujú bariéry medzi jednotlivými úrovňami organizácie prírody a odhaľovanie jej zákonitostí je možné len
prostredníctvom koordinovanej spolupráce všetkých prírodovedných odborov s využitím prostriedkov IKT.
K špecifickým cieľom predmetu fyzika patrí:
•
•
•
•
•
Porozumenie prírodných aspektov vplývajúcich na život človeka
Vedieť vysvetliť prírodné javy vo svojom okolí
Záujem o prírodu a dianie v nej
Objavovanie a osvojovanie si nových informácií o prírode a jej zložkách nielen z rôznych zdrojov , ale aj prostredníctvom vlastných
pozorovaní a experimentov v prírode a v laboratóriu
Rozvoj zručnosti pri práci s grafmi , tabuľkami, schémami, obrázkami, náčrtmi a mapami.
V prvých štyroch ročníkoch osemročného gymnázia sa dôraz kladie na pestrosť organizačných foriem a metód, pomocou ktorých žiak
získava kľúčové spôsobilosti .
Po absolvovaní osemročného gymnázia žiak :
1. vie vysvetliť na primeranej úrovni prírodné javy v bezprostrednom okolí a vie navrhnúť metódy testovania hodnovernosti vysvetlení
2. myslieť koncepčne , kreatívne , kriticky a analyticky, aplikovať logické postupy
396
Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
Školský vzdelávací program
3. vie získavať , triediť a vyhodnocovať informácie z rozličných vedeckých a technologických informačných zdrojov aj ich kriticky
zhodnotiť z hľadiska ich správnosti , presnosti a spoľahlivosti
4. vie využívať informácie na riešenie problémov , efektívne sa rozhodovať
5. vie obhájiť svoje vlastné rozhodnutia a a postupy logickou argumentáciou založenou na dôkazoch
6. vie porovnávať vlastnosti látok a telies pozorovaním pomocou meradiel fyzikálnych veličín
7. vie fyzikálne javy aplikovať v praxi
8. vie pripraviť , uskutočniť aj vyhodnotiť jednoduchý fyzikálny experiment
9. vie pracovať a komunikovať v tíme
397
Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
Školský vzdelávací program
Preferované metódy práce a organizačné formy vyučovania
Študenti , ktorí absolvujú výučbu fyziky majú byť schopní aktívne využívať získané prírodovedné poznatky , majú rozpoznať , čo je
prírodovedná otázka , majú si upevňovať rozumové schopnosti a predstavivosť. Dôležitá je schopnosť pozorovať a popísať prírodné javy ,
získať závery z pozorovaní , rozvoj kognitívnych schopností , použiteľnosť poznatkov , spolupráca v tíme – rozvoj sociálnych spôsobilostí.
Základom je čítať s porozumením – v prírodných vedách spojená s verbalizáciou javov, použitie matematického jazyka , znázorňovanie
súvislostí grafmi a obrázkami, ich čítanie , pozorovanie veličín, ich kvantitatívne vyjadrenie , formulácia hypotéz , modelové predstavy ,
predpovede výsledkov, možnosť experimentálneho overenia predpovedí, zjednodušenie zložitých podmienok ,argumentácia , zápis
formuliek.
Formy aktívneho poznania a systematického bádania vo fyzike sú si v metódach a prostriedkoch výskumnej činnosti príbuzné s ostatnými
prírodovednými disciplínami . Žiaci preto budú mať , čo najviac príležitostí na aktivitách osvojovať si vybrané / najčastejšie experimentálne
/ formy skúmania fyzikálnych javov. Každý žiak dostane také základy , ktoré z neho spravia prírodovedne gramotného jedinca tak, aby
vedel robiť prírodovedné úsudky a vedel použiť získané vedomosti ne efektívne riešenie problémov.
Pri výučbe je najväčšia pozornosť venovaná samostatnej práci žiakov – aktivitám, ktoré sú zamerané na činnosti vedúce ku konštrukcii
nových poznatkov. Dôraz sa kladie na také formy práce , akými sú diskusia, brainstorming, vytváranie logických schéma pojmových mápa
práca s informáciami.
Výučba fyziky v rámci prírodovedného vzdelávania má u žiakov prehĺbiť aj hodnotové a morálne aspekty výchovy , ku ktorým patria
predovšetkým objektivita a pravdivosť poznania. To bude možné dosiahnuť slobodnou komunikáciou a nezávislou kontrolou spôsobu
získavania dát alebo overovania hypotéz.
Spôsoby hodnotenia
Podklady na hodnotenie žiaka, ktoré učiteľ fyzike získava, majú byť pestré a rešpektovať rôzne aspekty všestranného rozvoja osobnosti
žiaka. V rámci predmetu je dôraz kladený na osvojovanie si základných spôsobilostí žiakov, nielen obsahov predmetu. Aj preto podklady
na hodnotenie musí učiteľ získavať pomocou rôznych foriem pedagogickej diagnostiky. Zohľadňujú sa výkony žiaka pri všetkých formách
práce ( samostatná, skupinová, domáca...)V nižšom cykle osemročného gymnázia prevažuje hodnotenie formatívne s motivačnou zložkou.
Učiteľ prihliada na to, aby rovnomerne poskytoval žiakovi spätnú väzbu zo všetkých základných zložiek komunikácie ( hovorenie, písanie,
čítanie, počúvanie ).
398
Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
Školský vzdelávací program
Osobitne sú upravené kritériá hodnotenia pri žiakoch so ŠVVP. Postupujeme podľa individuálnych noriem hodnotenia, ktoré sú v súlade
s legislatívou a odporúčaniami odborníkov. Snažíme sa hodnotiť formami, ktoré nemajú negatívny vplyv na rozvoj osobnosti žiaka, ale
napriek tomu sme aj primerane nároční, neznižujeme kritériá tam, kde to nie je potrebné. Využívame možnosť pri kritériách výstupov
nastaviť ich na niekoľko rôznych úrovní. Hodnotenie priebežne konzultujeme s odborníkmi z PPP, DIC a inými.
Pri domácich úlohách nesmie byť uplatňované sumatívne hodnotenie, žiak by mal mať možnosť korigovať chyby z domáceho zadania.
Prevažujúcou formou hodnotenia bude slovné hodnotenie. Uplatňovať sa bude pri: projektoch, samostatných cvičných zadaniach,
hodnotení
skupinovej práce, pri interpretácii a hodnotiacej práci s textom, hodnotení aktivity žiaka na hodine pri experimentoch , napĺňaní afektívnych
cieľov a hodnotení sociálnych zručností. Súčasťou hodnotenia bude aj reflexia učebnej činnosti žiaka a sebahodnotenie žiaka.
V rámci formatívneho hodnotenia sa bude uplatňovať hodnotenie v bodoch a %. Slúži na orientáciu žiaka, jeho sebahodnotenie pri
rôznych formách písomného overovania vedomostí. V bodoch a % budú hodnotené: autotesty, nácvičné testy, kontrolné písomné práce,
projektové práce.
Sumatívne hodnotenie a následná klasifikácia. Klasifikácia žiakov stanovuje úroveň žiaka vo vzťahu k očakávaným výstupom
formulovaných v ŠVP predmetu. Klasifikácia žiaka prihliada na jeho vzdelávacie a osobné predpoklady, prihliada na vek žiaka.. Podkladmi
pre klasifikáciu sú: ústne odpovede, kontrolné písomné práce, individuálne projekty, samostatné zadania a aktivity žiaka.
S pravidlami pre získanie podkladov k priebežnej i výslednej klasifikácii učiteľ oboznámi žiakov na začiatku klasifikačného
obdobia.
399
Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
Školský vzdelávací program
Obsahový a výkonový štandard
Tematický
celok
September Fyzika ako
prírodná veda
/2/
Mesiac
Hodina
1
2.
Téma
O fyzike
Ako to bolo kedysi
a ako je to dnes
Obsahový štandard
Fyzika ako veda
o prírode. Skúmanie
vo fyzike. Javy
odohrávajúce sa
v prírode živej
a neživej, v reálnom
živote človeka.
Najslávnejší fyzici –
Archimedes,
Newton, Faraday
a Einstein.
Cestovanie, zábava ,
práca , rozširovanie
správ, príprava jedla
, svietenie
v minulosti a dnes
Výkonový štandard
Žiak vie :
- čo je fyzika
- čím sa fyzika
zaoberá
- vymenovať
oblasti fyziky
- čo skúmajú
jednotlivé
oblasti fyziky
Prierezové témy
-
enviromentálna
výchova
osobnostný
a sociálny rozvoj
využitie IKT
a prezentáčná
schopnosť
Žiaci prácou
v skupinách opíšu rôzne
činnosti z praktického
života človeka v
minulosti a dnes.
Porovnajú tieto činnosti
.Objavia a vysvetlia
využitie fyziky v týchto
činnostiach .
400
Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
Mesiac
Tematický celok
Hodina
Skúmanie
vlastností
kvapalín, plynov
a pevných telies
/ 31 /
Školský vzdelávací program
Téma
Obsahový štandard
Výkonový štandard
3.
Pevné látky, kvapaliny a plyny
Telesá a látky.
Rozdelenie telies a látok
podľa skupenstva.
Skupenstvo pevné,
kvapalné a plynné.
Tekutiny.
Žiak dokáže :
- rozdeliť
predmety na
telesá a látky
- rozlíšiť kedy je
teleso alebo látka
v skupenstve
pevnom ,
kvapalnom ,
plynnom
4.
Vlastnosti kvapalín nestlačiteľnosť , tvar
5.
Vlastnosti kvapalín – tekutosť,
deliteľnosť
6.
Využitie vlastnosti kvapalín
7.
Na čo sú dobré kvapaliny
8.
Meranie objemu kvapalného
telesa odmerným valcom
9.
Jednotky objemu
Fyzikálna vlastnosť.
Nestlačiteľnosť, tvar,
tekutosť, deliteľnosť
kvapalín. Použitie
kvapalín v reálnom
a v praktickom živote brzdný systém , miazga
.Prúdenie kvapalín.
Objem kvapaliny
.Meranie objemu
kvapaliny odmerným
valcom, odmerky.
Jednotky objemu ml, cl,
dl, l , hl. Použitie
odmeriek v praxi –
kuchyňa , laboratóriá,
obchod.
Vlastnosti tekutín
Október
November
Prierezové
témy
401
Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
Mesiac
Tematický celok
Hodina
10.
11.
December
12.
13.
14.
Január
15.
16.
Školský vzdelávací program
Téma
Obsahový štandard
Vlastnosti plynov –
stlačiteľnosť, tekutosť,
rozpínavosť,
deliteľnosť, tvar
Vlastnosti plynov – rozpínavosť a objem. Použitie
plynov v reálnom
a deliteľnosť vzduchu
a v praktickom živote –
pneumatiky , balóny ,
Využitia vlastnosti plynov
atmosféra ...Prúdenie
plynov – dýza ,
Tekutosť ako spoločná
rozprašovač, vysávač,
vlastnosť plynov a tekutín
výveva. Prelievanie
plynov, prelievanie
Merateľné a nemerateľné
kvapalín z nádob do
vlastností tekutín
nádob. Meniace sa
PROJEKT – tvorivé rozvinutie a nemeniace sa
vlastnosti plynov
vedomostí o vlastnostiach
a kvapalín. Fyzikálna
tekutín
veličina , jej označenie.
Jednotka fyzikálnej
PROJEKT – zariadenie ,
v ktorom možno dať do pohybu veličiny , jej označenie.
Objem ako FV. Jej
tekutiny horizontálnym aj
meranie a zápis
vertikálnym smerom
HERÓNOVA
NÁDOBA – projekt
Vlastnosti plynov –
stlačiteľnosť a tekutosť
vzduchu
Výkonový štandard
Prierezové
témy
Žiak vie :
- overiť
jednoduchým
experimentom
vlastnosti
kvapalín, plynov
a pevných telies
- porovnať
a vybrať spoločné
a rozdielne
vlastnosti
pevných látok ,
kvapalín a plynov
- rozlíšíť merateľné
a nemerateľné
vlastnosti telies
- správne požiť
pojem fyzikálna
vlastnosť
- použiť stratégiu
riešenia
problémov
predpoklad –
experiment –
potvrdenie /
nepotvrdenie
predpokladu
402
Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
Mesiac
Február
Marec
Apríl
Máj
Školský vzdelávací program
Tematický celok
Hodina
Téma
Vlastnosti
pevných telies
17.
Krehkosť a tvrdosť.
18.
Pružnosť a deliteľnosť
19.
Merateľné a nemerateľné
vlastnosti pevných látok
20.
Merateľné a nemerateľné
vlastnosti pevných látok
21.
Meranie hmotnosti telies
22.
Váhy
23.
Jednotky hmotnosti
24.
Objem telies
25.
Meranie objemu geometricky
nepravidelných telies
26.
Dĺžka
27.
Jednotky dĺžky
28.
Odhad dĺžky
Obsahový štandard
Vlastnosti pevných
látok – krehkosť ,
tvrdosť, pružnosť,
deliteľnosť, tvar,
objem, dĺžka,
hmotnosť. Stupnica
tvrdosti. Meranie
objemu , dĺžky
a hmotnosti v minulosti
a dnes. Jednotky dĺžky ,
hmotnosti a objemu
v minulosti a dnes ,
u nás a vo svete.
Pomôcky na meranie.
Pravidlá pri meraní
.Výber správneho
meradla. Odhad
a presnosť v meraní.
Použitie aritmetického
priemeru výsledkov
merania pri viackrát
opakovanom meraní.
Chyby merania.
Zaokrúhľovanie
výsledkov merania.
Zaznamenávanie
nameraných údajov ,
zápis do tabuľky,
tvorba grafov.
Výkonový štandard
-
-
-
-
-
Prierezové
témy
vykonať zápis
nameranej
hodnoty
fyzikálnej
veličiny
zaznamenať
pozorovanie
a namerané
hodnoty zapísať
do tabuľky
zostrojiť graf
závislosti
urobiť odhady
dĺžok
budovať
predstavu
o jednotkách
dĺžky
aplikovať
poznatky
o vlastnostiach
látok
v technických
zariadeniach
tvorivo využiť
vedomosti pri
práci na projekte
403
Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
Mesiac
Tematický celok
Jún
Školský vzdelávací program
Hodina
Téma
Obsahový štandard
29.
Rozdielne a spoločné
vlastnosti látok
30.
PROJEKT – hliník , látka
nášho regiónu / vlastnosti
a využitie /
Výkonový štandard
Porovnanie spoločných
a rozdielnych vlastností
látok.
Tvorba stručnej správy
z riešenia
experimentálnej úlohy.
-
-
31.
PROJEKT
-
32.
AKTIVITA – odhad
a meranie dĺžky väčších
vzdialeností , voľba vlastnej
jednotky
-
Prierezové
témy
prezentovať
výsledky
pozorovania
a merania
podieľať sa na
práci v tíme pri
tvorbe projektu
spolupracovať vo
dvojici
a v skupinách
ohodnotiť vlastnú
prácu a prácu
iných
33.
AKTIVITA
Názov predmetu
Týždenná časová dotácia
Ročná časová dotácia
5.2.2.2
ročník
ŠVP
ŠkVP
SPOLU
SPOLU
Chémia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
SPOLU
0,5
0,5/1
1
33
0,5
0,5
1
33
1
0
1
33
2
0
2
66
2
0
2
66
2
1
3
99
1
1
2
66
0
0
0
0
9
2/1
12
396
404
Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
Školský vzdelávací program
Profil absolventa:
Zámer a ciele predmetu
Vzdelávacia oblasť Človek a príroda cielene rozvíja všetky kľúčové spôsobilosti žiakov, s ohľadom na jej tematické zameranie.
Nástrojom rozvoja kľúčových spôsobilostí sú okrem obsahu aj vhodné organizačné formy a metódy výučby.
Predmet chémia vo vzdelávacej oblasti Človek a príroda svojim experimentálnym charakterom vyučovania umožňuje žiakom hlbšie
porozumieť zákonitostiam chemických javov a procesov. Obsah učiva tvoria poznatky o vlastnostiach a použití látok, s ktorými sa žiaci
stretávajú v každodennom živote.
Zvlášť významné je, že pri štúdiu chémie špecifickými poznávacími metódami si žiaci osvojujú i dôležité spôsobilosti. Ide
predovšetkým o rozvíjanie spôsobilosti objektívne a spoľahlivo pozorovať, experimentovať a merať, vytvárať a overovať hypotézy
v procese riešenia úloh rôznej zložitosti.
Organickou súčasťou učebného predmetu chémia je aj systém vhodne vybraných laboratórnych prác, ktorých správna realizácia si
vyžaduje osvojenie si základných manuálnych zručností a návykov bezpečnej práce v chemickom laboratóriu.
Predmet tiež vedie k schopnosti triediť informácie a poznatky, využívať ich v praktickom živote, rozvíja aktívny a pozitívny vzťah
k prírode, človeku a ochrane jeho zdravia.
Ciele predmetu sú :
• získavať a triediť relevantné informácie súvisiace s chemickou problematikou z rôznych zdrojov
• poznať vplyv vybraných chemických látok na životné prostredie a na človeka
• rozvíjať prírodovednú a čitateľskú gramotnosť
• formovať a rozvíjať logické, kritické a tvorivé myslenie žiakov, ktoré im umožňuje nachádzať vzťahy medzi štruktúrou a
vlastnosťami látok
• osvojiť dôležité manuálne zručnosti
• osvojiť zručnosti a návyky bezpečnej práce v chemickom laboratóriu
405
Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
Školský vzdelávací program
V PRVÝCH ŠTYROCH ROČNÍKOCH 8-ročných gymnázií sa z hľadiska metodiky a cieľových kategórií kladie dôraz na
pestrosť vzdelávacích aktivít, cez ktoré sa žiak zoznamuje s témami a problematikou vzdelávacej oblasti, na zážitkové učenie, pomocou
ktorého sa formuje postojová zložka a prirodzené osvojovanie si terminológie.
Po absolvovaní primy žiak :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Vie správne používať základné pojmy a identifikovať ich v reálnych situáciách
Číta s porozumením rôzne typy textov ( spojité texty, mapy, grafy, tabuľky...)
Vie zhotoviť záznam textu ( pojmová mapa, osnova, tabuľka, graf, laboratórny protokol )
Vie vyhľadávať informácie z rôznych zdrojov ( internet, literatúra, prírodniny )
Vie naplánovať a realizovať jednoduchý experiment
Vie naformulovať jednoduchú hypotézu
Vie popísať a poprípade načrtnúť objekt, systém alebo jav, ktorý pozoruje podľa skutočnosti, modelu alebo nákresu vie popísať
stavbu systému, vie nájsť spoločné a rozdielne vlastnosti látok, predmetov alebo javov (napríklad uviesť hlavné rozdiely medzi
kovmi a nekovmi)
Dokáže interpretovať výsledky vlastných experimentov
Vie kooperovať v tíme
Na potvrdenie svojich výrokov vie použiť jednoduché typy argumentov
Vie vypočítať niektoré veličiny z iných
Vie určiť hodnotu niektorých veličín z grafu alebo z tabuľky alebo naopak.
Preferované metódy práce a organizačné formy vyučovania
V rámci predmetu chémia budú uplatňované tieto základné formy vyučovania: frontálna práca s triedou, skupinová práca,
individuálne zamestnania žiakov budú zložkami problémového a projektového vyučovania. Organickou súčasťou vyučovania bude práca
v v odbornej učebni biológie a tematické exkurzie podľa plánu exkurzií pre jednotlivé ročníky.
Metódy práce budú volené tak, aby zabezpečili rovnomerný rozvoj kľúčových spôsobilostí žiaka. Vzhľadom na stanovené ciele budú
uplatňované tieto metódy výučby:
406
Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
1.
Metódy rozvíjajúce spôsobilosti pri práci s IKT:
a.
b.
c.
d.
2.
Školský vzdelávací program
využitie internetu na získavanie informácií
používanie digitálnej záznamovej techniky
spracovanie záznamu, používanie dataprojektoru
používanie mikroskopu a CCD kamery pri práci s prírodninami
Metódy rozvíjajúce sociálne komunikačné spôsobilosti:
rozpoznávanie hlavných myšlienok a kľúčových slov ( zhlukovanie, filter, pyramída, pojmové mapy, cinquain )
čítanie s porozumením ( I.N.S.E.R.T, riadené poznámky ), kritické čítanie
prevod ( spracovanie textu do podoby posteru, grafu, tabuľky a opačne- tvorba textu- legendy k symbolom, grafom... )
kooperatívne učenie
skupinová práca ( snehová guľa, miešanie skupín, rotovanie- prehľad, recipročné učenie...)
kladenie otázok- ( generátor otázok, kreslo pre hosťa, interview, kvízové piškvorky, hádaj...) , Kocka ( opíš, porovnaj, asociuj,
analyzuj, aplikuj, argumentuj )
myslenie nahlas, debata, polemika
brainstorming
3.
4.
Metódy rozvíjajúce spôsobilosť k celoživotnému učeniu sa:
sebahodnotiace hárky
hľadanie analógií, metafor
bádateľské hodiny
personalizované učenie
Metódy rozvíjajúce spôsobilosť riešiť problémy:
kooperatívne učenie
brainstorming
407
Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
Školský vzdelávací program
kocka ( opíš, porovnaj, asociuj, analyzuj, aplikuj, argumentuj )
myslenie nahlas, debata, polemika
spájanie k sebe patriaceho, vyradenie z radu, tvorba logických reťazcov
5.
Metódy rozvíjajúce spôsobilosti smerujúce k iniciatívnosti a podnikavosti
medzipredmetové projekty, projektové a tematické dni
kooperatívne učenie
6.
Metódy rozvíjajúce spôsobilosti občianske:
voľné písanie
pravda – lož
spoločné aktivity školy a miestnych komunít ( riešiť môžu aktivity výchovného programu – environmentálna výchova )
7.
Metódy rozvíjajúce matematické spôsobilosti:
prevod ( spracovanie textu do podoby grafu, tabuľky a opačne- tvorba textu- legendy k symbolom, grafom... )
8.
Metódy rozvíjajúce praktické a manuálne zručnosti
praktické cvičenia
laboratórne práce
408
Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
Školský vzdelávací program
Spôsoby hodnotenia
Keďže v prime ide o prvý kontakt s predmetom, ktorý má žiakov motivovať k ďalšiemu štúdiu, prevažovať budú formatívne zložky v hodnotení
a rozvíjanie sebahodnotenia žiaka. Sumatívne hodnotenie bude nasledovať po ukončení každého zo základných tematických celkov.
Predmet bude hodnotený nasledovnými spôsobmi:
1.
Slovné hodnotenie s motivačnými prvkami
a) skupinové projekty
b) referáty
c) samostatné zadania
d) skupinová práca
e) aktivita
2.
% hodnotenie- slúži na orientáciu žiaka, jeho sebahodnotenie pri rôznych formách písomného overovania vedomostí.
V bodoch a % budú hodnotené:
f) autotesty
g) kontrolné písomné práce
h) rozcvičky
3.
Hodnotenie známkou: Prevažovať by malo „mäkké“ hodnotenie podnecujúce iniciatívu Známkou budú hodnotené:
i)
j)
k)
l)
ústne odpovede
testy
individuálne projekty
laboratórne protokoly
409
Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
Školský vzdelávací program
Obsahový a výkonový štandard
Mesiac
September
Tematický
celok
Hodina
Téma
BEZPEČNOSŤ
PRÁCE
V CHEMICKOM
LABORATÓRIU
1
•
CHÉMIA AKO
VEDA
2
Bezpečnosť a ochrana
zdravia pri práci
v chemickom
laboratóriu
Chémia ako veda
3
Chémia v domácnosti
•
4
Pozorovanie a pokus
v chémii
POZOROVANIE
A POKUS V
CHÉMII
Október
Obsahový štandard
•
•
5
6
Technika práce
v chemickom
laboratóriu –
laboratórne pomôcky
a laboratórny
protokol
Technika práce
v chemickom
laboratóriu – meranie
hmotnosti – lab.
práca č. 1
•
•
chemické
laboratórium, prvá
pomoc
chémia prírodná
veda, chemická
výroba, chemický
výrobok, prírodná
surovina
význam chémie pre
človeka
metódy práce
v chémii –
pozorovanie
a pokus
laboratórna práca,
laboratórny
protokol
váhy, odmerný
valec, pipeta,
byreta, kadička,
skúmavka, kahan,
laboratórne kliešte,
lievik, banka,
krycie sklíčko,
kryštalizačná
miska,
Výkonový štandard
Študent vie:
• definovať, čo skúma
chémia
• chápať význam
pokusu a pozorovania
v chémii
• chápať význam
chemickej vedy
a výroby pre človeka
• uviesť príklady
chemických výrob
v regióne
• pomenovať
jednoduché
laboratórne pomôcky
• vedieť používať
ochranné pomôcky –
okuliare, rukavice,
ochranný štít
• poznať zásady
bezpečnej práce
v chemickom
laboratóriu
• poznať základné
piktogramy –
horľavina, žieravina
Prierezové témy
Ochrana človeka
a zdravia
Environmentálna
výchova
Prezentačné
a projektové
zručnosti
Ochrana človeka a
zdravia
410
Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
7
November
8
CHEMICKÉ
LÁTKY A ICH
VLASTNOSTI
9
10
11
Technika práce
v chemickom
laboratóriu – meranie
objemu a príprava
roztokov – lab. práca
č. 2
Technika práce
v chemickom
laboratóriu – práca so
sklom a ohňom – lab.
práca č. 3
Chemické látky a ich
vlastnosti
Pozorovanie
vlastností látok rozpustnosť – lab.
práca č. 4
Pozorovanie
vlastností látok rozpustnosť látok
v závislosti od
rôznych faktorov –
lab. práca č. 5
Školský vzdelávací program
•
•
filtračný lievik,
filtračný papier,
držiak, kruh,
svorka, stojan,
odparovacia miska,
roztieračka
s roztieradlom,
pinzeta, lyžička,
chladič
•
•
rozlišovanie látok
podľa vlastností
pozorovanie
a pokus v chémii
chemicky čistá
látka
vlastnosti látok
horľavosť,
skupenstvo, vôňa,
zápach, vzhľad,
rozpustnosť
•
•
•
•
•
•
•
•
zaznamenať výsledok
pokusu
dodržiavať zásady
bezpečnej práce
v chem. laboratóriu
na príkladoch uviesť
podľa čoho môžeme
odlíšiť látky
určiť pozorovaním
vlastnosti
konkrétnych látok
vymenovať príklady
horľavých
a nehorľavých látok
uviesť príklady
chemických látok
rozpustnýcha
nerozpustných vo
411
Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
Školský vzdelávací program
vode
December
12
ZMESI
13
Pozorovanie
vlastností látok horľavosť – lab.
práca č. 6
Zmesi a rozdelenie
zmesí
•
zmes, rovnorodá
zmes, rôznorodá
zmes
•
•
•
•
•
14
Rôznorodé zmesi
•
zložky zmesi
•
•
•
Január
15
charakterizovať
chemickú látku
charakterizovať zmes
a ich druhy
uviesť rozdiel medzi
chemickými látkami a
zmesami
uviesť rozdelenie
zmesí podľa
skupenstva
uviesť rozdelenie
zmesí podľa veľkosti
častíc
charakterizovať
rôznorodú zmes
uviesť príklad zmesí
uviesť názvy
rôznorodých zmesí
Environmentálna
výchova
Ochrana človeka
a zdravia
Príprava rôznorodej
zmesi – lab. práca č. 7
412
Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
ODDEĽOVANIE
ZLOŽIEK
ZMESÍ
16
17
Február
18
19
20
Marec
21
22
Školský vzdelávací program
Oddeľovanie zložiek
zmesí – dekantácia,
premývanie – lab.
práca č. 8
•
Oddeľovanie zložiek
zmesí – čistiace
a deliace operácie –
lab. práca č. 9
Oddeľovanie zložiek
zmesí – príprava
filtračnej aparatúry –
lab. práca č. 10
Oddeľovanie zložiek
zmesí – technika
filtrácie – lab. práca
č. 11
Oddeľovanie zložiek
zmesí – kryštalizácia
– lab. práca č. 12
•
Oddeľovanie zložiek
zmesí – príprava
destilačnej aparatúry
– lab. práca č. 13
Oddeľovanie zložiek
zmesí – technika
destilácie – lab. práca
č. 14
•
•
•
•
•
metódy
oddeľovania
zložiek zmesi
usadzovanie,
dekantácia,
premývanie
čistenie,
oddeľovanie
oddeľovací lievik
odparovanie
filtračná aparatúra,
filtrácia
filtrát, filtračný
zvyšok
•
•
•
vysvetliť spôsoby
oddeľovania zložiek
zmesí
vykonať dekantáciu
vykonať premývanie
•
vedieť pracovať
s oddeľovacím
lievikom
•
zostaviť filtračnú
aparatúru
•
vykonať filtráciu
•
kryštalizácia
•
vykonať kryštalizáciu
•
destilácia,
destilačná aparatúra
destilát
•
•
zostaviť destilačnú
aparatúru
pomenovať jednotlivé
jej časti
•
vykonať destiláciu
•
413
Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
23
Apríl
ROZTOKY
24
Školský vzdelávací program
Oddeľovanie zložiek
zmesí – sublimácia –
lab. práca č. 15
•
Rovnorodé zmesi
•
•
•
sublimácia
•
•
rovnorodá zmes
roztok
vodný roztok,
nasýtený roztok
•
•
•
25
Príprava roztokov –
lab. práca č. 16
•
•
rozpúšťadlo
rozpustená látka
•
•
•
26
Hmotnostný zlomok
•
•
•
•
hmotnosť roztoku
hmotnosť
rozpustenej látky
hmotnostné
percento
hmotnostný zlomok
•
poznať podstatu
sublimácie
vykonať sublimáciu
charakterizovať
roztoky
uviesť príklady
rovnorodých zmesí
každého skupenstva
uviesť príklady
vodných roztokov
používaných
v domácnostiach
Environmentálna
výchova
pripraviť podľa
návodu vodný roztok
uviesť príklady látok
používaných ako
rozpúšťadlá
uviesť príklady
pevných látok, ktoré
sa dajú použiť na
prípravu roztokov
vypočítať hmotnosť
látky a vody
potrebnej na prípravu
roztoku určitej
hmotnosti
a hmotnostného
percenta zložky
roztoku
Ochrana človeka
a zdravia
414
Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
Máj
VODA
27
Hmotnostný zlomok –
lab. práca č. 17
28
Voda
Školský vzdelávací program
•
•
30
poznať význam vody
pre človeka, zvieratá
a rastliny
rozdeliť vodu podľa
výskytu
rozdeliť vodu podľa
použitia
vysvetliť rozdiely
medzi jednotlivými
druhmi vôd
poznať možnosti
úpravy a čistenia vôd
poznať dôsledky
znečistenia vody
Voda – samostatné
práce
•
•
•
čistota vody
čistenie vody
ochrana vody
•
Vzduch
•
•
vzduch, atmosféra
kyslík, dusík, oxid
uhličitý
ozón, ozonosféra
ozónová diera
•
čistota ovzdušia
ochrana čistoty
ovzdušia
smog, skleníkové
plyny
•
•
•
31
•
•
VZDUCH
Jún
pripraviť roztok
s daným zložením
voda
podzemná
a povrchová voda
slaná a sladká voda
hydrologický
cyklus
význam vody
•
•
29
•
Vzduch – samostatné
práce
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
vymenovať hlavné
zložky vzduchu
poznať skleníkové
plyny
poznať hlavné zdroje
znečistenia vzduchu
poznať význam
kyslíka pre živé
organizmy
poznať príčiny vzniku
ozónovej diery
poznať príčiny vzniku
skleníkového efektu
Environmentálna
výchova
Ochrana človeka
a zdravia
Projektové
a prezentačné
zručnosti
Environmentálna
výchova
Projektové
a prezentačné
zručnosti
Environmentálna
výchova
415
Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
Školský vzdelávací program
•
zhodnotiť význam
ozónovej vrstvy
OPAKOVANIE
Názov predmetu
Týždenná časová dotácia
Ročná časová dotácia
32
Opakovanie
33
Opakovanie
5.2.2.3
ročník
ŠVP
ŠkVP
SPOLU
SPOLU
Biológia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
SPOLU
1
1/1
2
66
1,5
0,5
2
66
1
1
2
66
1
0
1
33
2
0
2
66
3
0
3
99
1
1
2
99
0
0
0
0
10,5
3,5/1
14
462
Profil absolventa:
Zámer a ciele predmetu
Vzdelávacia oblasť Človek a príroda cielene rozvíja všetky kľúčové spôsobilosti žiakov, s ohľadom na jej tematické zameranie.
Nástrojom rozvoja kľúčových spôsobilostí sú okrem obsahu aj vhodné organizačné formy a metódy výučby. Vzdelávanie vedie žiakov
k pochopenie vzájomných vzťahov organizmov a prostredia, ako aj vzťahov človeka k živým a neživým zložkám prostredia.
416
Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
Školský vzdelávací program
Predmet je v tomto ročníku zameraný na chápanie živej a neživej prírody ako celku. To predstavuje poznanie konkrétnych prírodných
celkov a život organizmov v ich prirodzenom životnom prostredí. Orientuje sa na prejavy života a vzájomné vzťahy organizmov, ako aj na
chápanie vzájomných súvislostí živých a neživých zložiek prírody. Vedie k schopnosti triediť informácie a poznatky, využívať ich v praktickom
živote, rozvíja aktívny a pozitívny vzťah k prírode, človeku a ochrane jeho zdravia.
Ciele predmetu sú :
•
•
•
•
získavať a triediť relevantné informácie o prírode
poznať a chápať život v prírodných celkoch a život organizmov v nich žijúcich
poznať väzby organizmov na životné prostredie
poznať a chápať vzájomné súvislosti a vzťahy prírodných objektov, ako výsledok vzájomného pôsobenia prírodných procesov a javov
V PRVÝCH ŠTYROCH ROČNÍKOCH 8-ročných gymnázií sa z hľadiska metodiky a cieľových kategórií kladie dôraz na pestrosť
vzdelávacích aktivít, cez ktoré sa žiak zoznamuje s témami a problematikou vzdelávacej oblasti, na zážitkové učenie, pomocou ktorého sa
formuje postojová zložka a prirodzené osvojovanie si terminológie.
Po absolvovaní primy žiak :
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Pozná základnú terminológiu používanú v prírodovedných predmetoch
Číta s porozumením rôzne typy textov ( spojité texty, mapy, grafy, tabuľky...)
Vie zhotoviť záznam textu ( pojmová mapa, osnova, tabuľka, graf, laboratórny protokol )
Vie vyhľadávať informácie z rôznych zdrojov ( internet, literatúra, prírodniny )
Vie naplánovať a realizovať jednoduchý experiment
Vie naformulovať jednoduchú hypotézu
Dokáže interpretovať výsledky vlastných experimentov
Vie kooperovať v tíme
Na potvrdenie svojich výrokov vie použiť jednoduché typy argumentov
Chápe zmysel poznávaných prírodných javov a procesov
417
Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
Školský vzdelávací program
Preferované metódy práce a organizačné formy vyučovania
V rámci predmetu biológia budú uplatňované tieto základné formy vyučovania: frontálna práca s triedou, skupinová práca, individuálne
zamestnania žiakov budú zložkami problémového a projektového vyučovania. Organickou súčasťou vyučovania bude práca v v odbornej učebni
biológie a tematické exkurzie podľa plánu exkurzií pre jednotlivé ročníky.
Metódy práce budú volené tak, aby zabezpečili rovnomerný rozvoj kľúčových spôsobilostí žiaka. Vzhľadom na stanovené ciele budú
uplatňované tieto metódy výučby:
1.
Metódy rozvíjajúce spôsobilosti pri práci s IKT:
a.
b.
c.
d.
2.
využitie internetu na získavanie informácií
používanie digitálnej záznamovej techniky
spracovanie záznamu, používanie dataprojektoru
používanie mikroskopu a CCD kamery pri práci s prírodninami
Metódy rozvíjajúce sociálne komunikačné spôsobilosti:
rozpoznávanie hlavných myšlienok a kľúčových slov ( zhlukovanie, filter, pyramída, pojmové mapy, cinquain )
čítanie s porozumením ( I.N.S.E.R.T, riadené poznámky ), kritické čítanie
prevod ( spracovanie textu do podoby posteru, grafu, tabuľky a opačne- tvorba textu- legendy k symbolom, grafom... )
kooperatívne učenie
skupinová práca ( snehová guľa, miešanie skupín, rotovanie- prehľad, recipročné učenie...)
kladenie otázok- ( generátor otázok, kreslo pre hosťa, interview, kvízové piškvorky, hádaj...) , Kocka ( opíš, porovnaj, asociuj, analyzuj,
aplikuj, argumentuj )
myslenie nahlas, debata, polemika
brainstorming
3.
Metódy rozvíjajúce spôsobilosť k celoživotnému učeniu sa:
sebahodnotiace hárky
418
Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
Školský vzdelávací program
hľadanie analógií, metafor
bádateľské hodiny
personalizované učenie
4.
5.
Metódy rozvíjajúce spôsobilosť riešiť problémy:
kooperatívne učenie
brainstorming
kocka ( opíš, porovnaj, asociuj, analyzuj, aplikuj, argumentuj )
myslenie nahlas, debata, polemika
spájanie k sebe patriaceho, vyradenie z radu, tvorba logických reťazcov
Metódy rozvíjajúce spôsobilosti smerujúce k iniciatívnosti a podnikavosti
medzipredmetové projekty, projektové a tematické dni
kooperatívne učenie
6.
Metódy rozvíjajúce spôsobilosti občianske:
voľné písanie
pravda – lož
spoločné aktivity školy a miestnych komunít ( riešiť môžu aktivity výchovného programu – environmentálna výchova )
7.
Metódy rozvíjajúce matematické spôsobilosti:
prevod ( spracovanie textu do podoby grafu, tabuľky a opačne- tvorba textu- legendy k symbolom, grafom... )
8.
Metódy rozvíjajúce praktické a manuálne zručnosti
praktické cvičenia
laboratórne práce
419
Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
Školský vzdelávací program
Spôsoby hodnotenia
Keďže v prime ide o prvý kontakt s predmetom, ktorý má žiakov motivovať k ďalšiemu štúdiu, prevažovať budú formatívne zložky v hodnotení
a rozvíjanie sebahodnotenia žiaka. Sumatívne hodnotenie bude nasledovať po ukončení každého zo základných tematických celkov.
Predmet bude hodnotený nasledovnými spôsobmi:
1.
Slovné hodnotenie s motivačnými prvkami
a) skupinové projekty
b) referáty
c) samostatné zadania
d) skupinová práca
e) aktivita
2.
% hodnotenie- slúži na orientáciu žiaka, jeho sebahodnotenie pri rôznych formách písomného overovania vedomostí.
V bodoch a % budú hodnotené:
f) autotesty
g) kontrolné písomné práce
h) rozcvičky
3.
Hodnotenie známkou: Prevažovať by malo „mäkké“ hodnotenie podnecujúce iniciatívu Známkou budú hodnotené:
i) ústne odpovede
j) testy
k) individuálne projekty
laboratórne protokoly
420
Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
Školský vzdelávací program
Obsahový a výkonový štandard
Mesiac
September
Tematický
celok
Príroda
a život
Život v lese
Hodina
Téma
1
Príroda okolo nás
2
Porovnávame
organizmy
3
Metódy práce v
biológii
4
Metódy práce v
biológii
5
1. praktické
cvičenie – Práca s
mikroskopom
6
Les a jeho
štruktúra
Zmeny lesa počas
roka
Potravové vzťahy v
lese
Obsahový štandard
Výkonový štandard
príroda, životné prostredie,
živá prírodnina, neživá
prírodnina, rastliny,
živočíchy, huby,
mikroorganizmy, lupa,
mikroskop, zrkadlo,
preparačná súprava,
pozorovanie, opis, pokus,
podložné sklíčko, krycie
sklíčko, laboratórny protokol
Žiak vie:
- rozlíšiť na príklade živú
a neživú prírodninu
- predviesť využitie lupy
pri pozorovaní
prírodniny
- uviesť na príklade
využitie a význam
mikroskopu
- ukázať na mikroskope
okulár, objektív
a zrkadlo
-
7
8
les, životné podmienky,
rastliny, huby, živočíchy,
vrstvy – etáže, závislosť
organizmov na prostredí,
zmeny počas roka, potravový
reťazec
-
-
uviesť príklad rastliny
a živočícha žijúceho
v lese
pomenovať podľa
schémy jednotlivé etáže
lesa
opísať zmeny lesa
podľa ročných období
zostaviť príklad
Prierezové témy
Environmentálna
výchova
Tvorba projektu
a prezentačné
zručnosti
Environmentálna
výchova
Ochrana života
a zdravia
Tvorba projektu
a prezentačné
zručnosti
421
Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
Október
9
10
11
12
13
14
November
15
Školský vzdelávací program
Dreviny morfológia drevín
Dreviny – fyziológia
drevín
Rozlišovanie
listnatých a
ihličnatých drevín
Význam lesa.
2. praktické
cvičenie – praktické
poznávanie
ihličnatých drevín
3. praktických
cvičenie – praktické
poznávanie
listnatých drevín
Kry – ich význam
pre život v lese
borovica, smrek, jedľa, dub,
buk, javor, breza, drevina,
strom, ihličnatý strom,
listnatý strom, koreň, kmeň,
konáre, koruna, listy, kvety,
plody, semená, fotosyntéza,
kyslík, drevo
-
-
lieska, baza, ostružina,
brusnica, ker, korene, konáre,
listy, kvety, plody, semená
-
-
16
Jednobunkovce
v lese – baktérie a
pôdne baktérie, drobnozrnko,
ploník, rašeliník, papraď,
-
potravového reťazca
lesných organizmov
poznať základnú stavbu
tela dreviny
rozlíšiť ihličnatý
a listnatý strom
určiť názov ihličiny
podľa šišky a vetvičky
určiť názov listnatého
stromu podľa listu alebo
plodu
uviesť význam stromov
pre život organizmov
a ľudí
rozlíšiť a zdvôvodniť na
príklade strom a ker
pomenovať na ukážke
dva lesné kry
uviesť význam krov pre
život lesných
organizmov
uviesť príklad
živočíchov, ktoré sa
živia listami, semenami
alebo plodmi lesných
drevín
uviesť význam pôdnych
baktérií v lese
Environmentálna
výchova
Tvorba projektu
a prezentačné
zručnosti
Environmentálna
výchova
Tvorba projektu
a prezentačné
zručnosti
Ochrana života
a zdravia
422
Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
Školský vzdelávací program
riasy
17
Machy v lese
18
Papraďorasty v lese
19
4. praktické
cvičenie –
poznávanie lesných
machov
a papraďorastov
Kvitnúce byliny
v lese
Praktický význam
bylín – liečivé
a jedovaté byliny
Huby a lišajníky –
stavba húb a
lišajníkov
20
21
22
23
December
24
25
26
Jedlé, nejedlé
a jedovaté huby
5. praktické
cvičenie –
poznávanie húb
a prvá pomoc pri
otrave hubami
Lesné bezstavovce –
vonkajšie znaky
a životné prejavy
Význam
bezstavovcov
v lesnom
praslička, bunka, pakorienok,
pabyľka, stopka, výtrusnica,
výtrus, korene, podzemok,
listy
-
-
snežienka, prvosienka,
konvalinka, fialka, vranie
oko, pľúcnik lekársky, bylina,
koreň, stonka, listy, kvety,
plody, semená, liečivé
rastliny, jedovaté rastliny,
podhubie, hlúbik, klobúk,
výtrusy, prsteň, pošva,
výtrusorodá vrstva,
plachtička
muchotrávka, plávka, hríb,
kozák, masliak, diskovka,
diskovník, zemepisník, huba,
rias
-
-
-
slimák, slizniak, dážďovka,
hlava, oči, svalnatá noha,
ulita, viečko, články, štetiny,
opasok, sliz, humus, križiak,
kliešť, mravec, lykožrút,
mníška, hlavohruď, hmatadlá,
-
-
vysvetliť prítomnosť
zelených povlakov na
stromoch
uviesť príklad jedného
machu a paprade
rozlíšiť na ukážke
mach a papraď
poukázať na význam
machov a papradí v lese
poznať stavbu kvitnúcej
byliny
poznať na ukážke tri
lesné kvitnúce byliny
uviesť príklad jedovatej
a liečivej byliny
uviesť význam bylín pre
život v lese
poznať základnú stavbu
tela húb
poznať na ukážke dve
jedlé a dve jedovaté
huby
vysvetliť pojem nejedlá
huba
rozpoznať na ukážke
lišajník od iných
organizmov
vysvetliť význam húb
a lišajníkov v lese
uviesť zásady pomoci
pri otrave hubami
Environmentálna
výchova
Ochrana života
a zdravia
Environmentálna
výchova
Ochrana života
a zdravia
poznať slimáka podľa
423
Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
27
28
Školský vzdelávací program
ekosystéme
Lesné článkonožce
Lesné článkonožce
klepietka, bruško, končatiny,
snovacie bradavice, pazúriky,
sieť, inštinkt, hlava, ústne
orgány, zložené oči, tykadlá,
krídla, mravenisko, samček,
samička, robotnica
-
-
-
-
Január
29
30
31
32
33
6. praktické
cvičenie – praktické
poznávanie
bezstavovcov
žijúcich v lese
Lesné obojživelníky
Lesné plazy
Lesné vtáky –
vonkajšie znaky
a životné prejavy
Potravové vzťahy
vtákov a význam
vtákov v lese
vonkajších znakov
poznať dážďovku podľa
vonkajších znakov
uviesť potravu a spôsob
pohybu slimáka
a dážďovky
rozlíšiť na ukážke
križiaka, kliešťa
a mravca
poznať možnosť nákazy
kliešťom a spôsob jeho
odstraňovania
poznať tri druhy
lesného hmyzu
uviesť príklad potravy
dvoch bezstavovcov
vysvetliť čo je inštinkt
vysvetliť význam
hmyzu v lese
Environmentálna
výchova
Ochrana života
a zdravia
skokan, salamandra, mlok,
jašterica, slepúch, užovka,
vlhká pokožka, zvukové
mechúriky, plávacie blany,
lepkavý jazyk, suchá koža,
šupiny, štítky, zvliekanie,
ďateľ, sojka, kukučka, tetrov,
vrana, hýľ, brhlík, myšiak,
výr, perie, obrysové perie,
-
-
-
poznať skokana vedieť
ako sa prispôsobil
prostrediu stavbou tela
poznať jaštericu a
vretenicu podľa
vonkajších znakov
rozlíšiť obojživelníka
a plaza
uviesť príklad potravy
424
Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
34
Školský vzdelávací program
Lesné cicavce bylinožravce
krídla, zobák, spevavé vtáky,
dravé vtáky
srnec, jeleň, tur, srsť, parohy,
bylinožravce
-
-
Február
35
36
Život vo
vode a na
brehu
37
38
39
40
Lesné cicavce –
mäsožravce
Lesné cicavce –
potravové vzťahy
a význam cicavcov
v lese
Voda ako životné
prostredie
organizmov
Vodné rastliny –
riasy a sinice
Vodné
mnohobunkové
rastliny
Brehové rastlinstvo
Sviňa, líška kuna, vlk,
netopier, veverica, srsť,
parohy, lietacia blana,
mäsožravce, všežravce
-
voda, kyslík, teplota,
samočistiaca schopnosť vody,
jazero, rybník, potok,
bystrina, rieka, červenoočko,
žabí vlas, váľač,
závitnicovka, sinica,
žaburinka, lekno, leknica,
bunka, mikroorganizmy,
jednobunkové organizmy,
mnohobunkové organizmy,
-
-
obojživelníka a plaza
uviesť tri príklady
vtákov žijúcich v lese
poznať vonkajšie znaky
vtákov
uviesť význam
spevavcov v lese
uviesť význam dravcov
uviesť príklady potravy
lesných vtákov
uviesť príklad
bylinožravého cicavca
žijúceho v lese
uviesť príklad potravy
bylinožravcov
vedieť význam
cicavcov v lese
pomenovať na ukážke
cicavce žijúce v lese
uviesť príklad
mäsožravého cicavca
žijúceho v lese
uviesť príklad lesného
hmyzožravca
uviesť na príklade
význam lesných
cicavcov
uviesť príklad dvoch
lesných cicavcov
uviesť vlastnosti vody
potrebné pre život
vysvetliť význam
kyslíka pre život
uviesť príklad stojatej
Environmentálna
výchova
Ochrana života
a zdravia
Tvorba projektu
a prezentačné
zručnosti
425
Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
Školský vzdelávací program
kvitnúce byliny, planktón,
vŕba, jelša, záružlie, pálka,
trsť, brehové rastlinstvo
-
-
-
-
Marec
41
42
43
44
Jednobunkové
živočíchy vo
vodnom prostredí
Pŕhlivce vo vodnom
prostredí
7. praktické
cvičenie –
mikroskopické
pozorovanie
jednobunkovcov
Vodné bezstavovce
– mäkkýše a
črievička, meňavka, nezmar,
brvy, panôžky, ramená,
nožný disk, pŕhlivé bunky,
planktón
-
-
vodniak, škľabka, pijavica,
rak, dafnia, cyklop, ulita,
-
a tečúcej vody
uviesť príklad
znečistenia vodných
tokov
vysvetliť význam
vodných
mikroskopických rastlín
poznať bylinu žijúcu vo
vode
poznať význam
vodných rastlín
vysvetliť škodlivosť
premnoženia siníc
vysvetliť príčiny
premnoženia niektorých
organizmov v stojatej
vode v lete
poznať drevinu a bylinu
žijúce na brehu vody
uviesť význam
brehového rastlinstva
uviesť význam
mikroskopických
živočíchov
poznať vonkajšie znaky
nezmara
opísať ako si nezmar
obstaráva potravu
uviesť príklad vodného
organizmu, ktorý sa živí
planktónom
Environmentálna
výchova
Projektové zručnosti
poznať na ukážke
vodného lastúrnika
426
Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
45
46
Školský vzdelávací program
obrúčkavce
Vodné bezstavovce
– kôrovce
8. praktické
cvičenie –
poznávanie
vodných
bezstavovcov
lastúra, články, svalnaté
prísavky, hlavohruď, bruško,
tykadlá, končatiny, klepetá,
chvostová plutvička
a ulitníka
-
poznať význam pijavíc
v medicíne
-
opísať vonkajšie znaky
raka
-
uviesť čím sa živí
pijavica
zdôvodniť vplyv čistoty
vody na život raka
-
-
Apríl
47
48
49
50
51
52
53
54
Hmyz žijúci vo
vode a na brehu
Ryby
9. praktické
cvičenie –
poznávanie
sladkovodných rýb
Živočíchy žijúce na
brehu vôd –
obojživelníky
a plazy
Vtáky žijúce pri
vode
Vtáky žijúce pri
vode
Cicavce žijúce
v okolí vody
Cicavce žijúce
vážka, šidlo, potápnik,
vodomerka, komár, ovad,
hlava, hruď, bruško, krídla,
článkované končatiny, larva,
kapor, lipeň, pstruh, šťuka,
úhor, sumec, ostriež, šupiny,
žiabrové viečka, hlava, trup,
chvost, plutvy, skokan, mlok,
žubrienka, užovka,
korytnačka, hlienovitá koža,
plávacie blany,
polmesiačikovité škvrny,
šupiny, štítky, pancier
labuť, kačica, hus, bocian,
kúdelníčka, volavka,
kormorán, potápka, kaňa,
zobák, drobné zúbky,
plávacie blany, mastné perie
-
-
-
-
-
-
uviesť príklad potravy
vodného bezstavovca
poznať na ukážke jeden
druh hmyzu žijúceho
pri vode alebo vo vode
uviesť význam lariev
hmyzu pre vodné
živočíchy
opísať na ukážke
prispôsobenie sa kapra
prostrediu v ktorom žije
uviesť príklad ryby
žijúcej v stojatej
a tečúcej vode
rozlíšiť potravu
bylinožravej a dravej
ruby
poznať na ukážke
skokana a mloka
opísať život skokana na
brehu a vo vode
uviesť príklad potravy
Environmentálna
výchova
Ochrana zdravia a
človeka
427
Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
Školský vzdelávací program
v okolí vody
vydra, bobor, ondatra, hustá
srsť, plávacie blany, hlodavé
zuby, chvost, hrádze
-
-
-
-
-
Máj
Život na
poliach a
lúkach
55
56
57
58
59
60
Polia, lúky,
pastviny – životný
priestor
organizmov
Rastliny a huby na
lúkach
Obilniny
Krmoviny
Olejniny
a okopaniny
10. praktické
cvičenie –
poznávanie
hospodársky
lúka, kosenie, seno, pasienky,
pol, medza, remízka
-
lipnica, reznačka, králik,
zvonček, iskerník, dúška
materina, rumanček, rebríček,
pečiarka, lúčne trávy, lúčne
byliny
pšenica, raž, ovos, kukurica,
obilnina, obilie, listy, kvety,
semeno, zrno, múka
ďatelina, lucerna, vika, bôb,
krmovina, hľuzkové baktérie
slnečnica, repka, ľuľok
zemiakový, olejnina,
-
-
skokana a užovky
rozlíšiť vretenicu
a užovku podľa
vonkajších znakov
opísať prispôsobenie sa
vtákov na plávanie,
potápanie a brodenie
opísať spôsob
prijímania potravy
kačice a labute
uviesť príklad potravy
dravého vodného vtáka
uviesť význam
plávacích blán
a chvosta bobra a vydry
uviesť príklad potravy
bobra a vydry
opísať spôsob stavania
obydlia bobra
rozlíšiť pole a lúku –
zdvôvodniť rozdiely
vysvetliť význam
skupín drevín uprostred
polí
porovnať význam lúk,
pasienkov a polí
zdvôvodniť nevhodnosť
vypaľovania trávy
uviesť príklad
živočícha, ktorého
môže ohroziť
rozorávanie medzí
poznať tri lúčne byliny
pomenovať jednu
liečivú rastlinu
Environmentálna
výchova
Ochrana života
a zdravia
Tvorba projektu
a prezentačné
zručnosti
428
Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
Školský vzdelávací program
významných rastlín
rastlinný olej, okopanina,
škrob, cukor
-
-
Jún
61
62
63
64
65
66
Bezstavovce na
lúkach
Lúčny hmyz
Obojživelníky
a plazy žijúce na
lúkach a poliach
Vtáky žijúce na
poliach a lúkach
Cicavce žijúce na
poliach a lúkach
Cicavce žijúce na
poliach a lúkach
slimák, slizniak, dážďovka,
križiak, kosec, čmeľ,
kobylka, koník, svrček,
pásavka, bystruška, hrobárik,
lienka, babôčka
ropucha, jašterica, vretenica,
zavalité telo, jedové žľazy,
rohovité šupiny, zvliekanie
jarabica, bažant, pohlavná
dvojtvarosť, škovránok,
havran, straka, sokol, myšiak,
drop
hraboš, myš, syseľ, chrček,
krt, zajac, králik, hlodavé
-
-
-
-
poznať hubu pečiarku
podľa vonkajších
znakov
poznať na ukážke
pšenicu, ovos, kukuricu
uviesť význam obilnín
pre človeka
uviesť význam troch
výrobkov z obilnín
poznať a pomenovať
ďatelinu
uviesť príklad krmoviny
vysvetliť význam
zeleného hnojenia
poznať na ukážke repku
a slnečnicu
porovnať význam
repky, slnečnice a repy
poznať na ukážke ľuľok
zemiakový a vysvetliť
jeho význam
uviesť význam
dážďovky pre kvalitu
pôdy
poznať dva druhy
hmyzu žijúceho na lúke
a poli
uviesť príklad hmyzu,
ktorý pri premnožení
ohrozuje rastliny
pestované na poli
uviesť príklad
živočícha, ktorý sa živí
hmyzom na poli
a lúkach
429
Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
Školský vzdelávací program
zuby
-
-
-
-
-
odlíšiť skokana od
ropuchy
uviesť príklad potravy
ropuchy
poznať jaštericu podľa
vonkajších znakov
uviesť význam jarabice
a bažanta pre život na
poli
poukázať na význam
dravých vtákov pre
lúčne a poľné
ekosystémy
poznať tri cicavce
žijúce na poli a na lúke
usporiadať potravový
reťazec hraboš, sokol,
obilniny
uviesť dôsledky
premnoženia hrabošov,
muší a sysľov na poli
rozlíšiť zajaca a králika
podľa vonkajších
znakov
430
Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
Školský vzdelávací program
5.2.3 Človek a spoločnosť
Názov predmetu
Týždenná časová dotácia
Ročná časová dotácia
5.2.3.1
ročník
ŠVP
ŠkVP
SPOLU
SPOLU
Dejepis
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
SPOLU
1
0
1
33
1
0
1
33
1
1
2
66
2
0
2
66
2
0
2
66
2
0
2
66
2
1
2
66
0
0
0
0
11
1
12
396
Zámer a ciele predmetu
Vzdelávacia oblasť spoločnosť cielene rozvíja všetky kľúčové spôsobilosti žiakov, s ohľadom na jej tematické zameranie. Nástrojom
rozvoja kľúčových spôsobilostí sú okrem obsahu aj vhodné organizačné formy a metódy výučby. Vzdelávanie vedie žiakov k aktívnemu a
zodpovednému občianskemu životu už počas štúdia. Systematicky buduje poznatky o fungovaní spoločnosti, dejinách ľudstva a národov
a o Slovensku, ako našej vlasti, v kontexte iných krajín Európy a sveta.
Špecifické ciele predmetu sú :
• získavať a triediť relevantné informácie o spoločnosti (súčasnej i minulej, vlastnej i iných spoločnostiach)
• formovať vlastný svetonázor na základe poznania a kritického premýšľania o spoločnosti, dejinách a krajinách,
• aktívne vstupovať do spoločenského diania, viesť aktívny občiansky život.
V PRVÝCH ŠTYROCH ROČNÍKOCH 8-ročných gymnázií sa z hľadiska metodiky a cieľových kategórií kladie dôraz na pestrosť
vzdelávacích aktivít, cez ktoré sa žiak zoznamuje s témami a problematikou vzdelávacej oblasti, na zážitkové učenie, pomocou ktorého sa
formuje postojová zložka a prirodzené osvojovanie si terminológie.
431
Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
Školský vzdelávací program
Profil absolventa:
Predmet dejepis formuje predovšetkým kognitívny a afektívny rozvoj žiaka. Orientuje sa na zadávanie praktických úloh, poznatky uvádza do
súvislostí s každodenným životom žiaka tým, že ho vedie k vnímaniu správneho a nesprávneho, schopnosti jednať, riešiť problémy,
projektovaniu a plánovaniu činností.
Dejepis rozvíja všeobecný rozhľad žiaka, učí ho k chápať súčasnosť v historických súvislostiach. V rámci logických operácií ho učí
klasifikovať, triediť, zovšeobecňovať, nachádzať súvislosti, určovať príčiny a následky. Rozvíja kreativitu tým, že žiaka vedie ku schopnosti
tvoriť hypotézy. Pôsobí na rozvoj kľúčových kompetencií na úrovni zodpovedajúcej vekovej kategórii žiakov nasledovne
1.
kompetencia (spôsobilosť) k celoživotnému učeniu sa
2.
Pozná základnú terminológiu pomocných vied historických
Číta s porozumením rôzne typy textov ( spojité texty, mapy, grafy, tabuľky...)
Vie zhotoviť záznam textu ( pojmová mapa, osnova, tabuľka, časová priamka )
Za pomoci učiteľa ( na základe inštrukcií ), vie veku primerane interpretovať prameň
Vie vyhľadávať informácie z rôznych zdrojov ( internet, literatúra, spomienky pamätníkov )
sociálne komunikačné kompetencie (spôsobilosti)
Na potvrdenie svojich výrokov vie použiť jednoduché typy argumentov
Vie kooperovať v tíme
Postupne si osvojuje kultúru spoločenskej komunikácie a demokratické spôsoby svojho konania
3.
kompetencia (spôsobilosť) uplatňovať základ matematického myslenia a základné schopnosti poznávať v oblasti vedy a techniky
Vie pracovať s časovou osou
Vie čítať grafy a tabuľky
Pozná obdobie vzniku technických vynálezov, vie, ako ovplyvnili ľudskú spoločnosť, vie viesť pozitívne, negatívne dôsledky
4.
kompetencia (spôsobilosť) v oblasti informačných a komunikačných technológií
Zvládne čítať s porozumením rôzne typy textov, prameňov, tabuľky, symboly, grafy, mapy.
Vie získať informácie z rôznych typov zdrojov ( písomné, elektronické, ústne, obrazové, hmotné...)
Dokáže s pomocou IKT prezentovať vlastné projekty
432
Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
5.
kompetencia (spôsobilosť) riešiť problémy
6.
Školský vzdelávací program
Rozoznáva subjektívne, objektívne, reálne, fikciu na veku primeranej úrovni
Vie zaraďovať udalosti v priestore a čase ( chronológia, regionalita, synchrónnosť )
Vie využívať medzníky ako prostriedok orientácie v minulosti
Porozumie komplexnosti obrazu sveta v rôznych historických periódach, nájde prvky kontinuity a diskontinuity v dejinách, bude
schopný vytvoriť si vlastný postoj k dejinám, dejinným periódam a procesom zmien v spoločnosti
kompetencie (spôsobilosti) občianske
Chápe zmysel poznávania histórie, je motivovaný k získavaniu poznatkov z dejepisu
Buduje si kladný postoj k svojej vlasti, oceňuje kultúrne hodnoty
Cíti záväzky k svojej vlasti, je schopný identifikovať sa so svojím národom a vlasťou na základe poznania histórie svojho národa
a štátu
Je schopný integrovať do svojho hodnotového systému spravodlivosť, čestnosť, toleranciu, rešpekt k právam iných
7.
kompetencie (spôsobilosti) sociálne a personálne
Vie využiť regionálne inštitúcie ako zdroj informácií, vie s nimi viesť komunikáciu ústnu aj písomnú
Vie požiadať vhodným spôsobom o pomoc učiteľa aj spolužiakov
8.
kompetencie (spôsobilosti) pracovné
Vie pracovať v skupine, viesť aj byť vedený
Vie zostaviť časový harmonogram práce a riediť sa ním
Je zodpovedný v práci v skupine, vie odhadnúť svoje silné a slabé stránky a na ich základe si voliť úlohu v tíme
9.
kompetencie (spôsobilosti) smerujúce k iniciatívnosti a podnikavosti
Vie naplánovať a realizovať jednoduchý terénny výskum, prezentovať jeho výsledky
Vie predstaviť vlastný región v historických súvislostiach- zostaviť návrh výletov a exkurzií
10.
kompetencie (spôsobilosti) vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry
Je schopný vhodne využívať rôzne spôsoby uchopenia sveta človekom (veda, viera, umenie):
a) rozumie ich podstate
b) je schopný posúdiť ich silné a slabé stránky
433
Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
Školský vzdelávací program
c) rozumie pozitívnym i negatívnym príkladom vplyvov vedy, viery a umenia na spoločnosť v minulosti a dnes
d) je ochotný vnímať odlišný vedecký, vieroučný (náboženský) a umelecký názor
Chápe multikultúrnosť, jej príčiny, možnosti, ktoré poskytuje a bude k iným kultúram pristupovať otvorene a tolerantne
Integruje do svojho hodnotového systému prvky národnej kultúry a chápe ich ako súčasť svojej osobnosti
Osnovy predmetu:
Prima
Prehľad tematických celkov
Priestor a čas
Od blízkeho
k vzdialenému
( 12 hodín )
Človek v premenách
priestoru a času
( 14 hodín )
Človek a komunikácia
( 7 hodín )
odporúčaný počet
hodín
4
Pamiatky v priestore a čase
4
Minulosť našej školy
2
Prezentácia projektu
2
Priestor na mape
2
Človek v pohybe
4
Ako si človek zmenšoval svet
2
Spôsob obživy človeka
2
Práca detí v minulosti i prítomnosti
1
Človek vládca prírody?
3
Pamäť ľudstva
3
Duchovný život človeka
2
Keď zlyhá komunikácia
2
434
Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
Školský vzdelávací program
Preferované metódy práce a organizačné formy vyučovania
V rámci predmetu dejepis budú uplatňované tieto základné formy vyučovania: frontálna práca s triedou, skupinová práca, individuálne
zamestnania žiakov budú zložkami problémového a projektového vyučovania. Organickou súčasťou vyučovania bude práca v múzeu, knižnici,
učebni IKT a tematické exkurzie podľa plánu exkurzií pre jednotlivé ročníky.
Metódy práce budú volené tak, aby zabezpečili rovnomerný rozvoj kľúčových spôsobilostí žiaka. Vzhľadom na stanovené ciele budú
uplatňované viaceré metódy výučby. Tento dokument predstavuje odporúčané metódy vhodné pre žiakov 1. cyklu osemročných gymnázií.
Učiteľ si z nich volí na základe cieľa vyučovacej jednotky a individuálnych preferencií.
1.
Metódy rozvíjajúce spôsobilosti pri práci s IKT: využitie internetu na získavanie informácií, používanie digitálnej záznamovej
techniky, spracovanie záznamu, používanie dataprojektoru
2.
-
Metódy rozvíjajúce sociálne komunikačné spôsobilosti:
Rozpoznávanie hlavných myšlienok a kľúčových slov ( zhlukovanie, filter, pyramída, pojmové mapy, cinquain )
Čítanie s porozumením ( I.N.S.E.R.T, riadené poznámky ), kritické čítanie
Prevod ( spracovanie textu do podoby posteru, grafu, časovej priamky, tabuľky a opačne- tvorba textu- legendy k symbolom, grafom... )
Trojfázový model učenia E-U-R (evokácia, uvedomenie si významu, reflexia )
Kooperatívne učenie
Skupinová práca ( snehová guľa, miešanie skupín, rotovanie- prehľad, recipročné učenie...)
Hranie rolí, simulácie, modelové situácie
Kladenie otázok- ( generátor otázok, kreslo pre hosťa, interview, kvízové piškvorky, hádaj...) , Kocka ( opíš, porovnaj, asociuj, analyzuj,
aplikuj, argumentuj )
Myslenie nahlas, debata, polemika
Brainstorming
3.
-
Metódy rozvíjajúce spôsobilosť k celoživotnému učeniu sa:
SWOT, egogram
Sebahodnotiace hárky
Hľadanie analógií, metafor
Bádateľské hodiny
435
Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
-
Personalizované učenie
4.
-
Metódy rozvíjajúce spôsobilosť riešiť problémy:
Bádateľské hodiny
Kooperatívne učenie
Medzipredmetové projekty, projektové a tematické dni
Trojfázový model učenia E-U-R (evokácia, uvedomenie si významu, reflexia )
Brainstorming
Kocka ( opíš, porovnaj, asociuj, analyzuj, aplikuj, argumentuj )
Myslenie nahlas, debata, polemika
Písanie obhajob ( prečo by nemal zaniknúť...) čo by som zažil keby..., voľné písanie
R-A-F-T ( rola, auditórium, forma, téma )
Spájanie k sebe patriaceho, vyradenie z radu, tvorba logických reťazcov
Myšlienkové nástroje CoRT ( Robert Fisher )
Školský vzdelávací program
5.
Metódy rozvíjajúce spôsobilosti smerujúce k iniciatívnosti a podnikavosti
- Bádateľské hodiny
- Medzipredmetové projekty, projektové a tematické dni
- Kooperatívne učenie
6.
-
Metódy rozvíjajúce pracovné spôsobilosti
Bádateľské hodiny
Medzipredmetové projekty, projektové a tematické dni
Kooperatívne učenie
Práca so sebahodnotiacimi hárkami
Jednoduché terénne výskumy
Práca v archíve- múzeu- galérii- exkurzia, besedy... (autentické učenie sa )
Tvorenie harmonogramov, časových máp
7.
Metódy rozvíjajúce spôsobilosti občianske:
- Písanie úvah, esejí, obhajoba ( prečo by nemal zaniknúť...) čo by som zažil keby..., voľné písanie
- Pravda – lož
436
Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
Školský vzdelávací program
-
Bádateľské hodiny (Schumanova hodina )
Spoločné aktivity školy a miestnych komunít ( riešiť môžu aktivity výchovného programu )
Komunitný kruh
Posudzovanie
8.
-
Metódy rozvíjajúce spôsobilosti vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry:
Kladenie otázok- ( generátor otázok, kreslo pre hosťa, interview...)
Písanie úvah, esejí, obhajoba ( prečo by nemal zaniknúť...) čo by som zažil keby..., voľné písanie
R-A-F-T ( rola, auditórium, forma, téma )
Hranie rolí, simulácie, modelové situácie
Prevod ( spracovanie textu do podoby posteru, plagátu, využitie symbolov...)
Organizácia výstav v rámci školy
9.
Metódy rozvíjajúce matematické spôsobilosti:
- Prevod ( spracovanie textu do podoby grafu, časovej priamky, tabuľky a opačne- tvorba textu- legendy k symbolom, grafom... )
Spôsoby hodnotenia
Pri hodnotení predmetu budeme postupovať podľa platnej legislatívy a interných zásad hodnotenia prijatých v školskom roku 2007/ 2008.
Keďže v prime ide o prvý kontakt s predmetom, ktorý má žiakov motivovať k ďalšiemu štúdiu, prevažovať budú formatívne zložky
v hodnotení a rozvíjanie sebahodnotenia žiaka. Sumatívne hodnotenie bude nasledovať po ukončení každého z 3 základných tematických celkov
(Od blízkeho k vzdialenému, Človek v premenách priestoru a času, Človek a komunikácia ).
Predmet bude hodnotený nasledovnými spôsobmi:
1.
Slovné hodnotenie s motivačnými prvkami
a) skupinové projekty
b) referáty
c) samostatné zadania
d) skupinová práca
437
Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
Školský vzdelávací program
e) aktivita
2.
% hodnotenie- slúži na orientáciu žiaka, jeho sebahodnotenie pri rôznych formách písomného overovania vedomostí.
V bodoch a % budú hodnotené:
f) autotesty
g) kontrolné písomné práce
h) rozcvičky
3.
Sumatívne hodnotenie a klasifikácia: Prevažovať by malo „mäkké“ hodnotenie podnecujúce iniciatívu Známkou budú hodnotené:
i) ústne odpovede
j) testy
k) individuálne projekty
S pravidlami pre získanie podkladov k priebežnej i výslednej klasifikácii učiteľ oboznámi žiakov na začiatku klasifikačného obdobia.
Učebné prostriedky
Učebnice
Daniš, M- Kratochvíl, V: Dejepis : stretnutie s minulosťou, OrbisPictusIstropolitana, 1999
Didaktická technika
Daniš, M- Kratochvíl, V: Denník z pátrania v minulosti, OrbisPictusIstropolitana, 1999
Dataprojektor, notebook, práca v učebni IKT- pripojenie na internet
Materiálne výučbové prostriedky
Pracovné listy, učebné texty, autotesty, testy, výukové programy
Ďalšie zdroje
Časopisy, denná tlač, kroniky, rodinný archív, dobové dokumenty, fotodokumenty, artefakty
438
Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
Školský vzdelávací program
Obsahový a výkonový štandard
Mesiac
September
Október
Tematický
celok
Od blízkeho
k vzdialenému
Od blízkeho
k vzdialenému
Hodina
Pramene: hmotné, písomné,
obrazové
Čas: historický, prírodný,
letopočet, dátum, chronológia,
vývin merania času
Minulosť, história, dejepis
Priestor a čas
2
Priestor a čas
3
Priestor a čas
4
Priestor a čas
5
Pamiatky v
priestore a čase
Pamiatky v
priestore a čase
Pamiatky v
priestore a čase
Minulosť našej
školy
Pamiatky: Múzeum, archív,
knižnica, historické jadrá miest,
pamiatkové rezervácie,
skanzeny
Ochrana pamiatok
Kultúra národa
Minulosť našej
školy
Projekt: Školská kronika,
školský archív, tablo
7
8
Od blízkeho
k vzdialenému
Obsahový štandard
1
6
November
Téma
9
Spôsoby záznamu:
Časová priamka
Porovnávacia tabuľka
Pojmová mapa
Výkonový štandard
Prierezové témy
- identifikujú rozdiel medzi
prírodným a historickým časom
- vedia rozlíšiť pojmy dátum
a letopočet
- vedia zaradiť konkrétny dátum v
rámci storočia
- vedia zostaviť jednoduchú časovú
priamku
- vedia vymenovať zmeny v mieste
bydliska
- vedia čítať s porozumením
obrazový materiál
- vedia podľa zadaných kritérií
zostaviť rodostrom do 3. generácie
- vedia vymenovať 2 rozdiely
medzi múzeom a archívom
- vedia vymenovať a zaradiť v
čase pamätihodnosti v mieste
svojho bydliska a školy
- vedia vymenovať inštitúcie
uchovávajúce pramene v regióne
- žiaci chápu význam ochrany
pamiatok a kultúrnych hodnôt
- sú motivovaní získavať
informácie o histórii regiónu
- naučia sa tvoriť a realizovať
individuálne aj spoločné vízie
Príprava
jednoduchého
439
Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
10
11
12
December
Človek v
premenách
priestoru a
času
13
Školský vzdelávací program
Minulosť našej
školy
Prezentácia
projektu
Prezentácia
projektu
Interpretácia: objektívne,
subjektívne, fakt, fikcia
a projekty
- dokážu pracovať v tíme
- zvládnu pripraviť a realizovať
jednoduché výskumné projekty
- vedia interpretovať aspoň 3
pramene súvisiace s dejinami
svojej školy
- dokážu samostatne daný materiál
vyhľadať
- poznajú cenu duševného
vlastníctva, vážia si originálny
prístup, hľadanie vlastných riešení
Priestor na mape
Zobrazovanie priestoru: mapa,
glóbus, mierka, legenda, plošné,
priestorové zobrazenie
- poznajú mechanizmus čítania
rôznych typov prameňov
- dokážu určiť zemepisnú polohu
(zemepisná šírka, zemepisná
dĺžka), ktoréhokoľvek miesta na
Zemi
- dokážu pracovať s mierkou mapy
- dokážu čítať s porozumením
legendu mapy
- budú schopní systematizovať
a zaraďovať poznatky a udalosti
v priestore a čase (chronológia,
synchronizácia, regionalita)
Historické mapy, dejepisný atlas
Chronologický, teritoriálny
14
Priestor na mape
Vývin zobrazovania sveta
- vedia chronologicky zoradiť
predložené zobrazenia Zeme
a svoje riešenie zdôvodniť
15
Človek v pohybe
Migrácia: sťahovanie národov,
kultúra, menšina, majorita,
vzťahy medzi národmi,
- zvládnu čítať s porozumením
tabuľky, symboly, grafy, mapy
- vedia vysvetliť pojem menšina,
väčšina
- vedia uviesť príklad spolužitia
rôznych kultúr
terénneho výskumu
( projektové
a prezentačné
zručnosti )
Multikulturálna
výchova
440
Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
Školský vzdelávací program
- vedia opísať výhody a nevýhody
multikulturalizmu
- vedia rozoznať pozitívne
a negatívne zmeny vo vývine
ľudskej spoločnosti
Január
Február
Človek v
premenách
priestoru a
času
Človek v
premenách
priestoru a
času
16
Človek v pohybe
17
Človek v pohybe
18
Človek v pohybe
19
Migrácia: kolonizácia,
vysťahovalectvo
( emigrácia, imigrácia )
Historické príčiny migrácie
skupín ľudí
- vedia získať informácie
z rôznych typov zdrojov
- vedia vymenovať príčiny
presunov väčších skupín
obyvateľstva v minulosti
a prítomnosti
- vedia na mape znázorniť smery
migrácie v minulosti a dnes
a uviesť jej príčiny
- vedia uviesť príklady migrácie
členov svojej rodiny a jej príčiny
Ako si človek
zmenšoval svet
Historické príčiny migrácie
skupín ľudí
- migrácia v našom regióne
Doprava, dopravný prostriedok,
Vývin spôsobov prepravy
- zostavia tabuľku najdôležitejších
dopravných prostriedkov
v chronologickej postupnosti.
- porovnajú spôsoby dopravy v
minulosti i prítomnosti
- vedia zostaviť chronologickú
tabuľku spôsobov prepravy
Príprava prezentácie
- tabuľka, poster
( projektové
a prezentačné
zručnosti )
20
Ako si človek
zmenšoval svet
Vývin dopravy v našom
regióne
- vedia opísať kladný aj záporný
vplyv dopravných prostriedkov na
život regiónu
Príprava prezentácie
- tabuľka, poster
( projektové
a prezentačné
zručnosti )
21
Spôsob obživy
človeka
Remeselník, roľník, obchodník,
Otrok, poddaný , zamestnanec
- vedia opísať sociálne skupiny
a spôsob obživy obyvateľstva
441
Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
Školský vzdelávací program
v jednotlivých historických
periódach
- vedia charakterizovať modernú
i tradičnú spoločnosť
- vedia uviesť rozdiely medzi
výmenným a peňažným obehom
Marec
Človek v
premenách
priestoru a
času
22
Spôsob obživy
človeka
Dielňa, manufaktúra, továreň,
industrializácia, urbanizácia
- vedia vysvetliť rozdiel medzi
výrobou v dielni, manufaktúre,
továrni
- vedia vysvetliť dôvody vzniku
nevýrobných profesií
23
Práca detí v
minulosti i
prítomnosti
Deklarácia práv dieťaťa
- poznajú základné práva dieťaťa
- vedia zostaviť porovnávaciu
tabuľku svojho spôsobu života
a spôsobu života detí na začiatku
20. storočia
- zaujmú stanovisko k problému
detskej práce v súčasnosti
24
Človek vládca
prírody?
Veda, viera
Spoločenské a prírodné vedy
Prírodná a umelá energia
25
Človek vládca
prírody?
Hodnotenie, argument
Štatistický, racionálny argument
- na základe logickej úvahy vedia
nájsť vzťah príčina/ dôsledok
v spoločenskom vývinu
- vedia uviesť z histórie aspoň 2
príklady ( kladné aj záporné
)vedeckých objavov, ktoré
ovplyvnili vývin spoločnosti, boli
príčinou jej rozsiahlych zmien
- vedia vytvoriť plán práce
- vedia spolupracovať v skupine
- vedia presadiť asertívnym
spôsobom svoje riešenie
- poznajú a vedia uplatniť
štatistické a racionálne argumenty
26
Človek vládca
Hodnotenie, argument
Štatistický, racionálny argument
- vedia primeraným spôsobom
prezentovať výsledky skupinovej
Vynález, ktorý najviac
ovplyvnil svetprezentácia
skupinového projektu( projektové
a prezentačné
zručnosti )
Vynález, ktorý najviac
ovplyvnil svet-
442
Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
Školský vzdelávací program
práce
prírody?
Apríl
Máj
Človek
a komunikácia
Človek a
komunikácia
27
Pamäť ľudstva
Reč, jazyk, písmo
Piktogram, ideogram, hláskové
písmo
Vývin reči, vývin písma
28
Pamäť ľudstva
Písomníctvo, písomné
pramene:
listina, list, kronika, literatúra
29
Pamäť ľudstva
Spôsoby uchovávania
a prenosu informácií: zápis,
záznam zvukový, obrazový,
filmový, telefón telegraf,
masmédiá, nosiče
30
Duchovný život
človeka
Mýtus, legenda, kronika,
historická poviedka/ román,
historický film
31
Duchovný život
človeka
náboženstvo: prírodné
náboženstvá, kresťanstvo,
judaizmus, islam
prezentácia
skupinového projektu( projektové
a prezentačné
zručnosti )
- vedia opísať vývin písma
- vedia charakterizovať jednotlivé
druhy písma
- vedia zhodnotiť význam písma vo
vývine ľudskej spoločnosti
- vedia zhodnotiť význam vynálezu
kníhtlače pre vývin písomníctva
- vedia zdôvodniť potrebu
uchovávania informácií
- vedia pomenovať aspoň 4 dôležité
vynálezy slúžiace na uchovanie
informácií a zaradiť ich využitie v
čase
- vedia zaujať stanovisko k rôznej
interpretácii tej istej udalosti
- vedia zhodnotiť nájsť rozdiel
medzi reálnym a fiktívnym
- vedia nájsť prvky neobjektívnosti
v opise udalosti
- vedia nájsť historické fakty
v umeleckom rozprávaní
- poznajú povesti svojho regiónu
- vedia pripraviť ukážky
vzájomného ovplyvňovania
náboženstva a vedy,
vedy a umenia, náboženstva
a umenia
- z uvedených ukážok: textov,
obrázkov, nahrávok... vedia vybrať
a roztriediť príklady náboženského,
umeleckého a vedeckého prístupu k
svetu
- vedia nájsť spoločné prvky
443
Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
Jún
Človek a
komunikácia
32
33
Školský vzdelávací program
Konflikt, vojna, mier, víťaz,
porazený
Keď zlyhá
komunikácia
Keď zlyhá
komunikácia
Názov predmetu
Týždenná časová dotácia
Ročná časová dotácia
5.2.3.2
ročník
ŠVP
ŠkVP
SPOLU
SPOLU
kresťanstva a iného svetového
náboženstva
- vedia opísať dôsledky vojen dnes
a v minulosti, vedia uviesť aspoň 3
zhody a rozdielov
- zdôvodnia stálu prítomnosť vojen
v minulosti i prítomnosti
- získajú záznam spomienky
pamätníka vojnového konfliktu
z regiónu
Geografia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
SPOLU
1
0
1
33
1
0
1
33
1
0
1
33
1
1
2
66
1
1
2
66
2
0
2
66
1
0
1
33
0
0
0
0
8
2
10
330
Profil absolventa: osemročného gymnázia
Zámer a ciele predmetu
Hlavnou funkciou vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť je rozvíjať u žiakov aktívny prístup k reflektovaniu minulej a súčasnej
spoločenskej skutočnosti z miestnej, regionálnej, celoslovenskej, európskej a celosvetovej perspektívy.
Prostredníctvom vzdelávacej oblasti sa žiaci zoznamujú s najvýznamnejšími geografickými a spoločenskými procesmi a javmi, ktoré sa
premietajú do každodenného života a naučia sa vnímať svet integrujúco vo vzájomnom vzťahu medzi prírodou a spoločnosťou.
444
Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
Školský vzdelávací program
Učebný predmet geografia v gymnaziálnom štúdiu podobne ako na základnej škole rozvíja u žiakov poznanie jedinečnosti planéty Zem.
Kompetencie, ktoré žiaci prehlbujú štúdiom geografie, umožňujú im spoznávať krajinu, zákonitosti jej usporiadania, možnosti optimálneho
využitia a ochrany krajiny človekom. Tento predmet vytvára priestor na zdokonalenie sa v práci s rôznymi mapami, štatistickými materiálmi
a inými zdrojmi informácií. Geografia sa zameriava tiež na zdokonaľovanie sa v zručnostiach pri narábaní s databázami, diagramami, grafmi,
fotodokumentáciou i v podobe výstupov tematických máp. Predmet integruje aj témy osobného a sociálneho rozvoja, environmentálnej výchovy,
multikultúrnej výchovy, témy z mediálnej výchovy.
Prostredníctvom geografie žiaci získajú schopnosť rozpoznať a pochopiť význam tolerancie a úcty k iným národom, dôležitosť poznania
a ochrany prírodnej a kultúrnej krajiny pestovanie kladného postoja a úcty k svojmu okoliu, iným národom, a samozrejme k sebe samému.
Nezanedbateľnou súčasťou kompetencií, ktoré geografia buduje, sú analýzy premien krajiny v čase. Ich cieľom je poznať zákonitosti vývoja
krajiny a možnosti tvorby prognóz pri jej ďalšom využívaní, ochrane a zveľaďovaní.
Ciele predmetu sú :
• získanie schopnosti pracovať s informáciami, prostredníctvom ich analýz , interpretácie a transformácie do výstupov
• praktické zvládnutia riešení problémových situácií vyžadujúcich analýzu kartografického materiálu (digitálna forma, GPS)
• používanie informačných a komunikačných technológií
• aplikácia poznatkov o zákonitostiach premien geografickej krajiny pri posudzovaní perspektív vybraných regiónov, navrhovať a hodnotiť
alternatívne postupy ich rozvoja
• pochopenie globálnych trendov vývoja spoločnosti na Zemi
• racionálne zhodnotenie dosahov ľudskej spoločnosti na životné prostredie a budovanie postojov, ktoré sú v súlade s optimalizáciou
využitia krajiny (udržateľný rozvoj)
• viesť žiakov k vnímaniu odlišností medzi jednotlivými národmi, kultúrami a náboženstvami
• komunikatívna kompetencia – využívanie samostatných prejavov žiakov a používanie správnej geografickej terminológie
Výsledkom je získanie geografickej gramotnosti, ktorá predstavuje systém poznatkov prírodných, socioekonomických podmienok
a faktorov života spoločnosti.
Obsah geografie na gymnáziách úzko nadväzuje na geografické vyučovanie na základných školách, preto sa očakáva ovládanie
geografických pojmov a najmä názvov. Vychádza z obsahu základných tém geografie – fyzickej, humánnej aj regionálnej, ale dôraz sa kladie na
prepojenie tém a komplexné hodnotenie geografických javov. Cieľom je orientácia vo svete na základe geografickej charakteristiky.
445
Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
Školský vzdelávací program
Po absolvovaní prvého ročníka žiak vie :
-
porozumieť prírodným aspektom vplývajúcim na život človeka a vedieť vysvetliť prírodné javy vo svojom okolí,
osvojiť si niektoré základné pojmy, zákony a metódy geografických vied,
osvojiť si základné postupy, ktorými geografické vedy získavajú nové poznatky,
vedieť získavať informácie o prírode a jej zložkách prostredníctvom vlastných pozorovaní a experimentov v laboratóriu a v prírode,
docieliť schopnosť pracovať s grafmi, tabuľkami, schémami, obrázkami, náčrtmi, mapami,
vedieť využívať prostriedky IKT pri vyhodnocovaní a spracovaní získaných údajov,
vytvárať si vlastný úsudok o tých aspektoch prírodovedných poznatkov, ktoré sú dôležité pre život spoločnosti,
určiť polohu bodu na Zemi, poznať a vysvetliť obsah mapy,
charakterizovať vlastnosti Zeme z planetárneho hľadiska a jej dôsledky ako príčiny mnohých javov,
interpretovať základné zákonitosti pri analýze atmosféry, hydrosféry, litosféry, biosféry a pedosféry,
analyzovať príčiny a dôsledky znečisťovania prírodných zložiek krajiny a globálne dopady činnosti človeka na ekosystémy
Preferované metódy práce a organizačné formy vyučovania
V rámci predmetu geografia budú uplatňované tieto základné formy vyučovania: frontálna práca s triedou, skupinová práca, individuálne
zamestnania žiakov budú zložkami problémového a projektového vyučovania. Organickou súčasťou vyučovania bude práca s kartografickým
a štatistickým materiálom a tematické exkurzie podľa plánu exkurzií pre jednotlivé ročníky.
Metódy práce budú volené tak, aby zabezpečili rovnomerný rozvoj kľúčových spôsobilostí žiaka. Vzhľadom na stanovené ciele budú
uplatňované tieto metódy výučby:
1. Metódy rozvíjajúce kompetencie (spôsobilosti) v oblasti informačných a komunikačných technológií:
•
•
•
schopnosť prostredníctvom internetu a IKT získavať a spracovávať informácie v textovej aj grafickej podobe,
využívanie informačno-komunikačných technológií pri svojom vzdelávaní, tvorivých aktivitách, projektovom vyučovaní,
vyjadrovaní svojich myšlienok a postojov a riešení problémov reálneho života,
schopnosť algoritmicky myslieť a využívať tieto schopnosti v reálnom živote
446
Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
Školský vzdelávací program
2. Metódy rozvíjajúce sociálne komunikačné kompetencie (spôsobilosti):
•
•
•
využívať všetky dostupné formy komunikácie pri spracovávaní a vyjadrovaní informácií rôzneho typu, má adekvátny ústny
a písomný prejav situácii a účelu uplatnenia,
vie prezentovať sám seba a výsledky svojej prace na verejnosti, používa odborný jazyk,
čítanie s porozumením, kritické čítanie, kooperatívne učenie, skupinová práca, kladenie otázok, myslenie nahlas, debata,
polemika, brainstorming
3. Metódy rozvíjajúce kompetencie (spôsobilosti) k celoživotnému učeniu sa:
•
•
•
potreba svojho autonómneho učenia sa ako prostriedku sebarealizácie a osobného rozvoja,
dokáže kriticky zhodnotiť informácie a ich zdroj, tvorivo ich spracovať a prakticky využívať,
sebahodnotiace hárky, personalizované učenie, hľadanie analógií, metafor
4. Metódy rozvíjajúce kompetencia (spôsobilosť) riešiť problémy:
•
•
•
•
dokáže konštruktívne a kooperatívne riešiť konflikty,
je otvorený (pri riešení problémov) získavaniu a využívaniu rôznych, aj inovatívnych postupov, formuluje argumenty
a dôkazy na obhájenie svojich výsledkov,
poznáva pri jednotlivých riešeniach ich klady i zápory a uvedomuje si aj potrebu zvažovania úrovne ich rizika,
spájanie k sebe patriaceho, vyradenie z radu, tvorba logických reťazcov, brainstorming, kooperatívne učenie
5. Metódy rozvíjajúce kompetencie (spôsobilosti) smerujúce k iniciatívnosti a podnikavosti:
•
•
dokáže inovovať zaužívané postupy pri riešení úloh, plánovať a riadiť nové projekty
so zámerom dosiahnuť ciele, a to nielen v rámci práce, ale aj v každodennom živote,
medzipredmetové projekty, projektové a tematické dni, kooperatívne vyučovanie
6. Metódy rozvíjajúce kompetencie (spôsobilosti) občianske:
447
Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
•
•
•
Školský vzdelávací program
je otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti,
vyvážene chápe svoje osobné záujmy v spojení so záujmami širšej skupiny, resp. spoločnosti,
voľné písanie, spoločné aktivity školy a miestnych komunít
7. Metódy rozvíjajúce kompetencie (spôsobilosti) uplatňovať matematické myslenie a poznávanie v oblasti vedy a techniky:
•
•
•
používa matematické modely logického a priestorového myslenia a prezentácie (vzorce, modely, štatistika, diagramy, grafy,
tabuľky),
používa základy prírodovednej gramotnosti, ktorá mu umožní robiť vedecky podložené úsudky, pričom vie použiť získané
operačné vedomosti na úspešné riešenie problémov,
prevod ( spracovanie textu do podoby grafu, tabuľky a opačne- tvorba textu- legendy k symbolom, grafom... )
8. Metódy rozvíjajúce kompetencie (spôsobilosti) praktické a manuálne:
•
•
•
používanie kartografických a štatistických materiálov,
vlastná tvorba kartografických výstupov,
práca s odbornou literatúrou
9. Metódy rozvíjajúce kompetencie (spôsobilosti) pracovné:
• chápe princípy podnikania a zvažuje svoje predpoklady pri jeho plánovaní a uplatnení,
• dokáže si stanoviť ciele s ohľadom na svoje profesijné záujmy, kriticky hodnotí svoje výsledky a aktívne pristupuje
k uskutočneniu svojich cieľov,
• dialóg, argumentovanie, prezentovanie a obhajoba vlastných názorov, práca v skupinách
Spôsoby hodnotenia
Predmet bude hodnotený nasledovnými spôsobmi:
448
Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
Školský vzdelávací program
1.
Slovné hodnotenie s motivačnými prvkami
a) skupinové projekty
b) referáty
c) samostatné zadania
d) skupinová práca
e) aktivita
2.
Bodové a percentuálne hodnotenie - slúži na orientáciu žiaka, jeho sebahodnotenie pri rôznych formách písomného overovania
vedomostí.
V bodoch a % budú hodnotené:
f) autotesty
g) kontrolné písomné práce
h) rozcvičky
3.
Hodnotenie známkou: - stupnicou podľa platného usmernenia MŠSR pre prírodovedné predmety
Známkou budú hodnotené:
i) ústne odpovede
j) záverečné testy
k) individuálne projekty
l) pracovné listy
Obsahový a výkonový štandard
Mesiac
Tematický
celok
September
Objavovanie
Zeme
a vesmíru
Hodina
Téma
1
Tvar Zeme
2
Zem ako planéta vo
vesmíre
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Planéta Zem, slnečná sústava,
tvar Zeme, glóbus, obeh Zeme
okolo Slnka, rotácia Zeme okolo
osi, dôsledky rotácie a obehu.
Opísať tvar Zeme podľa glóbusu.
Predviesť s glóbusom rotáciu Zeme
okolo osi a obeh Zeme okolo
Slnka.
Prierezové témy
449
Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
Október
Oceány,
kontinenty,
svetadiely
3
Zem a Mesiac
4
Pohyby Zeme a ich
dôsledky
5
Cesty objaviteľov
6
Dobíjanie pólov
a vrchov
Oceány, kontinenty
a svetadiely
7
Mapa
a glóbus
November
December
Školský vzdelávací program
8
10
Glóbus – model
Zeme
Rovnobežky,
poludníky, poloha
Mapa a jej mierka
11
Legenda mapy
12
Mapy, mapky,
plány
Čas na Zemi
9
13
Vysvetliť príčiny striedania dňa a
noci a ako to súvisí s otáčaním
Zeme okolo osi.
Poznať čas otočenia Zeme okolo
osi a obehu okolo Slnka.
Oceány – Tichýoceán,Atlantický
oceán, Indický oceán,
Severnýľadový oceán.Svetadiely
– Európa,Ázia, Afrika, Amerika,
Austrália, Antarktída. Ostrov,
polostrov, prieliv, prieplav,záliv,
svetadiel, kontinent.Cesty Marca
Pola, Magalhaesa, Vasco de
Gamu, Kolumba, Amundsena,
Hillaryho,
Porovnať povrch Zeme
v jednotlivých častiach
(pologuliach), vymenovať
a ukázať na mape
a glóbuse oceány, svetadiely.
Diskutovať o cestách
objaviteľov a dobyvateľov rôznych
častí Zeme
Zemská os, severný pól, južný
pól, rovník, severná pologuľa,
južná pologuľa, geografická sieť
súradníc, rovnobežky,
poludníky, nultý poludník,
dátumová hranica, obratník
Raka, obratník Kozorožca,
severný polárny kruh, južný
polárny kruh, východná
a západná pologuľa,
svetové strany, geografická
poloha, geografické súradnice.
Orientácia na mape, čítanie
mapy, získavanie údajov
z mapy, zakresľovanie údajov
do mapy. Legenda mapy –
symboly, znaky.
Mierka mapy – grafická, číselná
Na glóbuse určiť zemskú os,
severný pól, južný pól.
Schematicky zakresliť zemeguľu,
vyznačiť na nej severný pól, južný
pól a zemskú os. Znázorniť obeh
Zeme okolo Slnka pomocou
glóbusu a podľa nákresu určiť
svetové strany na mape a v teréne.
Zdôvodniť vytvorenie geografickej
siete a opísať ju. Vysvetliť pojmy
rovník, poludník a používať ich
pri práci s mapou a glóbusom.
Na nákrese pomenovať časti Zeme:
severná pologuľa, južná pologuľa,
západná pologuľa, východná
pologuľa. Na glóbuse opísať
priebeh rovnobežiek, poludníkov,
rovníka, polárnych kruhov,
Osobnostný
a sociálny rozvoj
450
Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
Január
Február
Ako
vytvorila
príroda
najkrajšie
miesta na
Zemi
14
Stavba Zeme
15
Horotvorné procesy
16
Činnosť vody
17
Činnosť ľadovca
18
Činnosť vetra
19
Púšte, stepi, skalné
mestá
Dažďové lesy,
savany
Polárne kraje
20
Marec
Školský vzdelávací program
21
(vzdialenosti na mape).
Časové pásma, zmena miestneho
času
obratníkov, nultého poludníka.
Opísať geografickú sieť. Určiť
polohu ľubovoľného miesta na
mape geografickými súradnicami.
Vysvetliť zmenu miestneho času na
východ a západ od SR
Stavba Zeme,zemské jadro,
plášť, zemská kôra,zemské
platne a ich
pohyb, vznikpohoria, vznik
zemetrasenia,sopečná činnosť
a i.) , cunami,zlomy,
Kaňony, vodopády,
jazerá (činnosť
vody – riek,ľadovca), prítoky,
delta.Činnosť vetra
Púšte, skalné mestá
(činnosť vetra)
Dažďové lesy ,
savana, lesy, púšť,
(rastlinstvo,
Živočíšstvo
Na modeli Zeme rozlíšiť časti
Zeme.Porovnať povrch
Zeme v jednotlivých
častiach
(pologuliach),vymenovať a ukázať
na mape a glóbuse oceány,
svetadiely.Opísať pohyb
zemských krýh.Vysvetliť, ako
vzniká pohorie, sopka, sopečná
činnosť, zemetrasenie na
základe pohybu zemských krýh.
Určiť na mape vybraté povrchové
celky. Opísať ich polohu.
Orientovať sa bez problémov na
mape. Poznať názvy najvyšších
vrchov pohorí, vedieť ich
porovnať podľa výšky.
Porozprávať zaujímavosti o
Nebezpečenstvách vysokých
pohorí. Určiť na mape sopečné
oblasti, oblasti zemetrasení.
Opísať ich výnimočnosť.
Určiť na mape sopečný pás a ktoré
oblasti sveta sú najviac ohrozené.
Uviesť príklady živelných pohrôm
vo svete a diskutovaťo možnostiach
predchádzať im(cunami,
zemetrasenie)Vysvetliť ako
pôsobiarieka a vietor na zemský
Enviromentálna
výchova
451
Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
Školský vzdelávací program
povrch Na základe príkladov
porovnať oblasti na Zemi podľa
rastlinstva
Najkrajšie
miesta na
Zemi, ktoré
vytvoril
človek
Apríl
Máj
Cestujeme
po Zemi prezentácia
prác žiakov
22
25
Sídla na Zemi –
mestá
Sídla na Zemi –
dediny
Kultúrnohistorické
stavby
Technické stavby
26
Pamiatky UNESCO
27
Prezentácie prác
žiakov
Prezentácie prác
žiakov
Prezentácie prác
žiakov
Prezentácie prác
žiakov
Prezentácie prác
žiakov
Práca s mapou v
teréne
Práca s mapou v
teréne
23
24
28
29
30
Jún
31
Mapa a
glóbus
32
33
Sídla na Zemi. Mestá a dediny
(ako
žijú ľudia na rôznych miestach
Zeme)
Kultúrne a technické
stavby – (príklad
chrámy,pyramídy,)
PamiatkyUNESCO
Vedieť rozdiel medzi dedinou
a mestom, vedieť porozprávať
o najznámejších mestách sveta,
nájsť ich na mape.
Diskutovať o svetových
najznámejších kultúrnohistorických
a technických stavbách
a pamiatkach UNESCO, vo svete aj
na Slovensku
Vytvoriťmentálnu mapu
svetadielov.
Mediálna
výchova
Región, geografické
charakteristiky regiónu.
Povrch, podnebie, vodstvo,
rastlinstvo, živočíšstvo,
obyvateľstvo, sídla a aktivity
ľudí v modelovom vybratom
regióne.
Na príklade modelového regiónu
vytvoriť podrobnú
charakteristiku regiónu.
Pripraviť o nej prezentáciu,
pomocou IKT ju prezentovať pred
spolužiakmi
Tvorba projektu
a prezentačné
zručnosti
Zorientovanie mapy, čítanie
mapy, získavanie údajov
z mapy, azimut, buzola, kompas
a práca s nimi, topografická
mapa, orientácia v teréne podľa
mapy
Vedieť zorientovať mapu pomocou
buzoly, čítať údaje z mapy
a prenášať ich do skutočnosti a
naopak, reálne skutočnosti vedieť
nájsť na mape, vedieť sa orientovať
v neznámom teréne podľa mapy
a buzoly, vedieť merať a určiť
azimut
Multikultúrna
výchova
Enviromentálna
výchova
452
Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
Školský vzdelávací program
Názov predmetu
Týždenná časová dotácia
Ročná časová dotácia
5.2.3.3
ročník
ŠVP
ŠkVP
SPOLU
SPOLU
Občianska výchova
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
SPOLU
1
0
1
33
1
0
1
33
0,5
0
0,5
16,5
0,5
0,5
1
33
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
2
66
1
0
1
30
6
0,5
6,5
211,5
Osnovy predmetu:
Prima
Moja rodina
( 15 hodín )
Moja škola
( 9 hodín )
Vzdelanie
( 9 hodín )
Prehľad tematických celkov
Funkcie, vzťahy a pravidlá v rodine
odporúčaný počet
hodín
5
Krízy a problémy rodinného života
4
Zdravý spôsob života a voľný čas
4
Prezentácia projektu
2
Trieda ako sociálna skupina – individualizmus a kolektivizmus
3
Hodnotenie a komunikácia žiakov v triede
2
Práva a povinnosti žiakov v triede a v škole
2
Naša škola – história, osobnosti a symbolika školy
2
Vzdelávanie ako hodnota
4
Školský systém u nás a v Európe
2
453
Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
Školský vzdelávací program
Život žiaka gymnázia u nás – v zahraničí, v meste – na dedine
1
Škola budúcnosti
2
Profil absolventa nižšieho stupňa osemročného gymnázia:
Zámer a ciele predmetu
Vzdelávacia oblasť spoločnosť cielene rozvíja všetky kľúčové spôsobilosti žiakov, s ohľadom na jej tematické zameranie. Nástrojom
rozvoja kľúčových spôsobilostí sú okrem obsahu aj vhodné organizačné formy a metódy výučby. Vzdelávanie vedie žiakov k aktívnemu a
zodpovednému občianskemu životu už počas štúdia. Systematicky buduje poznatky o fungovaní spoločnosti, poznanie a utváranie
pozitívnych občianskych postojov a najvýznamnejších spoločenských javov a procesov, ktoré sa premietajú do každodenného života.
•
•
•
•
•
•
Špecifické ciele predmetu sú :
cez poznanie najbližšieho prostredia (rodina, škola), získavať základné informácie o najbližšom spoločenskom prostredí (obec,
región, vlasť, Európska únia)
formovať vlastný svetonázor na základe poznania a kritického premýšľania o pravidlách a normách správania doma, v škole a na
verejnosti,
viesť žiakov k demokratickému zmýšľaniu a konaniu
poznávať svoje práva a povinnosti a obhajovať práva druhých
aktívne vstupovať do spoločenského diania, viesť aktívny občiansky život a rešpektovať základné princípy demokracie a tolerancie
získavať základné vedomosti o ekonomickom fungovaní spoločnosti
V PRVÝCH ŠTYROCH ROČNÍKOCH 8-ročných gymnázií sa z hľadiska metodiky a cieľových kategórií kladie dôraz na pestrosť
vzdelávacích aktivít, cez ktoré sa žiak zoznamuje s témami a problematikou vzdelávacej oblasti, na zážitkové učenie, pomocou ktorého sa
formuje postojová zložka a prirodzené osvojovanie si terminológie. Rozvíja myšlienkové operácie, praktické zručnosti a vedomie vlastnej
identity žiaka.
Preferované metódy práce a organizačné formy vyučovania
454
Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
Školský vzdelávací program
V rámci predmetu náuka o spoločnosti budú uplatňované tieto základné formy vyučovania: frontálna práca s triedou, skupinová práca,
individuálne zamestnania žiakov budú zložkami problémového a projektového vyučovania. Organickou súčasťou vyučovania bude práca
v knižnici, učebni IKT a tematické exkurzie podľa plánu exkurzií pre jednotlivé ročníky.
Metódy práce budú volené tak, aby zabezpečili rovnomerný rozvoj kľúčových spôsobilostí žiaka. Vzhľadom na stanovené ciele budú
uplatňované viaceré metódy výučby. Tento dokument predstavuje odporúčané metódy vhodné pre žiakov 1. cyklu osemročných gymnázií.
Učiteľ si z nich volí na základe cieľa vyučovacej jednotky a individuálnych preferencií.
1.
Metódy rozvíjajúce spôsobilosti pri práci s IKT: využitie internetu na získavanie informácií, používanie digitálnej záznamovej
techniky, spracovanie záznamu, používanie notebooku a dataprojektoru
2.
-
Metódy rozvíjajúce sociálne komunikačné spôsobilosti:
Rozpoznávanie hlavných myšlienok a kľúčových slov ( zhlukovanie, filter, pyramída, pojmové mapy, cinquain )
Čítanie s porozumením ( I.N.S.E.R.T, riadené poznámky ), kritické čítanie
Prevod ( spracovanie textu do podoby posteru, grafu, časovej priamky, tabuľky a opačne- tvorba textu- legendy k symbolom, grafom... )
Trojfázový model učenia E-U-R (evokácia, uvedomenie si významu, reflexia )
Kooperatívne učenie
Skupinová práca ( snehová guľa, miešanie skupín, rotovanie- prehľad, recipročné učenie...)
Hranie rolí, simulácie, modelové situácie
Kladenie otázok- ( generátor otázok, kreslo pre hosťa, interview, kvízové piškvorky, hádaj...) , Kocka ( opíš, porovnaj, asociuj, analyzuj,
aplikuj, argumentuj )
Myslenie nahlas, debata, polemika
Brainstorming
3.
-
Metódy rozvíjajúce spôsobilosť k celoživotnému učeniu sa:
SWOT, egogram
Sebahodnotiace hárky
Hľadanie analógií, metafor
Bádateľské hodiny
Personalizované učenie
4.
Metódy rozvíjajúce spôsobilosť riešiť problémy:
- Bádateľské hodiny
455
Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
-
Školský vzdelávací program
Kooperatívne učenie
Medzipredmetové projekty, projektové a tematické dni
Trojfázový model učenia E-U-R (evokácia, uvedomenie si významu, reflexia )
Brainstorming
Kocka ( opíš, porovnaj, asociuj, analyzuj, aplikuj, argumentuj )
Myslenie nahlas, debata, polemika
Písanie obhajob ( prečo by nemal zaniknúť...) čo by som zažil keby..., voľné písanie
R-A-F-T ( rola, auditórium, forma, téma )
Spájanie k sebe patriaceho, vyradenie z radu, tvorba logických reťazcov
Myšlienkové nástroje CoRT ( Robert Fisher )
5.
Metódy rozvíjajúce spôsobilosti smerujúce k iniciatívnosti a podnikavosti
- Bádateľské hodiny
- Medzipredmetové projekty, projektové a tematické dni
- Kooperatívne učenie
6.
-
Metódy rozvíjajúce pracovné spôsobilosti
Bádateľské hodiny
Medzipredmetové projekty, projektové a tematické dni
Kooperatívne učenie
Práca so sebahodnotiacimi hárkami
Jednoduché terénne výskumy
Práca v archíve- múzeu- galérii- exkurzia, besedy... (autentické učenie sa )
Tvorenie harmonogramov, časových máp
7.
-
Metódy rozvíjajúce spôsobilosti občianske:
Písanie úvah, esejí, obhajoba ( čím by som chcela, chcel byť ...), voľné písanie
Pravda – lož
Bádateľské hodiny (Schumanova hodina )
Spoločné aktivity školy a miestnych komunít ( riešiť môžu aktivity výchovného programu )
Komunitný kruh
Posudzovanie
456
Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
8.
-
Školský vzdelávací program
Metódy rozvíjajúce spôsobilosti vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry:
Kladenie otázok- ( generátor otázok, kreslo pre hosťa, interview...)
Písanie úvah, esejí, obhajoba (čím by som chcela, chcel byť ...), voľné písanie
R-A-F-T ( rola, auditórium, forma, téma )
Hranie rolí, simulácie, modelové situácie
Prevod ( spracovanie textu do podoby posteru, plagátu, využitie symbolov...)
Organizácia výstav v rámci školy
9.
Metódy rozvíjajúce matematické spôsobilosti:
- Prevod ( spracovanie textu do podoby grafu, časovej priamky, tabuľky a opačne- tvorba textu- legendy k symbolom, grafom... )
Spôsoby hodnotenia
Keďže v prime ide o prvý kontakt s predmetom, ktorý má žiakov motivovať k ďalšiemu štúdiu, prevažovať budú formatívne zložky v hodnotení
a rozvíjanie sebahodnotenia žiaka. Sumatívne hodnotenie bude nasledovať po ukončení každého zo základných tematických celkov (Moja
rodina, Moja škola ).
Predmet bude hodnotený nasledovnými spôsobmi:
1.
Slovné hodnotenie s motivačnými prvkami
a) skupinové projekty
b) referáty
c) samostatné zadania
d) skupinová práca
e) aktivita
2.
% hodnotenie- slúži na orientáciu žiaka, jeho sebahodnotenie pri rôznych formách písomného overovania vedomostí.
V bodoch a % budú hodnotené:
f) autotesty
g) kontrolné písomné práce
457
Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
Školský vzdelávací program
h) rozcvičky
3.
Hodnotenie známkou: Prevažovať by malo „mäkké“ hodnotenie podnecujúce iniciatívu Známkou budú hodnotené:
i) ústne odpovede
j) testy
k) individuálne projekty
Obsahový a výkonový štandard
Mesiac
Tematický
celok
Hodina
Téma
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Prierezové témy
458
Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
September
Moja Rodina
Október
Školský vzdelávací program
1
Úvodná hodina
2
Poslanie a funkcie
rodiny
Funkcie rodiny
Žiak chápe význam rodiny
pre človeka a spoločnosť
3
Vzťahy v rodine,
roly členov rodiny
Princípy, na ktorých
fungujú vzťahy v rodine
Žiak vie rozlíšiť pozitíva
a negatíva v rodinných
vzťahoch.
Žiak chápe zmysel pozícií
jednotlivých členov pre
fungovanie rodiny.
4
Normy a pravidlá,
práva a povinnosti
členov rodiny
Pravidlá platné v rodine
Práva a povinnosti rodičov
a detí
Žiak chápe význam pravidiel
v rodine.
Žiak chápe spätosť práva
a povinností.
Žiak vie ochraňovať svoje
práva a plní si svoje
povinnosti.
5
História mojej
rodiny, zvyky
a tradície
Rodinná genéza 2
generácií dozadu
Rodostrom
Zvyky a tradície rodiny
(Vianoce, Veľká noc ...)
Žiak získa úctu a hrdosť na
svoju rodinu, tradície
a zvyky.
Žiak pochopí spätosť
prítomnosti s minulosťou.
Žiak vie rozlíšiť, v čom sú si
rodiny podobné a v čom sú
originálne.
6
Komunikácia
v rodine
Verbálna komunikácia
Neverbálna komunikácia
Jednosmerná komunikácia
Žiak chápe dôležitosť
komunikácie medzi členmi
rodiny pre ich harmonický
Osobnostný rozvoj
Sociálny rozvoj
459
Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
November
Školský vzdelávací program
Základné komunikačné
techniky
život.
Žiak začne uplatňovať
komunikačné techniky.
Žiak vie obhajovať,
zdôvodňovať svoj názor a
rešpektovať názor ostatných.
Žiak prejavuje úctu
k názorom rodičov.
7
Krízy v rodine
Dôvody, ktoré vedú ku
krízam v rodine: rozvod
rodičov, choroba v rodine
Neúplná rodina
Žiak identifikuje príčiny
rodinných kríz.
Žiak chápe potrebu preberať
rolu neprítomného člena
rodiny.
Žiak vie prejaviť cit
spolupatričnosti.
8
Problémy
rodinného života
a ich riešenia
Typológia záťažových
situácií
Problémy rodinného života
Spôsoby riešenia
Žiak vie pomenovať
záťažové situácie
a vygenerovať základné
problémy rodinného života.
Žiak vie: vyjednávať,
zdôvodňovať svoje riešenia,
aktívne počúvať, robiť
kompromisy, prijímať
rozhodnutie.
9
Zdravý spôsob
života
Životné štýly
Stres
Relaxačné techniky
Zdravý životný štýl:
zdravá životospráva,
Žiak porovnáva jednotlivé
životné štýly.
Žiak vie identifikovať stres
a naučí sa techniky na jeho
odbúranie.
Ochrana človeka
a zdravia
460
Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
December
Školský vzdelávací program
pravidlá duševnej hygieny
Žiak uplatní základy zdravej
výživy.
Žiak odolá módnym trendom
v životospráve.
Žiak uplatňuje pravidlá
duševnej hygieny vo svojom
rodinnom živote.
10
Zdravý spôsob
života
Spôsoby trávenia voľného
času
Spoločné voľnočasové
aktivity
Individuálne voľnočasové
aktivity (turistika, šport,
kultúra, starostlivosť
o domáce zvieratá ...)
Žiak vie rozlíšiť vhodné
a nevhodné spôsoby trávenia
voľného času.
Žiak vysvetlí, prečo je pre
rozvoj jeho osobnosti
dôležité spoločné trávenie
voľného času.
11
Voľný čas v mojej
rodine
Voľný čas v rodine
Spôsoby trávenia voľného
času v rodinách
Žiak sa naučí prispôsobovať
ostatným členom rodiny.
Žiak si formuje pocit
spolupatričnosti.
12
Naši príbuzní,
priatelia, susedia
Širšia rodina
Medziľudské vzťahy
Priateľstvo
Pomoc a podpora
Žiak vie vymenovať členov
svojej širšej rodiny.
Žiak na príkladoch uvedie
ako fungujú vzťahy v širšej
rodine, susedské vzťahy.
Žiak vie určiť, čím sa
vzájomne obohacujú a ako si
pomáhajú.
13
Generačné
Viacgeneračné rodiny
Žiak vie vysvetliť pojem
Multikultúrna
461
Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
Školský vzdelávací program
problémy v rodine
Mesiac
Tematický
celok
Problémy spolunažívania
vo viacgeneračných
rodinách
viacgeneračnej rodiny.
Žiak zdôvodní potrebu
vzájomnej starostlivosti
rodičov, detí, starých
rodičov.
Žiak v každodennom živote
chápe a pomáha starým
rodičom.
14
Dokumenty a zákon Dohovor o právach dieťaťa Žiak vie pracovať
Zákon o rodine
s dokumentom a zákonom.
o rodine
Žiak pozná svoje práva
a povinnosti zo zákona.
Žiak sa osobne angažuje proti
porušovaniu práv detí.
Žiak vie, že vzťahy v rodine
upravuje Zákon o rodine.
15
Prezentácia
projektu
Hodina
Téma
Téma: Zdravý životný štýl
v (mojej) rodine
Obsahový štandard
Žiak prezentuje základy
zdravého životného štýlu vo
(svojej) rodine: správna
životospráva, pravidlá
duševnej hygieny, spôsoby
trávenia voľného času.
Žiak vyjadruje svoj názor
a zdôvodňuje ho.
Výkonový štandard
výchova
Tvorba projektu
a prezentačné
zručnosti
Prierezové témy
462
Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
Január
Moja škola
Školský vzdelávací program
16
Trieda ako sociálna
skupina
Princípy fungovania
triedneho kolektívu
Postavenie jednotlivcov
v skupine a ich vzťahy
Sociálne roly
Socializácia
Žiak vysvetlí príčiny pozícií
jednotlivých žiakov (aj seba)
v triednom kolektíve.
Žiak vie vymenovať základné
roly žiakov v triede a zaradiť
žiakov do nich.
Žiak vie vysvetliť, čo je
socializácia a prečo je pre
jednotlivca dôležitá.
Žiak objasní podstatu
problémov vo vzťahu.
17
Individualizmus –
osobnosti v našej
škole
Osobnosť: pozitíva,
negatíva
Vodca, vodcovský typ
(charakteristické znaky)
Súperenie, súťaživosť
Žiak vie rozlíšiť negatívne
a pozitívne osobnosti triedy.
Žiak objasní význam
pozitívnych vzorov
(pozitívnych vodcov
osobnosti) pre život triedy.
Žiak odhalí manipuláciu zo
strany spolužiaka a odolá jej.
Žiak uvedie príklady
súťaživosti v pozitívnom aj
v negatívnom zmysle.
18
Kolektivizmus –
spolupráca v našej
triede
Pravidlá spolupráce
Kompromis
Riešenie konfliktov
Žiak pozná a riadi sa
pravidlami spolupráce pri
činnostiach triedneho
kolektívu.
Žiak je ochotný robiť
kompromisy.
Žiak pozná základné spôsoby
riešenia konfliktov
Osobnostný
a sociálny rozvoj
463
Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
Školský vzdelávací program
a uplatňuje ich v živote
triedy.
Február
Marec
19
Sebahodnotenie
a hodnotenie žiakov
triedy
Rovnosť
Rovnakosť
Predsudok
Sebapoznanie,
sebahodnotenie
Poznanie a hodnotenie
iných
Žiak vie rozlíšiť pojmy
rovnosť a rovnakosť.
Žiak chápe pojem predsudok,
na príkladoch uvedie, čo
môžu predsudky spôsobiť.
Žiak pozná svoje pozitíva
a negatíva.
Žiak vie určiť pozitíva aj
negatíva spolužiaka bez
urážania.
20
Komunikácia
v triede
Vzájomné pôsobenie
členov kolektívu
Družní spolužiaci
Žiaci s problémami pri
nadväzovaní sociálnych
vzťahov
Žiak rozozná odlišnosti
jednotlivcov v procese
vytvárania sociálnych
vzťahov.
Žiak je ochotný pomôcť
spolužiakom s problémami
pri nadväzovaní kontaktov,
pri socializácii.
21
Práva a povinnosti
žiakov v triede –
triedna samospráva
Dokument: práva
a povinnosti žiakov
v konkrétnej triede
Vytvorenie s činnosť
triednej samosprávy
22
Práva a povinnosti
Dokument: práva
Žiak sa zúčastní na tvorbe
práv a povinností žiakov
triedy (aktívna spolupráca).
Žiak využije možnosť
ovplyvniť život vo svojej
triede.
Žiak rozvíja zodpovednosť za
seba a iných.
Žiak pozná svoje práva
Osobnostný
a sociálny rozvoj
464
Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
Apríl
Školský vzdelávací program
žiakov v škole –
školská samospráva
a povinnosti žiakov na
nižšom stupni
osemročného gymnázia
Vytvorenie a činnosť
žiackeho parlamentu
(školskej žiackej
samosprávy)
a povinnosti v škole.
Žiak vie, kto ho zastupuje
v školskom parlamente a ako
obhajuje jeho práva.
23
Mimovyučovacia
a mimoškolská
činnosť
Mimovyučovacie aktivity
v škole
Záujmové útvary v škole
Aktívne využívanie
voľného času
(mimoškolská činnosť)
Žiak sa zapája do
mimoškolských aktivít.
Žiak pozná, ktoré záujmové
útvary pracujú v škole
a začlení sa do niektorého
z nich.
Žiak uvedie možnosti
mimoškolského využívania
voľného času.
24
Naša škola
História, úspechy žiakov
Bývalí pedagógovia
Osobnosti školy
Symbolika školy (logo,
hymna)
Žiak vie uviesť úspechy
osobností, pedagógov
a históriu svojej školy.
Žiak pozná jej symboliku.
Žiak rozvíja pocit hrdosti,
spolupatričnosti, posilňuje
snahu reprezentovať školu.
25
Náš(a) pan(i)
učiteľ(ka)
Osobnosť učiteľa
Pracovné štýly učiteľa
Žiak vie uviesť základné typy
osobnosti učiteľa.
Žiak pozná základné
pracovné štýly učiteľa.
Žiak rozvíja kritické
myslenie, schopnosť vyjadriť
Osobnostný
a sociálny rozvoj
465
Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
Školský vzdelávací program
svoj názor bez urážania.
Máj
26
Čím by som chcel
byť
Povolanie
Zamestnanie
Rodinné tradície
v povolaniach
Žiak vysvetlí na príkladoch
pojmy povolanie,
zamestnanie.
Žiak si uvedomí svoj záujem
o isté povolanie a vplyv
rodiny na svoju budúcu
pracovnú pozíciu.
27
Vzdelávanie ako
hodnota
Systém hodnôt
Hodnoty detí školského
veku
Vzdelanie v systéme
hodnôt detí školského veku
Žiak vie uviesť
najdôležitejšie hodnoty vo
svojom živote.
Žiak vysvetlí, prečo má
vzdelanie práve také miesto
v jeho hodnotovom systéme.
Žiak toleruje hodnoty
spolužiakov.
28
Celoživotné
vzdelávania
Celoživotné vzdelávanie
Žiak chápe pojem a prijíma
myšlienku celoživotného
vzdelania ako predpokladu
pre svoje budúce uplatnenie
sa v práci.
29
Školský systém
u nás
Typy a stupne škôl
Školské zariadenia
Žiak rozlišuje typy stredných
škôl.
Žiak vie vymenovať niektoré
školské zariadenia.
Žiak pozná možnosti
ďalšieho vzdelávania u nás.
Osobnostný
a sociálny rozvoj
466
Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
Jún
Školský vzdelávací program
30
Školský systém
v Európe
Typy a stupne škôl vo
vybraných štátoch EÚ
(kritéria výberu: Projekt
Comenius)
Povinná školská dochádzka
Žiak porovná typy a stupne
škôl u nás a v niektorých
štátoch EÚ.
Žiak rozlišuje dĺžku trvania
povinnej školskej dochádzky
u nás a v štátoch EÚ.
31
Život žiaka
gymnázia (ZŠ)
u nás – v zahraničí,
v meste – na dedine
Režim dňa
Výchova, vyučovanie
Voľnočasové aktivity
Žiak porovná život žiaka SR
– zahraničie, mesto – dedina.
Žiak hľadá podobnosti
a odlišnosti.
Žiak rozvíja kritické
myslenie, vyjadruje svoj
názor a zdôvodňuje ho.
32
Škola budúcnosti
Spôsoby učenia
a vyučovania v budúcnosti
Postavenie žiaka a učiteľa
v budúcnosti
Obsah vzdelávania v
budúcnosti
Žiak rozvíja svoju tvorivosť
a fantáziu.
Žiak prejaví aj zmysel pre
realitu.
Žiak vie vyjadriť a obhájiť
svoju predstavu.
33
Záverečné
hodnotenie
5.2.4 Človek a hodnoty
467
Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
Školský vzdelávací program
Názov predmetu
Týždenná časová dotácia
Ročná časová dotácia
5.2.4.1
ročník
ŠVP
ŠkVP
SPOLU
SPOLU
Etická výchova
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
SPOLU
1
0
1
33
1
0
1
33
0,5
0
0,5
16,5
0,5
0
0,5
16,5
1
0
1
33
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
0
5
165
Osnovy predmetu:
prima
Prehľad tematických celkov
Otvorená komunikácia
odporúčaný počet
hodín
6
Poznanie a pozitívne hodnotenie seba
7
Poznanie a pozitívne hodnotenie druhých
7
Tvorivosť v medziľudských vzťahoch, iniciatíva
6
Etické aspekty ochrany prírody
7
Spolu
33
468
Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
Školský vzdelávací program
Profil absolventa:
Zámer a ciele predmetu
Poslaním povinne voliteľného predmetu etická výchova je vychovať osobnosť s vlastnou identitou a hodnotovou orientáciou, v ktorej
úcta k človeku a k prírode, spolupráca, prosociálnosť a národné hodnoty zaujímajú významné miesto. Pripravuje mladých ľudí pre život v tom
zmysle, aby raz ako dospelí prispeli k vytváraniu harmonických a stabilných vzťahov v rodine, na pracovisku, medzi spoločenskými skupinami,
v národe a medzi národmi.
Cieľom etickej výchovy je:
• Umožniť žiakom na primeranej úrovni pomenovať a vysvetliť základné etické postoje a spôsobilosti
• Ďalej rozvíjať a zdokonaľovať u žiakov sebaovládanie, pozitívne hodnotenie seba a druhých, komunikačné zručnosti.....
• Umožniť žiakom na primeranej úrovni vysvetliť základné etické pojmy, súvislosť medzi hodnotami a normami
• Vysvetliť žiakom princípy náboženskej i nenáboženskej etiky, ukázať im cestu k pochopeniu a tolerovaniu správania a názorov
spoluobčanov a spolužiakov
• Vysvetliť žiakom dôležité hodnoty a etické normy, súvisiace so životom a zdravím, rodinným životom, rodičovstvom a sexualitou,
ekonomickým životom a prácou v povolaní, posilniť u žiakov rozvíjanie morálneho úsudku a zmyslu pre zodpovednosť
• Pomocou zážitkových metód, nácviku a prepojením osvojeného správania s každodenným životom umožniť žiakom osvojiť si základné
postoje a spôsobilosti, súvisiace s uvedenými hodnotami a normami
K špecifickým cieľom predmetu etickej výchovy patrí:
• Rozvíjať sociálne a komunikačné zručnosti žiakov tak, aby boli schopní kultivovane využívať verbálne aj neverbálne prostriedky
a pohotovo a primerane reagovať v rôznych situáciách
• Rozvoj etických postojov a prosociálne správanie
• Rozvíjať etické cítenie žiakov (empatia, asertivita, pozitívne hodnotenie iných)
• Viesť ich k rozvíjaniu vlastných hodnotiacich úsudkov
• Podpora mentálnej hygieny, prevencia porúch správania a učenia
469
Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
Školský vzdelávací program
CHARAKTERISTIKA ABSOLVENTA
Po absolvovaní gymnázia žiak :
• Vie vhodným spôsobom komunikovať v bežných komunikačných situáciách (predstavenie sa, pozdrav, blahoželanie, ospravedlnenie sa,
začiatok a udržanie rozhovoru), pri diskusii a polemike vie vyjadriť svoj súhlas alebo nesúhlas a použiť jednoduchšie typy argumentácie
• Vie pomenovať svoje vlastnosti, schopnosti, vie sa vžiť do situácie druhých, je schopný kultivovane vyjadrovať svoje city, vie posúdiť
svoje silné a slabé stránky a vie prejaviť pozitívne sebahodnotenie
• Pozná rôzne spôsoby správania, pozná techniky asertívneho správania, pozná metódu tvorivého riešenia problémov Ditor
• Vie posúdiť svoje silné a slabé stránky, prejaviť pozitívne sebahodnotenie
• V správaní prejavuje rešpekt a úctu voči osobám iného svetonázoru, rasám a etnikám
• Žiak chápe, že aj sexuálny život musí byť integrovaný do zdravého životného štýlu, v oblasti sexuality sa prejavuje zodpovedne, vo
vzťahoch s osobami opačného pohlavia je rozvážny
• Chápe svoje miesto v rodine a život svojich rodičov a súrodencov, usiluje sa o pozitívny vzťah k starým rodičom, je schopný
konštruktívneho dialógu s rodičmi, súrodencami pozitívne participuje na živote rodiny
• Chápe súvislosti medzi normou a hodnotou a je ochotný dodržiavať všeobecne akceptovateľné mravné normy v jeho správaní je prítomný
hodnotový rámec, angažuje sa za spoločné dobro
• Chápe dôležitosť profesijnej etiky, rozumie hodnotám súťaživosti, kooperácii a rešpektuje pravidlá fair play k zadaným úlohám sa stavia
zodpovedne, je pripravený vytvárať dobré vzťahy na pracovisku
Preferované metódy práce a organizačné formy vyučovania
V rámci predmetu etická výchova budú uplatňované tieto základné formy vyučovania: individuálna a skupinová práca. Metódy práce budú
volené tak, aby zabezpečili rovnomerný rozvoj kľúčových spôsobilostí žiaka. Vzhľadom na stanovené ciele budú uplatňované viaceré metódy
výučby.
1.
2.
Metódy rozvíjajúce spôsobilosti pri práci s IKT: využitie internetu na získavanie informácií
Metódy rozvíjajúce sociálne komunikačné spôsobilosti:
a. Skupinová práca
470
Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
b.
c.
d.
e.
f.
g.
Školský vzdelávací program
Zážitkové učenie - hranie rolí, simulácie, modelové situácie, scénka,
Kladenie otázok
Myslenie nahlas, rozhovor, debata, diskusia, polemika, posudzovanie, voľné písanie, vlastná tvorba
Brainstorming,
Vnímanie a pozorovanie seba
Kooperačné stratégie v práci vo dvojici
3.
Metódy rozvíjajúce spôsobilosť k celoživotnému učeniu sa:
- Sebahodnotiace hárky
- Sebareflexívne stratégie v samostatnej práci
4.
Metódy rozvíjajúce spôsobilosť riešiť problémy:
- Brainstorming
- Voľné písanie, tvorivé písanie
- Myslenie nahlas, debata, polemika, diskusia
5.
Metódy rozvíjajúce pracovné spôsobilosti
- Kooperatívne stratégie v práci vo dvojici
- Práca so sebahodnotiacimi hárkami
Spôsoby hodnotenia
Etická výchova je predmet, ktorý sa neklasifikuje, preto budeme využívať prevažne slovné hodnotenie. Uplatňovať sa bude pri: samostatnej
práci, práci v skupine, pri hodnotení aktivity žiaka na hodine, napĺňaní afektívnych cieľov a hodnotení sociálnych zručností. Súčasťou
hodnotenia bude aj sebahodnotenie žiaka.
Formatívne hodnotenie:
Slovné hodnotenie práce žiakov na hodine – ich aktívna účasť
Sebareflexia po ukončení hodiny - ako sa cítil, čo mu robilo problém, čo sa mu páčilo, nepáčilo
471
Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
Školský vzdelávací program
Hodnotenie druhými – kto sa málo zapájal, kto narúšal ich prácu, čo by chceli v skupine zlepšiť
Sumatívne hodnotenie:
Sebareflexia po ukončení tematického celku – ako sa cítil, čo mu robilo problém, čo sa mu páčilo, nepáčilo
Hodnotenie druhými – kto sa málo zapájal, kto narúšal ich prácu, čo by chceli v skupine zlepšiť
Obsahový a výkonový štandard
Mesiac
Tematický
celok
Hodina
Téma
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Prierezové témy
472
Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
September
4hodiny
1.TC:Otvorená
komunikácia
1.
2.-3.
4.
Október
4hodiny
2.TC:Poznanie
a pozitívne
hodnotenie
seba
Školský vzdelávací program
Úrovne komunikácie,verbálna a neverbálna komunikácia,pozdrav,otázka,poVerbálna a neverbálna ďakovanie,prejavenie úcty
voči iným v komunikácii,
komunikácia
komunikačné šumy,chyby
Pozdrav,poďakovanie, a prekážky.
ospravedlnenie
5.
Prejav úcty v komunikácii
6.
Komunikačné šumy,
chyby a prekážky
7.
Sebapoznanie,sebahodnotenie
8.
Sebaúcta,sebaovládanie
9.-10.
Poznanie svojich silných a slabých
stránok
11.
Elementy formujúce
sebaúctu v šk.veku-rodina,škola
November
4hodiny
Žiak vie vymenovať druhy
Komunikácie a jej úrovne
-vie vysvetliť pojem otvorená komunikácia
-uvedomuje si príčiny komunikačných šumov a vníma miesto komunikačných
prekážok pri nedorozumeniach
Enviromentálna
výchova
Sebapoznanie,sebahodnotenie,sebaúcta,sebaovládanie,poznanie svojich silných a slabých stránok,
povedomie vlastnej hodnoty,elementy formujúce
-rozumie a vie vysvetliť
pojmy sebaúcta a sebaovládanie
-vie vymenovať prvky podporujúce sebaúctu u žiaka
-uvedomuje si dôležitosť
Osobný a sociálny
rozvoj
sebaúctu v školskom veku
/rodina,škola,vrstovníci,
zovňajšok,úspech,vzťahy,
záujmy.../
poznania svojich silných a
slabých stránok
-pozná elementy formujúce
jeho sebaúctu
Zoznámenie,úrovne
komunikácie
473
Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
December
3hodiny
3.TC:Poznanie
a pozitívne
hodnotenie
druhých
12.
Elementy formujúce
sebaúctu-vrstovníci,
zovňajšok
13.
Elementy formujúce
sebaúctuúspech,vzťahy,záujmy
14.
Pozitívne hodnotenie
druhých v bežných
podmienkach
15.
Január
3hodiny
16.
17.
Február
3hodiny
Školský vzdelávací program
Pozitívne hodnotenie druhých v bežných podmienkach,pozitívne hodnotePozitívne hodnotenie nie najbližších,hľadanie
najbližších
dôvodov pre pozitívne
hodnotenie iných,ich verbálne vyjadrenie,prípadHľadanie dôvodov pre ne písomné vyjadrenie popozitívne hodnotenie
zitív iných,reflexia nad
druhých
dobrom,ktoré od iných
prijímame.Úcta k postiVerbálne a písomné
hnutým,starým,chorým a
vyjadrenie pozitív
pod.
iných
18.
Reflexia nad dobrom
19.-20.
Úcta
k postihnutým,starým,
chorým...
4.TC:Tvorivosť 21.
Rozvíjanie základnej
-vie vysvetliť dôležitosť
pozitívneho hodnotenia druhých v medziľudských
vzťahoch
-chápe zmysel pozitívneho
hodnotenia druhých
-učí sa vidieť problémy postihnutých,starých a chorých a objavuje ich dary
Osobný a sociálny
rozvoj
Rozvíjanie základnej tvori474
Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
v medziľudských vzťahoch
Marec
3hodiny
tvorivosti
22.-23.
24.
Apríl
3hodiny
25.-26.
5.TC:Etické as- 27.
pekty ochrany
prírody
Máj
3hodiny
Školský vzdelávací program
28.-29.
30.
vosti,objavovanie darov
prostredníctvom širokej
ponuky pre ľudskú tvorivosť/pohybová,výtvarná,
Objavovanie darov
imitačná,literárna,prosocez ľudskú tvorivosť
ciálna.../Radosť z tvorivosti,tvorivosť a iniciatíva v
Tvorivosť v medzimedziľudských vzťahoch
ľudských vzťahoch-čo /čo môžem urobiť pre spomôžem urobiť pre
lužiaka,pre našu triedu,pre
mojich
rodinu,pre ľudí v núdzi.../.
spolužiakov,pre triedu
-vie vysvetliť aké má miesto tvorivosť v medziľudských vzťahoch
-vie vymenovať znaky tvového človeka
-rozumie že tvorivosť je
potrebná nielen pre vedu a umenie,ale aj pre vytváranie
medziľudských vzťahov
Osobný a sociálny
rozvoj
Tvorivosť v medzidských vzťahoch-čo
môžem urobiť pre
rodinu,pre ľudí
v núdzi
Vnímanie prírody,obdiv a úcta k všetkým
formám života
Vnímanie prírody,obdiv a
úcta ku všetkým formám
života,dôležitosť ochrany
prírody z hľadiska proso-
Dôležitosť ochrany
prírody z hľadiska
prosociálnosti
ciálnosti/úcta k tým,čo prídu do prírody po nás,či už
o týždeň alebo o sto rokov.../.Ekologická etika z
pohľadu žiaka/zber odpadu,neznečisťovať okolie,
Ekoetika-zber odpadu
Enviromentálna
výchova
-vie vysvetliť súvislosť medzi ľudskou činnosťou a
životným prostredím
-vie uviesť príklady ekologickej etiky
-cíti sa súčasťou prírody a
chce jej pomôcť
475
Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
Jún
3hodiny
Školský vzdelávací program
31.
Šetrenie energie
32.
Čistota nášho mesta
33.
Vychádzka do prírody
šetriť prírodu v konkrétnou -vníma svoje možnosti pre
citlivosťou v bežných žiochranu životného prostrevotných situáciách-tečúci dia
vodovodný kohútik,zbytočne zažaté svetlo.../
476
Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
Názov predmetu
Týždenná časová dotácia
Ročná časová dotácia
5.2.4.2
ročník
ŠVP
ŠkVP
SPOLU
SPOLU
Školský vzdelávací program
Náboženská výchova
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
SPOLU
1
0
1
33
1
0
1
33
0,5
0
0,5
16,5
0,5
0
0,5
16,5
1
0
1
33
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
0
5
165
Osnovy z predmetu náboženská výchova budú dopracované v priebehu šk. roka 2008/2009 vzhľadom na zmenu učiteľa.
Názov predmetu
Týždenná časová dotácia
Ročná časová dotácia
5.2.4.3
ročník
ŠVP
ŠkVP
SPOLU
SPOLU
Psychosociálny tréning
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
SPOLU
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
30
0
0
30
Osnovy z predmetu budú dopracované v priebehu šk. roka 2008/2009.
477
Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
Školský vzdelávací program
5.2.5 Matematiky a práca s informáciami
Názov predmetu
Týždenná časová dotácia
Ročná časová dotácia
5.2.5.1
ročník
ŠVP
ŠkVP
SPOLU
SPOLU
Matematika
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
SPOLU
4
0/1
4
132
3,5
0,5
4
132
4
0
4
132
4
0
4
132
4
1
5
165
3
1
4
99
3
0
3
99
1
0
1
30
26,5
2,5
29
954
Osnovy predmetu:
Prima
Matematika
Prehľad tematických celkov
1.Vytvorenie oboru prirodzených čísel do a nad milión, desatinné číslo
odporúčaný počet
hodín
10
2.Uhol a jeho veľkosť, operácie s uhlami
16
3.Počtové výkony s prirodzenými číslami
25
4.Kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika
4
5.Úlohy zamerané na logiku
4
6.Obvod a obsah obdĺžnika a štvorca
15
7.Počtové výkony s desatinnými číslami
35
8.Kváder a kocka
15
9.Štvrťročné práce a ich opravy
8
478
Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
Školský vzdelávací program
Profil absolventa:
Zámer a ciele predmetu
Cieľom matematiky na osemročnom gymnáziu je , aby žiak získal schopnosť používať matematiku vo svojom budúcom živote . Matematika má
rozvíjať žiakovo logické a kritické myslenie, schopnosť argumentovať a komunikovať a spolupracovať v skupine pri riešení problému .Žiak by
mal spoznať matematiku ako súčasť ľudskej kultúry a dôležitý nástroj pre spoločnosť.
Vyučovanie matematiky musí byť vedené snahou umožniť žiakom , aby získali nové vedomosti špirálovite a s množstvom propedeutiky ,
prostredníctvom riešenia úloh s rôznorodým textom , tvorili jednoduché hypotézy a skúmali ich pravdivosť , vedeli používať rôzne spôsoby
reprezentácie matematického obsahu / text, tabuľky, grafy, diagramy / , rozvíjali svoju schopnosť orientácie v rovine a v priestore . Má
napomôcť rozvoju ich algoritmického myslenia , schopnosti pracovať s návodmi a tvoriť ich.
K špecifickým cieľom predmetu matematika patrí:
•
•
•
•
•
•
Správne pochopenie a používanie matematickej symboliky , terminológie ,frazeológie
Získanie schopnosti čítať s porozumením súvislé texty obsahujúce čísla ,závislosti a vzťahy
Využívanie pochopených a naučených postupov a algoritmov pri riešení úloh
Používanie prostriedkov IKT na vyhľadávania , spracovanie , uloženie a prezentáciu informácií
Rozvíjanie zručností žiakov súvisiacich s procesom učenia sa
K upevneniu kladných morálnych a vôľových vlastností žiakov
V prvých štyroch ročníkoch osemročného gymnázia sa dôraz kladie na pestrosť organizačných foriem a metód, pomocou ktorých žiak získava
kľúčové spôsobilosti a rozvíja si teoretickú bázu pre ďalšie štúdium matematiky , rozvíja vlastné tvorivé schopnosti a v rámci rozvoja
matematických zručností získava spôsobilosti aj pre ďalšie štúdium a celoživotné vzdelávanie sa .
Po absolvovaní osemročného gymnázia žiak vie :
1.Správne používať matematickú symboliku
2.Čítať s porozumením súvislé texty obsahujúce čísla, závislosti a vzťahy a texty obsahujúce tabuľky , grafy a diagramy
3.Využívať pochopené a osvojené postupy a algoritmy pri riešení úloh , pričom si uvedomuje vzťah medzi matematikou a realitou
4.Rozvíjať svoje schopnosti používaním prostriedkov IKT na vyhľadávanie , spracovanie ,uloženie a prezentáciu informácií
479
Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
Školský vzdelávací program
5.Rozvíjať a upevňovať svoje kladné morálne a vôľové vlastnosti , ako je samostatnosť, rozhodnosť, vytrvalosť, húževnatosť, sebakritickosť,
kritickosť, cieľavedomá sebavýchov a sebavzdelávanie, dôvera vo vlastné schopnosti a možnosti
Preferované metódy práce a organizačné formy vyučovania
V rámci predmetu matematika budú uplatňované tieto základné formy vyučovania: frontálna práca s triedou, skupinová práca, individuálne
zamestnania žiakov budú zložkami problémového a projektového vyučovania. Základom je schopnosť čítať s porozumením – použitie
matematického jazyka , znázorňovanie súvislostí grafmi a obrázkami, ich čítanie , modelové predstavy , predpovede výsledkov, zjednodušenie
zložitých podmienok, argumentácia.
Metódy práce budú volené tak, aby zabezpečili rovnomerný rozvoj kľúčových spôsobilostí žiaka. Vzhľadom na stanovené ciele budú
uplatňované viaceré metódy výučby. Tento dokument predstavuje odporúčané metódy vhodné pre žiakov 1. cyklu osemročných gymnázií.
Učiteľ si z nich volí na základe cieľa vyučovacej jednotky a individuálnych preferencií.
1.
2.
-
Metódy rozvíjajúce spôsobilosti pri práci s IKT: využitie internetu na získavanie informácií, tvorba prezentácií
Metódy rozvíjajúce sociálne komunikačné spôsobilosti:
Rozpoznávanie hlavných myšlienok a kľúčových slov ( zhlukovanie, filter, pyramída, pojmové mapy, cinquain )
Čítanie s porozumením ( I.N.S.E.R.T, riadené poznámky ), kritické čítanie
Kooperatívne učenie
Skupinová práca ( miešanie skupín, rotovanie- prehľad, recipročné učenie...)
Hranie rolí, simulácie, modelové situácie
Myslenie nahlas, debata, polemika, posudzovanie
Brainstorming, prevod
3.
Metódy rozvíjajúce spôsobilosť k celoživotnému učeniu sa:
- Sebahodnotiace hárky
- Hľadanie analógií, metafor
4.
Metódy rozvíjajúce spôsobilosť riešiť problémy:
- Kooperatívne učenie
- Medzipredmetové projekty, projektové a tematické dni
480
Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
-
Školský vzdelávací program
Brainstorming
Voľné písanie, tvorivé písanie
5.
Metódy rozvíjajúce spôsobilosti smerujúce k iniciatívnosti a podnikavosti
- Medzipredmetové projekty, projektové a tematické dni
- Kooperatívne učenie
6.
Metódy rozvíjajúce pracovné spôsobilosti
- Kooperatívne učenie
- Práca so sebahodnotiacimi hárkami
Spôsoby hodnotenia
Podklady na hodnotenie žiaka, ktoré učiteľ hodine matematiky získava, majú byť pestré a rešpektovať rôzne aspekty všestranného rozvoja
osobnosti žiaka. V rámci predmetu je dôraz kladený na osvojovanie si základných spôsobilostí žiakov, nielen obsahov predmetu. Aj preto
podklady na hodnotenie musí učiteľ získavať pomocou rôznych foriem pedagogickej diagnostiky. Zohľadňujú sa výkony žiaka pri všetkých
formách práce ( samostatná, skupinová, domáca...)V nižšom cykle osemročného gymnázia prevažuje hodnotenie formatívne s motivačnou
zložkou. Učiteľ prihliada na to, aby rovnomerne poskytoval žiakovi spätnú väzbu zo všetkých základných zložiek komunikácie .
Osobitne sú upravené kritériá hodnotenia pri žiakoch so ŠVVP. Postupujeme podľa individuálnych noriem hodnotenia, ktoré sú v súlade
s legislatívou a odporúčaniami odborníkov. Snažíme sa hodnotiť formami, ktoré nemajú negatívny vplyv na rozvoj osobnosti žiaka, ale napriek
tomu sme aj primerane nároční, neznižujeme kritériá tam, kde to nie je potrebné. Využívame možnosť pri kritériách výstupov nastaviť ich na
niekoľko rôznych úrovní. Hodnotenie priebežne konzultujeme s odborníkmi z PPP, DIC a inými.
Pri domácich úlohách nesmie byť uplatňované sumatívne hodnotenie, žiak by mal mať možnosť korigovať chyby z domáceho zadania.
Prevažujúcou formou hodnotenia bude slovné hodnotenie. Uplatňovať sa bude pri: projektoch, samostatných cvičných zadaniach, hodnotení
skupinovej práce, pri interpretácii a hodnotiacej práci s textom, hodnotení aktivity žiaka na hodine, napĺňaní afektívnych cieľov
a hodnotení sociálnych zručností. Súčasťou hodnotenia bude aj reflexia učebnej činnosti žiaka a sebahodnotenie žiaka.
481
Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
Školský vzdelávací program
V rámci formatívneho hodnotenia sa bude uplatňovať hodnotenie v bodoch a %. Slúži na orientáciu žiaka, jeho sebahodnotenie pri rôznych
formách písomného overovania vedomostí. V bodoch a % budú hodnotené: autotesty, nácvičné testy, kontrolné písomné práce, rozcvičky ,
projektové práce.
Sumatívne hodnotenie a následná klasifikácia. Klasifikácia žiakov stanovuje úroveň žiaka vo vzťahu k očakávaným výstupom formulovaných
v ŠVP predmetu. Klasifikácia žiaka prihliada na jeho vzdelávacie a osobné predpoklady, prihliada na vek žiaka.. Podkladmi pre klasifikáciu sú:
ústne odpovede, štvrťročné práce, kontrolné písomné práce, výstupné testy tematických celkov, individuálne projekty, samostatné zadania
a aktivity žiaka.
S pravidlami pre získanie podkladov k priebežnej i výslednej klasifikácii učiteľ oboznámi žiakov na začiatku klasifikačného obdobia.
Obsahový a výkonový štandard
Mesiac
Tematický celok
September Vytvorenie oboru
prirodzených čísel
do a nad milión,
desatinné číslo
/ 10 /
Hodina
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Téma
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Rád číslice v zápise
prirodzeného čísla
Porovnanie prirodzených
čísel
Zaokrúhľovanie
prirodzených čísel
Usporiadanie a zobrazenie na
číselnej osi
Desatinné číslo
Prirodzené a desatinné
číslo .Zápis desatinného
a prirodzeného čísla
.Číselná os, znázornenie
prirodzených
a desatinných čísel na
číselnej osi. Porovnávanie
desatinných
a prirodzených čísel
.Usporiadanie desatinných
a prirodzených čísel.
Čítanie prirodzených
a desatinných čísel
v texte.
Zapísať číslo
prirodzené a desatinné.
Prečítať prirodzené
a desatinné číslo
v text. Vedieť
znázorniť na číselnej
osi číslo prirodzené
a číslo desatinné.
Poznať princípy
zaokrúhľovania
prirodzených
a desatinných čísel.
Vedieť zaokrúhľovať
desatinné číslo na
Rád číslice v zápise
desatinného čísla
Porovnávanie desatinných
čísel
Prierezové
témy
482
Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
8.
9.
10.
Mesiac
Tematický celok
Uhol a jeho
veľkosť , operácie
s uhlami.
/ 16 /
Október
Hodina
Školský vzdelávací program
Téma
11.
Uhol a jeho veľkosť
12.
Stupeň, minúta
13.
Odhad veľkosti uhla
14.
Meranie veľkosti uhla
15.
Meranie veľkosti uhla
16.
Rozdelenie uhlov
17.
19.
Priamy, pravý , ostrý a tupý
uhol
Údaje vyjadrené pomocou
veľkosti uhlov
Azimut
20.
Zemepisná šírka a dĺžka
21.
Trojuholník a jeho vnútorné
uhly
18.
daný počet
desatinných miest.
Zaokrúhľovanie desatinných
čísel
Zobrazenie desatinných čísel
na číselnej osi
Opakovanie – test
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Uhol. Prenášanie uhla. Os
uhla a jej konštrukcia .
Meranie veľkosti uhla
.Jednotka stupeň, minúta.
Používanie uhlomeru na
meranie veľkosti uhla.
Priamy , ostrý, pravý
a tupý uhol. Trojuholník
pravouhlý , ostrouhlý
a tupouhlý. Vrcholové
a susedné uhly.
Porozumenie pojmom
azimut, zemepisná šírka
a dĺžka. Dvojica
susedných uhlov,
striedavých a súhlasných
uhlov.
Vedieť odmerať
veľkosť narysovaného
uhla .Narysovať uhol
danej veľkosti
.Rozlíšiť a pomenovať
jednotlivé druhy
uhlov: ostrý, pravý,
priamy a tupý. Vedieť
prenášať uhly ,
zostrojiť os uhla.
Porovnať uhly podľa
veľkosti .Dodržiavať
presnosť pri rysovaní
a meraniach
.Porozumieť pojmom
azimut, zemepisná
šírka a dĺžka . Vedieť
sčitovať a odčitovať
uhly numericky .
Vedieť využívať
Prierezové
témy
Práca
v skupinách
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
483
Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
22.
23.
24.
25.
Školský vzdelávací program
Triedenie trojuholníkov
podľa vnútorných uhlov
Vrcholové a susedné uhly
vlastnosti známych
dvojíc uhlov.
Rovnobežky preťaté
priečkou
Striedavé a súhlasné uhly
484
Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
Mesiac
Tematický celok
Hodina
28.
Počtové výkony
s desatinnými
číslami
November
/ 25 /
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
Školský vzdelávací program
Téma
Oprava 1. štvrťročnej
práce
Sčítanie a odčítanie
prirodzených čísel spamäti
Sčítanie prirodzených čísel
písomne
Sčítanie prirodzených čísel
pomocou kalkulačky
Odčítanie prirodzených
čísel spamäti
Odčítanie prirodzených
čísel písomne
Odčítanie prirodzených
čísel pomocou kalkulačky
Násobenie a delenie
prirodzených čísel spamäti
Násobenie prirodzených
čísel písomne
Násobenie prirodzených
čísel na kalkulačke
Delenie prirodzených čísel
jednociferným deliteľom
Delenie prirodzených čísel
dvojciferným deliteľom
Delenie prirodzených čísel
dvojciferným deliteľom
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Ovládanie počtových
výkonov spamäti,
písomne aj kalkulačkou.
Delenie so zvyškom,
delenie dvojciferným,
trojciferným deliteľom.
Vlastnosti počtových
výkonov –
komutatívnosť,
asociatívnosť
a distibutívnosť.
Riešenie jednoduchých
slovných úloh.
Oboznámenie sa
s pravidlami deliteľnosti
2,3,5,10. Vykonávanie
odhadov pri riešení
jednoduchých príkladov.
Poznanie princípov pri
riešení príkladov so
zátvorkami rôznymi
počtovými výkonmi.
Členy pri sčítaní,
odčítaní, násobení
a delení.
Vedieť písomne
a spamäti sčitovať,
odčitovať , násobiť
a deliť. Dokázať
použiť kalkulačku pri
riešení jednoduchých
príkladov. Vedieť
pomenovať členy pri
rôznych počtových
výkonoch. Riešiť
známe typy slovných
úloh. Rozvíjať
algoritmické
myslenie žiakov.
Matematizovať
jednoduché reálne
situácie pomocou
počtových výkonov.
Vedieť vytvárať
násobky daného
čísla. Vedieť
rozhodnúť
o deliteľnosti daného
čísla 2, 3 , 5, 10.
Prierezové
témy
Ochrana
zdravia a života
Enviromentálna
výchova –
využitia v
slovných
úlohách
485
Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
Školský vzdelávací program
486
Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
Mesiac
December
Tematický celok
Hodina
41.
Téma
48.
Delenie prirodzených čísel
dvojciferným deliteľom
Delenie prirodzených čísel
dvojciferným deliteľom
Delenie prirodzených čísel
trojciferným deliteľom
Delenie prirodzených čísel
trojciferným deliteľom
Delenie prirodzených čísel
pomocou kalkulačky
Slovné úlohy s použitím
počtových výkonov sčítanie
a odčítanie
Slovné úlohy s použitím
násobenia a delenia
Znaky deliteľnosti 2,5, 3,10
49.
Prvočíslo a zložené číslo
50.
Dohoda o poradí počtových
výkonov
Porovnanie s poradím
používaným na kalkulačke
Propedeutika počítania
s približnými číslami
Propedeutika počítania
s približnými číslami
42.
43.
44.
45.
46.
47.
51.
52.
Január
Školský vzdelávací program
53.
Obsahový štandard
Zložené číslo a prvočíslo.
Výkonový štandard
Prierezové
témy
Vedieť rozhodnúť
o danom čísle čím je
deliteľné. Vedieť
rozpoznať číslo
zložené a prvočíslo.
487
Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
Mesiac
Tematický celok
Kombinatorika ,
pravdepodobnosť
a štatistika
/4/
Hodina
Opakovanie - test
55.
57.
Riešenie jednoduchých
kombinatorických úloh
Riešenia jednoduchých
úloh na základe hier a
pokusov
Pravdepodobnostné hry
58.
Pravdepodobnostné pokusy
59.
2.štvrťročná práca
56.
62.
63.
Obvod a obsah
obdĺžnika
/ 15 /
Téma
54.
Úlohy zamerané na 60.
logiku
/4/
61.
Február
Školský vzdelávací program
64.
65.
Oprava 2. štvrťročnej
práce
Všeobecné výroky a
kvantifikátory
Objav negácie
Úlohy na ukázanie istej
možnej a nemožnej
udalosti
Úlohy na ukázanie istej
možnej a nemožnej
udalosti
Štvorec ako geometrický
rovinný útvar
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Súbor, prvok ,kritérium
, systém. Počet
možností výberu.
Vedieť vypisovať
všetky možnosti podľa
určitého systému.
Získavať pomocou
hier skúsenosti
s organizáciou
konkrétnych súborov
predmetov podľa
zvoleného kritéria
Výrok, negácia výroku.
Pojmy kvantifikátory
aspoň jeden, všetci ,
práve jeden, najmenej ,
najviac, nikto.
Dokázať kvantifikovať
všeobecné výroky
a uskutočniť negácie
kvantifikovaných
výrokov.
Obsah a obvod
v štvorcovej sieti .
Jednotky dĺžky.
Jednotky obsahu
Pochopiť význam
merania obvodu
a obsahu.
Prierezové
témy
Enviromentálna
výchova
488
Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
66.
Mesiac
Tematický celok
Hodina
67.
Obdĺžnik ako rovinný
geometrický útvar
Téma
69.
Použitie štvorčekovej siete na
výpočet obvodu a obsahu.
Použitie štvorčekovej siete na
výpočet obvodu a obsahu
Obvod a obsah štvorca
70.
Obvod a obsah štvorca
71.
Obvod a obsah obdĺžnika
72.
Obvod a obsah obdĺžnika
73.
Premena jednotiek dĺžky
74.
Premena jednotiek obsahu
75.
77.
Výpočet obvodov a obsahov
zložených útvarov
Výpočet obvodov a obsahov
zložených útvarov
Slovné úlohy
78.
Slovné úlohy
79.
Opakovanie – test
68.
76.
Marec
Školský vzdelávací program
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Premeny jednotiek.
Obvod a obsah štvorca a
obdĺžnika .Slovné úlohy
na výpočty obvodov
a obsahov štvorca a
obdĺžnika , zložených
útvarov
. Oboznámiť sa
s jednotkami dĺžky
a obsahu a vedieť ich
požívať v praxi.
Osvojiť si spôsob
výpočtu obvodu
a obsahu obdĺžnika
a štvorca , vedieť ho
požiť. Vedieť riešiť
slovné úlohy na
výpočet obvodu
a obsahu. Získať
skúsenosti
v zovšeobecnení. Mať
predstavu o veľkosti
obsahových jednotiek.
Prierezové
témy
489
Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
Mesiac
Tematický celok
Počtové výkony
s desatinnými
číslami
/ 35 /
Hodina
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
Školský vzdelávací program
Téma
Sčitovanie desatinných čísel
spamäti
Sčítanie desatinných čísel
písomne
Sčítanie desatinných čísel
písomne
Sčítanie desatinných čísel
kalkulačkou
Odčítanie desatinných čísel
spamäti
Odčítanie desatinných čísel
písomne
Odčítanie desatinných čísel
písomne
Odčítanie desatinných čísel
kalkulačkou
Násobenie desatinných čísel
spamäti
Násobenie desatinných čísel
písomne
Násobenie desatinných čísel
písomne
Násobenie desatinných čísel
kalkulačkou
Násobenie desatinných čísel
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Sčítanie , odčítanie ,
násobenie desatinných
čísel. Násobenie
a delenie desatinných
čísel 1O, 100, 1000.
Premena jednotiek dĺžky,
hmotnosti a obsahu.
Delenie desatinných čísel
prirodzeným deliteľom,
desatinným číslom.
Slovné úlohy vedúce
k počtovým výkonom
s desatinnými číslami.
Aritmetický priemer
v obore desatinných čísel.
Vedieť pohotovo
sčitovať a odčitovať
spamäti aj písomne
desatinné čísla.
Vedieť použiť pritom
kalkulačku. Riešiť
všetky typy slovných
úloh na počtové
výkony s desatinnými
číslami. Dokázať
násobiť a deliť číslami
10, 100, 1000. Vedieť
deliť desatinné číslo
prirodzeným. Deliť
menšie číslo väčším,
deliť prirodzené číslo
desatinným, deliť
desatinné číslo
desatinným. Dokázať
vypočítať aritmetický
priemer .Premieňať
jednotky dĺžky ,
hmotnosti a obsahu.
Rozvíjať algoritmické
myslenie žiakov.
Prierezové
témy
Tvorba
projektu
a prezentačné
schopnosti .
Ochrana
zdravia
a života.
Osobnostný
a sociálny
rozvoj.
EV
Projekt na
aritmetický
priemer.
490
Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
Školský vzdelávací program
10, 100, 1000
93.
94.
Apríl
Mesiac
Tematický celok
Hodina
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104
Máj
105.
106.
107.
108.
Delenie desatinných čísel
Delenie desatinných čísel
prirodzeným deliteľom
Téma
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Prierezové
témy
Delenie desatinných čísel
prirodzeným deliteľom
Delenie desatinných čísel
desatinným číslom
Delenie desatinných čísel
desatinným číslom
Delenie desatinných čísel
desatinným číslom
Delenie desatinných čísel 10,
100, 1000
3.štvrťročná práca
Oprava 3. štvrťročnej práce
Slovné úlohy s desatinnými
číslami
Slovné úlohy s desatinnými
číslami
Slovné úlohy s desatinnými
číslami- súťaž
Premeny jednotiek dĺžky
Premeny jednotiek obsahu
Premeny jednotiek hmotnosti
Jednoduché úlohy s
491
Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
Školský vzdelávací program
premenou jednotiek
109.
Jednoduché úlohy
s premenou jednotiek
492
Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
Mesiac
Tematický celok
Hodina
110.
111.
112.
113.
Kváder a kocka
/ 15 /
Jún
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
Školský vzdelávací program
Téma
Výpočet aritmetického
priemeru
Výpočet aritmetického
priemeru
Objav periodičnosti podielu
Objav periodičnosti podielu
dvoch prirodzených čísel
Opakovanie desatinných čísel
Opakovanie - test
Obrazy kvádra a kocky vo
voľnom rovnobežnom
premietaní
Sieť kvádra
Sieť kocky
Povrch kocky
Povrch kvádra
Objem kvádra
Objem kocky
Jednotky obsahu a objemu
Premena jednotiek
Slovné úlohy na objem
a povrch kvádra a kocky
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Objem telesa. Jednotky
objemu , povrch. Premeny
jednotiek. Obrazy kvádra
a kocky vo voľnom
rovnobežnom premietaní
.Pôdorys, bokorys. Objem
a povrch kvádra a kocky.
Pochopiť význam
pojmu objem a povrch
, vedieť ich popísať
vlastnými slovami.
Pochopiť význam
jednotky objemu
.Poznať používané
jednotky objemu
a vedieť ich navzájom
premieňať. Osvojiť si
postup výpočtu
objemu a povrchu
kvádra a kocky.
Získať zručnosti vo
výpočtoch objemu .
Riešiť úlohy na
výpočet objemu
Prierezové
témy
Tvorba
projektu
robota
alebo
nejakej
stavby
zloženej
z kociek
a kvádrov.
493
Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
Mesiac
Tematický celok
Školský vzdelávací program
Hodina
126.
Téma
Obsahový štandard
127.
Slovné úlohy na objem
a povrch kvádra a kocky
Projekt – robot alebo stavba
128.
Projekt – robot alebo stavba
129.
Projekt – robot alebo stavba
130.
Hodnotenie projektu
131.
4. štvrťročná práca
132.
Oprava 4. štvrťročnej práce
Názov predmetu
Týždenná časová dotácia
Ročná časová dotácia
Prierezové
témy
A povrchu kvádra
a kocky. Poznať sieť
kocky a kvádra .
Rozvíjať priestorovú
predstavivosť žiakov.
5.2.5.2
ročník
ŠVP
ŠkVP
SPOLU
SPOLU
Výkonový štandard
Informatika
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
SPOLU
0,5
0,5
1
33
0,5
0,5
1
33
0,5
0
0,5
16,5
0,5
0,5
1
33
1
1
2
66
1
1
2
66
1
0
1
33
0
0
0
0
5
3,5
8,5
280,5
494
Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
Školský vzdelávací program
Profil absolventa:
Absolvent gymnázia si osvojí principiálne informácie a poznatky o informatickej vede a o práci s informačnými a komunikačnými technológiami
(IKT). Bude mať vedomosti o sociálnych, etických a právnych aspektoch používania IKT. S využitím poznatkov z iných predmetov si osvojí
niektoré metódy získavania, spracovanie, uchovávania a prezentovania informácií.
Absolvent
•
má predpoklady na štúdium na vysokej škole predovšetkým v oblasti študijného zamerania a v zameraniach týkajúcich sa IKT
•
má schopnosti sa po krátkom zaškolení kvalifikovane uplatniť v administratíve, resp. vo výpočtovom laboratóriu
•
má vedomosti zo základov programovania vo vyššom programovacom jazyku
•
vie sa orientovať v jednom operačnom systéme
•
vie určiť a použiť programové prostriedky pre danú úlohu
•
ovláda prácu s kancelárskym balíkom programov
•
má schopnosti a zručnosti na prácu s Internetom a navrhovanie jednoduchých webových stránok
•
má vedomosti o potrebe dodržiavania autorských práv a licenčných obmedzení na používanie programového vybavenia
•
rozumie princípom bezpečnosti informačných systémov a ochrany údajov pri prenose
Zámer a ciele predmetu
Základným zámerom vyučovania informatiky je naučiť žiakov chápať základné pojmy, techniky a postupy používané pri spracúvaní údajov a to
aj v počítačových systémoch. K tomu je potrebné komplexne rozvíjať vyššie kognitívne schopnosti žiakov – analyzovať, zovšeobecňovať,
hľadať účelné stratégie riešenia problémov a overovať ich v realite. Nemenej dôležitým prínosom je aj schopnosť presne vyjadrovať svoje
495
Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
Školský vzdelávací program
myšlienky a správne formálne ich zaznamenávať. Toto pôsobenie sa deje v rámci všeobecnej ľudskej kultúry a teda popri vyučovaní efektívneho
využitia informačno-komunikačných technológií zároveň rozvíjame aj rešpektovanie právnych a etických zásad pri používaní informácií
a informačných technológií.
Budovanie informatickej kultúry ako jedného zo základných pilierov informačnej spoločnosti je možné len spoločným vplyvom predmetu
informatika a aplikovaním informačných zručností v iných predmetoch, projektoch a v živote školy.
Predmet informatika treba chápať ako jeden z najkľúčovejších pre budúce úspešné uplatnenie sa absolventa v praxi či už v rámci Slovenska,
Európskej únie alebo sveta.
Vzhľadom na prudké napredovanie tejto oblasti sa zameriavame na univerzálne pojmy a postupy, ktoré prekračujú súčasný stav vývoja a dávame
dôraz najmä na praktickú zložku vyučovania.
Vzdelávací obsah informatiky je rozdelený na päť tematických okruhov:
• Informácie okolo nás
• Komunikácia prostredníctvom IKT
• Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie
• Princípy fungovania IKT
• Informačná spoločnosť
K špecifickým cieľom predmetu Informatika patrí, aby žiaci:
•
sa oboznámili s pojmami údaj a informácia, s rôznymi typmi údajov, s ich zbieraním, uchovávaním, zobrazovaním, spracovaním
a prezentovaním.
•
rozumeli pojmom algoritmus a program (formálny zápis automatizovaného spracovania údajov);
•
sa oboznámili so systémami na spracovanie údajov – z pohľadu ich architektúry (počítač, prídavné zariadenia, médiá, komunikácie) a
logickej štruktúry (napr. operačný systém);
•
si rozvíjali schopnosť algoritmizovať zadaný problém, rozvíjali si programátorské zručnosti, naučili sa pracovať v prostredí bežných
aplikačných programov, naučili sa efektívne vyhľadávať informácie uložené na CD alebo na sieti a naučili sa komunikovať cez sieť;
496
Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
Školský vzdelávací program
•
nadobudli schopnosti potrebné pre výskumnú prácu (t. j. schopnosť realizovať jednoduchý výskumný projekt, sformulovať problém),
rozvíjali si formálne a logické myslenie, naučili sa viaceré metódy na riešenie problémov.
•
rozvíjali si svoje schopnosti kooperácie a komunikácie (naučili sa spolupracovať v skupine pri riešení problému, verejne so skupinou o
ňom diskutovať a referovať);
•
rozvíjali si svoju osobnosť, tvorivosť, logické myslenie, zodpovednosť, morálne a vôľové vlastnosti, húževnatosť, sebakritickosť a snažili
sa o sebavzdelávanie;
•
naučili sa rešpektovať intelektuálne vlastníctvo a autorstvo informatických produktov, systémov a aplikácií (aby chápali, že informácie,
údaje a programy sú produkty intelektuálnej práce, sú predmetmi vlastníctva a majú hodnotu), pochopili sociálne, etické a právne aspekty
informatiky.
Po absolvovaní primy žiak bude:
1) vedieť základné postupy pri práci s textom a jednoduchou prezentáciou,
2) získa ďalšie zručnosti kreslenia v grafickom prostredí a spracovávaní grafických informácií,
3) prostredníctvom didaktických hier, edukačných prostredí a encyklopédií pochopí využitie IKT v iných predmetoch,
4) naučí sa pracovať s elektronickou poštou,
5) získa základné vedomosti o priamej komunikácii prostredníctvom IKT (rozhovory, okamžité správy),
6) oboznámi sa s bezpečnostnými rizikami pri práci s internetom,
7) získa základy algoritmického myslenia a schopnosť uvažovať nad riešením problémov pomocou IKT,
8) oboznámi sa s využitím IKT v najrôznejších oblastiach znalostnej spoločnosti,
Preferované metódy práce a organizačné formy vyučovania
497
Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
Školský vzdelávací program
Na predmete informatika kladieme dôraz na praktickú zložku vyučovania. Formy práce volíme podľa povahy učiva. Najčastejšie využívané budú
zrejme: frontálne vyučovanie, skupinová práca (najčastejšie to budú dvojice) a individuálna práca s prípadnou dopomocou učiteľa. Počet detí pri
počítači by nemal presiahnuť dve.
Metódy vyučovania budú vyberané učiteľom podľa vyučovacích cieľov a individuálnych preferencií. Budú to najmä tieto:
•
Problémové vyučovanie
•
Projektové vyučovanie
•
Kooperatívne učenie
•
Brainstorming
Spôsoby hodnotenia
Učiteľ hodnotí prácu žiaka čo možno najkomplexnejšie, pomocou čo najviac indikátorov, pri rôznych formách práce. Dôraz je kladený najmä na
rozvíjanie kompetencií a praktické zručnosti, nielen na obsah.
Významnú úlohu bude mať sebahodnotenie žiakov ako aj vzájomné hodnotenie medzi sebou (napríklad formou „galérií“, autotestov...).
Hodnotenie či už formatívne alebo sumatívne bude vždy obsahovať výraznú motivačnú zložku v tom zmysle, že učiteľ (prípadne aj spolužiaci)
vyzdvihne pozitíva práce žiaka a načrtnú, ako v budúcnosti vylepšiť nedostatky. Prihliada sa aj na vlastnú iniciativitu žiaka.
Hodnotenie domácich prác bude vždy len formatívne kvôli práci s chybami žiakov a ich domácemu počítačovému vybaveniu.
Formatívne hodnotenie môže byť buď slovné alebo vyjadrené v bodoch či percentách.
Sumatívne hodnotenie informuje o úrovni výstupov žiaka vzhľadom k očakávanej úrovni výstupov určenej v ŠVP.
Hodnotenie žiakov so ŠVVP kopíruje štandardný spôsob hodnotenia, prihliada však na individuálne handicapy alebo prednosti týchto žiakov. Je
potrebné však byť primerane nároční a tak pomôcť týmto študentom patrične rozvinúť ich potenciál aj napriek ich určitým individuálnym
znevýhodneniam. Využívame možnosť individuálneho nastavenia ich výstupov, ako aj konzultovania s ďalšími odborníkmi.
498
Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
Školský vzdelávací program
Pravidlá hodnotenia učiteľ zverejní na začiatku klasifikačného obdobia
Obsahový a výkonový štandard
Mesiac
Tematický
celok
Hodina
3.
Grafický editor
Jednoduché kresby
Práca s obrázkom
Jednoduché
geometrické tvary
Jednoduché
geometrické tvary
4.
Úsečky
1.
IX.
X.
2.
Informácie
okolo nás
8.
Obdĺžniky
a vyplnené obdĺžniky
Obdĺžniky
a vyplnené obdĺžniky
Elipsy, kružnice a
kruhy
Elipsy, kružnice a
kruhy
9.
Výplň
10.
Používanie farieb
5.
6.
7.
XI.
Téma
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Prierezové témy
dopravná výchova
grafická
informácia
vie upraviť koláž, texty
v obrázkoch
multikultúrna
výchova
499
Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
11.
Maľovanie
12.
Nástroj Oblasť
13.
Píšeme text
14.
Záverečný projekt
15.
Záverečný projekt
16.
17.
18.
Čo a načo je internet
Webová stránka
Webová stránka
Hľadanie webových
stránok v katalógu
Hľadanie webových
stránok v katalógu
Obľúbené
internetové adresy
Opakovanie
XII.
I.
19.
II.
20.
Komunikácia
prostredníctvom
IKT
III.
21.
22.
23.
24.
IV.
Školský vzdelávací program
25.
26.
Elektronická pošta –
práca s emailami
Elektronická pošta –
netiketa
Vyhľadávanie
informácií na
webovej stránke
Vyhľadávanie
webová adresa
portály
mediálna výchova
katalógy
dokáže poslať emailovú
správu s prílohou
environmentálna
výchova
pozná školský web
elektronická pošta
formátovanie
emailovej správy
adresár príjemcov
príloha správy
vyhľadávanie informácií na
internete pomocou
vyhľadávacích strojov a
katalógov
ochrana života
a zdravia
multikultúrna
výchova
vyhľadávače
500
Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
27.
28.
V.
29.
30.
31.
VI.
32.
33.
Školský vzdelávací program
webových stránok
podľa požiadaviek
Opakovanie
Využitie internetu
v škole
Využitie internetu
v škole
Využitie internetu
v škole
Bezpečnosť a
internet
Bezpečnosť a
internet
Opakovanie
501
Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
Školský vzdelávací program
5.2.6 Umenie a kultúra
Názov predmetu
Týždenná časová dotácia
Ročná časová dotácia
5.2.6.1
ročník
ŠVP
ŠkVP
SPOLU
SPOLU
Umenie a kultúra
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
SPOLU
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
33
1
0
1
33
1
0
1
33
1
0
1
30
4
0
4
129
Učebné osnovy, obsahový a výkonový štandard predmetu budú dopracované v priebehu školského roka 2008/2009.
5.2.6.2
Názov predmetu
Týždenná časová dotácia
Ročná časová dotácia
ročník
ŠVP
ŠkVP
SPOLU
SPOLU
Výtvarná výchova
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
SPOLU
1
0
1
33
1
0
1
33
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
2
66
502
Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
Školský vzdelávací program
Osnovy predmetu:
Prima
Prehľad tematických celkov
Výtvarný jazyk/základné Úvodná hodina
prvky výtvarného
Príroda okolo nás
vyjadrovania
Možnosti zobrazovania
videného sveta
Podnety výtvarného
umenia
Podnety fotografie
Podnety filmu a videa
Podnety architektúry
Podnety dizajnu
Podnety tradičných
remesiel
Elektronické médiá
Podnety hudby a
literatúry
Figuratívna kompozícia
Kľúče
Návrh na kachličku
Návrh na kachličku
Mozaika
Moja fotka
Akcia – Dianie v triede
Môj komix
Film – návrh plagátu
„Mesto snov“
Moja detská izba
Vianočná ikebana
Obal na CD
Logo mojej firmy
Návrh na obálku detského časopisu
Košíček
Obrúsok
Karikatúra
Moja záložka
Mozart a ja
„Cisárove nové šaty“
Ezop a ja
odporúčaný
počet hodín
2
2
3
2
2
3
3
2
2
3
503
Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
Podnety rôznych oblastí
poznávania sveta
Tradícia
a identita/kultúrna
krajina
Škola v galérii/galéria v
škole
Moja cesta do školy
Udalosť z dejín Slovenska
Slovensko – srdce Európy
Ľudový odev
Tradície na Slovensku
Pohronské múzeum
Umenie na internete
Naše práce
Školský vzdelávací program
4
2
3
Profil absolventa:
Zámer a ciele predmetu
Cieľom predmetu je prostredníctvom autentických skúseností získaných z výtvarných činností, nadväzujúcich na predmet
v primárnom vzdelávaní, rozvíjať manuálne spôsobilosti ( nástroj, technika, materiál, proces), duševné spôsobilosti ( predstavivosť,
fantázia, tvorivosť), vedomosti ( poznávanie javov, predmetov a vzťahov prostredníctvom ich výtvarného vyjadrovania,
poznávanie základných slohov, štýlov a tendencií výtvarného umenia, dizajnu, architektúry, fotografie a filmu) a postoje (
formovanie si vlastného názoru, vkusu, prístupu k umeniu a sebavyjadrovaniu ). Predmet vedie k získaniu základných spôsobilostí
( na úrovni reflexie i sebavyjadrovania ) v oblasti vizuálnej kultúry ( výtvarné umenie, fotografia, film, elektronické médiá,
architektúra, dizajn), ktorá je v súčasnosti dominantnou oblasťou spoločenských komunikačných procesov. Dôraz sa kladie na
spoznanie jazyka – vyjadrovacích prostriedkov a na prepojenie neverbálneho a verbálneho vyjadrovania.
K špecifickým cieľom predmetu výtvarná výchova patrí:
- Poznávať jazyk vizuálnych médií – jazykové prostriedky, základné kompozičné princípy, vybrané techniky a procesy
vizuálnych médií. Rozumieť im a tak zvyšovať uvedomelosť reflexie vizuálnej kultúry. Poznávať a vedieť pomenovať
504
Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
-
-
Školský vzdelávací program
pôsobenie (výraz) umeleckých diel, svoj zážitok z nich. Poznať vybrané typické diela vizuálnej kultúry, reprezentujúce žánre
a niektoré štýlové obdobia a iné kultúry.
Vedome rozvíjať tvorivosť. Umožniť žiakovi vývoj od detského, spontánneho spôsobu vyjadrovania k vyjadrovaniu
cieľavedomému, s dôrazom na vlastný prístup, vlastný názor a vkus. Naďalej rozvíjať a kultivovať vnímanie, predstavivosť
a fantáziu, podporovať a podnecovať jeho nápaditosť a tvorivú sebarealizáciu, prekonávanie konvenčných schém.
Formovať kultúrne postoje. Vychovávať žiaka smerom k vytváraniu si primeraných kultúrnych postojov, názorov
a hodnotových kritérií vo vzťahu k tradícií, ale na úrovni aktuálneho vnímania vyjadrovania sveta umením. Formovať
celistvú osobnosť. Rozvíjať cítenie, vnímanie, intuícií, fantáziu, analytické myslenie a poznávanie , a taktiež formovanie
a aktívne využívanie spôsobilostí – prostredníctvom činnostného a zážitkového vyučovania.
Po absolvovaní tejto vzdelávacej oblasti žiak vie :
- zvládnuť základy proporčnej stavby zobrazovaného predmetu ( výška a šírka, pomer hlavných častí )
- vybrať časť videnej skutočnosti za účelom zobrazenia – záber ( fotografia, film, komiks), rám, pohľad ( obraz),
charakteristický tvar (plastika)
- hrať sa s jednoduchými animačnými trikmi, kamuflážou a napodobneninou ( filmový trik, kulisa, maskovanie, mimikry)
- vytvárať formálne série z jedného motívu a jednoduché variácie motívu
- vyjadriť sa základnými technickými postupmi kreslenia, maľovania, jednoduchých grafických techník, fotografovania,
priestorového vytvárania objektu, plastiky a skulptúry
- vytvoriť základný rozvrh architektonického tvaru a priestoru, kresbu jednoduchého dizajnérskeho návrhu
- tvorivo používať vybrané médiá, vyjadrovacie prostriedky, nástroje a techniky, komponovať a štylizovať – prostredníctvom
toho vedieť vyjadriť vlastné nápady a koncepty
- spracovať charakteristické podnety z prostredia svojej obce (regiónu), svojho sociálneho prostredia
- spracovať charakteristické podnety rôznych (vybraných ) tendencií umenia 20. st. až po súčasnosť
- vo svojom vyjadrovacom procese (výtvarnom, hudobnom, literárnom) spracovávať podnety z iných predmetov
- vyjadriť a vyhodnotiť štýl ľudí ktorých obdivuje (považuje za svoj vzor) a porovnať ich so svojím štýlom
- hľadať vlastné cesty sebavyjadrenia, budovania vlastného vkusu a tváre (imidžu)
- spolupracovať pri realizácii vlastných konceptov a zosúladiť ich s ponímaním iných žiakov.
505
Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
Školský vzdelávací program
Preferované metódy práce a organizačné formy vyučovania
Vyučovanie výtvarnej výchovy je programovaný a riadený proces, v ktorom ale učiteľ iniciuje, rešpektuje a podporuje nápady
a individuálne riešenia žiaka. Východiskami tohto procesu sú:
- Činnosti žiakov, ktoré vychádzajú z myšlienkových, formálnych a technických procesov výtvarných a vizuálnych umení . Sú
založené na súčasnom stave poznania vizuálnej kultúry.
- Témy/námety/obsahy zobrazovania, ktoré majú svoj dôležitý antropologický a kultúrny charakter. Žiak spracúva (mentálne
i formálne) symboly, ktoré vizuálne vyjadrujú jeho predstavy a fantazijné koncepty.
- V predmete výtvarná výchova sa osobnosť žiaka angažuje v inom zmysle : neučí sa o nich, ale vyjadruje ich, hľadá svoj
spôsob vyjadrenia. To kladie vyššie nároky na senzomotorické a afektívne ciele predmetu a tým dopĺňa predmety v ktorých
prevažuje cieľ kognitívny.
- Vo vzdelávaní sa zvyšuje dôraz na poznávanie a veku primeraný rozbor diel vizuálnej kultúry
- Ako organizačné formy sa využívajú : samostatná práca žiaka, práca vo dvojiciach a v menších skupinách
Spôsoby hodnotenia
-
-
Vo výtvarnej výchove je väčšina vedomostí získavaná a zároveň overovaná prostredníctvom praktických činností žiaka, časť
vedomostí o výtvarnom umení a vizuálnej kultúre sa utvára počas motivačnej, expozičnej a diskusnej časti vyučovacej
jednotky a je podporená vizuálnymi materiálmi (edukačné DVD, knihy, časopisy)
Prevažujúcou formou hodnotenia bude slovné hodnotenie. Uplatňovať sa bude pri: projektoch, samostatných prácach,
hodnotenie skupinovej práce, hodnotení aktivity žiaka na hodine, napĺňaní afektívnych cieľov a hodnotení sociálnych
zručností. Súčasťou hodnotenia bude aj reflexia učebnej činnosti žiaka a sebahodnotenie žiaka.
506
Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
-
-
Školský vzdelávací program
Sumatívne hodnotenie a následná klasifikácia. Predmet je klasifikovaný troma stupňami: výborný, chválitebný, dobrý.
Klasifikácia žiakov stanovuje úroveň žiaka vo vzťahu k očakávaným výstupom formulovaných v ŠVP predmetu. Klasifikácia
žiaka prihliada na jeho vzdelávacie a osobné predpoklady, prihliada na vek žiaka.
Pri hodnotení budeme pristupovať k žiakom diferencovane podľa aktivity, schopnosti vyjadriť samostatný názor,
originality myšlienky a odvahy realizovať ho.
S pravidlami pre získanie podkladov k priebežnej i výslednej klasifikácii učiteľ oboznámi žiakov na začiatku klasifikačného obdobia.
Obsahový a výkonový štandard
Mesiac
Tematický
celok
Hodina
Téma
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Prierezové témy
507
Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
September
(4)
Školský vzdelávací program
- Výtvarný
jazyk –
základné
prvky
výtvarného
vyjadrovania
1.
Úvodná hodina
- témy, pomôcky, ciele
- rozoznať pojmy témy,
pomôcky vo výtvarnej
výchove
2.
Príroda okolo nás
- negatív, pozitív, plošné
vyjadrovanie
- vytvoriť plošné znázornenie
prírody vo vzťahu negatív,
pozitív
- Možnosti
zobrazovania
videného
sveta
3.
Figuratívna
kompozícia
- kreslenie predmetu podľa
skutočnosti ( modelácia
šrafovaním)
- zvládnuť základy
proporčnej stavby
zobrazovaného predmetu
- kreslenie predmetu podľa
skutočnosti ( tieňovanie,
lavírovanie), konfrontácia
materiálov ( drsné –
hladké)
- zvládnuť základy
proporčnej stavby
zobrazovaného predmetu (
výška, šírka, pomer hlavných
častí)
Obsahový štandard
Výkonový štandard
4.
Kľúče
Mesiac
Tematický
celok
Hodina
Téma
Enviromentálna
výchova
Prierezové témy
508
Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
Október
(3)
- Podnety
výtvarného
umenia (
médiá,
procesy,
techniky,...)
- Podnety
výtvarného
umenia
5.
Návrh na kachličku
6.
Návrh na kachličku
7.
Mozaika
Školský vzdelávací program
- kubizmus
a konštruktivizmus,
základy farebnej výstavby
tvaru
- kubizmus
a konštruktivizmus ,
tvarovo a farebne
zaujímavý predmet
- ranokresťanské
a byzantské umenie,
základy farebnej výstavby
tvaru
- vo svojom vyjadrovacom
procese spracovať
charakteristické podnety
rôznych (vybraných)
tendencií umenia 20.st. až po
súčasnosť
Multikultúrna
výchova
- vyjadriť sa základnými
technickými postupmi
kreslenia, maľovania,
jednoduchých grafických
techník
509
Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
Mesiac
November
(4)
Tematický
celok
- Podnety
fotografie
- Podnety
filmu a videa
Hodina
Školský vzdelávací program
Téma
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Prierezové témy
- vybrať časť videnej
skutočnosti za účelom
zobrazenie – záber (
fotografia, film, komiks,),
rám, pohľad ( obraz),
charakteristický tvar
(plastika)
Mediálna výchova
8.
Moja fotka
- základy práce
s fotoaparátom, hry
s ostrosťou a neostrosťou
9.
Akcia – Dianie v
triede
- záber, spájanie obrazov
10.
Môj komix
- záber, spájanie obrazov
11.
Film – návrh
plagátu
- montáž, koláž
- hrať sa s jednoduchými
animačnými trikmi,
kamuflážou
a napodobneninou (filmový
trik, kulisa, maskovanie,
mimikry)
- vytvárať formálne série
z jednoduchého motívu,
jednoduché variácie motívu
510
Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
Mesiac
December
(3)
Mesiac
Január
(3)
Tematický
celok
- Podnety
architektúry
Tematický
celok
- Podnety
dizajnu
Hodina
Školský vzdelávací program
Téma
Obsahový štandard
12.
„Mesto snov“
- hravé skúmanie priestoru
13.
Moja detská izba
- rozloženie v priestore
14.
Vianočná ikebana
- práca s materiálom,
rozloženie, symetria,
asymetria
Hodina
Téma
Obsahový štandard
15.
Obal na CD
- obalový dizajn (materiál,
tvar)
16.
Logo mojej firmy
- grafické riešenie, návrh
loga
17.
Návrh na obálku
detského časopisu
- grafické riešenie, návrh ,
písmo,...
Výkonový štandard
- vyjadriť sa základnými
technickými postupmi
kreslenia, priestorového
vytvárania objektu
Prierezové témy
Osobnostný
a sociálny rozvoj
- vytvoriť základný rozvrh
architektonického tvaru
a priestoru, priestorového
vytvárania objektu
Výkonový štandard
- vytvoriť základný rozvrh
architektonického tvaru
a priestoru, kresbu
jednoduchého dizajnérskeho
návrhu
- vyjadriť vlastné nápady
a koncepty
- vyjadriť sa základnými
technickými postupmi
kreslenia, jednoduchých
grafických techník
Prierezové témy
Mediálna výchova
Prezentačné
zručnosti
511
Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
Mesiac
Február
(4)
Tematický
celok
- Podnety
tradičných
remesiel
- elektronické
médiá
Hodina
Školský vzdelávací program
Téma
Obsahový štandard
Výkonový štandard
18.
Košíček
- podnety hrnčiarstva
19.
Obrúsok
- podnety tradičnej výšivky
20.
Karikatúra
21.
Moja záložka
- úprava digitálneho obrazu - tvorivo využívať vybrané
- skenovanie
médiá, vyjadrovacie
prostriedky, nástroje
a techniky, komponovať
a štylizovať –
- základné operácie
prostredníctvom toho vedieť
s digitálnym obrazom
vyjadriť vlastné nápady a
koncepty
- vo svojom vyjadrovacom
procese spracovať
charakteristické podnety
z prostredia svojej obce,
regiónu, svojho sociálneho
prostredia
Prierezové témy
Multikultúrna
výchova
Mediálna výchova
512
Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
Mesiac
Marec
(3)
Mesiac
Apríl
(3)
Tematický
celok
- Podnety
hudby
a literatúry
Tematický
celok
- Podnety
rôznych
oblastí
poznávania
sveta
Hodina
Školský vzdelávací program
Téma
22.
Mozart a ja
23.
„Cisárove nové
šaty“
24.
Ezop a ja
Hodina
Téma
Obsahový štandard
Výkonový štandard
- grafická partitúra ( pokus
o hudobnú interpretáciu)
- vo svojom vyjadrovacom
procese spracovať
charakteristické podnety
rôznych druhov umenia
- ilustrácia literárneho diela - vyjadriť sa základnými
technickými postupmi
kreslenia, jednoduchých
grafických techník
- ilustrácia obľúbenej bájky - vyjadriť sa základnými
technickými postupmi
kreslenia, jednoduchých
grafických techník
Obsahový štandard
25.
Moja cesta do školy
- výtvarná hra
s problematikou zemepisu
26.
Udalosť z dejín
Slovenska
- výtvarná hra
s problematikou dejepisu
27.
Slovensko – srdce
Európy
- výtvarná hra
s problematikou zemepisu
- nekonvenčná mapa
Výkonový štandard
- vo svojom vyjadrovacom
procese spracovať
charakteristické podnety
z iných predmetov
- vo svojom vyjadrovacom
procese spracovať
charakteristické podnety
z prostredia svojej obce,
regiónu, svojho sociálneho
prostredia
Prierezové témy
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Prierezové témy
Multikultúrna
výchova
513
Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
Školský vzdelávací program
514
Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
Mesiac
Máj
(3)
Tematický
celok
- Podnety
rôznych
oblastí
poznávania
sveta
- Tradícia
a identita –
kultúrna
krajina
Mesiac
Jún
(3)
Tematický
celok
- Škola
v galérii /
galéria v
škole
Hodina
Školský vzdelávací program
Téma
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Prierezové témy
28.
Slovensko – srdce
Európy
- výtvarná hra
s problematikou zemepisu
- vo svojom vyjadrovacom
procese spracovať
charakteristické podnety
z iných predmetov
Mediálna výchova
29.
Ľudový odev
- výtvarné reakcie na rôzne
druhy tradičného odevu na
Slovensku
Osobnostný
a sociálny rozvoj
30.
Tradície na
Slovensku
- výtvarné reakcie na rôzne
druhy tradícií na Slovensku
- vo svojom vyjadrovacom
procese spracovať
charakteristické podnety
z prostredia svojej obce,
regiónu, svojho sociálneho
prostredia
Hodina
Téma
Obsahový štandard
- objavovanie prvkov
obrazu v galerijnej zbierke
31.
Pohronské múzeum
32.
Umenie na internete - objavovanie prvkov
obrazu , umenia na
internete
33.
Naše práce
- vyhodnotenie ukážok
prác žiakov, prezentácia
Výkonový štandard
Prierezové témy
- vo svojom vyjadrovacom
procese spracovať podnety
z prostredia svojej obce,
regiónu
- tvorivo využívať vybrané
médiá, vyjadrovacie
prostriedky, nástroje a
techniky
Prezentačné
zručnosti
515
Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
Školský vzdelávací program
Názov predmetu
Týždenná časová dotácia
Ročná časová dotácia
5.2.6.3
ročník
ŠVP
ŠkVP
SPOLU
SPOLU
Hudobná výchova
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
SPOLU
1
0
1
33
1
0
1
33
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
2
66
Osnovy predmetu:
Prima
Teória hudby
( 4 hodín )
Dejiny hudby
( 8 hodín )
Hudobné činnosti
( 21 hodín )
Prehľad tematických celkov
Základná terminológia
Notový zápis
Organológia
odporúčaný počet
hodín
2
1
1
Hudobné obdobia
2
Hudobní skladatelia
3
Hudobné druhy a formy
3
Vokálno-inštrumentálne činnosti
Inštrumentálne činnosti
Hudobno-pohybové činnosti
Percepčné činnosti
Hudobno-dramatické činnosti
5
4
3
3
4
516
Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
Hudobno-interpretačné činnosti
Školský vzdelávací program
2
Profil absolventa:
Zámer a ciele predmetu
Hudobná výchova je spoločensky organizovaný, cieľavedomý proces hudobného rozvoja jedinca a je rozhodujúca pri odovzdávaní
a sprostredkovaní hudby novým generáciám. Hudobná výchova na osemročnom gymnáziu má kultúrno-estetický charakter. Jej hlavným cieľom
je príprava k takej technickej zdatnosti hudobnej skúsenosti a teoretických vedomostí v oblasti hudby, aby bol dosiahnutý, čo najvyšší stupeň
esteticko-umeleckej komunikácie u poslucháča a kreatívnej schopnosti u interpreta a skladateľa. Prispieva k harmonickému rozvoju osobnosti
dieťaťa, umožňuje mu tvorivo si osvojovať hudbu a spoznávať umenie. Vedie človeka k chápaniu a prežívaniu krásy v umení, v prírode
a v spoločnosti, rozvíja jeho vzťah a záujem o hudbu, pomáha mu odhaľovať jej zákonitosti a poskytuje umelecké prežívanie.
Dôraz pri výučbe nie je kladený na teoretické ovládanie pojmov a definícií, ale na hudobné činnosti vytvárajúce estetický zážitok, čím je
možné formovať estetický, citový a morálny základ osobnosti žiaka. Nadväzovaním na dosiahnutú úroveň hudobno-estetického rozvoja na 1.
stupni základnej školy, hudobná výchova rozvíja a posilňuje hudobno-estetické návyky, zručnosti, schopnosti a skúsenosti žiakov. Rovnako je
potrebné formovať aj základné poznatky, nevyhnutné vedomosti a názory na uvedomené vnímanie hudby a na aktívny hudobný prejav, najmä
kultivovaný spev.
Cieľom hudobnej výchovy v 1. ročníku osemročného gymnázia je pochopenie komunikatívnej funkcie hudby, rôznych podôb vyjadrenia,
pochopenie vlastnej kultúry a zmysel pre identitu, ktorá je základom rešpektovania funkcie vyjadrovania. Činnostný a tematický základ učiva
hudobnej výchovy od Primy po Kvartu podnecuje spájanie hudby s prejavmi iných umení – s poéziou, výtvarnými dielami, vlastným pohybovým
prejavom a pod. Toto prepojenie s inými druhmi umenia buduje cestu k otvorenému vnímaniu kultúry iných národov, k histórii, ku kultúrnemu
životu spoločnosti, zároveň kultivuje žiaka, vychováva pozorného poslucháča a milovníka hudobného umenia s osobitým vkusom. Takýmto
pokrytím činnostného, tvorivého a objaviteľského princípu, poskytuje hudobná výchova deťom radosť, pozitívne životné podnety a stáva sa
súčasťou ich života s primeraným hudobným uplatnením v medzikultúrnom porozumení.
K špecifickým cieľom predmetu hudobná výchova patrí:
• motivovať žiakov k aktívnemu vnímaniu a tvoreniu hudby,
• formovať estetický, citový a morálny základ osobnosti žiaka
• rozvíjať jeho vkus a nazeranie na umelecké vyjadrenie individuality
517
Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
Školský vzdelávací program
• vybaviť žiaka schopnosťami, zručnosťami, skúsenosťami a poznatkami tak, aby si dokázal vkusne zaspievať, s porozumením počúvať hudbu
rôznych druhov a žánrov,
• pomôcť žiakovi zorientovať sa v bohatstve našej i cudzej hudobnej kultúry,
• poskytnúť žiakovi stratégie uvoľnenia rozumového napätia vyrovnaním s citovými dojmami,
• posilniť žiakovu hudobnú predstavivosť
• doviesť žiaka k sebavyjadreniu prostredníctvom umenia
• vybudovať pozitívny vzťah k tradícií a kultúrnemu odkazu našich predkov
• opakovať si osvojené vedomosti a dopĺňať si ich,
• pochopiť potrebu a význam hudby a umenia v živote človeka,
• kriticky hodnotiť svoj pokrok, prijímať spätnú väzbu a uvedomovať si možnosti svojho rozvoja,
• účinne spolupracovať vo dvojiciach i v pracovných skupinách,
• využívať dostupné materiály pri samostatnom štúdiu, byť otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti
• vychovať pozorného poslucháča a milovníka hudobného umenia.
Preto základným princípom hudobného vzdelávania na báze individuálnych schopností na našom gymnáziu je zabezpečiť, aby učiaci sa:.
• dokázal kultivovane pristupovať k umeleckému vyjadreniu druhých a zároveň, aby dokázal komunikovať svoje vlastné pocity, názory
a postoje prostredníctvom hudby,
• dokázal vymieňať si informácie a názory na hudbu s mladými ľuďmi a dospelými, ktorí pochádzajú z rôznych kultúrnych oblastí
a sprostredkúvajú mu svoje myšlienky a pocity v umení,
• dokázal otvorene vnímať a chápať spôsob umeleckého vyjadrenia iných národov a ich kultúrne dedičstvo
Po absolvovaní Primy žiak vie:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
porozumieť inštrukcie v cudzom jazyku
zachytiť zmysel počutého textu
reprodukovať stručne prečítaný alebo počutý text
vyslovovať jednotlivé slová správne s dôrazom na rytmus, prízvuky a intonáciu vety podľa obsahu
používať ustálené frázy a konverzačné zvraty pri komunikácii
uviesť a zistiť osobné informácie
začať, udržiavať a ukončiť rozhovor
správne reagovať na partnerove repliky v simulovaných situáciách a v situačných dialógoch
diskutovať o záujmoch
interpretovať a odovzdávať informácie
518
Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
Školský vzdelávací program
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
opísať známe aktivity, dennú činnosť a predmet svojich záujmov
používať jazyk každodenných transakcií, ako napr. nákupy, časové údaje, smerová orientácia, rodina, škola, priatelia, atď.
zistiť hlavnú myšlienku čítaného textu
opisovať a popisovať jednotlivé javy života
napísať krátke rozprávanie s využitím jednoduchej dejovej línie
spolupracovať na riešení problémových úloh
opakovať si osvojené vedomosti a dopĺňať si ich
vyhľadať požadované informácie v cudzom jazyku na internete
rozoznávať, pochopiť a efektívne používať jednotlivé stratégie učenia sa pri osvojovaní si cudzieho jazyka,
dopĺňať si vedomosti a rozvíjať zručnosti, prepájať ich s už osvojeným učivom, systematizovať ich a využívať pre svoj budúci profesijný
rozvoj a reálny život,
• kriticky hodnotiť svoj pokrok, prijímať spätnú väzbu a uvedomovať si možnosti svojho rozvoja, k hodnoteniu pristupovať objektívne
• pochopiť potrebu vzdelávania sa v cudzom jazyku,
• byť otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti.
Preferované metódy práce a organizačné formy vyučovania
V rámci predmetu hudobná výchova budú uplatňované tieto základné formy vyučovania: frontálna práca s triedou, skupinová práca, individuálne
zamestnania žiakov budú zložkami problémového a projektového vyučovania. Organickou súčasťou vyučovania bude práca v triede, odbornej
učebni, učebni IKT a tematické exkurzie podľa plánu exkurzií pre jednotlivé ročníky.
Metódy práce budú volené tak, aby zabezpečili rovnomerný rozvoj kľúčových schopností a zručností žiaka. Vzhľadom na stanovené ciele budú
uplatňované viaceré metódy výučby. Tento dokument predstavuje odporúčané metódy vhodné pre žiakov 1.ročníka osemročných gymnázií.
Učiteľ si z nich volí na základe cieľa vyučovacej jednotky a individuálnych preferencií.
1.
Metódy rozvíjajúce spôsobilosti pri práci s IKT: využitie internetu na získavanie informácií, práca s hudobnými ukážkami na
internete
2.
Metódy rozvíjajúce sociálne komunikačné spôsobilosti:
- Brainstorming, prevod
519
Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
-
Školský vzdelávací program
Rozpoznávanie hlavných myšlienok a kľúčových slov ( zhlukovanie, filter, pyramída, cinquain )
Čítanie s porozumením ( I.N.S.E.R.T, riadené poznámky ), kritické čítanie, interpretácia textu libreta,
Trojfázový model učenia E-U-R (evokácia, uvedomenie si významu, reflexia )
Kooperatívne učenie
Skupinová práca ( snehová guľa, miešanie skupín, rotovanie- prehľad, recipročné učenie...)
Hranie rolí, simulácie, modelové situácie, dramatizácia libreta
Kladenie otázok- ( generátor otázok, interview, kvíz,...)
Myslenie nahlas, debata, polemika, posudzovanie, voľné písanie, riadené voľné písanie, vlastná tvorba
3.
Metódy rozvíjajúce spôsobilosť k celoživotnému učeniu sa:
- Sebahodnotiace hárky
- Hľadanie analógií, metafor
- Personalizované učenie
4.
-
Metódy rozvíjajúce spôsobilosť riešiť problémy:
Kooperatívne učenie
Medzipredmetové projekty, projektové a tematické dni
Trojfázový model učenia E-U-R (evokácia, uvedomenie si významu, reflexia )
Brainstorming
Tvorivé písanie
5.
Metódy rozvíjajúce spôsobilosti smerujúce k iniciatívnosti a podnikavosti
- Medzipredmetové projekty, projektové a tematické dni
- Kooperatívne učenie
6.
Metódy rozvíjajúce pracovné spôsobilosti
- Kooperatívne učenie
- Práca so sebahodnotiacimi hárkami
520
Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
7.
-
Školský vzdelávací program
Metódy rozvíjajúce spôsobilosti občianske:
Písanie úvah, esejí, obhajoba , voľné písanie
Pravda – lož
Spoločné aktivity školy a spolupráca so zahraničnými školami
10. Metódy rozvíjajúce spôsobilosti vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry:
- Kladenie otázok- ( generátor otázok, kreslo pre hosťa, interview...)
- R-A-F-T ( rola, auditórium, forma, téma )
- Hranie rolí, simulácie, modelové situácie
- Prevod ( spracovanie textu do podoby posteru, plagátu, využitie symbolov...)
Spôsoby hodnotenia
Pri hodnotení predmetu budeme postupovať podľa platnej legislatívy a interných zásad hodnotenia prijatých v školskom roku 2007/ 2008.
Podklady na hodnotenie žiaka, ktoré učiteľ hudobnej výchovy získava, majú byť pestré a rešpektovať rôzne aspekty všestranného rozvoja
osobnosti žiaka, vychádzať zo sústavného sledovania jeho práce. Rozmanitosť hudobných činností vytvára veľmi široký priestor na
prezentovanie hudobných schopností žiaka, preukázanie jeho zručností, ale aj postojov, názorov a vzťahov k hudbe.
Pri sumatívnom hodnotení ide predovšetkým o hodnotenie schopností žiaka používať osvojené zručnosti, návyky a vedomosti, ako aj posúdenie
tvorivosti, usilovnosti a zhodnotenie jeho celkového osobnostného rastu.
V rámci predmetu je dôraz kladený na osvojovanie si základných postojov, rozvíjanie kľúčových schopností a zručností žiakov, nielen
obsahov predmetu. Aj preto podklady na hodnotenie musí učiteľ získavať pomocou rôznych foriem pedagogickej diagnostiky. Zohľadňujú sa
výkony žiaka pri všetkých formách práce ( samostatná, skupinová, domáca...) V 1.ročníku osemročného gymnázia prevažuje hodnotenie
formatívne s motivačnou zložkou. Učiteľ prihliada na to, aby rovnomerne poskytoval žiakovi spätnú väzbu zo všetkých základných zložiek
hudobných činností.
Osobitne sú upravené kritériá hodnotenia pri žiakoch so ŠVVP. Postupujeme podľa individuálnych noriem hodnotenia, ktoré sú v súlade
s legislatívou a odporúčaniami odborníkov. Snažíme sa hodnotiť formami, ktoré nemajú negatívny vplyv na rozvoj osobnosti žiaka, ale napriek
521
Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
Školský vzdelávací program
tomu sme aj primerane nároční, neznižujeme kritériá tam, kde to nie je potrebné. Využívame možnosť pri kritériách výstupov nastaviť ich na
niekoľko rôznych úrovní. Hodnotenie priebežne konzultujeme s odborníkmi z PPP, DIC a inými.
Prevažujúcou formou hodnotenia bude slovné hodnotenie. Uplatňovať sa bude pri hodnotení úrovne hudobných činností, v rámci priebežného
hodnotenia pri hodnotení čiastkových výsledkov a prejavov žiaka za účelom využiť jeho motivačný charakter. Súčasťou hodnotenia bude aj
reflexia učebnej činnosti žiaka a sebahodnotenie žiaka.
V rámci formatívneho hodnotenia sa bude uplatňovať hodnotenie v bodoch a %. Slúži na orientáciu žiaka, jeho sebahodnotenie pri rôznych
formách písomného overovania vedomostí. V bodoch a % budú hodnotené: nácvičné testy, kontrolné písomné práce, rozcvičky, interpretačné
výstupy, zadané projektové práce, hudobno-teoretické vedomosti.
Sumatívne hodnotenie a následná klasifikácia. Klasifikácia žiakov stanovuje úroveň žiaka vo vzťahu k očakávaným výstupom formulovaných
v ŠVP predmetu. Klasifikácia žiaka prihliada na jeho vzdelávacie a osobné predpoklady, prihliada na vek žiaka.. Podkladmi pre klasifikáciu sú:
ústne odpovede, štvrťročné práce, kontrolné písomné práce, výstupné testy tematických celkov, individuálne projekty, samostatné zadania
a aktivity žiaka.
S pravidlami pre získanie podkladov k priebežnej i výslednej klasifikácii učiteľ oboznámi žiakov na začiatku klasifikačného obdobia.
Obsahový a výkonový štandard
Mesiac
Tematický celok Hodina
Téma
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Prierezové témy
522
Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
September
(1)
Ako sa nám
prihovára
hudba
Školský vzdelávací program
Žiak bude schopný:
1.
2.
Čo vyjadruje hudba
Na začiatku bol
rytmus
September
3.
Melódia verzus
melodika
- zadefinovanie pojmu
hudba
- určovanie výrazových
prostriedkov hudby a ich
funkcií
- počúvanie a spievanie
vybraných ľudových piesní
- pojem agogika
- zážitok z hudby a význam
- rytmus v štýloch
artificiálnej hudby (rap,
etno, hip-hop, latino, ska,
house, metal...)
- hudba praveku a staroveku
- prvé rytmické hudobné
nástroje
- súčasné rytmické hudobné
nástroje
- základné rozdelenie dôb do
taktov
- taktovacie techniky
základných taktov
- taktovanie v ľudových
i umelých piesňach
- základná jednotka rytmus,
doba
- počúvanie vybranej
skladby, určenie jej rytmu
a pozorovanie melódie
zadefinovať vlastnými
slovami pojem hudba
Osobnostný
a sociálny rozvoj
vymenovať výrazové
prostriedky hudby
zaspievať 12 ľudových
piesní kultivovane, intonačne
a rytmicky presne podľa
individuálnych dispozícií
predviesť základné
taktovacie techniky na
vybratých piesňach
Multikultúrna
výchova
zaspievať melódiu
počúvaných a spievaných
skladieb
tvoriť jednoduché rytmickomelodické predvetia a závetia
predviesť tempové zmeny
podľa predpísaného
tempového označenia
s pomocou metronómu
označiť pieseň, skladbu
primeraným tempovým
označením
uviesť príklad dynamických
523
Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
Školský vzdelávací program
- melodika, tónový materiál
- melódia, stavanie melódie
(metóda tvorby
gombičkového intervalu: 2
gombičky nad a pod
povrázkom)
- tvorba predvetia a závetia
melódia
- rozdiel medzi motívom a
hudobnou myšlienkou
- súhra rytmu a melódie
4.
Október
5.
Harmónia:
homofónia a
polyfónia
Tempo
- literárny význam pojmu
„harmónia“
- funkcia harmónie voči
melódii
- základná stavebná jednotka
harmónie, akord
- molové a durové akordy
- konsonantná a disonantná
harmónia
- homofónia a polyfónia
- spievanie kánonu
„Pokapala na salaši“
- harmónia v súčasnej
populárnej hudbe
- tempové označenia
- naučiť sa narábať
s metronómom
- recitovanie vyčítanky
v rôznych tempách
- zrýchľovanie
a spomaľovanie
zmien v hovorenej reči, pri
spievaní a hraní
pomenovať farbu zvuku
vybraného nástroja a materiál,
z ktorého je vyrobený
zaradiť hudobný nástroj do
systému nástrojových skupín
určiť z počutia kategóriu
ľudského hlasu podľa výšky,
rozsahu a farby
odvodiť hudobnú formu
obľúbenej modernej skladby
Ochrana života
a zdravia
objasniť organizáciu
a priebeh koncertného
vystúpenia
zorganizovať koncertné
vystúpenie v triede vrátane
bulletinu, reklamy,
moderovania, samotného
koncertného vystúpenia
uplatniť pravidlá správania
sa na simulovanom kultúrnom
podujatí
Dopravná
výchova
dokázať úroveň osvojených
a nadobudnutých zručností
a vedomostí svojím správaním
524
Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
Školský vzdelávací program
- tempá v súčasnej tanečnej
hudbe
- hľadanie určujúcich
faktorov obľúbených piesní
(preferované tempo,
výraznejší rytmus či melódia
a pod.)
- spievanie piesní v rôznych
tempách
6.
Október
7.
Dynamika
Farba
- opakovanie pojmov
prostredníctvom krátkej
sluchovej poznávačky
- počúvanie skladby najprv
s dynamikou, potom bez
dynamiky
- význam dynamiky v hudbe
- hra na hudobnú
schovávačku (čím bližšie je
žiak k predmetu - tým
silnejšie ostatní spievajú,
čím je ďalej – tým slabší je
aj spev)
- pojem generálna pauza
(John Cage: 4’33’’), význam
ticha v hudbe
- počúvanie skladby od
Scorpions: Hurricane
- zvuky a materiály okolo
nás
- farba nástrojov vyrobených
z rôznych materiálov
- priraďovanie farieb k
nástrojom pri počúvaní
na reálnom výchovnom
koncerte alebo inom
kultúrnom podujatí v tomto
školskom roku
Mediálna výchova
Multikultúrna
525
Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
Školský vzdelávací program
hudobnej ukážok od Clauda
Debussyho a Maurica
Ravela
- zloženie symfonického
orchestra
- systém skupín hudobných
nástrojov
- DVD ukážka zvuku
symfonického orchestra
(Piotr Rubik)
- farba ľudského hlasu
- systém rozdelenia hlasov
v mužskom, ženskom,
deckom a zmiešanom zbore
- ukážka zmiešaného zboru
(Piotr Rubik)
8.
November
9.
Hudobné formy
Hudba na
koncertnom pódiu
výchova
Osobnostný
a sociálny rozvoj
- stavba hudobnej skladby
- vývoj tektoniky v dejinách
hudby, stručný prehľad
- príklady skladieb a piesní
na jednotlivé formy
- hudobné lego na určenie
expozície, rozvedenia
a reprízy
- diskusia o stavbe väčšiny
moderných piesní
- významy slova „koncert“
- zložky potrebné
k zorganizovaniu koncertu
- program koncertu, bulletin
- pravidlá správania
a tlieskania na koncerte
Mediálna výchova
526
Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
Školský vzdelávací program
- zadanie projektu
o vlastnom koncerte
10.
11.
Ako počúvať hudbu,
skupinová práca
Koncert, vlastné
predstavenia,
hodnotiace hárky
- koncertný bontón
- skupinová práca (5 skupín)
- rozvrhnutie úloh: spoločný
výber programu koncertu,
výroba bulletinu, reklama,
príprava scény, oblečenie,
moderátor, hráči, dirigent
a pod.
- zásady hodnotenia
koncertu i publika
zloženého z počúvajúcich
skupín
- realizácia vlastných
koncertov, vrátane rozdania
bulletinov
- publikum popri počúvaní
vyplní hodnotiaci hárok pre
4 skupiny a sebahodnotiaci
hárok po svojom vystúpení
- záverečné koncertné
vystúpenie (hosť alebo
učiteľ)
Tvorba projektu
Prezentačné
zručnosti
527
Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
(2)
Prostredníctvom
hudby
spoznávame
svoju hudobnú
kultúru
i kultúru iných
národov
December
12.
13.
14.
Školský vzdelávací program
Európska Únia
a hudobné odkazy
národov
Hudba Čiech
Hudba Maďarska
- stretnutia národov
v budúcnosti v rámci EU
- význam poznania
vlastnej národnej kultúry
- ukážky z projektového
stretnutia Comenius na
našej škole, úryvok
prezentácií zúčastnených
krajín
- diskusia o prezentáciách
krajín a ich tradícií
- ukážka z našej kultúrnej
prezentácie a večerného
programu stretnutia
- hymna Českej
Republiky
- prierez dielami
najvýznamnejších
českých skladateľov
- kultúrne rozdiely
- tradičné ľudové piesne
- porovnanie so súčasnou
českou modernou hudbou
Žiak bude schopný:
rozpoznať hymnu vybranej
krajiny
zaspievať jednu pieseň za
každú krajinu
určiť spoločné a rozdielne
znaky s našou kultúrou
Multikultúrna
výchova
Mediálna výchova
prezentovať rozmanitosť
slovenskej kultúry
vypracovať návrh
kultúrneho programu na
prezentáciu slovenskej kultúry
prezentovať návrh
kultúrneho programu
o Slovensku
prijímať odlišnosti kultúr
iných národov s toleranciou
a zdravou úctou
- základné vedomosti
o Maďarsku a jeho
kultúre
- maďarská hymna
- slávni skladatelia
s ukážkami významných
528
Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
Školský vzdelávací program
diel
- tradičné ľudové piesne
15.
Hudba Poľska
- základné informácie
o Poľsku a jeho kultúre
- poľská hymna
- významní predstavitelia
a skladatelia Poľska
- tradičné ľudové piesne
- ukážka súčasnej
populárnej hudby Poľska
Január
16.
Hudba Ruska
- základné informácie
o Rusku a jeho kultúre
- ruská hymna
- významní predstavitelia
a skladatelia Ruska
- tradičné ľudové piesne
- ukážka súčasnej
populárnej hudby v Rusku
17.
Multikultúrna
výchova
Hudba Chorvátska
- presun Slovákov na
Balkán
- vplyv balkánskeho
tempa, taktu, melodiky na
tradičné slovenské ľudové
piesne
- základné informácie
o Chorvátsku a jeho
kultúre
529
Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
Školský vzdelávací program
- tradičné piesne a štýl
hudby
18.
Slováci v Amerike
- internetové
vyhľadávanie kontaktov
na slovenské kultúrne
organizácie v Amerike
- diskusia o význame
slovenskej kultúry pre
Slovákov žijúcich
v zahraničí
- prezentácia činnosti ich
kultúrnych spolkov
19.
Február
20.
21.
Slovenská hudba a
tradície
Slovenská hudba a
súčasnosť
Osobnostný
a sociálny rozvoj
- prierez hudobným
vývinom na Slovensku
- základné informácie
o kultúrnom bohatstve
- typické tance, piesne,
kroje, jedlá, diela,
osobnosti a pod.
- vytvorenie stručnej
antológie slovenskej
populárnej hudby
- významné piesne
a významné osobnosti
Tvorba projektu
a prezentačné
zručnosti
Príprava projektov
530
Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
Školský vzdelávací program
- práca vo dvojici nad
návrhom kultúrneho
programu o Slovensku pre
cudzincov
- zhodnotenie plusov
a mínusov vytvorených
návrhov v skupinkách po
štyroch žiakov
- zostavenie definitívneho
návrhu programu
podujatia
- vyhotovenie
informačného plagátu
skupiny
22.
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Prezentácia
- prezentácie jednotlivých
skupín
- vypĺňanie hodnotiacich
hárkov o jednotlivých
programoch
- vyhodnotenie
najzaujímavejších
návrhov na kultúrny
program
531
Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
Marec
(3)
Hudba spojená
s inými druhmi
umenia
23.
Školský vzdelávací program
Hudobné druhy a
žánre
- vývoj hudobných druhov Žiak bude schopný:
a žánrov, zmysel ich
opísať štruktúru budovy
existencie v súčasnosti
opery
- príklady na operu,
operetu, melodrámu,
vymenovať zamestnania
muzikál, balet
podieľajúce sa na fungovaní
každého predstavenia
24.
Opera – budova,
dielo
Jún
25.
Operní sólisti
- dva významy slova
opera
- budova opery,
miestnosti
- osoby zamestnané
v opere
- ukážka z filmu
a muzikálu „Fantóm
opery“
- opera ako hudobné dielo
- Antonín Dvořák:
Rusalka
- opakovanie pravidiel
hlasovej hygieny, pojem
„bell canto“
- pieseň „Think of me“
z muzikálu „Fantóm
opery“ (stará operná diva
verzus mladý hlas
Christine)
obhájiť techniku spievania
„bell canto“ a opísať jej
pravidlá
porozprávať stručne o živote
a dele Antonína Dvořáka
prerozprávať dej opery
Rusalka
Mediálna výchova
uviesť úryvky libreta aspoň
z troch scén opery
vysvetliť hudobnú povahu
jednotlivých scén
zdôvodniť inštrumentáciu
vybraných scén
poukázať na zvláštnosti
v hudobnom zobrazení prírody
Multikultúrna
výchova
vyjadriť náladu hudby
spevom a pohybom
verbalizovať svoj vlastný
532
Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
26.
Školský vzdelávací program
Antonín Dvořák,
život a dielo
zážitok z diela
- stručný život a dielo A.
Dvořáka, dobové
zrekonštruovať scénu
súvislosti
z opery v záverečnom
- okolnosti a inšpirácie
vystúpení
k napísaniu opery Rusalka
- ouvertúra ako
zhodnotiť svoj progres
významná časť opery
v rámci tohto školského roku
Apríl
27.
Scéna Lesných víl a
Vodníka
- dej libreta
- hudobná povaha scény
- počúvanie úryvku
- dramatické stvárnenie
28.
Scéna Rusalky
a Mesiaca
- dej úryvku
- klavírna ukážka árie
- vystrihnutie mesiaca zo
strieborného alebo zlatého
papiera (+ jeden čierny
papier)
- inštrumentácia v árii
- počúvanie nahrávky
- znázornenie pohybu
mesiaca pomedzi mraky
prostredníctvom dvíhaním
vytvorených pomôcok
- pozeranie ukážky
z operného stvárnenia
Magdou Vášaryovou
29.
Máj
Scéna Ježibaby
Environment.
výchova
Osobnostný
a sociálny rozvoj
- dej a text libreta
533
Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
Školský vzdelávací program
a scéna Poľovačky
- hudobná povaha árie
- rytmus libreta a melódia
- dramatické stvárnenie
nálady čarovania okolo
kotla so spevom do
nahrávky
- dej poľovačky
- hudobná povaha scény,
práca dynamiky, farby
- hra na „dostihy“ čiže
poľovačku s plieskaním
do stehien podľa
dynamiky hudby
- počúvanie a pozeranie
filmového spracovania
opery (scéna stretnutia
Princa s nemou Rusalkou)
30.
Scéna Bálu na
zámku a scéna
Vodníka
- pokračovanie deja
opery (svadba, bál,
kňažná...)
- hudobná povaha scény
- nacvičenie mazúrky na
povahu hudby bálu
- kreslenie postavy
kňažnej a ostatných
postáv opery na výkres
podlepený špajdľou
- scéna Vodníka
sledujúceho trápenie
Ochrana života a
zdravia
534
Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
Školský vzdelávací program
svojej dcéry
Jún
31.
32.
33.
Scéna Bludičky a
Jazera
Dramatizácia
bábkového
stvárnenia opery
Rusalka
Zhrnutie učiva
a zhodnotenie
celoročnej práce
- záver opery (premena
Rusalky, Princova smrť...)
- nálada prírody anticipuje
záver príbehu
- posolstvo opery pre nás
- skupinová práca, tvorba
kulís pre jednotlivé scény
na bábkové divadlo
- príprava libreta
v skupinách
- po skupinách
predvádzajú dej opery
v jednotlivých scénach
s originálnymi hudobnými
podkladmi, vlastnými
postavičkami na
špajdliach, kulisami
a naučeným libretom
- nahrávanie celého
predstavenia na DVD
- pozeranie DVD
z predstavenia
- spoločné zhodnotenie
celého školského roku
Tvorba projektu
Prezentačné
zručnosti
Osobnostný
a sociálny rozvoj
535
Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
Školský vzdelávací program
- zhrnutie dosiahnutých
výsledkov, nadobudnutých
skúseností, vedomostí,
rozvinutých schopností a
zručností
- hárky anonymnej spätnej
väzby
Názov predmetu
Týždenná časová dotácia
5.2.6.4
Výchova umením
ročník
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
ŠVP
0
0
0,5
0,5
0
0
0
ŠkVP
0
0
0
0
0
0
0
SPOLU
0
0
0,5
0,5
0
0
0
Ročná časová dotácia
SPOLU
0
0
16,5
16,5
0
0
0
Učebné osnovy, obsahový a výkonový štandard predmetu budú dopracované v priebehu školského roka 2008/2009.
8.
SPOLU
0
0
0
0
1
0
1
33
536
Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
Školský vzdelávací program
5.2.7 Zdravie a pohyb
Názov predmetu
Týždenná časová dotácia
Ročná časová dotácia
5.2.7.1
ročník
ŠVP
ŠkVP
SPOLU
SPOLU
Telesná a športová výchova
1.
2.
3.
4.
SPOLU
2
0
2
66
2
0
2
66
2
0
2
66
2
0
2
60
8
0
8
258
Osnovy predmetu:
Prima
Prehľad tematických celkov
odporúčaný počet
hodín
Zdravie a jeho poruchy
1. Poznatky z telesnej výchovy a športu - priebežne počas vyučovacích hodín
2
Zdravý životný štýl
2. Testovanie VPV
Zdatnosť a pohybová
výkonnosť
4
3. Všeobecná gymnastika - priebežne počas vyučovacích hodín
537
Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
Športové činnosti
pohybového režimu
Školský vzdelávací program
4. Atletika
16
5. Základy gymnastických športov
14
6. Športové hry
20
7. Netradičné pohybové aktivity (výberový tematický celok)
10
SPOLU
66
Profil absolventa:
Zámer a ciele predmetu
Predmet telesná a športová výchova poskytuje základné informácie o biologických, fyzických a sociálnych základoch zdravého životného
štýlu. Žiak si v ňom rozvíja schopnosti a osvojuje vedomosti, zručnosti a návyky, ktoré sú súčasťou zdravého životného štýlu nielen počas
školskej dochádzky, ale i v dospelosti. Osvojí si zručnosti a návyky na efektívne využitie voľného času a zároveň vedomosti o zdravotnom
účinku osvojených zručností a návykov.
Všeobecným cieľom telesnej a športovej výchovy ako vyučovacieho predmetu je umožniť žiakom rozvíjať kondičné a koordinačné
schopnosti na primeranej úrovni, osvojovať si, zdokonaľovať a upevňovať pohybové návyky a zručnosti, zvyšovať svoju pohybovú gramotnosť,
zvyšovať všeobecnú pohybovú výkonnosť a zdatnosť, prostredníctvom vykonávanej pohybovej aktivity pôsobiť a dbať o zdravie, vytvárať trvalý
vzťah k pohybovej aktivite, telesnej výchove a športu s ohľadom na ich záujmy, predpoklady a individuálne potreby ako súčasť zdravého
životného štýlu a predpokladu schopnosti celoživotnej starostlivosti o vlastné zdravie.
Špecifickým cieľom predmetu telesná výchova, je aby žiaci :
538
Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
•
Školský vzdelávací program
Mali vytvorenú predstavu o význame telesnej a športovej výchovy na upevňovaní aktívneho zdravia, poznali účinok vykonávaných
cvičení na organizmus.
•
Prejavovali záujem o pohybové činnosti, mali pozitívny postoj k telovýchovnej a športovej činnosti, aby tieto boli súčasťou ich
každodenného života.
•
Mali zodpovedajúcu úroveň pohybových schopností v súlade s ich pohybovými predpokladmi.
•
Mali osvojené pohybové činnosti, z ktorých si dokážu vytvoriť pohybové programy pre vlastnú potrebu.
•
Aktívne využívali základnú terminológiu, previdlá osvojených pohybových činností.
•
Boli schopní primerane hodnotiť telesný rozvoj a pohybovú výkonnosť svoju i spolužiakov.
•
Vedeli sa aktívne zapojiť do riadenia edukačného procesu (vedenie družstva, rozcvičenia, poskytnúť dopomoc a pod.).
CHARAKTERISTIKA ABSOLVENTA
Po absolvovaní osemročného gymnázia žiak vie:
•
vysvetliť dôvody potreby vykonávania pohybovej činnosti v súvislosti s ochranou vlastného zdravia
•
v tematickom celku všeobecnej gymnastiky dosahuje takú úroveň osvojenia gymnastických činností – polôh, pohybov,
cvičebných tvarov, väzieb, že je schopný predviesť pohybový celok, pohybovú skladbu individuálne a skupinovo, podľa
stanovených požiadaviek (pravidiel). Dosahuje tak zvýšenie úrovne pohybových schopností, osvojenie gymnastických zručností,
ktoré pomáhajú zlepšiť zdravotne orientovanú zdatnosť bežnej školskej populácie
•
využívať základné atletické lokomócie pri udržiavaní a zvyšovaní svojej telesnej zdatnosti a uplatňuje získané vedomosti,
zručnosti a návyky v každodennom živote
•
tematickom celku „základy gymnastických športov“ dosahuje takú úroveň osvojenia činností gymnastického športu, že je schopný
predviesť individuálne alebo v skupine zostavu podľa daných pravidiel
539
Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
•
Školský vzdelávací program
vo vybraných športových hrách dosahuje takú úroveň osvojenia herných činností jednotlivca, herných kombinácií a systémov, že
je schopný hrať stretnutie podľa pravidiel
KOMPETENCIE ABSOLVENTA
Pohybové kompetencie
•
Žiak si vie vybrať a vykonávať pohybové činnosti, ktoré bezprostredne pôsobia ako prevencia civilizačných chorôb.
•
Žiak dokáže rozvíjať všeobecnú pohybovú výkonnosť s orientáciou na udržanie a zlepšenie zdravia.
•
Žiak má osvojené primerané množstvo pohybových činností vo vybraných odvetviach telesnej výchovy a športu a vie ich uplatniť vo
voľnom čase.
Kognitívne kompetencie
•
Žiak vie vysvetliť dôvody potreby vykonávania pohybovej činnosti v dennom režime so zameraním na úlohy ochrany vlastného zdravia.
•
Žiak používa odbornú terminológiu osvojených pohybových činností a oblastí poznatkov.
•
Žiak vie zostaviť a používať rozcvičenie pred vykonávaním pohybovej činnosti.
•
Žiak dodržiava osvojené pravidlá pri vykonávaní pohybových činností súťažného charakteru.
•
Žiak vie, ktoré sú základné olympijské idey a riadi sa nimi vo svojom živote.
•
Žiak vie posúdiť a diagnostikovať úroveň svojej pohybovej výkonnosti a telesného rozvoja podľa daných noriem.
•
Žiak vie poskytnúť prvú pomoc pri úraze v rôznom prostredí.
•
Žiak dodržiava bezpečnostné a hygienické požiadavky pri vykonávaní pohybovej činnosti.
•
Žiak pozná životné priority a priority v starostlivosti o vlastné zdravie.
•
Žiak pozná negatívne účinky návykových látok na organizmus.
Komunikačné kompetencie
540
Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
•
Žiak sa dokáže jasne a zrozumiteľne vyjadrovať.
•
Žiak používa správnu odbornú terminológiu v edukačnom procese i počas voľno-časových aktivít.
Školský vzdelávací program
Učebné kompetencie
•
Žiak vie zdôvodniť potrebu zaradenia pohybových aktivít do svojho denného režimu.
•
Žiak vie zdôvodniť potrebu rozohriatia organizmu a rozcvičenia pre športový výkon i ako prevenciu pred zranením.
Interpersonálne kompetencie
•
Žiak prejavuje pozitívny vzťah k sebe i iným.
•
Žiak efektívne pracuje v kolektíve.
•
Žiak vie racionálne riešiť konfliktné situácie, najmä v športe.
•
Žiak sa správať empaticky a asertívne pri vykonávaní telovýchovných a športových činností, ale i v živote.
Postojové kompetencie
•
Žiak má zážitok z vykonávanej pohybovej činnosti.
•
Žiak dokáže zvíťaziť, ale i prijať prehru v športovom zápolení i v živote, uznať kvality súpera.
•
Žiak dodržiava princípy fair-play.
•
Žiak sa zapája do mimoškolskej telovýchovnej a športovej aktivity.
•
Žiak využíva poznatky, skúsenosti a zručnosti z oblasti telesnej výchovy a športu a iných predmetov so zameraním na zdravý spôsob
života a ochranu prírody.
Preferované metódy práce a organizačné formy vyučovania
541
Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
Školský vzdelávací program
V rámci predmetu telesná výchova budú uplatňované základné formy vyučovania: frontálna práca s triedou, skupinová práca, individuálne
zamestnania žiakov. Organickou súčasťou vyučovania bude kurzová forma – lyžiarsky, plavecký výcvik.
Metódy práce budú volené tak, aby zabezpečili rovnomerný rozvoj kľúčových spôsobilostí žiaka. Vzhľadom na stanovené ciele budú
uplatňované viaceré metódy výučby:
•
Športové aktivity - cvičenie dvojíc, skupín, cvičenia na stanovištiach, kruhová forma, zápasové hodiny, školský turnaj
•
Teoretické aj praktické vyučovanie
•
Osobný príklad, vysvetľovanie a rozhovor, vzor športovca, dodržiavanie pravidiel, riešenie problémových situácií, poskytnutie
pozitívnych zážitkov
•
Výklad, ukážka, vlastný pokus, nácvik, opakovanie a zdokonaľovanie jednotlivých cvičebných tvarov.
Organizačné formy:
Základnou organizačnou formou je 45 minútová vyučovacia hodina telesnej výchovy. Žiaci budú rozdelení do skupín podľa pohlavia a veku.
Vyučovanie bude prebiehať integrovanou formou – zdraví aj zdravotne oslabení spolu.
Štruktúra hodiny:
1. Nástup
2. Rozcvička
3. Rozvoj pohybových schopností (všeobecná gymnastika)
4. Nácvik, opakovanie a zdokonaľovanie daných pohybových činností
5. Relaxačné a kompenzačné cvičenia, strečing
6. Nástup, hodnotenie priebehu hodiny a sebahodnotenie žiakov
Spôsoby hodnotenia
542
Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
Školský vzdelávací program
Za najdôležitejšie pri hodnotení žiaka v telesnej a športovej výchove sa považuje nielen to, aké dôsledky zanechala táto činnosť na zlepšení jeho
zdravia, pohybovej gramotnosti a výkonnosti, telesnej zdatnosti, ale vo väčšom rozsahu aj to, či žiak získal k tejto činnosti vzťah, či sa na nej so
záujmom zúčastňoval, a to nielen v čase povinného vyučovania, ale aj mimo neho, či pociťoval z nej radosť a potešenie, či sa stala súčasťou jeho
životného štýlu. Preto za základné ukazovatele hodnotenia žiaka považujeme:
•
posúdenie prístupu a postojov žiaka, najmä jeho vzťahu k pohybovej aktivite a vyučovanou telesnej a športovej výchovy a jeho
sociálneho správania a adaptácie
•
rozvoj telesných, pohybových a funkčných schopností žiaka, najmä rozvoj zdravotne orientovanej telesnej zdatnosti a pohybovej
výkonnosti s prihliadnutím na individuálne predpoklady žiaka
•
proces učenia sa, osvojovania, zdokonaľovania a upevňovania pohybových zručností a teoretických vedomostí, najmä orientácia v obsahu
učebných programov realizovaných na jednotlivých hodinách
Priebežne počas vyučovania sa bude využívať najmä slovné hodnotenie, pretože umožňuje presnejšie vyjadriť klady a nedostatky žiakov a pre
mnohých, a to osobitne pre dievčatá, je dôležitým a často aj silnejším motivačným činiteľom. Uplatňovať sa bude pri samostatných cvičeniach,
hodnotení skupinovej práce, hodnotení aktivity žiaka na hodine a hodnotení sociálnych zručností. Súčasťou hodnotenia bude aj reflexia učebnej
činnosti žiaka a sebahodnotenie žiaka.
Formatívne:
Slovné hodnotenie – korekcia individuálnych chýb žiakov a priebežné sledovanie aktivity a snahy žiakov na hodinách
Orientačná kontrola vo vybraných športových činnostiach
Sumatívne:
Slovné hodnotenie – hodnotíme aktívnu účasť
Sebahodnotenie na základe dosiahnutého počtu bodov alebo výkonov
543
Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
Školský vzdelávací program
Hráčsky výkon v zápase – basketbal, volejbal, hádzanej, futsale.......
Sumatívne hodnotenie a následná klasifikácia. Pri hodnotení a klasifikácii výsledkov žiakov budeme vychádzať z metodických pokynov na
hodnotenie a klasifikáciu v súlade s požiadavkami učebných osnov a vzdelávacích štandardov. Žiaci budú hodnotení a klasifikovaní na základe
individuálneho a humanistického prístupu.
Klasifikácia žiakov stanovuje úroveň žiaka vo vzťahu k očakávaným výstupom formulovaných v ŠVP predmetu. Klasifikácia žiaka prihliada na
jeho vzdelávacie a osobné predpoklady, prihliada na vek žiaka.. Podkladmi pre klasifikáciu sú:
•
Hodnotenie vzťahu žiaka k telesnej a športovej výchove sa realizuje nielen na základe dlhodobého sledovania prejavov žiaka na
vyučovaní, pri ktorej si všímame najmä jeho aktivitu, snahu, samostatnosť a tvorivosť, ale aj na základe jeho aktivity a angažovanosti v
školskej i mimoškolskej záujmovej telovýchovnej a športovej činnosti. Úroveň poznatkov v telesnej výchove a športe posudzujeme
priebežne v procese a môžeme si na to vytvárať i pomocné vedomostné testy.
•
Na hodnotenie telesného rozvoja, telesnej zdatnosti a všeobecnej pohybovej výkonnosti budeme používať batérie somatometrických a
motorických testov.
•
Na hodnotenie zvládnutia obsahu učebných programov používame pomocné posudzovacie škály, testy špeciálnej pohybovej výkonnosti a
pridržiavame sa štandardov.
KLASIFIKÁCIA
Stupeň 1 – výborný
Žiak sa klasifikuje, ak je v činnostiach aktívny, samostatný, využíva naplno svoje osobné predpoklady. Má záujem a snahu o neustále
zlepšovanie svojej telesnej a duševnej zdatnosti. Vie pohotovo zaujať postoj k požadovaným pohybovým aktivitám.
Praktická časť:
- aktívna účasť na hodinách TEV na 100% - 80%
- splnenie požiadaviek v jednotlivých TC na 100% -80%
Stupeň 2 – chválitebný
544
Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
Školský vzdelávací program
Žiak sa klasifikuje, ak je v činnostiach aktívny, využíva svoje osobné predpoklady a prejavuje snahu zlepšovať svoju telesnú a duševnú zdatnosť.
Vie zaujať postoj k požadovaným pohybovým aktivitám.
Praktická časť:
- aktívna účasť na hodinách TEV na 79% - 60%
- splnenie požiadaviek v jednotlivých TC na 79% - 60%
Stupeň 3 – dobrý
Žiak sa klasifikuje, ak je v činnostiach skôr pasívny, málo využíva svoje osobné predpoklady. Menej sa snaží zlepšovať svoju telesnú a duševnú
zdatnosť, ťažšie zaujíma postoj k požadovaným pohybovým aktivitám.
Praktická časť:
- aktívna účasť na hodinách TEV na 59% - 40%
- splnenie požiadaviek jednotlivých TC na 59% - 40%
Stupeň 4 – dostatočný
Žiak sa klasifikuje, ak je na hodinách pasívny, nespolupracuje. Prejavuje veľmi nízku snahu o zlepšenie svojej telesnej a duševnej zdatnosti.
Nevie zaujať postoj k požadovaným pohybovým aktivitám.
Praktická časť:
účasť na hodinách TEV na 39% - 20%
splnenie požiadaviek jednotlivých TC na 39% - 20%
Stupeň 5 – nedostatočný
Žiak sa klasifikuje, ak ignoruje výučbu hodín, odmieta spolupracovať, jeho vedomosti a zručnosti sú nedostatočné. Nesnaží s zlepšiť svoju
telesnú a duševnú zdatnosť.
Praktická časť:
- účasť na hodinách TEV na 19% a menej
- splnenie požiadaviek jednotlivých TC na 19% a menej
S pravidlami pre získanie podkladov k priebežnej i výslednej klasifikácii učiteľ oboznámi žiakov na začiatku klasifikačného obdobia.
545
Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
Školský vzdelávací program
Obsahový a výkonový štandard - dievčatá
Tematický
celok
September Poznatky z
8 hodín
TVaŠ
Testovanie
VPV
Mesiac
Hodina
1.
2.
3.
4.
Atletika
5.
6.
7.
8.
9.
Október
8 hodín
10.
11.
12.
Športové hry
13.
Obsahový
štandard
Organizačné pokyny, BOZ na TEV
Poznatky z TVaŠ:
Oboznámenie
Testovanie VPV
žiakov z obsahom
Testovanie VPV
a hodnotením TEV,
A- atletická abeceda, nízky štart
poučenie o BOZ na
(nácvik)
hodinách TEV.
A- polovysoký štart, technika
Základné poznatky
šliapavého behu, beh na 50 m
o formách
A- hod kriketovou loptičkou – nácvik
pohybovej aktivity.
A- vytrvalostný beh, relaxačné cvičenia Úloha rozcvičenia,
význam správnej
A- štafetové súťaže družstiev, skok do
životosprávy pre
diaľky – nácvik
pohyb. výkon.
A- hod kriketovou loptičkou –
Odborná
zdokonaľovanie
terminológia vo
A- Orientačná kontrola pohybovej
všetkých TC.
výkonnosti – 60 m, skok do diaľky
A- orientačná kontrola PV – 500 m,
Testovanie VPV:
hod kriketovou loptičkou
- člnkový beh
H – prihrávka jednou rukou, dribling – - skok z miesta
nácvik
- ľah –sed
H- dribling, streľba zhora z miesta
Téma
Výkonový štandard
Poznatky z TVaŠ:
Žiak pozná:
- organizačné formy TEV
- vie vysvetliť potrebu
rozcvičenia
- dodržiava pravidlá
správnej životosprávy
- riadi sa pravidlami fair
play
Prierezové
témy
Envirom.
výchova
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
546
Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
Mesiac
Tematický
celok
Hodina
14.
15.
16.
November Netradičné PA
8 hodín
Športové hry
17.
18.
19.
20.
21.
Netradičné PA
22.
23.
24.
Základy
gymnastických
25.
športov
December
6 hodín
26.
27.
28.
Školský vzdelávací program
Téma
H – prihrávka, streľba - opakovanie
H – hra na 10 prihrávok, streľba do
bránkoviska – nácvik
H – bránenie útočníka bez lopty, hra
podľa pravidiel
NŠ – badmintom, fresbee – základné
pohyby hráča
B – rýchly beh a cval so zmenou
smeru, dribling na mieste
B– nácvik driblingu v pohybe,
uvoľnenie bez lopty
B - súťaže s loptou, nácvik driblingu v
pohybe
B - nácvik prihrávky priamo, o zem,
súťaže
B - dribling, prihrávky - kombinácie
NŠ – florbal – základy techniky
a pravidlá hry
G - nácvik kotúľu vpred a vzad –
prípravné cvičenia
G - kombinácia kotúľov vpred a vzad,
stoj na lopatkách
G - rovnovážne cvičenia, prípravné
cvičenia na lavičke
G - stoj na hlave, šplh na tyči
G– MG – chôdza, klus, cvičenia
rovnováhy, tanečné kroky
Obsahový
štandard
- 12 min. beh
- výdrž v zhybe
Výkonový štandard
Atletika:
- terminológia,
technika atlet.
disciplín a pravidlá
- bežecká abeceda,
nízky štart, beh na
60 m, 500 m, hod
kriketovou
loptičkou, skok do
diaľky
Atletika:
Žiak vie:
- sa orientovať v základných
atletických disciplínach
a prakticky demonštrovať
- pozná základné pravidlá
atletických disciplín
- pozná techniku behov,
hodu kriketovou loptičkou,
skoku do diaľky
- pozná význam rozcvičenia
bežeckou abecedou
Športové hry:
-terminológia,
technika HČJ,
pravidlá hry,
Športové hry:
Žiak vie:
- pomenovať a ukázať
techniku základných HČJ
v hádzanej a basketbale
- vysvetliť základné
pravidlá hier
Hádzaná –
prihrávka jednou
rukou, dribling,
streľba z miesta
a skokom,
Prierezové
témy
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
547
Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
Mesiac
Január
6 hodín
Február
8 hodín
Tematický
Hodina
Téma
celok
Netradičné 29.
NŠ – vybíjaná –pravidlá hry, hra
PA
družstiev
30.
H – prihrávka, dribling, streľba –
Športové
opakovanie
hry
31.
H- bránenie útočníka bez lopty a
s loptou, hra družstiev
32.
H – hoď a bež – nácvik, hra družstiev
33.
H – streľba zhora, skokom – opakovanie
34.
H – hra družstiev podľa pravidiel –
triedny turnaj
NŠ – fresbee, badmintonový turnaj
Netradičné 35.
PA
36.
B - nácvik streľby obojručne, jednou
rukou
Športové
37.
B– dribling, prihrávky, streľba, hra na 10
hry
prihrávok
38.
B- obranná činnosť hráča nácvik osobnej
obrany
39.
B- prihrávky na mieste a v pohybe,
streľba na kôš súťaž
40.
B- obranná činnosť jednotlivca, hra na
10 prihrávok
Netradičné 41.
NŠ – základy kalanetiky, stredný aerobik
PA
42.
NŠ – prehadzovaná podľa pravidiel
volejbalu
43.
G- preskok cez kozu – prípravné
cvičenia
Školský vzdelávací program
Obsahový
štandard
Basketbal –
prihrávky, dribling,
streľba zhora,
bránenie hráča
s loptou a bez lopty
Základy
gymnastických
športov:
Zásady držania tela,
terminológia polôh
a pohybov,
prípravné cvičenia,
dopomoc
a záchrana pri
cvičení, kotúľové
väzby, stoj na
lopatkách, stoj na
hlave, preskok cez
kozu, cvičenia na
lavičkách
a kruhoch, šplh na
tyči
Moderná
gymnastika:
Tanečné kroky,
obraty, chôdza, beh
Výkonový štandard
Základy gymnastických
športov:
Žiak vie:
- popísať disciplíny ich obsah
- vie ukázať imitačmné,
prípravné cvičenia
- vie predviesť krátku
zostavu z gymnastických
prvkov
- vie pomenovať cvičebné
polohy, pohyby a tvary
- pozná význam
gymnastického rozcvičenia
- vie dať dopomoc a záchranu
pri cvičení
Prierezové
témy
Ochrana
života a
zdravia
548
Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
Mesiac
Marec
6 hodín
Apríl
6 hodín
Máj
5 hodín
Tematický
Hodina
Téma
celok
44.
G -preskok cez kozu, kruhy – visy
Základy
a kmihanie
gymnastických
športov
45.
G -kotúľ vpred, vzad v obmenách, stoj
na lopatkách, na hlave - nácvik
46.
G- lavičky – rovnovážne polohy,
obraty, klus, šplh na tyči
47.
G- kombinácia kotúľov vpred a vzad,
stoj na hlave, nácvik krátkej zostavy
48.
NŠ – stolný tenis –základy techniky
Netradičné PA
a pravidlá hry
49.
NŠ –florbal, hra družstiev
50.
G- MG – cvičenia so švihadlom,
cvičenia na rebrinách
51.
G – hrazda – visy, zvisy, prípravné
cvičenia
52.
G –nácvik krátkej zostavy z akrobacie,
cvičenia na stanovištiach
53.
G – prezentácia krátkych ukážok
z akrobacie,
54.
A
– bežecká abeceda, nízky štart Atletika
opakovanie
55.
A- technika šliapavného a švihového
behu, beh na 60 m
56.
A- hod kriketovou loptičkou,
vytrvalostný beh
57.
A- odrazové cvičenia – trojskok,
štafetové hry
58.
A– beh cez prekážky, štafetový beh
Školský vzdelávací program
Obsahový
štandard
Netradičné PA:
základné pravidlá,
technika HČJ
florbalu,
badmintonu,
fresbee, vybíjanej
Výkonový štandard
Prierezové
témy
Netradičné PA:
Žiak vie:
Ochrana
- pomenovať a ukázať
techniku základných HČJ
života a
vo florbale, badmintone, fris zdravia
bee a vybíjanej
- vysvetliť základné
pravidlá hier
Envirom.
výchova
549
Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
Mesiac
Jún
5 hodín
Školský vzdelávací program
Tematický
Hodina
Téma
celok
59.
A- vytrvalostný beh , relaxačné cvičenia
60.
A- Orientačná kontrola pohybovej
výkonnosti – 60 m, skok do diaľky
61.
A- orientačná kontrola PV – 500 m, hod
kriketovou loptičkou
62.
NŠ – stepaerobik, vybíjaná
63.
NŠ – triedny turnaj v obľúbenej hre
64.
Testovanie VPV
65.
Testovanie VPV
66.
Hodnotenie TC, sebahodnotenie
Obsahový
štandard
Výkonový štandard
Prierezové
témy
Vysvetlivky používaných skrátených výrazov:
Poznatky z TVaŠ – poznatky z telesnej výchovy a športu
Testovanie VPV – testovanie všeobecnej pohybovej výkonnosti
HČJ – herné činnosti jednotlivca
Netradičné PA – netradičné pohybové aktivity
A – atletika, H – hádzaná, B – basketbal, G – gymnastika, MG – moderná gymnastika, NŠ – netradičné športy
Obsahový a výkonový štandard - chlapci
Tematický
celok
September Poznatky z
8 hodín
TVaŠ
Mesiac
Hodina
1.
2.
Téma
Organizačné pokyny, BOZ na TEV
Testovanie VPV
Obsahový
štandard
Poznatky z TVaŠ:
Oboznámenie
Výkonový štandard
Prierezové
témy
Poznatky z TVaŠ:
Žiak pozná:
550
Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
Testovanie
VPV
Atletika
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Október
8 hodín
10.
11.
12.
Športové hry
Mesiac
Tematický
celok
13.
Hodina
Testovanie VPV
A- atletická abeceda, nízky štart
(nácvik)
A- polovysoký štart, technika
šliapavého behu, beh na 50 m
A- hod kriketovou loptičkou – nácvik
A- vytrvalostný beh, relaxačné cvičenia
A- štafetové súťaže družstiev, skok do
diaľky – nácvik
A- hod kriketovou loptičkou –
zdokonaľovanie
A- Orientačná kontrola pohybovej
výkonnosti – 60 m, hod kriketkou
A- orientačná kontrola PV – 800 m,
hod kriketovou loptičkou
H – prihrávka jednou rukou, dribling –
nácvik
H- dribling, streľba zhora z miesta
Téma
14.
H – prihrávka, streľba - opakovanie
15.
H – hra na 10 prihrávok, streľba do
bránkoviska – nácvik
H – bránenie útočníka bez lopty, hra
podľa pravidiel
NŠ – badmintom, fresbee – základné
pohyby hráča
B – rýchly beh a cval so zmenou
16.
November Netradičné PA
8 hodín
Školský vzdelávací program
17.
18.
žiakov z obsahom
a hodnotením TEV,
poučenie o BOZ na
hodinách TEV.
Základné poznatky
o formách
pohybovej aktivity.
Úloha rozcvičenia,
význam správnej
životosprávy pre
pohyb. výkon.
Odborná
terminológia vo
všetkých TC.
- organizačné formy TEV
- vie vysvetliť potrebu
rozcvičenia
- dodržiava pravidlá
správnej životosprávy
- riadi sa pravidlami fair
play
Envirom.
výchova
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Testovanie VPV:
- člnkový beh
- skok z miesta
- ľah –sed
Obsahový
štandard
- 12 min. beh
- výdrž v zhybe
Atletika:
- terminológia,
technika atlet.
disciplín a pravidlá
- bežecká abeceda,
Výkonový štandard
Prierezové
témy
Atletika:
Žiak vie:
- sa orientovať v základných Osobnosatletických disciplínach
tný
a prakticky demonštrovať
a sociálny
551
Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
Športové hry
19.
20.
21.
Netradičné PA
22.
23.
24.
Základy
gymnastických
25.
športov
December
6 hodín
26.
27.
28.
Mesiac
Január
6 hodín
smeru, dribling na mieste
B– nácvik driblingu v pohybe,
uvoľnenie bez lopty
B - súťaže s loptou, nácvik driblingu v
pohybe
B - nácvik prihrávky priamo, o zem,
súťaže
B - dribling, prihrávky - kombinácie
NŠ – florbal – základy techniky
a pravidlá hry
G - nácvik kotúľu vpred a vzad –
prípravné cvičenia
G - kombinácia kotúľov vpred a vzad,
stoj na lopatkách
G - rovnovážne cvičenia, prípravné
cvičenia na lavičke
G - stoj na hlave, šplh na tyči
G – chôdza, klus, cvičenia rovnováhy
Tematický
Hodina
Téma
celok
Netradičné 29.
NŠ – vybíjaná –pravidlá hry, hra
PA
družstiev
30.
H – prihrávka, dribling, streľba –
Športové
opakovanie
hry
31.
H- bránenie útočníka bez lopty a
s loptou, hra družstiev
32.
H – hoď a bež – nácvik, hra družstiev
33.
H – streľba zhora, skokom – opakovanie
Školský vzdelávací program
nízky štart, beh na
60 m, 800 m, hod
kriketovou
loptičkou,
Športové hry:
-terminológia,
technika HČJ,
pravidlá hry,
Hádzaná –
prihrávka jednou
rukou, dribling,
streľba z miesta
a skokom,
Obsahový
štandard
Basketbal –
prihrávky, dribling,
streľba zhora,
bránenie hráča
s loptou a bez lopty
Základy
- pozná základné pravidlá
atletických disciplín
- pozná techniku behov,
hodu kriketovou loptičkou,
pozná význam rozcvičenia
bežeckou abecedou
rozvoj
Športové hry:
Žiak vie:
- pomenovať a ukázať
techniku základných HČJ
v hádzanej a basketbale
- vysvetliť základné
pravidlá hier
Výkonový štandard
Základy gymnastických
Prierezové
témy
Ochrana
života a
552
Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
34.
Netradičné
PA
Február
8 hodín
Športové
hry
35.
36.
37.
38.
39.
40.
Netradičné
PA
41.
42.
43.
Mesiac
Marec
6 hodín
H – hra družstiev podľa pravidiel –
triedny turnaj
NŠ – fresbee, badmintonový turnaj
B - nácvik streľby obojručne, jednou
rukou
B– dribling, prihrávky, streľba, hra na 10
prihrávok
B- obranná činnosť hráča nácvik osobnej
obrany
B- prihrávky na mieste a v pohybe,
streľba na kôš súťaž
B- obranná činnosť jednotlivca, hra na
10 prihrávok
NŠ – florbal – základy techniky
a pravidlá hry
NŠ – prehadzovaná podľa pravidiel
volejbalu
G- preskok cez kozu – prípravné
cvičenia
Tematický
Hodina
Téma
celok
44.
G -preskok cez kozu, kruhy – visy
Základy
gymnastických
a kmihanie
športov
45.
G -kotúľ vpred, vzad v obmenách, stoj
na lopatkách, na hlave - nácvik
46.
G- lavičky – rovnovážne polohy,
obraty, klus, šplh na tyči
47.
G- kombinácia kotúľov vpred a vzad,
stoj na hlave, nácvik krátkej zostavy
48.
NŠ – stolný tenis –základy techniky
Školský vzdelávací program
gymnastických
športov:
Zásady držania tela,
terminológia polôh
a pohybov,
prípravné cvičenia,
dopomoc
a záchrana pri
cvičení, kotúľové
väzby, stoj na
lopatkách, stoj na
hlave, preskok cez
kozu, cvičenia na
lavičkách
a kruhoch, šplh na
tyči,
obraty, chôdza, beh
Obsahový
štandard
Netradičné PA:
základné pravidlá,
technika HČJ
florbalu,
badmintonu,
fresbee, vybíjanej,
futsalu
zdravia
športov:
Žiak vie:
- popísať disciplíny ich obsah
- vie ukázať imitačmné,
prípravné cvičenia
- vie predviesť krátku
zostavu z gymnastických
prvkov
- vie pomenovať cvičebné
polohy, pohyby a tvary
- pozná význam
gymnastického rozcvičenia
- vie dať dopomoc a záchranu
pri cvičení
Výkonový štandard
Prierezové
témy
Netradičné PA:
Žiak vie:
- pomenovať a ukázať
Ochrana
techniku základných HČJ
života a
vo florbale, badmintone, fris zdravia
bee a vybíjanej
- vysvetliť základné
pravidlá hier
553
Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
Netradičné PA
49.
50.
Apríl
6 hodín
51.
52.
53.
54.
Atletika
55.
Máj
5 hodín
56.
57.
58.
Mesiac
Jún
5 hodín
a pravidlá hry
NŠ –florbal, hra družstiev
G – cvičenia so švihadlom, cvičenia na
rebrinách
G – hrazda – visy, zvisy, prípravné
cvičenia
G –nácvik krátkej zostavy z akrobacie,
cvičenia na stanovištiach
G – prezentácia krátkych ukážok
z akrobacie,
A– bežecká abeceda, nízky štart opakovanie
A- technika šliapavného a švihového
behu, beh na 60 m
A- hod kriketovou loptičkou,
vytrvalostný beh
A- odrazové cvičenia – trojskok,
štafetové hry
A– beh cez prekážky, štafetový beh
Tematický
Hodina
Téma
celok
59.
A- vytrvalostný beh , relaxačné cvičenia
60.
61.
62.
63.
Školský vzdelávací program
Envirom.
výchova
Obsahový
štandard
Výkonový štandard
Prierezové
témy
A- Orientačná kontrola pohybovej
výkonnosti – 60 m, skok do diaľky
A- orientačná kontrola PV – 800 m, hod
kriketovou loptičkou
NŠ – futsal
NŠ – triedny turnaj v obľúbenej hre
554
Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
64.
Testovanie VPV
65.
66.
Testovanie VPV
Hodnotenie TC, sebahodnotenie
Školský vzdelávací program
Vysvetlivky používaných skrátených výrazov:
Poznatky z TVaŠ – poznatky z telesnej výchovy a športu
Testovanie VPV – testovanie všeobecnej pohybovej výkonnosti
HČJ – herné činnosti jednotlivca
Netradičné PA – netradičné pohybové aktivity
A – atletika, H – hádzaná, B – basketbal, G – gymnastika, NŠ – netradičné športy
5.2.8 Človek a svet práce
Názov predmetu
Týždenná časová dotácia
5.2.8.1
Technika
ročník
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
ŠVP
0
1
1
0
0
0
0
ŠkVP
0
0
0
0
0
0
0
SPOLU
0
1
1
0
0
0
0
Ročná časová dotácia
SPOLU
0
33
33
0
0
0
0
Učebné osnovy, obsahový a výkonový štandard predmetu budú dopracované v priebehu školského roka 2008/2009.
8.
SPOLU
0
0
0
0
2
0
2
66
555
Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom
Školský vzdelávací program
5.3 Učebné osnovy – povinne voliteľné predmety
Učebné osnovy a obsahový a výkonový štandard povinne voliteľných predmetov pre posledné dva ročníky štúdia budú dopracované
najneskôr 31.12.2009.
556
Download

Učebné osnovyOGY