Vzdelávacia oblasť tabuľku nepíš
Názov predmetu
Ročník
Škola
Názov ŠkVP
Kód a názov ŠVP
Stupeň vzdelania
Dĺžka štúdia
Forma štúdia
Človek a príroda
Chémia
šiesty. siedmy, ôsmy, deviaty
ZŠ Dunajská Lužná
ISCED 2
základné
5 rokov
denná
PREDMET : CHÉMIA
Časová dotácia: 1.hodina týždenne/33 hodín ročne
6.ročník
7.ročník
Časová dotácia: 1.hodina týždenne/33 hodín ročne
8.ročník
Časová dotácia: 2.hodiny týždenne/66 hodín ročne
9.ročník
Časová dotácia: 2.hodiny týždenne/66 hodín ročne
CHARAKTERISTIKA PREDMETU:
Predmet chémia vo vzdelávacej oblasti Človek a príroda svojim experimentálnym charakterom
vyučovania umožňuje žiakom hlbšie porozumieť zákonitostiam chemických javov a procesov. Obsah
učiva tvoria poznatky o vlastnostiach a použití látok, s ktorými sa žiaci stretávajú v každodennom
živote. Sú to predovšetkým tieto oblasti: chémia potravín a nápojov, kozmetiky, liečiv, čistiacich
prostriedkov, atď. Zvlášť významné je, že pri štúdiu chémie špecifickými poznávacími metódami si žiaci
osvojujú i dôležité spôsobilosti. Ide predovšetkým o rozvíjanie spôsobilosti objektívne a spoľahlivo
pozorovať, experimentovať a merať, vytvárať a overovať hypotézy v procese riešenia úloh rôznej
zložitosti. Organickou súčasťou učebného predmetu chémia je aj systém vhodne vybraných
laboratórnych prác, ktorých správna realizácia si vyžaduje osvojenie si základných manuálnych zručností
a návykov bezpečnej práce v chemickom laboratóriu.
CIELE PREDMETU:
Cieľom vyučovania chémie na základnej škole je oboznámiť žiakov s významom poznatkov z chémie
pre človeka, spoločnosť a prírodu, čo umožňuje u žiakov vytvorenie pozitívneho vzťahu k učebnému
predmetu chémia. Ďalším významným cieľom vyučovania chémie na ZŠ je v čo najväčšej miere prispieť k
splneniu všeobecných cieľov vzdelávania, vytváraniu a rozvíjaniu kľúčových kompetencií
prostredníctvom obsahu chémie. Cieľom vyučovania chémie je podieľať sa na rozvíjaní prírodovednej
gramotnosti, v rámci ktorej je potrebné rozvíjať aj čitateľskú gramotnosť a prácu s odborným
textom. V rámci samostatnej práce majú byť schopní samostatne získavať potrebné informácie
súvisiace s chemickou problematikou z rôznych informačných zdrojov (odborná literatúra, internet)
a využívať multimediálne učebné materiály. Vyučovanie chémie na hodinách základného typu a
-1-
laboratórnych cvičeniach realizované metódami aktívneho poznávania, výraznou mierou prispieva k
formovaniu a rozvíjaniu logického, kritického a tvorivého myslenia žiakov, ktoré im umožňuje
nachádzať vzťahy medzi štruktúrou a vlastnosťami látok ako aj osvojenie dôležitých manuálnych
zručností. V predmete chémia si žiaci majú v dostatočnej miere osvojiť zručnosti a návyky bezpečnej
práce v chemickom laboratóriu. Potrebné je, aby žiaci dosiahli takú úroveň pochopenia a zvládnutia
učiva, aby vedeli využiť na hodinách získané vedomosti, spôsobilosti a návyky v každodennom živote.
Aby vedeli identifikovať a správne používať základné pojmy a porozumieť odbornému textu, v ktorom
sa vyskytujú a aplikovať získané poznatky pri riešení konkrétnych úloh. A b y v e d e l i z realizovať
jednoduchý experiment, popísať spoločné a rozdielne vlastnosti látok a javy, ktoré pozoruje.
KĽÚČOVÉ KOMPETENCIE A ZRUČNOSTI
•
•
•
•
•
•
•
•
Používať správne postupy a techniky pri praktických činnostiach
Dodržiavať pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia
Navrhovať rôzne riešenia a postupy
Prezentovať a zhodnotiť výsledky
Zaujať postoj k danej problematike, svoje stanovisko obhájiť a vhodne argumentovať
Používať chemickú terminológiu
Výsledky svojej práce pri laboratórnych prácach zrozumiteľne a prehľadne zaznamenať vo
forme protokolu
• Pracovať s odbornou literatúrou
POJMY
6. ročník:
•
•
•
•
chémia ako prírodná veda
chemické laboratórium a jeho zariadenie, chemická výroba, chemický výrobok, prírodná surovina,
chemicky čistá látka, vlastnosti látok, horľavosť, skupenstvo, vôňa, zápach, vzhľad, rozpustnosť,
zmes, rôznorodá zmes, rovnorodá zmes, roztok, nasýtený roztok, rozpustnosť, rozpúšťadlo,
rozpustená láska, hmotnosť roztoku,
• skupenstvo látok,
• oddeľovanie zložiek zmesí
• voda, vzduch,
7.ročník:
•
•
•
•
chemická reakcia
horenie, horľaviny,
reaktant, produkt, chemický rozklad, chemické zlučovanie,
energetické zmeny pri chemických reakciách, rýchlosť chemických reakcií, faktory ovplyvňujúce
rýchlosť chemických reakcií,
-2-
8.ročník:
• prvok, značka prvku,
• zlúčenina, chemický vzorec,
• častice látok, atóm, elektrónový obal atómu, jadro atómu, mikročastice (protón, neutrón,
elektrón), protónové číslo, chemická väzba,
• elektrónový pár, molekula, ión, katión, anión, oxidácia, redukcia, oxidačno-redukčné reakcie,
• periodická sústava prvkov, skupiny, periódy,
• kyslík a jeho zlúčeniny, oxidy, vodík a jeho zlúčeniny, kyseliny, kyslikaté a bezkyslikaté, kyslé
roztoky,
• alkalické kovy a ich zlúčeniny, hydroxidy, zásadité roztoky,
• soli, neutralizácia, pH, stupnica pH, indikátor,
• kovy a ich zlúčeniny,
• chemické rovnice
9.ročník:
• látkové množstvo, jednotka látkového množstva – mól, mólová hmotnosť, jednotka mólovej
hmotnosti, vyjadrovanie zloženia roztokov, hmotnostný roztok, koncentrácia látkového množstva,
• organická látka, organická chémia, štvorväzbovosť uhlíka, molekulový, štruktúrny a racionálny
vzorec,
• uhlíkový reťazec, otvorený a uzavretý reťazec,
• jednoduchá, dvojitá a trojitá väzba,
• uhľovodíky, alkány, alkény, alkíny,
• nasýtené a nenasýtené uhľovodíky, polymerizácia, makromolekula,
• prírodné zdroje uhľovodíkov,
• oktánové číslo benzínu,
• deriváty uhľovodíkov, halogénderiváty, kyslíkaté deriváty,
• prírodné látky, sacharidy, fotosyntéza,
• tuky, bielkoviny, vitamíny, enzýmy, hormóny,
• plasty, polyetylén, polyvinylchlorid, polystyrén, syntetické vlákna, silon, nylon, polyester,
• mydlá, saponáty kozmetické prípravky, pesticídy, lieky, drogy
-3-
OBSAH
Súhrn cieľov a obsahu vzdelávania z chémie v 6. ročníku ZŠ vychádzajúc zo štátneho
vzdelávacieho programu
Tematický
celok
Obsahový
štandard
Výkonový
štandard
Objavovanie chémie v našom okolí
Prierezová
téma
Úvod do chémie
(5.hodín)
Význam chémie pre život
človeka.
Chémia ako veda.
Chemická výroba.
Chemický výrobok.
Prírodná surovina.
Žiak vie:
- vymenovať významné chemické
závody vo svojom okolí a priradiť
im výrobok,
- poznať problematiku
obmedzených zdrojov surovín
a dôležitosť ich hospodárneho
využitia (separácia odpadov,
recyklácia)
Chemické
laboratórium
(4 hodiny)
Bezpečnosť práce v chemickom
laboratóriu.
Laboratórne pomôcky.
- pozná zásady bezpečnej práce
v chemickom laboratóriu,
- pozná základné piktogramy
(žieravina, horľavina...)
- pozná telefónne čísla prvej
pomoci,
- dodržiava zásady bezpečnej
práce v chemickom laboratóriu,
- dodržiava zásady bezpečnej
práce s chemickými látkami
v praxi,
- vie používať ochranné pomôcky
(okuliare, rukavice, ochranný štít)
-pozná laboratórne pomôcky,
(skúmavka, kadička, banka,
kryštalizačná miska, filtračný
lievik, filtračný papier, držiak,
kruh, svorka, stojan, chladič,
odparovacia miska, krycie
sklíčko, chemická lyžička, kahan,
tyčinka, odmerný valec, pipeta)
Ochranné pomôcky.
Skúmanie vlastností látok
OSR
ENV
OŽZ
PPZ
MEV
Vlastnosti látok
(4 hodiny)
Skupenstvo, vôňa, horľavosť,
zápach, vzhľad, rozpustnosť.
- pozorovaním zistiť
vlastnosti konkrétnych látok,
- uviesť príklady látok
rozpustných
a nerozpustných vo vode,
ENV
OŽZ
OSR
MEV
PPZ
Chemicky čistá látka
a zmes
(1 hodina)
Chemicky čistá látka.
Zmes.
Rôznorodá a rovnorodá zmes.
Vodné roztoky
(2 hodiny)
Vodný roztok.
Nasýtený roztok.
Rozpúšťadlo.
Usadzovanie.
Filtrácia.
-rozpoznať chemicky čisté
látky, rôznorodé zmesi,
rovnorodé zmesi (roztoky
tuhé , kvapalné a plynné)
-uviesť príklady vodných
roztokov používaných v
domácnosti
-uviesť príklady základných
metód oddeľovania zložiek
ENV
OŽZ
OSR
MEV PPZ
ENV
OŽZ
OSR
MEV
PPZ
Metódy oddeľovania
zložiek zmesi
-4-
(4 hodiny)
Odparovanie.
Destilácia.
Kryštalizácia.
zmesí,
- využívať metódy
oddeľovania zložiek zmesí
v praktickom živote,
Voda
(4 hodiny)
Zrážková, povrchová, podzemná,
minerálna voda.
Pitná, úžitková, odpadová,
destilovaná voda.
Čistenie vôd.
Vzduch
(4 hodiny)
Hlavné zložky vzduchu.
skleníkové plyny.
zdroje znečistenia ovzdušia.
Ozónová diera.
Skleníkový efekt.
Ozónová vrstva.
Laboratórne cvičenia
(3 hodiny)
Filtrácia.
Kryštalizácia.
Destilácia.
Látky nevyhnutné pre život: voda a vzduch
Prezentácia projektov
(2 hodiny)
Legenda:
- pozná význam vody pre
život človeka, zvieratá
a rastliny,
- pozná rozdelenie vôd podľa
výskytu a podľa použitia,
- vysvetliť rozdiely medzi
rôznymi druhmi vôd,
pozná možnosti úpravy
a čistenia vôd,
- vymenovať hlavné zložky
vzduchu, skleníkové plyny
(napr. oxid uhličitý), hlavné
zdroje znečistenia ovzdušia
(spaľovanie odpadov –
potreba separovaného
odpadu),
- pozná význam kyslíka pre
živé organizmy,
- pozná príčiny vzniku
ozónovej diery
a skleníkového efektu,
- pozná pomôcky používané
pri filtrácii, kryštalizácii,
destilácii,
- vykonať pokus podľa
návodu,
- pozorovať javy
sprevádzajúce pokus,
vyhodnotiť a interpretovať
ich,
- získať informácie a tvorivo
ich spracovať,
-podieľať sa na práci
v skupine,
-prezentovať a obhájiť svoju
prácu,
OSR – Osobnostný a sociálny rozvoj
ENV – Environmentálna výchova
MEV – Mediálna výchova
MUV – Multikultúrna výchova
DOV – Dopravná výchova
OŽZ – Ochrana života a zdravia
PPZ – Tvorba projektu a prezentačné zručnosti
-5-
OSR
ENV
OŽZ
PPZ
MEV
Súhrn cieľov a obsahu vzdelávania z chémie v 7. ročníku ZŠ vychádzajúc zo štátneho
vzdelávacieho programu
Tematický
celok
Opakovanie učiva
6.ročníka
Obsahový
Výkonový
štandard
štandard
Spoznávanie chemických reakcií v našom okolí
Prierezová
téma
Vlastnosti látok. Chemicky
čistá látka.
Chemická látka.
Roztoky.
Zmesi.
Chemický prvok.
Oddeľovanie zložiek zmesí.
Hmotnosť roztoku, hmotnosť
rozpustnej látky, hmotnostné
percento.
Vzduch. Voda.
OSR
ENV
OŽZ
PPZ
MEV
Žiak vie:
-uviesť skupenstvá látok, rozpoznať vôňu
a zápach látky, popísať vzhľad látky,
-určiť rozpustnosť látky vo vode,
-uviesť príklady chemicky čistých
rôznorodých zmesí, rovnorodých zmesí
(tuhé, kvapalné a plynné),
-uviesť príklady chemických látok
rozpustných a nerozpustných vo vode,
-uviesť 5 možností oddeľovania zložiek
zmesí : usadzovanie, filtrácia, destilácia,
odparovanie, kryštalizácia,
-uviesť príklady použitia metód,
oddeľovania zmesí v hospodárstve
a v domácnosti,
-určiť rovnorodú zmes látok,
-vytvoriť nasýtený roztok, uviesť, čo je
rozpúšťadlom a čo rozpustenou látkou,
-vypočítať hmotnostné percento,
-vymenovať hlavné zložky vzduchu,
skleníkové plyny, hlavné zdroje
znečisťovania vzduchu (spaľovanie
odpadov),
-aký je význam kyslíka pre živé
organizmy,
-pozná príčiny vzniku ozónovej diery,
skleníkového efektu,
-pozná význam vody pre živé organizmy,
rozdelenie vôd podľa výskytu a použitia,
- vysvetliť rozdiely medzi druhmi vôd,
-pozná možnosti úpravy a čistenia vôd,
pozná dôsledky znečistenia vôd,
Spoznávanie chemických reakcií v našom okolí (10 hodín)
Chemický dej
Chemická reakcia.
Chemický dej.
Fyzikálny dej.
-zhodnotiť na konkrétnych príkladoch, či
sa jedná o chemický alebo fyzikálny dej
Chemická reakcia
Chemická premena.
Reaktant.
Produkt.
-pozná niektoré chemické reakcie
z bežného života,
-určiť reaktant a produkt konkrétnych
chemických reakcií,
-charakterizovať reaktant a produkt.
-6-
ENV
OŽZ
OSR
MEV
PPZ
Chemické
zlučovanie
a chemický rozklad
Chemické zlučovanie.
Chemický rozklad.
Horenie látok so
vzdušným kyslíkom
Horenie.
Vzdušný kyslík.
Chemická reakcia.
Svetlo. Teplo.
Horľavina. Zápalná teplota.
Požiar.
Horľavina.
Horľavá a nehorľavá látka.
Piktogramy.
Horľaviny
-rozlíšiť na príkladoch reakcie
chemického zlučovania a rozkladu,
-schematicky urobiť zápis chemického
zlučovania a rozkladu na príkladoch
z bežného života,
-charakterizovať chemické reakcie
-pozná horenie ako chemický dej,
-vie čo sa pri horení uvoľňuje,
-pozná príčiny požiarov a používa tieto
informácie v bežnom živote,
Hasenie horiacich
látok
Hasenie. Zásady hasenia
horiacich látok.
Požiarny poplach. Piktogramy.
Hasiace prístroje. Hasiace
látky. Princípy hasenia
niektorých druhov hasiacich
látok – voda, piesok, oxid
uhličitý.
Exotermické
a endotermické
reakcie
Exotermické a endotermické
reakcie. Uvoľňovanie
a spotreba tepla v chemických
reakciách .
Katalyzátory. Rýchle a pomalé
reakcie. Vplyv teploty
a množstva tepla reaktantov
na rýchlosť chemických
reakcií. Vplyv plošného
obsahu reaktantov (v tuhom
OSR
ENV
OŽZ
PPZ
MEV
-vymenovať príklady
horľavých a nehorľavých látok,
-uviesť príklady horľavých látok s nízkou
zápalnou teplotou,
- o možnostiach použitia propánbutánových fliaš a pozná ich bezpečné
používanie,
-pozná príklady horľavín, ktoré sa
používajú v domácnosti,
- pozná zdroje tepla, ktoré vyžadujú
vetranie a vie prečo,
-vysvetliť podstatu hasenia,
- pozná zásady hasenia, pozná telefónne
číslo požiarnych útvarov,
-rozlíšiť piktogram horľaviny,
- vie, kde sa v prípade požiaru
nachádzajú hasiace prístroje v škole, vo
svojom bydlisku.
- vymenovať hasiace látky,
-pozná ktoré hasiace látky sa nemôžu
používať k haseniu jemnej mechaniky,
elektroniky a elektrických zariadení pod
prúdom,
- vie zahasiť horiaci odev na človeku,
-vie ako sa správať pri malom a veľkom
požiari,
Zmeny pri chemických reakciách (8 hodín)
Rýchlosť
chemických reakcií
-7-
-pozná reakcie, pri ktorých sa energia
uvoľňuje a pri ktorých sa energia
spotrebuje s dôrazom na bežný život.
-rozlíšiť pomalé a rýchle reakcie na
príkladoch zo života a z prírody (výbuch
plynu, hrdzavenie železa, vznik uhlia,
znehodnocovanie potravín na vzduchu,
horenie...),
- vedieť zdôvodniť vplyv množstva
ENV
OŽZ
OSR
MEV
PPZ
Chemické
laboratórium
skupenstve) a katalyzátora na
rýchlosť chemických reakcií.
reaktantov na rýchlosť chemických
reakcií (napr. na prístupe množstva
kyslíka k horiacej látke),
- vedieť zdôvodniť vplyv plošného
obsahu reaktantov na rýchlosť
chemických reakcií na príklade
z bežného života,
- charakterizovať katalyzátor a jeho
vplyv na chemickú reakciu,
- pozná príklad katalyzátora v bežnom
živote (enzýmy),
Ochranné pomôcky.
Zásady bezpečnej práce
v chemickom laboratóriu a pri
práci s chemickými látkami.
- vie používať ochranné prostriedky pri
práci v laboratóriu,
- pozná zásady bezpečnej práce
v chemickom laboratóriu a pri práci
s chemickými látkami,
Projektové práce (6 hodín)
1.projekt
2.projekt
Hasenie horiacich látok
Faktory ovplyvňujúce rýchlosť
chemických reakcií v bežnom
živote.
- vyhľadať informácie a materiál
k zhotoveniu projektovej práce (učebňa
IKT),
- zhotoviť projekt s použitím doterajších
vedomostí a informácií vyhľadaných na
internete,
- vedieť vyhodnotiť a prezentovať svoju
prácu,
OSR
ENV
OŽZ
PPZ
Laboratórne cvičenia (3 hodiny)
Hasenie plameňa
oxidom uhličitým
získaním reakciou
octu a sódy
bikarbóny
Vplyv faktorov na
rýchlosť chemickej
reakcie
Legenda:
Vykonanie , záznam
Žiak vie:
a zdôvodnenie výsledkov
- vykonať podľa návodu laboratórne
pokusu.
cvičenie,
Príprava a poznanie pomôcok - zaznamenávať výsledky práce
používaných pri pokusoch
a zdôvodniť výsledky pokusu,
Pozorovanie javov
-vypracovať záznam.
sprevádzajúcich pokus.
Vyhodnotenie pokusu
a prezentácia výsledkov
pokusu.
OSR – Osobnostný a sociálny rozvoj
ENV – Environmentálna výchova
MEV – Mediálna výchova
MUV – Multikultúrna výchova
DOV – Dopravná výchova
OŽZ – Ochrana života a zdravia
PPZ – Tvorba projektu a prezentačné zručnosti
-8-
OSR
ENV
OŽZ
PPZ
Súhrn cieľov a obsahu vzdelávania z chémie v 8. ročníku ZŠ vychádzajúc zo štátneho
vzdelávacieho programu
Tematický
celok
Obsahový
štandard
Výkonový
štandard
Prierezová
téma
Opakovanie
učiva zo
7.ročníka.
Chemicky čisté látky.
Zmesi.
Chemické reakcie.
Zmeny pri chemických reakciách.
OSR
ENV
OŽZ
PPZ
Zloženie látok
Atómy, ich zloženie a štruktúra.
Protónové číslo.
Názvy a značky chemických
prvkov.
Význam chemických prvkov.
Molekula.
Chemická zlúčenina.
Ióny.
Oxidačné čísla.
Chemická väzba.
Typy väzieb.
Chemické vzorce.
Chemické prvky
Periodická tabuľka prvkov.
D. I. Mendelejev.
Periodický zákon.
Žiak vie:
- vysvetliť rozdiel medzi chemicky čistými
látkami a zmesami,
- charakterizovať zmeny pri chemických
reakciách,
- napísať protónové čísla atómov,
- určiť počet elektrónov z protónového čísla,
- poznať význam chemických značiek prvkov Ag,
AL, Au, C, Ca, Cl, Cu, F, Fe, H, He, Hg, I, K, Mg,
Mn, N, Na, O, P, Pb, S, Se, Si, Zn,
- vysvetliť vznik molekuly,
-rozlíšiť molekuly prvkov a zlúčenín,
-pozná rozdiel medzi atómom a molekulou,
- vysvetliť použitie názvov značiek a vzorcov,
-vysvetliť vznik katiónu a aniónu,
- chápať mechanizmus chemickej väzby,
-pozná funkciu elektrónov pri chemickej väzbe,
-pozná typy chemických väzieb,
- pozná význam objavu periodickej sústavy
prvkov a meno autora,
- vie určiť umiestnenie (perióda a skupina)
konkrétneho prvku na základe hodnoty
protónového čísla,
- pozná vlastnosti kovov a nekovov, vie uviesť
význam vlastností kovov v živote človeka,
-vie opísať postavenie vodíka, základné
vlastnosti a použitie vodíka,
- vie opísať elektronickú konfiguráciu kyslíka,
základné vlastnosti kyslíka, skupenstvo, farbu,
reaktivitu, použitie,
-pozná význam železa v priemysle, pozná železo
ako biogénny prvok,
- vie vyhľadať alkalické kovy v PSP, pozorovať
ich vlastnosti,
- pozná sodík a draslík ako biogénne prvky,
-vie charakterizovať halogény a ich vlastnosti,
-pozná význam, výskyt a využitie vody, pozná
rozdiely medzi tvrdou a mäkkou vodou,
- vie určiť oxidačné čísla atómov prvkov
v oxidoch,
- vie aplikovať pravidlá tvorby vzorcov a názvov
oxidov,
-vedieť názvy a vzorce CO, CO2,, N2O5, SO2, SO3,
Usporiadanie prvkov do skupín
a periód.
Kovy, polokovy a nekovy.
Význam niektorých kovov pre
ľudský život.
Vodík, zlúčeniny vodíka.
Kyslík, zlúčeniny kyslíka.
Železo, oceľ.
Alkalické kovy. Vlastnosti
a reakcie.
Chemické
zlúčeniny
Halogény.
Voda.
Tvrdosť vody.
Oxidy – vzorce, názvy.
Významné oxidy a ich vlastnosti.
Názvoslovie oxidov.
Halogenidy – tvorba, vlastnosti.
Významné halogenidy.
-9-
OSR
ENV
OŽZ
PPZ
OSR
ENV
OŽZ
PPZ
MEV
OSR
ENV
OŽZ
PPZ
Bezkyslikaté kyseliny.
Kyslikaté kyseliny – zloženie
a vlastnosti.
Významné kyseliny.
Skúmanie kyslosti roztokov, pH.
Hydroxidy – vzorce, zloženie,
vlastnosti.
Skúmanie zásaditosti hydroxidov.
Soli.
Významné soli.
Chemické reakcie
Chemické reakcie.
Chemické vzorce.
Neutralizácia.
Význam neutralizácie.
Redoxné reakcie.
Oxidácia - redukcia.
CaO,
- pozná vplyv kyslých dažďov na životné
prostredie,
- pozná a vie napísať názvy halogenidov,
rozumie vzorcom halogenidov,
- pozná zloženie a charakteristiku kyselín,
- vie pomenovať ióny, ktoré vzniknú reakciou
HCl s vodou,
- pozná výskyt a funkciu HCl v ľudskom
organizme,
- pozná HCl, HNO3, H2SO4,
-vie , na čo slúži stupnica pH,
-vie pracovať s roztokmi indikátorov
a indikátorovými papierikmi,
- pozná pravidlá bezpečnej práce so
žieravinami,
- pozná zloženie hydroxidov,
- vie pomenovať ióny, ktoré vzniknú reakciou
NaOH s vodou,
- vie aplikovať pravidlá tvorby vzorcov a názvy
hydroxidov,
- vie názvy a vzorce NaOH, KOH, Ca(OH)2,
- pozná zloženie solí,
- pozná významné soli,
- chápe chemickú reakciu ako dej, pri ktorom sa
látky menia,
- pozná zápis chemickej reakcie ako dôsledok
platnosti zákona zachovania hmotnosti,
- vie opísať neutralizáciu ako chemickú reakciu
HCl a NaOH a zapísať ju chemickou rovnicou,
- vie pomenovať dej, pri ktorom sa oxidačné
číslo atómu zvyšuje alebo znižuje,
- pozná príklady redoxných reakcií bežného
života,
- pozná pomôcky používané pri laboratórnych
prácach,
- vie pozorovať javy sprevádzajúce pokus,
vyhodnotiť a interpretovať ich,
- vie vyhľadať informácie z učebníc,
encyklopédií, internetu a vie ich spracovať
a prezentovať,
- pozná najznámejšie chemické reakcie,
rozumie ich podstate a chápe ich význam
v celospoločenskom meradle,
Projekty
Skúmanie pôvodu názvov
chemických prvkov.
Chemické reakcie v bežnom
živote.
Legenda:
OSR – Osobnostný a sociálny rozvoj
ENV – Environmentálna výchova
MEV – Mediálna výchova
MUV – Multikultúrna výchova DOV – Dopravná výchova
OŽZ – Ochrana života a zdravia PPZ – Tvorba projektu a prezentačné zručnosti
- 10 -
OSR
ENV
OŽZ
PPZ
OSR, ENV
OŽZ
PPZ
MEV
OSR
ENV
OŽZ
PPZ
MEV
Súhrn cieľov a obsahu vzdelávania z chémie v 9. ročníku ZŠ vychádzajúc zo štátneho
vzdelávacieho programu
Tematický
celok
Obsahový
štandard
Výkonový
štandard
Prierezová
téma
Opakovanie
učiva z 8.
ročníka
Zloženie látok, zmesi a
roztoky, chemické prvky a
zlúčeniny, oxidy, hydroxidy,
kyseliny, soli.
Chemické reakcie a chemické
rovnice
Názvoslovie zlúčenín
(halogenidy, oxidy,
hydroxidy, kyseliny)
OSR
ENV
OŽZ
PPZ
MEV
Chemické
výpočty
Látkové množstvo, molárna
hmotnosť,hmotnostný
zlomok, koncentrácia
látkového množstva,
Vlastnosti
jednoduchých
organických
látok
Uhlík a jeho anorganické a
organické zlúčeniny.
Organická chémia.
Výnimočnosť atómu C. Väzby
v organických zlúčeninách.
Prírodné zdroje uhľovodíkov,
znečistenie životného
prostredia, uhľovodíky v uhlí,
rope, zemnom plyne.
Alkány, alkény, Alkíny, arény,
-poznať zloženie a štruktúru atómov,
- poznať periodickú tabuľku prvkov a vedieť s ňou
pracovať,
- charakterizovať vodné roztoky,
- popísať systém tvorby názvov a vzorcov
- poznať zloženie, vlastnosti, použitie oxidov, kyselín
a hydroxidov,
- zápis chemickej reakcie chem. Rovnicou (zákon
zachovania hmotnosti,
- poznať významné soli
- neutralizácia, redoxné reakcie a ich využitie
- porovnať hmotnosť 1 mólu atómov rôznych prvkov
-vypočítať molárnu hmotnosť zlúčenín z molárnych
hmotností atómov , ktoré ich tvoria
- vypočítať látkové množstvo, ak je zadaná hmotnosť
látky a molárna hmotnosť látky
- vypočítať hmotnosť látky a vody potrebnej na
prípravu roztoku s určitou hmotnosťou a
hmotnostného zlomku zložky roztoku
- vypočítať látkové množstvo a hmotnosť látky
potrebnej na prípravu roztoku s určitým objemom a
koncentráciou látkového množstva
- pochopiť význam uhlíka, vymenovať príklady
organických a anorganických zlúčenín a rozlíšiť ich,
poznať predmet štúdia org. Chémie,
- rozlíšiť a zapísať otvorený a uzavretý reťazec,
reťazec s jednoduchou, dvojitou a trojitou väzbou
-poznať prírodné zdroje uhľovodíkov, uviesť
negatívne vplyvy ťažby uhlia a ropy a produktov ich
spaľovania na ŽP,
- metán, etán, propán, bután – opísať vlastnosti,
výskyt a použitie, poznať použitie propán-butánovej
zmesi a tiež nebezpečenstvo pri úniku zmesi z
tlakovej nádoby v uzavretom priestore
- poznať typ väzby v alkánoch, alkénoch, alkínoch,
- vedieť vzorce: metán, etán, propán, bután, etén,
etín, benzén(aj vlastnosti, štruktúra a použitie) a
vlastnosti (skupenstvo, horľavosť, výbušnosť) eténu
a etínu
- opísať polymerizáciu na pr. Vzniku polyetylénu z
eténu
-vymenovať základné frakcie spracovania ropy
Uhľovodíky
- 11 -
OSR
ENV
OŽZ
PPZ
MEV
OSR
OSR
ENV
OŽZ
PPZ
MEV
Deriváty
uhľovodíkov
Deriváty uhľovodíkov,
charakteristická skupina,
uhľovodíkový zvyšok.
Halogénderiváty .
Kyslíkaté deriváty
Organické látky
v živých
organizmoch
Sacharidy. Tuky. Bielkoviny.
Fotosyntéza, rozdelenie
sacharidov, vlastnosti a
dôkaz tukov,denaturácia
bielkovín, biokatalyzátory,
enzýmy, vitamíny, hormóny,
zdravá výživa
Organické látky
v bežnom živote
Plasty. Syntetické vlákna.
Mydlá a pracie prostriedky,
saponáty, kozmetika, lieky,
drogy, pesticídy, toxické
látky
Príprava projektu a jeho
prezentácia
Systém
názvoslovia
chemických
Oxidačné čísla atómov
v zlúčeninách.
Názvy a vzorce
-uvedomuje si zloženie, štruktúru, vlastnosti
a použitie derivátov (chlórmetán, metanol, etanol,
acetón, kyselina mravčia a octová)
- zapísať a pomenovať karboxylové kyseliny,
- poznať vlastnosti a využitie chloroformu
- halogénderiváty ako ekologické jedy – prečo?
- nebezpečenstvo freónov
- poznať vplyv alkoholu, acetónu na ľudský
organizmus
- poznať spôsoby zneškodňovania zvyškov farieb ako
nebezpečných odpadov
- vysvetliť, čo sú prírodné zlúčeniny
- vymenovať reaktanty, produkty a podmienky
fotosyntézy (a jej význam pre život človeka a
živočíchov)
- sacharidy – zloženie, výskyt, vlastnosti, využitie
(glukóza, fruktóza, sacharóza, škrob, glykogén,
celulóza)
- tuky – funkcia v živých organizmoch, rozdelenie
podľa zloženia a pôvodu, vlastnosti (rozpustnosť v
alkohole, pôsobenie svetla na tuky), vplyv tukov
(rastl. Aj živoč.) na ľudský organizmus
- overiť rozpustnosť tukov vo vode a alkohole
- bielkoviny -zloženie, vlastnosti a funkcie v ľudskom
tele, vymenovať zdroje rastl. Aj živoč. Bielkovín
- poznať význam enzýmov, vitamínov a hormónov
pre človeka, poznať potravinové zdroje vitamínov a
základné pravidlá zdravej výživy
- vymenovať príklady , vlastnosti, použitie plastov a
syntetických vláken, výhody a nevýhody používania
plastov
- poznať princíp pracieho účinku mydla, rozdiely
medzi mydlami a saponátmi, nevýhody používania
saponátov (environm. Hľadisko)
-vysvetliť zloženie kozmet. Prostriedkov
- opísať výhody a neýhody používania pesticídov
- poznať účinky skupín liekov (antibiotiká, analgetiká,
antipyretiká)
- uviesť príklady a negatívne pôsobenie tolerovaných
a zakázaných drog
- uviesť pr. Látok ohrozujúcich človeka a ŽP
- poznať zásady bezpečnej práce s chem. Látkami v
praxi
- vypracovať skupinový projekt na tému organické
látky v bežnom živote (vyhľadanie, spracovanie a
prezentácia informácií)
-ovláda základný systém názvoslovia anorganických
a organických zlúčenín,
- 12 -
OSR
ENV
OŽZ
PPZ
MEV
OŽZ, PPZ
OSR
ENV
OŽZ
PPZ MEV
MEV, OSR, PPZ
OSR
ENV
OŽZ
látok
dvojprvkových
a trojprvkových zlúčenín.
Názvy a vzorce uhľovodíkov
a derivátov.
PPZ
MEV
Laboratórne
práce
Kvantitatívny priebeh
- pozná laboratórne pomôcky,
chemických reakcií.
- uskutočňuje chemické reakcie, dôkazy,
Redoxné reakcie.
- vyhodnocuje a sumarizuje výsledky,
Dôkaz škrobu, tukov,
bielkovín.
Príprava niektorých
roztokov.
OSR – Osobnostný a sociálny rozvoj
ENV – Environmentálna výchova
MEV – Mediálna výchova
MUV – Multikultúrna výchova
DOV – Dopravná výchova
OŽZ – Ochrana života a zdravia
PPZ – Tvorba projektu a prezentačné zručnosti
OSR
ENV
OŽZ
PPZ
MEV
Legenda:
- 13 -
Zoznam aplikovaných prierezových tém .
PT: 1. Osobnostný a sociálny rozvoj:
• Rozvoj sebadôvery.
• Prevziať zodpovednosť za svoje konanie.
• Rozvoj tvorivosti.
• Rozvoj logického myslenia výchova k tolerancii.
• Rozvoj sociálnych zručností potrebných pre život a spoluprácu.
PT: 2. Environmentálna výchova
• Rozvoj pocitu zodpovednosti vo vzťahu k životnému prostrediu.
• Ochrana a šetrenie vody a ovzdušia.
• Ochrana životného prostredia.
• Separácia odpadu.
PT: 3. Mediálna výchova
• Veku primerané využitie PC programov a internetu, masmédií.
PT: 4. Ochrana života a zdravia
• Rozvoj zodpovednosti za svoje zdravie aj zdravie iných.
• Zásady poskytnutia prvej pomoci.
PT: 5. Tvorba projektu a prezentačné schopnosti
• Prezentácia svojej a skupinovej práce, písomne aj verbálne.
• Získavanie a spracovanie informácií.
VÝKONOVÝ ŠTANDARD
6.ročník:
• zistiť pozorovaním vlastnosti konkrétnych látok,
• rozpoznať chemicky čisté látky, rôznorodé zmesi, rovnorodé zmesi (roztoky tuhé, kvapalné
a plynné),
• uviesť príklady látok rozpustných vo vode, látok nerozpustných vo vode, vodných roztokov
používaných v domácnosti, základných metód oddeľovania zložiek zmesí (usadzovanie, filtrácia,
odparovanie, destilácia, kryštalizácia), využitia metód oddeľovania zložiek zmesí v praktickom
živote,
• poznať význam vody pre život človeka, zvieratá a rastliny, rozdelenie vôd podľa výskytu (zrážková,
povrchová, podzemná, minerálna) a podľa použitia (pitná, úžitková, odpadová, destilovaná),
• vysvetliť rozdiely medzi rôznymi druhmi vôd (zrážková, povrchová, podzemná, pitná,
úžitková, odpadová, destilovaná),
- 14 -
• poznať možnosti úpravy a čistenia vôd, dôsledky znečistenia vôd,
• vymenovať hlavné zložky vzduchu, skleníkové plyny (napr. oxid uhličitý), hlavné zdroje znečistenia
ovzdušia (spaľovanie odpadov – potreba separovaného zberu),
• poznať význam kyslíka pre živé organizmy,
• poznať príčiny vzniku ozónovej diery a skleníkového efektu a ich následky pre našu planétu,
význam ozónovej vrstvy,
• vymenovať významné chemické závody vo svojom okolí a priradiť im výrobok,
• poznať problematiku obmedzených zdrojov surovín a dôležitosť ich hospodárneho využitia
(potreba separácie odpadov, recyklácie),
• poznať zásady bezpečnej práce v chemickom laboratóriu, základné piktogramy (napr. žieravina,
horľavina),
• poznať telefónne čísla prvej pomoci,
• dodržiavať zásady bezpečnej práce v chemickom laboratóriu,
• dodržiavať zásady bezpečnej práce s chemickými látkami v praxi,
• vedieť používať ochranné pomôcky – okuliare, rukavice, ochranný štít,
• poznať základné pomôcky pre základné metódy oddeľovania zložiek zmesí: skúmavka, kadička,
banka, kryštalizačná miska, filtračný lievik, filtračný papier, držiak, kruh, svorka, stojan, chladič,
odparovacia miska, krycie sklíčko, chemická lyžička, kahan, tyčinka, odmerný valec, pipeta,
• vykonať podľa návodu: filtráciu, kryštalizáciu,
• vedieť pozorovať javy sprevádzajúce pokus, vyhodnotiť a interpretovať ich,
• zaznamenať výsledok pokusu.
Odporúčané laboratórne práce:
1. Filtrácia
2. Kryštalizácia
Alternatívne:
Destilácia
Námety na tvorbu projektov:
1. Voda
2. Vzduch
7.ročník:
•
•
•
•
•
•
•
•
rozlíšiť chemický a fyzikálny dej,
poznať horenie ako chemický dej,
vymenovať príklady horľavých a nehorľavých látok,
vysvetliť podstatu hasenia horiacich látok,
vymenovať niektoré hasiace látky /voda, piesok, oxid uhličitý/,
opísať spôsoby správneho hasenia pri horení konkrétnych látok,
poznať označenie horľavín,
uviesť príklady chemických reakcií z bežného života,
- 15 -
• rozlíšiť reaktanty a produkty,
• rozlíšiť na príkladoch reakcie chemického rozkladu a chemického zlučovania,
• poznať reakcie, pri ktorých sa energia uvoľňuje a pri ktorých sa energia spotrebuje s dôrazom na
bežný život,
• rozlišovať pomalé a rýchle reakcie,
• jednoducho zdôvodniť vplyv teploty, množstva reaktantov, plošného obsahu reaktantov /v
tuhom skupenstve/ a katalyzátora na rýchlosť chemických reakcií s dôrazom na bežný život,
• poznať telefónne číslo požiarnikov,
• vedieť používať ochranné pomôcky – okuliare, rukavice, ochranný štít,
• poznať zásady bezpečnej práce v chemickom laboratóriu, základné piktogramy /napr. žieravina,
horľavina/,
• dodržiavať zásady bezpečnej práce v chemickom laboratóriu,
• dodržiavať zásady bezpečnej práce s chemickými látkami v praxi,
• poznať pomôcky používané pri vykonaných laboratórnych prácach,
• vykonať podľa návodu žiacky pokus,
• vedieť pozorovať deje sprevádzajúce pokus, vyhodnotiť a interpretovať ich,
• zaznamenať výsledok pokusu.
Odporúčané laboratórne práce:
1. Vplyv faktorov na rýchlosť chemickej reakcie
2. Sledovanie rozkladu peroxidu vodíka
Alternatívne:
1. Študovanie vplyvu rôznych látok na rýchlosť rozkladu peroxidu vodíka
2. Hasenie plameňa oxidom uhličitým, získaným reakciou octu a sódy bikarbóny
Námety na tvorbu projektov:
1. Hasenie horiacich látok
2. Faktory ovplyvňujúce rýchlosť chemických reakcií v bežnom živote
8.ročník:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
vysvetliť zloženie látok,
rozlíšiť prvky a zlúčeniny,
poznať význam chemických značiek prvkov a chemického vzorca,
poznať slovenské názvy a značky chemických prvkov,
opísať stavbu atómu,
poznať označenie elektrického náboja protónov, elektrónov, neutrónov,
zapísať a vysvetliť vznik iónov z atómov,
vysvetliť vznik chemickej väzby v látkach H2, NaCl,
zapísať a prečítať vzorce dvojatómových a viacatómových molekúl /napr. H2, O2, Cl2, CO2/,
určiť druh a počet atómov v konkrétnom príklade molekuly,
- 16 -
• pomenovať dej, pri ktorom sa oxidačné číslo atómu zvyšuje, pri ktorom sa oxidačné číslo atómu
znižuje,
• uviesť príklady priebehu oxidačno-redukčných reakcií v bežnom živote,
• poznať význam objavu periodickej sústavy prvkov a meno autora /D.I.Mendelejev/,
• určiť počet radov a stĺpcov v periodickej tabuľke prvkov /1.-18./,
• vedieť určiť umiestnenie /perióda a skupina/ konkrétneho prvku na základe hodnoty
protónového čísla,
• zapísať protónové číslo atómov,
• určiť počet elektrónov v atóme z hodnoty protónového čísla
• vymenovať základné vlastnosti /skupenstvo, farba, reaktivita, atď./ a použitie vodíka a kyslíka,
• určiť oxidačné čísla atómov prvkov v oxidoch,
• vedieť aplikovať pravidlá tvorby vzorcov a názvov oxidov, kyselín a hydroxidov,
• vedieť názvy a vzorce CO, CO2, N2O5, SO2, SO3, CaO, HCl, HNO3, H2SO4, H2CO3, NaOH, KOH,
Ca/OH/2, NaCl, NaNO3, CuSO4, CaCO3,
• pomenovať ióny, ktoré vzniknú reakciou HCl, NaOH s vodou,
• poznať oxidy, ktoré reakciou s vodou spôsobujú kyslé dažde, a príčiny vzniku uvedených oxidov
/oxidy síry a dusíka/,
• poznať vplyv kyslých dažďov na životné prostredie, možnosti obmedzenia ich vzniku,
• určiť pomocou univerzálneho indikátorového papierika pH rôznych roztokov /kyslý, neutrálny,
zásaditý/,
• opísať neutralizáciu ako chemickú reakciu kyseliny chlorovodíkovej s hydroxidom sodným
a zapísať chemickou rovnicou,
• poznať výskyt a funkciu kyseliny chlorovodíkovej v ľudskom organizme,
• uviesť význam katiónov sodíka, draslíka, horčíka, vápnika, železa pre ľudský organizmus a ich
potravinové zdroje,
• zdôvodniť negatívny vplyv nadbytku NaCl v potrave pre ľudský organizmus,
• vedieť prakticky určiť, či je roztok kyslý, neutrálny alebo zásaditý,
• vedieť pracovať s roztokmi indikátorov a indikátorovými papierikmi,
• vedieť pozorovať javy sprevádzajúce pokus, vyhodnotiť a interpretovať ich,
• zaznamenať výsledok pokusu,
• vyhľadať, spracovať a prezentovať požadované údaje a informácie.
Odporúčané laboratórne práce:
1. Meranie pH rôznych látok
2. Uskutočnenie neutralizácie
3. Skúmanie vlastností solí
Alternatívne:
Sledovanie zmeny sfarbenia prírodných farbív /červenej kapusty, .../ v závislosti od kyslosti
a zásaditosti roztoku
- 17 -
Námety na tvorbu projektov:
1. Skúmanie pôvodu názvov chemických prvkov
2. Meranie pH zrážok a vody z rôznych vodných zdrojov
9.ročník:
• porovnať hmotnosť 1 mólu atómov rôznych prvkov,
• vypočítať mólovú hmotnosť zlúčenín zo známych mólových hmotností atómov prvkov tvoriacich
zlúčeninu,
• vypočítať látkové množstvo látky, ak je zadaná hmotnosť látky a mólová hmotnosť látky,
• vypočítať hmotnosť látky a vody potrebnej na prípravu roztoku s určitou hmotnosťou
a hmotnostného zlomku zložky roztoku,
• vypočítať látkové množstvo a hmotnosť látky potrebnej na prípravu roztoku s určitým objemom
a koncentráciou látkového množstva.
• vymenovať príklady anorganických a organických látok,
• poznať typ väzby medzi atómami v alkánoch, alkénoch a alkínoch,
• napísať vzorce uhľovodíkov: metán, etán, propán, bután, etén /etylén/, etín /acetylén/,
• opísať vlastnosti /skupenstvo, horľavosť, výbušnosť/, výskyt a použitie metánu, etánu, propánu,
butánu, eténu, etínu a benzénu,
• poznať použitie propán-butánovej zmesi a vysvetliť, aké nebezpečenstvo hrozí pri unikaní tejto
zmesi z tlakovej nádoby v uzavretom priestore,
• vymenovať produkty horenia uhľovodíkov,
• opísať polymerizáciu na príklade vzniku polyetylénu z eténu,
• vymenovať prírodné zdroje uhľovodíkov /uhlie, ropa, zemný plyn/, spôsob ich získavania
a využitia, alternatívne zdroje energie /bioplyn/,
• uviesť negatívne vplyvy produktov vznikajúcich pri spaľovaní uhlia na životné prostredie,
• vymenovať základné frakcie spracovania ropy /napr. nafta, benzín, oleje, asfalt/,
• vymenovať druhy benzínu, ktoré sa v súčasnosti u nás používajú ako palivo do automobilov,
• vysvetliť súvislosť medzi oktánovým číslom benzínu a jeho kvalitou,
• vymenovať plynné látky, ktorými prispieva automobilová doprava k znečisťovaniu ovzdušia,
• vyznačiť na konkrétnych príkladoch derivátov uhľovodíkov uhľovodíkový zvyšok a charakteristickú
skupinu,
• roztriediť príklady zlúčenín na uhľovodíky a deriváty uhľovodíkov,
• poznať názvy a vzorce: halogénderivátov /chlórmetán/, alkoholov /metanol, etanol/,
karboxylových kyselín /kyselina mravčia, kyselina octová/,
• poznať najdôležitejšie vlastnosti a možnosti využitia chloroformu, metanolu a etanolu, kyseliny
octovej a acetónu,
• vysvetliť, prečo sa halogénderiváty uhľovodíkov zaraďujú medzi ekologické jedy,
• zdôvodniť nebezpečenstvo používania freónov,
• poznať vplyv metanolu, etanolu a acetónu na ľudský organizmus, dôsledky pôsobenia etanolu ako
návykovej látky,
- 18 -
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
poznať spôsoby zneškodňovania zvyškov farieb a rozpúšťadiel ako nebezpečných odpadov,
poznať pôvod názvu kyseliny mravčej,
vymenovať atómy prvkov, ktoré tvoria sacharidy,
uviesť rozdelenie sacharidov podľa zloženia /jednoduché, zložité/,
vymenovať reaktanty, produkty a podmienky priebehu fotosyntézy,
vysvetliť význam fotosyntézy pre život človeka a živočíchov,
poznať výskyt, vlastnosti a možnosti využitia sacharidov /glukóza, fruktóza, sacharóza, škrob,
glykogén a celulóza/,
poznať vlastnosti tukov /rozpustnosť vo vode a v alkohole, pôsobenie svetla na tuky/,
roztriediť tuky podľa zloženia /skupenstva/ a pôvodu /výskytu/,
vysvetliť funkcie tukov v živých organizmoch,
poznať vplyv rastlinných a živočíšnych tukov na ľudský organizmus,
vysvetliť vplyv cholesterolu na ľudský organizmus,
poznať zloženie a vlastnosti bielkovín,
poznať funkcie bielkovín v ľudskom tele,
vymenovať zdroje rastlinných a živočíšnych bielkovín,
poznať význam vitamínov a ich potravinové zdroje,
poznať význam enzýmov a hormónov pre človeka,
vymenovať príklady a použitie plastov a syntetických vlákien,
opísať úžitkové vlastnosti a možnosti použitia syntetických vlákien,
uviesť výhody a nevýhody používania plastov z environmentálneho hľadiska,
uviesť rozdiely medzi mydlami a saponátmi,
opísať výhody a nevýhody používania pesticídov,
poznať účinky skupín liekov /antibiotiká, analgetiká, antipyretiká/,
uviesť príklady a negatívne pôsobenie tolerovaných a zakázaných drog,
vedieť používať ochranné pomôcky – okuliare, rukavice, ochranný štít,
poznať zásady bezpečnej práce v chemickom laboratóriu, základné piktogramy /napr. žieravina,
horľavina/,
dodržiavať zásady bezpečnej práce v chemickom laboratóriu,
dodržiavať zásady bezpečnej práce s chemickými látkami v praxi,
poznať pomôcky používané pri vykonaných laboratórnych prácach,
vedieť zostaviť jednoduchú chemickú aparatúru,
vykonať podľa návodu školský pokus,
vedieť pozorovať javy sprevádzajúce pokus, vyhodnotiť a interpretovať ich,
zaznamenať výsledok pokusu,
vedieť vyhľadať v literatúre požadované údaje, spracovať ich a prezentovať v primeranej forme.
- 19 -
Odporúčané laboratórne práce:
1. Dôkaz prítomnosti niektorých prvkov v organických zlúčeninách
2. Overovanie vlastností sacharidov
3. Overovanie vlastností tukov a olejov. Dôkaz ich prítomnosti v semenách rastlín.
4. Overenie prítomnosti bielkovín a ich vlastností.
5. Zloženie a vlastnosti pracích práškov a čistiacich prostriedkov
Alternatívne:
1. Príprava roztokov daného zloženia
2. Kyselina octová a jej vlastnosti
3. Dôkaz prítomnosti vitamínu C
4. Plasty
Námety na tvorbu projektov:
1. Chémia životného prostredia : zisťovanie vplyvu zlúčenín medi na rast rastlín
2. Vieme, čo jeme? „E-čka“
3. Drogy
STRATÉGIE VYUČOVANIA:
• metódy: vysvetľovanie, práca s obrazovým materiálom, riadený rozhovor, prezentácia
v PowerPointe, práca s internetom, riešenie problémových úloh, realizácia laboratórnych prác,
samostatná a skupinová práca
• postupy: porovnávanie, riadený rozhovor,
• formy práce: diskusia, analýza informácií
KRITÉRIA HODNOTENIA:
Na hodnotenie predmetu vychádzame s Metodického pokynu č. 22/2011na hodnotenie žiakov základnej
školy, ktoré schválilo MŠ SR pod č.: 2011-3121/12824:4-921 s platnosťou od 1.5.2011. Chémiu
klasifikujeme. Hodnotiť žiaka a následne klasifikovať musíme komplexne, na princípe individuálneho
prístupu k osobnosti a hľadať u žiaka iba dobré veci. Rozvíjame u žiakov správne sebahodnotenie i
hodnotenie navzájom. Pri hodnotení a klasifikácii žiaka posudzujeme získané kompetencie v súlade so
školským vzdelávacím programom.
- 20 -
UČEBNÉ ZDROJE:
Materiálne
učebné
prostriedky
Učebnica
Učebnice
Romanová D., Adamkovič. E, Vicenová
H., Zvončeková V.:
Chémia pre 6. roč. ZŠ a 1. roč.
Gymnázií s osemroč. Štúdiom,
Expol Pedagogika, 2009
Tabuľa.
Ďalšie zdroje
Odborné časopisy, internet,
encyklopédie
PC s pripojením na internet.
Chemikálie,
Laboratórne pomôcky.
Interaktívna tabuľa.
Vicenová,H. – Zvončeková,V. –
Adamkovič,E. – Romanová, D. :
Chémia pre 7.ročník základných škôl
a 2. Ročník gymnázií s osemročným
štúdiom, EXPOL Pedagogika 2010
RNDr.H.Vicenová a kol.:
Chémia pre 8.ročník základnej školy
a 3.ročník. gymnáziá s osemročným
štúdiom, EXPOL Pedagogika
Bratislava, 2011
Vicenová H., Ganajová M.:
Chémia pre 9.ročník ZŠ a 4. roč.
Gymnázia s osemročným štúdiom,
EXPOL Pedagogika, 2011
- 21 -
Adamkovič E.:
Chemický zošit pre 7. ročník,
(spojený PZ pre 6.a 7.r – nové vydanie)
Mapa Slovakia
Download

Chémia, 6. - 9. ročník (PDF, 288 kb)