ZŠ s MŠ Antona Matulu Sebechleby
962 66 Sebechleby 145
ISCED 2
9. ročník
Vzdelávacia oblasť
Jazyk a komunikácia
Človek a príroda
Človek a spoločnosť
Človek a hodnoty
Matematika a práca
s informáciami
Človek a svet práce
Umenie a kultúra
Zdravie a pohyb
Spolu
Predmety
Slovenský jazyk a
literatúra
Prvý cudzí jazyk - ANJ
Druhý cudzí jazyk - RUJ
Fyzika
Chémia
Biológia
Dejepis
Geografia
Občianska náuka
Náboženská výchova
Matematika
Informatika
Pestovateľské práce
Výchova umením
Telesná výchova
Počet hodín
ŠtVP + ŠkVP
Spolu
5+1
6
3+0
1+0
1+0
2+0
1+1
2 +0
1+0
0,5 + 0,5
0,5 + 0,5
4+1
0,5 + 0,5
0+1
0,5 + 0,5
2+0
24 + 6
3
1
1
2
2
2
1
1
1
5
1
1
1
2
30
Tematický výchovno-vzdelávací plán
Školský rok:
Predmet:
Počet hodín týždenne:
Ročník:
Vyučujúci:
Mesiac
Hod.
2014/2015
Slovenský jazyk a literatúra - jazyková a slohová zložka
3+1
deviaty
Mgr. Lucia Lucinová
Tematický
celok
Obsahový
štandard
(téma), Prierezové
Výkonový štandard
Výstupy
témy
1.
Úvodná hodina
2.
3.
Sloh
4.
Jazykové štýly –
hovorový, umelecký,
náučný
publicistický, rečnícky,
administratívny
MEV
5.
IX.
6.
Jazykovedné príručky slovníky
7.
Slová podľa vecného
významu –
plno a neplnovýznamové
slová,
jedno a viacvýznamové
slová,
synonymá, antonymá,
homonymá
8.
9.
10.
Lexikálna
rovina
Slová podľa dobového
výskytu – historizmy,
archaizmy, zastarané
slová, neologizmy
REV
3 hod.
Príprava na Testovanie 9
1.
Slová podľa citového
zafarbenia – neutrálne,
expresívne
2.
Žiak sa oboznámi s obsahom daného
predmetu, s metódami práce, požiadavkami,
hodnotením.
Žiak dokáže na základe analýzy jednotlivých
textov identifikovať, systematizovať
a zovšeobecniť poznatky o jazykových
štýloch.
Žiak vie rozlíšiť, porovnať a vysvetliť pojmy
hovorový, umelecký, náučný publicistický,
rečnícky, administratívny štýl. Vie
identifikovať štýl použitý v texte, vytvoriť text
v danom jazykovom štýle, zosúladiť ho
s témou písania a svoje rozhodnutie vie
zdôvodniť.
Žiak dokáže vybrať a posúdiť texty
z obsahového i formálneho hľadiska
vzhľadom na komunikačnú situáciu.
Vie na základe analýzy danej komunikačnej
situácie vybrať vhodný slohový útvar daného
štýlu.
Preverovanie poznatkov o jazykových štýloch
– ich znakoch.
Žiak si vie správne vybrať jazykovednú
príručku a overiť v nej význam lexikálnych
jednotiek. Rozumie skratkám, ktoré sú
používané v danom druhu slovníka.
Žiak pozná členenie slovnej zásoby podľa
vecného významu. Vie tvoriť synonymá,
homonymá, antonymá, jednoa viacvýznamové slová, vie ich rozlíšiť.
Žiak si vie správne vybrať jazykovednú
príručku a overiť v nej význam neznámych
lexikálnych jednotiek.
Žiak pozná členenie slovnej zásoby podľa
dobového výskytu. Vie ich rozlíšiť a správne
zaradiť k danej skupine slov. Vie samostatne
sformulovať jednoduchý text , v ktorom
vhodne použije dané jazykové prostriedky.
Žiak si vie správne vybrať jazykovednú
príručku a overiť v nej význam neznámych
lexikálnych jednotiek a ich správnosť
použitia v texte.
Žiak vie využiť svoje vedomosti v zadaných
úlohách v testoch Monitor/ Testovanie 9
z predchádzajúcich rokov. Analyzuje svoje
chyby.
Žiak pozná členenie slovnej zásoby podľa
citového zafarbenia. Uvedené pojmy vie
samostatne vysvetliť a uviesť na ne príklady.
Jazykové štýly – znaky,
uplatnenie, slohové
útvary, jazykové
prostriedky
Test
Vyhľadaj slovo
(práca so slovníkmi)
Cvičenia z učebnice
Pracovný list
Ja a moji starí rodičia
Pracovný list – práca
s elektronickými
slovníkmi
Ja a moji starí rodičia
(rozdiely v slovnej
zásobe)
Test 1 – 3
Pracovný list
Expresíva v reči
mladých ľudí
OSR
3.
Slová podľa pôvodu –
domáce slová, slová
cudzieho pôvodu
(cudzie, zdomácnené,
internacionalizmy)
MEV, MUV
X.
4.
Slová podľa pôvodu –
domáce slová, slová
cudzieho pôvodu
(cudzie, zdomácnené,
internacionalizmy)
MEV, MUV
5.
Slová podľa spisovnosti
– spisovné, nespisovné
(slang, nárečové slová)
OSR, REV
6.
Slová podľa spisovnosti
– spisovné, nespisovné
(slang, nárečové slová)
OSR, REV
7.
8
9.
10.
Spôsoby obohacovania
slovnej zásoby –
odvodzovanie,
skladanie, skracovanie
Spôsoby obohacovania
slovnej zásoby –
viacslovné ustálené
pomenovania (združené
pomenovania,
frazeologické jednotky),
prenášanie významu
OSR
11.
12.
13.
Opakovanie celku
Slovná zásoba
Preverovanie vedomostí
o slovnej zásobe
Opakovanie
pravopisných javov
z ôsmeho ročníka
4 hod.
Príprava na Testovanie 9
1.
Preverovanie úrovne
pravopisných javov
z ôsmeho ročníka
Vie v texte vyhľadať neutrálne a expresívne
slová, pri expresívnych slovách dokáže odlíšiť
kladný a záporný citový postoj.
Žiak pozná členenie slovnej zásoby podľa
pôvodu. Vie v texte vyhľadať domáce slová
a slová cudzieho pôvodu - cudzie,
zdomácnené, internacionalizmy, vie vybrať
správnu jazykovednú príručku na overenie
významu slova.
Text s úlohami na
čítanie s porozumením
Vie čítať text s porozumením - samostatne
vyvodiť, porovnať implicitne vyjadrené
informácie a odpovedať na otázky týkajúce sa
textu. Vie prerozprávať obsah prečítaného
vecného textu so zachovaním logickej
postupnosti a vyjadriť pointu textu. Práca so
slovníkom (SCS).
Žiak pozná členenie slovnej zásoby podľa
spisovnosti. Vie v texte vyhľadať, rozlíšiť
a určiť význam spisovných a nespisovných
(dôraz na miestne nárečie) slov, vie vysvetliť
ich funkciu v texte, vybrať vhodnú
jazykovednú príručku na overenie správnosti.
Žiak vie v danej komunikačnej situácii
funkčne a bohato využívať vhodné slová
(prispôsobuje lexiku) s ohľadom na tému,
situáciu, región a sociálne prostredie.
V ústnom prejave dbá na správnu artikuláciu,
intonáciu a tempo svojho jazykového
prejavu.
Žiak vie vysvetliť pojmy: spôsoby
obohacovania slovnej zásoby, tvorenie
a preberanie slov, nepriame pomenovania:
metafora, metonymia, personifikácia;
jednoslovné, viacslovné pomenovania,
frazeologizmus, frazeologický slovník, slovná
zásoba.
Vie charakterizovať spôsoby obohacovania
slovnej zásoby (tvorenie, prebranie slov) a vie
tieto postupy identifikovať v texte.
Vie uviesť konkrétne príklady a funkčne ich
využiť v texte.
Žiak vie vysvetliť pojmy: spôsoby
obohacovania slovnej zásoby, tvorenie
a preberanie slov, nepriame pomenovania:
metafora, metonymia, personifikácia;
jednoslovné, viacslovné pomenovania,
frazeologizmus, frazeologický slovník, slovná
zásoba.
Vie charakterizovať spôsoby obohacovania
slovnej zásoby (tvorenie, prebranie slov) a vie
tieto postupy identifikovať v texte.
Vie uviesť konkrétne príklady a funkčne ich
využiť v texte.
Žiak vie správne použiť svoje vedomosti
a zručnosti v zadaných úlohách.
Hádaj na čo myslím
Žiak vie správne použiť svoje vedomosti
a zručnosti v zadaných úlohách.
Test
Žiak si upevní pravopisné vedomosti z 8.
ročníka – zvieracie PoM, neživotné PoM
zakončené na -r, -l; jednoduché súvetie.
Nácvičný diktát
Pravopisné cvičenia
Žiak vie využiť svoje vedomosti v zadaných
úlohách v testoch Monitor/ Testovanie 9
z predchádzajúcich rokov. Analyzuje svoje
chyby.
Preverovanie úrovne pravopisu javov
z predchádzajúceho ročníka
Test 4 – 7
Jazykové prejavy Hovoríme/ nehovoríme
ako nám jazyk narástol
(nárečové slová môjho
regiónu)
Test
Text s cvičeniami
Ako vzniklo nasledujúce
slovo? (vtipný príbeh)
Pracovný list
Krátka charakteristika
osoby – predavač/-ka,
poštár/-ka,
starosta/-ka...
Test č. 1 (učebnica)
Kontrolný diktát
Zvukové vlastnosti reči –
prízvuk, dôraz,
prestávka, melódia,
tempo reči, sila hlasu
2.
OSR, OŽZ
3.
XI.
4.
5.
6.
7.
8.
Zvuková
stránka
jazyka
Zásady rétoriky
MEV
Zvuková stránka jazyka,
hlásky, spodobovanie a
pravopis
Pravidlo o rytmickom
krátení
Tvrdé, mäkké, obojaké
spoluhlásky a ich
pravopis v domácich
slovách
OSR
9.
10.
11.
3 hod.
1.
2.
3.
4.
5.
XII.
6.
7.
8.
3 hod.
Pravopis a výslovnosť
slov cudzieho pôvodu
MUV
Preverovanie vedomostí
o hláskach a zvukových
vlastnostiach
Príprava na Testovanie 9
Interpunkčné znamienka
– bodka, výkričník,
otáznik, čiarka,
spojovník, pomlčka,
bodkočiarka, úvodzovky,
dvojbodka, apostrof,
zátvorky, lomka,
tri bodky
Interpunkcia
Oprava kontrolného
diktátu
Príprava na Testovanie 9
Žiak vie samostatne pohotovo sformulovať
základné myšlienky na zvolenú tému
a vysloviť ich výstižne, zrozumiteľne a
plynulo.
Vie samostatne sformulovať súvislý logicky
usporiadaný text na danú tému, samostatne
použiť vhodné jazykové prostriedky v súlade
s komunikačnou situáciou.
V danej komunikačnej situácii zvoliť vhodný
spoločenský tón v súlade s cieľom
komunikácie a prostredím, v ktorom sa daná
komunikácia uskutočňuje, plynulo
a zrozumiteľne artikuluje.
Vie zhodnotiť kvalitu svojho ústneho prejavu
alebo iného hovoriaceho (spolužiaka).
Žiak vie správne rozdeliť hlásky, vie vysvetliť
princíp spodobovania v slovenčine a pravidlá
správneho pravopisu, ktoré zo spodobovania
vyplývajú.
Žiak pozná výnimky, pri ktorých sa porušuje
pravidlo o rytmickom krátení. Svoje poznatky
aplikuje v zadaných úlohách. Vie skontrolovať
svoj text s cieľom identifikovať chyby
a následne ich opraviť. Vie opraviť texty
vytvorené niekým iným.
Žiak vie vysvetliť pravidlá správneho
pravopisu v domácich slovách (vybrané
a nevybrané slová).
Svoje poznatky aplikuje v zadaných úlohách.
Vie skontrolovať svoj text s cieľom
identifikovať chyby a následne ich opraviť.
Vie opraviť texty vytvorené niekým iným.
Žiak vie vysvetliť pravidlá správneho
pravopisu a výslovnosti v slovách cudzieho
pôvodu.
Svoje poznatky aplikuje v zadaných úlohách.
Vie skontrolovať svoj text s cieľom
identifikovať chyby a následne ich opraviť.
Vie opraviť texty vytvorené niekým iným.
Cudzie slová používa funkčne, pretože ovláda
ich význam.
Žiak vie správne použiť svoje vedomosti
a zručnosti v zadaných úlohách
Ktoré povolanie
považujem za
najdôležitejšie
(diskusia)
Zrozumiteľný/
nezrozumiteľný
jazykový prejav
Žiak vie využiť svoje vedomosti v zadaných
úlohách v testoch Monitor/ Testovanie 9
z predchádzajúcich rokov. Analyzuje svoje
chyby.
Žiak vie vytvoriť vety s rôznou modalitou,
pričom správne používa interpunkčné
znamienka. Dokáže určiť prostriedky
nadväzovania viet a vetných celkov
a správnosť ich použitia v texte (interpunkcia,
spojky). V hovorenom prejave dodržiava
správnu vetnú melódiu pri rôznych druhoch
viet, robí správne pauzu.
Žiak vie vysvetliť použitie interpunkčných
znamienok v slovenčine a v písomnom
prejave, správne ich zapisuje a používa.
Žiak si v zadaných úlohách precvičí a upevní
používanie interpunkčných znamienok.
Preverovanie úrovne pravopisu interpunkcie.
Test 8 – 10
Žiaci sú oboznámení s výsledkami diktátu,
najčastejšími chybami. Opravia si chyby,
ktoré v diktáte urobili.
Žiak vie využiť svoje vedomosti v zadaných
úlohách v testoch Monitor/ Testovanie 9
z predchádzajúcich rokov. Analyzuje svoje
chyby.
Opravený text
Rolová hra
Pravopisné cvičenia
Pravopisné cvičenia
Pravopisné cvičenia
Pracovný list
Cvičenia na výslovnosť
Pravopisné cvičenia
Test/Klasifikovaná
písomná práca
Pracovný list
Vinš. Vtip. Reklama
Báseň (bez
interpunkčných
znamienok)
Pravopisné cvičenie
Nácvičný diktát
Test
Kontrolný diktát
Test 11 – 13
1.
2.
Sloh
I.
Slohové postupy –
(informačný, rozprávací,
opisný, výkladový)
3.
TPPZ
4.
Výkladový slohový
postup, výklad, úvaha
5.
6.
7.
Výklad
OSR, MEV
8.
9.
10.
1. písomná slohová
práca - výklad
Žiak vie definovať pojmy slohový postup
a slohový útvar. Vie porovnať a odlíšiť texty
jednotlivých slohových útvarov. Na základe
analýzy textov dokáže identifikovať
a zovšeobecniť poznatky o slohových
postupoch, spoločné a odlišné znaky
slohových útvarov, ktoré už pozná (balada/
rozprávka, správa/ oznam...)
Vie po krátkej príprave samostatne vytvoriť
text, ktorý bude v súlade so stanoveným
slohovým postupom.
Žiak vie charakterizovať výkladový slohový
postup, pozná jeho znaky. Vie identifikovať
spoločné a odlišné znaky výkladu a úvahy.
Vie samostatne sformulovať logicky
usporiadaný text výkladu s vhodnými
jazykovými prostriedkami na danú tému. Vie
použiť správne výrazové prostriedky –
odborné termíny, podstatné a prídavné
mená, jednoduché oznamovacie vety
a súvetia.
Pri hlasnom čítaní dodržiava prozodické
vlastnosti reči, artikuluje.
Vie vyhľadať potrebné informácie na
internete.
Pretvorenie rozprávky
na baladu, pozvánku,
oznam, inzerát,
slávnostný príhovor
Prezentovanie prác
Prepisovanie konceptu do podoby čistopisu
s použitím kodifikačných príručiek.
Slohová práca – výklad
Porovnanie výkladu a
úvahy
Práca s internetom
Výklad
Prezentovanie výkladu
pred spolužiakmi
Test 14 – 16
3 hod.
Príprava na Testovanie 9
1.
2.
Opakovanie
podstatných mien
3.
MUV, MEV, DOV, FIG
4.
5.
Prídavné mená
6.
II.
Morfológia
OSR, TPPZ
7.
8.
2 hod.
Zámená
OSR
Príprava na Testovanie 9
Žiak vie využiť svoje vedomosti v zadaných
úlohách v testoch Monitor/ Testovanie 9
z predchádzajúcich rokov. Analyzuje svoje
chyby.
Žiak si preopakuje a upevní známe informácie
o podstatných menách z nižších ročníkov
(názvy osôb, zvierat, vecí, javov,
všeobecné/vlastné, konkrétne/abstraktné,
ohybnosť, gramatické kategórie,
životnosť/neživotnosť, vzory, pomnožné,
zvieracie, neživotné zakončené na -r, -l,
cudzie nesklonné, skloňovanie podstatného
mena pani).
Hry s podstatnými
menami
Práca s jazykovými
príručkami
Žiak si preopakuje a upevní známe informácie
o prídavných menách z nižších ročníkov
(názvy vlastností osôb, zvierat, vecí, javov,
akostné, vzťahové, zvieracie, privlastňovacie,
ohybnosť, gramatické kategórie, vzory,
stupňovanie).
Žiak vie vysvetliť funkciu prídavných mien
a ich gramatických kategórií. Vie v texte
identifikovať PrM, použiť ich v správnom
tvare a vysvetliť ich pravopis.
Inzerát
Žiak si preopakuje a upevní známe informácie
o zámenách z nižších ročníkov (rozdelenie:
osobné – základné, privlastňovacie,
ukazovacie, opytovacie; základný tvar,
ohybnosť/neohybnosť, gramatické kategórie,
vzory, pravopis).
Žiak vie vysvetliť funkciu zámen, ich
gramatických kategórií a pravopis.
Pracovný list
Valentínka
Súkromný list/
pohľadnica
Žiak vie využiť svoje vedomosti v zadaných
úlohách v testoch Monitor/ Testovanie 9
z predchádzajúcich rokov. Analyzuje svoje
chyby.
Test 17 – 18
Pracovný list
Pravopisné cvičenia
Plagát – vlastnosti
môjho vysnívaného
partnera
1.
Číslovky
MEV, FIG, DOV, TPPZ
2.
3.
4.
Slovesá
5.
III.
6.
Príslovky
7.
Preverovanie vedomostí
o ohybných slovných
druhoch
8.
9.
Predložky, spojky
častice, citoslovcia
10.
11.
12.
REV, OSR, MEV
Preverovanie vedomostí
o slovných druhoch
13.
5 hod.
IV.
4.
Žiak si preopakuje a upevní známe informácie
o neohybných slovných druhoch, vie vysvetliť
funkciu nehybných slovných druhov
(predložky, spojky, častice, citoslovcia).
Vie ich navzájom odlíšiť.
Každá rada dobrá
(vtipný príbeh)
Vyjadrenie pocitov
v elektronickej
komunikácii
Pracovný list
Žiak vie správne použiť svoje vedomosti
a zručnosti v zadaných úlohách.
Pantomíma
Pracovný list
Test č. 3 (učebnica)
Test 19 – 23
Žiak vie definovať pojmy umelecký štýl
a umelecká literatúra. Vie porovnať a odlíšiť
žánre umeleckého štýlu. Na základe analýzy
textov dokáže identifikovať a zovšeobecniť
poznatky o slohových postupoch
uplatňujúcich sa v žánroch umeleckého štýlu.
Spomienková báseň
Vie po krátkej príprave samostatne vytvoriť
žáner umeleckého štýlu, ktorý bude v súlade
so stanovenými slohovými postupmi.
Rozprávanie s prvkami
opisu
Žiak vie charakterizovať znakmi náučný.
Pozná žánre náučného štýlu. Vie porovnať
a odlíšiť žánre náučného štýlu. Na základe
analýzy textov dokáže identifikovať
a zovšeobecniť poznatky o slohových
postupoch uplatňujúcich sa v žánroch
náučného štýlu. Vie správne napísať odborný
opis.
Vie charakterizovať a identifikovať
administratívny štýl. Vie čítať s porozumením
texty, v ktorých sa uplatňuje.
Vie vytvoriť text v danom jazykovom štýle,
zosúladiť ho s témou písania a svoje
Odborný opis (heslová
osnova textu, napísanie
odborného opisu)
Náučný štýl
MEV
6.
7.
Test/Klasifikovaná
písomná práca
Pracovný list
Umelecký štýl, umelecká
literatúra, rozprávací
a opisný slohový postup
5.
Sloh
Žiak vie správne použiť svoje vedomosti
a zručnosti v zadaných úlohách.
Zážitok zo školy
Príprava na Testovanie 9
Úvod, zápletka,
zauzľovanie,
vyvrcholenie, obrat,
rozuzlenie
3.
Práca s internetom –
zaujímavé štatistiky
a rekordy v číslach
Vytvorenie grafu
(napr. Cudzinci v našich
školách)
Žiak vie využiť svoje vedomosti v zadaných
úlohách v testoch Monitor/ Testovanie 9
z predchádzajúcich rokov. Analyzuje svoje
chyby.
1.
2.
Žiak si preopakuje a upevní známe informácie
o číslovkách z nižších ročníkov (rozdelenie –
určité, neurčité, základné, radové, násobné,
ohybnosť/neohybnosť, gramatické kategórie,
vzory, pravopis). Žiak vie vysvetliť funkciu
čísloviek, ich gramatických kategórií
a pravopis.
Žiak si preopakuje a upevní známe informácie
o slovesách z nižších ročníkov (názvy činností
a stavov osôb, zvierat, vecí, javov, druhy
slovies, ohybnosť, gramatické kategórie,
zvratné/nezvratné, neurčitok, sloveso byť,
jednoduchý/zložený tvar,
plnovýznamové/neplnovýznamové,
tykanie/vykanie). Žiak vie vysvetliť funkciu
slovies, ich gramatických kategórií a pravopis.
Žiak vie správne použiť svoje vedomosti
a zručnosti v zadaných úlohách týkajúce sa
slovies.
Žiak si preopakuje a upevní známe informácie
o príslovkách z nižších ročníkov (druhy
prísloviek, neohybnosť, stupňovanie,
pravopis). Žiak vie vysvetliť funkciu
nehybných slovných druhov (príslovky).
Žiak vie správne použiť svoje vedomosti
a zručnosti v zadaných úlohách týkajúce sa
prísloviek.
Administratívny štýl
MEV
Prezentovanie textu
Dotazník/ anketový
lístok/prihláška/
objednávka/ podací
lístok/ poštová
poukážka
8.
9.
10.
11.
12.
2. písomná slohová
práca – štruktúrovaný
životopis
1.
2. písomná slohová
práca – štruktúrovaný
životopis
2.
Publicistický štýl
3.
V.
MEV
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Hlavné a vedľajšie vetné
členy – podmet,
prísudok, predmet,
prívlastok, príslovkové
určenie, prístavok
Jednoduchá veta
11.
Jednoduché súvetie
12.
OSR, MEV, MUV
13.
14.
VI.
Jednoduché súvetie
Skladba
Oprava kontrolného
diktátu
1.
Súdržnosť textu
2.
Zápor v slovenčine
OSR
3.
Opakovanie celku
Skladba
4.
Preverovanie vedomostí
5.
Opakovanie poznatkov
II. stupňa
6.
7.
Žiadosť o uvoľnenie
z vyučovania
Reklamácia, sťažnosť
Prepisovanie konceptu do podoby čistopisu
s použitím kodifikačných príručiek.
Slohová práca –
štruktúrovaný životopis
Vie charakterizovať a identifikovať
publicistický štýl. Vie čítať s porozumením
texty, v ktorých sa uplatňuje.
Vie správne napísať správu. Dodrží znaky
publicistického štýlu.
Žiak vie charakterizovať pojmy (hlavný a
vedľajší vetný člen, zhoda, prisudzovací
sklad), vie ich vyhľadať vo vete, rozlíšiť,
vytvoriť vetu so zadaným vetným členom. Vie
určiť holý a rozvitý vetný člen.
Správa/
recenzia/interview
Opakovanie poznatkov
5. – 9. ročníka
Oprava kontrolného
diktátu
Úradný životopis
Štruktúrovaný životopis
Slohová práca –
štruktúrovaný životopis
Informácie z grafu
Zaujímavosti, pri
ktorých sa oplatí
„pristaviť“
Pracovný list
OSR, DOV, FIG
10.
15.
rozhodnutie vie zdôvodniť.
Vie správne napísať jednoduchý úradný list –
žiadosť o uvoľnenie z vyučovania,
ospravedlnenku, objednávku, reklamáciu,
sťažnosť, úradný a štruktúrovaný životopis –
dodrží znaky administratívneho štýlu,
ustálenú podobu, ustálené slovné
formulácie.
Prepisovanie konceptu do podoby čistopisu
s použitím kodifikačných príručiek.
Vie odlíšiť holú vetu od rozvitej a chápe ich
využitie v umeleckom a vecnom texte.
Samostatne vie tvoriť jednoduché holé
a rozvité vety s rôznou modalitou, pričom
správne používa hlavné a vedľajšie vetné
členy, dodržiava správny slovosled a správne
používa interpunkčné znamienka.
Žiak dokáže v texte identifikovať jednoduché
súvetia a chápe ich využitie v umeleckom
a vecnom texte. Vie tvoriť jednoduché
súvetia s rôznou modalitou, pričom dodržiava
správny slovosled a správne používa
interpunkčné znamienka.
Preverovanie úrovne pravopisu interpunkcie.
Tipy na čítanie
Žiaci sú oboznámení s výsledkami diktátu,
najčastejšími chybami. Opravia si chyby,
ktoré v diktáte urobili.
Žiak vie vysvetliť podstatu súdržnosti textu,
pozná prostriedky súdržnosti textu obsahové a jazykové (zámená, doslovné
opakovanie, synonymické opakovanie, zhoda
pri prídavných menách a slovesách, spojky
a častice).
Žiak vie vysvetliť podstatu záporu
v slovenčine. Vie správne tvoriť záporné
jednočlenné a dvojčlenné vety.
Žiak vie správne použiť svoje vedomosti
a zručnosti v zadaných úlohách.
Opravený text
Žiak vie správne použiť svoje vedomosti
a zručnosti v zadaných úlohách i v zadaných
úlohách v písomnej práci.
Žiak si v pravopisných cvičeniach upevní
a precvičí pravopisné poznatky nadobudnuté
počas štúdia na II. stupni ZŠ.
Preverovanie úrovne pravopisu poznatkov
II. stupňa.
Test/Klasifikovaná
písomná práca
Profily
autorov/ilustrátorov
Pravopisné cvičenia
Nácvičný diktát
Kontrolný diktát
Aké prostriedky
vytvárajú súdržnosť
textu? (práca s textom)
Kniha o žiakoch našej
triedy
Test č. 4 (učebnica)
Pravopisné cvičenia
Nácvičný diktát
Kontrolný diktát
Opravený text
Žiaci sú oboznámení s výsledkami diktátu,
najčastejšími chybami. Opravia si chyby,
ktoré v diktáte urobili.
Jazykoveda, členenie
jazykovedy
8.
9.
10.
Jazykoveda
Slovenčina ako národný
jazyk
Spisovný jazyk
Nárečia
MEV
Žiak vie vymenovať jazykovedné disciplíny
(hláskoslovie, náuka o slovnej zásobe,
gramatika – tvaroslovie a vetná skladba, sloh)
a vie, čo skúmajú.
Žiak vníma slovenčinu ako náš národný jazyk,
vie, že najdôležitejším útvarom národného
jazyka je spisovný jazyk. Vie, aké rozmanité
podoby majú slovenské nárečia. Pozná tri
základné skupiny územných nárečí –
západoslovenské, stredoslovenské
a východoslovenské.
Na exkurzii
v jazykovednom ústave
Práca so Slovníkom
slovenských nárečí
Elektronické slovníky.
Ľudové piesne
z rôznych kútov
Slovenska.
Tematický výchovno-vzdelávací plán
Školský rok:
Predmet:
Počet hodín týždenne:
Ročník:
Vyučujúci:
Mesiac
Hod.
2014/2015
Slovenský jazyk a literatúra - literárna zložka
2+0
deviaty
Mgr. Lucia Lucinová
Tematický
celok
Obsahový štandard
(téma), Prierezové
Úvodná hodina –
báseň Ja som
1.
OSR
2.
Umelecká a vecná
literatúra
3.
Štúrovské hnutie –
politický program, návrat
k ľudovej slovesnosti
IX.
MEV
4.
5.
Samo Chalupka:
Kráľohoľská
6.
7.
8.
Janko Kráľ:
Duma bratislavská
OSR, ENV
Andrej Sládkovič:
Nehaňte ľud môj
spoločenská lyrika
1.
2.
OSR
3.
X.
4.
Poézia
Výkonový štandard
Výstupy
Žiak sa oboznámi s obsahom predmetu
literárna výchova v 9.ročníku, s metódami
práce, požiadavkami, hodnotením. Vytvorí
báseň podľa zadania, v ktorej sám seba
charakterizuje.
Žiak vie vyvodiť a definovať pojem umelecká
literatúra ako druh literatúry, ktorého
úlohou je sprostredkovať estetický zážitok.
Vie rozlíšiť texty vecnej a umeleckej
literatúry porovnávaním kompozičných
postupov a štylistických jazykových
prostriedkov. Vie zaradiť známe texty
do vecnej a umeleckej literatúry.
V informačnom systéme vie vyhľadať
informácie o najvýznamnejších básnikoch
Štúrovej školy, spracovať a prezentovať
získané informácie. Vie vysvetliť vzťah
štúrovskej poézie k ľudovej tvorbe
s využitím medzipredmetových vzťahov –
dejepis.
Prednáša báseň spamäti, správne dýcha,
artikuluje a dodržiava spisovnú výslovnosť.
Vie charakterizovať základné literárne druhy
- lyrika, epika, dráma. Vie zaradiť literárny
text k spoločenskej, prírodnej, reflexívnej,
ľúbostnej lyrike.
Porovnávaním kompozičných postupov a
štylistických jazykových prostriedkov, vie
určiť, či ide o vecnú alebo umeleckú
literatúru.
Identifikuje základné znaky poézie v
lyrických literárnych ukážkach (rytmus, verš,
strofa, rým, tlmenie dejovosti).
Žiak číta básnický text s porozumením,
frázuje ho v zhode s jeho rytmom,
rešpektuje jeho rytmickú usporiadanosť.
Žiak vie moduláciou hlasu vyjadriť
bezprostredné pocity.
Vie sformulovať hlavnú myšlienku podľa
vlastného chápania, vysvetliť vnímanie
a chápanie lyrického textu, vie vyjadriť
pocity (pozitívne aj negatívne).
Vie vyhľadať a pomenovať umelecké
prostriedky, určiť ich úlohu v umeleckom
texte (zdrobnenina, metafora,
personifikácia, epiteton, prirovnanie,
metonymia, básnická otázka).
Báseň Ja som
témy
Janko Kráľ:
Orol
reflexívna lyrika
Adam Mickiewicz:
Óda na mladosť
óda
OSR
5.
Friedrich Schiller:
Na radosť
6.
Ján Botto:
K mladosti
MEV
7.
8.
Diskusný príspevok,
diskusia
1.
MEV, OSR
2.
Pavol Országh Hviezdoslav:
Žiak vie prezentovať svoju prácu ústne,
obhájiť si názor, pričom
rešpektuje pravidlá spoločenskej
komunikácie.
Pracovný list
Poznámky na
zadané otázky
(práca s internetom)
Charakteristika
lyrického hrdinu
Umelecký prednes
básne
Symboly štúrovskej
lyriky, práca
s textom
Práca s textom
Slováci – akí sme?
(jednoduchá úvaha)
Práca s textom
Porovnanie
spoločných
a rozdielnych
pohľadov na tému
mladosť
u Mickiewicza
Sládkoviča,
Schillera, Bottu
Práca s textom
„Generačné
rozdiely“. Čo robí
radosť a starosti
mladým/ dospelým
ľuďom?
Prezentovanie
diskusného
príspevku, diskusia
Vojna na fotografii
Krvavé sonety
obkročný rým, presah,
sonet
XI.
3.
MEV, OSR
4.
Ivan Krasko:
Otcova roľa
symboly
5.
6.
OSR, REV
7.
8.
Projektová práca
OSR, MEV, TPPZ
1
2.
XII.
3.
Moja báseň
- vlastná tvorba
4.
5.
6.
Aforizmus
OSR
Rudolf Dilong:
Staroba radí
Epigram
Epitaf
1.
2.
Opakovanie tematického
celku
4.
5.
Preverovanie vedomostí
6.
Epika, epické žánre
(opakovanie poznatkov
z predchádzajúcich
ročníkov)
OSR
Pavol Országh Hviezdoslav:
Ežo Vlkolinský
- veršovaný román, epos
7.
OSR
1.
II.
2.
3.
4.
Prednáša báseň spamäti, správne dýcha,
artikuluje a dodržiava spisovnú výslovnosť.
Vie vyhľadať informácie o autoroch lyrickej
poézie, zaujímavé mimočítankové literárne
ukážky.
Projektová práca na jednu z tém: Ako sa mi
prihovoril autor, Čím ma oslovil autor, Môj
obľúbený básnik, Najkrajšia báseň, Prečo
práve....
Jednoduché spracovanie informácií
o autorovi, vyjadrenie vlastného chápania
ľubovoľného lyrického textu, vlastné
ilustrácie.
Žiak vie dodržiavať pri svojom prejave
jazykovú kultúru.
(práca s internetom
a fotografiami)
Farebnosť
a symbolickosť
básne
Umelecký prednes
básne
Štruktúrovaný
životopis autora
(encyklopédie,
internet).
Plagát o básni, ktorá
ma zaujala.
Vlastná ilustrácia/
výstižný orázok/
reprodukcia.
Päťveršie
Prezentovanie
výtvorov
Pokúsi sa o napísanie vlastného lyrického
textu, samostatne prezentuje vlastnú prácu,
hodnotí, dodržania základných znakov lyriky
a originalitu.
Žiak vie na základe prečítaného textu
priradiť báseň k literárnemu žánru: sonet,
epitaf, epigram. Vie plynulo čítať text,
frázovať ho v súlade s osobným vnímaním,
vyjadriť svoje subjektívne pocity
z prečítaného textu. Vie vyabstrahovať
a sformulovať hlavnú myšlienku.
Báseň – ľubovoľný
druh lyriky
Žiak si prostredníctvom pracovného listu
upevní svoje vedomosti o lyrike a jej
žánroch.
Preverovanie vedomostí žiakov
z tematického celku Lyrika, lyrické žánre.
Pracovný list
Žiak vie vyvodiť a definovať pojem epika
ako základný literárny druh. Umelecká reč
neviazaná aj viazaná.
Identifikuje základné charakteristické znaky
epiky.
Vie rozlíšiť tri základné typy epiky:
 veľká epika (román)
 stredná epika (poviedka)
 krátka epika (anekdota, bájka,
vtip, rozprávka).
Číta text s porozumením a interpretuje
epické texty s dôrazom na techniku čítania.
Vie vyjadriť svoj čitateľský zážitok,
subjektívne hodnotí prečítaný text, vie
obhájiť vlastný názor.
Vie určiť v epických textoch charakteristické
znaky: dejovosť, minulý čas, dynamické
motívy, dialogickosť; prerozprávať obsah
prečítaného diela vlastnými slovami,
vytvoriť dejovú osnovu prečítaného diela,
Pracovný list
Múdre výroky,
výroky múdrych
Radia mi, aby som...
Práca s internetom
MEV
3.
I.
Žiak vie vyjadriť vlastný názor na literárny
text, samostatne argumentovať a uviesť
príklady z textu. Vie vyabstrahovať a
sformulovať hlavnú myšlienku. Vie
vyhľadávať známe umelecké štylistické
prostriedky, pomenovať ich
literárnoteoretickým termínom.
Epika a epické
žánre
Christian Jacq:
Ramzes Syn svetla
- historický román
Heinrich Stoll:
Priamov poklad
MEV
Test/Klasifikovaná
písomná práca
Charakteristika
postavy
Skúšky v našom
živote
Trója (práca
s internetom)
Charakteristika
Ľudo Zúbek:
Jar Adely Ostrolúckej
5.
OSR
III.
6.
1.
2.
Ďakujeme pán Ľudovít
3.
Ako žili a čo robili drotári?
MEV, OSR, TPPZ
MEV
4.
5.
6.
7.
Vladimír a Andrej Ferkovci:
Ako divé husi
8.
Isaac Asimov:
Stratený robot
vedecko-fantastická
literatúra
9.
Rosendo Álvarez:
Deň, keď čas plynul naopak
1.
James A. Owen:
Hľadanie Červeného draka
2.
IV.
Agatha Christie:
Diomedove kone
detektívka
3.
4.
Victor Hugo: Bedári
5.
František Hečko:
Červené víno
6.
Dušan Dušek:
Dvere do kľúčovej dierky
OSR,FIG
OSR
7.
Roman Brat:
Mordovisko
1.
OSR
2.
Charlotte Brontëová:
Jana Eyrová
3.
OSR
4.
V.
Jana Šimulčíková:
Dievča s bocianimi nohami
5.
OSR, ENV
6.
Jacqueline Wilsonová:
Dieťa zo smetiska
7.
OSR
Zuzka Šulajová :
Džínsový denník
8.
1.
2.
3.
VI.
4.
Dramatické
umenie –
dráma
William Shakespeare:
Romeo a Júlia
tragédia
OSR
Jozef Gregor Tajovský:
Ženský zákon
komédia
OSR
5.
6.
Drakula
činohra, muzikál
OSR, MEV
vyhľadať kľúčové slová, určiť a
charakterizovať hlavné a vedľajšie postavy,
abstrahovať a sformulovať hlavnú myšlienku
prečítaného diela. Identifikovať v danom
texte rozprávača a formu vyjadrenia
(on - forma, ja - forma).
Vie určiť funkciu umeleckých jazykových
prostriedkov v epike, čítať ilustrácie, tvoriť
vlastné ilustrácie.
Literárne postavy vníma ako výsledok
autorovho umeleckého videnia.
Vie kriticky zhodnotiť hlavného hrdinu
(literárnych postáv), jeho konanie
a myslenie z vlastného pohľadu, podložiť
svoje stanovisko argumentmi.
Vie vyhľadať slovné druhy v časti literárnej
ukážky, zistiť frekvenciu slovies, určiť ich
úlohu v rozprávacom postupe. Porovnať
román s poviedkou z hľadiska počtu postáv,
radenia dejových línií, tematiky, spoločných
a odlišných znakov. Svoje tvrdenia
dokumentovať prečítaním (citovaním,
parafrázovaním) časti konkrétneho
literárneho diela. Zameniť hlavnú postavu,
zameniť prostredie deja, sledovať a
komentovať zmenu konania vedľajších
postáv, ak sa zmení charakter hlavnej
postavy. Zostaviť dejovú osnovu –
rozprávanie príbehu. Vynechať časť
literárnej ukážky, dotvoriť podľa vlastnej
fantázie -rozvíjať štylizačné schopnosti,
slovnú zásobu a plynulé rozprávanie.
Vie vytvoriť a vysvetliť definíciu pojmu
román, odlíšiť román od ostatných žánrov
veršovanej a neveršovanej epiky a svoje
rozhodnutie zdôvodniť.
Žiak vie na základe deja, témy, prostredia
a zamerania na čitateľa určiť druh
románu(detektívny, dobrodružný,
biografický, vedecko-fantastický, historický,
generačný, dievčenský a román vo forme
denníka).
Vie vysvetliť vonkajšiu kompozíciu románu.
Vie charakterizovať znaky
historického románu, generačného
románu, vedecko-fantastického románu,
dobrodružného románu, dievčenského
románu, detektívky. Porovnať druhy
románov na základe charakteristických
vlastností (dej, postava, prostredie,
zameranie na čitateľa).
Samostatne vyhľadáva informácie
o autoroch a dielach, vie pripravovať
referáty, projektové práce. Vie prezentovať
svoju prácu ústne, obhájiť si názor, pričom
rešpektuje pravidlá spoločenskej
komunikácie.
postavy
Žiak vie vytvoriť a vysvetliť definíciu pojmu
dráma, tragédia, komédia a muzikál. Vie pri
čítaní textu jednotlivých postáv vyjadriť
moduláciou hlasu obsah textu, abstrahovať
a sformulovať hlavnú myšlienku
dramatického textu.
Vie charakterizovať spoločné a odlišné znaky
dramatických žánrov.
Vysvetliť pojmy vonkajšia kompozícia
(dejstvo), vnútorná kompozícia úvod,
zápletka, vyvrcholenie, obrat, rozuzlenie.
Uplatňuje mimojazykové prvky (gestikulácia,
mimika) pri prezentácií dramatického textu.
Moja predstava
o láske, vernosti,
smrti/
Čo som schopný
obetovať pre lásku
Dramatizácia
Referát
Prezentovanie
referátu
Inzerát drotára
Šperk z drôtu
Znaky vedecko-fantastického
románu
Dokončený príbeh
podľa vlastnej
fantázie
Pracovný list
Som Hercule Poirot
Vyriešenie záhady
Charakteristika
postavy
Materinská láska
(úvaha)
List Maťovi a jeho
kamarátom (s
prvkami humoru)
Zo života našej
školy...
Pomery na internáte
(článok do novín)
Ilustrácia
Práca s textom
Správa
Konflikty a ich
riešenie (diskusia)
Pozeranie muzikálu
Tematický výchovno-vzdelávací plán
Školský rok:
Predmet:
Počet hodín týždenne:
Ročník:
2014/2015
Anglický jazyk
3+0
deviaty
Učebnica:
Project English 4,5, 3rd edition,
Vyučujúci:
Mgr. Lucia Macková
Mesiac
IX.
X.
Týž. Tematický
/Hod. celok
Obsahový štandard
Prierezové témy
1.Priatelia-bájka,čítanie
MUV
2.Priatelia-frázové
slovesá OSR
3.Frázové slovesápoužívanie pri rozprávaní
MUV
4.Podmienkové vetyprvá podmienka
5.Prvá podmienka
v kontexte OSR
6. Potrebujeme
Priatelia
prázdniny-vedľajšie vety
časové MUV
7.Generačné problémyčítanie a rozprávanie
o problémoch
8.Generačné problémypísanie o problémoch
9.Slovesá a podst. menáich používanie v kontexte
10.Čas rozhodovaniakaždodenné frázy
11.Účelové vety- ako ich
použijem v rozprávaní
12.Záverečné zhrnutie
13.TEST
14.Hodnotenie,oprava
testu
15. Projekt: Problémy
mladých TPPZ
16. Prezentácia
a hodnotenie projektu
Predstavovanie
TPPZ
17.Vitajte-rôzne spôsoby
vyjadrovania pri
nepochopení MUV
18. Statívne slovesápoužitie v jed. prít.
a prít.prieb. čase
19. Čo máš rád ?-šport a
Výkonový štandard
Receptívne zručnosti
Žiak
-vie čítať text o priateľstve
a vybrať z neho špecifické
informácie
- v počutom texte vie rozlíšiť čo
nám kto poradil
Výstupy
Čítanie
s porozumením
Rozprávanie
Interaktívne
cvičenia
Interakcia
Práca
s výukovým CD
Žiak
-vie diskutovať o programe, ktorý
pomáha osobám riešiť ich
problémy
Dialógy
Rozprávanie
Produktívne zručnosti
Žiak
-vie charakterizovať prečo sú pre
nás priatelia dôležití
-reaguje na počutý text a vie
zachytiť dôležité informácie
-vie opísať svojho priateľa
Sebahodnotenie
Práca
v powerpointe
Prezentácia
Hranie rolí
Receptívne zručnosti
XI.
XII.
Problémy
Miesto a čas
športové potreby
20.Máš/nemáš rád –
rozprávanie
o voľnočasových
aktivitách MUV,OSR
21.Jed.prít. a prít.
priebeh.čas v kontexte
22. Betina party- minulé
časy
23. Halloween- zvyky
v Británii MUV,MEV
24. Rozprávanie
o minulosti-opakovanie
min. časov
25. Opakovanie
min.časov-doplňujúce
cvičenia
26. Opis vlastností ľudíprídavné mená
27. Príd. menádoplňujúce cvičenia
28.Šikanovanie-čítanie
s porozumením
29. Niečo sa pokazilopoužívanie členov
v angličtine
30. Záverečné zhrnutie
31.TEST
32.Hodnotenie,oprava
testu
33. Projekt:
34. Prezentácia
a hodnotenie projektu
35.Perfektné miesto na
bývanie- čítanie
s porozumením MEV
36. Časti mesta-názvy
budov OSR
37.Loď SLOBODAbudúci čas OŽaZ
38. Rozprávanie
o budúcnosti
39. Problémy na lodidiskusia MUV
40. Charles Dickens:
Vianočná koledaposluch MUV
41. Charles
Dickens:Vianočná
koleda-filmové
spracovanie MEV
42. Vianočná koledadoplnkové cvičenia MUV
43. Vianoce –zvyky
v Británii MUV
Osemsmerovka
Žiak
-vie reagovať na charakteristiku
dospievajúcich osôb
Rozprávanie
Produktívne zručnosti
Žiak
-vie diskutovať v triede o
problémoch
Čítanie s
porozumením
Receptívne zručnosti
Rozprávanie
Žiak
-z prečítaného textu vie zachytiť
problémy týkajúce sa šikanovania
osôb
-vie postrehnúť z počutého textu čo
urobili osoby v danej situácii
Produktívne zručnosti
Žiak
-vie charakterizovať šikanovanie
a vyjadriť k tomu svoj názor
-vie porozprávať o zaujímavých
činnostiach osôb
Práca
s výukovým CD
Doplňujúce
cvičenia
Čítanie
s porozumením
Sebahodnotenie
Interakcia
Žiak
-vie aké je správne spolunažívanie
v spoločnosti
Práca v power
pointe
Prezentácia
Receptívne zručnosti
Žiak
-rozumie čítanému textu, vyhľadá
špecifické informácie
Tajnička
Rozprávanie
Produktívne zručnosti
Žiak
-vie vyjadriť svoj názor na
starostlivosť o svoje zdravie,
reaguje na prečítaný text
Interakcia
Žiak
-vie hovoriť o možnostiach
vzdelávania na Slovensku
Počúvanie
s porozumením
Pozeranie
sfilmovaného
príbehu
Doplnkové
cvičenia
Osemsmerovka
I.
II.
III.
Riskovanie
Môžem sa
pýtať?
44. Tvoje telo-práca
s textom OŽaZ
45. Podmienkové vetyopakovanie OSR
46. Zmena termínuposluch článku
MEV,MUV
47. Zmena termínutvorenie dialógov MUV
48. Trávenie časuzážitkové čítanie básne
MUV,OSR
49. Angličtina
v živote:Biológia-hmyz
OŽaZ
50.Záverečné zhrnutie
51. TEST
52. Hodnotenie, oprava
testu
53. Projekt:
54. Prezentácia
ahodnotenie projektu
55. Urobil by si to ?modálne sloveso
WOULD
56. Podmienkové vetydruhá podmienka
OSR,MUV
57. Druhá podmienkaprecvičovanie v kontexte
OSR,MEV
58. Extrémne
výstrednosti-práca
s lexikou MUV
59. Výstrednosti
tínedžerov-hľadanie info
na internete MUV,MEV
60. Supervulkán- čítanie
s porozumením OŽaZ
61. Slovesá a podst.
mená-ich vzájomné
vyvodzovanie MEV
62. Prežiješ?-KVÍZ
63. Nebezpečné prír.
javy-práca s internetom
MEV
64. Varovné značkytvorba príd.mien z podst.
mien
65. Varovanie a radyfrázy OSR
66. Rozšírené čítanieBuď opatrný čo si želáš
67.Záverečné zhrnutie
68.TEST
Receptívne zručnosti
Žiak
-z počutého textu vie pochopiť
hlavnú myšlienku a špecifické
informácie
Interaktívne
cvičenia
Posluch
Produktívne zručnosti
Dialógy
Žiak
-vie napísať jednoduchý systém
vzdelávania na Slovensku
Čítanie
s porozumením
Interakcia
Doplňovačka
Žiak
-vie zahrať dialóg, v ktorom si
dohodne stretnutie
Sebahodnotenie
Práca v power
pointe
Posluch
Receptívne zručnosti
Žiak
-z prečítaného textu vie vybrať
špecifické informácie
Interaktívne
cvičenie
Doplňujúce
cvičenia
Produktívne zručnosti
Žiak
-vie povedať, ktoré pravidlá treba
dodržiavať a čo by sa stalo keby
tieto pravidlá boli porušené
Práca
sinternetom
Čítanie
s porozumením
Kvíz
Receptívne zručnosti
Žiak
-vie zachytiť dôležité informácie,
ktoré na niečo nebezpečné
upozorňujú
Práca
s internetom
Čítanie
s porozumením
Sebahodnotenie
IV.
V.
Kúpa a predaj
69.Hodnotenie, oprava
testu
70. Projekt:TPPZ
71. Prezentácia
a hodnotenie projektu
TPPZ
72.Používanie médiídotazníky, práca s lexikou
MEV
73. Konverzáciaotázkové formy,typy
slovies, pravidlá MUV
74. Povolania- slov.
zásoba, výslovnosť OSR
75. Povolania-písanie
inzerátu
76. Vyhľadávanie
inzerátu v časopise, na
internete MEV
77. Veľká noc-zvyky
v Británii MUV
78. Prosby, žiadostipoužívanie frázových
slovies OSR,MUV
79. Prosby-situačné
scénky MUV
80. Vrah v divadlečítanie kriminálneho
príbehu OSR
81. Zdokonaľuj svoje
písanie- formálny list
82. Záverečné zhrnutie:
83. TEST
84. Hodnotenie, oprava
testu
85. Projekt: TPPZ
86. Prezentácia
a hodnotenie projektu
TPPZ
87. Peniaze- rozširovanie
slov. zásoby, výslovnosť
FIG
88. Trpný rodopakovanie vo všetkých
časoch
89. Nezvyčajné hotelyčítanie s porozumením
FIG
90. Modálne slovesá
s pasívom, vetný
prízvuk
91. Cestovanie -práca so
slovnou zásobou
OSR,FIG
92. Dialógy – na letisku,
Produktívne zručnosti
Žiak
-vie napísať článok na aktuálnu
tému
Práca v power
pointe
Prezentácia
Dotazník
Interakcia
Žiak
-diskutuje na aktuálne témy
-vytvorí prehľad pravidiel a
povinností
Písanie inzerátu
Práca s
internetom
Receptívne zručnosti
Prezentácia
Žiak
-rozumie z čítaného textu hlavné
body
-vie rozlíšiť v počutom texte
dôležité informácie
-chápe obsah reklamných textov
Role play
Písanie listu
Produktívne zručnosti
Žiak
-vie vytvoriť dotazník so
špecifickými otázkami pre osobu
(správne gramaticky tvoriť vety)
Sebahodnotenie
Práca v power
pointe
Prezentácia
Interakcia
Žiak
-vie komunikovať s osobami
ahľadať správnu osobu
Receptívne zručnosti
Žiak
-vie zachytiť v texte špecifické
informácie a rozdiely v hoteloch
-vie sa vyjadriť k počutému textu
o zaujímavých miestach a vybrať si
z nich
Práca
s výukovým CD
Interaktívne
cvičenia
iTOOLS
Role play
na stanici MUV
93. Kupovanie lístku –
frázy, predložky OSR
94. Predaj storočiarozširujúce čítanie FIG
95. Zdokonaľuj svoje
písanie- vzťažné vety
96. Záverečné zhrnutie.
VI.
97. TEST
98. Hodnotenie, oprava
testu
99. Projekt:
100. Prezentácia
a hodnotenie projektu
101. Nepriama rečzmeny časov a zámien
102. Záverečné
opakovanie
103. Výstupný test
104. Koncoročné
hodnotenie
iTOOLS
Produktívne zručnosti
Sebahodnotenie
Žiak
-vie porovnať výhody a nevýhody
rôznych spôsobov cestovania
-vie aké má výhody cestovanie
vlakom
-vie opísať ideálne miesto na pobyt
Práca v power
pointe
Prezentácia
Interakcia
Žiak
-vie diskutovať o poznávaní sveta
a návšteve iných krajín
Klasifikácia
Tematický výchovno-vzdelávací plán
Týždeň
Mesiac
Školský rok:
Predmet:
Počet hodín týždenne:
Ročník:
Vyučujúci:
Temat.
celok
September
September
2.
2014/2015
Ruský jazyk
1+0
deviaty
Mgr. Mária Korčoková
Obsahový štandard
(téma), Prierezové témy
Výkonový štandard
Výstupy
Úvodná hodina
Oboznámiť žiakov s učivom 9. ročníka.
Vzbudiť u žiakov záujem o
štúdium ruského jazyka.
Význam RUJ pre komunikáciu vo svete.
Zopakovať učivo 8. ročníka
Upevniť a fixovať vedomosti a
komunikačné zručnosti
z predchádzajúceho ročníka.
Odstrániť jazykové
nedostatky.
Výslovnosť
naučených
slov.
Výslovnosť
naučených
slov.
Dialógy.
3.
Opakovanie učiva
8. ročníka
4.
Opakovanie učiva
8. ročníka
Zopakovať učivo 8. ročníka
Upevniť a fixovať vedomosti a
komunikačné zručnosti
z predchádzajúceho ročníka.
Odstrániť jazykové
nedostatky.
Vzdelávanie a práca.
L1: Ahoj, škola!
Lexika.
Náčuv textu- Ahoj, škola!
Čítanie s porozumením, preklad textu.
OSR.
Oboznámiť sa so slovnou
zásobou. Počúvať s porozumením krátke vety. Čítať so
správnou výslovnosťou,
prízvukom a intonáciou.
Osvojiť si pravopis slov
označujúcich národnosť.
Ovládanie
ruskej
gramatiky.
Vzdelávanie a práca.
L1: Ahoj, škola!
Výslovnosť neprízvučných samohlások
o, a, e, ja. Fonetické cvičenia.
OSR
Rozvíjať u žiaka posluch a
ústnu reč aktívnym osvojovaním lexiky a správnej
výslovnosti.
Správne vyslovovať neprízvučné samohlásky o, a, e, ja.
.
Kto je to?
Čo je to?
L1: Ahoj, škola!
Frázy spoločenského styku.
OSR
Osvojiť si základné frázy
spoločenského styku:
"Dovoľ(-te), aby som sa
predstavil(-a).", "Zoznám
(-te) sa.", "Zoznámme
sa.", "Teší ma.", "Volám sa..."
Frázy
spoločenského
styku.
5.
Október
6.
7.
Vzdelávanie a práca.
Vzdelávanie a práca.
November
Október
8.
L1: Ahoj, škola!
Názvy profesií.
Hovorenie podľa obrázkov.
OSR
9.
Vzdelávanie a práca.
L1: Ahoj, škola!
Zdvorilé formy predstavovania.
OSR
10.
Vzdelávanie a práca.
L1: Ahoj, škola!
Hovorenie podľa rečových modelov.
OSR
11.
November
12.
13.
15.
Osvojiť si základné frázy
spoločenského styku a
zdvorilé formy predstavovania: "Zoznámme sa.",
"Dovoľte, aby sme
sa zoznámili.", "Veľmi ma
teší.", "Rád(-a) som sa s vami
zoznámil(-a)", "Volám sa...",
"Moje priezvisko je..."
Tvoriť dialógy podľa daných
rečových modelov. Obmieňať
dialógy na zákla-de tém a
slovných okruhov.
Práca
s textom.
Formy
predstavovania
Čítanie
a písanie
spojené
s hodnotením.
Vzdelávanie a práca.
L1: Ahoj, škola!
Čítanie s porozumením, preklad textu:
Sniežik.
OSR
Čítať so správnou
výslovnosťou, prízvukom a
intonáciou.
Pochopiť a prerozprávať
obsah textu s využitím
osvojenej lexiky.
Čítanie
s porozumením.
Doprava a
cestovanie.
L2: Spomíname na leto.
Lexika.
Náčuv textu - Spomíname na leto
Čítanie s porozumením, preklad textu.
OSR
Oboznámiť sa so slovnou
zásobou. Počúvať s porozumením krátke vety. Čítať so
správnou výslovnosťou,
prízvukom a intonáciou.
Čítanie
a preklad.
Doprava a
cestovanie.
L2: Spomíname na leto.
Pravopis zvratných častíc -sja, -s´
Doplňujúce cvičenia.
OSR
Rozvíjať u žiaka posluch a
ústnu reč aktívnym osvojovaním lexiky a správnej
výslovnosti. Osvojiť si
pravopis slovies obsahu-júcich
zvratné častice. Vedieť tieto
slovesá časovať
v jednotnom aj množnom
čísle.
Slovná zásoba.
Zvratné
častice.
Doprava a
cestovanie.
L2: Spomíname na leto.
Predolžky v, na + lokál podstatného
mena.
Doplňujúce cvičenia.
OSR
Osvojiť si tvorenie lokálu
podstatných mien vo väzbe s
predložkami v, na
vyjadrujúcich určenie miesta
(v lese,
na stole,...).
Skupinová
práca.
L2: Spomíname na leto.
Fonetické cvičenia.
Hovorenie podľa rečových mo
OSR.
Upevniť si správnu
výslovnosť spoluhlások:
mäkká výslovnosť spoluhlások č, šč, tvrdá výslov-nosť
ž, š, c.
Aktívne používať osvojenú
lexiku. Obmieňať dialógy na
základe tém a slovných
okruhov.
Projekt:
Spomienka na
leto.
December
14.
Precvičiť si slovnú zásobu.
Jednoduchými vetami opísať
obrázky. Vedieť odpovedať na
otázky Kto je to?, Čo je to?,
Aké je ich zamestnanie?
Doprava a
cestovanie.
Doprava a
cestovanie.
L2: Spomíname na leto.
Slovesá "mať rád", "páčiť sa", "zaujímať sa"
OSR
20.
Doprava a
cestovanie.
L2: Spomíname na leto.
Čítanie s porozumením, preklad textu"
Milovník kameňov.
OSR
21.
Opakovanie učiva.
Opakovanie učiva z 1. a 2. lekcie.
OSR
Vzdelávanie a práca.
L3: V škole.
Lexika.
Náčuv textu - V škole.
Čítanie s porozumením, preklad textu.
OSR
23.
Vzdelávanie a práca.
L3: V škole.
Predložka o (ob) + lokál podstatného
mena.
Doplňujúce cvičenia.
OSR
24.
Vzdelávanie a práca.
L3: V škole.
Fonetické cvičenia.
Hovorenie podľa obrázkov.
OSR
26.
Vzdelávanie a práca.
27.
Január
16.
Marec
Február
22.
28.
Vedieť časovať slovesá "mať
rád", "zaujímať sa".
Reagovať na rečové modely.
Odpovedať na otázky a tvo-riť
otázky k textu. Hovoriť podľa
obrázkov s použitím slovies
"mať rád", "páčiť sa",
"zaujímať sa".
Čítať so správnou výslovnosťou, prízvukom a intonáciou.
Pochopiť a prerozprávať
obsah textu s využitím osvojenej lexiky.
Upevniť a fixovať vedomosti a
komunikačné zručnosti
z predchádzajúcich lekcií.
Odstrániť jazykové
nedostatky.
Oboznámiť sa so slovnou
zásobou. Počúvať s porozumením krátke vety. Čítať so
správnou výslovnosťou, prízvukom a intonáciou.
Časovanie.
Rozhovor –
hodnotenie.
Práca
s textom.
Pravopisné
cvičenia.
L3: V škole.
Náčuv textu: V našej triede, Zvláštny
prípad.
Čítanie s porozumením, preklad textu.
OSR
Rozvíjať u žiaka posluch a
ústnu reč aktívnym
osvojovaním
lexiky a správnej výslovnosti.
Osvojiť si tvorenie lokálu
podstatných mien vo väzbe s
predložkou o (ob).
Upevniť si správnu výslovnosť samohlások y-i, párových spoluhlások b-b´, v-v´,
m-m´, p-p´.
Precvičiť si slovnú zásobu.
Jednoduchými vetami opísať
obrázky.
Čítať so správnou výslovnosťou, prízvukom a intonáciou.
Pochopiť a prerozprávať
obsah textu s využitím osvojenej lexiky.
Kultúra a
umenie.
L3: V škole.
Vtipy, príslovia, porekadlá.
Pieseň: Čo učia v škole
OSR,MEV
Oboznámiť sa s ukážkami
ruskej ľudovej slovesnosti.
Naučiť sa spievať ruskú
pieseň.
Ľudová
slovesnosť.
Rodina a
spoločnosť.
L4: V rodine.
Lexika.
Náčuv textu - V rodine.
Čítanie s porozumením, preklad textu.
OSR
Oboznámiť sa so slovnou
zásobou. Počúvať s porozumením krátke vety. Čítať so
správnou výslovnosťou, prízvukom a intonáciou.
Viem čítať
podľa
obrázkov.
Tvorenie
lokálu.
Fonetické
cvičenia.
Čítanie
s porozumením.
29.
30.
Apríl
31.
33.
Inštrumentál
Podst. mien.
Vedieť časovať sloveso
"musieť" v jednotnom a
množnom čísle. Upevniť si
správnu výslovnosť párových
spoluhlások l-l´, r-r´.
Časovanie.
Správna
výslovnosť.
L4: V rodine.
Náčuv textu: Mama, otec a ja.
Čítanie s porozumením, preklad textu.
OSR
Čítať so správnou výslovnosťou, prízvukom a intonáciou.
Pochopiť a prerozprávať
obsah textu s využitím osvojenej lexiky.
Čítanie
a preklad
s porozumením.
Opakovanie učiva.
Opakovanie učiva z 3. a 4. lekcie.
OSR
Upevniť a fixovať vedomosti a
komunikačné zručnosti
z predchádzajúcich lekcií.
Odstrániť jazykové
nedostatky.
Diktované
písanie.
Domov a
bývanie.
L5: U nás doma.
Lexika.
Náčuv textu- U nás doma.
Čítanie s porozumením, preklad textu.
OSR
Domov a
bývanie.
L5: U nás doma.
Predložky s (so) + inštrumentál
podstatného mena.
Koncovky podstatných mien v inštrumentáli v množ. čísla.
Predložky pred, nad, pod, za, medzi.
Doplňujúce cvičenia.
OSR
Domov a
bývanie.
L5: U nás doma.
Fonetické cvičenia.
Antonymá.
Náčuv textu: Byt
Čítanie s porozumením, preklad textu.
Projekt - Plán bytu
OSR,TPPZ
Rodina a
spoločnosť.
Rodina a
spoločnosť.
Rodina a
spoločnosť.
Apríl
34.
Rozvíjať u žiaka posluch a
ústnu reč aktívnym osvojovaním lexiky a správnej
výslovnosti. Osvojiť si správne pridávanie koncoviek
podst. mien v inštrumentáli v
jednot. čísle.
Máj
35.
36.
L4: V rodine.
Koncovky podstatných mien v inštrumentáli v jednot. čísle.
Doplňujúce cvičenia.
OSR
L4: V rodine.
Sloveso "musieť".
Fonetické cvičenia.
OSR
Oboznámiť sa so slovnou
zásobou. Počúvať s
porozumením
krátke vety. Čítať so správnou
výslovnosťou, prízvukom a
intonáciou.
Rozvíjať u žiaka posluch a
ústnu reč aktívnym osvojovaním lexiky a správnej
výslovnosti. Osvojiť si tvorenie inštrumentálu podstatných mien vo väzbe s predložkami s (so), pred, nad, pod,
za, medzi vyjadrujúcich
určenie miesta.
Osvojiť si správne pridáva-nie
koncoviek podstatným menám
v inštrumentáli v jednot. čísle.
Upevniť si správnu výslovnosť párových spoluhlások ss´, z-z´. Vedieť tvoriť antonymá k niektorým prídav.
menám a príslovkám.
Nakresliť a popísať plán bytu.
Čítanie
a preklad.
Predložky.
Inštrumentál
mn. čísla.
Projekt:
Plán bytu.
37.
Domov a
bývanie.
38.
Krajina,
ktorej
jazyk
sa učím.
39.
Jún
40.
41.
Krajina,
ktorej
jazyk
sa učím.
Krajina,
ktorej
jazyk
sa učím.
Opakovanie učiva.
L5: U nás doma.
Čítanie s porozumením, preklad textu:
Čo Tima píše o šťastí.
OSR
Čítať so správnou výslovnosťou, prízvukom a intonáciou.
Pochopiť a prerozprávať
obsah textu s využitím osvojenej lexiky. Vedieť odpovedať na otázky k textu.
Odpovede na
otázky.
L6: O meste. Petrohrad.
Lexika.
Náčuv textu - O meste. Petrohrad.
Čítanie s porozumením, preklad textu.
OSR, MEV
Oboznámiť sa so slovnou
zásobou. Počúvať s porozumením krátke vety. Čítať so
správnou výslovnosťou, prízvukom a intonáciou.
Získať zaujímavé poznatky o
Petrohrade.
Čítanie
a preklad.
L6: O meste. Petrohrad.
Obrazová prezentácia o Petrohrade.
Určovanie minulého časového úseku.
Doplňujúce cvičenia.
OSR, MEV
Získať zaujímavé poznatky o
Petrohrade formou obra-zovej
prezentácie (história,
geografia, kultúr. a histor.
pamiatky).
Vedieť určovať minulý časový
úsek (pred týždňom, pred
mesiacom, pred ro-kom,...).
Zopakovať si zá-kladné
číslovky.
Osvojiť si správne používa-nie
koncoviek prídavných mien,
tvorených z názvov ročných
období (jarný,-á,-é, letný...).
Poznatky
o Petrohrade.
L6: O meste. Petrohrad.
Intonácia zvolacej a opytovacej vety.
Čítanie s porozumením, preklad textu:
Štyri názvy mesta
OSR, MEV
Osvojiť si správnu intonáciu
ruskej zvolacej a opytovacej
vety.
Čítať so správnou výslovnosťou, prízvukom a intonáciou.
Pochopiť a prerozprávať
obsah textu s využitím osvojenej lexiky. Vedieť odpovedať na otázky k textu.
Výslovnosť
naučených
slov.
Opakovanie učiva 5. a 6. lekcie.
OSR
Upevniť a fixovať vedomosti a
komunikačné zručnosti
z predchádzajúcich lekcií.
Odstrániť jazykové
nedostatky.
Opakovanie učiva 5. a 6. lekcie.
OSR
Upevniť a fixovať vedomosti a
komunikačné zručnosti
z predchádzajúcich lekcií.
Odstrániť jazykové
nedostatky.
42.
Opakovanie učiva.
43.
Časová rezerva.
Tematický výchovno-vzdelávací plán
Školský rok:
Predmet:
Počet hodín týždenne:
Ročník:
Vyučujúci:
Mesiac
IX.
2014/2015
Fyzika
1+0
deviaty
Mgr. Marianna Ľuptáková
Týž. Tematický
/Hod. celok
Výkonový štandard
Magnetické
vlastnosti
látok
Skúmame magnetické
vlastnosti látok
OSR
4.
Ako si vyrobiť magnet
OSR
5.
Zem ako magnet, kompas
OSR, OŽZ,ENV
Vytvorenie pozitívneho vzťahu k
učebnému predmetu fyzika. BOZP.
-
X.
6.
Elektrické
vlastnosti
látok
8.
9.
XI.
Skúmame elektrické
vlastnosti látok, Elektrický
náboj
OSR
Prenos elektrického náboja,
Elektroskop
OSR
Elektrické pole, Telesá
v elektrickom poli
OSR, OŽZ
Projekt 1
Kompas alebo elektromer
zostrojený z jednoduchých
vecí
OSR, MEV, TVVP
7.
10.
Čo sme sa naučili
11.
Test 1 – vyskúšaj sa
OSR
12.
13.
Elektrický
prúd
Vedenie
elektrického
prúdu
v kovových
vodičoch
Výstupy
Prierezové témy
Úvod do fyziky
Čo sa budeme učiť
Motivácia k predmetu
OŽZ, MEV
1.
2.,
3.
Obsahový
štandard(téma),
Elektrický obvod, Elektrické
vodiče a izolanty
OSR, OŽZ
Žiak vie:
-rozoznať magnetické látky od
nemagnetických,
- pozná základné časti magnetov
- vie zobraziť indukčné čiary tyčového
magnetu,
- vie určiť svetové strany pomocou buzoly a kompasu,
- pozná význam magnetického poľa
Zeme a iných planét.
- vie navrhnúť experiment na overenie
pólov magnetu.
- navrhne experiment
na overenie pólov
magnetu
- vysvetlí princíp
určovania svetových
strán kompasom
Žiak vie:
- vytvoriť elektrický náboj
zelektrizovaním telies, odmerať náboj
elektrometrom,
- pozná nebezpečenstvo blesku
a ochranu pred ním,
- vie zostaviť jednoduchý elektrický
obvod,
- rozozná vodiče a izolanty,
- vie definovať prúd v kovoch ,
kvapalinách a plynoch,
- pozná zásady bezpečného používania
domácich elektrospotrebičov,
- vie poskytnúť prvú pomoc pri úraze
elektrickým prúdom,
- získa informácie o objave žiarovky
- vie zakresliť elektrický obvod
pomocou schematických značiek,
- vie zapojiť elektrický obvod podľa
schémy
- vysvetlí princíp
elektrizovania telies
- vysvetlí princíp
merania el. náboja
elektroskopom
Žiak vie:
· zakresliť elektrický obvod
pomocou schematických značiek:
žiarovka, spínač, batéria elektrických
článkov, spojovacie vodiče
· zapojiť elektrický obvod podľa
schémy
· získať informácie o objave žiarovky
Elektrický prúd v kovovom
vodiči, Tepelné účinky prúdu
OSR, OŽZ
· poznať rozdiel medzi sériovým
a paralelným zapojením žiaroviek
· experimentálne porovnať jas
-
- zakreslí elektrický
obvod pomocou
schematických
značiek
- získa informácie
o objave žiarovky
- zapojí elektrický
obvod podľa schémy
XII.
14.
15.
16.
I.
17.

18.
19.
II.
20.
21.
Čo sme sa naučili
Test 2 – vyskúšaj sa
Zapájanie spotrebičov
v elektrickom obvode za
sebou
OSR
Zapájanie spotrebičov
v elektrickom obvode vedľa
seba
OSR
Elektrická práca, Elektrický
príkon
OSR
Magnetické pole v okolí
vodiča s prúdom,
Magnetické pole cievky
s prúdom
Elektromagnet a jeho
využitie
OSR, FIG
22.
III.
23.
24.
25.
26.
IV.
27.
28.
29.
30.
V.
31.
32.
VI.
33.
34.
Fyzikálna veličina elektrický
prúd, Meranie prúdu
OSR, OŽZ
Elektrické sily a elektrické
pole vo vodiči
OSR, OŽZ
Elektrické napätie, Meranie
napätia
OSR, OŽZ
Ohmov zákon, Elektrický
odpor vodiča
OSR
Závislosť elektrického
odporu od vlastností vodiča
OSR
Rezistor s premenným
odporom
OSR, OŽZ
Čo sme sa naučili
Test 3 – vyskúšaj sa
Vedenie
elektrického
prúdu
v kvapalinách
a plynoch
Vedenie elektrického prúdu
v kvapalinách, Elektrolýza
a jej využitie
OSR, OŽZ, ENV
Chemické zdroje
elektrického napätia
OSR, OŽZ
Vedenie elektrického prúdu
v plynoch
OSR, OŽZ
Účinky elektrického prúdu
na ľudský organizmus,
Bezpečnosť pri práci
s elektrickými zariadeniami
OSR, OŽZ
Test 4 –vyskúšaj sa
Záverečná klasifikácia
zapojených žiaroviek
· triediť vybrané pevné telesá na
elektrické vodiče a izolanty
vysvetliť vedenie elektrického prúdu
v kovových vodičoch
· opísať tepelné účinky elektrického
prúdu a ich praktické využitie
· odmerať veľkosť elektrického prúdu
a elektrického napätia na žiarovke
v sériovo zapojenom elektrickom
obvode
· určiť smer elektrického prúdu
v obvode
· odmerať veľkosť elektrického prúdu
a elektrického napätia na spotrebiči
v sériovo a paralelne zapojenom
elektrickom obvode určiť smer
elektrického prúdu
· riešiť úlohy na praktické zapájania
elektrických obvodov a merania v
nich
- odmeria veľkosť
elektrického prúdu a
elektrického napätia
na žiarovke v sériovo
zapojenom
elektrickom obvode
· v obvode experimentálne odvodiť
Ohmov zákon
· zostrojiť graf priamej úmernosti
medzi prúdom a napätím
z nameraných hodnôt
- zostrojí graf priamej
úmernosti medzi
prúdom a napätím z
nameraných hodnôt
· riešiť výpočtové úlohy
· opísať vlastnosti, od ktorých závisí
veľkosť odporu vodiča
rešpektovať pravidlá bezpečnosti pri
práci s elektrickými zariadeniami
- rieši výpočtové
úlohy
- rieši úlohy na
praktické zapájanie
elektrických obvodov
a merania v nich
- rešpektuje pravidlá
bezpečnosti pri práci
s elektrickými
spotrebičmi
Tematický výchovno-vzdelávací plán
Školský rok:
Predmet:
Počet hodín týždenne:
Ročník:
Vyučujúci:
Mesiac
IX.
Týž. Tematický
/Hod. celok
1.
2.
X.
2014/2015
Chémia
2+0
deviaty
Mgr. Marianna Ľuptáková
Opakovanie učiva
8. ročníka
Obsahový
štandard(téma),
Prierezové témy
Úvod do chémie
Motivácia k predmetu
OŽZ, MEV
Rozdelenie látok, zmesi
Chemicky čistá látka, zmes
rôznorodá a rovnorodá,
metódy oddeľovania zložiek
zmesí
OSR , ENV
3.
Častice chemických látok
Atóm, molekula, prvok,
zlúčenina, protónové číslo,
PSP.
OSR , ENV
4.
Chemické vzorce
Halogenidy. Oxidy.
OSR , ENV, OŽZ
5.,
6.
Chemické vzorce
Kyseliny. Hydroxidy. Soli.
OSR , ENV, OŽZ
7.,
8.
Chemické reakcie
Chemická reakcia. Chemická
rovnica. Reaktant, produkt.
OSR
9.,
10.
Chemické rovnice
Stechiometrické koeficienty.
Zákon zachovanie hmotnosti
pri chemických reakciách.
Chemické zlučovanie,
chemický rozklad. Redoxné
reakcie a neutralizácia.
OSR
11.
12.
Chemické výpočty
Látkové množstvo
Látkové množstvo
Jednotka látkového množstva
– mol
OSR
Molárna hmotnosť
Výkonový štandard
Výstupy
Vytvorenie pozitívneho vzťahu k
učebnému predmetu chémia. BOZP.
Žiak vie :
- rozpoznať chemicky čisté látky a zmesi
(rôznorodé a rovnorodé zmesi),
- poznať metódy na oddeľovanie zložiek
zmesí.
Žiak vie :
- upevniť poznatky o zložení a štruktúre
atómov,
-poznať význam chemických značiek
prvkov, poznať slovenské názvy a značky
prvkov PTP,
- určiť počet periód a skupín v PSP, vedieť
určiť umiestnenie (perióda a skupina)
konkrétneho prvku na základe hodnoty
protónového čísla.
Žiak vie :
- precvičiť názvoslovie anorganických
zlúčenín,
- uviesť základné vlastnosti,
- poznať význam zlúčenín.
Žiak vie :
- precvičiť názvoslovie anorganických
zlúčenín,
- uviesť základné vlastnosti,
- poznať význam zlúčenín.
Žiak vie :
- chápať chemickú reakciu ako chemický
dej,
- rozlíšiť reaktanty a produkty.
Žiak vie :
- značkami a vzorcami zapísať schému
chemickej reakcie,
- poznať zákon zachovania hmotnosti pri
chemických reakciách,
- rozlíšiť na príkladoch reakcie
chemického zlučovania a chemického
rozkladu,
- chápať podstatu neutralizácie,
- charakterizovať redoxné reakcie
– oxidácia, redukcia,
- poznať príklady neutralizácie
a redoxných reakcií v bežnom živote.
Žiak vie :
- poznať mol ako jednotku látkového
množstva,
- porovnať hmotnosť 1 mólu atómov
rôznych prvkov.
Žiak vie :
Pozná chemicky
čisté látky, zmesi
a ich oddeľovanie.
Pracuje s PSP.
Pozná zloženie
a štruktúru atómov.
Tvorí vzorce
zlúčenín a pozná
ich význam.
Tvorí vzorce
zlúčenín a pozná
ich význam.
Rozlíši reaktanty
a produkty
v chemickej reakcií.
Zapíše schému
chemickej reakcie.
Pozná ZZH. Rozlíši
chemický rozklad
a zlučovanie.
Charakterizuje
redoxnú reakciu,
neutralizáciu.
Pozná mol. Porovná
hmotnosť 1 mólu
atómov rôznych
prvkov.
Počíta molárnu
Molárna hmotnosť.
Jednotka molárnej hmotnosti.
OSR
Látkové množstvo a mólová
hmotnosť v riešených
úlohách
Látkové množstvo. Molárna
hmotnosť.
OSR
Vyjadrovanie zloženia
roztokov. Hmotnostný
zlomok
Hmotnostné percento,
hmotnostný zlomok
OSR
Vyjadrovanie zloženia
roztokov. Koncentrácia
látkového množstva
Látková koncentrácia.
OSR
13., 14.
15., 16.
XI.
17.
Riešenie úloh – výpočty
z chemických rovníc
Chemické výpočty. Vzťahy
medzi veličinami.
OSR
Opakovanie učiva
tematického celku
1.LABORATÓRNA PRÁCA
Príprava roztokov. Chemické
príklady.
OSR, OŽZ
18.
19., 20.
21.
22.
Vlastnosti
jednoduchých
organických látok
23.
24.
XII.
Výnimočnosť atómu uhlíka.
Väzby v organických
zlúčeninách
Väzby v organických
zlúčeninách. Štvorväzbovosť
uhlíka. Väzbovosť prvkov.
Opakovanie učiva
tematického celku
25.
26.
2.LABORATÓRNA PRÁCA
Dôkaz uhlíka a vodíka
v organickej zlúčenine.
OSR, OŽZ
27.
28.
29.
Uhlík a jeho anorganické
zlúčeniny
Uhlík. Anorganické zlúčeniny
uhlíka.
OSR, ENV
Uhlík a organické zlúčeniny
Organické zlúčeniny uhlíka.
OSR
Organické zlúčeniny
a organická chémia Organické
zlúčeniny. Organická chémia.
OSR, ENV
Uhľovodíky
Uhlie, ropa, zemný plyn –
zdroje uhľovodíkov
Zdroje uhľovodíkov.
OSR, ENV, OŽZ
Uhlie, ropa, zemný plyn
- vedieť vypočítať molárnu hmotnosť
zlúčenín zo známych molárnych
hmotností atómov prvkov tvoriacich
zlúčeninu.
Žiak vie :
- vedieť vypočítať látkové množstvo látky,
ak je zadaná hmotnosť látky a molárna
hmotnosť látky.
hmotnosť zlúčenín.
Žiak vie :
- vedieť vypočítať hmotnosť látky a vody
potrebnej na prípravu roztoku s určitou
hmotnosťou a hmotnostného zlomku
zložky roztoku.
Počíta hmotnostný
zlomok.
Žiak vie :
- vedieť vypočítať látkové množstvo
a hmotnosť látky potrebnej na prípravu
roztoku s určitým objemom
a koncentráciou látkového množstva.
Počíta látkovú
koncentráciu.
Žiak vie :
- vyriešiť ( vypočítať príklady) úlohy na
chemické výpočty. Uplatňovať vo
výpočtoch vzťahy medzi m, n, M a c, w, V.
Rieši príklady na
chemické výpočty.
Žiak vie :
- pripraviť roztok určitej koncentráte,
vypočítať potrebné množstvá vody a
chem.látky
- dodržiavať zásady bezpečnej práce.
Žiak vie :
- pochopiť význam uhlíka,
- vedieť vymenovať príklady
anorganických zlúčenín.
Pripraví roztok
určitej
koncentrácie.
Žiak vie :
-vymenovať príklady organických zlúčenín
uhlíka.
Žiak vie :
- rozlíšiť anorganické a organické
zlúčeniny uhlíka,
- vymenovať príklady anorganických
a organických zlúčenín uhlíka,
- poznať predmet štúdia organickej
chémie
Žiak vie :
- rozlíšiť a zapísať otvorený a uzavretý
reťazec, reťazec s jednoduchou až trojitou
väzbou,
- poznať väzbovosť H, O, N, Cl, F.
Vymenuje príklady
organických
zlúčenín uhlíka.
Rozlišuje
anorganické a
organické zlúčeniny
uhlíka. Pozná
predmet štúdia org.
chémie.
Žiak vie :
- dokázať uhlík a vodík v organickej
zlúčenine,
- vykonať prácu podľa návodu, vedieť
pozorovať javy sprevádzajúce pokus,
vyhodnotiť a interpretovať ich, vedieť
zaznamenať výsledok pokusu.
Žiak vie :
- vymenovať prírodné zdroje uhľovodíkov
(uhlie, ropa, zemný plyn),
- spôsob ich získavania a využitia,
- vymenovať najväčšie svetové náleziská
ropy a zemného plynu.
Žiak vie :
Dokáže uhlík
a vodík v organickej
zlúčenine.
Počíta látkové
množstvo látky.
Pozná význam
uhlíka a príklady
anorganických
zlúčenín.
Pozná roziel medzi
otvorenm a
uzavretým
reťazcom.
Pozná prírodné
uhľovodíky.
Pozná negatívne
a životné prostredie
Znečisťovanie a ochrana
životného prostredia.
OSR, ENV, OŽZ
Čo sú uhľovodíky?
Uhľovodíky.
OSR, ENV
30.
Alkány
Alkány, otvorený reťazec,
uzavretý reťaze, jednoduchá
väzba, nasýtené UV.
OSR, ENV, OŽZ
I.
31., 32.
Alkény
Alkény, dvojitá väzba,
nenasýtené UV,
polymerizácia,
makromolekula.
OSR, ENV, OŽZ
33.
Alkíny
Alkíny, trojitá väzba,
nenasýtené UV.
OSR, ENV, OČZ
34.
Arény
Arény. Aromatické jadro.
OSR, ENV, OŽZ
35.
36.
37.
II.
Deriváty
uhľovodíkov
Opakovanie učiva
tematického celku
Halogénderiváty
Halogénderiváty. Ekologické
jedy – freóny.
OSR, ENV, OŽZ
38.
39.
40.
41., 42.
43.
Kyslíkaté deriváty – alkoholy
a fenoly
Alkoholy. Fenoly.
OSR, ENV, OŽZ
Kyslíkaté deriváty –
karbonylové zlúčeniny
Aldehydy. Ketóny.
OSR, ENV, OŽZ
Kyslíkaté deriváty –
karboxylové kyseliny
Karboxylové kyseliny. Mastné
kyseliny.
OSR, ENV, OŽZ
Opakovanie učiva
- poznať produkty horenia uhľovodíkov,
- uviesť negatívne vplyvy ťažby uhlia
a ropy a produktov vznikajúcich pri ich
spaľovaní na životné prostredie,
- uviesť alternatívne zdroje energie
(bioplyn).
Žiak vie :
- poznať význam uhľovodíkov,
- vymenovať základné frakcie spracovania
ropy (napr. nafta, benzín, oleje, asfalt).
Žiak vie :
- poznať typ väzby atómov prvkov v
alkánoch, a ich vzorce: metán, etán,
propán, bután,..... dekán,
- písať vlastnosti (skupenstvo, horľavosť,
výbušnosť) výskyt a použitie metánu,
etánu, propánu, butánu,
- poznať použitie propán – butánovej
zmesi a vysvetliť, aké nebezpečenstvo
hrozí pri unikaní tejto zmesi z tlakovej
nádoby v uzavretom priestore.
Žiak vie :
- poznať typ väzby atómov prvkov v
alkénoch, a ich vzorce: etén,
- opísať vlastnosti (skupenstvo, horľavosť,
výbušnosť) výskyt a použitie eténu,
- poznať princíp polymerizácie na príklade
vzniku polyetylénu z eténu.
Žiak vie :
- poznať typ väzby atómov prvkov v
alkínoch a ich vzorce: acetylén.
- písať vlastnosti (skupenstvo, horľavosť,
výbušnosť) ,výskyt a použitie acetylénu.
Žiak vie :
- poznať typ väzby atómov prvkov v
arénoch a ich vzorce: benzén,
- opísať vlastnosti (skupenstvo, horľavosť,
výbušnosť) výskyt a použitie benzénu.
vplyvy uhľovodíkov
na ŽP.
Žiak vie :
- poznať názvy a vzorce: halogénderivátov
(chlórmetán),
- poznať najdôležitejšie vlastnosti a
možnosti využitia chloroformu,
-vysvetliť, prečo sa halogénderiváty
uhľovodíkov zaraďujú medzi ekologické
jedy, zdôvodniť nebezpečenstvo
používania freónov.
Žiak vie :
- poznať názvy a vzorce: alkoholov
(metanol, etanol) a fenolu,
- poznať najdôležitejšie vlastnosti a
možnosti využitia metanolu a etanolu,
- poznať vplyv metanol a etanolu na
ľudský organizmus, dôsledky pôsobenia
etanolu ako návykovej látky.
Žiak vie :
- poznať najdôležitejšie vlastnosti a
možnosti využitia acetone,
- poznať spôsoby zneškodňovania zvyškov
farieb a rozpúšťadiel ako nebezpečných
odpadov.
Žiak vie :
- poznať názvy a vzorce kyseliny mravčej
a octovej,
- poznať názvy a vzorce mastných kyselín,
- poznať najdôležitejšie vlastnosti a
možnosti využitia kyseliny octovej.
Pozná vlastnosti a
využitie
halogénderivátov.
Vysvetlí
nebezpečenstvo
freónov.
Pozná význam
udľovodíkov a
spracovanie ropy.
Pozná alkány a ich
vzorce, vlastnosti,
význam, použitie.
Pozná alkény a ich
vzorce, vlastnosti,
význam, použitie.
Pozná alkíny a ich
vzorce, vlastnosti,
význam, použitie.
Pozná väzby
arénov, ich vzorce,
vlastnosti, význam,
použitie.
Pozná vzorce,
vlastnosti, využitie
alkoholov a
fenolov. Ich vplav
na ľudský
organizmus.
Pozná vlastnosti a
využitie acetónu.
Pozná karboxylové
kysleiny názvy,
vzorce, vlastnosti,
využitie.
III.
44
45.
Organické látky
v živých
organizmoch
tematického celku
Čo sú prírodné látky?
Základné prírodné zlúčeniny
OSR, OŽZ
Sacharidy
Sacharidy – cukry, glukóza,
fruktóza, sacharóza, laktóza,
škrob, glykogén, celulóza,
delenie cukrov:
monosacharidy,
oligosacharidy, polysacharidy.
Vlastnosti a význam
sacharidov.
OSR, OŽZ
46., 47.
Tuky
Tuky – lipidy, triedenie tukov,
vlastnosti a význam.
OSR, OŽZ
48.
Bielkoviny
Bielkoviny- proteíny,
vlastnosti a význam, zloženie
bielkovín, aminokyseliny.
OSR, OŽZ
Biokatalyzátory
Enzýmy. Vitamíny. Hormóny.
OSR, OŽZ
49.
50.
Zdravá výživa
Zložky potravy, životospráva.
OSR, OŽZ, FIG
51.
IV.
52.,
53.
54., 55.
55.
56.
58.
Čistiace a pracie prostriedky
Mydlá a saponáty. Tenzidy,
hydrofilná zložka, hydrofóbna
zložka.
OSR, ENV, OŽZ, FIG
Kozmetické prípravky
Kozmetické prípravky.
OSR, ENV, OŽZ, FIG
59.,
Pesticídy
Pesticídy a hnojivá.
57.
V.
Organické látky
v bežnom živote
Opakovanie učiva
tematického celku
Projekt: Vieme čo jeme?
„Éčka“
MEV, OSR, OŽZ, TVVP
Plasty
Polymerizácia.
Polykondenzácia. Polyetylén,
polyvinylchlorid, polystyrén.
OSR, ENV, OŽZ, FIG
Syntetické vlákna
Silon, nylon, polyester.
OSR, ENV, OŽZ, FIG
Žiak vie :
- vysvetliť čo sú prírodné zlúčeniny,
- poznať základné rozdelenie organických
látok v organizmoch.
Žiak vie :
- vymenovať atómy prvkov, ktoré tvoria
sacharidy
- uviesť rozdelenie sacharidov podľa
zloženia (jednoduché, zložité),
- vymenovať reaktanty, produkty
a podmienky priebehu fotosyntézy,
- vysvetliť význam fotosyntézy pre život
človeka a živočíchov,
- poznať výskyt, vlastnosti a možnosti
využitia sacharidov (glukóza, fruktóza,
sacharóza, laktóza, škrob, glykogén
a celulóza).
Žiak vie :
- poznať vlastnosti tukov (rozpustnosť vo
vode a v alkohole, pôsobenie svetla na
tuky),
- roztriediť tuky podľa zloženia
(skupenstva) a pôvodu (výskytu), vysvetliť
funkcie tukov v živých organizmoch,
- poznať vplyv rastlinných a živočíšnych
tukov na ľudský organizmus,
- vysvetliť vplyv cholesterolu na ľudský
organizmus.
Žiak vie :
- poznať zloženie a vlastnosti bielkovín, poznať funkcie bielkovín v ľudskom tele,
- vymenovať zdroje bielkovín.
Vie čo sú prírodné
zlúčeniny a pozná
ich rozdelenie.
Žiak vie :
- poznať význam vitamínov a
ich potravinové zdroje, poznať význam
enzýmov a hormónov pre človeka
Žiak vie :
- poznať význam C,T,B pre správnu
životosprávu a ochranu zdravia.
Pozná význam
vitamínov,
enzýmov a
hormónov.
Pozná význam C,T,B
pre správnu
životosprávu
a ochranu zdravia.
Žiak vie :
- prezentovať projekt.
Žiak vie :
- vymenovať príklady a použitie plastov,
- uviesť výhody a nevýhody používania
plastov z environmentálneho hľadiska.
Uvedie rozdelenie
sacharidov, rovnicu
fotosyntézy. Pozná
výskyt a vlastnosti
sacharidov.
Pozná vlastnosti,
rozdelenie tukov,
ich funkciu. Vysvetlí
vplyv cholesterol na
ľudský organizmus.
Pozná zloženie,
vlastnosti a funkciu
bielkovín.
Prezentuje projekt.
Vymenuje použitie,
výhody a nevýhody
plastov.
Žiak vie :
Vymenuje použitie
- vymenovať príklady a použitie
a vlastnossti
syntetických vlákien,
syntetických
- opísať úžitkové vlastnosti a možnosti
vlákien.
použitia syntetických vlákien.
Žiak vie :
Pozná rozdiely
- poznať rozdiely medzi mydlami a saponátmi.medzi mydlami
a saponátmi.
Žiak vie :
- poznať účinky základných chemických
látok v kozmetických prípravkoch.
Žiak vie :
- opísať výhody a nevýhody pouţívania
Pozná účinky
základných
chemických látok
v kozmetických
prípravkoch.
Opíše výhody a
nevýhody
OSR, ENV, OŽZ, FIG
60.
61.,
62.
63.,
64.
VI.
65.
66.,
67.
68.
69.
70.
Lieky
Lieky- dezinfekciá, antibiotiká,
analgetiká, antipyretiká,
antacidá.
OSR, OŽZ, FIG
Látky nebezpečné pre
človeka. Drogy
Látky nebezpečné pre
človeka- drogy, toxikománia.
OSR, OŽZ, FIG
Látky ohrozujúce životné
prostredie a človeka
Pesticídy, jedy, odpady
priemyslu a domácností.
OSR, ENV, OŽZ, FIG
Projekt: Chémia bežného
života
MEV, OSR, OŽZ, TVVP
Opakovanie učiva
tematického celku
Záverečná klasifikácia
pesticídov a hnojív,
- vedieť používať ochranné pomôcky –
okuliare, rukavice, ochranný štít.
Žiak vie :
- poznať účinky skupín liekov (antibiotiká,
analgetiká, antipyretiká).
pouţívania
pesticídov a hnojív.
Žiak vie :
- uviesť príklady a negatívne pôsobenie
tolerovaných a zakázaných drog.
Uvedie príklady
a negatívne
pôsobenie
tolerovaných a
zakázaných drog.
Uvedie príklady
a negatívne
pôsobenie
škodlivých látok na
ŽP a človeka.
Žiak vie :
- uviesť príklady a negatívne pôsobenie
škodlivých látok na životné prostredie
a človeka.
Žiak vie :
- prezentovať projekt.
Pozná účinky
skupín liekov .
Prezentuje projekt.
Tematický výchovno-vzdelávací plán
Školský rok:
Predmet:
Počet hodín týždenne:
Ročník:
Vyučujúci:
Mesiac
IX.
2014/2015
Biológia
1+1
deviaty
Mgr. Marianna Ľuptáková
Týž. Tematický
/Hod. celok
1.
2.
3.
4.
Základné
životné
procesy
organizmov
Obsahový
štandard(téma),
Výkonový štandard
Výstupy
Prierezové témy
Úvod do biológie
Motivácia k predmetu
OŽZ, MEV
Životné procesy organizmov.
Výživa, dýchanie,
vylučovanie, rozmnožovanie,
rast a vývin, dráždivosť a
citlivosť, pohyb a ich význam
pre život.
ENV, OSR, OŽZ, MEV
Životné procesy baktérií a
húb.
Výživa a dýchanie baktérií a
húb.
- rast a vývin, baktérie
(pôdne, hnilobné, parazitické,
mliečne, kvasné),
fotosyntéza, huby
(saprofytické, parazitické).
ENV, OSR, OŽZ, MEV
Výživa a dýchanie rastlín.
Proces a význam fotosyntézy
rastlín. Autotrofná výživa
rastlín. Proces a význam
dýchania rastlín pre
organizmy a človeka.
ENV, OSR, OŽZ, MEV
5.
Rozmnožovanie baktérií a
húb.
Rozmnožovanie delením,
pučaním a výtrusmi.
ENV, OSR, OŽZ, MEV
6.,
7.
Rozmnožovanie rastlín.
Nepohlavné a pohlavné
rozmnožovanie rastlín.
Opelenie a oplodnenie. Vznik
plodu a semena.
ENV, OSR
8.
Faktory ovplyvňujúce rast
a pohyb rastlín.
Dráždivosť, citlivosť a pohyb
rastlín. Pôsobenie
Vytvorenie pozitívneho vzťahu k
učebnému predmetu biológia. BOZP.
Žiak vie:
- poznať základné životné procesy
organizmov
- chápať význam jednotlivých životných
procesov pre život organizmov.
Žiak vie:
- poznať výživu a prijímanie živín
baktérií (rozkladných, kvasných,
mliečnych, hľuzových, parazitických),
- rozlíšiť výživu saprofytickej a
parazitickej huby.
Žiak vie:
- poznať podstatu výživy rastlín,
- opísať podľa schémy podstatu
procesu fotosyntézy,
- zdôvodniť autotrofnú výživu rastlín,
- poznať podstatu dýchania rastlín,
-vymenovať látky, ktoré pri dýchaní
prijíma a vylučuje rastlina, živočích,
človek.
- poznať význam fotosyntézy a
dýchania pre rastliny, živočíchy a
človeka.
Žiak vie:
- poznať spoločné a odlišné znaky
rozmnožovania baktérií a húb,
-rozlíšiť na príkladoch rozmnožovanie
delením, pučaním a výtrusmi.
Žiak vie:
- poznať podstatu nepohlavného a
pohlavného rozmnožovania rastlín,
- uviesť príklady rozmnožovania
poplazmi, hľuzami, odrezkami,
podzemkom a cibuľou, - poznať význam
pohlavných buniek rastlín. - chápať
podstatu oplodnenia vajíčka rastlín, rozlíšiť uloženie pohlavných buniek a
semien ihličnatých drevín, listnatých
drevín a bylín.
Žiak vie:
- chápať súvislosť dráždivosti a pohybu,
- poznať aspoň jeden faktor dráždivosti
rastlín,
Pozná životné
procesy
organizmov.
Vysvetlí výživu
a dýchanie húb
a baktérií.
Fotosyntéza.
Dýchanie.
Rozmnožovanie
baktérií a húb.
Vysvetlí pohlavné
a nepohlavné
rozmonožovanie.
Vysvetlí ako rôzne
faktory ovplyvňujú
rast a pohyb
rastlín.
X.
fyzikálnych, chemických,
biologických faktorov.
Reakcie rastlín na svetlo,
teplo, vodu, chemické látky,
žiarenie, dotyk, gravitáciu.
ENV, OSR
Život rastlín.
Klíčenie semena, rast a vývin
rastliny. Život rastlín počas
roka, dĺžka života rastlín.
OSR, ENV
9.,
10.
12.
14.
XI.
Životné
procesy
živočíchov
Opakovanie a upevňovanie
učív
Príjem živín živočíchmi
- bezstavovce
Heterotrofná výživa
živočíchov. Príjem živín
živočíchmi a ich význam.
Osobitosti výživy
bezstavovcov.
OSR, ENV
Príjem živín živočíchmi
- stavovce
Heterotrofná výživa
živočíchov. Príjem živín
živočíchmi a ich význam.
Osobitosti výživy stavovcov.
OSR, ENV
15.
Dýchanie živočíchov
- bezstavovce
Význam dýchania živočíchov.
Osobitosti dýchania
bezstavovcov.
OSR, ENV
16.
Dýchanie živočíchov
- stavovce
Význam dýchania živočíchov.
Osobitosti dýchania
bezstavovcov.
OSR, ENV
17.
18.
Žiak vie:
- charakterizovať proces klíčenia,
- vymenovať podmienky klíčenia
semien,
- porovnať podmienky klíčenia a rastu
rastliny,
- poznať podľa ročného životného cyklu
jednoročnú, dvojročnú a trvácu
rastlinu,
- porovnať na príklade vývin
jednoklíčnolistovej a dvojklíčnolistovej
rastliny.
Vysvetlí život
rastlín.
Praktické cvičenie č.1
11.
13.
- uviesť príklad pohybu častí rastlinných
tiel spôsobeného svetlom, vodou,
teplom, gravitáciou, chemickými
látkami, dotykom a žiarením.
Vylučovanie živočíchov
- bezstavovce
Význam a osobitosti
vylučovania bezstavovcov.
OSR, ENV
Vylučovanie živočíchov
- stavovce
Žiak vie:
- poznať význam živín pre živočíchy,
- zdôvodniť heterotrofnú výživu
živočíchov,
- porovnať časti tráviacej rúry
bezstavovcov, v ktorých prebieha
trávenie a vstrebávanie,
- poznať bezstavovca s mimotelovým
trávením.
Žiak vie:
- poznať význam živín pre živočíchy,
- zdôvodniť heterotrofnú výživu
živočíchov.
- porovnať časti tráviacej rúry
stavovcov, v ktorých prebieha trávenie
a vstrebávanie,
- poznať význam zubov, jazyka a
slinných žliaz pri spracovaní potravy,
- zdôvodniť súvislosť stavby chrupu
cicavcov s prijímanou potravou,
- porovnať stavbu tráviacej sústavy
mäsožravcov a bylinožravcov.
Žiak vie:
- charakterizovať proces dýchania,
- preukázať na príklade dýchanie
povrchom tela,
- poznať osobitosti dýchania vodných a
suchozemských bezstavovcov.
Žiak vie:
- charakterizovať proces dýchania,
- rozlíšiť vnútorné a vonkajšie dýchanie,
- poznať princíp dýchania stavovcov
žiabrami, kožné dýchanie
obojživelníkov,
- zdôvodniť význam vzdušných vakov
vtákov, - poznať princíp vonkajšieho a
vnútorného dýchania cicavcov.
Žiak vie:
- poznať význam vylučovania,
- uviesť príklad bezstavovca s vyvinutou
vylučovacou sústavou.
Žiak vie:
- vymenovať odpadové látky v
Pozná príjem živín
bezstavovcov
a stavovcov.
Význam dýchania
živočíchov.
Význam
vylučovania
živočíchov.
Význam a osobitosti
vylučovania stavovcov.
OSR, ENV
19.
Obeh telových tekutín
živočíchov
- bezstavovce
Význam a osobitosti telových
tekutín bezstavovcov.
OSR
20.
Obeh telových tekutín
živočíchov
- stavovce
Význam a osobitosti obehu
telových tekutínstavovcov.
OSR
21.,
22.
Opakovanie a upevňovanie
učív
23.
24.
25.
XII.
Životné
procesy
živočíchov
Regulácia tela živočíchov
-bezstavovce
Význam a osobitosti regulácie
bezstavovcov.
- rozptýlená nervová sústava,
nervové uzliny, rebríčková
nervová sústava.
OSR
Zmyslové orgány živočíchov
-bezstavovce
Význam a osobitosti
zmyslového vnímania
bezstavovcov.
- oči (jednoduché, zložené, na
stopkách), vnútorné ucho,
tykadlá, hmatadlá, fúziky,
hmatové fúzy
OSR
Regulácia tela živočíchov
-stavovce
Význam a osobitosti regulácie
tela stavovcov
-hormonálny sústava,
nervová sústava, mozog,
miecha, dráždivosť, reflex,
neurón
OSR
26.
27.
28.
Zmyslové orgány živočíchov
-stavovce
Význam a osobitosti
zmyslového vnímania
stavovcov.
- zrak, ušný bubienok, ušné
otvory, čuch, nozdry, hmat,
čuchové jamky
OSR
Pohyb živočíchov
- bezstavovce
Význam a osobitosti pohybu
bezstavovcov.
- brvy, bičíky, svalové bunky,
svaly, svalnatá noha, články,
článkované končatiny, krídla
OSR
organizme stavovcov,
- poznať sústavy orgánov stavovcov,
ktorými sa vylučujú odpadové látky,
- zdôvodniť význam MS
Žiak vie:
- poznať význam obehu telových
tekutín,
- poznať obeh telových tekutín v
otvorenej a zatvorenej obehovej
sústave bezstavovcov.
Žiak vie:
- poznať význam krvi stavovcov,
- chápať princíp obehu krvi v zatvorenej
obehovej sústave stavovcov,
- uviesť funkciu ciev a srdca stavovcov,
- vysvetliť súvislosť obehu krvi
stavovcov so stálou telesnou teplotou.
Význam obehovej
sústavy
u živočíchov.
Žiak vie:
- poznať význam regulovania organizmu
živočíchov,
- rozlíšiť význam nervovej regulácie,
- rozlíšiť typy nervovej sústavy
bezstavovcov.
Žiak vie:
- porovnať zmyslové vnímanie zástupcu
bezstavovca.
Žiak vie:
- poznať význam regulovania organizmu
živočíchov,
- rozlíšiť význam hormonálnej a
nervovej regulácie,
- poznať súvislosť dráždivosti a
nervového riadenia,
- poznať súvislosť prijímania informácií
zmyslovými receptormi s nervovou
sústavou, - poznať regulačný význam
nervovej sústavy stavovcov,
- opísať princíp prenosu informácií
stavovcov,
- rozlíšiť aspoň dva nepodmienené a
dva podmienené reflexy, významné pre
život stavovcov.
Žiak vie:
- porovnať zmyslové vnímanie zástupcu
stavovca,
- uviesť príklad cicavca s dobre
vyvinutými zmyslovými orgánmi
potrebnými na lov koristi.
Žiak vie:
- poznať význam pohybu živočíchov,
- poznať a zdôvodniť odlišnosti
pohybového systému aspoň dvoch
zástupcov bezstavovcov,
- uviesť príklad spôsobu pohybu
jedného bezstavovca.
Význam nervovej
sústavy
u bezstavovcov.
Význam nervovej
sústavy
u stavovcov.
Význam pohybu
u živočíchov.
Pohyb živočíchov
- stavovce
Význam a osobitosti pohybu
stavovcov
- svaly, plutvy, priečne
pruhované svaly, končatiny,
krídla.
OSR
Rozmnožovanie a vývin
živočíchov
-bezstavovce
Osobitosti rozmnožovania a
vývinu bezstavovcov.
- nepohlavné rozmnožovanie,
delenie, pučanie,
regenerácia, pohlavné
rozmnožovanie, pohlavná
bunka, spermie, vajíčka,
obojpohlavný živočích,
vaječníky, semenníky,
vajíčko, spermia, larva, kukla,
priamy a nepriamy vývin,
úplná premena, neúplná premena.
Polročné opakovanie,
klasifikácia
29.
30.
I.
31.
32.
33.,
34.
Životné
procesy
živočíchov
35.,
36.
37.
38.
II.
39.
40.,
41.
42.
43.
Organizácia
živej
hmoty
organizmov
Rozmnožovanie a vývin
živočíchov
-stavovce
Osobitosti rozmnožovania a
vývinu stavovcov.
- vaječníky, semenníky,
vajíčka, spermie, ikry,
pohlavná dvojtvarosť,
vonkajšie oplodnenie,
vnútorné oplodnenie, kŕmivé
a nekŕmivé vtáky, zárodok,
plod, maternica, placenta,
materské mlieko
OSR, ENV
Praktické cvičenie č.2
Opakovanie a upevňovanie
učív
Bunka a jej štruktúry.
Štruktúra a funkcie rastlinnej
a živočíšnej bunky.
- bunka, rastlinná bunka,
živočíšna bunka, živá sústava,
bunková stena,
cytoplazmatická membrána,
cytoplazma, jadro, vakuola,
chloroplast, chlorofyl,
mitochondrie, lyzozómy.
OSR
Život bunky.
Základné životné procesy
v bunke
– príjem a výdaj látok,
fotosyntéza a dýchanie,
dráždivosť a citlivosť, pohyb,
rozmnožovanie. Bunka ako
celok.
OSR
Opakovanie
učív
a upevňovanie
Žiak vie:
- poznať význam pohybu živočíchov,
- poznať a zdôvodniť prispôsobenie
pohybu zástupcov stavovcov životnému
prostrediu a spôsobu života.
Žiak vie:
- charakterizovať proces
rozmnožovania,
- poznať podstatu oplodnenia vajíčka,
- odlíšiť na príklade pohlavné a
nepohlavné rozmnožovanie,
- poznať rozmnožovanie
obojpohlavného živočícha,
- porovnať priamy a nepriamy vývin
jedinca, - rozlíšiť na ukážke (schéme)
úplnú a neúplnú premenu hmyzu.
Význam
rozmnožovania
a vývinu
u bezstavovcov.
Žiak vie:
- charakterizovať proces
rozmnožovania,
- odlíšiť vonkajšie a vnútorné
oplodnenie stavovcov,
- opísať nepriamy vývin obojživelníkov,
- rozlíšiť starostlivosť vtákov o mláďatá
na príklade kŕmivého a nekŕmivého
vtáka,
- poznať vývin a spôsob výživy mláďat
cicavcov.
Význam
rozmnožovania
a vývinu
u stavovcov.
Žiak vie:
- poznať význam bunky pre organizmy,
-poznať stavbu a funkciu jednotlivých
častí bunky,
- odlíšiť živé a neživé súčasti bunky,
- porovnať znaky a funkcie rastlinnej a
živočíšnej bunky,
- zdôvodniť odlišnosť stavby rastlinnej a
živočíšnej bunky,
- pomenovať časti bunky, ktoré
zabezpečujú dýchanie, fotosyntézu a
tvorbu bielkovín.
Žiak vie:
- poznať význam príjmu a výdaja látok,
fotosyntézy a dýchania ako procesov
premeny látok v bunke,
- rozlíšiť aktívny a pasívny pohyb bunky,
- poznať súvislosť rozmnožovania
bunky s prenosom dedičných
informácií,
- opísať na schéme rozmnožovanie
bunky delením.
Stavba a funkcia
bunky.
44.
III.
Dedičnosť
a premenlivosť
organizmov
45.,
46.
47.
48.
49.,
50.
51.,
52.
IV.
53.,
54.
55.,
56.
Životné
prostredie
organizmov a
človeka
Dedičnosť a jej podstata
Jednotka genetickej
informácie.
- dedičnosť, genetika,
dedičné informácie,
vlastnosti, znaky, vlohy,
genetická informácia, gény,
chromozómy, nukleová
kyselina DNA.
OSR, OŽZ
Prenos genetických
informácií
Prenos genetických
informácií, podstata a princíp
prenosu.
- materská bunka, dcérska
bunka, chromozómový pár,
pohlavná bunka, pohlavné
rozmnožovanie, prevládajúci
gén, potlačený gén, krížence
1. generácie, krížence 2.
Generácie
OSR, OŽZ
Premenlivosť organizmov
Premenlivosť a rozmanitosť
organizmov, druhové
vlastnosti, vlastnosti jedinca.
- premenlivosť, rozmanitosť,
druhové vlastnosti, osobitné
vlastnosti, nededičná a
dedičná premenlivosť,
mutácie
OSR, OŽZ
Význam dedičnosti
Význam šľachtenia. Dedičné
choroby človeka.
- kríženie, šľachtenie,
klonovanie, odrody rastlín,
plemená zvierat, dedičné
choroby, genetická poradňa
OSR, OŽZ
Žiacke projekty
Klonovanie. Johan Gregor
Mendel a kríženie hrachu.
Objavitelia DNA. Vplyv
rádioaktívneho žiarenia pre
budúce generácie.
OSR, MEV, TPPZ
Opakovanie a upevňovanie
učív
Žiak vie:
- opísať prejavy dedičnosti organizmov,
-pomenovať časť bunky, v ktorej sú
uložené dedičné informácie,
- vysvetliť význam nukleových kyselín
pri prenose genetickej informácie,
- poznať uloženie genetickej informácie
v bunke,
- opísať stavbu chromozómu.
Životné prostredie
Zložky životného prostredia,
vzájomné vzťahy a ich
význam.
OSR, ENV
Žiak vie:
- charakterizovať životné prostredie
človeka,
- uviesť príklad prírodnej, umelej,
sociálnej zložky prostredia,
- poznať význam pracovného, obytného
a rekreačného životného prostredia
človeka,
- vysvetliť rozdiel medzi vednými
odbormi ekológia a
environmentalistika.
Žiak vie:
- uviesť príklad vplyvu znečistenej vody,
pôdy, ovzdušia na život organizmov
a človeka,
- poznať príčiny znečisťovania vody,
pôdy, ovzdušia,
- uviesť príklad nepriaznivého vplyvu
priemyselnej výroby a dopravy na
životné prostredie,
- poznať možnosti alternatívnych
zdrojov energie.
Faktory ovplyvňujúce
životné prostredie a
podmienky života
Faktory ovplyvňujúce životné
prostredie a podmienky
života. Vplyv na zdravie, život
organizmov a ľudí.
OSR, ENV
Žiak vie:
- poznať význam zníženia počtu
chromozómov pri vzniku pohlavných
buniek,
- chápať príčinu tvorby kópií nukleovej
kyseliny pred delením jadra bunky,
- poznať význam vzťahu alela, gén
a znak,
- opísať podľa schémy kríženia vznik
určitého znaku nového jedinca.
Žiak vie:
- poznať význam premenlivosti,
- odlíšiť nededičnú a dedičnú
premenlivosť,
- uviesť príklad premenlivosti
organizmov.
Žiak vie:
- opísať podstatu šľachtenia,
- uviesť príklad odrody rastliny alebo
plemena živočícha,
- uviesť príklad vplyvu dedičnej choroby
na život človeka.
Žiak vie:
- zistiť základné informácie
a odprezentovať projekt
DNA
Význam prenosu
genetickej
informácie.
Premenlivosť
a rozmanitosť
organizmov.
Význam šľachtenia,
dedičné ochorenia.
Prezentácia
projektu.
Životné prostredie
človeka.
Faktory, ktoré
ovplyvňujú ŽP
človeka.
57.
58.
59.
V.
60.
61.,
62.
63.,
64.
65.
VI.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
Starostlivosť o prírodné
prostredie
Starostlivosť o prírodné
prostredie a životné
prostredie človeka.
OSR, ENV, FIG
Medzinárodná ochrana
prírody
Medzinárodné organizácie
a fondy
OSR, ENV, FIG
Štátna ochrana prírody
Všeobecná a osobitná
ochrana prírody a krajiny.
Kategorizácia chránených
území v SR.
OSR, ENV, OŽZ, FIG
Chránené rastliny, živočíchy,
územia a ich význam
Chránené rastliny, živočíchy,
územia a ich význam
- druhová ochrana rastlín
a živočíchov,
chránené rastliny, chránené
živočíchy, chránené minerály
a skameneliny.
OSR, ENV, OŽZ, FIG
Žiacke projekty
Chránené rastliny, chránené
živočíchy, CHKO, NP...
OSR, MEV, TPPZ
Praktické cvičenie č.3
Zložky životného prostredia
v škole a jej okolí.
MEV, OSR, TPPZ
Opakovanie učiva
tematického celku
Záverečná klasifikácia
Časová rezerva
Časová rezerva
Časová rezerva
Časová rezerva
Žiak vie:
- poznať preventívne opatrenia
starostlivosti o ŽP
Žiak vie:
- vymenovať tri medzinárodné
organizácie na ochranu prírody,
prírodných zdrojov a ŽP
Žiak vie:
- rozlíšiť všeobecnú ochranu prírody a
osobitnú ochranu prírody a krajiny,
- poznať aspoň tri kategórie chránených
území,
- uviesť príklad národného parku,
chránenej krajinnej oblasti a prírodnej
rezervácie.
Žiak vie:
- poznať a pomenovať na ukážke aspoň
tri druhy chránených rastlín,
chráneného obojživelníka, plaza, vtáka
a cicavca,
- uviesť príklad vzácneho minerálu,
ktorý sa vyskytuje na Slovensku
Žiak vie:
- zistiť základné informácie
a odprezentovať projekt
Žiak vie:
- zistiť a dokumentovať formou
prezentácie
v skupinách
zložky
životného prostredia v škole a jej okolí.
Starostlivosť o
prírodné prostredie
a životné
prostredie človeka.
Medzinárodné
organizácie.
Pozná štátnu
ochranu prírody.
Význam
chránených rastlín
a živočíchov.
Tematický výchovno-vzdelávací plán
Školský rok:
Predmet:
Počet hodín týždenne:
Ročník:
Vyučujúci:
Me
siac
IX.
Hod
.
1.
2.
X.
ÚVOD
PRVÁ SVETOVÁ
VOJNA
Obsahový štandard
(téma), Prierezové témy
Úvodná hodina
Osudné výstrely zo
Sarajeva
OSR, REV
3.
Svet zachvátený vojnou
4.
Svetová vojna a Slováci
OSR, REV
5.
Slovenský a český
zahraničný odboj
6.
Milan Rastislav Štefánik
OSR, REV
7.
Oslobodené Slovensko
OSR, REV
8.
Ako sa rodil mier
9.
Opakovanie TC:
Prvá svetová vojna
10.
XI.
Tematický celok
2014/2015
Dejepis
1+1
deviaty
RNDr. Ján Ruman
MEDZIVOJNOVÁ
EURÓPA
Nové štáty na mape
Európy
11.
Slovensko vstupuje do č-s
štátu
OSR, REV
12.
Bratislava – hlavné mesto
Slovenska
OSR, REV
13.
Ako sa Lenin dostal k moci
Výkonový štandard
Dva nepriateľské bloky
Čierna ruka zasahuje
Rozpútanie vojny
Kde sa bojovalo
Západný front
Východný front
Revolučné zmeny v Rusku
Koniec vojny
Prevzal som trón ...
Slovenská spoločnosť a vojna
Ako sa zachovali slovenskí
politici
Boje v Karpatoch a slovenská
otázka
Začiatky odboja
Slováci a Česi v zahraničí
Víťazstvo č-s odboja v roku
1918
V Prahe a v Paríži
Z vojaka generál
Bojovník za č-s štát
Slovenskí politickí
predstavitelia
Obnovenie politickej aktivity
Martinská deklarácia
Diplomati v Paríži
Rozhodnutia mierovej
konferencie
Nová mapa Európy
Východná Európa
Stredná Európa
Ako zabezpečiť mier
Boj o Slovensko v rokoch 1918
– 1919
Zahraničná politika Č-S
Vnútorné pomery v Č-S
Hľadá sa hlavné mesto pre
Slovensko
Rozvoj mesta
Život v Bratislave
Nastolenie diktatúry v Rusku
Stalinova krutovláda
Výstu-py
Práca s
mapou
Práca s
textom
Práca s
textom
Práca s
mapou
Práca s
textom
XII.
I.
II.
14.
Mussolini a jeho
čiernoodenci
15.
Hitlerova diktatúra v
Nemecku
16.
Slovensko hľadá svoju
cestu
OSR, REV
17.
Zápas o každodenný chlieb
OSR, REV
18.
Nepoznaná sloboda
19.
Škola – základ života
OSR, REV
20.
Spoluobčania či protivníci
OSR, REV
21.
Míľniky vedy a techniky
22.
Zlaté dvadsiate roky?
23.
Nové cesty umenia a
architektúry
24.
Kultúrny rozlet Slovenska
OSR, REV
25.
Mračná nad Č - S
OSR, REV
26.
Rozbitie Č – S republiky
OSR, REV
27.
28.
29.
30.
31.
Pohľad späť
Opakovanie
Opakovanie
Opakovanie
Opakovanie
32.
33.
DRUHÁ
SVETOVÁ
VOJNA
Európa – obeť diktátorov
Život v okupovanej
Európe
Svetová komunistická revolúcia
Nespokojnosť a kríza
v povojnovej Európe
Kríza v Taliansku
Fašisti pri moci
Povojnové Nemecko
Hitler pri moci
Príprava na vojnu
Význam vzniku Č-S pre
Slovákov
Politické strany
Problémy slovenského
hospodárstva
Hospodárska kríza
Slovenské hospodárstvo po
kríze
Demokratický systém
Občianska spoločnosť
Osveta a vzdelávanie občanov
Dôsledky maďarizácie
v školstve
Budovanie slovenského školstva
Význam slovenského školstva
Národnostné a etnické menšiny
Práva menšín
Spolužitie väčšinového národa a
menšín
Prevratné objavy vo fyzike
a v chémii
Veda pre zdravie človeka
Rozšírenie elektrickej energie
Rozvoj dopravy
Nový životný štýl
Film a rozhlas
Šport
Dadaizmus
Surrealizmus
Moderná architektúra
Slovenská výtvarná moderna
Slovenské národné divadlo
Slovenský film
Hitlerovo rozhodnutie
zlikvidovať Č-S
Č-S hľadá spojencov
Mníchovská dohoda „o nás bez
nás“
Autonómia Slovenska
Viedenská arbitráž
Nástup totality
Agresívne plány diktátorov
Začiatok Hitlerovej agresie
Prvá fáza druhej svetovej vojny
Európa pod Hitlerovou
kontrolou
Mapa
Práca s
textom
Práca s
textom
Práca s
mapou
Práca s
textom
Práca s
mapou
Práca s
textom
OSR, REV
III.
34.
Vznik nového štátu
OSR, REV
35.
Nový štát na mape Európy
36.
Život v Slovenskom štáte
OSR, REV
37.
Aký bol Slovenský štát?
OSR, REV
38.
Veľmoci proti Hitlerovi
39.
Slovenské národné
povstanie
OSR, REV
40.
Porážka Nemecka a jeho
spojencov
IV.
Práca s
textom
Práca s
textom
Pohľad späť
41.
42.
Nacistický teror
Vyvražďovanie Židov a Rómov
Odpor židovského obyvateľstva
Hra, ktorú režíroval Hitler
Vyhlásenie Slovenského štátu
Hitlerov satelit
Vo vojne za Hitlerove záujmy
Medzinárodná izolácia
Slovenska
Slovenské hospodárstvo
Sociálne pomery
Kultúra v tieni totality
Politický systém
Dve krídla v HSĽS
Prenasledovanie Židov
Prepadnutie Sovietskeho zväzu
Zastavenie agresora a obrat vo
vojne
Vojna v Afrike a v Ázii
Formovanie odboja
Plán povstania
Proti nemeckej okupácii so
zbraňou v ruke
Význam SNP
Európa sa mobilizuje proti
Hitlerovi
Porážka Talianska
Koniec Hitlerovej Tretej ríše
Kapitulácia Japonska
Usporiadanie sveta po vojne
SVET PO
DRUHEJ
SVETOVEJ
VOJNE
Rozdelenie Európy
43.
Návrat Slovenska do
obnovenej ČSR
OSR, REV
44.
Pod Stalinovým tieňom
45.
Na západ od „železnej
opony“
46.
Na východ od „železnej
opony“
OSR, REV
47.
Sovietizácia Č - S
OSR, REV
48.
Koniec kolonializmu
49.
Rovnováha strachu
Vytvorenie sovietskeho bloku
Posilnenie vplyvu USA vo svete
Rozdelenie Európy a sveta
Oslobodzovanie Slovenska od
nemeckých vojsk
Obnova Slovenska v pôvodných
hraniciach z roku 1938
Politický život
Obmedzená demokracia
Voľby roku 1946
Nastolenie totality
Rozdelenie Nemecka
Obavy zo Stalinovej expanzie
Začiatky európskej integrácie
Sovietizácia strednej
a východnej Európy
Hospodárske zaostávanie
„Železná opona“
Politický systém
Umŕtvená a zastrašovaná
spoločnosť
Vykonštruované procesy
India
Vietnam, Laos, Kambodža
Kórea
Afrika
„Hon na čarodejnice“
Čiastočné uvoľnenie po
Práca s
textom
Práca s
textom
Práca s
textom
V.
VI.
50.
Dve tváre komunistickej
totality na Slovensku
OSR, REV
51.
Neúspešný pokus o
reformu
OSR, REV
52.
Umŕtvená spoločnosť
OSR, REV
53.
Svetlá a tiene civilizácie
54.
Umenie „salónov a ulíc“
55.
Slovenská kultúra
v podmienkach totality
OSR, REV
56.
Koniec nehybnosti
57.
Pohľad späť
58.
DEJINY
SÚČASNOSTI
Prevratný rok 1989
OSR, REV
59.
Na ceste k Európskej únii
60.
Na ceste k demokracii a
samostatnosti
OSR, REV
61.
Vstup Slovenska do EÚ a
NATO
OSR, REV
62.
63.
64.
Pohľad späť
Opakovanie
Opakovanie
Stalinovej smrti
Nespokojnosť v sovietskom
bloku
Svet na pokraji svetovej vojny
Priemyselná výroba
Poľnohospodárstvo
Zmeny v štruktúre spoločnosti
Nevyriešená otázka postavenia
Slovenska
Hospodárska a spoločenská
kríza
Pokus o „socializmus s ľudskou
tvárou“
Násilné potlačenie reformného
hnutia
Zastavenie reforiem
Stagnácia hospodárstva
Prejavy nesúhlasu a odporu
Atómový vek
Kozmický vek
Svet ako „globálna dedina“
Abstrakcionizmus a pop-art
Nová architektúra
Film a populárna hudba
Kultúra pod dohľadom
komunistickej moci
Literatúra a umenie ...
Kultúra pre všetkých
Odpor proti totalite v krajinách
sovietskeho bloku
Pokusy o uvoľnenie
medzinárodného napätia
Zásadná zmena v ZSSR
Pád komunistickej totality
a zánik ZSSR
Nádej na zmenu
Pád berlínskeho múru
Nová politická mapa Európy
Hospodárska a politická
integrácia západnej Európy
Európa po páde komunizmu
17. november 1989
Obnovenie parlamentnej
demokracie
Vznik samostatnej Slovenskej
republiky
Medzinárodné uznanie
Slovenskej republiky
Úsilie o vstup do EÚ a NATO
Výhľady do 21. storočia
Práca s
textom
Práca s
textom
Práca s
textom
Práca s
textom
Práca s
textom
Tematický výchovno-vzdelávací plán
Október
5
6
7
Tematické
mapy.
Temat. cel.
Práca s učebnicou, riadený
rozhovor.
Mapy, druhy máp, glóbus.
Vymenovať druhy máp a ich znaky,
definovať pojem mapa, glóbus.
Práca s mapou, riadený
rozhovor, diskusia.
Mierka mapy, zemepisná
šírka, zemepisná dĺžka.
Určovať zemepisné súradnice, nájsť
miesto podľa určených geografických
súradníc.
Práca s mapou, riadený
rozhovor, diskusia.
GPS, Global Earth,
súradnice.
Pomocou GPS alebo Global Earth
určiť súradnice rôznych miest na
svete.
Práca s mapou, GPS,
riadený rozhovor,
diskusia.
Úvodná
hodina.
Oboznámiť sa s učivom geografie v 9.
ročníku, zopakovať učivo o Európe
z 8. ročníka.
Geografické
súradnice, mierka.
4
Oboznámenie s ročníkovým
učivom, upevnenie učiva 8.
ročníka.
GPS
v praxi.
3
Výstupy
Opakovanie
učiva.
September
2
Obsahový
štandard (téma),
Prierezové témy
Skupinová práca
Zopakovať celok Geografia
v bežnom živote.
Individuálna práca
Kontrolná
previerka.
1
2014/2015
Geografia
1+0
deviaty
Mgr. Róbert Klimko
Výkonový
štandard
Historické
územia
a tradície.
Počet hod.
Mesiac
Školský rok:
Predmet:
Počet hodín týždenne:
Ročník:
Vyučujúci:
Župa, stolica, komitát,
Slovania, Huni, Uhorsko,
Venuša, ČSR.
MUV FIG
Poznať a charakterizovať historický
vývoj Slovenska.
Samostatná práca, práca
v skupinách, práca s
atlasom.
Riadený rozhovor, výklad,
diskusia.
11
12
Karpaty, Panónska panvy,
flyš, andezit, ryolit,
vápenec, íly, sopka, uhlie.
ENV
Pomocou mapy vymenovať
jednotlivé pohoria Slovenska podľa
pôvodu a geologického zloženia.
Riadený rozhovor, diskusia,
práca s mapou, atlasom.
Činnosť vetra, vody, ľadu,
človeka, spraš, erózia,
duny, kras, ...
ENV
Opísať spôsob pôsobenia vonkajších
činiteľov na povrch v jednotlivých
častiach Slovenska a uviesť ich
príklady.
Vysvetliť na príkladoch ako vzniká
skalné mesto, riečna dolina,
ľadovcová dolina, sprašové nánosy.
Riadený rozhovor, diskusia,
práca s mapou, atlasom.
Karpaty, Panónska panva
a ich územia v podobe
pohorí a nížin.
ENV, REV
Vymenovať, ukázať na mape a zaradiť
jednotlivé povrchové celky na území
Slovenska do pohorí.
Riadený rozhovor,
individuálna práca, diskusia,
práca s mapou, atlasom.
Podnebie, počasie, mierne
pásmo, podnebné činitele,
podnebné oblasti.
ENV, REV
Opísať podnebie na Slovensku.
Uviesť, ako sa mení počasie v
priebehu jednotlivých ročných
období. Poznať podnebné oblasti
na Slovensku a vymedziť oblasť
ich výskytu.
Na mape určiť vybrané toky riek,
jazerá, vodné nádrže, podzemné
vody, kúpele, oblasti minerálnych
a termálnych vôd.
Riadený rozhovor, diskusia,
práca s mapou, atlasom.
Pomocou mapy vymenovať
najvýznamnejšie vodné toky,
vodné nádrže a zásobárne
podzemnej vody. Uviesť názvy 8
kúpeľných miest.
Riadený rozhovor, diskusia,
práca s mapou, atlasom.
Geologická
stavba.
Riadený rozhovor, diskusia,
práca s mapou, atlasom.
Premeny povrchu
Slovenska.
November
10
Určiť na mape polohu Slovenska
zemepisnými súradnicami.
Podnebie
a podnebné
oblasti.
9
Jazerá a umelé
vodné nádrže.
December
Vodstvo.
13
14
Stred Európy, Oravská
Polhora (Babia hora),
Patince, Záhorská Ves,
Nová Sedlica.
MUV, REV
Povrchové celky.
Poloha.
8
Úmorie, povodie, prítok.
Váh, Hron, Dunaj, Hron,
Ondava, Nitra, Bodrog,
Ipeľ, tajchy, rybníky, plesá,
priehrady, podzemná voda,
minerálne pramene,
termálne vody.
REV, ENV
Jazerá a vodné plochy na
Slovensku.
ENV, REV
Riadený rozhovor,
skupinová a individuálna
práca, diskusia, práca
s mapou, atlasom.
Pôdy.
15
18
Opakovanie
tematického
celku.
Január
17
NP a pamiatky UNESCO.
Rastlinstvo
a živočíšstvo.
16
Pôdne druhy, pôdne typy.
Ťažká, stredne ťažká
a ľahká pôda.
Kambizem, luvizem,
fluvizem.
ENV, REV
Poznať a opísať základné pôdne
druhy a pôdne typy vyskytujúce
sa na území Slovenska.
Riadený rozhovor, diskusia,
práca s mapou, atlasom.
Zmiešané lesy, vegetačné
stupne, lužné lesy, kosodrevina, smrek, dub, buk,
alpské lúky
Stepné, vysokohorské
živočíšstvo,živo-číšstvo
ihličnatých a listnatých
lesov.
ENV, REV
Tanap, Pienap, Napant, NP
Slovenský raj, NP Slovenský
kras, NP Malá Fatra, NP
Veľká Fatra, NP Muránska
planina, NP Poloniny
Levoča, Spišský hrad,
Vlkolínec...
MUV
Poznať a charakterizovať oblasti
rastlinstva a živočíšstva na
Slovensku.
Uviesť typických predstaviteľov
príslušnej oblasti.
Riadený rozhovor, diskusia,
práca s mapou, atlasom,
obrazovým materiálom.
Vymenovať a ukázať na mape
národné parky a vedieť
charakterizovať, čím sú
charakteristické.
Zdôvodniť význam ochrany
vybratých objektov na Slovensku
a vo svete.
Riadený rozhovor, diskusia,
práca s mapou, atlasom,
obrazovým materiálom,
prezentáciou.
Fyzickogeografická sféra
Slovenska.
Upevniť učivo tematického celku.
Skupinová práca.
Preveriť vedomosti získané
v tematickom celku.
Individuálna práca.
Definovať pojem mortalita, natalita,
poznať a charakterizovať rozličné
štruktúry obyvateľstva.
Riadený rozhovor, diskusia,
práca s mapou, atlasom,
obrazovým materiálom.
Stručne charakterizovať funkcie
mesta, pomocou mapy vymenovať
krajské a okresné mestá.
Riadený rozhovor,
diskusia, práca s mapou,
atlasom.
Kontrolná
previerka.
19
Časová rezerva
Zaľudnenie, veková
pyramída, prirodzený
prírastok, prirodzený
úbytok, biologické,
kultúrne znaky
obyvateľstva.
MUV, REV, FIG
Sídlo, mesto, vidiek,
samota, kopanice,
osídlenie, funkcia mesta,
kraj.
MUV, REV, FIG
22
Sídla.
Február
Obyvateľstvo.
20
21
Nerastné
suroviny.
Uhlie, rudy, vápenec,
piesky, ropa, plyn, lignit,
kremeň.
ENV
Pomocou mapy vymenovať nerastné
suroviny na Slovensku a ich náleziská.
Riadený rozhovor,
diskusia, práca s mapou.
Priemysel.
Elektrárne, stroj, hutnícky,
chemický, textilný,
potravinársky, sklársky
priemysel.
ENV
Podľa mapy vymenovať a opísať
jednotlivé centrá priemyselných
odvetví na Slovensku.
Riadený rozhovor,
diskusia, práca s mapou,
atlasom.
Rastlinná a živočíšna
výroba, úrodnosť,
obilninová, zemia-kárska,
ovocinársko-zeleninárska
oblasť, technické plodiny.
ENV
Stručne opísať poľnohospodárstvo na
Slovensku.
Diaľnice, cestná,
železničná, vodná, letecká
doprava, dopravný uzol.
DOV
Podľa mapy opísať jednotlivé druhy
dopravy, ukázať na mape dopravné
uzly.
Riadený rozhovor,
diskusia, skupinová
práca.
Primér, sekundér, terciér,
kvartér. Zdravotníctvo,
školstvo, veda, kultúra.
OSR
Stručne charakterizovať druhy služieb
na Slovensku a ich úroveň.
Riadený rozhovor,
diskusia, skupinová
práca.
Export, import, HDP, HNP.
Rozlišovať pojmy – HDP, HNP, export,
import.
Poznať špecifiká zahraničného
obchodu SR.
Riadený rozhovor,
diskusia, skupinová
práca.
Cestovný
ruch.
Poznať základné zákonitosti
rozvoja cestovného ruchu na
Slovensku, pomocou mapy opísať
a vymenovať strediská CR na
Slovensku.
Riadený rozhovor,
diskusia, skupinová
práca, obrazový
materiál.
Kraje
Slovenska.
Porovnávať jednotlivé kraje na
Slovensku s prihliadnutím na ich
osobitosti, ukázať dôležité
skutočnosti pre daný kraj na
mape.
Riadený rozhovor,
diskusia, skupinová
práca, práca s mapou,
obrazovým materiálom.
24
Marec
25
Poľnohospodárstvo.
Marec
23
Doprava.
26
Služby.
27
Apríl
Obchod.
28
29
Máj
30
31
Pútnické miesta, turistika,
krasové formy, kúpele,
kultúrnohistorické
pamiatky.
MUV
Časová rezerva
Pozoruhodnosti
a zaujímavosti jednotlivých
krajov.
REV
35
Jún
36
37
Východné
Slovensko.
Opakovanie
tem. celku.
34
Realizácia projektu
„Slovensko naša vlasť“.
33
Stredné
Slovensko.
Západné
Slovensko.
32
Povrchové celky, rieky,
jazerá, mestá, kultúrne
a historické pamiatky.
REV, MUV, ENV, FIG
Charakterizovať oblasť západného
Slovenska a jeho porovnanie
s ostatnými oblasťami.
Riadený rozhovor,
diskusia, skupinová
práca, práca s mapou,
obrazovým materiálom.
Povrchové celky, rieky,
jazerá, mestá, kultúrne
a historické pamiatky.
REV, MUV, ENV, FIG
Charakterizovať oblasť stredného
Slovenska a jeho porovnanie
s ostatnými oblasťami.
Riadený rozhovor,
diskusia, skupinová
práca, práca s mapou,
obrazovým materiálom.
Povrchové celky, rieky,
jazerá, mestá, kultúrne
a historické pamiatky.
REV, MUV, ENV, FIG
Charakterizovať oblasť východného
Slovenska a jeho porovnanie
s ostatnými oblasťami.
Riadený rozhovor,
diskusia, skupinová
práca, práca
s mapou, obrazovým
materiálom.
Humánnogeogra-fická
sféra Slovenska.
Upevniť učivo tematického celku.
Skupinová práca.
Prírodné a kultúrne
zaujímavosti nášho
Slovenska.
TPPZ
Odprezentovať vybrané projekty.
Poukázať na výnimočnosť vybraných
miest a oblastí Slovenska.
Skupinová a individuálna
práca.
Časová rezerva
Tematický výchovno-vzdelávací plán
Školský rok:
Predmet:
Počet hodín týždenne:
Ročník:
Vyučujúci:
2014/2015
Občianska náuka
0,5 + 0,5
deviaty
Mgr. Miroslava Halajová
Me- Poč. Tematický
siac hod. celok
1.
IX.
Úvodná
hodina
4.
Ekonomický
život
v spoločnosti
Ľudské potreby
OSR
Ako uspokojujeme svoje potreby
– výrobky, služby, statky
OSR
1.
2.
X.
Čo potrebujeme na
výrobu
ENV
3.
4.
1.
2.
XI.
3.
4.
Výkonový štandard
Výstupy
Žiak vie vysvetliť, odlíšiť uvedené
pojmy a uviesť ich vo vzájomných
súvislostiach. Pozná rozdelenie
potrieb podľa významu,
charakteru, účelu, subjektu. Vie
uviesť na každú skupinu príklad.
Žiak vie vytvoriť koláž a na
primeranej úrovni prezentovať
výsledok svojej práce.
Žiak rozumie pojmom výrobné
činitele, výrobky a služby. Vie
popísať jednoduchý výrobný
proces.
Vie vypracovať návrh využitia
konkrétneho vzácneho výrobného
zdroja vo výrobnom procese s
uplatnením jednotlivých etáp
rozhodovacieho procesu.
Uvedomuje si dôsledky rozhodnutí.
Učí sa konať rozvážne a
zodpovedne.
Žiak chápe potrebu efektívneho
využívania vzácnych zdrojov pri
výrobe tovarov. Vie vysvetliť tri
základné ekonomické zákony
a vníma ich vo vzájomných
súvislostiach.
Pracovný list –
rebríček mojich
osobných
potrieb
Žiak je oboznámený s osnovami,
metódami a hodnotením.
Základné pojmy
2.
3.
Obsahový štandard
(téma), Prierezové témy
Vzácne výrobné zdroje
ENV
Ekonomika a ekonómia
FIG,ENV
Základné ekonomické otázky Čo vyrábať? Ako vyrábať? Pre koho
vyrábať?
Žiak rozumie pojmom ekonómia
a ekonomika, mikroekonómia
a makroekonómia, vie ich vysvetliť,
odlíšiť a uviesť vo vzájomných
súvislostiach.. Vie čo je cieľom
hospodárskej činnosti a ako
efektívne využívať zdroje.
Vie vytipovať príklady riešenia
jednotlivých ekonomických otázok.
Koláž – výrobky
a služby, ktoré
potrebujem.
Opis výrobného
procesu, ktorý
často
realizujem.
Realizácia
výrobného
procesu pred
spolužiakmi.
Výrobok
vytvorený
z recyklovaného
materiálu –
panáčik zo
starej ponožky.
Ekonomické
nakladanie
s vreckovým
pred Vianocami
– riešenie
modelovej
situácie.
Riešenie
modelovej
situácie.
XII.
Základné formy podnikania –
podnik, Formy podniku,
podnikanie, fyzická osoba, zisk,
strata
FIG
Vie vysvetliť podstatu troch typov
ekonomík. Vie porovnať jednotlivé
ekonomiky z hľadiska pozitív i
negatív.
Na konkrétnych príkladoch vie
aplikovať riešiteľnosť základnej
ekonomickej otázky podľa typu
ekonomiky - vie vysvetliť, ako sa
riešia ekonomické problémy
v rôznych typoch ekonomík.
Žiak rozumie fungovaniu trhového
hospodárstva, vie charakterizovať
pojmy, vie, kto rozhoduje v trhovej
ekonomike.
Vie vysvetliť uvedené pojmy, na
praktických príkladoch vysvetliť
vzájomný vzťah medzi ponukou,
dopytom a cenou tovaru a služieb.
Vie určiť faktory, ktoré ovplyvňujú
zmeny ponuky a dopytu.
Vie uviesť praktické príklady
dôsledkov zmien v ponuke a
dopyte.
Vie uviesť charakteristiku
vlastníckych práv, vysvetliť vzťah
medzi vlastníckymi právami a
efektívnym využívaním zdrojov.
Vie vysvetliť uvedené pojmy.
Vie charakterizovať základné
podmienky úspešného podnikania.
Na konkrétnom príklade zo života
opíše úspešného alebo
neúspešného podnikateľa z obce
alebo regiónu.
Prezentuje svoj výtvor pred
spolužiakmi.
3.
Práva a povinnosti podnikateľa
Žiak vie uviesť povinnosti
podnikateľa, ktoré mu vyplývajú zo
zákona. Rovnako vie
charakterizovať práva podnikateľa.
1.
Aké podniky možno u nás založiť
MEV
1.
Typy ekonomík – príkazová,
trhová, zmiešaná
FIG
2.
Trhová ekonomika
Trhový mechanizmus 3.
1.
I.
trh, ponuka, zmeny ponuky, príčina,
dôsledok, dopyt, zmeny dopytu, príčina,
dôsledok, cena
FIG
Vlastnícke práva
OSR
2.
3.
1.
2.
II.
2.
III.
3.
4.
Projekt – Môj podnikateľský
zámer
OSR
5.
1.
Výroba, výrobca -
IV.
2.
výroba, výrobca, produktivita práce,
konkurencieschopnosť
3.
Spotrebiteľ, spotreba
Žiak vie rozdeliť podniky podľa
vlastníctva, rozumie rôznym
formám podnikania.
Žiak rozumie podmienkam
podnikania, čo preukáže vo svojom
podnikateľskom pláne, ktorý
vypracuje na základe vopred
stanovených kritérií.
Žiak prezentuje svoj projekt pred
spolužiakmi
Vie vysvetliť uvedené pojmy.
Vie zdôvodniť priamu úmeru medzi
produktivitou práce a množstvom
tovaru.
Vie zdôvodniť priamu úmeru medzi
produktivitou práce a
konkurencieschopnosťou.
Vie definovať uvedené pojmy.
Charakteristika
úspešného
podnikateľa.
Rozbor
pozitívnych
a negatívnych
osobnostných
čŕt „obecných“
a
„regionálnych“
podnikateľov.
Ideálny
zamestnávateľ
– návrh
povinností
podnikateľa
voči
zamestnancom.
Môj
podnikateľský
zámer – moja
firma (práca s
internetom a
programom
PowerPoint).
Kde by som
1.
10 práv spotrebiteľov EÚ
MEV
2.
V.
3.
4.
1.
2.
VI.
3.
4.
Práva spotrebiteľa na Slovensku
– reklamácia a pomoc SOI
OSR
Peniaze a finančné inštitúcie v
trhovej ekonomike – vznik peňazí,
funkcie peňazí
FIG
Banky, elektronické bankovníctvo
FIG
Poisťovne
FIG
Sporiteľne
FIG
Nebankové subjekty
Vie uviesť rozdiely medzi
súkromnou a verejnou spotrebou.
Na konkrétnych príkladoch vie
uviesť obmedzenie súkromnej
spotreby.
Vie použiť príklady na obmedzenie
spotreby verejných statkov.
Žiak vie na internete vyhľadať 10
práv spotrebiteľov EÚ
a zrozumiteľne ich vysvetliť.
Žiak vie, aké kroky sú potrebné pri
reklamácii. Vie pomenovať
inštitúciu, ktorú môže požiadať
o pomoc pri nespokojnosti so
správaním obchodníka.
Vie vysvetliť uvedené pojmy.
Vie rozlíšiť jednotlivé pojmy.
Vie určiť faktory, vytvárajúce
hodnotu peňazí.
Vie zdôvodniť opodstatnenosť
finančných inštitúcií v trhovej
ekonomike.
Vie porovnať z hľadiska služieb
jednotlivé finančné inštitúcie.
Vie posúdiť mieru rizika pri využití
nebankového subjektu ako typu
finančnej inštitúcie.
doma vedel
ušetriť?
Návrh šetriacich
opatrení.
10 práv
spotrebiteľov
EÚ.
Scénka –
reklamácia
(správny
a nesprávny
postup).
Tematický výchovno-vzdelávací plán
Školský rok:
Predmet:
Počet hodín týždenne:
Ročník:
Vyučujúci:
Me- Týž.
siac /Hod.
IX.
XII.
Obsahový štandard
Výkonový štandard
(téma), Prierezové
Výstupy
témy
Zodpovednosť
Úvodná hodina
Vysvetlenie slova—
Dôstojnosť
1.
Poznanie rastu (OŽZ)
Formovať postoj zodpovednosti
za život
Je pripravený
preberať
zodpovednosť
za svoj život
1.
Spoznať svoje silné ,
slabé stránky,
vlastnosti ... (OSR)
Aplikovať podobenstvo o
talentoch ,-Mt.25,14-30
Treba rozvíjať
talenty
1.
Pozvanie k
zodpovednosti
Posolstvo bibl. podobenstva
aplikovať v praktickom živote
Moje vzory
Konfrontovať sa s potrebou
životných vzorov
1.
Ísť za hviezdou
Ježišove tituly
analyzovať Ježišove tituly
1.
Ježišove postoje
Rozlíšiť medzi vzorom a
Vzorom J.K.
1.
Isť za Hviezdou –J.K.
Spoznávať bohatstvá a
originalitu začlenenia sa
1.
Nasledovanie Ježiša a
vydávanie svedectva
Oceniť nasledovanie Ježiša ako
životného vzoru
1.
Zodpovednosť za seba
(OSR)
Pripodobňovanie seba Ježišovi
Čo znamená veriť?
Dôvody viery, dôvody nevery
Dávidova nevera
1.
XI.
Tematický celok
ČR
1.
X.
2014/2015
Náboženská výchova
0,5 + 0,5
deviaty
Daniel Markovič
1.
Zodpovednosť za seba
Zodpovednosť za svoju
vieru
Dokáže
obhájiť svoj
názor
,,RUKA“
Vníma potreby
životných
vzorov
,,Kto je
vlastne Kristus
pre mňa!“
Aký bol
Ježiš?
Je schopný
korekcie
mediálnych
vzorov
Nasledovanie
Ježiša a
vydávanie
svedectva
Ježiš je živý
BOH.
Čomu vlastne
verím?
I.
II.
III.
IV.
1.
Vyznanie viery
Interpretovať vyznanie viery
apoštolov
Je otvorený
osvojovať si
kultivovanú
religionistiku
1.
Ľudia , ktorý verili
Bohu: Edita S., Sv.
Alžbeta..... (MUV)
Dotyky a odrazy ich viery
V akého boha
verím?
Opísať znaky viery v Boha
Vníma potrebu
osobného
rozhodnutia
pre vieru v
Boha
1.
Aký Boh je? Alebo
aký Boh nie je?
1.
Symboly viery (MUV)
1.
Čo znamená veriť v
živého Boha?
1.
Dogmy – reč viery
Porozumieť reč Cirkvi v
historickom kontexte
1.
Sekty (OSR)
Porozumieť potrebu novej reči
– II. Vatikán. koncil
Túžba po láske
Objaviť potrebu lásky človeka k
človeku a k Bohu
Čo je láska?
1.
Kamarátstvo a
priateľstvo
Nájsť rozdiely medzi
priateľskou láskou, láskou
manželov a láskou k Bohu
Doplň: Keď
milujem ...
1.
Opakovanie: Milovať
Znamená.... (MEV)
Média o láske
1.
1.
Priateľstvo a láska
Vnímať cestu lásky ako proces
dozrievania
1.
Láska a partnerstvo
Zostaviť reč lásky v
partnerských vzťahoch
1.
Význam pohlavia ako
zväzku –sviatosť
manželstva
Rozlíšiť rôzne formy spolužitia
dvoch ľudí v súčasnosti
1.
1.
V.
Zodpovednosť za
budovanie vzťahov
Poznávať svedkov a
symboly viery
Vysvetliť poverčivosť ako prejav
nezrelej religiozity
1.
Zodpovednosť človeka
za svet
Rodina (OSR)
Vzťah človeka voči
prírode
Pohľad kresťana a
Zodpovednosť
za vieru
Chápanie a
praktizovanie
viery
Je schopný
kritického
prehodnotenia
pre ponuky
Vzájomná
diskusia
Diskusia v
skupine:
Príbehy lásky
Asertívne
Porozumieť rodinu ako Bohom
riešenie
chcené spoločenstvo pre prijatie
rodinných
a výchovu detí
konfliktov
Správne chápanie prírody
Ideál lásky
Genezis
Analyzovať bibl. text Gn 1,28- Aktívne sa
vzťah ku kráse (ENV)
Opakovanie
1.
1.
1.
VI.
1.
1.
1.
1.
1.
Spoločenstvo lásky
29 vyjadriť dôležitosť
správania sa človeka v
ekologickom myslení
Chápať zodpovednosť ako
nutnosť svojho konania
Ekologická
Správne triedenie odpadu v
uvedomelosť kresťanov domácnosti a šetrné
(ENV)
zaobchádzanie s prírodou
Človek v priebehu dejín Osvojovať si postoj kresťanskej
objavuje v sebe
angažovanosti v spoločnosti a
človečenstvo
Cirkvi
Charakterizovať jednotlivé
Kresťanské správanie
kresť. denominácie na
(MUV)
Slovensku
Požiadavka
Oceniť asertívnu komunikáciu
spravodlivosti,
a správanie ako prejav
čestnosti a
spolupráce vo farnosti .
zodpovednosti
Byť prorokom svojej
doby -posolstvo (MUV)
Preberanie
zodpovednosti v
spoločnosti
Opakovanie
podieľa na
ochrane
životného
prostredia
Rozvíjať postoj tolerancie k
iným kresťanom
Angažovať sa v spoločnosti
Šetrenie
energiami a
zdrojmi
Sviatosti
Projekty
pomoci
Osobnostný a
sociálny rozvoj
s inými
kresťanmi
Tematický výchovno-vzdelávací plán
Školský rok:
Predmet:
Počet hodín týždenne:
Ročník:
Vyučujúci:
2014/2015
Náboženská výchova
0,5 + 0,5
druhý stupeň
p. diakona Anna Gabčanová
Tematický výchovno-vzdelávací plán
Školský rok:
Predmet:
Počet hodín týždenne:
Ročník:
Vyučujúci:
2
2
2
2
2
5
5
Október
1
1
2
2
4
1
November
5
3
2
4
Opakovanie učiva
z ôsmeho ročníka
3
3
2
Tematický
celok
Mocniny, odmocniny, zápis
veľkých čísel
Týž./
Hod.
1
Riešenie lineárnych
rovníc a nerovníc
September
Mesiac
2014/2015
Matematika
4+1
deviaty
Ing. Katarína Jakubičková
Obsahový štandard
(téma), Prierezové témy
Úvodná hodina
Celé čísla
Výrazy
Lineárne rovnice
Trojuholník
Rovnobežník
Lichobežník
Hranol
Časová rezerva
Druhá a tretia mocnina
a odmocnina.
Mocniny s mocniteľom –
prirodzeným číslom
Mocniny čísla 10, predpony
a ich súvis s mocninami
Zápis veľkých čísel v tvare
a.10n ENV, OŽZ, FIG
Vytváranie predstavy o veľmi
veľkých a veľmi malých
číslach
Počítanie s veľkými číslami,
zaokrúhľovanie a odhad
výsledku ENV, OŽZ, FIG
Riešenie jednoduchých
lineárnych rovníc pomocou
ekvivalentných úprav
Časová rezerva
Riešenie jednoduchých
lineárnych nerovníc
Riešenie jednoduchý LR
s neznámou v menovateli
Vyjadrenie neznámej zo
vzorca
Riešenie slovných úloh, ktoré
vedú k lineárnej rovnici alebo
nerovnici
Výkonový štandard
Čítať a písať celé a desatinné čísla,
poznať vlastnosti celých čísel a ich
využitie
Sčitovať, odčitovať, násobiť, deliť
kladné a záporné čísla
Vedieť rozlišovať medzi číselným
výrazom a výrazom s premennou,
vedieť určiť členy.
Poznať základné vzorce, riešiť slovné
úlohy z reálneho života s využitím
poznatkov o obvode a obsahu
Čítať a písať mocniny.
Vykonávať základné počtové
operácie s mocninami.
Vypočítať ľubovoľnú druhú mocninu
a odmocninu kladného racionálneho
čísla na kalkulačke.
Vypočítať spamäti hodnotu druhej
a tretej mocniny malých prirodzených
čísel.
Zapísať mocniny čísla 10.
Zapísať veľké a malé čísla pomocou
mocnín.
Riešiť náročnejšie rovnice
s jednou neznámou.
Urobiť skúšku správnosti
Riešiť slovné úlohy, ktoré vedú
k lineárnej rovnici s jednou
neznámou
Vyjadriť neznámu zo vzorca
Riešiť slovné úlohy, ktoré vedú
k lineárnej nerovnici
Riešiť jednoduché rovnice
s neznámou v menovateli.
Výstupy
Ústne skúšanie
Slovné hodnotenie
Písomné skúšanie
Samohodnotenie
Práca v prac.
zošite
Ústne skúšanie
Slovné hodnotenie
Písomné skúšanie
Práca v prac.
zošite
Ústne skúšanie
Slovné hodnotenie
Písomné skúšanie
Práca v prac.
zošite
Mesiac
Týž./
Hod.
Tematický
celok
1
Precvičovanie a upevnenie
učiva
Prvá kontrolná písomná práca
1
Oprava
1
Časová rezerva
Riešenie slovných úloh, ktoré
vedú k lineárnej rovnici alebo
nerovnici
Pytagorova veta, jej
odvodenie DOV
Použitie Pytagorovej vety pri
riešení praktických úloh
Časová rezerva
Použitie Pytagorovej vety pri
riešení praktických úloh
Osová súmernosť, os
súmernosti
Stredová súmernosť, stred
súmernosti
Konštrukcia obrazu v osovej
súmernosti
Precvičovanie a upevnenie
učiva
Druhá kontrolná písomná
práca
Oprava
5
2
6
2
7
Pytagorova veta
December
2
2
1
1
1
1
2
1
Súmernosť v rovine
Január
2
2
2
2
5
2
1
1
5
Niektoré ďalšie telesá,
ich objem a povrch
Február
Obsahový štandard
(téma), Prierezové témy
Časová rezerva
Konštrukcia obrazu v osovej
súmernosti
Konštrukcia obrazu
v stredovej súmernosti
Ukážky stredovej súmernosti
útvarov MEV, TPPZ
Valec, ihlan, kužeľ a ich siete
Objem a povrch valca, ihlana
a kužeľa
Časová rezerva
Guľa a rez guľou
Objem a povrch gule
Použitie vzorcov na výpočet
objemu a povrchu valca,
ihlana, kužeľa a gule, slovné
úlohy z praxe
Výkonový štandard
Výstupy
Poznať a vymenovať základné prvky
pravouhlého trojuholníka (odvesna,
prepona).
Vedieť pre aký útvar platí Pytagorova
veta.
Poznať a vedieť formuláciu Pytagorovej
vety a jej význam.
Zapísať Pytagorovu vetu vzťahom c2 = a2 +
b2, ale aj vzťahom pri danom označení
strán pravouhlého trojuholníka.
Samostatne vyjadriť a zapísať zo
základného vzťahu Pytagorovej vety
Ústne skúšanie
obsah štvorca nad odvesnou a a nad
Slovné hodnotenie
odvesnou b.
Písomné skúšanie
Vyjadriť vzťah pre výpočet odvesien.
Samohodnotenie
Vedieť vypočítať dĺžku tretej strany
Práca v prac.
pravouhlého trojuholníka, ak sú známe
dĺžky jeho dvoch zvyšných strán.
zošite
Samostatne používať Pytagorovu vetu
na riešenie kontextových úloh
z reálneho praktického života.
Vedieť určiť, či sú geometrické
útvary súmerné podľa osi resp.
podľa stredu.
Nájsť os súmernosti osovo
súmerného útvaru.
Zostrojiť obraz bodu, úsečky,
priamky, kružnice alebo
jednoduchého útvaru (obrazca)
zloženého z úsečiek a častí kružnice
v osovej (aj v stredovej) súmernosti.
Vedieť určiť osi súmernosti
(štvorec, obdĺžnik, trojuholník,
kružnica, kruh, atď.).
Vedieť určiť stredovo súmerné
rovinné útvary (štvorec, obdĺžnik,
kruh).
Vedieť opísať valec, ihlan, kužeľ
a pomenovať ich základné prvky.
Vedieť určiť počet hrán, stien a vrcholov
ihlana.
Načrtnúť valec, ihlan, kužeľ vo voľnom
rovnobežnom premietaní.
Zostrojiť sieť valca, ihlana, kužeľa.
Vedieť opísať guľu a pomenovať jej
základné prvky.
Dosadením do vzorcov vedieť vypočítať
objem a povrch gule.
Používať vzorce pre výpočet objemu
a povrchu valca, ihlana, kužeľa a gule.
Kreslenie, vzory,
ornamenty,
piktogramy,
symboly, značky
Práca v prac.
zošite
Ústne skúšanie
Slovné hodnotenie
Písomné skúšanie
Práca v prac.
zošite
Mesiac
Týž./
Hod.
Tematický
celok
1
1
6
2
2
2
1
2
Apríl
2
2
1
1
1
1
1
2
3
3
Máj
Grafické znázorňovanie závislostí
2
Podobnosť trojuholníkov
Marec
3
2
6
2
Sústavy
lineárnych
rovníc
Obsahový štandard
(téma), Prierezové témy
Použitie vzorcov na výpočet
objemu a povrchu valca,
ihlana, kužeľa a gule, slovné
úlohy z praxe TPPZ, ENV,
FIG
Karteziánsky súradnicový
systém
Rôzne spôsoby znázorňovania
– grafy závislostí
Súvis grafu s niektorými
základnými vlastnosťami
Príprava na Testovanie 9
Časová rezerva
Súvis grafu s niektorými
základnými vlastnosťami
Lineárna závislosť, jej
vlastnosti a graf
Všeobecná rovnica lineárnej
funkcie: y = k. x +q
Koeficienty k a q v predpise
lineárnej funkcie
Znázornenie priamej
a nepriamej úmernosti
graficky
Graf priamej a nepriamej
úmernosti
Podobnosť geometrických
útvarov, pomer podobnosti
Úsečka rozdelená v danom
pomere
Precvičovanie a upevnenie
učiva
Tretia kontrolná písomná
práca
Oprava
Časová rezerva
Podobnosť trojuholníkov
Riešenie matematických
a konštrukčných úloh
Použitie podobnosti pri
meraní výšok a vzdialeností
Riešenie sústavy dvoch
lineárnych rovníc s dvoma
neznámymi
Štatistické prieskumy,
triedenie, náhodný výber
Výkonový štandard
Opísať a zostrojiť pravouhlý súradnicový
systém.
Zostrojiť graf lineárnej závislosti podľa
údajov v tabuľke pre hodnoty x a y.
Vedieť opísať základné vlastnosti grafu
lineárnej funkcie – tvar grafu, súvislosť
čísla k s rastom aleboklesaním funkcie.
Vedieť uviesť dvojicu veličín, medzi
ktorými je lineárna funkčná súvislosť.
Vedieť zostaviť tabuľku a zostrojiť graf
lineárnej funkcie v obore reálnych čísel.
Poznať význam koeficientov k a q
v predpise lineárnej funkcie.
Vedieť určiť, či je lineárna funkcia
rastúca (klesajúca).
Vedieť určiť priesečníky grafus osami.
Vedieť zapísať tvar konštantnej funkcie
napr. y = a, kde a je reálne číslo.
Čítať údaje z grafu priamej a nepriamej
úmernosti a vedieť ich použiť pri
výpočte.
Riešiť slovné úlohy na využitie závislosti
prvokov v priamej a nepriamej
úmernosti.
Vedieť vysvetliť podstatu podobnosti
dvoch geometrických útvarov.
Rozhodnúť o podobnosti dvojice daných
útvarov v rovine (štvorce, obdĺžniky,
trojuholníky, atď.).
Vypočítať pomer podobnosti k pre dva
rovinné útvary.
Vedieť použiť pomer podobnosti dvoch
podobných útvarov pri výpočtovej
a primeranej konštrukčnej úlohe.
Poznať základné vety o podobnosti
trojuholníkov (sss, sus, uu).
Riešiť jednoduché praktické
topografické úlohy s využitím vlastností
podobnosti trojuholníkov.
Vedieť určiť skutočné vzdialenosť –
mierka mapy a skutočné rozmery
predmetov – mierka plánu.
Riešiť jednoduché sústavy lineárnych
rovníc o dvoch neznámych rôznymi
metódami, vie urobiť skúšku správnosti.
Výstupy
Grafy, hodnota,
hodnoty v tabuľke
Ústne skúšanie
Slovné hodnotenie
Písomné skúšanie
Práca v prac.
zošite
Ústne skúšanie
Slovné hodnotenie
Písomné skúšanie
Práca v prac.
zošite
Mesiac
Týž./
Hod.
Tematický celok
1
Jún
1
3
12
1
1
2
Štatistika
2
Obsahový štandard
(téma), Prierezové témy
Realizácia vlastných
jednoduchých štatistických
prieskumov – projektov, ich
spracovanie
Časová rezerva
Realizácia vlastných
jednoduchých štatistických
prieskumov – projektov, ich
spracovanie
Tabuľky, grafy a diagramy,
ich čítanie a tvorba, prechod
od jedného typu znázornenia
k inému TPPZ, FIG
Opakovanie učiva
Štvrtá kontrolná písomná
práca
Oprava
Časová rezerva
Výkonový štandard
Vedieť zrealizovať primeraný
štatistický prieskum.
Vedieť popísať triedenie
štatistických jednotiek
a náhodný výber zo súboru.
Pripraviť a spracovať
jednoduchý vlastný projekt
zameraný na štatistický
prieskum určitej udalosti
s vyjadrením početnosti
určitého javu. Vedieť
spracovať získané hodnoty –
údaje z vlastného
štatistického prieskumu do
tabuľky.Interpretovať údaje
z tabuľky a prostredníctvom
viacerých druhov diagramov
– grafov (kruhový, koláčový,
stĺpcový, spojnicový)
znázorniť hodnoty – údaje.
Výstupy
Ústne skúšanie
Slovné hodnotenie
Písomné skúšanie
Grafy
Práca v prac.
zošite
Tematický výchovno-vzdelávací plán
Školský rok:
Predmet:
Počet hodín týždenne:
Ročník:
Vyučujúci:
Me
Siac
IX.
Hod
.
Tematický
celok
1.
Obsahový štandard
(téma), Prierezové témy
Úvodná hodina Bezpečnosť pri práci
oboznámenie sa s pravidlami
práce v počítačovej učebni
Infoveku a obsahom
vyučovania 8. ročníka
OSR, ENV
Hardvér,
OSR
2.
3.
2014/2015
Informatika
0,5 + 0,5
deviaty
RNDr. Ján Ruman
Princípy
fungovania
IKT
4.
Softvér
Licencie programov, legálnosť
používania, freeware,
shareware
OSR
Systém vonkajších pamätí.
Zálohovanie údajov na rôzne
médiá.
X.
5.
Kapacita prenosových médií.
Kompresia a dekompresia
údajov
6.
Operačný systém
práca s oknom, priečinok, súbor,
vytvorenie priečinku, správca
úloh,
OSR
7.
Výkonový štandard
Poznať zásady správania sa v
PC učebni
Vie vysvetliť dané pojmy,
vie uviesť rôzne príklady
aplikácií, dokáže spúšťať viac
aplikácií naraz
poznať ukladanie informácií
na rôzne média (CD/DVD,
USB), vedieť porovnať
kapacitu, poznať pojmy bit
a bajt
logicky triediť dáta na disku,
dokázať vykonať zálohovanie
údajov na server, formou
mailu, na externé pamäťové
médium
archivovať dáta na pamäťové
médiá, RAR metóda
komprimácie
dokázať pracovať v lokálnej
sieti
Pracuje s operačným
systémom
8.
XI.
9.
10.
Komuni-
Lokálna sieť, zdieľanie
súborov
OSR
Pracuje v lokálnej sieti, vie
zobraziť správcu úloh
Počítačová sieť „SEBESKO“
a školský server
Orientovať sa v našej
počítačovej sieti a na
školskom serveri
Prehliadač stránok,
Pozná zásady ochrany
Výstupy
Dodržiava
správne
zásady aj
mimo vyuč.
hodín
kácia
prostredníctvom IKT
XII.
11.
12.
Informácie
okolo nás
13.
14.
Infor-mačná
spoločnosť
II.
16.
Naša školská
webová stránka
OSR
Práca s grafikou
skenovanie obrázkov, uloženie
obrázkov, zmena veľkosti
obrázku
OSR
Úprava fotografií, otočenie,
orezanie, efekty
OSR
Vírusy, antivírusové program,
riziká technológií
OSR
Licencie programov, autorské
práva
OSR
15.
I.
vyhľadávače.
Interaktívna a neinteraktívna
komunikácia,
Bezpečnosť na internete
OSR
Informácie
okolo nás
MS Excel
Popis prostredia, súbor
OSR
17.
Práca s tabuľkovým editorom
OSR
18.
Práca s bunkami, označovanie
oblasti
OSR
19.
20.
Práca na projekte a jej
prezentácia
základné pravidlá prezentovania
informácií, legálnosť použitia
obrázkov a textov z internetu
OSR
TPPZ
Tvorba vlastnej prezentácie
OSR
osobných údajov na internete,
vie používať niektorý z
nástrojov na interaktívnu
komunikáciu, pozná etické
zásady správania sa na
internete
Pozná našu školskú stránku
Pozná určenie a parametre
skenera, vie skenovať
obrázok, uložiť obrázok,
upraviť obrázok - zmeniť
veľkosť, orezať, otočiť,
orámovať
Dokáže
zdigitalizovať
obrázok
Poznať zásady bezpečnosti na
internete, oboznámiť o
nebezpečenstvách na
internete, diskutovať
o nástrahách internetu a ich
dôsledkoch.
Chápať potrebu dodržiavania
pravidiel v internetovom
svete.
zoznámiť žiakov
s tabuľkovým editorom,
poznať prostredie, nastavenie
atribútov prostredia.
Oboznámiť ich so základnými
nástrojmi vytvárania a úprav
tabuľkové dokumentu,
ovládať formátovanie písma.
Vysvetliť pojmy: dokument,
stránka, záhlavie, päta,
odstavec, blok, font.
zvládnuť základy technológie
vytvárania tabuliek,
spracovania a vyhodnocovania
číselnej informácie,
vytvoriť a upravovať
zložitejšie tabuľkové
dokumenty,
zmeniť formát bunky – písmo,
výplň, orámovanie,
zarovnanie, zalomenie textu,
zlučovanie buniek
zmeniť vzhľad stránky …
Žiak pracuje
s nástro-jom
na písanie
doku-mentu
Zvládnuť základy technológie
vytvárania prezentácií
Vytvoriť vlastnú prezentáciu
na ľubovoľnú tému
Prezentá-cia
21.
22.
23.
III.
24.
25.
26.
IV.
27.
28.
29.
30.
V.
31.
32.
VI.
Komunikácia
prostredníctvom IKT
TPPZ
z niektorého predmetu
Tvorba vlastnej prezentácie
OSR
Vytvoriť vlastnú prezentáciu
na ľubovoľnú tému
z niektorého predmetu
Vyhodnotenie projektov
MEV, OSR
Vyhodnotenie projektov
MEV, OSR
Neinteraktívna
komunikácia Elektronická
pošta – posielanie e-mailov,
posielanie mailov viacerým
príjemcom, posielanie prílohy
OSR
Formát súborov: jpg, mpg, doc,
mp3, mov, gif, exe, htm, dll,
hlp, ...
OSR
Formát súborov: jpg, mpg, doc,
mp3, mov, gif, exe, htm, dll,
hlp, ...
OSR
Úvod do prostredia Windows
Movie Maker
Efekty a prechody videa
Strih videa a titulky
Zvuk, hudba a hovorený
komentár
Vzdelávacie programy
inštalácia a spúšťanie
programov po sieti
DOV
Vzdelávacie programy
MEV, DOV
33.
Informácie na internete
34.
Informácie na internete
35.
36.
Záverečné zhrnutie predmetu
INF
Záverečné zhrnutie predmetu
INF
Prezentá-cia
Vedieť to
Vedieť rozlišovať typy
súborov a ich použitie
Prezentá-cia
Vedieť ich inštalovať a
spúšťať
Efektívne využívať pri
vzdelávaní
Účelové vyhľadávanie
informácii na internete
Účelové vyhľadávanie
informácii na internete
Zopakovanie prebratého učiva
Zopakovanie prebratého učiva
Tematický výchovno-vzdelávací plán
Školský rok:
Predmet:
Počet hodín týždenne:
Ročník:
Vyučujúci:
Mesiac
Týž.
/Hod.
2014/2015
Pestovateľské práce
0+1
deviaty
Mgr. Róbert Klimko
Tematický Obsahový štandard
(téma), Prierezové
celok
2.
3.
4.
Praktické
práce
5.
6.
X.
7.
8.
Ovocinárstvo,
okrasné
sadovníctvo a
kvetinárstvo
10.
11.
12.
13.
XII.
Zelenina
14.
15.
I.
Význam, rozdelenie
a charakteristika hlavných
druhov ovocných rastlín
Rozmnožovanie ovocných
rastlín
OSR, FIG
Listová zelenina
druhy listovej zeleniny a ich
vlastnosti
OSR, OŽZ, FIG
Hlúbová zelenina
Druhy hlúbovej zeleniny a ich
vlastnosti.
OSR, OŽZ, FIG
Koreňová zelenina
Druhy koreňovej zeleniny a ich
vlastnosti.
OSR, OŽZ, FIG
Plodová zelenina
Druhy plodovej zeleniny a ich
vlastnosti.
OSR, OŽZ, FIG
Struková zelenina
Druhy strukovej zeleniny a ich
vlastnosti.
OSR, OŽZ, FIG
Cibuľová zelenina
Druhy cibuľovej zeleniny a ich
vlastnosti.
OSR, OŽZ, FIG
16.
Opakovanie tematického celku
17.
Význam živočíšnej výroby
OČZ, FIG
18.
19.
II.
Úvodná hodina OŽZ
Práca na školskom pozemku
OSR
Práca na školskom pozemku
OSR
Práca na školskom pozemku
OSR
Práca na školskom pozemku
OSR
Práca na školskom pozemku
OSR
Pestovanie rastlín na trvalom
stanovišti
ENV, FIG
9.
XI.
20.
Výstupy
témy
1.
IX.
Výkonový štandard
Základy
živočíšnej
výroby
Hlavné úlohy živočíšnej výroby
Hlavné úlohy živočíšnej výroby
Opakovanie tematického celku
Bezpečnosť práce
Sezónna práca na školskom pozemku
Sezónna práca na školskom pozemku
Sezónna práca na školskom pozemku
Sezónna práca na školskom pozemku
Sezónna práca na školskom pozemku
Rozdeliť ovocinárstvo. Ovocné rastliny
rozdeliť na stromy, kry a polokry.
Ovocná rastliny rozdeliť podľa
charakteru plodov (jadroviny,
kôstkoviny, škrupoviny, drobné ovocie)
Vysvetliť pohlavné a nepohlavné
rozmnožovanie. Charakterizovať typy
štepenia. Poznať pomôcky na štepenie.
Vymenovať náradie na rez ovocných
drevín. Popísať rez koruny ovocného
stromčeka. Vysvetliť zelené hnojenie.
Poznať druhy listovej zeleniny, šalát
a špenát.
Rozdelí ovocinárstvo.
Ovocné rastliny ukáže na
ukážke a popíše ich.
Na príklade vysvetlí
pohlavné a nepohlavné
rozmnožovanie.
Vymenuje náradie
potrebné na rez ovocných
drevín. Popíše rez koruny.
Vysvetlí zelené hnojenie.
Pozná druhy listovej
zeleniny, šalát a špenát.
Poznať druhy hlúbovej zeleniny.
Pozná druhy hlúbovej
zeleniny.
Poznať druhy koreňovej zeleniny a ich
vlastnosti.
Pozná druhy koreňovej
zeleniny a ich vlastnosti.
Poznať druhy plodovej zeleniny a ich
vlastnosti.
Pozná druhy plodovej
zeleniny a ich vlastnosti.
Poznať druhy strukovej zeleniny a ich
vlastnosti.
Pozná druhy strukovej
zeleniny a ich vlastnosti.
Poznať druhy cibuľovej zeleniny a ich
vlastnosti.
Pozná druhy cibuľovej
zeleniny a ich vlastnosti.
Poznať výživovú hodnotu mäsových
výrobkov.
Poukázať na význam chovu ošípaných
a hovädzieho dobytka.
Poukázať na význam chovu hydiny
a ostatných odvetví živočíšnej výroby.
Pozná výživovú hodnotu
mäsových výrobkov.
Vysvetlí význam chovu.
21.
Fyzikálne vlastnosti pôdy
Uviesť fyzikálne vlastnosti.
Biologické vlastnosti pôdy
Uviesť biologické vlastnosti.
23.
Chemické vlastnosti pôdy
Uviesť chemické vlastnosti.
24.
Ochrana pôdneho fondu
popísať pôdny fond, prírodné a
umelé hnojivá, maštaľný hnoj
ENV, MEV, OSR, FIG
22.
III.
Pôda
Pôda
25.
IV.
26.
Opakovanie tematického celku
Okopaniny
Vymenovať okopaniny. OSR
27.
Zemiak
Spôsob pestovania. OSR
28.
Cukrová repa, Kŕmna repa
Časti a význam pestovania.
OSR, OŽZ, FIG
29.
Opakovanie tematického celku
30.
V.
31.
32.
33.
VI.
34.
35.
Okopaniny
Práca na školskom pozemku
OSR
Práca na školskom pozemku
OSR
Práca na školskom pozemku
OSR
Práca na školskom pozemku
OSR
Záverečná klasifikácia
Časová rezerva
Uvedie jednotlivé
vlastnosti pôdy.
Vedieť čo je pôdny fond, prírodné a
umelé hnojivá, maštaľný hnoj.
Vie čo je pôdny fond,
prírodné a umelé hnojivá,
maštaľný hnoj.
Poznať okopaniny.
Pozná okopaniny
Vedieť ako sa pestujú zemiaky, ich
ošetrovanie, okopávanie, ohŕňanie, zber,
uskladnenie.
Vedieť ako sa pestuje cukrová a kŕmna
repa, čo je buľva, ako ju plečkujeme,
jednotíme zberáme.
Sezónna práca na školskom pozemku
Sezónna práca na školskom pozemku
Sezónna práca na školskom pozemku
Sezónna práca na školskom pozemku
Spôsob pestovania
zemiakov.
Pozná spôsob pestovania
cukrovej a kŕmnej repy.
Tematický výchovno-vzdelávací plán
Školský rok:
Predmet:
Počet hodín týždenne:
Ročník:
Vyučujúci:
2014/2015
Výchova umením
0,5 + 0,5
deviaty
Mgr. Róbert Klimko
Mesiac
Poč.
hod.
Tematický celok
Obsahový štandard
(téma), Prierezové témy
IX.
1
ÚVOD
DO UČIVA
Úvodná hodina
Oboznámenie sa s predmetom:
charakteristika, ciele, zameranie, obsah, organizácia
vyučovania, témy vyučovacích hodín, integrovanie poznatkov.
Výkonový štandard
Výstupy
Získať informácie o obsahu a
cieľoch vyučovania výchovy
umením v 9. ročníku.
Spomienky na
osmičku
Vytvoriť nahrávku búrky
napodobňovaním zvukov prírody.
Možnosť využiť PC program
Audacity.
Búrka - nahrávka
OSR
1
PRIENIKY
UMENIA
A VEDY
Búrka
Hudba a príroda – hudba prírody, prírodné motívy v hudbe.
Práca so zvukom a rytmom, sluchová analýza ukážok.
HP: Perpetuum Jazzile – Rain
Perpetuum Jazzile – Afrika
www.youtube.com
ENV, MEV
2
Stromy
Pozorovať zmeny v prírode a výtvarne ich vyjadriť. Esteticky
vnímať a výtvarne zachytiť zaujímavú prírodnú skutočnosť.
HP: Marika Gombitová: Svet stromov
zvuky lesa
zvuky prírody
www.youtube.com
Na kráľovej holi
Horela lipka, horela
LP: Miroslav Válek: Strom
Kamil Peteraj: Svet stromv
Zachytiť podobu povrchu kmeňa
stromov kombináciou prírodného
materiálu a rôznych druhov
papiera.
Vnímať environmentálny význam
lesa, recykláciu papiera.
Kmeň stromu
OSR, ENV, OŽZ
X.
3
KOMPLEXNÉ
PROJEKTY
Krátky filmový klip
Krátky videofilm. Reklama na obľúbený vyučovací predmet.
www.slunecnice.cz
TPPZ, OSR, MEV, MUV, FIG
1
1
PODNETY
UMENIA
Príbeh postavy z portrétu
Pozorovať a analyzovať vybrané výtvarné dielo.
Príbeh postavy z portrétu
Literárne spracovať vybrané výtvarné dielo.
Štylizácia dlhšieho slovného prejavu.
VP: Leonardo da Vinci: Dáma s hranostajom
Sandro Botticelli: Portrét muža s medailou
Caravaggio: Chlapec uhryznutý jašteričkou
Henry Reaburn: Chlapec s králikom
Mária Medvecká: Zatúlaný kohútik
MUV, OSR, TPPZ, FIG
XI.
1
POPULÁRNA
KULTÚRA
Vytvoriť krátky filmový klip ako
reklamu na vybratý vyučovací
predmet. Sprostredkovať okoliu
vlastné myšlienky a postoje. Práca
s programom Windows Movie
Maker.
Sformulovať svoj názor na
jednotlivé diela a zdôvodniť ho
pomocou vhodných argumentov.
Vyhľadať rozdielne a spoločné
znaky portrétov ich porovnávaním.
Verbálne vystihnúť prežívanie
portrétovanej postavy.
Vytvoriť príbeh súvisiaci
s postavou na vybranom portréte.
Scenár filmu
Filmový klip
Diskusia
Príbeh podľa
mojich predstáv
(ja – rozprávanie/
on – rozprávanie)
Poznáš originál?
Coververzia alebo remake.
Hľadať rozdiely a podobnosti medzi originálom a cover
verziou. Dôvody a potreby vzniku nových verzií už nahratých
skladieb.
HP: Karol Duchoň: V dolinách
Nájsť cover verziu k danému
originálu. Zadefinovať rozdiely
a podobnosti.
Originál a jeho
podoby
Desmod: V dolinách
Eugen Suchoň: Husičky popolavé
Johan Sebastian Bach: Air 3. suita pre orchester D dur
Jacques Loussier Trio LIVE – „Air On A, G String“- '88
Alicia Keys: No one
Sweetbox: Everything's Gonna Be Alright
www.youtube.com
OSR, MUV, MEV
2
PODNETY
UMENIA
Triedne tablo
Výber výtvarných motívov alebo štýlov a ich spracovanie vo
vlastnej práci: kópia reprodukcie, reprodukcia na svoj spôsob,
koláž, kombinovanie s iným dielom a pod. Syntéza vlastných
a prevzatých nápadov z výtvarnej oblasti v intenciách
estetickej výchovy.
Vytvoriť triedne tablo.
Možnosť pracovať s programom
piZap.
Triedne tablo
Oboznámiť žiakov 1. stupňa
s ľudovými piesňami, tancami,
tradíciami a kultúrou susedných
národov (Česko, Poľsko, Rakúsko,
Maďarsko, Rusko).
Ľudové piesne,
tance, tradície
a kultúra
susedných
národov
Vytvoriť a zrealizovať výchovný
koncert pre spolužiakov z 1.
stupňa.
Výchovný koncert
– nácvik a
realizácia
Vytvoriť pokračovanie deja,
v ktorom sa životný príbeh ľudí
zobrazených na obraze zastavil.
Scenár
Zdramatizovať pripravený scenár.
Dramatizácia
OSR, TPPZ, MUV
Kto sú naši susedia? – výchovný koncert pre žiakov
1. stupňa
1
Vzťahy medzi generáciami.
Realizácia hudobných, výtvarných, pohybových a literárnych
predstáv v skupinovom projekte.
OSR, MUV, MEV, TPPZ
XII.
Kto sú naši susedia? – výchovný koncert pre žiakov
1. stupňa
3
Vzťahy medzi generáciami.
Realizácia hudobných, výtvarných, pohybových a literárnych
predstáv v skupinovom projekte.
OSR, MUV, MEV, TPPZ
I.
Keď obrazy ožijú ...
1
Kritické pozorovanie – vnímanie detailov a skrytých
náznakov. Spracovanie vybraného výtvarného diela podľa
vlastných predstáv.
Keď obrazy ožijú ...
1
Integrácia pohybových a literárnych predstáv v skupinovom
projekte.
VP: Gustave Courbet: Stretnutie alebo Dobrý deň, pán
Courbet!
Eduard Manet: Balkón
Jean-Francois Millet: Zberačky kláskov
William Hogarth: Lord George Graham vo svojej kabíne
Jean-Baptiste Chardin: Modlitba pred jedením
OSR, MUV, TPPZ
1
POPULÁRNA
KULTÚRA
Morfing
Osvojenie vybraných technických a realizačných postupov pri
spracovaní fotografie. Zmena fotografie prostredníctvom
digitálneho spracovania a špeciálneho efektu.
MEV, OSR, TPPZ
II.
Morfing
2
Osvojenie vybraných technických a realizačných postupov pri
spracovaní fotografie. Zmena fotografie prostredníctvom
digitálneho spracovania a špeciálneho efektu.
HP: Michael Jackson: Black or White
www.youtube.com
MEV, OSR, TPPZ
1
PRIENIKY
UMENIA
A VEDY
Umelecké laboratórium
Proces v umení.
Porovnávať, analyzovať a syntetizovať poznatky a podnety
z prírodných vied a vyhodnocovať ich vplyv na umenie.
Ukážky z tvorby profesionálnych výtvarných umelcov. Tvorba
experimentálneho projektu spojená s prezentáciou.
Prostredníctvom programov
FaceMorpher a Windows Movie
Marker vytvoriť prezentáciu
fotografií spolužiakov s využitím
špeciálneho efektu – morfingu.
„Fotoalbum“
žiakov 9. ročníka
Prostredníctvom programov
FaceMorpher a Windows Movie
Marker vytvoriť prezentáciu
fotografií spolužiakov s využitím
špeciálneho efektu – morfingu.
„Fotoalbum“
žiakov 9. ročníka
Zostrojiť a vytvoriť pomocou
návodu kinetický, akčný, optický,
procesuálny, spotrebný,
a dizajnový objekt.
Som „umelcom,
vedcom,
vynálezcom“
Zostrojiť a vytvoriť pomocou
návodu kinetický, akčný, optický,
procesuálny, spotrebný,
a dizajnový objekt.
Vytvoriť prezentáciu v Microsoft
Tvorba
MEV, OSR, TPPZ, MUV, ENV
III.
2
Umelecké laboratórium
Proces v umení.
Porovnávať, analyzovať a syntetizovať poznatky a podnety
z prírodných vied a vyhodnocovať ich vplyv na umenie.
Ukážky z tvorby profesionálnych výtvarných umelcov. Tvorba
experimentálneho projektu spojená s prezentáciou.
profesionálnych
výtvarníkov
MEV, OSR, TPPZ, MUV, ENV
2
POPULÁRNA
KULTÚRA
Tetovanie
Netradičné spôsoby vyjadrenia vlastnej identity a ich
negatívne zdravotné a spoločenské dôsledky.
MUV, OSR, TPPZ, OŽZ, FIG
IV.
Tetovanie
1
Netradičné spôsoby vyjadrenia vlastnej identity a ich
negatívne zdravotné a spoločenské dôsledky.
http://tetovaniegaleria.sk/
http://piercing.cabik.sk/index.htm
PowerPointe zameranú na tvorbu
profesionálnych výtvarníkov.
Navrhnúť tetovanie a nakresliť ho
na vlastné telo . Kriticky zhodnotiť
tento prejav vlastnej identity.
Pochopiť negatívne zdravotné
a spoločenské dôsledky tetovania.
Navrhnúť tetovanie a nakresliť ho
na vlastné telo . Kriticky zhodnotiť
tento prejav vlastnej identity.
Diskusia
Tetovanie - návrh
Tetovanie –
návrh,
realizácia
MUV, OSR, TPPZ, OŽZ, FIG
Vlasy – koruna krásy
2
Budovanie vlastného štýlu a imidžu – ja v štýle niekoho
iného.
Rozvoj kritického myslenia vo vzťahu k sebe.
Práca s vlastnou fotografiou, tvorba účesu.
www.pizap.com
www.yiutube.com
Prostredníctvom grafického
editora pi Zap vytvoriť vlastnú
fotografiu v štýle vybranej
historickej osobnosti.
Zostaviť triedne portfólio.
Práca s vlastnou
fotografiou
Tvorba účesu
MUV, OSR, TPPZ, MEV, OŽZ, FIG
Dnes som hviezdou ja
Budovanie vlastného štýlu, imidžu a vkusu.
Rôzne spôsoby vyjadrenia identity.
Môj vzor – kritické hodnotenie podnetov z okolia.
Telový dizajn – úprava tváre a účesu, vizážistika, make-up.
1
OSR, TPPZ, OŽZ, MEV, FIG
V.
Časová rezerva
1
Dnes som hviezdou ja
1
Budovanie vlastného štýlu, imidžu a vkusu.
Rôzne spôsoby vyjadrenia identity.
Môj vzor – kritické hodnotenie podnetov z okolia.
Telový dizajn – úprava tváre a účesu, vizážistika, make-up.
KOMPLEXNÉ
PROJEKTY
2
OSR, TPPZ, OŽZ, MEV
Purizmus – architektonický model budovy školy
Architektonická súťaž: návrh, kresba, projekt,
model.
TPPZ, OSR, MEV, ENV
1
Purizmus – architektonický model budovy školy a jej
areálu
Architektonická súťaž: návrh, kresba, projekt,
model.
Návrh budovy vo vzťahu k okoliu – návrh a realizácia areálu
k vytvorenej budove.
Fyzická premena žiaka podľa jeho
vzoru.
Štylizácia do postavy slávnej
osoby.
Uvedomenie si vlastnej hodnoty
a kvalít.
Fyzická premena žiaka podľa jeho
vzoru.
Štylizácia do postavy slávnej
osoby.
Uvedomenie si vlastnej hodnoty
a kvalít.
Vytvoriť v štýle purizmu –
s využitím geometrických telies –
architektonický model budovy
školy.
Vytvoriť v štýle purizmu –
s využitím geometrických telies –
architektonický model budovy
školy a jej areálu.
TPPZ, OSR, MEV, ENV
VI.
1
Purizmus – architektonický model budovy školy a jej
areálu
Architektonická súťaž: návrh, kresba, projekt,
model.
Návrh budovy vo vzťahu k okoliu – návrh a realizácia areálu
k vytvorenej budove.
Vytvoriť v štýle purizmu –
s využitím geometrických telies –
architektonický model budovy
školy a jej areálu.
TPPZ, OSR, MEV, ENV
1
Na záver ... – záverečná hodina
Rekapitulácia poznaného – spätná väzba, najzaujímavejšie
témy a iné možnosti ich spracovania.
OSR, FIG
Záverečné hodnotenioe
1
Opakovať poznatky a pojmy zo
všetkých tematických okruhov.
Mojím snom je ...
Splnený sen
Architektonická
súťaž
Architektonický
model budovy školy
a jej areálu
Architektonický
model budovy školy
a jej areálu
Tematický výchovno-vzdelávací plán
2014/2015
Predmet:
Telesná a športová výchova
Počet hodín týždenne:
2+0
Ročník:
deviaty - chlapci
Vyučujúci:
Mgr. Róbert Klimko
Mesiac
Školský rok:
Poč. Tem.
hod celo
k
.
OKTÓBER
DECEMBER
NOVEMBER
12
JANUÁR
11
Testovanie
Atletika
6
Športové hry - Basketbal
5
Športové hry - Volejbal
SEPTEMBER
1
Obsahový štandard
Meranie, Váženie, Bezpečnosť pri cvičení
Vstupné testy: sed - ľah 1 min, zhyby
Vstupné testy: skok z miesta
Vstupné testy: hod loptou
Vstupné testy: člnkový beh 4 x 10 m
Vstupné testy: beh 50 m
Atletika: bežecká abeceda
Atletika: nízky štart
Atletika: skok do diaľky
Atletika: hod kriketovou loptičkou
Atletika: vytrvalostný beh
Atletika: beh na 1000 m
Basketbal: vedenie lopty
Basketbal: prihrávky
Basketbal: úlohovaná hra
Basketbal: streľba z miesta
Basketbal: streľba po vedení lopty, výskoku
Basketbal: úlohovaná hra
Basketbal: dvojtakt
Basketbal: obsadzovanie hráča s loptou, bez
lopty
Basketbal: herné kombinácie - 4:2, 3:2
Basketbal:úlohovaná hra
Basketbal: kontrola výkonnosti - hodnotenie
Basketbal: herná hodina
Volejbal: odbitie zhora v smere
Volejbal: odbitie zhora do ineho smeru
Volejbal: úlohovaná hra
Volejbal: odbitie zdola
Volejbal: odbitie zdola
Volejbal: úlohovaná hra
Volejbal: podanie zdola
Volejbal: podanie
Volejbal: úlohovaná hra
Volejbal: kontrola výkonnosti
Volejbal: herná hodina
Výkonový štandard
Vo všetkých disciplínach
maximálny výkon podľa
Výstupy
Testovanie
žiakov spojené
s vyhodnotením.
individuálnych schopností a
možností
Ovládať základnú terminológiu a
systematiku atletických disciplín
(beh, skok do diaľky, hod loptičkou),
Osvojiť si, zdokonaliť a
demonštrovať
techniku pohybových činností
Zvládnutie
techniky
atletických
Vedieť vysvetliť základné pravidlá
basketbalu, charakterizovať zásady
fair - play. Dosiahnúť optimálnu
úroveň hernej výkonnosti, ktorá
umožňuje hrať zápasy podľa
pravidiel.
Hodnotenie
zvládnutých
herných
činností.
Osvojiť si kolektívne
Herné
psychomotorické zručnosti,
kombinácie.
disciplín.
zosúladiť vlastný motorický prejav
so spoluhráčmi.
Vedieť vysvetliť základné pravidlá
volejbalu, charakterizovať zásady
fair - play. Dosiahnúť optimálnu
úroveň hernej výkonnosti, ktorá
umožňuje hrať zápasy podľa
pravidiel.
Osvojiť si kolektívne
psychomotorické zručnosti,
zosúladiť vlastný motorický prejav
so spoluhráčmi.
Zvládnutie
základných
pravidiel
volejbalu.
Hodnotenie
zvládnutých
herných
činností.
JANUÁR
JÚN
8
6
Športové hry - Futbal
Atletika
MÁJ
APRÍL
11
Testovanie
12
Športová gymnastika
Šport. gymn.: stojka na lopatkách, na hlave
MAREC
FEBRUÁR
Šport. gymn.: kotúľ vpred, kotúľ vzad
Šport. gymn.: stojka na rukách do kotúľa vpred
Šport. gymn.: premet bokom
Šport. gymn.: Akrobatická zostava - nácvik
Šport. gymn.: Akrobatická zostava - hodnotenie
Šport. gymn.: Preskoky - roznožka cez kozu
Šport. gymn.: Preskoky - skrčka cez kozu
Šport. gymn.: Preskok - hodnotenie
Šport. gymn.: Hrazda - prekot vpred, prekot
vzad
Šport. gymn.: Hrazda - nácvik výmyku
Šport. gymn.: Hrazda – výmyk
Futbal: vedenie lopty
Futbal: úlohovaná hra
Futbal: streľba
Futbal: úlohovaná hra
Futbal: obsadzovanie hráčov
Futbal: herné kombinácie
Futbal: úlohovaná hra
Futbal: osobné bránenie
Futbal: zakladanie útoku
Futbal: kontrola výkonnosti - hodnotenie
Futbal: herná hodina
Atletika: bežecká abeceda, fartlek
Atletika: nízky štart, beh na 60 m
Atletika: beh na 300 m
Atletika: skok do diaľky
Atletika: hod kriketovou loptičkou
Atletika: beh na 60 m - kontrola výkonnosti
Atletika: beh na 1000 m
Atletika: vrh guľou
Výstupné testy: sed - ľah 1 min, zhyby
Výstupné testy: skok z miesta
Výstupné testy: hod loptou
Výstupné testy: člnkový beh 4 x 10 m
Výstupné testy: beh 50 m
Záverečné hodnotenie
Vedieť uplatniť názvoslovie, poznať
Hodnotenie
základné pojmy, všeobecné pravidlá
gymnastiky. Optimálne rozvinúť
koordinačné schopnosti, kĺbovú
pohyblivosť a svalovú elasticitu,
statickú a dynamickú silu.
Vedieť vykonať pohybové zručnosti
gymnastických
prvkov.
na určitej úrovni.
Vedieť uplatniť názvoslovie
určených
prvkov.
Vedieť vysvetliť základné pravidlá
futbalu, charakterizovať zásady
fair - play. Dosiahnúť optimálnu
úroveň hernej výkonnosti, ktorá
umožňuje hrať zápasy podľa
pravidiel.
Osvojiť si kolektívne
psychomotorické zručnosti,
zosúladiť vlastný motorický prejav
so spoluhráčmi.
Žiaci majú pozitívny postoj k
súťaženiu a dodržiavajú prijaté
zásady v rámci skupiny.
Žiaci si osvoja, zdokonalia a
demonštrujú techniku pohybových
činností (štafetový beh, skok do
diaľky skrčmo, hod loptičkou)
Vo všetkých disciplínach
maximálny výkon podľa
individuálnych schopností a
možností
Teoretické
osvojovanie
poznatkov
priebežne vo
vyučovacích
hodinách.
Hodnotenie
zvládnutých
herných činností.
Hodnotenie
výkonov
dosiahnutých
v atletických
disciplínach.
Výstupné testovanie žiakov
spojené s vyhodnotením.
Tematický výchovno-vzdelávací plán
Školský rok:
2014/2015
Predmet:
Telesná a športová výchova
Počet hodín týždenne:
2+0
Ročník:
deviaty - dievčatá
Vyučujúci:
Mgr. Lucia Lucinová
Mes.
Poč. Tem.
hod. celok
Meranie, Váženie, Bezpečnosť pri cvičení
Vstupné testy: sed - ľah 1 min, zhyby
Testovanie
SEPTEMBER
1
5
Obsahový štandard
Vstupné testy: skok z miesta
Vstupné testy: hod loptou
Vstupné testy: člnkový beh 4 x 10 m
Vstupné testy: beh 50 m
OSR
OKTÓBER
6
Atletika
Atletika: bežecká abeceda
hybovej výkonnosti.
Získa trvalý pozitívny
vzťah k športu a
telesné-
Žiak vie posúdiť a diagnostikovať
mu rozvoju. Prejavuje
úroveň svojej pohyb. výkonnosti a
snahu o sebazdokonaľo-
vanie.
teles.rozvoja podľa daných noriem.
Vie sa orientovať v zákl.
OŽZ atlet.discip
Má trvalý pozit. vzťah
k atletickým
charakterizovať ich a prakticky
činnostiam.
demonštrovať. Pozná význam a
vplyv zákl. prostriedkov
kondičnej.
prípravy na zdravý rozvoj
organizmu
a vie ich využívať v pohyb.
aktivite.
OSR
Športové hry - Volejbal
11
Športové hry - Basketbal
Basketbal: vedenie lopty, prihrávky
NOVEMBER
DECEMBER
Vstupné testovanie všeobecnej po-
Atletika: hod kriketovou loptičkou
OŽZ
Vie správne pomenovať, popísať,
Basketbal: úlohovaná hra
Basketbal: streľba z miesta
prakticky ukázať, v hre uplatniť
Basketbal: streľba po vedení lopty, výskoku
Basketbal: úlohovaná hra
Basketbal: dvojtakt
Basketbal: obsadzovanie hráča s loptou, bez lopty
Basketbal: herné kombinácie - 4:2, 3:2
Basketbal: úlohovaná hra
Basketbal: kontrola výkonnosti - hodnotenie
Basketbal: herná hodina
OSR
Volejbal: odbitie zhora v smere
Volejbal: odbitie zhora do ineho smeru
Volejbal: úlohovaná hra
Volejbal: odbitie zdola
Volejbal: odbitie zdola
Volejbal: úlohovaná hra
Volejbal: podanie zdola
Volejbal: podanie
Volejbal: úlohovaná hra
Výstupy
OŽZ
Atletika: vytrvalostný beh
Atletika: beh na 800 m
11
JANUÁR
Atletika: nízky štart
Atletika: skok do diaľky
Výkonový štandard
Prejavuje pozit.postoj
k súťaženiu. Prejavuje
snahu o sebazdok.,
húževnatosť,
vytrvalosť.
Žiak v basketbale
dosahuje takú úroveň
osvojenia
techniku zákl. herných činností
jednotlivca a využiť herné
kombiná-
herných činností jednot-
nácie a systémy. Vie pomenovať a
cií a systémov, že je
popísať funkcie hráčov v obrane i
v útoku. Vie zostaviť a prakticky
schopný hrať stretnutie
podľa pravidiel.
Dodržia
viesť rozcvičenie pred hrou. Vie
va zásady fair-play.
livca, herných kombiná-
vykonať funkciu pomoc. rozhodcu,
zapisovateľa, časomerača, na hodinách určených na hru viesť jedno-
OŽZ duchý pozorovací hárok o hráčskom výkone družstva. Vie
posúdiť
Žiak vo volejbale
dosahuje takú úroveň
osvojenia
reálnu hodnotu svojho individuál.
šport. výkonu a aj výkonu
družstva.
herných činností jednot-
Vie správne pomenovať, prakticky
cií a systémov, že je
ukázať, v hre uplatniť techniku
zákl. herných činností jednotlivca
a
využiť herné kombinácie a
systémy.
schopný hrať stretnutie
podľa pravidiel.
Dodržia-
Vie pomenovať a popísať funkcie
livca, herných kombiná-
va zásady fair-play.
Volejbal: kontrola výkonnosti
Volejbal: herná hodina
Šport. gymn.: kotúľ vpred, kotúľ vzad
hráčov v obrane i v útoku.Vie vysOSR
OŽZ
Športová gymnastika
12
MAREC
FEBRUÁR
Šport. gymn.: stojka na lopatkách, na hlave
Šport. gymn.: stojka na rukách do kotúľa vpred
Šport. gymn.: premet bokom
Šport. gymn.: Akrobatická zostava - nácvik
Šport. gymn.: Akrobatická zostava - hodnotenie
Šport. gymn.: Preskoky - roznožka cez kozu
Šport. gymn.: Preskoky - skrčka cez kozu
Šport. gymn.: Preskok - hodnotenie
Šport. gymn.: Hrazda - prekot vpred, prekot vzad
Šport. gymn.: Hrazda - nácvik výmyku
Šport. gymn.: Hrazda – výmyk
OSR
vetliť pravidlá volejbalu.
Vie správne pomenovať, popísať
jednotlivé cvičebné polohy,
pohyby,
cvičebné tvary. Vie zostaviť a
viesť
Šport. hry - Hádzaná
APRÍL
10
Hádzaná: streľba z miesta
Hádzaná: streľba z rozbehu
Hádzaná: obsadzovanie hráčov
Hádzaná: herné kombinácie
Hádzaná: osobné bránenie
Hádzaná: zakladanie útoku
Hádzaná: úlohovaná hra
Hádzaná: kontrola výkonnosti - hodnotenie
Hádzaná: herná hodina
OSR
z organizácie,
bezpečnosti, dopomoci, záchrany,
rozcvičku. Vie prakticky ukázať
uplatňuje optimálnu
gymnastické cvičenia, zvládnuť
techniku pri vykonávaní
cvičebné väzby a pohybové
základných gymnastic-
kombinácie.
kých polôh. Ohodnotí
Vie uplatňovať optimálnu techniku techniku, estetiku,
pri vykonávaní základných
gymnaskompozíciu konaného
gymnastického
tických polôh, lokomočných pocvičenia,
postrehne a posúdi
hybov, cvičebných tvarov.
chyby
Vie reálne posúdiť svoju
individuál-
v predvedení, držaní
tela,
nu pohybovú úroveň.
rozsahu pohybov.
Hádzaná: chytanie lopty, vedenie lopty
OŽZ
Žiak preukáže poznatky
Vie pomenovať, prakticky ukázať,
v hre uplatniť techniku zákl.
herných
Žiak v hádzanej
dosahuje
takú úroveň osvojenia
činností jednotl.a využiť herné
kombinácie a systémy;
pomenovať
herných činností jed-
a popísať funkcie hráčov v obrane
binácií a systémov,
i v útoku; vysvetliť pravidlá;
zostaviť,viesť rozcvičenie pred
hrou.
že je schopný hrať
stretnutie podľa pravi-
Vie vykonať funkciu pomoc. roz-
diel. Dodržiava zásady
hodcu, zapisovateĺa, časomerača.
fair-play.
notlivca, herných kom-
Vie posúdiť reálnu hodnotu svojho
Atletika: bežecká abeceda, fartlek
OŽZ
Atletika: beh na 300 m
individ.šport.výkonu, výk.družstva
Žiak pozná zákl. pravidlá atlet.
disciplín a pod dohľadom pedagóga
je
Atletika: skok do diaľky
schopný pomáhať pri ogranizácii a
Atletika: hod kriketovou loptičkou
Atletika: beh na 60 m - kontrola výkonnosti
Atletika: beh na 800 m
Atletika: vrh guľou
rozhodovaní atletických súťažných
a zvyšovaní svojej teles.
zdatnosti a uplatňuje
získané vedomosti,
zručnos-
disciplín. Pozná význam rozcviče-
ti a návyky v každodennom živote.
OSR
nia a vie sa aktívne zapojiť do jeho
vedenia . Vie súperiť, kooperovať
a
Výstupné testy: sed - ľah 1 min, zhyby
tolerovať súperov.
Posudzuje úroveň
svojej
Žiak vie posúdiť a diagnostikovať
úroveň svojej pohybovej
výkonnos-
pohybovej výkonnosti a
ti a telesného rozvoja podľa
rozvoja podľa daných
daných noriem.
noriem.
5
Atletika
8
Testovanie
JÚN
MÁJ
Atletika: nízky štart, beh na 60 m
OŽZ
Výstupné testy: skok z miesta
Výstupné testy: hod loptou
Výstupné testy: člnkový beh 4 x 10 m
Výstupné testy: beh 50 m
Záverčné hodnotenie
OSR
Využíva zákl. atletické
lokomócie pri
udržiavaní
úroveň svojho telesného
Cvičenie v prírode:
Október 5 h
Apríl 5 h
Hodnotenie:
TC - ATLETIKA - na základe dosiahnutých výkonov a časov
TC - ŠPORTOVÁ GYMNASTIKA - úroveň zvládnutia jednotlivých prvkov
TC - ŠPORTOVÉ HRY - úroveň zvládnutia vybraných herných činností
Download

9. roč. - Hlavná stránka ZŠ s MŠ Antona Matulu Sebechleby