Výročná správa spoločnosti ZSNP, a.s.,
za rok 2013
Obsah
1. PRÍHOVOR GENERÁLNEHO RIADITEĽA
3
2. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O SPOLOČNOSTI K 31.12.2013
4
2.1. ÚDAJE O ZÁKLADNOM IMANÍ
2.2. ŠTRUKTÚRA AKCIONÁROV K 31.12.2013
2.3. ŠTATUTÁRNE A KONTROLNÉ ORGÁNY SPOLOČNOSTI K 31.12.2013
3. ŠTRUKTÚRA A HLAVNÉ PODNIKATEĽSKÉ AKTIVITY SPOLOČNOSTI K 31.12.2013
3.1. SERVISNÉ ZÁVODY
3.2. DCÉRSKE SPOLOČNOSTI ZSNP, A.S., S ROZHODUJÚCIM VPLYVOM
3.3. ORGANIZAČNÉ ZLOŽKY V ZAHRANIČÍ
3.4. ZMENY V ORGANIZAČNEJ ŠTRUKTÚRE
4. SPRÁVA O PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI A O FINANČNEJ SITUÁCII ZSNP, A.S.
4.1. PREHĽAD VYBRANÝCH UKAZOVATEĽOV ZÁVODOV A ÚTVAROV ZSNP, A.S.
4.2. HLAVNÉ UKAZOVATELE O VÝVOJI ČINNOSTI A FINANČNEJ SITUÁCII
4.3. ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA
4.4. STANOVISKO DOZORNEJ RADY
4.5. UDALOSTI OSOBITNÉHO VÝZNAMU, KTORÉ SA STALI PO UKONČENÍ R. 2013
4.6. ÚDAJE O PREDPOKLADANOM VÝVOJI SPOLOČNOSTI ZSNP, A.S., NA ROK 2014
5. OSTATNÉ INFORMÁCIE
5.1. ĽUDSKÉ ZDROJE A BEZPEČNOSŤ
5.2. ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
6. PRÍLOHA
4
4
4
5
5
5
5
5
6
6
7
8
10
11
11
12
12
13
15
2
1. Príhovor generálneho riaditeľa
Vážený akcionári,
v roku 2013 sme sa v našej spoločnosti zamerali na tri kľúčové oblasti. Prvou bolo pokračovanie v
napĺňaní prijatej stratégie, a to nájsť pre každý závod, prevádzku, prípadne dcérsku spoločnosť,
strategického investora. Druhou bolo napĺňanie obchodno-finančného plánu prijatého na rok 2013 a
treťou oblasť ekológie. Zároveň konštatujem, že prijatý obchodno-finančný plán na rok 2013 bol splnený.
V priebehu roka 2013 sme našli pre našu 100 %-nú dcérsku spoločnosť ZSNP TRADE, s.r.o. investora,
ktorý dlhodobo podniká v tejto oblasti, čo by malo byť zárukou jej ďalšieho rozvoja. V súvislosti s areálom
sme začali prípravy s odčlenením jeho majetku do novej spoločnosti AreaServis, s.r.o. a aktívne rozbehli
proces hľadania investora aj do tejto spoločnosti.
Prevádzka Doprava dosiahla pozitívny prevádzkový hospodársky výsledok s prekročením o takmer 14%.
Konštatujem, že aj táto prevádzka prijatý OFP na rok 2013 splnila. Čo ma zvlášť teší je skutočnosť, že
sme v tomto roku zavŕšili proces certifikácie získaním medzinárodných certifikátov, ktoré nám umožnia
poskytovať opravárenské a dopravné služby aj pre významné nadnárodné firmy, zabezpečujúce
železničnú dopravu.
V oblasti ekológie, ktorá je ešte stále jednou z kľúčových oblastí, ktorej sa venujeme a nasledujúce
obdobie aj budeme venovať, je pokračovanie spracovania alkalických vôd z telesa kalového poľa po
jeho úspešnom zrekultivovaní a v priebežnom posanačnom monitoringu.
Za spoluprácu ďakujem akcionárom, odberateľom, dodávateľom, finančným inštitúciám a hlavne našim
zamestnancom za ich cieľavedomosť, tvorivosť a dôslednosť pri práci. Verím, že aj nasledujúci rok bude
pre nás rovnako úspešný.
Ing. Ján Klimko
generálny riaditeľ
3
2. Základné údaje o spoločnosti k 31.12.2013
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
ZSNP, a.s.
Priemyselná 12
965 63 Žiar nad Hronom
Slovenská republika
30 222 524
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, v oddieli Sa, vložka
č. 25/S. Akciová spoločnosť bola založená schválením privatizačného projektu uznesením vlády SR č.
406/91 zo dňa 23.7.1991, podľa § 10 zákona č. 92/91 Zb., o podmienkach prevodu majetku štátu na iné
osoby a schválením zakladateľskej listiny a stanov dňa 6.8.1991, podľa § 25 zákona č. 104/90 Zb., o
akciových spoločnostiach. Do obchodného registra bola zapísaná 16. augusta 1991.
2.1. Údaje o základnom imaní
Základné imanie:
Počet vydaných akcií:
Druh akcií:
Forma akcií:
Podoba akcií:
42 261 094,- €, splatené v plnej výške
5 789 191 kusov v nominálnej hodnote 7,30 €
kmeňové
na meno
listinné
Spoločnosť vlastní 54 141 ks vlastných akcií. Z toho 35 327 ks v obstarávacej hodnote 7,30 EUR (21
akcií je určených pre 2 akcionárov spoločnosti ALUFINAL, a.s., ktorí zatiaľ neprejavili záujem o výmenu
akcií z dôvodu zlúčenia spoločnosti ALUFINAL, a.s. so ZSNP, a.s.), 8 204 ks akcií je v cene obstarania
11,62 EUR, 3 926 ks akcií je v cene obstarania 13,28 € a zvyšných 6 684 ks akcií v cene obstarania
19,92 EUR.
Spoločnosť vlastné akcie nadobudla na základe rozhodnutia valného zhromaždenia odkúpením od
drobných akcionárov.
2.2. Štruktúra akcionárov k 31.12.2013
Akcionár
ZSNP HOLDINGS LIMITED
Ostatné fyzické a právnické osoby
ZSNP a.s.
Podiel na ZI v €
40 600 233
1 267 833
393 028
Podiel v %
96,07 %
3,00 %
0,93 %
2.3. Štatutárne a kontrolné orgány spoločnosti k 31.12.2013
Predstavenstvo ZSNP, a.s.
Ing. Ján Klimko
Ing. Marián Chylik
- predseda predstavenstva
- člen predstavenstva
Dozorná rada ZSNP, a.s.
Dr.h.c. Ing. Jozef Pittner, PhD.
Ing. Jozef Špirko
Ing. Milena Neupauerová
- predseda dozornej rady
- člen dozornej rady
- člen dozornej rady (volený zamestnancami)
4
3. Štruktúra a hlavné podnikateľské aktivity
spoločnosti k 31.12.2013
ZSNP a.s.
SERVISNÉ ZÁVODY
Doprava
LKV
3.1.
Servisné závody
Prevádzka Doprava
Prevádzka LKV
3.2.
cestná a železničná preprava
spracovanie alkalickej vody z odkaliska - Kalové pole,
rekultivácia Kalového poľa
Dcérske spoločnosti ZSNP, a.s., s rozhodujúcim vplyvom
Názov spoločnosti
Enviroservis, s.r.o.
ALUPROF spol s r.o.
UM, s.r.o.
AreaServis, s.r.o.
ZSNP SCO, a.s.
ZSNP SAV, s.r.o.
Podiel ZSNP a.s.
na ZI
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
Sídlo
Žiar nad Hronom
Praha
Žiar nad Hronom
Žiar nad Hronom
Žiar nad Hronom
Žiar nad Hronom
3.3.
Organizačné zložky v zahraničí
Spoločnosť nemá v zahraničí žiadnu organizačnú zložku.
3.4.
Zmeny v organizačnej štruktúre
Ku dňu 30.4. 2013 spoločnosť ZSNP, a.s. predala svoj menšinový podiel v spoločnosti IT ZH, s.r.o.
spoločnostiam AZ net, s.r.o. a FINALCAST, s.r.o.
Ku dňu 2.8.2013 bol predaný aj 100%-ný obchodný
podiel v spoločnosti ZSNP TRADE, s.r.o.
5
4. Správa o podnikateľskej činnosti a o finančnej
situácii ZSNP, a.s.
Spoločnosť ZSNP, a.s. v roku 2013 podnikala v prevádzkovaní a poskytovaní služieb na železničnej
vlečke prostredníctvom prevádzky Doprava, poskytovaní služieb v rámci správy Areálu ZSNP
a odborných útvarov prostredníctvom závodu Správa. Popri tom sa spracovávala alkalická voda
a realizovali sa dokončovacie pokolaudačné práce na objekte kalového poľa účtované na závode LKV.
V roku 2013 bola nosnou podnikateľskou činnosťou prevádzka Doprava, ktorá poskytuje služby
posunu na železničnej vlečke, prenájom vozňov a v posledných rokoch aj opravy železničných vagónov.
Ako doplnková zárobková činnosť, ktorou sa využívajú voľné koľaje je dlhodobá deponácia cudzích
železničných vozňov.
Závod Správa sa zaoberá popri výkonu služieb odborných útvarov pre vnútorné potreby ZSNP aj
správou Areálu ZSNP a poskytovaním s tým spojených služieb – starostlivosť o cestné komunikácie,
zabezpečenie stráženia areálu s doplnkovými službami na úseku civilnej obrany, kosenie voľných plôch
a prenájom voľných priestorov v budovách ZSNP.
Významné miesto v činnosti spoločnosti má závod LKV, na ktorom prebieha sanácia starej
ekologickej záťaže Kalové pole – t.j. jeho rekultivácia, čerpanie a neutralizácia alkalickej vody.
V oblasti environmentu, riešenia starej ekologickej záťaže Kalového poľa, bolo nutné pokračovať
v čistení alkalickej vody zadržanej v telese odkaliska a vynakladali sa aj investičné náklady na
vybudovanie odvodňovacieho kanálu. Celkovo boli vynaložené prostriedky vo výške 2.623 tis. EUR.
4.1.
Prehľad vybraných ukazovateľov závodov a útvarov ZSNP, a.s.
Výkony (v tis. EUR)
Závod
(prevádzka)
Doprava
Staré strediská
ZSNP, a.s.
Poznámka:
EBITDA (vyjadrená ako
prevádzkový hosp.
výsledok + odpisy)
skut.
skut.
skut.
skut.
2013
2012
2013
2012
Priemerný stav
zamestnacov
skut.
skut.
2013
2012
1 356
1 243
9%
494
540
-9%
553
600
-8%
23
23
0%
0
0
0%
-5 275
-2 964
-78%
-5 270
-2 961
-78%
8
7
14%
2 532
2 591
-2%
-216 26 670 -101%
-1 579
274 -676%
18
20
-10%
LKV
Správa
Výsledok hospodárenia
za účtovné obdobie (v
tis. EUR)
3 888
3 552
7 386
zmena
v%
-47%
-
-313
-4 997 23 933
zmena
v%
zmena
v%
-
-
1 161
-
-121%
-6 296
-926
-580%
skut.
skut.
2013
2012
-
51
49
101
zmena
v%
-51%
Výkony sú tržby + zmena stavu vnútropodnikových zásob + aktivácia
Prevádzka Doprava pokračuje v ziskovom hospodárení, okrem hlavnej činnosti sa na tržbách
podieľajú aj opravy železničných vozňov, na ktoré bolo nutné vyškoliť zamestnancov a získať certifikáty
a oprávnenia. Pri tržbách 1.356 tis. EUR sa dosiahol prevádzkový zisk 494 tis. EUR, čo bolo o 9% viac
ako v roku 2012.
Na závode Spáva boli najdôležitejšími podnikateľskými aktivitami činnosti súvisiace so správou
Areálu ZSNP – starostlivosť o cesty a chodníky, na čo na základe zmlúv prispievajú aj firmy v areáli,
stráženie v areáli, prenájmy nehnuteľností. Tržby z tento činnosti predstavovali 1.101 tis. EUR,
hospodársky výsledok bola strata -449 tis. EUR. To však bolo ovplyvnené tvorbou opravných položiek na
zostávajúci majetok areálu, ktorá bola vytvorená vo výške 735 tis. EUR v rámci závierkových operácií
s cieľom zreálniť hodnotu majetku. Súčasťou výsledku je aj predaj niektorých budov a pozemkov,
z ktorých sa dosiahol zisk 191 tis. EUR. Odborné útvary správy poskytli služby za 97 tis. EUR,
predovšetkým svojim dcérskym spoločnostiam ale aj spoločnostiam, ktoré boli v minulosti vyčlenené zo
ZSNP, a.s. a predané iným investorom. Tieto služby majú klesajúci charakter. Dočasne sa tržby
dosahovali aj z predaja nakúpeného tovaru, v tomto prípade hliníka pre spoločnosť FINALCAST, s.r.o.
6
(vzhľadom na dohody z roku 2012 bolo potrebné dokončiť odber materiálu na základe kontraktu
s dodávateľom Norsk Hydroaluminium ešte z čias pred predajom závodu Finalcast, za čo ZSNP, a.s.
inkasovala servisný poplatok).
Závod LKV je prevádzka, ktorá zabezpečuje odstraňovanie starej ekologickej záťaže – Kalové pole.
Budúce náklady na spracovanie alkalickej vody, prevádzku kalového poľa aj s monitoringom jeho stavu
bolo nutné zabezpečiť účtovnou rezervou vo výške 7.076 tis. EUR k čomu bolo potrebné túto rezervu
dotvoriť v objeme 5.331 tis. EUR. To je zároveň najzásadnejšia položka, ktorá sa podieľa na celkovej
strate z prevádzkovej činnosti, ktorá dosahuje -5.275 tis. EUR.
Prevádzkový hospodársky výsledok, strata -7.227 tis. EUR, je výrazne ovplyvnený tvorbou rezerv na
ekológiu a tvorbou opravných položiek na niektoré zložky nehnuteľného majetku.
Vo finančnej oblasti bol vďaka zisku z predaja dcérskej spoločnosti ZSNP TRADE, s.r.o. a kurzovým
rozdielom dosiahnutý zisk vo výške 2.230 tis. EUR. Dividendy plynuli od dcérskej spoločností
Enviroservis, s.r.o. a z majetkovej účasti v DDP Stabilita.
Celkový hospodársky výsledok na úrovni -4.997tis. EUR odráža tvorbu rezerv a opravných položiek
v záujme zreálnenia hodnoty spoločnosti a jej budúceho vývoja. Tento rok nebolo možné inkasovať
dividendy z najvýznamnejšieho aktíva, majetkového podielu v ZSNP SCO, a.s., prostredníctvom ktorej
vlastní podiel v Slovalco, a.s. Spoločnosť ZSNP SCO, a.s. mala v roku 2012 záporný výsledok
hospodárenia z titulu tvorby opravných položiek na finančnú investíciu.
4.2.
Hlavné ukazovatele o vývoji činnosti a finančnej situácii
Hlavné ukazovatele
Tržby 60
MJ
2011
2012
2013
tis. EUR
17 299
8 979
3 757
tis. EUR
13 793
2 914
137
Pridaná hodnota
tis. EUR
5 248
2 514
874
Výsledok hospodárenie z hospodárskej činnosti
tis. EUR
-4 374
-5 719
-7 227
Osobné náklady
tis. EUR
4 718
2 115
1 237
Výsledok hospodárenie za účtovné obdobie
tis. EUR
27 193
23 932
-4 997
Zásoby
tis. EUR
2 845
71
79
Pohľadávky dlhodobé a krátkodobé
tis. EUR
84 886
74 910
57 336
Záväzky dlhodobé a krátkodobé
tis. EUR
104 403
91 381
68 311
Výroba
tis. EUR
17 140
6 177
2 689
Investície
tis. EUR
982
271
341
z toho export
Priemerné mzdy
EUR
1 124
1 669
1 504
Priemerný stav zamestnancov
osoby
254
101
49
Produktivita z pridanej hodnoty na zamestnanca
koef.
1,75
2,25
1,49
7
4.3.
Účtovná závierka
Riadna individuálna účtovná závierka v plnom rozsahu bola overená audítorskou spoločnosťou
Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o., Bratislava, a je v prílohe, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto
výročnej správy.
SÚVAHA
Hodnota aktív a zdrojov ich krytia k 31.12.2013 sa predstavuje sumu 155.120 tis. EUR, čo je
medziročný pokles o 18.831 tis. EUR, spôsobený znížením pôžičiek na strane aktív a poklesom
vlastného imania z dôvodu výplaty dividend.
Aktíva
A/ Hodnota neobežného majetku sa znížila o 1.321 tis. EUR, čo predstavuje najmä bežné odpisy
a opravné položky k majetku. Finančné investície sa znížili o 238 tis. EUR, čo je v dôsledku predaja
obchodného podielu v dcérskej spoločnosti ZSNP TRADE, s.r.o. Z dlhodobého majetku boli predané
niektoré nevyužívané nehnuteľnosti – sklad, pozemky.
B/ Obežný majetok spoločnosti poklesol o 17.509 tis. EUR. Pokles spôsobilo splatenie časti pôžičiek
poskytnuté spoločnosti Penta Investments Limited.
Pasíva
A/ Vlastné imanie medziročne kleslo 28.964 tis. EUR. Na poklese sa podieľa strata bežného účtovného
obdobia -4.997 tis. EUR a rozhodnutie o vyplatení dividend v objeme 23.909 tis. EUR
B/ Záväzky vzrástli o 10.125 tis. EUR, pričom v oblasti rezerv bol nárast o 3.169 tis. EUR a záväzky z
úverov celkovo vzrástli o 6.929 tis. EUR. Splácal sa úver z Environmentálneho fondu SR (o 553 tis.
EUR), prijaté pôžičky od ZSNP SCO vzrástli o 8.390 tis. EUR, ZSNP TRADE, s.r.o. splatila úver 226 tis.
EUR. Záväzky z obchodného styku poklesli o 183 tis. EUR, záväzky voči spoločníkom/akcionárom z titulu
dividend poklesli 300 tis. EUR.
SÚVAHA (v tis. EUR)
AKTÍVA CELKOM
Neobežný majetok
Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok
Zásoby
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Časové rozlíšenie
PASÍVA CELKOM
Vlastné imanie
Základné imanie
Kapitálové fondy
Fondy zo zisku
Výsledok hospodárenia minulých rokov
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
Záväzky
Rezervy
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie
k 31.12.2011
195 831
108 049
11 572
96 478
87 753
2 845
4
84 882
21
28
195 831
79 375
41 723
210
10 216
33
27 193
116 455
6 150
60 420
43 983
5 902
1
k 31.12.2012
173 951
98 918
2 439
96 479
75 009
71
1
74 910
27
24
173 951
76 523
41 723
323
10 470
75
23 932
97 428
5 486
47 662
43 719
561
0
k 31.12.2013
155 120
97 597
1 356
96 241
57 500
79
55077
2 259
85
23
155 120
47 559
41 723
41
10 694
98
-4 997
107 553
8 682
5 356
62 955
30 560
8
8
VÝKAZ ZISKOV A STRÁT
Vzhľadom na to, že v roku 2012 bol odpredaný závod Finalcast a Naradex, tržby medziročne poklesli
o 5.283 tis. EUR. Tomu zodpovedá aj pokles pridanej hodnoty (o 1.640 tis. EUR). Prevádzkový
hospodársky výsledok bol podobne ako v roku 2012 ovplyvnený predovšetkým o tvorbu rezerv
a opravných položiek. Medziročné prehĺbenie straty zodpovedá poklesu pridanej hodnoty.
Vo finančnej oblasti došlo k zásadnému poklesu kvôli nevyplateniu dividend z dcérskej spoločnosti
ZSNP SCO, a.s. Dôvodom bola strata za rok 2012, ktorá vychádza z nutnosti tvorby opravných položiek
na akcie Slovalca. Tým bolo vyhovené požiadavke audítora, v čase, keď Slovalco vyjednávalo o novom
kontrakte na dodávky elektrickej energie.
Celkový hospodársky výsledok spoločnosti za rok 2013 je strata vo výške -4.997 tis. EUR.
VÝKAZ ZISKOV A STRÁT (v tis. EUR)
k 31.12.2011
k 31.12.2012
k 31.12.2013
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
17 086
7 841
2 558
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob
-50
-1 709
0
Aktivácia
103
46
131
Výroba
17 140
6 178
2 689
Tržby z predaja tovaru
212
1 138
1199
Náklady vynaložené na obst. predaného tovaru
173
1 137
1199
40
1
0
Spotreba materiálu a energie a ost. dodávok
8 981
2 189
385
Služby
Obchodná marža
2 951
1 475
1 430
Výrobná spotreba
11 932
3 664
1 815
Pridaná hodnota
5 248
2 514
874
Osobné náklady
4 718
2 115
1 237
Odpisy DNHM
5 051
3 632
931
Tvorba a zúčtovanie OPk k pohľadávkam
1
7
771
Ostatné prevádzkové náklady
5 213
12 463
5 685
Ostatné prevádzkové výnosy
5 363
9 984
523
-4 374
-5 719
-7 227
6 042
10 335
4 975
37 627
39 987
7 205
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
Finančné náklady
Finančné výnosy
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
31 584
29 652
2 230
Mimoriadne náklady
108
0
0
Mimoriadne výnosy
91
0
0
-17
0
0
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti
Daň z príjmov spolu
1
0
0
-splatná
1
0
0
-odložená
0
0
0
27 193
23 933
-4 997
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
9
4.4.
Stanovisko dozornej rady
10
4.5.
Udalosti osobitného významu, ktoré sa stali po ukončení r. 2013
Dňa 4.2.2014 spoločnosť ZSNP zvýšila základné imanie v dcérskej spoločnosti AreaServis, s.r.o.
.o 3.385.000 EUR. Toto navýšenie bolo splatené nepeňažným vkladom – nehnuteľným majetkom
v zostatkovej hodnote 429.260 EUR.
Po skončení účtovného obdobia boli splatené dlhopisy dvoch emisií ZSNP Invest a ZSNP Invest
02 v nominálnej výše 30.000 tis. EUR. Použité na to boli prostriedky z predčasného splatenia úverov
poskytnutých spoločnosti Penta Investments Limited.
4.6.
Údaje o predpokladanom vývoji spoločnosti ZSNP, a.s., na rok 2014
HLAVNÉ UKAZOVATELE (v tis. EUR)
Skutočnosť 2013
Plán 2014
3 757
1 228
874
774
Výsledok hospodárenia z hosp. činnosti
-7 227
-411
Osobné náklady
1 237
990
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
-4 997
13 789
Tržby (60*)
Pridaná hodnota
Plán na rok 2014 počíta s tým, že od február bude podnikateľská činnosť týkajúca sa areálu vyčlenená
do samostatnej spoločnosti AreaServis, s.r.o. pričom sa počíta s jej odpredajom.
Zostávajúce prevádzky, Doprava a závod LKV, budú vykonávať činnosti ako doteraz. Ťažisko v oblasti
tržieb a tvorby pridanej hodnoty zostáva na prevádzke Doprava, kde sa počíta s ďalším zvyšovaním
objemu tržieb z realizácie opráv vagónov, zachovaním služieb pre Slovalco a ostatných obchodných
partnerov.
V oblasti nákladov sa predpokladá s poklesom počtu zamestnancov a úsporami osobných nákladov,
rovnako aj ostatné náklady boli podrobené detailnému rozboru a rozhodovaniu o nevyhnutnosti pre
ďalšie fungovanie spoločnosti.
Výsledkom je predpokladaný prevádzkový výsledok na úrovni -411 tis. EUR, EBITDA -341 tis. EUR.
11
5. Ostatné informácie
5.1.
Ľudské zdroje a bezpečnosť
Ľudské zdroje
Hlavným cieľom v oblasti ľudských zdrojov bolo zabezpečiť a udržať kvalifikovaných zamestnancov
na potrebných pracovných pozíciách, aby bola zabezpečená kvalita práce a mohli sa ponúkať niektoré
služby aj pre externé spoločnosti. Pokračovalo sa v nastavenom systéme motivácie zamestnancov a
vzdelávania.
Zvýšená pozornosť sa venovala získavaniu ďalších potrebných osvedčení a certifikátov
zamestnancov prevádzky Doprava, ktorá pokračovala v rozširovaní svojich činností v oblasti opravy
železničných vozňov.
Priemerný počet
zamestnancov
r. 2008
r. 2009
r. 2010
r. 2011
r. 2012
r. 2013
THZ
113
80
70
65
35
24
Robotníci
305
193
171
189
66
25
Spolu
417
273
241
254
101
49
Osobné náklady v tis. EUR
Mzdové náklady
Odmeny členom orgánov
spoločnosti
Náklady na sociálne poistenie
a soc. náklady
Spolu
r. 2008
4 514
r. 2009
2 846
r. 2010
2 804
r. 2011
3 337
r. 2012
1 569
r. 2013
916
70
37
37
29
30
28
1 579
1 149
1 081
1 351
516
293
6 163
4 032
3 922
4 718
2 115
1237
V roku 2013 spoločnosť:
 v oblasti motivácie zamestnancov:
- pokračovala v nastavenom systéme motivácie zamestnancov,
- komunikácia so zamestnancami bola zabezpečovaná prostredníctvom porád, násteniek,
spoločných stretnutí aj mimo pracoviska, komunikácia s odborovou organizáciou bola na
štandardne dobrej úrovni,
- v Kolektívnej zmluve bol dohodnutý rast miezd - od mája 2013 bol objem mzdových
prostriedkov zvýšený o 3%,
- dovolenkový aj vianočný príspevok boli vyplatené vo výške 100% priemernej mzdy
zamestnancom, ktorí splnili kritériá stanovené v Kolektívnej zmluve,
- prémiové ukazovatele odrážali výsledky spoločnosti a prístup zamestnancov k pracovným
úlohám
 V oblasti vzdelávania zamestnancov sa kládol dôraz na vzdelávacie aktivity, ktoré boli potrebné
k zabezpečeniu výkonu práce, ale aj úloh, ktoré vyplývali z pracovných činností. Vzhľadom
k zmenám v legislatíve zamestnanci absolvovali semináre a školenia, ktoré informovali o aktuálnych
zmenách. Zamestnanci sa zúčastňovali aj ďalších odborných školení, seminárov, konferencií.


Ciele pre rok 2014:
zabezpečiť a udržať kvalifikovaných zamestnancov v potrebnom množstve a vzdelaní
pokračovať v zabezpečovaní vzdelávacích aktivít najmä v oblasti odborných spôsobilostí, kvality,
BOZP.
12
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Zamestnanci sa zúčastňovali zdravotných prehliadok – vstupných, výstupných aj preventívnych.
Zdravotná starostlivosť je zabezpečovaná na vysokej odbornej úrovni prostredníctvom služieb pracovnej
zdravotnej služby. V roku 2013 sme nezaznamenali žiadne podozrenie na chorobu z povolania. Aj vďaka
pozornosti, ktorú venujeme zabezpečovaniu BOZP na pracoviskách, dodržiavaniu predpisov súvisiacich
s bezpečnosťou pri práci a sledovaním používania ochranných pomôcok a prostriedkov, sme v roku 2013
nemali žiadny pracovný úraz.
V roku 2014 je našim cieľom potvrdiť v recertifikačnom audite plnenie požiadaviek systému
integrovaného manažérstva. Externý audit IMS bude zameraný na overenie noriem STN EN ISO
9001:2009, STN EN ISO 14001:2005 a STN OHSAS 18001:2009.
5.2.
Životné prostredie
ZSNP, a.s. nie je prevádzkovateľom žiadneho zdroja znečistenia ovzdušia. Z tohto pohľadu sú
teda zaujímavé len údaje o celkovej kvalite ovzdušia v oblasti Žiarskej kotliny:
SHMÚ na základe hodnotenia kvality ovzdušia v zónach a aglomeráciách v roku 2010 podľa § 9 ods. 3
zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov vymedzil oblasti riadenia kvality
ovzdušia SR na rok 2013 medzi ktoré patria aj územia mesta Žiar nad Hronom a obce Ladomerská
Vieska u znečisťujúcej látky PM10 (prachové častice). Imisné hodnoty tejto znečisťujúcej látky sú merané
automatickou monitorovacou stanicou Žiar nad Hronom – na ulici Jilemnického a sú porovnávané
s limitnými hodnotami určenými Vyhláškou MP, ŽP a RR SR č. 360/2010 Z. z. o kvalite ovzdušia. Na
danej stanici sa v roku 2013 merala iba úroveň znečistenia ovzdušia tuhými časticami PM10 (ročná
limitná hodnota pre PM10 je 40 μg.m-3 ) a PM2,5 (na ktorý však nie je určený limit). Priemerná denná
limitná hodnota je 50 μg.m-3(pričom povolený počet prekročených denných limitov je 35x za rok). Počet
prekročení dennej limitnej hodnoty v roku 2013 (január - november) bol 6 prekročení (údaje za mesiac
december ešte nie sú k dispozícii).
Konkrétne pre stanicu AMS v Žiari nad Hronom vychádza podiel veľkých a stredných
stacionárnych zdrojov okolo 2 %, mobilných zdrojov okolo 1 %. Najväčší podiel má regionálne pozadie –
70 - 80 % a zdroje neznámeho pôvodu - 20 – 30 % z celkovej nameranej koncentrácie.
Z pohľadu vodného hospodárstva sa jedná o vypúšťanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie
prevádzkovanej spol. Dalkia Industry Žiar nad Hronom, a.s. z prevádzkových subjektov ZSNP, a.s..
Odber pitnej a priemyselnej vody je zabezpečený jej nákupom zo sietí v správe spol. DalkiaIndustry Žiar
nad Hronom, a.s. na základe zmluvného vzťahu.
Základné údaje znečistenia OV vypúšťaných do verejnej kanalizácie ZSNP, a.s. sú pravidelne
monitorované v súlade s platnou zmluvou s prevádzkovateľom kanalizácie.
V rámci výkonu odborného, technicko-bezpečnostného dohľadu nad vodnými stavbami – „Kalovými
poliami ZSNP, a.s. Žiar nad Hronom“ bol pravidelne vykonávaný dohľad v zmysle plánu dohľadu.
Zrážková činnosť v priebehu kalendárneho roka 2013 podľa vyhodnotení z minimeteorologickej
stanice prevádzkovanej v rámci odborného, technicko – bezpečnostného dohľadu nad vodnou stavbou
„Odkalisko – kalové pole ZSNP, a.s.“ v objekte odkaliska bola nasledovná : I – 207,0 %, II – 197,1 %, III –
204,8 %, IV – 114,9 %, V – 185,5 %, VI – 100,3 %, VII – 8,5 %, VIII – 66,3 %, IX – 122,6 %, X – 40,4 %,
XI – 107,0 %, XII – 29,0 % dlhodobých mesačných úhrnov zrážok čo predstavuje celkový sumár
dlhodobého úhrnu zrážok za kalendárny rok 2013 v objeme 755,6 mm resp.108,1 % dlhodobého ročného
úhrnu.
Skúšobná prevádzka technologického celku „Spracovania alkalickej vody z kalového poľa“ časť
neutralizácia , elektrodialýza, kryštalizačná odparka a nová odparka zrealizovaná v rámci projektu
zvýšenia kapacity spracovania SAV:
Technologická linka pracovala v skúšobnej prevádzke s menšími prestávkami na čistenie, opravy
a údržbu prakticky po celý fond využiteľného pracovného času celého kalendárneho roka. Skúšobná
13
prevádzka technologickej linky bola rozhodnutím OŠVS č. Z/2013/00393/REK predĺžená do 30.10.2017.
Celkom bolo z technológie spracovania alkalickej vody z kalového poľa v kalendárnom roku 2013
vypustených 88 622 m3 odpadových vôd, ako výsledok úpravy alkalickej vody z kalového poľa.
Z hľadiska odpadového hospodárstva došlo v roku 2013 k nasledovnému nárastu produkcie
odpadov v porovnaní s rokom 2012:
Celkové množstvo produkovaných odpadov [t.r-1]
2012
2013
1 455,55
1 961,96
23,49
1,98
1 432,06
1959,98
z toho:
Množstvo nebezpečného odpadu [t.r-1]
Množstvo ostatného odpadu [t.r-1]
Zvýšená produkcia odpadov v roku 2013 priamo súvisela s realizáciou rozsiahlych výkopových prác
a terénnych úprav súvisiacich so stavebnou a obchodnou činnosťou.
Po úspešnom rekultivovaní kalového pola sme pokračovali v posanačnom monitoringu. V druhej
polovici roku 2013 sme začali realizovať projekt „ Odvodnenie návodnej strany odkaliska – južná strana“.
Cieľom tohto projektu je hydraulická ochrana podzemnej tesniacej steny.
14
6. Príloha
Príloha
k výročnej správe ZSNP, a.s., za rok 2013
Riadna individuálna účtovná závierka ZSNP, a.s.:
- Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky
- Súvaha v plnom rozsahu
- Výkaz ziskov a strát v plnom rozsahu
- Poznámky k účtovnej závierke
15
Download

Výročná správa