I. IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE
Zriaďovateľ:
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Názov:
SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Generálny riaditeľ: RNDr. Oto H o r n á k
Sídlo:
Bratislava, Jeséniova 17D, PSČ 831 01
Identifikačné číslo:
00156906
Forma hospodárenia:
Štátna rozpočtová organizácia
Dátum zriadenia:
1. septembra 1991
Kontakt:
tel.: 02 654 22 408, fax: 02 593 04 191
e-mail: [email protected]
http://www.sizp.sk
II. PÔSOBNOSŤ A STREDNODOBÝ
ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
1.
VÝHĽAD
SLOVENSKEJ
INŠPEKCIE
Pôsobnosť Slovenskej inšpekcie životného prostredia
Podľa § 9 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) je
Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) odborným kontrolným orgánom, ktorý:
 vykonáva štátny dozor vo veciach starostlivosti o životné prostredie v rozsahu a za podmienok
ustanovených osobitnými predpismi,
 ukladá pokuty vo veciach starostlivosti o životné prostredie,
 vykonáva miestnu štátnu správu na úseku integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania
životného prostredia podľa osobitného predpisu,
 vykonáva ďalšiu činnosť vo veciach starostlivosti o životné prostredie v rozsahu osobitných
predpisov,
 vykonáva činnosť kontrolného orgánu podľa osobitných predpisov,
 vykonáva štátny dozor vo veciach dosiahnutia cieľov štátnej environmentálnej politiky na
celoštátnej úrovni a na regionálnej úrovni akciami, na ktoré bola poskytnutá podpora z
Environmentálneho fondu.
Územným obvodom ústredia SIŽP je podľa § 10 ods. 2 zákona územie Slovenskej republiky
(SR). Sídla a územné obvody inšpektorátov sú stanovené v prílohe č. 2 zákona. Určené sú podľa
environmentálnych kritérií, akými sú povodia riek, veľkoplošné chránené územia, vplyvy
osobitných činností (veľké priemyselné prevádzky, zámerné uvoľňovanie geneticky
modifikovaných organizmov a pod.). SIŽP riadi generálny riaditeľ, ktorý je oprávnený,
______________________________________
Vyhodnotenie plnenia PHÚ SIŽP za rok 2014
1
v odôvodnených prípadoch, poveriť inšpektorát vykonávať kontroly, uložiť opatrenia na nápravu a
pokuty aj mimo sídla príslušného inšpektorátu.
V súlade so zákonom, generálny riaditeľ môže zriadiť stále alebo dočasné pracovisko
inšpektorátu aj mimo sídla inšpektorátu a určiť územné obvody patriace do pôsobnosti
dočasného alebo stáleho pracoviska inšpektorátu. Sídla inšpektorátov sú v Bratislave, v Banskej
Bystrici, v Žiline a v Košiciach. V Nitre je Stále pracovisko Inšpektorátu Bratislava.
2.
Charakteristika pôsobnosti a najdôležitejšie úlohy
Vecný aj procesný profil orgánu štátnej správy, ktorý vykonáva vonkajšie kontroly, je
upravený v čl. 2 ods. 2 Ústavy SR a viacerými osobitnými predpismi. Osobitné právne predpisy,
ktoré určujú kompetencie SIŽP, sa podľa vecnej pôsobnosti rozdeľujú do 6 oblastí životného
prostredia. V zmysle uvedeného SIŽP kontroluje dodržiavanie právnych predpisov na úsekoch:
 ochrany vôd,
 ochrany ovzdušia,
 odpadového hospodárstva,
 ochrany prírody a krajiny a regulácie obchodu s exemplármi CITES,
 biologickej bezpečnosti a
 integrovaného povoľovania a kontroly.
Ako špecializovaný orgán štátnej správy má SIŽP kompetencie pri presadzovaní nariadení
Európskej únie (EÚ), napríklad:
 kontroluje
o cezhraničnú prepravu odpadov,
o cezhraničnú prepravu, vývoz a dovoz geneticky modifikovaných organizmov, vrátane
zdieľania informácií prostredníctvom mechanizmu Biosafety Clearing-House,
o držbu, obchod a dovoz exemplárov CITES, aj v rámci medzinárodnej policajnej organizácie
Interpol,
 plní úlohy SR v medzinárodnom systéme ochrany vôd a pri cezhraničnom zhoršení kvality vôd
na hraničných tokoch a zabezpečuje prevádzku Medzinárodného varovného strediska SR v
súlade s Dohovorom o spolupráci pri ochrane a trvalom využívaní Dunaja,
 zabezpečuje vyjadrenia cudzieho dotknutého orgánu a jeho účasť pri povoľovaní prevádzok s
cezhraničným vplyvom.
Znalosť aktuálneho stavu a medzinárodnej judikatúry v konkrétnych oblastiach príslušných
nariadení patrí medzi povinnosti ústredia SIŽP. V súlade s tým ústredie SIŽP riadi inšpekčnú
činnosť a zabezpečuje koordináciu činnosti inšpektorátov, metodické vedenie odborných oblastí
inšpekcie, sústreďovanie a spracovávanie dát a ich analýzu a celkové technicko-ekonomické
zabezpečenie inšpekčnej práce. Zastupuje SIŽP navonok, zabezpečuje a koordinuje jej prácu
na celoštátnej aj medzinárodnej úrovni, vrátane súčinnosti s inými orgánmi SR (polícia, colná
správa), s príslušnými zahraničnými kontrolnými orgánmi (ČR, Rakúsko, Nemecko, Holandsko,
Švajčiarsko...) a medzinárodnými subjektmi (Interpol, UNESCO). S týmito zahraničnými a
medzinárodnými orgánmi a organizáciami sú vytvorené stabilné a efektívne vzťahy a priame
komunikačné linky. Zároveň pôsobí ako druhostupňový odvolací orgán v správnych konaniach
a konaniach o priestupkoch realizovaných inšpektorátmi.
______________________________________
Vyhodnotenie plnenia PHÚ SIŽP za rok 2014
2
3.
Prínos pre užívateľov
Hlavným prínosom činnosti SIŽP je presadzovanie predpisov platných v oblasti životného
prostredia do praxe, keďže podľa čl. 44 ods. 3 Ústavy SR „nesmie nikto nad mieru ustanovenú
zákonom ohrozovať ani poškodzovať životné prostredie, prírodné zdroje“. Úžitok tejto činnosti je
celospoločenský, a teda je prínosom pre každého občana SR, ktorý má podľa čl. 44 ods. 1 Ústavy
SR „právo na priaznivé životné prostredie“.
V zmysle uvedeného SIŽP:
 kontroluje v rozsahu svojej pôsobnosti dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov,
podmienok určených v integrovaných povoleniach a rozhodnutí správnych orgánov vo veciach
životného prostredia,
 zisťuje nedostatky a škody na životnom prostredí a ich príčiny,
 ukladá opatrenia na odstránenie a nápravu zistených nedostatkov,
 uskutočňuje kontrolu uložených opatrení,
 obmedzuje alebo zastavuje škodlivú činnosť právnických alebo fyzických osôb,
 rieši mimoriadne zhoršenie vôd,
 schvaľuje v správnom konaní plány preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku
neovládateľného úniku škodlivých látok a obzvlášť škodlivých látok do životného prostredia a
na postup v prípade ich úniku,
 rozhoduje o obmedzení alebo zastavení činnosti v prevádzke, ak jej činnosťou hrozí závažné
poškodenie zdravia ľudí alebo životného prostredia alebo vznik značnej materiálnej škody,
 ukladá právnickým a fyzickým osobám pokuty za preukázané porušenia stanovených povinností
v oblasti životného prostredia,
 odoberá nepovolene držané alebo získané jedince zvlášť chránených druhov rastlín a živočíchov
a druhov chránených medzinárodnými zmluvami,
 spracováva stanoviská, posudky a vyjadrenia pre rozhodnutia iných orgánov štátnej správy,
 podieľa sa na riešení mimoriadnych udalostí s dopadom na životné prostredie,
 rieši hrozbu environmentálnej škody alebo existujúcu environmentálnu škodu spôsobenú
činnosťou prevádzok, ktoré majú vydané integrované povolenie,
 rieši podnety a sťažnosti občanov, právnických osôb aj iných orgánov štátnej správy.
4.
Strednodobý výhľad činnosti
SIŽP pri svojej činnosti vychádza zo skutočnosti, že životné prostredie prakticky nemá
hranice a globálne patrí medzi nosné témy súčasnosti, ktorým treba venovať najvyššiu pozornosť.
Preto v otázkach ochrany životného prostredia SIŽP prešla z „republikového“ prístupu na prístup
európsky, ktorý akcentuje podstatne širšie hľadiská a je založený na stanovovaní a plnení
strednodobých a dlhodobých cieľov.
Od vstupu SR do EÚ a do schengenského priestoru sa výrazne zmenil aj rozsah a obsahové
zameranie kontrolnej činnosti SIŽP. Pre kontrolnú činnosť SIŽP vyplynulo v dôsledku týchto
zmien aj mnoho nových kompetencií a povinností, či už v oblasti ochrany vôd, ochrany ovzdušia,
odpadového hospodárstva, ochrany prírody a krajiny, biologickej bezpečnosti a integrovanej
prevencie a kontroly znečisťovania životného prostredia. SIŽP sa preto vo svojich plánovaných
kontrolách zameriava na aktuálne tematické oblasti a čo najširší okruh potenciálnych
znečisťovateľov životného prostredia. V strednodobom výhľade SIŽP, v súčinnosti s EÚ, má
popredné miesto modernizácia činnosti inšpekcie.
______________________________________
Vyhodnotenie plnenia PHÚ SIŽP za rok 2014
3
V priebehu roka 2014 útvar inšpekcie ochrany ovzdušia (ÚIOO) ukončil aktivity projektu
„Akreditácia meracích skupín SIŽP“ udelením osvedčení o akreditácii pre skúšobné laboratórium
a inšpekčný orgán. Zámerom v strednodobom výhľade je:
 udržanie vykonávania akreditovaných odborných činností vzhľadom na podmienky poskytnutia
nenávratného finančného príspevku (NFP) tak, aby mohli byť akreditované odborné činnosti
vykonávané najmenej 5 rokov. Podľa podmienok poskytnutia NFP by neprevádzkovanie
projektu po uvedenú dobu malo za následok vrátenie finančných prostriedkov poskytnutých
z fondov EÚ. Zabezpečovanie uvedených činností je priamo závislé od dostatočného
personálneho obsadenia útvaru inšpekcie ochrany ovzdušia a aj prideleného objemu finančných
prostriedkov, keďže v súčasnosti je útvar personálne poddimenzovaný. Z uvedeného dôvodu je
potrebné zvýšiť počet zamestnancov inšpekcie ochrany ovzdušia minimálne o 5 inšpektorov.
 príprava na dohľady, ktoré vykoná SNAS na pracovisku technických činností (PTČ) Banská
Bystrica v roku 2015 v skúšobnom laboratóriu aj na inšpekčnom orgáne.
Dlhodobým cieľom inšpekcie ochrany ovzdušia je udržiavanie systému riadenia kvality
vykonávaných technických činností na vysokej profesionálnej úrovni. Realizáciou projektu sa v SR
podstatne rozšíria kontrolné merania emisií podľa požiadaviek platných právnych predpisov v
oblasti ochrany ovzdušia.
Medzi najdôležitejšie úlohy útvaru inšpekcie ochrany vôd (ÚIOV) v strednodobom
výhľade možno zaradiť všestrannú ochranu vôd vrátane vodných ekosystémov a od vôd priamo
závislých ekosystémov v krajine, a to na základe kontrolnej činnosti, riešenia mimoriadneho
zhoršenia vôd, ako aj z prešetrovania podnetov od občanov SR. K takýmto úlohám patrí aj kontrola
zameraná na prevenciu závažných priemyselných havárií v podnikoch/prevádzkach, v ktorých sú
prítomné vybrané nebezpečné látky, ako aj kontrola pri zaobchádzaní s chemickými látkami,
chemickými prípravkami a biocídmi.
Dlhodobými cieľmi útvaru inšpekcie ochrany vôd sú:
 udržať, resp. zlepšovať stav vôd a vodných ekosystémov, nakoľko voda je životne dôležitá,
nenahraditeľná a jej nedostatok môže spôsobiť ohrozenie života a zdravia ľudí, a to zabezpečiť
u prevádzkovateľov a v podnikoch zlepšenie ochrany pred znečistením vôd a prostredia s ním
súvisiaceho,
 predchádzať vzniku závažnej priemyselnej havárie, a to v podnikoch/prevádzkach
s prítomnosťou vybraných nebezpečných látok, zabezpečiť ich pripravenosť tak, aby sa
predchádzalo vzniku závažnej priemyselnej havárie, resp. pri jej vzniku boli podniky/prevádzky
pripravené na jej zdolávanie a na obmedzenie jej následkov na život, zdravie ľudí, životné
prostredie a majetok,
 zabezpečiť vysokú úroveň ochrany životného prostredia a zdravia ľudí, minimalizovať možné
riziká vyplývajúce pre životné prostredie, zdravie ľudí v oblasti uvádzania a používania
chemických látok, chemických zmesí a biocídov.
Tieto dlhodobé ciele možno zabezpečiť iba v závislosti od dostatočného personálneho
obsadenia útvaru a finančného ohodnotenia jeho zamestnancov.
Prioritnou úlohou útvaru inšpekcie odpadového hospodárstva (ÚIOH) v strednodobom
výhľade je presadzovanie dodržiavania povinností vyplývajúcich z právnych predpisov platných na
úseku odpadového hospodárstva, čo vedie k predchádzaniu porušovania predpisov a ohrozovaniu
a poškodzovaniu životného prostredia alebo zdravia ľudí. S ohľadom na túto prioritnú úlohu bude
činnosť útvaru zameraná na:
 nakladanie s odpadmi u všetkých držiteľov odpadov s dôrazom na nebezpečný odpad,
______________________________________
Vyhodnotenie plnenia PHÚ SIŽP za rok 2014
4
 zákonné nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi s cieľom umožniť
občanom najmä odovzdávanie týchto odpadov na určené miesta, a tým prispieť aj k znižovaniu
tvorby nezákonne umiestneného odpadu na miestach, ktoré na to nie sú určené,
 cezhraničnú prepravu odpadov, ktorá má reálny vplyv na životné prostredie nielen našej krajiny,
ale aj okolitých a vzdialených krajín,
 výkon ustanovených činností v rozsahu zákonných povinností a povolení tak, aby sa prispelo
k nastoleniu rovnocenných podmienok pri nakladaní a podnikaní s vymedzenými výrobkami
alebo odpadmi,
 prešetrovanie podnetov,
 správne konania vo veci uloženia pokuty.
Uvedené zameranie a priority činnosti ÚIOH sú zároveň aj dlhodobými cieľmi. Táto činnosť
bude hradená z pridelených rozpočtovaných prostriedkov. Jej výkon bude zabezpečený formou
štvrťročných plánov so špecifikovaním kontrolnej úlohy, kontrolovaného subjektu a osoby inšpektora, ktorý kontrolu vykoná.
Útvar inšpekcie ochrany prírody a krajiny (ÚIOPaK) osobitne upozorňuje na nedostatok
inšpektorov na riešenie všetkých úloh vyplývajúcich z príslušných právnych predpisov nariadenia Rady (ES) č. 338/97 z 9. decembra 1996 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov
a rastlín reguláciou obchodu s nimi, zákona č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich
živočíchov a rastlín a reguláciou obchodu s nimi a zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a
krajiny v znení neskorších predpisov. Preto zo strednodobého, ako aj dlhodobého výhľadu je
potrebné zvýšiť stav zamestnancov minimálne o 10 inšpektorov.
V súvislosti zo schváleným Národným akčným plánom Slovenskej republiky 2014 - 2019 na
presadzovanie uplatňovania Nariadenia Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich
živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi (ďalej len NAP 2014-2019), ktorý bol schválený
Uznesením vlády SR č. 694 z 4.12.2013, považuje ÚIOPaK za potrebné pokračovať v plnení ním
zadaných úloh, avšak je nevyhnutné zároveň zabezpečiť jeho primerané finančné krytie.
V strednodobom výhľade a s dlhodobými cieľmi pracuje aj útvar inšpekcie biologickej
bezpečnosti (ÚIBB). Platná INSPIRE legislatíva upravuje aj časovo rozvrhnutý proces jej následnej
implementácie, podľa ktorého by malo byť v novembri 2017 implementované Nariadenie Komisie
(EÚ) č. 1089/2010, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES,
pokiaľ ide o interoperabilitu súborov a služieb priestorových údajov. Preto útvar inšpekcie
biologickej bezpečnosti do tohto termínu u povinných osôb, ktorých zoznam vedie Ministerstvo
životného prostredia Slovenskej republiky (MŽP SR) v zmysle § 12 ods. 4 zákona č. 3/2010 Z. z. o
národnej infraštruktúre pre priestorové informácie, skontroluje všetky príslušné povinnosti. To
znamená vytvorenie zákonom stanovených metaúdajov, zabezpečenie dostupnosti súborov
priestorových údajov, sprístupnenie používaných súborov priestorových údajov, súlad údajov,
kódov a technických klasifikácií, zriadenie a prevádzkovanie sieťových služieb a vytvorenie
a zabezpečenie ich dostupnosti a zabezpečenie technického prepojenia súborov priestorových
údajov a služieb priestorových údajov so sieťovými službami.
Útvar integrovaného povoľovania a kontroly (ÚIPK) podľa zákona č. 39/2013 Z. z.
o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení zákona č. 484/2013 Z. z. a zákona č. 58/2014 Z. z. (ďalej len „zákon
o IPKZ“) v strednodobom výhľade bude:
a) vydávať integrované povolenia a ich zmeny,
b) prehodnocovať vydané integrované povolenia na základe prijatých záverov o BAT,
______________________________________
Vyhodnotenie plnenia PHÚ SIŽP za rok 2014
5
vykonávať kontrolu podľa plánu environmentálnych kontrol,
po ročných skúsenostiach aktualizovať plán environmentálnych kontrol ,
vytvárať pracovné skupiny k revíziám dokumentov BAT,
stabilizácia pracoviska (personálneho zabezpečenia) odboru integrovaného povoľovania
a kontroly (OIPK) na Inšpektoráte Bratislava (IŽP BA),
g) zastupovať Slovenskú republiku na rokovaniach o BAT.
c)
d)
e)
f)
Dlhodobým cieľom SIŽP je kontrolnou činnosťou zasahovať preventívne, teda skôr, ako
dôjde k závažnému nezákonnému konaniu, ktorého následkom je poškodenie životného prostredia
a s ním súvisiace poškodenie zdravia ľudí a závažné ekonomické straty. Pre plnenie tohto cieľa
SIŽP hľadá hlavne možnosti na vytvorenie podmienok pre stabilizáciu osobitne odborne
spôsobilých inšpektorov, ktorí majú schopnosti a zručnosti vykonávať kontrolnú činnosť na
požadovanej odbornej úrovni.
5. Strednodobý výhľad na plánované použitie finančných zdrojov
SIŽP má na roky 2015 - 2017 stanovený rozpočet výdavkov Ministerstvom životného
prostredia SR (ďalej len „MŽP SR“) v návrhu rozpočtu na rok 2015.
Finančné zabezpečenie
Z rozpočtu MŽP SR
(zdroj 111)
V tom:
Tematické okruhy
Spolu
Bežné
výdavky
Z iných zdrojov
Kapitálové
výdavky
Spolu
Vlastné
zdroje
V tom:
Prostriedky EÚ
vrátane
spolufinanc.
Spolu
Iné
zdroje
Tematický okruh : Inšpekčná činnosť
2015
2016
2017
2 586 796
2 586 796
0
0
0
0
0
2 586 796
2 586 796
2 586 796
0
0
0
0
0
2 586 796
2 586 796
2 586 796
0
0
0
0
0
2 586 796
Rozpočet výdavkov na výhľadové roky 2015 – 2017 nepokrýva nutné výdavky SIŽP a
predstavuje len 54,6 % z potreby finančných prostriedkov. Na zabezpečenie kontrolnej činnosti je
potrebná čiastka na rok 2015: 4 738 560 Eur
na rok 2016: 4 738 560 Eur
na rok 2017: 4 738 560 Eur
6. Strednodobý výhľad na personálny plán
Pre plnohodnotné zabezpečenie vymenovaných činností jednotlivých útvarov SIŽP je
potrebné ustáliť aj vhodné personálne obsadenie týchto útvarov podľa potrieb uvedených v texte
„Strednodobý výhľad činnosti“.
III. ROZPOČET
Rozpočet organizácie
Rozpočet výdavkov Slovenskej inšpekcie životného prostredia bol v roku 2014 vynaložený
na zabezpečenie kontrolnej činnosti a jeho čerpanie v členení na jednotlivé rozpočtové položky a
podpoložky je nasledovné:
______________________________________
Vyhodnotenie plnenia PHÚ SIŽP za rok 2014
6
Programovo alokované výdavky
Výdavky:
z toho: Program 0760200
Zdroj 111
600 Bežné výdavky
v tom:
610 Mzdy, platy,
služ.príjmy
620 Poistné a prísp.
zam.
630 Tovary a služby
640 Bežné transfery
700 Kapitálové výdavky
Program 0760200
Zdroj 72
600 Bežné výdavky
630 Tovary a služby
z toho: z poist. pln.
Zhoršenie kval. vôd
(v Eur)
Schválený
rozpočet
Upravený
rozpočet
Čerpanie
za rok 2014
%
čerpania
4 490 163
4 773 326
4 802 308,75
100,60
4 490 163
4 746 074
4 745 942,38
99,99
4 490 163
4 738 557
4 738 433,98
99,99
2 429 860
2 472 484
2 472 484
100,00
849 236
971 714,42
971 714,42
100,00
1 182 957
28 110
0
1 271 633,13
22 725,45
7 517,00
1 271 510,11
22 725,45
7 508,40
99,99
100,00
99,88
0
0
29 114,37
0,00
0
6 792,66
0,00
0
22 321,71
0
0
Program: 0750208
Zdroj: 11S1 a 11S2
BEŽNÉ VÝDAVKY
v tom:
11S1 Špeciálne služby
11S2 Špeciálne služby
0,00
0
27 252,00
27 252,00
100,00
0
0
23 164,20
4 087,80
23 164,20
4 087,80
100,00
100,00
Príjmy:
200 Nedaňové príjmy
v tom: Zdroj 111
Zdroj 72
44 500,00
44 500,00
0
16 627,00
16 627,00
0
31 373,39
188,68
24 580,73
6 792,66
147,84
0
Bežné výdavky (zdroj 111) boli v roku 2014 čerpané v celkovej výške 4 745 942,38 Eur.
Z toho:
610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania boli čerpané vo
výške 2 472 484,00 Eur, t. j. na 100 % upraveného rozpočtu.
620 – Poistné a príspevky zamestnávateľa do poisťovní
boli čerpané v sume
čo predstavuje 100 % upraveného rozpočtu.
630 – Tovary a ďalšie služby – táto položka je čerpaná v čiastke
Z toho:
______________________________________
Vyhodnotenie plnenia PHÚ SIŽP za rok 2014
971 714,42 Eur,
1 271 510,11 Eur,
7
631 – Cestovné náhrady boli čerpané v čiastke
61 735,76 Eur,
z toho 9 449,27 Eur na zahraničné pracovné cesty.
632 – Energie, voda a komunikácie – sú čerpané v sume
195 802,77 Eur,
V tejto rozpočtovej položke sú zahrnuté platby za energie, telekomunikačné služby
a poštové služby.
633 – Materiál a služby - táto položka je čerpaná v čiastke
137 458,47 Eur,
Boli z nej hradené výdavky na obstaranie interiérového vybavenia – kobercov do nových
priestorov, do ktorých sa Ústredie presťahovalo, a doplnenie vybavenia to vo výške 14 258,63 Eur,
výpočtovej techniky v hodnote 170 294,42 Eur, telekomunikačnej techniky v čiastke 510,04 Eur,
prevádzkových strojov za 3 196,42 Eur, všeobecného materiálu 54 757,50 Eur, kníh, novín a
časopisov za 4 597,77 Eur, pracovných odevov v čiastke 4 618,33 Eur a reprezentačných
výdavkov, ktoré boli čerpané do výšky 1 700,67 Eur.
634 – Dopravné bolo v roku 2014 čerpané vo výške
123 350,72 Eur.
Z toho 59 739,20 Eur na nákup pohonných hmôt, pretože na vykonávanie inšpekčnej
činnosti sa využívajú v prevažnej miere služobné motorové vozidlá.
Údržba a opravy motorových vozidiel boli vykonané v celkovej sume
35 513,17 Eur.
V roku 2014 sme hradili aj zákonom stanovené poistenie zodpovednosti za škodu
spôsobenú
prevádzkou motorového vozidla a havarijné poistenie motorových vozidiel na rok 2015 v sume 24
327,10 Eur. Diaľničné známky, parkovné a poplatky za službu LOJACK pre meracie vozidlá
predstavovali čiastku
2 679,00 Eur.
635 – Rutinná a štandardná údržba bola čerpaná v sume
112 406,29 Eur.
Údržba budov v roku 2014 sa vykonala v celkovej sume
45 957,24 Eur.
Tieto výdavky boli
použité na údržbu administratívnych budov v Nitre, Košiciach, Banskej
Bystrici a v Žiline a na opravu priestorov, do ktorých sa v rámci pasportizácie nehnuteľného
majetku v rezorte životného prostredia presťahovalo Ústredie SIŽP.
Okrem toho položka 635 zahŕňa výdavky na údržbu výpočtovej techniky a softvéru vo výške
22 794,82 Eur, meracej a monitorovacej techniky v čiastke 16 397,12 Eur a
údržbu
prevádzkových strojov a telekomunikačnej techniky v sume 17 414,46 Eur.
636 – Nájomné za prenájom bolo za rok 2014 čerpané v sume 24 897,11 Eur, z toho
nájomné administratívnych priestorov, budov, garáží a priestorov, v ktorých sídli ústredie SIŽP a
za prenájom garáží vo výške 23 229,00 Eur. Prenájom poštových priečinkov a nájom fliaš na
technické plyny pre odbory inšpekcie ochrany ovzdušia predstavoval čiastku 1 668,11 Eur.
637 – Služby boli čerpané v sume
487 895,60 Eur.
Najvyššie čerpanými podpoložkami sú školenia a kurzy, a to v sume 7 466,22 Eur, ktoré zahŕňajú
účasť zamestnancov SIŽP na odborných seminároch a poradách. Povinný prídel do sociálneho
fondu bol tvorený vo výške 35 650,08 Eur, všeobecné služby 95 179,64 Eur, špeciálne služby
(právne služby, ochrana objektov) 29 159,61Eur. Stravné bolo hradené vo výške 121 610,61 Eur,
poistenie majetku organizácie a poistenie zamestnancov pri zahraničných pracovných cestách
10 081,41 Eur, úhrada daní z nehnuteľností, koncesionárskych poplatkov 11 805,89 Eur, štúdie,
analýzy a posudky boli hradené vo výške 164 517,61 Eur.
Výdavky na štúdie a analýzy boli hradené v roku 2014 v čiastke
164 517,61 Eur,
z toho:
- Kontrolné odbery a analýzy vzoriek vôd - v rámci tejto činnosti boli vykonávané odbery
vzoriek, analýzy odpadových vôd a fyzikálno-chemický rozbor vody. Na túto činnosť boli
hradené platby vo výške
167,81 Eur.
- Zabezpečenie analýz vzoriek kvapalných ropných palív - v roku 2014 inšpekcia vykonávala
kontroly kvality vyrábaných, dovážaných a predávaných ropných palív a za tým účelom
odoberala vzorky a zabezpečovala ich analýzy v akreditovanom skúšobnom laboratóriu, a to v
čiastke
138 883,20 Eur.
______________________________________
Vyhodnotenie plnenia PHÚ SIŽP za rok 2014
8
- Na analýzy výrobkov a regulovaných výrobkov obsahujúcich organické rozpúšťadlá boli
použité bežné výdavky vo výške
19 991,04 Eur.
Laboratórne práce – rozbor emisií v sume
5 325,12 Eur.
Útvar biologickej bezpečnosti zabezpečoval nákup materiálu na odbery a analýzy vzoriek rastlín
a mikroorganizmov v celkovej sume
8 974,70 Eur.
Analýzy pre inšpekciu integrovaného povoľovania a kontroly boli v sume
481,04 Eur.
Laboratórne práce pre inšpekciu ochrany ovzdušia predstavovali čiastku
4 149,89 Eur.
Kapitálové výdavky - boli v roku 2014 čerpané vo výške 7 508,40 Eur a boli použité na
obstaranie titánovej sondy na meranie emisií.
Rozpočet príjmov (zdroj 111) bol za rok 2014 splnený na 147,84 % voči upravenému rozpočtu, čo
predstavuje čiastku 24 580,73 Eur a príjmy z poistného plnenia (zdroj 72) boli vo výške 6 792,66
Eur.
Členenie plánovaných nedaňových príjmov (zdroj 111) bolo nasledovné:
- príjmy z prenájmu nebytových priestorov v prevádzkovej budove v Žiline
3 720,00 Eur,
- príjmy z dobropisov
8 019,21 Eur,
- za prebytočný hnuteľný majetok
51,22 Eur,
- za porušenie predpisov
12 330,00 Eur,
- za predaj kapitálových aktív
0,00 Eur,
- iné príjmy
460,30 Eur,
Finančné prostriedky za poistné plnenie (zdroj 72) vo výške 6 792,66 Eur boli použité na
navýšenie rozpočtu bežných výdavkov na úhradu faktúr za poistenie motorových vozidiel.
SIŽP bola na základe rozhodnutia ministra životného prostredia poskytnutá dotácia z
Environmentálneho fondu vo výške 22 321,71 Eur na odstraňovanie následkov mimoriadneho
zhoršenia kvality vôd a mimoriadneho ohrozenia kvality vôd na území Slovenskej republiky.
Z týchto prostriedkov boli uhradené faktúry na odstránenie ekologických havárií.
V rámci projektu „Akreditácia meracích skupín“, hradeného z prostriedkov Európskej únie
bola dofinancovaná záverečná platba v čiastke 27 252,00 Eur.
Finančné prostriedky boli v roku 2014 vynaložené účelne, efektívne a s maximálnou
hospodárnosťou.
IV. ORGANIZAČNÉ ČLENENIE A PERSONÁLNE OTÁZKY
1. Platná organizačná štruktúra a počet zamestnancov
SIŽP sa organizačne člení na ústredie so sídlom v Bratislave a inšpektoráty životného
prostredia so sídlami v Bratislave (vrátane Stáleho pracoviska v Nitre), Banskej Bystrici, Košiciach
a v Žiline.
Odborné útvary na ústredí metodicky riadia prvostupňové orgány - inšpektoráty životného
prostredia a súčasne plnia úlohu odvolacieho orgánu voči prvostupňovým rozhodnutiam. Ústredie a
inšpektoráty životného prostredia (IŽP) vykonávajú štátnu správu starostlivosti o životné prostredie
v rozsahu podľa § 9 ods. 1 zákona vo svojich územných obvodoch.
Plánovaný počet zamestnancov v SIŽP bol na rok 2014 stanovený MŽP SR v počte 272
zamestnancov, z toho:
štátna služba:
235 zamestnancov
výkon práce vo verejnom záujme:
37 zamestnancov
______________________________________
Vyhodnotenie plnenia PHÚ SIŽP za rok 2014
9
Organizačná štruktúra Slovenskej inšpekcie životného prostredia k 31. 12. 2014
Útvar
Generálny riaditeľ
Kancelária generálneho riaditeľa
Osobný úrad
Oddelenie kontroly
Ekonomicko-prevádzkový útvar
Útvar inšpekcie ochrany vôd - ústredie
Útvar inšpekcie ochrany ovzdušia - ústredie
Útvar inšpekcie odpadového hospodárstva - ústredie
Útvar inšpekcie ochrany prírody a krajiny - ústredie
Útvar inšpekcie biologickej bezpečnosti - ústredie
Útvar integrovaného povoľovania a kontroly - ústredie
Inšpektorát životného prostredia Bratislava (IŽP BA)
Kancelária riaditeľa
Odbor inšpekcie ochrany vôd
Odbor inšpekcie ochrany ovzdušia
Odbor inšpekcie odpadového hospodárstva
Odbor inšpekcie ochrany prírody a krajiny
Odbor inšpekcie biologickej bezpečnosti
Odbor integrovaného povoľovania a kontroly
IŽP BA Stále pracovisko Nitra
Kancelária vedúceho
Odbor inšpekcie ochrany vôd
Odbor inšpekcie odpadového hospodárstva
Odbor integrovaného povoľovania a kontroly
Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica
Kancelária riaditeľa
IŽP BB Odbor inšpekcie ochrany vôd
IŽP BB Odbor inšpekcie ochrany ovzdušia
IŽP BB Odbor inšpekcie odpadového hospodárstva
IŽP BB Odbor inšpekcie ochrany prírody a krajiny
IŽP BB Odbor inšpekcie biologickej bezpečnosti
IŽP BB Odbor integrovaného povoľovania a kontroly
Inšpektorát životného prostredia Košice
Kancelária riaditeľa
IŽP KE Odbor inšpekcie ochrany vôd
IŽP KE Odbor inšpekcie ochrany ovzdušia
IŽP KE Odbor inšpekcie odpadového hospodárstva
IŽP KE Odbor inšpekcie ochrany prírody a krajiny
IŽP KE Odbor integrovaného povoľovania a kontroly
Inšpektorát životného prostredia Žilina
Kancelária riaditeľa
IŽP ZA Odbor inšpekcie ochrany vôd
IŽP ZA Odbor inšpekcie ochrany ovzdušia
______________________________________
Vyhodnotenie plnenia PHÚ SIŽP za rok 2014
Plánovaný počet zamestnancov
Štátna služba
Verejný záujem
1
5
6
3
1
2
8
5
5
5
5
4
7
1
7
8
5
5
3
16
4
1
5
5
11
3
2
5
6
6
5
3
16
5
1
8
7
5
5
16
6
1
9
5
4
10
IŽP ZA Odbor inšpekcie odpadového hospodárstva
IŽP ZA Odbor inšpekcie ochrany prírody a krajiny
IŽP ZA Odbor integrovaného povoľovania a kontroly
6
5
16
235
Spolu
37
272
2. Rozvoj ľudských zdrojov
V rámci prehlbovania a zvyšovania kvalifikácie SIŽP v roku 2014 zabezpečovala pre
zamestnancov podľa obsahového zamerania:
 vstupné inštruktáže pre nových zamestnancov z bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
požiarnej ochrany a odbornej prípravy protipožiarnych hliadok, zdokonaľovania osobitnej
spôsobilosti vodičov referentsky zverených motorových vozidiel a kurzy prvej pomoci pre
týchto vodičov, periodické školenia pre ostatných zamestnancov v členení podľa pracovných
funkcií a odborností (v počte 240 zamestnancov),
 rôzne školenia, odborné semináre, kurzy, konferencie (v počte 273 zamestnancov),
 pracovné porady zo zákonov týkajúcich sa hlavnej činnosti SIŽP,
 zabezpečenie odbornej prípravy a skúšok na získanie odbornej spôsobilosti ako špecialista na
prevenciu závažných priemyselných havárií podľa zákona č. 261/2002 Z. z. o prevencii
závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky č.
489/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o prevencii závažných
priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov (v počte 1 zamestnanec),
 zabezpečenie odbornej prípravy a skúšok na získanie osobitného kvalifikačného predpokladu
podľa zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 462/2004 Z. z.,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o osobitných kvalifikačných predpokladoch na výkon
niektorých činností na úseku starostlivosti o životné prostredie bolo zrealizované v priebehu
roka 2014 v odbore štátnej služby 2.20 Životné prostredie podľa úsekov činnosti ( v počte 25
zamestnancov ):
o ochrana vôd
4 zamestnanci
o ochrana ovzdušia
1 zamestnanec
o ochrana prírody a krajiny
3 zamestnanci
o biologická bezpečnosť
2 zamestnanci
o integrované povoľovanie a kontrola
15 zamestnancov.
V predmetnej oblasti bolo na zabezpečenie vzdelávacích aktivít zamestnancov vynaložených
spolu 7 466,22 Eur.
SIŽP uskutočnila v roku 2014 nákup kníh, odborných časopisov, novín a zbierok zákonov
vo výške 4 597,77 Eur.
3. Kvalifikačná a veková štruktúra zamestnancov, rodová rovnosť
Kvalifikačná štruktúra zamestnancov SIŽP v kmeňovom stave k 31. 12. 2014
 vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
16
 vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
181
 vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
1
 úplné stredné všeobecné vzdelanie
37
 stredné vzdelanie bez maturity
1
 ukončené základné vzdelanie
1
Veková štruktúra zamestnancov SIŽP v kmeňovom stave k 31. 12. 2014
 25 – 35
56
______________________________________
Vyhodnotenie plnenia PHÚ SIŽP za rok 2014
11




36 – 45
46 – 55
56 – 65
65 a viac.
32
70
55
4
Z uvedeného prehľadu vyplýva, že SIŽP v rámci personálnej politiky zabezpečuje
kontinuitu medzi vekovými kategóriami zamestnancov odovzdávaním zručností a skúseností
osobitne odborne spôsobilých inšpektorov novým zamestnancom v procese vzdelávania, čím sa
umožňuje ich efektívne zaradenie do výkonu kontrolnej činnosti.
K 31. 12. 2014 bolo v evidenčnom stave 224 zamestnancov, z toho 140 žien a 84 mužov.
V mimoevidenčnom stave bolo 13 zamestnankýň (na materskej dovolenke - 2, na rodičovskej
dovolenke - 11), v kmeňovom stave bolo v SIŽP k uvedenému dátumu 237 zamestnancov, z toho
v štátnej službe 200 a vo výkone práce vo verejnom záujme 37 zamestnancov.
Priemerný evidenčný počet zamestnancov („PEPZ“) prepočítaný SIŽP za rok 2014 bol
222,7, z toho PEP štátnych zamestnancov prepočítaný 187,1 a zamestnancov pri výkone práce vo
verejnom záujme 35,6. Z priemerného evidenčného počtu zamestnancov prepočítaného bolo 137,3
žien a 85,4 mužov.
Počet vedúcich zamestnancov bol 41, z toho 22 žien a 19 mužov. V SIŽP je výrazne posilnený
princíp rovnosti medzi ženami a mužmi najmä v oblasti zamestnanosti a pri rovnakom odmeňovaní
za rovnakú prácu a prácu rovnakej hodnoty.
Obsadzovanie voľných štátnozamestnaneckých miest („VŠZM“) sa uskutočňovalo v zmysle
zákona
č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len
„zákon o štátnej službe“) trvalým preložením z iného služobného úradu a v rámci služobného
úradu SIŽP, vnútorným výberovým konaním, výberom, do dočasnej štátnej služby bez výberového
konania alebo bez výberu na zastupovanie štátneho zamestnanca na materskej dovolenke, na
dovolenke, ktorá bezprostredne nadväzuje na materskú dovolenku alebo na rodičovskej
dovolenke, bez výberového konania alebo bez výberu na voľné štátnozamestnanecké miesto do
obsadenia tohto miesta štátnym zamestnancom v stálej štátnej službe.
V roku 2014 predmetnej oblasti SIŽP vykonala 7 trvalých preložení. Ďalšie VŠZM obsadila
3 vnútornými výberovými konaniami v odbore štátnej služby 1.01 Riadenie štátnej služby a 7
výberov vykonala v odbore štátnej služby 2.20 Životné prostredie - 30 VŠZM.
Z uvedených vnútorných výberových konaní a výberov do stálej štátnej služby bol
neúspešný jeden výber. Všetky výbery sa uskutočnili zákonným spôsobom. Spolu bolo vybratých
29 uchádzačov, z toho 16 žien a 13 mužov. SIŽP preukazuje trvalý záujem na zamestnávaní žien,
ktoré posilňuje ekonomickú nezávislosť žien.
Pracovné miesta zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v počte 1 bolo
obsadzované v zmysle zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a zákona č.
311/2001 Z. z. Zákonníka práce.
V priebehu roka 2014 do SIŽP nastúpilo 23 zamestnancov, z toho 1 do výkonu práce vo
verejnom záujme a 22 zamestnancov do štátnej služby. Vystúpili 20 zamestnanci, z toho 19 štátna
služba a 1 výkon práce vo verejnom záujme.
4.
Sociálna politika
V SIŽP boli v roku 2014 platné kolektívne zmluvy pre zamestnancov štátnej služby a pre
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, ktoré upravovali najmä:
 skrátenie služobného a pracovného času,
 predĺženie výmery dovolenky,
 náhradu príjmu počas dočasnej pracovnej neschopnosti,
 doplnkové dôchodkové sporenie,
______________________________________
Vyhodnotenie plnenia PHÚ SIŽP za rok 2014
12

poskytovanie stravovania štátnym zamestnancom a zamestnancom pri výkone práce vo
verejnom záujme, tvorbu a čerpanie sociálneho fondu.
Týždenný služobný čas štátnych zamestnancov a pracovný čas zamestnancov pri výkone
práce vo verejnom záujme bol stanovený na 37 a ½ hodiny. Na zosúlaďovanie rodinného a
pracovného života zamestnancov, ktoré umožňuje harmonizáciu rodinných a pracovných
povinností zamestnancov bez rozdielu pohlavia, využívali zamestnanci SIŽP zavedenú flexibilnú
organizáciu práce, a to:
 pružný pracovný čas vo forme pružného štvortýždňového pracovného obdobia,
 kratší pracovný čas.
Tieto nástroje pozitívne ovplyvňujú a umožňujú zamestnancom vykonávať ich rodinné
povinnosti a skĺbiť ich s pracovnými povinnosťami.
Výmera dovolenky bola predĺžená o jeden týždeň nad nárok uvedený v § 67 ods. 1 zákona
o štátnej službe a § 103 Zákonníka práce.
SIŽP zo sociálneho fondu v zmysle zásad pre používanie sociálneho fondu na rok 2014
poskytovala na zabezpečenie príspevku na závodné stravovanie nad rámec všeobecne záväzných
právnych predpisov príspevok vo výške 0,70 Eur na jednu stravnú poukážku a 0,63 Eur na jeden
stravný lístok do jedálne. Zamestnancom pri výkone práce vo verejnom záujme sa tento príspevok
zvýšil o 10 % hodnoty stravnej poukážky a stravného lístka.
SIŽP poukazovala zamestnancom po skončení ich skúšobnej doby príspevok
zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie podľa dosiahnutého veku najviac do výšky
24,00 Eur mesačne, v zmysle zásad o doplnkovom dôchodkovom sporení.
5. Mzdové otázky
Záväzné ukazovatele rozpočtu mzdových prostriedkov („MP“)
Ministerstvom životného prostredia SR:
k 1. 1. 2014
Limit MP:
2 429 860 Eur
k 1. 5. 2013
Limit MP:
2 472 484 Eur
stanovené
na rok 2014
Rozpočtová položka 610
Mzdové prostriedky boli za obdobie roka 2014 vyčerpané vo výške 2 472 484 Eur (PEPZ
prepočítaný 222,7),
z toho
 štátni zamestnanci v sume 2 191 399 Eur (PEPZ prepočítaný 187,1)
 a zamestnanci pri výkone práce vo verejnom záujme v sume 281 085 Eur (PEPZ prepočítaný
35,6).
Položka 611
Položka 611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat ... vrátane ich náhrad bola čerpaná vo
výške 1 906 802 Eur.
K 31. 12. 2014 bolo zaradenie štátnych zamestnancov a zamestnancov pri výkone práce vo
verejnom záujme (ďalej len „zamestnanci“) do platových tried nasledovné:
Štátna služba:
PT 5 2, PT 7 1, PT 8 182, PT 9 7, PT 10 8, z toho 1 osobný plat (200 zamestnancov).
Verejný záujem:
PT 4 1, PT 5 2, PT 6 10, PT 7 16, PT 8 7, PT 12 1 (37 zamestnancov).
V štátnej službe a pri výkone práce vo verejnom záujme bol počet zamestnancami obsadených
platových tried spolu 237.
______________________________________
Vyhodnotenie plnenia PHÚ SIŽP za rok 2014
13
V položke 612
Príplatky boli v tejto položke vyčerpané v sume 308 424 Eur, z toho na podpoložke 612001
Osobný príplatok bol čerpaný vo výške 265 461 Eur.
Podpoložka Ostatné príplatky 612002 - príplatok za riadenie, ktorý patrí riadiacim
zamestnancom, v SIŽP ide v zmysle organizačnej štruktúry o 41 zamestnancov, z toho 40 štátna
služba a 1 výkon práce vo verejnom záujme, príplatok za zastupovanie, príplatok za vedenie
motorového vozidla a za starostlivosť o služobné motorové vozidlo (161 zamestnancov, 157 štátna
služba a 4 výkon práce vo verejnom záujme ), príplatok za štátnu službu v noci, príplatok za štátnu
službu v sobotu a v nedeľu, príplatok za štátnu službu vo sviatok, príplatok za štátnu službu nadčas
(17 zamestnancov štátnej služby). Podpoložka 612002 bola čerpaná v sume 42 963 Eur.
V rozpočtovej položke 613
Na zabezpečenie služobnej pohotovosti štátnymi zamestnancami organizačných zložiek
inšpekcie ochrany vôd („OZ OIOV“) SIŽP pre prípad mimoriadneho zhoršenia kvality vôd alebo
mimoriadneho ohrozenia kvality vôd bolo za vykonanú služobnú pohotovosť mimo pracoviska
vyčerpaných 42 643,69 Eur za 41 075,5 hodín služobnej pohotovosti (28 zamestnancov štátnej
služby OZ OIOV).
V položke 614
Odmeny boli spolu vyčerpané vo výške 175 592 Eur, z toho 224 zamestnancom za kvalitné
plnenie služobných úloh 169 251 Eur, pri dosiahnutí 50 rokov veku boli čerpané vo výške 6 341
Eur 8 zamestnancami vo výške ich funkčného platu v zmysle platných zákonov a kolektívnych
zmlúv pre zamestnancov SIŽP.
Rozpočtová položka 616
Doplatok k platu, ktorý zahŕňa vyrovnanie do sumy funkčného platu priznaného štátnemu
zamestnancovi k 31. októbru 2009, bol čerpaný vo výške 39 022 Eur (115 zamestnancov štátnej
služby).
Podpoložka 637027
SIŽP v roku 2014 uzatvorila 19 dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru,
za ktoré sa v uvedenej podpoložke vyčerpalo 4 966,74 Eur za odpracovaných 1 423 hodín, z toho
boli 5 dohôd o vykonaní práce, na ktorých bolo odpracovaných 159 hodín a vyčerpaných 998,10
Eur, 4 dohody o brigádnickej práci študentov, odpracovaných bolo 302 hodín a vyčerpaných 919,90
Eur a 10 dohôd o pracovnej činnosti, odpracovaných bolo 962 hodín a vyčerpaných 3 050,74 Eur .
Položka 642
Rozpočtová položka 642013 bola čerpaná vo výške 6 545 Eur. Odchodné pri prvom
skončení štátnej služby po nadobudnutí nároku na starobný dôchodok bolo vyplatené 3
zamestnancom štátnej služby v zmysle platného zákona a kolektívnych zmlúv pre zamestnancov
štátnej služby a pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2014.
Rozpočtová položka 642015 Na nemocenské dávky - náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej
neschopnosti zamestnancom sa čerpala v sume 16 180 Eur (21 720 hod.).
V. INÉ
Významným prínosom pôsobenia SIŽP je účasť jej zástupcov na tvorbe nových právnych
predpisov platných v jednotlivých oblastiach životného prostredia alebo na novelizácii existujúcich,
a to formou predkladania pripomienok a návrhov v rámci interného pripomienkového konania.
Hlavní inšpektori SIŽP pracujú v odborných rezortných aj mimorezortných pracovných
skupinách a poradných orgánoch ministra životného prostredia. Napríklad v oblasti inšpekcie
______________________________________
Vyhodnotenie plnenia PHÚ SIŽP za rok 2014
14
biologickej bezpečnosti je to v rezortnej pracovnej skupine INSPIRE, v bioetickej komisii SK
UNESCO a v Expertnej skupine pre národnú infraštruktúru pre priestorové informácie. Súbežne s
procesom aplikácie právnych noriem Európskej únie (EÚ) jednotlivé odborné útvary SIŽP
komunikujú so svojimi partnermi v EÚ a vymieňajú si odborné skúsenosti. Útvar inšpekcie
biologickej bezpečnosti má dokonca zastúpenie aj vo výkonnom a riadiacom výbore európskej siete
inšpekcií biologickej bezpečnosti European Enforcement Project (EEP).
SIŽP v oblasti ochrany vôd plní dôležité úlohy SR v medzinárodnom systéme ochrany vôd
a pri cezhraničnom zhoršení kvality vôd na hraničných tokoch v rámci systému včasného varovania.
Jeho prevádzku zabezpečuje prostredníctvom komunikačnej jednotky základného medzinárodného
varovného strediska, tzv. PIAC 04 Slovensko, v súlade s Dohovorom o spolupráci pri ochrane
a trvalom využívaní Dunaja. V súvislosti s týmto pôsobením SIŽP inšpektori ochrany vôd rokovali
aj v roku 2014 so svojimi partnermi zo susedných krajín v pracovných komisiách pre hraničné
vody.
Komunikácia inšpektorov odpadového hospodárstva s partnermi v EÚ bola zameraná najmä
na oblasť cezhraničnej prepravy odpadu, v rámci ktorej si jednak vymieňali odborné skúsenosti
(najmä s Českou inšpekciou životného prostredia) ale aj vykonávali spoločné kontroly.
Inšpektori ochrany prírody a krajiny sa v súčinnosti so svojimi európskymi partnermi
sústredili aj na ochranu ohrozených druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín
reguláciou obchodu s nimi podľa medzinárodného dohovoru CITES. Podľa Nariadenia Rady (ES)
č. 338/1997 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi je pri
Európskej komisii pracovná skupina pre vynútiteľnosť práva v oblasti CITES - „Enforcement
Group“, ktorú tvoria zástupcovia z každého členského štátu. SIŽP každoročne vyhodnocuje pre ňu
výsledky kontrolnej činnosti v uvedenej oblasti.
ÚIPK spolupracoval v roku 2014 s Európskou komisiou (DG Environment) a s Európskou
kanceláriou IPPC (EIPPCB) pri riešení problematiky týkajúcej sa článku 13 Smernice
o priemyselných emisiách - „Referenčné dokumenty o BAT a výmena informácií“. Fórum je
formálnou expertnou skupinou v zmysle oznámenia C(2010)7649 zo dňa 10.11.2010.
Samozrejmosťou aj v roku 2014 bolo, že inšpektori SIŽP si vymieňali poznatky a skúsenosti
s partnermi z Českej inšpekcie životného prostredia, ktorá pracuje v porovnateľných podmienkach.
Osobitne treba vyzdvihnúť stabilné postavenie SIŽP a jej aktívne pôsobenie v rámci
medzinárodnej neziskovej asociácie IMPEL (European Union Network for the Implementation and
Enforcement of Environmental Law) so sídlom v Bruseli.
Na domácej pôde spolupracovala SIŽP v roku 2014 s viacerými orgánmi štátnej a verejnej
správy, ale tiež s vedeckými a inými odbornými inštitúciami a mimovládnymi organizáciami.
Veľmi účinná bola napríklad spolupráca so Štátnou ochranou prírody SR a jej jednotlivými
zložkami. Pri spoločnom riešení konkrétnych problémov v kontrolnej činnosti, prešetrovaní
podnetov, vzájomnej výmene informácií o plánovanej kontrolnej činnosti a pri vydávaní stanovísk,
posudkov a vyjadrení SIŽP aktívne spolupracovala s príslušnými odbormi na okresných úradoch.
SIŽP pokračovala v dlhoročnej účinnej spolupráci tiež so zložkami Ministerstva vnútra SR,
s Prezídiom Hasičského a záchranného zboru, Národným inšpektorátom práce, Úradom verejného
zdravotníctva, Hlavným banským úradom, Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom
poľnohospodárskym a inými. Osobitne dôležitá bola úzka spolupráca s Prezídiom Policajného
______________________________________
Vyhodnotenie plnenia PHÚ SIŽP za rok 2014
15
zboru SR - Úradom kriminálnej polície a s colnými úradmi. Spolupráca bola zameraná na
odhaľovanie obzvlášť závažnej trestnej činnosti najmä pri cezhraničnej preprave odpadu,
obchodovaní s ohrozenými druhmi rastlín a živočíchov ale aj v iných oblastiach životného
prostredia.
Ústredie SIŽP je odvolacím orgánom v správnom konaní a vydáva druhostupňové
rozhodnutia, proti ktorým môže sankcionovaný subjekt podať žalobu na príslušnom súde. V tejto
súvislosti k neplánovaným úlohám, ktoré SIŽP pravidelne vykonáva, patrí aj riešenie súdnych
sporov (k 31. 12. 2014 ich bolo 29), vrátane vyjadrovania sa k žalobám a účasti zástupcov SIŽP na
ústnom pojednávaní na súde. K tomu je v prvom rade potrebné vypracovať vyjadrenie k žalobe
a teda príslušný zamestnanec - inšpektor - nemôže vykonávať svoju štandardnú činnosť.
Zamestnanci SIŽP nemajú právne vzdelanie tak, ako advokáti zastupujúci účastníkov súdnych
konaní. Preto príprava na súdne spory predstavuje pre inšpektorov časovú a aj stresovú záťaž. Stúpa
právne povedomia účastníkov konaní a tým pribúda žalôb proti vydaným rozhodnutiam SIŽP, čo
nadmerne zaťažuje inšpektorov pri plnení bežných pracovných povinností.
S cieľom zabezpečenia zákonného a spravodlivého rozhodovacieho procesu je nevyhnutné
nepretržite a systémovo vypracovávať analýzy problémov, a to najmä z dôvodu nejednotnosti
právnych predpisov, ich vzájomného rozporu, nejednoznačnosti pojmov, absencie procesných
predpisov v oblasti správneho trestania atď.
Z tohto dôvodu musia inšpektori neustále vypracovávať analýzy a rozbory právnych
predpisov a problémov, a to napríklad v oblasti ochrany prírody, ale aj z iných oblastí súvisiacich
napríklad s právom lesníckym, poľnohospodárskym, poľovným, katastrálnym, stavebným,
geologickým, banským, veterinárnym, občianskym, obchodným, trestným, občianskosúdnym,
ústavným, ale aj medzinárodným. To je činnosť, ktorá presahuje rámec ich pracovného zaradenia.
VI. CIELE A PREHĽAD ICH PLNENIA
Štátny dozor, vykonávaný prostredníctvom SIŽP, má nezastupiteľné miesto pri ochrane
životného prostredia v SR. SIŽP sa dôsledne riadi zákonmi platnými v SR, plne rešpektuje článok 2
ods. 2 Ústavy SR, podľa ktorého štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach
a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon.
Hlavným cieľom kontrolnej i povoľovacej činnosti SIŽP je preto dosiahnutie súladu konania
kontrolovaných a povoľovaných subjektov s ustanoveniami právnych predpisov platných na úseku
životného prostredia a zvýšenie zodpovednosti jednotlivcov a organizácií za stav životného
prostredia. Súčasne je prioritou SIŽP zvyšovanie úrovne a účinnosti kontrolnej činnosti. Jedným z
nástrojov na to je ukladanie sankcií, ktorý však SIŽP neuplatňuje samoúčelne. Celú kontrolnú
činnosť, vrátane ukladania sankcií, považuje za prostriedok na zvyšovanie environmentálnej
disciplíny podnikateľských subjektov, ktoré sa následne pozitívne prejavuje na znižovaní počtu
zistených prípadov porušenia právnych predpisov v oblasti životného prostredia. Súčasťou stratégie
SIŽP pri plnení svojich cieľov je intenzívna komunikácia aj s verejnosťou, najmä prostredníctvom
médií. Občanom i podnikateľským subjektom sa usiluje poskytnúť čo najviac informácií o svojom
poslaní i o spoločensky najvýznamnejších kontrolách, čím sleduje zmenu ich myslenia, postojov a
výchovu k pozitívnemu vzťahu k životnému prostrediu. Z tohto hľadiska SIŽP pozitívne hodnotí
aj vysoký počet podnetov, s ktorými sa na ňu občania a rôzne iné subjekty obracajú. Považuje ich
za odraz záujmu verejnosti o životné prostredie, čo je žiaduci jav, ale aj za vlastnú šancu pôsobiť
v pozitívnom smere na tie subjekty, ktoré sú pisateľmi týchto podnetov. V roku 2014 SIŽP
vybavovala 776 podnetov. Pochádzali od občanov, mimovládnych organizácií, podnikateľských
______________________________________
Vyhodnotenie plnenia PHÚ SIŽP za rok 2014
16
subjektov, colných úradov, polície, orgánov štátnej a verejnej správy, ako aj od anonymných
pisateľov. SIŽP ich riešila prednostne a porušenie zákona zistila v 232 prípadoch. Zásadou je, aby
ani jeden podnet nezostal nevybavený.
Úspešné plnenie uvedených cieľov a priorít SIŽP možno dokumentovať tým, že podiel
kontrol, pri ktorých SIŽP zistila porušenie právnych predpisov, sa v ostatných rokoch neustále
znižuje. Ak bol v roku 2004, teda pri vstupe SR do EÚ, 39 percent z celkového počtu vykonaných
kontrol, v roku 2014 to bolo 22,22 percenta. Vývoj tohto ukazovateľa svedčí o zvyšujúcej sa
účinnosti práce SIŽP a zásluhou nej o pozitívnom trende v ochrane životného prostredia.
1.
VYHODNOTENIE PLNENIA PLÁNU HLAVNÝCH ÚLOH
Činnosť SIŽP sa v roku 2014 riadila Plánom hlavných úloh Slovenskej inšpekcie životného
prostredia na rok 2014 (PHÚ), schváleným uznesením č. 179/B.2. z Porady vedenia MŽP SR zo
dňa 12. 12. 2013.
PHÚ tvorili plány hlavných úloh šiestich odborných útvarov inšpekcie, menovite útvaru
inšpekcie ochrany vôd, útvaru inšpekcie ochrany ovzdušia, útvaru inšpekcie odpadového
hospodárstva, útvaru inšpekcie ochrany prírody a krajiny, útvaru inšpekcie biologickej bezpečnosti,
útvaru integrovaného povoľovania a kontroly, ako aj finančného zabezpečenia SIŽP na rok 2014.
Kontrolnú činnosť a ďalšie odborné činnosti zabezpečovali IŽP so sídlami v Bratislave
(vrátane Stáleho pracoviska v Nitre), Banskej Bystrici, Žiline, Košiciach.
Odborné útvary ústredia SIŽP so sídlom v Bratislave zabezpečovali metodické a odborné
riadenie jednotlivých odborných zložiek inšpektorátov.
Sumárny prehľad najdôležitejších výsledkov činnosti inšpekcie za rok 2014 je uvedený
v tabuľkovej forme so stručným komentárom.
Podrobné vyhodnotenie plnenia rozhodujúcich oblastí plánu hlavných úloh a činnosti
odborných útvarov je uvedené v ďalšom texte a ako celok v tabuľkovej časti.
2.
KONTROLNÁ ČINNOSŤ
Kontrolná činnosť SIŽP bola zameraná na dodržiavanie povinností vyplývajúcich z platnej
legislatívy Slovenskej republiky v oblasti životného prostredia, jednotlivých zložkových zákonov
a k nim prislúchajúcich vykonávacích predpisov, všeobecne záväzných právnych predpisov
v oblasti životného prostredia, ako aj transponovaných smerníc Európskej únie do právnych
predpisov SR.
V nasledujúcej tabuľke je uvedený súhrny prehľad o počte kontrol vykonaných
jednotlivými odbormi SIŽP, počte kontrol pri ktorých sa zistilo porušenie právnych predpisov
a percentuálny podiel zistených porušení. V roku 2014 SIŽP vykonala v súlade s PHÚ spolu 3 475
kontrol, pri ktorých bolo v 772 prípadoch zistené porušenie právnych predpisov, čo predstavuje
podiel 22,21 %. Oproti roku 2013 došlo k nárastu celkového počtu o 297 kontrol, t.j. o 8,5 %.
Najväčší nárast počtu kontrol bol zaznamenaný u odborov integrovaného povoľovania a kontroly
a to 95, čo predstavuje nárast o 25,9 %. Rozhodujúcim dôvodom zvýšeného počtu kontrol u OIPK
je ich personálne posilnenie, čo sa tiež prejavilo aj v náraste počtu vydaných povolení, tak ako je
uvedené nižšie.
______________________________________
Vyhodnotenie plnenia PHÚ SIŽP za rok 2014
17
Tabuľka č. 1 - Prehľad o vykonaných kontrolách
OIOV
OIOO
OIOH
OIOPaK
OIBB
OIPK
Spolu
1034
620
718
480
257
367
3476
235
81
193
202
3
58
772
22,72
13,06
26,9
42
1,17
15,8
22,21
Počet vykonaných
kontrol
Počet kontrol so
zisteným porušením
právnych predpisov
%
podiel
Okrem počtu kontrol uvedených v tabuľke č.1 Pracoviská technických činností (PTČ) SIŽP
vykonali 47 diskontinuálnych meraní emisií znečisťujúcich látok (ZL), pri ktorých sa vykonalo 257
technických činností a v rámci nich sa skontrolovalo dodržiavanie 86 emisných limitov ZL (pri 13
meraniach sa zistilo prekročenie 17 ustanovených emisných limitov) a 8 kontrol inšpekcie zhody
automatizovaných monitorovacích systémov emisií (AMS), pri ktorých sa u jedného
prevádzkovateľa zistilo 1 porušenie zákona o ovzduší (prevádzkovanie AMS v rozpore s platnou
dokumentáciou).
Z celkového počtu 47 meraní inšpekcia ochrany ovzdušia (IOO) zistila pri 13 meraniach
prekročenie emisných limitov, čo je 28 % a predstavuje oproti roku 2013 zvýšenie o 8 %, keď pri
50 meraniach bolo zistené prekročenie emisných limitov pri 10 meraniach, čo predstavuje 20%.
3.
POVOĽOVACIA ČINNOSŤ
V roku 2014 došlo k stabilizácii personálneho zabezpečenia na OIPK dôsledkom čoho je
zvýšenie počtu vydaných integrovaných povolení. V roku 2013 bolo vydaných 455 povolení
a v roku 2014 prišlo k ich nárastu na 482 povolení, čo je viac o 37 povolení. V roku 2014, v zmysle
zákona o IPKZ, je už možné, na rozdiel od minulosti, aj rušiť integrované povolenia, čo bolo
vykonané v 15 prípadoch. Súčasne pribudli nové kategórie priemyselných činností a bolo vydaných
9 povolení pre nové prevádzky.
Z celkového počtu vydaných integrovaných povolení 482 bolo v 239 prípadoch povolenie
vydané inšpekciou ako špeciálnym stavebným úradom (stavebné povolenie, povolenie na skúšobnú
prevádzku a kolaudačné rozhodnutie).
Tabuľka č. 2 - Prehľad o vydaných integrovaných povoleniach
Energetika
Výroba
Spracovanie
Chemický
Nakladanie
Ostatné
Bez
a spracovanie
nerastov
priemysel
s odpadmi
prevádzky
kategórie
65
62
102
99
1
Spolu
kovov
80
4.
73
482
PREŠETROVANIE PODNETOV
Doručené podnety boli prešetrované formou operatívnych kontrol, podľa príslušnej
zložkovej legislatívy. Všetky prijaté podnety, ktoré poukazovali na porušovanie právnych predpisov
______________________________________
Vyhodnotenie plnenia PHÚ SIŽP za rok 2014
18
v oblasti životného prostredia, SIŽP v rámci svojej činnosti prešetrovala prednostne. Pri zistení
porušenia príslušného zákona SIŽP ukladala pokutu v správnom konaní a na odstránenie zistených
nedostatkov ukladala opatrenia na nápravu. V prípadoch neopodstatnených podnetov išlo
v prevažnej miere o riešenie susedských sporov a nezhôd, nezhodovanie sa skutkového stavu
zisteného v čase kontroly so skutočnosťou uvedenou v podnete, ako aj o podnety upozorňujúce na
všeobecnú nespokojnosť so stavom životného prostredia. Najviac podnetov bolo prijatých od
občanov, ďalšie podnety boli od mimovládnych organizácií, podnikateľských subjektov, colných
úradov, polície a od orgánov štátnej a verejnej správy. Časť podnetov bola anonymná. V roku 2014
bolo vybavovaných spolu 776 podnetov, z toho bolo prešetrených alebo je ešte šetrených 613.
Z celkového počtu 521 prešetrených podnetov bolo v 232 prípadoch zistené porušenie príslušného
zložkového zákona t.j. 44,53 percent.
Tabuľke č. 3 - Prehľad o vybavovaní podnetov
Počet
Porušenie zákona
vybavovaných
podnetov
zistené
nezistené
V šetrení
Odstúpené/
Odložené
OIOV
171
55
45
13
58
OIOO
86
7
50
12
17
OIOH
216
49
89
28
50
OIOPaK
262
108
81
38
35
OIBB
-
-
-
-
-
OIPK
41
13
24
1
3
Spolu
776
232
289
92
163
5.
UKLADANIE POKÚT A SANKCIÍ
Za nedostatky zistené kontrolnou činnosťou SIŽP ukladala pokuty a sankcie v správnom a
priestupkovom konaní. V roku 2014 SIŽP uložila spolu 609 pokút v celkovej výške 726 883,38
Eur. V počte pokút to predstavuje 6% nárast a vo výške sankcií viac ako 11% nárast oproti roku
2013. Prehľad o uložených pokutách a sankciách je uvedený v tabuľke č. 4.
Tabuľka č. 4 - Prehľad o uložených pokutách
Uložené pokuty
počet
výška (eur)
192
206 718,21
OIOO
68
62 750
OIOH
185
170 210
OIOPaK
128
91 785,17
OIBB
4
8 620
OIPK
32
186 800
Spolu
609
726 883,38
OIOV
______________________________________
Vyhodnotenie plnenia PHÚ SIŽP za rok 2014
19
Najvyššie pokuty uložené v roku 2014 podľa jednotlivých oblastí pôsobnosti SIŽP:
Ochrana vôd
 Kúpele Brusno, a.s. Brusno - za ober podzemných vôd bez povolenia OŠVS, vo výške
40 727,22 eur,
 TEZAS, spol. s.r.o. Prievidza - za vypúšťanie priesakových odpadových vôd zo skládky
odpadov do povrchových tokov a do prostredia súvisiaceho s podzemnou vodou bez povolenia
OŠVS, v dôsledku ktorého došlo k mimoriadnemu zhoršeniu vôd (MZV), vo výške 15 000 eur,
 Brantner Nova, s.r.o. - za vypúšťanie odpadových vôd bez povolenia orgánu štátnej vodnej
správy (OŠVS), v dôsledku ktorého došlo k MZV, vo výške 8 000 eur,
 PTCHEM, s.r.o. Dubová - za nesplnenie opatrenia bola uložená pokuta vo výške 2 000 eur.
Ochrana ovzdušia
 KOMPALA, a.s., Banská Bystrica, na zdroji „Zariadenie na výrobu kompostu s projektovaným
výkonom spracovaného odpadu ≥ 0,75 t/hod. - Kompostáreň“, uložená pokuta 4 000 Eur za
porušenie § 15 ods. 1 písm. a) zákona o ovzduší za skladovanie biokompostu v rozpore s platnou
dokumentáciou,
 Bourbon Automotive Plastics, s.r.o., Dolný Kubín na zdroji „Lakovňa plastových výrobkov“,
uložená pokuta 4 000 Eur za porušenie § 15 ods. 1 písm. a) a l) zákona o ovzduší za
prevádzkovanie zdroja v rozpore s dokumentáciou (prekročenie projektovanej ročnej spotreby
organických rozpúšťadiel) a za nedodržiavanie technických požiadaviek a podmienok
prevádzkovania (nevykonával nanášanie lakovacích vrstiev s vysokou účinnosťou a na
znižovanie emisií organických látok nemal inštalované žiadne odlučovacie zariadenie).
 MILENIUM TRADING, a.s., Lučenec, na zdroji „Ostatné zariadenia a technológie spracovania
a nakladania s odpadmi, súčasťou technológie je spaľovanie paliva s menovitým tepelným
príkonom ≥ 0,3 a ≤ 50 MW - Priemyselné zariadenia na tepelné spracovanie plastov“, uložená
pokuta 3 600 Eur za porušenie § 15 ods. 1 písm. b) zákona o ovzduší za nedodržiavanie
ustanovených emisných limitov.
Odpadové hospodárstvo
 GREEN CLEAN SLOVAKIA, s.r.o., Trebišov, prevádzka Prešov, ako prevádzkovateľ
zariadenia na zhodnocovanie odpadov prevádzkoval zariadenie bez súhlasu, resp. v rozpore
s udeleným súhlasom, neplnil základné povinnosti prevádzkovateľa zariadenia na zhodnocovanie
odpadov, ako aj uložil a ponechal odpady viacerých katalógovým čísel odpadov na inom mieste,
ako na mieste určenom zákonom o odpadoch, za čo mu bola uložená pokuta vo výške 10 000
eur.
 EUR-BAU, s.r.o., Štúrovo, prevádzka Tonkovce, ako prevádzkovateľ zariadenia na zber
odpadov, neplnil niektoré povinnosti, ktoré súvisia s evidenciou kovových odpadov, ktoré
preberal od fyzických osôb. V predmetnej evidencii neviedol rodné čísla týchto fyzických osôb,
vykonával zber odpadov bez súhlasu, udeľovaného príslušným orgánom štátnej správy
v odpadovom hospodárstve, neohlasoval ustanovené údaje z evidencie, za čo mu bola uložená
pokuta vo výške 7 900 eur.
 Obec Veľké Úľany, ako držiteľ odpadu, nesplnila opatrenie na nápravu odstrániť nelegálne
umiestnený odpad, uložené rozhodnutím SIŽP, IŽP Bratislava, SP Nitra, a opätovne ukladala
odpad na predmetnú nehnuteľnosť, za čo jej bola uložená pokuta vo výške 7 500 eur.
Ochrana prírody a krajiny
 Pozemkové spoločenstvo vlastníkov lesa v Čertižnom - pokuta 16 000 € za protiprávne konanie,
ktorého sa dopustilo tým, že si objednalo výrub drevín, v rámci ktorého bolo mimo lesného
______________________________________
Vyhodnotenie plnenia PHÚ SIŽP za rok 2014
20
pôdneho fondu, bez súhlasu príslušného orgánu ochrany prírody vyrúbaných 1212 drevín a 10
740 m2 krovín v k.ú. Čertižné, na území CHKO Východné Karpaty, kde platí 2. stupeň ochrany,
CHVÚ Laborecká vrchovina a na území európskeho významu SKÚEV 048 Dukla (2. stupeň
ochrany).
 VÁHOSTAV-SK, a.s. - pokuta 9 958,17 € za protiprávne konanie, ktorého sa dopustil tým, že
terénnymi úpravami a ťažbou štrku uskutočnil zmenu stavu mokrade v k. ú. Turany bez súhlasu
orgánu ochrany prírody podľa § 6 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z. z.
 Fyzická osoba M.K. - pokuta 3 000 € za to, že neposkytla zamestnancom inšpekcie súčinnosť
pri výkone štátneho dozoru a bez oznámenia opustila pred ukončením štátneho dozoru miesto
jeho výkonu, čím znemožnila vykonávať potrebné zisťovania.
Biologická bezpečnosť
 5 000 Eur Virologickému ústavu SAV za porušenie povinností používateľa v uzavretých
priestoroch.
 1 660 Eur Neurobiologickému ústavu SAV Košice za používanie organizmov, ktorých geneticky
materiál bol zmenený spôsobom, ktorý sa prirodzene pri pohlavnom rozmnožovaní a prirodzenej
rekombinácii nevyskytuje.
 1 660 Eur fyzickej osobe-podnikateľovi v jeho prevádzke v Čadci za porušenie povinností pri
zámernom uvoľňovaní GMO.
Integrované povoľovanie a kontrola
 15 000 Eur - prevádzkovateľ Služby Kysucký Lieskovec s.r.o. – Skládka odpadov Kysucký
Lieskovec.
 11 700 eur prevádzkovateľ Carmeuse Slovakia, s.r.o., – Závod Vápenka Košice.
 10 000 Eur - prevádzkovateľ AGRO TAMI, a.s. - AGRO TAMI, a.s..
 10 000 Eur - prevádzkovateľ GEOPOL PREŠOV, s. r. o. - Dekontaminačné stredisko, Tornaľa
 10 000 Eur - prevádzkovateľ TECHNICKÉ SLUŽBY STUPAVA, s. r. o. - Skládka odpadov
Stupava – Žabáreň.
6.
UKLADANIE OPATRENÍ NA NÁPRAVU
Na odstránenie nedostatkov, ktoré sa zistili pri kontrolnej činnosti, SIŽP ukladala opatrenia
na nápravu. V roku 2014 ich uložila spolu 173.
Tabuľka č. 5 - Prehľad o počte uložených opatrení na nápravu
Počet uložených
opatrení na nápravu
7.
OIOV
OIOO
OIOH
OIOPaK
OIBB
OIPK
Spolu
1
39
9
19
0
105
173
LEGISLATÍVA
SIŽP sa aj v roku 2014 aktívne zúčastňovala na procese tvorby nových a novelizovaných
právnych predpisov v jednotlivých oblastiach životného prostredia formou predkladania
pripomienok a návrhov, v rámci interného pripomienkového konania.
______________________________________
Vyhodnotenie plnenia PHÚ SIŽP za rok 2014
21
ÚIOV sa v rámci pripomienkových konaní vyjadroval k návrhom noviel právnych predpisov
predovšetkým v oblasti ochrany kvality vôd, prevencie závažných priemyselných havárií
a chemického zákona.
ÚIOO v rámci pripomienkových konaní sa vyjadroval k:
 návrhu vyhlášky MŽP SR, ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu palív a vedenie
prevádzkovej evidencie o palivách,
 návrhu na zmenu zákona o kontrole v štátnej správe,
 návrhu usmernenia MŽP SR k požiadavkám na veľké spaľovacie zariadenia,
 návrhu STN EN 16 321 - 1a - 2 o čerpacích staniciach benzínu a meraní II. stupňa rekuperácie
pár benzínu.
ÚIOH v rámci pripravovaných noviel legislatívy životného prostredia pripomienkoval
všetky návrhy noviel, ktoré boli z MŽP SR zaslané na pripomienkové konania a aktívne sa
zúčastňoval na príprave nového zákona o odpadoch.
ÚIOPaK priebežne pripomienkoval rôzne materiály zasielané MŽP SR na interné
pripomienkové konanie, v rámci ktorého vypracoval analýzu a predložil informácie o problémoch
s uplatňovaním súčasných právnych predpisov s cieľom zabezpečiť ich zrozumiteľnosť a najmä,
aby jednotlivé ustanovenia zákonov nespôsobovali aplikačnú a interpretačnú neistotu. Je dôležité,
aby bola SIŽP pravidelne zapájaná do pripomienkových konaní k úpravám súvisiacej legislatívy,
pretože disponuje praktickými skúsenosťami s aplikáciou príslušných právnych predpisov a najmä
ich vynucovaním. Je potrebné zabezpečiť, aby boli SIŽP poskytnuté dostatočne dlhé lehoty na
uplatnenie pripomienok. ÚIOPaK priebežne iniciuje aj zosúlaďovanie legislatívy, tak aby tvorba
právnych predpisov bola zosúlaďovaná z existujúcou judikatúrou Najvyššieho súdu SR, pretože
v opačnom prípade nie je možné dostatočne zabezpečiť vymožiteľnosť právnych predpisov.
Uvedená činnosť je zabezpečovaná aj napriek tomu, že SIŽP nedisponuje pracovníkmi
s právnickým vzdelaním.
Všetky rezortné právne predpisy, ktoré boli počas roka 2014 predložené na interné
pripomienkové konanie, boli posúdené a prehodnotené aj so zreteľom na reguláciu používania
genetických technológií (GT) a geneticky modifikovaných organizmov (GMO).
V hodnotenom období pripomienkoval navrhované právne predpisy MŽP SR aj ÚIPK.
Z vlastnej iniciatívy, na základe praktických skúseností z výkonu zákona o IPKZ, navrhol jeho
novelu. V roku 2014 bola na MŽP SR vytvorená pracovná skupina k novela zákona. Následne sa
zástupca ÚIPK aktívne zúčastňoval každého stretnutia tejto skupiny a zasielal pripomienky.
8.
SPOLUPRÁCA S ORGÁNMI
ORGANIZÁCIAMI
ŠTÁTNEJ
A
VEREJNEJ
SPRÁVY
A INÝMI
V oblastiach svojej činnosti SIŽP spolupracovala s viacerými orgánmi štátnej a verejnej
správy, ale tiež s vedeckými a inými odbornými inštitúciami a mimovládnymi organizáciami.
Spolupráca s okresnými úradmi - odbormi starostlivosti o životné prostredie, sa uplatňovala
hlavne pri spoločnom riešení konkrétnych problémov v kontrolnej činnosti, pri prešetrovaní
podnetov, pri vzájomnej výmene informácií o plánovanej kontrolnej činnosti a pri vydávaní
stanovísk, posudkov a vyjadrení.
______________________________________
Vyhodnotenie plnenia PHÚ SIŽP za rok 2014
22
V ďalšom texte sú uvedené niektoré príklady spolupráce.
V súlade s § 62 ods. 9 vodného zákona sa odbory inšpekcie ochrany vôd (OIOV) na základe
požiadaviek OŠVS zúčastnili na 22 vodoprávnych konaniach a vypracovali pre nich 33 posudkov,
stanovísk a vyjadrení.
SIŽP ako orgán štátneho dozoru vo veciach prevencie závažných priemyselných havárií
organizuje a koordinuje vykonávanie kontrol s orgánmi štátnej správy (Národný inšpektorát práce,
MV SR - Prezídium HaZZ, MV SR - sekcia krízového manažmentu a civilnej ochrany, Úrad
verejného zdravotníctva a Hlavný banský úrad), ktoré vykonávajú kontrolu podľa zákona č.
261/2002 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov podľa plánu kontrol, ktorý schvaľuje MŽP SR.
V roku 2014 sa OIOV v rámci spolupráce orgánov štátneho dozoru vo veciach prevencie
závažných priemyselných havárií, v súlade s § 26 ods. 5 písm. e) v spojitosti s § 9 ods. 5 zákona č.
261/2002 Z.z., vyjadrovali k 9 bezpečnostným správam.
ÚIOV zvolal na 20.11.2014 koordinačnú poradu na úrovni dotknutých ústredných orgánov
štátnej správy za účasti zástupcov MŽP SR, odboru manažmentu environmentálnych rizík. Na
koordinačnej porade bolo zhodnotené plnenia plánu koordinovaných kontrol v roku 2014,
vyhodnotenie spolupráce orgánov štátnej správy pri vykonávaní koordinovaných kontrol a
prerokovaný návrh plánu koordinovaných kontrol na rok 2015.
ÚIOV úzko spolupracuje s SAŽP - odborom analýz, hodnotenie ŽP a environmentálnych
služieb, a to v rámci prevencie závažných priemyselných havárií a pri príprave nového zákona
o prevencii závažných priemyselných havárií a právnych predpisov vyplývajúcich na jeho základe.
V roku 2014 bolo inšpekciou ochrany ovzdušia (IOO) prijatých od územne príslušných
okresných úradov celkovo 37 žiadostí o vyjadrenie k predloženým návrhom súborov technickoprevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení (STPP a TOO) prevádzkovateľov
stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia. Z celkového počtu žiadostí o stanoviská k
posudzovaným STPP a TOO bolo 35 doporučených na schválenie, 1 vrátený na doplnenie z dôvodu
zastavenia konania na základe rozhodnutia OÚ a 1 je rozpracovaný.
V roku 2014 IOO spolupracovala so SNAS a MŽP SR pri dohľadoch nad plnením
notifikačných a akreditačných požiadaviek pri výkone oprávnených technických činností v
nasledovných subjektoch:
- ENVIPROTECTION, s.r.o., Košice,
- NES a.s., Banská Bystrica,
- EnviroTeam Slovakia s.r.o., Košice,
- EKO-TERM SERVIS s.r.o. Košice,
- Enviroservis s.r.o. Žiar nad Hronom,
- EkoPro, s.r.o. Trenčín.
V rámci spolupráce pri vydávaní súhlasov a podmienok prevádzky zdrojov znečisťovania
ovzdušia vydala IOO pre orgány ochrany ovzdušia v roku 2014 spolu 22 stanovísk. Z uvedeného
počtu bolo k projektovým dokumentáciám vydané 1 stanovisko, 1 stanovisko k inštalovaniu AMS,
3 stanoviská boli vydané k osobitným podmienkam merania.
Najväčšiu skupinu tvorili iné stanoviská, ktorých bolo 17 a týkali sa postupu výpočtu
množstiev emisií, stanoviská k lehotám oprávnených diskontinuálnych meraní, k podmienkam
oprávnených meraní po zmene a predĺženia intervalu oprávneného merania a k súhlasu na
umiestnenie stavby. V rámci spolupráce sa konali aj rokovania inšpekcie, osobné a telefonické
konzultácie s orgánmi ochrany ovzdušia, spolupráca so stavebnými úradmi pri vykonávaní štátneho
stavebného dohľadu.
______________________________________
Vyhodnotenie plnenia PHÚ SIŽP za rok 2014
23
Pre väčšie zdroje znečisťovania ovzdušia boli napr. vydané tieto stanoviská:
 SWEDSPAN Slovakia s.r.o., Malacky, skúšobná prevádzka (zvýšenie kapacity zdroja),
 Johns Manville Slovakia, a.s., Trnava, vyjadrenie k preukázaniu dodržania emisných limitov
periodickým oprávneným meraním pre veľký zdroj,
 Slovnaft a.s. na určenie osobitných podmienok zisťovania množstiev znečisťujúcich látok pre
VJ UPE 2,
 METALPORT, s.r.o., Košice, vydanie súhlasu na inštaláciu technologického celku „Kontinuálne
pracovisko povrchovej úpravy“.
Spolupráca s orgánmi štátnej správy starostlivosti o životné prostredie spočívala hlavne pri
posudzovaní súborov technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na
zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke veľkých a stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia,
pri určovaní osobitných podmienok merania, schvaľovaní technických výpočtov množstiev emisií,
určovaní emisných limitov, prešetrovaní podnetov, vydávaní stanovísk podľa zákona o ovzduší,
výbere zdrojov znečisťovania ovzdušia na inšpekčnú kontrolnú činnosť a kontrolné emisné
merania, oboznamovaní s výsledkami kontrol a výbere podnikateľov na odbery pohonných látok.
Komunikácia prebiehala okrem písomnej formy aj priebežnou výmenou informácií a stanovísk
telefonicky, elektronickou poštou a osobnou spoluprácou.
Odbory inšpekcie odpadového hospodárstva (OIOH) v roku 2014 spolupracovali najmä
s colnými úradmi pri kontrolách cezhraničnej prepravy odpadu na štátnych hraniciach, Prezídiom
policajného zboru SR (PPZ SR) - Úrad kriminálnej polície (ÚKP), krajskými riaditeľstvami
policajného zboru (KRPZ), okresnými riaditeľstvami policajného zboru (ORPZ) a obvodnými
oddeleniami policajného zboru (OOPZ).
OIOH poskytovali samosprávnym orgánom odbornú pomoc najmä pri nakladaní
s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom.
OIOH Bratislava
- vykonal šetrenie tranzitnej prepravy odpadu z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ)
z ČR do Maďarska, ktorú zaistili colníci Colného úradu Bratislava. Po zhromaždení potrebných
dokladov boli doklady zaslané na MŽP SR.
- zúčastnil sa obhliadky areálu na Technickej 5 Bratislava na žiadosť OO PZ Trnávka vo veci
nelegálne uloženého odpadu subjektom T.I.E.S. s.r.o. Bratislava. Následne sa v tejto veci
zúčastnil výsluchu na OOPZ Trnávka a ďalšej obhliadky areálu na Technickej 5, Bratislava,
zameranej na spresnenie stavu nakladania s odpadmi v predmetnom areáli.
OIOH Stále pracovisko Nitra
- na základe požiadavky ORPZ v Leviciach vykonal šetrenie v súvislosti s pozemkom parc. č.
5963/142, ktorý je vo vlastníctve súkromnej osoby, na ktorý bol vyvážaný odpad rôznymi
vozidlami. Šetrením bolo zistené, že tri subjekty, umiestňujúce odpad na lokalitu, nie sú
registrované podľa § 15 zákona o odpadoch.
OIOH Banská Bystrica
- na základe požiadavky informoval OOPZ Vinica o porušeniach zákonov na úseku odpadového
hospodárstva v okrese Veľký Krtíš za roky 2012 a 2013.
OIOH Žilina
- na základe požiadavky PZ SR, oddelenia Železničnej polície Žilina, vykonal dňa 27.05.2014
kontrolu dodržiavania povinností pri zbere kovových odpadov podľa § 19 ods. 4 písm. c) zákona
o odpadoch v nadväznosti na § 19 ods. 4 písm. b), d) a e) zákona o odpadoch. Skontrolované
boli nasledovné subjekty: Zberné suroviny a.s., Žilina, prevádzka miestna výkupňa Varín;
Zberné suroviny a.s., Žilina, prevádzka výkupňa Horný Hričov; Zberné suroviny a.s., Žilina,
______________________________________
Vyhodnotenie plnenia PHÚ SIŽP za rok 2014
24
prevádzka Kragujevská, Žilina; ŽP EKO QUELET a.s. Martin, prevádzka Kamenná, Žilina; K METAL s.r.o. Žilina; Zberné Teplička s.r.o., Teplička nad Váhom.
OIOH Košice
- spolupracoval s Obvodným banským úradom (OBÚ) v Spišskej Novej Vsi pri kontrole
nakladania s odpadmi z ťažobného priemyslu v subjektoch EUROTALC s.r.o., Gemerská
Poloma a SIDERIT s.r.o., Nižná Slaná. V prípade subjektu SIDERIT s.r.o., Nižná Slaná
spolupracoval aj s pracovníkmi MŽP SR, Hlavným banským úradom a obcou Nižná Slaná.
- spolupracoval s ORPZ v Prešove vo veci spoločnej kontroly subjektu Jozef Guman - PODNIK
SLUŽIEB, Hubošovce. V prípade tejto kontroly v roku 2014 preveroval doklady, ktoré získal
ORPZ od subjektu, ako aj skutočnosti týkajúce sa predmetu kontroly.
ÚIOH zaslal MŽP SR, odboru odpadového hospodárstva (OOH) správu z kontrol,
zameraných na nakladanie s kontaminovanými zariadeniami s obsahom polychlórovaných
bifenylov, ktoré boli vykonané v roku 2013 na základe zoznamu, poskytnutého Slovenskou
agentúrou životného prostredia (SAŽP).
V rámci spolupráce orgánov štátnej správy v oblasti ochrany prírody a krajiny boli
zamestnanci odborov inšpekcie ochrany prírody a krajiny (OIOPaK) inšpektorátov prizývaní na
pracovné porady organizované okresnými úradmi, odbormi starostlivosti o životné prostredie.
Spolupráca s orgánmi ochrany prírody sa uskutočňovala aj v rámci kontrolnej činnosti pri získavaní
podkladov ku kontrolným zisteniam (rozhodnutia, vyjadrenia a pod.).
Pri riešení problematiky ochrany drevín, sa zamestnanci jednotlivých OIOPaK, tak ako po
iné roky, venovali aj odbornej pomoci územnej samospráve. Priebežne spolupracovali so ŠOP SR
najmä pri prešetrovaní podnetov zasielaných touto inštitúciou. Pracovníci jednotlivých správ
chránených území alebo regionálnych správ ochrany prírody sú v niektorých prípadoch prizývaní na
kontroly za účelom podania odborných stanovísk a vyjadrení pri posudzovaní rozsahu poškodenia
biotopov európskeho a národného významu a pri určovaní spoločenskej hodnoty poškodených častí
prírody. Zamestnanci OIOPaK Banská Bystrica sa zúčastnili podujatia organizovaného ŠOP SR,
ktoré bolo zamerané na problematiku ochrany prírody v území CHKO Poľana. ŠOP SR
spolupracovala aj pri identifikácii chráneného územia zachyteného na videu zverejnenom na
internete, v ktorom kontrolovaný subjekt jazdil bicyklom mimo vyznačených cyklotrás v národnom
parku. Zamestnanci OIOPaK spolupracujú aj so ŠOP SR – Vedeckým orgánom CITES najmä pri
poskytovaní podkladov k vydávaným stanoviskám alebo získavaní a overovaní údajov
o exemplároch a chovateľoch.
Zamestnanci OIOPaK sa zúčastnili na 6 revíziách chránených území:
 OIOPaK Banská Bystrica - CHA Podlavické výmole, CHA Brvnište, CHS Buk pod Kľukou,
CHS Korvínova lipa, Duby pri hrade v Slovenskej Ľupči, CHA Dekrétov porast,
 OIOPaK Žilina - NPR Chleb.
V roku 2014 SIŽP spolupracovala, tak ako po iné roky, aj s orgánmi PZ SR,
pri prešetrovaní nelegálnych aktivít týkajúcich sa uplatňovania tak zákona č. 543/2002 Z. z.
ako aj právnych predpisov CITES pri podozrení zo spáchania trestných činov. Policajný zbor SR
bol požiadaný aj o identifikáciu držiteľov viacerých motorových vozidiel, ktoré stáli na území, kde
je to zákonom č. 543/2002 Z.z. zakázané, či o doručenie listovej zásielky osobe, ktorá opakovane
nepreberala zásielky doručované poštou.
Zamestnanci OIOPaK Košice iniciovali stretnutie s pracovníkmi Colného úradu Košice
k výmene pracovných skúseností k problematike CITES. OIOPaK Banská Bystrica spolupracoval s
Colným úradom v Banskej Bystrici v prípade zásielok motýľov z Kostariky a z Indonézie. Ani
v jednom prípade sa však nejednalo o exempláre CITES.
______________________________________
Vyhodnotenie plnenia PHÚ SIŽP za rok 2014
25
Zamestnanci OIOPaK spolupracujú aj s mimovládnymi organizáciami najmä pri šetrení
nimi podávaných podnetov na podozrenia z porušovania zákona č. 543/2002 Z.z. alebo právnych
predpisov CITES. Inšpektori OIOPaK Košice a OIOPaK Žilina sa zúčastnili informačného
stretnutia o ochrane orla krikľavého, organizované mimovládnou organizáciou Ochrana dravcov na
Slovensku.
ÚIOPaK v priebehu roku 2014 spolupracoval s rezortným strediskom environmentálnych
dát a informačných služieb SAŽP pri zlepšení prístupu inšpektorov k informáciám na portáloch
v správe SAŽP. Spolupráca s MŽP SR v oblasti CITES spočívala najmä v súčinnosti pri overovaní
vydaných certifikátov, príp. certifikátov vydaných orgánmi CITES iných krajín. V ostatných
prípadoch najmä pri pripomienkovaní rôznych materiálov, prípadne návrhov na zmeny legislatívy.
V oblasti biologickej bezpečnosti pokračovala spolupráca s Ústredným kontrolným
a skúšobným ústavom poľnohospodárskym (ÚKSUP) kontinuálne v oblasti kontrol zámerného
uvoľňovania GMO, podľa zmluvy uzavretej medzi SIŽP a ÚKSUP, koordinovaným plánom kontrol
pri odbere vzoriek rastlinného materiálu a ich analyzovaní.
ÚIBB spolupracoval aj s Prírodovedeckou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave
v oblasti získavania nových informácií z biologickej bezpečnosti, s MŽP SR a Ministerstvom
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR pri plnení povinností vyplývajúcich pre SIŽP pri
vyhodnocovaní výsledkov auditu DG SANCO, aj so SAŽP pri zabezpečovaní plnenia povinností,
ktoré pre SIŽP vyplývajú zo zákona č. 3/2010 Z.z. o národnej infraštruktúre pre priestorové
informácie a zákona č. 351/2012 Z. z. o environmentálnom overovaní a registrácii organizácií v
schéme Európskej únie pre environmentálne manažérstvo a audit a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (zákon č. 351/2012 Z. z.) a nariadenia (ES) č. 1221/2009 o EMAS.
Hlavná inšpektorka ÚIBB sa podieľala na práci viacerých pracovných skupín riešiacich
súvisiace prierezové témy v rámci štandardných postupov MŽP SR:
- rezortnej pracovnej skupiny INSPIRE,
- bioetickej komisie SK UNESCO a
- Expertnej skupiny pre národnú infraštruktúru pre priestorové informácie.
Zamestnanci vedeckých ústavov tiež priebežne komunikovali s ÚIBB otázky súvisiace
s používaním GMO v uzavretých priestoroch a rovnako priebežne ÚIBB poskytoval vyžiadané
odborné usmernenia aj v oblasti envirooznačovania a priestorových informácií.
Spolupráca s orgánmi štátnej správy oblasti integrovaného povoľovania a kontroly vyplýva
inšpekcii priamo zo zákona o IPKZ, podľa ktorého tieto orgány poskytujú v procese integrovaného
povoľovania stanoviská k žiadostiam o vydanie povolenia a môžu sa zúčastniť na ústnych
pojednávaniach ako dotknuté orgány. Ďalej prebiehala spolupráca s dotknutými orgánmi na úrovni
konzultácií kompetenčných otázok pri povoľovaní prevádzok.
Súčasne v rámci procesu integrovaného povoľovania pracovníci OIPK spolupracujú
s príslušnými obcami pri zverejňovaní žiadostí o vydanie integrovaného povolenia. Obce, na území
ktorých je umiestnená povoľovaná prevádzka, sú, v zmysle zákona o IPKZ, účastníkmi konania
a k predloženým žiadostiam o vydanie integrovaného povolenia sa vyjadrujú a zverejňujú stručné
zhrnutia o podanej žiadosti na verejne prístupnom mieste.
V spolupráci so SAŽP boli pre MŽP SR poskytnuté údaje potrebné pre podávanie správ
Európskej komisii. Jednalo sa o dotazník o prevádzkach emitujúcich VOC, údaje o veľkých
spaľovacích zariadeniach a o skládkach s ukončením prevádzkovania. S odborom OH MŽP SR
ÚIPK a OIPK spolupracovali pri riešení problematických prevádzok.
______________________________________
Vyhodnotenie plnenia PHÚ SIŽP za rok 2014
26
V súlade so zákonom o IPKZ a povinnosťou zverejňovať výsledky vykonaných kontrol pre
verejnosť sa pracovalo so SAŽP ako správcom informačných systémov na novej verzii
informačného systému IPKZ.
9.
MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA
Zamestnanci odborných útvarov SIŽP v roku 2014 absolvovali niekoľko pracovných
stretnutí so zahraničnými partnermi, či už v rámci medzinárodných pracovných skupín, ktorých sú
členmi, alebo v rámci dlhodobých dohôd o spolupráci.
ÚIOV spracovalo informáciu o MZV pre rokovanie pracovnej skupiny pre ochranu vôd
a hydrológiu Slovensko-maďarskej komisie pre hraničné vody, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 26.28.05.2014 v Tatranskej Štrbe.
V dňoch 10.06.-11.06.2014 sa na Oblastnom inšpektoráte Ostrava konalo rokovanie medzi
SIŽP a Českej inšpekcie životného prostredia (ČIŽP) za účasti zástupcov ústredia ÚIOV, OIOV BA
a OIOV ZA a zástupcov ČIŽP - riaditeľstvo, sekcia technickej ochrany ŽP a zástupcov oddelenia
ochrany vôd Oblastného inšpektorátu Brno a Oblastného inšpektorátu Ostrava. V roku 2014 sa
uskutočnilo pracovné stretnutie zamestnancov IŽP Košice, OIOO so zamestnancami ČIŽP,
Oblastného inšpektorátu Ostrava. Hlavnými témami pracovného stretnutia bolo porovnanie výkonu
kontrolnej činnosti podľa ustanovení zákona o ovzduší a súvisiacich právnych predpisov k zákonu o
ovzduší SIŽP a ČIŽP, ako aj porovnanie výkonu a priebehu správnych konaní. Súčasťou stretnutia
bola aj návšteva strategických podnikov majúcich podstatný vplyv na znečisťovanie ovzdušia
v regióne Ostrava.
V dňoch 27.05. - 29.05.2014 sa na Inšpektoráte životného prostredia Banská Bystrica
uskutočnilo pracovné stretnutie ÚIOH so zástupcami ČIŽP - ústredia a desiatich oblastných
inšpektorátov. Hlavným prínosom stretnutia bola výmena informácií súvisiacich s kontrolnou
a rozhodovacou činnosťou v oblasti odpadového hospodárstva a výmena informácií o aktuálnom
stave legislatívy oboch krajín. Súčasťou stretnutia bola odborná prehliadka spoločnosti
BURGMAIER Precision Slovakia, s.r.o., Banská Bystrica.
ÚIOPaK každoročne vyhodnocuje pre pracovnú skupinu pre vynútiteľnosť práva v oblasti
CITES - „Enforcement Group“, zriadenú pri Európskej komisii, výsledky kontrolnej činnosti.
Pracovník ÚIOPaK sa zúčastnil 2 dňového stretnutia uvedenej pracovnej skupiny v Bruseli.
OIOPaK dlhodobo spolupracujú s ČIŽP najmä pri prešetrovaní obchodovania s exemplármi
druhov CITES. OIOPaK Banská Bystrica v rámci zisťovania podkladov požiadal ČIŽP, Oblastní
inspektorát Brno, o vykonanie kontroly v súvislosti s obchodovaním s exemplármi plazov. OIOPaK
Bratislava má veľmi dobre rozvinutú spoluprácu s ČIŽP, s ktorou si operatívne vymieňa potrebné
informácie nutné k objasňovaniu podozrení na nelegálnu držbu a obchodovanie s exemplármi.
OIOPaK Košice spolupracoval s ČIŽP vo veci dovozu neživých exemplárov motýľov druhu
Ornithoptera priamus z Ruska. V mesiaci jún 2014 sa inšpektori OIOPaK Košice a Žilina
a inšpektor ÚIOPaK zúčastnili na medzinárodnom workshope „Identification of CITES timber
species“ – Identifikácia CITESových druhov dreva, ktorý organizovala Nemecká agentúra ochrany
prírody a Nemecký inštitút pre výskum dreva v Hamburgu (Nemecko).
Inšpektorka OIOPaK Banská Bystrica sa zúčastnila pracovného stretnutia „European
Regional CITES Plants Meeting“ organizovaného holandským Ministerstvom hospodárstva
a Vedeckým orgánom CITES Holandska v dňoch 10.11.2014 - 14.11.2014 vo Wageningen
v Holandsku. Inšpektori OIOPaK Bratislava a ÚIOPaK sa v decembri 2014 zúčastnili odborného
______________________________________
Vyhodnotenie plnenia PHÚ SIŽP za rok 2014
27
seminára organizovaného ČIŽP v Červenej nad Vltavou s názvom „Prosazování úmluvy CITES
v ČR“.
V rámci spolupráce s ČIŽP sa vedúca OIBB Banská Bystrica zúčastnila spoločnej inšpekcie
európskej siete inšpekcií biologickej bezpečnosti European Enforcement Project (EEP) v Prahe,
ktorá bola zameraná na zabezpečenie požiadaviek biologickej bezpečnosti pre prácu v laboratóriu
tretej rizikovej triedy. Ako členka výkonného výboru európskej siete inšpekcií biologickej
bezpečnosti sa vedúca OIBB Banská Bystrica zúčastnila v roku 2014 na dvoch stretnutiach vo
Švédsku. Išlo o stretnutie výkonného výboru EEP, za účelom prípravy medzinárodnej konferencie
EEP a následne samotnej konferencie. Súčasťou konferencie bola prehliadka pokusov s geneticky
modifikovanými jabloňami a hruškami na Švédskej univerzite poľnohospodárskych vied (Swedish
University of Agricultural Sciences) a návšteva spojená s prednáškou v Severskom centre
genetických zdrojov (NordGen – Nordic Genetic Resource Centre).
ÚIPK spolupracoval v roku 2014 s Európskou komisiou (DG Environment) a s Európskou
kanceláriou IPPC (EIPPCB) pri riešení problematiky týkajúcej sa článku 13 Smernice
o priemyselných emisiách - „Referenčné dokumenty o BAT a výmena informácií“. Fórum je
formálnou expertnou skupinou v zmysle oznámenia C(2010)7649 zo dňa 10.11.2010. Bolo
ustanovené Rozhodnutím komisie zo dňa 16.5.2011, ktorým sa zriaďuje Fórum pre výmenu
informácií v súlade s článkom 13 smernice o priemyselných emisiách (2011/C 146/03). Slovenskú
republiku v tomto fóre zastupuje SIŽP prostredníctvom útvaru integrovaného povoľovania
a kontroly. Zástupca SIŽP sa dňa 24.9.2014 zúčastnil na 6. zasadnutí, na ktorom sa Fórum vyjadrilo
k návrhu/draftu referenčného dokumentu o BAT Wood-base Panels Production - Výroba dosiek na
báze dreva (WBP BREF), čo je prvý nový referenčný dokument vypracovaný podľa smernice IED,
Common Waste Water and Waste Treatment/ Management Systems and in the Chemical Sector –
Čistenie odpadových vôd a plynov/ Manažérske systémy v chemickom sektore (CWW BREF)
a začala sa diskusia k dokumentu „Stratégia revízie chemických BREF“ a dňa 4.12.2014 na
7. zasadnutí, na ktorom sa Fórum vyjadrilo k návrhu/draftu referenčného dokumentu o BAT NonFerrous Metal Industries – Výroba neželezných kovov (NFM BREF) a pokračovala diskusia
k dokumentu „Stratégia revízie chemických BREF“. Zástupca SIŽP sa v dňoch 16.-17.10.2014
zúčastnil v Berlíne na workshope „Výmena informácií o BAT ako srdce smernice IED“ zameranom
na kľúčové oblasti revízie a tvorby nových dokumentov o BAT, prácu TWG v Seville a Fóra pre
výmenu informácií podľa článku 13 smernice IED, ktorý usporiadali Európska komisia (DG
Environment), Európska kancelária IPPC (EIPPCB) a Ministerstvo životného prostredia Nemecka.
ÚIPK sa zúčastnil na 15. zasadnutí Fóra pre výmenu informácií o BAT, ktoré sa konalo dňa
5.11.2014 na Ministerstve priemyslu a obchodu ČR v Prahe. Na tomto fóre sa zišli odborníci
zaoberajúci sa problematikou integrovanej prevencie z dotknutých štátnych orgánov Českej
republiky (MPO ČR, MŽP ČR, MZ ČR, ČIŽP, KÚ) a Agentúry životného prostredia Českej
republiky (CENIA), Technických pracovných skupín, priemyselných zväzov a ďalších organizácií,
ktorí referovali o aktuálnych problémoch týkajúcich sa BAT.
Zástupca ÚIPK sa dňa 10.12.2014 zúčastnil v Ríme na workshope poriadanom Európskou
komisiou a IMPELom zameranom na environmentálne inšpekcie a zabezpečenie dodržiavania
povolení v činnosti prevádzok. Taktiež sa zástupca ÚIPK SIŽP zúčastnil na 13. Valnom
zhromaždení IMPEL, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 11. - 12. 12. 2014 v Ríme.
______________________________________
Vyhodnotenie plnenia PHÚ SIŽP za rok 2014
28
10. RIEŠENIE PROJEKTU OPŽP- PO3 - 09 - 3 „AKREDITÁCIA MERACÍCH SKUPÍN
SIŽP“
Projekt „Akreditácia meracích skupín Slovenskej inšpekcie životného prostredia“ je
projektom financovaným z fondu ERDF (85%) a ŠR (15%). Cieľom projektu je rozšírenie
technických možností monitorovania zdrojov znečisťovania ovzdušia vlastnými kontrolnými
meraniami, inšpekcie zhody AMS a následná akreditácia vykonávaných činností.
Napĺňanie merateľných ukazovateľov projektu v súvislosti s jeho realizáciou sa začalo
dodávkou zariadení pre vybavenie laboratórií merania emisií Košice, Banská Bystrica a Žilina
v roku 2011. V roku 2012 sa ukončila dodávka technických zariadení a vykonanie školení
v systéme riadenia kvality. V roku 2013 SIŽP vykonávala kontrolné emisné merania, a kontroly
inšpekcie zhody AMS, ktoré boli prípravou na dosiahnutie akreditácie odborných činností meracích
skupín.
Aj v roku 2014 SIŽP vykonávala v rámci prípravy na akreditáciu odborných činností
kontrolné merania na celý predpokladaný rozsah akreditácie odborných činností, teda činnosti sa
rozšírili o vykonávanie meraní tuhých anorganických znečisťujúcich látok (kovy, polokovy a ich
zlúčeniny), plynných anorganických znečisťujúcich látok (napr. vyjadrených ako HCl, HF,NH3),
polychlorovaných dibenzo-p-dioxínov (PCDD) a polychlorovaných dibenzofuránov (PCDF). Svoju
činnosť vykonával aj inšpekčný orgán a to vykonávaním kontrol automatizovaných meracích
systémov emisií.
Na činnosť skúšobného laboratória a inšpekčného orgánu boli vykonané externé aj interné
audity. Všetky pracoviská technických činností sa zúčastnili na medzilaboratórnych testov
profesijnej spôsobilosti.
V auguste 2014 bola ukončená realizácia aktivít projektu akreditáciou odborných činnosti.
Napriek ukončeniu realizácie aktivít projektu pokračuje aj vykonávanie publicity a informovanosti
o aktivitách projektu hlavne prostredníctvom vydávaných správ o technických činnostiach, kde
titulná strana každej správy obsahuje informáciu o realizácii aktivít projektu a o finančnej podpore
pre projekt. Podrobný popis je uvedený v kapitole 13.2 bod 22.
11. VNÚTORNÁ KONTROLNÁ ČINNOSŤ
SIŽP v roku 2014 vykonávala vnútornú kontrolnú činnosť na základe Plánu činnosti
vnútornej kontroly SIŽP, schváleného generálnym riaditeľom dňa 14. 01. 2014, ako súčasť plnenia
hlavných úloh a spočívala v kontrole dodržiavania povinností, ktoré pre SIŽP vyplývajú zo
zákonov, všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov.
Základné zásady postupu SIŽP pri výkone vnútornej kontrolnej činnosti a realizácii
výsledkov kontroly, v súlade so zákonom č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kontrole“) a zákonom č. 502/2001 Z. z. o finančnej
kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon o finančnej kontrole“), v podmienkach SIŽP boli stanovené v Smernici SIŽP
č. 1/2008 o vnútornej kontrole.
11. 1. Činnosť oddelenia kontroly
Oddelenie kontroly vykonalo v roku 2014 v súlade s Plánom činnosti vnútornej kontroly
SIŽP dvadsaťjeden plánovaných kontrolných akcií, z ktorých bolo šesť následných finančných
kontrol. Jedna kontrola bola zahájená v roku 2014 a bude ukončená v roku 2015. Ďalej boli
oddelením kontroly vykonané dve neplánované kontroly na základe poverenia GR a jedna
mimoriadna kontrola na základe doručeného podnetu.
______________________________________
Vyhodnotenie plnenia PHÚ SIŽP za rok 2014
29
Kontroly boli zamerané hlavne na dodržiavanie ustanovení § 11 až 13 zákona o kontrole,
osobitných zákonov, Metodických pokynov hlavných inšpektorov pre výkon štátneho dozoru
a Smernice SIŽP č. 3/2010 o vybavovaní podnetov. V troch prípadoch boli kontroly ukončené
vypracovaním Protokolu o kontrole - Inšpektorát životného prostredia (IŽP) Banská Bystrica,
OIOO a IŽP Bratislava, IŽP Banská Bystrica - kontrola Smernice č. 1/2007 o prevádzke
služobných motorových vozidiel).
Následné finančné kontroly boli zamerané na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti
a účelnosti pri nakladaní s pridelenými finančnými prostriedkami. V dvoch prípadoch (IŽP Košice
a IŽP Žilina) bola následná finančná kontrola (NFK) ukončená Správou o výsledku NFK,
vypracovaním zápisnice o prerokovaní správy a boli prijaté opatrenia na nápravu zistených
nedostatkov.
Vzhľadom k tomu, že pri ďalších kontrolách neboli zistené nedostatky boli tieto ukončené
záznamom o kontrole, alebo záznamom o následnej finančnej kontrole.
Súčasťou kontrolnej činnosti oddelenia kontroly bola aj kontrola dodržiavania ustanovení
zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach a zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení
neskorších predpisov, pri prešetrovaní a vybavovaní sťažností a petícií doručených na inšpekciu.
Predmetnou kontrolou nebolo zistené porušenie ustanovení uvedených zákonov v podmienkach
SIŽP.
Oddelenie kontroly ďalej zabezpečovalo centrálnu evidenciu podnetov od fyzických osôb,
fyzických osôb - podnikateľov a právnických osôb, ktoré boli doručené priamo na ústredie
inšpekcie. Celkovo bolo doručených 180 podnetov a 22 iných podaní. Oddelenie kontroly
postúpilo 136 podnetov na príslušné IŽP na prešetrenie a vybavenie, 58 vybavilo priamo, buď
odpoveďou pisateľovi, alebo postúpením iným, vecne príslušným orgánom štátnej správy a 8
podnetov bolo doručených len na vedomie. Ďalej oddelenie kontroly vypracovávalo aj podklady
a stanoviská na základe požiadaviek MŽP SR - kancelárie ministra, odboru rezortnej kontroly, linky
envirošpión, alebo iných orgánov štátnej správy.
11. 2. Vnútorná kontrolná činnosť odborných útvarov
Vnútorné kontroly vykonané odbornými útvarmi inšpekcie boli zamerané hlavne na
dodržiavanie ustanovení
príslušných
zákonov a ich vykonávacích predpisov, zákona
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a na uplatňovanie smerníc
a pokynov hlavných inšpektorov. Odborné útvary v rámci vnútornej kontroly vykonali dvadsaťpäť
kontrol, ktoré boli ukončené záznamom o kontrole (v jednom prípade Protokolom o kontrole
- ÚIOV).
Ekonomicko-prevádzkový útvar vykonal tri kontroly, ktoré boli ukončené záznamom
o kontrole. Jedna kontrola bola zameraná na kontrolu operatívnej evidencie stravných lístkov
s nárokom zamestnanca, druhá na kontrolu evidencie majetku na osobných kartách zamestnancov
a tretia na kontrolu pokladničnej hotovosti, dodržiavanie stanoveného denného limitu zostatku
hotovosti a vykonávanie inventarizácie pokladne. Vykonané kontroly boli ukončené záznamom
o kontrole. Osobný úrad vykonal päť kontrol zameraných na kontrolu dokladov súvisiacich
s evidenciou dochádzky, aktívnej a neaktívnej časti pohotovosti, schvaľovania nadčasov, čerpania
NV, ďalej na kontrolu tuzemských cestovných príkazov v súvislosti s dochádzkou a kontrolu
dodržiavania povinností vyplývajúcich zo zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.
Vykonané kontroly boli ukončené záznamom o kontrole.
Zamestnanci kancelárie generálneho riaditeľa vykonali osemnásť kontrol, z toho štyri boli
zamerané na dodržiavanie Smernice č. 1/2006, ktorou sa stanovujú pravidla na vykonávanie zákona
č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, dve kontroly boli zamerané na dodržiavanie
Registratúrneho poriadku a Registratúrneho plánu. Ďalej bolo vykonaných šesť kontrol
______________________________________
Vyhodnotenie plnenia PHÚ SIŽP za rok 2014
30
dodržiavania Smernice SIŽP č.10/2006 – bezpečné a efektívne využívanie IS SIŽP a šesť kontrol
dodržiavania zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Uvedené kontroly
boli bez zistenia závažných nedostatkov a boli ukončené záznamom o kontrole.
Tabuľka č. 6 - Prehľad o počte vnútorných kontrol v roku 2014
Organizačný útvar
plánované
KONTROLY
Neplánované/
neukončené
mimoriadne
vykonané
Oddelenie
kontroly
21
3
1
Odborné útvary
25
-
-
Ekonomicko –
prevádzkový útvar
3
-
-
3
Osobný úrad
5
-
-
5
Kancelária GR
18
-
-
18
Spolu:
72
3
1
74
23
25
11. 3. Vybavovanie sťažností a petícií
Prešetrovanie a vybavovanie sťažností a petícií bolo v podmienkach inšpekcie zabezpečené
v súlade so zákonom č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach (ďalej len zákon o sťažnostiach), v súlade so
zákonom č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov a podľa Smernice SIŽP
č. 4/2010 o vybavovaní sťažností a petícií.
V centrálnej evidencii sťažností a petícií podaných na inšpekciu, vedenej na oddelení kontroly
samostatne a oddelene od ostatných písomností, bolo v roku 2014 zaevidovaných osem sťažností
a jedna petícia.
Tabuľka č. 7 - Vyhodnotenie sťažností a petícií za rok 2014
CELKOM
- z toho z roku 2013
Doručené v roku 2014
vybavené v roku 2014
nevybavené (k 31.12.2014)
Spôsob vybavenia:
Postúpením
Prešetrením
Odložením
Opodstatnenosť:
- opodstatnených
- neopodstatnených
- nevyhodnotených
______________________________________
Vyhodnotenie plnenia PHÚ SIŽP za rok 2014
Sťažnosti
10
2
8
10
-
Petície
1
1
1
2
5
3
-
1
4
-
31
Sťažnosti
Inšpekcii bolo v roku 2014 doručených 8 sťažností. Dve sťažnosti, ktoré boli doručené
koncom roku 2013 boli vybavené v roku 2014. Päť sťažností bolo vybavených prešetrením, jedna
bola odložená v zmysle § 5 ods. 2 zákona o sťažnostiach (anonymná sťažnosť) a dve boli odložené
v zmysle § 5 ods. 7 zákona o sťažnostiach. Dve sťažnosti boli postúpené inému vecne príslušnému
orgánu verejnej správy. Prešetrované sťažnosti smerovali proti postupu inšpektorov pri prešetrovaní
niektorých podnetov, alebo proti záverom kontrol. Štyri z vybavených sťažností boli po dôkladnom
prešetrení vyhodnotené ako neopodstatnené a jedna bola opodstatnená. Riaditeľ príslušného
inšpektorátu prijal opatrenia na odstránenie nedostatkov. Vo všeobecnosti možno konštatovať, že
podstatou prešetrovaných sťažností je mylný názor sťažovateľov na kompetencie inšpekcie.
Sťažovatelia sa prevažne domnievajú, že inšpekcia je príslušná na „zrušenie“ rozhodnutí a povolení
iných orgánov štátnej správy a tým zabezpečiť kladné vybavenie ich sťažnosti. Inšpekcia preto, ako
súčasť oznámenia o vybavení sťažnosti, zasielala sťažovateľom aj informáciu o tom, že nie je
príslušná posudzovať tieto povolenia alebo rozhodnutia.
Petície
V roku 2014 bola doručená inšpekcii jedna petícia obyvateľov obce Jesenské, vo veci
znečisťovania životného prostredia spoločnosťou Gemernákup a.s. Rimavská Sobota, prevádzka
sila v Jesenskom. Petícia bola doručená 3.12.2014 a bude prešetrená a vybavená až v roku 2015.
12. POSKYTOVANIE INFORMÁCIÍ PODĽA ZÁKONA Č. 211/2000 Z.Z O SLOBODNOM
PRÍSTUPE K INFORMÁCIÁM A MEDIÁLNE AKTIVITY
V roku 2014 bolo v centrálnej evidencii žiadostí o poskytnutie informácií inšpekcie
zaregistrovaných spolu 103 žiadostí.





Z uvedeného počtu bolo:
49 žiadostí zaslaných elektronickou poštou, 43 klasickou poštou, 7 ich bolo podaných osobne
a 4 telefonicky;
54 žiadostí od právnických osôb a 49 od fyzických osôb;
76 žiadostí adresovaných na inšpektoráty životného prostredia (26 na IŽP v Bratislave, 21 na
IŽP v Žiline, 23 IŽP v Košiciach, 6 na IŽP v Banskej Bystrici) a 27 na ústredie inšpekcie;
34 žiadostí zameraných na problematiku integrovaného povoľovania a kontroly (IPK), 21 na
ochranu prírody a krajiny, 19 na odpadové hospodárstvo, 13 na ochranu vôd, 3 na ochranu
ovzdušia, 1 spoločne na IPK a ochranu vôd a 12 na personálnu oblasť;
75 žiadostí vybavených úplným poskytnutím informácie, v 7 prípadoch sa žiadateľom poskytla
informácia sčasti, v 14 prípadoch sa žiadosti o informáciu nevyhovelo, 3 žiadosti boli postúpené
na vybavenie iným subjektom a 2 odložené a tiež pri 2 žiadostiach sa v zmysle zákona uplatnila
tzv. fikcia zamietavého rozhodnutia.
12. 1. Mediálne aktivity
V roku 2014 bolo v médiách na Slovensku uverejnených, resp. odvysielaných vyše 360
novinárskych výstupov (od správ až po analytické články), v ktorých figurovala SIŽP. Tok
informácií z inšpekcie bol súčasťou koordinovaného celorezortného toku, prostredníctvom ktorého
sa informácie o činnosti SIŽP umiestňovali predovšetkým v servise tlačových agentúr TASR
a SITA a aktuálne sa zaraďovali tiež na internetovú stránku Ministerstva životného prostredia SR.
Tlačové správy o činnosti inšpekcie boli prostredníctvom komunikačného odboru ministerstva
______________________________________
Vyhodnotenie plnenia PHÚ SIŽP za rok 2014
32
pravidelne zasielané novinárom píšucim o životnom prostredí. Z týchto prameňov sa informácie
dostávali aj do iných médií. Prúd informácií však nebol len jednosmerný, z inšpekcie na
ministerstvo, ale obojsmerný. Prostredníctvom tlačových správ odboru komunikácie MŽP SR bola
SIŽP pravidelne informovaná o dianí v celom rezorte. Hovorca inšpekcie tiež pravidelne
komunikoval s riaditeľom komunikačného odboru a hovorcom ministerstva a ostatnými
pracovníkmi komunikačného odboru. Úzky informačný kontakt inšpekcie a ministerstva mal
pozitívny vplyv nielen na mediálne pôsobenie inšpekcie, ale celého rezortu životného prostredia.
Na rozsiahlom priestore, najmä v tlačových agentúrach TASR a SITA, sa SIŽP prezentovala vo
februári a marci výsledkami činnosti svojich jednotlivých odborných útvarov a inšpekcie ako celku
v roku 2013 a v auguste a septembri výsledkami, ktoré dosiahla v prvom polroku 2014.
Z konkrétnej problematiky prejavili médiá najväčší záujem opäť o skládky odpadu, najmä
o predbežné uzatvorenie skládky v Žiline Považskom Chlmci v prvom polroku a v druhom polroku
aj o situáciu na skládke v Pezinku. Veľký priestor venovali tiež ekologickej katastrofe na rieke
Poprad, kde došlo k rozsiahlemu úhynu rýb vplyvom kyanidov, ako aj hromadnému úhynu rýb na
rieke Laborec. S ostrou kritikou médií a verejnosti sa stretol aj rozsiahly výrub drevín v Čertižnom
v okrese Medzilaborce a neodborné orezávanie drevín v Štefanove na Záhorí, v dôsledku ktorého
došlo k ich hrubému poškodeniu. Záver roka patril aj publicite o akreditácii meracích skupín
Slovenskej inšpekcie životného prostredia, ktorú získali od Slovenskej národnej akreditačnej služby
(SNAS) pre oblasť kontrolných emisných meraní, ako aj osvedčenie o akreditácii inšpekčného
orgánu pre oblasť inšpekcií automatizovaných meracích systémov emisií.
13. ROZHODUJÚCE OBLASTI PLNENIA PLÁNU HLAVNÝCH ÚLOH ODBORNÝMI
ÚTVARMI
13.1. VYHODNOTENIE ČINNOSTI ÚTVARU INŠPEKCIE OCHRANY VÔD
Činnosť útvaru inšpekcie ochrany vôd (ÚIOV) a odborov inšpekcie ochrany vôd (OIOV)
inšpektorátov životného prostredia (IŽP) Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP) sa v
roku 2014 riadila plánom Hlavných úloh SIŽP na rok 2014 schváleným MŽP SR. Zameranie
činnosti vyplývalo z príslušných ustanovení zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona
SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení
neskorších predpisov, zákona č. 261/2002 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 67/2010 Z.z.
o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (chemický zákon) v znení neskorších predpisov, zákona č. 319/2013 Z.z.
o pôsobnosti orgánov štátnej správy pre sprístupňovanie biocídnych výrobkov na trh a ich
využívanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (biocídny zákon), zákona č. 409/2012 Z.z.
o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, zákona č. 205/2004 Z.z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom
prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č.
525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a Štatútu SIŽP.
Údaje o plnení plánovaných úloh za hodnotené obdobie sú uvedené vo Vyhodnotení plnenia
PHÚ ÚIOV za rok 2014. Z rozboru týchto údajov vyplýva, že terminované úlohy boli splnené,
písomné materiály boli vypracované v súlade s plánom a predložené MŽP SR. Kontrolná činnosť
OIOV sa vykonávala v súlade s metodickými pokynmi a usmerneniami ústredia - útvaru inšpekcie
ochrany vôd (ÚÚIOV) a so zameraním uvedeným v PHÚ SIŽP na rok 2014.
______________________________________
Vyhodnotenie plnenia PHÚ SIŽP za rok 2014
33
I. PLÁNY, KONTROLNÁ ČINNOSŤ, SPRÁVY A KONANIA
Kontrolná činnosť OIOV spadajúca pod zákon o vodách bola v roku 2014 zameraná
predovšetkým na kontrolu a schvaľovanie plánov preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku
neovládateľného úniku škodlivých látok a obzvlášť škodlivých látok do životného prostredia a na
postup v prípade ich úniku - havarijný plán (HÚ I. č. 4), kde OIOV v rámci posúdenia úplnosti a
aktuálnosti havarijných plánov predložených na schválenie vykonali 419 kontrol. V súvislosti s
riešením mimoriadnych zhoršení vôd (HÚ I. č. 3) vykonali OIOV v hodnotenom období 296
kontrol. Kontrolu zaobchádzania so škodlivými látkami a obzvlášť škodlivými látkami (HÚ I. č.1)
vykonali OIOV v 110 subjektoch, 66 kontrol bolo zameraných na nakladanie s vodami a prevádzku
a účinnosť ČOV (HÚ I. č. 2). V rámci šetrenia podnetov a petícií (HÚ I. č. 12) vykonali OIOV 99
kontrol, čo predstavovalo z celkového počtu kontrol 9,57%.
V roku 2014 vykonali OIOV 38 kontrol podľa zákona č. 261/2002 Z.z. o prevencii
závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (HÚ I. č. 7) a 6 kontrol podľa chemického zákona (HÚ I. č. 8).
Prehľad o vykonaných kontrolách podľa HÚ je uvedený v tabuľke č. 1.
Tabuľka č. 1
OIOV
BA
SP NR
ZA
BB
KE
spolu
HÚ I. HÚ I. HÚ I. HÚ I. HÚ I. HÚ I. HÚ I. HÚ I.
č. 1
č. 2
č. 3
č. 4
č. 5
č. 7
č. 8
č. 9
21
0
55
14
20
110
4
1
31
19
11
66
63
31
92
43
67
296
47
99
118
45
110
419
0
0
0
0
0
0
počet
10
5
7
6
10
38
2
0
2
1
1
6
HÚ HÚ I. spolu
I.
č. 12
č. 10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19
13
34
16
17
99
166
149
339
144
236
1034
Prehľad o počte kontrol, pri ktorých bolo zistené porušenie zákona, podľa OIOV,
uvedený v tabuľke č. 2.
Tabuľka č.2
z.č. 364/2004 Z.z. z.č. 261/2002 Z.z. z.č. 67/2010 Z.z.
z.č. 205/2004 Z.z. z.č409/2012Z.z.
spolu
OIOV kontrol porušení kontrol porušení kontrol porušení kontrol porušení kontrol porušení kontrol porušení
zákona
zákona
zákona
zákona
zákona
je
zákona
počet
BA
SPNR
ZA
BB
KE
spolu
154
144
330
137
225
990
26
16
95
61
36
234
10
5
7
6
10
38
1
0
2
1
1
5
2
0
2
1
1
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
166
149
339
144
236
1034
27
16
95
61
36
235
Z celkového počtu 1034 vykonaných kontrol v roku 2014 bolo v 235 (22,72 %) prípadoch
zistené porušenie zákonov, čo je mierne zvýšené percento oproti predchádzajúcemu roku (20,47
%).
Ďalej je uvedený podrobnejší prehľad o kontrolnej činnosti a aktivitách vykonávaných
v rámci jednotlivých HÚ PHÚ ÚIOV, ako aj ich stručné analytické zhodnotenie.
______________________________________
Vyhodnotenie plnenia PHÚ SIŽP za rok 2014
34
1. Kontrola zaobchádzania so škodlivými látkami a obzvlášť škodlivými látkami
V rámci tejto HÚ bolo vykonaných 110 kontrol zameraných na zaobchádzanie
so škodlivými látkami a obzvlášť škodlivými látkami (ŠL a OŠL).
Cieľom kontrol bolo posúdiť a zistiť technický stav objektov slúžiacich na zaobchádzanie
so ŠL a OŠL a ich zabezpečenie v zmysle požiadaviek zákonných predpisov na úseku ochrany
akosti vôd. Bolo hodnotené aj technické a organizačné zabezpečenie prevencie neželateľných
únikov ŠL a OŠL a materiálno - technické zabezpečenie zneškodňovania a odstraňovania ŠL a OŠL
pri ich prípadných únikoch. V rámci kontrol boli kontrolované
predovšetkým zásobné
a prevádzkové nádrže, potrubné rozvody, manipulačné plochy stáčacie a výdajné, manipulačné
plochy skladovacie, žumpy na skladovanie hospodárskych hnojív a silážnych štiav a skladovacie
plochy na uskladnenie hospodárskych hnojív a silážnych štiav. Vo všetkých kontrolovaných
subjektoch boli kontrolované aj havarijné plány a prevádzkové poriadky.
Z celkového počtu 110 kontrolovaných subjektov sa v 66 (60,00 %) prípadoch zistilo
porušenie zákonných ustanovení na úseku ochrany akosti vôd, za čo im v správnom konaní boli
alebo budú uložené sankčné postihy podľa ustanovení vodného zákona.
2. Kontrola nakladania s vodami a prevádzky a účinnosti ČOV
V rámci tejto HÚ vykonali OIOV 66 kontrol, ktoré boli zamerané predovšetkým na
vypúšťanie odpadových vôd alebo osobitných vôd do povrchových alebo podzemných vôd, plnenie
podmienok povolení vydaných orgánmi štátnej vodnej správy (OŠVS) na vypúšťanie odpadových
a osobitných vôd a na prevádzku a účinnosť ČOV.
OIOV na účely kontroly zabezpečovali vlastné sledovanie kvalitatívnych a kvantitatívnych
hodnôt vypúšťaných odpadových vôd. V roku 2014 OIOV KE v spolupráci s laboratóriami SVP,
š.p. Banská Štiavnica - Odštepný závod Košice vykonal odber u producenta odpadových vôd
(Eggprodukt a.s. Prešov). V jednom prípade na vlastné náklady správca vodného toku SVP, š.p.
Banská Štiavnica - Odštepný závod Bratislava vykonal odber a analýzy odpadových vôd v rámci
sledovania vypúšťaných odpadových vôd a ich vplyv na recipinet v podniku EUROMILK a.s.
Veľký Meder (OIOV BA). Nízky počet kontrolných odberov vykonaných OIOV je dôsledkom
vydávania integrovaných povolení podľa zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii
a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, ktoré sú kontrolované odbormi integrovaného povoľovania a kontroly.
K najčastejším nedostatkom, ktoré boli zistené v rámci kontrol nakladania s vodami
a prevádzky a účinnosti ČOV možno zaradiť vypúšťanie odpadových vôd do povrchových alebo
podzemných vôd v rozpore s právoplatným povolením OŠVS resp. vypúšťanie odpadových vôd
bez povolenia OŠVS, nedodržiavanie podmienok stanovených v povoleniach na vypúšťanie
odpadových vôd (vykonávanie odberov a rozborov vypúšťaných odpadových vôd
neakreditovaným laboratóriom, nesledovanie ukazovateľov znečistenia a početnosť rozborov,
nenahlasovanie výsledkov meraní rozborov odpadových vôd OŠVS).
Z celkového počtu 66 kontrolovaných právnych subjektov bolo v 44 prípadoch (66,67 %)
zistené porušenie zákonných ustanovení na úseku ochrany vôd, za čo v im správnom konaní boli
alebo budú uložené sankčné postihy podľa ustanovení vodného zákona.
3. Mimoriadne zhoršenia vôd
OIOV v roku 2014 zaevidovali 228 prípadov, v ktorých boli oznámené príznaky vzniku
MZV. Po prešetrení oznámení OIOV z uvedeného počtu 73 prípadov vyradili z evidencie MZV,
lebo nenaplnili skutkovú podstatu podľa § 41 ods. 1 vodného zákona. Zo 155 MZV bolo 62
prípadov na povrchových tokoch a 93 prípadov na podzemných vodách.
______________________________________
Vyhodnotenie plnenia PHÚ SIŽP za rok 2014
35
Prehľad evidovaných MZV v členení podľa OIOV je uvedený v tabuľke č.5.
OIOV
BA
SP NR
ZA
BB
KE
spolu
evidované
MZV
mimoriadne zhoršenie vôd
povrchových vôd
podzemných vôd
celkom
vodárenské
toky a
nádrže
36
22
49
23
25
21
10
12
8
11
0
0
0
0
0
155
62
0
hraničné
toky
celkom
znečistené
ohrozené
počet
7
0
0
0
0
15
12
37
15
14
0
2
1
0
1
15
10
36
15
13
7
93
4
89
Najčastejšou príčinou vzniku MZV v roku 2014 bola doprava a preprava ŠL a OŠL, čo
predstavovalo 27,7 %. Druhou veľkou skupinou najčastejšej príčiny vzniku MZV v roku 2014 bol
ľudský faktor a nevyhovujúci technický stav zariadenia, resp. objektu, v ktorom sa zaobchádzalo
so ŠL a OŠL (20 %). Na vzniku MZV sa aj v roku 2014 v najväčšej miere podieľali ropné látky (72
%).
Informácia o riešení MZV v roku 2014 bude v súlade s PHÚ SIŽP na rok 2015 spracovaná
podrobnejšie v samostatnej správe.
V roku 2014 nebola aktivovaná činnosť Medzinárodného systému včasného varovania
v povodí Dunaja (AEWS) na základe vzniku alebo oznámenia o vzniku MZV. Dňa 03. marca 2014
sa uskutočnilo testovanie systému v aktualizovanej verzii prevádzkového manuálu AEWS 2.0 počas
pracovného dňa, ktoré bolo zamerané na preverenie funkčnosti Medzinárodného systému včasného
varovania v povodí Dunaja a spoluprácu základných medzinárodných varovných stredísk v celom
povodí Dunaja. Druhé testovanie AEWS 2.0 sa uskutočnilo 05. júna 2014 počas pracovného dňa
a bolo zamerané na rýchlosť reakcie jednotlivých medzinárodných varovných stredísk v celom
povodí Dunaja. Dňa 15. novembra 2014 sa uskutočnilo tretie testovanie AEWS 2.0 zamerané na
preverenie funkčnosti systému a rýchlosť reakcie počas popoludňajších hodín dňa pracovného
pokoja. Testovanie bolo koordinované sekretariátom Medzinárodnej komisie na ochranu rieky
Dunaj (ICPDR) so sídlom vo Viedni.
4. Schvaľovanie havarijných plánov
V roku 2014 bolo na OIOV predložených na schválenie v správnom konaní 465 havarijných
plánov (HP). V roku 2014 OIOV schvaľovali aj 77 HP zaevidovaných v roku 2013. Pri schvaľovaní
HP OIOV v 121 prípadoch prerušili konania a v 43 prípadoch zastavili konania. OIOV pri
schvaľovaní HP, v rámci kontroly u žiadateľa, hodnotili všetky náležitosti a zásady jeho
spracovania podľa Vyhlášky MŽP č. 100/2005 Z.z. t.j., či je HP vypracovaný v súlade s reálnym
stavom a podmienkami v organizácii. V roku 2014 vykonali OIOV 419 takýchto kontrol, čo je o 59
kontrol viac ako v roku 2013. Na základe týchto kontrol, pokiaľ sa nezistili nezrovnalosti medzi
skutkovým stavom a údajmi uvedených v HP, OIOV vydali rozhodnutie o schválení HP. V roku
2014 OIOV schválili celkom 418 HP. Údaje o schvaľovaní HP, podľa OIOV, sú uvedené v tabuľke
č.6.
______________________________________
Vyhodnotenie plnenia PHÚ SIŽP za rok 2014
36
Tabuľka č. 6
Schvaľovanie havarijných plánov (HP)
HP zaevidované v
OIOV
roku 2013
rok 2014
prerušenie
konania
BA
SP NR
ZA
BB
KE
spolu
3
33
15
16
10
77
66
92
122
69
116
465
26
14
33
21
27
121
zastavenie
konania
kontroly
vydané
rozhodnutia
o schválení HP
6
4
10
16
7
43
47
97
118
45
110
417
61
93
109
47
108
418
počet
5. Kontrola podnikov podľa zákona č. 261/2002 Z.z. o prevencii závažných priemyselných
havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
V roku 2014 vykonali OIOV celkovo 38 kontrol podľa zákona č. 261/2002 Z.z. o prevencii
závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, z toho 1 kontrola boli vykonané nad rámec schváleného plánu kontrol pre rok 2014
(REAL - H.M., s.r.o. Komárno, prevádzka Nové Zámky). Z celkového počtu plánovaných kontrol
bolo koordinovaným spôsobom vykonaných 36 kontrol, v 2 prípadoch kontroly vykonali OIOV
samostatne.
Koordinované kontroly sa v roku 2014 vykonávali v súlade s § 27 ods. 3 a 8 cit. zákona za
účasti orgánov štátnej správy (Národný inšpektorát práce, MV SR - Prezídium HaZZ, MV SR sekcia krízového manažmentu a civilnej ochrany, Úrad verejného zdravotníctva a Hlavný banský
úrad), ktoré vykonávajú kontrolu podľa cit. zákona. Ku koordinovanej kontrole sú v odôvodnených
prípadoch prizývané aj miestne príslušné krajské úrady ŽP a miestne príslušné obvodné úrady ŽP.
Koordinované kontroly v roku 2014 boli zamerané na to, či je prevádzkovateľ schopný
preukázať, že prijal opatrenia na prevenciu závažných priemyselných havárií s ohľadom na rôzne
činnosti vykonávané v podniku, t.j., či údaje a informácie uvedené v bezpečnostnej správe,
havarijnom pláne, v podkladoch na vypracovanie plánu ochrany obyvateľstva alebo inej správe
prevádzkovateľa adekvátne vyjadrujú podmienky v podniku, vrátane možných vonkajších zdrojov
rizika, aj so zabezpečením príslušných prostriedkov na zdolanie závažnej priemyselnej havárie a
obmedzenie jej následkov, zabezpečenie záchrannej služby ako aj informovanie verejnosti.
Z celkového počtu kontrolovaných subjektov si 5 podnikov nesplnilo povinnosti na úseku
prevencie závažných priemyselných havárií, za čo v im správnom konaní boli alebo budú uložené
sankčné postihy podľa zákona č. 261/2002 Z.z.
Prehľad o vykonaných kontrolách v roku 2014, podľa OIOV, je uvedený v tabuľke č. 7.
Tabuľka č. 7
kontrola podľa zákona č. 261/2002 Z.z.
OIOV
BA
SP NR
ZA
BB
KE
spolu
podnik zaradený do
kategórie A
kontroly
porušenie
zákona
5
1
2
1
1
10
podnik zaradený do
kategórie B
kontroly
porušenie
zákona
Počet
0
0
2
0
1
3
______________________________________
Vyhodnotenie plnenia PHÚ SIŽP za rok 2014
5
4
5
5
9
28
1
0
0
1
0
2
spolu
kontroly
porušenie
zákona
10
5
7
6
10
38
1
0
2
1
1
5
37
Súhrnná správa o kontrolách vykonaných podľa zákona č. 261/2002 Z.z. bude v súlade
s PHÚ SIŽP na rok 2014 predložená MŽP SR v termíne do 15. februára 2015.
Kontrola podľa zákona č. 67/12010 Z.z. o podmienkach uvedenia chemických látok
a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon)
v znení neskorších predpisov a zákona č. 319/2013 Z.z. o pôsobnosti orgánov štátnej
správy pre sprístupňovanie biocídnych výrobkov na trh a ich využívanie a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (biocídny zákon)
V roku 2014 vykonali OIOV 6 kontrol zameraných na dodržiavanie povinností
vyplývajúcich z chemického zákona. Pri kontrolách nebolo zistené porušenie chemického zákona.
V roku 2014 neboli vykonávané kontroly podľa biocídneho zákona.
6.
Šetrenie podnetov
V roku 2014 zaevidovali OIOV 153 podnetov poukazujúcich na porušovanie predpisov na
úseku ochrany akosti vôd. V roku 2014 šetrili OIOV aj 18 podnetov zaevidovaných v roku 2013. Z
celkového počtu 171 podnetov bolo 55 opodstatnených. Tieto sa týkali predovšetkým
nedovoleného zaobchádzania so ŠL a OŠL, nedovoleného vypúšťania odpadových vôd do
povrchových vôd alebo podzemných vôd a ohrozovania kvality povrchových vôd a podzemných
vôd. Neopodstatnených bolo 45 podnetov. Išlo najmä o riešenie susedských sporov a nezhôd,
rozpor medzi skutkovým stavom zisteným v čase kontroly a skutočnosťami uvedenými v podnete,
ako aj podnety upozorňujúce na všeobecnú nespokojnosť so stavom ŽP. V šetrení je 13 podnetov.
Odstúpených z dôvodu vecnej príslušnosti iným orgánom bolo 58 podnetov a 12 podnetov bolo po
šetrení postúpených na ďalšie konanie miestne príslušnému okresnému úradu, odboru starostlivosti
o životného prostredia.
Za zistené porušenie zákona o vodách bolo uložených v správnom konaní 40 pokút v
celkovej výške 26 448,02 eur. Ďalšie pokuty sú v konaní. Na odstránenie zistených nedostatkov
prijali kontrolované subjekty opatrenia. V tabuľke č. 8 je prehľad o riešení podnetov podľa OIOV.
Tabuľka č.8
porušenie zákona
odstúpené
postúpené
prijaté
podnety v
podnety bez
podnety po
šetrení
OIOV podnety*
zistené
nezistené
šetrenia
šetrení
Počet
2*+28
11
8
4
7
6
BA
3*+25
7
6
1
14
2
SP NR
6*+51
21
14
5
17
2
ZA
3*+19
8
6
3
5
2
BB
4*+30
8
11
0
15
0
KE
spolu
18*+153
55
45
13
58
12
7.
* - podnety zaevidované v roku 2013 a šetrené v roku 2014
Ukladanie opatrení v správnom konaní
V hodnotenom období podľa vodného zákona OIOV BA uložil pôvodcovi MZV 1
opatrenie na nápravu.
8.
Ukladanie pokút v správnom konaní
Na úseku sankčnej aktivity sa v roku 2014 v plnej miere uplatnili oprávnenia SIŽP ukladať
pokuty vo veciach starostlivosti o životné prostredie vyplývajúce zo zákona č. 525/2003 Z.z. SIŽP
podľa zákona č. 364/2002 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v
znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov vykonáva hlavný štátny
9.
______________________________________
Vyhodnotenie plnenia PHÚ SIŽP za rok 2014
38
vodoochranný dozor vo veciach ochrany vôd a hospodárenia s vodami, v rámci zákona č. 261/2002
Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov vykonáva štátnu správu na úseku prevencie závažných priemyselných havárií,
podľa zákona č. 67/2014 Z.z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na
trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon), podľa zákona č. 409/2012 Z.z.
o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých
zákonov a podľa zákona č. 205/2004 Z.z. o zhromažďovaní a šírení informácií o životnom prostredí
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vykonáva kontrolu nad ich dodržiavaním. Za zistené
porušenia cit. zákonov OIOV ukladajú pokuty v správnom konaní.
Prehľad o sankčnej aktivite OIOV v roku 2014 ako prvostupňového orgánu podľa vodného
zákona uvádza tabuľka č. 9a.
Tabuľka č. 9a
OIOV
rozhodnutia
vydané v r. 2014
počet
BA
SP NR
ZA
BB
KE
spolu
18
16
97
50
26
207
výška
(eur)
14 675,79
18 970,86
61 944,96
97 886,61
23 895,79
217 374,01
rozhodnutia
zrušené
v autoremedúre
rozhodnutia
zmenené
v autoremedúre
počet
počet
0
0
0
1
0
1
výška
(eur)
0
0
0
663,87
0
663,87
0
0
0
0
0
0
rozhodnutia
nenadobudli
právoplatnosť
v r. 2014
výška
(eur)
počet
0
0
0
0
0
0
1
0
6
10
0
17
výška
(eur)
3 000,00
0,00
2 611,93
7 343,87
0,00
12 955,80
Ako vidieť z uvedeného prehľadu, OIOV v roku 2014 vydali podľa vodného zákona na
základe správneho konania 207 prvostupňových rozhodnutí o uložení pokuty v celkovej výške
217 374,01 eur, z toho 190 pokút v celkovej výške 204 418,21 eur nadobudlo k 31.12.2014
právoplatnosť.
Prehľad o sankčnej aktivite OIOV v roku 2014 podľa zákona č. 261/2002 Z.z. je uvedený
v tabuľke č. 9b.
Tabuľka č. 9b
OIOV
rozhodnutia vydané
v r. 2014
počet
BA
SP NR
ZA
BB
KE
spolu
0
0
1
1
1
3
výška
(eur)
0
0
5 000
2 000
300
7 300
rozhodnutia zrušené
v autoremedúre
rozhodnutia zmenené
v autoremedúre
počet
výška
(eur)
počet
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
výška
(eur)
0
0
0
0
0
0
rozhodnutia
nenadobudli
právoplatnosť
v r. 2014
počet
výška
(eur)
0
0
1
0
0
1
0
0
5 000
0
0
5 000
Ako z uvedeného prehľadu vyplýva OIOV v roku 2014 vydali podľa zákona č. 261/2002
Z.z. na základe správneho konania 3 prvostupňové rozhodnutia o uložení pokuty v celkovej výške 7
300,00 eur, z toho 2 pokuty v celkovej výške 2 300,00 eur nadobudli k 31.12.2014 právoplatnosť.
______________________________________
Vyhodnotenie plnenia PHÚ SIŽP za rok 2014
39
K najvyššie uloženým pokutám v roku 2014 možno zaradiť nasledovné pokuty:
A. podľa zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č.
372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení
neskorších predpisov
 Kúpele Brusno, a.s. Brusno - za ober podzemných vôd bez povolenia OŠVS, vo výške
40 727,22 eur,
 TEZAS, spol. s.r.o. Prievidza - za vypúšťanie priesakových odpadových vôd zo skládky
odpadov do povrchových tokov a do prostredia súvisiaceho s podzemnou vodou bez povolenia
OŠVS, v dôsledku ktorého došlo k MZV, vo výške 15 000 eur,
 Brantner Nova, s.r.o. - za vypúšťanie odpadových vôd bez povolenia OŠVS, v dôsledku
ktorého došlo k MZV, vo výške 8 000 eur,
 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Banská Bystrica - za vypúšťanie
odpadových vôd v rozpore s povolením OŠVS z ČOV Banská Bystrica vo výške 6 959,50 eur,
 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Piešťany - za vypúšťanie odpadových vôd v rozpore
s povolením OŠVS z ČOV Zeleneč vo výške 5 013,00 eur,
 KOLIBA, a.s. Krivec za vypúšťanie priemyselných odpadových vôd bez povolenia OŠVS,
v dôsledku ktorého došlo k MZV, vo výške 5 000 eur,
 SHR Štefan Kováč, Trenčín - farma ošípaných Krásna Nová Ves - za porušenie povinností pri
zaobchádzaní so škodlivými látkami, vo výške 3 500 eur.
B. podľa zákona č. 261/2001 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
 PTCHEM, s.r.o. Dubová - za nesplnenie opatrenia, ktoré bolo uložené rozhodnutím OIOV BB
vo výške 2 000 eur.
Prehľad o aktivite ÚÚIOV ako druhostupňového orgánu o odvolaniach podľa vodného
zákona je uvedený v tabuľke č.10.
Tabuľka č. 10
obnova
konania
preskúmanie
rozhodnutí
mimo odvolacie
konania
odvolanie
v konaní
nové
prejednanie
zmenené
zrušené
potvrdené
zastavené
konanie
oneskorené
podanie
OIOV
odvolanie
r o z h od n u t i e
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
počet
BA
1*
0
0
1
0
0
0
0
SP NR
0
0
0
0
0
0
0
0
ZA
5
0
0
5
0
0
0
0
BB
1*+3
0
0
4
0
0
0
0
KE
1
0
0
1
0
0
0
0
spolu
2*+9
0
0
11
0
0
0
0
* - odvolania zaevidované v roku 2013 a rozhodnutie o odvolaní vydané v roku 2014
V roku 2014 riešilo ÚÚIOV celkom 11 odvolaní (2 odvolania podľa vodného zákona
zaevidované ešte v roku 2013), z toho 10 v rámci vodného zákona a 1 v rámci zákona č. 261/2002
Z.z.
Z celkového počtu 11 odvolaní boli všetky prvostupňové rozhodnutia potvrdené .
Vo veci preskúmania zákonitosti rozhodnutí ÚIOV SIŽP sú na miestne príslušných súdoch
vedené 4 žaloby (Preterm s.r.o., Trebišov - odvolanie žalobcu voči rozhodnutiu KS v Košiciach,
______________________________________
Vyhodnotenie plnenia PHÚ SIŽP za rok 2014
40
POLYTRANS, s.r.o. Prešov - odvolanie žalobcu voči rozhodnutiu KS v Prešove, FOBART, s.r.o.
Prievidza, EKOFARMA Veľká Čausa - odvolanie žalovaného voči rozhodnutiu KS v Trenčíne a T
a M trans spedition, s.r.o. Šarovce, ČSPHM Žilina - podanie žaloby na KS v Nitre).
13. 2. VYHODNOTENIE ČINNOSTI ÚTVARU INŠPEKCIE OCHRANY OVZDUŠIA
Činnosť inšpekcie ochrany ovzdušia (IOO) sa v roku 2014 vykonávala v súlade s PHÚ na
rok 2014, ktorý bol schválený MŽP SR.
Spočívala v kontrole dodržiavania ustanovení zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ovzduší“), zákona č. 321/2012 Z. z. o ochrane ozónovej
vrstvy Zeme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 180/2013 Z. z.
o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č.
321/2012 Z. z.“) a zákona č. 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 286/2009 Z. z.“).
Kontrolná činnosť pozostávala z inšpekčných kontrol a kontrolných diskontinuálnych
meraní emisií znečisťujúcich látok na zdrojoch znečisťovania ovzdušia.
V rámci kontrolnej činnosti inšpekcia vykonávala aj:
 kontroly dodržiavania emisných limitov, plnenie technických požiadaviek a všeobecných
podmienok prevádzkovania zdrojmi znečisťovania ovzdušia určených príslušnými vyhláškami.
 kontroly kvality vyrábaných, dovážaných a predávaných palív, ktorými sú benzín, motorová
nafta a skvapalnený ropný plyn (LPG), určených na pohon spaľovacích motorov a za tým
účelom odoberala vzorky a zabezpečovala ich analýzy v akreditovanom skúšobnom laboratóriu,
 kontroly kvality vyrábaných a dovážaných farieb lakov a výrobkov na povrchovú úpravu
vozidiel s obsahom organických rozpúšťadiel (regulované výrobky - RV) a za tým účelom
odoberala vzorky a zabezpečovala ich analýzy v akreditovanom skúšobnom laboratóriu,
 kontroly oprávnených technických činností, reprezentatívnosť výsledkov, dodržiavanie zásad
výkonu oprávneného merania, náležitosti správ a protokolov kontinuálnych meraní.
IOO v roku 2014 vykonala 620 inšpekčných kontrol - 585 kontrol na zdrojoch
znečisťovania ovzdušia a u podnikateľov, 35 kontrol súborov technicko-prevádzkových parametrov
a technicko-organizačných opatrení (STPP a TOO), pri 81 inšpekčných kontrolách sa zistilo 100
porušení uvedených zákonov.
Pracoviská technických činností (PTČ) vykonali 47 diskontinuálnych meraní emisií
znečisťujúcich látok (ZL), pri ktorých sa vykonalo 257 technických činností a v rámci nich sa
skontrolovalo dodržiavanie 86 emisných limitov ZL (pri 13 meraniach sa zistilo prekročenie 17
ustanovených emisných limitov) a 8 kontrol inšpekcie zhody automatizovaných monitorovacích
systémov emisií (AMS), pri ktorých sa u jedného prevádzkovateľa zistili 1 porušenia zákona
o ovzduší (prevádzkovanie AMS v rozpore s platnou dokumentáciou).
Za porušenie právnych predpisov uložila inšpekcia 68 pokút vo výške 62 750 Eur a 39
opatrení na nápravu.
1. Kontrola veľkých, stredných a malých stacionárnych zdrojov podľa zákona č. 137/2010 Z.
z. o ovzduší v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ovzduší) vrátane kontroly
relevantných ustanovení zákona č. 127/2006 Z. z. o perzistentných organických látkach a
o zmene a doplnení zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 514/2008 Z. z. o nakladaní s odpadom z
ťažobného priemyslu
______________________________________
Vyhodnotenie plnenia PHÚ SIŽP za rok 2014
41
V roku 2014 bolo vykonaných spolu 620 kontrol. Z uvedeného počtu bolo 585
inšpekčných kontrol a 35 kontrol súborov technicko-prevádzkových parametrov a technickoorganizačných opatrení (STPP a TOO).
Z 585 inšpekčných kontrol bolo zameraných:
 492 na dodržiavanie ustanovení zákona o ovzduší (v rámci týchto kontrol sa vykonalo 120
kontrol podľa zákona č. 127/2006 Z.z. o perzistentných organických látkach a o zmene
a doplnení zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov bez zisteného porušenia),
 14 na dodržiavanie ustanovení zákona č. 321/2012 Z. z. (viď bod 5),
 79 na dodržiavanie ustanovení zákona č. 286/2009 Z. z. (viď bod 6).
Z počtu 492 kontrol zameraných na dodržiavanie ustanovení zákona o ovzduší bolo vykonaných:
 41 kontrol na veľkých zdrojoch,
 240 kontrol na stredných zdrojoch,
 14 kontrol na malých zdrojoch,
 4 kontroly oprávnených osôb vykonávajúcich oprávnené technické činnosti,
 41 kontrol výrobcov a dovozcov regulovaných výrobkov,
 152 kontrol výrobcov, dovozcov a predajcov tuhých a kvapalných palív.
Kontroly vykonávané na veľkých a stredných stacionárnych zdrojoch znečisťovania
ovzdušia boli zamerané najmä na ich prevádzkovanie v súlade s dokumentáciou a s podmienkami
určenými okresným úradom, odborom starostlivosti o životné prostredie, na plnenie uložených
opatrení na nápravu, na plnenie všeobecných podmienok prevádzkovania a na dodržiavanie
ustanovených emisných limitov v súlade s požiadavkami príslušných vyhlášok.
Porušenie povinností vyplývajúcich zo zákona o ovzduší bolo zistených pri 73 kontrolách
pričom bolo zistených 84 porušení zákona. Porušenie ustanovení zákona č. 286/2009 Z. z. bolo
zistené pri 8 kontrolách.
Tab. č. 1 - inšpekčná kontrolná činnosť
Počet inšp.
OIOO
kontrol za
rok 2014
BA
BB
ZA
KE
Spolu
154
135
147
149
585
Počet
kontrol
STPP a
TOO
15
7
3
10
35
Počet
kontrol
**
***
10/0/0
13/0/0
16/0/3
34/0/5
73/0/8
10/0/0
15/0/0
22/0/5
37/0/11
84/0/16
spolu
169
142
150
159
620
Celkový
počet pokút
12
14
18
24
68
**počet kontrol, pri ktorých sa zistilo porušenie zákona o ovzduší / zákona o ochrane
ozónovej vrstvy Zeme /zákona o fluórovaných skleníkových plynoch
***počet zistených porušení zákona o ovzduší / zákona o ochrane ozónovej vrstvy Zeme/zákona
o fluórovaných skleníkových plynoch
______________________________________
Vyhodnotenie plnenia PHÚ SIŽP za rok 2014
42
Tab. č. 2 - členenie kontrol
Kategorizácia zdroja
Kontroly
Kontroly
podľa zákona o ovzduší
dodrž. zák.
dodrž.
OIOO
č. 321/2012
veľký
stredný
malý
Z.z.
zák. č.
Kontrol
Kontroly
Kontrola
a
Kontrola
Kontroly
STPP a
OM*
286/2009
kvality
kvality
RV
palív
spolu
TOO
Z.z
BA
18
63
4
4
21
1
11
32
15
169
BB
11
61
1
5
16
1
4
36
7
142
ZA
3
58
6
4
17
0
20
39
3
150
KE
9
58
3
1
25
2
6
45
10
159
Spolu
41
240
14
14
79
4
41
152
35
620
OM*- kontroly oprávnených osôb vykonávajúcich oprávnené technické činnosti
2. Kontrola dodržiavania emisných limitov vlastnými kontrolnými diskontinuálnymi
meraniami
V roku 2014 meracie skupiny IOO vykonali celkom 47 diskontinuálnych meraní emisií
znečisťujúcich látok na stredných a veľkých zdrojoch znečisťovania ovzdušia. Po získaní
Osvedčenia o akreditácií dňa 13.8.2014 vykonala IOO z celkového počtu meraní 18 akreditovaných
meraní emisií z ktorých boli vypracované Správy o diskontinuálnom meraní emisií s uvádzaním
akreditačnej značky.
Pri meraniach vykonala kontrolu dodržiavania 86 ustanovených resp. určených emisných
limitov uvedených znečisťujúcich látok u prevádzkovateľov stacionárnych zdrojov znečisťovania
ovzdušia:
 TZL
- 10
 SO2
- 2
 SOx
- 1
 NOx
- 15
 CO
- 19
 TOC
- 16
 HCl
- 3
 HF
- 4
 PCDD/ PCDF 3
 ŤK
- 10
 NH3
- 2
 H2S
- 1
Z celkového počtu meraní emisií bolo vykonaných 19 meraní na veľkých zdrojoch a 28 na
stredných zdrojoch znečisťovania ovzdušia. Merania sa vykonávali aj na zdrojoch, na ktoré boli
vydané integrované povolenia (vykonaných 14 meraní).
Z vykonaných kontrolných meraní bolo zistené nedodržanie ustanoveného emisného limitu
v 17 prípadoch u 13 prevádzkovateľov zdrojov:
- ROCO SLOVAKIA spol. s.r.o., Banská Bystrica - prekročený emisný limit pre organické
plyny a pary vyjadrené ako celkový organický uhlík (TOC), určený emisný limit –
75 mg.m-3 / nameraná hodnota - 182 mg.m-3,
______________________________________
Vyhodnotenie plnenia PHÚ SIŽP za rok 2014
43
- BIOPLYN HONT s.r.o., Bratislava – prevádzka Hontianske Moravce - prekročený emisný
limit pre oxidy dusíka (NOx), určený emisný limit - 500 mg.m-3 / nameraná hodnota - 558
mg.m-3,
AGROPEX, s.r.o. Sklabiná - prekročený emisný limit pre oxid uhoľnatý (CO), určený emisný
limit - 650mg.m-3 / nameraná hodnota - 962 mg.m-3,
- ARCHÍV SB, s.r.o., Liptovský Mikuláš - prekročený emisný limit pre polychlorovanédibenzop-dioxíny (PCDD) a polychlorovanédibenzofurány (PCDF), určený emisný limit - 0,1 ngTEQ/m3
/ nameraná hodnota - 0,11 ngTEQ/m-3 ,
- FECUPRAL, spol. s r.o., Veľký Šariš - prekročený emisný limit pre polychlorovanédibenzop-dioxíny (PCDD) a polychlorovanédibenzofurány (PCDF), určený emisný limit - 0,1
ngTEQ/m-3 / nameraná hodnota - 0,11 ngTEQ/m-3 ,
- TATRAVAGÓNKA a.s., Poprad - prekročený emisný limit pre organické plyny a pary
vyjadrené ako celkový organický uhlík (TOC), určený emisný limit - 75 mg.m-3 / maximálna
nameraná hodnota - 206 mg.m-3,
- AGROKOMPLEX, spol. s r.o., Humenné - - prekročený emisný limit pre oxidy dusíka (NOx) určený emisný limit - 190 mg.m-3 / maximálna nameraná hodnota - 238 mg.m-3,
- PEIKKO, s.r.o., Kráľová nad Váhom - prekročený emisný limit pre organické plyny a pary
vyjadrené ako celkový organický uhlík (TOC), určený emisný limit - 100 mg.m-3 / maximálna
nameraná hodnota - 228 mg.m-3,
- LAVEDO ZDRUŽENIE, Sereď - prekročený emisný limit pre organické plyny a pary vyjadrené
ako celkový organický uhlík (TOC), určený emisný limit - 85 mg.m-3 / maximálna nameraná
hodnota - 454 mg.m-3,
- Carmeuse Slovakia, s.r.o., Slavec, - prekročený emisný limit pre plynné anorganické zlúčeniny
chlóru vyjadrené ako HCl (HCl):
o určený emisný limit - 10 mg.m-3 / maximálna nameraná hodnota - 65 mg.m-3 (zdroj Rotačná
pec 4)
o určený emisný limit - 10 mg.m-3 / maximálna nameraná hodnota - 27 mg.m-3 (zdroj Rotačná
pec 1)
- BPS Veľká Čalomija s.r.o. Bratislava – prevádzka Veľká Čalomija - prekročený emisný
limit pre:
o oxidy dusíka (NOx) - určený emisný limit - 500 mg.m-3 / nameraná hodnota - 789 mg.m-3
o oxid uhoľnatý (CO) - určený emisný limit - 650 mg.m-3 / nameraná hodnota - 695 mg.m-3
- MANGINI s.r.o., Sobrance - prekročený emisný limit pre:
o oxidy dusíka (NOx) - určený emisný limit - 500 mg.m-3 / maximálna nameraná hodnota - 934
mg.m-3
o oxid uhoľnatý (CO) - určený emisný limit - 650 mg.m-3 / maximálna nameraná hodnota - 1 161
mg.m-3
- NOVOPLAST, v. d., Dolná Streda - prekročený emisný limit pre organické plyny a pary
vyjadrené ako celkový organický uhlík (TOC):
o určený emisný limit - 85 mg.m-3 / maximálna nameraná hodnota - 722 mg.m-3 zariadení
„Striekareň“
o určený emisný limit - 85 mg.m-3 / maximálna nameraná hodnota - 367 mg.m-3 zariadení
„Laminátovňa“
Za zistené nedostatky bolo uložených celkom 8 pokút vo výške 10 160 Eur a 10 opatrení na
nápravu. Ďalšie správne konania vo veci uloženia pokuty budú začaté v roku 2015.
______________________________________
Vyhodnotenie plnenia PHÚ SIŽP za rok 2014
44
Tab. č. 3a - meranie emisií
Počet meraní
OIOO
Kat. zdroja podľa zákona o ovzduší
rok 2014
veľký
stredný
Namerané prekročenie EL,
resp. iné zistenie
Bratislava
2
0
2
0
B. Bystrica
16
6
10
5
Žilina
13
5
8
4
Košice
16
8
8
8
Spolu
47
19
28
17
Meracie skupiny vykonali pri 47 diskontinuálnych meraniach emisií znečisťujúcich látok na
stredných a veľkých zdrojoch znečisťovania ovzdušia spolu 257 technických činností.
Tab. č. 3b - meranie emisií (počet vykonaných technických činností)
OIOO
Počet vykonaných technických činností za rok 2014
Bratislava
4
Banská Bystrica
104
Žilina
56
Košice
93
Spolu
257
*vykonané technické činnosti:
Kontrola dodržiavania EL: ŤK - ťažké kovy, TZL - tuhé znečisťujúce látky, NOx - oxidy dusíka,
SO2 - oxidy síry, CO - oxid uhoľnatý, TOC - celkový organický uhlík, HCl - plynné
anorganické zlúčeniny chlóru, HF - fluór a jeho plynné zlúčeniny, NH3 – amoniak a jeho plynné
zlúčeniny vyjadrené ako NH3, H2S – sulfán, PCDD - dibenzo-p-dioxíny, PCDF - polychórované
dibenzofurány,
Referenčné veličiny: O2 – kyslík, c - hmotnostná koncentrácia, v - rýchlosť prúdenia plynu, CO2
- oxid uhličitý, Q - objemový prietok plynu, φ - vlhkosť plynu, q - hmotnostný tok.
Kontrola inšpekcie zhody automatizovaných meracích systémov emisií (AMS)
Meracie skupiny vykonali celkom 8 kontrol inšpekcie zhody AMS (7 na veľkých zdrojoch
a 1 strednom zdroji) z toho 7 na zdrojoch podliehajúcich integrovanému povoľovaniu. Od získania
Osvedčenia o akreditácia dňa 13.8.2014 vykonala IOO z celkového počtu kontrol 2 akreditované
kontroly AMS z ktorých boli vypracované Správy o inšpekcii zhody AMS s uvedením akreditačnej
značky.
Prevádzkovatelia u ktorých bola vykonaná kontrola:
- CEMMAC a.s., Horné Srnie,
- Žilinská teplárenská, a. s., Žilina,
- Slovenské magnezitové závody, akciová spoločnosť, Jelšava,
______________________________________
Vyhodnotenie plnenia PHÚ SIŽP za rok 2014
45
-
TEPLÁREŇ, a.s., Považská Bystrica,
Tepláreň Košice, a.s. , Košice,
eustream, a.s., Bratislava,
FECUPRAL, spol. s r.o. , Veľký Šariš.
Z vykonaných inšpekcií zhody AMS bolo zistené porušenie právnych predpisov u 1
prevádzkovateľa zdroja:
 TEPLÁREŇ, a.s., Považská Bystrica, za porušenie povinnosti ustanovenej v § 15 ods. 1
písm. q) zákona o ovzduší tým, že automatizovaný merací systém emisií inštalovaný na
prevádzke Paroplynový zdroj bol prevádzkovaný v rozpore s platnou dokumentáciou
a prevádzkovateľ nevykonal predpísané servisné zásahy na AMS. Kontrolou plnenia
požiadaviek podľa §7 ods. 5 písm. r) vyhlášky MŽP SR č. 411/2012 Z. z. bolo zistené, že
hodnoty zaznamenané pri kontrole driftu rozsahu a nuly pomocou referenčného materiálu
boli pre CO a NO mimo povolenú hranicu a prevádzkovateľ nevykonal žiadne opatrenia na
odstránenie príčin zisteného stavu.
Správne konania vo veci uloženia pokuty bude začaté v roku 2015.
Tab. č. 3c - kontrola inšpekcie zhody AMS
Kat. zdroja podľa zákona o
Počet zdrojov
ovzduší
OIOO
rok 2014
veľký
stredný
Počet porušení zákona o
ovzduší
Bratislava
0
0
0
0
B. Bystrica
2
2
0
0
Žilina
3
3
0
1
Košice
3
2
1
0
Spolu
8
7
1
1
3. Kontrola oprávnených technických činností, reprezentatívnosti výsledkov, dodržiavania
zásad výkonu oprávnených meraní, ich technického zabezpečenia, náležitosti správ a
protokolov kontinuálnych meraní
V roku 2014 IOO vykonala 4 kontroly u 4 oprávnených osôb vykonávajúcich oprávnené
technické činnosti. Kontroly boli zamerané na kontrolu dodržiavania zásad výkonu oprávnenej
technickej činnosti a dodržiavanie osobitných podmienok oprávnenej technickej činnosti podľa
ustanovení zákona o ovzduší, príslušných vyhlášok a súvisiacich technických noriem.
Kontroly boli vykonané u oprávnených osôb:
- EnviroTeam Slovakia, s.r.o., Košice pri výkone 1 oprávneného merania emisií
u prevádzkovateľa zdroja znečisťovania Carmeuse Slovakia, s.r.o., Vápenka Košice (Rotačná
pec č. 4, chladenie vápna)
- ENVI PROTECTION, s.r.o., Košice pri výkone 1 oprávneného merania emisií
u prevádzkovateľa zdroja znečisťovania BGV, s.r.o., Hniezdne (Kotolňa, Kotly K1, K2 a K3),
- AEE–URAP spol. s r.o., Trenčín pri výkone 1 oprávneného merania emisií u prevádzkovateľa
zdroja znečisťovania Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou (Centrálna
kotolňa, kotol K1, K2),
______________________________________
Vyhodnotenie plnenia PHÚ SIŽP za rok 2014
46
- MM Team s.r.o., Bratislava pri výkone 1 oprávneného merania emisií u prevádzkovateľa
zdroja znečisťovania SPEKTRUM s.r.o. Hliník nad Hronom (Kotol na biomasu).
Kontroly oprávnených osôb pri výkone oprávnených technických činností a vybraných
zásad výkonu oprávneného merania nepreukázali porušenie povinností podľa § 20 zákona o ovzduší
a prílohy č. 3 zákona o ovzduší. Oprávnené technické činnosti boli vykonané v súlade so
zavedenými internými pracovnými postupmi, oprávnenými metodikami a v súlade s príslušnými
technickými normami. Výsledky oprávnených technických činností možno považovať za
reprezentatívne.
V rámci inšpekčnej činnosti v roku 2014 boli vykonané aj kontroly správ z oprávnených meraní v
celkovom počte 39, vyhotovené nasledovnými oprávnenými osobami:
- EKO - TERM SERVIS s.r.o., Košice,
- EnviroTeam Slovakia, s.r.o., Košice,
- MM Team s.r.o., Bratislava,
- Enviroservis, s.r.o., Žiar nad Hronom,
- Národná energetická spoločnosť, a.s., LEM, Banská Bystrica,
- AEE - URAP, s.r.o., Trenčín,
- EkoPro s.r.o., Trenčín,
- EMISO, s.r.o., Košice.
Kontrolou správ neboli zistené nedostatky, ktoré by spochybňovali reprezentatívnosť
výsledkov oprávnených meraní emisií. Kontrolované správy obsahovali všetky náležitosti a spĺňali
požiadavky na vyhotovenie správ ustanovené zákonom o ovzduší. Pri uvedených oprávnených
osobách neboli zistené nedostatky plnenia povinnosti oprávnených osôb pri oznamovaní
vykonaných meraní a zasielania správ z oprávnených meraní, ktoré vyplývajú z bodu 16 Prílohy č.3
zákona o ovzduší.
4. Rozhodovanie v prípade pochybností o neplatnosti správy, protokolu, certifikátu alebo
iného zodpovedajúceho dokladu o výsledku oprávnenej technickej činnosti na
stacionárnych zdrojoch
V roku 2014 neboli zistené nedostatky pri kontrole náležitosti správ protokolu, certifikátu
alebo iného zodpovedajúceho dokladu o výsledku oprávnenej technickej činnosti na stacionárnych
zdrojoch. Z tohto dôvodu IOO nenavrhovala MŽP SR uložiť opatrenia na nápravu.
5. Štátny dozor podľa zákona č. 321/2012 Z. z. o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej
štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Na dodržiavanie ustanovení zákona č. 321/2012 Z. z. bolo zameraných 14 kontrol.
Z celkového počtu kontrol sa vykonalo:
 12 kontrol u prevádzkovateľov chladiarenských, mraziarenských a klimatizačných zariadení,
 2 kontroly v podnikoch, kde sú inštalované hasiace zariadenia.
Kontroly boli hlavne zamerané na plnenie povinností podnikateľov zabezpečiť pravidelné
kontroly technického stavu chladiacich, klimatizačných zariadení a protipožiarnych systémov,
vedenie evidencie, nahlasovanie údajov, servis a údržba zariadení.
Pri kontrolách vykonaných v roku 2014 sa nezistilo porušenie ustanovení zákona č.
321/2012 Z. z.
______________________________________
Vyhodnotenie plnenia PHÚ SIŽP za rok 2014
47
Počet vykonaných kontrol zameraných na dodržiavanie zákona č. 321/2012 Z. z. v ostatných
rokoch postupne klesá z dôvodu zákazu používania čistých látok narúšajúcich ozónovú vrstvu Zeme
už aj pri servisných činnostiach a prevádzkovatelia zabezpečujú nové zariadenia obsahujúce
chladivá fluórované skleníkové plyny (F-plyny).
6. Štátny dozor podľa zákona č. 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových plynoch a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
V roku 2014 sa vykonalo 79 kontrol zameraných na dodržiavanie ustanovení zákona
o fluórovaných skleníkových plynoch (F-plynov), z toho:
 11 kontrol u odborne spôsobilých osôb vykonávajúcich servis, kontrolu únikov, opravu
a údržbu chladiarenských, mraziarenských a klimatizačných zariadení,
 47 kontrol u prevádzkovateľov chladiacich a klimatizačných zariadení,
 6 kontrol prevádzkovateľov protipožiarnych zariadení,
 15 kontrol na autovrakoviskách.
Kontroly boli zamerané najmä na dodržiavanie povinností prevádzkovateľov zabezpečiť
pravidelné kontroly technického stavu chladiacich a klimatizačných zariadení s obsahom F- plynov,
kontroly únikov zo zariadení, vedenie evidencie, plnenie oznamovacej povinnosti, u odborne
spôsobilých osôb platnosť certifikátov o odbornej spôsobilosti, vedenie evidencie ako aj
oznamovaciu povinnosť.
IOO v priebehu roku 2014 začala vykonávať aj kontroly na autovrakoviskách zamerané na
vykonávanie servisu, kontrolu, opravu a údržbu klimatizačných systémov v určitých motorových
vozidlách a získanie odbornej spôsobilosti podnikateľov na nakladanie s F-plynmi (aj zber). Pri
týchto kontrolách bolo zistené, že autá na zošrotovanie buď nemali klimatizačnú jednotku,
v ojedinelých prípadoch boli autá privezené s klimatizáciou bez chladiaceho média napr. po havárii.
U kontrolovaných subjektoch – spracovateľoch bolo ďalej zistené, že majú zmluvne zabezpečený
odvoz klimatizačných jednotiek s médiom odborne spôsobilou osobou.
U 8 podnikateľských subjektov sa zistilo 16 porušení zákona č. 286/2009 Z. z.
V hodnotenom období bolo uložených 8 pokút vo výške 6 400 Eur a tri opatrenia na nápravu.
Tab. č. 4 - kontroly podľa zákona č. 286/2009 Z. z.
Počet
OIOO
vykonaných
kontrol
Počet zistených porušení
Počet uložených
zákona
pokút
Počet
Výška
uložených
opatrení
Bratislava
21
0
0
0
0
B. Bystrica
16
0
1*
500
0
Žilina
17
5
4
4 000
3
Košice
25
11
3
1 900
0
Spolu
79
16
8
6 400
3
*pokuta uložená za kontrolu z roku 2013
______________________________________
Vyhodnotenie plnenia PHÚ SIŽP za rok 2014
48
7. Kontrola podľa vyhlášky MPŽPaRR SR č. 362/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú
požiadavky na kvalitu palív a vedenie prevádzkovej evidencie o palivách a od 1.9.2014
vyhlášky MŽP SR č. 228/2014 Z.z. ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu palív a
vedenie prevádzkovej evidencie o palivách
A) Kontrola kvality tuhých palív
V roku 2014 bolo celkom 12 kontrol zameraných na kvalitu tuhých fosílnych palív (hnedé
uhlie, čierne uhlie) a palív z nich vyrobených (koks, brikety), ktoré sú určené na spaľovanie
v stacionárnych spaľovacích zariadeniach s menovitým tepelným príkonom do 0,3 MW. Pri týchto
kontrolách predajcov tuhých palív bolo zistené porušenie povinnosti u 2 podnikateľov:
 PEMIX, s.r.o., Dolný Kubín
 EUROKRED s.r.o., Poprad
Podnikatelia do 15. februára 2014 nepredložil údaje o celkovom množstve a kvalite predávaných
palív na základe evidencie za kalendárny rok 2013 Okresnému úradu. Za porušenia zákona
o ovzduší bolo každému podnikateľovi uložená pokuta vo výške 200 Eur.
Porušenie zákona o ovzduší z hľadiska nedodržania kvalitatívnych parametrov predávaných
tuhých fosílnych palív nebolo zistené u žiadneho kontrolovaného podnikateľa.
Podnikateľom uvádzajúcim na trh tuhé fosílne palivá boli v roku 2014 uložené 3 pokuty v celkovej
výške 560 eur, z toho 1 pokuta vo výške 160 eur z kontroly v roku 2013.
Tab. č. 5 - kontrola kvality tuhých palív
OIOO
Bratislava
B. Bystrica
Žilina
Košice
Spolu
Počet
kontrol
Porušenie
zákona o ovzduší
0
2
4
6
12
0
0
1
1
2
Počet
uložených
pokút
0
0
2
1
3
Výška pokút
v Eur
0
0
360
200
560
B) Kontrola kvality kvapalných ropných palív
V roku 2014 bolo vykonaných celkom 6 kontrol podnikateľov zameraných na kvalitu
ropných palív odobratím vzoriek (4 x ŤVO - ťažký vykurovací olej, 2 x VPO - vykurovací
plynový olej), ktoré sú určené na spaľovanie v stacionárnych spaľovacích zariadeniach.
Pri týchto kontrolách nebolo zistené porušenie povinnosti podľa zákona o ovzduší.
C) Kontrola kvality pohonných látok na čerpacích staniciach
Kontroly kvality pohonných látok, menovite automobilového benzínu, motorovej nafty,
skvapalneného ropného plynu (LPG) a lodného plynového oleja (LPO) v súlade s príslušnou
vyhláškou a súvisiacimi platnými normami boli v roku 2014 zamerané na podnikateľov, ktorý
prevádzkujú čerpacie stanice pohonných látok. Vzorky pohonných látok boli odobraté v súčinnosti
s akreditovaným skúšobným laboratóriom VÚRUP, a.s., Bratislava, v ktorom boli vzorky aj
analyzované. Odbery vzoriek boli vykonané osobitne v zimnom a v letnom období.
IOO vykonala v roku 2014 kontroly kvality pohonných látok na 127 čerpacích staniciach
podľa monitorovacieho systému kvality palív (FQMS), zahrňujúce celé územie Slovenska.
______________________________________
Vyhodnotenie plnenia PHÚ SIŽP za rok 2014
49
Odobratých bolo celkom 297 vzoriek pohonných látok, z toho 152 vzoriek benzínov, 121 vzoriek
motorovej nafty vrátane 1 vzorky LPO a 24 vzoriek LPG.
Nedodržanie požadovanej kvality pohonných látok v kvalitatívnych parametroch podľa bolo
zistené na 8 čerpacích staniciach, celkovo v 8 vzorkách pohonných látok a v 10 kvalitatívnych
parametroch. Z tohto počtu bolo analýzou u 6 vzoriek benzínov preukázané nedodržanie 8
limitných hodnôt, v 2 vzorkách motorovej nafty preukázané nedodržanie 2 limitných hodnôt.
Kontrolované subjekty, u ktorých bolo zistené nedodržanie limitných hodnôt, čim porušili
povinnosť podľa § 14 ods.3 zákona o ovzduší:
1. SLOWIMM s.r.o., Pri Štadione 8B, 908 51 Holíč; ČS Truck Centrum Colnica Holíč
Druh PL : BA 95 Natural
Počet nedodržaných parametrov: 1
Analýzou zistená hodnota parametra obsahu aromátov - 37,9 % V/V, predpísaná hodnota najviac 35% V/V.
Uložená pokuta vo výške 700 Eur.
2. METRO Casch & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji, ČS Metro
Devínska Nová Ves 7081
Druh PL : BA 98 Natural
Počet nedodržaných parametrov: 1
Analýzou zistená hodnota parametra tlaku pár v letnom období - 68 kPa, predpísaná hodnota najviac 60 kPa.
Uložená pokuta vo výške 1 000 Eur.
3. T a M TRANS SPEDITION s.r.o., 935 52 Šarovce 545, ČS Truck Centrum Malacky
Druh PL : NM
Počet nedodržaných parametrov: 1
Analýzou zistená hodnota parametra obsah metylesterov mastných kyselín (FAME) - 7,4 %
V/V, predpísaná hodnota - najviac 7 % V/V.
Správne konanie o uložení pokuty bude začaté r. 2015.
4. OKTAN, a.s., Slavkovská 9, 060 42 Kežmarok, ČS OKTAN Brezno
Druh PL : BA Super 95
Počet nedodržaných parametrov: 1
Analýzou zistená hodnota parametra oktánové číslo motorovou metódou - 84,4; predpísaná
hodnota - minimálne 84,5.
Uložená pokuta vo výške 1 000 Eur.
5. PROGRES TRADING, a.s., Cukrovarská 22, 075 01 Trebišov; ČS Progres Trading
Tisovec
Druh PL : BA Super 95
Počet nedodržaných parametrov: 2
Analýzou zistená hodnota parametra oktánové číslo výskumnou metódou - 83,2; predpísaná
hodnota minimálne 84,5 a parametra oktánové číslo motorovou metódou - 84,2; predpísaná
hodnota - minimálne 84,5.
Správne konanie o uložení pokuty bude začaté roku 2015.
6. Jaroslav Ščecina - J.A.Š., 082 81 Kamenica 595; ČS J.A.Š Prešov
Druh PL : BA SUPER 95
Počet nedodržaných parametrov: 2
Analýzou zistená hodnota parametra oktánové číslo motorovou metódou - 83,1; predpísaná
hodnota minimálne 84,5 a parametra obsah olefínov - 22,6 % V/V, predpísaná hodnota max.
21,1% V/V
Správne konanie o uložení pokuty neukončené.
______________________________________
Vyhodnotenie plnenia PHÚ SIŽP za rok 2014
50
7. BIO - plus, s.r.o., Spišská Nová Ves, prev. 053 63 Spišský Hrhov 195
Druh PL : NM
Počet nedodržaných parametrov: 1
Analýzou zistená hodnota parametra obsah metylesterov mastných kyselín (FAME) - 8,7 %
V/V, predpísaná hodnota - max. 7 % V/V.
Správne konanie o uložení pokuty bude začaté roku 2015.
8. Eni Slovensko, s.r.o., Prievozská 2/A, 821 09 Bratislava; ČS Janovík
Druh PL : BA SUPER 95
Počet nedodržaných parametrov: 1
Analýzou zistená hodnota parametra tlaku pár podľa Reida - 61,7 kPa, predpísaná hodnota max. 61,6 kPa.
Uložená pokuta vo výške 500 Eur.
Tab. č. 6 - kontroly kvality pohonných látok na ČS
Počet
Počet vzoriek
OIOO
Počet ČS
vzoriek
benzínu
nafty
Bratislava
31
38
30/1 LPO
B. Bystrica
30
39
30
Žilina
34
39
30
Košice
32
36
30
Spolu
127
152
120/1
1 vzorka lodné palivo (LPO - lodný plynový olej)
Tab. č. 7 - počet nedodržaných limitných hodnôt
OIOO
Benzín
Nafta
Bratislava
2
1
B. Bystrica
3
0
Žilina
0
0
Košice
3
1
Spolu
8
2
LPG
0
0
0
0
0
Počet vzoriek
LPG
6
6
6
6
24
Počet vzoriek
spolu
75
75
75
72
297
LPO
0
0
0
0
0
Spolu
3
3
0
4
10
V hodnotenom období IOO vykonala kontroly vedenia prevádzkovej evidencie
a poskytovania údajov o množstvách pohonných látok, pri ktorých zistila u 3 podnikateľov
predávajúcich pohonné látky, že neposkytli príslušnému OÚ potrebné údaje o palivách za
predchádzajúce roky:
 Matúš Prachnár, J. Wolkera 2421/26, Spišská Nová Ves - uložená pokuta vo výške 160 Eur,
 MIRES PLUS s.r.o., Lastomírska 1, Michalovce - uložená pokuta vo výške 160 Eur,
 SOKOL - SK, s.r.o. Borský Svätý Jur 150 - uložená pokuta vo výške 300 Eur (kontrola za
rok 2013)
Podnikateľom uvádzajúcim na trh pohonné látky bolo v roku 2014 uložené 11 pokút
v celkovej výške 6 270 Eur.
______________________________________
Vyhodnotenie plnenia PHÚ SIŽP za rok 2014
51
8. Kontrola zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa vyhlášky MPŽPaRR SR č. 361/2010 Z. z.,
ktorou sa ustanovujú technické požiadavky a VPP stacionárnych zdrojov znečisťovania
ovzdušia prevádzkujúcich zariadenia používané na skladovanie, plnenie a prepravu
benzínu a spôsob a požiadavky na zisťovanie a preukazovanie údajov o ich dodržaní.
V roku 2014 bolo vykonaných 58 kontrol, z toho 47 kontrol na čerpacích staniciach
pohonných látok (ČS) a 11 kontrol na distribučných skladoch (DS), zameraných na dodržiavanie
všeobecných podmienok prevádzkovania (VPP) a technických požiadaviek (TP) podľa vyhlášky č.
361/2010 Z.z. Kontrolami bola zisťovaná funkčnosť rekuperačného zariadenia, tesnosť spojov
a dodržiavanie technických požiadaviek na prevádzku týchto zariadení.
Porušenie zákona o ovzduší bolo zistené u nasledovných prevádzkovateľov ČS a DS:
1. Kontrolovaný prevádzkovateľ: OKTAN a.s., Slavkovská 9, 060 42 Kežmarok,
Druh stacionárneho zdroja ZO: ČS Bánovce n/B
Zistené skutočnosti: Neinštalovaný systém II. stupňa rekuperácie benzínových pár pri plnení
benzínov do motorových vozidiel.
Uložená pokuta vo výške 2 500 Eur.
2. Kontrolovaný prevádzkovateľ: Ján Sakala, 094 35 Hlinné 291, okr. Vranov n/T
Druh stacionárneho zdroja ZO: ČS Hlinné
Zistené skutočnosti: Od roku 2010 nevykonaná následná kontrola tesnosti spojovacích
plynotesných potrubí.
Uložená pokuta vo výške 200 Eur.
3. Kontrolovaný prevádzkovateľ: KBK, s.r.o., 076 61 Dargov 229, okr. Trebišov
Druh stacionárneho zdroja ZO: ČS Koškovce
Zistené skutočnosti: Od roku 2010 nevykonaná následná kontrola tesnosti spojovacích
plynotesných potrubí.
Uložená pokuta vo výške 200 Eur.
4. Kontrolovaný prevádzkovateľ: FED-oil, s.r.o., Košická 1758/1, 903 01 Senec
Druh stacionárneho zdroja ZO: ČS Markušovce
Zistené skutočnosti: Od roku 2013 nevykonaná kontrola tesnosti spojovacích plynotesných
potrubí.
Správne konanie o uložení pokuty bude začaté v roku 2015.
5. Kontrolovaný prevádzkovateľ: YUNG OIL s.r.o., Gyňovská 15, 044 14 Čaňa
Druh stacionárneho zdroja ZO: ČS Čaňa
Zistené skutočnosti: Nezabezpečená pravidelná kontrola účinnosti systému II. stupňa
rekuperácie benzínových pár.
Správne konanie o uložení pokuty bude začaté v roku 2015.
6. Kontrolovaný prevádzkovateľ: K & K GROUP s.r.o., 065 33 Veľký Lipník 24
Druh stacionárneho zdroja ZO: ČS Veľký Lipník
Zistené skutočnosti: Nevykonaná kontrola tesnosti spojovacích plynotesných potrubí,
nezabezpečená pravidelná kontrola účinnosti systému II. stupňa rekuperácie benzínových pár,
neumiestnený symbol pre spotrebiteľov o nainštalovanom systéme II. stupňa rekuperácie
benzínových pár.
Správne konanie o uložení pokuty bude začaté v roku 2015.
7. Kontrolovaný prevádzkovateľ: OKTAN a.s., Slavkovská 9, 060 42 Kežmarok,
Druh stacionárneho zdroja ZO: DS Kežmarok
Zistené skutočnosti: Nevykonanie periodického oprávneného merania priemernej koncentrácie
uhľovodíkov v pravidelných 3 ročných intervaloch.
Správne konanie o uložení pokuty bude začaté v roku 2015.
______________________________________
Vyhodnotenie plnenia PHÚ SIŽP za rok 2014
52
Prevádzkovateľom ČS a DS boli za porušenie zákona o ovzduší v roku 2014 uložené
4
pokuty v celkovej výške 3 100 Eur (jedna pokuta uložená z kontroly za rok 2013) a 2 opatrenia na
nápravu.
9. Kontrola dodržiavania ustanovení vyhlášky MŽP SR č. 127/2011 Z. z., ktorou sa
ustanovuje zoznam regulovaných výrobkov, označovanie ich obalov a požiadavky na
obmedzenie emisií prchavých organických zlúčenín pri používaní organických
rozpúšťadiel v regulovaných výrobkoch
V priebehu roku 2014 bolo vykonaných 41 kontrol u podnikateľov, ktorí vyrábajú alebo
dovážajú regulované výrobky (RV). Z toho 21 kontrol bolo zameraných na označovanie obalov,
vedenie evidencie o množstve a kvalite RV a predkladanie údajov IOO a 20 kontrol bolo
zameraných na dodržiavanie hraničných hodnôt maximálneho obsahu prchavých organických
zlúčenín (VOC) spojených s odberom vzoriek RV. Spolu bolo odobratých 111 vzoriek RV, pričom
ani u jednej vzorky RV nebolo zistené nedodržanie hraničných hodnôt VOC. Nepredloženie
požadovaných údajov v stanovenom termíne a nevedenie evidencie bolo zistené u 6 podnikateľov.
IOO vykonala 1 kontrolu v zariadeniach s podprahovou spotrebou rozpúšťadiel, v ktorých sa
používajú RV, pričom nebolo zistené porušenie zákazu používania RV ustanoveného v § 14 ods. 8
písm. a) zákona o ovzduší.
V hodnotenom období bolo uložené podnikateľom, ktorí vyrábajú alebo dovážajú RV spolu
5 pokút v celkovej výške 4 400 Eur.
Tab. č. 8 - kontroly regulovaných výrobkov
Počet
OIOO
Bratislava
B. Bystrica
Žilina
Košice
Spolu
kontrol
11
4
20
6
41
Počet
odobratých
vzoriek
42
11
46
12
111
Porušenie zákona o
ovzduší
Počet
uložených
Výška pokút v Eur
pokút
1
1
3
1
6
1
1
3
0
5
300
500
3 600
0
4 400
13. Prešetrovanie podnetov
V hodnotenom období bolo na IOO prijatých 86 podnetov, z čoho 57 podnetov bolo
vybavených, pričom porušenie zákona bolo zistené u 7 podnetov, 17 podnetov bolo odstúpených
príslušným orgánom štátnej správy a 12 podnetov je v riešení. Podnety u ktorých bolo zistené
porušenie zákona sa týkali v troch prípadoch prevádzkovania zdroja bez potrebného súhlasu orgánu
ochrany ovzdušia, pri ďalších podnetoch bolo zistené neprevádzkovania zdroja v súlade
s dokumentáciou, nedodržanie určených technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania
zdroja.
Porušenie zákona o ovzduší bolo zistené napr.:
 DEKOR –KOV Žarnovica, podnikateľ vykonával činnosť opracovania hlinených odliatkov bez
potrebného súhlasu orgánu ochrany ovzdušia,
 KOMPALA a.s. Banská Bystrica, prevádzkovanie haly Kompostárne poškodenej po požiari
(netesnosti, nefunkčné vzduchotechnické zariadenie vrátane biofiltra a vodnej práčky),
prevádzkovanie v rozpore s dokumentáciou a prevádzkovanie zdroja bez obmedzenia počas
pretrvávanie poruchového stavu,
______________________________________
Vyhodnotenie plnenia PHÚ SIŽP za rok 2014
53


AGRO-S spol. s r.o. Dvorianky, prevádzkovateľ chovu hospodárskych zvierat nedodržal
lehotu na zaoranie aplikovaného tuhého organického hnojiva do pôdy,
SCHUR FLEXIBLES MONETA s.r.o. Michalovce, prevádzka Trebišov, na prevádzke
zdroja sa nanášali farby na obalové fólie potlačovými strojmi pri nefunkčnom termickom
spaľovacom zariadení .
Tab. č. 9 - prešetrovanie podnetov
Počet prijatých
OIOO
podnetov
Bratislava
35
Porušenie zákona
zistené
nezistené
0
28
v riešení
odstúpené
6
1
B. Bystrica
13
2
6
3
2
Žilina
Košice
Spolu
21
17
86
3
2
7
11
5
50
1
2
12
6
8
17
19.
Ukladanie pokút v správnom konaní
IOO v hodnotenom období uložila spolu 68 pokút za porušenie ustanovení zákonov v oblasti
ochrany ovzdušia v celkovej sume 62 750 Eur. Za porušenie ustanovení zákona o ovzduší bolo
v roku 2014 uložených 60 pokút vo výške 56 350 Eur. Pokuty boli v prevažnej miere uložené za
prevádzkovanie zdroja v rozpore s dokumentáciou, nedodržanie ustanovených emisných limitov,
resp. nepreukazovanie ich dodržiavania, nedodržanie limitných hodnôt predávaných palív a
nedodržanie určených technických podmienok a všeobecných podmienok prevádzkovania.
Za porušenie ustanovení zákona o ochrane ozónovej vrstvy nebola v roku 2014 uložená
pokuta. Za porušenie ustanovení zákona č. 286/2009 Z. z. bolo uložených 8 pokút v celkovej
výške 6 400 Eur, v prevažnej miere za nesplnenie oznamovacej povinnosti, neoznamovanie
prevádzkovateľov zariadení OÚ, nevykonanie kontroly únikov a nedodržanie ustanovených
emisných limitov únikov F-plynov.
Najvyššie pokuty boli uložené nasledovným prevádzkovateľom:
 KOMPALA, a.s., Banská Bystrica, na zdroji „Zariadenie na výrobu kompostu s projektovaným
výkonom spracovaného odpadu ≥ 0,75 t/hod. - Kompostáreň“, uložená pokuta 4000 Eur za
porušenie § 15 ods. 1 písm. a) zákona o ovzduší za skladovanie biokompostu v rozpore
s platnou dokumentáciou,
 MILENIUM TRADING, a.s., Lučenec, na zdroji „Ostatné zariadenia a technológie spracovania
a nakladania s odpadmi, súčasťou technológie je spaľovanie paliva s menovitým tepelným
príkonom ≥ 0,3 a ≤ 50 MW - Priemyselné zariadenia na tepelné spracovanie plastov“, uložená
pokuta 3600 Eur za porušenie § 15 ods. 1 písm. b) zákona o ovzduší za nedodržiavanie
ustanovených emisných limitov,
 Bourbon Automotive Plastics, s.r.o., Dolný Kubín na zdroji „Lakovňa plastových výrobkov“,
uložená pokuta 4 000 Eur za porušenie § 15 ods. 1 písm. a) a l) zákona o ovzduší za
prevádzkovanie zdroja v rozpore s dokumentáciou (prekročenie projektovanej ročnej spotreby
organických rozpúšťadiel) a za nedodržiavanie technických požiadaviek a podmienok
prevádzkovania (nevykonával nanášanie lakovacích vrstiev s vysokou účinnosťou a na
znižovanie emisií organických látok nemal inštalované žiadne odlučovacie zariadenie).
V roku 2014 bolo podaných na IOO 9 odvolaní proti rozhodnutiam o uložení pokút.
______________________________________
Vyhodnotenie plnenia PHÚ SIŽP za rok 2014
54
Tab. č. 10 - ukladanie pokút
OIOO
Bratislava
B. Bystrica
Žilina
Košice
Spolu
Uložené pokuty
počet
12
14
18
24
68
Výška v Eur
10 700
14 450
19 560
18 040
62 750
Celkový počet prijatých odvolaní
1
2
1
5
9
20. Ukladanie opatrení na nápravu podľa zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení
neskorších predpisov, zákona č. 321/2012 Z. z. o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o
zmene doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii
miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 286/2009
Z.z. o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov
V roku 2014 bolo uložených celkovo 39 opatrení na nápravu, z toho:
 36 opatrení na nápravu prevádzkovateľom podľa zákona o ovzduší,
 3 opatrenia na nápravu podľa zákona č. 286/2009 Z. z.,
 opatrenia podľa zákona č. 321/2012 Z.z. neboli uložené.
Uložené opatrenia podľa zákona o ovzduší sa týkali najmä zosúladenia prevádzky zariadení
zdroja znečisťovania ovzdušia s platnou legislatívou pri neplnení určených emisných limitov
a emisných limitov ustanovených vykonávacím predpisom, preukazovaní ich dodržiavania
spôsobom ustanoveným vykonávacím predpisom a zosúladenia prevádzky zdroja s dokumentáciou
resp. s podmienkami povolenia na prevádzku zdroja.
Uložené opatrenia podľa zákona č. 286/2009 Z. z. sa týkali najmä manipulácie s F-plynmi
len osobami s certifikátom o odbornej spôsobilosti, vykonaním opatrení, ktoré zamedzia
nadlimitným únikom a inštalácii kalibrovaných systémov na zisťovanie únikov F-plynov.
Príklady uložených opatrení na nápravu :
 TECHAGRA RV Žiharec, s.r.o.,
Zabezpečiť technickými opatreniami dodržanie určených emisných limitov a preukázať ich
oprávneným meraním,
 OKTAN a.s. Kežmarok
Zabezpečiť dodržiavanie určených technických požiadaviek na čerpacej stanici v súlade
s platnou legislatívou.
 BOURBON AUTOMOTIVE PLASTIK s.r.o. Dolný Kubín,
Oznamovať OÚ skutočne vypustené množstvo prchavých organických zlúčenín zo zdroja
Lakovňa plastových výrobkov.
V roku 2014 bolo doručené 1 odvolanie proti rozhodnutiu o uložení nápravného opatrenia.
Tab. č. 11 - uložené opatrenia na nápravu
Uložené
Celkový počet
Podľa zákona Podľa zák. č. Podľa zák. č.
OIOO
opatrenia prijatých
o ovzduší
321/2012 Z. z. 286/2009 Z. z.
celkom
odvolaní *
Bratislava
6
0
0
6
0
B. Bystrica
7
0
0
7
0
Žilina
8
0
3
11
1
Košice
15
0
0
15
0
Spolu
36
0
3
39
1
______________________________________
Vyhodnotenie plnenia PHÚ SIŽP za rok 2014
55
* odvolania proti rozhodnutiam o uložení opatrení na nápravu podľa zákona o ovzduší, zákona
o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a zákona o fluórovaných skleníkových plynoch.
21. Preskúmanie rozhodnutí v odvolacom konaní
Inšpekcii ochrany ovzdušia bolo v priebehu roku 2014 doručených spolu 10 odvolaní, z
toho 9 proti rozhodnutiam o uložení pokút a jedno odvolanie proti rozhodnutiu o uložení
nápravného opatrenia.
Odvolania proti uloženým pokutám
V roku 2014 bolo podaných 9 odvolaní proti rozhodnutiam o uložení pokút a jedno
odvolanie z roku 2013 bolo riešené v hodnotenom období.
Všetkých 9 odvolaní proti uloženým pokutám bolo odstúpených na odvolací orgán vrátane
spisových materiálov.
Pretože v 5 prípadoch prevádzkovatelia, resp. podnikatelia vo svojich odvolaniach neuviedli
žiadne nové skutočnosti, ani iné dôkazy, ktoré by vyvrátili alebo spochybnili správnosť
prvostupňového rozhodnutia, druhostupňový orgán odvolania zamietol a potvrdil rozhodnutie
prvostupňového orgánu. V 3 prípadoch odvolací orgán rozhodnutia zrušil a vec vrátil na nové
prejednanie a rozhodnutie z dôvodu výskytu procesných chýb v rozhodnutí.
V hodnotenom období odvolací orgán vybavoval aj 1 odvolanie, ktoré bolo doručené na
prvostupňový orgán po zákonom stanovenej lehote (viac ako 15 dní po prevzatí prvostupňového
rozhodnutia), t. j. oneskorené odvolanie.
Odvolací orgán preskúmal oneskorené odvolanie a nezistil žiaden dôvod pre obnovu
konania, alebo či predmetné rozhodnutie bolo vydané v rozpore so zákonom o ovzduší, alebo iným
všeobecne záväzným právnym predpison a takisto nezistil také nedostatky, pre ktoré by sa
rozhodnutie muselo zmeniť alebo zrušiť mimo odvolacieho konania.
V jednom prípade odvolací orgán rozhodne v roku 2015.
Tab. č. 12 - vybavovanie odvolaní II. stupňovým orgánom
Odvolania riešené druhostupňovým orgánom
OIOO
Počet
odvolaní
zrušené
potvrdené
a vrátené na
nové konanie
Bratislava
B. Bystrica
Žilina
Košice
1
2
1
5
9
Spolu
* odvolanie z roku 2013
pozmenené/
oneskorené
zrušené
odvolanie
v konaní
0
1
1*
1
0
0
1
0
0
0
1
3
5
0
1
3
0
0
0
0
0
1
0
1
1
Odvolania proti uloženým opatreniam na nápravu
Voči rozhodnutiam o uložení opatrení na nápravu bolo v roku 2014 podané 1 odvolanie,
ktoré bolo riešené 1. stupňovým orgánom v rámci autoremedúry. Prevádzkovateľ XPS Slovakia,
s.r.o., Nižná žiadal časť odôvodnenie v napadnutom rozhodnutí doplniť o 2 rozhodnutia, ktoré
prevádzkovateľ predložil počas kontroly a neboli uvedené v predmetnom rozhodnutí. Na základe
nových dôkazových materiálov I. stupňový orgán vyhovel účastníkovi konania v plnom rozsahu a
vydal nové rozhodnutie.
______________________________________
Vyhodnotenie plnenia PHÚ SIŽP za rok 2014
56
22. Riešenie projektu OPŽP- PO3 - 09 - 3 „Akreditácia meracích skupín SIŽP“
Projekt Akreditácia meracích skupín Slovenskej inšpekcie životného prostredia je projektom
financovaným z fondu ERDF (85%) a ŠR (15%). Cieľom projektu je rozšírenie technických
možností monitorovania zdrojov znečisťovania vlastnými kontrolnými meraniami a následná
akreditácia vykonávaných činností.
Prípravná fáza realizácie projektu začala po podpise Zmluvy o NFP 24.6.2010, kedy bol
uskutočnený výber oprávnenej osoby na verejné obstarávanie a boli pripravené podklady
k uskutočneniu verejného obstarávania pre predmet projektu.
V ďalších rokoch sa vykonali verejné obstarávania pre predmet projektu a podpísali zmluvy
s víťazmi verejných obstarávaní, realizovali sa zmluvy o dielo na dodanie technického
a metrologického vybavenia, na vypracovanie dokumentácie systému riadenia kvality a zaškolenie
meracieho personálu na systém riadenia kvality a metodiky vykonávania odborných činností.
Následne prebiehalo zavádzanie systému riadenia kvality.
V roku 2014 bolo v rámci prípravy na akreditáciu odborných činností pokračované vo
vykonávaní kontrolných meraní na celý predpokladaný rozsah akreditácie odborných činností t.j.
vykonané merania tuhých anorganických znečisťujúcich látok (kovy, polokovy a ich zlúčeniny),
plynných anorganických znečisťujúcich látok (napr. vyjadrených ako HCl, HF, NH3),
polychlórovaných dibenzo-p-dioxínov (PCDD) a polychlórovaných dibenzofuránov (PCDF) a
vykonávané interné kalibrácie analyzátorov plynných látok. Svoju činnosť vykonával aj inšpekčný
orgán, a to vykonávaním kontrol automatizovaných meracích systémov emisií. Na činnosť
skúšobného laboratória a inšpekčného orgánu sa vykonali externé a interné audity. V rámci prípravy
na akreditáciu odborných činností sa všetky pracoviská zúčastnili na skúškach spôsobilosti. Takto
boli vytvorené predpoklady, aby SIŽP podalo žiadosť o akreditáciu odborných činností pracovísk
technických činností a realizovala tak poslednú fázu projektu „Akreditácia meracích skupín SIŽP“.
V auguste roku 2014 bola ukončená realizácia aktivít projektu a od 13.8.2014 majú pracoviská
technických činností v Žiline, Banskej Bystrici a v Košiciach udelenú akreditáciu pre skúšobné
laboratórium a inšpekčný orgán.
Tab. č. 13 - konečný stav čerpania finančných prostriedkov projektu
Pridelené prostriedky NFP
Čerpané prostriedky NFP
939 864,46 Eur
919 824,80 Eur
Tab. č. 14 - aktivity projektu
Názov aktivity
Akreditácia odborných činností
Príprava dokumentácie systému riadenia kvality
Realizácia zmluvy o dielo pre meraciu skupinu
Banská Bystrica, Košice a Žilina
Vykonanie školení v oblasti systému riadenia
kvality
Riadenie projektu
Publicita a informovanosť
______________________________________
Vyhodnotenie plnenia PHÚ SIŽP za rok 2014
Začiatok realizácie
Ukončenie
aktivity
realizácie aktivity
6/2013
8/2014
11/2011
9/2012
10/2011
7/2012
3/2012
9/2012
9/2010
11/2010
8/2014
8/2014
57
Tab. č. 15 - merateľné ukazovatele projektu
Plánovaná
hodnota
(ks)
Názov ukazovateľa
Dosiahnut
á hodnota
(ks)
Rok
dosiahnutia
plánovanej
hodnoty
Počet zakúpených kusov technického a metrologického
124
124
2012
vybavenia kontrolných orgánov štátnej správy
Počet zabezpečených školení pracovníkov
15
15
2012
kontrolných orgánov štátnej správy
Počet akreditovaných odborných činnosti kontrolných
20
23
2014
orgánov štátnej správy
V roku 2015 a ďalšom období je hlavným cieľom udržanie vykonávania akreditovaných
odborných činností vzhľadom na podmienky poskytnutia NFP.
23. Metodické riadenie a usmerňovanie odbornej kontrolnej činnosti odborov IOO
Metodické riadenie a usmerňovanie odbornej kontrolnej činnosti IOO bolo ústredím
vykonávané hlavne:
 pravidelnými pracovnými poradami hlavnej inšpektorky a zamestnancov ústredia s vedúcimi
odborov a manažérmi pracovísk technických činností,
 koordináciou činnosti pracovísk technických činností pri zavádzaní systému kvality vlastných
kontrolných diskontinuálnych meraní, inšpekcie zhody a prípravy na akreditáciu,
 vypracovaním metodických pokynov HI,
1. vo veci ďalšieho postupu po spracovaní výsledkov kontrol inšpekcie zhody AMS na
stacionárnych zdrojoch znečisťovania ovzdušia.
2. vo veci vypracovania ročnej Správy o kontrolách kvality palív a kontrolách čerpacích
staníc a distribučných skladov zameraných na obmedzenie emisií benzínových pár.
 odborným vzdelávaním, účasťou na odborných konferenciách a školeniach, štúdiom právnych
predpisov a rozsiahlej legislatívy EÚ v oblasti ochrany ovzdušia
 v spolupráci s MŽP SR bol organizovaný pracovný seminára členov pracovísk technických
činností a zástupcov oprávnených osôb pre výkon oprávnených meraní k výkladu legislatívnych
požiadaviek merania emisií ZL a kontrolách AMS.
Ústredie IOO metodicky riadilo a usmerňovalo odbery pohonných látok na čerpacích
staniciach a v distribučných skladoch, odbery regulovaných výrobkov a zabezpečovalo ich analýzy
akreditovanými laboratóriami.
13.3
VYHODNOTENIE ČINNOSTI
HOSPODÁRSTVA
ÚTVARU
INŠPEKCIE
ODPADOVÉHO
Činnosť ÚIOH sa v roku 2014 riadila podľa schváleného Plánu hlavných úloh (PHÚ) na
rok 2014. Kontrolná a ďalšia činnosť bola plánovaná menovite v štvrťročných plánoch. Pozostávala
z výkonu kontrol, ukladania pokút v zmysle správneho poriadku, ukladania opatrení na nápravu,
šetrenia podnetov a ďalších aktivít.
Pri výkone štátneho dozoru v roku 2014 inšpekcia odpadového hospodárstva kontrolovala,
ako právnické osoby a fyzické osoby - podnikatelia dodržiavajú povinnosti, ktoré im ukladajú
právne predpisy platné na úseku odpadového hospodárstva ako aj povinnosti, ktoré im vyplývajú
z rozhodnutí alebo povolení vydaných na základe týchto predpisov.
Kontrolná činnosť bola v roku 2014 zameraná na kontrolu dodržiavania ustanovení :
______________________________________
Vyhodnotenie plnenia PHÚ SIŽP za rok 2014
58
- zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) a Nariadenia Európskeho Parlamentu
a Rady (ES) č. 1013/2006 o preprave odpadu v znení neskorších nariadení (ďalej len „Nariadenie
o preprave odpadu“),
- zákona č. 119/2010 Z.z. o obaloch a o zmene zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obaloch“),
- zákona č. 127/2006 Z. z. o perzistentných organických látkach a o zmene a doplnení zákona č.
223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o POPs“) a Nariadenia (ES) č. 850/2004 Európskeho parlamentu
a Rady z 29.4.2004 o perzistentných organických znečisťujúcich látkach, ktorým sa mení
a dopĺňa smernica 79/117/EHS v znení neskorších nariadení,
- zákona č. 514/2008 Z.z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu v znení zákona č.
255/2011 Z.z. (ďalej len „zákon o odpade z ťažobného priemyslu“),
- zákona č. 205/2004 Z.z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ZUŠ informácii o ŽP“),
- a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov odpadového hospodárstva, t.j. na kontroly
 pôvodcov a držiteľov odpadov, vrátane
 držiteľov POPs,
 držiteľov polychlórovaných bifenylov,
 držiteľov odpadu z ťažobného priemyslu,
 prevádzkovateľov zariadení na zneškodňovanie odpadov,
 prevádzkovateľov zariadení na zhodnocovanie odpadov,
 prevádzkovateľov zariadení na zber odpadov,
 obcí pri nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom,
 výrobcov a dovozcov vybraných komodít,
 nakladania so starými vozidlami,
 nakladania s elektrozariadeniami a elektroodpadom,
 povinností vyplývajúcich zo zákona o obaloch,
 povinných osôb (obcí) pri dodržiavaní zákona o ZUŠ informácii o ŽP,
 cezhraničnej prepravy odpadov,
 operatívne na základe podnetov, petícií, vrátane iných operatívnych kontrol.
OIOH v roku 2014 vykonali celkom 718 kontrol, čo je nárast oproti roku 2013 o 103
kontrol. Z celkového počtu vykonaných kontrol boli pri 193 kontrolách zistené porušenia právnych
predpisov odpadového hospodárstva, čo predstavuje 26,9 % podiel z celkom vykonaných kontrol
a pri kontrolách porušenia zistené neboli (73,1 % podiel). Z vyššie uvedených 718 kontrol bolo na
základe podnetov vykonaných 138 kontrol, čo predstavuje 19,2 % podiel z celkového počtu kontrol.
Údaje o plnení plánovaných úloh za hodnotené obdobie sú uvedené v nasledovnej časti tohto
dokumentu. Z rozboru týchto údajov vyplýva, že hlavné úlohy vrátane termínov boli splnené
a písomné materiály boli vypracované v súlade s PHÚ na rok 2014. Kontrolná činnosť OIOH sa
vykonávala v súlade s metodickými pokynmi a usmerneniami ústredia - ÚIOH a so zameraním
uvedeným v PHÚ na rok 2014.
______________________________________
Vyhodnotenie plnenia PHÚ SIŽP za rok 2014
59
I. PLÁNY, KONTROLNÁ ČINNOSŤ, SPRÁVY A KONANIA
1. Kontrola pôvodcov a držiteľov odpadov
V roku 2014 vykonali OIOH celkom 185 kontrol pôvodcov odpadov, držiteľov odpadov,
držiteľov zásob POPs, ktoré sú odpadom a držiteľov odpadu z ťažobného priemyslu. Pri kontrolách
sa kládol dôraz na kontrolu nakladania s nebezpečným odpadom.
Pri 49 kontrolách boli zistené porušenia povinností, vyplývajúcich zo zákona o odpadoch, čo
predstavuje 26,5 % podiel z celkového počtu vykonaných kontrol pôvodcov a držiteľov odpadov.
Najčastejšie zistenými porušeniami pri týchto kontrolách bolo napríklad:
- nevedenie a neuchovávanie evidencie odpadov podľa § 19 ods. 1 písm. h) zákona o odpadoch,
- neohlasovanie údajov z evidencie podľa § 19 ods. 1 písm. i) zákona o odpadoch,
- neohlasovanie ustanovených údajov z evidencie o prepravovaných nebezpečných odpadoch
podľa § 20 ods. 2 písm. a), b) zákona o odpadoch.
Ako súčasť tejto hlavnej úlohy (ďalej len „HÚ“) bolo vykonaných 29 kontrol zameraných na
povinnosti držiteľov zásob POPs podľa zákona o POPs a Nariadenia o POPs. Kontrolami v týchto
subjektoch neboli zistené zásoby POPs, ktoré sú odpadom.
Ďalej bolo vykonaných 5 kontrol v poľnohospodárskych podnikoch, v ktorých bolo popri
kontrole plnenia povinností pôvodcu odpadu podľa zákona o odpadoch vykonávané aj zisťovanie,
či kontrolovaný subjekt je držiteľom zásob POPs, ktoré sú odpadom. Ani v jednom prípade sa
nezistila držba zásob POPs, ktoré sú odpadom.
V rámci tejto HÚ bolo vykonaných 11 kontrol pôvodcov odpadov, ktoré boli rozšírené aj
o kontrolu povinností držiteľov polychlórovaných bifenylov (ďalej „PCB“). Kontrolami sa držba
PCB nezistila. V jednom prípade boli v rámci tejto HÚ kontrolované opatrenie na nápravu, ktorým
bolo uložené zabezpečiť zneškodnenie kontaminovaných zariadení. Kontrolovaný subjekt opatrenie
na nápravu splnil.
Kontroly, vykonané v rámci tejto HÚ zahŕňajú aj kontroly podľa zákona o odpade
z ťažobného priemyslu. Bolo vykonaných 7 takto zameraných kontrol, pričom porušenie
povinností, vyplývajúcich z tohto zákona, zistené nebolo.
2. Kontrola prevádzkovateľov zariadení na zneškodňovanie odpadov
V zmysle zákona o odpadoch OIOH v roku 2014 vykonali 6 kontrol prevádzkovateľov
zariadení na zneškodňovanie odpadov. Z uvedeného počtu boli 3 kontroly zamerané na plnenie
povinností prevádzkovateľov skládok, bez zisteného porušenia povinností a 3 kontroly iných
zariadení na zneškodňovanie odpadov (úprava odpadov). Z toho sa 2 kontroly uskutočnili
v zariadeniach na zneškodňovanie odpadov biologickou degradáciou odpadov s obsahom ropných
látok a 1 kontrola v zariadení na úpravu odpadov - parným sterilizátorom, v ktorom sa
zneškodňovali odpady zo zdravotnej starostlivosti činnosťou D9.
V jednom prípade bolo zistené porušenie zákona o odpadoch, čo predstavuje 16,7 % podiel
kontrol. Zistené bolo porušenie § 21 ods. 1 písm. f) zákona o odpadoch, keď nebola vedená
a uchovávaná evidencia podľa citovaného ustanovenia.
Okrem týchto kontrol boli na základe podnetov vykonané 3 kontroly prevádzkovateľov
skládok, ktoré sú však zahrnuté v číselných údajoch v bode 13.
3. Kontrola prevádzkovateľov zariadení na zhodnocovanie odpadov
OIOH v roku 2014 vykonali 31 kontrol prevádzkovateľov zariadení na zhodnocovanie
odpadov. Pri 10 kontrolách boli zistené porušenia právnych predpisov na úseku odpadového
hospodárstva, čo predstavuje 32 % podiel kontrol.
______________________________________
Vyhodnotenie plnenia PHÚ SIŽP za rok 2014
60
Kontrolovali sa napríklad zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov
- kompostárne, zhodnocovanie plastových odpadov, odpadov z dreva, mobilné zariadenie na
recykláciu asfaltu a pod.
Pri týchto kontrolách bolo zistené, že najčastejšie došlo k porušeniu:
- § 21 ods. 1 písm. g) zákona o odpadoch, keď ohlasovanie ustanovených údajov z evidencie
nebolo vykonávané predpísaným spôsobom a v ustanovenom termíne,
- § 21 ods. 1 písm. f) zákona o odpadoch, keď nebola vedená a uchovávaná evidencia podľa
citovaného ustanovenia.
Okrem týchto kontrol boli na základe podnetov vykonané 2 kontroly prevádzkovateľov
zariadení na zhodnocovanie odpadu, ktoré sú však zahrnuté v číselných údajoch v bode 13.
4. Kontrola prevádzkovateľov zariadení na zber odpadov
V roku 2014 OIOH vykonali celkom 60 kontrol zariadení na zber odpadov. Z uvedeného
počtu bolo na základe požiadaviek PZ SR, oddelenia Železničnej polície a v spolupráci s ním
vykonaných 10 kontrol.
Pri 14 kontrolách bolo zistené, že došlo k porušeniu povinností, vyplývajúcich zo zákona
o odpadoch, čo je 23,3 % z celkového počtu takto zameraných kontrol.
Bolo zistené napr.:
- prevádzkovanie zariadenia v rozpore s udeleným súhlasom podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona
o odpadoch, keď boli nedodržané podmienky súhlasu,
- nesplnenie evidenčnej a ohlasovacej povinnosti podľa § 19 ods. 1 písm. h) a i) zákona
o odpadoch.
Okrem týchto kontrol bolo na základe podnetov vykonaných 8 kontrol prevádzkovateľov
zariadení na zber odpadu, ktoré sú však zahrnuté v číselných údajoch v bode 13.
5. Kontrola obcí pri nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom
OIOH vykonali v roku 2014 celkom 51 kontrol, zameraných na dodržiavanie povinností
obcí pri nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom. Pri kontrolách bolo v
obciach sledované aj nakladanie s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom (ďalej
„BRKO“).
Kontrolami bolo v 31 prípadoch zistené porušovanie povinností, vyplývajúcich zo zákona o
odpadoch. Je to 60,8 % podiel týchto kontrol.
K najčastejšie zisteným porušeniam patria:
- nezabezpečenie podľa potreby, najmenej dvakrát do roka, zberu a prepravy objemných odpadov
na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia, oddelene vytriedených odpadov z domácností
s obsahom škodlivín a drobných stavebných odpadov podľa § 39 ods. 5 písm. b) zákona
o odpadoch,
- nezabezpečenie vykonávania triedeného zberu komunálnych odpadov podľa § 39 ods. 16 zákona
o odpadoch,
- neupravenie podrobností o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom,
biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom a elektroodpadom z domácností
všeobecne záväzným nariadením v súlade s § 39 ods. 6 zákona o odpadoch.
Okrem týchto kontrol bolo na základe podnetov vykonaných 62 kontrol obcí, pričom rozsah
kontrol bol upravený na základe skutočností, uvedených v podnetoch. Počet týchto kontrol je
zahrnutý v číselných údajoch v bode 13.
6. Kontrola výrobcov a dovozcov vybraných komodít
V roku 2014 bolo vykonaných 30 kontrol, ktoré boli zamerané na povinnosti výrobcov
a dovozcov vybraných komodít vyplývajúcich z ustanovení § 42 až 48 zákona o odpadoch, najmä
na plnenie povinností vedenia evidencie o objeme výroby a dovozu vybraných komodít a
ohlasovacej povinnosti.
Typy kontrolovaných subjektov a vybrané komodity boli napríklad:
______________________________________
Vyhodnotenie plnenia PHÚ SIŽP za rok 2014
61
- výrobcovia výrobkov z viacvrstvových kombinovaných materiálov, plastov, papiera, skla, kovových
obalov a dovozcovia výrobkov balených v týchto materiáloch.
Z uvedeného celkového počtu kontrol bolo pri 6 kontrolách zistené porušenie zákona
o odpadoch, čo je 20 % podiel z celkom vykonaných kontrol.
Medzi najčastejšie zistené porušenia pri takto zameraných kontrolách patrilo:
- neohlasovanie ustanovených údajov z evidencie štvrťročne Recyklačnému fondu a príslušnému
okresnému úradu.
Okrem týchto kontrol boli na základe podnetov vykonané 3 kontroly výrobcov a dovozcov
vybraných komodít, ktoré sú však zahrnuté v číselných údajoch v bode 13.
7. Kontrola nakladania so starými vozidlami
OIOH v roku 2014 vykonali celkom 10 kontrol zameraných na nakladanie so starými
vozidlami, z toho 4 kontroly spracovateľov starých vozidiel a 6 kontrol zariadení na zber starých
vozidiel.
V 5 kontrolovaných subjektoch bolo zistené porušenie povinností, vyplývajúcich zo zákona
o odpadoch, čo je 50 % podiel z celkom vykonaných kontrol.
K najčastejšie zisteným porušeniam patria:
- neodovzdanie prevzatých vozidiel v zákonom stanovenej lehote spracovateľovi v súlade s § 52a
ods. 1 písm. f) zákona o odpadoch,
- neoznámenie zmien údajov uvedených v rozhodnutí o udelení autorizácie v súlade s § 13 ods. 4
zákona o odpadoch.
Okrem týchto kontrol bolo na základe podnetov vykonaných 5 kontrol v subjektoch,
s podozrením na nelegálne rozoberanie starých vozidiel. Uvedená skutočnosť sa nepreukázala.
Počet týchto kontrol je zahrnutý v číselných údajoch v bode 13.
8.
Kontrola nakladania s elektrozariadeniami a elektroodpadom
V roku 2014 OIOH vykonali celkom 36 kontrol plnenia povinností, zameraných na
nakladanie s elektrozariadeniami a elektroodpadom:
- u výrobcov elektrozariadení (4 kontroly),
- u distribútorov elektrozariadení (30 kontrol),
- u prevádzkovateľa zariadenia na zber elektroodpadu (1 kontrola),
- v kolektívnej organizácii (1 kontrola).
Z uvedeného počtu 1 kontrola kolektívnej organizácie bola vykonaná na požiadanie MŽP
SR v rozsahu podľa požiadavky. Jedna kontrola výrobcu elektrozariadení bola vykonaná na základe
požiadavky KÚ finančnej správy, oddelenia boja proti kriminalite na úseku DPH, Bratislava. Na
základe požiadavky MŽP SR boli vykonané aj 3 kontroly výrobcov elektrozariadení a 3 kontroly
distribútorov elektrozariadení.
Porušenie povinností bolo zistené pri 9 kontrolách (4 kontrolách výrobcov a 5 kontrolách
distribútorov), čo predstavuje 25 % podiel kontrol.
Najčastejšie porušenia pri týchto kontrolách:
- nezaregistrovanie sa na okresnom úrade (distribútor, ktorý vykonáva spätný odber
elektroodpadu) podľa § 15 ods. 1 zákona o odpadoch,
- neplnenie evidenčných a ohlasovacích povinností (výrobca elektrozariadení) v súlade s § 54b
ods. 1 písm. o) zákona o odpadoch.
Okrem týchto kontrol boli na základe podnetov vykonané 3 kontroly nakladania
s elektrozariadeniami a elektroodpadom.
9. Kontrola povinností, vyplývajúcich zo zákona o obaloch
V roku 2014 OIOH vykonali celkom 36 kontrol plnenia povinností, vyplývajúcich zo
zákona o obaloch, predovšetkým u povinných osôb vo vzťahu k ich registrácii, vedeniu evidencie
a ohlasovania ustanovených údajov, zabezpečeniu zberu, zhodnocovania a recyklácie odpadov
______________________________________
Vyhodnotenie plnenia PHÚ SIŽP za rok 2014
62
z obalov v rozsahu záväzných limitov a k programu prevencie. Porušenie zákona o obaloch bolo
zistené v 11 prípadoch, čo je 30,5 % podiel porušení.
Najčastejšie porušenia pri týchto kontrolách:
- nesplnenie zberu, zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov v rozsahu záväzných limitov
podľa § 7ods. 1 zákona o obaloch,
- nesplnene evidenčných a ohlasovacích povinností povinných osôb zákonom predpísaným
spôsobom podľa § 10 ods. 1 písm. a) a písm. b) zákona o obaloch.
Okrem týchto kontrol boli na základe podnetov vykonané 3 kontroly povinných osôb, ktoré
sú však zahrnuté v číselných údajoch v bode 13.
10.
Kontrola platenia poplatkov za uloženie odpadov
Celkom 12 kontrol bolo v roku 2014 zameraných na dodržiavanie povinností podľa zákona
o poplatkoch - na platenie poplatkov za ukladanie odpadov na skládky odpadov.
Kontroly boli vykonané u 12 prevádzkovateľov skládok odpadov pričom kontroly boli
cielene zamerané na spôsob výpočtu poplatku za ukladanie komunálnych odpadov na skládku
s ohľadom na počet zákonom určených vytriedených zložiek komunálneho odpadu. Porušenie
povinností pri platení poplatkov bolo zistené v 3 prípadoch, čo je 25 % podiel z celkového počtu
vykonaných kontrol.
Kontrolami boli zistené porušenia:
- § 3 ods. 7 zákona o poplatkoch, keď prevádzkovateľ skládky nevypočítal správne výšku
poplatku, nakoľko nepoužil správnu sadzbu pre účel výpočtu poplatku.
Okrem týchto kontrol bola 1 kontrola vykonaná na základe podnetu a bola zameraná na
správnosť rozdelenia poplatku za ukladanie odpadov na skládku medzi obce, v katastrálnom území
ktorých sa skládka nachádza. Táto kontrola je zahrnutá v číselných údajoch v bode 13.
11. Kontrola povinností, vyplývajúcich zo zákona o ZUŠ informácií o ŽP
V roku 2014 bolo vykonaných celkom 50 kontrol, zameraných na výkon kontroly
povinností, vyplývajúcich zo zákona o ZUŠ informácií o životnom prostredí. Kontroly podľa tohto
zákona boli vykonané u povinných osôb (obcí), pričom nebolo zistené porušenie povinností,
vyplývajúcich z tohto zákona.
12. Kontrola cezhraničnej prepravy odpadov
V roku 2014 OIOH vykonali celkom 71 kontrol zameraných na kontrolu povinností pri
cezhraničnej preprave odpadov, z toho 60 kontrol na štátnej hranici a 11 kontrol v subjektoch.
Porušenie zákona o odpadoch, resp. Nariadenia o preprave odpadu, bolo zistené v 5
prípadoch, čo je 7 % podiel porušení.
Najčastejšie porušenie pri týchto kontrolách:
- § 18 ods. 4 písm. d) zákona o odpadoch, keď preprava odpadu bola vykonaná v rozpore so
štvrtou časťou zákona o odpadoch.
Z uvedeného počtu sa 60 kontrol (60 kontrolných dní) uskutočnilo na štátnych hraniciach
s dôrazom na kontrolu cezhraničnej prepravy odpadu na územie SR. Počas týchto dní bolo
skontrolovaných 2860 nákladných automobilov, prechádzajúcich cez štátnu hranicu. Z celkového
počtu 2860 nákladných vozidiel bolo zistených 15 vozidiel, prepravujúcich odpad, z toho 12
prepráv odpadu sprevádzali doklady v súlade s platnou legislatívou, t.j. súhlas na prepravu odpadu,
resp. sprievodné informácie k preprave odpadu. V troch prípadoch boli zistené nelegálne prepravy
odpadu. V jednom prípade bolo zadržané vozidlo, ktoré prepravovalo opotrebované pneumatiky
z Maďarska na územie SR bez sprievodného tlačiva, t.j. Prílohy č. VII. Nariadenia o preprave
odpadu. Na základe tejto skutočnosti bolo vozidlo vrátené naspäť do Maďarskej republiky. V
druhom prípade bola zistená preprava objemného odpadu z Maďarska do Maďarska cez územie SR
bez príslušných povolení. Rovnako, ako v prvom prípade bolo vozidlo vrátené naspäť do
Maďarskej republiky. V treťom prípade bola zistená preprava odpadového papiera (odpad k.č.
15 01 01) z Maďarska na územie SR, pričom táto preprava bola uskutočnená taktiež bez
______________________________________
Vyhodnotenie plnenia PHÚ SIŽP za rok 2014
63
sprievodného tlačiva, t.j. Prílohy č. VII. Nariadenia o preprave odpadu. Na základe tejto skutočnosti
bolo vozidlo vrátené naspäť do Maďarskej republiky.
Údaje o počte kontrol vykonaných v rámci nižšie menovaných kontrolných akcií sú zahrnuté
do vyššie uvedeného celkového počtu kontrol.
V roku 2014 sa OIOH BA, OIOH SP NR, OIOH BB a OIOH KE, na základe žiadosti
o spoluprácu z MV SR PPZ SR, úradu kriminálnej polície, odboru odhaľovania nebezpečných
materiálov a environmentálnej kriminalistiky zúčastnili medzinárodnej bezpečnostnej akcie
„KAPO“.
Akcia bola zameraná na kontrolu cezhraničnej prepravy odpadu na štátnych hraniciach
s prioritou na kontrolu cezhraničnej prepravy odpadu na územie SR. V rámci akcie „KAPO“ bolo
vykonaných 11 kontrol (kontrolných dní) na štátnych hraniciach s Maďarskom a Rakúskom, pričom
bolo skontrolovaných 632 vozidiel, z toho 9 vozidiel s odpadom. V jednom prípade nebolo vozidlo
s odpadom sprevádzané zodpovedajúcou dokumentáciou a preto bolo vrátené do krajiny odoslania
(odpad kat. č. 15 01 01 - odpadový papier - podrobnosti uvedené vyššie). Na uvedenej akcii sa
zúčastnili aj inšpektoráty bezpečnosti práce a orgány finančnej správy (colníci).
OIOH BA v rámci medzinárodnej spolupráce vykonal spoločnú kontrolu cezhraničnej prepravy
odpadu na štátnej hranici Jarovce, s rakúskymi orgánmi kontroly, pričom OIOH BA skontroloval 54
vozidiel, z toho 2 s odpadom, bez zistených nedostatkov.
OIOH ZA v rámci medzinárodnej spolupráce s ČIŽP vykonal spoločnú kontrolu cezhraničnej
prepravy odpadu na štátnej hranicu Drietoma, pričom OIOH ZA skontroloval 29 vozidiel. Preprava
odpadu nebola zistená. Kontroly sa zúčastnili aj pracovníci MŽP SR, OOH.
Ďalšie kontroly sa v počte 11 uskutočnili v kontrolovaných subjektoch - osobách,
organizujúcich cezhraničnú prepravu, t.j. u odosielateľov, resp. príjemcov odpadu, aj na základe
požiadaviek MŽP SR, OOH.
 OIOH BA vykonal 3 kontroly cezhraničnej prepravy odpadu:
2 kontroly odosielateľa pyrolýzneho oleja do Rakúska a oceľových kordov do Maďarska
(DRON Industries s.r.o., Dunajská Streda) so zisteným porušením pri obidvoch kontrolách,
- 1 kontrola odosielateľa a príjemcu odpadu (PanaSystem SK, s.r.o., Púchov – Horné
Kočkovce, prevádzka Bratislava) – cezhraničná preprava komodity Carbon black N 550
(sadze), bez zisteného porušenia. Komodita Carbon black N 550 pochádza z Ruska pričom
podľa vyjadrenia zástupcu kontrolovaného subjektu sa jedná o prach, ktorý je produktom
z ropy získaný vypaľovaním (sadza) a následne ako tovar je využívaný v gumárenskom
priemysle pri výrobe pneumatík (krajina určenia Taliansko, Nemecko).
 OIOH SP NR vykonal 2 kontroly cezhraničnej prepravy odpadu:
- 1 kontrola odosielateľa kovových odpadov (G - METAL, s.r.o., Nové Zámky, prevádzka
Šurany) do Českej republiky, Poľska a Rakúska, bez zisteného porušenia,
- 1 kontrola odosielateľa plastového odpadu (Remarkplast Slovakia, s.r.o.) do Holandska,
Nemecka a Honkongu, bez zisteného porušenia.
 OIOH BB vykonal 2 kontroly cezhraničnej prepravy odpadu:
- 1 kontrola odosielateľa odpadového textilu - obnosené šatstvo (Ján Botto, Dolná Mičiná)
pri cezhraničnej preprave do Poľska, so zisteným porušením,
- kontrola odosielateľa použitých pneumatík (INPOS Slovakia, s.r.o., Lazany) pri
cezhraničnej preprave do ČR, bez zisteného porušenia.
 OIOH ZA vykonal 4 kontroly cezhraničnej prepravy odpadu:
- 2 kontroly odosielateľa plastového odpadu pri vývoze tohto odpadu do Indie (De Paauw
Recycling Slovakia, s.r.o., Trenčianske Bohuslavice), bez zisteného porušenia,
- 1 kontrola odosielateľa odpadu - výmety z vlákien, plnív a náterov (Metsa Tissue
Slovakia s.r.o., Žilina) pri cezhraničnej preprave do Českej republiky, so zisteným
porušením,
______________________________________
Vyhodnotenie plnenia PHÚ SIŽP za rok 2014
64
1 kontrola odosielateľa odpadu z úpravy odpadov - plasty a guma - pri vývoze tohto
odpadu do Čínskej ľudovej republiky (Belukra Plus s.r.o., Nitra, prevádzka Svinná), so
zisteným porušením.
Okrem týchto kontrol OIOH vykonal 1 kontrolu subjektu na základe podnetu s podozrením
na cezhraničnú prepravu odpadu. Kontrola je zahrnutá v číselných údajoch v bode 13.
-
Operatívne kontroly na základe podnetov
Inšpekcia odpadového hospodárstva prijala v roku 2014 na prešetrenie 189 podnetov a 21
podnetov prešlo z roku 2013, teda na vybavenie v roku 2014 bolo spolu 210 podnetov,
poukazujúcich na porušenie právnych predpisov platných na úseku odpadového hospodárstva.
Z celkového počtu 210 podnetov v roku 2014 bolo vybavených (prešetrených, prešetrených
a odstúpených, odstúpených bez prešetrenia, odložených, resp. opakovane podaných) 182 podnetov.
Na základe týchto podnetov bolo uskutočnených 138 kontrol. Do roka 2015 prechádza na
prešetrenie 28 podnetov.
13.
Tabuľka č. 1 - Prehľad o počte prijatých podnetov
prechádzajúce z roku
OIOH
prijaté v roku 2014
2013
BA
38
3
SP NR
30
1
BB
17
4
ZA
66
7
KE
38
6
Spolu
189
21
Tabuľka č. 2 - Prehľad o počte vybavených podnetov
v riešení vybavené v roku
OIOH
prechádzajúce do roku
2014
2015
BA
38
3
SP NR
24
7
BB
18
3
ZA
62
11
KE
40
4
Spolu
182
28
celkový počet
podnetov
41
31
21
73
44
210
Spolu
41
31
21
73
44
210
Tabuľka č. 3 - Prehľad o stave prešetrovania podnetov
prešetrené
prešetrené
a následne
odstúpené
odstúpené
bez
prešetrenia
odložené
opakovane
podané
v riešení
Spolu
BA
25
1
2
10
0
3
41
SP NR
15
2*
2*
5
0
7
31
BB
13
1
2
2
0
3
21
ZA
38
5
7
6
6
11
73
KE
24
3
9
4
0
4
44
Spolu
115
12
22
27
6
28
210
OIOH
*jeden podnet na tri subjekty (jeden subjekt prešetrený a odstúpený, dva subjekty odstúpené bez šetrenia)
______________________________________
Vyhodnotenie plnenia PHÚ SIŽP za rok 2014
65
Z celkového počtu vybavených podnetov 182 (súčet číselných údajov zo stĺpcov 1 až 5
z tabuľky č. 3) bolo prešetrených 115 podnetov, 12 podnetov bolo prešetrených a následne
odstúpených príslušným orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva. Šesť podnetov bolo
opakovaných, 22 podnetov bolo priamo odstúpených bez šetrenia príslušným orgánom štátnej
správy odpadového hospodárstva a 27 podnetov bolo odložených z dôvodov nejasných skutočností
uvádzaných v podnetoch alebo z dôvodu, že podnet v rovnakom čase už šetril iný orgán štátnej
správy odpadového hospodárstva.
Za účelom prešetrenia 127 podnetov (prvý a druhý číselný stĺpec z tabuľky č. 3) bolo
vykonaných 138 kontrol.
Tabuľka č. 4 - Počet kontrol vykonaných na základe prešetrených podnetov
Počet kontrol
BA
SP NR
BB
ZA
KE
SPOLU
27
20
14
50
27
138
Tabuľka. č. 5 - Výsledky kontrol na základe prešetrených podnetov
Výsledky kontrol
prešetrených podnetov
S porušením
Bez porušenia
Spolu
BA
8
19
27
SP NR
7
13
20
BB
2
12
14
ZA
21
29
50
KE
11
16
27
Spolu
49
89
138
Z celkového počtu 138 vykonaných kontrol na základe prešetrených podnetov v roku 2014
bolo zistených pri 49 kontrolách (cca 35,5 %) porušenie zákonných predpisov odpadového
hospodárstva a pri 89 kontrolách (cca 64,5 %) nebolo zistené porušenie zákonných predpisov
odpadového hospodárstva.
Najčastejšie zistené porušenia zákona o odpadoch:
- § 18 ods. 4 písm. a) - uloženie alebo ponechanie odpadu na inom mieste ako na mieste na to
určenom v súlade so zákonom o odpadoch (20 subjektov),
- § 19 ods. 1 písm. i) - neohlasovanie ustanovených údajov z evidencie príslušnému orgánu štátnej
správy odpadového hospodárstva (6 subjektov),
- § 39 ods. 5 písm. b) - nezabezpečenie najmenej 2 krát do roka zberu a prepravy objemných
odpadov a oddelene vytriedených odpadov s obsahom škodlivín a drobných stavebných odpadov
(6 subjektov),
- § 19 ods. 1 písm. h) - nevedenie a neuchovávanie evidencie o druhoch odpadov, s ktorými
držiteľ odpadu nakladal a o ich zhodnotení a zneškodnení (4 subjekty),
- § 18 ods. 4 písm. b) - zneškodnenie odpadu inak ako v súlade so zákonom o odpadoch (3
subjekty),
______________________________________
Vyhodnotenie plnenia PHÚ SIŽP za rok 2014
66
- § 19 ods. 1 písm. b) - zhromažďovanie odpadov neutriedených podľa druhov odpadov a ich
nezabezpečenie pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom (3 subjekty).
Tabuľka č. 6 - Zameranie prijatých podnetov
nakladanie
s KO
nakladanie
s NO
nakladanie
s inými
odpadmi
nelegálne
skládky
staré
vozidlá
odpady
z
obalov
iné
spolu
BA
3
5
19
11
3
0
0
41
SP NR
3
3
3
14
0
1
7
31
BB
2
4
3
7
0
0
5
21
ZA
3
1
1
36
2
1
29
73
KE
10
4
5
19
1
0
5
44
spolu
21
17
31
87
6
2
46
210
OIOH
Najviac podnetov, celkom 87, sa týkalo nelegálnych skládok odpadov založených v rozpore
so zákonom o odpadoch, 46 podnetov poukazovalo na rôzne iné porušenia zákona o odpadoch,
napr. nepovolené spaľovanie odpadov, zber odpadov, dovoz a vývoz vyradených batérií,
elektrozariadení a neplnenie si povinností voči Recyklačnému fondu.
Celkom 31 podnetov bolo podaných na nakladanie s inými odpadmi v rozpore so zákonom
o odpadoch, ďalej 21 podnetov bolo podaných na nezákonné nakladanie s komunálnymi odpadmi,
17 podnetov na nakladanie s nebezpečnými odpadmi, 6 podnetov na nezákonné nakladanie so
starými vozidlami a 2 podnety na nakladanie s obalmi v rozpore so zákonom o obaloch.
Tabuľka č. 7 - Zameranie prijatých podnetov podľa kontrolovaných zákonov
zákon o
odpadoch
zákon o
poplatkoch
zákon o
obaloch
zákon
o POPs
zákon o
odp. z ŤP
zákon o
inform.
ŽP
spolu
BA
41
0
0
0
0
0
41
SP NR
28
2
1
0
0
0
31
BB
21
0
0
0
0
0
21
ZA
72
0
1
0
0
0
73
KE
44
0
0
0
0
0
44
spolu
206
2
2
0
0
0
210
OIOH
Z celkového počtu 210 podnetov sa 206 týkalo zákona o odpadoch, 2 podnety poukazovali
na zákon o poplatkoch a 2 podnety sa týkali zákona o obaloch.
______________________________________
Vyhodnotenie plnenia PHÚ SIŽP za rok 2014
67
Tabuľka č. 8 - Prehľad podávateľov prijatých podnetov
občania
mimovlád.
organizácie
orgány
verejnej
správy
MŽP
SR
ŠOP
SR
anonymné
podania
iné*
spolu
BA
19
2
3
3
-
10
4
41
SP NR
13
3
1
-
-
10
4
31
BB
9
1
1
-
-
10
-
21
ZA
44
1
2
-
-
18
8
73
KE
11
3
2
7
-
18
3
44
OIOH
spolu
96
10
9
10
66
19
210
*medzi iných podávateľov podnetov sú zaradené rôzne združenia, spoločenstvá a spoločnosti
Z 210 podnetov bolo 96 podnetov (cca 46 %) podaných občanmi, 66 (cca 31 %) bolo
anonymných podaní. Ostatné podnety, v počte 10, podali mimovládne organizácie, 10 podnetov
bolo odstúpených z MŽP SR, 9 podnetov podali orgány verejnej správy a 19 podnetov podali rôzne
organizácie a spoločnosti. Žiadna z vyššie uvedených kontrol nebola vykonaná na základe petície
podľa zákona o petičnom práve.
Ako súčasť tejto HÚ vykonal OIOH BB aj iné operatívne kontroly (2 kontroly) z vlastného
podnetu v nadväznosti na výkon iných kontrol, resp. na požiadanie iných orgánov, pričom
porušenie platných právnych predpisov odpadového hospodárstva zistené nebolo.
14.
Zhrnutie kontrolnej činnosti
V roku 2014 OIOH vykonali celkom 718 kontrol. Z celkového počtu vykonaných kontrol
boli pri 193 kontrolách zistené porušenia právnych predpisov odpadového hospodárstva, čo je 26,9
% podiel z celkom vykonaných kontrol a pri 525 kontrolách porušenia zistené neboli (73,1 %
podiel).
Tabuľka č. 9 - Prehľad o vykonaných kontrolách, členený podľa zákonov a zistených porušení
Celkový počet kontrol
OIOH
Porušenie zákona
zákon
o odp.
zákon o
obaloch
zákon
o popl.
zákon
o
POPs
zákon
o ZUŠ
info o
ŽP
zákon
o odp.
zákon
o odp.
zákon o
obaloch
zákon
o popl.
zákon o
POPs
zákon
o ZUŠ
info o
ŽP
zákon
o odp.
BA
94
13
2
0
4
2
115
33
3
1
0
0
0
37
SP
NR
105
4
3
13
16
0
141
24
3
1
0
0
0
28
BB
150
8
4
6
5
2
175
47
2
1
0
0
0
50
ZA
114
5
2
0
9
2
132
35
4
1
0
0
0
40
KE
117
9
2
10
16
1
155
37
1
0
0
0
0
38
Spolu 579
40
13
29
50
7
718
176
13
4
0
0
0
193
Spolu
z ŤP
______________________________________
Vyhodnotenie plnenia PHÚ SIŽP za rok 2014
Spolu
z ŤP
68
Tabuľka č. 10 - Prehľad o vykonaných kontrolách, členený podľa HÚ, činnosti kontrolovaného
subjektu a jednotlivých OIOH
H
Ú
č.
1.
2.
3.
4.
5.
OIOH
Činnosť
pôvodca,
držiteľ odpadu,
držiteľ POPs
nakladanie s odpadom
z ťažobného priemyslu
prev.
skládka
zariadenia
spaľovňa
na
zneškodň.
iné
odpadov
prev. zariadenia na
zhodnoc. odpadov
prev. zariadenia na zber
odpadov
obec
Spolu
Z toho
s por.
BA
SP NR
BB
ZA
KE
30
37
64
19
28
178
49
2
0
2
2
1
7
0
0
0
1
1
1
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
3
1
3
6
12
5
5
31
10
12
12
14
13
10
61
15
5
6
16
5
19
51
31
6.
výrobca a dovozca
vybraných komodít
3
6
11
3
7
30
6
7.
nakladanie so starými
vozidlami
1
2
3
1
3
10
5
výrobca
1
1
0
1
1
4
4
1
0
0
0
0
1
0
0
10
8
3
9
30
5
1
0
0
0
0
1
0
13
3
8
3
9
36
11
2
2
4
2
2
12
3
0
0
0
0
0
0
0
spracovateľ,
naklad.
8. s elektrozar. zber OEEZ
a elektrood. distribútor
kolektívna
organizácia
zákon o obaloch
9.
poplatky za
skládka
uloženie
10.
odkalisko
odpadov
11.
12.
13.
zákon o ZUŠ info. o ŽP
cezhraničná preprava
odpadov
podnety a petície
4
16
5
9
16
50
0
10
17
11
15
17
70
4
27
20
14
50
27
138
49
iné operatívne kontroly
0
0
2
0
0
2
0
115
141
175
132
155
718
193
Spolu
______________________________________
Vyhodnotenie plnenia PHÚ SIŽP za rok 2014
69
15.
Ukladanie pokút a opatrení na nápravu v správnom konaní
Právoplatné rozhodnutia
Kontrolami zistené nedostatky, ktoré naplnili znaky skutkovej podstaty pre uloženie pokuty,
boli riešené v správnych konaniach. V roku 2014 nadobudlo právoplatnosť 185 rozhodnutí
prvostupňových orgánov o pokute ( z toho súčasťou 5 rozhodnutí o pokute bolo aj uloženie opatrení
na nápravu protiprávneho stavu), z ktorých 162 bolo vydaných v roku 2014 a 23 rozhodnutí bolo
vydaných v roku 2013, ale nadobudli právoplatnosť v roku 2014.
Na základe rozhodnutí, ktoré nadobudli právoplatnosť v roku 2014, OIOH vydali 4
samostatné rozhodnutia, ktorými boli uložené opatrenia na nápravu, v 6 prípadoch bolo správne
konanie vo veci zastavené.
Tabuľka č. 11 - Prehľad o počte právoplatných rozhodnutí
Rozhodnutie
BA
SP NR
BB
ZA
KE
Spolu
rozhodnutie o pokute
rozhodnutie o pokute a opatrení
na nápravu
rozhodnutie o zastavení konania
28
19
58
39
36
180
0
0
0
0
5
5
1
1
0
4
0
6
rozhodnutie o opatrení na nápravu
0
0
1
0
3
4
29
20
59
43
44
195
Spolu
V roku 2014 OIOH nerozhodovali podľa § 69 písm. c) zákona o odpadoch o tom, či tovar
v prípade cezhraničnej prepravy je odpadom.
Výška uložených pokút
Na základe právoplatných rozhodnutí boli v roku 2014 uložené pokuty v celkovej výške
170 210,- eur, čo je oproti roku 2013 viac o 32 520,- eur.
Tabuľka č. 12 - Výška pokút, uložená rozhodnutiami, ktoré nadobudli právoplatnosť v roku 2014
OIOH
BA
SP NR
BB
ZA
KE
Spolu
Výška pokút (eur)
28 900,24 660,39 850,26 850,49 950,170 210,-
Najvyššie pokuty boli uložené nasledovným subjektom:
 GREEN CLEAN SLOVAKIA, s.r.o., Trebišov, prevádzka Prešov, ako prevádzkovateľ
zariadenia na zhodnocovanie odpadov prevádzkoval zariadenie bez súhlasu, resp. v rozpore
s udeleným súhlasom, neplnil základné povinnosti prevádzkovateľa zariadenia na
zhodnocovanie odpadov, ako aj uložil a ponechal odpady viacerých katalógovým čísel odpadov
na inom mieste, ako na mieste určenom zákonom o odpadoch, za čo mu bola uložená pokuta vo
výške 10 000,- eur.
 EUR-BAU, s.r.o., Štúrovo, prevádzka Tonkovce, ako prevádzkovateľ zariadenia na zber
odpadov, neplnil niektoré povinnosti, ktoré súvisia s evidenciou kovových odpadov, ktoré
preberal od fyzických osôb. V predmetnej evidencii neviedol rodné čísla týchto fyzických osôb,
vykonával zber odpadov bez súhlasu, udeľovaného príslušným orgánom štátnej správy
______________________________________
Vyhodnotenie plnenia PHÚ SIŽP za rok 2014
70





v odpadovom hospodárstve, neohlasoval ustanovené údaje z evidencie, za čo mu bola uložená
pokuta vo výške 7 900,- eur.
Obec Veľké Úľany, ako držiteľ odpadu, nesplnila opatrenie na nápravu odstrániť nelegálne
umiestnený odpad, uložené rozhodnutím SIŽP, IŽP Bratislava, SP Nitra, a opätovne ukladala
odpad na predmetnú nehnuteľnosť, za čo jej bola uložená pokuta vo výške 7 500,- eur.
L. a S., spol. s r.o., Košice ako prevádzkovateľ zariadenia na zber odpadov neviedol evidenciu
o osobách, od ktorých preberal odpad, v zákonom stanovenom rozsahu, nakoľko táto evidencia
neobsahovala rodné čísla osôb, od ktorých sa odpad vykúpil, za čo mu bola uložená pokuta vo
výške 7 000,- eur.
Metsa Tissue Slovakia s.r.o., Žilina ako oznamovateľ cezhraničnej prepravy odpadu vykonal
cezhraničné prepravy odpadu Katalógové číslo: 03 03 10 - výmety z vlákien, plnív a náterov
z mechanickej separácie z územia Slovenskej republiky do zariadení na zhodnocovanie odpadu
v Českej republike v rozpore s ustanoveniami Nariadenia o preprave odpadu, čím sa dopustil
nelegálnej cezhraničnej prepravy odpadu, za čo mu bola uložená pokuta vo výške 6 000,- eur.
AZ - TRION, s.r.o., Detva, lokalita DETVA Piešť II, ako držiteľ odpadu, neplnil základné
povinnosti držiteľa odpadu, za čo mu bola uložená pokuta vo výške 4 100,- eur.
TSR Slovakia, s.r.o., Bratislava za to, že držiteľ odpadu odovzdal stavebný odpad a výkopovú
zeminu v množstve 3 758 t neoprávnenej osobe, za čo mu bola uložená pokuta vo výške
4 000,- eur.
Odvolacie konania
V roku 2014 riešilo ústredie ÚIOH 32 odvolaní podaných proti prvostupňovým
rozhodnutiam o uložení pokuty v rámci riadnych opravných prostriedkov, t.j. odvolania boli podané
v zákonom stanovenej lehote. Z tohto počtu bolo potvrdených 17 prvostupňových rozhodnutí, 14
rozhodnutí bolo zrušených a vrátených na nové prejednanie a vydanie rozhodnutia a jedno
rozhodnutie bolo zmenené tak, že znížilo výšku uloženej pokuty. Okrem rozhodnutí v riadnom
odvolacom konaní ústredie ÚIOH v jednom prípade vydalo rozhodnutie o proteste prokurátora,
ktorým vyhovelo protestu prokurátora a v súlade so zákonom o správnom konaní zrušilo vlastné
druhostupňové rozhodnutie vo veci obce Hlboké nad Váhom z roku 2011. Následne vydalo nové
druhostupňové rozhodnutie, ktorým zrušilo prvostupňové rozhodnutie OIOH Žilina.
Tabuľka č. 13 - Prehľad o odvolacích konaniach
Rozhodnutia v riadnom odvolacom konaní
OIOH
Zrušené
Potvrdené
Zmenené
vrátené
1
1
0
BA
1
3
0
SP NR
9
7
0
BB
2
2
0
ZA
4
1
1
KE
17
14
1
Spolu
Spolu
2
4
16
4
6
32
15. Metodické riadenie a usmerňovanie odbornej kontrolnej činnosti OIOH
V roku 2014 sa uskutočnilo 6 spoločných porád ústredia ÚIOH a vedúcich OIOH,
predmetom ktorých boli aktuálne problémy a skúsenosti, ktoré sa vyskytovali pri kontrolnej
činnosti, pri prešetrovaní podnetov, pri správnych konaniach a ukladaní pokút. Porady slúžili aj na
metodické riadenie a usmerňovanie kontrolnej činnosti. Ústredie ÚIOH vypracovalo aj 4
metodické pokyny a 5 doplnkov k metodickým pokynom, vydaným v predchádzajúcom období,
usmerňujúce kontrolnú činnosť jednotlivých OIOH.
______________________________________
Vyhodnotenie plnenia PHÚ SIŽP za rok 2014
71
Na základe podkladov z OIOH vypracovalo ústredie ÚIOH správy o činnosti za rok 2013 a
I. polrok 2014, ktoré sa týkali napr. problematiky obcí, zhodnocovania a zneškodňovania
odpadov, dovozu a výroby vybraných komodít, obalov, podnetov, poplatkov za uloženie odpadov,
spracovania starých vozidiel a nakladania s elektrozariadeniami a elektroodpadom.
HI ÚIOH vykonala na OIOH SP Nitra, OIOH Žilina, OIOH Košice a OIOH Banská
Bistrica interné školenie inšpektorov OIOH, zamerané najmä na zákon o odpadoch, správne
konanie a rozsudky vo veciach SIŽP, inšpekcie odpadového hospodárstva. Všetci
inšpektori
OIOH sa v roku 2014 zúčastnili dvojdňového školenia k správnemu poriadku. Hlavná inšpektorka
(HI) ÚIOH zorganizovala za účasti zástupcu MŽP SR, OOH školenie inšpektorov OIOH, zamerané
na cezhraničnú prepravu odpadu.
13. 4. VYHODNOTENIE ČINNOSTI ÚTVARU OCHRANY PRÍRODY A KRAJINY
Útvar inšpekcie ochrany prírody a krajiny (ďalej len ÚIOPaK) vykonával v roku 2014
štátny dozor vo veciach ochrany prírody a krajiny podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody
a krajiny (ďalej len „zákon č. 543/2002 Z.z.“).
ÚIOPaK vykonával štátny dozor aj na úseku ochrany ohrozených druhov voľne žijúcich
živočíchov a voľne rastúcich rastlín, ktoré sú predmetom dohovoru CITES. Predmetom kontroly
bolo dodržiavanie zákona č. 15/2005 Z.z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne
rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a nariadenia Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov
a rastlín reguláciou obchodu s nimi a nariadenia Komisie (ES) č. 865/2006, ktorým sa ustanovujú
podrobné pravidlá týkajúce sa vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 338/97 (ďalej len „právne
predpisy CITES“).
Pri výkone štátneho dozoru ÚIOPaK kontroloval právnické osoby, fyzické osoby oprávnené
na podnikanie (podnikateľov) a fyzické osoby v dodržiavaní uvedených zákonov, nariadení
Európskej únie, všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na ich vykonanie a iných
povinností vyplývajúcich z rozhodnutí vydaných na základe týchto právnych predpisov.
V roku 2014 OIOPaK jednotlivých IŽP vykonali 480 kontrol. Kontrolnú činnosť na celom
území SR zabezpečovali len 15 inšpektori vrátane vedúcich odborov. Z celkového počtu 480
kontrol bolo v 202 prípadoch zistené porušenie zákona č. 543/2002 Z.z. a právnych predpisov
CITES, čo predstavuje 42 %. V roku 2014 bolo právoplatne uložených 128 pokút v celkovej výške
91 785,17 eur.
Prehľad kontrolnej činnosti OIOPaK za rok 2014 podľa zákona č. 543/2002 Z.z. a právnych
predpisov CITES je uvedený v nasledujúcej tabuľke:
Výkon štátneho dozoru v roku 2014
celkový počet kontrol
porušenie
IŽP BA
právne
predpisy
CITES
18
IŽP BB
36
98
134
14
41
55
IŽP KE
19
79
98
4
29
33
IŽP ZA
17
133
150
7
66
73
Spolu
90
390
480
27
175
202
Inšpektorát
zákon
č.543/2002
spolu
80
98
právne
predpisy
CITES
2
______________________________________
Vyhodnotenie plnenia PHÚ SIŽP za rok 2014
zákon
č.543/2002
spolu
39
41
72
1. Kontrola plnenia povinností podnikateľov, právnických osôb a fyzických osôb
vyplývajúcich z právnych predpisov CITES.
Prehľad kontrol podľa právnych predpisov CITES je uvedený v nasledujúcej tabuľke:
Výkon štátneho dozoru CITES
IŽP BA
IŽP BB
IŽP KE
IŽP ZA
celkový počet
kontrol
18
36
19
17
právnické osoby
a podnikatelia
7
17
6
2
fyzické
osoby
10
19
13
15
neznáme
subjekty
1
-
zistené
porušenia
2
14
4
7
Spolu
90
32
57
1
27
Inšpektorát
V roku 2014 bolo celkove vykonaných 90 kontrol zameraných na dodržiavanie právnych
predpisov upravujúcich problematiku CITES, z toho u 27 subjektov bolo konštatované, že došlo
k porušeniu právnych predpisov CITES, čo predstavuje 30 %.
Kontroly právnych predpisov CITES boli zamerané na preukazovanie pôvodu a spôsobu
nadobudnutia exemplárov, vedenia evidencie o držaných exemplároch, ďalej na dodržiavanie
zákazu vykonávania komerčnej činnosti podľa čl. 8 nariadenia Rady (ES) č. 338/97, ako aj iných
ustanovení nariadenia Rady (ES) č. 338/97 a nariadenia Komisie (ES) č. 865/2006.
Najčastejším nedostatkom zisteným pri kontrolách bolo nedôsledné alebo chýbajúce vedenie
evidencie o držaných exemplároch alebo označovanie živočíchov, ďalej nepreukázanie pôvodu
alebo spôsobu nadobudnutia exemplárov, vykonávanie komerčnej činnosti s exemplármi bez
príslušných povolení, ako aj neplnenie povinností predávajúceho podľa § 4 zákona CITES.
Vo niektorých prípadoch mal kontrolovaný subjekt v držbe exempláre viacerých skupín
živočíchov, pričom právne predpisy CITES porušil pri niekoľkých z nich naraz, napr. pri vtákoch,
a súčasne aj pri plazoch. Porušenie zákona u takéhoto subjektu je evidované v rámci oboch skupín
súčasne. Porušenie právnych predpisov CITES pri držbe exemplárov cicavcov alebo výrobkov z
nich sa zistilo v 2 prípadoch, a to u neživého exempláru, lebky geparda štíhleho (Acinonyx jubatus)
a ďalej u druhu exotickej opice tamarín pinčí (Saguinus oedipus). V skupine vtáky sa zistilo
porušenie zákona u 21 subjektov, z toho najviac porušení právnych predpisov CITES sa týkalo
papagájov a dravých vtákov využívaných na sokoliarske účely. V skupine plazy bolo zistené
porušenie u 7 subjektov, týkajúce sa viacerých druhov korytnačiek napr. korytnačka zelenkastá
(Testudo hermanni), korytnačka mapovitá (Graptemys pseudogeographica kohnii), korytnačka
stepná (Testudo horsfieldii) a jašterov chameleón jemenský (Chamaeleo calyptratus) a leguán
zelený (Iguana iguana). Pri držbe rýb bolo zaznamenané porušenie právnych predpisov CITES u 2
subjektov, v oboch prípadoch sa jednalo o prevádzkarne, ktoré ponúkali mäso rôznych druhov
jeseterovitých rýb bez potrebnej evidencie. Jeden prípad porušenia právnych predpisov CITES bol
zaznamenaný u subjektu v súvislosti s obchodovaním s neživými exemplármi motýľov druhu jasoň
červenooký (Parnassius apollo).
Časť kontrol dodržiavania právnych predpisov CITES bola zameraná na viaceré komodity, napr.
poľovné trofeje, prípravky s obsahom rastlín a živočíchov používaných v tradičnej čínskej medicíne
(TCM) alebo tradičnej ruskej medicíne. Jednalo sa najmä o rôzne druhy čajov, výživových
doplnkov a kozmetických prípravkov. OIOPaK Bratislava vykonal kontrolu u výrobcu kľúčeniek
obsahujúcich časti exotických druhov hmyzu. Pri tejto kontrole nebolo zistené porušenie právnych
predpisov CITES.
______________________________________
Vyhodnotenie plnenia PHÚ SIŽP za rok 2014
73
MŽP SR ako výkonný orgán CITES požiadalo SIŽP o vykonanie kontrol špecificky zameraných
na:
 nakladanie s poľovnými trofejami nosorožca tuponosého (Ceratotherium simum simum) a slona
afrického (Loxodonta africana). OIOPaK Žilina vykonal 1 kontrolu, pri ktorej nezistil porušenie
právnych predpisov CITES. OIOPaK Banská Bystrica vykonala 1 kontrolu, pri ktorej bolo
zistené, že kontrolovaný subjekt poľovnou trofejou nedisponoval, pretože povolený lov vôbec
neuskutočnil. OIOPaK Bratislava v súčasnosti prešetruje viacero držiteľov predmetných
poľovných trofejí. OIOPaK Košice prešetroval držbu 2 rohov nosorožca, pričom zaznamenal
držbu iba jedného rohu v súlade s právnymi predpismi CITES. Krádež druhého rohu, ktorá sa
stala na území Nemecka vyšetrujú nemecké orgány.
 spôsob nadobudnutia a pôvod exemplára pumy americkej (Puma concolor). Kontrolou nebolo
zistené porušenie právnych predpisov CITES.
 držbu a ponuku na konzumáciu exemplárov rýb jesetera malého (Acipenser ruthenus). OIOPaK
Bratislava vykonal v tejto súvislosti 8 kontrol, pri ktorých zistil držbu viacerých druhov
jesetorivitých rýb len v 1 prevádzke v rybochovnom zariadení v Jelke, kde boli zaznamenané
nedostatky vo vedení evidencie. V ostatných prevádzkach držba predmetných exemplárov
nebola zistená. OIOPaK Banská Bystrica vykonal 1 kontrolu, pri ktorej zistil nedostatky
v evidencii živých exemplárov rýb rodu Acipenser.
 kontrolu prevádzky, ktorá ponúkala na predaj kaviár druhu jeseter sibírsky (Acipenser baeri).
Vykonanou kontrolou nebolo zistené porušenie ustanovení právnych predpisov CITES. Kaviár
pochádzal z jedincov odchovaných vo Francúzsku a nie z jedincov žijúcich v Kaspickom mori.
Počet kontrol, pri ktorých bolo zistené porušenie ustanovení nariadenia Rady (ES) č. 338/97
alebo nariadenia Komisie (ES) č. 865/2006 podľa jednotlivých IŽP
Inšpektorát
IŽP BA
IŽP BB
IŽP KE
IŽP ZA
spolu
Článok 8
nar. č. 338/97
3
4
7
Článok 4
nar. č. 338/97
1
1
Článok 11
nar. č. 865/2006
1
1
2
Spolu
1
3
1
5
10
Porušenie čl. 4 nariadenia Rady (ES) č. 338/1997 bolo zistené u 1 fyzickej osoby J.P. z
Nitry, ktorá doviezla do Európskeho spoločenstva bez potrebného povolenia 5 exemplárov
vretenice retiazkovej (Daboia russelli).
Porušenie čl. 8 nariadenia Rady (ES) č. 338/1997 bolo zistené u 7 subjektov.
Fyzická osoba J.P. z Banskej Bystrice v rozpore s čl. 8 ods. 5 v nadväznosti na čl. 8 ods. 1
nariadenia Rady (ES) č. 338/97 vykonala komerčné činnosti – kúpila na burze v Nitre od
neznámeho predajcu, ponúkala na predaj od 28.1.2014 na internetovej stránke www.bazar.sk
a predala podľa svojho vyjadrenia vo februári 2014 neznámym chovateľom štyri živé exempláre
chameleóna jemenského (Chamaeleo calyptratus).
Fyzická osoba P.M. z Banskej Štiavnice v rozpore s čl. 8 ods. 1 nariadenia Rady (ES)
č. 338/97 kúpila jeden živý exemplár vtáka druhu sokol rároh (Falco cherrug), pričom na túto kúpu
nepredložila potvrdenie podľa čl. 8 ods. 3 nariadenia Rady (ES) č. 338/97 o udelení výnimky zo
zákazov komerčných činností.
Fyzická osoba A.K. z Tornale v rozpore s čl. 8 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 338/97 predala vo
februári 2011 na burze v Nitre neznámym chovateľom dva živé exempláre (samčeka a exemplár
neurčeného pohlavia) druhu amazoňan žltohlavý (Amazona oratrix), pričom na túto činnosť nemala
potrebné potvrdenie podľa čl. 8 ods. 3 nariadenia Rady (ES) č. 338/97 a v rozpore s čl. 8 nariadenia
______________________________________
Vyhodnotenie plnenia PHÚ SIŽP za rok 2014
74
Rady (ES) č. 338/97 predala vo februári 2011 na burze v Nitre neznámemu chovateľovi jeden živý
exemplár papagája druhu amazoňan modrolíci (Amazona dufresniana) druhu uvedeného v prílohe B
nariadenia č. 338/97, ktorého nadobudla podľa jej vyjadrenia dovozom z Maďarska pred r. 2004,
pričom nepreukázala k spokojnosti kontrolného orgánu, že tento exemplár bol nadobudnutý
v súlade s právnymi predpismi platnými pre ochranu voľne žijúcich živočíchov a rastlín.
Fyzická osoba J.L. z obce Kvašov prostredníctvom inzerátu zverejnenom na internetovej stránke
www.lovuzdar.sk ponúkol na predaj a následne aj predal „lebku geparda“, teda neživý exemplár
druhu gepard štíhly (Acinonyx jubatus) bez potrebného potvrdenia podľa čl. 8 ods. 3 nariadenia
Rady (ES) č. 338/97, čím vykonala činnosť zakázanú podľa čl. 8 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č.
338/97.
Fyzická osoba N.V. zo Žiliny prostredníctvom inzerátu zverejnenom na web stránke
www.bazos.sk ponúkla na predaj „dvoch 15 ročných samcov korytnačky zelenkastej“, teda
exempláre živočíchov druhu korytnačka zelenkastá (Testudo hermanni) bez potrebného potvrdenia
podľa čl. 8 ods. 3 nariadenia Rady (ES) č. 338/97, čím vykonala činnosť zakázanú podľa čl. 8 ods.
1 nariadenia Rady (ES) č. 338/97.
Fyzická osoba P.O. z obce Lúčky prostredníctvom inzerátu zverejnenom na web stránke
www.bazos.sk ponúkal na predaj exempláre živočíchov druhu korytnačka zelenkastá (Testudo
hermanni) zaradené do prílohy A nariadenia Rady č. 338/97 bez potrebného potvrdenia podľa čl. 8
ods. 3 nariadenia Rady (ES) č. 338/97, čím vykonala činnosť zakázanú podľa čl. 8 ods. 1 nariadenia
Rady (ES) č. 338/97.
Fyzická osoba R.Z. z obce Liptovská Kokava (okres Liptovský Mikuláš) prostredníctvom
inzerátu zverejnenom na internetovej stránke www.ebay.com ponúkala na predaj exempláre
motýľov druhu jasoň červenokrídly (Parnassius apollo) bez potrebného potvrdenia podľa čl. 8 ods.
3 nariadenia Rady (ES) č. 338/97, čím vykonala činnosť zakázanú podľa čl. 8 ods. 1 nariadenia
Rady (ES) č. 338/97. Štyri exempláre tohto druhu následne aj predala.
Porušenie čl. 11 nariadenia Komisie (ES) č. 865/2006 bolo zistené u 2 subjektov.
Fyzická osoba Ľ.M. zo Starej Turej po tom, ako jej uletel jedinec exemplára druhu sokol
sťahovavý (Falco peregrinus) bezodkladne nevrátila vydávajúcemu výkonnému orgánu doklad
o výnimke z komerčných činností, ktorý stratil platnosť.
Fyzická osoba J.T. z obce Drahňov po úhyne exemplára druhu cicavca tamarín pinčí (Saguinus
oedipus), uvedeného v prílohe A nariadenia Rady, bezodkladne nevrátila potvrdenie vydávajúcemu
výkonnému orgánu CITES.
2. Prejednávanie priestupkov fyzických osôb pri porušení povinností vyplývajúcich
z právnych predpisov CITES a
3. ukladanie sankcií v správnom konaní právnickým osobám a podnikateľom za porušenie
povinností vyplývajúcich z právnych predpisov CITES.
Prehľad právoplatne uložených pokút za porušenie povinností vyplývajúcich z právnych
predpisov CITES je uvedený v nasledujúcej tabuľke:
Prehľad právoplatne uložených pokút za porušenie právnych predpisov CITES
v roku 2014
Inšpektorát
celkový
počet pokút
výška pokút
v€
pokuty
právnickým
osobám a
podnikateľ.
výška pokút
v€
pokuty
fyzický
m
osobám
výška
pokút v €
z toho
blokové
pokuty
výška
blokových
pokút v €
IŽP BA
IŽP BB
IŽP KE
IŽP ZA
Spolu €
3
13
3
1
20
2 070
1 420
250
67
3 807
2
4
1
7
2 000
580
200
2 780
1
9
2
1
13
70
840
50
67
1 027
3
2
5
70
50
120
______________________________________
Vyhodnotenie plnenia PHÚ SIŽP za rok 2014
75
4. Kontrola plnenia povinností podnikateľov, právnických osôb a fyzických osôb
vyplývajúcich zo zákona č. 543/2002 Z. z.
Prehľad kontrol podľa zákona č. 543/2002 Z. z. je uvedený v nasledujúcej tabuľke:
Výkon štátneho dozoru podľa zákona č. 543/2002 Z. z. v roku 2014
Inšpektorát
celkový počet
kontrol
IŽP BA
IŽP BB
IŽP KE
IŽP ZA
80
98
79
133
právnické
osoby a
podnikatelia
56
86
65
81
390
288
spolu
fyzické osoby
neznáme
subjekty
zistené
porušenia
17
12
8
35
7
6
17
39
41
29
66
72
30
175
V roku 2014 bolo vykonaných 390 kontrol zameraných na dodržiavanie zákona
č. 543/2002 Z. z., z toho v 175 prípadoch sa zistilo porušenie zákona, čo predstavuje 45 %.
stupeň
ochrany
I.
II.
III.
IV.
V.
nezaradené
do
územnej
ochrany
Spolu
Výkon štátneho dozoru podľa zákona č. 543/2002 Z. z. v roku 2014
podľa stupňov ochrany
právnické
neznáme
celkový počet
osoby a
fyzické osoby
subjekty
kontrol
podnikatelia
149
38
19
206
65
17
6
88
25
6
2
33
19
2
21
25
7
3
35
zistené
porušenia
92
46
14
10
10
5
2
-
7
3
288
72
30
390
175
V roku 2014 boli kontroly zamerané hlavne na územnú ochranu, t. j. dodržiavanie
podmienok ochrany prírody stanovených podľa zákona pre jednotlivé stupne ochrany, ďalej na
dodržiavanie bližšie určených podmienok uložených v právoplatných rozhodnutiach orgánov
ochrany prírody (MŽP SR, okresných úradov a obcí v rámci preneseného výkonu štátnej správy).
Kontroly sa vykonávali u právnických osôb, fyzických osôb oprávnených na podnikanie podnikateľov, ako aj fyzických osôb. Najviac kontrol - 206, sa vykonalo v území s I. stupňom
ochrany, v chránených územiach s II. až V. stupňom ochrany sa uskutočnilo 177 kontrol. Ďalších 7
kontrol bolo zameraných mimo územnej ochrany.
Najviac porušení zákona zistených kontrolami sa týkalo poškodzovania a výrubu drevín, a
to na všetkých inšpektorátoch. Ďalšie nedostatky sa zistili v nasledovných aktivitách:
 športové aktivity a verejné spoločenské podujatia v chránených územiach,
 invázne druhy rastlín a živočíchov,
 umiestňovanie stavieb v chránených územiach,
 aplikácia chemických látok a hnojív v chránených územiach,
 zásah do vodných plôch a mokradí,
 druhová ochrana rastlín a živočíchov,
 vjazd a státie motorovými vozidlami na chránených územiach,
 likvidácia existujúcich trvalých trávnych porastov v chránených územiach,
 pasenie, preháňanie, nocovanie a košarovanie hospodárskych zvierat v chránených územiach,
 dodržiavanie návštevného poriadku v národných parkoch
______________________________________
Vyhodnotenie plnenia PHÚ SIŽP za rok 2014
76


zásah do lesného porastu
výskum a prieskum,
Zistené nedostatky, týkajúce sa výrubov a poškodzovania drevín, dodržiavania podmienok
určených orgánom ochrany prírody pri výruboch a stanovenej náhradnej výsadbe, pretrvávajú ako
po minulé roky. Nelegálne výruby drevín sú v posledných rokoch zaznamenávané najmä vo voľnej
krajine, ale aj v intravilánoch obcí a miest. Aj v tomto roku pokračoval trend v náraste nelegálnych
výrubov drevín v súvislosti s „čistením“ pozemkov registrovaných ako pasienky a lúky. Tieto
pozemky neboli dlhé roky obhospodarované, zarástli drevinami, o ktoré je v súčasnosti enormný
záujem z dôvodu dotácií na využívanie drevnej hmoty ako zdroja štiepky pre spaľovne. Výruby sú
v takýchto prípadoch vykonávané živelne, neregulovane, bez určenia podmienok zabezpečujúcich
ochranu prírody a krajiny.
Medzi najčastejšie zistené nedostatky patrí výrub drevín bez potrebného súhlasu orgánu
ochrany prírody (obce), nedodržanie podmienok určených pre uskutočnenie výrubu (vyrúbaný iný
počet drevín, na inej lokalite, v inom termíne, neodstránenie drevnej hmoty po výrube a pod.),
neuskutočnenie stanovenej náhradnej výsadby alebo nedodržanie podmienok určených pre
náhradnú výsadbu (napr. nedodržanie určeného počtu drevín, druhovej skladby drevín,
nezabezpečenie starostlivosti o dreviny). Porušenia zákona č. 543/2002 Z.z. v súvislosti
s náhradnou výsadbou sa zistili predovšetkým v intravilánoch obcí.
ÚIOPaK konštatuje, že najmä menšie obce v rámci preneseného výkonu štátnej správy stále
nepoznajú svoje kompetencie pri vydávaní súhlasov na výrub drevín a nevedia správne uplatňovať
ustanovenia zákona č. 543/2002 Z.z. Inšpektori sa stretávajú s nedôsledným alebo chýbajúcim
vyznačením výrubu zo strany obcí ako príslušných orgánov ochrany prírody. V priebehu roku 2014
došlo až k 4 novelám zákona č. 543/2002 Z.z. Najmä orgány územnej samosprávy na tieto časté
zmeny legislatívy nestihli zareagovať. Zmenou legislatívy sa po dlhých rokoch vyriešila
komplikovaná situácia v rozhodovacej činnosti územnej samosprávy, na ktorú ÚIOPaK dlhodobo
upozorňoval, v tom zmysle, že obec už v súčasnosti nemôže vydávať súhlas na výrub drevín na
pozemkoch, ktorých je sama vlastníkom.
Pri kontrolnej činnosti OIOPaK zaznamenal poškodenia drevín ich neodborným a príliš
radikálnym orezom, ktorým dochádza k trvalému zníženiu ekologických funkcií drevín. Porušenie
zákona pri ochrane drevín sa zistilo v 124 prípadoch.
V skupine kontrol, ktoré sa týkali športových aktivít bolo zistených celkovo 20 porušení
zákona č. 543/2002 Z.z. V chránených územiach s II. až V. stupňom ochrany bol najčastejšie
zisteným porušením pohyb mimo vyznačených turistických trás, bivakovanie a bicyklovanie
v chránenom území, organizácia verejných športových podujatí v chránených územiach.
Nedodržanie podmienok orgánu ochrany prírody pri vyznačovaní alebo cyklistického chodníka.
V dvoch prípadoch sa jednalo o porušenie podmienok rozhodnutia orgánu ochrany prírody pri
vykonávaní povolenej činnosti v chránenom území.
V skupine kontrol týkajúcich sa inváznych druhov rastlín a živočíchov bolo zistených 10
porušení zákona č. 543/2002 Z.z. V prípade rastlín sa jednalo o nesplnenie povinnosti odstraňovať
invázne druhy rastlín, čím sa umožnilo ich ďalšiemu šíreniu. Jednalo sa najmä o druhy pohánkovec
japonský (Fallopia japonica) a jedincov rodu zlatobyľ (Solidago). Väčšina porušení bola vyriešená
uložením opatrenia na odstránenie inváznych rastlín. Ustanovenia zákona č. 543/2002 Z.z.
v súvislosti s inváznymi druhmi rastlín a živočíchov boli v priebehu roku 2014 niekoľkokrát
novelizované.
V skupine kontrol zameraných na umiestňovanie stavieb v chránených územiach sa
zistilo porušenie zákona celkovo v 10 prípadoch. Vo väčšine prípadov išlo o umiestnenie drevených
______________________________________
Vyhodnotenie plnenia PHÚ SIŽP za rok 2014
77
prístreškov, stánkov alebo prenosných zariadení, prípadne reklamných pútačov (billboardov) v II.
až V. stupni ochrany bez súhlasu orgánu ochrany prírody. V jednom prípade sa jednalo o výstavbu
časti lesnej cesty bez potrebného súhlasu orgánu ochrany prírody v národnom parku, kde platí III.
stupeň ochrany. V inom prípade išlo o oplocovanie pozemkov v chránených územiach.
V skupine kontrol, ktoré sa týkali aplikácie chemických látok a hnojív sa porušenie
zákona zistilo v 8 prípadoch, najmä právnickými osobami a podnikateľmi - samostatne
hospodáriacimi roľníkmi v územiach s II. až V. stupňom ochrany. Najčastejšie zistenými
nedostatkami boli napr. vykonávanie tejto činnosti bez súhlasu orgánu ochrany prírody a
nedodržanie podmienok právoplatného rozhodnutia (napr. aplikáciou chemických látok v
ochrannom pásme národného parku - nad rámec právoplatného rozhodnutia). OIOPaK pri kontrole
aplikácie chemických látok zistil aj subjekt, ktorý porušil podmienky určené orgánom ochrany
prírody tým, že použil látky, ktoré sú označené ako zvlášť nebezpečné pre prežúvavce a voľne
žijúce zvieratá, v rozpore s podmienkami, ktoré mu boli orgánom ochrany prírody stanovené.
V skupine kontrol zameraných na zásahy do vodných plôch a mokradí sa zistilo 8
porušení zákona. V jednom prípade sa jednalo o úpravu vodného toku umiestnením zariadenia
slúžiaceho na odber prírodnej tečúcej vody v národnom parku, v ďalšom o zasypanie pozemkov
s charakterom vlhkej lúky, ktoré sú súčasťou NPR Turiec so štvrtým stupňom ochrany. V ostatných
prípadoch išlo o realizáciu terénnych úprav, zasypanie, resp. odvodnenie mokradí bez potrebného
povolenia, čím sa poškodili mokraďové biotopy európskeho významu a národného významu.
Pri kontrolách zameraných na ochranu chránených druhov rastlín, chránených druhov
živočíchov a chránených druhov vtákov sa zistili nedostatky v 8 prípadoch.
V prípade chránených druhov živočíchov išlo o porušenie podmienok určených orgánom ochrany
prírody v prípade výnimky na odstrel a plašenie jedincov kormorána veľkého (Phalacrocorax
carbo). V jednom prípade kontrolovaný subjekt vykonal zakázanú činnosť tým, že poškodil miesto
odpočinku chráneného živočícha druhu bobor vodný (Castor fiber) v jeho prirodzenom areáli,
v ďalšom bolo zistené porušenie podmienky vykonávania činnosti v rozhodnutí, ktorým MŽP SR
povolilo výnimku na usmrtenie jedného jedinca medveďa hnedého (Ursus arctos). Študentka
Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici chytala chránené živočíchy viacerých druhov hmyzu
bez potrebnej výnimky orgánu ochrany prírody. OIOPaK Žilina pri kontrole zistil usmrtenie štyroch
jedincov žltochvosta domového (Phoenicurus ochruros) na lepovej pasci v lokalite Chopok
v Národnom parku Nízke Tatry. Páchateľa skutku sa však nepodarilo zistiť.
V prípade kontrol zameraných na chránené druhy vtákov OIOPaK Banská Bystrica zaznamenal
porušenie podmienok výnimky MŽP SR, na základe ktorej bolo možné odstrániť prázdne hniezda
druhu belorítka domová (Delichon urbica). Kontrolovaný subjekt totiž činnosť vopred
nekonzultoval so Správou CHKO Cerová vrchovina.
V prípade chránených druhov rastlín bolo zistené 1 porušenie zákona č. 543/2002 Z.z., tým že
fyzická osoba nazbierala 31 jedincov chránenej rastliny leknica žltá (Nuphar lutea) priamo z kanála
Chorvátskeho ramena v Bratislave Petržalke.
Vjazd a státie motorovými vozidlami v chránených územiach môže byť posúdené aj ako
trestný čin. Tieto prípady prešetrujú orgány činné v trestnom konaní a pokiaľ nejde o trestný čin,
vec odstúpia OIOPaK na vybavenie ako priestupok. Vo veľkej väčšine prípadov ide o vjazd
osobných motorových vozidiel, v menšom množstve sa jedná o motorky, prípadne štvorkolky.
Porušenie zákona sa zistilo v 5 prípadoch.
V skupine kontrol zameraných na likvidáciu existujúcich trvalých trávnych porastov sa zistilo
porušenie zákona v 4 prípadoch, keď subjekt vykonal túto činnosť bez súhlasu orgánu ochrany
prírody. K znehodnoteniu trvalých trávnych porastov došlo v jednom prípade v súvislosti s
výstavbou cesty v ochrannom pásme NP Muránska planina, v ostatných prípadoch pri výstavbe
prístupových ciest alebo pri dočasnom uložení stavebného odpadu.
______________________________________
Vyhodnotenie plnenia PHÚ SIŽP za rok 2014
78
V skupine kontrol zameraných na pasenie a košarovanie hospodárskych zvierat
v chránených územiach sa zistili nedostatky najmä v tom, že tieto činnosti sa realizujú bez
potrebného povolenia - súhlasu orgánu ochrany prírody alebo pred nadobudnutím právoplatnosti
rozhodnutia. Pri dodržaní podmienok, ktoré určujú orgány ochrany prírody v rozhodnutiach, má
táto činnosť pozitívny vplyv na krajinu, najmä pre niektoré chránené územia, ktoré bez pasenia inak
zarastajú. Najpočetnejšou skupinou porušovania zákona sú poľnohospodárske družstvá. Porušenie
zákona sa zistilo v 4 prípadoch.
Porušenie návštevného poriadku národného parku bolo zaznamenané v 3 prípadoch,
všetky u jednej fyzickej osoby v súvislosti so zimným prechodom cez Tatranský národný park.
Zásah do lesného porastu bol zistený v 3 prípadoch. V jednom prípade sa jednalo o územie
NPR Veľká Rača, kde platí piaty stupeň ochrany, a teda rúbanie drevín je tu zakázané. Ťažba
drevnej hmoty neznámou osobou je šetrená orgánmi Policajného Zboru SR. V ďalších 2 prípadoch
sa jednalo o nedodržanie podmienok určených orgánom ochrany prírody pri ťažbe dreva
v chránených územiach.
V skupine kontrol týkajúcej sa plnenia povinností pri realizácii výskumu a prieskumu v
chránených územiach porušenie zákona spočíva najmä v nenahlásení začiatku a konca výskumu,
prípadne v neodovzdaní záverečných prác orgánu ochrany prírody a Štátnej ochrane prírody SR.
Porušenie zákona sa zistilo v 2 prípadoch, a to zo strany vedeckého pracoviska univerzity.
Pri kontrole zakázaných činností v CHVÚ boli zistené 2 porušenia zákona. V jednom
prípade v súvislosti s rozoraním TTP s plochou 1 335 m² v CHVÚ Senianske rybníky. V druhom
prípade bolo v roku zistené porušenie na území CHVÚ Dunajské luhy pri ťažbe lesného porastu pri
hniezde chráneného živočícha orliaka morského.
OIOPaK sa počas výkonu štátneho dozoru stretáva so skutočnosťou, že hranice chránených
území nie sú v teréne dostatočne vyznačené.
5. Prejednávanie priestupkov fyzických osôb pri porušení povinností vyplývajúcich
zo zákona č. 543/2002 Z.z. a
6. Ukladanie sankcií právnickým osobám a podnikateľom pri porušení povinností
vyplývajúcich zo zákona č. 543/2002 Z.z.
Prehľad právoplatne uložených pokút podľa zákona č.543/2002 Z.z. za rok 2014 je uvedený
v nasledujúcej tabuľke:
Zákon o ochrane prírody a krajiny č. 543/2002 Z.z.
právoplatne uložené pokuty v roku 2014
Inšpektorát
celkový
počet
právopl.
pokút
výška pokút
v€
pokuty
právnickým
osobám a
podnikateľ.
výška
pokút
pokuty
fyzickým
osobám
výška
pokút
z toho
blokové
pokuty
výška
blokových
pokút
IŽP BA
IŽP BB
IŽP KE
IŽP ZA
26
29
18
35
14 150
20 960
28 860
24 008,17
17
28
14
20
9 500
20 900
27 250
23 098,17
9
1
4
15
4 650
60
1 610
910
1
1
9
60
10
430
Spolu €
108
87 978,17
79
80 748,17
29
7 230
11
500
Súčasťou právoplatne uložených pokút je aj jedna nefinančná sankcia, t. j. pokarhanie, ktorú
OIOPaK Košice uložil fyzickej osobe formou rozkazu podľa zákona č. 372/1990
Z. z. o priestupkoch.
Najvyššie uložené pokuty v roku 2014
1. OIOPaK Košice – Pozemkové spoločenstvo vlastníkov lesa v Čertižnom pokuta 16 000 € za protiprávne konanie, ktorého sa dopustilo tým, že si objednalo výrub drevín,
v rámci ktorého bolo mimo lesného pôdneho fondu, bez súhlasu príslušného orgánu ochrany
______________________________________
Vyhodnotenie plnenia PHÚ SIŽP za rok 2014
79
2.
3.
4.
5.
prírody vyrúbaných 1212 drevín a 10 740 m2 krovín v k.ú. Čertižné, na území CHKO Východné
Karpaty, kde platí 2. stupeň ochrany, CHVÚ Laborecká vrchovina a na území európskeho
významu SKÚEV 048 Dukla (2. stupeň ochrany).
OIOPaK Žilina - VÁHOSTAV-SK, a.s. - pokuta 9 958,17 € za protiprávne konanie, ktorého sa
dopustil tým, že terénnymi úpravami a ťažbou štrku uskutočnil zmenu stavu mokrade v k. ú.
Turany bez súhlasu orgánu ochrany prírody podľa § 6 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z. z.
OIOPaK Bratislava – Fyzická osoba M.K. - pokuta 3 000 € za to, že neposkytla zamestnancom
inšpekcie súčinnosť pri výkone štátneho dozoru a bez oznámenia opustila pred ukončením
štátneho dozoru miesto jeho výkonu, čím znemožnila vykonávať potrebné zisťovania.
OIOPaK IŽP Košice - Obec Toporec - pokuta 3 000 €, za to, že bez súhlasu príslušného
orgánu ochrany prírody vyrúbala 15 ks drevín druhu lipa malolistá (Tilia cordata), na území s
prvým stupňom ochrany, teda za protiprávne konanie, ktorého sa dopustila tým, že vyrúbala
dreviny bez splnenia podmienky podľa § 47 ods. 8 zákona č. 543/2002 Z. z.
OIOPaK IŽP Banská Bystrica - Obec Brehy - pokuta 3000 € za to, že dala bez vyznačenia
výrubu drevín a bez právoplatného súhlasu orgánu ochrany prírody podľa § 47 ods. 3 zák. č.
543/2002 Z. z. pokyn na výrub 124 888 m² krovitých porastov, v k.ú. Brehy v CHKO Štiavnické
vrchy a v území európskeho významu SKUEV0263 Hodrušská hornatina na území, na ktorom
platí druhý stupeň ochrany podľa § 18 ods. 2 zák. č. 543/2002 Z. z.
Prehľad všetkých
tabuľke:
konaní uskutočnených inšpekciou v roku 2014 je uvedený v nasledujúcej
CELKOVÝ PREHĽAD KONANÍ USKUTOČNENÝCH V ROKU 2014
Konania o uložení sankcie za správny delikt a priestupok
Druh konania
IŽP
správny delikt
priestupok
IŽP BA
IŽP BB
IŽP KE
IŽP ZA
Spolu
konania
začaté
v roku 2013
a ukončené
v roku 2014
7
2
1
5
15
konania
začaté
v roku 2014
spolu
z toho
zastavené
konania
z toho
právoplatné
rozhodnutia
z toho
prebiehajúce
konania
26
40
28
43
33
42
29
48
2
4
29
42
21
36
2
8
8
137
152
6
128
18
Iné konania
zhabanie
-
-
-
-
-
-
-
IŽP BA
-
1
1
1
-
-
IŽP KE
-
1
1
-
1
-
IŽP ZA
1
-
1
-
1
-
Spolu
1
2
3
1
2
-
Spolu všetkých konaní
16
139
155
7
130
18
poriadková pokuta
7. Správne konanie II. Stupňa a
8. Priestupkové konania II. stupňa.
Prehľad odvolacích konaní je uvedený v nasledujúcej tabuľke:
______________________________________
Vyhodnotenie plnenia PHÚ SIŽP za rok 2014
80
Odvolania odstúpené odvolaciemu orgánu v roku 2014
Inšpektorát
IŽP BA
IŽP BB
IŽP KE
IŽP ZA
Spolu
celkový
počet
9
4
3
5
21
5
2
1
2
zrušené a
vrátené
1
1
2
10
4
potvrdené
zmenené
v riešení
2
-
oneskorene
podané
-
2
-
1
1
1
2
-
2
3
zrušené
ÚIOPaK, ako odvolací orgán, riešil v roku 2014 celkovo 21 odvolaní, z toho 19 odvolaní
proti rozhodnutiam o uložení pokuty a 2 odvolania voči rozhodnutiam o uložení poriadkovej
pokuty. Desať rozhodnutí bolo potvrdených, štyri rozhodnutia boli zrušené a vrátené na nové
konanie, dve rozhodnutia boli zrušené, dve rozhodnutia boli zmenené a v riešení sú 3 rozhodnutia.
9. Ukladanie pokút v blokovom konaní fyzickým osobám za porušenie ustanovení zákona č.
543/2002 Z. z. a právnych predpisov CITES.
V roku 2014 bolo fyzickým osobám celkove uložených 16 pokút formou blokového konania
podľa zákona č. 543/2002 Z.z. a právnych predpisov CITES v celkovej sume 620 eur. Z toho v 11
prípadoch podľa zákona č. 543/2002 Z.z. v celkovej sume 500 eur a v 5 prípadoch za porušenie
právnych predpisov CITES v celkovej sume 120 eur.
Blokové pokuty boli uložené za porušenia zákona č. 543/2002 Z.z. v súvislosti so zákazom vjazdu
a státia s bicyklom v chránených územiach, likvidáciou trvalého trávneho porastu, výrubom drevín
bez splnenia zákonných podmienok, umiestnením zariadenia vo vodnom toku, vyznačením
chodníka a umiestnením informačných tabúľ v chránenom území. V prípade porušení právnych
predpisov CITES sa jednalo o nedostatočné vedenie evidencie o exemplároch, neodovzdanie
originálov preukazu o pôvode exemplára živočícha na príslušný okresný úrad a nesplnenie
povinnosti v súvislosti s označovaním exemplárov.
10. Ukladanie poriadkových pokút právnickým osobám, podnikateľom a fyzickým osobám
za marenie, rušenie alebo iné sťaženie výkonu štátneho dozoru alebo za sťažovanie
postupu konania a ukladanie nápravných opatrení.
V roku 2014 boli uložené 2 poriadkové pokuty v celkovej výške 661,93 eur. Podľa zákona č.
15/2005 (ďalej len zákon CITES) Z.z. bola OIOPaK Košice uložená 1 poriadková pokuta fyzickej
osobe O.M. vo výške 331,93 € za to, že v určenej lehote písomne neinformoval OIOPaK o
vykonaných nápravných opatreniach nariadených v protokole o kontrole. Ďalšia poriadková pokuta
bola OIOPaK Žilina uložená právnickej osobe ARAVER, a.s., Trenčín uložená poriadková pokuta
vo výške 330 eur za to, že v rámci kontroly ani na opakovanú písomnú výzvu nepredložil potrebné
doklady súvisiace s podaným vysvetlením o skutočnostiach dôležitých na objasnenie protiprávneho
konania. Subjekt ARAVER, a.s., Trenčín podal voči predmetnej pokute žalobu, o ktorej ešte súd
právoplatne nerozhodol.
V roku 2014 nariadila OIOPaK počas výkonu štátneho dozoru 19 nápravných opatrení.
Podľa zákona č. 543/2002 Z.z. bolo uložených 16 nápravných opatrení. V 13 prípadoch išlo
o opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole napr. v súvislosti s vykonávaním
náhradnej výsadby po výrube drevín a s dodržaním podmienok uložených v rozhodnutiach,
odstránenie invázne druhy rastlín, odstránenie krátkodobého prenosného zariadenia alebo
reklamných tabúľ z chránených území, zosúladenie ťažby v kameňolome s aktuálnou legislatívou
a neoznačenie cyklotrás dodatkovými tabuľami na križovaniach s turistickými trasami. V 1 prípade
boli právnickej osobe uložené nápravné na odstránenie názvu „ZOO“ zo všetkých reklamných
médií používaných pre propagáciu zariadenia pre držbu živočíchov spolu s finančnou sankciou ako
______________________________________
Vyhodnotenie plnenia PHÚ SIŽP za rok 2014
81
súčasť rozhodnutia o pokute. V 2 prípadoch OIOPaK Košice zakázal výkon činnosti do ukončenia
výkonu štátneho dozoru (objasnenia veci).
Podľa zákona CITES boli uložené 3 nápravné opatrenia na odstránenie zistených
nedostatkov pri kontrole.
11. Objasňovanie a prešetrovanie podnetov za porušenie právnych predpisov v oblasti
ochrany prírody a krajiny a v oblasti ochrany voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich
rastlín.
V roku 2014 bolo na OIOPaK zaevidovaných celkove 262 podnetov. Výsledky
prešetrovania a objasňovania podnetov potvrdili porušenie zákona v 108 prípadoch, čo predstavuje
41 %. V 81 prípadoch sa nezistilo porušenie zákona. Ostatné podnety sú ešte v riešení alebo boli
postúpené na prešetrenie iným vecne príslušným orgánom štátnej správy.
Inšpektorát
počet
celkom
občania a
organizácie
IŽP BA
IŽP BB
IŽP KE
IŽP ZA
Spolu
67
41
73
81
262
45
35
56
57
193
ŠOP SR
MŽP
SR
úrady a
obce
7
2
9
18
36
10
2
2
2
16
3
2
6
3
14
colné
orgány,
polícia,
prokuratúra
2
1
3
ČIŽP
-
Výsledky prešetrovania podnetov OIOPaK v roku 2014
Inšpektorát
porušenie
zákona
neporušenie
zákona
odložené
IŽP BA
IŽP BB
IŽP KE
IŽP ZA
Spolu
25
22
21
40
108
26
9
25
21
81
3
6
9
odstúpené
iným
orgánom
štátnej
správy
1
5
17
3
26
v riešení
Spolu
12
5
10
11
38
67
41
73
81
262
Najviac podnetov riešil OIOPaK Žilina v počte 81 podnetov, OIOPaK Košice - 73
podnetov, OIOPaK Bratislava - 67 podnetov a OIOPaK Banská Bystrica - 41 podnetov. Najväčší
počet podaní bol od občanov a organizácií, celkove 193. Stále pretrvávajú podnety upozorňujúce na
výruby a poškodzovanie drevín, ktoré oproti roku 2013 (116 – 52% ), majú vzostupný charakter.
V roku 2014 to bolo 165 podnetov, čo tvorí 63% z celkového počtu 262 prijatých podnetov. Ide
najmä o likvidáciu celých brehových porastov a nie o údržbu týchto porastov tak, aby netvorili
prekážku odtoku vody pri povodniach, ale s možnosťou zachovania prírodných podmienok ako to
vyplýva zo zákona o vodách. Týmto spôsobom ide teda o neopodstatnené odstraňovanie porastov
pozdĺž tokov, ktoré tvoria významný krajinný prvok pri vytváraní charakteristického vzhľadu
krajiny a plnia nenahraditeľnú ekologickú funkciu. Pribudlo odstraňovanie porastov z
neudržiavaných, zarastených hydromelioračných kanálov, ktoré neplnia svoju funkciu
odvodňovania už niekoľko desiatok rokov, ako aj porastov rastúcich niekoľko metrov od
samotného „kanála“. Stromy mimo hydromelioračného kanála nie je možné odstraňovať bez
súhlasu orgánu ochrany prírody, nakoľko podľa zákona o vodách nejde o pobrežné pozemky, na
ktorých na výrub drevín súhlas nie je potrebný.
Pribúda stále viac podnetov na poškodzovanie stromov nesprávnym orezom až na kostrové
vetvenia, prípadne kmeň. V niektorých prípadoch bola odstránená celá koruna, čím nebol
______________________________________
Vyhodnotenie plnenia PHÚ SIŽP za rok 2014
82
zachovaný prirodzený habitus drevín. Takýmto zásahom sú stromy vážne a nezvratne devastačne
poškodené. Všetky funkcie orezaných drevín rekreačné, psychologické, asanačné, krajinotvorné či
melioračné, ktoré v krajine plnia sú degradované prakticky na nulu. Tento typ zásahu je pre strom
deštruktívny s dôsledkom nezvratného zhoršenia zdravotného stavu. Nové výhonky, ktoré aj keď
vytvoria sekundárnu korunu majú slabé ukotvenie, dochádza k ich vylamovaniu, čím sa stávajú pre
okolie rizikovejšie ako pôvodná koruna.
Podnety poukazovali na vyrušovanie hniezdenia orliaka morského pri lesohospodárskej
činnosti, ako aj porušenie podmienok na odstrel medveďa. Ďalšie podnety sa týkali športových
aktivít v chránených územiach, výstavby komunikácií, umiestnenia reklamného zariadenia,
výstavby malej vodnej elektrárne, trasovania turistického chodníka, terénnych úprav, ťažby v NPR
a výstavby lesných ciest. Mnohé podnety upozorňovali na zásahy do vodných tokov, ťažbu
štrkopieskov, zasypávanie, ničenie biotopov, aplikácie chemických látok, ničenie chránených
rastlín. V oblasti CITES sa podnety týkali vykonávania komerčnej činnosti s exemplármi CITES,
ich označovania a vedenie evidencie.
12. Metodické riadenie a usmerňovanie odbornej kontrolnej činnosti príslušných OIOPaK.
S cieľom riešenia aktuálnych problémov s uplatňovaním právnych predpisov platných v SR
a EÚ sa uskutočňujú pravidelné pracovné porady vedúcich OIOPaK príslušných IŽP. 4. – 5. 12.
2014 sa uskutočnila 2 dňová pracovná porada inšpektorov zameraná na problematiku CITES.
13. 5. VYHODNOTENIE
BEZPEČNOSTI
ČINNOSTI
ÚTVARU
INŠPEKCIE
BIOLOGICKEJ
Inšpekcia biologickej bezpečnosti SIŽP (IBB) vykonáva štátny dozor nad používaním
genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov podľa zákona č. 151/2002 Z. z. o
používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o GMO“), kontrolu na úseku environmentálneho označovania
produktov podľa zákona č. 469/2002 Z. z. o environmentálnom označovaní výrobkov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o enviroznačke“), kontrolu nad plnením povinností
právnických a fyzických osôb, vyplývajúcich zo zákona č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní,
uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí v znení neskorších predpisov (ďale len „zákon
o šírení informácií v ŽP“) a kontrolu plnenia povinností vyplývajúcich zo zákona č. 3/2010 Z. z. o
národnej infraštruktúre pre priestorové informácie (ďalej len „zákon o priestorových
informáciách“).


V roku 2014 bola činnosť IBB zameraná najmä na
kontrolnú činnosť v súlade s plánom hlavných úloh,
kontrolnú činnosť zameranú na používanie embryonálnych buniek vo výskumných projektoch
IBB vykonala spolu 257 kontrol. Z celkového počtu bolo 154 kontrol vykonaných podľa
zákona o GMO, 102 kontrol podľa zákona o enviroznačke a 1 kontrola ustanovení zákona
o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie.
154 kontrol podľa zákona o GMO bolo zameraných na kontrolu dodržiavania povinností
používateľov genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov (GT a GMO).
Z týchto kontrol bolo 21 kontrol zameraných na kontrolu dodržiavania povinností používateľov GT
a GMO v uzavretých priestoroch a 133 kontrol zameraných na kontrolu dodržiavania povinností
používateľov GT a GMO zámerným uvoľňovaním.
Všetky tieto kontroly boli vykonané v súlade s plánmi kontrolných činností jednotlivých
OIBB IŽP Bratislava a Banská Bystrica. Porušenie zákona o GMO sa preukázalo v 3 prípadoch.
Porušenie dodržiavania iných zákonov sa vykonanými kontrolami nezistilo.
______________________________________
Vyhodnotenie plnenia PHÚ SIŽP za rok 2014
83
1. Kontrola plnenia povinností právnických a fyzických osôb pri používaní genetických
technológií a geneticky modifikovaných organizmov v uzavretých priestoroch s použitím
ochranných opatrení podľa § 25 zákona č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických
technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov
Pri štátnom dozore nad dodržiavaním povinností používateľov GT a GMO v uzavretých
priestoroch s použitím ochranných opatrení podľa zákona o GMO bolo vykonaných 21 kontrol v 13
kontrolovaných subjektoch. Celkovo sa skontrolovalo 191 uzavretých priestorov, z toho 187
v rizikovej triede 1 a 4 uzavretých priestorov v rizikovej triede 2 (tab. 1). Pri týchto kontrolách sa
zistili 3 porušenia zákona o GMO. Jednalo sa o porušenie povinnosti podľa § 12 ods. 2 písm. b)
zákona č. 151/2002 Z. z.. Používatelia opomenuli podať súhrnné ohlásenia na MŽP SR – údaje
o GMO a GM mikroorganizmoch, s ktorými boli vykonávané činnosti zatriedené do rizikovej triedy
1, na účely vedenia evidencie podľa § 24 ods. 1 písm. c) zákona č. 151/2002 Z. z.. Jedno správne
konanie pokračovalo z konca minulého roka a rozhodnutie, ktorým bola uložená pokuta 5000 eur,
v tomto roku nadobudlo právoplatnosť a táto pokuta bola uhradená. V tomto roku bolo vedené aj
správne konanie, v ktorom bola rozhodnutím uložená pokuta 300 eur. Ďalšie porušenia zákona,
ktoré boli zistené koncom roka, budú riešené v správnych konaniach o uložení pokuty v roku 2015.
Tab. 1: Kontrola dodržiavania ustanovení zákona o GMO pri používaní GT a GMO v uzavretých
priestoroch v roku 2014
OIBB
Vykonané Počet kontrolovaných
Počet porušení zákona
kontroly
uzavretých priestorov
Riziková Riziková Spolu Riziková Riziková Spolu
trieda 1 trieda 2
trieda 1 trieda 2
Banská Bystrica
6
104
1
105
0
0
0
Bratislava
15
83
3
86
3
0
3
Spolu
21
187
4
191
3
0
3
2. Kontrola plnenia povinností právnických a fyzických osôb pri používaní genetických
technológií a geneticky modifikovaných organizmov zámerným uvoľňovaním bez použitia
ochranných opatrení podľa § 25 zákona č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických
technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov
Pri kontrolách plnenia povinností právnických a fyzických osôb pri používaní GT a GMO
zámerným uvoľňovaním bez použitia ochranných opatrení podľa zákona o GMO bolo vykonaných
133 kontrol v 116 kontrolovaných subjektoch (tab. 2). Porušenie zákona o GMO sa zistilo v jednom
prípade.
Vykonané kontroly možno rozdeliť do 3 skupín:
 kontroly zamerané na zistenie nepovoleného uvedenia GM akváriových rýb na trh podľa § 21
zákona o GMO,
 kontroly zavádzania geneticky modifikovaných organizmov do životného prostredia v SR,
 kontroly prítomnosti nepovolených GMO cieleným vzorkovaním rastlín počas ich vegetačného
obdobia
Tab. 2: Kontrola dodržiavania ustanovení zákona o GMO pri používaní GT a GMO zámerným
uvoľňovaním v roku 2014
OIBB
Kontroly GM
Kontroly
Kontrola
Spolu
akváriových
zavádzania
prítomnosti
rýb
GMO do ŽP
nepovolených
GM rastlín
Banská Bystrica
52
0
15
67
Bratislava
64
2
0
66
Spolu
116
2
15
133
______________________________________
Vyhodnotenie plnenia PHÚ SIŽP za rok 2014
84
V roku 2014 bolo vykonaných 116 kontrol GM akváriových rýb na trhu. Skontrolovaní boli
chovatelia akváriových rýb, distribútori i predajcovia. Počas kontrol bola vykonaná obhliadka
predajní i chovní akváriových rýb. Ryby druhu Danio rerio a iné ryby s netypickým sfarbením boli
skontrolované pod UV lampou s vlnovou dĺžkou 375 nm. Zároveň boli skontrolované účtovné
doklady týkajúce sa dovozu, nákupu a predaja akváriových rýb. V tomto roku nebolo zistené
porušenie zákona o GMO. Pokuta 1660 eur bola uložená v správnom konaní, ktoré pokračovalo
z minulého roka.
V roku 2014 neboli do životného prostredia v SR pokusne zavádzané žiadne GM rastliny.
Kontroly zavádzania GMO do životného prostredia v SR boli zamerané na plnenie povinností
u kontrolovaných subjektoch, u ktorých boli uložené sankcie. Týmito kontrolami nebolo zistené
opätovné porušenie zákona a všetky povinnosti boli splnené.
V roku 2014 bolo spolu ukončených 15 kontrol zameraných na zisťovanie nepovoleného
výskytu GM rastlín v životnom prostredí. Pri kontrolách nebolo zistené porušenie zákona. Za rok
2014 bolo odobratých spolu 74 vzoriek rastlinného materiálu. Odobraté boli zelené časti rastlín
z rastlinných porastov. Z odobratých vzoriek bolo 32 vzoriek odobratých z porastov kapusty
repkovej pravej, 8 vzoriek z porastov sóje fazuľovej, 4 vzorky z porastov ľuľka zemiakového a 30
vzoriek z porastov kukurice počas ich vegetačného obdobia. Zanalyzovaných bolo doposiaľ 58
vzoriek.
3. Kontrola používania GMO v uzavretých priestoroch podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č.
151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných
organizmov v znení neskorších predpisov
Z Odboru environmentálnych rizík a biologickej bezpečnosti MŽP SR nebola IBB v roku
2014 doručená žiadna žiadosť o vykonanie štátneho dozoru v uzavretých priestoroch ohlasovateľa
v súlade s § 32 ods. 1 písm. d) zákona o GMO.
Kontrola plnenia povinností právnických a fyzických osôb - podnikateľov vyplývajúcich
zo zákona č. 469/2002 Z. z. o environmentálnom označovaní výrobkov v znení neskorších
predpisov
Pri kontrolách plnenia podmienok používania národnej environmentálnej značky
„Environmentálne vhodný produkt“ sa vykonalo 102 kontrol, pri ktorých bolo skontrolovaných 16
rôznych výrobkových skupín produktov/výrobkov na 82 kontrolných miestach. Pri týchto
kontrolách sa nezistilo porušenie ustanovení zákona o enviroznačke (tab. 3).
4.
Tab. 3: Kontrolná činnosť IBB podľa zákona o enviroznačke v roku 2014
OIBB
Počet vykonaných
Počet kontrolných
Počet porušení
kontrol
miest
zákona
Banská Bystrica
36
36
0
Bratislava
66
46
0
Spolu
102
82
0
Boli skontrolované tieto skupiny produktov/výrobkov:
 Cementy
 Dosky na báze dreva
 Papier tissue a výrobky tissue
 Lepidlá a tmely
 Baliaci papier a vlnitá lepenka
 Zariadenia na spaľovanie tuhej biomasy
 Oceľové smaltované vane a sprchovacie misy
 Pracie detergenty na textílie
______________________________________
Vyhodnotenie plnenia PHÚ SIŽP za rok 2014
85








Textilné výrobky
Okná a vonkajšie dvere
Nepálené murovacie materiály
Betónové strešné krytiny
Mleté vápence
Radiálne plášte pre osobné automobily
Drôtokamenné konštrukcie
Tuhé ušľachtilé biopalivá
5. Kontrola plnenia povinností právnických a fyzických osôb, vyplývajúcich zo zákona č.
205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí v
znení neskorších predpisov
V roku 2014 neboli vykonané kontroly plnenia povinností právnických a fyzických osôb,
vyplývajúcich zo zákona č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o
životnom prostredí v znení neskorších predpisov vzhľadom na to, že poľné pokusy s GM rastlinami
sa nerealizovali a teda tento rok nevznikla povinnosť informovania verejnosti o pokusnom
pestovaní GM rastlín.
6. Kontrola plnenia povinností povinných osôb vyplývajúcich zo zákona č. 3/2010 Z. z. o
národnej infraštruktúre pre priestorové informácie
V roku 2014 boli vykonané dve kontroly povinnosti vyplývajúcej zo zákona o národnej
infraštruktúre pre priestorové informácie. Jedna kontrola pokračuje v roku 2015 a nie je zahrnutá do
celkového počtu kontrol v tomto vyhodnotení.
Kontrola podľa zákona č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie
bola zameraná na plnenie povinnosti ustanovenej v § 4 ods. 2, a to na plnenie povinnosti vytvoriť
metaúdaje o súboroch priestorových údajov a zabezpečiť dostupnosť súborov priestorových údajov
pre tému Pôda č. 3 prílohy č. 3 zákona č. 3/2010 Z. z.. Kontrolované bolo tiež, či kontrolovaný
subjekt zabezpečuje vyhľadávacie a zobrazovacie služby podľa § 6 ods. 1 písm. a) a b) zákona č.
3/2010 Z. z..
7. Ukladanie pokút a opatrení na nápravu v správnom konaní právnickým osobám za
porušenie povinností vyplývajúcich zo zákona č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických
technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov
V roku 2014 správnymi konaniami riešili inšpektori IBB nedostatky zistené tak v používaní
GT a GMO v uzavretých priestoroch, ako aj v zámernom uvoľňovaní.
Spolu nadobudli právoplatnosť 4 rozhodnutia o uložení pokuty. Tri konania o pokute sa
týkali uzavretého používania geneticky modifikovaných organizmov, ktoré bolo v rozpore so
zákonom, a jedno správne konanie bolo vedené vo veci nelegálneho zámerného uvoľňovania GM
rýb. Celkovo bola uložená pokuta vo výške 8 620 eur (tab. 4).
Vo veci uloženia opatrení na nápravu sa v roku 2014 neviedli žiadne správne konania.
Tab. 4: Pokuty uložené v roku 2014
OIBB
Banská Bystrica
Bratislava
Spolu
Počet
správnych
konaní
1
3
4
Počet
zastavených
správnych
konaní
0
0
0
______________________________________
Vyhodnotenie plnenia PHÚ SIŽP za rok 2014
Počet
právoplatných
rozhodnutí
o uložení pokuty
1
3
4
Výška pokút
v€
1660
6960
8620
86
8. Správne konanie II. stupňa
Druhostupňový orgán v roku 2014 riešil 2 odvolania voči prvostupňovým rozhodnutiam
OIBB IŽP Bratislava a OIBB IŽP Banská Bystrica. Pokuty uložené v prvostupňových konaniach
boli v druhostupňových správnych konaniach potvrdené (tab. 5).
Tab. 5: Správne konania II. stupňa v roku 2014
OIBB
Banská Bystrica
Bratislava
Spolu
I. stupňové
rozhodnutie
potvrdené
1
1
2
I. stupňové
rozhodnutie
zrušené
0
0
0
I. stupňové
konanie
zastavené
0
0
0
Spolu
1
1
2
9. Metodické riadenie a usmerňovanie odbornej kontrolnej činnosti OIBB
Kontrolnú a odbornú činnosť IBB metodicky riadila hlavná inšpektorka. Preferovaným
spôsobom priebežného usmerňovania k odbornému a jednotnému výkonu kontrolnej činnosti je
operatívna prípadovo cielená elektronická komunikácia. Vzhľadom na limitovaný počet
inšpektorov na inšpektorátoch a k tomuto počtu neprimerane široký rozsah kompetencií
a povinností, je ťažisko riadenia v určovaní hlavných kontrolných povinností a v podpore
prevenčného pôsobenia inšpektorov. Nástrojmi riadenia sú tiež metodické pokyny, ktoré boli
vydávané v súlade s aktuálnymi zmenami v predpisoch a potrebami kontrolnej praxe.
Inšpektori IBB sa v decembri 2014 zúčastnili školenia k správnemu poriadku a občianskemu
súdnemu poriadku. Dve inšpektorky získali osobitnú odbornú spôsobilosť v oblasti biologickej
bezpečnosti a vedúca OIBB IŽP Banská Bystrica nadobudla osobitnú spôsobilosť aj v oblasti
integrovanej prevencie a kontroly.
10. Monitoring publikačnej a prednáškovej činnosti v oblasti genetických technológií a
geneticky modifikovaných organizmov
Monitoring publikačnej a prednáškovej činnosti inšpektori IBB uskutočňovali
štrukturovaným vyhľadávaním a cielenou analýzou príslušných internetových stránok a sledovaním
zborníkov referátov z odborných seminárov venovaných používaniu GT a GMO a biologickej
bezpečnosti. ÚIBB sa tejto činnosti venoval kontinuálne a príslušné informačné materiály zasielal
OIBB IŽP Banská Bystrica a OIBB IŽP Bratislava.
13. 6. VYHODNOTENIE ČINNOSTI ÚTVARU INTEGROVANÉHO POVOĽOVANIA
A KONTROLY
13.6.1. Proces integrovaného povoľovania
A. Konzultácie a predbežné prerokovanie
V hodnotenom období poskytovali pracovníci OIPK konzultácie k pripravovaným
žiadostiam, podaným žiadostiam ako aj ďalším dotazom, ktoré prevádzkovatelia smerujú na OIPK.
Uvedeným činnostiam sa jednotlivé OIPK venovali v 267 prípadoch.
B. Podávanie žiadostí
Tabuľka č. 1. Prehľad o podaných žiadostiach o vydanie integrovaného povolenia podľa KPČ
______________________________________
Vyhodnotenie plnenia PHÚ SIŽP za rok 2014
87
OIPK
Energetika
Výroba
a spracovanie kovov
Spracovanie nerastov
Chemický
priemysel
Naklada nie
s odpadmi
Ostatné
prevádzky
BA
SP NR
BB
KE
ZA
Spolu
27
3
11
23
20
84
9
8
21
23
13
74
17
6
16
19
12
70
10
20
18
13
5
66
31
19
26
18
37
131
19
23
7
25
40
114
Bez
kategórie
Spolu
(dobrovoľne)
2
0
0
0
0
2
115
79
99
121
127
541
Tabuľka č. 2. Prehľad o podaných žiadostiach o vydanie integrovaného povolenia pre nové
prevádzky podľa KPČ
OIPK
Energetika
Výroba
a spracovanie kovov
Spracovanie nerastov
Chemický
priemysel
Naklada nie
s odpadmi
Ostatné
prevádzky
BA
SP NR
BB
KE
ZA
Spolu
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
3
0
3
7
4
3
5
1
3
16
5
1
3
1
1
11
Bez
kategórie
Spolu
(dobrovoľne)
0
0
0
0
0
0
9
5
11
2
7
34
Tabuľka č. 3. Prehľad o podaných žiadostiach o vydanie integrovaného povolenia, ktorých súčasťou
je konanie podľa stavebného zákona
Stavebné
Skúšobná
prevádzka
Kolaudačné
Spolu
103
28
123
254
Poznámka: tento počet je už zahrnutý v tabuľke č. 1. a 2.
C. Vybrané správne poplatky
Tabuľka č. 4. Prehľad o vybraných správnych poplatkoch
OIPK
BA
SP NR
BB
KE
ZA
Spolu
______________________________________
Vyhodnotenie plnenia PHÚ SIŽP za rok 2014
Vybrané správne poplatky (€)
42 205
24 315
35 600
26 690
34 550
163 360
88
D. Vydávanie rozhodnutí podľa zákona o IPKZ a ohlásení podľa stavebného zákona
Tabuľka č. 5. Prehľad o vydaných integrovaných povoleniach podľa KPČ
OIPK
Energetika
Výroba
a spracovanie kovov
Spracovanie nerastov
Chemický
priemysel
Naklada nie
s odpadmi
Ostatné
prevádzky
BA
SP NR
BB
KE
ZA
Spolu
32
4
8
20
16
80
7
2
23
23
18
73
13
7
10
18
17
65
7
37
8
7
3
62
23
13
19
19
28
102
14
18
7
18
42
99
Bez
kategórie
Spolu
(dobrovoľne)
1
0
0
0
0
1
97
81
75
105
124
482
Tabuľka č. 6. Prehľad o vydaných integrovaných povoleniach pre nové prevádzky podľa KPČ
OIPK
Energetika
Výroba
a spracovanie kovov
Spracovanie nerastov
Chemický
priemysel
Naklada nie
s odpadmi
Ostatné
prevádzky
BA
SP NR
BB
KE
ZA
Spolu
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
1
1
2
1
0
5
0
1
1
0
0
2
Bez
kategórie
Spolu
(dobrovoľne)
0
0
0
0
0
0
1
3
4
1
0
9
Tabuľka č. 7. Prehľad o zrušených integrovaných povoleniach podľa KPČ
OIPK
Energetika
Výroba
a spracovanie kovov
Spracovanie nerastov
Chemický
priemysel
Naklada nie
s odpadmi
Ostatné
prevádzky
BA
SP NR
BB
KE
ZA
Spolu
0
1
0
0
2
3
0
0
0
0
1
1
0
0
2
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
3
1
0
4
9
Bez
kategórie
Spolu
(dobrovoľne)
0
0
0
0
0
0
1
4
3
0
7
15
Tabuľka č. 8. Prehľad o vydaných integrovaných povoleniach ktorých súčasťou je konanie podľa
stavebného zákona
Stavebné
Skúšobná
prevádzka
Kolaudačné
Spolu
95
26
118
239
Poznámka: tento počet je už zahrnutý v tabuľke č. 5. a 6.Určitou stabilizáciou prešlo aj personálne
zabezpečenie na OIPK dôsledkom čoho je navýšenie vydaných integrovaných povolení. V roku
______________________________________
Vyhodnotenie plnenia PHÚ SIŽP za rok 2014
89
2013 bolo vydaných 455 povolení a v roku 2014 prišlo k nárastu na 482 povolení čo je viac o 37
povolení. V roku 2014 v zmysle zákona o IPKZ je už možné na rozdiel od minulosti aj rušiť
integrované povolenia čo bolo vykonané v 15 prípadoch. Súčasne pribudli nové kategórie
priemyselných činností a bolo vydaných 9 povolení pre nové prevádzky. Z celkového počtu
vydaných integrovaných povolení 482 bolo v 239 prípadoch povolenie vydané inšpekciou ako
špeciálnym stavebným úradom (stavebné povolenie, povolenie na skúšobnú prevádzku
a kolaudačné rozhodnutie).
Tabuľka č. 9. Prehľad o oznámeniach k ohláseniu
Oznámenie k ohláseniam
9
12
6
8
13
48
OIPK
BA
SP NR
BB
KE
ZA
Spolu
13.6.2. Kontrola plnenia podmienok integrovaného povolenia a povinností vyplývajúcich
podľa stavebného zákona
Tabuľka č. 10. Prehľad všetkých vykonaných kontrol rozdelený podľa KPČ
OIPK
Energetika
Výroba
a spracovanie kovov
Spracovanie nerastov
Chemický
priemysel
Naklada nie
s odpadmi
Ostatné
prevádzky
Spolu
BA
SP NR
BB
KE
ZA
Spolu
14
1
7
11
7
40
4
3
5
15
14
41
2
1
14
6
4
27
4
2
5
7
4
22
21
13
19+2
23
29
107
25
30
15
13
28
111
70
50
65⃰
75
86**
367
⃰
+ 2 nezaradené pod IPKZ
** + 19 nezaradené pod IPKZ
Tabuľka č. 11. Prehľad vykonaných kontrol rozdelený podľa typu kontroly
Kontroly podmienok Preverenie
Štátny stavebný
integrovaných povolení
údajov
dohľad
OIPK
uvedených
v
Záznam
Protokol
Záznam Protokol
žiadostiach
41
10
19
BA
Spolu
70
SP NR
33
14
-
-
3
50
BB
53
3
7
4
-
67
KE
47
19
9
-
-
75
ZA
90
9
6
-
-
105
______________________________________
Vyhodnotenie plnenia PHÚ SIŽP za rok 2014
90
Spolu
264
55
41
4
3
367
V zmysle zákona o IPKZ sa v roku 2014 začal výkon kontrol uskutočňovať podľa plánu
environmentálnych kontrol. Minimálny interval je jeden rok a maximálny tri roky. Vzhľadom
k tomu prišlo k nárastu vykonaných kontrol v porovnaní s rokom 2013.
V roku 2014 bolo vykonaných 367 kontrol a v roku 2013 bolo vykonaných 272 kontrol čo je
nárast o 95 kontrol. Zvýšením počtu kontrol však prišlo aj k zvýšeniu počtu zistených porušené a to
o 5,14 % oproti roku 2013.
Tabuľka č. 12. Prehľad uložených opatrení podľa § 35 zákona o IPKZ
Počet uložených opatrení podľa § 35 zákona o IPKZ
OIPK
ods. 2
písm. b)
8
ods. 2
písm. c)
2
ods. 2
písm. d)
-
Spolu
BA
56
ods. 2
písm. a)
3
SP NR
32
6
13
9
-
60
BB
46
3
2
4
-
55
KE
47
21
16
19
-
103
66
7
9
4
-
86
247
40
48
38
-
373
ods. 1
ZA
Spolu
69
Vysvetlivky:
ods. 1 – potvrdený súlad prevádzky s podmienkami IP
ods. 2 písm. a) – nariadenie prevádzkovateľovi vykonať v určenej lehote opatrenia na nápravu
ods. 2 písm. b) – uloženie pokuty za zistený správny delikt
ods. 2 písm. c) – výzva prevádzkovateľovi, aby v určenej lehote podal žiadosť o zmenu IP
ods. 2 písm. d) – rozhodnutie o obmedzení prevádzky alebo zastavení činnosti v nej alebo v jej
časti.
Z vykonaných kontrol pri ktorých bolo zistené porušenie vyplývajú následné opatrenia.
OIPK vydalo o 11 viac rozhodnutí v ktorých boli určené opatrenia na nápravu. Celkový počet
konkrétnych opatrení bol v roku 2014 105 a v roku 2013 87 čo je o 18 opatrení viac.
13.6.3. Kontrola plnenia povinností vyplývajúcich zo zákona č. 359/2007 Z. z. o prevencii a
náprave environmentálnych škôd
Bola priebežne vykonávaná kontrola zabezpečenia finančného krytia enviromentálnej škody
spôsobenej vykonávanou činnosťou uvedenej v prílohe č. 1 zákona o IPKZ, podľa zákona
č. 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd u prevádzkovateľov zariadení
IPKZ.
Ukladanie pokút a opatrení na nápravu
Tabuľka č. 13 – Prehľad o uložených pokutách a uložených nápravných opatreniach
______________________________________
Vyhodnotenie plnenia PHÚ SIŽP za rok 2014
91
OIPK
BA
Počet
Počet právoplatných rozhodnutí o
právoplatných uložených nápravných opatreniach / Výška uložených
rozhodnutí o
počet všetkých uložených
pokút (€)
pokute
nápravných opatrení
7
3/10
29 100
SP NR
7
2/1
44 000
BB
1
1/2
10 000
KE
5
20/46
51 700
ZA
Spolu
12
12/46
52 000
32
38/105
186 800
Jedným z opatrení podľa zákona o IPKZ je uloženie sankcie. Ako je vyššie uvedené prišlo
k nárastu počtu kontrol a tým sa aj zvýšila celková suma uložených pokút oproti roku 2013. V roku
2013 bola výška uložených pokút 132 710 eur a v roku 2014 je táto výška 186 800 eur čo je nárast
o 54 090 eur.
Najvyššie uložené pokuty v roku 2014:
OIPK IŽP Bratislava:
 10 000,- eur (2x) prevádzkovateľ Technické služby Stupava, s. r.o., v prevádzke Skládka
odpadov *Stupava - Žabáreň;
OIPK IŽP Bratislava, Stále pracovisko Nitra:
 10 000,- eur prevádzkovateľ DG – energy, a.s., v prevádzke TR Levice;
 10 000,- eur prevádzkovateľ Liaharenský podnik Nitra, a.s., v prevádzke Farma Veľký Cetín;
 10 000,- eur prevádzkovateľ AGRO TAMI, a.s., v prevádzke AGRO TAMI, a.s.;
 10 000,- eur prevádzkovateľ BIA Plastic and Plating Technology Slovakia, s.r.o., v prevádzke
Výroba plastových dielov – galvanické povrchové úpravy;
OIPK IŽP Banská Bystrica:
 10 000,- eur prevádzkovateľ GEOPOL PREŚOV, s. r.o.,
stredisko, Tornaľa;
v prevádzke Dekontaminačné
OIPK IŽP Košice:
 11 700,- eur prevádzkovateľ Carmeuse Slovakia, s.r.o., v prevádzke Závod Vápenka Košice;
 10 000,- eur prevádzkovateľ KOVOHUTY, a.s., Bratislava, v prevádzke KOVOHUTY, a.s.,
Krompachy.
 10 000,- eur prevádzkovateľ OZOR, s.r.o., v prevádzke Skládka na nie nebezpečný odpad
Veľké Ozorovce;
 10 000,- eur prevádzkovateľ Agrovýkrm Spiš, s.r.o., v prevádzke Hospodársky dvor Spišské
Vlachy – Veľkovýkrmňa ošípaných;
OIPK IŽP Žilina:
 15 000,- eur prevádzkovateľ Služby Kysucký Lieskovec s.r.o., v prevádzke Skládka odpadov
Kysucký Lieskovec;
 10 000,- eur prevádzkovateľ Wood energy, s.r.o., Podvysoká, v prevádzke Skládka odpadov
Turzovka - Semeteš;
 10 000,- eur prevádzkovateľ Brantner Fatra, s.r.o., Martin, v prevádzke Skládka nie
nebezpečných odpadov Martin - Kalnô;
______________________________________
Vyhodnotenie plnenia PHÚ SIŽP za rok 2014
92

10 000,- eur prevádzkovateľ Jozef Kondek – JOKO a syn, v prevádzke Skládka odpadov
Čadca - Podzávoz;
 10 000,- eur prevádzkovateľ T+T a.s., Žilina, v prevádzke Skládka odpadov Žilina –
POvažský Chlmec - ČOV;
Pokuty boli uložené za nedodržanie podmienok integrovaného povolenia, vydaného pre
jednotlivé prevádzky.
13.6.4. Odvolacie konania
Tabuľka č. 14 – Prehľad o odvolacích konaniach
Potvrdené
Zrušené
a vrátené na
nové konanie
Zmenené
Zrušené
Neukončené
Spolu
14
5
0
2
6
27
13.6.5. Činnosť v oblasti výmeny informácií
 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ z 24. novembra 2010 o priemyselných
emisiách /integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania ŽP/ (ďalej len „smernica IED“).
Dňa 6.5.2014 bolo v Úradnom vestníku EÚ publikované oznámenie Komisie
2014/C 136/03 – Usmernenie Európskej komisie k východiskovým správam podľa článku 22
ods. 2 smernice 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách. Oboznámenie sa s ním a jeho aplikácia
v procese IPKZ.
Cieľom týchto pokynov je, aby členské štáty jednotne vykonávali zámer smernice pri podávaní
východiskových správ. Tieto pokyny nie sú právne záväzným výkladom smernice IED. Tým je
smernica IED. Oficiálny výklad nad rámec smernice môže poskytnúť len Súdny dvor.
 Expertízna činnosť zaoberajúca sa problematikou referenčných dokumentov o BAT (BREF).
Monitoring referenčných dokumentov o BAT – BREF (ďalej len „BREF“), záverov
o najlepších dostupných technikách (ďalej len „Záverov o BAT“), zhrnutí, publikačnej
a prednáškovej činnosti uskutočňovaný štruktúrovaným vyhľadávaním a cielenou analýzou
príslušných internetových stránok a sledovaním zborníkov referátov z odborných seminárov,
ktoré sa zaoberajú problematikou najlepších dostupných techník – BAT a BREF. Oboznámenie
sa s nimi a ich aplikácia v procese IPKZ.
V Úradnom vestníku EÚ boli v roku 2014 publikované nasledujúce vykonávacie rozhodnutia
Komisie:
- dňa 30.9.2014 – Vykonávacie rozhodnutie Komisie 2014/687/EÚ z 26.9.2014, ktorým sa
podľa smernice IED stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pri výrobe
buničiny, papiera a lepenky
- dňa 28.10.2014 – Vykonávacie rozhodnutie Komisie 2014/738/EÚ z 9. októbra 2014,
ktorým sa podľa smernice IED stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT)
pre rafináciu minerálnych olejov a plynu
- dňa 1.11.2014 – Vykonávacie rozhodnutie Komisie 2014/768/EÚ z 30.10.2014, ktorým sa
stanovuje typ, formát a frekvencia informácií o integrovaných technikách riadenia emisií
uplatňovaných v rafinériách minerálnych olejov a plynu, ktoré majú členské štáty
sprístupňovať podľa smernice IED.
 EIPPCB a TWG v Seville
Aktualizácia nominantov za jednotlivé BREF v TWG v Seville.
______________________________________
Vyhodnotenie plnenia PHÚ SIŽP za rok 2014
93

Na základe požiadavky EIPPCB nominovať zástupcov za SR do TWG pre revíziu BREF WI –
Waste incinereation (Spaľovanie odpadu), LCP – Large Combustion Plants (Veľké saľovne),
FDM – Food, Drink and Milk Industries (Výroba potravín, nápojov a mlieka) a IRPP –
Intensive Rearing Poultry and Pigs (Veľkochov hydiny a ošípaných) a po konzultáciách s
príslušnými inštitúciami a odborníkmi boli do týchto TWG nominovaní zástupcovia za SR.
Účasť nominantov za SR v jednotlivých TWG na úvodných, respektíve záverečných mítingoch
pri revízií BREF (LCP BREF, FDM BREF). IRPP BREF, WBP BREF, NFM BREF a CWW
BREF záverečné mítingy boli bez účasti zástupcov SR v týchto TWG.
Technické pracovné skupiny v SR (TPS)
Reaktivovali a vytvorili sa niektoré TPS pre jednotlivé referenčné dokumenty o BAT (Veľké
spaľovne, Výroba dosák na báze dreva, Nakladanie s odpadom, Spaľovanie odpadu, Povrchové
úpravy, Chémia) a v priebehu roka sa uskutočnili stretnutia členov týchto TPS.
Počas konferencií, seminárov ako aj ad hoc sa uskutočnili stretnutia so zástupcami priemyslu,
prevádzkovateľov, výskumnej a akademickej obce, štátnej správy, ako aj s s niektorými
expertmi za účelom spolupráce pri tvorbe technických pracovných skupín na Slovensku pre
jednotlivé BREF. Aktualizácia existujúcich kontaktov a vytváranie nových. Uskutočnili sa
stretnutia na Ministerstve hospodárstva SR a Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
SR, ktoré sa dotýkali problematiky BAT a revízie BREF kompetenčne zasahujúcej do ich
pôsobnosti.
13.6.6. Metodické riadenie a usmerňovanie povoľovacej a kontrolnej činnosti OIPK
ÚIPK v roku 2014 metodicky usmerňovalo odbornú a praktickú činnosť OIPK. V tomto
období sa uskutočnili 3 pracovné stretnutia zamestnancov ÚIPK a vedúcich OIPK, počas ktorých
sa:
 vyhodnocovala povoľovacia činnosť
 vyhodnocovala kontrolná činnosť,
 riešil obsah nové informačného systému IPKZ,
 riešili aktuálne problémy vznikajúce pri povoľovaní prevádzok, ale aj ďalšie úlohy vyplývajúce
z činnosti ÚIPK.
13.6.7. Vypracovanie stanovísk podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na
životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Tabuľka č. 15 - Prehľad vydaných stanovísk k EIA
OIPK
BA
SP NR
BB
KE
ZA
Spolu
Stanoviská k EIA
9
12
6
10
10
47
Okrem vyššie uvedených stanovísk OIPK vydali ďalších 175 stanovísk, vyjadrení atď.
______________________________________
Vyhodnotenie plnenia PHÚ SIŽP za rok 2014
94
VII. HLAVNÍ UŽÍVATELIA VÝSLEDKOV SIŽP
Výsledky kontrolnej činnosti SIŽP, ako odborného kontrolného orgánu vykonávajúceho
štátny dozor vo veciach starostlivosti o životné prostredie, sa predkladajú predovšetkým
nadriadenému orgánu, ktorým je MŽP SR. Časť týchto výsledkov tvoria podklady do hlásení
a správ o plnení prijatých záväzkov a úloh Európskej únie.
Výsledky činnosti SIŽP využívajú špecializované orgány štátnej správy pre tvorbu
a ochranu životného prostredia, ktorými sú okresné úrady – odbory starostlivosti o životné
prostredie.
Veľkú skupinu užívateľov výsledkov činnosti inšpekcie tvoria orgány štátnej správy,
ktorými sú najmä:
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky,
Colné riaditeľstvo SR a jeho úrady,
Policajný zbor SR,
Štatistický úrad Slovenskej republiky,
Úrad verejného zdravotníctva,
Slovenská agentúra životného prostredia,
Štátna veterinárna a potravinová správa,
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky,
Poľnohospodárska platobná agentúra,
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Tatranský národný park,
Správa slovenských jaskýň,
Regionálne veterinárne správy,
Úrad civilnej ochrany,
Národný inšpektorát práce,
Hlavný Banský úrad a ďalšie.
Výsledky činnosti SIŽP sa poskytujú tiež viacerým mimovládnym organizáciám, tlači,
televízii, rozhlasu a v neposlednom rade širokej verejnosti
______________________________________
Vyhodnotenie plnenia PHÚ SIŽP za rok 2014
95
TABUĽKOVÁ ČASŤ
Útvar inšpekcie ochrany vôd - Vyhodnotenie plnenia PHÚ za rok 2014
NÁZOV ÚLOHY
( stručná anotácia )
Por.
číslo
Zodpovedný
riešiteľ
Termín
splnenia
úlohy
Stav
plnenia
úlohy
Forma výstupu
I. PLÁNY , KONTROLNÁ ČINNOSŤ, SPRÁVY A KONANIE
1.
2.
3.
4.
Kontrola zaobchádzania so škodlivými látkami, obzvlášť škodlivými
látkami a nebezpečnými látkami podľa zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách
a o zmene zák. SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov
vedúci OIOV
priebežne
splnená
protokol, záznam
vedúci OIOV
priebežne
splnená
protokol, záznam
vedúci OIOV
hlavný inšpektor
31.01.2014
15.02.2014
splnená
splnená
databáza MZV
správa
vedúci OIOV
priebežne
splnená
protokol, záznam, dokumentácia
z riešenia MZV, konečná správa
hlavný inšpektor
priebežne
splnená
štandardné hlásenie
Plnenie úloh vyplývajúcich SR z Dohovoru a spolupráci pri ochrane
a trvalom využívaní Dunaja a z Dohovoru o ochrane a využívaní
cezhraničných vodných tokov a medzinárodných jazier
hlavný inšpektor
podľa
požiadavky
MŽP SR
splnená
Schvaľovanie havarijných plánov (HP) podľa zákona č. 364/2004 Z.z.
o vodách a o zmene zák. SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení
neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov
vedúci OIOV
priebežne
splnená
záznam z posúdenia súladu HP,
evidencia schválených HP
rozhodnutie I. stupeň
V odvolacom konaní
hlavný inšpektor
priebežne
splnená
rozhodnutie II. stupeň
Kontrola nakladania s vodami a prevádzky a účinnosti ČOV podľa zákona
č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zák. SNR č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení
neskorších predpisov a kontrola prevencie zhoršenia stavu vôd podľa § 12
zákona č. 514/2008 Z.z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Mimoriadne zhoršenie vôd (MZV) vyhodnotenie za rok 2013
Správa o MZV za rok 2013
Riešenie mimoriadnych zhoršení vôd podľa zákona 364/2004 Z.z.
o vodách a o zmene zák. SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení
neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov
Prevádzka Základného medzinárodného varovného strediska PIAC 04
SLOVAKIA v rámci SVV v Povodí Dunaja
______________________________________
Vyhodnotenie plnenia PHÚ SIŽP za rok 2014
96
5.
Kontrola sanácií znečistených podzemných vôd a prostredia s nimi
súvisiaceho podľa zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zák. SNR
vedúci OIOV
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)
v znení neskorších predpisov
priebežne
splnená
6.
Plnenie úloh vyplývajúcich pre SR z Dohovoru o cezhraničných účinkoch
priemyselných havárií
hlavný inšpektor
podľa
požiadavky
MŽP SR
splnená
vedúci OIOV
priebežne
splnená
protokol, záznam
7.
Koordinovaná kontrola podnikov kategórie A a kategórie B podľa zákona
č. 261/2002 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Správa o kontrolách OIOV za rok 2013
Súhrnná správa o kontrolách za rok 2013
vedúci OIOV
hlavný inšpektor
31.01.2014
15.02.2014
splnená
splnená
správa
správa
8.
Kontrola podľa zákona č. 67/2010 Z.z. o podmienkach uvedenia
chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (chemický zákon) a zákona č. 319/2013 Z.z.
o pôsobnosti orgánov štátnej správy pre sprístupňovanie biocídnych
výrobkov na trh a ich využívanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(biocídny zákon)
vedúci OIOV
priebežne
splnená
protokol, záznam
9.
Kontrola podľa zákona č. 409/2011 Z.z. o niektorých opatreniach na úseku
environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov
vedúci OIOV
priebežne
splnená
protokol, záznam
10.
Kontrola podľa zákona č. 205/2004 Z.z. o zhromažďovaní, uchovávaní
a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
vedúci OIOV
priebežne
splnená
protokol, záznam
11.
Šetrenie sťažností v zmysle zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v znení
neskorších predpisov
všetci vedúci
priebežne
splnená
záznam zo šetrenia
12.
Šetrenie podnetov a petícií
vedúci OIOV
priebežne
splnená
protokol, záznam
priebežne
splnená
rozhodnutie I. stupeň
priebežne
splnená
rozhodnutie II. stupeň
priebežne
splnená
rozhodnutie I. stupeň
priebežne
splnená
rozhodnutie II. stupeň
13.
Ukladanie opatrení v správnom konaní
V odvolacom konaní
Ukladanie pokút v správnom konaní
14.
V odvolacom konaní
______________________________________
Vyhodnotenie plnenia PHÚ SIŽP za rok 2014
vedúci OIOV
riaditeľ IŽP
hlavný inšpektor
vedúci OIOV
riaditeľ IŽP
hlavný inšpektor
protokol, záznam
97
Vyhodnotenie plnenia PHÚ OIOV za rok 2013
vedúci OIOV
17.01.2014
splnená
metodické pokyny a usmernenia,
porady vedúcich OIOV, školenia
technických pracovníkov
vyhodnotenie plnenia
16.
Vyhodnotenie plnenia PHÚ ÚIOV za rok 2013
hlavný inšpektor
27.01.2014
splnená
vyhodnotenie plnenia
17.
Vypracovanie a predloženie PHÚ na rok 2015
hlavný inšpektor
24.10.2014
splnená
plán hlavných úloh
14.03.2014
13.06.2014
16.09.2014
12.12.2014
splnená
splnená
15.04.2014
splnená
vyhodnotenie plnenia úloh za I.
a III. štvrťrok
15.
Metodické riadenie a usmerňovanie odbornej kontrolnej činnosti OIOV
hlavný inšpektor
priebežne
splnená
18.
Vypracovanie štvrťročných plánov kontrolnej činnosti
vedúci OIOV
19.
Vypracovanie a predloženie štvrťročného vyhodnotenia kontrolnej činnosti
vedúci OIOV
štvrťročné plány činnosti
15.10.2014
20.
21.
Vyhodnotenie plnenia PHÚ OIOV za I. polrok 2014
vedúci OIOV
10.07.2014
splnená
vyhodnotenie plnenia
Vyhodnotenie plnenia PHÚ ÚIOV za I. polrok 2014
hlavný inšpektor
18.07.2014
splnená
vyhodnotenie plnenia
Spracovanie dát pre Štatistický úrad SR o uložených pokutách
hlavný inšpektor
20.02.2014
splnená
štatistický výkaz
hlavný inšpektor
23.05.2014
splnená
štatistický výkaz
hlavný inšpektor
podľa
požiadavky
MŽP SR
splnená
stanovisko, návrh, informácia
o údajoch MZV
II. LEGISLATÍVA
1.
Spolupráca s MŽP SR pri tvorbe právnych predpisov a usmernení
III. SPOLUPRÁCA S ORGÁNMI ŠTÁTNEJ SPRÁVY
1.
Odborná pomoc orgánom štátnej vodnej správy
vedúci OIOV
priebežne
splnená
posudok, stanovisko, vyjadrenie
k projektovej dokumentácii, účasť
na vodoprávnom konaní
2.
Spolupráca s orgánmi štátnej správy, ktoré vykonávajú kontrolu podľa
zákona č. 261/2002 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
vedúci OIOV
priebežne
splnená
záznam z koordinačnej porady,
vyjadrenie k bezpečnostnej správe
______________________________________
Vyhodnotenie plnenia PHÚ SIŽP za rok 2014
98
Útvar inšpekcie ochrany ovzdušia - Vyhodnotenie plnenia PHÚ za rok 2014
Por.
číslo
NÁZOV ÚLOHY
( stručná anotácia )
Zodpovedný
riešiteľ
Termín
splnenia
úlohy
Stav plnenia úlohy
Forma výstupu
I. PLÁNY , KONTROLNÁ ČINNOSŤ, SPRÁVY A KONANIE
1.
2.
Kontrola veľkých, stredných a malých stacionárnych zdrojov znečisťovania
ovzdušia podľa zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších
predpisov, vrátane kontroly relevantných ustanovení zákona č. 127/2006 Z.z.
priebežne
o perzistentných organických látkach a o zmene a doplnení zákona č. vedúci OIOO
223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov
vedúci OIOO
Kontrola dodržiavania emisných limitov vlastnými kontrolnými
vedúci pracovísk priebežne
diskontinuálnymi meraniami
techn. činností
3.
Kontrola oprávnených technických činností , reprezentatívnosti výsledkov,
vedúci OIOO
dodržiavania zásad výkonu oprávnených technických činností, ich
vedúci pracovísk priebežne
technického zabezpečenia, náležitostí správ a protokolov kontinuálnych
techn. činností
meraní
4.
Rozhodovanie v prípade pochybností o neplatnosti správy, protokolu,
vedúci OIOO,
certifikátu alebo iného zodpovedajúceho dokladu o výsledku oprávnenej
riaditeľ IŽP
technickej činnosti na stacionárnych zdrojoch
priebežne
5.
Štátny dozor podľa zákona č. 321/2012 Z.z. o ochrane ozónovej vrstvy
Zeme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.180/2013
vedúci OIOO
Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
priebežne
6.
Štátny dozor podľa zákona č. 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových
plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších vedúci OIOO
predpisov
priebežne
7.
Kontrola podľa vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva životného
vedúci OIOO
prostredia a regionálneho rozvoja č. 362/2010 Z.z., ktorou sa ustanovujú
požiadavky na kvalitu palív a vedenie prevádzkovej evidencie o palivách
vedúci OIOO
Vypracovanie a predloženie správy o obsahu síry v kvapalných palivách hlavný inšpektor
(ťažký vykurovací olej, vykurovací plynový olej,) podľa Smernice EP a R
______________________________________
Vyhodnotenie plnenia PHÚ SIŽP za rok 2014
priebežne
30.04.2014
30.05.2014
splnená
splnená
splnená
splnená
splnená
splnená
splnená
splnená
splnená
záznam, protokol
správa o meraní
záznam, protokol,
návrh na MŽP SR
rozhodnutie v I. stupni
záznam, protokol
záznam, protokol
záznam, protokol
správa
správa
99
1999/32/ES v platnom znení
8.
9.
Kontrola zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa vyhlášky Ministerstva
pôdohospodárstva životného prostredia a regionálneho rozvoja č. 361/2010
Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky a všeobecné podmienky vedúci OIOO
prevádzkovania
stacionárnych
zdrojov
znečisťovania
ovzdušia
prevádzkujúcich zariadenia používané na skladovanie, plnenie a prepravu
benzínu a spôsob a požiadavky na zisťovanie a preukazovanie údajov o ich
dodržaní
Vypracovanie a predloženie správy o plnení technických požiadaviek a vedúci OIOO
všeobecných podmienok prevádzkovania pri skladovaní, plnení a preprave hlavný inšpektor
benzínu za rok 2013
Kontrola dodržiavania ustanovení vyhlášky Ministerstva životného
prostredia Slovenskej republiky č. 127/2011 Z.z., ktorou sa ustanovuje
zoznam regulovaných výrobkov, označovanie ich obalov a požiadavky na vedúci OIOO
obmedzenie emisií prchavých organických zlúčenín pri používaní
organických rozpúšťadiel v regulovaných výrobkoch
Vypracovanie a predloženie správy o výsledkoch programu monitorovania vedúci OIOO
hlavný inšpektor
regulovaných výrobkov
priebežne
splnená
15.04.2014
10.09.2014
splnená
splnená
priebežne
splnená
záznam, protokol
17.03.2014
30.04.2014
splnená
splnená
správa
správa
31.01.2014
30.12.2014
splnená
splnená
správa
správa
26.06.2014
splnená
správa
záznam, protokol
správa
správa
10.
Vypracovanie a predloženie správy o kontrolách kvality palív a kontrolách hlavný inšpektor
oprávnených osôb vykonávajúcich oprávnené technické činnosti
vedúci OIOO
11.
V rámci účelovo viazaných finančných prostriedkov na rok 2014 zabezpečiť
vypracovanie Monitoringu kvality motorových palív v Slovenskej republike hlavný inšpektor
za rok 2013
12.
Prešetrovanie sťažností podľa zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach
všetci vedúci
zamestnanci
priebežne
13.
Šetrenie podnetov a petícií
vedúci OIOO
priebežne
splnená
záznam, protokol
14.
Vyhodnotenie plnenia PHÚ za rok 2013
Vypracovanie a predloženie Vyhodnotenia plnenia PHÚ za rok 2013
vedúci OIOO
hlavný inšpektor
17.01.2014
25.01.2014
splnená
splnená
vyhodnotenie plnenia
PHÚ
15.
Vyhodnotenie plnenia PHÚ OIOO za I. polrok 2014
Vypracovanie a predloženie Vyhodnotenia plnenia PHÚ za I. polrok 2014
vedúci OIOO
hlavný inšpektor
splnená
splnená
vyhodnotenie plnenia
PHÚ
16.
Vypracovanie štvrťročných plánov kontrolnej činnosti
vedúci OIOO
10.07.2014
18.07.2014
14.03.2014
13.06.2014
splnená
splnená
štvrťročné plány
činnosti
100
______________________________________
Vyhodnotenie plnenia PHÚ SIŽP za rok 2014
splnená
záznam zo šetrenia
16.09.2014
12.12.2014
15.04.2014
15.10.2014
splnená
splnená
splnená
splnená
vyhodnotenie plnenia
úloh za I. a III. štvrťrok
17.
Vypracovanie a predloženie štvrťročného vyhodnotenia kontrolnej činnosti
vedúci OIOO
18.
Vypracovanie a predloženie PHÚ na rok 2015
hlavný inšpektor
24.10.2014
splnená
plán hlavných úloh
19.
Ukladanie pokút v správnom konaní
vedúci OIOO
riaditeľ IŽP
priebežne
splnená
rozhodnutie v I. stupni
20.
Ukladanie opatrení na nápravu podľa zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší
v znení neskorších predpisov, zákona č. 321/2012 Z.z. o ochrane ozónovej
vrstvy Zeme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona vedúci OIOO
č.180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení riaditeľ IŽP
niektorých zákonov a zákona č. 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových
plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov
priebežne
splnená
rozhodnutie v I. stupni
21.
Preskúmavanie rozhodnutí v odvolacom konaní
22.
Riešenie projektu OPŽP-PO3-09-3 „Akreditácia meracích skupín Slovenskej hlavný inšpektor, 31.12.2014
manažér projektu
inšpekcie životného prostredia“
splnená
monitorovacia správa
23.
Metodické riadenie a usmerňovanie odbornej kontrolnej činnosti odborov hlavný inšpektor
IOO
priebežne
splnená
porady hlavného
inšpektora, metodické
pokyny, školenia
24.
Spracovanie dát pre Štatistický úrad SR o uložených pokutách
hlavný inšpektor
20.2.2014
splnená
štatistický výkaz
hlavný inšpektor
podľa
požiadaviek
MŽP SR
splnená
hlavný inšpektor
priebežne
splnená
rozhodnutie v II. stupni
II. LEGISLATÍVA
1.
Spolupráca s MŽP SR pri tvorbe a uplatňovaní právnych predpisov
návrhy, stanoviská
III. SPOLUPRÁCA S ORGÁNMI ŠTÁTNEJ SPRÁVY A INÝMI ORGANIZÁCIAMI
1.
Kontrola správnosti a úplnosti údajov súborov TPP a TOO v zmysle
vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
č. 231/2013 Z.z. o informáciách podávaných Európskej komisii,
o požiadavkách na vedenie prevádzkovej evidencie, o údajoch vedúci OIOO
oznamovaných na Národného emisného informačného systému a o súbore
technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení
______________________________________
Vyhodnotenie plnenia PHÚ SIŽP za rok 2014
priebežne
splnená
stanovisko
101
2.
Spolupráca s okresnými úradmi a obcami pri vydávaní súhlasov a
podmienok v zmysle zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších vedúci OIOO
predpisov
priebežne
splnená
3.
Spolupráca s akreditačnými orgánmi a s národným notifikačným orgánom
pri akreditácii, reakreditácii a pri dohľade nad plnením notifikačných vedúci OIOO
požiadaviek pre špecifickú oblasť oprávnených meraní
priebežne
splnená
4.
Posudzovanie odbornej spôsobilosti žiadateľov o vydanie osvedčenia
odborného posudzovateľa v odbore emisno-technologických posudzovaní na vedúci OIOO
vyzvanie MŽP SR
priebežne
splnená
priebežne
splnená
priebežne
splnená
5.
Spolupráca s orgánmi štátnej správy starostlivosti o životné prostredie najmä
orgánmi štátnej správy : ochrany ovzdušia a ochrany ozónovej vrstvy Zeme vedúci OIOO
a nakladania s fluórovanými skleníkovými plynmi, výrobkami a hlavný inšpektor
zariadeniami
stanovisko
IV. MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA
1.
Spolupráca v rámci EÚ
______________________________________
Vyhodnotenie plnenia PHÚ SIŽP za rok 2014
hlavný inšpektor
102
Útvar inšpekcie odpadového hospodárstva - Vyhodnotenie plnenia PHÚ za rok 2014
Por. č.
úlohy
NÁZOV ÚLOHY
( stručná anotácia )
Zodpovedný
riešiteľ
Termín
splnenia úlohy
Stav plnenia
úlohy
Forma výstupu
I. PLÁNY, KONTROLNÁ ČINNOSŤ, SPRÁVY A KONANIE
1.
Kontrola pôvodcov a držiteľov odpadov podľa zákona č. 223/2001 Z.z.
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, podľa zákona č. 127/2006 Z.z. o perzistentných organických
látkach a o zmene a doplnení zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vedúci OIOH
podľa zákona č. 514/2008 Z.z. o nakladaní s odpadom z ťažobného
priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov
odpadového hospodárstva
priebežne
splnená
protokol, záznam
2.
Kontrola prevádzkovateľov zariadení na zneškodňovanie odpadov podľa
zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých
vedúci OIOH
zákonov v znení neskorších predpisov a ďalších všeobecne záväzných
právnych predpisov odpadového hospodárstva
priebežne
splnená
protokol, záznam
3.
Kontrola prevádzkovateľov zariadení na zhodnocovanie odpadov podľa
zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých
vedúci OIOH
zákonov v znení neskorších predpisov a ďalších všeobecne záväzných
právnych predpisov odpadového hospodárstva
priebežne
splnená
protokol, záznam
4.
Kontrola prevádzkovateľov zariadení na zber odpadov podľa zákona
č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
vedúci OIOH
v znení neskorších predpisov a ďalších všeobecne záväzných právnych
predpisov odpadového hospodárstva
priebežne
splnená
protokol, záznam
5.
Kontrola obcí pri nakladaní s komunálnym odpadom a drobným
stavebným odpadom podľa zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vedúci OIOH
ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov odpadového
hospodárstva
priebežne
splnená
protokol, záznam
______________________________________
Vyhodnotenie plnenia PHÚ SIŽP za rok 2014
103
6.
Kontrola výrobcov a dovozcov vybraných komodít podľa zákona
č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov a ďalších všeobecne záväzných právnych
predpisov odpadového hospodárstva
vedúci OIOH
priebežne
splnená
protokol, záznam
7.
Kontrola nakladania so starými vozidlami podľa zákona č. 223/2001 Z.z.
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
vedúci OIOH
predpisov a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov
odpadového hospodárstva
priebežne
splnená
protokol, záznam
8.
Kontrola
povinností
pri
nakladaní
s elektrozariadeniami
a
elektroodpadom podľa zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene
vedúci OIOH
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ďalších
všeobecne záväzných právnych predpisov odpadového hospodárstva
priebežne
splnená
protokol, záznam
9.
Kontrola povinností vyplývajúcich zo zákona č. 119/2010 Z.z. o obaloch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a
vedúci OIOH
ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov odpadového
hospodárstva
priebežne
splnená
protokol, záznam
10.
Kontrola platenia poplatkov za uloženie odpadov podľa zákona
č. 17/2004 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov v znení neskorších vedúci OIOH
predpisov
priebežne
splnená
protokol, záznam
11.
Kontrola povinností vyplývajúcich zo zákona č. 205/2004 Z.z.
o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí vedúci OIOH
v znení neskorších predpisov
priebežne
splnená
protokol, záznam
12.
Kontrola cezhraničnej prepravy odpadov podľa zákona č. 223/2001 Z.z.
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
vedúci OIOH
predpisov a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov
odpadového hospodárstva
priebežne
splnená
protokol, záznam
13.
Operatívne kontroly na základe podnetov alebo na základe petícií, iné
vedúci OIOH
operatívne kontroly
priebežne
splnená
protokol, záznam
14.
Prešetrovanie sťažností podľa zákona č. 9/2010
v znení zákona č. 289/2012 Z.z.
priebežne
splnená
záznam zo šetrenia sťažnosti
15.
Ukladanie pokút a opatrení na nápravu v správnom konaní, rozhodovanie vedúci OIOH
podľa § 69 písm. c) zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene riaditeľ IŽP
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
hlavný inšpektor
priebežne
splnená
rozhodnutie I. stupeň
rozhodnutie II. stupeň
______________________________________
Vyhodnotenie plnenia PHÚ SIŽP za rok 2014
Z.z. o sťažnostiach všetci
predstavení
104
16.
Vypracovanie štvrťročných plánov kontrolnej činnosti
vedúci OIOH
17.
Vypracovanie štvrťročných vyhodnotení kontrolnej činnosti
vedúci OIOH
18.
Vyhodnotenie plnenia PHÚ za rok 2013
Vypracovanie a predloženie Vyhodnotenia plnenia PHÚ za rok 2013
vedúci OIOH
hlavný inšpektor
19.
20.
Vypracovanie a predloženie PHÚ na rok 2015
14.03.2014
13.06.2014
16.09.2014
12.12 2014
16.01.2014
15.04.2014
16.07.2014
15.10.2014
splnená
štvrťročné plány činnosti
splnená
štvrťročné vyhodnotenia
plánov činností
17.01.2014
27.01.2014
splnená
vyhodnotenie plnenia PHÚ
Vyhodnotenie plnenia PHÚ za I. polrok 2014
vedúci OIOH
Vypracovanie a predloženie Vyhodnotenia plnenia PHÚ za I. polrok 2014 hlavný inšpektor
10.07.2014
17.07.2014
splnená
vyhodnotenie plnenia PHÚ
za I. polrok 2014
hlavný inšpektor
24.10.2014
splnená
plán hlavných úloh
21.
Spracovanie dát pre Štatistický úrad SR o uložených pokutách za
hlavný inšpektor
porušenia zákonných ustanovení v odpadovom hospodárstve
22.02.2014
splnená
štatistický výkaz
22.
Metodické riadenie a usmerňovanie odbornej kontrolnej činnosti IOH
hlavný inšpektor
priebežne
splnená
metodické pokyny,
usmernenia,
porady hlavného inšpektora
hlavný inšpektor
podľa
požiadaviek
MŽP SR
splnená
stanovisko, vyjadrenie
splnená
stanovisko, vyjadrenie
splnená
stanovisko, vyjadrenie
II. LEGISLATÍVA
1.
Spolupráca s MŽP SR pri tvorbe a uplatňovaní právnych predpisov
III. SPOLUPRÁCA S ORGÁNMI ŠTÁTNEJ SPRÁVY A INÝMI ORGANIZÁCIAMI
1.
Spolupráca so SAŽP v oblasti odpadového hospodárstva
2.
Spolupráca s okresnými úradmi a okresnými úradmi v sídle kraja pri
riešení problematiky odpadového hospodárstva
______________________________________
Vyhodnotenie plnenia PHÚ SIŽP za rok 2014
vedúci OIOH
priebežne
hlavný inšpektor
vedúci OIOH
hlavný inšpektor priebežne
105
3.
Spolupráca s inými orgánmi štátnej správy, orgánmi samosprávy,
organizáciami pôsobiacimi v oblasti odpadového hospodárstva a inými
právnymi subjektmi
vedúci OIOH
priebežne
hlavný inšpektor
splnená
stanovisko, vyjadrenie
hlavný inšpektor priebežne
splnená
záznam
IV. MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA
1.
Spolupráca s ČIŽP
______________________________________
Vyhodnotenie plnenia PHÚ SIŽP za rok 2014
106
Útvar inšpekcie ochrany prírody a krajiny - Vyhodnotenie plnenia PHÚ 2014
Por.
číslo
NÁZOV ÚLOHY
( stručná anotácia )
Zodpovedný
riešiteľ
Termín
splnenia
úlohy
Stav plnenia úlohy
Forma výstupu
I. PLÁNY , KONTROLNÁ ČINNOSŤ, SPRÁVY A KONANIE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Kontrola plnenia povinností podnikateľov, právnických osôb a fyzických
osôb vyplývajúcich zo zákona č. 15/2005 Z.z. o ochrane druhov voľne
žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o vedúci OIOPaK
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a súvisiacich nariadení EÚ ( právne predpisy CITES)
Prejednávanie priestupkov fyzických osôb pri porušení povinností
vedúci OIOPaK
vyplývajúcich z právnych predpisov CITES
riaditeľ IŽP
Ukladanie sankcií v správnom konaní právnickým osobám a podnikateľom
za porušenie povinností vyplývajúcich z právnych predpisov CITES
priebežne
priebežne
protokoly, záznamy
rozhodnutie o priestupku I.
stupeň
splnené
splnené
vedúci OIOPaK
riaditeľ IŽP
priebežne
rozhodnutie o pokute I.
stupeň
splnené
vedúci OIOPaK
priebežne
protokoly, záznamy
splnené
Prejednávanie priestupkov fyzických osôb pri porušení povinností
vedúci OIOPaK
vyplývajúcich zo zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny
riaditeľ IŽP
v znení neskorších predpisov
priebežne
rozhodnutie o priestupku I.
stupeň
splnené
Ukladanie sankcií v správnom konaní právnickým osobám a podnikateľom
vedúci OIOPaK
pri porušení povinností vyplývajúcich zo zák. č. 543/2002 Z.z. o ochrane
riaditeľ IŽP
prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
priebežne
rozhodnutie o pokute I.
stupeň
splnené
hlavný inšpektor priebežne
rozhodnutie o pokute II.
stupeň
splnené
hlavný inšpektor priebežne
rozhodnutie o priestupku II.
splnené
stupeň
Kontrola plnenia povinností podnikateľov, právnických osôb a fyzických
osôb vyplývajúcich zo zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny
v znení neskorších predpisov
7.
Správne konanie II. stupňa
8.
Priestupkové konanie II. stupňa
______________________________________
Vyhodnotenie plnenia PHÚ SIŽP za rok 2014
107
9.
Preskúmanie rozhodnutí mimo odvolacieho konania
hlavný inšpektor priebežne
rozhodnutie
splnené
10.
Zhabanie jedincov chránených druhov a exemplárov
vedúci OIOPaK
riaditeľ IŽP
priebežne
rozhodnutie o zhabaní
splnené
11.
Ukladanie pokút v blokovom konaní fyzickým osobám za porušenie
vedúci OIOPaK
ustanovení zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení
riaditeľ IŽP
neskorších predpisov a právnych predpisov CITES
priebežne
bloková pokuta
splnené
Ukladanie poriadkových pokút právnickým osobám, podnikateľom a
fyzickým osobám za marenie, rušenie, alebo iné sťaženie výkonu štátneho vedúci OIOPaK
dozoru alebo za sťažovanie postupu konania a ukladanie nápravných riaditeľ IŽP
opatrení
priebežne
poriadková pokuta
splnené
Objasňovanie a šetrenie podnetov na porušovanie právnych predpisov
v oblasti ochrany prírody a krajiny, a obchodu s ohrozenými druhmi voľne všetci
predstavení
žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín
priebežne
protokol, záznam
splnené
12.
13.
Metodické riadenie a usmerňovanie odbornej kontrolnej
príslušných odborov inšpekcie ochrany prírody a krajiny
15.
Vypracovanie a predloženie štvrťročných plánov kontrolnej činnosti
vedúci OIOPaK
16.
Vypracovanie a predloženie štvrťročných vyhodnotení kontrolnej činnosti
vedúci OIOPaK
17.
Vyhodnotenie plnenia PHÚ za rok 2013
Vypracovanie a predloženie Vyhodnotenia plnenia PHÚ za rok 2013
vedúci OIOPaK
hlavný inšpektor
18.
Vypracovanie a predloženie vyhodnotenia plnenia PHÚ za I. polrok 2014
vedúci OIOPaK 10.07.2014
hlavný inšpektor 18.07.2014
vyhodnotenie činnosti za I.
polrok
splnené
19.
Vypracovanie a predloženie PHÚ na rok 2015
hlavný inšpektor 24.10.2014
plán hlavných úloh
splnené
20.
Spracovanie dát pre Štatistický úrad SR o uložených pokutách za porušenie
ustanovení zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení
neskorších predpisov a právnych predpisov CITES.
hlavný inšpektor 22.2.2014
štatistický výkaz
splnené
______________________________________
Vyhodnotenie plnenia PHÚ SIŽP za rok 2014
činnosti
štvrťročné porady vedúcich,
metodické pokyny,
splnené
školenia inšpektorov
14.
hlavný inšpektor priebežne
14.03.2014
13.06.2014
16.09.2014
12.12.2014
15.04.2014
15.10.2014
17.01.2014
27.01.2014
štvrťročný plán kontrol
splnené
štvrťročné vyhodnotenie
kontrolnej činnosti
splnené
vyhodnotenie plnenia PHÚ
splnené
108
II. LEGISLATÍVA
1.
Spolupráca s MŽP SR pri tvorbe všeobecne záväzných právnych predpisov
a pripomienok k návrhom právnych predpisov EÚ
podľa
hlavný inšpektor požiadaviek
MŽP SR
splnené
stanoviská, návrhy
III. SPOLUPRÁCA S ORGÁNMI ŠTÁTNEJ SPRÁVY A INÝMI ORGANIZÁCIAMI
1.
Spolupráca s orgánmi štátnej správy pre tvorbu a ochranu životného hlavný inšpektor priebežne
prostredia, Štátnou ochranou prírody SR a inými orgánmi verejnej správy
vedúci OIOPaK
splnené
IV. MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA
Spolupráca s kontrolnými orgánmi EÚ v oblasti kontroly obchodu s hlavný inšpektor
ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín a
vedúci OIOPaK
účasť na podujatiach organizovaných na úrovni EÚ pre kontrolné orgány
______________________________________
Vyhodnotenie plnenia PHÚ SIŽP za rok 2014
priebežne
podľa
potreby
splnené
109
Útvar inšpekcie biologickej bezpečnosti - Vyhodnotenie plnenia PHÚ 2014
Zodpovedný
riešiteľ
Termín
splnenia
úlohy
Stav plnenia úlohy
1.
Kontrola plnenia povinností právnických a fyzických osôb pri používaní
genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v
uzavretých priestoroch s použitím ochranných opatrení podľa § 25
zákona č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky
modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov
vedúci OIBB
priebežne
splnená
2.
Kontrola plnenia povinností právnických a fyzických osôb pri používaní
genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov
zámerným uvoľňovaním bez použitia ochranných opatrení podľa § 25
zákona č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky
modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov
vedúci OIBB
priebežne
splnená
3.
Kontrola používania GMO v uzavretých priestoroch podľa § 32 ods. 1
písm. d) zákona č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a
geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov
hlavný
inšpektor
vedúci OIBB
priebežne
splnená
4.
Kontrola plnenia povinností právnických a fyzických osôb-podnikateľov
vyplývajúcich zo zákona č. 469/2002 Z. z. o environmentálnom
označovaní výrobkov v znení neskorších predpisov
vedúci OIBB
priebežne
splnená
5.
Kontrola plnenia povinností právnických a fyzických osôb,
vyplývajúcich zo zákona č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní
a šírení informácií o životnom prostredí v znení neskorších predpisov
vedúci OIBB
priebežne
splnená
6.
Kontrola plnenia povinností povinných osôb vyplývajúcich zo zákona
č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie
vedúci OIBB
priebežne
splnená
7.
Ukladanie pokút a opatrení na nápravu v správnom konaní právnickým
osobám za porušenie povinností vyplývajúcich zo zákona č. 151/2002 Z.
z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných
organizmov v znení neskorších predpisov
8.
Ukladanie pokút a opatrení na nápravu v správnom konaní právnickým
Por.
číslo
NÁZOV ÚLOHY
( stručná anotácia )
Forma výstupu
I. PLÁNY, KONTROLNÁ ČINNOSŤ, SPRÁVY A KONANIE
______________________________________
Vyhodnotenie plnenia PHÚ SIŽP za rok 2014
protokol, záznam
protokol, záznam
protokol, záznam
správa pre MŽP SR
protokol, záznam
protokol, záznam
protokol, záznam
vedúci OIBB
riaditeľ
inšpektorátu ŽP
priebežne
splnená
rozhodnutie o pokute
I. stupeň,
rozhodnutie o opatrení na
nápravu , I. stupeň
vedúci OIBB
priebežne
splnená
rozhodnutie o pokute
osobám za porušenie povinností vyplývajúcich zo zákona č. 469/2002 Z.
z. o environmentálnom označovaní výrobkov v znení neskorších
predpisov
riaditeľ
inšpektorátu ŽP
9.
Ukladanie pokút a opatrení na nápravu v správnom konaní právnickým
osobám za porušenie povinností vyplývajúcich zo zákona č. 205/2004 Z.
z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí
v znení neskorších predpisov
vedúci OIBB
riaditeľ
inšpektorátu ŽP
priebežne
splnená
10.
Ukladanie pokút a opatrení na nápravu v správnom konaní právnickým
osobám za porušenie povinností vyplývajúcich zo zákona č. 3/2010 Z. z.
o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie
vedúci OIBB
riaditeľ
inšpektorátu ŽP
priebežne
splnená
11.
Prejednávanie priestupkov fyzických osôb pri porušení povinností
vyplývajúcich zo zákona č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických
technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších
predpisov
vedúci OIBB
riaditeľ
inšpektorátu ŽP
priebežne
splnená
12.
Šetrenie a objasňovanie podnetov na porušenie právnych predpisov
v oblasti používania genetických technológií a geneticky modifikovaných
organizmov, na úseku environmentálneho označovania produktov, na
úseku zhromažďovania, uchovávania a šírenia informácií o životnom
prostredí a na úseku národnej infraštruktúry pre priestorové informácie
vedúci OIBB
priebežne
splnená
I. stupeň,
rozhodnutie o opatrení na
nápravu
I. stupeň
rozhodnutie o pokute
I. stupeň,
rozhodnutie o opatrení na
nápravu
I. stupeň
rozhodnutie o pokute
I. stupeň,
rozhodnutie o opatrení na
nápravu
I. stupeň
rozhodnutie o priestupku
I. stupeň,
rozhodnutie o zákaze
činnosti
I. stupeň
protokol, záznam
13.
Správne konanie II. stupňa
hlavný
inšpektor
priebežne
splnená
14.
Priestupkové konanie II. stupňa
hlavný
inšpektor
priebežne
splnená
rozhodnutie o pokute
II. stupeň
rozhodnutie o opatrení na
nápravu
II. stupeň
rozhodnutie o priestupku
II. stupeň
15.
Preskúmanie rozhodnutí mimo odvolacieho konania
hlavný
inšpektor
priebežne
splnená
rozhodnutie
16.
Šetrenie sťažností a petícií podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach a
zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov
všetci vedúci
zamestnanci
priebežne
splnená
záznam zo šetrenia
______________________________________
Vyhodnotenie plnenia PHÚ SIŽP za rok 2014
111
17.
Vypracovanie a predloženie Vyhodnotenia plnenia PHÚ za rok 2013
vedúci OIBB
hlavný
inšpektor
18.
Vypracovanie a predloženie Vyhodnotenia plnenia PHÚ za I. polrok 2014
vedúci OIBB
hlavný
inšpektor
17. 01. 2014
27. 01. 2014
10. 07. 2014
18. 07. 2014
splnená
vyhodnotenie plnenia
PHÚ
splnená
vyhodnotenie plnenia
PHÚ za I. polrok 2014
splnená
štvrťročný plán
kontrolnej činnosti
splnená
vyhodnotenie kontrolnej
činnosti OIBB za I. a III.
štvrťrok
plán hlavných úloh
14. 03. 2014
13. 06. 2014
19.
Vypracovanie a predloženie štvrťročného plánu kontrolnej činnosti OIBB
vedúci OIBB
16. 09. 2014
12. 12. 2014
20.
Vypracovanie a predloženie štvrťročného vyhodnotenia kontrolnej
činnosti OIBB
21.
Vypracovanie a predloženie PHÚ na rok 2015
22.
Predkladanie protokolov z ukončených kontrol na odbor
environmentálnych rizík a biologickej bezpečnosti MŽP SR
15. 04. 2014
vedúci OIBB
hlavný
inšpektor
24. 10. 2014
splnená
vedúci OIBB
priebežne
splnená
23.
Metodické riadenie a usmerňovanie odbornej kontrolnej činnosti OIBB
hlavný
inšpektor
24.
Monitoring publikačnej a prednáškovej činnosti v oblasti genetických
technológií a geneticky modifikovaných organizmov
hlavný
inšpektor
vedúci OIBB
______________________________________
Vyhodnotenie plnenia PHÚ SIŽP za rok 2014
15. 10. 2014
priebežne
splnená
porady hlavného
inšpektora,
školenia inšpektorov,
metodické pokyny
priebežne
splnená
správa a podklady ku
kontrole a rozhodnutiu
112
25.
Spracovanie dát pre ŠÚ SR o uložených pokutách za porušenie
ustanovení zákon č.151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a
geneticky modifik. organizmov v znení neskorších predpisov, zákon č.
469/2002 Z. z. o environmentálnom označovaní výrobkov v znení
neskorších predpisov, zákon č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní,
uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí v znení neskorších
predpisov a zákon č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pre
priestorové informácie
hlavný
inšpektor
22.02.2014
splnená
štatistický výkaz
hlavný
inšpektor
podľa
požiadaviek
MŽP SR
splnená
návrhy, stanoviská,
pripomienky
II. LEGISLATÍVA
1.
Spolupráca s MŽP SR pri tvorbe a uplatňovaní právnych predpisov
III. SPOLUPRÁCA S ORGÁNMI ŠTÁTNEJ SPRÁVY A INÝMI ORGANIZÁCIAMI
1.
Koordinácia vzájomnej spolupráce inšpekcie biologickej bezpečnosti
s orgánmi štátnej správy, ktorých práca sa dotýka oblasti genetických
technológií, geneticky modifikovaných organizmov a tvorby a prevádzky
národnej infraštruktúry pre priestorové informácie
2.
Odborná pomoc organizáciám pôsobiacim v oblasti biologickej
bezpečnosti, na úseku environmentálneho označovania produktov a na
úseku národnej infraštruktúry pre priestorové informácie
hlavný
inšpektor
priebežne
splnená
workshop, seminár,
záznam, dohoda
hlavný
inšpektor
vedúci OIBB
priebežne
splnená
záznam
IV. MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA
1.
Spolupráca s ČIŽP
hlavný inšpektor
priebežne
splnená
záznam
2.
Projekt EEP - European Enforcement Project
vedúci OIBB
hlavný inšpektor
priebežne
splnená
záznam
______________________________________
Vyhodnotenie plnenia PHÚ SIŽP za rok 2014
113
Útvar integrovaného povoľovania a kontroly – Vyhodnotenie plnenia PHÚ za rok 2014
Por.
číslo
NÁZOV ÚLOHY
( stručná anotácia )
Zodpovedný riešiteľ
Termín
splnenia úlohy
Stav plnenia úlohy
Forma výstupu
I. PLÁNY, POVOĽOVACIA A KONTROLNÁ ČINNOSŤ, SPRÁVY A KONANIE
1.
Povoľovanie prevádzok podľa prílohy č. 1 zákona č. 39/2013 Z. z.
o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného
prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
č. 484/2013 Z. z. a zákona č. 58/2014 Z. z.
vedúci OIPK
riaditeľ IŽP
priebežne
splnená
povolenia
2.
Kontrola správnosti údajov uvedených v žiadosti o vydanie
integrovaného povolenia
vedúci OIPK
priebežne
splnená
záznam
3.
Kontrola prevádzok v zmysle zákona o IPKZ a sprístupňovanie
informácií verejnosti o vykonanej kontrole v prevádzke, jej záveroch
a opatreniach na nápravu a poskytovanie poverenej organizácii MŽP
SR do IS IPKZ výsledky kontrol v rozsahu § 35 ods. 1 a 2 zákona o
IPKZ
vedúci OIPK
riaditeľ IŽP
hlavný inšpektor
priebežne
splnená
protokol, záznam,
informácia
verejnosti
4.
Zabezpečenie plnenia povinností v zmysle zákona č. 127/2006 Z. z. o
perzistentných organických látkach a o zmene a doplnení zákona č.
223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov v prevádzkach spadajúcich pod zákon
o IPKZ
vedúci OIPK
priebežne
splnená
povolenie, záznam,
protokol,
rozhodnutie o
pokute
5.
Výkon štátnej správy vo veciach prevencie a nápravy
environmentálnych škôd podľa zákona č. 359/2007 Z.z. o prevencii
a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
vedúci OIPK
podľa potreby
splnená
stanovisko, záznam,
protokol,
rozhodnutie
6.
Ukladanie pokút v I. stupni, v zmysle zákona o správnom konaní
riaditeľ IŽP
vedúci OIPK
priebežne
splnená
rozhodnutie I. stupňa
7.
Druhostupňové odvolacie konania vo veci vydania integrovaného
povolenia a uloženia pokuty
hlavný inšpektor
podľa potreby
splnená
rozhodnutie
stupňa
vedúci OIPK
14.03.2014
13.06.2014
16.09.2014
12.12.2014
splnená
štvrťročný plán
kontrolnej činnosti
8.
Vypracovanie štvrťročného plánu povoľovacej a kontrolnej činnosti
______________________________________
Vyhodnotenie plnenia PHÚ SIŽP za rok 2014
114
II.
9.
Vypracovanie štvrťročného vyhodnotenia povoľovacej a kontrolnej
činnosti
vedúci OIPK
15.04.2014
15.10.2014
splnená
vyhodnotenie
kontrolnej činnosti
za I. a III. štvťrok
10.
Vypracovanie a predloženie Vyhodnotenia plnenia PHÚ za I. polrok
2014
vedúci OIPK
hlavný inšpektor
10.07.2014
18.07.2014
splnená
vyhodnotenie
činnosti za I. polrok
2014
11.
Vypracovanie a predloženie PHÚ na rok 2015
hlavný inšpektor
24.10.2014
splnená
plán hlavných úloh
12.
Vypracovanie a predloženie Vyhodnotenia plnenia PHÚ za rok 2013
vedúci OIPK
hlavný inšpektor
17.01.2014
27.01.2014
splnená
vyhodnotenie
plnenia PHÚ
priebežne
splnená
záznam zo šetrenia
sťažnosti
protokol, záznam
priebežne
splnená
stanovisko, záznam
priebežne
splnená
metodické pokyny,
porady hlavného
inšpektora
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Prešetrovanie sťažností a petícií v zmysle zákona č. 9/2010 Z. z. o
sťažnostiach a zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve a petícii všetci predstavení, vedúci OIPK
a prešetrovanie podnetov
Činnosť v oblasti najlepších dostupných techník - BAT centrum
hlavný inšpektor
v zmysle § 28 ods. 3 zákona o IPKZ
Metodické riadenie a usmerňovanie povoľovacej a kontrolnej činnosti
OIPK
Spracovanie dát pre Štatistický úrad o uložených pokutách za
porušenie ustanovení zákona č. 245/2003 Z.z. o IPKZ
Vypracovanie stanovísk k žiadostiam organizácií o registráciu
v zmysle zákona č. 351/2012 Z.z. o environmentálnom overovaní
a registrácii organizácií v schéme Európskeho spoločenstva pre
environmentálne manažérstvo a audit a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
hlavný inšpektor
hlavný inšpektor
22. 02. 2014
úloha zrušená
vedúci OIPK
priebežne
splnená
stanovisko
Kontrola povinností vyplývajúcich zo zákona č. 351/2012 Z.z.
o environmentálnom overovaní a registrácii organizácií v schéme
Európskeho spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
vedúci OIPK
podľa potreby
splnená
protokol, záznam
Vypracovanie stanovísk v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z.
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
vedúci OIPK
priebežne
splnená
stanovisko
Poskytovanie informácií MŽP SR do informačného systému IPKZ,
podľa § 38 ods. 1 zákona o IPKZ
vedúci OIPK, hlavný inšpektor
priebežne
splnená
informácie
______________________________________
Vyhodnotenie plnenia PHÚ SIŽP za rok 2014
115
21.
Vypracovanie, prehodnocovanie a aktualizácia plánu
environmentálnych kontrol podľa § 34 ods. 2 zákona o IPKZ
hlavný inšpektor
splnená
Plán
environmentálnych
kontrol za roky 2014
- 2016
podľa
požiadaviek
MŽP SR
splnená
stanovisko, návrhy
15. 01. 2014
II. LEGISLATÍVA
1.
Spolupráca s MŽP SR pri tvorbe a uplatňovaní právnych predpisov
a metodických pokynov
hlavný inšpektor
III. SPOLUPRÁCA S ORGÁNMI ŠTÁTNEJ SPRÁVY A INÝMI ORGANIZÁCIAMI
1.
Spolupráca s MŽP SR a SAŽP - informačný systém IPKZ
hlavný inšpektor
podľa potreby
splnená
podklady
2.
Spolupráca s MŽP SR a SAŽP pri tvorbe Noriem kvality životného
prostredia
hlavný inšpektor
podľa potreby
splnená
Podklady, návrhy a
pripomienky
Spolupráca s obcami pri zverejňovaní žiadostí
vedúci OIPK
priebežne
splnená
Spolupráca s krajskými a obvodnými úradmi životného prostredia
a inými orgánmi štátnej správy pri riešení problematiky IPKZ
vedúci OIPK
priebežne
splnená
hlavný inšpektor
priebežne
splnená
3.
4.
Potvrdenie o
zverejnení
Stanoviská a
vyjadrenia
IV. MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA
1.
Spolupráca s ČIŽP
______________________________________
Vyhodnotenie plnenia PHÚ SIŽP za rok 2014
Účasť na
stretnutiach
116
Prehľad finančného zabezpečenia Plánu hlavných úloh a čerpania finančných prostriedkov (€)
za rok 2014
Finančné zabezpečenie
Z rozpočtu MŽP SR
Z iných zdrojov
(zdroj 111)
Tematické okruhy
V tom:
Spolu
I.
Kapitálové
výdavky
Spolu
Vlastné
zdroje
Prostriedky
EÚ vrátane
spolufinanc.
Iné zdroje
Tematický okruh : Inšpekčná činnosť
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Skutočné čerpanie
% plnenie z upraveného
rozpočtu
II.
Bežné
výdavky
Spolu
V tom:
4 490 163
4 746 074
4 745 942
99,99
4 490 163
4 738 557
4 738 434
99,99
0
7 517
7 508
99,88
0
56 366
56 366
100
0
0
0
0
0
27 252
27 252
100
0
29 114
29 114
100
4 490 163
4 773 326
4 802 308
99,99
4 490 163
4 738 557
4 738 434
99,99
0
7 517
7 508
99,88
0
56 366
56 366
100
0
0
0
0
0
27 252
27 252
100
0
29 114
29 114
100
4 490 163
4 773 326
4 802 308
99,99
Tematický okruh
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Skutočné čerpanie
% plnenie z upraveného
rozpočtu
III.
Tematický okruh
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Skutočné čerpanie
% plnenie z upraveného
rozpočtu
IV.
Tematický okruh
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Skutočné čerpanie
% plnenie z upraveného
rozpočtu
SPOLU
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Skutočné čerpanie
% plnenie z upraveného
rozpočtu
4 490 163
4 746 074
4 745 942
99,99
______________________________________
Vyhodnotenie plnenia PHÚ SIŽP za rok 2014
117
ZHRNUTIE
Činnosť SIŽP bola v roku 2014 vykonávaná v súlade so schváleným PHÚ a podľa platných
právnych predpisov v jednotlivých zložkách životného prostredia.
Hlavným cieľom kontrolnej i povoľovacej činnosti SIŽP bolo dosiahnutie súladu konania
kontrolovaných a povoľovaných subjektov s ustanoveniami právnych predpisov platných na úseku
životného prostredia a zvýšenie zodpovednosti jednotlivcov a organizácií za stav životného
prostredia. Súčasne bolo prioritou SIŽP zvyšovanie úrovne a účinnosti kontrolnej činnosti. Jedným
z nástrojov na to je ukladanie pokút, ktorý však SIŽP neuplatňovala samoúčelne. Celú kontrolnú
činnosť, vrátane ukladania sankcií alebo opatrení na nápravu, považuje za prostriedok na
zvyšovanie environmentálneho povedomia a disciplíny podnikateľských subjektov, ktoré sa
následne pozitívne prejavujú na znižovaní počtu prípadov porušenia právnych predpisov v oblasti
životného prostredia. Súčasťou stratégie SIŽP pri plnení svojich cieľov v roku 2014 bola intenzívna
komunikácia aj s verejnosťou, najmä prostredníctvom médií. Občanom i podnikateľským
subjektom sa usilovala poskytnúť čo najviac informácií o svojom poslaní i o spoločensky
najvýznamnejších kontrolách, čím sledovala zmenu ich myslenia, postojov a výchovu
k pozitívnemu vzťahu k životnému prostrediu. Z tohto hľadiska SIŽP pozitívne hodnotí aj vysoký
počet podnetov, s ktorými sa na ňu občania a rôzne iné subjekty obracajú. Považuje ich za odraz
záujmu verejnosti o životné prostredie, čo je žiaduci jav, ale aj za vlastnú šancu pôsobiť
v pozitívnom smere na tie subjekty, ktoré sú pisateľmi týchto podnetov. V roku 2014 vybavovala
SIŽP 776 podnetov. Pochádzali od občanov, mimovládnych organizácií, podnikateľských
subjektov, colných úradov, polície, orgánov štátnej a verejnej správy, ako aj od anonymných
pisateľov. SIŽP ich riešila prednostne a z celkového počtu prešetrených podnetov zistila porušenie
zákona v 232 prípadoch, čo predstavuje 44,53 percent. Zásadou je, aby ani jeden podnet nezostal
nevybavený.
Úspešné plnenie hlavných úloh SIŽP možno dokumentovať tým, že podiel kontrol, pri
ktorých SIŽP zistila porušenie právnych predpisov, sa v ostatných rokoch neustále znižuje. Ak bol
v roku 2004, teda pri vstupe SR do EÚ, 39 percent z celkového počtu vykonaných kontrol, v roku
2014 to bolo 22,21 percenta. Vývoj tohto ukazovateľa svedčí o zvyšujúcej sa účinnosti práce SIŽP
a zásluhou nej o pozitívnom trende v ochrane životného prostredia.
V auguste 2014 bola ukončená realizácia aktivít projektu akreditáciou odborných činnosti.
Napriek ukončeniu realizácie aktivít projektu pokračuje aj vykonávanie publicity a informovanosti
o aktivitách projektu hlavne prostredníctvom vydávaných správ o technických činnostiach, kde
titulná strana každej správy obsahuje informáciu o realizácii aktivít projektu a o finančnej podpore
pre projekt.
______________________________________
Vyhodnotenie plnenia PHÚ SIŽP za rok 2014
118
Zoznam použitých skratiek
SIŽP
Slovenská inšpekcia životného prostredia
PHÚ
HÚ
ÚIOO
ÚIOV
ÚIOH
ÚIOPaK
ÚIBB
ÚIPK
HI
IŽP
IŽP BA
SP NR
IŽP BB
IŽP KE
IŽP ZA
OIOO
OIOV
OIOH
OIOPaK
OIBB
OIPK
SR
MŽP SR
OOH
OERaBB MŽP
Plán hlavných úloh
Hlavná úloha
Útvar inšpekcie ochrany ovzdušia
Útvar inšpekcie ochrany vôd
Útvar inšpekcie odpadového hospodárstva
Útvar inšpekcie ochrany prírody a krajiny
Útvar inšpekcie biologickej bezpečnosti
Útvar integrovaného povoľovania a kontroly
Hlavný inšpektor
Inšpektorát životného prostredia
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Stále pracovisko Nitra
Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica
Inšpektorát životného prostredia Košice
Inšpektorát životného prostredia Žilina
odbor inšpekcie ochrany ovzdušia
odbor inšpekcie ochrany vôd
odbor inšpekcie odpadového hospodárstva
odbor inšpekcie ochrany prírody a krajiny
odbor inšpekcie biologickej bezpečnosti
odbor integrovaného povoľovania a kontroly
Slovenská republika
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Odbor odpadového hospodárstva
SR–Odbor environmentálnych rizík a biologickej bezpečnosti, Ministerstvo
životného prostredia Slovenskej republiky
Európske spoločenstvo
Európska únia
Európska komisia
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Okresné riaditeľstvo policajného zboru
Krajské riaditeľstvo policajného zboru
Prezídium policajného zboru Slovenskej republiky
Policajný zbor Slovenskej republiky
Úrad justičnej a kriminálnej polície
Úrad hraničnej a cudzineckej polície
Ministerstvo zdravotníctva
Slovenská agentúra životného prostredia
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Slovenský vodohospodársky podnik
orgán štátnej vodnej správy
Obvodný úrad životného prostredia
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Slovenská národná akreditačná služba
Česká republika
Česká inšpekcia životného prostredia
ES
EÚ
EK
MV SR
ORPZ
KRPZ
PPZ SR
PZ SR
ÚJKP
ÚHCP
MZ
SAŽP
ŠOP SR
ŠÚ SR
SVP
OŠVS
OÚŽP
ÚNMS SR
SNAS
ČR
ČIŽP
______________________________________
Vyhodnotenie plnenia PHÚ SIŽP za rok 2014
119
MPO ČR
Ministerstvo priemyslu a obchodu Českej republiky
MŽP ČR
Ministerstvo životného prostredia Českej republiky
AEWS
Accident Emergency Warning System
AMS-E
automatizovaný merací systém emisií
BAT
Best Available Techniques - najlepšie dostupné techniky
BREF
referenčné dokumenty o najlepších dostupných technikách
BA 95 N,BA 98, EVO BA druhy motorového benzínu
CO
oxid uhoľnatý
ČS
čerpacia stanica
ČOV
Čistiareň odpadových vôd
CITES
Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and
Flora (Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne rastúcich
rastlín a voľne žijúcich živočíchov)
CHA
Chránený areál
CHS
Chránený strom
EIA
Environmental impact assessment - posudzovanie vplyvov na životné
prostredie
EL
emisné limity
EFSA
EuropeanFoodSafetyAuthority
EPaR
Európsky parlament a rada
ERDF
Európsky fond regionálneho rozvoja
F-plyny
fluórované skleníkové plyny
FQMS
monitorovací systém kvality palív
GT a GMO
Génové technológie a geneticky modifikované organizmy
GM zvieratá
Geneticky modifikované zvieratá
GM rastliny
Geneticky modifikované rastliny
GMO
Geneticky modifikovaný organizmus
GM ryby
Geneticky modifikované ryby
GM potkany
Geneticky modifikované potkany
GM kukurica Geneticky modifikovaná kukurica
HaZZ
hasičský a záchranný zbor
HP
havarijný plán
H2S
sulfán
HCl
plynné zlúčeniny chlóru
HF
flór a jeho plynné zlúčeniny
ICPDR
International commision for the Protection of the Danube River
IMPEL
Implementation and Enforcement of Environmental Law
IPKZ
integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia
IPPC
integrated pollution and prevention control
IS
informačný systém o činnosti vyplývajúcej zo zákona o IPKZ
KGJ
kogeneračná jednotka
KRP
kvapalné ropné palivo
KHV
komisia pre hraničné vody
KPČ
kategória priemyselnej činnosti
LPG
skvapalnený ropný plyn
LPO
lodný plynový olej
MZV
mimoriadne zhoršenie vôd
NEIS
Národný emisný informačný systém
NFP
nenávratný finančný príspevok
NFK
následná finančná kontrola
NH3
amoniak
______________________________________
Vyhodnotenie plnenia PHÚ SIŽP za rok 2014
120
NM
NOx
NPR
OM
OPŽP
OOPP
OŠL
OBÚ
PIAC
PCDD
PCDF
PCB
PL
POPs
PP
PR
PTČ
REACH
RV
SO2
STPP a TOO
ŠL
ŠR
TCM
TPS
TZL
TWG
TOC
TP
ŤK
ŤVO
VOC
VPP
ZL
ŽP
nafta motorová
oxidy dusíka – oxid dusnatý a oxid dusičitý vyjadrené ako oxid dusičitý (NO2)
Národná prírodná rezervácia
oprávnené merania
PO3 – operačný program životného prostredia, prioritná os 3
osobné ochranné pracovné pomôcky
obzvlášť škodlivé látky
obvodný bánsky úrad
Principal International Alert Center
polychlorované dibenzo-p-dioxíny
polychlorované dibenzofurány
polychlórované bifenyly
pohonná látka
perzistentné organické látky
Prírodná pamiatka
Prírodná rezervácia
pracovisko technických činností
Registration, Evaluation, Authorisation and Restrictionsof Chemikals
regulované výrobky
oxid siričitý
Súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení
na zabezpečenie ochrany ovzdušia
škodlivé látka
štátny rozpočet
Tradičná čínska medicína
technické pracovné skupiny
tuhé znečisťujúce látky
technical working groups - technické pracovné skupiny
celkový organický uhlík
technické požiadavky
ťažké kovy
ťažký vykurovací olej
prchavé organické zlúčeniny
všeobecné podmienky prevádzkovania
znečisťujúca látka
životné prostredie
______________________________________
Vyhodnotenie plnenia PHÚ SIŽP za rok 2014
121
Download

Vyhodnotenie plnenia PHÚ za rok 2014