16
2014
Ročník: XI.
Newsletter otázok, odpovedí
a účtovných aktualít
15. august 2014
Bratislava
Odborné vydavateľstvo
ekonomickej, právnickej
a manažérskej literatúry
Obsah
Vážení čitatelia,
aj šestnáste vydanie časopisu Účtovný tip prináša
so sebou množstvo
odborných informácií z oblasti
účtovníctva.
V dnešnom vydaní
sa venujem problematike pohľadávok a ich účtovaniu a tiež daňovým
a účtovným súvislostiam pri obstaraní automobilu. Verím, že obsah
príspevkov bude pre vás nápomocný
a pomôže pri každodennej pracovnej
činnosti.
Rubrika ,,Otázky a odpovede“ obsahujú odborné spracovanie a vysvetlenie problémov z praxe, s ktorými si
naši zákazníci nevedeli sami poradiť.
Náš odborný autorský kolektív sa
snaží čo najjednoduchšie problém vyriešiť a priniesť vyhovujúcu odpoveď.
Príjemné čítanie vám v mene celej redakcie želá
TÉMA
Pohľadávky a ich účtovanie v roku 2014
Daňové a účtovné súvislosti obstarania
automobilu3
OTÁZKY A ODPOVEDE
Nákup PHL v Maďarsku
5
Rezervný fond a zisk
6
Ukončenie podnikania a daňová povinnosť z
lízingovej splátky
6
Informujeme Vás
Schválená novela zákona o používaní ERP
nadobudne účinnosť v dvoch etapách 1.10.2014 a 1.1.2015
7
Internetový portál časopisu
v rámci predplatného zdarma
Čítajte ďalej...
Ing. Tamara Jávorková
odborná redaktorka
vyšlo: 15. 08. 2014
2
16 | 2014
|1
TÉMA
Pohľadávky a ich
účtovanie v roku 2014
Pohľadávky predstavujú peňažné vyjadrenie nároku
veriteľa na peňažné alebo nepeňažné plnenie, ktoré
umožní vyrovnanie pohľadávky. Predstavujú súčasť
majetku podniku, a preto sa v súvahe vykazujú na
strane aktív a sú teda zahrnuté do sumy majetku.
Jediný druh pohľadávok, ktoré nie sú súčasťou
majetku a vykazujú sa v súvahe na strane pasív s
mínusovým znamienkom – znižuje hodnotu vlastného imania účtovnej jednotky, sú pohľadávky za
upísané vlastné imanie.
Základné členenie pohľadávok je podľa doby splatnosti na dlhodobé a krátkodobé. Podľa dôvodu
vzniku pohľadávky delíme na jednotlivé druhy
– pohľadávky z obchodného styku (najpočetnejšie), pohľadávky voči spoločníkom, členom družstva, pohľadávky voči zamestnancom, voči sociálnej poisťovni, daňové pohľadávky, iné pohľadávky.
Pohľadávky pri ich vzniku oceňujeme menovitou
hodnotou, teda sumou, na ktorú pohľadávka znie,
vychádzame pritom z účtovného dokladu preukazujúceho jej vznik – vystavená faktúra, výdavkový
pokladničný doklad, či výpis z bankového účtu,
preukazujúci napr. poskytnutie úveru, resp. interný
účtovný doklad vystavený na základe iných dokladov či skutočností (napr. úverová zmluva, preddavok zamestnancovi, potvrdenie poisťovne o poistnej náhrade...). Pohľadávky pri ich odplatnom
nadobudnutí a pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania sa ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu oceňujú obstarávacou
cenou, teda cenou vyrovnania protihodnoty ich
nadobudnutia vrátane nákladov súvisiacich s ich
obstaraním.
O pohľadávke sa prvýkrát účtuje ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Dňom uskutočnenia účtovného prípadu podľa opatrenia pre podnikateľov je deň splnenia dodávky, platby záväzku,
inkasa pohľadávky, započítania pohľadávky, postúpenia pohľadávky, prevzatia dlhu, poskytnutia a
prijatia preddavku, úhrady úveru alebo pôžičky
poskytnutím nového úveru alebo pôžičky, zistenia
manka na majetku a záväzkoch, schodku, prebytku
majetku, škody na majetku, vkladu do obchodnej
2|
spoločnosti a družstva, pohybu majetku vo vnútri
účtovnej jednotky a deň zistenia ďalších skutočností vyplývajúcich z osobitných predpisov alebo
z vnútorných podmienok účtovnej jednotky, ktoré
sú predmetom účtovníctva a ktoré v účtovnej jednotke nastali, a účtovná jednotka má k dispozícii potrebné podklady, ktoré dokumentujú tieto
skutočnosti.
Pre správne účtovanie pohľadávok je dôležité viesť
dôslednú analytickú evidenciu minimálne v rozsahu určenom opatrením pre podnikateľov - vytváranie analytických účtov k syntetickým účtom
pohľadávok
a)členenie pohľadávok podľa dohodnutej doby
splatnosti a zostatkovej doby splatnosti.
Dohodnutá doba splatnosti pohľadávok je doba
dohodnutá v zmluve alebo iným spôsobom, v ktorej sa majú pohľadávky splatiť. Podľa dohodnutej
doby splatnosti sa pohľadávky účtujú pri vzniku
účtovného prípadu na príslušné syntetické účty.
Zostatková doba splatnosti pohľadávok je doba,
ktorá sa rovná rozdielu medzi dohodnutou dobou
splatnosti a dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná
závierka.
Dlhodobé pohľadávky sú pohľadávky s dohodnutou (zostatkovou) dobou splatnosti dlhšou ako
jeden rok. Krátkodobými pohľadávkami sú pohľadávky s dohodnutou (zostatkovou) dobou splatnosti najviac jeden rok. Ku dňu, ku ktorému sa
zostavuje účtovná jednotka, sa prehodnocuje charakter pohľadávok podľa zostatkovej doby splatnosti a tá časť pohľadávok, ktorá je splatná do roka,
sa vykáže ako krátkodobé pohľadávky a tá časť, čo
je splatná do doby dlhšej ako rok, sa vykáže ako
dlhodobé pohľadávky.
b)členenie podľa jednotlivých dlžníkov alebo rovnorodých skupín dlžníkov,
c)členenie podľa jednotlivých mien podľa zákona
o účtovníctve,
d)členenie podľa položiek účtovnej závierky, a to
vrátane požiadaviek na zostavenie poznámok;
členenie sa týka aj požiadaviek na zverejňovanie údajov z účtovnej závierky,
e)členenie podľa požiadaviek na vyčíslenie základu dane jednotlivých daní,
16 | 2014
vyšlo: 15. 08. 2014
f)členenie pre potreby zúčtovania zdravotného,
nemocenského a dôchodkového poistenia, príspevkov na poistenie v nezamestnanosti a príspevku do garančného fondu,
g)členenie z hľadiska potrieb finančného riadenia účtovnej jednotky.
Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka,
sa overuje stav pohľadávok vykázaných v účtovníctve inventarizáciou, jej súčasťou je dokladová
inventúra, kde sa overuje správnosť zaúčtovanej
sumy pohľadávky a jej existencia. Pri pohľadávkach po splatnosti sa posudzuje miera rizika ich
neuhradenia a v prípade zistenia pochybností o ich
budúcej úhrade, účtovná jednotka tvorí opravnú
položku.
Opravná položka k pohľadávke sa tvorí najmä k
pohľadávke, pri ktorej je opodstatnené predpokladať, že ju dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí, k spornej pohľadávke voči dlžníkovi, s ktorým sa vedie spor o jej uznanie. Tvorba opravnej
položky k pohľadávke sa účtuje na ťarchu účtu 547
– Tvorba a zúčtovanie opravnej položky k pohľadávke so súvzťažným zápisom v prospech účtu
391 – Opravné položky k pohľadávkam. Opravná
položka k dlhodobej pohľadávke a k dlhodobému
finančnému majetku, ktorým sú pôžičky, ak je
zostatková doba splatnosti tejto pohľadávky alebo
pôžičky dlhšia ako jeden rok, upravuje hodnotu
tejto pohľadávky a pôžičky na jej súčasnú hodnotu,
napríklad metódou efektívnej úrokovej miery.
Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka,
sa posudzuje opodstatnenosť účtovania tvorby
opravnej položky a trvania opodstatnenosti existencie a sumy už vytvorenej opravnej položky k
majetku. Posudzuje sa potreba účtovania upravujúcich závierkových účtovných prípadov podľa
opatrenia pre podnikateľov, napríklad v prípade
vyhlásenia konkurzu alebo reštrukturalizácie na
niektorého z odberateľov, ktoré sa uskutočnilo po
dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, ktorým sa spravidla potvrdí, že znehodnotenie pohľadávok z obchodného styku existovalo už ku dňu,
ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.
Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka,
sa posudzuje opodstatnenosť účtovania tvorby
opravnej položky a trvania opodstatnenosti existencie a sumy už vytvorenej opravnej položky k
majetku.
vyšlo: 15. 08. 2014
Zúčtovanie opravnej položky sa účtuje z dôvodu
vyradenia majetku z účtovníctva alebo z dôvodu
úplného alebo čiastočného zániku opodstatneného
predpokladu trvania zníženia hodnoty majetku.
Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu vyradenia
majetku z účtovníctva, napríklad pri predaji, likvidácii, darovaní, škode, spotrebe a inkase pohľadávky, sa účtuje pred vyradením majetku z účtovníctva. Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu
vyradenia majetku z účtovníctva, sa účtuje na ťarchu vecne príslušného súvahového účtu opravných položiek so súvzťažným zápisom v prospech
príslušného účtu majetku a pri dlhodobom odpisovanom majetku v prospech vecne príslušného
účtu oprávok k dlhodobému majetku. Zúčtovanie
opravnej položky z dôvodu úplného alebo čiastočného zániku opodstatneného predpokladu trvania zníženia hodnoty majetku sa účtuje na ťarchu vecne príslušného súvahového účtu opravnej
položky so súvzťažným zápisom v prospech príslušného účtu nákladov.
doc. Ing. Mgr. Renáta Pakšiová, PhD.
Daňové a účtovné súvislosti
obstarania automobilu
Spôsob obstarania automobilu na podnikanie je
dôležitý nielen z právneho hľadiska (napr. uplatnenie reklamácie), ale najmä z hľadiska určenia vstupnej ceny pre daňové i účtovné účely.
Najčastejším spôsobom obstarania automobilu je: • kúpa, • finančný prenájom, • obstaranie automobilu bezodplatne. Kúpa
Najbežnejším spôsobom obstarania automobilu
je obstaranie kúpou. Pri kúpe automobilu je dôležitou informáciou jeho vstupná cena definovaná
§ 25 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o DzP“), ktorou je zároveň pri tomto spôsobe
obstarania obstarávacia cena z pohľadu zákona
č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).
Zákon o účtovníctve ju definuje v § 25 ods. 6
písm. a) ako cenu, za ktorú bol majetok obstaraný,
vrátane nákladov súvisiacich s jeho obstaraním.
16 | 2014
|3
Medzi náklady súvisiace s obstaraním automobilu
patrí napr. clo, dopravné, náklady na uvedenie do
prevádzky a pod.
Automobil je súčasťou samostatných hnuteľných
vecí, ktoré pre účely odpisovania musia spĺňať z
pohľadu zákona o DzP hranicu ocenenia v sume
vyššej ako 1 700,- € a prevádzkovo-technické
funkcie dlhšie ako jeden rok. Výdavky, ktoré sú
spojené s obstaraním automobilu, sa tak premietajú do daňových výdavkov postupne prostredníctvom daňových odpisov. Z účtovného pohľadu sa
účtovná jednotka môže rozhodnúť v prípade automobilu, ktorý by mal obstarávaciu cenu nižšiu ako
1 700,- € , či ho zaradí do dlhodobého hmotného
majetku odpisovaného alebo ako zásoby.
Príklad 1
Účtovná jednotka Faro, s.r.o., platiteľ DPH, obstarala osobný automobil, ktorého kúpna cena bola
13 400,- € bez DPH, poplatok za zápis do evidencie motorových vozidiel a pridelenie EČV je
106,- € . Účtovná jednotka si nechala pred prevzatím auta nainštalovať poplašné a zabezpečovacie zariadenie, ktorého suma s montážou bola
894,- € bez DPH. V akej cene zaradí automobil
do používania?
Obstarávaciu cenu a zároveň vstupnú cenu automobilu tvorí kúpna cena bez DPH, plus všetky
náklady súvisiace s obstaraním do doby zaradenia
majetku, t.j. 13 400 + 106 + 894 = 14 400,- €.
Poznámka: Ak by účtovná jednotka nebola platiteľom DPH, suma DPH by bola súčasťou vstupnej
ceny podľa § 25 ods. 5 zákona o DzP.
Finančný prenájom
zhodnotenie vykonané a hradené nájomcom do
času uvedenia automobilu do užívania.
Pri obstaraní automobilu prostredníctvom finančného prenájmu súčasťou obstarávacej ceny
u nájomcu nie je DPH. Uvedené vyplýva z § 25
ods. 6 zákona o DzP. To znamená, že nájomca,
ktorý nie je platiteľom DPH, ani nájomca, ktorý je
platiteľom DPH, nemajú nárok na jej odpočítanie
pri zaradení, a teda nikdy sa nezahŕňa do obstarávacej (vstupnej) ceny automobilu obstaraného
formou finančného prenájmu. DPH sa u platiteľa
uplatňuje postupne v rámci jednotlivých splátok a
u neplatiteľa sa zahŕňa priamo do nákladov, ktoré
predstavujú daňový výdavok. Obstaranie automobilu bezodplatne
Bezodplatné poskytnutie majetkového práva inej
osobe je považované za darovanie. Príjmy získané
darovaním nie sú podľa § 12 ods. 7 písm. b) zákona
o DzP u právnickej osoby predmetom dane. Ak daňovník nadobudne automobil bezodplatne, na jeho ocenenie sa použije zostatková
cena zistená u darcu pri vyradení automobilu
v dôsledku jeho darovania podľa § 25 ods. 1
písm. f) zákona o DzP. Z takto určenej vstupnej
ceny sa bezodplatne nadobudnutý automobil aj
odpisuje. Ocenenie hmotného majetku podľa zákona o účtovníctve nie je vždy akceptované na účely zákona
o DzP, ten v prípade bezodplatného nadobudnutia
stanovuje vstupnú cenu hmotného majetku odlišne
od ocenenia v účtovníctve. Príklad
Špecifikum finančného prenájmu spočíva v prevode vlastníckeho práva, ktoré prechádza z prenajímateľa na nájomcu až po úplnom zaplatení automobilu ako predmetu finančného prenájmu, avšak
počas doby trvania finančného prenájmu vystupuje nájomca ako ekonomický vlastník, ktorému
plynú z tohto vlastníctva všetky práva a povinnosti
na zaradenie, užívanie, odpisovanie a pod.
Účtovná jednotka Faro, s.r.o., získala darom
osobný automobil od otca spoločníka, ktorý podniká ako živnostník. Darovaný automobil má
zahrnutý v obchodnom majetku vo vstupnej
cene (obstarávacej cene) 18 500,- € . Zostatková
cena automobilu pri jeho vyradení z obchodného
majetku z dôvodu darovania bola 13 875,- € . Aká
bude vstupná cena v účtovnej jednotke Faro, s.r.o.,
a ďalšie daňové a účtovné dopady?
Obstarávaciu cenu automobilu v porovnaní s
kúpou tvorí istina a náklady súvisiace s obstaraním tohto automobilu, ktoré vzniknú do času jeho
uvedenia do užívania, ako napríklad poplatok za
uzatvorenie nájomnej zmluvy, prípadne technické
Vstupnú cenu pre daňové účely tvorí zostatková
cena daňová 13 875,- € (zistená ako rozdiel vstupnej ceny a uplatnených daňových odpisov do doby
vyradenia automobilu z majetku u otca podnikateľa) a v tomto ocenení zaradí automobil vo svojom
4|
16 | 2014
vyšlo: 15. 08. 2014
obchodnom majetku aj účtovná jednotka Faro, s.r.o.,
a z tejto sumy začne automobil odpisovať. Z pohľadu
DPH vzniká pri darovaní odpísaného hmotného
majetku platiteľovi daňová povinnosť v zmysle § 22 ods. 5 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, t.j., základom dane je zostatková cena majetku zistená
podľa ustanovení zákona o DzP, v našom prípade
13 875,- € , z ktorej musí darca odviesť DPH.
Keďže Faro, s.r.o., je účtovnou jednotkou, v účtovníctve ocení darovaný automobil reprodukčnou obstarávacou cenou podľa § 25 ods. 1
písm. d) zákona o účtovníctve pre účtovné účely
odpisovania. Poznámka: V prípade, že by Faro, s.r.o., nadobudla automobil darom od fyzickej osoby –
nepodnikateľa, automobil by sa ocenil u prijímateľa daru na účely dane z príjmov reprodukčnou
obstarávacou cenou. Ing. Renáta Stanley, PhD.
OTÁZKY A ODPOVEDE
Nákup PHL v Maďarsku
Otázka: Podnikateľ, fyzická osoba, platiteľ DPH,
účtuje v PÚ, podniká v osobnej doprave.
1. V Maďarsku poplatky za použitie diaľnic zaplatí
debetnou kartou. Doklad z registračnej pokladne
je vystavený v HUF 518/261? Následne 261/221?
2. Na doklade je dátum 16.6.2014, na výpise 18.6.
- treba účtovať aj kurzový rozdiel?
3. Ide o vyššie sumy, takže koncom roka žiadame
o vrátenie DPH 378/648?
Keď DPH nám vrátia až v roku 2015, tak v DP za
rok 2014 bude suma na účte 648 položka znižujúca výsledok hospodárenia?
Odpoveď:
1.Pri platbe debetnou kartou účtovná jednotka
čerpá vlastné finančné prostriedky z bežného
účtu. Tieto platby sa účtujú tak, ako uvádzate,
prostredníctvom účtu 261 – Peniaze na ceste.
2.Pri nákupe sa použije kurz ECB z dňa predchádzajúceho dňu uskutočnenia účtovného
vyšlo: 15. 08. 2014
prípadu. Na výpise je platba prepočítaná kurzom komerčnej banky. Na účte 261 – Peniaze
na ceste teda vzniká kurzový rozdiel, ktorý je
potrebný zaúčtovať.
3.O nároku na vrátenie DPH z tovarov a služieb
obstaraných v zahraničí sa účtuje na ťarchu
účtu 378 – Iné pohľadávky súvzťažne v prospech účtu 648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti. Ak nárok na vrátenie DPH
z tovarov a služieb obstaraných v zahraničí
vzniká v cudzej mene, pohľadávka sa prepočíta kurzom ECB platným v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného
prípadu. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje
účtovná závierka, sa pohľadávka opäť prepočíta kurzom ECB. Ak sa nárok uplatňuje viackrát za účtovné obdobie, prípadné rozdiely
medzi uplatňovaným a uznaným nárokom
sa účtujú podľa charakteru v prospech účtu
648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti
alebo na ťarchu účtu 548 – Ostatné náklady
na hospodársku činnosť. Pri vrátení DPH je
potrebné zaúčtovať kurzový rozdiel na účte
378 – Iné pohľadávky.
DPH zaúčtovaná do nákladov je daňovo uznaným
výdavkom v súlade s § 19 ods. 3 písm. k) bod 3
zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. v znení
neskorších predpisov. U daňovníka účtujúceho v
sústave podvojného účtovníctva sa DPH zahrnie
do daňových výdavkov v tom zdaňovacom období,
v ktorom účtuje o nároku na jej vrátenie v súlade s
postupmi účtovania.
Ak si účtovná jednotka nárokuje vrátenie DPH,
potom účtovný prípad zaúčtuje nasledovne: Účtovné
súvzťažnosti Suma MD D 1. Nákup PHL
a) Cena bez 15 000 HUF 501 AE
dane b) DPH 3 000 HUF 501 AE
c) Spolu 17 000 HUF 211 (261)
Účtovná jednotka si nárokuje na vrátenie daň zaplatenú
v Maďarsku vo výške 3 000,- HUF. 2. Predpis nároku 3 000 HUF
na vrátenie dane 378 648 V roku vrátenia DPH už ide iba o vyrovnanie
pohľadávky na účte 378-Iné pohľadávky bez vplyvu
na výsledok hospodárenia.
16 | 2014
|5
Ing. Zuzana Kubaščíková, PhD.
Rezervný fond a zisk
Otázka: Obchodná spoločnosť tvorí rezervný fond
vo výške 5% čistého zisku, max. do výšky 10% základného imania. Ako postupuje pri zaokrúhľovaní?
Odpoveď: Tvorbu rezervného fondu taxatívne
vymedzujú § 67 a § 124 Obchodného zákonníka. Podľa tohto zákona sa rezervný fond vytvára
povinne iba na krytie strát spoločnosti. Povinne
ho vytvára spoločnosť s ručením obmedzeným a
akciová spoločnosť zo zisku bežného účtovného
obdobia vykázaného v schválenej riadnej účtovnej závierke.
Rezervný fond je ďalším vlastným zdrojom
majetku obchodnej spoločnosti. Možno ho použiť len na úhradu straty alebo prekonanie nepriaznivého priebehu hospodárenia. Strata sa kryje tým,
že o výšku straty sa zníži na strane pasív hodnota
rezervného fondu. Aby bolo možné hradiť stratu
z rezervného fondu, nemusí rezervnému fondu
zodpovedať rovnaká hodnota likvidných prostriedkov spoločnosti.
V § 124 Obchodného zákonníka sa uvádza, že
rezervný fond sa vytvára v čase a vo výške, ktorú
určuje spoločenská zmluva. Spoločnosti nevyplýva
povinnosť pri jej vzniku tvoriť rezervný fond, ak
to nestanovuje spoločenská zmluva. Povinnosť ho
vytvoriť vyplýva z čistého zisku vykázaného v riadnej účtovnej závierke za rok, v ktorom po prvýkrát
vytvorí zisk a to vo výške najmenej 5% z čistého
zisku, nie viac ako 10% základného imania.
Rezervný fond je spoločnosť povinná dopĺňať
každý rok o sumu určenú v spoločenskej zmluve
alebo stanovách, najmenej vo výške 5% z čistého
zisku vyčísleného v ročnej účtovnej závierke, až
do dosiahnutia výšky rezervného fondu určeného
v spoločenskej zmluve, najmenej do výšky 10%
základného imania.
Vytváranie a dopĺňanie rezervného fondu z účtovného zisku podľa Obchodného zákonníka sa účtuje
na účte 421 – Zákonný rezervný fond a účtovný
predpis je nasledovný: 431/421. Prostredníctvom
obratov účtu 421 - Zákonný rezervný fond účtovná
jednotka má informácie o tvorbe a čerpaní prostriedkov rezervného fondu, preto nie je nutné
6|
evidovať prostriedky rezervného fondu na osobitnom účte vedenom v peňažnom ústave.
Žiadna právna norma neustanovuje spôsob
zaokrúhľovania výšky rezervného fondu, a preto účtovná jednotka postupuje na základe všeobecných zásad účtovania, a to zaokrúhľovanie na eurocenty matematicky.
Ing. Marta Rešetková, PhD. Ukončenie podnikania a daňová
povinnosť z lízingovej splátky
Otázka: Postúpenie finančného lízingu osobného
automobilu - zúčtovanie DPH / odpočtu pri
1. zvýšenej splátke vo výške 30% z ceny auta.
Klient zakúpil osobné auto formou finančného
leasingu v roku 2013 ako fyzická osoba, platca
DPH, s podmienkou, že až po odjazdení určitého
počtu km / cca pol roka bude auto registrované
na jeho osobu. Medzitým klient založil sro-čku a
živnosť k 30.06.2014 ukončil. Uvedený prepis leasingu je urobený priamo na sro-čku. Potrebujem
zúčtovať odpočet DPH zo zvýšenej splátky (30%
z ceny auta) uplatnený v roku 2013 vzhľadom k
ukončeniu živnosti. Môžete mi poradiť, ako to
urobiť správne?
Odpoveď: Podľa § 81 ods. 2 zákona č. 222/2004
Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov platiteľ je povinný požiadať o zrušenie registrácie pre daň, keď skončí v tuzemsku
činnosť, ktorá je predmetom dane. V danom prípade platiteľ ukončil činnosť, ktorá je predmetom
dane, dňa 30.6.2014. Zákon o DPH nestanovuje
termín, dokedy je platiteľ povinný požiadať o zrušenie registrácie.
Ak platiteľ dane nepodá žiadosť o zrušenie registrácie z dôvodu ukončenia podnikania, registráciu
môže zrušiť z úradnej moci daňový úrad v zmysle
§ 81 ods. 4 zákona o DPH.
Daňový úrad o zrušení registrácie pre daň vydá
rozhodnutie, v ktorom určí deň, uplynutím ktorého fyzická osoba prestáva byť platiteľom, proti
tomuto rozhodnutiu nie je možné podať odvolanie. Uplynutím dňa fyzická osoba prestáva byť platiteľom, končí prebiehajúce zdaňovacie obdobie
a zaniká platnosť osvedčenia o registrácii pre daň
a platnosť identifikačného čísla pre daň. Fyzická
osoba je povinná do desiatich dní odo dňa, kedy
16 | 2014
vyšlo: 15. 08. 2014
prestala byť platiteľom, odovzdať daňovému úradu
osvedčenie o registrácii.
Podľa § 81 ods. 6 zákona o DPH vyplýva, že v
poslednom zdaňovacom období vzniká platiteľovi daňová povinnosť (t.j. povinnosť odviesť daň)
vzťahujúca sa na majetok (t.j. tovar), pri ktorého
nadobudnutí alebo vytvorení vlastnou činnosťou
bola daň úplne alebo čiastočne odpočítaná. Daň sa
vypočíta zo zostatkovej ceny majetku ku dňu skončenia posledného zdaňovacieho obdobia a z ceny
zásob ku dňu skončenia posledného zdaňovacieho
obdobia. Platiteľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou,
použije pri výpočte odvodu dane postup ako platiteľ, ktorý je účtovnou jednotkou.
V danom prípade ide o tovar (osobný automobil),
ktorý je predmetom nájmu s dojednaným právom
kúpy prenajatej veci. Teda nejde o tovar vo vlastníctve platiteľa (živnostníka). Lízing s právom kúpy
prenajatej veci sa na účely zákona o DPH považuje za dodanie služby a na daňovú povinnosť sa
vzťahuje § 19 ods. 3. To značí, že ak platiteľ (živnostník) si uplatnil odpočítanie dane z lízingovej
splátky, išlo o odpočítanie dane z prijatej služby
(nie z majetku, tovaru). Keďže ustanovenie § 81
ods. 6 zákona o DPH osobitne neuvádza, že daň sa
odvádza aj z tovaru, ktorý bol predmetom nájmu s
dojednaným právom kúpy prenajatej veci, platiteľ
(živnostník) nie je povinný odviesť daň. Ing. Marián Drozd
INFORMUJEME VÁS
Schválená novela zákona o
používaní ERP nadobudne
účinnosť v dvoch etapách
- 1.10.2014 a 1.1.2015
Dňa 8. júla 2014 NR SR schválila návrh zákona,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon o DPH a ďalšie všeobecne záväzné právne predpisy, medzi
nimi i zákon o používaní elektronickej registračnej
pokladnice (zákon č. 289/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov).
Táto novela zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice nadobudne účinnosť v dvoch
etapách – 1.10.2014 a 1.1.2015.
vyšlo: 15. 08. 2014
Zmeny a doplnky sa týkajú:
1.§ 4 ods. 2 písm. b) – do tohto ustanovenia sa doplnil nový bod, ktorým sa rozširujú požiadavky na elektronickú registračnú
pokladnicu (ďalej len „ERP“). Od 1.1.2015
ERP musí umožňovať aj on-line pripojenie s informačnými systémami finančnej
správy. Podmienky on-line pripojenia ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý
vydá MF SR,
2.§ 7 ods. 3, v ktorom sa zmenilo znenie
poslednej vety. V zmysle tejto novej úpravy od
1.1.2015 podnikateľovi daňový kód ERP
pridelí ktorýkoľvek daňový úrad – a to bez
ohľadu na to, či ide o domáceho alebo zahraničného podnikateľa,
3.§ 16b ods. 3, do ktorého bola doplnená veta
„Ak daňový úrad alebo colný úrad neuloží
pokutu rozhodnutím na mieste, postupuje
podľa osobitného predpisu.19)“. Pokuty podľa §
16b ods. 1 a 2 (napr. pokuta za to, že podnikateľ používa ERP, ktorá nespĺňa zákonom stanovené požiadavky; že ERP svojim zásahom
vyradil z prevádzky; že zaeviduje tržbu v ERP,
ale neodovzdá doklad kupujúcemu a i.) sa
ukladajú na mieste rozhodnutím. Podľa novelizovaného § 16b ods. 3 od 1.10.2014 bude
platiť, že ak daňový úrad alebo colný úrad
neuloží predmetnú pokutu rozhodnutím na
mieste, bude postupovať podľa daňového
poriadku,
4.§ 16b ods. 4 – od 1.10.2014 sa pokuty
budú ukladať na základe zistení uvedených v zápisnici o miestnom zisťovaní.
Náležitosti tejto zápisnice upravuje § 19 daňového poriadku. Preto sa v § 16b ods. 4 slová
„zápisnica o ústnom pojednávaní;18b)“ nahradili slovom „zápisnica;18b)“ a poznámka pod
čiarou k odkazu 18b sa rozšírila o § 37 ods. 4
daňového poriadku,
5.§ 16b ods. 6 písmeno b) - ak sa 1.10.2014
a neskôr zistí, že podnikateľ sa opakovane
druhý a ďalší krát dopustil správneho deliktu
podľa § 16a písm. a) až d), am) a ap) [napr.
nepoužil ERP na evidenciu tržby, prijal tržbu
na základe dokladu vyhotoveného ERP, pričom tento doklad nie je pokladničným dokladom, svojím zásahom vyradil ERP z prevádzky, na evidenciu prijatej tržby používa
ERP, ktorá nespĺňa zákonom stanovené požiadavky; neodovzdá zákazníkovi paragon a i.]
16 | 2014
|7
a v dôsledku tohto správneho deliktu
dôjde ku kráteniu prijatých tržieb, okrem
pokuty, ktorá mu bude uložená podľa § 16a
ods. a) alebo d), správca dane podá aj návrh
na zrušenie jeho živnostenského oprávnenia. Teda od 1.10.2014 správca dane, ktorým je daňový alebo colný úrad, podá návrh
na zrušenie živnostenského oprávnenia
vtedy, ak bude spoľahlivo preukázané, že zo
strany podnikateľa došlo k takému porušeniu zákona, dôsledkom ktorého je krátenie
prijatých tržieb,
• výrobca, dovozca alebo distribútor ERP
od 1.1.2015 bude môcť na trh uvádzať len
také ERP, ktoré budú spĺňať požiadavky
podľa zákona účinného od 1.1.2015 – teda
aj požiadavku, že ERP umožní on-line pripojenie s informačnými systémami finančnej správy,
• podnikateľ, ktorému vznikne povinnosť
používať ERP prvýkrát od 1.1.2015, bude
povinný používať takú ERP, ktorá bude spĺňať požiadavky podľa zákona účinného
od 1.1.2015 – teda aj požiadavku, že ERP
umožní on-line pripojenie s informačnými
systémami finančnej správy,
6.§ 16b ods. 9 - ak podnikateľ poruší zákaz
predávať tovar alebo poskytovať službu, na
ktorú sa vzťahuje povinnosť používať ERP na
predajnom mieste, správca dane, ktorým je
daňový alebo colný úrad, mu uloží príslušnú
pokutu a po označení predajného miesta
podá aj návrh na zrušenie živnostenského
oprávnenia (ak ešte nebol podaný). Teda od
1. 10. 2014 návrh na zrušenie živnostenského oprávnenia správca dane podá až po
označení predajného miesta o tomto zákaze,
• ERP, ktorú podnikateľ používal pred
1.1.2015, bude môcť používať aj naďalej
(teda aj po 1.1.2015). Ale ak sa rozhodne
vymeniť ju za novú, táto nová pokladnica
bude musieť mať aj vybavenie na on-line
pripojenie.
7.§ 18ca (nový paragraf) – prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1.1.2015.
V zmysle týchto prechodných ustanovení:
Ing. Beáta Buláková
Internetový portál časopisu v rámci predplatného zdarma!
Súčasťou portálu sú:
1. Zaujímavosti a novinky, kde sa dočítate o aktuálnych informáciách
z legislatívneho diania, ktoré sú spracované v krátkych informačných
článkoch napísaných renomovaným autorským kolektívom.
2. V časti na stiahnutie získate prístup k rozsiahlym odborným pdf
dokumentom.
3. D okumenty a formuláre, kde sú pre vás doplnené praktické
pomôcky a tlačivá, ktoré vám zjednodušia každodennú pracovnú
činnosť.
4. V archíve nájdete všetky čísla tlačenej verzie časopisu v online verzii
od roku 2004 až po súčasnosť.
www.onnut.dashofer.sk
5. N
a Vaše otázky Vám sprostredkujeme odpovede priamo od
renomovaných odborníkov.
Účtovný TIP – newsletter otázok, odpovedí a účtovných aktualít
Vydáva vydavateľstvo VERLAG DASHÖFER, s. r. o., Železničiarska 13, 814 99 Bratislava. IČO: 35730129. Tel.: 02/33 00 55 55, Fax: 02/33
00 55 50, e‑mail: [email protected] / www.dashofer.sk / Zodpovedná redaktorka: Ing. Nadežda Fuksová / Odborná redaktorka:
Ing. Tamara Jávorková / Sadzba: VERLAG DASHÖFER, s. r. o. / ISSN 1336–5207 / ev. č. 782/08. Vychádza: dvojtýždenne v slovenskom jazyku
/ Cena: ročné predplatné 168,00 € bez DPH, 201,60 € s DPH + poštovné a balné. / Predplatné na newsletter + online verziu časopisu
je na obdobie 6, resp. 12 mesiacov od dátumu vašej objednávky. Objednávku na ďalšie obdobie nie je treba obnovovať, je predĺžená
automaticky na ďalších 6, resp. 12 mesiacov. Objednávku môžete zrušiť len písomne, a to najneskôr 6 týždňov pred koncom vášho
ročného predplatného obdobia. / Objednať možno na adrese redakcie. / Newsletter a všetky v ňom obsiahnuté príspevky a ilustrácie sú
chránené autorským právom. Ich používanie je bez schválenia vydavateľstva – s výnimkou zákonom povolených prípadov – neprípustné.
Žiadna časť newslettera nesmie byť akoukoľvek formou bez písomného súhlasu vydavateľa reprodukovaná alebo s použitím
elektronických off‑line alebo on‑line systémov ukladaná do pamätí, či šírená. / Za správnosť obsahu príspevkov ručia autori. / Redakcia
zodpovie otázky čitateľov. / Odpovede na čitateľské otázky zasielame do 4 týždňov. / Vybrané odpovede budú uverejnené v niektorom
8|
16 | 2014
vyšlo: 15. 08. 2014
Download

Vážení čitatelia, Internetový portál časopisu v rámci