18
2010
Newsletter otázok, odpovedí
a účtovných aktualít
10. septembra 2010,
Bratislava
Odborné vydavateľstvo
ekonomickej, právnickej
a manažérskej literatúry
TÉMA
Vážení
Vážení čitatelia,
čitatelia,
Analytická evidencia
v podvojnom účtovníctve
(2. časť)
v minulom čísle Účtovného tipu sme zverejnili prvú časť príspevku na tému Analytická evidencia v podvojnom účtovníctve, dnes prinášame jeho druhú – záverečnú časť.
níctve
Vyplácate, poukazujete alebo pripisujete v prospech iných osôb
úhrady, pri ktorých ste povinní vykonať zrážku dane a nie ste
si istí ako o tejto dani účtovať? V rubrike Otázky a odpovede
vám poradíme ako na to. Nájdete tu tiež odpovede na otázky
týkajúce sa vzájomného započítania záväzkov a pohľadávok,
účtovania pokuty vyrubenej správcom dane, kúpy pozemku, výstavby budovy a sadových prác obstaraných dodávateľským spôsobom.
Analytická evidencia pri účtovaní
o zákazkovej výrobe
Na základe ustanovenia § 30 ods. 10 PÚPP sa na
účely vykazovania nákladov zákazky vedie ich analytická evidencia v kalkulačnom členení zákazky.
Váš odberateľ vám zaplatil zmenkou a vy už nechcete čakať až
do doby jej splatnosti? Podnetné informácie k tejto problematike nájdete v rubrike Príklady (eskont zmenky). Verím, že vás
zaujmú i príklady týkajúce sa obstarania dlhodobého finančného majetku a informácia o prepočte pohľadávok a záväzkov
v cudzej mene na menu euro.
Analytická evidencia pri účtovaní
dlhodobého majetku
Podľa § 42 PÚPP sa na analytických účtoch účtuje:
a) podľa jednotlivých zložiek dlhodobého majetku,
pričom pri súbore hnuteľných vecí a majetku,
ktorého súčasťou ocenenia je aj príslušenstvo,
sa analytické účty vytvárajú pre jednotlivé súbory a pre majetok vrátane príslušenstva a ak sa
k súboru hnuteľných vecí priradí ďalšia vec
a k majetku sa priradí príslušenstvo alebo sa vyradí, upraví sa ocenenie na príslušnom analytickom
účte,
S pozdravom
Ing. Beáta Buláková,
odborná redaktorka
Obsah
Téma
Analytická evidencia v podvojnom účtovníctve (2.)
b) podľa účelu ustanoveného osobitnými predpismi
alebo vyplývajúceho z požiadaviek riadenia účtovnej jednotky,
|1
Otázky a odpovede
Vzájomné započítanie záväzkov a pohľadávok
Účtovanie pokuty vyrubenej správcom dane
Kúpa stavebného pozemku,
výstavba budovy a sadové práce
|5
|5
c) ak je účtovná jednotka nájomcom, osobitne majetok podľa § 32 ods. 2 písm. c) a e) PÚPP,
|5
d) osobitne majetok daný do zálohy alebo ktorým sa
iným spôsobom ručí za záväzky.
Príklady
Obstaranie dlhodobého finančného
majetku – dlhové cenné papiere
Obstaranie dlhodobého finančného
majetku – zbierka známok
Eskont zmenky
|6
Analytická evidencia podľa jednotlivých zložiek dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku slúži na jeho identifikáciu a obsahuje najmä názov alebo opis majetku, číselné označenie, dátum jeho obstarania a uvedenia do užívania,
dátum zaúčtovania na účte účtovej skupiny 01, 02
a 03, ocenenie, údaje o zvolenom postupe účtovného
|6
|6
Informácie
Prepočet pohľadávok a záväzkov
v cudzej mene na eurá
|7
vyšlo: 10. 9. 2010
Newsletter otázok, odpovedí
a účtovných aktualít
Vážení
Vážení čitatelia,
čitatelia,
Odborné vydavateľstvo
ekonomickej, právnickej
a manažérskej literatúry
18 | 2010
13. február 2009,
Bratislava
|1
odpisovania a daňového odpisovania, sadzby účtovných odpisov a daňových odpisov, sumy účtovných
odpisov a daňových odpisov za zdaňovacie obdobie,
účtovnú zostatkovú cenu a daňovú zostatkovú cenu,
dátum a spôsob vyradenia. Pri majetku, ku ktorému
účtovná jednotka nemá vlastnícke právo, majetku
danému do zálohy alebo vecnom bremene na majetku, ak na jeho obstaranie bola poskytnutá dotácia,
podpora alebo príspevok, sa v analytickej evidencii
vlastníka majetku a záložného veriteľa uvedie výška
poskytnutej dotácie, podpory alebo príspevkov a ďalšie skutočnosti preukazujúce úplnosť účtovného prípadu. Pri súbore hnuteľných vecí a majetku, ktorého súčasťou je aj príslušenstvo, sa jednotlivé časti súboru a jednotlivé kusy majetku zaznamenávajú v analytickej evidencii vo fyzickom a hodnotovom vyjadrení. Ak sa k súboru hnuteľných vecí priradí ďalšia vec a k majetku sa priradí príslušenstvo alebo naopak vyradí, zaznamenáva sa v analytickej evidencii aj dátum priradenia alebo vyradenia tejto veci
alebo príslušenstva.
V prípadoch, ak sa použije spôsob B účtovania zásob,
vedie analytická evidencia formou skladovej evidencie tak, aby bolo možné zistiť a preukázať stav zásob
a zložky obstarávacej ceny zásob aj v priebehu účtovného obdobia.
Zásoby odovzdané na spracovanie inej účtovnej
jednotke, do konsignačných skladov alebo požičané mimo účtovnej jednotky sa sledujú na analytických účtoch a v analytickej evidencii sa zaznamenáva
miesto ich uloženia.
Analytická evidencia pri finančných účtoch
Na analytických účtoch k účtu 211 – Pokladnica,
na ktorom sa účtuje stav a pohyb peňazí v hotovosti, šekov prijatých namiesto hotových peňazí, poukážok na zúčtovanie, sa sleduje stav a pohyb peňazí v hotovosti, valút, šekov, poukážok na zúčtovanie
znejúcich na cudziu menu oddelene podľa jednotlivých mien.
Analytické účty k účtom účtovej skupiny 22, na ktorých sa účtuje stav a pohyb peňažných prostriedkov
účtovnej jednotky v bankách, sa vedú podľa účtovnou jednotkou otvorených účtov v bankách.
Analytické účty dlhodobého finančného majetku
sa vedú podľa jeho jednotlivých zložiek, pri preddavkoch a pôžičkách podľa jednotlivých dlžníkov.
Analytická evidencia obsahuje údaje potrebné na
identifikáciu dlhodobého finančného majetku alebo
údaje ustanovené osobitnými predpismi. Analytické
účty k cenným papierom a podielom sa vytvárajú
podľa ich členenia uvedeného v § 14 PÚPP.
Analytické účty k účtom účtovej skupiny 23 (na ktorých sa účtujú krátkodobé bankové úvery poskytnuté
najdlhšie na dobu jedného roka, najmä preklenovacie
úvery, ak sa neúčtovali v rámci bežného účtu, krátkodobé úvery poskytnuté na základe eskontovaných
zmeniek, postúpených hypotekárnych záložných listov) sa vedú podľa jednotlivých účtovnou jednotkou
otvorených účtov bankových úverov.
Analytická evidencia pri účtovaní
obstarávania dlhodobého nehmotného
majetku
Analytické účty k účtu 251 – Majetkové cenné papiere určené na obchodovanie sa vedú podľa jednotlivých druhov cenných papierov, emitentov a meny.
Na základe ustanovenia § 34 ods. 1 PÚPP sa obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok do času jeho uvedenia do užívania vrátane nákladov súvisiacich s jeho
obstaraním účtuje na účte 041 – Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku. Ak je súčasťou nákladov súvisiacich s obstaraním dlhodobého nehmotného majetku zhotovovanie hnuteľných predmetov,
napríklad prototypov, modelov alebo vzoriek, na ktorých sa práce skúšajú a overujú, sledujú sa na samostatnom analytickom účte.
Analytické účty k účtu 253 – Dlhové cenné papiere na obchodovanie sa vedú podľa druhu cenných
papierov, emitentov a meny.
Analytické účty pri pohľadávkach
Vychádzajúc z ustanovenia § 48 ods. 1 písm. a)
PÚPP sa rozlíšenie na dlhodobé pohľadávky a krátkodobé pohľadávky vo vzťahu k dohodnutej dobe
splatnosti vykoná na analytických účtoch k jednotlivým účtom pohľadávok. Ďalej v zmysle ods. 2 spomínaného paragrafu platí, že analytické účty sa pri
pohľadávkach vytvárajú podľa jednotlivých dlžníkov,
ich rovnorodých skupín a podľa jednotlivých druhov mien.
Analytická evidencia pri účtovaní zásob
Analytická evidencia sa vedie podľa druhov alebo skupín zásob na skladových kartách alebo súborov dát
z počítača. V účtovných jednotkách vykonávajúcich
maloobchodnú činnosť najmä podľa hmotne zodpovedných osôb a miest uloženia zásob. Analytická evidencia slúži na identifikáciu zásob a obsahuje najmä
označenie, dátum obstarania, dátum vyskladnenia,
ocenenie a údaje o množstve zásob.
2|
Newsletter otázok, odpovedí
a účtovných aktualít
Vážení
Vážení čitatelia,
čitatelia,
Odborné vydavateľstvo
ekonomickej, právnickej
a manažérskej literatúry
V zmysle § 48 ods. 3 PÚPP okrem iného vyplýva, že
ak do dňa zostavenia účtovnej závierky nie je vystavený účtovný doklad pre dlžníka, výška pohľadávky sa
18 | 2010
13. február 2009,
Bratislava
vyšlo: 10. 9. 2010
určí napríklad na základe zmluvy alebo iného dokladu a pohľadávka sa účtuje na príslušných účtoch
pohľadávok, s ktorými súvisí a vedie sa na samostatnom analytickom účte.
V tejto súvislosti je vhodné pripomenúť Metodické
usmernenie k účtovaniu DPH, ktoré vydalo Daňové
riaditeľstvo SR. Nakoľko povinnosť preukazovania
jednotlivých nadväzností na daňové priznanie striktne z analytických účtov PÚPP neustanovujú, účtovná jednotka sa rozhodne sama ako bude pri účtovaní
postupovať. Spomínané usmernenie pritom následne
uvádza ako jednu z možností nasledujúcu alternatívu:
Analytické účty pri záväzkoch
V zmysle § 48 ods. 2 PÚPP platí, že analytické účty
sa pri záväzkoch vytvárajú podľa jednotlivých veriteľov, ich rovnorodých skupín a podľa jednotlivých
druhov mien.
Účtovná jednotka si vytvorí analytické účty k účtu
343 – Daň z pridanej hodnoty v členení na právo
na odpočítanie a na daňovú povinnosť, pričom nadväznosť na daňové priznanie zabezpečí cez analytickú evidenciu nie cez analytické účty. Analytická evidencia musí nadväzovať na § 70 zákona o DPH. Na
vytvorenie analytickej evidencie je potrebné definovať
nasledujúce skupiny prijatých faktúr:
Analytická evidencia k účtu 331 – Zamestnanci, na
ktorom sa účtujú záväzky z pracovnoprávnych vzťahov vrátane sociálneho poistenia voči zamestnancom
alebo iným fyzickým osobám a ich zúčtovanie, okrem
záväzkov voči spoločníkom a členom družstiev zo
závislej činnosti, sa vedie podľa jednotlivých zamestnancov na mzdových listoch.
1. Do prvej skupiny platiteľ dane zahrnie prijaté
faktúry, z ktorých bude daň plne odpočítateľná,
t. j. kúpené tovary a služby platiteľ dane použije
výlučne na podnikateľské aktivity, pri ktorých je
povinný platiť daň.
Podľa § 61 ods. 1 PÚPP sa analytické účty pri účtoch
účtovej skupiny 46 – Bankové úvery (účtujú sa tu
bankové úvery, ktoré majú dlhodobý charakter ako
aj dlhodobé bankové úvery, ktoré sa poskytujú pri
eskonte zmeniek) vedú podľa jednotlivých úverov
poskytnutých účtovnej jednotke a podľa jednotlivých bánk.
2. Do druhej skupiny platiteľ dane zahrnie prijaté
faktúry, z ktorých nebude daň na vstupe odpočítateľná, t. j. prijaté tovary a služby platiteľ dane použije výlučne na činnosti oslobodené od dane podľa
§ 28 až 41 zákona o DPH.
Analytické účty pri účtoch účtovej skupiny 47 –
Dlhodobé záväzky, kde sa účtujú záväzky z obchodného i neobchodného styku s dobou splatnosti dlhšou ako jeden rok, sa podľa § 61 ods. 2 PÚPP vedú
podľa jednotlivých veriteľov.
3. Do tretej skupiny platiteľ dane zahrnie prijaté
faktúry, z ktorých bude daň na vstupe odpočítateľná len čiastočne, pretože prijaté tovary a služby platiteľ dane použije čiastočne na činnosti oslobodené od dane podľa § 28 až 41 zákona o DPH
a zároveň čiastočne aj na plnenia podliehajúce
dani. Daň, ktorá bola uplatnená k cene tovaru alebo služby, musí platiteľ dane prepočítať koeficientom podľa § 50 zákona o DPH. Krátenie dane sa
bude týkať predovšetkým tých prijatých plnení,
ktoré predstavujú režijné náklady platiteľa dane.
Na analytických účtoch k účtu 471 – Dlhodobé
záväzky v rámci konsolidovaného celku, kde sa účtujú záväzky voči účtovnej jednotke v konsolidovanom
celku, sa osobitne zaznamenávajú záväzky z kapitálových operácií a z obchodného styku.
Analytické účty pri DPH
V tomto prípade sa daň z pridanej hodnoty účtuje
na účte 343 – Daň z pridanej hodnoty v plnej výške
a na konci zdaňovacieho obdobia účtovná jednotka
daň vynásobí na vstupe koeficientom. Neuplatnenú
daň zaúčtuje platiteľ DPH na ťarchu účtu 548 –
Ostatné náklady z hospodárskej činnosti.
Daň z pridanej hodnoty, ktorú je povinný uplatniť
z nadobudnutia tovaru alebo z prijatia služby príjemca, sa v deň vzniku daňovej povinnosti podľa zákona
č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z.n.p.
(ďalej iba „zákon o DPH“) účtuje na základe § 52
ods. 6 PÚPP v prospech príslušného analytického
účtu 343 – Daň z pridanej hodnoty so súvzťažným
zápisom na ťarchu príslušného analytického účtu 343
– Daň z pridanej hodnoty, ak vzniká nárok na odpočítanie dane z pridanej hodnoty. Ak deň nároku na
odpočítanie dane nie je zhodný s dňom vzniku daňovej povinnosti, v deň vzniku nároku na odpočítanie
dane z pridanej hodnoty sa preúčtuje daň z pridanej hodnoty v rámci analytických účtov k účtu 343 –
Daň z pridanej hodnoty.
vyšlo: 10. 9. 2010
Newsletter otázok, odpovedí
a účtovných aktualít
Vážení
Vážení čitatelia,
čitatelia,
Odborné vydavateľstvo
ekonomickej, právnickej
a manažérskej literatúry
Príklad vytvorenia analytickej evidencie v zmysle
usmernenia DRSR
DPH V SLOVENSKEJ REPUBLIKE
(ANALYTICKÝ ÚČET NA 1. MIESTE ZNAK 1)
DAŇ NA ODPOČÍTANIE
343 1 211
18 | 2010
13. február 2009,
Bratislava
daň z tovarov a služieb kúpených v tuzemsku (§ 49 ods. 2
písm. a) zákona o DPH) u 1. skupiny dokladov
|3
Analytické účty pri účtovaní
vlastného imania
DAŇ NA ODPOČÍTANIE
343 1 212
daň z tovarov a služieb kúpených v tuzemsku (§ 49 ods. 2
písm. a) zákona o DPH) u 3. skupiny dokladov
343 1 221
daň zo služieb a tovarov, pri ktorých príjemca platí daň
(§ 49 ods. 2 písm. b) zákona o DPH) u 1. skupiny dokladov
343 1 222
daň zo služieb a tovarov, pri ktorých príjemca platí daň
(§ 49 ods. 2 písm. b) zákona o DPH) u 3. skupiny dokladov
Vychádzajúc z ustanovenia § 59 ods. 4 PÚPP sa osobitne na analytických účtoch účtu 411 – Základné
imanie vedie:
343 1 231
daň z nadobudnutých tovarov z iného členského štátu
(§ 49 ods. 2 písm. c) zákona o DPH) u 1. skupiny dokladov
a) základné imanie vytvorené vkladmi,
343 1 232
daň z nadobudnutých tovarov z iného členského štátu
(§ 49 ods. 2 písm. c) zákona o DPH) u 3. skupiny dokladov
343 1 343
daň pred splnením podmienok na odpočítanie
b) základné imanie vytvorené priamo alebo sprostredkovane zo zisku,
c) u družstiev základné imanie v členení na zapisované a nezapisované do obchodného registra,
DAŇOVÁ POVINNOSŤ
343 1 381
daň pri dodaní tovarov a služieb v tuzemsku (§ 8 a § 9
zákona o DPH)
343 1 382
daň pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku (§ 11 zákona
o DPH)
343 1 383
daň pri tovaroch a službách, pri ktorých príjemca platí daň
(§ 69 ods. 2 až 4 a 9 zákona o DPH)
343 1 384
daň u druhého odberateľa v trojstrannom obchode(§ 69
ods. 7 zákona o DPH)
d) podľa jednotlivých spoločníkov a členov družstva,
ktorí vložili vklad alebo im bol vklad zvýšený zo
zisku.
Ďalej platí, že na účte 419 – Zmeny základného
imania sa účtuje podľa § 25 PÚPP, pričom analytické účty sa k tomuto účtu vedú podľa jednotlivých
vkladateľov, ktorí sa zaviazali vložením vkladu zvýšiť
základné imanie.
DPH V ČESKEJ REPUBLIKE (ANALYTICKÝ
ÚČET NA 1. MIESTE ZNAK 2)
Napokon treba v súvislosti s touto kapitolou pre úplnosť poznamenať, že k účtu 427 – Ostatné fondy sa
vedú analytické účty podľa jednotlivých vytvorených
fondov.
DPH V NEMECKU (ANALYTICKÝ ÚČET
NA 1. MIESTE ZNAK 3)
Analytické účty
pri iných pohľadávkach
a iných záväzkoch
Analytické účty pri rezervách
Podľa § 55 ods. 6 PÚPP sa analytické účty k účtu
375 – Pohľadávky z vydaných dlhopisov vedú podľa
jednotlivých emisií dlhopisov.
Podľa ustanovenia § 60 ods. 1 PÚPP sa na účtoch
účtovej skupiny 45 – Rezervy účtuje tvorba, použitie
a zrušenie rezerv, pričom analytické účty sa k tomuto
účtu vedú podľa jednotlivých rezerv.
Na základe § 55 ods. 7 PÚPP sa analytické účty
k účtu 376 – Nakúpené opcie vedú členené na kúpne
opcie a predajné opcie a analogicky podľa § 55 ods. 8
PÚPP sa analytické účty k účtu 377 – Predané opcie
vedú členené na kúpne opcie a predajné opcie.
Analytické účty
pri účtovaní vlastného imania
– fyzickej osoby
Podľa ustanovenia § 62 ods. 3 PÚPP sa na analytických účtoch k účtu 491 osobitne zaznamenávajú prijaté dary, zisk alebo strata predchádzajúcich účtovných období.
Pri záväzkoch voči colnému orgánu z dôvodu cla,
dane z pridanej hodnoty a záväzok zo spotrebných
daní pri dovoze, ktoré sa účtujú na účte 379 – Iné
záväzky, sa na analytických účtoch sleduje osobitne
zúčtovanie ciel a zúčtovanie dane z pridanej hodnoty
a jednotlivých spotrebných daní pri dovoze. V nadväznosti na daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty a spotrebnej dani musí byť evidovanie na analytických účtoch k účtu 379 – Iné záväzky usporiadané
tak, aby sa preukázalo platenie dane z pridanej hodnoty a spotrebnej dane colnému orgánu a nárok na
odpočet dane z pridanej hodnoty a na vrátenie spotrebnej dane voči daňovému úradu.
4|
Newsletter otázok, odpovedí
a účtovných aktualít
Vážení
Vážení čitatelia,
čitatelia,
Odborné vydavateľstvo
ekonomickej, právnickej
a manažérskej literatúry
Analytické účty pri účtovaní
nákladov a výnosov
V zmysle § 68 ods. 7 PÚPP sa na samostatnom analytickom účte k účtu 548 – Ostatné náklady na hospodársku činnosť, sledujú rozdiely vyplývajúce zo zníženia regulovaných cien podľa zákona č. 18/1996 Z. z.
o cenách v z.n.p.
18 | 2010
13. február 2009,
Bratislava
vyšlo: 10. 9. 2010
v hodnote 800 eur zaúčtuje v Knihe záväzkov v stĺpci
úhrada takisto s uvedením poznámky o zmluve o vzájomnom zápočte pohľadávok.
Analytické účty
a vnútroorganizačné účtovníctvo
Využitie analytických účtov k finančnému účtovníctvu je jednou z možností, prostredníctvom ktorej
možno organizovať tzv. vnútroorganizačné účtovníctvo účtovnej jednotky (pozri § 6 PÚPP). V takomto
prípade sa využijú účty vnútroorganizačné náklady
a vnútroorganizačné výnosy, ktoré sa zaradia do účtových skupín 59 a 69. Vnútroorganizačné účtovníctvo možno však v zmysle § 6 ods. 1 písm. c) PÚPP
organizovať aj kombináciou využitia analytických
účtov a samostatného účtovného okruhu (pre ktorý
sa vytvoria účty v rámci voľných účtových tried 8 a 9
a ich obsahová náplň).
V peňažnom denníku v rámci uzávierkových operácií na konci roku 2010 zaúčtuje stolár sumu pohľadávky (800 eur) do stĺpca príjmov zahrnovaných do
základu dane v druhovom členení „Predaj výrobkov a služieb“. Sumu záväzku 800 eur zaúčtuje stolár do stĺpca výdavkov vynaložených na dosiahnutie,
zabezpečenie a udržanie príjmu v druhovom členení
„Prevádzková réžia“.
Ing. Ján Mintál
ekonomický a účtovný poradca
Ing. Ján Mintál
ekonomický a účtovný poradca
Účtovanie pokuty vyrubenej
správcom dane
OTÁZKY A ODPOVEDE
OTÁZKA Č. 2: Správca dane nám uložil pokutu.
Ako máme o tejto pokute účtovať?
Vzájomné započítanie
záväzkov a pohľadávok
ODPOVEĎ: Pokuty za porušovanie, resp. neplnenie
si povinností v oblasti daní sa účtujú na ťarchu účtu
545 – Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania so súvsťažným zápisom v prospech účtu 379 – Iné
záväzky. Účtujú sa v tom období, v ktorom vznikli (bez ohľadu na to, či boli zaplatené). Dokladom,
na základe ktorého pokutu vyrubenú správcom dane
zaúčtujete, je právoplatné rozhodnutie správcu dane
(výmer).
OTÁZKA Č. 1: Živnostník – stolár si na rok 2010
prenajal od svojho suseda prevádzkujúceho „Večierku“ časť nevyužitých priestorov na uskladnenie svojich výrobkov do konca roka za 800 eur.
Pre svojho suseda vyrobil stolár na základe vzájomnej dohody regály a pult do predajne v rovnakej sume 800 eur. Obaja sa dohodli na vzájomnom zápočte. Zaujíma nás účtovný režim
prípadu v jednoduchom účtovníctve.
Takéto sankcie nie sú daňovým výdavkom, preto ich
musíte vylúčiť z účtovného výsledku hospodárenia;
pri zisťovaní základu dane sú pripočítateľnou položkou.
ODPOVEĎ: Vzájomný zápočet predstavuje nepeňaž-
Ing. Andrej Kolej
účtovný a daňový špecialista
nú formu úhrady v účtovníctve existujúcej pohľadávky s existujúcim záväzkom. V jednoduchom
účtovníctve sa vznik pohľadávky a záväzku účtuje v Knihe pohľadávok ako aj v Knihe záväzkov.
Faktúru za nájom nebytových priestorov do konca
kalendárneho roka v hodnote 800 eur, ktorú stolárovi sused vystavil, zaúčtuje stolár v tejto hodnote
v Knihe záväzkov. Na druhej strane faktúru vystavenú stolárom za výrobu regálov a pultu do predajne rovnako v sume 800 eur zaeviduje stolár v Knihe
pohľadávok.
Kúpa stavebného
pozemku, výstavba
budovy a sadové práce
OTÁZKA Č. 3: Naša spoločnosť kúpila stavebný pozemok, na ktorom si nechala dodávateľským spôsobom vybudovať budovu – nové sídlo našej firmy. Pozemok v okolí budovy sme nechali upraviť
firme, ktorá sa špecializuje na sadové a záhradnícke práce (táto firma nám založila trávnik,
dodala a vysadila okrasné kríky, stromy a kvety). Pozemok sme nakupovali prostredníctvom
realitnej kancelárie. Platili sme nasledovne:
za pozemok 76 755 eur, za sprostredkovateľské
V deň, keď sa obaja živnostníci dohodli o vzájomnom zápočte pohľadávky a záväzku vo výške 800 eur
zaniká stolárova pohľadávka, ako aj jeho záväzok voči
susedovi – prenajímateľovi. Zánik tejto pohľadávky stolár zaúčtuje v Knihe pohľadávok v stĺpci zaplatené s uvedením poznámky o zmluve o vzájomnom
zápočte pohľadávky a záväzku. Zároveň zánik záväzku
vyšlo: 10. 9. 2010
Newsletter otázok, odpovedí
a účtovných aktualít
Vážení
Vážení čitatelia,
čitatelia,
Odborné vydavateľstvo
ekonomickej, právnickej
a manažérskej literatúry
18 | 2010
13. február 2009,
Bratislava
|5
služby realitnej kancelárie 3 629,50 eur, za výstavbu budovy 278 341 eur, za sadovnícke práce
4 641 eur – všetko sú to ceny vrátane DPH. Ako
sme mali o týchto prípadoch účtovať? Chceme si
overiť, či sme postupovali správne.
p. č.
1.
ODPOVEĎ: Účtovanie o vami uvedených nákupoch
je nasledovné:
p. č.
text
suma
MD
D
1.
Záväzok za nákup pozemku
Celkom
Hodnota pozemku
DPH
76 755,00
64 500,00
12 255,00
–
042
343
321
–
–
2.
Záväzok za sprostredkovanie
realitnej kancelárii
Celkom
Hodnota sprostredkovania
DPH
3 629,50
3 050,00
579,50
–
042
343
321
–
–
3.
Zaradenie pozemku do užívania
(v celkovej obstarávacej cene)
67 550,00
031
042
4.
Záväzok za nákup novej budovy
Celkom
Hodnota vlastnej budovy
DPH
278 341,00
233 900,00
44 441,00
–
042
343
321
–
–
5.
Záväzok za nákup sadových
a záhradníckych úprav pozemku
Celkom
Hodnota sadových úprav
DPH
4 641,00
3 900,00
741,00
–
518
343
321
–
–
IUD
Nákup dlhových c. p.
spoločnosti Beta
Cena
Provízia maklérovi
Celková suma záväzku voči
obchodníkovi s c. p.
suma
MD
D
6 000
30
043
043
–
–
6 030
–
325
2.
IUD
Zaradenie dlhových c. p.
spol. Beta do dlhodobého
finančného majetku
6 030
065
043
3.
VBU
Úhrada záväzku
obchodníkovi s c. p.
6 030
325
221
4.
IUD
Zaúčtovanie konečného
zostatku na účte 065 – Dlhové
c. p. držané do splatnosti
6 030
702
065
Obstaranie dlhodobého
finančného majetku
– zbierka známok
Spoločnosť Alfa, s. r. o. sa rozhodla, že časť svojich voľných peňažných prostriedkov dlhodobo uloží a za týmto účelom s rozhodla zakúpiť zbierku
známok.
Spoločnosti Alfa vznikli tieto účtovné prípady súvisiace s účtovaním obstarávania dlhodobého finančného majetku:
Pozemok sa ocení obstarávacou cenou- teda aj vrátane nákladov za sprostredkovanie jeho kúpy (odmena
realitnej kancelárii). Náklady na sadové a záhradnícke práce sa do ocenenia pozemku nezahrnú – sú to
priame prevádzkové náklady (účet 518); suma faktúry nie je rozhodujúca.
Ing. Andrej Kolej
účtovný a daňový špecialista
PRÍKLADY
Obstaranie dlhodobého
finančného majetku –
dlhové cenné papiere
p. č.
doklad
text
1.
PFA
Kúpa zbierky známok
(dlhodobý finančný majetok)
2.
VPD
suma
MD
D
600
043
325
Preprava zbierky známok
a poistenie počas prepravy
hradené prepravcovi
v hotovosti
36
043
211
3.
IUD
Zaradenie zbierky známok
do finančného majetku
636
069
043
4.
VBU
Úhrada záväzkov súvisiacich
s obstaraním zbierky známok
600
325
221
5.
IUD
Zaúčtovanie KZ na účte 069
– Ostatný dlhodobý finančný
majetok
636
702
069
Rovnakým spôsobom by sa účtoval napr. aj nákup
umeleckých diel, predmetov z drahých kovov, zbierky mincí, ktoré boli obstarané za účelom dlhodobého
uloženia voľných finančných prostriedkov.
Spoločnosť Alfa, s. r. o. si na kapitálovom trhu
v účtovnom období r. 20XX obstarala dlhové cenné papiere (emitované spoločnosťou Beta) s dobou
splatnosti 2 roky s tým, že ich bude držať až do
doby ich splatnosti.
Eskont zmenky
Odberateľ zaplatil spoločnosti ABC, s. r. o. za
dodávku služby zmenkou. Služba bola vyfakturovaná na sumu 3 000 eur + 19 % DPH. Spoločnosť
ABC, s. r. o. nechce čakať do doby splatnosti zmenky, ale má záujem túto zmenku predať banke a získať tak peňažné prostriedky skôr.
Účtovné prípady súvisiace s účtovaním obstarávania
dlhodobého finančného majetku, ktoré vznikli v spoločnosti Alfa:
6|
doklad text
Newsletter otázok, odpovedí
a účtovných aktualít
Vážení
Vážení čitatelia,
čitatelia,
Odborné vydavateľstvo
ekonomickej, právnickej
a manažérskej literatúry
18 | 2010
13. február 2009,
Bratislava
vyšlo: 10. 9. 2010
Zmenky sú významným platobným a úverovým
prostriedkom. Zmenky sa účtujú na pohľadávkových účtoch (312, 313) alebo na záväzkových účtoch
(322, 478, 232). V predmetnom obchodnom vzťahu získala spoločnosť ABC, s. r. o. zmenku na inkaso – t.z. stala sa remitentom (zmenkovým veriteľom)
a pohľadávka voči odberateľovi sa zmenila na pohľadávku zmenkovú, ktorá môže byť uhradená vystaviteľom alebo zmenečníkom, príp. indosantom alebo avalistom pri splatnosti zmenky. Inkasu zmenky
môže predchádzať:
INFORMÁCIE
Prepočet pohľadávok
a záväzkov v cudzej
mene na eurá
Prepočet cudzej meny na menu euro sa vykonáva
prvý krát ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu,
a tým je deň vzniku pohľadávky alebo deň vzniku
záväzku v cudzej mene. V deň keď dôjde k inkasu
pohľadávky alebo k úhrade záväzku v cudzej mene
vznikajú v dôsledku zmeny kurzu kurzové rozdiely –
kurzový zisk alebo kurzová strata. Tieto kurzové rozdiely majú vplyv na výsledok hospodárenia.
• predloženie zmenky na eskont banke,
• použitie zmenky na úhradu vlastných záväzkov
remitenta alebo indosatára.
Kurzový zisk sa účtuje na účet 663 – Kurzové zisky, kurzová strata sa účtuje na účet 563 – Kurzové
straty.
Spoločnosť ABC, s. r. o. ako vlastník zmenky (remitent) sa teda rozhodla nečakať do doby splatnosti zmenky, ale chce získať peniaze skôr. Pokiaľ je to
možné, môže predať zmenku banke – tzn. eskontovať
zmenku. Za zmenku tak získa eskontný úver.
Ak účtovná jednotka (UJ) má ku dňu, ku ktorému sa
zostavuje účtovná závierka, nezinkasované pohľadávky alebo neuhradené záväzky v cudzej mene, musí
ich prepočítať aktuálnym kurzom ECB alebo NBS
k tomuto dňu. Rozdiel medzi ich prvotným ocenením a ocenením k tomuto dňu sa účtuje ako kurzový
zisk alebo kurzová strata.
O jednotlivých účtovných operáciách s tým súvisiacimi bude spoločnosť účtovať nasledovne:
Účtovný prípad
MD
D
Zaúčtovanie faktúry za službu:
– cena služby 3 000 eur
– DPH 570 eur
311
311
602
343
Úhrada faktúry vystavením vlastnej zmenky napr. na sumu
3 800 eur (pohľadávka z obchodného vzťahu sa mení na
zmenkovú pohľadávku), t.j vrátane úroku
– úhrada pohľadávky z obchodného vzťahu 3 570 eur
– úrok vzťahujúci sa na bežné účtovné obdobie 230 eur
312
312
311
662
Predaj zmenky banke (eskont) za 3 800 eur
313
312
Poskytnutie eskontného úveru bankou za prijatú zmenku
– prevod sumy na bežný účet spoločnosti ABC, s. r. o.
po odrátaní eskontných úrokov (diskontu) 3 300 eur
– vopred bankou zrazený eskontný úrok 400 eur
– finančné služby banke 100 eur
221
562
568
232
232
232
Splatenie eskontného úveru v okamihu úhrady zmenky 3 800 eur
232
313
Prepočet pohľadávok v cudzej mene
Deň ocenenia pohľadávky Prepočet príslušným kurzom
313
Splatenie eskontného úveru z bežného účtu
– výpis z bežného účtu (3 800 eur)
– výpis z eskontného úveru (3 800 eur)
261
232
221
261
vyšlo: 10. 9. 2010
Newsletter otázok, odpovedí
a účtovných aktualít
Vážení
Vážení čitatelia,
čitatelia,
Odborné vydavateľstvo
ekonomickej, právnickej
a manažérskej literatúry
Deň inkasa pohľadávky
Inkaso na bežný účet – kurzom komerčnej
banky devízy – nákup
Inkaso na devízový účet alebo v hotovosti
– kurzom ECB/NBS v deň predchádzajúci dňu
uskutočnenia účtovného prípadu
Prepočet záväzkov v cudzej mene
V prípade, že zmenkový dlžník zmenku v deň splatnosti nezaplatí, musí tak urobiť indosant, ktorý
zmenku v banke eskontoval. Inkaso vrátenej zmenky musí uplatňovať u zmenkového dlžníka sám. Táto
úhrada zmenky sa zaúčtuje:
312
Kurzom určeným a vyhláseným ECB/NBS v deň
predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného
prípadu
Deň, ku ktorému sa zostavuje Nezinkasovaná pohľadávka v cudzej mene sa
účtovná závierka
prepočíta kurzom určeným a vyhláseným ECB/
NBS v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná
závierka
V prípade, že banke nebude zmenka uhradená
v lehote splatnosti:
Vrátenie zmenky bankou (3 800 eur)
Deň vzniku pohľadávky
Deň ocenenia záväzku
Prepočet príslušným kurzom
Deň vzniku záväzku
Kurzom určeným a vyhláseným ECB/NBS v deň
predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného
prípadu
Deň úhrady záväzku
Úhrada z bežného účtu – kurzom komerčnej
banky devízy – predaj
Úhrada z devízového účtu alebo v hotovosti
– kurzom ECB/NBS v deň predchádzajúci dňu
uskutočnenia účtovného prípadu
Deň, ku ktorému sa zostavuje Neuhradený záväzok v cudzej mene sa
účtovná závierka
prepočíta kurzom určeným a vyhláseným ECB/
NBS v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná
závierka
18 | 2010
13. február 2009,
Bratislava
|7
Z našej ponuky seminárov
Transferové oceňovanie
Účelom seminára je zrozumiteľne a veľmi názorne priblížiť problematiku transferového oceňovania. Nie nadarmo sa hovorí, že transferové oceňovanie ako ekonomická kategória je niekde na
rozhraní medzi vedou a umením. Prekračuje hranice rutinného života ekonóma, vyžaduje poznanie rôznych disciplín ekonomiky, biznisu, daňových zákonov a značnú dávku ľudskej kreativity.
Každá slovenská spoločnosť, ktorá vykonáva akékoľvek transakcie s materskými, dcérskymi alebo
sesterskými spoločnosťami so sídlom v zahraničí, alebo obchoduje s osobami v daňových rajoch,
mala by byť pripravená vysporiadať sa s problematikou transferových cien.
Viac informácií nájdete na:
Termín seminára: 20. 9. 2010
Miesto: Verlag Dashöfer, Železničiarska 13, Bratislava
Cena: 170 EUR bez DPH
Lektor: Ing. Dalila Kutišová – Luknárová
www.eseminare.sk
Informovať a prihlásiť sa môžete aj na t. č.:
02 / 33 00 5131
Máte otázku?
...odpovieme vám!
[email protected]
Účtovný TIP – newsletter otázok, odpovedí a účtovných aktualít
Vydáva vydavateľstvo VERLAG DASHÖFER, s. r. o., Železničiarska 13, 814 99 Bratislava. Tel.: 02/33 00 55 55, Fax: 02/33 00 55 50, e-mail: [email protected] / Odborná redaktorka: Ing. Beáta Buláková /
Sadzba: Xpression, s. r. o. / ISSN 1336–5207 / ev. č. 1816/98. Vychádza: dvojtýždenne / Cena: ročné predplatné 112,08 € bez DPH, 133,38 € s DPH (4 018,21 Sk s DPH) + poštovné a balné. / Predplatné
na newsletter je na obdobie 6, resp. 12 mesiacov od dátumu vašej objednávky. Objednávku na ďalšie obdobie nie je treba obnovovať, je
predĺžená automaticky na ďalších 6, resp. 12 mesiacov. Objednávku môžete zrušiť len písomne, a to najneskôr 6 týždňov pred koncom vášho
ročného predplatného obdobia. / Objednať možno na adrese redakcie. / Newsletter a všetky v ňom obsiahnuté príspevky a ilustrácie sú chránené
autorským právom. Ich používanie je bez schválenia vydavateľstva – s výnimkou zákonom povolených prípadov – neprípustné. Žiadna časť
newslettera nesmie byť akoukoľvek formou bez písomného súhlasu vydavateľa reprodukovaná alebo s použitím elektronických off-line alebo
on-line systémov ukladaná do pamätí, či šírená. / Za správnosť obsahu príspevkov ručia autori. / Redakcia zodpovie otázky čitateľov. /
Odpovede na čitateľské otázky zasielame do 4 týždňov. / Vybrané odpovede budú uverejnené v niektorom z čísiel tohto newsletteru. /
8|
Newsletter otázok, odpovedí
a účtovných aktualít
Vážení
Vážení čitatelia,
čitatelia,
Odborné vydavateľstvo
ekonomickej, právnickej
a manažérskej literatúry
18 | 2010
13. február 2009,
Bratislava
vyšlo: 10. 9. 2010
Download

Vážení čitatelia, Vážení čitatelia,