Názov organizácie:
Detský domov, Š. Závodníka 494/24, 971 01 Prievidza
Názov internej smernice:
Poradové číslo smernice:
Vypracoval:
Schválil:
Dátum vyhotovenia
internej smernice:
Za správnosť smernice
zodpovedá:
Za dodržiavanie
smernice zodpovedá:
Platnosť internej
smernice:
Vzťah k už vydaným
interným normám:
Obeh účtovných dokladov a podpisové vzory
Prílohy:
zodpovednosti za obeh účtovných dokladov
Príloha č. 5 - Zoznam podpisových vzorov s uvedením zoznamu
účtovných dokladov, funkcií a podpisových vzorov osôb
oprávnených...
S/06/2012
Ing. Monika Mátychová Jančeková
MUDr. Marián Šimko, riaditeľ
28.12.2011
Ing. Monika Mátychová Jančeková
zamestnanci prichádzajúci do styku s účtovnými dokladmi
od 01.01.2012
Vydaním tejto smernice sa ruší platnosť smernice S/16/2009 - Obeh
účtovných dokladov a podpisové vzory
Príloha č. 1 – Likvidačný list - VZOR
Príloha č. 2 – Dohoda o hmotnej zodpovednosti - VZOR
Príloha č. 3 – Kontrolný list
Príloha č. 4 - Zoznam podpisových vzorov s vymedzením
Schéma: Organizačná štruktúra Detského domova (ďalej DeD) a zodpovední pracovníci:
riaditeľ
(1)
pracovisko Prievidza
zástupca riaditeľa
pracovisko
zástupca riaditeľa
ekonómka
(1)
hlavná sestra
(1)
zdravotná sestra
(7)
psychológ
(1,2)
vychovávateľ
(3)
pomocný
vychovávateľ
(1)
Handlová pracovisko Veľké Uherce
zástupca riaditeľa
vedúca výchovy
(1)
hospodárka
(1)
hospodárka
(1)
vychovávateľ
(9)
ekonómka
(1)
sociálny pracovník
(1)
domovník
(1)
vodič
(1)
hospodárka
(1)
vychovávateľ
(8)
sociálny pracovník
(1)
domovník
(1)
sociálny pracovník
(1)
gazdiná
(2)
prof. rodič
(9)
špec. pedagóg
(0,5)
šička
(0,4)
údržbár-kurič
(1)
upratovačka
(1)
pomocný
vychovávateľ
(6)
upratovačka
(0,5)
záhradník-údržbárkurič
(1)
rehabilitačný
pracovník
(1)
hospodárka pre
stravovanie
(0,6)
Smernica S/06/2012 – Obeh účtovných dokladov a podpisové vzory
Článok I
Účel zásad pre obeh účtovných dokladov
1. Zásady pre obeh účtovných dokladov (ďalej len „zásady“) Detského domova (ďalej len „DeD“)
upravujú a zabezpečujú v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších
predpisov jednotný postup pri obehu a kontrole účtovných dokladov. DeD je povinný zúčtovať príjmy
a výdavky najneskôr do konca rozpočtového roka.
2. Obeh účtovných dokladov napomáha k včasnému spracovaniu účtovných dokladov a k zaúčtovaniu
dokladov v správnom účtovnom období. Obeh účtovných dokladov sa zostavuje tak, aby sa predišlo
vzniku škôd z nedodržiavania zákonných lehôt (splatnosť daňových dokladov, penále, premlčané
pohľadávky...) a bola zabezpečená kontinuita v účtovníctve.
3. Zásady pre obeh účtovných dokladov sú záväzné pre všetkých zamestnancov. Účtovníctvo sa vedie
správne, úplne, preukázateľne, zrozumiteľne a spôsobom zaručujúcim trvalosť účtovných záznamov.
4. Účtovníctvo je úplné, ak sa zúčtovali všetky účtovné prípady, týkajúce sa účtovného obdobia.
5. Účtovným obdobím je kalendárny rok.
Článok II
Forma a náležitosti účtovných, resp. daňových dokladov
1. Podkladom pre zápisy účtovných prípadov v účtovných knihách sú účtovné doklady. V zmysle § 10
zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov je účtovný doklad preukázateľný
účtovný záznam, ktorý musí mať tieto náležitosti:
označenie účtovného dokladu,
obsah účtovného prípadu a označenie jeho účastníkov,
peňažnú sumu alebo údaj o cene za mernú jednotku a vyjadrenie množstva,
dátum vyhotovenia účtovného dokladu,
poradové číslo dokladu
dátum uskutočnenia účtovného prípadu, ak nie je zhodný s dátumom vyhotovenia,
podpisový záznam osoby zodpovednej za účtovný prípad v účtovnej jednotke a podpisový záznam
osoby zodpovednej za jeho zaúčtovanie,
h) označenie účtov, na ktorých sa účtovný prípad zaúčtuje v účtovných jednotkách účtujúcich v
sústave podvojného účtovníctva, ak to nevyplýva z programového vybavenia.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
2. Účtovné doklady vyhotovuje DeD v štátnom jazyku v zmysle § 4 ods. 7 zákona o účtovníctve a bez
zbytočného odkladu v zmysle § 10 ods. 2 zákona o účtovníctve po zistení skutočnosti, ktoré sa nimi
dokladajú.
3. Povinnosť viesť účtovníctvo a zostaviť účtovnú závierku v štátnom jazyku vyplýva z § 4 zákona č.
431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
4. Každý účtovný doklad musí byť označený názvom a číslom súvislého radu podľa druhu účtovného
dokladu.
5. Účtovné doklady musia spĺňať zásady :
 úplnosti,
 pravdivosti,
2
Smernica S/06/2012 – Obeh účtovných dokladov a podpisové vzory
 vecnej správnosti,
 časovej súvislosti.
6. Účtovné prípady sa účtujú na účtoch podľa schváleného účtového rozvrhu, ktorý sa zostavuje na
začiatku účtovného obdobia a dopĺňa sa v jeho priebehu o ďalšie potrebné účty.
7. Opravy v účtovných záznamoch nesmú viesť k neúplnosti, nepreukázateľnosti a nesprávnosti
účtovníctva. Opravy sa uskutočňujú tak, aby bolo možné vždy určiť zodpovednú osobu, ktorá
vykonala príslušnú opravu, dátum vykonania opravy. Z vykonanej opravy musí byť zrejmý obsah
pôvodného účtovného záznamu. Na opravu účtovného zápisu sa vždy vyhotoví účtovný doklad.
Článok III.
Preskúmanie a schvaľovanie účtovných dokladov
Účtovné doklady sa preskúmavajú v zmysle zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z.z a zákona o finančnej
kontrole a vnútornom audite č. 502/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov:
1. Z vecného a číselného hľadiska sa kontroluje správnosť údajov obsiahnutých v účtovných
dokladoch, t.j. či finančná alebo účtovná operácia je uvedená správne, fakturovaná alebo uhrádzaná
platba v hotovosti za materiál a služby je v súlade s objednávkou resp. zmluvou a dodacím listom.
Kontrolu vykonáva zamestnanec zodpovedný za dodávku tovaru.
2. Z formálneho hľadiska sa preskúmajú účtovné doklady, a to najmä ich úplnosť a súčasne sa
prekontroluje, či sú účtovné doklady podpísané osobami, zodpovednými za operáciu.
3. Z finančného hľadiska sa skúma prípustnosť finančnej operácie formou predbežnej a priebežnej
finančnej kontroly.
 Predbežnou finančnou kontrolu sa kontroluje a overuje každá finančná operácia so zameraním
na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti. Predbežná finančná kontrola overuje, či je
pripravovaná finančná operácia v súlade so schváleným rozpočtom, s uzatvorenými zmluvami
alebo inými rozhodnutiami o hospodárení s verejnými prostriedkami, či je v súlade so všeobecne
záväznými právnymi predpismi a internými predpismi. Predbežnú finančnú kontrolu vykonáva
vedúci ekonomicko prevádzkového úseku, v jeho neprítomnosti písomne poverený zamestnanec.
Vykonanie predbežnej finančnej kontroly potvrdzujú poverení zamestnanci podpisom na doklade
súvisiacom s pripravovanou finančnou operáciou. Finančné operácie nemožno vykonať alebo
v nich pokračovať bez ich overenia predbežnou finančnou kontrolou. Pri vykonávaní predbežnej
finančnej kontroly sú osoby zodpovedné za vykonanie predbežnej finančnej kontroly povinné
písomne oznámiť riaditeľovi závažné nedostatky, pre ktoré nemožno kontrolovanú finančnú
operáciu vykonať, alebo v jej príprave pokračovať.
 Priebežná finančná kontrola overuje finančné operácie vybrané riaditeľom DeD, pričom pri
výbere prihliada na finančný objem pripravovanej finančnej operácie. Priebežná finančná kontrola
sa vykonáva zásadne pred realizovaním samotného financovania. Priebežná finančná kontrola sa
realizuje formou monitorovania priebehu predbežnej finančnej kontroly a overuje, či pri príprave
finančnej operácie bolo dodržané kritérium hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti a či
pripravovaná finančná operácia je v súlade so schváleným rozpočtom, s uzatvorenými zmluvami
alebo inými rozhodnutiami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi a predpismi EÚ.
Vykonanie priebežnej finančnej kontroly sa potvrdzuje písomne na doklade nasledovne:
Priebežná finančná kontrola : meno zamestnanca, podpis a dátum vykonania kontroly
3
Smernica S/06/2012 – Obeh účtovných dokladov a podpisové vzory
4. Všetky účtovné doklady sa preskúmajú po vecnej a formálnej stránke zásadne pred ich úhradou.
Poverený zamestnanec zároveň preskúma pred úhradou, či je príslušný výdavok zabezpečený v
rozpočte. Po vykonaní predbežnej finančnej kontroly, príp. aj priebežnej finančnej kontroly a po
schválení finančnej operácie zodpovedným vedúcim zamestnancom je možné doklad predložiť na
úhradu.
Článok IV.
Evidencia obehu došlých faktúr
1.
Prevzatie došlých faktúr za dodávky, práce a služby sa uskutočňuje prostredníctvom podateľne
DED. Podateľňa označí všetky faktúry prezentačnou pečiatkou a v ten deň ich odovzdá na
ekonomicko prevádzkový úsek.
2.
Zamestnanec poverený vedením evidencie faktúr zaeviduje prevzaté faktúry v časovom rade
s uvedením splatnosti do evidencie došlých faktúr v aplikačnom programovom vybavení (ďalej len
„APV“) Softip Profit. Číslovanie faktúr sa začína vždy od začiatku roka a pokračuje súvislým radom
až do konca roka.
Po zaevidovaní faktúry poverený zamestnanec ku každej pripojí likvidačný list (príloha č. 1- VZOR
likvidačného listu) vyplnený podľa predtlače a doručí ich preukázateľne ihneď, najneskôr
v nasledujúci deň po ich prevzatí na vecne príslušný úsek na likvidáciu.
3.
Zamestnanec vecne príslušného úseku, resp. oddelenia zabezpečí včasný a správny obeh faktúr a ich
vybavenie náležitosťami t.j. dokladmi, ktoré predstavujú najmä prílohy: objednávka alebo zmluva
(resp. odvolávka na príslušnú prvotnú zmluvu), dodací list, doklad o prevzatí dodávky, služby,
materiálu, pozvánka, prezenčná listina a pod.
4.
Pri dodaní materiálu, služieb a prác musí byť podpis preberajúceho na dodacom liste (čitateľné
meno, podpis a dátum prebratia).
5.
Ak sú doklady správne vyhotovené a dodávka je riadne uskutočnená a prevzatá, zodpovedný
zamestnanec túto skutočnosť potvrdí svojím podpisom a odovzdá faktúru spolu s prílohami na
ekonomicko prevádzkový úsek. V prípade, že zamestnanec zodpovedný za vecnú správnosť faktúry
pri skúmaní faktúry zistí také nedostatky, pre ktoré nemožno fakturovanú sumu uhradiť, je povinný
uplatniť voči dodávateľovi reklamáciu a faktúru vrátiť písomne. V tomto prípade likvidačný list
spolu s kópiou listu, ktorým vrátil faktúru dodávateľovi predloží ihneď zamestnancovi, ktorý
likviduje faktúry. Reklamáciu je nutné vykonať do dátumu splatnosti predmetnej faktúry.
6.
Zamestnanec spôsobilý na verejné obstarávanie zodpovedá a kontroluje dodržiavanie postupov
v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
7.
Zamestnanec, zodpovedný za rozpočet, skontroluje výdavky podľa rozpočtu. V prípade, že na
príslušný výdavok nie sú zabezpečené rozpočtové prostriedky, postupuje sa podľa platných
rozpočtových pravidiel. Faktúru postúpi na úhradu len v prípade jej rozpočtového krytia. Krytie
výdavku v rozpočte potvrdzuje svojím podpisom na likvidačnom liste.
8.
Z formálneho hľadiska preskúmajú účtovné doklady poverení zamestnanci odboru podľa článku III,
bod 2.
9.
Ak faktúra obsahuje všetky potrebné náležitosti v zmysle ust. § 10 zákona č. 431/2002 Z.z. o
účtovníctve v znení neskorších predpisov, je vecne, číselne a formálne preskúmaná, je vykonaná
predbežná finančná kontrola a schválená zodpovedným vedúcim zamestnancom, poverený
zamestnanec vyhotoví príkaz na úhradu.
4
Smernica S/06/2012 – Obeh účtovných dokladov a podpisové vzory
Článok V.
Evidencia obehu vyšlých faktúr
1. Vyšlé faktúry vyhotovuje poverený zamestnanec ekonomicko prevádzkového úseku na základe
predložených podkladov na jednotnom tlačive (Faktúra – Daňový doklad) v troch vyhotoveniach.
2. Po podpise faktúry riaditeľom poverený zamestnanec odošle faktúru v dvoch vyhotoveniach
odberateľovi.
3. Poverený zamestnanec vedie knihu vyšlých faktúr, do ktorej vyznačuje dátumy úhrad.
4. Vyšlé faktúry musia obsahovať náležitosti, ktoré sú totožné s náležitosťami dodávateľských faktúr.
5. Vyšlé faktúry sú riadne číslované vždy od začiatku roka súvislým číselným radom, pričom za
poradovým číslom faktúry sa uvádza bežný rok a musia byť zapísané v knihe vyšlých faktúr.
6. Vyšlé faktúry sa predkladajú na zaúčtovanie priebežne.
Článok VI.
Bankové doklady
1. Zodpovedný zamestnanec ekonomicko prevádzkového úseku denne vytlačí z informačného systému
Štátnej pokladnice výpisy z bankových účtov. Následne prekontroluje vykonané platby, a prípadné
mylné, alebo nerealizované platby neodkladne rieši. Prístup do softvéru štátnej pokladnice má
prostredníctvom čipovej karty vydanej na meno na základe dokladu „Zoznam osôb
splnomocnených disponovať s peňažnými prostriedkami na účte“.
2. Ďalej sa preverí, či je už faktúra zaevidovaná a či je správne zaúčtovaná. Po zaúčtovaní zodpovedný
zamestnanec preverí, či zaúčtovanie súhlasí so zostatkom na výpise z bankového účtu. Skontroluje, či
jednotlivé listy bankového výpisu nadväzujú na celkové obraty. Zaúčtované výpisy pripraví na
archiváciu. Dátumy uskutočnených úhrad sú evidované v APV Softip Profit. Všetky bankové výpisy
zostávajú ako účtovné doklady na ekonomicko prevádzkovom úseku.
3. Rôzne písomnosti, ktoré sa týkajú disponovania s peňažnými prostriedkami na bankovom účte vo
VÚB sú podpisované dvoma pracovníkmi, ktorých podpisové vzory boli odovzdané prostredníctvom
Štátnej pokladnice do VÚB, a.s.
Článok VII.
Pokladničné doklady
1. Platobný styk sa v zásade vykonáva bezhotovostne. Hotovostný platobný styk sa využíva len
výnimočne a to v zmysle Zákona č. 291/2002 Z.z. o Štátnej pokladnici v znení neskorších predpisov
s tým, že ostatné bežné výdavky nesmú prekročiť objem 1% z ročného rozpočtu bežných výdavkov
s prihliadnutím na zmeny v priebehu rozpočtového roka.
Vedením pokladničnej agendy na každom pracovisku DeD (Prievidza, Handlová, Veľké Uherce) je
poverený zamestnanec - hospodárka, ktorý má tieto základné povinnosti :
 vykonávať pokladničné operácie,
 zabezpečovať dodržanie pokladničného limitu,
 zaisťovať doplňovanie pokladničnej hotovosti, cenín,
5
Smernica S/06/2012 – Obeh účtovných dokladov a podpisové vzory
 pripravovať podklady k odvodu pokladničnej hotovosti do banky,
 odvádzať pokladničnú hotovosť nad rámec stanoveného pokladničného limitu v zmysle výnosu MF
SR č. MF/4677/2005-Ex-ŠP zo dňa 16. marca 2005, ktorým sa mení a dopĺňa výnos MF SR č.
12475/2002-13 z 10.9.2002 pre klientov Štátnej pokladnice,
 používať hotovosť len na vopred určené účely,
 bezpečne uschovávať hotovosť a ceniny,
 zabezpečovať účinnú kontrolu pokladničných operácií,
 kontrolovať, či doklady o nákupe alebo došlé faktúry (daňové doklady), ktoré sa uhrádzajú
v hotovosti, obsahujú predpísané náležitosti,
 kontrolovať oprávnenosť podpisov osôb, ktoré schválili a podpísali vystavené doklady ,
 zodpovedať za včasné zúčtovanie preddavkov vyplatených z pokladnice.
2. So zamestnancom, povereným vedením pokladnice, musí byť písomne uzatvorená dohoda o hmotnej
zodpovednosti za zverené hodnoty (§ 182 ZP), ktorá je uložená v personálnych materiáloch
príslušného zamestnanca na ekonomicko prevádzkovom úseku – príloha č. 2 – Dohoda o o hmotnej
zodpovednosti. Pri dočasnej neprítomnosti zamestnanca je poverený zastupovaním iný zamestnanec,
ktorý prevezme hodnoty na vyúčtovanie po ich inventarizácii. Aj s prechodne povereným
zamestnancom musí byť uzatvorená dohoda o hmotnej zodpovednosti.
3. Na vykonávanie pokladničných operácií sa používajú príjmové pokladničné doklady a výdavkové
pokladničné doklady.
4. Na príjem v hotovosti vybratej z peňažného ústavu, od zamestnancov a iných fyzických a právnických
osôb, vyhotovuje pokladník príjmový pokladničný doklad (ďalej len „PPD“).
5. Výdavkový pokladničný doklad (ďalej len „VPD“) vyhotovuje pokladník na meno príjemcu. Výplata
každej hotovosti musí byť potvrdená podpisom príjemcu, alebo jeho oprávneného zástupcu na základe
plnej moci.
6. Pokladník je povinný potvrdiť na dokladoch svojím podpisom vykonanie pokladničnej operácie.
K VPD musí byť priložená príloha - prvotný doklad (napr. potvrdenie o nákupe).
7. Pokladník je povinný viesť pokladničnú knihu spracovanú softvérovým vybavením, kde
chronologicky zapisuje denný pohyb finančných prostriedkov. Originál záznamov o pokladničných
operáciách odovzdá spolu s účtovnými dokladmi zamestnancovi ekonomicko prevádzkového úseku na
zaúčtovanie. Prevzatie dokladov potvrdí poverený zamestnanec svojím podpisom v pokladničnej
knihe. Odovzdanie pokladničných dokladov na zaúčtovanie je denné. Zodpovedný zamestnanec
ekonomicko prevádzkového úseku preverí prípustnosť pokladničnej operácie a formálnu správnosť
pokladničných dokladov. Ak príloha pokladničného dokladu pozostáva z viacerých dokladov, overí, či
je celá konečná suma na pokladničnom doklade riadne dokladovaná. Zodpovedá za správne
zaúčtovanie účtovných prípadov.
Zaúčtované doklady pripraví na archiváciu. Archivácia pokladničných dokladov a pokladničnej knihy
je zabezpečovaná v jednotlivých pracoviskách DeD – Prievidza, Handlová, Veľké Uherce.
8. V zmysle Výnosu MF SR č. 12916/2009-32, ktorým sa pre klientov Štátnej pokladnice ustanovuje
limit zostatku peňažných prostriedkov v hotovosti v ustanovenom období, sa pre štátne rozpočtové
organizácie stanovil denný limit zostatku peňažných prostriedkov v hotovosti vo výške 500 EUR.
Tento denný limit zostatku sa môže zvýšiť o sumu stanovenú v tomto výnose o:
a) sumu neprevzatých miezd a platov zamestnancov,
b) sumu neprevzatých dávok dôchodkového zabezpečenia,
c) sumu neprevzatých dávok nemocenského poistenia,
6
Smernica S/06/2012 – Obeh účtovných dokladov a podpisové vzory
d) sumu neprevzatých peňažných prostriedkov na nákup pohonných hmôt,
e) sumu neprevzatých peňažných prostriedkov na cestovné náhrady,
f) sumu prijatých príjmov do pokladnice v čase, keď sa už nemohli odviesť na účet.
9. Vykonanie predbežnej finančnej kontroly a dodržanie postupu v zmysle zákona o verejnom obstaraní
sa potvrdzuje na kontrolnom liste, ktorý je potrebné vystaviť pred plánovaným nákupom v hotovosti.
(Príloha č. 3)
10. Inventarizáciu pokladničnej hotovosti a cenín vykonáva inventarizačná komisia v súlade so
smernicou o inventarizácii majetku a záväzkov najmenej štyrikrát za účtovné obdobie. Príkaz na
vykonanie riadnej fyzickej inventúry vydá riaditeľ DeD. Inventúru realizuje riaditeľ DeD.
Inventarizačné rozdiely pokladničnej hotovosti (schodok, prebytok) budú vysporiadané hneď po
zistení voči zodpovedným pracovníkom (pokladník) na základe dohody o hmotnej zodpovednosti
Článok VIII.
Obeh cestovných dokladov
1. Na pracovnú cestu možno nastúpiť len na základe písomného príkazu nadriadeného zamestnanca. Za
pracovisko Prievidza povoľuje pracovnú cestu riaditeľ DeD, za pracovisko Handlová vedúci výchovy
a za pracovisko Veľké Uherce hospodárka. Zamestnanec vyslaný na pracovnú cestu vyplní pred jej
uskutočnením tlačivo „Vyúčtovanie cestovných výdavkov“, ktoré slúži ako cestovný príkaz.
Likvidáciu cestovných výdavkov vykonáva poverený zamestnanec ekonomicko-prevádzkového
úseku. Zamestnanec je povinný na pracovnej ceste mať cestovný príkaz pri sebe.
2. Pred nástupom pracovnej cesty sa môže zamestnancovi na jeho žiadosť poskytnúť preddavok v
zmysle § 36 ods. 1 a 2 zákona o cestovných náhradách úmerná predpokladanej výške cestovných
výdavkov. Výplatu preddavku zaznamená pokladník na cestovný príkaz a na výdavkový pokladničný
doklad.
3. Po ukončení pracovnej cesty je zamestnanec povinný do 10 pracovných dní (najdlhšie však do konca
kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola pracovná cesta alebo iná
skutočnosť zakladajúca nárok na náhrady skončená) v zmysle § 36 zákona o cestovných náhradách
predložiť učtárni vyúčtovanie pracovnej cesty s podpornými dokladmi (napr. potvrdenie o ubytovaní,
parkovné a ďalšie výdavky) a vrátiť nevyúčtovanú časť preddavku do pokladne.
4. Poverený pracovník ekonomicko-prevádzkového úseku uskutoční kontrolu vecnej správnosti, preverí
formálne náležitosti vrátane priložených dokladov s podpisom riaditeľa DeD oprávneného schvaľovať
pracovnú cestu. Potom sa vyúčtovanie odovzdá pokladníkovi na zaistenie výplaty cestovných náhrad
v zmysle § 36 zákona o cestovných náhradách alebo k inkasu nevyúčtovanej časti zálohy. Pokladník je
povinný do desiatich pracovných dní odo dňa predloženia písomných dokladov vykonať vyúčtovanie
pracovnej cesty alebo inej skutočnosti zakladajúcej nárok na náhrady podľa tohto zákona a uspokojiť
nároky zamestnanca, najdlhšie však do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom
mesiaci, v ktorom boli predložené písomné doklady.
5. Na pracovnú cestu môže zamestnanec výnimočne použiť vlastné motorové vozidlo, ktoré je havarijne
poistené, s potvrdeným súhlasom riaditeľa, v zmysle zákona NR SR č. 283/2002 Z.z. o cestovných
náhradách v znení neskorších predpisov. Dôvodom pre použitie vlastného motorového vozidla je
najmä skutočnosť, že táto forma dopravy je účelná a hospodárna. Náhrada za použitie vlastného
motorového vozidla sa poskytuje len do výšky ceny cestovného hromadnej dopravy (autobusová alebo
vlaková doprava).
6. Za správnosť a opodstatnenosť cestovných príkazov zodpovedajú zamestnanci, ktorí:
a) predkladajú cestovný príkaz,
7
Smernica S/06/2012 – Obeh účtovných dokladov a podpisové vzory
b) nariadili pracovnú cestu (za pracovisko Prievidza riaditeľ DeD, za pracovisko Handlová
vedúci výchovy a za pracovisko Veľké Uherce hospodárka),
c) potvrdili vykonanie pracovnej cesty pokiaľ ide o splnenie účelu, ktorý bol predmetom pracovnej
cesty (za pracovisko Prievidza riaditeľ DeD, za pracovisko Handlová vedúci výchovy a za
pracovisko Veľké Uherce hospodárka),
d) prevzali písomnú alebo ústnu správu z pracovnej cesty (za pracovisko Prievidza riaditeľ DeD,
za pracovisko Handlová vedúci výchovy a za pracovisko Veľké Uherce hospodárka).
Poverený zamestnanec ekonomicko-prevádzkového úseku zodpovedá za preskúmanie cestovných
náhrad z vecného a finančného hľadiska.
Článok IX.
Ostatné účtovné doklady
1. Platobný poukaz
Platobný poukaz sa vyhotovuje v prípade úhrady výdavku, ktorý nie je možné doložiť faktúrou, resp.
iným účtovným dokladom (napr. úhrada finančného zabezpečenia profesionálnych rodín, dotácia
pokladne, stravné deťom počas hosťovania (zákon č. 305/2005 Z.z. o sociálno právnej ochrane detí
a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 64), vyplatenie vreckového deťom
a iné). Náležitosti, ktoré musí obsahovať platobný poukaz, sú totožné s náležitosťami účtovného
dokladu uvedenými v čl. III týchto zásad. Za správnosť vyhotoveného platobného poukazu zodpovedá
zamestnanec ekonomicko-prevádzkového úseku, ktorý je povinný dodržiavať pri jeho spracovaní aj
ďalšie ustanovenia zásad, vzťahujúcich sa na originálne účtovné doklady. Platobné poukazy sú
číslované samostatným číselným radom.
Doklady k tvorbe, použitiu a hospodáreniu so sociálnym fondom upravuje zákon č. 152/1994 Z.z. o
sociálnom fonde v znení neskorších predpisov a kolektívna zmluva. Za vyčíslenie tvorby sociálneho
fondu zodpovedá mzdová učtáreň. Pri čerpaní fondu vystaví zodpovedný zamestnanec ekonomickoprevádzkového úseku doklad a zabezpečí úhradu, zaúčtovanie a archiváciu.
2. Poskytnutie a vyúčtovanie preddavku
Zamestnancom je možné v odôvodnených prípadoch poskytovať preddavky na úhradu drobných
výdavkov v hotovosti. Patria medzi ne najmä preddavky na drobné a neodkladné prevádzkové
výdavky.
Preddavky sa poskytujú :
a) v predpokladanej výške výdavkov na vopred vymedzený účel - preddavky jednorázové (okrem
preddavkov na pracovné cesty). Zamestnanci sú povinní poskytnutý preddavok vyúčtovať a
použitie doložiť dokladmi najneskôr do 5 pracovných dní po splnení účelu,
b) vo výške zodpovedajúcej potrebe vymedzeného okruhu zamestnancov k operatívnemu nákupu –
opakované preddavky . Zamestnanci sú povinní vyúčtovať tieto preddavky (v prípade ak boli
použité) každý posledný pracovný deň v mesiaci a na konci kalendárneho roka najneskôr do 20.
decembra.
Ak nie je preddavok v určenom čase vyúčtovaný, považuje sa za splatnú pohľadávku príslušného
zamestnanca, ktorému bol poskytnutý. DeD je oprávnené v stanovenej lehote nevyúčtovaný
preddavok v zmysle § 131 ods. 2 ZP zraziť zo mzdy pri najbližšej výplate bez výslovného súhlasu
zamestnanca.
8
Smernica S/06/2012 – Obeh účtovných dokladov a podpisové vzory
Operatívnu evidenciu o poskytnutých preddavkoch na vyúčtovanie vedie zamestnanec poverený
vedením pokladnice.
3. Objednávka
Nákup materiálu, tovarov, služieb a prác DeD realizuje na základe podpísanej zmluvy alebo na
základe písomnej objednávky. Poverený zamestnanec vyhotoví objednávku v troch vyhotoveniach,
z toho jedno vyhotovenie je pre dodávateľa, jedno vyhotovenie je priložené k došlej faktúre a jedno
vyhotovenie sa založí na ekonomicko-prevádzkovom úseku, ktorý vedie knihu objednávok.
Množstvo a kvalitu objednávaného tovaru, služieb alebo prác, vrátane predpokladanej ceny svojím
podpisom potvrdí príslušný vedúci zamestnanec na objednávke. Pred odoslaním dodávateľovi
objednávku podpíše (schvaľuje) riaditeľ, ak sú objednávané materiály, tovary, služby alebo práce
zabezpečené v rozpočte DeD. Túto skutočnosť potvrdí zamestnanec zodpovedný za rozpočet DED.
Pred zadaním objednávky musí byť vykonaná predbežná finančná kontrola a dodržanie postupu
v súlade so zákonom č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov. Vykonanie predbežnej finančnej kontroly a dodržanie postupu v zmysle
zákona o verejnom obstaraní sa potvrdzuje na zadnej strane objednávky.
Objednávka musí obsahovať:
-
identifikačné údaje dodávateľa,
identifikačné údaje odberateľa,
číslo objednávky,
dátum vystavenia objednávky,
meno zamestnanca, ktorý objednávku vyhotovil,
názov, druh a množstvo tovaru resp. objednávanej služby,
cenu, alebo predpokladanú cenu tovaru resp. objednávanej služby.
4. Zmluvy
Kúpne zmluvy na tovar, zmluvy o nájme, darovacie zmluvy a pod. sú vyhotovené v súlade s vecnými
zámermi a ustanoveniami obsiahnutými vo všeobecne záväzných predpisoch. Zmluvy schvaľuje
a podpisuje riaditeľ DeD. Zmluvy sa archivujú v samostatnom zakladači.
Článok X.
Platy zamestnancov
1.
Podkladom na výpočet a spracovanie výplatnej listiny sú údaje o evidencii dochádzky zamestnanca a
dohodnutý mesačný plat. Výplatné listiny spracováva poverený zamestnanec na základe
predložených podkladov v súlade s platnými predpismi:
 zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov,
 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme,
 zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom
záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
2.
Pre mesačné spracovanie platov odovzdáva každý vedúci zamestnanec za svojich podriadených
zamestnancov najneskôr do druhého pracovného dňa nasledujúceho mesiaca spracovanú dochádzku
na tlačive Výkaz mzdových nárokov doplnený o Dovolenkový lístok. Doklad o práceneschopnosti
a doklad o ošetrovnom zamestnanci predkladajú priamo zamestnancovi zodpovednému za likvidáciu
platov. Podklady na výplatu mimoriadnych odmien predkladá riaditeľ DeD na ekonomickoprevádzkový úsek zamestnancovi zodpovednému za spracovanie miezd.
9
Smernica S/06/2012 – Obeh účtovných dokladov a podpisové vzory
3.
V rámci peňažných operácií sa platy na základe výplatnej listiny vyplácajú prevodom na účet
zamestnanca v peňažnom ústave. Jedno vyhotovenie výplatnej pásky obdrží zamestnanec.
4.
Rekapitulácia platov je podkladom :
 pre zaúčtovanie mzdových nákladov,
 pre zaúčtovanie a úhradu povinných odvodov do Sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní,
 pre zaúčtovanie a odvod zrazeného preddavku na daň zo závislej činnosti,
5.
Po spracovaní platov vytvorí poverený zamestnanec mesačné výkazy poistného v elektronickej
a listovej forme pre Sociálnu poisťovňu, zdravotné poisťovne a vyhotoví príkaz na úhradu na odvod
poistných súm, zrazeného preddavku na daň z príjmu zo závislej činnosti.
6.
Z príjmu zamestnanca môže okrem preddavku na daň z príjmu zo závislej činnosti a povinných súm
odvodov do poisťovní bez súhlasu zamestnanca vykonať zrážku len na základe :
 uznesenia o nariadení výkonu rozhodnutia,
 rozhodnutia o výkone trestu nápravného opatrenia,
 a ďalšie zrážky v zmysle § 131 Zákonníka práce.
7.
Poverený zamestnanec na základe žiadosti zamestnanca - daňovníka (termín do 15.2.) po uplynutí
zdaňovacieho obdobia vykoná na základe údajov, získaných zo mzdového listu, resp. potvrdení od
predchádzajúcich alebo iných zamestnávateľov, ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo
závislej činnosti a funkčných požitkov zamestnanca. Na žiadosť zamestnanca je zamestnávateľ
povinný vydať doklad o vykonanom ročnom zúčtovaní a tiež potvrdenie o zaplatení dane na účely
v zmysle § 50 zákona č.595/2003 Z.z.o dani z príjmov v znení neskorších predpisov ( poukázanie 2
% z uhradenej dane).
9.
DeD má určený termín na vyúčtovanie platov 14. kalendárny deň v mesiaci, nasledujúcom po
ukončení zúčtovacieho obdobia.
10. Zamestnanec, zodpovedný za spracovanie platov, najneskôr tri pracovné dni pred stanoveným
výplatným termínom vyhotoví platobný príkaz pre peňažný ústav na prevod finančných prostriedkov
na osobné účty zamestnancov.
Článok XI.
Ostatné osobné náklady
1. Výplaty ostatných osobných nákladov sa realizujú na základe Dohody o vykonaní práce, Dohody
o pracovnej činnosti, Dohody o brigádnickej práci študenta, ktoré sú vyhotovené pred začiatkom prác
v zmysle platných predpisov. Uzatvárajú sa písomne na predpísaných tlačivách a schvaľuje ich
riaditeľ DeD.
2. Evidenciu dohôd vedie ekonomicko-prevádzkový úsek.
3. Po vykonaní prác na základe dohody a potvrdení zodpovedným zamestnancom, že práce boli
vykonané v uvedenom rozsahu a požadovanej kvalite, predloží príslušný vedúci zamestnanec na
realizáciu výplat podklady pre vyúčtovanie zamestnancovi, zodpovednému za spracovanie platov.
Súčasťou podkladov musí byť výkaz o rozpise vykonaných prác vyhotovený v hodinách, resp. výkaz
o dochádzke.
4. Výplaty ostatných osobných nákladov musia byť zúčtované spolu s vyúčtovaním platu v príslušnom
mesiaci.
10
Smernica S/06/2012 – Obeh účtovných dokladov a podpisové vzory
Článok XII.
Opravné položky
1. Zákon o účtovníctve definuje povinnosť ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, zohľadniť
predpokladané riziká a straty, ktoré sa týkajú majetku a záväzkov, a ktoré sú známe ku dňu zostavenia
účtovnej závierky. Opravné položky sa tvoria na základe zásady opatrnosti, ak je opodstatnené
predpokladať, že nastalo zníženie hodnoty majetku oproti pôvodnému oceneniu, okrem trvalého
zníženia hodnoty majetku. Opravné položky sa vytvárajú pri prechodnom znížení hodnoty majetku,
tieto opravné položky sa zrušia, ak zanikne riziko, na ktoré boli vytvorené.
2. Opravné položky k pohľadávkam sa rozdeľujú na:
- zákonné – vytvárané podľa zákonných predpisov
- ostatné
Zákonné opravné položky sa vytvárajú podľa §20 zákona o dani z príjmu. Ostatné opravné položky
sa tvoria, ak ide o pochybné pohľadávky, kde dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí, a ktoré
nespĺňajú podmienku tvorby zákonných opravných položiek, alebo k sporným pohľadávkam.
2. Zodpovedný pracovník za evidenciu pohľadávok DeD (sociálna pracovníčka), predloží podklady na
ekonomicko-prevádzkový úsek za účelom zaúčtovania opravných položiek. Opravné položky sa
zrušia, ak sa v účtovnom období nepreukáže opodstatnenosť ich existencie alebo výšky, alebo ak
pominuli dôvody ich existencie v priebehu účtovného obdobia.
Článok XIII.
Rezervy
Zákon 431/2002 Z. z. o účtovníctve definuje rezervy ako záväzky s neurčitým časovým vymedzením
alebo výškou.
Zásady pre tvorbu a použitie rezerv:
 Rezervy sa tvoria na základe zásady opatrnosti na riziká a straty
 Nie je známe časové vymedzenie záväzku alebo jeho presná výška
 Rezerva sa môže použiť len na účel, na ktorý bola vytvorená
 Spôsob tvorby a používania rezerv sa účtuje podľa vnútorného predpisu účtovnej jednotky
Rezervy sa vzťahujú na povinnosti vyplývajúce zo všeobecných záväzných právnych predpisov,
z uzavretých zmlúv, z dobrovoľného rozhodnutia účtovnej jednotky splniť si povinnosť voči tretím
stranám.
Rezervy sa vytvárajú na účely uvedené v Opatrení MF SR z 8. augusta 2007, ktorým sa ustanovujú
podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové
organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky.
Rezerva na nevyčerpané dovolenky, vrátane sociálneho a zdravotného poistenia.
Pri výpočte tejto rezervy účtovník vychádza z údajov, ktoré poskytne mzdová učtáreň. Sú to údaje o
počte dní nevyčerpanej dovolenky k 31. decembru za každého zamestnanca, priemernej dennej mzde
a výške sociálneho poistenia. Na konci roka na základe vyčíslených mzdových náhrad za dovolenku sa
zaúčtuje čerpanie rezervy na nevyčerpanú dovolenku:
Zostatky rezerv sa prevádzajú do nasledujúceho účtovného obdobia.
11
Smernica S/06/2012 – Obeh účtovných dokladov a podpisové vzory
Rezervy nemajú aktívny zostatok.
Rezervy sú predmetom dokladovej inventúry a pri inventarizácii sa posudzuje ich výška a odôvodnenosť.
Ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa z dôvodu upravujúcich závierkových účtovných
prípadov účtuje tvorba rezervy alebo sa upraví jej výška.
V poznámkach ako súčasti účtovnej závierky bude k jednotlivým rezervám potrebné uviesť tieto
informácie:
 spôsob ocenenia
 začiatočný stav k 1. 1., tvorba, použitie (čerpanie) rezervy, zrušenie rezervy, konečný stav
rezervy k 31. 12.
 stanovenie predpokladaného roku použitia rezervy
 opis významných položiek rezerv
Článok XIV.
Uzatvorenie účtovných kníh a zostavenie účtovnej závierky
1. DeD spracováva mesačné účtovné uzávierky, ktoré sú čiastkovým výsledkom konečného spracovania
účtovných informácií. Účtovná závierka je štruktúrovaná prezentácia skutočností, ktoré sú predmetom
účtovníctva, poskytovaná osobám, ktoré tieto informácie využívajú. Účtovná závierka je činnosť,
spojená s uzatváraním účtov v účtovných knihách za stanovené účtovné obdobie (kalendárny rok).
2. Za účelom zostavenia účtovnej závierky k 31.12., ktorú tvoria
 Súvaha,
 Výkaz ziskov a strát,
 FIN 1-04, FIN 6-01, FIN 7-04
 Poznámky
je potrebné zabezpečiť činnosti, ktoré sa rozdeľujú na:
 prípravné práce pred uzatvorením účtovných kníh,
 uzatvorenie účtovných kníh,
 zostavenie účtovnej závierky.
a) Prípravné práce pred uzatvorením účtovných kníh:
1. Zaúčtovanie účtovných prípadov na účtoch, ktoré nesmú mať konečný zostatok /účty 111,131/.
2. Kontrola bilančnej kontinuity
3. Zaúčtovanie kurzových rozdielov.
4. Inventarizácia majetku a záväzkov. Predmetom inventarizácie sú všetky položky :
 majetku
 záväzkov
 rozdielu majetku a záväzkov
Inventarizáciou sa zisťuje skutočný stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov. Podľa
charakteru rozlišujeme fyzickú a dokladovú inventúru. Prípadne inventarizačné rozdiely sa účtujú
do účtovného obdobia, za ktoré sa inventarizáciou overuje stav majetku, záväzkov a rozdielu
majetku a záväzkov. Inventarizácia je základom všetkých uzávierkových činností a je riadená
samostatným príkazom riaditeľa DeD.
12
Smernica S/06/2012 – Obeh účtovných dokladov a podpisové vzory
b) Uzatvorenie účtovných kníh.
Účty hlavnej knihy sa uzavrú účtovnými zápismi podľa § 16 zákona o účtovníctve.
Uzatvorením účtovných kníh bežného roka sa rozumie účtovné uzavretie všetkých účtov bežného
účtovníctva. Je to činnosť, pri ktorej sa:




zisťujú obraty jednotlivých účtov.
zisťujú konečné stavy výsledkových účtov a konečné zostatky súvahových účtov,
účtujú konečné stavy účtov nákladov a účtovej triede 5 a výnosov v účtovej triede 6,
zisťuje účtovný výsledok hospodárenia ako rozdiel nákladov a výnosov.
c) Zostavenie účtovnej závierky.
Účtovná závierka predstavuje koniec účtovných prác. Je v nej zachytený stav majetku DeD.
Článok XV.
Úschova účtovných písomností
Účtovné písomnosti sa ukladajú v ucelených súboroch do archívu v súlade s ustanovením § 35 zákona č.
431/2002 Z.z o účtovníctve v znení neskorších predpisov s nasledovnými lehotami:
a) účtovná závierka počas 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú,
b) účtovné doklady, účtovné knihy, účtovný rozvrh počas 5 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa
týkajú. V tejto lehote sa uschováva i projektovo - programová dokumentácia pre vedenie účtovníctva
prostredníctvom výpočtovej techniky,
c) ostatné účtovné záznamy počas doby určenej v registratúrnom pláne DeD.
Článok XVI.
Podpisové vzory
1. Originál zoznamu podpisových vzorov osôb oprávnených vydávať a schvaľovať operácie súvisiace s
prostriedkami v peňažných ústavoch je zaslaný do príslušných peňažných ústavov, kópia je uložená v
učtárni. V prípade organizačných a personálnych zmien sa tieto vzory aktualizujú.
2. Zoznam podpisových vzorov s vymedzením zodpovednosti za obeh účtovných dokladov tvorí prílohu
č. 4 k tejto smernici
3. Zoznam podpisových vzorov s uvedením zoznamu účtovných dokladov, funkcií a podpisových vzorov
osôb oprávnených vystaviť účtovný doklad, schváliť jeho vecnú správnosť, zaúčtovať doklad, viesť
účtovné knihy a analytické evidencie tvorí prílohu č. 5 k tejto smernici.
Článok VII.
Záverečné ustanovenia
1. Všetci zamestnanci, ktorí pri výkone svojej funkcie prídu do styku s účtovnými dokladmi, sú povinní
dodržiavať lehoty splatnosti všetkých dokladov.
13
Smernica S/06/2012 – Obeh účtovných dokladov a podpisové vzory
2. Zamestnanci, ktorí sa zúčastňujú procesu obehu faktúr a iných účtovných dokladov, znášajú všetky
dôsledky, vyplývajúce z oneskorených úhrad a operácií, ktoré nie sú v súlade s platnými právnymi
predpismi.
3. Zmeny vyplývajúce z legislatívnych úprav budú riešené dodatkami.
14
Smernica S/06/2012 – Obeh účtovných dokladov a podpisové vzory
Príloha č. 1
Likvidačný list – VZOR
15
Smernica S/06/2012 – Obeh účtovných dokladov a podpisové vzory
Príloha č. 2
VZOR
Dohoda o hmotnej zodpovednosti v zmysle § 182 Zákonníka práce
Zamestnávateľ : Detský domov, Š. Závodníka 494/24, 971 01 Prievidza
zastúpený (meno a funkcia): MUDr. Marián Šimko, riaditeľ
(ďalej len zamestnávateľ)
a
zamestnanec: ...............................................................................................................
nar.: .............................................................................................................................
trvale bytom:................................................................................................................
(ďalej len zamestnanec)
uzavreli s účinnosťou od ............................................................. túto dohodu o hmotnej zodpovednosti v
zmysle § 182 Zákonníka práce:
1. Zamestnanec vykonáva funkciu pokladníka na pracovisku ................................................., pričom sú
mu zverované hodnoty ......................................................., ktoré je povinný vyúčtovať.
2. Na základe tejto dohody preberá zamestnanec hmotnú zodpovednosť za prevzaté peňažné
prostriedky v hotovosti a ceniny vo výške....................... EUR (podľa preberacieho inventúrneho
zápisu), ako aj za ďalšie hodnoty, ktoré mu budú zverené na vyúčtovanie kedykoľvek počas trvania
pracovného pomeru.
3. V prípade vzniku schodku na zverených hodnotách je zamestnanec povinný nahradiť
zamestnávateľovi zistený schodok v plnej výške. Tejto povinnosti sa zamestnanec zbaví celkom,
prípadne z časti, ak preukáže, že schodok vznikol celkom alebo z časti bez jeho zavinenia.
4. Ak zamestnanec bude pracovať na pracovisku s viacerými zamestnancami, ktorí taktiež uzavreli
dohodu o hmotnej zodpovednosti, bude s nimi zodpovedať za vzniknutý schodok spoločne.
5. Táto dohoda o hmotnej zodpovednosti zaniká skončením pracovného pomeru, pokiaľ od nej
zamestnanec neodstúpi skôr z dôvodov uvedených v § 183 ods. 1 Zákonníka práce.
Okrem dôvodov uvedených v § 183 ods. 1 Zákonníka práce zamestnanec môže od dohody o
hmotnej zodpovednosti odstúpiť aj v prípade, ak ..............………………………
6. Táto dohoda je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno prevzal zamestnanec a jedno
zostalo zamestnávateľovi.
V ................................ dňa ...........................
............................................
Zamestnanec
.............................................
Zamestnávateľ
16
Smernica S/06/2012 – Obeh účtovných dokladov a podpisové vzory
Príloha č. 3
Kontrolný list
o vykonaní predbežnej finančnej kontroly
Názov finančnej operácie:
..............................................................................
..............................................................................
Suma v EUR:
Navrhovaná finančná operácia je:
1. v súlade s rozpočtom
2. v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní
...............................................................
dátum, meno a podpis zamestnanca zodpovedného za
rozpočet a za verejné obstarávanie
3. schválenie objednávky
..............................................................
dátum, meno a podpis zamestnanca zodpovedného za
finančnú operáciu
17
Smernica S/06/2012 – Obeh účtovných dokladov a podpisové vzory
Príloha č.4
Zoznam podpisových vzorov s vymedzením zodpovednosti za obeh účtovných dokladov
Meno a priezvisko
pracovníka
MUDr. Šimko Marián
Ing. Mátychová
Jančeková Monika
Katarína Chrenková
Funkcia pracovníka
Zodpovednosť
riaditeľ DeD
schvaľovanie
vedúca ekonomicko
prevádzkového
úseku
hospodárka
vystavovanie dokladov, predbežná
finančná kontrola, účtovanie,
vecná a číselná kontrola dokladov
vystavovanie pokladničných
dokladov, dokladov v module
SKLAD – pracovisko Prievidza,
zodpovednosť za verejné
obstarávanie
vystavovanie pokladničných
dokladov, dokladov v module
SKLAD – pracovisko Veľké
Uherce, vecná, formálna a číselná
kontrola dokladov za pracovisko
Veľké Uherce
vystavovanie pokladničných
dokladov, dokladov v module
SKLAD – pracovisko Handlová
vecná, formálna a číselná kontrola
dokladov za pracovisko
Handlová, vystavovanie dokladov
v súvislosti s predpisom úhrad za
starostlivosť v DeD
vecná, formálna a číselná kontrola
dokladov
Mgr. Kollárová
Dagmar
hospodárka
Kaplánová Dana
hospodárka
Mgr. Mlyneková
Dagmar
vedúca výchovy
Mgr. Mešinová Lucia
hlavná sestra
PhDr. Hepnerová
Alena
sociálna pracovníčka
Bc. Belianská Oľga
sociálna pracovníčka
Bc. Beáta Čakajdová
sociálna pracovníčka
Podpis
vecná, formálna a číselná kontrola
dokladov, vystavovanie dokladov
v súvislosti s predpisom úhrad za
starostlivosť v DeD
vecná, formálna a číselná kontrola
dokladov, vystavovanie dokladov
v súvislosti s predpisom úhrad za
starostlivosť
v DeD-pracovisko
Veľké Uherce
vecná, formálna a číselná kontrola
dokladov, vystavovanie dokladov
v súvislosti s predpisom úhrad za
starostlivosť v DeD – pracovisko
Handlová
18
Smernica S/06/2012 – Obeh účtovných dokladov a podpisové vzory
Príloha č. 5
Zoznam podpisových vzorov s uvedením zoznamu účtovných dokladov, funkcií a
podpisových vzorov osôb oprávnených:
- vystaviť účtovný doklad,
- schváliť jeho vecnú správnosť,
- zaúčtovať doklad,
- viesť účtovné knihy a analytické evidencie.
pracovisko Meno pracovníka
Druh dokladu
pokladničné doklady
vystavené faktúry
vystavuje
Prievidza
Chrenková Katarína
vystavuje
Handlová
Kaplánová Dana
vystavuje
V. Uherce
Kollárová Dagmar, Mgr.
schvaľuje
všetky
Šimko Marián, MUDr.
účtuje
všetky
Mátychová Jančeková Monika, Ing.
vystavuje
všetky
Mátychová Jančeková Monika, Ing.
schvaľuje
všetky
Šimko Marián, MUDr.
účtuje
všetky
Mátychová Jančeková Monika, Ing.
Handlová
Mlyneková Dagmar, Mgr.
vecná
správnosť
V. Uherce
Kollárová Dagmar, Mgr.
vecná
správnosť
Prievidza
Hepnerová Alena, PhDr.
vecná
správnosť
Prievidza
Mešinová Lucia, Mgr.
vecná
správnosť
Prievidza
Mátychová Jančeková Monika, Ing.
verejné
obstarávanie
všetky
Chrenková Katarína
schvaľuje
všetky
Šimko Marián, MUDr.
účtuje
všetky
Mátychová Jančeková Monika, Ing.
účtuje
všetky
Mátychová Jančeková Monika, Ing.
vecná správnosť
prijaté faktúry
bankové výpisy
Podpis
19
Smernica S/06/2012 – Obeh účtovných dokladov a podpisové vzory
pracovisko Meno pracovníka
Druh dokladu
interné doklady
vystavuje
Prievidza
Chrenková Katarína
(príjemka, výdajka)
vystavuje
Handlová
Kaplánová Dana
vystavuje
Handlová
Madajová Jana
vystavuje
V. Uherce
Kollárová Dagmar, Mgr.
schvaľuje
všetky
Šimko Marián, MUDr.
účtuje
všetky
Mátychová Jančeková Monika, Ing.
interné doklady
vystavuje
Prievidza
Chrenková Katarína
(spotreba PHM, poštových známok)
vystavuje
Handlová
Kaplánová Dana
vystavuje
V. Uherce
Kollárová Dagmar, Mgr.
schvaľuje
všetky
Šimko Marián, MUDr.
účtuje
všetky
Mátychová Jančeková Monika, Ing.
vystavuje
Prievidza
Hepnerová Alena, PhDr.
vystavuje
Handlová
Čakajdová Beáta, Bc.
vystavuje
V. Uherce
Belianská Oľga, Bc.
schvaľuje
všetky
Šimko Marián, MUDr.
účtuje
všetky
Mátychová Jančeková Monika, Ing.
interné doklady
(Predpis výživného, Výpočet úhrad za
pobyt, Záznam o nároku na príspevok
pre dieťa umiestnené v profesionálnej
rodine..., Vreckové deťom, Strava
vyplatená za obdobie počas
hosťovania...)
Podpis
20
Download

Obeh účtovných dokladov a podpisové vzory