DPH
16
2014
Ročník: X
aktuálne
15. august 2014|BRATISLAVA
Odborné
vydavateľstvo
ekonomickej
a právnickej
literatúry
OBSAH
Vážení
čitatelia,
TÉMA
Cestovné náhrady pri pracovných cestách
z pohľadu zákona o DPH v roku 2014
2
OTÁZKY A ODPOVEDE
Ukončenie podnikania a daňová
povinnosť z lízingovej splátky
6
Uplatnenie DPH medzi SR a Rakúskom pri
dobropisovaní školenia
6
Refakturácia pomernej časti poistného a
daňová povinnosť
7
Uplatnenie DPH na faktúre, ktorá je
vystavená dcérskou spoločnosťou 7
Vývoz tovaru do Ruska z pohľadu DPH 7
Internetový portál časopisu
v rámci predplatného zdarma
v prvom augustovom vydaní časopisu DPH aktuálne
nájdete množstvo odborných informácií, ktoré boli spracované na základe dopytu od našich zákazníkov.
Hlavnou témou dnešného čísla sú cestovné
náhrady z pohľadu zákona o DPH účinného
od 1.1.2014. Dočítate sa o odpočítaní dane
z pridanej hodnoty pri pracovných cestách
spolu s praktickými príkladmi.
V obľúbenej rubrike ,,Otázky a odpovede“
spracovali naši autori praktické odpovede na
otázky našich zákazníkov. V dnešnom čísle
sa dočítate o pravidlách uplatňovania dane
z pridanej hodnoty pri vývoze tovaru do Ruska, o postupe vystavovania faktúry z pohľadu
DPH dcérskou spoločnosťou a o ďalších zaujímavých témach.
Verím, že informácie obsiahnuté v šestnástom
čísle časopisu DPH aktuálne budú pre vás
nápomocné a pomôžu pri uplatňovaní DPH
v praxi.
Príjemné čítanie vám v mene celej redakcie
želá
Čítajte ďalej...
Ing. Tamara Jávorková
odborná redaktorka
vyšlo: 15. augusta 2014
16 | 2014
1
TÉMA
Cestovné náhrady pri
pracovných cestách
z pohľadu zákona o DPH
v roku 2014
Poskytovanie náhrad výdavkov a iných plnení pri
tuzemských a zahraničných pracovných cestách
upravuje zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení zákonov č. 530/2004 Z. z., č. 81/2005
Z. z., č. 312/2005 Z. z., č. 348/2007 Z. z., č. 475/2008
Z. z., č. 151/2010 Z. z., č. 548/2010 Z. z. a č. 503/2011
Z. z. Neoddeliteľnou súčasťou tohto zákona sú aj
platné opatrenia príslušných ministerstiev, ktorými sa ustanovujú konkrétne sadzby stravného pri
tuzemských a zahraničných pracovných cestách,
sadzby náhrad za používanie motorových vozidiel,
či sadzby výdavkov na vzdelanie pre účely výpočtu náhrady výdavkov spojených so zabezpečením
vzdelania detí zamestnanca v prípade výkonu práce
v zahraničí. V súčasnosti ide o nasledovné opatrenia:
„„ opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 401/2012 Z. z., ktorým sa ustanovujú základné sadzby stravného v eurách alebo v cudzej
mene pri zahraničných pracovných cestách,
„„ opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a
rodiny Slovenskej republiky č. 248/2012 Z. z. o
sumách stravného,
„„ opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí
a rodiny Slovenskej republiky č. 632/2008
Z. z. o sumách základnej náhrady za používanie
cestných motorových vozidiel pri pracovných
cestách,
„„ opatrenie Ministerstva zahraničných vecí
Slovenskej republiky č. 193/2012 Z. z., ktorým sa ustanovujú základné sumy výdavkov na
vzdelávanie.
Osobný rozsah poskytovania cestovných náhrad
Zákon o cestovných náhradách upravuje poskytovanie náhrad cestovných výdavkov a súvisiacich plnení
nasledujúcim osobám:
„„ zamestnancom v pracovnom pomere alebo
v štátnozamestnaneckom pomere, ak zákon
2
č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe v znení
neskorších predpisov neustanovuje inak,
„„ členom družstiev, ale iba za predpokladu, že
podľa stanov družstva je podmienkou členstva aj pracovný vzťah,
„„ fyzickým osobám činným na základe dohôd
o prácach vykonávaných mimo pracovného
pomeru, ak je to v tejto dohode dohodnuté,
„„ osobám, o ktorých to zákon o cestovných
náhradách výslovne ustanovuje,
„„ osobám, o ktorých to ustanovuje osobitný
predpis,
„„ osobám, ktoré sú vymenované alebo zvolené
do orgánov právnickej osoby a nie sú k právnickej osobe v pracovnoprávnom vzťahu, a to
iba v prípadoch, ak im nie sú poskytované
náhrady podľa osobitného predpisu,
„„ osobám, ktoré plnia pre právnickú osobu alebo fyzickú osobu úlohy a nie sú k právnickej
osobe alebo fyzickej osobe v pracovnoprávnom vzťahu a ani v inom právnom vzťahu, ak
je to dohodnuté (napr. dobrovoľníci v občianskych združeniach, zamestnanci podriadenej
organizácie, ktorí sa zúčastňujú plnenia úloh
nadriadenej organizácie, zamestnanci rôznych
zamestnávateľov v rámci rozpočtovej sféry, ktorí sa podieľajú na realizácii rôznych projektov,
pričom finančné prostriedky sú v gescii jedného
zamestnávateľa a pod.).
Pracovná cesta pre účely zákona o cestovných
náhradách predstavuje čas od nástupu zamestnanca
na cestu na výkon práce do iného miesta, ako je jeho
pravidelné pracovisko, vrátane výkonu práce v tomto mieste do skončenia tejto cesty. Zahraničná pracovná cesta podľa zákona o cestovných náhradách
predstavuje čas pracovnej cesty v zahraničí vrátane
výkonu práce v zahraničí do skončenia tejto cesty.
Pravidelným pracoviskom sa v tejto súvislosti rozumie miesto písomne dohodnuté so zamestnancom.
Ak také miesto nie je dohodnuté, je pravidelným
pracoviskom miesto výkonu práce dohodnuté v pracovnej zmluve alebo v dohodách o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Ak ide o zamestnancov, ktorým častá zmena pracoviska vyplýva z
osobitnej povahy povolania, možno ako pravidelné
pracovisko dohodnúť aj miesto pobytu.
16 | 2014
vyšlo: 15. augusta 2014
Prehľad poskytovania cestovných náhrad
Druh cestovnej náhrady
Vymedzenie zákonom
Tuzemská pracovná cesta
náhrada preukázaných cestovných výdavkov
Zákon osobitne upravuje v § 7 ZoCN prípad použitia cestného motorového vozidla iného než je cestné motorové
vozidlo zamestnávateľa (základná náhrada za každý 1 km a
náhrada za spotrebované pohonné látky), v ostatných prípadoch sa nahrádzajú skutočne vynaložené výdavky.
náhrada preukázaných výdavkov za ubytovanie
ZoCN osobitne neupravuje - ide o výdavky vynaložené
zamestnancom na zabezpečenie ubytovania počas pracovnej cesty
stravné
§ 5 ZoCN - v závislosti od času trvania pracovnej cesty v
kalendárnom dni
náhrada preukázaných
výdavkov
potrebných
vedľajších
ZoCN osobitne neupravuje. Ide napr. o poplatky za telefón,
poplatky za parkovanie, poplatky za použitie garáže, poplatky za použitie diaľnice alebo tunela, poplatky za úschovu
batožín, výdavky za opravu a iné servisné služby, pokiaľ je
to nevyhnutné. Vynaloženie spomínaných výdavkov však
nesmie mať súkromný charakter. Za nevyhnutné vedľajšie výdavky nie je možné považovať tiež napr. výdavky na
zaplatenie pokuty.
náhrada preukázaných cestovných výdavkov za
cesty na návštevu rodiny
§ 4 ods. 1 písm. e) ZoCN - do miesta pobytu alebo do miesta vopred dohodnutého medzi zamestnávateľom a zamestnancom (na území SR), ak podľa určených podmienok
pracovná cesta trvá viac ako 7 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní
Zahraničná pracovná cesta
náhrada preukázaných cestovných výdavkov
Zákon osobitne upravuje v § 7 a § 15 ZoCN prípad použitia
cestného motorového vozidla iného než je cestné motorové vozidlo zamestnávateľa (základná náhrada za každý 1 km
a náhrada za spotrebované pohonné látky), v ostatných prípadoch sa nahrádzajú skutočne vynaložené výdavky.
náhrada preukázaných výdavkov za ubytovanie
ZoCN osobitne neupravuje - ide o výdavky vynaložené
zamestnancom na zabezpečenie ubytovania počas pracovnej cesty
stravné
§ 13 ZoCN - v závislosti od času trvania pracovnej cesty v
kalendárnom dni
náhrada preukázaných
výdavkov
potrebných
vedľajších
Rovnako ako v prípade tuzemskej pracovnej cesty.
náhrada preukázaných cestovných výdavkov za cesty
na návštevu rodiny do miesta pobytu alebo do miesta vopred dohodnutého medzi zamestnávateľom
a zamestnancom (na území SR)
§ 12 ZoCN
poistenie liečebných nákladov v zahraničí
§ 11 ZoCN
náhrada preukázaných výdavkov za povinné očkovanie, ako aj za očkovanie odporúčané Svetovou zdravotníckou organizáciou alebo Úradom verejného
zdravotníctva
§ 11a ZoCN
vreckové
Možnosť v zmysle § 14 ZoCN
vyšlo: 15. augusta 2014
16 | 2014
3
Odpočítanie DPH pri pracovných cestách
Pre účely posudzovania možného odpočítania
dane z pridanej hodnoty (DPH) pri pracovných
cestách je potrebné vychádzať z § 49 až § 51
zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. Platiteľ DPH (v danom prípade zamestnávateľ) si môže odpočítať daň v rozsahu a za podmienok stanovených v týchto ustanoveniach. Jednou z
podmienok vzniku práva na odpočet dane je skutočnosť, že platiteľ dane prijme tovar alebo služby
na uskutočňovanie svojich podnikateľských aktivít.
To znamená, že ak platiteľ dane použije tovar alebo služby na účely svojho podnikania, má právo
na odpočítanie dane. V opačnom prípade, ak tovar
alebo služby nepoužije na svoje podnikateľské účely, nemôže daň pri prijatí tovaru alebo služieb odpočítať. V prípade cestovných náhrad je najpodstatnejšie ustanovenie § 49 ods. 2 zákona o DPH, v
zmysle ktorého môže platiteľ dane od dane, ktorú je povinný platiť, odpočítať daň z tovarov a
služieb, ktoré použije na dodávky tovarov a služieb ako platiteľ dane, ak je daň voči nemu uplatnená iným platiteľom v tuzemsku.
Zamestnanec si výdavky na pracovné cesty uhrádza sám a nárokuje si ich náhrady
Zamestnávateľ, ktorý poskytuje zamestnancom
náhrady cestovných výdavkov, nemá v zmysle uvedeného ustanovenia nárok na odpočítanie dane
z pridanej hodnoty, pretože nejde o zdaniteľné plnenie prijaté zamestnávateľom. Nárok na
odpočítanie dane nevzniká pri náhradách cestovných výdavkov, náhradách výdavkov na ubytovanie, náhradách potrebných vedľajších výdavkov,
ako ani pri náhradách za spotrebované pohonné látky pri použití iného motorového vozidla ako
vozidla zamestnávateľa. Daňovým výdavkom na
účely zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“) je v takomto prípade náhrada
výdavkov vrátane dane z pridanej hodnoty. Ak zdaniteľné plnenie bolo poskytnuté zamestnancovi a doklad o poskytnutí je súčasťou vyúčtovania
pracovnej cesty, nejde o zdaniteľné plnenie prijaté zamestnávateľom a nárok na odpočet DPH
na strane zamestnávateľa nevzniká (a to ani v prípade, že doklad je vystavený na meno zamestnávateľa). Uvedený výdavok je účtovaný vrátane DPH na
účet 512 – Cestovné.
Príklad
Zamestnávateľ vyslal zamestnanca na pracovnú cestu, pričom mu vopred zabezpečil rezerváciu ubytovania. Všetky výdavky spojené s pracovnou cestou, vrátane tohto ubytovania, si však zaplatil zamestnanec a
po skončení pracovnej cesty doklady predložil zamestnávateľovi na vyúčtovanie. Vzniká zamestnávateľovi
nárok na odpočítanie DPH z dokladu za ubytovanie, ak
je tento doklad vystavený na meno zamestnávateľa?
4
Zamestnávateľovi nárok na odpočet DPH nevzniká,
keďže účtuje o náhrade výdavku na pracovnú cestu
zamestnanca, ktorému bolo predmetné ubytovanie
poskytnuté. Napriek tomu, že ubytovanie zabezpečil, toto nebolo poskytnuté platiteľovi dane (zamestnávateľovi). Náhrada výdavkov na pracovnú cestu
(účet 512) v sume vrátane DPH je daňovým výdavkom zamestnávateľa.
Príklad
Zamestnanci pri ukončení pracovnej cesty predkladajú
cestovný lístok, ktorý im zamestnávateľ prepláca. Môže
si zamestnávateľ z takéhoto lístka odpočítať DPH v prípade, že spĺňa náležitosti zjednodušenej faktúry podľa
§ 74 zákona o DPH?
Zamestnávateľ v danom prípade neúčtuje o kúpe
tovarov a služieb, ale o cestovných náhradách na
účte 512. Znamená to, že zamestnancovi iba prepláca jeho výdavky, ktoré musel vynaložiť v súvislosti
s pracovnou cestou. Zamestnávateľ nemá právo na
odpočítanie dane z dôvodu, že daň nebola uplatnená iným platiteľom voči nemu a v podstate neprijal
tovary a služby, ktoré by použil na dodávky tovarov a
služieb ako platiteľ.
Zamestnávateľ zabezpečí pre zamestnanca
všetky výdavky súvisiace s pracovnou cestou a
zamestnanec si nenárokuje náhrady cestovných
výdavkov
Zamestnávateľ môže niektoré plnenia súvisiace s
pracovnými cestami zamestnancov, napr. ubytovanie, cestovné hromadnou dopravou, letenky a pod.,
sám zabezpečiť a uhradiť tak, že súvisiace doklady sú
s náležitosťami § 74 zákona o DPH vystavené na jeho
meno ako prijímateľa služby. V týchto prípadoch ide
o zdaniteľné plnenie prijaté zamestnávateľom a
následne poskytnuté na pracovné účely zamestnancovi, pričom nevzniká dôvod na vyplatenie cestovných náhrad zamestnancom, ktorí sa na pracovnej ceste zúčastnili. Doklad o zabezpečení takéhoto
plnenia potom nie je súčasťou vyúčtovania cestovných náhrad zamestnanca a účtuje sa ako služba na
účte 518. V takomto prípade nárok na odpočet DPH
zamestnávateľovi vzniká, keďže je splnená základná podmienka odpočítania dane podľa § 49 ods. 2
zákona o DPH.
Príklad
Zamestnávateľ vysiela zamestnancov pravidelne na
to isté miesto výkonu práce, kde má dlhodobo dohodnuté ubytovanie v hoteli. Hotel pravidelne mesačne fakturuje zamestnávateľovi náklady na ubytovanie zamestnancov. Vzniká zamestnávateľovi nárok na
odpočítanie DPH z dokladu za ubytovanie, ak je tento
doklad vystavený na meno zamestnávateľa?
V tomto prípade ide o zdaniteľné plnenie poskytnuté zamestnávateľovi, ktorému vzniká nárok na
16 | 2014
vyšlo: 15. augusta 2014
odpočítanie DPH. Výdavky na ubytovanie nie sú
súčasťou vyúčtovania pracovných ciest zamestnancov, ale sú účtované na účte 518. Právo na odpočítanie dane si môže zamestnávateľ uplatniť na základe
faktúry vyhotovenej hotelom, a to najskôr v zdaňovacom období, v ktorom právo na odpočítanie
dane vzniklo a najneskôr v poslednom zdaňovacom
období kalendárneho roka, v ktorom právo vzniklo.
Výdavky podnikateľa – fyzickej osoby na pracovné cesty mimo miesta pravidelného výkonu
činnosti
Aj pre účely posudzovania možného odpočítania
DPH pri pracovných cestách samostatne zárobkovo
činných osôb je potrebné vychádzať z § 49 až § 51
zákona o DPH. Platiteľ DPH (v danom prípade fyzická
osoba – podnikateľ) si môže odpočítať daň v rozsahu a za podmienok stanovených v týchto ustanoveniach. Jednou z podmienok vzniku práva na odpočet dane je skutočnosť, že platiteľ dane prijme tovar
alebo služby na uskutočňovanie svojich podnikateľských aktivít. To znamená, že ak platiteľ dane použije tovar alebo služby na účely svojho podnikania,
má právo na odpočítanie dane. Platí to aj na prípad
„pracovnej cesty“ podnikateľa, t. j. v prípade výkonu činnosti v inom mieste, ako je miesto, v ktorom
podnikateľskú činnosť pravidelne vykonáva (miesto
podnikania podľa živnostenského oprávnenia). V
prípade takejto pracovnej cesty má podnikateľ právo uplatniť daňový výdavok podľa § 19 ods. 2 písm.
e) ZDP do výšky, aká je ustanovená pre zamestnancov podľa zákona o cestovných náhradách (stravovanie, ubytovanie, cestovné hromadnými dopravnými prostriedkami, nevyhnutné výdavky spojené
s pobytom). V prípade použitia motorového vozidla
zahrnutého v obchodnom majetku, resp. prenajatého či vypožičaného motorového vozidla, sa na uplatnenie daňového výdavku aplikuje § 19 ods. 2 písm.
l) ZDP. Ak daňovník na cestovanie využije vlastné
(súkromné) osobné motorové vozidlo nezahrnuté
do obchodného majetku, uplatní výdavky (náklady)
do výšky náhrady za spotrebované pohonné látky podľa cien platných v čase ich nákupu a základnej náhrady za každý jeden km jazdy podľa zákona
o cestovných náhradách, alebo vo forme paušálnych
výdavkov do výšky 50 % z celkového preukázaného
nákupu pohonných látok za príslušné zdaňovacie
obdobie primeraného počtu najazdených kilometrov podľa stavu tachometra na začiatku a na konci
príslušného zdaňovacieho obdobia pre každé motorové vozidlo samostatne.
V prípade pracovných ciest podnikateľa teda
vzniká nárok na odpočítanie DPH z obstaraných
tovarov a služieb počas výkonu pracovnej cesty,
keďže je splnená základná podmienka odpočítania dane podľa § 49 ods. 2 zákona o DPH. Nárok
na odpočítanie DPH nevzniká iba v prípadoch,
ak podnikateľ účtuje o náhradách za spotrebované pohonné látky, pri použití vlastného osobného
vyšlo: 15. augusta 2014
motorového vozidla nezahrnutého do obchodného
majetku.
Príklad
Podnikateľ bol na pracovnom rokovaní so svojím
obchodným partnerom v inom meste, než má svoje sídlo. Na dopravu do miesta rokovania a z miesta
rokovania použil vlak, pričom v účtovníctve účtoval o
nákupe cestovného lístka. Ubytovanie mal zabezpečené v hoteli, kde mu vystavili faktúru za ubytovacie služby. Má podnikateľ nárok na odpočítanie DPH z uvedených plnení?
Pri posudzovaní nároku na odpočet DPH je potrebné
vychádzať z § 49 až § 51 zákona o DPH. Pokiaľ uvedené doklady obsahujú náležitosti uvedené v § 74
zákona o DPH, právo na odpočítanie DPH, samozrejme, podnikateľ má, pretože ide o zdaniteľné plnenia prijaté fyzickou osobou – podnikateľom, ktoré sú
určené a boli vynaložené v súvislosti s jeho podnikateľskou činnosťou.
Príklad
Platiteľ DPH – fyzická osoba s príjmami z podnikania a
z inej samostatnej zárobkovej činnosti, využíva na pracovné cesty súvisiace s jeho podnikateľskou činnosťou
dve motorové vozidlá:
1. svoje súkromné osobné motorové vozidlo, kde si
do daňových výdavkov v zmysle § 19 ods. 2 písm.
e) ZDP uplatňuje výdavky do výšky náhrady za
spotrebované pohonné látky a základnej náhrady za každý odjazdený kilometer podľa zákona o
cestovných náhradách,
2. prenajaté osobné motorové vozidlo, kde si do
daňových výdavkov v zmysle § 19 ods. 2 písm. l)
bod 3 ZDP uplatňuje paušálny výdavok vo výške 80 % z celkového preukázateľného nákupu
pohonných látok (PHL), keďže nevedie žiadnu evidenciu o uskutočnených pracovných cestách.
Má podnikateľ nárok na odpočítanie DPH z nakupovaných PHL?
V prvom prípade podnikateľ neúčtuje o nákupe PHL,
ale o náhrade výdavkov za spotrebované pohonné látky. Právo na odpočítanie DPH z nakúpených
pohonných látok mu nevzniká. Doklady o nákupe
PHL majú iba evidenčný charakter na dokladovanie
ceny PHL v čase nákupu.
V druhom prípade podnikateľ účtuje o nákupe PHL,
pričom si do daňových výdavkov uplatní iba 80 %
z takto nakúpených PHL. V zmysle § 49 ods. 5 zákona o DPH platí, že ak platiteľ uplatňuje výdavky
(náklady) na spotrebované pohonné látky vo forme
paušálnych výdavkov podľa § 19 ods. 2 písm. l) bod
3 ZDP a nemôže preukázať rozsah použitia pohonných látok na účely svojho podnikania a na iný účel
ako na podnikanie, môže odpočítať daň z kúpy
16 | 2014
5
pohonných látok do výšky týchto paušálnych výdavkov. Podnikateľ si teda môže uplatniť nárok na odpočítanie DPH z nakúpených PHL iba vo výške 80 %.
Ing. Dušan Dobšovič
OTÁZKY A ODPOVEDE
Ukončenie podnikania
a daňová povinnosť z
lízingovej splátky
Otázka: Postúpenie finančného lízingu osobného automobilu - vyúčtovanie DPH / odpočtu pri 1.
zvýšenej splátke vo výške 30% z ceny auta. Klient
zakúpil osobné auto formou finančného leasingu v roku 2013 ako fyzická osoba, platiteľ DPH, s
podmienkou, že až po odjazdení určitého počtu
km / cca pol roka bude auto registrované na jeho
osobu. Medzitým klient založil sro-čku a živnosť
k 30.06.2014 ukončil. Uvedený prepis leasingu je
urobený priamo na sro-čku. Potrebujem zúčtovať
odpočet DPH zo zvýšenej splátky (30% z ceny auta)
uplatnený v roku 2013 vzhľadom k ukončeniu živnosti. Môžete mi poradiť, ako to urobiť správne?
Odpoveď: Podľa § 81 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z.
o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov je platiteľ povinný požiadať o zrušenie registrácie pre daň, keď skončí v tuzemsku činnosť, ktorá
je predmetom dane. V danom prípade platiteľ ukončil činnosť, ktorá je predmetom dane, dňa 30.6.2014.
Zákon o DPH nestanovuje termín, dokedy je platiteľ
povinný požiadať o zrušenie registrácie.
Ak platiteľ dane nepodá žiadosť o zrušenie registrácie z dôvodu ukončenia podnikania, registráciu
môže zrušiť z úradnej moci daňový úrad v zmysle
§ 81 ods. 4 zákona o DPH.
Daňový úrad o zrušení registrácie pre daň vydá rozhodnutie, v ktorom určí deň, uplynutím ktorého
fyzická osoba prestáva byť platiteľom, proti tomuto rozhodnutiu nie je možné podať odvolanie.
Uplynutím dňa, fyzická osoba prestáva byť platiteľom, končí prebiehajúce zdaňovacie obdobie a zaniká platnosť osvedčenia o registrácii pre daň a platnosť identifikačného čísla pre daň. Fyzická osoba je
povinná do desiatich dní odo dňa, kedy prestala byť
platiteľom, odovzdať daňovému úradu osvedčenie o
registrácii.
Podľa § 81 ods. 6 zákona o DPH vyplýva, že v poslednom zdaňovacom období vzniká platiteľovi daňová
povinnosť (t.j. povinnosť odviesť daň) vzťahujúca sa
na majetok (t.j. tovar), pri ktorého nadobudnutí alebo vytvorení vlastnou činnosťou bola daň úplne alebo čiastočne odpočítaná. Daň sa vypočíta zo zostatkovej ceny majetku ku dňu skončenia posledného
6
zdaňovacieho obdobia a z ceny zásob ku dňu skončenia posledného zdaňovacieho obdobia. Platiteľ,
ktorý nie je účtovnou jednotkou, použije pri výpočte odvodu dane postup ako platiteľ, ktorý je účtovnou jednotkou.
V danom prípade ide o tovar (osobný automobil),
ktorý je predmetom nájmu s dojednaným právom
kúpy prenajatej veci. Teda nejde o tovar vo vlastníctve platiteľa (živnostníka). Lízing s právom kúpy
prenajatej veci sa na účely zákona o DPH považuje
za dodanie služby a na daňovú povinnosť sa vzťahuje § 19 ods. 3. To značí, že ak platiteľ (živnostník)
si uplatnil odpočítanie dane z lízingovej splátky, išlo
o odpočítanie dane z prijatej služby (nie z majetku,
tovaru). Keďže ustanovenie § 81 ods. 6 zákona o DPH
osobitne neuvádza, že daň sa odvádza aj z tovaru,
ktorý bol predmetom nájmu, s dojednaným právom kúpy prenajatej veci, platiteľ (živnostník) nie je
povinný odviesť daň. Ing. Marián Drozd
Uplatnenie DPH medzi
SR a Rakúskom pri
dobropisovaní školenia
Otázka: Rakúska firma, platiteľ DPH, uzavrela kontrakt so slovenskou firmou na dodávku stroja, kde
bolo v rámci ceny stroja kalkulované aj zaškolenie.
Toto zaškolenie robila iná slov. firma, ktorá je v SR
zástupcom rakúskej spoločnosti. Rakúska spoločnosť toto zaškolenie dobropisovala firme, ktorá
školenie urobila. Aké povinnosti má slovenská firma, ktorá uskutočnila školenie ohľadom DPH?
Odpoveď: Otázka neposkytuje dostatok informácií na základe akej skutočnosti slovenská firma poskytuje zaškolenie, z akého dôvodu jej rakúska spoločnosť školenie „dobropisovala“, atď.
Za predpokladu, že zo zmluvných vzťahov vyplýva,
že slovenská firma, zástupca rakúskej spoločnosti
poskytuje na Slovensku zaškolenie v mene dodávateľa stroja, t.j., poskytuje vlastne službu dodávateľovi
stroja - v tom prípade ide o dodanie služby (školenie)
pre zdaniteľnú osobu z IČŠ. Keďže v danom prípade
je školenie poskytované zdaniteľnej osobe, pričom
nejde o „vstupné na vzdelávanie“, miesto dodania sa
určí podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH – miestom dodania služby je sídlo príjemcu služby, Rakúsko.
Slovenská firma poskytne službu a vystaví faktúru
pre rakúsku firmu bez DPH. Ak nie je registrovaná za
platiteľa DPH na Slovensku, pred poskytnutím služby je povinná podľa § 7a ods. 2 zákona o DPH požiadať o registráciu, dodanie služby uvedie v zmysle
§ 80 zákona o DPH v súhrnnom výkaze.
Pri riešení danej situácie je však potrebné vychádzať z analýzy konkrétnych uzatvorených
16 | 2014
vyšlo: 15. augusta 2014
zmluvných podmienok a vzťahov medzi uvedenými
spoločnosťami.
Ing. Antónia Parajková
Refakturácia pomernej
časti poistného a daňová
povinnosť
Otázka: Spoločnosť uzatvorila s poisťovňou poistnú zmluvu na poistenie zhotovenia diela. Pomernú
časť poistného v zmysle uzatvorenej zmluvy o dielo refakturovala subdodávateľovi. Spoločnosť
v zmysle ustanovení § 9 ods. 1 zákona o DPH refakturovala poistné s DPH, vychádzajúc z toho, že
službu sme poskytli my a nie poisťovňa (neuplatnili sme oslobodenie podľa § 37). Je náš názor
správny?
Odpoveď: Na účely zákona č. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
predmetom dane je aj dodanie služby za protihodnotu v tuzemsku uskutočnené zdaniteľnou osobou,
ktorá koná v postavení zdaniteľnej osoby. Podľa § 9
ods. 1 zákona o DPH dodaním služby je každé plnenie, ktoré nie je dodaním tovaru podľa § 8, vrátane:
a) prevodu práva k nehmotnému majetku vrátane
poskytnutia práva k priemyselnému vlastníctvu alebo inému duševnému vlastníctvu,
b) poskytnutia práva užívať hmotný majetok,
c) prijatia záväzku zdržať sa konania alebo strpieť
konanie alebo stav,
d) služby dodanej na základe poverenia alebo rozhodnutia vydaného štátnym orgánom alebo na základe zákona.
Poistná zmluva (§ 788 Občianskeho zákonníka) je
dvojstranným právnym úkonom, ktorý sa uzatvára
medzi dvoma subjektmi. Občiansky zákonník pomenúva iba jedného, a to poistiteľa, ktorý sa zaväzuje
poskytnúť poistné plnenie v prípade poistnej udalosti. Druhý subjekt, ktorému sa poskytuje poistné plnenie a ktorý je povinný platiť poistné, v Občianskom
zákonníku nie je priamo pomenovaný a zákon hovorí iba o fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá uzatvára poistnú zmluvu. Osobu, ktorá uzatvorila s poistiteľom poistnú zmluvu, možno označiť ako poistníka.
Poistník ako zmluvný partner poistiteľa je spravidla
aj poistený zo zmluvy. Nemusí to však byť vždy, pretože § 794 ods. 1 pripúšťa aj poistnú zmluvu uzatvorenú v prospech inej osoby. Vtedy je táto iná osoba
poistená zo zmluvy a poistníkom je ten, kto v prospech nej uzatvoril poistnú zmluvu.
V danom prípade poistné riziko sa vzťahuje na dielo, ktoré zhotovuje spoločnosť (poistník) so svojím subdodávateľom, pričom pri poistnej udalosti bude poistné plnenie v prospech spoločnosti (nie
jej subdodávateľa). Žiadny predpis nebráni tomu,
vyšlo: 15. augusta 2014
aby spoločnosť ako aj jej subdodávateľ sa spoločne
podieľali na úhrade poistného v prospech poistiteľa
za poistné riziko. Napr. subdodávateľ môže pomernú časť poistného uhradiť priamo na účet poisťovne.
Máme za to, že samotná úhrada pomernej časti poistného subdodávateľom na účet spoločnosti automaticky neznamená, že spoločnosť poskytuje subdodávateľovi službu (plnenie) v zmysle zákona
o DPH. Táto pomerná časť poistného nie je protihodnotou, ktorú spoločnosť prijala od subdodávateľa za
dodanie tovaru alebo služby. Službu (plnenie) v prípade poistnej udalosti dodá poisťovňa, a to v prospech spoločnosti.
Na základe uvedeného sme toho názoru, že úhrada pomernej časti poistného na účet spoločnosti
nepodlieha zdaneniu v zmysle zákona o DPH.
Ing. Marián Drozd
Uplatnenie DPH
na faktúre, ktorá je
vystavená dcérskou
spoločnosťou
Otázka: Nemecká spoločnosť A dodala našej spoločnosti B tovar, vystavila proforma faktúru.
Slovenská spoločnosť C, ktorá je dcérskou spoločnosťou nemeckej spoločnosti, vystavila na nás faktúru za tovar dodaný nemeckou spoločnosťou s
DPH. Môžeme takúto faktúru akceptovať?
Odpoveď: V danom prípade je potrebné vychádzať
z dohodnutých zmluvných podmienok, pričom podstatná je skutočnosť, ktorá spoločnosť vám v skutočnosti tovar dodala a príslušné doklady, ktoré túto
skutočnosť preukazujú.
V prípade, ak bol tovar dodaný platiteľom dane
z Nemecka, dcérska spoločnosť na Slovensku môže
vystaviť faktúru ako „vyhotoviteľ faktúry“ za svoju
materskú spoločnosť, ak je na to splnomocnená, za
správnosť údajov a náležitosti vo faktúre aj v takomto prípade zodpovedá dodávateľ tovaru. Vo faktúre sa v zmysle „Fakturačnej smernice 2010/45/EU“
musia presne uvádzať skutočné dodania tovaru – v
prípade intrakomunitárneho dodania tovaru musí
obsahovať identifikačné údaje nemeckej spoločnosti (identifikačné číslo pre daň, pod ktorým bol tovar
dodaný), faktúra má byť vystavená bez DPH.
Ing. Antónia Parajková
Vývoz tovaru do Ruska
z pohľadu DPH
Otázka: Slovenský platiteľ DPH dodáva tovar
z EU do Ruska/vystavuje faktúru na ruského
16 | 2014
7
odberateľa/ tak, že ho nakupuje od španielskej firmy - platiteľa DPH, registrovaný pre DPH v
Španielsku, avšak tovar je dodávaný priamo španielskou firmou do konsignačného skladu pre tohto ruského odberateľa, nachádzajúceho sa na území SRN - kde je tovar preclený a pripravený na
vývoz do Ruska. Prosím o objasnenie mechanizmu
DPH v celom tomto systéme dodania tovaru v rámci EÚ a vývozu do Ruska.
Odpoveď: Pre správne posúdenia zdaniteľných
obchodov z pohľadu slovenského platiteľa dane je
nevyhnutná identifikácia miesta dodania tovaru. Bez
bližšieho skúmania dodacích a zmluvných podmienok zo znenia otázky vyplýva, že nastali tieto zdaniteľné obchody:
1.Nadobudnutie tovaru z iného členského štátu v Nemecku slovenským platiteľom dane
Miesto nadobudnutia tovaru z iného členského štátu je členský štát, na území ktorého sa preprava tovaru skončí, pričom kupujúci nadobudne právo nakladať s tovarom ako vlastník. Kupujúci, t.j. slovenský
platiteľ dane, by sa mal informovať na povinnosti
registrácie pre daň z pridanej hodnoty v Nemecku.
(§ 17 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p.)
Ak slovenský platiteľ dane objednal tovar pod slovenským identifikačným číslom pre daň a tovar bol
na základe jeho požiadavky dodaný do Nemecka,
miesto nadobudnutia tovaru je v Slovenskej republike, avšak zároveň aj v Nemecku. Zdanenie nadobudnutia tovaru v Slovenskej republike môže
platiteľ dane opraviť, ak preukáže zdanenie tovaru v Nemecku. Primárne má byť tovar zdanený
v Nemecku, t.j. v štáte, kde sa preprava tovaru z iného členského štátu končí.
2.Vývoz tovaru do Ruska
V súvislosti s vývozom tovaru do Ruska, resp. identifikáciou dodania tovaru odporúčame kontaktovať
nemeckých daňových poradcov. Vo všeobecnosti
podmienky na oslobodenie od dane pri vývoze tovaru do tretích štátov sú:
a) Tovar musí fyzicky a preukázateľne opustiť územie
Európskej únie, tzn. že ide o pohyblivú dodávku, pri
ktorej tovar je prepravený z územia členského štátu
Európskej únie na územie tretieho štátu.
b) Platiteľ dane je povinný preukázať toto oslobodenie colným vyhlásením.
Ing. Vladimír Bartoš
Internetový portál časopisu v rámci predplatného zdarma!
Súčasťou portálu sú:
1. Zaujímavosti
a novinky, kde sa dočítate o aktuálnych informáciách z legislatívneho diania, ktoré sú spracované v
krátkych informačných článkoch napísaných renomovaným
autorským kolektívom.
2. V časti na stiahnutie získate prístup k rozsiahlym odborným pdf
dokumentom.
3. D okumenty a formuláre, kde sú pre vás doplnené praktické
pomôcky a tlačivá, ktoré vám zjednodušia každodennú
pracovnú činnosť.
4. V archíve nájdete všetky čísla tlačenej verzie časopisu v online
verzii od roku 2004 až po súčasnosť.
www.onndph.dashofer.sk
5. N
a Vaše otázky Vám sprostredkujeme odpovede priamo od renomovaných odborníkov.
DPH – dvojtýždenník aktualít, komentárov, otázok a odpovedí pre platiteľov DPH
Vydáva VERLAG DASHÖFER, vydavateľstvo s. r. o., Železničiarska 13, Bratislava 814 99, IČO 35730129, Tel.: 02/33 00 55 55, Fax: 02/33 00 55 50, e-mail: dph@
dashofer.sk,/ www.dashofer.sk,/ Zodpovedná redaktorka: Ing. Nadežda Fuksová / Odborná redaktorka: Ing. Tamara Jávorková, / www.dashofer.sk / Sadzba:
VERLAG DASHÖFER / Tlač: IM - PRINT, s. r. o. / Vychádza: dvojtýždenne / Cena: ročné predplatné 168,00 EUR bez DPH + balné a poštovné, 201,60 EUR s DPH +
balné a poštovné / Predplatné na newsletter je na obdobie 12 mesiacov od dátumu Vašej objednávky. Objednávku na dalšie obdobie nie je
treba obnovovať, je predĺžená automaticky na ďalších 12 mesiacov. Objednávku môžete zrušit len písomne, a to najneskôr 6 týždnov pred
koncom vášho ročného predplatného obdobia / Objednať možno na adrese vydavateľstva / ISSN 1336-5355 / ev. č. EV1786/08. Newsletter a
všetky v ňom obsiahnuté príspevky a ilustrácie sú chránené autorským právom. Ich používanie je bez schválenia vydavateľstva – s výnimkou
zákonom povolených prípadov – neprípustné. Žiadna časť newslettra nesmie byť akoukoľvek formou bez písomného súhlasu vydavateľstva
reprodukovaná alebo s použitím elektronických off-line alebo on-line systémov ukladaná do pamäti, či šírená / Za správnost obsahu
príspevkov ručia autori / Informácie boli spracované na základe najlepších poznatkov v okamihu zverejnenia / Redakcia zodpovie otázky
čitateľov_/_Vybrané odpovede budú uverejnené v niektorom z čísiel tohto newsletteru / e-mail noviny, registrácia zadarmo na www.enoviny.sk
8
16 | 2014
vyšlo: 15. augusta 2014
Download

TÉMA OTÁZKY A ODPOVEDE