P onuk o vý l i s t s luž i e b E l e k t r ot e chni c k e j f a k ul t y Ž U v Ži l i ne
Výskumno-vývojové práce
- aktívne filtre so zameraním na elimináciu negatívnych vplyvov polovodičových meničov na elektroenergetickú sústavu, riadiace systémy pre
elektrické pohony, riadiace systém y pre elektroenergetiku, statické meniče na rezonančnom
princípe (KVES)
- analýzy a simulácie elektromagnetického poľa
pomocou
numerických
prostriedkov,
návrh
a optimalizácia elektromagnetických zariadení
(KTEBI)
- výskum a vývoj prostriedkov nedeštruktívneho
vyšetrovania materiálov pomocou elektromagn etických metód (KTEBI)
- výskum vplyvov elektromagnetického poľa na
živé organizmy (KTEBI)
- analýza a syntéza informačných systémov, an alýza a syntéza moderných železničných zabezpečovacích systémov, príprava projekčných po dkladov z oblasti ochrany osôb a majetku, príprava projekčných podkladov z oblasti riadenia
cestnej dopravy (KRIS)
- výskum pre biomedicínske aplikácie – senzory,
spracovanie a analýza signálov, modelovanie
fyziologických procesov (KTEBI)
- optimalizácia a regulácia elektrotechnických
zariadení, vzhľadom na energetickú náročnosť a
ekologickú zaťaženosť životného prostredia, zi sťovanie životnosti a stupňa starnutia izolácie v inutí elektrických strojov v reálnom čase (KMAE)
- výskum, štúdie, predpisy, konzultačná činnosti
v oblasti inteligentných dopravných systémov
(KRIS)
- analýza matematických modelov v oblasti materiálového výskumu (IAS LM)
- výskum v oblasti priemyslovej automatizácie
technologických procesov, MES a SCADA/HMI
systémy; syntéza zložitých riadiacich algoritmov
na báze sekvenčného riadenia (KME)
- diagnostika optických vlastností tuholátk ových
tenkých vrstiev (IAS LM)
- vyšetrovanie a optimalizácia optických vlastností
tenkých vrstiev pre tenkovrstvové solárne články
a pre hybridnú elektroniku (IAS LM)
- výskum v oblasti inteligentných multirobotických
a mechatronických systémov (KME)
- rekonfigurovateľné
logické
s hradlovými poľami FPGA (KME)
aplikácie
- automatizované systémy natáčania heliostatu
na základe lokálne definovaných astronomických
výpočtov, riadenie a ovládanie s využitím jednosmerných komutátorových a krokových motorov
(IAS LM)
- analýza a diagnostika elektronických systémov
použitím analýzy obrazu, analýza integrovaných
obvodov (súčiastok, čipov) (KME)
- analýza
a simulácia
teplotných
polí
v multifyzikálnom prostredí COMSOL (KME)
- riešenie heliotechnických zariadení a systémové
riešenia v oblasti koncetračnej solárnej energetiky, simulácia, modelovanie, meranie intenzity
slnečného žiarenia, praktické overovanie ko nverzných termo-mechanických konvertorov (IAS
LM)
- telekomunikačné a rádiokomunikačné systémy,
siete a služby (KTaM)
- vývoj
aplikácií
s multimediálnym
obsahom
(KTaM)
- expertná činnosť v oblasti optimalizácie štruktúr
telekomunikačných
sietí
nových
generácií
(KTaM)
- výskum a vývoj v oblasti sofistikovaných technológií a rýchlej tvorby prototypov technických z ariadení na báze mechatronických princípov
(KME)
- výskum, vývoj
a testovanie
magnetizačných
a demagnetizačných technických zariadení pre
oblasť výrobných technológií (KME)
- analýza termovízneho obrazu, spracovanie
a archivovanie obrazov v biomedicíne (KME)
- vývoj vhodných techník na štúdium mechani ckých, elektrických a optických vlastností materi álov a štruktúr (KF)
Vzdelávanie a kurzy
- vývoj metodík vlnového zobrazovania – akustická mikroskópia (KF)
- výroba audiovizuálnych kurzov a iných audiovizuálnych materiálov podľa požiadaviek zákazn íka (KTaM)
- analýza a syntéza systému protokolov komun ikačného systému s osobitným sortimentom sl užieb, analýza a syntéza systémov s definovanou
úrovňou bezpečnosti (KRIS)
Ponukový list služieb – EF ŽU v Žiline
- nepriaznivé vplyvy na elektrizačnú sústavu, dispečerské riadenie elektrizačných sústav, pro b-
1
Verzia 2014
lematika jalového výkonu, ochrany úložných zariadení proti elektrochemickej korózii, napájanie
elektrických trakčných zariadení (KVES)
- systémy
manažmentu
kvality
v súlade
s požiadavkami súboru noriem ISO 9000, školenie
interných
audítorov
v zmysle
normy
ISO 19011 (KVES)
- operačné systémy firmy Microsoft, programy
balíka Microsoft Office, práca s Internetom
- školenia a kurzy pre oblasť počítačových sietí
LAN, MAN, WAN a ich aplikácie; priemyselné
a informačné siete (KME)
- školenia a kurzy v projektovaní a programovaní
priemyselných automatov Siemens, Rockwell A utomation a Schneider Electric (KME)
- školenia
a kurzy
v oblasti
mechatroniky
a mechatronických systémov (KME)
- školenia a kurzy v oblasti sofistikovaných technológií, tvorby virtuálnych parametrických mod elov a rýchlej výroby prototypov technických zariadení na báze mechatronických princípov
(KME)
- kurzy a vzdelávanie v oblastiach: programovanie
priemyselných automatov (Siemens, Rockwell
Automation a Bernecker&Reiner), informačné
technológie zamerané na bezpečné komunik ácie, technické prostriedky ochrany majetku, analýza, syntéza, projektovanie a manažment info rmačných systémov pre oblasť dopravy, technologických procesov (KRIS)
- hodnotenie bezpečnosti bezpečnostných riad iacich systémov pre priemyselné aplikácie
a železničných
zabezpečovacích
systémov
(KRIS)
- železničné zabezpečovacie systémy - algoritmy
činnosti, riadenia a ich prevádzka (KRIS)
- použitie safety PLC na riadenie bezpe čnostne
kritického procesu (KRIS)
- rekonštrukcia hnacích vozidiel (KVES, KMAE)
- elektrické pohony a riadenie trakčných vozidiel,
trakčné výpočty, návrh a dimenzovanie mestskej
hromadnej dopravy, projektovanie elektrických
regulačných pohonov s jednosmernými a stri edavými motormi, projektovanie elek trických
trakčných pohonov s asynchrónnymi motormi,
opravy a inovácie elektrických pohonov (KVES)
- oblasť dieselelektrických vozidiel, elektri ckého
prenosu výkonu (KVES, KMAE)
- výkonové polovodičové štruktúry a s účiastky diódy, tyristory, bipolárne a unipolárne tranzistory, kombinované štruktúry (KVES)
- IGBT, MCT a IGCT, výkonové polovodičové m eniče - usmerňovače, striedače, jednosmerné
a striedavé meniče, striedavé regulátory, cykl okonvertory (KME)
- výkonové polovodičové systémy (spínané napájacie zdroje, indukčný ohrev), aktívne filtre
a kompenzátory účinníka, riadiace systémy s
monolitickými mikropočítačmi a DSP-procesormi
(KME)
- telekomunikačné a rádiokomunikačné systémy,
siete a služby (KTaM)
- optické komunikačné systémy a siete (KTaM)
- číslicové spracovanie signálov (KTaM)
- školenia zamerané na základy i špeciálne pro blémy výpočtovej techniky (KF)
- rekvalifikačné
kurzy v odbore autoelektrika
(KMAE)
Ponukový list služieb – EF ŽU v Žiline
Konzultačná činnosť v oblastiach
- poradenská činnosť v oblasti návrhu špeciálnych
meraní fyzikálnych veličín a interpretácie výsle dkov meraní (KF)
- siete budúcich generácií, založené na konve rgencii nových informačných a komunikačných
technológií (KTaM)
- privátne komunikačné siete (KTaM)
- mobilné a bezdrôtové rádiové siete (KTaM)
- analógová a digitálna televízia, audio, video
a dátové služby (KTaM)
- poradenská činnosť a vývoj softvéru v oblasti
nedeštruktívnej
kontroly
materiálov
a technických zariadení (KTEBI)
- modelovanie prístupových sietí pre audio, video
a dátové služby (KTaM)
- optické komunikačné systémy a siete (KTaM)
- číslicové spracovanie signálov, analýza audio
a video signálov (KTaM)
- ozvučenie priestorov, hodnotenie akustiky priestorov (KTaM)
- poradenská a expertízna činnosť v oblasti analýzy a numerických simulácií elektromagnetického
poľa (KTEBI)
- návrh a optimalizácia elektromagnetických zariadení (KTEBI)
- poradenská a expertízna činnosť v oblasti bezpečnej komunikácie a bezpečnostne kritických
riadiacich
systémov,
analýzy,
syntézy
a hodnotenia bezpečnosti riadiacich systémov
s definovanou úrovňou bezpečnosti, bezpečnosti
informačných systémov, príprava projektových
podkladov v oblasti riadenia cestnej dopravy
(KRIS)
- návrh koncepcie, analýza, syntéza, projektovanie a manažment informačných systémov, rieš enie problémov železničnej prevádzky so zamer aním na železničné zabezpečovacie zariadenia
(KRIS)
- nepriaznivé vplyvy na elektrizačnú sústavu, EMC
- harmonické zložky, nesymetria elektrizačných
sústav, celkový účinník, flicker (KVES, KME)
- dispečerské riadenie elektrizačných sústav,
problematika jalového výkonu, ochrany úložných
zariadení proti elektrochemickej korózii, napájanie elektrických trakčných zariadení (KVES)
- technické preklady (elektrotechnika – slaboprúd) z angličtiny, nemčiny a španielčiny, pr eklad do angličtiny a nemčiny (KTEBI)
- poradenská činnosť v oblasti malých a stredných
firiem - virtuálna inštitúcia, pedagogického doplňujúceho štúdia, didaktiky vyučovania techni ckých predmetov na stredných technických šk olách (KMAE, KTEBI)
2
Verzia 2014
- expertné služby v oblasti mechatroniky (KME)
- mobilné rádiové siete (KTaM)
- konzultačné služby v oblasti mechatroniky
a mechatronických systémov (KME)
- televízia, digitálne televízne a rozhlasové vysi elanie (KTaM)
- poradenská činnosť pri analýze matem aticko –
štatistických a pravdepodobnostných modelov
(IAS LM)
- satelitné systémy a služby (KTaM)
- mechatronika a mechatronické systémy (KME)
- svetelná a tepelná technika (KME)
- poradenská
činnosť
v oblasti
materiálov
pre tenkovrstvové solárne články (IAS LM)
- aplikácie softvéru Microsoft Office (Word, Excel,
Power
Point)
zamerané
na
spracovanie
a vyhodnotenie dát, príprava prezentácií v Power
Pointe a tvorba www stránok (IAS LM)
- informačná a poradenská činnosť v oblasti koncentračnej solárnej energetiky a všeobecne
v oblasti riešenia a využitia obnoviteľných energetických zdrojov (IAS LM)
Normotvorná činnosť, konzultácie
a spolupráca pri tvorbe noriem
- elektro-energetické sústavy a zariadenia, elektromagnetická kompatibilita – EMC, napájanie
elektrických trakčných zariadení, elektroinštal ácie, elektrická trakcia, elektrické stroje, pohony,
trakčné vozidlá, výkonové polovodičové systémy
(KVES, KME)
- konzultácie
k normám
súboru
ISO
9000
a literatúra z manažmentu kvality (KVES)
- systémy na ochranu osôb a majetku: systémy
elektrickej zabezpečovacej signalizácie a ele ktrickej požiarnej signalizácie, sieťové aplikácie,
technológie dopravy v diaľničnej sieti, železničné
zabezpečovacie zariadenia (KRIS)
- mobilné rádiové siete, prístupové siete, ATM,
SDH, rozhlasové a televízne vysielanie, rádior eléové a družicové spoje, siete prenosu dát, kvalita audiovizuálnych dát (KTaM)
Kurzy celoživotného vzdelávania
- železničná zabezpečovacia technika, zamerané
na oblasť Aplikácií procesorovej techniky
v železničných zabezpečovacích zariadeniach
(KRIS)
Expertízy a projekčné práce
- elektrické regulačné pohony s jednosme rnými
a striedavými elektromotormi, výpočty elektri ckých strojov netočivých a točivých, ovládanie
a riadenie skupiny elektrických pohonov, a ktívne
filtre a kompenzátory účinníka (KVES, KME)
- posúdenie pripojiteľnosti nových zdrojov ele ktrickej energie (KVES)
- posúdenie kvality elektrickej energie v bode
pripojenia zdroja alebo spotrebiteľa (KVES)
- projekčné práce v systéme RUPLAN (KVES)
- projekčné práce v oblasti elektrotechniky
(KMAE)
- návrh, konštrukcia a realizácia funkčných prot otypov meracích prístrojov nekonvenčného typu
(KF, KME)
- návrh, konštrukcia a realizácia funkčných prot otypov mechatronických a biomedicínskych systémov (KME, KTEBI)
- analýzy a syntézy informačných systémov, prípravy projekčných podkladov z oblasti ochrany
osôb a majetku, prípravy projekčných podkladov
z oblasti riadenia cestnej dopravy (KRIS)
- analýzy, návrhu a hodnotenia bezpečnosti železničných zabezpečovacích systémov (KRIS)
- siete budúcich generácií (KTaM)
- optické komunikačné systémy a siete (KTaM)
- počítačové siete (KTaM)
- mobilné a bezdrôtové rádiové siete (KTaM)
- informačné technológie zamerané na o blasti:
širokopásmové a multimediálne siete, SDH hi erarchia prenosových systémov, bezpečné kom unikácie (KRIS)
- bezpečnostný technik, zameranie na oblasť
Technické prostriedky ochrany majetku, pos udzovanie moderných elektronických zabezpečovacích zariadení (KRIS)
- návrh koncepcie, analýza, syntéza, projektovanie a manažment informačných systémov pre o blasť dopravy, telekomunikácií a technologických
procesov (KRIS)
- digitálne siete s integrovanými službami ISDN
(KTaM)
- technológie v prístupových sieťach (KTaM)
- technológie v transportných sieťach(KTaM)
- siete budúcich generácií (KTaM)
- služby sietí budúcich generácií (KTaM)
- multimediálna technológia a siete (KTaM)
- fotografická a filmová technika (KTaM)
- kreatívna fotografia a jej počítačové spracovanie
(KTaM)
- technické a kreatívne spracovanie videa (KTaM)
- konvergované siete a siete budúcich generácií
(KTaM)
- IP siete (KTaM)
Ponukový list služieb – EF ŽU v Žiline
3
Verzia 2014
-
-
rádioreléové systémy a siete (KTaM)
satelitné systémy (KTaM)
rádiové siete (KTaM)
analógová a digitálna televízia a televízne káblové rozvody TKR (KTaM)
elektroakustika, ozvučenie (KTaM)
koncepčné riešenie a technická príprava reko nštrukcií a modernizácií rušňov nezávislej tra kcie,
koncepčné a technické riešenie diesele lektrickej
trakcie, projektovanie elektrických obvodov dieselelektrických rušňov (KVES, KMAE)
návrh a experimentálne overenie trak čných a
pomocných pohonov DE transmisií (KMAE)
projektovanie a výroba študijných pom ôcok (KF)
Skúšky a merania
- nepriaznivé vplyvy na elektrizačnú sústavu harmonické zložky, nesymetria, účinník, zemné
prúdové polia, bludné prúdy, potenciál úložných
zariadení (KVES)
- meranie na napájacích staniciach, trakčných
vedeniach, prechodné javy, merania na elektri ckých strojoch do výkonu 30 kW (KVES)
- zaťažovacie skúšky elektrických strojov pom ocou dynamometra do výkonu 50 kW, meranie
momentových charakteristík spaľovacích mot orov, meranie a hodnotenie akumulátorových b atérií (KVES)
- defektoskopia vodivých materiálov pomocou
vírivých prúdov (KTEBI)
- meranie časových priebehov a integrálnych ho dnôt elektrických veličín do 1kV, 100 A, frekvencií
do 500 MHz (KME)
- termovízne merania podľa požiadaviek objedn ávateľa (KMAE)
- diagnostika elektrických strojov podľa platných
STN, možnosti analýzy elektrických sietí, experimentálne overenie technických parametrov a gregátov transmisií (KMAE)
- návrh a výroba diagnostických systémov transformátorov riadených počítačom (KMAE)
Vývoj aplikovaného softvéru
- počítačové snímanie a spracovanie signálov
elektrických i neelektrických veličín a počítačové
modelovanie a simulácia fyzikálnych procesov
(KF, KME)
- trakčné výpočty pre projektové organizácie, ce stovné časy, tachogramy, simulácia trakčných vozidiel, dynamická a statická simulácia činno sti
a riadenia elektrického stroja, dynamická a statická simulácia regulovaných pohonov s praco vnými strojmi (KVES)
- softvér z oblasti výkonových polovodičových
systémov (KME)
- softvér
na
meranie
elektrických
veličín
a databázové systémy (KMAE, KTEBI)
- spracovanie a analýza signálov pre biomedicínske aplikácie (KTEBI)
- lokalizačné služby, rádiové siete, TKR (KTaM)
- tvorba 3D-virtuálnych modelov elektrických
transmisií, tvorba sofistikovaných virtuálnych
modelov železničných koľajových vozidiel (KME)
- vývoj softvéru na počítačové spracovanie fyzikálnych meraní a simulácia fyzikálnych dejov
(IAS LM)
- diagnostika solárnych panelov na základe spr acovania termovíznych obrazov (IAS LM)
Elektro-inžiniering
Fyzikálne merania
- prostriedky digitálneho spracovania úd ajov, 8bitové mikroprocesory štruktúry INTEL 'C 51, 16bitové mikroprocesory SIEMENS SAB 80C166,
C167 (KVES)
- digitálny signálový procesor TI TMS320C25 ,
merací mikroprocesor TI MSP 430, digitálny signálový procesor AD 2101 (KVES)
- automatizovaný návrh elektrických obvodov
(KVES)
- vývoj softvéru na počítačové spracovanie fyzikálnych meraní a simulácia fyzikálnych dejov
(IAS LM)
- rádiové siete, riadenie rádiových zdrojov (KTaM)
- interaktívne televízne káblové rozvody (KTaM)
- vývoj špecializovaných elektronických systémov
vrátane výroby prototypu (KTaM)
Ponukový list služieb – EF ŽU v Žiline
- meranie mechanických vlastností materiálov
akustickými (ultrazvukovými) metódami – elastické moduly, kritické body, štrukturálne defekty,
zvyškové deformácie, stav kryštalizácie (KF)
- akustická mikroskópia pre účely defekto skopie,
sledovania vnútornej štruktúry a nehomogenity
materiálov (KF)
- meranie rozmerov a zmien rozmerov interfer ometrickými a difraktografickými metódami (KF)
- meranie
vnútorného
trenia
(viskozity)
a povrchového napätia kvapalín (KF)
- meranie tepelných vlastností materiálov – tepelná vodivosť, tepelná rozťažnosť a tepelné kap acity tuhých a kvapalných látok (KF)
- meranie elektrických vlastností materiálov –
elektrický odpor vysokoodporových látok (až do
1015 m), elektrická permitivita a stratový uhol
materiálov v širokom frekvenčnom rozsahu (KF)
4
Verzia 2014
- kontrola homogenity elektrickej vodivosti vys okoodporových
materiálov,
meranie
Vcharakteristík polovodičových prvkov a u rčovanie
základných elektrických parametrov materiálov
z galvanometrických meraní (KF)
- meranie
optických
vlastností
tuhých
a kvapalných materiálov – index lomu, koeficient
absorpcie, koeficient odrazivosti (KF)
- meranie základných parametrov a fyziká lnych
vlastností optických vlnovodov (optických vl ákien) (KF)
- meranie koeficientu absorpcie svetla tenkých
priehľadných vrstiev (KF)
- určovanie polarizačných vlastností svete lných
zdrojov (KF)
- meranie
optických
transmitančných
a reflektančných vlastností materiálov (ultrafial ová, viditeľná a infračervená oblasť), určovanie
indexu lomu a koeficientu absorpcie objemových
a tenkovrstvových vzoriek (IAS LM)
- počítačom automatizovaná technológia návrhu s
podkladmi na výrobu: vstupné požiadavky udáva
zákazník, zabezpečenie korektného prepojenia
výkresov dokumentácie, pomoc pri realizácii pr ototypu (KME)
Merania v telekomunikáciách
Kontaktné adresy katedier EF:
Rozvoj telesnej kultúry
- (v spolupráci s ÚTV ŽU) kurzy lyžovania a vodnej turistiky (IAS LM)
Kontaktná adresa EF:
Elektrotechnická fakulta
Žilinská univerzita
Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina
Tel.: 041 513 2051
Fax: 041 513 1515
E-mail: [email protected]
WWW: http://fel.uniza.sk
- meranie intenzity elektromagnetického poľa
a rušenia (KTaM)
- meranie akustických parametrov uzavretých
priestorov (KTaM)
- merania optických systémov a analýza spektra
v blízkej infračervenej oblasti (KTaM)
(KME) Katedra mechatroniky a elektroniky
tel: 041 513 1601, fax: 041 513 1524
e-mail: [email protected]
(KMAE) Katedra merania a aplikovanej elektrotechniky
tel: 041 513 2129, fax: 041 513 1515
e-mail: [email protected]
Merania z oblasti spracovania obrazu
- spracovanie a analýza obrazu, kalibrácia, filtr ácia, kompresia obrazu, meranie objektov (KME)
(KTEBI) Katedra teoretickej elektrotechniky a biomedicínskeho inžinierstva
tel: 041 513 2101, fax: 041 513 1515
e-mail: [email protected]
Implementácia elektronických logických
systémov
(KVES) Katedra výkonových a elektrotechnických
systémov
tel: 041 513 2151, fax: 041 513 1518
e-mail: [email protected]
- do programovateľných logických súčiastok PLD,
počítačom automatizovaná technológia realizácie,
vývoj
neštandardných
rozhraní
k monolitickým mikropočítačom (KME)
- realizácia rekonfigurovateľných elektroni ckých
logických systémov (KME)
(KF) Katedra fyziky
tel: 041 513 2301, fax:041 513 1516
e-mail: [email protected]
Návrh dosiek plošných spojov pre elektronické
systémy
(KRIS) Katedra riadiacich a informačných syst émov
tel: 041 513 3301, fax: 041 513 1515
e-mail: [email protected]
(KTaM) Katedra telekomunikácií a multimédií
tel.: 041 513 2201, fax: 041 513 1520
e-mail: [email protected]
(IAS LM) Inštitút Aurela Stodolu, Elektrotechnická
fakulta, Žilinská univerzita, kpt. J. Nálepk u 1390,
031 01 Liptovský Mikuláš
tel.: 044 5620076, 041 513 1480
e-mail: [email protected]
Ponukový list služieb – EF ŽU v Žiline
5
Verzia 2014
Referenčný zoznam projektov riešených na EF ŽU v Žiline v roku 2013
Projekty európskych rámcových programov:
Projekty 7. rámcového programu EÚ
244749 European Science and Technology in Action Building Links with Industry, Schools
and Home (ESTABLISH)
EUREKA projekty
E! 6752 VaV pre integrovaný systém s prvkami umelej inteligencie pre monitorovanie
pohybu voľne žijúcich živočíchov
COST projekty a iné medzinárodné projekty
Action TD1001: Novel and Reliable Optical Fibre Sensor Systems for Future Security and
Safety Applications (OFSeSa)
Action IC 1106: Integrating Biometrics and Forensics for the Digital Age
Action IC 1304: Autonomous Control for a Reliable Internet of Services (ACROSS
Action TU1302: Satellite Positioning Performance Assessment for Road Transport (SaPPART)
COST IC 1003: European Network on Quality of Experience in Multimedia Systems and
Services (QUALINET)
TEMPUS Projekty
530632-TEMPUS-1-2012-1-SE-TEMPUS-JPCR: EU-EG-JO Joint Master Programme in
Intelligent Transport Systems (JOINITS)
CEEPUS II projekty
CII-SK-0030-06-1011 Od prípravy po vývoj, implementáciu a využitie spoločných programov v štúdiu výrobného inžinierstva – príspevok k vyššej flexibilite a mobilite študentov v
stredoeurópskom regióne
Projekty medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce
Analýza tepelných polí vo výkonových elektronických systémoch
2/2012: Aktualizácia a rozšírenie produktového portfólia modulov systému NEXUS
1/2013: Hodnotenie bezpečnosti traťového zabezpečovacieho zariadenia VEAH-11
Posúdenie bezpečnosti priecestného zabezpečovacieho systému RLC23
02-1-1097-2010/2015: Výskum spinových efektov v málonukleónovych systémoch
Z-14-101/0001-1404 00: ChemLog T&T Tracking and Tracing - Chemical Logistic Cooperation in Central and Eastern Europe
Ostatné medzinárodné projekty
ETSI STF 436 on Adaptation of the ETSI QoS Model to better consider results from field
testing
ETSI STF 453 on Update of IMS NNI and IMS&EPC Test Specifications to 3GPP R10 and
RCS 5.0
OP VK CZ.1.07/2.2.00/15.0113: Inovace oboru Měřicí a řídicí technika na FEI, VŠB-TU
Ostrava
RRC/05/2013: Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2013 DT 1 – Mezinárodní výzkumné týmy“
Zodpovedný riešiteľ z EF:
prof. Ing.Ivo Čáp, CSc., KTEBI
Róbert Hudec, KTaM
doc. Ing. Daniel Káčik, PhD.,
KF
Roman Jarina, KTaM
Peter Počta, KTaM
Peter Brída, KTaM
Ing. Peter Počta, PhD., KTaM
Aleš Janota, KRIS
prof. Ing. Fedor Kállay, PhD.,
KME
Pavol Špánik, KME
Karol Rástočný, KRIS
Karol Rástočný, KRIS
Karol Rástočný, KRIS
Marián Janek, KF
Peter Vestenický, KRIS
Ing. Peter Počta, PhD., KTaM
Ing. Peter Počta, PhD., KTaM
Michal Gála, Branko Babušiak,
KTEBI
Michal Gála, Branko Babušiak,
KTEBI
Národné APVV projekty:
Číslo projektu
APVV-0888-11
APVV-0096-11
Názov projektu
Zodpovedný riešiteľ z EF
RNDr. Emil Pinčík, CSc. (Fyzikálny
Výskum nových pasivačných procesov štruktúr na báze kreústav SAV Bratislava); Za EF: doc.
míka
RNDr. Jarmila Müllerová, PhD., IAS LM
Ing. Vojtech Nádaždy, CSc. (Fyzikálny
ústav SAV Bratislava);
Úloha defektov v organických polovodičoch pre solárne články
Za EF: doc. RNDr. Jarmila Müllerová,
PhD., IAS LM
Ponukový list služieb – EF ŽU v Žiline
6
Verzia 2014
APVV-0025-12
APVV–0050–11
APVV-395-12
APVV-0703-10
SK–RO-0008-12
APVV-0138-10
APVV-0314-12
APVV-0433-12
APVV–0349–10
SK-RO-0011-12
SK-RO-0028-12
Predchádzanie vplyvu stochastických mechanizmov vo vysokorýchlostných plne optických sieťach
doc. RNDr. Jarmila Müllerová, PhD.,
IAS LM
RNDr. Štefan Olejník, DrSc. (Fyzikálny
Silno interagujúca hmota v extrémnych podmienkach (SIMEX) ústav SAV)
Za EF: RNDr. Ivan Melo, PhD., KF
Fotonické štruktúry pre integrovanú optoelektroniku
doc. Ing. Dušan Pudiš, PhD., KF
prof. Ing. Ján Michalík, PhD.
Analýza a diagnostické merania výkonových transformátorov Za EF: Ing . Martin Brandt, PhD., Ing.
metódou SFRA (Sweep Frequency Response Analysis)
Róbert Seewald, doc. Ing. Dagmar
Faktorová, PhD., KMAE
Ing. František Nový, PhD. (SjF, ŽU
Rezonančná ultrazvuková spektroskopia - aplikácia na nedeš- v Žiline)
truktívne testovanie biomedicínskych náhrad
Za EF: doc. Ing. Dagmar Faktorová,
PhD., KMAE
Prof. Ing. Pavel Záskalický, PhD.,
TUKE
Výskum a vývoj pohonov malého výkonu s dvojfázovými
motormi
Za EF: prof. Ing.
Branislav Dobrucký, PhD., KME
Výskum a vývoj novej generácie napájacích zdrojov na báze
prof. Ing. Branislav Dobrucký, PhD.,
meničov s vysokou hustotou, vysokou účinnosťou, nízkym
KME
EMI a cirkulačnou energiou
Výskum a vývoj inteligentného systému pre bezdrôtový prenos
prof. Ing. Pavol Špánik, PhD., KME
elektrickej energie v elektromobilitných aplikáciách
Smerom k využitiu skutočného potenciálu elektromagneticdoc. Ing. Ladislav Janoušek, PhD.,
kých indukčných metód v nedeštruktívnom monitorovaní
KTEBI
vodivých štruktúr
Zlepšenie diagnostiky čiastočne vodivých defektov
doc. Ing. Ladislav Janoušek, PhD.,
v nedeštruktívnom vyšetrovaní materiálov pomocou vírivých
KTEBI
prúdov
Analýza vlastností spínaného reluktančného motora
doc. Ing. Pavol Rafajdus, PhD., KVES
v automobilových aplikáciách
Národné grantové projekty VEGA a KEGA:
Číslo projektu
VEGA 1/0453/12
VEGA 1/0388/12
VEGA 2/1271/12
VEGA 2/0076/12
VEGA 1/0853/13
VEGA 1/0457/12
VEGA 2/0045/13
VEGA 1/0624/13
VEGA 1/0528/12
Názov projektu
Zodpovedný riešiteľ
Štúdium interakcií motorového vozidla, dopravného prúdu a
vozovky
Kvantitatívne hodnotenie integrity bezpečnosti riadiacich
systémov pre dráhové aplikácie
Štúdium vplyvu degradačných efektov vo fyzickej vrstve na
transportné mechanizmy vo vysokorýchlostných optických
sieťach
prof. Ing. Aleš Janota, PhD., EurIng.,
KRIS
Výskum interakcie vodného HCN roztoku s viacerými druhmi
kremíkových štruktúr
prof. Ing. Karol Rástočný, PhD., KRIS
doc. RNDr. Jarmila Müllerová, PhD., IAS
LM
RNDr. Emil Pinčík, CSc. (Fyzikálny
ústav SAV Bratislava); Za EF: doc.
RNDr. Jarmila Müllerová, PhD., IAS LM
Výskum mikroštruktúrnych, elektrických a optických vlastností
RNDr. Stanislav Jurečka, PhD., IAS LM
polovodičovo-dielektrických systémov
doc. RNDr. Boris Tomášik PhD., UMB
Silno interagujúca hmota v jadrových zrážkach
Banská Bystrica
a kompaktných hviezdach
Za EF: RNDr. Ivan Melo, PhD., KF
doc.RNDr. Kopčanský, CSc. ÚEF SAV
Citlivosť kvapalných kryštálov s nanočasticami na vonkajšie
Košice
magnetické pole
Za EF: prof. RNDr. Peter Bury, CSc., KF
Analýza izolačného stavu olejových distribučných transformádoc. RNDr. Jozef Kúdelčík, PhD., KF
torov vzhľadom na skúmanie nepriaznivých vplyvov
Výskum a vývoj optofluidných vlákien pre senzorické a fotodoc. Mgr. Ivan Martinček, PhD., KF
nické aplikácie
Ponukový list služieb – EF ŽU v Žiline
7
Verzia 2014
VEGA 1/0846/13
NSOM litografia a interferenčná litografia ako progresívne
metódy pre prípravu fotonických štruktúr a optoelektronických
prvkov s fotonickou štruktúrou.
Návrh a optimalizácia metód a materiálov pre liečenie nádorových ochorení aplikáciou elektromagnetického poľa
VEGA 1/0743/12
Gigacyklové únavové vlastnosti nanoštruktúrnych materiálov
VEGA 1/1058/11
VEGA-1/0704/12
VEGA-1/0394/13
VEGA- 1/0705/13
VEGA 1/0355/11
VEGA 1/0940/13
VEGA 1/0927/11
VEGA 1/0765/11
VEGA 1/0943/11
VEGA 1/0184/13
KEGA 022ŽU4/2013
KEGA035ŽU4/2012
KEGA 002KU4/2011
KEGA 010ŽU4/2013
KEGA 024 ŽU 42012
Zlepšenie manažmentu rádiových zdrojov v bezdrôtových
sieťach Ad hoc a mesh
Výskum lokalizácie mobilných terminálov prostredníctvom
modulárnych lokalizačných systémov
Klasifikácia obrazových elementov pre sémantický popis
obrazu
Optimálne riadiace techniky na zníženie strát striedavých
elektrických pohonov
Vedecký výskum a analýza vlastností spínaných reluktančných strojov pre využitie v automobilových aplikáciách
Výskum nových prístupov k monitorovaniu a vyhodnocovaniu
biomateriálov elektromagnetickými metódami
Výskum možností aplikácie neharmonického budenia vírivých
prúdov v kvantitatívnom nedeštruktívnom vyšetrovaní vodivých materiálov
Výskum adaptívneho viaczásobníkového energetického systému pre obnoviteľné zdroje energie
Výskum nepriamych výpočtových algoritmov a nástrojov
ohodnotenia stratového výkonu v komponentoch výkonového
elektronického zariadenia s podporou postprocesingu simulácie fyzikálneho modelu
Objavujeme svet častíc (spoločný projekt ŽU, UMB a UPJŠ)
Formovanie fyzikálnych predstáv prostredníctvom videoanalýzy a videomeraní pre zatraktívnenie a popularizáciu fyziky
Rozvíjanie prírodovednej gramotnosti vo vysokoškolskej
príprave študentov odboru Predškolská a elementárna pedagogika
Modernizácia didaktického vybavenia a metód vzdelávania so
zameraním na oblasť robotiky
Modernizácia technológií a metód vzdelávania so zameraním
na oblasť kryptografie pre bezpečnostne kritické aplikácie
doc. Ing. Dušan Pudiš, PhD., KF
doc. Ing. Dagmar Faktorová, PhD.,
KMAE
prof. Ing. Otakar Bokůvka, PhD. (Strojnícka fakulta, ŽU v Žiline); Za EF: doc.
Ing. Dagmar Faktorová, PhD., KMAE
prof. Ing. Vladimír Wieser, PhD., KTaM
doc. Ing. Peter Brída, PhD., KTaM
doc. Ing. Róbert Hudec, PhD., KTaM
prof. Ing. Ján Vittek, PhD., KVES
doc. Ing. Pavol Rafajdus, PhD., KVES
prof. Ing. Klára Čápová, PhD., KTEBI
doc. Ing. Ladislav Janoušek, PhD.,
KTEBI
prof. Ing. Pavol Špánik, PhD., KME
Ing. Drgoňa Peter, PhD., KME
RNDr. Ivan Melo, PhD., KF
doc. PaedDr. Peter Hockicko, PhD.
PaedDr. Ivana Rochovská, PhD., KU
Ružomberok; Za EF: doc. PaedDr. Peter
Hockicko, PhD., KF
prof. Ing. Aleš Janota, PhD. EurIng,
KRIS
prof. Ing. Mária Franeková, PhD., KRIS
Projekty štrukturálnych fondov:
Číslo projektu
ITMS 26220120046
ITMS 26110230079
ITMS 26220220078
ITMS 26110230107
ITMS 26110230005
ITMS 26110230060
Názov projektu
Zodpovedný riešiteľ
Centrum excelentnosti výkonových elektronických systémov a materiálov pre ich komponenty II
Inovácia a internacionalizácia vzdelávania - nástroje zvýšenia kvality
Žilinskej univerzity v EU vzdelávacom priestore
Výskum vysoko úsporných komponentov elektrických pohonných
systémov hnacích dráhových vozidiel a vozidiel MHD
Moderné metódy výučby riadiacich a diagnostických systémov motorových vozidiel
Flexibilné a atraktívne štúdium na Žilinskej univerzite pre potreby trhu
práce a vedomostnej spoločnosti
Rozvoj kultúry kvality na Žilinskej univerzite na báze európskych
štandardov vysokoškolského vzdelávania
prof. Ing. Pavol Špánik, PhD.,
KME
PhDr. Renáta Švarcová, ŽU
Ponukový list služieb – EF ŽU v Žiline
8
Ing. Martin Brandt, PhD.,
KMAE
doc. Ing. Róbert Labuda, PhD.,
SjF ŽU
PhDr. Renáta Švarcová, ŽU
PhDr. Renáta Švarcová, ŽU
Verzia 2014
ITMS 26110230052
ITMS 26220120028
ITMS 26220120050
ITMS 26220220089
ITMS 26220220169
ITMS 26110230004
ITMS 26220220184
ITMS 26110230090
IMTS
2622020220183
ITMS 26220220153
ITMS 2621120021
ITMS 22420320001
ITMS 26220220022
ITMS 26220220134
ITMS 26250120046
ITMS 26110230063
ITMS 26220220118
ITMS 26220220121
ITMS 26220220156
ITMS 26220220088
ITMS 26110230089
prof. Ing. Eva Tillová, PhD.,
SjF ŽU; Za EF: prof. Ing. Michal Pokorný, PhD.
prof. Ing. Karol Matiaško, FRI
Centrum excelentnosti pre systémy a služby inteligentnej dopravy
ŽU; Za EF: prof. Ing. Juraj
Spalek, KRIS
prof. Ing. Karol Matiaško,
PhD., FRI ŽU;
Centrum excelentnosti pre systémy a služby inteligentnej dopravy II.
Za EF: prof. Ing. Juraj Spalek,
KRIS
Nové metódy merania fyzikálnych dynamických parametrov a interak- prof. Ing. Aleš Janota, PhD.,
cií motorových vozidiel, dopravného prúdu a vozovky
EurIng, KRIS
Ing. Rastislav Pirník, PhD.,
Výskumné centrum systémov dopravnej telematiky
KRIS
Systematizácia transferu pokrokových technológií a poznatkov medzi prof. Dr. Ing. Milan Sága, SjF
priemyselnou sférou a univerzitným prostredím
ŽU
doc. Ing. Michal Zábovský,
Univerzitný vedecký park Žilinskej univerzity
PhD., FRI ŽU
Kvalitné vzdelávanie s podporou inovatívnych foriem, kvalitného
PhDr. Renáta Švarcová, ŽU
výskumu a medzinárodnej spolupráce – úspešný absolvent pre potreby praxe
doc. Ing. Branislav Hadzima,
Výskumné centrum Žilinskej univerzity
PhD.
doc. MUDr. Dušan Mištuna,
PhD., JLF UK, Martin
Kompetenčné centrum pre výskum a vývoj v oblasti diagnostiky a
terapie onkologických ochorení
Za EF: Ing. Miroslav Benčo,
PhD., KTaM
Modernizácia výskumnej infraštruktúry v oblastiach elektrotechniky,
Ing. Ivana Brídová, PhD., EF
elektrotechnických materiálov a informačno-komunikačných technológií
Ing. Mária BátorováMedziregionálna mobilná televízia v systéme DVB–H
Prekopová, ext.
Vytvorenie nového diagnostického algoritmu pri vybraných nádorodoc. RNDr. Peter Račay, PhD.,
vých ochoreniach
JLF UK, Martin
Ing. Ján Šesták , VÚTCHVÝskum technológií a výrobkov pre INteligentné odevy a TECHnické CHEMITEX, spol. s r.o.;
TEXtílie "VY-INTECH-TEX"
Za EF: Ing. Michal Gála, PhD.,
KTEBI
prof. RNDr. Milan Malcho,
Podpora infraštruktúry za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho PhD. , SjF ŽU;
procesu
za EF: doc. Ing. Milan Trunkvalter, PhD., KTaM
Rozvoj ľudských zdrojov s podporou integrovaného informačného
prof. Ing. Ján Čelko, PhD., SvF
systému na hodnotenie vedecko-výskumných výsledkov
ŽU
Vývoj optimálnej technológie pre analýzu medzných stavov konprof. Ing. Milan Žmindák, CSc.
štrukčných prvkov v kontakte
prof. Ing. Radomila Konečná,
Modifikácia a verifikácia chirurgických nástrojov
PhD., SjF ŽU
prof. Andrej Novák, PhD.,
FPEDAS ŽU; Za EF: doc. Ing.
Brokerské centrum leteckej dopravy pre transfer technológií a znalostí
Peter Brída, PhD., KTaM, doc.
do dopravy a dopravnej infraštruktúry
Ing. Alena Otčenášová, PhD.,
KVES
Ecoland s.r.o;
Aplikovaný výskum a vývoj inovatívnych zdrojov energie pre ultra
Za EF: doc. Ing. Pavol Rafajvysoko tlakové impulzy
dus, PhD, KVES
Mgr. Helga Jančovičová, PhD.,
Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti
UIPŠ
Zvýšenie konkurencieschopnosti technických študijných programov
reflektujúc aktuálne potreby podnikateľskej praxe
Ponukový list služieb – EF ŽU v Žiline
9
Verzia 2014
ITMS 26220120034 CEKR2 Centrum experimentálnej a klinickej respirológie II
ITMS 26220220019 MKC Meranie kinetiky cílií respiračného traktu
ITMS 26220220046
Vývoj prototypov paralelných kinematických štruktúr pre aplikácie v
oblasti výrobných strojov a robotov
Spolupráca medzi ŽU v Žiline a VŠB – TU Ostrava na zvyšovaní
ITMS 22410320029 kvality vzdelávania a prípravy výskumných pracovníkov v oblasti
elektrotechniky
doc. Ing. Miroslav Hrianka,
PhD., KME
doc. Ing. Miroslav Hrianka,
PhD., KME
doc. Ing. Viera Poppeová,
PhD., SjF ŽU; Za EF: Ing.
Peter Šindler, KME
doc. Ing. Alena Otčenášová,
PhD., KVES
Ostatné výskumné projekty:
Číslo projektu
052/12
343/100/2013
005ŽU-2/2013
Názov projektu
Zodpovedný riešiteľ
Nadácie Volkswagen Slovakia „Poznaj brzdnú dráhu svojho auta
doc. PaedDr. Peter Hockicko,
PhD., KF
prof. Ing. Aleš Janota, PhD.
EurIng, KRIS
Výskum využitia údajov z mýtneho systému
Zvýšenie kvality kľúčových kompetencií absolventov internacionalizáciou vzdelávania na báze spoločných študijných programov
doc. Ing. Ladislav Janoušek,
PhD., KTEBI
Výskumné úlohy podnikateľskej činnosti:
Platná od
Úloha
Objednávateľ
Zodpovedný riešiteľ
Názov úlohy
4/12
P-103-0004/12
VÚD Žilina
doc. Ing. Peter Vestenický, PhD., KRIS
3/12
P-103-0002/12
AŹD Praha
8/12
P-103-0006/12
SIEMENS AG, Östereich
prof. Ing. Karol Rástočný, PhD., KRIS
prof. Ing. K. Rástočný,
PhD.
7/12
P-103-0009/12
Power-en Bratislava
7/11
P-103-0007/11
Saller Invest, s.r.o.
Systém dohľad nad prepravou nadmerného, nadrozmerného
a nebezpeč.nákladu
Správa a hodnotenie funkčného modelu
správania sa RBCC-2. etapa
Celkový posudok systému Simis W SK –
Fáza bodovej verzie 4.3 V10.3.11 2.etapa
Možnosti pripojenia na energetickom trhu
v SR
Štúdie pripojiteľnosti podľa objednávok
1/13
P-103-0001/13
1/13
P-103-0002/13
Pow-en,
a.s.Bratislava
Euroenergy
s.r.o.Praha
5/13
P-103-0003/13
11/13
P-103-0005/13
07/13
P-103-0006/13
12/13
P-103-007/13
Thales Austria Viedeň
SEPS Bratislava
11/13
P-103-0008/13
SEPS Bratislava
Scheidt & Bachmann
Slovensko, s..o.,
BETAMONT, s.r.o.
SIEMENS, s.r.o.
ELTODO EG, a.s.
AŽD PRAHA, s.r.o.
SEPS Bratislava
Ponukový list služieb – EF ŽU v Žiline
prof. Ing. Juraj Altus,
PhD., KVES
prof. Ing. Juraj Altus,
PhD., KVES
prof. Ing. Juraj Altus,
PhD., KVES
prof. Ing. Juraj Altus,
PhD., KVES
prof. Ing. Juraj Spalek,
PhD., KRIS
prof. Ing. Juraj Altus,
PhD., KVES
Ing. Peter Nagy, PhD.
prof. Ing. Juraj Altus,
PhD., KVES
prof. Ing. Juraj Altus,
PhD., KVES
10
Analýza a možnosti využitia neplán.
tokov výkonu v elektrizačnej sústave SR
Potenciál existujúcej zdrojovej základne
v oblasti elektroenergetiky a teplárenstva
SR
Propagácia spoločností počas stretnutia
katedier automatizácie, kybernetiky a
informatiky (Zmluvy o reklame)
Výpočet kapacít pripojenia odberných
miest v PS SR
Posúdenie časti systému podľa národných požiadaviek
Rekonfigurácia v ES SR
Spracovanie vstupných podkladov
a analýza fotovoltaických elektrární v ES
SR
Verzia 2014
9/13
P-103-0008/12
5/13
P-103-0010/06
BEZ Transformátory
Bratislava
ŽU
Ing. MArtin Brandt,
PhD., KMAE
Ing. Katarína Jurošková
Analýzy transformátorov
Refakturácia el. prípojky z LM
Nevýskumné úlohy podnikateľskej činnosti:
Platná od
Úloha
Objednávateľ
Zodpovedný riešiteľ
Názov úlohy
7/13
P-103-0004/13
6/13
P-103-0021/06
Ústav celoživotného
vzdelávania
BEZ Transformátory
Bratislava
12/13
P-103-0010/07
12/13
P-103-0007/12
doc. Ing. Róbert Hudec,
PhD., KTaM
Ing. Martin Brandt, PhD.,
KMAE
Ing. Daniela Brunová,
IAS LM
Ing. Daniela Brunová,
IAS LM
Multimediálne výstupy podľa objednávok
Zapožičanie meracieho zariadenia
DOBLE
Prenájom priestorov v LM – budova
internátu
Prenájom priestorov v LM – školská
budova
Ponukový list služieb – EF ŽU v Žiline
11
Verzia 2014
Download

Ponukový list - Elektrotechnická fakulta