Východoslovenský zväz ľadového hokeja
Alejová 2, 042 96 Košice
IČO : 33514558
telefón, fax : 055 6443821
e-mail : [email protected]
web : www.vszlhke.szm.com
IBAN : SK25 0200 0000 0000 7143 9512
SWIFT/BIC : SUBASKBX
OBSAH
-
Výkonný výbor VsZĽH
Dozorná rada VsZĽH
Odborné komisie VsZĽH
Adresár SZĽH
Adresár regionálnych zväzov ľadového hokeja
Štruktúra súťaží VsZĽH v sezóne 2014-2015
Vyhodnotenie súťažného ročníka 2014-2015
Vekové kategórie v sezóne 2014-2015
Všeobecné ustanovenia
ORANGE l. liga starších žiakov 9. a 8. ročník
1. liga mladších žiakov 7. a 6. ročník
Prípravné stretnutia hokejových prípraviek 5. ročník a 4. ročník minihokej
Turnaje hokejových prípraviek 4. ročník minihokej
Zemplínska amatérska hokejová liga
Správne poplatky, pokuty
Adresár hokejových klubov
Adresár rozhodcov VsZĽH
Náhrady rozhodcom a inštruktorom rozhodcov
Smernica pre výkon pravidiel hry mladších žiakov 7. ročník
Smernica pre výkon pravidiel hry mladších žiakov 6. ročník
Smernica pre povinné striedanie 5. ročníkov
Pravidlá minihokeja
Priebeh stretnutia – organizácia pre 9. ročník
1
2
2
2
3
3
4
4
4
6
11
14
17
20
21
21
23
25
26
28
29
31
35
40
VÝKONNÝ VÝBOR VsZĽH
Prezident
Šandrik Vladimír, Ing.
Liesková 19, 040 12 Košice
Viceprezident
Kločanka Jaroslav
Hollého 64, 071 01 Michalovce
Členovia:
Frühauf Jozef
Železničiarska 2, 080 01 Prešov
Labanský Ivan
Uherova 14, 040 11 Košice
Mišinský František
Sofijská 9, 040 13 Košice
Vasilňák Ladislav, Ing.
Zborovská 10, 040 01 Košice
Miľovčíková Ľudmila
Petzvalova 19, 040 11 Košice
0917 993253
[email protected]
[email protected]
0905 240419
[email protected]
0907 513044
[email protected]
[email protected]
0907 301225
055 6337102
0905 819057
[email protected]
0905 701730, 0911 321035
[email protected]
0907 450524
[email protected]
DOZORNÁ RADA VsZĽH
Predseda:
Kolbaský Zoltán, Ing.
0903 633414
Záhradná 1, 056 01 Gelnica
Členovia:
Míka František
0903 630943
Dneperská 4, 040 01 Košice
Šoltys František
0905 502871
Ukrajinská 12, 071 01 Michalovce
[email protected]
[email protected]
[email protected]
ODBORNÉ KOMISIE VsZĽH - PREDSEDOVIA
Súťažná komisia:
Kločanka Jaroslav
0905 240419
Trénerská a metodická komisia:
Labanský Ivan
0907 301225
Komisia mládeže:
Frühauf Jozef
0907 513044
Komisia rozhodcov:
Vasilňák Ladislav, Ing.
0905 701730, 0911 321035
Disciplinárna komisia:
Mišinský František
0905 819057
Hospodárska komisia:
Miľovčíková Ľudmila
0907 450524
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
SEKRETARIÁT
Vasilňák Ladislav, Ing.
Alejová 2 , 042 96 Košice
0905 701730, 0911 321035
2
[email protected]
ODBORNÝ PRACOVNÍK MO SZĽH A REGIONÁLNY TRÉNER VsZĽH
Brtáň Peter
Kudlovská 166, 066 01 Humenné
0918 234873
[email protected]
REGIONÁLNY ŠTATISTIK
Šoltys František
Ukrajinská 12, 071 01 Michalovce
0905 502871
[email protected]
ADRESÁR SZĽH
Slovenský zväz ľadového hokeja
Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava
generálny sekretár
Otto Sýkora
sekretariát
Hana Dedinská
ekonomické oddelenie
Ing. Vladimír Baluška
športový riaditeľ
Ing. Roman Štamberský
sekretár súťaží
Pavol Remžík
disciplinárna komisia
Pavol Remžík
Predseda komisie mládeže
Róbert Švehla
sekretár mládežníckych súťaží
Karol Belko
metodické oddelenie – vedúci metodik
Mgr. Andrej Schöber
metodické oddelenie – metodik
Mgr. Igor Andrejkovič, PhD.
matrika
Mgr. Oľga Radičová
Vladimír Danek
štatistické oddelenie
Róbert Svitok
IT správca
Ing. Ivan Salner
02 32 340 901
www.szlh.sk
[email protected]
0918 234866
[email protected]
0918 234835
[email protected]
0918 234856
[email protected]
0918 746756
[email protected]
0918 234844
[email protected]
0918 234844
[email protected]
0904 856000
0918 224769
0918 234868
[email protected]
[email protected]
0918 234636
[email protected]
0918 234836
0918 234854
[email protected]
[email protected]
0918 234842
[email protected]
0918 234841
[email protected]
ADRESÁR REGIONÁLNYCH ZVÄZOV ĽADOVÉHO HOKEJA
Západoslovenský zväz ľadového hokeja
ZŠ, Hlboká 92, P.O.Box 16/A, 921 01 Piešťany
Ing. Milan Novák, predseda
Ing. Milan Novák, sekretár
tel./fax: 033 7729428 [email protected]
Stredoslovenský zväz ľadového hokeja
Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica
Mgr. Miroslav Marcinko, predseda
Drahomír Mydlo, sekretár
tel.: 048 4145103
fax: 048 4142103
0903 653879
0905 294602
0903 793443
0903 793443
3
www.sportbb.sk
[email protected]
[email protected]
Východoslovenský zväz ľadového hokeja
Alejová 2, 042 96 Košice
Ing. Vladimír Šandrik, prezident
Ing. Ladislav Vasilňák, sekretár
tel.: 055 6443821
fax: 055 6443821
0917 993253
0905 701730
[email protected]
www.vszlhke.szm.com
Bratislavský zväz ľadového hokeja
Junácka 6, 832 80 Bratislava
Ing. Vladimír Michálek, predseda
tel.: 02 55642777
fax: 02 55642779
0905 723500
[email protected]
www.bzlh.sk
ŠTRUKTÚRA SÚŤAŽÍ VsZĽH V SEZÓNE 2014-2015
Orange 1. liga starších žiakov 9. ročník
Orange 1. liga starších žiakov 8. ročník
1. liga mladších žiakov 7. ročník
1. liga mladších žiakov 6. ročník
Prípravné stretnutia hokejových prípraviek 5. ročník
Prípravné stretnutia hokejových prípraviek minihokej 4. ročník
Turnaje hokejových prípraviek minihokej 4. ročník
9xxx
8xxx
7xxx
6xxx
5xxA
5xxB
7xx
STŽ9
STŽ8
MLŽ7
MLŽ6
HP5
HP4
THP
VYHODNOTENIE SÚŤAŽNÉHO ROČNÍKA 2014-2015
Po ukončení súťažného ročníka 2014 – 2015 budú vyhodnotené družstvá:
Najlepšie družstvá v ORANGE 1. lige starších žiakov 9. a 8. ročník po základnej časti
Najlepšie družstvá v 1. lige mladších žiakov 7. a 6. ročník po základnej časti
Najlepšie družstvo II. ligy junior - dorast (víťaz právo prihlásenia sa do I. ligy juniorov)
Najlepšie družstvo v rámci prípravných stretnutí hokejových prípraviek 5. ročník
Najlepšie družstvo v rámci prípravných stretnutí minihokej 4. ročník
Súťaž Fair – play pre kategórie starších a mladších žiakov
VEKOVÉ KATEGÓRIE
Seniori:
od 01.01.1994 (ročník 1994) a starší
Juniori:
po 31.12.1994 do 01.01.1997 (ročník 1995, 1996)
Dorast:
po 31.12.1996 do 01.01.1999 (ročník 1997, 1998)
Starší žiaci:
po 31.12.1998 do 01.09.2001 (ročník 1999, 2000, do 01.09.2001)
9.ŠHT – po 31.12.1998 do 01.09.2000
8.ŠHT – po 31.08.2000 do 01.09.2001
Mladší žiaci:
po 31.08.2001 do 01.09.2003 (ročník 2001, 2002, do 31.08.2003)
7.ŠHT – po 31.08.2001 do 01.09.2002
6.ŠHT – po 31.08.2002 do 01.09.2003
V kategórií mladších žiakov sa povoľuje štart hráčov spadajúcich do kategórie starší žiaci, len žiakom
riadne navštevujúcich 7. triedu základnej školy (bez prepadnutia).
Prípravka I.:
5.trieda po 31.08.2003 do 01.09.2004 (ročník 2003, 2004)
Hráči vekovej kategórie HP I. (5. ročník) môžu odohrať v jednom týždni (pondelok - nedeľa) v
maximálnom počte 5 hráčov za vekovú kategóriu ml. žiaci 6. ročník jeden majstrovský zápas. Do počtu
4
jedného majstrovského stretnutia sa nezapočítavajú stretnutia odohrané v zmysle pravidiel o povinnom
striedaní formou prípravných stretnutí HP I. (5. ročník).
Prípravka II.:
4. trieda po 31.08.2004 do 01.09.2005 (ročník 2004, 2005)
Predprípravka:
po 31.08.2005 do 01.09.2006
Prípravka mimo klubov ŠHT: hráči, narodení po 31. 08. 2003 do 1. 9. 2005.
V kategóriách predprípravky až po kategóriu starších žiakov je povolený štart len o 1 ročník vyššie (nie
o kategóriu), napr. žiak 3. triedy do 4. triedy, 4. – 5., 5. – 6., 6. – 7., 7. – 8., 8. – 9. (6. – 7., 8. – 9. bez
ostaršenia).
Štart dievčat:
Hráčky, spadajúce do kategórie starších žiakov, resp. dorastencov, môžu na základe písomnej žiadosti
klubu a po schválení príslušného riadiaceho orgánu súťaže štartovať v žiackych súťažiach v nižšej vekovej
kategórii a to iba o jeden stupeň nižšej (mladší žiaci, resp. starší žiaci). Príslušný riadiaci orgán súťaže
musí toto potvrdiť v zozname hráčov pre súťaže žiakov príslušnej vekovej kategórie.
Hráčkam, zodpovedajúcim vekovo kategórii junior sa povoľuje štart aj v stretnutiach kategórie starší žiak
(9. a 8. ročník), t.j. o dve kategórie nižšie. Počet stretnutí stanovujú príslušné ustanovenia čl. 50 SP SZLH.
Hráčkam, spadajúcim do kategórie mladší žiak, sa povoľuje štart v prípravných stretnutiach kategórie
hokejových prípraviek 5. ročník.
Na základe požiadavky reprezentačného oddelenia SZĽH, MO SZĽH a dohody medzi KM SZĽH a Radou
LiKo 1LŽ môžu hráčky, zaradené v sezóne 2014-2015 do širšieho kádra reprezentácie SR ženy, vekovo
odpovedajúce kategórii žien, štartovať v mládežníckych súťažiach aj v kategórii juniorov, dorastencov
alebo starších žiakov (8. resp. 9. ročník) s dodržaním ust. čl. 50 SP SZĽH.
Hráčky, zaradené v sezóne 2015 – 2015 do širšieho kádra reprezentácie SR ženy do 18 rokov, vekovo
odpovedajúce kategórii juniorov, dorastencov alebo žiakov, môžu štartovať aj v majstrovských súťažiach
dorastencov alebo mladších žiakov (7. resp. 6. ročník) s dodržaním ust. čl. 50 SP SZĽH.
Farebnosť registračných preukazov:
Senior
Junior
Dorastenec
Žena
Starší a mladší žiak
Prípravka
: biela
: oranžová
: zelená
: modrá
: žltá
: sivá
5
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA, PLATNÉ PRE VŠETKY SÚŤAŽE, RIADENÉ
VsZĽH
1. Pre jednotnosť výkladu a postupu v súťažiach riadených VsZĽH Košice v sezóne 2014-2015 vydáva
Výkonný výbor VsZĽH v Košiciach tieto Všeobecné ustanovenia.
2. Nedeliteľnou súčasťou tohto Rozpisu sú všetky normy a rozhodnutia vydané SZĽH (Súťažný poriadok,
Disciplinárny poriadok, Registračný a prestupový poriadok, Smernice pre medzinárodný styk, Pravidlá hry pre 7.
a 6. ročník, Pravidlá o povinnom striedaní pre 5. ročník, Pravidlá minihokeja ako aj rozhodnutia odborných
komisií a Výkonného výboru VsZĽH, ktoré sú záväzné pre všetky kluby a oddiely štartujúce v súťažiach
riadených VsZĽH.
3. Kluby štartujúce v súťažiach riadených VsZĽH sú riadnymi členmi SZĽH.
4.Všetky majstrovské, kvalifikačné, turnajové a priateľské stretnutia sa hrajú podľa platných Pravidiel
ľadového hokeja, Súťažného poriadku SZĽH, ostatných noriem a nariadení SZĽH a podľa tohto Rozpisu
súťaží
5. Družstvá na stretnutia nastupujú spoločne v jednotnej výstroji pod vedením svojho kapitána, trénera a
vedúceho družstva. Výnimka z výstroje je povolená len u farby prilieb. Pri štarte družstiev v súťaži
usporiadanej SZĽH a v medzinárodných súťažiach platia ustanovenia týchto riadiacich orgánov.
6. Štart hráčov vo všetkých súťažiach je povolený len na platný registračný preukaz, vydaný matrikou
SZĽH.
7. Každý klub je povinný predložiť ku kontrole a na potvrdenie súpisku (zoznam hráčov družstva) na
predpísanom tlačive, vrátane registračných preukazov a fotokópií preukazov poistenca pred začiatkom
sezóny, najneskôr však do 1.9.2014, na sekretariát VsZĽH. Ďalšie zmeny súpisiek (hosťovanie, striedavé
štarty a iné zmeny) sa budú riešiť prostredníctvom elektronickej pošty s povinnosťou nahlásiť zmenu
minimálne 24 hodín pred skutočným začiatkom stretnutia. Súpisky nie je potrebné predložiť rozhodcom
stretnutia spolu s registračnými preukazmi.
8. Na vyzvanie rozhodcov stretnutia alebo inštruktora rozhodcov sa hlavný usporiadateľ musí preukázať
osobným dokladom a vedúci družstva dokladom o jeho poverení do funkcie klubom. Tréner je povinný
predložiť platnú trénerskú licenciu spolu s registračnými preukazmi družstva pred stretnutím.
9. Platí zásada, že funkcionári mimo ľadu musia mať kvalifikáciu rozhodcov ľadového hokeja. Na
vyzvanie rozhodcov stretnutia alebo inštruktora rozhodcov sú povinní preukázať sa platnou kvalifikáciou
rozhodcov.
10. Zapisovateľ spolu so štatistikom pred stretnutím obdržia od zástupcov družstiev (vedúci mužstva, manažér
a pod.) registračné preukazy hráčov a pripravia zápis o stretnutí buď na termozápis, alebo priamo vytlačia
pomocou programu IS. Do zápisu nemôže byť zapísaný hráč, ktorého registračný preukaz nebol predložený.
V súťažiach HP 5. ročník, kde sa hrá na povinné striedanie, prikladá sa ešte príloha k zápisu o stretnutí s číslami
jednotlivých pätiek, aby bola umožnená kontrola dodržiavania zásady povinného striedania počas stretnutia.
Zapisovateľ skontroluje jeho úplnosť, hlavne údaje o vekovej kategórii, ak ide o štart hráča za vyššiu kategóriu
s vyznačením symbolov P1, P2, P3, MŽ, SŽ, D, J a predloží na podpis zástupcovi (vedúcemu družstva,
manažérovi) a trénerom oboch družstiev. Takto vyplnený zápis predloží najneskôr 30 minút pred začiatkom
stretnutia spolu s registračnými preukazmi a súpiskami družstiev rozhodcom.
Po stretnutí zabezpečí od zástupcov družstiev (okrem prípraviek) originály štatistických záznamov
(bobkové listy) riadne vypísané a podpísané zástupcom družstva. Doplní zápis o štatistické údaje
a prostredníctvom lekára stretnutia zabezpečí zápis zranených hráčov, vrátane podpisu lekára. Na pokyn
rozhodcov je povinný urobiť doplnenia chýbajúcich údajov a takto doplnený predloží k podpisu vedúcim
družstiev a kópiu zápisu im odovzdá.
6
11. Rozhodcovia preverujú a zodpovedajú za to, či hráči, uvedení v zápisoch o stretnutí, majú platné
registračné preukazy.
12. V I. lige starších a mladších žiakov ten istý hráč smie štartovať len v jednom z dvojstretnutí (I. liga starších
žiakov 9. alebo 8. ročník, I. liga mladších žiakov 7. alebo 6. ročník) v ten istý deň, za čo výhradne zodpovedá
vedúci, tréner a kapitán družstva. V prípade, že rozhodcovia zistia, že ten istý hráč je uvedený v zápise i pre
stretnutie druhého družstva, takého hráča na stretnutie nepripustia a napíšu túto skutočnosť do Zápisu o stretnutí.
Rozhodcovia nie sú zodpovední za prípadný štart toho istého hráča v oboch stretnutiach.
13. Rozhodcovia upozornia zapisovateľa a trestomeračov na zaevidovanie každého hráča, ktorý sa v tom ktorom stretnutí zúčastní hry (i ako náhradník na TL pri osobných trestoch, pri náhrade zraneného
trestaného hráča alebo pri trestoch za HL).
14. V prípade povolenej predohrávky, ak sa stretnutia starších a mladších žiakov nehrajú v jeden deň,
nemôže hráč mladších žiakov nastúpiť za starších žiakov, ak odohral už stretnutie za mladších žiakov. Ak
odohral stretnutie na základe ostaršenia za starších žiakov, nemôže nastúpiť za mladších žiakov. V prípade
nástupu hráčov do stretnutia bude toto považované za neoprávnený štart hráča s hracími dôsledkami.
15. Náhrady rozhodcom vypláca domáci klub v súlade s platnou Smernicou SZĽH pre poskytovanie
náhrad rozhodcom v rozsahu, uvedenom v tomto Rozpise.
16. V prípade zmien termínov a začiatkov stretnutí sú kluby povinné postupovať podľa príslušných ustanovení
Súťažného poriadku SZĽH.
17. Za úplnosť zápisu je zodpovedný hlavný rozhodca stretnutia (v systéme 3 rozhodcov), alebo obidvaja
rozhodcovia stretnutia (v systéme 2 rozhodcov). Ak stretnutie rozhodovali laici, (nedostavenie sa
delegovaných rozhodcov) za zápis, jeho úplnosť a včasné zaslanie na VsZĽH zodpovedá domáci klub. Zápis
musí byť odoslaný najneskôr do 48 hod. po stretnutí rozhodcami alebo domácim klubom, v kategórii 1.
ligy starších a mladších žiakov spolu so záznamom o stretnutí (bobkové listy).
18. Brankári narodení po 31.12.1994 sú povinní používať celotvárovú brankársku masku, ktorá nemá
rozmer otvorov väčší ako 5 cm merané vo všetkých rozmeroch (Pravidlá ĽH 234 a). Brankári narodení
pred 01.01.1995 musia používať takú ochranu hlavy a tváre, cez ktorú neprenikne puk. Rozmer otvorov
nemá viac ako 7,6 cm - merané vo všetkých rozmeroch (Pravidlá ĽH 234 b).
19. Všetci hráči a brankári kategórie do 18 rokov a všetky hráčky bez ohraničenia veku sú povinní požívať
certifikovaný chránič krku. Bez chrániča krku nesmie rozhodca takéhoto hráča/hráčku pripustiť do hry
a túto skutočnosť uvedie do poznámok v Zápise o stretnutí. Hráč/hráčka, ktorému počas hry spadne
chránič krku, nesmie ďalej pokračovať v hre a musí okamžite odísť na svoju hráčsku lavicu. V opačnom
prípade rozhodca uloží tomuto hráčovi/hráčke menší trest za nedovolený výstroj. Používanie tzv.
„Tretjakovskej masky“ je zakázané. Za dodržiavanie tohto pravidla zodpovedá hráč a rozhodca stretnutia.
20. Hráči kategórie do 18 rokov musia používať celotvárovú masku. Všetky hráčky ženského hokeja musia
používať celotvárové masky. Celotvárová maska musí byť priehľadná.
21. Hráči, ktorí po dovŕšení 18 rokov fyzického veku nepoužívajú celotvárovú masku, musia v zmysle
Pravidiel ĽH č. 227 do 20 rokov používať chránič zubov. Plnenie týchto povinností kontroluje hlavný
rozhodca (pri systéme dvoch rozhodcov kontrolujú obaja rozhodcovia). Ak rozhodcovia zistia alebo súper
upozorní rozhodcov na nesplnenie týchto povinností a ich zistení:
- pred stretnutím - nie je hráč pripustený do hry
- počas stretnutia - postupuje sa podľa pravidiel ĽH a tieto skutočnosti sú povinní označiť v zápise o stretnutí.
Klub bude disciplinárne potrestaný peňažitou pokutou v prvom prípade 14,00 € , v 2. prípade 29,00 € a v 3.
prípade 40,00 € .
7
22. Ak viacerí hráči spôsobia, že družstvo nemá na začiatku stretnutia minimálny počet hráčov alebo mu
poklesne počas stretnutia počet hráčov na množstvo neprípustné SP ĽH ako dôsledok nesplnenia povinnej
výstroje, postupuje sa podľa SP ĽH s hracími dôsledkami.
23. Domáci klub, uvedený vo vyžrebovaní na prvom mieste, je povinný zabezpečiť na stretnutiach
mládeže 1+2 usporiadateľov označených páskou, z toho jeden hlavný usporiadateľ označený páskou
odlišnej farby. Hlavný usporiadateľ sa uvedie v zápise o stretnutí (priezvisko, meno, bydlisko, číslo OP) a
je povinný najmenej 30 min. pred stretnutím sa prihlásiť rozhodcom.
24. Domáci klub je povinný zabezpečiť ochranu dopravného prostriedku rozhodcov, inštruktora rozhodcov,
súpera, prípadne zástupcu riadiaceho zväzu, na vyhradenom mieste, za predpokladu, že o to títo požiadajú
a odovzdajú dopravný prostriedok určenému usporiadateľovi, ktorý musí byť prítomný 60 min. pred stretnutím.
Ten zabezpečí ochranu a stráženie vozidla až do doby jeho vrátenia majiteľovi.
V prípade, že od odovzdania vozidla do vrátenia vozidla vznikne na vozidle akákoľvek škoda, majiteľ
vozidla ihneď oznámi túto skutočnosť zodpovednému zástupcovi usporiadajúceho klubu, nechá zapísať do
zápisu o stretnutí a podľa potreby oznámi na miestnej zložke policajného zboru. Takýto prípad bude
riešený podľa DP SZĽH, vrátane uplatnenia čl.28 DP SZĽH.
25. V čase 60 min. pred stretnutím a počas celého výkonu funkcie rozhodcu a inštruktora rozhodcov výrazne
označený usporiadateľ (doporučuje sa v uniforme bezpečnostnej služby) zaujme miesto pred šatňou rozhodcov,
do ktorej nevpustí okrem delegovaných rozhodcov a inštruktora rozhodcov bez súhlasu rozhodcu žiadnu osobu.
26. Domáci klub je povinný zabezpečiť, aby lekár, zdravotnícky záchranár v rámci záchrannej zdravotnej
služby, alebo rýchlej lekárskej pomoci, alebo osoba, ktorá je oprávnená poskytovať neodkladnú
zdravotnícku službu, sa pred začatím rozcvičky družstiev na ľade ( t. j. najneskôr 40 min. pred úradným
začiatkom stretnutia) hlásil v šatni rozhodcov hlavnému rozhodcovi (resp. rozhodcom) a na jeho
požiadanie sa preukázal dokladom o odbornej spôsobilosti a totožnosti (občianskym preukazom
s uvedením titulu MUDr., certifikátom odbornej spôsobilosti a pod.). V prípade, že vyššie uvedená osoba
zdravotníckeho personálu nie je schopná preukázať svoju totožnosť a odbornú spôsobilosť do úradne
stanoveného začiatku stretnutia a usporiadajúci oddiel ju do tejto doby nie je schopný nahradiť inou
osobou zdravotníckeho personálu, schopnou preukázať svoju totožnosť a odbornú spôsobilosť, musí
rozhodca postupovať v zmysle čl. 29 písm. d) SP SZĽH. Počas celého stretnutia musí byť prítomný lekár
na štadióne v priestore medzi hráčskymi lavicami alebo na hráčskej lavici domácich. Rozhodca nesmie
začať stretnutie, ak lekár nie je prítomný. Ak lekár opustí bezprostredné okolie hráčskych lavíc z dôvodu
doprovodu alebo ošetrenia zraneného hráča, rozhodcovia prerušia hru do jeho návratu k hráčskym
laviciam. V prípade, že lekár musí opustiť štadión (doprovod zraneného hráča, iné lekárske povinnosti),
alebo mu je udelený trest a musí opustiť hráčsku lavicu, musí domáci klub zabezpečiť náhradného lekára
do 20 min. Ak sa náhradný lekár v tomto čase nedostaví, rozhodca ukončí stretnutie.
Pri turnajových súťažiach preberá túto zodpovednosť počas celého turnaja usporiadajúci klub pri
zachovaní výhod družstva vyžrebovaného ako domáci, ktoré mu priznáva SP ĽH.
Všetky okolnosti - meškanie na rozcvičku, nezačatie alebo prerušenie stretnutia kvôli neprítomnosti vyššie
uvedeného zdravotného personálu, je rozhodca povinný popísať v zápise o stretnutí.
27. Vybavenie kabín pre družstvo hostí a rozhodcov je stanovené v SP ĽH. V každom prípade musí byť
zabezpečený bezpečný príchod hráčov a rozhodcov ku hracej ploche a späť ako aj ku ošetrovni a
sociálnym zariadeniam. Prístupová trasa musí byť opatrená ochrannou gumou pre chôdzu s korčuľami.
28. Domáci klub je povinný poskytnúť minimálne 25 pukov na rozcvičku pre družstvo hostí, pri
turnajových stretnutiach pre všetky zúčastnené družstva, ktoré tieto po rozcvičke vrátia domácemu klubu.
29. Povinnosti hosťujúceho celku sú stanovené v SP SZĽH. Vzhľadom k pravidelnej nadväznosti
viacerých stretnutí hosťujúci oddiel je povinný sa dostaviť na stretnutie včas. V prípade oneskorenia sa na
stretnutia a tým narušenie začiatku vyššej súťaže je povinný hosťujúci celok rešpektovať rozhodnutie
rozhodcov.
8
Ak sa stretnutia hrajú v dvojici a uskutočnenie oboch stretnutí by narušilo začiatok stretnutia vyššej súťaže
v priebehu dňa, uskutoční sa stretnutie družstiev uvedených v delegačnom liste ako prvé a stretnutie
družstiev, uvedených v delegačnom liste ako druhé sa odohrá až po stretnutí vyššej súťaže, prípadne je
možné posúdiť skrátenie rozcvičky alebo jej neumožnenie pre družstvo, ktoré spôsobilo oneskorenie
začiatku prvého stretnutia, alebo sa stretnutie vôbec neodohrá.
Rozhodca zváži skutočnú časovú reálnosť ukončenia stretnutia a včasný začiatok vyššej súťaže. O tomto
však je povinný rozhodca urobiť podrobnú správu v zápise o stretnutí tak, aby boli jasné okolnosti
oneskoreného začiatku resp. neuskutočnenia stretnutia.
30. Povinnosť hlásenia súťažných stretnutí nie je, ak sa hrá v mieste, deň v úradnom čase podľa rozpisu.
Každá zmena miesta, dňa a úradného začiatku musí byť vopred písomnou formou účastníkmi stretnutia
odsúhlasená a schválená SK VsZĽH, ktorá zmenu schváli, ak sú splnené podmienky pre zmenu. Domáci
klub túto zmenu po schválení oznámi delegovaným rozhodcom a inštruktorovi rozhodcov, ak táto zmena
nebola zohľadnená už v delegačnom liste.
31. Priateľské a medzinárodné stretnutia je povinný hlásiť domáci klub. V súlade so Smernicou SZĽH o
medzinárodnom styku je povinný klub požiadať o súhlas SZĽH na uskutočnenie takéhoto stretnutia
prostredníctvom VsZĽH a stretnutie odohrať len po udelení súhlasu. Porušenie tohto ustanovenia sa
posudzuje podľa DP SZĽH. Toto ustanovenie sa netýka družstiev z Poľska v súťažiach HP na území SR
a družstiev zo Slovenska na území Poľska v rámci odohratia prípravných stretnutí HP 5 a HP 4 minihokej.
32. Zmeny termínov stretnutí sa povolia len ako predohrávky a to najviac tri v súťažnom období. Zmeny musia
byť vzájomne oddielmi písomne odsúhlasené a schválené SK VsZĽH. Aj keď je vydaný súhlas na zmenu SK
VsZĽH, domáci oddiel je povinný toto oznámiť delegovaným rozhodcom a inštruktorovi stretnutia, ak bol už
vydaný delegačný list na obdobie zahrňujúce pôvodný i nový termín.
33. Dohrávky nie sú prípustné, ak nie sú vopred schválené SK VsZĽH a môžu byť povolené len v
ojedinelých prípadoch (hromadné ochorenie, epidémia, poveternostná situácia).
34. Povolanie do reprezentácie vo všetkých vekových kategóriách i univerzitných družstiev a to jeden
brankár alebo dvaja hráči podľa súpisiek, termín stretnutia kolidujúci s priamym prenosom stretnutia
reprezentácií alebo extraligy seniorov, sú dôvodom pre preloženie stretnutia na skorší termín alebo
neskorší čas v ten istý deň, po vzájomnej dohode oddielov, odsúhlasenej SK VsZĽH.
35. Pri zmenách termínov a úradných začiatkov je stanovená priorita stretnutí a to:
1. - Extraliga seniorov
2. - I. liga seniorov
3. - Extraliga juniorov
4. - Extraliga dorastu
5. - I. liga ŠHT SŽ a MŽ 9. - II. liga seniorov
6. - I. liga juniorov
10. - II. liga juniorov
7. - I. liga dorastu
11. - II. liga juniorov a dorastu
8. - I. liga žien
12. – Regionálna liga SŽ a MŽ
36. Hromadné infekčné ochorenia sa uznávajú v súlade s ustanovením SP SZĽH čl. 36.
37. Za dôvod nenastúpenia na stretnutia v dôsledku poruchy dopravného prostriedku sa uznáva len
prostriedok verejnej hromadnej dopravy. Ak klub použije vlastný alebo prenajatý autobus, uznáva sa za
vyššiu moc len dopravná nehoda, potvrdená políciou. Klub musí predložiť doklady do 48 hodín o príčine
nedostavenia sa na stretnutie SK VsZĽH. V každom prípade je povinnosť oznámiť problém súperovi a zároveň
oznámiť, či je schopný na stretnutie sa dostaviť a v akom čase v súlade so SP ĽH. Klub a rozhodcovia sú
povinní využiť všetky možnosti pre uskutočnenie stretnutia v deň podľa vyžrebovania, ak tomu nebránia
iné okolnosti (stretnutie vyššej súťaže). Tieto okolnosti sa uvedú do zápisu o stretnutí, aj keď sa toto
uskutoční, prípadne neuskutoční.
38. Ak sa družstvá nedohodnú ináč, domáce družstvo je povinné na stretnutie majstrovskej súťaže nastúpiť
v dresoch svetlej farby a hosťujúce družstvo v dresoch tmavej farby. Pre prípad ťažkého rozlíšenia, po
9
pokyne rozhodcu, je povinný zmenu dresov uskutočniť domáci klub. Na turnajovej súťaži takto urobí
družstvo uvedené vo vyžrebovaní na prvom mieste.
39. Na štadiónoch, kde nie je k dispozícii svetelná časomiera, je domáci klub povinný zabezpečiť ručné
meranie a na požiadanie súpera mu umožniť kontrolu na lavičke trestomeračov. Zároveň je povinný
prostredníctvom hlásateľa pravidelne informovať o priebežnom čase, čase trestov, skóre.
40. Hrací čas je 3 x 20 min. čistého času. Striedanie hráčov a brankárov v kategórii starších a mladších
žiakov podľa pravidiel ľadového hokeja. Striedanie hráčov v kategórii HP 5. ročník v zmysle Smerníc pre
povinné striedanie 5. ročníkov, striedanie hráčov v kategórii HP 4. ročník podľa Pravidiel minihokeja.
Hrací čas stretnutí minihokeja 2 x 30 min. čistého času (priateľské stretnutia), 2 x 15 min. čistého času
(turnajové stretnutia – viac ako jedno stretnutie denne). Striedanie hráčov v zmysle Pravidiel minihokeja.
Hrať na hrubý čas je neprípustné.
41. Delegačné listy sú zverejňované na internetovej stránke www.rozhodca.net podobne ako aj odsúhlasené
zmeny termínov a začiatkov stretnutí.
42. Domáci klub je povinný počas stretnutia poskytnúť rozhodcom a delegátovi minimálne jeden teplý
nápoj (čaj, káva) a jeden studený nápoj.
43. Usporiadateľ stretnutia (domáci klub) je povinný v zmysle Zákona o zhromažďovacom práve č. 80/90
Zb. z. zabezpečiť, aby na stretnutia neboli pripustené osoby s predmetmi, ohrozujúcimi bezpečnosť
divákov, hráčov, rozhodcov a iných účastníkov stretnutia, osoby podnapité, osoby prejavujúce príznaky
vplyvu drog a iných omamných prostriedkov. Usporiadateľ stretnutia je povinný dodržať príslušné
ustanovenia Zákona č. 1/2014 Z. z.
44. V 1. lige starších a mladších žiakov je povinnosť používať nový typ zápisov (termozápis, resp.
vytlačený zápis z programu IS). V ostatných súťažiach možno používať staré zápisy.
45. Upozorňujeme kluby a štatistikov jednotlivých klubov, ktorí sú zodpovední za vkladanie údajov do
systému IS, že údaje o stretnutiach musia byť vložené do systému najneskôr do 180 minút po skončení
stretnutia v zmysle Manuálu SZĽH pre činovníkov stretnutia. V prípade, že tento termín nebude dodržaný,
bude príslušný klub automaticky potrestaný pokutou. V prvom prípade 10 €, v druhom 14,00 €, v treťom a
ďalších 16,60 € a zároveň odovzdaný Disciplinárnej komisii VsZĽH na prerokovanie.
46. V každom klube SZĽH môže byť registrovaný neobmedzený počet hráčov zo zahraničia. Na základe
rozhodnutia KM SZĽH môžu v jednom súťažnom stretnutí okrem brankára nastúpiť maximálne traja takíto
hráči.
47. Pri všetkých súťažných stretnutiach, riadených VsZĽH, musí byť k dispozícii kvalifikovaný hlásateľ
a prevádzkyschopné rozhlasové zariadenie.
48. Každý hráč, štartujúci v súťaži, riadenej VsZĽH, je povinný pri každom stretnutí mať so sebou platný
preukaz poistenca a po dovŕšení 15. roku veku aj platný preukaz totožnosti (v zmysle čl. 20 a 21
Súťažného poriadku SZĽH).
49. VV VsZĽH a jeho odborné komisie majú právo v priebehu súťaže uskutočniť nevyhnutné operatívne
zmeny. Tieto "Všeobecné ustanovenia" boli schválené VV VsZĽH a sú záväzné pre sezónu 2014 - 2015.
Ich výklad vykonáva VV VsZĽH.
50. V zmysle čl. 30 SP SZĽH je hosťujúci klub povinný mať so sebou nevyplnený formulár Zápisu
o stretnutí pre prípad, že na stretnutie sa nedostaví domáci klub.
51. V sezóne 2014 -2015 sa na základe rozhodnutia Komisie mládeže SZĽH nebude uplatňovať pravidlo
o hybridnom posudzovaní zakázaného uvoľnenia.
10
ORANGE I. LIGA STARŠÍCH ŽIAKOV 9. a 8. ROČNÍK
Počet účastníkov : 8
1. HK Mládež Michalovce
2. HK ŠKP Poprad
3. MŠKM Trebišov
4. P.H.K. Prešov
5. MHK Humenné
6. HC Košice
7. HK Sp.N.Ves
8. Bemaco HC 46 Bardejov
Vekové kategórie:
starší žiaci: po 31.12.1998 do 01.09.2001 (ročník 1999, 2000, do 01.09.2001)
9. ročník ŠHT: po 31. 12. 1998 do 01. 09. 2000
8. ročník ŠHT: po 31. 08. 2000 do 01. 09. 2001
V kategóriách predprípravky až po kategóriu starších žiakov je povolený štart len o 1 ročník vyššie (nie
o kategóriu), napr. žiak 3. triedy do 4. triedy, 4. – 5., 5. – 6., 6. – 7., 7. – 8., 8. – 9. (6. – 7., 8. – 9. bez
ostaršenia).
Štart hráčov: Na registračné preukazy, vydané matrikou SZĽH.
Hrací systém:
Základná časť:
8 družstiev každý s každým trojkolovo (21 kôl/21 stretnutí).
Hracie dni: základná časť: sobota 17x, pondelok 3x, streda 1x
nadstavba stred – východ: sobota 10x
nadstavba východ 5. – 8. : sobota 9x
Úradný začiatok: 09,00 hod. starší žiaci (9. ročník), v Poprade 10,00 hod.
11,30 hod. starší žiaci (8. ročník), v Poprade 12,15 hod.
Nadstavbová časť:
Nadstavbová časť skupina stred – východ: 6 družstiev (2 zo ssl. regiónu, 4 z vsl. regiónu)
Družstvá umiestnené po ukončení základnej časti na 1. až 4. mieste (skupina východ) a 2 družstvá zo
skupiny stred postupujú do nadstavbovej časti skupina stred–východ. Družstvá odohrajú 10 stretnutí 1x
doma, 1x vonku. Body zo základnej časti sa nezapočítavajú.
Nadstavbová časť skupina východ:
Družstvá umiestnené na 5. až 8. mieste po ukončení základnej časti trojkolovo každý s každým (9 kôl/9
stretnutí). Body zo základnej časti sa nezapočítavajú.
Majstrovstvá starších žiakov SR
Na Majstrovstvá SR starších žiakov pre sezónu 2014/2015 postúpia družstvá, umiestnené na 1. a 2. mieste
nadstavbovej časti skupiny stred - západ a družstvá, umiestnené na 1. a 2. mieste nadstavbovej časti
skupiny stred–východ.
11
VYLOSOVANIE
I. časť - základná
1.kolo sobota 13.9.2014
9301 - 8301 Michalovce
9302 - 8302
Poprad
9303 - 8303
Trebišov
9304 - 8304
Prešov
3.kolo sobota 20.9.2014
9309 - 8309
Poprad
9310 - 8310
Trebišov
9311 - 8311
Prešov
9312 - 8312
Humenné
5.kolo sobota 4.10.2014
9317 - 8317
Trebišov
9318 - 8318
Prešov
9319 - 8319
Humenné
9320 - 8320
Košice
7.kolo sobota 18.10.2014
9325 - 8325
Prešov
9326 - 8326
Humenné
9327 - 8327
Košice
9328 - 8328
Sp.N.Ves
9.kolo sobota 1.11.2014
9333 - 8333
Humenné
9334 - 8334
Prešov
9335 - 8335
Trebišov
9336 - 8336
Poprad
11.kolo sobota 15.11.2014
9341 - 8341
Košice
9342 - 8342
Humenné
9343 - 8343
Prešov
9344 - 8344
Trebišov
13.kolo sobota 22.11.2014
9349 - 8349
Sp.N.Ves
9350 - 8350
Košice
9351 - 8351
Humenné
9352 - 8352
Prešov
15.kolo sobota 6.12.2014
9357 - 8357 Michalovce
9358 - 8358
Poprad
9359 - 8359
Trebišov
9360 - 8360
Prešov
17.kolo sobota 20.12.2014
9365 - 8365
Poprad
9366 - 8366
Trebišov
9367 - 8367
Prešov
9368 - 8368
Humenné
-
Bardejov
Sp.N.Ves
Košice
Humenné
-
Bardejov
Michalovce
Sp.N.Ves
Košice
-
Bardejov
Poprad
Michalovce
Sp.N.Ves
-
Bardejov
Trebišov
Poprad
Michalovce
-
Bardejov
Košice
Sp.N.Ves
Michalovce
-
Bardejov
Sp.N.Ves
Michalovce
Poprad
-
Bardejov
Michalovce
Poprad
Trebišov
-
Bardejov
Sp.N.Ves
Košice
Humenné
-
Bardejov
Michalovce
Sp.N.Ves
Košice
2.kolo
9305 9306 9307 9308 4.kolo
9313 9314 9315 9316 6.kolo
9321 9322 9323 9324 8. kolo
9329 9330 9331 9332 10.kolo
9337 9338 9339 9340 12.kolo
9345 9346 9347 9348 14.kolo
9353 9354 9355 9356 16.kolo
9361 9362 9363 9364 18.kolo
9369 9370 9371 9372 12
pondelok 15.9.2014
8305
Bardejov
8306
Košice
8307
Sp.N.Ves
8308
Michalovce
sobota 27.9.2014
8313
Bardejov
8314
Sp.N.Ves
8315
Michalovce
8316
Poprad
sobota 11.10.2014
8321
Bardejov
8322
Michalovce
8323
Poprad
8324
Trebišov
sobota 25.10.2014
8329
Bardejov
8330
Sp.N.Ves
8331
Košice
8332
Humenné
sobota 8.11.2014
8337
Bardejov
8338
Michalovce
8339
Sp.N.Ves
8340
Košice
pondelok 17.11.2014
8345
Bardejov
8346
Poprad
8347
Michalovce
8348
Sp.N.Ves
sobota 29.11.2014
8353
Bardejov
8354
Trebišov
8355
Poprad
8356
Michalovce
sobota 13.12.2014
8361
Bardejov
8362
Košice
8363
Sp.N.Ves
8364
Michalovce
pondelok 22.12.2014
8369
Bardejov
8370
Sp.N.Ves
8371
Michalovce
8372
Poprad
-
Humenné
Prešov
Trebišov
Poprad
-
Košice
Humenné
Prešov
Trebišov
-
Sp.N.Ves
Košice
Humenné
Prešov
-
Michalovce
Poprad
Trebišov
Prešov
-
Poprad
Trebišov
Prešov
Humenné
-
Trebišov
Prešov
Humenné
Košice
-
Prešov
Humenné
Košice
Sp.N.Ves
-
Humenné
Prešov
Trebišov
Poprad
-
Košice
Humenné
Prešov
Trebišov
19.kolo
9373 9374 9375 9376 21.kolo
9381 9382 9383 9384 -
streda 7.1.2015
8373
Trebišov
8374
Prešov
8375
Humenné
8376
Košice
sobota 17.1.2015
8381
Prešov
8382
Humenné
8383
Košice
8384
Sp.N.Ves
-
Bardejov
Poprad
Michalovce
Sp.N.Ves
-
Bardejov
Trebišov
Poprad
Michalovce
20.kolo
9377 9378 9379 9380 -
sobota 10.1.2015
8377
Bardejov
8378
Michalovce
8379
Poprad
8380
Trebišov
2.kolo
9388 9389 9390 4.kolo
9394 9395 9396 6.kolo
9400 9401 9402 8. kolo
9406 9407 9408 10.kolo
9412 9413 9414 -
sobota 31.1.2015
8388
8389
8390
sobota 14.2.2015
8394
8395
8396
sobota 28.2.2015
8400
8401
8402
sobota 14.3.2015
8406
8407
8408
sobota 28.3.2015
8412
8413
8414
-
II. časť nadstavbová stred - východ
1 - 1. ssl
4 - 2. vsl
2 - 2. ssl
5 - 3. vsl
3 - 1. vsl
6 - 4. vsl
1.kolo
9385 9386 9387 3.kolo
9391 9392 9393 5.kolo
9397 9398 9399 7.kolo
9403 9404 9405 9.kolo
9409 9410 9411 -
sobota 24.1.2015
8385
8386
8387
sobota 7.2.2015
8391
8392
8393
sobota 21.2.2015
8397
8398
8399
sobota 7.3.2015
8403
8404
8405
sobota 21.3.2015
8409
8410
8411
-
-
II. časť nadstavbová východ
1 - 5. po základnej časti
3 - 7. po základnej časti
2 - 6. po základnej časti
4 - 8. po základnej časti
1.kolo
9415 9416 3.kolo
9419 9420 -
sobota 24.1.2015
8415
8416
sobota 7.2.2015
8419
8420
-
2.kolo
9417 9418 4.kolo
9421 9422 13
sobota 31.1.2015
8417
8418
sobota 14.2.2015
8421
8422
-
Sp.N.Ves
Košice
Humenné
Prešov
5.kolo
9423 9424 7.kolo
9427 9428 9.kolo
9431 9432 -
sobota 21.2.2015
8423
8424
sobota 7.3.2015
8427
8428
sobota 21.3.2015
8431
8432
-
6.kolo
9425 9426 8. kolo
9429 9430 -
sobota 28.2.2015
8425
8426
sobota 14.3.2015
8429
8430
-
-
I. LIGA MLADŠÍCH ŽIAKOV 7. a 6. ROČNÍK
Počet účastníkov : 8
1. Bemaco HC 46 Bardejov
2. HK Sp.N.Ves
3. HC Košice
4. MHK Humenné
5. P.H.K. Prešov
6. MŠKM Trebišov
7. HK ŠKP Poprad
8. HK Mládež Michalovce
Vekové kategórie:
mladší žiaci: po 31.08.2001 do 01.09.2003 (ročník 2001, 2002, do 31.08.2003)
7. ročník ŠHT: po 31. 08. 2001 do 01. 09. 2002
6. ročník ŠHT: po 31. 08. 2002 do 01. 09. 2003
Štart hráčov: Na registračné preukazy, vydané matrikou SZĽH.
V kategórii mladších žiakov sa povoľuje štart hráčov, spadajúcich do kategórie starší žiaci len žiakov,
riadne navštevujúcich 7. ročník ZŠ (bez prepadnutia).
Hráči vekovej kategórie HP I. (5. ročník) môžu odohrať v jednom týždni (pondelok - nedeľa) v
maximálnom počte 5 hráčov za staršiu vekovú kategóriu (6. ročník) jeden majstrovský zápas. Do počtu
jedného majstrovského stretnutia sa nezapočítavajú stretnutia odohrané v zmysle pravidiel o povinnom
striedaní formou prípravných stretnutí HP I. (5. ročník).
V kategóriách predprípravky až po kategóriu starších žiakov je povolený štart len o 1 ročník vyššie (nie
o kategóriu), napr. žiak 3. triedy do 4. triedy, 4. – 5., 5. – 6., 6. – 7., 7. – 8., 8. – 9. (6. – 7., 8. – 9. bez
ostaršenia).
Hrací systém:
Základná časť:
8 družstiev každý s každým trojkolovo (21 kôl/21 stretnutí).
Hracie dni: základná časť: sobota 17x, pondelok 3x, streda 1x
nadstavba stred – východ: sobota 10x
nadstavba východ 5. – 8. : sobota 9x
Úradný začiatok: 09,00 hod. mladší žiaci (7. ročník), v Poprade 10,00 hod.
11,30 hod. mladší žiaci (6. ročník), v Poprade 12,15 hod.
14
Nadstavbová časť:
Nasadenie družstiev 7. - 6. ročníkov v nadstavbových častiach sa určí podľa umiestnenia 9. ročníka.
Nadstavbová časť skupina stred – východ: 6 družstiev (2 zo ssl. regiónu, 4 z vsl. regiónu):
Dve družstvá zo skupiny stred a štyri družstvá zo skupiny východ podľa umiestnenia 9. ročníka po
základnej časti postupujú do nadstavbovej časti skupina stred–východ. Družstvá odohrajú 10 stretnutí 1x
doma, 1x vonku. Body zo základnej časti sa nezapočítavajú.
Nadstavbová časť skupina východ:
Štyri družstvá podľa umiestnenia družstva 9. ročníka po základnej časti trojkolovo každý s každým (9
kôl/9 stretnutí). Body zo základnej časti sa nezapočítavajú.
VYLOSOVANIE
I. časť - základná
1.kolo sobota 13.9.2014
7301 - 6301
Bardejov
7302 - 6302
Sp.N.Ves
7303 - 6303
Košice
7304 - 6304
Humenné
3.kolo sobota 20.9.2014
7309 - 6309
Bardejov
7310 - 6310 Michalovce
7311 - 6311
Sp.N.Ves
7312 - 6312
Košice
5.kolo sobota 4.10.2014
7317 - 6317
Bardejov
7318 - 6318
Poprad
7319 - 6319 Michalovce
7320 - 6320
Sp.N.Ves
7.kolo sobota 18.10.2014
7325 - 6325
Bardejov
7326 - 6326
Trebišov
7327 - 6327
Poprad
7328 - 6328 Michalovce
9.kolo sobota 1.11.2014
7333 - 6333
Bardejov
7334 - 6334
Košice
7335 - 6335
Sp.N.Ves
7336 - 6336 Michalovce
11.kolo sobota 15.11.2014
7341 - 6341
Bardejov
7342 - 6342
Sp.N.Ves
7343 - 6343 Michalovce
7344 - 6344
Poprad
-
Michalovce
Poprad
Trebišov
Prešov
-
Poprad
Trebišov
Prešov
Humenné
-
Trebišov
Prešov
Humenné
Košice
-
Prešov
Humenné
Košice
Sp.N.Ves
-
Humenné
Prešov
Trebišov
Poprad
-
Košice
Humenné
Prešov
Trebišov
2.kolo
7305 7306 7307 7308 4.kolo
7313 7314 7315 7316 6.kolo
7321 7322 7323 7324 8. kolo
7329 7330 7331 7332 10.kolo
7337 7338 7339 7340 12.kolo
7345 7346 7347 7348 15
pondelok 15.9.2014
6305
Humenné
6306
Prešov
6307
Trebišov
6308
Poprad
sobota 27.9.2014
6313
Košice
6314
Humenné
6315
Prešov
6316
Trebišov
sobota 11.10.2014
6321
Sp.N.Ves
6322
Košice
6323
Humenné
6324
Prešov
sobota 25.10.2014
6329
Michalovce
6330
Poprad
6331
Trebišov
6332
Prešov
sobota 8.11.2014
6337
Poprad
6338
Trebišov
6339
Prešov
6340
Humenné
pondelok 17.11.2014
6345
Trebišov
6346
Prešov
6347
Humenné
6348
Košice
-
Bardejov
Košice
Sp.N.Ves
Michalovce
-
Bardejov
Sp.N.Ves
Michalovce
Poprad
-
Bardejov
Michalovce
Poprad
Trebišov
-
Bardejov
Sp.N.Ves
Košice
Humenné
-
Bardejov
Michalovce
Sp.N.Ves
Košice
-
Bardejov
Poprad
Michalovce
Sp.N.Ves
13.kolo
7349 7350 7351 7352 15.kolo
7357 7358 7359 7360 17.kolo
7365 7366 7367 7368 19.kolo
7373 7374 7375 7376 21.kolo
7381 7382 7383 7384 -
sobota 22.11.2014
6349
Bardejov
6350 Michalovce
6351
Poprad
6352
Trebišov
sobota 6.12.2014
6357
Bardejov
6358
Sp.N.Ves
6359
Košice
6360
Humenné
sobota 20.12.2014
6365
Bardejov
6366 Michalovce
6367
Sp.N.Ves
6368
Košice
streda 7.1.2015
6373
Bardejov
6374
Poprad
6375 Michalovce
6376
Sp.N.Ves
sobota 17.1.2015
6381
Bardejov
6382
Trebišov
6383
Poprad
6384 Michalovce
-
Sp.N.Ves
Košice
Humenné
Prešov
-
Michalovce
Poprad
Trebišov
Prešov
-
Poprad
Trebišov
Prešov
Humenné
-
Trebišov
Prešov
Humenné
Košice
-
Prešov
Humenné
Košice
Sp.N.Ves
14.kolo
7353 7354 7355 7356 16.kolo
7361 7362 7363 7364 18.kolo
7369 7370 7371 7372 20.kolo
7377 7378 7379 7380 -
sobota 29.11.2014
6353
Prešov
6354
Humenné
6355
Košice
6356
Sp.N.Ves
sobota 13.12.2014
6361
Humenné
6362
Prešov
6363
Trebišov
6364
Poprad
pondelok 22.12.2014
6369
Košice
6370
Humenné
6371
Prešov
6372
Trebišov
sobota 10.1.2015
6377
Sp.N.Ves
6378
Košice
6379
Humenné
6380
Prešov
-
Bardejov
Trebišov
Poprad
Michalovce
-
Bardejov
Košice
Sp.N.Ves
Michalovce
-
Bardejov
Sp.N.Ves
Michalovce
Poprad
-
Bardejov
Michalovce
Poprad
Trebišov
II. časť nadstavbová stred - východ
Vylosovanie podľa umiestnenia st. žiakov 9. ročník
1.kolo
7385 7386 7387 3.kolo
7391 7392 7393 5.kolo
7397 7398 7399 7.kolo
7403 7404 7405 -
sobota 24.1.2015
6385
6386
6387
sobota 7.2.2015
6391
9362
6393
sobota 21.2.2015
6397
6398
6399
sobota 7.3.2015
6403
6404
6405
-
2.kolo
7388 7389 7390 4.kolo
7394 7395 7396 6.kolo
7400 7401 7402 8. kolo
7406 7407 7408 16
sobota 31.1.2015
6388
6389
6390
sobota 14.2.2015
6394
6395
6396
sobota 28.2.2015
6400
6401
6402
sobota 14.3.2015
6406
6407
6408
-
9.kolo
7409 7410 7411 -
sobota 21.3.2015
6409
6410
6411
-
10.kolo
7412 7413 7414 -
sobota 28.3.2015
6412
6413
6414
-
II. časť nadstavbová východ
Vylosovanie podľa umiestnenia st. žiakov 9. ročník
1.kolo
7415 7416 3.kolo
7419 7420 5.kolo
7423 7424 7.kolo
7427 7428 9.kolo
7431 7432 -
sobota 24.1.2015
6415
6416
sobota 7.2.2015
6419
6420
sobota 21.2.2015
6423
6424
sobota 7.3.2015
6427
6428
sobota 21.3.2015
6431
6432
-
2.kolo
7417 7418 4.kolo
7421 7422 6.kolo
7425 7426 8. kolo
7429 7430 -
sobota 31.1.2015
6417
6418
sobota 14.2.2015
6421
6422
sobota 28.2.2015
6425
6426
sobota 14.3.2015
6429
6430
-
-
PRÍPRAVNÉ STRETNUTIA HOKEJOVÝCH PRÍPRAVIEK 5. ROČNÍK a 4.
ROČNÍK MINIHOKEJ
Počet účastníkov : 11
1. Bemaco HC 46 Bardejov (len HP 5)
2. HK Mládež Michalovce
3. MŠKM Trebišov
4. MHK Humenné
5. Ciarko PBS Bank KH Sanok
6. MMKS Podhale Nowy Targ
7. voľno
8. LA 11 Košice (len HP 5)
9. HK ŠKP Poprad
10. P.H.K Prešov
11. HC Košice
12. HK Sp.N.Ves
Vekové kategórie:
Prípravka I.: 5.trieda po 31.08.2003 do 01.09.2004 (ročník 2003, 2004)
Prípravka II.: 4. trieda po 31.08.2004 do 01.09.2005 (ročník 2004, 2005)
Predprípravka:
po 31.08.2005 do 01.09.2006
Hráči vekovej kategórie HP I. (5. ročník) môžu odohrať v jednom týždni (pondelok - nedeľa) v
maximálnom počte 5 hráčov za vekovú kategóriu ml. žiaci 6. ročník jeden majstrovský zápas. Do počtu
jedného majstrovského stretnutia sa nezapočítavajú stretnutia odohrané v zmysle pravidiel o povinnom
striedaní formou prípravných stretnutí HP I. (5. ročník).
V kategóriách predprípravky až po kategóriu starších žiakov je povolený štart len o 1 ročník vyššie (nie
17
o kategóriu), napr. žiak 3. triedy do 4. triedy, 4. – 5., 5. – 6., 6. – 7., 7. – 8., 8. – 9. (6. – 7., 8. – 9. bez
ostaršenia).
Hráčkam, spadajúcim do kategórie mladší žiak, sa povoľuje štart v prípravných stretnutiach kategórie
hokejových prípraviek 5. ročník.
Štart hráčov: Na registračné preukazy, vydané matrikou SZĽH.
Hrací systém:
11 družstiev každý s každým dvojkolovo (22 kôl/20 stretnutí).
Hracie dni: nedeľa
Úradný začiatok: 13,00 hod. (HP 5) a 15,15 hod. (HP4 minihokej)
Trebišov 11,30 hod. (HP5) a 13,45 hod. (HP4 minihokej)
Poprad 14,00 hod. (HP5) a 16,00 hod. (HP4 minihokej)
Humenné 11,15 hod. (HP5) a 13,30 hod. (HP4 minihokej)
Bardejov 11,15 hod. (HP5)
Klub LA 11 Košice odohrá svoje stretnutia na zimnom štadióne v Čani so začiatkom o 10,45 hod. (HP5).
VYLOSOVANIE
1. kolo
nedeľa
14.9.2014
501 A
Bardejov - Sp.N.Ves
502 A,B
Michalovce - HC Košice
503 A
Trebišov - Prešov
504 A,B
Humenné - Poprad
505 A
Sanok - LA11 Košice
506 A
N. Targ - voľno
3. kolo
nedeľa
28.9.2014
513 A,B
Michalovce - Sp.N.Ves
514 A
Trebišov - Bardejov
515 A,B
Humenné - HC Košice
516 A,B
Sanok - Prešov
517 A,B
Poprad - N.Targ
518 A
voľno - LA11 Košice
5. kolo
nedeľa
12.10.2014
525 A,B
Trebišov - Sp.N.Ves
526 A,B
Humenné - Michalovce
527 A
Sanok - Bardejov
528 A,B
N. Targ - HC Košice
529 A
voľno - Prešov
530 A
LA11 Košice - Poprad
nedeľa
26.10.2014
7. kolo
537 A,B
Humenné - Sp.N.Ves
538 A,B
Sanok - Trebišov
539 A,B
N. Targ - Michalovce
540 A
voľno - Bardejov
541 A
LA11 Košice - HC Košice
542 A,B
Poprad - Prešov
2. kolo
nedeľa
21.9.2014
507 A
Sp.N.Ves - voľno
508 A
LA11 Košice - N. Targ
509 A,B
Poprad - Sanok
510 A,B
Prešov - Humenné
511 A,B
HC Košice - Trebišov
512 A
Bardejov - Michalovce
4. kolo
nedeľa
5.10.2014
519 A
Sp.N.Ves - LA11 Košice
520 A
Poprad - voľno
521 A,B
Prešov - N. Targ
522 A,B
HC Košice - Sanok
523 A
Bardejov - Humenné
524 A,B
Michalovce - Trebišov
6. kolo
nedeľa
19.10.2014
531 A,B
Poprad - Sp.N.Ves
532 A
Prešov - LA11 Košice
533 A
HC Košice - voľno
534 A
Bardejov - N. Targ
535 A,B
Michalovce - Sanok
536 A,B
Trebišov - Humenné
8. kolo
nedeľa
2.11.2014
543 A,B
Sp.N.Ves - Prešov
544 A,B
HC Košice - Poprad
545 A
Bardejov - LA11 Košice
546 A
Michalovce - voľno
547 A,B
Trebišov - N. Targ
548 A,B
Humenné - Sanok
18
9. kolo
549 A,B
550 A,B
551 A
552 A
553 A
554 A,B
11. kolo
561 A,B
562 A
563 A
564 A,B
565 A,B
566 A
13. kolo
573 A
574 A
575 A,B
576 A,B
577 A,B
578 A
15. kolo
585 A
586 A
587 A,B
588 A,B
589 A
590 A,B
17. kolo
597 A,B
598 A
599 A
600 A
601 A,B
602 A,B
19. kolo
609 A,B
610 A,B
611 A
612 A
613 A,B
614 A,B
21. kolo
621 A,B
622 A
623 A,B
624 A
625 A
nedeľa
Sanok
N. Targ
voľno
LA11 Košice
Poprad
Prešov
nedeľa
N.Targ
voľno
LA11 Košice
Poprad
Michalovce
HC Košice
nedeľa
voľno
N. Targ
Sanok
Humenné
Trebišov
Michalovce
nedeľa
LA11 Košice
voľno
N. Targ
Sanok
Humenné
Trebišov
nedeľa
Sp.N.Ves
LA11 Košice
voľno
N. Targ
Sanok
Humenné
nedeľa
Prešov
Poprad
LA11 Košice
voľno
N. Targ
Sanok
nedeľa
HC Košice
Prešov
Poprad
LA11 Košice
voľno
-
16.11.2014
Sp.N.Ves
Humenné
Trebišov
Michalovce
Bardejov
HC Košice
30.11.2014
Sp.N.Ves
Sanok
Humenné
Trebišov
Prešov
Bardejov
21.12.2014
Sp.N.Ves
LA11 Košice
Poprad
Prešov
HC Košice
Bardejov
25.1.2015
Sp.N.Ves
Poprad
Prešov
HC Košice
Bardejov
Michalovce
15.2.2015
Poprad
Prešov
HC Košice
Bardejov
Michalovce
Trebišov
1.3.2015
Sp.N.Ves
HC Košice
Bardejov
Michalovce
Trebišov
Humenné
15.3.2015
Sp.N.Ves
Bardejov
Michalovce
Trebišov
Humenné
10. kolo
nedeľa
23.11.2014
555 A,B
Sp.N.Ves - HC Košice
556 A
Bardejov - Prešov
557 A,B
Michalovce - Poprad
558 A
Trebišov - LA11 Košice
559 A
Humenné - voľno
560 A,B
Sanok - N. Targ
12. kolo
nedeľa
7.12.2014
567 A
Sp.N.Ves - Bardejov
568 A,B
HC Košice - Michalovce
569 A,B
Prešov - Trebišov
570 A,B
Poprad - Humenné
571 A
LA11 Košice - Sanok
572 A
voľno - N. Targ
14. kolo
nedeľa
11.1.2015
579 A,B
Sp.N.Ves - Michalovce
580 A
Bardejov - Trebišov
581 A,B
HC Košice - Humenné
582 A,B
Prešov - Sanok
583 A,B
N. Targ - Poprad
584 A
LA11 Košice - voľno
16. kolo
nedeľa
1.2.2015
591 A,B
Sp.N.Ves - Trebišov
592 A,B
Michalovce - Humenné
593 A
Bardejov - Sanok
594 A,B
HC Košice - N.Targ
595 A
Prešov - voľno
596 A
Poprad - LA11 Košice
18. kolo
nedeľa
22.2.2015
603 A,B
Sp.N.Ves - Humenné
604 A,B
Trebišov - Sanok
605 A,B
Michalovce - N. Targ
606 A
Bardejov - voľno
607 A
HC Košice - LA11 Košice
608 A,B
Prešov - Poprad
20. kolo
nedeľa
8.3.2015
615 A,B
Sp.N.Ves - Sanok
616 A,B
Humenné - N. Targ
617 A
Trebišov - voľno
618 A
Michalovce - LA11 Košice
619 A
Bardejov - Poprad
620 A,B
HC Košice - Prešov
22. kolo
nedeľa
22.3.2015
627 A,B
Sp.N.Ves - N.Targ
628 A
Sanok - voľno
629 A
Humenné - LA11 Košice
630 A,B
Trebišov - Poprad
631 A,B
Prešov - Michalovce
19
626 A,B
N. Targ - Sanok
632 A
Bardejov - HC Košice
KONTROLNÉ TURNAJE HOKEJOVÝCH PRÍPRAVIEK 4. ROČNÍK
MINIHOKEJ
Počet účastníkov : 9
1. Bemaco HC 46 Bardejov
2. HK Slovan Gelnica
3. MHK Humenné
4. HC Košice
5. HK Mládež Michalovce
6. HK ŠKP Poprad
7. P.H.K Prešov
8. HK Sp.N.Ves
9. MŠKM Trebišov
Vekové kategórie:
Prípravka II.: 4. trieda po 31.08.2004 do 01.09.2005 (ročník 2004, 2005)
Predprípravka: po 31.08.2005 do 01.09.2006
Štart hráčov: Na registračné preukazy, vydané matrikou SZĽH.
Hrací systém:
9 turnajov, každý usporiada 1 turnaj. Stretnutia sa hrajú v zmysle Smernice pre povinné striedanie
v minihokeji pre 4. ročník, ktoré tvoria prílohu tohto Rozpisu.
Hracie dni: nedeľa
Úradný začiatok: 9,30; 10,45 a 12,00 hod.
Začiatok stretnutí je možné prispôsobiť vyťaženiu ľadovej plochy po dohode so súpermi.
VYLOSOVANIE
1. turnaj
701
702
703
2. turnaj
704
705
706
3. turnaj
707
708
709
4. turnaj
710
711
712
nedeľa
Poprad
Humenné
Poprad
nedeľa
Gelnica
Sp.N.Ves
Gelnica
nedeľa
Košice
Michalovce
Košice
nedeľa
Bardejov
Sp.N.Ves
Bardejov
9.11.2014
- Prešov
- Prešov
- Humenné
9.11.2014
- Sp.N.Ves
- Trebišov
- Trebišov
9.11.2014
- Michalovce
- Bardejov
- Bardejov
14.12.2014
- Sp.N.Ves
- Poprad
- Poprad
Poprad
Gelnica
Košice
Bardejov
20
5. turnaj
713
714
715
6. turnaj
716
717
718
7. turnaj
719
720
721
8. turnaj
722
723
724
9. turnaj
725
726
727
nedeľa 14.12.2014
Prešov
Košice
Prešov
nedeľa
Michalovce
Trebišov
Michalovce
nedeľa
Sp.N.Ves
Poprad
Sp.N.Ves
nedeľa
Trebišov
Prešov
Trebišov
nedeľa
Humenné
Michalovce
Humenné
- Košice
- Gelnica
- Gelnica
14.12.2014
- Trebišov
- Humenné
- Humenné
18.1.2015
- Poprad
- Košice
- Košice
18.1.2015
- Prešov
- Bardejov
- Bardejov
18.1.2015
- Michalovce
- Gelnica
- Gelnica
Prešov
Michalovce
Sp.N.Ves
Trebišov
Humenné
ZEMPLÍNSKA AMATÉRSKA HOKEJOVÁ LIGA (ZAHL)
Účastníci:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
HC Winter Blizzard Parchovany
HC Sobrance
HC Eagles Sečovce
HKM Snina
HC Gama Michalovce
HK 87 Stropkov
HC Polar Bears Michalovce
HC Vlci Slanec
HC Zakarpatskí Medvedi
Hrací systém: Každý s každým dvojkolovo, spolu 16 stretnutí.
Miesto: ZŠ Michalovce
Hrací deň: sobota
Hrací čas: 3 x 15 minút hrubého času
Štart hráčov: v zmysle ustanovení pravidiel súťaže ZAHL
Pravidlá hry: hrá sa podľa pravidiel ľadového hokeja s prihliadnutím na ustanovenia čl. IV. pravidiel
súťaže ZAHL
SPRÁVNE POPLATKY, POKUTY
Na sezónu 2014-2015 sú stanovené správne poplatky a pokuty nasledovne:
Súťažná komisia:
Za každé prejednanie športovo-technických otázok prípadu Súťažnou komisiou, porušenie Súťažného
poriadku a Rozpisu, smerníc a rozhodnutí VV a odborných komisií VsZĽH:
Hokejové prípravky:
5,00 €
21
Žiaci:
juniori a dorast:
10,00 €
13,50 €
Štartovný poplatok za každé prihlásené družstvo do súťaží:
I. liga starší a mladší žiaci ŠHT
Amatérska hokejová liga seniori
II. liga dorast a juniori spoločná
II .liga starší a mladší žiaci
Turnaje hokejových prípraviek ŠHT "A"
Turnaje minihokej HP ŠHT "B"
Turnaje hokejových prípraviek bez ŠHT
(*platí pre zahraničné družstvá)
57,00 €
117,00 €
80,00 €
50,00 €
30,00 €
27,00 €
27,00 €
*114,00 €
*160,00 €
*100,00 €
*60,00 €
*54,00 €
*54,00 €
Komisia rozhodcov
Nedostavenie sa na stretnutie bez predchádzajúceho ospravedlnenia a zaistenia náhrady za seba ( o pokute
rozhoduje KR VsZĽH):
pokuta do výšky
100% príslušného paušálu
Neskoré dostavenie sa rozhodcu na stretnutie, včasná prítomnosť v kabíne rozhodcov pred stretnutím (o
pokute rozhoduje KR VsZĽH ):
a. menej ako 60 minút pred úradným začiatkom:
pokuta vo výške
50% paušálu
b. dostavenie sa po úradnom začiatku, alebo oneskorené otvorenie stretnutia po úradnom začiatku z viny
rozhodcu:
pokuta vo výške
75% paušálu
Neskoré podanie zápisu - uznáva sa iba podanie na pošte, prípadne osobné doručenie zápisu do 4 kalendárnych
dní po stretnutí (o pokute rozhoduje sekretár zväzu na základe podacej pečiatky pošty):
pokuta vo výške:
a. v prvom prípade
50% paušálu
b. v druhom prípade
75% paušálu
c. v treťom a každom ďalšom prípade
100% paušálu + zastavenie činnosti na 1
mesiac nepodmienečne
Nedodržanie iných predpisov a nariadení - napr. prítomnosť cudzích osôb v kabíne rozhodcov, fajčenie v
kabíne pred, počas a po stretnutí, nepredpisový výstroj a výzbroj (o pokute rozhoduje KR VsZĽH):
pokuta vo výške
50% paušálu
Neúplnosť údajov v zápise o stretnutí - zodpovedá hlavný rozhodca, v prípade rozhodovania systémom
dvoch rozhodcov obaja rozhodcovia (o pokute rozhoduje sekretár VsZĽH, SK a KR VsZĽH i jednotlivo):
pokuta vo výške:
50% paušálu
Disciplinárna komisia – finančné pokuty a sankcie podľa DP SZĽH
Finančné pokuty a sankcie – DP SZĽH čl. 9 a 33
Článok 9
a) za disciplinárne previnenia je možné uložiť i finančné sankcie do maximálnej výšky (minimálne však
10% zo sankcie):
DK− regionálna
Jednotlivec
50,− €
Klub 200,− €
Do finančnej pokuty sa nezapočítava úhrada nákladov disciplinárneho konania. Sankcie a pokuty sú bližšie
vymedzené v aktuálne platnom Vykonávacom pokyne SZĽH k DP SZĽH
v Rozpise súťaží riadených SZĽH pre príslušnú sezónu finančnú pokutu jednotlivcovi je možné uložiť
súčasne so zastavením činnosti,
b) finančnú pokutu jednotlivcovi je možné uložiť súčasne so zastavením činnosti,
c) doklad o zaplatení pokuty je povinný klub, alebo jednotlivec zaslať na Disciplinárnu komisiu, ktorá
pokutu uložila a to najneskoršie do 15 dní od doručenia rozhodnutia. Nezaplatenie stanovenej pokuty v
22
stanovenom čase môže byť dôvodom zvýšenia až do maximálnej výšky. Jej nezaplatenie však nie je
dôvodom na súdne vymáhanie, ale môžu byť uplatnené ďalšie disciplinárne dôsledky.
Článok 33
Klub, ktorého člen alebo kolektív bol disciplinárne potrestaný, uhradí náklady disciplinárneho konania:
na úrovni regiónu do 17,− €
Sankcie a pokuty sú bližšie vymedzené v aktuálne platnom Vykonávacom pokyne SZĽH k DP SZĽH a v
Rozpise súťaží riadených SZĽH pre príslušnú sezónu.
Rozhodcovia sa trestajú ako jednotlivci podľa príslušnej súťaže.
Odvolacie poplatky podľa SP SZĽH:
Článok 64
Námietka musí byť doložená dokladom o uhradení sankčnej garancie, a to nasledovne:
Seniori:
− nižšie súťaže riadené regionálnym zväzom
20,- €
Mládež:
− II. liga juniorov a dorastu
20,- €
− žiacke súťaže a nižšie súťaže
10,- €
ADRESÁR HOKEJOVÝCH KLUBOV
BEMACO HC 46 Bardejov
054 4883381, 0918 222800 [email protected]
Kutuzovova 3687, P. O. Box 121, 085 01 Bardejov
prezident:
Ing. Ladislav Kovalský
0903 758758
manažér mládeže: Mgr. Tomáš Ivan
0907 320937
[email protected]
vedúci ZŠ:
Mgr. Helena Gmitterová
0907 374815
HK Slovan Gelnica
Športová 36, 056 01 Gelnica
prezident:
Ing. Zoltán Kolbaský
manažér mládeže: Ladislav Gross
vedúci ZŠ:
Peter Mitrík
MHK Humenné
Chemlonská 8, 066 01 Humenné
prezident:
Ing. Ladislav Kovalský
manažér mládeže: Jozef Kardoheli
vedúci ZŠ:
Hokejový Club Košice
Nerudova 12, 040 01 Košice
prezident:
Ing. Juraj Mondík
manažér mládeže: Mojmír Božík
vedúci ZŠ:
Ing. Igor Havrila
Liba Academy 11
Národná trieda 48, 040 01 Košice
prezident:
Ing. Jana Lopatníková
manažér mládeže: Pavol Valko
vedúci ZŠ:
Peter Buchla
053 4472266, 0908 478944 [email protected]
053 4472482, 0903 633414 [email protected]
053 4472266, 0908 478944 [email protected]
053 4822559, 0948 399901
057 7720886
[email protected]
0903 758758
0914 326828
[email protected]
[email protected]
055 6221673
[email protected]
055 6221673, 0911 713140 [email protected]
0914 512005
[email protected]
055 7290099
0905 409042
[email protected]
0907 267335
0911 041000
[email protected]
23
Hokejový klub Mládež Michalovce, o.z.
Športová 1, 071 01 Michalovce
prezident:
Mgr. Richard Mašlanka
manažér mládeže: Bc. Jozef Kužma
vedúci ZŠ:
Marián Olejár
MMKS „Podhale“ Nowy Targ
Ul. Parkowa 14, 34-400 Nowy Targ, Polska
prezident:
Agata Michalska
manažér mládeže: Marek Rączka
vedúci ZŠ:
Krzysztof Wojtaszek
HK ŠKP Poprad, o. z.
Štefánikova 6, 058 01 Poprad
prezident:
Ing. Tibor Turan
manažér mládeže: Jozef Frühauf
vedúci ZŠ:
René Šoltés
P.H.K. Prešov, n.o.
Pod Kalváriou 50, 080 01 Prešov
riaditeľ:
Marek Krasničan
manažér mládeže: Mgr. Tomáš Kochan
vedúci ZŠ:
Ing. Milan Mráz
Ciarko PBS Bank Klub Hokejowy Sanok
Ul. Królowej Bony 4, 38-500 Sanok, Polska
prezident:
Waldemar Bukovski
manažér mládeže: Krzystof Ząbkiewicz
vedúci ZŠ:
Piotr Wacławski
HK Spišská Nová Ves
T. Vansovej 1, 052 01 Sp.N.Ves
riaditeľ:
Bc. Miroslav Gavalier
[email protected]
0917 524280
0918 142541
0905 535062
[email protected]
[email protected]
+48 790 211600
+48604 495083
+48 694 470989
+48 182663142
[email protected]
[email protected]
[email protected]
052 7722705
[email protected]
052 7722705, 0903 607332 [email protected]
052 7722705, 0907 513044 [email protected]
052 7721405, 0908 255432
051 7721405
[email protected]
051 7744005
051 7744005, 0940 739058
0905 707394, 0905 644760
+48 34659152
[email protected]
+48 134959152, +48 607 583778
+ 48 664755054
+48 134659126, +48 134659111
053 4461086, 0911271260
[email protected]
053 4461086
manažér mládeže:
vedúci ZŠ:
Ing. Jozef Petruška
HK Trebišov
Varichovská 2424, 075 01 Trebišov
prezident:
Ing. Ján Lorinčík
manažér mládeže: Martin Mihály
vedúci ZŠ:
Ing. Andrej Čalfa
053 4461086, 0911 271260
056 6722664
056 6722664
0905 511896
0908 034992
24
[email protected]
ADRESÁR ROZHODCOV
Priezvisko, meno
Ulica
PSČ
Miesto
Telefón
Email
Babjak Ladislav
Bačo Štefan
Beniač Dalibor
Binda Adam
Borza Michal
Bugoš Tomáš
Čatloš Jozef
Dimun Rastislav
Dobranský Matúš
Ducár Peter
Ducár Vladimír ml.
Findura Mikuláš
Gajan Rastislav ml.
Gajdoš Radoslav
Gavalier Dalibor
Gazdag Oliver
Giba Boris
Gutek Patrik
Homola Ondrej
Hovan Richard
Hrušovský Tomáš
Hubičák Štefan
Jakub Róbert
Jaroš Erik
Komár Martin
Kormaník Vladimír
Kundračík Igor
Lovás Juraj
Lukáč Peter
Mazár Dávid
Melega Denis
Müller Rastislav
Mydlár Martin
Nazarej Pavol
Nespala Filip
Novotný Daniel
Ország Pavol
Pavlotty Jakub
Rolko Martin
Strelec Matúš
Strelec Miloš
Šimaľ Michal
Šoltésová Jana
Štelbacký Dominik
Vaško Jakub
Vereš David
Vojtek Ivan
Zavacký Pavol
Žák Marián
nám. Osloboditeľov 9
Slobody 5
V. Clementisa 14
Výstavby 27
Čečehov 20
Uralská 14
Vihorlatská 622
Buzulucká 10
Komenského 2222/79
Komenského 20
Komenského 20
Zimná 103/12
Trieda 1. mája 45/9
Americká trieda 1
Štúrovo nábrežie 10
Aténska 12
Varichovská 93/39
Sázavského 4
Aténska 5
Exnárova 8
Koceľova 1681/23
Húskova 9
Fialková 5
Laborecká 25
Martina Kukučína 18
Jarabina 142
Justičná 1
Lesná 54/13
Tehelná 3
Gorkého 280/41
F. Urbánka 49
Aténska 5
Bajkalská 2335/3
Jazdecká 8/3545
iul. 1. mája 216/7
L. Svobodu 18
Tatranská 3
Družstevná 1470/7
Bukurešťská 25
Škultétyho 1921/6
Ľ. Štúra 598/21
Banícka 4
Rastislavova 3481/4
Ondavská 12
Prostejovská 4
Komenského 2137/57
Ťačevská 8
Hviezdna 2
Partizánska 1
071 01
040 11
080 01
044 14
072 11
040 01
072 22
040 22
075 01
085 01
085 01
052 01
052 01
040 13
052 01
040 13
075 01
085 01
040 13
080 01
052 01
040 23
071 01
066 01
071 01
065 31
080 01
076 12
056 01
075 01
052 01
040 13
058 01
080 01
058 01
085 01
040 01
066 01
040 13
075 01
076 22
040 01
058 01
080 05
080 01
071 01
085 01
080 01
040 11
Michalovce
Košice
Prešov
Čaňa
Michalovce
Košice
Strážske
Košice
Trebišov
Bardejov
Bardejov
Sp.N.Ves
Sp.N.Ves
Košice
Sp.N.Ves
Košice
Trebišov
Bardejov
Košice
Prešov
Sp.N.Ves
Košice
Michalovce
Humenné
Michalovce
Jarabina
Prešov
Brezina
Gelnica
Trebišov
Sp.N.Ves
Košice
Poprad
Prešov
Poprad
Bardejov
Košice
Humenné
Košice
Trebišov
Vojčice
Košice
Poprad
Prešov
Prešov
Trebišov
Bardejov
Prešov
Košice
0949380546
0905764144
0903532553
0918020701
0948331687
0949779571
0904319733
0949693673
0917600705
0907583956
0908083140
0903389130
0948289503
0905563257
0907337497
0907269644
0917322245
0915268883
0902651758
0918040491
0944433210
0918488089
0915452545
0918812192
0908/396002
0908196736
0907396408
0908366723
0907956106
0903649717
0911489433
0904169199
0908320160
0918533289
0910344207
0944549909
0907390233
0905960488
0907091339
0918306327
0918626506
0908518286
0949112689
0944296333
0902252491
0902046301
0907941871
0903645679
0905545316
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
filooo2@azet.sk
danielnovotny21@gmail.com
orszagpavol@gmail.com
jakubpavlotty@gmail.com
matorolko@gmail.com
strelec.matus100@gmail.com
solimx6@gmail.com
michal.simal@gmail.com
jankasoltesova96@gmail.com
21stelby21@azet.sk
jakub.vasko1@gmail.com
davidveres@zoznam.sk
vojteki@gmail.com
zavo18@gmail.com
mzak@sk.uss.com
25
NÁHRADY ROZHODCOM A INŠTRUKTOROM ROZHODCOV - VÝŇATOK
Kompletná Smernica pre náhrady rozhodcom a inštruktorom je uvedená v Rozpise súťaží SZĽH na
aktuálnu sezónu a je záväzná pre všetky súťaže a stretnutia, riadené VsZĽH.
1. Stravné
Rozhodcovi a inštruktorovi rozhodcov prináleží náhrada stravného podľa všeobecného právneho predpisu,
ak cesta na stretnutie mimo trvalého bydliska alebo pracoviska trvá min. 5 hod. (Stravné: 5 -12 hod = 4,00
€; 12 -18 hod = 6,00 €; nad 18 hod = 9,30 €)
2. Poštovné
Náhrada vo výške doporučeného listu patrí rozhodcovi, ktorý odosiela zápis o stretnutí. Inštruktorovi
rozhodcov patrí náhrada vo výške obyčajnej listovej zásielky.
3. Cestovné
a/ S výnimkou súťaží riadených SZĽH, do vzdialenosti 50 km možno použiť iba verejný hromadný
dopravný prostriedok - autobus, osobný vlak II. tr.
Ak na stretnutie aj v nižších súťažiach cestujú v jednom aute minimálne dve osoby, je možné účtovať
kilometrovné. Pri použití vlastného motorového vozidla môžu účastníci cesty účtovať cestovné do výšky
verejného dopravného prostriedku.
b/ - do vzdialenosti 50 km možno osobný vlak, autobus.
- do vzdialenosti 200 km možno použiť rýchlik II. tr., autobus
c/ Kilometrovné je možné použiť za dodržania zásad uvedených v bode 3a/, pri čom z jedného smeru
najďalej situovaný účastník vezie na stretnutie všetkých účastníkov. Z „jedného smeru“ sa rozumie
zachádzka max. 25% zo vzdialenosti do cieľového miesta. Za odjazdený kilometer je náhrada 0,20 € / km.
V prípade, že sa osoby, cestujúce na stretnutie nedohodnú a cestujú osobitne, náhrada za odjazdený
kilometer je 0,10 € / km pre každého osobitne. Nemôže sa účtovať MHD.
4. Nocľažné
Vo výnimočných prípadoch je možné účtovať nocľažné, ak účastník rozhoduje stretnutie v jeden deň
odpoludnia a nasledujúci deň dopoludnia, ak vzdialenosť bydliska od miesta konania presahuje 50 km. V
takomto prípade môže účtovať cestovné iba v deň prvého stretnutia - príchod a v nasledujúci deň druhého
stretnutia - návrat.
VsZĽH
Seniori
Juniori a
dorastenci
Ženy a žiaci
Prípravky a
minihokej
Seniori
Juniori a
dorastenci
Ženy a žiaci
Seniori so
seniormi resp.
s vyššou
súťažou
Juniori a
dorast resp.
s vyššou
súťažou
ženy a žiaci
Paušálne náhrady - súťaže usporiadané na úrovni regiónov
HR
ČR
Inštruktor
Zápis
Časomerač
16,00 €
8,00 €
5,00 €
5,00 €
4,50 €
Ostatní
4,00 €
16,00 €
8,00 €
5,00 €
5,00 €
4,50 €
4,00 €
16,00 €
8,00 €
5,00 €
5,00 €
4,50 €
4,00 €
9,00 €
--
--
5,00 €
4,50 €
4,00 €
14,00 €
Medzinárodné stretnutia klubov
7,00 €
6,00 €
5,00 €
4,50 €
4,00 €
14,00 €
6,70 €
4,50 €
4,00 €
12,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
4,50 €
Priateľské a turnajové stretnutia družstiev s regionálnou súťažou
4,00 €
6,00 €
5,00 €
10,00 €
5,00 €
--
5,00 €
4,50 €
4,50 €
10,00 €
5,00 €
--
5,00 €
4,50 €
4,50 €
--
5,00 €
4,50 €
10,00 €
5,00 €
26
4,50 €
Štatistici SLAPSHOT:
1. liga st. a ml. žiakov
6,00 €
Zdaňovanie:
Platiteľ odmien je povinný zdaniť všetky vyplatené paušálne náhrady a daň odviesť príslušnému
daňovému úradu podľa príslušnosti organizácie.
Hore uvedené paušálne odmeny rozhodcom, inštruktorom rozhodcov a funkcionárom mimo ľadu sa
zvyšujú o 50% na všetky stretnutia, ktorých začiatok je v pracovný deň pred 16,00 hod. (Rozhodnutie VV
SZĽH zo dňa 19.8.2014). Platí od 1.9.2014.
27
SMERNICA PRE VÝKON PRAVIDIEL HRY MLADŠÍCH ŽIAKOV 7. ROČNÍK
Všeobecné ustanovenia
a) Riadiacim orgánom sú príslušné regionálne zväzy ľadového hokeja.
b) Každý klub má povinnosť predložiť súpisku/zoznam hráčov družstva na predpísanom tlačive vrátane
registračných preukazov na príslušný regionálny zväz (do 1. septembra kalendárneho roku, pokiaľ
príslušný regionálny zväz neurčí iný termín). Ďalšie zmeny v súpiskách (napr. hosťovanie,
striedavé štarty a iné zmeny) riešiť prostredníctvom elektronickej pošty s povinnosťou nahlásiť
zmenu minimálne 24 hodín pred skutočným začiatkom stretnutia na príslušné regionálne zväzy.
Štart hráčov v majstrovských žiackych stretnutiach riadených regionálnymi zväzmi SZĽH je
povolený len na základe predloženia platného registračného preukazu s vyznačením príslušnosti ku
klubu – oddielu, prípadne hosťovania alebo striedavého štartu (prípadne potrebného ostaršenia bez povinnosti predložiť potvrdený menný zoznam – súpisku). Kontrolu takto doplnených súpisiek
bude vykonávať príslušný regionálny zväz. V prípade pochybenia alebo nedodržania takejto
povinnosti sa bude postupovať v zmysle čl. 52 SP SZĽH. (Vyhlásenie kontumačného výsledku).
Družstvo a hráči
a) K stretnutiu musí nastúpiť predpísaný počet hráčov:
Stretnutia sa riadia ustanovením v zmysle čl. 40 SP SZĽH
MO SZĽH odporúča v tejto kategórií zaradiť čo najväčší počet hráčov (max. počet 22).
Povinnosti družstva pred začiatkom stretnutia
a) VYPLNIŤ „ZÁPIS O STRETNUTÍ“
Pravidlá hry
a) VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ HRY – hrá sa podľa platných pravidiel ľadového hokeja SZĽH.
b) STRIEDANIE HRÁČOV – striedanie hráčov sa uskutočňuje podľa platných pravidiel ľadového
hokeja.
c) STRIEDANIE BRANKÁROV – striedanie brankárov sa uskutočňuje podľa platných pravidiel
ľadového hokeja.
Hrací čas
ČAS STRETNUTIA – stretnutie trvá 3 x 20 minút čistého času.
Hráčsky výstroj
Hráči nastupujú na stretnutie s kompletným výstrojom podľa platných pravidiel
ľadového hokeja,
vrátane certifikovaného chrániča krku (tzv. „nákrčník“)
a celotvárového chrániča tváre (tzv.
„košík“) určeného výrobcom pre ľadový hokej.
Priebeh stretnutia – organizácia
Vždy 15 minút pred začiatkom stretnutia začína rozcvičenie oboch družstiev na ľadovej ploche. Po
prvej tretine je prevedená úprava ľadovej plochy. Po druhej tretine je prestávka 5 minút. Usporiadateľ
(domáce družstvo) je povinný poskytnúť družstvu hostí 25 kusov pukov potrebných k rozcvičke na
28
ľade. Hosťujúce družstvo je povinné po ukončení rozcvičenia na ľade vrátiť rovnaký počet pukov
usporiadateľovi stretnutia.
Hra telom
Posudzuje sa podľa platných pravidiel ľadového hokeja SZĽH.
Posudzovanie trestov
Posudzovanie trestov v kategórii 7. ročníka sa uskutočňuje podľa platných pravidiel ľadového
hokeja.
Sankcie
a) Klub, ktorý poruší smernice a platné pravidlá bude riešený príslušným riadiacim orgánom,
disciplinárnym orgánom a Metodickým oddelením SZĽH v zmysle platných ustanovení SP SZĽH
kontumáciou a následne riešené podľa DP SZĽH. Jeho konanie bude mať za následok
prehodnotenie jeho budúceho zaradenia v rámci ŠHT – ÚTM.
b) V prípade troch kontumačných výsledkov v zmysle ustanovenia čl. 40 SP SZĽH nebude
družstvo z dôvodu narušenia systému mládežníckych súťaží vyradené zo súťaže v zmysle čl.
57 SP SZĽH, ale budú mu krátené finančné prostriedky zo systému SZĽH. Prípadné sankcie
stanoví Komisia mládeže samostatnou prílohou.
Komisia mládeže
Táto smernica pre 7. ročník bola prerokovaná a schválená Komisiou mládeže SZĽH dňa 27.05. 2014 a
VV SZĽH dňa 19.08.2014 s účinnosťou od 1. 9. 2014. Komisia rozhodcov SZĽH a regionálne komisie
rozhodcov ĽH berú na vedomie a sú povinní rešpektovať špecifické ustanovenia uvedené v týchto
pravidlách.
SMERNICA PRE VÝKON PRAVIDIEL HRY MLADŠÍCH ŽIAKOV 6. ročník
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
a) Riadiacim orgánom sú príslušné regionálne zväzy ľadového hokeja.
b) Každý klub má povinnosť predložiť súpisku/zoznam hráčov družstva na predpísanom tlačive
vrátane registračných preukazov na príslušný regionálny zväz (do 1. septembra kalendárneho roku,
pokiaľ príslušný regionálny zväz neurčí iný termín). Ďalšie zmeny v súpiskách (napr. hosťovanie,
striedavé štarty a iné zmeny) riešiť prostredníctvom elektronickej pošty s povinnosťou nahlásiť zmenu
minimálne 24 hodín pred skutočným začiatkom stretnutia na príslušné regionálne zväzy. Štart hráčov
v majstrovských žiackych stretnutiach riadených regionálnymi zväzmi SZĽH je povolený len na
základe predloženia platného registračného preukazu s vyznačením príslušnosti ku klubu – oddielu,
prípadne hosťovania alebo striedavého štartu (prípadne potrebného ostaršenia - bez povinnosti
predložiť potvrdený menný zoznam – súpisku). Kontrolu takto doplnených súpisiek bude vykonávať
príslušný regionálny zväz. V prípade pochybenia alebo nedodržania takejto povinnosti sa bude
postupovať v zmysle čl. 52 SP SZĽH. (Vyhlásenie kontumačného výsledku).
DRUŽSTVO A HRÁČI
a) K stretnutiu musí nastúpiť predpísaný počet hráčov:
Stretnutia sa riadia ustanovením v zmysle čl. 40 SP SZĽH
MO SZĽH odporúča v tejto kategórií zaradiť čo najväčší počet hráčov (max. počet 22).
29
POVINNOSTI DRUŽSTVA PRED ZAČIATKOM STRETNUTIA
a) VYPLNIŤ „ZÁPIS O STRETNUTÍ“
PRAVIDLÁ HRY
a) VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ HRY – hrá sa podľa platných pravidiel ľadového hokeja SZĽH.
b) STRIEDANIE HRÁČOV – striedanie hráčov sa uskutočňuje podľa platných pravidiel ľadového
hokeja
c) STRIEDANIE BRANKÁROV – striedanie brankárov sa uskutočňuje podľa platných pravidiel
ľadového hokeja.
HRACÍ ČAS
ČAS STRETNUTIA – stretnutie trvá 3 x 20 minút čistého času.
HRÁČSKY VÝSTROJ
Hráči nastupujú na stretnutie s kompletným výstrojom podľa platných pravidiel
ľadového hokeja,
vrátane certifikovaného chrániča krku (tzv. „nákrčník“)
a celotvárového chrániča tváre (tzv.
„košík“) určeného výrobcom pre ľadový
hokej.
PRIEBEH STRETNUTIA – ORGANIZÁCIA
Vždy 15 minút pred začiatkom stretnutia začína rozcvičenie oboch družstiev na ľadovej ploche. Po
prvej tretine je prevedená úprava ľadovej plochy. Po druhej tretine je prestávka 5 minút. Usporiadateľ
(domáce družstvo) je povinný poskytnúť družstvu hostí 25 kusov pukov potrebných k rozcvičke na
ľade. Hosťujúce družstvo je povinné po ukončení rozcvičenia na ľade vrátiť rovnaký počet pukov
usporiadateľovi stretnutia.
HRA TELOM
V kategórii 6. ročníka ľadového hokeja je hra telom ZAKÁZANÁ. Súboj o puk sa môže
uskutočniť len v činnosti hokejka – hokejka v rámci platných pravidiel ľadového hokeja. Ak vznikne
fyzický kontakt blokovaním hráča – hra sa neprerušuje. Každý nedovolený zákrok hráča sa trestá podľa
platných pravidiel SZĽH v kategórii 6. ročníka sa uskutočňuje podľa platných pravidiel ľadového
hokeja. Hra telom je povolená iba v prípade, že kontakt s protihráčom je evidentne v súboji o puk.
Cieľom tohto pravidla je zmenšiť pravdepodobnosť vzniku zranení spôsobených fyzickým kontaktom
tiel hráčov.
Preto akýkoľvek úmyselný kontakt s protihráčom, na ktorý sa použije fyzická sila (bez úmyslu získať
puk) sa trestá podľa platných pravidiel ľadového hokeja. Náhodný kontakt tiel hráčov vyplývajúci z
bežnej hry s pukom sa netrestá. Rozhodca posudzuje každý fyzický kontakt na základe toho, či ho hráč
vyvolá úmyselne alebo nie. Potrestaný je vždy hráč, ktorý vyvolá fyzický kontakt, aby zasiahol aspoň
telo protihráča, keď nedokázal získať puk iným povoleným spôsobom.
Pri úmyselnom fyzickom kontakte hráča rozhodcovia postupujú podľa výkladu pravidla 541 – Hra
telom v hokeji žien (v ženskom hokeji).
Trest v hre sa ukladá len pri mimoriadne brutálnych zákrokoch alebo pri hrubom nešportovom
správaní hráča (funkcionára).
POSUDZOVANIE TRESTOV
Posudzovanie trestov v kategórii 6. ročníka sa uskutočňuje podľa platných pravidiel ľadového
hokeja.
30
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA A SANKCIE
a)
Klub, ktorý poruší smernice a platné pravidlá bude riešený príslušným riadiacim orgánom,
disciplinárnym orgánom a Metodickým oddelením SZĽH v zmysle platných ustanovení SP SZĽH
kontumáciou a následne riešené podľa DP SZĽH. Jeho konanie bude mať za následok
prehodnotenie jeho budúceho zaradenia v rámci ŠHT – ÚTM.
b) V prípade troch kontumačných výsledkov v zmysle ustanovenia čl. 40 SP SZĽH nebude
družstvo z dôvodu narušenia systému mládežníckych súťaží vyradené zo súťaže v zmysle čl.
57 SP SZĽH, ale budú mu krátené finančné prostriedky zo systému SZĽH. Prípadné sankcie
stanoví Komisia mládeže samostatnou prílohou.
KOMISIA MLÁDEŽE
Táto smernica pre 6. ročník bola prerokovaná a schválená Komisiou mládeže SZĽH dňa 27.05. 2014 a
VV SZĽH dňa 19.08.2014 s účinnosťou od 1. 9. 2014. Komisia rozhodcov SZĽH a regionálne komisie
rozhodcov ĽH berú na vedomie a sú povinní rešpektovať špecifické ustanovenia uvedené v týchto
pravidlách.
SMERNICA PRE POVINNÉ STRIEDANIE 5. ROČNÍKOV
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
a) Stretnutia hráčov 5. ročníka sa hrajú v zmysle pravidiel o povinnom striedaní formou prípravných
stretnutí.
b) Riadiacim orgánom sú príslušné regionálne zväzy ľadového hokeja.
c) Každý klub má povinnosť predložiť súpisku/zoznam hráčov družstva na predpísanom tlačive
vrátane registračných preukazov na príslušný regionálny zväz (do 1. septembra kalendárneho roku,
pokiaľ príslušný regionálny zväz neurčí iný termín). Ďalšie zmeny v súpiskách (napr. hosťovanie,
striedavé štarty a iné zmeny) riešiť prostredníctvom elektronickej pošty s povinnosťou nahlásiť
zmenu minimálne 24 hodín pred skutočným začiatkom stretnutia na príslušné regionálne zväzy.
Štart hráčov v majstrovských žiackych stretnutiach riadených regionálnymi zväzmi SZĽH je
povolený len na základe predloženia platného registračného preukazu s vyznačením príslušnosti ku
klubu – oddielu, prípadne hosťovania alebo striedavého štartu (prípadne potrebného ostaršenia bez povinnosti predložiť potvrdený menný zoznam – súpisku). Kontrolu takto doplnených súpisiek
bude vykonávať príslušný regionálny zväz. V prípade pochybenia alebo nedodržania takejto
povinnosti sa bude postupovať v zmysle čl. 52 SP SZĽH. (Vyhlásenie kontumačného výsledku).
POVINNOSTI TRÉNERA
Povinnosťou trénera pri povinnom striedaní je zaradiť hráčov podľa výkonnosti do jednotlivých
herných formácií (pätiek) a nešpekulovať s ovplyvnením výsledku zaradením najlepších do tretej
prípadne štvrtej päťky. Uvedenú povinnosť zaznamená do prílohy k „Zápisu o stretnutí“ a upevní
pásky podľa prílohy na ľavú ruku medzi lakťom a ramenom (každé družstvo musí mať svoje sady
farebných pások).
DRUŽSTVO A HRÁČI
K stretnutiu musí nastúpiť predpísaný počet hráčov:
K stretnutiu 5. ročníka v ľadovom hokeji je povinný (minimálny) počet 15 hráčov a 2 brankári.
MO SZĽH odporúča v týchto kategóriách zaradiť čo najväčší počet hráčov (max. počet 24).
V prípade ak družstvo nastúpi na stretnutie:
31
 so 16 hráčmi a 2 brankármi - tréner napíše 16. hráča na voľnú pozíciu do tretej hernej formácie
(zelená páska)
 so 17 hráčmi a 2 brankármi - tréner napíše 16. hráča na voľnú pozíciu do druhej hernej formácie
(modrá páska) a 17. hráča na voľnú pozíciu do tretej hernej formácie (zelená páska)
 s 18 hráčmi a 2 brankármi - tréner napíše 16. hráča na voľnú pozíciu do prvej hernej formácie
(červená páska), 17. hráča na voľnú pozíciu do druhej hernej formácie (modrá páska) a 18. hráča
na voľnú pozíciu do tretej hernej formácie (zelená páska)
 s 19 hráčmi a 2 brankármi - tréner napíše hráčov rovnako ako pri počte 18 hráčov a 19. hráča na
voľnú pozíciu do tretej hernej formácie (zelená páska)
 v prípade, že družstvo má viacej ako 20 hráčov (max. počet 24) tréner zaraďuje hráčov do herných
formácií takým istým spôsobom ako vyššie uvedené prípady.
a) Hráči zapísaní do prílohy o stretnutí ako „voľní hráči“ k jednotlivým päťkám, môžu v stretnutí
nastúpiť iba v hernej formácii (päťke), ku ktorej boli napísaní pred stretnutím. Zmena za hráča z inej
formácie môže nastať len v prípade zranenia potvrdeného doktorom stretnutia v zápise.
b) Každý hráč musí byť viditeľne označený na ľavej ruke farebnou páskou z textilu.
V prípravných medzinárodných a turnajových stretnutiach môže družstvo odohrať stretnutia bez
dodržania Smernice o povinnom striedaní žiakov 5. ročníka (označenie farebnou páskou z textilu
a povinného striedania v trvaní 60 sek.). Príslušný orgán udelí súhlasné stanovisko na základe žiadosti
klubu, družstva za podmienky, že klub - žiadateľ dodrží smernicu pre medzinárodný styk.
Povinnosti družstva pred začiatkom stretnutia:
a) VYPLNIŤ „ZÁPIS O STRETNUTÍ“ (viď príloha 1.) a „PRÍLOHU K ZÁPISU O STRETNUTÍ“
(viď príloha 2.). V zápise uvedie všetkých hráčov, vrátane obidvoch brankárov. Rozhodcovia nesmú
začať stretnutie bez vyplnenej a odovzdanej prílohy k zápisu o stretnutí od obidvoch družstiev.
b) PRIPEVNIŤ FAREBNÉ OZNAČENIE HRÁČOV- podľa vyplnenej „prílohy k zápisu o stretnutí“
FUNKCIONÁRI STRETNUTIA
a) ROZHODCOVIA – stretnutie vedie dvojica resp. trojica rozhodcov. Hra sa posudzuje podľa
platných pravidiel SZĽH a ustanovení tejto smernice.
b) ČASOMERAČ – meria časovým zariadením čas hry. Jedno striedanie trvá 60 sekúnd. Po naplnení
času časomerač (hlásateľ) oznámi rozhodcom uplynutie času slovom „čas“. Rozhodca po ukončení
momentálnej hernej situácie (bezprostredná príležitosť ohrozenia bránky) preruší hru a necháva
povinne vystriedať hráčov.
c) ZAPISOVATEĽ – má všetky povinnosti vyplývajúce z platných pravidiel ľadového hokeja.
V zápise uvedie všetkých hráčov vrátane obidvoch brankárov. Okrem týchto povinnosti je jeho
úlohou v prípade, ak tréner družstva nedodrží vopred zapísanú hernú formáciu (viditeľne označenú
farebnou páskou) oznámiť uvedenú skutočnosť rozhodcom, ktorí sú povinní ju zapísať do
„zápisu o stretnutí“.
PRAVIDLÁ HRY
a) VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ HRY – pre hokej s povinným striedaním platia platné pravidlá
ľadového hokeja, okrem pravidiel hry telom (samostatné pravidlo zo ženského hokeja). Hra telom
v kategórii 5. ročníka je ZAKÁZANA.
 V kategórii 5. ročníka je každý nedovolený zákrok trestaný samostatným nájazdom (trestné
strieľanie).
32
b) STRIEDANIE HRAČOV – striedanie hráčov sa uskutočňuje povinne po 60 sekundách čistého
času na znamenie časomerača. Po uplynutí času časomerač (hlásateľ) oznámi rozhodcom uplynutie
času slovom „čas“. “. Rozhodca po ukončení momentálnej hernej situácie (bezprostredná príležitosť
ohrozenia bránky) preruší hru a nechajú povinne vystriedať hráčov (uvedený čas majú rozhodcovia na
posúdenie gólovej situácie). Po vystriedaní oboch družstiev a ich kontroly zapisovateľom, rozhodca
vhadzuje na mieste prerušenia hry. Ak tréner družstva nedodrží zapísanú päťku (zloženie farebnej
formácie uvedenej v „prílohe k zápisu o stretnutí“), zapisovateľ oznámi uvedenú skutočnosť
rozhodcom, ktorí sú povinní uvedenú skutočnosť zapísať do „ Zápisu o stretnutí.“
V prípade, že má tréner v zápise uvedených 6 hráčov rovnakej farby, môže ich navzájom striedať počas
celého stretnutia, ale aj počas jedného striedania v priebehu prerušenia hry na ľade.




Družstvo je rozdelené do nasledovných herných formácií podľa jednotlivých farieb:
Červená farba (páska) – prvá päťka (príp. šestka)
Modrá farba (páska) – druhá päťka (príp. šestka)
Zelená farba (páska) – tretia päťka (príp. šestka)
Žltá farba (páska) – štvrtá päťka (príp. šestka)
c) STRIEDANIE BRANKÁROV – brankára nie je možné odvolať z brány počas stretnutia alebo
signalizácie vylúčenia súperovho hráča rozhodcom. Striedanie brankárov počas zápasu je povinné. I.
tretinu nastupuje prvý brankár (podľa voľby trénera). II. tretinu nastupuje druhý brankár a na poslednú
tretinu nastupuje brankár podľa výberu trénera alebo tréner vystrieda brankárov v polovici stretnutia.
Ak družstvo nastúpi s jedným brankárom a ten sa zraní, musí nastúpiť do brány hráč (v brankárskom
výstroji) a nesmie byť dopísaný náhradný brankár.
d) ROTÁCIA HRÁČOV – tréneri sú povinní počas stretnutia meniť funkcie hráčov.
e) TRESTNÉ STRIEĽANIE – sa vykonáva vždy zo stredu ihriska na pokyn rozhodcu po zastavení
času. Trestné strieľanie realizuje vždy faulovaný hráč. Ostatní hráči sú povinní sa vzdialiť
k vlastným striedačkám. V prípade nedovoleného zákroku na brankára vykonáva trestné strieľanie
jeden z hráčov, ktorý bol na hracej ploche v čase priestupku.
f) NÁSLEDNOSŤ STRIEDANÍ NA ZAČIATKU TRETINY – vzhľadom na požiadavku následnosti
striedaní začína 2. respektíve 3. tretinu vždy herná formácia (päťka) nasledujúca po hernej formácií
končiacej predchádzajúcu tretinu.
HRACÍ ČAS
a) ČAS STRETNUTIA – stretnutie trvá 3 x 20 minút čistého času.
b) ČAS POVINNÉHO STRIEDANIA HRÁČOV – povinné striedanie trvá 60 sekúnd čistého času. Po
naplnení času časomerač (hlásateľ) oznámi rozhodcom uplynutie času slovom „čas“. Rozhodca po
ukončení momentálnej hernej situácie (bezprostredná príležitosť ohrozenia bránky) preruší hru
a necháva povinne vystriedať hráčov.
HRÁČSKY VÝSTROJ
Hráči nastupujú na stretnutie s kompletným výstrojom podľa platných pravidiel ľadového hokeja,
vrátane certifikovaného chrániča krku (tzv. „nákrčník“) a celotvárového chrániča tváre (tzv.
„košík“) určeného výrobcom pre ľadový hokej.
PRIEBEH STRETNUTIA – ORGANIZÁCIA
Vždy 10 minút pred začiatkom stretnutia začína rozcvičenie oboch družstiev na ľadovej ploche. Po
prvej tretine je prevedená úprava ľadovej plochy. Po druhej tretine je prestávka 5 minút. Usporiadateľ
(domáce družstvo) je povinný poskytnúť družstvu hostí 25 kusov pukov potrebných k rozcvičke na
ľade. Hosťujúce družstvo je povinné po ukončení rozcvičenia na ľade vrátiť rovnaký počet pukov
usporiadateľovi stretnutia.
33
HRA TELOM
V kategórii 5. ročníka ľadového hokeja je hra telom ZAKÁZANÁ. Súboj o puk sa môže
uskutočniť len v činnosti hokejka – hokejka v rámci platných pravidiel ľadového hokeja. Ak vznikne
fyzický kontakt blokovaním hráča – hra sa neprerušuje. Každý nedovolený zákrok hráča sa trestá podľa
platných pravidiel SZĽH, v kategórii 5. ročníka sa trestá nariadením trestného strieľania. Hra telom je
povolená iba v prípade, že kontakt s protihráčom je evidentne v súboji o puk. Cieľom tohto pravidla je
zmenšiť pravdepodobnosť vzniku zranení spôsobených fyzickým kontaktom tiel hráčov.
Preto akýkoľvek úmyselný kontakt s protihráčom, na ktorý sa použije fyzická sila (bez úmyslu získať
puk) sa trestá samostatným nájazdom. Náhodný kontakt tiel hráčov vyplývajúci z bežnej hry s pukom
sa netrestá. Rozhodca posudzuje každý fyzický kontakt na základe toho, či ho hráč vyvolá úmyselne
alebo nie. Potrestaný je vždy hráč, ktorý vyvolá fyzický kontakt, aby zasiahol aspoň telo protihráča,
keď nedokázal získať puk iným povoleným spôsobom.
Pri úmyselnom fyzickom kontakte hráča rozhodcovia postupujú podľa výkladu pravidla 541 – Hra
telom v hokeji žien (v ženskom hokeji).
Trest v hre sa ukladá len pri mimoriadne brutálnych zákrokoch alebo pri hrubom nešportovom
správaní hráča (funkcionára).
POSUDZOVANIE TRESTOV
Pri udeľovaní trestu rozhodca uplatňuje signalizáciu podľa platných pravidiel ľadového hokeja.
V kategórii 5. ročníka je každý nedovolený zákrok trestaný samostatným nájazdom (trestné
strieľanie), ktoré vykonáva vždy faulovaný hráč. V prípade vzájomného vylúčenia sa tresty
zaznamenajú do zápisu, trestné strieľania sa nenariadia a hra pokračuje vhodením puku
v mieste prerušenia hry.
V prípade prvého osobného trestu bude nariadené trestné strieľanie, ktoré vykoná ľubovoľný
hráč, ktorý bol prítomný na ľade v čase prerušenia hry a potrestaný hráč pokračuje v hre.
V prípade druhého osobného trestu toho istého hráča bude nariadené trestné strieľanie, ktoré
vykoná ľubovoľný hráč, ktorý bol prítomný na ľade v čase prerušenia hry a potrestaný hráč
bude vykázaný do šatne.
V prípade porušenia pravidiel, za ktoré sa ukladá trest 5 min + OK alebo TH bude nariadené
trestné strieľanie, ktoré vykoná faulovaný hráč a potrestaný hráč (funkcionár) bude vykázaný
do šatne.
V prípade viacnásobného porušenia pravidiel v rovnakom čase, ktorýmkoľvek družstvom, budú
všetky nariadené trestné strieľania realizované (možnosť strelenia viacerých gólov v rovnakom
čase). Princíp rušenia vzájomných trestov ostáva zachovaný.
NESPÔSOBILOSŤ HRÁČA POKRAČOVAŤ V HRE
O nespôsobilosti hráča pokračovať v hre rozhoduje lekár stretnutia. Ten je túto skutočnosť povinný
oznámiť rozhodcom stretnutia a po skončení stretnutia ju uviesť v zápise o stretnutí.
a) V prípade nespôsobilosti pokračovať v hre hráča z hernej formácie, ktorá má v „prílohe k zápisu
o stretnutí“ zapísaných viac ako 5 hráčov, ho nahradí hráč z tejto formácie.
b) V prípade nespôsobilosti pokračovať v hre hráča z hernej formácie, ktorá má v „prílohe k zápisu
o stretnutí“ zapísaných len 5 hráčov sa postupuje nasledovne:
c) V prípade ak družstvo hrá na 4 kompletné herné formácie, tréner nahradzuje zraneného hráča:
 červenej farby ľubovoľným hráč zelenej farby a naopak
 modrej farby ľubovoľným hráč žltej farby a naopak
d) V prípade ak družstvo hrá na 3 herné formácie, tak zraneného hráča nahradzuje ľubovoľný hráč
zapísaný v „prílohe k zápisu o stretnutí“ na 16. až 19. pozícii. Ak družstvo takýchto hráčov nemá,
nahradí ho ľubovoľný hráč inej formácie.
34
e) V prípade nespôsobilosti pokračovať v hre viacerých hráčov jednej hernej formácie ich nahradia
ľubovoľní hráči inej formácie rovnakej farby.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA A SANKCIE
Ak obidve družstvá odohrali stretnutie bez porušenia platných pravidiel, výsledok sa zaznamená do
„Zápisu o stretnutí“ bez pripomienok.
a) Ak jedno z družstiev akýmkoľvek spôsobom poruší povinnosti vyplývajúce z týchto pravidiel
(počet hráčov atď.), rozhodcovia sú povinní uviesť túto skutočnosť do zápisu o stretnutí. Každý
klub (každé družstvo), ktorý je zaradený do systému SZĽH má povinnosť hrať podľa týchto
pravidiel nielen súťažné, ale aj prípravné, priateľské a turnajové stretnutia na celom území
Slovenska.
b) Tréner, ktorý poruší smernice a platné pravidlá bude riešený príslušným riadiacim orgánom,
disciplinárnym orgánom a Metodickým oddelením SZĽH. Jeho konanie bude mať za následok
prehodnotenie jeho budúceho zaradenia v rámci ŠHT – ÚTM.
c) Ak družstvo nenastúpi s predpísaným počtom hráčov (v zmysle bodu 2 a) stretnutie sa musí
odohrať ako priateľské (po dohode trénerov aj s možnosťou doplnenia hráčov z druhého
družstva). Rozhodcovia sú povinní uviesť túto skutočnosť do zápisu o stretnutí. Prípravné
stretnutie riadiaci orgán kontumuje v neprospech družstva, ktoré nesplnilo predpísaný počet hráčov
na stretnutie v zmysle Smernice o povinnom striedaní a predpisu o zmenách v pravidlách hry pre 5.
ročník.
d) V prípade troch kontumačných výsledkov nebude družstvo z dôvodu narušenia systému
mládežníckych súťaží vyradené zo súťaže v zmysle čl. 57 SP SZĽH, ale budú mu krátené
finančné prostriedky zo systému SZĽH.
V prípade porušenia tejto smernice budú družstvám, klubom, trénerom alebo funkcionárom
krátené finančné prostriedky zo systému SZĽH. Spôsoby a výšky krátenia finančných
prostriedkov pre družstvá, kluby, trénerov, alebo funkcionárov nedodržujúcich predpísaný počet
hráčov na stretnutie a porušujúcu Smernicu o povinnom striedaní 5. ročníkov za jednotlivé
stretnutia budú stanovené a zverejnené Metodickým oddelením SZĽH a Komisiou mládeže SZĽH.
KOMISIA MLÁDEŽE
Táto smernica pre 5. ročník bola prerokovaná a schválená Komisiou mládeže SZĽH dňa 27.05. 2014 a
VV SZĽH dňa 19.08.2014 s účinnosťou od 1. 9. 2014. Komisia rozhodcov SZĽH a regionálne komisie
rozhodcov ĽH berú na vedomie a sú povinní rešpektovať špecifické ustanovenia uvedené v týchto
pravidlách.
PRAVIDLÁ MINIHOKEJA
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
a) Stretnutia hráčov 4. ročníka sa hrajú v zmysle pravidiel o minihokeji formou prípravných stretnutí
a turnajov.
b) Riadiacim orgánom sú príslušné regionálne zväzy ľadového hokeja.
c) Každý klub má povinnosť predložiť súpisku/zoznam hráčov družstva na predpísanom tlačive
vrátane registračných preukazov na príslušný regionálny zväz (do 1. septembra kalendárneho roku,
pokiaľ príslušný regionálny zväz neurčí iný termín). Ďalšie zmeny v súpiskách (napr. hosťovanie,
striedavé štarty a iné zmeny) riešiť prostredníctvom elektronickej pošty s povinnosťou nahlásiť zmenu
minimálne 24 hodín pred skutočným začiatkom stretnutia na príslušné regionálne zväzy. Štart hráčov
v majstrovských žiackych stretnutiach riadených regionálnymi zväzmi SZĽH je povolený len na
základe predloženia platného registračného preukazu s vyznačením príslušnosti ku klubu – oddielu,
prípadne hosťovania alebo striedavého štartu (prípadne potrebného ostaršenia - bez povinnosti
35
predložiť potvrdený menný zoznam – súpisku). Kontrolu takto doplnených súpisiek bude vykonávať
príslušný regionálny zväz. V prípade pochybenia alebo nedodržania takejto povinnosti sa bude
postupovať v zmysle čl. 52 SP SZĽH. (Vyhlásenie kontumačného výsledku).
HRACIA PLOCHA
Minihokej sa hrá na upravenej hracej ploche oficiálneho ihriska pre ľadový hokej. Obvod takto
upravenej plochy je vyznačený typizovaným minimantinelom, ktorý je položený na modrej čiare po
celej jej dĺžke. Zvyšný obvod hracej plochy je ohraničený mantinelom pre ľadový hokej.
Takto upravená hracia plocha vytvorí dve menšie ihriská v krajných pásmach „veľkého“ ihriska,
v ktorých prebieha samotné stretnutie. Stredová plocha zostáva voľná a slúži pre rozkorčuľovanie
nehrajúcich hráčov alebo pre rôzne súťaže, ktoré môže usporiadateľ realizovať (súťaže technickej
zručnosti, korčuliarskej zručnosti a pod.). V strednej časti ihriska môžu byť umiestnené lavičky, ktoré
slúžia na oddych striedajúcich hráčov.
a) MINIBRÁNKY – sú bránky s rozmermi 146 cm a 97 cm. Pokiaľ usporiadateľ nemá k dispozícii
minibrány, využívajú sa štandardné brány podľa platných pravidiel ľadového hokeja v počte 4 ks (2
v každom hracom priestore). Minibrány sú v hracích priestoroch pre minihokej uložené v strede
medzi bránkovou čiarou riadneho ihriska a položeným minimantinelom (stredová os bránky je cca.
6 m od bránkovej čiary) a 1,5 m od mantinelu v osi hracej plochy.
b) ROZMERY HRACEJ PLOCHY
Maximálne rozmery: dĺžka 30 m a šírka 20 m.
Minimálne rozmery: dĺžka 26 m a šírka 18,6 m.
c) VYZNAČENIE HRACEJ PLOCHY – pre minihokej sa nevyžaduje žiadna úprava v značení ihriska.
d) HRAČSKÉ LAVICE – V strednej časti môžu byť umiestnené lavičky, ktoré slúžia na oddych
striedajúcich hráčov. Lavice sú umiestnené na bodoch na vhadzovanie v strednom pásme.
e) MINIMANTINEL – pod pojmom minimantinel sa rozumie predmet oddeľujúci hrací priestor pre
minihokej od zvyšnej časti „veľkého“ ihriska do maximálnej výšky 25 cm (štandardná veľkosť 20cm x 20cm). Minimantinel je zhotovený z molitanu, typizovaný a dodaný zo SZĽH. Môže byť aj
z iného mäkkého materiálu, ale bez ostrých hrán.
DRUŽSTVO A HRÁČI
a) ZLOŽENIE DRUŽSTVA – každé družstvo je rozdelené na dve mini - družstvá (minidružstvo
A a minidružstvo B). Minimálny počet hráčov pre odohranie stretnutia (minidružstvo A+B) je 16
hráčov a 2 brankári (8 hráčov a 1 brankár na každej strane, ale odporúča sa väčší počet hráčov,
ktorí budú dopísaní do zápisu o stretnutí v poznámke).
V prípade ak družstvo nastúpi na stretnutie:
 so 17 hráčmi - tréner napíše 17. hráča na voľnú pozíciu do štvrtej hernej formácie (žltá páska)
 s 18 hráčmi - tréner napíše 18. hráča na voľnú pozíciu do štvrtej hernej formácie (žltá páska) a 17.
hráča na voľnú pozíciu do tretej hernej formácie (zelená páska)
 s 19 hráčmi - tréner napíše 19. hráča na voľnú pozíciu do štvrtej hernej formácie (žltá páska), 18.
hráča na voľnú pozíciu do tretej hernej formácie (zelená páska) a 17. hráča na voľnú pozíciu do
druhej hernej formácie (modrá páska)
 s 20 hráčmi - tréner napíše jedného voľného hráča na voľnú pozíciu do každej hernej formácie (žltá,
zelená, modrá a červená páska)
36
b) MINIDRUŽSTVO – tréner rozdelí hráčov do dvoch minidružstiev. Minidružstvo A tvorí minimálne
8 hráčov a jeden brankár, Povinnosťou trénera je zaradiť hráčov podľa výkonnosti do
jednotlivých herných formácií (t. j. najlepších hráčov do prvých dvoch) a nešpekulovať
s ovplyvnením výsledku zaradením najlepších hráčov do tretej, prípadne štvrtej hernej formácie.
Podobným spôsobom tréner vytvorí minidružstvo B (výkonnostne slabší hráči).
c) HERNÁ FORMÁCIA – v každej jednej hernej formácii nastupujú vždy 4 hráči s páskami rovnakej
farby. V zápise o stretnutí môžu byť uvedení v jednej hernej formácii aj 5 hráči rovnakej farby,
ktorých tréner obmieňa počas jednotlivých striedaní na ľade. Minidružstvá sú rozdelené do
nasledovných herných formácií podľa jednotlivých farieb:
Minidružstvo A:
 Červená farba (páska) – prvá štvorka (resp. päťka)
 Modrá farba (páska) – druhá štvorka (resp.. päťka)
Minidružstvo B:
 Zelená farba (páska) – tretia štvorka (resp. päťka)
 Žltá farba (páska) – štvrtá štvorka (resp. päťka)
d) KAPITÁN DRUŽSTVA – každé družstvo má jedného kapitána a asistenta kapitána, ktorí sú
rozdelení v minidružstvach nasledovne: ak je kapitán v minidružstve „A“, asistent kapitána musí
byť v minidružstve „B“ resp. naopak.
e) OZNAČENIE HRÁČOV – minimálne 30 minút pred začiatkom stretnutia predloží vedúci každého
družstva súpisku všetkých hráčov s prideleným číslom na drese a farebným označením
zapisovateľovi stretnutia.
f) KAŽDÝ HRÁČ MUSÍ BYŤ OZNAČENÝ FAREBNOU PÁSKOU NA ĽAVEJ RUKE – podľa
vyplnenej prílohy k zápisu o stretnutí. Počas jednotlivých striedaní sú ZAKÁZANÉ akékoľvek
obmeny hráčov medzi jednotlivými formáciami.
HRACÍ ČAS
a) ČAS STRETNUTIA – počas turnajových stretnutí (ak družstvo odohrá viac ako jedno
stretnutie denne) sa hrá 2 x 15 minút čistého času, so zastavením len pri striedaní hráčov.
Počas priateľských stretnutí sa hrá 2 x 30 minút čistého času, so zastavením len pri striedaní
hráčov.
b) ČAS STRIEDANIA – striedanie hráčov sa uskutočňuje v obidvoch minidružstvach súčasne
a povinne po 60 sekundách hrubého času na znamenie časomerača.
HRÁČSKY VÝSTROJ
Hráči nastupujú na stretnutie s kompletným výstrojom podľa platných pravidiel ľadového hokeja,
vrátane certifikovaného chrániča krku (tzv. „nákrčník“) a celotvárového chrániča tváre (tzv.
„košík“) určeného výrobcom pre ľadový hokej.
POVINNOSTI DRUŽSTVA PRED ZAČIATKOM STRETNUTIA
a) VYPLNIŤ „ZÁPIS O STRETNUTÍ“ (viď príloha 1.) A „PRÍLOHU K ZÁPISU O STRETNUTÍ“
(viď príloha 2.) Rozhodcovia nesmú začať stretnutie bez vyplnenej a odovzdanej prílohy k zápisu
o stretnutí od obidvoch družstiev.
b) PRIPEVNIŤ FAREBNÉ OZNAČENIE HRÁČOV- podľa vyplnenej „prílohy k zápisu o stretnutí“
c) ROZKORČUĽOVANIE PRED ZAČIATKOM STRETNUTIA – trvá cca 5 minút a je bez pukov.
Každé družstvo sa rozkorčuľuje v jednej tretine hokejového ihriska.
37
FUNKCIONÁRI STRETNUTIA
a) ROZHODCOVIA – stretnutie vedie dvojica rozhodcov tak, že každý rozhoduje na jednom
minihrisku. Okrem vhadzovania puku sa obidvaja pohybujú pri mantineli čelom k sebe. Pri udeľovaní
trestu rozhodca uplatní signalizáciu trestu podľa platných pravidiel ľadového hokeja a ukáže na miesto
začiatku trestného strieľania. Vhadzovanie puku do hry sa vždy uskutočňuje na pomyselnom bode
v strede hracej plochy medzi bránkami. Ostatní hráči stoja cca 2 m od bodu vhadzovania. Každý
rozhodca eviduje počet strelených gólov na svojom miniihrisku.
b) ČASOMERAČ – meria časovým zariadením čas hry. Jedno striedanie trvá 60 sekúnd. Po naplnení
času zastavuje čas a zvukovým signálom oznamuje rozhodcom uplynutie času (rozhodcovia majú 5
sekúnd na prerušenie hry).
c) ZAPISOVATEĽ – má všetky povinnosti vyplývajúce z platných pravidiel ľadového hokeja. Okrem
týchto povinnosti je jeho úlohou v prípade, ak tréner družstva nedodrží vopred zapísanú hernú
formáciu (viditeľne označenú farebnou páskou) oznámiť uvedenú skutočnosť rozhodcom, ktorí sú
povinní ju zapísať do „ zápisu o stretnutí“.
PRAVIDLÁ HRY
a)VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ HRY – pre minihokej platia všetky pravidla ľadového hokeja, okrem
pravidla o zakázanom uvoľnení, postavení mimo hry a hry na telo. Udelené tresty za porušenie
pravidiel sa vždy trestajú trestným strieľaním.
 V prípade posunutia minimantinelov rozhodca hru neprerušuje, ale vo vhodnom čase
minimantinel upraví.
 V prípade zaľahnutia puku brankárom - vyzýva rozhodca brankára, aby puk rozohral za
bránku. V prípade, že tak brankár nemôže urobiť, rozhodca pisknutím hru preruší tak, že
čas naďalej beží. Útočiaci hráči sa musia od brány vzdialiť cca 5 m. Brankár následne puk
rozohráva a hra pokračuje ďalej.
 Striedanie hráčov počas hry nie je povolené.
 Výmena hráčov medzi jednotlivými štvorkami a minidružstvami A a B nie je povolená
okrem bodu 10 (nespôsobilosť hráča pokračovať v hre).
b)TRESTNÉ STRIEĽANIE – sa vykonáva vždy zo stredu ihriska na pokyn rozhodcu v čistom hracom
čase. Trestné strieľanie realizuje vždy faulovaný hráč. V prípade faulu na brankára vykonáva trestné
strieľanie jeden z hráčov, ktorý bol na hracej ploche v čase priestupku. Ostatní hráči stoja na vlastnej
polovici ihriska v blízkosti miesta na striedanie hráčov.
 Úspešne trestne strieľanie – po úspešnom trestnom strieľaní rozhodca vhadzuje puk
v strede ihriska.
 Neúspešné trestné strieľanie - po neúspešnom trestnom strieľaní rozohráva družstvo,
na ktorého brankára bolo trestné strieľanie realizované. Družstvo, ktoré trestné
strieľanie vykonáva sa musí vzdialiť na vlastnú polovicu ihriska k miestu na striedanie
hráčov.
c)VHADZOVANIE PUKU – puk sa vhadzuje do hry vždy na začiatku stretnutia, po dosiahnutom góle
a prerušenom povinnom striedaní hráčov po 60 sekundách hry. Puk sa do hry vhadzuje vždy v strede
ihriska na pomyselnom bode medzi modrou a bránkovou čiarou. Ostatní hráči musia byť od miesta na
vhadzovanie vzdialení cca 2 m.
Dôležitá je vizuálna kontrola rozhodcov pred vhadzovaním puku. Rozhodca, ktorý rozhoduje na
strane minidružstiev A vizuálne skontroluje, či je druhá strana (minidružstvá B) pripravená na
vhadzovanie puku (hráči zaujali základne postavenie a rozhodca zdvihne ruku hore). Ak je druhá
strana pripravená rozhodca na strane minidružstiev A vhadzuje puk do hry (následne aj rozhodca na
druhej strane) pričom časomerač zapína časomieru.
38
d)STRIEDANIE BRANKÁROV – brankára nie je možné odvolať z brány počas tretiny alebo
signalizácie vylúčenia súperovho hráča rozhodcom. Ak družstvo nastúpi na stretnutie s jedným
brankárom na každej z hracích plôch a ten sa zraní, musí do brány nastúpiť hráč (v brankárskej
výstroji) a nesmie byť počas zápasu dopísaný náhradný brankár.
e) SPÔSOB STRIEDANIA MINIDRUŽSTIEV – na stretnutie v minihokeji nastupujú na jednom
miniihrisku proti sebe minidružstvá A a na druhom miniihrisku nastupujú proti sebe minidružstvá B.
Po 1. polčase nedochádza k výmene minidružstiev. Minidružstva A a minidružstva B hrajú proti
sebe v priebehu celého stretnutia.
f)VÝSLEDOK STRETNUTIA – je súčtom dosiahnutých gólov minidružstva A a minidružstva B
v danom stretnutí.
TRESTY
a) UDEĽOVANIE TRESTU – pri udeľovaní trestu rozhodca uplatní signalizáciu trestu podľa platných
pravidiel ľadového hokeja a ukáže na miesto začiatku trestného strieľania. V kategórii 4. ročníka je
každý nedovolený zákrok trestaný samostatným nájazdom (trestné strieľanie).
V kategórii 3. a 4. ročníka v minihokeji je hra na telo ZAKÁZANÁ. Súboj o puk sa môže uskutočniť
len v činnosti hokejka – hokejka v rámci platných pravidiel ľadového hokeja. Ak vznikne fyzický
kontakt blokovaním hráča – hra sa neprerušuje. Každé porušenie platných pravidiel, vrátane
nešportového správania v zmysle 550 a 551, sa trestá nariadením trestného strieľania. V prípade
vzájomného vylúčenia sa trestné strieľania nenariadia a hra pokračuje vhodením puku v strede ihriska.
Trest v hre sa ukladá len pri mimoriadne brutálnych zákrokoch alebo pri hrubom nešportovom správaní
hráča (funkcionára), ktorý musí okamžite opustiť hraciu plochu a odísť do kabíny.
Hra telom je povolená iba v prípade, že kontakt s protihráčom je evidentne v súboji o puk. Cieľom
tohto pravidla je zmenšiť pravdepodobnosť vzniku zranenia spôsobeného fyzickým kontaktom tiel
hráčov.
Preto akýkoľvek úmyselný kontakt s protihráčom, na ktorý sa použije fyzická sila (bez úmyslu získať
puk) sa trestá samostatným nájazdom. Náhodný kontakt tiel hráčov vyplývajúci z bežnej hry s pukom
sa netrestá. Rozhodca posudzuje každý fyzický kontakt na základe toho, či hráč vyvolá kontakt
úmyselne alebo nie. Potrestaný je vždy hráč, ktorý vyvolá fyzický kontakt, aby zasiahol aspoň telo
protihráča, ak už nedokázal získať puk iným povoleným spôsobom.
NESPÔSOBILOSŤ HRÁČA POKRAČOVAŤ V HRE
O nespôsobilosti hráča pokračovať v hre rozhoduje lekár stretnutia. Ten je túto skutočnosť povinný
oznámiť rozhodcom stretnutia a po skončení stretnutia ju uviesť v zápise o stretnutí.
a)V prípade nespôsobilosti pokračovať v hre hráča z hernej formácie, ktorá má v „prílohe k zápisu
o stretnutí“ zapísaných viac ako 4 hráčov, tak ho nahradí voľný hráč z tejto formácie.
b)V prípade ak má družstvo v „prílohe k zápisu o stretnutí“ zapísaných voľných hráčov na 17. až 19.
pozícii nahradzuje zraneného hráča takýto voľný hráč, v danom minidružstve. Ak minidružstvo
takýchto voľných hráčov nemá, nahradí ho voľný hráč z druhého minidružstva.
c)V prípade nespôsobilosti pokračovať v hre hráča z päťky, ktorá má v „prílohe k zápisu o stretnutí“
zapísaných len 4 hráčov, tréner nahradzuje striedavo hráča
 červenej farby vždy iný hráč modrej farby a naopak
 zelenej farby vždy iný hráč žltej farby a naopak
V prípade nespôsobilosti pokračovať v hre viacerých hráčov jednej päťky ich nahradia ľubovoľní hráči
inej päťky rovnakej farby.
39
SANKCIE
Ak obidve družstvá odohrali stretnutie bez narušenia platných pravidiel minihokeja, výsledok sa
zaznamená do „Zápisu o stretnutí“ bez pripomienok.
Ak jedno z družstiev akýmkoľvek spôsobom poruší povinnosti vyplývajúce z týchto pravidiel (počet
hráčov, ich označenie, pravidelné nasadzovanie do hry atď.), rozhodcovia sú povinní uviesť túto
skutočnosť do zápisu o stretnutí.
Každý klub (každé družstvo), ktoré je zaradené do systému SZĽH má povinnosť hrať podľa týchto
pravidiel nielen súťažné, ale aj prípravne, priateľské a turnajové stretnutia na celom území Slovenska.
Tréner, ktorý poruší smernice a platné pravidlá bude riešený príslušným riadiacim orgánom,
disciplinárnym orgánom a Metodickým oddelením SZĽH. Jeho konanie bude mať za následok
prehodnotenie jeho budúceho zaradenia v rámci ŠHT – ÚTM.
V prípade porušenia tejto smernice budú družstvám, klubom, trénerom alebo funkcionárom
krátené finančné prostriedky zo systému SZĽH. Spôsoby a výšky krátenia finančných prostriedkov
pre družstvá, kluby, trénerov alebo funkcionárov nedodržujúcich predpísaný počet hráčov na stretnutie
a porušujúcu Smernicu pre povinné striedanie v minihokeji pre 4. ročník za jednotlivé stretnutia budú
stanovené a zverejnené Metodickým oddelením SZĽH a Komisiou mládeže SZĽH.
KOMISIA MLÁDEŽE
Táto smernica pre 4. ročník bola prerokovaná a schválená Komisiou mládeže SZĽH dňa 27.05. 2014 a
VV SZĽH dňa 19.08.2014 s účinnosťou od 1. 9. 2014. Komisia rozhodcov SZĽH a regionálne komisie
rozhodcov ĽH berú na vedomie a sú povinní rešpektovať špecifické ustanovenia uvedené v týchto
pravidlách.
PRIEBEH STRETNUTIA – ORGANIZÁCIA PRE 9. ROČNÍK
Vždy 15 minút pred začiatkom stretnutia začína rozcvičenie oboch družstiev na ľadovej ploche. Po
prvej tretine je prevedená úprava ľadovej plochy. Po druhej tretine je prestávka 5 minút. V prípade
vzájomnej dohody oboch družstiev po posúdení a rozhodnutí rozhodcom stretnutia je možné počas
tejto prestávky vykonať úpravu ľadovej plochy na sucho (hráči ostávajú v priebehu prestávky na
striedačkách svojich družstiev). Usporiadateľ (domáce družstvo) je povinný poskytnúť družstvu hostí
25 kusov pukov potrebných k rozcvičke na ľade. Hosťujúce družstvo je povinné po ukončení
rozcvičenia na ľade vrátiť rovnaký počet pukov usporiadateľovi stretnutia.
Rozpis súťaží, riadených VsZĽH. Spracoval Ing. Ladislav Vasilňák. Schválil VV VsZĽH.
V Rozpise súťaží, riadených VsZĽH, nebola vykonaná jazyková úprava.
© August 2014
40
SVETIELKO POMOCI n.f.
Neinvestičný fond na pomoc deťom trpiacim onkologickými ochoreniami
www.svetielkopomoci.sk
Download

Untitled - Webnode