BRATISLAVSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ, JUNÁCKA 8, 832 80 BRATISLAVA
Určené :
a / Futbalovým oddielom a klubom riadených BFZ
b / Členom Rady BFZ, Výkonného výboru a odborným komisiám BFZ
c / Rozhodcom a delegátom BFZ
ROZPIS
FUTBALOVÝCH SÚŤAŽÍ RIADENÝCH BFZ PRE SÚŤAŽNÝ ROČNÍK
2010 - 2011
Poštu adresovať :
Bratislavský futbalový zväz
/ príslušná komisia /
Junácka 8, 832 80 Bratislava
Orgány BFZ :
Výkonný výbor BFZ
Ladislav Berner
predseda
Športová 19
900 45 Malinovo
Ľubomír Suchý
podpredseda
Röntgenová 8
851 01 Bratislava
Juraj Jánošík
podpredseda
Krížna 249/4
900 42 D. Lužná
Stanislav Krchnák predseda KRaD Blumentálska 13
811 07 Bratislava
Pavel Derkay
člen
H. Meličkovej 19
841 04 Bratislava
Miroslav Baxa
člen
Budmerice 377
900 86 Budmerice
Jozef Polakovič
člen
Dolná 53
900 51 Zohor
Ondrej Trnovský
člen
Podbrezovská 41
831 04 Bratislava
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Alexander Matlák predseda RK
Bratislavská 65
903 01 Senec
Rada Bratislavského futbalového zväzu
Ladislav Berner
Ľubomír Suchý
predseda Športová 19
900 45 Malinovo
Röntgenová 8
851 01 Bratislava
Juraj Jánošík
Krížna 249/4
900 42 D. Lužná
Miroslav Radič
Kalinkovo 248
900 43Kalinkovo
Juraj Senaši
Hlboká 10/A 2929
900 27 Bernolákovo
Michal Vlček
M. Marečka 5
841 07 Bratislava
Miroslav Bednár
Jedľova 3
821 07 Bratislava
Robert Vajda
Kratiny 7
831 07 Bratislava
Jozef Chocholouš
Triblavianska 21
900 25 Chor. Grob
Boris Šimonič
Mliekarenská 17
821 01 Bratislava
Ladislav Jaborek
Irkutská 80
851 03 Bratislava
Ľubomír Kocourek
Plav. Podhradie 307
906 36 Pl. Podhradie
Ivan Morávek
Duklianska 10
900 31 Stupava
Ľubomír Zápražný
Lipová 40
900 26 Sl. Grob
Peter Kučerka
Hájniky
900 21 Svätý Jur
Predsedovia odborných komisií :
František Šmidovič
- predseda ŠTK
Hlavná 60
900 31 Stupava
Alexander Marczell
- predseda DK
SNP 20
900 28 Ivánka p/D
Justín Javorek
- predseda TMK
Kraskova 4
831 02 Bratislava
Pavel Príkopa
- predseda MK
Bartoškova 8
831 04 Bratislava
Stanislav Krchnák
- predseda KRaD
Igor Bôbik
- predseda KM
Blumentálska 13 811 07 Bratislava
Sklenárová 12
821 09 Bratislava
Sekretariát BFZ :
Miroslav Kucharič
Bankové spojenie :
- sekretár BFZ
e-mail: sekretarbfz@stonline.sk
Tel. :02/ 49 24 92 32, Fax :02/49 24 95 67
Účet BFZ - VÚB Bratislava - mesto
číslo účtu : 182937-012/0200
IČO: 30809959
DIČ: 2021394947
Milan Cuninka
- sekretár ObFZ Bratislava – mesto
e-mail: mcuninka@azet.sk
Tel.: 02/49 24 92 33, M: 0905 941 660
Bank. spojenie: PB a.s. Bratislava
Číslo účtu : 20126225/6500
IČO: 31805990
DIČ: 2021513692
Rudolf Hupka
- sekretár ObFZ Bratislava – vidiek
- e-mail: bfzvidiek@mail.t-com.sk
Tel.:02/ 49 24 96 37, Mob.: 0948 699588
Bank. spojenie: VÚB
Číslo účtu: 1652432356/0200
IČO: 31817424
DIČ: 221819921
Rudolf Novák
- regionálny tréner mládeže BFZ
- e-mail: bfztmk@mail.t-com.sk
Tel.: 02/49 24 91 92, m. 0902 937 055
Pavel Príkopa
- matrikár a organiz. pracovník BFZ,
- e-mail: pavel.prikopa@centrum.sk
Tel.: 02/49 249 639 m. 0905 474 471
Variabilné symboly platieb :
ŠTK - 324, DK – 334, MK – 231, KRaD – 244, TMK –školenia 060, TMK ŠTM 06, akcie org. SFZ – 05, sústredenie ŠTM – 07, štartovné – 222, odvolacia
komisia - 111
Slovenský futbalový zväz
Junácka 6, 832 80 Bratislava
Tel.:02/ 49 24 91 50 - 168, fax : 02/49 24 95 95
Matrika :02/ 49 24 91 56, fax :02/ 49 24 95 77
Výkonný výbor Oblastného futbalového zväzu Bratislava - mesto :
Ľubomír Suchý
predseda
Michal Vlček
podpredseda
Pavol Páchnik
predseda KRaD
Martin Bokroš
člen VV
Miroslav Bednár
člen VV
Milan Lošonský
člen VV
Rőntgenová 8
851 01 Bratislava
M-0903 761 434
M. Marečka 5
841 07 Bratislava
M-0903 570 342
Hálova 2
851 01 Bratislava
M- 0905 101898
Floriánske n. 1 811 07 Bratislava
M-0903 241 524
Jedľová 3
821 07 Bratislava
M-0911 727 757
Kadnárová 72/59 831 05 Bratislava
M- 0905 328 978
--------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------
Predsedovia odborných komisií
Pavol Šuniar
- predseda ŠTK
Miroslav Bóc
- predseda DK
Pavol Páchnik
- predseda KRaD
Adam Somoláni
- predseda KM
Michal Salenka
- predseda TMK
Vajnorská 39
900 25 Chor.Grob
M- 0905 746 234
Hrobáková 13 851 02 Bratislava
M- 0904 897 302
Hálová 2
851 01 Bratislava
M- 0905 101 898
Lenárdová 6
851 01 Bratislava
M- 0908 687 602
Ševčenkova 14 851 01 Bratislava
M-0904 146 985
Výkonný výbor Oblastného futbalového zväzu Bratislava – vidiek
Juraj Jánošík
Dušan Dvoran
Dušan Berzedi
Jaroslav Ferenčák
Pavol Minárik
Dušan Badinský
Štefan Vidovič
predseda
Krížna 249/4
900 42 D. Lužná
M-0905 948 813
podpredseda
Robotnícka 377/13 900 66 Vysoká p/M
M- 0905 537 343
podpredseda
Obran. mieru 38 902 01 Pezinok
M- 0903 254 937
člen VV
Jakubov 486
900 63 Jakubov
M- 0907 130 824
predseda KRaD
Za koníčkom 2 902 01 Pezinok
M- 0904 801 123
člen VV
Letná 17
903 01 Senec
M–0905 797105
člen VV
Nová 526
908 73 Veľké Leváre
M – 0903 766 778
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kamil Kyselica
predseda RK
Štúrova 28
900 21 Sv.Jur
M- 0915 642 451
Predsedovia odborných komisií
Ján Farbula
Robert Dadykin
Ivan Konečný
Pavol Minárik
Kamil Kyselica
Ivan Kolembus
- predseda ŠTK
Muškátova 3
902 01 Pezinok
M- 0905 526 761
- predseda DK
Gröslingova 48 811 09 Bratislava
M- 0905 454 250
- predseda KM
V zákostolí 350 900 65 Záh. Ves
M- 0914 173 242
- predseda KRaD Za koníčkom 2 902 01 Pezinok
M- 0904 801 123
-predseda RK
Štúrova 28
900 21 Sv.Jur
M- 0915 642 451
- predseda TMK
Nám.1.mája 23 903 01 Senec
M- 0903 705 159
Rada oblastného futbalového zväzu Bratislava – vidiek:
Juraj Jánošík
Krížna 249/4
Jaroslav Biksadský
Studienka 132
Peter Húska
Bratislavská 126
Miloš Sládeček
Plav. Štvrtok 248
Ján Farbula
Muškátova 3
Štefan Hilka
Jablonové 311
900 42 D. Lužná
M-0905 948 813
908 75 Studienka
M- 0905 663 375
902 01 Pezinok
D- 033/64 23 225
900 68 Plav. Štvrtok
M- 0905 926 704
902 01 Pezinok
M- 0905 526 761
900 54 Jablonové
M- 0915 233 375
Alexander Nagy
Veterná 3
Alojz Banič
Kaplna 109
Ján Podmanický
Jablonec 111
900 44 Tomášov
0903 410 034
900 84 Kaplna
M-0904 146 979
900 87 Jablonec
M- 0905 345 431
A. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
1. Riadenie súťaží.
1.1.1 Súťaže riadené Reg. BFZ.
Seniori :
Starší dorast :
Mladší dorast :
Starší žiaci :
Mladší žiaci :
Liga ml. žiakov SFZ
Prípravka :
III. liga
IV. liga, skupina A
IV. liga, skupina B
III. liga
III. liga
II. liga
II. liga
skupina A1 r. 2000
skupina B1 r. 2001
skupina C1 r. 2002
skupina A2
skupina B2
(S3R)
(S4A)
(S4B)
(SD3R)
(MD3R)
(SZRL)
(MZRL)
(lmzSFZ)
(PMA1)
(PMB1)
(PMC1)
(PMA2)
(PMB2)
Všetky uvedené súťaže riadi Výkonný výbor Reg. BFZ prostredníctvom svojej
Športovo-technickej komisie (ŠTK).
1.1.2 Súťaže riadené ObFZ Bratislava–mesto.
Seniori :
Starší žiaci :
Mladší žiaci :
V. liga
I. trieda
I. trieda
(S5M)
(SZM)
(MZM)
Všetky uvedené súťaže riadi Výkonný výbor ObFZ Ba-mesto prostredníctvom
svojej Športovo-technickej komisie (ŠTK) a Komisie mládeže (KM).
1.1.3 Súťaže riadené ObFZ Bratislava–vidiek.
Seniori :
Dorast :
Žiaci :
Prípravky
:
Prípravky :
V. liga
VI. liga
IV. liga, skupina A
IV. liga, skupina B
IV. liga, skupina C
skupina A (MA)
Prípravka Malacky
skupina B (PK)
Prípravka Pezinok
skupina C (SC)
prípravka Malacky
prípravka Pezinok
prípravka Senec
(S5V)
(S6V)
(SD4VA)
(SD4VB)
(SD4VC)
(SZVA)
(Pr-MA)
(SZVB)
(Pr-PK)
(SZVC)
(Pr-MA)
(Pr-PK)
(Pr-SC)
Všetky uvedené súťaže riadi Výkonný výbor ObFZ Ba-vidiek prostredníctvom
svojej Športovo-technickej komisie (ŠTK) a Komisie mládeže (KM).
2. Usporiadateľ.
Usporiadajúci FK (FO) je povinný riadiť sa podľa SP čl. 43 – 51 (bez povinosti
plnenia SP čl.45 odst. f). Pre stretnutia seniorov III. a IV. ligy sa nariaďuje
minimálny počet členov US na 10 s povinnosťou vykonávať funkciu hlavného
usporiadateľa členovi výboru FK (FO) s dôrazom na plnenie povinnosti podľa SP
(čl.44 odst. b, čl. 47 odst. b a čl. 48 odst. 3). Pre stretnutia dorastu III. ligy sa
stanovuje minimálny počet troch členov US
ObFZ BA-mesto nariaďuje v súťaži (S5M) minimálny počet členov US (1+3)
s povinnosťou vykonávať funkciu HU členovi výboru FK.
Usporiadatelia musia mať oblečené farebné rozlišovačky s číslami (len
súťaže seniorov). Pred stretnutím odovzdá hlavný usporiadateľ delegátovi
(rozhodcovi) stretnutia zoznam usporiadateľov s pridelenými číslami a nákresom
rozmiestnenia v areáli štadióna.
V súťažných stretnutiach III., IV., V. a VI. ligy seniorov, III. ligy dorastu a IV.
ligy dorastu BA vidiek musí byť striedanie hráčov vykonané s pomocou dobre
viditeľných tabúľ s číslicami, ktoré je domáci oddiel povinný mať k dispozícii, a taktiež
je domáci oddiel povinný zabezpečiť zodpovedného usporiadateľa (vedúceho
domáceho družstva), ktorý v súčinnosti s rozhodcami stretnutia bude viditeľne
ukazovať pomocou tabule na striedanie nastavenie hracej doby hry na konci
jednotlivých polčasov.
Každé ihrisko v súťažných stretnutiach III., IV. a V.ligy musí mať kryté
striedačky uzatvorené zboku a zo zadnej strany. Pred striedačkou sa doporučuje
vyznačiť technickú zónu, ktorá je vzdialená min. 1 m od postrannej čiary hracej
plochy a okraja lavičiek na striedanie. Každé mužstvo III. a IV. ligy musí byť
vybavené ukazovateľom času a skóre a musí mať fungujúci rozhlas a k nemu
hlásateľskú službu.
Usporiadateľ stretnutia je povinný zabezpečiť, aby sa v areáli štadióna
nekonzumovali nápoje zo sklenných obalov a tiež, aby sa nevnášali do areálu
predmety, ktoré objektívne môžu byť použité na ohrozenie účastníkov stretnutia.
V diváckej zóne, resp. v obdobnom inom vhodnom mieste pre pozorovanie priebehu
stretnutia, musí byť k dispozícii pre výkon funkcie delegáta stretnutia zabezpečené
vhodné zastrešené miesto.
3. Termíny a vyžrebovanie.
Termínová listina, vyžrebovanie a hracie časy účastníkov súťaží sú
neoddeliteľnou súčasťou tohoto Rozpisu súťaží a sú záväzné pre všetky FO (FK)
súťaží Reg. BFZ, Obl.FZ Bratislava-mesto a Obl.FZ Bratislava-vidiek.
Vo vyžrebovaní sú pre každé kolo uvedené úradné hracie časy (UHČ), ktoré
rešpektujú zmenu viditeľnosti v ročnom období. V týchto hracích časoch hrajú tie
družstvá, ktoré v zozname hracích časov nemajú pevný hrací čas, ale skratku UHČ.
Hosťujúce družstvá sú povinné nastupovať na stretnutia v hracích časoch,
ktoré sú uvedené v časti “ Hracie časy pre účastníkov súťaží”.
Riadiace orgány BFZ si vyhradzujú právo nariadiť v posledných 3 kolách
jednotné termíny a UHČ všetkých majstrovských súťaží Reg. BFZ a obidvoch
Obl.FZ, prípadne len tých stretnutí, v ktorých budú družstvá bezprostredne
zainteresované v boji o postup alebo záchranu.
ObFZ BA-vidiek si vyhradzuje právo z dôvodu nedostatočného počtu
rozhodcov v záujme zabezpečenia stretnutí v zmysle noriem preložiť stretnutia
z nedele na sobotu.
3.1. Hracie dni.
Hracie dni sú sobota a nedeľa od 8.30 hod. do ÚHČ, respektíve deň
stanovený termínovou listinou.
3.2. Miesto stretnutia.
Stretnutia sa hrajú na schválených ihriskách tých FK (FO), ktorých družstvá sú
vo vyžrebovaní uvedené na prvom mieste. Zúčastnené dužstvá, R a D sú povinní
sa dostaviť na miesto stretnutia minimálne 1 hodinu pred jeho začiatkom. V
súťažiach je možné odohrať stretnutia i v obrátenom poradí, ak sa oba
zainteresované FK (FO) na zmene dohodnú, predložia ju na predpísanom tlačive
v danej lehote, riadiaci orgán dohodu schváli a bude uverejnená v ÚS.
3.3. Predzápasy.
Začiatky predzápasov ( pUHČ ) sa stanovujú nasledovne :
seniori :
2 hod. a 30 min. pred UHČ
dorast :
2 hod. a 30 min. pred UHČ
starší žiaci :
2 hod. pred UHČ
mladší žiaci a prípravka :
1 hod. a 30 min pred UHČ
pri tzv „ dvojičkách“ dorast
2 hod. pred 2. stretnutím
žiaci
1 hod. a 30 min. pred 2. stretnutím
Tzv. dvojičky hrajú vždy v sobotu a nedeľu v poradí starší–mladší, v pracovný deň
sa hrajú tieto dvojičky vždy v obrátenom poradí t.z. mladší–starší.
Predzápasy pred UHČ sú uvádzané skratkou pUHČ, ppUHČ resp. s údajom
času pred UHČ napr.: 3,5 hod. pUHČ.
3.4. Zmeny termínov a hracích časov.
Zmeny termínov, uvedených v termínovej listine, môžu byť vykonané len na
základe riadne odôvodnenej žiadosti na predpísanom tlačive a dodržania
nasledujúcich zásad :
Družstvá môžu svoje vyžrebované stretnutia len predohrávať, ak ich vzájomnú
dohodu schváli ŠTK (21 dní pred vyžrebovaným termínom). V prípade, že žiadateľ
nedodržal túto lehotu, môže žiadať ŠTK o súhlas so zmenou termínu majstrovského
stretnutia, najneskôr však 10 dní pred dňom jeho konania, pričom za
prerokovanie uhradí vopred poplatok vo výške 5 € v súťažiach seniorov, ObFZ BAmesto 3,5 € a 2 € v ostatných súťažiach, ObFZ BA-mesto 1,65 €. V prípade, že
žiadosť, resp. dohoda o zmene termínu bude ŠTK predložená v termíne
kratšom ako 10 dní pred dňom stretnutia, prípadne bez úhrady poplatku, ŠTK
túto nemusí akceptovať !
Futbalový klub (oddiel) má právo požiadať o zmenu termínu majstrovského
stretnutia aj v prípade, že má do reprezentačných výberov BFZ nominovaných
najmenej 2 hráčov, uvedených na schválenej súpiske pre príslušnú časť súťažného
ročníka v kategórii seniorov, alebo najmenej 3 hráčov v kategóriách dorastencov
a žiakov. V takomto prípade je prioritná dohoda klubov o predohrávke. V prípade, že
sa zainteresované FK (FO) na náhradnom termíne stretnutia nedohodnú, tento určí
riadiaci orgán !
Zmenu domáceho ihriska v priebehu súťažného ročníka je každý FK (FO)
povinný v dostatočnom časovom predstihu (minimálne 15 dní pred termínom,
v ktorom odohrá na novom ihrisku prvé majstrovské stretnutie) oznámiť riadiacemu
orgánu a táto zmena bude uverejnená v úradnej správe BFZ a na internetovej
stránke www.bfz.sk - záväzné pre všetky FK (FO), R a D.
Futbalový klub (oddiel) ktorému v priebehu súťažného ročníka ŠTK schváli
zmenu ihriska, hracieho dňa alebo času na ďalšie obdobie, má povinnosť túto zmenu
písomne nahlásiť aj oddielom, s ktorými sa ešte stretne v aktuálnom súťažnom
ročníku.
V žiackych súťažiach riadených ObFZ Bratislava-mesto, pri nedodržaní
nahlásenia zmeny termínu stretnutia, alebo pri svojvoľnej zmene termínu oddielmi
bez vedomia riadiaceho orgánu, budú obidva oddiely potrestané peňažnou pokutou
10 € a domáci oddiel uhradí rozhodcom cestovné náklady v prípade ich príchodu
v termíne stanovenom riadiacim orgánom.
3.5. Nedohrané alebo neodohrané stretnutia.
Ak sa stretnutie neodohrá alebo nedohrá pre prekážku z vyššej moci
(nespôsobilý terén, nepriaznivé poveternostné podmienky a pod.) oddiely sú povinné
dohodnúť sa na dohrávke s termínom do 14 dní, v posledných troch kolách do 5 dní.
Vzájomná dohoda sa uvedie do Zápisu o stretnutí, potvrdia ju zástupcovia
oboch oddielov (kapitán a vedúci mužstva) a delegovaný rozhodca, ktorý je za
realizovanie dohody zodpovedný. Ak nedôjde k dohode a zástupcovia oddielov sa
nedostavia na najbližšie zasadnutie ŠTK, termín dohrávky nariadi ŠTK Reg. BFZ
alebo príslušného Obl.FZ !
Pôvodne delegovaní rozhodcovia a delegát sú delegovaní aj na dohrávku
dohodnutú Zápisom o stretnutí, alebo si zabezpečia náhradu cestou
obsadzovacieho úseku KRaD !
FK (FO), ktorého družstvo z ľubovolných dôvodov nenastúpi na súťažné
stretnutie, je povinný do termínu najbližšieho zasadnutia DK uhradiť
na účet príslušného FZ poriadkovú pokutu a jej uhradenie dokladovať riadiacemu
orgánu ústrižkom šeku BFZ alebo Obl.FZ a to podľa platného zaradenia do príslušnej
súťaže ! Poriadková pokuta sa pre jednotlivé stupne súťaží stanovuje nasledovne:
III. liga seniorov
IV. liga seniorov
ostatné súťaže seniorov
seniori (S5M)
III. liga staršieho dorastu
ostatné súťaže dorastu
200 €
150 €
100 €
66€
50 €
30 €
súťaže žiakov a prípravky
súťaže žiakov (SZM, MZM)
20 €
16 €
Z uvedenej poriadkovej pokuty 50 % pripadne po vyžiadaní FK (FO) družstvu,
ktoré bolo pripravené na stretnutie riadne nastúpiť, ako náhrada za náklady spojené
s prípravou ihriska, resp. vycestovaním na neuskutočnené stretnutie.
V súťažiach riadených Obl.FZ BA-vidiek je FK (FO) povinný do 15 dní uhradiť
poriadkovú pokutu na účet alebo adresu (uvedenú v RS) príslušného oddielu, ktorý
bol pripravený na stretnutie riadne nastúpiť, ako náhradu za náklady spojené
s prípravou ihriska resp. vycestovaním na neuskutočnené stretnutie.
V prípade neplnenia vyššie uvedených povinností bude FK (FO) odstúpený
na príslušnú DK.
3.6. Odhlásenie mužstva zo súťaží.
V prípade odhlásenia družstva zo súťaží riadených reg. BFZ je družstvo (FO)
povinné zaplatiť poplatok vo výške:
III. liga
IV. liga
súťaže dorastu, žiakov a
prípravka
500 €
350 €
180 €
V prípade vystúpenia družstva zo súťaže riadenej ObFZ BA-mesto po
zaevidovaní prihlášky sekretárom ObFZ BA–mesto a v prípade vylúčenia družstva zo
súťaže podľa SP čl.108/1 je oddiel povinný do termínu najbližšieho zasadnutia ŠTK
(KM) uhradiť na účet ObFZ BA–mesto poplatok a jeho uhradenie dokladovať
riadiacemu orgánu ústrižkom šeku ObFZ. Poplatok je nasledovný:
súťaže seniorov
súťaže dorastu
súťaže žiakov
331 €
166 €
100 €
VV Oblastného futbalového zväzu BA–vidiek odsúhlasil, že v prípade
odhlásenia, alebo vylúčenia družstva zo súťaže je družstvo povinné zaplatiť poplatok
vo výške uvedenej nižšie. V prípade nezaplatenia poplatku, pri opätovnom prihlásení
družstva do súťaže, FK zaplatí dvojnásobný poplatok.
V. liga
VI. liga
dorast
žiaci a prípravka
200 €
150 €
100 €
50 €
4. Účastníci súťaží.
Účastníci súťaží so štartovými číslami a HČ jednotlivých družstiev, sú uvedení
v príslušnej časti Rozpisu súťaží.
5. Hospodárske náležitosti.
Všetky FK (FO) štartujú v súťažiach na vlastné náklady. Náklady na rozhodcov
a delegátov zväzu hradí usporiadajúci FK (FO) v súlade s pokynmi, uvedenými
v tomto Rozpise.
5.1 Štartovný vklad.
Vo všetkých súťažiach seniorov štartujú družstvá na základe zaplatenia
štartovného vkladu, ktorý je pre jednotlivé súťaže v súťažnom ročníku 2010/2011
nasledovný:
Reg. BFZ
III. liga
IV. liga
600 €
400 €
Obl.FZ Ba-mesto
V. liga
166 €
Obl.FZ Ba-vidiek
V. liga
VI. liga
232 €
166 €
Úhrada štartovných vkladov musí byť uskutočnená najneskôr do 20. 7.
príslušného roka pred začiatkom majstrovských súťaží. V opačnom prípade bude
príslušný FK (FO) odstúpený na doriešenie príslušnej DK!
Družstvá, ktoré nedodržia podmienky účasti v súťažiach riadených Reg.FZ
Bratislava (počet ml. družstiev), okrem štartovného vkladu uhradia aj poplatok vo
výške 25 % zo štartovného vkladu za každé neprihlásené mládežnícke družstvo.
Poplatok sa použije na účely rozvoja mládežníckeho futbalu.
Družstvá, ktoré nedodržia podmienky účasti v súťažiach riadených OblFZ
Bratislava–mesto (počet ml. družstiev), okrem štartovného vkladu uhradia aj poplatok
vo výške 50 % zo štartovného vkladu. Poplatok sa použije na účely rozvoja
mládežníckeho futbalu.
5.2. Pokyny pre vyplácanie rozhodcov a delegátov zväzu v majstrovských
a pohárových stretnutiach reg. BFZ v €:
Súťaž
Majstrovské stretnutia
Priateľské
stretnutia
Priateľské
medzinárodné
stretnutia
Reprezentačné
výbery
R
AR
D
R
AR
R
AR
R
AR
III. liga
66
43
43
33
18
40
25
40
25
IV. liga
53
37
37
22
15
25
18
-
-
III. liga
17
12
12
12
7
12
7
-
-
SD+MD
SZRL+MZRL
13
8
-
7
3
7
3
-
-
Prípravka
8
7
-
-
-
-
-
-
-
Odmeny zahŕňajú náklady na dopravu, stravné a daň.
V zápasoch Pohára BFZ vypláca domáci oddiel rozhodcom paušál podľa
sadzby majstrovskej súťaže, v ktorej hrá tento v práve prebiehajúcom súťažnom
ročníku.
5.2.1 Pokyny pre vyplácanie rozhodcov a delegátov zväzu v majstrovských
a pohárových stretnutiach OblFZ Bratislava- mesto v €:
R
AR
D
Žiaci
st. + ml.
R
AR
V. liga
25,-
18,-
18,-
I. trieda
8,-
5,-
Dorast
12,-
8,-
Odmeny zahŕňajú náklady na dopravu a daň.
5.2.2 Pokyny pre vyplácanie rozhodcov a delegátov zväzu v majstrovských
a pohárových stretnutiach OblFZ Bratislava-vidiek v €:
Súťaž
Majstrovské stretnutia
Priateľské
stretnutia
R
AR
D
R
AR
V. liga
37
27
27
17
14
VI. liga
30
22
22
15
10
dorast
15
10
-
12
7
Žiaci
13
8
7
3
8
7
Prípravka
Odmeny zahŕňajú náklady na dopravu, stravné a daň.
5.2.3 Pokyny pre vyplácanie rozhodcov a delegátov zväzu v majstrovských
stretnutiach riadených SFZ v €:
SFZ
Rozhodca
Asistent
Delegát
I. LSD
26
19
19
II. LSD
24
17
17
LMD
20
14
14
LSŽ
17
10
-
I. L žien
17
10
-
II. L žien
14
9
-
L žiačok
9
5
-
- všetky odmeny rozhodcov a delegátov v súťažiach riadených reg. BFZ a OblFZ
Bratislava-vidiek podliehajú zdaneniu, ktorú odvádza rozhodca na koci roka;
- v prípade, že sa stretnutie z akejkoľvek príčiny neodohrá, rozhodcom a DZ
prináleží len náhrada cestovného, prípadne stravné.
- odmeny sú uvedené bez zrážky na daň, ktorú si v súlade so zákonom odvedú
rozhodcovia a delegáti za príslušné zdaňovací obdobie,
- ak sa stretnutie z akejkoľvek príčiny neodohrá, pre R, AR, a D přináleží náhrada
cestovného len z ohľadom na jeho kontaktnú adresu (bydlisko trvalé, prechodné,
VŠ internáty, priváty a pod.) v bratislavskom regióne. Stravné len v prípade, ak im
za čas na ceste, v svislosti so stretnutím, přináleží podľa všeobecne platných
predpisov.
5.3. Cestovné.
V súťažiach riadených ObFZ Bratislava–mesto sa určuje jednotné cestovné
vo výške 2,49 € v prípade neuskutočneného stretnutia.
5.4. Stravné.
V súťažiach riadených ObFZ Bratislava–mesto si rozhodcovia a delegáti
neuplatňujú nárok na stravné.
B. TECHNICKÉ USTANOVENIA
6. Predpis.
Hrá sa podľa platných Pravidiel futbalu a k nim vydaných doplnkov, ktorých
výklad prináleží príslušnej KR, ďalej podľa Súťažného poriadku a tohto Rozpisu,
ktorého výklad prináleží príslušnej ŠTK .
7. Štart hráčov.
a.) hráč má právo nastúpiť do stretnutia, ak vlastní registračný preukaz, spĺňajúci
náležitosti čl. 34 SP a čl. 9 RP SFZ.
b.) v súťaži seniorov štartujú hráči, ktorí tvoria kategóriu dospelých a ďalej hráči
kategórie dorastu, ktorí spĺňajú podmienky štartu podľa SP čl. 113
c.) v kategórii dorastu štartujú hráči:
- štarší dorast
- mladší dorast
d.) v kategórii žiakov štartujú hráči:
- starší žiaci
- mladší žiaci
e.) v kategórii prípravka štartujú hráči:
narodení po 1. 1. 1992 a mladší
narodení po 1. 1. 1992 a mladší
narodení po 1. 1. 1994 a mladší
narodení po 1. 1. 1996 a mladší
narodení po 1. 1. 1996 a mladší
narodení po 1. 1. 1998 a mladší
narodení po 1. 1. 2000 a mladší
Hráči štartujú vo svojej vekovej kategórii. Po dovŕšení stanoveného veku
prechádzajú do najbližšej vekovej kategórie vždy k 1. januáru kalendárneho roka a to
po dovŕšení: 14. roku veku z kategórie žiakov do kategórie dorastu
18. roku veku z kategórie dorastu do kategórie seniorov
V prípade, že hráč dovŕši 14. rok veku v období od 1. 1. – 31. 12.
kalendárneho roka, môže príslušný súťažný ročník dohrať v kategórii žiakov. Ak hráč
dovŕši 18. rok veku v období od 1.1. – 31.12. kalendárneho roka, môže príslušný
súťažný ročník dohrať v kategórii dorast.
Okrem svojej vekovej kategórie môže vo vyššej vekovej kategórii štartovať:
- v kategórii dorast (súťaž mladšieho dorastu) – žiak, ktorý v období od 1. 1. – 31.
12. kalendárneho roka dovŕši ku dňu štartu v družstve 14. rok veku, avšak len
v prípade, že pre túto skupinu je vytvorená samostatná súťaž mladšieho dorastu.
- v kategórii seniorov – dorastenec, ktorý v období od 1. 1. – 31. 12. kalendárneho
roka dovŕši ku dňu štartu v družstve dospelých 16. rok veku.
O štarte hráča v najbližšej vyššej vekovej kategórii rozhodujú len FK, ktoré sú
povinné vyžiadať si písomný súhlas rodičov (zákonných zástupcov) a súhlas
príslušného telovýchovného lekára. Celú zodpovednosť za štarty hráčov vo vlastnej
a vyššej vekovej kategórii nesie FK a príslušný tréner (SP čl. 113 ).
Za mladší dorast môžu štartovať (hrať) aj starší žiaci na žiacky registračný
preukaz, ak spĺňajú ustanovenie čl. 113 SP (kategória starších žiakov).
V súťaži riadenej reg.BFZ – v kategórii mladší žiaci (MZD), v žiackej súťaži
OblFZ Bratislava–vidiek a v súťaži mladších žiakov (MZM) ObFZ Ba-mesto môžu
štartovať dievčatá narodené po 1. 1. 1996.
V OblFZ Bratislava–vidiek, súťaže dorastencov, môžu štartovať žiaci narodení
v roku 1996 po dovŕšení 14. roku veku na žiacky registračný preukaz.
f.) lekárska kontrola: 31
- FK je povinný mať doklad o platnej lekárskej prehliadke (SP čl. 36).
- Platnosť lekárskych prehliadok (ako i štartu hráčov, ktorí nie sú v treste)
potvrdzuje podpisom pred stretnutím do zápisu o stretnutí kapitán a vedúci
družstva príslušného FK.
- V čase pracovnej neschopnosti (ďalej len PN) je hráč povinný predložiť klubu
doklad o PN a počas jej trvania nesmie hráč nastúpiť v majstrovských,
pohárových príp. prípravných stretnutiach. Štart hráča sa v takomto prípade
považuje za neoprávnený a voči hráčovi a klubu sa postupuje v zmysle
ustanovení SP a DP SFZ.
Podmienky štartu:
Všetci hráči nastupujúci na stretnutie musia predložiť platný registračný
preukaz, ktorého náležitosti musia byť v súlade s platným SP futbalu. Hráč je
povinný nosiť so sebou na stretnutia hodnoverný preukaz totožnosti s fotografiou
(OP, pas, VP a pod.).
Ak sa hráč v prípade námietky voči jeho štartu nepreukáže hodnoverným
dokladom totožnosti, nemusí byť pripustený do hry a jeho štart sa môže
považovať za neoprávnený. Rozhodca však musí vyčerpať všetky možnosti, aby
hráč mohol na stretnutie nastúpiť a ďalej postupuje podľa SP čl.66 odst. b. Rozhodca
odoberie RP a zašle ho spolu so Zápisom o stretnutí riadiacemu orgánu. Štart tohto
hráča bude riešený v súlade s platnými normami.
V prípade neoprávneného štartu hráča ( DP SFZ, príl.1, čl.9 ), za iný oddiel,
na cudzí, neplatný alebo sfalšovaný reg. preukaz, v súťažiach riadených ObFZ BA–
mesto je oddiel povinný do termínu najbližšieho zasadnutia ŠTK (KM) uhradiť na účet
ObFZ BA–mesto poplatok a jeho uhradenie dokladovať riadiacemu orgánu ústrižkom
šeku ObFZ. Poplatok sa určuje nasledovne:
súťaže seniorov
súťaže dorastu
súťaže žiakov a prípravky
40 €
20 €
10 €
súťaže seniorov ObFZ mesto
súťaže žiakov
ObFZ mesto
33 €
8€
ŠTK BFZ, ObFZ BA–mesto, ObFZ BA–vidiek nariaďuje uskutočniť povinnú
konfrontáciu hráčov vo všetkých mládežníckych súťažiach pred stretnutím, ktorú
uskutočnia kapitáni a vedúci družstiev. Hráči sú povinní mať pri sebe hodnoverný
preukaz totožnosti ako aj preukaz poistenca. Ak sa hráč v prípade námietky voči
štartu nemôže hodnoverne preukázať dokladom totožnosti má R právo hráča
nepripustiť do hry. Hráč, ktorý v čase konfrontácie nebol prítomný, musí byť
rozhodcom zo zápisu vyčiarknutý. Pri povinnom uplatnení tohto ustanovenia, nie je
možné vzniesť námietku voči štartu hráča.
Kontrola totožnosti (Súťažný poriadok, čl. 66) :
1. Kontrolu totožnosti (konfrontáciu) hráčov družstiev možno uskutočniť na
požiadanie najneskôr pred začiatkom druhého polčasu.
2. Postup vykonania kontroly totožnosti :
a. Kontrolu totožnosti uskutočnia spolu obaja kapitáni, ktorým rozhodca poskytol
všetky skontrolované RP, a to tak, že kapitán kontrolovaného družstva
predstavuje jednotlivých hráčov svojho družstva a po ich kontrole preberá od
kontrolujúceho kapitána súpera RP už skontrolovaných hráčov. V stretnutí
mládeže kontrolu totožnosti rovnakým spôsobom uskutočnia spolu s kapitánmi
aj vedúci oboch družstiev, ktorí sú oprávnení opýtať sa jednotlivých hráčov na
rôzne osobné údaje. Výsledok totožnosti oznámia kapitáni (vedúci družstiev
mládeže) rozhodcovi. Po vykonaní kontroly vrátia registračné preukazy
rozhodcovi.
b. V prípade odmietnutia podrobiť sa kontrole totožnosti alebo neuznania
totožnosti niektorého hráča (hráčov) pri konfrontácii kapitánmi (vedúcimi
družstiev), kapitán uvedie námietku proti štartu hráča (hráčov) do zápisu o
stretnutí a na základe tejto námietky vyzve rozhodca uvedeného hráča (hráčov)
na vykonanie kontroly totožnosti (podľa RP a podľa hodnoverného preukazu
totožnosti s fotografiou). Túto konfrontáciu uskutoční sám tak, že skontroluje
fotografiu hráča na RP, zaznamená do zápisu o stretnutí podľa odpovede hráča
jeho osobné údaje vrátane adresy trvalého bydliska a nechá hráča podpísať
uvedené údaje (taktiež ich podpíše kapitán a vedúci družstva) a po stretnutí
zašle registračný preukaz skontrolovaného hráča spoločne so zápisom o
stretnutí. Ak rozhodca po konfrontácii, ktorú vykonal rozhodne, že registračný
preukaz zodpovedá totožnosti hráča, povolí hráčovi nastúpiť v stretnutí a na
druhej strane zápisu popíše dôvod svojho rozhodnutia. Odmietnutie
(nepodrobenie sa) kontroly totožnosti alebo neuznanie totožnosti hráča (hráčov)
po konfrontácii rozhodcom má za následok, že hráč (prípadne hráči) nemôže v
stretnutí nastúpiť a rozhodca tieto skutočnosti podrobne zdôvodní v zápise o
stretnutí. Ak sa tak stane v polčasovej prestávke (v priebehu II. polčasu), hráč je
v zmysle Pravidiel futbalu vylúčený z hry.
c. Za uskutočnenie kontroly totožnosti zodpovedá kapitán a vedúci družstva.
Odmietnutie konfrontácie hráčov má okrem hracích dôsledkov v súlade so SP
čl. 100/ i disciplinárne dôsledky voči kapitánovi, vedúcemu družstva a hráčovi,
ktorý konfrontáciu odmietol, a v prípade nesprávneho postupu i voči rozhodcovi.
d. V prípade uvedenia námietky proti štartu hráča do zápisu o stretnutí, i v prípade
trvajúcej námietky, keď rozhodca po konfrontácii, ktorú už on sám vykonal,
povolil hráčovi nastúpiť, odmietnutia konfrontácie niektorým hráčom (družstvom)
alebo neuznania totožnosti hráča rozhodcom, musia sa na najbližšie zasadnutie
ŠTK dostaviť rozhodca stretnutia, kapitáni a vedúci oboch družstiev a hráč, proti
ktorému bola do zápisu o stretnutí uvedená námietka, resp. záznam rozhodcu.
Ak sa na najbližšie zasadnutie ŠTK nedostaví hráč, proti ktorému bola vznesená
námietka, stretnutie bude kontumované.
Oprávnenosť štartu hráča :
Príslušné ŠTK a KM upozorňujú všetky FO, že za neoprávnený štart hráčov
po štvrtom (ôsmom, …) napomínaní a vylúčení je zodpovedný výlučne oddiel,
pretože
v Úradnej správe DK nemusia byť uvedení všetci napomínaní a vylúčení hráči
pre chýbajúce zápisy alebo pre neuverejnenie Úradnej správy DK, resp. chyby v tlači.
7.1. Hracie časy.
-
V rámci súťaží riadených BFZ sú hracie časy stretnutí určené takto :
dospelí
2 polčasy po 45 min.
starší dorast
2 polčasy po 45 min.
mladší dorast
2 polčasy po 40 min.
starší žiaci
2 polčasy po 35 min.
- mladší žiaci
- prípravka
2 polčasy po 30 min.
2 polčasy po 25 min.
Pre všetky vekové kategórie s 15 min. prestávkou, vrátane odchodu hráčov do kabín
a ich návratu na hraciu plochu.
7.2. Výstroj hráčov.
V žiackych súťažiach je zakázané používať kopačky s vymeniteľnými kolíkmi,
s výnimkou najvyššej súťaže starších žiakov. Používanie chráničov holení je povinné
vo všetkých vekových kategóriách a súťažiach. Hráč, ktorý túto povinnosť nebude
rešpektovať, nebude pripustený do hry. Rozhodcovia sú povinní dodržiavanie tohoto
ustanovenia kontrolovať.
Právo voľby farby dresov v súťažiach S3R, S4A a S4B má domáci oddiel,
pričom musí použiť farbu dresov uvedenú v tomto rozpise (adresár klubov),
v opačnom prípade má právo voľby dresov hosťujúci oddiel, domáci oddiel sa
musí prispôsobiť. Pokiaľ ju tam niektorý oddiel nemá uvedenú musí sa
prispôsobiť hosťujúcemu oddielu. Vo všetkých ostatných súťažiach má právo
voľby dresov hosťujúci oddiel.
V súťažiach mladších žiakov a prípraviek, ŠTK BFZ nariaďuje používať lopty
veľkosti číslo 4.
8. Podmienky štartu hráčov v súťažiach.
Všetci hráči musia pred stretnutím predložiť rozhodcovi platný registračný,
resp. žiacky preukaz ( SP, čl. 34,35 ).
V súlade so SP ( čl. 40 bod 4 ), ŠTK BFZ a Obl.FZ určujú, že hráč môže v
jednom hracom dni nastúpiť len v jednom majstrovskom stretnutí!
8.1. Súpiska hráčov.
Všetky družstvá (vo všetkých súťažiach) sú povinné pred začiatkom jesennej
a jarnej časti súťaží predkladať riadiacemu orgánu na kontrolu súpisku hráčov, ktorí
budú v súťaži štartovať. Do súpisky sa uvádza najmenej 13 hráčov, vrátane
brankára.
Spolu so súpiskou sa predkladá ku kontrole aj preukaz trénera (kontroluje
TMK).
Hráči uvedení na súpiske, môžu hrať v majstrovských súťažiach za to
družstvo, na súpiske ktorého sú uvedení. Za “B” družstvo klubu, hrajúce v nižšej
súťaži,môžu v majstrovskom stretnutí štartovať maximálne 3 hráči, uvedení na
súpiske “A” družstva pod poradovými číslami 1 - 13, a ktorí za “A” družstvo príslušnej
vekovej kategórie a v príslušnej časti súťažného ročníka (jeseň, jar) neštartovali vo
via ako 10 majstrovských stretnutiach. Hráči zo súpisky “B“ družstva uvedení pod
poradovými číslami 1 - 13 sa považujú výlučne za hráčov “B“ družstva v príslušnej
časti súťažného ročníka napriek štartom za “A“ družstvo. Za štart v majstrovskom
stretnutí sa považuje akýkoľvek jeho časový úsek. Do uvedeného počtu sa
nezarátavajú štarty v stretnutiach Slovenského pohára a Pohára BFZ!
Ak nastúpi na majstrovské stretnutie hráč, ktorý nie je uvedený na súpiske, FK
je povinný takéhoto hráča v zápise o stretnutí zakrúžkovať a ihneď po jeho prvom
štarte ho dopísať na kópiu súpisky, ktorú vlastní. ŠTK takéhoto hráča doplní
do originálu súpisky na základe zápisu o stretnutí. Nesplnenie tohoto ustanovenia
zo strany FK bude mať za následok možnosť disciplinárneho postihu !
Riadiaci orgán v záujme regulárnosti súťaží sleduje štarty hráčov. Porušenie
tohoto ustanovenia bude považované za neoprávnený štart hráča a postihované
hracími a disciplinárnymi dôsledkami. Hrubé porušenie ustanovení o štarte hráčov
môže mať za následok preradenie družstva do nižšej súťaže !
Termíny a spôsob kontroly súpisiek hráčov budú uvedené na aktívoch BFZ
ObFZ Ba-mesto, ObFZ Ba - vidiek a zverejnené v úradnej správe BFZ .
Ďaľšie zmeny v súpiskách hráčov schvaľuje ŠTK BFZ.
8.2. Striedanie hráčov.
-
súťaže seniorov
súťaže dorastencov
súťaže starších žiakov
ml. žiaci a prípravky
- možno striedať 3 hráčov
- možno striedať 4 hráčov
- možno striedať 5 hráčov
- možno striedať ľubovoľný počet hráčov
8.3 Zápisy o stretnutí.
Zápis o stretnutí v súťažiach III., IV. a V. ligy seniorov, III. ligy staršieho
a mladšieho dorastu a IV. ligy Obl.FZ BA-vidiek sa vypisuje PC technikou, resp.
písacím strojom (originál + 3 kópie) a predkladá sa minimálne 30 min. pred úradne
stanoveným začiatkom stretnutia do kabíny rozhodcov, spolu s registračnými
preukazmi hráčov. R a D sú povinný uviesť, z koho viny bolo porušené toto
ustanovenie. Zápis o stretnutí vypisuje najprv domáce družstvo!
FK v každom súťažnom stretnutí predložia pred stretnutím do kabíny
rozhodcu RP menovite a v počte, ktoré zodpovedajú počtu hráčov zapísaných
v Zápise o stretnutí v základnej zostave a zapísaných ako náhradníci. Tieto RP
predložia rozhodcovi ku kontrole v takom poradí v akom sú pred stretnutím zapísaní
hráči a náhradníci v Zápise o stretnutí.
Kontrolu RP pred stretnutím vykonávajú AR, a to AR1 na RP domáceho
družstva a AR2 na RP hosťujúceho družstva. Pri nedostavení sa jedného
z delegovaných AR k stretnutiu, tak kontrolu na RP v uvedenom poradí vykoná R a
AR. Pri neprítomnosti oboch delegovaných AR, kontrolu na RP oboch družstiev
vykoná rozhodca. Pri zistení akýchkoľvek nedostatkov z kontroly RP, tieto v styku
s vedúcimi, resp. s kapitánmi družstiev rieši rozhodca.
V týchto súťažiach môže družstvo striedať len tých hráčov, ktorí boli
v Zápise o stretnutí uvedení už pred stretnutím ako náhradníci. Ich registračné
preukazy musia byť predložené spolu so zápisom o stretnutí do kabíny rozhodcov už
pred stretnutím. Maximálny počet náhradníkov zapísaných v zápise o stretnutí je 7 !
Vo všetkých ostatných súťažiach sa Zápisy o stretnutí predkladajú minimálne
30 minút pred úradne stanoveným začiatkom stretnutia.
Do zápisu o stretnutí sa vo všetkých súťažiach uvádza rodné číslo hráča bez
čísla za lomítkom !
Vo všetkých súťažiach riadených Reg. ŠTK BFZ (seniori – III. a IV. liga, dorast
– III. liga) a ObFZ BA mesto a vidiek obdržia kapitáni oboch družstiev po skončení
stretnutia podpísanú kópiu zápisu o stretnutí, na ktorej budú rozhodcom stretnutia
uvedení napomínaní a vylúčení hráči oboch družstiev s uvedením dôvodu vylúčenia,
prípadné námietky kapitánov k stretnutiu a neprístojnosti zistené R alebo D, ktoré
musia byť oznámené HU, kapitánom prípadne vedúcim družstiev. Tieto musia byť
napísané na II. strane zápisu (aj na kópiach).
Rozhodca stretnutia si potvrdenie prevzatia kópie vyplneného zápisu o
stretnutí (prvá strana zápisu) nechá podpísať kapitánmi oboch mužstiev na origináli
Zápisu o stretnutí spoločne s prevzatím RP. Tlačivo „Zápis o stretnutí“ musí byť
zhodné s tlačivom vydaným SFZ.
Ak sa na stretnutie nedostaví ani jeden z delegovaných rozhodcov, je domáci
oddiel (ved. mužstva, tréner) povinný v predpísanom rozsahu vyplniť zápis o
stretnutí a do 48 hodín ho doručiť na riadiaci zväz!
Zápis o stretnutí v seniorských súťažiach riadených ObFZ Bratislava–
mesto sa predkladá originál zápisu + 3 kópie (dve sa po stretnutí odovzdajú
kapitánom oboch mužstiev) minimálne 15 minút pred úradne stanoveným začiatkom
stretnutia do kabíny rozhodcov spolu s registračnými preukazmi hráčov. Ak táto
lehota nebude dodržaná, rozhodca je povinný uviesť do zápisu o stretnutí z viny
ktorého mužstva k danej situácii prišlo. Toto mužstvo uhradí poplatok 6 €. Zápis
o stretnutí sa musí vypísať vypisuje PC technikou, resp písacím strojom.
9. Nahlasovanie a hodnotenie výsledkov.
Výsledky majstrovských stretnutí družstiev v súťažiach BFZ je usporiadajúci
oddiel (FK) povinný telefonicky nahlásiť ihneď, najneskôr však do 20 minút po
ukončení stretnutia na sekretariát BFZ (v III. a IV. lige seniorov aj polčas a strelcov
gólov, vylúčených hráčov) na telefónne čísla 02/ 49 24 92 32, 0905 941 660, 0911
157 607.
Pri prvom nesplnení tejto povinnosti bude v právomoci príslušnej ŠTK
udeliť pokutu vo výške 5,- € pre daný FK (FO) a pri nasledujúcich prípadoch sa
táto bude vždy dvojnásobne zvyšovať.
Výsledky sa hodnotia podľa SP čl. 13, 105-107. Previnenia družstiev budú
riešené podľa SP čl. 99-104, 108 a 109, s následkami hernými a disciplinárnym
postihom.
Tri kontumačné výsledky (za nedostavenie sa k stretnutiu) v priebehu jedného
súťažného ročníka, majú za následok vylúčenie družstva zo súťaže, bez ohľadu
na počet získaných bodov.
V súťažiach všetkých vekových kategórií získa družstvo za víťazstvo 3 body,
za remízu 1 bod.
9.1. Systém súťaží.
Hrá sa systémom každý s každým dvojkolovo (prípadne trojkolovo, …), podľa
vyžrebovania v tomto Rozpise súťaží. V súťažiach prípraviek sa hrá na šírku ihriska
s počtom hráčov 6+1.
9. 1. 1 Organizácia súťaže mladších žiakov :
Technické ustanovenia: hrá sa na skrátenom ihrisku (podľa nákresu), postranné čiary
a čiary pokutového územia sa vyznačia kuželmi, počet hráčov v hre je 9 (1 + 8),
minimálny počet hráčov je 6 (1 + 5), striedanie bez obmedzenia počtu striedajúcich
hokejovým spôsobom, pričom však striedanie sa uskutočňuje výlučne v prerušenej
hre so súhlasom rozhodcu, hrací čas je 2 x 30 min. s minimálne 15 min. prestávkou,
rozmer bránok je 5 x 2 m (musia byť vybavené sieťami), zabezpečené proti
prevráteniu (zapichovacie háčiky resp. plastové vrecia s pieskom), zápasy mladších
žiakov sa hrajú výlučne s loptami č. 4, značka pokutového kopu sa vyznačí vo
vzdialenosti 8 m od bránkovej čiary, rohový kop sa rozohráva z rohov skráteného
ihriska, pravidlo o postavení mimo hry neplatí, všetky ostatné pravidlá futbalu
(vhadzovanie, malá domov, napomínanie, vylúčenie) platia, vzdialenosť pri zahrávaní
štandartných situácií je minimálne 5 m od lopty, hráči môžu odohrať zápas výlučne v
kopačkách s lisovanou podrážkou. Za víťazstvo v zápase resp. nerozhodného
výsledku sa družstvu neprideľujú žiadne body, v dlhodobej súťaži sa nevedie ani
nezverejňuje tabuľka súťaže, na zápase je prítomný len hlavný rozhodca
(nevyžaduje sa prítomnosť asistentov). Pri rozmeroch celého ihriska 105 x 68 m sú
rozmery hracej plochy pre mladších žiakov 72 x 54 m.
Doplniť tabuľku z roku 2009 str. 21 ihrisko
9.2. Postup a zostup.
Pre postup a zostup platia ustanovenia SP, čl. 24 - 27 a ďalej nasledovné
zásady:
Všetky postupy a zostupy sa realizujú na základe SP a rešpektovania
platného územno-správneho rozdelenia SR (ostatné zaradené družstvá budú
do súťaží zaraďované na základe uznesenia Rady BFZ k jednotlivým skupinám
IV. ligy a náväzne i v ostatných stupňoch súťaží Bratislavského kraja)!
Postupy a zostupy z III. a IV. ligy budú regulované spôsobom zaraďovania
mužstiev do republikových súťaží riadených SFZ.
9.2.1 Pravidlá pre postup a zostup v rámci majstrovských súťaží riadených
Regionálnym BFZ:
POSTUP :
a) víťazi všetkých majstrovských súťaží seniorov a staršieho dorastu postupujú
priamo do najbližšej vyššej súťaže, pri splnení podmienok účasti.
b) pri postupe z III. ligy dorastu postupuje jeho víťaz, alebo ďaľší oprávnený oddiel
spĺňajúci podmienky stanovené SFZ.
c) pri postupe z Regionálnej ligy žiakov, kde tieto tvoria dvojičku (starší + mladší),
platí zásada, že o postupe rozhoduje umiestnenie starších žiakov. Postupujúcim je
v takomto prípade aj družstvo mladších žiakov toho istého klubu, bez ohľadu na
jeho konečné umiestnenie v majstrovskej súťaži súťažného ročníka.
d) pre určenie prípadného postupu družstva z 2. miesta konečnej tabuľky
rovnocenných majstrovských súťaží, je rozhodujúci výsledok kvalifikačného
stretnutia družstiev (usporiada príslušná odborná riadiaca komisia), umiestnených
na 2. mieste konečných tabuliek príslušného súťažného ročníka.
e) víťazi ostatných žiackych súťaží budú do nového súťažného ročníka zaraďovaní
podľa plnenia podmienok účasti.
ZOSTUP :
a) z III. ligy seniorov vždy zostúpi minimálne 1 družstvo, v prípade že do II. ligy
nepostúpi žiadne mužstvo zostúpia minimálne 2 družstvá umiestnené v konečnej
tabuľke súťažného ročníka na zostupových miestach. Počet zostupujúcich
družstiev sa môže zvýšiť adekvátne k počtu zostupujúcich družstiev z II. ligy,
alebo adekvátne k počtu postupujúcich zo IV. líg, pre ktoré musia byť vytvorené
miesta, ak nebudú použité ustanovenia SP, čl. 108.
b) z ostatných súťaží seniorov vždy zostúpi minimálne 1 družstvo, ktoré sa v
konečnej tabuľke majstrovskej súťaže súťažného ročníka umiestnilo na
poslednom mieste, ak nebudú použité ustanovenia SP, čl. 108.
c) z III. ligy dorastu vždy zostúpi minimálne 1 družstvo, ktoré sa v konečnej tabuľke
majstrovskej súťaže súťažného ročníka umiestnilo na poslednom mieste.
d) pre určenie zostupu z Regionálnej ligy žiakov a divízie žiakov, kde tieto tvoria
dvojičku (starší + mladší), je rozhodujúce umiestnenie družstva starších žiakov.
Vždy zostúpi minimálne 1 družstvo, ktoré sa v konečnej tabuľke majstrovskej
súťaže súťažného ročníka umiestnilo na poslednom mieste. Zostupujúcim je v
takomto prípade aj družstvo mladších žiakov toho istého klubu, bez ohľadu na
jeho umiestnenie v majstrovskej súťaži skončeného ročníka.
e) v ostatných mládežníckych majstrovských súťažiach súťažného ročníka vždy
zostúpi minimálne 1 družstvo, ktoré sa umiestni v konečnej tabuľke majstrovskej
súťaže na poslednom mieste, prípadne budú zostupy a zaradenia družstiev
realizované v súlade s plnením podmienok účasti pre nový súťažný ročník.
f) Zo súťaží posledného stupňa všetkých vekových kategórií sa nezostupuje !
Na základe rozhodnutia Rady BFZ zo dňa 27. 7. 2010 sa III. liga seniorov (S3R)
rozširuje na 16 účastníkov.
. Na základe rozhodnutia VV BFZ sa vytvára od súťažného ročníka 2011/2012
štvrtá liga staršieho dorastu v počte 14 účastníkov.
Do 4 ligy dorastu postupujú družstvá zo súťaží SD4VA, SD4VB, SD4VC,
umiestnené na 2. až 4. mieste po skončení súťažného ročníka 2010/2011.
O prípadnom ďalšom postupujúcom, rozhodne kvalifikačné stretnutie resp.
stretnutia odohrané podľa RS článok 21.
.
Na základe rozhodnutia VV BFZ sa vytvára od súťažného ročníka 2011/2012 III.
liga starších žiakov v počte 14 účastníkov bez vytvorenia dvojičiek.
9.2.2 Pravidlá pre postup a zostup v rámci majstrovských súťaží riadených
ObFZ Bratislava-mesto :
POSTUP :
a) Víťaz majstrovskej súťaže seniorov postupuje priamo do najbližšej vyššej súťaže,
pri splnení podmienok účasti.
b) Víťaz majstrovskej súťaže starších žiakov postupuje priamo do súťaže II. ligy
starších žiakov (SZRL), pri splnení podmienok účasti.
ZOSTUP :
a) Počet družstiev v V. lige v súťažnom ročníku 2011/2012 bude stanovený v
závislosti od počtu prihlásených družstiev a riadiaci orgán si vyhradzuje právo
rozhodnúť o počte družstiev v V.lige. Kritéria pre zaradenie družstva do súťaže :
- previnenia podľa SP čl. 100
- úhrada poplatkov a pokút
- vybavenie ihriska a stav. hracej plochy
- počet mládežníckych družstiev
V prípade utvorenia VI. ligy bude v ročníku 2011/2012 v V. lige zaradených
minimálne 12 družstiev.
b) Zo súťaží posledného stupňa všetkých vekových kategórií sa nezostupuje.
9.2.3 Pravidlá pre postup a zostup v rámci majstrovských súťaží riadených
ObFZ Bratislava-vidiek :
POSTUP :
Seniori
1. Víťaz majstrovskej súťaže postupuje priamo do najbližšej vyššej súťaže, pri
splnení podmienok účasti.
2. Pri postupe, z prvého miesta, družstva z okresu Senec, môže byť do najbližšej
vyššej súťaže zaradené najlepšie umiestnené družstvo z okresov Malacky,
Pezinok.
3. V prípade postupu z prvého miesta družstva z okresu Malacky alebo Pezinok, je
pre určenie prípadného 2. postupujúceho (družstvo okresu Senec) konečnej
tabuľky rovnocenných majstrov. súťaží (V. liga BA-mesto a V. liga BA-vidiek),
rozhodujúci výsledok kvalifikačného stretnutia družstiev, umiestnených na 2.
mieste konečných tabuliek súťažného ročníka.
Dorast
1. Víťazi všetkých troch skupín dorastu postupujú priamo do najbližšej vyššej súťaže
(SD3R), pri splnení podmienok účasti.
2. Na základe rozhodnutia VV BFZ sa vytvára od súťažného ročníka 2011/2012
štvrtá liga staršieho dorastu v počte 14 účastníkov.
Žiaci
1. Víťazi skupín odohrajú po skončení súťaže záverečný turnaj o víťaza OblFZ
Bratislava-vidiek. Víťaz má právo na postup do vyššej súťaže.
2. V prípade nezáujmu o postup do vyššej súťaže zo strany víťazov skupín VV
ObFZ BA-vidiek určí postupujúceho s ohľadom na splnenie podmienok účasti –
prihlásenie družstva starších a mladších žiakov.
ZOSTUP :
1. V súťaži seniorov zostupuje minimálne jedno družstvo, ktoré sa v konečnej
tabuľke majstrovskej súťaže umiestni na poslednom mieste, bez ohľadu na
zostupy z vyšších súťaží, ak nebudú použité ustanovenia SP, čl. 108.
2. Zo súťaží posledného stupňa (VI.liga resp. II.trieda) sa nezostupuje.
UPOZORNENIE !
Príslušné ŠTK si vyhradzujú v prípade potreby právo pred začiatkom
jarnej časti príslušného súťažného ročníka, upresniť počty postupujúcich,
resp. zostupujúcich družstiev v jednotlivých súťažiach.
10. Rozhodcovia a delegáti Reg. BFZ a príslušných Obl.FZ.
Nominačné listiny rozhodcov a delegátov pre súťažný ročník 2010/2011 boli
navrhnuté príslušnou Komisiou rozhodcov a schválené príslušným Výkonným
výborom FZ.
Rozhodcov a delegátov deleguje Komisia rozhodcov (KRaD) Reg.BFZ a
príslušných Obl.FZ. Obsadenie a zmeny v delegovaní, ako i správy komisií budú
záväzne uverejňované na
www.bfz.sk.
V mimoriadnych prípadoch si BFZ
vyhradzuje právo voľby spôsobu oznámenia delegácie podľa potreby (napr.
telegramom alebo telefonicky).
Všetci rozhodcovia sú delegovaní na stretnutia len po absolvovaní lekárskej
prehliadky, s odporučením od telovýchovného lekára. Lekárske prehliadky
rozhodcov sú odovzdané a archivované sekretárom KRaD BFZ, v prípade potreby
možné k nahliadnutiu.
Delegáti Reg. BFZ sú povinní pred začiatkom stretnutia skontrolovať
pripravenosť usporiadateľskej služby podľa čl. 2 tohoto Rozpisu a dodržiavanie
všetkých nariadení SP čl. 78 – 81 a zásad uverejnených v Rozpise BFZ a úradných
správach BFZ.
Všetky správy a oznamy, ktorými KRaD BFZ informujú o obsadení, sú určené
len pre rozhodcov, delegátov, členov VV, predsedov komisií a sekretára BFZ.
Vetovanie jedného rozhodcu (so zdôvodnením) sa adresuje KRaD BFZ,
výlučne však pred začiatkom jesennej resp. jarnej časti súťaže !
V prípade, že sa na stretnutie nedostaví žiadny z delegovaných
rozhodcov, sú družstvá povinné dohodnúť sa ( prípadne určiť žrebovaním ) na
rozhodcovi-laikovi a stretnutie odohrať ! Nerešpektovanie tohto ustanovenia
bude ŠTK a KM odstupovať na riešenie príslušnej DK!
Rozhodcovia po skončení stretnutia v každej kategórii majstrovských
súťaží Reg. BFZ seniorov, dorastu, V. a VI. ligy úplne vypíšu 1. stranu originálu
Zápisu o stretnutí a dve kópie cez kopírovací papier, kde uvedú všetky údaje
podľa predtlače a zapíšu aj prípadné námietky kapitánov oboch družstiev
k priebehu stretnutia. Na originále zápisu si nechajú podpísať prevzatie RP a
vyplnenej kópie Zápisu o stretnutí od kapitánov oboch družstiev.
Ak sa hrá súťažné stretnutie (majstrovské, pohárové) počas pracovného
dňa a to minimálne 1 deň (t.j. v stredu) pred zasadnutiami Komisií BFZ je
rozhodca a delegát BFZ povinný doručiť riadne vyplnený Zápis o stretnutí,
resp. Správu delegáta najneskôr 1 hodinu pred začiatkom zasadnutia
príslušných komisií BFZ v danom týždni!!!
Zápis o stretnutí, resp. Správa delegáta v súťažiach seniorov III., IV., V.
a VI. ligy sa predkladá v origináli a 3 kópiách na sekretariát Reg. BFZ osobne,
alebo na jeho adresu doporučenou poštou (okrem prípadu, keď sa hrajú stretnutia
deň pred zasadnutiami komisií) v lehote na to stanovenej Futbalovými normami
a týmto Rozpisom.
Zápis o stretnutí dorastu a žiakov sa predkladá v origináli a 2 kópiách.
Zo stretnutí prípraviek len originál.
Nerešpektovanie tohto ustanovenia bude mať za následok odstúpenie na
riešenie príslušnou komisiou, prípadne odstúpenie na riešenie priamo DK BFZ!
11. Námietky a odvolania.
Námietky a odvolania nesmú mať formálne chyby a budú prerokované iba
vtedy, ak boli podané v zmysle SP, čl. 118 - 130, príp. v zmysle DP čl.24 - 28.
11.1. Videozáznam
FK III. ligy seniorov ( S3R ) sú povinné vyhotovovať súvislý videozáznam
s dátumom a časomierou z každého domáceho majstrovského stretnutia. FK,
ktoré si túto povinnosť nebudú plniť, budú riešené DK a bude im udelená
pokuta vo výške 80 €.
Ostatné FK (FO) si môžu na vlastné náklady vyhotoviť zo stretnutia
videozáznam. Tento môže byť použitý na prípadné riešenie sťažnosti o porušení
športových noriem v danom stretnutí. FK (FO), ktorý podáva sťažnosť, je povinný
uhradiť na účet zväzu poplatok vo výške 80 €, predložiť sťažnosť v zmysle SP,
nestrihaný a neprerušovaný videozáznam s trvalým údajom prebiehajúceho času.
Videotechnik vyhotovuje záznam od momentu nástupu rozhodcov od
stredovej čiary na hr. plochu před zahájením stretnutia a druhého polčasu. Po
ukončení prvého polčasu a stretnutia sníma videotechnik odchod rozhodcov z hr.
plochy až do priestorov, ktoré sú kamerou dosiahnuteľné.
C. RÔZNE.
12. Podmienky účasti oddielov v majstrovských súťažiach BFZ.
Pri určovaní podmienok v majstrovských súťažiach BFZ, vychádza riadiaci
orgán z platného Súťažného poriadku, čl. 16, 23 a 29 - 32.
Pre účastníkov majstrovských súťaží BFZ sú v súťažnom ročníku 2010/2011
stanovené nasledovné podmienky pre štart v súťažiach:
III. liga - seniori:
3 mládežnícke družstvá
IV. liga - seniori:
2 mládežnícke družstvá
V. lida - seniori:
1 mládežnícke družstvo
III. liga dorastu:
starší dorast
II. liga žiakov:
starší žiaci, mladší žiaci
I. trieda žiakov:
starší žiaci
Výnimku z uvedených podmienok môže riadiaci orgán udeliť na základe
odôvodnenej písomnej žiadosti ( FK a oddiely, ktoré nemajú vlastné ihrisko a
pod.) najviac na dobu 1 roka.
Ďaľšími podmienkami zaradenia FK (FO) do majstrovských súťaží BFZ sú :
- predloženie riadne vyplnenej prihlášky do súťaží BFZ na predpísanom tlačive
a v stanovenom termíne
- uhradenie štartovného vkladu do súťaží seniorov v stanovenom termíne
- odovzdanie prehlásenia o rešpektovaní rozhodcovského súdu SFZ
12.1. Zdravotné a ostatné zabezpečenie stretnutia.
V zmysle SP, čl. 44 je poriadajúci oddiel, vo všetkých stupňoch súťaží,
povinný zabezpečiť na stretnutí lekársku (zdravotnú) službu s potrebným vybavením
pre prvú pomoc. Meno lekára (zdravotníka) je potrebné uviesť v zápise o stretnutí a
lekár (zdravotník) potvrdí svoju účasť podpisom. Zdravotnícke a ostatné zariadenia,
potrebné pre prvú pomoc (lekárnička, nosidlá, dlahy) musia zodpovedať predpisom a
musia byť v náležitom poriadku.
Za poistenie hráčov všetkých vekových kategórií sú zodpovední samotní hráči.
Bratislavský futbalový zväz oznamuje, že pre kluby ním riadené ordinuje
MUDr. Pavel Malovič, telovýchovný lekár, od 26.júla 2010 každý pondelok 8.00 až
12.00 v ambulancii NTC Senec na futbalovom štadióne.
Kontaktné číslo 0905306001.
12.1.1 Prvá pomoc v športe
Jeden z najzávažnejších impulzov poskytnutia prvej pomoci je náhle
bezvedomie. Športovec v bezvedomí musí byť čo najrýchlešie premiestnený do
vodorovnej polohy. Veľmi často sa stáva, že postihnutý nedýcha. Pri
bezvedomí totiž ochabnú svaly v hrtane, jazyk zapadne a zabráni prúdeniu
vzduchu. Pri narušení prehĺtacích reflexov sa sliny alebo zvratky dostanú do
zadnej časti hrtana, čím sa môžu dýchacie cesty uzavrieť. Keďže každá z týchto
porúch môže spôsobiť smrť, dýchacie cesty treba okamžite uvoľniť.
Zatlačením na čelo a súčasným nadvihnutím (podložením) šije sa nám podarí
oddialiť koreň jazyka a vo väčšine prípadov uvolniť alebo aspoň zlepšiť
priechodnosť dýchacích ciest. Tento úkon je možné zefektívniť pootvorením úst
a predsunutím dolnej čeluste. V prípade, že nevieme uvolniť dýchacie cesty
uvedeným spôsobom, pokúsime sa „vytiahnuť jazyk“ rukou, najlepšie obalenou
vreckovkou alebo dresom, aby jazyk nekĺzal. Športovca v bezvedomí je potrebné
stále sledovať (dýcha?, má pulz?) a polohu podľa potreby korigovať. Pri zvracaní
a krvácaní z úst niekedy pomôže poloha so zníženou hlavou a hornou časťou
trupu. Keď po uvoľnení dýchacích ciest začne športovec spontánne dýchať, treba
ho položiť do stabilizovanej polohy.
Stabilizovaná poloha postihnutého športovca má za cieľ udržať priechodnosť
dýchacích ciest a znížiť riziko vdýchnutia zvratkov. Opakovaná kontrola ústnej
dutiny športovca v bezvedomí je nevyhnutnosťou, rovnako musí byť kontrolovaná
jeho poloha. Stabilizovaná poloha na boku je zabezpečená pokrčením dolnej
končatiny na strane, na ktorej postihnutý športovec leží. Druhá dolná končatina je
natiahnutá. Horná končatina strany, na ktorej spočíva telo športovca, je
natiahnutá a zapažená. Hlava je uložená na druhej končatine, ktorá je skrčená
v lakti. Ak športovec nezačne dýchať ani po uvoľnení dýchacích ciest, okamžite
je potrebné nasadiť umelé dýchanie. Mohlo by totiž dôjsť k zastaveniu krvného
obehu v dôsledku nedostatku kyslíka. Najúčinnejším je prenos vzduchu z pľúc
poskytovateľa prvej pomoci do pľúc postihnutého – dýchanie z úst do úst. Pri
dýchaní z úst do úst záchranca vydychuje vzduch zo svojich pľúc do pľúc
postihnutého športovca, alebo do nosa (u žiackych ročníkov do úst aj do nosa
súčasne), aby naplnil jeho pľúca. Pri odtiahnutí úst postihnutý športovec
vydýchne. Pri dýchaní z úst do úst je potrebné prstami zovrieť nos športovcovi
v bezvedomí, pri dýchaní do nosa je potrebné zovrieť pery (ústa). Dýchanie sa
začína dvomi až tromi vdychmi. Potom sa pokračuje dychovou frekvenciou 12 až
15 krát za minútu, u mladších športovcov keď sa dýcha do úst aj nosa súčasne,
je dychová frekvencia 20 – krát za minútu. Pri dýchaní z úst do úst sa dajú
sledovať ohyby hrudníka prípadne zistiť, kedy postihnutý športovec začne dýchať
samovoľne. Vtedy sa mu zlepší farba tváre. Umelé dýchanie je neúčinné, ak
športovcovi v bezvedomí nebije srdce, pretože okysličená krv nebude
v organizme obiehať. Po prvých dvoch výdychoch je potrebné skontrolovať, či je
srdce aktívne – kontrola pulzu priložením koncov prstov na hrtan a priľahlý sval),
zisťovanie pulzu na zápästí nie je spoľahlivé! Kontrolu treba opakovať
o minútu a potom vždy po troch minútach. Pulz sa obnoví, len ak začne srdce biť.
Ak srdce nebije, jeho sťahy (srdcové revolúcie) možno nahradiť masážou srdca
(športovec má šedomodro sfarbený vzhľad, nehmatateľný pulz, nedýcha a má
široké zrenice). Tlakom na dolnú polovicu hrudnej kosti sa zvyšuje tlak
v hrudníku a tým sa vytláča krv zo srdca do tepien. Po uvoľnení tlaku sa hrudník
vráti do svojej normálnej polohy a krv tečie späť cez žily napĺňa srdce pri jeho
rozpínaní. Masáž srdca (kardiopulmonálna resuscitácia – Krp) je základnou
technikou laickej aj odbornej prvej pomoci. Začneme ju dvomi vdychmi
a pokračujeme stláčaním 2 cm nad dolným koncom hrudnej kosti. Masáž má mať
frekvenciu 100 stlačení za minútu v jednom cykle 2 vdychy a 15 stlačení
(kompresií). Pomer 2:15 treba udržať po celý čas vykonávania masáže srdca.
Vzhľadom na časté prípady bezvedomia a náhlych úmrtí na športoviskách je
vhodné, aby si základy prvej pomoci osvojili všetci účastníci športového
podujatia – športovci, tréneri, rozhodcovia, usporiadatelia, nehovoriac
o fyzioterapeutoch, maséroch a lekároch. Často len rýchly a spoľahlivý zásah
dokáže zabrániť nešťastiu a preto je potrebné vedieť takéto situácie riešiť.
12.2. Kvalifikácia trénerov.
FK (FO) riadené v rámci BFZ musia mať trénerov s platným preukazom
a licenciou trénera futbalu.
Pre FK (FO) regionálnych súťaží platia nasledovné ustanovenia :
a.) v III. lige seniorov a dorastu:
- hlavný tréner musí byť držiteľom min. 2. triedy s licenciou EURO A,
resp. 2. triedy B
- asistent doporučuje sa min. držiteľ 3. triedy s licenciou min. B, C
b.) v IV. lige seniorov
- hlavný tréner musí byť držiteľom 3. triedy s licenciou EURO B
c) v III.lige dorastu
- hlavný tréner musí byť držiteľom 3. triedy s licenciou EURO B
d) žiaci – regionálna liga
- hlavný tréner musí byť držiteľom min. 3. triedy s licenciou C
ostatné mládežnícke súťaže
- hlavný tréner musí byť držiteľom min. 4. triedy s licenciou min. C
Povinnosťou trénerov je na požiadanie rozhodcu, delegáta zväzu, resp.
kontrolného orgánu preukázať sa platným trénerskym preukazom a licenciou.
V prípade zmeny v priebehu súť. roč. je FO povinný konzultovať a nahlásiť
TMK BFZ pred nastúpením nového trénera do funkcie. Súčasne FO (FK) predkladá
jeho trénerský a licenčný z kvalifikácie. Výnimky v súť. ročníku nebudú povolené.
Futbalové kluby (oddiely) III. a IV. ligy seniorov. III. ligy dorastu a Reg.liga
žiakov sú povinné spolu so súpiskou družstva a RP všetkých hráčov predložiť
riadiacemu orgánu na kontrolu aj trénerský preukaz a licenciu trénera družstva,
štartujúceho v III. a IV. lige seniorov, III. lige dorastu a Reg.lige žiakov!
Družstvá III. ligy seniorov pri potvrdzovaní súpisiek TMK musia odovzdať
fotografie trénerov a asistentov (3x4 cm) na vystavenie identifikačného
preukazu trenéra súťaže pre ročník 2010/11.
12.3. Oznamovanie správ oddielom.
ŠTK a KM príslušných FZ budú s oddielmi udržovať styk cestou Spravodaja,
ktorý bude v priebehu súťaží vychádzať 2 krát (jeseň, jar).
Dôležité informácie a pokyny bude ŠTK BFZ oznamovať oddielom,
rozhodcom, delegátom a ostatným funkcionárom BFZ v ”Úradných správach BFZ”
a tieto sú pre všetkých závazné !!!
13. Zasadania komisií BFZ.
Odborné komisie BFZ zasadajú v období , keď prebiehajú majstrovské súťaže
nasledovne:
Reg. BFZ
Športovo-technická komisia
každú STREDU
od 17.00 hod.
Disciplinárna komisia
každú STREDU
od 16.00 hod
Matričná komisia
Komisia
rozhodcov
delegátov.
každý UTOROK
od 18.30 hod
každý PIATOK
od 16.00 hod
prvý UTOROK
v mesiaci
od 11.30 hod
každú STREDU
od 17.00 hod.
a
Trénerská komisia
ObFZ Bratislava – mesto
Športovo-technická komisia
Disciplinárna komisia
Komisia
rozhodcov
delegátov
Komisia mládeže
a
ObFZ Bratislava – vidiek
Športovo-technická komisia
Disciplinárna komisia
Komisia
rozhodcov
delegátov
Komisia mládeže
a
každú STREDU
od 16.00 hod
každý PIATOK
od 16.00 hod
každú STREDU
od 16.00 hod
každú STREDU
od 16.00 hod.
každú STREDU
od 14.30 hod
každý PIATOK
od 15.30 hod
každú STREDU
od 15.00 hod
14. Disciplinárne konanie
14.1 DK BFZ sa vo svojej činnosti riadi ustanoveniami platného DP SFZ.
14.2 Disciplinárne previnenia prerokováva DK BFZ na najbližšom zasadnutí
disciplinárnej komisie ( po stretnutí ), vždy v stredu od 16.00 hod. Výnimočne,
prípadne iný termín bude uvedený v Úradnej správe BFZ.
14.3 Vzhľadom na odbornú špecializáciu rozhodcov a delegátov si môže DK
vyžiadať prešetrenie previnenia
a stanovisko odborných komisií. Konečné
rozhodnutie je však plne v právomoci DK.
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
14.4 V súvislosti s organizačnými opatreniami prijatými SFZ v súvislosti s bojom
proti negatívnym prejavom správania sa divákov, hráčov a funkcionárov pred, počas
a po ukončení majstrovských stretnutí a stretnutí pohárových, môže DK za
previnenia uvedené v prílohe č.2 bod 1 a, b, c platného DP SFZ uložiť trest odohratia
stretnutí bez prítomnosti divákov.
14.5 Rozhodnutia a iné opatrenia DK nadobúdajú účinnosť dňom oznámenia :
a ) ústne na rokovaní DK
b ) uverejnením v úradnej správe
14.6 Správy delegovaných osôb (R, DZ) odosielať najneskôr do 48 hodín po
stretnutí. V prípade, že je táto správa podkladom na disciplinárne konanie, tieto
zaslať do 24 hodín.
14.7 Pri výtržnostiach a inzultáciách je klub povinný predložiť do 48 hodín písomné
stanovisko s návrhom opatrení na ich zamedzenie. Zástupcovia oboch
zainteresovaných klubov sa dostavia na prvé rokovanie DK po stretnutí.
14.8 Pri obdržaní ŽK a ŽK/ČK v jednom stretnutí sa do evidencie obdržaných ŽK
hráčovi započíta iba jedna ŽK. V prípade, že táto je v poradí štvrtá (8,12...) hráč
v stretnutí naplnil dva priestupky a tieto sú prerokované samostatne (FK uhradí dva
poplatky ).
14.9 Futbalové oddiely sú povinné všetky platby voči DK realizovať na zloženkách
BFZ, pre OblFz BA-vidiek na zloženkách OblFZ BA-vidiek a originál piateho dielu
predložiť na najbližšie rokovanie komisie. Na zadnú stranu uvedú iniciály hráča,
súťaž a účel platby ( ČK, ŽK, RP a pod.).
14.10 Rozhodnutia a iné opatrenia DK nadobúdajú účinnosť dňom oznámenia ústne
na rokovaní DK, resp. uverejnením úradnej správy.
Poplatky a pokuty :
Seniori
Dorast
Žiaci
10 €
7€
5€
klub 20 €
klub 20 €
klub 20 €
Úhrady poplatkov za tresty v súťažiach riadených BFZ sa budú realizovať
odpočítavaním zo štartovného klubov do výšky 10 %. Po vyčerpaní uvedenej čiastky
10 % zo štartovného si ďalšie poplatky kluby riešia vo vlastnej réžii, formou platby poštovou poukážkou BFZ.
D. OSTATNÉ
15. Ihriská.
Majstrovské stretnutia všetkých súťaží sa môžu hrať iba na trávnatých
ihriskách, ktoré schválil riadiaci orgán (pasport ihriska), ak sú na majstrovské
stretnutie pripravené a podľa pravidiel vyznačené.
Na schválených náhradných hracích plochách, môže byť majstrovské
stretnutie odohrané len so súhlasom oboch súperov a príslušného riadiaceho orgánu
(ŠTK, KM).
Umelá tráva: povoľuje sa hrať všetkým oddielom, pre vekové kategórie
seniorov a dorastu, na schválenej umelej trávnatej ploche v termíne od 14. 10. – 30.
4. bez súhlasu súpera. Mimo tohto termínu so súhlasom ŠTK! Ostatné vekové
kategórie môžu hrať na umelej trávnatej ploche po celý rok.
ObFZ Bratislava–mesto povoľuje hrať majstrovské stretnutie všetkým
oddielom na schválenej umelej trávnatej ploche.
V stretnutiach III. ligy seniorov je domáci FK (FO) povinný pripraviť
na stretnutie 4 lopty, ( 3 rezervné ), ktoré budú rozdelené nasledovne : 1 lopta
na hru, jedna lopta pri stredovej čiare a po jednej lopte za oboma bránami,
ŠTK Reg. BFZ nariaďuje pre stretnutia III. ligy seniorov zabezpečiť minimálne
2 zberačov lôpt ( žiakov, dorastencov domáceho FK (FO).
16.
Zásady spolupráce
Bratislavy.
16.1. Regionálny BFZ a FK
pri
zabezpečovaní
mládežníckej
reprezentácie
I . ZÁSADY SPOLUPRÁCE :
1. BFZ bude informovať FK o programoch akcií výberov BFZ včas prostredníctvom
ÚS (prípadne listom) ako aj nominácie hráčov do reprezentačných výberov.
2. FK má právo, v prípade nominácie 1 a viacerých hráčov na reprezentačnú akciu,
požiadať o zmenu termínu súťažného stretnutia a po dohode so súperom
uvedené stretnutie predohrať.
3. Hierarchia nominácie hráčov sa riadi poradím dôležitosti : medzištátne stretnutia,
medzinárodné turnaje, prípravné stretnutia, domáce stretnutia a turnaje.
II. ĎAĽŠIE ZÁSADY
1. Nominovaný hráč je povinný zaslať na BFZ požadované formality (súhlas školy,
fotografiu, evid. list a pod.).
2. Zranený reprezentant je povinný neodkladne zaslať na BFZ písomné stanovisko
oddielového lekára (diagnóza a predpokladaná dĺžka liečby).
3. Nominovaný hráč, ktorý je uvoľnený z reprezentácie pre zranenie alebo
neplnenie požiadaviek školy, má zastavenú činnosť na najbližšie majstrovské
stretnutie od ukončenia zrazu.
4. Nominovanému hráčovi, ktorý sa bez ospravedlnenia nezúčastní zrazu, resp.
nezašle príslušné potvrdenie, sa zastaví činnosť a zaháji sa proti nemu
disciplinárne pokračovanie.
5. Hráč, ktorý bol vylúčený v majstrovskom stretnutí pre nešportové správanie,
nemôže v dobe trestu štartovať za reprezentačné družstvo.
16.2. ObFZ BA–mesto a FK
A/ POVINNOSTI ZVÄZU
1. Sekretariát oznámi trénerovi termín konania akcie.
2. Tréner 14 dní pred termínom konania akcie oznámi nomináciu hráčov na
sekretariát ObFZ.
3. Najneskôr 10 dní pred termínom akcie sekretariát oznámi nomináciu oddielom,
ktorých hráči sú nominovaní.
B/ POVINNOSTI ODDIELOV
1. Oddiel je povinný ihneď po prijatí oznámenia nominácie oboznámiť s nomináciou
nominovaných hráčov.
2. Pri neúčasti hráča na akcii je oddiel povinný ho ospravedlniť s uvedením dôvodu
najneskôr 5 dní pred termínom akcie.
3. Pri neospravedlnenej neúčasti resp. nedodržaní povinností zo strany oddielu
budú vyvodené disciplinárne opatrenia v zmysle disciplinárneho poriadku.
16.3. ObFZ BA – vidiek a FK
A/ POVINNOSTI ZVAZU
1. KM prostredníctvom sekretariátu oznámi v ÚS termín konania akcie – výberu.
2. Najneskôr 10 dní pred termínom akcie KM prostredníctvom sekretariátu oznámi
nomináciu hráčov klubom.
B / POVINNOSTI ODDIELOV
1. Oddiel je povinný ihneď po prijatí oznámenia nominácie oboznámiť s nomináciou
nominovaných hráčov.
2. V prípade neúčasti je oddiel povinný hráča ospravedlniť najneskôr 5 dní pred
termínom akcie.
3. V prípade neospravedlnenej neúčasti, resp. nedodržaní povinností zo strany
oddielu budú vyvodené disciplinárne opatrenia v zmysle DP.
17. Výzva komisie Fair-play pri SFZ
Komisia Fair-play - pri SFZ hľadá tých činovníkov spomedzi hráčov
(bývalých i terajších), členov realizačných tímov a funkcionárov, ktorí sa zaslúžili
dlhodobo alebo jednorázovým spôsobom o naplnenie myšlienky “Fair-play”
v našom futbale.
Komisia Fair-play pri SFZ má za cieľ popularizovať idey a činy Fair-play
- propagovať ich nositeľov a navrhnúť ich na ceny Fair-play MUDr. Ivana Chodáka,
ktoré sa budú udeľovať vždy začiatkom roka v Dolnom Kubíne.
18. Cena Fair-play MUDr. Ivana Chodáka sa udeľuje :
- jednotlivcom
- kolektívom
18.1. Vyhlasuje sa v troch kategóriách :
1. Za dlhodobú príkladnú hráčsku činnost.
2. Za dlhoročnú príkladnú činnosť a celkový prínos pre slovenský fotbal.
3. Za výnimočný čin vo futbale.
18.2. Návrhy kandidátov na udelenie cien podávajú :
- futbalové oddiely
- jednotlivci
- iné organizácie
Komisia Fair-play pri SFZ zhromažďuje predložené návrhy v priebehu
kalendárneho roka a ich vyhodnotenie vykonáva po uzavretí písomných návrhov
k 31. decembru. Po posúdení a overení údajov z písomných návrhov komisia
predloží návrh na udelenie ceny Fair-play Výkonnému výboru SFZ na schválenie.
Vybraní kandidáti budú ocenení plaketou s textom : “Nositeľ ceny Fair-play
MUDr. Ivana Chodáka za rok …….” .
19. Súťaž Fair-play.
Kritériá:
1. Červené a žlté karty
Odpočet sa robí z maximálneho počtu 10 bodov: žltá karta – 1 bod, červená
karta – 3 body. Ak hráč bol napomenutý žltou kartou a neskoršie dostal v poradí
druhú
a dôsledku toho bol vylúčený, započíta sa do hodnotenia iba hodnota červenej karty,
t. j. 3 body. V prípade, že po žltej karte sa hráč dopustí priestupku za ktorý dostane
červenú kartu, do hodnotenia sa započítavajú obe previnenie, t. j. 1+3 body, spolu
4. V tomto kritériu je možné vyčísliť aj mínusové body.
2. Pozitívna hra
Maximálne 10 bodov, minimálne 1 bod. Týmto kritériom sa má podporiť
aktívna hra, ktorá je atraktívna pre divákov.
- pozitívne aspekty : snaha nenaťahovať čas, dostať loptu rýchlo späť do hry,
snaha o docielenie gólu, aj keď výsledok je jasný
- negatívne aspekty : zdržiavacia taktika, naťahovanie času, taktika založená
na defenzíve, rozbíjaní hry, simulovanie a pod.
3. Rešpektovanie súpera
Maximálne 5 bodov, minimálne 1 bod. Od hráčov sa očakáva, že budú
rešpektovať pravidlá hry, Súťažný poriadok a súpera. Pri hodnotení delegát prihliada
i na závažnosť udelených osobných trestov (ŽK a ČK). Hodnotí sa tiež pozitívne
správanie sa (napr. pomoc pri zranení). Bežné správanie sa bez výrazných negatív a
pozitív nemôže byť hodnotené 5 bodmi.
4. Rešpektovanie rozhodcu
Maximálne 5 bodov, minimálne 1 bod. Od hráča sa očakáva, že bude
rešpektovať rozhodcu. Aj tu môže delegát prihliadať na závažnosť udelených
osobných trestov. Hodnotí sa správanie. Bežné správanie sa bez výrazných
negatívnych a pozitívnych prípadov nemôže byť hodnotené 5 bodmi.
5. Správanie sa predstaviteľov klubu
Maximálne 5 bodov. Očakáva sa od predstaviteľov klubov vrátane trénerov, že
budú vplývať na hráčov, aby hrali fair a používali len dovolené športové, taktické a
morálne aspekty v hre, aj mimo ňu. Bežné správanie sa bez výrazných negatívnych
a pozitívnych prípadov nemôže byť hodnotené 5 bodmi.
6. Správanie sa obecenstva
Maximálne 5 bodov. Publikum tvorí dôležitú kulisu pre futbal. Podpora zo
strany fanúšikov je žiadúca. Ak sa táto podpora deje slušným spôpobom, takéto
správanie vytvára potrebnú futbalovú atmosféru a prispieva k fair-play. Tým viac, ak
obecenstvo rešpektuje verdikty rozhodcu. 5 bodov je možné pripísať len za
podmienky priateľskej atmosféry. Toto kritérium je možné použiť aj pre hodnotenie
súpera, ak je na stretnutí primeraný počet jeho fanúšikov. Ak ide o nepatrný počet,
kritérium nepoužije.
Celkové hodnotenie
− maximálny počet bodov je 40;
− v prípade, že sa u súpera neuplatní kritérium z bodu 6/maximálny počet bodov
je 35.
Príklad
a / plný počet bodov 40
dosiahnuté body (8+7+3+4+5+4) = 31
výpočet :
31 x 10
40
b / počet bodov 35
dosiahnuté body (mimo obecenstva) (8+7+3+4+5) = 27
výpočet :
27 x 10
35
Do poznámky sa uvedú výrazné individuálne prípady Fair-play hráčov voči
súperovi, rozhodcovi, obecenstvu. V prípade obzvlášť nešportového správania sa
predstaviteľov klubu a obecenstva (v bodoch 5 a 6) je možné toto hodnotiť mínusovou hodnotou najviac – 3 body. V správe túto skutočnosť treba podrobne
zdôvodniť. V prípade závažného disciplinárneho previnenia (príloha 2 k DP SFZ) zo
strany FK, jeho hráčov, funkcionárov, resp. divákov môže byť FK zo súťaže Fair-play
vylúčený.
Vyhodnotenie sa bude vykonávať v kategóriach seniorov v súťažiach reg. BFZ
III. a IV. ligy, a to prostredníctvom delegátov stretnutí na samostatných
tlačivách. Súťaž bude vyhodnocovať ŠTK. Víťaz v každej skupine obdrží pohár.
20. Prehľad ďalších poplatkov v rámci BFZ.
20.1. Poplatky za prestupy a hosťovania
normálne
20 €
II. liga
urýchlene
30 €
ostatné súťaže – seniori
10 €
15 €
Dorast
7€
10 €
3,50 €
5€
Žiaci a prípravka
20.2. Vklady pri námietkach
III. liga
13 €
ostatné súťaže
7€
žiacke súťaže
3,50 €
20.3. Vklady pri odvolaniach
III. liga
50 €
ostatné súťaže
33 €
20.4. Poplatky za registráciu
Základná reg. a duplikát RP
seniori a dorast
urýchlená registrácia
základná registrácia žiakov
a prípravky
urýchlená registrácia žiakov
a prípravky
21. Kvalifikačné stretnutia.
4 € ( vykonáva MK BFZ )
8 € ( vykonáva MK BFZ )
2 € ( vykonáva MK BFZ )
4.€ ( vykonáva MK BFZ )
V prípade, že pre potrebu doplnenia počtu účastníkov v príslušnej skupine
majstrovskej súťaže na plný počet bude potrebné zohrať kvalifikačné stretnutia, platia
nasledovné zásady:
a ) Kvalifikácia sa hrá na neutrálnom ihrisku, ktoré určí príslušná ŠTK alebo KM.
b ) Rozhodcov deleguje KR príslušného FZ.
c ) Pred stretnutím zložia účastníci kvalifikácie dohodnutý vklad z ktorých sa hradia
náklady vynaložené na zabepečenie stretnutia. Príslušná ŠTK vykoná
vyúčtovanie kvalifikácie okamžite po jej odohratí. Hrá sa podľa platných pravidiel
futbalu a SP. Ak sa stretnutie skončí v riadnom hracom čase nerozhodne,
stretnutie sa predlžuje o 2x15 min. ( okrem mládežníckych stretnutí ) a keď sa ani
potom nerozhodne nasledujú kopy zo značky pokutového kopu až do
rozhodnutia.
d ) Na stretnutie môžu nastúpiť len hráči s registračným preukazom platným v deň
kvalifikačného stretnutia.
e ) Za družstvo v kvalifikácii môžu nastúpiť hráči „A“, prípadne „B“ družstva len
vtedy, ak odohrali za družstvo zúčastňujúce sa kvalifikácie aspoň štyri stretnutia
v jarnej časti práve skončeného súťažného ročníka.
f ) Za “B“ družstvo v kvalifikácii nemôžu nastúpiť hráči „A“ družstva, ktorí odohrali za
„A“ družstvo 10 a viac stretnutí v jarnej časti práve skončeného súťažného
ročníka, pričom za odohraté stretnutie sa považuje akýkoľvek časový úsek
majstrovského stretnutia.
g ) Celú kvalifikáciu riadi príslušná ŠTK riadiaceho FZ.
22. Súťaž o Pohár BFZ
Pohárové stretnutia nie je možné zlučovať s majstrovskými stretnutiami.
Účastníkmi Pohára BFZ ročníka 2010/2011 môžu byť všetky futbalové oddiely
zo súťaží riadených Reg. BFZ a oboch Obl.FZ (na základe prihlášky) v kategórii
seniorov a staršieho dorastu. Termínová listina je uvedená v tomto Rozpise.
Prípadného predkola sa zúčastnia prihlásené družstvá FK (FO) IV., V. a VI.ligy,
pričom toto bude voľne žrebované. FK (FO) III. ligy budú doplnené do žrebovania
predkola tak, aby v 1. kole boli postupujúce FK (FO) z predkola a ostatné družstvá III.
ligy vyžrebované do pavúka, aby sa prvého kola zúčastnilo 16 družstiev. V zásade
platí, že v každom kole hrá mužstvo z nižšej súťaže na domácom ihrisku.
Od predkola až po finále sa hrá na jedno stretnutie, okrem semifinále
seniorov, ktoré sa hrá na dve stretnutia (doma-vonku) podľa vyžrebovania Pohára
BFZ, ktoré je súčasťou samostatných propozícii Pohára BFZ.
Zúčastnené družstvá hrajú na vlastné náklady. Ak sa po vyžrebovaní
nedostaví družstvo na stretnutie, je zo súťaže vylúčené a odstúpené na riešenie DK.
Oddiel, ktorý sa na stretnutie nedostaví, je povinný uhradiť FK (FO) náhradu podľa
tohoto Rozpisu platnú pre majstrovské stretnutia a to podľa súťaže, v ktorej hosťujúci
oddiel štartuje v prebiehajúcom súťažnom ročníku. Proti družstvu, ktoré sa previnilo
sa bude viesť disciplinárne konanie.
Stretnutia vedú rozhodcovia delegovaní KRaD Reg. BFZ.
Víťaz získava putovný pohár, ktorého držiteľom je jeden rok a víťaz seniorov
získava právo účasti v nasledujúcom ročníku Slovenského pohára. Obaja finalisti
získajú vecnú odmenu, ktorá zostáva v ich vlastníctve. Víťazi v kategórii seniorov,
dorastu ako aj obaja finalisti obdržía finančnú odmenu, ktorej výšku určí VV BFZ. Pre
stretnutia Pohára platia platné Pravidlá futbalu, SP a Rozpis súťaží BFZ. Jednotlivé
kolá sa hrajú na jedno stretnutie, pričom v prípade, že nebude známy postupujúci po
90. minúte, toto sa nepredlžuje, ale o postupujúcom rozhodnú kopy na bránu zo
značky pokutového kopu.
E. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Futbalové oddiely sa vo svojej činnosti riadia Súťažným poriadkom, Disciplinárnym
poriadkom, Prestupovým poriadkom, Pravidlami futbalu, Hospodárskymi
smernicami a týmto Rozpisom súťaží.
2. Futbalové oddiely riadené BFZ musia mať všetky svoje družstvá zaradené
do príslušného regiónu alebo pôsobia v nižších a vyšších súťažiach a nesmú byť
na tej istej úrovni súťaží riadené iným regionálnym futbalovým zväzom.
3. Tento Rozpis schválil Výkonný výbor Regionálneho BFZ dňa 17. 6. 2010 a je
záväzný, tak ako ostatné predpisy a normy pre riadiaci zväz a futbalové oddiely,
hrajúce v súťažiach riadených BFZ.
4. Podávať výklad k Rozpisu súťaží BFZ je oprávnená výlučne príslušná ŠTK FZ a
môže byť zmenený rozhodnutím príslušného Výkonného výboru FZ.
L. Berner, v.r.
predseda BFZ
M. Kucharič, v.r.
sekretár BFZ
Ľ. Suchý, v.r.
predseda Obl.FZ Ba-mesto
J. Jánošík, v.r.
predseda Obl.FZ Ba-vidiek
J. Polakovič v.r.
člen VV – súťažné úlohy
F. Šmidovič, v.r.
predseda Reg. ŠTK BFZ
ADRESÁR
futbalových klubov majstrovských súťaží
Regionálneho BFZ,
ObFZ Bratislava – mesto a OBFZ Bratislava – vidiek
Súťažný ročník 2010/2011
Obsah a FO v súťažiach
Adresár oddielov a klubov obsahuje ich presný názov, mená organizačných pracovníkov (predseda, tajomník,
spravodajca), telefonické spojenie a ďalšie doplňujúce informácie o futbalových oddieloch a kluboch.
Pre rýchlu orientáciu sú oddiely a kluby v adresári zaradené do 4 skupín:
• oddiely a kluby s družstvami v súťažiach SFZ
• oddiely a kluby s družstvami v súťažiach BFZ
• oddiely a kluby s družstvami v súťažiach ObFZ Bratislava – mesto
• oddiely a kluby s družstvami v súťažiach ObFZ Bratislava – vidiek
Význam skratiek:
P
- predseda (prezident)
VP
- viceprezident
M
- manager
GM
- generálny manager
GR
- generálny riaditeľ
ŠR
- športový riaditeľ
T
- tajomník
RM
- riaditeľ mládeže
TM
- tajomník mládeže
MM
- manager mládeže
S
- spravodajca
AP
- adresovať poštu
z
- telefón zamestnanie
d
- telefón domov
š
- telefón štadión
m
- mobil
Súťaže SFZ
Corgoň liga
ŠK SLOVAN BRATISLAVA
GM: Dušan TITTEL
z. 02/44636363 m.0910 750 750
ŠR: Ján ŠVEHLÍK
m. 0918 700 700
MM:Martin OBŠITNÍK
m: 0918 700 705
ŠK Slovan Bratislava futbal, a.s.
V. Tegelhoffa 4
831 04 Bratislava
IČO: 35834579
č.ú.: 2626224742/1100
AP: adresa ŠK
š: 02/44636363
fax: 02/44636365
e-mail: info@skslovan.com
I. liga
FC PETRŽALKA 1898
P: PaeDr. Jozef VENGLOŠ
m. 0903 713 438,
e-mail: venglos@fcpetrzalka1898.sk
GM:Pavol HOLEŠČÁK
Sadová 619/43
020 01 Púchov
z: 02/68201717, m: 0905 656 295
e-mail: manager@fcpetrzalka1898.sk
S: Viliam RAČEK
m. 0905 657 766
e-mail: racek@fcpetrzalka1898.sk
ŠK SFM SENEC
P: Ing. Alexander MATLÁK
m: 0903 707 209, fax: 031/7805 686
e-mail: a.matlak@stonline.sk
VP: Miroslslav MORAVSKÝ
m: 0915 098 752
GS: Ján ŠUNIAR
m. 0902 178 260
TM: Badinský Dušan m. 0905 797 105
FC Petržalka 1898, a.s.
Kutlíková 17
851 02 Bratislava
š: 02/68201700, fax:02/68201701
IČO: 45469725
AP: M.C. Sklodovskej 1 851 04 Bratislava
ŠK SFM Senec
Bratislavská 65
903 01 Senec
IČO: 35605561
č.ú.: 0180084028/0900
AP: adresa ŠK
II. liga
ŠK BERNOLÁKOVO
P: Marián WALLNER
m. 0905 445 355
T: Pavol LUKÁČ
m. 0911 491 983
ŠK Bernolákovo
Hlboká 10/A 2929
900 27 Bernolákovo
IČO: 31823408
GM:Juraj SENAŠI
m. 0903 716 162
FK RAČA BRATISLAVA
P: Branko KOVAČIČ
Plickova 5
831 06 Bratislava
m: 0905 512 177,
T: Boris ŠIMONIČ
Mliekarenská 17
821 01 Bratislava
m: 0910 850 850
PŠC PEZINOK
P: Vladimír MIKLETIČ
Tehelná 13
902 01 Pezinok
m: 0903 703 974, z. 033/641 2985
T: Dušan BERZEDI
Obrancov mieru 38
902 01 Pezinok
d: 033/6422109, m: 0903 254 937
S: Pavol LUKÁČ, m: 0911 491 983
AP: adresa FK
č.ú. 2628856786/110
FK Rača
Černockého 2
831 53 Bratislava
š: 02/4488 3944
IČO: 31769756
č.ú.: 2663708017/1100
S: Radoslav ŠIMONIČ 0903 751 721
AP: adresa FK
PŠC Pezinok
Komenského 30
902 01 Pezinok
IČO: 31824013
S: tajomník
AP: tajomník
farba dresov - zeleno biela
trenírky - zeleno biele
štulpne - zeleno biele
Súťaže BFZ
III. liga
ŠKP INTER DÚBRAVKA BRATISLAVA
P: Ing. Miroslav MRAVEC
ul. M.Sch. Trnavského 2/a
844 46 Bratislava
z: 02/5296 4936, m: 0905 456 032
T: Ing. Ján ČAPKOVIČ
Bajzova 1
821 07 Bratislava
z: 02/6428 1492, m: 0903 423 641
MŠK ISKRA PETRŽALKA BRATISLAVA
P:
T : Tomáš LOJDL
Hrobáková 9
851 01 Bratislava
m. 0904 260 274
OFK DUNAJSKÁ LUŽNÁ
P: PaedDr. Juraj JÁNOŠÍK
Krížna 4
900 42 Dunajská Lužná
m: 0905 948 813
T: Milan HRAJNOHA
ŠKP Inter Dúbravka Bratislava
M.Sch. Trnavského 2/a
844 46 Bratislava
š: 02/6428 1492
IČO: 30844207
č.ú.: 2648000029/1100
S: Ing. Juraj Filan m. 0908 717 101
farba dresov - tmavomodrá
trenírky – tmavomodré
štulpne - tmavomodré
e-mail: fcskp@slovanet.sk
FK MŠK Iskra Petržalka
Údernícka 20
851 01 Bratislava
IČO: 686743
č.ú.: 4050028616/3100
AP: adresa MŠK
S: Ing. Ladislav Dovrtil m. 0904 610 610
S: mládež Ladislav Kurina m. 0903 059 374
farba dresov – zelené biele
trenírky – zelené, biele
štulpne – zelené, biele
OFK Dunajská Lužná
Športová 740
900 42 Dunajská Lužná
IČO: 30798515
č.ú.: 2116766955/0200
Školská 260
900 42 Dunajská Lužná
d: 02/45981043, m: 0904 755 244
S: Peter Gajdoš 0904 701767
AP: adresa FK
farba dresov - žltý
trenírky - modré
štulpne - modré
ŠFK PRENAKS JABLONEC
P: Ivan BACIGÁL
900 86 Jablonec 129
d: 033/6488229
T: Ján PODMANICKÝ
900 86 Jablonec 111
d: 033/6488 137, z: 033/6488 113
m: 0905 345 431, 0911 345 431
fax: 033/ 6488119
e-mail: jablonec@golemtech.sk
SLOVAN IVANKA PRI DUNAJI
P: Dušan PAŠKA
Veterná 3
900 28 Ivanka pri Dunaji
m: 0905 310 394
e-mail: paska@matepba.sk
T: Ing. Ľuboš Rummel
Farnianska 18
900 28 Ivanka pri Dunaji
m: 0905 710 597
e-mail: Lubos.rummel@matep.sk
FC RUŽINOV BRATISLAVA
P: Ján KUKLA
Sklenárova 5
821 09 Bratislava
z: 02/53419801, m: 0903 632 374
T: Jozef JUNEK
Sklenárova 5
821 09 Bratislava
m: 0910 659 676
TATRAN STUPAVA
P: Miroslav BELEŠ
Rímska 5
900 31 Stupava
m: 0905 615 599
e-mail: mbeles@mail.t-com.sk
T: Mgr. Koloman KATONA
Kalinčiakova 22
900 31 Stupava
m: 0904 148 177
e-mail: koloman7@gmail.com
ŠK LOZORNO
P:Milan Stanislav
Dlhá 826/11
900 55 Lozorno
ŠFK Prenaks Jablonec
900 86 Jablonec
IČO: 18047556
č.ú.: 19189448/0900
S: tajomník
AP: tajomník
farba dresov - červená
trenírky - čierne
štulpne - červené
FK Slovan Ivanka pri Dunaji
Vajnorská 6
900 28 Ivanka pri Dunaji
IČO: 31811124
č.ú.: 8039444/5200
S: Rudolf Kostolanský 0903 224 748
AP: predseda
farba dresov: modrá
trenírky: modré
štulpne: biele
FC Ružinov Bratislava, a.s.
Sklenárova 5
821 09 Bratislava
š: 02/53419801, e-mail: fcruzinov@fcruzinov.sk
IČO 35937998
č.ú.: 20263107/6500
S: tréneri jednotlivých družstiev
AP: adresa FC
farba dresov - biela-modrá
trenírky - biele -modré
štulpne - biele -modré
FK Tatran Stupava
Park 1
900 31 Stupava
IČO: 34006826
č.ú.: 173037012/0200
S: tajomník
AP. tajomník
farba dresov - biela
trenírky - biele
štulpne - biele
ŠK Lozorno
Športové nám. 657
900 55 Lozorno
M: 0908 035 988
T: Vladimír RYBÁR
Slnečná 1072/1
900 55 Lozorno
m. 0904 769 205
ŠK PLAV. ŠTVRTOK-OFK VYSOKÁ
ŠR: Ing. Miloš SLÁDEČEK
900 68 Plavecký Štvrtok 248
m: 0905 926 704
T: Robert Hazlinger
Nová 728
900 66 Vysoká p/M
m. 0910 354 746
ŠM: Mgr. Pavel KRŠEK
Kukučínová 247/26
901 01 Malacky
m. 0904 622 784
MŠK KRÁĽOVÁ PRI SENCI
P: Dušan ŠEBEK
900 50 Kráľová p/S
m: 0903 756 688
e-mail: dusan.sebok@gmail.com
T: Vojtech DOLINSKÝ
900 50 Kráľová pri Senci 266
m: 0910 114 838
OŠK SLOVENSKÝ GROB
P: JUDr. Štefan JAJCAJ
Holičská 6
851 05 Bratislava
m: 0905 267 002
t. 02/ 63822314
T: Ľubomír ZÁPRAŽNÝ
Lipová 40
900 26 Slovenský Grob
m. 0905 627 035
š: 02/6596 8405
IČO: 00688801
č.ú.: 0019197990/0900
S: predseda
AP: tajomník
farba dresov - zelená
trenírky - zelené
štulpne - zelené
ŠK Plavecký Štrvrtok/ OFK Vysoká pri Morave
Športová 12
900 68 Plavecký Štvrtok
IČO: 44264593
č.ú.: 2566615951/0200
S: športový riaditeľ
AP: ŠR
farba dresov - oranžová
trenírky - oranžové
štulpne - oranžové
MŠK Kráľová pri Senci
900 50 Kráľová pri Senci
IČO: 318 23769
S: tajomník
AP: tajomník
farba dresov - modrá
trenírky – modré
štulpne - modré
OŠK Slovenský Grob
Hlavná 132
900 26 Slovenský Grob
IČO: 30790581
č.ú.: 19188330/0900
S: Daniel Matula m. 0903 288 715
AP: Miroslav ZÁPRAŽNÝ Pažitná 1
900 26 Slovensky Grob
farba dresov: žltá, modrá
trenírky: zelené, modré
štulpne: žlté, modré
ŠK ČUNOVO BRATISLAVA
P: Ing. Karol PUHOVICH
Záhumenná 317
851 10 Bratislava
d: 02/6285 0731, z: 02/5564 5157,
m: 0903 425 663
e-mail: puhovich@mading.sk
T: Ondrej ŠTEFANŠICH
Moldavská 4
821 03 Bratislava
d: 02/4333 2235, m: 0903 446 373
ŠK Čunovo
Na hrádzi 201
851 10 Bratislava
IČO: 688932
č.ú.: 2666040032/1100
S: predseda
AP: adresa FK, predseda
farba dresov - modrá, biela,
trenírky - modré, biele
štulpne - modré, biele
ROVINKA
P: Jaroslav OMÁNIK
TJ Rovinka
900 41 Rovinka 345
m: 0918 324 333
T: Milan Bombala
900 41 Rovinka 166
02/45985422
m: 0915 767892
ŠK SVÄTÝ JUR
P: Ing. Peter KUČERKA
Hájniky
900 21 Svätý Jur
m: 0905 496 499
kupex@post.sk
T: Ing. Kamil KYSELICA
Štúrová 28
900 21 Svätý Jur
m. 0915 462 651
kkyselica@gmail.com
900 41 Rovinka 443
IČO: 31823505
č.ú.: 1900408858/0200
S: František MELIŠ, m: 0903 969 768
AP: predseda
farba dresov - žlto zelená
trenírky - žlto zelené
štulpne - žlto zelené
ŠK Svätý Jur
Športová 1
P.O. BOX 2
900 21 Svätý Jur
IČO: 00609081
č.ú.: 0181953387/0900
S: Anton HERHONEK m. 0903 266 816
AP: adresa ŠK
farba dresov: červeno biela
trenírky: červené
štulpne: červené
IV. liga – skupina „A“
DRUŽSTEVNÍK BLATNÉ
P: Peter ŠARMÍR
Okružná 15/4
90082 Blatné, m.0904 544 721
e-mail: sarmir.peter@gmail.com
T: Marian DUGOVIČ
Bratislavská 568/53
900 82 Blatné
m. 0903 842 167
e-mail: mariandugovič@centrum.sk
SFC KALINKOVO
P: Ing. Jozef KRAJČÍR
900 43 Kalinkovo 100
m: 0903 413 715
T: Vladimír FRIDRICH
900 43 Kalinkovo 81
0903 237 891
pichandovci@centrum.sk
Družstevník Blatné
900 82 Blatné
IČO: 18046959
č.ú.: 2227887856/0200
AP: tajomník
S: tajomník
farba dresov - biela
trenírky - biele
štulpne - biele
SFC Kalinkovo
IČO: 35590211
AP: Lubica Radičová
900 43 Kalinkovo 248
S: Peter Fridrich m. 0911 264 053
farba dresov – žltá, červená, biela
trenírky – modré, žlté, biele
štulpne – červené, žlté, modré
DRUŽSTEVNÍK MALINOVO
P: Tibor PELLER
Zátoňská 8
900 45 Malinovo
m: 0907 751 739
T: Ing. Jozef Šteffek
Družstevná 16
900 45 Malinovo
m: 0905 344 296
TJ Malinovo
Športová 1
900 45 Malinovo
S: predseda
AP: adresa FK
farba dresov - modrá
trenírky - biele
štulpne - biele
MFK RUSOVCE BRATISLAVA
P: Peter GOLEJ
MFK Bratislava - Rusovce
Kovácsová 466/111
851 10 Bratislava
m: 0948 526 367
T: Ing. Branislav STRAKA
Rozvodná 11
831 01 Bratislava
m: 0904 129 355
ŠPORT KLUB TOMÁŠOV
P: Alexander NAGY
Veterná 3
900 44 Tomášov
m: 0903 410 034
T: Jozef LIPKA
Alžbetínska 16
900 44 Tomášov
m. 0903 287 567
FK CEPIT VAJNORY BRATISLAVA
P: Róbert VAJDA
Kratiny 7
831 07 Bratislava
m: 0905 455 301
T: Martin GRAMBLIČKA
Kataríny Bruderovej 6
831 07 Bratislava
m: 0903 745 511
TJ HRUBÝ ŠÚR
P: Stanislav KRAJČ
m: 0903 717 847
T: Miroslav KOCIAN
903 01 Hrubý Šúr 143
m. 0903 906 686
ŠK VRAKUŇA BRATISLAVA
P: Ing. Miroslav BEDNÁR
Jedľova 3
821 07 Bratislava
m: 0911 727 757
T: Ing. Juraj ÁBEL
Rajecká 18
821 07 Bratislava
m: 0905 719 375
Ballkánska 101
851 10 Bratislava
IČO: 36071587
S: Ing. Peter MÚČKA, m: 0907 662 824
AP: predseda
ŠK Tomášov
Hlavná 46
900 44 Tomášov
IČO: 197121
S: Roman Lakatos m. 0915 720 806
AP: adresa FK
farba dresov - zelená,
trenírky - biele
štulpne - zelené, biele
FK CEPIT Vajnory
Kratiny 7
831 07 Bratislava
S: predseda
AP:adresa FK
IČO: 30865948
Sl.spor. č.ú. 0630964154
farba dresov - modrá
trenírky - modré
štulpne - modré
TJ Hrubý Šúr
903 01 Hrubý Šúr
S: Miroslav Kocian 0903 906 686
AP: tajomník
farba dresov: červená
trenírky: biele
štulpne: červené
ŠK Vrakuňa
Poľnohospodárska 2
821 07 Bratislava 214
š: 02/4524 7209
IČO: 30813671
č.ú.: 1112530457/0200
S: tajomník
AP: adresa ŠK
farba dresov - oranžová
trenírky - oranžové
štulpne - oranžové
LOKOMOTÍVA DEVÍNSKA NOVÁ VES BRATISLAVA
P: František HUPKA
Lokomotíva D.N. Ves
Hradištná 17
Vápencová 34
841 07 Bratislava
841 07 Bratislava
m: 0905 609 218
IČO: 30811465
T: Ing. Roland VITKO
č.ú.: 20430032/0200
J. Smreka 20
S: Michal Vlček , m: 0903 570 342
841 07 Bratislava
AP: Michal VLČEK, M. Marečka 5,
m: 0905 841 230
JAROVCE BRATISLAVA
P: Miroslav ROŠTÁR
Ovocná 15
851 10 Bratislava
m: 0903 254 148
T: David KEJDANA
Furdekova 14
851 03 Bratislava
m. 0904 428 339
ŠK DANUBIA BRATISLAVA
P: Ing. Ľubomír FOJTÍK
Jadrová 9
821 02 Bratislava
m: 0905 467 663,
T: Ľubomír FOJTÍK
Robotnícka 5, 831 03 BA
z: 02/44372931, m: 0905 457 476
LP DOMINO BRATISLAVA
P: Peter KVAŠŇOVSKÝ
Okružná 13
821 04 Bratislava
m: 0903 566 499
T: Igor KALAFÚT
m: 0903 825 435
S: Ján GOČ
m. 0911 706 020
SLOVAN MOST PRI BRATISLAVE
P: Marek RENDEK
458
900 46 Most pri Bratislave
m. 0903 454 858
T: Dušan ŤAPUŠKA
Športová 544
900 46 Most pri Bratislave
m: 0903 616 626
841 07 Bratislava,
farba dresov - červenobiele
trenírky: - červené
štulpne - čierne
TJ Jarovce
Ovocná 17
851 10 Bratislava
š: 02/6286 0123
IČO: 177687
č.ú.: 11471000/0900
S: predseda
AP: adresa FK
farba dresov - zelenobiela
trenírky - zelené
štulpne - zelené
ŠK Danubia
Robotnícka 5
831 03 Bratislava
IČO: 17333661
č.ú.: 993101-112/0200
š: ŠK Nepočujúci, Trnavská cesta 63, t. 02/44372013
S: tajomník
AP: adresa ŠK
farba dresov: modrá
trenírky: modré
štulpne: biele
SDM Domino
Okružná 13
821 04 Bratislava
š: 02/4870 0011
IČO 31957404
č.ú.: 4020003805/3100
AP: adresa FK
farba dresov – bordovo-belasá
trenírky – bordovo-belasé
štulpne – bordovo-belasé
TJ Slovan Most pri Bratislave
Športová ul. 459
900 46 Most pri Bratislave
S: Jozef Rendek m. 0903 216 297
AP: tajomník
farba dresov: modrá
trenírky: čierne
štulpne: čierne
IV. liga – skupina „B“
GFC GRINAVA
P: Milan KOŠÍK
Drobiševa 32
GFC Grinava
Myslenická 37
902 01 Pezinok
m:0903 135 727
T: Petráš Dušan
m. 0918 708 217
Trnavská 11
902 01 Pezinok
ŠK FO MALACKY
P: Jozef ŠTIPANITZ
Jilemnického 5
901 01 Malacky
m: 0903 472 310
T: Anton IVAN
Kolárová 3
901 01 Malacky
m: 0905 618 881
BANÍK PEZINOK
P: Martin ONDROVIČ
Cajlanská 197
902 01 PEZINOK
m: 0905 976 077
T: Peter HÚSKA
Bratislavská 126
902 01 PEZINOK
m: 0904 250 699
ZÁHORAN JAKUBOV
P: Milan AMBRA
900 63 Jakubov 46
m. 0908 248 550
T: Jaroslav FERENČÁK
900 63 Jakubov 486
m: 0907 130 824
S: tajomník
ZÁHORAN KOSTOLIŠTE
P: Ján TKÁČ
900 62 Kostolište 2
m: 0903 229 101
T: Eduard CHMELA
900 62 Kostolište 203
m. 0908 786 781
ŠK ŠENKVICE
P: Ján BELKO
Chorvatská 9
900 81 Šenkvice
z: 02/44883362
m: 0903 056 347
902 03 Pezinok – Grinava
č.ú.: 19187252/0900
S: Štefan RUSNÁK 0911 194 760
AP: Štefan RUSNÁK
Bratislavská 37
902 03 Pezinok
farba dresov - červená
trenírky - červené
štulpne - červené
ŠK FO Malacky
Zámocká 12
901 01 Malacky
IČO: 18049541
č.ú.: 11690844/5200
S: Jozef GELINGER, m: 0915 573 039
AP: predseda
farba dresov - žlto -modrá
trenírky – žlté-biele
štulpne – žlté-biele
Baník Pezinok
Cajlanská 245
902 01 Pezinok
IČO: 31103367
č.ú. Sl.spor. 19188488
AP: tajomník
S: Peter HÚSKA m. 0904 250 699
farba dresov - zelená
trenírky - čierne
štulpne - čierne
TJ Záhoran Jakubov
900 63 Jakubov
IČO: 30802555
č.ú.: 3204969001/5600
AP: tajomník
farba dresov – čierno-biela
trenírky - čierno-biele
štulpne. - čierno-biele
TJ Záhoran Kostolište
900 62 Kostolište 203
IČO: 30414610
č.ú.: 20238147/6500
AP: adresa TJ
S: Marian Preis m: 0905 626 187
farba dresov - modrá
trenírky – modré
štulpne - modé
ŠK Šenkvice
Domovina 55
900 81 Šenkvice
IČO: 34004106, DIČ: 2020664360
č.ú.: 0019187856/0900
T: Darina TOMČOVÁ
Záhradná ul.
900 81 Šenkvice
m: 0903 445 524
FK JABLONOVÉ
P: Marian BRICHTA
900 54 Jablonové 409
m: 0903 260 278
T: Juraj SABAČ
900 54 Jablonové
m: 0905 992920
KARPATY LIMBACH
P: Jozef RYBÁR
Vinohradnícka 68
900 91 Limbach
m: 0905 543 414
T: Roman KUBIČEK
Suvorovova
902 01 Pezinok
m: 0903 629 329
VEĽKÉ LEVÁRE
P: Štefan VIDOVIČ
Nová 526
908 73 Veľké Leváre
m. 0903 766 778
T: Peter ČERMÁK
Športová 608
908 73 V. Leváre
m. 0911 750 390
SLOVAN VINIČNÉ
P: Bohuslav LOPOŠ
Hlavná 250
900 23 Viničné
d: 033/6476 158,
T: Pavel GALAMBOŠ
Záhradná 18
900 23 Viničné
m. 0903 208 703
FC ZÁHORSKÁ VES
P: Peter JUHÁSZ
m: 0903 843 950
T: Stanislav NECHALA
900 65 Z. Ves 31/17
m. 0908 703 073
FC ZOHOR
P: Lubomír ŠKVARIDLO
Školská 3
900 51 Zohor
S: predseda
AP: predseda
FK Jablonové
900 54 Jablonové
IČO: 31771050
č.ú.: 5274051/5200
AP: Jana Jurná Jablonové 143, 900 54
S: Jana JURNÁ 0905 244 326
TJ Karpaty Limbach
Vinohradnícka 70
900 91 Limbach
IČO: 34005641
č.ú.: 0019187995/0900
AP: predseda
S: predseda
farba dresov - červená
trenírky - červené
štulpne - červené
TJ Veľké Leváre
Športová 606
908 73 Veľké Leváre
IČO: 31870848
č.ú.: 0250090686/0900
AP: adresa TJ
S: Iveta FERENČIČOVÁ m. 0903 352 616
TJ Slovan Viničné
Cintorínska ul. 1
900 23 Viničné
IČO: 31823734
č.ú.: 19188306/0900
S: Peter Matušek 0911 292 648
AP: Peter Matúšek
Športová 623/30, 90023 Viničné
farba dresov - biela
trenírky - modrá
štulpne - modrá
FC Záhorská Ves
IČO: 36066435
č.ú.: 0019192866/0900
S: Jozef Grujbár m. 0905 587 662
AP: tajomník
farba dresov – červená, fialová
trenírky – modré,čierne
štulpne – červené, čierne
FC Zohor
Na pasienkoch 1
900 51 Zohor
m: 0902 589 564
T: Jozef POLAKOVIČ
Dolná 53
900 51 Zohor
m: 0904 700 712
FC ROHOŽNÍK
P: Vladimír BÁCHOR
m. 0905 275 582
e-mail:bachor@agropartner.sk
T: Ing. Bohuslav KATRENČÍK
Školské nám. 395
906 38 Rohožník
m: 0905 471 095
e-mail: katrencik@centrum.sk
DRUŽSTEVNÍK ZÁVOD
P: Adrián MIKULIČ
Sokolská 229
908 72 Závod
d: 034/7799 224, z: 034/6644 368
m: 0903 415 269
T: Štefan BALGA
m: 0903 945 605
m: 0905 471 095
AP: adresa FK
S: tajomník
IČO: 318 73588
č.ú. 19189296/0900
e-mail: fczohor@inMail.sk
farba dresov - modrá
trenírky - biele
štulpne - biele
FC Rohožník
906 38 Rohožník
IČO: 31874592
č.ú.: 0037238653/0900
S: Ľuboš Drahoš m. 0903 456 866
AP: predseda
farba dresov: červená, žltá, modrá
trenírky: červená, modrá
štulpne: červená, modrá
TJ Družstevník Závod
Sokolská ul.229
908 72 Závod
S: predseda
AP: adresa FK
farba dresov: modrá
trenírky: modré
štulpne: biele
Súťaže ObFZ Bratislava – mesto
V. liga
FK LAMAČ BRATISLAVA
P:
T: Marcel PRINER
Bakošova 40
841 03 Bratislava
m. 0905 236 808
FK DÚBRAVKA BRATISLAVA
P: Ing. Miroslav JANKY
Saratovská 7
841 02 Bratislava
z: 02/6436 5409, m: 0905 613 897
T: Marián BAUMAN
Homolova 45
841 02 Bratislava
m: 0902 937 007
FK Lamač
Na barine
841 03 Bratislava
IČO: 31783619
S: Jozef Haraslín m. 0905 273 080
S: Michal Hudec m. 0904 722 426
AP: adresa FK
farba dresov - modrá
trenírky - modré
štulpne - modré
FK Dúbravka
Repašského 18
841 02 Bratislava
š: 02/64366556, 64462802
IČO: 17315298
č.ú.: 18437032/0200
S: Imrich ĎURČO, m: 0905 762 985
AP: adresa FK
ŠTART VD BRATISLAVA
P: Mgr. Ľubor KRÁĽ
Ambroseho 8
851 02 Bratislava
m: 0903 255 992
T: Ing. František Rajnoha
Kultúrna 29
821 04 Bratislava
m: 0903 737 867
FK BCT BRATISLAVA
P: Otto KREMMER
Jungmanova 2
851 01 Bratislava
m: 0907 260 145, m: 0911 322 372
T: Martin BOKROŠ
Floriánske nám. 1
811 07 Bratislava
m: 0903 241 524
ŠK KRASŇANY BRATISLAVA
P: Ivan JANEČKA
Kadnárova 65
831 05 Bratislava
m: 0905 383 545
T: Ing. Peter KLINKO
Rezedova 12
821 01 Bratislava
m: 0904 674 268
e-mail: peterklinko@mail.t-com.sk
ŠK NEPOČUJÚCI BRATISLAVA
P: Igor ŠTEFEK
H. Meličkovej 22
841 05 Bratislava
T: Ladislav HLAVATÝ
Saratovská 2
841 02 Bratislava
m: 0902 769 473
SLÁVIA EKONÓM BRATISLAVA
P: Ing. Peter PRÍVRACKÝ
Iľjušinova 8
851 01 Bratislava
d: 02/63823847, z: 02/63811120,
m: 0905 602 807
T: Ing. Peter MÚČKA
Vranovská 53
851 01 Bratislava
63838178, 59309402, m: 0907 662 824
FC VOLKSWAGEN BRATISLAVA
FK Štart Bratislava
Trnavská cesta 33
831 04 Bratislava
IČO: 31744044
č.ú.: 62139-112/0200
S: predseda
AP: predseda
farba dresov - zelená, zeleno – biela
trenírky - zelené, biele
štulpne - zelené, biele
FK BCT Bratislava
Páričkova 22
821 08 Bratislava
IČO: 30791341
č.ú.: 0175888945/0900
S: Ing. Martin GUBOV m. 0907 960 267
AP: adresa FK
e-mail: bokymb@gmail.com
e-mail: Kremmer.fkbct@centrum.sk
farba dresov – fialová
tenírky – čierne
štulpne – biele
ŠK Krasňany
Pekná cesta 2
831 54 Bratislava
IČO: 31790151
č.ú.: 11495248/0900
S: tajomník
AP: tajomník
ŠK Nepočujúci
Trnavská cesta 33/a
831 04 Bratislava
IČO: 00686735
č.ú.: 11465292/0900
S: tajomník
AP: adresa ŠK
š: 02/4437 2013
TJ Slávia Ekonóm
Dolnozemská cesta 1
852 35 Bratislava
š. (Areál EU Pasienky)
IČO: 31812881
č.ú.: 11471385/0900
S: predseda
AP: predseda
e-mail: untraco@abena.sk
e-mail: peter.mucka@savba.sk
P: Marcel MACHO
M. Marečka 2
841 07 Bratislava
m. 0911 628 471
T: Alfréd BAUER
P. Horova 24
841 07 Bratislava
m: 0905 504 802
MFC ZÁHORSKÁ BYSTRICA
P: Mgr. Vladimír KUBOVIČ
Námestie rodiny 1
843 57 Bratislava
m: 0905 222 081
PP: Vladimír ŠKROVAN
Námestie rodiny 1
843 57 Bratislava
m: 0903 700 889
FKM KARLOVA VES BRATISLAVA
P: Ing. Jozef ČAHOJ
Hlaváčikova 24
841 03 Bratislava
m: 0903 764 702
T: Roman KRIŽAN
Palisády 11
811 03 Bratislava
m: 0904 521 362
e-mail: romankrizan@zoznam.sk
FK INTER BRATISLAVA
P: JUDr. Jozef BARMOŠ
m. 0904 302 695
e-mail: futbal@interbratislava.sk
ŠR: Peter BAUER
m. 0910 998 207
e-mail: futbal@interbratislava.sk
GM: Ing. Jozef ŠAJÁNEK
m. 0917 320 261
FC Volkswagen Bratislava
J. Jonáša 1
843 02 Bratislava 49
IČO: 31788769
č.ú.: 1277629658/0200
AP: predseda
S: predseda
MFC Záhorská Bystrica
Tatranská 40
843 57 Bratislava
IČO: 190225
S: predseda
AP: predseda
e-mail: mfc.zahorskabystrica@gmail.com
farba dresov: červená
trenírky: červené
štulpne: červené
FKM K. Ves Bratislava
Karloveská 3
841 04 Bratislava
IČO: 31803164
č.ú.: 0177675548/0900
AP: adresa FK
S. Tomáš Volko m. 0907 184 464
FK Inter Bratislava
Trnavská cesta 29
832 84 Bratislava
č.ú. 0633977460/0900
IČO: 31787975
S. Ing. Jozef Šajánek m. 0917 320 261
AP: adresa FK
Mládežnícke družstvá.
FC PODUNAJSKÉ BISKUPICE
P: Ján ČERVENÁK
Orenburská 1
821 06 Bratislava
T: Monika ČERVENÁKOVÁ
Oremburská 1
821 06 Bratislava
m. 0903 737766
ZŠ. KALINČIAKOVA BRATISLAVA
P: Dušan NOGA
Trenčianska 43
821 08 Bratislava
m: 0903 889363
T: Vladimír NOVÁK
Odborárska 4
831 02 Bratislava
FC Podunajské Biskupice
Orenburská 1
821 06 Bratislava
IČO: 42127742
č.ú. 4180004401/3100
S: Monika Červenáková m. 0903 737 766
AP: adresa FC
ZŠ Kalinčiakova BNM 12
831 04 Brastislava
č.ú. 8423773001/5600
IČO: 31753728
S: Ján Marko 0903 248 877
AP: adresa FK
m: 0903 478 222
Súťaže ObFZ Bratislava – vidiek
V. liga
ŠK GAJARY
P: Peter HRDINA
Pivovarská 148
900 61 Gajary
m: 0905 498 717
T: Ján ŠKRINÁR
Záhradná 548
900 61 Gajary
m. 0908 118 665
ŠK BÁHOŇ
P: Daniel BARTKO
Inovecká 12
Senec m. 0903 462 296
T: Dušan ŠVORC
Lipová 12
900 84 Báhoň
m. 0904 832 751
e-mail: dusan@elnet.sk
FK STUDIENKA
P: Anton Gajdár
Záhorácka 32
901 01 Malacky
m. 0905 247 766
T: Marián Biksadský
Studienka 132
908 75 Studienka
m. 0905 962 498
DUBOVÁ
P: Vladimír MANDUĽÁK
Podhorská 224
900 90 Dubová
m: 0907 716 435
e-mail: vladislav.mandulak@minv.sk
T: Jozef Jakubec
Hlavná 192
900 90 Dubová
m. 0905 901 840
FC DRUŽSTEVNÍK BUDMERICE
P: Miroslav BAXA
900 86 Budmerice 750
d: 033/6448437, m: 0903 219 736
T: Stanislav BAXA
ŠK Gajary
Športová 760
900 61 Gajary
IČO: 35607335
č.ú.: 3478448/5200
S: predseda
AP: adresa ŠK
farba dresov - modrá
trenírky - čierne
štulpne – modro – čierne
e-mail: hrdina@airware.sk
ŠK Báhoň
ul. SNP 230/31
900 84 Báhoň
S: tajomník
AP: adresa ŠK
FK Studienka
Studienka č. 567
908 75 okr. Malacky
IČO 31811825
č.ú.: 1643237356/0200
S: Marian Nízky, m. 0907 798 266
AP: predseda
farba dresov: žlto čierne
trenírky: čierne
štulpne: čierne
TJ Dubová
900 90 Dubová
IČO: 31823475
č.ú. 19194335/0900
AP: adresa TJ
S: predseda
FC Družstevník Budmerice
Jablonecká cesta
900 86 Budmerice
IČO: 31800262
900 86 Budmerice 377
d: 033/6448218, m. 0902 137 654
ŠK IGRAM
P: Andrej ŠARMÍR
Igram 114
900 84 Báhoň
m:0905 527 054
e-mail: andy.ali@centrum.sk
T: Peter NEMČEK
Igram 110
900 84 Báhoň
m: 0911 788 351
e-mail: peter.nemeček@centrum.sk
ŠK NOVÁ DEDINKA
P: Ladislav MALUNIAK
MDŽ 1
900 29 Nová Dedinka
m: 0905 553 501
T: Vladimír SENDREY
m: 0905 430 781
KŠK PLAVECKÝ MIKULÁŠ
P: Ladislav KLÍMA
906 35 Plavecký Mikuláš 373
m. 0905 525 096
T: Anton NEMEC
906 35 Plavecký Mikuláš 372
m: 0905 458 837
FC SLOVAN ČASTÁ
P: Alexander SZELEPCSENYI
Poľná 592
900 89 Častá
m: 0903 769 922
T: Jozef GRAJCIAR
Fándlyho 49
900 89 Častá
m: 0904 212 705
ŠK LÁB
P: Rudolf Ledník ml.
900 67 Láb
m: 0918 482 033
T: Marek Chovan
900 67 Láb
m: 0902 617 873
CF KAPLNA
P: Jozef ROVENSKÝ
900 84 Igram
m: 09015 410 005
T: Stanislav SLOBODA
900 84 Kaplna
m: 0905 617 452
FC SLOVAN MODRA
P: Peter GILAN
č.ú.: 0019194693/0900
S: tajomník
AP: tajomník
ŠK IGRAM
900 84 Igram 932
IČO: 31823424
č.ú.: 153650119/0900
AP: tajomník
S: Vít HINCA 0905 340 476
S: tajomník
ŠK Nová Dedinka
Športová ul. 3
900 29 Nová Dedinka
IČO: 31823483
č.ú.: 0019196146/0900
AP: predseda
S: tajomník
KŠK Plavecký Mikuláš
906 35 Plavecký Mikuláš
č.ú. 0180179035/0900
S: Nemec Anton m. 0905 458 837
AP: tajomník
FC Slovan Častá
Sokolská 1
900 89 Častá
IČO: 31819834
č.ú.: 2264353853
S: tajomník
AP: predseda
ŠK Láb – fotbalový štadión 472
900 67 Láb
IČO: 31811701
č.ú.: 10326194/5200
S: tajomník
AP: tajomník
CF Kaplana
900 84 Kaplna
S: Robert Polakovič m. 0905 617 452, 0905 386 014
AP: Robert Polakovič Kaplna 191
900 84 okr. Senec
FC Slovan Modra
Súkenícka 20
900 01 MODRA
m. 0903 805 031, 033/ 647 20 52
T: Miroslav GRAUS
Cpínova 31
900 01 MODRA
m. 0905 405 823
ŠM SUCHOHRAD
P: Roman POLÁK
900 64 Suchohrad 25
m. 0908 798 313
T: Jozef TEMER
900 64 Suchohrad 49
m: 0902 965 900
FK MALÉ LEVÁRE
P: Peter PAŠKA
841 01 Bilíková 13, Bratislava
m: 0903 852 538
T: Oliver MIHÁL
908 74 Malé Leváre
m: 0902 148 789
Kalinčiakova 6
900 01 Modra
S: predseda
AP: predseda
IČO: 360 65021
TJ ŠM Suchohrad
900 64 Suchohrad 271
IČO: 35628464
č.ú.: 61457-119/0900
S: Andrea GRUJBÁROVÁ m. 0902 965 901
AP: OÚ Suchohrad 140, 900 64
FK Malé Leváre
908 74, Malé Leváre
IČO: 30858101
AP: tajomník
S: tajomník
VI. liga
PLAVECKÉ PODHRADIE
P: Juraj JANOTKA
č.d. 309
906 36 Pl. Podhradie
m. 0915 917 770
T: Peter KOVÁR
906 36 Pl. Podhradie 303
m. 0905 242 886
BORINKA
P: Jozef POKORNÝ
Borinka 93
900 32 Borinka
m: 0907 298 433
T: František ŠMIDOVIČ
Hlavná 60, 900 31 Stupava
m: 0905 220 394
ŠK ČATAJ
P: Ing. Ivan BRIGANT
900 83 Čataj 212
m: 0911432 41,
e-mail: ibrigant@amberg.sk
T: Milan RÁŠO
900 83 Čataj 280
m. 0907 163 400
e-mail: raso.milan@centrum.sk
ŠK HAMULIAKOVO
P: Tibor SZVIATOVSZKI
900 43 Hamuliakovo 249
m: 0905 437 308
T: František VARGA
900 43 Hamuliakovo 32
TJ Plavecké Podradie
906 36 Pl. Podhradie 243
S: Ing. Ľ. Kocourek 0907 989 597
AP: tajomník
TJ Borinka
900 32 Borinka
IČO: 223689
č.ú.: 0019197798/0900
S: predseda
AP: predseda
ŠK Čataj
Hlavná ul.
900 83 Čataj
IČO: 223689
S: tajomník
AP: tajomník
ŠK Hamuliakovo
900 43 Hamuliakovo 249
IČO: 31815251
č.ú.: 1777706656/0200
S: Tibor SZVIATOVSZKI , m: 0905 437 308
AP: prededa
e-mail: szitat.tibi@azet.sk
SLOVAN VIŠTUK
P: Róbert ORAVEC
č.d. 263
900 85 Vištuk
m: 0905 866 315
T: Peter KROČKA
900 85 Vištuk 143
m: 0903 936 794
FK SOLOŠNICA
P: Stanislav BLECHA
906 37 Sološnica 159
m: 0904 566 454
T: Patrik CHVÍLA
906 37 Sološnica 102
m: 0905 727 703
DRUŽSTEVNÍK DOĽANY
P: Matúš JEŠKO
900 88 Doľany 364
0908 753 383
T: Ľubica KLEINOVÁ
900 88 Doľany 437
m: 0905 431 809
SLOVAN PERNEK
P: Marián HURBAN
900 53 PERNEK 11
m: 0905 605 438
T: Vladimír ZÁMEČNÍK
900 53 PERNEK 21
FK KUCHYŇA
P: Radoslav POLÁK
900 52 KUCHYŇA 33
m: 0918 404 064
T: Štefan ADAMKO
900 52 Kuchyňa 46
0918 900 666
e-mail: stefan@adamko.eu
OŠK MARIANKA
P: PaeDr. Julius DUBOVSKÝ
Drobného 25
841 01 Bratislava m. 0910 797 927
T: Bc. Lukáš DUBOVSKÝ
Drobného 25
841 01 Bratislava
m. 0903 720 885
e-mail: lukasdubo@centrum.sk
MILOSLAVOV
P: Martin SITIAR
Alžbetin dvor
900 42 Miloslavov
0903 256 164
T: Ján KANYIK
TJ Slovan Vištuk
900 85 Vištuk 263
IČO: 31815979
S: Štefan Tichý m. 0903 367 391
AP: predseda
FK Sološnica
906 37 Sološnica č. 21
IČO: 31870830
č.ú. 2621860205/1100
AP: predseda
S: predseda
TJ Družstevník Doľany
900 88 Doľany
IČO: 17641411
č.ú.: 0019194247/0900
S: Matúš JEŠKO, m: 0908 753 383
AP: tajomník
Slovan Pernek
900 53 Pernek
S: predseda
AP: predseda
900 53 Pernek 21
FK Kuchyňa
900 52 Kuchyňa 33
IČO: 31805205
AP: predseda
S: tajomník
OŠK Marianka
Školská 32
900 33 Marianka
IČO: 42170044
č.ú. 2614588792/1100
S: tajomník
AP: adresa OŠK
ŠK obce Miloslavov
Alžbetin dvor 181
900 42 Miloslavov
AP: adresa ŠK
S: tajomník
900 42 Miloslavov
m. 0903 603 819
OŠK CHORVÁTSKY GROB
P: Dušan TRNKA
Robotnícka 3
831 03 Bratislava
m: 0903 405 265
T: Peter BOROVSKÝ
Svätoplukova 37
900 25 Chorvátsky Grob
m. 0903 465 578
e-mail: sitiarma@centrum.sk
OŠK Chorvátsky Grob
nám. J. Andriča 17
900 25 Chorvátsky. Grob
AP: adresa OŠK
S: predseda
Mládežnícke družstvá.
ŠK ŽOLÍK MALACKY
P: Mgr. František LORINCZI
J. Kubinu 15
901 01 Malacky
m. 0905 224 495
e-mail: lorinczi@centrum.sk
T: Jaroslav MIKULIČ
Jakubov 255
900 63 Jakubov
m: 0903 259 267
ČSFA MALACKY
P: Ján KUBOVIČ st.
m: 0903 170 019,
T: Tatiana LUKEŠOVÁ.
m. 0905 283 416
FC ŠTK 1914 ŠAMORÍN
P: Ing. Norbert CSUTORA
Pomlejská 108
931 01 Šamorín
e-mail: ncsutora@gmail.com
m. 0903 221 715
T: Štefan BALOG
Hlavná 58
931 01 Šamorín
e-mail: prednosta@samorin.sk
m. 0911 031 273
ŠK Žolík Malacky
ul. J. Kubinu 15
901 01 Malacky
IČO: 31817769
č.ú. 6619830005/1111
S: predseda
AP: adresa ŠK
ČSFA Malacky
Štúrova 131
901 01 Malacky
AP: adresa FK
S: Mariana Pišková 0915 715 233
Janka Jursová 0911 501 837
FC ŠTK 1914 Šamorín
Hlavná 37
931 01 Šamorín
AP: adresa FK
S: Mgr. Peter Bláha m. 0903 213 990
Nominačná listina rozhodcov BFZ v súťažiach SFZ – ročník 2010/11
Rozhodcovia:
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
Priezvisko a meno
ČIŽMÁR Ľubomír
HAJNALA Martin
CHUDÁ Petra
KNOPP Juraj
KRUŽLIAK Ivan
MATÚŠ Roman
ORLICKÝ Martin
PAVLÍK Jozef
PÁCHNIK Pavol
SMOLÁK Michal
SOMOLÁNI Adam
ŠPAČEK Marek
12.
ŠUNIAR Pavol
13.
TRUTZ Richard
14.
Adresa bydliska
Jégeho 10
821 08
Bratislava
Bieloruská 44
821 06
Bratislava
Hraničná 1
821 05
Bratislava
Baltská 3
821 08
Bratislava
Topolčianska 21
851 01
Bratislava
Mrázová 9
821 05
Bratislava
Pri štadióne 1
900 21
Sv. Jur
Rybničná 35
831 07
Bratislava
Hálova 2
851 01
Bratislava
Nám. hraničiarov 27
851 03
Bratislava
Lenárdová 6
851 01
Bratislava
Liptovská 42
821 09
Bratislava
Vajnorská 39
900 25
Chor. Grob
Sibírska 5
831 02
Bratislava
Tel.: - byt
Tel.: zamest.
Mobil
-
-
0907 719 098
-
-
0908 418 102
-
0904 106 290
-
0903 719 062
-
0904 864 024
02/4342 6635
02/6383 1130
-
-
0908 761 844
-
0904 401 065
02/4488 1434
0905 538 065
-
0905 101 898
-
0905 235 351
-
-
0908 687 602
-
-
0911 227 207
-
-
0905 746 234
-
-
0903 632 595
02/4371 1343
02/6231 5564
Asistenti:
01.
02.
03.
04.
05.
Priezvisko a meno
BEDNÁR Peter
BORŠÁNYI Martin
BÓLLO Peter
BERNER Tomáš
CSABAY Roman
Adresa bydliska
Strojnícka 2675/6
052 01
S.N. Ves
J. Jesenského 10
903 01
Senec
Novohradská 6
831 06
Bratislava
Športová 19
900 45
Malinovo
Pribišova 21
Tel.: - byt
Tel.: zamest.
Mobil
-
-
0907 404 365
-
-
0903 766 707
-
-
0908 897 888
-
-
0910 931 933
02/6542 0368
02/5931 2392
0903 409919
06.
07.
08.
09.
10.
11.
CUNINKA Milan
DOBROVSKÝ
Marian
JANKOVIČ Marián
KACHNIČ Ivan
MARTIŠ Viktor
MÓKOŠ Tomáš
12.
SOMOLÁNI Tomáš
13.
ŠČURY Ján
14.
VICIAN Martin
841 05
Bratislava
Mandľová 1957 /4A
900 42
D. Lužná
Závadská 7
831 06 Bratislava
Novomeského 1210/64
905 01
Senica
Gercenova 2
851 01
Bratislava
Metodova 5
821 01
Bratislava
Bratislavská 7
903 01
Senec
Lenardova 6
851 01
Bratislava
Šancová 25
831 04
Bratislava
Malovaného 2
901 01
Malacky
02/6596 7145
-
-
0902 170843
-
0918 663 482
-
0905 281 468
-
02/4055 2355
0905 590 800
-
-
0918 630 534
034/65 13 835
02/4592 4495
02/4592 8041
02/4592 8042
02/6345 1726
0905 437 050
0905 222 314
janoschury@post.sk 0905 895 969
0903 234 696
Nominačná listina delegátov BFZ v súťažiach SFZ – ročník 2010/11
DPR SFZ
01.
Priezvisko a meno
BEŇO Karol
02.
FAŠUNG Ján
03.
HRIŃÁK Vladimír
04.
KOPČA Miloš
05.
KRCHŃÁK Dušan
06.
LÍŠKA Rudolf
07.
MARKO Jozef
08.
MEDVEĎ
Vladimír
SUCHÝ Ľubomír
09.
10.
11.
UDVARDY
Ľubomír
ZÁBRANSKÝ
Jaroslav
Adresa bydliska
Jungmanova 12
851 01
Bratislava
Svidnícka 17
821 03
Bratislava
Kopčianska 10
851 02
Bratislava
Jeséniova 13
831 01
Bratislava
Detvianska 6
831 06
Bratislava
Studenohorská 6
841 03
Bratislava
Jégeho 7/9
821 08
Bratislava
Slávičie údolie 30
811 02
Bratislava
Röntgenova 8
851 01
Bratislava
Kadnárova 45
831 05
Bratislava
Púpavova 26
841 04
Bratislava
Tel.: - byt
02/6224 4837
02/4333 3368
Tel.: zamest.
00431
505181542
Mobil
02/4924 9165
09052769 263
0903 432 547
0902 937 016
02/5477 3424
-
02/ 45527987
-
0903 245 060
0902 937 042
02/6478 9135
0905 654 030
02/5557 6394
-
0905 602 394
0904 804 812
02/6224 9139
02/5926 6420
0902 937 060
02/4488 4173
02/5920 5016
0903 453 695
02/6542 3518
-
0902 937 033
Nominačná listina delegátov BFZ v súťažiach SFZ – ročník 2010/11
DS SFZ
01.
Priezvisko a meno
BÓC Miroslav
02.
ELEFANT Marián
03.
CHOCHOLOUŠ
Adresa bydliska
Lomnická 3718/40
841 10
Bratislava
Haanova 2
851 04
Bratislava
Triblavinská 21
Tel.: - byt
Tel.: zamest.
02/59398401
-
-
Mobil
0904 897 302
0905 232 638
0908 717 100
04.
Jozef
KOŠIČÁR
František
900 25
Chor. Grob
Lysákova 4
841 01
Bratislava
02/64462919
02/59302764
0904 545 797
Nominačná listina rozhodcov BFZ – súťažný ročník 2010/11
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Priezvisko a meno
ABRMAN Martin
BALOG Kristian
BOČÁK Ján
BOČÁK Jozef
BOHÚŇ Mário
BRÓDY Milan
CVENGROŠ Peter
ČMIKO Peter
DÁVID Dušan
DÁVID Marek
DVORSKÝ Róbert
ĎURČO Peter
ĎURIŠ Jozef
ENDERLA Michal
FISCHER Marian
GAŠPARÍK Andrej
GILAN Miroslav
GILBERT Mihajlo
GOSIOROVSKÝ
Andrej
GLASSER-OPITZ
Viktor
HÁDEK Rastislav
HAVRILA Marek
Adresa bydliska
Homolova 8
841 02 Bratislava
Záhorácka 73
901 01 Malacky
Holičská 15
851 05 Bratislava
Korytnická 1
821 07 Bratislava214
Dulovo nám.. 10
821 09 Bratislava
Brestova 5
821 02 Bratislava
Komenského 1
052 05 S.N.Ves
V. Clementisa 55
909 01 Skalica
Záhorácka 53
901 01 Malacky
Záhorácka 53
901 01 Malacky
Záhradná 24
900 42 Dun. Lužná
Malé námestie 4
901 01 Malacky
Bodrocká 42
821 07 Bratislava
Ľ. Fullu 23
841 05 Bratislava
Vyšehradská 15
851 06 Bratislava
Pri Starej Prachárni 16
831 04 Bratislava
Záhorácka 1935/85
901 01 Malacky
Hviezdoslavova 42
903 01 Senec
Púpavova 7
841 04 Bratislava
Gerulatská 37/10
851 10 Bratislava
Športová 29
900 91 Limbach
Pod lesíkom 451
082 22 Š. Michaľany
tel.
tel. zam.
Mobil
0902 288 545
0905 521 876
0949 629 914
0905 938 610
0905 310 882
0949 378 322
0944 557 870
0903 907 761
0904 937 479
0911 299 466
0904 548 448
0918 363 981
0905 871 350
0905 382 893
0903 201 095
0911 343 500
0910 959 470
0908 747 656
0910 371 475
0903 182 040
0907 100 053
0907 495 678
0903 946 917
0948 019 491
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
HENČEK Róbert
HRAZDÍRA
Miroslav
CHÁLKA Igor
CHROMÝ Andrej
IŽAI Vladimír
JABOREK Peter
JASEČKO Miloš
JENDRUŠ
Vladimír
JEŽÍK Peter
KAČENGA Ľuboš
KARNEK Rastislav
KOČICKÝ Igor
KOLENIČ Ivan
KÖRÖS Kornel
KRČ Adrian
KRIŽKO Milan
KŘIVAN Martin
LACKOVIČ Mário
LAZAR Rudolf
MALÁRIK Boris
MARTINKOVIČ
Peter
ml.
MARTINKOVIČ
Peter
st.
MORAVEC Martin
MYDLÁRIK
Ľubomír
MRÁZIK Marek
NAGY Viliam
ONDRUŠEK
Vladimír
PIATKA Pavol
PINČEK Juraj
Wolkrova 27
851 02 Bratislava
Estónska 16
821 06 Bratislava
Stavbárska 36
821 07 Bratislava
Jungmanova 18
851 01 Bratislava
Čierny Brod 84
925 08 Čierny Brod
Košícká 38
903 01 Senec
Teplička 288
052 01 S.N. Ves
Považská 5
903 01 Senec
Myslenická 198
902 03 Pezinok
Sama Chalúpku 4
052 01 S.N. Ves
Francisciho 19
054 01 Levoča
Mierova 30
821 06 Bratislava
Vápencova 26
841 07 Bratislava
č.d. 116
936 01 Preseľany n/Ip
Dudvážska 15
821 07 Bratislava
Medzilaborecká 15
821 01 Bratislava
Žarnovická 3
831 06 Bratislava
Staničná 281
906 83 Rohožník
Družstevná 843
900 55 Lozorno
Opletalova 72/A
841 07 Bratislava
Ševčenkova 18
851 01 Bratislava
Ševčenkova 18
851 01 Bratislava
Skorocelova 1/A
821 07 Bratislava
Svätoplukova 4
902 01 Pezinok
Mateja Bella 15
911 08 Trenčín
Estonska 38
821 06 Bratislava
Ľubovnianska 18
851 07 Bratislava
Košická 34
903 01 Senec
Svätopluková 45
902 01 Pezinok
0908 719 329
0905 615 522
0903 821 006
0903 341 364
0908 697 698
0911 885 587
0904 566 375
0917 539 963
0904 689 619
0903 391 587
0908 854 543
0918 440 061
0905 643 700
64776164
0903 818 229
0903 270 372
0944 153 536
02/43333344
0911 496 394
0948 038 410
02/55567800
0902 836 826
0911 496 394
0905 873 714
65968235
0911 260 205
0911 721 822
0903 378 788
0905 705 860
0911 500 901
0905 392 006
0908 055 462
0905 315 040
0905 973 126
0904 914 860
0905 787 199
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
POLAKOVIČ
Ľuboslav
POZOR Ján
RÁŠO Milan
ROSZBECK Mário
RUŽIČKA Marko
RYBÁR Peter
SAMKO Karol
SRNA Tomáš
SLIŠ Martin
ŠČEPÁN Rastislav
ŠLESÁR Juraj
ŠIPOŠ Gábor
TANGLMAYER
Rastislav
TANUŠKA Róbert
TOMÁNEK Lukáš
TRENČANSKY
Tomáš
TRSTENSKÝ
Alexander
VAŠŠ Marián
ZÁLESŇÁK
Legionárska 7
831 04 Bratislava
Saratovská 3
841 02 Bratislava
Zahradná 280
900 83 Čataj
Azalková 1
821 01 Bratislava
Galbavého 1
841 01 Bratislava
Vavilovova 22
851 01 Bratislava
Krížna 32
811 07 Bratislava
Mierova 26
900 21 Svätý Jur
Mamateyová 9
851 04 Bratislava
Pod lipovým 19
841 07 Bratislava
Janotová 14
841 04 Bratislava
Pribišova 6
841 05 Bratislava
Tbiliská 11
831 06 Bratislava
Brančská 11
841 01
Bratislava
Záhorácka 53
901 01 Malacky
Štúrova 63
901 01 Malacky
Bartókova 4
811 02 Bratislava
Nová Trstená 20
947 03
Hurbanovo
0911 733 747
0775 780 320
0903 134 232
0907 163 400
02/4329 1592
-
0903 960 979
0907 401 321
0903 768 336
0911 299 002
0944 276 425
0903 254 184
0911 721 079
0908 622 796
0915 178 935
0905 247 721
0910 796 017
0915 234 843
0915 150 930
0903 463 822
0908 122 798
Boris Láb 450
900 67 Láb
0905 285 558
Nominačná listina delegátov BFZ – ročník 2010/11
01.
02.
03.
Priezvisko a meno
AUGUSTOVIČ
Peter
BANIČ Alojz
04.
BERKOVIČ
Alexander
BRÓDY Milan
05.
CUNINKA Milan
06.
DARLEA Adrián
07.
JABLONICKÝ
Miroslav
KRCHNÁK
Stanislav
LEŽOVIČ
Alexander
08.
09.
Adresa bydliska
Vinohradská 4
900 28
Ivankap/Dunaji
č. 109
900 84
Kaplná
Balkánska 78
851 10
Bratislava
Brestová 5
821 02
Bratislava
Tehelná 9
917 01
Trnava
Belinského 7
851 01
Bratislava
J. Poničana 3
841 07
Bratislava
Blumentálska 13
811 07
Bratislava
Vajnorská 75
831 03
Bratislava
Pútnická 30
Tel.: - byt
Tel.: zamest.
Mobil
0908 556 955
033/93 321
02/6285 9263
02/44371228
-
02/4920 8432
0904 146 979
-
0908 127 676
02/57296646
0949 276 190
02/49249233
0905 941 660
02/6224 1078
-
0903 272 572
02/6531 5900
02/5958 3334
0905 544 149
0905 382 951
02/4425 0501
02/6542 5504
0905 716 401
Nominačná listina rozhodcov ObFZ Bratislava - mesto – súťažný ročník
2010/2011
1.
2.
3.
4.
5.
Priezvisko a meno
Adresa bydliska
ANTALOVÁ
Natália
BLÁHA David
Gabčíkova 4
841 05 Bratislava
Ľudovíta Fullu 42
841 05 Bratislava
Agátová 5/F
841 01 Bratislava
Hlávačikova 24
841 05 Bratislava
Rajecká 16
BACHRATÝ
Milan
ČAHOJOVÁ
Mária
ČERNÝ Pavol
821 07
6.
DUFFEK Igor
7.
GAŽI Peter
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Bratislava
Tehliarska 3/A
841 07 Bratislava
Ožvoldíkova 10
841 02 Bratislava
JANCURA František Bošániho 7
841 01 Bratislava
KORDIAK Frederik
Lipského 15
841 01 Bratislava
KOVAĽ Peter
Beniakova 5/A
841 05 Bratislava
KRONERAFF
Brodská 2
Martin
841 04 Bratislava
KUDLICA Dávid
Jamnického 12
841 05 Bratislava
KVASŇOVSKÝ
Miloslav
LACIŇÁK Jozef
15.
MACALA Dávid
16.
MALÁRIK Filip
17.
MALÍK Alexander
18.
19.
MARTINKA
Ľubomír
MIŠKO Róbert
20.
NOSEK Boris
21.
PACALAJ Jozef
22.
PARILÁK Boris
23.
PINDÚR Tomáš
24.
POSILNÝ Erik
Toplianska 3
821 07
Bratislava
Mlynská 11
053 42 Krompachy
Štúrovo nábrežie 6/19
052 05 Spišská Nová Ves
Pavla Horova 20
841 08 Bratislava
Trnavská 62
900 27 Bernolákovo
Ľudovíta Fullu 46
841 05 Bratislava
Vlárska 11
831 01 Bratislava
Dudvážska 7
821 07 Bratislava
Furdekova 2
851 03 Bratislava
Matice Slovenskej 32
091 01 Stropkov
Toplianska 12
821 07 Bratislava
Talinská 9
Tel.: - byt
Tel.:
zamest.
Mobil
-
-
0911 131 650
-
-
0908 021 970
-
-
0948 503 368
-
-
0911 261 144
-
-
0915 107 520
-
-
0907 268 669
-
-
0911 123 348
-
-
0904 559 963
-
-
0915 730 911
-
-
0903 750 006
02/6542 0478
-
0902 188 097
-
-
0908 390 009
-
-
0903 947 138
-
-
0915 514 293
-
-
0904 637 968
-
-
0915 151 487
-
-
0907 690 468
-
-
0904 236 523
-
-
0903 450 112
-
-
0904 691 837
-
-
0915 039 385
-
-
0903 062 507
-
-
0918 605 106
-
-
0918 534 384
25.
PRIBIČKO Ivan
26.
PUCHER Ivan
27.
RALBOVSKÝ
Tomáš
RATAJ Tomáš
28.
29.
30.
31.
SAVČINSKÝ
Michal
SMIRNOV Roman
32.
SMOLÍKOVÁ
Katarína
STRAKA Tomáš
33.
SZAKÁLL Peter
34.
VÁCLAV Jozef
040 12 Košice
Súkennícka 1
934 05 Levice
Dukelská 2
900 21 Svätý Jur
Kollárova 228
908 48 Kopčany
Ľudovíta Fullu 3
841 05 Bratislava
Kuklovská 7
841 04 Bratislava
Veternicová 10
841 05 Bratislava
Lovinského 12
811 04 Bratislava
Fričovce 231
082 37 Fričovce
Slnečná 63
924 01 Galanta
Na križovatkách 37/A
821 04 Bratislava
-
-
0908 131 826
-
-
0908 468 346
-
-
0915 246 188
-
-
0910 369 426
-
-
0907 898 919
-
-
0904 833 436
-
-
0902 291 339
-
-
0908 652 569
-
-
0905 593 403
-
-
0903 212 144
Nominačná listina delegátov ObFZ Bratislava - mesto – ročník 2010/2011
1.
Priezvisko a meno
DOBOŠ Ján
Adresa bydliska
Vilova 33
851 02
Bratislava
2.
GUSKOVIČ Ján
Fedinova 10
851 01 Bratislava
3.
LACKO Peter
4.
LEHUTA Rudolf
5.
LOŠONSKÝ Milan
Lietavská 13
851 06
Bratislava
Belinského 9
851 01
Bratislava
Kadnárova 72
831 51
Bratislava
6.
ŠUNIAR Ján
Vajnorská 39
VYLETEL Jozef
900 25
Chorv. Grob
Seberíniho 12
821 03
Bratislava
7.
Tel.: - byt
Tel.: zamest.
02/ 6381 0238
02/6382 1387
02/6382 6747
0902 366 166
-
Mobil
0908 851 494
-
-
02/4487 3882
-
0905 515 922
0905 154 793
-
0960 327 505
0910 498 287
-
-
0902 178 260
-
-
0948 512 176
Nominačná listina rozhodcov ObFZ Bratislava - vidiek – súťažný ročník
2010/2011
1.
2.
3.
4.
5.
Priezvisko a meno
BILČÍK
Vladimír
BOŠKO
Ľuboš
BRICHTA
Peter
CISÁR
Martin
DUJAVA
Adresa bydliska
Vlčkovce 178
919 23
Vlčkovce
Riazanská 87
831 02
Bratislava
Školská 32
900 31
Báhoň
Bratislavská 7
903 01
Senec
Školská 16
Tel.: - byt
Tel.: zamest.
-
0915/761186
-
-
-
-
-
-
-
-
Mobil
0918/622123
0903/276399
0910/635825
0904/450593
0911/098707
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
Daniel
GÁBRIŠ
Peter
HABO
Róbert
HÚSKA
Peter
HUŠEK
Ján
KELLER
Kristián
KNAPEK
Tomáš
KOVÁČ
Ľubomír
LEŠNIAK
Ján
MELÍŠEK
Martin
MIŠKOVSKÝ
Matej
OLŠA
Dušan
OLŠA
Marcel
PATLEVIČ
Miroslav
ROZINEK
Michal
RUSINKO
Vladislav
ŠKRINÁR
Ján
ŠVAJLEN
Vladimír
VALKO
Juraj
VIŠVÁDER
Vojtech
ZÁRECKÝ
Ján
ZBOROVAN
Jozef
ŽILAVÝ
Viktor
PAŠKEVIČ
František
08256
Pečovská N. Ves
Šamorínska 11
903 01 Senec
Bystrická 32
902 01
Pezinok
Bratislavská 126
902 01
Pezinok
Dráhy č.d. 602
908 71
Mor.Sv. Ján
Svätoplukova 5
902 01
Pezinok
Národná 45
900 01
M. Kráľová
Pri pálenici 15
900 28
Ivánka p. Dunaji
Opletalova 100
841 07
Bratislava -D.N.V.
Záhradná 38
900 81
Šenkvice
Jesenského 25
902 01
Pezinok
ČA 745
900 86
Budmerice
ČA 745
900 86
Budmerice
Šoltésovej 45
811 08
Bratislava
Bratislavská 5
903 01
Senec
Znievska 11
851 06
Bratislava
Zahradná 548
900 61
Gajary
Pútnická 69
841 06
Bratislava
Poľná 18/A
900 29
N. Dedinka
Vysoká pri Morave
900 66 Vysoká p/M
Nerudova 5
917 01
Trnava
Bratislavská 64
902 01
Pezinok
J. Kráľa 634
908 73
Veľké Leváre
Brančská 5
851 05 Bratislava 5
-
-
0905/235597
-
-
0904/968 958
033/2700034
-
0904/250699
-
-
0944/462788
-
-
0910/571553
-
-
0911/387515
-
-
0948/020256
-
-
0918/922278
-
-
0904/925427
-
-
0903/247405
-
-
-
-
0902/265059
-
-
0911/444533
-
-
0915/312462
-
-
0903/424276
-
-
0908/118665
-
-
0915/626445
-
-
0908/955787
-
-
0902/508767
-
-
0905/279798
-
-
0908/769803
-
-
0911/173340
-
-
0910/180277
0911/089712
.
Nominačná listina delegátov ObFZ Bratislava - vidiek – ročník 2010/2011
1.
Priezvisko a meno
BELADIČ
Adresa bydliska
Pri štadióne 937/6
Tel.: - byt
-
Tel.: zamest.
-
Mobil
0905/788901
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Milan
BLECHA
Ján
ČERNÁK
Tibor
DADYKIN
Róbert
DÚNAR
Ivan
GUOTH
Roman
KONEČNÝ
Ivan
LUKEŠ
František
OČENÁŠ
Milan
PALKOVIČ
Miroslav
11.
PÚTEC
Ľubomír
12.
ŠINDELÁR
Ľudovít
13.
BAŇAS
Jozef
900 21
Svätý Jur
Hlavná 999/60
900 31
Stupava
Sokolská 11
811 04
Bratislava
Grösslingova 48
811 09
Bratislava
Pekná 231
908 73
V. Leváre
Pribinova 7
903 01
Senec
V zákostolí 20
900 65
Záhorská Ves
Nová 546
908 73
Veľké Leváre
Kollárova 8
903 01
Senec
Donská 21
841 06
Bratislava
Lesnícka 2
902 01
Pezinok
Polárna 2
821 02
Bratislava
Vlčkovce 364
919 23
Vlčkovce
-
-
0903/442425
-
0902/899366
-
-
034/7794 471
-
-
02/45258958
-
0905/571851
-
0914/173242
0902/544371
-
0902/281434
-
-
-
-
033/6412856
-
0944/424039
02/43425271
0917/425208
-
-
-
0903/461363
02/43428135
02/65956429
0905/454250
Listina rozhodcov – čakateľov ObFZ Bratislava - vidiek – súťažný ročník
2010/2011
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Priezvisko a meno
BACHRATÝ Tomáš
BIHÁRY
Mário
GABRIŠ
Ľubomír
MIŠKOVSKÝ
Juraj
ROZBORA
Kristián
SURMÁK
Ondrej
VALKO
Patrik
PECHO
Adam
WIRTH
Mário
KUBÍK
Adresa bydliska
Vodná 1
903 01
Senec
Sokolská 47
900 89
Častá
J.Holčeka 29
900 86
Budmerice
Jesenského 25
902 01
Pezinok
Továrenská 39
900 61
Gajary
Jesenského 2
903 01
Senec
Podhájska 207
900 86
Budmerice
J.Holčeka 300
900 86 Budmerice
Mládežnícka 678
900 61 Gajary
Bitúnkova 37
Tel.: - byt
Tel.: zamest.
Mobil
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0918/115618
-
-
0949/175497
-
-
-
-
-
0907/648670
0908/112011
0918/854421
0911/407984
0917/082084
0902/620156
-
0904/014485
-
0907/146523
11.
12.
13.
14.
15.
Andrej
HARŠÁNY
Jakub
HUPKA
Jozef
STRUHÁR
Miroslav
900 31 Stupava
Hlavná 13
900 86 Jablonec
Dukelská 1
900 21 Sv. Jur
Vlčie Hrdlo 56
821 07 Bratislava
-
-
0904/056952
-
0902/127080
-
0949/121662
Download

Rozpis BFZ po úprave 30.7.2010- FINALE-2.13.8.2010