KRSH
1DNØSYQDxRPQRYRPHV
D]ËVNDMYÛKRGQÇFHQ\
QDFHOÛQ¿NXS
ZZZGHPLVSRUWVN
BRATISLAVSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ, SÚMRAČNÁ 27, 821 02 BRATISLAVA
Určené:
a/ Futbalovým oddielom a klubom riadených BFZ, ObFZ Ba-mesto, ObFZ Ba-vidiek
b/ Členom VV a odborným komisiám BFZ, ObFZ Ba-mesto, ObFZ Ba-vidiek
c/ Rozhodcom a delegátom BFZ, ObFZ Ba-mesto, ObFZ Ba-vidiek
ROZPIS
FUTBALOVÝCH SÚŤAŽÍ RIADENÝCH
BFZ, ObFZ BA-MESTO a ObFZ BA-VIDIEK
PRE SÚŤAŽNÝ ROČNÍK
2014 – 2015
Poštu adresovať:
Bratislavský futbalový zväz
/ príslušná komisia /
Súmračná 27, 821 02 Bratislava
Orgány BFZ:
Výkonný výbor BFZ
Juraj Jánošík
predseda
0902 937 037
[email protected]
Ľubomír Suchý
podpredseda
0902 937 060
[email protected]
Miroslav Baxa
podpredseda
0911 014 593
[email protected]
Ivan Kružliak
predseda KRaD
0905 435 974
[email protected]
Vladimír Medveď
člen VV
0902 937 016
[email protected]
Milan Lônčík
člen VV
0904 847740
[email protected]
Jaroslav Ferík
člen VV
0917 195 262
[email protected]
Dušan Paška
člen VV
0905 310 394
[email protected]
Dušan Badinský
predseda RK
0905 797 105
[email protected]
Predsedovia odborných komisií BFZ
4
Ján Farbula
predseda ŠTK
[email protected]
0905 526 761
Miroslav Bóc
predseda DK
[email protected]
0904 897 302
Michal Salenka
predseda TMK
[email protected]
0904 146 985
Branislav Straka
predseda MK
[email protected]
0904 129 355
Ivan Kružliak
predseda KRaD
[email protected]
0905 435 974
Ivan Konečný
predseda KM
[email protected]
0914 173 242
Dušan Badinský
predseda RK
[email protected]
0905 797 105
Ondrej Trnovský
predseda EMK
[email protected]
0905 328 978
Ján Cirák
predseda LPK
[email protected]
0903 447 557
Kamil Somoláni
predseda OK
[email protected]
0903 723 828
Ivan Georgiev
predseda KŽF
[email protected]
0903 522 977
Dušan Chvíľa
predseda KMaP
[email protected]
0908 979 924
Radovan Pavlík
tlačový hovorca BFZ
[email protected]
0908 939 765
Milan Valko
manažér
komunikácie PR BFZ
[email protected]
0915 999 983
Sekretariát BFZ:
Darina Ščibranyová
sekretár BFZ
e-mail: [email protected]
M: 0903 718 450
VÚB Bratislava - mesto
číslo účtu: 182937-012/0200
IČO: 30809959
DIČ: 2021394947
Bankové spojenie BFZ:
Jozef Pavlík
Bank. spojenie ObFZ Ba-mesto:
Rudolf Hupka
Bank. spojenie ObFZ Ba-vidiek:
sekretár ObFZ Bratislava – mesto
e-mail: [email protected]
M: 0905 538 065 služobný: 0911 014 596
PB a.s. Bratislava
Číslo účtu: 20126225/6500
IČO: 31805990
DIČ: 2021513692
sekretár ObFZ Bratislava – vidiek
e-mail: [email protected]
M: 0948 699 588
VÚB
Číslo účtu: 1652432356/0200
IČO: 31817424
DIČ: 22181992
Rudolf Novák
regionálny tréner mládeže BFZ
e-mail: [email protected]
M: 0902 937 055
Pavel Príkopa
matrikár a organizačný pracovník BFZ
e-mail: [email protected]
M: 0905 474 471, 0903 718 455
Variabilné symboly platieb:
ŠTK – 324, DK – 334, MK – 231, KRaD – 244, TMK ŠTM – 06, TMK školenia – 060,
akcie org. SFZ – 05, sústredenia ŠTM – 07, odvolacia komisia – 111, štartovné - 222
Slovenský futbalový zväz
Adresa:
Matrika SFZ:
Trnavská 100/II, 821 01 Bratislava
tel: 02/48206000, fax: 02/48206099
tel: 02/48206021, fax:02/48206098
5
Západoslovenský futbalový zväz
Adresa:
Rázusová 23, 949 01 Nitra
Predseda:
Ladislav Gádoši
Tel.: 037 / 652 34 02, email: [email protected]
Stredoslovenský futbalový zväz
Adresa:
Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica
Predseda:
Jozef Paršo
Tel.: 048 / 414 89 13, email: [email protected]
Východoslovenský futbalový zväz
Adresa:
Alejová 2, 042 96 Košice
Predseda:
Ing. Richard Havrila
Tel: 055 / 643 35 66, email: [email protected]
Výkonný výbor Oblastného futbalového zväzu Bratislava–mesto
Ľubomír Suchý
Michal Vlček
Pavol Páchnik
Rastislav Kunst
Miroslav Bednár
Ondrej Štefanšich
predseda
podpredseda
predseda KRaD
člen VV
člen VV
člen VV
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
0902 937 060
0903 570 342
0917 560 140
0903 432 855
0911 727 757
0903 446 373
Milan Lônčík
predseda RK
[email protected]
0904 847 740
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
0905 746 234
0904 897 302
0917 560 140
0911 274 983
0904 146 985
Predsedovia odborných komisií
Pavol Šuniar
Miroslav Bóc
Pavol Páchnik
Adam Somoláni
Michal Salenka
predseda ŠTK
predseda DK
predseda KRaD
predseda KM
predseda TMK
Výkonný výbor Oblastného futbalového zväzu Bratislava – vidiek
Miroslav Baxa
Jozef Hlavenka
Viktor Riegel
Jaroslav Ferenčák
Juraj Pinček
Tibor Peller
Dušan Petráš
Kamil Kyselica
predseda
podpredseda
podpredseda
člen VV
predseda KRaD
člen VV
člen VV
predseda RK
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
0911 014 593
0908 764 944
0904 444 777
0907 130 824
0905 787 199
0907 751 739
0918 708 217
0944 352 190
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
0919 177 540
0905 454 250
0914 173 242
0905 787 199
0903 705 159
0918 663 482
Predsedovia odborných komisií
Štefan Hílka
Robert Dadykin
Ivan Konečný
Juraj Pinček
Ivan Kolembus
MariánDobrovský
6
predseda ŠTK
predseda DK
predseda KM
predseda KRaD
predseda TMK
predseda Odv.K
A. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
1. Riadenie súťaží.
1.1.1 Súťaže riadené BFZ.
Seniori:
Starší dorast:
Mladší dorast:
Starší žiaci:
Mladší žiaci:
Žiačky:
Prípravka:
III. liga Bratislava
IV. liga, skupina A
IV. liga, skupina B
III. liga
III. liga
II. liga
II. liga
Regionálna liga žiačok
skupina A1 r. 2004
skupina B1 r. 2005
skupina C1 r. 2006
skupina A2 r. 2004
skupina B2 r. 2005
skupina A3 r. 2004
U19
U17
U15
U13
U16
U11
U10
U9
U11
U10
U11
(S3BA)
(S4A)
(S4B)
(SD3R)
(MD3R)
(SZRL)
(MZRL)
(RLZ BA)
(PMA1)
(PMB1)
(PMC)
(PMA2)
(PMB2)
(PMA3)
Všetky uvedené súťaže riadi Výkonný výbor BFZ prostredníctvom svojej Športovo-technickej komisie
(ŠTK) a Komisie mládeže (KM).
1.1.2 Súťaže riadené ObFZ Bratislava–mesto.
Seniori:
Starší žiaci:
Mladší žiaci:
V. liga
I. trieda
I. trieda
U15
U13
(S5M)
(SZM)
(MZM)
Všetky uvedené súťaže riadi Výkonný výbor ObFZ Ba-mesto prostredníctvom svojej Športovotechnickej komisie (ŠTK) a Komisie mládeže (KM).
1.1.3 Súťaže riadené ObFZ Bratislava–vidiek.
Seniori:
Dorast:
Starší žiaci:
Mladší žiaci:
Prípravka:
V. liga skupina A
V. liga skupina B
V. liga skupina C
IV. liga, skupina A
IV. liga, skupina B
skupina A (MA)
skupina B (PK, SC)
skupina A (MA, PK)
skupina B (SC)
skupina A (MA)
skupina B (PK)
skupina C (SC)
U19
U19
U15
U15
U13
U13
U11
U11
U11
(S5VA)
(S5VB)
(S5VC)
(SD4VA)
(SD4VB)
(SZVA)
(SZVB)
(MZVA)
(MZVB)
(PRMA)
(PRPK)
(PRSC)
Všetky uvedené súťaže riadi Výkonný výbor ObFZ Ba-vidiek prostredníctvom svojej Športovotechnickej komisie (ŠTK) a Komisie mládeže (KM).
8
2. Usporiadateľ
Usporiadajúci FK (FO) je povinný riadiť sa podľa SP čl. 43 – 51 (bez povinnosti plnenia SP čl.45 odst. f).
Pre stretnutia seniorov III. a IV. ligy sa nariaďuje minimálny počet členov US na 10 s odporučením
vykonávať funkciu hlavného usporiadateľa členovi výboru FK (FO) s dôrazom na plnenie povinnosti
podľa SP (čl.44 odst. b, čl. 47 odst. b a čl. 48 odst. 3). Hlavný usporiadateľ určí 2 usporiadateľov
zodpovedných za odchod delegovaných osôb z hracej plochy. Pre stretnutia SD3R a MD3R sa
stanovuje počet členov US na 5.
V súťažiach S3BA, S4A a S4B vykoná DS poradu o organizácii a zabezpečení stretnutia s hlavným
usporiadateľom. Porady sa zúčastnia DS, HU, osoba zodpovedná za organizáciu stretnutia a zástupca
hosťujúceho družstva. Poradu vykoná DS 45 min. pred začiatkom stretnutia a záznam z porady
uvedie na predpísané tlačivo. Zistené nedostatky uvedie DS do záznamu, ktorý potvrdia podpisom
účastníci porady. DS doručí záznam z porady na najbližšie zasadnutie ŠTK.Ak nebudú zistené žiadne
nedostatky,nie je potrebné zasielať záznam z porady na riadiaci orgán ani na príslušné komisie.
ObFZ BA-mesto nariaďuje v súťaži (S5M) minimálny počet členov US (1+3) s povinnosťou vykonávať
funkciu HU členovi výboru FK.
ObFZ BA-vidiek nariaďuje v súťažiach S5VA, S5VB a S5VC minimálny počet US na 6 a odporúča
vykonávať funkciu HÚ členovi výboru FK. Hlavný usporiadateľ určí 2 usporiadateľov zodpovedných
za odchod delegovaných osôb z hracej plochy, ktorých mená nahlási pred stretnutím delegátovi
stretnutia. V prípade neprítomnosti delegáta na stretnutí oznámi mená rozhodcovi stretnutia.
Usporiadatelia musia byť označený farebnými rozlišovacími vestami s číslami (len súťaže
seniorov). Pred stretnutím odovzdá hlavný usporiadateľ delegátovi stretnutia zoznam usporiadateľov
s pridelenými číslami a nákresom ich rozmiestnenia v areáli štadióna. V prípade neprítomnosti
delegáta stretnutia v súťažiach S5VA,S5VB a S5VC odovzdá hlavný usporiadatel menný zoznam
usporiadatelov rozhodcovi stretnutia.
V súťažných stretnutiach S3BA,S4A,S4B,SD3R,MD3R,S5M,S5VA, S5VB a S5VC je povinnosťou
používať na striedanie hráčov číselnú tabuľu s viditelnými číslami, ktorú je domáci oddiel povinný mať
k dispozícii a domáci oddiel je taktiež povinný zabezpečiť zodpovedného usporiadateľa (vedúceho
domáceho družstva), ktorý v súčinnosti s rozhodcami stretnutia bude viditeľne ukazovať pomocou
tabule na striedanie nastavenie hracieho času na konci jednotlivých polčasov.
Každé ihrisko v súťažných stretnutiach seniorov III., IV. a V.ligy musí mať kryté striedačky minimálne
pre 6 osôb uzatvorené zboku a zo zadnej strany. Pred striedačkou musí byť volný priestor bez
zábran(zábradlia) a doporučuje sa vyznačiť technická zóna, ktorá je vzdialená max. 1 m od postrannej
čiary hracej plochy a okraja lavičiek na striedanie. Každé ihrisko pre stretnutia III. a IV. ligy seniorov
musí byť vybavené funkčným ukazovateľom času a skóre a musí mať fungujúci rozhlas
a k nemu hlásateľskú službu.Hlásatelská služba je povinná informovať prostredníctvom
rozhlasu o náležitostiach, týkajúcich sa stretnutia a na požiadanie delegáta stretnutia upozorniť
na prípadné nedostatky a prejavy nešportového správania.
Usporiadateľ stretnutia je povinný zabezpečiť, aby sa v areáli štadióna nekonzumovali nápoje
zo sklenných obalov a tiež, aby sa nevnášali do areálu predmety, ktoré môžu byť objektívne použité
na ohrozenie účastníkov a návštevníkov stretnutia. Usporiadateľ stretnutia je povinný zabezpečiť pre
výkon funkcie delegáta vhodné zastrešené miesto na sedenie s dobrým výhladom na obe polovice
hracej plochy.
2.1. Videozáznam
FK v súťaži S3BA,S4A a S4B sú povinné vyhotovovať súvislý, neskrátený a neprerušovaný
obrazový a zvukový záznam transformovateľný na DVD nosič s dátumom a časomierou
z každého domáceho majstrovského stretnutia.ŠTK doporučuje nadstasviť časomieru na
videokamere tak, aby korespondovala zo začiatkom stretnutia. Záznam musí byť vykonávaný
z kamery umiestnenej na statíve čo najbližšie k stredu hracej plochy a na vyvýšenom mieste
min. 2 metre nad úrovňou hracej plochy. Videotechnik vyhotovuje záznam od momentu
nástupu rozhodcov od stredovej čiary na hraciu plochu pred zahájením stretnutia a druhého
polčasu. Po ukončení prvého polčasu a po ukončení stretnutia sníma videotechnik odchod
9
hráčov a rozhodcov z hracej plochy až do priestorov, ktoré sú kamerou dosiahnuteľné.
Vyhotovený videozáznam na DVD je potrebné doručiť na sekretariát zväzu do najbližšieho
piatku do 12:00 hod. v počte 2ks!!! pre potreby komisie KRaD.V prípade nedodržania termínu
doručenia videozáznamu bude FK odstúpený na DK a bude mu udelená pokuta vo výške 10 €,
ktorá bude zahrnutá do mesačnej zbernej faktúry. Videozáznam musí byť taktiež použitý na
prípadné riešenie sťažnosti o porušení športových noriem v danom stretnutí. FK (FO), ktorý
podáva sťažnosť, je povinný uhradiť na účet zväzu poplatok vo výške 40 € (vkladom na účet
alebo poštovou poukážkou), kópiu dokladu o zaplatení spolu zo sťažnosťou predložiť v zmysle
SP. FK, ktorý nezabezpečí vyhotovenie videozáznamu zo stretnutia, budú riešené DK a bude im
udelená pokuta vo výške 80 €,ktorá bude zahrnutá do zbernej mesačnej faktúry. Pri opakovanom
nevyhotovení videozáznamu bude suma násobená dvoma (160 €, 320 € atď.).
3. Termíny a vyžrebovanie
Termínová listina, vyžrebovanie a hracie časy účastníkov súťaží sú neoddeliteľnou súčasťou tohoto
Rozpisu súťaží a sú záväzné pre všetky FO (FK) súťaží BFZ, ObFZ Bratislava-mesto a ObFZ
Bratislava-vidiek.
Vo vyžrebovaní sú pre každé kolo uvedené úradné hracie časy (UHČ), ktoré rešpektujú zmenu
viditeľnosti v ročnom období. V týchto hracích časoch hrajú tie družstvá, ktoré v zozname hracích
časov nemajú pevný hrací čas, ale skratku UHČ.
Hosťujúce družstvá sú povinné nastupovať na stretnutia v hracích časoch, ktoré sú uvedené v časti
“Hracie časy pre účastníkov súťaží”.
Riadiace orgány BFZ, ObFZ Bratislava – mesto a ObFZ Bratislava - vidiek si vyhradzujú právo nariadiť
v posledných 3 kolách jednotné termíny a UHČ všetkých majstrovských súťaží BFZ a obidvoch ObFZ,
prípadne len tých stretnutí, v ktorých budú družstvá bezprostredne zainteresované v boji o postup
alebo zostup.
ObFZ BA-vidiek si vyhradzuje právo z dôvodu nedostatočného počtu rozhodcov v záujme riadneho
zabezpečenia stretnutí v zmysle noriem preložiť stretnutia z nedele na sobotu.
3.1. Hracie dni
Hracie dni sú sobota a nedeľa od 9.00 hod. do ÚHČ, respektíve deň stanovený termínovou listinou.
3.2. Miesto stretnutia
Stretnutia sa hrajú na schválených ihriskách tých FK (FO), ktorých družstvá sú vo vyžrebovaní
uvedené na prvom mieste. Zúčastnené družstvá, R a D sú povinní sa dostaviť na miesto stretnutia
minimálne 1 hodinu pred jeho začiatkom. V súťažiach je možné odohrať stretnutia i v obrátenom
poradí, ak sa oba zainteresované FK (FO) na zmene dohodnú, predložia ju na predpísanom tlačive
v danej lehote, riadiaci orgán dohodu schváli a bude uverejnená v ÚS.
3.3. Predzápasy
Začiatky predzápasov ( pUHČ ) sa stanovujú nasledovne:
seniori:
2 hod. a 30 min. pred UHČ
dorast:
2 hod. a 30 min. pred UHČ
starší žiaci:
2 hod. pred UHČ
mladší žiaci a prípravka:
1 hod. a 30 min pred UHČ
pri tzv. „ dvojičkách“ dorastu 2 hod. pred 2. stretnutím
žiaci/žiačky
1 hod. a 30 min. pred 2. stretnutím
Tzv. dvojičky hrajú vždy v sobotu a nedeľu v poradí starší–mladší, v pracovný deň sa hrajú tieto
dvojičky vždy v obrátenom poradí t.z. mladší–starší.
Predzápasy pred UHČ sú uvádzané skratkou pUHČ, ppUHČ resp. s údajom času pred UHČ
napr.: 3,5 hod. pUHČ.
10
3.4. Zmeny termínov a hracích časov
Zmeny termínov, uvedených v termínovej listine, môžu byť vykonané len na základe riadne
odôvodnenej žiadosti na predpísanom tlačive a dodržania nasledujúcich zásad:
Družstvá môžu svoje vyžrebované stretnutia len predohrávať, ak ich žiadosť schváli ŠTK (21 dní pred
vyžrebovaným termínom bezplatne a bez súhlasu súpera). V prípade, že žiadateľ nedodržal túto
lehotu, môže žiadať ŠTK o súhlas so zmenou termínu majstrovského stretnutia,ale už so súhlasom
súpera najneskôr však 10 dní pred dňom jeho konania, pričom za prerokovanie v súťaži seniorov
BFZ a ObFZ Ba-mesto uhradí poplatok vo výške 10 € a v ostatných súťažiach 5 €. V súťažiach ObFZ
BA – vidiek seniori 10 € a v ostatných súťažiach 5 €.Poplatok za prerokovanie sa zaráta do mesačnej
zbernej faktúry. V prípade, že žiadosť, resp. dohoda o zmene termínu bude ŠTK predložená
v termíne kratšom ako 10 dní pred dňom stretnutia, ŠTK túto žiadosť nemusí akceptovať!
ŠTK nebude akceptovať žiadosť o zmene stretnutia bez potvrdenia a súhlasu súpera!
Futbalový klub (oddiel) má právo požiadať o zmenu termínu majstrovského stretnutia aj v prípade, že má
do reprezentačných výberov BFZ nominovaných najmenej 2 hráčov, uvedených na schválenej súpiske
pre príslušnú časť súťažného ročníka v kategórii seniorov, alebo najmenej 3 hráčov v kategóriách
dorastencov a žiakov. V takomto prípade je prioritná dohoda klubov o predohrávke. V prípade, že sa
zainteresované FK (FO) na náhradnom termíne stretnutia nedohodnú, tento určí riadiaci orgán!
Zmenu domáceho ihriska v priebehu súťažného ročníka je každý FK (FO) povinný v dostatočnom časovom
predstihu (minimálne 15 dní pred termínom, v ktorom odohrá na novom ihrisku prvé majstrovské stretnutie)
oznámiť riadiacemu orgánu a táto zmena bude uverejnená v úradnej správe BFZ a na internetovej
stránke www.futbalbfz.sk, v súťažiach riadených ObFZ BA-mesto v úradnej správe zverejnenej
na internetovej stránke www.obfzbamesto.sk - záväzne pre všetky FK (FO), R a D.
Futbalový klub (oddiel) ktorému v priebehu súťažného ročníka ŠTK schváli zmenu ihriska, hracieho
dňa alebo času na ďalšie obdobie, má povinnosť túto zmenu písomne nahlásiť aj oddielom, s ktorými
sa ešte stretne v aktuálnom súťažnom ročníku.
V žiackych súťažiach riadených ObFZ Bratislava-mesto, pri nedodržaní nahlásenia zmeny termínu
stretnutia, alebo pri svojvoľnej zmene termínu oddielmi bez vedomia riadiaceho orgánu, budú obidva
oddiely potrestané peňažnou pokutou 10 € a domáci oddiel uhradí rozhodcom cestovné náklady
v prípade ich príchodu na stretnutie v termíne stanovenom riadiacim orgánom.
3.5. Nedohrané alebo neodohrané stretnutia
Ak sa stretnutie neodohrá, alebo nedohrá pre prekážku z vyššej moci (nespôsobilý terén, nepriaznivé
poveternostné podmienky a pod.) FK sú povinné dohodnúť sa na opakovaní stretnutia (SP čl.89)
s termínom do 10 dní, v posledných troch kolách do 5 dní. Vzájomná dohoda sa uvedie do Zápisu
o stretnutí, potvrdia ju zástupcovia oboch oddielov (kapitán a vedúci mužstva) a delegovaný rozhodca,
ktorý je za realizovanie dohody zodpovedný. Ak nedôjde k dohode a zástupcovia oddielov sa nedostavia
na najbližšie zasadnutie ŠTK, termín dohrávky nariadi ŠTK BFZ alebo príslušného ObFZ!
Pôvodne delegovaní rozhodcovia a delegát sú delegovaní aj na dohrávku dohodnutú Zápisom
o stretnutí, alebo si zabezpečia náhradu cestou obsadzovacieho úseku KR!
FK (FO), ktorého družstvo z ľubovolných dôvodov nenastúpi na súťažné stretnutie, je povinný uhradiť poriadkovú
pokutu. Poriadková pokuta sa zárata do zbernej faktúry a pre jednotlivé stupne súťaží stanovuje nasledovne:
III.liga seniorov
IV. liga seniorov
V. liga seniorov (S5VA, S5VB, S5VC)
V. liga seniorov (S5M)
III. liga SD3R+MD3R
ostatné súťaže dorastu
SZRL,MZRL
ostatné súťaže žiakov/žiačok a prípravky
350,- €
250,- €
100,- €
80,- €
200,- €
50,- €
150,- €
30,- €
11
Z uvedenej poriadkovej pokuty pripadne 50 % družstvu, ktoré bolo pripravené na stretnutie riadne nastúpiť,
ako náhrada za náklady spojené s prípravou ihriska, resp. vycestovaním na neuskutočnené stretnutie.
Uvedená čiastka bude poukázana po zaplatení zbernej mesačnej faktúry na účet příslušného FK.
V prípade nesplnenia vyššie uvedených povinností bude FK (FO) odstúpený na príslušnú DK.
3.6. Odhlásenie mužstva zo súťaží
V prípade odhlásenia družstva zo súťaží riadených BFZ po zaevidovaní prihlášky sekretárom
a komisiou ŠTK, alebo v prípade vylúčenia družstva zo súťaže, bude príslušnému FK do zbernej
mesačnej faktúry pripočítaný poplatok vo výške:
S3BA, S4A, S4B
SD3R, MD3R
súťaže žiakov/žiačok a prípravky
600,- €
400,- €
200,- €
V prípade vystúpenia družstva zo súťaže riadenej ObFZ Ba-mesto po zaevidovaní prihlášky
sekretárom ObFZ Ba–mesto a v prípade vylúčenia družstva zo súťaže, bude příslušnému FK do
zbernej mesačnej faktúry pripočítaný poplatok vo výške:
súťaže seniorov
súťaže dorastu
súťaže žiakov
350,- €
200,- €
100,- €
VV Oblastného futbalového zväzu Ba–vidiek odsúhlasil, že v prípade odhlásenia po zaevidivaní
prihlášky sekretárom ObFZ BA-vidiek, alebo vylúčenia družstva zo súťaže, bude príslušnému FK do
zbernej mesačnej faktúry pripočítaný poplatok vo výške:
V. liga seniorov
dorast
žiaci a prípravka
350,- €
200,- €
100,- €
4. Účastníci súťaží
Účastníci súťaží so štartovými číslami a HČ jednotlivých družstiev, sú uvedení v príslušnej časti Rozpisu súťaží.
5. Hospodárske náležitosti
Všetky FK (FO) štartujú v súťažiach na vlastné náklady.
5.1 Štartovný vklad
Vo všetkých súťažiach seniorov štartujú družstvá na základe zaplatenia štartovného vkladu, ktorý je
pre jednotlivé súťaže v súťažnom ročníku 2014/2015 nasledovný:
BFZ
Obl.FZ Ba-mesto
Obl.FZ Ba-vidiek
III. liga
IV. liga
V. liga
V. liga
600,- €
400,- €
170,- €
230,- €
Úhrada štartovných vkladov musí byť uskutočnená najneskôr do stanoveného termínu zverejneného
v ÚS BFZ, spolu so záväznou prihláškou vyplnenou podľa pokynov v predtlači. V opačnom
prípade nebude prihlásenie družstva právoplatné.
12
V prípade, že družstvo hrajúce v súťaži S5M (V. liga seniori Ba mesto) nebude mať v súťažiach
zaradené mládežnícke družstvo, uhradí okrem štartovného vkladu aj poplatok vo výške 50 % zo
štartovného vkladu. Poplatok sa použije na účely rozvoja mládežníckeho futbalu.
5.2. Pokyny pre vyplácanie rozhodcov a delegátov zväzu v majstrovských a pohárových
stretnutiach BFZ:
V súťažiach organizovaných SFZ, BFZ, ObFZ-mesto a ObFZ-vidiek hradí náklady na rozhodcu
(ďalej R), asistenta rozhodcu (ďalej AR) a delegáta stretnutia (ďalej DS) domáci klub.
V prípade potreby si môže FK (FO) vyhotoviť kópiu potvrdeného dokladu o vyúčtovaní, pre
účely neskoršieho zdokladovania a kontroly správnosti vystavenia vyúčtovacej faktúry za
výkon činnosti R, AR a DS (nie je to povinnosť sekretariátu BFZ) v príslušnej časti súťažného
ročníka.
Odmeny R, AR, DS v súťažiach BFZ sú nasledovné:
Súťaž
III.liga
IV.liga
III.liga SD+MD
SZ + MZ - žiačky
Prípravka
Rozhodca
Ostatné
Odmena
náhrady
28,- €
47,- €
10,- €
47,- €
5,- €
15,- €
5,- €
10,- €
3,- €
5,- €
Asistent rozhodcu
Ostatné
Odmena
náhrady
8,- €
47,- €
5,- €
42,- €
5,- €
10,- €
4,- €
8,- €
–
–
Delegát
Ostatné
Odmena
náhrady
16,- €
39,- €
8,- €
39,- €
–
–
–
–
–
–
Finančné náhrady R, AR a DS v jednotlivých stretnutiach obsahujú finančné ohodnotenie za
výkon (vrátane dane a zákonných odvodov) a ostatné náhrady súvisiace s výkonom funkcie
(cestovné, ošatné, účasť na semínároch a testoch, počítač …). Náležitosti budú vyplácané
R, AR a DS, daňovým úradom a sociálnej poisťovni prostredníctvom sekretariátu BFZ.
V prípade, že R a AR v ten istý deň rozhodujú predzápas aj ďalšie stretnutie, uplatňujú si
odmeny za obidve stretnutia, plné ostatné náhrady za hlavné stretnutie a čiastočné ostatné
náhrady za predzápas.
Súťaž
III.liga SD+MD
SZ + MZ
Prípravka
Rozhodca
Čiastočné ostatné
náhrady
9,- €
6,- €
3,- €
Asistent rozhodcu
Čiastočné ostatné
náhrady
5,- €
4,- €
–
Ak medzi skončením MFZ a začatím ďalšieho MFZ je časová prestávka viac ako 2,5 hodiny
(150 minút), R-AR si uplatňujú ostatné náhrady v oboch stretnutiach.
V zápasoch pohára BFZ vypláca domáci oddiel R, AR, DZ odmeny a ostatné náhrady podľa
sadzby majstrovskej súťaže, v ktorej hrá tento v práve prebiehajúcom súťažnom ročníku.
5.2.1 Pokyny pre vyplácanie rozhodcov a delegátov zväzu v majstrovských a pohárových
stretnutiach ObFZ Bratislava - mesto:
13
Súťaž
V. liga
SZ
MZ
Rozhodca
Ostatné
Odmena
náhrady
5,- €
30,- €
3,- €
9,- €
3,- €
9,- €
Asistent rozhodcu
Ostatné
Odmena
náhrady
5,- €
20,- €
3,- €
6,- €
–
–
Delegát
Ostatné
Odmena
náhrady
5,- €
20,- €
–
–
–
–
Finančné náhrady R, AR a DS v jednotlivých stretnutiach obsahujú finančné ohodnotenie za
výkon (vrátane dane a zákonných odvodov) a ostatné náhrady súvisiace s výkonom funkcie
(cestovné, ošatné, účasť na semínároch a testoch, počítač …). Náležitosti budú vyplácané
R, AR a DS, daňovým úradom a sociálnej poisťovni prostredníctvom sekretariátu BFZ. V prípade,
že R a AR v ten istý deň rozhodujú predzápas aj ďalšie stretnutie, uplatňujú si odmeny za obidve
stretnutia, plné ostatné náhrady za hlavné stretnutie a čiastočné ostatné náhrady za predzápas.
Súťaž
SZ
SZ + MZ
Rozhodca
Čiastočné ostatné
náhrady
5,- €
5,- €
Asistent rozhodcu
Čiastočné ostatné
náhrady
3,- €
3,- €
Ak medzi skončením MFZ a začatím ďalšieho MFZ je časová prestávka viac ako 2,5 hodiny
(150 minút), R-AR si uplatňujú ostatné náhrady v oboch stretnutiach.
5.2.2 Pokyny pre vyplácanie rozhodcov a delegátov zväzu v majstrovských a pohárových
stretnutiach ObFZ Bratislava - vidiek:
Súťaž
V.liga
Dorast
SZ + MZ
Prípravka
Rozhodca
Ostatné
Odmena
náhrady
16,- €
28,- €
6,- €
12,- €
4,- €
10,- €
3,- €
7,- €
Asistent rozhodcu
Ostatné
Odmena
náhrady
8,- €
22,- €
4,- €
7,- €
–
–
–
–
Delegát
Ostatné
Odmena
náhrady
11,- €
19,- €
–
–
–
–
–
–
Finančné náhrady R, AR a DS v jednotlivých stretnutiach obsahujú finančné ohodnotenie za
výkon (vrátane dane a zákonných odvodov) a ostatné náhrady súvisiace s výkonom funkcie
(cestovné, ošatné, účasť na semínároch a testoch, počítač…). Náležitosti budú vyplácané
R, AR a DS, daňovým úradom a sociálnej poisťovni prostredníctvom sekretariátu BFZ.
V prípade, že R a AR v ten istý deň rozhodujú predzápas aj ďalšie stretnutie, uplatňujú si
odmeny za obidve stretnutia, plné ostatné náhrady za hlavné stretnutie a čiastočné ostatné
náhrady za predzápas.
Súťaž
Dorast
Žiaci
Prípravka
Rozhodca
Čiastočné ostatné
náhrady
5,- €
6,- €
2,- €
Asistent rozhodcu
Čiastočné ostatné
náhrady
2,- €
–
–
Ak medzi skončením MFZ a začatím ďalšieho MFZ je časová prestávka viac ako 2,5 hodiny
(150 minút), R-AR si uplatňujú ostatné náhrady v oboch stretnutiach.
14
5.2.3 Pokyny pre vyplácanie rozhodcov a delegátov v majstrovských a pohárových stretnutiach SFZ
Ženy SFZ
I. liga žien
R
AR1
AR2
I. liga junioriek
R
AR1
AR2
II. liga žien
R
AR1
AR2
Slovenský Pohár žien
R
AR1
AR2
Finále SP žien
R
AR1
AR2
DS/PR
Baráž II.liga o postup do I. ligy ženy
R
AR1
AR2
Majstrovstvá SR žiačok
R
AR1
AR2
Finálový turnaj regiónov WU13
R
AR1
AR2
Finálový turnaj regiónov WU15
R
AR1
AR2
odmena
náhrady
8
4
4
17
17
17
odmena
náhrady
6
2
2
17
17
17
odmena
náhrady
5
3
3
16
16
16
odmena
náhrady
8
5
5
17
17
17
odmena
náhrady
12
5
5
5
39
39
39
39
odmena
náhrady
8
4
4
17
17
17
odmena
náhrady
8
2
2
12
12
12
odmena
náhrady
8
2
2
10
10
10
odmena
náhrady
8
2
2
12
12
12
cestovné/stravné/
ošatné
8+4+5
8+4+5
8+4+5
cestovné/stravné/
ošatné
8+4+5
8+4+5
8+4+5
cestovné/stravné/
ošatné
spolu
25
21
21
spolu
23
19
19
spolu
21
19
19
cestovné/stravné/
ošatné
spolu
25
22
22
cestovné/stravné/
ošatné
30+4+5
30+4+5
30+4+5
30+4+5
cestovné/stravné/
ošatné
8+4+5
8+4+5
8+4+5
cestovné/stravné/
ošatné
spolu
51
44
44
44
spolu
25
21
21
spolu
20
14
14
cestovné/stravné/
ošatné
spolu
18
12
12
cestovné/stravné/
ošatné
spolu
20
14
14
15
Mládež SFZ
I.LSD - U19
R
AR1
AR2
DS/PR
I.LMD - U17,U16
R
AR1
AR2
I.LSŽ - U15,U14
R
AR1
AR2
I.LMŽ - U13,U12
R
AR1
AR2
Baráž II. LSD o postup
do I. LSD (1. kolo)
R
AR1
AR2
DS/PR
Baráž II. LSD o postup
do I. LSD (2. kolo)
R
AR1
AR2
DS/PR
Baráž II. LSŽ o postup
do I. LSŽ (1. kolo)
R
AR1
AR2
Baráž II. LSŽ o postup
do I. LSŽ (2. kolo)
R
AR1
AR2
Finále turnaja
o Majstra SR starších žiakov
R
AR1
AR2
16
odmena
náhrady
15
7
7
8
22
22
22
22
odmena
náhrady
10
7
7
20
20
20
odmena
náhrady
12
5
5
15
15
15
odmena
náhrady
9
15
odmena
náhrady
17
9
9
10
20
20
20
20
odmena
náhrady
17
9
9
10
20
20
20
20
odmena
náhrady
12
5
5
15
15
15
odmena
náhrady
12
5
5
15
15
15
odmena
náhrady
10
4
4
12
12
12
cestovné/stravné/
ošatné
11+4+7
11+4+7
11+4+7
11+4+7
cestovné/stravné/
ošatné
11+4+5
11+4+5
11+4+5
cestovné/stravné/
ošatné
6+4+5
6+4+5
6+4+5
cestovné/stravné/
ošatné
6+4+5
cestovné/stravné/
ošatné
11+4+5
11+4+5
11+4+5
11+4+5
cestovné/stravné/
ošatné
11+4+5
11+4+5
11+4+5
11+4+5
cestovné/stravné/
ošatné
6+4+5
6+4+5
6+4+5
cestovné/stravné/
ošatné
6+4+5
6+4+5
6+4+5
cestovné/stravné/
ošatné
spolu
37
29
29
30
spolu
30
27
27
spolu
27
20
20
spolu
24
spolu
37
29
29
30
spolu
37
29
29
30
spolu
27
20
20
spolu
27
20
20
spolu
22
16
16
Česko-Slovenský pohár dorastu
U19/U17
R
AR1
AR2
Regionálne turnaje U14, U15
odmena
náhrady
16
8
8
24
24
24
odmena
náhrady
10
4
4
12
12
12
R
AR1
AR2
cestovné/stravné/
ošatné
13+4+7
13+4+7
13+4+7
cestovné/stravné/
ošatné
spolu
40
32
32
spolu
22
16
16
Pokyny pre vyplácanie rozhodcov a delegátov v majstrovských stretnutiach Západoslovenského
futbalového zväzu
Súťaž
2. liga SD
U19, U17
Rozhodca
Ostatné
Odmena
náhrady
–
55,- €
Asistent rozhodcu
Ostatné
Odmena
náhrady
–
55,- €
Delegát
Ostatné
Odmena
náhrady
–
38,- €
17
B. TECHNICKÉ USTANOVENIA
6. Predpis
Hrá sa podľa platných Pravidiel futbalu a k nim vydaných doplnkov, ktorých výklad prináleží príslušnej
KRaD, ďalej podľa Súťažného poriadku a tohto Rozpisu, ktorého výklad prináleží príslušnej ŠTK.
7. Štart hráčov
a.) hráč má právo nastúpiť do stretnutia, ak vlastní registračný preukaz, spĺňajúci náležitosti čl. 34 SP
a čl. 9 RP SFZ
b.) v súťaži seniorov štartujú hráči, ktorí tvoria kategóriu dospelých a ďalej hráči kategórie dorastu,
ktorí spĺňajú podmienky štartu podľa SP čl. 113
c.) v kategórii dorastu štartujú hráči:
narodení po 1. 1. 1996 a mladší
- štarší dorast
U19
narodení po 1. 1. 1997 a mladší
- mladší dorast
U17
narodení po 1. 1. 1998 a mladší
d.) v kategórii žiakov štartujú hráči:
narodení po 1. 1. 2000 a mladší
- starší žiaci
U15
narodení po 1. 1. 2000 a mladší
- mladší žiaci
U13
narodení po 1. 1. 2002 a mladší
e.) v kategórii prípravka štartujú hráči: U11
narodení po 1. 1. 2004 a mladší
f.) v kategórií žiačok štartuju žiačky:
U16
narodené po 1.1.1999
Hráči štartujú vo svojej vekovej kategórii. Po dovŕšení stanoveného veku prechádzajú do najbližšej
vekovej kategórie vždy k 1. januáru kalendárneho roka a to po dovŕšení:
14. roku veku z kategórie žiakov do kategórie dorastu
19. roku veku z kategórie dorastu do kategórie seniorov
V prípade, že hráč dovŕši 14. rok veku v období od 1. 1. – 31. 12. kalendárneho roka, môže príslušný
súťažný ročník dohrať v kategórii žiakov. Ak hráč dovŕši 18. rok veku v období od 1. 1. – 31. 12.
kalendárneho roka, môže príslušný súťažný ročník dohrať v kategórii dorast.
Okrem svojej vekovej kategórie môže vo vyššej vekovej kategórii štartovať:
– v kategórii dorast (súťaž mladšieho dorastu) – žiak, ktorý v období od 1. 1. – 31. 12. kalendárneho
roka dovŕši ku dňu štartu v družstve 14. rok veku, avšak len v prípade, že pre túto skupinu je
vytvorená samostatná súťaž mladšieho dorastu.
– v kategórii seniorov – dorastenec, ktorý v období od 1. 1. – 31. 12. kalendárneho roka dovŕši ku
dňu štartu v družstve dospelých 16. rok veku.
O štarte hráča v najbližšej vyššej vekovej kategórii rozhodujú len FK, ktoré sú povinné vyžiadať si písomný
súhlas rodičov (zákonných zástupcov) a súhlas príslušného telovýchovného lekára. Celú zodpovednosť
za štarty hráčov vo vlastnej a vyššej vekovej kategórii nesie FK a príslušný tréner (SP čl. 113).
Za mladší dorast môžu štartovať (hrať) aj starší žiaci na žiacky registračný preukaz, ak spĺňajú
ustanovenie čl. 113 SP (kategória starších žiakov).
V súťažiach mladších žiakov (BFZ, ObFZ Ba-mesto a ObFZ Ba-vidiek) môžu štartovať aj hráči
z kategórie prípravky narodení po 1.1.2004.
V súťaži riadenej reg.BFZ – v kategórii mladší žiaci (MZRL), v žiackej súťaži ObFZ Bratislava–vidiek
a v súťaži mladších žiakov (MZM) ObFZ Ba-mesto môžu štartovať dievčatá narodené po 1. 1. 1999.
V ObFZ Bratislava–vidiek, súťaže dorastencov, môžu štartovať žiaci narodení v roku 2000 po dovŕšení
14. roku veku.
f.) lekárska kontrola:
– FK je povinný mať doklad o platnej lekárskej prehliadke (SP čl. 36).
– Platnosť lekárskych prehliadok (ako i štartu hráčov, ktorí nie sú v treste) potvrdzuje podpisom pred
stretnutím do zápisu o stretnutí kapitán a vedúci družstva príslušného FK.
– V čase pracovnej neschopnosti (ďalej len PN) je hráč povinný predložiť klubu doklad o PN a počas
jej trvania nesmie hráč nastúpiť v majstrovských, pohárových príp. prípravných stretnutiach. Štart
hráča sa v takomto prípade považuje za neoprávnený a voči hráčovi a klubu sa postupuje v zmysle
ustanovení SP a DP SFZ.
18
Podmienky štartu:
Všetci hráči nastupujúci na stretnutie musia predložiť platný registračný preukaz, ktorého
náležitosti musia byť v súlade s platným SP a RP futbalu. V prípade, že hráč nemá na
stretnutí RP, je postup v súlade s SP čl. 35 nasledovný:
1. Registračný preukaz nemôže byť nahradený občianskym preukazom, ani iným
dokladom, okrem prípadov uvedených v odseku 2.
2. Bez platného registračného preukazu nesmie hráč nastúpiť na stretnutie, okrem
prípadov keď
a)
hráč predloží osobný doklad totožnosti s fotografiou, jeho identita je overiteľná
v Informačnom systéme slovenského futbalu (ďalej len “ISSF”) a jeho žiadosť o vydanie
registračnéhopreukazu bola schválená príslušnou matrikou podľa registračného
a prestupového poriadku SFZ a registračný preukaz mu ešte do termínu stretnutia nebol
dodaný.
alebo
b)
hráč predloží osobný doklad totožnosti s fotografiou, jeho identita je overiteľná
v ISSF a platný registračný preukaz predloží príslušnému riadiacemu orgánu súťaže
najneskôr do 48 hodín od začiatku stretnutia; do tejto doby sa nezapočítavajú sviatky.
3. Hráč, ktorého identita je overiteľná v ISSF vrátane fotografie môže predložiť doklad
preukazujúci jeho totožnosť podľa odseku 2 aj bez fotografie (napr. kartu poistenca).
4. Rozhodca je povinný v prípade uvedenom v odseku 2 za účasti kapitánov oboch
družstiev identifikovať hráča podľa predloženého osobného dokladu totožnosti a je
povinný túto skutočnosť aj s dôvodom vykonania identifikácie podľa dokladu totožnosti
uviesť v zápise o stretnutí.
5. Ak nemôže hráč registračný preukaz predložiť podľa odseku 2 písm. b) z dôvodu, že
registračný preukaz bol zničený, stratený alebo odcudzený, predloží hráč v tej istej
lehote úradný doklad alebo čestné vyhlásenie potvrdzujúce túto skutočnosť.
6. Ak hráč poruší povinnosť uvedenú v odseku 2 a 5, jeho štart v stretnutí sa považuje za
neoprávnený štart hráča.
Ak sa hráč v prípade námietky voči jeho štartu nepreukáže hodnoverným dokladom totožnosti, nesmie
byť pripustený do hry. Rozhodca však musí vyčerpať všetky možnosti, aby hráč mohol na stretnutie
nastúpiť a ďalej postupuje podľa SP čl.66 odst. b. Rozhodca odoberie RP a zašle ho spolu so Zápisom
o stretnutí riadiacemu orgánu. Štart tohto hráča bude riešený v súlade s platnými normami.
V prípade neoprávneného štartu hráča resp. pokusu o neoprávnený štart hráča (DP SFZ, príl.1,
čl.9) na cudzí, neplatný alebo sfalšovaný reg. preukaz, v súťažiach riadených BFZ, ObFZ Ba–mesto
a ObFZ Ba-vidiek je FK-FO povinný uhradiť poplatok za každého hráča,ktorý nastúpil neoprávnene.
Poplatok sa určuje nasledovne:
súťaže seniorov
súťaže dorastu
súťaže žiakov a prípravky
100,- €
50,- €
50,- €
ŠTK BFZ, ObFZ BA–mesto, ObFZ BA–vidiek nariaďuje uskutočniť povinnú konfrontáciu hráčov vo
všetkých mládežníckych súťažiach pred stretnutím, ktorú uskutočnia kapitáni a vedúci družstiev. Hráči
sú povinní mať pri sebe hodnoverný preukaz totožnosti ako aj preukaz poistenca. Ak sa hráč v prípade
19
námietky voči štartu nemôže hodnoverne preukázať dokladom totožnosti má R právo hráča nepripustiť
do hry. Hráč, ktorý v čase konfrontácie nebol prítomný, musí byť rozhodcom zo zápisu vyčiarknutý. Pri
povinnom uplatnení tohto ustanovenia, nie je možné vzniesť námietku voči štartu hráča.
Kontrola totožnosti (Súťažný poriadok, čl. 66):
1. Kontrolu totožnosti (konfrontáciu) hráčov družstiev možno uskutočniť na požiadanie najneskôr pred
začiatkom druhého polčasu.
2. Postup vykonania kontroly totožnosti:
a.
Kontrolu totožnosti uskutočnia spolu obaja kapitáni, ktorým rozhodca poskytol všetky skontrolované
RP stým, že kapitán kontrolovaného družstva predstavuje jednotlivých hráčov svojho družstva a po ich
kontrole preberá od kontrolujúceho kapitána súpera RP už skontrolovaných hráčov. V stretnutí mládeže
kontrolu totožnosti rovnakým spôsobom uskutočnia spolu s kapitánmi aj vedúci oboch družstiev, ktorí sú
oprávnení opýtať sa jednotlivých hráčov na rôzne osobné údaje. Výsledok totožnosti oznámia kapitáni
(vedúci družstiev mládeže) rozhodcovi. Po vykonaní kontroly vrátia registračné preukazy rozhodcovi.
b.
V prípade odmietnutia podrobiť sa kontrole totožnosti alebo neuznania totožnosti niektorého
hráča (hráčov) pri konfrontácii kapitánmi (vedúcimi družstiev), kapitán uvedie námietku proti štartu hráča
(hráčov) do zápisu o stretnutí a na základe tejto námietky vyzve rozhodca uvedeného hráča (hráčov)
na vykonanie kontroly totožnosti (podľa RP a podľa hodnoverného preukazu totožnosti s fotografiou).
Túto konfrontáciu uskutoční sám tak, že skontroluje fotografiu hráča na RP, zaznamená do zápisu
o stretnutí podľa odpovede hráča jeho osobné údaje vrátane adresy trvalého bydliska a nechá hráča
podpísať uvedené údaje (taktiež ich podpíše kapitán a vedúci družstva) a po stretnutí zašle registračný
preukaz skontrolovaného hráča spoločne so zápisom o stretnutí. Ak rozhodca po konfrontácii, ktorú
vykonal rozhodne, že registračný preukaz zodpovedá totožnosti hráča, povolí hráčovi nastúpiť v stretnutí
a na druhej strane zápisu popíše dôvod svojho rozhodnutia. Odmietnutie (nepodrobenie sa) kontroly
totožnosti alebo neuznanie totožnosti hráča (hráčov) po konfrontácii rozhodcom má za následok, že hráč
(prípadne hráči) nemôže v stretnutí nastúpiť a rozhodca tieto skutočnosti podrobne zdôvodní v zápise
o stretnutí. Ak sa tak stane v polčasovej prestávke, hráč je v zmysle Pravidiel futbalu vylúčený z hry.
c.
Za uskutočnenie kontroly totožnosti zodpovedá kapitán a vedúci družstva. Odmietnutie
konfrontácie hráčov má okrem hracích dôsledkov v súlade so SP čl. 100/ i disciplinárne dôsledky voči
kapitánovi, vedúcemu družstva a hráčovi, ktorý konfrontáciu odmietol a v prípade nesprávneho postupu
i voči rozhodcovi.
d. V prípade uvedenia námietky proti štartu hráča do zápisu o stretnutí, i v prípade trvajúcej
námietky, keď rozhodca po konfrontácii, ktorú už on sám vykonal, povolil hráčovi nastúpiť,
odmietnutia konfrontácie niektorým hráčom (družstvom) alebo neuznania totožnosti hráča
rozhodcom, musia sa na najbližšie zasadnutie ŠTK dostaviť rozhodca stretnutia, kapitáni
a vedúci oboch družstiev a hráč, proti ktorému bola do zápisu o stretnutí uvedená námietka,
resp. záznam rozhodcu. Ak sa na najbližšie zasadnutie ŠTK nedostaví hráč, proti ktorému bola
vznesená námietka, stretnutie bude kontumované.
Oprávnenosť štartu hráča:
Príslušné ŠTK,DK a KM upozorňujú všetky FK-FO, že za neoprávnený štart hráčov po piatom
(deviatom,dvanástom,pätnástom,osemnástom) napomínaní alebo po vylúčení je zodpovedný výlučne
FK-FO, pretože v Úradnej správe DK nemusia byť uvedení všetci napomínaní a vylúčení hráči pre
chýbajúce zápisy alebo pre neuverejnenie Úradnej správy DK, resp. chyby v tlači.
7.1. Hracie časy
V rámci súťaží riadených BFZ sú hracie časy stretnutí určené takto:
–
dospelí
2 polčasy po 45 min.
–
starší dorast
2 polčasy po 45 min.
–
mladší dorast
2 polčasy po 40 min.
–
starší žiaci/žiačky 2 polčasy po 35 min.
20
–
–
mladší žiaci
prípravka
2 polčasy po 30 min.
2 polčasy po 25 min.
Pre všetky vekové kategórie s 15 min. prestávkou, vrátane odchodu hráčov do kabín a ich návratu na
hraciu plochu.
7.2. Výstroj hráčov
V žiackych súťažiach je zakázané používať kopačky s vymeniteľnými kolíkmi, s výnimkou najvyššej
súťaže starších žiakov BFZ (SZRL). Používanie chráničov holení je povinné vo všetkých vekových
kategóriách a súťažiach. Hráč, ktorý túto povinnosť nebude rešpektovať, nebude pripustený do hry.
Rozhodcovia sú povinní dodržiavanie tohoto ustanovenia kontrolovať.
Právo voľby farby dresov v súťažiach III. liga BA, S4A a S4B má domáci oddiel, pričom musí
použiť farbu dresov uvedenú v tomto rozpise (v časti Adresár klubov), v opačnom prípade má právo
voľby dresov hosťujúci oddiel, domáci oddiel sa musí prispôsobiť. Pokiaľ farbu dresov niektorý oddiel
nemá uvedenú, musí sa prispôsobiť hosťujúcemu oddielu. Vo všetkých ostatných súťažiach má právo
voľby dresov hosťujúci oddiel.
V súťažiach mladších žiakov a prípraviek, ŠTK BFZ nariaďuje používať lopty veľkosti číslo 4.
8. Podmienky štartu hráčov v súťažiach
Všetci hráči musia pred stretnutím predložiť rozhodcovi platný registračný, resp. žiacky preukaz
(SP, čl. 34).
V súlade so SP (čl. 40 bod 4), ŠTK BFZ a ŠTK ObFZ určujú, že hráč môže v jednom hracom dni
nastúpiť len v jednom majstrovskom stretnutí!
8.1. Súpiska hráčov (SP čl. 37, 38 a 39)
Článok 37
1. Klub je povinný vyplniť, meniť a doplniť súpisku družstva pre príslušný súťažný ročník v ISSF
v súlade s týmto súťažným poriadkom a príslušným rozpisom súťaží, ak nie je v príslušnom
rozpise súťaží riadených oblastnými futbalovými zväzmi uvedená výnimka pre použitie ISSF.
2. Súpiska musí obsahovať minimálne tieto údaje:
a) názov klubu,
b) meno a priezvisko každého hráča a jeho registračné číslo uvedené v ISSF,
c) meno, priezvisko trénera, asistenta trénera a vedúceho družstva a ich registračné číslo uvedené
v ISSF.
3. Klub vyplnením, zmenou a doplnením súpisky potvrdzuje, že sa hráči jeho klubu podrobili lekárskej
prehliadke, aby mohli súťažiť. Riadiaci orgán súťaže je oprávnený kedykoľvek skontrolovať
vykonanie lekárskej prehliadky hráča a klub je povinný na požiadanie preukázať riadiacemu
orgánu, že jeho hráč sa podrobil lekárskej prehliadke.
4. Ak hráč, ktorý je riadne registrovaný v klube, nastúpi za družstvo tohto klubu, je automaticky
zaradený na súpisku tohto družstva v príslušnej vekovej kategórii pre príslušný súťažný ročník.
5. Na súpiske musí byť uvedených najmenej 13 hráčov vrátane brankára.
6. Nevyplnenie súpisky v stanovenom termíne pred začiatkom súťaže, alebo jej zmena mimo
stanoveného termínu v priebehu súťaže, je disciplinárnym previnením.
Článok 38
1. Klub, ktorý má v súťažiach rovnakej vekovej kategórii dve družstvá (A a B) na rôznom stupni
súťaže, predloží riadiacemu orgánu súťaže v stanovenom termíne súpisky oboch takýchto svojich
družstiev.
2. Klub, ktorý má v súťažiach rovnakej vekovej kategórie tri a viac družstiev, predloží súpisky
primerane podľa odseku 1 a čl. 39.
21
Článok 39
Klub, ktorý má v regionálnych a oblastných súťažiach na rovnakom stupni súťaže dve družstvá
oddelene v dvoch skupinách alebo spoločne v jednej súťaži, predloží riadiacemu orgánu súpisky
oboch družstiev. Hráč môže štartovať v súťažnom ročníku len za to družstvo, na ktorého súpiske je
uvedený, pokiaľ nedôjde k odhláseniu alebo vylúčeniu jedného z družstiev zo súťaže.
B družstvá majú povinnosť predkladať súpisku aj pred jarnou časťou súťažného ročníka a sú povinné
predložiť aj kópiu potvrdenej súpisky A družstva.
Hráči uvedení na súpiske, môžu hrať v majstrovských súťažiach za to družstvo, na súpiske ktorého
sú uvedení. Za B družstvo klubu, hrajúce v nižšej súťaži,môžu v majstrovskom stretnutí štartovať
maximálne 3 hráči, uvedení na súpiske A družstva pod poradovými číslami 1 – 13 a ktorí za A družstvo
príslušnej vekovej kategórie a v príslušnej časti súťažného ročníka (jeseň, jar) neštartovali vo viac ako
10 majstrovských stretnutiach. Hráči zo súpisky B družstva uvedení pod poradovými číslami 1 - 13
sa považujú výlučne za hráčov B družstva v príslušnej časti súťažného ročníka napriek štartom za
A družstvo. Za štart v majstrovskom stretnutí sa považuje akýkoľvek jeho časový úsek. Do uvedeného
počtu sa nezarátavajú štarty v stretnutiach Slovnaft Cupu a Pohára BFZ.
8.2. Striedanie hráčov
– súťaže seniorov
– súťaže dorastencov
– súťaže starších žiakov
– ml. žiaci a prípravky
– možno striedať 3 hráčov
– možno striedať 4 hráčov
– možno striedať 6 hráčov
– možno striedať ľubovoľný počet hráčov
8.3 Zápisy o stretnutí
Zápis o stretnutí sa vyhotovuje v ISSF systéme vo všetkých kategóriach a predkladá sa
minimálne 30 min. pred úradne stanoveným začiatkom stretnutia do kabíny rozhodcov,spolu
s RP hráčov,ktorý boli do zápisu o stretnutí uvedený.Maximálny počet náhradníkov v zápise
o stretnutí je 7! R a DS sú povinný uviesť do zápisu o stretnutí, z koho viny bolo prípadne
porušené toto ustanovenie. V súťažiach ObFZ Ba - mesto uhradí družstvo, z viny ktorého bolo
toto ustanovenie porušené, 6 €. Zápis o stretnutí vypisuje najskôr domáce družstvo!
Kontrolu RP pred stretnutím vykonávajú AR, a to AR1 na RP domáceho družstva a AR2 na RP
hosťujúceho družstva. Pri nedostavení sa jedného z delegovaných z AR k stretnutiu, tak kontrolu na
RP hráčov v uvedenom poradí vykoná R a AR. Pri neprítomnosti oboch delegovaných AR, kontrolu na
RP oboch družstiev vykoná rozhodca. Pri zistení akýchkoľvek nedostatkov z kontroly RP, tieto v styku
s vedúcimi, resp. s kapitánmi družstiev rieši rozhodca, ktorý je zodpovedný za celú kontrolu RP.
V ISSF systéme sú kluboví ISSF manageri povinný nahrať pred stretnutím zápasovú súpisku a pred
začiatkom stretnutia ju upraviť podla jednotlivých zostáv na stretnutie.Po upravení je povinnosťou
usporiadajúceho klubu umožniť R vstup do ISSF,aby vytlačil zápis o stretnutí,ktorý podpíšu kapitáni
oboch družstiev spolu s vedúcimi pred stretnutím.Na stretnutie môžu nastúpiť iba hráči, ktorý sú
uvedený v zápise o stretnutí.
Vo všetkých súťažiach riadených Reg. ŠTK BFZ, ObFZ BA-mesto a ObFZ BA-vidiek obdržia kapitáni
oboch družstiev po skončení stretnutia podpísanú kópiu zápisu o stretnutí, na ktorej budú rozhodcom
stretnutia uvedení napomínaní a vylúčení hráči oboch družstiev s uvedením dôvodu vylúčenia,
prípadné námietky kapitánov k stretnutiu a neprístojnosti zistené R alebo D do momentu vyplnenia
zápisu o stretnutí, ktoré musia byť oznámené HU, kapitánom prípadne vedúcim družstiev. Tieto musia
byť napísané na II. strane zápisu (aj na kópiach).V prípade odmietnutia podpísania zápisu o stretnutí
niektorým z kapitánov alebo vedúcich družstva(mládež), R registračné preukazy neodoberá, odovzdá
ich kapitánovi alebo vedúcemu družstva (u mládeže) a túto skutočnosť uvedie do zápisu o stretnutí.
Rozhodca stretnutia si potvrdenie prevzatia kópie vyplneného zápisu o stretnutí (prvá strana zápisu)
nechá podpísať kapitánmi oboch družstiev na origináli Zápisu o stretnutí spoločne s prevzatím RP.
22
Ak sa na stretnutie nedostaví ani jeden z delegovaných rozhodcov, je domáci oddiel
(ved. mužstva, tréner) povinný v predpísanom rozsahu vyplniť zápis o stretnutí a do 48 hodín
ho doručiť na príslušný riadiaci zväz!
FK je povinný R stretnutia umožniť prístup do ISSF systému k uzatvoreniu zápisu o stretnutí
na všetkých úrovniach súťaží. V prípade neumožnenia uzatvorenia zápisu o stretnutí bude FK
riešený na DK.
9. Hodnotenie výsledkov
Výsledky sa hodnotia podľa SP čl. 13, 105-107. Previnenia družstiev budú riešené podľa SP
čl. 99-104, 108 a 109, s následkami hernými a disciplinárnym postihom.
Tri kontumačné výsledky (za nedostavenie sa na stretnutie) v priebehu jedného súťažného ročníka,
majú za následok vylúčenie družstva zo súťaže, bez ohľadu na počet získaných bodov.
V súťažiach všetkých vekových kategórií získa družstvo za víťazstvo 3 body, za remízu 1 bod.
9.1. Systém súťaží
Hrá sa systémom každý s každým dvojkolovo (prípadne trojkolovo, …), podľa vyžrebovania v tomto
Rozpise súťaží. V súťažiach prípraviek sa hrá na šírku ihriska s počtom hráčov 6+1.
9. 1. 1 Organizácia súťaže mladších žiakov:
Technické ustanovenia: hrá sa na skrátenom ihrisku (podľa nákresu), postranné čiary a čiary
pokutového územia sa vyznačia kuželmi, počet hráčov v hre je 9 (1 + 8), minimálny počet hráčov je
6 (1 + 5), striedanie bez obmedzenia počtu striedajúcich hokejovým spôsobom, pričom však striedanie
sa uskutočňuje výlučne v prerušenej hre so súhlasom rozhodcu, hrací čas je 2 x 30 min. s minimálne
15 min. prestávkou, rozmer bránok je 5 x 2 m (musia byť vybavené sieťami), zabezpečené proti
prevráteniu (zapichovacie háčiky resp. plastové vrecia s pieskom), zápasy mladších žiakov sa hrajú
výlučne s loptami č. 4, značka pokutového kopu sa vyznačí vo vzdialenosti 8 m od bránkovej čiary,
rohový kop sa rozohráva z rohov skráteného ihriska, pravidlo o postavení mimo hry neplatí, všetky
ostatné pravidlá futbalu (vhadzovanie, malá domov, napomínanie, vylúčenie) platia, vzdialenosť
pri zahrávaní štandartných situácií je minimálne 5 m od lopty, hráči môžu odohrať zápas výlučne
v kopačkách s lisovanou podrážkou. Za víťazstvo v zápase resp. nerozhodného výsledku sa družstvu
neprideľujú žiadne body, v dlhodobej súťaži sa nevedie ani nezverejňuje tabuľka súťaže, na zápase
je prítomný len hlavný rozhodca (nevyžaduje sa prítomnosť asistentov). Pri rozmeroch celého ihriska
105 x 68 m sú rozmery hracej plochy pre mladších žiakov 72 x 54 m.
23
9.1.2 Organizácia súťaže prípravky:
Hracia plocha
Hracia plocha (ďalej len HP) musí mať tvar obdĺžnika a je to vlastne polovica riadneho ihriska bez pokutového
územia (ďalej len PÚ) vyznačená viditeľnými čiarami (na predĺženie čiar 16-tky je možné použiť kužele).
Na oboch stranách HP musí byť vyznačené PU (viď. nákres HP) – viď nákres ihriska v prílohe.
Značka pokutového kopu je vo vzdialenosti 8 m od bránkovej čiary v strede bránky. Bránky musia mať
rozmer 5 x 2 m, musia byť vybavené sieťami, zabezpečené proti prevráteniu.
Lopta
Používa sa klasická futbalová lopta, veľkosť č.4. Usporiadateľ musí pripraviť k hre minimálne 3 lopty.
Počet hráčov
1. V družstve prípraviek hrá 7 hráčov, jeden musí byť vždy brankár.
2. Počet náhradníkov je 7 a viac.
3. Strieda sa hokejovým spôsobom, počet striedaní je neobmedzený. Striedanie 1 hráča je možné
len v prípade zranenia alebo zvláštnych okolností. Pre kategóriu U11, U10, U9 povinné striedania
celej šestky po piatich minútach (platí len v Štatúte ÚTM).
4. Náhradník môže vstúpiť na HP iba vtedy, ak ju už striedaný hráč opustil a uskutoční sa iba vo
vyčlenenom priestore, t.j. zboku svojej polovice HP.
Výstroj hráčov
1. Družstvo nastúpi na stretnutie v jednotnej výstroji (rovnaké dresy), brankár musí mať farebne
odlíšený dres od oboch družstiev.
2. Obuv – kopačky s lisovanou podrážkou.
3. Chrániče holení sú povinné, musia byť zakryté štulpňami.
Rozhodca
Rozhodca dbá na dodržiavanie pravidiel, pred stretnutím dbá na riadne vyplnenie zápisu o stretnutí
v troch vyhotoveniach. Riadne vyplnený a vypísaný originál zápisu zašle na ŠTK, kópie si po stretnutí
prevezmú vedúci oboch družstiev. Kvalifikovaného rozhodcu na stretnutia zabezpečí domáci FK.V prípade
nedostavenia sa kvalifikovaného rozhodcu sú družstvá (vedúci a kapitáni) povinné sa dohodnúť na
rozhodcovi laikovi, ak sa nedohodnú, rozhodne o rozhodcovi žreb, toto uviesť v Zápise o stretnutí
a stretnutie odohrať. Rozhodca laik preberá všetky právomoci kvalifikovaného rozhodcu a družstvá sú
povinné rešpektovať jeho rozhodnutia. Rozhodca je povinný zaslať originál Zápisu o stretnutí na ŠTK, ak
rozhoduje laik, zápis je povinný zaslať domáci FK nasledujúci pracovný deň po stretnutí na ŠTK.
Hrací čas
2 polčasy po 25 minút s prestávkou 15 minút.
Hráč mimo hru
Pravidlo o postavení mimo hry neplatí.
Voľné kopy
Proti družstvu, ktorého hráč sa dopustil porušenia pravidiel nariadi rozhodca voľný kop. Pri jeho
realizácii musia byť hráči súperovho družstva vzdialení od lopty minimálne 5 metrov.
Pokutový kop
Pri porušení pravidla XII. hráčom brániaceho družstva vo vlastnom PU nariaďuje rozhodca pokutový
kop. Pokutový kop sa vykonáva zo značky pokutového kopu zo vzdialenosti 8 metrov od bránkovej
čiary v strede bránky.
Vhadzovanie lopty
Ak lopta úplne prejde po zemi alebo vo vzduchu za postrannú čiaru, vhadzuje ju na HP niektorí
z hráčov toho družstva, ktorého hráč sa lopty nedotkol ako posledný.
24
Kop od brány, otvorenie hry, malá domov
Brankár smie z vlastného PU loptu rozohrať do hry rukou alebo nohou. Lopta je v hre položením
na zem. Pri malej domov platí pravidlo ako vo veľkom futbale. V prípade porušenia pravidla o malej
domov sa zahráva priamy kop proti družstvu, ktoré sa previnilo z čiary PU najbližšie kolmo k miestu,
kde bolo porušené pravidlo.
Náležitosti družstva/súpisky
Na každé stretnutie musí vedúci družstva predložiť súpisku spolu s registračnými preukazmi. Súpiska
musí obsahovať meno, priezvisko a rodné číslo hráča, meno, priezvisko a kvalifikáciu trénera, mená,
priezviská a adresy členov RT, podpis zodpovedného funkcionára klubu. Hráči musia mať kartičku
poistenca.
Záverečné ustanovenia
Všetky ostatné pravidlá PF platia.
Za víťazstvo a remízu sa neprideľujú body, nevedie sa ani nezverejňuje sa tabuľka súťaže. Záverečný
turnaj sa neuskutoční.
Príloha:
Náčrt plánu ihriska pre prípravky
9.1.3 Súťaže žiačok
Počet družstiev a skupín: podľa počtu prihlásených. Hrací čas: 2 x 35 min. pri dlhodobej súťaži,
2 x 20 min. pri turnajovom spôsobe, hrací deň: nedeľa, HP: medzi šestnástkami na brány 5 x 2m
na celú šírku ihriska. Kategória: po 1. 1. 1999 a mladšie, počet hráčok, 8+1, striedanie hokejovým
spôsobom, využitie striedavého štartu žiačok z chlapčenských družstiev. V prípade dohody oboch
klubov môžu súťažné stretnutie odohrať aj v počte 10+1 na celé ihrisko. Hrací systém bude upravený
podľa počtu prihlásených družstiev turnajovo, dlhodobá súťaž. Pri turnajovom spôsobe budú určené
pevné termíny turnajov. Víťaz sa stáva „Víťaz regionálnej ligy žiačok BFZ“ s možnosťou účasti na
finálovom turnaji žiačok o „Majstra SR“
Stretnutia ligy žiačok v súťažnom ročníku 2014/2015 môžu hrať hráčky narodené 1. 1. 1999 a mladšie.
V prípade, že hráčka dovŕšila 15. rok veku, môže hrať stretnutia ligy žiačok maximálne do konca
súťažného ročníka 2014/2015.
25
–
–
–
–
–
–
–
striedanie je povolené bez obmedzenia počtu striedajúcich hráčok, pričom striedanie môže byť
vykonané výhradne v prerušenej hre a so súhlasom R, alebo AR1 stretnutia;
všetky ostatné tu neuvedené pravidlá (s výnimkou neobmedzeného striedania), sú identické so
stretnutiami kategórie žien a v súlade s PF (postavenie mimo hry, „veľké“ rohy, vzdialenosti múru,
či hráčky od lopty, napomínania, vylúčenia atď.);
hráčky môžu stretnutie odohrať výhradne v kopačkách s lisovanou podrážkou. Nie sú povolené
kopačky s vymeniteľnými kolíkmi;
stretnutie rozhodujú 2 rozhodcovia;
pred stretnutím je povinná konfrontácia hráčok oboch družstiev a jej výsledok musí byť riadne
zapísaný R do zápisu o stretnutí.
súťaž riadi Komisia ženského futbalu BFZ, DK BFZ, obsadzuje KR BFZ,
víťazné družstvo obdrží pohár a mediale, družstvá na druhom a treťom mieste diplomy.
9.2. Postup a zostup
Pre postup a zostup platia ustanovenia SP, čl. 24 - 27 a ďalej nasledovné zásady:
Všetky postupy a zostupy sa realizujú na základe SP a rešpektovania platného územno-správneho
rozdelenia SR (ostatné zaradené družstvá budú do súťaží zaraďované na základe uznesenia VV BFZ
k jednotlivým skupinám IV. ligy a náväzne i v ostatných stupňoch súťaží Bratislavského kraja)!
Postupy a zostupy z III. ligy BA a IV. ligy sk. A a sk. B budú regulované spôsobom zaraďovania
družstiev na základe schválenej reorganizácie súťaží od súťažného ročníka 2015/2016
9.2.0 Reorganizácia súťaží BFZ od súťažného ročníka 2015/2016
–
–
–
–
–
–
SENIORI:
III. liga Bratislava – Počet účastníkov 16
Zaradenie do súťaže:
Vypadávajúce družstá/o zo súťaží SFZ
Družstvá, umiestnené na 1. mieste v súťažiach IV. liga sk. A a IV. liga sk. B
Družstvá, v súťaži III. liga Bratislava, ktoré sa po skončení súťažného ročníka 2014/2015
umiestnia na 2. mieste a mieste, ktoré bude posledným doplňujúcim na počet účastníkov 16.
–
–
POSTUP
Víťaz III. ligy Bratislava postúpi priamo do II. ligy sk. Západ pri splnení podmienok účasti
v súťažiach SFZ. V prípade nesplnenia podmienok účasti v súťažiach SFZ alebo odmietnutia
postupu má právo postupu družstvo, umiestnené na 2. mieste, resp. 3. mieste po skončení
súťažného ročníka 2014/2015 a pri splnení podmienok účasti v súťažiach SFZ.
–
–
ZOSTUP
Zo súťaže III. liga Bratislava vypadne družstvo, ktoré sa po skončení príslušného súťažného
ročníka umiestni na poslednom mieste.
Zostupy môžu byť regulované podľa zostupujúcich družstiev zo súťaží SFZ.
V prípade odhlásenia alebo vylúčenia družstva zo súťaže sa takéto družstvo berie
automaticky za vypadávajúce družstvo.
–
–
–
–
–
–
–
26
SENIORI
IV. liga Bratislava – počet účastníkov 16
Zaradenie do súťaže
Družstvo/á, vypadávajúce z III. ligy
V prípade vypadnutia 1 družstva z III. ligy budú zaradené družstvá, umiestnené po skončení
súťažného ročníka 2014/2015 na 2 až 8. mieste IV. ligy sk. A. V prípade, že zostupujúcim
družstvom z III. ligy bude družstvo z okresu PK alebo MA, bude do súťaže zaradené aj družstvo
zo IV. ligy sk. A, ktoré sa po skončení súťažného ročníka 2014/2015 umiestní na 9. mieste.
–
–
–
–
V prípade vypadnutia 1 družstva z III. ligy budú zaradené družstvá, umiestnené po skončení
súťažného ročníka 2014/2015 na 2 až 8. mieste IV. ligy sk. B. V prípade, že zostupujúcim
družstvom z III. ligy bude družstvo z okresu BA alebo SC, bude do súťaže zaradené aj
družstvo zo IV. ligy sk. B, ktoré sa po skončení súťažného ročníka 2014/2015 umiestní
na 9. mieste.
V prípade vypadnutia 2 družstiev z III. ligy budú postupujúcimi družstvá, umiestnené po
skončení súťažného ročníka 2014/2015 na 2 až 7. mieste.
V prípade vypadnutia 3 družstiev z III. ligy budú do IV. ligy zaradené družstvá, umiestnené po
skončení súťažného ročníka 2014/2015 na 2 až 7. mieste IV. ligy sk. A. V prípade vypadnutia
väčšieho počtu družstiev z okresu PK alebo MA, bude do súťaže zaradené aj družstvo zo
IV. ligy sk. A, ktoré sa po skončení súťažného ročníka 2014/2015 umiestni na 8. mieste.
V prípade vypadnutia 3 družstiev z III. ligy budú do IV. ligy zaradené družstvá, umiestnené po
skončení súťažného ročníka 2014/2015 na 2 až 7. mieste IV. ligy sk. B. V prípade vypadnutia
väčšieho počtu družstiev z okresu BA alebo SC, bude do súťaže zaradené aj družstvo zo
IV. ligy sk. B, ktoré sa po skončení súťažného ročníka 2014/2015 umiestni na 8. mieste.
9.2.1 Pravidlá pre postup a zostup v rámci majstrovských súťaží riadených BFZ:
POSTUP:
a) Víťazi všetkých majstrovských súťaží v kategórii seniorov, riadených ŠTK BFZ postupujú priamo
do najbližšej vyššej súťaže, pri splnení podmienok účasti.
b) Víťaz III. ligy st. dorastu postupuje priamo do spoločnej II.ligy dorastu BFZ a ZsFZ ,ktorú riadi ŠTK
ZsFZ v prípade splnenia podmienky účasti v súťaži ZsFZ.
c) Pri postupe z Regionálnej ligy žiakov, kde tieto tvoria dvojičku (starší + mladší), platí zásada, že
o postupe rozhoduje umiestnenie starších žiakov. Postupujúcim je v takomto prípade aj družstvo
mladších žiakov toho istého klubu, bez ohľadu na jeho konečné umiestnenie v majstrovskej súťaži
súťažného ročníka pri splnení podmienok účasti v súťažiach SFZ.
d) V prípade, že víťaz kategorie žiakov nespĺňa podmienku účasti v súťažiach SFZ, má právo
postupu družstvo, umiestnené v konečnej tabulke na 2. mieste v prípade splnenia podmienok
účasti v súťažiach SFZ.
ZOSTUP:
a) Z III. ligy vypadáva družstvo, ktoré sa umiestni na poslednom mieste. Zostupy ďalších družstiev
sú závislé na počte vypadávajúcich družstiev z vyšších súťaží, prípadne preradených na základe
smernice SFZ o právno-organizačných zmenách na ich zaraďovaní do súťaží. Za vypadávajíce
družstvo sa bude považovať aj také, ktoré bude v priebehu súťažného ročníka vylúčené, alebo
nebude splať podmienku účasti v súťažiach, riadených ŠTK BFZ.
b) Z ostatných súťaží seniorov vždy zostúpi minimálne 1 družstvo, ktoré sa v konečnej tabuľke
majstrovskej súťaže súťažného ročníka umiestnilo na poslednom mieste, ak nebudú použité
ustanovenia SP, čl. 108.
c) Zo súťaží seniorov (III. liga BA, S4A, S4B) zostúpia aj družstvá tých FK (FO), ktoré počas
prebiehajúceho súťažného ročníka nesplnia podmienky zaradenia družstva seniorov,
a to až do úplného ukončenia súťažného ročníka – to znamená, že počet mládežníckych
družstiev príslušného FK (FO) klesne pod stanovené množstvo.
Z III. ligy st. dorastu vždy zostúpi minimálne 1 družstvo, ktoré sa v konečnej tabuľke majstrovskej
súťaže súťažného ročníka umiestnilo na poslednom mieste.
Zostupy dalších družstiev sú závislé na počte vypadávajúcich z vyšších súťaží,prípadne preradených
na základe smernice SFZ o právno-organizačných zmenách na ich zaradovaní do súťaží.
Pre určenie zostupu z Regionálnej ligy žiakov, kde tvoria dvojičku (starší + mladší), je rozhodujúce
umiestnenie družstva starších žiakov. Vždy zostúpi minimálne 1 družstvo, ktoré sa v konečnej
tabuľke majstrovskej súťaže súťažného ročníka umiestnilo na poslednom mieste. Zostupujúcim je
v takomto prípade aj družstvo mladších žiakov toho istého klubu, bez ohľadu na jeho umiestnenie
v majstrovskej súťaži skončeného ročníka. V prípade odhlásenia sa, alebo vylúčenia jedného
z družstiev tvoriacich dvojičku v súťaži SZRL a MZRL (na základe uplatnenia SP čl.108),
budú výsledky tohto družstva v príslušnej súťaži anulované (príslušné družstvo sa nemôže
27
už do súťaže v danom súťažnom ročníku vrátiť) a súčasne sa obidve družstvá tvoriace
dvojičku považujú za zostupujúce družstvá.
d) Zo súťaží žiačok a prípraviek sa nezostupuje.
9.2.2 Pravidlá pre postup a zostup v rámci majstrovských súťaží riadených ObFZ Bratislava-mesto:
POSTUP:
Súťaže seniorov:
Po ukončení súťažného ročníka 2014/ 2015 búdú vytvorené 2 súťaže seniorov, ktoré bude riadiť ObFZ
Bratislava – mesto: V. liga – S5A ( počet účastníkov 14) a VI. liga – S6A. V týchto súťažiach budú
štartovať družstvá ObFZ Bratislava – mesto a družstvá okresu Senec.
Do súťaže V. liga – S5A budú v ročníku 2015/2016 zaradené zostupujúce družstvá zo súťaže IV. liga
skupina A (S4A) a do počtu 14 ich doplnia v paritnom zastúpení najlepšie umiestnené družstvá
zo súťaží V. liga - S5M a S5VC po ukončení ročníka 2014/2015. V prípade nepárneho počtu
vypadávajúcich družstiev zo súťaže IV. liga skupina A (S4A) bude v ročníku 2015/2016 do súťaže
V. liga – S5A zaradený väčší počet družstiev z tej V. ligy, do ktorej územne patrí menej zostupujúcich
družstiev. Družstvá zo súťaží V. liga – S5M a S5VC, ktoré nebudú zaradené v ročníku 2015/ 2016 do
súťaže V. liga - S5A, zostúpia do súťaže VI. liga – S6A.
Súťaže dorastu:
V súťaži dorastu SD4A budú v ročníku 2015/2016 zaradené družstvá ObFZ Bratislava – mesto
a okresu Senec, ktoré budú zostupujúce zo súťaže SD3R po ukončení súťažného ročníka 2014/2015
a ktoré sa do súťaže prihlásia.
Súťaže žiakov:
Víťaz majstrovskej súťaže starších žiakov (SZM) postupuje priamo do súťaže II. liga starších žiakov
(SZRL). V prípade nesplnenia podmienok zaradenia do vyššej súťaže postupuje ďalšie družstvo
v poradí.
V súťaži SZM (starší žiaci) a MZM (mladší žiaci) budú v súťažnom ročníku 2015/2016 zaradené
družstvá ObFZ Bratislava – mesto a družstvá okresu Senec.
Postupujúce FK musia vo všetkých súťažiach a vo všetkých vekových kategóriách spĺňať podmienky
na zaradenie do súťaže, stanovené riadiacim orgánom.
9.2.3 Pravidlá pre postup a zostup v rámci majstrovských súťaží riadených ObFZ Bratislava-vidiek:
POSTUP:
Súťaže seniorov:
Po ukončení súťažného ročníka 2014/ 2015 búdú vytvorené 2 súťaže seniorov, ktoré bude riadiť ObFZ
Bratislava – vidiek: V. liga – S5B (počet účastníkov 14) a VI. liga – S6B. V týchto súťažiach budú
štartovať družstvá okresu Malacky a družstvá okresu Pezinok.
Do súťaže V. liga – S5B budú v ročníku 2015/2016 zaradené zostupujúce družstvá zo súťaže IV. liga
skupina B (S4B) a do počtu 14 ich doplnia v paritnom zastúpení najlepšie umiestnené družstvá zo súťaží
V. liga - S5VA a S5VB po ukončení ročníka 2014/2015. V prípade nepárneho počtu vypadávajúcich
družstiev zo súťaže IV. liga skupina B (S4B) bude v ročníku 2015/2016 do súťaže V. liga – S5B
zaradený väčší počet družstiev z tej V. ligy, do ktorej územne patrí menej zostupujúcich družstiev.
Družstvá zo súťaží V. liga – S5VA a S5VB, ktoré nebudú zaradené v ročníku 2015/ 2016 do súťaže
V. liga - S5B, zostúpia do súťaže VI. liga – S6B.
28
Dorast
1. Víťazi skupín SD4VA a SD4VB postúpia po skončení ročníka 2014/2015 priamo do súťaže SD3R.
V súťaži dorastu SD4A budú v ročníku 2015/2016 zaradené družstvá okresu Pezinok a okresu
Malacky, ktoré budú zostupujúce zo súťaže SD3R po ukončení súťažného ročníka 2014/ 2015 a ktoré
sa do súťaže prihlásia.
Žiaci
1. Víťazi skupín odohrajú po skončení súťaže záverečný turnaj o víťaza ObFZ Bratislava-vidiek.
Víťaz má právo na postup do vyššej súťaže pri splnení podmienok účasti Záverečný turnaj sa
uskutoční na štadióne,ktorý určí VV ObFZ BA-vidiek
2. V prípade nezáujmu o postup do vyššej súťaže zo strany víťazov skupín VV ObFZ BA-vidiek
určí postupujúceho s ohľadom na splnenie podmienok účasti – prihlásenie družstva starších
a mladších žiakov.
UPOZORNENIE!
Príslušné ŠTK si vyhradzujú v prípade potreby právo pred začiatkom jarnej časti príslušného súťažného
ročníka, upresniť počty postupujúcich, resp. zostupujúcich družstiev v jednotlivých súťažiach.
10. Rozhodcovia a delegáti BFZ a príslušných oblastných futbalových zväzov
Nominačné listiny rozhodcov a delegátov pre súťažný ročník 2014/2015 boli navrhnuté príslušnou
Komisiou rozhodcov a schválené príslušným Výkonným výborom FZ.
Rozhodcov a delegátov deleguje Komisia rozhodcov a delegátov (KRaD) BFZ a príslušných
ObFZ. Obsadenie a zmeny v delegovaní, ako i správy komisií budú záväzne uverejňované
na www.futbalbfz.sk. V urgentných prípadoch si BFZ vyhradzuje právo voľby spôsobu oznámenia
delegácie podľa potreby (napr. e-mailom alebo telefonicky).
Všetci rozhodcovia sú delegovaní na stretnutia len po absolvovaní lekárskej prehliadky (od
telovýchovného, alebo praktického lekára). Lekárske prehliadky rozhodcov sú odovzdané
a archivované sekretárom KR BFZ, v prípade potreby možné k nahliadnutiu.
Delegáti BFZ sú povinní pred začiatkom stretnutia skontrolovať pripravenosť usporiadateľskej služby
podľa čl. 2 tohoto Rozpisu a dodržiavanie všetkých nariadení SP čl. 78 – 81 a zásad uverejnených
v Rozpise BFZ a úradných správach BFZ.
Všetky správy a oznamy, ktorými KR BFZ informujú o obsadení, sú určené len pre rozhodcov,
delegátov, členov VV, predsedov komisií a sekretára BFZ.
Vetovanie jedného rozhodcu (so zdôvodnením) sa adresuje Komisii rozhodcov BFZ, výlučne však
pred začiatkom jesennej resp. jarnej časti súťaže!
V prípade, že sa na stretnutie nedostaví žiadny z delegovaných rozhodcov postupuje sa podľa
príslušného článku SP (družstvá sú povinné dohodnúť sa, prípadne určiť žrebovaním na
rozhodcovi-laikovi a stretnutie odohrať). Nerešpektovanie tohto ustanovenia bude ŠTK a KM
odstupovať na riešenie príslušnej DK!
Po skončení I. polčasu a po skončení stretnutia sú hráči oboch družstiev a rozhodcovia
povinní dodržiavať predpísaný odchod z hracej plochy do kabín. To znamená, že hraciu plochu
najskôr opustia hráči hosťujúceho družstva (ako posledný ich kapitán), potom rozhodcovia
a napokon hráči domáceho družstva (ako prvý ich kapitán). Túto procedúru odchodu sú
povinní zabezpečiť kapitáni oboch družstiev. Usporiadajúci klub je povinný zabezpečiť pre
bezproblémový odchod rozhodcov z hracej plochy dvoch členov usporiadateľskej služby
vyčlenených pre túto činnosť.“
Rozhodcovia po skončení stretnutia v každej kategórii majstrovských súťaží seniorov, dorastu
a žiakov vyplnia zápis o stretnutí v ISSF systéme, kde uvedú všetky údaje podľa predtlače,
uvedú výsledok stretnutia a zapíšu aj prípadné námietky kapitánov oboch družstiev k priebehu
stretnutia a ak nie je možnosť uzatvorenia zápisu,tento priebežne uložia. Na originále zápisu si
nechajú podpísať prevzatie RP a kópie ododvzdajú kapitánom družstiev.
29
Zápis o stretnutí musí byť uzavretý v ISSF systéme najneskôr 5 hodín po stretnutí. Po uzatvorení
zápisu v ISSF systéme je rozhodca povinný originál zápisu o stretnutí archivovať počas celej
sezóny a v prípade vyžiadania predložit príslušnej komisii.
Rozhodca zaradený na nominačnú listinu regionálnych súťaží nemôže nastúpiť ako
registrovaný hráč v stretnutiach na tej istej úrovni súťaží, ktoré sám rozhoduje.
Delegát, ktorý je uvedený na nominačnej listine BFZ, nemôže vykonávať funkciu vo FK na
rovnakom stupni riadenia.
11. Námietky a odvolania
Námietky a odvolania nesmú mať formálne chyby a budú prerokované iba vtedy, ak boli podané
v zmysle SP, čl. 118 - 130, príp. v zmysle DP čl.80- 85 a bola priložená kópia dokladu o zaplatení.
(výška poplatku je stanovená v čl. 20 tohto RS).
V prípade, že FK-FO chce podať sťažnosť na výkon R alebo AR, táto musí byť poslaná KRaD
najneskôr 48 hodín po skončení stretnutia.
Sťažnosť musí obsahovať:
a.) názov a adresu klubu, ktorý podáva sťažnosť
b.) mená, priezviská a adresy zástupcov oprávnených zastupovať klub
c.) označenie stretnutia, ktoré je predmetom sťažnosti
d.) popis konkrétnych situácií (rozhodnutí R), voči ktorým podáva klub sťažnosť s vyznačením času
(minutáže)
e.) predloženie príslušnej videodokumentácie v súľade s príslušným bodom tohto rozpisu
f.) pečiatku a dva podpisy oprávnených členov klubu s uvedením ich mien, priezvísk a funkcie
g.) podací lístok listu, ktorým bola sťažnosť odoslaná súperovi
h.) vklad za prerokovanie sťažnosti na R a AR sa nevracia (ak je sťažnosť opodstatnená, vklad
bude vrátený)
Listy resp. podnety klubov, ktoré nespĺňajú vyššie uvedené podmienky oficiálnej sťažnosti, KRaD
neprerokuje.
11.1 Námietky do zápisu o stretnutí
Kapitán družstva (v súťažiach seniorov), resp. vedúci družstva (v mládežníckych stretnutiach) môže
po stretnutí požiadať hlavného rozhodcu stretnutia o uvedenie námietky do zápisu o stretnutí voči:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
výsledku stretnutia
priebehu stretnutia (nie voči výkonu rozhodcu)
štartu hráča súperovho družstva
výstroju hráča súperovho družstva
striedaniu náhradníka
náležitostiam hracej plochy
popisu priestupkov napomenutých alebo vylúčených hráčov
C. RÔZNE
VV BFZ
12. Podmienky účasti oddielov v majstrovských súťažiach BFZ.
Pri určovaní podmienok v majstrovských súťažiach BFZ, vychádza riadiaci orgán z platného Súťažného
poriadku, čl. 16, 23 a 29 - 32.
Pre účastníkov majstrovských súťaží BFZ sú v súťažnom ročníku 2013/2014 stanovené nasledovné
podmienky pre štart v súťažiach:
III. liga - seniori:
2 mládežnícke družstvá
30
IV. liga - seniori:
1 mládežnícke družstvo
Za mládežnícke družstvo sa považuje aj družstvo dievčat,nie žien!!!
Ďaľšími podmienkami zaradenia FK (FO) do majstrovských súťaží BFZ sú:
– Doručenie riadne vyplnenej prihlášky do súťaží BFZ, ObFZ BA-mesto a ObFZ BA- vidiek
vrátane všetkých mládežníckych družstiev doporučenou poštou alebo osobne na
sekretariát BFZ na predpísanom tlačive a v stanovenom termíne doručenia.
– Mať pred doručením záväznej prihlášky do súťaže zaregistrovaný dostatočný počet
hráčov v príslušných mládežníckych vekových kategóriach pre plnenie podmienky štartu
v súťažiach.
– Uhradenie štartovného vkladu do súťaží seniorov v stanovenom termíne, kópiu dokladu
o zaplatení štartovného vkladu je nutné priložiť k prihláške.
– Odovzdanie prehlásenia o rešpektovaní rozhodcovského súdu SFZ.
V prípade nesplnenia podmienok účasti v majstrovských súťažiach bude príslušné družstvo
zaradené do súťaže, pre ktorú vyhovuje podmienkam účasti v majstrovských súťažiach BFZ.
Ak v priebehu súťažného ročníka FK odhlási mládežnícke družstvo, resp. jeho družstvo
bude vylúčené z prebiehajúceho ročníka súťaže a nebude spĺňať podmienky účasti, uvedené
družstvo sa stáva automaticky zostupujúcim po skončení prebiehajúceho ročníka. Uvedené
družstvo dohrá aktuálny ročník a jeho výsledky zostávajú v platnosti.
12.1. Zdravotné a ostatné zabezpečenie stretnutia
V zmysle SP, čl. 44 je usporiadajúci oddiel, vo všetkých stupňoch súťaží, povinný zabezpečiť na
stretnutí lekársku (zdravotnú) službu s potrebným vybavením pre prvú pomoc. Meno lekára
(zdravotníka) je potrebné uviesť v zápise o stretnutí a lekár (zdravotník) potvrdí svoju účasť podpisom
do zápisu o stretnutí v kabíne rozhodcov. Zdravotnícke a ostatné zariadenia, potrebné pre prvú
pomoc (lekárnička, nosidlá, dlahy) musia zodpovedať predpisom a musia byť v náležitom poriadku.
Za poistenie hráčov všetkých vekových kategórií sú zodpovední samotní hráči.
Bratislavský futbalový zväz oznamuje, že pre kluby ním riadené ordinuje MUDr. Pavel Malovič,
telovýchovný lekár, každý pondelok 8.00 až 12.00 v ambulancii NTC Senec na futbalovom štadióne.
Kontaktné číslo 0905 306 001.
12.1.1 Prvá pomoc v športe
Jeden z najzávažnejších impulzov poskytnutia prvej pomoci je náhle bezvedomie. Športovec
v bezvedomí musí byť čo najrýchlešie premiestnený do vodorovnej polohy. Veľmi často sa stáva, že
postihnutý nedýcha. Pri bezvedomí totiž ochabnú svaly v hrtane, jazyk zapadne a zabráni prúdeniu
vzduchu. Pri narušení prehĺtacích reflexov sa sliny alebo zvratky dostanú do zadnej časti hrtana,
čím sa môžu dýchacie cesty uzavrieť. Keďže každá z týchto porúch môže spôsobiť smrť, dýchacie
cesty treba okamžite uvoľniť. Zatlačením na čelo a súčasným nadvihnutím (podložením) šije sa
nám podarí oddialiť koreň jazyka a vo väčšine prípadov uvolniť alebo aspoň zlepšiť priechodnosť
dýchacích ciest. Tento úkon je možné zefektívniť pootvorením úst a predsunutím dolnej čeluste.
V prípade, že nevieme uvolniť dýchacie cesty uvedeným spôsobom, pokúsime sa „vytiahnuť jazyk“
rukou, najlepšie obalenou vreckovkou alebo dresom, aby jazyk nekĺzal. Športovca v bezvedomí je
potrebné stále sledovať (dýcha?, má pulz?) a polohu podľa potreby korigovať. Pri zvracaní a krvácaní
z úst niekedy pomôže poloha so zníženou hlavou a hornou časťou trupu. Keď po uvoľnení dýchacích
ciest začne športovec spontánne dýchať, treba ho položiť do stabilizovanej polohy.
Stabilizovaná poloha postihnutého športovca má za cieľ udržať priechodnosť dýchacích ciest a znížiť
riziko vdýchnutia zvratkov. Opakovaná kontrola ústnej dutiny športovca v bezvedomí je nevyhnutnosťou,
rovnako musí byť kontrolovaná jeho poloha. Stabilizovaná poloha na boku je zabezpečená pokrčením
dolnej končatiny na strane, na ktorej postihnutý športovec leží. Druhá dolná končatina je natiahnutá.
Horná končatina strany, na ktorej spočíva telo športovca, je natiahnutá a zapažená. Hlava je uložená
na druhej končatine, ktorá je skrčená v lakti. Ak športovec nezačne dýchať ani po uvoľnení dýchacích
31
ciest, okamžite je potrebné nasadiť umelé dýchanie. Mohlo by totiž dôjsť k zastaveniu krvného obehu
v dôsledku nedostatku kyslíka. Najúčinnejším je prenos vzduchu z pľúc poskytovateľa prvej pomoci
do pľúc postihnutého – dýchanie z úst do úst. Pri dýchaní z úst do úst záchranca vydychuje vzduch
zo svojich pľúc do pľúc postihnutého športovca, alebo do nosa (u žiackych ročníkov do úst aj do nosa
súčasne), aby naplnil jeho pľúca. Pri odtiahnutí úst postihnutý športovec vydýchne. Pri dýchaní z úst
do úst je potrebné prstami zovrieť nos športovcovi v bezvedomí, pri dýchaní do nosa je potrebné
zovrieť pery (ústa). Dýchanie sa začína dvomi až tromi vdychmi. Potom sa pokračuje dychovou
frekvenciou 12 až 15 krát za minútu, u mladších športovcov keď sa dýcha do úst aj nosa súčasne,
je dychová frekvencia 20 – krát za minútu. Pri dýchaní z úst do úst sa dajú sledovať ohyby hrudníka
prípadne zistiť, kedy postihnutý športovec začne dýchať samovoľne. Vtedy sa mu zlepší farba tváre.
Umelé dýchanie je neúčinné, ak športovcovi v bezvedomí nebije srdce, pretože okysličená krv nebude
v organizme obiehať. Po prvých dvoch výdychoch je potrebné skontrolovať, či je srdce aktívne –
kontrola pulzu priložením koncov prstov na hrtan a priľahlý sval), zisťovanie pulzu na zápästí nie je
spoľahlivé! Kontrolu treba opakovať o minútu a potom vždy po troch minútach. Pulz sa obnoví, len
ak začne srdce biť. Ak srdce nebije, jeho sťahy (srdcové revolúcie) možno nahradiť masážou srdca
(športovec má šedomodro sfarbený vzhľad, nehmatateľný pulz, nedýcha a má široké zrenice). Tlakom
na dolnú polovicu hrudnej kosti sa zvyšuje tlak v hrudníku a tým sa vytláča krv zo srdca do tepien.
Po uvoľnení tlaku sa hrudník vráti do svojej normálnej polohy a krv tečie späť cez žily napĺňa srdce
pri jeho rozpínaní. Masáž srdca (kardiopulmonálna resuscitácia – Krp) je základnou technikou laickej
aj odbornej prvej pomoci. Začneme ju dvomi vdychmi a pokračujeme stláčaním 2 cm nad dolným
koncom hrudnej kosti. Masáž má mať frekvenciu 100 stlačení za minútu v jednom cykle 2 vdychy
a 15 stlačení (kompresií). Pomer 2:15 treba udržať po celý čas vykonávania masáže srdca.
Vzhľadom na časté prípady bezvedomia a náhlych úmrtí na športoviskách je vhodné, aby si základy
prvej pomoci osvojili všetci účastníci športového podujatia – športovci, tréneri, rozhodcovia,
usporiadatelia, nehovoriac o fyzioterapeutoch, maséroch a lekároch. Často len rýchly a spoľahlivý
zásah dokáže zabrániť nešťastiu a preto je potrebné vedieť takéto situácie riešiť.
12.2. Kvalifikácia trénerov
FK (FO) riadené v rámci BFZ musia mať trénerov s platným preukazom a licenciou trénera futbalu.
Pre FK (FO) regionálnych súťaží platia nasledovné ustanovenia:
a.) v III. lige seniorov a dorastu:
–
hlavný tréner musí byť držiteľom min. licencie UEFA B
b.) v IV. lige seniorov
–
hlavný tréner musí byť držiteľom min. licencie UEFA B
c) v III. lige dorastu
–
hlavný tréner musí byť držiteľom min. licencie UEFA B
d) žiaci – regionálna liga
–
hlavný tréner musí byť držiteľom min. licencie UEFA B
ostatné mládežnícke súťaže
–
hlavný tréner musí byť držiteľom min. licencie C
Povinnosťou trénerov je na požiadanie rozhodcu, delegáta zväzu, resp. kontrolného orgánu preukázať
sa platným licenčným preukazom požadovaným pre príslušnú súťaž
V prípade zmeny trénera v priebehu súť. roč. je FK (FO) povinný konzultovať a nahlásiť túto zmenu
TMK BFZ ešte pred nastúpením nového trénera do funkcie. Súčasne FO (FK) predkladá jeho trénerský
preukaz a platný licenčný preukaz požadovaný pre príslušnú súťaž. Výnimky v súť. ročníku nebudú
povolené.
Futbalové FK-FO, na všetkých úrovniach sú povinné pred žačiatkom súťažného ročníka
prostredníctvom svojho klubového ISSF managera nahrať súpisky jednotlivých družstev do
ISSF systému, kde po kontrole riadiacim orgánom budú schválené.
32
12.3. Oznamovanie správ oddielom
Všetky komisie BFZ budú s klubmi, rozhodcami, delegátmi a funkcionármi udržovať styk cestou
úradných správ,ktoré budú pravidelne zverejňované na internetovej stránke zväzu www.futbalbfz.sk,
kde budú všetky potrebné oznamy, informácie a pokyny a tieto sú pre všetkých záväzné!!!
Dôležité informácie a pokyny budú všetky komisie ObFZ BA-mesto oznamovať oddielom,
rozhodcom, delegátom a ostatným funkcionárom ObFZ v ”Úradných správach ObFZ Bratislavamesto” zverejnených na www.obfzbamesto.sk a tieto sú pre všetkých závazné !!!
13. Zasadania komisií BFZ
Odborné komisie BFZ zasadajú v období, keď prebiehajú majstrovské súťaže nasledovne:
BFZ
Športovo-technická komisia
každý ŠTVRTOK
od 17.00 hod.
Disciplinárna komisia
každú ŠTVRTOK
od 16.00 hod
Matričná komisia
podľa potreby
Komisia rozhodcov.a delegátov
každý PIATOK
od 17:00 hod
Trénersko-metodická komisia
tretí UTOROK v mesiaci
od 11.30 hod
Komisia mládeže
posledný UTOROK v mesiaci
Revízna komisia
Kvartálne
Odvolacia komisia
Podľa potreby
Legislatívna komisia
Podľa potreby
Ekonomická komisia
Podľa potreby
Komisia marketingu a partnerov
Podľa potreby
Komisia ženského futbalu
Podľa potreby
ObFZ Bratislava – mesto
Športovo-technická komisia
každú STREDU
od 17.00 hod.
Disciplinárna komisia
Každý ŠTVRTOK
od 16.00 hod
Komisia rozhodcov
každý PIATOK
od 16.00 hod
Komisia mládeže
každú STREDU
od 16.00 hod
Športovo-technická komisia
každú STREDU
od 16.00 hod.
Disciplinárna komisia
každú STREDU
od 14.30 hod
ObFZ Bratislava – vidiek
Komisia rozhodcov
každý ŠTVRTOK
od 18.00 hod
Komisia mládeže
každú STREDU
od 14.30 hod
33
14. Disciplinárne konanie
14.1 DK BFZ sa vo svojej činnosti riadi ustanoveniami platného DP SFZ
14.2 Disciplinárne previnenia prerokováva DK BFZ na najbližšom zasadnutí disciplinárnej komisie
(po stretnutí), vždy vo štvrtok od 16.00 hod. Výnimočne, prípadne iný termín bude uvedený
v Úradnej správe BFZ.
14.3 Vzhľadom na odbornú špecializáciu rozhodcov a delegátov si môže DK vyžiadať prešetrenie
previnenia a stanovisko odborných komisií. Konečné rozhodnutie je však plne v právomoci DK.
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
14.4 V súvislosti s organizačnými opatreniami prijatými SFZ v súvislosti s bojom proti negatívnym
prejavom správania sa divákov, hráčov a funkcionárov pred, počas a po ukončení majstrovských
stretnutí a stretnutí pohárových, môže DK za previnenia uvedené v čl. 57-58 platného DP SFZ
uložiť trest odohratia stretnutí bez prítomnosti divákov.
14.5 Rozhodnutia a iné opatrenia DK nadobúdajú účinnosť dňom oznámenia:
a) ústne na rokovaní DK
b) uverejnením v úradnej správe
14.6 Správy delegátov stretnutia je nutné odoslať najneskôr do najbližšieho utorka do 12:00 hod.,
v prípade ,že sa stretnutie odohrá v pracovný deň, je povinné odoslať správu delegáta stretnutia
v nasledujúci deň do 12:00 hod.
14.7 Pri výtržnostiach a inzultáciách je klub povinný predložiť do 48 hodín písomné stanovisko
k udalostiam aj s návrhom opatrení na ich zamedzenie. Zástupcovia oboch zainteresovaných
klubov sa dostavia na najbližšie zasadnutie DK po stretnutí.
14.8 Ak je hráč v jednom stretnutí napomenutý i vylúčený, uloží DK disciplinárne opatrenie iba za
vylúčenie samostatne. Napomenutie sa započítava.
Ak hráč obdrží v jednom stretnutí dve napomenutia žltou kartou, následná červená karta ruší
napomenutia žltými kartami, ktoré sa do evidencie žltých kariet nezarátavajú.V prípade, že
táto je v poradí piata (9, 12, 15, 18 atď...), hráč v stretnutí naplnil dva priestupky a tieto sú
prerokované samostatne (FK budú do zbernej mesačnej faktúry zahrnuté dva poplatky).
14.9 Všetky poplatky sa budú FK zaratúvať do mesačnej zbernej faktúry,ktorá po spracovaní bude
zaslaná FK aj s dátumom splatnosti.
14.10 Rozhodnutia a iné opatrenia DK nadobúdajú účinnosť dňom oznámenia ústne na rokovaní DK,
resp. uverejnením úradnej správy.
Disciplinárne poplatky: (jednotlivec/kolektív)
Seniori
(súťaže BFZ, ObFZ Ba-mesto)
Dorast
(súťaže BFZ, ObFZ Ba-mesto)
Žiaci/žiačky
(súťaže BFZ, ObFZ Ba-mesto)
Seniori
(ObFZ Ba-vidiek)
Dorast
(ObFZ Ba-vidiek)
Žiaci
(ObFZ Ba-vidiek)
34
10,- € / 10,- €
5,- € / 5,- €
5,- € / 5,- €
10,- € / 10,- €
5,- € / 5,- €
5,- € / 5,- €
D. OSTATNÉ
15. Ihriská
Majstrovské stretnutia všetkých súťaží sa môžu hrať iba na trávnatých ihriskách, ktoré schválil riadiaci
orgán (pasport ihriska), ak sú na majstrovské stretnutie pripravené a podľa pravidiel vyznačené.
Na náhradných hracích plochách( vedlajšia HP) môžu byť odohraté stretnutia zo súhlasom ŠTK, na
hracej ploche s umelým trávnatým povrchom môže byť majstrovské stretnutie v kategórii seniorov
odohrané len so súhlasom oboch súperov a príslušného riadiaceho orgánu (ŠTK, KM). V súťažiach
dorastu, žiakov a prípraviek sa povoluje hrať na ihrisku s umelým trávnatým povrchom so súhlasom
ŠTK.
ObFZ Bratislava–mesto povoľuje hrať majstrovské stretnutie všetkým oddielom na schválenej umelej
trávnatej ploche.
V stretnutiach seniorov v súťažiach BFZ je domáci FK (FO) povinný pripraviť na stretnutie
4 lopty, (3 rezervné), ktoré budú rozdelené nasledovne: 1 lopta na hru, jedna lopta pri stredovej
čiare a po jednej lopte za oboma bránami, ŠTK BFZ nariaďuje pre stretnutia seniorov zabezpečiť
minimálne 2 zberačov lôpt ( žiakov, dorastencov domáceho FK (FO).
15.1. Informačný systém slovenského futbalu (ISSF)
Prechodom na Informačný systém slovenského futbalu (ďalej len ISSF), ktorý bol schválený VV SFZ
a VV BFZ pre súťaže riadené BFZ, ObFZ Ba-mesto a ObFZ Ba-vidiek nastávajú nasledujúce zmeny
a procesy:
a)
Zmena matričnej príslušnosti
Každý klub má pre všetky svoje družstvá (tímy) len jednu matriku podľa:
1)
zaradenia družstva dospelých do súťaže
2)
zaradenia družstva dorastu do súťaže (pokiaľ klub nemá družstvo dospelých v súťaži)
3)
zaradenia družstva žiakov do súťaže (pokiaľ klub nemá ani družstvo dospelých, ani družstvo
dorastu zaradené do súťaže)
b)
Zmena v spôsobe realizácie transferov hráčov
Transfer realizuje a poplatok sa platí príslušnému zväzu (SFZ, RFZ, ObFZ), do ktorého patrí cieľový
klub transferu podľa novej matričnej príslušnosti pre všetky vekové úrovne.
c)
Prechod na mesačnú zbernú faktúru
Mesačná zberná faktúra nahrádza úhrady poplatkov a pokút, ktoré doteraz uhrádzali vopred. Úhrady
platieb na účet BFZ a ObFZ je platiteľ povinný realizovať výhradne bankovým prevodom na bankový
účet príslušného FZ, na základe mesačných zberných faktúr, vystavených SFZ vždy po skončení
kalendárneho mesiaca a so splatnosťou 10 dní. Variabilný symbol úhrady je číslo faktúry. V prípade
neuvedenia tohto údaja, resp. nesprávneho údaju alebov prípade, že platiteľ týmto požadovaným
spôsobom platbu neuskutoční, platba nebude akceptovaná a bude považovaná za neuhradenú! Voči
platiteľovi sa v takomto prípade bude ďalej pokračovať v zmysle platného Disciplinárneho poriadku.
Automatickým dôsledkom toho, že klub neuhradí riadne a včas mesačnú zbernú faktúru je zastavenie
pretekárskej a matričnej činnosti klubupodľa SP čl. 99 bod c a následne príslušná ŠTK bude postupovať
v zmysle SP čl. 103 (Družstvo, ktorému bola zastavená súťažná činnosť z dôvodu neuhradenia
mesačnej zbernej faktúry, odohrá riadne všetky svoje stretnutia, ale po skončení celej súťaže mu
riadiaci orgán odpočíta za každé takto odohrané stretnutie 3 body). Za uhradenie mesačnej zbernej
faktúry riadne a včas sa považuje uhradenie faktúry v lehote splatnosti (pripísanie uhrádzanej sumy
na účet SFZ pred uplynutím lehoty splatnosti) v celej fakturovanej výške (nie po čiastkach, prípadne
splátkovo) so správnym uvedením variabilného symbolu úhrady.
V prípade rozporu o uhradené platby, plnenie povinnosti preukazuje platiteľ dokladom z banky alebo
bankovým výpisom.
f)
Aktuálne znenie predpisov SFZ vrátane príslušných zmien (viď príslušné predpisy –
SP, RP, PPa DP) je zverejnené na oficiálnej webovej stránke SFZ.
35
16. Zásady spolupráce pri zabezpečovaní mládežníckej reprezentácie Bratislavy
16.1. Regionálny BFZ a FK
I. ZÁSADY SPOLUPRÁCE:
1. BFZ bude informovať FK o programoch akcií výberov BFZ včas prostredníctvom ÚS (prípadne
listom) ako aj nominácie hráčov do reprezentačných výberov.
2. FK má právo, v prípade nominácie 1 a viacerých hráčov na reprezentačnú akciu, požiadať o zmenu
termínu súťažného stretnutia a po dohode so súperom uvedené stretnutie predohrať.
3. Hierarchia nominácie hráčov sa riadi poradím dôležitosti: medzištátne stretnutia, medzinárodné
turnaje, prípravné stretnutia, domáce stretnutia a turnaje.
II. ĎAĽŠIE ZÁSADY
1. Nominovaný hráč je povinný zaslať na BFZ požadované formality (súhlas školy, fotografiu, evid.
list a pod.).
2. Zranený reprezentant je povinný neodkladne zaslať na BFZ písomné stanovisko klubového lekára
(diagnóza a predpokladaná dĺžka liečby).
3. Nominovaný hráč, ktorý je uvoľnený z reprezentácie pre zranenie alebo neplnenie požiadaviek
školy, má zastavenú činnosť na najbližšie majstrovské stretnutie od ukončenia zrazu.
4. Nominovanému hráčovi, ktorý sa bez ospravedlnenia nezúčastní zrazu, resp. nezašle príslušné
potvrdenie, sa zastaví činnosť a zaháji sa proti nemu disciplinárne pokračovanie.
5. Hráč, ktorý bol vylúčený v majstrovskom stretnutí pre nešportové správanie, nemôže v dobe trestu
štartovať za reprezentačné družstvo.
16.2. ObFZ BA–mesto a FK
A/
1.
2.
3.
POVINNOSTI ZVÄZU
Sekretariát oznámi trénerovi termín konania akcie.
Tréner 14 dní pred termínom konania akcie oznámi nomináciu hráčov na sekretariát ObFZ.
Najneskôr 10 dní pred termínom akcie sekretariát oznámi nomináciu oddielom, ktorých hráči sú
nominovaní.
B/ POVINNOSTI ODDIELOV
1. Oddiel je povinný ihneď po prijatí oznámenia nominácie oboznámiť s nomináciou nominovaných
hráčov.
2. Pri neúčasti hráča na akcii je oddiel povinný ho ospravedlniť s uvedením dôvodu najneskôr 5 dní
pred termínom akcie.
3. Pri neospravedlnenej neúčasti resp. nedodržaní povinností zo strany oddielu budú vyvodené
disciplinárne opatrenia v zmysle disciplinárneho poriadku.
16.3. ObFZ BA – vidiek a FK
A/ POVINNOSTI ZVAZU
1. KM prostredníctvom sekretariátu oznámi v ÚS termín konania akcie – výberu.
2. Najneskôr 10 dní pred termínom akcie KM prostredníctvom sekretariátu oznámi nomináciu hráčov
klubom.
B/ POVINNOSTI ODDIELOV
1. Oddiel je povinný ihneď po prijatí oznámenia nominácie oboznámiť s nomináciou nominovaných
hráčov.
2. V prípade neúčasti je oddiel povinný hráča ospravedlniť najneskôr 5 dní pred termínom akcie.
3. V prípade neospravedlnenej neúčasti, resp. nedodržaní povinností zo strany oddielu budú
vyvodené disciplinárne opatrenia v zmysle DP.
36
17. Výzva komisie Fair-play pri SFZ
Komisia Fair-play - pri SFZ hľadá tých činovníkov spomedzi hráčov (bývalých i terajších), členov
realizačných tímov a funkcionárov, ktorí sa zaslúžili dlhodobo alebo jednorázovým spôsobom
o naplnenie myšlienky “Fair-play” v našom futbale.
Komisia Fair-play pri SFZ má za cieľ popularizovať idey a činy Fair-play - propagovať ich nositeľov
a navrhnúť ich na ceny Fair-play MUDr. Ivana Chodáka, ktoré sa budú udeľovať vždy začiatkom roka
v Dolnom Kubíne.
18. Cena Fair-play MUDr. Ivana Chodáka sa udeľuje:
– jednotlivcom
– kolektívom
18.1. Vyhlasuje sa v troch kategóriách:
1. Za dlhodobú príkladnú hráčsku činnosť.
2. Za dlhoročnú príkladnú činnosť a celkový prínos pre slovenský futbal.
3. Za výnimočný čin vo futbale.
18.2. Návrhy kandidátov na udelenie cien podávajú:
– futbalové oddiely
– jednotlivci
– iné organizácie
Komisia Fair-play pri SFZ zhromažďuje predložené návrhy v priebehu kalendárneho roka a ich
vyhodnotenie vykonáva po uzavretí písomných návrhov k 31. 12. 2014. Po posúdení a overení údajov
z písomných návrhov komisia predloží návrh na udelenie ceny Fair-play Výkonnému výboru SFZ na
schválenie.
Vybraní kandidáti budú ocenení plaketou s textom: “Nositeľ ceny Fair-play MUDr. Ivana Chodáka za
rok 2014 …….”.
19. Súťaž Fair-play
Kritériá:
1. Červené a žlté karty
Odpočet sa robí z maximálneho počtu 10 bodov: žltá karta – 1 bod, červená karta – 3 body. Ak
hráč bol napomenutý žltou kartou a neskoršie dostal v poradí druhú a dôsledku toho bol vylúčený,
započíta sa do hodnotenia iba hodnota červenej karty, t. j. 3 body. V prípade, že po žltej karte sa hráč
dopustí priestupku za ktorý dostane červenú kartu, do hodnotenia sa započítavajú obe previnenia, t. j.
1 + 3 body, spolu 4. V tomto kritériu je možné vyčísliť aj mínusové body.
2. Pozitívna hra
Maximálne 10 bodov, minimálne 1 bod. Týmto kritériom sa má podporiť aktívna hra, ktorá je atraktívna
pre divákov.
– pozitívne aspekty: snaha nenaťahovať čas, dostať loptu rýchlo späť do hry, snaha o docielenie
gólu, aj keď výsledok je jasný
– negatívne aspekty: zdržiavacia taktika, naťahovanie času, taktika založená na defenzíve, rozbíjaní
hry, simulovanie a pod.
3. Rešpektovanie súpera
Maximálne 5 bodov, minimálne 1 bod. Od hráčov sa očakáva, že budú rešpektovať pravidlá hry,
Súťažný poriadok a súpera. Pri hodnotení delegát prihliada i na závažnosť udelených osobných
trestov (ŽK a ČK). Hodnotí sa tiež pozitívne správanie sa (napr. pomoc pri zranení). Bežné správanie
sa bez výrazných negatív a pozitív nemôže byť hodnotené 5 bodmi.
37
4. Rešpektovanie rozhodcu
Maximálne 5 bodov, minimálne 1 bod. Od hráča sa očakáva, že bude rešpektovať rozhodcu. Aj tu
môže delegát prihliadať na závažnosť udelených osobných trestov. Hodnotí sa správanie. Bežné
správanie sa bez výrazných negatívnych a pozitívnych prípadov nemôže byť hodnotené 5 bodmi.
5. Správanie sa predstaviteľov klubu
Maximálne 5 bodov. Očakáva sa od predstaviteľov klubov vrátane trénerov, že budú vplývať na hráčov,
aby hrali fair a používali len dovolené športové, taktické a morálne aspekty v hre, aj mimo ňu. Bežné
správanie sa bez výrazných negatívnych a pozitívnych prípadov nemôže byť hodnotené 5 bodmi.
6. Správanie sa obecenstva
Maximálne 5 bodov. Publikum tvorí dôležitú kulisu pre futbal. Podpora zo strany fanúšikov je žiadúca.
Ak sa táto podpora deje slušným spôpobom, takéto správanie vytvára potrebnú futbalovú atmosféru
a prispieva k fair-play. Tým viac, ak obecenstvo rešpektuje verdikty rozhodcu. 5 bodov je možné
pripísať len za podmienky priateľskej atmosféry. Toto kritérium je možné použiť aj pre hodnotenie
súpera, ak je na stretnutí primeraný počet jeho fanúšikov. Ak ide o nepatrný počet, kritérium nepoužije.
Celkové hodnotenie
– maximálny počet bodov je 40;
– v prípade, že sa u súpera neuplatní kritérium z bodu 6/maximálny počet bodov je 35.
Príklad
a/
plný počet bodov 40
dosiahnuté body (8+7+3+4+5+4) = 31
výpočet:
31 x 10
40
b/
počet bodov 35
dosiahnuté body (mimo obecenstva) (8+7+3+4+5) = 27
výpočet:
27 x 10
35
Do poznámky sa uvedú výrazné individuálne prípady Fair-play hráčov voči súperovi, rozhodcovi,
obecenstvu. V prípade obzvlášť nešportového správania sa predstaviteľov klubu a obecenstva
(v bodoch 5 a 6) je možné toto hodnotiť mínu- sovou hodnotou najviac – 3 body. V správe túto
skutočnosť treba podrobne zdôvodniť. V prípade závažného disciplinárneho previnenia (príloha 2
k DP SFZ) zo strany FK, jeho hráčov, funkcionárov, resp. divákov môže byť FK zo súťaže Fair-play
vylúčený.
Vyhodnotenie sa bude vykonávať v seniorských súťažiach BFZ, a to prostredníctvom delegátov
stretnutí na samostatných tlačivách. Súťaž bude vyhodnocovať ŠTK. Víťaz v každej skupine obdrží
pohár.
38
20. Prehľad ďalších poplatkov v rámci BFZ
20.1. Poplatky za prestupy a hosťovania neprofesionálneho hráča futbalu:
III. liga
10,- €
ostatné súťaže – seniori
10,- €
dorast
7,- €
žiaci a prípravka
5,- €
20.2. Vklady pri námietkach
súťaže seniorov
10,- €
súťaže dorastu
10,- €
žiacke súťaže
10,- €
seniori
50,- €
dorast, žiaci
30,- €
20.3. Vklady pri odvolaniach
20.4. Poplatky za registráciu
základná reg. seniori, dorast
5,- € (vykonáva MK BFZ)
základná reg. žiaci, prípravka
5,- € (vykonáva MK BFZ)
vystavenie RP (platnosť 5 rokov)
5,- € (vykonáva MK BFZ)
Poplatok sa platí príslušnému zväzu (BFZ, ObFZ Ba-mesto, ObFZ Ba-vidiek), do ktorého patrí cieľový
klub transferu podľa novej matričnej príslušnosti pre všetky vekové kategórie.
20.5. Poplatok za sťažnosť alebo námietka na výkon R
Všetky súťaže
40,- €
39
21. Kvalifikačné stretnutia
V prípade potreby určenia postupujúceho,zostupujúceho družstva(rovnaký počet bodov,skóre aj
vzájemný zápas) alebo v prípade doplnenia počtu účastníkov v príslušnej skupine majstrovskej súťaže
na plný počet bude potrebné odohrať kvalifikačné stretnutia, platia nasledovné zásady:
a.) Kvalifikácia sa hrá na neutrálnom ihrisku, ktoré určí príslušná ŠTK alebo KM.
b.) Rozhodcov deleguje KR príslušného FZ.
c.) Hrá sa podľa platných pravidiel futbalu a SP. Ak nie je možné po skončení kvalifikačného stretnutia
určiť víťaza, predĺži sa stretnutie po 5-minútovej prestávke o 2 x 15 minút so zmenou strán. Ak
sa stretnutie skončí aj po predĺžení nerozhodne, rozhodnú o víťazovi kopy zo značky pokutového
kopu, ktoré sa prevedú podľa platných Pravidiel futbalu. Stretnutia mládežníckych družstiev sa
nepredlžujú. Ak sa stretnutie mládežníckych družstiev skončí nerozhodne, rozhodnú o víťazovi
kopy zo značky pokutového kopu, ktoré sa prevedú podľa platných Pravidiel futbalu
d.) Na stretnutie môžu nastúpiť len hráči s registračným preukazom platným v deň kvalifikačného
stretnutia.
e.) Za družstvo v kvalifikácii môžu nastúpiť hráči A, prípadne B družstva len vtedy, ak odohrali za
družstvo zúčastňujúce sa kvalifikácie aspoň štyri stretnutia v jarnej časti práve skončeného
súťažného ročníka.
f.) Za B družstvo v kvalifikácii nemôžu nastúpiť hráči A družstva, ktorí odohrali za A družstvo 10 a viac
stretnutí v jarnej časti práve skončeného súťažného ročníka, pričom za odohraté stretnutie sa
považuje akýkoľvek časový úsek majstrovského stretnutia.
g.) Celú kvalifikáciu riadi príslušná ŠTK riadiaceho FZ.
22. Súťaž o Pohár BFZ
Pohárové stretnutia nie je možné zlučovať s majstrovskými stretnutiami.
Do Pohára BFZ v súťažnom ročníku 2014/2015 budú zaradené družstvá, ktoré v Súťaži Slovnaft Cupu
postúpia najdaľej a v priebežnej tabulke sa umiestnia na 1 až 16. mieste v rámci BFZ, budú zaradené
do 1. kola pohára BFZ Toto nariadenie platí pre družstvá, zaradené v súťažiach BFZ. Termínová
listina je uvedená v tomto Rozpise. V zásade platí, že v každom kole hrá mužstvo z nižšej súťaže na
domácom ihrisku.
Od 1. kola až po finále sa hrá na jedno stretnutie, podľa vyžrebovania Pohára BFZ, ktoré je
súčasťou samostatných propozícii Pohára BFZ. Finálové stretnutie Pohára BFZ sa odohrá, podľa
termínovej listiny na súťažný ročník 2014/15, dňa 10.6.2015. Dejisko finále oznámi ŠTK do 22.5.2015
prostredníctvom ÚS.
Zúčastnené družstvá hrajú na vlastné náklady. Ak sa po vyžrebovaní nedostaví družstvo na stretnutie,
je zo súťaže vylúčené a odstúpené na riešenie DK. Oddiel, ktorý sa na stretnutie nedostaví, je povinný
uhradiť FK (FO) náhradu podľa tohoto Rozpisu platnú pre majstrovské stretnutia a to podľa súťaže,
v ktorej hosťujúci oddiel štartuje v prebiehajúcom súťažnom ročníku. Proti družstvu, ktoré sa previnilo
sa bude viesť disciplinárne konanie.
Stretnutia rozhodujú rozhodcovia a delegáti delegovaní KRaD BFZ.
Víťaz získava putovný pohár, ktorého držiteľom je jeden rok. Obaja finalisti získajú vecnú odmenu,
ktorá zostáva v ich vlastníctve. Víťaz v kategórii seniorov ako aj finalista obdržía finančnú odmenu,
ktorej výšku určí VV BFZ..Víťaz pohára BFZ bude BFZ reprezentovať v stretnutí superpohára proti
víťazovi pohára JmKFS. Stretnutie superpohára sa uskutoční 20.6,2015 u víťaza pohára JmKFS.
Pre stretnutia Pohára platia platné Pravidlá futbalu, SP a Rozpis súťaží BFZ. Jednotlivé kolá sa hrajú
na jedno stretnutie, pričom v prípade, že nebude známy postupujúci po 90. minúte, sa stretnutie
nepredlžuje, ale o postupujúcom rozhodnú kopy na bránu zo značky pokutového kopu.
40
E. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Futbalové oddiely sa vo svojej činnosti riadia Súťažným poriadkom, Disciplinárnym poriadkom,
Prestupovým poriadkom, Pravidlami futbalu, Hospodárskymi smernicami a týmto Rozpisom
súťaží.
2. Futbalové oddiely riadené BFZ musia mať všetky svoje družstvá zaradené do príslušného regiónu
alebo pôsobia v nižších a vyšších súťažiach a nesmú byť na tej istej úrovni súťaží riadené iným
regionálnym futbalovým zväzom.
3. Tento Rozpis schválil Výkonný výbor BFZ dňa ……8. 7. 2014…….. a je záväzný, tak ako aj ostatné
predpisy a normy pre riadiaci zväz a futbalové oddiely, hrajúce v súťažiach riadených BFZ.
4. Podávať výklad k Rozpisu súťaží BFZ je oprávnená výlučne príslušná ŠTK FZ a môže byť
zmenený rozhodnutím príslušného Výkonného výboru FZ.
Juraj Jánošík, v.r.
predseda BFZ
Ján Farbula, v.r.
predseda ŠTK BFZ
Ľubomír Suchý, v.r.
predseda ObFZ Ba-mesto
Miroslav Baxa, v.r.
predseda ObFZ Ba-vidiek
41
Termínová listina BFZ pre ročník 2014/2015
Jesenná časť
Dátum
1.návrh
Deň
PBFZ
MRB
SZRL
Dorast
S4B
SD3R
MD3R
2. – 3.8.2014
So-Ne
1
9. – 10.8.2014
So-Ne
2
16. – 17.8.2014
So-Ne
3
1
1
1
1
23. – 24.8.2014
So-Ne
4
2
2
2
2
27.8.2014
30. – 31.8.2014
3.9.2014
6. – 7.9.2014
10.9.2014
13. – 14.9.2014
17.9.2014
20. – 21.9.2014
24.9.2014
So-Ne
5
3
3
3
3
14
6
4
4
4
4
17:00
1
17:00
2
17:00
3
17:00
14
17:00
4
14
STR
So-Ne
7
5
5
STR
So-Ne
8
poznámka
UHČ
17:00
STR
So-Ne
MZRL
17:00
STR
6
6
5
5
15
15
6
6
STR
16:30
17:00
5
16:30
17:00
6
16:00
15
17:00
27. – 28.9.2014
So-Ne
9
7
7
7
7
7
15:30
4. – 5.10.2014
So-Ne
10
8
8
8
8
8
15:00
11. – 12.10.2014
So-Ne
11
9
9
9
9
9
15:00
18. – 19.10.2014
So-Ne
12
10
10
10
10
10
14:30
25. – 26.10.2014
So-Ne
1. – 2.11.2014
So-Ne
8. – 9.11.2014
So-Ne
15. – 16.11.2014
So-Ne
1.kolo
Deň
PBFZ
Zm.času
13
11
11
11
11
11
13:30
14
12
12
12
12
12
13:00
15
13
13
13
13
13
13:00
13:00
Jarná časť
Dátum
1.návrh
SZRL
Dorast
poznámka
MRB
S4A
S4B
SD3R
MD3R
MZRL
UHČ
14. – 15.3.2015
So-Ne
16
14
14
16
16
16
15:00
21. – 22.3.2015
So-Ne
17
15
15
17
17
17
15:00
28. – 29.3.2015
So-Ne
18
16
16
18
18
18
16:00
Zmena času
4. – 5.4.2015
So-Ne
19
17
17
19
19
16:00
V.noc
11. – 12.4.2015
So-Ne
20
18
18
20
20
20
16:00
18. – 19.4.2015
So-Ne
21
19
19
21
21
21
16:30
25. – 26.4.2015
So-Ne
22
20
20
22
22
22
29.4.2015
2. – 3.5.2015
6.5.2015
9. – 10.5.2015
13.5.2015
16. – 17.5.2015
20.5.2015
23. – 24.5.2015
27.5.2015
STR
So-Ne
23
STR
24
So-Ne
25
21
21
23
23
STR
26
23
22
22
24
24
23
23
25
25
24
17:00
19
17:00
25
27
24
24
STR
26
26
26
17:00
30
30
30
17:30
17:00
So-Ne
28
25
25
27
27
27
6. – 7.6.2015
So-Ne
29
26
26
28
28
28
13. – 14.6.2015
20. – 21.6.2015
STR
30
Superpohár
Stretnutie superpohára sa uskutoční na Morave.
17:00
17:30
Finále
So-Ne
17:00
17:30
1/4
So-Ne
17:00
17:00
STR
So-Ne
16:30
17:00
1/8
30. – 31.5.2015
10.6.2015
44
S4A
29
29
29
17:00
16:00
Termínová listina BFZ – prípravky pre ročník 2014/2015
Jesenná časť
Dátum
Deň
30. – 31.8.14
So-Ne
4.9.2014
Štvrtok
6. – 7.9.2014
So-Ne
11.9.2014
Štvrtok
PMA1
PMB1
PMC
PMA2
PMB2
PMA3
PrMA
PrPK
PrSC
UHČ
13
12
1
1
1
1
1
1
1
1
11
17,30
1
11
17,30
Str
13. – 14.9.2014
So-Ne
18.9.2014
Štvrtok
20. – 21.9.2014
So-Ne
27. – 28.9.2014
2
2
2
2
2
2
2
2
10
2
10
3
3
3
3
3
3
3
3
3
So-Ne
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4. – 5.10.2014
So-Ne
5
5
5
5
5
5
5
5
5
11. – 12.10.2014
So-Ne
6
6
6
6
6
6
6
6
6
18. – 19.10.2014
So-Ne
7
7
7
7
7
7
7
7
7
25. – 26.10.2014
So-Ne
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8. – 9.11.2014
So-Ne
9
9
9
9
9
9
9
9
9
Deň
PMA1
PMB1
PMC
PMA2
PMB2
PMA3
PrMA
PrPK
PrSC
17,30
Ut
Jarná časť
Dátum
28. – 29.3.2015
So-Ne
11. – 12.4.2015
So-Ne
10
10
10
10
10
10
12
10
18. – 19.4.2015
So-Ne
11
11
11
11
11
11
13
11
15
25. – 26.4.2015
So-Ne
12
12
12
12
12
12
14
12
16
2. – 3.5.2015
So-Ne
13
13
13
13
13
13
15
13
7.5.2015
Štvrtok
9. – 10.5.2015
So-Ne
14.5.2015
Štvrtok
16. – 17.5.2015
So-Ne
UHČ
26
22
14
17
24
14
14
14
14
14
14
16
14
15
15
15
15
15
15
17
15
22
21
17,30
18
17,30
19
20
21.5.2015
Štvrtok
23. – 24.5.2015
So-Ne
16
16
16
16
16
16
18
16
21
30. – 31.5.2015
So-Ne
17
17
17
17
17
17
19
17
23
6. – 7.6.2015
So-Ne
18
18
18
18
18
18
20
18
25
17,30
45
Pridelenie žrebovacích čísiel - S3BA
Pridelené číslo
1 Svätý Jur
Oficiálny názov oddielu
deň
HČ
ŠK Svätý Jur
SO
UHČ
UHČ
2 Slovenský Grob
OŠK Slovenský Grob
NE
3 Báhoň
ŠK Báhoň
SO
UHČ
4 Rohožník
FC Rohožník
NE
UHČ
5 Tomášov
ŠK Tomášov
NE
UHČ
6 Ivanka
FK Slovan Ivanka pri Dunaji
NE
UHČ
7 Viničné
TJ Slovan Viničné
NE
UHČ
8 Rovinka
TJ Rovinka
NE
UHČ
9 Bernolákovo
ŠK Bernolákovo
NE
UHČ
10 Králová
MŠK Králová pri Senci
NE
UHČ
11 Inter
FK Inter Bratislava
NE
10,30
12 Most
FK Slovan Most pri Bratislave
NE
UHČ
13 Lozorno
ŠK Lozorno
NE
UHČ
14 Stupava
FK Stupava
NE
UHČ
15 Rača
FK Rača Bratislava
NE
10,30
16 D.Lužná
OFK Dunajská Lužná
NE
UHČ
ihrisko
ihr.ŠKP
Pridelenie žrebovacích čísiel - S4A
Pridelené číslo
Oficiálny názov oddielu
deň
HČ
1 Ružinov
FC Ružinov Bratislava
SO
10:00
2 Rusovce
MFK Rusovce
NE
UHČ
3 D.N.Ves
Lokomotíva Devínska Nová Ves
NE
UHČ
4 Vrakuňa
ŠK Vrakuňa
SO
UHČ
5 Danubia
ŠK Danubia Bratislava
NE
UHČ
M.C.Sklodowskej
6 Štart
Štart Nepočujúci 1947
SO
10:00
BCT
7 FK Dúbravka
FK Dúbravka
SO
UHČ
10:30
8 ŠKP
ŠKP Inter Dúbravka Bratislava
SO
9 Lamač
FK Lamač Bratislava
SO
UHČ
10 Domino
SDM Domino Bratislava
SO
UHČ
UHČ
11 Malinovo
TJ Malinovo
NE
12 Vajnory
FK Vajnory
NE
UHČ
13 Kalinkovo
SFC Kalinkovo
NE
UHČ
14 Čunovo
TJ Čunovo Bratislava
NE
UHČ
ihrisko
Pridelenie žrebovacích čísiel - S4B
Pridelené číslo
Oficiálny názov oddielu
deň
HČ
1 Jabloňové
FK Jabloňové
NE
UHČ
2 Jablonec
ŠFK Prenaks Jablonec
NE
UHČ
3 Limbach
FK Karpaty Limbach
NE
UHČ
4 Závod
TJ Družstevník Závod
NE
UHČ
5 Pl. Štvtok
ŠK Plavecký Štvrtok
SO
UHČ
6 V.Leváre
TJ Velké Leváre
NE
UHČ
7 Zohor
FC Zohor
NE
UHČ
8 Kostolište
TJ Záhoran Kostolište
NE
UHČ
9 Budmerice
UHČ
FC Družstevník Budmerice
NE
10 Šenkvice
ŠK Šenkvice
NE
UHČ
11 Malacky
FC Malacky 2013
NE
UHČ
12 Jakubov
Záhoran Jakubov
NE
UHČ
13 Dubová
TJ Dubová
NE
UHČ
14 PŠC Pezinok
PŠC Pezinok
NE
UHČ
46
ihrisko
Pridelenie žrebovacích čísiel - SD3R
Pridelené číslo
Oficiálny názov oddielu
deň
HČ
1 Ružinov
FC Ružinov Bratislava
SO
12,30
2 Králová
MŠK Králová pri Senci
SO
pUHČ
3 D.N.Ves
LokomotívaDevínska Nová Ves
SO
14,00
4 Rohožník
FC Rohožník
SO
pUHČ
5 Ivanka
Slovan Ivanka pri Dunaji
SO
13,00
6 Ž.Malacky
ŠK Žolík Malacky
SO
UHČ
7 FC Petržalka
FC Petržalka Akadémia
SO
10,00
8 Pezinok
PŠC Pezinok
SO
9,30
9 Kostolište
Záhoran Kostolište
SO
UHČ
10 Iskra
MŠK Iskra Petržalka
NE
10,30
11 Domino
SDM Domino Bratislava
SO
pUHČ
12 Vrakuňa
ŠK Vrakuňa Bratislava
SO
UHČ
13 Báhoň
ŠK Báhoň
NE
pUHČ
14 Rača
FK Rača Bratislava
NE
13,30
15 BCT
FK BCT Bratislava
NE
13,30
16 D.Lužná
OFK Dunajská Lužná
SO
15,00
ihrisko
ihr. Sklodowská
ihr. UT Budatínska
ihr. Šenkvice
ihr. Štart
Pridelenie žrebovacích čísiel - MD3R
Pridelené číslo
1 Ružinov
Oficiálny názov oddielu
deň
HČ
FC Ružinov Bratislava
SO
15,00
2 Rusovce
MFK Rusovce
NE
pUHČ
3 Domino
SDM Domino Bratislava
NE
pUHČ
4 Tomášov
ŠK Tomášov
NE
pUHČ
5 V.Leváre
TJ Velké Leváre
NE
pUHČ
6 Rača
FK Rača Bratislava
SO
14,00
7 FC Petržalka
FC Petržalka Akdémia
SO
12,30
8 Zohor
FC Zohor
NE
pUHČ
9 Ž.Malacky
ŠK Žolík Malacky
NE
11,00
10 Iskra
MŠK Iskra Petržalka
NE
12,30
11 D.N.Ves
Lokomotíva Devínska Nová Ves
NE
10,00
ihrisko
Ihr. Sklodowská
ihr. UT Budatínska
12 Ekonóm
FO TJ Slávia Ekonóm Bratislava
NE
pUHČ
13 Stupava
FK Stupava
SO
14,00
14 Š-Hamuliakovo
FK Šamorín -Hamuliakovo
SO
14,00
ihr. Hamuliakovo
15 BCT
FK BCT Bratislava
SO
11,00
ihr. Štart
16 Pezinok
PŠC Pezinok
NE
pUHČ
ihr. Ekonóm
Pridelenie žrebovacích čísiel - SZRL, MZRL
Pridelené číslo
Oficiálny názov oddielu
deň
HČ
ihrisko
1 FA Bratislava
FA Bratislava
NE
9,30 / 11,30
Ihr. CFK Cajla
2 Rusovce
MFK Rusovce
SO
10,00 / 11,45
3 D.N.Ves
Lokomotíva Devínska Nová Ves
SO
9,30 / 11,30
4 Vrakuňa
ŠK Vrakuňa Bratislava
NE
9,00 / 10,45
5 Ivanka
FK Slovan Ivanka pri Dunaji
NE
ppUHČ / pUHČ
6 Rača
FK Rača Bratislava
SO
10,30 / 12,15
7 Š-Hamuliakovo
FK Šamorín Hamuliakovo
NE
10,00 / 11,45
8 D.Lužná
OFK Dunajská Lužná
SO
10,00 / 11,45
9 Ružinov
FC Ružinov Bratislava
NE
9,00 /10,45
10 Ž.Malacky
ŠK Žolík Malacky
SO
10,00 / 12,00
11 Domino
SDM Domino Bratislava
SO
9,00 / 10,30
12 Rohožník
FC Rohožník
SO
10,00 / 11,45
ihr. Hamuliakovo
13 Slovan C
ŠK Slovan Bratislava
NE
10,00 / 11,30
14 BCT
FK BCT Ratislava
NE
9,00 / 11,00
ihr. BCT
15 FC Petržalka
FC Petržalka Akadémia
SO
10,00 / 11,30
ihr. Sklodowská
16 Pezinok
PŠC Pezinok
SO
10,00 / 11,45
ihr. Pasienky
47
Pridelenie žrebovacích čísiel - PMA1
Pridelené číslo
Oficiálny názov oddielu
deň
HČ
ihrisko
Futbalová akademia Bratislava
NE
9:00
FTCM Bieloruska ul.
2 ŠKP
ŠKP Inter Dúbravka Bratislava
SO
14:00
3 FC Petržalka
FC Petržalka akademia
NE
9:00
4 FC Ružinov
FC Ružinov Bratislava a.s.
ŠT
16:00
1 FA Bratislava
5 FK Rača
FK Rača Bratislava
SO
9:30
6 DNV
Lokomotva Devínska Nová Ves
SO
9:00
7 SFM Senec
ŠK SFM Senec
NE
9:00
ihr.V.Biel
8 Karlova Ves
FKM Karlova Ves
NE
11:30
UT Karloveska ul.
9 SDM Domino
SDM Domino Bratislava
SO
10:30
FK Inter Bratislava o.z.
SO
9:00
10 FK Inter
ihr.Drieňova ul.
Pridelenie žrebovacích čísiel - PMB1
Pridelené číslo
Oficiálny názov oddielu
deň
HČ
ihrisko
Futbalová akademia Bratislava
NE
10:30
FTCM Bieloruska ul.
2 ŠKP
ŠKP Inter Dúbravka Bratislava
SO
14:00
3 FC Petržalka
FC Petržalka akademia
NE
10:30
4 FC Ružinov
FC Ružinov Bratislava a.s.
ŠT
17:30
5 FK Rača
FK Rača Bratislava
SO
10:45
6 DNV
Lokomotva Devínska Nová Ves
SO
10:30
1 FA Bratislava
7 SFM Senec
ŠK SFM Senec
NE
10:30
ihr.V.Biel
8 Karlova Ves
FKM Karlova Ves
NE
10:00
UT Karloveska ul.
9 SDM Domino
SDM Domino Bratislava
SO
10:30
FK Inter Bratislava o.z.
SO
9:00
ihr.Drieňova ul.
10 FK Inter
Pridelenie žrebovacích čísiel - PMC
Pridelené číslo
Oficiálny názov oddielu
deň
HČ
ihrisko
Futbalová akademia Bratislava
NE
12:00
FTCM Bieloruska ul.
2 ŠKP
ŠKP Inter Dúbravka Bratislava
SO
15:00
3 FC Petržalka
FC Petržalka akademia
NE
12:00
4 FC Ružinov
FC Ružinov Bratislava a.s.
ŠT
16:00
5 FK Rača
FK Rača Bratislava
SO
12:00
6 DNV
Lokomotva Devínska Nová Ves
SO
12:00
7 SFM Senec
ŠK SFM Senec
NE
12:00
ihr.V.Biel
8 Karlova Ves
FKM Karlova Ves
NE
8:30
UT Karloveska ul.
9 SDM Domino
SDM Domino Bratislava
SO
9:00
FK Inter Bratislava o.z.
SO
10:30
1 FA Bratislava
10 FK Inter
48
ihr.Drieňova ul.
Pridelenie žrebovacích čísiel - PMA2
Pridelené číslo
1 FA
Oficiálny názov oddielu
deň
HČ
ihrisko
FA Bratislava B
SO
9:00
FTCM Bieloruska ul.
ihr. Žolík Malacky
2 Žolík
ŠK Žolík Malacky
NE
9:30
3 Ivanka
Slovan Ivanka p.Dunaji
SO
9:30
4 Z.Bystrica
MFC Záhorská Bystrica
ŠT
16:30
5 D.Lužná
OFK Dunajská Lužná
SO
10:00
6 Š.Hamuliakovo
FK Šamorín Hamuliakovo
SO
10:00
ihr. Hamuliakovo
7 Iskra
MŠK Iskra Petržalka
SO
9:00
UT Budatínska ul.
8 K.Ves
FKM Karlova Ves
NE
10:00
UT Karloveska ul.
9 Vrakuňa
ŠK Vrakuňa Bratislava
SO
13:00
FK BCT Bratislava
SO
13:00
10 FK BCT
ihr. BCT
Pridelenie žrebovacích čísiel - PMB2
Oficiálny názov oddielu
deň
HČ
ihrisko
1 FA
Pridelené číslo
FA Bratislava B
SO
10:30
FTCM Bieloruska ul.
2 FC Malacky
FC Malacky 2013
NE
9:30
ihr. Žolík Malacky
3 Ivanka
Slovan Ivanka p.Dunaji
SO
11:00
4 Z.Bystrica
ŠK Hargašova Záhorská Bystrica
SO
12:00
5 D.Lužná
OFK Dunajská Lužná
SO
11:30
6 Š.Hamuliakovo
FK Šamorín Hamuliakovo
SO
11:30
ihr. Hamuliakovo
7 Iskra
MŠK Iskra Petržalka
NE
9:00
UT Budatínska ul.
8 K.Ves
FKM Karlova Ves B
NE
8:30
UT Karloveska ul.
9 Vrakuňa
ŠK Vrakuňa Bratislava
SO
10:30
Štart Nepočujúci Bratisloava
SO
13:00
ihr. Štart Nepočujúci
ihrisko
10 Štart
Pridelenie žrebovacích čísiel - PMA3
Pridelené číslo
Oficiálny názov oddielu
deň
HČ
1 Jaravce
TJ Jarovce
NE
9:30
2 ŠKP
ŠKP Inter Dúbravka Bratislava
ŠT
17:00
3 Čuňovo
TJ Čuňovo Bratislava
SO
10:30
4 FA Lafranconi
FA Lafranconi FTVŠ UK
SO
9:00
5 Rusovce
MFK Rusovce
NE
4h.pUHČ
6 Vajnory
FC Vajnory
SO
9:00
7 Dúbravka
FK Dúbravka
NE
9:30
8 Danubia
ŠK Danubia Bratislava
NE
11:00
9 Lamač
FK Lamač Bratislava
SO
9:30
FK Inter Bratislava o.z.
ŠT
16:45
10 FK Inter
UT FTVŠ UK Lafranconi
ZŠ Pankuchova ul.
ihr.Drieňova ul.
49
Termínová listina ObFZ Bratislava – mesto pre ročník 2014/2015
Súťaže ObFZ Bratislava – mesto
Jesenná časť
Dátum
Deň
S5M
SZM
MZM
UHČ
16. – 17.8.2014
So-Ne
1
-
-
17,00
23. – 24.8.2014
So-Ne
2
1
1
17,00
27.8.2014
Streda
-
2
2
17,00
30. – 31.8.2014
So-Ne
3
3
3
17,00
6. – 7.9.2014
So-Ne
4
4
4
16,30
13. – 14.9.2014
So-Ne
5
5
5
16,30
20. – 21.9.2014
So-Ne
6
6
6
16,00
24.9.2014
Streda
-
-
15
16,30
27. – 28.9.2014
So-Ne
7
7
7
15,30
4. – 5.10.2014
So-Ne
8
8
8
15,00
11. – 12.10.2014
So-Ne
9
9
9
15,00
18. – 19.10.2014
So-Ne
10
10
10
14,30
25. – 26.10.2014
So-Ne
11
11
11
13,30
1. – 2.11.2014
So-Ne
12
-
12
13,00
8. – 9.11.2014
So-Ne
13
-
13
13,00
14. – 15.3.2015
So-Ne
14
12
16
15,00
21. – 22.3.2015
So-Ne
15
13
17
15,00
Zm. času
Jarná časť
52
28. – 29.3.2015
So-Ne
16
14
18
16,00
Zm. času
4. – 5.4.2015
So-Ne
17
-
-
16,00
V. Noc
11. – 12.4.2015
So-Ne
18
16
20
16,00
18. – 19.4.2015
So-Ne
19
17
21
16,30
25. – 26.4.2015
So-Ne
20
18
22
16,30
29.4.2015
Streda
-
-
19
17,00
2. – 3.5.2015
So-Ne
21
19
23
17,00
9. – 10.5.2015
So-Ne
22
20
24
17,00
13.5.2015
Streda
-
-
30
17,30
16. – 17.5.2015
So-Ne
23
21
25
17,00
23. – 24.5.2015
So-Ne
24
22
26
17,00
30. – 31.5.2015
So-Ne
25
15
27
17,00
6. – 7.6.2015
So-Ne
26
-
28
17,00
13. – 14.6.2015
So-Ne
27
-
29
17,00
Zaradenie mužstiev do súťaží ObFZ Bratislava – mesto
žrebovacie čísla, hracie dni a časy
V.liga seniori - S5M
1 FA Bratislava (Malinovo)
So
UHČ
2 FKM Karlova Ves Bratislava (UT)
Ne
UHČ
3 "SDM Domino ""B"""
Ne
UHČ
4 "ŠK Štart Nepočujúci ""B"""
Ne
UHČ
5 FC Volkswagen Bratislava (Dev. N. V.)
So
UHČ
6 FK The Dragons (Nepočujúci)
So
11,00
7 FC Petržalka akadémia (Sklodowská)
Ne
10,30
8 ŠK Krasňany Bratislava
So
10,30
9 FO TJ Slávia Ekonóm Bratislava
Ne
UHČ
Ne
UHČ
10 Jarovce Bratislava
I.trieda starší žiaci - SZM
1 MŠK Iskra Petržalka (ZŠ Budatínska UT)
Ne
10,30
2 "FC Petržalka akadémia ""B"" (ZŠ Pankúchová)"
Ne
12,00
3 "SDM Domino Bratislava ""B"""
Pon
17,00
4 FK Vajnory
Ne
10,00
5 FK Lamač Bratislava
Ne
10,00
6 FK Dúbravka
So
11,00
7 ŠKP Inter Dúbravka Bratislava
So
9,30
8 ŠK Slovan Bratislava - žiačky (Rapid)
So
15,30
10 FO TJ Slávia Ekonóm Bratislava
Ne
4,5hpUHČ
11 Rovinka
Ne
9,30
12 FK Scorpions Bratislava (ZŠ Černyševského)
So
11,00
9 voľný žreb
I.trieda mladší žiaci - MZM
1 MŠK Iskra Petržalka (ZŠ Budatínska UT)
Ne
12,30
2 "FC Petržalka akadémia ""B"" (ZŠ Pankúchová)"
Ne
13,30
3 FK Hargašova Záhorská Bystrica
So
10,00
4 FK Vajnory
So
14,00
5 FK Lamač Bratislava
So
10,30
6 "FK Rača ""B"""
So
9,00
7 MFK Podunajské Biskupice (Malinovo)
So
4hpUHČ
8 FK Dúbravka Bratislava
So
9,00
9 ŠKP Inter Dúbravka Bratislava
So
11,00
Ne
15,00
12 "SDM Domino Bratislava ""B"""
Ne
14,30
13 Rovinka
So
11,00
14 "ŠKP Inter Dúbravka Bratislava ""B"""
Ne
9,30
15 Jarovce Bratislava
Ne
11,00
16 FK Scorpions Bratislava (ZŠ Černyševského)
So
9,00
10 ŠK Slovan Bratislva - žiačky (Pasienky UT)
11 voľný žreb
53
TERMÍNOVÁ LISTINA ObFZ BRATISLAVA – VIDIEK
Jesenná časť
Dátum
Deň
16. – 17.8.2014
So-Ne
23. – 24.8.2014
So-Ne
29.8.2014
Piatok
30. – 31.8.2014
So-Ne
S5VA
S5VB
S5VC
1
1
2
2
14
14
2
3
3
1
1
1
SD4VA
SD4VB
SZVA
SZVB
MZVA
MZVB
UHČ
17,00
11
17,00
17,00
1
1
17,00
6. – 7.9.2014
So-Ne
3
4
4
2
2
1
2
1
2
16,30
13. – 14.9.2014
So-Ne
4
5
5
3
3
2
3
2
3
16,30
20. – 21.9.2014
So-Ne
5
6
6
4
4
3
4
3
4
16,00
27. – 28.9.2014
So-Ne
6
7
7
5
5
4
5
4
5
15,30
4. – 5.10.2014
So-Ne
7
8
8
6
6
5
6
5
6
15,00
11. – 12.10.2014
So-Ne
8
9
9
7
7
6
7
6
7
15,00
18. – 19.10.2014
So-Ne
9
10
10
8
8
7
8
7
8
14,30
25. – 26.10.2014
So-Ne
10
11
11
9
9
8
9
8
9
1. – 2.11.2014
So-Ne
11
12
12
–
–
–
–
13,00
8. – 9.11.2014
So-Ne
13
13
9
10
9
10
13,00
15. – 16.11.2014
So-Ne
13,00
So-Ne
15,00
Zm.čas
13,30
Jarná časť
21. – 22.3.2015
56
28. – 29.3.2015
So-Ne
12
15
15
4. – 5.4.2015
So-Ne
13
16
16
10
10
–
22
–
–
–
Zm.čas
16,00
Veľ.noc
16,00
11. – 12.4.2015
So-Ne
14
17
17
11
11
10
12
10
11
16,00
18. – 19.4.2015
So-Ne
15
18
18
12
12
11
13
11
12
16,30
25. – 26.4.2015
So-Ne
16
19
19
13
13
12
14
12
13
16,30
28
27
17
20
20
14
14
13
15
13
14
17,00
1.5.2015
Piatok
2. – 3.5.2015
So-Ne
8.5.2015
Piatok
9. – 10.5.2015
So-Ne
18
21
21
15
15
14
16
14
15
17,00
16. – 17.5.2015
So-Ne
19
22
22
16
16
15
17
15
16
17,00
23. – 24.5.2015
So-Ne
20
23
23
17
17
16
18
16
17
17,00
30. – 31.5.2015
So-Ne
21
24
24
18
18
17
19
17
18
17,00
6. – 7.6.2015
So-Ne
22
25
25
18
20
18
19
17,00
13. – 14.6.2015
So-Ne
26
26
–
21
–
20
17,00
17,00
27
17,00
Zaradenie mužstiev do súťaží ObFZ Bratislava – vidiek
žrebovacie čísla, hracie dni a časy
PČ Oddiel
Oficiálny názov oddielu
deň
HČ
Poznámka
Pridelenie žrebovacích čísiel - S5VA
1
Gajary
ŠK Gajary
N
2
Vysoká p.M.
OFK Vysoká pri Morave
So
UHČ
UHČ
3
Borinka
FK Borinka
N
UHČ
4
Záh.Ves
FK Záhorská Ves
N
UHČ
5
Pernek
TJ NV Pernek
N
UHČ
6
Suchohrad
FC Suchohrad
N
UHČ
7
M.Leváre
FK Malé Leváre
N
UHČ
8
Pl.Mikuláš
ŠK Záhorák Plavecký Mikuláš
N
UHČ
9
Kuchyňa
FK Kuchyňa
N
UHČ
10
Studienka
FK Studienka
N
UHČ
11
Marianka
0ŠK Marianka
So
UHČ
12
Rohožník B
FC Rohožník B
N
UHČ
1
Sv.Jur B
ŠK Svätý Jur B
N
UHČ
2
Modra
FC Slovan Modra
N
UHČ
3
Pezinok-Cajla
CFK Pezinok-Cajla
N
UHČ
4
Grinava
Grinavský fitbalový klub 1923
N
UHČ
5
Častá
FC Slovan Častá
N
UHČ
6
Vinosady
OFC 014 Vinosady
N
UHČ
7
Vištuk
TJ Slovan Vištuk
N
UHČ
8
Doľany
TJ Družstevník Doľany
N
UHČ
1
Kaplná
FC Kaplná
N
UHČ
2
Nová Dedinka
ŠK Nová Dedinka
N
UHČ
3
Blatné
FK Družstevník Blatné
N
UHČ
4
Hr.Šúr
TJ Hrubý Šúr
N
UHČ
5
Čataj
ŠK Čataj-FK
N
UHČ
6
Igram
ŠK 932 Igram
N
UHČ
v Sološnici
Pridelenie žrebovacích čísiel - S5VB
Pridelenie žrebovacích čísiel - S5VC
Voľný žreb
7
8
Ch.Grob
OŠK Chorvátsky Grob
N
UHČ
9
Miloslavov
ŠKO Miloslavov
N
UHČ
10
Králová p.S. B
MŠK Kkrálová pri Senci B
So
UHČ
1
Pl.Štvrtok
ŠK Pl.Štvrtok-OFK Vysoká pri Morave
So
pUHČ
2
Jakubov
TJ Záhoran Jakubov
So
UHČ
3
Závod
ŠK Závod
So
UHČ
4
Jarovce
TJ Jarovce
N
pUHČ
5
Pl.Mikuláš
ŠK Záhorák Plavecký Mikuláš
So
UHČ
6
Láb
ŠK Láb
N
pUHČ
7
Lamač
FK Lamač Bratislava
N
11,30
8
Lozorno
ŠK Lozorno FO
N
pUHČ
Pridelenie žrebovacích čísiel - SD4VA
9
Gajary
ŠK Gajary
So
UHČ
10
Jablonové
FK Jablonové
So
pUHČ
57
Pridelenie žrebovacích čísiel - SD4VB
1
Viničné
TJ Slovan Viničné
N
pUHČ
2
Modra
FC Slovan Modra
So
14,00
3
Pezinok-Cajla
CFK Pezinok-Cajla
So
UHČ
4
Nová Dedinka
ŠK Nová Dedinka
N
pUHČ
5
Budmerice
FC Družstevník Budmerice
N
pUHČ
6
Igram
ŠK 932 Igram
N
pUHČ
7
Sl.Grob
OŠK Slovenský Grob
N
pUHČ
8
Voľnýžreb
FC Zohor
9
Dubová
10
SO
UHČ
TJ Dubová
N
pUHČ
Doľany
TJ Družstevník Doľany
So
UHČ
1
Vysoká
OFK Vysoká pri Morave
NE
11:00
2
Závod
ŠK Závod
NE
3 h.pUHČ
3
Stupava
FK Stupava
SO
11:30
4
Záhorská Ves
FC Záhorská Ves
NE
3 h.pUHČ
5
Lozorno
ŠK Lozorno
SO
10:00
6
Sološnica
FK Sološnica
NE
2,5 h.pUHČ
7
Marianka
OŠK Marianka
SO
2,5 h.pUHČ
8
Zohor
FC Zohor
SO
UHČ
9
Veľké Leváre
TJ Veľké Leváre
SO
UHČ
10
Láb
ŠK Láb
NE
10:00
1
Doľany
Družstevník Doľany
NE
pUHČ
2,5 h.pUHČ
2
Malinovo
TJ Malinovo
NE
pUHČ
2,5 h.pUHČ
2,5 h.pUHČ
Pridelenie žrebovacích čísiel - SZV A
Pridelenie žrebovacích čísiel - SZV B
3
Vištuk
Slovan Vištuk
NE
pUHČ
4
Bernolákovo
ŠK Bernolákovo
SO
12,00
5
Modra
Slovan Modra
SO
10,00
6
Kráľova
MŠK Kráľova pri Senci
NE
pUHČ
7
Budmerice
FC Budmerice
NE
10,00
8
Častá
Slovan Častá
NE
pUHČ
9
Šenkvice
ŠK Šenkvice
SO
11,00
10
Jablonec
ŠFK Prenaks Jablonec
SO
10,30
11
Dubova
TJ Dubova
NE
10,00
12
Most
Slovan Most pri Bratislave
NE
11,00
1
Slovenský Grob
OŠK Slovenský Grob
NE
2
Žolík Malacky B
ŠK Žolík Malacky B
NE
11:00
3
Viničné
Slovan Viničné
SO
11:00
4
Báhoň
ŠK Báhoň
SO
2,5 h.pUHČ
5
Jabloňové
FK Jabloňové
NE
2,5 h.pUHČ
6
Svätý Jur
ŠK Svätý Jur
SO
9:30
7
Šenkvice
ŠK Šenkvice
NE
9:30
8
Studienka
FK Studienka
NE
2,5 h.pUHČ
9
Veľké Leváre
TJ Veľké Leváre
NE
10:00
10
Pezinok B
PŠC Pezinok B
SO
11:45
1
Bernolákovo
ŠK Bernolákovo
NE
11:00
2
Čataj
ŠK Čataj
NE
10,00
3
Nová Dedinka
ŠK Nová Dedinka
NE
10,00
4
Kalinkovo
SFC Kalinkovo
NE
pUHČ
5
Malinovo
TJ Malinovo
SO
UHČ
6
Kráľova
MŠK Kráľova pri Senci
SO
10,00
2,5 h.pUHČ
2,5 h. pUHČ
Pridelenie žrebovacích čísiel - MZV A
11:00
Pridelenie žrebovacích čísiel - MZV B
58
2,5 hod.pUHČ
Pridelenie žrebovacích čísiel - PrMA
1
Vysoká
OFK Vysoká p.Morave
NE
9:30
2
Rohožník
FC Rohožník
SO
10:00
3
Stupava
FK Stupava
NE
10:30
4
Jakubov
TJ Záhoran Jakubov
NE
10:00
5
Lozorno
ŠK Lozorno
SO
12:30
6
Studienka
FK Studienka
SO
UHČ
7
Závod
ŠK Závod
SO
2,5 h.pUHČ
8
Zohor
FC Zohor
NE
10:00
9
Sološnica
FK Sološnica
SO
14:00
10
Láb
ŠK Láb
NE
13:00
1
CFK Cajla
CFK Pezinok - Cajla
2
voľno
voľný žreb
3
Modra
4
Pridelenie žrebovacích čísiel - PrPK
SO
10,00
Slovan Modra
NE
10,00
Vištuk
Slovan Vištuk
SO
UHČ
5
Jablonec
ŠFK Prenaks Jablonec
NE
1,5 h.pUHČ
6
Sv.Jur
ŠK Svätý Jur
NE
9,30
7
Sl.Grob
OŠK Slovenský Grob
NE
11,00
8
Limbach
Karpaty Limbach
NE
2 h.pUHČ
9
Pezinok
PŠC Pezinok
NE
9,00
10
Šenkvice
ŠK Šenkvice
SO
9,30
11
Grinava
GFC Grinava
NE
2,5 h.pUHČ
12
Viničné
Slovan Viničné
NE
2 h.pUHČ
Pridelenie žrebovacích čísiel - PrSC
1
Ch.Grob
OŠK Chorvátsky Grob
NE
2 h.pUHČ
2
N.Dedinka
ŠK Nová Dedinka
SO
10:00
3
Kalinkovo
SFC Kalinkovo
SO
10:00
4
Bernolákovo
ŠK Bernolákovo
SO
10:00
5
Senec B
ŠK SFM Senec
NE
13:30
6
Kráľova A
MŠK Kráľova p.Senci A
NE
9:30
7
Kráľova B
MŠK Kráľova p.Senci B
NE
11:00
8
Rovinka
TJ Rovinka
SO
9:30
9
voľno
voľný žreb
10
Miloslavov
ŠK Miloslavov
NE
10:00
11
Malinovo
TJ Malinovo
NE
10:30
12
Most
Slovan Most pri Bratislave
NE
9:30
13
Tomašov
ŠK Tomašov
NE
10:00
14
Čataj
ŠK Čataj
NE
2 h.pUHČ
ihr. V. Biel
59
ADRESÁR
futbalových klubov majstrovských súťaží
BFZ,
ObFZ Bratislava – mesto a ObFZ Bratislava – vidiek
Súťažný ročník 2014/2015
Obsah a FO v súťažiach
Adresár oddielov a klubov obsahuje ich presný názov, mená organizačných pracovníkov (predseda, tajomník,
spravodajca), telefonické spojenie a ďalšie doplňujúce informácie o futbalových oddieloch a kluboch.
Pre rýchlu orientáciu sú oddiely a kluby v adresári zaradené do 4 skupín:
x oddiely a kluby s družstvami v súťažiach SFZ
x oddiely a kluby s družstvami v súťažiach BFZ
x oddiely a kluby s družstvami v súťažiach ObFZ Bratislava – mesto
x oddiely a kluby s družstvami v súťažiach ObFZ Bratislava – vidiek
Význam skratiek:
P
- predseda (prezident)
VP
- viceprezident
PP
- podpredseda
M
- manager
GM
- generálny manager
EM
- ekonomický manager
KM
- klubový manager
GR
- generálny riaditeľ
ŠR
- športový riaditeľ
T
- tajomník
RM
- riaditeľ mládeže
TM
- tajomník mládeže
MM
- manager mládeže
S
- spravodajca
AP
- adresovať poštu
š
- telefón štadión
m
- mobil
62
Súťaže SFZ
ŠK SLOVAN BRATISLAVA
P : Petr KAŠPAR
V. Tegelhoffa 4
831 04 Bratislava
e-mail: [email protected]
T: Roman JASOVSKÝ
(tajomník pre ženský futbal)
V. Tegelhoffa 4
831 04 Bratislava
m: 0905 254 111
e-mail: [email protected]
ŠK SENEC
P: Denis MARTON
Rybárska 29
903 01 Senec
m: 0903 434 530
T: Juraj KRCHNÁR
Rybárska 29
903 01 Senec
m: 0918 850 018
ŠK Slovan Bratislava futbal, a.s.
V. Tegelhoffa 4
831 04 Bratislava
IČO: 35834579
DIČ: 2021614188
č.ú.: 2626224742/1100
ISSF: Tomáš Cho
V. Tegelhoffa 4
831 04 Bratislava
m: 0918 700 708
e-mail: [email protected]
AP: adresa ŠK
ŠK Senec
Rybárska 29
903 01 Senec
IČO: 46162984
ISSF: Lukáš Matlák
Rybárska 29, 903 01 Senec
m: 0902 430 818
AP: adresa ŠK
Súťaže BFZ
S3BA
ŠK SVÄTÝ JUR
P: Ing. Peter KUČERKA
Hájniky 24
900 21 Svätý Jur
m: 0905 496 499
[email protected]
T: Anton HERHONEK
Štúrova 36
900 21 Svätý Jur
m. 0903 266 816
e-mail: [email protected]
OŠK SLOVENSKÝ GROB
P: Jaroslav MIKULEC
Svätoplukova 27
900 26 Slovenský Grob
m: 0903 466 706
e-mail: [email protected]
T: Miroslav ZÁPRAŽNÝ
Pažitná 1
900 26 Slovenský Grob
m: 0903 418 392
Martin MINAROVIČ
Pažitná 7
900 26 Slovenský Grob
m: 0905 633 658
ŠK Svätý Jur
Športová 1
P.O. BOX 2
900 21 Svätý Jur
IČO: 00609081
DIČ: 2020685535
č.ú.: 0181953387/0900
ISSF: Anton Herhonek
AP: adresa ŠK
farba dresov: bielo - červená
trenírky: biele
štulpne: červené
OŠK Slovenský Grob
Hlavná 132
900 26 Slovenský Grob
IČO: 30790581
č.ú.: 19188330/0900
ISSF: Ľuboš LIBIČ
Školská 11, 900 26 Slovenský Grob
m: 0902 415 702
e-mail: [email protected]
AP: predseda
farba dresov: modré, červeno - biele
trenírky: modré, červené
štulpne: modré, biele
63
ŠK BÁHOŇ
P: Daniel BARTKO
Inovecká 12
903 01 Senec
m. 0911 730 400
T: Dušan ŠVORC
Lipová 12
900 84 Báhoň
m. 0904 832 751
e-mail: [email protected]
FC ROHOŽNÍK
P: Vladimír BÁCHOR
Hlavná 365/58
906 38 Rohožník
m. 0905 275 582
e-mail:[email protected]
T: Ing. Bohuslav KATRENČÍK
Školské nám. 395/19, 906 38 Rohožník
m: 0905 471 095
e-mail: [email protected]
ŠK TOMÁŠOV
P: Alexander NAGY
Veterná 3
900 44 Tomášov
m: 0903 410 034
T: Jozef LIPKA
Alžbetínska 25
900 44 Tomášov
m: 0910 280 306
FK SLOVAN IVANKA PRI DUNAJI
P: Dušan PAŠKA
Veterná 3
900 28 Ivanka pri Dunaji
m: 0905 310 394
e-mail: [email protected]
T: Ing. Ľuboš RUMMEL
Farnianska 18
900 28 Ivanka pri Dunaji
m: 0905 710 597
e-mail: [email protected]
TJ SLOVAN VINIČNÉ
P: Mgr. Štefan LENGHART
Hlavná 145
900 23 Viničné
e- mail: [email protected]
64
ŠK Báhoň
Potočná 38
900 84 Báhoň
IČO: 36068004
č.ú.: 1453724153/0200
ISSF: Dušan Švorc
AP: tajomník
farba dresov: červeno-čierne, biele
trenírky: čierne, biele
štulpne: čierne, biele
FC Rohožník
906 38 Rohožník
IČO: 31874592
DIČ: 2021077872
č.ú.: 0037238653/0900
ISSF: Ing. Stanislav Belanec
m.: 0903 554 616
e-mail: [email protected]
AP: adresa FK
farba dresov: bordová
trenírky: bordové
štulpne: biele
ŠK Tomášov
Hlavná 46
900 44 Tomášov
IČO: 42265070
ISSF: Ladislav Tvaruško
m: 0903 207 816
AP: predseda
farba dresov : bielo-zelená
trenírky : bielo - zelené
štulpne : bielo – zelené
FK Slovan Ivanka pri Dunaji
Vajnorská 6
900 28 Ivanka pri Dunaji
IČO: 31811124
DIČ: 2022058247
č.ú.: 8039444/5200
ISSF: Mikuláš Mosin
m: 0905 655 866
AP: predseda
farba dresov: modrá
trenírky: modré
štulpne: biele
TJ Slovan Viničné
Cintorínska 1
900 23 Viničné
IČO: 31823734
T: Pavel GALAMBOŠ
Lipová 24
900 23 Viničné
m: 0903 208 703
e-mail: [email protected]
TJ ROVINKA
P: Jaroslav OMÁNIK
900 41 Rovinka 345
m: 0918 324 333
e-mail: [email protected]
T: Ľubomír UHER
Landauová 16
841 01 Bratislava
m: 0905 848 433
e-mail: [email protected]
ŠK BERNOLÁKOVO
P: Ing. Maroš MAČAI
Hlboká 10/A
900 27 Bernolákovo
m: 0918 824 713
e-mail: [email protected]
T: Juraj SENÁŠI
Hlboká 10/A
900 27 Bernolákovo
m: 0903 716 162
e-mail: [email protected]
MŠK KRÁĽOVÁ PRI SENCI
P: JUDr. Dušan ŠEBOK
900 50 Kráľová p/S 595
m: 0903 756 688
e-mail: [email protected]
T: Vojtech DOLINSKÝ
900 50 Kráľová pri Senci 266
m: 0910 114 838
FK INTER BRATISLAVA
P: Jozef BARMOŠ
m. 0904 302 695
e-mail: [email protected]
ŠR: Marián NOVOTNÝ
m: 0911 235 331
e-mail: [email protected]
T: Jozef ŠAJÁNEK
m: 0917 320 261
e-mail: [email protected]
č.ú.: 19188306/0900
ISSF: Pavel Galamboš
AP: Záhradná 598, 900 23 Viničné
farba dresov: biela
trenírky: červené
štulpne: biele, červené
TJ Rovinka
900 41 Rovinka 443
IČO: 31823505
DIČ: 2020683445
č.ú.: 1900408858/0200
ISSF: Marián Janšák
m: 0907 693 308
AP: predseda
farba dresov: modrá
trenírky: modré
štulpne: modré
ŠK Bernolákovo
Hlboká 10/A 2929
900 27 Bernolákovo
IČO: 31823408
č.ú. 2628856786/1100
ISSF: Juraj Senáši
Pavol Lukáč
m: 0911 491 983
AP: adresa FK
farba dresov: žltá, modrá
trenírky: modré
štulpne: modré, žlté
MŠK Kráľová pri Senci
900 50 Kráľová pri Senci 326
IČO: 318 23769
č.ú.: 0019196613/0900
ISSF: JUDr. Dušan Šebok
AP: predseda
farba dresov: modrá
trenírky: modré
štulpne: modré
FK Inter Bratislava
IČO: 31787975
DIČ: 2021388787
č.ú. 0633977460/0900
ISSF: Anton Greguš
m: 0904 238 983
e-mail: [email protected]
AP: FK Inter Bratislava a.s.
Drieňova 11/A
821 03 Bratislava
farba dresov: žlto - čierna
trenírky: čierne
štulpne: žlté
65
FK SLOVAN MOST PRI BRATISLAVE
P: Ing. Ján KOVÁČ
Nám. Hraničiarov 23
851 03 Bratislava
m: 0903 712 808
e-mail: [email protected]
PP: Marek RENDEK
č. 458
900 46 Most pri Bratislave
m: 0903 454 858
e-mail: [email protected]
ŠK LOZORNO, FO
P: Vladimír MATUŠEK
Borovicová 906
900 55 Lozorno
m: 0908 128 233
T: Ing. Stanislav LAZAR
Hlboká 1097
900 55 Lozorno
m: 0903 710 794
FK STUPAVA
P: Ivan MORÁVEK
Duklianska 10
900 31 Stupava
m: 0903 463 646
e-mail: [email protected]
T: Peter HASOŇ
900 32 Borinka
m: 0903 223 400
FK RAČA
P: Branko KOVAČIČ
Plickova 5
831 06 Bratislava
m: 0905 512 177
e-mail: [email protected]
T: Boris ŠIMONIČ
Mliekarenská 17
821 01 Bratislava
m: 0910 850 850
e-mail: [email protected]
66
FK Slovan Most pri Bratislave
Športová ul. 459
900 46 Most pri Bratislave
IČO: 42257824
DIČ: 2023716167
č.ú.: 3013969359/0200
ISSF: Marek Rendek
AP: adresa FK
farba dresov: modrá
trenírky: biele
štulpne: biele
ŠK Lozorno
futbalový oddiel
Športové nám. 657
900 55 Lozorno
IČO: 42181534
č.ú.: 12210259/5200
ISSF: Vladimír Rybár
m: 0917 545 000
e-mail: [email protected]
AP: Vladimír Rybár
Slnečná 1072/1, 900 55 Lozorno
farba dresov: zeleno - biele
trenírky: zelené
štulpne: zelené
FK Stupava
Park 1
900 31 Stupava
IČO: 34006826
č.ú.: 173037012/0200
ISSF: Ondrej Zezula
m: 0908 831 480
e-mail: [email protected]
farba dresov: svetlozelená
trenírky: čierne
štulpne: svetlozelené
FK Rača
Černockého 2
831 53 Bratislava
e-mail FK: [email protected]
IČO: 31769756
DIČ: 2021010893
č.ú.: 2663708017/1100
ISSF: Radoslav Šimonič
m: 0903 751 721
e-mail: [email protected]
AP: adresa FK
farba dresov: modrá
trenírky: modré
štulpne: modré
OFK DUNAJSKÁ LUŽNÁ
P: Ing. Koloman ONDRUŠ
900 42 Dunajská Lužná
m: 0907 797 005
e-mail: [email protected]
VP: Ing. Milan BALIŠ
900 42 Dunajská Lužná
m: 0905 715 604
e-mail: [email protected]
OFK Dunajská Lužná
Športová 749/1
900 42 Dunajská Lužná
IČO: 30798515
DIČ: 2022162340
č.ú.: 2116766955/0200
ISSF: Anton Benčič
Mlynarovičova 4, 851 03 Bratislava
m: 0948 421 110
e-mail: [email protected]
farba dresov: žltá
trenírky: modré
štulpne: žlté
IV. liga – skupina „A“
FC RUŽINOV BRATISLAVA
P: Ján KUKLA
Sklenárova 5
821 09 Bratislava
m: 0903 632 374
e-mail: [email protected]
T: Miroslav GEŠKO
Sklenárova 5
821 09 Bratislava
m: 0914 239 062
e-mail: [email protected]
MFK RUSOVCE
P: Peter GOLEJ
Kovácsová 94
851 10 Bratislava
m: 0948 536 367
e-mail: [email protected]
T: Ing. Branislav STRAKA
Balkánska 142
851 10 Bratislava
m: 0904 129 355
e-mail: [email protected]
LOKOMOTÍVA DEVÍNSKA NOVÁ VES
P: František HUPKA
M. Marečka 5
841 07 Bratislava
m: 0905 609 218
e-mail: [email protected]
GM:Ing. Peter ZUKAL
Š. Králika10
841 07 Bratislava
m: 0907 799 338
e-mail: [email protected]
FC Ružinov Bratislava, a.s.
Sklenárova 5
821 09 Bratislava
IČO 35937998
DIČ: 2022013576
č.ú.: 20263107/6500
e-mail: [email protected]
ISSF: Ján Kukla
AP: adresa FC
farba dresov: modrá
trenírky: modré
štulpne: modré
MFK Rusovce
Balkánska 101
851 10 Bratislava
IČO: 36071587
č.ú.: 0175673602/0900
ISSF: František Lošonský
m: 0903 209 666
e-mail: losonsky@car-care.sk
AP: adresa MFK
farba dresov: žltá, zelená
trenírky: žlté, zelené
štulpne: žlté, zelené
Lokomotíva Devínska Nová Ves
Vápencová 34
841 07 Bratislava
IČO: 30811465
DIČ: 2021392791
č.ú.: 20430032/0200
ISSF: Martin Polák
Továrenská 379/42, 900 66 Vysoká p. Morave
m: 0903 800 659
e-mail: admin@lokomotivadnv.sk
AP: Michal VLČEK, M. Marečka 5
841 07 Bratislava
farba dresov: modrá
trenírky: modré
štulpne: modré
67
ŠK VRAKUŇA BRATISLAVA
P: Ing. Martin MORAVČÍK
M: 0903 796 419
e-mail: martin.moravcik@gmail.com
T: Ing. Juraj ÁBEL
m: 0905 719 375
e-mail: juraj.abel@post.sk
FK ŠK DANUBIA BRATISLAVA
P: Ing. Ľubomír FOJTÍK
Jadrová 9
821 02 Bratislava
m: 0905 467 663,
e-mail: fol@danubialift.sk
T: Marián SULÁK
Mestianska 2628/2
945 01 Komárno
m: 0911 560 824
e-mail: sulak.marian@centrum.sk
ŠK ŠTART NEPOČUJÚCI 1947 BRATISLAVA
P: Igor ŠTEFEK
H. Meličkovej 22
841 05 Bratislava
m: 0901 785 799 ( len SMS)
e-mail: sksn1947bratislava@gmail.com
T: Ladislav HLAVATÝ
Saratovská 2
841 02 Bratislava
m: 0911 101 600 ( len SMS)
e-mail: sksn1947bratislava@gmail.com
FK DÚBRAVKA BRATISLAVA
P: Ing. Miroslav JANKY
Saratovská 7
841 02 Bratislava
m: 0905 613 897
e-mail: fkcra@fkcra.sk
T: Ing. Miroslav JANKY ml.
Repašského 18
841 02 Bratislava
M: 0905 322 941
68
ŠK Vrakuňa Bratislava
Poľnohospodárska 2
821 07 Bratislava 214
IČO: 30813671
č.ú.: 1112530457/0200
ISSF: Ing. Martin Moravčík
AP: adresa ŠK
farba dresov: žlto - modrá
trenírky: žlto - modré
štulpne: modré
FK ŠK Danubia Bratislava
Robotnícka 5
831 03 Bratislava
IČO: 17333661
DIČ: 2020342423
ISSF: Ing. Peter Bajtoš
Sklenárova 22, 821 09 Bratislava
m: 0907 997 262
e-mail: bajtosp@pobox.sk
AP: adresa ŠK
farba dresov: modrá
trenírky: modré
štulpne: biele
ŠK Štart Nepočujúci 1947
Trnavská cesta 33/a
831 04 Bratislava
IČO: 42254159
DIČ: 2023303590
č.ú.: 0635656214/0900
ISSF: Ladislav Hlavatý
AP: adresa ŠK
farba dresov: bielo - fialové
trenírky: čierne
štulpne: biele
FK Dúbravka
Repašského 18
841 02 Bratislava
IČO: 173155298
DIČ: 2020344579
č.ú.: 18437032/0200
ISSF: Ing. Miroslav Janky (tajomník)
AP: adresa FK
farba dresov: bledomodrá
trenírky: bledomodré
štulpne: bledomodré
FC ŠKP INTER DÚBRAVKA BRATISLAVA
P: Ing. Miroslav MRAVEC
ul. M.Sch. Trnavského 2/a
844 46 Bratislava
m: 0905 456 032
T: Ing. Pavel DERKAY
m: 0905 710 234
FK LAMAČ BRATISLAVA
P: Rastislav POLÁK
m: 0918 898 898
e-mail: polak@prapol.sk
T: Michal HUDEC
m: 0911 795 930
e-mail: michal.hudo@gmail..com
SDM DOMINO BRATISLAVA
P: Peter KVAŠŇOVSKÝ
Okružná 13
821 04 Bratislava
m: 0903 566 499
e-mail: rckvako6@gmail.com
T: Igor BÔBIK
Sklenárova 12
821 09 Bratislava
m: 0911 885 595
e-mail: christian005@azet.sk
TJ MALINOVO
P: Tibor PELLER
Zátoňská 5
900 45 Malinovo
m: 0907 751 739
e-mail: peller66@gmail.com
T: Ladislav BERNER
Športová 19
900 45 Malinovo
m: 0903 440 712
e-mail: ladislav.berner@gmail.com
ŠKP Inter Dúbravka Bratislava
M.Sch. Trnavského 2/a
844 46 Bratislava
IČO: 30844207
č.ú.: 2860035851/0200
ISSF: Ing. Juraj Filan
m: 0905 328 411
e-mail: filanj@gmail.com
AP: adresa FC
farba dresov : modrá, červená
trenírky: modré, červené
štulpne: modré, červené
FK Lamač Bratislava
Na barine
841 03 Bratislava
IČO: 31783619
č.ú.: 2308291958/0200
ISSF: Roman Mészáros
Studenohorská 27, 841 03 Bratislava
m: 0905 798 286
e-mail: r.meszaros@fina.sk
AP: Rastislav Polák
Cesta na Klanec 42/C, 841 03 Bratislava
farba dresov : modro - biela
trenírky: modro - biele
štulpne: modro – biele
SDM Domino Bratislava
Okružná 13
821 04 Bratislava
IČO 31957404
DIČ: 2021592276
č.ú.: 2627834016/1100
ISSF: Juraj Vrábel
Pluhová 14, 831 03 Bratislava
m: 0911 534 074
AP: adresa FK
farba dresov: žltá
trenírky: modré
štulpne: modré
TJ Malinovo
Športová 1
900 45 Malinovo
IČO: 36075051
DIČ: 2020709229
č.ú.: 0019189093/0900
ISSF: Andrej Čmelko
ul.Revolucionárov 9, 900 45 Malinovo
m: 0903 543 543
e-mail: cmelkoa@gmail.com
AP: adresa TJ
farba dresov: červená
trenírky: červené
štulpne: červené
69
FK VAJNORY
P: Róbert VAJDA
Kratiny 7
831 07 Bratislava
m: 0905 455 301
e-mail: robert.vajda@arguss.sk
T: Ing. Martin GRAMBLIČKA
Kataríny Bruderovej 6
831 07 Bratislava
m: 0903 745 511
e-mail: gramblicka@benten.sk
SFC KALINKOVO
P: Vladimír FRIDRICH
900 43 Kalinkovo 81
m: 0903 237 891
e-mail: fydlo1@gmail.com
T: Ján ŠURGAN
900 43 Kalinkovo 242
m: 0904 216 619
TJ ČUNOVO BRATISLAVA
P: František BODICS
Na hrádzi 62/334
851 10 Bratislava
m: 0905 953 950
e-mail: tjcunovo@mail.telekom.sk
T: Marián BROSZ
Dlhá 47/11
851 10 Bratislava
m: 0915 895 242
e-mail: mikac@mail.t-com.sk
FK Vajnory
Kratiny 7
831 07 Bratislava
IČO: 30865948
DIČ: 2022247909
č.ú.: 0630964154/0900
ISSF: Róbert Vajda
AP: P.O.BOX 3, 831 07 Bratislava
farba dresov: modrá
trenírky: modré
štulpne: modré
SFC Kalinkovo
900 43 Kalinkovo 81
IČO: 35590211
č.ú.: 3000058257/0200
ISSF: Peter Fridrich
Kalinkovo 81, 900 43
m: 0911 264 053
e-mail: fydlo1@gmail.com
AP: Jozef Sebestyen
900 43 Kalinkovo 93
farba dresov: žltá, modrá, červená
trenírky: biele, modré, červené
štulpne: biele, modré, červené
TJ Čunovo
Na hrádzi 201
851 10 Bratislava
IČO: 00688932
DIČ: 2020802630
č.ú.: 2666040032/1100
ISSF: František Bodics, Marián Brosz
AP: adresa FK
farba dresov: modrá, biela
trenírky: modré, biele
štulpne: modré, biele
IV. liga – skupina „B“
FK JABLONOVÉ
P: Jana JURNÁ
900 54 Jablonové 143
m: 0905 244 326
e-mail: gamalacky@uniqa.sk
T: Juraj SABAČ
900 54 Jablonové
m: 0905 992 920
70
FK Jablonové
900 54 Jablonové 143
IČO: 31771050
č.ú.: 5274051/5200
AP: predseda FK
ISSF: Jana Jurná
ŠFK PRENAKS JABLONEC
P: Slavomír POCISK
900 87 Jablonec 278
m: 0915 505 695
T: Radoslav BACIGÁL
900 86 Jablonec 129
m: 0907 897 567
e-mail:bacigalr@gmail.com
FK KARPATY LIMBACH
P: Matej FARBULA
Športová 20
900 91 Limbach
m: 0905 728 444
e-mail: matejfarbula@yahoo.com
T: Peter DEMOVIČ
Slnečná 7
900 91 Limbach
m: 0902 922 760
e-mail: pdemo01@gmail.com
TJ DRUŽSTEVNÍK ZÁVOD
P: Adrián MIKULIČ
Sokolská 229
908 72 Závod
m: 0903 415 269
e-mail: zavodtj@gmail.com
T: Štefan BALGA
Hlavná
908 72 Závod
m: 0903 945 605
ŠK PL. ŠTVRTOK OFK VYSOKÁ
P: Ing. Miloš SLÁDEČEK
900 68 Plavecký Štvrtok 248
m: 0905 926 704
ŠFK Prenaks Jablonec
900 87 Jablonec
IČO: 18047556
DIČ: 2020686525
č.ú.: 19189448/0900
ISSF: Andrej Chynoranský
900 87 Jablonec 282
m: 0911 289 423
e-mail: chyno282@gmail.com
AP: Radoslav Bacigál
farba dresov: červeno-čierna
trenírky: čierne
štulpne: čierne
FK Karpaty Limbach
Vinohradnícka 70/A
900 91 Limbach
IČO: 34005641
č.ú.: 3246696857/0200
ISSF: Marián Beňo
m: 0948 500 400
m_beno@azet.sk
AP: Matej Farbula
farba dresov : belasá
trenírky: biele
štulpne: belasé
TJ Družstevník Závod
Sokolská 81
908 72 Závod
IČO: 31792731
DIČ: 2021097903
č.ú.: 5029610884/0900
ISSF: Andrej Šišolák
Školská 917, 908 72 Závod
m: 0905 764 642
e-mail: andrej.zavod@gmail.com
AP: Sokolská 229, 908 72 Závod
farba dresov: biela
trenírky: čierne
štulpne: čierne
ŠK Pl. Štrvrtok OFK Vysoká
Krížna 56
821 08 Bratislava
IČO: 44264593
DIČ: 2022638519
č.ú.: 2566615951/0200
ISSF: Miloš Sládeček
AP: predseda ŠK
farba dresov: oranžová
trenírky: oranžové
štulpne: oranžové
71
TJ VEĽKÉ LEVÁRE
P: Jozef HLAVENKA
SNP 131
908 73 Veľké Leváre
m. 0908 764 944
e-mail: jozefhlavenka@gmail.com
T: Iveta FERENČIČOVÁ
Športová 612
908 73 Veľké Leváre
m: 0903 352 616
FC ZOHOR
P: Lubomír ŠKVARIDLO
Školská 3
900 51 Zohor
m: 0902 589 564
T: Jozef POLAKOVIČ
Dolná 53
900 51 Zohor
e-mail: jpolakovic.fczohor@gmail.com
TJ ZÁHORAN KOSTOLIŠTE
P: Martin RITOMSKÝ
900 62 Kostolište 413
m: 0903 227 990
e-mail: ritomskymartin@gmail.com
T: Lukáš TOMÁNEK
Záhorácka 53
901 01 Malacky
m: 0915 234 843
e-mail: tjzahorankostoliste@centrum.sk
FC DRUŽSTEVNÍK BUDMERICE
P: Miroslav BAXA
900 86 Budmerice 750
m: 0903 219 736
e-mail:
T: Jozef BABUŠKA
900 86 Budmerice 750
m: 0905 763 709
e-mail: jbabuska@zoznam.sk
ŠK ŠENKVICE
P: Ján BELKO
Chorvatská 9
900 81 Šenkvice
m: 0944 545 149
e-mail: sksenkvice.futbal@gmail.com
T: Miroslav DUGOVIČ
Lúčna 25
900 81 Šenkvice
m: 0903 472 478
72
TJ Veľké Leváre
Športová 606
908 73 Veľké Leváre
IČO: 31870848
č.ú.: 0250090686/0900
ISSF: Jozef Hlavenka
AP: adresa TJ
farba dresov: červená
trenírky: biele
štulpne: biele
FC Zohor
Na pasienkoch 1
900 51 Zohor
IČO: 318 43588
č.ú. 19189296/0900
ISSF: Jozef Polakovič
AP: adresa FK
farba dresov: modro - žltá
trenírky: modré, štulpne: modré
TJ Záhoran Kostolište
900 62 Kostolište 413
IČO: 30414610
DIČ: 1075695205
č.ú.: 1139472007/1111
ISSF: Lukáš Tománek
AP: adresa TJ
farba dresov: žltá
trenírky: zelené, štulpne: žlté
FC Družstevník Budmerice
Jablonecká cesta
900 86 Budmerice
IČO: 31800262
č.ú.: 0019194693/0900
ISSF:Jozef Babuška
AP: Stanislav Baxa
Budmerice 377, 900 86
farba dresov: čierna, trenírky: čierne
štulpne:čierne
ŠK Šenkvice
Domovina 55
900 81 Šenkvice
IČO: 34004106
č.ú.: 0019187856/0900
ISSF: Tibor Hajtmánek
m: 0904 819 575
e-mail: sksenkvice.futbal@gmail.com
AP: Ján Belko
farba dresov: ružová
trenírky: čierne, štulpne: čierne
FC MALACKY
P: Oto KOŽUCH
Partizánska 1084
901 01 Malacky
m: 0905 424 002
e-mail: kozuchoto@ovbmail.eu
T: Daniel GREIF
Rakárenská 2
901 01 Malacky
m: 0907 704 807
e-mail: greifdani@gmail.com
TJ ZÁHORAN JAKUBOV
P: Milan AMBRA
900 63 Jakubov 46
m: 0908 248 550
T: Jaroslav FERENČÁK
900 63 Jakubov 486
m: 0907 130 824
e-mail: tj.jakubov@gmail.com
TJ DUBOVÁ
P: Vladislav MANDUĽÁK
Podhorská 224/19
900 90 Dubová
m: 0905 939 909
e-mail: vlado.mandulak@zoznam.sk
T: Libor KONÍK st.
Hlavná 189
900 90 Dubová
m: 0911 943 030
PŠC PEZINOK
P: Ing. Ján ČECH
m: 0905 295 361
e-mail: jan.cech@msupezinok.sk
T: Zuzana ESCHEROVÁ
m: 0903 459 998
e-mail: escherova@chestreal.sk
FC Malacky
Zámocká 12
901 01 Malacky
IČO: 42271983
č.ú.: 4018483029/7500
ISSF: Daniel Greif
AP: Peter Iffka
Jilemnického 1190/8a, 901 01 Malacky
farba dresov: modrá
trenírky: modré
štulpne: modré
TJ Záhoran Jakubov
900 63 Jakubov 298
IČO: 30802555
č.ú.: 3204969001/5600
ISSF: Jaroslav Ferenčák
AP: tajomník TJ
farba dresov: čierno - biela
trenírky: čierne, biele
štulpne: čierne, biele
TJ Dubová
900 90 Dubová
IČO: 31823475
č.ú. 0019194335/0900
ISSF: Vladislav Manduľák
AP: predseda TJ
farba dresov: červená
trenírky: biele
štulpne: biele
PŠC Pezinok
Komenského 30
902 01 Pezinok
IČO: 31824013
DIČ: 2020662776
ISSF: Maroš Skovajsa
AP: adresa FK
farba dresov: zelená
trenírky: biele, štulpne: zeleno – biele
Mládežnícke družstvá
FK BCT BRATISLAVA
P: Otto KREMMER
Jungmannova 2
851 01 Bratislava
m: 0911 322 372
e-mail: kremmer.fkbct@centrum.sk
T: Martin BOKROŠ
Floriánske nám. 2
811 07 Bratislava
m: 0903 241 524
e-mail: bokymb@gmail.com
FK BCT Bratislava
Páričkova 22
821 08 Bratislava
IČO: 30791341
č.ú.: 0175888945/0900
ISSF: Miroslav Petrilák
m: 0905 516 724, e-mail: miro159@gmail.com
Martin Hrmo
m: 0903 408 995, e-mail: mato.hrmo@gmail.com
AP: adresa FK
73
ŠK ŽOLÍK MALACKY
P: Mgr. František LORINCZI
J. Kubinu 15
901 01 Malacky
m. 0905 224 495
e-mail: lorinczi@centrum.sk
T: Radoslav ĎURIŠ
Štúrova 141
901 01 Malacky
m: 0902 470 752
e-mail: radoslav.duris@googlemail.com
FK ŠAMORÍN-HAMULIAKOVO
P: Tibor LENGYEL
Rybárska 23
931 01 Šamorín
m: 0948 712 777
e-mail: lengyel.tibor@zoznam.sk
T: Koloman ŠNIRC
Kalinkovo 126
900 43 okr. Senec
m: 0903 728 951
e-mail: kolomane@stonline.sk
MŠK ISKRA PETRŽALKA o.z.
P: Ing. Miroslav KARAS
Kapicova 15
851 01 Bratislava
m: 0903 706 973
e-mail: fkmski@gmail.com
T : Tomáš LOJDL
Víglašská 15
851 04 Bratislava
m: 0904 260 274
e-mail: fkmski@gmail.com
ŠK Žolík Malacky
ul. J. Kubinu 15
901 01 Malacky
IČO: 31817769
DIČ: 2021780266
č.ú. 6619830005/1111
ISSF: František Lorinczi
Matúš Kuma
m: 0905 416 132
e-mail: kumamatus@pobox.sk
AP: adresa ŠK
FK Šamorín-Hamuliakovo
Brestová 362/19
900 43 Hamuliakovo
IČO: 42155533
DIČ: 2022799614
č.ú.: 2928882986/1100
ISSF: Juraj Šoltés
Hlavná 3, 931 01 Šamorín
m: 0910 955 232
e-mail: fksamorin@gmail.com
AP: Tibor Lengyel
FK MŠK Iskra Petržalka o.z.
Údernícka 20
851 01 Bratislava
IČO: 686743
DIČ: 2020933013
ISSF: Ing. Miroslav Karas
e-mail: m.karas60@gmail.com
AP: adresa MŠK
Súťaže ObFZ Bratislava – mesto
V. liga
FA BRATISLAVA
P: Ing. Martin GRENDÁR
Humenské nám. 1
851 07 Bratislava
e-mail: info@fabratislava.sk
PP: Martin GRENDÁR ml.
Humenské nám. 1
851 07 Bratislava
m: 0903 184 444
e-mail: info@fabratislava.sk
T: Jozef VALACSAY
Šíravská 6
900 28 Ivanka p/Dunaji
m: 0903 989 989
e-mail: info@fabratislava.sk
74
Futbalová akadémia Bratislava
Bieloruská 1
821 06 Bratislava
IČO: 42185548
č.ú.: 2929854645/1100
ISSF: Jozef Valacsay
AP: Šíravská 6
821 07 Bratislava
farba dresov: modro - biela
trenírky: modré
štulpne: modré
FKM KARLOVA VES BRATISLAVA
P: Ing. Jozef ČAHOJ
Hlaváčikova 24
841 05 Bratislava
m: 0903 764 702
e-mail: fkmkv@fkmkv.sk
ŠR: Ing. Anton VALOVIČ
m: 0905 609 188
e-mail: v alovic.anton@gmail.com
PP: Mgr. Richard SAVČINSKÝ
m: 0905 422 740
e-mail: savcinsky@gmail.com
FKM Karlova Ves Bratislava
Karloveská 3
841 04 Bratislava
IČO: 31803164
DIČ: 2021808415
č.ú.: 0177675548/0900
ISSF: Bc. Ľubomír Martinka
Ľ. Fullu 46, 841 05 Bratislava
m: 0904 236 523
e-mail: lubeno91@gmail.com
AP: adresa FKM
FC VOLKSWAGEN BRATISLAVA
P: Zoroslav SMOLINSKÝ
m: 0902 471 066
T: Marcel MACHO
M.Marečka 2
841 07 Bratislava
m: 0911 628 471
e-mail:marcel.macho@gmail.com
FC Volkswagen Bratislava
J. Jonáša 1
843 02 Bratislava 49
IČO: 31788769
č.ú.: 1277629658/0200
ISSF: Marcel Macho
AP: tajomník FC
FK THE DRAGONS BRATISLAVA
P: Oscar FLORES
Tabaková 3
811 07 Bratislava
m: 0908 719 004
e-mail: oscflo@gmail.com
T: Vladimír KOSTIVIAR
Kráľovské údolie 7667
811 02 Bratislava
m: 0903 575 712
FK The Dragons
Bukureštská 1
811 04 Bratislava
IČO: 42262623
ISSF: Vladimír Kostiviar
AP: tajomník FK
farba dresov: červená
trenírky: červené
štulpne: červené
FC PETRŽALKA akadémia
P: Ing. Marek MOJTO
Budovateľská 346/3
900 33 Marianka
m: 0948 323 003
e-mail: fc.petrzalka.akademia@gmail.com
T: Mgr. Rastislav KUNST
Slovanské nábrežie 10
841 10 Bratislava
m: 0903 432 855
e-mail: rastislavkunst@gmail.com
ŠK KRASŇANY BRATISLAVA
P: Martin HORŇÁK
Riazanská 6
831 03 Bratislava
m: 0905 470 779
e-mail: hornak.mail@gmail.com
T: Ing. Peter KLINKO
Rezedová 12
821 01 Bratislava
m: 0904 674 268
e-mail: peterklinko@mail.t-com.sk
FC Petržalka akadémia
M. C. Sklodowskej 1
851 04 Bratislava
IČO: 00688959
DIČ: 2020802641
č.ú.: 2924901510/1100
ISSF: Ing. Marek Mojto
AP: Viedenská cesta 257/1869
farba dresov: čierno - biela
trenírky: čierne
štulpne: čierne
ŠK Krasňany Bratislava
Riazanská 6
831 03 Bratislava
IČO: 31790151
DIČ: 2020879630
č.ú.: 11495248/0900
AP: predseda ŠK
75
SLÁVIA EKONÓM BRATISLAVA
P: Ing. Peter PRÍVRACKÝ
Iľjušinova 8
851 01 Bratislava
m: 0905 602 807
e-mail: untraco@abena.sk
T: Ing. Peter MÚČKA CSc.
Vranovská 51
851 01 Bratislava
m: 0903 662 824
e-mail: peter.mucka@savba.sk
TJ JAROVCE BRATISLAVA
P: Miroslav ROŠTÁR
Ovocná 15
851 10 Bratislava
m: 0903 254 148
e-mail: tjjarovce@gmail.com
T: David KEJDANA
Furdekova 14
851 03 Bratislava
m. 0904 428 339
FO TJ Slávia Ekonóm
Dolnozemská cesta 1
852 35 Bratislava
š. (Areál EU Pasienky)
IČO: 31812881
č.ú.: 11471385/0900
ISSF: Ing. Peter Múčka CSc.
AP: predseda FO
TJ Jarovce Bratislava
Ovocná 17
851 10 Bratislava
š: 02/6286 0123
IČO: 42181861
DIČ: 2020910826
č.ú.: 11471000/0900
ISSF: David Kejdana
AP: adresa FK
Mládežnícke družstvá
FK SCORPIONS BRATISLAVA
P: Ing. Roman RYBÁR
Hrobákova 10
851 02 Bratislava
m: 0911 062 376
e-mail:info@fkscorpions.sk
ŠK HARGAŠOVÁ ZÁHORSKÁ BYSTRICA
P: Martin KAPUSTA
Lovinského 39
811 04 Bratislava
m: 0949 309 777
e-mail: futbalzahorska@gmail.com
T: Jozef PROKOP
Plavecká 3
841 06 Bratislava
m: 0907 787 642
e-mail: prokopj@azet.sk
MFK PODUNAJSKÉ BISKUPICE
P: Mgr. Tomáš STRAKA
Fričovce 231
082 37 Široké
m: 0948 929 087
e-mail: straka1987@gmail.com
T: Inéz HALÁKOVÁ
Bieloruská 44
821 06 Bratislava
m: 0903 254 177
e-mail: Inek.halakova@gmail.com
76
FK Scorpions Bratislava
Bulharská 70
821 04 Bratislava
IČO: 42256895
č.ú.: 2954050753/0200
ISSF: Ing. Roman Rybár
AP: predseda FK
ŠK Hargašová Záhorská Bystrica
Hargašova 5
841 06 Bratislava
IČO: 30868068
DIČ: 2022263265
č.ú.: 2222270259/0200
ISSF: Jozef Prokop
AP: tajomník OZ
MFK Podunajské Biskupice
Bieloruská 44
821 06 Bratislava
IČO: 42271894
DIČ: 2023956759
č.ú.: 2929900234/1100
ISSF: Mgr. Tomáš Straka
AP: adresa MFK
FUTBALOVÁ AKADÉMIA LAFRANCONI FTVŠ UK
P: Miroslav HOLIENKA
Futbalová akadémia Lafranconi FTVŠ UK
Nábr. arm.gen.Ľ.Svobodu 9
Bratislava
814 69 Bratislava
ISSF: Igor Bôbik
m: 0903 222 089
Nábr.arm.gen.Ľ.Svobodu 9
e-mail: holienka@fsport.uniba.sk
814 69 Bratislava
T: Anton LEDNICKÝ
m: 0911 885 595
Nábr. arm.gen.Ľ.Svobodu 9
e-mail: christian005@azet.sk
814 69 Bratislava
AP: Nábr.arm.gen.Ľ.Svobodu 9
m: 0905 514 079
814 69 Bratislava
e-mail: lednicky@fsport.uniba.sk
Súťaže ObFZ Bratislava – vidiek
V. liga
ŠK GAJARY
P: Ing. Martin RYBECKÝ
Hlavná 117
900 61 Gajary
m: 0903 045 085
e-mail: m.rybecky@gmail.com
T: Ján ŠKRINÁR
Záhradná
900 61 Gajary
m: 0908 118 665
OFK VYSOKÁ PRI MORAVE
P: Ivan MIKULÁŠEK
Športová 242/27
900 66 Vysoká pri Morave
m: 0905 986 162
T: Karol DVORAN
Robotnícka 732/123
900 66 Vysoká pri Morave
m: 0918 402 717
e-mail: kdvoran@vysokaprimorave.sk
FK BORINKA
P: Jozef POKORNÝ
Dlhá 93
900 32 Borinka
m: 0907 298 433
T: Štefan HANÚSEK
Borinka
m: 0905 241 916
ŠK Gajary
Športová 760
900 61 Gajary
IČO: 35607335
DIČ: 2020647585
ISSF: Ing. Martin Rybecký
AP: predseda
farba dresov: modro-červená
trenírky: modré
štulpne: modré
OFK Vysoká pri Morave
Športová 1/218
900 66 Vysoká pri Morave
IČO: 42136628
DIČ: 20229390
č.ú.: 0650071898/0900
ISSF: Karol Dvoran
AP: predseda OFK
FK Borinka
900 32 Borinka
IČO: 42354447
č.ú.: 0019197798/0900
ISSF: Martin Havran
Mierova 26, Bratislava
m: 0907 584 534
e-mail: fkborinka@gmail.com
AP: predseda FK
farba dresov: žltá
trenírky: čierne
štulpne: čierne
77
FK ZÁHORSKÁ VES
P: Peter JUHÁSZ
V Jertáši 383
900 65 Záhorská Ves
m: 0917 492 884
e-mail: p.juhasz@zoznam.sk
T: Pavol JANČEK
Veľká ulička 300/2
900 65 Záhorská Ves
m: 0904 066 055
TJ NV PERNEK
P: Kristína PROKOPOVÁ
č.d. 313
900 53 Pernek
m: 0902 313 806
e-mail: kristina.prokopova@gmail.com
T: Marián HURBAN
č.d.21
900 53 Pernek
m: 0905 605 438
FC SUCHOHRAD
P: Stanislav KNÉBL
900 64 Suchohrad 295
m: 0914322 901
T: Andrea GRUJBÁROVÁ
900 64 Suchohrad 27
m: 0902 965 901
e-mail: a.grujbarova@gmail.com
FK MALÉ LEVÁRE
P: Róbert PIROŽKA
Holíčska 14
851 01 Bratislava
m: 0904 066 666
T: Dušan TRIZULIAK
Vavilovova 6
851 01 Bratislava
ŠK ZÁHORÁK PLAVECKÝ MIKULÁŠ
P: Ladislav KLÍMA
906 35 Plavecký Mikuláš 373
m: 0905 525 096
e-mail: knossro@gmail.com
T: Viliam TARKOŠ
906 35 Plavecký Mikuláš
m: 0905 795 867
e-mail: vilotarkos@gmail.com
78
FK Záhorská Ves
Hlavná 29
900 65 Zahorská Ves
IČO: 305219
č.ú.: 0019192866/0900
ISSF: Dávid Malík
Pri Prvej kaplnke 214/11
900 65 Záhorská Ves
m: 0908 028 265
AP: predseda FK
farba dresov: tmavomodrá
trenírky: tmavomodré
štulpne: žlté
TJ NV Pernek
900 53 Pernek
IČO: 00305014(IČO Obecného úradu)
ISSF: Vladimír Zaiček
č.d. 336, 900 53 Pernek
m: 0903 181 966
slovanpernek@centrum.sk
AP: Vladimír ZÁMEČNÍK
900 53 Pernek 21
FC Suchohrad
900 64 Suchohrad 271
IČO: 42263280
č. účtu: 3038581553/0200
ISSF: Adela Knéblová
m: 0903 110 111
e-mail: adela.kneblova@gmail.com
AP: adresa FC
farba dresov: žltá, trenírky: zelené, štulpne: zelené
FK Malé Leváre
908 74 Malé Leváre
IČO: 30858101
AP: Obecný úrad Malé Leváre
č.177
908 74 Malé Leváre
ŠK Záhorák Plavecký Mikuláš
906 35 Plavecký Mikuláš
IČO: 42268991
DIČ: 2023708742
č.ú. 0180179035/0900
ISSF: Ing. Radovan Ščepka
906 35 Plavecký Mikuláš 158
m: 0907 292 258
e-mail: radovan.s123@gmail.com
FK KUCHYŇA
P: Radoslav POLÁK
900 52 Kuchyňa 33
m: 0918 404 064
e-mail: janamrkvova@azet.sk
T: Štefan ADAMKO
900 52 Kuchyňa 46
m: 0918 900 666
e-mail: fkkuchyna@adamko.eu
FK Kuchyňa
Sanitra 563
900 52 Kuchyňa
IČO: 31805205
DIČ: 0031805205
ISSF: Anton Pálka,
Hrubá strana 308, 900 52 Kuchyňa
m: 0910 222544
e-mail: gapapalka@gmail.com
AP: FK Kuchyňa
Hrubá strana 308, 900 52 Kuchyňa
FK STUDIENKA
P: Stanislav DEMETROVIČ
Studienka 274
908 75 Studienka
m: 0907 798 266
e-mail: škola@zsstudienka.edu.sk
T: Marián NÍZKY
908 75 Studienka
m: 0907 798 266
FK Studienka
Studienka 274
908 75 Studienka
IČO 31811825
č.ú.: 1643237356/0200
ISSF: Jana Kubincová
m: 0903 428 322
AP: predseda FK
OŠK MARIANKA
P: PaeDr. Julius DUBOVSKÝ
Borinská 16
900 33 Marianka
m: 0910 797927
T: Ing. Lukáš DUBOVSKÝ
Repašského 10
841 01 Bratislava
m: 0903 720 885
e-mail: dubovskyluk@gmail.com
OŠK Marianka
Školská 32
900 33 Marianka
IČO: 42170044
DIČ: 2022931196
č.ú. 2623120489/1100
ISSF: Ing. Radovan Suchánek
Mamateyova 5, 851 04 Bratislava
Ing. Lukáš Dubovský
FC SLOVAN MODRA
P: René FÉDER
Národná 140
900 01 Modra
m: 0911 967 216
e-mail:slovanmodra@gmail.com
T: Milan RUŽEK
Kalinčiakova 51
900 01 Modra
m: 0905 853 455
CFK PEZINOK - CAJLA
P: Milan VENCEL
Banícka 45
902 01 PEZINOK
m: 0903 737 351
e-mail: milan.vencel@ferroplast.sk
T: Peter HUSKA
Bratislavská 126
902 01 PEZINOK
m: 0904 250 699
e-mail: huskapeter@centrum.sk
FC Slovan Modra
Kalinčiakova 6
900 01 Modra
IČO: 36065021
č.ú.: 6606357001/5600
ISSF: Norbert Vojtko
Sv. Urbana 4, Šenkvice
m: 0914 338 000
CFK Pezinok - Cajla
Cajlanská 243/A
902 01 Pezinok
IČO: 31103367
č.ú. 19188488/0900
ISSF: Milan Vencel
AP: tajemník CFK
farba dresov: zelená
trenírky: čierne
štulpne: čierne
79
GRINAVSKÝ FUTBALOVÝ KLUB - 1923
P: Daniel TAHOTNÝ
Ul. 1. mája 6
902 01 Pezinok
m: 0907 169 170
e-mail: danotaho@gmail.com
T: Dušan PETRÁŠ
Trnavská 11
902 01 Pezinok
m: 0918 708217
e-mail: dusan.petras@cofely-prs.sk
FC SLOVAN ČASTÁ
P: Alexander SZELEPCSÉNYI
Poľná 592
900 89 Častá
m: 0918 654 596
e-mail: alexander.szelepcsenyi@centrum.sk
T: Ivan RUŽEK
Fándlyho 56/19
900 89 Častá
m: 0901 707 363
e-mail: ruzekivan@gmail.com
OFC 014 VINOSADY
P: Milan LEMPOCHNER
Modranská 163
902 01 Vinosady
m: 0905 600 807
e-mail: starosta@vinosady.sk
T: Damiján KRASŇANSKÝ
Pezinská 67
902 01 Vinosady
m: 0904 613 793
TJ SLOVAN VIŠTUK
P: Róbert ORAVEC
Vištuk č.d. 263
900 85 Vištuk
m: 0905 866 315
oravec.robo@gmail.com
T: Peter KROČKA
Vištuk 154, 900 85
m: 0903 936 794
TJ DRUŽSTEVNÍK DOĽANY
P: Matúš JEŠKO
900 88 Doľany 364
m: 0901 710 174
T: PhDr. Ľubica KLEINOVÁ
900 88 Doľany 265
m: 0905 431 809
e-mail: lubicakleinova555@gmail.com
80
Grinavský futbalový klub - 1923
Myslenická 3
902 03 Pezinok
IČO: 42185874
č.ú.: 5010723125/0900
ISSF: Daniel Tahotný
AP: adresa GFC
farba dresov: bordová
trenírky: biele
štulpne: bordové
FC Slovan Častá
Sokolská 1
900 89 Častá
IČO: 31819834
č.ú.: 2264353853/0200
ISSF: Veronika Baxová
Poľná 592, 900 89 Častá
m: 0902 943 107
e-mail: veronikabaxova@centrum.sk
AP: predseda FC
Obecný futbalový klub OFC 014 Vinosady
Pezinská 95
902 01 Vinosady
IČO: 42361800
ISSF: JUDr. Peter Jedinák
Svätoplukova 2, 902 01 Pezinok
m: 0905 550 610
e-mail: peter.jedinak71@gmail.com
AP: adresa OFC
farba dresov: žltá, modrá
trenírky: modré
štulpne: modré
TJ Slovan Vištuk
900 85 Vištuk 263
IČO: 31815979
č.ú.: 2664740027/1100
ISSF: Róbert Oravec
AP: adresa TJ
AP: predseda
farba dresov: bordová
trenírky: bordové
štulpne: bordové
TJ Družstevník Doľany
900 88 Doľany
IČO: 17641411
č.ú.: 0019194247/0900
ISSF: PhDr. Ľubica Kleinová
AP: tajemník TJ
ŠK KAPLNA
P: Róbert POLAKOVIČ
Kaplna 191
900 84 Kaplna
m: 0905 386 014
robert.polakovick@googlemail.com
ŠK NOVÁ DEDINKA
P: Ladislav MALUNIAK
Poľná 111
900 29 Nová Dedinka
m: 0905 553 501
e-mail: l.maluniak@gmail.com
T: Ing. Ľubomír HRMO
Hlavná 42/A
900 29 Nová Dedinka
m: 0903 700 962
e-mail: ing.hrmo.lubomir@gmail.com
FK DRUŽSTEVNÍK BLATNÉ
P: Patrik MILOŠOVIČ
Hoštáky 466
900 82 Blatné
m: 0915 741072
T: Marián DUGOVIČ
Bratislavská 568/53A
900 82 Blatné
m: 0903 842167
TJ HRUBÝ ŠÚR
P: Plamen KAMARASHKI
m: 0905 806 531
e-mail: kamarashki.plamen@gmail.com
T: Zoltán AJPEK
m: 0908 749 467
e-mail: zoltan.ajpek@gmail.com
ŠK ČATAJ - FK
P: Milan RÁŠO
900 83 Čataj 280
m: 0907 163 400
e-mail: raso.milan@centrum.sk
T: Martin Matúš
m: 0905 408 750
e-mail: martin.matus8@gmail.com
ŠK Kaplna
900 84 Kaplna 191
IČO: 42182697
DIČ: 2023175836
č.ú.: 5022737313/0900
ISSF: Róbert Polakovič
AP: predseda ŠK
ŠK Nová Dedinka
Športová ul. 3
900 29 Nová Dedinka
IČO: 31823483
DIČ: 2021915995
č.ú.: 0019196146/0900
ISSF: Ing. Ľubomír Hrmo
AP: tajomník ŠK
farba dresov: žltá
trenírky: zelené
štulpne: žlté
FK Družstevník Blatné
Hoštáky 466
900 82 Blatné
IČO: 18046959
č.ú.: 2227887856/0200
ISSF: Patrik Milošovič
AP: adresa FK
TJ Hrubý Šúr
č. 155
903 01 Hrubý Šúr
IČO: 36070751
č.ú.: 4017367499/7500
ISSF: Zoltán Ajpek
AP: predseda TJ
farba dresov: červená
trenírky: červené
štulpne: červené
ŠK Čataj - FK
Hlavná ul.
900 83 Čataj
IČO: 223689
č.ú.: 19188760/0900
ISSF: Martin Matúš
AP: predseda ŠK
farba dresov: červeno-čierna
trenírky: čierne
štulpne: čierne
81
ŠK IGRAM
P: Pavol AUGUSTÍN
900 84 Igram 210
m:0905 248 739
e-mail: autovrakoviskomatty@gmail.com
T: Peter NEMČEK
900 84 Igram 110
m: 0911 788 351
e-mail: peter.nemecek@centrum.sk
OŠK CHORVÁTSKY GROB
P: Dušan TRNKA
Robotnícka 3
831 03 Bratislava
m: 0903 203 304
e-mail: futbalchgrob@gmail.com
T: Peter BOROVSKÝ
Svätoplukova 37
m. 0903 465 578
ŠKO MILOSLAVOV
P: Viktor RIEGEL
Alžbetin Dvor 1326
900 42 Miloslavov
m: 0904 444 777
e-mail: skmiloslavov@centrum.sk
T: Róbert RIEGEL
m: 0904 581 083
robobagio@gmail.com
ŠK IGRAM
900 84 Igram 112
IČO: 31823424
č.ú.: 0019196242/0900
ISSF: Peter Nemeček
AP: tajomník ŠK
OŠK Chorvátsky Grob
Športova ul.
900 25 Chorvátsky. Grob
IČO: 31823165
č.ú.: 2972628053/0200
ISSF: Dušan Trnka
AP: predseda OŠK
ŠK obce Miloslavov
Alžbetin dvor 181
900 42 Miloslavov
IČO: 30868106
č.ú. 2625074420/1100
ISSF: Martin Sitiar
m: 0903 256 164
e-mail: skmiloslavov@centrum.sk
AP: adresa ŠK
Mládežnícke družstvá
ŠK LÁB
P: Rudolf LEDNÍK ml.
Láb 500
900 67 Láb
m: 0918 482 033
e-mail: rudolednik@yahoo.co.uk
T: Daniel STROLKA
Láb 520
900 67 Láb
m: 0903 719 510
e-mail: daniel.strolka@iveco.com
FK V SOLOŠNICI
P: Stanislav BLECHA
906 37 Sološnica 159
m: 0904 566 454
e-mail: blecha@zmop.sk
82
ŠK Láb
900 67 Láb
IČO: 31811701
č.ú.: 10326194/5200
ISSF: Rudolf Ledník
AP: predseda ŠK
FK v Sološnici
906 37 Sološnica 32
IČO: 31870830
č.ú.: 2621860205/1100
ISSF: Peter Terál
m: 0911 650 654
e-mail: p.teral@stoeu.sk
AP: adresa FK
NOMINAČNÁ LISTINA ROZHODCOV BFZ V SÚŤAŽIACH SFZ
PRE SÚŤAŽNÝ ROČNÍK 2014 / 2015
Priezvisko a meno
Mail
Mobil
1.
CHUDÁ Petra
petra_chuda@hotmail.com
0948 106 290
2.
KRUŽLIAK Ivan
ivankruzliak@gmail.com
0904 864 024
3.
MATÚŠ Roman
roman.matus410@gmail.com
0908 761 844
4.
PAVLÍK Jozef
jozefpavlik8@gmail.com
0905 538 065
5.
SMOLÁK Michal
michalsmolak@orangemail.sk
0905 235 351
6.
SOMOLÁNI Adam
adamsomolani@gmail.com
0911 274 983
7.
ŠPAČEK Marek
marek.spacek@hotmail.com
0911 227 207
8.
ŠUNIAR Pavol
pavolsuniar@gmail.com
0905 746 234
9.
TRENČANSKÝ Tomáš
trenky15@azet.sk
0915 150 930
10.
TRUTZ Richard
trutzr@ta3.com
0903 632 595
NOMINAČNÁ LISTINA ASISTENTOV BFZ V SÚŤAŽIACH SFZ
PRE SÚŤAŽNÝ ROČNÍK 2014 / 2015
Priezvisko a meno
Mail
Mobil
1.
BEDNÁR Peter
bednar@markiza.sk
0907 404 365
2.
BORSÁNYI Martin
borsim@azet.sk
0903 766 707
3.
BÓLLO Peter
peter.bollo@jci.com
0918 872 703
4.
JANKOVIČ Marián
marian.jankovic@minv.sk
0905 281 468
5.
MÓKOŠ Tomáš
tomas.mokos@gmail.com
0905 437 050
6.
POZOR Ján
lippi138@gmail.com
0903 134 232
0903 960 979
7.
ROSZBECK Mário
roszbeckmario@gmail.com
8.
SOMOLÁNI Tomáš
tomassomolani@zoznam.sk
0905 222 314
9.
TOMÁNEK Lukáš
bari103bg@azet.sk
0915 234 843
10.
VICIAN Martin
martin.vician@centrum.sk
0903 234 696
83
NOMINAČNÁ LISTINA DELEGÁTOV BFZ V SÚŤAŽIACH SFZ
PRE SÚŤAŽNÝ ROČNÍK 2014 / 2015
Pozorovatelia rozhodcov
Priezvisko a meno
1.
2.
Mail
Mobil
FAŠUNG Ján
jan.fasung@futbalsfz.sk
0902 937 009
0903 245 060
KOPČA Miloš
mikostav@stonline.sk
3.
KRCHŇÁK Dušan
krchnakd@gmail.com
0902 937 042
4.
LIKAVSKÝ Peter
peter.likavsky@gmail.com
0905 264 581
5.
MARKO Jozef
jmarko@netax.sk
0905 602 394
6.
MEDVEĎ Vladimír
vladimir.medved@futbalsfz.sk
0904 804 812
7.
SUCHÝ Ľubomír
lubomir.suchy@skgeodesy.sk
0903 761 434
8.
UDVARDY Ľubomír
lubomir.udvardy@futbalsfz.sk
0905 498 868
9.
ZÁBRANSKÝ Jaroslav
jaroslav.zabransky@futbalsfz.sk
0902 937 033
NOMINAČNÁ LISTINA DELEGÁTOV BFZ V SÚŤAŽIACH SFZ
PRE SÚŤAŽNÝ ROČNÍK 2014 / 2015
Delegáti stretnutia
Priezvisko a meno
84
Mail
Mobil
1.
BÓC Miroslav
miro.boc@gmail.com
0904 897 302
2.
CHOCHOLOUŠ Jozef
chocholous@chnch.sk
0908 717 100
3.
KOŠIČÁR František
Kosicar.frantisek@gmail.com
0904 545 797
4.
LÍŠKA Rudolf
rudofox@gmail.com
0905 654 030
5.
LÔNČÍK Milan
milanloncik@gmail.com
0904 847 740
6.
TOMÁŠOVÁ Renáta
renata.tomasova@zoznam.sk
0903 270 376
NOMINAČNÁ LISTINA ROZHODCOV BFZ
PRE SÚŤAŽNÝ ROČNÍK 2014 / 2015
Majstrovstvo regiónu Bratislavy (S3BA)
Priezvisko a meno
Mail
Mobil
1.
BLÁHA David
davidblaha3@gmail.com
0908 021 970
2.
BOHUN Mário
bohun@centrum.sk
0905 310 882
3.
BRODY Milan
7brody@gmail.com
0949 378 322
4.
CVENGROŠ Peter
cvengi7@gmail.com
0944 697 954
5.
DOBROVSKÝ Marián
dobrovsky.m@gmail.com
0918 663 482
6.
DUJAVA Daniel
danielldujava@gmail.com
0911 098 707
7.
ĎURČO Martin
martin.durco@gmail.com
0908 185 511
8.
GAŽI Peter
peto@prohockeyshop.sk
0911 123 348
9.
HAJNALA Martin
matkokubko-1@azet.sk
0915 693 824
10.
HAVRILA Marek
markh@centrum.sk
0917 361 121
11.
HENČEK Róbert
robert.hencek@gmail.com
0908 719 329
12.
CHROMÝ Andrej
andrej.chromy@gmail.com
0908 697 698
13.
JEŽÍK Peter
pichlacik@gmail.com
0903 391 587
14.
LACKOVIČ Mário
m.mariolackovic@gmail.com
0918 334 860
15.
LAUER Lukáš
lukas.lauer5@gmail.com
0911 290 190
16.
MARTINKOVIČ Peter
peter.martinkovic7@gmail.com
0903 378 788
17.
MARTIŠ Viktor
viktor.martis@sam-metalchem.sk
0918 630 534
18.
MOSOR Tomáš
tomas.mosor@gmail.com
0948 528 505
19.
PARILÁK Boris
parilak.boris@gmail.com
0903 062 507
20.
PIATKA Pavol
hyndor@gmail.com
0904 914 860
21.
POLAKOVIČ Ľuboslav
luboslav.polakovic@minv.sk
0911 733 747
22.
ROZINEK Michal
rozinekm@centrum.sk
0915 312 462
23.
SMOLÍKOVÁ Katarína
ksmolikova@gmail.com
0915 734 196
24.
SRNA Tomáš
srna.tomas@gmail.com
0911 306 082
25.
STRAKA Tomáš
tomasstraka1987@gmail.com
0948 929 087
26.
ŠČURY Ján
janoscury@post.sk
0905 895 969
27.
TANGLMAYER Rastislav
romanatanglmayer@hotmail.com
0905 247 721
28.
VAŠŠ Marián
marian.vass@gmail.com
0908 122 798
29.
ZÁLESŇÁK Boris
boris.zalesnak@gmail.com
0905 285 558
85
NOMINAČNÁ LISTINA ROZHODCOV BFZ
PRE SÚŤAŽNÝ ROČNÍK 2014 / 2015
S4A / S4B
Priezvisko a meno
86
Mail
Mobil
1.
ABRMAN Martin
m.abrman@gmail.com
0902 288 545
2.
AUGUSTOVIČ Peter
peter.augustovic@gmail.com
0948 066 288
3.
ČERNÝ Pavol
cerny.pavol@gmail.com
0915 107 520
4.
ČIŽMÁR Ľubomír
lubomir.cizmar1976@gmail.com
0907 719 098
5.
DÁVID Dušan
dusan.david1@gmail.com
0904 937 479
6.
FISCHER Marian
marianfischer219@gmail.com
0911 343 500
7.
GOSIOROVSKÝ Andrej
andrej.gosi@gmail.com
0907 100 053
8.
GRÁC Patrik
pa3k.grac@gmail.com
0949 872 826
9.
HÁDEK Rastislav
rastislav.hadek@gmail.com
0903 946 917
10.
HRAZDIRA Miroslav
miroslav.hrazdira@azet.sk
0905 615 522
11
HUDY Radovan
rado.hudy@gmail.com
0904 762 525
12.
CHÁLKA Igor
i.chalka4@gmail.com
0903 341 364
13.
KACHNIČ Ivan
ivan.kachnic@centrum.sk
0905 590 800
14.
KARDELIS Milan
milan.kardelis@gmail.com
0904 365 065
15.
KOČICKÝ Igor
igorkocicky@gmail.com
0908 971 869
16.
KOŠTRNA Lukáš
kostrna.lukas@gmail.com
0904 909 999
17.
KRIŽKO Milan
milan.krizko@gmail.com
0902 836 826
18.
KŘIVAN Martin
martin-78@azet.sk
0911 268 843
19.
LACIŇÁK Jozef
jozo666@centrum.sk
0915 514 293
20.
MALÁRIK Filip
fmalarik@gmail.com
0915 151 487
21.
MARETTA Tomáš
tmaretta@gmail.com
0948 066 513
22.
MARTINKOVIČ Peter st.
ofo14@azet.sk
0905 705 860
23.
MARTIŠKA Michal
michalmartiska21@gmail.com
0911 508 086
24.
MATEJOVÁ Gabriela
gabriela.matejova@gmail.com
0944 384 912
25.
OLŠA Dušan
dusanolsa9@gmail.com
0910 180 277
26.
POLOMSKÝ Stanislav
stanopolo@gmail.com
0903 545 496
27.
PIRNÍK Andrej
andrejpirnik@gmail.com
0904 262 426
28.
RALBOVSKÝ Tomáš
ralbovsky.tomino@gmail.com
0915 246 188
29.
RUC Marián
rucinger@yahoo.com
0949 728 040
30.
SAMKO Karol
karolsamko@pobox.sk
0911 299 002
31.
SOMOŠI Ján
jan.somosi@gmail.com
0907 966 426
32.
STRAPEK Jakub
strapek.jakub@gmail.com
0908 029 295
33.
SZAKÁLL Peter
petulo78@post.sk
0905 593 403
34.
VALKO Juraj
juraj.valko22@gmail.com
0908 955 787
Podmienečne zaradení
1.
BERNER Tomáš
tomas.berner@gmail.com
0910 931 933
2.
JENDRUŠ Vladimír
vladojsc@gmail.com
0904 689 619
3.
KRONERAFF Martin
kroneraff.martin@gmail.com
0902 188 097
4.
MORAVEC Martin
moravec.m.martin@gmail.com
0911 500 901
5.
ORLICKÝ Martin
m.orlicky@centrum.sk
0904 401 065
6.
PACALAJ Jozef
jozef.pacalaj@centrum.sk
0915 039 385
7.
SMIRNOV Roman
roman.smirnov91@gmail.com
0902 937 050
8.
ŠČEPÁN Rastislav
continental.scepan@azet.sk
0911 721 079
NOMINAČNÁ LISTINA DELEGÁTOV BFZ
PRE SÚŤAŽNÝ ROČNÍK 2014 / 2015
Majstrovstvo regiónu Bratislavy (S3BA)
Priezvisko a meno
Mail
Mobil
1.
BEŇO Karol
beno.karol@gmail.com
0903 432 547
2.
BRODY Milan
lubica.brodyova@stuba.sk
0949 276 190
3.
CSABAY Roman
roman.csabay@gmail.com
0903 220 591
4.
DARLEA Adrián
darlea.adrian@zsr.sk
0903 272 572
5.
HÁJEK Anton
tono.hajek@centrum.sk
0905 742 563
6.
CHLADEK Gabriel
gabrielchladek@gmail.com
0905 559 716
7.
JABLONICKÝ Miroslav
mijablonicky@gmail.com
0905 544 149
8.
KELLER Jozef
j.keller@auxilius.sk
0905 273 932
9.
ĽUPTÁK Štefan
s.luptak@centrum.sk
0908 733 349
10.
MINÁRIK Pavol
minarikp4458@azet.sk
0911 397 156
11.
PÁCHNIK Pavol
pachnik@gmail.com
0917 560 140
12.
PRÍKOPA Pavel
pavel.prikopa@centrum.sk
0905 474 471
13.
RICHTÁRIK Miroslav
miroslav.richtarik@gmail.com
0911 451 142
87
14.
SOMOLÁNI Kamil
kamilsomolani@gmail.com
0903 723 828
15.
TRUCHLÝ Miroslav
maxotruchly@gmail.com
0902 129 702
NOMINAČNÁ LISTINA DELEGÁTOV BFZ
PRE SÚŤAŽNÝ ROČNÍK 2014 / 2015
S4A / S4B
Priezvisko a meno
88
Mail
Mobil
1.
BANIČ Alojz
abanic@azet.sk
0904 146 979
2.
DADYKIN Róbert
robert.dadykin@gmail.com
0905 454 250
3.
ELEFANT Marián
elefant.marian@gmail.com
0905 232 638
4.
FARBULA Ján
jan.farbula@gmail.com
0905 526 761
5.
HILKA Štefan
s.hilka@centrum.sk
0919 177 540
6.
LAZAR Rudolf
rudo.lazar@gmail.com
0911 260 205
7.
MARCZELL Alexander
marczell.alexander@zoznam.sk
0905 648 047
8.
MAZANEC Peter
peter.mazanec@zoznam.sk
0948 238 333
9.
MYDLÁRIK Ľubomír
lu1@atlas.sk
0905 392 006
10.
ONDRUŠEK Vladimír
vond25@gmail.com
0905 973 126
11.
PINČEK Juraj
juraj.pincek@centrum.sk
0905 787 199
12.
POGÁNY Juraj
jurajpogy@gmail.sk
0905 267 813
13.
RÁŠO Milan
raso.milan@centrum.sk
0907 163 400
14.
SLEZÁK Jozef
denisa.slezakova@nou.sk
0908 434 636
15.
ŠUNIAR Ján
janosuniar@gmail.com
0902 178 260
NOMINAČNÁ LISTINA ROZHODCOV ObFZ BRATISLAVA - MESTO
PRE SÚŤAŽNÝ ROČNÍK 2014 / 2015
Priezvisko a meno
Adresa bydliska
Mobil
1.
BARIN Ivan
821 03 Bratislava, Komárnická 24
0911/266 356
2.
BOČÁK Jozef
821 07 Bratislava, Korytnická 1
0905/938 610
3.
ČERVENÁK Ján
821 06 Bratislava, Orenburská 1
0904/097 061
4.
DANO Marcel
841 02 Bratislava, K. Adlera 1
0910/629 662
5.
GLIŠEVIČ Andrej
821 03 Bratislava, Jašíkova 19
0915/794 774
6.
HARGAŠ Lukáš
851 01 Bratislava, Nábrežná 14
0948/605 089
7.
CHOREŇ Matej
831 02 Bratislava, Račianska 85
0902/625 725
8.
JANCO Peter
026 01 Dolný Kubín, M. Hattalu 14
0915/141 331
9.
JAŠŠO Miroslav
029 52 Hruštín, Dedina 705
0911/855 696
10.
KAŠPER František
821 02 Bratislava, Zimná 4
0944/084 900
11.
KOCUREK Tomáš
052 01 Spišská Nová Ves, Hutnícka 7
0910/291 164
12.
KRAMÁR Maroš
038 61 Vrútky, gen. A. Kordu 3
0904/550 794
13.
KRAVÁRIK Oliver
821 05 Bratislava, Čečinová 16/E
0918/750 504
14.
KRČ Adrián
821 07 Bratislava, Dudvážska 16
0944/153 536
15.
KRČOVÁ Mária
821 07 Bratislava, Železničná 3
0902/479 582
16.
KRUŽLIAK Andrej
831 06 Bratislava, Plickova 10
0944/970 059
17.
KUZMOVÁ Barbora
821 07 Bratislava, Dudvážska 18
0902/659 848
18.
LACENA Michal
851 07 Bratislava, Antolská 4
0910/402 631
19.
LÁSKA Tomáš
980 55 Klenovec, J. Švermu 478
0914/111 014
20.
LOVÁS Patrik
831 01 Bratislava, Na revíne 19
0904/027 651
21.
LUPTÁK Vladimír
962 04 Kriváň, Kriváň 303
0905/303 421
22.
MISTRÍK Michal
977 01 Brezno, MPČL 52
0918/102 362
23.
ORLÍKOVÁ Marianna
821 07 Bratislava, Baltská 3
0911/282 766
24.
PLONKA Pavol
831 01 Bratislava, Magurská 33
0917/897 413
25.
RATAJ Tomáš
841 05 Bratislava, Ľ. Fullu 3
0910/369 426
26.
SABO Peter
851 07 Bratislava, Antolská 8
0914/334 434
27.
SIVÁK Jakub
090 33 Turany nad Ondavou, Lomné 2
0918/758 065
28.
STRAKA Martin
821 02 Bratislava, Astronomická 5
0907/299 066
29.
ŠTOFIK Dušan
821 01 Bratislava, Haburská 16
0918/560 753
30.
ŠTVRTECKÝ Šimon
821 03 Bratislava, Exnárova 43
0908/533 338
31.
TAKÁČ Martin
841 08 Bratislava, P. Horova 8
0910/188 611
32.
TEŤÁK Ján
029 52 Hruštín, Slnečná 142/26
0949/409 010
33.
TRISKAL James
821 06 Bratislava, Bieloruská 10
0903/182 972
34.
VANEK Andrej
841 05 Bratislava, H. Meličkovej 15/A
0911/981 228
35.
VOLEK Michal
831 03 Bratislava, Vajnorská 43
0915/389 457
36.
ŽILAVÝ Lukáš
831 06 Bratislava, Rybničná 61/B
0904/557 640
89
NOMINAČNÁ LISTINA DELEGÁTOV ObFZ BRATISLAVA - MESTO
PRE SÚŤAŽNÝ ROČNÍK 2014 / 2015
Priezvisko a meno
Adresa bydliska
Mobil
1.
BERKOVIČ Alexander
851 10 Bratislava, Balkánska 78
0908/127 676
2.
DOBOŠ Ján
851 01 Bratislava, Vilová 33
0911/415 636
3.
LEHUTA Rudolf
851 01 Bratislava, Belinského 9
0905/154 793
4.
MINAROVIČ Jozef
821 07 Bratislava, Toryská 8
0918/023 520
5.
SOCHOR Ivan
811 02 Bratislava, Martinengova 2
0902/937 004
NOMINAČNÁ LISTINA ROZHODCOV ObFZ BRATISLAVA - VIDIEK
PRE SÚŤAŽNÝ ROČNÍK 2014 / 2015
Priezvisko
90
e-mail
mobil
1.
AUGUSTOVIČ Peter
peter.augustovic1@gmail.com
0908/556 955
2.
BOČÁK Ján
jbocak@gmail.com
0915/661 079
3.
BREJCHA Milan
milanbrejcha@centrum.sk
0915/843 779
4.
ĎURIŠ Radoslav
radoslav.durisml@gmail.com
0949/278 873
5.
GAJARSKÝ Slavomír
nemá
0904/057 282
6.
GILAN Miroslav
gilan.miros@gmail.com
0908/747 656
7.
HABO Róbert
roberthabo@zoznam.sk
0944/065 447
8.
HUSKA Peter
huskapeter@centrum.sk
0904/250 699
9.
KARDELIS Milan
milankardelis@gmail.com
0904/365 065
10. KOVÁČ Ľubomír
kovaclubomir23@gmail.com
0948/020 256
11. KOŽÍK Pavol
agkaktus@gmail.com
0919/376 626
12. PARACKOVÁ Iveta
parackova.i@gmail.com
0918646 617
13. MIČURA Juraj
mici01@centrum.sk
0908/845 183
14. MIŠKO Róbert
misko@nou.sk
0903/450 112
15. OLŠA Marcel
brumibrumibrum@gmail.com
0902/265 059
16. OPÁLEK Peter
opalek55555@gmail.com
0917/638 998
17. PATLEVIČ Miroslav
patlevicmiro@centrum.sk
0911/444 533
18. POLAKOVIČ Andrej
adypolakovic@gmail.com
0911/135 238
19. ROZBORA Kristián
rozbora .kristian@gmail.com
0918/115 618
20. RYBÁR Peter
p.rybar53@gmail.com
0903/768 336
21. SOBOLOVÁ Lenka
lenkasobolova@azet.sk
0944/328 232
22. STRAPEK Jakub
strapek.jakub@gmail.com
0908/029 295
23. SUROVSKÝ Štefan
stevo.surovsky@gmail.com
0917/452 824
24. VIŠVÁDER Vojtech
vojtech.visvader@gmail.com
0902/508 767
25. ŽILAVÝ Viktor
v.zilavy@centrum.sk
0911/173 340
NOMINAČNÁ LISTINA DELEGÁTOV ObFZ BRATISLAVA - VIDIEK
PRE SÚŤAŽNÝ ROČNÍK 2014 / 2015
Priezvisko
e-mail
mobil
1.
BLECHA Ján
blecha@rmail.sk
0903/442 425
2.
FARKAŠ Roman
romanfarkas@centrum.sk
0903/386 652
3.
LUKEŠ František
lukes.frantisek@centrum.sk
0902/281 434
4.
LEŽOVIČ Alexander
alexander.lezovic@gmail.com
0905/716 401
5.
RANDA Vladimír
vadimir.randa@upcmail.sk
0905/612 457
91
Poznámky:
93
Poznámky:
94
Poznámky:
95
Poznámky:
96
Download

ZSE_H loga - Bratislavský Futbalový Zväz