Sportika SK s.r.o.
Sliačska 10, 831 02 Bratislava, Slovakia
Tel +421 949 288 131, e-mail: [email protected]
www.sportika.sk
BRATISLAVSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ, SÚMRAČNÁ 27, 821 02 BRATISLAVA
Určené:
a / Futbalovým oddielom a klubom riadených BFZ, ObFZ Ba-mesto, ObFZ Ba-vidiek
b / Členom VV a odborným komisiám BFZ, ObFZ Ba-mesto, ObFZ Ba-vidiek
c / Rozhodcom a delegátom BFZ, ObFZ Ba-mesto, ObFZ Ba-vidiek
ROZPIS
FUTBALOVÝCH SÚŤAŽÍ RIADENÝCH
BFZ, ObFZ BA-MESTO a ObFZ BA-VIDIEK
PRE SÚŤAŽNÝ ROČNÍK
2013 - 2014
Poštu adresovať:
Bratislavský futbalový zväz
/ príslušná komisia /
Súmračná 27, 821 02 Bratislava
Orgány BFZ:
Výkonný výbor BFZ
Juraj Jánošík
predseda
Krížna 249/4
900 42 D.Lužná
0902 937 037
Ľubomír Suchý
podpredseda
Röntgenová 8
851 01 Bratislava
0902 937 060
Miroslav Baxa
podpredseda
Budmerice 750
900 86 Budmerice
0903 219 736
Ivan Kružliak
predseda KRaD
Topoľčianska 21
851 05 Bratislava
0905 435 974
Vladimír Medveď
člen VV
Slávičie údolie 30
811 02 Bratislava
0904 804 812
Pavol Kukla
člen VV
J. Smreka 18
841 07 Bratislava
0917 633 413
Jaroslav Ferík
člen VV
Záhrady 330
906 38 Rohožník
0917 195 262
Dušan Paška
člen VV
Veterná 3
900 28 Ivanka p/D
0905 310 394
Alexander Matlák
predseda RK
Bratislavská 65
903 01 Senec
0903 707 209
Predsedovia odborných komisií BFZ
4
Ján
Farbula
predseda
ŠTK
Muškátova 3, 902 01 Pezinok
jan.farbula@
gmail.com
0905 526 761
Miroslav
Bóc
predseda
DK
Lomnická 4/D, 841 10 Bratislava
Miroslav.boc@
zse.sk
0904 897 302
Justín
Javorek
predseda
TMK
Kraskova 4, 831 02 Bratislava
0905 443 785
Pavlovič
Peter
predseda
MK
Budatínska 31, 85 105 Bratislava
0903 241 008
Ivan
Kružliak
predseda
KRaD
Topoľčianska 21, 851 05 Bratislava
kruzliakivan@
gmail.com
0905 435 974
Ivan
Konečný
predseda
KM
V zákostolí 350, 900 65 Záh. Ves
ivan.konecny@
centrum.sk
0914 173 242
Alexander
Matlák
predseda
RK
Bratislavská 65, 903 01 Senec
0903 707 209
Ondrej
Trnovský
predseda
EK
Podbrezovská 41, 831 04 Bratislava
0905 328 978
Ladislav
Križan
predseda
LPK
Slnečnicová 526, 93041 Hviezdoslavov
0905 279 839
Marek
Špaček
predseda
OK
Liptovská 42, 821 09 Bratislava
0911 227 207
Miroslav
Richtárik
predseda
PK
Tylova 15, 831 04 Bratislava
0911 451 142
Ivan
Georgiev
predseda
KŽF
Brezová 718, 900 42 D.Lužná
0908 508 767
Sekretariát BFZ:
Darina Ščibranyová
sekretár BFZ
e-mail: [email protected]
M: 0903 718 450
VÚB Bratislava - mesto
číslo účtu: 182937-012/0200
IČO: 30809959
DIČ: 2021394947
Bankové spojenie BFZ:
Jozef Pavlík
Bank. spojenie ObFZ Ba-mesto:
Rudolf Hupka
Bank. spojenie ObFZ Ba-vidiek:
sekretár ObFZ Bratislava – mesto
e-mail: [email protected]
M: 0905 538 065 služobný: 0911 014 596
PB a.s. Bratislava
Číslo účtu: 20126225/6500
IČO: 31805990
DIČ: 2021513692
sekretár ObFZ Bratislava – vidiek
e-mail: [email protected]
M: 0948 699 588
VÚB
Číslo účtu: 1652432356/0200
IČO: 31817424
DIČ: 22181992
Rudolf Novák
regionálny tréner mládeže BFZ
e-mail: [email protected]
M: 0902 937 055
Pavel Príkopa
matrikár a organizačný pracovník BFZ
e-mail: [email protected]
Tel.: M: 0905 474 471
Služobný 0903 718 455
Variabilné symboly platieb:
ŠTK – 324, DK – 334, MK – 231, KRaD – 244, TMK ŠTM – 06, TMK školenia – 060,
akcie org. SFZ – 05, sústredenia ŠTM – 07, odvolacia komisia – 111, štartovné - 222
Slovenský futbalový zväz
Adresa:
Matrika SFZ:
Trnavská 100/II, 821 01 Bratislava
tel: 02/48206000, fax: 02/48206099
tel: 02/48206021, fax:02/48206098
5
Výkonný výbor Oblastného futbalového zväzu Bratislava–mesto
Ľubomír Suchý
Michal Vlček
Pavol Páchnik
Martin Bokroš
Miroslav Bednár
Milan Lošonský
predseda
podpredseda
predseda KRaD
člen VV
člen VV
člen VV
Rőntgenová 8, 851 01 Bratislava
M. Marečka 5, 841 07 Bratislava
Hálova 2, 851 01 Bratislava
Floriánske n. 1, 811 07 Bratislava
Jedľová 3, 821 07 Bratislava
Kadnárová 72/59, 831 05 Bratislava
M: 0903 761 434
M: 0903 570 342
M: 0905 101 898
M: 0903 241 524
M: 0911 727 757
M: 0905 328 978
Milan Lônčík
predseda RK
Pútnická 30, 841 06 Bratislava
M: 0904 847 740
Vajnorská 39, 900 25 Chor.Grob
Lomnická 4/D, 841 10 Bratislava
Hálová 2, 851 01 Bratislava
Lenárdová 6, 851 01 Bratislava
Ševčenkova 14, 851 01 Bratislava
M: 0905 746 234
M: 0904 897 302
M: 0905 101 898
M: 0908 687 602
M: 0904 146 985
Predsedovia odborných komisií
Pavol Šuniar
Miroslav Bóc
Pavol Páchnik
Adam Somoláni
Michal Salenka
predseda ŠTK
predseda DK
predseda KRaD
predseda KM
predseda TMK
Výkonný výbor Oblastného futbalového zväzu Bratislava – vidiek
Miroslav Baxa
Dušan Dvoran
Dušan Berzedi
Jaroslav Ferenčák
Juraj Pinček
Dušan Badinský
František Šmidovič
predseda
podpredseda
podpredseda
člen VV
predseda KRaD
člen VV
člen VV
Budmerice 750, 900 86 Budmerice
Robotnícka 377/13, 900 66 Vysoká p.M.
Obran. mieru 38, 902 01 Pezinok
Jakubov 486, 900 63 Jakubov
Svätopluková 45, 902 01 Pezinok
Letná 17, 903 01 Senec
Hlavná 60, 900 31 Stupava
M: 0903 219 736
M: 0905 537 343
M: 0903 254 937
M: 0907 130 824
M: 0905 787 199
M: 0905 797 105
M: 0905 220 394
Kamil Kyselica
predseda RK
Štúrova 28, 900 21 Sv. Jur
M: 0944 352 190
Jabloňové 311, 900 54 Jabloňové
Gröslingova 48, 811 09 Bratislava
V zákostolí 350, 900 65 Záh. Ves
Za koníčkom 2, 902 01 Pezinok
Nám.1.mája 23, 903 01 Senec
M: 0919 177 540
M: 0905 454 250
M: 0914 173 242
M: 0904 801 123
M: 0903 705 159
Predsedovia odborných komisií
Štefan Hílka
Robert Dadykin
Ivan Konečný
Pavol Minárik
Ivan Kolembus
6
predseda ŠTK
predseda DK
predseda KM
predseda KRaD
predseda TMK
A. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
1. Riadenie súťaží.
1.1.1 Súťaže riadené BFZ.
Seniori:
Starší dorast:
Mladší dorast:
Starší žiaci:
Mladší žiaci:
Prípravka:
Majstr. regiónu BA
IV. liga, skupina A
IV. liga, skupina B
III. liga
III. liga
II. liga
II. liga
skupina A1 r. 2003
skupina B1 r. 2004
skupina C r. 2005
skupina A2 r. 2003
skupina B2 r. 2004
skupina A3 r.2003
skupina A r.2003
skupina B r.2003
skupina C r.2003
U19
U17
U15
U13
U11
U10
U9
U11
U10
U 11
U 11
U 11
U 11
(MRB)
(S4A)
(S4B)
(SD3R)
(MD3R)
(SZRL)
(MZRL)
(PMA1)
(PMB1)
(PMC)
(PMA2)
(PMB2)
(PMA3)
(Pr MA)
(Pr PK)
(Pr SC)
Všetky uvedené súťaže riadi Výkonný výbor BFZ prostredníctvom svojej Športovo-technickej komisie
(ŠTK) a Komisie mládeže (KM).
1.1.2 Súťaže riadené ObFZ Bratislava–mesto.
Seniori:
Starší žiaci:
Mladší žiaci:
V. liga
I. trieda
I. trieda
U15
U13
(S5M)
(SZM)
(MZM)
Všetky uvedené súťaže riadi Výkonný výbor ObFZ Ba-mesto prostredníctvom svojej Športovotechnickej komisie (ŠTK) a Komisie mládeže (KM).
1.1.3 Súťaže riadené ObFZ Bratislava–vidiek.
Seniori:
Dorast:
Starší žiaci:
Mladší žiaci:
V. liga skupina A
V. liga skupina B
IV. liga, skupina A
IV. liga, skupina B
skupina A (MA)
skupina B (PK)
skupina C (SC)
I.trieda
U19
U19
U15
U15
U15
U13
(S5VA)
(S5VB)
(SD4VA)
(SD4VB)
(SZVA)
(SZVB)
(SZVC)
(MZV)
Všetky uvedené súťaže riadi Výkonný výbor ObFZ Ba-vidiek prostredníctvom svojej Športovotechnickej komisie (ŠTK) a Komisie mládeže (KM).
7
Všetky vedené súťaže sa riadia:
a) pravidlami futbalu (PF)
b) súťažným poriadkom futbalu (SP)
c) rozpisom súťaže (RS)
d) disciplinárnym poriadkom (DP)
e) registračným poriadkom (RPo)
f) prestupovými poriadkami (PP)
2. Usporiadateľ
Usporiadajúci FK (FO) je povinný riadiť sa podľa SP čl. 43 – 51 (bez povinnosti plnenia SP čl.45
odst. f). Pre stretnutia seniorov MRB. a IV. ligy sa nariaďuje minimálny počet členov US na 10
s povinnosťou vykonávať funkciu hlavného usporiadateľa členovi výboru FK (FO) s dôrazom na
plnenie povinnosti podľa SP (čl.44 odst. b, čl. 47 odst. b a čl. 48 odst. 3). Hlavný usporiadateľ označí
2 usporiadateľov zodpovedných za odchod rozhodcov z hracej plochy. Pre stretnutia dorastu III.
ligy sa stanovuje minimálny počet troch členov US.
V súťažiach MRB, S4A a S4B vykoná DS-PR poradu o organizácii a zabezpečení stretnutia
s hlavným usporiadateľom. Porady sa zúčastnia DS-PR, HU, osoba zodpovedná za organizáciu
stretnutia a zástupca hosťujúceho družstva. Poradu vykoná DS-PR v čase 45 minút pred
stanoveným začiatkom stretnutia a záznam z porady uvedie na predpísané tlačivo. Zistené
nedostatky uvedie DS-PR do záznamu, ktorý potvrdia podpisom účastníci porady. DS-PR
doručí záznam z porady na sekretariát pre najbližšie zasadnutie ŠTK. Ak nebudú zistené žiadne
nedostatky, nie je potrebné zasielať záznam z porady na zasadnutie komisie.
ObFZ BA-mesto nariaďuje v súťaži (S5M) minimálny počet členov US (1+3) s povinnosťou vykonávať
funkciu HU členovi výboru FK.
ObFZ BA-vidiek nariaďuje v súťažiach S5VA a S5VB minimálny počet US na 6 a odporúča
vykonávať funkciu HÚ členovi výboru FK.
Usporiadatelia musia mať oblečené farebné rozlišovačky označené s číslami (platí len pre súťaže
seniorov). Pred stretnutím odovzdá hlavný usporiadateľ delegátovi (prípadne rozhodcovi) stretnutia
zoznam usporiadateľov s pridelenými číslami a nákresom ich rozmiestnenia v areáli štadióna.
V súťažných stretnutiach MRB, S4A, S4B, SD3R, MD3R, S5M, S5VA a S5VB musí byť striedanie
hráčov vykonané s pomocou dobre viditeľných tabúľ s číslicami, ktoré je domáci oddiel povinný mať
k dispozícii, a taktiež je domáci oddiel povinný zabezpečiť zodpovedného usporiadateľa (vedúceho
domáceho družstva), ktorý v súčinnosti s rozhodcami stretnutia bude viditeľne ukazovať pomocou
tabule na striedanie nastavenie hracieho času na konci jednotlivých polčasov.
Každá hracia plocha v súťažných stretnutiach seniorov MRB., IV. a V. ligy musí byť vybavená krytými
striedačkami minimálne pre 6 osôb uzatvorenými zboku a zo zadnej strany. Pred striedačkou sa
doporučuje vyznačiť technickú zónu, ktorej ohraničenie je vzdialené min. 1 m od postrannej čiary
hracej plochy a max. 1 m od okraja lavičiek na striedanie. Každá hracia plocha pre stretnutia
MRB a IV. ligy seniorov musí byť vybavená funkčným ukazovateľom času a skóre a musí mať
fungujúci rozhlas a k nemu zabezpečenú hlásateľskú službu.
Usporiadateľ stretnutia je povinný zabezpečiť, aby sa v areáli štadióna nekonzumovali nápoje
zo sklenených obalov a tiež, aby sa nevnášali do areálu predmety, ktoré objektívne môžu byť použité
na ohrozenie účastníkov stretnutia. V diváckej zóne, resp. v obdobnom inom vhodnom mieste
pre pozorovanie priebehu stretnutia, musí byť k dispozícii pre výkon funkcie delegáta stretnutia
zabezpečené vhodné zastrešené miesto na sedenie.
2.1. Videozáznam
FK v súťaži MRB, S4A a S4B sú povinné vyhotovovať súvislý obrazový a zvukový záznam
transformovateľný na DVD nosič s dátumom a časomierou z každého domáceho majstrovského
stretnutia. Záznam musí byť vykonávaný z kamery umiestnenej na statíve čo najbližšie k stredu hracej
plochy a na vyvýšenom mieste. Videotechnik vyhotovuje záznam od momentu nástupu rozhodcov na
hraciu plochu v priestore pri stredovej čiare pred zahájením stretnutia a druhého polčasu. Po ukončení
8
prvého polčasu a stretnutia sníma videotechnik odchod rozhodcov z hracej plochy až do priestorov,
ktoré sú kamerou dosiahnuteľné. Vyhotovený videozáznam je potrebné doručiť na sekretariát zväzu
do najbližšej stredy po odohratí stretnutia pre potreby jednotlivých komisií. Tento môže byť použitý na
prípadné riešenie sťažnosti o porušení športových noriem v danom stretnutí. FK (FO), ktorý podáva
sťažnosť, je povinný uhradiť na účet zväzu poplatok vo výške 40,- € a predložiť sťažnosť v zmysle
SP.Ostatné kluby si môžu taktiež vyhotovovať videozáznam zo stretnutia,ktorý môže byť v prípade
námietky použitý podla vyššie uvedeného predpisu.
FK, ktoré si túto povinnosť nebudú plniť, budú riešené DK a bude im udelená pokuta min. vo
výške 80,- €, ktorá bude zahrnutá do zbernej mesačnej faktúry.
3. Termíny a vyžrebovanie.
Termínová listina, vyžrebovanie a hracie časy účastníkov súťaží sú neoddeliteľnou súčasťou tohoto
Rozpisu súťaží a sú záväzné pre všetky FO (FK) súťaží BFZ, ObFZ Bratislava-mesto a ObFZ
Bratislava-vidiek.
Vo vyžrebovaní sú pre každé kolo uvedené úradné hracie časy (UHČ), ktoré rešpektujú zmenu
viditeľnosti v ročnom období. V týchto hracích časoch hrajú tie družstvá, ktoré v zozname hracích
časov nemajú pevný hrací čas, ale skratku UHČ.
Hosťujúce družstvá sú povinné nastupovať na stretnutia v hracích časoch, ktoré sú uvedené v časti
„Hracie časy pre účastníkov súťaží”.
Riadiace orgány BFZ si vyhradzujú právo nariadiť v posledných 3 kolách jednotné termíny a UHČ
všetkých majstrovských súťaží BFZ a obidvoch ObFZ, prípadne len tých stretnutí, v ktorých budú
družstvá bezprostredne zainteresované v boji o postup alebo zostup.
ObFZ Bratislava-vidiek si vyhradzuje právo z dôvodu nedostatočného počtu rozhodcov v záujme
riadneho zabezpečenia stretnutí v zmysle noriem preložiť stretnutia z nedele na sobotu.
3.1. Hracie dni.
Hracie dni súťažných stretnutí sú sobota a nedeľa od 8:30 hod. do ÚHČ, respektíve deň stanovený
termínovou listinou.
3.2. Miesto stretnutia.
Stretnutia sa hrajú na schválených ihriskách tých FK (FO), ktorých družstvá sú vo vyžrebovaní
uvedené na prvom mieste. Zúčastnené družstvá, R, AR a DS-PR sú povinní sa dostaviť na miesto
stretnutia minimálne 1 hodinu pred jeho začiatkom. V súťažiach je možné odohrať stretnutia
i v obrátenom poradí, ak sa oba zainteresované FK (FO) na zmene dohodnú, a dohodu predložia
písomne na predpísanom tlačive v danej lehote, riadiaci orgán dohodu schváli a bude zverejnená
v ÚS.
3.3. Predzápasy.
Začiatky predzápasov (pUHČ) sa stanovujú nasledovne:
seniori:
dorast:
starší žiaci:
mladší žiaci a prípravka:
pri tzv. „ dvojičkách“ dorastu
žiaci
2 hod. a 30 min. pred UHČ
2 hod. a 30 min. pred UHČ
2 hod. pred UHČ
1 hod. a 30 min pred UHČ
2 hod. pred 2. stretnutím
1 hod. a 30 min. pred 2. stretnutím
Tzv. dvojičky hrajú vždy v sobotu a nedeľu v poradí starší–mladší, v pracovný deň sa hrajú tieto
dvojičky vždy v obrátenom poradí, to znamená mladší–starší. Predzápasy pred UHČ sú uvádzané
skratkou pUHČ, ppUHČ resp. s údajom času pred UHČ napr.: 3,5 hod. pUHČ.
9
3.4. Zmeny termínov a hracích časov.
Zmeny termínov, uvedených v termínovej listine, môžu byť vykonané len na základe riadne
odôvodnenej žiadosti na predpísanom tlačive a dodržania nasledujúcich zásad:
Družstvá môžu svoje vyžrebované stretnutia predohrávať(v kategórii dorastu a žiakov aj dohrávať-nie
v posledných 3.kolách súťažného ročníka,stretnutia musia byť dohraté do 10 dní), ak ich žiadosť schváli
príslušná ŠTK (v lehote min. 21 dní (ak je nový termín stanovený mimo pracovný deň) pred vyžrebovaným
termínom bezplatne V prípade, že žiadateľ nedodržal túto lehotu, môže žiadať ŠTK o súhlas so zmenou
termínu majstrovského stretnutia, a to najneskôr 10 dní pred dňom jeho konania, pričom za prerokovanie
v súťaži seniorov BFZ, ObFZ Bratislava-mesto a ObFZ Bratislava–vidiek uhradí žiadateľ poplatok vo výške
10,- € a v ostatných súťažiach 5,- €. Poplatok za prerokovanie sa zaráta do mesačnej zbernej faktúry.
V prípade, že žiadosť, resp. dohoda o zmene termínu bude ŠTK predložená v termíne kratšom
ako 10 dní pred dňom stretnutia, ŠTK túto žiadosť nemusí akceptovať ! ŠTK nebude akceptovať
žiadosť o zmene stretnutia bez potvrdenia a súhlasu súpera !!!
Futbalový klub (oddiel) má právo požiadať o zmenu termínu majstrovského stretnutia aj v prípade,
že má do reprezentačných výberov BFZ nominovaných najmenej 2 hráčov, uvedených na schválenej
súpiske pre príslušnú časť súťažného ročníka v kategórii seniorov, alebo najmenej 3 hráčov
v kategóriách dorastencov a žiakov. V takomto prípade je prioritná dohoda klubov o predohrávke.
V prípade, že sa zainteresované FK (FO) na náhradnom termíne stretnutia nedohodnú, tento určí
riadiaci orgán!
Zmenu domáceho ihriska v priebehu súťažného ročníka je každý FK (FO) povinný v dostatočnom
časovom predstihu (minimálne 15 dní pred termínom, v ktorom odohrá na novom ihrisku prvé
majstrovské stretnutie) oznámiť riadiacemu orgánu (ŠTK / KM) a táto zmena bude zverejnená
v úradnej správe BFZ a na internetovej stránke www.futbalbfz.sk, v súťažiach riadených ObFZ
Bratislava-mesto v ÚS zverejnenej na internetovej stránke www.obfzbamesto.sk - záväzne pre
všetky FK (FO), R a DS-PR.
Futbalový klub (oddiel) ktorému v priebehu súťažného ročníka ŠTK schválil zmenu ihriska, hracieho
dňa, alebo času na ďalšie obdobie, má povinnosť túto zmenu písomne nahlásiť aj oddielom, s ktorými
sa ešte stretne v aktuálnom súťažnom ročníku.
V žiackych súťažiach riadených ObFZ Bratislava-mesto, pri nedodržaní nahlásenia zmeny termínu
stretnutia, alebo pri svojvoľnej zmene termínu oddielmi bez vedomia riadiaceho orgánu, budú obidva
oddiely potrestané peňažnou pokutou 10,- € a domáci oddiel uhradí rozhodcom cestovné náklady
v prípade ich príchodu na stretnutie v termíne stanovenom riadiacim orgánom.
3.5. Nedohrané alebo neodohrané stretnutia.
Ak sa stretnutie neodohrá, alebo nedohrá pre prekážku z vyššej moci (nespôsobilý terén, nepriaznivé
poveternostné podmienky a pod.) oddiely sú povinné dohodnúť sa na dohrávke s termínom do 14 dní,
v posledných troch kolách do 5 dní.
Vzájomná dohoda sa uvedie do Zápisu o stretnutí, potvrdia ju zástupcovia oboch oddielov (kapitán
a vedúci mužstva) a delegovaný rozhodca, ktorý je za realizovanie dohody zodpovedný. Ak nedôjde
k dohode a zástupcovia oddielov sa nedostavia na najbližšie zasadnutie ŠTK, termín dohrávky
nariadi priamo ŠTK BFZ alebo príslušného ObFZ!
Pôvodne delegovaní rozhodcovia a delegát stretnutia sú delegovaní aj na dohrávku dohodnutú
Zápisom o stretnutí, alebo si zabezpečia náhradu cestou obsadzovacieho úseku KRaD !
FK (FO), ktorého družstvo z ľubovolných dôvodov nenastúpi na súťažné stretnutie, je povinný uhradiť
poriadkovú pokutu. Poriadková pokuta sa zárata do zbernej faktúry a pre jednotlivé stupňe súťaží sa
stanovuje nasledovne:
10
MRB seniorov
IV. liga seniorov
V. liga seniorov (S5VA - S5VB)
V. liga seniorov (S5M)
III. liga SD3R+MD3R
ostatné súťaže dorastu
súťaže žiakov (SZRL,MZRL)
súťaže prípraviek
250 €
200 €
100 €
80 €
150 €
50 €
100 €
50€
Z uvedenej poriadkovej pokuty prináleží 50 % družstvu, ktoré bolo pripravené na stretnutie riadne
nastúpiť, ako náhrada za náklady spojené s prípravou ihriska, resp. vycestovaním na neuskutočnené
stretnutie. Uvedená čiastka bude poukázana po zaplatení zbernej mesačnej faktúry na účet
príslušného FK.
V prípade nesplnenia vyššie uvedených povinností bude FK (FO) odstúpený na príslušnú DK.
3.6. Odhlásenie mužstva zo súťaží.
V prípade odhlásenia družstva zo súťaží riadených BFZ po zaevidovaní prihlášky sekretárom
a komisiou ŠTK, alebo v prípade vylúčenia družstva zo súťaže, bude príslušnému FK do zbernej
mesačnej faktúry započítaný poplatok vo výške:
MRB, S4A, S4B
SD3R, MD3R
súťaže žiakov a prípravky
500 €
350 €
200 €
V prípade vystúpenia družstva zo súťaže riadenej ObFZ Ba–mesto po zaevidovaní prihlášky
sekretárom ObFZ Ba–mesto a v prípade vylúčenia družstva zo súťaže, bude príslušnému FK do
zbernej mesačnej faktúry započítaný poplatok vo výške:
súťaže seniorov
súťaže dorastu
súťaže žiakov
350 €
200 €
100 €
VV Oblastného futbalového zväzu BA–vidiek odsúhlasil, že v prípade odhlásenia po zaevidovaní
prihlášky sekretárom ObFZ BA–vidiek, alebo vylúčenia družstva zo súťaže, bude príslušnému FK do
zbernej mesačnej faktúry započítaný poplatok vo výške:
V. liga seniorov
dorast
žiaci a prípravka
350 €
200 €
100 €
4. Účastníci súťaží.
Účastníci súťaží so štartovými číslami a HČ jednotlivých družstiev, sú uvedení v príslušnej časti
Rozpisu súťaží.
5. Hospodárske náležitosti.
Všetky FK (FO) štartujú v súťažiach na vlastné náklady.
5.1 Štartovný vklad.
Vo všetkých súťažiach seniorov štartujú družstvá na základe zaplatenia štartovného vkladu, ktorý je
pre jednotlivé súťaže v súťažnom ročníku 2013/2014 nasledovný:
11
BFZ
Obl.FZ Ba-mesto
Obl.FZ Ba-vidiek
MRB
IV. liga
V. liga
V. liga
600 €
400 €
170 €
230 €
Úhrada štartovných vkladov musí byť uskutočnená najneskôr do stanoveného termínu zverejneného
v ÚS BFZ, spolu so záväznou prihláškou vyplnenou a doručenou podľa pokynov v predtlači
a ÚS BFZ. V opačnom prípade nebude prihlásenie družstva právoplatné.
V prípade, že družstvo hrajúce v súťaži S5M (V. liga seniori Ba–mesto) nebude mať v súťažiach
zaradené mládežnícke družstvo, uhradí okrem štartovného vkladu aj poplatok vo výške 50 % zo
štartovného vkladu. Poplatok sa použije na účely rozvoja mládežníckeho futbalu.
5.2. Pokyny pre vyplácanie rozhodcov a delegátov zväzu v majstrovských a pohárových
stretnutiach BFZ:
V súťažiach organizovaných SFZ, BFZ, ObFZ–mesto a ObFZ–vidiek hradí náklady na rozhodcu
(ďalej R), asistenta rozhodcu (ďalej AR) a delegáta stretnutia (ďalej DS) domáci klub.
V prípade potreby si môže FK (FO) vyhotoviť kópiu potvrdeného dokladu o vyúčtovaní, pre
účely neskoršieho zdokladovania a kontroly správnosti vystavenia vyúčtovacej faktúry za
výkon činnosti R, AR a DS (nie je to povinnosť sekretariátu BFZ) v príslušnej časti súťažného
ročníka.
Odmeny R, AR, DS v súťažiach BFZ sú nasledovné:
Súťaž
MRB
IV.liga
III.liga SD+MD
SZ + MZ
Prípravka
Rozhodca
Ostatné
Odmena
náhrady
15,- €
47,- €
8,- €
41,- €
5,- €
11,- €
5,- €
7,- €
3,- €
5,- €
Asistent rozhodcu
Ostatné
Odmena
náhrady
10,- €
31,- €
8,- €
27,- €
5,- €
6,- €
4,- €
4,- €
Delegát
Ostatné
Odmena
náhrady
12,- €
29,- €
8,- €
27,- €
Finančné náhrady R, AR a DS v jednotlivých stretnutiach obsahujú finančné ohodnotenie za
výkon (brutto odmena) a náhrady za cestovné a ostatné výdavky súvisiace s výkonom funkcie
(stravné, ošatné, poštovné, účasť na seminároch a testoch). Náležitosti budú hradené R,
AR, DS, daňovým úradom a sociálnej poisťovni prostredníctvom sekretariátu BFZ.V prípade
neodohratia stretnutia prináležía R,AR a D finančné náhrady vo výške hromadného dopravného
prostriedku(MHD,SAD,ŽSR).
V prípade, že R a AR v ten istý deň rozhodujú predzápas aj ďalšie stretnutie, uplatňujú si odmeny za
obidve stretnutia, plné ostatné náhrady za hlavné stretnutie a čiastočné ostatné náhrady za predzápas
a to nasledovne:
Súťaž
III.liga SD+MD
SZ + MZ
Prípravka
Rozhodca
Čiastočné ostatné
náhrady
7,- €
5,- €
3,- €
Asistent rozhodcu
Čiastočné ostatné
náhrady
3,- €
2,- €
5,- €
Ak medzi skončeným stretnutím a začatím ďalšieho stretnutia je časová prestávka viac ako 2,5
hodiny (150 minút), R–AR si uplatňujú ostatné náhrady v oboch stretnutiach.
12
V súťažných stretnutiach Pohára BFZ hradí domáci oddiel R, AR, DZ odmeny a ostatné náhrady
podľa sadzby majstrovskej súťaže, v ktorej hrá tento FO v práve prebiehajúcom súťažnom
ročníku.
5.2.1 Pokyny pre vyplácanie rozhodcov a delegátov zväzu v majstrovských a pohárových
stretnutiach ObFZ Bratislava–mesto:
Súťaž
V.liga
Dorast
SZ + MZ
Rozhodca
Ostatné
Odmena
náhrady
6,- €
18,- €
X
X
3,- €
5,- €
Asistent rozhodcu
Ostatné
Odmena
náhrady
6,- €
11,- €
X
X
3,- €
2,- €
Delegát
Ostatné
Odmena
náhrady
6,- €
11,- €
X
X
X
X
Finančné náhrady R, AR a DS v jednotlivých stretnutiach obsahujú finančné ohodnotenie za výkon
(vrátane dane) a náhrady za cestovné a ostatné výdavky súvisiace s výkonom funkcie (stravné,
ošatné, poštovné, účasť na seminároch a testoch). Náležitosti budú hradené R, AR, DS, daňovým
úradom a sociálnej poisťovni sekretariátom ObFZ Bratislava–mesto. V prípade neodohratia
stretnutia prináležía R,AR a D finančné náhrady vo výške hromadného dopravného
prostriedku(MHD,SAD,ŽSR).
V prípade, že R a AR v ten istý deň rozhodujú predzápas a aj ďalšie stretnutie, uplatňujú si
ostatné náhrady len jedenkrát a to za hlavné stretnutie.
Súťaž
Dorast
SZ + MZ
Prípravka
Rozhodca
Čiastočné ostatné
náhrady
2,- €
1,- €
3,- €
Asistent Rozhodcu
Čiastočné ostatné
náhrady
0,- €
1,- €
5,- €
Ak medzi skončeným stretnutím a začatím ďalšieho stretnutia je časová prestávka viac ako 2,5
hodiny (150 minút), R–AR si uplatňujú ostatné náhrady v oboch stretnutiach.
5.2.2 Pokyny pre vyplácanie rozhodcov a delegátov zväzu v majstrovských a pohárových
stretnutiach ObFZ Bratislava - vidiek:
Súťaž
V.liga
Dorast
SZ + MZ
Prípravka
Rozhodca
Ostatné
Odmena
náhrady
10,- €
28,- €
5,- €
10,- €
3,- €
9,- €
3,- €
5,- €
Asistent rozhodcu
Ostatné
Odmena
náhrady
6,- €
20,- €
4,- €
6,- €
Delegát
Ostatné
Odmena
náhrady
7,- €
19,- €
Finančné náhrady R, AR a DS v jednotlivých stretnutiach obsahujú finančné ohodnotenie za výkon
(brutto odmena) a náhrady za cestovné a ostatné výdavky súvisiace s výkonom funkcie (stravné,
ošatné, poštovné, účasť na seminároch a testoch). Náležitosti budú hradené R, AR, DZ, daňovým
úradom a sociálnej poisťovni sekretariátom ObFZ Bratislava–vidiek. V prípade neodohratia
stretnutia prináležía R, AR a D finančné náhrady vo výške hromadného dopravného prostriedku
(MHD,SAD,ŽSR).
13
V prípade, že R a AR v ten istý deň rozhodujú predzápas aj ďalšie stretnutie, uplatňujú si odmeny za
obidve stretnutia, plné ostatné náhrady za hlavné stretnutie a čiastočné ostatné náhrady za predzápas
a to nasledovne:
Súťaž
dorast
žiaci
prípravka
Rozhodca
Čiastočné ostatné
náhrady
5,- €
6,- €
2,- €
Asistent rozhodcu
Čiastočné ostatné
náhrady
2,- €
Ak medzi skončením stretnutím a začatím ďalšieho stretnutia je časová prestávka viac ako
2,5 hodiny (150 minút), R–AR si uplatňujú ostatné náhrady v oboch stretnutiach.
Výška finančnej odmeny a ostatních náhrad a pokyny pre vyplácanie pre delegované osoby
(R,AR a DS) v stretnutiach riadených SFZ a ZSFZ
Odmeny R, AR a DS v republikových súťažiach riadených SFZ s rozhodcami delegovanými BFZ
Súťaž
I. LSD
II. LSD
I. LMD
II. LMD
I. LSŽ 15r.
I. LSŽ 14r.
I. liga ženy
II. liga ženy
I. liga žiačky
SP ženy
Rozhodca
Ostatné
Odmena
náhrady
15,0 €
12,0 €
10,0 €
16,0 €
10,0 €
10,0 €
10,0 €
5,0 €
8,0 €
13,0 €
8,0 €
8,0 €
8,0 €
10,0 €
5,0 €
10,0 €
4,0 €
7,0 €
8,0 €
9,0 €
Asistent rozhodcu
Ostatné
Odmena
náhrady
7,0 €
17,0 €
7,0 €
16,0 €
7,0 €
5,0 €
7,0 €
5,0 €
5,0 €
10,0 €
5,0 €
5,0 €
4,0 €
9,0 €
3,0 €
9,0 €
2,0 €
5,0 €
5,0 €
7,0 €
Delegát
Ostatné
Odmena
náhrady
8,0 €
12,0 €
7,0 €
11,0 €
5.2.4 Servisný poplatok
V súťažiach organizovaných BFZ, ObFZ Ba-mesto a ObFZ Ba-vidiek uhradia FO servisný poplatok
stanovený podľa počtu prihlásených družstiev do príslušného súťažného ročníka v dvoch splátkách,vždy
vo vyúčtovacej faktúre za príslušnú časť súťažného ročníka.Servisný poplatok je stanovený:
Seniori: 45€ za každé družstvo
Dorast: 25€ za každé družstvo
Žiaci: 15€ za každé družstvo
Ženy: 25€ za každé družstvo
Žiačky a prípravka: bez poplatku
5.2.5. Preddavkové faktúry za výkon činnosti R, AR a DS
V súťažiach organizovaných BFZ, ObFZ Ba-mesto a ObFZ Ba-vidiek sú kluby povinné uhradiť
preddavkové faktúry za výkon činnosti R, AR a DS na základe faktúr vystavených sekretariátom BFZ
bankovým prevodom na účet BFZ vedenom vo VÚB, číslo účtu 182937012/0200. Výška preddavkov
bude stanovená podľa počtu prihlásených družstev do prebiehajúceho ročníka súťaží. Po ukončení
jesennej a jarnej časti vykoná sekretariát vyúčtovanie preddavkov a zúčtovanie platieb za delegované
osoby, vrátane Pohára BFZ.
14
Terminy splatnosti preddavkových faktúr pre súťažný ročník 2013/2014 sú stanovené nasledovne:
1. zálohová faktúra
30.08.2013
2. zálohová faktúra
18.10.2013
vyúčtovanie jesennej časti
13.12.2013
3. zálohová faktúra
14.03.2014
4. zálohová faktúra
16.05.2014
vyúčtovanie jarnej časti 30.06.2014
Ak FK (FO) neuhradí faktúru vystavenú sekretariátom BFZ do uvedených termínov (v termíne
splatnosti musí byť čiastka pripísaná na účet BFZ), bude mať príslušné družstvo seniorov
okamžite zastavenú pretekársku činnosť. O uvoľnení pretekárskej činnosti rozhodne príslušná
DK, a to po predložení dokladu o úhrade faktúry na sekretariát BFZ. Ak nemá FK (FO) v súťažiach
BFZ, ObFZ Ba-mesto prípadne ObFZ Ba-vidiek štartujúce družstvo seniorov, odpočet sa
vykoná pre mládežnícke družstvo najvyššej vekovej kategórie štartujúce v majstrovskej
súťaži organizovanej BFZ, ObFZ Ba-mesto prípadne ObFZ Ba-vidiek. voči dlžníkovi sa bude
postupovať v zmysle platného Disciplinárneho poriadku.
Družstvo, ktoré bude mať zastavenú pretekársku činnosť je povinné odohrať majstrovské
stretnutie podľa platného vyžrebovania. Za každé odohraté stretnutie počas zastavenia
pretekárskej činnosti budú družstvu seniorov po skončení súťažného ročníka 2013/2014
odpočítané 3 body v konečnej tabuľke v zmysle platného Disciplinárneho poriadku.
B. TECHNICKÉ USTANOVENIA
6. Predpis.
Hrá sa podľa platných Pravidiel futbalu a k nim vydaným doplnkom, ktorých výklad prináleží príslušnej
KRaD, ďalej podľa Súťažného poriadku a tohto Rozpisu, ktorého výklad prináleží príslušnej ŠTK.
7. Štart hráčov.
a.) hráč má právo nastúpiť do stretnutia, ak vlastní registračný preukaz, spĺňajúci náležitosti čl. 34 SP
a čl. 9 RPo SFZ.
b.) v súťaži seniorov štartujú hráči, ktorí tvoria kategóriu dospelých a ďalej hráči kategórie dorastu,
ktorí spĺňajú podmienky štartu podľa SP čl. 113
c.) v kategórii dorastu štartujú hráči:
narodení od 1. 1. 1995 a mladší
- štarší dorast
U19
narodení od 1. 1. 1995 a mladší
- mladší dorast
U17
narodení po 1. 1. 1997 a mladší
d.) v kategórii žiakov štartujú hráči:
narodení po 1. 1. 1999 a mladší
- starší žiaci
U15
narodení po 1. 1. 1999 a mladší
- mladší žiaci
U13
narodení po 1. 1. 2001 a mladší
e.) v kategórii prípravka štartujú hráči: U11
narodení po 1. 1. 2003 a mladší
Hráči štartujú vo svojej vekovej kategórii. Po dovŕšení stanoveného veku prechádzajú do najbližšej
vekovej kategórie vždy k 1. januáru kalendárneho roka a to po dovŕšení:
14. roku veku z kategórie žiakov do kategórie dorastu
19. roku veku z kategórie dorastu do kategórie seniorov
V prípade, že hráč dovŕši 14. rok veku v období od 1. 1. – 31. 12. kalendárneho roka, môže príslušný
súťažný ročník dohrať v kategórii žiakov. Ak hráč dovŕši 18. rok veku v období od 1. 1. – 31. 12.
kalendárneho roka, môže príslušný súťažný ročník dohrať v kategórii dorast.
Okrem svojej vekovej kategórie môže vo vyššej vekovej kategórii štartovať:
– v kategórii dorast (súťaž mladšieho dorastu) – žiak, ktorý v období od 1. 1. – 31. 12. kalendárneho
roka dovŕši ku dňu štartu v družstve 14. rok veku, avšak len v prípade, že pre túto skupinu je
vytvorená samostatná súťaž mladšieho dorastu.
– v kategórii seniorov – dorastenec, ktorý v období od 1. 1. – 31. 12. kalendárneho roka dovŕši ku
dňu štartu v družstve dospelých 16. rok veku.
15
O štarte hráča v najbližšej vyššej vekovej kategórii rozhodujú len FK, ktoré sú povinné vyžiadať si
písomný súhlas rodičov (zákonných zástupcov) a súhlas príslušného telovýchovného lekára. Celú
zodpovednosť za štarty hráčov vo vlastnej a vyššej vekovej kategórii nesie FK a príslušný tréner
(SP čl. 113).
Za mladší dorast môžu štartovať (hrať) aj starší žiaci na žiacky registračný preukaz, ak spĺňajú
ustanovenie čl. 113 SP (kategória starších žiakov).
V súťažiach mladších žiakov (BFZ, ObFZ Ba-mesto a ObFZ Ba-vidiek) môžu štartovať aj hráči
z kategórie prípravky narodení po 1.1.2003.
V súťaži riadenej reg.BFZ – v kategórii mladší žiaci (MZRL), v žiackej súťaži ObFZ Bratislava–vidiek
a v súťaži mladších žiakov (MZM) ObFZ Ba-mesto môžu štartovať dievčatá narodené po 1. 1. 1999.
V ObFZ Bratislava–vidiek, súťaže dorastencov, môžu štartovať žiaci narodení v roku 1999 po dovŕšení
14. roku veku na RP..
f.) lekárska kontrola:
– FK je povinný mať doklad o platnej lekárskej prehliadke (SP čl. 36).
– Platnosť lekárskych prehliadok (ako i štartu hráčov, ktorí nie sú v treste) potvrdzuje podpisom pred
stretnutím do zápisu o stretnutí kapitán a vedúci družstva príslušného FK.
– V čase pracovnej neschopnosti (ďalej len PN) je hráč povinný predložiť klubu doklad o PN a počas
jej trvania nesmie hráč nastúpiť v majstrovských, pohárových príp. prípravných stretnutiach. Štart
hráča sa v takomto prípade považuje za neoprávnený a voči hráčovi a klubu sa postupuje v zmysle
ustanovení SP a DP SFZ.
Podmienky štartu:
Všetci hráči nastupujúci na stretnutie musia predložiť platný registračný preukaz, ktorého náležitosti
musia byť v súlade s platným SP a RPo futbalu. Hráč je povinný nosiť so sebou na stretnutia
hodnoverný preukaz totožnosti s fotografiou (OP, pas, VP a pod.).
Ak sa hráč v prípade námietky voči jeho štartu nepreukáže hodnoverným dokladom totožnosti, nesmie
byť pripustený do hry. Rozhodca však musí vyčerpať všetky možnosti, aby hráč mohol na stretnutie
nastúpiť a ďalej postupuje podľa SP čl.66 odst. b. Rozhodca odoberie RP a zašle ho spolu so Zápisom
o stretnutí riadiacemu orgánu. Štart tohto hráča bude riešený v súlade s platnými normami.
V prípade neoprávneného štartu hráča resp. pokusu o neoprávnený štart hráča (DP SFZ, príl.1,
čl.9) na cudzí, neplatný alebo sfalšovaný reg. preukaz, v súťažiach riadených BFZ, ObFZ Ba–mesto
a ObFZ Ba-vidiek je FK (FO) povinný uhradiť poplatok za každého hráča, ktorý nastúpil neoprávnene.
Poplatok sa určuje nasledovne:
súťaže seniorov
súťaže dorastu
súťaže žiakov a prípravky
100 €
50 €
50 €
ŠTK BFZ, ObFZ BA–mesto a ObFZ BA–vidiek nariaďuje uskutočniť povinnú konfrontáciu hráčov vo
všetkých mládežníckych súťažiach pred stretnutím, ktorú uskutočnia kapitáni a vedúci družstiev. Hráči
sú povinní mať pri sebe hodnoverný preukaz totožnosti ako aj preukaz poistenca. Ak sa hráč v prípade
námietky voči štartu nemôže hodnoverne preukázať dokladom totožnosti má R právo hráča nepripustiť
do hry. Hráč, ktorý v čase konfrontácie nebol prítomný, musí byť rozhodcom zo Zápisu o stretnutí
vyčiarknutý. Pri povinnom uplatnení tohto ustanovenia, nie je možné vzniesť námietku voči štartu hráča.
Kontrola totožnosti (Súťažný poriadok, čl. 66):
1. Kontrolu totožnosti (konfrontáciu) hráčov družstiev možno uskutočniť na požiadanie najneskôr
pred začiatkom druhého polčasu.
2. Postup vykonania kontroly totožnosti:
a.
Kontrolu totožnosti uskutočnia spolu obaja kapitáni, ktorým rozhodca poskytol všetky
skontrolované RP stým, že kapitán kontrolovaného družstva predstavuje jednotlivých hráčov svojho
družstva a po ich kontrole preberá od kontrolujúceho kapitána súpera RP už skontrolovaných
hráčov. V stretnutí mládeže kontrolu totožnosti rovnakým spôsobom uskutočnia spolu s kapitánmi
aj vedúci oboch družstiev, ktorí sú oprávnení opýtať sa jednotlivých hráčov na rôzne osobné
16
údaje. Výsledok totožnosti oznámia kapitáni (vedúci družstiev mládeže) rozhodcovi. Po vykonaní
kontroly vrátia registračné preukazy rozhodcovi.
b.
V prípade odmietnutia podrobiť sa kontrole totožnosti alebo neuznania totožnosti niektorého
hráča (hráčov) pri konfrontácii kapitánmi (vedúcimi družstiev), kapitán uvedie námietku proti štartu
hráča (hráčov) do zápisu o stretnutí a na základe tejto námietky vyzve rozhodca uvedeného
hráča (hráčov) na vykonanie kontroly totožnosti (podľa RP a podľa hodnoverného preukazu
totožnosti s fotografiou). Túto konfrontáciu uskutoční sám tak, že skontroluje fotografiu hráča
na RP, zaznamená do zápisu o stretnutí podľa odpovede hráča jeho osobné údaje vrátane
adresy trvalého bydliska a nechá hráča podpísať uvedené údaje (taktiež ich podpíše kapitán
a vedúci družstva) a po stretnutí zašle registračný preukaz skontrolovaného hráča spoločne so
zápisom o stretnutí. Ak rozhodca po konfrontácii, ktorú vykonal rozhodne, že registračný preukaz
zodpovedá totožnosti hráča, povolí hráčovi nastúpiť v stretnutí a na druhej strane zápisu popíše
dôvod svojho rozhodnutia. Odmietnutie (nepodrobenie sa) kontroly totožnosti alebo neuznanie
totožnosti hráča (hráčov) po konfrontácii rozhodcom má za následok, že hráč (prípadne hráči)
nemôže v stretnutí nastúpiť a rozhodca tieto skutočnosti podrobne zdôvodní v zápise o stretnutí.
Ak sa tak stane v polčasovej prestávke, hráč je v zmysle Pravidiel futbalu vylúčený z hry.
c.
Za uskutočnenie kontroly totožnosti zodpovedá kapitán a vedúci družstva. Odmietnutie
konfrontácie hráčov má okrem hracích dôsledkov v súlade so SP čl. 100/ i disciplinárne dôsledky
voči kapitánovi, vedúcemu družstva a hráčovi, ktorý konfrontáciu odmietol a v prípade nesprávneho
postupu i voči rozhodcovi.
d. V prípade uvedenia námietky proti štartu hráča do zápisu o stretnutí, i v prípade trvajúcej
námietky, keď rozhodca po konfrontácii, ktorú už on sám vykonal, povolil hráčovi nastúpiť,
odmietnutia konfrontácie niektorým hráčom (družstvom) alebo neuznania totožnosti hráča
rozhodcom, musia sa na najbližšie zasadnutie ŠTK dostaviť rozhodca stretnutia, kapitáni
a vedúci oboch družstiev a hráč, proti ktorému bola do zápisu o stretnutí uvedená námietka,
resp. záznam rozhodcu. Ak sa na najbližšie zasadnutie ŠTK nedostaví hráč, proti ktorému bola
vznesená námietka, stretnutie bude kontumované.
Oprávnenosť štartu hráča:
Príslušné ŠTK a KM upozorňujú všetky FK-FO, že za neoprávnený štart hráčov po štvrtom (ôsmom, …)
napomínaní, alebo po vylúčení je zodpovedný výlučne FK(FO), pretože v Úradnej správe DK nemusia
byť uvedení všetci napomínaní a vylúčení hráči pre chýbajúce zápisy alebo pre neuverejnenie Úradnej
správy DK, resp. chyby v tlači.
7.1. Hracie časy.
V rámci súťaží riadených BFZ sú hracie časy stretnutí určené takto:
–
–
–
–
–
–
dospelí
starší dorast
mladší dorast
starší žiaci
mladší žiaci
prípravka
2 polčasy po 45 min.
2 polčasy po 45 min.
2 polčasy po 40 min.
2 polčasy po 35 min.
2 polčasy po 30 min.
2 polčasy po 25 min.
Pre všetky vekové kategórie s 15 min. prestávkou, vrátane odchodu hráčov do kabín a ich návratu na
hraciu plochu.
7.2. Výstroj hráčov.
V žiackych súťažiach je zakázané používať kopačky s vymeniteľnými kolíkmi, s výnimkou najvyššej
súťaže starších žiakov BFZ (SZRL). Používanie chráničov holení je povinné vo všetkých vekových
17
kategóriách a súťažiach. Hráč, ktorý túto povinnosť nebude rešpektovať, nebude pripustený do hry.
Rozhodcovia sú povinní dodržiavanie tohoto ustanovenia kontrolovať.
Právo voľby farby dresov v súťažiach MRB, S4A a S4B má domáci oddiel, pričom musí použiť
farbu dresov uvedenú v tomto rozpise (v časti Adresár klubov), v opačnom prípade má právo voľby
dresov hosťujúci oddiel, domáci oddiel sa musí prispôsobiť. Pokiaľ farbu dresov niektorý oddiel nemá
uvedenú, musí sa prispôsobiť hosťujúcemu oddielu. Vo všetkých ostatných súťažiach má právo voľby
dresov hosťujúci oddiel.
V súťažiach mladších žiakov a prípraviek, ŠTK BFZ nariaďuje používať lopty veľkosti číslo 4.
8. Podmienky štartu hráčov v súťažiach.
Všetci hráči musia pred stretnutím predložiť rozhodcovi platný registračný, resp. žiacky preukaz (SP,
čl. 34,35).
V súlade so SP (čl. 40 bod 4), ŠTK BFZ a obidve ŠTK ObFZ určujú, že hráč môže v jednom hracom
dni nastúpiť len v jednom majstrovskom stretnutí!
8.1. Súpiska hráčov.
Súpisky všetkých družstiev je potrebné vytvoriť v ISSF systéme,kde budú příslušnými ŠTK potvrdené.
„B“ družstvá majú povinnosť predkladať súpisku pred začiatkom súťažného ročníka aj pred jarnou
časťou súťažného ročníka a sú povinné predložiť aj kópiu potvrdenej súpisky „A“ družstva.
Hráči uvedení na súpiske, môžu hrať v majstrovských súťažiach za to družstvo, na súpiske ktorého
sú uvedení. Za “B” družstvo klubu, hrajúce v nižšej súťaži,môžu v majstrovskom stretnutí štartovať
maximálne 3 hráči, uvedení na súpiske “A” družstva pod poradovými číslami 1 – 13 a ktorí za “A”
družstvo príslušnej vekovej kategórie a v príslušnej časti súťažného ročníka (jeseň, jar) neštartovali
vo viac ako 10 majstrovských stretnutiach. Hráči zo súpisky “B“ družstva uvedení pod poradovými
číslami 1 - 13 sa považujú výlučne za hráčov “B“ družstva v príslušnej časti súťažného ročníka napriek
štartom za “A“ družstvo. Za štart v majstrovskom stretnutí sa považuje akýkoľvek jeho časový úsek.
Do uvedeného počtu sa nezarátavajú štarty v stretnutiach Slovenského pohára a Pohára BFZ!
„B“ družstvá majú povinnosť počas svojich majstrovských stretnutí predložiť na požiadanie
súpera alebo delegovaných osôb kópiu súpisky „A“ družstva.
Riadiaci orgán v záujme regulárnosti súťaží sleduje štarty hráčov. Porušenie tohoto ustanovenia bude
považované za neoprávnený štart hráča a postihované hracími a disciplinárnymi dôsledkami. Hrubé
porušenie ustanovení o štarte hráčov môže mať za následok preradenie družstva do nižšej súťaže !
Termíny a spôsob kontroly súpisiek hráčov budú uvedené na aktívoch BFZ ObFZ Ba-mesto, ObFZ
Ba-vidiek a zverejnené v úradnej správe BFZ.
Ďaľšie zmeny v súpiskách hráčov schvaľuje ŠTK BFZ a obidvoch ObFZ.
8.2. Striedanie hráčov.
– súťaže seniorov
– súťaže dorastencov
– súťaže starších žiakov
– ml. žiaci a prípravky
– možno striedať 3 hráčov
– možno striedať 4 hráčov
– možno striedať 6 hráčov
– možno striedať ľubovoľný počet hráčov
8.3 Zápisy o stretnutí.
Zápis o stretnutí sa vyhotovuje v ISSF systéme vo všetkých kategóriach. Ak nie je možný
prístup do ISSF systému, tak PC technikou, resp. písacím strojom (originál + 3 kópie) a predkladá
sa minimálne 30 min. pred úradne stanoveným začiatkom stretnutia do kabíny rozhodcov spolu s RP
hráčov, ktorí boli do Zápisu o stretnutí napísaní. Maximálny počet náhradníkov v Zápise o stretnutí je 7!
R a DS sú povinní uviesť do Zápisu o stretnutí, z koho viny bolo prípadne porušené toto ustanovenie.
18
V súťažiach ObFZ BA-mesto uhradí družstvo, z viny ktorého bolo toto ustanovenie porušené poplatok
6,- €. Zápis o stretnutí vypisuje najprv domáce družstvo!
Kontrolu RP pred stretnutím vykonávajú AR, a to AR1 na RP domáceho družstva a AR2 na RP
hosťujúceho družstva. Pri nedostavení sa jedného z delegovaných z AR k stretnutiu, tak kontrolu na
RP hráčov v uvedenom poradí vykoná R a AR. Pri neprítomnosti oboch delegovaných AR, kontrolu
na RP oboch družstiev vykoná rozhodca. Pri zistení akýchkoľvek nedostatkov z kontroly RP, tieto
v styku s vedúcimi, resp. s kapitánmi družstiev rieši rozhodca, ktorý je zodpovedný za celú kontrolu
RP. V ISSF systéme sú kluboví ISSF manageri povinný nahrať pred stretnutím nomináciu svojho
družstva na stretnutie. Táto musí byť nimi uložená v ISSF min. 45 min. pred začiatkom stretnutia.
Po nahratí nominácií je povinnosťou usporiadajúceho klubu umožniť R vstup do ISSF, aby schválil
a uzavrel jednotlivé nominácie a vytlačil Zápis o stretnutí, ktorý podpíšu kapitáni oboch družstiev spolu
s vedúcimi družstiev pred stretnutím.
Vo všetkých súťažiach riadených Reg. ŠTK BFZ , ObFZ BA-mesto a ObFZ BA-vidiek obdržia kapitáni
oboch družstiev po skončení stretnutia podpísanú kópiu zápisu o stretnutí, na ktorej budú rozhodcom
stretnutia uvedení napomínaní a vylúčení hráči oboch družstiev s uvedením dôvodu vylúčenia
a prípadné námietky kapitánov k stretnutiu. Neprístojnosti zistené R alebo DS do momentu uzavretia
a schválenia zápisu o stretnutí, prípadne mimoriadne skutočnosti oznámené HU, kapitánom prípadne
vedúcim družstiev musia byť zapísané v časti Záznam rozhodcu na II. strane zápisu (vyznačené
musia byť aj na kópiach ZoS).
Rozhodca stretnutia si potvrdenie prevzatia kópie vyplneného zápisu o stretnutí (prvá strana zápisu)
spoločne s prevzatím RP nechá podpísať kapitánmi oboch družstiev na originál Zápisu o stretnutí.
Ak sa na stretnutie nedostaví ani jeden z delegovaných rozhodcov, je domáci oddiel (ved. mužstva, tréner)
povinný v predpísanom rozsahu vyplniť Zápis o stretnutí a do 48 hodín ho doručiť na príslušný riadiaci zväz!
9. Nahlasovanie a hodnotenie výsledkov.
Za nahlásenie výsledku je považované jeho uloženie rozhodcom stretnutia (spolu s označením
prípadných strelcov gólov) a schválenie v Zápise o stretnutí v ISSF.
Výsledky sa hodnotia podľa SP čl. 13, 105-107. Previnenia družstiev budú riešené podľa SP čl. 99104, 108 a 109, s následkami hernými a disciplinárnym postihom.
Tri kontumačné výsledky (za nedostavenie sa k stretnutiu) v priebehu jedného súťažného ročníka,
majú za následok vylúčenie družstva zo súťaže, bez ohľadu na počet získaných bodov.
V súťažiach všetkých vekových kategórií získa družstvo za víťazstvo 3 body, za remízu 1 bod.
9.1. Systém súťaží.
Hrá sa systémom každý s každým dvojkolovo (prípadne trojkolovo, …), podľa vyžrebovania v tomto
Rozpise súťaží. V súťažiach prípraviek sa hrá na šírku ihriska s počtom hráčov 6+1.
9.1.1 Organizácia súťaže mladších žiakov:
Technické ustanovenia: hrá sa na skrátenom ihrisku (podľa nákresu), postranné čiary a čiary
pokutového územia sa vyznačia kuželmi, počet hráčov v hre je 9 (1 + 8), minimálny počet hráčov je 6
(1 + 5), striedanie bez obmedzenia počtu striedajúcich hokejovým spôsobom, pričom však striedanie
sa uskutočňuje výlučne v prerušenej hre so súhlasom rozhodcu, hrací čas je 2 x 30 min. s minimálne
15 min. prestávkou, rozmer bránok je 5 x 2 m (musia byť vybavené sieťami), zabezpečené proti
prevráteniu (zapichovacie háčiky resp. plastové vrecia s pieskom), zápasy mladších žiakov sa hrajú
výlučne s loptami č. 4, značka pokutového kopu sa vyznačí vo vzdialenosti 8 m od bránkovej čiary,
rohový kop sa rozohráva z rohov skráteného ihriska, pravidlo o postavení mimo hry neplatí, všetky
ostatné pravidlá futbalu (vhadzovanie, malá domov, napomínanie, vylúčenie) platia, vzdialenosť
pri zahrávaní štandartných situácií je minimálne 5 m od lopty, hráči môžu odohrať zápas výlučne
v kopačkách s lisovanou podrážkou.
19
Pri rozmeroch celého ihriska 105 x 68 m sú rozmery hracej plochy pre mladších žiakov 72 x 54 m.
9.1.2 Organizácia súťaže prípravky:
Hracia plocha
Hracia plocha (ďalej len HP) musí mať tvar obdĺžnika a je to vlastne polovica riadneho ihriska bez pokutového
územia (ďalej len PÚ) vyznačená viditeľnými čiarami (na predĺženie čiar 16-tky je možné použiť kužele). Na
oboch stranách HP musí byť vyznačené PU (viď. nákres HP) – viď nákres ihriska v prílohe.
Značka pokutového kopu je vo vzdialenosti 8 m od bránkovej čiary v strede bránky. Bránky musia mať
rozmer 5x2m, musia byť vybavené sieťami, zabezpečené proti prevráteniu.
Lopta
Používa sa klasická futbalová lopta, veľkosť č.4. Usporiadateľ musí pripraviť k hre minimálne 3 lopty.
Počet hráčov
1. V družstve prípraviek hrá 7 hráčov, jeden musí byť vždy brankár.
2. Počet náhradníkov je 7 a viac.
3. Strieda sa hokejovým spôsobom, počet striedaní je neobmedzený. Striedanie 1 hráča je možné
len v prípade zranenia alebo zvláštnych okolností. Pre kategóriu U11, U10, U9 povinné striedania
celej šestky po piatich minútach (platí len v Štatúte ÚTM).
4. Náhradník môže vstúpiť na HP iba vtedy, ak ju už striedaný hráč opustil a uskutoční sa iba vo
vyčlenenom priestore, t.j. zboku svojej polovice HP.
Výstroj hráčov
1. Družstvo nastúpi na stretnutie v jednotnej výstroji (rovnaké dresy), brankár musí mať farebne
odlíšený dres od oboch družstiev.
2. Obuv – kopačky s lisovanou podrážkou.
3. Chrániče holení sú povinné, musia byť zakryté štulpňami.
Rozhodca
Rozhodca dbá na dodržiavanie pravidiel, pred stretnutím dbá na riadne vyplnenie zápisu o stretnutí
v troch vyhotoveniach. Riadne vyplnený a vypísaný originál zápisu zašle na KM, kópie si po stretnutí
prevezmú vedúci oboch družstiev.
Kvalifikovaného rozhodcu na stretnutia zabezpečí príslušná KRaD. V prípade nedostavenia sa
kvalifikovaného rozhodcu sú družstvá (vedúci a kapitáni) povinné sa dohodnúť na rozhodcovi laikovi,
ak sa nedohodnú, rozhodne o rozhodcovi žreb, toto uviesť v Zápise o stretnutí a stretnutie odohrať.
Rozhodca laik preberá všetky právomoci kvalifikovaného rozhodcu a družstvá sú povinné rešpektovať
20
jeho rozhodnutia. Rozhodca je povinný zaslať originál Zápisu o stretnutí na KM, ak rozhoduje laik,
zápis je povinný zaslať domáci FK nasledujúci pracovný deň po stretnutí na KM.
Hrací čas
2 polčasy po 25 minút s prestávkou 15 minút.
Hráč mimo hru
Pravidlo o postavení mimo hry neplatí.
Voľné kopy, Rohový kop
Proti družstvu, ktorého hráč sa dopustil porušenia pravidiel nariadi rozhodca voľný kop. Pri jeho
realizácii musia byť hráči súperovho družstva vzdialení od lopty minimálne 5 metrov.Rohový kop sa
zahráva z hranice PÚ.
Pokutový kop
Pri porušení pravidla XII. hráčom brániaceho družstva vo vlastnom PU nariaďuje rozhodca pokutový
kop. Pokutový kop sa vykonáva zo značky pokutového kopu zo vzdialenosti 8 metrov od bránkovej
čiary v strede bránky.
Vhadzovanie lopty
Ak lopta úplne prejde po zemi alebo vo vzduchu za postrannú čiaru, vhadzuje ju na HP niektorí
z hráčov toho družstva, ktorého hráč sa lopty nedotkol ako posledný.
Kop od brány, otvorenie hry, malá domov
Brankár smie z vlastného PU loptu rozohrať do hry rukou alebo nohou. Lopta je v hre položením
na zem. Pri malej domov platí pravidlo ako vo veľkom futbale. V prípade porušenia pravidla o malej
domov sa zahráva priamy kop proti družstvu, ktoré sa previnilo z čiary PU najbližšie kolmo k miestu,
kde bolo porušené pravidlo.
Náležitosti družstva/súpisky
Na každé stretnutie musí vedúci družstva predložiť súpisku spolu s registračnými preukazmi. Súpiska musí
obsahovať meno, priezvisko a rodné číslo hráča, meno, priezvisko a kvalifikáciu trénera, mená, priezviská
a adresy členov RT, podpis zodpovedného funkcionára klubu. Hráči musia mať kartičku poistenca.
Záverečné ustanovenia
Všetky ostatné pravidlá PF platia. Záverečný turnaj sa neuskutoční.
Príloha:
Náčrt plánu ihriska pre prípravky
21
9.2. Postup a zostup.
Pre postup a zostup platia ustanovenia SP, čl. 24 - 27 a ďalej nasledovné zásady:
Všetky postupy a zostupy sa realizujú na základe SP a rešpektovania platného územno-správneho
rozdelenia SR (ostatné zaradené družstvá budú do súťaží zaraďované na základe uznesenia VV BFZ
k jednotlivým súťažiam a náväzne i v ostatných ďalších stupňoch súťaží) !
Postupy a zostupy z MRB a dvoch skupín IV. ligy budú regulované spôsobom zaraďovania
družstiev do republikových súťaží riadených SFZ.
9.2.1 Pravidlá pre postup a zostup v rámci majstrovských súťaží riadených BFZ:
POSTUP:
a) Zo súťaže MRB sa po skončení súťažného ročníka 2013/2014 zaradí do novovzniknutej
III. ligy príslušný počet družstiev,podla náväznosti zo súťaží riadených SFZ.O zostupujúcich
družstvách sa rozhodne na základe zaradenia družstiev zo súťaží,riadených SFZ.
b) Víťazi IV. líg sk.a a sk..b v majstrovských súťaží seniorov postupujú priamo do najbližšej vyššej
súťaže, pri splnení podmienok účasti.
c) Pri postupe z III. ligy st. dorastu postupuje jeho víťaz, alebo ďaľší oprávnený FK a FO)spĺňajúci
podmienky stanovené organizátorom súťaže II. ligy dorastu.
d) Pri postupe z Regionálnej ligy žiakov, kde tieto tvoria dvojičku (starší + mladší), platí zásada, že
o postupe rozhoduje umiestnenie starších žiakov. Postupujúcim je v takomto prípade aj družstvo
mladších žiakov toho istého klubu, bez ohľadu na jeho konečné umiestnenie v majstrovskej súťaži
súťažného ročníka.
e) Pre určenie prípadného postupu družstva z 2. miesta konečnej tabuľky rovnocenných majstrovských
súťaží, je rozhodujúci výsledok kvalifikačného stretnutia družstiev (usporiada príslušná odborná
riadiaca komisia), umiestnených na 2. mieste konečných tabuliek príslušného súťažného ročníka.
f) Víťazi ostatných žiackych súťaží budú do nového súťažného ročníka zaraďovaní podľa plnenia
podmienok účasti.
ZOSTUP:
a) z MRB zostupuje družstvo, ktoré sa umiestni na poslednom mieste. Zostupy ďalších družstiev
sú závislé na počte zostupujúcich družstiev z vyšších súťaží, prípadne preradených na základe
smernice SFZ o právno-organizačných zmenách pri ich zaraďovaní do súťaží.
b) z ostatných súťaží seniorov vždy zostúpi minimálne 1 družstvo, ktoré sa v konečnej tabuľke
majstrovskej súťaže súťažného ročníka umiestnilo na poslednom mieste, ak nebudú použité
ustanovenia SP, čl. 108.
c) zo súťaží seniorov (MRB, S4A, S4B) zostúpia aj družstvá tých FK(FO), ktoré počas
prebiehajúceho súťažného ročníka nesplnia podmienky zaradenia družstva seniorov do
príslušnej súťaže, a to až do úplného ukončenia súťažného ročníka – to znamená, že určený
počet mládežníckych družstiev príslušného FK (FO) klesne pod stanovené množstvo.
Z III. ligy st. dorastu vždy zostúpi minimálne 1 družstvo, ktoré sa v konečnej tabuľke majstrovskej
súťaže súťažného ročníka umiestnilo na poslednom mieste.
Zostupy dalších družstiev sú závislé na počte vypadávajúcich z vyšších súťaží, prípadne preradených
na základe smernice SFZ o právno-organizačných zmenách pri ich zaraďovaní do súťaží.
Pre určenie zostupu z Regionálnej ligy žiakov, kde tvoria dvojičku (starší + mladší), je rozhodujúce
umiestnenie družstva starších žiakov. Vždy zostúpi minimálne 1 družstvo, ktoré sa v konečnej
tabuľke majstrovskej súťaže súťažného ročníka umiestnilo na poslednom mieste. Zostupujúcim je
v takomto prípade aj družstvo mladších žiakov toho istého klubu, bez ohľadu na jeho umiestnenie
v majstrovskej súťaži skončeného ročníka. V prípade odhlásenia sa, prípadne vylúčenia
jedného z družstiev tvoriacich dvojičku v súťaži II. ligy žiakov – SZRL a MZRL (na základe
uplatnenia SP čl. 108), budú výsledky tohto družstva v príslušnej súťaži anulované
(príslušné družstvo sa nemôže už do súťaže v danom súťažnom ročníku vrátiť) a súčasne
sa obidve družstvá tvoriace dvojičku považujú za zostupujúce družstvá.
22
d) v ostatných mládežníckych majstrovských súťažiach súťažného ročníka vždy zostúpi minimálne
1 družstvo, ktoré sa umiestni v konečnej tabuľke majstrovskej súťaže na poslednom mieste,
prípadne budú zostupy a zaradenia družstiev realizované v súlade s plnením podmienok účasti
pre nový súťažný ročník.
e) zo súťaží posledného stupňa všetkých vekových kategórií sa nezostupuje
9.2.2 Pravidlá pre postup a zostup v rámci majstrovských súťaží riadených ObFZ Bratislava-mesto:
POSTUP:
a) Víťaz majstrovskej súťaže seniorov a družstvo umiestnené na 2. mieste postupujú priamo do
najbližšej vyššej súťaže, pri splnení podmienok účasti.
V prípade postupu „B“ družstva do vyššej súťaže, kde však už hrá „A“ družstvo tohto klubu a toto
v súťaži zostáva (nezostupuje a ani nepostupuje), nepostupuje „B“ družstvo do vyššej súťaže, ale
postupuje ďalšie najvyššie umiestnené družstvo iného klubu pri splnení podmienok účasti.
b) Víťaz majstrovskej súťaže starších žiakov (SZM) postupuje priamo do súťaže II. ligy starších
žiakov (SZRL), pri splnení podmienok účasti.
ZOSTUP:
a) Počet družstiev v V. lige v súťažnom ročníku 2013/2014 bude stanovený v závislosti od počtu
prihlásených družstiev a riadiaci orgán si vyhradzuje právo rozhodnúť o počte družstiev v V.lige.
Kritéria pre zaradenie družstva do súťaže:
- previnenia podľa SP čl. 100
- úhrada poplatkov a pokút
- vybavenie ihriska a stav. hracej plochy
- počet mládežníckych družstiev
V prípade utvorenia VI. ligy bude v ročníku 2013/2014 v V. lige zaradených minimálne 12 družstiev.
b) Zo súťaží posledného stupňa všetkých vekových kategórií sa nezostupuje.
9.2.3 Pravidlá pre postup a zostup v rámci majstrovských súťaží riadených ObFZ Bratislava-vidiek:
POSTUP:
Seniori
1. Víťazi majstrovskej súťaže S5VA a S5VB postupujú priamo do najbližšej vyššej súťaže, pri splnení
podmienok účasti.
2. Pri postupe, z prvého miesta, družstva z okresu Senec, a v prípade potreby doplnenia súťaže
S4B zohrá najlepšie umiestnené družstvo z okresu Pezinok kvalifikačné stretnutie s družstom
umiestneným na druhom mieste v súťaži S5VA
Dorast
1. Víťazi skupín SD4VA a SD4VB postúpia priamo do súťaže SD3R.
Žiaci
1. Víťazi skupín odohrajú po skončení súťaže záverečný turnaj o víťaza ObFZ Bratislava-vidiek.
Víťaz má právo na postup do vyššej súťaže pri splnení podmienok účasti. Záverečný turnaj sa
uskutoční na štadióne, ktorý určí VV ObFZ BA-vidiek.
2. V prípade nezáujmu o postup do vyššej súťaže zo strany víťazov skupín VV ObFZ BA-vidiek
určí postupujúceho s ohľadom na splnenie podmienok účasti – prihlásenie družstva starších
a mladších žiakov.
UPOZORNENIE !
Príslušné ŠTK si vyhradzujú v prípade potreby právo pred začiatkom jarnej časti príslušného
súťažného ročníka, upresniť počty postupujúcich, resp. zostupujúcich družstiev v jednotlivých
súťažiach.
23
10. Rozhodcovia a delegáti BFZ a príslušných oblastných futbalových zväzov
Nominačné listiny rozhodcov a delegátov pre súťažný ročník 2013/2014 boli navrhnuté príslušnou
Komisiou rozhodcov a schválené príslušným Výkonným výborom FZ.
Rozhodcov a delegátov deleguje Komisia rozhodcov a delegátov (KRaD) BFZ a príslušných ObFZ.
Obsadenie a zmeny v delegovaní, ako i správy komisií budú záväzne zverejňované na www.futbalbfz.sk.
V urgentných prípadoch si BFZ vyhradzuje právo voľby spôsobu oznámenia delegácie podľa potreby (napr.
e-mailom alebo telefonicky).
Všetci rozhodcovia sú delegovaní na stretnutia len po absolvovaní lekárskej prehliadky (od
telovýchovného, alebo praktického lekára). Lekárske prehliadky rozhodcov sú odovzdané
a archivované sekretárom KRaD BFZ, v prípade potreby sú u neho k dispozícii pre nahliadnutie.
Delegáti stretnutia BFZ sú povinní pred začiatkom stretnutia skontrolovať pripravenosť usporiadateľskej
služby podľa čl. 2 tohoto Rozpisu a dodržiavanie všetkých nariadení SP čl. 78 – 81 a zásad
uverejnených v Rozpise BFZ a úradných správach BFZ.
Všetky správy a oznamy, ktorými KRaD BFZ informuje o obsadení, sú určené len pre rozhodcov,
delegátov, členov VV, predsedov komisií a sekretára BFZ.
Vetovanie jedného rozhodcu (so zdôvodnením) sa adresuje KRaD, výlučne však len pred začiatkom
jesennej resp. jarnej časti súťaže !
V prípade, že sa na stretnutie nedostaví žiadny z delegovaných rozhodcov postupuje sa podľa
príslušného článku SP (družstvá sú povinné dohodnúť sa, prípadne určiť žrebovaním na
rozhodcovi-laikovi a stretnutie odohrať). Nerešpektovanie tohto ustanovenia bude ŠTK a KM
odstupovať na riešenie príslušnej DK!
Po skončení I. polčasu a po skončení stretnutia sú hráči oboch družstiev a rozhodcovia
povinní dodržiavať predpísaný odchod z hracej plochy do kabín. To znamená, že hraciu plochu
najskôr opustia hráči hosťujúceho družstva (ako posledný ich kapitán), potom rozhodcovia
a napokon hráči domáceho družstva (ako prvý ich kapitán). Túto procedúru odchodu sú
povinní zabezpečiť kapitáni oboch družstiev. Usporiadajúci klub je povinný zabezpečiť pre
bezproblémový odchod rozhodcov z hracej plochy aj dvoch členov usporiadateľskej služby
vyčlenených pre túto činnosť.
Rozhodcovia po skončení stretnutia v každej kategórii majstrovských súťaží seniorov, dorastu
úplne vypíšu 1. stranu originálu Zápisu o stretnutí, kde uvedú všetky údaje podľa predtlače
a zapíšu aj prípadné námietky kapitánov družstiev. Na originále Zápisu o stretnutí si nechajú
podpísať prevzatie RP od kapitánov oboch družstiev.
Po vyplnení zadnej strany zápisu je rozhodca povinný buď odoslať zápis o stretnutí v prvý pracovný deň
po odohratí stretnutia poštou, alebo ho doniesť osobne na sekretariát BFZ najneskôr do 48 hodín po
odohratí stretnutia (v prípade udalostí podliehajúcich disciplinárnemu konaniu takisto v prvý pracovný
deň po jeho odohratí). Ak sa stretnutie hrá v niektorom z dní pracovného týždňa, Zápis o stretnutí musí
rozhodca odoslať (osobne doniesť na sekretariát BFZ) v nasledujúci pracovný deň. Toto ustanovenie
platí obdobne pre odosielanie správ delegátov stretnutia e-mailovou poštou. V prípade odoslania
zápisu poštou musí mať rozhodca o tom doklad.
Zápis o stretnutí z majstrovských súťaží seniorov, dorastu, žiakov a prípraviek sa predkladá
len v origináli.
Ak je rozhodca delegovaný na stretnutie súťaží riadených SFZ, posiela na riadiaci zväz len
originál. Súčasne je povinný poslať na BFZ jednu kópiu Zápisu o stretnutí (II.LSDZ, I.LMD A/B,
I.LSŽ A/B, I.LMŽ A/B). Táto povinnosť sa týka aj delegáta stretnutia (II.LSDZ), ktorý posiela
originál Správy delegáta na riadiaci zväz a 1 kópiu Správy delegáta na BFZ.
Nerešpektovanie ustanovení o lehote na doručovanie Zápisov o stretnutí, Správ delegáta
a predpísaného spôsobu zasielania uvedených dokumentov bude mať za následok odstúpenie
na riešenie príslušnou komisiou, prípadne odstúpenie na riešenie priamo DK BFZ!
Rozhodca zaradený na nominačnú listinu regionálnych súťaží nemôže nastúpiť ako
registrovaný hráč v stretnutiach na tej istej úrovni súťaží, ktoré sám rozhoduje.
24
11. Námietky a odvolania
Námietky a odvolania nesmú mať formálne chyby a budú prerokované iba vtedy, ak boli podané
v zmysle SP, čl. 118 - 130, príp. v zmysle DP čl.24 - 28.
V prípade, že FK-FO chce podať sťažnosť na výkon R alebo AR, táto musí byť poslaná KRaD
najneskôr 48 hodín po skončení stretnutia.
Sťažnosť musí obsahovať:
a.) názov a adresu klubu, který podáva sťažnosť
b.) mená, priezviská a adresy zástupcov oprávnených zastupovať klub
c.) označenie stretnutia, ktoré je predmetom sťažnosti
d.) popis konkrétnych situácií (rozhodnutí R), voči ktorým podáva klub sťažnosť s vyznačením času
(minutáže)
e.) predloženie príslušnej videodokumentácie v súľade s príslušným bodom tohto rozpisu
f.) pečiatku a dva podpisy oprávnených členov klubu s uvedením ich mien, priezvísk a funkcie
g.) podací lístok listu, ktorým bola sťažnosť odoslaná súperovi
h.) vklad za prerokovanie sťažnosti na R a AR sa nevracia (ak je však sťažnosť opodstatnená,
vklad bude vrátený)
Listy resp. podnety klubov, ktoré nespĺňajú vyššie uvedené podmienky oficiálnej sťažnosti, KRaD
neprerokuje.
11.1 Námietky do zápisu o stretnutí
Kapitán družstva (v súťažiach seniorov), resp. vedúci družstva (v mládežníckych stretnutiach) má
právo po stretnutí požiadať hlavného rozhodcu stretnutia o uvedenie námietky do zápisu o stretnutí
podla SP čl.98 bod d.
C. RÔZNE
12. Podmienky účasti oddielov v majstrovských súťažiach BFZ
Pri určovaní podmienok v majstrovských súťažiach BFZ, vychádza riadiaci orgán z platného Súťažného
poriadku, čl. 16, 23 a 29 - 32.
Pre účastníkov majstrovských súťaží BFZ sú v súťažnom ročníku 2013/2014 stanovené nasledovné
podmienky pre štart v súťažiach:
MRB - seniori:
IV. liga - seniori:
2 mládežnícke družstvá
1 mládežnícke družstvo
Ďaľšími podmienkami zaradenia FK (FO) do majstrovských súťaží BFZ sú:
- zaslanie riadne vyplnenej prihlášky do súťaží BFZ, ObFZ BA-mesto a ObFZ BA- vidiek
vrátane všetkých mládežníckych družstiev doporučenou poštou alebo osobne na adresu
príslušného riadiaceho zväzu na predpísanom tlačive a v stanovenom termíne doručenia.
- uhradenie štartovného vkladu do súťaží seniorov v stanovenom termíne.
- prehlásenie o rešpektovaní rozhodcovského súdu SFZ
V prípade nesplnenia podmienok účasti v majstrovských súťažiach bude príslušné družstvo
zaradené do súťaže, pre ktorú vyhovuje podmienkam účasti v majstrovských súťažiach BFZ.
Ak v priebehu súťažného ročníka FK odhlási mládežnícke družstvo, resp. jeho družstvo
bude vylúčené z prebiehajúceho ročníka súťaže a nebude spĺňať podmienky účasti, uvedené
družstvo sa stáva automaticky zostupujúcim po skončení prebiehajúceho ročníka. Uvedené
družstvo dohrá aktuálny ročník a jeho výsledky zostávajú v platnosti.
25
12.1. Zdravotné a ostatné zabezpečenie stretnutia.
V zmysle SP, čl. 44 je usporiadajúci oddiel, vo všetkých stupňoch súťaží, povinný zabezpečiť na
stretnutí lekársku (zdravotnú) službu s potrebným vybavením pre prvú pomoc. Meno lekára
(zdravotníka) je potrebné uviesť v zápise o stretnutí a lekár (zdravotník) potvrdí svoju účasť podpisom
do Zápisu o stretnutí priamo v kabíne rozhodcov. Zdravotnícke a ostatné zariadenia, potrebné pre prvú
pomoc (lekárnička, nosidlá, dlahy) musia zodpovedať predpisom a musia byť v náležitom poriadku.
Za poistenie hráčov všetkých vekových kategórií sú zodpovední samotní hráči.
Bratislavský futbalový zväz oznamuje, že pre kluby ním riadené ordinuje MUDr. Pavel Malovič,
telovýchovný lekár, každý pondelok 8:00 až 12:00 v ambulancii NTC Senec na futbalovom štadióne.
Kontaktné číslo je 0905 306 001.
12.1.1 Prvá pomoc v športe
Jeden z najzávažnejších impulzov poskytnutia prvej pomoci je náhle bezvedomie. Športovec
v bezvedomí musí byť čo najrýchlešie premiestnený do vodorovnej polohy. Veľmi často sa stáva, že
postihnutý nedýcha. Pri bezvedomí totiž ochabnú svaly v hrtane, jazyk zapadne a zabráni prúdeniu
vzduchu. Pri narušení prehĺtacích reflexov sa sliny alebo zvratky dostanú do zadnej časti hrtana,
čím sa môžu dýchacie cesty uzavrieť. Keďže každá z týchto porúch môže spôsobiť smrť, dýchacie
cesty treba okamžite uvoľniť. Zatlačením na čelo a súčasným nadvihnutím (podložením) šije sa
nám podarí oddialiť koreň jazyka a vo väčšine prípadov uvolniť alebo aspoň zlepšiť priechodnosť
dýchacích ciest. Tento úkon je možné zefektívniť pootvorením úst a predsunutím dolnej čeluste.
V prípade, že nevieme uvolniť dýchacie cesty uvedeným spôsobom, pokúsime sa „vytiahnuť jazyk“
rukou, najlepšie obalenou vreckovkou alebo dresom, aby jazyk nekĺzal. Športovca v bezvedomí je
potrebné stále sledovať (dýcha?, má pulz?) a polohu podľa potreby korigovať. Pri zvracaní a krvácaní
z úst niekedy pomôže poloha so zníženou hlavou a hornou časťou trupu. Keď po uvoľnení dýchacích
ciest začne športovec spontánne dýchať, treba ho položiť do stabilizovanej polohy.
Stabilizovaná poloha postihnutého športovca má za cieľ udržať priechodnosť dýchacích ciest a znížiť
riziko vdýchnutia zvratkov. Opakovaná kontrola ústnej dutiny športovca v bezvedomí je nevyhnutnosťou,
rovnako musí byť kontrolovaná jeho poloha. Stabilizovaná poloha na boku je zabezpečená pokrčením
dolnej končatiny na strane, na ktorej postihnutý športovec leží. Druhá dolná končatina je natiahnutá.
Horná končatina strany, na ktorej spočíva telo športovca, je natiahnutá a zapažená. Hlava je uložená
na druhej končatine, ktorá je skrčená v lakti. Ak športovec nezačne dýchať ani po uvoľnení dýchacích
ciest, okamžite je potrebné nasadiť umelé dýchanie. Mohlo by totiž dôjsť k zastaveniu krvného obehu
v dôsledku nedostatku kyslíka. Najúčinnejším je prenos vzduchu z pľúc poskytovateľa prvej pomoci
do pľúc postihnutého – dýchanie z úst do úst. Pri dýchaní z úst do úst záchranca vydychuje vzduch
zo svojich pľúc do pľúc postihnutého športovca, alebo do nosa (u žiackych ročníkov do úst aj do nosa
súčasne), aby naplnil jeho pľúca. Pri odtiahnutí úst postihnutý športovec vydýchne. Pri dýchaní z úst
do úst je potrebné prstami zovrieť nos športovcovi v bezvedomí, pri dýchaní do nosa je potrebné
zovrieť pery (ústa). Dýchanie sa začína dvomi až tromi vdychmi. Potom sa pokračuje dychovou
frekvenciou 12 až 15 krát za minútu, u mladších športovcov keď sa dýcha do úst aj nosa súčasne,
je dychová frekvencia 20 – krát za minútu. Pri dýchaní z úst do úst sa dajú sledovať ohyby hrudníka
prípadne zistiť, kedy postihnutý športovec začne dýchať samovoľne. Vtedy sa mu zlepší farba tváre.
Umelé dýchanie je neúčinné, ak športovcovi v bezvedomí nebije srdce, pretože okysličená krv nebude
v organizme obiehať. Po prvých dvoch výdychoch je potrebné skontrolovať, či je srdce aktívne –
kontrola pulzu priložením koncov prstov na hrtan a priľahlý sval), zisťovanie pulzu na zápästí nie je
spoľahlivé! Kontrolu treba opakovať o minútu a potom vždy po troch minútach. Pulz sa obnoví, len
ak začne srdce biť. Ak srdce nebije, jeho sťahy (srdcové revolúcie) možno nahradiť masážou srdca
(športovec má šedomodro sfarbený vzhľad, nehmatateľný pulz, nedýcha a má široké zrenice). Tlakom
na dolnú polovicu hrudnej kosti sa zvyšuje tlak v hrudníku a tým sa vytláča krv zo srdca do tepien.
Po uvoľnení tlaku sa hrudník vráti do svojej normálnej polohy a krv tečie späť cez žily napĺňa srdce
pri jeho rozpínaní. Masáž srdca (kardiopulmonálna resuscitácia – Krp) je základnou technikou laickej
aj odbornej prvej pomoci. Začneme ju dvomi vdychmi a pokračujeme stláčaním 2 cm nad dolným
26
koncom hrudnej kosti. Masáž má mať frekvenciu 100 stlačení za minútu v jednom cykle 2 vdychy
a 15 stlačení (kompresií). Pomer 2:15 treba udržať po celý čas vykonávania masáže srdca.
Vzhľadom na časté prípady bezvedomia a náhlych úmrtí na športoviskách je vhodné, aby si základy
prvej pomoci osvojili všetci účastníci športového podujatia – športovci, tréneri, rozhodcovia,
usporiadatelia, nehovoriac o fyzioterapeutoch, maséroch a lekároch. Často len rýchly a spoľahlivý
zásah dokáže zabrániť nešťastiu a preto je potrebné vedieť takéto situácie riešiť.
12.2. Kvalifikácia trénerov.
FK (FO) riadené v rámci BFZ musia mať trénerov s platným preukazom
a licenciou trénera futbalu a zaevidovaného v ISSF systéme.
Pre FK (FO) regionálnych súťaží platia nasledovné ustanovenia:
a.) v MRB seniorov:
- hlavný tréner musí byť držiteľom min. licencie UEFA B
b.) v IV. lige seniorov
- hlavný tréner musí byť držiteľom min. licencie UEFA B
c) v III.lige dorastu
- hlavný tréner musí byť držiteľom min. licencie UEFA B
d) žiaci – regionálna liga
- hlavný tréner musí byť držiteľom min. licencie UEFA C
ostatné mládežnícke súťaže
- hlavný tréner musí byť držiteľom min. licencie UEFA C
Povinnosťou trénerov je, v súťažiach seniorov, dorastu a žiakov na požiadanie rozhodcu resp. kontrolného
orgánu preukázať sa platným licenčným preukazom požadovaným pre príslušnú súťaž. Tréner môže
pôsobiť v jednom súťažnom ročníku súčasne a byť uvedený na súpiske družstva, družstiev:
a) maximálne v dvoch rôznych kluboch a viesť v nich maximálne dve družstvá v súťažiach, aj to len
v dvoch vekových kategóriách, ale len o dve kategórie vyššie („obkategóriu“) Príklad: môže viesť
súčasne seniorov a žiakov; dorast a prípravku; seniorov a prípravku.
b) V jednom klube môže viesť maximálne dve družstvá-ak je vedený u seniorov môže byť aj
u druhého družstva, ale o dve kategórie nižšie,alebo v jednej kategórii môže viesť dve družstvá.
Príklad: môže viesť súčasne seniorov a jedno družstvo žiakov, dorastu alebo prípravky,
starší a mladší dorast, starší a mladší žiaci.
V prípade zmeny trénera v priebehu súť. roč. je FK (FO) povinný nahlásiť túto zmenu TMK BFZ ešte
pred nastúpením nového trénera do funkcie. Súčasne FO (FK) predkladá jeho platný licenčný preukaz
požadovaný pre príslušnú súťaž na schválenie TMK BFZ. Výnimky v súťažnom ročníku nebudú povolené.
Futbalové FK (FO) MRB, IV. ligy seniorov, III. ligy st. dorastu a II. ligy žiakov sú povinné predložiť
riadiacemu orgánu (TMK) na kontrolu licenčný preukaz trénera družstva.
12.3. Oznamovanie správ oddielom.
Všetky komisie BFZ budú s klubmi, rozhodcami, delegátmi a funkcionármi udržovať styk cestou
úradných správ a oznamov, ktoré budú pravidelne zverejňované na internetovej stránke zväzu
www.futbalbfz.sk, kde budú všetky potrebné oznamy, informácie a pokyny. Tieto sú pre všetkých
záväzné !!!
Dôležité informácie a pokyny budú všetky komisie ObFZ BA-mesto oznamovať oddielom,
rozhodcom, delegátom a ostatným funkcionárom BFZ v ”Úradných správach ObFZ Bratislavamesto” zverejňovaných na internetovej stránke www.obfzbamesto.sk. Tieto sú pre všetkých
záväzné !!!
27
13. Zasadania komisií BFZ
Odborné komisie BFZ zasadajú v období , keď prebiehajú majstrovské súťaže nasledovne:
BFZ
Športovo-technická komisia
každý ŠTVRTOK
od 16.30 hod
Disciplinárna komisia
každý ŠTVRTOK
od 16.00 hod
Matričná komisia
každý UTOROK
od 18.30 hod
každý PIATOK
od 16.00 hod
tretí UTOROK v mesiaci
od 11.30 hod
Komisia rozhodcov a delegátov
Trénersko-metodická komisia
Komisia mládeže
posledný UTOROK v mesiaci
Revízna komisia
kvartálne
Odvolacia komisia
podľa potreby
Legislatívna komisia
podľa potreby
Ekonomická komisia
podľa potreby
Pasportizačná komisia
podľa potreby
Komisia ženského futbalu
podľa potreby
ObFZ Bratislava – mesto
Športovo-technická komisia
každú STREDU
od 17.00 hod
Disciplinárna komisia
každú STREDU
od 16.00 hod
Komisia rozhodcov a delegátov
každý PIATOK
od 16.00 hod
Komisia mládeže
každú STREDU
od 16.00 hod
Športovo-technická komisia
každú STREDU
od 16.00 hod
Disciplinárna komisia
každú STREDU
od 14.30 hod
Komisia rozhodcov a delegátov
každý PIATOK
od 15.30 hod
Komisia mládeže
každú STREDU
od 15.00 hod
ObFZ Bratislava – vidiek
14. Disciplinárne konanie
14.1 DK BFZ sa vo svojej činnosti riadi ustanoveniami platného DP SFZ.
14.2 Disciplinárne previnenia prerokováva DK BFZ na najbližšom zasadnutí disciplinárnej komisie (po
stretnutí), vždy vo štvrtok od 16:00 hod. Výnimočne, prípadne iný termín bude uvedený v Úradnej správe BFZ.
14.3 Vzhľadom na odbornú špecializáciu rozhodcov a delegátov si môže DK vyžiadať prešetrenie
previnenia a stanovisko odborných komisií. Konečné rozhodnutie je však plne v právomoci DK.
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
14.4 V súvislosti s organizačnými opatreniami prijatými SFZ v súvislosti s bojom proti negatívnym
prejavom správania sa divákov, hráčov a funkcionárov pred, počas a po ukončení majstrovských
stretnutí a stretnutí pohárových, môže DK za previnenia uvedené v prílohe č.2 bod 1 a, b, c platného
DP SFZ uložiť trest odohratia stretnutí bez prítomnosti divákov.
28
14.5 Rozhodnutia a iné opatrenia DK nadobúdajú účinnosť dňom oznámenia:
a)
ústne na rokovaní DK
b)
uverejnením v úradnej správe
14.6 Správy delegovaných osôb (R, DZ) je nutné odosielať najneskôr do 48 hodín po stretnutí.
V prípade, že je táto správa podkladom na disciplinárne konanie, tieto je nutné zaslať do 24 hodín po
ukončení stretnutia.
14.7 Pri výtržnostiach a inzultáciách je klub povinný predložiť do 48 hodín písomné stanovisko
k udalostiam aj s návrhom opatrení na ich zamedzenie. Zástupcovia oboch zainteresovaných klubov
sa dostavia na prvé rokovanie DK po stretnutí.
14.8 Ak je hráč v jednom stretnutí napomenutý i vylúčený, uloží DK disciplinárne opatrenie za
vylúčenie samostatne. Napomenutie sa započítava zvlášť, takže môže dostať disciplinárne opatrenie
za napomenutie i vylúčenie. Disciplinárne opatrenie za napomínanie sa ukladá ako prvé. V prípade, že
táto je v poradí štvrtá (8,12...) hráč v stretnutí naplnil dva priestupky a tieto sú prerokované samostatne
(FK uhradí dva poplatky).
Ak hráč obdrží v jednom stretnutí dve napomenutia žltou kartou, následná červená karta ruší
napomenutia žltými kartami, ktoré sa do evidencie žltých kariet nezarátavajú.
14.9 Všetky poplatky sa budú FK zaratúvať do mesačnej zbernej faktúry, ktorá po spracovaní bude
zaslaná FK aj s dátumom splatnosti.
14.10 Rozhodnutia a iné opatrenia DK nadobúdajú účinnosť dňom oznámenia ústne na rokovaní DK,
resp. uverejnením úradnej správy.
Disciplinárne poplatky: (jednotlivec/kolektív)
Seniori (súťaže BFZ, ObFZ Ba-mesto)
Dorast
(súťaže BFZ, ObFZ Ba-mesto)
Žiaci
(súťaže BFZ, ObFZ Ba-mesto)
Seniori (ObFZ Ba-vidiek)
Dorast
(ObFZ Ba-vidiek)
Žiaci
(ObFZ Ba-vidiek)
10,- € / 10,- €
5,- € / 5,- €
5,- € / 5,- €
10.-€ / 10.-€
5.-€ / 5.-€
5.-€ / 5.-€
D. OSTATNÉ
15. Ihriská
Majstrovské stretnutia všetkých súťaží sa môžu hrať iba na trávnatých ihriskách, ktoré schválil riadiaci
orgán (pasport ihriska), ak sú na majstrovské stretnutie pripravené a podľa pravidiel vyznačené.
Na schválených náhradných hracích plochách, môže byť majstrovské stretnutie odohrané len so
súhlasom oboch súperov a príslušného riadiaceho orgánu (ŠTK, KM).
Umelá tráva: povoľuje sa hrať všetkým oddielom, pre vekové kategórie seniorov, dorastu a žiakov, na
schválenej umelej trávnatej ploche so súhlasom príslušnej ŠTK.
ObFZ Bratislava–mesto povoľuje hrať majstrovské stretnutie všetkým oddielom na schválenej umelej
trávnatej ploche.
V stretnutiach seniorov v súťažiach BFZ je domáci FK (FO) povinný pripraviť na stretnutie 4
lopty, (3 rezervné), ktoré budú rozdelené nasledovne: 1lopta na hru, jedna lopta pri stredovej
čiare a po jednej lopte za oboma bránami, ŠTK BFZ nariaďuje pre stretnutia seniorov zabezpečiť
minimálne 2 zberačov lôpt (žiakov, dorastencov domáceho FK (FO).
29
15.1. Informačný systém slovenského futbalu (ISSF)
Prechodom na Informačný systém slovenského futbalu (ďalej len ISSF), ktorý bol schválený VV SFZ
a VV BFZ pre súťaže riadené BFZ, ObFZ Ba-mesto a ObFZ Ba-vidiek nastávajú nasledujúce zmeny
a procesy:
a)
Zmena matričnej príslušnosti
Každý klub má pre všetky svoje družstvá (tímy) len jednu matriku podľa:
1)
zaradenia družstva dospelých do súťaže
2)
zaradenia družstva dorastu do súťaže (pokiaľ klub nemá družstvo dospelých v súťaži)
3)
zaradenia družstva žiakov do súťaže (pokiaľ klub nemá ani družstvo dospelých, ani družstvo
dorastu zaradené do súťaže)
b)
Zmena v spôsobe realizácie transferov hráčov
Transfer realizuje a poplatok sa platí príslušnému zväzu (SFZ, RFZ, ObFZ), do ktorého patrí
cieľový klub transferu podľa novej matričnej príslušnosti pre všetky vekové úrovne.
c)
Povolenie elektronických transferov hráčov
d)
Prechod na nové registračné preukazy (ďalej len RP)
Pri postupnom prechode na nové RP bez uvedenia klubovej príslušnosti duálne naďalej
platia ajexistujúce RP, maximálne do skončenia ich platnosti. Platnosťpreukazu je 5 rokov od
poslednéhovydania. K novým registráciám sa vydávajú už len nové RP. RP sú vyrábané denne
na základe schválených žiadostí príslušným matrikárom cez elektronickú podateľňu ISSF, alebo
priamym zadaním žiadosti matrikárom na požiadavku FK o vydanie RP. RP sa expedujú denným
sumarizovaním schválených RP za FK a zadaného kuriéra (osoba pre prevzatie dobierky).
Doručenie je maximálne do 48 hodín od expedície. RP sa zasielajú na dobierku (celá suma sa platí
pri preberaní zásielky) a obsahom dodávky sú objednané karty a riadna faktúra od SFZ. V cene
dodávky kuriérom je jedno opakované doručenie. Cena za vystavenie nového RP je uvedená v čl.
20.4. tohto RS. Cena dobierky a poštovného sa pripočítava k cene registračných preukazov a je
zaťažená platnou DPH.
e)
Zavedenie mesačnej zbernej fakturácie
Mesačná zberná faktúra nahrádza úhrady poplatkov a pokút, ktoré doteraz uhrádzali vopred.
Úhrady platieb na účet SFZ je platiteľ povinný realizovať výhradne bankovým prevodom na
bankový účet, na základe mesačných zberných faktúr, vystavených SFZ vždy po skončení
kalendárneho mesiaca a so splatnosťou 14 dní. Variabilný symbol úhrady je číslo faktúry.
V prípade neuvedenia tohto údaja, resp. nesprávneho údaja alebov prípade, že platiteľ
týmto požadovaným spôsobom platbu neuskutoční, platba nebude akceptovaná a bude
považovaná za neuhradenú! Voči platiteľovi sa v takomto prípade bude ďalej pokračovať
v zmysle platného Disciplinárneho poriadku.
Automatickým dôsledkom toho, že klub neuhradí riadne a včas mesačnú zbernú faktúru je
zastavenie pretekárskej a matričnej činnosti klubu podla SP čl.99 bod c a následne príslušná
ŠTK bude postupovať podla SP čl.103 (Družstvo, ktorému bola zastavená činnosť na určitý
počet majstrovských stretnutí, odohrá tieto stretnutia, ale po skončení celej súťaže mu
riadiaci orgán odpočíta za každé takto odohrané stretnutie 3 body. Družstvo, ktorému bola
zastavená súťažná činnosť z dôvodu neuhradenia mesačnej zbernej faktúry, odohrá riadne
všetky svoje stretnutia, ale po skončení celej súťaže mu riadiaci orgán odpočíta za každé
takto odohrané stretnutie 3 body. Za uhradenie mesačnej zbernej faktúry riadne a včas sa
považuje uhradenie faktúry v lehote splatnosti (pripísanie uhrádzanej sumy na stanovený
účet pred uplynutím lehoty splatnosti) v celej fakturovanej výške (nie po čiastkach, prípadne
splátkovo) so správnym uvedením variabilného symbolu úhrady.
V prípade rozporu o uhradené platby, plnenie povinnosti preukazuje platiteľ dokladom
z banky alebo bankovým výpisom.
f)
Dotknuté kluby a riadiací organ príslušnej súťaže sú informované o neuhradených
faktúrach a dôsledkoch ich neuhradenia e-mailovou notifikáciov a prostredníctvom
oznamov v ISSF,v ktorom sa pre potreby SFZ a jeho členov vytvára automaticky zoznam
klubov,ktoré neuhradili riadne a včas mesačné zberné faktúry.V prípade rozporu o uhradení
platby,plnenie povinnosti preukazuje platitel dokladom z banky alebo bankovým výpisom
ekonomickému úseku SFZ.V prípade,ak reklamácia úhrady v plnej výške a v lehote
30
splatnosti bola uznaná,účinok športovo-technických dôsledkov sa ruší ku dňu,kedy bola
hrada mesačnej zbernej faktúry pripísaná v prospech účtu SFZ.
g)
Vyhotovenie elektronického Zápisu o stretnutí po stretnutí v zmysle príslušných článkov SP
a tohto RS a pokynov uvedených v ÚS BFZ.
g)
Aktuálne znenie predpisov SFZ vrátane príslušných zmien (viď príslušné predpisy – SP,
RPo, PP a DP) je zverejnené na oficiálnej webovej stránke SFZ.
Všetky zmeny nadobúdajú účinnosť k 1. 7. 2013.
16. Zásady spolupráce pri zabezpečovaní mládežníckej reprezentácie Bratislavy
16.1. Regionálny BFZ a FK
I. ZÁSADY SPOLUPRÁCE:
1. BFZ bude informovať FK o programoch akcií výberov BFZ včas prostredníctvom ÚS (prípadne
listom) ako aj nominácie hráčov do reprezentačných výberov.
2. FK má právo, v prípade nominácie 1 a viacerých hráčov na reprezentačnú akciu, požiadať o zmenu
termínu súťažného stretnutia a po dohode so súperom uvedené stretnutie predohrať.
3. Hierarchia nominácie hráčov sa riadi poradím dôležitosti: medzištátne stretnutia, medzinárodné
turnaje, prípravné stretnutia, domáce stretnutia a turnaje.
II. ĎAĽŠIE ZÁSADY
1. Nominovaný hráč je povinný zaslať na BFZ požadované formality (súhlas školy, fotografiu, evid.
list a pod.).
2. Zranený reprezentant je povinný neodkladne zaslať na BFZ písomné stanovisko oddielového
lekára (diagnóza a predpokladaná dĺžka liečby).
3. Nominovaný hráč, ktorý je uvoľnený z reprezentácie pre zranenie alebo neplnenie požiadaviek
školy, má zastavenú činnosť na najbližšie majstrovské stretnutie od ukončenia zrazu.
4. Nominovanému hráčovi, ktorý sa bez ospravedlnenia nezúčastní zrazu, resp. nezašle príslušné
potvrdenie, sa zastaví činnosť a zaháji sa proti nemu disciplinárne pokračovanie.
5. Hráč, ktorý bol vylúčený v majstrovskom stretnutí pre nešportové správanie, nemôže v dobe trestu
štartovať za reprezentačné družstvo.
16.2. ObFZ BA–mesto a FK
A/ POVINNOSTI ZVÄZU
1. Sekretariát oznámi trénerovi termín konania akcie.
2. Tréner 14 dní pred termínom konania akcie oznámi nomináciu hráčov na sekretariát ObFZ.
3. Najneskôr 10 dní pred termínom akcie sekretariát oznámi nomináciu oddielom, ktorých hráči sú
nominovaní.
B/ POVINNOSTI ODDIELOV
1. Oddiel je povinný ihneď po prijatí oznámenia nominácie oboznámiť s nomináciou nominovaných
hráčov.
2. Pri neúčasti hráča na akcii je oddiel povinný ho ospravedlniť s uvedením dôvodu najneskôr 5 dní
pred termínom akcie.
3. Pri neospravedlnenej neúčasti resp. nedodržaní povinností zo strany oddielu budú vyvodené
disciplinárne opatrenia v zmysle disciplinárneho poriadku.
16.3. ObFZ BA – vidiek a FK
A/ POVINNOSTI ZVAZU
1. KM prostredníctvom sekretariátu oznámi v ÚS termín konania akcie – výberu.
2. Najneskôr 10 dní pred termínom akcie KM prostredníctvom sekretariátu oznámi nomináciu hráčov
klubom.
31
B/ POVINNOSTI ODDIELOV
1. Oddiel je povinný ihneď po prijatí oznámenia nominácie oboznámiť s nomináciou nominovaných
hráčov.
2. V prípade neúčasti je oddiel povinný hráča ospravedlniť najneskôr 5 dní pred termínom akcie.
3. V prípade neospravedlnenej neúčasti, resp. nedodržaní povinností zo strany oddielu budú
vyvodené disciplinárne opatrenia v zmysle DP.
17. Výzva komisie Fair-play pri SFZ
Komisia Fair-play - pri SFZ hľadá tých činovníkov spomedzi hráčov (bývalých i terajších), členov
realizačných tímov a funkcionárov, ktorí sa zaslúžili dlhodobo alebo jednorázovým spôsobom
o naplnenie myšlienky “Fair-play” v našom futbale.
Komisia Fair-play pri SFZ má za cieľ popularizovať idey a činy Fair-play - propagovať ich nositeľov
a navrhnúť ich na ceny Fair-play MUDr. Ivana Chodáka, ktoré sa budú udeľovať vždy začiatkom roka
v Dolnom Kubíne.
18. Cena Fair-play MUDr. Ivana Chodáka sa udeľuje:
–
jednotlivcom
–
kolektívom
18.1. Vyhlasuje sa v troch kategóriách:
1.
2.
3.
Za dlhodobú príkladnú hráčsku činnost.
Za dlhoročnú príkladnú činnosť a celkový prínos pre slovenský fotbal.
Za výnimočný čin vo fotbale.
18.2. Návrhy kandidátov na udelenie cien podávajú:
–
–
–
futbalové oddiely
jednotlivci
iné organizácie
Komisia Fair-play pri SFZ zhromažďuje predložené návrhy v priebehu kalendárneho roka a ich
vyhodnotenie vykonáva po uzavretí písomných návrhov k 31.12.2013. Po posúdení a overení údajov
z písomných návrhov komisia predloží návrh na udelenie ceny Fair-play Výkonnému výboru SFZ na
schválenie.
Vybraní kandidáti budú ocenení plaketou s textom: “Nositeľ ceny Fair-play MUDr. Ivana Chodáka za
rok 2013…….”.
19. Súťaž Fair-play
Kritériá:
1. Červené a žlté karty
Odpočet sa robí z maximálneho počtu 10 bodov: žltá karta – 1 bod, červená karta – 3 body. Ak hráč
bol napomenutý žltou kartou a neskoršie dostal v poradí druhú a dôsledku toho bol vylúčený, započíta
sa do hodnotenia iba hodnota červenej karty, t. j. 3 body. V prípade, že po žltej karte sa hráč dopustí
priestupku za ktorý dostane červenú kartu, do hodnotenia sa započítavajú obe previnenie, t. j. 1+3
body, spolu 4. V tomto kritériu je možné vyčísliť aj mínusové body.
2. Pozitívna hra
Maximálne 10 bodov, minimálne 1 bod. Týmto kritériom sa má podporiť aktívna hra, ktorá je atraktívna
pre divákov.
32
–
pozitívne aspekty: snaha nenaťahovať čas, dostať loptu rýchlo späť do hry, snaha
o docielenie gólu, aj keď výsledok je jasný
–
negatívne aspekty: zdržiavacia taktika, naťahovanie času, taktika založená na defenzíve,
rozbíjaní hry, simulovanie a pod.
3. Rešpektovanie súpera
Maximálne 5 bodov, minimálne 1 bod. Od hráčov sa očakáva, že budú rešpektovať pravidlá hry,
Súťažný poriadok a súpera. Pri hodnotení delegát prihliada i na závažnosť udelených osobných
trestov (ŽK a ČK). Hodnotí sa tiež pozitívne správanie sa (napr. pomoc pri zranení). Bežné správanie
sa bez výrazných negatív a pozitív nemôže byť hodnotené 5 bodmi.
4. Rešpektovanie rozhodcu
Maximálne 5 bodov, minimálne 1 bod. Od hráča sa očakáva, že bude rešpektovať rozhodcu. Aj tu
môže delegát prihliadať na závažnosť udelených osobných trestov. Hodnotí sa správanie. Bežné
správanie sa bez výrazných negatívnych a pozitívnych prípadov nemôže byť hodnotené 5 bodmi.
5. Správanie sa predstaviteľov klubu
Maximálne 5 bodov. Očakáva sa od predstaviteľov klubov vrátane trénerov, že budú vplývať na hráčov,
aby hrali fair a používali len dovolené športové, taktické a morálne aspekty v hre, aj mimo ňu. Bežné
správanie sa bez výrazných negatívnych a pozitívnych prípadov nemôže byť hodnotené 5 bodmi.
6. Správanie sa obecenstva
Maximálne 5 bodov. Publikum tvorí dôležitú kulisu pre futbal. Podpora zo strany fanúšikov je žiadúca.
Ak sa táto podpora deje slušným spôpobom, takéto správanie vytvára potrebnú futbalovú atmosféru
a prispieva k fair-play. Tým viac, ak obecenstvo rešpektuje verdikty rozhodcu. 5 bodov je možné
pripísať len za podmienky priateľskej atmosféry. Toto kritérium je možné použiť aj pre hodnotenie
súpera, ak je na stretnutí primeraný počet jeho fanúšikov. Ak ide o nepatrný počet, kritérium nepoužije.
Celkové hodnotenie
– maximálny počet bodov je 40;
– v prípade, že sa u súpera neuplatní kritérium z bodu 6/maximálny počet bodov je 35.
Príklad
a/
plný počet bodov 40
dosiahnuté body (8+7+3+4+5+4) = 31
výpočet:
31 x 10
40
b/
počet bodov 35
dosiahnuté body (mimo obecenstva) (8+7+3+4+5) = 27
výpočet:
27 x 10
35
Do poznámky sa uvedú výrazné individuálne prípady Fair-play hráčov voči súperovi, rozhodcovi,
obecenstvu. V prípade obzvlášť nešportového správania sa predstaviteľov klubu a obecenstva
(v bodoch 5 a 6) je možné toto hodnotiť mínu- sovou hodnotou najviac – 3 body. V správe túto
skutočnosť treba podrobne zdôvodniť. V prípade závažného disciplinárneho previnenia (príloha 2
k DP SFZ) zo strany FK, jeho hráčov, funkcionárov, resp. divákov môže byť FK zo súťaže Fair-play
vylúčený.
Vyhodnotenie sa bude vykonávať v seniorských súťažiach BFZ, a to prostredníctvom delegátov
stretnutí na samostatných tlačivách. Súťaž bude vyhodnocovať ŠTK. Víťaz v každej skupine obdrží
pohár.
33
20. Prehľad ďalších poplatkov v rámci BFZ
20.1. Poplatky za prestupy a hosťovania neprofesionálneho hráča futbalu:
III. liga
20 €
ostatné súťaže – seniori
10 €
dorast
7€
žiaci a prípravka
5€
20.2. Vklady pri námietkach
súťaže seniorov
10 €
súťaže dorastu
10 €
žiacke súťaže
10 €
seniori
50 €
dorast, žiaci
30 €
20.3. Vklady pri odvolaniach
20.4. Poplatky za registráciu
základná reg. seniori, dorast
5 € (vykonáva MK BFZ)
základná reg. žiaci, prípravka
5 € (vykonáva MK BFZ)
vystavenie RP (platnosť 5 rokov)
5 € (vykonáva MK BFZ)
Poplatok sa platí príslušnému zväzu (BFZ, ObFZ Ba-mesto, ObFZ Ba-vidiek), do ktorého patrí cieľový
klub transferu podľa novej matričnej príslušnosti pre všetky vekové kategórie.
20.5. Poplatok za sťažnosť alebo námietka na výkon R
Všetky súťaže
40 €
21. Kvalifikačné stretnutia
V prípade, že pre potrebu doplnenia počtu účastníkov v príslušnej skupine majstrovskej súťaže na
plný počet bude potrebné zohrať kvalifikačné stretnutia, platia nasledovné zásady:
a) Kvalifikácia sa hrá na neutrálnom ihrisku, ktoré určí príslušná ŠTK alebo KM.
b) Rozhodcov deleguje KR príslušného FZ.
c) Hrá sa podľa platných pravidiel futbalu a SP. Ak nie je možné po skončení kvalifikačného stretnutia
určiť víťaza, predĺži sa stretnutie po 5-minútovej prestávke o 2 x 15 minút so zmenou strán. Ak
sa stretnutie skončí aj po predĺžení nerozhodne, rozhodnú o víťazovi kopy zo značky pokutového
kopu, ktoré sa prevedú podľa platných Pravidiel futbalu. Stretnutia mládežníckych družstiev sa
nepredlžujú. Ak sa stretnutie mládežníckych družstiev skončí nerozhodne, rozhodnú o víťazovi
kopy zo značky pokutového kopu, ktoré sa prevedú podľa platných Pravidiel futbalu
34
d) Na stretnutie môžu nastúpiť len hráči s registračným preukazom platným v deň kvalifikačného
stretnutia.
e) Za družstvo v kvalifikácii môžu nastúpiť hráči „A“, prípadne „B“ družstva len vtedy, ak odohrali
za družstvo zúčastňujúce sa kvalifikácie aspoň štyri stretnutia v jarnej časti práve skončeného
súťažného ročníka.
f) Za “B“ družstvo v kvalifikácii nemôžu nastúpiť hráči „A“ družstva, ktorí odohrali za „A“ družstvo 10
a viac stretnutí v jarnej časti práve skončeného súťažného ročníka, pričom za odohraté stretnutie
sa považuje akýkoľvek časový úsek majstrovského stretnutia.
g) Celú kvalifikáciu riadi príslušná ŠTK riadiaceho FZ.
22. Súťaž o Pohár BFZ
Pohárové stretnutia nie je možné zlučovať s majstrovskými stretnutiami.
Účastníkmi Pohára BFZ ročníka 2013/2014 môžu byť všetky futbalové oddiely zo súťaží riadených
Reg. BFZ a oboch ObFZ (na základe prihlášky) v kategórii seniorov a staršieho dorastu. Termínová
listina je uvedená v tomto Rozpise. Prípadného predkola sa zúčastnia prihlásené družstvá FK (FO)
IV.a V..ligy, pričom toto bude voľne žrebované. FK (FO) MRB budú doplnené do žrebovania predkola
tak, aby v 1. kole boli postupujúce FK (FO) z predkola a ostatné družstvá MRB vyžrebované do
pavúka, aby sa prvého kola zúčastnilo 16 družstiev. V zásade platí, že v každom kole hrá mužstvo
z nižšej súťaže na domácom ihrisku.
Od predkola až po finále sa hrá na jedno stretnutie, podľa vyžrebovania Pohára BFZ, ktoré je
súčasťou samostatných propozícii Pohára BFZ. Finálové stretnutia Pohára BFZ v oboch kategóriach
sa odohrajú, podľa termínovej listiny na súťažný ročník 2013/2014 dňa 4.6.2014. Dejisko finále oznámi
ŠTK najneskôr do 21.5.2014 prostredníctvom ÚS.
Zúčastnené družstvá hrajú na vlastné náklady. Ak sa po vyžrebovaní nedostaví družstvo na stretnutie,
je zo súťaže vylúčené a odstúpené na riešenie DK. Oddiel, ktorý sa na stretnutie nedostaví, je povinný
uhradiť FK (FO) náhradu podľa tohoto Rozpisu platnú pre majstrovské stretnutia a to podľa súťaže,
v ktorej hosťujúci oddiel štartuje v prebiehajúcom súťažnom ročníku. Proti družstvu, ktoré sa previnilo
sa bude viesť disciplinárne konanie.
Stretnutia rozhodujú rozhodcovia delegovaní KRaD BFZ. Na stretnutia budú delegovaný delegáti
stretnutia, ktorých taktiež deleguje KRaD BFZ.
Víťaz v kategórii seniorov získava putovný pohár, ktorého držiteľom je jeden rok, finančnú odmenu
vo výške 500€,porazený finalista 300€,víťaz v kategórii dorastu 300€, porazený finalista 200€. Víťaz
v kategórii seniorov získava tiež právo účasti v nasledujúcom ročníku Slovnaft cupu. Obaja finalisti
získajú vecnú odmenu, ktorá zostáva v ich vlastníctve. Pre stretnutia Pohára platia platné Pravidlá
futbalu, SP a Rozpis súťaží BFZ. Jednotlivé kolá sa hrajú na jedno stretnutie, pričom v prípade, že
nebude známypostupujúci po 90. minúte, sa stretnutie nepredlžuje, ale o postupujúcom rozhodnú
kopy na bránu zo značky pokutového kopu.
35
E. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Futbalové oddiely sa vo svojej činnosti riadia Súťažným poriadkom, Disciplinárnym poriadkom,
Prestupovým poriadkom, Pravidlami futbalu, Hospodárskymi smernicami a týmto Rozpisom
súťaží.
2. Futbalové oddiely riadené BFZ musia mať všetky svoje družstvá zaradené do príslušného regiónu
alebo pôsobia v nižších a vyšších súťažiach a nesmú byť na tej istej úrovni súťaží riadené iným
regionálnym futbalovým zväzom.
3. Tento Rozpis schválil Výkonný výbor BFZ dňa ……18.7.2013…….. a je záväzný, tak ako aj
ostatné predpisy a normy pre riadiaci zväz a futbalové oddiely, hrajúce v súťažiach riadených BFZ.
4. Podávať výklad k Rozpisu súťaží BFZ je oprávnená výlučne príslušná ŠTK BFZ a môže byť
zmenený rozhodnutím príslušného Výkonného výboru BFZ.
36
Juraj Jánošík, v.r.
predseda BFZ
Darina Ščibranyová, v.r.
sekretár BFZ
Ľubomír Suchý, v.r.
predseda ObFZ Ba-mesto
Miroslav Baxa, v.r.
predseda ObFZ Ba-vidiek
Vladimír Medveď v.r.
člen VV – gestor ŠTK
Ján Farbula, v.r.
predseda ŠTK BFZ
Termínová listina pre ročník 2013/2014
Jesenná časť
Dátum
Deň
P BFZ
MRB
S4A
S4B
SD3R
MD3R
10. – 11.8.2013 So-Ne
1
17. – 18.8.2013 So-Ne
2
1
1
2
1
24. – 25.8.2013 So-Ne
3
2
2
3
2
28.8.2013
STR
29.8.2013
ŠTV
SZRL
MZRL
Pr
Pr
Pr
A,B,C
A2,B2
A3
1
17,00
1
1
2
2
17,00
4
17,00
4
17,00
31.8. – 1.9.2013 So-Ne
5
3
3
5
3
3
3
1
7. – 8.9.2013 So-Ne
6
4
4
6
4
4
4
2
12
12
5
5
11.9.2013
STR
7
14. – 15.9.2013 So-Ne
18.9.2013
STR
19.9.2013
ŠTV
8
25.9.2013
5
5
7
5
16,30
1
1
3
2
2
16,00
16,30
9
STR
16,30
17,00
Pohár BFZ -predkolo
21. – 22.9.2013 So-Ne
UHČ
17,00
10
9
9
16,30
6
6
8
6
6
6
4
3
3
16,00
10
16,30
28. – 29.9.2013 So-Ne
11
7
7
9
7
7
7
5
4
4
16,00
5. – 6.10.2013 So-Ne
12
8
8
10
8
8
8
6
5
5
15,30
12. – 13.10.2013 So-Ne
13
9
9
11
9
9
9
7
6
6
15,30
19. – 20.10.2013 So-Ne
14
10
10
12
10
10
10
8
7
7
15,00
11
11
9
8
8
14,00
13
13
11
15
11
11
13
11
2. – 3.11.2013 So-Ne
16
12
12
14
12
9. – 10.11.2013 So-Ne
17
13
13
15
13
26. – 27.10.2013 So-Ne
16. – 17.11.2013 So-Ne
Zm.času
13,30
13,00
Pohár BFZ -1.kolo
Jarná časť
Dátum
Deň
P BFZ
15. – 16.3.2014 So-Ne
Zm. času
5. – 6.4.2014 So-Ne
12. – 13.4.2014 So-Ne
19. – 20.4.2014 So-Ne
22.4.2014
UTO
23.4.2014
STR
V.noc
STR
1.5.2014
ŠTV
S4A
S4B
SD3R
MD3R
SZRL
MZRL
Pr
Pr
Pr
A,B,C
A2,B2
A3
16
19
14
14
17
14
14
14
20
15
15
18
15
15
15
12
21
16
16
19
16
16
16
13
10
10
16,30
17
17
14
11
11
16,30
18
18
19
19
22
17
17
20
17
23
18
18
21
18
25
15,00
16,00
16,30
17,00
17,00
19
19
22
19
16
12
12
P BFZ 1/8
17,00
17,00
15
3. – 4.5.2014 So-Ne
UHČ
15,00
24
26. – 27.4.2014 So-Ne
30.4.2014
MRB
18
22. – 23.3.2014 So-Ne
29. – 30.3.2014 So-Ne
13,30
20
20
23
20
20
20
17
13
13
17,00
28
21
21
25
21
21
21
18
14
14
17,00
29
22
22
26
22
22
22
19
15
15
17,00
31
23
23
27
23
23
23
20
16
16
17,00
32
24
24
28
24
24
24
21
17
17
17,00
7. – 8.6.2014 So-Ne
33
25
25
29
25
25
25
22
18
18
17,00
14. – 15.6.2014 So-Ne
34
26
26
30
26
26
26
7.5.2014
26
17,00
STR
27
10. – 11.5.2014 So-Ne
14.5.2014
STR
P BFZ 1/4
17. – 18.5.2014 So-Ne
21.5.2014
STR
31.5. – 1.6.2014 So-Ne
STR
17,30
30
24. – 25.5.2014 So-Ne
4.6.2014
17,00
17,30
P BFZ Finále
18,00
17,00
39
Zaradenie družstiev – Seniori MRB
Pridelené číslo
Oficiálny názov oddielu
deň
HČ
MŠK Králová pri Senci
NE
UHČ
2 Most
FK Slovan Most pri Bratislave
NE
UHČ
3 Ivanka
FK Slovan Ivanka pri Dunaji
NE
UHČ
4 Báhoň
ŠK Báhoň
SO
UHČ
5 ŠKP
ŠKP Inter Dúbravka Bratislava
SO
10:30
6 Lozorno
ŠK Lozorno
NE
UHČ
7 Svätý Jur
ŠK Svätý Jur
SO
UHČ
8 Ružinov
FC Ružinov Bratislava
NE
UHČ
9 Domino
Domino Bratislava
NE
UHČ
FK Inter Bratislava
NE
10:00
UHČ
1 Králová
10 Inter
11 Voľný žreb
Volný žreb
12 Pl.Štvrtok
ŠK Pl.Štvrtok-OFK Vysoká
SO
13 Stupava
FK Stupava
NE
UHČ
14 Bernolákovo
ŠK Bernolákovo
NE
UHČ
15 Limbach
FK Karpaty Limbach
NE
UHČ
16 Rovinka
TJ Rovinka
NE
UHČ
17 Rohožník
FC Rohožník
NE
UHČ
18 Sl.Grob
OŠK Slovenský Grob
NE
UHČ
poznámka
Seniori – IV. liga, S4A
Pridelené číslo
Oficiálny názov oddielu
deň
HČ
1 Lamač
FK Lamač Bratislava
SO
UHČ
2 Jarovce
TJ Jarovce Bratislava
NE
UHČ
3 Kalinkovo
SFC Kalinkovo
NE
UHČ
4 Malinovo
TJ Malinovo
NE
UHČ
5 K.Ves
FKM Karlová Ves
NE
UHČ
6 Vrakuňa
ŠK Vrakuňa Bratislava
SO
UHČ
7 Tomášov
ŠK Tomášov
NE
UHČ
8 D.N.Ves
FC Lokomotíva Devínska Nová Ves
NE
UHČ
9 Čunovo
ŠK Čunovo Bratislava
NE
UHČ
10 Vajnory
FK Vajnory
NE
UHČ
11 BCT
FK BCT Bratislava
SO
9:30
12 Rusovce
MFK Rusovce
NE
UHČ
13 Igram
ŠK Igram
NE
UHČ
14 Danubia
ŠK Danubia Bratislava
NE
UHČ
poznámka
Seniori – IV. liga, S4B
Pridelené číslo
1 Šenkvice
Oficiálny názov oddielu
deň
HČ
ŠK Šenkvice
NE
UHČ
2 Jabloňové
FK Jabloňové
NE
UHČ
3 Budmerice
FC Družstevník Budmerice
NE
UHČ
4 Závod
Družstevník Závod
NE
UHČ
5 V.Leváre
TJ Veľké Leváre
NE
UHČ
6 Malacky
ŠK FO Malacky
NE
UHČ
7 CFK Cajla
CFK Pezinok-Cajla
NE
UHČ
8 Zohor
FC Zohor
NE
UHČ
9 Kostolište
Záhoran Kostolište
NE
UHČ
10 Jablonec
ŠFK Prenaks Jablonec
NE
UHČ
11 Gajary
ŠK Gajary
NE
UHČ
12 Viničné
Slovan Viničné
NE
UHČ
13 Jakubov
Záhoran Jakubov
NE
UHČ
14 Pezinok
PŠC Pezinok
SO
UHČ
40
poznámka
Dorast – III. liga, SD3R
Pridelené číslo
1 Iskra
Oficiálny názov oddielu
deň
HČ
MŠK Iskra Petržalka
SO
10:30
2 Voľný žreb
Voľný žreb
3 Ivanka
FK Slovan Ivanka pri Dunaji
SO
11:00
4 Báhoň
ŠK Báhoň
SO
pUHČ
5 ŠKP
ŠKP Inter Dúbravka Bratislava
SO
13:00
6 Bernolákovo
ŠK Bernolákovo
SO
pUHČ
7 Svätý Jur
ŠK Svätý Jur
SO
pUHČ
8 Rača
FK Rača Bratislava
NE
13:00
9 Kostolište
Záhoran Kostolište
SO
UHČ
10 Domino
Domino Bratislava
SO
UHČ
11 Pezinok
PŠC Pezinok
SO
10:00
12 BCT
FK BCT Bratislava
NE
10:30
13 D.Lužná
OFK Dunajská Lužná
S0
pUHČ
14 Rohožník
FC Rohožník
SO
pUHČ
15 Vrakuňa
ŠK Vrakuňa
SO
pUHČ
16 Ružinov
FC Ružinov Bratislava
SO
14:00
poznámka
Dorast – III. liga, MD3R
Pridelené číslo
Oficiálny názov oddielu
deň
HČ
1 Šam.Hamuliakovo
ŠK Šamorín-Hamuliakovo
NE
pUHČ
pUHČ
2 Volný žreb
Volný žreb
3 Domino
Domino Bratislava
NE
4 ŠKP
ŠKP Inter Dúbravka
SO
15:00
5 Nová Dedinka
ŠK Nová Dedinka
NE
pUHČ
6 SFM Senec
ŠK SFM Senec
SO
14:00
7 Tomášov
ŠK Tomášov
NE
pUHČ
8 Zohor
FC Zohor
NE
pUHČ
9 Pezinok
PŠC Pezinok
SO
12:00
10 Rača
FK Rača Bratislava
NE
15:00
pUHČ
11 Gajary
ŠK Gajary
NE
12 BCT
FK BCT Bratislava
NE
12:30
13 Vrakuňa
ŠK Vrakuňa Bratislava
NE
10:00
14 Ružinov
FC Ružinov Bratislava
SO
15:30
poznámka
II. liga st. a ml. žiakov, SZRL a MZRL
Pridelené číslo
Oficiálny názov oddielu
deň
HČ SZRL
HČ MZRL
1 Žolik Malacky
FK Žolík Malacky
SO
10:00
12:00
2 Rača
FK Rača Bratislava
SO
10:00
11:45
3 Ivanka
FK Slovan Ivanka p. Dunaji
NE
ppUHČ
pUHČ
4 FA Bratislava
FA Bratislava
SO
13:00
15:00
5 K.Ves
FKM Karlová Ves
SO
9:30
11:15
6 Vrakuňa
ŠK Vrakuňa Bratislava
SO
9:00
11:00
7 Ružinov
FC Ružinov Bratislava
SO
10:00
12:00
8 D.N.Ves
Lokomotíva D.N.Ves
SO
9:00
11:00
9 Domino
Domino Bratislava
SO
9:00
10:30
10 Modra
FC Slovan Modra
SO
10:00
11:30
11 BCT
FK BCT Bratislava
SO
11:30
13:30
12 Rusovce
MFK Rusovce
SO
10:00
11:30
13 D.Lužná
OFK Dunajská Lužná
SO
10:00
11:45
14 Pezinok
PŠC Pezinok
SO
ppUHČ
pUHČ
poznámka
ihr. Malinovo
41
Prípravka – PMA1, PMB1, PMC1
Oficiálny názov oddielu
1 FA Bratislava
deň
HČ PMA1
HČ PMB1
HČ PMC1
poznámka
NE
9,00
10,00
11,00
ZŠ Bieloruská
10,00
2 ŠKP Inter Dúbravka
NE
9,00
9,00
3 FK Šamorín Hamuliakovo
SO
10,00
10,00
11,00
4 FC Ružinov Bratisloava
ŠT
17,30
16,00
16,00
10,30
9,30
8,30
6 LP DOMINO Bratislava
SO
10 ,30
10,30
12,00
7 FK Rača Bratislava
SO
9,30
10,45
12,00
8 ŠK SFM Senec
NE
9,00
10,00
11,00
Veľký Biel
9 FK Inter Bratislava
SO
9,00
9,00
11,00
Drieňová ul.
10 FKM Karlova Ves
NE
10,30
9,30
8,30
UT Karloveská ul.
11 FC Petržalka 1989
NE
9,00
10,00
11,00
FŠ Pankúchová ul.
12 ŠK Slovan Bratislava
SO
11,00
10,00
9,00
UT Pasienky
5 voľný žreb
Hamuliakovo
Prípravka – PMA2, PMB2
Oficiálny názov oddielu
1 ŠK Žolík Malacky
deň
HČ PMA2
HČ PMB2
poznámka
NE
10,00
11,30
ZŠ Záhorácka
Šamorín
2 FC ŠTK 1914 Šamorín
NE
9,00
10,00
3 ŠKP Inter Dúbravka „D“
NE
11,00
11,00
4 FK BCT Bratislava
NE
14,00
15,00
5 Lokomotíva Dev.N.Ves
SO
9,00
10,30
6 ŠK Vrakuňa Bratislava
SO
9,00
10,30
7 MŠK Iskra Petržalka
SO
9,00
NE 9,00
UT Budatínska
8 FKM Karlova Ves „D“
NE
9,30
8,30
UT Karloveská
9 TJ Jarovce
NE
10,30
9,15
SO
9,00
10,15
10 OFK Dunajská Lužná
Prípravka – PMA3
Oficiálny názov oddielu
deň
HČ
poznámka
SO
10,30,
ZŠ Černyševského
2 ZŠ Kalinčiakova Bratislava
NE
09,30,
3 MTC Záhorská Bystrica
SO
10,00,
4 MFC Rusovce
NE
2 h.p UHČ
5 FC Petržalka 1898 „D“
NE
12,00,
6 FK Inter Bratislava „D“
SO
11,00,
Drieňova ul.
7 FK Dúbravka
NE
9,30, 8,30
UT Budatínska
8 TJ Čunovo Bratislava
SO
10,30,
9 FK Lamač Bratislava
SO
9,30,
10 ŠK Danubia Bratislava
SO
12,00,
1 FK Scorpions Bratislava
42
FŠ Pankúchova
Domino
Majstrovstvá regiónu Bratislava – MRB
1.kolo
10-11.8.2013
6.kolo
7-8.9.2013
Králová
Sl.Grob
Sl.Grob
Pl.Štvrtok
Most
Rohožník
Stupava
Voľný žreb
Ivanka
Rovinka
Bernolákovo
Inter
Báhoň
Limbach
Limbach
Domino
ŠKP
Bernolákovo
Rovinka
Ružinov
Lozorno
Stupava
Rohožník
Svätý Jur
Svätý Jur
Pl.Štvrtok
Králová
Lozorno
Ružinov
Voľný žreb
Most
ŠKP
Domino
Inter
Ivanka
Báhoň
2.kolo
17-18.8.2013
7.kolo
11.9.2013 streda
Sl.Grob
Inter
Báhoň
Sl.Grob
Voľný žreb
Domino
ŠKP
Ivanka
Pl.Štvrtok
Ružinov
Lozorno
Most
Stupava
Svätý Jur
Svätý Jur
Králová
Bernolákovo
Lozorno
Ružinov
Rohožník
Limbach
ŠKP
Domino
Rovinka
Rovinka
Báhoň
Inter
Limbach
Rohožník
Ivanka
Voľný žreb
Bernolákovo
Králová
Most
Pl.Štvrtok
Stupava
3.kolo
24-25.8.2013
8.kolo
14-15.9.2013
Most
Sl.Grob
Sl.Grob
Stupava
Ivanka
Králová
Bernolákovo
Pl.Štvrtok
Báhoň
Rohožník
Limbach
Voľný žreb
ŠKP
Rovinka
Rovinka
Inter
Lozorno
Limbach
Rohožník
Domino
Svätý Jur
Bernolákovo
Králová
Ružinov
Ružinov
Stupava
Most
Svätý Jur
Domino
Pl.Štvrtok
Ivanka
Lozorno
Inter
Voľný žreb
Báhoň
ŠKP
4.kolo
28.8.2013 streda
9.kolo
21-22.9.2013
Sl.Grob
Voľný žreb
ŠKP
Sl.Grob
Pl.Štvrtok
Inter
Lozorno
Báhoň
Stupava
Domino
Svätý Jur
Ivanka
Bernolákovo
Ružinov
Ružinov
Most
Limbach
Svätý Jur
Domino
Králová
Rovinka
Lozorno
Inter
Rohožník
Rohožník
ŠKP
Voľný žreb
Rovinka
Králová
Báhoň
Pl.Štvrtok
Limbach
Most
Ivanka
Stupava
Bernolákovo
5.kolo
31.8-1.9.2013
10.kolo
25.9.2013 streda
Ivanka
Sl.Grob
Sl.Grob
Bernolákovo
Báhoň
Most
Limbach
Stupava
ŠKP
Králová
Rovinka
Pl.Štvrtok
Lozorno
Rohožník
Rohožník
Voľný žreb
Svätý Jur
Rovinka
Králová
Inter
Ružinov
Limbach
Most
Domino
Domino
Bernolákovo
Ivanka
Ružinov
Inter
Stupava
Báhoň
Svätý Jur
Voľný žreb
Pl.Štvrtok
ŠKP
Lozorno
43
11.kolo
28-29.9.2013
16.kolo
2-3.11.2013
Lozorno
Sl.Grob
Sl.Grob
Rohožník
Svätý Jur
ŠKP
Králová
Rovinka
Ružinov
Báhoň
Most
Limbach
Domino
Ivanka
Ivanka
Bernolákovo
Inter
Most
Báhoň
Stupava
Voľný žreb
Králová
ŠKP
Pl.Štvrtok
Pl.Štvrtok
Rohožník
Lozorno
Voľný žreb
Stupava
Rovinka
Svätý Jur
Inter
Bernolákovo
Limbach
Ružinov
Domino
12.kolo
5-6.10.2013
17.kolo
9-10.11.2013
Sl.Grob
Limbach
Domino
Sl.Grob
Rovinka
Bernolákovo
Inter
Ružinov
Rohožník
Stupava
Voľný žreb
Svätý Jur
Králová
Pl.Štvrtok
Pl.Štvrtok
Lozorno
Most
Voľný žreb
Stupava
ŠKP
Ivanka
Inter
Bernolákovo
Báhoň
Báhoň
Domino
Limbach
Ivanka
ŠKP
Ružinov
Rovinka
Most
Lozorno
Svätý Jur
Rohožník
Králová
13.kolo
12-13.10.2013
18.kolo
15-16.3.2014
Svätý Jur
Sl.Grob
Sl.Grob
Králová
Ružinov
Lozorno
Rohožník
Most
Domino
ŠKP
Rovinka
Ivanka
Inter
Báhoň
Limbach
Báhoň
Voľný žreb
Ivanka
Bernolákovo
ŠKP
Pl.Štvrtok
Most
Stupava
Lozorno
Stupava
Králová
Pl.Štvrtok
Svätý Jur
Bernolákovo
Rohožník
Voľný žreb
Ružinov
Limbach
Rovinka
Inter
Domino
14.kolo
19-20.10.2013
19.kolo
22-23.3.2014
Sl.Grob
Rovinka
Inter
Sl.Grob
Rohožník
Limbach
Domino
Voľný žreb
Králová
Bernolákovo
Ružinov
Pl.Štvrtok
Most
Stupava
Svätý Jur
Stupava
Ivanka
Pl.Štvrtok
Lozorno
Bernolákovo
Báhoň
Voľný žreb
ŠKP
Limbach
ŠKP
Inter
Báhoň
Rovinka
Lozorno
Domino
Ivanka
Rohožník
Svätý Jur
Ružinov
Most
Králová
15.kolo
26-27.10.2013
20.kolo
29-30.3.2014
Ružinov
Sl.Grob
Sl.Grob
Most
Domino
Svätý Jur
Králová
Ivanka
Inter
Lozorno
Rohožník
Báhoň
Voľný žreb
ŠKP
Rovinka
ŠKP
Pl.Štvrtok
Báhoň
Limbach
Lozorno
Stupava
Ivanka
Bernolákovo
Svätý Jur
Bernolákovo
Most
Stupava
Ružinov
Limbach
Králová
Pl.Štvrtok
Domino
Rovinka
Rohožník
Voľný žreb
Inter
44
21.kolo
5-6.4.2014
26.kolo
3-4.5.2014
Voľný žreb
Sl.Grob
Sl.Grob
ŠKP
Inter
Pl.Štvrtok
Báhoň
Lozorno
Domino
Stupava
Ivanka
Svätý Jur
Ružinov
Bernolákovo
Most
Ružinov
Svätý Jur
Limbach
Králová
Domino
Lozorno
Rovinka
Rohožník
Inter
ŠKP
Rohožník
Rovinka
Voľný žreb
Báhoň
Králová
Limbach
Pl.Štvrtok
Ivanka
Most
Bernolákovo
Stupava
22.kolo
12-13.4.2014
27.kolo
7.5.2014 streda
Sl.Grob
Ivanka
Bernolákovo
Sl.Grob
Most
Báhoň
Stupava
Limbach
Králová
ŠKP
Pl.Štvrtok
Rovinka
Rohožník
Lozorno
Voľný žreb
Rohožník
Rovinka
Svätý Jur
Inter
Králová
Limbach
Ružinov
Domino
Most
Bernolákovo
Domino
Ružinov
Ivanka
Stupava
Inter
Svätý Jur
Báhoň
Pl.Štvrtok
Voľný žreb
Lozorno
ŠKP
23.kolo
19-20.4.2014
28.kolo
10.11.5.2014
Pl.Štvrtok
Sl.Grob
Sl.Grob
Lozorno
Voľný žreb
Stupava
ŠKP
Svätý Jur
Inter
Bernolákovo
Báhoň
Ružinov
Domino
Limbach
Ivanka
Domino
Ružinov
Rovinka
Most
Inter
Svätý Jur
Rohožník
Králová
Voľný žreb
Lozorno
Králová
Rohožník
Pl.Štvrtok
ŠKP
Most
Rovinka
Stupava
Báhoň
Ivanka
Limbach
Bernolákovo
24.kolo
23.4.2014 streda
29.kolo
17-18.5.2014
Sl.Grob
Báhoň
Limbach
Sl.Grob
Ivanka
ŠKP
Bernolákovo
Rovinka
Most
Lozorno
Stupava
Rohožník
Králová
Svätý Jur
Pl.Štvrtok
Králová
Rohožník
Ružinov
Voľný žreb
Most
Rovinka
Domino
Inter
Ivanka
Limbach
Inter
Domino
Báhoň
Bernolákovo
Voľný žreb
Ružinov
ŠKP
Stupava
Pl.Štvrtok
Svätý Jur
Lozorno
25.kolo
26-27.4.2014
30.kolo
21.5.2014
Stupava
Sl.Grob
Sl.Grob
Svätý Jur
Pl.Štvrtok
Bernolákovo
Lozorno
Ružinov
Voľný žreb
Limbach
ŠKP
Domino
Inter
Rovinka
Báhoň
Inter
Domino
Rohožník
Ivanka
Voľný žreb
Ružinov
Králová
Most
Pl.Štvrtok
Svätý Jur
Most
Králová
Stupava
Lozorno
Ivanka
Rohožník
Bernolákovo
ŠKP
Báhoň
Rovinka
Limbach
45
31.kolo
24-25.5.2013
33.kolo
7-8.6.2014
Rovinka
Sl.Grob
Rohožník
Sl.Grob
Limbach
Rohožník
Rovinka
Králová
Bernolákovo
Králová
Limbach
Most
Stupava
Most
Bernolákovo
Ivanka
Pl.Štvrtok
Ivanka
Stupava
Báhoň
Voľný žreb
Báhoň
Pl.Štvrtok
ŠKP
Inter
ŠKP
Voľný žreb
Lozorno
Domino
Lozorno
Inter
Svätý Jur
Ružinov
Svätý Jur
Domino
Ružinov
32.kolo
31.5-1.6.2014
34.kolo
14-15.6.2014
Sl.Grob
Ružinov
Sl.Grob
Domino
Svätý Jur
Domino
Ružinov
Inter
Lozorno
Inter
Svätý Jur
Voľný žreb
ŠKP
Voľný žreb
Lozorno
Pl.Štvrtok
Báhoň
Pl.Štvrtok
ŠKP
Stupava
Ivanka
Stupava
Báhoň
Bernolákovo
Most
Bernolákovo
Ivanka
Limbach
Králová
Limbach
Most
Rovinka
Rohožník
Rovinka
Králová
Rohožník
46
IV.liga seniori – S4A
1.kolo
17-18.8.2013
6.kolo
Lamač
Danubia
Danubia
21-22.9.2013
Vajnory
Jarovce
Igram
BCT
Čunovo
Kalinkovo
Rusovce
Rusovce
D.N.Ves
Malinovo
BCT
Igram
Tomášov
K.Ves
Vajnory
Lamač
Vrakuňa
Vrakuňa
Čunovo
Jarovce
K.Ves
Tomášov
D.N.Ves
Kalinkovo
Malinovo
2.kolo
24-25.8.2013
7.kolo
28-29.9.2013
Danubia
D.N.Ves
Malinovo
Danubia
Čunovo
Tomášov
K.Ves
Kalinkovo
Vajnory
Vrakuňa
Vrakuňa
Jarovce
BCT
K.Ves
Tomášov
Lamač
Rusovce
Malinovo
D.N.Ves
Igram
Igram
Kalinkovo
Čunovo
Rusovce
Lamač
Jarovce
Vajnory
BCT
3.kolo
31.8-1.9.2013
8.kolo
5-6.10.2013
Jarovce
Danubia
Danubia
BCT
Kalinkovo
Lamač
Rusovce
Vajnory
Malinovo
Igram
Igram
Čunovo
K.Ves
Rusovce
Lamač
D.N.Ves
Vrakuňa
BCT
Jarovce
Tomášov
Tomášov
Vajnory
Kalinkovo
Vrakuňa
D.N.Ves
Čunovo
Malinovo
K.Ves
4.kolo
7-8.9.2013
9.kolo
12-13.10.2013
Danubia
Čunovo
K.Ves
Danubia
Vajnory
D.N.Ves
Vrakuňa
Malinovo
BCT
Tomášov
Tomášov
Kalinkovo
Rusovce
Vrakuňa
D.N.Ves
Jarovce
Igram
K.Ves
Čunovo
Lamač
Lamač
Malinovo
Vajnory
Igram
Jarovce
Kalinkovo
BCT
Rusovce
5.kolo
14-15.9.2013
10.kolo
19-20.10.2013
Kalinkovo
Danubia
Danubia
Rusovce
Malinovo
Jarovce
Igram
BCT
K.Ves
Lamač
Lamač
Vajnory
Vrakuňa
Igram
Jarovce
Čunovo
Tomášov
Rusovce
Kalinkovo
D.N.Ves
D.N.Ves
BCT
Malinovo
Tomášov
Čunovo
Vajnory
K.Ves
Vrakuňa
47
11.kolo
26-27.10.2013
16.kolo
Vrakuňa
Danubia
Danubia
Jarovce
Tomášov
K.Ves
Lamač
Kalinkovo
D.N.Ves
Malinovo
Igram
Malinovo
Čunovo
Kalinkovo
Rusovce
K.Ves
Vajnory
Jarovce
BCT
Vrakuňa
BCT
Lamač
Vajnory
Tomášov
Rusovce
Igram
Čunovo
D.N.Ves
12.kolo
2-3.11.2013
17.kolo
12-13.4.2013
Danubia
Igram
Čunovo
Danubia
Lamač
Rusovce
D.N.Ves
Vajnory
Jarovce
BCT
Tomášov
BCT
Kalinkovo
Vajnory
Vrakuňa
Rusovce
Malinovo
Čunovo
K.Ves
Igram
K.Ves
D.N.Ves
Malinovo
Lamač
Vrakuňa
Tomášov
Kalinkovo
Jarovce
13.kolo
9-10.11.2013
18.kolo
19-20.4.2014
Tomášov
Danubia
Danubia
Kalinkovo
D.N.Ves
Vrakuňa
Jarovce
Malinovo
Čunovo
K.Ves
Lamač
K.Ves
Vajnory
Malinovo
Igram
Vrakuňa
BCT
Kalinkovo
Rusovce
Tomášov
Rusovce
Jarovce
BCT
D.N.Ves
Igram
Lamač
Vajnory
Čunovo
14.kolo
22-23.3.2014
19.kolo
26-27.4.2014
Danubia
Lamač
Vajnory
Danubia
Igram
Jarovce
Čunovo
BCT
Rusovce
Kalinkovo
D.N.Ves
Rusovce
BCT
Malinovo
Tomášov
Igram
Vajnory
K.Ves
Vrakuňa
Lamač
Čunovo
Vrakuňa
K.Ves
Jarovce
D.N.Ves
Tomášov
Malinovo
Kalinkovo
15.kolo
29-30.3.2014
20.kolo
3-4.5.2014
D.N.Ves
Danubia
Danubia
Malinovo
Tomášov
Čunovo
Kalinkovo
K.Ves
Vrakuňa
Vajnory
Jarovce
Vrakuňa
K.Ves
BCT
Lamač
Tomášov
Malinovo
Rusovce
Igram
D.N.Ves
Kalinkovo
Igram
Rusovce
Čunovo
Jarovce
Lamač
BCT
Vajnory
48
5-6.4.2014
21.kolo
10-11.5.2014
24.kolo
BCT
Danubia
Danubia
31.5-1.6.2014
Vrakuňa
Vajnory
Rusovce
K.Ves
Tomášov
Čunovo
Igram
Malinovo
D.N.Ves
D.N.Ves
Lamač
Kalinkovo
Čunovo
Tomášov
Jarovce
Jarovce
Vajnory
Vrakuňa
Kalinkovo
Lamač
BCT
K.Ves
Malinovo
Igram
Rusovce
22.kolo
17-18.5.2014
25.kolo
7-8.6.2014
Danubia
K.Ves
Igram
Danubia
Malinovo
Vrakuňa
Rusovce
Lamač
Kalinkovo
Tomášov
BCT
Jarovce
Jarovce
D.N.Ves
Vajnory
Kalinkovo
Lamač
Čunovo
Čunovo
Malinovo
Igram
Vajnory
D.N.Ves
K.Ves
Rusovce
BCT
Tomášov
Vrakuňa
23.kolo
24-25.5.2014
26.kolo
14-15.6.2014
Rusovce
Danubia
Danubia
Tomášov
BCT
Igram
Vrakuňa
D.N.Ves
Vajnory
Lamač
K.Ves
Čunovo
Čunovo
Jarovce
Malinovo
Vajnory
D.N.Ves
Kalinkovo
Kalinkovo
BCT
Tomášov
Malinovo
Jarovce
Rusovce
Vrakuňa
K.Ves
Lamač
Igram
49
IV.liga seniori – S4B
1.kolo
17-18.8.2013
6.kolo
21-22.9.2013
Šenkvice
Pezinok
Pezinok
Jablonec
Jabloňové
Jakubov
Gajary
Kostolište
Budmerice
Viničné
Viničné
Zohor
Závod
Gajary
Jakubov
CFK Cajla
V.Leváre
Jablonec
Šenkvice
Malacky
Malacky
Kostolište
Jabloňové
V.Leváre
CFK Cajla
Zohor
Budmerice
Závod
2.kolo
24-25.8.2013
7.kolo
28-29.9.2013
Pezinok
Zohor
Závod
Pezinok
Kostolište
CFK Cajla
V.Leváre
Budmerice
Jablonec
Malacky
Malacky
Jabloňové
Gajary
V.Leváre
CFK Cajla
Šenkvice
Viničné
Závod
Zohor
Jakubov
Jakubov
Budmerice
Kostolište
Viničné
Šenkvice
Jabloňové
Jablonec
Gajary
3.kolo
31.8-1.9.2013
8.kolo
5-6.10.2013
Jabloňové
Pezinok
Pezinok
Gajary
Budmerice
Šenkvice
Viničné
Jablonec
Závod
Jakubov
Jakubov
Kostolište
V.Leváre
Viničné
Šenkvice
Zohor
Malacky
Gajary
Jabloňové
CFK Cajla
CFK Cajla
Jablonec
Budmerice
Malacky
Zohor
Kostolište
Závod
V.Leváre
4.kolo
7-8.9.2013
9.kolo
12-13.10.2013
Pezinok
Kostolište
V.Leváre
Pezinok
Jablonec
Zohor
Malacky
Závod
Gajary
CFK Cajla
CFK Cajla
Budmerice
Viničné
Malacky
Zohor
Jabloňové
Jakubov
V.Leváre
Kostolište
Šenkvice
Šenkvice
Závod
Jablonec
Jakubov
Jabloňové
Budmerice
Gajary
Viničné
5.kolo
14-15.9.2013
10.kolo
19-20.10.2013
Budmerice
Pezinok
Pezinok
Viničné
Závod
Jabloňové
Jakubov
Gajary
V.Leváre
Šenkvice
Šenkvice
Jablonec
Malacky
Jakubov
Jabloňové
Kostolište
CFK Cajla
Viničné
Budmerice
Zohor
Zohor
Gajary
Závod
CFK Cajla
Kostolište
Jablonec
V.Leváre
Malacky
50
11.kolo
26-27.10.2013
16.kolo
5-6.4.2014
Malacky
Pezinok
Pezinok
Jabloňové
CFK Cajla
V.Leváre
Šenkvice
Budmerice
Zohor
Závod
Jakubov
Závod
Kostolište
Budmerice
Viničné
V.Leváre
Jablonec
Jabloňové
Gajary
Malacky
Gajary
Šenkvice
Jablonec
CFK Cajla
Viničné
Jakubov
Kostolište
Zohor
12.kolo
2-3.11.2013
17.kolo
12-13.4.2014
Pezinok
Jakubov
Kostolište
Pezinok
Šenkvice
Viničné
Zohor
Jablonec
Jabloňové
Gajary
CFK Cajla
Gajary
Budmerice
Jablonec
Malacky
Viničné
Závod
Kostolište
V.Leváre
Jakubov
V.Leváre
Zohor
Závod
Šenkvice
Malacky
CFK Cajla
Budmerice
Jabloňové
13.kolo
9-10.11.2013
18.kolo
19-20.4.2014
CFK Cajla
Pezinok
Pezinok
Budmerice
Zohor
Malacky
Jabloňové
Závod
Kostolište
V.Leváre
Šenkvice
V.Leváre
Jablonec
Závod
Jakubov
Malacky
Gajary
Budmerice
Viničné
CFK Cajla
Viničné
Jabloňové
Gajary
Zohor
Jakubov
Šenkvice
Jablonec
Kostolište
14.kolo
22-23.3.2014
19.kolo
26-27.4.2014
Pezinok
Šenkvice
Jablonec
Pezinok
Jakubov
Jabloňové
Kostolište
Gajary
Viničné
Budmerice
Zohor
Viničné
Gajary
Závod
CFK Cajla
Jakubov
Jablonec
V.Leváre
Malacky
Šenkvice
Kostolište
Malacky
V.Leváre
Jabloňové
Zohor
CFK Cajla
Závod
Budmerice
15.kolo
29-30.3.2014
20.kolo
3-4.5.2014
Zohor
Pezinok
Pezinok
Závod
CFK Cajla
Kostolište
Budmerice
V.Leváre
Malacky
Jablonec
Jabloňové
Malacky
V.Leváre
Gajary
Šenkvice
CFK Cajla
Závod
Viničné
Jakubov
Zohor
Budmerice
Jakubov
Viničné
Kostolište
Jabloňové
Šenkvice
Gajary
Jablonec
51
21.kolo
10-11.5.2014
24.kolo
Gajary
Pezinok
Pezinok
Malacky
Jablonec
Viničné
V.Leváre
CFK Cajla
Kostolište
Jakubov
Závod
Zohor
Zohor
Šenkvice
Budmerice
Kostolište
CFK Cajla
Jabloňové
Jabloňové
Jablonec
Malacky
Budmerice
Šenkvice
Gajary
V.Leváre
Závod
Jakubov
Viničné
22.kolo
17-18.5.2014
25.kolo
7-8.6.2014
Pezinok
V.Leváre
Jakubov
Pezinok
Závod
Malacky
Viničné
Šenkvice
Budmerice
CFK Cajla
Gajary
Jabloňové
Jabloňové
Zohor
Jablonec
Budmerice
Šenkvice
Kostolište
Kostolište
Závod
Jakubov
Jablonec
Zohor
V.Leváre
Viničné
Gajary
CFK Cajla
Malacky
23.kolo
24-25.5.2014
26.kolo
14-15.6.2014
Viničné
Pezinok
Pezinok
CFK Cajla
Gajary
Jakubov
Malacky
Zohor
Jablonec
Šenkvice
V.Leváre
Kostolište
Kostolište
Jabloňové
Závod
Jablonec
Zohor
Budmerice
Budmerice
Gajary
CFK Cajla
Závod
Jabloňové
Viničné
Malacky
V.Leváre
Šenkvice
Jakubov
52
31.5-1.6.2014
III.liga starší dorast – SD3R
1.kolo
10-11.8.2013
6.kolo
7-8.9.2013
Iskra
Ružinov
Ružinov
Pezinok
Voľný žreb
Vrakuňa
BCT
Domino
Ivanka
Rohožník
D.Lužná
Kostolište
Báhoň
D.Lužná
Rohožník
Rača
ŠKP
BCT
Vrakuňa
Svätý Jur
Bernolákovo
Pezinok
Iskra
Bernolákovo
Svätý Jur
Domino
Voľný žreb
ŠKP
Rača
Kostolište
Ivanka
Báhoň
2.kolo
17-18.8.2013
7.kolo
14-15.9.2013
Ružinov
Kostolište
Báhoň
Ružinov
Domino
Rača
ŠKP
Ivanka
Pezinok
Svätý Jur
Bernolákovo
Voľný žreb
BCT
Bernolákovo
Svätý Jur
Iskra
D.Lužná
ŠKP
Rača
Vrakuňa
Rohožník
Báhoň
Kostolište
Rohožník
Vrakuňa
Ivanka
Domino
D.Lužná
Iskra
Voľný žreb
Pezinok
BCT
3.kolo
24-25.8.2013
8.kolo
21-22.9.2013
Voľný žreb
Ružinov
Ružinov
BCT
Ivanka
Iskra
D.Lužná
Pezinok
Báhoň
Vrakuňa
Rohožník
Domino
ŠKP
Rohožník
Vrakuňa
Kostolište
Bernolákovo
D.Lužná
Iskra
Rača
Svätý Jur
BCT
Voľný žreb
Svätý Jur
Rača
Pezinok
Ivanka
Bernolákovo
Kostolište
Domino
Báhoň
ŠKP
4.kolo
29.8.2013 štvrtok
9.kolo
28-29.9.2013
Ružinov
Domino
ŠKP
Ružinov
Pezinok
Kostolište
Bernolákovo
Báhoň
BCT
Rača
Svätý Jur
Ivanka
D.Lužná
Svätý Jur
Rača
Voľný žreb
Rohožník
Bernolákovo
Kostolište
Iskra
Vrakuňa
ŠKP
Domino
Vrakuňa
Iskra
Báhoň
Pezinok
Rohožník
Voľný žreb
Ivanka
BCT
D.Lužná
5.kolo
31.8-1.9.2013
10.kolo
5-6.10.2013
Ivanka
Ružinov
Ružinov
D.Lužná
Báhoň
Voľný žreb
Rohožník
BCT
ŠKP
Iskra
Vrakuňa
Pezinok
Bernolákovo
Vrakuňa
Iskra
Domino
Svätý Jur
Rohožník
Voľný žreb
Kostolište
Rača
D.Lužná
Ivanka
Rača
Kostolište
BCT
Báhoň
Svätý Jur
Domino
Pezinok
ŠKP
Bernolákovo
53
11.kolo
12-13.10.2013
16.kolo
15-16.3.2014
Bernolákovo
Ružinov
Ružinov
Iskra
Svätý Jur
ŠKP
Vrakuňa
Voľný žreb
Rača
Báhoň
Rohožník
Ivanka
Kostolište
Ivanka
D.Lužná
Báhoň
Domino
Voľný žreb
BCT
ŠKP
Pezinok
Iskra
Pezinok
Bernolákovo
BCT
Vrakuňa
Domino
Svätý Jur
D.Lužná
Rohožník
Kostolište
Rača
12.kolo
19-20.10.2013
17.kolo
22-23.3.2014
Ružinov
Rohožník
Kostolište
Ružinov
Vrakuňa
D.Lužná
Rača
Domino
Iskra
BCT
Svätý Jur
Pezinok
Voľný žreb
Pezinok
Bernolákovo
BCT
Ivanka
Domino
ŠKP
D.Lužná
Báhoň
Kostolište
Báhoň
Rohožník
ŠKP
Rača
Ivanka
Vrakuňa
Bernolákovo
Svätý Jur
Voľný žreb
Iskra
13.kolo
26-27.10.2013
18.kolo
29-30.3.2014
Svätý Jur
Ružinov
Ružinov
Voľný žreb
Rača
Bernolákovo
Iskra
Ivanka
Kostolište
ŠKP
Vrakuňa
Báhoň
Domino
Báhoň
Rohožník
ŠKP
Pezinok
Ivanka
D.Lužná
Bernolákovo
BCT
Voľný žreb
BCT
Svätý Jur
D.Lužná
Iskra
Pezinok
Rača
Rohožník
Vrakuňa
Domino
Kostolište
14.kolo
2-3.11.2013
19.kolo
5-6.4.2014
Ružinov
Vrakuňa
Domino
Ružinov
Iskra
Rohožník
Kostolište
Pezinok
Voľný žreb
D.Lužná
Rača
BCT
Ivanka
BCT
Svätý Jur
D.Lužná
Báhoň
Pezinok
Bernolákovo
Rohožník
ŠKP
Domino
ŠKP
Vrakuňa
Bernolákovo
Kostolište
Báhoň
Iskra
Svätý Jur
Rača
Ivanka
Voľný žreb
15.kolo
9-10.11.2013
20.kolo
12-13.4.2014
Rača
Ružinov
Ružinov
Ivanka
Kostolište
Svätý Jur
Voľný žreb
Báhoň
Domino
Bernolákovo
Iskra
ŠKP
Pezinok
ŠKP
Vrakuňa
Bernolákovo
BCT
Báhoň
Rohožník
Svätý Jur
D.Lužná
Ivanka
D.Lužná
Rača
Rohožník
Voľný žreb
BCT
Kostolište
Vrakuňa
Iskra
Pezinok
Domino
54
21.kolo
19-20.4.2014
26.kolo
17-18.5.2014
Pezinok
Ružinov
Ružinov
Bernolákovo
Domino
BCT
ŠKP
Svätý Jur
Kostolište
D.Lužná
Báhoň
Rača
Rača
Rohožník
Ivanka
Kostolište
Svätý Jur
Vrakuňa
Voľný žreb
Domino
Bernolákovo
Iskra
Iskra
Pezinok
ŠKP
Voľný žreb
Vrakuňa
BCT
Báhoň
Ivanka
Rohožník
D.Lužná
22.kolo
26-27.4.2014
27.kolo
24-25.5.2014
Ružinov
Báhoň
Rohožník
Ružinov
Ivanka
ŠKP
D.Lužná
Vrakuňa
Voľný žreb
Bernolákovo
BCT
Iskra
Iskra
Svätý Jur
Pezinok
Voľný žreb
Vrakuňa
Rača
Domino
Ivanka
Rohožník
Kostolište
Kostolište
Báhoň
D.Lužná
Domino
Rača
ŠKP
BCT
Pezinok
Svätý Jur
Bernolákovo
23.kolo
3-4.5.2014
28.kolo
31.5-1.6.2014
BCT
Ružinov
Ružinov
Svätý Jur
Pezinok
D.Lužná
Bernolákovo
Rača
Domino
Rohožník
ŠKP
Kostolište
Kostolište
Vrakuňa
Báhoň
Domino
Rača
Iskra
Ivanka
Pezinok
Svätý Jur
Voľný žreb
Voľný žreb
BCT
Bernolákovo
Ivanka
Iskra
D.Lužná
ŠKP
Báhoň
Vrakuňa
Rohožník
24.kolo
7.5.2014 streda
29.kolo
7-8.6.2014
Ružinov
ŠKP
Vrakuňa
Ružinov
Báhoň
Bernolákovo
Rohožník
Iskra
Ivanka
Svätý Jur
D.Lužná
Voľný žreb
Voľný žreb
Rača
BCT
Ivanka
Iskra
Kostolište
Pezinok
Báhoň
Vrakuňa
Domino
Domino
ŠKP
Rohožník
Pezinok
Kostolište
Bernolákovo
D.Lužná
BCT
Rača
Svätý Jur
25.kolo
10-11.5.2014
30.kolo
14-15.6.2014
D.Lužná
Ružinov
Ružinov
Rača
BCT
Rohožník
Svätý Jur
Kostolište
Pezinok
Vrakuňa
Bernolákovo
Domino
Domino
Iskra
ŠKP
Pezinok
Kostolište
Voľný žreb
Báhoň
BCT
Rača
Ivanka
Ivanka
D.Lužná
Svätý Jur
Báhoň
Voľný žreb
Rohožník
Bernolákovo
ŠKP
Iskra
Vrakuňa
55
III. liga mladší dorast – MD3R
1.kolo
17-18.8.2013
6.kolo
21-22.9.2013
Š-Hamuliakovo
Ružinov
Ružinov
Rača
Volný žreb
Vrakuňa
Gajary
Pezinok
Domino
BCT
BCT
Zohor
ŠKP
Gajary
Vrakuňa
Tomášov
N.Dedinka
Rača
Š-Hamuliakovo
SFM Senec
SFM Senec
Pezinok
Volný žreb
N.Dedinka
Tomášov
Zohor
Domino
ŠKP
2.kolo
24-25.8.2013
7.kolo
28-29.9.2013
Ružinov
Zohor
ŠKP
Ružinov
Pezinok
Tomášov
N.Dedinka
Domino
Rača
SFM Senec
SFM Senec
Volný žreb
Gajary
N.Dedinka
Tomášov
Š-Hamuliakovo
BCT
ŠKP
Zohor
Vrakuňa
Vrakuňa
Domino
Pezinok
BCT
Š-Hamuliakovo
Volný žreb
Rača
Gajary
3.kolo
31.8.-1.9.2013
8.kolo
5-6.10.2013
Volný žreb
Ružinov
Ružinov
Gajary
Domino
Š-Hamuliakovo
BCT
Rača
ŠKP
Vrakuňa
Vrakuňa
Pezinok
N.Dedinka
BCT
Š-Hamuliakovo
Zohor
SFM Senec
Gajary
Volný žreb
Tomášov
Tomášov
Rača
Domino
SFM Senec
Zohor
Pezinok
ŠKP
N.Dedinka
4.kolo
7-8.9.2013
9.kolo
12-13.10.2013
Ružinov
Pezinok
N.Dedinka
Ružinov
Rača
Zohor
SFM Senec
ŠKP
Gajary
Tomášov
Tomášov
Domino
BCT
SFM Senec
Zohor
Volný žreb
Vrakuňa
N.Dedinka
Pezinok
Š-Hamuliakovo
Š-Hamuliakovo
ŠKP
Rača
Vrakuňa
Volný žreb
Domino
Gajary
BCT
5.kolo
14-15.9.2013
10.kolo
19-20.10.2013
Domino
Ružinov
Ružinov
BCT
ŠKP
Volný žreb
Vrakuňa
Gajary
N.Dedinka
Š-Hamuliakovo
Š-Hamuliakovo
Rača
SFM Senec
Vrakuňa
Volný žreb
Pezinok
Tomášov
BCT
Domino
Zohor
Zohor
Gajary
ŠKP
Tomášov
Pezinok
Rača
N.Dedinka
SFM Senec
56
11.kolo
26-27.10.2013
16.kolo
SFM Senec
Ružinov
Ružinov
5-6.4.2014
Volný žreb
Tomášov
N.Dedinka
Š-Hamuliakovo
Domino
Zohor
ŠKP
Vrakuňa
ŠKP
Pezinok
Domino
BCT
N.Dedinka
Rača
Volný žreb
Gajary
SFM Senec
Gajary
Š-Hamuliakovo
Rača
Tomášov
BCT
Vrakuňa
Pezinok
Zohor
12.kolo
2-3.11.2013
17.kolo
12-13.4.2014
Ružinov
Vrakuňa
Pezinok
Ružinov
Š-Hamuliakovo
BCT
Zohor
Rača
Volný žreb
Gajary
Tomášov
Gajary
Domino
Rača
SFM Senec
BCT
ŠKP
Pezinok
N.Dedinka
Vrakuňa
N.Dedinka
Zohor
ŠKP
Š-Hamuliakovo
SFM Senec
Tomášov
Domino
Volný žreb
13.kolo
9-10.11.2013
18.kolo
19-20.4.2014
Tomášov
Ružinov
Ružinov
Domino
Zohor
SFM Senec
Volný žreb
ŠKP
Pezinok
N.Dedinka
Š-Hamuliakovo
N.Dedinka
Rača
ŠKP
Vrakuňa
SFM Senec
Gajary
Domino
BCT
Tomášov
BCT
Volný žreb
Gajary
Zohor
Vrakuňa
Š-Hamuliakovo
Rača
Pezinok
14.kolo
22-23.3.2014
19.kolo
26-27.4.2014
Ružinov
Š-Hamuliakovo
Rača
Ružinov
Vrakuňa
Volný žreb
Pezinok
Gajary
BCT
Domino
Zohor
BCT
Gajary
ŠKP
Tomášov
Vrakuňa
Rača
N.Dedinka
SFM Senec
Š-Hamuliakovo
Pezinok
SFM Senec
N.Dedinka
Volný žreb
Zohor
Tomášov
ŠKP
Domino
15.kolo
29-30.3.2014
20.kolo
3-4.5.2014
Zohor
Ružinov
Ružinov
ŠKP
Tomášov
Pezinok
Domino
N.Dedinka
SFM Senec
Rača
Volný žreb
SFM Senec
N.Dedinka
Gajary
Š-Hamuliakovo
Tomášov
ŠKP
BCT
Vrakuňa
Zohor
Domino
Vrakuňa
BCT
Pezinok
Volný žreb
Š-Hamuliakovo
Gajary
Rača
57
21.kolo
10-11.5.2014
24.kolo
Gajary
Ružinov
Ružinov
SFM Senec
Rača
BCT
N.Dedinka
Tomášov
Pezinok
Vrakuňa
ŠKP
Zohor
Zohor
Š-Hamuliakovo
Domino
Pezinok
Tomášov
Volný žreb
Volný žreb
Rača
SFM Senec
Domino
Š-Hamuliakovo
Gajary
N.Dedinka
ŠKP
Vrakuňa
BCT
22.kolo
17-18.5.2014
25.kolo
7-8.6.2014
Ružinov
N.Dedinka
Vrakuňa
Ružinov
ŠKP
SFM Senec
BCT
Š-Hamuliakovo
Domino
Tomášov
Gajary
Volný žreb
Volný žreb
Zohor
Rača
Domino
Š-Hamuliakovo
Pezinok
Pezinok
ŠKP
Vrakuňa
Rača
Zohor
N.Dedinka
BCT
Gajary
Tomášov
SFM Senec
23.kolo
24-25.5.2014
26.kolo
14-15.6.2014
BCT
Ružinov
Ružinov
Tomášov
Gajary
Vrakuňa
SFM Senec
Zohor
Rača
Š-Hamuliakovo
N.Dedinka
Pezinok
Pezinok
Volný žreb
ŠKP
Rača
Zohor
Domino
Domino
Gajary
Tomášov
ŠKP
Volný žreb
BCT
SFM Senec
N.Dedinka
Š-Hamuliakovo
Vrakuňa
58
31.5.-1.6.2014
Regionálna liga žiakov, SZRL - MZRL
1.kolo
24-25.8.2013
6.kolo
21-22.9.2013
Žolík Malacky
Pezinok
Pezinok
Modra
Rača
D.Lužná
BCT
Domino
Ivanka
Rusovce
Rusovce
D.N.Ves
FA Bratislava
BCT
D.Lužná
Ružinov
K.Ves
Modra
Žolík Malacky
Vrakuňa
Vrakuňa
Domino
Rača
K.Ves
Ružinov
D.N.Ves
Ivanka
FA Bratislava
2.kolo
29.8.2013 štvrtok
7.kolo
28-29.9.2013
Pezinok
D.N.Ves
FA Bratislava
Pezinok
Domino
Ružinov
K.Ves
Ivanka
Modra
Vrakuňa
Vrakuňa
Rača
BCT
K.Ves
Ružinov
Žolík Malacky
Rusovce
FA Bratislava
D.N.Ves
D.Lužná
D.Lužná
Ivanka
Domino
Rusovce
Žolík Malacky
Rača
Modra
BCT
3.kolo
31.8.-1.9.2013
8.kolo
5-6.10.2013
Rača
Pezinok
Pezinok
BCT
Ivanka
Žolík Malacky
Rusovce
Modra
FA Bratislava
D.Lužná
D.Lužná
Domino
K.Ves
Rusovce
Žolík Malacky
D.N.Ves
Vrakuňa
BCT
Rača
Ružinov
Ružinov
Modra
Ivanka
Vrakuňa
D.N.Ves
Domino
FA Bratislava
K.Ves
4.kolo
7-8.9.2013
9.kolo
12-13.10.2013
Pezinok
Domino
K.Ves
Pezinok
Modra
D.N.Ves
Vrakuňa
FA Bratislava
BCT
Ružinov
Ružinov
Ivanka
Rusovce
Vrakuňa
D.N.Ves
Rača
D.Lužná
K.Ves
Domino
Žolík Malacky
Žolík Malacky
FA Bratislava
Modra
D.Lužná
Rača
Ivanka
BCT
Rusovce
5.kolo
14-15.9.2013
10.kolo
19-20.10.2013
Ivanka
Pezinok
Pezinok
Rusovce
FA Bratislava
Rača
D.Lužná
BCT
K.Ves
Žolík Malacky
Žolík Malacky
Modra
Vrakuňa
D.Lužná
Rača
Domino
Ružinov
Rusovce
Ivanka
D.N.Ves
D.N.Ves
BCT
FA Bratislava
Ružinov
Domino
Modra
K.Ves
Vrakuňa
59
11.kolo
26-27.10.2013
16.kolo
Vrakuňa
Pezinok
Pezinok
Rača
Ružinov
K.Ves
Žolík Malacky
Ivanka
D.N.Ves
FA Bratislava
D.Lužná
FA Bratislava
Domino
Ivanka
Rusovce
K.Ves
Modra
Rača
BCT
Vrakuňa
BCT
Žolík Malacky
Modra
Ružinov
Rusovce
D.Lužná
Domino
D.N.Ves
12.kolo
2-3.11.2013
17.kolo
12-13.4.2014
Pezinok
D.Lužná
Domino
Pezinok
Žolík Malacky
Rusovce
D.N.Ves
Modra
Rača
BCT
Ružinov
BCT
Ivanka
Modra
Vrakuňa
Rusovce
FA Bratislava
Domino
K.Ves
D.Lužná
K.Ves
D.N.Ves
FA Bratislava
Žolík Malacky
Vrakuňa
Ružinov
Ivanka
Rača
13.kolo
9-10.11.2013
18.kolo
22.4.2014 utorok
Ružinov
Pezinok
Pezinok
Ivanka
D.N.Ves
Vrakuňa
Rača
FA Bratislava
Domino
K.Ves
Žolík Malacky
K.Ves
Modra
FA Bratislava
D.Lužná
Vrakuňa
BCT
Ivanka
Rusovce
Ružinov
Rusovce
Rača
BCT
D.N.Ves
D.Lužná
Žolík Malacky
Modra
Domino
14.kolo
22-23.3.2014
19.kolo
26-27.4.2014
Pezinok
Žolík Malacky
Modra
Pezinok
D.Lužná
Rača
Domino
BCT
Rusovce
Ivanka
D.N.Ves
Rusovce
BCT
FA Bratislava
Ružinov
D.Lužná
Modra
K.Ves
Vrakuňa
Žolík Malacky
Domino
Vrakuňa
K.Ves
Rača
D.N.Ves
Ružinov
FA Bratislava
Ivanka
15.kolo
29-30.3.2014
20.kolo
3-4.5.2014
D.N.Ves
Pezinok
Pezinok
FA Bratislava
Ružinov
Domino
Ivanka
K.Ves
Vrakuňa
Modra
Rača
Vrakuňa
K.Ves
BCT
Žolík Malacky
Ružinov
FA Bratislava
Rusovce
D.Lužná
D.N.Ves
Ivanka
D.Lužná
Rusovce
Domino
Rača
Žolík Malacky
BCT
Modra
60
5-6.4.2014
21.kolo
10-11.5.2014
24.kolo
BCT
Pezinok
Pezinok
31.5.-1.6.2014
Vrakuňa
Modra
Rusovce
K.Ves
Ružinov
Domino
D.Lužná
FA Bratislava
D.N.Ves
D.N.Ves
Žolík Malacky
Ivanka
Domino
Ružinov
Rača
Rača
Modra
Vrakuňa
Ivanka
Žolík Malacky
BCT
K.Ves
FA Bratislava
D.Lužná
Rusovce
22.kolo
17-18.5.2014
25.kolo
7-8.6.2014
Pezinok
K.Ves
D.Lužná
Pezinok
FA Bratislava
Vrakuňa
Rusovce
Žolík Malacky
Ivanka
Ružinov
BCT
Rača
Rača
D.N.Ves
Modra
Ivanka
Žolík Malacky
Domino
Domino
FA Bratislava
D.Lužná
Modra
D.N.Ves
K.Ves
Rusovce
BCT
Ružinov
Vrakuňa
23.kolo
24-25.5.2014
26.kolo
14-15.6.2014
Rusovce
Pezinok
Pezinok
Ružinov
BCT
D.Lužná
Vrakuňa
D.N.Ves
Modra
Žolík Malacky
K.Ves
Domino
Domino
Rača
FA Bratislava
Modra
D.N.Ves
Ivanka
Ivanka
BCT
Ružinov
FA Bratislava
Rača
Rusovce
Vrakuňa
K.Ves
Žolík Malacky
D.Lužná
61
PMA1, PMB1, PMC
1.kolo
31.8.-1.9.2013
7.kolo
12.-13.10.2013
FA
Slovan
FC Ružinov
Slovan
ŠKP
FC Petržalka
voľno
Hamuliakovo
Hamuliakovo
Karlova Ves
Domino
ŠKP
FC Ružinov
FK Inter
FK Rača
FA
voľno
Senec
Senec
FC Petržalka
Domino
FK Rača
FK Inter
Karlova Ves
2.kolo
7.-8.9.2013
8.kolo
19.-20.10.2013
Slovan
FK Rača
Slovan
Karlova Ves
Senec
Domino
FC Petržalka
FK Inter
FK Inter
voľno
FA
Senec
Karlova Ves
FC Ružinov
ŠKP
FK Rača
FC Petržalka
Hamuliakovo
Hamuliakovo
Domino
FA
ŠKP
FC Ružinov
voľno
3.kolo
14.-15.9.2013
9.kolo
26.-27.10.2013
ŠKP
Slovan
voľno
Slovan
Hamuliakovo
FA
Domino
FC Ružinov
FC Ružinov
FC Petržalka
FK Rača
Hamuliakovo
voľno
Karlova Ves
Senec
ŠKP
Domino
FK Inter
FK Inter
FA
FK Rača
Senec
Karlova Ves
FC Petržalka
4.kolo
21.-22.9.2013
10.kolo
19.9.13
Slovan
Senec
Slovan
FC Petržalka
FK Inter
FK Rača
FA
Karlova Ves
Karlova Ves
Domino
ŠKP
FK Inter
FC Petržalka
voľno
Hamuliakovo
Senec
FA
FC Ružinov
FC Ružinov
FK Rača
ŠKP
Hamuliakovo
voľno
Domino
5.kolo
28.-29.9.2013
11.kolo
9.-10.11.2013
Hamuliakovo
Slovan
Domino
Slovan
FC Ružinov
ŠKP
FK Rača
voľno
voľno
FA
Senec
FC Ružinov
Domino
FC Petržalka
FK Inter
Hamuliakovo
FK Rača
Karlova Ves
Karlova Ves
ŠKP
Senec
FK Inter
FC Petržalka
FA
6.kolo
5.-6.10.2013
12.kolo
29.-30.3.2014
Slovan
FK Inter
Slovan
FA
Karlova Ves
Senec
FC Petržalka
ŠKP
FC Petržalka
FK Rača
Karlova Ves
Hamuliakovo
FA
Domino
FK Inter
FC Ružinov
ŠKP
voľno
Senec
voľno
Hamuliakovo
FC Ružinov
FK Rača
Domino
62
13.kolo
5.-6.4.2014
18.kolo
FK Rača
Slovan
Slovan
10.-11.5.2014
FC Ružinov
Domino
Senec
Hamuliakovo
voľno
voľno
FK Inter
ŠKP
Domino
FC Ružinov
Karlova Ves
FA
FK Rača
Hamuliakovo
FC Petržalka
FC Petržalka
Senec
ŠKP
FA
Karlova Ves
FK Inter
14.kolo
12.-13.4.2014
19.kolo
17.-18.5.2014
Slovan
ŠKP
Karlova Ves
Slovan
FA
Hamuliakovo
FK Inter
FC Petržalka
FC Petržalka
FC Ružinov
Senec
FA
Karlova Ves
voľno
FK Rača
ŠKP
FK Inter
Domino
Domino
Hamuliakovo
Senec
FK Rača
voľno
FC Ružinov
15.kolo
1.5.2014
20.kolo
24.-25.5.2014
Senec
Slovan
Slovan
voľno
FK Rača
FK Inter
FC Ružinov
Domino
Domino
Karlova Ves
Hamuliakovo
FK Rača
voľno
FC Petržalka
ŠKP
Senec
FC Ružinov
FA
FA
FK Inter
Hamuliakovo
ŠKP
FC Petržalka
Karlova Ves
16.kolo
26.-27.4.2014
21.kolo
31.5.-1.6.2014
Slovan
Hamuliakovo
FC Petržalka
Slovan
ŠKP
FC Ružinov
Karlova Ves
FA
FA
voľno
FK Inter
ŠKP
FC Petržalka
Domino
Senec
Hamuliakovo
Karlova Ves
FK Rača
FK Rača
FC Ružinov
FK Inter
Senec
Domino
voľno
17.kolo
3.-4.5.2014
22.kolo
7.-8.6.2014
FK Inter
Slovan
Slovan
Domino
Senec
Karlova Ves
voľno
FK Rača
FK Rača
FC Petržalka
FC Ružinov
Senec
Domino
FA
Hamuliakovo
FK Inter
voľno
ŠKP
ŠKP
Karlova Ves
FC Ružinov
Hamuliakovo
FA
FC Petržalka
63
PMA2, PMB2
7. - 8.9.2013
7.kolo
19.-20.10.2013
Žolík
D.Lužná
BCT
D.Lužná
Šamorín
Jarovce
D.N.Ves
ŠKP
ŠKP
Karlova Ves
Vrakuňa
Šamorín
BCT
Iskra
Iskra
Žolík
D.N.Ves
Vrakuňa
Karlova Ves
Jarovce
2.kolo
14. - 15.9.2013
8.kolo
26.-27.10.2013
D.Lužná
Vrakuňa
D.Lužná
Jarovce
Iskra
D.N.Ves
Žolík
Karlova Ves
Karlova Ves
BCT
Šamorín
Iskra
Jarovce
ŠKP
ŠKP
Vrakuňa
Žolík
Šamorín
BCT
D.N.Ves
3.kolo
21. - 22.9.2013
9.kolo
19.9.13
Šamorín
D.Lužná
D.N.Ves
D.Lužná
ŠKP
Žolík
Vrakuňa
BCT
BCT
Jarovce
Iskra
ŠKP
D.N.Ves
Karlova Ves
Karlova Ves
Šamorín
Vrakuňa
Iskra
Jarovce
Žolík
4.kolo
28. - 29.9.2013
10.kolo
5. - 6.4. 2014
D.Lužná
Iskra
D.Lužná
Žolík
Karlova Ves
Vrakuňa
Jarovce
Šamorín
Jarovce
D.N.Ves
Karlova Ves
ŠKP
Žolík
BCT
Iskra
BCT
Šamorín
ŠKP
Vrakuňa
D.N.Ves
5.kolo
5.-6.10.2013
11.kolo
12. -13.4.2014
ŠKP
D.Lužná
Vrakuňa
D.Lužná
BCT
Šamorín
D.N.Ves
Iskra
D.N.Ves
Žolík
BCT
Karlova Ves
Vrakuňa
Jarovce
ŠKP
Jarovce
Karlova Ves
Šamorín
Žolík
6.kolo
12.-13.10.2013
12.kolo
26. -27.4.2014
D.Lužná
Karlova Ves
D.Lužná
Šamorín
Jarovce
Iskra
Žolík
ŠKP
Žolík
Vrakuňa
Jarovce
BCT
Šamorín
D.N.Ves
Karlova Ves
D.N.Ves
ŠKP
BCT
Iskra
Vrakuňa
1.kolo
Iskra
64
13.kolo
3. -4.5.2014
16.kolo
24.-25-5-2014
Iskra
D.Lužná
D.Lužná
BCT
Vrakuňa
Karlova Ves
ŠKP
D.N.Ves
D.N.Ves
Jarovce
Šamorín
Vrakuňa
BCT
Žolík
Žolík
Iskra
ŠKP
Šamorín
Jarovce
Karlova Ves
14.kolo
10.-11.5.2014
17.kolo
31.5.-1.6.2014
D.Lužná
ŠKP
Jarovce
D.Lužná
Šamorín
BCT
Karlova Ves
Žolík
Žolík
D.N.Ves
Iskra
Šamorín
Jarovce
Vrakuňa
Vrakuňa
ŠKP
Karlova Ves
Iskra
D.N.Ves
BCT
15.kolo
17.-18.5.2014
18.kolo
7.-8.6.2014
Karlova Ves
D.Lužná
D.Lužná
D.N.Ves
Iskra
Jarovce
BCT
Vrakuňa
Vrakuňa
Žolík
ŠKP
Iskra
D.N.Ves
Šamorín
Šamorín
Karlova Ves
BCT
ŠKP
Žolík
Jarovce
65
PMA3
7. - 8.9.2013
7.kolo
19.-20.10.2013
Scorpions
Danubia
Rusovce
Danubia
Kalinčiakova
Lamač
Petržalka
Z.Bystrica
Z.Bystrica
Čunovo
Inter
Kalinčiakova
Rusovce
Dúbravka
Dúbravka
Scorpions
Petržalka
Inter
Čunovo
Lamač
2.kolo
14. - 15.9.2013
8.kolo
26.-27.10.2013
Danubia
Inter
Danubia
Lamač
Dúbravka
Petržalka
Scorpions
Čunovo
Čunovo
Rusovce
Kalinčiakova
Dúbravka
Lamač
Bystrica
Z.Bystrica
Inter
Scorpions
Kalinčiakova
Rusovce
Petržalka
3.kolo
21. - 22.9.2013
9.kolo
19.9.13
Kalinčiakova
Danubia
Petržalka
Danubia
Z.Bystrica
Scorpions
Inter
Rusovce
Rusovce
Lamač
Dúbravka
Z.Bystrica
Petržalka
Čunovo
Čunovo
Kalinčiakova
Inter
Dúbravka
Lamač
Scorpions
4.kolo
28. - 29.9.2013
10.kolo
5. - 6.4. 2014
Danubia
Dúbravka
Danubia
Scorpions
Čunovo
Inter
Lamač
Kalinčiakova
Lamač
Petržalka
Čunovo
Z.Bystrica
Scorpions
Rusovce
Dúbravka
Rusovce
Kalinčiakova
Z.Bystrica
Inter
Petržalka
5.kolo
5.-6.10.2013
11.kolo
12. -13.4.2014
Z.Bystrica
Danubia
Inter
Danubia
Rusovce
Kalinčiakova
Petržalka
Dúbravka
Petržalka
Scorpions
Rusovce
Čunovo
Inter
Lamač
Bystrica
Lamač
Čunovo
Kalinčiakova
Scorpions
6.kolo
12.-13.10.2013
12.kolo
26. -27.4.2014
Danubia
Čunovo
Danubia
Kalinčiakova
Lamač
Dúbravka
Scorpions
Z.Bystrica
Scorpions
Inter
Lamač
Rusovce
Kalinčiakova
Petržalka
Čunovo
Petržalka
Z.Bystrica
Rusovce
Dúbravka
Inter
1.kolo
Dúbravka
66
13.kolo
3. -4.5.2014
16.kolo
24.-25-5-2014
Dúbravka
Danubia
Danubia
Rusovce
Inter
Čunovo
Z.Bystrica
Petržalka
Petržalka
Lamač
Kalinčiakova
Inter
Rusovce
Scorpions
Scorpions
Dúbravka
Z.Bystrica
Kalinčiakova
Lamač
Čunovo
14.kolo
10.-11.5.2014
17.kolo
31.5.-1.6.2014
Danubia
Z.Bystrica
Lamač
Danubia
Kalinčiakova
Rusovce
Čunovo
Scorpions
Scorpions
Petržalka
Dúbravka
Kalinčiakova
Lamač
Inter
Inter
Z.Bystrica
Čunovo
Dúbravka
Petržalka
Rusovce
15.kolo
17.-18.5.2014
18.kolo
7.-8.6.2014
Čunovo
Danubia
Danubia
Petržalka
Dúbravka
Lamač
Rusovce
Inter
Inter
Scorpions
Z.Bystrica
Dúbravka
Petržalka
Kalinčiakova
Kalinčiakova
Čunovo
Rusovce
Z.Bystrica
Scorpions
Lamač
67
Termínová listina ObFZ Bratislava – mesto pre ročník 2013/2014
Súťaže ObFZ Bratislava – mesto
Jesenná časť
Dátum
Deň
S5M
17. - 18.8.2013
So-Ne
1
24. - 25.8.2013
So-Ne
2
Štvrtok
3
So-Ne
4
7. - 8.9.2013
So-Ne
5
4
4
16,30
11.9.13
Streda
-
-
14
17,00
14. - 15.9.2013
So-Ne
6
5
5
16,30
21. - 22.9.2013
So-Ne
7
6
6
16,30
29.8.13
31.8 - 1.9.2013
SZM
MZM
UHČ
-
-
17,00
1
1
17,00
2
2
17,00
3
3
16,30
25.09.2013
Streda
-
-
15
16,30
28. - 29.9.2013
So-Ne
8
7
7
16,00
5. - 6.10.2013
So-Ne
9
8
8
15,30
12. - 13.10.2013
So-Ne
10
9
9
15,30
19. - 20.10.2013
So-Ne
11
10
10
15,00
26. - 27.10.2013
So-Ne
12
11
11
14,00
2. - 3.11.2013
So-Ne
13
12
12
13,30
9. - 10.11.2013
So-Ne
14
13
13
13,30
22. - 23.3.2014
So-Ne
15
14
16
15,00
29. - 30.3.2014
So-Ne
16
15
17
16,00
5. - 6.4.2014
So-Ne
17
16
18
16,30
12. - 13.4.2014
So-Ne
18
17
19
16,30
Štvrtok
-
18
20
17,00
So-Ne
19
-
-
16,30
Zm. času
Jarná časť
17.4.14
19. - 20.4.2014
26. - 27.4.2014
1.5.14
3. - 4.5.2014
08.05.2014
So-Ne
20
19
21
17,00
Štvrtok
-
27
29
17,00
So-Ne
21
20
22
17,00
Štvrtok
-
-
30
17,00
10. - 11.5.2014
So-Ne
22
21
23
17,00
17. - 18.5.2014
So-Ne
23
22
24
17,00
24. - 25.5.2014
So-Ne
24
23
25
17,00
31.5-1.6.2014
So-Ne
25
24
26
17,00
7. - 8.6.2014
So-Ne
26
25
27
17,00
14. - 15.6.13
So-Ne
27
26
28
17,00
Zm. času
V. Noc
71
Zaradenie mužstiev do súťaží ObFZ Bratislava – mesto
žrebovacie čísla, hracie dni a časy
V.liga seniori - S5M
1 FA Slov-matic Bratislava(Mladá Garda, umelá t.)
Ne
16,00
2 FC Volkswagen Bratislava (DNV)
So
UHČ
3 MFC Záhorská Bystrica Bratislava
Ne
UHČ
4 OŠK Mariánka
So
UHČ
5 ŠK Krasňany Bratislava
So
10,30
6 FK The Dragons (Mladá Garda, umelá t.)
Ne
16,30
7 ŠK Hamuliakovo
Ne
UHČ
8 FK Dúbravka Bratislava
So
15,00
9 ŠK Štart Nepočujúci 1947 Bratislava
So
10,00
Ne
UHČ
1 FK MŠK Iskra Petržalka (ZŠ Budatínska-umelá t.)
So
13,00
2 LP Domino Bratislava "B"
So
9,00
3 ŠKP Inter Dúbravka Bratislava
Ne
10,00
10 FO TJ Slávia Ekonóm Bratislava
I.trieda starší žiaci - SZM
4 FK Dúbravka
So
10,00
5 FO TJ Slávia Ekonóm Bratislava
Ne
2pUHČ
6 FK Vajnory
Ne
9,30
7 voľný žreb
Ne
11,30
8 ŠK Slovan Bratislava - žiačky (Rapid)
So
10,30
9 OŠK Mariánka
So
2pUHC
Ne
12,00
1 FK MŠK Iskra Petržalka (ZŠ Budatínska-umelá tráva)
So
15,00
2 FK Rača "B"
So
13,30
3 ŠKP Inter Dúbravka Bratislava
Ne
12,00
4 ŠKP Inter Dúbravka Bratislava "B"
Ne
13,30
5 FK Scorpions Bratislava (ZŠ Černyševského)
So
11,00
6 FK Vajnory
So
10,00
10 FKM Karlová Ves Bratislava "B" (umelá tráva)
I.trieda mladší žiaci - MZM
7 FK Lamač Bratislava
So
10,30
8 FO TJ Slávia Ekonóm Bratislava
Ne
4pUHČ
9 ŠK Lozorno
So
10,30
10 LP Domino Bratislava "B"
So
12,00
11 MFC Záhorská Bystrica
So
12,00
12 FA Slov-matic Bratislava „B“ (FTCM Bieloruská)
So
10,00
13 LP Domino Bratislava "C"
Štv
17,00
14 ŠK Slovan Bratislva - žiačky (Inter, umelá tráva)
Ne
15,00
15 FK MŠK Iskra Petržalka "B" (ZŠ Budatínska-umelá t.)
Ne
10,30
16 FKM Karlova Ves „B“ (umelá tráva)
Ne
13,30
72
V. liga seniori – S5M
1.kolo
17.-18.8.13
8.kolo
FA Slov-matic
Ekonóm
Ekonóm
28.-29.9.13
Štart Nepoč.
Volkswagen
Štart Nepoč.
FA Slov-matic
Dúbravka
Z. Bystrica
Dúbravka
Volkswagen
Hamuliakovo
Mariánka
Hamuliakovo
Z. Bystrica
Dragons
Krasňany
Dragons
Mariánka
Krasňany
2.kolo
24.-25.8.12
9.kolo
5.-6.10.13
Ekonóm
Dragons
Krasňany
Ekonóm
Hamuliakovo
Krasňany
Dragons
Mariánka
Dúbravka
Mariánka
Hamuliakovo
Z. Bystrica
Štart Nepoč.
Z. Bystrica
Dúbravka
Volkswagen
FA Slov-matic
Volkswagen
Štart Nepoč.
FA Slov-matic
3.kolo
29.8.13
10.kolo
12.-13.10.13
Volkswagen
Ekonóm
Ekonóm
FA Slov-matic
Z. Bystrica
FA Slov-matic
Štart Nepoč.
Volkswagen
Mariánka
Štart Nepoč.
Dúbravka
Z. Bystrica
Krasňany
Dúbravka
Hamuliakovo
Mariánka
Dragons
Hamuliakovo
Dragons
Krasňany
4.kolo
31.8-1.9.13
11.kolo
19.-20.10.13
Ekonóm
Hamuliakovo
Dragons
Ekonóm
Dúbravka
Dragons
Krasňany
Hamuliakovo
Štart Nepoč.
Krasňany
Mariánka
Dúbravka
FA Slov-matic
Mariánka
Z. Bystrica
Štart Nepoč.
Volkswagen
Z. Bystrica
Volkswagen
FA Slov-matic
5.kolo
7.-8.9.13
12.kolo
26.-27.10.13
Z. Bystrica
Ekonóm
Ekonóm
Volkswagen
Mariánka
Volkswagen
FA Slov-matic
Z. Bystrica
Krasňany
FA Slov-matic
Štart Nepoč.
Mariánka
Dragons
Štart Nepoč.
Dúbravka
Krasňany
Hamuliakovo
Dúbravka
Hamuliakovo
Dragons
6.kolo
14.-15.9.13
13.kolo
2.-3.11.13
Ekonóm
Dúbravka
Hamuliakovo
Ekonóm
Štart Nepoč.
Hamuliakovo
Dragons
Dúbravka
FA Slov-matic
Dragons
Krasňany
Štart Nepoč.
Volkswagen
Krasňany
Mariánka
FA Slov-matic
Z. Bystrica
Mariánka
Z. Bystrica
Volkswagen
7.kolo
21.-22.9.13
14.kolo
9.-10.11.13
Mariánka
Ekonóm
Ekonóm
Z. Bystrica
Krasňany
Z. Bystrica
Volkswagen
Mariánka
Dragons
Volkswagen
FA Slov-matic
Krasňany
Hamuliakovo
FA Slov-matic
Štart Nepoč.
Dragons
Dúbravka
Štart Nepoč.
Dúbravka
Hamuliakovo
73
15.kolo
22.-23.3.14
22.kolo
Dúbravka
Ekonóm
Ekonóm
Hamuliakovo
Hamuliakovo
Štart Nepoč.
Dúbravka
Dragons
Dragons
FA Slov-matic
Štart Nepoč.
Krasňany
Krasňany
Volkswagen
FA Slov-matic
Mariánka
Mariánka
Z. Bystrica
Volkswagen
Z. Bystrica
16.kolo
29.-30.3.14
23.kolo
17.-18.5.14
Ekonóm
Mariánka
Z. Bystrica
Ekonóm
Z. Bystrica
Krasňany
Mariánka
Volkswagen
Volkswagen
Dragons
Krasňany
FA Slov-matic
FA Slov-matic
Hamuliakovo
Dragons
Štart Nepoč.
Štart Nepoč.
Dúbravka
Hamuliakovo
Dúbravka
17.kolo
5.-6.4.14
24.kolo
24.-25.5.14
Štart Nepoč.
Ekonóm
Ekonóm
Dúbravka
Dúbravka
FA Slov-matic
Štart Nepoč.
Hamuliakovo
Hamuliakovo
Volkswagen
FA Slov-matic
Dragons
Dragons
Z. Bystrica
Volkswagen
Krasňany
Krasňany
Mariánka
Z. Bystrica
Mariánka
18.kolo
12.-13.4.14
25.kolo
31.5-1.6.14
Ekonóm
Krasňany
Mariánka
Ekonóm
Mariánka
Dragons
Krasňany
Z. Bystrica
Z. Bystrica
Hamuliakovo
Dragons
Volkswagen
Volkswagen
Dúbravka
Hamuliakovo
FA Slov-matic
FA Slov-matic
Štart Nepoč.
Dúbravka
Štart Nepoč.
19.kolo
19.-20.4.14
26.kolo
7.-8.6.13
FA Slov-matic
Ekonóm
Ekonóm
Štart Nepoč.
Volkswagen
Štart Nepoč.
FA Slov-matic
Dúbravka
Z. Bystrica
Dúbravka
Volkswagen
Hamuliakovo
Mariánka
Hamuliakovo
Z. Bystrica
Dragons
Krasňany
Dragons
Mariánka
Krasňany
20.kolo
26.-27.4.14
27.kolo
14.-15.6.14
Ekonóm
Dragons
Krasňany
Ekonóm
Hamuliakovo
Krasňany
Dragons
Mariánka
Dúbravka
Mariánka
Hamuliakovo
Z. Bystrica
Štart Nepoč.
Z. Bystrica
Dúbravka
Volkswagen
FA Slov-matic
Volkswagen
Štart Nepoč.
FA Slov-matic
21.kolo
3.-4.5.14
Volkswagen
Ekonóm
Z. Bystrica
FA Slov-matic
Mariánka
Štart Nepoč.
Krasňany
Dúbravka
Dragons
Hamuliakovo
74
10.-11.5.14
I. trieda starší žiaci – SZM
1.kolo
24.-25.8.12
8.kolo
5.-6.10.13
Iskra
K. Ves "B"
K. Ves "B"
Mariánka
Domino"B"
Mariánka
Iskra
Slovan (žiačky)
ŠKP
Slovan (žiačky)
Domino"B"
voľný žreb
Dúbravka
voľný žreb
ŠKP
Vajnory
Ekonóm
Vajnory
Dúbravka
Ekonóm
2.kolo
29.8.13
9.kolo
12.-13.10.13
K. Ves "B"
Vajnory
Ekonóm
K. Ves "B"
voľný žreb
Ekonóm
Vajnory
Dúbravka
Slovan (žiačky)
Dúbravka
voľný žreb
ŠKP
Mariánka
ŠKP
Slovan (žiačky)
Domino"B"
Iskra
Domino"B"
Mariánka
Iskra
3.kolo
31.8-1.9.13
10.kolo
19.-20.10.13
Domino"B"
K. Ves "B"
K. Ves "B"
Iskra
ŠKP
Iskra
Mariánka
Domino"B"
Dúbravka
Mariánka
Slovan (žiačky)
ŠKP
Ekonóm
Slovan (žiačky)
voľný žreb
Dúbravka
Vajnory
voľný žreb
Vajnory
Ekonóm
4.kolo
7.-8.9.13
11.kolo
26.-27.10.13
K. Ves "B"
voľný žreb
Vajnory
K. Ves "B"
Slovan (žiačky)
Vajnory
Ekonóm
voľný žreb
Mariánka
Ekonóm
Dúbravka
Slovan (žiačky)
Iskra
Dúbravka
ŠKP
Mariánka
Domino"B"
ŠKP
Domino"B"
Iskra
5.kolo
14.-15.9.13
12.kolo
2.-3.11.13
ŠKP
K. Ves "B"
K. Ves "B"
Domino"B"
Dúbravka
Domino"B"
Iskra
ŠKP
Ekonóm
Iskra
Mariánka
Dúbravka
Vajnory
Mariánka
Slovan (žiačky)
Ekonóm
voľný žreb
Slovan (žiačky)
voľný žreb
Vajnory
6.kolo
21.-22.9.13
13.kolo
9.-10.11.13
K. Ves "B"
Slovan (žiačky)
voľný žreb
K. Ves "B"
Mariánka
voľný žreb
Vajnory
Slovan (žiačky)
Iskra
Vajnory
Ekonóm
Mariánka
Domino"B"
Ekonóm
Dúbravka
Iskra
ŠKP
Dúbravka
ŠKP
Domino"B"
7.kolo
28.-29.9.13
14.kolo
22.-23.3.14
Dúbravka
K. Ves "B"
K. Ves "B"
ŠKP
Ekonóm
ŠKP
Domino"B"
Dúbravka
Vajnory
Domino"B"
Iskra
Ekonóm
voľný žreb
Iskra
Mariánka
Vajnory
Slovan (žiačky)
Mariánka
Slovan (žiačky)
voľný žreb
75
15.kolo
29.-30.3.14
22.kolo
17.-18.5.14
Slovan (žiačky)
K. Ves "B"
K. Ves "B"
voľný žreb
voľný žreb
Mariánka
Slovan (žiačky)
Vajnory
Vajnory
Iskra
Mariánka
Ekonóm
Ekonóm
Domino"B"
Iskra
Dúbravka
Dúbravka
ŠKP
Domino "B"
ŠKP
16.kolo
5.-6.4.14
23.kolo
24.-25.5.14
K. Ves "B"
Dúbravka
ŠKP
K. Ves "B"
ŠKP
Ekonóm
Dúbravka
Domino "B"
Domino"B"
Vajnory
Ekonóm
Iskra
Iskra
voľný žreb
Vajnory
Mariánka
Mariánka
Slovan (žiačky)
voľný žreb
Slovan (žiačky)
17.kolo
12.-13.4.14
24.kolo
31.5-1.6.14
Mariánka
K. Ves "B"
K. Ves "B"
Slovan (žiačky)
Slovan (žiačky)
Iskra
Mariánka
voľný žreb
voľný žreb
Domino"B"
Iskra
Vajnory
Vajnory
ŠKP
Domino "B"
Ekonóm
Ekonóm
Dúbravka
ŠKP
Dúbravka
18.kolo
17.4.14
25.kolo
7.-8.6.13
K. Ves "B"
Ekonóm
Dúbravka
K. Ves "B"
Dúbravka
Vajnory
Ekonóm
ŠKP
ŠKP
voľný žreb
Vajnory
Domino "B"
Domino"B"
Slovan (žiačky)
voľný žreb
Iskra
Iskra
Mariánka
Slovan (žiačky)
Mariánka
19.kolo
26.-27.4.14
26.kolo
14.-15.6.14
Iskra
K. Ves "B"
K. Ves "B"
Mariánka
Domino "B"
Mariánka
Iskra
Slovan (žiačky)
ŠKP
Slovan (žiačky)
Domino "B"
voľný žreb
Dúbravka
voľný žreb
ŠKP
Vajnory
Ekonóm
Vajnory
Dúbravka
Ekonóm
20.kolo
3.-4.5.14
27.kolo
1.5.2014
K. Ves "B"
Vajnory
Ekonóm
K. Ves "B"
voľný žreb
Ekonóm
Vajnory
Dúbravka
Slovan (žiačky)
Dúbravka
voľný žreb
ŠKP
Mariánka
ŠKP
Slovan (žiačky)
Domino "B"
Iskra
Domino "B"
Mariánka
Iskra
21.kolo
10.-11.5.14
Domino "B"
K. Ves "B"
ŠKP
Iskra
Dúbravka
Mariánka
Ekonóm
Slovan (žiačky)
Vajnory
voľný žreb
76
I. trieda mladší žiaci – MZM
1.kolo
24.-25.8.13
6.kolo
21.-22.9.13
Iskra
K. Ves "B"
K. Ves "B"
Z. Bystrica
Rača "B"
Iskra "B"
Slov-matic "B"
Domino "B"
ŠKP
Slovan (žiačky)
Domino "C"
Lozorno
ŠKP "B"
Domino "C"
Slovan (žiačky)
Ekonóm
Scorpions
Slov-matic "B"
Iskra "B"
Lamač
Vajnory
Z. Bystrica
Iskra
Vajnory
Lamač
Domino "B"
Rača "B"
Scorpions
Ekonóm
Lozorno
ŠKP
ŠKP "B"
2.kolo
29.8.13
7.kolo
28.-29.9.13
K. Ves "B"
Lozorno
ŠKP "B"
K. Ves "B"
Domino "B"
Ekonóm
Scorpions
ŠKP
Z. Bystrica
Lamač
Vajnory
Rača "B"
Slov-matic "B"
Vajnory
Lamač
Iskra
Domino "C"
Scorpions
Ekonóm
Iskra "B"
Slovan (žiačky)
ŠKP "B"
Lozorno
Slovan (žiačky)
Iskra "B"
ŠKP
Domino "B"
Domino "C"
Iskra
Rača "B"
Z. Bystrica
Slov-matic "B"
3.kolo
31.8-1.9.13
8.kolo
5.-6.10.13
Rača "B"
K. Ves "B"
K. Ves "B"
Slov-matic "B"
ŠKP
Iskra
Domino "C"
Z. Bystrica
ŠKP "B"
Iskra "B"
Slovan (žiačky)
Domino "B"
Scorpions
Slovan (žiačky)
Iskra "B"
Lozorno
Vajnory
Domino "C"
Iskra
Ekonóm
Lamač
Slov-matic "B"
Rača "B"
Lamač
Ekonóm
Z. Bystrica
ŠKP
Vajnory
Lozorno
Domino "B"
ŠKP "B"
Scorpions
4.kolo
7.-8.9.14
9.kolo
12.-13.10.13
K. Ves "B"
Domino "B"
Scorpions
K. Ves "B"
Z. Bystrica
Lozorno
Vajnory
ŠKP "B"
Slov-matic "B"
Ekonóm
Lamač
ŠKP
Domino "C"
Lamač
Ekonóm
Rača "B"
Slovan (žiačky)
Vajnory
Lozorno
Iskra
Iskra "B"
Scorpions
Domino "B"
Iskra "B"
Iskra
ŠKP "B"
Z. Bystrica
Slovan (žiačky)
Rača "B"
ŠKP
Slov-matic "B"
Domino "C"
5.kolo
14.-15.9.13
10.kolo
19.-20.10.13
ŠKP
K. Ves "B"
K. Ves "B"
Domino "C"
ŠKP "B"
Rača "B"
Slovan (žiačky)
Slov-matic "B"
Scorpions
Iskra
Iskra "B"
Z. Bystrica
Vajnory
Iskra "B"
Iskra
Domino "B"
Lamač
Slovan (žiačky)
Rača "B"
Lozorno
Ekonóm
Domino "C"
ŠKP
Ekonóm
Lozorno
Slov-matic "B"
ŠKP "B"
Lamač
Domino "B"
Z. Bystrica
Scorpions
Vajnory
77
11.kolo
26.-27.10.13
16.kolo
22.-23.3.14
Vajnory
K. Ves "B"
K. Ves "B"
Iskra
Lamač
Scorpions
Iskra "B"
Rača "B"
Ekonóm
ŠKP "B"
Slovan (žiačky)
ŠKP
Lozorno
ŠKP
Domino "C"
ŠKP "B"
Domino "B"
Rača "B"
Slov-matic "B"
Scorpions
Z. Bystrica
Iskra
Z. Bystrica
Vajnory
Slov-matic "B"
Iskra "B"
Domino "B"
Lamač
Domino "C"
Slovan (žiačky)
Lozorno
Ekonóm
12.kolo
2.-3.11.13
17.kolo
29.-30.3.14
K. Ves "B"
Slovan (žiačky)
Lozorno
K. Ves "B"
Iskra "B"
Domino "C"
Ekonóm
Domino "B"
Iskra
Slov-matic "B"
Lamač
Z. Bystrica
Rača "B"
Z. Bystrica
Vajnory
Slov-matic "B"
ŠKP
Domino "B"
Scorpions
Domino "C"
ŠKP "B"
Lozorno
ŠKP "B"
Slovan (žiačky)
Scorpions
Ekonóm
ŠKP
Iskra "B"
Vajnory
Lamač
Rača "B"
Iskra
13.kolo
9.-10.11.13
18.kolo
5.-6.4.14
Lamač
K. Ves "B"
K. Ves "B"
Rača "B"
Ekonóm
Vajnory
Iskra
ŠKP
Lozorno
Scorpions
Iskra "B"
ŠKP "B"
Domino "B"
ŠKP "B"
Slovan (žiačky)
Scorpions
Z. Bystrica
ŠKP
Domino "C"
Vajnory
Slov-matic "B"
Rača "B"
Slov-matic "B"
Lamač
Domino "C"
Iskra
Z. Bystrica
Ekonóm
Slovan (žiačky)
Iskra "B"
Domino "B"
Lozorno
14.kolo
11.9.2013
19.kolo
12.-13.4.14
K. Ves "B"
Iskra "B"
Domino "B"
K. Ves "B"
Iskra
Slovan (žiačky)
Lozorno
Z. Bystrica
Rača "B"
Domino "C"
Ekonóm
Slov-matic "B"
ŠKP
Slov-matic "B"
Lamač
Domino "C"
ŠKP "B"
Z. Bystrica
Vajnory
Slovan (žiačky)
Scorpions
Domino "B"
Scorpions
Iskra "B"
Vajnory
Lozorno
ŠKP "B"
Iskra
Lamač
Ekonóm
ŠKP
Rača "B"
15.kolo
25.9.2013
20.kolo
17.4.2014
Ekonóm
K. Ves "B"
K. Ves "B"
ŠKP
Lozorno
Lamač
Rača "B"
ŠKP "B"
Domino "B"
Vajnory
Iskra
Scorpions
Z. Bystrica
Scorpions
Iskra "B"
Vajnory
Slov-matic "B"
ŠKP "B"
Slovan (žiačky)
Lamač
Domino "C"
ŠKP
Domino "C"
Ekonóm
Slovan (žiačky)
Rača "B"
Slov-matic "B"
Lozorno
Iskra "B"
Iskra
Z. Bystrica
Domino "B"
78
21.kolo
26.-27.4.14
26.kolo
Z. Bystrica
K. Ves "B"
K. Ves "B"
31.5-1.6.14
Vajnory
Domino "B"
Slov-matic "B"
Scorpions
Lamač
Lozorno
Domino "C"
ŠKP "B"
Ekonóm
Ekonóm
Slovan (žiačky)
ŠKP
Lozorno
Lamač
Iskra "B"
Rača "B"
Domino "B"
Vajnory
Iskra
Iskra
Z. Bystrica
Scorpions
Rača "B"
Iskra "B"
Slov-matic "B"
ŠKP "B"
ŠKP
Slovan (žiačky)
Domino "C"
22.kolo
3.-4.5.14
27.kolo
7.-8.6.14
K. Ves "B"
ŠKP "B"
Slovan (žiačky)
K. Ves "B"
ŠKP
Scorpions
Domino "C"
Iskra "B"
Rača "B"
Vajnory
Slov-matic "B"
Iskra
Iskra
Lamač
Z. Bystrica
Rača "B"
Iskra "B"
Ekonóm
Domino "B"
ŠKP
Slovan (žiačky)
Lozorno
Lozorno
ŠKP "B"
Domino "C"
Domino "B"
Ekonóm
Scorpions
Slov-matic "B"
Z. Bystrica
Lamač
Vajnory
23.kolo
10.-11.5.14
28.kolo
14.-15.6.2014
Slov-matic "B"
K. Ves "B"
K. Ves "B"
Lamač
Z. Bystrica
Domino "C"
Vajnory
Ekonóm
Domino "B"
Slovan (žiačky)
Scorpions
Lozorno
Lozorno
Iskra "B"
ŠKP "B"
Domino "B"
Ekonóm
Iskra
ŠKP
Z. Bystrica
Lamač
Rača "B"
Rača "B"
Slov-matic "B"
Vajnory
ŠKP
Iskra
Domino "C"
Scorpions
ŠKP "B"
Iskra "B"
Slovan (žiačky)
24.kolo
17.-18.5.14
29.kolo
1.5.2014
K. Ves "B"
Scorpions
Iskra "B"
K. Ves "B"
ŠKP "B"
Vajnory
Slovan (žiačky)
Iskra
ŠKP
Lamač
Domino "C"
Rača "B"
Rača "B"
Ekonóm
Slov-matic "B"
ŠKP
Iskra
Lozorno
Z. Bystrica
ŠKP "B"
Iskra "B"
Domino "B"
Domino "B"
Scorpions
Slovan (žiačky)
Z. Bystrica
Lozorno
Vajnory
Domino "C"
Slov-matic "B"
Ekonóm
Lamač
25.kolo
24.-25.5.14
30.kolo
8.5.2014
Domino "C"
K. Ves "B"
K. Ves "B"
Ekonóm
Slov-matic "B"
Slovan (žiačky)
Lamač
Lozorno
Z. Bystrica
Iskra "B"
Vajnory
Domino "B"
Domino "B"
Iskra
Scorpions
Z. Bystrica
Lozorno
Rača "B"
ŠKP "B"
Slov-matic "B"
Ekonóm
ŠKP
ŠKP
Domino "C"
Lamač
ŠKP "B"
Rača "B"
Slovan (žiačky)
Vajnory
Scorpions
Iskra
Iskra "B"
79
TERMÍNOVÁ LISTINA ObFZ BRATISLAVA – VIDIEK
Jesenná časť
Dátum
Deň
10.-11.8.2013
So-Ne
17.-18.8.2013
So-Ne
24.-25.8.2013
So-Ne
28.8.2013
Streda
29.8.2013
Štvrtok
31.8.-1.9.2013
5.9.2013
7.-8.9.20132
14.-15.9.2013
19.9.2013
So-Ne
S5VA
S5VB
SD4VA SD4VB SZVMA SZVPK
SZVSC
MZV
PrMA
PrPK
PrSC
UHČ
1
17,00
2
1
17,00
3
1
17,00
4
17,00
13
2
5
1
1
Štvrtok
2
17,00
1
1
1
1
14
So-Ne
3
6
2
2
So-Ne
4
7
3
3
Štvrtok
3
2
2
2
2
1
4
3
3
3
3
2
15
1
16,30
12
17,00
2
16,30
3
16,00
13
17,00
21.-22.9.2013
So-Ne
5
8
4
4
5
4
4
4
4
3
4
16,00
28.-29.9.2013
So-Ne
6
9
5
5
6
5
5
5
5
4
5
16,00
5.-6.10.2013
So-Ne
7
10
6
6
7
6
6
6
6
5
6
15,30
12.-13.10.2013
So-Ne
8
11
7
7
8
7
7
7
7
6
7
15,30
19.-20.10.2013
So-Ne
9
12
8
8
9
8
8
8
8
7
8
15,00
26.-27.10.2013
So-Ne
10
13
9
9
10
9
2.-3.11.2013
So-Ne
11
14
11
9.-10.11.2013
So-Ne
15
12
9
9
9
8
9
10
10
10
9
10
Zm.čas
14,00
13,30
11
11
11
13,30
12
12
14
Jarná časť
22.-23.3.2014
So-Ne
29.-30.3.2014
So-Ne
5.-6.4.2014
So-Ne
13
18
10
10
18
10
12
13
13
10
15
16,30
12.-13.4.2014
So-Ne
14
19
11
11
19
11
13
14
14
11
16
16,30
19.-20.4.2014
So-Ne
15
20
12
12
22.4.2014
Utorok
26.-27.4.2014
1.5.2014
3.-4.5.2014
8.5.2014
So-Ne
12
16
17
15,00
11
16
21
13
13
22
17
Štvrtok
23
21
14
14
22
16,00
16,30
17,00
13
15
28
24
Zm.čas
Veľ.noc
20
Štvrtok
So-Ne
16
17
14
16
29
16
16
15
15
17
17
12
17
17,00
24
17,00
13
18
17,00
25
17,00
10.-11.5.2014
So-Ne
18
25
15
15
23
15
17
14
18
18
14
19
17,00
17.-18.5.2014
So-Ne
19
26
16
16
24
16
18
19
19
15
20
17,00
24.-25.52014
So-Ne
20
27
17
17
25
17
19
20
20
16
21
17,00
31.5-1.6.2014
So-Ne
21
28
18
18
26
18
20
21
21
17
22
17,00
4.6.2014
Streda
7.-8.6.2014
So-Ne
14.-15.6.2014
So-Ne
30
22
29
27
12
21
22
22
18
26
17,00
23
17,00
30
83
Zaradenie mužstiev do súťaží ObFZ Bratislava – vidiek
žrebovacie čísla, hracie dni a časy
PČ Oddiel
Oficiálny názov oddielu
deň
HČ
Zaradenie družstiev - Seniori S5VA
1
ŠK Pl. Štvrtok OFK Vysoká p.M.
NE
UHČ
2
FK Záhorská Ves
NE
UHČ
3
Voľný žreb
NE
UHČ
4
FK Malé Leváre
NE
UHČ
5
FK Borinka
6
ŠK Záhorák Pl. MikulášN
7
8
NE
UHČ
UHČ
UHČ
FC Suchohrad
NE
UHČ
FC Malacky
NE
UHČ
9
TJ NV Pernek
NE
UHČ
10
FK Kuchyňa
NE
UHČ
11
FK Sološnica
NE
UHČ
12
FK Studienka
NE
UHČ
1
FC Slovan Častá
NE
UHČ
2
TJ Hrubý Šúr
NE
UHČ
3
ŠKO Miloslavov
NE
UHČ
4
ŠK Kaplná
NE
UHČ
5
ŠK Čataj
NE
UHČ
6
FC Slovan Modra
NE
UHČ
7
ŠK Nová Dedinka
NE
UHČ
8
TJ Družstevník Doľany
NE
UHČ
9
MŠK Králová p.S.
SO
UHČ
10
FK Družstevník Blatné
NE
UHČ
Seniori - S5VB
11
TJ Dubová
NE
UHČ
12
OŠK Chorvátsky Grob
NE
UHČ
13
TJ Slovan Vištuk
NE
UHČ
14
ŠK Sv. Jur „B“
NE
UHČ
15
GFC 1923 Grinava
NE
UHČ
16
TJ Slovenský Grob „B“
SO
UHČ
1
Lamač
SO
pUHČ
2
TJ Jarovce
NE
pUHČ
3
ŠK Žolík Malacky
SO
UHČ
4
ŠK Závod
SO
UHČ
5
ŠK Lozorno
NE
pUHČ
6
ŠK FO Malacky
SO
UHČ
7
FK Stupava
NE
pUHČ
8
FK Devínska Nová Ves
SO
14,00
9
TJ Záhoran Jakubov
SO
UHČ
10
ŠK Záhorák Pl. Mikuláš
SO
UHČ
Dorast - SD4VA
84
Poznámka
Dorast - SD4VB
1
ŠK Igram
NE
pUHČ
2
FC Družstevník Budmerice
NE
pUHČ
3
FC Slovan Častá
SO
UHČ
4
FC Slovan Modra
NE
pUHČ
5
CFK Pezinok-Cajla
NE
pUHČ
6
MŠK Králová p.Senci
SO
pUHČ
7
OFK Dunajská Lužná „B“
SO
UHČ
8
OŠK Slovenský Grob
NE
pUHČ
9
Slovan Viničné
NE
pUHČ
10
ŠK Šenkvice
SO
UHČ
Starší žiaci - SZV MA
1
Pl.Štvrtok/Vysoká B
ŠK Plavecký Štvrtok/OFK Vysoká B
NE
pUHČ
2
Z.Ves
FC Záhorská Ves
NE
3h. pUHČ
3
Pl.Štvrtok/Vysoká A
ŠK Plavecký Štvrtok/OFK Vysoká A
NE
10,00
4
Žolík
ŠK Žolík Malacky B
NE
10,00
5
Rohožník
FC Rohožník
NE
pUHČ
6
Láb
ŠK Láb
NE
11,00
7
Lozorno
ŠK Lozorno
NE
10,30
8
Jakubov
Záhoran Jakubov
NE
pUHČ
9
Jabloňové
FK Jabloňové
NE
pUHČ
10
voľný žreb
Tatran Stupava
SO
11,30
11
Malacky
ŠK FO Malacky
NE
10,00
12
Závod
ŠK Závod
NE
3h. pUHČ
13
Sološnica
FK Sološnica
NE
pUHČ
14
Zohor
FC Zohor
SO
UHČ
15
Stupava
FK Stupava
SO
11,30
16
V.Leváre
TJ Veľké Leváre
NE
pUHČ
1
Sl.Grob
OŠK Slovenský Grob
SO
pUHČ
2
Budmerice
FC Budmerice
NE
10,00,
3
Sv.Jur
ŠK Svätý Jur
SO
9,30,
4
Doľany
TJ Družstevník Doľany
NE
pUHČ
5
CFK Cajla
CFK Pezinok Cajla
NE
9,30,
6
Dubová
TJ Dubová
NE
pUHČ
7
Vištuk
TJ Slovan Vištuk
NE
2,5h. pUHČ
8
Jablonec
ŠFK Prenaks Jablonec
SO
10,30,
9
Častá
Slovan Častá
NE
pUHČ
10
Šenkvice
ŠK Šenkvice
NE
pUHČ
1
Most
Slovan Most pri Bratislave
NE
11,00
2
Igram
ŠK Igram
NE
10,00
3
Malinovo
TJ Malinovo
NE
pUHČ
4
Tomašov
ŠK Tomašov
NE
2h. pUHČ
5
Š.Hamuliakovo
FK Šamorín - Hamuliakovo
SO
15,00
6
Ch.Grob
OŠK Chorvátsky Grob
NE
PUHČ
7
Hrubý Šúr
TJ Hrubý Šúr
NE
11,00
8
Kráľova
MŠK Kráľova pri Senci
NE
pUHČ
Vysoká
Pl.Štvrtok
Starší žiaci - SZV PK
Starší žiaci - SZV SC
ihr.Hamuliakovo
85
Mladší žiaci - MZV
1
Šenkvice
ŠK Šenkvice
SO
pUHČ
2
Kalinkovo
SFC Kalinkovo
NE
2hod. pUHČ
3
Viničné
Slovan Viničné
NE
10,00
4
N.Dedinka
ŠK Nová Dedinka
NE
10,00
5
Š.Hamuliakovo
FK Šamorín-Hamuliakovo
SO
13,00
6
CFK Cajla
CFK Pezinok - Cajla
SO
10,00
7
Limbach
Karpaty Limbach
NE
pUHČ
8
Bernolákovo
ŠK Bernolákovo
NE
pUHČ
9
voľný žreb
ŠK Pl.Štvrtok-OFK Vysoká A
NE
9,30
10
Rovinka
TJ Rovinka
SO
10,00
11
Báhoň
ŠK Báhoň
NE
10,30
12
Pusté Uľany
FC Pusté Uľany
SO
pUHČ
10,00
2 hod.pUHČ
2 hod.pUHČ
Prípravka - PrMA
1
FC Zohor
NE
2
TJ Veľké Leváre
SO
UHČ
3
FK Stupava
NE
10,30
4
ŠK Závod
SO
2 h pUHČ
5
ŠK Pl.Štvrtok/OFK Vysoká „B“
SO
10,00
6
FK Studienka
NE
2 h pUHČ
7
ŠK FO Malacky
SO
2 h pUHČ
8
ŠK Lozorno
SO
13,00
9
Záhoran Jakubov
NE
10,00
10
FK Sološnica
SO
14,00
11
ŠK Láb
NE
9,30
12
FC Rohožník
SO
10,00
1
Karpaty Limbach
NE
pp UHČ
2
ŠFK Prenaks Jablonec
NE
1/5 pUHČ
3
ŠK Svätý Jur
NE
9,30
4
Slovan Viničné
SO
11,00
5
GFK 1923 Grinava
NE
2 h pUHČ
6
OŠK Slovenský Grob
NE
10,00
7
CFK Pezinok-Cajla
SO
12,00
8
ŠK Šenkvice
NE
10,00
9
Slovan Modra
NE
10,00
10
PŠC Pezinok
SO
14,00
1
Slovan Most pri Bratislave
NE
9,30
2
SFC Kalinkovo
NE
4 h pUHČ
3
ŠK Čataj
NE
2 h pUHČ
4
TJ Malinovo
NE
10,30
5
ŠK Miloslavov
NE
10,00
6
ŠK SFM Senec „D“
SO
15,30
7
MŠK Kráľová pri Senci „A“
SO
10,00
8
TJ Rovinka
NE
9,30
9
Slovan Ivanka pri Dunaji
NE
9,30
10
voľný žreb
Vysoká p.Morave
Prípravka - Pr PK
Prípravka - Pr SC
11
ŠK Bernolákovo
SO
10,00
12
ŠK Nová Dedinka
SO
10,00
13
OŠK Chorvátsky Grob
SO
11,00
14
MŠK Kráľová pri Senci „B“
NE
10,00
86
Veľký Biel
S5VA
1.kolo
24.-25.8.2013
7.kolo
5.-6.10.2013
Pl.Štvr.Vysoka
Studienka
M.Leváre
Studienka
Z.Ves
Sološnica
Borinka
Voľný žreb
Voľný žreb
Kuchyňa
Pl.Mikuláš
Z.Ves
M.Leváre
Pernek
Suchohrad
Pl.Štvr.Vysoka
Borinka
Malacky
Malacky
Sološnica
Pl.Mikuláš
Suchohrad
Pernek
Kuchyňa
2.kolo
31.8.-1.9.2013
8.kolo
12.-13.2013
Studienka
Suchohrad
Studienka
Kuchyňa
Malacky
Pl.Mikuláš
Sološnica
Pernek
Pernek
Borinka
Pl.Štvr.Vysoka
Malacky
Kuchyňa
M.Leváre
Z.Ves
Suchohrad
Sološnica
Voľný žreb
Voľný žreb
Pl.Mikuláš
Pl.Štvr.Vysoka
Z.Ves
M.Leváre
Borinka
3.kolo
7.-8.9.2013
9.kolo
19.-20.10.2013
Z.Ves
Studienka
Borinka
Studienka
Voľný žreb
Pl.Štvr.Vysoka
Pl.Mikuláš
M.Leváre
M.Leváre
Sološnica
Suchohrad
Voľný žreb
Borinka
Kuchyňa
Malacky
Z.Ves
Pl.Mikuláš
Pernek
Pernek
Pl.Štvr.Vysoka
Suchohrad
Malacky
Kuchyňa
Sološnica
4.kolo
14.-15.9.2013
10.kolo
26.-27.10.2013
Studienka
Malacky
Studienka
Sološnica
Pernek
Suchohrad
Pl.Štvr.Vysoka
Kuchyňa
Kuchyňa
Pl.Mikuláš
Z.Ves
Pernek
Sološnica
Borinka
Voľný žreb
Malacky
Pl.Štvr.Vysoka
M.Leváre
M.Leváre
Suchohrad
Z.Ves
Voľný žreb
Borinka
Pl.Mikuláš
5.kolo
21.-22.9.2013
11.kolo
2.-3.11.2013
Voľný žreb
Studienka
Pl.Mikuláš
Studienka
M.Leváre
Z.Ves
Suchohrad
Borinka
Borinka
Pl.Štvr.Vysoka
Malacky
M.Leváre
Pl.Mikuláš
Sološnica
Pernek
Voľný žreb
Suchohrad
Kuchyňa
Kuchyňa
Z.Ves
Malacky
Pernek
Sološnica
Pl.Štvr.Vysoka
6.kolo
25.-29.9.2013
12.kolo
29.30.32014
Studienka
Pernek
Studienka
Pl.Štvr.Vysoka
Kuchyňa
Malacky
Sološnica
Z.Ves
Sološnica
Suchohrad
Kuchyňa
Voľný žreb
Pl.Štvr.Vysoka
Pl.Mikuláš
Pernek
M.Leváre
Z.Ves
Borinka
Malacky
Borinka
Voľný žreb
M.Leváre
Suchohrad
Pl.Mikuláš
87
13.kolo
5.-6.4.2014
18.kolo
10.-11.5.2014
Suchohrad
Studienka
Studienka
M.Leváre
Pl.Mikuláš
Malacky
Voľný žreb
Borinka
Borinka
Pernek
Z.Ves
Pl.Mikuláš
M.Leváre
Kuchyňa
Pl.Štvr.Vysoka
Suchohrad
Voľný žreb
Sološnica
Sološnica
Malacky
Z.Ves
Pl.Štvr.Vysoka
Kuchyňa
Pernek
14.kolo
12.-13.4.014
19.kolo
17.-18.5.2014
Studienka
Z.Ves
Kuchyňa
Studienka
Pl.Štvr.Vysoka
Voľný žreb
Pernek
Sološnica
Sološnica
M.Leváre
Malacky
Pl.Štvr.Vysoka
Kuchyňa
Borinka
Suchohrad
Z.Ves
Pernek
Pl.Mikuláš
Pl.Mikuláš
Voľný žreb
Malacky
Suchohrad
Borinka
M.Leváre
15.kolo
19.-20.4.2014
20.kolo
24.-25.5.2014
Malacky
Studienka
Studienka
Borinka
Suchohrad
Pernek
M.Leváre
Pl.Mikuláš
Pl.Mikuláš
Kuchyňa
Voľný žreb
Suchohrad
Borinka
Sološnica
Z.Ves
Malacky
M.Leváre
Pl.Štvr.Vysoka
Pl.Štvr.Vysoka
Pernek
Voľný žreb
Z.Ves
Sološnica
Kuchyňa
16.kolo
26.-27.4.2014
21.kolo
31.5.-1.6.2014
Studienka
Voľný žreb
Sološnica
Studienka
Z.Ves
M.Leváre
Kuchyňa
Pl.Štvr.Vysoka
Pl.Štvr.Vysoka
Borinka
Pernek
Z.Ves
Sološnica
Pl.Mikuláš
Malacky
Voľný žreb
Kuchyňa
Suchohrad
Suchohrad
M.Leváre
Pernek
Malacky
Pl.Mikuláš
Borinka
17.kolo
3.-4.5.2014
22.kolo
7.-8.6.2014
Pernek
Studienka
Studienka
Pl.Mikuláš
Malacky
Kuchyňa
Borinka
Suchohrad
Suchohrad
Sološnica
M.Leváre
Malacky
Pl.Mikuláš
Pl.Štvr.Vysoka
Voľný žreb
Pernek
Borinka
Z.Ves
Z.Ves
Kuchyňa
M.Leváre
Voľný žreb
Pl.Štvr.Vysoka
Sološnica
88
S5VB
1.kolo
10.-11.8.2013
5.kolo
31.8.-1.9.2013
Častá
Sl. Grob B
Miloslavov
Sl. Grob B
Hrubý Šúr
Grinava
Kaplná
Hrubý Šúr
Miloslavov
Sv.Jur B
Čataj
Častá
Kaplná
Vištuk
Modra
Grinava
Čataj
Ch. Grob
Nová Dedinka
Sv.Jur B
Modra
Dubová
Doľany
Vištuk
Nová Dedinka
Blatné
Králová
Ch. Grob
Doľany
Králová
Blatné
Dubová
2.kolo
17.-18.8.2013
6.kolo
7.-8.9.2013
Sl. Grob B
Králová
Sl. Grob B
Dubová
Blatné
Doľany
Ch. Grob
Blatné
Dubová
Nová Dedinka
Vištuk
Králová
Ch. Grob
Modra
Sv.Jur B
Doľany
Vištuk
Čataj
Grinava
Nová Dedinka
Sv.Jur B
Kaplná
Častá
Modra
Grinava
Miloslavov
Hrubý Šúr
Čataj
Častá
Hrubý Šúr
Miloslavov
Kaplná
3.kolo
24.-25.8.2013
7.kolo
14.-15.9.2013
Hrubý Šúr
Sl. Grob B
Kaplná
Sl. Grob B
Miloslavov
Častá
Čataj
Miloslavov
Kaplná
Grinava
Modra
Hrubý Šúr
Čataj
Sv.Jur B
Nová Dedinka
Častá
Modra
Vištuk
Doľany
Grinava
Nová Dedinka
Ch. Grob
Králová
Sv.Jur B
Doľany
Dubová
Blatné
Vištuk
Králová
Blatné
Dubová
Ch. Grob
4.kolo
28.8.2013
8.kolo
21.-22.9.2013
Sl. Grob B
Blatné
Sl. Grob B
Ch. Grob
Dubová
Králová
Vištuk
Dubová
Ch. Grob
Doľany
Sv.Jur B
Blatné
Vištuk
Nová Dedinka
Grinava
Králová
Sv.Jur B
Modra
Častá
Doľany
Nová Dedinka
Čataj
Hrubý Šúr
Častá
Kaplná
Miloslavov
Modra
Hrubý Šúr
Miloslavov
Kaplná
Čataj
Grinava
89
9.kolo
28.-29.9.2013
13.kolo
26.-27.10.2013
Čataj
Sl. Grob B
Nová Dedinka
Sl. Grob B
Modra
Kaplná
Doľany
Modra
Nová Dedinka
Miloslavov
Králová
Čataj
Doľany
Hrubý Šúr
Blatné
Kaplná
Králová
Častá
Dubová
Miloslavov
Blatné
Grinava
Ch. Grob
Hrubý Šúr
Dubová
Sv.Jur B
Vištuk
Častá
Ch. Grob
Vištuk
Sv.Jur B
Grinava
10.kolo
5.-6.10.2013
14.kolo
2.-3.11.2013
Sl. Grob B
Vištuk
Sl. Grob B
Grinava
Sv.Jur B
Ch. Grob
Častá
Sv.Jur B
Grinava
Dubová
Hrubý Šúr
Vištuk
Častá
Blatné
Miloslavov
Ch. Grob
Hrubý Šúr
Králová
Kaplná
Dubová
Miloslavov
Doľany
Čataj
Blatné
Kaplná
Nová Dedinka
Modra
Králová
Čataj
Modra
Nová Dedinka
Doľany
11.kolo
12.-13.10.2013
15.kolo
9.-10.11.2013
Modra
Sl. Grob B
Doľany
Sl. Grob B
Nová Dedinka
Čataj
Králová
Nová Dedinka
Doľany
Kaplná
Blatné
Modra
Králová
Miloslavov
Dubová
Čataj
Blatné
Hrubý Šúr
Ch. Grob
Kaplná
Dubová
Častá
Vištuk
Miloslavov
Ch. Grob
Grinava
Sv.Jur B
Hrubý Šúr
Vištuk
Sv.Jur B
Grinava
Častá
12.kolo
19.-20.10.2013
16.kolo
22.-23.3.2014
Sl. Grob B
Sv.Jur B
Sl. Grob B
Častá
Grinava
Vištuk
Grinava
Hrubý Šúr
Častá
Ch. Grob
Sv.Jur B
Miloslavov
Hrubý Šúr
Dubová
Vištuk
Kaplná
Miloslavov
Blatné
Ch. Grob
Čataj
Kaplná
Králová
Dubová
Modra
Čataj
Doľany
Blatné
Nová Dedinka
Modra
Nová Dedinka
Králová
Doľany
90
17.kolo
29.-30.3.2014
21.kolo
26.-27.4.2014
Králová
Sl. Grob B
Dubová
Sl. Grob B
Doľany
Blatné
Blatné
Ch. Grob
Nová Dedinka
Dubová
Králová
Vištuk
Modra
Ch. Grob
Doľany
Sv.Jur B
Čataj
Vištuk
Nová Dedinka
Grinava
Kaplná
Sv.Jur B
Modra
Častá
Miloslavov
Grinava
Čataj
Hrubý Šúr
Hrubý Šúr
Častá
Kaplná
Miloslavov
18.kolo
5.-6.4.2014
22.kolo
1.5.2014
Sl. Grob B
Hrubý Šúr
Sl. Grob B
Kaplná
Častá
Miloslavov
Miloslavov
Čataj
Grinava
Kaplná
Hrubý Šúr
Modra
Sv.Jur B
Čataj
Častá
Nová Dedinka
Vištuk
Modra
Grinava
Doľany
Ch. Grob
Nová Dedinka
Sv.Jur B
Králová
Dubová
Doľany
Vištuk
Blatné
Blatné
Králová
Ch. Grob
Dubová
19.kolo
12.-13.4.2014
23.kolo
3.-4.5.2014
Blatné
Sl. Grob B
Ch. Grob
Sl. Grob B
Králová
Dubová
Dubová
Vištuk
Doľany
Ch. Grob
Blatné
Sv.Jur B
Nová Dedinka
Vištuk
Králová
Grinava
Modra
Sv.Jur B
Doľany
Častá
Čataj
Grinava
Nová Dedinka
Hrubý Šúr
Kaplná
Častá
Modra
Miloslavov
Miloslavov
Hrubý Šúr
Čataj
Kaplná
20.kolo
19.-20.4.2014
24.kolo
8.5.2014
Sl. Grob B
Miloslavov
Sl. Grob B
Čataj
Hrubý Šúr
Kaplná
Kaplná
Modra
Častá
Čataj
Miloslavov
Nová Dedinka
Grinava
Modra
Hrubý Šúr
Doľany
Sv.Jur B
Nová Dedinka
Častá
Králová
Vištuk
Doľany
Grinava
Blatné
Ch. Grob
Králová
Sv.Jur B
Dubová
Dubová
Blatné
Vištuk
Ch. Grob
91
25.kolo
10.-11.5.2014
28.kolo
31.5.-1.6.2014
Vištuk
Sl. Grob B
Sl. Grob B
Nová Dedinka
Ch. Grob
Sv.Jur B
Modra
Doľany
Dubová
Grinava
Čataj
Králová
Blatné
Častá
Kaplná
Blatné
Králová
Hrubý Šúr
Miloslavov
Dubová
Doľany
Miloslavov
Hrubý Šúr
Ch. Grob
Nová Dedinka
Kaplná
Častá
Vištuk
Modra
Čataj
Grinava
Sv.Jur B
26.kolo
17.-18.5.2014
29.kolo
7.-8.6.2014
Sl. Grob B
Modra
Grinava
Sl. Grob B
Čataj
Nová Dedinka
Sv.Jur B
Častá
Kaplná
Doľany
Vištuk
Hrubý Šúr
Miloslavov
Králová
Ch. Grob
Miloslavov
Hrubý Šúr
Blatné
Dubová
Kaplná
Častá
Dubová
Blatné
Čataj
Grinava
Ch. Grob
Králová
Modra
Sv.Jur B
Vištuk
Doľany
Nová Dedinka
27.kolo
24.-25.5.2014
30.kolo
14.-15.6.2014
Sv.Jur B
Sl. Grob B
Sl. Grob B
Doľany
Vištuk
Grinava
Nová Dedinka
Králová
Ch. Grob
Častá
Modra
Blatné
Dubová
Hrubý Šúr
Čataj
Dubová
Blatné
Miloslavov
Kaplná
Ch. Grob
Králová
Kaplná
Miloslavov
Vištuk
Doľany
Čataj
Hrubý Šúr
Sv.Jur B
Nová Dedinka
Modra
Častá
Grinava
92
SD4VA
1.kolo
31.8-1.9.2013
6.kolo
5.-6.10.013
Lamač
Pl. Mikuláš
Pl. Mikuláš
Devínska N.V.
Jarovce
Jakubov
Jakubov
Stupava
Žolík Malacky
Devínska N.V.
Lamač
FO Malacky
Závod
Stupava
Jarovce
Lozorno
Lozorno
FO Malacky
Žolík Malacky
Závod
2.kolo
7.-8.9.2013
7.kolo
12.-13.10.2013
Pl. Mikuláš
FO Malacky
Závod
Pl. Mikuláš
Stupava
Lozorno
Lozorno
Žolík Malacky
Devínska N.V.
Závod
FO Malacky
Jarovce
Jakubov
Žolík Malacky
Stupava
Lamač
Lamač
Jarovce
Devínska N.V.
Jakubov
3.kolo
14.-15.9.2013
8.kolo
19.-20.10.2013
Jarovce
Pl. Mikuláš
Pl. Mikuláš
Jakubov
Žolík Malacky
Lamač
Lamač
Devínska N.V.
Závod
Jakubov
Jarovce
Stupava
Lozorno
Devínska N.V.
Žolík Malacky
FO Malacky
FO Malacky
Stupava
Závod
Lozorno
4.kolo
21.-22.9.2013
9.kolo
26.-27.10.2013
Stupava
Pl. Mikuláš
Lozorno
Pl. Mikuláš
Devínska N.V.
FO Malacky
FO Malacky
Závod
Jakubov
Lozorno
Stupava
Žolík Malacky
Lamač
Závod
Devínska N.V.
Jarovce
Jarovce
Žolík Malacky
Jakubov
Lamač
5.kolo
28.-29.9.2013
10.kolo
5.-6.4.2014
Žolík Malacky
Pl. Mikuláš
Pl. Mikuláš
Lamač
Závod
Jarovce
Jakubov
Jarovce
Lozorno
Lamač
Devínska N.V.
Žolík Malacky
FO Malacky
Jakubov
Stupava
Závod
Stupava
Devínska N.V.
FO Malacky
Lozorno
93
11.kolo
12.-13.4.2014
15.kolo
10.-11.5.2014
FO Malacky
Pl. Mikuláš
Pl. Mikuláš
Devínska N.V.
Lozorno
Stupava
Stupava
Jakubov
Závod
Devínska N.V.
FO Malacky
Lamač
Žolík Malacky
Jakubov
Lozorno
Jarovce
Jarovce
Lamač
Závod
Žolík Malacky
12.kolo
19.-20.4.2014
16.kolo
17.-18.5.2014
Pl. Mikuláš
Jarovce
Pl. Mikuláš
Závod
Lamač
Žolík Malacky
Žolík Malacky
Lozorno
Jakubov
Závod
Jarovce
FO Malacky
Devínska N.V.
Lozorno
Lamač
Stupava
Stupava
FO Malacky
Jakubov
Devínska N.V.
13.kolo
26.-27.4.2014
17.kolo
24.-25.5.2014
Stupava
Pl. Mikuláš
Jakubov
Pl. Mikuláš
FO Malacky
Devínska N.V.
Devínska N.V.
Lamač
Lozorno
Jakubov
Stupava
Jarovce
Závod
Lamač
FO Malacky
Žolík Malacky
Žolík Malacky
Jarovce
Lozorno
Závod
14.kolo
3.-4.5.2014
18.kolo
31.5.-1.6.214
Pl. Mikuláš
Žolík Malacky
Pl. Mikuláš
Lozorno
Jarovce
Závod
Závod
FO Malacky
Lamač
Lozorno
Žolík Malacky
Stupava
Jakubov
FO Malacky
Jarovce
Devínska N.V.
Devínska N.V.
Stupava
Lamač
Jakubov
94
SD4VB
1.kolo
31.8.-1.9.2013
6.kolo
5.-6.10.2013
Igram
Šenkvice
Šenkvice
Sl.Grob
Budmerice
Viničné
Viničné
D.Lužná B
Častá
Sl.Grob
Igram
Králová p.Senci
Modra
D.Lužná B
Budmerice
CFK Cajla
CFK Cajla
Králová p.Senci
Častá
Modra
2.kolo
7.-8.9.2013
7.kolo
12.-13.10.2013
Šenkvice
Králová p.Senci
Modra
Šenkvice
D.Lužná B
CFK Cajla
CFK Cajla
Častá
Sl.Grob
Modra
Králová p.Senci
Budmerice
Viničné
Častá
D.Lužná B
Igram
Igram
Budmerice
Sl.Grob
Viničné
3.kolo
14.-15.9.2013
8.kolo
19.-20.10.2013
Budmerice
Šenkvice
Šenkvice
Viničné
Častá
Igram
Igram
Sl.Grob
Modra
Viničné
Budmerice
D.Lužná B
CFK Cajla
Sl.Grob
Častá
Králová p.Senci
Králová p.Senci
D.Lužná B
Modra
CFK Cajla
4.kolo
21.-22.9.2013
9.kolo
26.-27.10.2013
Šenkvice
D.Lužná B
CFK Cajla
Šenkvice
Sl.Grob
Králová p.Senci
Králová p.Senci
Modra
Viničné
CFK Cajla
D.Lužná B
Častá
Igram
Modra
Sl.Grob
Budmerice
Budmerice
Častá
Viničné
Igram
5.kolo
28.-29.9.2013
10.kolo
5.-6.4.2014
Častá
Šenkvice
Šenkvice
Igram
Modra
Budmerice
Viničné
Budmerice
CFK Cajla
Igram
Sl.Grob
Častá
Králová p.Senci
Viničné
D.Lužná B
Modra
D.Lužná B
Sl.Grob
Králová p.Senci
CFK Cajla
95
11.kolo
12.-13.4.2014
15.kolo
10.-11.5.2014
Králová p.Senci
Šenkvice
Sl.Grob
Šenkvice
CFK Cajla
D.Lužná B
D.Lužná B
Viničné
Modra
Sl.Grob
Králová p.Senci
Igram
Častá
Viničné
CFK Cajla
Budmerice
Budmerice
Igram
Modra
Častá
12.kolo
19.-20.4.2014
16.kolo
17.-18.5.2014
Šenkvice
Budmerice
Šenkvice
Modra
Igram
Častá
Častá
CFK Cajla
Viničné
Modra
Budmerice
Králová p.Senci
Sl.Grob
CFK Cajla
Igram
D.Lužná B
D.Lužná B
Králová p.Senci
Viničné
Sl.Grob
13.kolo
26.-27.4.2014
17.kolo
24.-25.5.2014
D.Lužná B
Šenkvice
Viničné
Šenkvice
Králová p.Senci
Sl.Grob
Sl.Grob
Igram
CFK Cajla
Viničné
D.Lužná B
Budmerice
Modra
Igram
Králová p.Senci
Častá
Častá
Budmerice
CFK Cajla
Modra
14.kolo
3.-4.5.2014
18.kolo
31.5.-1.6.2014
Šenkvice
Častá
Šenkvice
CFK Cajla
Budmerice
Modra
Modra
Králová p.Senci
Igram
CFK Cajla
Častá
D.Lužná B
Viničné
Králová p.Senci
Budmerice
Sl.Grob
Sl.Grob
D.Lužná B
Igram
Viničné
96
SZVMA
1.kolo
24.-25.8.
5.kolo
21.-22.9.
Pl.Štvrtok/Vysoká B
V.Leváre
Pl.Štvrtok/Vysoká A
V.Leváre
Z.Ves
Stupava
Žolík
Z.Ves
Pl.Štvrtok/Vysoká A
Zohor
Rohožník
Pl.Štvrtok/Vysoká B
Žolík
Sološnica
Láb
Stupava
Rohožník
Závod
Lozorno
Zohor
Láb
Malacky
Jakubov
Sološnica
Lozorno
voľný žreb
Jabloňové
Závod
Jakubov
Jabloňové
voľný žreb
Malacky
2.kolo
31.8.-1.9.
6.kolo
28.-29.9.
V.Leváre
Jabloňové
V.Leváre
Malacky
voľný žreb
Jakubov
Závod
voľný žreb
Malacky
Lozorno
Sološnica
Jabloňové
Závod
Láb
Zohor
Jakubov
Sološnica
Rohožník
Stupava
Lozorno
Zohor
Žolík
Pl.Štvrtok/Vysoká B
Láb
Stupava
Pl.Štvrtok/Vysoká A
Z.Ves
Rohožník
Pl.Štvrtok/Vysoká B
Z.Ves
Pl.Štvrtok/Vysoká A
Žolík
3.kolo
7.-8.9.
7.kolo
5.-6.10.
Z.Ves
V.Leváre
Žolík
V.Leváre
Pl.Štvrtok/Vysoká A
Pl.Štvrtok/Vysoká B
Rohožník
Pl.Štvrtok/Vysoká A
Žolík
Stupava
Láb
Z.Ves
Rohožník
Zohor
Lozorno
Pl.Štvrtok/Vysoká B
Láb
Sološnica
Jakubov
Stupava
Lozorno
Závod
Jabloňové
Zohor
Jakubov
Malacky
voľný žreb
Sološnica
Jabloňové
voľný žreb
Malacky
Závod
4.kolo
14.-15.9.
8.kolo
12.-13.10.
V.Leváre
voľný žreb
V.Leváre
Závod
Malacky
Jabloňové
Sološnica
Malacky
Závod
Jakubov
Zohor
voľný žreb
Sološnica
Lozorno
Stupava
Jabloňové
Zohor
Láb
Pl.Štvrtok/Vysoká B
Jakubov
Stupava
Rohožník
Z.Ves
Lozorno
Pl.Štvrtok/Vysoká B
Žolík
Pl.Štvrtok/Vysoká A
Láb
Z.Ves
Pl.Štvrtok/Vysoká A
Žolík
Rohožník
97
9.kolo
19.-20.10.
13.kolo
Rohožník
V.Leváre
Lozorno
V.Leváre
Láb
Žolík
Jakubov
Láb
Lozorno
Pl.Štvrtok/Vysoká A
Jabloňové
Rohožník
Jakubov
Z.Ves
voľný žreb
Žolík
Jabloňové
Pl.Štvrtok/Vysoká B
Malacky
Pl.Štvrtok/Vysoká A
voľný žreb
Stupava
Závod
Z.Ves
Malacky
Zohor
Sološnica
Pl.Štvrtok/Vysoká B
Závod
Sološnica
Zohor
Stupava
10.kolo
26.-27.10.
14.kolo
5.9. Štvrtok
V.Leváre
Sološnica
V.Leváre
Stupava
Zohor
Závod
Pl.Štvrtok/Vysoká B
Zohor
Stupava
Malacky
Z.Ves
Sološnica
Pl.Štvrtok/Vysoká B
voľný žreb
Pl.Štvrtok/Vysoká A
Závod
Z.Ves
Jabloňové
Žolík
Malacky
Pl.Štvrtok/Vysoká A
Jakubov
Rohožník
voľný žreb
Žolík
Lozorno
Láb
Jabloňové
Rohožník
Láb
Lozorno
Jakubov
11.kolo
2.-3.11.
15.kolo
19.9. Štvrtok
Láb
V.Leváre
Jakubov
V.Leváre
Lozorno
Rohožník
Jabloňové
Lozorno
Jakubov
Žolík
voľný žreb
Láb
Jabloňové
Pl.Štvrtok/Vysoká A
Malacky
Rohožník
voľný žreb
Z.Ves
Závod
Žolík
Malacky
Pl.Štvrtok/Vysoká B
Sološnica
Pl.Štvrtok/Vysoká A
Závod
Stupava
Zohor
Z.Ves
Sološnica
Zohor
Stupava
Pl.Štvrtok/Vysoká B
12.kolo
9.-10.11.
16.kolo
22.-23.3.
V.Leváre
Zohor
V.Leváre
Pl.Štvrtok/Vysoká B
Stupava
Sološnica
Stupava
Z.Ves
Pl.Štvrtok/Vysoká B
Závod
Zohor
Pl.Štvrtok/Vysoká A
Z.Ves
Malacky
Sološnica
Žolík
Pl.Štvrtok/Vysoká A
voľný žreb
Závod
Rohožník
Žolík
Jabloňové
Malacky
Láb
Rohožník
Jakubov
voľný žreb
Lozorno
Láb
Lozorno
Jabloňové
Jakubov
98
29.8. Štvrtok
17.kolo
29.-30.3.
21.kolo
26.-27.4.
Jabloňové
V.Leváre
Malacky
V.Leváre
Jakubov
voľný žreb
voľný žreb
Závod
Lozorno
Malacky
Jabloňové
Sološnica
Láb
Závod
Jakubov
Zohor
Rohožník
Sološnica
Lozorno
Stupava
Žolík
Zohor
Láb
Pl.Štvrtok/Vysoká B
Pl.Štvrtok/Vysoká A
Stupava
Rohožník
Z.Ves
Z.Ves
Pl.Štvrtok/Vysoká B
Žolík
Pl.Štvrtok/Vysoká A
18.kolo
5.-6.4.
22.kolo
3.-4.5.
V.Leváre
Z.Ves
V.Leváre
Žolík
Pl.Štvrtok/Vysoká B
Pl.Štvrtok/Vysoká A
Pl.Štvrtok/Vysoká A
Rohožník
Stupava
Žolík
Z.Ves
Láb
Zohor
Rohožník
Pl.Štvrtok/Vysoká B
Lozorno
Sološnica
Láb
Stupava
Jakubov
Závod
Lozorno
Zohor
Jabloňové
Malacky
Jakubov
Sološnica
voľný žreb
voľný žreb
Jabloňové
Závod
Malacky
19.kolo
12.-13.4.
23.kolo
10.-11.5.
voľný žreb
V.Leváre
Závod
V.Leváre
Jabloňové
Malacky
Malacky
Sološnica
Jakubov
Závod
voľný žreb
Zohor
Lozorno
Sološnica
Jabloňové
Stupava
Láb
Zohor
Jakubov
Pl.Štvrtok/Vysoká B
Rohožník
Stupava
Lozorno
Z.Ves
Žolík
Pl.Štvrtok/Vysoká B
Láb
Pl.Štvrtok/Vysoká A
Pl.Štvrtok/Vysoká A
Z.Ves
Rohožník
Žolík
20.kolo
22.4. Utorok
24.kolo
17.-18.5.
V.Leváre
Pl.Štvrtok/Vysoká A
V.Leváre
Rohožník
Z.Ves
Žolík
Žolík
Láb
Pl.Štvrtok/Vysoká B
Rohožník
Pl.Štvrtok/Vysoká A
Lozorno
Stupava
Láb
Z.Ves
Jakubov
Zohor
Lozorno
Pl.Štvrtok/Vysoká B
Jabloňové
Sološnica
Jakubov
Stupava
voľný žreb
Závod
Jabloňové
Zohor
Malacky
Malacky
voľný žreb
Sološnica
Závod
99
25.kolo
24.-25.5.
28.kolo
1.5. Štvrtok
Sološnica
V.Leváre
V.Leváre
Lozorno
Závod
Zohor
Láb
Jakubov
Malacky
Stupava
Rohožník
Jabloňové
voľný žreb
Pl.Štvrtok/Vysoká B
Žolík
voľný žreb
Jabloňové
Z.Ves
Pl.Štvrtok/Vysoká A
Malacky
Jakubov
Pl.Štvrtok/Vysoká A
Z.Ves
Závod
Lozorno
Žolík
Pl.Štvrtok/Vysoká B
Sološnica
Láb
Rohožník
Stupava
Zohor
26.kolo
31.5.-1.6.
29.kolo
8.5. Štvrtok
V.Leváre
Láb
Stupava
V.Leváre
Rohožník
Lozorno
Zohor
Pl.Štvrtok/Vysoká B
Žolík
Jakubov
Sološnica
Z.Ves
Pl.Štvrtok/Vysoká A
Jabloňové
Závod
Pl.Štvrtok/Vysoká A
Z.Ves
voľný žreb
Malacky
Žolík
Pl.Štvrtok/Vysoká B
Malacky
voľný žreb
Rohožník
Stupava
Závod
Jabloňové
Láb
Zohor
Sološnica
Jakubov
Lozorno
27.kolo
7.-8.6.
30.kolo
4.6. Streda
Zohor
V.Leváre
V.Leváre
Jakubov
Sološnica
Stupava
Lozorno
Jabloňové
Závod
Pl.Štvrtok/Vysoká B
Láb
voľný žreb
Malacky
Z.Ves
Rohožník
Malacky
voľný žreb
Pl.Štvrtok/Vysoká A
Žolík
Závod
Jabloňové
Žolík
Pl.Štvrtok/Vysoká A
Sološnica
Jakubov
Rohožník
Z.Ves
Zohor
Lozorno
Láb
Pl.Štvrtok/Vysoká B
Stupava
100
SZVPK
1.kolo
31.8.-1.9.
6.kolo
5.-6.10.
Sl.Grob
Šenkvice
Šenkvice
Jablonec
Budmerice
Častá
Častá
Vištuk
Sv.Jur
Jablonec
Sl.Grob
Dubova
Doľany
Vištuk
Budmerice
CFK Cajla
CFK Cajla
Dubova
Sv.Jur
Doľany
2.kolo
7.-8.9.
7.kolo
12.-13.10.
Šenkvice
Dubova
Doľany
Šenkvice
Vištuk
CFK Cajla
CFK Cajla
Sv.Jur
Jablonec
Doľany
Dubova
Budmerice
Častá
Sv.Jur
Vištuk
Sl.Grob
Sl.Grob
Budmerice
Jablonec
Častá
3.kolo
14.-15.9.
8.kolo
19.-20.10.
Budmerice
Šenkvice
Šenkvice
Častá
Sv.Jur
Sl.Grob
Sl.Grob
Jablonec
Doľany
Častá
Budmerice
Vištuk
CFK Cajla
Jablonec
Sv.Jur
Dubova
Dubova
Vištuk
Doľany
CFK Cajla
4.kolo
21.-22.9.
9.kolo
26.-27.10.
Šenkvice
Vištuk
CFK Cajla
Šenkvice
Jablonec
Dubova
Dubova
Doľany
Častá
CFK Cajla
Vištuk
Sv.Jur
Sl.Grob
Doľany
Jablonec
Budmerice
Budmerice
Sv.Jur
Častá
Sl.Grob
5.kolo
28.-29.9.
10.kolo
5.-6.4.
Sv.Jur
Šenkvice
Šenkvice
Sl.Grob
Doľany
Budmerice
Častá
Budmerice
CFK Cajla
Sl.Grob
Jablonec
Sv.Jur
Dubova
Častá
Vištuk
Doľany
Vištuk
Jablonec
Dubova
CFK Cajla
101
11.kolo
12.-13.4.
15.kolo
10.-11.5.
Dubova
Šenkvice
Jablonec
Šenkvice
CFK Cajla
Vištuk
Vištuk
Častá
Doľany
Jablonec
Dubova
Sl.Grob
Sv.Jur
Častá
CFK Cajla
Budmerice
Budmerice
Sl.Grob
Doľany
Sv.Jur
12.kolo
7.-8.6.
16.kolo
17.-18.5.
Šenkvice
Budmerice
Šenkvice
Doľany
Sl.Grob
Sv.Jur
Sv.Jur
CFK Cajla
Častá
Doľany
Budmerice
Dubova
Jablonec
CFK Cajla
Sl.Grob
Vištuk
Vištuk
Dubova
Častá
Jablonec
13.kolo
26.-27.4.
17.kolo
24.-25.5.
Vištuk
Šenkvice
Častá
Šenkvice
Dubova
Jablonec
Jablonec
Sl.Grob
CFK Cajla
Častá
Vištuk
Budmerice
Doľany
Sl.Grob
Dubova
Sv.Jur
Sv.Jur
Budmerice
CFK Cajla
Doľany
14.kolo
3.-4.5.
18.kolo
31.5.-1.6.
Šenkvice
Sv.Jur
Šenkvice
CFK Cajla
Budmerice
Doľany
Doľany
Dubova
Sl.Grob
CFK Cajla
Sv.Jur
Vištuk
Častá
Dubova
Budmerice
Jablonec
Jablonec
Vištuk
Sl.Grob
Častá
102
SZVSC
31.8.-1.9.
8.kolo
19.-20.10.
Kráľova
Kraľova
Most
Igram
Hrubý Šúr
Hrubý Šúr
Igram
Malinovo
Ch.Grob
Ch.Grob
Malinovo
Tomašov
Š.Hamuliakovo
Š.Hamuliakovo
Tomašov
2.kolo
7.-8.9.
9.kolo
26.-27.10.
Kráľova
Š.Hamuliakovo
Š.Hamuliakovo
Kraľova
Ch.Grob
Tomašov
Tomašov
Ch.Grob
Hrubý Šúr
Malinovo
Malinovo
Hrubý Šúr
Most
Igram
Igram
Most
3.kolo
14.-15.9.
10.kolo
2.-3.11.
Igram
Kráľova
Kráľova
Igram
Malinovo
Most
Most
Malinovo
Tomašov
Hrubý Šúr
Hrubý Šúr
Tomašov
Š.Hamuliakovo
Ch.Grob
Ch.Grob
Hamuliakovo
4.kolo
21.-22.9.
11.kolo
29.-30.3.
Kráľova
Ch.Grob
Ch.Grob
Kráľova
Hrubý Šúr
Š.Hamuliakovo
Š.Hamuliakovo
Hrubý Šúr
Most
Tomašov
Tomašov
Most
Igram
Malinovo
Malinovo
Igram
5.kolo
28.-29.9.
12.kolo
5.-6.4.
Malinovo
Kráľova
Kráľova
Malinovo
Tomašov
Igram
Igram
Tomašov
Š.Hamuliakovo
Most
Most
Š.Hamuliakovo
Ch.Grob
Hrubý Šúr
Hrubý Šúr
Ch.Grob
6.kolo
5.-6.10.
13.kolo
12.-13.4
Kráľova
Hrubý Šúr
Hrubý Šúr
Kráľova
Most
Ch.Grob
Ch.Grob
Most
Igram
Š.Hamuliakovo
Š.Hamuliakovo
Igram
Malinovo
Tomašov
Tomašov
Malinovo
7.kolo
12.-13.10.
14.kolo
8.5.Štvrtok
Tomašov
Kráľova
Kráľova
Tomašov
Š.Hamuliakovo
Malinovo
Malinovo
Š.Hamuliakovo
Ch.Grob
Igram
Igram
Ch.Grob
Hrubý Šúr
Most
Most
Hrubý Šúr
1.kolo
Most
103
15.kolo
26.-27.4.
19.kolo
24.-25.5.
Most
Kráľova
Malinovo
Kráľova
Igram
Hrubý Šúr
Tomašov
Igram
Malinovo
Ch.Grob
Š.Hamuliakovo
Most
Tomašov
Š.Hamuliakovo
Ch.Grob
Hrubý Šúr
16.kolo
3.-4.5
20.kolo
31.5.-1.6.
Kráľova
Š.Hamuliakovo
Kráľova
Hrubý Šúr
Ch.Grob
Tomašov
Most
Ch.Grob
Hrubý Šúr
Malinovo
Igram
Š.Hamuliakovo
Most
Igram
Malinovo
Tomašov
17.kolo
10.-11.5.
21.kolo
7.-8.6.
Igram
Kráľova
Tomašov
Kráľova
Most
Malinovo
Š.Hamuliakovo
Malinovo
Tomašov
Hrubý Šúr
Ch.Grob
Igram
Š.Hamuliakovo
Ch.Grob
Hrubý Šúr
Most
18.kolo
17.-18.5.
Kráľova
Ch.Grob
Hrubý Šúr
Š.Hamuliakovo
Most
Tomašov
Igram
Malinovo
104
MZV
1.kolo
31.8.-1.9.
7.kolo
12.-13.10.
Šenkvice
P.Uľany
N.Dedinka
P.Uľany
Kalinkovo
Báhoň
Š.Hamuliakovo
Viničné
Viničné
Rovinka
CFK Cajla
Kalinkovo
N.Dedinka
voľno
Limbach
Šenkvice
Š.Hamuliakovo
Bernolákovo
Bernolákovo
Báhoň
CFK Cajla
Limbach
voľno
Rovinka
2.kolo
7.-8.9.
8.kolo
19.-20.10.
P.Uľany
Limbach
P.Uľany
Rovinka
Bernolákovo
CFK Cajla
Báhoň
voľno
voľno
Š.Hamuliakovo
Šenkvice
Bernolákovo
Rovinka
N.Dedinka
Kalinkovo
Limbach
Báhoň
Viničné
Viničné
CFK Cajla
Šenkvice
Kalinkovo
N.Dedinka
Š.Hamuliakovo
3.kolo
14.-15.9.
9.kolo
26.-27.10.
Kalinkovo
P.Uľany
Š.Hamuliakovo
P.Uľany
Viničné
Šenkvice
CFK Cajla
N.Dedinka
N.Dedinka
Báhoň
Limbach
Viničné
Š.Hamuliakovo
Rovinka
Bernolákovo
Kalinkovo
CFK Cajla
voľno
voľno
Šenkvice
Limbach
Bernolákovo
Rovinka
Báhoň
4.kolo
21.-22.9.
10.kolo
2.-3.11.
P.Uľany
Bernolákovo
P.Uľany
Báhoň
voľno
Limbach
Šenkvice
Rovinka
Rovinka
CFK Cajla
Kalinkovo
voľno
Báhoň
Š.Hamuliakovo
Viničné
Bernolákovo
Šenkvice
N.Dedinka
N.Dedinka
Limbach
Kalinkovo
Viničné
Š.Hamuliakovo
CFK Cajla
5.kolo
28.-29.9.
11.kolo
9.-10.11.
Viničné
P.Uľany
CFK Cajla
P.Uľany
N.Dedinka
Kalinkovo
Limbach
Š.Hamuliakovo
Š.Hamuliakovo
Šenkvice
Bernolákovo
N.Dedinka
CFK Cajla
Báhoň
voľno
Viničné
Limbach
Rovinka
Rovinka
Kalinkovo
Bernolákovo
voľno
Báhoň
Šenkvice
6.kolo
5.-6.10.
12.kolo
29.-30.3.
P.Uľany
voľno
P.Uľany
Šenkvice
Rovinka
Bernolákovo
Báhoň
Kalinkovo
Báhoň
Limbach
Rovinka
Viničné
Šenkvice
CFK Cajla
voľno
N.Dedinka
Kalinkovo
Š.Hamuliakovo
Bernolákovo
Š.Hamuliakovo
Viničné
N.Dedinka
Limbach
CFK Cajla
105
13.kolo
5.-6.4.
18.kolo
Limbach
P.Uľany
P.Uľany
N.Dedinka
CFK Cajla
Bernolákovo
Viničné
Š.Hamuliakovo
Š.Hamuliakovo
voľno
Kalinkovo
CFK Cajla
N.Dedinka
Rovinka
Šenkvice
Limbach
Viničné
Báhoň
Báhoň
Bernolákovo
Pl.Štvrtok A
Šenkvice
Rovinka
voľno
14.kolo
12.-13.4.
19.kolo
17.-18.5.
P.Uľany
Kalinkovo
Rovinka
P.Uľany
Šenkvice
Viničné
voľno
Báhoň
Báhoň
N.Dedinka
Bernolákovo
Šenkvice
Rovinka
Š.Hamuliakovo
Limbach
Kalinkovo
voľno
CFK Cajla
CFK Cajla
Viničné
Bernolákovo
Limbach
Š.Hamuliakovo
N.Dedinka
15.kolo
1.5. Štvrtok
20.kolo
24.-25.5.
Bernolákovo
P.Uľany
P.Uľany
Š.Hamuliakovo
Limbach
voľno
N.Dedinka
CFK Cajla
CFK Cajla
Rovinka
Viničné
Limbach
Š.Hamuliakovo
Báhoň
Kalinkovo
Bernolákovo
N.Dedinka
Šenkvice
Šenkvice
voľno
Viničné
Kalinkovo
Báhoň
Rovinka
16.kolo
26.-27.4.
21.kolo
31.5.-1.6.
P.Uľany
Viničné
Báhoň
P.Uľany
Kalinkovo
N.Dedinka
Rovinka
Šenkvice
Šenkvice
Š.Hamuliakovo
voľno
Kalinkovo
Báhoň
CFK Cajla
Bernolákovo
Viničné
Rovinka
Limbach
Limbach
N.Dedinka
voľno
Bernolákovo
CFK Cajla
Š.Hamuliakovo
17.kolo
3.-4.5.
22.kolo
7.-8.6.
voľno
P.Uľany
P.Uľany
CFK Cajla
Bernolákovo
Rovinka
Š.Hamuliakovo
Limbach
Limbach
Báhoň
N.Dedinka
Bernolákovo
CFK Cajla
Šenkvice
Viničné
voľno
Š.Hamuliakovo
Kalinkovo
Kalinkovo
Rovinka
N.Dedinka
Viničné
Šenkvice
Báhoň
106
10.-11.5.
Prípravka – PrMA
1.kolo
31.8.-1.9.2013
7.kolo
12.-13.10.2013
Zohor
Rohožník
Závod
Rohožník
V.Leváre
Láb
Vysoká
Stupava
Stupava
Sološnica
Studienka
V.Leváre
Závod
Jakubov
Malacky
Zohor
Vysoká
Lozorno
Lozorno
Láb
Studienka
Malacky
Jakubov
Sološnica
2.kolo
7.-8.9.2013
8.kolo
19.-20.10.2013
Rohožník
Malacky
Rohožník
Sološnica
Lozorno
Studienka
Láb
Jakubov
Jakubov
Vysoká
Zohor
Lozorno
Sološnica
Závod
V.Leváre
Malacky
Láb
Stupava
Stupava
Studienka
Zohor
V.Leváre
Závod
Vysoká
3.kolo
14.-15.9.2013
9.kolo
26.-27.10.2013
V.Leváre
Rohožník
Vysoká
Rohožník
Stupava
Zohor
Studienka
Závod
Závod
Láb
Malacky
Stupava
Vysoká
Sološnica
Lozorno
V.Leváre
Studienka
Jakubov
Jakubov
Zohor
Malacky
Lozorno
Sološnica
Láb
4.kolo
21.-22.9.2013
10.kolo
2.-3.11.2013
Rohožník
Lozorno
Rohožník
Láb
Jakubov
Malacky
Zohor
Sološnica
Sološnica
Studienka
V.Leváre
Jakubov
Láb
Vysoká
Stupava
Lozorno
Zohor
Závod
Závod
Malacky
V.Leváre
Stupava
Vysoká
Studienka
5.kolo
28.-29.9.2013
11.kolo
9.-10.11.2013
Stupava
Rohožník
Studienka
Rohožník
Závod
V.Leváre
Malacky
Vysoká
Vysoká
Zohor
Lozorno
Závod
Studienka
Láb
Jakubov
Stupava
Malacky
Sološnica
Sološnica
V.Leváre
Lozorno
Jakubov
Láb
Zohor
6.kolo
5.-6.10.2013
12.kolo
29.-30.3.2014
Rohožník
Jakubov
Rohožník
Zohor
Sološnica
Lozorno
Láb
V.Leváre
Láb
Malacky
Sološnica
Stupava
Zohor
Studienka
Jakubov
Závod
V.Leváre
Vysoká
Lozorno
Vysoká
Stupava
Závod
Malacky
Studienka
107
13.kolo
5.-6.4.2014
18.kolo
10.-11.5.2014
Malacky
Rohožník
Rohožník
Závod
Studienka
Lozorno
Stupava
Vysoká
Vysoká
Jakubov
V.Leváre
Studienka
Závod
Sološnica
Zohor
Malacky
Stupava
Láb
Láb
Lozorno
V.Leváre
Zohor
Sološnica
Jakubov
14.kolo
12.-13.4.2014
19.kolo
17.-18.5.2014
Rohožník
V.Leváre
Sološnica
Rohožník
Zohor
Stupava
Jakubov
Láb
Láb
Závod
Lozorno
Zohor
Sološnica
Vysoká
Malacky
V.Leváre
Jakubov
Studienka
Studienka
Stupava
Lozorno
Malacky
Vysoká
Závod
15.kolo
1.5.14
20.kolo
24.-25.5.2014
Lozorno
Rohožník
Rohožník
Vysoká
Malacky
Jakubov
Závod
Studienka
Studienka
Sološnica
Stupava
Malacky
Vysoká
Láb
V.Leváre
Lozorno
Závod
Zohor
Zohor
Jakubov
Stupava
V.Leváre
Láb
Sološnica
16.kolo
26.-27.4.2014
21.kolo
31.5.-1.6.2014
Rohožník
Stupava
Láb
Rohožník
V.Leváre
Závod
Sološnica
Zohor
Zohor
Vysoká
Jakubov
V.Leváre
Láb
Studienka
Lozorno
Stupava
Sološnica
Malacky
Malacky
Závod
Jakubov
Lozorno
Studienka
Vysoká
17.kolo
3.-4.5.2014
22.kolo
7.-8.6.2014
Jakubov
Rohožník
Rohožník
Studienka
Lozorno
Sološnica
Vysoká
Malacky
Malacky
Láb
Závod
Lozorno
Studienka
Zohor
Stupava
Jakubov
Vysoká
V.Leváre
V.Leváre
Sološnica
Závod
Stupava
Zohor
Láb
108
Prípravka – PrPK
1.kolo
7. - 8.9.2013
6.kolo
12.-13.10.2013
Limbach
PŠC Pezinok
PŠC Pezinok
Šenkvice
Jablonec
Modra
Modra
CFK Cajla
Sv. Jur
Šenkvice
Limbach
S.Grob
Viničné
CFK Cajla
Jablonec
Grinava
Grinava
S.Grob
Sv. Jur
Viničné
2.kolo
14. - 15.9.2013
7.kolo
19.-20.10.2013
PŠC Pezinok
S.Grob
Viničné
PŠC Pezinok
CFK Cajla
Grinava
Grinava
Sv. Jur
Šenkvice
Viničné
S.Grob
Jablonec
Modra
Sv. Jur
CFK Cajla
Limbach
Limbach
Jablonec
Šenkvice
Modra
3.kolo
21. - 22.9.2013
8.kolo
26.-27.10.2013
Jablonec
PŠC Pezinok
PŠC Pezinok
Modra
Sv. Jur
Limbach
Limbach
Šenkvice
Viničné
Modra
Jablonec
CFK Cajla
Grinava
Šenkvice
Sv. Jur
S.Grob
S.Grob
CFK Cajla
Viničné
Grinava
4.kolo
28. - 29.9.2013
9.kolo
2.-3.11.2013
PŠC Pezinok
CFK Cajla
Grinava
PŠC Pezinok
Šenkvice
S.Grob
S.Grob
Viničné
Modra
Grinava
CFK Cajla
Sv. Jur
Limbach
Viničné
Šenkvice
Jablonec
Jablonec
Sv. Jur
Modra
Limbach
5.kolo
5.-6.10.2013
10.kolo
5. - 6.4. 2014
Sv. Jur
PŠC Pezinok
PŠC Pezinok
Limbach
Viničné
Jablonec
Modra
Jablonec
Grinava
Limbach
Šenkvice
Sv. Jur
S.Grob
Modra
CFK Cajla
Viničné
CFK Cajla
Šenkvice
S.Grob
Grinava
109
11.kolo
12. -13.4.2014
15.kolo
17.-18.5.2014
S.Grob
PŠC Pezinok
Šenkvice
PŠC Pezinok
Grinava
CFK Cajla
CFK Cajla
Modra
Viničné
Šenkvice
S.Grob
Limbach
Sv. Jur
Modra
Grinava
Jablonec
Jablonec
Limbach
Viničné
Sv. Jur
12.kolo
26. -27.4.2014
16.kolo
24.-25-5-2014
PŠC Pezinok
Jablonec
PŠC Pezinok
Viničné
Limbach
Sv. Jur
Sv. Jur
Grinava
Modra
Viničné
Jablonec
S.Grob
Šenkvice
Grinava
Limbach
CFK Cajla
CFK Cajla
S.Grob
Modra
Šenkvice
13.kolo
3. -4.5.2014
17.kolo
31.5.-1.6.2014
CFK Cajla
PŠC Pezinok
Modra
PŠC Pezinok
S.Grob
Šenkvice
Šenkvice
Limbach
Grinava
Modra
CFK Cajla
Jablonec
Viničné
Limbach
S.Grob
Sv. Jur
Sv. Jur
Jablonec
Grinava
Viničné
14.kolo
10.-11.5.2014
18.kolo
7.-8.6.2014
PŠC Pezinok
Sv. Jur
PŠC Pezinok
Grinava
Jablonec
Viničné
Viničné
S.Grob
Limbach
Grinava
Sv. Jur
CFK Cajla
Modra
S.Grob
Jablonec
Šenkvice
Šenkvice
CFK Cajla
Limbach
Modra
110
Prípravka – PrSC
1.kolo
31.8.-1.9.2013
6.kolo
5.-6.10.2013
Most
Kráľová „B“
Kráľová „B“
voľno
Kalinkovo
Ch.Grob
Bernolákovo
Ivanka
Čataj
N.Dedinka
N.Dedinka
Rovinka
Malinovo
Bernolákovo
Ch.Grob
Kráľová „A“
Miloslavov
voľno
Most
Senec
Senec
Ivanka
Kalinkovo
Miloslavov
Kráľová „A“
Rovinka
Čataj
Malinovo
2.kolo
7.-8.9.2013
7.kolo
12.-13.10.2013
Kráľová „B“
Rovinka
Malinovo
Kráľová „B“
Ivanka
Kráľová „A“
Miloslavov
Čataj
voľno
Senec
Senec
Kalinkovo
Bernolákovo
Miloslavov
Kráľová „A“
Most
N.Dedinka
Malinovo
Rovinka
Ch.Grob
Ch.Grob
Čataj
Ivanka
N.Dedinka
Most
Kalinkovo
voľno
Bernolákovo
3.kolo
14.-15.9.2013
8.kolo
19.-20.10.2013
Kalinkovo
Kráľová „B“
Kráľová „B“
Bernolákovo
Čataj
Most
N.Dedinka
voľno
Malinovo
Ch.Grob
Ch.Grob
Ivanka
Miloslavov
N.Dedinka
Most
Rovinka
Senec
Bernolákovo
Kalinkovo
Kráľová „A“
Kráľová „A“
voľno
Čataj
Senec
Rovinka
Ivanka
Malinovo
Miloslavov
4.kolo
21.-22.9.2013
9.kolo
26.-27.10.2013
Kráľová „B“
Ivanka
Miloslavov
Kráľová „B“
voľno
Rovinka
Senec
Malinovo
Bernolákovo
Kráľová „A“
Kráľová „A“
Čataj
N.Dedinka
Senec
Rovinka
Kalinkovo
Ch.Grob
Miloslavov
Ivanka
Most
Most
Malinovo
voľno
Ch.Grob
Kalinkovo
Čataj
Bernolákovo
N.Dedinka
5.kolo
28.-29.9.2013
10.kolo
2.-3.11.2013
Čataj
Kráľová „B“
Kráľová „B“
N.Dedinka
Malinovo
Kalinkovo
Ch.Grob
Bernolákovo
Miloslavov
Most
Most
voľno
Senec
Ch.Grob
Kalinkovo
Ivanka
Kráľová „A“
N.Dedinka
Čataj
Rovinka
Rovinka
Bernolákovo
Malinovo
Kráľová „A“
Ivanka
voľno
Miloslavov
Senec
111
11.kolo
9.-10.11.2013
16.kolo
12.-13.4.2014
Senec
Kráľová „B“
Kráľová „B“
Kalinkovo
Kráľová „A“
Miloslavov
Most
Čataj
Rovinka
Malinovo
Ch.Grob
Malinovo
Ivanka
Čataj
N.Dedinka
Miloslavov
voľno
Kalinkovo
Bernolákovo
Senec
Bernolákovo
Most
voľno
Kráľová „A“
N.Dedinka
Ch.Grob
Ivanka
Rovinka
12.kolo
05.09.13
17.kolo
26.-27.4.2014
Kráľová „B“
Ch.Grob
Ivanka
Kráľová „B“
Most
N.Dedinka
Rovinka
voľno
Kalinkovo
Bernolákovo
Kráľová „A“
Bernolákovo
Čataj
voľno
Senec
N.Dedinka
Malinovo
Ivanka
Miloslavov
Ch.Grob
Miloslavov
Rovinka
Malinovo
Most
Senec
Kráľová „A“
Čataj
Kalinkovo
13.kolo
19.09.13
18.kolo
3.-4.5.2014
Kráľová „A“
Kráľová „B“
Kráľová „B“
Čataj
Rovinka
Senec
Kalinkovo
Malinovo
Ivanka
Miloslavov
Most
Miloslavov
voľno
Malinovo
Ch.Grob
Senec
Bernolákovo
Čataj
N.Dedinka
Kráľová „A“
N.Dedinka
Kalinkovo
Bernolákovo
Rovinka
Ch.Grob
Most
voľno
Ivanka
14.kolo
29.-30.3.2014
19.kolo
10.-11.5.2014
Kráľová „B“
Most
voľno
Kráľová „B“
Ch.Grob
Kalinkovo
Ivanka
Bernolákovo
N.Dedinka
Čataj
Rovinka
N.Dedinka
Bernolákovo
Malinovo
Kráľová „A“
Ch.Grob
voľno
Miloslavov
Senec
Most
Ivanka
Senec
Miloslavov
Kalinkovo
Rovinka
Kráľová „A“
Malinovo
Čataj
15.kolo
5.-6.4.2014
20.kolo
17.-18.5.2014
Rovinka
Kráľová „B“
Kráľová „B“
Malinovo
Kráľová „A“
Ivanka
Čataj
Miloslavov
Senec
voľno
Kalinkovo
Senec
Miloslavov
Bernolákovo
Most
Kráľová „A“
Malinovo
N.Dedinka
Ch.Grob
Rovinka
Čataj
Ch.Grob
N.Dedinka
Ivanka
Kalinkovo
Most
Bernolákovo
voľno
112
21.kolo
24.-25.5.2014
24.kolo
1.5.14
Bernolákovo
Kráľová „B“
Kráľová „B“
Senec
voľno
N.Dedinka
Miloslavov
Kráľová „A“
Ivanka
Ch.Grob
Malinovo
Rovinka
Rovinka
Most
Čataj
Ivanka
Kráľová „A“
Kalinkovo
Kalinkovo
voľno
Senec
Čataj
Most
Bernolákovo
Miloslavov
Malinovo
Ch.Grob
N.Dedinka
22.kolo
31.5.-1.6.2014
25.kolo
8.5.14
Kráľová „B“
Miloslavov
Ch.Grob
Kráľová „B“
Malinovo
Senec
N.Dedinka
Most
Čataj
Kráľová „A“
Bernolákovo
Kalinkovo
Kalinkovo
Rovinka
voľno
Čataj
Most
Ivanka
Ivanka
Malinovo
Ch.Grob
voľno
Rovinka
Miloslavov
N.Dedinka
Bernolákovo
Kráľová „A“
Senec
23.kolo
7.-8.6.2014
26.kolo
4.6.14
N.Dedinka
Kráľová „B“
Kráľová „B“
Kráľová „A“
Bernolákovo
Ch.Grob
Senec
Rovinka
voľno
Most
Miloslavov
Ivanka
Ivanka
Kalinkovo
Malinovo
voľno
Rovinka
Čataj
Čataj
Bernolákovo
Kráľová „A“
Malinovo
Kalinkovo
N.Dedinka
Senec
Miloslavov
Most
Ch.Grob
113
ADRESÁR
futbalových klubov majstrovských súťaží
Regionálneho BFZ,
ObFZ Bratislava – mesto a ObFZ Bratislava – vidiek
Súťažný ročník 2013/2014
Obsah a FO v súťažiach
Adresár oddielov a klubov obsahuje ich presný názov, mená organizačných pracovníkov (predseda,
tajomník, spravodajca), telefonické spojenie a ďalšie doplňujúce informácie o futbalových oddieloch
a kluboch.
Pre rýchlu orientáciu sú oddiely a kluby v adresári zaradené do 4 skupín:
– oddiely a kluby s družstvami v súťažiach SFZ
– oddiely a kluby s družstvami v súťažiach BFZ
– oddiely a kluby s družstvami v súťažiach ObFZ Bratislava – mesto
– oddiely a kluby s družstvami v súťažiach ObFZ Bratislava – vidiek
Význam skratiek:
P
– predseda (prezident)
VP – viceprezident
M
– manager
GM – generálny manager
EM – ekonomický manager
GR – generálny riaditeľ
ŠR – športový riaditeľ
T
– tajomník
RM – riaditeľ mládeže
TM – tajomník mládeže
MM – manager mládeže
S
– spravodajca
AP – adresovať poštu
z
– telefón zamestnanie
d
– telefón domov
š
– telefón štadión
m
– mobil
117
Súťaže SFZ
ŠK SLOVAN BRATISLAVA
P:
PhDr. Ivan Kmotrík
V. Tegelhoffa 4, 831 04 Bratislava
ŠR: JUDr. Ján ŠVEHLÍK
z. 02/44636363
m: 0918 700 700
MM: Martin OBŠITNÍK
m: 0918 700 705
š: 02/44636363
ISSF manager:
Eduard Vilčinský 0907 098 702
FC PETRŽALKA 1898, a.s.
P:
Mgr.Rastislav Kunst
z. 02/68201720, m: 0903 432 855
e-mail: [email protected]
T:
Emil Stranianek
0903 747 874
ISSF manager: Rastislav KUNST
z. 02/68201710, m: 0903 432 855
e-mail: [email protected]
ŠK SFM SENEC
P:
Denis Marton
m: 0903 434 530
e-mail: [email protected]
T:
Ing. Dušan Badinský
m: 0905 797 105
e-mail: [email protected]
ISSF manager: Lukáš Matlák
[email protected]
m: 0902 430 818
OFK DUNAJSKÁ LUŽNÁ
M: Karol Puchner
m: 0905 493 368
email: [email protected]
T:
Milan HRAJNOHA
Školská 260/14
900 42 Dunajská Lužná
m: 0904 755 244
email: [email protected]
MM: Ing. Anton BENČIČ
m: 0948 421 110
e-mail: [email protected]
ISSF manager: Ing.Anton Benčič
FK RAČA BRATISLAVA
P:
Branko KOVAČIČ
Plickova 5, 831 06 Bratislava
m: 0905 512 177
T:
Boris ŠIMONIČ
118
ŠK Slovan Bratislava futbal, a.s.
IČO: 35834579
č.ú.: 2626224742/1100
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
AP: adresa ŠK
fax: 02/44636365
[email protected]
FC Petržalka 1898, a.s.
IČO: 45469725
š: 02/68201700
AP: M.C. Sklodovskej 1 851 04 Bratislava
ŠK SFM Senec
Rybárska 29
903 01 Senec
IČO: 35605561
č.ú.: 0180084028/0900
AP: adresa ŠK
OFK Dunajská Lužná
Športová 749/1
900 42 Dunajská Lužná
IČO: 30798515
č.ú.: 2116766955/0200
AP: OFK Dunajská Lužná
Základná Škola, Mária Hrajnohová
Školská 257, 900 42 D. Lužná
FK Rača
Černockého 2, 831 53 Bratislava
š: 02/4488 3944
IČO: 31769756
Mliekarenská 17, 821 01 Bratislava
m: 0910 850 850
ISSF manager: Radoslav ŠIMONIČ
m: 0903 751 721
č.ú.: 2663708017/1100
S: Radoslav ŠIMONIČ 0903 751 721
AP: adresa FK
e-mail: [email protected]
SÚŤAŽE BFZ
ŠKP INTER DÚBRAVKA BRATISLAVA
P:
Ing. Miroslav MRAVEC
ul. M.Sch. Trnavského 2/a, 844 46 Bratislava
m: 0905 456 032
T:
Ing. Juraj Filan
m: 0908 717 101
ISSF manager: Ing.Juraj Filan
fi[email protected]
FC ROHOŽNÍK
P:
Vladimír Báchor
Hlavná 365/58, 906 38 Rohožník
m: 0905 275 582
email: [email protected]
T:
Ing.Bohuslav Katrenčík
Školské nám.395/19 906 38 Rohožník
[email protected]
m: 0905 471 095
ISSF manager: Ing.Stanislav Belanec
m: 0903 554 616
email: [email protected]
ŠK
P:
BERNOLÁKOVO
Ing.Maroš Mačai
Brusnicová 68
900 27 Bernolákovo
e-mail: [email protected]
m: 0918 824 713
T:
Juraj Senáši
Železničná 85, 900 27 Bernolákovo
m: 0903 716 162
ISSF manager: Juraj Senáši
Pavol Lukáč
[email protected]
FK SLOVAN MOST PRI BRATISLAVE
P:
Ing.Ján Kováč
m: 0903 712 808
email: [email protected]
T:
Peter Švihel
0903 056 333
email: [email protected]
ISSF manager: Marek Rendek
[email protected]
m: 0903 454 858
ŠKP Inter Dúbravka Bratislava
M.Sch. Trnavského 2/a, 844 46 Bratislava
š: 02/6428 1492
IČO: 308442
č.ú.: 2648000029/1100
farba dresov – modro-zelená
trenírky – tmavomodré
štulpne - tmavomodré
e-mail: [email protected]
FC Rohožník
906 38 Rohožník
IČO: 318 74 592
AP: adresa FC
farba dresov - bordová
trenírky - bordová
štulpne - biela
ŠK Bernolákovo
Hlboká 10/A 2929
900 27 Bernolákovo
IČO: 31823408
AP: adresa FK
e-mail: [email protected]
farba dresov-žlto-modrá, biela
trenírky-modré, čierne
štulpne-modré, žltá
FK Slovan Most při Bratislave
Športová 459 , 900 46 Most při Bratislave
IČO: 42257824
č.ú: 3013969359/0200
AP: adresa FK
farba dresov - modrá
trenírky - biela
štulpne - biela
119
SLOVAN IVANKA PRI DUNAJI
P:
Dušan PAŠKA
Veterná 3, 900 28 Ivanka pri Dunaji
m: 0905 310 394
e-mail: [email protected]
T:
Ing. Ľuboš
Farnianska 18
900 28 Ivanka pri Dunaji
m: 0905 710 597
e-mail: [email protected]
FK Slovan Ivanka pri Dunaji
Vajnorská 6, 900 28 Ivanka pri Dunaji
IČO: 31811124
Rummel č.ú.: 8039444/5200
AP: predseda
farba dresov: modrá
trenírky: modré
štulpne: biele
ISSF manager: Mikuláš Mosin
m: 0905 655 866
email: [email protected]
FC RUŽINOV BRATISLAVA
P:
Ján KUKLA
Sklenárova 5, 821 09 Bratislava
m: 0903 632 374
T:
Miroslav GEŠKO
Sklenárova 5, 821 09 Bratislava
m: 0911 239 062
ISSF manager: Ján Kukla
email: [email protected]
FK STUPAVA
P:
Ivan Morávek
Duklianska 10, 900 31 Stupava
m: 0903 463 646
e-mail: [email protected]
T:
Peter Hoasoň
900 32 Borinka
m: 0903 223 400
ISSF manager: Ondrej Zezula
m: 0908 831 480
email: [email protected]
FC Ružinov Bratislava, a.s.
Sklenárova 5, 821 09 Bratislava
e-mail: [email protected]
IČO 35937998, DIČ: 2022013576
č.ú.: 20263107/6500
AP: adresa FC
farba dresov - modrá
trenírky - modré
štulpne - modré
FK Stupava
Park 1, 900 31 Stupava
IČO: 34006826
č.ú.: 173037012/0200
AP: predseda
farba dresov - svetlozelená
trenírky - čierna
štulpne - svetlozelená
ŠK LOZORNO
P:
Vladimír Matúšek
Borovicová 906, 900 55 Lozorno
m: 0908 128 233
T:
Ing.Stanislav Lazar
Hlboká 1097
900 55 Lozorno
m: 0903 710 794
ISSF manager: Vladimír Rybár
Slnečná 1072/1, 900 55 Lozorno
e-mail: [email protected]
m: 0917 545 000
IČO: 42181534
č.ú.: 12210259/5200
S: predseda
AP: ISSF manager
ŠK PLAV. ŠTVRTOK OFK VYSOKÁ
ŠR: Ing. Miloš SLÁDEČEK
900 68 Plavecký Štvrtok 248
m: 0905 926 704
ŠK Plavecký Štrvrtok OFK Vysoká pri Morave
Krížna 56, 821 08 Bratislava
120
ŠK Lozorno
Športové nám: 657, 900 55 Lozorno
farba dresov - zelená
trenírky - zelené
štulpne - zelené
T:
Karol DVORAN
Robotnícka 732, 900 66 Vysoká p/M
m: 0918 402 717
email: [email protected]
ISSF manager: Ing.Miloš Sládeček
email: [email protected]
MŠK KRÁĽOVÁ PRI SENCI
P:
JUDr.Dušan ŠEBOK
900 50 Kráľová p/S 595
m: 0903 756 688
e-mail: [email protected]
T:
Vojtech DOLINSKÝ
900 50 Kráľová pri Senci 266
m: 0910 114 838
ISSF manager: JUDr.Dušan Šebok
OŠK SLOVENSKÝ GROB
P:
Jaroslav Mikulec
Svätopluková 27, 900 26 Slovenský Grob
m: 0903 466 706
email: [email protected]
T:
Martin Minarovič
Rastislavova 8, 900 26 Slovenský Grob
m: 0905 633 658
ISSF manager: Lubomír Libič
0902 415 702
ROVINKA
P:
Jaroslav OMÁNIK
900 41 Rovinka 345
m: 0918 324 333
T:
Milan Bombala
900 41 Rovinka 166
02/45985422
m: 0915 767892
ISSF manager: Marián Janšák
m: 0907 693 308
email: [email protected]
ŠK SVÄTÝ JUR
P:
Ing. Peter KUČERKA
Hájniky 24
900 21 Svätý Jur
m: 0905 496 499
[email protected]
T:
Anton HERHONEK
Štúrova 36
900 21 Svätý Jur
m: 0903 266816
e-mail: [email protected]
ISSF manager: Anton Herhonek
IČO: 44264593
č.ú.: 2566615951/0200
AP: adresa predseda
Fakturačná adresa: adresa klubu
farba dresov - oranžová
trenírky - oranžové
štulpne - oranžové
MŠK Kráľová pri Senci
900 50 Kráľová pri Senci
IČO: 318 23769
AP: predseda
farba dresov - modrá
trenírky – modré
štulpne - modré
OŠK Slovenský Grob
Hlavná 132, 900 26 Slovenský Grob
IČO: 30790581
č.ú.: 19188330/0900
AP: adresa predseda
farba dresov: žltá, modrá
trenírky: modré
štulpne: žlté, modré
TJ Rovinka
900 41 Rovinka 443
IČO: 31823505
DIČ: 2020683445
č.ú.: 1900408858/0200
AP: predseda
farba dresov - modrá
trenírky - modrá
štulpne - modrá
ŠK Svätý Jur
Športová 1
P.O. BOX 2
900 21 Svätý Jur
IČO: 00609081
č.ú.: 0181953387/0900
AP: adresa ŠK
farba dresov: červeno biela
trenírky: biela
štulpne: červené
121
DOMINO BRATISLAVA
P:
Peter KVAŠŇOVSKÝ
Okružná 13, 821 04 Bratislava
m: 0903 566 499
T:
Ing. Miloslav Arnold
m: 0911 762 750
email: [email protected]
ŠR: Mgr.Radovan Pavlík
0908 939 765
ISSF manager:
Ing.Juraj Vrábel
0911 534 074
KARPATY LIMBACH
P:
Matej Farbula
Športová 20, 900 91 Limbach
m: 0905 728 444
T:
Peter Demovič
Slnečná 7
900 91
m: 0903 629 329
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
ISSF manager: Marián Beňo
m: 0948 500 400
email: [email protected]
FK INTER BRATISLAVA
P:
JUDr. Jozef BARMOŠ
m: 0904 302 695
e-mail: [email protected]
T:
Jozef Šajánek
m: 0917 320 261
e-mail: [email protected]
ŠR: Marián Novotný
m: 0911 245 331
ISSF manager: Anton Greguš
m: 0904 238 983
ŠK BÁHOŇ
P:
Daniel Bartko
Inovecká 12
903 01 Senec
m: 0911 663 337
T:
Dušan Švorc
Lipová 12
900 84 Báhoň
m: 0904 832 751
ISSF manager: Dušan Švorc
email: [email protected]
122
Domino Bratislava
Okružná 13, 821 04 Bratislava
IČO 31957404
č.ú.: 4020003805/3100
DIČ: 2021592276
AP: adresa FK
farba dresov - bordové
trenírky -bledomodré
štulpne-bordová
FK Karpaty Limbach
SNP 55, 900 91 Limbach
IČO: 34005641
č.ú.: 5031177100/0900
AP: adresa FK
Limbach
farba dresov – belasá, bielo-zelená
trenírky – biela, biela
štulpne – belasá, zelená
FK Inter Bratislava
Trnavská cesta 33/c
831 04 Bratislava
č.ú. 0633977460/0900
IČO: 31787975
AP: adresa FK
farba dresov- žltá
trenírky-čierne
štulpne-žlté
ŠK Báhoň
Potočná 38
900 84 Báhoň
IČO: 36068004
č.ú: 1453724153/0200
AP: tajomník
farba dresov – čierno-červený, biely
trenírky – čierne, biele
štulpne – čierne, biele
IV. liga – skupina „A“
TJ ČUNOVO BRATISLAVA
P:
František Bodics
Na hrádzi 62/334
851 10 Bratislava
email: [email protected]
m: 0905 953 950
T:
Marián Brosz
Dlhá 47/11
851 10 Bratislava
m: 0915 895 242
email: [email protected]
ISSF manager: Predseda, Tajomník
Karol Puhovich
m: 0903 425 663
email: [email protected]
FK BCT BRATISLAVA
P:
Otto KREMMER
Jungmanova 2
851 01 Bratislava
m: 0911 322 372
T:
Martin BOKROŠ
Floriánske nám: 2
811 07 Bratislava
m: 0903 241 524
TM: Róbert Kain
m: 0907 470 663
email: [email protected]
ISSF manager:
Miroslav Petrilák
m: 0905 516 724
email: [email protected]
SFC KALINKOVO
P:
Vladimír FRIDRICH
900 43 Kalinkovo 81
m: 0903 237 891
email: [email protected]
T:
Ján ŠURGAN
900 43 Kalinkovo 242
m: 0904 216 619
ISSF manager:
Peter Fridrich
[email protected]
m: 0911 264 053
DRUŽSTEVNÍK MALINOVO
P:
Tibor PELLER
Zátoňská 8
900 45 Malinovo
m: 0907 751 739
email: [email protected]
T:
Ladislav Berner
TJ Čunovo
Na hrádzi 201
851 10 Bratislava
IČO: 688932
č.ú.: 2666040032/1100
AP: adresa FK
farba dresov - modrá, biela
trenírky - modré, biele
štulpne – modré, biele
FK BCT Bratislava
Páričkova 22
821 08 Bratislava
IČO: 30791341
č.ú.: 0175888945/0900
AP: adresa FK
e-mail: [email protected]
email: [email protected]
farba dresov – fialovo biele
tenírky – čierne
štulpne – biele, fialové
SFC Kalinkovo
IČO: 35590211
AP: Predseda
farba dresov – žltá, modrá, biela
trenírky – modré, biele
štulpne – biele, modré
TJ Malinovo
Športová 1
900 45 Malinovo
IČO: 3607501
AP: adresa FK
123
Športová
900 45 Malinovo
m: 0903 440 712
ISSF manager:
Andrej Čmelko
m: 0903 543 543
email: [email protected]
MFK RUSOVCE BRATISLAVA
P:
Peter GOLEJ
Kovácsová 94
851 10 Bratislava
m: 0948 536 367
T:
Ing. Branislav STRAKA
Balkánska 142
851 01 Bratislava
m: 0904 129 355
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
ISSF manager: František Lošonský
m: 0903 209 666
email: [email protected]
ŠPORT KLUB TOMÁŠOV
P:
Alexander NAGY
Veterná 3
900 44 Tomášov
m: 0903 410 034
T:
Jozef LIPKA
Alžbetínska 16
900 44 Tomášov
m: 0910 280 306
farba dresov - modrá
trenírky - modrá
štulpne - biele
MFK Bratislava - Rusovce
Ballkánska 101
851 10 Bratislava
IČO: 36071587
AP: predseda
farba dresov- žltá - zelená
trenírky-žltá- zelená
štulpne-žlto-zelené
ŠK Tomášov
Hlavná 46
900 44 Tomášov
IČO: 42265070
AP: predseda
farba dresov - zelená
trenírky - biele
štulpne - biele
ISSF manager: Roman Lakatoš
m: 0915 720 806
email: [email protected]
FK CEPIT VAJNORY BRATISLAVA
P:
Róbert VAJDA
Kratiny 7
831 07 Bratislava
m: 0905 455 301
T:
Martin GRAMBLIČKA
Kataríny Bruderovej 6
831 07 Bratislava
m: 0903 745 511
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
ISSF manager: Predseda, tajomník
ŠK VRAKUŇA BRATISLAVA
P:
Ing. Martin Moravčík
Slatinská 32
821 07 Bratislava
m: 0903 796 419
124
FK CEPIT Vajnory
Kratiny 7
831 07 Bratislava
AP: adresa FK
IČO: 30865948, DIČ: 2022247909
Sl.spor. č.ú. 0630964154
farba dresov - modrá
trenírky - modrá
štulpne - modrá
ŠK Vrakuňa Bratislava
Poľnohospodárska 2
821 07 Bratislava 214
š: 02/4524 7209
email: [email protected]
Ing. Juraj ÁBEL
Rajecká 18
821 07 Bratislava
m: 0905 719 375
email: [email protected]
MM: Mgr.Juraj Šindler
m: 0904 148 768
email: [email protected]
ISSF manager: Predseda
T:
IČO: 30813671
č.ú.: 1112530457/0200
AP: adresa ŠK
farba dresov - žlto-modrá
trenírky - žlto-modrá
štulpne - modrá
LOKOMOTÍVA DEVÍNSKA NOVÁ VES BRATISLAVA
P:
František HUPKA
Lokomotíva D.N. Ves
M: Marečka 5
Vápencová 34
841 07 Bratislava
841 07 Bratislava
m: 0905 609 218
IČO: 30811465, DIČ: 2021392791
T:
Ing. Roland VITKO
č.ú.: 20430032/0200
J. Smreka 20
841 07 Bratislava
AP: Michal VLČEK, M: Marečka 5,
m: 0905 841 230
841 07 Bratislava,
e-mail: [email protected]
farba dresov - biele
ISSF manager: Martin Polák
trenírky: - biele
m: 0903 800 659
štulpne - biele
email: [email protected]
JAROVCE BRATISLAVA
P:
Miroslav ROŠTÁR
Ovocná 15
851 10 Bratislava
m: 0903 254 148
T:
David KEJDANA
Furdekova 14
851 03 Bratislava
m: 0904 428 339
ISSF manager: tajomník
ŠK DANUBIA BRATISLAVA
P:
Ing. Ľubomír FOJTÍK
Jadrová 9
821 02 Bratislava
m: 0905 467 663,
email: [email protected]
T:
Ľubomír FOJTÍK
Robotnícka 5, 831 03 BA
z: 02/44372931,
AP: tajomník
ISSF manager: Predseda
FK LAMAČ BRATISLAVA
P: Rastislav Polák
m: 0918 898 898
TJ Jarovce
Ovocná 17
851 10 Bratislava
IČO: 42181861
č.ú.: 11471000/0900
AP: adresa FK
farba dresov - zelenobiela
trenírky - zelené
štulpne - zelené
ŠK Danubia
Robotnícka 5
831 03 Bratislava
IČO: 17333661
č.ú.: 993101-112/0200
š: ŠK Nepočujúci, Trnavská cesta 63, t. 02/44372013
m: 0905 457 476
farba dresov: modrá
trenírky: modré
štulpne: biele
FK Lamač Bratislava
Na Barine
125
email: [email protected]
Michal Hudec
m: 0911 795 930
email: [email protected]
Jozef Haraslín
0905 273 080
ISSF manager: Roman Meszaros
m: 0905 798 286
email: r.meszaros@fina.sk
T:
FKM KARLOVA VES
P:
Ing.Jozef Čahoj
m: 0903 764 702
email: [email protected]
ŠR: Ing.Anton Valovič
m: 0905 609 188
email: [email protected]
T:
Roman Križan
m: 0904 521 362
email: [email protected]
ISSF manager: Bc.Roman Martinka
m: 0904 236 523
email: [email protected]
ŠK 932 IGRAM
P:
Pavol Augustín
m: 0905 248 739
email: [email protected]
T:
Peter Nemeček
m: 0911 788 351
email: [email protected]
ISSF manager: tajomník
841 03 Bratislava
IČO: 31783619
č.ú: 2308291958/0200
AP: adresa FK
farba dresov: bielo-modrá
trenírky: bielo-modrá
štulpne: bielo-modrá
FKM Karlova Ves
Karloveská 3
841 04 Bratislava
IČO: 31803164
č.ú: 01776755548/0900
AP: adresa FK
farba dresov: červeno-biela
trenírky: červené
štulpne: červené
ŠK 932 Igram
Igram 110, 900 84 Igram
IČO: 31823424
č.ú: 19196242/0900
AP: tajomník
farba dresov: strieborný, žlto-čierny
trenírky: tmavomodrá, čierna
štulpne: strieborná, čierna
IV. liga – skupina „B“
ŠFK PRENAKS JABLONEC
P:
Slavomír Pocisk
m: 0915 595 659
T:
Radoslav Bacigál
m: 0907 897 567
email: [email protected]
ISSF manager: Andrej Chynoranský
m: 0911 289 423
email: [email protected]
ŠK FO MALACKY
P:
Ladislav Zábojník
Láb 175
900 67 Láb
m: 0918 499 423
126
ŠFK Prenaks Jablonec
900 86 Jablonec
IČO: 18047556
č.ú: 0019189448/0900
AP: Ján Podmanický, OÚ Jablonec
900 86 Jablonec 206
farba dresov: červeno-čierny
trenírky: čierne
štulpne: čierne
ŠK FO Malacky
Zámocká 12
901 01 Malacky
IČO: 18049541
email: [email protected]
Magdaléna Zábojníková
Láb 175
900 67 Láb
m: 0918 191 141
ISSF manager: Tibor Kozma
email: [email protected]
T:
CFK PEZINOK-CAJLA
P:
Milan VENCEL
Banícka 45, 902 01 PEZINOK
m: 0903 737 351
email: [email protected]
T:
Peter HÚSKA
Bratislavská 126
902 01 PEZINOK
m: 0904 250 699, 033/2700034
email: [email protected]
č.ú.: 11690844/5200
AP: predseda
farba dresov -modrá
trenírky – modré
štulpne: biela
CFK Pezinok-Cajla
Cajlanská 243/A, 902 01 Pezinok
IČO: 31103367
č.ú. 19188488/0900
AP: tajomník
S: Peter HÚSKA m: 0904 250 699
farba dresov - modrá
trenírky - modrá
štulpne - modrá
ISSF manager: Predseda
ZÁHORAN JAKUBOV
P:
Milan AMBRA
900 63 Jakubov 46
m: 0908 248 550
T:
Jaroslav FERENČÁK
900 63 Jakubov 486
m: 0907 130 824
ISSF manager: Tajomník
PŠC PEZINOK
P:
Ján Farbula
Muškátová 3, 902 01 Pezinok
m: 0905 526 761
email: [email protected]
T:
Zuzana Escherová
Sadová 12
900 91
ISSF manager: Maroš Skovajsa
m: 0902 658 530
[email protected]
ŠK ŠENKVICE
P:
Robert BENČURÍK
Chorvatská 9
900 81 Šenkvice
m: 0911 012 781
č.ú.: 0019187856/0900
T:
Miroslav DUGOVIČ
Lúčna 25, 900 81 Šenkvice
m: 0903 472 478
ISSF manager: Tibor HAJTMÁNEK
m: 0904 819 575
TJ Záhoran Jakubov 298
900 63 Jakubov
IČO: 30802555
č.ú.: 3204969001/5600
AP: tajomník
farba dresov – čierna
trenírky - čierna
štulpne - čierna
PŠC Pezinok
Komenského 30, 902 01 Pezinok
AP: adresa FK
IČO: 31824013
Limbach farba dresov: zelená, bielo-zlená
trenírky: zelená, biela
štulpne: zelená, biela
ŠK Šenkvice
Domovina 55
900 81 Šenkvice
IČO: 34004106, DIČ: 2020664360
AP: Ján Belko Chorvatská 9, 900 81 Šenkvice
m: 0944 545 149
farba dresov-ružová
trenírky-čierna
štulpne-čierna
127
FK
P:
JABLONOVÉ
Jana Jurná
900 54 Jablonové 143
m: 0905 244 326
T:
Juraj SABAČ
900 54 Jablonové
m: 0905 992920
ISSF manager: Predseda
email: [email protected]
VEĽKÉ LEVÁRE
P:
Jozef HLAVENKA
SNP 131
908 73 Veľké Leváre
m: 0908 764 944
e-mail: [email protected]
T:
Iveta FERENČIČOVÁ
č.d. 612
908 73 V. Leváre
m: 0903 352 616
e-mail: [email protected]
ISSF manager: Predseda
SLOVAN VINIČNÉ
P:
Mgr. Štefan Lenghart
Hlavná 145, 900 23 Viničné
m: 0905 783 006,
email: [email protected]
T:
Pavel GALAMBOŠ
Záhradná
900 23 Viničné
m: 0903 208 703
ISSF manager: tajomník
email: [email protected]
ŠK GAJARY
P:
Mário Wirth
Mládežnícka 678, 900 61 Gajary
m: 0904 014 485
T:
Martin Rybecký
Hlavná 117, 900 61 Gajary
m: 0903 045 085
ISSF manager: Predseda
email: [email protected]
FC
P:
T:
128
ZOHOR
Lubomír ŠKVARIDLO
Školská 3, 900 51 Zohor
m: 0902
Jozef POLAKOVIČ
Dolná 53, 900 51 Zohor
m: 0948 277 171
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
ISSF manager: Tajomník
FK Jablonové
900 54 Jablonové
IČO: 31771050
č.ú.: 5274051/5200
AP: Predseda
farba dresov: modrá, biela
trenírky: modrá, biela
štulpne: biela, modrá
TJ Veľké Leváre
Športová 606
908 73 Veľké Leváre
IČO: 31870848
č.ú.: 0250090686/0900
AP: adresa TJ
farba dresov: červená
trenírky: biela
štulpne: biela
TJ Slovan Viničné
Cintorínska ul. 1, 900 23 Viničné
IČO: 31823734
č.ú.: 19188306/0900
598/18 AP: tajomník
farba dresov - biela
trenírky - modrá
štulpne – modrá
ŠK Gajary
Športová 760, 900 61 Gajary
IČO: 35607335
č.ú: 3478448/5200
AP: Predseda
farba dresov – modrá
trenírky – tmavomodr
štulpne – modrá
FC Zohor
Na pasienkoch 1, 900 51 Zohor
589 564 AP: adresa FK
IČO: 318 43588
č.ú. 19189296/0900
e-mail: [email protected]
farba dresov - modrá
trenírky - modré
štulpne - žlté
TJ ZÁHORAN KOSTOLIŠTE
P:
Martin Ritomský
Kostolište 413
900 62 Kostolište
m: 0903 227 990
e-mail: [email protected]
T:
Lukáš Tománek
m: 0915 234 843
email: tjzahorankostoliste@centrum.sk
ISSF manager: tajomník
ŠK ZÁVOD
P:
Adrián MIKULIČ
Sokolská 229
908 72 Závod
d: 034/7799 224
m: 0903 415 269
email: zavodtj@gmail.com
T:
Štefan BALGA
m: 0903 945 605
ISSF manager: Andrej Šišolák
m: 0905 764 642
FC DRUŽSTEVNÍK BUDMERICE
P:
Miroslav BAXA
900 86 Budmerice 750
m: 0903 219 736
T:
Jozef Babuška
900 86 Budmerice 750
m: 0905 763 709
email: jbabuska@zoznam.sk
ISSF manager: Tajomník
TJ Záhoran Kostolište
900 62 Kostolište
IČO: 30414610
č.ú.: 1139472007/1111
AP: predseda
farba dresov: žltá
trenírky: zelená
štulpne: žltá
ŠK Závod
Sokolská ul.229
908 72 Závod
S: predseda
AP: Predseda
farba dresov: modrá
trenírky: modrá
štulpne: modré
FC Družstevník Budmerice
Jablonecká cesta
900 86 Budmerice
IČO: 31800262
č.ú.: 0019194693/0900
AP: Stanislav Baxa, Budmerice 377, 90086
farba dresov-čierna
trenírky-čierne
štulpne-čierne
Súťaže ObFZ Bratislava – mesto
V. liga
ŠK KRASŇANY BRATISLAVA
P:
Martin HORŇÁK
Riazanská 6, 831 03 Bratislava
m: 0905 470 779
T:
Ing. Peter KLINKO
Rezedova 12
821 01 Bratislava
m: 0904 674 268
e-mail: peterklinko@mail.t-com.sk
ISSF manager: Tajomník
ŠK ŠTART NEPOČUJÚCI 1947 BRATISLAVA
P:
Igor ŠTEFEK
H. Meličkovej 22, 841 05 Bratislava
m: 0905 785 799 (len SMS)
ŠK Krasňany Bratislava
Riazanská 6, 831 03 Bratislava
IČO: 31790151 DIČ: 2020879630
č.ú.: 11495248/0900
AP: tajomník
ŠK Štart Nepočujúci 1947 Bratislava
Trnavská cesta 33/a, 831 04 Bratislava
IČO: 42254159
129
T:
email: sksn1947@gmail.com
Ladislav HLAVATÝ
Saratovská 2
841 02 Bratislava
m: 0902 769 473 ( len SMS)
email: laco.hlavaty@gmail.com
SLÁVIA EKONÓM BRATISLAVA
P:
Ing. Peter PRÍVRACKÝ
Iľjušinova 8
851 01 Bratislava
z: 02/63811120,
m: 0905 602 807
T:
Ing. Peter MÚČKA
Vranovská 53
851 01 Bratislava
63838178, 59309402, m: 0907 662 824
e-mail: peter.mucka@savba.sk
ISSF manager: Tajomník
FC VOLKSWAGEN BRATISLAVA
P:
Zoroslav Smolinský
m: 0902 471 066
IČO: 31788769
T:
Marcel Macho
M.Marečka 2
841 07 Bratislava
m: 0911 628 471
ISSF manager: Tajomník
MFC ZÁHORSKÁ BYSTRICA
P:
Ing.Peter Anda
Čsl.Tankistov 56, 841 06 Bratislava
m: 0905 703 651
T:
Mgr.Rastislav Soják
ISSF manager: Mgr.Aleš Junek
m: 0911/952222
email: junek@iit.sk
FK DÚBRAVKA BRATISLAVA
P:
Ing. Miroslav JANKY
Saratovská 7, 841 02 Bratislava
z: 02/6436 5409, m: 0905 613 897
T:
Ing. Miroslav JANKY ml.
Repašského 18
841 02 Bratislava
m: 0905 322 941
ISSF manager: Tajomník
FK THE DRAGONS BRATISLAVA
P: Lubomír Ďuríček
Matejková 16
m: 0914 233 472
email: lubomir.duricek@yahoo.com
ISSF manager: Predseda
130
č.ú.: 0635656214/0900
S: Ing. František Rajnoha m: 0903 737 867
AP: adresa ŠK
TJ Slávia Ekonóm
Dolnozemská cesta 1
852 35 Bratislava
š. (Areál EU Pasienky)
IČO: 31812881
č.ú.: 11471385/0900
AP: predseda
e-mail: untraco@abena.sk
FC Volkswagen Bratislava
J. Jonáša 1, 843 02 Bratislava 49
č.ú.: 1277629658/0200
AP: Tajomník
MFC Záhorská Bystrica
Nám.Rodiny 1, 841 06 Bratislava
IČO: 42177413, č.ú. 0634649450/0900
e-mail: mfc.zahorskabystrica@gmail.com
FK Dúbravka
Repašského 18, 841 02 Bratislava
š: 02/64366556, 64462802
IČO: 17315298
č.ú.: 18437032/0200
AP: adresa FK
FK The Dragons
Bukureštská 1
811 04 Bratislava
IČO: 42262623
FA BRATISLAVA
P:
Ing.Martin Grendár
Humenské nám. 1, 851 07 Bratislava
email: info@fabratislava.sk
T:
Martin Grendár ml.
Humenské nám.1
851 07 Bratislava
m: 0903 184 444
e-mail: info@fabratislava.sk
ISSF manager: Jozef Valacsay
m: 0903 989 989
email: info@fabratislava.sk
ŠK HAMULIAKOVO
P:
Alexander Molnár
Úzka 49
900 43 Hamuliakovo
T:
Peter Vass
Hamuliakovo 53, 900 43
email: peto.vass@gmail.com
ISSF manager: Tajomník
OŠK MARIANKA
P:
PhDr. Julius DUBOVSKÝ
Borinská 16, 900 33 Marianka
m: 0911 797 927
email: julius.dubovsky@euba.sk
T:
Ing. Lukáš DUBOVSKÝ
Repašského 10
841 02 Bratislava
m: 0903 720 885
e-mail: osk.marianka7@gmail.com
ISSF manager: Tajomník
Futbalová akadémia Bratislava
Bieloruská 1, 821 06 Bratislava
IČO: 42185548
č.ú.: 2929854645
AP: Adresa FK
ŠK Hamuliakovo
900 43 Hamuliakovo
IČO: 318 15251
OŠK Marianka
Školská 32, 900 33 Marianka
IČO: 42170044, DIČ: 2022931196
č.ú. 2623120489/1100
AP: Tajomník
Mládežnícke družstvá
FK SCORPIONS BRATISLAVA
P:
Ing.Roman Rybár
Hrobáková 10
851 02 Bratislava
IČO: 42256895
m: 0903 445 698
email: info@fkscorpions.sk
ISSF manager: Predseda
MŠK ISKRA PETRŽALKA
P:
Ing.Miroslav Karas
m: 0903 706 973
email: m.karas60@gmail.com
T:
Tomáš Lojdl
m: 0904 260 274
ISSF manager: Predseda
FK Scorpions Bratislava
Vyšehradská 33
851 06 Bratislava
č.ú. 2954050753/0200
AP: Predseda
MŠK Iskra Petržalka
Údernícka 20
851 01 Bratislava
IČO: 686743
č.ú: 4050028616/3100
131
ZŠ. KALINČIAKOVA BRATISLAVA
P:
Dušan NOGA
Trenčianska 43
821 08 Bratislava
m: 0903 889363
T:
Ján Marko MARKO
Jankolova 4
851 04 Bratislava
m: 0903 248 877
ISSF manager: Predseda
ZŠ Kalinčiakova BNM 12
831 04 Brastislava
č.ú. 8423773001/5600
IČO: 31753728
S: Ján Marko 0903 248 877
AP: adresa FK
Súťaže ObFZ Bratislava – vidiek
V. liga
FK STUDIENKA
P:
Anton GAJDAR
Záhorácka 32
901 01 Malacky
m: 0905 247 766
T:
Ing. Vladimír
Studienka 661
908 75 Studienka
m: 0905 489 545
ISSF manager: Jana Kubincová
m: 0903 428 322
DUBOVÁ
P:
Vladimír MANDUĽÁK
Podhorská 224/19
900 90 Dubová
m: 0907 716 435, 033/6429358
e-mail: vlado.mandulak@zoznam.sk
T:
Libor Koník st.
Hlavná 189, 900 90 Dubová
m: 0911 943 030
ISSF manager: Predseda
ŠK NOVÁ DEDINKA
P:
Ladislav MALUNIAK
Poľná 386/11
900 29 Nová Dedinka
m: 0905 553 501
T:
Lubomír HRMO
Hlavná 42/A
900 29 Nová Dedinka
m: 0903 700 962
ISSF manager: Tajomník
ŠK ZÁHORÁK PLAVECKÝ MIKULÁŠ
P:
Ladislav KLÍMA
906 35 Plavecký Mikuláš 373
m: 0905 525 096
T:
Juraj Federmayer
132
FK Studienka
Studienka č. 567
908 75 okr. Malacky
IČO 31811825
PAVLÁK č.ú.: 1643237356/0200
AP: Viera OFČARIČOVÁ
Studienka č.368
908 75 Studienka
TJ Dubová
900 90 Dubová
IČO: 31823475
č.ú. 19194335/0900
AP: predseda
ŠK Nová Dedinka
Športová ul. 3
900 29 Nová Dedinka
IČO: 31823483
č.ú.: 0019196146/0900
AP: tajomník
e-mail: ing.hrmo.lubomir@gmail.com
ŠK Záhorák Plavecký Mikuláš
906 35 Plavecký Mikuláš
č.ú. 0180179035/0900
AP: Viliam Tarkoš
906 35 Plavecký Mikuláš 11
m: 0905 440 365
ISSF manager: Radovan Ščepka
m: 0907 292 258
FC SLOVAN ČASTÁ
P:
Alexander SZELEPCSENYI
Poľná 592, 900 89 Častá
m: 0903 769 922
email: alexander.szelepcsenyi@centrum.sk
T:
Jozef GRAJCIAR
Fándlyho 49, 900 89 Častá
m: 0904 212 705
email: joki1982@azet.sk
ISSF manager: Veronika Baxová
m: 0902 943 107
email: veronikabaxova@centrum.sk
ŠK LÁB
P:
Rudolf LEDNÍK
900 67 Láb 472
m: 0918 482 033
T:
Marek CHOVAN
900 67 Láb 500
m: 0902 617 873
e-mail: rudolednik@yahoo.co.uk
ISSF manager: Predseda
CF KAPLNA
P:
Róbert Polakovič
900 84 Kaplna 191
m: 0905 386 014
email: robert.polakovic@googlemail.com
T:
Jozef Rovenský
900 84 Igram 129
m: 0915 410 005
ISSF manager: Predseda
FC
P:
SLOVAN MODRA
Peter GILAN
Súkenícka 20, 900 01 MODRA
m: 0903 805 031, 0918 816 158
T:
Miroslav GRAUS
Cpínova 31, 900 01 MODRA
m: 0905 405 823
ISSF manager: Norbert Vojtko
m: 0914 338 000
email: norbert.vojtko@gmail.com
ŠM SUCHOHRAD
P:
Stanislav Knébl
900 64 Suchohrad 295
m: 0944 918 171
T:
Andrea Grujbárová
900 64 Suchohrad 27
906 35 Plavecký Mikuláš 380
FC Slovan Častá
Sokolská 1, 900 89 Častá
IČO: 31819834
č.ú.: 2264353853/0200
AP: predseda
ŠK Láb
900 67 Láb 472
IČO: 31811701
č.ú.: 12123622/5200
S: Peter Kolandra 0904 631 560
AP: tajemník
CF Kaplana
900 84 Kaplna
AP: predseda
IČO: 00655627
č.ú. 21927-112/0200
FC Slovan Modra
Kalinčiakova 6, 900 01 Modra
AP: predseda
IČO: 360 65021
TJ ŠM Suchohrad
900 64 Suchohrad 271
IČO: 35628464
č.ú.: 61457-119/0900
S:
133
m: 0902 965 901
email: a.grujbarova@gmail.com
ISSF manager: Ing.Adela Kneblová
m: 0903 110 111
FK MALÉ LEVÁRE
P:
Peter PAŠKA
Bilíková 13, 841 01 Bratislava
m: 0903 852 538
AP: Adresa FK
ISSF manager: Predseda
BORINKA
P:
Jozef POKORNÝ
Borinka 93
900 32 Borinka
m: 0907 298 433
T:
František ŠMIDOVIČ
Hlavná 60, 900 31 Stupava
m: 0905 220 394
email: smidovic@centrum.sk
ISSF manager: Tajomník
ŠK ČATAJ
P:
Milan Rášo
900 83 Čataj 280
m: 0907 163 400
e-mail: raso.milan@centrum.sk
T:
Martin Matúš
m: 0905 408 750
email: martin.matus8@gmail.com
ISSF manager: Tajomník
SLOVAN VIŠTUK
P:
Róbert ORAVEC
č.d. 263
900 85 Vištuk
m: 0905 866 315
email: oravec.robo@gmail.com
T:
Peter Kročka
900 85 Vištuk 236
m: 0903 936 794
ISSF manager: Predseda
FK SOLOŠNICA
P:
Stanislav BLECHA
906 37 Sološnica 159
m: 0904 566 454
č.ú. 2621860205/1100
AP: Adresa FK
ISSF manager: Peter Terál
m: 0911 650 654
email: p.teral@stoeu.sk
134
AP: OÚ Suchohrad 140, 900 64
FK Malé Leváre
908 74, Malé Leváre
IČO: 30858101
TJ Borinka
900 32 Borinka
IČO: 223689
č.ú.: 0019197798/0900
AP: predseda
ŠK Čataj
Hlavná ul.
900 83 Čataj
AP: Predseda
IČO: 223689
TJ Slovan Vištuk
900 85 Vištuk 263
IČO: 31815979
AP: Predseda
FK Sološnica
906 37 Sološnica č. 32
IČO: 31870830
DRUŽSTEVNÍK DOĽANY
P:
Matúš JEŠKO
900 88 Doľany 364
0908 753 383
č.ú.: 0019194247/0900
T:
Ľubica KLEINOVÁ
900 88 Doľany 437
m: 0905 431 809
email: lubicakleinova555@gmail.com
ISSF manager: Tajomník
TJ Družstevník Doľany
900 88 Doľany
IČO: 17641411
AP: Tajomník
SLOVAN PERNEK
P:
Kristína PROKOPOVÁ
Slovan Pernek
900 53 Pernek 313
900 53 Pernek č. 21
m: 0902 313 806
AP: Vladimír Zámečník
T:
Marián Hurban
900 53 Pernek č.21
900 53 Pernek 21
e-mail: kristina.prokopova@gmail.com
m: 0905 605 438
ISSF manager: Vladimír Zaiček
m: 0903 181 966, email: slovanpernek@centrum.sk
ŠKO MILOSLAVOV
P:
Viktor Riegel
Alžbetin Dvor 1326, 900 42 Miloslavov
0904 444 777
T:
Róbert Riegel
m: 0904 581 083
robobagio@gmail.com
ISSF manager: Martin Sitiar
m: 0903 256 164
email: skmiloslavov@centrum.sk
OŠK CHORVÁTSKY GROB
P:
Dušan TRNKA
Robotnícka 3
831 03 Bratislava
m: 0903 405 265
email: futbalchgrob@gmail.com
T:
Peter BOROVSKÝ
Svätoplukova 37
900 25 Chorvátsky Grob
m: 0903 465 578
ISSF manager: Predseda
FK KUCHYŇA
P:
Radoslav POLÁK
900 52 KUCHYŇA 33
m: 0918 404 064
T:
Štefan ADAMKO
900 52 Kuchyňa 46
0918 900 666
e-mail: stefan@adamko.eu
ISSF manager: Anton Pálka
m: 0910 222 544
email: gapapalka@gmail.com
ŠK obce Miloslavov
Alžbetin dvor 181, 900 42 Miloslavov
AP: adresa ŠK
IČO: 30868106
č.ú. 2625074420/1100
OŠK Chorvátsky Grob
nám: J. Andriča 17
900 25 Chorvátsky. Grob
AP: predseda
S: predseda
IČO: 31823165
FK Kuchyňa
900 52 Kuchyňa 46
IČO: 31805205
AP: Anton Pálka
Hrubá strana 308
900 52 Kuchyňa
135
DRUŽSTEVNÍK BLATNÉ
P:
Patrik Milošovič
m: 0915 741 072
e-mail: sarmir.peter@gmail.com
Marian DUGOVIČ
Bratislavská 568/53
900 82 Blatné
m: 0903 842 167
e-mail: mariandugovič@centrum.sk
ISSF manager: Predseda
email: kosnik@azet.sk
T:
Družstevník Blatné
900 82 Blatné
IČO: 18046959
č.ú.: 2227887856/0200
AP: Hoštáky 466/24
900 82 Blatné
GRINAVSKÝ FUTBALOVÝ KLUB 1923 GRINAVA
P:
Daniel Tahotný
m: 0907 169 170
email: danotaho@gmail.com
T:
Dušan Petráš
m: 0918 708 217
email: dusan.petras@cofely-prs.sk
ISSF manager: Predseda
Grinavský futbalový klub 1923
Myslenická 3
902 03 Pezinok
IČO: 42185874
č.ú: 5010723125/0900
AP: Adresa FK
TJ HRUBÝ ŠÚR
P:
Plamen Kamarashki
m: 0905 806 531
email: kamarashki.plamen@gmail.com
T:
Zoltán Ajpek
m: 0908 749 467
email: zoltan.ajpek@gmail.com
ISSF manager: Tajomník
TJ Hrubý Šúr
Hrubý Šúr 155
903 01 Senec
IČO: 36070751
č.ú: 4017367499/7500
AP: Predseda
FK ZÁHORSKÁ VES
P:
Peter Juhász
V Jertáši 383/18
900 65 Z.Ves
m: 0903 843 950
email: p.juhasz@zoznam.sk
T:
Miroslav Vajdečka
V Zákostolí 392/8
m: 0907 755 532
ISSF manager: Jozef Grujbár
m: 0905 587 662
FC MALACKY 2013
P:
Oto Kožuch
m: 0905 424 002
email: kozuchoto@vbmail.eu
T:
Peter Iffka
m: 0905269 911
email: farbylakyip@mail.t-com.sk
ISSF manager: Daniel Greif
m: 0907 704 807
email: greifdani@gmail.com
136
FK Záhorská Ves
Hlavná ul.
900 65 Z.Ves
IČO: 36066435
AP: OÚ Z.Ves
Hlavná 29/184
900 65 Z.Ves
FC Malacky
Zámocká 12
901 01 Malacky
IČO: 42271983
AP: Peter Iffka
Jilemnického 12
901 01 Malacky
Mládežnícke družstvá
ŠK ŽOLÍK MALACKY
P:
Mgr. František LORINCZI
J. Kubinu 15
901 01 Malacky
m: 0905 224 495
e-mail: lorinczi@centrum.sk
T:
Jaroslav MIKULIČ
Jakubov 255
900 63 Jakubov
m: 0903 259 267
ISSF manager: Predseda
FC ŠTK 1914 ŠAMORÍN
P:
Ing. Norbert CSUTORA
Pomlejská 108
931 01 Šamorín
e-mail: ncsutora@gmail.com
m: 0903 221 715
T:
Ing.Peter Bláha
m: 0903 213 990
email: pblaha@stksamorin.sk
ISSF manager: Tajomník
FK ŠAMORÍN-HAMULIAKOVO
P:
Tibor Lengyel
m: 0948 712 777
email: lengyel.teibor@zoznam.sk
T:
Koloman Šnirc
m: 0903 728 951
email: kolomane@stonline.sk
ISSF manager: Juraj Šoltés
m: 0910 955 232
email: fksamorin@gmail.com
FC PUSTÉ ÚĽANY 2010
P:
Radoslav Bulavčiak
m: 0904 112 800
email: radbull75@gmail.com
ISSF manager: Predseda
AP: Radoslav Bulavčiak
Spodná 354
925 28 P.Úľany
ŠK Žolík Malacky
ul. J. Kubinu 15
901 01 Malacky
IČO: 31817769
č.ú. 6619830005/1111
AP: adresa ŠK
FC ŠTK 1914 Šamorín
Hlavná 37
931 01 Šamorín
AP: adresa FK
IČO: 30999995
FK Šamorín-Hamuliakovo
Brestová 362/19
900 43 Hamuliakovo
IČO: 421555
č.ú: 2928882986/1100
AP: Tibor Lengyel
Rybárska 23
931 01 Šamorín
FC Pusté Úľany 2010
Poľská 309
925 28 P.Úľany
IČO: 42163161
137
Nominačná listina rozhodcov BFZ v súťažiach SFZ – ročník 2013/14
Rozhodcovia
Priezvisko a meno
Mail
01.
ČMIKO Peter
peter.cmiko@mfsr.sk
Mobil
02.
CHUDÁ Petra
petra_chuda@hotmail.com
0948 106 290
03.
KRUŽLIAK Ivan
ivankruzliak@gmail.com
0904 864 024
04.
MATÚŠ Roman
roman.matus410@gmail.com
0908 761 844
05.
PAVLÍK Jozef
jozefpavlik8@gmail.com
0905 538 065
06.
PÁCHNIK Pavol
pachnik@gmail.com
0905 101 898
07.
PIATKA Pavol
hyndor@gmail.com
0904 914 860
08.
SMOLÁK Michal
michalsmolak@orangemail.sk
0905 235 351
09.
SOMOLÁNI Adam
adamsomolani@gmail.com
0911 274 983
10.
ŠPAČEK Marek
marek.spacek@hotmail.com
0911 227 207
11.
ŠUNIAR Pavol
pavolsuniar@gmail.com
0905 746 234
12.
TRENČANSKÝ Tomáš
trenky15@azet.sk
0915 150 930
13.
TRUTZ Richard
trutzr@ta3.com
0903 632 595
0903 907 761
Nominačná listina rozhodcov BFZ v súťažiach SFZ – ročník 2013/14
Asistenti
Priezvisko a meno
Mail
01.
BEDNÁR Peter
bednar@markiza.sk
0907 404 365
Mobil
02.
BORSÁNYI Martin
borsim@azet.sk
0903 766 707
03.
BÓLLO Peter
peter.bollo@jci.com
0918 872 703
04.
CUNINKA Milan
cuninka.milan@gmail.com
0902 170 843
05.
DOBROVSKÝ Marián
dobrovsky.m@gmail.com
0918 663 482
06.
JANKOVIČ Marián
marian.jankovic@minv.sk
0905 281 468
07.
MARTINKOVIČ Peter
peter.martinkovic@schachermayer.sk
0903 378 788
08.
MARTIŠ Viktor
viktor.martis@sam-metalchem.sk
0918 630 534
09.
MÓKOŠ Tomáš
tomas.mokos@gmail.com
0905 437 050
10.
POZOR Ján
lippi138@gmail.com
0903 134 232
11.
Roszbeck Mário
roszbeckmario@gmail.com
0903 960 979
12.
SOMOLÁNI Tomáš
tomassomolani@zoznam.sk
0905 222 314
13.
ŠČURY Ján
janoscury@post.sk
0905 895 969
14.
TOMÁNEK Lukáš
bari103bg@azet.sk
0915 234 843
15.
VICIAN Martin
martin.vician@centrum.sk
0903 234 696
Nominačná listina delegátov BFZ v súťažiach SFZ – ročník 2013/14
Pozorovatelia rozhodcov
Priezvisko a meno
Mail
01.
CSABAY Roman
roman.csabay@gmail.com
02.
FAŠUNG Ján
jan.fasung@futbalsfz.sk
0902 937 009
03.
KOPČA Miloš
mikostav@stonline.sk
0903 245 060
04.
KRCHŇÁK Dušan
krchnakd@gmail.com
0902 937 042
05.
Likavský Peter
peter.likavsky@gmail.com
0905 264 581
06.
MARKO Jozef
jmarko@netax.sk
0905 602 394
07.
MEDVEĎ Vladimír
vmedved365@gmail.com
0904 804 812
08.
RICHTÁRIK Miroslav
orim42@azet.sk
0911 451 142
09.
SUCHÝ Ľubomír
lubomir.suchy@azet.sk
0903 761 434
10.
UDVARDY Ľubomír
lubomir.udvardy@futbalsfz.sk
0903 453 695
11.
ZÁBRANSKÝ Jaroslav
jaroslav.zabransky@futbalsfz.sk
0902 937 033
138
Mobil
0903 220 591
Nominačná listina delegátov BFZ v súťažiach SFZ – ročník 2013/14
Delegáti stretnutia
Priezvisko a meno
Mail
01.
BÓC Miroslav
miro.boc@gmail.com
Mobil
02.
CHOCHOLOUŠ Jozef
chocholous@chnch.sk
0908 717 100
03.
KOŠIČÁR František
Kosicar.frantisek@gmail.com
0904 545 797
04.
LÍŠKA Rudolf
rudofox@gmail.com
0905 654 030
05.
LÔNČÍK Milan
milanloncik@gmail.com
0904 847 740
06.
TARČI Mikuláš
m.tarci98@gmail.com
0905 940 417
07.
TOMÁŠOVÁ Renáta
renata.tomasova@zoznam.sk
0903 270 376
0904 897 302
Nominačná listina rozhodcov BFZ – súťažný ročník 2013/14
Majstrovstvo regiónu Bratislavy (MRB)
Priezvisko a meno
Mail
01.
BERNER Tomáš
tomas.berner@gmail.com
0910 931 933
Mobil
02.
Bláha David
davidblaha3@gmail.com
0908 021 970
03.
BOHUN Mário
bohun@centrum.sk
0905 310 882
04.
BRODY Milan
7brody@gmail.com
0949 378 322
05.
CVENGROŠ Peter
cvengi7@gmail.com
0944 557 870
06.
DUJAVA Daniel
danielldujava@gmail.com
0911 098 707
07.
FISCHER Marian
marianfischer219@gmail.com
0911 343 500
08.
HÁDEK Rastislav
rastislav.hadek@gmail.com
0903 946 917
09.
HAVRILA Marek
markh@centrum.sk
0917 361 121
10.
HENČEK Róbert
robert.hencek@gmail.com
0908 719 329
11.
CHROMÝ Andrej
andrej.chromy@gmail.com
0908 697 698
12.
JEŽÍK Peter
pichlacik@gmail.com
0903 391 587
13.
Lauer Lukáš
lukas.lauer5@gmail.com
0911 290 190
14.
MELÍŠEK Martin
melisek.martin22@gmail.com
0904 925 427
15.
MOSOR Tomáš
tomas.mosor@gmail.com
0948 528 505
16.
Parilák Boris
parilak.boris@gmail.com
0903 062 507
17.
POLAKOVIČ Ľuboslav
luboslav.polakovic@minv.sk
0911 733 747
18.
Rozinek Michal
rozinekm@centrum.sk
0915 312 462
19.
SMIRNOV Roman
roman.smirnov91@gmail.com
0949 403 579
20.
SMOLÍKOVÁ Katarína
ksmolikova@gmail.com
0915 734 196
21.
SRNA Tomáš
srna.tomas@gmail.com
0911 306 082
22.
Straka Tomáš
tomasstraka1987@gmail.com
0948 929 087
23.
TANGLMAYER Rastislav
romanatanglmayer@hotmail.com
0905 247 721
24.
TANUŠKA Róbert
rotan@centrum.sk
0910 796 017
25.
VAŠŠ Marián
marian.vass@gmail.com
0908 122 798
Nominačná listina rozhodcov BFZ – súťažný ročník 2013/2014
S4A / S4B
Priezvisko a meno
Mail
01.
ABRMAN Martin
m.abrman@gmail.com
0902 288 545
Mobil
02.
BOLDIŽÁR Miloš
boldizar.milos@gmail.com
0910 915 438
03.
ČERNÝ Pavol
cerny.pavol@gmail.com
0915 107 520
04.
DÁVID Dušan
dusan.david1@gmail.com
0904 937 479
05.
ĎURČO Martin
martin.durco@gmail.com
0908 185 511
06.
GAŽI Peter
peto@prohockeyshop.sk
0911 123 348
07.
GOSIOROVSKÝ Andrej
andrej.gosi@gmail.com
0907 100 053
139
08.
GUBANČOK Marek
gubi67@post.sk
0944 177 554
09.
HRAZDIRA Miroslav
miroslav.hrazdira@azet.sk
0905 615 522
10.
CHÁLKA Igor
i.chalka4@gmail.com
0903 341 364
11.
KOČICKÝ Igor
igorkocicky@gmail.com
0908 971 869
12.
Koštrna Lukáš
kostrna.lukas@gmail.com
0904 909 999
13.
KRIŽKO Milan
milan.krizko@gmail.com
0902 836 826
14.
Kudlica David
david.kudlica@post.sk
0908 390 009
15.
LACIŇÁK Jozef
jozo666@centrum.sk
0915 514 293
16.
LACKOVIČ Mário
m.mariolackovic@gmail.com
0918 334 860
17.
MALÁRIK Filip
fmalarik@gmail.com
0915 151 487
18.
MARETTA Tomáš
tmaretta@gmail.com
0948 066 513
19.
MARTINKOVIČ Peter st.
ofo14@azet.sk
0905 705 860
20.
MARTIŠKA Michal
michalmartiska21@gmail.com
0911 508 086
21.
MORAVEC Martin
moravec.m.martin@gmail.com
0911 500 901
22.
OLŠA Dušan
dusanolsa9@gmail.com
0910 180 277
23.
Pacalaj Jozef
jozef.pacalaj@centrum.sk
0915 039 385
24.
PINČEK Juraj
juraj.pincek@centrum.sk
0905 787 199
25.
Ralbovský Tomáš
ralbovsky.tomino@gmail.com
0915 246 188
26.
RUC Marián
rucinger@yahoo.com
0949 728 040
27.
SAMKO Karol
karolsamko@pobox.sk
0911 299 002
28.
SOMOŠI Ján
jan.somosi@gmail.com
0907 966 426
29.
VALKO Juraj
juraj.valko22@gmail.com
0908 955 787
30.
ZÁLESŇÁK Boris
boris.zalesnak@gmail.com
0905 285 558
Podmienečne zaradní (po splnení limitov fyzických previerok)
01.
BILČÍK Vladimír
cupacik1@azet.sk
0918 622 123
02.
ČIŽMÁR Ľubomír
lubomir.cizmar1976@gmail.com
0907 719 098
03.
DÁVID Marek
mdmarkooo@gmail.com
0911 299 466
04.
HAJNALA Martin
matkokubko-1@azet.sk
0915 693 824
05.
JANCURA František
FrancoJ@francoj.sk
0904 559 963
06.
JENDRUŠ Vladimír
vladojsc@gmail.com
0904 689 619
07.
KACHNIČ Ivan
ivan.kachnic@centrum.sk
0905 590 800
08.
KRČ Adrián
adriankrc@gmail.com
0948 299 944
09.
KRONERAFF Martin
kroneraff.martin@gmail.com
0902 188 097
10.
KŘIVAN Martin
martin-78@azet.sk
0903 496 394
11.
MYDLÁRIK Ľubomír
lu1@atlas.sk
0905 392 006
12.
ORLICKÝ Martin
m.orlicky@centrum.sk
0904 401 065
13.
ŠČEPÁN Rastislav
continental.scepan@azet.sk
0911 721 079
Nominačná listina delegátov BFZ – súťažný ročník 2013/14
Majstrovstvo regiónu Bratislavy (MRB)
Priezvisko a meno
Mail
01.
BEŇO Karol
beno.karol@gmail.com
02.
BRODY Milan
lubica.brodyova@stuba.sk
0949 276 190
03.
DARLEA Adrián
darlea.adrian@zsr.sk
0903 272 572
04.
HÁJEK Anton
tono.hajek@centrum.sk
0905 742 563
05.
CHLÁDEK Gabriel
gabrielchladek@gmail.com
0905 559 716
06.
JABLONICKÝ Miroslav
mijablonicky@gmail.com
0905 544 149
07.
KELLER Jozef
j.keller@auxilius.sk
0905 273 932
08.
ĽUPTÁK Štefan
s.luptak@centrum.sk
0908 733 349
09.
MINÁRIK Pavol
minarikp4458@azet.sk
0911 397 156
140
Mobil
0903 432 547
10.
POGÁNY Juraj
jurajpogy@zoznam.sk
0905 267 813
11.
PRÍKOPA Pavel
pavel.prikopa@centrum.sk
0905 474 471
12.
SEDLÁK Pavel
psedlak@azet.sk
0903 109 627
13.
SOMOLÁNI Kamil
kamilsomolani@gmail.com
0903 723 828
14.
ŠURAN Augustín
suran.gusto@centrum.sk
0903 401 462
15.
TRUCHLÝ Miroslav
maxotruchly@gmail.com
0902 129 702
Nominačná listina delegátov BFZ – súťažný ročník 2013/2014
S4A / S4B
Priezvisko a meno
Mail
01.
BANIČ Alojz
abanic@azet.sk
0904 146 979
Mobil
02.
DADYKIN Róbert
robert.dadykin@gmail.com
0905 454 250
03.
LAZAR Rudolf
rudo.lazar@gmail.com
0911 260 205
04.
LEŽOVIČ Alexander
alexander.lezovic@gmail.com
0905 716 401
05.
MARCZELL Alexander
marczell.alexander@zoznam.sk
0905 648 047
06.
MAZANEC Peter
peter.mazanec@zoznam.sk
0948 238 333
07.
MINAROVIČ Jozef
minka@post.sk
0918 023 520
08.
ONDRUŠEK Vladimír
vond25@gmail.com
0905 973 126
09.
RÁŠO Milan
raso.milan@centrum.sk
0907 163 400
10.
SLEZÁK Jozef
denisa.slezakova@nou.sk
0908 434 636
11.
VAŠKO Juraj
jurajvasko@post.sk
0904 805 824
12.
Vyletel Jozef
jozef.vyletel@azet.sk
0948 512 176
Nominačná listina rozhodcov ObFZ Bratislava – mesto / súťažný ročník 2013/2014
Priezvisko a meno
Adresa bydliska
1.
ADÁMIK Roman
851 02 Bratislava, Romanova 23
Mobil
2.
BARIN Ivan
821 03 Bratislava, Komárnická 24
0911 266 356
3.
BIELY Šimon
974 01 Banská Bystrica, Nemčianska 9
0904 627 816
4.
BOČÁK Jozef
821 07 Bratislava, Korytnická 1
0905 938 610
5.
DANO Marcel
841 02 Bratislava, K. Adlera 1
0910 629 662
6.
DOLEŽAL Roman
831 06 Bratislava, Úžiny 3
0902 594 198
7.
JANCO Peter
026 01 Dolný Kubín, M. Hattalu 14
0915 141 331
8.
JAŠŠO Miroslav
029 52 Hruštín, Dedina 705
0903 175 043
9.
KOCUREK Tomáš
052 01 Spišská Nová Ves, Hutnícka 7
0910 291 164
10.
KOVÁČ Peter
841 08 Bratislava, J. Smreka 4
0918 654 909
11.
KRAMÁR Maroš
038 61 Vrútky, gen. A. Kordu 3
0904 550 794
12.
KRAVÁRIK Oliver
821 05 Bratislava, Čečinová 16/E
0918 750 504
13.
KRČOVÁ Mária
821 07 Bratislava, Železničná 3
0902 479 582
14.
KUZMOVÁ Barbora
821 07 Bratislava, Dudvážska 18
0902 659 848
15.
LACENA Michal
851 07 Bratislava, Antolská 4
0910 402 631
16.
LOVÁS Patrik
831 01 Bratislava, Na revíne 19
0904 027 651
17.
LUPTÁK Vladimír
962 04 Kriváň, Kriváň 303
0905 303 421
18.
MACALA Dávid
052 05 Spišská Nová Ves, Štúrovo nábr. 6/19
0904 637 968
0944 384 912
0904 426 432
19.
MATEJOVÁ Gabriela
966 01 Hliník nad Hronom, Mierová 616
20.
MIČURA Juraj
841 07 Bratislava, Eisnerova 11
0908 845 183
21.
MIHÁL Martin
831 53 Bratislava, Kadnárova 20
0902 433 826
22.
MISTRÍK Michal
977 01 Brezno, MPČL 52
0918 102 362
141
23.
NAVRÁTIL Jozef
821 06 Bratislava, Lotyšská 34
0907 273 112
24.
NOSEK Boris
821 07 Bratislava, Dudvážska 7
0904 691 837
25.
ORLÍKOVÁ Marianna
821 07 Bratislava, Baltská 3
0911 282 766
26.
RATAJ Tomáš
841 05 Bratislava, Ľ. Fullu 3
0910 369 426
27.
SABO Peter
851 07 Bratislava, Antolská 8
0914 203 862
28.
SAVČINSKÝ Michal
841 04 Bratislava, Kuklovská 7
0907 898 919
29.
STRAKA Martin
821 02 Bratislava, Astronomická 5
0907 299 066
30.
SVRČAN Andrej
034 01 Ružomberok, Jelence 15
0917 275 054
31.
SZÁKALL Peter
924 01 Galanta, Slnečná 63
0905 593 403
32.
ŠVÁRNY Richard
841 05 Bratislava, Ľ. Fullu 44
0910 543 417
33.
TAKÁČ Martin
841 08 Bratislava, P. Horova 8
0910 188 611
34.
TEŤÁK Ján
029 52 Hruštín, Slnečná 142/26
0949 409 010
35.
TRISKAL James
821 06 Bratislava, Bieloruská 10
0903 182 972
36.
VÁCLAV Jozef
821 04 Bratislava, Na križovatkách 37/A
0903 212 144
Nominačná listina delegátov ObFZ Bratislava – mesto / súťažný ročník 2013/2014
Priezvisko a meno
Adresa bydliska
1.
BERKOVIČ Alexander
851 10 Bratislava, Balkánska 78
Mobil
2.
DOBOŠ Ján
851 01 Bratislava, Vilová 33
0911 415 636
3.
LEHUTA Rudolf
851 01 Bratislava, Belinského 9
0905 154 793
4.
RANDA Vladimír
821 08 Bratislava, Miletičova 46
0905 612 457
0908 127 676
Nominačná listina rozhodcov ObFZ Bratislava – vidiek – súťažný ročník 2013/2014
Priezvisko a meno
Adresa bydliska
Tel.: - byt
Tel.: zamest.
Mobil
1.
AUGUSTOVIČ Peter
Vinohradská 4, 900 28 Ivanka p. Dunaji
-
-
0908/556955
2.
BIHÁRY Mário
Sokolská 47, 900 89 Častá
-
-
0908/112011
3.
BOČÁK Ján
Kazanská 19, 821 06 Bratislava
-
-
0915/661079
4.
BOŠKO Ľuboš
Riazanská 87, 831 02 Bratislava
-
-
0903/276399
5.
BREJCHA Milan
Prostredná 147/14, 900 21 Svätý Jur
-
-
0904/335525
6.
ĎURČO Peter
Malé námestie 4, 901 01 Malacky
-
-
0918/363981
0904/057282
7.
GAJARSKÝ Slavomír
Technická 5821 04 Bratislava
-
-
8.
GILAN Miroslav
Záhorácka 1935/85, 901 01 Malacky
-
-
0908/747656
9.
HABO Róbert
Bystrická 32, 902 01 Pezinok
-
-
0904/968 958
10.
HOŠO Ladislav
Horný dvor 7, 900 27 Bernolákovo
-
-
0949/249908
11.
HUDY Radovan
Záhorácka 5/54, 901 01 Malacky
-
-
0904/762525
12.
HURBAN Marián
Pernek č. 11, 900 53 Pernek
-
-
0905/605438
13.
HÚSKA Peter
Bratislavská 126, 902 01 Pezinok
-
-
0904/250699
14.
HUŠEK Ján
Dráhy č.d. 602, 908 71 Mor.Sv. Ján
-
-
0944/462788
15.
KARDELIS Milan
Nobelova 8, 831 02 Bratislava
-
-
0904/365065
16.
KOVÁČ Ľubomír
Pri pálenici 15, 900 28 Ivanka pri Dunaji
-
-
0948/020256
17.
LIESKOVSKÝ Pavol
Dolná 111, 900 01 Modra
-
-
0944/376497
18.
MIČURA Juraj
Šoltésovej 45, 811 08 Bratislava
-
-
0908/845183
19.
MIŠKO Róbert
Vlárska 11, 831 01 Bratislava
-
-
0903/450112
20.
OLŠA Marcel
ČA 745, 900 86 Budmerice
-
-
0902/265059
142
21.
OPÁLEK Peter
Ružová 527, 900 89 Častá
-
-
22.
PATLEVIČ Miroslav
Šoltésovej 45, 811 08 Bratislava
-
-
0911/444533
23.
PIRNÍK Andrej
Sološnica 14, 906 37 Sološnica
-
-
0903/903320
24.
POLAKOVIČ Andrej
Severná 32, 919 43 Cífer
-
-
0949/268269
25.
RYBÁR Peter
Vavilovova 22, 851 01 Bratislava
-
-
0903/768336
26.
STRAPEK Jakub
Hlavná č. 10, 900 42 Miloslavov
-
-
0908/029295
27.
SUROVSKÝ Štefan
Bernolákova 28, 901 01 Malacky
-
-
0917/452824
28.
VIŠVÁDER Vojtech
Vysoká pri Morave, 900 66 Vysoká p/M
-
-
0902/508767
29
ZÁRECKÝ Ján
Nerudova 5, 917 01 Trnava
-
-
0905/279798
30.
ZBOROVAN Jozef
Bratislavská 64, 902 01 Pezinok
-
-
0908/769803
31.
ŽILAVÝ Viktor
J. Kráľa 634, 908 73 Veľké Leváre
-
-
0911/173340
32.
MRVA Peter
Hečkova 94, 903 01 Senec
-
-
0903/444154
0917/638989
Nominačná listina delegátov ObFZ Bratislava - vidiek – ročník 2013/2014
Priezvisko a meno
Adresa bydliska
Tel.: - byt
Tel.: zamest.
Mobil
1.
BLECHA Ján
Bratislavská 37/A, 941 06 Bratislava
-
-
0903/442425
2.
FARBULA Ján
Muškátová 3, 902 01 Pezinok
-
-
0905/526761
3.
FARKAŠ Roman
Moyzesova 46, 902 01 Pezinok
-
-
0903/386652
4.
HILKA Štefan
Jablonové 311, 900 54 Jablonové
-
-
0915/233375
5.
LUKEŠ František
Nová 546, 908 73 Veľké Leváre
-
-
0902/281434
143
Download

rozpis - Bratislavský Futbalový Zväz