NÁVRH
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2015,
ktorým sa upravujú podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb
na trhových miestach v obci Košťany nad Turcom
Obec Košťany nad Turcom v súlade s § 4 ods. 3 písm. d) a i), § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, v súlade s § 3 ods. 8
zákona č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových
miestach a v súlade s § 22 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších
predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“)
I. ČASŤ
Všeobecné ustanovenia
§1
Predmet úpravy
1. Toto VZN upravuje najmä:
a) zriadenie trhových miest na území obce Košťany nad Turcom,
b) podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach,
c) druhy predávaných výrobkov a poskytovaných služieb na trhových miestach,
d) trhové miesta a prevádzkový čas na trhových miestach,
e) príležitostné trhy,
f) povinnosti predávajúcich na trhových miestach.
§2
Základné pojmy
1. Na účely tohto VZN sa rozumie:
a) trhovým miestom je trhovisko, stánok s trvalým stanovišťom, verejné priestranstvo určené
na príležitostný trh alebo na ambulantný predaj,
b) príležitostným trhom je predaj výrobkov a poskytovanie služieb na priestranstve dočasne
určenom na takýto predaj,
c) ambulantným predajom je predaj v stánkoch s dočasným stanovišťom, predaj
na prenosných predajných zariadeniach, predaj v pojazdnej predajni a sezónny predaj
na verejnom priestranstve pred prevádzkarňou.
2. Za trhové miesto sa považuje aj iné ako verejné priestranstvo alebo nebytový priestor, ktorý nie
je prevádzkarňou, v ktorom sa uskutočňuje ambulantný predaj alebo príležitostný trh.
3. Predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach musí vyhovovať platným právnym
predpisom.
II. ČASŤ
Zriadenie trhových miest, podmienky predaja, druhy služieb, správa trhového miesta
§3
Zriadenie trhových miest
1. Trhové miesto zriaďuje obec. Trhové miesto môže zriadiť aj iná osoba na základe povolenia
na zriadenie trhového miesta, ktoré vydáva obec.
2. Pri povoľovaní zriadenia trhového miesta prihliada Obec Košťany nad Turcom (ďalej len
„obec“) na ochranu verejného poriadku, účelnosť, bezpečnosť a kultúrnosť predaja výrobkov a
poskytovania služieb v zmysle platných právnych predpisov.
3. Pre predaj výrobkov, poskytovanie služieb a ambulantný predaj na území obce sú určené tieto
trhové miesta:
1
a) vyčlenené verejné priestranstvo pred kultúrnym domom,
b) sála kultúrneho domu,
c) verejné priestranstvo v kole pod lipami,
d) areál futbalového ihriska.
4. Trhové dni v obci sú určené na:
 pondelok až piatok v čase od 7.30 hod. do 16.00 hod.
 sobotu v čase od 6.00 hod. do 12.00 hod.
5. Na trhových miestach uvedených v ods. 2 sa môže na základe povolenia obce konať príležitostný
trh v dňoch a v čase, ktoré budú uvedené v povolení na zriadenie príležitostného trhu.
§4
Podmienky predaja
1. Predávať výrobky a poskytovať služby na trhových miestach možno len na základe povolenia
na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste. Obec vydá povolenie na predaj
výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste osobe, ktorá preukáže splnenie
nasledovných podmienok:
a) fyzické osoby a právnické osoby oprávnené na podnikanie (§ 2 ods. 2 Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov, zákon č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov),
b) fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo
chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny (zákon č. 105/1990 Zb. v znení neskorších
predpisov, § 2 ods. 3 zákona č. 634/1992 Zb. v znení neskorších predpisov),
c) fyzické osoby predávajúce vlastné použité výrobky v primeranom množstve medzi sebou.
2. Povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste sa vydáva na základe
žiadosti o povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste. Splnenie
podmienok sa preukazuje predložením:
a) kópie oprávnenia na podnikanie podľa osobitných predpisov, žiadateľ na žiadosť obce
predloží originál oprávnenia na podnikanie na nahliadnutie,
b) čestného vyhlásenia žiadateľa o tom, že všetky predávané výrobky pochádzajú z jeho vlastnej
pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo ide o lesné plodiny,
c) čestného vyhlásenia žiadateľa o tom, že všetky ním predávané výrobky sú jeho vlastné
použité výrobky predávané v primeranom množstve,
d) doklad preukazujúci splnenie požiadaviek na predaj výrobkov a poskytovanie služieb podľa
osobitných predpisov, ak ide o predaj výrobkov a poskytovanie služieb, na ktorý sa taký
doklad vyžaduje,
e) fotokópia strany označenej ako ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU z knihy elektronickej
registračnej pokladnice žiadateľa, na ktorej je zaznamenané pridelenie daňového kódu
elektronickej registračnej pokladnice, alebo čestné vyhlásenie žiadateľa s uvedením
ustanovení osobitného predpisu, že nie je povinný na predaj výrobkov a poskytovanie služieb
používať elektronickú registračnú pokladnicu.
§5
Správa trhového miesta
1. Správcom trhového miesta je Obec Košťany nad Turcom, ktorá je vlastníkom nehnuteľnosti,
na ktorej sa prevádzkuje trhové miesto. Obec ako správca trhového miesta môže túto správu
zveriť fyzickej alebo právnickej osobe oprávnenej na správu trhoviska, tržnice alebo
príležitostného trhu.
2. Pre trhovisko, tržnicu a príležitostný trh je správca trhoviska povinný vypracovať trhový
poriadok. Trhový poriadok je správca trhoviska povinný zverejniť na viditeľnom mieste a
zabezpečiť dodržiavanie trhového poriadku a ostatných podmienok pri predaji výrobkov a
poskytovaní služieb.
2
§6
Zákaz predaja niektorých výrobkov
Na trhových miestach sa zakazuje predávať:
a) zbrane a strelivo,
b) výbušniny a pyrotechnické výrobky,
c) tlač a iné veci, ktoré ohrozujú mravnosť,
d) tabak a tabakové výrobky a výrobky, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak,
e) liehoviny, destiláty a spotrebiteľsky balené alkoholické nápoje; zákaz sa nevzťahuje na predaj
liehovín a destilátov na príležitostných trhoch,
f) jedy, omamné a psychotropné látky,
g) lieky,
h) automobily, motocykle, ich súčiastky a príslušenstvo,
i) chránené živočíchy, exempláre živočíchov, nebezpečné živočíchy a invázne druhy živočíchov,
j) živé zvieratá; zákaz sa nevzťahuje na predaj sladkovodných trhových rýb a na predaj domácej
vodnej hydiny, domácej hrabavej hydiny, domácich králikov, psov, mačiek a drobných
hlodavcov a na propagačné predajné podujatia organizované zväzmi a združeniami chovateľov
zvierat na základe súhlasného stanoviska príslušného orgánu veterinárnej správy,
k) chránené rastliny, exempláre rastlín a invázne druhy rastlín,
l) huby okrem čerstvých jedlých húb a spotrebiteľsky balených sušených húb, ktoré boli
spracované v prevádzkarni, ktorá spĺňa požiadavky podľa osobitných predpisov.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
§7
Obmedzenie predaja výrobkov
Na trhových miestach sa môžu predávať iba potraviny, na ktoré vydá súhlasné stanovisko
príslušný orgán úradnej kontroly potravín (§ 23, ods. 8 zákona č. 152/1995 Z.z. v znení
neskorších zmien a doplnkov).
Jedná sa o potraviny, ktoré možno predávať ambulantne a podmienky ich predaja:
a) čerstvé mäso, mäsové výrobky (splnenie požiadaviek a nariadenia o hygiene potravín
v zmysle platných právnych predpisov),
b) mlieko a mliečne výrobky (splnenie požiadaviek a nariadenia o hygiene potravín v zmysle
platných právnych predpisov),
c) pekárenské výrobky, originálne balené cukrárenské výrobky, cukrovinky, trvanlivé pečivo,
káva, čaj, cestoviny (môže dodávať len oprávnený výrobca),
d) rastlinné produkty: ovocie, zelenina, kvety, priesady, osivá, ozdobné kry, ovocné stromčeky,
vianočné stromčeky, balená kvasená kapusta, sušené ovocie ale iba balené výrobcami na to
oprávnenými, orechy, mak (prvovýrobcom musí byť zachovaná ich bezpečnosť, kvalita a
výživová hodnota),
e) vajcia (môže priamo predávať alebo dodávať len prvovýrobca, ktorý vykonáva prvovýrobu
vajec určených na ľudskú spotrebu a s ňou spojené operácie a ktorého chov nosníc je
na dodávanie malých množstiev vajec osobitne zaregistrovaný),
f) med určený na ľudskú spotrebu (môže dodávať len prvovýrobca, ktorý je držiteľom včelstiev,
vykonáva zber a balenie včelieho medu vo vlastných priestoroch a je na dodávanie alebo
priamy predaj medu osobitne zaregistrovaný podľa trvalého pobytu držiteľa včelstiev alebo
umiestnenia včelstiev),
Spotrebné výrobky, najmä textilné výrobky, odevné výrobky, obuv, domáce potreby,
elektrotechnické výrobky, drobný tovar, papierenské výrobky, kozmetika, drogériový tovar a
hračky, sa môžu predávať v obci iba v kultúrnom dome, na príležitostných trhoch a v pojazdných
predajniach.
Elektrotechnické výrobky, ktoré sú určené na napájanie z elektrickej siete, sa môžu predávať iba
v kultúrnom dome, v ktorom sú vytvorené podmienky na bezpečné vyskúšanie ich funkčnosti.
Športové potreby sa môžu predávať iba v kultúrnom dome a v pojazdných predajniach,
Obmedzenia podľa odseku 3, 4, 5 sa nevzťahujú na propagačné predajné akcie spojené
3
s podporou predaja a uvádzaním nových výrobkov na trh.
§8
Druhy poskytovaných služieb
Na trhových miestach možno poskytovať tieto služby:
a) pohostinské a reštauračné služby, rýchle občerstvenie a stravovanie,
b) brúsenie nožov, nožníc a nástrojov,
c) oprava dáždnikov,
d) oprava a čistenie obuvi,
e) kľúčové služby,
b) ďalšie služby, ktoré obec uzná za vhodné.
§9
Ambulantný predaj v obci
1. V obci sa ambulantne môžu predávať
a) knihy, periodická tlač, originály alebo rozmnoženiny audiovizuálnych diel alebo iných diel,
b) drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky,
c) spotrebné výrobky,
d) jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste,
e) balená zmrzlina,
f) potraviny v súlade s § 7 ods. 1 a 2,
g) kvetiny,
h) žreby okamžitých lotérií a žrebovacích vecných lotérií.
2. Predávať potraviny z motorových vozidiel možno len vtedy, ak sú vozidlá na takúto činnosť
technicky a hygienicky prispôsobené tak, aby nebola narušená kvalita a bezpečnosť potravín.
3. Ambulantný predaj pri cestách mimo obce sa zakazuje.
§ 10
Príležitostné trhy
1. Obec zriaďuje príležitostné trhy pri príležitosti konania sa športových a kultúrnych podujatiach.
2. Povolenia k ďalším príležitostným trhom vydáva obec na základe žiadosti podľa individuálneho
posúdenia.
§ 11
Povinnosti predávajúcich na trhových miestach
1. Predávajúci na trhovom mieste je povinný:
a) označiť svoje predajné zariadenie podľa osobitných predpisov,
b) dodržiavať trhový poriadok trhoviska a príležitostného trhu,
c) používať elektronickú registračnú pokladnicu podľa osobitných predpisov,
d) udržiavať miesto predaja výrobkov a poskytovania služieb v čistote, po skončení predaja
zanechať predajné miesto čisté a upratané,
e) zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou,
f) vykonávať pri predaji váženého tovaru váženie spôsobom umožňujúcim spotrebiteľovi
kontrolu správnosti váženia,
g) dodržiavať ostatné podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb podľa osobitných
predpisov.
2. Predávajúci na trhovom mieste je povinný predložiť správcovi trhoviska, správcovi trhového
miesta s ambulantným predajom a orgánu dozoru:
a) doklad o oprávnení na podnikanie, povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb
na trhovom mieste a preukaz totožnosti,
b) povolenie na užívanie predajného zariadenia a doklad o zaplatení nájomného za predajné
zariadenie alebo predajnú plochu alebo doklad o zaplatení vstupného na príležitostných
4
trhoch,
c) zdravotný preukaz a posudok príslušného orgánu na ochranu zdravia, ak to vyžaduje charakter
predávaného tovaru a poskytovaných služieb,
d) pri predaji húb osvedčenie o odbornej spôsobilosti,
e) doklad o nadobudnutí tovaru; doklad sa nevyžaduje, ak ide o predaj vlastných použitých
výrobkov medzi fyzickými osobami v primeranom množstve.
3. Osoba oprávnená predávať výrobky na trhových miestach je povinná poskytnúť orgánom dozoru
na ich požiadanie vysvetlenie o pôvode tovaru, ak tie nadobudnú podozrenie, že predávané
výrobky pochádzajú z inej ako vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti.
III. ČASŤ
§ 12
Orgány dozoru a sankcie
1. Dozor nad dodržiavaním zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a
poskytovaní služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb.
o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, zákona č. 152/1995 Zb. o potravinách
vykonávajú orgány dozoru, ktorými sú:
a) Slovenská obchodná inšpekcia,
b) Orgány úradnej kontroly potravín, ak ide o predaj potravín,
c) Obec Košťany nad Turcom - starosta obce, poslanci obecného zastupiteľstva, zamestnanci
obce.
2. Postupy orgánov, vykonávajúcich dozor nad dodržiavaním tohto VZN a platnej právnej úpravy,
ako aj príslušné sankčné postihy za porušovanie povinností, vyplývajúcich z uvedených
právnych noriem, sú zakotvené v § 11 a § 12 zákona NR SR č. 178/1998 Zb. z. o podmienkach
predaja výrobkov v znení neskorších zmien a doplnkov.
§ 13
Súčinnosť
Ak sa zamestnancom orgánov dozoru pri výkone úloh, na ktoré sú oprávnení, kladie fyzický odpor
alebo ak sa im sťažuje alebo marí výkon dozoru podľa tohto zákona, alebo ak sa taký odpor alebo
prekážky očakávajú, môžu zamestnanci orgánov dozoru požiadať pri plnení týchto úloh o súčinnosť
Policajný zbor.
IV. ČASŤ
Zrušovacie a záverečné stanovenia
1.
2.
3.
4.
§ 14
Záverečné ustanovenia
Toto VZN bolo posúdené Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou v Martine dňa
21.1.2015.
Toto VZN bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva v Košťanoch nad Turcom č. ... zo
dňa ...
Dňom účinnosti tohto VZN sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2010, ktorým sa upravujú
podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v obci Košťany nad
Turcom a dodatok č. 1, 2 a 3/2010.
Účinnosť nadobúda 15-tym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli obce.
Ing. Marián Bunganič
starosta obce
5

Uvedený návrh VZN č. 1/2015, ktorým sa upravujú podmienky predaja výrobkov
a poskytovania služieb na trhových miestach v obci Košťany nad Turcom bol vyvesený n
a pripomienkovanie na úradnej tabuli obce:
dňa :

pečiatka
podpis: .................................
Uvedené VZN č. 1/2015, ktorým sa upravujú podmienky predaja výrobkov a poskytovania
služieb na trhových miestach v obci Košťany nad Turcom bolo po jeho schválení Obecným
zastupiteľstvom v Košťanoch nad Turcom vyvesené na úradnej tabuli obce:
dňa :

podpis: .................................
Uvedený návrh VZN č. 1/2015, ktorým sa upravujú podmienky predaja výrobkov
a poskytovania služieb na trhových miestach v obci Košťany nad Turcom bol zvesený z úradnej
tabule obce:
dňa :

pečiatka
pečiatka
podpis: .................................
Uvedené VZN č. 1/2015, ktorým sa upravujú podmienky predaja výrobkov a poskytovania
služieb na trhových miestach v obci Košťany nad Turcom bolo zvesené z úradnej tabule obce:
dňa :
pečiatka
podpis: ..................................
6
Download

Návrh - VZN č. 1/2015, ktorým sa upravujú podmienky predaja