Společenství pro dům Mimoňská č.p. 633-643, sídlo: Praha 9, Mimoňská 639/12,
iČ: 274 32 220
ZÁPIS ZE SCHŮZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ BYTŮ 2014
Podle článku VI. odstavce 4 Stanov společenství vlastníků jednotek Společenství pro dům Mimoňská č. p.
633-643, Praha 9, svolal výbor schůzí shromáždění vlastníků na 24.11.2014
Program:
Předpokládaný program:
1.
2.
3.
Úvod
Zpráva mandátová o účasti na shromáždění
Zpráva výboru o hospodaření společenství:
a) Schválení účetní uzávěrky za rok 2013, zhodnocení hospodaření 2014
b) Provedené opravy v roce 2014, návrh oprav na rok 2015
c) Zpráva o úklidu a personalistika v roce 2014, návrh na rok 2015
d) Ostatní (zeleň, webové stránky, dohledová kamera, pozemek
okolo domu, aktualizace stanov dle OZ)
e) Informace o používání internetového portálu ISTA
f) Návrh rozpočtu na rok 2015
4. Zpráva správce objektu o činnosti
5. Zhodnocení činnosti výboru za rok 2014
6. Návrh usnesení ze shromáždění a hlasování k přijetí usnesení
7. Diskuse
8. Závěr shromáždění
Ad 1-2) Po celou dobu shromáždění bylo přítomno 73,66 % vlastníků jednotek.
Všechny přítomné vlastníky uvítal předseda Ing. Butovič, který program shromáždění zahájil prezentací
o správě domu a poděkoval za vysokou účast na shromáždění.
Ad 3a) Ing. Bauer seznámil přítomné s roční finanční uzávěrkou za rok 2013 a předpokladem čerpání
finančních prostředků v roce 2014.
AKTIVA (v tis.)
PASIVA (v tis.)
Krátkodobý majetek celkem
Pohledávky celkem
Krátkodoh‘ finanční majetek celkem
Aktiva celkem
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (v tis.):
Náklady: osobní náklady celkem
ostatní náklady celkem
náklady celkem
Výsledek hospodaření před zdaněním
Výsledek hospodaření po zdanění
11 226
S 938
5 287
11 226
807
10
817
21
21
Vlastní zdroje celkem
Výsledek hospodaření celkem
zdroje celkem
Dlouhodobé závazky celkem
Krátkodobé závazky celkem
Pasiva celkem
21
21
11 205
3 466
7 739
11 226
Výnosy: ostatní výnosy celkem
838
ROK 2014: průběžný stav financí (údaje od 1.1.2014 do 3 1.10.2014):
Běžný účet č. 1
584 468,32 Kč
Běžný účet č. 2 spořící
5 063 128.39 Kč
Celkem běžné účty
5 647 596,71 Kč
Výnos z BÚ úrok
18402,21 Kč
Bank. poplatky
8 689,00 Kč
FO tvorba
4 850 347,29 Kč
Čerpání FO (vč. zápočtu výnosů)
885 3 28,34 Kč
ZůstatekFOk3l.10.2014
3 965018,9SKč
Pohledávky za vlastníky k 3 1.10.2014
17638,00 Kč
-
-
—
-
-
-
-
-
-
-
-
—
PLÁNOVANÉ AKCE V ROCE 2015
1 600.000,- Kč
a) Nátěr a oprava zábradlí lodžií
Nátěr zábradlíje ve špatném stavu. Poslední nátěr byl proveden v roce 2002. Bude třeba prvky
zábradlí očistit, odrezit, přtadně opravit aprovést nový kvalitní nátěr (Álkyton). Najižnífasádě se
práce budou provádět horolezeckou technikou (bez nutnosti vstupování do bytů), na severnífasádě z
lodžiL
b) Instalace vypouštěcích ventilů
55.000,- Kč
a změna polohy uzávěrů v 636 a 640
Drobné
opravy
180.000,Kč
c)
25.000.- Kč
d) Úpravy zeleně
Celkem
1.860.000,- Kč
Ad 3c) Ing. Horáková informovala o úklidu a personalistice. Zdůraznila problematiku:
úklidu stejní pracovníci, prováděna pravidelná kontrola
nepořádku na chodbách, které jsou z legislativního hlediska veřejnými prostorami. Zejména
z požárního hlediska je tyto nutné zachovávat zcela průchozí a neumisťovat zde skříně, botníky,
květiny, apod. Toto potvrzuje i zpráva revizního technika v oblasti požární bezpečnosti, který nám
každoročně vytýká přítomnost nábytku apod. v únikových prostorách. Vyzvala přítomné, aby
zjednali nápravu.
deratizace provedené v roce 2014
v zimním období bude probíhat odchyt holubů, který zajišt‘uje bezplatně UMC Praha 9
technik objektu p. Pumr
-
—
-
-
-
-
—
Ad 3d) Ing. Butovič zmínil:
provedenou úpravu zeleně v okolí domu (v roce 2014 pro SVJ nulové náklady). I pro další období
bude výbor SVJ spolupracovat s MC Praha 9 (snaha o zlepšení údržby zeleně). Poděkoval všem
vlastníkům, kteří se o zeleň nezištně starají.
-
Ad 3d) Ing. Radotínský informoval 0:
webových stránkách společenství, které slouží ke zveřejňování aktuálních informací a k usnadnění
kontaktu mezi členy a výborem SVJ. Lze si zde stáhnout základní dokumenty SVJ, jako například
stanovy, zápisy ze shromáždění, požární směrnice a další. Informoval, že na začátku května došlo k
jejich modernizaci bylo automatizováno odesílání aktualit na maily přihlášených uživatelů a
zároveň byly stránky optimalizovány pro zobrazení na mobilních zařízeních. Stránky se těší
vzrůstající oblibě. V kalendářním roce 2014 zaznamenaly více než 3000 (loni 800) návštěv, z toho
téměř 1200 unikátních (loni 340) a bylo přeneseno zhruba 830 Mb dat.
uzavření 4 smluv o pronájmu předchodbiček (v souladu s usnesením shromáždění SVJ z roku 2013)
doplnění dalších 2 stoj anů na kola do kočárkáren
zakoupení 10 kg fasádní barvy Baumit
instalaci jednotných samolepek na vstup do technického podlaží odpovídajících normovému
označení
-
-
-
-
-
-
Ad 3d) Ing. Butovič informoval 0:
instalaci kamery Městské policie (od 04.20 14) na našem objektu (vchod č.637)
jednání s OSM UMC Praha 9 ohledně pozemku č.640/7, který obklopuje náš dům. V současné době
není zatížen žádným restitučním sporem ani není uvažováno s jeho prodejem. Výbor bude
pravidelně sledovat vývěsní desku MC Praha 9.
nutnosti uvést stanovy SVJ do souladu s platným Občanským zákoníkem. Výbor SVJ připraví návrh,
který bude předložen v průběhu roku k posouzení a schvalován na dalším shromáždění vlastníků
v roce 2015.
Ad 3e) Ing. Butovič informoval o možnosti kontroly spotřebovaného tepla a teplé a studené vody
prostřednictvím internetového portálu www.ista.cz. Názorně předvedl způsob práce s portálem a
zodpověděl položené dotazy (před zahájením shromáždění všichni účastníci obdrželi přístupové jméno a
heslo, ostatním bude distribuováno osobně po shromáždění, v případě nezastižení vloženo do poštovních
schránek)
-
-
-
5.
Shromáždění bere na vědomí zprávu výboru a zprávu správce objektu, SBD Praha, a nemá vůči nim
námitek.
Výsledek hlasování: ze všech vlastníků 73 ‚66% pro, 0% proti, 0% se zdrželo (100% zúčastněných)
Schváleno
6.
Shromáždění schvaluje následující plán rekonstrukcí a oprav v roce 2015:
e) Nátěr a oprava zábradlí lodžií
f) Instalace vypouštěcích ventilů
a změna polohy uzávěrů v 636 a 640
g) Drobné opravy
h) Úpravy zeleně
I 600.000,- Kč
55.000,- Kč
180.000,- Kč
25.000,- Kč
Výsledek hlasování: ze všech vlastníků 73,66% pro, 0% proti, 0% se zdrželo (100% zúčastněných)
Na shromáždění neschváleno (zajištěno v souladu se stanovami dodatečnými hlasovacími lístky).
Schůze byla ukončena cca ve 20:00 hod.
Q
Zapsal Ing. Butovič
V Praze dne 9.12.2014
Přílohy:
1. Usnesení shromáždění vlastníků konaného 24.11.2014
Download

Shromazdeni 2014 - SVJ Mimoňská 633-643