2/
10. február 2014
Oznamovacia povinnosť rodičov
Zákon č. 433/2013 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zá−
kona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších
predpisov (ďalej len "zákon"), nadobudne účinnosť dňom
1.2.2014.
l Koho sa to týka?
Zákon sa týka výlučne neza−
opatrených detí, ktoré od ú−
činnosti zákona, teda po 1. 2.
2014 dovŕšili vek troch ro−
kov.
l Kde treba dieťa
ohlásiť?
Ohlasovanie treba uskutoč−
niť na miestne príslušnom
Úrade práce, sociálnych vecí
a rodiny podľa miesta trva−
lého bydliska, a to písomnou
formou na formulári potvr−
denia, ktorý je zverejnený
na webovej stránke ústredia
a úradov práce. Ak má zá−
konný zástupca dieťaťa, kto−
rý starostlivosť nahlasuje, k
dispozícii elektronický pod−
pis, možno oznámenie zaslať
elektronickou formou.
l Ktoré deti
netreba ohlásiť?
Osoby, ktorým bolo pre−
dĺžené vyplácanie rodičov−
ského príspevku z dôvodu
nepriaznivého zdravotného
stavu dieťaťa do 6 rokov v
zmysle zákona túto ohlaso−
vaciu povinnosť nemajú.
Takisto podľa zákona ne−
majú túto povinnosť osoby,
ktoré sú s dieťaťom na ma−
terskej a súčasne počas nej
ďalšie dieťa v starostlivosti
dovŕši vek troch rokov.
žujú choroba a absencia v
predškolskom
zariadení,
krátkodobé dovolenky alebo
krátkodobé pobyty u príbuz−
ných a podobne. V prípade
podstatnej zmeny miesta vy−
konávania starostlivosti o
dieťa je potrebné nahlásiť
zmenu do 8 kalendárnych
dní.
l Kedy treba podať
l Čo sa stane v tom prípa−
Zákon určuje povinnosť o−
pätovného hlásenia v prípa−
de, že nastane podstatná
zmena miesta vykonávania
starostlivosti o dieťa (zmena
predškolského zariadenia,
zmena vykonávania starost−
livosti z predškolského zari−
adenia na domácnosť alebo
naopak). Za podstatnú zme−
nu miesta vykonávania sta−
rostlivosti o dieťa sa nepova−
Neohlásenie starostlivosti o
dieťa môže vyvolať dôvodné
podozrenie úradu, že sta−
rostlivosť o dieťa neprebieha
v súlade so zákonom a záuj−
mami dieťaťa. Môže byť teda
impulzom pre následnú kon−
trolu a na základe jej výsled−
ku viesť k pozastaveniu vy−
plácania prídavku na dieťa
rodičom a k jeho následné−
mu vyplácaniu inštitútom o−
sobitného príjemcu.
de, ak dieťa nenahlásim?
opätovné hlásenie?
Pred dvadsiatimi rokmi Jeden úder stačil
vyšiel prvý Nový Pokrok
Pre trestný čin ublíženia na
zdraví v jednočinnom súbehu s
prečinom výtržníctva začali po−
licajti 22. 1. 2014 trestné stíha−
nie a zároveň vzniesli aj obvine−
nie 52−ročnému J. H. zo
Sklabinej.
Obvinený ešte 16. 11. 2013 okolo
17. 45 hod. na verejnosti prístup−
nom mieste, pri barovom pulte v
pohostinstve pri futbalovom ih−
risku v Sklabinej, napadol J. S.
(43). Päsťou pravej ruky ho udrel
do oblasti tváre tak, že mu z nosa
začala tiecť krv. Podľa lekárskej
správy spôsobil týmto úderom
poškodenému otras mozgu, zlo−
meninu nosových kostí bez posu−
nu, opuch ľavej časti tváre a zlo−
meninu bočnej steny čeľustnej
dutiny vľavo. Následná doba lieč−
by trvala 30 dní.
−red−
Vy, ktorí bližšie poznáte
históriu okresných novín PO−
KROK, si možno ešte pamätáte
na rok 1994, keď určitý, veľmi
krátky čas (pár mesiacov), vy−
chádzal paralelne "starý" aj
"nový" Pokrok. O čo vlastne iš−
lo? V skratke len o to, ktoré noviny si k Vám, čitateľom, nájdu cestu a ktoré si
Vy, ako čitatelia, vyberiete. Vybrali ste si "NOVÝ POKROK", ktorý presne 9.
februára 2014 oslávil svoje dvadsiate narodeniny a na jeho prvučičkej prvej
titulke sme uverejnili fotografiu učiteľky Soni Kantorovej so svojimi žiakmi,
ktorí ju prišli navštíviť domov. Deti na fotografii by mali mať 28 až 30 rokov.
Spoznali ste sa niekto na tejto fotografii? Ak áno, dajte nám o sebe vedieť, poš−
lite nám svoju fotografiu a napíšte nám o sebe niečo − čo ste vyštudovali, kde
robíte, či máte po svadbe, resp. či už máte deti? Píšte nám na adresu: noviny.
[email protected] Každý ohlas odmeníme malým darčekom.
Detièky na fotografii,
spoznali ste sa?
3/
V lučenskej pôrodnici sa naro−
dili bábätká z nášho okresu:
22. 1. Marco z Kolár, 23. 1. Marcel z
Bušiniec, Marcus zo Záhoriec, 26. 1. Kristián Noel z
Čeboviec, 27. 1. Erika z Neniniec, 28. 1. dvojičky: David
Ján a Tomáš z Veľkého Krtíša, 29. 1. Natália z Veľkého
Krtíša, 29. 1. dvojičky: Dávid a Róberta z Čelár, 2. 2.
Viktória z Modrého Kameňa, 2. 2. Karin z Mule, 3. 2.
Richard zo Sklabinej.
NARODILI SA
Tvoj život je ako pekný
pevný dom...
"Pri Tvojom krásnom výročí slzy
sa nám tisnú do očí.
Srdce sa láskou rozbúši, radosť
nám vchádza do duší.
Bozky sa snúbia s objatím
a pery šepocú dojatím.
Ži dlho, apuško náš, medzi nami,
kým sme s Tebou, nie sme sami.
Tvoj život je ako dobre postavený
dom a my sme šťastní, že môžeme s Tebou prebývať v ňom."
Dňa 11. 2. 2014 oslavuje náš drahý
PAVEL SVORNÍK zo Želoviec krásnych 90 rokov.
Tešíme sa z toho aj o to viac, že sa ich dožíva pri dobrom
zdraví a v kruhu celej milujúcej rodiny. Radosť zo života
mu robia nielen jeho blízki, ktorí sú mu oporou,
ale aj krásne spomienky na celoživotne
vytvorené hodnotné diela na výstavbe
ktorých sa významne podieľal
− nemocnica, kultúrny dom a iné stavby
v okrese Veľký Krtíš.
Mnoho radosti do budúcich liet Ti zo srdca
prajú: dcéra Erika a syn Jozef s rodinami
a sladkú pusinku za všetkých posiela najmladšia
pravnučka Kolena − Lenka.
...už nehľadám správny smer,
môj kompas mieri na sever...
Dňa 10. 2. 2014 uplynie rok, čo
nás navždy opustil náš milovaný
syn, brat a vnuk
JOŽKO HULEC.
Kto Ťa poznal, ten pozná našu
bolesť, ten vie, čo sme v Tebe stratili.
V našom srdci žiješ večne ďalej.
Spi sladko, veď sa opäť stretneme.
Možno bol už čas odísť, snáď to tak bolo súdené...
Zostali len sny, čo dali sa ešte snívať...,
v požičovni času však mali už vypredané.
Oči zaliali slzy, v duši je smútok a žiaľ,
strata tak veľmi bolí...
Láska uchovaná v našich spomienkach nikdy nezmizne...
S láskou na Teba spomínajú smútiaci rodičia,
brat, starí rodičia a ostatná rodina.
OPUSTILI NÁS
22. 1. Irena Sűszerová narodená v
roku 1928 z Veľkého Krtíša, 23. 1.
Mária Bombalová, nar. v . 1938 z Brusníka, 23. 01.
Oľga Križanová nar. v r. 1967 z Dolnej Strehovej, 24. 1.
Monika Kováčová nar. v r . 1968 z Mule, 25. 1. Mária
Kováčová nar. v r. 1927 z Veľkého Krtíša, 24. 1. Ladislav
Annuš nar. v r. 1954 z Klenian, 28. 1. Jozef Rusnák nar. v r.
1971 z Veľkého Krtíša, 2. 2. Mária Berecová nar. v r. 1930 z
Vinice, 3. 2. Zuzana Berkyová nar. v r. 1920 z Veľkého
Krtíša.
10. február 2014
Spomienky na Teba
nás tešia a stále hrejú
Dňa 8. 2. 2014 uplynulo
už sedem rokov, ako nás náhle
opustil po tragickej nehode
DUŠAN MALČEK zo Sucháňa.
"Ocino, Tvoja životná kapitola
napísaná slzami, krvou zo žíl
a vpísaná srdcom sa uzavrela.
Je zapísaná do nebeskej knihy medzi
nebom a zemou, vpísaná strieborným
písmom, ktoré hlása, že si svoj mladý život
s úsmevom dožil. V Tvojej rodnej zemi − Hriňovej − krv búrli−
vo prúdi a v srdci anjeli lietajú. Kým ľudia sa milujú, každá
duša má svoju životnú lásku. Keď píšem tieto riadky,
moja ruka sa mi chveje, ale moje srdce sa mi pri spomienke
na Teba smeje: že Ty, Dunky, dobrým ocinom, manželom,
synom bratom, švagrom, zaťom a kamarátom si bol.
Neviem, čo sa s nami deje, keď v srdci láska k Tebe ma
hreje, však na tvári ma páli chlad. Ocino, už veľakrát sme
pri Tebe plamienky sviečky pálili...
S láskou spomínajú: manželka Andrea, dcéra Dajanka,
otec, Majka, Božka s rodinou, Paľko, Vlastička Petrovičová,
Janko Petrovič s rodinou a Roman Petrovič s rodinou
a všetci priatelia. Ocinko, tieto riadky som skladala pre Teba.
Tvoja dcéra Dajanka."
Lásku v nás nezničil ani čas
So slzami v očiach a smútkom
v srdci si pripomíname 16. výročie,
kedy nás 7. 2. 1995
navždy opustil manžel
a starý otec JÁN ROTARIDES.
,,Odišiel si bez rozlúčky, čo nikto
nečakal a v srdci si nám iba bolesť
zanechal. Milovali sme Ťa, Ty si
miloval nás, tú lásku v našich
srdciach, nezničí ani čas. Zbohom,
nestihol si povedať, len žiaľ v srdciach
náš všetkých zanechať."
S láskou a bolesťou v srdci spomínajú manželka a milovaná
vnučka Katka. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
V našich srdciach
zostaneš navždy s nami
So stálou bolesťou v srdci
si pripomíname prvé smutné
výročie, ako nás opustil náš
milovaný manžel, otec a starý otec
ZOLTÁN KREMNIČAN
vo veku 64 rokov z Veľkého Krtíša.
Ďakujeme všetkým, ktorí mu spolu
s nami venujú svoju spomienku.
Smútiaca rodina.
Nemali strach z božieho hnevu
Niektorým našim spouobyvateľom nie je nič sväté a neštítia sa vlá−
mať ani do cirkevných priestorov. Urobili to aj dvaja mladíci zo
Sucháňa, iba 17−ročný N. H. a 20−ročný V. Z. Niekedy v čase od 0.30
hod až do 9,30. hod 2. 2. 2014 sa vlámali do evanjelickej fary, ktorá je
neďaleko kostola. Najskôr vylomili riadne uzamknuté dvojkrídlové
vchodové dvere na budove a vo vnútri povylamovali tiež riadne uza−
mknuté jednokrídlové dvere vedúce do kancelárie, modlitebne a spo−
ločenskej miestnosti. Z týchto miestnosti potom ukradli gola sadu,
mikrovlnnú rúru, liter domácej pálenky, pollitra vaječného koňaku a
rôzne sladkosti v nezistenom množstve. Krádežou pre evanjelický
farský úrad, a.v., Sucháň spôsobili škodu vo výške najmenej 120,− eu−
ro. Svoj skutok aspoň čiastočne odčilnili aj tým, že poškodené dvere
pri vlámaní, svojpomocne opravili. Poverený ôolicajt z OO PZ V. Krtíš
začal voči obidvom mladíkom trestné stíhanie a súčasne vzniesol ob−
vinenie pre prečin krádeže vlámaním.
−red−
4 / 10. február 2014
Najjasnejšie svetlo žiari v nás a nezdolá ho ani mráz
Február je už takmer v polovici a všetci sme radi, že zima sa konečne skončí, aj keď v tom−
to roku sa zima v našom regióne akosi stratila. Nesmieme si však myslieť, že sa nenájde.
Varujú nie iba meteorológovia, ale aj skúsenosti a poznatky našich predkov už od čias
Perúna − hlavného boha starých Slovanov, boha blesku a búrok. Práve v tomto období mal
prichádzať na zem aby zvrhol temné sily a vládu zimy. Jeho príchod oznamovali neočakáva−
né a prudké búrky, keď Perún bleskom a hromom prebúdzal prírodu a zaháňal zlých duchov.
Ľudia sa pred nebezpečenstvom chránili svetlom, ktoré hrom ničí − hromničné.
Plachtinciach "zadky" znamena−
li krmivo, ktoré statok na prvý
raz nezožral a bolo dobré ho u−
ložiť do konice (šopy) na horšie
časy − dlhú zimu.
Svetlo Kristovo
žiari v nás
Hromnice, to nie je iba sviatok
zvykov a tradícií či pranostík,
ale aj starý cirkevný sviatok −
Obetovanie Pána. Tak sa tento
sviatok oficiálne nazýva od ro−
ku 1969. Predtým sa mu hovori−
Mgr. D. Markoš: „Hromnice sú bodkou za Vianocami“
Na 2. február pripadá polovica
zimy a ľudia verili, že v tento
deň sa stretáva magická zimná
sila s jarnou. Všeobecne platilo,
že čím väčšia zima na
Hromnice, tým lepšia úroda,
teplejšie leto a skorá jar: Radšej
vidí bača na Hromnice vlka v
košiari ako sedliaka v košeli.
Keď na Hromnice sneh a vietor
duje, to skorý príchod jari zves−
tuje. Mrazivý Hromníček veští
údajne spoľahlivo aj to, že bude
dobrá úroda zemiakov a príjem−
né teplé počasie v auguste.
Naopak, ak bol odmäk, ak na
Hromnice zo strechy tečie, zima
sa dlho povlečie, Keď sa vtáčik
na Hromnice z koľaje napije,
tak v marci zamrzne.
Svetlo Krista je zažaté v nás
Dlhé sanice
− lepšie úrody
Veľa zvykov a tradícií sa v na−
šej poľnohospodárskej oblasti
venovalo ľanu a konope.
Gazdiné si varením čo najdlh−
ších šúľancov zabezpečovali,
aby aj konope bolo dlhé. V niek−
torých krajoch sa gazdiné na
Hromnice kĺzali na ľade, aby
mali dlhý ľan a konope. Mnohé
rodiny alebo mládenci s dievča−
tami sa vybrali v tento sviatok
na sánkovačku. Čím dlhšia bola
dráha, ktorú gazdiná, či mlá−
denci s dievčatami prešli, tým
dlhší mal byť ľan a konope.
Predpovedať jeho dĺžku sa dalo
aj podľa dĺžky cencúľov, ktoré
viseli zo striech.
Aj v Plachtinciach si na
Hromnice vyšli gazdiné za hum−
no na nejaký briežok a spustili
sa na sánkach aby mali vyššie
konope. Spomínajú na to aj
manželia Mária a Ján Mlynárovci
Sprievod so zapálenými sviečkami
sa pohol od sošky Panny Márie
i Juraj Matiaš: "Gazdiná sa spus−
spus−
lo Očisťovanie Panny Márie.
tila na sánkach a čím bola dlh−
dlh−
Podľa židovského zákona sa to−
šia sanica, tým vyššie konope na−
na−
tiž každá žena po pôrode pova−
riastlo. Aj keď u nás sa už kono−
kono−
žovala za poškvrnenú. Po pôro−
pe neseje, iba kukurica."
de chlapca 40 dní a po pôrode
Nie vždy však bola poriadna
dievčať až 80 dní sa nesmela ob−
sanica a to prišli na rad pranos−
javovať na verejnosti. Obradu o−
tiky podobné, ako nám povedal
čisťovania v chráme sa podria−
aj Ján Mlynár: "Na Hromnici ko−
ko−
dila aj Ježišova matka Mária a
niec sanici, zadky do konici a
pri tejto príležitosti spolu s
gazda obúvaj onuci. Znamenalo
Jozefom obetovala Bohu svojho
to, že ak je oteplenie na
syna ako prvorodené dieťa.
Hromnice, bude ešte dlhá zima."
Pri obetovaní malého Ježiša
Ako nám vysvetlili, v
prišiel do chrámu aj zbožný sta−
rec Simeon a prorokyňa Anna.
Obaja velebili Boha a Simeon
nazval dieťa "svetlom na osvie−
tenie pohanov". Na pamiatku
týchto slov zaviedol pápež
Gelasius v roku 494 sprievod s
horiacimi sviecami okolo kosto−
la ako náhradu pohanských
sprievodov. V 10. storočí vznikla
tradícia svätenia sviec. Kladú sa
do rúk zomierajúcich, zapaľujú
sa v prípadoch nebezpečenstva,
napríklad pri búrkach.
Tradíciu sprievodu s horiacim
svetlom si pripomenuli na
Hromnice aj v Sklabinej. .
Miestny farár Mgr. Dominik
Markoš: "Hromnice sú vlastne
pripomienka, že Ježiš sa na−
na−
rodil pred 40 dňami, kedy
sme ho stretli ako dieťa a
dnešný deň nám pripomína,
čo všetko v nás od tohoto
stretnutia zostalo. Je to vlast−
vlast−
ne bodka za Vianocami."
Ako potom pripomenul, nie−
koľko mesiacov takmer celým
svetom sa štafetovo niesol olym−
pijský oheň a ľudia, ktorí ho ni−
esli, si považovali za česť byť
členmi tejto štafety. Aj veriaci v
Sklabinej zorganizovali sprie−
vod s horiacimi sviečkami a po−
važovali si za česť niesť nie o−
lympijský oheň, ale svetlo, ktoré
zažal Ježiš. Pritom nie je dôleži−
tý plameň sviečky, ale svetlo,
ktoré v nás zahorelo pri narode−
ní Krista. Plameň sviečky má
symbolizovať svetlo Krista, kto−
ré svieti v nás. Veriaci s horiaci−
mi sviečkami prešli od sochy
Panny Márie do kostola, kde si
ich nechali posvätiť, aby životo−
darné svetlo chránilo ich do−
movy.
−P. GAŠPAROVIČ−
Trošku potlačiť a gazdiná
sa môže zviesť. Ján a Mária
Mlynárovci si ctia zvyky
našich predkov
5 / 10. február 2014
Mgr. Jozef Cuper, prednosta Okresného úradu vo Veľkom Krtíši informuje:
Zaregistrujte zmeny, ktorými úrad prešiel
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ( ďalej len MV SR) na je−
seň roku 2013 spustilo druhú časť najväčšej reformy štátnej správy
od 90. rokov − ESO reformu . Od 1. 10. 2013 zaniklo 50 obvodných ú−
radov a začalo fungovať 72 nových okresných úradov. Zrušili sa ob−
vodné úrady životného prostredia, obvodné pozemkové úrady, ob−
vodné lesné úrady, obvodné úrady pre cestnú dopravu a pozemných
komunikácií a správy katastra.
Tieto špecializované zložky
štátnej správy sa začlenili
pod okresné úrady. Tieto
kroky mali a majú za cieľ vy−
tvoriť jednotnú štátnu sprá−
vu , aby občan mohol veci
vybaviť na jednom mieste a−
lebo v rámci jedného úradu.
Od januára 2014 majú úrady
k ľuďom ešte bližšie. MV SR
začalo otvárať klientske
centrá "KAMO" (kontaktné
administratívne miesta ob−
čana), ktoré by sa mali po−
dľa prvotných plánov otvoriť
v každom okresnom meste, v
ktorom je sídlo okresného ú−
radu. Ku koncu roka 2014 a v
roku 2015 má MV SR v pláne
otvoriť ďalšie úradovne v ni−
ektorých excentricky lokali−
zovaných mestách a obciach.
Reformu ESO čakajú ešte
ďalšie etapy začleňovania
ÚPSVaR a ďalších špeciali−
zovaných úradov pod okres−
né úrady s jedným cieľom:
vytvoriť prístupnejšiu štát−
nu správu k občanovi so šet−
rením verejných financií. V
súčasnej dobe sú jednotlivé
odbory okresného úradu u−
miestnené na štyroch mies−
tach, čo by sa v budúcnosti
malo zmeniť a zredukovať na
menej pracovísk.
Vyše 700 eur z primátorského
punču odovzdali chorej Nikolke
Minuloročný vianočný primátorsky punč primátor mesta V. Krtíš
opäť predával s cieľom pomôcť. Tentoraz Nikolke Tóthovej, 11 roč−
nému dievčatku, avšak s krehkejšou dušičkou ako majú iné deti.
Nikolka má diagnostikovaný Kannerov detský autizmus. Predajom
punču sa podarilo vyzbierať 708,29 eur. Pomohli všetci, ktorí si po−
čas decembrového podujatia ČARO VIANOC kúpili primátorský
punč. Túto finančnú pomoc odovzdal primátor mesta Ing. Dalibor
Surkoš Nikolke a jej mame, ktorá sa o dcéru príkladne a s trpezli−
vosťou stará. K tejto sume sa podarilo vyzbierať ešte 160,82 eur a to
vďaka pracovníkom Mestského úradu Veľký Krtíš, Okresného úra−
du Veľký Krtíš a pracovníkom Sociálnej poisťovne Veľký Krtíš. Títo
pracovníci Nikolke a jej rodine darovali posledný hodinový zárobok
roku 2013. Snahou rodičov Nikolky je, aby ich dcéra zostala sama
sebou, aby bola v duševnej i fyzickej pohode kdekoľvek ju život za−
vedie. Darované finančné prostriedky použijú na zakúpenie kom−
penzačných pomôcok, ktoré stoja rodinu nemalé finančné prostri−
edky. Všetkým, ktorí pomohli, ĎAKUJEME.
−r−
Dôležitá informácia pre
občana, kde a o koľkej
vybavíte svoje potrebné
záležitosti :
lV
budove Okresného úradu,
nám. Škultétyho, Veľký Krtíš
pracujú odbory: odbor krízové−
ho riadenia t.č. 047/4817356,
4817352. Organizačný odbor − t.
č. 047/4817346, 4817349 (PZP).
Odbor všeobecnej vnútornej
správy a odbor živnostenského
podnikania − t. č. 047/4817323,
4817324.
l V budove Úradu práce sociál−
nych vecí a rodiny Madácha 2,
Veľký Krtíš je odbor cestnej do−
pravy a pozemných komuniká−
cií − t.č. 047/4831254, 4911007.
Odbor starostlivosti o životné
prostredie a pozemkový a lesný
odbor 3. posch. (z tohto odboru
tu pracujú zamestnanci zaobe−
rajúci sa lesnou agendou − býva−
lý Obvodný lesný úrad ) − t.č. 047/
4831128. * V budove Mestského
úradu, Komenského 1 Veľký
Krtíš je katastrálny odbor − t.č.
047/2819860, 2819864
l V samostatnej budove rodin−
ného domu na Lučenskej 33,
Veľký Krtíš je pozemkový a les−
ný odbor ( bývalý Obvodný po−
zemkový úrad) − 047/ 4316843,
4911933.
* V stredu sú úradné hodiny zabezpečené do 17.00 hod.
službou na pracovisku
Výhercovia predplatiteľskej
súťaže sú už známi.
Šťastie sa usmialo na týchto našich verných čitateľov
Permanentku do AQUATERMAL
KUPKO STREHOVÁ získava:
* Jozef Antol, Dačov Lom 215
Kolekciu kníh z kníhkupectva
LITERA Šúth získajú:
* Eva Nováková, Pôtor − Žihľava 217, Pôtor
* Pavel Arvai, Záhradná 582/5, V. Krtíš
* Verona Vetráková, Riečky 63, Modrý Kameň
* Alexander Gáll, Šoošarská 33/144, Želovce
* Anton Nedela, K. Mikszátha č. 22, Balog n. Ipľom
Kozmetický balíček z Oriflame
venuje Marcela Krnáčová − Olšiaková
* Alžbeta Ladošová, Veľké Zlievce č. 177
* Ján Bášty, Opatovská Nová Ves 144
* Júlia Lešková, Okružná 209, Dolná Strehová
Predplatné
POKROKu získava:
* Jozef Maslaňák, Obeckov 162, pošta Sklabiná
* Beáta Ubrankovičová, Bátorová 87, Nenince
Malé spomienkové darčeky dostanú:
* Zoltán Kereszteš, Veľká Čalomija 229
Ján Zólyomi, Vrbovka 126
Jozef Bobák, Hrušov 459
Imrich Kamenský, Bukovec 76, D. Strehová
Jozef Račák, Príbelce 82
Pavel Gazdík, Malé Zlievce 17, Bušince
Ing. D. Surkoš odovzdal
výťažok Nikolke a jej mame
Víťazi si svoje výhry môžu prevziať osobne v redakcii
v ktorýkoľvek pracovný deň v čase od 8.00 do 16.00 hodiny.
6 / 10. február 2014
Víchrica dala obci meno do vienka
Pred niečo viac ako 200 rokmi sa našim regiónom prehnala
veľká víchrica, ktorá za sebou nechala množstvo popada−
ných stromov. Aj v na kopci zvanom Dielec zanechala za se−
bou ničivú spúšť a od tých čias, prakticky od roku 1808, sa o−
bec v katastri ktorej leží spomínaný kopec volá podľa tohto
"veľkého lámania" − Veľký Lom, v tej dobe Welky Luom. Prvá
písomná zmienka o obci je však už z roku 1573, kedy bola
známa ako Laam.
Starostka Veľkého Lomu
Anna Gregorová
náziu v Revúcej (1873− 1875)
Ján Dérer. Do V. Lomu prišiel
ako farár v roku 1876 a pôso−
bil tu až do svojej smrti v ro−
ku 1904. Pred J. Dérerom
pôsobil v obci krátko aj ďalší
slovenský básnik, publicista
a novinár Koloman Banšel.
Peňazí nikdy nie je
dosť − v minulosti
ani dnes
Každá z týchto osobností sa
snažila aj o zlepšenie podmie−
nok života obyvateľov obce i
snahou rekonštruovať či už
kostol, alebo školu. O to sa
snaží aj súčasné vedenie ob−
ce na čele so starostkou
Annou Gregorovou. A po−
dobne ako vtedajší národov−
ci, aj ona teraz bojuje s ne−
dostatkom financií. Pre oby−
vateľov pripravujú v tomto
roku športový deň, ktorý by
mal byť v auguste. Ale s in−
vestičnými akciami to je
horšie.
A. Gregorová: "Radi by sme
znovu niečo urobili v obci,
ale investičné akcie závisia
od finančných možností a tie
V súčasnej dobe históriu V.
Lomu píše 172 obyvateľov z
toho 78 mužov, 73 žien a 21
detí. Najviac nich až 5 má ro−
dina Berkyová. Žiaľ, všetky
školopovinné deti musia za
vzdelaním cestovať. V obci
už niekoľko rokov nie je ma−
terská a ani základná škola.
Deti sa však prispôsobia a v
autobuse je veľa zábavy, na
cestovanie však už asi veľmi
nie sú najstarší obyvatelia
obce 88 ročná Anna Šimúno−
vá a o 5 rokov mladší Ján
Kušniar. Ak sa už ťažšie ces−
tuje za novými poznatkami,
radi sa utiekame ku spo−
mienkam na mladosť, det−
stvo, priateľov známych. A
možnože najstarší obyvate−
lia V. Lomu si ešte pamätajú
na Štefana Tučeka, rodáka z
tejto obce, ktorý padol v bo−
joch proti fašizmu hrdin−
skou smrťou v roku 1943.
Oveľa viac súčasníkov si is−
Zo života obce
Veľký Lom (koláž
z publikácie
te pamätá na prvú „Venované 60. výročiu
ženu v histórii e−
oslobodenia obce
vanjelickej cirkvi
Veľký Lom“
a.v. na Slovensku,
ktorá zložila kaplánsku
skúšku.
ThB.
Darinu
Bancíkovú (1922 − 1999). Aj
ona zvádzala hrdinský boj,
ale s mocou komunistov.
Začiatkom 60−tych rokov bo−
la táto rodáčka z Kokavy
nad Rimavicou súdená za
rozvracanie republiky vo vy−
konštruovanom procese a
bola 27 týždňov väznená na
Pankráci a v B. Bystrici.
Súdnej aj cirkevnej rehabili−
tácie sa jej dostalo až v roku
1990. Vo V. Lome pôsobila od
roku 1968 až do roku 1996,
kedy odišla do dôchodku.
Nebola však sama, ktorá dl−
hých 28 rokov pôsobila ako
farárka v tejto obci. Toľko
rokov tu pôsobil aj sloven−
ský národovec, publicista a
učiteľ na slovenskom gym−
v našej obci nie sú veľké.
Radi by sme však urobili as−
poň toľko ako v minulom ro−
ku, kedy sa nám podarilo
zrekonštruovať strechu na
budove obecného úradu a o−
praviť výtlky na miestnych
komunikáciách v obci."
Pri údržbe komunikácií
najmä v zime, pomáha aj
Poľnohospodárske družstvo
Suché Brezovo − Veľký Lom.
Je to najväčší a prakticky aj
jediný zamestnávateľ v obci,
ktorý však už nedokáže vy−
tvoriť pracovné miesta pre
17 nezamestnaných, ktorých
obec eviduje. Im, ale aj ostat−
ným obyvateľom poskytuje
základné veci a služby Ján
Kášay v potravinách ZEP−
KA. Za ostatným tovarom i
ďalšími službami však oby−
vatelia V. Lomu musia cesto−
vať. Preto by oni, podobne
ako obyvatelia susedného
Suchého Brezova radi priví−
tali rekonštrukciu cesty z D.
Strhách do ich obcí.
−red−
7 / 10. február 2014
V priestoroch zrekonštruovaného obchodného centra KOCKA vo Veľkom Krtíši, vedľa diskontu
CBA, bola spoločnosťou KAPALUX s.r.o. Veľký Krtíš v uplynulých dňoch otvorená
NOVÁ PREDAJŇA ELEKTROINŠTALAČNÉHO MATERIÁLU
Firma KAPALUX s.r.o. so sídlom vo Veľkom Krtíši vznikla v novembri minulého roku. Je za−
meraná predovšetkým na maloobchodný nákup a predaj elektroinštalačného materiálu.
Sortiment ponúkaného tovaru je zložený z káblov a vodičov, káblových súprav, zásuviek,
vypínačov, svetelných zdrojov, svietidiel (od priemyselných, neónových, bodových, cez
stropné, stojanové a stolové až po núdzové svietidlá), ďalej rozvádzačov, komponentov pre
rozvádzače, trubiek, žľabov, krabíc, batérií, predlžovacích prívodov a pod. Konateľom firmy
je NORBERT KOVÁČ,
KOVÁČ ktorý v oblasti predaja svietidiel a elektroinštalačného materiálu
pôsobí už od roku 2005 a okrem novozaloženej prevádzky vlastní ďalšie dve predajne vo
Veľkom Krtíši a v Šahách.
V predajni chcú staviť na spokojnosť zákazníka, profesio−
nálne poradenstvo, neustále rozširovanie ponuky tovaru,
zavádzanie noviniek a skvalitňovanie služieb.
"Našou snahou je poskytn−
úť zákazníkovi čo najširšiu
škálu komponentov a výrob−
kov od významných dodáva−
teľov" − hovorí konateľ firmy
a dodáva, že impulzom k o−
tvoreniu novej prevádzky bo−
li predovšetkým požiadavky
priamo od zákazníkov, ktorí
uvedený sortiment tovaru
často pýtali aj v pôvodných
predajniach. Nakoľko sa
však pod pojmom "elektroin−
štalačný materiál" skrýva
niekoľko tisíc položiek tova−
ru, z rôznych dôvodov, na−
jmä však z priestorových, ne−
bolo možné všetky položky
takpovediac "držať" na skla−
de a preto vznikla nová pre−
dajňa.“
Čím sa chce odlíšiť od kon−
kurencie? "Najmä orientáci−
ou na zákazníka, profesio−
nálnym poradenstvom, neu−
stálym rozširovaním ponuky
tovaru, zavádzaním novini−
ek a skvalitňovaním služieb.
V neposlednom rade sa sna−
žíme ponúkať našim zákaz−
níkom tovar v atraktívnych
cenách. Predsa len, žijeme v
regióne, kde väčšina zákaz−
níkov pozerá práve na cenu
výrobku" − vysvetľuje Norbert
Kováč. Zákazníkom sa firma
snaží vychádzať v ústrety aj
inými službami, medzi ktoré
patrí napríklad dovoz tova−
ru, realizácia elektroinšta−
lačných prác, poskytovanie
množstevných zliav, mož−
nosť objednávania tovaru z
katalógov firiem a pod.
"Spokojnosť zákazníkov a
dobrý pocit z nákupu v našej
predajni sú pre nás prvora−
dé. Pre zákazníkov pripra−
vujeme rôzne zľavy a predaj−
né akcie. Budeme sa tešiť, ak
sa k nám budú zákazníci ra−
di vracať. Na rozdiel od kla−
sických hyper a supermarke−
tov má totiž zákazník v na−
šej prevádzke zaručené, že
Predajňu KAPALUX
nájdete v obchodnom
centre KOCKA,
zo zadnej strany, vedľa
diskontu CBA
mu pri prípadných problé−
moch nebudú iba vrátené pe−
niaze za tovar, ale budú mu
poskytnuté všetky služby, na
ktoré má nárok − od rýchleho
vybavenia reklamácie, cez
výmenu tovaru, objednanie a
dodávku náhradných dielov
a pod." − uzatvára konateľ
firmy
KAPALUX
s.r.o.
Norbert Kováč. Počas 8 ro−
kov svojho pôsobenia v uve−
denej oblasti totiž zažil mno−
ho prípadov, kedy zákazník
kúpil "akciový" tovar z hy−
permarketu, často v nieko−
ľkonásobne vyššej cene, ako
on bežne ponúkal vo svojich
prevádzkach. Tým sa však
peripetie zákazníka neskon−
čili, práve naopak. Kvôli vy−
baveniu reklamácie musel
zákazník cestovať tam a späť
do nákupného centra vzdia−
leného aj niekoľko desiatok
kilometrov, aby sa nakoniec
dozvedel, že uvedený tovar
už nemajú,
Konateľ a majiteľ firmy
KAPALUX Norbert Kováč
náhradné diely − napríklad
rozbité sklá, objednať neve−
dia a že mu iba vrátia penia−
ze. "So sortimentom tovaru,
ktorý ponúkame, sú takého
situácie pomerne časté, na−
koľko pracujeme s krehkými
sklíčkami či svetelnými
zdrojmi, ktorým stačí na po−
škodenie aj jemné ťuknutie.
Zákazník tak v konečnom
dôsledku neušetrí ani čas,
ani peniaze" − končí svoje
rozprávanie Norbert Kováč.
−rh−
8 / 10. február 2014
Hrajte a vyhrajte s POKROKOM
Anketa k 40. výročiu vzniku okresných novín POKROK
Vážení čitatelia, budeme radi, ak nám aj vy odpoviete napíšete svoje skúsenosti s Pokrokom − veselé, vážne, príjemné ale
aj nepríjemné. Všetky vaše odpovede radi v priebehu roka uverejníme. Samozrejme aj kritické, (ale neanonymné), to pre−
to aby sme sa mohli do budúcnosti poučiť a váš okresný týždenník skvalitniť a aby sme mohli prinášať také informácie,
ktoré sú pre vás nielen zaujímavé ale aj potrebné a užitočné. Na záver roka vyžrebujeme jedného z vás, ktorý získa 40
eur.
− VAŠA REDAKCIA POKROK −
PRE ORGANIZÁTOROV
PLESOV!
Dajte nám vedieť, ak
pripravujete nejaký ples.
Inf. 0902 302 102, 0918 59 65 65
Kniha z Kníhkupectva
LITERA ŠÚTH
SNP 709/11, V. Krtíš, 047/483 15 60
Loretta sa za pohnutých o−
kolností zblíži s kapitánom
Quarlesom. Hoci sa správa
ako surovec a grobian, v jej o−
čiach je to mužný a príťažlivý
chlap. Loretta preto o ňom
rozmýšľa ako o vhodnom
kandidátovi na voľnú lásku.
Drobná bruneta jeveľká femi−
nistkaapriekopníčkamoder−
ných názorov. Kapitán sa sta−
ne Lorettiným milencom, no keď ju požiada o ru−
ku, rázne ho odmietne. Nemieni porušiť svoje fe−
ministické zásady. Kto z nich dvoch ustúpi?
Získajte 1 euro!
Milí čitatelia, po predložení tohto článku dosta−
nete v kníhkupectve LITERA okamžitú zľavu 1
euro na uvedenú knihu. Zľava platí do 14. dní od
dátumu vydania Pokroku.
Súťažiť sa
oplatí...
...presvedčila sa o tom aj
Veľkokrtíšanka
Zuzka
Benčoková, študentka lu−
čenského gymnázia , ktorá
sa zapojila do obdobnej sú−
ťaže akú máme aj my v
Pokroku. Nemenovaný ce−
loslovenský ženský ma−
gazín na svojom portáli
vyzval študentky − ma−
turantky, aby sa prihlá−
sili do súťaže Hviezda
stužkovej. Na Zuzanu sa
usmialo šťastie a v hla−
sovaní
redakcie
sa
Hviezdou stužkovej spo−
medzi množstva prihlá−
sených stala práve ona.
Srdečne jej k tomuto ús−
pechu gratulujeme!
−Foto: J. OLŠIAK−
KARNEVALOVÁ
SÚŤAŽ PRE DETI
Detičky sa budú, tak ako aj v pred−
chádzajúcich ročníkoch, uchádzať o priazeň
čitateľov v dvoch kategóriách: 0− 3 roky a 3−6
rokov. Fotografie detí je potrebné priniesť
osobne do redakcie POKROK spolu s písom−
ným súhlasom rodičov o zverejnení fotogra−
fie ich ratolestí v našom týždenníku. Víťazmi
pekných hračiek sa stanú detičky, ktoré zís−
kajú najvyšší počet hlasov − kupónov.
Karnevaly a maškarné plesy
sú zvlášť medzi deťmi veľmi obľú−
bené. Pripravujete aj vy svoju ratolesť na
maškarný ples? Nezabudnite ju odfotiť a fo−
tografiu poslať k nám do redakcie. Päť naj−
krajších a najoriginálnejších masiek ocení−
me a odmeníme peknými hračkami z predaj−
ne BAMBUĽKOVO vo V. Krtíši. Foto čakáme
na adrese: [email protected]
Predstavujeme
prvú uchádzačku
o titul Kráľovná
stužkovej
Prvou súťažiacou o titul
Kráľovná stužkovej 2013 je
Marcela Známová. Pochádza z
Veľkého Krtíša a je študentka
Spojenej školy v Modrom
Kameni. Stužkovú oslávila so
svojimi spolužiakmi zo 4. A 6.
decembra 2013. Ak je vám prvá
súťažiaca Marcela Známová sym−
patická a zaujala vás natoľko, že
by sa podľa vás Kráľovnou stuž−
kovej mala stať práve ona, vy−
strihnite kupón a pošlite ho (a−
lebo prineste osobne) do redak−
cie. Víťazka − Kráľovná stužko−
vej získa okrem nezmazateľné−
ho titulu a pamiatky v novi−
nách hodnotnú cenu − perma−
nentku na wellness vstupy v
dolnostrehovskom hoteli Aquater−
mal a kozmetiku.
škoda, keby vás krásne oblečené, učesané a nalí−
Hľadáme ľká
čené nevidel okrem vašich rodičov, spolužiakov a pro−
fesorského zboru, nikto iný. Pošlite nám preto svoju
najkvalitnejšiu fotografiu tváre aj celej postavy zo
kráľovnú čostužkovej
na adresu [email protected] a
j
e
v
zabojujte
svojou dievčenskou krásou o titul
o
k
stuž
KRÁĽOVNÁ STUŽKOVEJ.
Milé stredoškoláčky − budúce maturantky bola by ve−
KUPÓN KRÁĽOVNÁ STUŽKOVEJ
MARCELA ZNÁMOVÁ
9 / 10. február 2014
FEBRUÁROVÁ KUPÓNKA
Stačí, keď kupóny vystrihnete,
FEBRUÁROVÁ
nalepíte ich na hraciu
kartu a na záver ich pošlete alebo KUPÓNKA
prinesiete ku nám do redakcie.
Tým ste splnili podmienku zaradenia do žrebovania O PRVÚ
CENU − PERMANENTKU NA KUPKO AQUATERMAL
STREHOVÁ A DVE VECNÉ CENY. VEĽA ŠŤASTIA!
č.2
SPONZORMI KUPÓNKY SÚ:
Recepcia: 047/ 430 88 11
[email protected]
Marcela Krnáčová
MELSERVIS
, s. r. o.
(areál LIAZ−u), Ul. Osloboditeľov 46,
Veľký Krtíš
53 − 12
l KOMPLETNÉ PNEUSERVISNÉ SLUŽBY,
l prezutie celého auta aj s vyvažovaním od 16,00 eur,
l LEPENIE SKIEL VRÁTANE PRASKLÍN OD KAMIENKOV,
l dodávka skla za dobré ceny,
l rôzne náhradné diely na všetky typy áut,
l opravy traktorov l tepovanie interiérov l autofólie
Otvorené: pondelok − piatok od 8.00 − 17.00, sobota
na objednávku. Inf. 0902 518 491, 0917 304 350,
REGISTRAÈNÉ POKLADNE EURO
*PREDAJ
*SERVIS
* PRENÁJOM
BANICKA 33,
V.KRTÍŠ
MYXY, s.r.o.
05 −12
0905 808 616,
0907 885 834
[email protected]
V PONUKE ZRUBOVÝ
OBKLAD A DLÁŽKOVICA
4,00
3,00
0948 527 565
www.melservis.szm.com
Zapojili sa do kupónky a vyhrali
GALÉRIA VÍŤAZOV, KTORÝCH SME VYŽREBOVALI V DECEMBROVEJ
KUPÓNKE A ODFOTILI PRI PREBERANÍ CIEN
10 / 10. február 2014
Robo Tóth je maliar, filmár a multimediálny umelec pôsobiaci vo Veľkom Krtíši. Založil si vlastné štúdio ROBART, kde poskytuje grafic−
ké a tlačiarenské služby, no zameriava sa najmä na výrobu videí, špeciálne natáčanie významných životných udalostí, na ktoré si chceme
zachovať čo najkrajšie spomienky, ako sú svadby, stužkové slávnosti, rodinné oslavy a podobne. Pracuje ako externý kameraman pre
Slovenskú televíziu. Vo voľnom čase, najmä v zimných mesiacoch, sa naplno venuje maľbe a tvorbe dokumentárnych filmov a reportáží,
na ktoré zbiera materiál počas cestovania. Svoje diela nepredáva, pretože ako sám tvrdí, umelec by sa mal venovať tvorbe a o predaj by
sa mal starať manažér. Aktívne sa zúčastňuje výstav organizovaných Národným osvetovým strediskom, samostatné výstavy mal v Lučenci,
vo Veľkom Krtíši, v Rimavskej Sobote, v Banskej Bystrici, ale aj v maďarskom Salgotarjáne. Z Výtvarnej Dubnice si odniesol niekoľko čest−
ných uznaní, naposledy sa zúčastnil Výtvarného spektra v Trenčíne. Okrem toho sa zúčastňuje filmárskych súťaží, na ktorých získal nie−
koľko ocenení. Rozhovor s umelcom pripravila jeho dcéra Roberta.
Umelec, ktorý sa snaží
pocity usmerniť rozumom
l Umelec má obvykle potrebu
tvoriť už v detstve. Ako sa talent
prejavoval u teba?
− Keď som bol malý, robil som
kreslené príbehy. Do takého zoši−
ta, komix. Odkresľoval som a
hneď som si myslel, že som veľký
umelec (smiech). V Krtíši vtedy
nebol výtvarný krúžok, ZUŠ−ka
neexistovala. Na MDD sme cho−
dili kresliť na asfalt, ale nikdy
som tam nič nevyhral.
l Kto vyhrával?
− Určite tam muselo byť plno
pionierskych šatiek a CCCP
(smiech). Seriózne som sa kresle−
niu začal venovať, až keď som sa
rozhodol, že chcem ísť na
ŠUPKU.
− Keď sa porovnám s veľkými u−
melcami, ktorí maľujú s doko−
nalou presnosťou, tak si poviem,
že ja to tak nebudem vedieť
nikdy namaľovať. Vezmi si taký
"daliovský" surrealizmus, ktorý
sa mi vždy páčil a dosť z neho
čerpám, alebo aj Reného
Magritta. Surrealisti vychád−
zajú z realistickej maľby, musia
to vedieť perfektne namaľovať.
O tú realistickú maľbu sa teraz
pokúšam a vidím, že som niekto−
ré veci zanedbal a snažím sa ich
dobiehať.
lV
mohol zdediť umelecké nada−
nie?
− Otec kreslil. Spomínal, že keď
bol malý, zvykol si kresliť pri
sviečke. Keď Beatka (sestra) po−
trebovala niečo nakresliť do ško−
ly, dedo sa toho vždy ujal.
Veľkokrtíšan Robo Tóth − aktívny maliar, filmár
a multimediálny umelec
straktnú maľbu, ktorá je opač−
ným pólom realizmu.
− To som tiež chcel vyskúšať nie−
čo, čo som pred tým nerobil. Ale
zistil som, že abstrakcia patrí
medzi najťažšie techniky, čo sa
týka zmyslu, lebo len tak nacá−
pať farby je najľahšie. Nie je to
také jednoduché, ako sa zdá, že
zladíš štyri farby a dáš im neja−
ký tvar...
l V akom tvorivom rozpoložení
l Pollockovi to celkom vychád−
l Bol v rodine niekto, po kom si
ostatnom období v tvojej
tvorbe výraznejšie vyčnievajú
sa momentálne nachádzaš?
− Depresívnom.
l Prečo?
Pretože čím viac toho urobíš, tým
častejšie narážaš na svoje nedo−
statky, hranice, ktoré už nevieš
prekonať. Potom máš z toho po−
cit, že si slabý oproti tým veľkým
umelcom.
l Čo konkrétne máš na mysli?
Jim Morrison v spojení
s motívom jing−jang
Jeden z novších obrazov je táto maľba hudobných legiend,
zľava Hendrix, Santana a Zappa
− Rozmýšľal som nad Mercurym,
dva motívy. Vidieť inšpiráciu ce−
stovaním, ako predloha ti slúžia a práve som začal toho rastafa−
fotografie napríklad z Benátok, na z Jamajky. Marleyho. Hlavne
najnovšie si maľoval chorvátske by mali byť mŕtvi a všeobecne
mestečko Rovinj. Tou druhou té− známi, aby ich všetci bez vy−
mou sú legendy svetovej hudby. svetľovania spoznali. Ale potre−
bujem zohnať dobrú predlohu,
Rozhodol si sa vytvoriť cykly?
− Krajinky som veľmi nemaľoval, podľa ktorej portrét namaľujem.
tak som si povedal, že by som
mal. Ale toto ani nie sú krajinky, l Obrazmi sleduješ istý tvorivý
skôr mestá a uličky. Išlo mi hlav− zámer, nejde len o suchopárne
ne o to, vytvoriť kolekciu, čo mi portrétovanie hudobníkov. Čo
vždy radili lektori, aby som sa sa snažíš vyjadriť?
− V jednej polovici obrazu je por−
niesol v jednom štýle aspoň pri
tom jednom cykle a aby nepôso− trét a druhá vyjadruje niečo vy−
bil každý obraz ako od iného au− slovene charakteristické pre tú
tora. Nakoniec, keď sa spätne legendu. Morrison bol rozdvoje−
pozriem na svoje obrazy tak zis− ná osobnosť, preto ten jing−jang,
ťujem, že aj tak sú najlepšie tie Lennon bol zastrelený ako posol
"surrealistické". Môj taký vlastný mieru, preto holubica.
pohľad, hlavne holé baby ako
tento obraz "Cica s vtákom", pro− l Vo svojej tvorbe si prešiel rôz−
ste nereálne veci spojím a spolu nymi technikami od maľby, až
po počítačovú grafiku, inšpiro−
dávajú nový význam.
vali ťa mnohé umelecké smery,
l Najnovšie maľuješ hudobné le− najvýraznejšie už spomínaný
gendy ako Frank Zappa, surrealizmus. Prierez tvojou
tvorbou skutočne pôsobí trochu
Lennon, Morrison, Hendrix...
eklekticky, robil si dokonca ab−
Kto bude ďalší?
zalo.
− Abstrakcia si žiada veľké plo−
chy a na vylievanie plechoviek
musíš mať priestor. Síce v sta−
rom byte som robil aj dvojmetro−
vé plátna.
l Kde sú?
− Predal som ich. Dakedy som
maľoval hlavne kvôli zárobku.
Pár najlepších vecí som si ne−
chal. Našťastie nebol vtedy nikto
za ne ochotný zaplatiť sumu,
ktorú som vypýtal. Teraz mám
toho namaľovaného toľko, že po−
maly nemáme kde kvačkať a asi
by som aj privítal, keby za mnou
niekto prišiel a chcel niečo kú−
piť, ale ľudia o tom nevedia.
l Neplánuješ urobiť výstavu?
− Uvažujem na budúci rok, keď
budem mať päťdesiatpäť rokov,
urobiť nejakú sumárnu výstavu.
Ale nepozdáva sa mi predstava
vystavovať v kultúrnych do−
moch, kde nikto nepríde, nanaj−
výš školáci, povinne v rámci vyu−
čovania. Umelec má plno problé−
mov so samotnou tvorbou, na
ktorú sa potrebuje plne sústrediť
a na to, aby sa dielo dostalo k
ľuďom by som potreboval mana−
žéra.
(Pokračovanie na str. 11)
11
(Dokončenie zo str. 10)
l Máš umelecké vzory?
− Nemám. Uznávam dobrú tvor−
bu. Ja sa považujem za multime−
diálneho tvorcu. Okrem maľova−
nia sa zaoberám aj fotografiou a
filmom.
keď dosiahneš istý stupeň a niečo
už za sebou máš, tak by si si zasl−
úžil niečo ako uznanie. Privítal
by som možnosť prezentovať sa.
l Americký režisér David Lynch
prešiel od výtvarného umenia k
filmu. Maľbu končil na škole vi−
deoartom a od animácie sa dostal
k hranému filmu. Niečo podobné
sa udialo u teba. Vnímaš film ako
nový spôsob vyjadrenia?
− V istom momente som prišiel na
to, že na to, aby som povedal to, čo
chcem, potrebujem iný spôsob.
Maľba začala byť obmedzujúca
pre svoju technickú nedokona−
losť. Preto som sa začal venovať
počítačovej grafike. Tu som ale
narazil na ďalší technický pro−
blém. Nemal som dostatočné vy−
bavenie a priestor na to, aby som
si mohol obrazy, ktoré graficky v
počítači dotváram sám nafotiť,
preto som hľadal v časopisoch,
najčastejšie som bral fotografie z
Playboyov a to už nebolo ono, to
už nebolo moje.
l Ako si sa dostal k filmu?
− Mal som potrebu vyjadriť sa in−
ou formou. Prv to boli pokusy s
experimentálnym filmom, ale
hlavný je pre mňa dokument.
l Už niekoľko rokov sa zúčastňu−
ješ rôznych výtvarných a filmár−
skych súťaží a prehliadok tvorby.
Ako by si kvalitatívne zhodnotil
amatérsku tvorbu na Slovensku?
− Zúčastňujem sa zhruba od o−
semdesiateho piateho, najprv to
bola Výtvarná Dubnica, ktorú
premenovali
na
Výtvarné
Spektrum. Odtiaľ mám niekoľko
čestných uznaní, ale uznanie bo−
lo už to, že ma tam vystavili. Je
diskutabilné kto je amatér.
Podľa mňa je to kamionista, kto−
rý večer príde z roboty a ide točiť
dokumentárny filmík o lastovič−
kách. To je úplný amatér. Ja ne−
mám filmovú školu, ale filmova−
ním sa prakticky živím, je to mo−
ja práca. Som profesionál za to,
že pracujem pre STV? V podstate
oproti tomu amatérovi, ktorý točí
lastovičky som, ale nemôžem sa
rovnať vysokoškolsky vzdelané−
mu profíkovi, ktorý točí na inej ú−
rovni ako ja. Nemali by nás hád−
zať do jednej kategórie. Poznám
perfektných
neakademických
maliarov. Mal som výstavu v
Salgotarjáne a nikto ma neozna−
čil za amatéra, ale za výtvarníka
a to, že nemám školu pochopili,
keď videli, že nemám pred me−
nom tituly. Vo svete rozoznávali
samoukov, insitných umelcov,
maliarov, grafikov. Nikdy nie
profesionálov alebo amatérov.
l Čo je podľa teba príčinou tohto
škatuľkovania?
− Akademici sa asi chcú dištan−
covať od amatérskeho maliara
Roba Tótha, ktorý namaľuje de−
sať obrazov a každý pôsobí ako
od iného umelca. Amatér to robí
pre potešenie a má potrebu. No
rovy. Dostal si čestné uznanie, je
to pre teba zadosťučinenie?
− Je to medzinárodná súťaž a ús−
pech je už to, že film prejde výbe−
rovým konaním. Čestné uznanie
vnímam ako dosť veľký úspech.
Tento rok sa s filmom zúčastním
na Cineame a dúfam, že zabodu−
je.
l Aký význam majú pre teba sú−
ťaže?
− Beriem ich ako priestor na pre−
zentovanie a tým, že sa konajú
každý rok, dám si cieľ, aby som
niečo urobil, reportáž alebo do−
kument. Ale už ma láka urobiť aj
niečo krátke, hrané. Aj keď v do−
kumente je tiež ťažké o čom. O
bezdomovcoch tu už toho bolo...
l Pracuješ ako kameraman pre
spravodajstvo Slovenskej televí−
zie. Dá sa umelecky realizovať
pri tvorbe reportáže? Nie je to
svojím spôsobom skladanie po−
dľa istej šablóny?
Ukážky z ďalších diel R. Tótha
Niektoré diela odvysielané tele−
víziou nemajú ani spolovice ta−
kú úroveň ako môj film, no sú
finančne podporené. Potom má
človek depky, že jeho film je do−
ma v šuflíku. Treba si vedieť u−
strážiť, aby proces tvorby zostal
radostným, nie povinnosťou.
l V minulosti si dosť veľa obra−
zov predal, aj keď viem, že sa s
nimi nerád lúčiš. Bol si nútený
zarábať maľovaním?
− Keď ste sa narodili, mamina
bola na materskej doma a ne−
mali sme peniaze. Chceli sme
vám kúpiť takú vetrovku, také
čižmičky, také korčule, chceli
sme veci, tak som začal maľo−
vať také obrázky, ktoré by sa
mohli páčiť a šiel som s nimi aj
na banícky jarmok. Keď som pre−
dal jeden za 1500 korún, bol som
celý šťastný. Keď ste boli malí,
najviac som maľoval labute, na−
šiel som obrázok v nemeckom ka−
talógu a potom som ich "vyrábal"
(smiech). Tam už odpadla tá ra−
dosť z tvorby.
l
Momentálne pracuješ najmä
ako kameraman, točíš aj svadby
a stužkové. Vnímaš to ako tvori−
vý proces, z ktorého sa dokážeš
tešiť?
− Mňa to neskutočne baví, to je
tiež istý druh realizácie a chcem,
aby boli tí svadobčania, klienti,
spokojní. Viem, že keď im to video
urobím ja, nemusia sa hanbiť
pustiť to návšteve a tá svadba vy−
zerá ešte lepšie ako v skutočnosti.
Video skrátka musí urobiť fil−
már, to musí mať začiatok, stred
a koniec, dramaturgiu. Aj so
svadbou sa dá vyhrať, urobiť z to−
ho zmes reportáže, filmu, klipu a
hlavne musíš poznať pravidlá fil−
mového umenia, žánru.
l Na medzinárodnej súťaži neprofe−
sionálnych filmov Tatranský kam−
zík si minulý rok uspel s doku−
mentárnym filmom Faerské ost−
/ 10. február 2014
To je jeden z mojich najlepších
obrazov, našťastie mi ho mamina
zakázala predať.
l Čo robí z umelca skutočného u−
melca?
− Pollock ten nevedel maľovať,
mal svoje hranice, Monu Lisu by
nenamaľoval, ale z toho, čo vedel,
vybudoval niečo nové, čo dovtedy
nebolo. To je aj život, osobnosť,
ani impresionistov nebolo týchto
desať, ktorých poznáme, ale títo
udali smer a hlavná bola filozo−
fia a životný štýl. Prečo nie je a−
kademický maliar Zolo Nagy, ro−
dák zo Želoviec uznávaný ume−
lec, keď má neskutočnú techniku
maľby?
l Minulý rok si sa Cineame zú−
častnil s reportážnym filmom Bol
som v Rejkjavíku, ktorý vznikol
počas poznávacieho výletu na
Islande, získal si zaň cenu. Aké je
tvoje doterajšie pôsobenie v tejto
súťaži?
− Na kraji bol prvý a na celoslo−
venskej bol druhý. Za dokument
o Janovi Trebulovi, A drievko
nám hrá, som pred tromi rokmi
získal druhú cenu, tretiu som
mal raz za experiment.
l Nemáš ambíciu prejsť zo ška−
tuľky amatér do škatuľky profe−
sionál a vyštudovať?
− Nie. Ja som už zrelý na uni−
verzitu tretieho veku. Jedného
času som o tom špekuloval, keď
sa po revolúcii otvorili možnos−
ti, keby som sa bol hlásil, tak
som mohol ísť do Pešti, ale na−
koniec som si uvedomil, že nie
som až taký Maďar a povedal
som si, že to nebudem využívať.
Nemám z toho traumu, ale keby
som mal toto všetko ako mám,
plus Mgr.Art. ...
− Reportáž má kratučkú osnovu,
na ktorú naskladám obraz. Aj to
je proces realizácie a baví ma to.
l Riadiš sa pri tvorbe skôr hla−
vou, alebo intuíciou?
− Každý kto ma pozná vie, že si
najskôr dobre premyslím čo idem
robiť. Pocity sa snažím usmerniť
rozumom. Aj tento obraz z deväť−
desiateho druhého, volá sa Ška−
tuľky (abstrakcia), keď sa lepšie
pozrieš, tak vidíš, že je to portrét
a tu v tej duši svojej má škatuľky,
ktoré symbolizujú, že sme všetci
svojím spôsobom zaškatuľkovaní.
Autorka článku Mgr. Art. Roberta Tóthová, dcéra výtvarníka, kto−
rého našim čitateľom bližšie predstavila sama zdedila potrebu
umelecky sa realizovať a aj talent. Hovorí: " Podobne ako on, som od
výtvarného umenia prešla k filmu a písanému slovu. Vyštudovala som
filmovú scenáristiku a dúfam, že tento rok úspešne ukončím posledný
ročník žurnalistiky. Spolu s otcom som viackrát vystavovala na preh−
preh−
liadkach amatérskej výtvarnej tvorby. Naše obrazy sú neporovnateľné
a obaja máme svojsky vyhranený štýl, ale nadrealizmus a snové motí−
motí−
vy sú bodom, v ktorom sa naše tvorivé tendencie pretínajú. Verím, že
raz spojíme sily pri spoločnom filmovom projekte. Umenie je hrou, je
cestou za šťastím a za sebou samým, preto prajem všetkým, aby si na−
na−
šli to svoje "umenie" a tešili sa zo svojej práce."
Ak vás článok o umelcovi Róbertovi Tóthovi zaujal a chceli by ste
poznať viac z jeho tvorby ale aj toho, čo v oblasti videotvorby ponú−
ka, pozrite si na stránke www. robototh.sk
12 / 10. február 2014
Spokojnosť návštevníkov je najkrajšou odmenou
zov na plátne z 19. a začiatku
20. storočia, ktoré pôvodne
tvorili súčasť výzdoby oltárov
a kostolných interiérov v regi−
óne severovýchodného Slo−
venska. Ich výber bol zostavo−
vateľmi výstavy tematicky o−
rientovaný na námety z evan−
jelií, ktoré boli zároveň po−
rovnávané s príslušnými e−
vanjeliovými textami. Je to
priama konfrontácia textov
Nového zákona s výjavmi na
vystavovaných
obrazoch.
Návštevníci tejto výstavy si
mohli ešte do konca januára
2014 pozrieť sakrálne výtvar−
né diela, ktoré neboli z ideo−
logických dôvodov vystavova−
né viac ako polstoročie od
svojej akvizície do zbierok
múzea.
Výstava Plastové modely bo−
jových lietadiel 1918 −1945 ne−
zaujala len deti a mládež, ale
aj Koštovka 2013, na ktorej si
má čo povedať aj dospelým.
s Mirkou Partlovou a Jarom
Možno ju navštíviť aj v tomto
roku do konca februára.
Z podujatí sa tradične naj−
nických vylepšení objektu:
Odstránili sme poškodený as− viac vydarili obľúbené Nočné
na
hrade,
falt na nádvorí hradu − vďa− prechádzky
ka spolupráci s OZ Hradčan Koštovka vín, Poľovnícke dni
a Regionálnou správou ciest a Gaštanové slávnosti. Treba
vo Veľkom Krtíši a začali sme poďakovať aj spoluorganizá−
− OZ
s rekonštrukciou zámockých torom podujatí
Veľkokrtíška vínna ces−
schodov vedúcich
ta, Slovenskej poľov−
z hradu do mes−
níckej komore a poľov−
ta."
níckym združeniam a
spolkom, Mestskému úra−
du v Modrom Kameni
za príkladnú spolu−
prácu. Vianoce na
hrade boli síce bez
snehu, ale nahradila
ho sviatočná atmosfé−
ra v podobe spevu, koli−
ed, divadla, Betlehemu
a vianočných stánkov.
Stredoveký deň detí
sa teší narastajúce−
mu záujmu školských
K expozíciam v múzeu pribudli
zariadení z celého
aj bábky z animovaných filmov
Slovenska, preto sme
l Múzeum je okrem stálych ho museli zmeniť na "dni".
expozícií známe aj putovný− Nové stále tvorivé dielne, kto−
mi výstavami a podujatiami, ré ponúkajú štyri typy bábko−
ktoré na hrade počas roka vých divadelných scén na
pripravujete. Môžete pove− vlastnoručné hranie bábkové−
dať, aké výstavy a ktoré po− ho divadla a aj zariadenú di−
dujatia ste pripravili v uply− elňu na vyrezávanie, šitie,
maľovanie ... vlastných bábok
nulom roku?
Mgr. H. Ferencová: "V hrad− a množstvo vzdelávacích in−
nej kaplnke sv. Anny bola v teraktívnych programov o−
rámci podujatia Noc múzeí a krem hry detí s neobvyklými
galérií, sprístupnená výsta− hračkami v herni, tiež často
va zo zbierok Šarišského mú− vyhľadávajú návštevníci −
zea v Bardejove "Nový zákon školy i rodiny s deťmi, ako bo−
na obrazoch". Na tejto výstave nus k prehliadke expozícií."
je prezentovaný súbor obra−
(Pokračovanie nabudúce)
V priestoroch a okolí najvýznamnejšej a najzachovalejšej historickej pamiatky nášho o−
kresu hradu v M. Kameni pripravili aj v roku 2013 pracovníci SNM − Múzea bábkarských
kultúr a hračiek, hrad Modrý Kameň, ktoré tu má svoje sídlo, viacero zaujímavých poduja−
tí. Či už to boli vynovené stále expozície, zaujímavé výstavy alebo tradičné podujatia, kto−
ré si už získali dobré meno po celom Slovensku i za jeho hranicami. O tom, čo návštevníci
mohli vidieť i o tom, čo bežný hosť nevidí, sme sa rozprávali s riaditeľkou múzea Mgr.
HELENOU FERENCOVOU.
l SNM− Múzeum bábkar−
ských kultúr a hračiek, Hrad
M. Kameň má za sebou ďalší
rok. Aký bol z vášho pohľa−
du?
Mgr. H. Ferencová: "Práca v
kultúre a práca s verejnosťou
je všeobecne náročná a preto
ani rok 2013 nebol ľahký. Ale
môžeme ho hodnotiť ako rok
veľmi úspešný a plodný.
Návštevník múzea vníma pa−
miatku, jej okolie a v nej síd−
liace múzeum ako pokojné ti−
ché miesto, kde život plynie
svojim stálym tempom. Niet
sa tomu čo diviť, veď činnos−
ti, aby mohol mať návštevník
tento pocit, prebiehajú mimo
expozícií múzea prístupných
verejnosti. Príprava aktivít
plánovaných na rok 2013 ob−
sahovala aj odborné práce so
zbierkami múzea − ich eviden−
ciu, dokumentáciu a infor−
mačné spracovanie, ochranu
− konzervovanie, reštaurova−
nie, udržiavanie depozitárov
s kontrolou teploty a vlhkosti
− to je najdôležitejšia úloha
múzea."
l Čo sa podarilo a čo sa ne−
podarilo zrealizovať podľa
vašich predstáv?
Mgr. H. Ferencová: "Rozšírili
sme expozície bábkového di−
vadla o artefakty animované−
ho bábkového filmu a expozí−
cie hračiek o predmety z 2. po−
lovice 20. storočia − drevené
hračky Cechu výrobcov hrači−
ek na Slovensku a umelecké
Vydareným podujatím bola
Peter Cmorik zaspieval aj
Šajgalíkom
návrhy drevených hračiek,
plastové hračky 20. storočia a
funkčný model železnice.
Zostalo nám niekoľko roz−
pracovaných odborných úloh,
pretože digitalizácia zbierok
v rámci celoslovenského pro−
jektu
digitalizácie
kultúrneho dedič−
stva si vyžiadala
viac času ako sme
predpokladali.
Toto však našu
prácu s návštevní−
kom neovplyvnilo.
Prezentačnú čin−
nosť múzea, ktorá
je len druhou ro−
vinou našej práce
sme realizovali v
plnom rozsahu.
Treba spomenúť
aj niekoľko tech−
Tradičné Poľovnícke
dni na hrade boli
v minulom roku
venované danielej zveri
13 / 10. február 2014
Mgr. Helena Ferencová, riaditeľka SNM − Múzea bábkarských kultúr
a hračiek, hrad Modrý Kameň, na fotografii s porcelánovou bábikou
z prelomu 19. a 20. storočia. Žmurkacia bábika, ktorá má drevený
trup a parochňu z pravých vlasov bola vybratá ako jeden z expo −
nátov v rámci celoslovenského projektu digitalizácie kultúrneho
dedičstva na digitalizáciu zbierok SNM. V rámci tohto projektu
bola bábika komplet celá rozobratá a zreštaurovaná. Do zbierky
ju získali od zberateľa z Lučenca a podľa vyhotovenia sa dá
predpokladať, že jej majitelia patrili k zámožnejším občanom.
Vedeli ste o bábikách, že...
n ... už pred 4000 rokmi si ľudia n
v starom Egypte a Grécku mie−
sili bábiky z hliny? V archeolo−
gických múzeách na celom sve−
te môžeme obdivovať sošky zná−
zorňujúce človeka, ktoré zrej−
me neslúžili iba na kultové úče−
ly, ale aj ako hračky pre deti.
n ... kolískou bábik je staroveký
Egypt a Grécko, v tej dobe však
išlo prevažne o rôzne hlinené a−
mulety a talizmany. Najstaršie
bábiky boli nájdené v egypt−
ských hroboch z obdobia 2000 r.
p. n. l. a pravdepodobne boli sú−
časťou majetku pochovaného.
n ... bábiky sa stali najobľúbe−
nejšími hračkami detí i dospe−
lých v období stredoveku, kedy
ich obdivovali najmä vysoké
vrstvy spoločnosti. V neskorom
stredoveku sa bábiky vrátili o−
päť do detskej náruče a stali sa
súčasťou hier dievčat, ale i
chlapcov.
n ... prvé bábiky boli vyrobené z
hliny, handier, dreva a kostí,
vzácnejšie zo slonoviny a vosku.
V priebehu storočí sa menil nie−
len materiál, z ktorého boli bá−
biky vyrobené, ale aj ich celko−
vý vzhľad. Zatiaľ čo okolo roku
1400 boli vyrezávané z dreva a
pripomínali skôr kolorované
kuželky, o niekoľko storočí ne−
skôr už mali sklenené oči, pa−
rochne z pravých vlasov a pre−
cízne vypracované detaily.
... v roku 1807 pôsobili v
Nemecku výrobcovia vosko−
vých masiek, ktorí vyrábali i
voskové hlavy bábik. Materiál,
ktorý používali, obsahoval štyri
diely vosku, tri diely bieleho
terpentínu, trochu olivového o−
leja a bravčového tuku. Hlavy
bábik do roku 1850 modelovali
ručne a neskôr ich odlievali do
foriem. Telo bábiky vyrábali z
handier. Okrem Nemecka sa
voskové bábiky vyrábali aj v
Anglicku a Francúzsku.
n
... prvá celuloidová bábika
prišla na svet v roku 1860 v a−
merickom New Jersey a neskôr
sa jej výroba rozšírila do
Nemecka,
Francúzska
a
Japonska. Do histórie výroby
celuloidových bábik sa zapísalo
mnoho uznávaných výrobcov
vo Francúzsku Leon Casimir
Bru, Jurneau, Jules Nicolas
Steiner, v Nemecku Simon a
Halbig, Armandi Marseille,
Krämer, Reinhard a mnoho ďal−
ších. Výroba celuloidových bá−
bik kvôli ich extrémnej horľa−
vosti a krátkej trvácnosti však
postupne upadla.
n ... po druhej svetovej vojne za−
čali výrobcovia bábik experi−
mentovať s plastmi. V roku 1940
boli vyrobené prvé plastové bá−
biky. V roku 1950 sa začali vy−
rábať bábiky z vinylu, ktoré ne−
skôr nahradili gumené a súčas−
né plastové bábiky.
n ... po ére starovekých bábik sa n...
hlavným centrom ich výroby
stala Európa. Prvé európske bá−
biky boli vyrobené prevažne z
dreva, neskôr sa začali vyrábať
z minerálneho tvrdého papiera
− hovorilo sa im kašírované a na
rozdiel od drevených mali rea−
listickejšiu podobu.
n ... modelovanie z vosku slúžilo
pôvodne náboženským účelom.
V niektorých krajinách bolo do−
konca zvykom nahradzovať die−
ťa zomreté pri pôrode voskovou
figurínou, ktorá bola oblečená
ako nemluvňa a vložená do ko−
lísky.
s výrobou porcelánových
bábik sa začalo v roku 1840, ke−
dy francúzske porcelánky zavi−
edli výrobu porcelánových hláv
z neglazovaného porcelánu, tzv.
biskvitu. Porcelán sa stal popu−
lárnym na začiatku 19. stor.
Vyrábal sa zo špeciálnych ílov a
pálil sa pri vysokej teplote.
Porcelánové bábiky mali svetlú
farbu a boli nádherne maľova−
né, s veľkými očami a mihalni−
cami. Okolo roku 1850 sa začali
používať
sklenené
oči.
Francúzske bábiky boli veľmi
vyhľadávané, pretože mali po−
dobu detí − väčšina bábik do tej
doby predstavovala dospelých.
Hoci francúzske bábiky boli
bezkonkurenčné pre svoje ume−
lecké prevedenie, na trhu sa
rýchlo presadili nemecké bábi−
ky, pretože neboli také drahé.
n ... bábiky nevznikali len v to−
várňach. Do ich výroby bolo za−
pojených i tisíce domácich pra−
covníkov, ktorí vyrábali rôzne
časti bábik. Z tovární, kde zís−
kali bábiky svoju konečnú po−
dobu, putovali do prístavov,
aby odtiaľ odplávali do rôznych
krajín sveta. Hračkársky prie−
mysel prežíval svoj veľký rozk−
vet, kvalita výrobkov bola vyso−
ká a konkurencia veľká.
n ... niektorí výrobcovia sa po−
stupne zamerali na výrobu oká−
zalých bábik, určených pre bo−
haté
vrstvy
obyvateľstva.
Vlastniť takúto bábiku bola v
tej dobe výsada dobre situova−
ných rodín. Budoárové bábiky
neboli určené na hranie, museli
zodpovedať aktuálnym mód−
nym vlnám a každú sezónu ma−
li nové šaty. Výroba šiat sa stala
rovnako dôležitá ako výroba
bábik samotných. Ich výbava
obsahovala rovnaké doplnky
ako výbava mladých dám − od
spodného prádla až po klobúk a
rukavičky. Budoárové bábiky,
elegantne a módne oblečené, sl−
úžili ako dekorácia interiéru v
dvadsiatych a tridsiatych ro−
koch 20. storočia. Ich oblečenie
bolo kvalitné a nákladné.
Preparované masky tváre z gá−
zového plátna boli potiahnuté
jemnou látkou farby pleti, ktorá
bola
pekne
namaľovaná.
Zachovali sa aj budoárové bábi−
ky s nalepenými riasami z pra−
vých vlasov, s pekne tvarovaný−
mi a vyzývavo červenými ústa−
mi.
n ...nemecké
mesto Norimberg
je známe nielen z procesu s fa−
šistickými pohlavármi, ale aj
svetoznámym veľtrhom hrači−
ek, ktorý sa tu koná už 65 rokov
a je určený výhradne odbornej
verejnosti − výrobcom a obchod−
níkom.
n
...na území súčasného
Slovenska boli prvé bábiky vy−
robené v Bardejovskej továrni
na výrobu hračiek v roku 1894.
n ... v súčasnej dobe sa obľuba
starých hračiek neustále zvyšu−
je. Ľudia v nich vidia kúzlo za−
šlých čias a mnohí si prostred−
níctvom nich pripomínajú svoje
detstvo. Preto je veľmi dobré, že
práve v našom okrese je jedi−
nečné múzeum bábkarských
kultúr a hračiek, kde radi vodi−
evame svoje návštevy.
Pošlite nám vašu fotografiu s bábikou a my najkrajšie
uverejníme a odmeníme malým darčekom.
−RH−
14 / 10. február 2014
ZDRAVOTNÍCKY
INFOSERVIS
l Lekárska pohotovostná služba (Banícka
35, V. Krtíš, tel. 48 31 111). Pre dospelých: Po.
− Pi. 15.30 − 7.00 h., So. − Ne. 7.00 − 7.00 h. Pre
deti a dorast: Po. − Pi. 15.30 − 22.00 h., So. − Ne.
8.00 − 22.00 h.
LEKÁRENSKÁ POHOTOVOSŤ
pondelok − piatok 16.00 − 20.00 h., sobota,
nedeľa, sviatok: 9.00 − 12.00 h. a 16.00 − 20.00 h.
Rozpis služieb lekární − FEBRUÁR
Dr. Max − 6, 12, 18, 24,
Panacea − 1, 2, 7, 13, 19, 25,
Aqua viva − 8, 9, 14, 20, 26,
Biely lev − 3, 15, 16, 21, 27,
Čierny orol − 4, 10, 22, 23, 28,
Belladonna − 5, 11, 17.
(ČÍSLO ZA LEKÁRŇOU ZNAMENÁ
DÁTUM V MESIACI)
POKROKOVÝ INFOSERVIS
NENECHAJTE SI UJSŤ
SLUŽBA
MOTORISTOM
jedinečnú výstavu
l AUTOSERVIS
FIT AUTO, s.r.o.
− ŠÓŠÁRSKA UL., ŽELOVCE
tel: 0908 903 749
− BEŽNÉ AJ GENERÁLNE OPRAVY
− NÁHRADNÉ DIELY − PLNENIE A
ÚDRŽBA KLIMATIZÁCIÍ − PNEUSERVIS −
ZNAČKOVÉ FÓLIE 3M
l R − SERVICE − ROMAN ŠTRBÍK −
www.r−service.sk.
AUTOSERVIS − PNEUSERVIS
Regionálne zastúpenie PNEU VRANÍK.
Využite predaj pneumatík za skvelé ceny!
Digitálna geometria − diagnostika. Písecká
3, Veľký Krtíš, tel. 0915 832 193
Máte alergie alebo zníženú imunitu
a potrebujete odbornú pomoc?
l ALERGO, s.r.o., Veľký Krtíš ponúka svoje
odborné zdravotné služby vo svojom zaria−
dení
AMBULANCIA
KLINICKEJ
IMUNOLÓGIE A ALERGOLÓGIE MUDr.
ILDIKÓ PAÁLOVEJ, Ul. Mikszáthova,
Veľký Krtíš. Na vyšetrenie alebo odborné
konzultácie sa môžete objednať na telefón−
nom čísle 0903 052 666 každý deň od 7.30 −
13. 00 hodiny. Máme zmluvu s každou zdra−
votnou poisťovňou.
KAM
ZA RELAXOM
l V zimnom počasí vám zlepší náladu pobyt
v saune a bazénoch. AQUATERMAL
STREHOVÁ Vás pozýva do WELLNESS &
SPA každý deň v čase od 10.00 − 22.00 hodi−
ny. Bližšie informácie o rôznych akciách,
balíčkoch pre jednotlivcov a rodiny dosta−
nete na recepcii: tel. číslo: 047/430 88 11
KAM
ZA KULTÚROU
PETER CMORIK & BAND
TOUR ...o tebe − 6. 3. 2014 o 19:00 hod.
Kultúrny dom, V. Krtíš. Peter
Cmorik s kapelou pri príležitosti
vydania nového radového albu−
mu ...o Tebe. Priaznivci Petra
Cmorika sa môžu tešiť na prie−
rez štyroch albumov, zaznejú
tiež skladby, ktoré vznikli k rôz−
nym projektom... Vstupné v
predpredaji 8 EUR (10 EUR v deň
koncertu) je v Mestskom kultúrnom stredis−
ku vo V. Krtíši v pracovných dňoch od 8:00 −
15:00 hod. (č.t. 047/4831376, 4830347).
HONTIANSKO − IPEĽSKÉ OSVETOVÉ
STREDISKO PRIPRAVUJE
l 13. 2. 2014 o 16.00 hod. − Prezentácia AMFO
− Stretnutie amatérskych fotografov, v školi−
acej miestnosti HNK Veľký Krtíš
l 15. 2. 2014 o 10.00 hod. − FAŠIANGY V
PRÍBELCIACH − Fašiangové zvyky a obyča−
je, pochôdzka dedinou, kultúrny program a
zábava.
DÔLEŽITÉ
TELEFÓNNE ČÍSLA
l Integrovaný záchranný systém 112,
l Záchranná služba 155, 16 155, l Hasiči 150,
l Polícia 158, l Mestská polícia 159,
l Elektrina − linka pre poruchy 0800 123
332,l Plyn − linka pre poruchy 0850 111 727,
l Asistenčná odťahová služba motoristom
18 123, l Automobilová služba 18 777,
l Letecká záchranná služba 18 155,
l Informácie vlaky a autobusy 12 111,
l Železničná spoločnosť Slovensko, a. s., zá−
kaznícke centrum 18 188 l Linka Pomoc. sk
(linka dôvery) l 0800 500 500, Linka záchra−
ny (poradenstvo pri záchrane života a prvej
pomoci) l 0850/111 313, Linka detskej istoty
pri SV UNICEF 116 111.
VIETE, ŽE...
?
...XXII. zimné olympijské hry, ktoré začali
7. a potrvajú do 23. februára 2014 v ruskom
meste Soči sa po prvý raz v histórii ZOH
vďaka špecifickým geografickým a klima−
tickým podmienkam v mieste konania o−
lympijských hier konajú v subtropickom
pásme. Hlavnou výhodou je relatívne malá
vzdialenosť medzi medzi olympijskou dedi−
nou a športoviskami. Tie sú rozdelené do
dvoch oblastí, tzv. klastrov − pobrežného a
horského.
PRANOSTIKA
Na svätého Valentína, zima siliť sa počína.
TENTO TÝŽDEŇ SI PRIPOMÍNAME
Svetové, medzinárodné a významné dni
11. 2. Svetový deň chorých
14. 2. Deň zaľúbených − Valentín
14. 2. Európsky deň perioperačnej
ošetrovateľskej starostlivosti sestier
15. 2. Deň osamelých
SLOVENSKÁ CESTA
DO MIKROKOZMU,
ktorú pripravilo Novohradské múzeum a
galéria, Kubínyiho námestie 3, Lučenec
v čase od 6. 2. − 28. 2. 2014
Autor výstavy: RNDr. Ivan Kimák
Výstava je zameraná na aktivity
Európskeho laboratória pre časticovú fyzi−
ku CERN a slovenskú účasti na výskum−
nom programe na najväčšom urýchľovači
častíc na svete − LHC. Panely informujú o
poslaní a histórii CERN−u, o komplexe urý−
chľovačov v CERN−e, o výskumných pro−
gramoch na experimetoch ATLAS a ALI−
CE, o rôznych formách spolupráce sloven−
ských organizácií v rámci CERN−u od účas−
ti slovenských vedcov v špičkovom fyzikál−
nom výskume až po vzdelávanie a prácu so
študentmi stredných škôl. Výstava predsta−
ví aj originálne časti vedeckej aparatúry,
ktoré navrhli, vyvinuli a dodali do CERN−u
slovenské pracoviská. Súčasťou výstavy
budú multimediálne prezentácie, demonšt−
rácie fyzikálnych javov.
Sprievodným podujatím k výstave budú
prednášky RNDr. Mareka Bombaru,PhD. z
Ústavu fyzikálnych vied PF UPJŠ v
Košiciach na tému " Fyzika na Veľkom had−
ronovom urýchľovači v CERN", ktoré sa u−
skutočnia v priestoroch Novohradského
múzea a galérie v Lučenci dňa 28. 2. 2014 v
popoludňajších hodinách.
ZASMEJTE SA S POKROKOM
Rozprávajú sa dve ženy. Prvá hovorí:
"Ideme nakupovať, muž mi dal kreditku."
Druhá sa pýta: "A pin dal?" Prvá odpove−
dá: "Nie, nepindal."
oooooooooooooooooooooooooooooooo
Sedliak sa dozvedel, že je nevyliečiteľne
chorý a onedlho umrie. Vraví lekárovi:
− Pán doktor, mám jedno želanie. Keď u−
mriem, napíšte mi do úmrtného listu, že
som umrel na AIDS.
− Ale prečo, veď máte predsa rakovinu.
− No, ja mám na to tri dôvody: Takú cho−
robu u nás na dedine ešte nikto nemal.
Ten, čo mi chodil za ženou zomrie od stra−
chu. Nikto sa jej do smrti nedotkne!
ooooooooooooooooooooooooooooooo
Angličan, Švéd a Slovák sa rozhodli daro−
vať manželkám zlaté lyžičky.
Na Angličanovej lyžičke bol nápis: Mojej
drahej anglickej ruži. Na Švédovej bolo:
Mojej švédskej orchidei. Na Slovákovej bo−
lo vygravírované: Grand hotel.
STAŇTE SA SPOLUTVORCAMI
TÝŽDENNÍKA
POKROK
Počuli ste, videli ste, alebo ste zažili niečo
mimoriadne zaujímavé a nevšedné, alebo
by ste si radi o niekom v našich novinách
prečítali? Volajte: 0902 302 102, 0918 59 65 65
alebo 48 31 555, alebo píšte na e−mail:
[email protected]
NEZABUDNITE BLAHOŽELAŤ
l 10. 2. GABRIELA − Žena s takýmto menom
dokáže vo svojom živote narobiť množstvo
chýb, ale zároveň ich aj dať do poriadku.
Svoje omyly dokáže ľahko zahladiť, ak jej na
tom naozaj záleží. No zväčša rieši toľko úloh,
či záležitostí naraz, že ani nevie, kedy a ko−
mu (hoci aj nechtiac) ublížila. Zbadá sa až po
dlhšej dobe a potom sa snaží robiť všetko,
aby sa dotyčný znovu stal jej priateľom, či
priateľkou. Vie byť očarujúca, rada riskuje,
vie sa uplatniť v rôznych oblastiach, ale naj−
radšej vládne a rozkazuje. Ak je všetko po−
dľa nej, je s ňou radosť žiť, no ak chcete nie−
čo iné, ako ona, potom sa harmónia naruší.
Je však pravda, že má originálne plány a
prospešné nápady pre mnoho ľudí
l 11. 2. DEZIDER, DEZIDERA − Pôvod tohto
mena je z latinského Desiderium, čo zname−
ná túžba, žiadosť. Má presne vytýčenú trasu
po ktorej sa bude pohybovať v budúcnosti.
Býva víťaz a porazený svojich vlastných vn−
útorných bojov. V prípade prehry to dá hne−
vom pocítiť aj svojmu okoliu. Ale napriek
prehrám dokáže sa im vzpriečiť a ďalej bo−
jovať. Dá sa povedať, že je odolný voči neús−
pechom. Je to muž agresívny, ale zároveň
vášnivý. Pre životného partnera je silnou o−
porou, ale aj príťažou. Ako brečtan sa ovíja
okolo svojej obete, tak aj on, svojou majet−
níckosťou "dusí" svojho partnera. Svoju túž−
bu po pocite výhry kompenzuje príležitosťa−
mi, kedy môže prekonať svojho kolegu alebo
priateľa.
l 12. 2. PERLA − Táto žena je naozaj schop−
ná všetkého, je náladová a panovačná, vždy
sa jej musíte podriaďovať. Pokiaľ je všetko
podľa nej, potom sa z nej stáva mierumilov−
ná a príjemná spoločníčka, ktorá sa dokáže
pre svojich blízkych doslova obetovať. No
stačí čo len štipka kritiky a pochybností o jej
výkonnosti a znalostiach a už je oheň na
streche. Keď ju budete rešpektovať a tolero−
vať jej aktívnosť a rýchlosť, potom vám s ňou
bude sveta žiť. Nikdy vás neoklame, ani ne−
podvedie, v citoch je stála a ak si niekoho o−
bľúbi, dokáže mu pomáhať a ochraňovať ho
aj za cenu vlastného zničenia. Jej citová
stránka je mimoriadne búrlivá. Keď sa za−
miluje svoju lásku prežíva naplno, plnými
dúškami.
l 13.2. ARPÁD − je meno maďarského krá−
ľovského rodu a v preklade znamená "jač−
meň". Nositeľa tohto na Slovensku miestami
zaužívaného mužského krstného mena oslo−
vujeme Arpádko, Arpi, Arpino. Arpád je
presný človek s výraznou inteligenciou.
Takmer nikdy nepokazí to, do čoho sa pustí
a je dobrý študent. Obľubuje klasické štúdi−
um, ale je mu blízka aj matematika a cudzie
jazyky. Uplatní sa ako učiteľ, referent, či
právnik, ktorý sa vie vo vhodnej chvíli pre−
javiť. Arpád sa pracovne nestratí ani v ob−
lasti médií. Má v sebe istú neoblomnosť. Je
oddaný ľuďom, ktorí sú mu blízki. V láske
veľmi trpí, ak je zradený. Arpád je vitálny,
vášnivý a zvláštnu pozornosť by ale mal ve−
novať pravidelnej a racionálnej strave. Jeho
citlivé miesto je koordinácia pohybov a
sluch.
l 14. 2. VALENTÍN − Pôvod mena z latin−
ského Valentinus, čo znamená silný. Tento
muž sa zdá trochu lenivý, ale v skutočnosti
iba čaká na chvíľu, kedy konať. A keď sa už
do niečoho pustí, rýchlo dosiahne vynikaj−
úci úspech. Miluje dobrodružstvá, je nezá−
vislý, niekedy až namyslený. Je to muž či−
nu, ale vždy koná premyslene. Od prírody
je málo ovplyvniteľný, citlivý na dojmy, a
aby sme ho udržali v medziach istej čin−
nosti, aby sa z nej "nevyšmykol", treba mať
nad ním istú nadvládu, musí nás rešpekto−
vať. Má dosť vôle, keď sa im zachce, ale tá−
to vôľa je trochu vrtkavá a ľahko sa mení
na zanovitosť. Je pozoruhodne inteligent−
ný.
Deň zaľúbených − NEZABUDNITE
NA SVOJU LÁSKU
l 15.2. Pravoslav − je novšie slovanské muž−
ské meno a jeho význam je "právo sláv".
Jeho obľúbené farby sú červená a ružová,
ochranné rastliny červená chryzantéma,
púpava a fialka, ochranné kamene karne−
ol, jaspis a diamant. Jeho osobným číslom
je 6 − Nežnosť, je teda citlivý a vždy sa sna−
ží pomáhať iným. Od malička sa treba k ne−
mu správať ako k dospelému a zodpoved−
nému človeku. Pravoslav je buď introvert
alebo extrovert. Vie a zároveň žiť rovnako
dobre v spoločnosti ako osamote, uzavrieť
sa do seba, alebo sa plne zapojiť do spolo−
čenského života. Nenávidí, keď ho niekto
klame alebo podrazí a nedokáže zniesť
sklamanie v ľuďoch a taktiež neznáša, keď
musí skoro ráno vstávať alebo tvrdo praco−
vať. Život nemá ľahký, často sa zrieka aj
dôležitých vecí, len aby získal aspoň niečo
zo svojich snov. V láske dokáže byť veľmi o−
betavý. Ak sa zaľúbi, je vzorným partne−
rom a tiež aj otcom.
l 15.2. PRAVOSLAVA − Obdoba mužského
mena Pravoslav
15 / 10. február 2014
MINIPRÍBEH NA ZAMYSLENIE
Dvaja mnísi a žena
Dvaja mnísi prišli k rieke, kde stála bez−
radná mladá krásna žena, ktorá sa nevede−
la dostať na druhý breh. Mladší z nich sklo−
pil zrak a tváril sa, že ju nevidí. Starší
mních zobral ženu do náručia a preniesol ju
cez rieku. Potom dlho pokračovali bez slov,
až sa mladší ozval: "Ako si ty, mních, mohol
zobrať do náručia ženu? Ja by som to nikdy
neurobil!" "Rozdiel medzi nami je v tom, že
kým ja som ju už dávno položil, ty ju ešte stá−
le nesieš", odpovedal mu starší. Mohli by sme
sa podľa tohto príbehu správať. Do úlohy
krásnej ženy si môžeme dosadiť nesenie a−
kéhokoľvek ťažkého bremena. Čo všetko si
nesieme so sebou, hoci sme to už dávno moh−
li a mali odložiť! Staré krivdy, staré neúspe−
chy, staré bolesti v duši, či staré zloby. Na
minulosti však nič nezmeníme a život je prí−
liš krátky na to, aby sme sa stále obzerali do−
zadu. Preto kedykoľvek sa nám vynorí v ži−
vote niečo nepríjemné, spomeňme si na tých
dvoch mníchov a raz a navždy to odložme.
Ďalej sa nám pôjde oveľa ľahšie.
MYŠLIENKA TÝŽDŇA
Pravidlo života je, že, všetko čo ste kedy chceli,
príde vtedy, keď to prestanete hľadať.
SUDOKU
Cieľom hry je Sudoku je doplniť čísla od 1
po 9 do čiastočne predvyplnenej mriežky
tak, aby sa v každom riadku, stĺpci a pod−
štvorci nachádzalo každé číslo práve raz.
l 16.2. Ida − Pôvod mena zo staronemecké−
ho Itis, čo znamená žena. Túto ženu, jej
vlastná zvedavosť môže doviesť neraz do
prekérnej situácie. Svojou vytrvalosťou a
prezieravosťou neraz dosiahne úspech.
Vždy si k sebe hľadá priateľov, ktorí sú ni−
ečím výnimoční. Ak jej dovolia ich viesť,
tak zaručene po jej boku dosiahnu uznanie
a prestíž. Je ako "vareška", ktorá sa do všet−
kého mieša. Rada sa zúčastňuje rôznych
akcií a ešte radšej bude pomáhať pri ich or−
ganizovaní. Muži ju vnímajú ako koketu a
egoistku. Napriek tomu im imponuje svo−
jou priamosťou a otvorenosťou. Príjemným
vystupovaním sa z nej stáva šarmantná
hostiteľka, ale aj spoločníčka. Každý hneď
vie, na čom u tejto ženy je. Známostiam na
jeden večer sa z diaľky vyhýba.
16. 2. LIANA − Pôvod mena podľa tropickej
rastliny. Táto žena je plná prezieravosti a ne−
dôvery. Vystupuje ako láskavá osôbka, ale
len keď má svoje dobré dni. Tieto dobré a zlé
dni sa u nej prejavujú od detstva a sú úzko
späté s dochádzkou do školy. Štúdiu ju tiež
veľmi neláka. Túži po slobode a nezávislosti.
Je talentovaná s bujnou fantáziou, preto ju
skôr láka umelecký smer. Sníva o sláve, ús−
pechu a presadení sa medzi najznámejšími u−
melcami. Nemá mnoho priateľov, ale tých čo
má si nesmierne váži a obdivuje. V partner−
skom vzťahu sa správa majetnícky a nadra−
dene.
Valentínska
kvapka
Srdečne pozývame všetkých
darcov krvi, študentov i prvodarcov na od−
ber krvi − "Valentínsku kvapku", ktorá sa
bude konať vo štvrtok 13. 2. 2014 vo štvr−
tok. Odber krvi usporiada Miestny spolok
Slovenského Červeného kríža vo Veľkom
Krtíši v čase od 7,30 do 10,00 hod. v pries−
toroch
baníckej
slobodárne
na
Nemocničnej vo V. Krtíši. V tomto čase ste
vítaní všetci, ktorí chcete podporiť darcov−
stvo krvi v našom okrese. Upozorňujeme
vás, aby ste pred odberom nezab−
údali na pitný režim a ľahké ra−
ňajky.
J. UBRANKOVIČOVÁ,
predsedkyňa MS SČK
16 / 10. február 2014
HOROSKOP NA TENTO TÝŽDEŇ
Budete ťahať za sebou mrač−
ná, z ktorých prší iba na vašu
hlavu. Uvedomujete si v plnej
miere, aké chyby robíte, na−
priek tomu ich opakujete stá−
le znovu a takto to potom vy−
zerá. Postavte sa konečne svo−
jim „démonom“ a strašidlám, prelomte svoj
strach a obavy. Prijmite sa so všetkým a vša−
de, uľaví sa vám. Máte ideálny čas vyhrať
každý boj, do ktorého sa pustíte. Zabojujte a
mraky spolu s dažďom zatrúbia na ústup.
Netápte a choďte si za tým, po čom túžite,
tento raz bez opakovania chýb.
Čakáte, stále len čakáte – na
vhodnú príležitosť, na vhod−
ný čas, na vhodné podmien−
ky… Po tieto dni si nájdete x
dôvodov prečo teraz v nija−
kom smere nič nekonať, ale
tým len ukrývate svoju pasi−
vitu a z nej očakávaný neús−
pech. Síce fajn vymyslené, milé Rybičky, ale
pre tieto dni nie! Pekne vstaňte a „makajte“,
budujte si svoj vlastný úspech, ktorý vám je
ako znameniu dopriaty. Len sem tam sa
schovávate za akúsi formu lenivosti a práve
v tieto dni na vás doľahne, zatočte ňou a u−
vidíte, ako sa vám bude dariť. O čosi jedno−
duchšie na úrovni zvládnutia to bude mať
ženská časť znamenia.
Zákernosť má veľa podôb,
preto buďte v strehu, aj ne−
vinný „ratlík“ vie poriadne
uhryznúť, preto to chce opa−
trnosť a predvídavosť. Po
pravde, u vás sa bude všetko
točiť okolo akéhosi skúšania
vašej vytrvalosti a to aj na
fyzickej úrovni. Karta, ktorá
bola vytiahnutá pre vaše znamenie, je Had,
čo znamená, aby ste boli pozorní, vnímaví a
pozerali sa na realitu z hadej perspektívy, či−
že od podlahy. Zároveň upozorňuje na zdra−
votné problémy, ktoré by sa mohli nečakane
vyskytnúť, preto je nanajvýš potrebné, aby
ste sa, pokiaľ to bude možné, šetrili.
Nepodceňujte ani návštevu lekárov – odbor−
níkov a špecialistov. U vás bude univerzálne
platiť vyvážené pravidlo akcie – reakcie (čo
pôjde smerom od vás, pôjde aj smerom k
vám).
Po vnútornej rozprave prichádza vytúžený
pokoj. Nič vás „nerozhádže“,
pretože ste sa minimálne po
tieto dni rozhodli žiť sami
pre seba, nezávisle od názo−
rov iných, ako aj od toho, čo
od vás očakávajú. Budete
konať hladko, pokojne a pri−
rodzene. Je to skvelá súhra
vašich pocitov, ktorú môže
nabúrať vykukujúca racio−
nalita (rozum). Tak, ako samotná karta
(Srdce) naznačuje, rozjasní sa vám práve v
oblasti srdcových záležitostí. Nezadaní by sa
nemali okúňať, a pokiaľ to tak vnímajú,
smelo svoj objekt túžby pozvať na rande.
Tými, ktorí sú zakotvení v partnerstvách za−
máva veľký nával vďaky a šťastia.
Na pleciach si nesiete iba to−
ľko, koľko ste si tam sami –
a podotýkame, že dobrovo−
ľne – naložili, tak sa nesťa−
žujte. Prišli ste na miesto,
kde neviete, čo s tým a chce−
te to jednoducho zo svojich
pliec zložiť. To vám však ne−
bude dovolené, nezúfajte, ešte stále máte o−
kolo seba skvelých priateľov a kolegov, kto−
rých namiesto spomínaného sťažovania sa a
horekovania poproste o pomoc. Počas týchto
dní budete v sebe objavovať vieru, nielen vi−
eru v seba, ale aj tú v spojitosti s vaším vie−
rovyznaním. V zdravotnej oblasti vám vy−
skakuje všeobecné zaťaženie horných aj dol−
ných končatín (cvičenie, behanie, práca…).
Ejha, zasa sa otvára kohú−
tik s finančným úspechom.
Keď budete usilovne praco−
vať, budete patrične aj od−
menení, zároveň sa vám vrá−
tia všetky peniaze, ktoré ste dali
do obehu a do dnešného dňa sa
k vám nevrátili. Vhodný čas
na vybavovanie záležitostí v
bankách a aj všade tam, kde je to naviaza−
né na získanie peňazí (predaj, kúpa, pre−
myslené a podložené investície, obchody…).
Zložitejšie to bude pri komunikovaní so zá−
stupcami vášho znamenia, budete mať utl−
menú komunikáciu a samotné vyjadrova−
nie. O skvelú náladu sa vám vždy postará
hudba, ktorú ste akosi vytesnili do pozadia.
Skúšaná bude vaša trpezli−
vosť, ktorá je na tom naozaj
príšerne. Tvrdohlavé dup−
nutie nohou vám vôbec ne−
pomôže, práve naopak, kom−
plexne si to len zamotáte. Na
všetko hľaďte z vyššej per−
spektívy, čím sa vám otvoria
aj širšie možnosti. Po dlh−
šom čase sa vám vráti niekto blízky spoza
hraníc, kde dlhší čas pôsobí. Zároveň sú tie−
to dni univerzálnym prísľubom zmeny, ale
nie všetci Levíkovia budú mať dostatok síl
naskočiť práve na tento vlak. Ostatní nezú−
fajte, príde ďalší v čase, keď budete na to
pripravení. V zdravotnej oblasti bude vaším
najväčším nepriateľom chlad útočiaci na
nohy.
Po náročnejšom týždni pri−
chádza pokojnejší, samozrej−
me, aj príjemnejší. Viac sa
budete venovať sebe a preto
si obujete aj túlavé topánky.
Bude vás to ťahať preč od
všetkého, čo vás pohlcuje a
núti rozmýšľať. Doprajte si tieto úniky z re−
ality, a pokiaľ to je aspoň trochu možné, vy−
razte si na víkend aj so svojou partiou, hoci
aj za blízke hranice domoviny. Úspech k
vám zaveje aj v profesijnom živote, len je po−
trebné správne nastavenie, sledovanie a ma−
povanie situácie a potom to pôjde už samo.
Menšie spoločenské zemetrasenie zažije vaše
ego – treba sa vedieť pobaviť aj na svoj účet.
Keď sa okolo seba porozhli−
adnete, čo tam vidíte?
Správne, nikdy nie ste sami,
vždy máte pri sebe ľudí, ktorí
vás podržia a inak tomu ne−
bude ani tento týždeň. Karta
Správa je jednoznačná, pou−
kazuje na to, že k vám pri−
chádza nová informácia, ktorú bude potreb−
né spracovať. Okrem toho, samozrejme, ne−
zabúdajte na korešpondenciu , ktorá by ne−
mala zostať zabudnutá na stole, je potrebné
všetko vybaviť a tým vstupovať do ďalšieho
mesiaca a týždňa spolu s čistým stolom.
Pokúste sa do týchto dní vniesť vnútornú
harmóniu, ktorá vám pomôže.
Nuž, keďže vám vyšla rov−
naká karta, ako v pred−
chádzajúci týždeň, iba naň
nadviažete. Pustíte k sebe
nespútanosť, radosť, hra−
vosť… a verte alebo nie, bu−
dete šíriteľmi skvelej nála−
dy, ktorá v tomto období a−
kosi univerzálne absentuje.
Chopte sa tejto úlohy a pomôžte tým, ktorí ú−
smev stratili a nevedia, kde ho majú hľadať.
Konajte nezištne a zo srdca, univerzum vám
to vráti v podobe, ktorá bude pre vás najlep−
šia. Čakajte, že každý deň vám prinesie nie−
čo nové a pre vaše pochopenie čarovné.
Prídu k vám prelomové myšlienky, vďaka
ktorým sa zacelia ešte z času na čas omínaj−
úce ranky minulosti.
Štvorlístok so sebou, ako in−
ak, prináša len samé dobré
veci, tak sa máte na čo tešiť.
Okrem šťastia, ktoré sadne
práve na vaše plecia, očaká−
vajte zlepšenie a vyriešenie
všetkého, čo bolo zauzlené.
Preto treba každú jednu
príležitosť, či už v oblasti
lásky, práce alebo duchovna, využiť naplno.
Tí, ktorí už svoje šťastie našli, sa môžu sú−
strediť na to, čo by im spravilo radosť a sú−
strediť sa práve na tú oblasť alebo konkrét−
nu vec. Keďže farba ďateliny je zelená, túto
farbu podporujúcu srdce na fyzickej úrovni,
ako aj pocity naviazané na srdcové záleži−
tosti, by ste mali začleniť do týchto dní.
Všetko z vášho pohľadu
zlé, nepekné a ťaživé sa
prečistí (zloba, hnev, urov−
nanie hádok, sporov i ne−
dorozumení). Všetko z vás
opadne – ťaživá škrupina
nánosov praskne a vy sa
budete cítiť výborne.
Duchovne budete pripra−
vení na každú výzvu, ktorú vám život prine−
sie a veru, málo ich nebude. Viac si zaboju−
jete v oblasti lásky, nenechajte si ujsť člove−
ka, ktorý by stál za to, risknite to a konajte!
Nezabúdajte ani na to, že nikdy nie je ne−
skoro, nech sa jedná o čokoľvek. Koncom
týždňa vás viac pohltia pracovné povinnos−
ti, ktoré však hravo zvládnete, preto „nepa−
nikárte“.
17 / 10. február 2014
Každý pondelok ráno je v našich dedinách neobyčajne rušno.Vozy sú vytisnuté na dvoroch,
oje nasmerované k bránam. V obchode sa od svitania minulo aspoň dvadsať − tridsať debni−
čiek s vazelínou na vozy. Na hradskej v hustom rade tiahnu vozy, medzi nimi alebo na kra−
ji cesty kráča pestrý sprievod ľudí a zvierat hodný maliarovho štetca. Slováci zo vzdialených
dedín, Maďari z okolia.
M
edzi pešími len zriedka
vidno nevesty alebo diev−
čence. Tie sa vypýtali na
vozy. Hja, ľúbivá tvárička je
na veľkej pomoci na cestách.
Staré ženy sa zvyčajne hrbia
pod ťažkými košmi, z kto−
rých trčia červené hrebene
na hlavách kureniec, žlté zo−
báky husí. Niekto ženie buď
teliatko, alebo prasiatko.
Smutne sa vlečú úbohé ho−
viadka, akoby cítili, že
po tejto ceste možno
nepôjdu
naspäť.
Kolesá citlivo zachrap−
čia vo výmoľoch, kočiši
nadávajú na župu pre
zlé cesty.
Tento živý prúd nemá
konca, stráca sa za obzorom.
Ostré oko môže rozoznať aj v
diaľke pod ďarmotskými vi−
nicami jarmočný ruch, prav−
da iba zmenšený. Všetko je
ako sivá stuha s akýmisi
hmýriacimi sa chrobákmi a−
lebo hrudami.
Ej, či to bude vzrušujúce v
podvečer!
Budú sa vracať hoviadka
ručiace od hladu, predbie−
hajúce sa vozy, splašené ko−
ne, aj vozy spadnuté v jar−
koch, Slováci výskajúci na
svojich vozoch, nevesty s roz−
pálenými lícami, v lone kto−
rých spočíva mužova alebo
milého unavená hlava. Kde −
tu chlap s ručníkom zavia−
zaným okolo hlavy (môžeme
tušiť prečo), kde − tu žena s
uvoľneným konťom. (Aj toto
má svoju príčinu.)
Vazelína na voz už patrí
medzi ohrdené zbožie v de−
dinskom obchode. Mlieko od
na odbyt. Náhlivo prichád−
zajú rad radom s ťapšička−
mi, buťkošmi. Horiaci žalú−
dok je netrpezlivý.
Lenže toto nastane až ve−
čer...
KÁLMÁN MIKSZÁTH
(preklad
EVA ŠOÓŠOVÁ)
hlavičiek majú vence zo za−
pletených vlasov na tie uka−
zujú: − Aha, hotová som. Aj
vrkoče mám. Pozrite, ujko
Jópál.
Ten si z nich vyberá ako z ja−
bĺčok.
− Ty si upískaný... Choď sa u−
myť! Ty si ešte malý. Choď
preč. Kto z vás je najmocnej−
ší, najväčší? Poď bližšie, ty
Stále viac a viac vozov vy−
chádza z dvorov, z dediny sa
míňa stále viac a viac detí.
Okolo obeda sú doma už len
dojčatá a otrhané, osirelé
drobce.
V pondelok je naša dedina
taká smutná bez tých detí.
Akoby im chýbal slnečný jas,
nepočuť zvonivý smiech, žiad−
ny hrmot, nikto neláme lesy,
hydina sa neplaší, všetko je
ako vymreté.
Psy a mačky potichu cho−
dia po dvoroch... v záhra−
dách smutne bzučia včely.
Kde sa podeli deti?
Mesto išli pozrieť, veľké
domy, obdivuhodné li−
goty.
Líčka im sfarbí do čer−
vena radosť, že tam
môžu byť − pre starších
je to veľké uľahčenie.
Má kto dozrieť na kone,
na riady, pokojne sediac
na voze, kým sa muži a ženy
tárajú po meste − aby aj oni
mali červené líca.
Aj budú také. Chlapom
sčervenajú na obľúbených
miestach, ženám inde. Však
viete, kde chodia chlapi naj−
radšej a ženy hádam do a−
patieky?
Jarmok v Ďarmotách
alebo prosím si požičať dieťa
Teraz je ešte ráno. Do svia−
točného poobliekaný Števo
Jópál sa chystá na jarmok
so ženou a švagrom, prebeh−
ne po kostolnom rade s bi−
čom v ruke a kričí z plného
hrdla:
− Dieťa si prosím požičať.
Kto má jedno dieťa?
Na tento krik sa ukáže za
podaktorým plotom, za brá−
nou umazaná ženská hlava.
(Naše dieťa už zobrali pán
kmotor!) Zbehnú sa drobné
dievčatká aj malí lapaji, za−
stanú na mostíky, ktoré o−
sedlali garád pred domami.
Dietky, s rozžiarenými tvá−
ričkami a túžbou v očiach,
sa ponúkajú:
− Mňa si vezmite... Mňa...
Báčik Jópál, mňa vysaďte.
Štefan Jópál si poobzerá
skupinu detí, ktoré pištia,
mávajú rukami, baranica−
mi, dievčatká si odviazali
zásterky, tými trepocú, okolo
šelma, nech ti ohmatám ra−
mená!
Slovom, vyberie si dieťa podľa
svojho gusta, na ktoré ostat−
né
závistlivo
hľadia.
Tváričky sa im zachmúria.
Smutne sa stiahnu do dvo−
rov. No vzápätí sa objaví
ďalší záujemca o dieťa.
Lukostrelecký klub
VICTORIA
Želovce a Obecný úrad
Želovce Vás pozývajú
na
Medzinárodné lukostrelecké
preteky VALENTÍNSKA ŠÍPKA
15. 2. 2014 o 9.00 hodine,
v kultúrnom dome v Záhoriach.
Možnost nákupu lukostreleckého výstroja.
O občerstvenie postarané, hudba. Inf.: J.Oravec, 0918 998 375.
Mediálny partner: spravodajský týždenník
POKROK
18 / 10. február 2014
Futbalisti zaplnili halu v M. Kameni
V čase, keď sa začína rozbiehať v jednotli−
vých futbalových mužstvách nášho okresu
zimná príprava, usporiadal Oblastný futba−
lový zväz V. Krtíš (ObFZ)v sobotu 25. 1. 2014
už XIII. Ročník halového futbalového tur−
naja o Pohár predsedu ObFZ. Po prvý raz sa
turnaj konal pod záštitou nového predsedu
ObFZ Gabriela Bacsu. Práve on, ktorého si
futbalisti zvolili za predsedu na novembro−
vej konferencii, privítal v športovej hale
Spojenej školy v M. Kameni 21 družstiev z
nášho okresu. Boli medzi nimi účastníci 4. a
5. ligy i I. okresnej triedy. Mužstvá boli roz−
delené do 7 základných skupín, v ktorých
systémom každý s každým bojovali o po−
stup do vyraďovacích bojov. Ďalej postupo−
vali víťazi skupín a doplnilo ich najlepšie
mužstvo z tých, ktoré skončili na druhom
mieste v tabuľke − Sklabina "B". Kvalita, mo−
Víťazné družstvo S. Ďarmoty
„A“, na fotografii s predsedom
ObFZ V. Krtíš
Gabrielom Bacsom
mentálna forma i chuť po víťazstve sa v zá−
kladných skupinách prejavila a do vyraďo−
vacích bojov postúpili mužstvá z vyšších sú−
ťaží. Pritom V. Krtíš, S. Ďarmoty a D.
Strehová tam mali po 2 družstvá. Do finále
sa napokon prebojovali prvé družstvá V.
Krtíša a S. Ďarmôt, pričom teraz boli úspeš−
nejší hráči zo S. Ďarmôt.
Vyraďovacia časť:
1.A − 1B: V. Krtíš "A" − Olováry "A" 3:0;
1.C − 1D: S. Ďarmoty "B" − D. Strehová "A" 1:1
(2:3 PK);
1. E − 2A: V. Krtíš "B" − Sklabiná "B" 1:4
1.F − 1G: S. Ďarmoty "A" − D. Strehová "B" 3:2.
Semifinále: V. Krtíš "A" − D. Strehová "A"1:0;
Sklabiná "B" − S. Ďarmoty "A" 1:2
O 3. miesto: D. Strehová "A" − Sklabiná "B"
5:0
Finále: V. Krtíš "A" − S. Ďarmoty "A" 1:3
Konečné poradie:
1. Slovenské Ďarmoty "A"
2. Baník Veľký Krtíš "A"
3. Prameň Dolná Strehová "A"
−red−J. ČERNÁK
Žiaci za stolmi − stolnotenisovými
Po úvodných mesiacoch v škole sa rozbiehajú aj školské športové
súťaže v rôznych druhoch športu. Medzi najpopulárnejšie patrí aj
stolný tenis a vo viacerých školách si žiaci môžu túto obľúbenú hru
zahrať aj počas prestávok.
Na uvoľnenie stresu z vyučo−
vacej hodiny niekoľko úderov
forhendom či backhandom sta−
čí. Avšak už nie na súťaž hoci
len okresnej úrovne. K tomu tre−
ba už pravidelný niekoľkohodi−
nový tréning, ako sa o tom moh−
li presvedčiť viacerí žiaci aj na
okresnom kole v stolnom tenise,
ktoré zorganizovalo CVĆ a OR
SAŠŠ V. Krtíš. Hralo sa v teloc−
vični Základnej školy na
Komenského ul. Vo V. Krtíši.
Hlavný rozhodca Jozef Balog
rozdelil 7 chlapčenských druž−
stiev (ZŠ Balog nad Ipľom,
Gymnázium V. Krtíš, ZŠ Vinica,
I ZŠ V. Krtíš, II ZŠ V. Krtíš, ZŠ
Hrušov, ZŠ V. Čalomija.) rozde−
lil do 2 skupín podľa výsledkov
v minulom roku. V skupinách sa
jednotlivé družstva stretli kaž−
dé s každým a umiestnenie v
skupinách rozhodovali o súpe−
roch v bojoch o konečné umiest−
nenie. Trénovanosť žiakov z
Balogu rozhodla o ich celkovom
víťazstve vo finálovom súboji s
mladými gymnazistami a na 3.
mieste skončila ZŠ Vinica, ktorá
bola šťastnejšia v súboji s V. Ča−
lomijou.
Súťaže dievčat sa zúčastnili iba
3 družstvá, ktoré sa stretli vo
vzájomných súbojoch. Najviac
sa darilo žiačkam z V. Čalomije,
ktoré zvíťazili pred ZŠ Hrušov a
II. ZŠ V. Krtíš. Víťazi oboch ka−
tegórií postupujú na krajské ko−
lo, ktoré bude v Kalinove.
Poradie − chlapci : 1. Balog n. I
2. Gymn. V. Krtíš, 3. Vinica
Dievčatá: 1. V. Čalomija, 2.
Hrušov, 3. II. ZŠ V. Krtíš
−red− foto Mgr. ĽUBO DULA−
Víťazné družstvá: Dievčatá − V. Čalomija: R. Kováčová, V. Bérešová, J. Babková. Chlapci − Balog n. I.: A. Dobos, A. Súth,
G. Klinko, R. Tóth, Mgr. J. Stricho
19 / 10. február 2014
Okresné derby plné vášnivých emócií
Okresné derby dvoch v súčasnosti najlepších nužstiev nášho
okresu ŠKST V. Krtíš A a Ipeľ Balog nad Ipľom, sa niesol v nervóz−
nom duchu. V tomto zápase nešlo len o víťazstvo v tomto kole, ale,
pravdepodobne, aj o pozíciu najlepšieho mužstva nášho okresu v
záverečnej časti. Nervózny bol už samotný začiatok, keď hráči
Balogu prišli až o viac ako 30 minút neskôr. Nervozita a obavy o vý−
sledok sa potom prejavovala najmä u hráčov V. Krtíša.
Po nevydare−
ných úderoch a
zbytočne prehra−
tých setoch si naj−
skôr ostré názory
vymieňali medzi
sebou a neskôr aj so súperom.
V tomto nervóznom a vyrovna−
nom derby sa napokon podarilo
Veľkokrtíšanom zvíťaziť najtes−
nejším rozdielom. Hráči Balogu
si to potom vynahradili v do−
hrávke 15. kola, v ktorom pora−
zili najlepšie mužstvo z Lučenca
v tejto súťaži Lučenec−Kalinovo
C. Striedavo sa darilo hráčom
Želoviec, ktorí prehrali zápas
16., s D mužstvom Lučenca, ale
v dohrávke 15. kola porazili ich
kolegov z F mužstva. Svoje zá−
pasy naďalej odkladá zdravotne
zdecimované mužstvo M. Čalo−
mije.
Výsledky 16. kolo:
l ŠKST V. Krtíš A − Ipeľ Balog
nad Ipľom 10 : 8;
l
Viktoria Želovce − STK
Lučenec−Kalinovo D 4 : 14;
l
TJ Malá Čalomija − STK
Lučenec−Kalinovo C − odložené;
Dohrávka 15. kolo:
l Ipeľ Balog nad Ipľom − STK
Lučenec−Kalinovo C 11 : 7;
l
STK Lučenec−Kalinovo F −
Viktoria Želovce 7 : 11;
Tabuľka:
Výsledky dohrávaných
zápasov Želoviec:
l Viktoria Želovce − TJ
Sečianky 7 : 11; body Želoviec:
H. Husár 1/3, K. Kalmár 3/1,
Patrik Rég 1/3, Mário Rég 1/3,
štvorhry − Husár, Kalmár 1/0, P.
Rég, M. Rég 0/1; Sečianky:
Bodžár a Celeng po 3/1, Gergely
4/0, Górász 0/4, štvorhry Bodžár,
Celeng 1/0, Gergely, Górász 0/1;
Kameň 7 : 11; body Želoviec: H.
Husár 3/1, K. Kalmár 1/3, Patrik
Rég 1/3, Mário Rég 1/3, štvorhry −
Husár, Kalmár 1/0, P. Rég, M.
Rég 0/1; M. Kameň: Fekete 3/1,
Mráz 4/0, Knápek 3/1, Vámoš 0/4,
štvorhry Fekete, Mráz 1/0,
Knápek, Vámoš 0/1
STK Lučenec−Kalinovo E −
Fiľakovo 6 : 12;
Vinica si poradila so Sliačom
Prvý februárový víkend nebol pre šachistov nášho okresu úspeš−
ný. Do bojov zasiahli všetky mužstvá v 2. i 3. lige, ale úspešní boli
iba hráči ŠK Vinica. Obe čebovské mužstvá i hráči M. Kameňa o−
kúsili trpkosť prehry. ŠK Čebovce A po prehre sú na predposled−
nom mieste tabuľky 2. ligy. O dve priečky v tabuľke, na 6. miesto,
klesli aj ich kamaráti z B−mužstva v 3. lige.
Urhegyi, Halák, Kovács, L.
Pásztor, Š. Pásztor a R. Jakab
po 0;
3. liga skupina C2
Výsledky:
2. liga skupina C
n ŠK Čebovce A − ŠK Veža CVČ
B. Bystrica 1,5: 6,5 body Čebovi−
ec: Š. Jakab 1, F. Urhegyi 0,5; M.
Do súťaže vstúpili už aj hráči
Viktorie Želovce B, ktorí začali
dohrávať odložené zápasy.
Príliš sa im ale nedarí, keď za−
tiaľ zaknihovali iba prehry. Ale
mladí chlapci v mužstve sa isto
pozbierajú a urobia ešte nieko−
ľko pekných výsledkov. V tomto
kole kvôli obsadenej športovej
hale odložili zápas M. Kameň −
Sečianky a V. Krtíš mal voľno.
Viktoria Želovce − Inter
Dolinka 6 : 12 body Želoviec: H.
Husár 2/2, K. Kalmár 2/2, Patrik
Rég 1/3, Mário Rég 0/4, štvorhry
− Husár, Kalmár 1/0, P. Rég, M.
Rég 0/1;
Dolinka: Zs. Rados a Papp po
4/0, A. Rados 2/2, J. Nagy 1/3,
štvorhry − Zs. Rados, A. Rados
0/1, Páll, Nagy 1/0.
l ŠKST V. Krtíš B − Viktoria Že−
lovce B 11 : 7; body V. Krtíša:
Rechtorík a Straka po 2/0,
Gašparovič 4/0, Máč 1/3, Mika
2/2,
štvorhry
−
Straka,
Gašparovič 0/1, Máč, Mika 0/1;
body Želoviec: K. Kalmár 2/2, M.
Rég, P. Rég a Račák po 1/3,
štvorhry − K. Kalmár, Račák a P.
Rég, M. Rég po 1/0.
Tabuľka:
l Viktoria Želovce − Slovan M.
l
Viničania si víťazstvom poisti−
li 1. miesto v 3. lige a ak vo svo−
jom víťaznom ťažení budú po−
kračovať, môžu nasledovať ko−
legov z Čeboviec do 2. ligy.
Opačné starosti môžu mať ša−
chisti z M. Kameňa, ktorí sa po
prehre prepadli o 3 miesta na
priebežné 16. miesto.
Želovce sa rozbehli
pomalým tempom
l
n ŠK Vinica − Slovan Sliač 5 : 3;
body Vinice: Allaram, T. Somló,
Zolczer, Fuchsleitner po 1, Imre
a Weis po 0,5, Koltányi a Szabó 0;
n ŠK Čebovce B − ŠK
Podbrezová 3,5 : 4,5; body Čebo−
viec: B: M. Urhegyi, Š. Jakab, G.
Hegedűs po 1, R. Jakab 0,5; Š.
Pásztor; F. Balga, F. Urhegyi, Š.
Povaľač 0;
n ŠK Slovan M. Kameň − Orlová
Pohorelá 3 : 5; body M.
Kameňa: Slobodník, Pavčo, po
1; Magura, Zdravkovič po 0,5,
Pavlov, Sucháč, Tomášik, Terek
0 bodov.
−P.G.−
− P.G.−
POŽIČIAME
VÁM
− AK STE ZAMESTNANÝ,
DÔCHODCA,
SZČO ALEBO FIRMA
− PENIAZE MÁTE
K DISPOZÍCII RÝCHO
A NA ČOKOĽVEK
Nájdete nás
na Ul. nemocničnej 18,
Veľký Krtíš
Inf.: 0903 773 827
Pracujem ako viazaný
finančný agent pre spoločnosť
PROFI CREDIT Slovakia, s. r. o.
www.proficredit.sk
Okresný − domáci poskytovateľ vysokorýchlostného
internetu cez Air Wifi a optiku
bez skrytých poplatkov a sankcií.
PRI OBJEDNANÍ
INTERNETU DO 31. 1. 2014,
POSKYTUJEME INTERNET
ZADARMO DO 1. APRÍLA 2014.
Kontakt: VKNET, Nemocničná 1,
Veľký Krtíš, 0915 956 951
l
20 / 10. február 2014
n
NEHNUTEĽNOSTI
n Predám kompletne
122−13
prerobený 3−izbový
na Viničkách vo V.
Krtíši. Cena dohodou.
Inf.
0948 397 446.
np − 026
od r. 1992
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
Realitná kancelária MICHA+, s.r.o. n Predám veľký 2−iz−
Nám.A.H.Škultétyho 6,
bový byt v osobnom
990 01 Veľký Krtíš
vlastníctve na Vinič−
tel.: 48 311 21, 0905 358 389
kách. Cena dohodou. Inf.
047 43 307 92.
e−mail: [email protected],
np − 046
www.micha.sk
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Prenajmem 3− izbo−
vý byt v Čelároch.
Cena 170 euro /mesi−
ac. Inf.
0949 660
359.
np − 054
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Kúpim garáž na
Poľnej
ulici
vo
Veľkom Krtíši. Inf.
0908 304 100.
np 62
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Prenajmem 1−izbo−
vý byt na Železničnej
ul. Cena 210 euro/ me−
siac. Inf.
0908 244
473.
np 65
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Vymením 1− izbový
byt za 2 − izbový. Inf.
0903 506 526. np 66
n Predám 3 − izbový
byt v bytovke
v
Neninciach. Inf.
0915 856 784. np − 067
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Vymením 10− izbo−
vý rodinný dom za 2
alebo 3 − izbový rodin−
ný dom + doplatok 1
000 euro.
0911 934
712.
np − 69
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám ornú pôdu
v Čebovciach − 2 hek−
ZA NAMI JE 21 ROKOV
táre. Cena dohodou.
ÚSPECHOV V REALITÁCH !
Inf.
0907 389 871.
np − 076
Predám 3−izbový byt na
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
Lučenskej (balkón + ló−
n Predám chatu v Čebovciach,
džia). Cena dohodou. Inf.
nachádza sa pri vodojeme.
0905 799 385.
np − 02
Cena dohodou. Inf. 0907 389
871.
np − 077
Predám stavebný poze−
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
mok s menším RD a 22 á−
n Ponúkame na prenájom mi−
rovou záhradou − v celos−
estnosť pre kozmetičku a ma−
ti. Cena dohodou. Inf.
séra v novo zrekonštruova−
0907 817 825.
np − 020b
nom salóne v centre Veľkého
n Predám 3−izbový byt v Krtíša, kde je už zabehnuté
Sklabinej. Inf.
0910 952 574.
kaderníctvo so širokou klien−
np − 474 telou. V čakárni je vytvorené
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
príjemné prostredie s TV, ká−
n Predám 3 −izbový byt v vovarom a wi−fi. Inf. 0907
pôvodnom stave na Píseckej 675 397, 0907 287 975. np − 080
ulici vo V. Krtíši. Cena doho− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
dou. Inf.
0907 823 865.
n Predám rodinný dom v
np − 002 Pôtri. Inf.
0940 311 775.
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
np − 087
m
m
m
m
m
m
m
m
n
m
n
m
m
m
m
m
Predám zrekonštruova−
zrekonštruova−
ný 1 − izbový byt (37 m2) v
osem poschodovom bloku
na 3. poschodí vo Veľkom
Krtíši. Inf.
0908 113 371.
np − 053
m
n
Predám 2 − izbový byt v
Dudinciach. Inf.
0907 621
145.
np − 088
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Prenajmem 1− izbový byt na
Ľ. Štúra. Inf.
0907 621 145.
np − 089
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 4 − izbový rodinný
dom v Sklabinej, plastové ok−
ná, nový kotol na ústredné kú−
renie na TP, nový bojler, sti−
erky, podlahy, veľká záhrada,
rovný dvor. Inf.
0918 859
097.
np − 093
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám stavebný pozemok v
Modrom Kameni. Inf.
0908
669 666.
np − 095
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 3 izbový byt v osob−
nom vlastníctve. Cena doho−
dou. T.č. 045/557 3218, 0908 934
377.
np −96
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám poschodový rodin−
ný dom v Záhorciach č. 1, +
klenbová pivnica. Inf.
0907
251 249.
np − 107
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám poschodový rodin−
ný dom v Záhorciach č. 1, +
klenbová pivnica. Inf.
0907
251 249.
np − 107
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám rodinný dom v Ľu−
boriečke − cena dohodou. Zn.
so záhradou. Inf.
0908 910
806.
np − 112
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám 3 izbový byt − zre−
konštruovaný, so zariadením
a garážou na Poľnej vo V.
Krtíši. Inf.
0904 456 203.
np − 115
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám záhradu vo Veľkom
Lome 2524 m2. Inf. 0911 225
813.
np − 118
l
n ROZPREDÁM
SKLADOVÉ ZÁSOBY
KERAMICKÝCH
OBKLADAČIEK
A DLAŽDÍC
m
ZA POLOVIČNÉ CENY.
Inf.
0905 660 174.
np − 016
&
m
m
m
m
m
m
m
l
m
ZARIADENIE
DO DOMÁCNOSTI
n Lacno predám staršiu spál−
m
ňu. Inf. 0918 492 087. np − 07
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám posteľ 140 x 200 cm
s roštom, nočným stolíkom a
komodou, cena 50 euro. Inf.
0915 816 643.
np − 485
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Predám použitý elektrický
sporák, cena 50 euro. Inf.
0907 514 285.
np 059
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Predám chodbovú zostavu.
Inf.
0907 054 642.
np 116
m
m
m
STAVEBNÝ MATERIÁL
n TATRANSKÉ
PROFILY,
OSB DOSKY,
STAVEBNÉ REZIVO.
Aj s dovozom.
Tesárske práce.
Lacno.
0905 483 357.
m
np − 317
n
Predám staršie plastové
okná (rozm. Š 94 cm x V 184
cm) 3 kusy + žalúzie. Cena 20
euro za kus. Inf.
0915 816
643.
np − 486
l
m
AUTO − MOTO
n Predám Škodu Octavia, r.v.
1998, cena 1400 eur + dohoda.
Inf. 0919 181 740.
np − 019
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám Hyundai Sonata, r.
v. 1997, cena 500 eur. Inf.
0915 804 044.
np − 027
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám Škodu Favorit, r. v.
1989, najazdených 72.000 km,
garážovaný, v zime nejazdený
− zachovalý. Cena 480 euro +
dohoda. Inf.
0903 749 738.
np − 111
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám Škodu Feliciu v su−
per stave a výbave. Cena 1 000
euro + dohoda. Inf.
0949
199 458.
np − 113
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám Škodu 105 L, r. v.
1988, STK a EK. Zn. veľmi do−
brý stav. Inf.
0904 457 627.
np − 120
m
m
m
m
l
n
m
PREDAJ DREVA A UHLIA
Predaj najlacnejšieho pali−
vového dreva. Inf.
0915 867
594.
np − 307
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám palivové drevo (po−
pílené na klátiky) s dovozom.
Minimálny odber 2 pm. Cena za
1 m od 37 eur. Inf.
0917 698
979.
np − 102
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám cirkulárku s košom,
bez motora. Inf.
0908 938
505.
np − 091
m
m
m
palivového dreva
aj s dovozom. Inf. 0918 565
355.
np − 101
l
m
BURZA PRÁCE
n NOČNÝ KLUB V STAREJ
POĽNOHOSPODÁRSTVO
n PREDÁM KONZUMNÉ
ZEMIAKY AJ S DOVOZOM.
INF. 0905 497 133.
np − 433
M
n Kúpim použitý odstopkovač
hrozna. Inf.
l
l
m 0905 649 029.
np − 109
n Predám vietnamské prasce
od 20 eur za kus + ovce − lacno.
Inf. 0905 483 357.
np − 316
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám odstavčatá. Inf.
0907 226 357.
np − 476
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám šteniatka
Hovawart.
Inf.
0949 561 835. np −017
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám šteniatka bernské−
ho salašníckeho psa s PP. Inf.
0911 154 680.
np − 068
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Predám ošípané. Inf. 0908
962 479.
np 74
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám odstavčatá − viet−
namské krížené s mangalicou.
Inf.
0915 867 594.
np − 075
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Kto daruje, prípadne lacno
predá perzské mačiatko? Inf.
0918 265 401.
np − 082
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám vietnamské prasce −
40 kg. Inf. 0917 851 897.
np −084
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n PREDÁM BIELEHO
BEZROHÉHO
BARANA
VÁHA 100 kg. CENA 85 eur,
Litava 0908 206 113.
np − 092
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám ošípanú 160 kg, 1,90
eur/kg. Inf.
0915 500 837.
np − 100
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám ošípanú, 200 kg.
Cena dohodou. Inf.
047 48
81 106.
np − 117
m
m
m
m
m
m
m
m
m
PÔŽIČKA RÝCHLO
A DISKRÉTNE
zamestnaným, invalidným, starobným,
vdovským, výsluhovým dôchodcom,
živnostníkom, podnikateľom, firmám
a opatrovateľkám v zahraničí.
Možnosť predčasného splatenia úveru.
Inf. budova Mestského úradu
vo Veľkom Krtíši,
3.poschodie, č.dverí 95.
Pracujem ako viazaný finančný
agent pre spoločnosť
PROFI CREDIT Slovakia, s. r. o.
l Hľadám
prácu ako opatro−
vateľka starších ľudí alebo de−
tí v okolí V. Krtíša. Inf. 0949
397 593.
np 349
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Hľadám prácu ako opatro−
vateľka alebo pomocná sila,
resp. opatrím malé deti. Inf.
0944 344 044.
np 350
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Opatrím deti alebo dôchod−
cov − mám certifikát a prax.
Inf. 0905 100 835.
np 70
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Hľadám prácu ako murár.
Inf. 0905 191 860.
np 71
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
l Potrebujete prešiť zips do
koženej bundy alebo iných ve−
cí? Vykonávam opravy dám−
skych a pánskych odevov a
rôznych bytových doplnkov −
záclon, poťahov a pod. Inf.
0911 152 658.
np 73
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Vykonávam všetky murár−
ske a maliarske práce. Inf.
0908 627 952.
np − 083
m
CHOVATEĽSTVO
m
TUREJ prijíma na pozíciu
hostesky a spoločníčky sym−
patické dievčatá a ženy.
Zaistíme stálu solventnú kli−
entelu, nadštandardný záro−
bok a peniaze na ruku každý
deň. Ubytovanie zdarma.
Pracovná doba i brigádne.
Možná finančná výpomoc.
Staň sa finančne nezávislou.
Tel. 0905 244 226.
np − 612 a
17−12
n Predaj
21 / 10. február 2014
m
m
n Reštaurácia ADUB Veľký
Krtíš prijme čašníka, ser−
vírku. Inf. v prevádzke.
np − 114
l
RÔZNE
n
Vykonávame služby les−
nou frézou. Vhodné na do−
čisťovanie náletov drevín a
krov. Cena podľa porastu.
Inf. 0907 817 825. np − 020c
n
Výhodné úvery, pôžičky, le−
asing. Inf. 0902 846 552.
np − 458
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Kúpim registračnú poklad−
ňu. Inf.
0907 399 341.
np − 090
m
m
Vladimír Helbich
Inf. m 0904 256 464, 0908 355 383,
www.peniazeprevas.sk
n Hľadám niekoho, kto by mi
m
prečalúnil kreslo. Inf.
0902
302 102.
np − 094
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Výhodné úvery, pôžičky, lí−
zing. Inf.
0902 846 552.
np − 097
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Hľadám súrne súkromnú o−
sobu, ktorá by mi vedela poži−
čať 13 000 eur s maximálne 200
eurovými mesačnými splátka−
mi. Inf. Adresa v redackii.
np − 102
m
Naučte sa rýchlo
a profesionálne upravit
svoju vizáž v našej
individuálnej Oriflame
škole líčenia
s profesionálnou vizážistkou!
Inf. 0915 849 258
Účesy na každú príležitosť
s profesionálnym líčením.
objednávky na tel. čísle
0908 041 812
l Servis vykurovacej
techniky. Plynové kotly,
elektrické kotly a drevo
splyňujúce ATMOS,
servisné prehliadky, opravy.
Inf.
0905 667 114
[email protected] np − 80
m
n Doučím slovenský a ruský
jazyk. Pripravím na monitor a
prijímacie skúšky. Inf. 0907
177 854.
np − 103
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Kúpim použitý odstopkovač
hrozna. Inf.
0905 649 029.
np − 109
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n TEPOVANIE. Inf. 0915 104
289.
np − 12
m
m
l
m
STRATY A NÁLEZY
n Stratil sa jazvečík hrubo−
srstý (farba "diviak") z Novej
Vsi − Hornej ulice. Nášmu o−
semročnému Šimonkovi veľmi
chýba, lebo ho mal veľmi rád a
je mu za ním smutno. Inf.
0903 629 621.
np − 119
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Našli ste zväzok kľúčov v ča−
se od 17. 1. do 31. 1. ? . Inf.
0907 855 106, alebo v redakcii
POKROK.
np − 106
m
m
l
ZOZNÁMENIE
n Skromný,
tichý 32 − ročný
ZŤP si touto cestou hľadá pri−
ateľku. Len SMS. Inf.
0904
145 292.
np − 078
m
Pozvánka na mariášový turnaj
Priaznivci tejto hry si ju
môžu zahrať znovu aj vo V.
Krtíši. Organizátori pripra−
vujú ďalší ročník turnaja na
nedeľu 16. 2. 2014. Hrať sa bu−
de v priestoroch spoločnosti
STEFE, a. s. na Píseckej vo V.
Krtíši od 9.00 hod. Záujemci
sa môžu prihlásiť v mieste ko−
nania turnaja od 8.30 hod.
Štartovné je − 10,− eur.
Máte doma
nevšedné a zaujímavé
Vtáčie búdky?
Ponúknite ich na výstavu
do Novohradského múzea
a galérie
v Lučenci,
kde
budú
vystavené
od 11. 2.
2014
Kontakt: 0908 859 943.
SPRAVODAJSKÝ TÝŽDENNÍK l Vydáva Mgr. Ružena Hornáčeková − NOVAPRESS, Ul. SNP 29, 990 01 V. Krtíš, IČO 17 892 970, člen Asociácie vydava−
teľov regionálnej tlače na Slovensku v spolupráci s OZ Za spoločný Pokrok l Šéfredaktorka Mgr. RUŽENA HORNÁČEKOVÁ, zástupkyňa Bc. JANA
KAMENSKÁ l Sídlo vydavateľa a redakcie Ul. SNP 29, Veľký Krtíš l tel./fax: 047/4830342,4831555, 4831333, 0902 302 102, 0918 59 65 65, 0910 989 479
l E−mail: [email protected], www. pokrok.vkinfo.sk l Vychádza každý pondelok l Uzávierka čísla v stredu l Cena 0,70 eur l Rozširuje Slovenská pošta, š.p., sú−
kromní distribútori a Mediapress, spol. s.r.o., Lučenec l Objednávky na predplatné prijíma redakcia l Podávanie novinových zásielok povolené OZ SsRP B. Bystrica č.j.
3721/OPČ 95 zo dňa 13.11.1995 l Za príspevky ďakujeme, nevyžiadané rukopisy a fotografie nevraciame a neobjednané články nehonorujeme, všetky informácie a fotografie
uverejnené v týždenníku POKROK podliehajú autorskému zákonu č. 618/ 2003l Registrácia Ministerstvo kultúry SR− EV 2798/08.l Autorské práva sú vyhradené. Akékoľvek
použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, fotografií či grafov akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom aj v inom než slovenskom ja−
zyku bez písomného povolenia redakcie POKROK je zakázané. kontakt: [email protected] Zadávatelia oznamov do Spoločenskej rubriky súhlasili so spracovaním
svojich osobných údajov v zmysle Zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov. l ISSN 1336 − 068 X
22 / 10. február 2014
Vydarené polročné prázdniny na našom gymnáziu
V čase polročných prázdnin, v pondelok 3. februára 2014, zorganizovalo
Gymnázium A. H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši prvý ročník Športového dňa.
Podujatie bolo určené pre žiakov gymnázia a základných škôl. Žiaci si mohli zme−
rať sily v športových súťažiach, ako je florbal, vybíjaná, stolný tenis a v turnaji v
Counter−Strike 1.6.
V stolnom tenise hralo dokopy
12 hráčov. Vyvrcholením bol fi−
nálový zápas medzi domácim
Adrianom
Sokolom
a
Veronikou Bérešovou, žiačkou
zo ZŠ Veľká Čalomija. Úspeš−
nejšia bola napokon Veronika,
ktorá vyhrala 2:1.
Priaznivci počítačových hier
absolvovali turnaj trojčlenných družstiev
v hre Counter−Strike 1.6. Zišli sa tu druž−
stvá rôzneho zloženia a výkonnosti, čo sa
prejavilo aj na úrovni jednotlivých zápa−
sov. To ale neubralo žiadnemu z nich na
chuti bojovať o víťazstvo. Po ťažkých bo−
joch nakoniec zvládli nástrahy turnaja
najlepšie družstvá, a to Kinder mafia,
xpT^ a *!BOrCi*! [MZ]. Už samotné názvy
tímov dokazujú , že sa jedná o veľkých
priaznivcov počítačových hier. Celkovým
víťazom turnaja sa stalo družstvo
*!BOrCi*! [MZ], ktoré porazilo xpT^ a
Kinder mafiu.
Sme radi, že do Športo−
vého dňa sa zapojilo tak−
mer 90 žiakov z okresu.
Počas celého dňa panova−
la medzi účastníkmi po−
dujatia srdečná a priateľs−
ká atmosféra, ktorú sa
snažíme vytvárať na našej
škole počas celého škol−
ského roka. Veríme, že žia−
ci si odniesli domov len
samé príjemné zážitky a
pracovníci gymnázia sa
už teraz tešia na ich účasť
na ďalších podujatiach.
Finalisti v stolnom tenise na fotografii
s riaditeľom gymnázia
Mgr. Jaroslavom Horváthom
Turnaja vo florbale sa zúčastnilo 8 druž−
stiev. Po tuhých bojoch do finále postúpi−
li mužstvá Top Team a Madridisti.
Nakoniec boli šťastnejší Madridisti, a to v
zložení: Filip Kanda, Peter Hulec, Adam
Baláž, Patrik Hrdina, Matej Melišík, kto−
rí zvíťazili nad svojimi súpermi po ťaž−
kom boji 7:6.
Do vybíjanej sa zapojili tri družstvá, kto−
ré hrali systémom každý s každým.
Zápasy určili nakoniec takéto poradie:
1. miesto: Dumko, 2. miesto:
Blackandwhite, 3. miesto: Veveričky.
Florbal je čoraz populárnejší
a aj na gymnaziálnom športovom
dni sa do turnaja zapojilo osem
družstiev. Na fotografii víťazný tím
Trojica najlepších v počítačovej
hre Counter Strike
Na záver všetkých
srdečne pozývame na
DEŇ OTVORENÝCH
DVERÍ
OSEMROČNÉHO
GYMNÁZIA v sobotu
1. marca 2014 o 9:00 hod.
A ŠTVORROČNÉHO
GYMNÁZIA v piatok
14. marca 2014
od 9:00 hod.
Finalisti vo vybíjanej
Vedenie Gymnázia
A. H. Škultétyho vo V.Krtíši
l
23 / 10. február 2014
n Predám červené víno − do−
hodou. Inf.
0905 924 787.
np − 122
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Hľadám prácu ako murár −
ovládam všetky murárske a
maliarske práce (obklady,
dlažby, plávajúce podlahy).
Inf.
0907 229 634.
np − 123
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Dám do prenájmu nezaria−
dený 1 − byt na Venevskej vo
V. Krtíši. Inf.
0903 512 032.
np − 124
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
m
PO UZÁVIERKE
n Vážení inzerenti,
využite možnosť
podať si inzerát
s fotografiou
m
n Prenajmem 1− izbový
&
byt na Ľ. Štúra. Inf.
0907 621 145. np − 089
m
ObFZ Veľký Krtíš − Spravodaj č. 33
U Z N E S E N I E z 3. zasadnutia VV ObFZ
Veľký Krtíš konaného dňa 31.1.2014
Na základe predložených materi−
d) Sekretárovi, nahlásiť na SsFZ
álov a odznených diskusných prís−
náhradníkov delegátov na konfe−
pevkov, VV ObFZ prijíma nasle−
renciu SsFZ. T: do 28.2.2014 Z: se−
dovné uznesenie:
kretár J. Černák
3/I. BERIE NA VEDOMIE:
e) Sekretárovi, zrušiť pevnú tele−
a) Udelené ČK na HT bez ďalšieho
fónnu linku a zrušiť kartu Slovak
riešenia DK
Telekom.
b) Informácie o priebehu VČS :
T: do 31.3.2014 Z: sekretár J. Čer−
Bušince, Lesenice a Vinica
nák
c) Informácie zo školenia ISSF,
f) Sekretárovi, zabezpečiť od
ktoré podal p. Doboš a p. Černák
Procompu cenovú ponuku na pri−
d) Prípravu seminára rozhodcov
pojenie na internet a zmluvu
e) Informáciu o príjme od nájom−
T: do 28.2.2014 Z: sekretár J. Čer−
níkov za rok 2013
nák.
f) Informáciu o výdavkoch za re−
g) Predsedovi HK, zabezpečiť ce−
žijné náklady nájomníkov za rok
novú ponuku na pripojenie inter−
2013
netu aj od iných dodávateľov. T:
g) Súhlas L. Doboša s podporou
do 28.2.2014 Z: predseda HK J.
prezidenta p. J. Kováčika ku kan−
Filip.
Overovateľ
zápisnice:
didatúre na funkciu prezidenta
Ladislav Doboš
SFZ na ďalšie volebné obdobie.
SPRÁVY ZO SEKRETARIÁTU:
h) Súhlas P. Kuchárskeho s pod−
S/1.
porou prezidenta p. J. Kováčika
Upozornenie pre všetky FK, od
ku kandidatúre na funkciu prezi−
jarnej časti súťažného ročníka
denta SFZ na ďalšie volebné ob−
2013/2014 musí mať každý hráč
dobie.
(dospelý,
dorast
a
žiak)
3/II. SCHVAĽUJE:
PLASTOVÝ PREUKAZ. Hráč, kto−
a) Program zasadnutia VV ObFZ
rý nebude mať PLASTOVÝ PREU−
b) Za overovateľa zápisnice
KAZ resp. nepodal žiadosť o vyda−
Ladislava Doboša
nie PLASTOVÉHO PREUKAZU,
c) Vyúčtovanie HT, ktorý sa konal
rozhodca hráča nepripustí ku hre.
25.1.2014
S/2.
d) Správu o hospodárení ObFZ od
Oznam všetkým hráčom, funkcio−
22.11.2013 do 31.12.2013
nárom a činovníkom vo futbalo−
e) Správu o hospodárení ObFZ od
vom hnutí, že dňom 1.1.2014 nado−
1.1.2014 do 20.1.2014
budol účinnosť nový Disciplinárny
f) Správu RK ObFZ za obdobie od
poriadok SFZ. (Odkaz na stiahnutie:
22.11.2013 do 20.1.2014
WWW.obfzvk.sk – Dokumenty –
g) Náhradníkov delegátov konfe−
Normy SFZ – Disciplinárny poria−
rencie SsFZ J. Pavlíka namiesto
dok SFZ).
sekretára J. Černáka a dvoch ná−
S/3.
hradníkov, G. Zsigmonda a J.
Oznam pre všetky FK, povinné vy−
Mišta.
pisovanie elektronického zápisu o
h) Novú emailovú adresu ObFZ
stretnutí platí od jarnej časti sú−
[email protected]
ťažného ročníka 2013/2014 aj pre
3/III. UKLADÁ:
dorast a žiakov.
a) Predsedovi HK a sekretárovi,
S/4.
zabezpečiť novú emailovú adresu
ObFZ V. Krtíš usporiada I. ročník
ObFZ. T: do 15.03.2014 Z: pred−
futbalový turnaj žiakov o Pohár
seda HK J. Filip, sekretár J. Čer−
podpredsedu ObFZ Veľký Krtíš.
nák
FK, ktoré majú záujem zúčastniť
b) Sekretárovi, emailom zaslať FK,
sa turnaja žiakov, aby súpisku (zá−
ktoré sa zúčastnili HT o Pohár
väznú prihlášku) zaslali na sekre−
predsedu ObFZ, aby sa písomne
tariát ObFZ V. Krtíš do 25.02.2014.
vyjadrili k samotnej úrovni uve−
Spoluorganizátor: TJ Prameň
deného TH. T: do 28.2.2014 Z: se−
Dolná Strehová.
kretár J. Černák
Štart hráčov: kategória žiakov.
c) Predsedovi OK ObFZ, vypraco−
Štartovné: 10,00 eur.
vať štatút OK ObFZ V. Krtíš
Podmienka štartu: súpiska druž−
T: do 28.2.2014 Z: predseda OK L.
stva a zaplatené štartovné.
Hlinica
Termín
konania
turnaja:
n Vezmem
do prenájmu ga−
ráž vo V. Krtíši. Inf.
0905
296 067.
np − 125
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Predám pozemok vo V.
Krtíši (vydané územné roz−
hodnutie na umiestnenie 3
rodinných domov, spolu 12
árov, cena 18 euro/m2. Inf.
0903 523 607.
np − 127
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Výhodné úvery, nízky úrok.
Inf. 0908 730 333.
np −129
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
n Tepovanie. Inf. 0949 792
112.
np − 130
n
08.03.2014. Začiatok turnaja: o 9:00
hod. Miesto konania turnaja: na
dvoch multifunkčných ihriskách
v Dolnej Strehovej.
Strava: každé družstvo bude mať
zabezpečenú stravu a očerstvenie
pre 10 hráčov + 2 výprava druž−
stva na náklady organizátora tur−
naja. Rozhodcovia: zabezpečí
ObFZ V. Krtíš.
Výstroj hráčov: zabezpečí zúčast−
nené družstvo, 2 sady dresov od−
lišnej farby, obuv, len tenisky ale−
bo turfy.
Počet hráčov: 4 hráči + brankár.
Hrací čas: 1x15 min.
Striedanie: v prerušenej i v nepre−
rušenej hre. Zdravotné zabezpe−
čenie: usporiadateľ.
Ceny: družstvá umiestnené na 1.,
2., a 3. mieste obdržia poháre, bu−
de ocenený aj najlepší hráč, naj−
lepší strelec a najlepší brankár.
Každý zúčastnený hráč dostane
zadarmo tombolový lístok, ktorý
bude zlosovateľný v tombole po
skončení turnaja.
V prípade Vášho záujmu o bližšie
informácie kontaktujte podpred−
sedu ObFZ p. B. Krupčiakovú na
tel. čísle 0903−822837.
S/5.
KR oznamuje, že seminár R a DZ
ObFZ V. Krtíš sa uskutoční v je−
dálni Baníckej slobodárne, ulica
Nemocničná, Veľký Krtíš dňa,
15.3.2014, prezentácia od 8:30 h.
do 8:45 h. Žiadame R a DZ, aby si
svoje pracovné a súkromné po−
vinnosti zabezpečili tak, aby sa se−
minára mohli zúčastniť.
S/6.
TMK ObFZ Lučenec organizuje
školenie trénerov licencie „C“. Na
uvedené školenie trénerov sa
môžu prihlásiť aj záujemcovia z
ObFZ Veľký Krtíš. Predpokladaný
začiatok školenia je 2. polovica
februára 2014. Predpokladaný po−
platok je 65,00 eur, podľa počtu
prihlásených frekventantov. Kto
má záujem získať trénerskú licen−
ciu „C“, nech sa prihlási na sekre−
tariát ObFZ Lučenec, č. tel. 0905−
562201, alebo na sekretariát ObFZ
V. Krtíš č. tel. 0905−517014.
S/7.
Zhodnotenie HT o Pohár predse−
du ObFZ V. Krtíš zo dňa 25.1.2014.
VV ObFZ na svojom zasadnutí
dňa 31.1.2014 okrem iného, hod−
notil celkový priebeh a vystúpenie
zúčastnených družstiev. Touto
cestou dávame priestor aj Vám
zástupcom klubov, aby ste sa
mohli vyjadriť vlastnými slovami
a poznatkami z uvedeného turna−
ja,
na
emailovú
adresu:
[email protected] do 25.2.2014. VV
ObFZ už vopred ďakuje za váš ná−
zor.
− GABRIEL BACSA,
predseda ObFZ −
m
Na Sklabinskom rybníku
sa našiel biely psík menšie−
ho vzrastu − veľmi milý a prí−
tulný. Inf.
0907 824 711.
np − 128
m
m
Sviatok zimného športu
Počas najbližších 17 dní od 7. do 23. 2. 2014 budeme znovu s napätím
sledovať výkony športovcov z celého sveta na Zimných olympij−
ských hrách 2014 v ruskom Soči. Toto mesto s 330 000 obyvateľmi le−
ží v subtropickom pásme na brehu Čierneho mora a úpätí Kaukazu.
Vďaka zvláštnym klimatickým podmienkam má toto známe letovis−
ko aj možnosti pre zimné športy.
Prvú zimnú olympiá−
boarding.
du v Rusku pridelili v
Organizátori očaká−
roku 2007 a odvtedy sa
vajú približne 3 000
cekovo na organizáciu
športovcov z 88 kra−
použilo viac ako 50 mi−
jín. Medzi nimi aj 64
liárd dolárov. Podľa
reprezentantov
viacerých odborníkov to bude Slovenska. Nemáme veľké oči,
najdrahšia a najbizarnejšia ale najväčšie nádeje vkladáme
olympiáda v histórii. Prvé ZOH do biatlonistov a hokejistov. Na
vôbec sa uskutočnili v Chamonix otváracom ceremoniáli niesol
vo Francúzsku v roku 1924. Na vlajku SR kapitán hokejovej re−
XXII. ZOH v Soči sa bude bojovať prezentácie
Zdeno
Chára.
o 89 sád medailí v 15 športových Veríme, že podobne ako vo
odvetviach − alpské lyžovanie, Vancouvri 2010 aj v Soči naši ho−
akrobatické lyžovanie, biatlon, kejisti zabojujú a potešia svojich
beh na lyžiach, boby, curling, priaznivcov podobne ako biatlo−
krasokorčulovanie, ľadový ho− nisti, ktorí si z Kanady priviezli 3
kej, rýchlokorčuľovanie, sane, se− medaily. Anastázia Kuzminová
verská kombinácia, šortrek, ske− zlato a striebro a Ľubomír Hurajt
leton, skoky na lyžiach a snow− bronz.
Download

nPredám 3 izbový byt - Pokrok