ROZPIS
Majstrovských
futbalových súťaží
Oblastného futbalového
zväzu Trnava
TRNAVA – PIEŠŤANY
– HLOHOVEC
OBLA
OBLASTNÝ
O
OB
AST
ST
T
TNÝ
FUTBALOVÝ ZVÄZ
TRNAVA
Súťažný ročník 2014/2015
Špeciálny obsah
Určené
- futbalovým klubom, ktoré riadi ObFZ Trnava,
- členom Výkonného výboru a odborným komisiám ObFZ Trnava,
- rozhodcom a delegátom ObFZ Trnava,
- pracovníkom médií.
OBSAH
Orgány ObFZ Trnava
Adresár zväzov
A Všeobecné ustanovenia
A.1 Riadenie súťaží
A.2 Termínová listina
A.4 Vyžrebovanie
A.5 Miesto stretnutia
A.6. Hospodárske náležitosti
B Technické ustanovenia
B.1. Predpis
B.2. Štart hráčov
B.3. Podmienky štartu
B.4. Sťažnosť
B.5. Zoznamy hráčov a súpisky
B.6. Zdravotnícke zabezpečenie
B.7. Postup a zostup
B.8. Kvalifikačné stretnutie
B.9. Návrh štruktúry súťaží pre ročník 2014/2015
B.10. Delegované osoby - R, AR, DZ
B.11. Tréneri
B.12. Tituly a ceny
B.13. Kritéria na prideľovanie žrebovacích čísiel
B.14. Poplatky
B.15. Zásady disciplinárneho konania
B.16. Pravidlá pre súťaž prípraviek organizovanej ObFZ TT
B.17. Minimálne materiálno – technické vybavenie štadiónov
C Záverečné ustanovenia
Vyžrebovanie súťaží
Adresár futbalových klubov
Delegované osoby - Trnavská oblasť
1
2
3
5
5
5
8
8
8
10
10
10
10
13
13
13
14
14
14
15
16
16
16
16
18
19
20
20
23
131
145
Orgány ObFZ Trnava
predsedovia odborných komisií ObFZ Trnava
Orgány ObFZ:
predseda
podpredseda
sekretár
Vladimír Hracho
Ján Franek
Emanuel Cuninka
Výkonný výbor:
Peter Dubec
Ján Franek
Jozef Galbavý
Ladislav Pocisk
Vladimír Púčik
Marek Vančo
Predsedovia komisií:
Revízna komisia:
Športovo - technická komisia:
Disciplinárna komisia:
Komisia rozhodcov:
Komisia mládeže a školského futbalu:
Trénersko - metodická komisia:
Odvolacia komisia:
Jaroslav Očkovský
Marián Hafrovič
Jozef Kostolanský
František Haršány
Michal Konček
Jozef Brezovský
Lukáš Radoský
Členovia Výkonného výboru a predsedovia komisií majú voľný vstup na futbalové stretnutia v rámci súťaží ObFZ Trnava na základe predloženia preukazu ObFZ.
2
Adresár zväzov
SFZ, Trnavská 100/II, 821 01 Bratislava
Matrika: 02/492 49 156
email: [email protected]
web: www.futbalsfz.sk
ZsFZ, Rázusova 23, 949 01 Nitra
Sekretariát - Matrika: 037/652 34 02
email: [email protected], [email protected]
web: www.zsfz.sk
ObFZ Trnava, MŠH, Rybníková 15, 917 01 Trnava
web: www.trnavaobfz.sk
facebook: www.facebook.com/ObFZTrnava
email ObFZ: [email protected]
email komisií: Športovo-technická komisia: [email protected]
Komisia rozhodcov a DZ:
[email protected]
Disciplinárna komisia:
[email protected]
Predseda ObFZ:
Sekretár:
0905 621 498
0905 637 649
[email protected]
033/55 02 950
fax: 033/55 02 950
BANKOVÉ SPOJENIE:
Slovenská sporiteľňa
Číslo účtu: 0048280005/0900
Číslo účtu: 0285797083/0900 – zálohové vklady pre delegované osoby (R a DZ)
IČO: 36078557
VARIABILNÉ SYMBOLY:
MaK
ŠTK
DK
TMK
KR
Odvolanie
Štartovné
Ostatné
100
200
300
400
500
600
700
800
3
Špecifické symboly futbalových klubov ObFZ
Pri realizácii platieb internet bankingom žiadame FK o uvádzanie špecifického symbolu
podľa tohto zoznamu:
Futbalový klub
Špecifický
symbol
Futbalový klub
Špecifický
symbol
Futbalový klub
Špecifický
symbol
Banka
01
Horné Zelenice
33
Suchá n/Parnou
65
Biely Kostol
02
Jalšové
34
Špačince
66
Bíňovce
03
Kátlovce
35
Šulekovo
67
Bohdanovce
04
Kľačany
36
Šípkové
68
Bojničky
05
Kočín-Lančár
37
Šúrovce
69
Boleráz
06
Koplotovce
38
Šterusy
70
Borová
07
Košolná
39
Slávia Trnava
71
Borovce
08
Krakovany
40
Trakovice
72
Brestovany
09
Križovany
41
Tepličky
73
Bučany
10
Leopoldov
42
Trebatice
74
Buková
11
Lovčice
43
Trstín
75
Cífer
12
Madunice
44
Veľké Kostoľany
76
Červeník
13
Majcichov
45
Veľké Orvište
77
Dechtice
14
Malženice
46
Veselé
78
Dlhá
15
Merašice
47
Vlčkovce
79
Dobrá Voda
16
Modranka
48
Voderady
80
Dolná Krupá
17
Moravany
49
Zavar
81
Dolné Dubové
18
Naháč
50
Zeleneč
82
Dolné Orešany
19
Nižná
51
Zvončín
83
Dolné Otrokovce
20
Opoj
52
Žlkovce
84
Dolné Trhovište
21
Ostrov
53
Hrnčiarovce
85
Dolný Lopašov
22
Pastuchov
54
Smolenice
86
Drahovce
23
Pavlice
55
Chtelnica
87
Dubovany
24
Pečeňady
56
Kopánka Trnava
88
Dvorníky
25
Piešťany
57
Vrbové
89
Slovan Hlohovec
26
Prašník
58
ŠK Šúrovce
90
Peterčan Hlohovec
27
Radošovce
59
Lokomotíva Trnava
91
Horná Krupá
28
Ratnovce
60
Spartak Trnava
92
Horné Dubové
29
Ružindol
61
Jaslovské Bohunice
93
Horné Orešany
30
Slovenská N. V.
62
Horné Otrokovce
31
Siladice
63
Horné Trhovište
32
Sokolovce
64
4
A. Všeobecné ustanovenia
A.1 Riadenie súťaží
ObFZ riadi prostredníctvom svojich odborných komisií v ročníku 2014/2015 tieto súťaže:
Kategória dospelých - v riadení ŠTK ObFZ
MEVA SPORT - OM
16
SWAN - OS A (TT)
16
ADRENALIN - OS B (HC, PN)
16
SELECT III. Trieda - skupina A
13
GIVOVA III. Trieda - skupina B
12
účastníkov
účastníkov
účastníkov
účastníkov
účastníkov
Kategória dorastu - v riadení ŠTK ObFZ
Oblastné majstrovstvo A
Oblastné majstrovstvo B
13 účastníkov
13 účastníkov
Kategória žiakov - v riadení ŠTK
Oblastné majstrovstvo
Oblastná súťaž A (TT)
Oblastná súťaž B (HC, PN)
14 účastníkov
12 účastníkov
13 účastníkov
Kategória prípravka - v riadení ŠTK ObFZ
Skupina A
11 účastníkov
Skupina B
10 účastníkov
Skupina C
11 účastníkov
Kategória predprípravka - v riadení KMaŠF ObFZ
A.2 Termínová listina
a) Termínová listina je neoddeliteľnou súčasťou Rozpisu súťaží a termíny v nej uvedené sú záväzné
pre všetky FK v riadení ObFZ.
b) Hracím dňom v súťažiach dospelých a dorastu je sobota a nedeľa. ŠTK nariaďuje podľa rozpisu
v termínovej listine jednu skupinu dospelých odohrať v sobotu. Preloženie týchto stretnutí bude
možné len na nedeľu dopoludnia (s výnimkou hodov resp. podobných slávnostných príležitostí),
alebo po vzájomnej dohode FK na pracovný deň. V podmienkach ObFZ Trnava sa za pracovný deň
považuje aj štátny sviatok.
c) Začiatky stretnutí dorastu sú určené 2,5 hod. pred UHČ dospelých.
d) Hracím dňom pre kategóriu žiakov a prípravky je sobota.
e) Začiatky stretnutí vo všetkých kategóriách sú stanovené ŠTK a schválené VV ObFZ.
f) Schválené výnimky hracích dní a časov vo všetkých kategóriách budú oznámené prostredníctvom Úradných správ ŠTK.
g) O výnimky z hracích dní a časov musí FK požiadať samostatne pre jesennú časť súťaže a samostatne pred jarnou časťou súťaže. Žiadosť o výnimku predložená 10 dní pred začiatkom jesennej,
resp. jarnej časti nepodlieha úhrade RP.
h) ŠTK si vyhradzuje právo stanoviť v odôvodnených prípadoch aj iné termíny, hracie dni
alebo časy, pričom platí zásada, že stretnutie sa predohráva. V prípade neuskutočnenia
alebo nedohratia stretnutia pre nepriaznivé poveternostné podmienky platí zásada, že stretnutie sa
odohrá po vzájomnej dohode FK podľa možností najneskôr do 14 dní. Vzájomná dohoda musí byť
uvedená v Zápise o stretnutí a podpísaná kapitánom a vedúcim mužstva, inak o termíne takéhoto
stretnutia rozhodne s konečnou platnosťou ŠTK.
i) Domáci FK, ktorý požiada o zmenu hracieho dňa na sobotu, nedeľu, resp. požiada o zmenu hra-
5
cieho času stretnutia najneskôr 21 dní pred jeho konaním, nepotrebuje k tejto žiadosti súhlas
hosťujúceho FK. V prípade žiadosti o zmenu hracieho dňa na pracovný deň, je vždy potrebný
súhlas hosťujúceho FK. Na prerokovanie takejto žiadosti sa rokovací poplatok neplatí. Žiadosť o
zmenu hracieho dňa, resp. zmenu UHČ predložená v kratšom termíne ako 21 dní pred konaním
stretnutia si vyžaduje vzájomnú dohodu oddielov (RP vo výške 10,- € dospelí resp. 5 € dorast,
žiaci, prípravka bude zaúčtovaný v zbernej faktúre). Ak bude dohoda predložená v čase kratšom
ako 10 dní pred termínom stretnutia, ŠTK nemusí žiadosť akceptovať.
Všetky podania na ŠTK o zmeny je potrebné realizovať cez - elektronická podateľňa.
j) Všetky požiadavky na zmeny termínov stretnutí musia byť schválené ŠTK a FK budú
oznámené v Úradnej správe na internetovej stránke ObFZ, alebo v odôvodnených prípadoch telefonicky. Svojvoľné preloženie termínu stretnutia bude mať športovo-technické dôsledky v zmysle
SPF.
j) Posledné kolo majstrovských súťaží v kategóriách dospelých a dorastu sa musia odohrať v
úradnom hracom čase. ŠTK si vyhradzuje právo udeliť na požiadanie výnimku z tohto ustanovenia
na stretnutia, ktoré neovplyvnia postupy a zostupy v príslušnej skupine súťaže.
Termínová listina ObFZ Trnava - jesenná časť ročníka 2014/2015
Dospelí
Dátum
Deň
OM, OS
III. A
III. B
Dorast
OM A
OM B
Žiaci
OM,
OS A
OS B
2. - 3. 8. 2014
So - Ne
9. – 10. 8. 2014
So - Ne
1. kolo
2. kolo
16. – 17. 8. 2014
So III B - Ne
3. kolo
1. kolo
1. kolo
1. kolo
1. kolo
23. – 24. 8. 2014
So III A - Ne
4. kolo
2. kolo
2. kolo
2. kolo
2. kolo
30. – 31. 8. 2014
So OS B - Ne
5. kolo
3. kolo
3. kolo
3. kolo
3. kolo
6. – 7. 9. 2014
So OS A - Ne
6. kolo
4. kolo
4. kolo
4. kolo
4. kolo
13. – 14. 9. 2014
So OM - Ne
7. kolo
5. kolo
5. kolo
5. kolo
5. kolo
8. kolo
6. kolo
20. – 21. 9. 2014
So III B - Ne
6. kolo
6. kolo
6. kolo
27. – 28. 9. 2014
So III A - Ne
9. kolo
7. kolo
7. kolo
7. kolo
7. kolo
4. – 5. 10. 2014
So OS B - Ne
10. kolo
8. kolo
8. kolo
8. kolo
8. kolo
11. – 12. 10. 2014
So OS A - Ne
11. kolo
9. kolo
9. kolo
9. kolo
9. kolo
18. – 19. 10. 2014
So OM - Ne
12. kolo
10. kolo
10. kolo
10. kolo
10. kolo
25. – 26. 10. 2014
So III B - Ne
13. kolo
11. kolo
11. kolo
11. kolo
11. kolo
1. – 2. 11. 2014
So - Ne
14. kolo
12. kolo
12. kolo
12. kolo
8. – 9. 11. 2014
So - Ne
15. kolo
13. kolo
13. kolo
13. kolo
ŠTK si vyhradzuje právo nariadiť v prípade priaznivého počasia po skončení jesennej časti
odohrať úvodné jarné kolá.
6
Hracie časy - jesenná časť ročníka 2014/2015
Dospelí
Dorast
Žiaci
1. - 31. 8. 2014
Obdobie
17.00
14.30
17.00
1. - 15. 9. 2014
16.00
13.30
16.00
16. - 30. 9. 2014
15.30
13.00
15.30
1. - 15. 10. 2014
14.30
12.00
14.30
16. - 31. 10. 2014
14.00
11.30
14.00
1. - 15. 11. 2014
13.30
11.00
13.30
Termínová listina ObFZ Trnava - jarná časť ročníka 2014/2015
Dospelí
Dorast
OM A
OM B
Žiaci
OM,
OS A
OS B
14. kolo
14. kolo
14. kolo
15. kolo
15. kolo
15. kolo
12. kolo
16. kolo
16. kolo
17. kolo
13. kolo
17. kolo
17. kolo
18. kolo
14. kolo
18. kolo
18. kolo
23. kolo
19. kolo
15. kolo
19. kolo
19. kolo
So III B - Ne
24. kolo
20. kolo
16. kolo
20. kolo
20. kolo
Dátum
Deň
7. - 8. 3. 2015
So - Ne
16. kolo
14. – 15. 3. 2015
So - Ne
17. kolo
21. – 22. 3. 2015
So - Ne
18. kolo
28. – 29. 3. 2015
So - Ne
19. kolo
4. – 5. 4 2015
So III A - Ne
20. kolo
16. kolo
11. – 12. 4. 2015
So OS B - Ne
21. kolo
18. – 19. 4. 2015
So OS A - Ne
22. kolo
25. – 26. 4. 2015
So OM - Ne
2. – 3. 2015
OM, OS
III. A
III. B
9. – 10. 5. 2015
So III A - Ne
25. kolo
21. kolo
17. kolo
21. kolo
21. kolo
16. – 17. 5. 2015
So OS B - Ne
26. kolo
22. kolo
18. kolo
22. kolo
22. kolo
23. – 24. 5. 2015
So OS A - Ne
27. kolo
23. kolo
19. kolo
23. kolo
23. kolo
30. – 31. 5. 2015
So OM - Ne
28. kolo
24. kolo
20. kolo
24. kolo
24. kolo
6. – 7. 6. 2015
So III B - Ne
29. kolo
25. kolo
21. kolo
25. kolo
25. kolo
13. – 14. 6. 2015
So III A - Ne
30. kolo
26. kolo
22. kolo
26. kolo
26. kolo
Hracie časy - jarná časť ročníka 2014/2015
Obdobie
Dospelí
Dorast
Žiaci
1. – 31. 3. 2015
15.00
12.30
15.00
1. – 15. 4. 2015
15.30
13.00
15.30
16. – 30. 4. 2015
16.00
13.30
16.00
1. – 15. 5. 2015
16.30
14.00
16.30
16. 5. – 30. 6. 2015
17.00
14.30
17.00
7
A.3 Účastníci stretnutí
Sú uvedení v prílohe Rozpisu súťaží pri vylosovaní.
A.4 Vyžrebovanie
Vyžrebovanie je uvedené v prílohe Rozpisu súťaže.
A.5 Miesto stretnutia
a) Stretnutia sa hrajú na ihriskách schválených ŠTK ObFZ (platia aj protokoly schválené ŠTK ZsFZ
a SFZ, ak má FK v týchto súťažiach zastúpenie). O schválení hracej plochy musí byť vyhotovený
protokol o spôsobilosti hracej plochy. Stretnutia sa hrajú na ihriskách FK uvedených vo vylosovaní
na prvom mieste.
b) Stretnutie je možné vo výnimočných prípadoch odohrať v opačnom poradí ako je
uvedené vo vyžrebovaní a to na základe vzájomnej dohody FK, pričom táto dohoda podlieha
schváleniu ŠTK.
c) Majstrovské stretnutia všetkých súťaží riadených ŠTK sa odohrajú na hlavných trávnatých hracích plochách. V prípade nepriaznivého počasia možno stretnutia dohrať na schválených náhradných trávnatých alebo umelých hracích plochách. Táto skutočnosť musí byť uvedená v Zápise o
stretnutí na druhej strane zápisu.
d) Posledné tri kolá jesennej časti súťaže a prvé tri kolá jarnej časti súťaže sa povoľujú hrať vo
všetkých kategóriách na schválených náhradných trávnatých a schválených umelých hracích
plochách. FK je povinný na požiadanie predložiť delegovanej osobe (rozhodca, resp. delegát stretnutia) protokol o schválení hracej plochy.
e) Usporiadajúci FK vo všetkých súťažiach riadených ObFZ je povinný umožniť
hosťujúcemu FK vykonanie videozáznamu z celého stretnutia, vrátane vytvorenia podmienok pre
pracovníkov, ktorí záznam zabezpečujú (vhodné miesto, el. prúd a pod.).
f) V súťaži OM dospelí, je domáci klub povinný nahrávať z celého stretnutia na statíve
neprerušený videozáznam z jedného vyvýšeného miesta v strede hracej plochy. Každý klub je povinný záznam archivovať 4 týždne. Za porušenie tohto ustanovenia (nenahrávanie, nedodanie videa
riadiacemu orgánu na vyžiadanie, neúplný záznam) zaplatí príslušný FK pokutu 100 €. V prípade
opakovaného neplnenia si tejto povinnosti až do výšky 500 €.
g) V súťažiach OS dospelých sa FK doporučuje nahrávať videozáznam zo stretnutia.
h) Usporiadateľ stretnutia je povinný umožniť rozhodcovi, asistentom rozhodcu a delegátovi
zväzu umiestniť dopravný prostriedok (automobil, motocykel) na ktorom sa na stretnutie dostavil,
na vhodnom mieste v areáli štadióna a zodpovedá za to, že nebude od príchodu až do opustenia
štadióna poškodený. V prípade, že nie je z technických príčin možné dopravné prostriedky delegovaných osôb umiestniť počas stretnutia v areáli štadióna, hlavný usporiadateľ stretnutia určí
miesto, kde delegované osoby zaparkujú svoje dopravné prostriedky a zabezpečí ich ochranu pred
poškodením. Skutočnosť, že dopravné prostriedky neparkujú v areáli štadióna pre nemožnosť ich tu
umiestniť, musia delegované osoby oznámiť hlavnému usporiadateľovi pred začiatkom stretnutia.
i) ŠTK uznáva ako dopravný prostriedok aj vlastný dopravný prostriedok FK, alebo autobus objednaný u iného oprávneného prepravcu. Pri neskorom príchode, resp. nedostavení sa na stretnutie
pre poruchu tohto dopravného prostriedku neplatí žiadna výnimka. Pri neskorom príchode, resp.
nedostavení sa na stretnutie pre dopravnú nehodu – haváriu bude ŠTK postupovať po predložení
hodnoverných dokladov pri riešení takéhoto prípadu individuálne po zvážení všetkých okolností
prípadu.
A.6. Hospodárske náležitosti
a) Každý FK hrá majstrovskú súťaž na vlastné náklady.
b) Každý FK je povinný pred vyžrebovaním súťažného ročníka 2014/2015 zaplatiť na účet ObFZ
nenávratný štartovací vklad:
Dospelí OM
120 €
Dospelí OS
100 €
Dospelí III. Trieda 85 €
8
Dorast
Žiaci
Prípravka
Predprípravka
30 €
15 €
15 €
bez vkladu
Bez zaplatenia štartovného vkladu nebude žiadne družstvo zaradené do súťaží ObFZ Trnava v
súťažnom ročníku 2014/2015.
c) Ak sa družstvo dospelých, dorastu, žiakov alebo prípravky po vylosovaní zo súťaže odhlási,
alebo bude zo súťaže vylúčené z dôvodu opakovaného nenastúpenia na stretnutia (3x), bude
potrestané pokutou vo výške 1 000 €, splatnou do 15 dní od oznamu v úradnej správe ŠTK.
V prípade neuhradenia pokuty v stanovenom termíne bude všetkým družstvám príslušného FK
hrajúcim v súťažiach ObFZ zastavená činnosť.
d) Zálohový vklad určený na odmeny R/DS
Vklad sú FK povinné poukázať na účet ObFZ: Slov. sporiteľňa, č.ú. 0285797083/0900, VS =
číslo faktúry.
1. splátka do 30. 7. 2014 - prvá časť zálohového vkladu v zmysle predloženej zálohovej faktúry.
2. splátka do 31. 3. 2015 – podľa stanovenej sumy pre jednotlivé súťaže.
Termíny a výška finančných splátok:
OM
dospelí
OS
dospelí
1. splátka (31.7.2014)
III
dospelí
Dorast
Žiaci
Prípravka
Podľa vystavenej zálohovej faktúry
2. splátka (31.3.2015)
900
560
360
260
180
80
Pri platbe internet bankingom je potrebné uviesť špecifický symbol FK.
Pred začiatkom súťaže bude výška 1. splátky určená na základe zúčtovania po jarnej časti. Po
jesennej časti súťažného ročníka vykoná ekonomický úsek ObFZ ročné vyúčtovanie. V prípade,
že zálohová čiastka bude z pohľadu úhrady klubu na odmeny nepostačujúca, je klub povinný na
vyzvanie v stanovenom termíne poukázať chýbajúcu finančnú čiastku na účet ObFZ. V prípade
preplatku bude futbalovému klubu preplatok poukázaný na jeho účet.
Uvedené platby sú FK povinné uhradiť v stanovených termínoch. Ak FK túto povinnosť nesplní,
bude odstúpený na riešenie DK, ktorá voči FK vyvodí sankcie v zmysle platných noriem (zastavenie
činnosti).
Paušálne náhrady sú R a DS za ich výkon činnosti vo futbalových stretnutiach vyplácané
ekonomickým úsekom ObFZ. Tlačivo „Vyúčtovanie finančných náležitostí delegovaných osôb“ sa
nevystavuje.
e) Nároky delegovaných osôb v súťažiach ObFZ Trnava
- výška náhrad rozhodcu, asistenta rozhodcu a delegáta stretnutia:
Súťaž
R
AR
DZ
OM
33
27
27
OS
28
24
24
III. trieda
25
20
20
Dorast
13
10
10
Žiaci
13
10
10
-
-
Prípravka
11
sumy su úvedené v Eurách
9
Na MFZ dospelých, na ktorom je prítomný iba R, má nárok účtovať k odmene R aj 50 % z odmeny
AR.
Ak si R (AR) nesplní svoje povinnosti spojené s prácou v ISSF, Rozpisom súťaží alebo inými normami, KR podľa zváženia môže pristúpiť k zníženiu náhrad R za toto stretnutie maximálne o 50%.
V prípade nariadenia úradného dohľadu, v zmysle platných ustanovení Disciplinárneho poriadku je
povinnosťou FK uhradiť osobe vykonávajúcej úradný dohľad nároky ako DS.
B. Technické ustanovenia
B.1. Predpis
a) Hrá sa podľa platných Pravidiel futbalu, Súťažného poriadku futbalu a tohto Rozpisu súťaží.
Výklad Rozpisu súťaží náleží ŠTK ObFZ.
b) ObFZ vydáva počas súťažného obdobia Úradné správy všetkých svojich odborných
komisií a sekretariátu ObFZ, prostredníctvom ktorých sa zabezpečuje operatívne riadenie a styk s
FK. Úradné správy sú uverejňované na internetovej stránke ObFZ. Pokyny zverejnené v Úradnej
správe sú záväzné pre všetky FK, rozhodcov a delegátov v riadení ObFZ.
B.2. Štart hráčov
a) V kategórii dospelých štartujú hráči, ktorí tvoria kategóriu dospelých a ďalej hráči z kategórie
dorastu, ktorí po 1. 1. v priebehu súťažného ročníka 2014/2015 dovŕšili 16. rok veku a to v
zmysle čl. 113 SP futbalu.
b) V kategórii dorastu štartujú hráči narodení 1. 1. 1996 - 31. 12. 1999. V súťažiach ObFZ
Trnava môžu v kategórii dorast štartovať aj dievčatá (nar. 1.1. 1996 – 31.12.1998)
c) V kategórii žiakov štartujú hráči narodení 1. 1. 2000 a mladší (dievčatá 1. 1. 1999 a mladšie).
d) V súťažiach riadených ObFZ Trnava môžu štartovať za dorast aj žiaci narodení v roku 2000,
ak majú vystavený registračný preukaz, alebo plastovú kartu (nemôžu hrať na papierový žiacky
RP).
e) V kategórii prípravky v súťažiach riadených ObFZ Trnava štartujú hráči narodení 1. 1. 2003 a
mladší (dievčatá 1. 1. 2002 a mladšie). a v kategórii predprípravka hráči narodení 1. 1. 2005 a
mladší (rovnaký vek platí aj pre dievčatá).
f) Hráč môže okrem svojej vekovej kategórie štartovať i v najbližšej vyššej vekovej kategórii,
pričom o štarte hráča rozhoduje FK. V jednom dni môže hráč štartovať len v jednom majstrovskom
stretnutí. Štart hráča vo vyššej vekovej kategórii je podmienený predložením dokladov v zmysle SPF
čl. 113. Zodpovednosť za štarty hráčov vo vlastnej a vyššej vekovej kategórii nesie FK a príslušný
tréner. Pretože v súťažiach ObFZ nie je vytvorená súťaž mladšieho dorastu, nemôžu
hráči z kategórie žiakov štartovať za družstvo dorastu (s výnimkou uvedenou v písmene „d“).
g) Vo všetkých súťažiach riadených ObFZ majú FO právo požiadať mužstvo súpera o vyhotovenie
detailnej fotografie tváre hráčov uvedených v zápise o stretnutí z dôvodu overenia totožnosti v
prípade podozrenia na neoprávnený štart. Neumožnenie tejto požiadavky bude mať za následok
riešenie ŠTK a DK s možnosťou udelenia pokuty až do výšky 200 €.
B.3. Podmienky štartu
a) Podmienkou štartu družstva dospelých v súťažiach riadených ObFZ je, aby družstvo zaradené
do OM malo minimálne 2 družstvá mládeže (dorast, žiaci, prípravka) riadne zaradené v dlhodobých súťažiach riadených ObFZ, ZsFZ a SFZ (čl. 31/b SPF). Družstvo zaradené do OS minimálne 1 družstvo mládeže. V III. triedach môže mužstvo štartovať bez mládežníckeho družstva.
V súťažnom ročníku 2014/2015 v súťažiach ObFZ Trnava v mládežníckych kategóriách (dorast, žiaci, prípravka) nebude možný štart tzv. „zlúčeného družstva“.
V prípade, že FK neprihlási do súťaží požadovaný počet družstiev mládeže, za každé neprihlásené družstvo uhradí kompenzáciu v sume 1 000 €, alebo pred začatím súťaže je povinný
dokladovať hosťovanie min. 5 hráčov do jedného FK a do jednej kategórie (formu dokladu a
10
termín určí ŠTK). Počet hráčov na hosťovaní sa musí dodržať počas celého súťažného ročníka.
V prípade porušenia tejto podmienky pred, alebo v priebehu súťažného ročníka je FK povinný
uhradiť kompenzáciu v plnej výške.
Finančné prostriedky získané z kompenzácií budú rozdelené do FK, ktorých
mládežnícke družstvá v súťažiach štartujú.
b) Hráči nastupujúci na stretnutie musia predložiť platný registračný preukaz (RP) - plastovú
kartu (u žiakov do konca roka 2014 postačuje aj platný starý RP, resp. žiacky RP).
Bez predloženého platného RP rozhodca nepripustí hráča nastúpiť na stretnutie. Okrem prípadu, že v ISSF je overiteľné, že hráč požiadal o vydanie RP s dátumom nie starším ako 14 dní.
Hráči prípravky nemusia mať RP, ale na kontrolu totožnosti sú povinný predložiť z ISSF výpis s
fotografiou, že sú zaregistrovaný v danom FK.
c) Hráčom sa doporučuje nosiť so sebou na stretnutia hodnoverný preukaz totožnosti (OP, pas,
vodičský preukaz a pod.).
d) Pri námietkach proti štartu hráča – jeho totožnosti sú rozhodca a delegát povinní postupovať
v zmysle čl.
66 SPF nasledovne:
- Kontrolu totožnosti (konfrontáciu) hráčov možno vykonať na požiadanie najneskôr pred
začiatkom druhého polčasu.
- Postup vykonania kontroly totožnosti je nasledovný:
Kontrolu totožnosti vykonávajú kapitáni a to tak, že kapitán kontrolovaného družstva
predstavuje jednotlivých hráčov svojho družstva a po ich kontrole preberá od kontrolujúceho
kapitána registračné preukazy už skontrolovaných hráčov. V stretnutí mládeže kontrolu totožnosti
vykonávajú rovnakým spôsobom spolu s kapitánmi aj vedúci obidvoch družstiev, ktorí majú
právo opýtať sa jednotlivých hráčov na rôzne osobné údaje. Výsledok kontroly totožnosti oznámia
kapitáni (vedúci družstiev mládeže) rozhodcovi. Po vykonaní kontroly totožnosti vrátia registračné
preukazy.
V prípade odmietnutia podrobiť sa kontrole totožnosti alebo neuznania totožnosti niektorého
hráča (hráčov) pri konfrontácii kapitánmi (vedúcimi družstiev), kapitán uvedie námietku proti
štartu hráča (hráčov) do Zápisu o stretnutí a na základe tejto námietky vyzve rozhodca uvedeného
hráča (hráčov) na vykonanie totožnosti (podľa registračných preukazov).
Túto konfrontáciu vykoná rozhodca sám takým spôsobom, že skonfrontuje hráča jeho osobné
údaje vrátane adresy trvalého bydliska, nechá hráča podpísať uvedené údaje (taktiež ich podpíše
kapitán a vedúci družstva) a po stretnutí zašle registračný preukaz konfrontovaného hráča,
spoločne so Zápisom o stretnutí. Ak rozhodca po konfrontácii, ktorú sám vykonal, rozhodne, že
registračný preukaz zodpovedá totožnosti hráča, povolí hráčovi nastúpiť v stretnutí a na zadnej
strane Zápisu podpíše dôvod svojho rozhodnutia. Odmietnutie (nepodrobenia) sa kontrole
totožnosti alebo neuznania totožnosti hráča (hráčov) po konfrontácii rozhodcom má za následok,
že hráč(-i) nemôže v stretnutí nastúpiť a rozhodca tieto skutočnosti podrobne zdôvodni v Zápise o
stretnutí. Ak sa tak stane v polčasovej prestávke (v priebehu II. polčasu), hráč je v zmysle Pravidiel
futbalu vylúčený z hry.
Za uskutočnenie kontroly totožnosti zodpovedá kapitán a vedúci družstva. Odmietnutie
konfrontácie hráčov má okrem hracích dôsledkov v súlade s článkom 100/i aj disciplinárne
dôsledky voči kapitánovi, vedúcemu družstva a hráčovi, ktorý konfrontáciu odmietol, a v prípade
nesprávneho postupu aj voči rozhodcovi.
V prípade námietky proti štartu hráča do Zápisu o stretnutí, odmietnutie konfrontácie niektorým hráčom (družstvom) alebo neuznania totožnosti hráča rozhodcom, musí sa na najbližšie
zasadnutie ŠTK dostaviť rozhodca stretnutia, kapitán a vedúci obidvoch družstiev a hráč (hráči),
proti ktorým bola do Zápisu o stretnutí uvedená námietka, resp. záznam rozhodcu.
- Ak bola kontrola totožnosti vykonaná pred stretnutím, v polčase a kapitán družstva súpera
alebo jeho zástupca neuviedol žiadne námietky proti totožnosti hráča ihneď, nie je už neskôr
možné uvádzať prípadné námietky ohľadne totožnosti hráča. Rozhodca nemôže vykonať kontrolu
totožnosti (konfrontáciu) hráča resp. družstva alebo náhradníka opakovane v rôznom čase.
11
- V súťažiach dorastu, žiakov a prípravky je konfrontácia pred stretnutím povinná.
e) V prípade námietky uvedenej v Zápise o stretnutí kapitánom družstva (aj po stretnutí bez
predchádzajúcej konfrontácie), musí FK zaslať písomnú námietku, ktorá musí obsahovať všetky
náležitosti podľa čl. 123 SPF. V opačnom prípade sa na námietku nebude prihliadať.
f) Ak je hráč práceneschopný, nemôže nastúpiť v súťažnom stretnutí. Prípadný štart práceneschopného hráča bude riešený Disciplinárnou komisiou.
g) Na majstrovské stretnutia nastupujú hráči v dresoch s dobre viditeľnými číslami. Právo voľby
farby dresov má hosťujúci oddiel, domáci oddiel sa musí prispôsobiť. Farba dresov brankárov
musí byť odlišná od farby dresov ostatných hráčov. Čísla dresov hráčov a brankárov môžu byť
ľubovoľné, od 1 po 99.
h) Striedanie hráčov musí byť vykonané pomocou dobre viditeľných tabúľ, ktoré je domáci oddiel
povinný mať k dispozícii. Družstvo môže striedať len hráčov, ktorí boli pred začiatkom stretnutia uvedení v Zápise ako náhradníci. Ich RP musia byť predložené spolu s ostatnými RP hráčov
do kabíny rozhodcov ku kontrole minimálne 20 minút pred stretnutím. Maximálny počet
náhradníkov zapísaných v Zápise o stretnutí je vo všetkých vekových kategóriách 7.
V súťažnom stretnutí je možné striedať:
v kategórii dospelých
3 hráčov
v kategórii dorastu
4 hráčov
v kategórii žiakov
6 hráčov
v prípravkách
hokejovým spôsobom
Na lavičke náhradníkov môže spolu sedieť maximálne 13 osôb – 7 náhradníkov, tréner, 2 asistenti
trénera, lekár, masér a vedúci družstva.
i) Súčasťou výstroja hráčov vo všetkých vekových kategóriách musia byť chrániče holenných kostí
–rozhodcovia sú povinní túto skutočnosť kontrolovať.
j) Každé ihrisko musí mať striedačky – musia byť kryté, uzatvorené zo zadnej strany. Pred
striedačkou 1 m na každú stranu od nej musí byť vyznačená tzv. technická zóna, ktorá je vzdialená
1 m od postrannej čiary hracej plochy. V súťažiach OM a OS sa doporučuje na striedačkách miesto
pre 13 osôb, minimálne však pre 7 osôb, s minimálnou dĺžkou 4 m. V súťažiach III. tried sa tento
počet doporučuje. V prípade požiadavky hosťujúceho FK o zvýšenie počtu miest nad 7, je domáci
FK povinný toto zabezpečiť.
k) Každý usporiadajúci FK je povinný mať zabezpečenú usporiadateľskú službu. V stretnutiach dospelých minimálne 8 usporiadateľov (ak nie je nariadený vyšší počet) a musia mať
oblečené farebné rozlišovacie vesty s číslami a nápisom usporiadateľ. Pred stretnutím
odovzdá hlavný usporiadateľ delegátovi (rozhodcovi) stretnutia zoznam usporiadateľov s pridelenými číslami a nákresom rozmiestnenia v areáli štadióna. V súťažiach mládeže (dorastenci, žiaci)
je počet usporiadateľov minimálne 5.
k) Hosťujúci oddiel je povinný dostaviť sa na stretnutie najneskôr 30 minút pred UHČ. Porušenie
nariadenia má pre družstvo disciplinárne následky v zmysle SP čl. 70/2.
m) Usporiadateľský oddiel je povinný najneskôr 30 minút pred stanoveným začiatkom stretnutia
poskytnúť družstvu hostí uzamykateľnú šatňu na prezlečenie. Stav šatne skontroluje pred stretnutím
rozhodca (ak je na stretnutí prítomný DS tak DS). Obidve družstvá sú povinné najneskôr 20
minút pred začiatkom stretnutia mať v ISSF nahrané nominácie hráčov a rozhodcovi predložiť
registračné preukazy. Nedodržanie nariadenia má pre družstvá následky v zmysle SP čl. 70/2.
n) Čakacia lehota pre obidve družstvá a delegovaného rozhodcu je 20 minút po určenom
začiatku stretnutia a možno ju čerpať len v opodstatnených prípadoch (čl. 67 SPF). Pre delegovaných asistentov rozhodcu a delegáta čakacia lehota neplatí. Ak oznámi hosťujúce družstvo
usporiadateľovi oneskorenie zapríčinené okolnosťami, ktoré nemohlo v danej chvíli ovplyvniť
(dopravná nehoda, nezjazdnosť cesty, porucha schváleného dopravného prostriedku), musí
domáce družstvo počkať na príchod hostí a stretnutie odohrať. To isté platí v prípade, keď sa
dostaví hosťujúce družstvo v priebehu čerpania čakacej lehoty. V oboch týchto prípadoch sa
predlžuje čakacia lehota na 40 minút. V prípade osobného oznámenia rozhodca stretnutia uvedie
do Zápisu o stretnutí osobné údaje tejto osoby, jej funkciu a tieto údaje nechá podpísať. V prípade
iného oznamu (telefonický, fax) uvedie do Zápisu tie isté údaje okrem podpisu. Oznámenie
12
o okolnostiach, ktoré nemohlo hosťujúce družstvo v danej chvíli ovplyvniť, musí oznámiť
usporiadateľovi stretnutia najneskoršie v čakacej lehote (20 minút). Celú túto problematiku riešia
čl. 67 – 70 SPF.
o) Vo všetkých súťažiach je domáci oddiel povinný mať k dispozícii počas stretnutia 4 lopty (s
jednou sa hrá, jedna je v strede hracej plochy na strane kde sú striedačky, po jednej je za každou
bránkou), ktoré pred stretnutím skontroluje rozhodca. Domácemu oddielu sa doporučuje
zabezpečiť na majstrovské stretnutia dospelých podávačov lôpt.
p) Zástupcovia FK môžu po skončení stretnutia poskytnúť informáciu do médií (výsledok,
zostavy, priebeh stretnutia).
B.4. Sťažnosť
V prípade, že FK chce podať sťažnosť na výkon R, táto musí byť zaslaná Komisii rozhodcov ObFZ
najneskôr do 48 hodín po stretnutí. Sťažnosť musí obsahovať:
- názov a adresu FK, ktorý podáva sťažnosť,
- mená, priezviská a adresy funkcionárov oprávnených zastupovať FK,
- označenie stretnutia, ktoré je predmetom sťažnosti,
- popis konkrétnych udalostí (rozhodnutí R), voči ktorým podáva FK sťažnosť s vyznačením
času (minutáže),
- predloženie príslušnej video dokumentácie,
- pečiatku a dva podpisy oprávnených funkcionárov FK,
- podací lístok, ktorým bola sťažnosť odoslaná súperovi; ak bola FK doručená sťažnosť a tento bol
usporiadateľom stretnutia, je povinný okamžite doručiť KR videozáznam (týka sa OM dospelí),
- doklad o úhrade za prerokovanie v sume 40 €.
B.5. Zoznamy hráčov a súpisky
a) Kluby, ktoré majú v súťažiach viac ako jedno družstvo v rovnakej kategórii, predložia
riadiacemu orgánu súťaže do začiatku súťaží súpisku „A“ družstva, kde uvedú najmenej 13 hráčov,
vrátane brankára. Súpiska musí byť vyhotovená v zmysle príslušných ustanovení čl. 37 – 42 SPF.
b) Hráči, ktorí sú uvedení na súpiske môžu hrať v majstrovských stretnutiach za to družstvo, na
ktorého súpiske sú uvedení.
c) Za „B“ družstvo klubu môžu v majstrovskom stretnutí štartovať maximálne 3 hráči uvedení
v súpiske „A“ družstva pod poradovými číslami 1 – 13 a ktorí zároveň za „A“ družstvo príslušnej
vekovej kategórie a v príslušnej časti súťažného ročníka (zvlášť jeseň a zvlášť jar) neštartovali vo
viac ako 10 majstrovských stretnutiach.
d) Hráči uvedení na súpiske „A“ družstva pod poradovými číslami 14 a vyššie, môžu štartovať za
„B“ družstvo bez obmedzenia.
e) Porušenie ustanovení bodov c) resp. d) bude považované za neoprávnený štart hráča s
hernými a disciplinárnymi dôsledkami.
B.6. Zdravotnícke zabezpečenie
a) Usporiadajúci FK vo všetkých vekových kategóriách je povinný zabezpečiť zdravotnícke
zabezpečenie.
Meno lekára (maséra, zdravotníka) je potrebné uviesť v Zápise o stretnutí a lekár (masér, zdravotník) potvrdí svoju účasť podpisom. Usporiadajúci FK musí mať k dispozícii nosidlá a lekárničku so
základným vybavením.
b) Za poistenie hráčov všetkých vekových kategórii sú zodpovední samotní hráči.
13
B.7. Postup a zostup
a) Víťaz Oblastných majstrovstiev dospelých postupuje priamo do V. ligy – Západ riadenej ZsFZ.
Z Oblastných majstrovstiev dospelých zostupuje do príslušnej Oblastnej súťaže dospelých
družstvo umiestnené na 16. mieste a zostupy ďalších sú závislé od počtu zostupujúcich z V. ligy –
Západ a postupujúcich z Oblastných súťaží.
b) Víťazi Oblastných súťaží „A“ a „B“ dospelých postupujú priamo do Oblastných majstrovstiev dospelých. Z Oblastných súťaží dospelých zostupujú družstvá umiestnené na 16. mieste do
príslušnej III. triedy dospelých. Zostupy ďalších družstiev (do príslušnej III. triedy) sú závislé
na počte zostupujúcich z Oblastných majstrovstiev a postupujúcich z III. tried dospelých.
c) Víťazi III. tried dospelých postupujú priamo do príslušnej Oblastnej súťaže „A“ resp. „B“. Z III.
triedy dospelých nezostupuje nikto.
d) Víťazom Oblasti dorastu je víťaz kvalifikačného stretnutia víťazov skupín OM„A“ a OM„B“,
ktoré sa odohrá na neutrálnom ihrisku (za podmienok podľa RS/B/7, písm. a - f). Víťaz tohto stretnutia postupuje do V. ligy Západ. Keď víťaz neprejaví záujem, postupuje porazený z kvalifikačného
stretnutia. Zo súťaží dorastu sa podľa súčasného modelu nezostupuje.
e) Víťaz Oblastných majstrovstiev žiakov má právo postupu do III. ligy žiakov riadenej ZsFZ
(podmienkou je vytvorenie dvojičky SŽ + MŽ). Keď víťaz nemá záujem, postupuje ďalšie družstvo v
poradí. Z Oblastných majstrovstiev žiakov zostupuje do príslušnej Oblastnej súťaže žiakov družstvo
umiestnené na poslednom mieste a zostupy ďalších sú závislé na počte zostupujúcich z III. ligy
žiakov a postupujúcich z Oblastných súťaží žiakov.
f) Víťazi z Oblastných súťaží žiakov majú zabezpečený priamy postup do príslušných Oblastných majstrovstiev žiakov. Z Oblastných súťaží žiakov sa nezostupuje.
g) Výkonný výbor ObFZ si vyhradzuje právo zaradiť do súťaže v kategórii dorastu a žiakov
aj zostupujúce družstvo a to v prípade, že po zaradení družstiev do súťaže nebudú naplnené počty
podľa organizačnej štruktúry súťaží. Rovnako si vyhradzuje právo zaradiť do súťaží v kategórii
žiakov aj iných účastníkov ako víťazov Oblastných súťaží žiakov v prípade, že nebudú naplnené
počty účastníkov podľa organizačnej štruktúry žiakov.
B.8. Kvalifikačné stretnutie
V prípade, že bude potrebné určiť postupujúceho, resp. zostupujúceho (v zmysle SP čl. 25, bod
1), alebo bude treba doplniť počet účastníkov v skupine na predpísaný počet, družstvá odohrajú
kvalifikačné stretnutie. Pri jeho odohratí platia tieto zásady:
a) Kvalifikácia sa hrá na jedno stretnutie na neutrálnom ihrisku, ktoré určí ŠTK ObFZ.
b) Hrá sa podľa platných Pravidiel futbalu, Súťažného poriadku futbalu a RS ObFZ. Ak sa
stretnutie skončí v riadnom hracom čase nerozhodne, ihneď nasledujú kopy zo značky PK až do
rozhodnutia.
c) Rozhodcov a delegáta na toto stretnutie deleguje KR ObFZ.
d) Na stretnutie môžu nastúpiť len hráči s registračným preukazom platným v deň kvalifikačného
stretnutia.
e) Za družstvo v kvalifikácii môžu nastúpiť hráči „A“, resp. „B“ družstva len v prípade, ak nastúpili
za družstvo kvalifikácie aspoň v štyroch stretnutiach v jarnej časti práve skončeného súťažného
ročníka.
f) Za družstvo v kvalifikácii nemôžu nastúpiť hráči „A“, resp. „B“ družstva, ktorí odohrali za „A“,
resp. „B“ družstvo 10 a viac stretnutí v jarnej časti práve skončeného súťažného ročníka, pričom za
odohrané stretnutie sa považuje akýkoľvek časový úsek majstrovského stretnutia.
g) Celú kvalifikáciu riadi ŠTK ObFZ a obidve družstvá kvalifikácie sa na úhrade nákladov spojených s týmto stretnutím podieľajú v pomere 50 % : 50 %.
B.9. Návrh štruktúry súťaží pre ročník 2014/2015
Pre uvedený ročník Rada ObFZ na svojom zasadnutí dňa 2. 7. 2013 schválila túto štruktúru súťaží:
14
Kategória
Súťaž
Počet družstiev
Región
Dospelí
OM
OSA
OSB
III.A
III.B
16
16
16
podľa počtu prihlásených
podľa počtu prihlásených
TT, HC, PN
TT
HC, PN
TT
HC, PN
Dorast
OM
OS A
OS B
podľa počtu prihlásených
podľa počtu prihlásených
podľa počtu prihlásených
TT, HC, PN
TT
HC, PN
Žiaci
OM A
OM B
OS A
OS B
podľa počtu prihlásených
podľa počtu prihlásených
podľa počtu prihlásených
podľa počtu prihlásených
TT
HC + PN
TT
HC + PN
Prípravka
Skupiny A, B, C
podľa počtu prihlásených
Podľa teritórií
Predprípravka
Skupiny, iný model
podľa počtu prihlásených
Podľa teritórií
U mládežníckych mužstiev a mužstiev mužov v III. triedach je VV ObFZ oprávnený zaradiť
mužstvá bez ohľadu na regionálnu príslušnosť z dôvodu rovnomerného resp. optimálneho
naplnenia jednotlivých skupín súťaží.
VV si vyhradzuje právo od súť. roč. 2015/2016 zmeniť organizačnú štruktúru dorasteneckých a
žiackych súťaží ObFZ Trnava.
B.10. Delegované osoby - rozhodcovia, asistenti rozhodcu a delegáti
a) Rozhodcov a delegáta stretnutia deleguje na stretnutia Komisia rozhodcov ObFZ. KR vydáva
oznamy a informácie v Úradnej správe KR ObFZ, ktorá je zverejňovaná na internetovej stránke
ObFZ. Delegovanie je oznamované na internetovej stránke ObFZ v časti „Nominácie“. V odôvodnených prípadoch sa delegovanie oznamuje telefonicky. Delegované osoby sú povinné sledovať
Úradné správy ObFZ na internetovej stránke ObFZ. Rozhodnutia a oznamy v nich sú záväzné.
Nominačné listiny rozhodcov a delegátov pre súťažný ročník 2014/2015 boli navrhnuté KR ObFZ a
schválené VV ObFZ.
b) V súťažnom ročníku 2014/2015 sa vo všetkých súťažiach ObFZ Trnava (okrem predprípravky) vyhotovuje elektronický zápis o stretnutí.
c) ISSF manažér klubu je povinný nahrať do databázy ISSF súpisky jednotlivých mužstiev.
Pred každým stretnutím musia byť v „elektronickom zápise“ pripravené nominácie obidvoch
družstiev najneskôr 20 min. pred jeho začiatkom.
Postup rozhodcu pri zhotovovaní elektronického zápisu.
1. Rozhodca v spolupráci s AR vykoná kontrolu RP - plastovej karty, porovná registračné číslo
karty s nahranými nomináciami v elektronickom zápise (prípadne po konzultácii s vedúcim
mužstva alebo kapitánom urobí úpravy) a nominácie družstiev uzavrie.
Od tohto momentu môže zmeny v nomináciách a v zápise robiť len R. Za kontrolu plastovej
karty a súlad s elektronickým zápisom zodpovedá AR 1 ak je prítomný na stretnutí , inak R
stretnutia.
2. Vytlačí predbežný zápis o stretnutí, ktorý podpíšu kapitáni a VM – potvrdenie oprávnenosti
štartu hráčov uvedených v zápise. V prípade problémov po stretnutí (napr. výpadok el. prúdu,
nefunkčný internet), bude tento výtlačok slúžiť ako originál zápisu o stretnutí. Ak nie je možné
vytlačiť zápis z ISSF pred stretnutím, je potrebné vyhotoviť klasický zápis na PC, strojom resp.
ručne.
3. Po skončení stretnutia doplní do elektronického zápisu všetko podstatné a dôležité (góly, ŽK,
15
ČK, striedania, zranenia, námietky, mimoriadne udalosti...). Správnosť takto spracovaného zápisu
skontrolujú R + kapitáni + u mládeže VM. Po odsúhlasení R zápis uzavrie, vytlačí tri kópie, ktorý
kapitáni a vedúci podpíšu. Originál zápis si R stretnutia uschová do konca súťažného ročníka u
seba. V prípade potreby a vyžiadania odbornej komisie odošle tento zápis na ObFZ .
4. Ak z technických (prípadne iných vážnych) dôvodov nie je po stretnutí možné doplniť
zápis v ISSF v mieste stretnutia, je rozhodca povinný zápis doplniť a uzavrieť najneskôr
do 2 hodín po skončení stretnutia. V takomto prípade doplní údaje zo stretnutia a nechá si
podpísať predbežný zápis, ktorý mal pred stretnutím.
B.11. Tréneri
a) V ročníku 2014/2015 družstvá štartujúce v OM musia mať trénera s minimálnou licenciou C
(4. kvalifikačná trieda). Výnimku môže udeliť TMK ObFZ s podmienkou zaradenia trénera do
školenia 1. kvalifikačného stupňa (4.trieda - licencia C).
V ostatných súťažiach ObFZ Trnava doporučujeme mať kvalifikovaného trénera.
b) Všetci tréneri sú povinní na základe pozvania zúčastniť sa aktívov, školení, seminárov a
doškolení organizovaných TMK ZsFZ a ObFZ.
c) Všetci tréneri sú povinní dodržiavať morálne a etické zásady všeobecne platné pre súťaže ObFZ,
ZsFZ, SFZ, UEFA a FIFA.
B.12. Tituly a ceny
Družstvám umiestneným na 1. mieste vo všetkých kategóriách a skupinách bude udelený pohár.
Víťaz OM dospelí a víťazi mládežníckych kategórií dostanú i medaile.
B.13. Kritéria na prideľovanie žrebovacích čísiel
a) nadväznosť na vyššie súťaže
b) počet družstiev štartujúcich v súťažiach ObFZ
c) lepšie umiestnenie v konečných tabuľkách ročníka predchádzajúceho súťažného ročníka
B.14. Poplatky
Úhrady poplatkov (ŠTK, DK, matričné poplatky) sa realizujú formou mesačných zberných faktúr
(v ISSF - typ všeobecná faktúra) výhradne bankovým prevodom alebo priamym vkladom (nie
šekom) na bankový účet uvedený na faktúre. O vygenerovaní mesačnej zbernej faktúry pre Váš
klub budú informovaní Kluboví ISSF manažéri pomocou emailu zo systému ISSF. Splatnosť faktúry je 10 dní. Variabilný symbol úhrady je číslo faktúry. V prípade neuvedenia tohto údaju, resp.
nesprávneho údaju alebo v prípade, že platiteľ týmto požadovaným spôsobom platbu neuskutoční,
platba nebude akceptovaná a bude považovaná za neuhradenú!
V prípade, ak klub riadne a včas neuhradí mesačnú zbernú faktúru, považuje sa to za
nedodržanie súťažných kritérií. Automatickým športovo-technickým dôsledkom toho, že klub
riadne a včas neuhradí mesačnú zbernú faktúru, je zastavenie súťažnej činnosti, ktoré sa vzťahuje
len na „A“ družstvo dospelých dotknutého klubu a zastavenie matričnej činnosti klubu, s účinkom
odo dňa nasledujúceho po poslednom dni splatnosti, až do riadneho uhradenia celej dlžnej čiastky.
Za uhradenie poplatkov riadne a včas, sa považuje ich uhradenie v lehote splatnosti (pripísanie
sumy na účet SFZ pred uplynutím lehoty splatnosti) v celej fakturovanej výške, so správnym uvedením variabilného symbolu faktúry.
V prípade rozporu o uhradení platby, plnenie povinnosti preukazuje platiteľ dokladom z banky
alebo bankovým výpisom ekonomickému úseku ObFZ. V prípade, ak reklamácia úhrady v plnej
výške a v lehote splatnosti bola uznaná, účinok športovo-technických dôsledkov sa ruší ku dňu,
kedy bola úhrada mesačnej zbernej faktúry pripísaná v prospech účtu SFZ.
16
Výška poplatkov:
a) prestupové poplatky (transfer hráča):
dospelí
10 €
dorast
7 €
žiaci
5 €
registračný preukaz - plastová karta 5 € + poštovné (platnosť 5 rokov)
- Akékoľvek spracovanie matričnej žiadosti, napríklad aj zamietnutia žiadosti je považovaná za
matričný úkon.
- Schválenie matričných úkonov mimo pracovnej doby tzv. “víkendové schvaľovania” budú o
100% drahšie ako sú štandardné cenníkové ceny.
- Papierové transfery a registrácie budú o 50% drahšie ako elektronické.
b) disciplinárne konanie (jednotné jednotlivec/kolektív)
dospelí
10 €
dorast, žiaci
5 €
c) rokovanie ŠTK (žiadosť o zmenu termínu stretnutia)
- 21 a viac dní pred stretnutím
bez poplatku
- menej ako 21 dní pred stretnutím
dospelí 10 €
dorast, žiaci, prípravka 5 €
d) odvolanie voči rozhodnutiu komisií (čl.126 SPF)
dospelí
50 €
dorast, žiaci
30 €
e) poplatok za podanie námietky - 10 €
f) sťažnosť na výkon rozhodcu - 40 €
g) pokuty navrhuje ŠTK – ukladá DK (pri porušení SPF, RS, pri opakovanom odstúpení
družstva zo stretnutia z dôvodu nízkeho počtu hráčov a pod.) - do výšky 300 €
h) Klub, ktorý zapríčinil neodohranie stretnutia má povinnosť uhradiť súperovi náklady, ktoré
mal s jeho organizáciou, alebo s účasťou na stretnutí v sume:
dospelí
50 €
dorast
30 €
žiaci
20 €
Kópiu dokladu o prevedenej úhrade musí FK zaslať na ŠTK.
i) Pokuta za nenastúpenie na stretnutie:
Dospelí
1. krát
2. krát
3. krát
50 €
100 €
200 €
Dorast
napomenutie
40 €
80 €
Žiaci, prípravka
napomenutie
30 €
60 €
17
j) Pokuta za spôsobenie predčasného ukončenia stretnutia pre nízky počet hráčov:
Dospelí
1. krát
2. krát
3. krát
50 €
100 €
200 €
Dorast
napomenutie
40 €
80 €
Žiaci, prípravka
napomenutie
30 €
60 €
V ďalších prípadoch sa pokuta zvyšuje vždy o 50 % z poslednej pokuty.
B.15. Zásady disciplinárneho konania
a) Pri vylúčení hráča (ČK) sa registračný preukaz hráča neodoberá, ale až do rozhodnutia DK má
vylúčený hráč automatický zastavenú činnosť a nemôže nastúpiť v žiadnom stretnutí. FK môže
zaslať i stanovisko hráča k vylúčeniu. Rokovací poplatok bude pridaný na mesačnú zbernú faktúru.
b) Napomenutie hráča sa eviduje a postihuje osobitne v každom družstve, v ktorom hráč súťaží.
Pri prestupe alebo hosťovaní hráča v priebehu súťažného ročníka do iného klubu v tej istej úrovni
súťaže sa dovtedy udelený počet napomenutí prenáša. Disciplinárne opatrenie za napomenutie je
samostatné, pri podmienečne uložených disciplinárnych opatreniach sa k nemu neprihliada.
c) Ak hráč dostane v jednom súťažnom stretnutí dve napomenutia, následná červená karta ruší
napomenutia, ktoré sa do evidencie napomenutí nezarátavajú.
d) Ak bol hráč po predchádzajúcom napomenutí vylúčený za disciplinárne previnenie, za ktoré
by bol inak napomenutý, uloží sa mu bez prerokovania disciplinárne opatrenie pozastavenie
výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie.
e) Ak bol hráč po predchádzajúcom napomenutí vylúčený za disciplinárne previnenie, za ktoré
by bol vylúčený i bez predchádzajúceho napomenutia, uloží sa mu disciplinárne opatrenie podľa
osobitnej časti tohto disciplinárneho poriadku za disciplinárne previnenie, za ktoré bol vylúčený.
Napomenutie sa v takom prípade do evidencie napomenutí zarátava. V prípade naplnenia
počtu napomenutí podľa bodu f) sa hráčovi uloží disciplinárne opatrenie za napomenutia i za
vylúčenie. Disciplinárne opatrenie za napomenutia sa ukladá ako prvé. Ak sa za vylúčenie
ukladá disciplinárne opatrenie pozastavenie výkonu športovej činnosti na časové obdobie,
disciplinárne opatrenie za napomenutia sa vykoná až po vykonaní disciplinárneho opatrenia
uloženého na časové obdobie.
f) V majstrovskej súťaži sa disciplinárne opatrenie za napomenutie hráčov ukladá bez prerokovania takto:
po 5. napomenutí pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 majstrovské stretnutie,
po 9. napomenutí pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 majstrovské stretnutie,
po 12. napomenutí a po každých ďalších 3 napomenutiach pozastavenie výkonu športovej
činnosti na 1 majstrovské stretnutie.
g) Ak hráč dostane v poslednom kole súťažného ročníka majstrovskej súťaže napomenutie,
ktoré by inak znamenalo pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa bodu f), príslušná
disciplinárna komisia na základe písomnej žiadosti hráča alebo klubu nepostupuje podľa bodu f),
ale uloží hráčovi pokutu podľa celkového počtu napomenutí v súťažnom ročníku; ak hráč alebo
klub žiadosť nepodá, postupuje sa podľa bodu
f). Žiadosť je potrebné podať do 14 dní od oznámenia disciplinárneho opatrenia v úradnej správe.
h) FK sú informované o pozastavení výkonu športovej činnosti prostredníctvom úradnej správy
ObFZ. O počte napomenutí pomocou príslušnej správy generovanej z uzatvorených zápisov o
stretnutí v ISSF.
i) Ak je hráč zároveň aj členom realizačného tímu, a je v súťažnom stretnutí vylúčený, má automaticky pozastavený aj výkon inej ako športovej činnosti alebo výkon funkcie v rámci realizačného
tímu.
j) Hráč sa môže zúčastniť na prerokovaní priestupku. V prípade, že je pozvaný na zasadnutie DK,
je povinný sa ho zúčastniť. Odvolanie proti rozhodnutiu DK podáva klubový manažér cez ISSF na
18
DK ObFZ do 7 dní.
k) FK a delegované osoby sú povinné zasielať písomné stanoviská na DK ku každej mimoriadnej
udalosti, ktorá sa odohrá v súvislosti s organizovaním majstrovských, pohárových a priateľských
stretnutí a to hneď po stretnutí.
l) Pri prestupoch hráčov je FK povinný sa informovať na DK o prípadných trestoch
udelených v predchádzajúcom FK.
B.16. Pravidlá pre súťaž prípraviek organizovanej ObFZ Trnava
1. Hracia plocha
Dĺžka hracej plochy (ďalej HP) je od jedného pokutového územia (ďalej PÚ) po druhé PÚ a
šírka HP je šírka PÚ. Na označenie šírky HP sa použijú kužele. Hracia plocha musí byť trávnatá.
2. Bránky
Veľkosť je 2 m x 5 m, musia mať siete a musia byť zabezpečené proti prevráteniu.
3. Pokutové územie
PÚ je ohraničené územím pomyselnej rovnobežnej čiary vo vzdialenosti 10 m od bránkovej
čiary a 10 m od bránkových žrdí po stranách. Pokutový kop sa zahráva zo vzdialenosti 8m.
4. Počet hráčov
Hrajú 9 hráči (8 + 1), minimálne počet je 6 (5+1), strieda sa hokejovým spôsobom v prerušenej
hre. Družstvo nastupuje v jednotnej výstroji, kopačky musia mať lisovanú podrážku, chrániče sú
povinné. Hráči hrajú na platný registračný preukaz.
5. Hrací čas
2 x 25 min., s 15 min. prestávkou.
6. Lopta
Klasická futbalová lopta - veľkosť 4.
7. Hráč mimo hry
Pravidlo o postavení mimo hry neplatí.
8. Hra brankára
Brankár môže hrať rukou v celom PÚ. Po prejdení lopty za bránkovú čiaru rozohráva rukou
alebo nohou. Pri malej domov platí pravidlo ako vo veľkom futbale.
9. Voľné kopy
Pri zahrávaní voľných kopov musia byť hráči súpera vzdialení od lopty min. 5 m.
10. Rozhodca
Rozhodcu na turnaj deleguje Komisia rozhodcov ObFZ.
11. Všetky ostatné pravidlá z Pravidiel futbalu platia.
Termínová listina prípraviek:
Dátum
Skupina A, B, C
Dátum
Skupina A, B, C
16. 8. 2014
1. kolo
4. 4 2015
12 kolo
23. 8.2014
2. kolo
11. 4. 2015
13. kolo
30. 8. 2014
3. kolo
18. 4. 2015
14. kolo
6. 9. 2014
4. kolo
25. 4. 2015
15. kolo
13. 9. 2014
5. kolo
2. 5. 2015
16. kolo
20. 9. 2014
6. kolo
9. 5. 2015
17. kolo
27. 9. 2014
7. kolo
16. 5. 2015
18. kolo
4. 10. 2014
8. kolo
23. 5. 2015
19. kolo
11. 10. 2014
9. kolo
30. 5. 2015
20. kolo
18. 10. 2014
10. kolo
6. 6. 2015
21. kolo
25. 10. 2014
11. kolo
13. 6. 2015
22. kolo
19
Hrací deň: sobota – 10.30 hod.
Zmeny oproti termínovej listiny je potrebné žiadať cez ISSF, elektronická podateľňa ŠTK.
Náčrt hracej plochy:
10 m
B.17. Minimálne materiálno – technické vybavenie štadiónov
a) Hlavná hracia plocha so súvislým trávnatým povrchom a rozmermi podľa PF, na ktorú vlastní
FO platný pasport vydaný ŠTK ObFZ (resp. ZsFZ, SFZ).
b) V súťažiach OM a OS súvislé ohradenie hracej plochy trubkovou bariérou zo strany od divákov.
V prípade, že sa diváci za niektorou čiarou nenachádzajú, trubková bariéra nie je nutná.
c) Pre rozhodcov a hráčov obhradený prechod na HP (pevné alebo prenosné zábrany) tak aby
pri odchode neprichádzalo k stretu s divákmi. V prípade, že zábrany nie je možné nainštalovať je
potrebné zabezpečiť ich prechod za účasti usporiadateľskej služby.
d) Zastrešené lavičky pre striedajúcich hráčov a realizačné tímy.
e) Tabuľky na striedanie, lekárnička s predpísanou min. vybavenosťou, nosidlá, počítač alebo písací
stroj.
f) Samostatné šatne pre hráčov domáceho a hosťujúceho družstva s vybavením zodpovedajúcim
hygienickým normám s kapacitou 18 osôb, sprchy s teplou a studenou vodou, WC v areáli ihriska.
g) Samostatná šatňa pre rozhodcov a DZ primeraných rozmerov a potrebným vybavením (stôl, 4
stoličky, miesto na uloženie osobných vecí)
h) Ďalšie náležitosti podľa Pravidiel futbalu, RS a pokynov ŠTK.
C. Záverečné ustanovenia
1. FK vo svojej činnosti riadi Súťažným poriadkom futbalu, Disciplinárnym poriadkom, Prestupovým poriadkom, platnými Pravidlami futbalu, Hospodárskymi smernicami a týmto Rozpisom
súťaží.
2. Futbalové kluby riadené ObFZ musia mať všetky svoje družstva zaradené do príslušného
regiónu, alebo pôsobia vo vyšších súťažiach a nesmú byť na tej istej úrovni súťaží riadené iným
oblastným alebo regionálnym zväzom.
20
3. Tento rozpis súťaží schválil Výkonný výbor ObFZ Trnava dňa 3. júla 2014 a tak ako ostatné
predpisy a normy je záväzný pre riadiaci zväz a FK hrajúce v súťažiach riadených ObFZ.
4. Podávať výklad Rozpisu súťaží ObFZ Trnava je oprávnená výlučne ŠTK a môže byť zmenený rozhodnutím Výkonného výboru ObFZ Trnava.
Marián Hafrovič, v. r.
predseda ŠTK ObFZ Trnava
Vladimír Hracho, v. r.
predseda ObFZ Trnava
Emanuel Cuninka, v. r.
sekretár ObFZ Trnava
21
22
Špeciálny obsah
MEVA SPORT
OBLASTNÉ MAJSTROVSTVÁ
DOSPELÍ
Sezóna - 2014/2015
Los Názov klubu
1
ŠK Repasu Poľno Farma Jalšové
2
ŠK Slavia Zeleneč
3
OŠK Dolná Krupá
4
MTK Leopoldov
5
TJ Družstevník Horná Krupá
6
OFK Majcichov
7
ŠK Dvorníky
8
Slovan Veľké Orvište
9
OFK Drahovce
10
Družstevník Siladice
11
ŠK Cífer
12
FK Šulekovo
13
OŠK Zavar
14
Slovan Červeník
15
ŠK Rapid Hrnčiarovce
16
Družstevník Brestovany
23
1. kolo (3.8.2014)
domáci
hostia
ŠK Repasu Poľno Farma Jalšové
Družstevník Brestovany
čas
ŠK Slavia Zeleneč
ŠK Rapid Hrnčiarovce
17:00
OŠK D. Krupá
Slovan Červeník
17:00
MTK Leopoldov
OŠK Zavar
17:00
TJ Družstevník Horná Krupá
FK Šulekovo
17:00
OFK Majcichov
ŠK Cífer
17:00
ŠK Dvorníky
Družstevník Siladice
17:00
Slovan Veľké Orvište
OFK Drahovce
17:00
poznámka
17:00
2. kolo (10.8.2014)
domáci
hostia
čas
Družstevník Brestovany
OFK Drahovce
17:00
Družstevník Siladice
Slovan Veľké Orvište
17:00
ŠK Cífer
ŠK Dvorníky
17:00
FK Šulekovo
OFK Majcichov
17:00
OŠK Zavar
TJ Družstevník Horná Krupá
17:00
Slovan Červeník
MTK Leopoldov
17:00
ŠK Rapid Hrnčiarovce
OŠK D. Krupá
17:00
ŠK Repasu Poľno Farma Jalšové
ŠK Slavia Zeleneč
17:00
poznámka
3. kolo (17.8.2014)
domáci
hostia
čas
ŠK Slavia Zeleneč
Družstevník Brestovany
17:00
OŠK D. Krupá
ŠK Repasu Poľno Farma Jalšové
17:00
MTK Leopoldov
ŠK Rapid Hrnčiarovce
17:00
TJ Družstevník Horná Krupá
Slovan Červeník
17:00
OFK Majcichov
OŠK Zavar
17:00
ŠK Dvorníky
FK Šulekovo
17:00
Slovan Veľké Orvište
ŠK Cífer
17:00
OFK Drahovce
Družstevník Siladice
17:00
poznámka
4. kolo (24.8.2014)
domáci
hostia
čas
Družstevník Brestovany
Družstevník Siladice
17:00
24
poznámka
ŠK Cífer
OFK Drahovce
17:00
FK Šulekovo
Slovan Veľké Orvište
17:00
OŠK Zavar
ŠK Dvorníky
17:00
Slovan Červeník
OFK Majcichov
17:00
ŠK Rapid Hrnčiarovce
TJ Družstevník Horná Krupá
17:00
ŠK Repasu Poľno Farma Jalšové
MTK Leopoldov
17:00
ŠK Slavia Zeleneč
OŠK D. Krupá
17:00
5. kolo (31.8.2014)
domáci
hostia
čas
OŠK D. Krupá
Družstevník Brestovany
17:00
MTK Leopoldov
ŠK Slavia Zeleneč
17:00
TJ Družstevník Horná Krupá
ŠK Repasu Poľno Farma Jalšové
17:00
OFK Majcichov
ŠK Rapid Hrnčiarovce
17:00
ŠK Dvorníky
Slovan Červeník
17:00
Slovan Veľké Orvište
OŠK Zavar
17:00
OFK Drahovce
FK Šulekovo
17:00
Družstevník Siladice
ŠK Cífer
17:00
poznámka
6. kolo (7.9.2014)
domáci
hostia
čas
Družstevník Brestovany
ŠK Cífer
16:00
FK Šulekovo
Družstevník Siladice
16:00
OŠK Zavar
OFK Drahovce
16:00
Slovan Červeník
Slovan Veľké Orvište
16:00
ŠK Rapid Hrnčiarovce
ŠK Dvorníky
16:00
ŠK Repasu Poľno Farma Jalšové
OFK Majcichov
16:00
ŠK Slavia Zeleneč
TJ Družstevník Horná Krupá
16:00
OŠK D. Krupá
MTK Leopoldov
16:00
poznámka
7. kolo (13.9.2014)
domáci
hostia
čas
MTK Leopoldov
Družstevník Brestovany
16:00
TJ Družstevník Horná Krupá
OŠK D. Krupá
16:00
OFK Majcichov
ŠK Slavia Zeleneč
16:00
ŠK Dvorníky
ŠK Repasu Poľno Farma Jalšové
16:00
Slovan Veľké Orvište
ŠK Rapid Hrnčiarovce
16:00
25
poznámka
OFK Drahovce
Slovan Červeník
16:00
Družstevník Siladice
OŠK Zavar
16:00
ŠK Cífer
FK Šulekovo
16:00
8. kolo (21.9.2014)
domáci
hostia
čas
Družstevník Brestovany
FK Šulekovo
15:30
OŠK Zavar
ŠK Cífer
15:30
Slovan Červeník
Družstevník Siladice
15:30
ŠK Rapid Hrnčiarovce
OFK Drahovce
15:30
ŠK Repasu Poľno Farma Jalšové
Slovan Veľké Orvište
15:30
ŠK Slavia Zeleneč
ŠK Dvorníky
15:30
OŠK D. Krupá
OFK Majcichov
15:30
MTK Leopoldov
TJ Družstevník Horná Krupá
15:30
poznámka
9. kolo (28.9.2014)
domáci
hostia
čas
TJ Družstevník Horná Krupá
Družstevník Brestovany
15:30
OFK Majcichov
MTK Leopoldov
15:30
ŠK Dvorníky
OŠK D. Krupá
15:30
Slovan Veľké Orvište
ŠK Slavia Zeleneč
15:30
OFK Drahovce
ŠK Repasu Poľno Farma Jalšové
15:30
Družstevník Siladice
ŠK Rapid Hrnčiarovce
15:30
ŠK Cífer
Slovan Červeník
15:30
FK Šulekovo
OŠK Zavar
15:30
poznámka
10. kolo (5.10.2014)
domáci
hostia
čas
Družstevník Brestovany
OŠK Zavar
14:30
Slovan Červeník
FK Šulekovo
14:30
ŠK Rapid Hrnčiarovce
ŠK Cífer
14:30
ŠK Repasu Poľno Farma Jalšové
Družstevník Siladice
14:30
ŠK Slavia Zeleneč
OFK Drahovce
14:30
OŠK D. Krupá
Slovan Veľké Orvište
14:30
MTK Leopoldov
ŠK Dvorníky
14:30
TJ Družstevník Horná Krupá
OFK Majcichov
14:30
26
poznámka
11. kolo (12.10.2014)
domáci
hostia
čas
OFK Majcichov
Družstevník Brestovany
14:30
ŠK Dvorníky
TJ Družstevník Horná Krupá
14:30
Slovan Veľké Orvište
MTK Leopoldov
14:30
OFK Drahovce
OŠK D. Krupá
14:30
Družstevník Siladice
ŠK Slavia Zeleneč
14:30
ŠK Cífer
ŠK Repasu Poľno Farma Jalšové
14:30
FK Šulekovo
ŠK Rapid Hrnčiarovce
14:30
OŠK Zavar
Slovan Červeník
14:30
poznámka
12. kolo (18.10.2014)
domáci
hostia
čas
Družstevník Brestovany
Slovan Červeník
14:00
ŠK Rapid Hrnčiarovce
OŠK Zavar
14:00
ŠK Repasu Poľno Farma Jalšové
FK Šulekovo
14:00
ŠK Slavia Zeleneč
ŠK Cífer
14:00
OŠK D. Krupá
Družstevník Siladice
14:00
MTK Leopoldov
OFK Drahovce
14:00
TJ Družstevník Horná Krupá
Slovan Veľké Orvište
14:00
OFK Majcichov
ŠK Dvorníky
14:00
poznámka
13. kolo (26.10.2014)
domáci
hostia
čas
ŠK Dvorníky
Družstevník Brestovany
14:00
Slovan Veľké Orvište
OFK Majcichov
14:00
OFK Drahovce
TJ Družstevník Horná Krupá
14:00
Družstevník Siladice
MTK Leopoldov
14:00
ŠK Cífer
OŠK D. Krupá
14:00
FK Šulekovo
ŠK Slavia Zeleneč
14:00
OŠK Zavar
ŠK Repasu Poľno Farma Jalšové
14:00
Slovan Červeník
ŠK Rapid Hrnčiarovce
14:00
poznámka
14. kolo (2.11.2014)
domáci
hostia
čas
Družstevník Brestovany
ŠK Rapid Hrnčiarovce
13:30
27
poznámka
ŠK Repasu Poľno Farma Jalšové
Slovan Červeník
13:30
ŠK Slavia Zeleneč
OŠK Zavar
13:30
OŠK D. Krupá
FK Šulekovo
13:30
MTK Leopoldov
ŠK Cífer
13:30
TJ Družstevník Horná Krupá
Družstevník Siladice
13:30
OFK Majcichov
OFK Drahovce
13:30
ŠK Dvorníky
Slovan Veľké Orvište
13:30
15. kolo (9.11.2014)
domáci
hostia
čas
Slovan Veľké Orvište
Družstevník Brestovany
13:30
OFK Drahovce
ŠK Dvorníky
13:30
Družstevník Siladice
OFK Majcichov
13:30
ŠK Cífer
TJ Družstevník Horná Krupá
13:30
FK Šulekovo
MTK Leopoldov
13:30
OŠK Zavar
OŠK D. Krupá
13:30
Slovan Červeník
ŠK Slavia Zeleneč
13:30
ŠK Rapid Hrnčiarovce
ŠK Repasu Poľno Farma Jalšové
13:30
poznámka
16. kolo (8.3.2015)
domáci
hostia
čas
Družstevník Brestovany
ŠK Repasu Poľno Farma Jalšové
15:00
ŠK Rapid Hrnčiarovce
ŠK Slavia Zeleneč
15:00
Slovan Červeník
OŠK D. Krupá
15:00
OŠK Zavar
MTK Leopoldov
15:00
FK Šulekovo
TJ Družstevník Horná Krupá
15:00
ŠK Cífer
OFK Majcichov
15:00
Družstevník Siladice
ŠK Dvorníky
15:00
OFK Drahovce
Slovan Veľké Orvište
15:00
poznámka
17. kolo (15.3.2015)
domáci
hostia
čas
OFK Drahovce
Družstevník Brestovany
15:00
Slovan Veľké Orvište
Družstevník Siladice
15:00
ŠK Dvorníky
ŠK Cífer
15:00
OFK Majcichov
FK Šulekovo
15:00
TJ Družstevník Horná Krupá
OŠK Zavar
15:00
28
poznámka
MTK Leopoldov
Slovan Červeník
15:00
OŠK D. Krupá
ŠK Rapid Hrnčiarovce
15:00
ŠK Slavia Zeleneč
ŠK Repasu Poľno Farma Jalšové
15:00
18. kolo (22.3.2015)
domáci
hostia
čas
Družstevník Brestovany
ŠK Slavia Zeleneč
15:00
ŠK Repasu Poľno Farma Jalšové
OŠK D. Krupá
15:00
ŠK Rapid Hrnčiarovce
MTK Leopoldov
15:00
Slovan Červeník
TJ Družstevník Horná Krupá
15:00
OŠK Zavar
OFK Majcichov
15:00
FK Šulekovo
ŠK Dvorníky
15:00
ŠK Cífer
Slovan Veľké Orvište
15:00
Družstevník Siladice
OFK Drahovce
15:00
poznámka
19. kolo (29.3.2015)
domáci
hostia
čas
Družstevník Siladice
Družstevník Brestovany
15:00
OFK Drahovce
ŠK Cífer
15:00
Slovan Veľké Orvište
FK Šulekovo
15:00
ŠK Dvorníky
OŠK Zavar
15:00
OFK Majcichov
Slovan Červeník
15:00
TJ Družstevník Horná Krupá
ŠK Rapid Hrnčiarovce
15:00
MTK Leopoldov
ŠK Repasu Poľno Farma Jalšové
15:00
OŠK D. Krupá
ŠK Slavia Zeleneč
15:00
poznámka
20. kolo (5.4.2015)
domáci
hostia
čas
Družstevník Brestovany
OŠK D. Krupá
15:30
ŠK Slavia Zeleneč
MTK Leopoldov
15:30
ŠK Repasu Poľno Farma Jalšové
TJ Družstevník Horná Krupá
15:30
ŠK Rapid Hrnčiarovce
OFK Majcichov
15:30
Slovan Červeník
ŠK Dvorníky
15:30
OŠK Zavar
Slovan Veľké Orvište
15:30
FK Šulekovo
OFK Drahovce
15:30
ŠK Cífer
Družstevník Siladice
15:30
29
poznámka
21. kolo (12.4.2015)
domáci
hostia
čas
ŠK Cífer
Družstevník Brestovany
15:30
Družstevník Siladice
FK Šulekovo
15:30
OFK Drahovce
OŠK Zavar
15:30
Slovan Veľké Orvište
Slovan Červeník
15:30
ŠK Dvorníky
ŠK Rapid Hrnčiarovce
15:30
OFK Majcichov
ŠK Repasu Poľno Farma Jalšové
15:30
TJ Družstevník Horná Krupá
ŠK Slavia Zeleneč
15:30
MTK Leopoldov
OŠK D. Krupá
15:30
poznámka
22. kolo (19.4.2015)
Družstevník Brestovany
MTK Leopoldov
16:00
OŠK D. Krupá
TJ Družstevník Horná Krupá
16:00
ŠK Slavia Zeleneč
OFK Majcichov
16:00
ŠK Repasu Poľno Farma Jalšové
ŠK Dvorníky
16:00
ŠK Rapid Hrnčiarovce
Slovan Veľké Orvište
16:00
Slovan Červeník
OFK Drahovce
16:00
OŠK Zavar
Družstevník Siladice
16:00
FK Šulekovo
ŠK Cífer
16:00
OFK Kľačany
ŠK Rapid Hrnčiarovce
16:00
čas
poznámka
23. kolo (25.4.2015)
domáci
hostia
FK Šulekovo
Družstevník Brestovany
16:00
ŠK Cífer
OŠK Zavar
16:00
Družstevník Siladice
Slovan Červeník
16:00
OFK Drahovce
ŠK Rapid Hrnčiarovce
16:00
Slovan Veľké Orvište
ŠK Repasu Poľno Farma Jalšové
16:00
ŠK Dvorníky
ŠK Slavia Zeleneč
16:00
OFK Majcichov
OŠK D. Krupá
16:00
TJ Družstevník Horná Krupá
MTK Leopoldov
16:00
24. kolo (3.5.2015)
domáci
hostia
čas
Družstevník Brestovany
TJ Družstevník Horná Krupá
16:30
30
poznámka
MTK Leopoldov
OFK Majcichov
16:30
OŠK D. Krupá
ŠK Dvorníky
16:30
ŠK Slavia Zeleneč
Slovan Veľké Orvište
16:30
ŠK Repasu Poľno Farma Jalšové
OFK Drahovce
16:30
ŠK Rapid Hrnčiarovce
Družstevník Siladice
16:30
Slovan Červeník
ŠK Cífer
16:30
OŠK Zavar
FK Šulekovo
16:30
25. kolo (10.5.2015)
domáci
hostia
čas
OŠK Zavar
Družstevník Brestovany
16:30
FK Šulekovo
Slovan Červeník
16:30
ŠK Cífer
ŠK Rapid Hrnčiarovce
16:30
Družstevník Siladice
ŠK Repasu Poľno Farma Jalšové
16:30
OFK Drahovce
ŠK Slavia Zeleneč
16:30
Slovan Veľké Orvište
OŠK D. Krupá
16:30
ŠK Dvorníky
MTK Leopoldov
16:30
OFK Majcichov
TJ Družstevník Horná Krupá
16:30
poznámka
26. kolo (17.5.2015)
domáci
hostia
čas
Družstevník Brestovany
OFK Majcichov
17:00
TJ Družstevník Horná Krupá
ŠK Dvorníky
17:00
MTK Leopoldov
Slovan Veľké Orvište
17:00
OŠK D. Krupá
OFK Drahovce
17:00
ŠK Slavia Zeleneč
Družstevník Siladice
17:00
ŠK Repasu Poľno Farma Jalšové
ŠK Cífer
17:00
ŠK Rapid Hrnčiarovce
FK Šulekovo
17:00
Slovan Červeník
OŠK Zavar
17:00
poznámka
27. kolo (24.5.2015)
domáci
hostia
čas
Slovan Červeník
Družstevník Brestovany
17:00
OŠK Zavar
ŠK Rapid Hrnčiarovce
17:00
FK Šulekovo
ŠK Repasu Poľno Farma Jalšové
17:00
ŠK Cífer
ŠK Slavia Zeleneč
17:00
Družstevník Siladice
OŠK D. Krupá
17:00
31
poznámka
OFK Drahovce
MTK Leopoldov
17:00
Slovan Veľké Orvište
TJ Družstevník Horná Krupá
17:00
ŠK Dvorníky
OFK Majcichov
17:00
28. kolo (30.5.2015)
domáci
hostia
čas
Družstevník Brestovany
ŠK Dvorníky
17:00
OFK Majcichov
Slovan Veľké Orvište
17:00
TJ Družstevník Horná Krupá
OFK Drahovce
17:00
MTK Leopoldov
Družstevník Siladice
17:00
OŠK D. Krupá
ŠK Cífer
17:00
ŠK Slavia Zeleneč
FK Šulekovo
17:00
ŠK Repasu Poľno Farma Jalšové
OŠK Zavar
17:00
ŠK Rapid Hrnčiarovce
Slovan Červeník
17:00
poznámka
29. kolo (7.6.2015)
domáci
hostia
čas
ŠK Rapid Hrnčiarovce
Družstevník Brestovany
17:00
Slovan Červeník
ŠK Repasu Poľno Farma Jalšové
17:00
OŠK Zavar
ŠK Slavia Zeleneč
17:00
FK Šulekovo
OŠK D. Krupá
17:00
ŠK Cífer
MTK Leopoldov
17:00
Družstevník Siladice
TJ Družstevník Horná Krupá
17:00
OFK Drahovce
OFK Majcichov
17:00
Slovan Veľké Orvište
ŠK Dvorníky
17:00
poznámka
30. kolo (14.6.2015)
domáci
hostia
čas
Družstevník Brestovany
Slovan Veľké Orvište
17:00
ŠK Dvorníky
OFK Drahovce
17:00
OFK Majcichov
Družstevník Siladice
17:00
TJ Družstevník Horná Krupá
ŠK Cífer
17:00
MTK Leopoldov
FK Šulekovo
17:00
OŠK D. Krupá
OŠK Zavar
17:00
ŠK Slavia Zeleneč
Slovan Červeník
17:00
ŠK Repasu Poľno Farma Jalšové
ŠK Rapid Hrnčiarovce
17:00
32
poznámka
33
Špeciálny obsah
SWAN
OBLASTNÁ SÚŤAŽ A
DOSPELÍ
Sezóna - 2014/2015
Los Názov klubu
1
Družstevník Pavlice
2
FK Sokol D. Orešany
3
Slavoj Boleráz B
4
Družstevník Voderady
5
OFK Bučany
6
Družstevník Dechtice
7
FC Kátlovce
8
Elastik Bohdanovce
9
Vinohradník Suchá n/P
10
Družstevník Košolná
11
ŠK Blava J. Bohunice B
12
Družstevník Špačince
13
FK Biely Kostol
14
Družstevník Ružindol
15
ŠK Dobrá Voda
16
FK Lokomotíva Trnava
34
1. kolo (3.8.2014)
domáci
hostia
čas
Družstevník Pavlice
FK Lokomotíva Trnava
17:00
FK Sokol D. Orešany
ŠK Dobrá Voda
17:00
Slavoj Boleráz B
Družstevník Ružindol
17:00
Družstevník Voderady
FK Biely Kostol
17:00
OFK Bučany
Družstevník Špačince
17:00
Družstevník Dechtice
ŠK Blava J. Bohunice B
17:00
FC Kátlovce
Družstevník Košolná
17:00
Elastik Bohdanovce
Vinohradník Suchá n/P
17:00
poznámka
2. kolo (10.8.2014)
domáci
hostia
čas
FK Sokol D. Orešany
FK Lokomotíva Trnava
17:00
Slavoj Boleráz B
Družstevník Pavlice
17:00
Družstevník Voderady
ŠK Dobrá Voda
17:00
OFK Bučany
Družstevník Ružindol
17:00
Družstevník Dechtice
FK Biely Kostol
17:00
FC Kátlovce
Družstevník Špačince
17:00
Elastik Bohdanovce
ŠK Blava J. Bohunice B
17:00
Vinohradník Suchá n/P
Družstevník Košolná
17:00
poznámka
3. kolo (17.8.2014)
domáci
hostia
čas
poznámka
OFK Bučany
Družstevník Ružindol
17:00
Elastik Bohdanovce
FK Lokomotíva Trnava
17:00
Družstevník Košolná
Družstevník Voderady
17:00
OFK Majcichov
Vinohradník Suchá n/P
17:00
FK Biely Kostol
Chemolak Smolenice
17:00
Slavoj Boleráz B
FC Kátlovce
17:00
Družstevník Pavlice
Družstevník Špačince
17:00
Družstevník Dechtice
ŠK Dobrá Voda
17:00
poznámka
4. kolo (24.8.2014)
domáci
hostia
čas
FK Lokomotíva Trnava
Družstevník Košolná
17:00
35
ŠK Blava J. Bohunice B
Vinohradník Suchá n/P
17:00
Družstevník Špačince
Elastik Bohdanovce
17:00
FK Biely Kostol
FC Kátlovce
17:00
Družstevník Ružindol
Družstevník Dechtice
17:00
ŠK Dobrá Voda
OFK Bučany
17:00
Družstevník Pavlice
Družstevník Voderady
17:00
FK Sokol D. Orešany
Slavoj Boleráz B
17:00
5. kolo (31.8.2014)
domáci
hostia
čas
Slavoj Boleráz B
FK Lokomotíva Trnava
17:00
Družstevník Voderady
FK Sokol D. Orešany
17:00
OFK Bučany
Družstevník Pavlice
17:00
Družstevník Dechtice
ŠK Dobrá Voda
17:00
FC Kátlovce
Družstevník Ružindol
17:00
Elastik Bohdanovce
FK Biely Kostol
17:00
Vinohradník Suchá n/P
Družstevník Špačince
17:00
Družstevník Košolná
ŠK Blava J. Bohunice B
17:00
poznámka
6. kolo (6.9.2014)
domáci
hostia
čas
FK Lokomotíva Trnava
ŠK Blava J. Bohunice B
16:00
Družstevník Špačince
Družstevník Košolná
16:00
FK Biely Kostol
Vinohradník Suchá n/P
16:00
Družstevník Ružindol
Elastik Bohdanovce
16:00
ŠK Dobrá Voda
FC Kátlovce
16:00
Družstevník Pavlice
Družstevník Dechtice
16:00
FK Sokol D. Orešany
OFK Bučany
16:00
Slavoj Boleráz B
Družstevník Voderady
16:00
poznámka
7. kolo (14.9.2014)
domáci
hostia
čas
Družstevník Voderady
FK Lokomotíva Trnava
16:00
OFK Bučany
Slavoj Boleráz B
16:00
Družstevník Dechtice
FK Sokol D. Orešany
16:00
FC Kátlovce
Družstevník Pavlice
16:00
Elastik Bohdanovce
ŠK Dobrá Voda
16:00
36
poznámka
Vinohradník Suchá n/P
Družstevník Ružindol
16:00
Družstevník Košolná
FK Biely Kostol
16:00
ŠK Blava J. Bohunice B
Družstevník Špačince
16:00
8. kolo (21.9.2014)
domáci
hostia
čas
FK Lokomotíva Trnava
Družstevník Špačince
15:30
FK Biely Kostol
ŠK Blava J. Bohunice B
15:30
Družstevník Ružindol
Družstevník Košolná
15:30
ŠK Dobrá Voda
Vinohradník Suchá n/P
15:30
Družstevník Pavlice
Elastik Bohdanovce
15:30
FK Sokol D. Orešany
FC Kátlovce
15:30
Slavoj Boleráz B
Družstevník Dechtice
15:30
Družstevník Voderady
OFK Bučany
15:30
poznámka
9. kolo (28.9.2014)
domáci
hostia
čas
OFK Bučany
FK Lokomotíva Trnava
15:30
Družstevník Dechtice
Družstevník Voderady
15:30
FC Kátlovce
Slavoj Boleráz B
15:30
Elastik Bohdanovce
FK Sokol D. Orešany
15:30
Vinohradník Suchá n/P
Družstevník Pavlice
15:30
Družstevník Košolná
ŠK Dobrá Voda
15:30
ŠK Blava J. Bohunice B
Družstevník Ružindol
15:30
Družstevník Špačince
FK Biely Kostol
15:30
poznámka
10. kolo (5.10.2014)
domáci
hostia
čas
FK Lokomotíva Trnava
FK Biely Kostol
14:30
Družstevník Ružindol
Družstevník Špačince
14:30
ŠK Dobrá Voda
ŠK Blava J. Bohunice B
14:30
Družstevník Pavlice
Družstevník Košolná
14:30
FK Sokol D. Orešany
Vinohradník Suchá n/P
14:30
Slavoj Boleráz B
Elastik Bohdanovce
14:30
Družstevník Voderady
FC Kátlovce
14:30
OFK Bučany
Družstevník Dechtice
14:30
37
poznámka
11. kolo (11.10.2014)
domáci
hostia
čas
Družstevník Dechtice
FK Lokomotíva Trnava
14:30
FC Kátlovce
OFK Bučany
14:30
Elastik Bohdanovce
Družstevník Voderady
14:30
Vinohradník Suchá n/P
Slavoj Boleráz B
14:30
Družstevník Košolná
FK Sokol D. Orešany
14:30
ŠK Blava J. Bohunice B
Družstevník Pavlice
14:30
Družstevník Špačince
ŠK Dobrá Voda
14:30
FK Biely Kostol
Družstevník Ružindol
14:30
poznámka
12. kolo (19.10.2014)
domáci
hostia
čas
FK Lokomotíva Trnava
Družstevník Ružindol
14:00
ŠK Dobrá Voda
FK Biely Kostol
14:00
Družstevník Pavlice
Družstevník Špačince
14:00
FK Sokol D. Orešany
ŠK Blava J. Bohunice B
14:00
Slavoj Boleráz B
Družstevník Košolná
14:00
Družstevník Voderady
Vinohradník Suchá n/P
14:00
OFK Bučany
Elastik Bohdanovce
14:00
Družstevník Dechtice
FC Kátlovce
14:00
poznámka
13. kolo (26.10.2014)
domáci
hostia
čas
FC Kátlovce
FK Lokomotíva Trnava
14:00
Elastik Bohdanovce
Družstevník Dechtice
14:00
Vinohradník Suchá n/P
OFK Bučany
14:00
Družstevník Košolná
Družstevník Voderady
14:00
ŠK Blava J. Bohunice B
Slavoj Boleráz B
14:00
Družstevník Špačince
FK Sokol D. Orešany
14:00
FK Biely Kostol
Družstevník Pavlice
14:00
Družstevník Ružindol
ŠK Dobrá Voda
14:00
poznámka
14. kolo (2.11.2014)
domáci
hostia
čas
FK Lokomotíva Trnava
ŠK Dobrá Voda
13:30
38
poznámka
Družstevník Pavlice
Družstevník Ružindol
13:30
FK Sokol D. Orešany
FK Biely Kostol
13:30
Slavoj Boleráz B
Družstevník Špačince
13:30
Družstevník Voderady
ŠK Blava J. Bohunice B
13:30
OFK Bučany
Družstevník Košolná
13:30
Družstevník Dechtice
Vinohradník Suchá n/P
13:30
FC Kátlovce
Elastik Bohdanovce
13:30
15. kolo (9.11.2014)
domáci
hostia
čas
Elastik Bohdanovce
FK Lokomotíva Trnava
13:30
Vinohradník Suchá n/P
FC Kátlovce
13:30
Družstevník Košolná
Družstevník Dechtice
13:30
ŠK Blava J. Bohunice B
OFK Bučany
13:30
Družstevník Špačince
Družstevník Voderady
13:30
FK Biely Kostol
Slavoj Boleráz B
13:30
Družstevník Ružindol
FK Sokol D. Orešany
13:30
ŠK Dobrá Voda
Družstevník Pavlice
13:30
poznámka
16. kolo (8.3.2015)
domáci
hostia
čas
FK Lokomotíva Trnava
Družstevník Pavlice
15:00
ŠK Dobrá Voda
FK Sokol D. Orešany
15:00
Družstevník Ružindol
Slavoj Boleráz B
15:00
FK Biely Kostol
Družstevník Voderady
15:00
Družstevník Špačince
OFK Bučany
15:00
ŠK Blava J. Bohunice B
Družstevník Dechtice
15:00
Družstevník Košolná
FC Kátlovce
15:00
Vinohradník Suchá n/P
Elastik Bohdanovce
15:00
poznámka
17. kolo (15.3.2015)
domáci
hostia
čas
Vinohradník Suchá n/P
FK Lokomotíva Trnava
15:00
Elastik Bohdanovce
Družstevník Košolná
15:00
FC Kátlovce
ŠK Blava J. Bohunice B
15:00
Družstevník Dechtice
Družstevník Špačince
15:00
OFK Bučany
FK Biely Kostol
15:00
39
poznámka
Družstevník Voderady
Družstevník Ružindol
15:00
Slavoj Boleráz B
ŠK Dobrá Voda
15:00
FK Sokol D. Orešany
Družstevník Pavlice
15:00
18. kolo (22.3.2015)
domáci
hostia
čas
FK Lokomotíva Trnava
FK Sokol D. Orešany
15:00
Družstevník Pavlice
Slavoj Boleráz B
15:00
ŠK Dobrá Voda
Družstevník Voderady
15:00
Družstevník Ružindol
OFK Bučany
15:00
FK Biely Kostol
Družstevník Dechtice
15:00
Družstevník Špačince
FC Kátlovce
15:00
ŠK Blava J. Bohunice B
Elastik Bohdanovce
15:00
Družstevník Košolná
Vinohradník Suchá n/P
15:00
poznámka
19. kolo (29.3.2015)
domáci
hostia
čas
Družstevník Košolná
FK Lokomotíva Trnava
15:00
Vinohradník Suchá n/P
ŠK Blava J. Bohunice B
15:00
Elastik Bohdanovce
Družstevník Špačince
15:00
FC Kátlovce
FK Biely Kostol
15:00
Družstevník Dechtice
Družstevník Ružindol
15:00
OFK Bučany
ŠK Dobrá Voda
15:00
Družstevník Voderady
Družstevník Pavlice
15:00
Slavoj Boleráz B
FK Sokol D. Orešany
15:00
poznámka
20. kolo (5.4.2015)
domáci
hostia
čas
FK Lokomotíva Trnava
Slavoj Boleráz B
15:30
FK Sokol D. Orešany
Družstevník Voderady
15:30
Družstevník Pavlice
OFK Bučany
15:30
ŠK Dobrá Voda
Družstevník Dechtice
15:30
Družstevník Ružindol
FC Kátlovce
15:30
FK Biely Kostol
Elastik Bohdanovce
15:30
Družstevník Špačince
Vinohradník Suchá n/P
15:30
ŠK Blava J. Bohunice B
Družstevník Košolná
15:30
40
poznámka
21. kolo (12.4.2015)
domáci
hostia
čas
ŠK Blava J. Bohunice B
FK Lokomotíva Trnava
15:30
Družstevník Košolná
Družstevník Špačince
15:30
Vinohradník Suchá n/P
FK Biely Kostol
15:30
Elastik Bohdanovce
Družstevník Ružindol
15:30
FC Kátlovce
ŠK Dobrá Voda
15:30
Družstevník Dechtice
Družstevník Pavlice
15:30
OFK Bučany
FK Sokol D. Orešany
15:30
Družstevník Voderady
Slavoj Boleráz B
15:30
poznámka
22. kolo (18.4.2015)
domáci
hostia
čas
FK Lokomotíva Trnava
Družstevník Voderady
16:00
Slavoj Boleráz B
OFK Bučany
16:00
FK Sokol D. Orešany
Družstevník Dechtice
16:00
Družstevník Pavlice
FC Kátlovce
16:00
ŠK Dobrá Voda
Elastik Bohdanovce
16:00
Družstevník Ružindol
Vinohradník Suchá n/P
16:00
FK Biely Kostol
Družstevník Košolná
16:00
Družstevník Špačince
ŠK Blava J. Bohunice B
16:00
poznámka
23. kolo (26.4.2015)
domáci
hostia
čas
Družstevník Špačince
FK Lokomotíva Trnava
16:00
ŠK Blava J. Bohunice B
FK Biely Kostol
16:00
Družstevník Košolná
Družstevník Ružindol
16:00
Vinohradník Suchá n/P
ŠK Dobrá Voda
16:00
Elastik Bohdanovce
Družstevník Pavlice
16:00
FC Kátlovce
FK Sokol D. Orešany
16:00
Družstevník Dechtice
Slavoj Boleráz B
16:00
OFK Bučany
Družstevník Voderady
16:00
poznámka
24. kolo (3.5.2015)
domáci
hostia
čas
FK Lokomotíva Trnava
OFK Bučany
16:30
41
poznámka
Družstevník Voderady
Družstevník Dechtice
16:30
Slavoj Boleráz B
FC Kátlovce
16:30
FK Sokol D. Orešany
Elastik Bohdanovce
16:30
Družstevník Pavlice
Vinohradník Suchá n/P
16:30
ŠK Dobrá Voda
Družstevník Košolná
16:30
Družstevník Ružindol
ŠK Blava J. Bohunice B
16:30
FK Biely Kostol
Družstevník Špačince
16:30
25. kolo (10.5.2015)
domáci
hostia
čas
FK Biely Kostol
FK Lokomotíva Trnava
16:30
Družstevník Špačince
Družstevník Ružindol
16:30
ŠK Blava J. Bohunice B
ŠK Dobrá Voda
16:30
Družstevník Košolná
Družstevník Pavlice
16:30
Vinohradník Suchá n/P
FK Sokol D. Orešany
16:30
Elastik Bohdanovce
Slavoj Boleráz B
16:30
FC Kátlovce
Družstevník Voderady
16:30
Družstevník Dechtice
OFK Bučany
16:30
poznámka
26. kolo (17.5.2015)
domáci
hostia
čas
FK Lokomotíva Trnava
Družstevník Dechtice
17:00
OFK Bučany
FC Kátlovce
17:00
Družstevník Voderady
Elastik Bohdanovce
17:00
Slavoj Boleráz B
Vinohradník Suchá n/P
17:00
FK Sokol D. Orešany
Družstevník Košolná
17:00
Družstevník Pavlice
ŠK Blava J. Bohunice B
17:00
ŠK Dobrá Voda
Družstevník Špačince
17:00
Družstevník Ružindol
FK Biely Kostol
17:00
poznámka
27. kolo (23.5.2015)
domáci
hostia
čas
Družstevník Ružindol
FK Lokomotíva Trnava
17:00
FK Biely Kostol
ŠK Dobrá Voda
17:00
Družstevník Špačince
Družstevník Pavlice
17:00
ŠK Blava J. Bohunice B
FK Sokol D. Orešany
17:00
Družstevník Košolná
Slavoj Boleráz B
17:00
42
poznámka
Vinohradník Suchá n/P
Družstevník Voderady
17:00
Elastik Bohdanovce
OFK Bučany
17:00
FC Kátlovce
Družstevník Dechtice
17:00
28. kolo (31.5.2015)
domáci
hostia
čas
FK Lokomotíva Trnava
FC Kátlovce
17:00
Družstevník Dechtice
Elastik Bohdanovce
17:00
OFK Bučany
Vinohradník Suchá n/P
17:00
Družstevník Voderady
Družstevník Košolná
17:00
Slavoj Boleráz B
ŠK Blava J. Bohunice B
17:00
FK Sokol D. Orešany
Družstevník Špačince
17:00
Družstevník Pavlice
FK Biely Kostol
17:00
ŠK Dobrá Voda
Družstevník Ružindol
17:00
poznámka
29. kolo (7.6.2015)
domáci
hostia
čas
ŠK Dobrá Voda
FK Lokomotíva Trnava
17:00
Družstevník Ružindol
Družstevník Pavlice
17:00
FK Biely Kostol
FK Sokol D. Orešany
17:00
Družstevník Špačince
Slavoj Boleráz B
17:00
ŠK Blava J. Bohunice B
Družstevník Voderady
17:00
Družstevník Košolná
OFK Bučany
17:00
Vinohradník Suchá n/P
Družstevník Dechtice
17:00
Elastik Bohdanovce
FC Kátlovce
17:00
poznámka
30. kolo (14.6.2015)
domáci
hostia
čas
FK Lokomotíva Trnava
Elastik Bohdanovce
17:00
FC Kátlovce
Vinohradník Suchá n/P
17:00
Družstevník Dechtice
Družstevník Košolná
17:00
OFK Bučany
ŠK Blava J. Bohunice B
17:00
Družstevník Voderady
Družstevník Špačince
17:00
Slavoj Boleráz B
FK Biely Kostol
17:00
FK Sokol D. Orešany
Družstevník Ružindol
17:00
Družstevník Pavlice
ŠK Dobrá Voda
17:00
43
poznámka
44
Špeciálny obsah
ADRENALIN
OBLASTNÁ SÚŤAŽ B
DOSPELÍ
Sezóna - 2014/2015
Los Názov klubu
1
OŠK Prašník
2
TJ Madunice
3
ŠK 2011 Pečeňady
4
OTJ Banka
5
OŠK Dubovany
6
Klas D. Trhovište
7
TJ Bojničky
8
Slovan Ostrov
9
Družstevník Trakovice
10
ŠK Borovce
11
Družstevník D. Lopašov
12
Družstevník Chtelnica
13
OŠK Veselé
14
OFK Ratnovce
15
OFK Kľačany
16
Družstevník Šípkové
45
1. kolo (3.8.2014)
domáci
hostia
čas
OŠK Prašník
Družstevník Šípkové
17:00
TJ Madunice
OFK Kľačany
17:00
ŠK 2011 Pečeňady
OFK Ratnovce
17:00
OTJ Banka
OŠK Veselé
17:00
OŠK Dubovany
Družstevník Chtelnica
17:00
Klas D. Trhovište
Družstevník D. Lopašov
17:00
TJ Bojničky
ŠK Borovce
17:00
Slovan Ostrov
Družstevník Trakovice
17:00
poznámka
2. kolo (10.8.2014)
domáci
hostia
čas
Družstevník Šípkové
Družstevník Trakovice
17:00
ŠK Borovce
Slovan Ostrov
17:00
Družstevník D. Lopašov
TJ Bojničky
17:00
Družstevník Chtelnica
Klas D. Trhovište
17:00
OŠK Veselé
OŠK Dubovany
17:00
OFK Ratnovce
OTJ Banka
17:00
OFK Kľačany
ŠK 2011 Pečeňady
17:00
OŠK Prašník
TJ Madunice
17:00
poznámka
3. kolo (17.8.2014)
domáci
hostia
čas
TJ Madunice
Družstevník Šípkové
17:00
ŠK 2011 Pečeňady
OŠK Prašník
17:00
OTJ Banka
OFK Kľačany
17:00
OŠK Dubovany
OFK Ratnovce
17:00
Klas D. Trhovište
OŠK Veselé
17:00
TJ Bojničky
Družstevník Chtelnica
17:00
Slovan Ostrov
Družstevník D. Lopašov
17:00
Družstevník Trakovice
ŠK Borovce
17:00
poznámka
4. kolo (24.8.2014)
domáci
hostia
čas
Družstevník Šípkové
ŠK Borovce
17:00
46
poznámka
Družstevník D. Lopašov
Družstevník Trakovice
17:00
Družstevník Chtelnica
Slovan Ostrov
17:00
OŠK Veselé
TJ Bojničky
17:00
OFK Ratnovce
Klas D. Trhovište
17:00
OFK Kľačany
OŠK Dubovany
17:00
OŠK Prašník
OTJ Banka
17:00
TJ Madunice
ŠK 2011 Pečeňady
17:00
5. kolo (30.8.2014)
domáci
hostia
čas
ŠK 2011 Pečeňady
Družstevník Šípkové
17:00
OTJ Banka
TJ Madunice
17:00
OŠK Dubovany
OŠK Prašník
17:00
Klas D. Trhovište
OFK Kľačany
17:00
TJ Bojničky
OFK Ratnovce
17:00
Slovan Ostrov
OŠK Veselé
17:00
Družstevník Trakovice
Družstevník Chtelnica
17:00
ŠK Borovce
Družstevník D. Lopašov
17:00
poznámka
6. kolo (7.9.2014)
domáci
hostia
čas
Družstevník Šípkové
Družstevník D. Lopašov
16:00
Družstevník Chtelnica
ŠK Borovce
16:00
OŠK Veselé
Družstevník Trakovice
16:00
OFK Ratnovce
Slovan Ostrov
16:00
OFK Kľačany
TJ Bojničky
16:00
OŠK Prašník
Klas D. Trhovište
16:00
TJ Madunice
OŠK Dubovany
16:00
ŠK 2011 Pečeňady
OTJ Banka
16:00
poznámka
7. kolo (14.9.2014)
domáci
hostia
čas
OTJ Banka
Družstevník Šípkové
16:00
OŠK Dubovany
ŠK 2011 Pečeňady
16:00
Klas D. Trhovište
TJ Madunice
16:00
TJ Bojničky
OŠK Prašník
16:00
Slovan Ostrov
OFK Kľačany
16:00
47
poznámka
Družstevník Trakovice
OFK Ratnovce
16:00
ŠK Borovce
OŠK Veselé
16:00
Družstevník D. Lopašov
Družstevník Chtelnica
16:00
8. kolo (21.9.2014)
domáci
hostia
čas
Družstevník Šípkové
Družstevník Chtelnica
15:30
OŠK Veselé
Družstevník D. Lopašov
15:30
OFK Ratnovce
ŠK Borovce
15:30
OFK Kľačany
Družstevník Trakovice
15:30
OŠK Prašník
Slovan Ostrov
15:30
TJ Madunice
TJ Bojničky
15:30
ŠK 2011 Pečeňady
Klas D. Trhovište
15:30
OTJ Banka
OŠK Dubovany
15:30
poznámka
9. kolo (28.9.2014)
domáci
hostia
čas
OŠK Dubovany
Družstevník Šípkové
15:30
Klas D. Trhovište
OTJ Banka
15:30
TJ Bojničky
ŠK 2011 Pečeňady
15:30
Slovan Ostrov
TJ Madunice
15:30
Družstevník Trakovice
OŠK Prašník
15:30
ŠK Borovce
OFK Kľačany
15:30
Družstevník D. Lopašov
OFK Ratnovce
15:30
Družstevník Chtelnica
OŠK Veselé
15:30
poznámka
10. kolo (4.10.2014)
domáci
hostia
čas
Družstevník Šípkové
OŠK Veselé
14:30
OFK Ratnovce
Družstevník Chtelnica
14:30
OFK Kľačany
Družstevník D. Lopašov
14:30
OŠK Prašník
ŠK Borovce
14:30
TJ Madunice
Družstevník Trakovice
14:30
ŠK 2011 Pečeňady
Slovan Ostrov
14:30
OTJ Banka
TJ Bojničky
14:30
OŠK Dubovany
Klas D. Trhovište
14:30
48
poznámka
11. kolo (12.10.2014)
domáci
hostia
čas
Klas D. Trhovište
Družstevník Šípkové
14:30
TJ Bojničky
OŠK Dubovany
14:30
Slovan Ostrov
OTJ Banka
14:30
Družstevník Trakovice
ŠK 2011 Pečeňady
14:30
ŠK Borovce
TJ Madunice
14:30
Družstevník D. Lopašov
OŠK Prašník
14:30
Družstevník Chtelnica
OFK Kľačany
14:30
OŠK Veselé
OFK Ratnovce
14:30
poznámka
12. kolo (19.10.2014)
domáci
hostia
čas
Družstevník Šípkové
OFK Ratnovce
14:00
OFK Kľačany
OŠK Veselé
14:00
OŠK Prašník
Družstevník Chtelnica
14:00
TJ Madunice
Družstevník D. Lopašov
14:00
ŠK 2011 Pečeňady
ŠK Borovce
14:00
OTJ Banka
Družstevník Trakovice
14:00
OŠK Dubovany
Slovan Ostrov
14:00
Klas D. Trhovište
TJ Bojničky
14:00
poznámka
13. kolo (26.10.2014)
domáci
hostia
čas
TJ Bojničky
Družstevník Šípkové
14:00
Slovan Ostrov
Klas D. Trhovište
14:00
Družstevník Trakovice
OŠK Dubovany
14:00
ŠK Borovce
OTJ Banka
14:00
Družstevník D. Lopašov
ŠK 2011 Pečeňady
14:00
Družstevník Chtelnica
TJ Madunice
14:00
OŠK Veselé
OŠK Prašník
14:00
OFK Ratnovce
OFK Kľačany
14:00
poznámka
14. kolo (2.11.2014)
domáci
hostia
čas
Družstevník Šípkové
OFK Kľačany
13:30
49
poznámka
OŠK Prašník
OFK Ratnovce
13:30
TJ Madunice
OŠK Veselé
13:30
ŠK 2011 Pečeňady
Družstevník Chtelnica
13:30
OTJ Banka
Družstevník D. Lopašov
13:30
OŠK Dubovany
ŠK Borovce
13:30
Klas D. Trhovište
Družstevník Trakovice
13:30
TJ Bojničky
Slovan Ostrov
13:30
15. kolo (9.11.2014)
domáci
hostia
čas
Slovan Ostrov
Družstevník Šípkové
13:30
Družstevník Trakovice
TJ Bojničky
13:30
ŠK Borovce
Klas D. Trhovište
13:30
Družstevník D. Lopašov
OŠK Dubovany
13:30
Družstevník Chtelnica
OTJ Banka
13:30
OŠK Veselé
ŠK 2011 Pečeňady
13:30
OFK Ratnovce
TJ Madunice
13:30
OFK Kľačany
OŠK Prašník
13:30
poznámka
16. kolo (8.3.2015)
domáci
hostia
čas
Družstevník Šípkové
OŠK Prašník
15:00
OFK Kľačany
TJ Madunice
15:00
OFK Ratnovce
ŠK 2011 Pečeňady
15:00
OŠK Veselé
OTJ Banka
15:00
Družstevník Chtelnica
OŠK Dubovany
15:00
Družstevník D. Lopašov
Klas D. Trhovište
15:00
ŠK Borovce
TJ Bojničky
15:00
Družstevník Trakovice
Slovan Ostrov
15:00
poznámka
17. kolo (15.3.2015)
domáci
hostia
čas
Družstevník Trakovice
Družstevník Šípkové
15:00
Slovan Ostrov
ŠK Borovce
15:00
TJ Bojničky
Družstevník D. Lopašov
15:00
Klas D. Trhovište
Družstevník Chtelnica
15:00
50
poznámka
OŠK Dubovany
OŠK Veselé
15:00
OTJ Banka
OFK Ratnovce
15:00
ŠK 2011 Pečeňady
OFK Kľačany
15:00
TJ Madunice
OŠK Prašník
15:00
18. kolo (22.3.2015)
domáci
hostia
čas
Družstevník Šípkové
TJ Madunice
15:00
OŠK Prašník
ŠK 2011 Pečeňady
15:00
OFK Kľačany
OTJ Banka
15:00
OFK Ratnovce
OŠK Dubovany
15:00
OŠK Veselé
Klas D. Trhovište
15:00
Družstevník Chtelnica
TJ Bojničky
15:00
Družstevník D. Lopašov
Slovan Ostrov
15:00
ŠK Borovce
Družstevník Trakovice
15:00
poznámka
19. kolo (29.3.2015
domáci
hostia
čas
ŠK Borovce
Družstevník Šípkové
15:00
Družstevník Trakovice
Družstevník D. Lopašov
15:00
Slovan Ostrov
Družstevník Chtelnica
15:00
TJ Bojničky
OŠK Veselé
15:00
Klas D. Trhovište
OFK Ratnovce
15:00
OŠK Dubovany
OFK Kľačany
15:00
OTJ Banka
OŠK Prašník
15:00
ŠK 2011 Pečeňady
TJ Madunice
15:00
poznámka
20. kolo (5.4.2015)
domáci
hostia
čas
Družstevník Šípkové
ŠK 2011 Pečeňady
15:30
TJ Madunice
OTJ Banka
15:30
OŠK Prašník
OŠK Dubovany
15:30
OFK Kľačany
Klas D. Trhovište
15:30
OFK Ratnovce
TJ Bojničky
15:30
OŠK Veselé
Slovan Ostrov
15:30
Družstevník Chtelnica
Družstevník Trakovice
15:30
Družstevník D. Lopašov
ŠK Borovce
15:30
51
poznámka
21. kolo (11.4.2015)
domáci
hostia
čas
Družstevník D. Lopašov
Družstevník Šípkové
15:30
ŠK Borovce
Družstevník Chtelnica
15:30
Družstevník Trakovice
OŠK Veselé
15:30
Slovan Ostrov
OFK Ratnovce
15:30
TJ Bojničky
OFK Kľačany
15:30
Klas D. Trhovište
OŠK Prašník
15:30
OŠK Dubovany
TJ Madunice
15:30
OTJ Banka
ŠK 2011 Pečeňady
15:30
poznámka
22. kolo (19.4.2015)
domáci
hostia
čas
Družstevník Šípkové
OTJ Banka
16:00
ŠK 2011 Pečeňady
OŠK Dubovany
16:00
TJ Madunice
Klas D. Trhovište
16:00
OŠK Prašník
TJ Bojničky
16:00
OFK Kľačany
Slovan Ostrov
16:00
OFK Ratnovce
Družstevník Trakovice
16:00
OŠK Veselé
ŠK Borovce
16:00
Družstevník Chtelnica
Družstevník D. Lopašov
16:00
poznámka
23. kolo (26.4.2015)
domáci
hostia
čas
Družstevník Chtelnica
Družstevník Šípkové
16:00
Družstevník D. Lopašov
OŠK Veselé
16:00
ŠK Borovce
OFK Ratnovce
16:00
Družstevník Trakovice
OFK Kľačany
16:00
Slovan Ostrov
OŠK Prašník
16:00
TJ Bojničky
TJ Madunice
16:00
Klas D. Trhovište
ŠK 2011 Pečeňady
16:00
OŠK Dubovany
OTJ Banka
16:00
poznámka
24. kolo (3.5.2015)
domáci
hostia
čas
Družstevník Šípkové
OŠK Dubovany
16:30
52
poznámka
OTJ Banka
Klas D. Trhovište
16:30
ŠK 2011 Pečeňady
TJ Bojničky
16:30
TJ Madunice
Slovan Ostrov
16:30
OŠK Prašník
Družstevník Trakovice
16:30
OFK Kľačany
ŠK Borovce
16:30
OFK Ratnovce
Družstevník D. Lopašov
16:30
OŠK Veselé
Družstevník Chtelnica
16:30
25. kolo (10.5.2015)
domáci
hostia
čas
OŠK Veselé
Družstevník Šípkové
16:30
Družstevník Chtelnica
OFK Ratnovce
16:30
Družstevník D. Lopašov
OFK Kľačany
16:30
ŠK Borovce
OŠK Prašník
16:30
Družstevník Trakovice
TJ Madunice
16:30
Slovan Ostrov
ŠK 2011 Pečeňady
16:30
TJ Bojničky
OTJ Banka
16:30
Klas D. Trhovište
OŠK Dubovany
16:30
poznámka
26. kolo (16.5.2015)
domáci
hostia
čas
Družstevník Šípkové
Klas D. Trhovište
17:00
OŠK Dubovany
TJ Bojničky
17:00
OTJ Banka
Slovan Ostrov
17:00
ŠK 2011 Pečeňady
Družstevník Trakovice
17:00
TJ Madunice
ŠK Borovce
17:00
OŠK Prašník
Družstevník D. Lopašov
17:00
OFK Kľačany
Družstevník Chtelnica
17:00
OFK Ratnovce
OŠK Veselé
17:00
poznámka
27. kolo (24.5.2015)
domáci
hostia
čas
OFK Ratnovce
Družstevník Šípkové
17:00
OŠK Veselé
OFK Kľačany
17:00
Družstevník Chtelnica
OŠK Prašník
17:00
Družstevník D. Lopašov
TJ Madunice
17:00
ŠK Borovce
ŠK 2011 Pečeňady
17:00
53
poznámka
Družstevník Trakovice
OTJ Banka
17:00
Slovan Ostrov
OŠK Dubovany
17:00
TJ Bojničky
Klas D. Trhovište
17:00
28. kolo (31.5.2015)
domáci
hostia
čas
Družstevník Šípkové
TJ Bojničky
17:00
Klas D. Trhovište
Slovan Ostrov
17:00
OŠK Dubovany
Družstevník Trakovice
17:00
OTJ Banka
ŠK Borovce
17:00
ŠK 2011 Pečeňady
Družstevník D. Lopašov
17:00
TJ Madunice
Družstevník Chtelnica
17:00
OŠK Prašník
OŠK Veselé
17:00
OFK Kľačany
OFK Ratnovce
17:00
poznámka
29. kolo (7.6.2015)
domáci
hostia
čas
OFK Kľačany
Družstevník Šípkové
17:00
OFK Ratnovce
OŠK Prašník
17:00
OŠK Veselé
TJ Madunice
17:00
Družstevník Chtelnica
ŠK 2011 Pečeňady
17:00
Družstevník D. Lopašov
OTJ Banka
17:00
ŠK Borovce
OŠK Dubovany
17:00
Družstevník Trakovice
Klas D. Trhovište
17:00
Slovan Ostrov
TJ Bojničky
17:00
poznámka
30. kolo (14.6.2015)
domáci
hostia
čas
Družstevník Šípkové
Slovan Ostrov
17:00
TJ Bojničky
Družstevník Trakovice
17:00
Klas D. Trhovište
ŠK Borovce
17:00
OŠK Dubovany
Družstevník D. Lopašov
17:00
OTJ Banka
Družstevník Chtelnica
17:00
ŠK 2011 Pečeňady
OŠK Veselé
17:00
TJ Madunice
OFK Ratnovce
17:00
OŠK Prašník
OFK Kľačany
17:00
54
poznámka
Novinka 2014 - Select Diamond
Zápasovo-tréningová lopta
• Garancia 2 roky
Cenníková cena:
36 €
Cena pre kluby
20 €
Špeciálny obsah
ObFZ Trnava:
Tel.:+421 (0) 948 722 088
Email: [email protected]
Web: www.mevasport.sk
L55
SELECT III. TRIEDA SKUPINA A
DOSPELÍ
Sezóna - 2014/2015
Los Názov klubu
1
Družstevník Borová
2
OFK Malženice B
3
Družstevník Vlčkovce
4
Družstevník Bíňovce
5
Dolné Dubové
6
Družstevník Dlhá
7
TJ Dolné Lovčice
8
Družstevník Buková
9
Voľný los
10
ŠK Naháč
11
Družstevník Horné Dubové
12
OŠK Smolenice
13
Družstevník Opoj
14
Sokol Trstín
56
1. kolo (17.8.2014)
domáci
hostia
čas
Družstevník Borová
Sokol Trstín
17:00
OFK Malženice B
Družstevník Opoj
17:00
Družstevník Vlčkovce
OŠK Smolenice
17:00
Družstevník Bíňovce
Družstevník Horné Dubové
17:00
Dolné Dubové
ŠK Naháč
17:00
Družstevník Dlhá
Voľný los
17:00
TJ Dolné Lovčice
Družstevník Buková
17:00
poznámka
2. kolo (23.8.2014)
domáci
hostia
čas
Sokol Trstín
Družstevník Buková
17:00
Voľný los
TJ Dolné Lovčice
17:00
ŠK Naháč
Družstevník Dlhá
17:00
Družstevník Horné Dubové
Dolné Dubové
17:00
OŠK Smolenice
Družstevník Bíňovce
17:00
Družstevník Opoj
Družstevník Vlčkovce
17:00
Družstevník Borová
OFK Malženice B
17:00
poznámka
3. kolo (31.8.2014)
domáci
hostia
čas
OFK Malženice B
Sokol Trstín
17:00
Družstevník Vlčkovce
Družstevník Borová
17:00
Družstevník Bíňovce
Družstevník Opoj
17:00
Dolné Dubové
OŠK Smolenice
17:00
Družstevník Dlhá
Družstevník Horné Dubové
17:00
TJ Dolné Lovčice
ŠK Naháč
17:00
Družstevník Buková
Voľný los
17:00
poznámka
4. kolo (7.9.2014)
domáci
hostia
čas
Sokol Trstín
Voľný los
16:00
ŠK Naháč
Družstevník Buková
16:00
Družstevník Horné Dubové
TJ Dolné Lovčice
16:00
OŠK Smolenice
Družstevník Dlhá
16:00
57
poznámka
Družstevník Opoj
Dolné Dubové
16:00
Družstevník Borová
Družstevník Bíňovce
16:00
OFK Malženice B
Družstevník Vlčkovce
16:00
5. kolo (14.9.2014)
domáci
hostia
čas
Družstevník Vlčkovce
Sokol Trstín
16:00
Družstevník Bíňovce
OFK Malženice B
16:00
Dolné Dubové
Družstevník Borová
16:00
Družstevník Dlhá
Družstevník Opoj
16:00
TJ Dolné Lovčice
OŠK Smolenice
16:00
Družstevník Buková
Družstevník Horné Dubové
16:00
Voľný los
ŠK Naháč
16:00
poznámka
6. kolo (21.9.2014)
domáci
hostia
čas
Sokol Trstín
ŠK Naháč
15:30
Družstevník Horné Dubové
Voľný los
15:30
OŠK Smolenice
Družstevník Buková
15:30
Družstevník Opoj
TJ Dolné Lovčice
15:30
Družstevník Borová
Družstevník Dlhá
15:30
OFK Malženice B
Dolné Dubové
15:30
Družstevník Vlčkovce
Družstevník Bíňovce
15:30
poznámka
7. kolo (27.9.2014))
domáci
hostia
čas
Družstevník Bíňovce
Sokol Trstín
15:30
Dolné Dubové
Družstevník Vlčkovce
15:30
Družstevník Dlhá
OFK Malženice B
15:30
TJ Dolné Lovčice
Družstevník Borová
15:30
Družstevník Buková
Družstevník Opoj
15:30
Voľný los
OŠK Smolenice
15:30
ŠK Naháč
Družstevník Horné Dubové
15:30
58
poznámka
8. kolo (5.10.2014)
domáci
hostia
čas
Sokol Trstín
Družstevník Horné Dubové
14:30
OŠK Smolenice
ŠK Naháč
14:30
Družstevník Opoj
Voľný los
14:30
Družstevník Borová
Družstevník Buková
14:30
OFK Malženice B
TJ Dolné Lovčice
14:30
Družstevník Vlčkovce
Družstevník Dlhá
14:30
Družstevník Bíňovce
Dolné Dubové
14:30
poznámka
9. kolo (12.10.2014)
domáci
hostia
čas
Dolné Dubové
Sokol Trstín
14:30
Družstevník Dlhá
Družstevník Bíňovce
14:30
TJ Dolné Lovčice
Družstevník Vlčkovce
14:30
Družstevník Buková
OFK Malženice B
14:30
Voľný los
Družstevník Borová
14:30
ŠK Naháč
Družstevník Opoj
14:30
Družstevník Horné Dubové
OŠK Smolenice
14:30
poznámka
10. kolo (19.10.2014)
domáci
hostia
čas
Sokol Trstín
OŠK Smolenice
14:00
Družstevník Opoj
Družstevník Horné Dubové
14:00
Družstevník Borová
ŠK Naháč
14:00
OFK Malženice B
Voľný los
14:00
Družstevník Vlčkovce
Družstevník Buková
14:00
Družstevník Bíňovce
TJ Dolné Lovčice
14:00
Dolné Dubové
Družstevník Dlhá
14:00
poznámka
11. kolo (26.10.2014)
domáci
hostia
čas
Družstevník Dlhá
Sokol Trstín
14:00
TJ Dolné Lovčice
Dolné Dubové
14:00
Družstevník Buková
Družstevník Bíňovce
14:00
Voľný los
Družstevník Vlčkovce
14:00
59
poznámka
ŠK Naháč
OFK Malženice B
14:00
Družstevník Horné Dubové
Družstevník Borová
14:00
OŠK Smolenice
Družstevník Opoj
14:00
12. kolo (2.11.2014)
domáci
hostia
čas
Sokol Trstín
Družstevník Opoj
13:30
Družstevník Borová
OŠK Smolenice
13:30
OFK Malženice B
Družstevník Horné Dubové
13:30
Družstevník Vlčkovce
ŠK Naháč
13:30
Družstevník Bíňovce
Voľný los
13:30
Dolné Dubové
Družstevník Buková
13:30
Družstevník Dlhá
TJ Dolné Lovčice
13:30
poznámka
13. kolo (9.11.2014)
domáci
hostia
čas
TJ Dolné Lovčice
Sokol Trstín
13:30
Družstevník Buková
Družstevník Dlhá
13:30
Voľný los
Dolné Dubové
13:30
ŠK Naháč
Družstevník Bíňovce
13:30
Družstevník Horné Dubové
Družstevník Vlčkovce
13:30
OŠK Smolenice
OFK Malženice B
13:30
Družstevník Opoj
Družstevník Borová
13:30
poznámka
14. kolo (22.3.2015)
domáci
hostia
čas
Sokol Trstín
Družstevník Borová
15:00
Družstevník Opoj
OFK Malženice B
15:00
OŠK Smolenice
Družstevník Vlčkovce
15:00
Družstevník Horné Dubové
Družstevník Bíňovce
15:00
ŠK Naháč
Dolné Dubové
15:00
Voľný los
Družstevník Dlhá
15:00
Družstevník Buková
TJ Dolné Lovčice
15:00
60
poznámka
15. kolo (29.3.2015)
domáci
hostia
čas
Družstevník Buková
Sokol Trstín
15:00
TJ Dolné Lovčice
Voľný los
15:00
Družstevník Dlhá
ŠK Naháč
15:00
Dolné Dubové
Družstevník Horné Dubové
15:00
Družstevník Bíňovce
OŠK Smolenice
15:00
Družstevník Vlčkovce
Družstevník Opoj
15:00
OFK Malženice B
Družstevník Borová
15:00
poznámka
16. kolo (4.4.2015)
domáci
hostia
čas
Sokol Trstín
OFK Malženice B
15:30
Družstevník Borová
Družstevník Vlčkovce
15:30
Družstevník Opoj
Družstevník Bíňovce
15:30
OŠK Smolenice
Dolné Dubové
15:30
Družstevník Horné Dubové
Družstevník Dlhá
15:30
ŠK Naháč
TJ Dolné Lovčice
15:30
Voľný los
Družstevník Buková
15:30
poznámka
17. kolo (12.4.2015)
domáci
hostia
čas
Voľný los
Sokol Trstín
15:30
Družstevník Buková
ŠK Naháč
15:30
TJ Dolné Lovčice
Družstevník Horné Dubové
15:30
Družstevník Dlhá
OŠK Smolenice
15:30
Dolné Dubové
Družstevník Opoj
15:30
Družstevník Bíňovce
Družstevník Borová
15:30
Družstevník Vlčkovce
OFK Malženice B
15:30
poznámka
18. kolo (19.4.2015)
domáci
hostia
čas
Sokol Trstín
Družstevník Vlčkovce
16:00
OFK Malženice B
Družstevník Bíňovce
16:00
Družstevník Borová
Dolné Dubové
16:00
Družstevník Opoj
Družstevník Dlhá
16:00
61
poznámka
OŠK Smolenice
TJ Dolné Lovčice
16:00
Družstevník Horné Dubové
Družstevník Buková
16:00
ŠK Naháč
Voľný los
16:00
19. kolo (26.4.2015)
domáci
hostia
čas
ŠK Naháč
Sokol Trstín
16:00
Voľný los
Družstevník Horné Dubové
16:00
Družstevník Buková
OŠK Smolenice
16:00
TJ Dolné Lovčice
Družstevník Opoj
16:00
Družstevník Dlhá
Družstevník Borová
16:00
Dolné Dubové
OFK Malženice B
16:00
Družstevník Bíňovce
Družstevník Vlčkovce
16:00
poznámka
20. kolo (3.5.2015)
domáci
hostia
čas
Sokol Trstín
Družstevník Bíňovce
16:30
Družstevník Vlčkovce
Dolné Dubové
16:30
OFK Malženice B
Družstevník Dlhá
16:30
Družstevník Borová
TJ Dolné Lovčice
16:30
Družstevník Opoj
Družstevník Buková
16:30
OŠK Smolenice
Voľný los
16:30
Družstevník Horné Dubové
ŠK Naháč
16:30
poznámka
21. kolo (9.5.2015)
domáci
hostia
čas
Družstevník Horné Dubové
Sokol Trstín
16:30
ŠK Naháč
OŠK Smolenice
16:30
Voľný los
Družstevník Opoj
16:30
Družstevník Buková
Družstevník Borová
16:30
TJ Dolné Lovčice
OFK Malženice B
16:30
Družstevník Dlhá
Družstevník Vlčkovce
16:30
Dolné Dubové
Družstevník Bíňovce
16:30
62
poznámka
22. kolo (17.5.2015)
domáci
hostia
čas
Sokol Trstín
Dolné Dubové
17:00
Družstevník Bíňovce
Družstevník Dlhá
17:00
Družstevník Vlčkovce
TJ Dolné Lovčice
17:00
OFK Malženice B
Družstevník Buková
17:00
Družstevník Borová
Voľný los
17:00
Družstevník Opoj
ŠK Naháč
17:00
OŠK Smolenice
Družstevník Horné Dubové
17:00
poznámka
23. kolo (24.5.2015)
domáci
hostia
čas
OŠK Smolenice
Sokol Trstín
17:00
Družstevník Horné Dubové
Družstevník Opoj
17:00
ŠK Naháč
Družstevník Borová
17:00
Voľný los
OFK Malženice B
17:00
Družstevník Buková
Družstevník Vlčkovce
17:00
TJ Dolné Lovčice
Družstevník Bíňovce
17:00
Družstevník Dlhá
Dolné Dubové
17:00
poznámka
24. kolo (31.5.2015)
domáci
hostia
čas
Sokol Trstín
Družstevník Dlhá
17:00
Dolné Dubové
TJ Dolné Lovčice
17:00
Družstevník Bíňovce
Družstevník Buková
17:00
Družstevník Vlčkovce
Voľný los
17:00
OFK Malženice B
ŠK Naháč
17:00
Družstevník Borová
Družstevník Horné Dubové
17:00
Družstevník Opoj
OŠK Smolenice
17:00
poznámka
25. kolo (7.6.2015)
domáci
hostia
čas
Družstevník Opoj
Sokol Trstín
17:00
OŠK Smolenice
Družstevník Borová
17:00
Družstevník Horné Dubové
OFK Malženice B
17:00
ŠK Naháč
Družstevník Vlčkovce
17:00
63
poznámka
Voľný los
Družstevník Bíňovce
17:00
Družstevník Buková
Dolné Dubové
17:00
TJ Dolné Lovčice
Družstevník Dlhá
17:00
26. kolo (13.6.2015)
domáci
hostia
čas
Sokol Trstín
TJ Dolné Lovčice
17:00
Družstevník Dlhá
Družstevník Buková
17:00
Dolné Dubové
Voľný los
17:00
Družstevník Bíňovce
ŠK Naháč
17:00
Družstevník Vlčkovce
Družstevník Horné Dubové
17:00
OFK Malženice B
OŠK Smolenice
17:00
Družstevník Borová
Družstevník Opoj
17:00
64
poznámka
BOX VITTORIA
Špeciálny obsah
6-dielny set
Box je v šiestich farebných kombináciách. Viac info:
GIVOVA III. TRIEDA SKUPINA B
DOSPELÍ
Sezóna - 2014/2015
Los Názov klubu
1
TJ Družstevník Nižná
2
TJ Družstevník Šterusy
3
TJ Slovan Koplotovce
4
TJ Družstevník Kočín-Lančár
5
TJ Sokolovce
6
OŠK Horné Otrokovce
7
OŠK Merašice
8
TJ Družstevník Pastuchov
9
FK Šulekovo B
10
OŠK Moravany nad Váhom
11
OŠK Horné Trhovište
12
TJ Družstevník Žlkovce
66
1. kolo (16.8.2014)
domáci
hostia
čas
TJ Družstevník Nižná
TJ Družstevník Žlkovce
17:00
TJ Družstevník Šterusy
OŠK Horné Trhovište
17:00
TJ Slovan Koplotovce
OŠK Moravany nad Váhom
17:00
TJ Družstevník Kočín-Lančár
FK Šulekovo B
17:00
TJ Sokolovce
TJ Družstevník Pastuchov
17:00
OŠK Horné Otrokovce
OŠK Merašice
17:00
poznámka
2. kolo (24.8.2014)
domáci
hostia
čas
TJ Družstevník Žlkovce
OŠK Merašice
17:00
TJ Družstevník Pastuchov
OŠK Horné Otrokovce
17:00
FK Šulekovo B
TJ Sokolovce
17:00
OŠK Moravany nad Váhom
TJ Družstevník Kočín-Lančár
17:00
OŠK Horné Trhovište
TJ Slovan Koplotovce
17:00
TJ Družstevník Nižná
TJ Družstevník Šterusy
17:00
poznámka
3. kolo (31.8.2014)
domáci
hostia
čas
TJ Družstevník Šterusy
TJ Družstevník Žlkovce
17:00
TJ Slovan Koplotovce
TJ Družstevník Nižná
17:00
TJ Družstevník Kočín-Lančár
OŠK Horné Trhovište
17:00
TJ Sokolovce
OŠK Moravany nad Váhom
17:00
OŠK Horné Otrokovce
FK Šulekovo B
17:00
OŠK Merašice
TJ Družstevník Pastuchov
17:00
poznámka
4. kolo (7.9.2014)
domáci
hostia
čas
TJ Družstevník Žlkovce
TJ Družstevník Pastuchov
16:00
FK Šulekovo B
OŠK Merašice
16:00
OŠK Moravany nad Váhom
OŠK Horné Otrokovce
16:00
OŠK Horné Trhovište
TJ Sokolovce
16:00
TJ Družstevník Nižná
TJ Družstevník Kočín-Lančár
16:00
TJ Družstevník Šterusy
TJ Slovan Koplotovce
16:00
67
poznámka
5. kolo (14.9.2014)
domáci
hostia
čas
TJ Slovan Koplotovce
TJ Družstevník Žlkovce
16:00
TJ Družstevník Kočín-Lančár
TJ Družstevník Šterusy
16:00
TJ Sokolovce
TJ Družstevník Nižná
16:00
OŠK Horné Otrokovce
OŠK Horné Trhovište
16:00
OŠK Merašice
OŠK Moravany nad Váhom
16:00
TJ Družstevník Pastuchov
FK Šulekovo B
16:00
poznámka
6. kolo (20.9.2014)
domáci
hostia
čas
TJ Družstevník Žlkovce
FK Šulekovo B
15:30
OŠK Moravany nad Váhom
TJ Družstevník Pastuchov
15:30
OŠK Horné Trhovište
OŠK Merašice
15:30
TJ Družstevník Nižná
OŠK Horné Otrokovce
15:30
TJ Družstevník Šterusy
TJ Sokolovce
15:30
TJ Slovan Koplotovce
TJ Družstevník Kočín-Lančár
15:30
poznámka
7. kolo (28.9.2014)
domáci
hostia
čas
TJ Družstevník Kočín-Lančár
TJ Družstevník Žlkovce
15:30
TJ Sokolovce
TJ Slovan Koplotovce
15:30
OŠK Horné Otrokovce
TJ Družstevník Šterusy
15:30
OŠK Merašice
TJ Družstevník Nižná
15:30
TJ Družstevník Pastuchov
OŠK Horné Trhovište
15:30
FK Šulekovo B
OŠK Moravany nad Váhom
15:30
poznámka
8. kolo (5.10.2014)
domáci
hostia
čas
TJ Družstevník Žlkovce
OŠK Moravany nad Váhom
14:30
OŠK Horné Trhovište
FK Šulekovo B
14:30
TJ Družstevník Nižná
TJ Družstevník Pastuchov
14:30
TJ Družstevník Šterusy
OŠK Merašice
14:30
TJ Slovan Koplotovce
OŠK Horné Otrokovce
14:30
TJ Družstevník Kočín-Lančár
TJ Sokolovce
14:30
68
poznámka
9. kolo (12.10.2014)
domáci
hostia
čas
TJ Sokolovce
TJ Družstevník Žlkovce
14:30
OŠK Horné Otrokovce
TJ Družstevník Kočín-Lančár
14:30
OŠK Merašice
TJ Slovan Koplotovce
14:30
TJ Družstevník Pastuchov
TJ Družstevník Šterusy
14:30
FK Šulekovo B
TJ Družstevník Nižná
14:30
OŠK Moravany nad Váhom
OŠK Horné Trhovište
14:30
poznámka
10. kolo (19.10.2014)
domáci
hostia
čas
TJ Družstevník Žlkovce
OŠK Horné Trhovište
14:00
TJ Družstevník Nižná
OŠK Moravany nad Váhom
14:00
TJ Družstevník Šterusy
FK Šulekovo B
14:00
TJ Slovan Koplotovce
TJ Družstevník Pastuchov
14:00
TJ Družstevník Kočín-Lančár
OŠK Merašice
14:00
TJ Sokolovce
OŠK Horné Otrokovce
14:00
poznámka
11. kolo (25.10.2014)
domáci
hostia
čas
OŠK Horné Otrokovce
TJ Družstevník Žlkovce
14:00
OŠK Merašice
TJ Sokolovce
14:00
TJ Družstevník Pastuchov
TJ Družstevník Kočín-Lančár
14:00
FK Šulekovo B
TJ Slovan Koplotovce
14:00
OŠK Moravany nad Váhom
TJ Družstevník Šterusy
14:00
OŠK Horné Trhovište
TJ Družstevník Nižná
14:00
poznámka
12. kolo (5.4.2015)
domáci
hostia
čas
TJ Družstevník Žlkovce
TJ Družstevník Nižná
15:30
OŠK Horné Trhovište
TJ Družstevník Šterusy
15:30
OŠK Moravany nad Váhom
TJ Slovan Koplotovce
15:30
FK Šulekovo B
TJ Družstevník Kočín-Lančár
15:30
TJ Družstevník Pastuchov
TJ Sokolovce
15:30
OŠK Merašice
OŠK Horné Otrokovce
15:30
69
poznámka
13. kolo (12.4.2015)
domáci
hostia
čas
OŠK Merašice
TJ Družstevník Žlkovce
15:30
OŠK Horné Otrokovce
TJ Družstevník Pastuchov
15:30
TJ Sokolovce
FK Šulekovo B
15:30
TJ Družstevník Kočín-Lančár
OŠK Moravany nad Váhom
15:30
TJ Slovan Koplotovce
OŠK Horné Trhovište
15:30
TJ Družstevník Šterusy
TJ Družstevník Nižná
15:30
poznámka
14. kolo (19.4.2015)
domáci
hostia
čas
TJ Družstevník Žlkovce
TJ Družstevník Šterusy
16:00
TJ Družstevník Nižná
TJ Slovan Koplotovce
16:00
OŠK Horné Trhovište
TJ Družstevník Kočín-Lančár
16:00
OŠK Moravany nad Váhom
TJ Sokolovce
16:00
FK Šulekovo B
OŠK Horné Otrokovce
16:00
TJ Družstevník Pastuchov
OŠK Merašice
16:00
poznámka
15. kolo (26.4.2015)
domáci
hostia
čas
TJ Družstevník Pastuchov
TJ Družstevník Žlkovce
16:00
OŠK Merašice
FK Šulekovo B
16:00
OŠK Horné Otrokovce
OŠK Moravany nad Váhom
16:00
TJ Sokolovce
OŠK Horné Trhovište
16:00
TJ Družstevník Kočín-Lančár
TJ Družstevník Nižná
16:00
TJ Slovan Koplotovce
TJ Družstevník Šterusy
16:00
poznámka
16. kolo (2.5.2015)
domáci
hostia
čas
TJ Družstevník Žlkovce
TJ Slovan Koplotovce
16:30
TJ Družstevník Šterusy
TJ Družstevník Kočín-Lančár
16:30
TJ Družstevník Nižná
TJ Sokolovce
16:30
OŠK Horné Trhovište
OŠK Horné Otrokovce
16:30
OŠK Moravany nad Váhom
OŠK Merašice
16:30
FK Šulekovo B
TJ Družstevník Pastuchov
16:30
70
poznámka
17. kolo (10.5.2015)
domáci
hostia
čas
FK Šulekovo B
TJ Družstevník Žlkovce
16:30
TJ Družstevník Pastuchov
OŠK Moravany nad Váhom
16:30
OŠK Merašice
OŠK Horné Trhovište
16:30
OŠK Horné Otrokovce
TJ Družstevník Nižná
16:30
TJ Sokolovce
TJ Družstevník Šterusy
16:30
TJ Družstevník Kočín-Lančár
TJ Slovan Koplotovce
16:30
poznámka
18. kolo (17.5.2015)
domáci
hostia
čas
TJ Družstevník Žlkovce
TJ Družstevník Kočín-Lančár
17:00
TJ Slovan Koplotovce
TJ Sokolovce
17:00
TJ Družstevník Šterusy
OŠK Horné Otrokovce
17:00
TJ Družstevník Nižná
OŠK Merašice
17:00
OŠK Horné Trhovište
TJ Družstevník Pastuchov
17:00
OŠK Moravany nad Váhom
FK Šulekovo B
17:00
poznámka
19. kolo (24.5.2015)
domáci
hostia
čas
OŠK Moravany nad Váhom
TJ Družstevník Žlkovce
17:00
FK Šulekovo B
OŠK Horné Trhovište
17:00
TJ Družstevník Pastuchov
TJ Družstevník Nižná
17:00
OŠK Merašice
TJ Družstevník Šterusy
17:00
OŠK Horné Otrokovce
TJ Slovan Koplotovce
17:00
TJ Sokolovce
TJ Družstevník Kočín-Lančár
17:00
poznámka
20. kolo (31.5.2015)
domáci
hostia
čas
TJ Družstevník Žlkovce
TJ Sokolovce
17:00
TJ Družstevník Kočín-Lančár
OŠK Horné Otrokovce
17:00
TJ Slovan Koplotovce
OŠK Merašice
17:00
TJ Družstevník Šterusy
TJ Družstevník Pastuchov
17:00
TJ Družstevník Nižná
FK Šulekovo B
17:00
OŠK Horné Trhovište
OŠK Moravany nad Váhom
17:00
71
poznámka
21. kolo (6.6.2015)
domáci
hostia
čas
OŠK Horné Trhovište
TJ Družstevník Žlkovce
17:00
OŠK Moravany nad Váhom
TJ Družstevník Nižná
17:00
FK Šulekovo B
TJ Družstevník Šterusy
17:00
TJ Družstevník Pastuchov
TJ Slovan Koplotovce
17:00
OŠK Merašice
TJ Družstevník Kočín-Lančár
17:00
OŠK Horné Otrokovce
TJ Sokolovce
17:00
poznámka
22. kolo (14.6.2015)
domáci
hostia
čas
TJ Družstevník Žlkovce
OŠK Horné Otrokovce
17:00
TJ Sokolovce
OŠK Merašice
17:00
TJ Družstevník Kočín-Lančár
TJ Družstevník Pastuchov
17:00
TJ Slovan Koplotovce
FK Šulekovo B
17:00
TJ Družstevník Šterusy
OŠK Moravany nad Váhom
17:00
TJ Družstevník Nižná
OŠK Horné Trhovište
17:00
72
poznámka
OBLASTNÉ MAJSTROVSTVO
SKUPINA A
DORAST
Sezóna - 2014/2015
Los Názov klubu
1
Slávia Zeleneč
2
OŠK Dolná Krupá
3
Družstevník Voderady
4
Spartak Trnava B
5
OFK Majcichov
6
Družstevník Zvončín
7
Elastik Bohdanovce
8
ŠK Modranka
9
ŠK Cífer
10
Voľný los
11
FK Sokol D. Orešany
12
Družstevník Ružindol
13
Rapid Hrnčiarovce
14
OŠK Križovany n/D
1. kolo (17.8.2014)
domáci
hostia
čas
Slávia Zeleneč
OŠK Križovany n/D
14:30
OŠK Dolná Krupá
Rapid Hrnčiarovce
14:30
Družstevník Voderady
Družstevník Ružindol
14:30
Spartak Trnava B
FK Sokol D. Orešany
14:30
OFK Majcichov
Voľný los
14:30
Družstevník Zvončín
ŠK Cífer
14:30
Elastik Bohdanovce
ŠK Modranka
14:30
poznámka
2. kolo (24.8.2014)
domáci
hostia
čas
OŠK Križovany n/D
ŠK Modranka
14:30
73
poznámka
ŠK Cífer
Elastik Bohdanovce
14:30
Voľný los
Družstevník Zvončín
14:30
FK Sokol D. Orešany
OFK Majcichov
14:30
Družstevník Ružindol
Spartak Trnava B
14:30
Rapid Hrnčiarovce
Družstevník Voderady
14:30
Slávia Zeleneč
OŠK Dolná Krupá
14:30
3. kolo (31.8.2014)
domáci
hostia
čas
OŠK Dolná Krupá
OŠK Križovany n/D
14:30
Družstevník Voderady
Slávia Zeleneč
14:30
Spartak Trnava B
Rapid Hrnčiarovce
14:30
OFK Majcichov
Družstevník Ružindol
14:30
Družstevník Zvončín
FK Sokol D. Orešany
14:30
Elastik Bohdanovce
Voľný los
14:30
ŠK Modranka
ŠK Cífer
14:30
poznámka
4. kolo (7.9.2014)
domáci
hostia
čas
OŠK Križovany n/D
ŠK Cífer
13:30
Voľný los
ŠK Modranka
13:30
FK Sokol D. Orešany
Elastik Bohdanovce
13:30
Družstevník Ružindol
Družstevník Zvončín
13:30
Rapid Hrnčiarovce
OFK Majcichov
13:30
Slávia Zeleneč
Spartak Trnava B
13:30
OŠK Dolná Krupá
Družstevník Voderady
13:30
poznámka
5. kolo (14.9.2014)
domáci
hostia
čas
Družstevník Voderady
OŠK Križovany n/D
13:30
Spartak Trnava B
OŠK Dolná Krupá
13:30
OFK Majcichov
Slávia Zeleneč
13:30
Družstevník Zvončín
Rapid Hrnčiarovce
13:30
Elastik Bohdanovce
Družstevník Ružindol
13:30
ŠK Modranka
FK Sokol D. Orešany
13:30
ŠK Cífer
Voľný los
13:30
74
poznámka
6. kolo (21.9.2014)
domáci
hostia
čas
OŠK Križovany n/D
Voľný los
13:00
FK Sokol D. Orešany
ŠK Cífer
13:00
Družstevník Ružindol
ŠK Modranka
13:00
Rapid Hrnčiarovce
Elastik Bohdanovce
13:00
Slávia Zeleneč
Družstevník Zvončín
13:00
OŠK Dolná Krupá
OFK Majcichov
13:00
Družstevník Voderady
Spartak Trnava B
13:00
poznámka
7. kolo (28.9.2014)
domáci
hostia
čas
Spartak Trnava B
OŠK Križovany n/D
13:00
OFK Majcichov
Družstevník Voderady
13:00
Družstevník Zvončín
OŠK Dolná Krupá
13:00
Elastik Bohdanovce
Slávia Zeleneč
13:00
ŠK Modranka
Rapid Hrnčiarovce
13:00
ŠK Cífer
Družstevník Ružindol
13:00
Voľný los
FK Sokol D. Orešany
13:00
poznámka
8. kolo (5.10.2014)
domáci
hostia
čas
OŠK Križovany n/D
FK Sokol D. Orešany
12:00
Družstevník Ružindol
Voľný los
12:00
Rapid Hrnčiarovce
ŠK Cífer
12:00
Slávia Zeleneč
ŠK Modranka
12:00
OŠK Dolná Krupá
Elastik Bohdanovce
12:00
Družstevník Voderady
Družstevník Zvončín
12:00
Spartak Trnava B
OFK Majcichov
12:00
poznámka
9. kolo (12.10.2014)
domáci
hostia
čas
OFK Majcichov
OŠK Križovany n/D
12:00
Družstevník Zvončín
Spartak Trnava B
12:00
Elastik Bohdanovce
Družstevník Voderady
12:00
ŠK Modranka
OŠK Dolná Krupá
12:00
75
poznámka
ŠK Cífer
Slávia Zeleneč
12:00
Voľný los
Rapid Hrnčiarovce
12:00
FK Sokol D. Orešany
Družstevník Ružindol
12:00
10. kolo (19.10.2014)
domáci
hostia
čas
OŠK Križovany n/D
Družstevník Ružindol
11:30
Rapid Hrnčiarovce
FK Sokol D. Orešany
11:30
Slávia Zeleneč
Voľný los
11:30
OŠK Dolná Krupá
ŠK Cífer
11:30
Družstevník Voderady
ŠK Modranka
11:30
Spartak Trnava B
Elastik Bohdanovce
11:30
OFK Majcichov
Družstevník Zvončín
11:30
poznámka
11. kolo (26.10.2014)
domáci
hostia
čas
Družstevník Zvončín
OŠK Križovany n/D
11:30
Elastik Bohdanovce
OFK Majcichov
11:30
ŠK Modranka
Spartak Trnava B
11:30
ŠK Cífer
Družstevník Voderady
11:30
Voľný los
OŠK Dolná Krupá
11:30
FK Sokol D. Orešany
Slávia Zeleneč
11:30
Družstevník Ružindol
Rapid Hrnčiarovce
11:30
poznámka
12. kolo (2.11.2014)
domáci
hostia
čas
OŠK Križovany n/D
Rapid Hrnčiarovce
11:00
Slávia Zeleneč
Družstevník Ružindol
11:00
OŠK Dolná Krupá
FK Sokol D. Orešany
11:00
Družstevník Voderady
Voľný los
11:00
Spartak Trnava B
ŠK Cífer
11:00
OFK Majcichov
ŠK Modranka
11:00
Družstevník Zvončín
Elastik Bohdanovce
11:00
76
poznámka
13. kolo (9.11.2014)
domáci
hostia
čas
Elastik Bohdanovce
OŠK Križovany n/D
11:00
ŠK Modranka
Družstevník Zvončín
11:00
ŠK Cífer
OFK Majcichov
11:00
Voľný los
Spartak Trnava B
11:00
FK Sokol D. Orešany
Družstevník Voderady
11:00
Družstevník Ružindol
OŠK Dolná Krupá
11:00
Rapid Hrnčiarovce
Slávia Zeleneč
11:00
poznámka
14. kolo (22.3.2015)
domáci
hostia
čas
OŠK Križovany n/D
Slávia Zeleneč
12:30
Rapid Hrnčiarovce
OŠK Dolná Krupá
12:30
Družstevník Ružindol
Družstevník Voderady
12:30
FK Sokol D. Orešany
Spartak Trnava B
12:30
Voľný los
OFK Majcichov
12:30
ŠK Cífer
Družstevník Zvončín
12:30
ŠK Modranka
Elastik Bohdanovce
12:30
poznámka
15. kolo (29.3.2015)
domáci
hostia
čas
ŠK Modranka
OŠK Križovany n/D
12:30
Elastik Bohdanovce
ŠK Cífer
12:30
Družstevník Zvončín
Voľný los
12:30
OFK Majcichov
FK Sokol D. Orešany
12:30
Spartak Trnava B
Družstevník Ružindol
12:30
Družstevník Voderady
Rapid Hrnčiarovce
12:30
OŠK Dolná Krupá
Slávia Zeleneč
12:30
poznámka
16. kolo (5.4.2015)
domáci
hostia
čas
OŠK Križovany n/D
OŠK Dolná Krupá
13:00
Slávia Zeleneč
Družstevník Voderady
13:00
Rapid Hrnčiarovce
Spartak Trnava B
13:00
77
poznámka
Družstevník Ružindol
OFK Majcichov
13:00
FK Sokol D. Orešany
Družstevník Zvončín
13:00
Voľný los
Elastik Bohdanovce
13:00
ŠK Cífer
ŠK Modranka
13:00
17. kolo (12.4.2015)
domáci
hostia
čas
ŠK Cífer
OŠK Križovany n/D
13:00
ŠK Modranka
Voľný los
13:00
Elastik Bohdanovce
FK Sokol D. Orešany
13:00
Družstevník Zvončín
Družstevník Ružindol
13:00
OFK Majcichov
Rapid Hrnčiarovce
13:00
Spartak Trnava B
Slávia Zeleneč
13:00
Družstevník Voderady
OŠK Dolná Krupá
13:00
poznámka
18. kolo (19.4.2015)
domáci
hostia
čas
OŠK Križovany n/D
Družstevník Voderady
13:30
OŠK Dolná Krupá
Spartak Trnava B
13:30
Slávia Zeleneč
OFK Majcichov
13:30
Rapid Hrnčiarovce
Družstevník Zvončín
13:30
Družstevník Ružindol
Elastik Bohdanovce
13:30
FK Sokol D. Orešany
ŠK Modranka
13:30
Voľný los
ŠK Cífer
13:30
poznámka
19. kolo (26.4.2015)
domáci
hostia
čas
Voľný los
OŠK Križovany n/D
13:30
ŠK Cífer
FK Sokol D. Orešany
13:30
ŠK Modranka
Družstevník Ružindol
13:30
Elastik Bohdanovce
Rapid Hrnčiarovce
13:30
Družstevník Zvončín
Slávia Zeleneč
13:30
OFK Majcichov
OŠK Dolná Krupá
13:30
Spartak Trnava B
Družstevník Voderady
13:30
78
poznámka
20. kolo (3.5.2015)
domáci
hostia
čas
OŠK Križovany n/D
Spartak Trnava B
14:00
Družstevník Voderady
OFK Majcichov
14:00
OŠK Dolná Krupá
Družstevník Zvončín
14:00
Slávia Zeleneč
Elastik Bohdanovce
14:00
Rapid Hrnčiarovce
ŠK Modranka
14:00
Družstevník Ružindol
ŠK Cífer
14:00
FK Sokol D. Orešany
Voľný los
14:00
poznámka
21. kolo (10.5.2015)
domáci
hostia
čas
FK Sokol D. Orešany
OŠK Križovany n/D
14:00
Voľný los
Družstevník Ružindol
14:00
ŠK Cífer
Rapid Hrnčiarovce
14:00
ŠK Modranka
Slávia Zeleneč
14:00
Elastik Bohdanovce
OŠK Dolná Krupá
14:00
Družstevník Zvončín
Družstevník Voderady
14:00
OFK Majcichov
Spartak Trnava B
14:00
poznámka
22. kolo (17.5.2015)
domáci
hostia
čas
OŠK Križovany n/D
OFK Majcichov
14:30
Spartak Trnava B
Družstevník Zvončín
14:30
Družstevník Voderady
Elastik Bohdanovce
14:30
OŠK Dolná Krupá
ŠK Modranka
14:30
Slávia Zeleneč
ŠK Cífer
14:30
Rapid Hrnčiarovce
Voľný los
14:30
Družstevník Ružindol
FK Sokol D. Orešany
14:30
poznámka
23. kolo (24.5.2015)
domáci
hostia
čas
Družstevník Ružindol
OŠK Križovany n/D
14:30
FK Sokol D. Orešany
Rapid Hrnčiarovce
14:30
Voľný los
Slávia Zeleneč
14:30
79
poznámka
ŠK Cífer
OŠK Dolná Krupá
14:30
ŠK Modranka
Družstevník Voderady
14:30
Elastik Bohdanovce
Spartak Trnava B
14:30
Družstevník Zvončín
OFK Majcichov
14:30
24. kolo (31.5.2015)
domáci
hostia
čas
OŠK Križovany n/D
Družstevník Zvončín
14:30
OFK Majcichov
Elastik Bohdanovce
14:30
Spartak Trnava B
ŠK Modranka
14:30
Družstevník Voderady
ŠK Cífer
14:30
OŠK Dolná Krupá
Voľný los
14:30
Slávia Zeleneč
FK Sokol D. Orešany
14:30
Rapid Hrnčiarovce
Družstevník Ružindol
14:30
poznámka
25. kolo (7.6.2015)
domáci
hostia
čas
Rapid Hrnčiarovce
OŠK Križovany n/D
14:30
Družstevník Ružindol
Slávia Zeleneč
14:30
FK Sokol D. Orešany
OŠK Dolná Krupá
14:30
Voľný los
Družstevník Voderady
14:30
ŠK Cífer
Spartak Trnava B
14:30
ŠK Modranka
OFK Majcichov
14:30
Elastik Bohdanovce
Družstevník Zvončín
14:30
poznámka
26. kolo (14.6.2015)
domáci
hostia
čas
OŠK Križovany n/D
Elastik Bohdanovce
14:30
Družstevník Zvončín
ŠK Modranka
14:30
OFK Majcichov
ŠK Cífer
14:30
Spartak Trnava B
Voľný los
14:30
Družstevník Voderady
FK Sokol D. Orešany
14:30
OŠK Dolná Krupá
Družstevník Ružindol
14:30
Slávia Zeleneč
Rapid Hrnčiarovce
14:30
80
poznámka
OBLASTNÉ MAJSTROVSTVO
SKUPINA B
DORAST
Sezóna - 2014/2015
Los Názov klubu
1
TJ Madunice
2
Voľný los
3
OFK Trebatice
4
OFK Bučany
5
TJ Sokolovce
6
OŠK H. Otrokovce
7
OFK Drahovce
8
Družstevník Siladice
9
OFK Malženice
10
FK Šulekovo
11
OŠK Zavar
12
Slovan Červeník
13
FK Krakovany
14
Družstevník Brestovany
1. kolo (17.8.2014)
domáci
hostia
čas
TJ Madunice
Družstevník Brestovany
14:30
Voľný los
FK Krakovany
14:30
OFK Trebatice
Slovan Červeník
14:30
OFK Bučany
OŠK Zavar
14:30
TJ Sokolovce
FK Šulekovo
14:30
OŠK H. Otrokovce
OFK Malženice
14:30
OFK Drahovce
Družstevník Siladice
14:30
poznámka
2. kolo (24.8.2014)
domáci
hostia
čas
Družstevník Brestovany
Družstevník Siladice
14:30
81
poznámka
OFK Malženice
OFK Drahovce
14:30
FK Šulekovo
OŠK H. Otrokovce
14:30
OŠK Zavar
TJ Sokolovce
14:30
Slovan Červeník
OFK Bučany
14:30
FK Krakovany
OFK Trebatice
14:30
TJ Madunice
Voľný los
14:30
3. kolo (31.8.2014)
domáci
hostia
čas
Voľný los
Družstevník Brestovany
14:30
OFK Trebatice
TJ Madunice
14:30
OFK Bučany
FK Krakovany
14:30
TJ Sokolovce
Slovan Červeník
14:30
OŠK H. Otrokovce
OŠK Zavar
14:30
OFK Drahovce
FK Šulekovo
14:30
Družstevník Siladice
OFK Malženice
14:30
poznámka
4. kolo (7.9.2014)
domáci
hostia
čas
Družstevník Brestovany
OFK Malženice
13:30
FK Šulekovo
Družstevník Siladice
13:30
OŠK Zavar
OFK Drahovce
13:30
Slovan Červeník
OŠK H. Otrokovce
13:30
FK Krakovany
TJ Sokolovce
13:30
TJ Madunice
OFK Bučany
13:30
Voľný los
OFK Trebatice
13:30
poznámka
5. kolo (14.9.2014)
domáci
hostia
čas
OFK Trebatice
Družstevník Brestovany
13:30
OFK Bučany
Voľný los
13:30
TJ Sokolovce
TJ Madunice
13:30
OŠK H. Otrokovce
FK Krakovany
13:30
OFK Drahovce
Slovan Červeník
13:30
Družstevník Siladice
OŠK Zavar
13:30
OFK Malženice
FK Šulekovo
13:30
82
poznámka
6. kolo (21.9.2014)
domáci
hostia
čas
Družstevník Brestovany
FK Šulekovo
13:00
OŠK Zavar
OFK Malženice
13:00
Slovan Červeník
Družstevník Siladice
13:00
FK Krakovany
OFK Drahovce
13:00
TJ Madunice
OŠK H. Otrokovce
13:00
Voľný los
TJ Sokolovce
13:00
OFK Trebatice
OFK Bučany
13:00
poznámka
7. kolo (28.9.2014)
domáci
hostia
čas
OFK Bučany
Družstevník Brestovany
13:00
TJ Sokolovce
OFK Trebatice
13:00
OŠK H. Otrokovce
Voľný los
13:00
OFK Drahovce
TJ Madunice
13:00
Družstevník Siladice
FK Krakovany
13:00
OFK Malženice
Slovan Červeník
13:00
FK Šulekovo
OŠK Zavar
13:00
poznámka
8. kolo (5.10.2014)
domáci
hostia
čas
Družstevník Brestovany
OŠK Zavar
12:00
Slovan Červeník
FK Šulekovo
12:00
FK Krakovany
OFK Malženice
12:00
TJ Madunice
Družstevník Siladice
12:00
Voľný los
OFK Drahovce
12:00
OFK Trebatice
OŠK H. Otrokovce
12:00
OFK Bučany
TJ Sokolovce
12:00
poznámka
9. kolo (12.10.2014)
domáci
hostia
čas
TJ Sokolovce
Družstevník Brestovany
12:00
OŠK H. Otrokovce
OFK Bučany
12:00
OFK Drahovce
OFK Trebatice
12:00
Družstevník Siladice
Voľný los
12:00
83
poznámka
OFK Malženice
TJ Madunice
12:00
FK Šulekovo
FK Krakovany
12:00
OŠK Zavar
Slovan Červeník
12:00
10. kolo (19.10.2014)
domáci
hostia
čas
Družstevník Brestovany
Slovan Červeník
11:30
FK Krakovany
OŠK Zavar
11:30
TJ Madunice
FK Šulekovo
11:30
Voľný los
OFK Malženice
11:30
OFK Trebatice
Družstevník Siladice
11:30
OFK Bučany
OFK Drahovce
11:30
TJ Sokolovce
OŠK H. Otrokovce
11:30
poznámka
11. kolo (26.10.2014)
domáci
hostia
čas
OŠK H. Otrokovce
Družstevník Brestovany
11:30
OFK Drahovce
TJ Sokolovce
11:30
Družstevník Siladice
OFK Bučany
11:30
OFK Malženice
OFK Trebatice
11:30
FK Šulekovo
Voľný los
11:30
OŠK Zavar
TJ Madunice
11:30
Slovan Červeník
FK Krakovany
11:30
poznámka
12. kolo (2.11.2014)
domáci
hostia
čas
Družstevník Brestovany
FK Krakovany
11:00
TJ Madunice
Slovan Červeník
11:00
Voľný los
OŠK Zavar
11:00
OFK Trebatice
FK Šulekovo
11:00
OFK Bučany
OFK Malženice
11:00
TJ Sokolovce
Družstevník Siladice
11:00
OŠK H. Otrokovce
OFK Drahovce
11:00
84
poznámka
13. kolo (9.11.2014)
domáci
hostia
čas
OFK Drahovce
Družstevník Brestovany
11:00
Družstevník Siladice
OŠK H. Otrokovce
11:00
OFK Malženice
TJ Sokolovce
11:00
FK Šulekovo
OFK Bučany
11:00
OŠK Zavar
OFK Trebatice
11:00
Slovan Červeník
Voľný los
11:00
FK Krakovany
TJ Madunice
11:00
poznámka
14. kolo (22.3.2015)
domáci
hostia
čas
Družstevník Brestovany
TJ Madunice
12:30
FK Krakovany
Voľný los
12:30
Slovan Červeník
OFK Trebatice
12:30
OŠK Zavar
OFK Bučany
12:30
FK Šulekovo
TJ Sokolovce
12:30
OFK Malženice
OŠK H. Otrokovce
12:30
Družstevník Siladice
OFK Drahovce
12:30
poznámka
15. kolo (29.3.2015)
domáci
hostia
čas
Družstevník Siladice
Družstevník Brestovany
12:30
OFK Drahovce
OFK Malženice
12:30
OŠK H. Otrokovce
FK Šulekovo
12:30
TJ Sokolovce
OŠK Zavar
12:30
OFK Bučany
Slovan Červeník
12:30
OFK Trebatice
FK Krakovany
12:30
Voľný los
TJ Madunice
12:30
poznámka
16. kolo (5.4.2015)
domáci
hostia
čas
Družstevník Brestovany
Voľný los
13:00
TJ Madunice
OFK Trebatice
13:00
FK Krakovany
OFK Bučany
13:00
Slovan Červeník
TJ Sokolovce
13:00
85
poznámka
OŠK Zavar
OŠK H. Otrokovce
13:00
FK Šulekovo
OFK Drahovce
13:00
OFK Malženice
Družstevník Siladice
13:00
17. kolo (12.4.2015)
domáci
hostia
čas
OFK Malženice
Družstevník Brestovany
13:00
Družstevník Siladice
FK Šulekovo
13:00
OFK Drahovce
OŠK Zavar
13:00
OŠK H. Otrokovce
Slovan Červeník
13:00
TJ Sokolovce
FK Krakovany
13:00
OFK Bučany
TJ Madunice
13:00
OFK Trebatice
Voľný los
13:00
poznámka
18. kolo (19.4.2015)
domáci
hostia
čas
Družstevník Brestovany
OFK Trebatice
13:30
Voľný los
OFK Bučany
13:30
TJ Madunice
TJ Sokolovce
13:30
FK Krakovany
OŠK H. Otrokovce
13:30
Slovan Červeník
OFK Drahovce
13:30
OŠK Zavar
Družstevník Siladice
13:30
FK Šulekovo
OFK Malženice
13:30
poznámka
19. kolo (26.4.2015)
domáci
hostia
čas
FK Šulekovo
Družstevník Brestovany
13:30
OFK Malženice
OŠK Zavar
13:30
Družstevník Siladice
Slovan Červeník
13:30
OFK Drahovce
FK Krakovany
13:30
OŠK H. Otrokovce
TJ Madunice
13:30
TJ Sokolovce
Voľný los
13:30
OFK Bučany
OFK Trebatice
13:30
86
poznámka
20. kolo (3.5.2015)
domáci
hostia
čas
Družstevník Brestovany
OFK Bučany
14:00
OFK Trebatice
TJ Sokolovce
14:00
Voľný los
OŠK H. Otrokovce
14:00
TJ Madunice
OFK Drahovce
14:00
FK Krakovany
Družstevník Siladice
14:00
Slovan Červeník
OFK Malženice
14:00
OŠK Zavar
FK Šulekovo
14:00
poznámka
21. kolo (10.5.2015)
domáci
hostia
čas
OŠK Zavar
Družstevník Brestovany
14:00
FK Šulekovo
Slovan Červeník
14:00
OFK Malženice
FK Krakovany
14:00
Družstevník Siladice
TJ Madunice
14:00
OFK Drahovce
Voľný los
14:00
OŠK H. Otrokovce
OFK Trebatice
14:00
TJ Sokolovce
OFK Bučany
14:00
poznámka
22. kolo (17.5.2015)
domáci
hostia
čas
Družstevník Brestovany
TJ Sokolovce
14:30
OFK Bučany
OŠK H. Otrokovce
14:30
OFK Trebatice
OFK Drahovce
14:30
Voľný los
Družstevník Siladice
14:30
TJ Madunice
OFK Malženice
14:30
FK Krakovany
FK Šulekovo
14:30
Slovan Červeník
OŠK Zavar
14:30
poznámka
24. kolo (31.5.2015)
domáci
hostia
čas
Družstevník Brestovany
OŠK H. Otrokovce
14:30
TJ Sokolovce
OFK Drahovce
14:30
OFK Bučany
Družstevník Siladice
14:30
OFK Trebatice
OFK Malženice
14:30
87
poznámka
Voľný los
FK Šulekovo
14:30
TJ Madunice
OŠK Zavar
14:30
FK Krakovany
Slovan Červeník
14:30
25. kolo (7.6.2015)
domáci
hostia
čas
FK Krakovany
Družstevník Brestovany
14:30
Slovan Červeník
TJ Madunice
14:30
OŠK Zavar
Voľný los
14:30
FK Šulekovo
OFK Trebatice
14:30
OFK Malženice
OFK Bučany
14:30
Družstevník Siladice
TJ Sokolovce
14:30
OFK Drahovce
OŠK H. Otrokovce
14:30
poznámka
26. kolo (14.6.2015)
domáci
hostia
čas
Družstevník Brestovany
OFK Drahovce
14:30
OŠK H. Otrokovce
Družstevník Siladice
14:30
TJ Sokolovce
OFK Malženice
14:30
OFK Bučany
FK Šulekovo
14:30
OFK Trebatice
OŠK Zavar
14:30
Voľný los
Slovan Červeník
14:30
TJ Madunice
FK Krakovany
14:30
88
poznámka
OBLASTNÉ MAJSTROVSTVO
ŽIACI
Sezóna - 2014/2015
Los Názov klubu
1
ŠK Slávia Zeleneč
2
Slavoj Boleráz
3
OŠK Dolná Krupá
4
MTK Leopoldov
5
OŠK Dubovany
6
Družstevník V. Kostoľany
7
Družstevník Trakovice
8
ŠK Modranka
9
Iskra Horné Orešany
10
FC Kátlovce
11
OŠK Zavar
12
FK Krakovany
13
SFC Kopánka
14
Vinohradník Suchá n/P
1. kolo (16.8.2014)
domáci
hostia
čas
poznámka
ŠK Slávia Zeleneč
Vinohradník Suchá n/P
17:00
Slavoj Boleráz
SFC Kopánka
17:00
OŠK Dolná Krupá
FK Krakovany
17:00
MTK Leopoldov
OŠK Zavar
17:00
OŠK Dubovany
FC Kátlovce
17:00
Družstevník V. Kostoľany
Iskra Horné Orešany
17:00
Družstevník Trakovice
ŠK Modranka
17:00
2. kolo (23.8.2014)
domáci
hostia
čas
poznámka
Vinohradník Suchá n/P
ŠK Modranka
17:00
89
Iskra Horné Orešany
Družstevník Trakovice
17:00
FC Kátlovce
Družstevník V. Kostoľany
17:00
OŠK Zavar
OŠK Dubovany
17:00
FK Krakovany
MTK Leopoldov
17:00
SFC Kopánka
OŠK Dolná Krupá
17:00
ŠK Slávia Zeleneč
Slavoj Boleráz
17:00
3. kolo (30.8.2014)
domáci
hostia
čas
poznámka
Slavoj Boleráz
Vinohradník Suchá n/P
17:00
OŠK Dolná Krupá
ŠK Slávia Zeleneč
17:00
MTK Leopoldov
SFC Kopánka
17:00
OŠK Dubovany
FK Krakovany
17:00
Družstevník V. Kostoľany
OŠK Zavar
17:00
Družstevník Trakovice
FC Kátlovce
17:00
ŠK Modranka
Iskra Horné Orešany
17:00
4. kolo (6.9.2014)
domáci
hostia
čas
poznámka
Vinohradník Suchá n/P
Iskra Horné Orešany
16:00
FC Kátlovce
ŠK Modranka
16:00
OŠK Zavar
Družstevník Trakovice
16:00
FK Krakovany
Družstevník V. Kostoľany
16:00
SFC Kopánka
OŠK Dubovany
16:00
ŠK Slávia Zeleneč
MTK Leopoldov
16:00
Slavoj Boleráz
OŠK Dolná Krupá
16:00
5. kolo (13.9.2014)
domáci
hostia
čas
poznámka
OŠK Dolná Krupá
Vinohradník Suchá n/P
16:00
MTK Leopoldov
Slavoj Boleráz
16:00
OŠK Dubovany
ŠK Slávia Zeleneč
16:00
Družstevník V. Kostoľany
SFC Kopánka
16:00
Družstevník Trakovice
FK Krakovany
16:00
ŠK Modranka
OŠK Zavar
16:00
Iskra Horné Orešany
FC Kátlovce
16:00
90
6. kolo (20.9.2014)
domáci
hostia
čas
poznámka
Vinohradník Suchá n/P
FC Kátlovce
15:30
OŠK Zavar
Iskra Horné Orešany
15:30
FK Krakovany
ŠK Modranka
15:30
SFC Kopánka
Družstevník Trakovice
15:30
ŠK Slávia Zeleneč
Družstevník V. Kostoľany
15:30
Slavoj Boleráz
OŠK Dubovany
15:30
OŠK Dolná Krupá
MTK Leopoldov
15:30
hostia
čas
poznámka
MTK Leopoldov
Vinohradník Suchá n/P
15:30
OŠK Dubovany
OŠK Dolná Krupá
15:30
Družstevník V. Kostoľany
Slavoj Boleráz
15:30
7. kolo (27.9.2014)
domáci
Družstevník Trakovice
ŠK Slávia Zeleneč
15:30
ŠK Modranka
SFC Kopánka
15:30
Iskra Horné Orešany
FK Krakovany
15:30
FC Kátlovce
OŠK Zavar
15:30
8. kolo (4.10.2014)
domáci
hostia
čas
poznámka
Vinohradník Suchá n/P
OŠK Zavar
14:30
FK Krakovany
FC Kátlovce
14:30
SFC Kopánka
Iskra Horné Orešany
14:30
ŠK Slávia Zeleneč
ŠK Modranka
14:30
Slavoj Boleráz
Družstevník Trakovice
14:30
OŠK Dolná Krupá
Družstevník V. Kostoľany
14:30
MTK Leopoldov
OŠK Dubovany
14:30
9. kolo (11.10.2014)
domáci
hostia
čas
poznámka
OŠK Dubovany
Vinohradník Suchá n/P
14:30
Družstevník V. Kostoľany
MTK Leopoldov
14:30
Družstevník Trakovice
OŠK Dolná Krupá
14:30
ŠK Modranka
Slavoj Boleráz
14:30
91
Iskra Horné Orešany
ŠK Slávia Zeleneč
14:30
FC Kátlovce
SFC Kopánka
14:30
OŠK Zavar
FK Krakovany
14:30
čas
poznámka
10. kolo (18.10.2014)
domáci
hostia
Vinohradník Suchá n/P
FK Krakovany
14:00
SFC Kopánka
OŠK Zavar
14:00
ŠK Slávia Zeleneč
FC Kátlovce
14:00
Slavoj Boleráz
Iskra Horné Orešany
14:00
OŠK Dolná Krupá
ŠK Modranka
14:00
MTK Leopoldov
Družstevník Trakovice
14:00
OŠK Dubovany
Družstevník V. Kostoľany
14:00
11. kolo (25.10.2014)
domáci
hostia
čas
poznámka
Družstevník V. Kostoľany
Vinohradník Suchá n/P
14:00
Družstevník Trakovice
OŠK Dubovany
14:00
ŠK Modranka
MTK Leopoldov
14:00
Iskra Horné Orešany
OŠK Dolná Krupá
14:00
FC Kátlovce
Slavoj Boleráz
14:00
OŠK Zavar
ŠK Slávia Zeleneč
14:00
FK Krakovany
SFC Kopánka
14:00
12. kolo (1.11.2014)
domáci
hostia
čas
poznámka
Vinohradník Suchá n/P
SFC Kopánka
13:30
ŠK Slávia Zeleneč
FK Krakovany
13:30
Slavoj Boleráz
OŠK Zavar
13:30
OŠK Dolná Krupá
FC Kátlovce
13:30
MTK Leopoldov
Iskra Horné Orešany
13:30
OŠK Dubovany
ŠK Modranka
13:30
Družstevník V. Kostoľany
Družstevník Trakovice
13:30
92
13. kolo (8.11.2014)
domáci
hostia
čas
poznámka
Družstevník Trakovice
Vinohradník Suchá n/P
13:30
ŠK Modranka
Družstevník V. Kostoľany
13:30
Iskra Horné Orešany
OŠK Dubovany
13:30
FC Kátlovce
MTK Leopoldov
13:30
OŠK Zavar
OŠK Dolná Krupá
13:30
FK Krakovany
Slavoj Boleráz
13:30
SFC Kopánka
ŠK Slávia Zeleneč
13:30
hostia
čas
poznámka
Vinohradník Suchá n/P
ŠK Slávia Zeleneč
15:00
SFC Kopánka
Slavoj Boleráz
15:00
FK Krakovany
OŠK Dolná Krupá
15:00
OŠK Zavar
MTK Leopoldov
15:00
FC Kátlovce
OŠK Dubovany
15:00
Iskra Horné Orešany
Družstevník V. Kostoľany
15:00
ŠK Modranka
Družstevník Trakovice
15:00
14. kolo (21.3.2015)
domáci
15. kolo (28.3.2015)
domáci
hostia
čas
poznámka
ŠK Modranka
Vinohradník Suchá n/P
15:00
Družstevník Trakovice
Iskra Horné Orešany
15:00
Družstevník V. Kostoľany
FC Kátlovce
15:00
OŠK Dubovany
OŠK Zavar
15:00
MTK Leopoldov
FK Krakovany
15:00
OŠK Dolná Krupá
SFC Kopánka
15:00
Slavoj Boleráz
ŠK Slávia Zeleneč
15:00
hostia
čas
poznámka
Vinohradník Suchá n/P
Slavoj Boleráz
15:30
ŠK Slávia Zeleneč
OŠK Dolná Krupá
15:30
SFC Kopánka
MTK Leopoldov
15:30
FK Krakovany
OŠK Dubovany
15:30
16. kolo (4.4.2015)
domáci
93
OŠK Zavar
Družstevník V. Kostoľany
15:30
FC Kátlovce
Družstevník Trakovice
15:30
Iskra Horné Orešany
ŠK Modranka
15:30
čas
poznámka
17. kolo (11.4.2015)
domáci
hostia
Iskra Horné Orešany
Vinohradník Suchá n/P
15:30
ŠK Modranka
FC Kátlovce
15:30
Družstevník Trakovice
OŠK Zavar
15:30
Družstevník V. Kostoľany
FK Krakovany
15:30
OŠK Dubovany
SFC Kopánka
15:30
MTK Leopoldov
ŠK Slávia Zeleneč
15:30
OŠK Dolná Krupá
Slavoj Boleráz
15:30
18. kolo (18.4.2015)
domáci
hostia
čas
poznámka
Vinohradník Suchá n/P
OŠK Dolná Krupá
16:00
Slavoj Boleráz
MTK Leopoldov
16:00
ŠK Slávia Zeleneč
OŠK Dubovany
16:00
SFC Kopánka
Družstevník V. Kostoľany
16:00
FK Krakovany
Družstevník Trakovice
16:00
OŠK Zavar
ŠK Modranka
16:00
FC Kátlovce
Iskra Horné Orešany
16:00
19. kolo (25.4.2015)
domáci
hostia
čas
poznámka
FC Kátlovce
Vinohradník Suchá n/P
16:00
Iskra Horné Orešany
OŠK Zavar
16:00
ŠK Modranka
FK Krakovany
16:00
Družstevník Trakovice
SFC Kopánka
16:00
Družstevník V. Kostoľany
ŠK Slávia Zeleneč
16:00
OŠK Dubovany
Slavoj Boleráz
16:00
MTK Leopoldov
OŠK Dolná Krupá
16:00
94
20. kolo (2.5.2015)
domáci
hostia
čas
poznámka
Vinohradník Suchá n/P
MTK Leopoldov
16:30
OŠK Dolná Krupá
OŠK Dubovany
16:30
Slavoj Boleráz
Družstevník V. Kostoľany
16:30
ŠK Slávia Zeleneč
Družstevník Trakovice
16:30
SFC Kopánka
ŠK Modranka
16:30
FK Krakovany
Iskra Horné Orešany
16:30
OŠK Zavar
FC Kátlovce
16:30
čas
poznámka
21. kolo (9.5.2015)
domáci
hostia
OŠK Zavar
Vinohradník Suchá n/P
16:30
FC Kátlovce
FK Krakovany
16:30
Iskra Horné Orešany
SFC Kopánka
16:30
ŠK Modranka
ŠK Slávia Zeleneč
16:30
Družstevník Trakovice
Slavoj Boleráz
16:30
Družstevník V. Kostoľany
OŠK Dolná Krupá
16:30
OŠK Dubovany
MTK Leopoldov
16:30
22. kolo (16.5.2015)
domáci
hostia
čas
poznámka
Vinohradník Suchá n/P
OŠK Dubovany
17:00
MTK Leopoldov
Družstevník V. Kostoľany
17:00
OŠK Dolná Krupá
Družstevník Trakovice
17:00
Slavoj Boleráz
ŠK Modranka
17:00
ŠK Slávia Zeleneč
Iskra Horné Orešany
17:00
SFC Kopánka
FC Kátlovce
17:00
FK Krakovany
OŠK Zavar
17:00
čas
poznámka
23. kolo (23.5.2015)
domáci
hostia
FK Krakovany
Vinohradník Suchá n/P
17:00
OŠK Zavar
SFC Kopánka
17:00
FC Kátlovce
ŠK Slávia Zeleneč
17:00
Iskra Horné Orešany
Slavoj Boleráz
17:00
95
ŠK Modranka
OŠK Dolná Krupá
17:00
Družstevník Trakovice
MTK Leopoldov
17:00
Družstevník V. Kostoľany
OŠK Dubovany
17:00
24. kolo (30.5.2015)
domáci
hostia
čas
poznámka
Vinohradník Suchá n/P
Družstevník V. Kostoľany
17:00
OŠK Dubovany
Družstevník Trakovice
17:00
MTK Leopoldov
ŠK Modranka
17:00
OŠK Dolná Krupá
Iskra Horné Orešany
17:00
Slavoj Boleráz
FC Kátlovce
17:00
ŠK Slávia Zeleneč
OŠK Zavar
17:00
SFC Kopánka
FK Krakovany
17:00
25. kolo (6.6.2015)
domáci
hostia
čas
poznámka
SFC Kopánka
Vinohradník Suchá n/P
17:00
FK Krakovany
ŠK Slávia Zeleneč
17:00
OŠK Zavar
Slavoj Boleráz
17:00
FC Kátlovce
OŠK Dolná Krupá
17:00
Iskra Horné Orešany
MTK Leopoldov
17:00
ŠK Modranka
OŠK Dubovany
17:00
Družstevník Trakovice
Družstevník V. Kostoľany
17:00
26. kolo (13.6.2015)
domáci
hostia
čas
poznámka
Vinohradník Suchá n/P
Družstevník Trakovice
17:00
Družstevník V. Kostoľany
ŠK Modranka
17:00
OŠK Dubovany
Iskra Horné Orešany
17:00
MTK Leopoldov
FC Kátlovce
17:00
OŠK Dolná Krupá
OŠK Zavar
17:00
Slavoj Boleráz
FK Krakovany
17:00
ŠK Slávia Zeleneč
SFC Kopánka
17:00
96
OBLASTNÁ SÚŤAŽ
SKUPINA A
ŽIACI
Sezóna - 2014/2015
Los Názov klubu
1
Križovany n/D
2
Dolné Orešany
3
OFK Bučany
4
Spartak Trnava B
5
Družstevník Dechtice
6
Voľný los
7
Elastik Bohdanovce
8
Voľný los
9
ŠK Cífer
10
Družstevník Špačince
11
Biely Kostol
12
OŠK Smolenice
13
Rapid Hrnčiarovce
14
Družstevník Brestovany
1. kolo (16.8.2014)
domáci
hostia
čas
poznámka
Križovany n/D
Družstevník Brestovany
17:00
Dolné Orešany
Rapid Hrnčiarovce
17:00
OFK Bučany
OŠK Smolenice
17:00
Spartak Trnava B
Biely Kostol
17:00
Družstevník Dechtice
Družstevník Špačince
17:00
Voľný los
ŠK Cífer
17:00
Elastik Bohdanovce
Voľný los
17:00
2. kolo (23.8.2014)
domáci
hostia
čas
poznámka
Družstevník Brestovany
Voľný los
17:00
97
ŠK Cífer
Elastik Bohdanovce
17:00
Družstevník Špačince
Voľný los
17:00
Biely Kostol
Družstevník Dechtice
17:00
OŠK Smolenice
Spartak Trnava B
17:00
Rapid Hrnčiarovce
OFK Bučany
17:00
Križovany n/D
Dolné Orešany
17:00
3. kolo (30.8.2014)
domáci
hostia
čas
poznámka
Dolné Orešany
Družstevník Brestovany
17:00
OFK Bučany
Križovany n/D
17:00
Spartak Trnava B
Rapid Hrnčiarovce
17:00
Družstevník Dechtice
OŠK Smolenice
17:00
Voľný los
Biely Kostol
17:00
Elastik Bohdanovce
Družstevník Špačince
17:00
Voľný los
ŠK Cífer
17:00
4. kolo (6.9.2014)
domáci
hostia
čas
poznámka
Družstevník Brestovany
ŠK Cífer
16:00
Družstevník Špačince
Voľný los
16:00
Biely Kostol
Elastik Bohdanovce
16:00
OŠK Smolenice
Voľný los
16:00
Rapid Hrnčiarovce
Družstevník Dechtice
16:00
Križovany n/D
Spartak Trnava B
16:00
Dolné Orešany
OFK Bučany
16:00
5. kolo (13.9.2014)
domáci
hostia
čas
poznámka
OFK Bučany
Družstevník Brestovany
16:00
Spartak Trnava B
Dolné Orešany
16:00
Družstevník Dechtice
Križovany n/D
16:00
Voľný los
Rapid Hrnčiarovce
16:00
Elastik Bohdanovce
OŠK Smolenice
16:00
Voľný los
Biely Kostol
16:00
ŠK Cífer
Družstevník Špačince
16:00
98
6. kolo (20.9.2014)
domáci
hostia
čas
poznámka
Družstevník Brestovany
Družstevník Špačince
15:30
Biely Kostol
ŠK Cífer
15:30
OŠK Smolenice
Voľný los
15:30
Rapid Hrnčiarovce
Elastik Bohdanovce
15:30
Križovany n/D
Voľný los
15:30
Dolné Orešany
Družstevník Dechtice
15:30
OFK Bučany
Spartak Trnava B
15:30
čas
poznámka
7. kolo (27.9.2014)
domáci
hostia
Spartak Trnava B
Družstevník Brestovany
15:30
Družstevník Dechtice
OFK Bučany
15:30
Voľný los
Dolné Orešany
15:30
Elastik Bohdanovce
Križovany n/D
15:30
Voľný los
Rapid Hrnčiarovce
15:30
ŠK Cífer
OŠK Smolenice
15:30
Družstevník Špačince
Biely Kostol
15:30
8. kolo (4.10.2014)
domáci
hostia
čas
poznámka
Družstevník Brestovany
Biely Kostol
14:30
OŠK Smolenice
Družstevník Špačince
14:30
Rapid Hrnčiarovce
ŠK Cífer
14:30
Križovany n/D
Voľný los
14:30
Dolné Orešany
Elastik Bohdanovce
14:30
OFK Bučany
Voľný los
14:30
Spartak Trnava B
Družstevník Dechtice
14:30
poznámka
9. kolo ((11.10.2014)
domáci
hostia
čas
Družstevník Dechtice
Družstevník Brestovany
14:30
Voľný los
Spartak Trnava B
14:30
Elastik Bohdanovce
OFK Bučany
14:30
Voľný los
Dolné Orešany
14:30
99
ŠK Cífer
Križovany n/D
14:30
Družstevník Špačince
Rapid Hrnčiarovce
14:30
Biely Kostol
OŠK Smolenice
14:30
hostia
čas
poznámka
Družstevník Brestovany
OŠK Smolenice
14:00
Rapid Hrnčiarovce
Biely Kostol
14:00
Križovany n/D
Družstevník Špačince
14:00
Dolné Orešany
ŠK Cífer
14:00
OFK Bučany
Voľný los
14:00
Spartak Trnava B
Elastik Bohdanovce
14:00
Družstevník Dechtice
Voľný los
14:00
poznámka
10. kolo (18.10.2014)
domáci
11. kolo (25.10.2014)
domáci
hostia
čas
Voľný los
Družstevník Brestovany
14:00
Elastik Bohdanovce
Družstevník Dechtice
14:00
Voľný los
Spartak Trnava B
14:00
ŠK Cífer
OFK Bučany
14:00
Družstevník Špačince
Dolné Orešany
14:00
Biely Kostol
Križovany n/D
14:00
OŠK Smolenice
Rapid Hrnčiarovce
14:00
12. kolo (1.11.2014)
domáci
hostia
čas
poznámka
Družstevník Brestovany
Rapid Hrnčiarovce
13:30
Križovany n/D
OŠK Smolenice
13:30
Dolné Orešany
Biely Kostol
13:30
OFK Bučany
Družstevník Špačince
13:30
Spartak Trnava B
ŠK Cífer
13:30
Družstevník Dechtice
Voľný los
13:30
Voľný los
Elastik Bohdanovce
13:30
100
13. kolo (8.11.2014)
domáci
hostia
čas
poznámka
Elastik Bohdanovce
Družstevník Brestovany
13:30
Voľný los
Voľný los
13:30
ŠK Cífer
Družstevník Dechtice
13:30
Družstevník Špačince
Spartak Trnava B
13:30
Biely Kostol
OFK Bučany
13:30
OŠK Smolenice
Dolné Orešany
13:30
Rapid Hrnčiarovce
Križovany n/D
13:30
hostia
čas
poznámka
Družstevník Brestovany
Križovany n/D
15:00
Rapid Hrnčiarovce
Dolné Orešany
15:00
OŠK Smolenice
OFK Bučany
15:00
14. kolo (21.3.2015)
domáci
Biely Kostol
Spartak Trnava B
15:00
Družstevník Špačince
Družstevník Dechtice
15:00
ŠK Cífer
Voľný los
15:00
Voľný los
Elastik Bohdanovce
15:00
poznámka
15. kolo (28.3.2015)
domáci
hostia
čas
Voľný los
Družstevník Brestovany
15:00
Elastik Bohdanovce
ŠK Cífer
15:00
Voľný los
Družstevník Špačince
15:00
Družstevník Dechtice
Biely Kostol
15:00
Spartak Trnava B
OŠK Smolenice
15:00
OFK Bučany
Rapid Hrnčiarovce
15:00
Dolné Orešany
Križovany n/D
15:00
čas
poznámka
16. kolo (4.4.2015)
domáci
hostia
Družstevník Brestovany
Dolné Orešany
15:30
Križovany n/D
OFK Bučany
15:30
Rapid Hrnčiarovce
Spartak Trnava B
15:30
OŠK Smolenice
Družstevník Dechtice
15:30
101
Biely Kostol
Voľný los
15:30
Družstevník Špačince
Elastik Bohdanovce
15:30
ŠK Cífer
Voľný los
15:30
17. kolo (11.4.2015)
domáci
hostia
čas
poznámka
ŠK Cífer
Družstevník Brestovany
15:30
Voľný los
Družstevník Špačince
15:30
Elastik Bohdanovce
Biely Kostol
15:30
Voľný los
OŠK Smolenice
15:30
Družstevník Dechtice
Rapid Hrnčiarovce
15:30
Spartak Trnava B
Križovany n/D
15:30
OFK Bučany
Dolné Orešany
15:30
poznámka
18. kolo (18.4.2015)
domáci
hostia
čas
Družstevník Brestovany
OFK Bučany
16:00
Dolné Orešany
Spartak Trnava B
16:00
Križovany n/D
Družstevník Dechtice
16:00
Rapid Hrnčiarovce
Voľný los
16:00
OŠK Smolenice
Elastik Bohdanovce
16:00
Biely Kostol
Voľný los
16:00
Družstevník Špačince
ŠK Cífer
16:00
19. kolo (25.4.2015)
domáci
hostia
čas
poznámka
Družstevník Špačince
Družstevník Brestovany
16:00
ŠK Cífer
Biely Kostol
16:00
Voľný los
OŠK Smolenice
16:00
Elastik Bohdanovce
Rapid Hrnčiarovce
16:00
Voľný los
Križovany n/D
16:00
Družstevník Dechtice
Dolné Orešany
16:00
Spartak Trnava B
OFK Bučany
16:00
102
20. kolo (2.5.2015)
domáci
hostia
čas
poznámka
Družstevník Brestovany
Spartak Trnava B
16:30
OFK Bučany
Družstevník Dechtice
16:30
Dolné Orešany
Voľný los
16:30
Križovany n/D
Elastik Bohdanovce
16:30
Rapid Hrnčiarovce
Voľný los
16:30
OŠK Smolenice
ŠK Cífer
16:30
Biely Kostol
Družstevník Špačince
16:30
hostia
čas
poznámka
Biely Kostol
Družstevník Brestovany
16:30
Družstevník Špačince
OŠK Smolenice
16:30
ŠK Cífer
Rapid Hrnčiarovce
16:30
Voľný los
Križovany n/D
16:30
Elastik Bohdanovce
Dolné Orešany
16:30
Voľný los
OFK Bučany
16:30
Družstevník Dechtice
Spartak Trnava B
16:30
poznámka
21. kolo (9.5.2015)
domáci
22. kolo (16.5.2015)
domáci
hostia
čas
Družstevník Brestovany
Družstevník Dechtice
17:00
Spartak Trnava B
Voľný los
17:00
OFK Bučany
Elastik Bohdanovce
17:00
Dolné Orešany
Voľný los
17:00
Križovany n/D
ŠK Cífer
17:00
Rapid Hrnčiarovce
Družstevník Špačince
17:00
OŠK Smolenice
Biely Kostol
17:00
23. kolo (23.5.2015)
domáci
hostia
čas
OŠK Smolenice
Družstevník Brestovany
17:00
Biely Kostol
Rapid Hrnčiarovce
17:00
Družstevník Špačince
Križovany n/D
17:00
ŠK Cífer
Dolné Orešany
17:00
103
poznámka
Voľný los
OFK Bučany
17:00
Elastik Bohdanovce
Spartak Trnava B
17:00
Voľný los
Družstevník Dechtice
17:00
24. kolo (30.5.2015)
domáci
hostia
čas
poznámka
Družstevník Brestovany
Voľný los
17:00
Družstevník Dechtice
Elastik Bohdanovce
17:00
Spartak Trnava B
Voľný los
17:00
OFK Bučany
ŠK Cífer
17:00
Dolné Orešany
Družstevník Špačince
17:00
Križovany n/D
Biely Kostol
17:00
Rapid Hrnčiarovce
OŠK Smolenice
17:00
poznámka
25. kolo ((6.6.2015)
domáci
hostia
čas
Rapid Hrnčiarovce
Družstevník Brestovany
17:00
OŠK Smolenice
Križovany n/D
17:00
Biely Kostol
Dolné Orešany
17:00
Družstevník Špačince
OFK Bučany
17:00
ŠK Cífer
Spartak Trnava B
17:00
Voľný los
Družstevník Dechtice
17:00
Elastik Bohdanovce
Voľný los
17:00
26. kolo (13.6.2015)
domáci
hostia
čas
poznámka
Družstevník Brestovany
Elastik Bohdanovce
17:00
Voľný los
Voľný los
17:00
Družstevník Dechtice
ŠK Cífer
17:00
Spartak Trnava B
Družstevník Špačince
17:00
OFK Bučany
Biely Kostol
17:00
Dolné Orešany
OŠK Smolenice
17:00
Križovany n/D
Rapid Hrnčiarovce
17:00
104
OBLASTNÁ SÚŤAŽ
SKUPINA B
ŽIACI
Sezóna - 2014/2015
Los Názov klubu
1
TJ Madunice
2
OFK Malženice
3
OTJ Banka
4
Voľný los
5
Klas D. Trhovište
6
TJ Bojničky
7
OFK Drahovce
8
Slovan V. Orvište
9
Družstevník D. Lopašov
10
Družstevník Chtelnica
11
FK Šulekovo
12
Slovan Červeník
13
OŠK Kľačany
14
OŠK Prašník
1. kolo (16.8.2014)
domáci
hostia
čas
TJ Madunice
OŠK Prašník
17:00
OFK Malženice
OŠK Kľačany
17:00
OTJ Banka
Slovan Červeník
17:00
Voľný los
FK Šulekovo
17:00
Klas D. Trhovište
Družstevník Chtelnica
17:00
TJ Bojničky
Družstevník D. Lopašov
17:00
OFK Drahovce
Slovan V. Orvište
17:00
105
poznámka
2. kolo (23.8.2014)
domáci
hostia
čas
poznámka
OŠK Prašník
Slovan V. Orvište
17:00
Družstevník D. Lopašov
OFK Drahovce
17:00
Družstevník Chtelnica
TJ Bojničky
17:00
FK Šulekovo
Klas D. Trhovište
17:00
Slovan Červeník
Voľný los
17:00
OŠK Kľačany
OTJ Banka
17:00
TJ Madunice
OFK Malženice
17:00
čas
poznámka
3. kolo (30.8.2014)
domáci
hostia
OFK Malženice
OŠK Prašník
17:00
OTJ Banka
TJ Madunice
17:00
Voľný los
OŠK Kľačany
17:00
Klas D. Trhovište
Slovan Červeník
17:00
TJ Bojničky
FK Šulekovo
17:00
OFK Drahovce
Družstevník Chtelnica
17:00
Slovan V. Orvište
Družstevník D. Lopašov
17:00
4. kolo (6.9.2014)
domáci
hostia
čas
poznámka
OŠK Prašník
Družstevník D. Lopašov
16:00
Družstevník Chtelnica
Slovan V. Orvište
16:00
FK Šulekovo
OFK Drahovce
16:00
Slovan Červeník
TJ Bojničky
16:00
OŠK Kľačany
Klas D. Trhovište
16:00
TJ Madunice
Voľný los
16:00
OFK Malženice
OTJ Banka
16:00
5. kolo (13.9.2014)
domáci
hostia
čas
poznámka
OTJ Banka
OŠK Prašník
16:00
Voľný los
OFK Malženice
16:00
Klas D. Trhovište
TJ Madunice
16:00
TJ Bojničky
OŠK Kľačany
16:00
106
OFK Drahovce
Slovan Červeník
16:00
Slovan V. Orvište
Družstevník D. Lopašov
FK Šulekovo
16:00
Družstevník Chtelnica
16:00
čas
poznámka
6. kolo (20.9.2014)
domáci
hostia
OŠK Prašník
Družstevník Chtelnica
15:30
FK Šulekovo
Družstevník D. Lopašov
15:30
Slovan Červeník
Slovan V. Orvište
15:30
OŠK Kľačany
OFK Drahovce
15:30
TJ Madunice
TJ Bojničky
15:30
OFK Malženice
Klas D. Trhovište
15:30
OTJ Banka
Voľný los
15:30
poznámka
7. kolo (27.9.2014)
domáci
hostia
čas
Voľný los
OŠK Prašník
15:30
Klas D. Trhovište
OTJ Banka
15:30
TJ Bojničky
OFK Malženice
15:30
OFK Drahovce
TJ Madunice
15:30
Slovan V. Orvište
OŠK Kľačany
15:30
Družstevník D. Lopašov
Slovan Červeník
15:30
Družstevník Chtelnica
FK Šulekovo
15:30
8. kolo (4.10.2014)
domáci
hostia
čas
poznámka
OŠK Prašník
FK Šulekovo
14:30
Slovan Červeník
Družstevník Chtelnica
14:30
OŠK Kľačany
Družstevník D. Lopašov
14:30
TJ Madunice
Slovan V. Orvište
14:30
OFK Malženice
OFK Drahovce
14:30
OTJ Banka
TJ Bojničky
14:30
Voľný los
Klas D. Trhovište
14:30
107
9. kolo (11.10.2014)
domáci
hostia
čas
poznámka
Klas D. Trhovište
OŠK Prašník
14:30
TJ Bojničky
Voľný los
14:30
OFK Drahovce
OTJ Banka
14:30
Slovan V. Orvište
OFK Malženice
14:30
Družstevník D. Lopašov
TJ Madunice
14:30
Družstevník Chtelnica
OŠK Kľačany
14:30
FK Šulekovo
Slovan Červeník
14:30
hostia
čas
poznámka
OŠK Prašník
Slovan Červeník
14:00
OŠK Kľačany
FK Šulekovo
14:00
TJ Madunice
Družstevník Chtelnica
14:00
10. kolo (18.10.2014)
domáci
OFK Malženice
Družstevník D. Lopašov
14:00
OTJ Banka
Slovan V. Orvište
14:00
Voľný los
OFK Drahovce
14:00
Klas D. Trhovište
TJ Bojničky
14:00
11. kolo (25.10.2014)
domáci
hostia
čas
poznámka
TJ Bojničky
OŠK Prašník
14:00
OFK Drahovce
Klas D. Trhovište
14:00
Slovan V. Orvište
Voľný los
14:00
Družstevník D. Lopašov
OTJ Banka
14:00
Družstevník Chtelnica
OFK Malženice
14:00
FK Šulekovo
TJ Madunice
14:00
Slovan Červeník
OŠK Kľačany
14:00
12. kolo (1.11.2014)
domáci
hostia
čas
poznámka
OŠK Prašník
OŠK Kľačany
13:30
TJ Madunice
Slovan Červeník
13:30
OFK Malženice
FK Šulekovo
13:30
OTJ Banka
Družstevník Chtelnica
13:30
108
Voľný los
Družstevník D. Lopašov
13:30
Klas D. Trhovište
Slovan V. Orvište
13:30
TJ Bojničky
OFK Drahovce
13:30
13. kolo (8.11.2014)
domáci
hostia
čas
poznámka
OFK Drahovce
OŠK Prašník
13:30
Slovan V. Orvište
TJ Bojničky
13:30
Družstevník D. Lopašov
Klas D. Trhovište
13:30
Družstevník Chtelnica
Voľný los
13:30
FK Šulekovo
OTJ Banka
13:30
Slovan Červeník
OFK Malženice
13:30
OŠK Kľačany
TJ Madunice
13:30
čas
poznámka
14. kolo (21.3.2015)
domáci
hostia
OŠK Prašník
TJ Madunice
15:00
OŠK Kľačany
OFK Malženice
15:00
Slovan Červeník
OTJ Banka
15:00
FK Šulekovo
Voľný los
15:00
Družstevník Chtelnica
Klas D. Trhovište
15:00
OŠK Kľačany
OTJ Banka
15:00
TJ Bojničky
FK Šulekovo
15:00
15. kolo (28.3.2015)
domáci
hostia
čas
poznámka
Slovan V. Orvište
OŠK Prašník
15:00
OFK Drahovce
Družstevník D. Lopašov
15:00
TJ Bojničky
Družstevník Chtelnica
15:00
Klas D. Trhovište
FK Šulekovo
15:00
Voľný los
Slovan Červeník
15:00
OTJ Banka
OŠK Kľačany
15:00
OFK Malženice
TJ Madunice
15:00
16. kolo (4.4.2015)
domáci
hostia
čas
poznámka
OŠK Prašník
OFK Malženice
15:30
109
TJ Madunice
OTJ Banka
15:30
OŠK Kľačany
Voľný los
15:30
Slovan Červeník
Klas D. Trhovište
15:30
FK Šulekovo
TJ Bojničky
15:30
Družstevník Chtelnica
OFK Drahovce
15:30
Družstevník D. Lopašov
Slovan V. Orvište
15:30
17. kolo (11.4.2015)
domáci
hostia
čas
poznámka
Družstevník D. Lopašov
OŠK Prašník
15:30
Slovan V. Orvište
Družstevník Chtelnica
15:30
OFK Drahovce
FK Šulekovo
15:30
TJ Bojničky
Slovan Červeník
15:30
Klas D. Trhovište
OŠK Kľačany
15:30
Voľný los
TJ Madunice
15:30
OTJ Banka
OFK Malženice
15:30
18. kolo (18.4.2015)
domáci
hostia
čas
poznámka
OŠK Prašník
OTJ Banka
16:00
OFK Malženice
Voľný los
16:00
TJ Madunice
Klas D. Trhovište
16:00
OŠK Kľačany
TJ Bojničky
16:00
Slovan Červeník
OFK Drahovce
16:00
FK Šulekovo
Slovan V. Orvište
16:00
Družstevník Chtelnica
Družstevník D. Lopašov
16:00
19. kolo (25.4.2015)
domáci
hostia
čas
poznámka
Družstevník Chtelnica
OŠK Prašník
16:00
Družstevník D. Lopašov
FK Šulekovo
16:00
Slovan V. Orvište
Slovan Červeník
16:00
OFK Drahovce
OŠK Kľačany
16:00
TJ Bojničky
TJ Madunice
16:00
Klas D. Trhovište
OFK Malženice
16:00
Voľný los
OTJ Banka
16:00
110
20. kolo (2.5.2015)
domáci
hostia
čas
poznámka
OŠK Prašník
Voľný los
16:30
OTJ Banka
Klas D. Trhovište
16:30
OFK Malženice
TJ Bojničky
16:30
TJ Madunice
OFK Drahovce
16:30
OŠK Kľačany
Slovan V. Orvište
16:30
Slovan Červeník
Družstevník D. Lopašov
16:30
FK Šulekovo
Družstevník Chtelnica
16:30
čas
poznámka
21. kolo (9.5.2015)
domáci
hostia
FK Šulekovo
OŠK Prašník
16:30
Družstevník Chtelnica
Slovan Červeník
16:30
Družstevník D. Lopašov
OŠK Kľačany
16:30
Slovan V. Orvište
TJ Madunice
16:30
OFK Drahovce
OFK Malženice
16:30
TJ Bojničky
OTJ Banka
16:30
Klas D. Trhovište
Voľný los
16:30
22. kolo (16.5.2015)
domáci
hostia
čas
poznámka
OŠK Prašník
Klas D. Trhovište
17:00
Voľný los
TJ Bojničky
17:00
OTJ Banka
OFK Drahovce
17:00
OFK Malženice
Slovan V. Orvište
17:00
TJ Madunice
Družstevník D. Lopašov
17:00
OŠK Kľačany
Družstevník Chtelnica
17:00
Slovan Červeník
FK Šulekovo
17:00
23. kolo (23.5.2015)
domáci
hostia
čas
poznámka
Slovan Červeník
OŠK Prašník
17:00
FK Šulekovo
OŠK Kľačany
17:00
Družstevník Chtelnica
TJ Madunice
17:00
Družstevník D. Lopašov
OFK Malženice
17:00
111
Slovan V. Orvište
OTJ Banka
17:00
OFK Drahovce
Voľný los
17:00
TJ Bojničky
Klas D. Trhovište
17:00
poznámka
24. kolo (30.5.2015)
domáci
hostia
čas
OŠK Prašník
TJ Bojničky
17:00
Klas D. Trhovište
OFK Drahovce
17:00
Voľný los
Slovan V. Orvište
17:00
OTJ Banka
Družstevník D. Lopašov
17:00
OFK Malženice
Družstevník Chtelnica
17:00
TJ Madunice
FK Šulekovo
17:00
OŠK Kľačany
Slovan Červeník
17:00
25. kolo (6.6.2015)
domáci
hostia
čas
poznámka
OŠK Kľačany
OŠK Prašník
17:00
Slovan Červeník
TJ Madunice
17:00
FK Šulekovo
OFK Malženice
17:00
Družstevník Chtelnica
OTJ Banka
17:00
Družstevník D. Lopašov
Voľný los
17:00
Slovan V. Orvište
Klas D. Trhovište
17:00
OFK Drahovce
TJ Bojničky
17:00
26. kolo (13.6.2015)
domáci
hostia
čas
poznámka
OŠK Prašník
OFK Drahovce
17:00
TJ Bojničky
Slovan V. Orvište
17:00
Klas D. Trhovište
Družstevník D. Lopašov
17:00
Voľný los
Družstevník Chtelnica
17:00
OTJ Banka
FK Šulekovo
17:00
OFK Malženice
Slovan Červeník
17:00
TJ Madunice
OŠK Kľačany
17:00
112
SKUPINA A
PRÍPRAVKA
Sezóna - 2014/2015
Los Názov klubu
1
OŠK Križovany n/D
2
ŠK Slávia Zeleneč
3
MTK Leopoldov
4
OFK Bučany
5
Družstevník Voderady
6
OFK Majcichov
7
ŠK Modranka
8
ŠK Cífer
9
ŠK Šúrovce
10
OŠK Zavar
11
Voľný los
12
Družstevník Brestovany
1. kolo (16.8.2014))
domáci
hostia
čas
poznámka
OŠK Križovany n/D
Družstevník Brestovany
10:30
ŠK Slávia Zeleneč
Voľný los
10:30
MTK Leopoldov
OŠK Zavar
10:30
OFK Bučany
ŠK Šúrovce
10:30
Družstevník Voderady
ŠK Cífer
10:30
OFK Majcichov
ŠK Modranka
10:30
čas
poznámka
2. kolo (23.8.2014)
domáci
hostia
Družstevník Brestovany
ŠK Modranka
10:30
ŠK Cífer
OFK Majcichov
10:30
ŠK Šúrovce
Družstevník Voderady
10:30
OŠK Zavar
OFK Bučany
10:30
Voľný los
MTK Leopoldov
10:30
OŠK Križovany n/D
ŠK Slávia Zeleneč
10:30
113
3. kolo (30.8.2014)
domáci
hostia
čas
ŠK Slávia Zeleneč
Družstevník Brestovany
10:30
poznámka
MTK Leopoldov
OŠK Križovany n/D
10:30
OFK Bučany
Voľný los
10:30
Družstevník Voderady
OŠK Zavar
10:30
OFK Majcichov
ŠK Šúrovce
10:30
ŠK Modranka
ŠK Cífer
10:30
poznámka
4. kolo (6.9.2014)
domáci
hostia
čas
Družstevník Brestovany
ŠK Cífer
10:30
ŠK Šúrovce
ŠK Modranka
10:30
OŠK Zavar
OFK Majcichov
10:30
Voľný los
Družstevník Voderady
10:30
OŠK Križovany n/D
OFK Bučany
10:30
ŠK Slávia Zeleneč
MTK Leopoldov
10:30
čas
poznámka
5. kolo (13.9.2014)
domáci
hostia
MTK Leopoldov
Družstevník Brestovany
10:30
OFK Bučany
ŠK Slávia Zeleneč
10:30
Družstevník Voderady
OŠK Križovany n/D
10:30
OFK Majcichov
Voľný los
10:30
ŠK Modranka
OŠK Zavar
10:30
ŠK Cífer
ŠK Šúrovce
10:30
poznámka
6. kolo (20.9.2014)
domáci
hostia
čas
Družstevník Brestovany
ŠK Šúrovce
10:30
OŠK Zavar
ŠK Cífer
10:30
Voľný los
ŠK Modranka
10:30
OŠK Križovany n/D
OFK Majcichov
10:30
ŠK Slávia Zeleneč
Družstevník Voderady
10:30
MTK Leopoldov
OFK Bučany
10:30
114
7. kolo (27.9.2014)
domáci
hostia
čas
OFK Bučany
Družstevník Brestovany
10:30
poznámka
Družstevník Voderady
MTK Leopoldov
10:30
OFK Majcichov
ŠK Slávia Zeleneč
10:30
ŠK Modranka
OŠK Križovany n/D
10:30
ŠK Cífer
Voľný los
10:30
ŠK Šúrovce
OŠK Zavar
10:30
poznámka
8. kolo (4.10.2014)
domáci
hostia
čas
Družstevník Brestovany
OŠK Zavar
10:30
Voľný los
ŠK Šúrovce
10:30
OŠK Križovany n/D
ŠK Cífer
10:30
ŠK Slávia Zeleneč
ŠK Modranka
10:30
MTK Leopoldov
OFK Majcichov
10:30
OFK Bučany
Družstevník Voderady
10:30
čas
poznámka
9. kolo (11.10.2014)
domáci
hostia
Družstevník Voderady
Družstevník Brestovany
10:30
OFK Majcichov
OFK Bučany
10:30
ŠK Modranka
MTK Leopoldov
10:30
ŠK Cífer
ŠK Slávia Zeleneč
10:30
ŠK Šúrovce
OŠK Križovany n/D
10:30
OŠK Zavar
Voľný los
10:30
poznámka
10. kolo (18.10.2014)
domáci
hostia
čas
Družstevník Brestovany
Voľný los
10:30
OŠK Križovany n/D
OŠK Zavar
10:30
ŠK Slávia Zeleneč
ŠK Šúrovce
10:30
MTK Leopoldov
ŠK Cífer
10:30
OFK Bučany
ŠK Modranka
10:30
Družstevník Voderady
OFK Majcichov
10:30
115
11. kolo (25.10.2014)
domáci
hostia
čas
OFK Majcichov
Družstevník Brestovany
10:30
poznámka
ŠK Modranka
Družstevník Voderady
10:30
ŠK Cífer
OFK Bučany
10:30
ŠK Šúrovce
MTK Leopoldov
10:30
OŠK Zavar
ŠK Slávia Zeleneč
10:30
Voľný los
OŠK Križovany n/D
10:30
poznámka
12. kolo (4.4.2015)
domáci
hostia
čas
Družstevník Brestovany
OŠK Križovany n/D
10:30
Voľný los
ŠK Slávia Zeleneč
10:30
OŠK Zavar
MTK Leopoldov
10:30
ŠK Šúrovce
OFK Bučany
10:30
ŠK Cífer
Družstevník Voderady
10:30
ŠK Modranka
OFK Majcichov
10:30
čas
poznámka
13. kolo (11.4.2015)
domáci
hostia
ŠK Modranka
Družstevník Brestovany
10:30
OFK Majcichov
ŠK Cífer
10:30
Družstevník Voderady
ŠK Šúrovce
10:30
OFK Bučany
OŠK Zavar
10:30
MTK Leopoldov
Voľný los
10:30
ŠK Slávia Zeleneč
OŠK Križovany n/D
10:30
poznámka
14. kolo (18.4.2015)
domáci
hostia
čas
Družstevník Brestovany
ŠK Slávia Zeleneč
10:30
OŠK Križovany n/D
MTK Leopoldov
10:30
Voľný los
OFK Bučany
10:30
OŠK Zavar
Družstevník Voderady
10:30
ŠK Šúrovce
OFK Majcichov
10:30
ŠK Cífer
ŠK Modranka
10:30
116
15. kolo (25.4.2015)
domáci
hostia
čas
ŠK Cífer
Družstevník Brestovany
10:30
poznámka
ŠK Modranka
ŠK Šúrovce
10:30
OFK Majcichov
OŠK Zavar
10:30
Družstevník Voderady
Voľný los
10:30
OFK Bučany
OŠK Križovany n/D
10:30
MTK Leopoldov
ŠK Slávia Zeleneč
10:30
poznámka
16. kolo (2.5.2015)
domáci
hostia
čas
Družstevník Brestovany
MTK Leopoldov
10:30
ŠK Slávia Zeleneč
OFK Bučany
10:30
OŠK Križovany n/D
Družstevník Voderady
10:30
Voľný los
OFK Majcichov
10:30
OŠK Zavar
ŠK Modranka
10:30
ŠK Šúrovce
ŠK Cífer
10:30
čas
poznámka
17. kolo (9.5.2015)
domáci
hostia
ŠK Šúrovce
Družstevník Brestovany
10:30
ŠK Cífer
OŠK Zavar
10:30
ŠK Modranka
Voľný los
10:30
OFK Majcichov
OŠK Križovany n/D
10:30
Družstevník Voderady
ŠK Slávia Zeleneč
10:30
OFK Bučany
MTK Leopoldov
10:30
poznámka
18. kolo (16.5.2015)
domáci
hostia
čas
Družstevník Brestovany
OFK Bučany
10:30
MTK Leopoldov
Družstevník Voderady
10:30
ŠK Slávia Zeleneč
OFK Majcichov
10:30
OŠK Križovany n/D
ŠK Modranka
10:30
Voľný los
ŠK Cífer
10:30
OŠK Zavar
ŠK Šúrovce
10:30
117
19. kolo (23.5.2015)
domáci
hostia
čas
OŠK Zavar
Družstevník Brestovany
10:30
poznámka
ŠK Šúrovce
Voľný los
10:30
ŠK Cífer
OŠK Križovany n/D
10:30
ŠK Modranka
ŠK Slávia Zeleneč
10:30
OFK Majcichov
MTK Leopoldov
10:30
Družstevník Voderady
OFK Bučany
10:30
poznámka
20. kolo (30.5.2015)
domáci
hostia
čas
Družstevník Brestovany
Družstevník Voderady
10:30
OFK Bučany
OFK Majcichov
10:30
MTK Leopoldov
ŠK Modranka
10:30
ŠK Slávia Zeleneč
ŠK Cífer
10:30
OŠK Križovany n/D
ŠK Šúrovce
10:30
Voľný los
OŠK Zavar
10:30
čas
poznámka
21. kolo (6.6.2015)
domáci
hostia
Voľný los
Družstevník Brestovany
10:30
OŠK Zavar
OŠK Križovany n/D
10:30
ŠK Šúrovce
ŠK Slávia Zeleneč
10:30
ŠK Cífer
MTK Leopoldov
10:30
ŠK Modranka
OFK Bučany
10:30
OFK Majcichov
Družstevník Voderady
10:30
poznámka
22. kolo (13.6.2015)
domáci
hostia
čas
Družstevník Brestovany
OFK Majcichov
10:30
Družstevník Voderady
ŠK Modranka
10:30
OFK Bučany
ŠK Cífer
10:30
MTK Leopoldov
ŠK Šúrovce
10:30
ŠK Slávia Zeleneč
OŠK Zavar
10:30
OŠK Križovany n/D
Voľný los
10:30
118
SKUPINA B
PRÍPRAVKA
Sezóna - 2014/2015
Los Názov klubu
1
Sokol D. Orešany
2
Slavoj Boleráz
3
ŠK Dobrá Voda
4
Družstevník H. Krupá
5
Družstevník Zvončín
6
Vinohradník Suchá n/P
7
Voľný los
8
ŠK Blava J. Bohunice
9
Voľný los
10
OŠK Smolenice
11
Družstevník Ružindol
12
SFC Kopánka
1. kolo (16.8.2014)
domáci
hostia
čas
Sokol D. Orešany
SFC Kopánka
10:30
Slavoj Boleráz
Družstevník Ružindol
10:30
ŠK Dobrá Voda
OŠK Smolenice
10:30
Družstevník H. Krupá
Voľný los
10:30
Družstevník Zvončín
ŠK Blava J. Bohunice
10:30
Vinohradník Suchá n/P
Voľný los
10:30
poznámka
2. kolo (23.8.2014)
domáci
hostia
čas
SFC Kopánka
Voľný los
10:30
ŠK Blava J. Bohunice
Vinohradník Suchá n/P
10:30
Voľný los
Družstevník Zvončín
10:30
OŠK Smolenice
Družstevník H. Krupá
10:30
Družstevník Ružindol
ŠK Dobrá Voda
10:30
Sokol D. Orešany
Slavoj Boleráz
10:30
119
poznámka
3. kolo (30.8.2014)
domáci
hostia
čas
Slavoj Boleráz
SFC Kopánka
10:30
ŠK Dobrá Voda
Sokol D. Orešany
10:30
Družstevník H. Krupá
Družstevník Ružindol
10:30
Družstevník Zvončín
OŠK Smolenice
10:30
Vinohradník Suchá n/P
Voľný los
10:30
Voľný los
ŠK Blava J. Bohunice
10:30
poznámka
4. kolo (6.9.2014)
domáci
hostia
čas
SFC Kopánka
ŠK Blava J. Bohunice
10:30
Voľný los
Voľný los
10:30
OŠK Smolenice
Vinohradník Suchá n/P
10:30
Družstevník Ružindol
Družstevník Zvončín
10:30
Sokol D. Orešany
Družstevník H. Krupá
10:30
Slavoj Boleráz
ŠK Dobrá Voda
10:30
poznámka
5. kolo (13.9.2014)
domáci
hostia
čas
ŠK Dobrá Voda
SFC Kopánka
10:30
Družstevník H. Krupá
Slavoj Boleráz
10:30
Družstevník Zvončín
Sokol D. Orešany
10:30
Vinohradník Suchá n/P
Družstevník Ružindol
10:30
Voľný los
OŠK Smolenice
10:30
ŠK Blava J. Bohunice
Voľný los
10:30
poznámka
6. kolo (20.9.2014)
domáci
hostia
čas
SFC Kopánka
Voľný los
10:30
OŠK Smolenice
ŠK Blava J. Bohunice
10:30
Družstevník Ružindol
Voľný los
10:30
Sokol D. Orešany
Vinohradník Suchá n/P
10:30
Slavoj Boleráz
Družstevník Zvončín
10:30
ŠK Dobrá Voda
Družstevník H. Krupá
10:30
120
poznámka
7. kolo (27.9.2014)
domáci
hostia
čas
Družstevník H. Krupá
SFC Kopánka
10:30
Družstevník Zvončín
ŠK Dobrá Voda
10:30
Vinohradník Suchá n/P
Slavoj Boleráz
10:30
Voľný los
Sokol D. Orešany
10:30
ŠK Blava J. Bohunice
Družstevník Ružindol
10:30
Voľný los
OŠK Smolenice
10:30
poznámka
8. kolo (4.10.2014)
domáci
hostia
čas
SFC Kopánka
OŠK Smolenice
10:30
Družstevník Ružindol
Voľný los
10:30
Sokol D. Orešany
ŠK Blava J. Bohunice
10:30
Slavoj Boleráz
Voľný los
10:30
ŠK Dobrá Voda
Vinohradník Suchá n/P
10:30
Družstevník H. Krupá
Družstevník Zvončín
10:30
poznámka
9. kolo (11.10.2014)
domáci
hostia
čas
Družstevník Zvončín
SFC Kopánka
10:30
Vinohradník Suchá n/P
Družstevník H. Krupá
10:30
Voľný los
ŠK Dobrá Voda
10:30
ŠK Blava J. Bohunice
Slavoj Boleráz
10:30
Voľný los
Sokol D. Orešany
10:30
OŠK Smolenice
Družstevník Ružindol
10:30
poznámka
10. kolo (18.10.2014)
domáci
hostia
čas
SFC Kopánka
Družstevník Ružindol
10:30
Sokol D. Orešany
OŠK Smolenice
10:30
Slavoj Boleráz
Voľný los
10:30
ŠK Dobrá Voda
ŠK Blava J. Bohunice
10:30
Družstevník H. Krupá
Voľný los
10:30
Družstevník Zvončín
Vinohradník Suchá n/P
10:30
121
poznámka
11. kolo (25.10.2014)
domáci
hostia
čas
Vinohradník Suchá n/P
SFC Kopánka
10:30
Voľný los
Družstevník Zvončín
10:30
ŠK Blava J. Bohunice
Družstevník H. Krupá
10:30
Voľný los
ŠK Dobrá Voda
10:30
OŠK Smolenice
Slavoj Boleráz
10:30
Družstevník Ružindol
Sokol D. Orešany
10:30
poznámka
12. kolo (4.4.2015)
domáci
hostia
čas
SFC Kopánka
Sokol D. Orešany
10:30
Družstevník Ružindol
Slavoj Boleráz
10:30
OŠK Smolenice
ŠK Dobrá Voda
10:30
Voľný los
Družstevník H. Krupá
10:30
ŠK Blava J. Bohunice
Družstevník Zvončín
10:30
Voľný los
Vinohradník Suchá n/P
10:30
poznámka
13. kolo (11.4.2015)
domáci
hostia
čas
Voľný los
SFC Kopánka
10:30
Vinohradník Suchá n/P
ŠK Blava J. Bohunice
10:30
Družstevník Zvončín
Voľný los
10:30
Družstevník H. Krupá
OŠK Smolenice
10:30
ŠK Dobrá Voda
Družstevník Ružindol
10:30
Slavoj Boleráz
Sokol D. Orešany
10:30
poznámka
14. kolo (18.4.2015)
domáci
hostia
čas
SFC Kopánka
Slavoj Boleráz
10:30
Sokol D. Orešany
ŠK Dobrá Voda
10:30
Družstevník Ružindol
Družstevník H. Krupá
10:30
OŠK Smolenice
Družstevník Zvončín
10:30
Voľný los
Vinohradník Suchá n/P
10:30
ŠK Blava J. Bohunice
Voľný los
10:30
122
poznámka
15. kolo (25.4.2015)
domáci
hostia
čas
ŠK Blava J. Bohunice
SFC Kopánka
10:30
Voľný los
Voľný los
10:30
Vinohradník Suchá n/P
OŠK Smolenice
10:30
Družstevník Zvončín
Družstevník Ružindol
10:30
Družstevník H. Krupá
Sokol D. Orešany
10:30
ŠK Dobrá Voda
Slavoj Boleráz
10:30
poznámka
16. kolo (2.5.2015)
domáci
hostia
čas
SFC Kopánka
ŠK Dobrá Voda
10:30
Slavoj Boleráz
Družstevník H. Krupá
10:30
Sokol D. Orešany
Družstevník Zvončín
10:30
Družstevník Ružindol
Vinohradník Suchá n/P
10:30
OŠK Smolenice
Voľný los
10:30
Voľný los
ŠK Blava J. Bohunice
10:30
poznámka
17. kolo (9.5.2015)
domáci
hostia
čas
Voľný los
SFC Kopánka
10:30
ŠK Blava J. Bohunice
OŠK Smolenice
10:30
Voľný los
Družstevník Ružindol
10:30
Vinohradník Suchá n/P
Sokol D. Orešany
10:30
Družstevník Zvončín
Slavoj Boleráz
10:30
Družstevník H. Krupá
ŠK Dobrá Voda
10:30
poznámka
18. kolo (16.5.2015)
domáci
hostia
čas
SFC Kopánka
Družstevník H. Krupá
10:30
ŠK Dobrá Voda
Družstevník Zvončín
10:30
Slavoj Boleráz
Vinohradník Suchá n/P
10:30
Sokol D. Orešany
Voľný los
10:30
Družstevník Ružindol
ŠK Blava J. Bohunice
10:30
OŠK Smolenice
Voľný los
10:30
123
poznámka
19. kolo (23.5.2015)
domáci
hostia
čas
OŠK Smolenice
SFC Kopánka
10:30
Voľný los
Družstevník Ružindol
10:30
ŠK Blava J. Bohunice
Sokol D. Orešany
10:30
Voľný los
Slavoj Boleráz
10:30
Vinohradník Suchá n/P
ŠK Dobrá Voda
10:30
Družstevník Zvončín
Družstevník H. Krupá
10:30
poznámka
20. kolo (30.5.2015)
domáci
hostia
čas
SFC Kopánka
Družstevník Zvončín
10:30
Družstevník H. Krupá
Vinohradník Suchá n/P
10:30
ŠK Dobrá Voda
Voľný los
10:30
Slavoj Boleráz
ŠK Blava J. Bohunice
10:30
Sokol D. Orešany
Voľný los
10:30
Družstevník Ružindol
OŠK Smolenice
10:30
poznámka
21. kolo (6.6.2015)
domáci
hostia
čas
Družstevník Ružindol
SFC Kopánka
10:30
OŠK Smolenice
Sokol D. Orešany
10:30
Voľný los
Slavoj Boleráz
10:30
ŠK Blava J. Bohunice
ŠK Dobrá Voda
10:30
Voľný los
Družstevník H. Krupá
10:30
Vinohradník Suchá n/P
Družstevník Zvončín
10:30
poznámka
22. kolo (13.6.2015)
domáci
hostia
čas
SFC Kopánka
Vinohradník Suchá n/P
10:30
Družstevník Zvončín
Voľný los
10:30
Družstevník H. Krupá
ŠK Blava J. Bohunice
10:30
ŠK Dobrá Voda
Voľný los
10:30
Slavoj Boleráz
OŠK Smolenice
10:30
Sokol D. Orešany
Družstevník Ružindol
10:30
124
poznámka
SKUPINA C
PRÍPRAVKA
Sezóna - 2014/2015
Los Názov klubu
1
Poľno Farma Jalšové
2
OFK Trebatice
3
ŠK 2011 Pečeňady
4
OTJ Banka
5
ŠK Dvorníky
6
OFK Drahovce
7
Slovan V. Orvište
8
Voľný los
9
Družstevník Chtelnica
10
MFK Vrbové
11
Slovan Červeník
12
FK Krakovany
1. kolo (16.8.2014)
domáci
hostia
čas
Poľno Farma Jalšové
FK Krakovany
10:30
OFK Trebatice
Slovan Červeník
10:30
ŠK 2011 Pečeňady
MFK Vrbové
10:30
OTJ Banka
Družstevník Chtelnica
10:30
ŠK Dvorníky
Voľný los
10:30
OFK Drahovce
Slovan V. Orvište
10:30
poznámka
2. kolo (23.8.2014)
domáci
hostia
čas
FK Krakovany
Slovan V. Orvište
10:30
Voľný los
OFK Drahovce
10:30
Družstevník Chtelnica
ŠK Dvorníky
10:30
MFK Vrbové
OTJ Banka
10:30
Slovan Červeník
ŠK 2011 Pečeňady
10:30
Poľno Farma Jalšové
OFK Trebatice
10:30
125
poznámka
3. kolo (30.8.2014)
domáci
hostia
čas
OFK Trebatice
FK Krakovany
10:30
ŠK 2011 Pečeňady
Poľno Farma Jalšové
10:30
OTJ Banka
Slovan Červeník
10:30
ŠK Dvorníky
MFK Vrbové
10:30
OFK Drahovce
Družstevník Chtelnica
10:30
Slovan V. Orvište
Voľný los
10:30
poznámka
4. kolo (6.9.2014)
domáci
hostia
čas
FK Krakovany
Voľný los
10:30
Družstevník Chtelnica
Slovan V. Orvište
10:30
MFK Vrbové
OFK Drahovce
10:30
Slovan Červeník
ŠK Dvorníky
10:30
Poľno Farma Jalšové
OTJ Banka
10:30
OFK Trebatice
ŠK 2011 Pečeňady
10:30
poznámka
5. kolo (13.9.2014)
domáci
hostia
čas
ŠK 2011 Pečeňady
FK Krakovany
10:30
OTJ Banka
OFK Trebatice
10:30
ŠK Dvorníky
Poľno Farma Jalšové
10:30
OFK Drahovce
Slovan Červeník
10:30
Slovan V. Orvište
MFK Vrbové
10:30
Voľný los
Družstevník Chtelnica
10:30
poznámka
6. kolo (20.9.2014)
domáci
hostia
čas
FK Krakovany
Družstevník Chtelnica
10:30
MFK Vrbové
Voľný los
10:30
Slovan Červeník
Slovan V. Orvište
10:30
Poľno Farma Jalšové
OFK Drahovce
10:30
OFK Trebatice
ŠK Dvorníky
10:30
ŠK 2011 Pečeňady
OTJ Banka
10:30
126
poznámka
7. kolo (27.9.2014)
domáci
hostia
čas
OTJ Banka
FK Krakovany
10:30
ŠK Dvorníky
ŠK 2011 Pečeňady
10:30
OFK Drahovce
OFK Trebatice
10:30
Slovan V. Orvište
Poľno Farma Jalšové
10:30
Voľný los
Slovan Červeník
10:30
Družstevník Chtelnica
MFK Vrbové
10:30
poznámka
8. kolo (4.10.2014)
domáci
hostia
čas
FK Krakovany
MFK Vrbové
10:30
Slovan Červeník
Družstevník Chtelnica
10:30
Poľno Farma Jalšové
Voľný los
10:30
OFK Trebatice
Slovan V. Orvište
10:30
ŠK 2011 Pečeňady
OFK Drahovce
10:30
OTJ Banka
ŠK Dvorníky
10:30
poznámka
9. kolo (11.10.2014)
domáci
hostia
čas
ŠK Dvorníky
FK Krakovany
10:30
OFK Drahovce
OTJ Banka
10:30
Slovan V. Orvište
ŠK 2011 Pečeňady
10:30
Voľný los
OFK Trebatice
10:30
Družstevník Chtelnica
Poľno Farma Jalšové
10:30
MFK Vrbové
Slovan Červeník
10:30
poznámka
10. kolo (18.10.2014
domáci
hostia
čas
FK Krakovany
Slovan Červeník
10:30
Poľno Farma Jalšové
MFK Vrbové
10:30
OFK Trebatice
Družstevník Chtelnica
10:30
ŠK 2011 Pečeňady
Voľný los
10:30
OTJ Banka
Slovan V. Orvište
10:30
ŠK Dvorníky
OFK Drahovce
10:30
127
poznámka
11. kolo (25.10.2014)
domáci
hostia
čas
OFK Drahovce
FK Krakovany
10:30
Slovan V. Orvište
ŠK Dvorníky
10:30
Voľný los
OTJ Banka
10:30
Družstevník Chtelnica
ŠK 2011 Pečeňady
10:30
MFK Vrbové
OFK Trebatice
10:30
Slovan Červeník
Poľno Farma Jalšové
10:30
poznámka
12. kolo (4.4.2015)
domáci
hostia
čas
FK Krakovany
Poľno Farma Jalšové
10:30
Slovan Červeník
OFK Trebatice
10:30
MFK Vrbové
ŠK 2011 Pečeňady
10:30
Družstevník Chtelnica
OTJ Banka
10:30
Voľný los
ŠK Dvorníky
10:30
Slovan V. Orvište
OFK Drahovce
10:30
poznámka
13. kolo (11.4.2015)
domáci
hostia
čas
Slovan V. Orvište
FK Krakovany
10:30
OFK Drahovce
Voľný los
10:30
ŠK Dvorníky
Družstevník Chtelnica
10:30
OTJ Banka
MFK Vrbové
10:30
ŠK 2011 Pečeňady
Slovan Červeník
10:30
OFK Trebatice
Poľno Farma Jalšové
10:30
poznámka
14. kolo (18.4.2015)
domáci
hostia
čas
FK Krakovany
OFK Trebatice
10:30
Poľno Farma Jalšové
ŠK 2011 Pečeňady
10:30
Slovan Červeník
OTJ Banka
10:30
MFK Vrbové
ŠK Dvorníky
10:30
Družstevník Chtelnica
OFK Drahovce
10:30
Voľný los
Slovan V. Orvište
10:30
128
poznámka
15. kolo (25.4.2015)
domáci
hostia
čas
Voľný los
FK Krakovany
10:30
Slovan V. Orvište
Družstevník Chtelnica
10:30
OFK Drahovce
MFK Vrbové
10:30
ŠK Dvorníky
Slovan Červeník
10:30
OTJ Banka
Poľno Farma Jalšové
10:30
ŠK 2011 Pečeňady
OFK Trebatice
10:30
poznámka
16. kolo (2.5.2015)
domáci
hostia
čas
FK Krakovany
ŠK 2011 Pečeňady
10:30
OFK Trebatice
OTJ Banka
10:30
Poľno Farma Jalšové
ŠK Dvorníky
10:30
Slovan Červeník
OFK Drahovce
10:30
MFK Vrbové
Slovan V. Orvište
10:30
Družstevník Chtelnica
Voľný los
10:30
poznámka
17. kolo (9.5.2015)
domáci
hostia
čas
Družstevník Chtelnica
FK Krakovany
10:30
Voľný los
MFK Vrbové
10:30
Slovan V. Orvište
Slovan Červeník
10:30
OFK Drahovce
Poľno Farma Jalšové
10:30
ŠK Dvorníky
OFK Trebatice
10:30
OTJ Banka
ŠK 2011 Pečeňady
10:30
poznámka
18. kolo (16.5.2015)
domáci
hostia
čas
FK Krakovany
OTJ Banka
10:30
ŠK 2011 Pečeňady
ŠK Dvorníky
10:30
OFK Trebatice
OFK Drahovce
10:30
Poľno Farma Jalšové
Slovan V. Orvište
10:30
Slovan Červeník
Voľný los
10:30
MFK Vrbové
Družstevník Chtelnica
10:30
129
poznámka
19. kolo (23.5.2015)
domáci
hostia
čas
MFK Vrbové
FK Krakovany
10:30
Družstevník Chtelnica
Slovan Červeník
10:30
Voľný los
Poľno Farma Jalšové
10:30
Slovan V. Orvište
OFK Trebatice
10:30
OFK Drahovce
ŠK 2011 Pečeňady
10:30
ŠK Dvorníky
OTJ Banka
10:30
poznámka
20. kolo (30.5.2015)
domáci
hostia
čas
FK Krakovany
ŠK Dvorníky
10:30
OTJ Banka
OFK Drahovce
10:30
ŠK 2011 Pečeňady
Slovan V. Orvište
10:30
OFK Trebatice
Voľný los
10:30
Poľno Farma Jalšové
Družstevník Chtelnica
10:30
Slovan Červeník
MFK Vrbové
10:30
poznámka
21. kolo (6.6.2015)
domáci
hostia
čas
Slovan Červeník
FK Krakovany
10:30
MFK Vrbové
Poľno Farma Jalšové
10:30
Družstevník Chtelnica
OFK Trebatice
10:30
Voľný los
ŠK 2011 Pečeňady
10:30
Slovan V. Orvište
OTJ Banka
10:30
OFK Drahovce
ŠK Dvorníky
10:30
poznámka
22. kolo (13.6.2015)
domáci
hostia
čas
FK Krakovany
OFK Drahovce
10:30
ŠK Dvorníky
Slovan V. Orvište
10:30
OTJ Banka
Voľný los
10:30
ŠK 2011 Pečeňady
Družstevník Chtelnica
10:30
OFK Trebatice
MFK Vrbové
10:30
Poľno Farma Jalšové
Slovan Červeník
10:30
130
poznámka
Adresár futbalových klubov
v súťažiach ObFZ Trnava - 2014/2015
Použité skratky:
P: predseda, prezident
PP: podpredseda
VP: viceprezident
T: tajomník
M: manažér
ČV: člen výboru
VM: vedúci mládeže
TR: tréner
B
Banka, OTJ, Bananská č. 35, 921 01 Piešťany-Banka
P:
Miroslav Seman
0948 029 473
T:
Peter Drápal
0907 551 798
Email:
[email protected]
Účet:
SK59 0200 0000 0000 8163 3212
ISSF:
Miroslav Seman
0948 029 473 [email protected]
Biely Kostol, Futbalový klub, Vysoká 6937, 919 34 Biely Kostol
P:
Miroslav Hrubý
0918 267 050
P:
Jaroslav Dobrovodský
0903 408 695
T:
Ľubomír Adámek
0907 151 580
Email:
[email protected]
Účet:
0045551113/0900
SLSP
ISSF:
Ľubomír Adámek
0907 151 580 [email protected]
Bíňovce,
P:
T:
Email:
Účet
ISSF:
TJ Družstevník, 917 07 Bíňovce 208
Marián Novák
0911 091 514
Tomáš Šoka
0905 493 936
[email protected]
11723212/0200
VÚB
Marián Novák
0911 091 514
[email protected]
Bohdanovce, TJ Elastik, 919 09 Bohdanovce nad Trnavou č. 269
P:
Marian Šimek
0914 208 259
T:
Ladislav Vyskoč
0905 808 485
Email:
[email protected]
Účet
0045549048/0900
SLSP
ISSF:
Marian Šimek
0914 208 259 [email protected]
Bojničky, TJ, 920 55 Bojničky č. 56
P:
Pavol Škoda
0918 435 467
T:
Daniel Šesták
0903 421 772
email:
[email protected]
účet
2573264854/0200
VÚB
ISSF:
Ľubomír Kabát
0917 374 163
[email protected]
131
Boleráz, TJ Slavoj, 919 08 Boleráz 351
P:
Ľubomír Krišica
0903 793 144
T:
Pavol Kitta 0905 342 218
M:
Roman Vavro
0902 379 209
Email:
[email protected]
Účet
0045549128/0900
SLSP
ISSF:
Juraj Královič
0908 770 988 [email protected]
Borová, TJ Družstevník, poštová adresa – Botanická 8, 917 08 Trnava
P:
Tomáš Kollár
0915 788 338
T:
Email:
[email protected]
Účet:
3007437751/0200
VÚB
ISSF:
Tomáš Kollár
0915 788 338 [email protected]
Borovce, Športový klub, 922 09 Borovce 318
P:
Ivan Šiška 0949 193 762
T:
Marek Bolješik
0907 553 125
Email:
[email protected]
Účet:
98638212/0200
VÚB
ISSF:
Ján Baracka
[email protected]
Brestovany, TJ Družstevník, Hájska 1, 919 27 Brestovany
P:
Ľuboš Vidlička
0905 924 689
T:
Marek Šiška
0905 350 614
Email:
[email protected]
Účet:
45544888/0900
SLSP
ISSF:
Peter Maar 0948 666 421 [email protected]
Bučany, Obecný futbalový klub, 919 28 Bučany č. 611
P:
Marcel Hutta
0902 622 115
PP:
Tomáš Bališ
0904 284 336
T:
Roman Pavelek
0905 612 167 [email protected]
Email:
[email protected]
Účet
0045548600/0900
SLSP
ISSF:
Marcel Hutta
0902 622 115 [email protected]
Buková, TJ Družstevník, 919 10 Buková 50
P:
Pavol Dobrovodský 0902 390 137
T:
Igor Benek 0918 382 061
Email:
[email protected]
Účet
ISSF:
Igor Benek 0918 382 061 [email protected]
C
Cífer, ŠK, Štadiónová ul. 26, 919 43 Cífer
P:
Tibor Čambál
0911 705 058
T:
Peter Barczay
033 55 99 362
Mm:
Marián Moravčík
0917 276 762 [email protected]
Email:
[email protected]
Účet:
95138212/0200
VÚB
ISSF:
Tibor Čambál
0911 705 058 [email protected]
132
Č
Červeník,
P:
T:
KO:
Email:
Účet:
ISSF:
TJ Slovan, Kalinčiakova 2, 920 42 Červeník
Marek Vančo
0908 467 807
Peter Gažo 0905 839 888
Tomáš Valanec
0910 963 525
[email protected]
102836212/0200
VÚB
Peter Gažo 0905 839 888 [email protected]
D
Dechtice, TJ Družstevník, 919 53 Dechtice 488
P:
Karol Zachar
0905 828 281
PP:
Štefan Uher
0905 749 589
T:
Daniel Kolesík
0918 706 048
ČV:
Milan Machovič
0905 678 907
Email:
[email protected]
Účet:
0045542460/0900
SLSP
ISSF:
Ivan Hutta 0915 515 812
Dlhá, TJ Družstevník, 919 01 Dlhá č. 37
P:
Rudolf Braniša
T:
Michal Maják
Email:
[email protected]
Účet
0045549320/0900
SLSP
ISSF:
Rudolf Braniša
[email protected]
0911 771 466
0948 017 244
0911 771 466
[email protected]
Dobrá Voda, Športový klub, 919 54 Dobrá Voda č. 121
P:
Marcel Danko
0915 518 618
T:
René Blanárik
0917 789 773
ČV:
Ľubomír Danko
0915 705 775
Email:
[email protected]
Účet
1024593001/5600
Prima banka
ISSF:
Tomáš Novák
0908 038 778 [email protected]
Dolná Krupá, OŠK, 919 65 Dolná Krupá, Ul. L. van Beethovena 139/1
P:
Stanislav Bachratý
0911 587 223
VP:
Marek Horváth
0903 463 692 [email protected]
Email:
[email protected]
Účet
1007977003/1111
UniCredit bank
ISSF:
Denis Kabát
0907 694 569 [email protected]
Dolné Dubové, TJ Družstevník, 919 52 Dolné Dubové
P:
Ľuboš Houdek
0905 213 071
T:
Dušan Martinkovič 0908 770 996
Email:
[email protected]
Účet
0045546402/0900
SLSP
ISSF:
Dušan Martinkovič 0908 770 996 [email protected]
133
Dolné Orešany, FK Sokol, 919 02 Dolné Orešany č. 78
P:
Marián Hodulík
0902 471 130
T:
Radovan Tóth
0948 024 656
Pokl:
Miloš Mikinič
0908 870 575
Email:
[email protected]
Účet
SK0765000000000020191748
Poštová banka
ISSF:
Martin Fandel
0904 851 166 [email protected]
Dolné Trhovište, TJ Klas, 920 61 Dolné Trhovište 236
P:
Branislav Šajter
0905 704 686
T:
Email:
[email protected]
Účet:
0045539894/0900
SLSP
ISSF:
Branislav Macejka
0907 712 796 [email protected]
Dolný Lopašov, TJ Družstevník, 922 04 Dolný Lopašov 79
P:
Pavol Uram
0908 081 675
T:
Jaroslav Tomiš
0904 197 202
ČV:
Milan Kubiš
0948 487 144
Email:
[email protected]
Účet:
0048277965/0900
SLSP
ISSF:
Miroslav Kabela
0911 661 589 [email protected]
Drahovce, Obecný futbalový klub, Lipová 1, 922 41 Drahovce
P:
Jozef Chudý
0904 477 740
T:
Martin Majtán
0910 193 602
EM:
Peter Michálek
0907 788 997
Email:
[email protected]
Účet:
0048278407/0900
SLSP
ISSF:
Peter Michálek
0907 788 997 [email protected]
Dubovany, Obecný športový klub, 922 08 Dubovany 200
P:
Eduard Dovičic
0910 967 001
T:
Marián Strečanský
0905 561 903
Email:
[email protected]
Účet:
5029313441/0900
SLSP
ISSF:
Andrej Janech
0907 250 586
Dvorníky, Športový klub, 920 56 Dvorníky
P:
Maroš Nemeček
0905 752 225
T:
Daniel Gogola
0908 835 442
Email:
[email protected]
Účet:
0286276247/0900
SLSP
ISSF:
Maroš Nemeček
0905 752 225
[email protected]
[email protected]
H
Horná Krupá, TJ Družstevník, 919 65 Horná Krupá č. 83
P:
František Prodaj
0905 703 598
T:
Stanislav Gažo
0907 415 403
Email:
[email protected]
Účet:
0045542073/0900
SLSP
ISSF:
Ivan Hrčka 0907 195 325 [email protected]
134
Horné Dubové, TJ Družstevník, Horné Dubové 139, 919 06 pošta Naháč
P:
Stanislav Skýpala
0917 714 181
T:
Ján Hrčka
0905 400 130
Email:
[email protected]
Účet:
1059139001/2600
Prima banka
Horné Orešany, TJ Iskra, 919 03 Horné Orešany č. 593
P:
Marián Zachar
0915 781 659
PP:
Mário Novák
0918 841 707
Email:
[email protected]
Účet:
0045538445/0900
SLSP
ISSF:
Michal Straška
0905 793 940 [email protected]
Horné Otrokovce, Obecný športový klub, 920 62 Horné Otrokovce č. 146
P:
Ľuboš Gálik
0905 111 160
T:
František Chovan
0908 743 356
Email:
[email protected]
Účet:
11636577001
UniCredit Bank
ISSF:
Ľuboš Gálik
0905 111 160 [email protected]
Horné Trhovište, Obecný športový klub, Kút č. 197, 920 66 Horné Trhovište
P:
Ján Vrabec 0911 893 832
T:
Romana Kopányiová 0944 016 663
Email:
[email protected]
Účet:
4002851237/7500
ČSOB
ISSF:
Romana Kopányiová 0944 016 663 [email protected]
Hrnčiarovce, ŠK Rapid, Cíferská 2, 919 35 Hrnčiarovce n./P.
P:
Viliam Kochajda
0910 279 120
T:
Bystrík Tomly
0903 323 108
E:
Milan Královič
0907 722 388
Email:
[email protected]
Účet:
0284606927/0900
SLSP
ISSF:
Bystrík Tomly
0903 323 108 [email protected]
Ch
Chtelnica, TJ Družstevník, Dolná ulica 689, 922 05 Chtelnica
P:
Roman Bolla
0918 438 495
M dor.:
Daniel Hlúch
0905 203 419
M ž:
Rastislav Chrvala
0917 277 047
M pr.:
Ján Bolla 0915 245 878
Email:
[email protected]
Účet:
45541337/0900
SLSP
ISSF:
Roman Bolla
0918 438 495 [email protected]
135
J
Jalšové, ŠK Repasu PoľnoFarma, 922 31 Jalšové č. 200
P:
Peter Pavlovič
033 7424635
T:
Marián Pavlovič
0905 510 458
Email:
[email protected]
Účet:
2478306454/0200
VÚB
ISSF:
Rastislav Mesároš
0910 999 660 [email protected]
Jaslovské Bohunice, ŠK Blava, Nová 340/1, 919 30 Jaslovské Bohunice
P:
Marek Juhász
0905 623 988
OP:
Celestín Gajarský
0903 179 966
Email:
[email protected]
Účet:
1126717001/5600
Dexia banka
ISSF:
Vladimír Pekár
0907 556 550 vlado¬[email protected]
K
Kátlovce, TJ FC, 919 55, Kátlovce 200
P:
Jozef Vagovič
0905 750 893
T:
Alan Uváček
0902 221 006
email:
[email protected]
účet
45543180/0900
SLSP
ISSF:
Tomáš Vagovič
0907 748 558 [email protected]
Kľačany,
P:
PP:
Email:
Účet
ISSF:
OFK, 920 64 Kľačany 211
Lukáš Ďuriš
Matej Kubatka
0902 700 562 [email protected]
[email protected]
45539050/0900
SLSP
Kočín - Lančár, TJ Družstevník, 922 04, Lančár č. 89
P:
Maroš Tomiš
0905 101 691
ŠT:
Milan Slabý
0908 169 407
Email:
[email protected]
Účet
74337212/0200
VÚB
ISSF:
Marcel Šteruský
0904 537 419
Koplotovce, TJ Slovan, 920 01 Koplotovce č. 100
P:
Peter Poláčik
0904 329 330
ČV:
Milan Moravec
0905 119 082
Email:
[email protected]
Účet
3068653853/0200
VÚB
ISSF:
Peter Poláčik
0904 329 330
Košolná,
P:
email:
účet
ISSF:
[email protected]
TJ Družstevník, 919 01 Košolná 200
Miloš Ševčík
0903 463 020
[email protected]
5570280/5200
OTP banka
Miloš Ševčík
0903 463 020 [email protected]
136
Krakovany, FK, Školská 482/4, 922 02 Krakovany
P:
Peter Kikta 0903 237 947
ŠM:
Jozef Galbavý
0948 017 071
Email:
[email protected]
Účet:
48278976/0900
SLSP
ISSF:
Juraj Filo 0904 637 593 [email protected]
Križovany, Obecný športový klub, 919 24 Križovany n./D. č. 507
P:
Peter Záhumenský
0905 656 542
T:
Milan Baláž
0915 740 047
Email:
[email protected]
Účet:
0045546074/0900
SLSP
ISSF:
Peter Záhumenský
0905 656 542 [email protected]
L
Leopoldov, Mestský telovýchovný klub, Gucmanova 13, 920 41 Leopoldov
P:
Martin Kalický
0905 667 233
Jozef Krilek
0904 674 516
Richard Slovák
0908 747 560
email:
[email protected]
účet:
91735212/0200
VÚB
ISSF:
Filip Zlámala
0903 204 056 [email protected]
Lovčice, TJ Družstevník, SNP X, 919 27 Dolné Lovčice
P:
Jozef Stríž 0905 151 176
T:
Vladimír Mizera
0903 325 281
Email:
[email protected]
účet:
0045541863/0900
SLSP
ISSF:
Jozef Rejduga
0915 850 382
[email protected]
M
Madunice, Telovýchovná jednota, Vážska 2/520, 922 42 Madunice
P:
Peter Zachar
0911 124 951
T:
Miroslav Šoka
0903 567 436
KO:
Miloš Rak
0905 971 934
Email:
[email protected]
Účet:
108330212/0200
VÚB
ISSF:
Peter Zachar
0911 124 951 [email protected]
Majcichov, Obecný futbalový klub, 919 22 Majcichov
P:
Miroslav Baša
0908 209 260
T:
Tibor Marek
0907 435 961
Email:
Účet
2922830720/1100
Tatrabanka
ISSF:
Tibor Marek
0907 435 961 [email protected]
137
Malženice, Obecný futbalový klub, 919 29 Malženice 294
P:
Peter Macho
0908 775 343
T:
Milan Boris
0905 972 034
email:
[email protected]
účet:
20253902/6500
Poštová banka
ISSF:
Milan Boris
0905 972 034
[email protected]
Merašice, Obecný športový klub, 920 61 Merašice 126
P:
Jaroslav Chalány
0948 370 280
T:
Email:
[email protected]
Účet:
2652963258/0200
VÚB
ISSF:
Kristína Chalányová 0949 523 174 kristinachalanyova@gmail.com
Modranka, ŠK FO, I. Krasku 34, 917 05 Trnava-Modranka
P:
Martin Rayman
0903 780 273
T:
Jozef Blažek
0911 443 403
OP:
František Zelenák
0917 929 945
Email:
skmodranka@zoznam.sk
Účet:
1509080001/5600
Prima banka
ISSF:
Martin Rayman
0903 780 273
Moravany nad Váhom, OŠK, Radová 69/8, 922 21 Moravany
P:
Ján Forgáč 0905 624 893 forgac@forgac-stavebniny.sk
PP:
Marek Dávidek
0911 495 107
Email:
galko@mirastav.sk
Účet:
5051463489/0900
SLSP
ISSF:
Peter Galko
0905 696 488
N
Naháč, Športový klub, 919 06, Naháč 167
P:
Juraj Počuch
Pokl:
Jozef Kitta
Email:
Účet
4013620645/7500
ČSOB
ISSF:
Marián Počuch
0911 381 020
0907 403 078
0905 722 783
Nižná, TJ Družstevník, 922 06 Nižná č. 90
P:
Peter Šimkovič
0918 346 260
ČV:
Kamil Mikuš
0905 790 187
Email:
Účet
0048280312/0900
SLSP
ISSF:
Matúš Mahaj
0907 544 416
138
mpocuch@edoma.sk
erik140@az.sk
matus_mahaj@hotmail.sk
O
Opoj, TJ Družstevník, 919 32, Opoj č. 52
P:
Rudolf Šípka
T:
Peter Bartovič
Email:
sipka@3j3d.sk
účet:
ISSF:
0045539077/0900
Peter Bartovič
0902 739 017
0905 455 199
SLSP
0905 455 199
Ostrov, Slovan, Športová 402, 922 01 Ostrov č. 402
P:
Juraj Bielik
0903 400 452
T:
Marek Gajdoš
0905 558 261
Email:
juraj.bielik@telekom.sk
účet:
0048279100/0900
SLSP
ISSF:
Juraj Bielik
0903 400 452
bartovicp@stonline.sk
juraj.bielik@telekom.sk
P
Pastuchov, TJ Družstevník, 920 63 Pastuchov 377
P:
Ondrej Koutný
0918 421 214
T:
Štefan Fulír
0908 840 051
KO:
Vladimír Valko
0905 939 554
Email:
ondrejkoutny7@gmail.com
ISSF:
Ondrej Koutný
0918 421 214 ondrejkoutny7@gmail.com
Pavlice, OZ TJ Družstevník, Pavlice č. 114, 919 42 pošta Voderady
P:
Peter Kopáčik
0905 713 582
T:
Igor Bočko
0903 654 952
Email:
tjpavlice@szm.sk
Účet:
282543344/0900
SLSP
ISSF:
Martin Kopecký
0903 044 957 mato.kopecky@gmail.com
Pečeňady,
P:
T:
Email:
Účet
ISSF:
ŠK 2011, 922 07 Pečeňady 151
Klaudius Adámek
0907 281 895
Roman Tomša
0915 882 248
2923859250/1100
Marian Šulan
Tatrabanka
0908 704 657
Prašník, OŠK, 922 11 Prašník č. 93
P:
Emil Škodáček
0905 524 239
T:
Ľuboš Obuch
0905 577 816
email:
starosta@prasnik.sk
účet
1629897059/0200
VÚB
ISSF:
Milan Kazik
0915 517 757
marian.sulan@gmail.com
milan.kazik@gmail.com
139
R
Ratnovce, Obecný futbalový klub, 922 31 Ratnovce 296
P:
Emil Kútny
0905 710 105
VP:
Miloš Boďo
0905 543 427
KO:
Jozef Križna
0903 275 507
Email:
iveksro@zoznam.sk
Účet
0283071027/0900
SLSP
ISSF:
Emil Kútny
0905 710 105 ofkratnovce@centrum.sk
Ružindol, TJ Družstevník, 919 61 Ružindol 130
P:
Miloslav Domorák 0903 435 497
PP:
Vladimír Púčik
0903 430 906
ČV:
Peter Uhlár
0903 413 867
Email:
domorak.miloslav@gmail.com
Účet
045541943/0900
SLSP
ISSF:
Miloslav Domorák 0903 430 906
starosta@ruzindol.sk
S
Siladice, TJ Družstevník, 920 52 Siladice 242
P:
Jozef Trnovec
0903 760 676
VP:
Daniel Rau0907 735 502
T:
Peter Varga
0918 480 621
Email:
tjsiladice@gmail.com
Účet:
0045539800/0900
SLSP
ISSF:
Jozef Trnovec
0903 760 676
lucka120677@gmail.com
Smolenice, OŠK, Zámocká č. 14, 919 04 Smolenice
P:
Martin Poliak
0917 974 493 martin@martin-sro.sk
PP:
Ivan Dubčák
0918 604 661
ČV:
Pavol Smolek
0902 624 896
ČV:
Dušan Tománek
0905 753 762
email:
osk@smolenice.com
účet
74230212/0200
VÚB
ISSF:
Radoslav Janurík
0903 696 581 janunurir72@gmail.com
Sokolovce, TJ, Školská ul. 217/12, 922 31 Sokolovce
P:
T:
Ľuboš Guzoň
0905 623 048
email:
účet
48278757/0900
SLSP
ISSF:
Ľuboš Guzoň
0905 623 048 info@sklenarstvoguzon.sk
Suchá nad Parnou, TJ Vinohradník, 919 01 Suchá nad Parnou 14
P:
PP:
Tomáš Lužák
0907 727 302
ČV:
Štefan Válek
0903 820 147
email:
mppopovicova@gmail.com
účet
3206573553/0200
SLSP
ISSF:
Miroslav Popovič
0905 611 329 mppopovicova@gmail.com
140
Š
Šípkové, TJ Družstevník, Šípkové 98, 922 03 pošta Vrbové
P:
Jozef Kusý
0907 123 458
T:
Marián Kotleba
0904 283 214
Email:
tjsipkove@gmail.com
Účet
48283097/0900
SLSP
ISSF:
Radovan Oška
0908 189 070 radovan.oska@jci.com
Špačince, TJ Družstevník, Športová, 919 51 Špačince
P:
Marek Kolenič
0911 117 457
T:
Michal Púchly
0908 069 441
ČV:
Marek Zárecký
0910 948 759
Email:
tjspacince@gmail.com
Účet
45545944/0900
SLSP
ISSF:
Michal Púchly
0908 069 441 michal.puchly@gmail.com
Šterusy, TJ Družstevník, 922 03 Šterusy 164
P:
Štefan Madunický
0908 739 075
T:
Ján Kubica
0904 135 800
Email:
kj.kubicajan@gmail.com
Účet:
0048279362/0900
SLSP
ISSF:
Ján Kubica
0904 135 800
kj.kubicajan@gmail.com
Šulekovo, FK, Osloboditeľov 1037, 920 03 Šulekovo
P:
Ľuboš Nemec
0905 394 051
T:
Peter Tvrdý
0918 905 85.
ČV:
Peter Kolena
0948 709 339 Šulekovo B
Email:
fk.sulekovo@azet.sk
Účet:
0285532640/0900
SLSP
ISSF:
Peter Tvrdý
fk.sulekovo@azet.sk
Šúrovce, ŠK, Horná 19, 919 25 Šúrovce
P:
Andrej Brandís
0908 725 187
T:
René Diko
0903 713 866
Prípr:
Peter Kadlec
0902 715 517
email:
zavadanp@post.sk
účet
2924856238/1100
ISSF:
Patrik Zavadan
0903 741 482
zavadanp@post.sk
T
Trakovice, TJ Družstevník FTC, 919 33 Trakovice 381
P:
Roman Janovič
0903 961 828
T:
Peter Drgoň
0905 867 087
Email:
peter.drgon@mail.t-com.sk
Účet
0045540043/0900
SLSP
ISSF:
Peter Drgoň
0905 867 087 peter.drgon@mail.t-com.sk
141
Trebatice, OFK, Piešťanská 187, 922 10 Trebatice
P:
Jozef Svetlík
0902 816 099
VP:
Igor Horanský
0905 449 385
ČVV:
Igor Kučavík
0908 486 483
Email:
svetlikj@t-network.sk
Účet
1996833356/0200
VÚB
ISSF:
Jozef Svetlík
0902 816 099 svetlikj@t-network.sk
Trnava, FK Lokomotíva, Juraja Slottu 45, 917 01 Trnava
P:
Peter Moravčík
0905 668 649
T:
Ľudmila Lackovičová 0918 503 022
ČV:
Miroslav Horník
0908 578 455
Email:
moravcik@fklokomotivatrnava.sk
Účet
SK42 0200 0000 0000 8313 7212
ISSF:
Peter Moravčík
0905 668 649 moravcik@fklokomotivatrnava.sk
Trnava, SFC Kopánka, Ul. J. Hlúbika 11, 917 01 Trnava
P:
Martin Peciar
0907 893 223
T:
Roman Královič
0902 137 225
Email:
romanko.kralovic@gmail.com
Účet
78039212/0200
VÚB
ISSF:
Roman Královič
0902 137 225 romanko.kralovic@gmail.com
Trnava, FC Spartak
P:
Róbert Spál
0905 251 905
VP:
Rudolf Brezovský
033 5567 344
T:
Kvetoslav Greguška
0903 471 195
Email:
jarmila.galikova@zos.sk
Účet
ISSF:
Jarmila Gáliková
jarmila.galikova@zos.sk
Trstín, TJ Sokol, 919 05 Trstín 96
P:
Miroslav Taranda
0915 735 496
P FO:
Pavol Kurinec
0905 297 412
Email:
palino1806@gmail.com
Účet
0045538664/0900
SLSP
ISSF:
Pavol Kurinec
0905 297 412
palino1806@gmail.com
V
Veľké Orvište, TJ Slovan, Športová ulica 391 Veľké Orvište, 922 01 Piešťany
P:
Jozef Bartko
0904 622 936
T:
Miroslav Boris
0905 330 481
VM:
Jozef Kováčik
0907 096 327
Email:
jozef.bartko@yahoo.com
Účet
48282414/0900
SLSP
ISSF:
Jozef Kováčik
0907 096 327 kovacik@abcontakt.sk
142
Veselé, OŠK, 922 08 Veselé
P:
Ľubomír Duračka
T:
Roman Briška
ČV.:
Branisla Kukuč
Email:
duracka.lubomir@centrum.sk
Účet
282529702/0900
SLSP
ISSF:
Ľubomír Duračka
0917 853 357
0905 526 934
0905 254 835
0917 853 357
Vlčkovce, TJ Družstevník, 919 23 Vlčkovce č. 5
P:
Peter Dano
0905 851 267
ČV:
Vladimír Kollár
0950 850 908
Email:
tjvlckovce@szm.sk
účet:
5429850/5200
OTP banka
ISSF:
Dušan Malovec
0949 127 675
duracka.lubomir@centrum.sk
tjvlckovce@szm.sk
Voderady, TJ Družstevník, 919 42 Voderady
P:
Radoslav Ivančík
0905 869 032
T:
František Barčák
0905 948 127
PP:
Ladislav Bachratý
0905 278 025
Email:
tjvoderady@centrum.sk
Účet:
0020256468/6500
Poštová banka
ISSF:
Radoslav Ivančík
0905 869 032
icenko@centrum.sk
Vrbové, Mestský futbalový klub, 922 03 Vrbové, Športová ul. č. 1
P:
Peter Adamec
0903 439 884
PP:
Rudolf Horňák
0905 623 644
T:
Marián Adamec
0903 439 882
Email:
m.adamec@intesso.sk
Účet:
1730423851/0200
VÚB
ISSF:
Marián Adamec
0903 439 882
Z
Zavar, Obecný športový klub, Športová ul. 31, 919 26 Zavar
P:
Rudolf Baroš
0905 593 383
T:
Marián Rakús
0917 532 039 rakusm@gmail.com
PP:
Róbert Urminský
0948 013 269 robourminsky@gmail.com
Email:
účet:
0045542292/0900
SLSP
ISSF:
Marián Rakús
0917 532 039 rakusm@gmail.com
Zeleneč, ŠK Slávia, Športová č. 197/10, 919 21 Zeleneč
P:
Marek Vavro
0905 774 867
T:
Milan Bachratý
0903 168 591
ČV:
Peter Tibenský
0907 554 654
Email:
marekvavro@apo.sk
Účet:
0045542938/0900
SLSP
ISSF:
Marek Vavro
0905 774 867 marekvavro@apo.sk
143
Zvončín, TJ Družstevník, 919 01 Zvončín č. 107
P:
Pavol Holovič
0905 290 884
T:
Kamil Brestovanský
0905 317 168
Email:
k.brestovansky@gmail.com
Účet:
0284545933/0900
SLSP
ISSF:
Rudolf Klenkovič ml. 0904 888 426 ruddy.klenkovic@gmail.com
Ž
Žlkovce, TJ Družstevník, Žlkovce 56, 920 42 pošta Červeník
P:
Tibor Stanko
0905 445 552
T:
Martin Červenka
0907 370 639
Email:
tjzr@post.sk
Účet:
2748999554/0200
VÚB
ISSF:
Jozef Daniška
0903 181 435
144
daniska.jozef@gmail.com
Delegované osoby - Trnavská oblasť
1. ROZHODCOVIA - NOMINÁCIA SFZ a ZsFZ
Republikové súťaže (SFZ)
1. Jurenka
2. Kráľovič
3. Krivošík
4. Hancko
Rastislav
Peter
Peter
Branislav
917 01
917 08
919 53
919 26
Trnava, Jeruzalemská 34
Trnava, Čajkovského 42
Dechtice č. 116
Zavar, Poronda 52
0903 888 627
0905 202 511
0908 122 268
0915 313 020
III. liga - rozhodcovia
1. Gádoši
2. Kalčík
3. Košťál
4. Santa
5. Sékely
6. Štrbo
Andrej
Ctibor
Michal
Tibor
Andrej
Milan
917 01 Trnava, Sadová 7
917 01 Trnava, Tehelná 9/A
921 01 Piešťany, Vážska 17
919 65 Dolná Krupá, Hlavná 547/69
919 24 Križovany n/D.
917 08 Trnava, Hospodárska 4
0903 999 906
0944 006 604
0907 743 675
0905 962 022
0908 070 683
0905 283 041
Branislav
Peter
Lukáš
František
Henrich
Martin
Miriam
Andrej
053 11 Smižany, Iliašovce 187
917 01 Trnava, V. Clementisa 13/A
917 01 Trnava, Na hlinách 64
917 01 Trnava, Zelenečská 69
917 01 Trnava, Na hlinách 31/E
917 01 Trnava, Hlboká 6
917 02 Trnava, Jiráskova 19
917 01 Trnava, T. Tekela 4
0908 269 206
0944 147 066
0907 285 270
0907 447 723
0915 735 390
0915 153 533
0905 501 346
0918 567 772
917 01 Trnava, Sibírska 10
917 02 Trnava, Osadná 10
917 01 Trnava, Koniarekova 4
919 43 Cífer, Čulenova 16
919 21 Zeleneč č. 527
917 01 Trnava, Veterná 6490/12
919 08 Boleráz č. 197
920 01 Hlohovec, Nábr. A. Hlinku 11
919 24 Križovany n/D. č. 235
917 01 Trnava, Bučianska 7
919 53 Dechtice č. 64
920 63 Pastuchov č. 332
921 01 Piešťany, Teplická 27/108
920 01 Hlohovec, Nitrianska 2526/33
917 01 Trnava, Hlboká 6
921 01 Piešťany, A. Trajana 17
919 35 Hrnčiarovce, Cíferská 44
919 25 Šúrovce, Vážska 7
917 01 Trnava, Zelenečská 103
0905 914 612
0907 413 313
0908 123 058
0907 635692
0908 677 702
0907 492 104
0905 158 324
0908 751 280
0949 190 995
0910 950 422
0908 497 381
0911 713 030
0905 556 549
0911 217 888
0915 304 533
0904 589 288
0905 838 847
0949 546 935
0915 222 023
IV. liga
1. Bartko
2. Bartoš
3. Benko
4. Haršány
5. Juhás
6. Krivošík
7. Matulová
8. Vyskoč
V. liga
1. Baláž
Peter
2. Belanský Peter ml.
3. Boledovič Jaroslav
4. Dubravec Marcel
5. Frič
Rudolf
6. Gádoši Tomáš
7. Hafrovič Marián
8. Hrudík Juraj
9. Hužovič Metod
10. Chudý Michal
11. Jurkas Andrej
12. Kollár Andrej
13. Kravárik Jaroslav
14. Krč-Konečný Marián
15. Krivošík Stanislav
16. Kusý
Eduard
17. Lauko Peter
18. Pavlovič Michal
19. Urbanovič Lukáš
145
2. ROZHODCOVIA – NOMINÁCIA ObFZ TRNAVA
Bačík
Ľubomír
Balón
Stanislav
Benkovský Martin
Borovica Ján
Bunček
Ladislav
Čief
Jakub
Čirovič
Darko
Čvirik
Vladimír
Esterka
Ján
Faďoš
Karol
Fodor
Marek
Gabriel
František
Haring
Michal
Hetteš
Aleč
Horváth Ladislav
Hutta
Daniel
Chudjak Matej
Jančovič Martin
Jordanov Peter
Jurena
Miloslav
Jurena
Lukáš
Karabčík Erik
Karel
Pavol
Koberčík František
Kolena
Peter
Koppl
Martin
Kráľovič Michal
Krist
Peter
Likavec Jaroslav
Monček Ľubomír
Mucha
Pavol
Mucha
Jozef
Ondrej
Ján
Ondriga Daniel
Petráš
Marián
Pinkas
Matej
Podešva Pavol
Poláš
Martin
Richtárik Kristián
Sasák
Milan
Slíž
Peter
Šarvaic
Rudolf
Šašo
Libor
Šeller
Peter
Šéry
Peter
Ševčík
Štefan
Ševčík
Karol
Šíge
Jánoš
Špaček
Marián
Mgr.
Šurina
Peter
Tibenský Peter
Tománek Adrián
Poštová 2
Mierová 919/40
Brodná 14
Nábr. A. Hlinku 13
Poštová 24
Krátka 2
ul. 8. Mája 27
Fedinova 7
Poronda
Juraja Slotu 9
Športová3
Dominova cesta 14
č.d.158
Hajdóczyho 24
č. 99
č.52
Nedarská 29
č. 301
V. Clementisa 31
V. Clementisa 32
Železničná112
č. 257
V. Clementisa 8
č.d.287
Na Hlinách1/B
Štúrova 25
Matúškova 4
Na Hlinách 48
č.d. 382
6. apríla 362/28
č. 272
B. Smetanu 5
Svätopeterská 18
č.438
č.50
Kubinu 13
Andreja Kubinu 6
č.388
Mierova 921/42
Záhradná 43
č. 236
Hladinská 13
L. Štúra 571/28
Hlavná 109
Starohájska 6
V.Clementisa22
č. 106
Kalinčiakova 8
Tehelná 15
Dolnopotočná 2
Čerešňova 89
146
917 01
922 07
919 35
920 01
917 01
919 35
917 01
926 01
851 01
919 25
917 01
919 27
921 01
919 07
917 01
919 28
919 01
919 25
919 61
917 01
917 01
922 42
919 32
917 01
920 66
917 01
919 04
917 01
917 01
919 02
922 01
922 08
917 01
920 01
919 65
919 06
917 01
917 01
919 24
922 07
919 43
919 09
922 03
922 42
919 26
917 01
917 01
919 08
917 01
917 01
917 02
919 51
Trnava
V. Kostoľany
Hrnčiarovce
Hlohovec
Trnava
Hrnčiarovce
Trnava
Sereď
Bratislava
Zavar
Trnava
Brestovany
Banka
Bíňovce
Trnava
Bučany
Košolná
Šúrovce
Ružindol
Trnava
Trnava
Madunice
Opoj
Trnava
Tepličky
Trnava
Smolenice
Trnava
Trnava
D. Orešany
Vrbové
Veselé
Trnava
Hlohovec
Dolná Krupá
Naháč
Trnava
Trnava
Križovany
V. Kostoľany
Cífer
Bohdanovce
Vrbové
Madunice
Zavar
Trnava
Trnava
Boleráz
Trnava
Trnava
Trnava
Špačince
0907/983870
0911/226948
0907/371636
0903/684536
0905/683726
0915/428311
0915/430383
0905/546212
0940/310754
0940/731286
0902/537660
0907/514535
0915/553053
0915/897881
0908/663802
0903/649839
0902/090703
0918/549736
0907/134196
0905/493458
0940/338347
0908/462605
0907/758849
0903/260881
0908/773072
0902/185440
0915/183767
0902/184077
0904/342000
0905/982372
0904/163125
0907/741253
0918/446894
0915/183652
0908/166506
0902/170136
0944/047197
0908/561781
0944/147045
0905/329236
0903/316180
0905/649188
0905/585129
0907/112191
0911/136902
0905/757395
0905/480951
0905/222053
0908/843432
0903/208852
0905/342577
0904/065081
Tomašovič Juraj
Tóth
Miloš
Trnka
Lukáš
Záhurančík Miroslav
Záhurančík Marián
Zárecký Ján
Žec
Martin
Školská 1051/1
Koniarekova 6
č.d.278
M Bela 4
Hrabinská 11
č.d. 123
Scherera 22
922 03
917 01
920 56
921 01
922 03
919 51
921 01
Vrbové
Trnava
Dvorníky
Piešťany
Vrbové
Špačince
Piešťany
0948/032288
0918/385684
0905/739799
0907/686400
0905/109002
0905/279798
0915/146979
č.d. 248
Vysoká 30
9.mája
č.d.230
Na Hlinách 55
č.d. 228
220/12
Ružova 4
Beethovenova 34
č.d.17
č.d.233
919 61
919 34
922 03
919 61
917 01
920 52
919 51
919 27
917 08
919 52
919 61
Ružindol
B. Kostol
Vrbové
Ružindol
Trnava
Siladice
Špačince
D. Lovčice
Trnava
D. Dubové
Ružindol
0903/918629
0915/325581
0917/128439
0949/045189
0949/760548
0904/800420
0948/806999
0908/568066
0917/049969
0917/049969
0918/243617
Rozhodcovia čakatelia
Baričič
Tomáš
Čambal Patrik
Daniška Bohuslav
Danišovič Dušan
Dauti
Dardan
Greguška Matej
Hudec
Dominik
Ivančík
Matej
Lukačovič Adam
Matejkovič Tomáš
Žaludek Ondrej
3. DELEGÁTI SFZ, ZsFZ, ObFZ TRNAVA
SFZ
Benedikovič
Cuninka
Gádoši
Jančovič
ZsFZ
Dekýš
Franek
Gádoši
Hracho
Karnay
Kuchara
Maštalír
Moncman
Očkovský
Schmidt
Sloboda
Šmidovič
Ladislav
Emanuel
Ladislav
Tibor
Ján
Ján
Pavol
Vladimír
Kamil
Karol
Anton
Štefan
Jaroslav
Alexander
Jaroslav
Jozef
921 01
917 01
917 01
921 01
Piešťany, Lipová 69/16
Trnava, Na hlinách 45
Trnava, Dolnopotočná 2
Banka, Horný majer 21
0905 303 618
0905 455 152
0902 937 038
0905 507 334
917 01
919 04
917 01
917 01
919 04
917 01
917 01
919 42
917 01
917 01
917 01
919 53
Trnava, Hlavná 37
Smolenice, Komenského 5
Trnava, Hlboká 9
Trnava, Vajanského
Ružindol 440
Trnava, Hlboká 12
Trnava, V. Clementisa 11
Pavlice 48
Trnava, V. Clementisa 37
Trnava, Lomonosovova 3
Trnava, Ostravská 3
Dechtice 267
0905 351 387
0905 714 144
0917 765 549
0905 530 524
0911 452 889
0908 703 555
0905 235 750
0907 752 403
0905 231 782
0905 621498
0905 774 475
0905 384 665
ObFZ Trnava
Bartovič Peter
č. 33
Belanský Peter
Osadná 10
Sivák
Ladislav
Golianova 64
Vandák Marián
Jiráskova 17
Paulovič * Peter
Čsl. Armády 39
* podmienečne po získaní licencie
919 32
917 02
917 02
917 02
920 01
Opoj
Trnava
Trnava
Trnava
Hlohovec
0905/455199
0944/481490
0905/101207
0907/161553
0903/278102
POZNÁMKA: Na základe rozhodnutia VV ObFZ môžu byť výkonom funkcie delegáta zväzu poverení aj členovia VV a predsedovia odborných komisií ObFZ.
147
148
Špeciálny obsah
MEDIA RELATIONS
CORPORATE
IDENTITY
COOR
EVENT
VE MANAGEMENT
SPORTS PR
acebook.com/MediaProSports
ebo
bo
149
Špeciálny obsah
Prevádzka:
Čepenská 2369/36, 926 01 Sereď
acebook.com/ObFZTrnava
Partneri súťaží
Partner rozhodcov
Reklamní partneri
Marketingový partner
Download

B - Oblastný futbalový zväz Trnava