Registračný poriadok odboru športovej činnosti
1. Evidencia družstiev a pretekárov
1.1. Dlhodobých postupových a majstrovských súťaží vyhlasovaných odborom ŠČ sa môžu
zúčastniť len prihlásené a zaregistrované družstvá a pretekári SRZ.
1.2. Evidencia prihlásených družstiev a registrácia pretekárov pre každé odvetvie t.j. LRU –
plávaná, LRU – mucha , LRU – prívlač, LRU – feeder a rybolovná technika je vedená
centrálne sekretariátom odboru ŠČ.
1.3. Pretekár, ktorý chce byť registrovaný odborom ŠČ musí byť členom SRZ a vlastniť platný
preukaz člena SRZ.
1.4. Do súťaže SRZ môže byť prihlásené len družstvo ZO a klub pri ZO. Iné právne subjekty
pokiaľ sú registrované na MV SR, sa môžu prihlásiť, ak majú uzatvorenú so ZO SRZ
zmluvu o spolupráci a zastupovaní v súťaži SRZ. Názov družstva, ktoré vznikne spojením
ZO SRZ a iného právneho subjektu musí obsahovať názov ZO SRZ a názov právneho
subjektu. Napr.: SRZ Sučany - OPEMUS a pod. Nositeľom všetkých práv je ZO SRZ.
2. Registrácia pretekárov
2.1. Žiadosti o registráciu pretekárov predkladajú ZO na predpísanom tlačive „Žiadosť
o registráciu pretekárov“ (príloha č. 1), podpísanom štatutárnymi zástupcami ZO. Žiadosť
sa predkladá pre každé odvetvie (LRU – P, LRU – M, LRU – PR, LRU – F, RT ) osobitne.
Registrovať nových pretekárov je možné v priebehu celého roka.
2.2. Žiadosť sa predkladá v dvoch výtlačkoch, pričom jeden ostáva po potvrdení odboru ŠČ na
sekretariáte odboru ŠČ a druhý sa zasiela späť na ZO SRZ. Žiadosť o registráciu obsahuje:
 názov prihlasujúcej ZO SRZ
názov odvetvia (LRU – P, LRU – M, LRU – PR, LRU – F, RT)
meno, priezvisko, titul pretekára
dátum narodenia
číslo preukazu člena SRZ a rok jeho vystavenia
 ZO SRZ, v ktorej je člen organizovaný.
Počet pretekárov na žiadosti o registráciu nie je obmedzený.
2.3. Po overení žiadosti sekretárom odboru ŠČ a po jej schválení príslušnou sekciou, doplní
sekretár registračné číslo a vystaví „Registračný preukaz športovca“ (príloha č. 3).
2.4. Platné registračné preukazy odboru ŠČ a členské preukazy SRZ je potrebné predkladať ku
kontrole pri všetkých pretekoch dlhodobých postupových súťaží vyhlasovaných SRZ –
Radou.
2.5. Štartujúcim pretekárom hlavný rozhodca do registračného preukazu zaznamenáva účasť na
pretekoch. Pretekárom, ktorým bolo rozhodnutím rozhodcovskej komisie pretekov udelené
disciplinárne opatrenie „napomenutie“ alebo „diskvalifikácia“, hlavný rozhodca na konci
pretekov odoberie registračný preukaz. Ten bude pretekárovi vrátený po vykonaní zápisu
o disciplinárnom opatrení a vykonaní zápisu do evidencie trestov pretekárov. Toto
opatrenie sa týka aj
všetkých prítomných členov družstva, pokiaľ bolo
rozhodcovskou komisiou pretekov udelené disciplinárne opatrenie celému družstvu.
3. Prihlášky družstiev do súťaží
3.1. Prihlášky družstiev do jednotlivých súťaží (1. liga, 2. liga, divízia) pre každé odvetvie
osobitne (LRU-P, LRU-M, LRU-PR, LRU–F, RT) pre nasledujúci rok predkladajú ZO
SRZ osobitne v dvoch výtlačkoch spolu s registračnými preukazmi, prípadne žiadosťou
o registráciu nových členov, do 30. novembra. Prihláška musí byť opečiatkovaná a
podpísaná štatutárnymi zástupcami ZO. Jeden potvrdený výtlačok bude vrátený ZO SRZ
spolu s potvrdenými registračnými preukazmi.
Poznámka:
V prípade prihlášky do súťaže iných právnych subjektov, ktoré majú so ZO uzatvorenú
zmluvu o spolupráci a zastupovaní v súťaži SRZ, je potrebné túto zmluvu priložiť.
V prípade zániku zmluvy zaniká právo účasti iného právneho subjektu v súťaži.
3.2.Prihláška družstva (súpiska) sa predkladá na tlačive „Prihláška družstva do súťaže“
(príloha č.2 ) a obsahuje:
- názov ZO SRZ a družstva (družstvo „A“, „B“ a pod.),
- názov odvetvia (LRU–P, LRU–M, LRU – PR, LRU–F, RT),
- názov súťaže (1. liga, 2.liga, divízia, liga RT ...),
- meno a priezvisko pretekárov,
- dátum narodenia pretekárov,
- čísla registračných preukazov pretekárov,
- podpisy pretekárov.
3.2. Maximálny počet pretekárov na prihláške (súpiske) je určený súťažnými pravidlami
príslušného odvetvia. Minimálne musí mať toľko pretekárov, koľko je predpísaných
členov družstva pre príslušnú súťaž v danom odvetví. Tento počet je v priebehu roka
možné doplniť až na maximálny počet za podmienky, že ZO SRZ na základe písomnej
žiadosti (spolu so súpiskou) požiada sekretariát odboru ŠČ o doplnenie danej prihlášky
(súpisky) o ďalších svojich registrovaných pretekárov v termíne najneskôr 21 dní pred
pretekami. Sekretariát odboru ŠČ, po prerokovaní v príslušnej sekcii, do 7 dní rozhodne
o schválení alebo zamietnutí žiadosti, o čom informuje žiadateľa. Pretekár, ktorý nie je
uvedený na schválenej súpiske družstva, nie je pripustený na štart. Odhlásenie pretekára
v priebehu roka zo súpisky nie je prípustné.
3.4. Pretekár môže byť v priebehu roka registrovaný len jednou ZO SRZ a môže sa zúčastniť
pretekov len za organizáciu, ktorou je registrovaný. Nesprávne a neúplne vyplnená alebo
pretekárom nepodpísaná prihláška vylučujú pretekára z účasti v súťaži.
3.5. Pretekár, ktorý v danom roku už súťažil vo vyššej súťaži (t.j. je uvedený na prihláške vo
vyššej súťaži - napr. v 1. lige), nemôže štartovať v nasledujúcom kole v nižšej súťaži
(napr. 2.liga alebo divízia), aj keď je uvedený na prihláške. Pretekár, ktorý súťažil (t.j. je
uvedený na prihláške) v nižšej súťaži, napr. v 2. lige, môže štartovať v nasledujúcom
kole vyššej súťaže, napr. v 1. lige, avšak len ak je uvedený na jej prihláške.
3.6. Pokiaľ má ZO v jednej súťaži viac družstiev (napr. v príslušnej divízii družstvo A, B, C
alebo 2. liga družstvo A, B) môže sa jeden a ten istý pretekár vyskytovať iba na prihláške
jedného družstva. Za účasť družstva v dlhodobej postupovej súťaži SRZ v súťažiach
LRU-P, LRU-M, LRU – PR a LRU – F je stanovené štartovné
– 1. liga
140,00 €
 2. liga
140,00 €
 divízia
100,00 €
Za účasť družstva v lige RT je stanovené štartovné vo výške 65,00 €.
Výška štartovného môže byť pre každý ďalší rok upravená uznesením prezídia odboru
ŠČ a schválená Radou SRZ.
Poplatky sa uhrádzajú do 28. februára na účet odboru ŠČ:
Číslo účtu: 15832432/0200
Variabilný symbol je stanovený pre každé odvetvie zvlášť:
- LRU – mucha
- LRU – plávaná
- LRU – prívlač
- Rybolovná technika
- LRU – feeder
6321
6322
6323
6324
6325
4. Prestupy, hosťovanie
4.1. Pretekár môže požiadať o prestup do inej organizácie po skončení súťaže. Žiadosti sa
predkladajú do 31. decembra bežného roka spolu s vyjadrením materskej ZO SRZ
na príslušnú sekciu. Registrácia odborom ŠČ nastane až po schválení príslušnou
sekciou.
4.2. Príslušná sekcia môže dať súhlas k hosťovaniu za inú ZO SRZ len po dohode oboch
zainteresovaných ZO SRZ.
4.3. V prípade, že pretekár v predchádzajúcom roku nebol v materskej organizácii
zapojený do súťaže, nebol uvedený na žiadnej prihláške do súťaže, vyjadrenie
materskej organizácie sa nevyžaduje.
4.4. Hosťovanie sa povoľuje vždy na dobu maximálne jedného roka a je platné po
zaregistrovaní sekretárom odboru ŠČ a potvrdením v registračnom preukaze.
4.5 V prípade potreby môže prezídium odboru ŠČ k tomuto registračnému poriadku
vydať dodatky, ktoré podliehajú schváleniu Radou SRZ.
Príloha č. 1
S L O V E N S K Ý R Y B Á R S K Y Z V Ä Z – RADA, Žilina
Odbor športovej činnosti
ŽIADOSŤ O REGISTRÁCIU PRETEKÁ ROV
Organizácia: .....................................................
Družstvo: .........................................
Disciplína: .................................................
Vedúci družstva: ..........................................................................................................................
Adresa: .........................................................................................................................................
Číslo tel.:...........................................................
E-mail: .........................................
Žiadame o vystavenie registračných preukazov pre pretekárov:
Por. č.
Meno,
Dátum
Členský preukaz:
priezvisko,
narodenia
titul
Číslo:
Rok
vystavenia
ZO
Pridelené
v ktorej je registr.
číslo**
organiz.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
** Vyplňuje Odbor pre športovú činnosť.
Prehlasujeme, že uvedené údaje sú pravdivé
diskvalifikačných následkov z nepravdivých údajov.
a prihlasovateľ
si
je
vedomý
V................................................. dňa ...............................
...................................................
Tajomník ZO
...............................................
Predseda ZO
...............................................
Podpis vedúceho sekcie
Registrácia vykonaná dňa:______________
..............................................
Podpis sekretára odboru ŠČ
Príloha č. 2
S L O V E N S K Ý R Y B Á R S K Y Z V Ä Z - RADA, Žilina
Odbor športovej činnosti
P R I H L Á Š K A D R UŽ S T V A D O S Ú Ť A Ž E S R Z
pre rok ...................................
Organizácia: ..............................................................
Družstvo: .........................................
Súťaž: ...............................................................
Disciplína : .......................................
Vedúci družstva: :...........................................................................................................................
Adresa: ...........................................................................................................................................
Číslo tel.:..............................................
E-mail: .............................................
Do súťaže SRZ nominujeme registrovaných pretekárov v nasledovnej zostave:
P.
Meno, priezvisko,
Dátum
Registračné
Podpis
čís.
titul
narodenia
číslo
pretekára
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
V prípade poverenia usporiadania súťaže SRZ, zaväzujeme sa jeho zabezpečením podľa
schválených propozícií a Organizačnej smernice pre usporiadanie pretekov v športových
odvetviach SRZ.
V .................................... dňa.......................
..........................................
Tajomník
Pečiatka
......................................
Predseda
Príloha: Registračné preukazy............... ks
Vyjadrenie sekcie:
.....................................
Podpis vedúceho sekcie
Zaregistrované Odborom športovej činnosti dňa...........................
Pečiatka
...................................
Podpis sekretára OŠČ
Príloha č. 3
Registračný preukaz športovca
Download

Registračný poriadok odboru športovej činnosti