PODMIENKY
Vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania
AKREDITOVANÝ KURZ - KOMINÁR – 822 HOD.
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Sekcia pre celoživotné vzdelávanie ako
správny orgán príslušný podľa ustanovenia § 9 ods. 2 zákona č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom
vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na základe splnenia podmienok
akreditácie vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania podľa § 10 uvedeného zákona
rozhodlo o akreditácii vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania „Kominár – 822 hod.“
Číslo POA: 3001/2013/86/1 pre Komoru kominárov Slovenska, dňa 14. Októbra 2013.
Vzdelávacia aktivita „Kominár – 822 hod.“ obsahuje praktickú časť v rozsahu 588 hodín
a teoretickú časť v rozsahu 234 hodín.
Po ukončení praktickej časti a teoretickej časti v súlade s podmienkami akreditácie sa
vykonávajú praktické aj teoretické skúšky. Úspešným absolventom je vydané osvedčenie
o získanom vzdelaní (ďalej len „Osvedčenie“).
Na základe získaného osvedčenia môže absolvent vzdelávacej aktivity vykonávať kominárske
práce kontrolu a čistenie komínov v súlade s ustanoveniami zákona č. 161/1998 Z.z. a č.
455/1991. Zb.a živnostenského zákona.
Podrobné podmienky na vstup do kurzu vzdelávacej aktivity „Kominár – 822 hod.“ pre
uchádzačov sú nasledovné:
- vykonávanie praxe u revízneho technika komínov, ktorý je členom komory počas celého
kurzu.
- lekársky posudok o zdravotnom stave na výkon kominárskych prác vo výškach nad 1,5 m
v expozícii prachu a chemicky škodlivých látok
- doklad o školení bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o prácach vo výškach a nad
voľnou hĺbkou
- prax prevádzať v kominárskej rovnošate.
Revízny technik komínov, u ktorého praxuje uchádzač, vedie evidenciu o kominárskych prácach
počas celého kurzu. Túto evidenciu o praxi predloží pri záverečných skúškach.
Svoj výkon praxe vykonávajú obaja v kominárskej rovnošate a s požadovanými nástrojmi,
prístrojmi a zariadeniami.
Kominárske práce eviduje revízny technik komínov.
Platobné podmienky:
Suma kurzu je stanovená podľa počtu uchádzačov, orientačne 800,00 €.
Záverečná skúška vzdelávacej aktivity je spoplatnená na 50,00 €.
Záverečná skúška vzdelávacej aktivity trvá štyri dni a skladá sa z písomnej a praktickej časti.
Ubytovanie a strava počas teoretickej časti vzdelávacej aktivity sú zabezpečené, účastník kurzu
si ich hradí sám /strava a ubytovanie je približne 27,00 € na deň./
Teoretická časť vzdelávacej aktivity prebieha v Nitre.
Záujemcovia o vzdelávaciu aktivitu „Kominár – 822 hod.“ môžu poslať vyplnenú Prihlášku /
uverejnená je na www.kks-sr.sk / , ktorá musí byť podpísaná a opečiatkovaná revíznym
technikom komínov, u ktorého budú praxovať.
Na základe tejto prihlášky budú záujemcom poskytované ďalšie podrobnejšie informácie.
Najbližší kurz Kominár- 822 hod sa bude konať, až keď bude dostatočný počet uchádzačov,
minimálne 20.
V Nitre 05.01.2015
Download

Podmienky prijatie do kurzu KOMINÁR 201