M e s t o TURZOVKA
Mestský úrad v Turzovke, Jašíkova 178 023 54 Turzovka
Naše číslo:
V- VO /2014
Vybavuje / tel.linka:/mob.:
Michalisková/041-420 93 41/0917 728 938
[email protected]
Turzovka:
20.10. 2014
Výzva
na predloženie ponuky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov na dodanie služby
„Projektová dokumentácia na športovú halu v Turzovke“.
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov organizácie: Mesto Turzovka
Sídlo: Jašíkova 178, 023 54 TURZOVKA
IČO: 00314331
Telefón: 041/4209311
Kontaktná osoba: Renáta Michalisková, úsek výstavby a rozvoja mesta
e-mail: [email protected]
2. Typ zmluvy: Zmluva o dielo podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
3. Miesto dodania predmetu zákazky: Mesto Turzovka
4. Názov zákazky: Projektová dokumentácia na športovú halu v Turzovka
5. Druh zákazky: služby
6. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah:
Predmetom zákazky je zabezpečenie kompletnej projektovej dokumentácie pre výstavbu multifunkčnej
športovej haly o výmere 1162,60 m2 v športovom areáli v Turzovke – Závodí a to vypracovanie a dodanie
realizačného projektu, výkon inžinierskej činnosti pre projektovú prípravu stavby a stavebné konanie,
vypracovanie a dodanie neoceneného výkazu výmer a oceneného položkovitého rozpočtu stavby,
vypracovanie a dodanie stanoviska projektanta k dodržaniu projektovaných parametrov dokončenej
verejnej práce, technická pomoc zhotoviteľovi verejnej práce pri vypracovaní kontrolného a skúšobného
plánu pre realizáciu diela, výkon autorského dohľadu počas celej doby realizácie stavby.
7. Slovník spoločného obstarávania: CPV 71242000-6
8. Možnosť rozdelenia cenovej ponuky: Na celý predmet obstarávania v zmysle bodu 4
9. Variantné riešenie: Nie
10. Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky: dva mesiace od podpísania zmluvy.
11. Miesto a lehota na predkladanie ponúk: Ponuku predložte v lehote do 31.10. 2014 do 13.00 hod. v
uzavretej obálke na adresu: Mesto Turzovka, Jašíkova 178, 023 54 Turzovka a to poštou, alebo osobne do
podateľne Mestského úradu v Turzovke.
12. Pokyny na predloženie cenovej ponuky:
Uchádzač vloží ponuku do obálky a tá musí obsahovať nasledovné údaje:
a) adresu alebo obchodné meno uchádzača,
b) označenie „Cenová ponuka – neotvárať!“ ,
c) označenie nápisom „Projektová dokumentácia na športovú halu v Turzovke“,
d) musí byť riadne uzatvorená, podpísaná zodpovednou osobou (alebo opečiatkovaná) a následne
prelepená priesvitnou lepiacou páskou.
Ponuka, ktorá nebude spĺňať vyššie uvedené požiadavky nebude zaradená do hodnotenia. Ponuka
predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk uvedenej vo výzve sa vráti uchádzačovi neotvorená.
13. Podmienky financovania: Predmet obstarávanie bude financovaný z rozpočtu verejného
obstarávateľa. Preddavok verejný obstarávateľ nebude poskytovať. Vlastná platba bude realizovaná
formou bezhotovostného platobného styku po fyzickom dodaní predmetu zákazky na zhotoviteľom
vystavenú faktúru, ktorej splatnosť je najmenej 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia.
14. Kritéria na hodnotenie ponúk: Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia
cena za predmet zákazky s DPH.
1. Vypracovanie a dodanie realizačnej projektovej dokumentácie
......€
2. Výkon inžinierskej činnosti pre stavebné povolenie
......€
3. Vypracovanie a dodanie neoceneného výkazu-výmer a ocenenie položkovitého rozpočtu
......€
4. Vypracovanie a dodanie stanoviska projektanta k dodržaniu projektovaných parametrov dokončenej
verejnej práce, technická pomoc zhotoviteľovi verejnej práce pri vypracovaní kontrolného a skúšobného
plánu pre realizáciu diela
......€
5. Výkon autorského dohľadu
......€
15. Viazanosť ponúk:
31.03. 2015
16. Podmienky účasti uchádzačov:
Preukázanie osobného postavenia prostredníctvom § 26 v spojení s § 128 ods.1 zák.č.25/2006 Z.z.
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 26 ods.1 zákona o verejnom obstarávaní. Ich
splnenie preukáže podľa § 26 ods.2 zákona o verejnom obstarávaní predložením kópií dokladov:
- doklad o oprávnení podnikať alebo doklad o zapísaní v profesijnom zozname vedenou profesijnou
organizáciou, že je oprávnený podnikať v oblasti predmetu zákazky
- doklad o odbornej spôsobilosti – kópia s originálom odtlačku pečiatky a podpisom
Ponuka, ktorá nebude obsahovať vyššie uvedené písomné podklady bude vyradená z hodnotenia.
17. Prijatie ponuky:
Každému uchádzačovi, ktorého ponuka bola vyhodnocovaná bude zaslané oznámenie o výsledku
vyhodnotenia ponúk. Úspešnému uchádzačovi bude oznámené, že jeho ponuka bola prijatá a ostatným
uchádzačom jednotlivo bude oznámené, že ich ponuka neuspela. Úspešný uchádzač bude vyzvaný na
predloženie „Zmluvy o dielo“
18. Práva verejného obstarávateľa:
V prípade, že úspešný uchádzač odstúpi od podpísania zmluvy alebo od už podpísanej zmluvy (v lehote
viazanosti ponúk) verejný obstarávateľ má právo následne podpísať zmluvu s ďalším uchádzačom v poradí
v zmysle platného vyhodnotenia predložených ponúk.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených súťažných ponúk, ak budú
neregulárne alebo inak neprijateľné alebo presiahnu finančné možnosti verejného obstarávateľa.
Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek finančného
nároku voči verejnému obstarávateľovi.
Ponuky doručené na adresu verejného obstarávateľa a predložené v lehote na predkladanie ponúk sa po
procese vyhodnotenia a skončení lehoty viazanosti ponúk uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako súčasť
dokumentácie o súťaži u verejného obstarávateľa.
S vybratým uchádzačom bude uzavretá zmluva o dielo, v ktorej si obstarávateľ vyhradzuje právo obmedziť
rozsah prác a dodávok.
Z prieskumu trhu bude vylúčený uchádzač, ak nastane stav v zmysle § 33, ods. 7, § 39, ods. 5, § 42, ods. 1,
a ods. 5, zákona o verejnom obstarávaní.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo výberové konanie zrušiť a vyhlásiť ďalšie kolo.
19. Ďalšie informácie:
Záujemcom sa odporúča vykonať obhliadku miesta predmetu zákazky, aby získali potrebné informácie
nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky. Záujemcovia, ktorí prejavia záujem o vykonanie obhliadky
miesta dodania predmetu zákazky sa prihlásia na obhliadku priamo u zodpovednej osoby: p. Michaliskovej
Renáty, tel. 041/420 93 41 , mob. 0917 728 938
20. Dátum odoslania tejto výzvy:
21.10. 2014
Download

Výzva na predloženie ponuky