Výtvarná výchova
Vzdelávacia oblasť
Názov predmetu
Stupeň vzdelania
Ročník:
Časový rozsah výučby
Poznámka
Vyučovací jazyk
Umenie a kultúra
Výtvarná výchova
ISCED 1 – primárne vzdelanie
1. – 4.
231 hodín
Povinný predmet
slovenský
Časová dotácia
ŠVP
ŠkVP
Spolu/rok
1. ročník
1
1
66
2. ročník
1
1
66
3. ročník
1
1
66
4. ročník
1
0
33
SPOLU
4
3
-
I. Charakteristika učebného predmetu
Výtvarná výchova (ďalej VV) v primárnom vzdelávaní, je predmet, ktorý prostredníctvom
autentických skúseností získaných výtvarnou činnosťou – intenzívnych zážitkov
dobrodružstva tvorby a sebavyjadrovania – rozvíja osobnosť žiaka v úplnosti jej cítenia,
vnímania, intuície, fantázie i analytického myslenia – vedomých i nevedomých duševných
aktivít. Týmto napĺňa VV svoje jedinečné poslanie v celom edukačnom procese. Výtvarné
aktivity predstavujú širokú škálu činností, ktorú na jednej strane vymedzuje prirodzený detský
záujem, duševný, citový rozvoj a rozvoj schopnosti vyjadrovať svoje predstavy – a na druhej
strane bohatosť vyjadrovacích foriem (jazyka), ktorú ponúkajú rôzne druhy vizuálnych umení
súčasnosti (zahŕňajúc intermediálnosť aj interdisciplinárnosť). Predmet výtvarná výchova v
sebe zahŕňa okrem tradičných a nových výtvarných disciplín aj ďalšie druhy vizuálnych
umení ako: dizajn v jeho rôznych polohách (výrobkový, komunikačný, odevný, textilný,
telový, vizuálnu reklamu), fotografiu, architektúru, elektronické médiá a multimédiá (video a
film). Na primárnom stupni výtvarná výchova plynulo nadväzuje na prirodzený záujem
dieťaťa o výtvarné vyjadrovanie svojich predstáv, na bohatosť detskej fantázie a
obrazotvornosti, zvedavosť a príťažlivosť objavovania nových možností, pretože výtvarné
činnosti predstavujú pre väčšinu detí hravú činnosť a priamy prostriedok materializácie
vlastných predstáv. Edukačný proces VV, ako proces tvorivý, zvyšuje nárok na vedomú
operatívnosť s vyjadrovacími prostriedkami (používanie jazyka) v priebehu postupného
dospievania žiaka: vedie žiaka od detskej spontánnosti k svojbytnému vyjadrovaniu – formuje
vlastné spôsoby sebavyjadrovania (štýl) a vlastné postoje a hodnotiace názory. Edukačný
proces pozostáva zo zložiek: vyjadrovacej a interpretačnej, výchovnej a vzdelávacej. Tieto
zložky sa vo VV prelínajú, nemožno ich chápať izolovane. Uplatňujú sa tak, že jedna vyplýva
z druhej. Výtvarné činnosti predstavujú zároveň poznávanie umenia a chápanie jeho zmyslu.
Otvárajú tak žiakovi možnosti zaradiť sa do kultúrnej tradície na úrovni súčasného myslenia,
možnosti jeho aktívneho začleňovania sa do kultúry.
Učebný predmet výtvarná výchova na 1. stupni ZŠ zahŕňa:
 základné vedomosti o farbách, charakteroch tvarov, textúr
 vedomosti o vlastnostiach a možnostiach používania výtvarných nástrojov
a materiálov (ceruzky, fixky, štetce, nožnice, temperoné a vodové farby, suché
a voskové/olejové) pastely, modelovacie hmoty, podkladové materiály,
jednoduchšie úkony vo výtvarných programoch počítača ...)
 základné vedomosti o vybraných artefaktoch predhistorického umenia, umenia
starovekých kultúr, antického umenia
 základné vedomosti o vývoji a hlavných kultúrnych typoch písma
 základne poznatky o princípoch impresionistickej, surrealistickej a akčnej
 maľby, paketáže, land-artu a niektorých formách body-artu vyplývajúce
z výtvarnej skúseností – znalosť vybraných charakteristických diel týchto
smerov
 znalosť základných maliarskych a sochárskych žánrov: krajinomaľby, zátišia,
portrétu sochy, reliéfu
 prvé vedomosti o vzniku filmu – o pohybe obrazu, akcii, filmovej postave
 prvé vedomosti o architektonickom priestore a tvare
 vedomosti o krajine svojho okolia, obci, regióne a ich vizuálnych a estetických
kvalitách (typy, tvary, kolorit, usporiadanie, prírodniny, prírodne a kultúrne
reálie, remeselné tradície)
II. Ciele predmetu
Poznávať jazyk vizuálnych médií. Učiť ho poznať a používať jazykové prostriedky,
základné kompozičné princípy, vybrané techniky a procesy vizuálnych médií. Rozumieť im a
tak zvyšovať uvedomelosť reflexie vizuálnej kultúry. Poznávať a vedieť pomenovať
pôsobenie (výraz) umeleckých diel, svoj zážitok z nich. Poznať vybrané typické diela
vizuálnej kultúry, reprezentujúce žánre a niektoré štýlové obdobia. Rozvíjať tvorivosť.
Umožniť žiakovi rozvíjať a kultivovať vnímanie, predstavivosť a fantáziu, podporovať a
podnecovať jeho nápaditosť a tvorivú sebarealizáciu, prekonávanie konvenčných schém a
inovovanie naučených myšlienkových a zobrazovacích vzorcov. Prostredníctvom výtvarnej
výchovy rozvíjať tvorivosť v jej základných, všeobecne uplatniteľných princípoch. Formovať
a rozvíjať gramotnosť (zručnosti) žiaka v oblasti vyjadrovania sa výtvarnými prostriedkami
prostredníctvom vybraných médií, nástrojov a techník. Formovať kultúrne a postoje.
Vychovávať žiaka smerom k vytváraniu si primeraných kultúrnych postojov, názorov a
hodnotových kritérií; cez zážitok aktívneho vyjadrovania a vnímania umeleckých diel
uvádzať ho do poznávania hodnôt umenia a kultúry – vo vzťahu k tradícií, ale na úrovni
aktuálneho vnímania problematiky vyjadrovania sveta umením. Formovať celistvú osobnosť.
Pristupovať k osobnosti žiaka v jej úplnosti – rozvíjať cítenie, vnímanie, intuíciu, fantáziu,
analytické myslenie a poznávanie, a taktiež formovanie a aktívne používanie zručností – to
všetko prostredníctvom činnostného a zážitkového vyučovania. Osnovy VV okrem toho
podporujú medzipredmetové väzby, interdisciplinárnosť vyučovania, pri zachovaní špecifík
spôsobu poznávania sveta prostredníctvom výtvarnej výchovy. Zapájajú citovosť, afektivitu,
expresivitu a obrazovú konceptualizáciu, ktoré sú vlastné výtvarnému vyjadrovaniu, do
vzťahu aj s inými, prevažne kognitívnymi predmetmi.
III. Kľúčové kompetencie
Žiak dokáže:
- tvoriť spontánne i cielene vedené stopy (faktúry) – cieľavedomé významové usmernenie
gesta a akcie, za účelom výrazu (nezobrazujúceho, primárneho výrazu samotnej stopy alebo
výrazu stopou zobrazeného motívu), realizovať rôzne typy stôp (rôzne druhy línií, škvŕn,
odtlačkov, bodov, textúr) na ploche i v modelovacej hmote v závislosti od rôznych nástrojov,
rôznych spôsobov ich použitia (prítlak, rýchlosť a smer pohybu, gesto, hravá aktivita a pod.) a
rôznych materiálov (pastózna farba, tekutá farba, mäkký a tvrdý kresliaci materiál, rôzne
druhy podkladu, rôzne modelovacie hmoty a pod.),
- vyjadriť plošný a priestorový tvar a obrys podľa fantázie, predstavy, i (voľne) podľa videnej
skutočnosti – s nárokmi na približnú proporcionalitu, obsažnosť prvkov (detailov) a prevažne
spontánny výraz; dokázať operovať s tvarmi (dopĺňať neúplné tvary, zmnožovať tvary
kreslením voľnou rukou, kopírovaním, vytiahnutím podľa šablóny, hravo manipulovať s
rozmnoženinou, priraďovať príbuzné tvary, transformovať predmetný tvar na iný predmetný
tvar, písmo na predmetný tvar, geometrický a organický tvar, skladať tvar z rozmanitých
prvkov, konštruovať novotvar, narábať s pozitívom a negatívom tvaru – figúra a pozadie,
- vyjadriť lokálny farebný tón zobrazeného tvaru, predmetu vo vzťahu k videnej skutočnosti
aj podľa predstavy a fantázie, zosvetliť a stmaviť farebné tóny miešaním farebných hmôt,
vytvárať farebné postupnosti, používať základné farebné kontrasty (kontrast svetlých a
tmavých, doplnkových, teplých a studených farieb), materiálové kontrasty (tvrdý, mäkký
materiál), kontrasty textúry povrchov (drsná, hladká, vzorovaná ...),
komponovať – vedome umiestňovať tvar (motív) v rôznych častiach plochy formátu,
- vyjadriť rytmus a pohyb prostriedkami kresby, maľby, grafiky, priestorového vytvárania
(objekt, model),
- vyjadriť základnú vizuálnu symetriu a asymetriu,
- zvládnuť základné operácie s mierkou / veľkosťou zobrazených tvarov (vzťah väčšie –
menšie, vedľa seba – za /pred sebou); vyjadriť priestor prostredníctvom
mierky zobrazovaných prvkov,
- pokúšať sa o štylizáciu (vlastné poňatie zobrazenia motívu).
-zvládnuť základné motorické úkony (narábanie) s rôznymi nástrojmi (ceruza, štetec, pero,
fixky, uhlík, drievko, rydlo, nožnice, šablóna, špachtľa, valček a pod.),
-vytvárať stopy alebo tvary priamym telesným dotykom (rukou, prstami),
-kresliť prostredníctvom linky a jednoduchého šrafovania,
-zvládnuť technické základy usporiadania a miešania farieb na palete i na obraze; vyfarbovať
tvar, plochu viacerými spôsobmi prostredníctvom štetcového
rukopisu (napr. šrafúra, pointilizmus, roztieranie, zapúšťanie,)
-zvládnuť jednoduché konštrukčno-technické úkony s materiálmi (krčenie, zohýbanie, trhanie,
strihanie, skladanie, vrstvenie a pod.), spájanie materiálov v koláži
a v asambláži (vkladanie, lepenie, spínanie, viazanie, drôtovanie a pod.),
- zvládnuť jednoduché techniky otláčania (frotáž, dekalk, monotypia, papierorez, sádrorez
linorez a pod.),
- zvládnuť základy modelovania predmetných tvarov, otláčania do modelovacej hmoty a
jednoduchého odlievanie reliéfu do sadry,
- zvládnuť techniku skladania a spájania priestorových tvarov (architektúr) z modulov
(skladačka, stavebnica) a improvizovaných materiálov,
- zvládnuť základné operácie na počítači: typograficko-textové, s kresliacimi a maliarskymi
nástrojmi (ceruza, guma, štetec, pečiatka, označenie výberu,
základné filtre).
primerane veku pomenovávať postupy a výsledky vlastnej výtvarnej činnosti – motorické
akcie, gestá a procesy (trhanie, krčenie, skladanie, strihanie, rezanie,
lepenie, spínanie, drôtovanie, viazanie, vkladanie, balenie ... rôzne druhy kreslenia čiary,
maľovania plochy, modelovania tvaru, jednoduchej grafickej tlače ...); --- schopnosť opísať
jednoduché technické postupy a znalosť ich výsledného výrazu,
- primerane veku voliť motívy na vyjadrenie zadaných (zvolených) námetov,
- interpretovať psychickú charakteristiku výrazu zobrazeného motívu (smutný, veselý,
nahnevaný, sklamaný, dráždivý, ľahostajný a pod.),
- vedome používať významové kontrasty motívov (napr. interpretácia zlého a dobrého tvaru,
figurácie a pod.),
- kategorizovať predmety podľa základných znakov (veľkosť, farebnosť, účel, tvarová
podobnosť, príslušnosť k významovej množine a pod.),
- priraďovať, zmnožovať, preskupovať, spájať a rozpájať prvky na základe zvolených kritérií,
- cieľavedome umiestňovať zobrazované prvky vo formáte za účelom vyjadrenia príbehu
(myšlienky), radenie vo vývojovom rade (pohyb, komiks, ilustrácia,
filmová rozkresba),
- analyticko-synteticky posudzovať rozdielnosti a príbuznosti farieb (tónov a odtieňov),
tvarov, materiálov, mierky,
- vedome hľadať a pokúšať sa charakterizovať synestetické vzťahy (farba a tvar voči tónom
hudby, chutiam, vôňam a pachom),
hľadať tvarové a funkčné analógie medzi živými organizmami a architektúrou, dizajnom.
IV. Stratégie vyučovania
Výtvarná výchova predstavuje z hľadiska obsahu vyučovania ako celku (kurikula)
jedinečnú možnosť tematizovať základné antropologické koncepty: – koncepty časopriestoru
(čas, priestor, pohyb, mierka, hĺbka, výška, šírka …), – kultúrne archetypy vyjadrovania
prírody (živly, prírodné polarity, procesy...), – kategórie estetického prežívania (krása,
škaredosť, neurčitosť, drsnosť, jemnosť ...), – kategórie uvedomovania si osobnej a kultúrnej
identity (ja, iný, cudzinec, priateľ, postihnutý,...), kultúrne rozdielnosti vo vizuálnom
vyjadrovaní sveta, vo vkuse a názoroch iných ľudí), – kategórie afektivity (radosť, bolesť,
smútok, náladu ...). Na rozdiel od iných predmetov, ktoré sa zaoberajú niektorými z týchto
tém (prírodoveda, čítanie, náboženská a etická výchova), VV angažuje osobnosť žiaka v inom
zmysle: neučí sa o nich, ale vyjadruje ich, hľadá svoj spôsob ich vyjadrenia.
Na efektívne osvojenie si výtvarných vedomostí a zručností významne vplýva správny výber
vhodných metód, foriem a prostriedkov. Zo strany pedagóga je dôležité žiaka aktivizovať, aby
nebol len pasívnym príjemcom vedomostí.
Metódy










Expozičná metóda
Vizuálna metóda
Riadený rozhovor, diskusia
Skupinová práca
Samostatná práca
Problémové metódy, heuristická metóda
Fixačné metódy
Motivačné metódy
Práca s ilustráciou
Práca s umeleckým dielom




Vyučovacia hodina klasického typu
Projektové vyučovanie
Skupinové vyučovanie
Beseda
Formy
Prostriedky (učebné zdroje)
Odborná literatúra:
 BARTKO, O., FILA, R., REISTETTEROVÁ, Z.: Výtvarná príprava.
Bratislava:SPN,1988
 BARTKO, O.: Farba a jej použitie. Bratislava: SPN, 1980
 BERTÓK, I., JANOUŠEK, I.: Počítače a umenie. Bratislava. SPN, 1989
 CUMMING,R.: Veľkí umelci.Bratislava: Ikar a.s., 2003
 DÉMUTH, A..: Čo je farba. Bratislava: Iris, 2005
 FAGAN, CH., M.: Sedemdesiat veľkých vynálezov starovekého sveta. Bratislava:
Slovart
 FIELL, CH., FIELL, P.: Design pro 21. století. Kolín: Taschen, 2004
 FILA, R.: Načo nám je umenie. Bratislava: Mladé letá,1991
 GERŢOVÁ, J. a kol.: Slovník svetového a slovenského výtvarného umenia 2.
polovice
 20. stor. Bratislava: Profil, 1988
 GRAVES,R.,D.: Kreslíme portréty, Bratislava: Svojtka & Co., s.r.o.,2005
 JUSKO, A.,: Výtvarná výchova dnes a jej perspektívy. Prešov: Polygraf Print,
spol. s r.o.,2007
 ROESELOVÁ, V.: Linie, barva, tvar ve výtvarné výchově. Praha: Sarah, 2004
 ROESELOVÁ, V.: Techniky ve výtvarné výchové. Praha: Sarah,1996
 ROESELOVÁ, V.: Řády a projekty ve výtvarné výchově. Praha: Sarah, 1997
 ROESELOVÁ, V.: Proudy ve výtvarné výchové. Praha: Sarah, 1999
 ŠTOFKO, M.: Metodika k novej koncepcii výtvarnej výchovy. Bratislava, 2005
 VANČÁT, J.: Výtvarná výchova v dobe digitalizace. In: Výtvarná výchova
3/1995-96 encyklopédie knihy
Didaktická technika





PC – internet
INT tabuľa
dataprojektor
CD – prehrávač
video
Materiálne výučbové prostriedky (učebné pomôcky)





Pôvodné predmety ,výrobky a prírodniny
Modely
Dvojrozmerné zobrazenia
Obrazové pomôcky
Textové pomôcky
Ďalšie zdroje
 Internet – http://www.infovek.sk, http://www.zborovna.sk,
 Noviny, časopisy
 Knižnica
V. Hodnotenie žiakov
1. – 4. ročník:
stupeň hodnotenia
výborný
opis kritérií
Žiak spĺňa kritériá (a – d) na vynikajúcej
úrovni:
● Žiak je iniciatívny a tvorivý vo výtvarnom
vyjadrovaní, uplatňuje vlastné nápady, je
otvorený voči novým podnetom a
experimentovaniu,
● Žiak dokáže vyjadriť veku primerané
postoje (vkus, názor, spolupráca,
individualita) v oblasti vizuálnej kultúry,
● Žiak ovláda zručnosti (technické,
nástrojové, materiálové) podľa požiadaviek
ročníkových kompetencií na vynikajúcej
úrovni,
● Žiak preukazuje veku primerané mentálne
spôsobilosti – na úrovni vnímania, prežívania,
fantázie a predstavivosti, vytvárania vlastných
koncepcií,
● Žiak dokáže veku primerane pomenúvať a
interpretovať svoje zážitky, činnosti a ich
výsledky,
poznámka
proporcie
medzi
jednotlivými
kritériami
zvažuje učiteľ
podľa
individuálnych
daností žiaka
chválitebný
dobrý
dostatočný
nedostatočný
● Žiak preukazuje vedomosti z oblasti
vizuálnej kultúry primerané edukačným
úlohám (v nižších ročníkoch najmä vedomosti
o materiáloch nástrojoch, základných
technikách a druhoch vizuálnych umení; v
sekundárnom vzdelávaní o štýloch,
ťažiskových obdobiach, nosných umelcoch a
médiách),
● Žiak dokáže rešpektovať vlastný tvorivý
výsledok a je tolerantný voči tvorivým
prejavom, názorom a vkusu iných
● Žiak zrealizoval artefakt primerane svojmu
veku a schopnostiam
Žiak v podstate spĺňa kritériá 1. stupňa hodnotenia ale je menej
samostatný, iniciatívny a tvorivý.
Žiak realizuje edukačné úlohy priemerne, chýba mu
iniciatívnosť, tvorivosť, tolerancia, nerozširuje svoju
flexibilnosť, neosvojuje si nové vyjadrovacie prostriedky,
podlieha predsudkom a stereotypom.
Žiak realizuje edukačné úlohy na nízkej úrovni, bez vlastného
vkladu, s ťažkosťami aplikuje získané zručnosti a poznatky v
nových oblastiach.
Žiak nespĺňa kritériá, nemá záujem o výtvarné neodporúčame
aktivity, neguje vyučovací proces.
používať
stupeň
nedostatočný v
celkovom
hodnotení
žiaka; v
čiastkovom
hodnotení len
vo
výnimočných
prípadoch
(napr. zámerné
negovanie
vyučovacieho
procesu)
VI. Obsah a vzdelávací štandard
Tematický výchovno-vzdelávací plán pre 1. ročník – VÝTVARNÁ VÝCHOVA
Tematický celok
1.
Základné prvky
výtvarného
vyjadrovania výtvarný jazyk
Obsahový štandard
tvar škvrny
rozvoj obrazotvornosti
(objavovanie významov v
náhodných tvaroch),
využitie nepresných tvarov
na zobrazovanie
obrys
pozorovanie a výtvarné
vyjadrenie obrysov
rôznych tvarov, rozvíjanie
interpretačnej
predstavivosti
2.
Kompozičné
princípy
a možnosti
kompozície
Výkonový štandard
Žiak vie v rôznych
škvrnách nachádzať
konkrétne obrazce.
-vie vymýšľať príbehy
na dané neskutočné
obrazce.
-vie vnímať krásu
prírody, rešpektuje jej
zákony
Žiak vie výtvarne
vyjadriť obrysov
rôznych tvarov
Prierezové témy
ENV
pomoc život.
prostrediu, kladný
vzťah k prírode
OSR
priateľstvo a
medziľudské vzťahy
farba
zoznámenie s farbami a
farebnou hmotou
rozprávanie o pôsobení
čistých a špinavých farieb
Žiak vie pomenovať
farby, správne miešať a
tvorivo kombinovať.
Aktívne pracuje s
kresliacimi potrebami.
ENV hospodárenie s
vodou, odpad v
domácnosti
plocha a tvar
vyhľadávanie objavovanie tvaru v
neartikulovanej textúre
mapy, strihové predlohy,
pokrčené papiere
Žiak vie napodobniť
tvary a znaky.
-vie vnímať farbu, tvar
a štruktúru diela.
Pomáha menej zručným
spolužiakom.
OŽZ
výchova k
bezpečnému
správaniu, poriadok
pri práci, čistota
vytváranie kompozície z
tvarov písmen
asociatívnym spôsobom
kombináciou tvarov
písmen
- technika: obkresľovanie,
striekanie (fixírka, sprej,
sitko), frotážovanie
Žiak vie nájsť
podobnosť vecí s
písmenami
- vie skladať papierové
sady tlačených písmen
-vie fixovať objavený
tvar,
dopĺňať a upravovať
ho, kombinovať, otáčať
OŽZ
bezpečné
zaobchádzanie s
materiálom
uvedomovanie si formátu
porovnávanie
Žiak vie používať
geometrických tvarov
papiere rôznych
formátov,
geometrických tvarov,
OŽZ
ochrana zdravia
otáča ich a kreslí do
nich motív podľa
vlastného výberu: hore,
dole, tak že stúpa, alebo
padá ...
mierka
zmenšovanie a
zväčšovanie predmetných
tvarov
ukáţky hry s mierkou vo
3.
Podnety
výtvarného
umenia /médiá,
štýly, procesy,
techniky, témy
akčné vytváranie
radosť z gesta a pohybu,
tvorba stopy
skúšanie netradičných
kresliacich nástrojov
(hrebeň, prsty, kuchynské
náradia, kolieska autíčok)
Žiak vie nakresliť
(maľovať) zvolený
figurálny, predmetný
motív od malého po
veľký (aspoň v 4
verziách), postavy
(predmety) vie
vystrihnúť, o
zmenšovaní a
zväčšovaní vymyslí,
príp. zahrá rozprávku
Žiak vie priamo
reagovať na rozprávku
o nástrojoch,
predmetoch, ktoré
zanechávajú farebné
stopy na ploche papiera
- vie kombinovať rôzne
akcie, pri ktorých
vzniká obraz pohybov a
gest
OSR rešpektovanie
názorov, potrieb a
práv ostatných ľudí
OSR
využitie
rozprávkových
textov, kladné a
záporné správanie
dotvorenie nájdeného
objektu
staré hračky, veci, príbeh o
tom, čo už doslúžilo a
znova môže „ožiť
Žiak vie s fantáziou
dotvárať predmety,
spájať ich do nových
tvarových a
významových celkov
(figúr) -vie utvoriť
výstavku výsledkov
ENV
ochrana prírody
ilustrácia rozprávky
ukážky ilustrácii
aktuálnych rozprávok,
rôzne typy a štýly ilustrácií
(nie ilustrácie rozprávky,
ktorú budú žiaci
ilustrovať)
Žiak vie voľne
zvolenou technikou
preniesť svet rozprávky
na kresliacu plochu. –
vie rešpektovať
rozpoloženie subjektov,
ich farebné línie a
kontrasty.
-vie v dostatočnej miere
zakresliť ľudskú
postavu v jednoduchej
kompozícii.
OSR
dobro a zlo
4.
Podnety
fotografie
kreslenie a vyfarbovanie
do čiernobielej fotografie
ukážky rôznych žánrov
klasickej fotografie
ukážky rôznych žánrov
klasickej fotografie
5.
Podnety filmu
a videa
porovnávanie obrázkov
(krátkych záberov) z
filmov, vzťah filmovej
akcie a výrazu
(komického, smutného,
prekvapeného atď.)
príbehová rozprávková
a fantastická
architektúra ukážky
nezvyčajných
architektonických riešení
6.
Podnety
architektúry
7.
Podnety
dizajnu
fantastický alebo
rozprávkový stroj /
nábytok
motivácia príbehom
(Verne, sci fi), následné
ukážky
ilustrácií, patafyzických a
hybridných strojov
dizajn a ľudské telo
ukážky karnevalových
divadelných, etnických a
folklórnych masiek
8.
Výtvarné činnosti
inšpirované
dejinami umenia
inšpirácia pravekým
umením
ukážky zo života
pravekého človeka,
rozprávanie o jeho
podmienkach a
možnostiach, následné
ukážky pravekého umenia
Žiak vie doplniť a
prekresliť fotografický
obrázok,
-vie vedome umiestniť
nové časti v celku
kompozície, meniť
význam zobrazenia
Žiak vie diskutovať o
krátkych ukážkach ,o
výraze a dojmoch, ktoré
na ňom zanechali
-vie niektorú z akcií
nakresliť
Žiak vie na základe
motivácie netradičného
ponímania príbytku
(architektúry) vymýšľať
novotvary (kombinácie
tvarov) – vlastnú
rozprávkovú
architektúru
Žiak vie uplatňovať
fantáziu a kombinačnú
predstavivosť
- vie tvoriť hybridné
celky, --- - vie
vymýšľať fantastické
funkcie, kombinovať
technické tvary
(súčiastky),
- vie prežívať radosť z
vynálezcovstva
PPZ
tvorba projektu
Žiak vie vytvoriť
masku z jednoduchých
predmetov, rastlín,
papiera
- vie dopĺňať tvary tela
– vytvárať novotvary vie pripraviť karneval
Žiak vie simulovať
procesy, techniky a
materiály a témy,
prostredníctvom
ktorých mohli tvoriť
praľudia
- vie vytvoriť jaskynnú
kresbu alebo masku z
jednoduchých
prírodných materiálov
MUV akceptácia
rôznych etník na
Slovensku
MEV
negatívne a
pozitívne vplyvy
médií
PPZ
vytváranie produktu
v skupine
OSR
vzťahy v skupine
PPZ
tvorba projektu
ENV
vzťah k prírode v
minulosti a
súčasnosti
9.
Podnety
tradičných
remesiel
farbenie a vykrývanie
- ukážky ľudového
umenia, modrotlač,
zdobenie kraslíc
10.
Elektronické
médiá
základné operácie s
počítačom
11.
Porovnávacie,
kombinačné
a súhrnné
cvičenia
poznávanie a
porovnávanie rôznych
médií
ukážky realizácií v
rôznych médiách a
technikách (fotografia,
film, kresba, socha)
Žiak vie vytvoriť
jednoduchý spôsob
prezentácie
zozbieraného materiálu,
- vie porovnávať a
triediť rôzne druhy
materiálu
- vie umiestniť
predmety v interiéri
alebo exteriéri,
- vie z týchto
predmetov vytvoriť
„muzeálnu zbierku“,
„zavárať“ ich do fliaš,
ukladať do škatuliek,
albumov a pod.
Žiak si vie vypočuť
výtvarné stvárnenie
nálady a rytmu hudobnej vybrané krátke ukážky
hudobných skladieb
skladby
ukážky: Vivaldi (Štyri
výrazne odlišných
ročné obdobia) charakterov a rytmov
konfrontované s
-vie ich následne
vybranými výtvarnými
výtvarne zobraziť
dielami
vlastným, spontánnym
spôsobom a v
rozhovore s učiteľom
vyjadriť, ako na neho
pôsobila ktorá skladba
vzorkovníček, múzeum
hra na vedca (archeológa,
kozmonauta, zberateľa,
botanika)
12.
Podnety hudby
Žiak vie zrealizovať
vzor na tričko, alebo
ozdobiť kraslicu
- vie opísať niekoľko
významných
slovenských remesiel
Žiak ovláda základné
zručnosti pri narábaní s
počítačom
- vie experimentovať s
písmom a znakmi (typ
fontu, veľkosť,
orientácia)
Žiak vie ako všelijako
sa dá rôznymi
technikami , zobraziť to
isté
MUV
etnické menšiny,
porovnávanie
zvykov
MEV
orientácia v
mediálnom svete
MEV
pravidlá fungovania
mediálneho sveta,
pozitívne a
negatívne vplyvy aj
na svoju osobnosť
ENV
vzťahy medzi
človekom a jeho
ţivotným prostredím
OSR
rozvoj osobnostných
vlastností
13.
Synestetické
podnety
hmat
- skrývačka, slepá baba,
ukážky umenia pre
slepých
14.
Podnety rôznych
oblastí
poznávania sveta
oživené písmená a čísla
ukážky performancie a
pantomímy
15.
Tradícia a
identita
/kultúrna krajina
výtvarná reakcia na
prostredie školy
16.
Škola v galérii
/galéria v škole
obraz - portrét v galérii
rozprávanie o galérii na
základe edukačných
materiálov
17.
Výtvarné hry
vytváranie limitované
pravidlami hry
Žiak vie zobraziť tvary
predmetov na základe
hmatového vnemu
(napr. ohmatáva rôzne
predmety skryté pod
dekou a následne ich
kreslí, maľuje alebo
modeluje)
- vie pomenovať rôzne
kvality povrchov podľa
hmatu
Žiak vie zahrať písmená
z častí svojho tela
(performancia)
Žiak vie vyhľadať
vzťahy medzi
obrázkom, číslom a
písmenom. Vníma dané
tvary písmen a prenáša
ich na papier do
tvorivej a neskutočnej
podoby.
Žiak vie dotvoriť
prostredie vlastnej
triedy, exteriéru školy,
chodby, školského
klubu, šatne, dvora a
pod.
- dotváranie môže mať
charakter reakcie žiaka
na detaily (napr.
kompozičné doplnenie
obkladačiek maľovaním
alebo priestorovými
tvarmi) alebo reakcie na
väčšie priestorové celky
(napr. riešenie okien na
chodbách, prehradenie
priestoru, maľovanie na
dlážke)
Žiak vie čo je to portrét
a čo všetko sa dá
vyčítať z ľudskej tváre
- vie z výrazu tváre
zistiť náladu a pocity
človeka
Žiak vie kresliť tak, že
kresba je spojnicou
dopredu daných značiek
OŢZ
opatrnosť pri práci s
elektro spotrebičmi
ENV
energia u nás doma
OSR sebareflexia
PPZ
tvorba projektu
OSR
spolupráca v tíme
OSR
pochopiť význam
priateľstva
DOV
vlastné dopravné
značky, bezpečnosť
na cestách
Tematický výchovno-vzdelávací plán pre 2. ročník – VÝTVARNÁ VÝCHOVA
Tematický celok
Línia
Všelijaké
čiary
Obsahový štandard
Výkonový
štandard
Žiaci sa oboznámia
s linkou v bežnom
živote. Kde všade sa
nachádza. Urobia si
vzorkovník rôznych
čiar.
Vedieť stvárniť
rôzne typy liniek.
Charakterizovať
ich – hrubá,
tenká, krivá.....
Pojmy: Rovná tenká,
rovná hrubá, hranatá
tenká, hranatá hrubá,
oblá tenká, oblá
hrubá, cikcaková,
vlnovka, zubatá,
slučková čiara.
Všelijaké
čiary
Prierezová téma
OZO
Správny životný
štýl.
DOV
Vie nakresliť
čiaru s rôznymi
pomôckami, na
rôzny materiál.
Pochopiť
rozmanité
možnosti jedného
základného prvku
Žiaci sa oboznámia
s predmetmi,
pomôckami, ktoré
nám umožnia
Nakreslí obrázok
nakresliť čiaru a tiež, z rozličných čiar.
na čo všetko sa dá
linka nakresliť.
Uvedomiť si
dodržiavanie
dopravných
pravidiel.
ENV
Vzťah
k zvieratkám.
Útulky zvierat.
Pojmy: rovná, presná
čiara, kreslenie
drôtom, špagátom.
Všelijaké
čiary
Žiaci pracujú
s hlavonožcom.
Postavou, ktorú
kreslili v materskej
škôlke. Spomínajú.
Využijú tuš
a drievko na
nakreslenie postavy
– hlavnú postavu
príbehu, rozprávky.
Kreslia iba linkou,
bez vyfarbovania.
Zopakujú si
pomenovania čiar
OSO
Dobré a zlé
postavy
v rozprávke. Dobré
a zlé vlastnosti detí.
priradením
správneho pojmu
k čiare.
Farba a výraz Ako sa
tvária
farby
Pojmy: tón,
zosvetľovanie,
stmavovanie.
Žiaci si skúšajú
miešať farby.
Vytvoria pás
farebnej škály od
najsvetlejšej po
najtmavšiu.
Ako sa
tvária
farby
Pojmy: veselá ,
smutná, príbuzná
farba.
Žiaci namaľujú
jeden obrázok
veselými farbami.
Druhý obrázok
smutnými farbami
dostanú namaľovať
doma.
Kompozícia –
umiestňovani
e vo formáte
Čo kam
nakreslím
Pojmy: Papier na
výšku, na šírku,
papier v tvare
trojuholníka, kruhu,
pozadie, čo je
bližšie, čo je ďalej,
vpredu, vzadu.
Žiak vyberá tvar
papiera podľa toho,
čo ide kresliť.
Nakreslí jeden
predmet, vec,
vyskúša si vkreslenie
na výšku, na šírku.
Hodnotí, čo sa kde
viac hodí s výrazom
vpredu, vzadu.
Vedieť namiešať
odtieň svetlej
farby, tmavej
farby. Využiť
zosvetľovanie
a stmavovanie
jednej farby pri
vymaľovaní
obrázku
OSR
Vie vymenovať
smutné farby,
veselé farby,
príbuzné farby.
ENV
Dokáže umiestniť
prvky na ploche,
na správnom
formáte.
OZO
Určí predmet
vpredu, bližšie,
vzadu, ďalej.
Priateľstvo
a medziľudské
vzťahy
Čo škodí prírode
Správny životný
štýl – športujeme.
Čo kam
nakreslím
Pojmy: zátišie,
kompozícia
Žiak si nakreslí
niekoľko predmetov,
Vystrihne ich. Snaží
sa uložiť tieto
predmety, tak, aby sa
prekrývali.
Porozpráva
o obrazoch umelcov,
využíva pojmy.
Modelujem
tvary
Pojmy: tvar, tučné,
chudé, hranatá,
okrúhla., mäkká
tvrdá.
Žiak pracuje
z modelovacou
hmotou.
Vymodeluje:
Žiak dokáže
identifikovať
formát papiera.
Vytvorí
jednoduché
zátišie
ENV
Žiak osobne
prežije radosť
z práce
modelovacou
hmotou. Vytvorí
objekty rôznych
tvarov alebo
zložených
z rôznych tvarov.
OZO
Ochrana lesov,
zber papiera.
Šetríme!!!
Zvieratká v ZOO,
v zajatí.
1. priestorové tvary
2. využije tvary na
vymodelovanie
zvieratka, predmetu
a pod.
Symetria
a asymetria.
Motýľ,
strom
Pojmy: symetria,
asymetria, DVD
ukážka
Žiak podľa pokynov
vyučujúceho vyrába
symetrické obrázky.
Učiteľ vyberá
jednoduché obrazce,
na ktorých žiak
pochopí symetriu –
na oboch častiach
výkresu bude
rovnaký obrázok.
Žiak dokáže
stvárniť predmety
symetrie
a asymetrie,
výrazové
možnosti symetrie
a symetrie.
OZO
Chránim sa pred
úrazom. Ostré
predmety na
vyučovaní.
Rytmus a
pohyb
Mačička
Cica
Slon
Maximilián
Pojmy: stromoradie,
opakujúce sa laky
v plote, pravidelný,
striedavý rytmus.
Žiak pracuje
s opakovaním
s pravidelným alebo
striedavý rytmom.
Nakreslí zvieratko
pomocou šablóny,
rôzne ho vyfarbí,
znázorní pohyb
zvieraťa.
Land art
Výtvarné hry
v prírode
Umenie
v prírode
Je potrebné využiť
väčšie množstvo
prírodnín na
vytvorenie obrázkov
– piesok, lístie,
konáre a pod.
Vychádzka.
Žiak vie stvárniť
vymyslenú
bytosť, krajinu,
OZO, MUV
Farebná
prírodnina
Pojmy: land art –
umenie v prírode.
. Použitím
vlastnej fantázie
žiak pretvorí
prírodninu na
niečo zaujímavé
a nezvyčajné.
Využíva frotáž,
odtláčanie.
ENV
Dokáže vytvoriť
fantastický portrét
rôznymi
výtvarnými
technikami.
Svojou fantáziou
pôsobí originálne.
OSR
Žiak si prinesie
ľubovoľnú
prírodninu, ktorú
premieňa
maľovaním,
lepením,
obaľovaním a pod.
Vytvára obrázky
z prírodnín, odtláča
prírodniny.
Surrealizmus
Portrét
vymyslenej
bytosti
Žiak vie obkresliť OZO
pripravenú
Pohyb je dôležitý!
šablónu. Vie
zopakovať rytmus Športujeme.
opakovaním. Dá
veci do pohybu.
Fantastický Pojmy: portrét,
usmievavá tvár,
portrét
zamračená tvár, Žiak
vytvorí portrét
Fantastický vymyslenej bytosti.
Využije maľbu,
portrét
kresbu, prírodniny,
fixy.
Rešpektovanie
názorov, práv
a potrieb všetkých
ľudí okolo mňa.
Ochrana lesov.
Využitie
rozprávkových
textov. Kladné
a záporné vlastnosti
postáv.
Využije koláž –
časopisy, noviny
a pod.
Inšpirácia
archaickými
písmami
Chrámy
starých
Egypťanov
Pojmy: Egypt,
pyramídy, sfinga,
obrázkové písmo.
Zoznámiť žiakov
s prostredím Egypta
cez DVD ukážku
alebo ukážku na
internete. Formou
rozhovoru im
rozprávať o živote
Egypťanov.
Priblížiť školu
v Egypte. V závere
hodiny tušom
a drievkom na
pokrčený papier
nakresliť niekoľko
znakov použité na
ukážke s. 45 –
obrázok Egypťan
pije vodu.
Obrázkové
písmo
Vedieť porovnať
možnosti doby,
teraz a predtým.
Simulovať
procesy
a techniky či
materiály
Egypťanov.
Zakresliť
obrázkové písmo.
ENV
Žiak vie vytvoriť
koláž alebo
OSRMoja rodina –
miesto kde žijem.
Vzťah k prírode a
závislosť človeka
na prírode. Jej
ochrana.
Žiaci sa už stretli
s tajným, šifrovaným
písmom v detských
časopisoch. Využiť
tieto znalosti na
vysvetlenie tajného
písma – morzeovka,
reč nepočujúcich,
súčasné znaky na
verejných
priestranstvách.
Na papier nakresliť
znak.
Koláž –
montáž z
Skladačka
z fotografií
Pojem: koláž,
fotokoláž,
fotografií
Skladačka
z fotografií
Filmová
postava
Môj
obľúbený
film
a postava
Živá socha
Filmový
kostým,
filmové
herectvo
Maľujem
na telo
Žiak pracuje
s rozstrihanou
fotografiou. Vyberie
si nejakú z časopisu
a opäť skladá
rozstrihané pásy
alebo časti. Môže
kombinovať
niekoľko obrázkov.
Lepiť časti jedného
na druhý.
Pojmy: filmová
postava – kreslená,
hraná.
montáž
z fotografie.
Vytvorí stavbu zo
stavebnice,
geometrických
tvarov
Žiak vie
vymenovať troch
filmových
hrdinov.
Žiaci rozprávajú
o najobľúbenejších
filmových postavách
z detských filmov
a seriálov. Nalepí
donesený obrázok
filmového hrdinu.
Stručne napíše prečo
ho obdivuje.
RGV
Život ľudí
v minulosti – babka
a dedko.
TFP
Prezentujem svoju
prácu
MUV
Rešpektujem toho
druhého.
Hra na sochy. Žiaci
hrajú známu hru.
Vyskúšajú si
niekoľko minút
nehybne stáť.
Zobrazia sa do
výkladu. Vyžijeme
fotenie sôch.
Žiak dokáže
napodobniť
sochu.
TFP
Žiak vymýšľa
kostým postave –
spolužiakovi.
Farbami na tvár
vytvorí masku, ktorá
bude predstavovať
dobro, zlo, smútok,
žiaľ, radosť,
nadšenie, zmena
Žiak vie nakresliť
a pomenovať
ľubovoľní výraz
tváre.
OSR
Prezentovať svoju
prácu
Vzťah v skupine,
vzájomná pomoc
výrazu tváre.
Architektúra
ako
skladačka
Staviame
z častí
Pojmy: skladačka,
stavba.
Vie vytvoriť
stavbu z častí.
Žiak pomocou
rôznych telies –
geometrických
tvarov poskladá
stavbu. Časti spája
lepením. Využívame
škatuľky od liekov
a iné. Alebo
stavebnicu CHEVA
TFP
Prezentujem svoju
prácu. Čo som
vytvoril.
Staviame
z častí
Stavby zo stavebníc
– CHEVA a pod.
Hry s písmom Píšem na
a textom
počítači
Žiaci sa zoznámia
s kreslením
v programe, ktorá
ma škola
k dispozícii./ skicár,
v knihe uvedený
Revelation Natural
Art/. Skúšajú,
experimentujú.
Žiak vie využiť
na kreslenie.
Nakreslí obrázok.
Namieša farby.
Farba
v počítači
Miešanie farieb.
Kreslenie obrázkov
v programe
Vie rozdeliť
MUV
spolužiakov
podľa určitého
Neubližujem iným
triediaceho znaku. kvôli inej farbe
pleti
Revelation Natural
Art.
Triedenie
Časti tela
Poznávanie
a využívanie
zmyslov vo
výtvarnej výchove.
Každý z nás je iný.
Triedime ľudí podľa
farby pleti, vlasov,
očí a ich farby,
MUV
Nepodceňujem
spôsob života iných
ľudí
MDV
Pravidlá
fungovania
mediálneho sveta.
Vplyv na človeka –
pozitívny,
negatívny
veľkosti a pod.
Žiak vytvorí výkres,
ktorého súčasťou je
aj obkreslená ruka,
ruky ako spôsob
vyplnenia,
vymaľovania.
Miešanie
tvarov,
zvierat a vecí
Pomiešané
zvieratká
Východiskom pre
túto tému môžu byť
zložené
pomenovania:
slonomyš, tygrohad,
štvorcožaba,
telefónauto. Žiaci
v skupine vytvárajú
nezvyčajný predmet
alebo zviera.
Žiaci dokážu
nakresliť
a pomenovať
pomiešané
zvieratko alebo
predmet.
TFP
Porovnávanie
vecí a časti
tela
Porovnáva
nie vecí
Žiaci hľadajú
spoločné znaky
rôznych predmetov,
ich .častí Nakreslí
rovnaký predmet
iného vzhľadu.
Zobrazí spoločné
znaky.
Žiak vie povedať,
ktorý spoločný
znak sa opakuje
vo všetkých
predmetoch.
OZO
Porovnáva
nie zvierat
Žiaci hľadajú
a pomenúvajú
spoločné časti tela
zvierat – uši, nohy,
chvosty,
tykadlá...Nakreslia
zvieratko. Môžeme
rozdeliť prácu
žiakom tak, aby
v triede bolo zviera
vytvorené z rôznych
postupov.
Vie ľubovoľným
postupom
vytvoriť
zvieratko.
ENV
Čiapky
a klobúky
Porovnávanie
klobúkov rôznych
časových období,
Vie triediť podľa
znakov. Určí
spoločnú časť.
ENV
Prezentujem svoju
prácu
Opatrnosť pri práci
s krehkými
predmetmi,
elektrospotrebičmi.
Starostlivosť
o domáce zviera.
Týranie.
Triedenie odpadu
krajín, národov.
Triedenie podľa
pohlavia, detský,
klobúk pre
dospelých. Žiak
vyrobí jednoduchý
klobúk z papiera.
Hmat vo
vzťahu
k priestoru a
plasticite
Kyslý,
sladký
kvetinová
obrázok
Na& základe
Žiak zažije
OZO
priamych
zmyslový zážitok.
Umývame si
zmyslových zážitkov Dá mu podobu.
ovocie a zeleninu.
priradiť predmet.
Nakresliť ho.
Výtvarné hry
Výtvarný
diktát
Učiteľka diktuje
predmety, veci,
zvieratá, ktoré má
dieťa nakresliť.
Výtvarný
diktát na
opakovanie
Učiteľ diktuje
pojmami, ktoré si
žiaci osvojili počas
školského roka .
Kreslíme
zážitok
Kreslíme podľa
vlastnej fantázie
a lebo to, čo nás
najviac na hodinách
výtvarnej výchovy
v druhom ročníku
zaujalo.
Žiak vie nakresliť
predmety podľa
diktátu
MUV
Nevysmievam sa
OSR
Skutočné
priateľstvo je
nenahraditeľné
Prežiť radosť
z voľnosti.
TFP
Prezentujem svoju
prácu
Tematický výchovno – vzdelávací plán pre 3. ročník- VÝTVARNÁ VÝCHOVA
Tematický
celok
Výtvarný
jazyk/
kompozičné
princípy a
možnosti
kompozície
Obsahový štandard
2.Zážitok
z prázdnin
– ľubovoľná
technika
Tvar / komponovanie
novotvaru na základe
prienikov rôznych
-
Výkonový štandard
Prierezová téma
rozvoj výtvarnej
predstavivosti
zobrazenie deja na
základe vlastného
zážitku
Environmentálna
obrysov /kumulácie tvarov
Výtvarný
jazyk/základné
prvky
výtvarného
2. Kvetinové záhony maľba
Farba /zosvetľovanie a
stmavovanie,
vyjadrovania
svetlostná škála
jednotlivých farieb,
/tony sivej farby/
experimentovanie,
miešanie farieb,
lomenie farieb,
- Pochopiť výrazové
možnosti
zosvetľovania
a stmavovania farieb,
získavať skúsenosti s
miešaním farieb
- kompozícia ovocia na
mise
pozorovanie, stvárnenie
2. Misa s ovocím - maľba
Tvar / komponovanie
novotvaru na základe
prienikov rôznych
obrysov / kumulácie tvarov
výchova –
schopnosť vnímať
vzťahy medzi
človekom a jeho
životným
prostredím vo
svojom okolí,
uvedomovať si
jeho dôležitosť,
vnímať jeho
ohrozenie na celom
svete
OŽZ – bezpečnosť
pri práci na
hodinách výtvarnej
výchovy –
poučenie žiakov
- výtvarne esteticky
zhodnotiť a dotvoriť
zhluk farebných škvŕn
2. Šípky (vetvička);
kolorovaná kresba tušom
2. Žltnúci strom;
kombinovaná technika
- Farba /zosvetľovanie a
stmavovanie, svetlostná
škála jednotlivých farieb
- Vyjadrenie pocitu na
základe pozorovania
prírody
Environmentálna
výchova –
schopnosť vnímať
vzťahy medzi
človekom a jeho
-
pozorovanie
hra s líniou
2. Šarkany – hra s farbou
a líniou
Plošné geometrické tvary
/ vecné zobrazenie,
zobrazenie z
geometrických tvarov /
2. Lúka plná motýľov
Tvar / komponovanie
novotvaru na základe
prienikov rôznych
- experimentovanie
a práca s výtvarnými
prostriedkami
umiestňovať tvary na
ploche, zapojiť fantáziu
a predstavivosť
tvarový a farebný
rytmus na ploche
- striedanie tmavej
a svetlej farby
-
obrysov / kumulácie tvarov
životným
prostredím vo
svojom okolí,
uvedomovať si
jeho dôležitosť,
vnímať jeho
ohrozenie na celom
svete
Osobnostný
a sociálny rozvoj
- rozvíjanie
sebareflexie,
poznanie svojich
dobrých a zlých
vlastností,
rešpektovanie
názorov druhých,
pestovanie
kvalitných
medziľudských
vzťahov
2. Látka na záves odtláčanie geometrických
prvkov,
Zobrazenie z geometrických
tvarov
2. Kytica zo suchých
prírodnín – kresba
drievkom, tušom, fixom
2. Stromy – kombinovaná
technika
2. Moja hračka –
kombinovaná technika
Tvar / komponovanie
novotvaru na základe
prienikov rôznych
obrysov / kumulácie tvarov
2. Bezlistý strom - koláž
- detailne odpozorovať
a zobraziť prírodu
- práca s líniou
- kresba voskom,
kolorovanie
- pozorovať a vnímať
tvar predmetov
- vyjadrenie línií
a symetrie prúžkami
papiera
Environmentálna
výchova –
schopnosť vnímať
vzťahy medzi
človekom a jeho
životným
prostredím vo
svojom okolí,
uvedomovať si
jeho dôležitosť,
vnímať jeho
ohrozenie na celom
svete
z papiera
Výtvarný
jazyk
/kompozičné
2. Mikuláš – strihanie,
lepenie
- vyjadrenie
charakteristiky figúrky
princípy a
možnosti
kompozície
2. Vianočné ozdoby
Materiálový reliéf
/otláčanie do
Podnety
hliny, odlievanie do sadry
výtvarného
umenia /
média,
štýly, procesy,
techniky, témy
Výtvarné
2. Betlehem
Inšpirácia gréckym
umením
-
rozvoj tvorivej fantázie
Osobnostný
a sociálny rozvoj
- pestovanie
kvalitných
medziľudských
vzťahov, dôležitosť
rodiny, poznanie
ľudských práv
- použiť netradičné
materiály,
rozvíjať fantáziu
/ témami, procesmi,
technikou a materiálmi
činnosti
inšpirované
dejinami
umenia
podnety
2. Zimné hry – maľba,
postava v pohybe
dopĺňanie častí
fotografie
fotografie
/kresbou, maľbou,
Podnety filmu
a videa
Podnety
dizajnu
Elektronické
- zobraziť dej a vzťahy
diferencovanými
postavami
Mediálna výchova
– uvedomiť si
negatívne mediálne
vplyvy na svoju
osobnosť a snažiť
sa ich
reliefom, kolažou
zodpovedným
- vyjadriť situáciu, dej
prístupom
a vzťahy
2. Ilustrácia obľúbenej
rozmiestniť figúry a iné eliminovať
rozprávky, filmu –
obrazové prvky
kombinovaná technika
Čitateľská
na ploche
priestor filmu, rám, filmová
výchova – význam
scénografia
rozprávky
- líniou vystihnúť tvar
v detskom živote
2. Strojček budíka –
kresba tušom
- využitie IKT
2. Farebné škvrny
Mediálna výchova
médiá
Kreslenie prostredníctvom
počítača
Podnety
tradičných
remesiel
2. Fašiangová maska –
strihanie a lepenie
Podnety
2. Karneval – maľba
temperou
výtvarného
v bežnom živote,
prepojenie
s výtvarnou výchovou
-
-
štylizácia postavy
zobrazenie deja na
základe vlastného
zážitku
– uvedomiť si
negatívne mediálne
vplyvy na svoju
osobnosť a snažiť
sa ich
zodpovedným
prístupom
eliminovať
Osobnostný
a sociálny rozvoj
– budovanie
priateľstva
a interpersonálnych
vzťahov, rozvíjanie
pozitívneho
sebavedomia
a sebaúcty,
zodpovednosť za
vlastné správanie
umenia /
média,
štýly, procesy,
techniky, témy
Podnety filmu
a videa
2. Postava z rozprávky –
kolorovaná kresba
Podnety
dizajnu
Podnety
rôznych oblastí
poznávania
sveta
Podnety
rôznych oblastí
poznávania
sveta
2. Taška, džbánik –
kombinovaná technika
2. Prvosienka – maľba
temperou
Podnety prírodovedy
2. Jarná vychádzka –
kombinovaná technika
Podnety prírodovedy
- zachovanie proporcií
tela pri zachovaní
farebnosti zobrazovaných
postáv
-
-
vystihnúť tvar
a funkčnosť predmetu
štylizácia
pozorovanie
a vystihnutie tvaru
a farby
ohraničiť dej
rozmiestnením
obrazových prvkov
Multikultúrna
výchova akceptácia
kultúrnej
rozmanitosti ako
spoločenskej
reality a rozvoj
tolerancie, rešpektu
a prosociálneho
správania
a konania vo
vzťahu ku
kultúrnej odlišnosti
PDV –
nekomunikovať
s neznámymi
ľuďmi, mať kladné
ciele a veľa
dobrých záujmov
Výtvarný
jazyk
/základné
2. Veľkonočné motivácie
– práca s rôznorodým
materiálom
-
-
vyberať, zostavovať
a spájať vhodný
materiál
voľne ho graficky
Multikultúrna
výchova –
žiaci poznávajú
prvky
výtvarného
vyjadrovania/
2. Vtáčik na vetvičke –
vyškrabávanie, tuš, vosk
2. Rozkvitnutá lúka –
kolorovaná kresba
s voskovkami
Podnety
rôznych oblastí 2. Hrady a zámky – koláž
poznávania
s domaľovaním pozadia
sveta
-
zobraziť
svoju kultúru, aj
iné
pozorovanie
štylizované vyjadrenie
tvaru z predstavy
kultúry, ich zvyky,
rešpektujú tieto
-
Výtvarný
jazyk
/kompozičné
-
princípy a
možnosti
-
vystihnúť
priestor
rozmiestnením
obrazových prvkov
kontrast popredia
a pozadia
vystihnúť tvar
beseda o kráse našej
vlasti
kompozície
Výtvarné
činnosti
inšpirované
dejinami
umenia
Výtvarný
jazyk
/kompozičné
princípy a
možnosti
2. Hry detí – kolorovaná
kresba tušom
2. ZOO, zviera –
kombinovaná technika
2. Sídlisko – strihanie
a oblepovanie jednotlivých
prvkov
2. Náš školský dvor –
beseda
Výtvarný
jazyk
/kompozičné
princípy a
možnosti
kultúry ako
rovnocenné
a dokážu
s ich príslušníkmi
konštruktívne
komunikovať a
spolupracovať
- vybrať primeraný počet,
veľkosť figúr pri
vyjadrení deja
a priestoru (popredie –
pozadie)
-
kompozície
Podnety
architektúry
históriu, tradície,
začlenenie
obrazových prvkov
v priestore
Multikultúrna
výchova –
žiaci poznávajú
svoju kultúru, aj
iné
kultúry, ich zvyky,
históriu, tradície,
-
-
vystihnúť proporčne
vyvážené, funkčné
a farebne vhodné
prvky na ploche
krása a úprava
životného prostredia
návrh jednotlivých
prvkov
spoločná tvorba
ideálneho školského
dvora /SD životného
prostredia/
rešpektujú tieto
kultúry ako
rovnocenné
a dokážu
s ich príslušníkmi
konštruktívne
komunikovať a
spolupracovať
kompozície
Dopravná
výchova uvedomiť si
význam
technických
podmienok
dopravy a
zariadení
ovplyvňujúcich
bezpečnosť cestnej
premávky,
dopravné
prostriedky,
bezpečnosť v okolí
školy
2. Deň detí – kombinovaná
technika
- vybrať primeraný
počet, veľkosť figúr
pri vyjadrení deja
a priestoru (poprediepozadie)
kompozície
2. Džbán, tanier - koláž
-
Podnety
dizajnu
2. Voľná téma
Výtvarný
jazyk
/kompozičné
princípy a
možnosti
-
striedanie ľudových
prvkov na úžitkovom
predmete
ľubovoľný výber detí
TPPZ komunikovať,
argumentovať,
používať
informácie
a pracovať s nimi,
riešiť problémy,
poznať sám seba
a svoje schopnosti,
spolupracovať
v skupine,
prezentovať sám
seba, ale aj prácu
v skupine, vytvoriť
nejaký produkt
Ochrana života
a zdravia –
poučenie
o bezpečnosti pri
hrách a ochrane
zdravia počas
prázdnin
Tematický výchovno – vzdelávací plán pre 4. ročník- VÝTVARNÁ VÝCHOVA
Tematický celok
Obsahový štandard
Výtvarný jazyk,
základné prvky, výtvarné
vyjadrovanie
Pojem bod, kresba,
maľba
Výkonový
štandard
Prierezové témy
Žiak dokáže
stvárňovať rôzne
druhy bodov
ceruzkou, štetcom, Environmentálna
pastelom
výchova
Ochrana života
a zdravia
Environmentálna
výchova
Práca s ceruzkou,
uhlíkom,
tieňovanie v
Pojem šrafovania, tieň priestore
Tieňovanie,
šrafovanie, teplé
a studené farby na
vyjadrenie priestoru
Práca s vodovými
a temperovými
farbami
v priestore,
využitie
perspektívy
Pojem kontrast teplá
,tmavá, svetlá
a studená farba,
doplnkové farby
Žiak dokáže
rozoznať farby,
správne ich
používať pri
výtvarnom
kontraste
Pojem doplnková
farba
Využitie znalostí
o kontraste
s použitím
doplnkových
farieb
Regionálna
výchova
Dopravná výchova
Ochrana života
a zdravia
Osobný a sociálny
rozvoj
Tvorba projektu a
prezentačné
zručnosti
Výtvarný jazyk,
kompozičné princípy
a možnosti kompozície
Pojem proporcionalita
v kresbe
Žiak vie v plošnom
vyjadrovaní
umiestniť postavu
a predmet
Environmentálna
proporčne správne výchova
Základy
proporcionality v
modelovaní
Modelovanie
tvarov – zviera,
postava v priestore Dopravná výchova
Žiak vie využiť
pozorovanie
obrazu na
vyjadrenie svojho
pohľadu na krajinu
Krajina ako žáner,
variácie krajiny
v rôznych atmosférach Žiak vie
namaľovať krajinu
Pozorovanie
podľa vlastných
impresionistických diel predstáv s využitím Environmentálna
Podnety výtvarného umenia rôznych autorov
škvrny
výchova
Pojem papierový
objekt, kaliografia
Podnety výtvarného umenia, Využitie kaligrafie na
výtvarné činnosti
výtvarné stvárnenie a
inšpirované dejinami umenia modelovanie
Žiak vie stvárniť
na základe
pozorovania
papierový objekt
Žiak vie
vymodelovať vejár Ochrana života a
a výtvarne dotvoriť zdravia
Žiak vie výtvarne
stvárniť filmový
trik- pohyb
postavy( beh, krok
, skok)
Pojem filmový trik
Podnety filmu a videa
Kulisa
Pojem antropo-,zoo-,
fytomorfná
architektúra
Podnety architektúry
Plastické zobrazenie
rastlín ako reliéf na
Stvárnenie kulís
z historického
obdobia
Znázornenie
človeka, zvieraťa
a rastliny
v súvislosti s
reliéfom rôznych
Multikultúrna
výchova
Mediálna výchova
Ochrana života a
zdravia
úžitkovom predmete
Pojem dizajn,
striedanie kvetov,
listov a plodov v
pohybe
Podnety dizajnu
objektov, návrh
vstupnej brány do
ZOO, priečelie
budovy, múzea
Žiak vie nakresliť
a navrhnúť dizajn
inšpirovaný
organickými
tvarmi
Environmentálna
výchova
Stvárnenie
Obrus, návrh na detský motívov spojených Ochrana života a
vankúšik
s jedlom, spánkom zdravia
Pozorovanie
drotárskych výrobkov
Oboznámenie sa s
technikou drotárstva
Žiak vie využiť
poznatky pri
výrobe vlastného
výrobku
Pozorovanie
hrnčiarskych
výrobkov,
oboznámenie sa s
Podnety tradičných remesiel technikou výroby
Žiak vie vytvoriť
jednoduchý
hrnčiarsky
výrobok, misku,
hrnček
Elektronické média
Žiak vie využiť
všetky znalosti
Environmentálna
s prácou na
výchova
počítači s využitím
farieb
Práca so Skicárom
Regionálna
výchova
Pojem krajina, zátišie,
portrét, zámena
kombinácie
Porovnávacie, kombinačné
a súhrnné cvičenia
Pospájanie rôznych
typov obrazu do
kompozície, dotvorenie
maľbou alebo kresbou
Poznať noty, pojem
hudba
Podnety hudby
Pojem farebná
stupnica
Vytvorenie
kompozície
krajiny, obrazu,
portrétu
Hudobný nástroj
s vychádzajúcimi
farebnými tónmi
Žiak vie z
Regionálna
výchova
Environmentálna
výchova
farebných tónov
vytvoriť obraz
predmetu, zvieraťa
a pod.
Žiak vie vyjadriť
maľbou, alebo
kresbou to, čo
pociťoval pri
hmatovom vneme
Synestetické podnety
Využitie hmatu na
pozorovanie predmetu, Žiak vie
vymodelovať tvar
objektu
predmetu podľa
Využitie hmatu pri
hmatu a dotvoriť
modelovaní predmetu farbou
Ochrana života
a zdravia
Žiak vie
namaľovať mapu
ZOO, ktorú si
zriadil podľa
vlastnej predstavy
Podnety rôznych oblastí
poznávania sveta
Tradície a identita
Pojem mapa ako
zmenšený obraz
krajiny
Výtvarné
stvárnenie okolia
bydliska, mapa
ulice, zakreslenie
dôležitých budov
Regionálna
výchova
Pojem pamiatka,
monument
Žiak vie výtvarne
stvárniť kultúrne
pamiatky mesta
Regionálna
výchova
Žiak vie priamo
porovnať maľby,
kresby a reliéfy
v galérií
Škola v galérií, galéria v
škole
Pojem galéria
Vie umiestniť
práce žiakov na
nástenku a dotvoriť
ich obrazom,
Regionálna
slovom
výchova
Použité skratky prierezových tém:
ENV – enviromentálna výchova
OZO – ochrana života a zdravia
VMR – výchova k manželstvu a rodičovstvu
OSR – osobnostný a sociálny rozvoj
MDV – mediálna výchova
MUV – multikultúrna výchova
TBZ – tvorba projektu
RGV – regionálna výchova
Download

Časový rozsah výučby 231 hodín Pozná