Obsah
Úvod
I.
II.
III.
IV.
V.
3
Analýza výchovno- vzdelávacích výsledkov za minulý rok
/správa o výchovno-vzdelávacích výsledkoch/
Hlavné úlohy
1.Oblasť výchovy a vzdelávania
6
2.Starostlivosť o pedagogických pracovníkov
7
3.Riadiaca a kontrolná činnosť
4.Rozvoj materiálno - technickej základne zariadenia
10
Organizácia školského roka
1.Chronologický prehľad organizácie práce
11
2.Prehľad pridelených úloh
13
3.Štruktúra záujmových klubov - pravidelná záujmová činnosť15
4.Príležitostná záujmová činnosť
16
5.Plán pedagogických rád a pracovných porád
24
6.Plán ďalšieho vzdelávania pedagogických pracovníkov
25
7.Spolupráca CVČ
8.Plán prázdnin
27
Vnútorná kontrola
1.Metódy, formy, organizácia
28
2.Získavanie podnetov a informácii
3.Vyhodnotenie VK
4.Časový plán VK
29
5.Rozdelenie úloh kontroly
30
6.Vnútorné rozdelenie kontroly
Prílohy
-ROZVRH HODÍN ZÁUJMOVEJ ČINNOSTI
-UVAZKY PRACOVNÍKOV
-TERMINOVNÍK OLYMPIÁD A POSTUPOVÝCH SÚŤAŽÍ
-ŠPORTOVÝ KALENDÁR
-PLÁN AKCIÍ
36
Úvod
Centrum voľného času /ďalej len CVČ/vytvára podmienky , organizuje a
zabezpečuje výchovnú- vzdelávaciu a rekreačnú činnosť pre deti a mládež od
predškolského veku spravidla do 30 rokov , prípadne ich rodičov a ďalších záujemcov
v ich voľnom čase.
Výchovno - vzdelávaciu a rekreačnú činnosť uskutočňuje prostredníctvom :
- pravidelnej činnosti - v záujmových útvaroch formou krúžkov, klubov, súborov a
pravidelne sa opakujúcich dlhodobých podujatí,
- príležitostnej činnosti - formou jednorázových alebo pravidelne sa opakujúcich podujatí
jednodňových i viacdňových , ako sú súťaže, prednášky, exkurzie, školenia, krátkodobé
kurzy, kultúrne a športové podujatia, zájazdy , výstavy , koncerty a ďalšie,
-individuálnej práce , najmä vo vzťahu k talentovaným deťom a mládeži- špeciálne
záujmové útvary, špeciálne činnosti, odborné poradenstvo, expedície , sústredenia,
vzdelávacie podujatia,
-krátkodobými útvarmi pre deti a mládež s neustálymi záujmami,
- prázdninovej činnosti - formou stálych , putovných , víkendových táborov a odborných
sústredení ako vyvrcholenia činnosti záujmových útvarov, ďalej formou zájazdov ,
rekreačných a prímestských táborov pre ostatné deti a mládež,
- práce s postihnutými deťmi a mládežou,
- práce s problémovou mládežou
a práce s deťmi a mládežou zo sociálne
znevýhodneného a zanedbaného prostredia ,
- práce rodičov s deťmi
-práca s rodičmi a ďalšími záujemcami
- spontánnej činnosti - formou priebežnej ponuky záujmového , rekreačného a
relaxačného charakteru i na základe osobného záujmu účastníkov , ako sú prevádzka
herne, klubovne , knižnice a študovne, voľné využívanie klubu hudby , dielne, počítačovej
učebni, prístupu na internet.
Podľa schopnosti bude poskytovať metodickú a odbornú pomoc v oblasti práce s deťmi a
mládežou v ich voľnom čase školám , školským zariadeniam , prevádzkovateľom letných
táborov detí, občianskym združeniam a ďalším subjektom ak o ne požiadajú.
Metodickú a odbornú pomoc v oblasti práce s deťmi a mládežou vo voľnom čase
poskytne prostredníctvom organizovania školení, seminárov, odborných inštruktáži,
konzultácii, prípadne vydávaním metodických materiálov.
Plní koordinačnú funkciu voči strediskám záujmovej činnosti, školským strediskám
záujmovej činnosti, pedagógom voľného času , školským klubom detí a mládeže prípadne
iným subjektom na základe poverenia zriaďovateľa.
Naše centrum voľného času vychádza z potrieb a záujmov detí a mládeže a je v rámci
okresu jediným zariadením. Plní dôležité funkcie vo vzťahu k dieťaťu i spoločnosti :
- najmä zdravotno - hygienickú v kompenzácii pracovného zaťaženia v škole
- formatívnu
- sebarealizačnú
- sociálnu a socializačnú
- preventívnu z hľadiska kriminality a drogovej závislosti
Cieľom výchovy vo voľnom čase v CVČ je špecificky sa podieľať na formovaní a
utváraní osobnosti - jej telesnej a duševnej stránky, vychádzajúc z potencionálnych
predpokladov a schopností každého jednotlivca a to vytváraním siete rovnakých šancí v
poskytovaní ponuky využívania voľného času.
Viesť k chápaniu a prežívaniu voľného času ako osobnej a spoločenskej
hodnoty.
Pri pravidelnej záujmovej činnosti budeme uplatňovať Výchovný program
PDŠD-TRIL a v rámci neho ponúkneme aj VZDELÁVACIE PROGRAMY PRE ŠKOLY
V OBLASTIACH:
DOPRAVNÁ VÝCHOVA
TVORIVÉ DIELNE MANUÁLNYCH ZRUČNOSTÍ
PROGRAMY PODPORUJÚCE A OCHRAŇUJÚCE ZDRAVIE
3
PROGRAMY OBČIANSKEJ PARTICIPÁCIE
Splnenie cieľov a úloh vychádzajúcich z programových a organizačných zásad pre
tento školský rok nám otvára cestu podieľať sa na plnení úloh z Národného programu
podpory
zdravia , najmä v súvislosti s realizáciou projektu Svetovej zdravotníckej
organizácie Školy podporujúce zdravie. Intenzívnejšiu pozornosť budeme venovať
problematike diskriminácie, rasizmu, xenofóbii ,antisemitizmu a ostatných prejavoch
intolerancie vo všetkých výchovných činnostiach. Plne budeme spolupracovať
s odbornými tímami pracovníkov v oblasti prevencie a orgánmi činnými v trestnom
konaní. Do výchovnej činnosti klubov budeme realizovať výchovu k manželstvu
a rodičovstvu v súčinnosti s učebnými osnovami.
Väčšiu pozornosť budeme venovať rozvoju fyzického a duševného zdravia našej mladej
generácie a to hlavne formou ponuky záujmových klubov a príležitostných športových
aktivít.
V práci záujmových klubov a pripravovaných aktivitách budeme plne akceptovať žiakov
so zdravotným postihnutím a tieto budeme integrovať medzi zdravú populáciu. Aj naďalej
budeme pracovať s mládežou s poruchami vývinu osobností.
Domček - Centrum voľného času v Krupine sa zaväzuje úzko spolupracovať so všetkými
školami v našom okresu pri výchove a vzdelávaní prostredníctvom rôznych podujatí,
ktoré zabránia negatívnym javom spoločnosti.
Dôsledne bude realizovať " Deklaráciu práv dieťaťa". Deti a mládež bude vychovávať k
národnému povedomiu a štátnosti. Dôsledne bude uplatňovať enviromentálnu výchovu a
bude napomáhať školám v projekte "škola podporujúca zdravie".
Integrálnou súčasťou bude aj dopravná výchova ,ktorá v rámci podpory MŠ SR je v rámci
DDI praktickým získaním zručností a vedomosti z bezpečnosti v cestnej premávky detí
v zmysle časovo tematického plánu .
Pri plnení týchto úloh sa budeme snažiť vytvárať príjemné socializačné prostredie pre
tých, ktorých budeme vychovávať ale aj pre tých, ktorí vychovávajú.
V tomto smere, preto využijeme všetky dostupné metódy a formy práce pre doplnenie
formálnej výchovy v školách o neformálnu výchovu.
Analýza výchovno- vzdelávacích výsledkov za minulý rok
Výchovno- vzdelávacie výsledky sú rozpracované v správe o výchovno- vzdelávacích
výsledkoch , ktorá bola schválená pedagogickou radou CVČ dňa 25.9. 2012 a bola
predložená zriaďovateľovi do 30.9.2012
a/ Základné identifikačné údaje o zariadení:
1. Názov zariadenia:
2. Adresa zariadenia:
3. Telefón:
Fax:
4. Internetová adresa:
e-mailová adresa:
5. Zriaďovateľ:
Centrum voľného času – Domček
M.R.Štefánika 33,Krupina
045/55 19 360
045/55 19 362
www.cvcdomcek.sk
[email protected]
Mesto Krupina,Svätotrojičné námestie č.4
6. Vedúci zamestnanci zariadenia:
Dana Szzelleová- vedúca ekonomického oddelenia
Mgr. Viera Kulichová – riaditeľka,
7. Údaje o Rade školy a iných poradných orgánoch zariadenia:
7.1) Údaje o rade školy:
4
Rada školy pri DOMČEK - Centra voľného času v Krupina bola ustanovená v zmysle §24
zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve.
Členovia rady školy:
P.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Ing. Adriana Žabková
Dana Szelleova
Ing.Stanislava Pavlendová
Ing.Jozef Tušim
Janka Meňušová
Andrea Dedoková
Ing.Radoslav Vazan
Mgr. Veronika Zeljenková
Janka Hašková
Funkcia
predseda
tajomník
poslanec
poslanec
člen
člen
člen
člen
člen
Zvolený/delegovaný/ za
Za zriaďovateľa
nepedagogických pracovníkov
MsZ
MsZ
rodičov
rodičov
Primátor mesta- za zriaďovateľa
Za pedagogických pracovníkov
rodičov
II. Hlavné úlohy
Centrum voľného času je multifunkčným školským zariadením , ktoré plní dôležitú úlohu
pri výchove a vzdelávaní a má nezastupiteľné miesto v socializácii detí a mládeže,
Štruktúra :
Riaditeľka
Mgr. Viera Kulichová
asistentka
Alena Paulínyová
Mgr. Kataríma Lešková-KSO
Mgr. Veronika Zeljenková-PEO
facilitátor
Mgr. Maroš Skopal -TZŠO
Vedúca ekonomického
oddelenia :
Dana Szelleová
PEDAGOGICKÍ
PRACOVNÍCITRÉNERI
PEDAGOGICKÍ PRACOVNÍCI :
Mgr. Klára Baculíková
Mgr. Júliu Gálik
Mgr. Martin Selecký
Mgr. Diana Kulichová
Jaroslav Uhrín
Mgr. Viera Uramová
Ing. Marián Pokorný
Mgr. Ľubomír Výboch
Mgr. Michal Strelec
Martina Fekiačová
Jozef Tršo
Marián Valica
Vojtech Šando
Ing. Barbora Machalová
Ing. Zuzana Niščáková
Mgr. Anna Knotková
Miroslav Šufliarsky
Terézia Lacková
Martin Melo
Mgr. Ján Tušim
Igor Ľupták
Milan Hronček
Mgr. Katarína Očovská
5
PhD. Eva Zelmanová
Bc. Veronika Hollá
Lukáš Grófik
Jozef Hraško
THP PRACOVNÍCI :
Anna Šebeňová
Ján Mihalovič
Jozef Augustín
1. Oblasť výchovy a vzdelávania
a. Vo výchovno-vzdelávacej činnosti využívať významné výročia v dejinách
Slovenska a tým vychovávať deti k národnému povedomiu a štátnosti formami
príležitostných podujatí ,ktorými získajú vedomosti a skúsenosti umožňujúce
rozvíjať kompetencie k občianstvu. zodp.: všetci pedagógovia CVČ
Podporovať a pokračovať v Detskom činu roka v snahe približovať deťom a
mládeži humánne vzťahy medzi deťmi a dospelou populáciou. zodp.: všetci
pedagógovia CVČ
b. Poukazovať na hrdinské činy formou „Živých knižníc „organizovať ich hlavne
z osobností žijúcich v našom regióne
zodp.: všetci pedagógovia CVČ
Podporovať projekty "Školy podporujúce zdravie" v rámci nich pripraviť situačnomotivačné hry o hodnote ľudského života, zdravom životnom štýle formou
tvorivých dielní pre skvalitnenie vyučovacieho procesu v školách a pokračovanie
Hniezda dôvery, ako kontaktného miesta pre riešenie problémov detí a mládeže
zodp.: Mgr. Veronika Zeljenková a riad. CVČ
c. Zvýšiť zapojenosť detí a mládeže do pohybových aktivít a tým zvýšiť počet
športových krúžkov v súčinnosti s vedeniami škôl na území mesta. Zodp.
Riaditeľka termín :20.09.2012
d. Zorganizovať Svetový deň výživy zameraný na podporu zvýšenia spotreby mlieka
a mliečných výrobkov a zvýšenú konzumáciu zeleniny
Zodp. Kulichová
termín : 16.10.2012
e. Realizovať programy a projekty orientované na prevenciu a ochranu detí
a mládeže pred sociálno- patologickými javmi a potláčanie ich vplyvov .Formou:
tímové besedy primárnej prevencie v boji proti drogám, vzdelávacie programy o
právnom a občianskom vedomí, kriminalite, prezentovať v rámci tvorivých dielní
„Štátnu politiku ochrany detí a mládeže pred negatívnymi javmi „.
zodp.:Mgr. Zeljenková, Hašková, Kulichová termín : november 012
d/
Organizačne zabezpečiť všetky predmetové olympiády ako integrálnu súčasť
výchovno- vzdelávacieho procesu v rámci podpory talentovaných žiakov, úzko
spolupracovať so školami ,predmetovými komisiami a KŠÚ .
zodp.: riad. CVČ ,Szelleová, Mgr. Veronika Zeljenková, Mgr. Katarína Lešková
e/
Vytvárať aj naďalej priaznivú spoluprácu s KŠÚ a OR SAŠS, organizačne sa
podieľať na príprave športových súťaží v súčinnosti s kalendárom športových
súťaží. Zabezpečiť prihlasovanie škôl prostredníctvom portálu športových súťaži
www.skolskysport.sk
zodp.: riad. CVČ, Mgr. Maroš Skopal
f/
V činnosti klubov uplatňovať prvky enviromentálnej výchovy a
prostedníctvom nej viesť žiakov
k uvedomelej spotrebe zdrojov, na zdravé
potraviny, čistú vodu , zvýšenie povedomia
v oblasti separácie odpadov .
Zorganizovať “Súťaž Geshwindove ruže „v rámci osláv mesta a Deň Zeme- ako
kľúčovú akciu so zameraním na ochranu planéty Zem „:
6
g/
h/
i/
k/
l/
m/
n/
2.
a/
b/
c/
d/
e/
f/
g/
zodp.: Mgr. Veronika Zeljenková
Vo všetkých záujmových kluboch a podujatiach uplatňovať základy humanistickej
výchovy, posilňovať sebaúctu a úctu k iným, klásť dôraz na sebarealizáciu dieťaťa.
Rešpektovať školský poriadok .
zodp.: riaditeľka, pedagógovia, tréneri záujmových klubov
V rámci pedagogických a pracovných porád zabezpečiť priebežné vzdelávanie
pedagógov z oblasti didaktiky pedagogiky a zvyšovať ich právne vedomie v rámci
poznania platných predpisov.
zodp.: riad. CVČ
Rozvrh priamej výchovnej činnosti zostaviť tak, aby vyhovoval žiakom v rámci ich
voľného času a zodpovedal ich fyziologickým potrebám.
zodp.: ved. klubov / Dodržiavať Vyhlášku MŠ SR č. 306/2009 o Centrách voľného
času .Zodp. riad. CVČ
Plne rešpektovať školský zákon , kde účastnícke poplatky slúžia na skvalitnenie
výchovno-vzdelávacieho procesu.
zodp.: riad. CVČ, pedagógovia, ekonóm zariadenia
Zabezpečiť činnosť zariadenia počas celého kalendárneho roku.
zodp.: riad. CVČ
V rámci spolupráce nadviazať spoluprácu so školami, CVČ na Slovensku a
Čechách.
Z:riad. ,interní pedagógovia , tréneri a pedagógovia záujmových klubov
Zorganizovať pre deti, pobyty , sústredenia ,exkurzie, výstavy rámci plánov
a v čase mimo-vyučovacom.
Zodpovedná :riaditeľka, tréneri a pedagógovia záujmových klubov
Pripraviť letné tábory v súčinnosti s prevádzkovým poriadkom Domčeka –CVČ
Krupina ako integrálnu súčasť záujmovej činnosti
Starostlivosť o pedagogických pracovníkov a zamestnancov
Pracovný čas stanovený ZP a KZ OZ pri Domček-CVČ Krupina je 37,5 hod.
týždenne. Každý pracovník je povinný ho dodržiavať. U pedagógov je do tohto
času zahrnutá priama výchovná práca v rozsahu 30 hodín a podľa právnej normy
aj prípravu na ňu.
zodp. kontrol.: riad. CVČ -formou knihy dochádzky -týždenný plán pracovníka
Osobitnú pozornosť venovať pedagógom, ktorí sa vzdelávajú a rozširujú si svoje
odborné vedomosti a kvalifikačné požiadavky v zmysle zákona 317/2009 v rámci
kontinuálneho vzdelávania a adaptačného vzdelávania .
riad.CVČ
Podľa platných predpisov kupovať pracovníkom pracovnú odev a obuv, po
osobnom súhlase riad. CVČ
zodp.: ekonómka CVČ
Mimoriadné pracovné výsledky a prácu nadčas oceniť osobnými príplatkami
v rámci kritérii vypracovaných a schválených.
zodp.: riad. CVČ
Dodržiavať kolektívnu zmluvu.
zodp.: riad. CVČ, predseda odborov
Zabezpečiť stravovanie pracovníkov v zmysle schváleného príspevku z sociálneho
fondu .
OSOBNÉ PRÍPLATKY V ŠKOLSKOM ROKU 2012/2013
Zamestnancovi za dosahovanie mimoriadnych osobných schopností, dosahovaných
pracovných výsledkoch alebo za vykonávanie práce nad rámec pracovných povinností
možno priznať osobný príplatok v rámci limitu určeného v kritériach .
KRITÉRIA NA PRIZNANIE OSOBNÝCH PRÍPLATKOV V CVČ
7
PRE PEDAGÓGOV : len pre /Interných pedagogických zamestnancov/
K1- VYPRACOVANIE PROJEKTU Úspešné-regionálne 50 €,nadregionálne 100 €
K2- ESTETICKÉ A ÚČELOVÉ SKVALITNENIA CVČ-1_5 bodov/inovácia 50 €
K3- METODICKÝ MATERIÁL O CVČ –rozsah strán 5-10/1strana á 10,-€/
K4-EFEKTťÍVNE ZORGANIZOVANÉ PODUJATIE –10 €-POMOC 5 €-SOBOTNÉ PODUJATIE
NAD 6 hodín/15 €
K5-EFEKTÍVNE ZORGANIZOVANIE PRÁZDNINOVEJ ČINNOSTI -VEDÚCI TáBORA -/5 Dní –
50 €- 10 dní 100 € - animátor 5 dní 25 €- 10 dní 50 €
K6-MEDIÁLNA OBLASŤ- LEKTORSKÉ SLUŽBY /nad rámec výchovnej práce 10 €/hodina/
PRE NEPEDAGÓGOV : len pre /Interných nepedagogických
zamestnancov/
K1- VYPRACOVANIE PROJEKTU. regionálne 50 €, nadregionálne 100 €
K2- ESTETICKÉ A ÚČELOVÉ SKVALITNENIA CVČ- inovácia 50 €
K3- METODICKÝ MATERIÁL O CVČ –rozsah strán 5-10/1strana á 10,-€/
K4-EFEKTťÍVNE ZORGANIZOVANÉ PODUJATIE –10 €-POMOC 5 €-SOBOTNÉ PODUJATIE
NAD 6 hodín/15 €
K5 –POMOC PRI ORGANIZOVANÍ PRÁZDNINOVEJ ČINNOSTI-ÚČASŤ NA AKCIÍ/ 5 €
K6-SPRÁVA BUDOVY CEZ SVIATKY,SOBOTY, NEDELE
,ZASTUPOVANIE/– 5 €/
Od 1.12. 2012 zmena, kde kritériom bude u pedagogických pracovníkov „Hodnotenie „
3. Riadiaca a kontrolná činnosť
a/
b/
c/
d/
g/
h/
i/
j/
k/
Za organizačné zabezpečenie pravidelnej a príležitostnej činnosti CVČ
zodp.: interní pedagógovia, riad. CVČ
Za riadny chod zariadenia, hygienu, materiálne zabezpečenie, revízie.
zodp.: riad. CVČ, ekonómka , technik BOZP.
Za presné a včasné odosielanie pošty, hlásení, výkazov, objednávok a iných
administratív. úkonov vrátane inventarizácie.
zodp.: ekonómka a asistentka CVČ, riaditeľka
Pri príprave olympiád prizývať na porady vedúcich MZ, PK. Pravidelne a včas
posielať úlohy a zadania. Koordinovať školský portál a prihlasovanie škôl cez
portál.Aktívne zapojiť aj SAŠŠ
zodp. riad. CVČ ,Zeljenková ,Paulínyová, Lešková
Realizovať bezpečnostné opatrenia pri práci s deťmi na všetkých podujatiach.
Uskutočniť preškolenie interných a externých pracovníkov z BOZP, ochrana pred
úrazom. Zabezpečiť telefonické kontakty všetkým vedúcim a pri úraze informovať
CVČ a zákonných zástupcov – rodiča.
zodp.: riad. CVČ, interní a externí vedúci záujmových klubov
Dôsledne dbať pri práci v kluboch a na podujatiach na práva dieťaťa, realizovať
demokratický prístup ku každému dieťaťu. Byť humanistický orientovaný a v práci
využívať motiváciu dieťaťa k činnosti, ktorú vykonáva. Na začiatku roka zoznámiť
rodičov a deti so školským poriadkom.
zodp.: riad. CVČ, interní a externí vedúci záujmových klubov
Zabezpečiť dokonalú informovanosť verejnosti o práci CVČ prostredníctvom
médii.
zodp.: riad. CVČ, interní a externí vedúci záujmových klubov Viesť agendu článkov
– zodp. Paulínyová
V pravidelnej záujmovej činnosti využívať relácie rozhlasu, video-nahrávky.
Zodp.: riad. CVČ, interní a externí vedúci záujmových klubov
Každý pracovník si plní pracovné povinnosti na základe popisu pracovných činností
od 1.9.2010 a na základe popisu pracovného miesta a určeného úväzku pri
uzatvorení pracovného miesta a školského roka
8
l/
m/
n/
zodp.: riad. CVČ
Vytvoriť podmienky pre tvorbu a priaznivý rozvoj medziľudských vzťahov.
Vzniknuté problémy riešiť na pracovných a pedagogických. radách.
Nikdy nie v prítomnosti detí.
zodp.: riad. CVČ
termín: sústavne
V rámci kontrolnej činnosti uskutočniť hospitácie v jednotlivých kluboch vhodnou
formou sociálneho tréningu pre deti.
zodp.: riad. CVČ
termín: 4x v mesiaci
Dôsledne dbať na organizačné zabezpečenie každého podujatia, včas pripraviť tím
pracovníkov s konkrétnymi úlohami, každé podujatie spracovať písomne.
zodp.: pedagóg poverený podujatím
termín: sústavne
4.
Rozvoj materiálno-technickej základne zariadenia
a/
Vynaložiť maximálne úsilie pre chod zariadenia a nezníženie kvality práce
zriadenia v úzkej súčinnosti s Rodičovským združením pri CVČ.
Zodp. riad. CVČ, interní a externí vedúci záujmových klubov
Pripraviť učebne pre jednotlivé kluby dostupným materiálnym vybavením.
Inovovať niektoré pomôcky a dokúpiť chýbajúce veci.
zodp.: riad. CVČ, ekonómka, ZRP- hospodárka
Menšie bežné opravy zabezpečiť v spolupráci s Rodičovským združením,
sponzorsky s podnikateľmi mesta.
zodp.: riad. CVČ , technicko-hospodárski pracovníci , Rodičovské združenie
Činnosť záujmových klubov materiálne zabezpečiť z poplatkov do záujmového
klubu a vzdelávacích poukazov aj z 2 % daní z Rodičovského združenia.
zodp.: ekonóm, predseda ZRP, pokladník, tajomník ZRP, riad. CVČ
Vybudovať oázu pokoja v areály CVČ. Doplniť areál zdravia o lavičky významných
osobností v našom meste za aktívnej pomoci mesta a mestských lesov a rodičov
detí .
termín realizácie :Január, apríl, jún
zodpovedná riaditeľka
Zakúpiť passporty na tanečné kluby k vystúpeniam
zodpovedná riaditeľka
temín :september 2012
b/
c/
e/
f/
g/
III. Organizácia školského roka
1.
Chronologický prehľad organizácie práce
Po ukončení letných táborov a sústredení sme 3. septembra 2012 podujatím „Deň
otvorených dverí „ začali pravidelnú záujmovú činnosť a dokončievali sme zápis do
záujmových klubov do 10.9.2012, kedy už bol aj rozvrh pravidelných záujmových klubov.
Zapísali sme k 20.9.2012
842 detí do 15 rokov
98 mladých nad 15 rokov do 30 rokov
Spolu : 940
V zmysle POP pre tento školský rok sa budeme riadiť :
1 VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE A POKYNY
Centrum voľného času je v rámci Vyhlášky MŠ SR č. 306/2009
zariadením s celoročnou prevádzkou.
1.1Organizácia školského roka
Školský rok sa začína 1. septembra 2012.
Školské vyučovanie sa začína 3. Septembra 2012 (pondelok)
9
Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne 4. septembra 2012 (utorok).
Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2013 (štvrtok).
Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 4. februára 2013 (pondelok) a končí sa 28. júna
2013 (piatok).
1.2. Prázdniny počas školského roka
jesenné 30. október 2012
(utorok)31. október –2. november 2012
5. november 2012 (pondelok)
vianočné 21. december 2012(piatok)24. december 2012– 7. január 2013
8. január 2013 (utorok)polročné 31. január 2013(štvrtok)1. február 2013(piatok)4.
február 2013(pondelok)
jarné
22. február 2013(piatok)25. február –1. marec 2013 4. marec 2013(pondelok)
veľkonočné 27. marec 2013(streda)28. marec –2. apríl 20133. apríl 2013(streda)
letné 28. jún 2013(piatok)1. júl –30. august 20132. september 2013(pondelok)
1.3. Úlohy Z POP NA ŠKOLSKÝ ROK 2012/2013
1. Využívať možnosti predkladať projekty v rámci komunitárneho programu Európskej
únie Mládež v akcii a v rámci Programov finančnej podpory detí a mládeže v SR na roky
2008– 2013 (program ADAM) a prostredníctvom grantových programov Nadácie Intenda.
Informácie sú zverejnené na www. mladezvakcii. sk, www.iuventa.sk, www.inteda.sk.
2. Riaditeľ centra voľného času (ďalej len „centra“) zodpovedá za vypracovanie
a zverejnenie výchovného programu a predkladá ho na schválenie rade centra a
zriaďovateľovi. Ďalej je zodpovedný podľa počtu prijatých účastníkov za otvorenie alebo
ukončenie činnosti záujmových útvarov a prípravu, resp. aktualizáciu rozvrhu
týždennej činnosti. Frekvencia vykonávanej záujmovej činnosti, jej obsahu a počtu
členov je zaznamenávaná v triednej knihe vychovávateľom.
3. V rámci kontrolnej činnosti venovať systematickú pozornosť organizácii a výkonu
pravidelnej záujmovej činnosti záujmových útvarov podľa rozvrhu týždennej
činnosti,zamerať pozornosť na aktuálne a pravidelné vedenie triednych kníh.
4. Počet účastníkov v záujmovom útvare sa zohľadňuje a odvíja:
- od formy záujmovej činnosti,
- od druhu záujmovej činnosti (s dôrazom na dodržiavanie bezpečnosti),
- od veku.
5. Podieľa sa na príprave a organizovaní olympiád a súťaží (centrum voľného času)
a spolupracovať pri ich zabezpečení s VÚC, mestami a obcami, KŠÚ a ďalšími
organizáciami.
2.
a/
Prehľad pridelených úloh
Spravovanie učební s inventárom
Šatňa krojov
- Anna Šebeňová
Sklad bicyklov
- Ján Mihalovič
Kostými divadlo,mažoretky
- Anna Šebeňová
Knižnica
- Mgr. Veronika Zeljenková
Videotéka
- J.Hašková
Hud. produkcia
- J.Augustín
Šport. inventár
- Alena Paulínyová
Dielne
- J. Mihalovič
Žehliareň
- A. Šebeňová
Tenis. stôl
- J. Mihalovič
Cinkulár, kosačka, zváračka
- J. Mihalovič
Kuchynka , mikrovlnka ,kanvice - A.Šebeňová
-
10
Magnetofóny
–
veža,
zoslilovacie
súpravy
Lešková,Machálová , D.Kulichová
Inventár ZRP
- A.Paulínyová
Inventár
CVČ
- SA.Paulínyová
b/
„Passporty
„
Iné úlohy
Kronika CVČ
- J. Hašková
Estetický vzhľad násteniek a vest. - J.Hašková
Vedenie pokladne ZRP
- A.Paulínyová
Kancel. potreby
- D.Szellová
Areál CVČ
-J. Mihalovič, A. Šebeňová
Dopr. ihrisko
- J.Mihalovič
Pokladňa OR SAŠS
- A.Paulínyová
Zápisnice z porád
-A.Paulínyová
Zapisovanie úrazov
-D. Szelleová
Požiarny technik
-P. Zaťkov
BOZP
-M. Oremová
Kvetiny
-A. Šebeňová
Kostými
- A.Šebeňová
S ú ť a ž e:
Športové súťaže
Jazykové olympiády
Výtvarné, technické,
Estetické súťaže
Matematické a prírod., zemep.
Chemické, biologické
Dopravné
Prírorovedné
c/
Práca v MZ a PK
Tvorivé dielne pre MZ
Dopravná výchova
PK prírodovedná
PK jazykov
OR SAŠ
d/
- Mgr. Maroš Skopal
- Mgr. Veronika Zeljenková
- Mgr. Veronika Zeljenková
- Mgr. Veronika Zeljenková
-
- Mgr.V.Zeljenková
Mgr.
Veronika
Mgr.Lešková,
Alenka Paulínyová
Zeljenková,
Zaradenie pedagogických pracovníkov v spolupráci
ZRP
- A.Paulínyová
MŠ, školské kluby
- Mgr. Zeljenková
I. ZŠ
- Mgr. Kulichová
II. ZŠ, športové strediská
- Mgr. Zeljenková
SŠ, OA, Gymnázium
-Mgr. Lešková
SOUP,
- Mgr. Lešková
3. Pravidelná záujmová činnosť
Pravidelná záujmová činnosť Domčeka – CVČ tvorí jeho členskú základňu a od nej sa
odvíjajú aj všetky zložky organizácie riadenia CVČ. Podľa zamerania plní úlohy
výchovnovzdelávacích oblastí. Rozsah a náplň jednotlivých klubov je rozpracovaný vo
výchovnom programe .Pravidelná záujmová činnosť pre školský rok vychádzala z potrieb
a záujmov detí, požiadaviek jednotlivých škôl , rodičov a z personálnych a kapacitných
11
možností CVČ. Po ukončení prihlasovacieho obdobia 15.9. 2012 sme zapísali deti
a mládež v zmysle Školského zákona 245/2008.
P.č.
Kultúra
KLUBY
FRESH MINI
TANEČ. PRÍPR.
DFS VARTÁŠIK
ĽH
VÝUKA ĽH
GITARA
FRESH DVK
FRESH JVK
FRESH HVK
FRESH HOBBY
JEDNOTKÁRI
SPOLU
z toho
Celk. počet členov diev.
20
31
40
7
6
16
16
13
5
8
8
16
24
20
0
3
9
11
13
5
7
6
nad
do 15. 15
diev. diev.
do
nad
z
z
15.
členov členov 15.
20
0
16
0
31
0
24
0
40
0
20
0
6
1
0
0
6
0
3
0
12
4
8
1
16
0
11
0
13
0
13
0
0
5
0
5
8
0
7
0
0
8
0
6
Prírodov.
Šport
FAR.SVET
TURISTIC. ZAČ.
TURIST. POKR.
PLÁVANIE
KERAMIKA
VODIČÁK ML.
POĹOVN.
MATEMATIKA +
ZDR. ŽIV.ŠT.
NÍZKOPRAH.
SPOLU
15
10
10
52
26
10
3
13
10
3
12
6
2
40
7
2
1
4
9
1
15
10
10
52
25
10
3
13
10
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
3
12
6
2
40
6
2
1
4
9
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
MINIFUTBAL
GYMNAST.
FITNES
KARATE
TENIS POKR.
STOL. TENIS
RYBÁRSKY
VOL. PRÍPR.
VOL. Ml. ŽIAČ.B
VOL.ML.ŽIAČ.A
VOL. ST. ŽIAČ.
ROKENROL
VYBÍJANÁ
DET. ZUMBA
FUTBAL PRÍPR.
FUTB. ML. Ž.
FUTBAL ST.Ž
27
10
10
23
6
15
7
10
16
12
24
10
19
15
30
21
22
2
4
2
11
1
0
0
10
16
12
24
5
19
8
2
0
0
27
10
10
15
6
15
7
10
16
12
6
10
19
15
30
21
22
0
0
0
8
0
0
0
0
0
0
18
0
0
0
0
0
0
2
4
2
7
1
0
0
10
16
12
6
5
19
8
2
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
0
18
0
0
0
0
0
0
12
Jazyky
Spol.
4.
FUTBAL DORAST
PLAMEŇÁCI
NETRADIČNÉ Š.
FITNES PRÍPR.
FITNES 1.-5.
TANEC A-C
ROKENROL ZV
X ŠPORT
ŠÍPKY
ŠPORT. HRY
SPOLU :
AJ MŠ
AJ ZŠ
AJ SŠ
KONVER. KURZ
19
13
10
15
27
63
6
10
10
20
0
6
2
12
20
62
5
0
0
5
2
13
10
15
24
62
1
10
10
20
17
0
0
0
3
1
5
0
0
0
0
6
2
12
20
52
5
0
0
5
0
0
0
0
0
10
0
0
0
0
12
12
13
11
6
3
11
7
12
12
0
0
0
0
13
11
6
3
0
0
0
0
11
7
SPOLU :
20
20
10
50
100
940
10
10
5
25
50
503
20
20
10
50
100
842
0
0
0
0
0
98
10
10
5
25
50
439
0
0
0
0
0
64
CELKOM :
do 15 rokov
nad 15 rokov
842
98
SPOLU:
PARTICIP.
ROVESNÍK
IMK
VIRTUÁl. SVET
940
PRÍLEŽITOSTNÁ ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ
Príležitostná záujmová činnosť je neodeliteľnou súčasťou
výchovnovzdelávacej činnosti CVČ. Jej činnosť pôsobí v dvoch
základných smeroch a to hlavne v motivácii k súťaživosti a prezentácii.
Skladá sa:
z pravidelných turnajov a súťaží v rámci zaradenie klubov
z podujatí vyplývajúcich z hlavných úloh
z podujatí v rámci mesta
z požiadaviek a objednávok iných subjektov
z predmetových olympiád a súťaží
13
DÁTUM
NÁZOV
Slávnostné otvorenie klubov pre škol. rok
2010/2011
MIESTO
Domček
CVČ
1.9.2012
Futbal st. a ml. žiaci
Č. Balog
Mgr. M. Skopal, Mgr. M. Selecký
2.9.2012
Futbal dorast
Krupina
M. Valica
3.9.2012
Futbal st. a ml. žiaci
Krupina
Mgr. M. Skopal, Mgr. M. Selecký
3.9.2012
Slávnostné otvorenie klubov pre škol. rok 2012/2013
CVČ
Krupina
8.9.2012
Futbal st. a ml. žiaci
Fiľakovo
Mgr. M. Skopal, Mgr. M. Selecký
8.9.2012
Futbal prípravka
Zvol.
Slatina
V. Šando
9.9.2012
Futbal dorast
Č. Balog
M. Valica
14.9.2012
DNI MESTA KRUPINA
Krupina
Mgr. Lešková, Uhrín, Kačica
14.9.2012
Vyhodnotenie súťaže Geschwindove ruže, výsadba
ruží
Areál CVČ
Mgr. Zeljenková
15.9.2012
Futbal st. a ml. žiaci
Krupina
Mgr. M. Skopal, Mgr. M. Selecký
16.9.2012
Futbal dorast
Krupina
M. Valica
16.9.2012
Futbal prípravka
Krupina
V. Šando
Detská všestrannosť o putovný pohár riaditeľa OO PZ
v Krupine
Štadión
Krupina
A. Paulínyová
22.9.2012
Tradičná chuť Hontu - vystúpenie DFS Vartášik a ĽH
Senohrad
J. Uhrin, M. Hronček
22.9.2012
Futbal st. a ml. žiaci
Detva
Mgr. M. Skopal, Mgr. M. Selecký
2.9.2010
21.9.2012
ZODPOVEDNÁ OSOBA
Mgr. V. Kulichová a prac. CVČ
Mgr. V. Kulichová a prac. CVČ
14
22.9.2012
Futbal prípravka
Sása
V. Šando
22.9.2012
Futbal dorast
Žarnovica
M. Valica
22.9.2012
Futbal st. a ml. žiaci
Krupina
Mgr. M. Skopal, Mgr. M. Selecký
24.28.9.2012
Výcvik DDI - ZŠ EMŠ krupina
DDI
Domček
Mgr. Tušim, Mgr. Lešková, J. Haško
25.9.2012
Úcta k starším - vystúpenie DFS Vartášik
DSS Nádej
Krupina
J. Uhrin, M. Hronček
30.9.2012
Futbal st. a ml. žiaci
Krupina
Mgr. M. Skopal, Mgr. M. Selecký
30.9.2012
Volejbalový zápas ženy
Brusno
Ing. M. Pokorný
30.9.2012
Volejbalový zápas ml. žiačky "B"
Krupina
Bc. Hollá, Mgr. Strelec
30.9.2012
Futbal dorast
Krupina
M. Valica
30.9.2012
Futbal prípravka
Krupina
V. Šando
1. 5.10.2012
Výcvik na DDI - ZŠ JCH Krupina
Krupina
4. 6.10.2012
MS v HIP HOPE
Nemecko
Mgr. K. Lešková
6.10.2012
Volejbal ženy
Krupina
Ing. M. Pokorný
6.10.2012
Volejbal st. žiačky A
Krupina
Mgr. M. Strelec
6.10.2012
Volejbal st. žiačky B
Hnúšťa
Bc. V. Hollá
6.10.2012
Futbal st. a ml. žiaci
Poltár
Mgr. M. Skopal, Mgr. M. Selecký
6.10.2012
Futbal prípravka
Zvolen
V. Šando
7.10.2012
Volejbal kadetky
Krupina
Ing. M. Pokorný
Mgr. Tušim, Mgr. Lešková, J. Haško
15
7.10.2012
Volejbal ml. žiačky A
Poltár
Mgr. M. Strelec
7.10.2012
Volejbal ml. ž. B
Krupina
Bc. V. Hollá
7.10.2012
Futbal dorast
Krupina
M. Valica
8. 12.10.2012
Výcvik DDI - ZŠ EMŠ Krupina
DDI
Domček
10.10.2012
Malý futbal st. žiaci JENOTA COOP
ZŠ s MŠ
Hont.
Nemce
A. Paulínyová, Mgr. Skopal
13.10.2012
Volejbal ženy
Komjatice
Ing. M. Pokorný
13.10.2012
Volejbal st. žiačky A
Lipt.
Hrádok
Mgr. M. Strelec
13.10.2012
Volejbal st. žiačky B
Krupina
Bc. V. Hollá
13.10.2012
Futbal st. a ml. žiaci
Krupina
Mgr. M. Skopal, Mgr. M. Selecký
14.10.2012
Futbal dorast
Kalinovo
M. Valica
14.10.2012
Volejbal kadetky
Poltár
Ing. M. Pokorný
14.10.2012
Volejbal ml. žiačky A
Brusno
Mgr. M. Strelec
14.10.2012
Volejbal ml.žiačky B
Krupina
Bc. V. Hollá
20.10.2012
Volejbal st. žiačky B - baráž
Žiar nad
Hronom
Ing. M. Pokorný
20.10.2012
Volejbal st. žiačky A
Krupina
Ing. M. Pokorný
20.10.2012
Futbal prípravka
Zv. Slatina
V. Šando
21.10.2012
Volejbal kadetky
Krupina
Ing. M. Pokorný
Mgr. Tušim, Mgr. Lešková, J. Haško
16
21.10.2012
Volejbal ml. žiačky A
Krupina
Mgr. M. Strelec
21.10.2012
Volejbal ml.žiačky B
Poltár
Bc. V. Hollá
21.10.2012
Futbal dorast
Krupina
M. Valica
21.10.2012
Futbal st. a ml. žiaci
Tornaľa
Mgr. M. Skopal, Mgr. M. Selecký
23.10.2012
Turistický klub Spoznajko v Paradajz
Banská
Štiavnica
Mgr. V. Zeljenková
24.10.2012
Výcvik DDI - ŠKD Hont. Nemce
DDI
Domček
Mgr. Tušim, Mgr. Zeljenková
27.10.2012
Volejbal ženy
Krupina
Ing. M. Pokorný
27.10.2012
Futbal st. a ml. žiaci
Krupina
Mgr. M. Skopal, Mgr. M. Selecký
28.10.2012
Futbal dorast
Hriňová
M. Valica
29.
10.2012
DEŇ TEKVÍC
CVČ
Mgr, Zeljenková,J.Hašková
30.10.2012
HALLOWEN PARTY
CVČ
Mgr, Zeljenková,J.Hašková
31.10.2012
Jesenné sústredenie - FRESH DANCE GROUP
1. - 4
.11.2012
Jesenné sústredenie - FRESH DANCE GROUP
CVČ
Mgr. K. Lešková
3.11.2012
Volejbal ženy
Komárno
Ing. M. Pokorný
3.11.2012
Volejbal st. žiačky "A"
Žiar nad
Hronom
Mgr. M. Strelec
4.11.2012
Volejbal kadetky
Hnúšťa
Ing. M. Pokorný
4.11.2012
Volejbal ml. ž. "B"
Krupina
Bc. V. Hollá
4.11.2012
Volejbal ml. ž. "A"
B. Bystrica
Mgr. M. Strelec
CVČ
Mgr. K. Lešková
17
7.11.2012
Basketbal chlapci
Hont.
Nemce
A. Paulínyová, Mgr. Skopal
8.11.2012
Technická olympiáda3. roč.
CVČ
Krupina
Mgr. V. Zeljenková
10.11.2012
H & T FRESH
Bratislava
Mgr. K. Lešková
10.11.2012
Volejbal st. ž. "A"
Pov.
Bystrica
Ing. M. Pokorný
10.11.2012
Volejbal st. ž. "B"
Krupina
Ing. M. Pokorný
11.11.2012
Volejbal kadetky
Krupina
Ing. M. Pokorný
11.11.2012
Volejbal ml. ž. "B"
Krupina
Bc. V. Hollá
11.11.2012
Volejbal ml. ž. "A"
Žiar nad
Hronom
Mgr. M. Strelec
12.11.2012
Spoznajko na Podzámčoku
Podzámčok
Mgr. V. Zeljenková
14.11.2012
Basketbal dievčatá
ZŠ JCH
Krupina
A. Paulínyová, Mgr. Skopal
15. 18.11.2012
Sústredenie Vartášik
Štiavnické
Bane
J. Uhrin, M. Hronček
17.11.2012
NELUX CUP FRESH
Bratislava
Mgr. K. Lešková
17.11.2012
Volejbal ženy
Trnava
Ing. M. Pokorný
17.11.2012
Volejbal st. žiačky "A"
Krupina
Ing. M. Pokorný
17.11.2012
Volejbal st. žiačky "B"
Detva
Ing. M. Pokorný
18.11.2012
Volejbal ml. ž. "B"
Brusno
Bc. V. Hollá
18.11.2012
Volejbal ml. ž. "A"
Krupina
Mgr. M. Strelec
18
24.11.2012
MOVE ON - FRESH
Žilina
Mgr. K. Lešková
1.12.2012
Volejbal st. žiačky "A"
Detva
Ing. M. Pokorný
2.12.2012
Volejbal ml.ž. "B"
Krupina
Bc. V. Hollá
3.12.2012
Olympiáda z SJ a LIT
CVČ
Krupina
Mgr. V. Zeljenková
6.12.2012
MIKULÁŠ V DOMČEKU
CVČ
KRUPINA
8.12.2012
Volejbal ml. žiačky "B"
B. Bystrica
Bc. V. Hollá
8.12.2012
Volejbal ml. žiačky "A"
Krupina
Mgr. M. Strelec
9.12.2012
Volejbal ml. žiačky "B"
B. Bystrica
Bc. V. Hollá
9.12.2012
Volejbal ml. žiačky "A"
Krupina
Mgr. M. Strelec
9.12.2012
DEEP DANCE LEAGUE 1. kolo
Martin
Mgr. K. Lešková
9.12.2012
Minifutbal - zápas v ČR
FK Říčany
Jozef Hraško
13. 14.12.2012
Zvonček šťastia pre školy
kino
Kultúra
Krupina
15.12.2012
Volejbal ženy
Krupina
16.12.2012
Zvonček šťastia - pre verejnosť
kino
Kultúra
Krupina
17.12.2012
Malí turisti na Počúvadle
Počúvadlo
Mgr. V. Zeljenková
19.12.2012
Kaprovačka s Caretou
plaváreň
Zvolen
Mgr. V. Zeljenková
Živý Betlehem
Svätotr.
nám.
Krupina
J. Uhrin, M. Hronček
20.21.12.2012
Mgr. V. Kulichová a prac. CVČ
Mgr. K. Lešková a ost. pracovníci C
Ing. M. Pokorný
Mgr. K. Lešková a ost. pracovníci C
19
14.1.2013
Malí turisti sa kúpu v Dudinciach
Plaváreň
Dudince
Mgr. V. Zeljenková
15.1.2013
Turisti pokroč. sa kúpu vo Vyhniach
Plaváreň
Vyhne
Mgr. V. Zeljenková
16.1.2013
Šaliansky Maťko
CVČ
Krupina
Mgr. V. Zeljenková
17.1.2013
Olympiáda z AJ
CVČ
Krupina
Mgr. V. Zeljenková
20.1.2013
MINI PLAYBACK SHOW
kino
Kultúra
Krupina
Mgr. K. Lešková
23.1.2013
Florbal ml. žiaci
ZŠ s MŠ
Sebechleby
A. Paulínyová, Mgr. Skopal
23.1.2013
Matematická olympiáda
CVČ
Krupina
Mgr. V. Zeljenková
24.1.2013
Florbal ml. žiačky
ZŠ s MŠ
Sebechleby
A. Paulínyová, Mgr. Skopal
24.1.2013
Olympiáda z NJ
CVČ
Krupina
Mgr. V. Zeljenková
29.1.2013
Florbal st. žiaci
SŠ
Dudince
A. Paulínyová, Mgr. Skopal
30.1.2013
Florbal st. žiačky
SŠ
Dudince
A. Paulínyová, Mgr. Skopal
5.2.2013
Dejepisná olympiáda
CVČ
Krupina
Mgr. V. Zeljenková
6.2.2013
Stolný tenis CH + D
ZŠ s MŠ
Hont.
Nemce
A. Paulínyová, Mgr. Skopal
6.2.2013
Biologická olympiáda C
CVČ
Krupina
Mgr. V. Zeljenková
7.2.2013
Geografická olympiáda
CVČ
Krupina
Mgr. V. Zeljenková
9.2.2013
Hont. ples 2013
Krupina
Mgr. K. Lešková
9.2.2013
Ples DFS Vartášik
Hont.
Nemce
J. Uhrin, M. Hronček
20
11.2.2013
Malí turisti sa kúpu v Salamandri
Banská
Štiavnica
Mgr. V. Zeljenková
12.2.2013
Turisti pokroč. sa sánkujú
Donovaly
Mgr. V. Zeljenková
17.2.2013
DEEP DANCE LEAGUE 2. kolo
Martin
Mgr. K. Lešková
25.2.1.3.2012
Jarné prázdniny - Továreň v Domčeku
25.2. 1.3.2013
Jarné tanečné sústredenie 2013
CVČ
Krupina
Kokava
nad
Rimavicou
6.3.2013
Vybíjaná dievčatá
ZŠ s MŠ
Bzovík
8.3.2012
Kultúrny program MDŽ
kino
Kultúra
Krupina
11.3.2013
Fyzikálna olympiáda
CVČ
Krupina
Mgr. V. Zeljenková
11.3.2013
Malí turisti v B. Štiavnici
B.
Štiavnica
Mgr. V. Zeljenková
12.3.2013
Turisti pokroč. V B. Štiavnici
B.
Štiavnica
Mgr. V. Zeljenková
14.3.2013
Chemická olympiáda
ZŠ EMŠ
Krupina
Mgr. V. Zeljenkvoá
19.3.2013
Volejbal chlapci
ZŠ EMŠ
Krupina
A. Paulínyová, Mgr. Skopal
19.3.2013
Pytagoriáda P3, P4,P5
ZŠ JCH
Krupina
Mgr. V. Zeljenková
20.3.2013
Pytagoriáda P6, P7,P8
ZŠ JCH
Krupina
Mgr. V. Zeljenková
20.3.2013
Volejbal dievčatá
ZŠ JCH
Krupina
A. Paulínyová, Mgr. Skopal
27.3.2013
Volejbal dievčatá - región
ZŠ EMŠ
Krupina
A. Paulínyová, Mgr. Skopal
30.3.2013
Dancemania
Šaľa
Mgr. K. Lešková
Mgr. V. Zeljenková, J. Hašková
Mgr. K. Lešková
A. Paulínyová, Mgr. Skopal
Mgr. V. Kulichová a prac. CVČ
21
3.4.2013
Hviezdoslavov Kubín
CVČ
Krupina
Mgr. V. Zeljenková
4.4.2013
Hádzaná dievčatá
ZŠ s MŠ
Bzovík
A. Paulínyová, Mgr. Skopal
6.4.2013
Futbal st. a ml. žiaci
Krupina
Mgr. M. Skopal, Mgr. M. Selecký
9.4.2013
Volejbal dievčatá Kraj
ZŠ EMŠ
Krupina
A. Paulínyová, Mgr. Skopal
10.4.2013
Hádzaná chlapci
ZŠ s MŠ
Bzovík
A. Paulínyová, Mgr. Skopal
13.4.2013
Futbal st. a ml. žiaci
R. Sobota
Mgr. M. Skopal, Mgr. M. Selecký
16.4.2013
Biologická olympiáda E
CVČ
Krupina
Mgr. V. Zeljenková
16.4.2013
Spoznajko vo Hvezdárni
Žiar nad
Hronom
Mgr. V. Zeljenková
17.4.2013
Malý futbal ml. žiaci
ZŠ EMŠ
Krupina
A. Paulínyová, Mgr. Skopal
17.4.2013
Matematická olympiáda
CVČ
Krupina
Mgr. V. Zeljenková
19.4.2013
DEŇ ZEME
CVČ
Krupina
20.4.2013
Futbal st. a ml. žiaci
Krupina
Mgr. M. Skopal, Mgr. M. Selecký
20.21.4.2013
Jednoducho tanec 2013
Šaľa
Mgr. K. Lešková
22.4.2012
Workshopy DEŇ ZEME
CVČ
Krupina
J. Hašková
24.4.2013
Malý futbal ml. žiačky
SŠ
Dudince
A. Paulínyová, Mgr. Skopal
24.4.2013
Štúrov Zvolen
CVČ
Krupina
Mgr. V. Zeljenková
27.4.2013
Futbal st. a ml. žiaci
Krupina
A. Paulínyová, Mgr. Skopal
Mgr. V. Kulichová a prac. CVČ
22
28.4.2013
DEEP DANCE LEAGUE 3. kolo
Martin
Mgr. K. Lešková
29.4.2013
Minifutbal - Mc Donald s cup
ZŠ EMŠ
Krupina
A. Paulínyová, Mgr. Skopal
30.4.2013
Malý futbal ml. žiaci
ZŠ EMŠ
Krupina
A. Paulínyová, Mgr. Skopal
1.5.2013
Minifutbal v Českom Brode
Český Brod
Jozef Hraško
3. 5.5.2013
Majstrovstvá SR 2013 1. kolo
Bratislava
Mgr. K. Lešková
3.5.2013
Malý futbal st. žiačky
ZŠ EMŠ
Krupina
A. Paulínyová, Mgr. Skopal
4.5.2013
Futbal st. a ml. žiaci
Nová Baňa
Mgr. M. Skopal, Mgr. M. Selecký
7.5.2013
Malý futbal ml. žiaci
ZŠ EMŠ
Krupina
A. Paulínyová, Mgr. Skopal
9.5.2013
Minifutbal Mc Donalds cup - región
ZŠ EMŠ
Krupina
A. Paulínyová, Mgr. Skopal
11.5.2013
Futbal st. a ml. žiaci
Krupina
Mgr. M. Skopal, Mgr. M. Selecký
13.5.2013
Turisti zdolávajú vrch SITNO
Sitno
Mgr. V. Zeljenková
14.5.2013
Turisti pokr. zdolávajú vrch SITNO
Sitno
Mgr. V. Zeljenková
14.5.2013
Malý futbal st. žiaci Jednota cup - región
ZŠ EMŠ
Krupina
A. Paulínyová, Mgr. Skopal
15.5.2013
Malý futbal st. žiačky- Jednota cup - región
ZŠ EMŠ
Krupina
A. Paulínyová, Mgr. Skopal
16.5.2013
Biologická olympiáda D
CVČ
Krupina
Mgr. V. Zeljenková
21.5.2013
Malý futbal st. žiaci Jednota cup - KRAJ
ZŠ EMŠ
Krupina
A. Paulínyová, Mgr. Skopal
22.5.2013
Vybíjaná 1. - 4. roč.
ZŠ EMŠ
Krupina
A. Paulínyová, Mgr. Skopal
22.5.2013
Slávik Slovenska
CVČ
Krupina
Mgr. V. Zeljenková
23
25.5.2013
Futbal st. a ml. žiaci
Krupina
Mgr. M. Skopal, Mgr. M. Selecký
29.5.2013
Atletika 5. - 9. roč.
ZŠ JCH
Krupina
A. Paulínyová, Mgr. Skopal
29.5.2013
Atletika 5. - 9. roč.
ZŠ JCH
Krupina
A. Paulínyová, Mgr. Skopal
1.6.2013
DEŇ DETÍ
Krupina
Mgr. V. Kulichová a prac. CVČ
2.6.2013
Futbal st. a ml. žiaci
Lučenec
Mgr. M. Skopal, Mgr. M. Selecký
8.6.2013
SEDANCE CUP 2013
Senica
Mgr. K. Lešková
8.6.2013
Futbal st. a ml. žiaci
Krupina
Mgr. M. Skopal, Mgr. M. Selecký
10.6.2013
Turisti na Pustom hrade
Zvolen
Mgr. V. Zeljenková
11.6.2013
Turisti pokr. na Pustom hrade
Zvolen
Mgr. V. Zeljenková
12.6.2013
Atletika 1. - 4. roč.
ZŠ JCH
Krupina
A. Paulínyová, Mgr. Skopal
15.6.2013
Futbal st. a ml. žiaci
Horehron
BB
Mgr. M. Skopal, Mgr. M. Selecký
21.6.2013
Večer Slávy
amfiteáter
Krupina
Mgr. V. Zeljenková
6.Plán pedagogických rád a pracovných porád
Každá pracovná porada a pedagogická rada má svoju vnútornú štruktúra a obsah.
Plán pracovných porád obsahuje v obsahu tému, ktorá bude jadrom porady.
Obsah porady :
1.
Otvorenie
2.
Schválenie programu
3.
Kontrola týždenných úväzkov a plánov
4.
Rozbor splnených úloh
5.
Nové úlohy
6.
Rozbor POZ
7.
Rôzne
8.
Uznesenie – uloženie úloh
24
Dátum
Čas
P o r a d a / rada
Téma
27.8.2012
8,00
Pracovná porada
Príprava škol. roka, úlohy nového škol. roka 2012/2013
10.9.2012
10,00
Pracovná porada
Rozbor otvorenia klubov, výchovné plány, naplnenosť
klubov
25.9.2012
15,00
PEDAGOGICKÁ
Plán práce, výchovný plán – schvaľovanie
RADA
8.10.2012
10,00
Pracovná porada
Podujatia, kontrola úloh, nové úlohy
12.11.2012 10,00
Pracovná porada
Kontrola úloh, podujatia, plán na december
3.12.2012
10,00
Pracovná porada
Vyhodnotenie mesiaca , kontrola OZ
17.12.2012 10,00
Pracovná porada
Podujatia v mesiaci, kontrola OZ
7.1.2013
10,00
Pracovná porada
Podujatia v mesiaci, úlohy
28.1.2013
10,00
Pracovná porada
Príprava na jarné prázdniny
11.2.2013
10,00
Pracovná porada
Kontrola OZ, úlohy, vyhodnotenie jarných prázdnin
26.2.2013
15,00
PEDAGOGICKÁ
Vyhodnotenie činnosti za 1. polrok škol. roka 2012/2013
RADA
11.3.2013
10,00
Pracovná porada
Vyhodnotenie mesiaca, kontrola OZ – plán na marec
8.4.2013
10,00
Pracovná porada
Podujatia v mesiaci, kontrola OZ, úlohy
6.5.2013
10,00
Pracovná porada
Kontrola OZ, úlohy, plán letných prázdnin
30.5.2013
15,00
PEDAGOGICKÁ
Správa o výchovno-vzdel. výsledkov, kontrola ped.
RADA
dokument.
10.6.2013
10,00
Pracovná porada
Kontrola TK, poplatkov, úlohy počas prázdnin
24.6.2013
10,00
Pracovná porada
Plán letnej činnosti, čerpanie dovoleniek
7.
Plán ďalšieho vzdelávania pedagogických pracovníkov
a/
Príprava pedagogických pracovníkov a vedúcich záujmových klubov v uplatňovaní
výchovného programu –interné vzdelávanie v zmysle uplatňovanie Zákona 245/2008
v rámci pracovných pedagogických porád.
Termín: 28.9.-30.6.2011
Zodp.: Mgr. Kulichová
b/
Uplatňovanie Zákona 317/2009 ,ktorý upravuje práva, povinnosti a výkon
pedagogických pracovníkov v rámci poskytovateľov kontinuálneho vzdelávania na
základe kvalifikačných predpokladov
Ukončenie funkčné inovačné vzdelávanie- záverečná prezentácia –
Mgr. Viera Kulichová
8.
Spolupráca CVČ
25
1.
-
Spoluprácu so ZRP pri CVČ dôsledne rozvíja hlavne:
účasťou RR na všetkých podujatiach
účasťou na pedagogických radách
stretnutiami 1x mesačne
materiálnym vybavením CVČ
2.
-
Spolupráca s vedeniami škôl v oblastiach:
prenájom telocviční bezplatne
poskytovanie priestorov CVČ na hodiny etickej výchovy
prepožičiavanie videokaziet, audiokaziet
výcvik na DDI
ponukové listy v rámci hodín výtvarnej výchovy - tvorivé dielne
spolupráca v rámci ZRP so zameraním na informácie o aktivitách
vo voľnom čase
3.
-
Spolupráca s MZ a PK:
V rámci MZ poskytneme učiteľom základné informácie ako postupovať pri
vyučovaní dopravnej výchovy v jednotlivých ročníkoch ZŠ
V rámci PK sa budeme podieľať na organizácii, príprave a priebehu
olympiád
Po skončení jednotlivých olympiád budeme zasielať výsledky a správu,
Zodp.: podľa pridelenia olympiád v kalendári.
-
4.
Spolupráca s mestom.
Aj naďalej budeme iniciovať spoluprácu s mestom hlavne na propa
gáciu našej
činnosti, úzku spoluprácu pri príprave podujatí Mikuláš,
Vianočný program, Spievanky pod Vartovkou, spoluprácu s Kultúrnym centrom
pri realizácii podujatí: Večer slávy, Zvonček,Mini playbeck show a iné
vystúpenia, kultúrne programy na rôznych podujatiach./Dni mesta , MDŽ, Deň
Matiek, Mesiac úcty k starším/
5.
Spolupráca so sponzormi
firma: Robus - p. Rondík, Honstav - p. Ličko,
Motorcentrum - p. Marko, Laro - p.Lapin,
Mramor Grant - p. Mohyla, Richard Čunderlík – Pekáreň Hontex ,
Slov. poisťovňa, VÚB, Jednota
Krupina.
Way – Industry ,Lind Moble,Brother, Mestské lesy ,Štátne lesy, Mestské lesy ,
Witur
JÚL
9. PLÁN PRÁZDNIN
Vyvrcholením celoročnej výchovno-vzdelávacej práce CVČ sú prázdninové aktivity
a pobytové tábory, ktoré naše zariadenie organizuje na základe celoročného plánu
práce. Cieľom ich splnenia je motivovanie záujmu u detí a mládeže. Realizácia
jednotlivých aktivít a táborov sa uskutočňuje už podľa spätnej väzby záujemcov
na základe ponukového listu. Predkladáme Vám pripravené podujatia s počtami
účastníkov a kádrovým zabezpečením. Každý tábor má vypracovaný vlastný plán
práce, ktorý zahrňuje ciele a program.
Dátum
Názov
Miesto
Zodpovedná
osoba
1.7. - 5.7.2013
Mestský tábor
CVČ Krupina
Mgr.Lešková
8.7.- 7.2013
Mestský tábor
CVČ a okolie
Mgr. V. Zeljenková
26
AUGUST
IV.
15. - 19.7.2013
Mestský tábor
CVČ
Janka Hašková
22.7. - 26.7.2013
Pobytový vojenský tábor
Kokava nad
Rimavicou
PhD. Eva
Zelmanová
29.7. - 2.8.2013
Sústredenie futbalistov
CVČ + štadión
Mgr. Maroš Skopal
5.8. - 9.8.2013
Sústredenie volejbalistiek
Lom nad Rimavicou
Ing. M. Pokorný
12.8.- 16.8.2013
Sústredenie Fresh
Kokava nad
Rimavicou
Mgr. K. Lešková
19.8.- 23.8.2013
Sústredenie Vartášik
Kokava nad
Rimavicou
Jaroslav Uhrín
Vnútorná kontrola
1.
a/
-
Formy, metódy a spôsoby VK
-
Priama hospitačná činnosť
atmosféra v kluboch
dodržiavanie psychologických a didaktických zásad
riadené rozhovory vedenia CVČ s vedúcimi záujmových klubov s deťmi
kontrola dokumentácie pedagógov CVČ triedne knihy, organizovanie .
zabezpečenie podujatiakontrola opatrení z hospitácie, uznesení a pedag. rád
predpisy BOZ, PO, pracovný poriadok pedagogických pracovníkov
pedagogický takt a majstrovstvo
vzťah pedagóg - dieťa, dieťa - dieťa
b/
-
Kontrola príležitostnej činnosti
kontrola pedagogicko -organizačných zabezpečení
priebeh podujatia
estetická stránka podujatia
vyhodnotenie podujatia
závery z podujatí
c/
-
Vizuálna kontrola CVČ
stav učební
estetická výzdoba
upratovanie učební
úprava okolia
úprava a estetický vzhľad
dobudovanie DDI
1.
2.
-
2.
Získavanie podnetov a informácií
Hospitácie, vlastná kontrolná činnosť.
Kontrola dokumentácie CVČ
triedne knihy 1x mesačne
27
-
výkazy priamej výchovnej práce 1x mesačne
zápisnice z porád - podľa plánu porád
organizačné zabezpečenie podujatí 1x mesačne
záznamy z rodičovských združení
-
3.
Vyhodnotenie VK
Na každej pracovnej porade- týždenne
na pedagogickej rade 3x ročne
v záverečnej vyhodnocovacej správe
4.ČASOVÝ PLÁN VK
SEPTEMBETR :
Hospitácie zamerané na pedagogickú dokumentáciu , triedne knihy , plány práce, zoznam
detí do klubov
Zodp. Riad. CVČ
OKTÓBER
Sledovanie možnosti realizácie tanečných klubov v programe, nadanie , talent, schopnosť
presadiť sa , možnosť prezentácie.
Kluby : tanečné
/pozorovaním / bez zápisu /
Hospitácie :
Kluby : minifutbal , stolný tenis , Vartášik, rekonrol, fitnes
RIAD. CVČ- zápis
Kluby : ľudová hudba , jazyk anglický,
Riaditeľka CVČ – zápis
Príležitostná činnosť: Detská všestrannosť - zodp. riad. CVČ
NOVEMBER
Pozorovanie v práci tanečných skupín a príprava tanečnej skupiny Fresh na súťaž,
príprava vianočného Betlehemu
Hospitácie :
Kluby : tenis, kluby Zvolen , karate
Zodp. RIAD. CVČ
Kluby : Fresh
Zodp. Riad. CVČ
Príležitostná činnosť : Tvorivé dielne ,
DECEMBER
Technické zabezpečenie podujatia – kontrola a metodika
Príležitostná činnosť: Mikuláš, Relaxačné cvičenia
Hospitácia :RIAD. CVČ
Príležitostná činnosť :
Vianočné koncerty pre mesto , Zimné prázdniny
Zodp. Riad. CVČ
JANUÁR
Plnenie plánov práce klubov, analýza dosiahnutých výsledkov, individuálny prístup, práca
v tíme- motivácia .
Hospitácie v kluboch :
Jazyk anglický MŠ, Jazyk anglický , Jazyk anglický ,
Zodp. RIAD. CVČ
Hospitácie príležitostná činnosť:
28
Olympiáda jazyka nemeckého, jazyka anglického, Šaliansky Maťko
Zodp. Riad. CVČ
FEBRUÁR
Rozvoj schopností a zručností v záujmovej činnosti na sebarealizáciu a kvalitné
využívanie voľného času .
Hospitácie :
Divadlo, Plávanie . Minifutbal, výtvarný
Zodp. RIAD. CVČ
Olympiáda matematická
Zodp.riad. CVČ
MAREC
Emocionálna zrelosť , základ výchovy ,prevencia
Hospitácie :
Fresh , Vartášik, ľudová hudba , nízkoprahový klub
Futbal,volejbal , plávanie
Riad. CVČ
APRÍL
Motivácia účastníkov na prázdninové aktivity CVČ
Hospitácie :
Tvorivé dielne, rybársky , karate , stolný tenis
Zodp. Riad. CVČ
MÁJ
Analýza dosiahnutých výsledkov – výber klubov na pokračovanie činnosti počas júna ,
letných prázdnin, výber na letné sústredenia , výber na projekty
Hospitácie klubov : detská zumba
Zodp. Riad. CVČ
Príležitostná :
Dopravná súťaž „Na bicykli bezpečne „
Preteky rybárov,
JÚN
Príprava pobytových aktivít, ocenenie najlepších členov záujmových klubov „Večer slávy
2013“
Udeľovanie na spoločnom stretnutí členov klubov v amfiteátri Kultúra :
Zodp. Riaditeľ CVČ
5. ROZDELENIE ÚLOH KONTROLY
Triedne knihy
- RIADITEĽ CVČ+ vedúca ekon.odd.
Výkaz vých. práce
- riad. CVČ
Zápisnice z porád
- asistentka riaditeľa CVČ
Dochádzka pracovníkov
- riaditeľ CVČ
Kontrola dovoleniek
- riaditeľ CVČ
Záznamy z rodič. združení
- asistentka riaditeľa CVČ
BOZP
- riad. CVČ
6. VNÚTORNÝ SYSTÉM KONTROLY A HODNOTENIA
Vnútorný systém hodnotenia kvality zameriame na 3 oblasti:
1. Hodnotenie členov záujmových útvarov
2. Hodnotenie pedagogických zamestnancov
29
3. Hodnotenie Centra
Cieľom hodnotenia výchovno - vzdelávacích výsledkov členov ZÚ v Centre bude
poskytnúť žiakovi a jeho rodičom spätnú väzbu o tom, ako žiak zvládol výchovné
pôsobenie a štandard kompetencií, v čom má nedostatky, kde má rezervy a aké sú jeho
pokroky. Súčasťou hodnotenia bude tiež povzbudenie do ďalšej práce, návod, ako
postupovať pri odstraňovaní nedostatkov. Cieľom bude zhodnotiť prepojenie vedomostí
so zručnosťami a spôsobilosťami. Pri hodnotení výsledkov žiakov budeme vychádzať z
metodických pokynov na hodnotenie. Okrem somatívnych výsledkov sa budeme sústrediť
aj na rozpracovanie formatívneho hodnotenia výsledkov žiakov formou hodnotiaceho
portfólia. Budeme dbať na to, aby sme prostredníctvom hodnotenia nerozdeľovali žiakov
na úspešných a neúspešných. Hodnotenie budeme robiť na základe určitých kritérií,
prostredníctvom ktorých budeme sledovať vývoj žiaka.
Hodnotenie zamestnancov sa bude zakladať na bodovom hodnotení. Body sa budú
prideľovať na základe:
- pozorovania (hospitácie)
- rozhovoru
- výsledkov žiakov, ktorých vychovávateľ vedie
- sledovania pokroku žiakov vo výsledkoch pod vedením vychovávateľa
- hodnotenia výsledkov pedagogických zamestnancov v oblasti ďalšieho vzdelávania,
tvorby
učebných pomôcok, mimoškolskej činnosti a pod.
- hodnotenia pedagogických a odborných zamestnancov manažmentom
školského
zariadenia
- vzájomného hodnotenia vychovávateľov
- hodnotenia vychovávateľov žiakmi
Návrh na osobné ohodnotenie – samostatný pedagóg
Centrum voľného času, Ul. M. R.Štefánika 33, 963 01 Krupina
Hodnotiaci hárok pedagogického zamestnanca
Hodnotiteľ: Mgr. Viera Kulichová
Hodnotený/á:
hodnotená oblasť: Pracovný výkon
30
edukačný proces
kritéria
indikátory
hodnotenie
(známky od 1 do
5)
vie stanoviť edukačné ciele vo väzbe na výchové osnovy
vie stanoviť edukačné ciele orientované na žiaka
vie vybrať obsah výchovy a vzdelávania, metódy, formy a prostriedky v nadväznosti na ciele
dodržiava pedagogické zásady
vytvára dobrú klímu v záujmovom útvare, má prirodzenú autoritu
využíva zážitkové učenie a iné formy sociálneho učenia
uplatňuje inovačné formy vo výchove, modernizuje výchovno-vzdelávací proces
dodržiava pravidlá hodnotenia žiakov, priebežne hodnotí snahu, výkon a osobný pokrok
vie stanoviť vhodné kritéria na hodnotenie žiaka
vytvára podmienky pre dosahovanie primeraných výchovno-vzdelávacích výsledkov
motivuje žiaka k účasti na súťažiach a reprezentačných vystúpeniach záujmového útvare
žiak
súhrnné hodnotenie kritéria (Øznámka)
vie rozpoznať individuálne charakteristiky žiakov
rešpektuje danosti a potenciál žiaka, rozvíja silné stránky žiakovej osobnosti
vie motivovať žiakov k aktívnej činnosti v záujmovom útvare
rozvíja u žiakov kľúčové kompetencie
rozvíja vyššie úrovne poznávania žiakov, logické myslenie, kritické myslenie,
analýzu, tvorivosť
rozvíja personálne zručnosti žiakov - samostatnosť, zodpovednosť, sebahodnotenie,
sebaúctu...
rozvíja sociálne zručnosti žiakov - spoluprácu, empatiu, komunikáciu, spravodlivosť...
pristupuje k žiakom individuálne, pomáha žiakom so špeciálnymi
výchovno-vzdelávacími potrebami
rešpektuje názory žiakov, podporuje ich samostatné vyjadrovanie,
primerané sebavyjadrenie
je žiakmi akceptovaný, má prirodzenú autoritu
postoje
súhrnné hodnotenie kritéria (Øznámka)
k plneniu povinností vyplývajúcich z náplne práce
k plneniu úloh nad rámec pracovných povinností
k profesijnému rozvoju
iné úlohy
súhrnné hodnotenie kritéria (Øznámka)
prínos pre CVČ - propagácia, prezentácia na verejnosti, spolupráca
s rodičmi a inými organizáciami
spracovanie, realizácia a hodnotenie projetov, programov CVČ
organizovanie príležitostných aktivít - besedy, karnevaly a pod.
metodická a konzultačná činnosť,
tvorba výchovného materiálu, didaktických pomôcok
tvorba školského vvýchovného programu
vedúci oddelenia
získavanie sponzorov
organizovanie akcií pre zamstnancov CVČ
estetizácia prostredia klubovní a CVČ
podieľanie sa na zavádzaní zmien a inovácií
súhrnné hodnotenie kritéria (Øznámka)
súhrnné hodnotenie kritérií v hodnotenej oblasti "Pracovný výkon"
31
hodnotená oblasť: Pracovné správanie
profesionálne správanie
kritéria
indikátory
hodnotenie
(známky od 1 do
5)
dokáže hodnotiť a reflektovať svoj výchvno-vzdelávací proces a vlastné správanie
pozná svoje silné a slabé stránky
dokáže plánovať svoj profesijný rast
vie pracovať v tíme
vytvára priaznivú klímu v záujmovom útvare i v pracovnom kolektíve
efektívne komunikuje s vedením CVČ, s kolegami, so žiakmi, s rodičmi,
s inými organizáciami
vie riešiť konflikty, zvláda záťažové situácie
je rešpektovaný svojim okolím, má prirodzenú autoritu v ňom
plní svoje úlohy spoľahlivo, správne a včas
podieľa sa na zvyšovaní kvality a dobrého imidžu CVČ, šíri jeho dobré meno
je lojálny k vedeniu CVČ, ku kolektívu
podieľa sa na modernizácii, inováciách a zlepšovaní CVČ
normy
súhrnné hodnotenie kritéria (Øznámka)
pracuje v súlade s platnými všeobecne záväznými a rezortnými predpismi
dodržiava interné predpisy
zvyšuje svoje legislatívne vedomie
dodržiava a využíva pracovný čas
plní si povinnosti vyplývajúce zo svojej náplne práce
správne vedie pedagogickú dokumentáciu
aktívne sa zúčastňuje pracovných porád a pedagogických rád
rešpektuje príkazy nadriadených
sebarozvoj
súhrnné hodnotenie kritéria (Øznámka)
uplatňuje sebahodnotenie vo vzťahu k práci i sebe samému
má jasne stanovené svoje osobné i pracovné ciele, plánuje svoj profesijný rast
má záujem o nové poznatky
absolvuje podľa objektívnych možností a okolností rôzne formy kontinuálneho profesijného
vzdelávania
nové, získané vedomosti a zručnosti uplatňuje vo svojej práci
využíva IKT v profesijnom rozvoji a v práci
vyvíja publikačnú činnosť
vytvára nový výchovný materiál a pomôcky
orientuje sa vo všeobecnom dianí, má všeobecný rozhľad
pozná profiláciu, zameranie a stratégiu CVČ a zapája sa do ich realizácie
súhrnné hodnotenie kritéria (Øznámka)
súhrnné hodnotenie kritérií v hodnotenej oblasti "Pracovné správanie"
celkové hodnotenie zamestnanca
32
Cieľom hodnotenia Centra bude, aby žiaci a ich rodičia získali dostatočné
a hodnoverné informácie o tom, ako zvládajú požiadavky na ne kladené. A preto, aby aj
verejnosť vedela, ako Centrum dosahuje ciele, ktoré sú na žiakov kladené v VPŠZ.
Dôraz bude kladený na dve veci:
- konštatovanie úrovne stavu,
- zisťovanie súvislostí a okolností, ktoré výsledný stav ovplyvňujú.
Vlastné hodnotenie Centra bude zamerané na:
- ciele, ktoré si Centrum stanovilo, najmä v koncepčnom zámere rozvoja školského
zariadenia a v školskom výchovnom programe, ich reálnosť a stupeň dôležitosti.
- posúdenie ako Centrum spĺňa ciele, ktoré sú v Štátnom vzdelávacom programe.
- oblasti, v ktorých Centrum dosahuje dobré výsledky a oblasti, v ktorých dosahuje
slabšie
výsledky, včítane návrhov a opatrení.
Monitorovať budeme pravidelne:
- podmienky na výchovu a vzdelanie
- spokojnosť s vedením Centra a vychovávateľmi
- prostredie – klíma Centra
- priebeh výchovy a vzdelávania – výchovný a vyučovací proces- metódy a formy
výchovy vyučovania
- úroveň podpory žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
- výsledky výchovy a vzdelávania
- riadenie Centra
- úroveň výsledkov práce Centra
Kritériom pre nás bude: spokojnosť žiakov, rodičov, učiteľov, kvalita výsledkov.
Plán kontrolnej a hospitačnej činnosti riaditeľa Centra
September:
Kontrola plánov práce prírodovedného a spoločenskovedného oddelenia.
Kontrola časovo – tematických plánov záujmových útvarov.
Termín: školský rok
Október:
Kontrola záznamov o práci v záujmovom útvare.
Termín: školský rok
November:
Kontrola týždenných plánov.
Hospitačná činnosť v troch vybraných záujmových útvaroch.
Termín: školský rok
December:
Kontrola týždenných plánov.
Hospitačná činnosť v troch vybraných záujmových útvaroch.
Termín: školský rok
Január:
Kontrola týždenných plánov.
Kontrola vedenia záznamov o práci v záujmovom útvare.
Hospitačná činnosť na dvoch aktivitách príležitostnej činnosti.
Termín: školský rok
Február:
Kontrola týždenných plánov.
Hospitačná činnosť v troch vybraných záujmových útvaroch.
Termín: školský rok
33
Marec:
Kontrola týždenných plánov.
Hospitačná činnosť v troch vybraných záujmových útvaroch.
Hospitačná činnosť na dvoch aktivitách príležitostnej činnosti.
Termín: školský rok
Apríl:
Kontrola týždenných plánov
Hospitačná činnosť na dvoch aktivitách príležitostnej činnosti.
Máj:
Kontrola týždenných plánov.
Hospitačná činnosť v dvoch vybraných záujmových útvaroch.
Termín: školský rok
Jún:
Kontrola evidencie pracovníkov.
Termín: školský rok
Júl – August:
Hospitačná činnosť počas letnej činnosti.
Termín: školský rok
Plán kontrolnej a hospitačnej samostatného pedagóga
1. Kontrola pedagogickej dokumentácie CVČ
Termín: školský rok
2. Kontrola tvorby plánov práce úsekov a oddelení CVČ
Termín: školský rok
3. Kontrola vytvárania záujmových útvarov na jednotlivých úsekoch
Termín: školský rok
4. Kontrola pracovnej disciplíny
Termín: január 2013
5. Starostlivosť o novo vzniknuté záujmové útvary
Termín: školský rok
6. Kontrola dodržiavania vnútorného poriadku CVČ
Termín: školský rok
7. Sledovanie rozvoja kvality výchovnej práce a záujmovej činnosti
34
Termín: školský rok
8. Sledovanie odborného rastu, pedagogickej pripravenosti vychovávateľov v záujmovej
činnosti
Termín: školský rok
9. Kontrola dodržiavania plánov pravidelnej a príležitostnej činnosti CVČ
Termín: školský rok
10. Kontrola triednych kníh záujmových útvarov
Termín: školský rok
Oblasť mimovýchovnej činnosti – THP pracovník
1. Sledovanie dodržiavania vnútorného poriadku CVČ
Termín: školský rok /IX. Mesiac/
2. Kontrola pracovnej disciplíny
Termín: školský rok /X./
3. Kontrola šetrenia vodou, energiami a inými prostriedkami
Termín: školský rok
Hospitácie v záujmových útvaroch Domčeka –CVČ Krupina
September: Kontrola pedagogickej dokumentácie
- triedne knihy
- plány práce úsekov
Október: Informačné hospitácie v záujmových útvaroch úseku telesnej výchovy a športu
November: Informačné hospitácie v záujmových útvaroch úseku pohybových činností
December: Informačné hospitácie v záujmových útvaroch úseku pohybových činností
Január: Kontrolné hospitácie v záujmových útvaroch úseku stolný tenis a tenis
Február: Informačné hospitácie v záujmových útvaroch úseku cudzích jazykov
35
Marec: Kontrolné hospitácie v záujmových útvaroch úseku výpočtovej technikyVIRTUÁLNY SVET
Apríl: Kontrolné hospitácie v záujmových útvaroch úseku spoločenskovednom
Máj: Kontrolné hospitácie v záujmových útvaroch úseku výpočtovej techniky
Jún: Kontrolné hospitácie v záujmových útvaroch
Zhodnocovanie hospitácie o práci vedúcich záujmových útvarov počas školského roka.
Kontrolovanými subjektami na úseku pedagogickom budú pedagogickí pracovníci Centra.
Výstupy z hospitácií budú komentované nielen osobne, ale aj na pracovných poradách.
Hodnotenia výstupov budú využité ako získané poznatky v riadení Centra.
V. Prílohy
-ROZVRH HODÍN ZÁUJMOVEJ ČINNOSTI
-UVAZKY PRACOVNÍKOV
-TERMINOVNÍK OLYMPIÁD A POSTUPOVÝCH SÚŤAŽÍ
-ŠPORTOVÝ KALENDÁR
-PLÁN AKCIÍ
36
37
38
Plán ZRP pri CVČ v Krupine
September - vyhodnotenie letných táborov –revízia pokladne
Október
- Plenárne ZRP
November - príprava podujatí
December - príprava Zvonček
Január
- vyhodnocovacia pedagogická rada
Február
- vyhodnotenie činnosti za I. polrok
Marec
- príprava táborov
Apríl
- rozpočet CVČ
Máj
- príprava MDD
Jún
- realizácia podujatia
Júl
- spolupráca pri organizovaní táborov
Stretnutia ZRP každý prvý pondelok v mesiaci. Členovia RR sa budú
zúčastňovať podujatí CVČ
39
ŠKOLSKÝ PORIADOK CVČ KRUPINA
v školskom roku 2008/2009
01. DOMČEK – Centrum voľného času je výchovno-vzdelávacie
zariadenie, ktorého zriaďovateľom je Mestský úrad Krupina a je
rozpočtovou organizáciou.
02. Jeho poslaním je vychovávať a vzdelávať mladú generáciu od 6-30
rokov.
03. Výchova a vzdelávanie je forma organizovanej a voľnej záujmovej
činnosti a iných aktivít s deťmi a mládežou a ich rodičmi.
04. Organizuje
súťaže,
olympiády,
semináre,
tvorivé
dielne
a prehliadky záujmovo-umeleckej činnosti. Vo verejnom záujme
organizuje celoživotné vzdelávanie formou výcvikov, kurzov na
základe Akreditácie MŠ SR.
05. Pripravuje metodické stretnutia pedagógov hlavne v oblasti
kreativity, primárnej prevencie drogových závislostí a rodičovskej
výchovy.
06. Spolupracujeme so
v meste a okrese.
všetkými
mládežníckymi
organizáciami
07. Svoju činnosť zameriava aj na iné verejné aktivity v meste
a okrese.
08. Sprostredkuje medzinárodné výmeny mládeži v rámci mobility
mládeže a je organizátorom EDS – prijíma dobrovoľníkov.
40
09. Priestory CVČ slúžia
a výchovné podujatia.
prevažne
pre
mládež
na
vzdelávacie
10. Pracovná doba je upravená na popoludňajší večerný čas, aj počas
dní pracovného voľna (sobota, nedeľa)
11. Činnosť v CVČ
pracovníka.
prebieha
len
za
prítomnosti
zodpovedného
12. Členovia záujmových klubov si na činnosť nosia prezuvky.
13. V CVČ je zakázané používať alkoholické nápoje, fajčiť,
manipulovať s ohňom a užívať drogy.
V Krupine , 2.9.2008
Kulichová
Mgr.
Viera
riaditeľka
PRÍLOHY
41
42
Download

Plán činnosti