Správa
o výsledkoch a podmienkach výchovno - vzdelávacej činnosti
Centra voľného času – DOMČEK
školského roka 2011/2012
Predkladá: Mgr. Viera Kulichová – riaditeľka
Vypracovali : Viera Kulichová -
podpis :
riaditeľka
Danka Szelleová - účtovníčka
Prerokované na pedagogickej rade zariadenia dňa:
Vyjadrenie rady školy:
Rada školy odporúča zriaďovateľovi –
Mestu Krupina
a Krajskému školskému úradu v Banskej Bystrici
schváliť – neschváliť
Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti
CVČ – Domček v Krupine za školský rok 2011/2012
25.9.2012
Ing. Adriana Žabková
predseda RŠ pri CVČ
podpis:
Stanovisko zriaďovateľa:
Mesto Krupina
schvaľuje - neschvaľuje
Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti
CVČ – Domček Krupina za školský rok 2011/2012
Ing. Radoslav Vazan
Primátor mesta
podpis:
Obsah:
I.
a)
základné identifikačné údaje o zariadení
4
b)
údaje o žiakoch zariadenia za školský rok 2011/2012
7
zoznam záujmových útvarov v školskom roku 2011/2012
d
údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu
7
pedagogických zamestnancov zariadenia
e
f)
g)
h
údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancoch zariadenia
12
údaje o aktivitách a prezentácii zariadenia na verejnosti
i1)
údaje o aktivitách zariadenia
13
i2)
údaje o prezentácii zariadenia na verejnosti a ocenenia
údaje o projektoch, do ktorých je zariadenie zapojené
14
údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach zariadenia
ch údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti
15
zariadenia
i
cieľ, ktorý si zariadenie určilo v koncepčnom zámere rozvoja zariadenia na
16
školský rok 2010/2011 a vyhodnotenie jeho plnenia
j
oblasti, v ktorých zariadenie dosahuje dobré výsledky a oblasti, v ktorých sú
17
nedostatky SWOT ANALÝZA
II.
a)
činnosť jednotlivých úsekov
17
b)
spolupráca zariadenia s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom a rodičom
18
c)
vzájomné vzťahy medzi zariadením a deťmi alebo žiakmi, rodičmi a ďalšími fyzickými osobami
a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v zariadení podieľajú
d)
PRÍLOHY
1- Jarné prázdniny
2- Letné prázdniny
3- Výkaz o zariadení za školský rok
4- ZÁVEREČNÝ ÚČET 2011
2
Východiská a podklady:
Správa je vypracovaná v zmysle:
1) Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9/2005 Z. z. zo 16. 12. 2005 o štruktúre a obsahu správ
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení.
2) Metodické usmernenie MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške MŠ SR č. 9/2005 Z. z.
3) Vyhodnotenia plánov práce jednotlivých úsekov za školský rok 2009/2010.
4) Informácia o činnosti Rady školy pri CVČ – Domček v Krupine
5) Organizačné zabezpečenia a vyhodnotenia podujatí podľa práce a činnosti jednotlivých oddelení
CVČ – Domček.
6) Zápisy z jednotlivých pracovných porád a pedagogických rád.
7) Rozbor hospodárenia za rok 2011
3
I.
a/ Základné identifikačné údaje o zariadení:
1. Názov zariadenia:
2. Adresa zariadenia:
3. Telefón:
Fax:
4. Internetová adresa:
e-mailová adresa:
5. Zriaďovateľ:
Centrum voľného času – Domček
M.R.Štefánika 33,Krupina
045/55 19 360
045/55 19 362
www.cvcdomcek.sk
[email protected]
Mesto Krupina,Svätotrojičné námestie č.4
6. Vedúci zamestnanci zariadenia:
Dana Szzelleová- vedúca ekonomického oddelenia
Mgr. Viera Kulichová – riaditeľka,
7. Údaje o Rade školy a iných poradných orgánoch zariadenia:
7.1) Údaje o rade školy:
Rada školy pri DOMČEK - Centra voľného času v Krupina bola ustanovená v zmysle §24 zákona č.
596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve.
Členovia rady školy:
P.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Ing. Adriana Žabková
Dana Szelleova
Ing.Stanislava Pavlendová
Ing.Jozef Tušim
Janka Meňušová
Andrea Dedoková
Ing.Radoslav Vazan
Mgr. Veronika Zeljenková
Janka Hašková
Funkcia
predseda
tajomník
poslanec
poslanec
člen
člen
člen
člen
člen
Zvolený/delegovaný/ za
Za zriaďovateľa
nepedagogických pracovníkov
MsZ
MsZ
rodičov
rodičov
Primátor mesta- za zriaďovateľa
Za pedagogických pracovníkov
rodičov
Stručná informácia o činnosti Rady školy:
Rada CVČ prvý krát zasadala dňa 25.9. 2006 , kde prerokovala plán práce CVČ na školský rok, zoznámila
sa s vyhodnotením letných aktivít a s projektom DDI.
Rada CVČ má 9 riadnych členov a komunálnymi voľbami došlo k zmene delegovaných poslancov do MsZ
a predsedu Rady CVČ volených na štvorročné obdobie.
Rada CVČ zasadala celkovo 17 krát:
18.2. 2004
– ustanovujúce zasadnutie
11.05. 2004
- analýza výchovno-vzdelávacích výsledkov zariadenia
4
- čerpanie rozpočtu zariadenia za I.Q. 2004
- schválenie Štatútu Rady CVČ
- kalkulácia letných táborov 2004
10.6. 2004
– mimoriadne zasadnutie, výberové konanie na miesto riaditeľa CVČ v zmysle zákona č.
596/2003 Z.z.
27.09. 2004
- záujmová činnosť na školský rok 2004/2005
- poplatky do záujmových klubov na rok 2004/2005
- vyhodnotenie letnej činnosti v roku 2004
- predloženie listu poslancom mestského zastupiteľstva dňa 29.9. 2004 týkajúceho sa
vysťahovania z budovy Domček CVČ do priestorov na Záhradnú ulicu
07.04. 2005
- záujmová činnosť za I. polrok 2004/2005
- čerpanie rozpočtu zariadenia za I.Q. 2005
- schválenie rozpočtu CVČ na rok 2005
- schválenie nákupu motorového vozidla pre CVČ
- zaoberanie sa otázkou skaybordového areálu
02.11. 2005
- naplnenosť klubov a poplatkov v záujmových kluboch na rok 2005/2006
- čerpanie rozpočtu zariadenia za posledné obdobie
- vyjadrenie škodovej komisie
02.02. 2006
- vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za I. polrok školského roka 2005/2006
- čerpanie rozpočtu za kalendárny rok 2005
- predloženie strategického plánu CVČ na roky 2006-2009
- havarijná oprava strechy budovy CVČ
22.06. 2006
- vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za školský rok 2005/2006
- schválenie letnej činnosti šk. roka 2005/2006
- ponuka záujmových klubov na šk. rok 2006/2007
25.09.2006 - vyhodnotenie letnej činnosti leto 2006
- plán práce zariadenia na školský rok 2006/2007
12.02.2007 - správa o výchovnovzdelávacích výsledkoch za ½ polrok
25.06.2007 - správa o výchovno- vzdelávacích výsledkoch
19.11.2007 – naplnenosť klubov 2007/2008,čerpanie rozpočtu
25.6.2008 – výchovno-vzdelávacie výsledky a letná činnosť
18.9.2008 – plán práce na školský rok –schválenie záujmových klubov
27.4.2009- otváranie obálok kandidátov na funkciu riaditeľa
14.5.2009- Konkurz na miesto riaditeľa školského zariadenia
14.10.2009- Schvaľovanie plánu práce
15.6.2010- Výzvu Vláde SR k nespravodlivému financovaniu CVČ -Správa o výchovno-vzdelávacích
výsledkoch
03.11.2010- schvaľovanie plánu práce a naplnenosť klubov ,výchovný program,vzdelávacie poukazy
23.03.2011- správa o výchovnovzdelávacích výsledkoch za ½ polrok
24.10.2011- schvaľovanie plánu práce a naplnenosť klubov ,výchovný program, vzdelávacie poukazy
5
22.03.2012- správa o výchovnovzdelávacích výsledkoch za ½ polrok
7.2) Pedagogická rada:
Pedagogická rada je poradný orgán riaditeľa zariadenia. Jej členmi sú všetci
pedagogickí
pracovníci. Na svojich zasadnutiach prerokúvajú nasledovné problematiky:
-
plány práce jednotlivých oddelení
-
celoročný plán práce
-
metodickú činnosť
-
hospitačnú činnosť
-
pravidelnú záujmovú činnosť – poplatky za krúžky a ich zameranie, rozvrh hodín, počty detí
-
príležitostnú záujmovú činnosť – plánovanie akcií – celomestské a ostatné podujatia
-
organizáciu školského roka
-
organizačný poriadok
-
vnútorný poriadok
-
pracovný poriadok
V školskom roku zasadala pedagogická rada
mimoriadna
k riešeniu
výchovného
problému,
4 – krát – na začiatku školského roka, na polroku,
vyhodnocovacia
pedagogická
rada
/vyhodnotenie
predchádzajúceho školského roka, príprava činnosti zariadenia na nový školský rok/
7.3) Pracovné porady:
Pracovné porady sa uskutočňujú 2 – krát do mesiaca, a to druhý a posledný pondelok. Obsahom
pracovných porád sú nasledovné problematiky:
-
kontrola úloh z predchádzajúcej porady
-
vyhodnotenie podujatí za predchádzajúci týždeň, riešenie problémov, odstránenie nedostatkov
v rámci jednotlivých podujatí, doporučenia do budúceho školského roka,
-
rozbor pripravovaných podujatí na nasledovný týždeň, rozdelenie úloh podľa organizačných
zabezpečení,
-
rozdelenie pedagogického dozoru na týždeň a zastupovanie krúžkov,
-
na konci mesiaca – príprava plánu podujatí na nasledovný mesiac,
-
propagácia činnosti
-
termínovanie úloh a konkrétna zodpovednosť za ich splnenie
Plán pracovných porád tvorí prílohu.
6
c/Údaje o žiakoch zariadenia za školský rok 2011/2012
49 záujmových klubov pre deti a mládež v počte 800
Z toho do 15 rokov 800
Nad 15 rokov 17 klubov 250 / MsZ schválené 128/
SPOLU : 1050
AKTIVITY VO VEREJNOM ZÁUJME
KALANETIKA, ,ZUMBA,
KLUBY NA ŠKOL. ROK 2011/2012
Kód
Vedúci klubu
Mes.popl.
Počet
prihlásených
členov
A. Zaťková
5
8
Mgr. Hamaliar
5
20
Mgr. Zdechovanová
5
13
J. Uhrin
7
38
M. Hronček
8
10
M. Mello
5
17
Mgr. Hamaliar
5
14
Mgr. Lešková ,J.Nevolná,
T.Čerbová
5
30
KLUB
53
MAŽORETKY
52
Plávanie-Šahy, H.Moravce
54
DIVADELNÝ DARDEKLAD VYMAMEJ
55
DFS VARTÁŠIK
56
ĽH VARTÁŠIK
57
GITARA
59
FLÓRBAL
60
FRESH MINI
61
FRESH JVK
Mgr. Lešková
8
13
62
FRESH DVK
Mgr. Lešková ,T.Lacková,
K.Nevolná
8
36
63
FRESH HVK
Mgr. Lešková
8
8
65
TENIS HONT. MORAVCE
Mgr. R. Hamaliar
5
10
66
KERAMIKA
Mgr. Baculíková
5
22
67
VARTÁŠIK MŠ
J. Uhrin
5
12
68
JEDNOTKÁRI
M. Šufliarsky
5
4
69
AJ pre MŠ
Mgr. D. Kulichová
5
19
7
70
AJ pre ZŠ, SŠ
Mgr. D. Kulichová
5
11
71
FAREBNÝ SVET - výtvarná
PhDr. Dvorská
5
30
72
KREATÍVNY SVET
J. Hašková
1
31
73
KARATE
Mgr. Výboch
5
16
74
PLÁVANIE od 6. rokov
Mgr. Zeljenková
5
33
75
KLUB VOD. ŠPORTOV
Ing. Hoffbauer
5
104
76
TENIS POKROČ.
J. Števťať
5
6
77
STOLNÝ TENIS ZAČ.
Mgr. Uramová
5
14
80
MINIFUTBAL
Mgr. Selecký
5
18
81
PAINT BALL
M. Spodniaková
5
7
84
RYBÁRSKY
Mgr. Gálik
5
8
32
Plážový volejbal
Ing. Pokorný
3
29
85
Roztlieskavačky
Mgr. Kulichová
1
48
86
Futbal prípravka
V. Šando
5
30
87
Futbal ml. žiaci
Mgr. Skopal
5
22
88
Futbal st. žiaci
Mgr. Selecký
5
26
90
Volejbal prípravka
V. Hollá
5
8
91
Volejbal ml. žiačky
Mgr. Strelec
5
17
92
Volejbal st. žiačky
Ing. Pokorný
5
15
93
Poľovníctvo a kynológia
PhDr. Dvorská
5
22
94
Futbal st. žiaci Hont. Moravce
5
15
99
Turistický
Mgr. Zeljenková
5
17
89
Futbal dorast
M. Valica
5
7
97
Volejbal ženy
Ing. Pokorný
5
1
Mgr. Hamaliar
Počet do 15 rokov
809
89
Futbal dorast
M. Valica
5
12
96
Futbal juniori
J. Psotka
5
17
97
Volejbal ženy
Ing. Pokorný
5
12
79
Hokejbal
M. Mitter
5
14
95
KURZ AJ POLOINT. 1. – 8.
Mgr. D. Kulichová
58/70
hod.
14
58
VÝTVARNÝ
Mgr. V. Zeljenková
5
3
64
FREEDOM
D. Čerbová
5
4
73
Karate
Mgr. Výboch
5
3
82
IMK iniciat. mesta KA
J. Hašková
1
23
57
Gitara
M. Melo
5
4
75
Klub vod. športov
Ing. Hoffbauer
5
5
63
Fresh HVK
Mgr. Lešková
8
7
70
AJ ZŠ, SŠ
Mgr. D. Kulichová
5
3
56
Ľ. hudba
M. Hronček
8
1
8
68
JEDNOTKÁRI
M. Šufliarsky
5
6
Tvorivé čítačky
V. Kulichová
1
50
Participácia mladých
V.Kulichová
1
30
Cykloturistika
V. Kulichová
1
42
Počet nad 15 rokov
250
Práca v záujmových útvaroch, ktoré sa uskutočňujú podľa typu záujmového útvaru – 1-krát, 2-krát
týždenne. Záujmové útvary boli rôzneho zamerania, podľa typu záujmu a pracovali nielen v budove CVČ,
ale aj v telocvičniach jednotlivých základných a stredných škôl v Krupine.
Počty detí v záujmových útvaroch neboli striktne stanovené, počet detí sa určoval na základe:
-
Záujmu detí
-
Výchovného plánu
-
materiálneho vybavenia
-
priestorových podmienok
-
náročnosti krúžku
-
finančného zaťaženia.
-
Herných plánov
Analýza výsledkov pravidelnej záujmovej činnosti :
Splnenie cieľov :
- základný cieľ poskytnúť deťom, mládeži, rodičom a iným účastníkom v rámci našej ponuky možnosť
navštevovať naše záujmové kluby poskytovaním rovnakých šancí využívania voľného času. Prijali sme
každého , kto prejavil záujem. Tým sa nám podarilo otvoriť 41 pravidelných záujmových útvarov pre deti,
do 15 rokov a 18 záujmových útvarov pre mládež .Spolu : 59 záujmových klubov
Výsledky práce klubov :
. Dochádzka do záujmových klubov bola :
KLUBY
NÁVŠTEVNOSŤ V %
RYBÁRSKY
90
HOKEJBAL
90
FUTBAL ML. ŽIACI
74
FUTBAL ST. ŽIACI
64
FUTBAL PRÍPRAVKA
75
FUTBAL DORAST
85
9
FUTBAL JUNIORI
84
VOLEJBAL ML. ŽIAČKY
73
VOLEJBAL ST. ŽIAČKY
80
VOLEJBAL PRÍPRAVKA
75
VOLEJBAL KADETKY
85
ĽUDOVÁ HUDBA VARTÁŠIK
90
VARTÁŠIK DFS
91
VÝTVARNÝ
100
VARTÁŠIK MŠ
87
DIVADELNÝ
78
ROMANO JILO
75
KARATE
63
PLÁVANIE
65
STOLNÝ TENIS
85
FRESH MINI
85
FRESH DVK
90
FRESH JVK
100
FRESH HVK
85
GITARA
100
SPIEVAJÚCE HLÁSKY
95
FREEDOM
100
MINIFUTBAL
73
AJ MŠ
63
TENIS
80
KERAMIKA
82
POHYBOVÉ HRY
100
ROVESNÍCI
100
RYBVÁRSKY
100
SPOLU:
86,5
c) Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov
zariadenia
10
V Centre voľného času pracuje v školskom 2011/2012 3 pedagogickí pracovníci na plný úväzok, 2
pedagogickí pracovníci na kratší pracovný úväzok, 5 nepedagogických , 5 pracovníci na služby, na dohody
30/ 47 fyzických osôb/
Údaje o pedagogických zamestnancoch
meno a priezvisko zamestnanca
Pracovníci na plný úväzok
Mgr. Viera Kulichová
Mgr. Veronika Zeljenková
PhDr, Ľudmila Dvorská
Pracovníci na krat.prac.úv.
Mgr.Maroš Skopal
Mgr. Martin Selecký
vzdelanie
plnenie kvalifikačného
predpokladu
UMB Banskej Bystrici
UMB Banská Bystrica
UK Praha
VŠ 2.st., I.kval.skúška
VS 2.stupňa
VS 2.stupňa uk. PP
VŠT Bratislava
UK Bratislava
VŠ II. stupňa
VŠ II.stupňa
Údaje o nepedagogických zamestnancoch
meno a priezvisko zamestnanca
Dana Szelleová
Alena Paulínyová
Mária Šimková
Anna Šebeňová
Ján Mihalovič
vzdelanie
SEŠ B.B.
SEŠ Ž/Hronom
SOU Zvolen
SOU Zvolen
SOU Zvolen
pracovné zaradenie
Ekonóm
Asistentka zariadenia
školníčka,upratovačka-uk.PP
krajčírka
údržbár-záhradník
Zoznam odborných pracovníkov na dohody a služby
1.
2.
3.
4.
5.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
17.
18.
19.
21.
22.
23.
24.
26.
27.
28.
29.
31.
32.
33.
meno a priezvisko
Mgr.Diana Kulichová
Ing.Marián Pokorný
Alžbeta Michelíková
Jozef Tršo
Ján Kokavec
Katarína Nevolná
Matej Mitter
Vojtech Šando
Marián Valica
Ján Vaškor
Alenka Zaťková
Mgr.Roman Hamalir
Mgr.Simona Hamaliarová
Mgr. Michal Strelec
Zdenko Zlievsky
Jana Hašková
Petr Nulíček
Dominika Čerbová
Luboš Ľupták
Mgr. Lucia Vzdechovanová
Milan Hronček
Mgr. Ľubomír Výboch
Mgr. Klára Baculíková
Mgr. Ján Tušim
Mgr. Anna Knotková
Mgr. Katarína Lešková
Jaroslav Uhrín
Katarína Nevolná
záujmový útvar
Kurzy Anglického jazyka
Volejbal
Kalanetika
Tenis
Jóga uk.1.1.2012
Tréner fresh
Tréner uk. 1.3.2012
futbal
futbal
futbal
vychovávateľka
Futbal, florbal, plávanie
Plávanie
Plávanie učiteľ
Tréner- volejbal
Kreatívny svet
Vodný šport
Tréner
Vodný šport
učiteľka
Vedúci LH
Tréner karate
Učiteľka keramiky
Dopravná výchova , poľovníctvo
učiteľka
vedúca Fresh Dance Group
Vedúci DFS Vartášik
tréner
11
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
Martin Tuček
Andrea Hausnerová
Maroš Matejov
Erika Lacenová
Martin Melo
Júlia Nevolná
Miroslav šufliarsky
Mgr. Judita Pluhárová
Mgr. Viera Uramová
Martina Fekiačová
Bc.Viktória Hollá
Vodný šport
Vodný šport
Vodný šport
Vodný šport
Gitara
Tréner fresh
Jednotkári
Výtvarná od.1.4.
Stolný tenis
Volejbal
volejbal
DOBROVOĽNÍCI A INÍ
Jozef Augustín
Chránené pracovisko
Poznámka: V tabuľke je uvedený fyzický stav pracovníkov.
d) Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancoch zariadenia
meno a priezvisko
Mgr. Viera Kulichová
PhDr. Ľudmila Dvorská
Mgr. Veronika Zeljenková
Názov vzdelávania
Inovačné funkčné vzdelávanie 60 hodín
Bez kreditov
Adaptačné vzdelávanie- neukončené
Adaptačné vzdelávanie- ukončené 18.6.2012
e) Údaje o aktivitách a prezentácii zariadenia na verejnosti
Domček –CVČ reprezentuje svoju prácu hlavne na týchto podujatiach:
Dni mesta Krupina – kultúrnym program- stánkami remesiel a tvorivostí v kluboch-mestské podujatie
Geschwindove ruže _PhDr.Dvorská
Detskou všestrannosťou – podujatím s OO PZ SR ,kde deti a policajti preukazuje svoju schopnosť
a zručností- okresné podujatie.-Roman Hamaliar
Vinšujeme , šťastie, zdravie –vianočný Betlehem/Jasličky/ podujatia pre rodičov a verejnosť v rámci
prezentácie klubu DFS Vartášik- Jaroslav Uhrín
DanceFaktory – tanečné vystúpenia Fresh Dance Group- Mgr. Katarína Lešková
MDŽ –slávnostná akadémia – Mgr. Viera Kulichová
Deň Zeme- súbor aktivít 21.4.2011Muzikál Jednotkári- dobrovoľnícka práca
Majáles- Jaroslav Uhrín
MDD- súbor aktivít- Mgr. Viera Kulichová
Večer slávy -.ocenenie najlepších účastníkov záujmových klubov- Mgr. Veronika Zeljenková
12
ZROD HVIEZDY – motivácia deťom SIMONKA MACHOVIČOVÁ –z Fresh Dance Group
MARTIN MADEJ – herec, moderátor, spevák
Príležitostná činnosť CVČ
V príležitostnej činnosti sme uskutočnili 393 podujatí z 15 191 účastníkmi
Denne sa v našom zariadení zapojilo do činnosti 180 účastníkov.
Príloha Výkaz o voľnočasových aktivitách za školský rok 2010/2011
Jarné aktivity príloha
Letné aktivity –príloha
Postupové súťaže a olympiády :
Uskutočnili sme všetky postupové súťaže a vyhodnotenia sú zverejnené na www.domcekcvc.sk
h)
Údaje o oceneniach :
KARATE:
• 2. miesto na Majstrovstvách SZK
• medzinárodný turnaj Rapid cup - bronzová medaila
• 3. miesto v prvom kole Stredoslovenského pohára mládeže
FUTBAL ST. ŽIACI:
• 9. miesto 2 liga starších žiakov FUTBAL ML. ŽIACI:
• 1. miesto 2. Liga mladších žiakov
•
•
1. a 2. miesto Halový turnaj O pohár predsedu ObFZ Zvolen – 1.kolo
3. miesto Halový turnaj mladších žiakov o Pohár predsedu MFK Strojár Krupina
FUTBAL PRÍPRAVKA:
• 3. miesto Halový turnaj ml. žiakov „O pohár riaditeľky školy ZŠ E.M. Šoltésovej Krupina“
VOLEJBAL:
13
•
•
•
•
MIDIMAX – skupina juh – 2. miesto
MO ST nladšie žiačky juh – 6. miesto
Majstr. SR OS staršie žiačky I. trieda –69. miesto
Baráž do Extraligy – ženy – 3. miesto
STOLNÝ TENIS:
• 2. miesto Krajský bodovací turnaj
• 4. miesto Krajský bodovací turnaj
FRESH:
DVK
•
•
•
•
•
•
•
•
1. miesto VO VÝRAZOVÝCH TANCOCH
1. miesto VO VÝRAZOVÝCH TANCOCH
1. miesto VO VÝRAZOVÝCH TANCOCH
2. miesto VO VÝRAZOVÝCH TANCOCH
2. miesto VO VÝRAZOVÝCH TANCOCH
2. miesto VO VÝRAZOVÝCH TANCOCH
3. miesto VO VÝRAZOVÝCH TANCOCH
3. miesto VO VÝRAZOVÝCH TANCOCH
JVK
HVK
•
3. miesto vo výrazových tancoch
•
1.MIESTO MAJSTER SR
•
h) Údaje o projektoch, do ktorých je zariadenie zapojené
MŠ SR – DOTÁCIA NA PODPORU DDI – 2386,-€ CE ZRIADˇOVATEľA MESTO KRUPINA
Coop Jednota- Nech sa nám netulajú – podpora Jednotkárov v hodnote 1500,- €
Ch ) Údaje o CVČ
Budovy
-
budova CVČ v Krupine
Priestorové vybavenie
-
zrkadlová sieň
-
učebňa počítačov
-
vstupný informačný vestibul s PC
-
herňa
-
učebňa dramatiky
14
-
učebňa výtvarných techník a nízkoprahových aktivít
-
učebňa hudby
-
učebňa jazykov /riaditeľňa/
-
keramická dielňa
-
údržbarská dielňa –
-
kuchynka
-
sklady 2
-
ekonomické oddelenie
-
sekretariát
-
detské dopravné ihrisko
-
sklad bicyklov
-
garáž
-
hudobná miestnosť Freedom
materiálno-technické vybavenie zariadenia
-
PC17 ks
-
Notebok 2 kus
-
Kopírka 2 ks
-
Auto
-
Prívesný vozík
-
Kamera 2 ks
-
Kopírka so skenerom Konica
Materiálne vybavenie klubov :
Nie sú pokryté všetky požiadavky klubov. V tomto školskom roku sa nám pre záujmové kluby podarilo
z poplatkov do klubov vyhotoviť kostýmy Fresh, súbor Vartášik .
Kluby sa nám podarilo uskutočňovať vďaka bezplatne poskytnutým priestorom / telocvičňa I. ZŠ ,
telocvičňa II. ZŠ, Telocvičňa Gymnázia, trieda na II.ZŠ, telocvičňa ŠZŠ, stolnotenisová herňa. Tieto
skutočnosti svedčia o plnej akceptácii vedení škôl a verejnosti v Krupine pri podpore záujmových klubov
CVČ a patrí im úprimné poďakovanie .
i) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti zariadenia
Správa o hospodárení za predchádzajúci kalendárny rok – viď. príloha č.4
15
j) Cieľ, ktorý si zariadenie určilo v koncepčnom zámere rozvoja zariadenia na školský rok 2011/2012
a vyhodnotenie jeho plnenia
Hlavným cieľom koncepčného zámeru bolo viesť deti k chápaniu a prežívaniu voľného času ako osobnej a
spoločenskej hodnoty. Z neho bol stanovený normatív naplnenia členov záujmových klubov nad 800 žiakov
v činnostiach, ktoré neposkytujú iní poskytovatelia záujmovej činnosti. Ostatní boli z radov mládeže do 30
rokov na základe súhlasu zriaďovateľa.
Tento cieľ sme splnili a CVČ sa stalo poskytovateľom neformálneho vzdelávania pre deti, rodičov
a verejnosti v našom meste.
Počet prihlásených 1050 účastníkov bol výsledkom širokej ponuky vzdelávacích aktivít, ktoré mali výstupný
štandard získania životných zručností a sociálnych kompetencii.
k) Oblasti, v ktorých zariadenie dosahuje dobré výsledky a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba
úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení – SWOT ANALÝZA
Silné stránky
Centrum ako výchovno - vzdelávacie a rekreačné zariadenie pre deti a mládež, prípadne ich rodičov a
ďalších záujemcov v ich voľnom čase ponúka širokú záujmovú pôsobnosť. Organizuje ju prostredníctvom
pravidelnej činnosti formou krúžkov, klubov, súborov . Príležitostnou činnosťou formou jednorazových alebo
pravidelne sa opakujúcich podujatí jednodňových i viacdňových ako sú súťaže, prednášky , exkurzie, školenia ,
krátkodobé kurzy, kultúrne a športové podujatia , zájazdy , koncerty , výstavy . Individuálnou prácou
s talentovanou a postihnutou mládežou, krátkodobými útvarmi pre deti s neustálenými záujmami. Prázdninovou
činnosťou formou stálych, putovných , víkendových, prímestských táborov. Prácou s problémovou mládežou a
s deťmi zo sociálne znevýhodneného a rodine zanedbaného prostredia .Spontánnej činnosti formou priebežnej
ponuky záujmového , rekreačného a relaxačného charakteru na základe osobného záujmu účastníkov ako sú
prevádzka herne, klubovne, knižnice, dielní , počítačov. Organizovaním postupových súťaží a olympiád,
pedagogického dozoru a organizačnej práce CVČ a metodickými podujatiami v oblasti interkultúrneho učenia .
Široký záber záujmovej činnosti je silnou stránkou CVČ . Pravidelná záujmová činnosť je v rámci ZŠ v meste a 8.
roč. Gymnázia navštevovaná takmer polovicou detí. Príležitostná činnosť vytvára imidž zariadenia . Teší sa
priazni detí, mládeže a dospelých. Je silnou stránkou vo vytváraní obrazu kultúry zariadenia . Úspešné sú
podujatia : Detská všestrannosť, vianočné koncerty,programy pre verejnosť , MDD, Medzinárodné projekty vo
výmene mladých ľudí, projekty primárnej prevencie drogových závislostí, podpora marginalizovaných skupín
/nevzdelateľné deti, rómska komunita/ Výraznou prácou prispieva podpora zriaďovateľa a rodičovská rada ,ktorá
má záujem o dianie CVČ a vytvára v zariadení kvalitné finančné zázemie. Svoje zohráva aj geografická poloha
zariadenia oproti školám a tým sa priam núka deťom a mládeži .
Slabé stránky zariadenia
Závislosť na pridelení prostriedkov v rámci originálnych kompetencií z podielových daní obce.
16
Nedostatok interných pedagogických pracovníkov, na základe nízkeho normatívu, z čoho
vyplýva , že zariadenie nedokáže organizovať príležitostnú činnosť v kvalite a rozsahu vyžadujúcom
verejný záujem.
Príležitosti
Schválením a uvedením novej vyhlášky o CVČ dostali centrá úlohu koordinátorov záujmovej činnosti
v okrese alebo v blízkom okolí. Budú môcť úzko spolupracovať s mládežníckymi organizáciami , ktorým
poskytnú priestorové a materiálne vybavenie za predpokladu , že im budú pridelené štátne prostriedky na
činnosť. Tiež získajú kádre pre prácu s deťmi . Veľkou šancou je, že zostanú rozpočtovými zariadeniami a môžu
byť právnym subjektom .Šance majú aj za predpokladu , že štátna politika mládeže bude smerovať k nim
s jasným cieľom zveľadiť a podporiť výchovu detí a
mládeže skôr, než sa budú musieť budovať nové
resocializačné a nápravné ústavy mladých. Na našej komunálnej úrovni je potrebné venovať sa deťom v puberte
a posilniť výchovu v boji proti drogám a alkoholu.
Ohrozenia
Vznikajú ak ponuka záujmovej a vzdelávacej činnosti neosloví dieťa , mladého človeka , verejnosť a
neprejavia o ňu záujem . Mládež z ekonomicky silného prostredia má dostatok komerčnej zábavy a možnosť
vzdelávať sa . Mládež zo sociálne slabých rodín je na periférii záujmu. Vznikajú rôzne samo vznikajúce
asociálne skupiny , ktorých predmetom je páchanie protispoločenskej činnosti. Táto aj po prejavenom záujme
dieťaťa ho odradí a viac sa činnosti nezúčastní. Z hľadiska existencie CVČ je novela NV SR z 19.mája ,ktorej
znenie bolo diskriminačné sa upravila na základe petícii smerom ku koeficientu a umožnila zapísať deti
z okresu a príbuzného okresu avšak, každé dieťa len 1x do 15 rokov. Ohrozenie bude aj
v prípade, že
zastupiteľstvo nebude mať záujem o výchovu a vzdelávanie vo voľnom čase v inštitucionálnom zariadení a
naša mládež pôjde na ulicu.
Nariadenie vlády 276/2010 spôsobilo drastické zníženie prostriedkov na výchovnú a vzdelávaciu
činnosť zasiahlo hlavne talentované deti pri výbere viacerých záujmových aktivít. RIPRAVOVANÁ NOVELA
ZÁKONA 597/2003 ohrozí hlavne detí navštevujúce školy v našom meste a vyžinie mládež na ulice
a k nečinnosti /ak VÚC nepoukáže finančné prostriedky /
II.
a) Činnosť jednotlivých oddelení
Štruktúra CVČ obsahuje dva úseky a dve oddelenia :
1. Pedagogické sa člení na úseky :
riaditeľ
Kultúrno- spoločenská
oblasť
Športu
Prírodné vedy
/športové súťaže/
enviromentálna
/postupové súťaže/
výchova a dopravná
výchova
17
2. ekonomické
ÚČTOVNÍCTVO A MZDY
HOSPODÁRSKE ĆINNOSTI OZ-SAŚ-DETSKÉ
Danka Szelleová
TÁBORY –Alenka Paulínyová
b) Spolupráca zariadenia s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom a rodičom
CVČ spolupracuje s rodičmi prostredníctvom stretnutí jednotlivých rodičov, ktorí pomáhajú súborom
a klubom. Spoluprácu prenáša Rada ZRŠ, ktorá schvaľuje aj príspevky jednotlivým klubom.
CVČ okrem služieb deťom výrazne pomáha aj rodičom organizáciou nasledovných aktivít a klubov :
-
Zvonček šťastia – podujatie organizované rodičmi pre deti a verejnosť
-
Deň matiek-MDŽ
-
MDD
-
Víkendové stretnutia rodičov s deťmi
-
Prednášky o zdraví, zdravej výžive a skrášľovaní pre rodičov
-
Príležitostné vystúpenia klubov v okrese
-
Kalanetika,Jóga, Jazykové kurzy, Počítačové kurzy. Prístup rodičov na internet ,zumba pre rodičov
c) Vzájomné vzťahy medzi zariadením a deťmi alebo žiakmi, rodičmi a ďalšími fyzickými osobami
a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v zariadení podieľajú
Výborná spolupráca škôl- participácia na jednotlivých podujatiach. Pri tvorbe záujmových klubov navrhnutá
spolupráca o zastrešení mimoškolskej činnosti CVČ sa stretla s pochopením najviac na ZŠ školská 10.
Ostatné školy si záujmovú činnosť tvorili podľa vlastných podmienok. CVČ má aktívne ZRP, ktoré okrem
spolupráce na podujatiach výrazne zabezpečuje materiálno-technické zabezpečenie klubov aj z 2% daní aj
pri letnej činnosti. Na základe žiadostí do podnikateľských subjektov podporuje CVČ hlavne Jednota COOP
Krupina, Nikara Krupina, Optim Krupina, ROBUS, Pekáreň HONTEX,
a iní. Ich podpora spočíva
v jednorazových príspevkoch na súťaže a podujatia.
Mgr. Viera Kulichová
riaditeľka DOMČEK – CVČ Krupina
18
PRÍLOHA č.1
Jarné prázdninové aktivity s
DOMČEKOM 2011/2012
Dátum
Názov akcie
miesto
zodp. osoba
5. - 9.3.2012
Rozprávkové jarné
prázdniny
Domček
CVČ
Mgr. Zeljenková,
PhDr. Dvorská, J.
Hašková,
Mgr.Zdechovanová
5.3.2012
Sústredenie
FRESH DVK, JVK
Domček
CVČ
Mgr. Lešková
počet
účastníkov
15
16
5. - 9.3.2012
5.,6,8,9.3.2012
5.,6,8,9.3.2012
5.,6,8,9.3.2012
6.3.2012
Sústredenie
volejbalistov
Tréningy - futbal
CH
Tréningy - futbal
CH
Tréningy - futbal
CH
Sústredenie
FRESH DVK
Štadión
TJ
Krupina
M. Valica
telocvičňa
EMŠ,
štadión
Mgr. Skopal
telocvičňa
EMŠ,
štadión
Mgr. Selecký
telocvičňa
EMŠ,
štadión
V. Šando
Domček
CVČ
Mgr. Lešková
90
88
104
120
7
7.3.2012
Sústredenie
FRESH DVK
Domček
CVČ
Mgr. Lešková
8
8.3.2012
Sústredenie
FRESH DVK, JVK
Domček
CVČ
Mgr. Lešková
15
8. - 9.3.2012
Tréningy - volejbal
ml.ž.
telocvičňa
EMŠ KA
V. Hollá
20
9.3.2012
Sústredenie
FRESH DVK, HVK
Domček
CVČ
Mgr. Lešková
14
9.3.2012
Plávanie
Hviezda
Dudince
Mgr. Zeljenková,
Mgr. Knotková,
Mgr. Hamaliar
19
42
10.3.2012
Volejb. zápas ml.
žiačky A,B
Rim.
Sobota
Mgr. Strelec, V.
Hollá
11
11.3.2012
Volejb. zápas ml.
žiačky
Krupina
Mgr. Strelec, V.
Hollá
11
11.3.2012
Volejb. zápas ml.
žiačky
Krupina
V. Hollá
12
Účastníkov spolu za celý týždeň
561
20
PRÍLOHA č.2
Prázdniny s DOMČEKOM 2012
Dátum
Názov akcie
miesto
zodp. osoba
30. - 6.7.2012
Indiánsky tábor
Sebechleby
B. Zelman
9. - 13.7.2012
Indiánsky tábor
Sebechleby
B. Zelman
1.8. 31.8.2012
Letná škola
FRESH mini
CVČ Krupina
Mgr. K.
Lešková
1.8. 31.8.2012
Letná škola
FRESH DVK
CVČ Krupina
Mgr. K.
Lešková
1.8. 31.8.2012
Letná škola
FRESH JVK
CVČ Krupina
1.8. 31.8.2012
Tréningy Vartášik
a ĽH
CVČ Krupina,
Srbsko
1.8. 31.8.2012
1.8. 31.8.2012
Futbal prípravka
Futbal ml. žiaci
5
79
14
79
16
123
Mgr. K.
Lešková
16
113
J. Uhrin, M.
Hronček
12
324
15
250
20
380
20
360
14
280
19
475
19
114
6
210
V. Šando
Mgr. M. Skopal
Tréningy, zápasy
futbal dorast
štadión Krupina
Marián Valica
Volejbal ml. a st.
žiačky - tréningy
Telocvičňa EMŠ
Mgr. Strelec, V.
Hollá. Ing.
Pokorný
1.8. 31.8.2012
1.8. 31.8.2012
13. 18.8.2012
238
Mgr. M.
Selecký
Futbal st. žiaci
Indiánsky tábor Pod
medved. horou
Vrícko
Sústredenie
volejbalistiek
Lom nad
Rimavicou
počet
účastníkov
spolu
7
štadión TJ
Krupina
1.8. 31.8.2012
4. - 11.8.2012
štadión TJ
Krupina
štadión TJ
Krupina
počet
dní
B. Zelman
Spolu:
Ing. M.
Pokorný,
3025
21
PRÍLOHA č.3
Výkaz o zariadení určenom na voľný čas a záujmovú činnosť detí a mládeže podľa stavu za škol. rok 2011/2012
I. PRAVIDELNÁ ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ
I.r
Zariadenia
spolu
Počet záujmových členov
z toho tie, ktoré vedú inter. pedag. prac.
Počet členov záujmových útvarov
z toho dievčatá
do 15 rokov
z toho dievčatá
nad 15 rokov
z toho dievčatá
Kontrolný súčet (101 až 108)
II. PRÍLEŽITOSTNÁ ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ
2
49
12
1050
549
800
443
250
106
3259
101
102
103
104
105
106
107
108
116
I.r
jazykov
Počet podujatí spolu
v tom
do 15 rokov
pre účastníkov
nad 15 rokov
z r 0201 v sobotu a v nedeľu
Počet účastníkov spolu
z toho dievčatá
do 15 rokov
z riadku 0205
z toho dievčatá
nad 15 rokov
z toho dievčatá
z r 0205 v sobotu a v nedeľu
Kontrolný súčet (0201 až 0211)
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
216
veda
kultúra
vedy
vedy
a tech.
a umenie a šp
4
2
1
50
30
0
0
50
30
163
43
23
28
15
15
8
135
jazykov
2
393
286
107
256
15191
6508
11843
4840
3348
1668
5938
50378
prír.
3
3
Zariadenia
spolu
spol.
3
1
1
17
16
11
12
6
4
68
5
3
2
74
20
54
20
20
0
193
6
1
1
52
25
0
0
52
25
156
telo
7
19
5
344
259
302
231
42
28
1230
spol.
prír.
veda
kultúra
telo
vedy
vedy
a tech.
a umen.
a šp
4
5
12
10
2
3
325
223
260
128
65
95
48
1171
6
7
97
71
26
27
8147
4250
6477
2959
1670
1291
1768
26783
Na 1 deň počet účastníkov: počet členov záujmových klubov x 4 / tak pracovali kluby 3712 x 10 mesiacov + 15 191 účastníkov na pod
vydelíme počtom odpracovaných dní v zariadení v mesiaci (aj s počtom odpr. SO, NE), t.j. 290 , na jeden deň je 180 účastníkov .
22
PRÍLOHA č.4
ZÁVEREČNÝ ÚČET
ROK 2011
23
Poznámky k individuálnej účtovnej závierke
Poznámky k 31.12.2011
Čl. I
Všeobecné údaje
1. Identifikačné údaje účtovnej jednotky a informácie o činnosti
účtovnej jednotky
Názov účtovnej jednotky
DOMČEK – Centrum voľného času
Sídlo účtovnej jednotky
M.R. Štefánika 33
Dátum založenia/zriadenia
01.04.2002
Spôsob založenia/zriadenia
Zriaďovacia listina – právny subjekt
Názov zriaďovateľa
MESTO KRUPINA
Sídlo zriaďovateľa
Svätotrojičné nám.
IČO
37830783
DIČ
2021634032
Hlavná činnosť účtovnej jednotky
vzdelávanie
Právny dôvod na zostavenie
účtovnej závierky
Iné všeobecné údaje napr. obec
uvedie počet obyvateľov; ZŠ
uvedie počet žiakov, DD uvedie
počet klientov atď.
x
riadna
mimoriadna
708 účastníkov
24
2. Informácie o vedúcich predstaviteľoch a o organizačnej štruktúre
účtovnej jednotky
Štatutárny orgán /meno
a priezvisko/
Priemerný počet zamestnancov
počas účtovného obdobia
Počet riadiacich zamestnancov
Mgr. Viera K U L I C H O V Á
11
2
Organizačné členenie účtovnej
- Riaditeľka CVČ
jednotky
- Ekonomické odd.
25
Čl. II
Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach
1. Účtovná závierka je zostavená za predpokladu nepretržitého
pokračovania
účtovnej
jednotky
vo
svojej
činnosti
x áno
nie
2. Zmeny účtovných metód a účtovných zásad
Účtovná jednotka zmenila účtovné metódy, účtovné zásady oproti
predchádzajúcemu
účtovnému
obdobiu
áno
x nie
3. Spôsob ocenenia jednotlivých položiek
a) Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou.
Obstarávacia cena zahŕňa cenu, za ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace s jeho
obstaraním.
Dlhodobý majetok získaný darovaním alebo delimitáciou sa oceňuje reprodukčnou
obstarávacou cenou.
Dlhodobý majetok nadobudnutý bezodplatným prevodom pri splynutí, zlúčení,
rozdelení alebo pri prevode správy sa oceňuje cenou, v ktorej sa doteraz viedol v účtovníctve.
Ak cenu nie je možné zistiť, oceňuje sa reprodukčnou obstarávacou cenou.
Aj v roku 2011 sa uplatňuje zásada opatrnosti - prechodné zníženie hodnoty majetku sa vyjadruje
vytvorením opravnej položky.
b) Pohľadávky
Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou.
Aj v roku 2011 sa uplatňuje zásada opatrnosti - prechodné zníženie hodnoty pohľadávok sa vyjadruje
vytvorením opravnej položky.
c) Peňažné prostriedky a ceniny
Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou.
d) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období
Aj v roku 2011 sa pri účtovaní nákladov a výnosov uplatňuje zásada časového rozlíšenia. Náklady
budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie
zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.
e) Záväzky
Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma
záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke
v tomto zistenom ocenení.
26
f) Rezervy
Rezervy sú záväzky s neistým časovým vymedzením alebo výškou. Tvoria sa na základe zásady
opatrnosti t.z. tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.
Tvorba rezerv sa uplatňuje od roku 2008.
g) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období
Aj v roku 2011 sa pri účtovaní nákladov a výnosov uplatňuje zásada časového rozlíšenia. Výdavky
budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie
zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.
h)
Majetok obstaraný z transferov sa oceňuje obstarávacou cenou.
i)
Majetok obstaraný formou finančného a operatívneho leasingu sa oceňuje obstarávacou cenou.
j)
Cudzia mena
Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú na slovenskú menu kurzom
vyhláseným Národnou bankou Slovenska platným ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu, ku dňu,
ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, a k inému dňu, ak to ustanovuje osobitný predpis. V
účtovnej závierke sú vykázané s prepočtom podľa kurzu platného ku dňu, ku ktorému sa zostavuje.
Od roku 2008 sa kurzové straty účtujú do nákladov a kurzové zisky do výnosov.
k)
Účtovná jednotka nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty. V prípadoch, keď dodávatelia sú platiteľmi
DPH, fakturovaná DPH je súčasťou ocenenia dlhodobého majetku, zásob, nákladov.
4. Podstata odpisovania dlhodobého nehmotného a dlhodobého
hmotného majetku
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného
majetku sú stanovené tak, že sa vychádza z predpokladanej doby
jeho užívania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia.
Odpisovať sa začína odo dňa jeho zaradenia do používania. Účtovné
odpisy sa zaokrúhľujú na celé koruny smerom nahor. Metóda
odpisovania sa používa lineárna. Predpokladaná doba užívania a
odpisové sadzby sú stanovené takto:
Rovnomerný :
Skupina
Doba
odpisovania
R1
R2
R3
R4
4
6
12
20
0
V prvom
V ďalších
roku
rokoch
odpisovania odpisovania
1/4
1/16
1/12
1//20
Zrýchlený :
27
1/4
1/16
1/12
1//20
Pre
zvýšenú
(vs§zo)
cenu
1/4
1/16
1/12
1//20
Skupina
Doba
odpisovania
Z1
Z2
Z3
Z4
4
6
12
20
0
V prvom
V ďalších
roku
rokoch
odpisovania odpisovania
4.00
6.00
12.00
20.00
5.00
7.00
13.00
21.00
Pre
zvýšenú
(vs§zo)
cenu
4.00
6.00
12.00
20.00
Jednorázový J
100%
Percentuálny P = podľa zadanej ročnej odpisovej sadzby
Časový C
= podľa zadaného počtu odpisových mesiacov
Čl. III
1. Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku
a) OBSTARÁVACIA CENA
Pozemky
Riad
OC
ok
k 31.12.2
t
súva
010
hy
031 012
118601
Stavby
021
015
94335
Samostatné
hnuteľné veci
a súbory hnut.
vecí
Dopravné
prostriedky
Spolu
022
016
6687
6687
023
017
7830
7830
Názov
Úče
Prírastky
+
Úbytky
-
Presu
OC
ny
k 31.12.20
+/11
118601
12611
227454
12611
b) OPRÁVKY A OPRAVNÉ POLOŽKY
28
106946
240065
Názov
Oprávky a OP
k stavbám
Oprávky a OP k
samostatným
hnuteľným veciam
a súb. hn. v.
Oprávky a OP
k dopravným
prostriedkom
Spolu
Riad Oprávky,
Oprávky,
Prírastk
ok
OP
Úbytky Presuny
OP
y
y súva k 31.12.2
+/k 31.12.2
+
hy
010
011
081 015
228520
7599
30451
092
082 016
6541
48
6589
092
Účt
083
092
017
7830
0
7830
37223
7647
44870
c) ZOSTATKOVÁ HODNOTA
Názov
ZH pozemkov
ZH stavieb
ZH samostatných
hnuteľných veci
a súborov hnuteľných.
vecí
ZH dopravných
prostriedkov
Spolu
Riadok
súvah
y
012
Zostatková
hodnota
k 31.12.2010
118601
Zostatková
hodnota
k 31.12.2011
118601
/021/ /081+092/
/022/ /082+092/
015
71484
76496
016
146
98
/023/ /083+092/
017
0
0
190231
195195
Účty
/031/ - /092/
2. Opis a hodnota majetku vo vlastníctve účtovnej jednotky
Majetok, ku ktorému má účtovná
jednotka vlastnícke právo
Pozemky
Budovy, stavby
Suma v EUR
118601
76496
Stroje, prístroje, zariadenia, inventár
29
98
Dopravné prostriedky
0
III. Finančný majetok
1. Významné zložky krátkodobého
jednotlivých položiek súvahy
Krátkodobý
finančný
majetok
Ceniny (213)
Bankové účty
(221)
Výdavkový účet
(222)
Príjmový účet
(223)
Spolu
Riadok
Hodnota
súvah
k 31.12.2010
y
087
0
088
475
090
37
091
4
516
30
finančného
Prírastky
+
majetku
Úbytky
-
podľa
Hodnota
k 31.12.2011
Čl. IV
Informácie o údajoch na strane pasív súvahy
A Vlastné imanie
I. Vlastné imanie podľa jednotlivých položiek súvahy
Názov položky
Hodnota
Zníženi
Zvýšenie
k 31.12.201
e
+
0
-
Hodnota
Presun
k 31.12.201
+/1
Oceňovacie rozdiely
z precenenia majetku
a záväzkov
Oceňovacie rozdiely
z kapitálových účastín
Zákonný rezervný fond
Ostatné fondy
Nevysporiadaný
výsledok
hospodárenia
minulých rokov
Výsledok
hospodárenia za
účtovné obdobie
Spolu
175884
55221
0
-999
175884
54222
B Záväzky dlhodobé
Položka rezerv
Záväzky zo SF (472)
Záväzky z nájmu
(474)
SPOLU
Výška
Tvor Znížen Zrušen Výška
k 31.12.2 ba
ie
ie
k 31.12.2
010
+
011
475
219
0
0
475
219
31
C Záväzky krátkodobé
Položka rezerv
Dodávatelia (321)
Výška
Tvor Znížen Zrušen Výška
k 31.12.2 ba
ie
ie
k 31.12.2
010
+
011
0
999
SPOLU
0
999
Jedná sa o zaúčtovanú fa v roku 2008 ale neuhradenú v čiastke 500,Sk
D Rezervy
Položka rezerv
Rezervy zákonné
krátkodobé
SPOLU
Výška
Tvor Znížen Zrušen Výška
k 31.12.2 ba
ie
ie
k 31.12.2
010
+
011
0
0
0
0
Jedná sa o zákonnú tvorbu rezerv na nevyčerpané dovolenky za rok
2008 a to : náhrady za mzdu v sume 62 tis. a odvody do SP v sume 26
tis. Sk.
1. Popis významných položiek záväzkov podľa jednotlivých položiek
súvahy
a) Záväzky zo sociálneho fondu
Sociálny fond
Rok 2010
622,94
Rok 2011
474,55
Tvorba sociálneho fondu
630,61
587,62
Čerpanie sociálneho fondu
779,00
843,65
Stav k 31.decembru
474,55
218,52
Stav k 1.januáru
32
Čl. V
Informácie o výnosoch a nákladoch
1. Výnosy - popis a výška významných položiek
Druh výnosov
Popis /číslo účtu a názov/
Tržby za vlastné výkony
a tovar
602 – Tržby z predaja
Suma
76710
služieb
Príjmy z účastníckych
poplatkov
Zúčtovanie rezerv
a opravných položiek
Zúčtovanie zákonných
rezerv na nevyčerpané D
za rok 2010
Výnosy z transferov
a rozpočtových príjmov ...
Výnosy z kapitálových
transferov z rozpočtu
VÚC
Výnosy samosprávy
z bežných transferov ...
Zúčtovanie výnosov Transfery z mesta
Zúčtovanie výnosov
Odpisy za rok 2010
Výnosy- vzdelávacie
poukazy, športové súťaže
a olympiády
Spolu
76710
2. Náklady - popis a výška významných položiek
Druh nákladov
Spotrebované nákupy
Služby
Popis /číslo účtu a názov/
501 – Spotreba materiálu
Suma
2968
502 – Spotreba energie
9507
511 – Opravy a udržiavanie
33
0
512 – Cestovné
6325
513 – Náklady na
0
reprezentáciu
Osobné náklady
518 – Ostatné služby
87204
521 – Mzdové náklady
88064
524 – Zákonné soc.
21679
poistenie
527 – Zákonné soc.
3715
náklady
Odpisy, rezervy a opravné
položky
551 – Odpisy
7647
z prevádzkovej a finančnej
činnosti a zúčtovanie
552 – Tvorba zákon.rezerv
dlhodob.majetku
0
z prev.činnosť
časového rozlíšenia
Finančné náklady
568 – Ostatné fin.náklady
Náklady na transfery
a náklady z odvodu príjmov
588 – Náklady z odvodu
428
76677
príjmov
Spolu
304214
Príjmy bežného rozpočtu
Zdroj
Schválený
rozpočet
14293
Názov
41
Iné príjmy
41
Účastnícke poplatky
Rozpočet Skutočnosť
po zmenách k 31.12.2011
12709
24377
18700
19425
52326
7
7
7
0
17
0
33000
32158
76710
za ZÚ
41
Poplatky za
preb.hnut.majetok
41
Z účtov fin. hosp.
Spolu
Výdavky bežného rozpočtu
Program
Zdroj
Názov výdavku
34
Schvále Rozpoč Skutočno
ný
et
sť
rozpoče
po
k
t
zmenác 31.12.201
h
1
62730
49440
51885
611
41
Mzdy
612
41
Príplatky
9980
9794
10648
614
41
Odmeny
5000
0
0
621
41
Odvod ZP
7000
6000
6302
625
41
Odvod SP
15400
14780
15394
631
41
Cestovné
1000
300
6010
632
41
Poštovné, telek...
12400
14000
11828
633
41
Materiál
7750
7822
9566
634
41
Prepravné
7050
10900
11491
635
41
Rutinná údržba
2100
1850
1813
636
41
Prenájom
1020
1100
1138
637
41
Služby
54066
113923
80430
185496
229909
206505
SPOLU :
Výdavky z rozpočtu /KŠÚ + PROJEKT/
Názov výdavku
Rozpoč Skutočno
Schvále
et
sť
ný
po
k
rozpoče
zmenác 31.12.201
t
h
1
Program
Zdroj
631
111
Cestovné
0
500
356
632
111
Energie
0
10
1049
633
111
Materiál
0
200
666
634
111
Prepravné
0
1410
1687
636
111
Nájomné
0
300
762
637
111
Služby
0
4850
7839
0
7270
12359
Spolu
Výdavky celkom
35
CELK
OM
185496
237179
218864
0
7611
7611
0
7611
7611
Kapitálové výdavky
717
41
Prístavba
Spolu
V Krupine dňa : 14.2.2012
Zodpovedná osoba za vypracovanie :
Dana Szelleová : ..............................................
Štatutárny orgán :
Mgr. Viera Kulichová :
.......................................
36
37
Download

Správa o výchovno vzdelávacích výsledkoch