Súkromné školské stredisko záujmovej činnosti ako súčasť
Súkromného gymnázia, Letná 3453/34, 058 01 Poprad
H O D N O T I A C A S P R Á V A V Ý CH O V N E J Č I N N O S T I
ŠKOLSKÝ ROK 2011/2012
1
A)
Základné identifikačné údaje
Názov školského zariadenia
Adresa
Telefón
E-mailová adresa
Adresa webovej stránky
Zriaďovateľ
Vedúci zamestnanci ŠSZČ
Súkromné školské stredisko záujmovej
činnosti
ako súčasť Súkromného gymnázia
Letná ulica 3453/34, 058 01 Poprad
++421 52 7721 942
[email protected]
www.tasgym.sk
Súkromné
gymnázium,
bilingválne
anglické, s. r. o.
Moyzesova 3284/4
058 01 Poprad
Riaditeľka: Mgr. Silvia Oleníková
Výchova mimo vyučovania v SŠSZČ smerovala k aktivizácii žiakov do rôznorodej
záujmovej činnosti. Úlohou bolo zabezpečovať výchovno-vzdelávaciu činnosť,
aktívny oddych žiakov vo voľnom čase formou pravidelnej, systematickej činnosti
v záujmových útvaroch. Cieľom bolo vytvárať podmienky a priestor pre účelné
a efektívne využívanie voľného času, žiakov netradičnými formami neformálne
vzdelávať, pripravovať ich na život. Neoddeliteľnou súčasťou obsahu SŠSZČ bolo
vytvárať prirodzené podmienky pre realizáciu primárnej etapy drogovej prevencie
a ochrany mládeže pred negatívnymi sociálno-patologickými javmi, potláčať ich
vplyv, formovať u nich postoje a záujmy v zmysle podpory zdravia a zdravého
životného štýlu.
Výchovno-vzdelávacia činnosť vo voľnom čase umožňovala individuálny rozvoj
osobnosti žiaka. Učila ho k úcte k ľudským právam a základným slobodám, k
porozumeniu a znášanlivosti, tolerancii, kultúrnym a národným hodnotám
a tradíciám štátu, ako aj iným kultúram a národom.
ŠSZČ si postupne upevnilo svoje postavenie na našej škole. Základom úspechu SŠSZČ
bola kvalitne pripravená a profesionálne zabezpečená priama výchovnovzdelávacia práca so žiakmi v záujmových útvaroch.
B)
Tematické oblasti výchovy v súkromnom
činnosti
školskom stredisku záujmovej
Výchova a vzdelávanie vo voľnom čase sa v SŠSZČ realizovali v týchto tematických
oblastiach výchovy:
- vzdelávacia
- spoločensko-vedná
Výchovno-vzdelávací proces sa realizoval integrovaním obsahu jednotlivých
výchovno-vzdelávacích činností vo viacerých tematických oblastiach výchovy
naraz, čo umožnilo komplexnejší rozvoj osobností žiakov.
C)
Počet žiakov školského strediska záujmovej činnosti
Počet žiakov prihlásených do SŠSZČ k 15. 9. 2011 bol 108.
2
D)
Zoznam a zhodnotenie činnosti výchovno-vzdelávacej činnosti záujmových
útvarov
Údaje o činnosti v záujmových útvaroch:
Tabuľka č. 1
Pravidelná
záujmová
činnosť
Počet
záujmových
útvarov
jazykov
spoločenských
vied
prírodných
vied
vedy a
techniky
kultúry
a
umenia
telovýchovy
a
športu
turist. a
branných
športov
ekologickej
výchovy
informatiky
rodičia
a deti
Zariadenia
spolu
12
3
1
0
0
0
0
0
0
0
16
Počty záujmových útvarov v jednotlivých oblastiach sú uvedené v tabuľke a ich
konkrétne názvy sú v prílohách tejto správy.
E)
Kvalifikovanosť vedúcich záujmových útvarov
V školskom roku 2011/2012 pracovalo v rámci SŠSZČ 16 záujmových útvarov.
Prevádzku SŠSZČ zabezpečovali spolu 5 zamestnanci - vedúci záujmových útvarov.
Boli nimi zamestnanci Súkromného gymnázia na Letnej ulici v Poprade - interní
zamestnanci, ale aj 1 externý zamestnanec. Všetci zamestnanci spĺňali kvalifikačné
predpoklady alebo sa činnosti rozvíjanej v záujmových útvaroch venovali dlhodobo
a ovládali ju v plnom rozsahu. Vedúci záujmových útvarov si priebežne, podľa
potreby a záujmu, dopĺňali odbornosť samoštúdiom a účasťou na odborných
seminároch.
Vedúci pedagogický zamestnanec usmerňoval metodicky interných a externých
zamestnancov. Pomoc spočívala vo vedení potrebnej dokumentácie, zostavení
plánu činnosti, rozvrhu činnosti jednotlivých záujmových a športových útvarov,
permanentnom sledovaní platnej legislatívy v školstve a najmä na úseku
dodržiavanie pravidiel BOZP a zákonov týkajúcich sa hygieny a zdravia.
Metodická pomoc sa poskytovala najmä externému zamestnancovi, ktorý nemal
pedagogické vzdelanie. Od externého zamestnanca, ktorý bol vedúcim
záujmového útvaru, sa vyžadovala odborná spôsobilosť na záujmovú činnosť, ktorú
viedol.
Počet interných a externých zamestnancov sa každoročne mení podľa záujmu
žiakov a bol uvedený v pláne SŠSZČ na príslušný školský rok.
F)
Údaje o materiálno-technických a priestorových podmienkach školského
strediska záujmovej činnosti
ŠSZČ nedisponuje svojimi vlastnými priestormi, výchovná činnosť prebiehala
v priestoroch Spojenej školy, Letná ulica 3453/34 v Poprade a tie boli pre činnosť
záujmových útvarov vyhovujúce. SŠSZČ malo vyhovujúce hygienické podmienky
zabezpečené v zrekonštruovaných priestoroch.
Materiálne a technické vybavenie sa budovalo. Pri nákupe pomôcok a potrieb sa
prihliadalo na špecifiká výchovnej činnosti. Postupne sa budovala databáza
pomôcok a techniky. Spotrebný materiál na činnosť záujmových útvarov bol
3
kupovaný priebežne podľa potrieb a požiadaviek vedúcich záujmových útvarov.
SŠSZČ využívalo pre svoju činnosť niektoré triedy školy, počítačovú učebňu, odbornú
učebňu, multimediálnu a jazykovú učebňu, telocvičňu, školské ihrisko.
Výchovný plán bol vypracovaný pre všetky záujmové útvary na školský rok
2011/2012. Výchovný plán obsahoval:
počet hodín činnosti jednotlivých záujmových útvarov
v školskom roku 2011/2012 (66 hodín - 2 hod. týždenne),
zoznam tematických oblastí výchovy s vymedzením najmenšieho počtu
výchovno-vzdelávacích činností v školskom roku v rámci výchovného
programu.
G) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti
školského strediska záujmovej činnosti:
Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti
SŠSZČ sú v prílohách hodnotiacej správy.
H) Cieľ, ktorý si školské zariadenie určilo v koncepčnom zámere rozvoja školského
strediska záujmovej ćinnosti na školský rok a vyhodnotenie jeho plnenia:
Cieľom bolo vytvárať podmienky pre spoločensky žiaduce naplnenie voľného času
žiakov, formovať u nich návyky racionálneho využitia času mimo vyučovania na
oddych a regeneráciu duševných a fyzických síl. Okrem toho výchova a
vzdelávanie v ŠSZČ mala rozvíjať jazykové a komunikačné zručnosti, získať zručnosti
vedenia konštruktívnej debaty, úctu k materinskému jazyku a literatúre a k vlastnej
kultúre. V ŠSZČ sa posilňovalo vytváranie vlastnej hodnotovej identity, asertívneho
prostredia pri riešení problémov, dbalo sa na rozvoj kladného vzťahu k životnému
prostrediu a jeho estetizácii, k ochrane života, životného prostredia a ekologickým
problémom súčasného sveta. Jedným z cieľov bolo aj viesť žiaka k správnym
návykom v oblasti vlastnej socializácie.
Súčasná situácia v krajine si od manažmentu ŠSZČ vyžaduje vysokú flexibilitu, teda
okamžité prispôsobenie sa akýmkoľvek zmenám, ktoré sa počas fungovania
vyskytnú. Situácia na začiatku školského roka 2011/2012 sa zmenila a strategický
zámer sa musel prispôsobiť okamžite vzniknutej situácii. To znamená, že ponuka
záujmových útvarov v oblasti spoločenských vied sa rozšírila aj o iné záujmové útvary
/Tabuľka č. 1/.
CH) Oblasti, v ktorých školské stredisko záujmovej činnosti dosahovalo dobré
výsledky, v ktorých boli nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania
zlepšiť vrátane návrhov opatrení:
SŠSZČ má za sebou niekoľko školských rokov svojho pôsobenia. Ciele, ktoré si
vedenie SŠSZČ stanovilo v úzkej spolupráci so zástupcami zriaďovateľa, súviseli najmä
s tým, aby sa systematizovala práca, nastavil kontrolný mechanizmus a stabilizovala
štruktúra SŠSZČ.
4
Čo sa týka plnenia samotných plánov, ktoré boli stanovené Výchovným programom
/doplnené celkovými plánmi práce za každý záujmový útvar/, možno ich zhodnotiť
ako splnené. Do budúcnosti je potrebné prepracovať systém kontroly plnenia
plánov.
Enormný nárast počtu školských zariadení, teda aj školských stredísk záujmovej
činnosti, v nás samozrejme vyvolal potrebu zodpovedať si najdôležitejšiu otázku: Ako
obstáť v takej veľkej konkurencii? Odpoveď bola jednoduchá, pretože je zrejmé, že
klienti, čo sú pre nás na prvom mieste žiaci, ale v zastúpení svojich zákonných
zástupcov, svoje rozhodnutie zakladajú predovšetkým na ponúkanej kvalite.
Nastavenie kvality je veľmi zložitý proces, preto sme sa už na začiatku snažili o to, aby
sa náš strategický zámer podaril čo najlepšie. Na začiatku činnosti nášho SŠSZČ sme
sa pokúsili zodpovedne a kvalitne nastaviť vnútorný systém kontroly a hodnotenia,
pretože aj to je jedným z dôležitých kvalitatívnych ukazovateľov činnosti SŠSZČ.
Samotný proces poukázal aj na jeho nedostatky, čo nás samozrejme vedie k jeho
skvalitneniu a najmä k jeho zefektívneniu. Práca v našom SŠSZČ je pomerne náročná,
ale ľudia, ktorí sú jej súčasťou, majú jasne stanovené ciele, a preto veríme, že proces
skvalitnenia vnútorného systému kontroly a hodnotenia, a tým zvýšenie celkovej
kvality nášho SŠSZČ bude reálny a bude mať vzostupný charakter.
Ako ďalší atribút SŠSZČ, ktorý je dôležité prehodnotiť, je ponuka širšieho spektra
záujmových útvarov. Tento problém súvisí aj s vyhľadávaním odborníkov na
konkrétne oblasti, ktorí sa budú venovať najmä rozvoju jednotlivých oblastí. To je však
spojené aj so strategickým zámerom rozvoja ŠSZČ - širokospektrálny záber alebo
zameranie sa na šport a jazyky a pod.
Ako jednu zo silných stránok SŠSZČ možno hodnotiť vysoké pracovné nasadenie
interných zamestnancov, flexibilnú komunikáciu s externým pracovníkom
a v podstate celkové fungovanie, kedže SŠSZČ má za sebou niekoľko rokov svojej
činnosti.
5
PRÍLOHY
6
Hodnotenie činnosti jednotlivých záujmových útvarov
Seminár z literatúry
V školskom roku 2011/2012 navštevovali žiaci štvrtého ročníka seminár z literatúry,
ktorý bol zameraný na rozšírenie a opakovanie učiva z literatúry. Seminár bol
podporným prostriedkom prípravy na maturitnú skúšku zo slovenského jazyka
a literatúry, zameriaval sa na rozvoj čitateľských a interpretačných zručností, na
prehĺbenie a rozšírenie vedomostí a poznatkov z oblasti literatúry v nadväznosti na
základné učivo slovenského jazyka a literatúry získané v povinnom vyučovaní.
Žiakom so zvýšeným záujmom o slovenský jazyk a literatúru poskytoval dostatočný
základ na prípravu na maturitnú skúšku a na prijímacie pohovory na vysoké školy.
Mgr. Gabriela Zoričáková
Konverzácia v anglickom jazyku pre IV. A (2 záujmové útvary)
Hodiny konverzácie boli zamerané na rozširovanie slovnej zásoby, upevňovanie
gramatických štruktúr a tvorivého rozprávania na rôzne témy. Hodiny prebiehali
formou hier, diskusií a prezentácií na vopred naplánované témy. Žiaci pracovali s
rôznymi materiálmi - časopismi, internetom, pracovnými listami a pod. Ich
komunikačné zručnosti sa zlepšili a kreativita obohatila a rozšírila možnosti
komunikácie.
Mgr. Ivana Špaldová
Konverzácia v anglickom jazyku pre V. A (2 záujmové útvary)
Žiaci piateho ročníka mali hodiny konverzácie každý piatok a pracovali podľa
vopred vypracovaného plánu. Na hodinách sme striedali rôzne typy aktivít rozprávanie, interview, diskusie, debaty a pod. Ich komunikačné zručnosti sa rozšírili o
používanie frazálnych slovies, formálnej a neformálnej slovnej zásoby. Pracovalo sa
nám výborne, pretože mali pozitívny prístup ku každej aktivite.
Mgr. Ivana Špaldová
Konverzácia v anglickom jazyku I. A, II. A, III. A (spolu 6 záujmových útvarov)
Cieľom tohto záujmového útvaru bolo priblížiť a vzbudiť u žiakov záujem o cudzí
jazyk, naučiť ich základné informácie ako robiť projekt a byť schopný použiť odbornú
slovnú zásobu vzhľadom na lekciu/modul. Prezentácia im pomáhala s gramatikou, s
adekvátnou slovnou zásobou a správnou výslovnosťou na danú tému počas
rozhovoru s učiteľom alebo v otvorenej diskusii. Na hodinách sme hrali rôzne hry,
ktoré im pomohli s prejavom a s odbúraním stresu pri rozprávaní. Hľadali sme
informácie o ďalších anglicky hovoriacich krajinách na internete a zosumarizovávali
ich vlastnými slovami. Tento záujmový útvar im pomôže zdvihnúť sebavedomie
počas konverzácie s rodeným anglicky hovoriacim človekom.
Ntombozuko Jakubociová
7
Nebojme sa matematiky
Cieľom záujmového útvaru, ktorý absolvovali žiaci prvého ročníka päťročného
bilingválneho gymnázia v školskom roku 2011/2012, bolo, aby si prostredníctvom
inovatívnych metód, motivačných a aktivizujúcich prostriedkov precvičili učivo
matematiky prvého ročníka. Na hodinách sa všetci žiaci aktívne zapájali do
rôznorodých činností, hodiny boli pre žiakov zábavné a cieľ bol splnený.
Mgr. Monika Krajňáková
Mediálny krúžok
Žiaci v záujmovom útvare pracovali zodpovedne a aktívne. Cieľom bolo predostrieť
dobu vizuálnej kultúry a Slovenského masmediálneho priestoru. Výstupom bola
práca na časopise, ktorý bol finálny produkt záujmového útvaru. Žiaci si rozdelili role
v rámci redakcie časopisu, ktorý dostal názov Witness - svedok. Čiastkovými úlohami
ako práca s anotáciami z produktov Tlačovej agentúry Slovenskej republiky, resp.
analýzou článkov sme sa dopracovali k predbežnej forme a obsahu študentského
časopisu. Žiaci systematicky zbierali údaje a pracovali s textom. Vyučovanie
prebiehalo formou konzultácií, resp. počas jednej noci v škole, kedy bol ukončený
finálny produkt časopisu. Zo zručností bola rozvíjaná práca s PC - adaptabilita,
improvizácia, efektívna komunikácia a pod. Zároveň sme konzultovali a hľadali formy
typografie a designu.
Mgr. Filip Fabian
Debatný klub
Debatný krúžok začal v neskoršom termíne, kedže školenie pod vedením debatnej
asociácie prebehlo až koncom septembra. Cieľom debatného záujmového útvaru,
resp. klubu, ako sme ho nazývali, bolo diskusnou formou objaviť formát debaty podľa
Karla Poppera. S následným cieľom potenciálne sa zúčastniť na okresnej súťaži
Slovenskej debatnej ligy. Počas čiastkových úloh boli žiaci nabádaní k relevantnému
a vecnému komentovaniu súčasných celosvetových (politických, kultúrnych,
humanitných, vedeckých...) udalostí, a to prostredníctvom článkov, ktoré prinášali
na stretnutia. Cieľom bolo vytvoriť penzum informácií, ktoré žiakov zaujíma
a precvičiť
citačné
schopnosti.
Hľadali
sme
hranice
hodnoverných
a nehodnoverných zdrojov. Systematicky zbierali údaje, ktoré boli preberané na
stretnutiach. Zároveň bola v rámci debatných schopností precvičovaná
komunikácia (pod časovým tlakom a pod.), adaptácia a ostatné schopnosti, ktoré
sú nevyhnutné pre dobrého debatéra. Žiaci prešli základnými krokmi a fázami
tvorenia argumentu a vystavali dva tímy, ktoré skúšobne debatovali na dané témy.
Mgr. Filip Fabian
8
Príloha č. 2
SÚKROMNÉ ŠKOLSKÉ STREDISKO ZÁUJMOVEJ ČINNOSTI AKO SÚČASŤ SÚKROMNÉHO GYMNÁZIA,
Poprad
Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy, a to / v € /:
1. dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov
22 534,10
2. príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od
rodičov
alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť,
0
3. o finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy
5 189
4. finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnych osôb
alebo fyzických osôb
370
5. iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov
0
Údaje o konkrétnom využití finančných prostriedkov v SŠSZČ sú v samostatných
prílohách hodnotiacej správy. (príloha č. 3, príloha č. 4)
V Poprade
Prerokované v pedagogickej rade školy/školského
zariadenia
Prerokované v rade školy
Dátum
10. 9. 2012
10. 9. 2012
13. 9. 2012
Vypracovala: Andrea Kubincová
.......................................................
Podpis riaditeľa SŠSZČ
9
Download

Súkromné školské stredisko záujmovej činnosti, Ul