Výroční zpráva
ELTODO, a.s.
„Schopnost firmy
vytvářet zisk je zásadní
podmínkou pro to, aby
přežila zlé časy a mohla
se dále rozvíjet. Zásluhu
na tom, že se nám
podařilo udržet výši
zisku, má především
široký tým vedoucích
pracovníků na všech
úrovních, kterému se
daří zvyšovat efektivitu
chodu ELTODA, tedy
dělat stejně nebo více
práce s menšími
náklady“
Ing. Libor Hájek, prezident skupiny
V Ý R O Č N Í
Z P R Á V A
2 0 1 3
–
E L T O D O ,
a . s .
3
Obsah
Úvodní slovo
..................................................................................................................................................4
Základní informace o společnosti ELTODO a.s. .............................................................................................5
Název a sídlo..............................................................................................................................................................................................5
Představenstvo .........................................................................................................................................................................................5
Dozorčí rada...............................................................................................................................................................................................5
Základní kapitál ........................................................................................................................................................................................5
Zaměření.....................................................................................................................................................................................................5
Vybrané ukazatele ELTODO, a.s.
- ekonomické........................................................................................................................................................................................6
- lidské zdroje .......................................................................................................................................................................................7
Certifikáty ...................................................................................................................................................................................................8
Významné změny v roce 2013 .......................................................................................................................12
Významné následné události ........................................................................................................................12
Působnost Skupiny ELTODO ..........................................................................................................................13
Obory činností a společnosti Skupiny ELTODO činné v oboru....................................................................19
Struktura Skupiny ELTODO ............................................................................................................................19
Vybrané ukazatele Skupiny ELTODO
- ekonomické .....................................................................................................................................................................................20
- lidské zdroje.....................................................................................................................................................................................21
Základní ukazatele z výkazu zisku a ztráty a rozvahy vybraných dceřiných společností ........................23
ELTODO dopravní systémy s.r.o. .......................................................................................................................................................24
ELTODO-CITELUM, s.r.o. .......................................................................................................................................................................25
KMET Handlová, a.s...............................................................................................................................................................................26
ELTODO OSVETLENIE, s.r.o..................................................................................................................................................................27
ELTODO SK, a.s........................................................................................................................................................................................28
Vegacom a.s.............................................................................................................................................................................................29
KH Servis a.s.............................................................................................................................................................................................30
Zpráva o auditu účetní závěrky společnosti ELTODO, a.s. za účetní období roku 2013 ...........................31
Finanční část Výroční zprávy ELTODO, a.s. ...................................................................................................33
Rozvaha v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 – aktiva..............................................................................................................34
Rozvaha v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 – pasiva .............................................................................................................36
Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu ke dni 31.12.2013.........................................................................................................38
Příloha k účetní závěrce v plném rozsahu ....................................................................................................41
Obecné údaje..........................................................................................................................................................................................43
Informace o použitých účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobech oceňování ....................47
Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisků a ztrát k 31.12. 2013..................................................................................41
Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2013........................................................................65
Zpráva o auditu konsolidované účetní závěrky společnosti ELTODO, a.s.za účetní období roku 2013 .........68
Adresa a kontakt společnosti ELTODO, a.s .................................................................................................102
Příloha č.1 - Zpráva auditora ke konsolidované účetní závěrce a výroční zprávě společnosti ELTODO, a.s.
za účetní období roku 2013 ...........................................................................................................................................................103
ELTODO, a.s.
Konsolidovaná rozvaha Skupiny ELTODO za rok 2013.............................................................................................................71
Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty Skupiny ELTODO za rok 2013 ......................................................................................72
Příloha ke konsolidované účetní závěrce Skupiny ELTODO ...................................................................................................73
4
V Ý R O Č N Í
Z P R Á V A
2 0 1 3
–
E L T O D O ,
a . s .
Úvodní slovo
ELTODO, a.s.
Rok 2013 byl pro skupinu ELTODO úspěšný. Důvodem je především to, že se skupina dokázala dlouhodobě adaptovat na nové
ekonomické podmínky, které nastaly po nástupu ekonomické
krize v roce 2008. Hlavní změnou, která v loňském roce proběhla, byla příprava začlenění společnosti ELTODO dopravní systémy s.r.o. a začlenění části společnosti Vegacom a.s. do
mateřské firmy ELTODO, a.s., díky čemuž jsme zvýšili efektivitu
chodu celé skupiny.
Výsledkem dlouhodobého zvyšování efektivity je finanční stabilita skupiny ELTODO, což dokazuje i skutečnost, že jsme v loňském roce, i při meziročním poklesu obratu, dosáhli stejné výše
zisku jako v roce 2012.
Z úspěšných zakázek, na kterých jsme v loňském roce pracovali
nebo které jsme získali, chci zmínit například pražský tunel
Blanka, kam dodáváme a instalujeme mimo jiné systém řízení dopravy nebo energetická centra, a velmi
si cením výhry ve výběrovém řízení na údržbu tunelů na silničním okruhu kolem Prahy pro období
2014-2015. Byla také zahájena výstavba 4G/LTE sítě, kde máme již objednávku na více než 300 „sitů“.
Těší mne, že nastal dlouho očekávaný zlom v rekonstrukci hotelu Národní dům v Karlových Varech.
Příští rok na jaře bychom měli hotel slavnostně otevřít. Vážím si společného úspěchu dopravní a technické divize společnosti ELTODO, a.s., kterým se podařilo vyrobit a pronajmout všechny informační vozíky s LED panely pro rekonstrukci dálnice D1. Zajímavou zakázkou jsou také práce na obchodním
centru v Teplicích.
Za podstatné pro budoucnost skupiny ELTODO považuji to, že již vidíme známky ekonomického oživení
v některých oblastech naší činnosti. Je to především v energetice, kde hodně výběrových řízení vypisují
společnosti ČEZ a E.ON, mohutné investice plánuje i ČEPS. Většina těchto investic půjde do modernizace a posílení přenosových sítí a rozvoden. A samozřejmě je tu rekonstrukce elektrárny Prunéřov II,
na které jsme od firmy Siemens získali významnou subdodávku. Dále jsou to telekomunikace, kde
všichni velcí operátoři konečně zahajují budování 4G/LTE sítí a také předpokládám, že PPF, nový vlastník
Telefóniky O2, bude více investovat do optických sítí.
Segmentu přenesené správy veřejného osvětlení se ekonomická krize nedotkla tak výrazně. Máme zde
dlouhodobé smlouvy a naši práci daleko více ovlivňuje právě vypršení těchto dlouhodobých smluv.
To se stalo například v Praze, kde výběrové řízení stále pokračuje a kde jsme zatím podepsali pouze
prodloužení naší předchozí smlouvy o jeden rok.
V dopravních investicích bohužel nadále panuje stagnace, nové tendry na liniová řízení jsou vypisovány
jen sporadicky. Z dlouhodobější perspektivy se ale blýská na lepší časy, protože nová vláda deklarovala,
že chce obecně zvýšit investiční činnost a změnit zákon o veřejných zakázkách, který svým důrazem
na nejnižší cenu paradoxně vypisování státních zakázek do značné míry paralyzoval.
Ing. Libor Hájek
prezident společnosti a předseda představenstva ELTODO, a.s.
V Ý R O Č N Í
Z P R Á V A
2 0 1 3
–
E L T O D O ,
a . s .
5
Základní informace o společnosti ELTODO, a.s.
Název a sídlo
ELTODO, a.s.
Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4
IČ:
DIČ:
45274517
CZ45274517
Představenstvo
Předseda:
Místopředseda:
Místopředseda:
Člen:
Člen:
Ing. Libor Hájek
Ing. Tomáš Vohryzka
Ing. Stanislav Stejskal
Ing. Jiří Řehák
Karel Müller
Dozorčí rada
Předseda:
Člen:
Člen:
Člen:
Člen:
RNDr. Libor Sadílek
Zdeňka Molnárová
Bc. Marian Vašut, MBA
Ing. Jaroslav Veverka
Ing. Hana Pokorná
Základní kapitál
199.232.400,- Kč
Zaměření
Společnost ELTODO, a.s. je garantem naplnění strategických cílů skupiny ELTODO. Společnost zabezpečuje komplexní projekty, dodávky, montáže, údržbu, servis ve všech segmentech působení
skupiny (energetika, doprava, osvětlení, kamerové systémy, telematika, informační a telekomunikační technologie).
ELTODO, a.s.
6
V Ý R O Č N Í
Z P R Á V A
2 0 1 3
–
E L T O D O ,
a . s .
Vybrané ukazatele ELTODO, a.s.
EKONOMICKÉ
Aktiva celkem - ELTODO, a.s.
Obchodní obrat - ELTODO, a.s.
(rok 2009 – 2013 v mil. Kã)
(rok 2009 – 2013 v mil. Kã)
0
1739
1543
1532
1464
1404
1750
1750
1500
1500
1250
1250
1000
1000
750
750
500
500
2009
2010
2011
2012
2013
V˘sledek hospodafiení
- ELTODO, a.s.
 před zdaněním
(rok 2009 – 2013 v mil. Kã)  po zdanění
300
50 30 190 164 146 112 186 171 175 154
250
200
150
100
ELTODO, a.s.
50
0
-50
-100
2009
2010
2011
2012
2013
1329
1780
1022
1249
1299
2009
2010
2011
2012
2013
V Ý R O Č N Í
2 0 1 3
Z P R Á V A
–
E L T O D O ,
a . s .
7
Vybrané ukazatele ELTODO, a.s.
LIDSKÉ ZDROJE
Procentuální profesní sloÏení ELTODO, a.s. k 31. 12. 2013 (procento z celkového poãtu zam.)
Ostatní
20,51
Administrativa
7,91
Ekonomika a finance
8,76
IT a v˘voj
3,21
Obchod a marketing
6,62
V˘roba
7,48
Realizace a montáÏe
33,33
Technika a projekce
8,76
Management
3,42
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
PrÛmûrn˘ stav zamûstnancÛ
- ELTODO, a.s.
(rok 2009–2013)
455
439
448
431
433
435
2009
2010
2011
2012
2013
445
435
425
405
ELTODO, a.s.
415
8
V Ý R O Č N Í
Z P R Á V A
2 0 1 3
ELTODO, a.s.
Certifikát ČSN EN ISO 9001:2009
–
E L T O D O ,
a . s .
V Ý R O Č N Í
Z P R Á V A
2 0 1 3
–
E L T O D O ,
a . s .
9
Certifikát NBÚ
ELTODO, a.s.
10
V Ý R O Č N Í
Z P R Á V A
ELTODO, a.s.
Certifikát OHSAS 18001:2008
2 0 1 3
–
E L T O D O ,
a . s .
V Ý R O Č N Í
Z P R Á V A
2 0 1 3
–
E L T O D O ,
a . s .
11
Certifikát ČSN EN ISO 14001:2005
ELTODO, a.s.
12
V Ý R O Č N Í
Z P R Á V A
2 0 1 3
–
E L T O D O ,
a . s .
Významné změny v roce 2013
1. Na základě rozhodnutí mimořádné valné hromady ze dne 26. 11. 2013 byla do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze zapsána dne 2. 12. 2013 změna obchodní firmy
z ELTODO EG, a.s. na ELTODO, a.s.
2. Dne 30. 5. 2013 rozhodlo ELTODO, a.s., jako jediný akcionář společnosti ELTODO SK, a.s., se sídlem
Podunajská 25, 821 06 Bratislava, IČ: 46924388, o zvýšení základního kapitálu z 9 422 tis. Kč na
novou výši 355 710 tis. Kč těmito nepeněžitými vklady: 75 ks akcií emitenta KMET Handlová, a.s.,
se sídlem Potočná 175, 972 51 Handlová, IČ: 36334634; 50% obchodním podílem ELTODO EG, a.s.
na společnosti ELTODO OSVETLENIE, s.r.o., se sídlem Rapová 5, 040 01 Košice, IČ: 36170151 a nemovitostmi – pozemky par. č. 89, 90, 91/3 a stavbou č. 175 postavenou na parcele č. 89, vše vedené
Správou katastru Prievidza na LV č. 2643, k. ú. Handlová, obec Handlová. Zvýšení základního kapitálu bylo zapsáno do obchodního rejstříku dne 8. 6. 2013.
3. Dne 28. 8. 2013 došlo ke změně akcionářské struktury ELTODO, a.s. Akcionáři vlastnícími více než
20 % akcií nyní jsou NOVOENERGO a.s., IČ: 24744221, se sídlem Kolbenova 805/32, Vysočany,
Praha 9, PSČ 190 00 a Centrum Novodvorská, a.s., IČ: 27945651, se sídlem Novodvorská 1010/14,
Praha 4, PSČ 142 01.
4. Dne 26. 11. 2013 uzavřela prodávající společnost Vegacom a.s. a kupující společnost ELTODO, a.s.
smlouvu o prodeji části podniku, na jejímž základě byl na ELTODO, a.s. převeden s účinností dne
1. 12. 2013 soubor hmotných, osobních a nehmotných složek podnikání tvořící samostatně
funkční celek vztahující se ke střediskům 2000, 4000, 4100 a 4300 prodávající dceřiné společnosti
Vegacom a.s.
Významné následné události
ELTODO, a.s.
Dne 3. 3. 2014 podepsaly statutární orgány zúčastněných osob projekt přeměny (fúze sloučením)
zanikající společnosti ELTODO dopravní systémy s.r.o., IČ: 28233468, se sídlem Praha 4 – Lhotka,
Novodvorská 1010/14, PSČ 142 01 a nástupnické společnosti ELTODO, a.s., IČ: 45274517, se sídlem
Praha 4, Novodvorská 1010/14, PSČ 142 01. Přeměna bude schválena valnou hromadou ELTODO, a.s.
a jediným společníkem ELTODO dopravní systémy s.r.o. dne 8. 4. 2014.
V Ý R O Č N Í
Z P R Á V A
2 0 1 3
–
E L T O D O ,
a . s .
13
Působnost Skupiny ELTODO
„Dlouhá léta jsme vyhledávali odborníky pro naše stále se rozvíjející portfolio
služeb. Vytvořili jsme tým schopný reagovat na rychlý vývoj technologií i požadavků klientů.“
Skupina společností ELTODO je moderní projekčně inženýrskou, výrobně montážní a dodavatelskou
organizací. Disponuje vysoce odborným personálem se schopností komplexních dodávek a služeb
v segmentech energetiky, dopravy, telematiky, průmyslu, osvětlení a telekomunikace.
Od projektování, přes dodávky, výrobu, montáže, až po oživování, údržbu a servis. Široký záběr činností a rozsáhlé možnosti tržního uplatnění jsou pro ELTODO dlouhodobou jistotou
působnosti na tuzemském i zahraničním trhu.
ELTODO – to je tradice, kvalita a vysoká odbornost, která je výsledkem dlouholetého systematického vývoje celé skupiny. Odborný potenciál, výrobní základna a řada podpůrných aktivit jsou
zárukou úspěšného budoucího rozvoje. Ve skupině jsou vyčleněny odborně specializované útvary
a účelově vytvořené projektové týmy pro realizaci specificky zaměřených strategických zakázek řízené kombinací moderních metod třístupňového, horizontálního a projektové řízení.
Skupinu společností ELTODO (dále též „Skupina ELTODO“) tvoří tyto společnosti:
l ELTODO, a.s.,
l ELTODO-CITELUM, s.r.o.,
l ELTODO dopravní systémy s.r.o.
l Vegacom a.s.
l KH Servis a.s.
l ELTODO SK, a.s.
l ELTODO OSVETLENIE, s.r.o.
l KMET Handlová, a.s.
Tyto společnosti tvoří v roce končícím 31. prosincem 2013 konsolidační celek.
Společnosti ve kterých má k rozvahovému dni mateřská společnost ELTODO, a.s. přímý či zprostředkovaný majetkový podíl, jež nejsou zahrnuty do konsolidačního celku, jsou uvedeny v části
II.3 Přílohy ke konsolidované závěrce Skupiny ELTODO, včetně důvodů pro jejich nezahrnutí.
ELTODO, a.s.
14
V Ý R O Č N Í
Z P R Á V A
2 0 1 3
–
E L T O D O ,
a . s .
ENERGETIKA A PRŮMYSL
„Není mnoho společností, které umí řešit elektrovybavenost velkých celků od
projektu přes dodávky a montáže až po servis a údržbu – tedy komplexně.
My to umíme.“
V oblasti energetiky jsou prioritním zájmem:
 velké energetické zdroje
- elektrárny
- teplárny
- rozvodny
- transformovny
 průmyslové a závodové energetiky
 stavebnictví
 metro
 letiště
Strategickým zaměřením jsou komplexní dodávky v rozsahu projektu, dodávky, montáže a servisu
elektrozařízení.
ELTODO, a.s.
Zájmové oblasti
 elektrické časti energetických zařízení a technologických celků
 elektrodistribuční systémy všech napěťových úrovní včetně rozvoden a transformoven VN a VVN
 silnoproudé a slaboproudé elektrické rozvody v průmyslových stavbách, administrativních komplexech a obchodních multifunkčních centrech
 systémy kontroly řízení a polní instrumentace (měření a regulace)
 integrované bezpečnostní systémy
 datové sítě
 varovné a informační systémy
 inteligentní systémy řízení budov
 energetické audity
V Ý R O Č N Í
Z P R Á V A
2 0 1 3
–
E L T O D O ,
a . s .
15
DOPRAVA A INFRASTRUKTURA
„V oblasti řízení a regulace dopravy na nás čekaly velké výzvy. Postavili jsme
se čelem i k těm největším. Proto jsme nyní ještě silnější a zkušenější.“
V oblasti dopravy jsou prioritním zájmem:
 dálniční a silniční komunikace
 městské komunikace
 tunely
 letiště a heliporty
 parkovací domy a parkoviště
Strategickým zaměřením jsou přípravné činnosti (záměry, studie, projekty), výroba, dodávky, montáže, správa a údržba zařízení.
Zájmové oblasti
 komplexní tunelové technologie (řídící systém dopravy a technologie, rozvodna, elektrické rozvody, EPS, EZS, osvětlení, náhradní zdroj, měření veličin a dat, dopravní značení, kamerový systém,
SOS skříně, rádiové spojení, telefon)
 dopravní ústředny (řídící, dohledové, monitorovací)
 světelná signalizační zařízení (semafory)
 technologie parkování (parkovací domy a parkoviště)
 proměnné dopravní značky a informační tabule
 telematické aplikace pro dálniční a silniční komunikace
ELTODO, a.s.
16
V Ý R O Č N Í
Z P R Á V A
2 0 1 3
–
E L T O D O ,
a . s .
OSVĚTLENÍ
„Dokud bude v noci tma, lidé nás budou potřebovat. Přinášíme jim světlo na
silnice, chodníky, sportoviště i pracoviště. A to i celým městům a obcím.“
V oblasti veřejného, slavnostního a historického osvětlení jsou prioritním zájmem:
 státní správa a samospráva
 průmyslové a závodové areály
Strategickým zaměřením je zajištění komplexní přenesené správy veřejného osvětlení pro města
a obce, dále rekonstrukce, inovace, údržba a servis. ELTODO je jedním z nejvýznamnějších subjektů
v České republice, který se stará o zkvalitňování technické a estetické úrovně veřejného, slavnostního
a historického osvětlení v městech a obcích. První v tuzemsku ve velkém měřítku úspěšně realizovalo
projekt PPP (Public Private Partnership), a to právě v přenesené správě veřejného osvětlení.
ELTODO, a.s.
Zájmové oblasti
 přenesená správa veřejného a slavnostního osvětlení
 osvětlení silničních komunikací všech tříd, veřejných prostranství, sídlišť, parků a klidových zón
 osvětlení průmyslových prostor, stadionů a sportovišť
 historizující osvětlení pro starou zástavbu měst a historické objekty, včetně plynového osvětlení
 architektonické nasvětlení významných a historických budov, pomníků, fontán apod.
 příležitostní dekorativní osvětlení a světelné studie
V Ý R O Č N Í
Z P R Á V A
2 0 1 3
–
E L T O D O ,
a . s .
17
INFORMAČNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE
„Víme, že informace jsou pro naše klienty čím dál více strategickou komoditou.
Umíme pro ně vybudovat přenosovou síť a následně ji i spravovat a chránit.“
V oblasti telekomunikací jsou prioritním zájmem:
 telekomunikační sítě
 informační a komunikační technologie
 průmysl
 energetika
 stavebnictví
 státní správa a samospráva
Strategickým zaměřením jsou zejména projekční, měřící, montážní, logistické, geodetické a servisní
služby, dále outsourcing a monitoring.
Zájmové oblasti
 telekomunikační technologie a služby (CWDM, DWDM, Ethernet, FWA, WiFi, Wimax, GSM, UMTS,
FTTx, PON, ISDN, SDH, PDH, xDSL)
 radiové technologie a služby (mikrovlnná spojení, radiová spojení, měření a diagnostika)
 Networing (poradenství, řízení, instalace, servis, audit, certifikace)
 přeložky a přípojky sdělovacích vedení (metalická vedení, optická vedení, HDPE, kolektory, kabelovody)
 servisní služby (Call Centra, HelpDesk, Service desk, Incident a Problem Management, Managed
Services, zákaznické SLA, outsourcing)
 Hosting (Space Housing, Konektivita, zákaznická řešení a poradenství)
 OSS řešení (síťový a aplikační monitoring, Fault a Event Management, SLA Management, Process
a Workflow Management, Inventory Management)
ELTODO, a.s.
18
V Ý R O Č N Í
Z P R Á V A
2 0 1 3
–
E L T O D O ,
a . s .
OSTATNÍ ĆINNOSTI
„Uvědomujeme si, že další podpůrné pilíře činností rozloží podnikatelská rizika.
Zvolili jsme ty, které jsou efektivní a souvisí s naší podnikatelskou strategií.“
ELTODO doplňuje svou základní segmentovou orientaci efektivním zaměřením na oblasti související
s podnikatelskou strategií. Začleněním dalších aktivit je zajištěna diverzifikace podnikatelského rizika,
která je jednou ze základních strategických linií.
Stabilizačními oblastmi jsou:
 pronájmy administrativních ploch
 pronájmy reklamních ploch
 pronájmy parkovacích ploch
 inženýrská a realitní činnost
ELTODO, a.s.
Speciální oblast tvoří cíleně vytipované činnosti:
 developerské projekty
 komplexní stavby na klíč
 rekonstrukce objektů
V Ý R O Č N Í
Z P R Á V A
2 0 1 3
–
E L T O D O ,
a . s .
19
Obory činností a společnosti Skupiny ELTODO činné v oboru
Energetika
ELTODO, a.s.
ELTODO SK, a.s.
Doprava
ELTODO dopravní systémy s.r.o.
ELTODO, a.s.
KH Servis a.s.
ELTODO SK, a.s.
Veřejné osvětlení
ELTODO-CITELUM, s.r.o.
ELTODO OSVETLENIE, s.r.o.
ELTODO, a.s.
ELTODO SK, a.s.
Informační a komunikační technologie
Vegacom a.s.
ELTODO, a.s.
KH Servis a.s.
ELTODO SK, a.s.
Ostatní aktivity
ELTODO, a.s.
Struktura Skupiny ELTODO
ELTODO, a.s.
Vegacom a.s.
Telemont a.s.
Allgemeine Immobilien
Verwaltung, s.r.o.
ELTODO dopravní
systémy s.r.o.
ELTODO Národní dům,
s.r.o.
ELTODO-CITELUM,
s.r.o.
ELTODO OSVETLENIE,
s.r.o.
ELTODO SK, a.s.
KMET Handlová,
a.s.
ELTODO BULGARIA
EOOD
ELTODO, a.s.
KH servis a.s.
Osvětlení Týnec,
k.s.
20
V Ý R O Č N Í
Z P R Á V A
2 0 1 3
–
E L T O D O ,
a . s .
Vybrané ukazatele Skupiny ELTODO
EKONOMICKÉ
Aktiva celkem - Skupina ELTODO
Obchodní obrat - Skupina ELTODO
(rok 2009 – 2013 v mil. Kã)
(rok 2009 – 2013 v mil. Kã)
3500
3500
2471
2408
2348
2359
2348
3000
3000
2500
2500
2000
2000
1500
1500
1000
1000
500
500
2009
2010
2011
2012
2013
V˘sledek hospodafiení
- Skupina ELTODO
(rok 2009 – 2013 v mil. Kã)
 před zdaněním
 po zdanění
300
-1 -28 271 242 106 44 218 175 149 110
250
200
150
100
ELTODO, a.s.
50
0
-50
-100
2009
2010
2011
2012
2013
2673
3006
2209
2419
2461
2009
2010
2011
2012
2013
V Ý R O Č N Í
Z P R Á V A
2 0 1 3
–
E L T O D O ,
a . s .
21
Vybrané ukazatele Skupiny ELTODO
LIDSKÉ ZDROJE
Procentuální profesní sloÏení - Skupina Eltodo k 31. 12. 2013 (procento z celkového poãtu zam.)
Ostatní
10,34
Administrativa
7,01
Ekonomika a finance
6,22
IT a v˘voj
4,38
Obchod a marketing
5,26
V˘roba
3,24
53,37
Realizace a montáÏe
Technika a projekce
7,50
Management
2,67
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
PrÛmûrn˘ stav zamûstnancÛ
- Skupina Eltodo
(rok 2008–2013)
2000
1822
1583
1388
1261
1242
1200
2008
2009
2010
2011
2012
2013
1500
1000
ELTODO, a.s.
500
Výroční zpráva
ELTODO, a.s.
24
V Ý R O Č N Í
Z P R Á V A
2 0 1 3
–
E L T O D O ,
a . s .
ELTODO dopravní systémy s.r.o.
VYBRANÉ UKAZATELE VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY v tis. Kč
1.10.2012 - 30.9.2013
Tržby za prodej zboží
2.275
ELTODO, a.s.
Obchodní marže
948
Výkony
484.192
Přidaná hodnota
156.869
Provozní výsledek hospodaření
57.906
Výsledek hospodaření za účetní období
33.170
ROZVAHA k 30.9.2013 v tis. Kč
Aktiva
Dlouhodobý majetek
Oběžná aktiva
Časové rozlišení
593.171
171.115
413.714
8.342
Pasiva
Vlastní kapitál
Cizí zdroje
Časové rozlišení
593.171
102.235
364.030
126.906
V Ý R O Č N Í
Z P R Á V A
2 0 1 3
–
E L T O D O ,
a . s .
25
ELTODO-CITELUM, s.r.o.
VYBRANÉ UKAZATELE VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY v tis. Kč
2013
Tržby za prodej zboží
-
Obchodní marže
-
Výkony
700.004
Přidaná hodnota
235.422
Provozní výsledek hospodaření
66.737
Výsledek hospodaření za účetní období
49.563
376.505
32.763
265.766
77.976
Pasiva
Vlastní kapitál
Cizí zdroje
Časové rozlišení
376.505
198.213
170.680
7.612
ELTODO, a.s.
ROZVAHA k 31.12.2013 v tis. Kč
Aktiva
Dlouhodobý majetek
Oběžná aktiva
Časové rozlišení
26
V Ý R O Č N Í
Z P R Á V A
2 0 1 3
–
E L T O D O ,
a . s .
KMET Handlová, a.s.
VYBRANÉ UKAZATELE VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY v tis. Kč
2013
Tržby za prodej zboží
-
Obchodní marže
-
Výkony
71 286
Přidaná hodnota
27 162
Provozní výsledek hospodaření
2 897
ELTODO, a.s.
Výsledek hospodaření za účetní období
ROZVAHA k 31.12.2013 v tis. Kč
Aktiva
Dlouhodobý majetek
Oběžná aktiva
Časové rozlišení
871
113 143
96 685
16 396
62
Pasiva
Vlastní kapitál
Cizí zdroje
Časové rozlišení
113 143
1 964
111 179
-
V Ý R O Č N Í
Z P R Á V A
2 0 1 3
–
E L T O D O ,
a . s .
27
ELTODO OSVETLENIE, s.r.o.
VYBRANÉ UKAZATELE VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY v tis. Kč
2013
Tržby za prodej zboží
-
Obchodní marže
-
Výkony
107 403
Přidaná hodnota
42 043
Provozní výsledek hospodaření
21 745
Výsledek hospodaření za účetní období
15 032
77 983
34 193
43 701
89
Pasiva
Vlastní kapitál
Cizí zdroje
Časové rozlišení
77 983
41 610
36 318
55
ELTODO, a.s.
ROZVAHA k 31.12.2013 v tis. Kč
Aktiva
Dlouhodobý majetek
Oběžná aktiva
Časové rozlišení
28
V Ý R O Č N Í
Z P R Á V A
2 0 1 3
–
E L T O D O ,
a . s .
ELTODO SK, a.s.
VYBRANÉ UKAZATELE VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY v tis. Kč
2013
Tržby za prodej zboží
4 055
Obchodní marže
435
ELTODO, a.s.
Výkony
51 969
Přidaná hodnota
9 042
Provozní výsledek hospodaření
-4 664
Výsledek hospodaření za účetní období
-4 113
ROZVAHA k 31.12.2013 v tis. Kč
Aktiva
Dlouhodobý majetek
Oběžná aktiva
Časové rozlišení
60 120
28 126
31 957
37
Pasiva
Vlastní kapitál
Cizí zdroje
Časové rozlišení
60 120
31 556
28 466
98
V Ý R O Č N Í
Z P R Á V A
2 0 1 3
–
E L T O D O ,
a . s .
29
Vegacom a.s.
VYBRANÉ UKAZATELE VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY v tis. Kč
2013
Tržby za prodej zboží
-
Obchodní marže
-
Výkony
531 896
Přidaná hodnota
162 628
Provozní výsledek hospodaření
-42 367
Výsledek hospodaření za účetní období
45 950
271 006
90 236
180 597
173
Pasiva
Vlastní kapitál
Cizí zdroje
Časové rozlišení
271 006
19 253
251 753
-
ELTODO, a.s.
ROZVAHA k 31.12.2013 v tis. Kč
Aktiva
Dlouhodobý majetek
Oběžná aktiva
Časové rozlišení
30
V Ý R O Č N Í
Z P R Á V A
2 0 1 3
–
E L T O D O ,
a . s .
KH servis a.s.
VYBRANÉ UKAZATELE VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY v tis. Kč
2013
Tržby za prodej zboží
27 743
Obchodní marže
1 618
ELTODO, a.s.
Výkony
148 369
Přidaná hodnota
45 603
Provozní výsledek hospodaření
30 289
Výsledek hospodaření za účetní období
24 658
ROZVAHA k 31.12.2013 v tis. Kč
Aktiva
Dlouhodobý majetek
Oběžná aktiva
Časové rozlišení
93 820
1 717
91 936
167
Pasiva
Vlastní kapitál
Cizí zdroje
Časové rozlišení
93 820
27 064
66 536
220
V Ý R O Č N Í
Z P R Á V A
2 0 1 3
–
E L T O D O ,
a . s .
31
Zpráva o auditu účetní závěrky společnosti ELTODO, a.s.
ELTODO, a.s.
ELTODO, a.s.
32
V Ý R O Č N Í
Z P R Á V A
2 0 1 3
–
E L T O D O ,
a . s .
Výroční zpráva
ELTODO, a.s.
34
V Ý R O Č N Í
Z P R Á V A
2 0 1 3
–
E L T O D O ,
a . s .
ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12. 2013
jednotky: 1.000 Kč
označení
řád.
AKTIVA CELKEM (ř.2+3+31+63)
001
A.
Pohledávky za upsaný základní kapitál
002
B.
Dlouhodobý majetek (ř.4+13+23)
003
624 807
537 171
B. I.
Dlouhodobý nehmotný majetek (ř.5 až 12)
004
6 776
2 560
1.
Zřizovací výdaje
005
2.
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
006
3.
Software
007
3 020
2 556
4.
Ocenitelná práva
008
5.
Goodwill
009
6.
Jiný dlouhodobý nehmotný majetek
010
7.
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
011
8.
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
012
Dlouhodobý hmotný majetek (ř.14 až 22)
013
325 605
222 975
1.
Pozemky
014
19 438
19 523
2.
Stavby
015
162 007
168 014
3.
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
016
28 324
18 192
4.
Pěstitelské celky trvalých porostů
017
5.
Dospělá zvířata a jejich skupiny
018
6.
Jiný dlouhodobý hmotný majetek
019
1 387
1 531
7.
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
020
1 274
1 688
8.
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
021
9.
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku
022
113 175
14 027
B. III.
Dlouhodobý finanční majetek (ř.24 až 30)
023
292 426
311 636
B.
Podíly v ovládaných a řízených osobách
024
131 767
116 710
2.
Podíly v účetních jednotkách pod podst.vlivem
025
99 107
120 558
3.
Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly
026
5
7
4.
Půjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba, podstatný vliv
027
61 547
74 361
5.
Jiný dlouhodobý finanční majetek
028
6.
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek
029
7.
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek
030
B.
I.
B. II.
B.
ELTODO, a.s.
Běžné účetní Minulé účetní
období netto období netto
1 403 760
1 463 793
AKTIVA
II.
III. 1.
4
3 756
V Ý R O Č N Í
Z P R Á V A
2 0 1 3
–
E L T O D O ,
a . s .
Běžné účetní Minulé účetní
období netto období netto
777 022
924 771
označení
AKTIVA
řád.
C.
Oběžná aktiva (ř.32+39+48+58)
031
C. I.
Zásoby (ř.33 až 38)
032
117 350
96 674
1.
Materiál
033
60 110
27 830
2.
Nedokončená výroba a polotovary
034
32 260
41 034
3.
Výrobky
035
19 850
27 781
4.
Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny
036
5.
Zboží
037
6.
Poskytnuté zálohy na zásoby
038
5 130
29
Dlouhodobé pohledávky (ř.40 až 47)
039
102 040
150 335
1.
Pohledávky z obchodních vztahů
040
17 078
18 327
2.
Pohledávky - ovládaná a ovládající osoba
041
3.
Pohledávky - podstatný vliv
042
4.
Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení
043
5.
Dlouhodobé poskytnuté zálohy
044
6.
Dohadné účty aktivní
045
7.
Jiné pohledávky
046
83 741
122 833
8.
Odložená daňová pohledávka
047
1 221
9 175
C. III.
Krátkodobé pohledávky (ř.49 až 57)
048
552 771
673 264
C.
Pohledávky z obchodních vztahů
049
392 869
510 045
2.
Pohledávky - ovládaná a ovládající osoba
050
78 827
76 273
3.
Pohledávky - podstatný vliv
051
4.
Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení
052
5.
Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
053
6.
Stát - daňové pohledávky
054
19 576
10 364
7.
Krátkodobé poskytnuté zálohy
055
3 191
5 113
8.
Dohadné účty aktivní
056
9.
Jiné pohledávky
057
58 308
71 189
C. IV.
Krátkodobý finanční majetek (ř.59 až 62)
058
4 861
4 498
C.
Peníze
059
1 672
1 365
2.
Účty v bankách
060
3 189
3 133
3.
Krátkodobé cenné papíry a podíly
061
4.
Pořizovaný krátkodobý finanční majetek
062
Časové rozlišení (ř.64 až 66)
063
1 931
1 851
1.
Náklady příštích období
064
1 910
1 831
2.
Komplexní náklady příštích období
065
3.
Příjmy příštích období
066
21
20
C.
I.
C. II.
C.
II.
III. 1.
IV. 1.
D.
I.
280
ELTODO, a.s.
D. I.
35
36
V Ý R O Č N Í
označení
I.
A.
I.
A.
II.
A.
II.
A.
III.
A.
III.
A.
IV.
A.
IV.
–
E L T O D O ,
a . s .
Běžné úč.
Min. úč.
období netto období netto
1 403 760
1 463 793
řád.
PASIVA CELKEM (ř.68+87+121)
067
Vlastní kapitál (ř.69+73+80+83+87)
068
794 171
739 427
Základní kapitál (ř.70 až 72)
069
199 232
199 232
1.
Základní kapitál
070
199 232
199 232
2.
Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly ( - )
071
3.
Změny základního kapitálu
072
Kapitálové fondy (ř.74 až 79)
073
-79 128
-70 568
1.
Emisní ážio
074
2.
Ostatní kapitálové fondy
075
3.
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků
076
-79 128
-70 568
4.
Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách společností
077
5.
Rozdíly z přeměn společností
078
6.
Rozdíly z ocenění při přeměnách společností
079
Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku (ř.81+82)
080
50 341
50 353
1.
Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond
081
50 000
50 000
2.
Statutární a ostatní fondy
082
341
353
Výsledek hospodaření minulých let (ř.84+85)
083
469 795
388 997
1.
Nerozdělený zisk minulých let
084
469 795
388 997
2.
Neuhrazená ztráta minulých let
085
3.
Jiný výsledek hospodaření minulých let
086
A.
V.
Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/ -)
087
153 931
171 413
B.
I.
Cizí zdroje (ř.89+94+105+117)
088
609 190
722 888
B.
I.
Rezervy (ř.90 až 93)
089
25 557
70 148
1.
Rezervy podle zvláštních právních předpisů
090
2.
Rezerva na důchody a podobné závazky
091
3.
Rezerva na daň z příjmů
092
4.
Ostatní rezervy
093
25 557
56 867
Dlouhodobé závazky (ř.95 až 104)
094
11 542
42 091
1.
Závazky z obchodních vztahů
095
11 542
14 091
2.
Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba
096
3.
Závazky - podstatný vliv
097
4.
Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení
098
5.
Dlouhodobé přijaté zálohy
099
6.
Vydané dluhopisy
100
7.
Dlouhodobé směnky k úhradě
101
8.
Dohadné účty pasivní
102
9.
Jiné závazky
103
10.
Odložený daňový závazek
104
B.
ELTODO, a.s.
2 0 1 3
PASIVA
A.
A.
Z P R Á V A
II.
13 281
28 000
V Ý R O Č N Í
Z P R Á V A
2 0 1 3
–
E L T O D O ,
označení
PASIVA
řád.
B.
Krátkodobé závazky (ř.106 až 116)
105
1.
Závazky z obchodních vztahů
106
2.
Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba
107
3.
Závazky - podstatný vliv
108
4.
Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení
109
5.
Závazky k zaměstnancům
6.
B.
C.
III.
a . s .
Běžné úč.
Min. úč.
období netto období netto
257 385
297 595
203 571
256 910
110
12 235
11 028
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění
111
6 398
5 823
7.
Stát - daňové závazky a dotace
112
2 060
1 714
8.
Krátkodobé přijaté zálohy
113
4 754
6 317
9.
Vydané dluhopisy
114
10.
Dohadné účty pasivní
115
367
803
11.
Jiné závazky
116
28 000
15 000
Bankovní úvěry a výpomoci (ř.118 až 120)
117
314 706
313 054
1.
Bankovní úvěry dlouhodobé
118
64 895
67 737
2.
Krátkodobé bankovní úvěry
119
249 811
245 317
3.
Krátkodobé finanční výpomoci
120
Časové rozlišení (ř.122 až 123)
121
399
1 478
1.
Výdaje příštích období
122
2.
Výnosy příštích období
123
IV.
I.
37
17
399
1 461
ELTODO, a.s.
38
V Ý R O Č N Í
Z P R Á V A
2 0 1 3
–
E L T O D O ,
a . s .
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu ke dni 31.12. 2013
jednotky: 1.000 Kč
Skutečnost v účetním období
označení
TEXT
řád.
sledovaném
I.
Tržby za prodej zboží
01
123 605
103 367
A.
Náklady vynaložené na prodané zboží
02
122 356
101 420
+
Obchodní marže (ř. 01 - 02)
03
1 249
1 947
II.
Výkony (ř. 05 + 06 + 07)
04
1 042 047
1 142 285
1.
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb
05
1 052 491
1 145 866
2.
Změna stavu zásob vlastní činnosti
06
-25 351
-3 899
3.
Aktivace
07
14 907
318
Výkonová spotřeba (ř. 09 + 10)
08
699 141
754 123
1.
Spotřeba materiálu a energie
09
211 232
251 544
2.
Služby
10
487 909
502 579
+
Přidaná hodnota (ř. 03 + 04 - 08)
11
344 155
390 109
C.
Osobní náklady (ř. 13 až 16)
12
248 235
242 455
1.
Mzdové náklady
13
183 181
179 738
2.
Odměny členům orgánů společnosti a družstva
14
520
3.
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
15
59 502
57 488
4.
Sociální náklady
16
5 032
5 229
D.
Daně a poplatky
17
7 498
1 839
E.
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
18
20 701
21 280
III.
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř.20+21)
19
4 246
186 939
1.
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku
20
3 984
186 272
2.
Tržby z prodeje materiálu
21
262
667
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (ř.23+24)
22
3 706
140 394
1.
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku
23
3 706
139 859
2.
Prodaný materiál
24
G.
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních
nákladů příštích období
25
-2 108
-35 870
IV.
Ostatní provozní výnosy
26
12 405
4 612
H.
Ostatní provozní náklady
27
15 282
107 544
V.
Převod provozních výnosů
28
I.
Převod provozních nákladů
29
*
Provozní výsledek hospodaření (ř.11-12-17-18+19-22-25+26-27+(-28)-(-29)
30
67 492
104 018
II.
B.
B.
C.
III.
F.
F.
ELTODO, a.s.
minulém
535
V Ý R O Č N Í
Z P R Á V A
2 0 1 3
–
E L T O D O ,
a . s .
39
Skutečnost v účetním období
označení
TEXT
řád.
sledovaném
minulém
Tržby z prodeje cenných papírů a podílů
31
J.
Prodané cenné papíry a podíly
32
VII.
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (ř.34 a ž36)
33
108 277
100 945
1.
Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným
vlivem
34
108 277
100 945
2.
Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů
35
3.
Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku
36
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančního majetku
37
K.
Náklady z finančního majetku
38
IX.
Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů
39
L.
Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů
40
M.
Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti
41
-1 597
8 697
X.
Výnosové úroky
42
5 602
4 466
N.
Nákladové úroky
43
5 658
8 090
XI.
Ostatní finanční výnosy
44
2 858
2 032
O.
Ostatní finanční náklady
45
5 427
8 862
XII.
Převod finančních výnosů
46
P.
Převod finančních nákladů
47
*
Finanční výsledek hospodaření (ř.31-32+33+37-38+39-40-41+42-43+44-45+(-46)-(-47))
48
107 249
81 794
Q.
Daň z příjmů za běžnou činnost (ř.50+51)
49
20 810
14 399
1.
- splatná
50
12 856
31 408
2.
- odložená
51
7 954
-17 009
**
Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř.30+48-49)
52
153 931
171 413
XIII.
Mimořádné výnosy
53
R.
Mimořádné náklady
54
S.
Daň z příjmů z mimořádné činnosti (ř.56+57)
55
1.
- splatná
56
2.
- odložená
57
*
Mimořádný výsledek hospodaření (ř.53-54-55)
58
T.
Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)
59
***
Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř.52+58-59)
60
153 931
171 413
****
Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř.30+48+53-54)
61
174 741
185 812
VII.
Q.
S.
ELTODO, a.s.
VI.
Výroční zpráva
ELTODO, a.s.
V Ý R O Č N Í
Z P R Á V A
2 0 1 3
–
E L T O D O ,
a . s .
43
I. Obecné údaje
1. Název a sídlo obchodní společnosti
ELTODO, a.s. (do 2. 12. 2013 zapsána pod názvem ELTODO EG, a.s.)
Novodvorská 1010/14
Praha 4
Česká republika
IČ 45 274 517
2. Založení a charakteristika činnosti společnosti
Akciová společnost ELTODO, a.s. (dále jen ´Společnost´) byla založena zakladatelskou listinou podle
§ 172 Obchodního zákoníku jediným zakladatelem, jímž je Fond národního majetku ČR, v roce 1992.
Datum vzniku Společnosti: 6.5.1992
Předmět činnosti ve sledovaném roce Společnost provozovala ve vlastních objektech, především v administrativně provozní budově A, Praha 4, Novodvorská, v provozním a skladovacím areálu v Praze 4,
Hvožďanská a v Praze 4 – Písnici, v objektu v Bystřanech u Teplic a v Hradci Králové. Společnost dále
svou činnost provozovala také na najatých pozemcích a v najatých objektech v Praze.
3. Údaje o akcionářích
Akcie Společnosti nejsou registrované na veřejných trzích.
Dne 20. 8. 2007 vznikla společnost ELTODO, a.s., (od 16. 1. 2012 pod názvem Centrum Novodvorská,
a.s.), která vlastnila 992.575 akcií emitenta ELTODO EG, a.s., což představovalo podíl na základním kapitálu emitenta ve výši 99,6 %, v únoru 2008 se společnost ELTODO, a.s. stala jediným akcionářem a držitelem 100 % akcií tehdejší společnosti ELTODO EG, a.s.
Na základě Smlouvy o převodu akcií došlo v srpnu 2013 ke změně v dosavadních majetkových účastech
ve Společnosti do této konečné podoby:
Centrum Novodvorská, a.s. vlastní 49,999% účasti na základním kapitálu a hlasovacích právech Společnosti.
NOVOENERGO a.s. vlastní 50 % účasti na základním kapitálu a hlasovacích právech Společnosti.
JUDr. Petr Vališ vlastní 0,001% účasti na základním kapitálu Společnosti.
ELTODO, a.s.
4. Rozhodující předmět činnosti
Komplexní dodávky v rozsahu projekt, dodávka, montáž a servis elektrozařízení všech napěťových
úrovní v segmentu průmyslové a závodové energetiky včetně velkých energetických zdrojů (elektrárny,
teplárny, rozvodny, transformovny) a dále v průmyslových stavbách, administrativních komplexech
a obchodních multifunkčních centrech, a to včetně integrovaných bezpečnostních varovných a informačních systémů a datových sítí, koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje.
Součástí předmětu činnosti je i výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského
zákona.
44
V Ý R O Č N Í
Z P R Á V A
2 0 1 3
–
E L T O D O ,
a . s .
5. Organizační strukturai
K rozvahovému dni tvořily organizační uspořádání Společnosti 4 výrobní divize, úseky přímo podřízené
prezidentovi Společnosti (úsek vnějších vztahů, zahraničního obchodu a interního auditu) a úseky
přímo podřízené generálnímu řediteli Společnosti (úsek personální, obchodní, finanční, právní, úsek
centrálního nákupu a marketing).
6. Orgány Společnosti k 31. 12. 2013
K 31. 12. 2013 jsou v obchodním rejstříku zapsány tyto orgány Společnosti:
Představenstvo - pětičlenný statutární orgán ve složení:
Ing. Libor Hájek
předseda (zapsáno do OR: 6. 12. 2012)
Ing. Tomáš Vohryzka
místopředseda (zapsáno do OR: 6. 12. 2012)
Ing. Stanislav Stejskal
místopředseda (zapsáno do OR: 30. 10. 2012)
Ing. Jiří Řehák
člen (zapsáno do OR: 30. 10.2012)
Karel Műller
člen (zapsáno do OR: 30. 10. 2012)
Dozorčí rada - pětičlenný orgán ve složení:
RNDr. Libor Sadílek
Zdeňka Molnárová
BC. Marian Vašut, MBA
Ing. Hana Pokorná
Ing. Jaroslav Veverka
předseda (zapsáno do OR: 30. 10. 2012)
člen (zapsáno do OR: 6. 12. 2012)
člen (zapsáno do OR: 6. 12. 2012)
člen (zapsáno do OR: 6. 12. 2012)
člen (zapsáno do OR: 30. 10. 2012)
Dozorčí rada ve Společnosti je dle platných stanov šestičlenná. Na řádné valné hromadě akcionářů
v květnu 2013 nebyl šestý člen dozorčí rady zvolen.
Prokura:
Jan Crdlík
prokurista (zapsáno do OR: 16. 10. 2006)
Za Společnost jednají:
a) všichni členové představenstva společně, nebo
b) předseda a místopředsedové samostatně, nebo
c) alespoň dva členové představenstva společně
ELTODO, a.s.
Za Společnost podepisují tak, že k vytištěnému nebo jinak vyhotovenému obchodnímu jménu
Společnosti připojí svůj podpis:
d) všichni členové představenstva, nebo
e) předseda představenstva a místopředsedové samostatně, nebo
f) dva členové představenstva společně
Prokurista je oprávněn zastupovat Společnost a podpisovat za ni samostatně tak, že k firmě připojí dodatek označující prokuru a svůj podpis.
V Ý R O Č N Í
2 0 1 3
Z P R Á V A
–
E L T O D O ,
a . s .
45
7. Popis změn a dodatků provedených v obchodním rejstříku v uplynulém účetním období
V obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1573, nebyly v uplynulém
účetním období zaznamenány žádné změny.
8. Osobní náklady a počty zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců
(v tis. Kč / počet zaměstnanců)
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců
Mzdy
Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
Sociální náklady
Odměny členům orgánů společnosti
Celkem osobní náklady
Celkový počet všech zaměstnanců Společnosti
2013
2012
Z toho vedoucí zaměstnanci
2013
2012
461
452
14
13
183 181
179 738
25 908
29 117
59 502
57 488
6 781
6 344
5 032
5 229
181
227
520
0
0
0
248 235
242 455
32 870
35 688
Do kategorie vedoucích zaměstnanců jsou pro rok 2013 zařazeni členové vrcholového vedení Společnosti (prezident, GŘ, ředitelé úseku finančního, obchodního, personálního, právního, úseku centrálního nákupu, marketingu, vnějších vztahů, zahraničního obchodu a ředitelé technicko-výrobních
divizí (Dopravní systémy, Elektrotechnické systémy, Technologie budov a ICT, Technická divize).
Společnost poskytovala vybraným vedoucím zaměstnancům příspěvek na životní připojištění, motorové vozidlo a mobilní telefon k používání pro služební a soukromé účely. Vybraným zaměstnancům Společnosti bylo poskytováno motorové vozidlo a mobilní telefon k používání pro služební
a soukromé účely.
Příspěvek na důchodové připojištění byl poskytován všem zaměstnancům Společnosti, kteří jej měli
sjednáno a splňovali podmínky dané platnou kolektivní smlouvou.
Odměny při příležitosti dosažení životních jubileí 40, 50 a 60 let věku a odměny při prvním odchodu
do důchodu byly poskytovány zaměstnancům Společnosti podle počtu odpracovaných let u Společnosti či dalších společností ve skupině ELTODO. Stanovení výše odměny se řídilo platnou kolektivní smlouvou.
9. Výše odměn, půjček a jiných plnění členům statutárních a dozorčích orgánů
(v tis. Kč)
Tantiémy
Odměny členům orgánů společnosti
Celkem
2013
616
520
1 136
2012
550
0
550
Společnost neposkytovala členům statutárních a dozorčích orgánů půjčky, úvěry, záruky ani jiná obdobná plnění.
ELTODO, a.s.
10. Koupě části podniku
Rozhodnutím akcionářů Společnost (jako kupující) uzavřela dne 26. 11. 2013 se společností Vegacom
a.s. (prodávající) smlouvu o prodeji části podniku. Na základě této smlouvy se převedl soubor hmotných,
osobních a nehmotných složek podnikání, jenž tvořil samostatný funkční celek a vztahoval se k vybraným výrobním střediskům společnosti Vegacom a.s.. Smlouva nabyla účinnosti dnem 1. 12. 2013. Prodejní cena byla stanovena znaleckým posudkem. Nákup převzatého majetku a předpis prodejní ceny
byl účetně proveden k datu účinnosti smlouvy o prodeji prostřednictvím účtu vnitřního zúčtování,
z jehož zůstatku byl zjištěn kladný oceňovací rozdíl k nabytému majetku. (viz část III, bod 1a).
46
V Ý R O Č N Í
Z P R Á V A
2 0 1 3
–
E L T O D O ,
a . s .
ELTODO, a.s.
11. Organizační složka zřízená Společností v zahraničí - zrušení
V obchodním registru Bratislava byl ke dni 1. 2. 2013 proveden výmaz ELTODO EG, a.s. - odštěpný
závod Slovensko, organizační složka, Podunajská 25, Bratislava, Slovenská republika, IČ 35 953 195,
jež zanikla k 31. 12. 2012.
V Ý R O Č N Í
Z P R Á V A
2 0 1 3
–
E L T O D O ,
a . s .
47
II. Informace o použitých účetních metodách, obecných účetních
zásadách a způsobech oceňování
Účetní postupy používané Společností jsou v souladu s platnou českou legislativou, tj. především
podle zákona č. 563/91 Sb. o účetnictví ve znění účinném.
1. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku obsahuje kladný (aktivní) nebo záporný (pasivní) rozdíl mezi
oceněním podniku nebo jeho části nabytého zejména koupí, vkladem nebo oceněním majetku a závazků v rámci přeměn Společnosti a souhrnem ocenění jeho jednotlivých složek majetku v účetnictví
účetní jednotky prodávající, vkládající, zanikající nebo rozdělované odštěpením sníženým o převzaté
závazky. Kladný (záporný) oceňovací rozdíl k nabytému majetku se odpisuje rovnoměrně 180 měsíců
od nabytí podniku nebo jeho části do nákladů (výnosů) od rozhodného dne přeměny. Pokud nejsou
součástí nabytého majetku, ke kterému je tvořen oceňovací rozdíl, aktiva s dobou použitelnosti delší
než 15 let, může Společnost rozhodnout o době odpisování aktivního nebo pasivního oceňovacího
rozdílu kratší než 180 měsíců.
2. Způsob ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a finančních investic,
zásob a krátkodobého finančního majetku
a) Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek je oceňován v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu
pořízení včetně celních poplatků, náklady na dopravu a další náklady s pořízením související. Ocenění
dlouhodobého hmotného majetku vlastní výroby zahrnuje náklady přímo spojené s jeho výrobou
až do doby jeho aktivace.
Dlouhodobý hmotný majetek s dobou použitelnosti delší než jeden rok v pořizovací ceně od 10 do
40 tis. Kč je ve sledovaném roce evidován jako dlouhodobý drobný hmotný majetek, stejně tak dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovací ceně od 10 do 60 tis. Kč je ve sledovaném roce evidován
jako dlouhodobý drobný nehmotný majetek. Dlouhodobý drobný hmotný a nehmotný majetek se
odepisuje po dobu 15 měsíců od měsíce pořízení.
Doba odpisování dlouhodobého hmotného majetku vychází z jeho zatřídění do odpisových skupin
ve smyslu zákona o daních z příjmů a z odpisového plánu Společnosti. Při zařazení nově pořízeného
majetku do používání se účetní odpis provádí již od tohoto měsíce. Při vyřazení majetku se v měsíci
vyřazení účetní odpis již neprovádí.
Doba odpisování dlouhodobého nehmotného majetku je nastavena dle zatřídění do odpisových
skupin ve smyslu zákona o daních z příjmů.
V následující tabulce jsou uvedeny metody a doby účetního odpisování dle odpisového plánu podle
skupin majetku:
Metoda
Lineární
Lineární
Lineární
Lineární
Lineární
Lineární
Lineární
Lineární
Doba odepisování
3 – 4 roky
4, 8 let
30 – 50 let
4 – 15 let
4 – 8 let
4 – 15 let
15 měsíců
15 let
ELTODO, a.s.
Majetek
Software
Ocenitelná práva
Stavby
Stroje, přístroje a zařízení
Dopravní prostředky
Inventář a vybavení
Dlouhodobý drobný hmotný a nehmotný majetek
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku
48
V Ý R O Č N Í
Z P R Á V A
2 0 1 3
–
E L T O D O ,
a . s .
b) Dlouhodobý finanční majetek
Dlouhodobý finanční majetek představuje podíly v ovládaných a řízených osobách a podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem.. Z titulu kontinuity a maximální objektivizace ocenění jsou
tyto podíly s rozhodujícím vlivem ve sledovaném roce oceňovány ekvivalencí. Změny ocenění majetkových účastí k rozvahovému dni jsou zachyceny prostřednictvím Oceňovacích rozdílů z přecenění majetku a závazků ve vlastním kapitálu Společnosti (viz část III. bod 2. 1a). U majetkových účastí
s rozhodujícím a podstatným vlivem v cizí měně oceněných ekvivalencí nejsou samostatně vykazovány kurzové rozdíly.
Dlouhodobým finančním majetkem se rozumí i půjčky s dobou splatnosti delší než jeden rok, dále
majetkové účasti, realizovatelné cenné papíry a podíly a dlužné cenné papíry se splatností nad 1 rok
držené do splatnosti.
c) Zásoby
Nakupované zásoby se oceňují v pořizovacích cenách, zásoby vytvořené vlastní činností se oceňují
vlastními náklady. Pořizovací cena zahrnuje především cenu pořízení a vedlejší pořizovací náklady,
např. celní poplatky, skladovací poplatky při dopravě, dopravné za dodání na určené místo.
Při oceňování vyskladněných zásob se ve Společnosti užívá ocenění metodou FIFO, při kterém se
první cena pro ocenění přírůstků používá jako první cena při ocenění úbytků.
Výrobky a nedokončená výroba je oceňována ve vlastních nákladech, tj. v přímých nákladech a proporcionální částí výrobních režijních nákladů.
d) Krátkodobý finanční majetek
Tvoří jej peníze, ceniny a účty v bankách, které jsou oceňovány jmenovitou hodnotou. Ostatní krátkodobý finanční majetek je oceňován v pořizovacích cenách.
e) Pohledávky
Pohledávky se účtují ve své jmenovité hodnotě, postoupené pohledávky v pořizovací ceně.
Pohledávky se člení dle data splatnosti na krátkodobé a dlouhodobé, jež mají v okamžiku, ke kterému
je sestavena účetní závěrka, dobu splatnosti delší než jeden rok a jejichž součástí je i odložená daňová pohledávka.
3. Způsob stanovení opravných položek a rezerv
Opravné položky
ELTODO, a.s.
Společnost tvoří opravné položky u pohledávek, zásob a v nezbytném případě u dlouhodobého
hmotného a nehmotného majetku a dlouhodobého finančního majetku.
a) Pohledávky
Společnost stanoví opravné položky pro pochybné pohledávky diferencovaně podle vlastní analýzy
platební schopnosti svých zákazníků, a to jen v případech, kdy snížení ocenění v účetnictví není trvalého charakteru.
Zjištění výše opravných položek u pohledávek vychází z doby, jež uplynula od splatnosti příslušné
pohledávky a základem pro jejich stanovení je toto pravidlo:
pohledávky po splatnosti nad 183 dnů
50 % opravná položka
pohledávky po splatnosti nad 365 dnů
100 % opravná položka
U vybraných pohledávek se však vytvářejí opravné položky na základě individuálního posouzení.
V Ý R O Č N Í
Z P R Á V A
2 0 1 3
–
E L T O D O ,
a . s .
49
b) Zásoby
Společnost tvoří opravné položky k materiálu a obchodnímu zboží na základě vlastního posouzení
případů, kdy ocenění použité v účetnictví je přechodně vyšší než současná tržní hodnota příslušných
zásob. Podkladem pro toto hodnocení je i analýza obrátkovosti daných zásob.
U nedokončené výroby provádí společnost analýzu ziskovosti (ztrátovosti) jednotlivých projektů
v následujících obdobích. K projektům, u nichž je v následujících obdobích očekávána ztráta, společnost vytváří opravnou položku k nedokončené výrobě a rezervu na budoucí ztráty. Opravná položka je vytvářena v procentní výši již vynaložených nákladů k odhadovaným celkovým nákladům
na projekt.
c) Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
Opravné položky jsou vytvářeny pouze v případech, kdy předpokládaná prodejní cena zjištěná při
inventarizaci je výrazně nižší, než je jeho ocenění v účetnictví po odečtení oprávek.
d) Dlouhodobý finanční majetek
Opravné položky jsou vytvářeny diferencovaně v případě poskytnutí dlouhodobých půjček a úvěrů
propojeným osobám, při respektování zásady opatrnosti. Opravné položky se vzhledem ke způsobu
ocenění netvoří u majetkových účastí v ovládaných a řízených osobách (viz část II. bod 2b).
Rezervy
Společnost tvoří rezervy na tyto tituly, jejichž výčet je možné k rozvahovému dni podle aktuální potřeby rozšířit:
a) Rezervy výrobní na neprovedené práce a ztrátové projekty
b) Ostatní rezervy na pokrytí budoucích závazků
c) Rezerva na daň z příjmů
V případě kladného daňového základu vytváří Společnost na daň z příjmů rezervu vzhledem k tomu,
že okamžik sestavení účetní závěrky předchází okamžiku stanovení výše daňové povinnosti. V následujícím účetním období Společnost rezervu rozpustí a zaúčtuje zjištěnou daňovou povinnost.
4. Přijaté úvěry
Bankovní i nebankovní úvěry jsou při přijetí zaúčtovány ve své jmenovité hodnotě a k rozvahovému
dni se člení podle data splatnosti na krátkodobé a dlouhodobé, jež mají v okamžiku, ke kterému je
sestavena účetní závěrka, dobu splatnosti delší než jeden rok.
ELTODO, a.s.
5. Přepočty cizích měn
Společnost používá pro přepočet cizích měn na českou měnu měsíční pevné kurzy, jež stanovuje
ve výši kurzů k prvnímu dni daného měsíce dle kurzovního lístku České národní banky. V průběhu
roku se účtuje o realizovaných i nerealizovaných kurzových ziscích a ztrátách.
Aktiva a pasiva v zahraniční měně jsou k rozvahovému dni přepočítávána podle oficiálního kurzu
ČNB a nerealizované kurzové rozdíly jsou zachyceny v hospodářském výsledku. Výjimkou je přepočet
majetkových účastí, které jsou zachyceny prostřednictvím rozvahového účtu Oceňovacích rozdílů
z přecenění majetku a závazků ve vlastním kapitálu Společnosti.
50
V Ý R O Č N Í
Z P R Á V A
2 0 1 3
–
E L T O D O ,
a . s .
6. Najatý majetek
Společnost účtuje o najatém majetku tak, že zahrnuje leasingové splátky do nákladů rovnoměrně
po dobu trvání nájmu. Při ukončení nájmu a uplatnění možnosti odkupu v případě finančního leasingu, či dohodou o odkupu v případě operativního leasingu, je předmět leasingu zařazen do hmotného majetku v pořizovací ceně.
7. Účtování nákladů a výnosů
Náklady a výnosy se zásadně účtují do období, s nímž časově a věcně souvisejí. V souladu s principem
opatrnosti Společnost účtuje na vrub nákladů tvorbu rezerv a opravných položek na krytí všech rizik,
ztrát a znehodnocení, která jsou ke dni sestavení účetní závěrky známa.
8. Daň z příjmů a odložená daň
Daň z příjmů za dané období se skládá ze splatné daně a ze změny stavu v odložené dani. Splatná
daň zahrnuje odhad daně vypočtený z daňového základu s použitím daňové sazby platné v běžném
roce a veškeré doměrky a vratky za minulá období.
Odložená daň vychází z veškerých přechodných rozdílů mezi účetní a daňovou hodnotou aktiv
a pasív s použitím očekávané daňové sazby platné pro období, ve kterém budou tyto dočasné rozdíly
vypořádány.
O odložené daňové pohledávce se účtuje pouze tehdy, je-li pravděpodobné, že bude v následujících
účetních obdobích uplatněna.
9. Podmíněná aktiva a podmíněné závazky
Podmíněná aktiva jsou uváděna v případech, kdy vznik a právní nárok na aktivum vyplývá z minulých
událostí a jeho nabytí závisí na jedné nebo více nejistých událostech, které Společnost nemůže zcela
ovlivnit (např. výsledek rozhodnutí soudu). Tato aktiva nejsou vykázána v rozvaze Společnosti.
Podmíněné závazky tvoří očekávané závazky v důsledku činnosti Společnosti, jejichž existence bude
potvrzena tím, zda v budoucnu dojde k jedné nebo více nejistým událostem (např. výsledek rozhodnutí soudu). Pokud není pravděpodobné, že Společnost bude nucena k úhradě těchto závazků
čerpat zdroje nebo nelze stanovit jejich výši, nejsou tyto závazky v účetnictví Společnosti vykázány.
Pokud lze odhadnout výši závazku a jeho úhrada je dostatečně pravděpodobná, jsou v účetnictví
Společnosti na tento závazek tvořeny rezervy.
ELTODO, a.s.
10. Srovnatelnost údajů
V rozvaze a výkazu zisků a ztrát nebyly zaznamenány žádné změny, které by způsobily narušení meziroční srovnatelnosti údajů v nich uváděných.
V Ý R O Č N Í
Z P R Á V A
2 0 1 3
–
E L T O D O ,
a . s .
51
III. Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisků a ztrát
k 31. 12. 2013
1. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
a) Dlouhodobý hmotný majetek
Stavby Pozemky
(v tis. Kč)
Stroje
Inventář Umělecká Nedokon- Oceň. rozdíl Celkem
a dopravní a vybavení díla
čený DHM k nab. maj.
prostředky vč. DDHM
Pořizovací cena (+)
Zůstatek k 1. 1. 2013
Přírůstky
242 293 19 523
34 774
56 096
1 531
1 688
39 555 395 460
1 832
0
1757
18 572
0
25 718
102 354
150 233
0
0
0
0
0
0
0
0
-2 385
-85
-2 876
-2 458
-144
-26 132
0
-34 080
241 740 19 438
33 655
72 210
1 387
1 274
141 909 511 613
-74 279
0
-27 350
-45 328
0
0
-25 528 -172 485
-7 839
0
- 643
-7 394
0
0
-3 206
-21 082
0
0
0
0
0
0
0
0
2 285
0
2 776
2 398
0
0
0
7 559
0
0
0
0
0
0
0
0
Zůstatek k 31. 12. 2013
-79 733
0
-27 217
-50 324
0
0
-28 734 -186 008
Zůstatková hodnota k 1. 1. 2013
168 014 19 523
7 424
10 768
1 531
1 688
14 027 222 975
Zůstatková hodnota k 31. 12. 2013 162 007 19 438
6 438
21 886
1 387
1 274
113 175 325 605
Přeúčtování
Úbytky (-)
Zůstatek k 31. 12. 2013
Oprávky (-)
Zůstatek k 1. 1. 2013
Odpisy
Přeúčtování
Oprávky vztahující se k úbytkům (+)
Opravná položka k DHM
Pozn.:
DDHM = dlouhodobý drobný hmotný majetek
DHM = dlouhodobý hmotný majetek
ELTODO, a.s.
52
V Ý R O Č N Í
Z P R Á V A
2 0 1 3
–
E L T O D O ,
a . s .
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku
Společnost k rozvahovému dni vykazuje kladný oceňovací rozdíl k nabytému majetku v hodnotě
141 909 tis. Kč, který tvoří:
 oceňovací rozdíl k nabytému majetku Garáže Slovan ve výši 37.136 tis. Kč. Tento oceňovací rozdíl
se rozpouští po dobu 15 let počínaje rokem 2003. Odpis tohoto oceňovacího rozdílu v roce 2013
zvyšuje náklady o 2 476 tis. Kč. Oprávky k oceňovacímu rozdílu k tomuto nabytému majetku
k 31. 12. 2013 představují 25 995 tis. Kč (2012 - 23 519 tis. Kč).
 oceňovací rozdíl k nabytému majetku IPO, s.r.o., Koperníkova ul., Plzeň ve výši 2 419 tis. Kč, který
vznikl na základě koupi části podniku. Tento oceňovací rozdíl se rozpouští po dobu 15 let počínaje
rokem 2000. Odpis tohoto oceňovacího rozdílu v roce 2013 zvyšuje náklady o 161 tis. Kč. Oprávky
ke kladnému oceňovacímu rozdílu k tomuto nabytému majetku k 31. 12. 2013 představují
2 170 tis. Kč (2012 - 2 009 tis. Kč).
 oceňovací rozdíl k nabytému majetku od Vegacom a.s., Novodvorská 1010/14, Praha 4 ve výši
102 354 tis. Kč, který vznikl na základě koupi části podniku. Tento oceňovací rozdíl se rozpouští po
dobu 15 let počínaje rokem 2013. Odpis oceňovacího rozdílu v roce 2013 zvyšuje náklady
o 569 tis. Kč. Oprávky ke kladnému oceňovacímu rozdílu k tomuto nabytému majetku k 31. 12.
2013 představují 569 tis. Kč (2012 - 0 tis. Kč).
b) Dlouhodobý nehmotný majetek
(v tis. Kč)
Pořizovací cena (+)
Zůstatek k 1. 1. 2013
Přírůstky
Přeúčtování
Úbytky (-)
Zůstatek k 31. 12. 2013
Oprávky (-)
Zůstatek k 1. 1. 2013
Odpisy
Přeúčtování
Oprávky vztahující se k úbytkům (+)
Opravná položka k DNM
Zůstatek k 31. 12. 2013
Zůstatková hodnota k 1. 1. 2013
Zůstatková hodnota k 31. 12. 2013
Software
Ocenitelná práva
Nedokončený DNM
Celkem
19 169
1 450
0
-335
20 284
367
0
0
0
367
6 461
871
0
-305
7 027
0
7 551
0
-3 795
3 756
25 997
9 872
0
-4 435
31 434
-16 971
-1 271
0
335
0
-17 907
2 198
2 377
-363
-4
0
0
0
-367
4
0
-6 103
-586
0
305
0
-6 384
358
643
0
0
0
0
0
0
0
3 756
-23 437
-1 861
0
640
0
-24 658
2 560
6 776
Pozn.: DDNM = dlouhodobý drobný nehmotný majetek
DNM = dlouhodobý nehmotný majetek
ELTODO, a.s.
Ostatní DDNM
V Ý R O Č N Í
Z P R Á V A
2 0 1 3
–
E L T O D O ,
a . s .
53
c) Najatý majetek
1. Finanční pronájem dopravních prostředků
Společnost je zavázána platit leasingové splátky za finanční leasing 3 ks (2012 – 0 ks) uvedené techniky následovně:
Rok 2013 (v tis. Kč)
Součet splátek nájemného za celou dobu předpokládaného pronájmu
Skutečně uhrazené splátky k 31. 12. 2013
Dopravní prostředky
4 715
1 006
Celkem
4 715
1 006
960
2 749
0
960
2 749
0
Budoucí platby:
- splatné do jednoho roku
- splatné od dvou do pěti let
- splatné v následujících letech
2. Operativní pronájem
Společnost měla na základě rámcových smluv o operativním pronájmu osobních a nákladních vozidel k 31. 12. 2013 najato 146 vozidel (2012 – 126 vozidel), které jsou najímány postupně na dobu
čtyř až šesti let od data zahájení pronájmu. Celkové roční náklady týkající se tohoto nájmu k datu
roční účetní závěrky činily 13 790 tis. Kč (2012 – 14 723 tis. Kč).
Společnost měla na základě smluv o operativním pronájmu reprografické techniky k 31. 12. 2013
najato 16 ks této techniky, která je najímána postupně na dobu tří a čtyř let od data zahájení pronájmu. Celkové roční náklady týkající se tohoto nájmu k datu roční účetní závěrky činily 539 tis. Kč.
d) Drobný hmotný a nehmotný majetek v používání, neuvedený v rozvaze
Celková kumulovaná pořizovací hodnota drobného hmotného a nehmotného majetku v používání
je následující:
(v tis. Kč)
Drobný hmotný majetek
Drobný nehmotný majetek
CELKEM
31. 12. 2013
31. 12. 2012
12 306
276
12 582
8 262
191
8 453
Hranice pro sledování drobného hmotného a nehmotného majetku v používání v operativní evidenci byla od roku 2012 nastavena na pořizovací cenu od 1 tis. Kč do 10 tis. Kč. Do roku 2012 byla
tato hranice nastavena u drobného hmotného majetku na pořizovací cenu od 1 tis. Kč do 5 tis. Kč,
drobný nehmotný majetek v pořizovací ceně nižší než 60 tis. Kč byl evidován v dlouhodobém drobném nehmotném majetku. Drobný hmotný a nehmotný majetek, který Společnost eviduje v podrozvahové evidenci v pořizovacích cenách, je řádně inventarizován a je účtován do nákladů v roce
jejich pořízení.
ELTODO, a.s.
54
V Ý R O Č N Í
Z P R Á V A
2 0 1 3
–
E L T O D O ,
a . s .
2. Dlouhodobý finanční majetek
a) Podíly v ovládaných a řízených osobách a ocenění ekvivalencí
Společnost
Podíl na zákl. Základní
(v tis. Kč)
kapitálu v % kapitál
ELTODO-CITELUM, s.r.o
50
100 000
ELTODO dopravní systémy, s.r.o.
100
20 000
ELTODO SK, a.s.
100
355 710
ELTODO Osvetlenie, s.r.o.
50
22 030
ELTODO Bulgaria s.r.o.
100
129
ELTODO Národní dům, s.r.o.
100
200
KH servis a.s.
80
2 000
KMET Handlová, a.s.
75
910
Vegacom, a.s.
100
126 860
Celkem
627 839
Vlastní Hospodářský
Ocenění
Ocenění
kapitál
výsledek ekvivalencí 2013 ekvivalencí 2012
198 213
49 563
99 107
103 679
59 306
28 556
59 306
83 920
31 557
-4 113
31 557
9 413
41 610
15 032
0
16 878
0
0
0
0
750
-466
0
0
27 064
24 658
21 651
19 881
1 964
871
0
3 497
19 253
45 950
19 253
0
379 717
160 051
230 874
237 268
Společníci ELTODO-CITELUM, s.r.o. na zasedání valné hromady v roce 2011 rozhodli o výplatě emisního
ážia z nepeněžitého vkladu, jenž byl do uvedené společnosti vložen v roce 1999. Z tohoto rozhodnutí
vyplynul pro Společnost nárok na výplatu emisního ážia, jehož součástí byla i historická pořizovací
cena společnosti ELTODO-CITELUM ve výši 1 928 tis. Kč, která byla výplatou snížena na nulu.
Účetním obdobím společnosti ELTODO dopravní systémy je hospodářský rok od 1. 10. - 30. 9. sledovaného období. Pro účely ekvivalence je výše vlastního kapitálu a hospodářský výsledek uveden za
běžné účetní období, tj. za kalendářní rok 2013. Zisk společnosti ELTODO dopravní systémy za hospodářský rok 2012-2013 činil 33 170 tis. Kč.
Společnost ve sledovaném roce, jako jediný akcionář ELTODO SK, a.s., rozhodla o navýšení zakladního
kapitálu této společnosti nepeněžními vklady v této struktuře:
 75 kusů akcií společnosti KMET Handlová, a.s.
 50% obchodního podílu na společnosti ELTODO OSVETLENIE, s.r.o.
 Nemovitosti v obci Handlová
Účetní hodnota těchto nepeněžních vkladů představuje 36.141 tis. Kč.
Ocenění ekvivalencí nově nabytých vkladů společností KMET Handlová, a.s. a ELTODO OSVETLENIE,
s.r.o. vykazuje Společnost ve sledovaném období prostřednictvím společnosti ELTODO SK.
Společnost ELTODO Bulgaria nevykazovala ve sledovaném období žádnou činnost.
ELTODO, a.s.
b) Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly
Společnost eviduje 10 ks akcií společnosti ČEZ, a.s. k rozvahovému dni v reálné hodnotě 5 tis. Kč.
Změna reálné hodnoty se účtuje rozvahově v návaznosti na kurzovní lístek Burzy cenných papírů
Praha k rozvahovému dni.
c) Půjčky a úvěry poskytnuté ovládaným a řízeným osobám či osobám pod podstatným vlivem
Společnost eviduje dlouhodobé půjčky vůči společnosti Vegacom v nominální výši 86 647 tis. Kč
(2012 - 101 058 tis. Kč), viz část III, bod 20. Půjčky a úroky z nich jsou dlužníkem řádně spláceny na
základě splátkového kalendáře.
V Ý R O Č N Í
Z P R Á V A
2 0 1 3
–
E L T O D O ,
a . s .
55
d) Jiný dlouhodobý finanční majetek
Společnost k rozvahovému dni neeviduje jiný dlouhodobý finanční majetek.
3. Zásoby
Zásoby (v tis. Kč)
Materiál
Nedokončená výroba a polotovary
Výrobky
Zboží
Poskytnuté zálohy na zásoby
Zásoby celkem (brutto)
Opravné položky
Zásoby celkem (netto)
2013
61 427
32 879
19 850
0
5 130
119 286
-1 936
117 350
2012
28 891
44 741
27 781
0
29
101 442
-4 768
96 674
Z vyhodnocení stavu a ekonomické využitelnosti zásob vyplynula potřeba tvorby opravné položky
k nízkoobrátkovým zásobám materiálu ve výši 1 317 tis. Kč (2012 – 1 061 tis. Kč).
Společnost dále vytvořila opravnou položku k nedokončené výrobě ve výši 619 tis. Kč (2012 – 3 707
tis. Kč).
4. Pohledávky z obchodních vztahů dle splatnosti
a) Krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů
Krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů (v tis. Kč)
- ve splatnosti
2013
2012
292 888
384 988
- do 60 dnů po splatnosti
44 585
60 463
- do 180 dnů po splatnosti
6 017
37 536
- do 360 dnů po splatnosti
26 071
55 392
- nad 360 dnů po splatnosti
84 412
29 248
Krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů celkem (brutto)
453 973
567 627
Opravné položky
-61 104
-57 582
Krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů celkem (netto)
392 869
510 045
ELTODO, a.s.
b) Jiné krátkodobé pohledávky
Jiné pohledávky ve výši 61 521 tis. Kč ( 2012 – 74 276 tis. Kč) tvoří především pohledávky z titulu
schválených podílů na zisku od ovládaných osob ve výši 24 114 tis. Kč (2012 – 33 119 tis. Kč), krátkodobá část úvěru poskytnutého 3. osobě ve výši 3 333 tis. Kč (2012 - 2 500 tis. Kč) a krátkodobá část
pohledávky ve výši 30 000 tis. Kč (2012 – 35 000 tis. Kč) z titulu prodeje nemovitosti Novodvorská
a areálu Čerčanská ve sledovaném období. Všechny tyto pohledávky jsou ve splatnosti.
Dále jsou jiné pohledávky tvořeny pohledávkou z titulu splácené škody způsobené Společnosti 3.
osobou ve výši 3 213 tis. Kč (2012 – 3 087 tis. Kč), pohledávkami za zaměstnanci ve výši 855 tis. Kč
(2012 – 570 tis. Kč) z titulu poskytnutých stálých záloh a pohledávkou za 3. osobou ve výši 6 tis. Kč
(2012 – 0 tis. Kč) z titulu přefakturace.
56
V Ý R O Č N Í
Z P R Á V A
2 0 1 3
–
E L T O D O ,
a . s .
c) Dlouhodobé pohledávky z obchodních vztahů
Dlouhodobé pohledávky ve výši 17 078 tis. Kč (2012 – 18 327 tis. Kč) představují pohledávky z obchodních vztahů z titulu smluvních finančních pozastávek na záruční opravy u ukončených kontraktů.
Z toho s dobou splatnosti delší než 5 let od data závěrky činí 4 766 tis. Kč (2012 – 2 638 tis. Kč).
d) Jiné dlouhodobé pohledávky
Jiné dlouhodobé pohledávky ve výši 83 741 tis. Kč (2012 – 122 833 tis. Kč) představují především dlouhodobé pohledávky z prodeje nemovitostí, úvěr poskytnutý třetí osobě (viz část III. bod 4b) a dlouhodobou část půjčky poskytnuté zaměstnanci.
5. Dohadné položky aktivní
Na dohadných účtech aktivních jsou k poslednímu dni sledovaného období vykázány stavy ve výši
0 tis. Kč (2012 – 280 tis. Kč).
6. Vlastní kapitál
a) Vývoj vlastního kapitálu
(v tis. Kč)
Základní Rezervní Oceňovací rozdíly při Statut. a Zisk/ztráta HV běžné Vlastní kapitál
kapitál fond přecenění metodou ostatní fondy min. let období
celkem
ekvivalence
199 232 50 000
-70 568
353 388 997 171 413
739 427
0
0
0
0
0
0
0
Zůstatek k 31. 12. 2012
Zvýšení/snížení základního kapitálu
Změna přecenění dlouh.finančního
0
0
majetku metodou ekvivalence
Příděl do rezervního fondu
0
0
Příděl do nerozděleného zisku min.let
0
0
Neuhrazená ztráta min.let
0
0
Čerpání sociálního fondu
0
0
Sociální fond
0
0
Odměny členům statutárních orgánů
0
0
Dividendy akcionářům
0
0
Zisk/ztráta běžného období období
0
0
Zůstatek k 31.12.2013
199 232 50 000
-8 560
0
0
0
0
0
0
0
0
-79 128
0
0
0
-8 560
0
0
0
0 80 798 -80 798
0
0
0
-12
0
0
0
0
0
0
0
-615
0
0 -90 000
0
0 153 931
341 469 795 153 931
0
0
0
-12
0
-615
-90 000
153 931
794 171
Úbytky v kapitálových fondech ve výši 8 560 tis. Kč (2012 – 104 486 tis. Kč), ovlivnila především změna
stavu ocenění ekvivalencí společností ELTODO dopravní systémy a ELTODO-CITELUM.
ELTODO, a.s.
b) Plánované rozdělení hospodářského výsledku vytvořeného v běžném účetním období
Společnost k datu účetní závěrky vykázala hospodářský výsledek ve výši 153 931 tis. Kč (2012 – 171
413 tis. Kč). O rozdělení hospodářského výsledku rozhodne valná hromada akcionářů Společnosti.
c) Základní kapitál
Základní kapitál Společnosti ve výši 199 232 tis. Kč (2012 - 199 232 tis. Kč), zapsaný k rozvahovému
dni v obchodním rejstříku, tvoří 996 162 ks kmenových listinných akcií na jméno, každá o jmenovité
hodnotě 200,- Kč, z nichž 498 081 ks bylo nahrazeno hromadnou listinou č. 1, představujících 50%
účast na základním kapitálu.
Základní kapitál byl splacen v plné výši.
V Ý R O Č N Í
Z P R Á V A
2 0 1 3
–
E L T O D O ,
a . s .
57
7. Rezervy
Stav rezerv Společnosti k rozvahovému dni:
Druh rezervy
(v tis. Kč)
Rezerva výrobní na neprovedené práce a ztrátové projekty
Stav
k 31.12.2012
52 292
Tvorba
Zúčtování
25 557
52 292
4 575
0
4 575
Rezerva na daň z příjmů
13 281
0
13 281
CELKEM
70 148
25 557
70 148
Rezerva ostatní nevýrobní
Zůstatek
k 31.12.2013
25 557
25 557
Rezervy jsou vytvořeny a použity v souladu s rozhodnutím Společnosti.
Rezerva výrobní na neprovedené práce a ztrátové projekty je vytvářena k budoucím nákladům z rozpracovaných zakázek, které budou dokončeny v roce 2014.
Rezervu na daň z příjmů tvoří vlastní rezerva ve výši 13 345 tis. Kč (2012 - 34 869 tis. Kč). Jelikož jsou
však uhrazené zálohy na daň z příjmů ve sledovaném roce ve výši 28 453 tis. Kč (2012 – 21 588 tis. Kč),
Společnost vykázala ve sledovaném období rozdíl mezi uhrazenými zálohami na daň z příjmů a vypočtenou rezervou na daň z příjmů v celkové výši 15 108 tis. Kč v položce Stát – daňové pohledávky.
Zákonné rezervy (dle zákona č. 593/1992 Sb. o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů) nebyly
v roce 2013 tvořeny.
8. Závazky z obchodních vztahů dle splatnosti
Krátkodobé závazky z obchodních vztahů
Krátkodobé závazky z obchodních vztahů
- ve splatnosti
- do 60 dnů po splatnosti
- do 180 dnů po splatnosti
- do 360 dnů po splatnosti
- nad 360 dnů po splatnosti
Krátkodobé závazky z obchodních vztahů celkem
(v tis. Kč)
2013
2012
141 258
50 390
1 722
10 083
118
203 571
195 616
57 408
3 886
0
0
256 910
a) Jiné krátkodobé závazky
Jiné krátkodobé závazky ve výši 28 000 tis. Kč (2012 - 15 000 tis. Kč) tvoří neuhrazená část kupní ceny
akcií za společnost KH Servis a.s., jež je splatná v roce 2014.
b) Dlouhodobé závazky z obchodních vztahů
Dlouhodobé závazky ve výši 11 542 tis. Kč (2012 - 14 091 tis. Kč) představují především závazky z obchodních vztahů z titulu smluvních finančních pozastávek na záruční opravy u ukončených kontraktů.
Z toho s dobou splatnosti delší než 5 let od data závěrky činí 705 tis. Kč (2012 - 67 tis. Kč).
ELTODO, a.s.
c) Jiné dlouhodobé závazky
Jiné dlouhodobé závazky nejsou k datu účetní závěrky evidovány (2012 – 28 000 tis. Kč).
58
V Ý R O Č N Í
Z P R Á V A
2 0 1 3
–
E L T O D O ,
a . s .
9. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění činí 6 398 tis. Kč (2012 – 5 823 tis. Kč), ze
kterých 4 310 tis. Kč (2012 – 4 019 tis. Kč) představují splatné závazky ze sociálního zabezpečení
a 2 088 tis. Kč (2012 – 1 804 tis. Kč) představují splatné závazky ze zdravotního pojištění. Společnost k
datu závěrky neeviduje žádné nedoplatky závazků ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění.
10. Stát – daňové závazky a daňové pohledávky
Daňové závazky činí 2 060 tis. Kč (2012 – 1 714 tis. Kč) a představují splatný odvod daně z příjmů ze
závislé činnosti ve výši 2 052 tis. Kč (2012 – 1 701 tis. Kč) a splatné závazky silniční daně ve výši 8 tis. Kč
(2012 - 13 tis. Kč.). Společnost neeviduje k datu účetní závěrky žádné nezaplacené daňové závazky.
Daňové pohledávky činí 19 576 tis. Kč (2012 – 10 364 tis. Kč) a představují splatnou vratku daně z přidané hodnoty za měsíc listopad 2013 z titulu nadměrného odpočtu ve výši 4 468 tis. Kč (2012 – 10
364 tis. Kč) a rozdíl mezi uhrazenými zálohami na daň z příjmů právnických osob a vypočtenou rezervou na daň z příjmů právnických osob v celkové výši 15 108 tis. Kč (viz část III, bod 7).
11. Bankovní úvěry a finanční výpomoci
Úvěry
(v tis. Kč)
Investiční úvěry
Běžné bankovní úvěry vč. kontokorentních
CELKEM
Úvěrový limit
Zůstatek 2013 Zůstatek 2012
159 000
90 404
88 579
550 000
224 303
224 475
709 000
314 706
313 054
Průměrná úroková sazba z úvěrů a půjček od bankovních subjektů v roce 2013 činí 1,53 % p.a. (2012
– 2,55 % p.a.)
12. Pohledávky a závazky neuvedené v rozvaze a podmíněné závazky
a) Směnečné závazky
Věřitel
(v tis. Kč)
Příslušná komerční banka
Směnečný
závazek do výše
Typ směnky
Zajištěný právní vztah
vlastní
blankosměnka
rámcová smlouva
o poskytování finančních služeb,
smlouva o úvěru
Zůstatek
závazku 2013
859 000
314 706
ELTODO, a.s.
b) Směnečné rukojemství (aval)
Aval směnky
Věřitel
za společnost
(v tis. Kč)
ELTODO-CITELUM, UniCredit Bank
s.r.o.
Czech Republic, a.s.
Česká spořitelna,
Vegacom a.s.
a.s.
CELKEM
Předmět směnečného Směnečné
Zůstatek
Datum Předpokládané
rukojemství
rukojemství za závazku
vystavení směnečné
závazek do výše k 31.12.2013 směnky rukojemství do:
termínovaný úvěr na
projekt VO Ústí nad Labem
úvěrová linka
(provozní úvěr)
40 000
5 273 28.3.2006
30.11.2014
60 000
45 768 20.5.2008
doba neurčitá
100 000
51 041
V Ý R O Č N Í
Z P R Á V A
2 0 1 3
–
E L T O D O ,
a . s .
59
c) Ručitelský závazek úvěrové povahy
Ručení za společnost
(v tis. Kč / v tis. EUR)
Ručení
ve prospěch
Československá
ELTODO-CITELUM, s.r.o.
obchodní banka, a.s.
UniCredit Bank
ELTODO-CITELUM, s.r.o.
Czech Republic, a.s.
ELTODO dopravní
Komerční banka, a.s.
systémy
ELTODO dopravní
Komerční banka, a.s.
systémy
Vegacom a.s.
UniCredit Leasing CZ, a.s.
Vegacom a.s.
Česká spořitelna, a.s.
CELKEM
KMET Handlová, a.s.
Všeobecná úverová
banka, a.s. (Slovensko)
Prima banka Slovensko
a.s. (Slovensko)
ELTODO
OSVETLENIE, s.r.o.
CELKEM
Prima banka Slovensko
a.s. (Slovensko)
Předmět
Měna
Ručení za
Zůstatek Předpoklad
ručení
závazek do výše závazku 2013 ručení do:
úvěr na projekt VO
Kč
92 000
62 760 31.5.2021
Liberec
úvěr na projekt VO
Kč
40 000
5 273 30.11.2014
Ústní nad Labem
akviziční úvěr KB
Kč
84 444
67 556 31.12.2017
(financování 51 % EDS)
rámcová smlouva o poskyKč
60 000
25 719 30.9.2028
tování finančních služeb
dlouhodobý úvěr
Kč
20 496
6 114 30.1.2015
Česká spořitelna, a.s.
Kč
60 000
45 768
Kč
356 940
213 189
přefinancování úvěru
Handlová u Komerční EUR
7 967
3 646 31.10.2019
banky, a.s.
úvěr na projekt VO
EUR
3 253
578 28.12.2015
Košice
úvěr na projekt VO
EUR
266
48 27.7.2015
Vysoké Tatry
úvěr na projekt VO
EUR
242
44 10.8.2015
Veľký Krtíš
úvěr na projekt VO
EUR
249
48 14.12.2015
Dubnica nad Váhom
úvěr na projekt VO
EUR
46
12 15.3.2016
Nová Bystrica
EUR
12 023
4 377
ELTODO, a.s.
d) Ručitelský závazek neúvěrové povahy
Společnost ELTODO, a.s. uzavřela s Městem Karlovy Vary dohodu o ručení ze dne 7. 12. 2009, v níž se
ELTODO, a.s. zavazuje uhradit všechny případné řádně neuhrazené závazky za svoji dceřinou společnost ELTODO Národní dům, s.r.o. Ke dni zpracování přílohy k účetní závěrce žádné takové závazky
nebyly známy.
Společnost ELTODO, a.s. uzavřela se společností ČSOB Leasing, a.s. (věřitel) dne 11. 1. 2011 záruční
listinu k zajištění všech závazků z Rámcové smlouvy o operativním nájmu se službami
č. 1010/FSL/139. ELTODO, a.s. se zavazuje, že věřitele uspokojí, jestliže společnost Vegacom a.s. (dlužník) nesplní svůj závazek zaplatit věřiteli některou z pohledávek vzniklých na základě výše uvedené
smlouvy. Ke dni zpracování přílohy k účetní závěrce žádné takové závazky nebyly známy.
Společnost ELTODO, a.s. (ručitel) uzavřela dne 14. 12. 2009 ručitelské prohlášení se společností LeasePlan Česká republika, s.r.o. (pronajímatel). Ručitel se zavazuje k zajištění závazků za dceřinou společnost Vegacom a.s. (dlužník) vyplývajících z Přistoupení ke smlouvě č. 103125 ze dne 14. 12. 2009
(tj. k Rámcové smlouvě o operativním leasingu č. 101933). Ke dni zpracování přílohy k účetní závěrce
žádné takové závazky nebyly známy.
K rozvahovému dni byly ze záručních linek společnosti ELTODO, a.s. čerpány bankovní záruky v celkové výši 133 157 tis. Kč z toho 1 417 tis. Kč u Commerzbank AG, 39 382 tis. Kč u Komerční banky a.s.
a 92 359 tis. Kč u Československé obchodní banky a.s. Částka 27 687 tis. Kč představuje záruky za závazky společnosti Vegacom a.s., 4 000 tis. Kč záruky za závazky společnosti ELTODO OSVETLENIE,
s.r.o., 8 228 tis. Kč záruky za závazky společnosti ELTODO SK, a.s. a 5 000 tis. Kč záruky za závazky společnosti ELTODO-CITELUM, s.r.o.
60
V Ý R O Č N Í
Z P R Á V A
2 0 1 3
–
E L T O D O ,
a . s .
e) Pohledávky ELTODO, a.s. jištěné směnkou
Společnost mimoúčetně eviduje pohledávky jištěné směnkou vůči třem právnickým osobám. Celková výše směnečných pohledávek je 10 075 tis. Kč (2012 – 10 075 tis. Kč).
f) Majetek zatížený zástavním právem
Společnost vlastní majetek zatížený zástavním právem. Předmětem zástavy jsou nemovitosti, pohledávky z obchodního styku, budoucí pohledávky z obchodního styku (kontrakty), podíly či akcie
vybraných dceřiných společností v celkové výši zástavy do 1 188 tis. Kč a 7 tis. EUR. Zástavní právo
je se zástavním věřitelem řešeno zástavní smlouvou.
g) Věcná břemena k 31. 12. 2013 na základě smluv o věcném břemeni
Oprávněný z věcného břemene
Stavba Lhotka 1061
Stavba Lhotka 1010 č. e 312
PREdistribuce, a.s.
SITEL, spol. s.r.o.
T-Systems Czech Republic a.s.
Telefónica O2 Czech Republic a.s.
Objekty Společnosti se zřízeným právem oprávněného z věcného břemene
areál Novodvorská, průchod a průjezd pro administrativní budovu C
areál Novodvorská, průchod a průjezd pro administrativní budovu B a H
areál Novodvorská, přístup k zařízení
areál Novodvorská, umístění podzemního vedení komunikační sítě, přístup a příjezd
na nemovitost za účelem zajišťování provozu a údržby, rekonstrukce a odstranění podzemního
vedení komunikační sítě
areál Novodvorská, umístění podzemního vedení komunikační sítě, přístup a příjezd
na nemovitost za účelem zajišťování provozu a údržby, rekonstrukce a odstranění podzemního
vedení komunikační sítě
areál Novodvorská, umístění podzemního vedení komunikační sítě, přístup a příjezd
na nemovitost za účelem zajišťování provozu a údržby, rekonstrukce a odstranění podzemního
vedení komunikační sítě
Společnost nevykazuje žádná další podmíněná aktiva a pasiva, která by nebyla vykázána v rozvaze
či zmíněna v jiných částech této přílohy.
13. Specifikace tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb
(tis. Kč)
TRŽBY
2013
tuzemsko
2012
zahraničí
celkem
tuzemsko
zahraničí
celkem
Prodej vlastních výrobků a služeb
914 395
2 351
916 746
959 730
31 308
991 038
Nájemné
135 588
157
135 745
154 564
264
154 828
1 049 983
2 508
1 052 491
1 114 294
31 572
1 145 866
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb
Tržby za prodej zboží k datu účetní závěrky činí 123 605 tis. Kč (rok 2012 – 103 367 tis. Kč).
ELTODO, a.s.
14. Celkové náklady na odměny auditorské společnosti
Druh služby (tis. Kč)
Povinný audit
Jiné ověřovací služby - dotace
Daňové poradenství
Jiné neauditorské služby
CELKEM
2013
2012
466
16
0
99
581
466
12
0
0
478
V Ý R O Č N Í
Z P R Á V A
2 0 1 3
–
E L T O D O ,
a . s .
61
15. Ostatní provozní náklady
Společnost ve sledovaném roce vykázala ostatní provozní náklady v celkové výši 15 282 tis. Kč (2012
– 107 544 tis. Kč), z nichž významnou část tvoří odpis pohledávek ve výši 10 952 tis. Kč (2012 - 103
092 tis. Kč) z titulu dlouhodobé nevymahatelnosti, pojistné spojené s výrobní činností ve výši 1 540
tis. Kč a náklady spojené se zřízením věcného břemene ve výši 941 tis. Kč.
16. Mimořádné náklady a výnosy a ostatní významné skutečnosti v nákladech a výnosech.
Společnost ve sledovaném roce nevykazovala žádné mimořádné náklady ani mimořádné výnosy.
17. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku
a) Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem
Společnost (v tis. Kč)
ELTODO-Citelum – podíl na hospodářském výsledku
ELTODO Osvetlenie – podíl na hospodářském výsledku
ELTODO Dopravní systémy – podíl na hosp. výsledku
KMET Handlová – podíl na hospodářském výsledku
KH Servis – podíl na hospodářském výsledku
Celkem:
2013
2012
30 000
5 159
52 469
2 692
17 957
108 277
29 000
2 353
67 582
2 010
0
100 945
b) Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku
Společnost ve sledovaném roce žádné neeviduje.
18. Dotace
Společnost v roce 2013 přijala a použila dotace v celkové výši 2 534 tis. Kč (2012 – 3 502 tis. Kč) od Ministerstva průmyslu a obchodu a Technologické agentury ČR. Společnost z titulu dotací nemá žádné
závazky a všechny dotace jsou řádně vyúčtovány.
19. Daň z příjmů
a) Splatná
(v tis. Kč)
k 31.12.2012
Účetní hospodářský výsledek před zdaněním
174 741
185 812
Připočitatelné položky
506 745
682 946
Odpočitatelné položky včetně podílů na zisku akcionářům a podílníkům
610 487
684 509
70 999
184 249
0
0
79
248
70 920
184 001
19 %
19 %
13 475
34 960
130
91
0
0
13 345
34 869
Základ daně před úpravami
Odečet daňové ztráty
Ostatní odečty
Zaokrouhlený základ daně po úpravě
Sazba daně z příjmů
Daň
Slevy na dani
Zápočet daně zaplacené v zahraničí
Rezerva na daň z příjmů
Splatná daň z příjmů k 31. 12. 2013 zahrnuje odhad daně ve výši 13 345 tis. Kč (2012 – 34 869 tis. Kč),
zúčtovaný jako rezerva na daň z příjmů, snížený o uhrazené zálohy na daň z příjmů ve sledovaném
ELTODO, a.s.
k 31.12.2013
62
V Ý R O Č N Í
Z P R Á V A
2 0 1 3
–
E L T O D O ,
a . s .
roce ve výši 28 453 tis. Kč (2012 – 21 588 tis. Kč). Společnost tak vykázala ve sledovaném období
rozdíl mezi uhrazenými zálohami na daň z příjmů a vypočtenou rezervou na daň z příjmů v celkové
výši 15 108 tis. Kč v položce Stát – daňové pohledávky.
b) Odložená
2013 (v tis. Kč)
Účetní hodnota Daňová hodnota Přechodný rozdíl % Odložená daň
AKTIVA
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
332 381
288 241
-44 140 19
-8 387
Nedokončená výroba
32 260
32 879
619 19
118
Ostatní zásoby
85 090
86 407
1 317 19
250
Pohledávky krátkodobé a dlouhodobé
654 811
677 887
23 076 19
4 384
PASÍVA
Ostatní rezervy
25 557
0
25 557 19
4 855
Čas .rozlišení a dohadné účty pasivní
766
766
0 19
0
Odložená daňová pohledávka/závazek (+ -) *)
6 429
1 221
2012 (v tis. Kč)
Účetní hodnota Daňová hodnota Přechodný rozdíl % Odložená daň
AKTIVA
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
225 535
180 632
-44 903 19
-8 532
Nedokončená výroba
41 034
44 741
3 707 19
704
Ostatní zásoby
55 640
56 701
1 061 19
202
Pohledávky krátkodobé a dlouhodobé
814 424
845 938
31 514 19
5 988
PASÍVA
Ostatní rezervy
56 867
0
56 867 19
10 805
Čas.rozlišení a dohadné účty pasivní
2 282
2 239
43 19
8
Odložená daňová pohledávka/závazek (+ -) *)
48 289
9 175
ELTODO, a.s.
Pro krátkodobou i dlouhodobou odloženou daň byla použita daňová sazba 19 %.
20. Informace o spřízněných osobách
K rozvahovému dni jsou jako spřízněné osoby Společnosti vykazovány tyto:
 Allgemeine Immobilien Verwaltung, spol.s r.o. se sídlem v Praze,
 Centrum Novodvorská, a.s. se sídlem v Praze,
 CITELUM, a.s. se sídlem v Praze,
 ELTODO BULGARIA EOOD se sídlem v Sofii,
 ELTODO-CITELUM, s.r.o. se sídlem v Praze,
 ELTODO dopravní systémy s.r.o. se sídlem v Praze,
 ELTODO Národní dům, s.r.o. se sídlem v Karlových Varech,
 ELTODO OSVETLENIE, s.r.o. se sídlem v Košicích,
 ELTODO SK, a.s. se sídlem v Bratislavě
 KMET Handlová, a.s. se sídlem v Handlové,
 KH servis a.s. se sídlem v Praze
 Osvětlení Týnec, k.s. se sídlem v Týnci nad Sázavou,
 Telemont, a.s. se sídlem v Bratislavě,
 Vegacom a.s. se sídlem v Praze,
V Ý R O Č N Í
Z P R Á V A
2 0 1 3
–
E L T O D O ,
a . s .
63
Změny v ovládaných a řízených osobách společnosti ELTODO, a.s. během roku 2013
Na základě notářského zápisu ze dne 30. 5. 2013 rozhodl jediný akcionář ELTODO, a.s. o zvýšení základního jmění ELTODO SK, a. s., těmito nepeněžními vklady:
 75 kusů akcií společnosti KMET Handlová, a.s.
 50 % obchodního podílu společnosti ELTODO OSVETLENIE, s.r.o.
 Nemovitosti v obci Handlová
Účetní hodnota těchto nepeněžních vkladů Společnosti představuje 36.141 tis. Kč.
Společnost Ramez- M, s.r.o. se k datu 1. 8. 2013 sloučila s ELTODO OSVETLENIE, s.r.o. Právním nástupcem je ELTODO OSVETLENIE, s.r.o.
Rozhodnutím jediného akcionáře Vegacom (jako prodávající) uzavřel dne 26. 11. 2013 se Společností
(kupující) smlouvu o prodeji části podniku. Na základě této smlouvy se převedl soubor hmotných,
osobních a nehmotných složek podnikání, jenž tvořil samostatný funkční celek a vztahoval se k vybraným střediskům Vegacom. Smlouva nabyla účinnosti dnem 1. 12. 2013. Prodejní cena byla stanovena znaleckým posudkem. U kupující Společnosti vznikl oceňovací rozdíl, který je od prosince 2013
po dobu 15 let odepisován (viz část III. bod 1a).
Pohledávky a závazky – ovládající a řídící osoba
Krátkodobé a dlouhodobé pohledávky a půjčky za spřízněnými společnostmi:
Společnost
(v tis. Kč)
Dlouhodobé
pohledávky
z obchodních
vztahů
Poskytnuté
půjčky dlouhodobé
Krátkodobé
pohledávky
z obchodních
vztahů
Poskytnuté
Krátkodobé a dlouhodobé
půjčky a jiné po- pohledávky a poskytnuté
hledávky půjčky celkem
krátkodobé
Centrum Novodvorská
0
0
0
0
0
ELTODO-CITELUM
0
0
3 224
0
3 224
ELTODO dopravní systémy
0
0
-131
20 000
19 869
ELTODO SK
0
0
4 294
0
4 294
ELTODO Osvetlenie
0
0
265
0
265
ELTODO Bulgaria s.r.o.
0
0
0
0
0
ELTODO Národní dům, s.r.o.
0
0
13 388
75 895
89 283
KH servis s.r.o.
0
0
11
0
11
KMET Handlová, a.s.
0
0
0
0
0
Osvětlení Týnec
0
0
79
0
79
Vegacom, a.s.
0
86 647
721
39 432
126 800
Celkem
0
86 647
21 851
135 327
243 825
ELTODO, a.s.
U dlouhodobé půjčky poskytnuté společnosti Vegacom je evidována opravná položka ve výši 25 100
tis. Kč ( 2012 – 26 697 tis. Kč).
U krátkodobé půjčky poskytnuté společnosti ELTODO Národní dům je evidována opravná položka
ve výši 36 500 tis. Kč (2012 – 8 113 tis. Kč).
Krátkodobá pohledávka vůči ELTODO dopravní systémy v záporné výši -131 tis. Kč představuje vystavený dobropis.
64
V Ý R O Č N Í
Z P R Á V A
2 0 1 3
–
E L T O D O ,
a . s .
Krátkodobé a dlouhodobé závazky a půjčky vůči spřízněným společnostem
Společnost
(v tis. Kč)
Centrum Novodvorská
ELTODO-CITELUM
Dlouhodobé
závazky
z obchodních
vztahů
Přijaté
půjčky dlouhodobé
0
Krátkodobé
Přijaté půjčky Krátkodobé a dlouhodobé
závazky
a jiné závazky závazky a přijaté
z obchodních
krátkodobé
půjčky celkem
vztahů
0
532
0
532
904
0
321
0
1 225
3 429
0
2 954
0
6 383
ELTODO SK
0
0
13
0
13
ELTODO Osvetlenie
0
0
0
0
0
ELTODO Bulgaria s.r.o.
0
0
0
0
0
ELTODO Národní dům, s.r.o.
0
0
0
0
0
KH servis s.r.o.
0
0
270
0
270
KMET Handlová, a.s.
0
0
0
0
0
Osvětlení Týnec
0
0
6
0
6
Vegacom, a.s.
0
0
205
0
205
4 333
0
4 301
0
8 634
ELTODO dopravní systémy
Celkem
21. Právní spory
Společnost vede 25 aktivních právních sporů s fyzickými a právnickými osobami, z nichž především
v rámci žalob o neuhrazené pohledávky v celkové výši 15 903 tis. Kč, 16 případů pohledávek uplatněných v konkurzním řízení v celkové výši 24 166 tis. Kč a jednu správní žalobu na Ministerstvo zemědělství ČR o neplatnosti restitučního nároku.
Společnost dále k rozvahovému dni eviduje 1 pasivní právní spor, který je proti Společnosti veden
z titulu náhrady škody v souvislosti s pracovním úrazem navrhovatele.
22. Vztahy se spřízněnými osobami
Vztahy se spřízněnými osobami jsou popsány v samostatné zprávě o vztazích. Všechny smlouvy byly
uzavřeny za běžných tržních podmínek.
ELTODO, a.s.
23. Konsolidovaná účetní závěrka
Společnost je součástí konsolidačního celku skupiny ELTODO a jako ovládající sestavuje a zveřejňuje
konsolidovanou účetní závěrku podle národních účetních standardů.
24. Významné následné události
S předpokládaným rozvahovým dnem 1. 1. 2014 se chystá fúze společností ELTODO dopravní systémy
s.r.o. a společnosti ELTODO, a.s., kdy následnickou společností se stane ELTODO, a.s.
K datu sestavení účetní závěrky nejsou vedení Společnosti známy žádné další skutečnosti, které by
představovaly významné následné události, jež se staly mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky.
V Ý R O Č N Í
Z P R Á V A
2 0 1 3
–
E L T O D O ,
a . s .
65
Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2013
Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou
a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami
ovládanými stejnou ovládající osobou
(dále jen „propojené osoby“) za rok 2013
zpracovaná představenstvem společnosti ELTODO, a.s.
podle § 66a odst. 9 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění
Ovládaná osoba:
ELTODO, a.s., se sídlem, se sídlem Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4, IČ
45274517, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,
vložka 1573 (dále jen ´Společnost´)
Ovládající osoby:
Do 28. 8. 2013:
RNDr. Libor Sadílek, Zlatá stezka 368, 403 21 Ústí nad Labem
Ing. Libor Hájek, Fadějevova 1178/4, 148 00 Praha 4
Centrum Novodvorská, a.s., se sídlem Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4,
IČ 27945651, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 12257
Od 28. 8. 2013:
RNDr. Libor Sadílek, Zlatá stezka 368, 403 21 Ústí nad Labem
Ing. Libor Hájek, Fadějevova 1178/4, 148 00 Praha 4
NOVOENERGO a.s., se sídlem Kolbenova 805/32, Vysočany, 190 00
IČ 24744221, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem
oddíl B, vložka 16530
Centrum Novodvorská, a.s., se sídlem Novodvorská 1010/14, 142 01
IČ 27945651, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
oddíl B, vložka 12257
Praha 9,
v Praze,
Praha 4,
v Praze,
ELTODO, a.s.
Ostatní osoby ovládané ovládajícími osobami:
KLEMENT a.s., se sídlem Řehlovice – Hliňany 18, okres Ústí nad Labem, PSČ 403
13, IČ: 25016695, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad
Labem, oddíl B, vložka 974
66
V Ý R O Č N Í
Z P R Á V A
2 0 1 3
–
E L T O D O ,
a . s .
Smlouvy uzavřené mezi ELTODO, a.s. a ovládajícími osobami:
Smluvní partner
Centrum Novodvorská, a.s.,
RNDr. Libor Sadílek,
JUDr. Petr Vališ,
NOVOENERGO a.s.
Druh smlouvy
Předmět plnění
Datum uzavření
Dodatek č. 1 k akcionářské
smlouvě ze dne 16. 8. 2012
Změna akcionářské smlouvy
v souvislosti se vstupem
NOVOENERGO a.s.
28. 8. 2013
Centrum Novodvorská, a.s.,
RNDr. Libor Sadílek,
NOVOENERGO a.s.
Dodatek č. 1 k akcionářské
smlouvě ze dne 17. 8. 2012
Změna akcionářské smlouvy
v souvislosti se vstupem
NOVOENERGO a.s.
28. 8. 2013
RNDr. Libor Sadílek
Smlouva o výkonu funkce
Výkon funkce člena dozorčí rady
1. 3. 2013
Na veškerá vzájemná plnění mezi ovládanou osobou a ovládající či s nimi propojenými osobami byla v minulém účetním období či následně bude poskytnuto
protiplnění formou finanční úhrady, případně byl proveden zápočet pohledávek
a závazků ve smyslu par. 358 až 364 obchodního zákoníku.
Představenstvo konstatuje, že z výše uvedených uzavřených smluv nevyplynula
Společnosti žádná újma.
Smlouvy uzavřené mezi ELTODO, a.s. a ostatními osobami ovládanými stejnými
ovládajícími osobami:
Smluvní partner
Druh smlouvy
Předmět plnění
KLEMENT a.s.
Smlouva o dílo
Veřejné osvětlení Petrovice
29. 3. 2013
v areálu Petrovická obchodní a.s.
KLEMENT a.s.
Smlouva o dílo
Rekonstrukce Národního domu
Karlovy Vary – II. etapa
Smlouva o dílo
6816 Výměna rozvodů pitné vody
a TUV a 5496 Rekonstrukce elek29. 11. 2013
trických rozvodů v objektech
KORD I, II
KLEMENT a.s.
Datum uzavření
27. 5. 2013
ELTODO, a.s.
Na veškerá vzájemná plnění mezi ovládanou osobou a ovládající či s nimi propojenými osobami byla v minulém účetním období či následně bude poskytnuto
protiplnění formou finanční úhrady.
Představenstvo konstatuje, že z výše uvedených uzavřených smluv nevyplynula
Společnosti žádná újma.
V Ý R O Č N Í
Z P R Á V A
2 0 1 3
–
E L T O D O ,
a . s .
67
Jiné právní úkony učiněné v zájmu ovládajících osob nebo ostatních osob ovládaných stejnými ovládajícími osobami v roce 2013:
Žádné právní úkony nebyly v roce 2013 vykonány.
Ostatní opatření v roce 2013:
Mimořádná valná hromada Společnosti konaná dne 5. 8. 2013 vyslovila souhlas
s úplatným převodem hromadné listiny č. 1 nahrazující akcie č. 000.001 –
498.081 emitované společností na společnost NOVOENERGO a.s. a dále vyslovila
souhlas se zřízením zástavního práva k těmto akciím ve prospěch České spořitelny, a.s.
Prohlášení představenstva ovládané osoby:
Představenstvo společnosti ELTODO, a.s. prohlašuje, že kromě v této zprávě
uvedených smluvních vztahů k propojeným osobám neuzavřela ovládaná osoba v roce
2013 jiné smlouvy s ovládajícími osobami. Dále prohlašuje, že ovládaná osoba
neučinila ve prospěch ovládajících osob jiné právní úkony, než jsou uvedené
v této zprávě a že nepřijala a neuskutečnila v zájmu propojených osob jiná
opatření, než jsou uvedena v této zprávě.
Představenstvo prohlašuje, že ovládané osobě nevznikla z důvodu ovládání majetková újma.
V Praze dne: 17. 3. 2014
Za představenstvo ELTODO, a.s.:
Ing. Libor Hájek
předseda představenstva
ELTODO, a.s.
68
V Ý R O Č N Í
Z P R Á V A
2 0 1 3
–
E L T O D O ,
ELTODO, a.s.
Zpráva o auditu konsolidované účetní závěrky ELTODO, a.s.
a . s .
V Ý R O Č N Í
Z P R Á V A
2 0 1 3
–
E L T O D O ,
a . s .
69
ELTODO, a.s.
V Ý R O Č N Í
Z P R Á V A
2 0 1 3
–
E L T O D O ,
a . s .
71
Konsolidovaná ROZVAHA Skupiny ELTODO za rok 2013
Rozvaha (konsolidovaná) k 31. prosinci 2013 v tisících Kč
AKTIVA CELKEM
31.12.2013
31.12.2012
2 347 539
2 359 425
668 347
717 751
8 483
4 540
Pohledávky za upsaný vlastní kapitál
B.
Stálá aktiva
B.I.
Dlouhodobý nehmotný majetek
B.II.
Dlouhodobý hmotný majetek
393 804
429 584
B.III.
Dlouhodobý finanční majetek
1 309
2 262
B.IV
Kladný konsolidační rozdíl
264 751
281 365
B.V.
Cenné papíry v ekvivalenci
C.
Oběžná aktiva
1 631 168
1 578 063
C.I.
Zásoby
310 550
268 842
C.II.
Dlouhodobé pohledávky
335 230
307 582
C.III.
Krátkodobé pohledávky
853 045
826 491
C.IV.
Krátkodobý finanční majetek
132 343
175 148
D.
Ostatní aktiva - přechodné účty aktiv
48 024
63 611
PASIVA CELKEM
2 347 539
2 359 425
A.
Vlastní kapitál
776 804
763 962
A.I.
Základní kapitál
199 232
199 232
A.II.
Kapitálové fondy
- 68 090
- 48 192
A.III.
Rezervní fond a ostatní fondy ze zisku
61 181
61 061
A.IV.
Výsledek hospodaření minulých let
479 480
379 667
A.V.
Konsolidovaný výsledek hospodaření za účetní období bez menšinových podílů (+/-)
105 001
172 194
A.V.1
Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)
105 001
172 194
A.V.2
Podíl na výsledku hospodaření v ekvivalenci (+/-)
A.VII.
Konsolidační rezervní fond
B.
Cizí zdroje
1 420 793
1 448 476
B.I.
Rezervy
67 282
139 735
B.II.
Dlouhodobé závazky
11 532
37 063
B.III.
Krátkodobé závazky
758 784
650 663
B.IV.
Bankovní úvěry a výpomoci
583 195
621 015
C.
Ostatní závazky - přechodné účty pasiv
139 555
140 854
D.
Menšinový vlastní kapitál
10 387
6 133
D.I
Menšinový základní kapitál
598
598
D.II.
Menšinové kapitálové fondy
27
7
D.III.
Menšinové fondy ze zisku včetně výsledků hospodaření minulých let
4 613
2 998
D.IV.
Menšinový výsledek hospodaření běžného účetního období
5 149
2 530
ELTODO, a.s.
A.
72
V Ý R O Č N Í
Z P R Á V A
2 0 1 3
–
E L T O D O ,
a . s .
Konsolidovaný VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Skupiny ELTODO za rok 2013
Výkaz zisku a ztráty (konsolidovaný) za období končící 31. prosincem 2013 v tisících Kč
2012
I.
Tržby za prodej zboží
60 927
31 490
A.
Náklady vynaložené na prodané zboží
57 116
27 807
*
+ Obchodní marže
3 811
3 683
II.
Výkony
2 399 900
2 387 285
B.
Výkonová spotřeba
1 519 050
1 396 107
*
+ Přidaná hodnota
884 661
994 861
C.
Osobní náklady
611 446
596 748
D.
Daně a poplatky
10 766
4 872
E.
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
84 860
79 260
- 16 614
- 13 708
5 225
204 429
Zúčtování kladného konsolidačního rozdílu
ELTODO, a.s.
2013
III.
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu
F.
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu
G.
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti
IV.
Ostatní provozní výnosy
20 593
79 136
H.
Ostatní provozní náklady
22 466
183 266
*
Provozní hospodářský výsledek
174 031
259 527
VI.
Tržby z prodeje cenných papírů a podílů
J.
Prodané cenné papíry a podíly
VII.
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančního majetku
K.
Náklady z finančního majetku
IX.
Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů
L.
Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů
M.
Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti
1 905
2 633
X.
Výnosové úroky
3 785
415
N.
Nákladové úroky
20 881
28 892
XI.
Ostatní finanční výnosy
4 182
1 787
O.
Ostatní finanční náklady
*
Výsledek hospodaření z finančních operací
Q.1.
Daň z příjmů - splatná
44 059
59 506
Q.2.
Daň z příjmů - odložená
- 5 004
- 16 620
Q.
Daň z příjmů za běžnou činnost
**
Výsledek hospodaření za běžnou činnost
XIII.
Mimořádné výnosy
R.
Mimořádné náklady
*
Mimořádný hospodářský výsledek
***
Výsledek hospodaření za účetní období bez podílu ekvivalence
3 129
156 282
- 12 833
- 15 237
88
10 007
12 682
- 24 826
- 41 917
39 055
42 886
110 150
174 724
110 150
174 724
105 001
172 194
5 149
2 530
110 150
174 724
z toho:
výsledek hospodaření běžného účetního období bez menšinových podílů
menšinový výsledek hospodaření běžného období
Podíl na hospodářském výsledku v ekvivalenci
****
Výsledek hospodaření za účetní období
V Ý R O Č N Í
Z P R Á V A
2 0 1 3
–
E L T O D O ,
a . s .
73
Příloha ke konsolidované účetní závěrce Skupiny ELTODO za rok 2013
I. Obecné údaje
I.1 Založení a charakteristika konsolidující účetní jednotky
Konsolidující účetní jednotka ELTODO EG, a.s. (dále též „mateřská společnost“) byla založena zakladatelskou listinou podle § 172 Obchodního zákoníku jediným zakladatelem, jímž je Fond národního
majetku ČR, v roce 1992.
Datum vzniku: 6. 5. 1992
Sídlo mateřské společnosti:
IČ:
Právní forma:
Základní kapitál:
Hlavní předmět podnikání:
Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4
452 74 517
akciová společnost
199 232 tis. Kč
Komplexní dodávky v rozsahu projekt, dodávka, montáž a servis elektrozařízení všech napěťových úrovní v segmentu průmyslové a závodové energetiky v průmyslových stavbách,
administrativních komplexech a obchodních multifunkčních
centrech, a to včetně integrovaných bezpečnostních varovných a informačních systémů a datových sítí.
Konsolidovaná účetní závěrka je sestavena ke dni 31. 12. 2013, účetní období 1. 1. - 31. 12. 2013.
Osoby, které se podílejí 20 a více procenty na základním kapitálu mateřské společnosti:
Jméno
NOVOENERGO a.s.
Centrum Novodvorská, a. s.
Celkem
Podíl na ZK (v %)
50
49,999
99,999
I.2 Představenstvo a dozorčí rada mateřské společnosti
Představenstvo
Jméno
Ing. Libor Hájek
Ing. Tomáš Vohryzka
místopředseda
Ing. Stanislav Stejskal
člen
Ing. Jiří Řehák
člen
předseda
člen
Karel Müller
RNDr. Libor Sadílek
Bc. Marian Vašut. MBA
člen
Zdeňka Molnárová
člen
Ing. Jaroslav Veverka
člen
Ing. Hana Pokorná
ELTODO, a.s.
Dozorčí rada
Funkce
předseda
místopředseda
74
V Ý R O Č N Í
Z P R Á V A
2 0 1 3
–
E L T O D O ,
a . s .
Za mateřskou společnost jednají:
a) všichni členové představenstva společně, nebo
b) předseda a místopředsedové samostatně, nebo
c) alespoň dva členové představenstva společně
Za mateřskou společnost podepisují tak, že k vytištěnému nebo jinak vyhotovenému obchodnímu
jménu Společnosti připojí svůj podpis:
a) všichni členové představenstva, nebo
b) předseda představenstva a místopředsedové samostatně, nebo
c) dva členové představenstva společně
Mateřská společnost má jmenovaného prokuristu, který je oprávněn ji zastupovat a za ni podpisovat
samostatně tak, že k firmě připojí dodatek označující prokuru a svůj podpis.
I.3 Změny a dodatky v obchodním rejstříku v uplynulém účetním období
V obchodním rejstříku společnosti ELTODO, a.s.:
 Konsolidující účetní jednotkou je ve sledovaném období ELTODO, a.s., která byla do
2. 12. 2013 zapsána pod názvem ELTODO EG, a.s.
 Ve sledovaném roce nebyly zaznamenány žádné změny v orgánech společnosti.
V obchodním rejstříku společnosti ELTODO-CITELUM, s.r.o.:
 Ve sledovaném roce nebyly zaznamenány žádné změny v orgánech společnosti.
V obchodním rejstříku společnosti ELTODO dopravní systémy s.r.o.:
 Ve sledovaném roce došlo ke zrušení dozorčí rady na základě rozhodnutí jediného Společníka.
V obchodním rejstříku společnosti Vegacom a.s.:
 K datu 7. 2. 2013 byl vymazán Ing. Stanislav Stejskal z funkce místopředsedy představenstva a jmenován do funkce předsedy představenstva
 K datu 7. 2. 2013 byl zapsán Tomáš Vašíček jako místopředseda představenstva
 K datu 7. 2. 2013 byl vymazán Ing. Libor Hájek z funkce člena představenstva
 K datu 7. 2. 2013 byl vymazán Ing. Jiří Řehák z funkce člena představenstva
 K datu 7. 2. 2013 byl vymazán Ing. Libor Ťupa, MBA z funkce člena představenstva
V obchodním rejstříku společnosti KH servis, a.s.:
 Ve sledovaném roce nebyly zaznamenány žádné změny v orgánech společnosti.
ELTODO, a.s.
V obchodním rejstříku společnosti KMET Handlová, a.s.:
 Ve sledovaném roce nebyly zaznamenány žádné změny v orgánech společnosti.
V obchodním rejstříku společnosti ELTODO OSVETLENIE, s.r.o.:
 Ve sledovaném roce nebyly zaznamenány žádné změny v orgánech společnosti.
V obchodním rejstříku společnosti ELTODO SK, a.s.:
 Ve sledovaném roce nebyly zaznamenány žádné změny v orgánech společnosti.
V Ý R O Č N Í
Z P R Á V A
2 0 1 3
–
E L T O D O ,
a . s .
75
II. Vymezení konsolidačního celku
II.1 Dceřiné společnosti
Společnosti, ve kterých má k rozvahovému dni mateřská společnost ELTODO, a.s., přímý či zprostředkovaný majetkový podíl:
ELTODO, a.s.
Vegacom a.s.
Telemont, a.s.
ELTODO dopravní
systémy s.r.o.
Allgemeine Immobilien
Verwaltung, s.r.o.
ELTODO Národní dům,
s.r.o.
ELTODO BULGARIA
EOOD
KH servis a.s.
ELTODO-CITELUM,
s.r.o.
Osvětlení Týnec,
k.s.
ELTODO SK, a.s.
ELTODO OSVETLENIE,
s.r.o.
ELTODO, a.s.
KMET Handlová,
a.s.
76
V Ý R O Č N Í
Mateřská
společnost
(v tis. Kč)
2 0 1 3
Podíl
ve společnosti
ELTODO, a.s.
ELTODO-CITELUM,
s.r.o.
ELTODO dopravní
systémy s.r.o.
ELTODO SK, a. s.
(Slovensko)
Vegacom a.s.
Z P R Á V A
–
E L T O D O ,
Základní
kapitál
a . s .
Datum nabytí
podílu ve
společnosti
Měna
Podíl na
základním
kapitálu v %
ELTODO Národní dům, s.r.o.
ELTODO Bulgaria s.r.o. (Bulharsko)
Vegacom a.s.
ELTODO dopravní systémy s.r.o.
ELTODO-CITELUM, s.r.o.
KH servis, a. s.
ELTODO SK, a. s. (Slovensko)
Osvětlení Týnec, k. s.
ELTODO OSVETLENIE, s.r.o. (Slovensko)
7.7.2005
13.6.2002
26.3.2008
19.4.1999
31.3.1999
24.9.2012
4.12.2012
20.12.1999
24.5.2007
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
200
129
126 860
20 000
100 000
2 000
355 710
1 851
22 030
100
100
100
100
50
80
100
99,95
50
Allgemeine Immobilien Verwaltung,
spol.s r.o.
ELTODO OSVETLENIE, s.r.o. (Slovensko)
KMET Handlová, a.s. (Slovensko)
Telemont, a.s. (Slovensko)
22.10.2001
CZK
22 700
3,93
31.5.2013
31.5.2013
1. 6.2002
CZK
CZK
CZK
22 030
910
45 517
50
75
100
II.2 Změny ve složení ovládaných a řízených osob ve skupině ELTODO během roku 2013
 Mateřská společnost ve sledovaném roce, jako jediný akcionář ELTODO SK, a.s., rozhodla
na základě notářského zápisu ze dne 30. 5. 2013 o navýšení základního kapitálu této společnosti nepeněžními vklady v této struktuře:
 75 kusů akcií společnosti KMET Handlová, a.s.
 50% obchodního podílu na společnosti ELTODO OSVETLENIE, s.r.o.
 Nemovitosti v obci Handlová
Účetní hodnota těchto nepeněžních vkladů představuje 36.141 tis. Kč.
 Na základě smlouvy o koupi části podniku uzavřené dne 26. 11. 2013 společnost Vegacom
a.s. převedla na společnost ELTODO, a.s. (kupující) soubor hmotných, osobních a nehmotných složek podnikání, jenž tvořil samostatný funkční celek a vztahoval se k vybraným
střediskům Společnosti. Smlouva nabyla účinnosti dnem 1. 12. 2013.
ELTODO, a.s.
 Společnost Ramez-M, s.r.o. se k datu 1. 8. 2013 sloučila s ELTODO OSVETLENIE, s.r.o. Právním nástupcem je ELTODO OSVETLENIE, s.r.o.
V Ý R O Č N Í
2 0 1 3
Z P R Á V A
–
E L T O D O ,
a . s .
77
II.3 Společnosti konsolidačního celku
(dále též „skupina“ nebo „ELTODO“)
100 %
Vegacom a.s.
ELTODO, a.s.
100 %
ELTODO
dopravní systémy s.r.o.
80 %
KH servis a.s.
50 %
ELTODO-CITELUM, s.r.o.
50 %
100 %
50 %
ELTODO SK, a.s.
75 %
ELTODO
OSVETLENIE, s.r.o.
KMET
Handlová, a.s.
Do konsolidačního celku nejsou zahrnuty následující společnosti:
Společnost
ELTODO Národní dům, s.r.o.
ELTODO Bulgaria EOOD
Osvětlení Týnec, k. s.
Allgemeine Immobilien Vervaltung, s.r.o.
Telemont a.s.
Důvod vynechání z konsolidace
určeno k prodeji
nevýznamný vliv
nevýznamný vliv
nevýznamný vliv
konkurs
Komentář
v roce 2009 pozastavena činnost.
vyňato z konsolidačního celku v roce 2010
Pozn.: Nevýznamný vliv - §62, odst. 2, písmeno a) vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá
ustanovení zákona o účetnictví.
ELTODO, a.s.
Mateřská společnost používá pro rok 2013 konsolidaci přímou, při níž jsou bez ohledu na skutečné
hierarchické stupně setříděny (na základě přepočtených procent podílových účastí) všechny společnosti zahrnuté do konsolidačního celku přímo do jediné hierarchické úrovně pod mateřskou společnost.
78
V Ý R O Č N Í
Z P R Á V A
2 0 1 3
–
E L T O D O ,
a . s .
Společnost
Metoda konsolidace
% účasti
Datum účetní závěrky
ELTODO, a.s.
(mateřská společnost)
100
31.12.2013
Vegacom, a.s.
plná
100
31.12.2013
ELTODO-CITELUM, s.r.o.
poměrná
50
31.12.2013
ELTODO OSVETLENIE, s.r.o.
poměrná
*)75
31.12.2013
ELTODO dopravní systémy, s.r.o.
plná
100
31.12.2013
KMET Handlová, a.s.
plná
75
31.12.2013
KH servis, a. s.
plná
80
31.12.2013
ELTODO SK, a. s.
plná
100
31.12.2013
ELTODO, a.s.
(*) Přímý podíl 50 % přes společnost ELTODO, a. s. a nepřímý podíl 25 % přes společnost ELTODO-CITELUM,
s. r. o. (0,5*50 %).
V Ý R O Č N Í
Z P R Á V A
2 0 1 3
–
E L T O D O ,
a . s .
79
III. Účetní metody a obecné účetní zásady
Účetnictví skupiny je vedeno a konsolidovaná účetní závěrka byla sestavena v souladu se zákonem
č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění, vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá
ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky,
které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví v platném znění a Českými účetními
standardy pro podnikatele v platném znění. Společnosti se sídlem mimo Českou republiku vedou své
účetnictví v souladu s platnými předpisy a zákony v příslušné zemi a pro účely konsolidované účetní
závěrky, s ohledem na princip významnosti, jsou prováděny úpravy ocenění a reklasifikace.
Účetnictví respektuje obecné účetní zásady včetně zásady o oceňování majetku historickými cenami,
zásadu o účtování ve věcné a časové souvislosti, zásadu opatrnosti a předpoklad o schopnosti účetní
jednotky pokračovat ve svých aktivitách. Významné účetní postupy používané jednotlivými společnostmi jsou popsány níže.
Údaje v této konsolidované účetní závěrce jsou uváděny v tisících korunách českých. K přepočtu cizích
měn na Kč byl použit kurz ke dni 31. 12. 2013 stanovený Českou národní bankou.
III.1 Rozsah a způsob provedení konsolidace
Konsolidace do konce roku 2010 byla prováděna po jednotlivých úrovních dílčích skupin. Postupně
byly sestaveny účetní závěrky za nižší konsolidační celky, které pak byly zahrnuty do konsolidovaných
účetních závěrek vyšších konsolidačních celků.
Od roku 2011 došlo ke změně způsobu provedení konsolidace. Mateřská společnost začala používat
konsolidaci přímou, přičemž změna způsobu provedení konsolidace neměla významný vliv na konsolidovanou rozvahu a konsolidovaný výkaz zisků a ztráty zpracovaný touto metodou.
III.2 Způsoby oceňování a odepisování
Způsoby oceňování a odpisování, které skupina používala při sestavení konsolidované účetní závěrky
za rok 2013, jsou následující:
ELTODO, a.s.
III.2.1 Nehmotný a hmotný dlouhodobý majetek
Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek je ve skupině oceňován v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení vč. cla, náklady na dopravu a další náklady s pořízením související. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku vlastní výroby zahrnuje náklady přímo spojené s jeho výrobou až do
doby jeho aktivace.
Dlouhodobý hmotný majetek s dobou použitelnosti delší než jeden rok v pořizovací ceně od 10 do
40 tis. Kč je ve sledovaném roce evidován jako dlouhodobý drobný hmotný majetek, stejně tak dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovací ceně od 10 do 60 tis. Kč je ve sledovaném roce evidován jako
dlouhodobý drobný nehmotný majetek. Dlouhodobý drobný hmotný a nehmotný majetek se odepisuje po dobu 15 měsíců od měsíce pořízení.
Doba odpisování dlouhodobého hmotného majetku vychází z jeho zatřídění do odpisových skupin
ve smyslu zákona o daních z příjmů a z odpisového plánu vydaného skupinovým interním předpisem.
Při zařazení nově pořízeného majetku do používání se účetní odpis provádí již od měsíce zařazení.
Při vyřazení majetku se v měsíci vyřazení účetní odpis již neprovádí.
Doba odpisování dlouhodobého nehmotného majetku je nastavena dle zatřídění do odpisových skupin ve smyslu zákona o daních z příjmů.
V následující tabulce jsou uvedeny metody a doby účetního odpisování ve skupině dle odpisového
plánu podle skupin majetku:
80
V Ý R O Č N Í
Z P R Á V A
Majetek
Software
Ocenitelná práva
Stavby
Stroje, přístroje a zařízení
Dopravní prostředky
Inventář a vybavení
Dlouhodobý drobný hmotný a nehmotný majetek
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku
2 0 1 3
–
Metoda
lineární
lineární
lineární
lineární
lineární
lineární
lineární
lineární
E L T O D O ,
a . s .
Doba odepisování
2–4 roky
4–8 let
30–50 let
4–19 let
4–8 let
3–15 let
15 měsíců
7 a 15 let
III.2.2 Konsolidační rozdíl
Konsolidační rozdíl je rozdíl mezi pořizovací cenou podílů konsolidovaného podniku a jejich oceněním podle podílové účasti konsolidující účetní jednotky na výši vlastního kapitálu vyjádřeného reálnou hodnotou, která vyplývá jako rozdíl reálných hodnot aktiv a reálných hodnot cizího kapitálu
ke dni akvizice nebo ke dni dalšího zvýšení účasti (dalšího pořízení cenných papírů nebo podílů). Za
den akvizice se považuje datum, od něhož začíná účinně ovládající a řídící osoba uplatňovat příslušný
vliv nad konsolidovaným podnikem.
Konsolidační rozdíl se ve skupině odepisuje 20 let rovnoměrným odpisem. Odpis konsolidačního
rozdílu se vykazuje v položce zúčtování kladného konsolidačního rozdílu nebo zúčtování záporného
konsolidačního rozdílu v konsolidovaném výkazu zisku a ztráty.
ELTODO, a.s.
III.2.3 Dlouhodobý finanční majetek
Dlouhodobý finanční majetek představuje podíly v ovládaných a řízených osobách. Z titulu kontinuity a maximální objektivizace ocenění jsou tyto podíly s rozhodujícím vlivem ve sledovaném roce
oceňovány ekvivalencí. Změny ocenění majetkových účastí k rozvahovému dni jsou zachyceny prostřednictvím Oceňovacích rozdílů z přecenění majetku a závazků ve vlastním kapitálu Společnosti.
U majetkových účastí s rozhodujícím a podstatným vlivem v cizí měně oceněných ekvivalencí nejsou
samostatně vykazovány kurzové rozdíly.
Dlouhodobým finančním majetkem se rozumí půjčky s dobou splatnosti delší než jeden rok, dále
majetkové účasti, realizovatelné cenné papíry a podíly a dlužné cenné papíry se splatností nad 1 rok
držené do splatnosti.
Cenné papíry a majetkové účasti se při nákupu oceňují pořizovací cenou. Součástí pořizovací ceny
cenného papíru a podílu jsou přímé náklady související s pořízením.
Majetkové účasti byly oceněny do roku 2009 v pořizovacích cenách snížených o opravné položky
k majetkovým účastem. Podle rozhodnutí mateřské společnosti jsou od roku 2010 majetkové účasti
společností zahrnutých i nezahrnutých do konsolidace oceněny ekvivalencí.
III.2.4 Krátkodobý finanční majetek
Krátkodobý finanční majetek představují cenné papíry k obchodování, dlužné cenné papíry se splatností do 1 roku držené ve splatnosti, vlastní akcie, vlastní dluhopisy a ostatní realizovatelné cenné
papíry. Krátkodobý finanční majetek se při nákupu ocení pořizovací cenou, jejíž součástí jsou přímé
náklady související s pořízením, např. poplatky a provize.
Pro účely závěrky je krátkodobý finanční majetek oceněn v reálné hodnotě, pokud je tuto možno
zjistit. Změny v reálné hodnotě se účtují jako finanční náklad nebo finanční výnos.
V Ý R O Č N Í
Z P R Á V A
2 0 1 3
–
E L T O D O ,
a . s .
81
III.2.5 Zásoby
Nakupované zásoby se oceňují v pořizovacích cenách, zásoby vytvořené vlastní činností se oceňují
vlastními náklady. Pořizovací cena zahrnuje především cenu pořízení a vedlejší pořizovací náklady,
např. celní poplatky, skladovací poplatky při dopravě, dopravné za dodání na určené místo.
Při oceňování vyskladněných zásob se ve skupině užívá ocenění metodou FIFO, při kterém se první
cena pro ocenění přírůstků používá jako první cena při ocenění úbytků.
Výrobky a nedokončená výroba je oceňována ve vlastních nákladech, tj. v přímých nákladech a proporcionální částí výrobních režijních nákladů.
III.2.6 Pohledávky
Pohledávky se účtují ve své jmenovité hodnotě, postoupené pohledávky v pořizovací ceně. K datu
sestavení účetní závěrky se hodnota pochybných pohledávek snižuje pomocí opravných položek
účtovaných na vrub nákladů.
III.2.7 Způsob stanovení opravných položek a rezerv
Opravné položky
Skupina tvoří opravné položky u pohledávek, zásob a v nezbytném případě u dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a dlouhodobého finančního majetku.
a) Pohledávky
Skupina stanoví opravné položky pro pochybné pohledávky diferencovaně podle vlastní analýzy
platební schopnosti svých zákazníků, a to jen v případech, kdy snížení ocenění v účetnictví není trvalého charakteru.
Zjištění výše opravných položek u pohledávek vychází z doby, jež uplynula od splatnosti příslušné
pohledávky a řídí se tímto pravidlem:
pohledávky po splatnosti nad 183 dnů
50 % opravná položka
pohledávky po splatnosti nad 365 dnů
100 % opravná položka
U vybraných pohledávek se vytvářejí opravné položky na základě individuálního posouzení.
b) Zásoby
Skupina tvoří opravné položky k materiálu a obchodnímu zboží na základě individuálního posouzení
případů, kdy ocenění použité v účetnictví je přechodně vyšší než současná tržní hodnota příslušných
zásob. Podkladem pro toto hodnocení je i analýza obrátkovosti daných zásob.
c) Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
Opravné položky jsou vytvářeny pouze v případech, kdy předpokládaná prodejní cena zjištěná při
inventarizaci je výrazně nižší, než je jeho ocenění v účetnictví po odečtení oprávek.
ELTODO, a.s.
U nedokončené výroby provádí společnost analýzu ziskovosti (ztrátovosti) jednotlivých projektů
v následujících obdobích. K projektům, u nichž je v následujících obdobích očekávána ztráta, společnost vytváří opravnou položku k nedokončené výrobě a rezervu na budoucí ztráty. Opravná položka je vytvářena v procentní výši již vynaložených nákladů k odhadovaným celkovým nákladům
na projekt.
82
V Ý R O Č N Í
Z P R Á V A
2 0 1 3
–
E L T O D O ,
a . s .
d) Dlouhodobý finanční majetek
Opravné položky jsou vytvářeny diferencovaně v případě poskytnutí dlouhodobých půjček a úvěrů
propojeným osobám, při respektování zásady opatrnosti. Opravné položky se vzhledem ke způsobu
ocenění netvoří u majetkových účastí v ovládaných a řízených osobách (viz část III.2.3).
Rezervy
Skupina tvoří rezervy na tyto tituly, jejichž výčet je možné vždy podle aktuální potřeby rozšířit:
a) Rezervy výrobní na neprovedené práce a ztrátové projekty
b) Rezervy nevýrobní na odměny managementu
c) Rezervy na pasivní právní spory
d) Ostatní rezervy na pokrytí budoucích závazků
e) Rezerva na daň z příjmů
V případě kladného daňového základu vytváří skupina na daň z příjmů rezervu vzhledem k tomu,
že okamžik sestavení účetní závěrky předchází okamžiku stanovení výše daňové povinnosti. V následujícím účetním období se rezerva rozpustí a zaúčtuje se zjištěná daňová povinnost.
III.2.8 Závazky
Závazky jsou zaúčtovány ve své jmenovité hodnotě.
III.2.9 Přijaté úvěry
Bankovní i nebankovní úvěry jsou při přijetí zaúčtovány ve své jmenovité hodnotě a k rozvahovému
dni se člení podle data splatnosti na krátkodobé a dlouhodobé.
III.2.10 Podmíněná aktiva a podmíněné závazky
Podmíněné aktivum: Vznik a právní nárok na aktivum vyplývá z minulých událostí a jeho nabytí závisí
na jedné nebo více nejistých událostech, které skupina nemůže zcela ovlivnit (např. výsledek rozhodnutí soudu). Tato aktiva nejsou vykázána v rozvaze společnosti ani skupiny.
Podmíněný závazek: Pravděpodobný závazek v důsledku činnosti skupiny, jehož existence bude potvrzena tím, zda v budoucnu dojde k jedné nebo více nejistým událostem (např. výsledek rozhodnutí
soudu). Pokud není pravděpodobné, že skupina bude nucena k úhradě tohoto závazku čerpat zdroje,
nebo nelze stanovit výši závazku, není tento závazek v účetnictví skupiny vykázán. Pokud lze odhadnout výši závazku a jeho úhrada je dostatečně pravděpodobná, jsou v účetnictví skupiny na
tento závazek tvořeny rezervy.
ELTODO, a.s.
III.2.11 Účtování nákladů a výnosů
Náklady a výnosy se zásadně účtují do období, s nímž časově a věcně souvisejí. V souladu s principem
opatrnosti skupina účtuje na vrub nákladů tvorbu rezerv a opravných položek na krytí všech rizik,
ztrát a znehodnocení, která jsou ke dni sestavení účetní závěrky známa.
III.2.12 Najatý majetek
Skupina účtuje o najatém majetku tak, že zahrnuje leasingové splátky do nákladů rovnoměrně po
dobu trvání nájmu.
V Ý R O Č N Í
Z P R Á V A
2 0 1 3
–
E L T O D O ,
a . s .
83
III.2.13 Přepočty údajů v cizích měnách na českou měnu
České společnosti ve Skupině používají pro přepočet cizích měn na českou měnu měsíční pevné
kurzy, jež stanovuje ve výši kurzů k prvnímu dni daného měsíce dle kurzovního lístku České národní
banky. V průběhu roku se účtuje o realizovaných i nerealizovaných kurzových ziscích a ztrátách. Zahraniční společnosti ve Skupině používají kurzy dle kurzových lístků svých národních bank.
Aktiva a pasiva v zahraniční měně jsou k rozvahovému dni přepočítávána podle oficiálních kurzů
národních bank a nerealizované kurzové rozdíly jsou zachyceny v hospodářském výsledku. Výjimkou
je přepočet majetkových účastí, které jsou zachyceny prostřednictvím rozvahového účtu Oceňovacích rozdílů z přecenění majetku a závazků ve vlastním kapitálu Společnosti.
Účetní závěrky zahraničních společností vstupujících do konsolidace jsou přepočteny na Kč kurzem
ČNB vyhlašovaným k rozvahovému dni.
Kurzové rozdíly z přepočtu čistých aktiv a pasiv zahraničních společností při konsolidaci jsou vykázány v konsolidovaném vlastním kapitálu – kapitálové fondy.
III.2.14 Deriváty
K datu účetní závěrky jsou případné deriváty účtovány v reálné hodnotě. Změny v reálné hodnotě
jsou účtovány jako náklad či výnos z derivátových operací.
III.2.15 Daň z příjmů a odložená daň
Daň z příjmů za dané období se skládá ze splatné daně a ze změny stavu v odložené dani. Splatná
daň zahrnuje odhad daně vypočtený z daňového základu s použitím daňové sazby platné v běžném
roce a veškeré doměrky a vratky za minulá období.
Odložená daň vychází z veškerých přechodných rozdílů mezi účetní a daňovou hodnotou aktiv
a pasív s použitím očekávané daňové sazby platné pro období, ve kterém budou tyto dočasné rozdíly
vypořádány.
O odložené daňové pohledávce se účtuje pouze tehdy, je-li pravděpodobné, že bude v následujících
účetních obdobích uplatněna.
III.2.16 Srovnatelnost údajů
V konsolidované rozvaze a výkazu zisků a ztrát nebyly zaznamenány žádné změny, které by způsobily
narušení meziroční srovnatelnosti údajů v nich uváděných.
ELTODO, a.s.
84
V Ý R O Č N Í
Z P R Á V A
2 0 1 3
–
E L T O D O ,
a . s .
IV. Doplňující údaje ke konsolidované rozvaze
IV.1 Změny v konsolidačním celku
K rozvahovému dni jsou v konsolidačním celku zahrnuty stejné společnosti, jako v roce předchozím.
IV.2 Nehmotný a hmotný dlouhodobý majetek
a) Dlouhodobý nehmotný majetek
2013 (v tis. Kč)
Software Ocenitelná práva Ostatní DDNM Zřizovací výdaje Nedokončený DNM Celkem
Pořizovací cena
Stav k 1.1.2013
46 461
6 682
15 038
68 181
Přírůstky
14 547
3 717
78
7 603 25 945
Přírůstky - akvizice
Úbytky
-17 917
-5 950
-37
-3 795 -27 699
Přeúčtování
Kurzový rozdíl
370
439
809
Stav 31.12.2013
43 461
6 682
13 244
41
3 808 67 236
Oprávky
Stav k 1.1.2013
-42 767
-6 678
-14 196
0
0 -63 641
Odpisy
-7 916
-4
-1 891
-9 811
Oprávky z titulu akvizice
Přeúčtování
21
21
Oprávky vztahující se k úbytkům
10 932
4 405
15 337
Kurzový rozdíl
-369
-290
-659
Stav k 31.12.2013
-40 099
-6 682
-11 972
-58 753
Zůstatková hodnota
Zůstatková hodnota k 1. 1. 2013
3 694
4
842
0
0 4 540
Zůstatková hodnota k 31. 12. 2013
3 362
0
1 272
41
3 808 8 483
ELTODO, a.s.
Pozn.: DDNM = dlouhodobý drobný nehmotný majetek
DNM = dlouhodobý nehmotný majetek
2012 (v tis. Kč)
Software Ocenitelná práva Ostatní DDNM Zřizovací výdaje Nedokončený DNM
Pořizovací cena
Stav k 1.1.2012
44 760
6 682
16 411
Přírůstky
2 644
790
Přírůstky - akvizice
147
Úbytky
-984
-2 071
Přeúčtování
Kurzový rozdíl
-106
-91
Stav 31.12.2012
46 461
6 682
15 039
0
0
Oprávky
Stav k 1.1.2012
-42 350
-6 653
-14 750
Odpisy
-1 360
-25
-1 633
Oprávky z titulu akvizice
-147
Oprávky vztahující se k úbytkům
984
2 121
Kurzový rozdíl
106
65
Stav k 31.12.2012
-42 767
-6 678
-14 196
0
0
Zůstatková hodnota
Zůstatková hodnota k 1. 1. 2012
2 410
29
1 661
0
0
Zůstatková hodnota k 31. 12. 2012
3 694
4
842
0
0
Pozn.: DDNM = dlouhodobý drobný nehmotný majetek
DNM = dlouhodobý nehmotný majetek
Celkem
67 853
3 433
147
-3 055
-197
68 181
-63 753
-3 017
-147
3 105
171
-63 641
4 100
4 540
V Ý R O Č N Í
Z P R Á V A
2 0 1 3
–
E L T O D O ,
a . s .
85
b) Dlouhodobý hmotný majetek
2013 (v tis. Kč)
Pořizovací cena
Stav k 1.1.2013
Přírůstky
Přírůstky - akvizice
Přeúčtování
Úbytky (-)
Kurzový rozdíl
Stav k 31.12.2013
Oprávky
Zůstatek k 1. 1. 2013
Odpisy
Oprávky z titulu akvizic
Přeúčtování
Oprávky vztahující se k úbytkům (+)
Kurzový rozdíl
Zůstatek k 31. 12. 2013
Zůstatková hodnota
Zůstat. hod. k 1.1.2013
Zůstat. hod. k 31. 12. 2013
Budovy Pozemky Dopravní Inventář, Umělecká Nedok. Oceňovací
Celkem
prostředky vybavení a
díla
DHM rozdíl k nabya stroje ostatní DHM
tému majetku
635 661
13 769
-11 516
10 450
648 364
19 523
134
352 052
53 052
84 190
27 798
19 657
-69 832
18 872
354 144
-10 028
1 410
103 370
-381 130
-40 306
0
-234 705
-46 297
-69 371
-10 612
4 327
-5 523
-422 632
0
0
0
44 638
-11 829
-248 193
254 531
225 732
19 523
19 657
117 347
105 951
1 638
2 353
34 131
118 402 1 213 819
128 884
-144 -34 854
20
1 494 1 650
-78 847 -205 221
30 752
39 555 1 168 234
0
0
5 763
-1 219
-75 439
0
0
14 819
27 931
1 638
1 494
2 353
1 650
-99 029 -784 235
-7 984 -105 199
0
0
78 847 133 575
-18 571
0 -774 430
19 373
11 389
429 584
393 804
Pozn.: DDHM = dlouhodobý drobný nehmotný majetek
DHM = dlouhodobý nehmotný majetek
2012 (v tis. Kč)
817 168
2 438
1 245
-182 173
-3 017
635 661
-400 530
-38 656
31 724
648
-12 849
19 523
0
364 128
9 839
8 220
-14 240
-10 447
-5 449
352 052
66 449
9 821
-49 437
-11 257
56 656
1 399
-381 130
0
-236 938
-19 001
-5 200
14 233
9 089
3 113
-234 705
416 638
254 531
31 724
19 523
127 190
117 347
Pozn.: DDHM = dlouhodobý drobný nehmotný majetek
DHM = dlouhodobý nehmotný majetek
14 240
-6 311
-9
84 190
1 703
1 399
2 203
-1 245
-65
1 638
-4
2 353
0
0
-14 233
5 548
8
-69 371
0
0
17 012
14 820
1 703
1 638
1 399
2 353
118 401 1 400 972
24 949
8 220
0
-211 845
-8 478
118 401 1 213 819
-91 047 -777 952
-7 983 -76 896
-5 200
0
71 293
4 521
-99 030 -784 235
27 354
19 372
623 020
429 584
ELTODO, a.s.
Pořizovací cena
Stav k 1.1.2012
Přírůstky
Přírůstky - akvizice
Přeúčtování
Úbytky (-)
Kurzový rozdíl
Stav k 31.12.2012
Oprávky
Zůstatek k 1. 1. 2012
Odpisy
Oprávky z titulu akvizic
Přeúčtování
Oprávky vztahující se k úbytkům (+)
Kurzový rozdíl
Zůstatek k 31. 12. 2012
Zůstatková hodnota
Zůstat. hod. k 1.1.2012
Zůstat. hod. k 31. 12. 2012
Budovy Pozemky Dopravní Inventář, Umělecká Nedok. Oceňovací
Celkem
prostředky vybavení a
díla
DHM rozdíl k nabya stroje ostatní DHM
tému majetku
86
V Ý R O Č N Í
Z P R Á V A
2 0 1 3
–
E L T O D O ,
a . s .
c) Drobný hmotný a nehmotný majetek v používání, neuvedený v rozvaze
(v tis. Kč)
Drobný hmotný majetek
Drobný nehmotný majetek
CELKEM
31.12.2013
43 066
958
44 024
31.12.2012
41 680
7 627
49 307
d) Nájem majetku
Finanční pronájem
2013 (v tis. Kč)
Součet splátek nájmu za celou dobu předpokládaného pronájmu
Skutečně uhrazené splátky k 31. 12. 2013
Budoucí platby
splatné do jednoho roku
splatné do 5 let
splatné v následujících letech
2012 (v tis. Kč)
Součet splátek nájmu za celou dobu předpokládaného pronájmu
Skutečně uhrazené splátky k 31. 12. 2012
Budoucí platby
splatné do jednoho roku
splatné do 5 let
splatné v následujících letech
Stroje
3 748
3 748
0
0
0
0
Stroje
3 436
2 606
829
234
595
0
Inventář
Dopravní
a vybavení prostředky
5 272
6 916
5 272
1 310
0
5 606
0
1 405
0
4 201
0
0
Celkem
Inventář
Dopravní
a vybavení prostředky
5 272
0
4 859
0
413
0
413
0
0
0
0
0
Celkem
15 936
10 330
5 606
1 405
4 201
0
8 708
7 465
1 242
647
595
0
Operativní pronájem
(v tis. Kč)
Vozidla
Zařízení IP Telegonie
Reprografická technika
CELKEM
31.12.2013
45 145
0
539
45 684
31.12.2012
55 227
287
0
55 514
ELTODO, a.s.
IV.3 Podíly v ovládaných a řízených osobách a ocenění ekvivalencí
a) Společnosti nezahrnuté do konsolidačního celku
Tato tabulka obsahuje pouze ten dlouhodobý finanční majetek spojený se společnostmi, které nejsou součástí konsolidačního celku.
VH
Ocenění
VK ke
Historické
Podíl
Mateřská
Společnost
k 31.12.2013
v % pořizovací ceny 31.12.2013 ekvivalencí 2013
společnost
2013 (v tis. Kč)
nezjištěno
0
0
159
100
ELTODO, a.s.
ELTODO Bulgaria
-466
0
750
20 200
100
ELTODO , a.s.
ELTODO Národní dům
0
2 606
2 608
925
ELTODO CITELUM 99,95
Osvětlení Týnec
0 Fúze s mateř. společností
0
0
0
Ramez-M (Slovensko) ELTODO OSVETLENIE
nezjištěno
0
0
20 048
100
Vegacom
Telemont (Slovensko)
2 606
3 358
41 332
-CELKEM
V Ý R O Č N Í
Společnost
2012 (v tis. Kč)
ELTODO Bulgaria
ELTODO Národní dům
Osvětlení Týnec
Ramez-M (Slovensko)
Telemont (Slovensko)
CELKEM
Z P R Á V A
Mateřská
společnost
ELTODO EG
ELTODO EG
ELTODOCITELUM
ELTODO OSVETLENIE
Vegacom
Podíl
v%
100
100
99,95
100
100
--
2 0 1 3
–
E L T O D O ,
a . s .
87
VH k
Ocenění
VK ke
Historické poři31.12.2012 ekvivalencí 2012 31.12.2012
zovací ceny
nezjištěno
0
0
159
-204
0
1 216
20 200
480
2 608
2 608
925
nezjištěno
1 267
0
2 028
nezjištěno
0
0
20 048
3 875
3 824
43 366
b) Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly
Společnost ELTODO, a.s. od roku 2002 eviduje 10 ks akcií společnosti ČEZ, a.s. v celkové výši 7 tis. Kč.
Změna reálné hodnoty se účtuje rozvahově v návaznosti na kurzovní lístek Burzy cenných papírů
Praha k rozvahovému dni.
IV.4 Cenné papíry v ekvivalenci
V roce 2013 nebyla žádná společnost zahrnutá do konsolidačního celku konsolidována metodou
ekvivalence.
IV.5 Konsolidační rozdíl
ELTODO
ELTODO
Vegacom EDS
KMET KMET KH servis Celkem
OSVETLENIE OSVETLENIE
25%
50%
100% 100%
60%
15%
80%
-2007
2007
2008
2010
2010
2012
2012
-5 228
24 246 269 920 188 509 6 592 3 300
89 100 586 895
990
1 980 191 426 44 725
183
561
13 421 253 286
4 238
22 266
78 494 143 784 6 409 2 739
75 679 333 609
1484
7 793
23 549 29 816
1281
205
4730
68 858
2754
14 473
54 945 113 968
5128
2534
70949 264 751
20
20
20
20
20
20
20
-212
1 113
3 925 7 123
320
137
3784
16 614
Konsolidační rozdíl z pořízení
2012 (v tis. Kč)
Podíl
Rok akvizice
Pořizovací cena akvizice
Akviziční vlastní kapitál
Konsolidační rozdíl
Oprávky konsolidačního rozdílu
Zůstatková cena KR
Počet let odepisování
Odpis roční
ELTODO
ELTODO
Vegacom EDS
KMET KMET KH servis Celkem
OSVETLENIE OSVETLENIE
25%
50%
100% 100%
60%
15%
80%
-2007
2007
2008
2010
2010
2012
2012
-5 228
24 246 269 920 188 509 6 592 3 300
89 100 586 895
990
1 980 191 426 44 725
183
561
13 421 253 286
4 238
22 266
78 494 143 784 6 409 2 739
75 679 333 609
1 272
6 680
19 624 22 693
961
68
946
52 244
2 966
15 586
58 870 121 091 5 448 2 671
74 733 281 365
20
20
20
20
20
20
20
-212
1 113
3 925 7 123
320
68
946
13 708
ELTODO, a.s.
Konsolidační rozdíl z pořízení
2013 (v tis. Kč)
Podíl
Rok akvizice
Pořizovací cena akvizice
Akviziční vlastní kapitál
Konsolidační rozdíl
Oprávky konsolidačního rozdílu
Zůstatková cena KR
Počet let odepisování
Odpis roční
88
V Ý R O Č N Í
Z P R Á V A
2 0 1 3
–
E L T O D O ,
a . s .
IV.6 Krátkodobý finanční majetek
(v tis. Kč)
Peníze
Účty v bankách
Termínované vklady
Ostatní
Konečný stav
31. 12. 2013
2 284
127 066
2 894
99
132 343
31. 12. 2012
2 014
173 044
31. 12. 2013
126 423
173 682
19 850
0
5 130
-14 535
310 550
31. 12. 2012
89 476
163 411
27 781
91
175 148
IV.7 Zásoby
ELTODO, a.s.
(v tis. Kč)
Materiál na skladě
Nedokončená výroba
Výrobky
Zboží
Zálohy
Opravné položky (-)
Celkem
29
-11 855
268 842
V Ý R O Č N Í
Z P R Á V A
2 0 1 3
–
E L T O D O ,
a . s .
89
IV.8 Pohledávky a ostatní aktiva
Pohledávky se člení dle data splatnosti na krátkodobé (do jednoho roku) a dlouhodobé (nad jeden
rok).
2013 (v tis. Kč)
Krátkodobé pohledávky
Pohledávky z obchodního styku
Zálohy
Pohledávky vůči státu
Dohadné položky aktivní
Ostatní
Jiné
Ostatní aktiva – přechodné účty aktiv
Dlouhodobé pohledávky
Pohledávky z obchodního styku
Zálohy
Ostatní
Celkem
Externí
2012 (v tis. Kč)
Krátkodobé pohledávky
Pohledávky z obchodního styku
Zálohy
Pohledávky vůči státu
Dohadné položky aktivní
Ostatní
Jiné
Ostatní aktiva – přechodné účty aktiv
Dlouhodobé pohledávky
Pohledávky z obchodního styku
Zálohy
Ostatní
Celkem
Externí
853 045
716 977
23 962
33 988
2 629
39 641
35 848
48 024
335 230
215 057
0
120 173
1 236 299
154 397
1 197 684
39 432
25 142
3 881
3 881
93 644
Vnitroskupinové
202 733
169 017
33 716
8 037
8 037
210 770
Celkem
942 808
742 166
23 962
33 988
2 629
79 073
60 990
48 024
339 111
218 938
0
120 173
1 329 943
Celkem
1 029 224
881 298
8 406
16 530
3 589
46 165
73 237
63 611
315 619
161 222
0
154 398
1 408 454
31. 12. 2013
792 601
31. 12. 2012
774 546
240 105
86 275
153 830
205 269
85 916
119 353
ELTODO, a.s.
Krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů (v tis. Kč)
Krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů brutto celkem
z toho:
pohledávky po lhůtě splatnosti
z toho: do 60 dní
nad 60 dní
826 491
712 281
8 406
16 530
3 589
46 165
39 521
63 611
307 582
153 185
Vnitroskupinové
89 763
25 189
90
V Ý R O Č N Í
Z P R Á V A
2 0 1 3
–
E L T O D O ,
a . s .
ELTODO, a.s.
IV.9 Vývoj vlastního kapitálu
2013
(v tis. Kč)
Základní kapitál
Kapitálové fondy
Fondy ze zisku
Výsledek hospodaření minulých let
Výsledek hospodaření běžného účetního období
Podíl na výsledku hospodaření v ekvivalenci
Konsolidační rezervní fond
Vlastní kapitál
Menšinový vlastní kapitál
Konečný stav
Přírůstky Úbytky (-)
k 31. 12. 2012
199 232
-48 192
927
0
61 061
0
-18
379 667
17
0
172 194
105 001
-93 087
0
0
0
0
0
0
763 962
105 945
-93 105
6 133
5 150
-896
Převody
2012
(v tis. Kč)
Základní kapitál
Kapitálové fondy
Fondy ze zisku
Výsledek hospodaření minulých let
Výsledek hospodaření běžného účetního období
Podíl na výsledku hospodaření v ekvivalenci
Konsolidační rezervní fond
Vlastní kapitál
Menšinový vlastní kapitál
Konečný stav
Přírůstky Úbytky (-)
k 31. 12. 2011
199 232
-40 658
80
-7 614
61 172
112
-223
404 282
-56 014
58 469
172 194
-27 070
Převody
682 497
1 902
172 386
5 885
-90 921
-1 654
-20 825
138
99 796
-79 107
0
0
2
0
Konečný stav
k 31. 12. 2013
199 232
-68 090
61 181
479 480
105 001
0
0
776 804
10 387
Konečný stav
k 31. 12. 2012
199 232
-48 192
61 061
31 399
379 667
-31 399
172 194
0
0
0
763 962
6 133
V Ý R O Č N Í
Z P R Á V A
2 0 1 3
–
E L T O D O ,
a . s .
91
IV.10 Závazky a ostatní pasiva
Závazky se člení dle splatnosti na krátkodobé (do jednoho roku) a dlouhodobé (nad jeden rok).
2013 (v tis. Kč)
Krátkodobé
Zbytková doba splatnosti do jednoho roku
Závazky z obchodního styku
Zálohy
Závazky vůči státu
Závazky vůči zaměstnancům
Závazky ze sociálního a zdravotního pojištění
Dohadné položky pasivní
Jiné
Ostatní pasiva-přechodné účty pasiv
Dlouhodobé
Závazky se zbytkovou splatností delší než jeden rok
Závazky z obchodního styku
Ostatní
Celkem stav k 31. 12. 2013
Externí
2012 (v tis. Kč)
Krátkodobé
Zbytková doba splatnosti do jednoho roku
Závazky z obchodního styku
Zálohy
Závazky vůči státu
Závazky vůči zaměstnancům
Závazky ze sociálního a zdravotního pojištění
Dohadné položky pasivní
Jiné
Ostatní pasiva-přechodné účty pasiv
Dlouhodobé
Závazky se zbytkovou splatností delší než jeden rok
Závazky z obchodního styku
Ostatní
Celkem stav k 31. 12. 2012
Externí
758 784
394 795
240 889
16 474
28 790
15 423
30 473
31 940
139 555
89 764
25 189
11 532
9 895
1 637
909 871
90 528
3 881
86 647
180 292
64 575
Vnitroskupinové
650 663
376 192
186 628
15 096
29 636
15 866
10 370
16 875
140 854
202 734
169 017
37 063
8 511
28 552
828 580
8 037
8 037
33 716
0
210 771
Celkem
848 548
419 984
240 889
16 474
28 790
15 423
30 473
96 515
139 555
102 060
13 776
88 284
1 090 163
Celkem
853 397
545 209
186 628
15 096
29 636
15 866
10 370
50 591
140 854
45 099
16 548
28 552
1 039 351
31. 12. 2013
394 795
31. 12. 2012
376 193
101 506
85 873
15 633
92 981
88 316
4 666
ELTODO, a.s.
Krátkodobé závazky z obchodních vztahů (v tis. Kč)
Krátkodobé závazky z obchodních vztahů brutto celkem
z toho:
závazky po lhůtě splatnosti
z toho: do 60 dní
nad 60 dní
Vnitroskupinové
92
V Ý R O Č N Í
Z P R Á V A
2 0 1 3
–
E L T O D O ,
a . s .
IV.11 Půjčky ve skupině
2013 – Věřitel (v tis. Kč)
ELTODO, a.s.
ELTODO, a.s.
Celkem
Dlužník
Zůstatek 1. 1. 2013 Přírůstky/ úbytky Zůstatek 31. 12. 2013
Vegacom a.s.
19 000
4 000
23 000
Vegacom a.s. - refinancování
112 410
- 9 332
103 078
131 410
-5 332
126 078
K půjčce ke společnosti Vegacom a. s. je vytvořena opravná položka ve výši 25 100 tis. Kč.
2012 – Věřitel (v tis. Kč)
ELTODO, a.s.
ELTODO, a.s.
ELTODO dopravní systémy s.r.o.
Celkem
Dlužník
Zůstatek 1. 1. 2012 Přírůstky/ úbytky Zůstatek 31. 12. 2012
Vegacom a.s.
23 500
-4 500
19 000
Vegacom a.s. - refinancování
106 235
6 175
112 410
ELTODO, a.s.
32 173
-32 173
0
161 908
-30 498
131 410
K půjčce ke společnosti Vegacom a. s. je vytvořena opravná položka ve výši 26 697 tis. Kč.
IV.12 Bankovní úvěry a finanční výpomoci
Bankovní úvěry v dělení na krátkodobé (splatnost do 1 roku) a dlouhodobé (splatnost nad 1 rok):
2013 – Typ úvěru (v tis. Kč)
Krátkodobé
(spl. do 1 roku)
Banka
EAS - KB
VGC - Česká spořitelna a.s., Praha
VGC - Unicredit Leasing CZ, a.s. Praha
ECT - UniCredit Bank
ECT - ČSOB
EDS - KB
KMT - VUB a.s. Bratislava
Celkem krátkodobé úvěry
Dlouhodobé
(spl. nad 1 rok)
ELTODO, a.s.
Celkem dlouhodobé úvěry
Úvěry celkem
EAS - KB
VGC - Unicredit Leasing CZ, a.s. Praha
ECT - UniCredit Bank
ECT - ČSOB
EOS - Prima banka Slovensko, a.s.
EDS - KB
KMT - VUB a.s. Bratislava
Rámec
550 000
60 000
20 496
0
0
0
0
630 496
159 000
0
20 000
46 000
83 433
0
0
308 433
938 929
Zůstatek k 31. 12. 2013
249 811
45 768
5 628
2 637
4 279
16 889
16 669
341 680
64 895
486
0
27 101
15 021
50 667
83 344
241 515
583 195
V Ý R O Č N Í
2012 – Typ úvěru (v tis. Kč)
Krátkodobé
(spl. do 1 roku)
Z P R Á V A
2 0 1 3
–
Banka
EEG - ČSOB
EEG - KB
EEG - Commerzbank AG
VGC - Česká spořitelna a.s., Praha
VGC - Unicredit Leasing CZ, a.s. Praha
ECT - UniCredit Bank
ECT - ČSOB
EDS - KB
KMT - VUB a.s. Bratislava
Celkem krátkodobé úvěry
Dlouhodobé
(spl. nad 1 rok)
EEG - UCB
VGC - Unicredit Leasing CZ, a.s. Praha
ECT - UniCredit Bank
ECT - ČSOB
EOS - Prima banka Slovensko, a.s.
EDS - HSBC Bank plc
KMT - VUB a.s. Bratislava
Celkem dlouhodobé úvěry
Úvěry celkem
E L T O D O ,
Rámec
200 000
200 000
150 000
90 000
20 496
2 637
4 279
16 889
0
684 301
99 000
0
17 364
41 721
79 486
67 556
0
305 126
989 427
a . s .
93
Zůstatek k 31. 12. 2012
94 200
141 691
9 426
43 493
5 256
2 673
4 279
16 889
15 280
333 151
67 737
6 114
2 637
31 380
20 761
67 556
91 680
287 865
621 015
IV.13 Odložená daň
Výpočet odložené daně ke dni 31. 12. 2013:
2013 – Kalkulace odložené daně (v tis. Kč)
Účetní hodnota Daňová hodnota
Rozdíl
%
Daň
31. 12. 2013:
Dlouhodobý majetek
452 053
509 763
57 710 19
11 001
Zásoby
144 582
149 154
4 572 19
869
Nedokončená výroba
160 045
170 006
9 961 19
1 893
Rezervy
-52 444
0
52 444 19
9 964
Pohledávky
1 162 887
1 188 839
25 952 19
4 944
Závazky
19
0
Neuplatněná daňová ztráta min. let
-40 844
0
40 844 19
7 760
Celkem odložená daňová pohledávka k 31. 12. 2013
1 826 279
2 017 762
191 483
36 431
Odložená daňová pohledávka ve výši 36 431 tis. Kč je součástí rozvahové položky C.II. Dlouhodobé pohledávky.
Rozdíl
-50 457
8 148
3 707
115 639
32 988
43
56 307
166 375
%
19
19
19
19
19
19
19
Daň
-9 550
1 548
704
21 971
6 281
8
10 698
31 661
Odložená daňová pohledávka ve výši 31 661 tis. Kč je součástí rozvahové položky C.II. Dlouhodobé pohledávky.
ELTODO, a.s.
2012 – Kalkulace odložené daně (v tis. Kč)
Účetní hodnota Daňová hodnota
31. 12. 2012:
Dlouhodobý majetek
483 518
433 061
Zásoby
177 581
185 728
Nedokončená výroba
83 428
87 135
Rezervy
-115 639
Pohledávky
1 310 109
1 343 097
Závazky
-2 282
-2 239
Neuplatněná daňová ztráta min. let
-56 307
Celkem odložená daňová pohledávka k 31. 12. 2012
1 880 407
2 046 782
94
V Ý R O Č N Í
Z P R Á V A
2 0 1 3
–
E L T O D O ,
a . s .
IV.14 Pohledávky a závazky neuvedené v rozvaze
ELTODO. a.s.
a) Směnečné závazky
Věřitel (v tis. Kč)
Příslušná komerční banka
Typ
směnky
vlastní
blankosměnka
Zajištěný
právní vztah
rámcová smlouva o poskytování finančních služeb, smlouva o úvěru
b) Směnečné rukojemství (aval)
Aval směnky
Věřitel
Předmět
za společnost
směnečného
(v tis. Kč)
rukojemství
ELTODO-CITELUM, s.r.o
Vegacom a.s.
Směnečný
závazek do výše
859 000
Směnečné Zůstatek
Datum
rukojemství závazku k vystavení
za závazek 31.12.2013 směnky
do výše
termínovaný úvěr
UniCredit Bank Czech na
projekt VO Ústí
Republic, a.s.
nad Labem
úvěrová
linka
Česká spořitelna, a.s.
(provozní úvěr)
CELKEM
Zůstatek
závazku 2013
314 706
Předpokládané
směnečné
rukojemství do:
40 000
5 273
28.3.2006
30.11.2014
60 000
45 768
20.5.2008
doba neurčitá
100 000
51 041
c) Ručitelský závazek úvěrové povahy
Ručení za společnost
Ručení ve prospěch
Předmět ručení Měna
Ručení za
Zůstatek Předpoklad
(v tis. Kč/EU)
závazek do výše závazku 2013 ručení do:
úvěr na projekt
ELTODO-CITELUM, s.r.o. ČSOB
Kč
92 000
62 760
31.5.2021
VO Liberec
UniCredit Bank
úvěr na projekt VO
ELTODO-CITELUM, s.r.o.
Kč
40 000
5 273 30.11.2014
Czech Republic, a.s.
Ústní nad Labem
akviziční úvěr KB (fiELTODO dopravní systémy Komerční banka, a.s.
Kč
84 444
67 556 31.12.2017
nancování 51 % EDS)
rámcová smlouva o poELTODO dopravní systémy Komerční banka, a.s.
Kč
60 000
25 719
30.9.2028
skytování fin. služeb
Vegacom
UniCredit Leasing
dlouhodobý úvěr
Kč
20 496
6 114
Vegacom
Česká spořitelna, a.s.
provozní úvěr
Kč
60 000
45 768
Kč
356 940
213 189
EUR
7 967
3 646
30.10.2019
EUR
3 253
578
28.12.2015
EUR
266
48
27.7.2015
EUR
242
44
10.8.2015
EUR
249
48
14.12.2015
EUR
46
12
15.3.2016
EUR
12 023
4 377
CELKEM
přefinancování úvěru
Všeobecná úverová
Handlová u Komerční
banka, a.s. (Slovensko)
banky, a.s.
Prima banka
úvěr na projekt
Slovensko, a.s.
VO Košice
úvěr na projekt
VO Vysoké Tatry
úvěr na projekt
ELTODO OSVETLENIE, s.r.o.
VO Velký Krtíš
Prima banka
Slovensko, a.s.
úvěr na projekt
VO Dubnica nad Váhom
úvěr na projekt
VO Nová Bystrica
ELTODO, a.s.
KMET Handlová, a.s.
CELKEM
30.1.2015
V Ý R O Č N Í
Z P R Á V A
2 0 1 3
–
E L T O D O ,
a . s .
95
d) Ručitelský závazek neúvěrové povahy
Společnost ELTODO, a.s. uzavřela s Městem Karlovy Vary dohodu o ručení ze dne 7. 12. 2009, v níž se ELTODO, a.s. zavazuje uhradit všechny případné řádně neuhrazené závazky za svoji dceřinou společnost ELTODO Národní dům, s.r.o. Ke dni zpracování přílohy k účetní závěrce žádné takové závazky nebyly známy.
Společnost ELTODO, a.s. uzavřela se společností ČSOB Leasing, a.s. (věřitel) dne 11. 1. 2011 záruční
listinu k zajištění všech závazků z Rámcové smlouvy o operativním nájmu se službami
č. 1010/FSL/139. ELTODO, a.s. se zavazuje, že věřitele uspokojí, jestliže společnost Vegacom a.s. (dlužník) nesplní svůj závazek zaplatit věřiteli některou z pohledávek vzniklých na základě výše uvedené
smlouvy. Ke dni zpracování přílohy k účetní závěrce žádné takové závazky nebyly známy.
Společnost ELTODO, a.s. (ručitel) uzavřela dne 14. 12. 2009 ručitelské prohlášení se společností LeasePlan Česká republika, s.r.o. (pronajímatel). Ručitel se zavazuje k zajištění závazků za dceřinou společnost Vegacom a.s. (dlužník) vyplývajících z Přistoupení ke smlouvě č. 103125 ze dne 14. 12. 2009
(tj. k Rámcové smlouvě o operativním leasingu č. 101933). Ke dni zpracování přílohy k účetní závěrce
žádné takové závazky nebyly známy.
K rozvahovému dni byly ze záručních linek společnosti ELTODO, a.s. čerpány bankovní záruky v celkové výši 133 157 tis. Kč z toho 1 417 tis. Kč u Commerzbank AG, 39 382 tis. Kč u Komerční banky a.s.
a 92 359 tis. Kč u Československé obchodní banky a.s. Částka 27 687 tis. Kč představuje záruky za závazky společnosti Vegacom a.s., 4 000 tis. Kč záruky za závazky společnosti ELTODO OSVETLENIE,
s.r.o., 8 228 tis. Kč záruky za závazky společnosti ELTODO SK, a.s. a 5 000 tis. Kč záruky za závazky společnosti ELTODO-CITELUM, s.r.o.
e) Pohledávky ELTODO, a.s. jištěné směnkou
Společnost mimoúčetně eviduje pohledávky jištěné směnkou vůči třem právnickým osobám. Celková výše směnečných pohledávek je 10 075 tis. Kč (2012 – 10 075 tis. Kč).
f) Majetek zatížený zástavním právem
Společnost vlastní majetek zatížený zástavním právem. Předmětem zástavy jsou nemovitosti, pohledávky z obchodního styku, budoucí pohledávky z obchodního styku (kontrakty), podíly či akcie
vybraných dceřiných společností v celkové výši zástavy do 1 188 tis. Kč a 7 tis. EUR. Zástavní právo
je se zástavním věřitelem řešeno zástavní smlouvou.
g) Věcná břemena k 31. 12. 2013 na základě smluv o věcném břemeni
Oprávněný z věcného břemene Objekty Společnosti se zřízeným právem oprávněného z věcného břemene
Stavba Lhotka 1061
areál Novodvorská, průchod a průjezd pro administrativní budovu C
Stavba Lhotka 1010 č. e 312
areál Novodvorská, průchod a průjezd pro administrativní budovu B a H
PREdistribuce, a.s.
ELTODO, a.s.
areál Novodvorská, přístup k zařízení
areál Novodvorská, umístění podzemního vedení komunikační sítě, přístup a příjezd na nemovitost
SITEL, spol. s.r.o.
za účelem zajišťování provozu a údržby, rekonstrukce a odstranění podzemního vedení
komunikační sítě
areál Novodvorská, umístění podzemního vedení komunikační sítě, přístup a příjezd na nemovitost
T-Systems Czech Republic a.s.
za účelem zajišťování provozu a údržby, rekonstrukce a odstranění podzemního vedení
komunikační sítě
areál Novodvorská, umístění podzemního vedení komunikační sítě, přístup a příjezd na nemovitost
Telefónica O2 Czech Republic a.s. za účelem zajišťování provozu a údržby, rekonstrukce a odstranění podzemního vedení
komunikační sítě
Společnost nevykazuje žádná další podmíněná aktiva a pasiva, která by nebyla vykázána v rozvaze
či zmíněna v jiných částech této přílohy.
96
V Ý R O Č N Í
Z P R Á V A
2 0 1 3
–
E L T O D O ,
a . s .
ELTODO dopravní systémy
a) Bankovní záruky
Společnost má bankovní záruky Komerční banky, které jsou platné do níže uvedených termínů.
Beneficient (v tis. Kč)
Záruka číslo
Záruka platná od
Záruka platná do
Technická správa komunikací hlavního města Prahy
1301229029
25.2.2013
25.2.2014
15 000
Technická správa komunikací hlavního města Prahy
1302968029
23.4.2013
17.4.2014
10 000
Statutární město Brno
1302940029
23.4.2013
11.1.2014
499
Skanska a.s.
1302970029
23.4.2013
10.1.2016
100
Moravostav Brno a.s.
1307273029
29.8.2013
7.6.2018
119
CELKEM
Částka
25 718
ELTODO-CITELUM
a) Směnečné závazky
Věřitel (v tis. Kč)
Typ směnky
Zajištěný právní vztah
Směnečný
Zůstatek
Datum vystazávazek do výše závazku 2013 vení směnky
Unicredit Bank, a.s. vlastní blankosměnka Úvěr obnova VO Ústí nad Labem
5 273
5 273
CELKEM
5 273
5 273
26.3.2006
ČSOB, a. s. poskytla Společnosti bankovní záruku ve výši 4 000 tis. Kč v souvislosti s veřejnou zakázkou
na zabezpečení veřejné služby v oblasti veřejného osvětlení v Praze a záruku ve výši 1 000 tis. Kč
v souvislosti s veřejnou zakázkou na dodávku elektrické energie pro Prahu.
Vegacom
a) Směnečné závazky
Věřitel
Typ směnky
(v tis. Kč)
Česká spořitelna, a.s. vlastní blankosměnka
UniCredit Leasing
ELTODO, a.s.
CELKEM
vlastní blankosměnka
Zajištěný
Směnečný
Zůstatek Datum vystavení
právní vztah
závazek do výše závazku 2013
směnky
za úvěrovou linku
60 000
45 768
20.5.2008
k investičnímu úvěru na přefinancování datového centra
20 400
6 114
80 400
51 882
31.1.2011
Společnost má s Factoring České spořitelny, a.s. (dále jen ´factor´) sjednánu Rámcovou factoringovou
smlouvu ze dne 22. 5. 2013. Na základě této smlouvy má Společnost k rozvahovému dni podmíněný
závazek vůči factorovi ve výši 146 868 tis. Kč (2012 - 119 245 tis. Kč). Tuto částku představují daňové
doklady, které Společnost postoupila na factora a které dosud nebyly uhrazeny ze strany konečného
zákazníka.
K rozvahovému dni byly ze záručních linek mateřské společnosti ELTODO, a.s. čerpány Společností
bankovní záruky od ČSOB, a.s. Jde o vystavené záruky za závazky Společnosti ve výši 27 687 tis. Kč
(2012 - 36 208 tis. Kč).
V Ý R O Č N Í
Z P R Á V A
2 0 1 3
–
E L T O D O ,
a . s .
97
Ostatní společnosti ve skupině
Ostatní společnosti ve skupině neevidují podmíněné pohledávky a závazky neuvedené v rozvaze.
IV.15 Právní spory
Skupina ELTODO vede 66 aktivních právních sporů s fyzickými a právnickými osobami, jež tvoří
především žaloby o neuhrazené pohledávky, jednu správní žalobu na Ministerstvo zemědělství ČR
o neplatnosti restitučního nároku a právní spor se Statutárním městem Liberec o neplatnosti odstoupení od smlouvy o poskytování služeb, nájmu veřejného osvětlení, slavnostního a speciálního
osvětlení. K datu účetní závěrky je soudně předběžným opatřením určeno, že žalované Statutární
město Liberec je povinno nadále plnit a umožnit plnění žalobci podle Smlouvy.
Skupina ELTODO dále k rozvahovému dni eviduje 2 pasivní právní spory, který je proti ní veden z titulu náhrady škody v souvislosti s pracovním úrazem navrhovatele.
IV.16 Rezervy
Stav 1. 1. 2013
5 870
8 460
26 835
2012 Přehled tvořených rezerv (v tis. Kč)
Na soudní spory
Rezerva na dovolenou
Neprovedené a ztrátové práce
Účetní závazky
Audit a zveřejnění ÚZ
Nepřiměřený zisk z titulu dílčí fakturace
Daň z příjmů
Ostatní
Kurzové rozdíly
Krátkodobé rezervy
Na opravy dlouhodobého majetku
Dlouhodobé rezervy
Rezervy celkem
Stav 1. 1. 2012
7 772
8 306
6 364
0
98
12 421
58 253
24 102
-282
117 034
5 183
5 183
122 217
120
41 020
19 577
30 320
-282
131 920
7 816
7 816
139 735
Tvorba
Čerpání
1
783
35 027
203
1 680
4 232
7 032
0
48 958
1 905
1 905
50 863
Tvorba
562
52 380
Stav 31. 12. 2013
0
5 871
-613
8 630
-61 840
22
-82
-34 388
-13 630
-12 763
0
-123 316
0
0
-123 316
241
8 312
10 179
24 589
-282
57 562
9 720
9 720
67 282
Čerpání
Stav 31. 12. 2012
-1 902
5 870
-408
8 460
-31 909
26 835
75
39 582
13 630
26 020
-53
-10 983
-52 306
-19 802
132 249
2 633
2 633
134 882
-117 363
0
-117 363
120
41 020
19 577
30 320
-282
131 919
7 816
7 816
139 735
ELTODO, a.s.
2013 Přehled tvořených rezerv (v tis. Kč)
Na soudní spory
Rezerva na dovolenou
Neprovedené a ztrátové práce
Účetní závazky
Audit a zveřejnění ÚZ
Nepřiměřený zisk z titulu dílčí fakturace
Daň z příjmů
Ostatní
Kurzové rozdíly
Krátkodobé rezervy
Na opravy dlouhodobého majetku
Dlouhodobé rezervy
Rezervy celkem
98
V Ý R O Č N Í
Z P R Á V A
2 0 1 3
–
E L T O D O ,
a . s .
V. Doplňující údaje ke konsolidovanému výkazu zisku a ztráty
V.1 Konsolidovaný výsledek hospodaření
Konsolidovaný výsledek hospodaření po jednotlivých společnostech skupiny je vyjádřen v tabulce
níže. Jako celek vytvořila skupina zisk ve výši 105 001 tis. Kč (2012 – 172 194 tis. Kč).
Struktura konsolidovaného výsledku hospodaření běžného účetního období:
(v tis. Kč)
Výsledek Odpis konsolidačního Vnitro Skupihospodaření
rozdílu
nové dividendy
ELTODO, a.s.
153 931
0
-108 277
Vegacom
45 950
-3 925
0
ELTODO CITELUM
24 781
0
-2 580
ELTODO OSVETLENIE
11 275
-1 325
0
ELTODO dopravní systémy
28 556
-7 123
0
KMET
871
-457
0
KH servis
24 658
-3 784
ELTODO SK
-4 113
Celkem
285 909
-16 614
-110 857
Ostatní
-84 041
20 499
0
-4
15 258
-48 288
Menšinový výsle- Celkem
dek hospodaření
-38 387
0
62 524
0
22 201
0
9 946
0
36 691
217
197
4 932
15 942
0
-4 113
5 149 105 001
Ostatní úpravy výsledku hospodaření představují:
ELTODO, a. s.
 eliminace oceňovacího rozdílu z koupě části podniku od Vegacom (viz bod II.2) ve výši
102 354 tis. Kč (mínus odpis oceňovacího rozdílu 568 tis. Kč), sníženého o vliv odložené
daně vypočtené z tohoto rozdílu ve výši 19 339 tis. Kč.
 snížení opravné položky k půjčce Vegacom ve výši 1 594 tis. Kč.
Vegacom, a.s.
 eliminaci odpisu oceňovacího ve výši 20 499 tis. Kč.
ELTODO dopravní systémy, s.r.o.
 eliminace oceňovacího rozdílu ve výši 15 258 tis. Kč.
V.2 Specifikace tržeb za prodej zboží, vlastních výrobků a služeb
TUZEMSKO (v tis. Kč)
Prodej zboží
Prodej služeb
Prodej výrobků
Celkem tuzemsko
2013
2012
60 920
30 450
2 295 225
2 213 935
71 134
113 292
2 427 279
2 357 677
7
1 040
14 318
30 233
ZAHRANIČÍ
ELTODO, a.s.
Prodej zboží
Prodej služeb
Prodej výrobků
Celkem zahraničí
Tržby za prodej zboží, vlastních výrobků a služeb
384
14 325
31 657
2 441 604
2 389 334
Tabulka nezahrnuje změnu stavu zásob a aktivaci ve výši 19 223 tis. Kč (2012 – 29 442 tis. Kč).
V Ý R O Č N Í
Z P R Á V A
2 0 1 3
–
E L T O D O ,
a . s .
99
V.3 Náklady na audit
Auditorem skupiny je společnost EURO-Trend Audit, a.s. s výjimkou těchto společností skupiny:
ELTODO OSVETLENIE - auditor KOŠICE Audit, s.r.o.
KMET Handlová – auditor BDR spol. s r.o.
ELTODO SK – auditor A&A CONSULTING, s.r.o.
Náklady na statutární audit všech podniků ve skupině a konsolidovaný celek činí 2 076 tis. Kč (2012
– 2 091 tis. Kč).
ELTODO, a.s.
100
V Ý R O Č N Í
Z P R Á V A
2 0 1 3
–
E L T O D O ,
a . s .
V.4 Zaměstnanci, vedení skupiny a statutární orgány
V.4.1 Osobní náklady
2013
(v tis. Kč)
Celkem
Počet
Mzdové náklady
Soc. a zdrav.
Sociální náklady
zabezpečení
149 186
11 506
Osobní náklady
celkem
610 644
1 152
449 952
z toho ostatní zaměstnanci
1 112
395 503
133 388
10 990
539 881
z toho vedoucí zaměstnanci
40
54 449
15 798
516
70 763
Osobní náklady neobsahují odměny členům orgánů společnosti ve výši 802 tis. Kč, které jsou uvedeny v části V.4.2.
2012
(v tis. Kč)
Celkem
Počet
Mzdové náklady
Soc. a zdrav.
Sociální náklady
zabezpečení
144 974
11 433
Osobní náklady
celkem
596 406
1 157
438 842
z toho ostatní zaměstnanci
1 123
385 524
131 629
11 187
529 463
z toho vedoucí zaměstnanci
34
53 318
13 345
246
66 943
Osobní náklady neobsahují odměny členům orgánů společnosti ve výši 342 tis. Kč, které jsou uvedeny v části V.4.2.
Do kategorie vedoucích zaměstnanců jsou u jednotlivých společností ve skupině zařazeni členové
vrcholového vedení v postavení ředitelů či vedoucích výrobních a správních organizačních jednotek.
Sociální náklady vycházejí z platných kolektivních smluv společností ve skupině.
V.4.2 Ostatní plnění
Půjčky, úvěry či jiná plnění poskytnutá členům představenstva, dozorčí rady a členům řídících orgánů
nad rámec základního platu.
(v tis. Kč)
Tantiémy
Odměny členům orgánů společnosti
Celkem
2013
2012
3 129
2 254
802
342
3 931
2 596
Tantiémy byly v roce 2013 vypláceny ze zisku u společnosti ELTODO, a.s., ELTODO-CITELUM, s. r. o.
a KMET Handlová, a. s., ELTODO OSVETLENIE, s.r.o., ELTODO dopravní systémy, s.r.o.
ELTODO, a.s.
Odměny členům orgánů společnosti byly vypláceny u společností ELTODO, a.s., ELTODO OSVETLENIE,
s. r. o., KMET Handlová, a. s. a KH servis, a. s.
Společnost neposkytovala členům statutárních a dozorčích orgánů půjčky, úvěry, záruky ani jiná obdobná plnění.
V Ý R O Č N Í
Z P R Á V A
2 0 1 3
–
E L T O D O ,
a . s .
101
VI. Významné události po datu účetní závěrky
S předpokládaným rozvahovým dnem 1. 1. 2014 se chystá fúze společností ELTODO dopravní systémy s.r.o. a společnosti ELTODO, a.s., kdy následnickou společností se stane ELTODO, a.s. Účinnost
fúze nastane až jejím schválením valnou hromadou akcionářů a zápisem fúze u rejstříkového soudu.
K datu sestavení konsolidované účetní závěrky nejsou známy žádné další skutečnosti, které by ve
skupině představovaly významné následné události, jež se staly mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky.
ELTODO, a.s.
102
V Ý R O Č N Í
Z P R Á V A
2 0 1 3
–
E L T O D O ,
Adresa a kontakt společnosti ELTODO, a.s.
ELTODO, a.s.
ELTODO, a.s.
Novodvorská 1010/14
142 01 Praha 4
Tel.: + 420 261 341 111
Fax: + 420 261 710 669
e-mail: [email protected]
http://www.eltodo.cz
a . s .
V Ý R O Č N Í
Z P R Á V A
2 0 1 3
–
E L T O D O ,
a . s .
103
Příloha č. 1 - Zpráva auditora
ELTODO, a.s.
ELTODO, a.s.
104
V Ý R O Č N Í
Z P R Á V A
2 0 1 3
–
E L T O D O ,
a . s .
V Ý R O Č N Í
Z P R Á V A
2 0 1 3
–
E L T O D O ,
a . s .
105
ELTODO, a.s.
Download

Výroční zpráva