SPRAVODAJ č. 35
Súť. Roč. 2014/2015
08.04.2015
Komisia ŠTK – predseda Marek Valentýni
1. Neodohraté MFS:
- I. trieda XVI. kolo
– TJ Družstevník Podzámčok – MFK Strojár Krupina – nespôsobilá HP
– TJ Družstevník Látky – OTJ Hontianske Nemce – nespôsobilá HP
- II. trieda XVI. kolo
– TJ Detvianska Huta – MFK Vígľaš – Pstruša – nespôsobilá HP
– TJ Tatran VLM Pliešovce „B“ – OŠK Sása – nespôsobilá HP
– OŠK Stožok – TJ Družstevník Terany – nespôsobilá HP
– TJ FC Ž. Breznica – FK Slovan Kúpele Sliač „B“ – nespôsobilá HP
– TJ Družstevník H. Moravce – TJ Slovan Agr. Budča – nespôsobilá HP
- III. trieda XVIII. kolo
– OFK Veľká Lúka – OZ OFK Sebechleby – nespôsobilá HP
1. ŠTK súhlasí so zmenou termínu a UHČ MFS XVI. kola I. triedy dospelých medzi TJ Družstevník
Podzámčok – MFK Krupina na 08. 04. 2015 o 16:30 na ihrisku TJ Družstevník Podzámčok.
2. ŠTK súhlasí som zmenou termínu a UHČ MFS XVI. kola II. triedy dospelých medzi TJ Tatran VLM
Pliešovce „B“ – OŠK Sása na 10. 04. 2015 o 17:00 na ihrisku TJ Tatran VLM Pliešovce.
3. ŠTK súhlasí so zmenou termínu a UHČ MFS XIX. kola II. triedy dospelých medzi TJ Družstevník
Hontianske Moravce – OŠK Stožok na termín 08. 05. 2015 o 17:00 na ihrisku TJ Družstevník
Hontianske Moravce.
Komisia mládeže (predseda Vojtech Šando)
1. KM upozorňuje FK
a) jarná časť súťažného ročníka 2014/2015 začína: dorastenci MO U19 11.apríla 2015,
žiaci MO U15
a MO U13 18.apríla 2015
b) trvalé výnimky z hracích dní, začiatkov a miest MFS, pre jarnú časť súťaže 2014/2015 majú schválené pre
domáce MFS U19 : Budča – SO/ UHČ, ŠKP Detva – SO,150 min pred UHČ dospelí
c) pri schvaľovaní žiadosti o zmeny MFS bude KM dôsledne postupovať v zmysle RS a pokynov VV zo dňa
25.02.2015 a zmeny MFS bude schvaľovať len v dostatočne odôvodnených prípadoch.
d) na povinnosť ( RS VII., bod 1.a 2.časť 3. ) aktualizovať resp. doplniť sezónnu súpisku do ISSF pre jarnú
časť súťaže . Žiadosti o odstránenie hráčov zo súpisky v ISSF, ktorí už nie sú hráčmi daného FK, podávajú
FK formou používaného podania na KM v ISSF, nových hráčov si dopisujú FK do súpisky v ISSF klubový
ISSF manažéri.
DK – predseda Marek Zemiar
DI-105 Dominik Golian 1251539 ŠKP Detva - PVSČ na 1 SSN podľa čl. 37/5a DP od 06.04.2015 (5xŽK),
DI-106 Pavol Haring 1175931 Očová - PVSČ na 1 SSN podľa čl. 37/5a DP od 06.04.2015 (5xŽK),
DI-107 Miroslav Chlebničan 1133228 Kriváň - PVSČ na 1 SSN podľa čl. 37/5a DP od 06.04.2015 (5xŽK),
DI-108 Miroslav Kindernaj 1232124 MFK Krupina - PVSČ na 1 SSN podľa čl. 37/5a DP od 09.04.2015
(5xŽK),
DK žiada TJ Podzámčok o predloženie videozáznamu z MFS 16. kola TJ Podzmčok – MFK Krupina na
ObFZ ZV do 14.04.2015,
DK upozorňuje, že hráči, ktorí boli vylúčení v 16. kole a ktorých d. previnenie nebolo prejednané, majú
zastavenú športovú činnosť do rozhodnutia (čl. 76/1 DP)
Poučenie: Proti rozhodnutiu DK je možné podať odvolanie príslušnému odvolaciemu do 7 dní od
uverejnenia v Spravodajcovi ObFZ, resp. v systéme ISSF za podmienok uvedených v čl. 80 - 85 DP a s
úhradou poplatku podľa čl. XV bod 4 Rozpisu futbalových súťaží ObFZ Zvolen. Proti rozhodnutiam podľa
čl.37 ods. 3, 5, 8 odvolanie nie je prípustné. Rozhodnutia obsahujú odôvodnenie, ak o jeho vypracovanie
požiada do 5 dní od oznámenia rozhodnutia osoba, ktorá proti rozhodnutiu môže podať odvolanie (čl. 78 ods.
2
písm.
f/
DP).
Hospodárska komisia – predseda Ján Šulek
HK schvaľuje splátkový kalendár na úhradu prostiedkou za mzdy rozhodcov pre TJ Družstevník
Rykynčice.
HK dôrazne žiada FK o vydokladovanie úhrad preddavkových platieb za mzdy rozhodcov v zmysle
Rozpisu OBFZ Zvolen , a spravodajov č.29, 30, 31,32,33,34 / termín úhrady bol do 15.03.2015 /.
Mladší žiaci MO U13
TJ Družstevník Očová – doplatok 30,00 €
TMK Komisia – predseda Ernest Peterke
1.Nominačná listina
Kontrolný zraz VÝBERU ObFZ ZVOLEN ročník narodenia 2003
Dátum konania : 21.04.2015
o 15:3o hod.
Miesto konania : Štadion MFK Lokomotíva Zvolen
NOMINOVANÍ HRÁČI :
Matúš Šebian
Senohrad
Jakub Orem
Senohrad
Igor
Oláh
Očová
Jozef Klinec
Očová
Marek Berky
Sliač
Patrik Paulovčík Kováčová
Dávid Augustín Kováčová
Matúš Ondrejka Kováčová
Andrej Bartoš
Slatinské Lazy
Ivan
Zajac
Zvolen
Marcel Bartoš
Zvolen
Tomáš Janeček Zvolen
Dávid Korečko Zvolen
Patrícia Mudráková Zvolen
Kornel Šimon Gaško Zvolen
Jozef
Výboch
Krupina
Lukáš Krnáč
Krupina
Patrik Bukovčan Krupina
Anton Neurath
Krupina
Denis Vaščák
Krupina
Samuel Bariak
Krupina
Jakub Pardus
Zvolen
Miroslav Muráň
Zvolen
Daniel Blahutiak
Zvolen
Viktor Kucharka
Zvolen
Nikolas Gašpar
Zvolen
Šimon Šaškievič
Zvolen
Adrian Vlčko
Zvolen
Matúš Balko
Bzovík
Jakub Pomóty
D. Niva
Radoslav Povalač
D. Niva
Zodpovední tréneri : Adam Kelemen, Matej Révay
Nominovaní hráči si prinesú tréningové oblečenie a PREUKAZ POISTENCA
MEDZIOBLASTNÝ TURNAJ SA ODOHRÁ 20.05.2015 vo Zvolene
V prípade ospravedlnenia účasti na zraze kontaktujte TMK ObFZ Zvolen
Ernest Peterke 0902208798
Sekretariát
ObFZ
Zvolen
–
sekretár
Jozef
Hrdlička
1. Žiadame všetkých rozhodcov, ktorí majú uzatvorenú Dohodu o brigádnickej práci študenta, aby urýchlene,
najneskôr do 15.04.2015 predložili potvrdenie o štúdiu / na SŠ, VŠ/. Doklad k spracovaniu miezd.
2. Oznamujeme klubom, ktoré majú žiacke mužstvá v kraji, že si môžu prevziať medaily pre hráčov na
sekretariáte ObFZ Zvolen.
Ing. Juraj Pilát
predseda ObFZ Zvolen
Download

č.35_08.04.2015