Školský internát, Medická 2, 040 11 Košice
VÝCHOVNÝ PROGRAM
Ing. Melánia Konečná
riaditeľka ŠI
September 2013
1
Výchovný program školského internátu
Budúcnosť bude patriť nielen rozhľadenému človeku, ale človeku, ktorý je
vzdelaný v tom ako múdro vie využiť svoj voľný čas.............
VÝCHOVNÝ PROGRAM
OD TRADIČNEJ VÝCHOVY K NEFORMÁLNEMU VZDELÁVANIU
Dĺžka pobytu žiaka
4- 6 rokov
Forma výchovy a vzdelávania
Denná
Výchovný jazyk
Slovenský
Druh školského zariadenia
Štátne
Dátum prerokovania s pedagogickou 30. augusta 2013
radou školského zariadenia
Dátum prerokovania s radou školského
12.9. 2013
zariadenia
Platnosť dokumentu
1. septembra 2013 – 30.júna 2017
Predkladateľ
Školský internát
Medická 2
040 11 Košice
IČO
00164101
Riaditeľ
Ing. Melánia Konečná
Kontakt
055/643573
sekretariá[email protected]
Zriaďovateľ
Košický samosprávny kraj
Námestie Maratónu mieru 1
042 66 Košice
Záznamy o vykonaných zmenách
2
Platnosť – revidovanie
Dátum
Zaznamenanie zmeny ( inovácie )
Platnosť VPŠZ od
Revidovanie
Platnosť VPŠI od
Revidovanie
3
1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLSKÉHO INTERNÁTU
1.1.Veľkosť internátu
Sme samostatný školský internát pre žiakov stredných škôl. Internát poskytuje výchovu
a vzdelávanie, ubytovanie a stravovanie pre cca 650 žiakov. Celkove je v internáte 22
výchovných skupín. Internát je umiestnený v mestskej časti Košice - Západ v samostatnej
budove , v uzavretom areáli.
Samotná budova ŠI je 8 podlažná pri ktorej je pričlenená internátna jedáleň.
1.2. Vybavenie internátu
V budove internátu máme 325 izieb bunkového typu, 2 študovne, čitáreň, 2 multifunkčné
počítačové miestnosti s pripojením na internet , Wifi – internetová sieť, ktorý pokrýva celý
internát, 7 spoločenských miestnosti, 7 miestnosti pre prípravu doplnkového stravovania , 3
posilňovne, 4 herne pre stolný tenis, miestnosť pre biliard a stolný futbal, zrkadlovú
miestnosť, tvorivé dielne, Fono miestnosť, redakčná miestnosť, čajovňa. Súčasťou internátu
je športový areál s multifunkčným ihriskom, tenisové a volejbalové ihrisko. Celoročne žiaci
využívajú 2 telocvične na školách v blízkosti internátu. Súčasťou ŠI je školská jedáleň.
Všetky tieto miestnosti sú kompletne materiálne zabezpečené na výchovno-vzdelávaciu
činnosť
Pre ďalšie zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti sú žiakom a vychovávateľom
k dispozícii tlačiarne, kopírovacie stroje, digitálne fotoaparáty, videokamery, odborná
a populárna literatúra a časopisy v čitárni, hudobné nástroje, mediálne nosiče a rôznorodý
materiál na tvorivú výchovno-vzdelávaciu činnosť.
Internát má svetlé, čisté a upravené priestory. Na kultúre vzhľadu a výzdobe priestorov
internátu sa podieľajú vychovávatelia a žiaci.
Priestory pre nerušenú prípravu žiakov a realizáciu záujmovej činnosti sú na veľmi dobrej
úrovni. Internát má vlastnú kuchyňu a jedáleň. Kvalitu jedla pravidelne hodnotí stravovacie
komisia.
Pre pohybové aktivity môžu žiaci využívať vonkajší športový areál a už vyššie spomenuté
miestnosti na športovú činnosť, ktoré sú veľmi dobre vybavené.
Vedomosti si žiaci rozvíjajú prípravou na vyučovanie, štúdiom publikácií a časopisov
v knižnici, dobrovoľnou účasťou v rôznych vedomostných súťažiach, vo výchovnovzdelávacích a oddychových aktivitách .
4
Na živote v internáte môžu žiaci participovať prostredníctvom činnosti v žiackej
rade, ktorá sa vyjadruje ku všetkým otázkam týkajúcich a života žiakov v internáte.
Celointernátne podujatia realizujeme v jedálni , vo vestibule, menšie podujatia v
klubovniach, čajovni, Fono a ďalších miestnostiach.
Internát má vyhovujúce hygienické podmienky. Žiaci bývajú v dvojposteľových izbách
bunkovým systémom. Súčasťou každej bunky je sociálne zariadenie, sprcha a umývadlo.
Režim dňa zohľadňuje právo žiakov na osobné voľno, voľbu času svojej prípravy na
vyučovanie , dobrovoľnosť v účasti na výchovno-vzdelávacej činnosti.
Súčasťou internátu je školská jedáleň s výrobnou kapacitou 600 stravníkov a 200
stoličkami. Žiakom poskytujeme možnosť výberu z dvoch jedál na raňajky, obed a večeru.
Na každom poschodí je kancelária vychovávateľov vybavená počítačom s pripojením na
internet a cez vnútornú sieť na turniket / kontrola príchodu a odchodu žiakov v ŠI/.
Vedúci zamestnanci internátu majú samostatnú kanceláriu.
Internát má bezbariérový prístup.
Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s ubytovaním
v internáte je určená všeobecným záväzným nariadením zriaďovateľa internátu. Konkrétna
výška príspevku je uvedená v rozhodnutí riaditeľky internátu na školský rok.
1.3. Charakteristika žiakov
V internáte sú žiaci zo škôl každého typu a rôznych regiónov Slovenska.
Prijímanie žiakov do internátu na nasledujúci školský rok realizujeme v období po
prijímacích skúškach v jednotlivých stredných školách a podľa voľných miest aj v priebehu
nasledujúceho školského roka. Prijímanie žiakov do ŠI sa každoročne uskutočňuje na základe
stanovených kritérií.
5
1.4. Charakteristika pedagogických zamestnancov
Výchovno – vzdelávaciu činnosť zabezpečuje 22 vychovávateľov a 5 pomocných
vychovávateľov. Pedagogický zbor má 24 členov vrátane vedúcich zamestnancov a jedného
odborného zamestnanca/ školský psychológ/. .
Požadovaným vzdelaním pre výkon funkcie vychovávateľ je stredná pedagogická škola
alebo vysokoškolské vzdelanie I. a II stupňa (najmä odbor vychovávateľstvo a príbuzné
pedagogické vedy). Vychovávatelia spĺňajú kvalifikačné a odborné predpoklady.
Vychovávatelia sa systematicky zúčastňuje ďalšieho vzdelávania /kontinuálne vzdelávanie/ a
sebavzdelávania zameraného na inováciu výchovno- vzdelávacieho procesu a využívanie
netradičných metód práce.
1.5. Dlhodobé projekty, programy
Napriek tomu, že možnosti ŠI na zapojenosť do projektov sú obmedzené, je potrebné naďalej
priebežne sledovať vyhlasované výzvy štátnymi aj neštátnymi subjektami a reagovať na
každú možnosť zapojenia sa a skvalitnenia výchovnej činnosti, či vybavenia ŠI.
1.6.Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi
Na veľmi dobrej úrovní je spolupráca najmä s rodičmi žiakov. Rodičia môžu prísť do
internátu kedykoľvek. Organizujeme stretnutie s rodičmi pri nástupe žiakov do internátu.
Aktuálne otázky života internátu riešime najmä v rade školského internátu internátu a ZRŠI,
kde sú členmi aj rodičia žiakov. O závažných zmenách informujeme rodičov aj
prostredníctvom informačných listov.
Ďalšími subjektami s ktorými spolupracujeme sú : školy v ktorých sa ubytovaní žiaci
vzdelávajú, zriaďovateľ, odbor školstva, Štátne divadlo, , Policajný zbor v Mestskej častiKošice – Západ, MPC v Košiciach a Prešove,
6
2.VÝCHOVNÝ PROGRAM
Hlavné činnosti :
 príprava na vyučovanie,
 výchovno-vzdelávacia činnosť,
 záujmová a relaxačná činnosť
2.1. CHAKTERISTIKA VÝCHOVNÉHO PROGRAMU
A) Ciele výchovy a vzdelávania
Cieľom výchovy a vzdelávania mimo vyučovania je umožniť každému žiakovi
ubytovanému v našom internáte:
1. Zlepšovať si výchovno- vzdelávacie výsledky:
 autonómnou zodpovednou prípravou na vyučovanie
 dobrovoľnou účasťou na výchovno-vzdelávacej činnosti vo voľnom čase
orientovanej na rozvoj vedomostí, zručností a postojov získaných na
vzdelávaní v gymnáziách, stredných odborných školách.
2. Získať vzťah k celoživotnému vzdelávaniu
3. Rozvoj individuálnych záujmov a potrieb
4. Rozvoj komunikačných kompetencií
5. Rozvoj sociálnych kompetencii
6. Rozvoj občianskych kompetencií
7. Rozvoj kultúrnych kompetencií
8. Rozvoj talentu a špecifických osobnostných schopnosti
B ) Zameranie školského internátu
V internáte uznávame hodnoty humanizmu, spolupráce, zodpovednosti autonómie
a akceptácie .
Chceme byť internátom v ktorom :
 je realizované právo na slobodu , šťastie a sebarealizáciu žiakov,
7
 je rozvíjané nadanie , talent a schopnosti každého jedinca,
 sú ubytovaní žiaci šťastní,
 sú rodičia žiakov spokojní a majú záujem efektívne sa podieľať na živote ŠI
Výchovný program školského internátu vychádza zo všeobecných cieľov a princípov
výchovy a vzdelávania ( zákon 245/2008 ) , z kľúčových kompetencií žiaka strednej školy, z
koncepcie rozvoja ŠI a z vlastnej koncepcie , ktorá je výsledkom nášho dlhodobého
„hľadania“ nových postupov, komunikácie s rodičmi, analyzovania našich schopností
a možností, inovovania a „ poľudšťovania „ výchovno-vzdelávacieho procesu, kultúry a
klímy internátu.
Preferujeme vzťah k celoživotnému vzdelávaniu, ku kultúre, rozvoj samostatnosti
a zodpovednosti za prípravu na vyučovanie a za svoje konanie, zdravý životný štýl
,tvorivosť, aktívne využívania voľného času, zmysluplný rozvoj osobnosti a kritické riešenie
konfliktov.
Výchovu a vzdelávanie obohacujeme širokou ponukou záujmových krúžkov rôzneho
zamerania, v ktorých si žiaci rozvíjajú svoje záujmy. V ŠI pracuje veľa záujmových krúžkov.
Sú to : Krúžok varenia, šitia, čitateľský, diskusný, umelecké krúžky - fotografický ,
literárny, hudba a my, ručná fantázia, tvorivé dielne, šikovné ruky, paličkovaná čipka, Ďalej
sú to športové krúžky: loptové hry, pohybovo – relaxačný, kulturistický, šachy, stolný tenis,
a tiež internetový, rozhlasový, zdravotnícky krúžok, novinársky, mladý žurnalista.
V budúcnosti chceme zvyšovať kvalitu výchovno- vzdelávacej činnosti :
 aplikovaním programu neformálneho vzdelávania s výrazným posilnením participácie
žiakov na živote internátu.
 orientovaním ďalšieho vzdelávanie vychovávateľov na problematiku aktívneho
občianstva, ochranu detských a ľudských práv a predchádzanie všetkým formám
diskriminácie a intolerancie
 vytvorením podmienok pre zabezpečenie
VVČ pre žiakov so zdravotným znevýhodnením (bezbariérový prístup, odborné
personálne zabezpečenie, spolupráca s príslušnými inštitúciami).
8
C) Pedagogické stratégie
Naše pedagogické stratégie smerujú k rozvíjaniu kľúčových kompetencií, prípadne
k utváraniu nových kompetencií žiaka.
Preferujeme uplatňovanie inovačných aktivizujúcich metód a foriem práce ( najmä zážitková
pedagogika), aplikovanie modelu tvorivo - humanistickej výchovy (partnerský vzťah ku
žiakovi, humanistické hodnotenie žiaka) a koncepcie neformálneho vzdelávania (participácia
,dobrovoľníctvo), využívanie moderných IKT, úzka spolupráca s rodinou žiaka, vytváranie
prostredia podobného rodinnému prostrediu, spolupráca s vyučujúcimi, kontinuálne ďalšie
vzdelávanie vychovávateľov. Pri rozvíjaní kľúčových kompetencií uplatňujeme tieto
pedagogické stratégie:
Kľúčové kompetencie
Pedagogické stratégie
žiaka
Získať
vzťah
k celoživotnému
vzdelávaniu
 vedieme žiakov k sebahodnoteniu, sebamotivácii a stanoveniu si
reálnych cieľov vlastného rozvoja
 podporujeme
záujem
žiakov
o nové
informácie
a sebavzdelávanie
 podporujeme kritické myslenie žiakov
 motivujeme žiakov k účasti na vedomostných súťažiach,
kvízoch, záujmovej činnosti a na sebavzdelávaní
 ponúkame netradičné , nové informácie
 vytvárame priestor pre prezentáciu vedomostí a žiakov
Pracovné kompetencie
 individuálnym
prístupom
vedieme žiakov k samostatnosti
a zodpovednosti za prípravu na vyučovanie
 vedieme žiakov ku kritickému hodnoteniu svojho pokroku, k
prijímaniu spätnej väzby a k uvedomeniu si svojich ďalších
rozvojových možností
 vytvárame také situácie v ktorých si žiaci môžu osvojiť alebo
rozvinúť manuálne zručnosti potrebné pre praktický život (
súťaže, výstavy)
 motivujeme žiakov svoje manuálne zručnosti tvorivo rozvíjať
9
 ponúkame
žiakom
rôznorodé
a
zaujímavé
výchovno-
vzdelávacie činnosti a záujmové krúžky.
 umožňujeme žiakom osvojiť si prácu s netradičným materiálom
a netradičným pracovným postupom
Komunikačné
kompetencie
 podporujeme
žiakov
pri
tvorivom
využívaní
všetkých
dostupných foriem komunikácie (PC, internet, internátny
časopis)
 vedieme žiakov ku kultúrnej komunikácii ( argumentácia,
debata, asertivita)
 vytvárame podmienky pre prezentáciu a obhajobu osobných
názorov žiakov (debatný krúžok , konflikt, / internátny časopis,
zhromaždenia)
 vytvárame také situácie, ktoré žiakom umožnia uplatniť
a rozvíjať zručnosti efektívnej komunikácii v konflikte
 podporujeme kritické myslenie žiakov a samostatné riešenie
problémov ( žiacka rada ,výchovná skupina)
 učíme žiakov aktívne počúvať, prijímať a dávať spätnú väzbu (
rozhovor, diskusia, konflikt)
 podporujeme komunikáciu s inými internátmi ( medziinternátne
podujatia, výmeny)
Sociálne kompetencie
 vedieme
žiakov
k rešpektovaniu
internátneho
poriadku
a prevzatiu zodpovednosti za svoje konanie
 vytvárame situácie v ktorých si žiaci rozvíjajú emocionálnu
inteligenciu
 vytvárame
podmienky
pre
efektívnu
spoluprácu
žiakov
v skupine, aj v rámci internátu ( spoločné podujatia, projekty)
 podporujeme autonómia každého žiaka v skupine
 učíme žiakov , rešpektovať úlohy skupiny
 trénujeme žiaka empatii
 vytvárame také situácie, ktoré žiaka učia tvoriť kvalitné
medziľudské vzťahy ( spoločné riešenie problémov,
 spoločné vystúpenia , podujatia )
 chceme kultivovať schopnosť kooperovať a vychádzať s inými
10
ľuďmi ( výmenné pobyty)
Občianske kompetencie
 pomáhame žiakom orientovať sa v základných humanistických
hodnotách (debata, argumentácia)
 podporujeme
a v internáte
participáciu
(
komisie
žiakov
ŠI,
na
žiacka
živote
rada,
v skupine
celointernátne
zhromaždenie)
 učíme žiaka poznať a domáhať sa svojich práv
 poskytujeme žiakom dostatok informácii o princípoch aktívneho
občianstva
 vedieme žiakov k hrdosti na kultúrne dedičstvo
 vysvetľujme
žiakom
význam
interkulturálneho
dialógu,
dodržiavania ľudských práv a boja proti rasizmu a xenofóbii
(výmenné pobyty, besedy, projekty)
 vytvárame také situácie, ktoré žiakom umožnia naučiť sa
rešpektovať názory ostatných ľudí
 spolupracujeme so subjektmi tretieho sektora
 umožňujme žiakom podieľať sa na celointernátnych projektoch
Kultúrne kompetencie
 organizujeme podujatia, kde žiaci môžu prezentovať a rozvíjať
kultúrne prejavy v styku s ostatnými ľuďmi
 pomáhame žiakovi
poznať a aplikovať zásady spoločenskej
etikety ( kurz správania, spoločenského tanca)
 motivujeme žiakov pre prijímanie
kultúrnych podnetov
(divadlo, opera, výstava)
 vytvárame také situácie, ktoré žiakov učia rešpektovať iné
kultúry a kultúrne tradície
 umožňujeme žiakom získať skúsenosti so spoluprácou na
pripravovaní kultúrneho podujatia v skupine, v internáte
 motivujeme žiakov podieľať sa
kultúrneho prostredia
 realizujme dlhodobé kultúrne projekty
 chceme rozvíjať kreativitu žiakov.
11
na aktívnom vytváraní
D) Prepojenosť jednotlivých oblastí výchovy.
Výchovno-vzdelávací proces realizujeme nadväzne na jednotlivé oblasti výchovy tak, že
obsahové zameranie jednotlivých výchovno-vzdelávacích činností aplikujeme integrovanie
vo viacerých výchovných oblastiach naraz, čo nám umožňuje využívať efektívne metódy pri
rozvoji
osobnosti žiaka ( napr. tréning, samostatné prezentácie a pod.) . Preferujeme
prepojenosť jednotlivých oblastí výchovy najmä v : rozvoji samostatnosti, zodpovednosti,
spolupráce, tolerancie, tvorivosti a aktívneho spôsobu života žiakov.
3. PROFIL ŽIAKA INTERNÁTU
Vo výchove mimo vyučovania nadväzujeme na výchovno – vzdelávaciu činnosť strednej
školy.
Chceme umožniť individuálny rozvoj osobnosti každého žiaka , jeho záujmov, potrieb,
poznatkov, spôsobilostí, zručností, postojov a hodnôt, pripraviť ho na život v otvorenej
informačnej spoločnosti, motivovať k celoživotnému vzdelávaniu, aktívnemu využívaniu
voľného času a k aktívnemu občianstvu, posilňovať jeho úctu k rodičom, k ľudským právam
a základným slobodám, k porozumeniu a znášanlivosti, tolerancii, kultúrnym a národným
hodnotám a tradíciám štátu.
Profil žiaka nášho internátu predstavuje súbor kľúčových kompetencií, ktoré chceme
v procese výchovno - vzdelávacej činnosti rozvíjať a navzájom prelínať v jednotlivých
výchovných oblastiach. Žiak ich počas pobytu v internáte môže rozvíjať dobrovoľnou
účasťou na záujmovej činnosti a na výchovno - vzdelávacích aktivitách. Medzi kľúčové
kompetencie žiaka internátu sme zaradili vzťah k celoživotnému vzdelávaniu, komunikačné,
pracovné, sociálne, občianske, a kultúrne kompetencie
Stanovené kompetencie predstavujú náš ideálny plánovaný cieľový výstup, ktorý chceme
dosahovať systematickým a postupným výchovno - vzdelávacím procesom. Uvedomujeme si,
že niektorí žiaci tento výstup nebudú schopní dosiahnuť. Chceme im však pomôcť dosiahnuť
čo najoptimálnejší výsledok.
12
Chceme dosiahnuť, aby žiak internátu mal pri ukončení pobytu v internáte osvojené tieto
kľúčové kompetencie, zodpovedajúce jeho osobnostným možnostiam.
VZŤAH K CELOŽIVOTNÉMU VZDELÁVANIU
 dokáže riešiť nové, neznáme úlohy a situácie
 vyhľadáva nové informácie
 zúčastňuje sa vedomostných súťažiach
KOMUNIKAČNÉ KOMPETENCIE ŽIAKA
 ovláda všetky dostupné formy komunikácie
 ovláda a tvorivo využíva informačno- komunikačné technológie
 dokáže uplatniť komunikačné zručnosti predchádzajúce konfliktom (pozitívna
komunikácia, ja výrok, prijímanie a dávanie spätnej väzby)
 dokáže uplatniť komunikačné zručnosti pri tvorivom a kritickom riešení problémov
 uplatňuje techniky aktívneho počúvania a efektívnej komunikácie s ostatnými ľuďmi
 preberá zodpovednosť za svoje komunikačné správanie
PRACOVNÉ KOMPETENCIE ŽIAKA
 uvedomuje si potrebu svojej prípravy na vyučovanie, ako prostriedok sebarealizácie
a osobného rozvoja
 kriticky hodnotí svoj pokrok, prijíma spätnú väzbu a uvedomuje si svoje ďalšie
rozvojové možnosti
 ovláda základné sebaobslužné pracovné návyky
 ovláda manuálne zručnosti potrebné pre praktický život
 je otvorený svoje manuálne zručnosti tvorivo rozvíjať
SOCIÁLNE KOMPETENCIE ŽIAKA
 uvedomuje si zodpovednosť dodržiavania spoločných pravidiel a vie prijať
zodpovednosť za ich porušenie
 dokáže efektívne spolupracovať v skupine
 uplatňuje vlastnú autonómiu v skupine, rešpektuje úlohy skupiny
13
 pozná techniky sebahodnotenia
 prijíma spätnú väzbu , je schopný stanoviť si ciele vlastného rozvoja
 pozná techniky sebariadenia
 pozná techniky sebamotivácie
 uvedomuje si význam empatie
 uvedomuje si význam vytvárania kvalitných medziľudských vzťahov
 prijíma spätnú väzbu , je schopný stanoviť si ciele vlastného rozvoja
OBČIANSKE KOMPETENCIE ŽIAKA
 vie sa orientovať v základných humanistických hodnotách
 uvedomuje si význam kultúrneho dedičstva
 pozná svoje práva a uvedomuje si potrebu prevzatia zodpovednosti za svoje konanie
 vie participovať pri pozitívnych zmenách v živote ŠI
 má informácie o princípoch aktívneho občianstva
 uvedomuje si význam interkulturálneho dialógu, dodržiavania ľudských práv a boja
proti rasizmu a xenofóbii
 rešpektuje názory ostatných ľudí
KULTÚRNE KOMPETENCIE ŽIAKA
 pozná základné zásady spoločenskej etikety
 uvedomuje si rozdiel medzi vulgárnym a kultúrnym správaním sa
 uvedomuje si potrebu prijímania kultúry v bežnom živote každého človeka
 prijíma kultúrne podnety ( napr. návšteva kultúrnych podujatí)
 používa kultúrne prejavy v styku s ostatnými ľuďmi
 rešpektuje iné kultúry a kultúrne tradície
 má skúsenosti so spoluprácou na pripravovaní kultúrneho podujatia v skupine
 vie sa podieľať na vytváraní kultúrneho prostredia
14
4. FORMY VÝCHOVY A VZDELÁVANIA
Výchovu mimo vyučovania uskutočňujeme dennou formou týždenného, spravidla
štvorročného výchovno- vzdelávacieho pôsobenia, vo výchovnej skupine, v ktorej je
najviac 30 žiakov a to pravidelnými , nepravidelnými a priebežnými činnosťami.
Vo výchove mimo vyučovania rešpektujeme slobodu žiaka vo výbere účasti na výchovnovzdelávacej činnosti, najmä vo:
 výchovno-vzdelávacej činnosti ( výchovná aktivita) - vo výchovnej
skupine alebo v rámci školského internátu a na podujatiach internátu aj
mimo sídla internátu
 záujmovej činnosti - v záujmovom krúžku, alebo v individuálnej záujmovej
činnosti žiaka
 jazykových kurzoch
Základnou organizačnou formou výchovy a vzdelávania je individuálna alebo skupinová
výchovno-vzdelávacia aktivita vo výchovnej skupine a hromadná výchovno-vzdelávacia
aktivita v internáte.
Vo výchovno-vzdelávacom
procese preferujeme zážitkové, aktivizujúce a motivačné
metódy a formy práce. Vo vzťahu ku žiakom uplatňujeme partnerský prístup a motivačné
humanistické hodnotenie, spolupracujeme s rodinou žiaka a s pedagogickými zamestnancami
školy. Sme otvorení k permanentnej reflexii a autoreflexii.
15
5. TEMATICKÉ OBLASTI VÝCHOVY
Ciele výchovy a vzdelávania realizujeme prostredníctvom výchovných oblastí:
 Spoločenská výchova
 Mravná výchova a výchova k hodnotám
 Pracovná výchova a rozumová výchova
 Estetická výchova
 Telesná výchova
 Rodinná výchova a výchova k manželstvu a rodičovstvu
 Ekologická výchova
Kľúčové kompetencie a osobnosť žiaka budeme rozvíjať prostredníctvom
realizácie
špecifických cieľov v jednotlivých oblastiach výchovy. Ich plnenie budeme dosahovať
realizovaním nižších (dielčích),
konkrétnejších cieľov v jednotlivých výchovných
oblastiach, prípadne vo viacerých výchovných oblastiach súbežne. Konkrétne ciele sú
definované v pláne výchovno-vzdelávacej činnosti na príslušný školský rok.
5.1.CIEĽOVÉ ZAMERANIE JEDNOTLIVÝCH OBLASTÍ VÝCHOVY
5.1.1. SPOLOČENSKA VÝCHOVA
Cieľové zameranie výchovnej oblasti
 pochopiť význam kultúrneho správania sa a kultúrneho presadzovania sa
 pochopiť význam aktívnej spolupráce s ostatnými ľuďmi
 uvedomiť si potrebu samostatného rozvíjaniu svojej osobnosti
 samostatne a kriticky riešiť konflikty
 posilniť hrdosť k národnej a štátnej príslušnosti
 kultivovať kultúru vyjadrovania sa
 kultivovať zručnosti využívať všetky dostupné formy komunikácie
 participovať na živote v ŠI
 rozvíjať komunikačné zručnosti
 osvojiť si informácie o princípoch aktívneho občianstva
16
 rozvíjať schopnosti tvoriť kvalitné medziľudské vzťahy
5.1.2.MRAVNÁ VÝCHOVA A VÝCHOVA K HODNOTÁM
Cieľové zameranie výchovnej oblasti
-
orientovať sa vo všeľudských hodnotách
 pochopiť význam pozitívnych hodnôt ako sú zodpovednosť, spolupráca, tolerancia ...
 vedieť prevziať zodpovednosť za svoje správanie
 rozvíjať zručnosti sebahodnotenia, sebariadenia , sebamotivácie a empatie
 pomenovať svoje silné a slabé stránky
 prejavovať úctu k rodičom , starším , spolubývajúcim
 pochopiť význam dodržiavania ľudských práv a základných slobôd
 rozvíjať právne vedomie
5.1.3.PRACOVNÁ VÝCHOVA A ROZUMOVÁ VÝCHOVA
Cieľové zameranie výchovnej oblasti
 pochopiť potrebu autonómnosti v príprave na vyučovanie
 využívať efektívne spôsoby učenia sa
 pochopiť význam celoživotného vzdelávania
 riešiť nové, neznáme úlohy a situácie
 samostatne si vytyčovať osobné ciele
 vyhľadávať nové informácie
 chápať význam osobnej zodpovednosti za vykonanú prácu
 vedieť pracovať v skupine
 rozvíjať manuálne zručnosti
 získavať zručnosti potrebné pre praktický život
 získavať informácie o alternatívnych pracovných zručnostiach ako je tvorba projektov,
dobrovoľníctvo , street work ..
5.1.4. ESTETICKÁ VÝCHOVA
Cieľové zameranie výchovnej oblasti
 posilniť úctu ku kultúrnym národným hodnotám
 rozvíjať vzťah ku klasickému umeniu
17
 rozvíjať talent a umelecké schopnosti
 rozvíjať tvorivé schopnosti a zručnosti
 prejavovať záujem
o všetky formy umenia
 prejavovať vzťah k estetickej úprave prostredia
 podieľať sa na tvorbe estetického prostredia
 pochopiť význam tvorivého spôsobu života
5.1.5. TELESNÁ VÝCHOVA
Cieľové zameranie výchovnej oblasti
 kultivovať hygienické návyky
 rozvíjať schopnosť zodpovednosti za svoje zdravie
 rozvíjať schopnosť relaxovať pravidelným cvičením a pohybom
 poznať princípy zdravého životného štýlu
 pochopiť škodlivosť fajčenia alkoholu a iných drog
 pochopiť význam dodržiavania zásad zdravej výživy
 pochopiť význam preventívnej starostlivosti o svoje zdravie
5.1.6 RODINNÁ VÝCHOVA A VÝCHOVA K MANŽELSTVU A RODIČOVSTVU
Cieľové zameranie výchovnej oblasti
 pochopiť význam zodpovedného vzťahu k partnerstvu
 pochopiť význam zodpovednému vzťahu k sexuálnemu životu, k manželstvu,
k rodičovstvu
 pochopiť mravné aspekty rodinného života
 rozvíjať praktické zručnosti súvisiace s rodinným životom
5.1.7 EKOLOGICKÁ VÝCHOVA
Cieľové zameranie výchovnej oblasti
 pochopiť význam aktívnej ochrany životného prostredia
 rozvíjať zručnosti pri samostatnej činnosti na tvorbe a ochrane životného prostredia
18
6. VÝCHOVNÝ PLÁN
Počet výchovnovzdelávacích aktivít
1.ročník
Výchovná oblasť
Spoločenská výchova
4.
roč
5.6.roč
.
2.ro
č.
3.ro
č.
22
22
19
19
19
19
19
19
22
22
19
19
20
20
18
18
21
21
19
19
20
20
18
18
21
21
18
18
20
Mravná výchova a výchova k hodnotám
20
Pracovná výchova a rozumová výchova
25
Estetická výchova
20
Telesná výchova
Rodinná výchova a výchova k manželstvu
a rodičovstvu
Ekologická výchova
19
20
21
Vo výchovnej skupine, zloženej zo žiakov viacerých ročníkov, vychovávateľ má aplikovať výchovný
plán kombinovaný pre všetky ročníky, z ktorých má žiakov vo VS.
19
7. VÝCHOVNÝ JAZYK
Výchovu mimo vyučovania v internáte realizujeme v slovenskom jazyku. Žiaci majú
možnosť rozvíjať si vedomosti z anglického jazyka prihlásením sa do záujmového krúžku
komunikácie v cudzom jazyku.
8.PODMIENKY PRE ZAISTENIE BEZPEČNOSTI A OCHRANY
ZDRAVIA PRI VÝCHOVE
Bezpečnosť a ochranu zdravia pri výchove zabezpečujeme základným poučením
žiakov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci , ktoré realizujú vychovávatelia pri
nástupe žiakov do internátu. Podrobnejšie poučenie žiakov o bezpečnosti a ochrane
zdravia pri práci, vrátane cvičného poplachu realizuje bezpečnostný a požiarny technik
v priebehu mesiaca septembra a na prelome mesiaca apríla a mája.
V internáte je zabezpečená 24-hodinová starostlivosť o žiakov.
Izby žiakov sú zariadené účelným nábytkom, ktorý vyhovuje normám a požiadavkám.
Priebežne inovujeme zariadenie izieb žiakov, obmieňajú sa váľandy a matrace za nové.
Postupne sa na izbách vymieňajú okná za plastové a tiež sa inštaluje plávajúca podlaha
a dodávajú sa nové gumolity. Na každom poschodí je k dispozícii žiakom kompletne
vybavená kuchynka.
Osvetlenie izieb je dostatočné, izby sú vybavené stolnými lampami. Počas noci sú
osvetlené hlavné chodby. Vykurovanie priestorov je dostatočné v izbách ,aj ostatných
priestoroch ŠI.
Čistota a hygiena prostredia je na veľmi dobrej úrovni
V prípade úrazu máme veľmi dobrú dostupnosť prvej pomoci.
Kontakty: 155, 6434165,6223625,64021111. Kontakty na rodičov máme uvedené
v prihláške žiaka, denníku výchovnej skupiny a v prístupovom systéme v PC.
20
9. VNÚTORNÝ SYSTÉM KONTROLY A HODNOTENIA ŽIAKOV
Pri hodnotení žiaka budeme sledovať jeho úroveň dosahovania očakávaných výstupov
v jednotlivých oblastiach výchovy ( kompetencie žiaka).
V procese výchovy mimo vyučovania v hodnotení žiaka vo väčšej miere ako v škole
využívame predovšetkým permanentné motivačné hodnotenie.
V hodnotení žiaka
preferujeme humanistické hodnotenie založené na individuálnom
prístupe, otvorenosti, komplexnosti hodnotenia a rozvoji silných stránok žiaka V hodnotení
rešpektujeme zmeny vo vývoja žiaka. Dôraz kladieme na
poskytovanie efektívnej spätnej
väzby žiakovi aj rodičom., ale aj na prijímanie spätnej väzby od žiaka a rodičov. Vytvárame priestor
pre sebahodnotenie žiaka a vedieme ho k prijatiu zodpovednosti za svoj osobnostný rozvoj
a konanie. Rešpektujeme právo žiaka na omyl.
Pri hodnotení žiakov uplatňujeme tieto indikátory:
 školský poriadok školského internátu v ktorom sme po dohode zo žiakmi, rodičmi a
vychovávateľmi určili pravidlá správania sa žiakov v internáte, ich práva ,
 povinnosti a podmienky pre udelenie výchovných opatrení,
 pravidlá spolužitia vo výchovnej skupine, ktoré si spoločne určuje vychovávateľ so
žiakmi svojej výchovnej skupiny,
 ponuka výchovno-vzdelávacej činnosti – účasť žiakov na výchovno-vzdelávacej
činnosti.
Preferujeme tieto nástroje hodnotenia:
 motivačný rozhovor
 spätná väzba od iných vychovávateľov a rodičov
 pozorovanie správania žiakov
V záujme zabezpečenie objektivity hodnotenia všetkých žiakov stanovené pravidlá
počas školského roka sa nemenia, prípadné zmeny konzultujeme so žiakmi a rodičmi. Pri
hodnotení žiakov aplikujeme metódy individuálneho prístupu, povzbudenia, pozorovania,
rozhovoru, aktivizácie a úzkej spolupráce s rodičmi žiakov ( rozhovor, pochvalné listy).
Výsledky hodnotenie žiakov evidujeme v osobných spisoch a v denníku výchovnej skupiny.
21
10. VNÚTORNÝ SYSTÉM KONTROLY A HODNOTENIA ZAMESTNANCOV
Vnútorný systém kontroly pedagogických zamestnancov v našom internáte orientujeme predovšetkým
na zvyšovanie kvality výchovno-vzdelávacej činnosti, najmä na plnenie
 cieľov, ktoré sme si stanovili v strategickom pláne rozvoja internátu
 cieľov , ktoré sme si stanovili vo výchovnom programe internátu
 cieľov v oblastiach v ktorých dosahujeme dobré výsledky
 cieľov v oblastiach v ktorých dosahujeme slabšie výsledky
 ďalších operatívnych alebo dlhodobých úloh
Využívame najmä tieto indikátory hodnotenia
 výsledky a aktivita žiakov, ktorých vychovávateľ usmerňuje
 ponuka výchovno-vzdelávacích činností vychovávateľa vo výchovnej skupine.
 písomná príprava vychovávateľa
 školský poriadok internátu
 pracovný poriadok
 dotazník pre rodičov, žiakov a ostatných vychovávateľov
 ďalšie vzdelávanie vychovávateľov
 záznamy o žiakoch
Nástroje hodnotenia vychovávateľov:
 výsledky dotazníkov a prieskumov - spätná väzba
 pozorovanie činnosti vychovávateľov a hospitácie
 analýza výsledkov žiakov, ktorých vychovávateľ usmerňuje
 analýza ponuky výchovno-vzdelávacích činností vychovávateľa vo výchovnej
skupine.
 motivačný rozhovor
 hodnotenie výsledkov vychovávateľov v oblasti ďalšieho vzdelávania
22
 úroveň znalostí a využívania školského poriadku v oblasti udeľovania výchovných
opatrení
 úroveň dodržiavania pracovného poriadku
 hodnotenie, overovanie a zlepšovanie podmienok a kvality všetkých činností
internátu realizujeme predovšetkým metódou vnútornej a vonkajšej autoevalvácie :
 analýza záznamov o žiakoch
Pri hodnotení využívame vnútornú aj vonkajšiu autoevalváciu.
Vnútorná autoevalvácia:
 permanentné sebahodnotenie činnosti vychovávateľov
 motivačný rozhovor , spojený s vyhodnotením plánu osobného profesijného rastu –
riaidtľ internátu
 hodnotenie klímy vo výchovnej skupine
 analýza výsledkov žiakov, ktorých vychovávateľ usmerňuje (dodržiavanie školského
poriadku internátu , zodpovednosť v príprave na vyučovanie, správanie a prejavy
žiakov, schopnosť participácie , spôsob uspokojovania záujmov- zástupca riaditeľa
internátu
 analýza ponuky výchovno-vzdelávacích činností vychovávateľa vo výchovnej
skupine oddelení (pestrosť, kvalita, zastúpenie všetkých oblastí výchovy, frekvencia,
nadväznosť) – zástupca riaditeľa internátu
 hodnotenie výsledkov vychovávateľov v oblasti ďalšieho vzdelávania, uplatňovania
inovačných metód práce , aplikovania špecifických zručností, tvorba projektov zástupca riaditeľa internátu
 vzájomné hodnotenie vychovávateľov - vzájomné hospitácie , “otvorené výchovné
činnosti „
23
Vonkajšia autoevalácia
 spätná väzba od žiakov
 spätná väzba od rodičov
 hodnotenie verejnosťou , zriaďovateľom, školskou inšpekciou
11. POŽIADAVKY NA KONTINUÁLNE VZDELÁVANIE PEDAGOGICÝCH
ZAMESTNANCOV
Zameranie a ciele nášho výchovného programu ako aj analýza súčasného stavu ďalšieho
vzdelávania vychovávateľov ukazuje potrebu orientácie sa ďalšieho vzdelávania
vychovávateľov najmä na problematiku aktívneho občianstva, ochranu detských
a
ľudských práv, predchádzanie všetkým formám diskriminácie a intolerancie a kultiváciu
inovačných zážitkových metód výchovy.
Kultiváciu aplikácie inovačných zážitkovým metód výchovy budeme zabezpečovať:
 Motivovaním všetkých vychovávateľov bez ohľadu na vek k permanentnému
sebavzdelávaniu a zdokonaľovaniu profesijnej spôsobilosti.
 Umožňovaním kultivovania zručností vychovávateľov pre efektívne riešenie
školských konfliktov a efektívnu komunikáciu .
 Sprostredkovaním najnovších poznatkov z metodiky výchovy jednotlivých
oblastí výchovy .
 Rozvíjaním špecifických zručností vychovávateľov nevyhnutných pre
vedenie počítačového a divadelného krúžku
 Pripravovaním vychovávateľov pre prácu s modernými materiálmi , softwermi
Power point a Corel Draw.
 Podnecovaním tvorivosti vychovávateľov.
Uvedené vzdelávania zabezpečujeme prizývaním odborných lektorov priamo do
internátu, čím zároveň zabezpečíme vzdelávanie pre všetkých vychovávateľov. Niektoré
vzdelávania budeme realizovať prostredníctvom metodického združenia vychovávateľov.
Časť vzdelávania budú vychovávatelia absolvovať mimo internátu . Pri zabezpečovaní
ďalšieho vzdelávania vychovávateľov budeme spolupracovať s metodicko-pedagogickými
centrami, s nadáciami a občianskymi združeniami, ktoré budú poskytovať nami požadovaný
okruh ďalšieho vzdelávania.
24
Konkrétny plán ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov tvorí prílohu plánu
výchovného programu na príslušný školský rok.
12. VÝCHOVNÉ ŠTANDARDY
SPOLOČENSKÁ VÝCHOVA
Obsahové štandardy
Výkonové štandardy
- Slovenské tradície a zvyky
- Prejavovať hrdosť k národnej a štátnej
- Kultúrne pamiatky na Slovensku
príslušnosti
- Spoločenská etiketa
- Komunikovať kultúrnym spôsobom
- Diskusia
- Uplatňovať vlastnú autonómiu v skupine,
- Aktívne počúvanie
rešpektovať úlohy skupiny
- Prejavy a formy šikanovania v škole a na
- Rešpektovať názory ostatných ľudí
pracovisku
- Asertivita
- Interkulturálny dialóg
- Tolerancia
- Neverbálna, komunikácia
- Využívať všetky dostupné formy
- Verbálna komunikácia
komunikácie
- Práca s modernými informačno-
- Vyhľadávať nové informácie
komunikačnými technológiami
- Komunikácia v cudzom jazyku /záujmová
činnosť/
- Komunikácia v konflikte
- Samostatne riešiť konflikt
- Komunikácia , ktorá pomáha
- Používať pozitívne prvky komunikácie
- Mediácia konfliktu – metóda riešenia
v konflikte
konfliktu
- Sebavzdelávanie, aktívne občianstvo
-Zaujať pozitívne postoje k potrebe
samostatného rozvíjania svojej osobnosti
25
- Spolupráca
- Zaujať pozitívne postoje k tvorbe
- Medziľudské vzťahy
kvalitných medziľudských vzťahov
- Empatia
- Dobrovoľníctvo,
- Orientovať sa v princípoch aktívneho
občianstva
- Interkulturalita
- Občianske združenia, neformálne skupiny
- Street work
-Participácia,
partnerstvo
generácii, - Ovládať princípy neformálneho -
nízkoprahové programy
vzdelávania
MRAVNÁ VÝCHOVA A VÝCHOVA K HODNOTÁM
Obsahové štandardy
Výkonové štandardy
- Zodpovednosť
- Orientovať sa vo všeľudských hodnotách
- Spolupráca, participácia
- Vyjadriť postoj k pozitívnym hodnotám
- Tolerancia / stereotyp, predsudok,
- Schopnosť byť zodpovedný za svoje
diskriminácia/
správanie
- Školský poriadok ŠI
- Dodržiavať školský poriadok a režim
- Režim dňa
dňa
- Žiacka samospráva
- Emocionálna inteligencia
- Vyjadriť a pomenovať svoje pocity
a emócie
- Sebauvedomie - techniky
- Sebahodnotenie - techniky
- Pomenovať svoje silné a slabé stránky
- Sebariadenie, - techniky
- Prejaviť sebareguláciu
- Sebamotivácia, -techniky
- Uplatňovať techniky sebamotivácie
- Sebaúcta
- Poskytovať a prijímať spätnú väzbu
- Empatia – techniky aktívneho počúvania
- Schopnosť empatie k spolužiakom
- Rodičia a deti
- Prejaviť úctu k rodičom , starším ľuďom
26
- Postoj k členom rodiny a ostatným ľudom
Osobám so zdravotným znevýhodnením
- Generačné konflikty
- Problémy zdravotne znevýhodnených
osôb
-Možnosti zdravotne znevýhodnených osôb
- Základné ľudské práva
- Schopnosť dodržiavať základné princípy
- Detské práva
ľudských práv a osobných slobôd
- Práva žiaka
v spolužití v ŠI
- Povinnosti žiaka
PRACOVNÁ VÝCHOVA A ROZUMOVÁ VÝCHOVA
Obsahové štandardy
Výkonové štandardy
- Efektívne učenie – ako sa učiť
- Plánovať , hodnotiť a vytyčovať si osobné
- Psychohygiena učenia sa
ciele do budúcnosti
- Režim dňa , povinnosti žiaka v ŠI
- Uplatňovať autonómnosť v príprave na
- Sebavzdelávanie,
vyučovanie
- Sebahodnotenie, silné a slabé stránky
- Riešiť, nové neznáme úlohy a situácie
- Osobné ciele a očakávania,
- Zaujať pozitívne postoje k osobnej
- Ako zvládnuť maturitné skúšky
zodpovednosti za vykonanú prácu
- Kde na vysokú školu
- Zaujať pozitívne postoje k celoživotnému
- Výber zamestnania
vzdelávaniu
- Práva a povinnosti zamestnanca
- Práca s rôznym materiálom
– Schopnosť pracovať a kooperovať
- Netradičné pracovné postupy
v skupine
- Netradičné techniky
- Aplikovať praktické zručnosti potrebné
- Základy upratovania,
pre bežný život
- Údržba odevov
- Schopnosť rozvíjať manuálne zručnosti
- Súperivé správanie
- Spolupracujúce správanie
27
ESTETICKÁ VÝCHOVA
Obsahové štandardy
Výkonové štandardy
- Regionálne tradície a zvyky
-Prejavovať úctu ku kultúrnym a národným
- Kultúrne pamiatky regiónu a Slovenska
tradíciám
- Klasické umenie
- Zaujať pozitívne postoje k umeniu
- Moderné umenie
-Kultúrne podujatia - divadlo, opera,
koncert
- Vlastná tvorba
- Aplikovať základné zásady spoločenskej
- Úprava oblečenia, úprava tváre, úprava
etikety
- Schopnosť rozvíjať tvorivé schopnosti
vlasov,
- Schopnosť podieľať sa na tvorbe
- Pozdrav, predstavenie sa
- Kurz spoločenského správania/ tanca
estetického prostredia
- Slávnostné príležitosti
- Kultúra stolovania
- Kultúra vyjadrovania sa, vulgarizmy,
- Rozlišovať vulgárne a kultúrne správanie
slang,
- Menšiny
-Rešpektovať iné kultúry a kultúrne
- Kultúrne zvyky a prejavy iných národov
tradície
a kultúr
TELESNÁ VÝCHOVA
Obsahové štandardy
Výkonové štandardy
- Prevencia pred chorobami
- Pomenovať škodlivosť fajčenie , alkoholu
- Racionálna výživa,
a iných drog
28
- Moderný človek nefajčí
- Aplikovať princípy zdravého životného
- Zvládnutie záťaže s stresu
štýlu
- Relaxačné cvičenie
- Zaujať pozitívne postoje k preventívnej
- Otužovanie a posiľňovanie organizmu
starostlivosti o svoje zdravie
- Ako povedať nie drogám
- Zaujať pozitívne postoje k pravidelnému
- Zdravý životný štýl
cvičeniu a telesnému pohybu
- Osobná hygiena
- Zaujať pozitívne postoje k dodržiavaniu
zásad zdravej výživy
RODINNÁ VÝCHOVA A VÝCHOVA K RODIČOVSTVU A MANŽELSTVU
Obsahové štandardy
Výkonové štandardy
- Porozumenie a tolerancia v partnerskom
- Porozumieť mravným aspektom
živote
rodinného života
- Rizikový partner
- Zaujať pozitívne postoje k zodpovednému
- Vernosť, spolupráca, dôvera rešpekt
vzťahu
k partnerstvu
- Prejavy týrania v rodine
- Krízové centrá
- Sexuálne kontakty
- Zaujať pozitívne postoje k zodpovednému
- Následky, zodpovednosť
vzťahu k sexuálnemu životu,
- Plánované rodičovstvo
k manželstvu a k rodičovstvu
- Základné práce v domácnosti
- Prejaviť praktické zručnosti súvisiace so
- Hospodárenie
životom v rodine
- Deľba práce
EKOLOGICKÁ VÝCHOVA
Obsahový štandard
Výkonový štandard
- Šetrenie energiami
- Schopnosť samostatnej činnosti pri
- Využitie neekologického odpadu
ochrane životného prostredia
- Prejaviť pozitívne postoje k ochrane
- Triedenie odpadu
29
- Starostlivosť o zeleň
životného prostredia
13. VÝCHOVNÉ OSNOVY
Nadväzujú na výchovné štandardy. Vychovávatelia majú povinnosť plniť stanovené
výchovno-vzdelávacie ciele počas školského roka prostredníctvom daného obsahu, pričom
majú absolútnu autonómiu vo voľbe metód a foriem práce.
SPOLOČENSKÁ VÝCHOVA
CIEĽ
OBSAH
METÓDY
A FORMY
Posilniť hrdosť
Slovenské tradície a zvyky
Prezentácia
k národnej
a štátnej Kultúrne
príslušnosti
pamiatky
na Výstava
Vedomostný kvíz
Slovensku
Interaktívne podujatie
Rozhovor
Pochopiť
význam
Asertivita
Hranie rolí
kultúrneho správania
Diskusia
Argumentácia a debata
a kultúrneho
Spoločenská etiketa
Tréning
presadzovania sa
Prejavy
a formy Beseda s odborníkom
šikanovania
v škole, Kurz
internáte
spoločenského
správania sa
a na pracovisku
Tolerancia
Hranie rolí
Kultivovať kultúru
Neverbálna komunikácia
Dramatizácia
vyjadrovania sa
Verbálna komunikácia
Tréning
Zážitková aktivita-hra
Kultivovať zručnosti
Záujmový krúžok
Práca
Využívať všetky dostupné s modernými IKT
30
formy komunikácie
Komunikácia
v cudzom
jazyku
Participovať na živote v ŠI
Súťaže, kvízy
Diskusia
Kultúrne podujatia
Argumentácia
Rada internátu
Subsidiarita
Žiacka rada
Práca v redakčnej rade
ŠI
Rozvíjať
komunikačné
zručnosti
Aktívne počúvanie
Prijímanie
Hranie rolí
a dávanie Dramatizácia
spätnej väzby
Iniciačná hra
Debata
Tréning
Dotazník
Anketa
Prieskum
Vedieť samostatne
a kriticky riešiť konflikt
Komunikácia v konflikte
Brainstorming
Komunikácia,
Hranie rolí
ktorá pomáha
Tréning
Mediácia konfliktu
Subsidiarita
Mediácia
Zážitková aktivita-hra
Osvojiť si informácie
o princípoch aktívneho
občianstva
Participácia
Beseda s odborníkom
Dobrovoľníctvo
Aktivácia
Interkulturalita
Tvorba projektu
Street work
Výmenný pobyt
Občianske združenia
Prezentácia
Neformálne
Subsidiarita
skupiny mladých
31
Rozvíjať
schopnosti tvoriť kvalitné
medziľudské vzťahy
Medziľudské vzťahy
Rozhovor
Empatia
Subsidiarita
Antipatia
Empatická analýza
Tolerancia
Tréning
Diskusia
Iniciačná Hra
Interaktívne podujatie
Uvedomiť
si
samostatného
potrebu Sebavzdelávanie
rozvíjania Vytyčovanie
svojej osobnosti
Motivácia
osobných Vyjasnenie hodnôt
cieľov
Hodnotenie
Rozhovor
Pochopiť význam aktívnej
spolupráce s ostatnými
ľuďmi
Spolupráca
Subsidiarita
a kooperácia
Aktív
priebežne
výchovnej
skupiny
Práca v komisii ŠI
Príprava podujatí
vo VS a ŠI
MRAVNÁ VÝCHOVA
CIEĽ
OBSAH
Orientovať sa vo
všeľudských hodnotách
Zodpovednosť
Spolupráca
Tolerancia
/diskriminácia,
predsudok, stereotyp
Pochopiť význam
pozitívnych hodnôt
Zodpovednosť
Spolupráca
METÓDY
A FORMY
Rozhovor
Príklad
Vyjasnenie hodnôt
Hranie rolí
Brainstorming
Iniciačná hra
Hranie rolí
Motivácia
Vyjasnenie
32
Vedieť prevziať
zodpovednosť za svoje
správanie
Tolerancia
Spolupráca
Participácia
Samostatnosť
Vedieť pomenovať svoje
silné a slabé stránky
Sebauvedomenie
Sebahodnotenie
Sebaúcta – techniky
Uvedomiť si potrebu
sebaregulácie
Sebahodnotenie
Sebariadenie
Sebamotivácia
Hranie rolí
Príklad
Vyjasnenie hodnôt
Rozhovor
Zážitková aktivita
Hra
Vedieť pomenovať svoje
pocity a emócie
Sebaúcta – techniky
Empatia
Emocionálna inteligencia
Hranie rolí
Príklad
Vyjasnenie hodnôt
Rozhovor
Zážitková aktivita
Hra
Schopnosť empatie k
svojim rovesníkom
Prejavovať úctu k
starším a k svojej rodine
Empatia
Emocionálna inteligencia
Empatia
Tolerancia
Medziľudské vzťahy
Stotožniť sa a
Medziľudské vzťahy
dodržiavať základné
Základné ľudské práva
princípy ľudských práv a Možnosti zdravotne
spolužití v ŠI
znevýhodnených detí
/mentálne retardované a
telesne postihnuté
Pochopiť mravné aspekty Sexuálne kontakty
rodinného života
Vernosť
Zodpovednosť
Dôvera
Následky
Pochopiť dôležitosť
Plánované rodičovstvo
a nevyhnutnosť
Spolužitie
33
Rozhovor
Beseda
Hranie rolí
Príklad
Iniciačná hra
Hranie rolí
Príklad
Vyjasnenie hodnôt
Rozhovor
Zážitková aktivita
Hra
Hranie rolí
Príklad
Vyjasnenie hodnôt
Rozhovor
Zážitková aktivita
Hr
Zážitková
Hranie rolí
Diskusia
Rozhovor
Anketa
Zážitková
Rozhovor
Beseda s odborníkom
Exkurzia
Hranie rolí
Beseda s odborníkom
Vysvetlenie
Rozhovor
Diskusia
Hranie rolí
Vysvetlenie
zodpovedného prístupu
k sexuálnemu životu
manželstvu a rodičovstvu
Uvedomiť si potrebu
rozvoja svojej osobnosti
Obetovanie
Rozvíjať právne vedomie
žiaka
Základné ľudské práva
Práva dieťaťa
Práva a povinnosti žiaka
Sebavzdelávanie
Vytyčovanie osobných
cieľov
Diskusia
Beseda s odborníkom
Rozhovor
Motivácia
Rozhovor
Hodnotenie
Vysvetlenie
Rozhovor
Diskusia
Beseda s odborníkom
Vyjasnenie hodnôt
PRACOVNÁ A ROZUMOVÁ VÝCHOVA
CIEĽ
OBSAH
Vedieť samostatne si
vytyčovať osobné ciele
Sebahodnotenie
METÓDY
A FORMY
Motivácia
Výber zamestnania
Rozhovor
Diskusia
Sebavzdelávanie
Beseda s odborníkom
Motivácia
Osobné ciele
Rozhovor
a očakávania
Diskusia
Beseda s odborníkom
Vedieť pracovať
Práva a povinnosti
zamestnanca
Súperivé správanie
v skupine
Spolupracujúce správanie Rozhovor
Chápať význam osobnej
zodpovednosti za
vykonanú prácu
Motivácia
Diskusia
Rozvíjať manuálne
zručnosti
Práca s rôznym
Beseda s odborníkom
Brainstorming
Motivácia
materiálom
Aktivizácia
Netradične techniky
Príklad
Netradičné pracovné
postupy
Tréning
Záujmový krúžok
Vlastná práca
34
Získavať zručností
Základy upratovania
potrebných pre praktický
Údržba odevov
život
Osobná hygiena
Motivácia
Aktivizácia
Rozhovor
Hodnotenie
Tréning
Získavať informácie
o alternatívnych
pracovných zručnostiach
ako je tvorba projektov,
dobrovoľníctvo
Projekty internátu
Vlastná práca
Motivácia
Občianske združenia
Aktivizácia
Rozhovor
Hodnotenie
Tréning
Vlastná práca
ESTETICKÁ VÝCHOVA
CIEĽ
OBSAH
Rozlíšiť účelovosť a
úžitkovosť umenia
Talent a vkus vôkol nás
Pochopiť význam
tvorivého spôsobu života
Motivovať ku tvorivosti
a činorodému životu
Aktívny a konzumný
spôsob života, vytýčenie
osobných cieľov
Moderný a štandardný
rozvoj vedomostí
Poznávať umelecké
diela, literárne, pochopiť
myšlienkový obsah a
idey
Literatúra, slovesné
umenie, lyrika, dráma,
hudba, výtvarné umenie,
pohybové umenie,
Spoznávať archeológiu,
architektúru regiónov
Historické pramene a
moderná ako aj
regionálna architektúra
na Slovensku a vo svete
35
METÓDY
A FORMY
Beseda
Rozhovory
Motivácia
Brainstorming
Subsidiarita
Vysvetľovanie
Demonštrácia situácií
Sebahodnotenie
Motivácia
Príklad
Priame rozhovory
Beseda Objasňovanie
Výklad
Hry
Príklady
Čítanie
Krúžok
Beseda
Návšteva kultúrnych
podujatí
Brainstorming
Projektovanie
Diskusia
Polemika
Výmena skúseností
Oboznamovať a aktívne
si osvojovať nové prvky
estetičnosti
Uvedomiť si význam
estetickej výchovy
Fengšuej, ezoterika,
kalanetika, jóga,
muzikoterapia,
balenoterapia, artterapia
Poslanie estetickej
výchovy. Kultúrne
pamiatky, zvyky a
tradície, prejavy,
vyjadrovanie
Poznávať umelecké
diela, literárne, pochopiť
myšlienkový obsah a
idey
Tolerancia, kultúrne
podujatia v ŠI,
estetičnosť ako súčasť
estetickej. výchovy
Pochopiť význam
estetického prostredia a a
rozvíjať estetičnosť
Samostatná aktívna
činnosť pri estetizácii
prostredia
Oboznámiť sa s prvkami
kultivovanej osobnosti
Vedieť sa správať
v kultúrnych inštitúciách
Zásady spoločenskej
etikety .Spoločenské
správanie
Výchova k etikete
správania
Rešpektovanie iných
kultúr a kultúrnych
tradícií, výchova k
euroobčianstvu,
multikultúrnosti
Tolerovať a rešpektovať
všetky kultúrne inakosti
Rozlišovať a osvojovať
si kultúrnosť
vyjadrovania
Komunikácia v rovine
kultúrneho vyjadrovania
a rozlišovanie
negatívnych prvkov
komunikácie
Zvládnuť kultúrnosť
správania pri
rôznorodých životných
udalostiach. Osvojiť a
zvládnuť etiketu
správania v priamej
konzumácii jedla, ako aj
Spoločenská výchova a
etiketa, slušnosť ako
základ slušného
správania sa, úcta.
Etiketa správania pri
významných a
situačných
36
Exkurzia
Pozorovanie
Výkladové rozhovory
Tréningy
Počúvanie hudby
Štúdium dokumentov
Zážitková metóda
Analýza skúsenosti
Objasňovanie
Kladné príklady
Návštevy kultúrnych
inštitúcií
Fórum invencie
Zážitková metóda –
hra
Návštevy kultúrnych
podujatí
Rozhovory
Hry na spoluprácu
Brainstorming
Praktická činnosť
Fórum invencie
Návšteva vernisáži
koncertov, kina
Aktivizácia
Interaktívne podujatia
Prezentácia
kultúrnych tradícií,
zvyklostí
a náboženstiev
Diskusia
Polemika
Príklad
Analýza
Tréning
Kvíz
Inscenácia
Aktivita – hry
Dramatizácia
Motivácia
Hranie rolí, príkladov
zo života
Objasňovanie
Zážitková metóda,
Aktivita-hra
Fórum invencie
Analýza
Kurz spoločenského
stolovania
príležitostiach, pozitívne
TELESNÁ VÝCHOVA
CIEĽ
OBSAH
Dodržiavať zásady
osobnej hygieny
Osobná hygiena a
psychohygiena
Pochopiť význam
preventívnej starostlivosti
o svoje zdravie
Prevencia pred
chorobami
Osvojiť si základné
princípy a porozumieť
účinkom správnej výživy
Racionálna výživa
Pochopiť potrebu
zvyšovania odolnosti pred
psychickou záťažou a
stresom
Zvládnutie záťaže
a stresu
Príklad
Motivácia
Prezentácia
Relaxačné cvičenie
Rozvíjať schopnosť
relaxovať a využiť
poznatky o formách
pravidelného cvičenia
Pociťovať pozitívne
výsledky otužovania a
posilňovania na ľudský
organizmus
Získať vedomosti o
škodlivom vplyve a
porozumieť
nebezpečenstvu závislosti
omamných a návykových
látok
Osvojiť si základné
atribúty zdravého
životného štýlu
Otužovanie a
posilňovanie organizmu
Moderný človek nefajčí
a stop drogám
Zdravý životný štýl
37
METÓDY
A FORMY
Rozhovor
Motivácia
Vysvetľovanie
Diskusia
Beseda s odborníkom
Rozhovor
Aktivácia
Vysvetľovanie
Príklad
Motivácia
Prezentácia
Tréning
Vysvetľovanie
Príklad
Aktivizácia
Motivácia
Tréning
Záujmový útvar
Prezentácia
Tréning
Výcvik
Beseda s odborníkom
Záujmový útvar
Príklad
Motivácia
Vysvetľovanie
Beseda s odborníkom
Beseda s bývalými
narkomanmi
Vysvetľovanie
Aktivizácia
Zážitková aktivita
Príklad
RODINNÁ VÝCHOVA A VÝCHOVA K RODIČOVSTVU
CIEĽ
OBSAH
Pochopiť, že city sa
prejavujú v skutkoch
a v bežnom živote
Porozumenie
a tolerancia
v partnerskom živote
Uvedomiť si, že láska bez Priateľstvo ako základ
priateľstva rýchlo zanikne. lásky
Vedieť rozpoznať
negatívne vlastnosti ľudí.
Rizikový partner
Poznať, ako sa správať,
aby sme neostali sami.
Uvedomiť si, že
partnerstvo a láska sú
založené na rovnocennosti
a rovnoprávnosti .
Vernosť, spolupráca,
dôvera, rešpekt
Manželstvo, jeho
poslanie, výhody
a dôležitosť
Pochopiť, kde robia
Prejavy týrania v rodine
chyby rodičia vo výchove.
Dokázať, že výchova
príkazmi a rozkazmi nie je Negatívne javy vo
najúčinnejšia.
výchove
detí v rodine
Vedieť, kde a ako nájsť
pomoc a ako sa správať
v ťažkej životnej situácii.
Krízové centrá
Zaujať správne postoje
k sexuálnemu životu.
Poznať, ako predchádzať
neželaným následkom
Sexuálne kontakty
Podporiť a zdôrazniť
vážnosť, dôležitosť
a náročnosť materstva
a otcovstva.
Následky
a zodpovednosť
za ľahkovážne
správanie
Plánované rodičovstvo
Základné informácie
o dedičných chorobách,
neplodnosti
38
METÓDY
A FORMY
Vysvetľovanie
Analýza príkladov zo
života a literárnych
diel
Výmena skúsenosti
Príklad
Úvahy
Testy
Počúvanie piesní
Hranie rolí
Rozprávanie príkladov
zo života
Presviedčanie .
Objasnenie hodnôt
Etické rozhovory
Mravné cvičenia.
Rozhovor
Výklad
Demonštrácia situácií
Vysvetľovanie
Príklady
Premietanie filmu
Beseda.
Vysvetľovanie
Analýza skúseností
Práca s internetom,
odborným materiálom
Exkurzia -návšteva
krízového centra
Vysvetľovanie
Objasnenie hodnôt
Kladné príklady
Štúdium odborného
materiálu.
Výklad
Poznať možnosti a metódy , antikoncepcii.
prípravy na plnohodnotné
a zdravé rodičovstvo
Zrelosť pre rodičovstvo
(ekonomické
a psychologické podmienky pre
Výchova detí v rodine.
Demonštrácia
zdravotníckych
ilustrácii.
Pripraviť sa na
organizáciu a vedenie
domácnosti.
Základné práce
v domácnosti
Vedieť si rozdeliť financie
v domácnosti a rozumne
ich investovať.
Hospodárenie v rodine
(ekonomická funkcia
rodiny)
Demonštrácia
Dramatizácia
Praktické návyky
Krúžok varenia
Výmena skúsenosti
Beseda
Analýza
Hra
Beseda
Hry na spoluprácu
Naučiť sa spoločne
Deľba práce
zvládať základné domáce
práce aj v dvojkariérových Mužské a ženské práce,
manželstvách.
tradície a súčasnosť
Hranie rolí
Príklady
Vysvetľovanie
Rozhovory
Tréning - nácvik
vytvárania návykov na
deľbu prác
v domácnosti
EKOLOGICKÁ VÝCHOVA
CIEĽ
Uvedomiť si základné
problémy životného
prostredia.
Oboznámiť sa s bohatou
a pestrou flórou
Pochopiť význam
izbových rastlín, ako
Prirodzenú súčasť našich
bytov
OBSAH
Starostlivosť o zeleň
METÓDY
A FORMY
Ochrana a beseda s
odborníkom,
motivácia
, prezentácia
Návšteva botanickej
záhrady,
pozorovanie,
rozhovory
Vlastná činnosť pri
starostlivosti o zeleň
39
Zážitková aktivita –
výber vhodných
rastlin,
nákup,ošetrenie
Aplikovať požiadavky na
opateru rastlín v súlade
so životným prostredím
Rozvíjať zručnosti pri
starostlivosti o izbové
rastliny
Osvojiť a rozvíjať
vedomosti o odpadoch.
Oboznámiť sa
s katalógom odpadov
Pochopiť dôležitosť
triedenia odpadov a jeho
recyklovania.
Uvedomiť si jeho
negatívny dopad na
životné prostredie
Oboznámiť žiakov aké
druhy energií evidujeme
Spoznať problematiku
palív
Spoznať možnosti
šetrenia
Svetlo, teplota, vlhkosť,
pôda, životný priestor,
hnojenie
Vysvetľovanie,
príklad, praktická
činnosť
Izbové rastliny od A po Z,
Vysvetľovanie,
poznatky, rady a skúsenosti príklad,
praktická činnosť
Sejba, delenie,
obrezky,rastlinné choroby,
škodcovia, ochrana
Odpad - pojmy a definície
Kategorizácia odpadov
Triedenie odpadov
Zhodnocovanie a
zneškodňovanie odpadov
Komunálny odpad
Neekologický odpad
Energia ako hodnota
Šetrenie energiami
Vysvetľovanie
Rozprávanie
Dialóg
Súťaž
Zážitková aktivita
Vysvetľovanie
Hranie rolí
Rozhovor
Beseda
Brainstorming
Rozprávanie
Zážitková hra
Praktická činnosť
Demonštrácia
Beseda
Demonštrácia
Brainstorming
Argumentácia
Návšteva podujatia
Brainstorming
Vysvetľovanie
Rozhovor
Druhy palív. Fosílne palivá
Zážitková aktivita
Vysvetľovanie
Beseda
Elektrická energia
-šetrenie
Rozprávanie
Brainstorming
Praktická činnosť
Demonštrácia
Priemysel, domácnosti
Pochopiť podstatu, formy Tepelná energia
využitia a možnosti úspor -šetrenie40
Rozprávanie,
Brainstorming
Demonštrácia
Návšteva výstavy
Film
Vodná energia –
šetrenie
14. Činnosti v internáte
Pravidelné činnosti
Priebežné činnosti
Príprava na vyučovanie (
denne)
činnosti
( denne)
Príprava
(
prvákov,
knižnice, pozeranie
večierok,
videa , televízie)
privítanie
aktivity podľa záujmu
karneval,
žiakov (denne)
maturantmi)
krúžkov
(1-2
x
týždenne)
Činnosť žiackych komisií
(1 x mesačne)
činnosť
(návšteva posilňovne,
vianočný
záujmových
na
záujmová
celointernátne podujatia
Výchovno - vzdelávacie
Činnosť
 Individuálna
- Výchovné kurzy
-
Sebaobslužné
Nepravidelné činnosti
rozlúčka
s
 Celointernátne podujatia
( zhromaždenia)
- Príprava a vydávanie
 Otvorené dvere internátu
internátneho časopisu
Celointernátne
-
podujatia,
pre verejnosť
 Celointernátne podujatia,
súťaže,
kvízy,
(vedomostné, kultúrne,
tematické
večery,
športové), ktoré sa
výstavy
uskutočňujú mimo plánu
(vedomostné,
kultúrne, športové)
Prelínanie
kľúčových kompetencii v jednotlivých výchovných oblastiach
Sv Mv a
Vkh
Prehľad kľúčových kompetencií
41
Pv Ev
Rv a
Vkmar
Tv
Ekv
Komunikačné spôsobilosti
Výkonová oblasť
-
Ovláda
a tvorivo
využíva informačno- x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Dokáže uplatniť komunikačné zručnosti x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
komunikačné technológie
-
Ovláda všetky dostupné formy komunikácie
-
Uplatňuje techniky aktívneho počúvania x
a efektívnej
komunikácie
s ostatnými
ľuďmi
-
Preberá
zodpovednosť
za
svoje
komunikačné správanie
Schopnosti tvorivo riešiť problémy
Výkonová oblasť
-
predchádzajúce
konfliktom
(pozitívna
komunikácia, ja výrok, prijímanie a dávanie
spätnej väzby)
-
Dokáže uplatniť komunikačné zručnosti pri x
tvorivom a kritickom riešení problémov
Sociálne spôsobilosti
Výkonová oblasť
-
Dokáže efektívne spolupracovať v skupine
x
x
x
-
Uvedomuje si zodpovednosť dodržiavania x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Kriticky hodnotí svoj pokrok, prijíma x
x
x
x
x
spoločných
pravidiel
a
vie
prijať
zodpovednosť za ich porušenie
-
Uplatňuje vlastnú autonómiu v skupine, x
rešpektuje úlohy skupiny
-
Uvedomuje
si
význam
vytvárania x
kvalitných medziľudských vzťahov
Pracovné spôsobilosti
Výkonová oblasť
-
Uvedomuje si potrebu svojej prípravy na
vyučovanie, ako prostriedok sebarealizácie
a osobného rozvoja
-
spätnú väzbu a uvedomuje si svoje ďalšie
42
rozvojové možnosti
-
Ovláda základné sebaobslužné
pracovné
x
x
x
Ovláda manuálne zručnosti potrebné pre
x
x
x
x
x
x
návyky
-
praktický život
-
Je otvorený svoje
manuálne zručnosti
X
tvorivo rozvíjať
Občianske spôsobilosti
Výkonová oblasť
-
Vie
sa
orientovať
v základných x
x
x
x
x
humanistických hodnotách
-
Uvedomuje si význam kultúrneho dedičstvo
x
x
-
Pozná svoje práva a uvedomuje si potrebu x
x
x
x
x
x
x
x
prevzatia zodpovednosti za svoje konanie
-
Vie participovať pri pozitívnych zmenách x
x
x
v živote ŠI
-
Má
x
x
x
informácie
o princípoch
aktívneho x
x
x
Uvedomuje si význam interkulturálneho x
x
x
x
x
x
x
x
x
spoločenskej x
x
x
x
x
občianstva
-
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
etikety
x
x
Uvedomuje si rozdiel medzi vulgárnym x
x
x
dialógu, dodržiavania ľudských práv a boja
proti rasizmu a xenofóbii
-
Rešpektuje názory ostatných ľudí
Kultúrne spôsobilosti
Výkonová oblasť
-
Používa
kultúrne
prejavy
v styku
s ostatnými ľuďmi
-
-
Pozná
základné
zásady
a kultúrnym správaním sa
43
x
-
Prijíma kultúrne podnety ( napr. návšteva x
x
kultúrnych podujatí)
x
x
-
Rešpektuje iné kultúry a kultúrne tradície
-
Uvedomuje si potrebu
prijímania kultúry x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
v bežnom živote každého človeka
-
Má
skúsenosti
so
spoluprácou
na x
pripravovaní kultúrneho podujatia v skupine
-
Vie sa podieľať na vytváraní kultúrneho
prostredia
44
x
x
SWOT analýza :
Silné stránky:
Slabé stránky:
 výhodná poloha vzhľadom ku
 chýbajúca telocvičňa
školám
 neatraktívnosť povolania
 stabilné postavenie v regióne,
vychovávateľ a neadekvatné
vysoký záujem žiakov
finančné ohodnotenie
o ubytovanie
 práca vychovávateľa
 vysoká kvalifikovanosť
v popoludňajšom a večernom
zamestnancov
čase
 široké spektrum výchovných
činnosti a aktivít pre žiakov
 dôsledné uplatňovanie tvorivohumanistického modelu
výchovy
 ubytovanie v bunkách
s kompletným vybavením
 poskytovanie psychologického
poradenstva
 zapojenosť do projektov
a kvalitné vybavenie PC dvoch
miestnosti s prepojením na
internet
 Wifi-internetová sieť pokrýva ŠI
 vybudovanie kamerového
systému
 nepretržitá kontrola príchodov
a odchodov žiakov pomocou
turniketu a osobných čipov
žiakov vychovávateľom
Príležitosti:
 zapájať sa do ďalších projektov
 ďalšie vzdelávanie
pedagogických
a nepedagogických
pracovníkov
Ohrozenie:
 nepriaznivý demografický
a populačný vývoj
 zlá ekonomická situácia rodín
 problémy rizikového správania
sa žiakov
45
 vybudovanie ďalšej PC
miestnosti
 vybudovanie internetovej siete
v celej budove ŠI
 vybudovať druhú časť
kamerového systému
46
Download

Domov mládeže, Medická 2, 040 11 Košice