STREDNÁ ZDRAVOTNÍCKA ŠKOLA SV. ALŽBETY
MÄSIARSKA 25, 040 01 KOŠICE
ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM
V UČEBNOM ODBORE: 5371 H SANITÁR
MEDZINÁRODNÁ ŠTANDARDNÁ KLASIFIKÁCIA VZDELÁVANIA:
ISCED 3 C
Školský vzdelávací program, odbor 5371 H sanitár v jadnoročnej a dvojročnej forme štúdia
OBSAH
1. Identifikačné údaje
4
1.1 Identifikácia učebného odboru
4
1.2 Identifikácia školy
5
2. Ciele a poslanie výchovy a vzdelávania
7
3. Vlastné zameranie školy
10
3.1 Vybavenie školy
10
3.2 Charakteristika pedagogického zboru
11
3.3 Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov
12
3.4 Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov školy
12
3.5 Spolupráca s partnermi
13
4. Profil absolventa
15
4.1 Charakteristika absolventa
4.2 Kompetencie absolventa
15
16
4.2.1
Kľúčové kompetencie
16
4.2.2
Odborné kompetencie
22
5. Charakteristika školského vzdelávacieho programu učebného odboru sanitár
25
5.1 Popis školského vzdelávacieho programu
25
5.2 Základné údaje
26
5.3 Požiadavky zdravotnej spôsobilosti na uchádzača
27
5.4 Požiadavky na bezpečnosť, ochranu zdravia a hygienu práce
28
6. Učebný plán učebného odboru 5371 H sanitár
6.1 Učebný plán pre jednoročné večerné štúdium v odbore sanitár
31
31
6.2 Učebný plán pre dvojročné večerné štúdium v odbore sanitár
34
7. Vzdelávacie štandardy a učebné osnovy
39
7.1
Vzdelávacie štandardy odborného vzdelávania
39
7.2
Učebné osnovy
60
7.2.1 Učebné osnovy všeobecnovzdelávacích predmetov – dvojročné štúdium
61
7.2.2 Učebné osnovy odborných predmetov- jednoročné a dvojročné štúdium
61
8. Podmienky na realizáciu školského vzdelávacieho programu
62
8.1 Materiálne podmienky
62
8.2 Personálne podmienky
63
8.3 Učebné zdroje, odborná literatúra, didaktická technika
66
2
8.3.1
Odborná literatúra
66
8.3.2
Didaktická technika
67
8.3.3
Materiálne výučbové prostriedky
67
8.4 Organizačné podmienky
68
8.5 Podmienky bezpečnosti a ochrany zdravia pri štúdiu
69
9. Využitie školského vzdelávacieho programu pre vzdelávanie dospelých
70
10. Systém kontroly a hodnotenia žiakov
72
10.1
Skúšanie
72
10.2
Hodnotenie
73
10.3
Pravidlá hodnotenia žiakov
73
10.3.1 Hodnotenie vo vyučovacom predmete s prevahou teoretického zamerania
74
10.3.2 Hodnotenie vo vyučovacom predmete s prevahou praktického zamerania
75
10.4 Klasifikácia žiakov
76
10.4.1 Stupne prospechu a celkový prospech
76
11. Záverečná skúška
11.1.1 Témy záverečnej skúšky
78
80
11.1.2 Hodnotenie záverečnej skúšky
81
11.1.3 Materiálne a priestorové podmienky pre vykonanie záverečnej skúšky
85
3
1 Identifikačné údaje
1.1 Identifikácia učebného odboru
Názov a adresa školy
Stredná zdravotnícka škola sv. Alžbety,
Mäsiarska 25, 040 01 Košice
Názov školského vzdelávacieho
Školský vzdelávací program v učebnom odbore
programu
sanitár
Názov ŠVP
Štátny vzdelávací program pre odborné
vzdelávanie na stredných zdravotníckych školách
Kód a názov učebného odboru
5371 H SANITÁR
Stupeň vzdelania
stredné odborné vzdelanie - ISCED 3 C
Dĺžka štúdia
1 rok – pre absolventov strednej školy
2 roky – pre absolventov základnej školy
Forma štúdia
večerná
Vyučovací jazyk
slovenský
Druh školy
cirkevná
Dátum schválenia ŠkVP
28. august 2008
Miesto vydania
Platnosť ŠkVP
Stredná zdravotnícka škola sv. Alžbety
Mäsiarska 25, 040 01 Košice
Od 1. septembra 2008
4
1.2 Identifikácia školy
Názov školy
Stredná zdravotnícka škola sv. Alžbety
Skratka názvu školy
SZŠ sv. Alžbety
Identifikačné číslo organizácie (IČO)
618233
Oficiálna poštová adresa
Mäsiarska 25, 040 01 Košice, SR
Štatutárny zástupca
PhDr. Eva Lakatošová, riaditeľka školy
Zástupca riaditeľa pre odborné
PhDr. Karolína Vranaiová, PhD.
predmety
Zástupca riaditeľa pre všeobecné
Mgr. Helena Kačmarčíková
vzdelávanie:
Mgr. Mária Badaničová - poverená zastupovaním ped.
zástupkyne)
Vedúca odbornej praxe
Mgr. Mária Lacková
Koordinátor pre učebný odbor
PhDr. Renáta Tóthová
sanitár
Ekonóm školy
Mgr. Alena Seligová
Hospodárka školy
Mgr. Dana Bérešová
Telefónne čísla
+421 (0)55 7298668 (riaditeľňa)
+421 (0)55 6226202 (sekretariát)
E-mailová adresa
[email protected]
Webová stránka
www.szssvalzbety.sk
Zriaďovateľ
Rímskokatolícka cirkev
Arcibiskupstvo Košice
Hlavná 28, 040 01 Košice
Košice, 28.august.2013
PhDr. Eva Lakatošová
riaditeľka školy
5
(podpis a pečiatka školy)
Stredná zdravotnícka škola sv. Alžbety,
Názov a adresa školy
Mäsiarska 25, 040 01 Košice
Názov školského vzdelávacieho programu
Školský vzdelávací program učebného
odboru sanitár
Štátny vzdelávací program pre odborné
Názov ŠVP
vzdelávanie na stredných zdravotníckych
školách
Kód a názov učebného odboru
5371 H SANITÁR
Stupeň vzdelania
stredné odborné vzdelanie - ISCED 3 C
Dĺžka štúdia
1 rok – pre absolventov strednej školy
Forma štúdia
večerná
Vyučovací jazyk
slovenský
Záznamy o platnosti a revidovaní ŠkVP
Platnosť ŠkVP
Revidovanie ŠkVP
Dátum
Dátum
Záznam inovácií, úprav a pod.
1.9.2013
6
Stredná zdravotnícka škola sv. Alžbety,
Názov a adresa školy
Mäsiarska 25, 040 01 Košice
Názov školského vzdelávacieho programu
Školský vzdelávací program učebného
odboru sanitár
Štátny vzdelávací program pre odborné
Názov ŠVP
vzdelávanie na stredných zdravotníckych
školách
Kód a názov učebného odboru
5371 H SANITÁR
Stupeň vzdelania
stredné odborné vzdelanie - ISCED 3 C
1 rok – pre absolventov strednej školy
Dĺžka štúdia
2 roky – pre absolventov základnej školy
Forma štúdia
večerná
Vyučovací jazyk
slovenský
2
Ciele a poslanie výchovy a vzdelávania
Dynamické zmeny súvisiace s transformáciou školstva aj zdravotníctva, neustály rýchly
rozvoj informačných technológií a výpočtovej techniky kladú zvýšené požiadavky na
flexibilitu vyučovacieho procesu. Nový školský zákon umožňuje promptne reagovať na
vzniknutú situáciu. Tvorbou školského vzdelávacieho programu chceme implementovať
inovatívne metódy a formy výchovno-vzdelávacieho procesu tak, aby zodpovedali potrebám
zdravotníckej praxe a modernej vedomostnej spoločnosti.
Vzdelávací program je určený k príprave žiakov na povolanie, získanie prvej odbornej
kvalifikácie a priamy vstup na trh práce.
Cieľom výchovy a vzdelávania v odbore je:
a) získať kompetencie, a to najmä v oblasti komunikačných schopností, ústnych
spôsobilostí
a
písomných
spôsobilostí,
využívania
informačno-komunikačných
technológií, komunikácie v štátnom jazyku, k celoživotnému učeniu, sociálne
kompetencie
a občianske
kompetencie,
podnikateľské
schopnosti
a
kultúrne
kompetencie,
7
b) naučiť sa správne identifikovať a analyzovať problémy a navrhovať ich riešenia a vedieť
ich riešiť,
c) rozvíjať manuálne zručnosti, psychomotorické schopnosti, aktuálne poznatky a pracovať
s nimi v oblastiach súvisiacich s nadväzujúcim vzdelávaním alebo na trhu práce,
d) posilňovať úctu ku kultúrnym a národným hodnotám a tradíciám štátu, ktorého je
občanom, k štátnemu jazyku, k materinskému jazyku a k svojej vlastnej kultúre,
e) získať a posilňovať úctu k ľudským právam a základným slobodám a zásadám
ustanoveným v Dohovore o ochrane ľudských práv a základných slobôd,
f) viesť zodpovedný život v slobodnej spoločnosti, v duchu porozumenia a znášanlivosti,
rovnosti muža a ženy, priateľstva medzi národmi, národnostnými
a etnickými
skupinami náboženskej tolerancie,
g) naučiť sa rozvíjať a kultivovať svoju osobnosť a celoživotne sa vzdelávať, pracovať
v skupine a preberať na seba zodpovednosť,
h) naučiť sa kontrolovať a regulovať svoje správanie, starať sa a chrániť svoje zdravie
vrátane zdravej výživy a životné prostredie a rešpektovať všeľudské etické hodnoty.
Vlastný program školy má tri úrovne
 úroveň vzdelávania - úroveň vyučovania a mimoškolského vzdelávania,
 úroveň formovania osobnostných, mravných a charakterových vlastností - duchovná
formácia,
 úroveň spoločenstva školy, vytváranie vzťahov so spolužiakmi, učiteľmi, pacientmi.
Všetky tri úrovne sa navzájom prelínajú, aj keď každá činnosť má svoj vyhradený čas
a priestor.
Požiadavky školy
 osobný príklad každého zamestnanca školy, zvlášť pedagogických zamestnancov
v každej zložke jeho činnosti, so zodpovedným prístupom v plnení si povinností s
dôslednosťou a náročnosťou voči sebe,
 dôsledne dbať na dochádzku žiakov do školy,
 starostlivosť o spoločný majetok školy, estetiku a čistotu školského prostredia,
 starostlivosť o bezpečnosť, dodržiavanie hygienických zásad, ochranu životného
prostredia,
8
 rozvíjanie duchovného rastu učiteľov, vychovávateľov, ostatných zamestnancov, ale aj
žiakov v spolupráci s triednym učiteľom.
Priority školy
 odborná príprava - vzdelávanie a výchova kvalifikovaných zdravotníckych pracovníkov
v odbore sanitár uplatniteľných na trhu práce
 duchovná formácia, duchovný rast, osvojenie si kresťanskej morálky, učenia Cirkvi
a hodnotovej orientácie
 vytváranie spoločenstva školy založeného na dôvere, úprimnosti a záujme o druhého,
 vytváranie pedagogického spoločenstva rozvíjajúc odbornú, duchovnú, mravnú a ľudskú
úroveň, cítiť sa ako v dobrej rodine,
 zveľaďovať materiálne vybavenie školy a tým zvyšovať odbornosť a kvalitu vyučovania,
 spolupracovať s miestnou cirkvou, byť jej stredom, mať účasť na jej aktivitách a živote.
Výchovno-vzdelávací proces je zameraný na:
 implementáciu
najnovších
poznatkov
vedy,
poznania
a techniky vo
všetkých
vyučovaných predmetoch,
 aplikáciu inovatívnych metód vyučovania a odbornej praxe, ktoré rozvíjajú tvorivé
schopnosti žiakov a ich aktívnosť a samostatnosť,
 modernizáciu učebných pomôcok, didaktickej a výpočtovej techniky,
 využívanie všetkých foriem výchovy a vzdelávania, praktických cvičení, exkurzií,
 prehĺbenie a vytváranie úprimného vlasteneckého cítenia,
 estetiku a kultúru prostredia školy, kultúru vzťahov, vyjadrovania a spoločenských
noriem slušnosti,
 výchovu žiakov k zodpovednosti za svoje vlastné zdravie, vytváranie zdravého životného
štýlu, predchádzanie a prevenciu toxikománie (fajčenie, alkohol, drogy),
 vedenie k zodpovednosti za osobný ale i spoločný majetok, životné prostredie,
bezpečnosť iných a pod.,
 výchovu
k šetrnému
hospodáreniu
s energiami,
papierom
a inými
surovinami,
učebnicami a školským majetkom.
9
Stredná zdravotnícka škola sv. Alžbety,
Názov a adresa školy
Mäsiarska 25, 040 01 Košice
Názov školského vzdelávacieho programu
Školský vzdelávací program učebného
odboru sanitár
Štátny vzdelávací program pre odborné
Názov ŠVP
vzdelávanie na stredných zdravotníckych
školách
Kód a názov učebného odboru
5371 H SANITÁR
Stupeň vzdelania
stredné odborné vzdelanie - ISCED 3 C
1 rok – pre absolventov strednej školy
Dĺžka štúdia
2 roky – pre absolventov základnej školy
Forma štúdia
večerná
Vyučovací jazyk
slovenský
3 Vlastné zameranie školy
Budova školy patrí reholi Rádu sv. Uršule a patrí medzi najstaršie školské budovy
v meste.
Patrí
k pamiatkovo
chráneným
budovám,
bola
prestavaná
v roku
1898
v neobarokovom slohu a aj súčasné prestavby a rekonštrukcie musia rešpektovať požiadavky
Pamiatkového úradu. Budova sídli v centre mesta, v jej vnútornom priestore sú dva dvory,
ktoré oddeľujú priestor školy a priestor internátu. Jeden dvor ponúka možnosti aj na športové
využitie, na pobyt vonku k príprave na vyučovanie a podobné činnosti.
Výhodou je lokalita budovy školy a jej blízkosť železničnej, autobusovej stanice a
zdravotníckych a sociálnych
zariadení
pre odbornú prax. Škola má aj vlastnú jedáleň
v areáli školy. Nevýhodou je staršia budova s hrubými múrmi a užšími chodbami, ktoré sa
postupne podľa finanačných možností rekonštruujú. Triedy sú veľké a vysoké, vzdušné, dobre
prirodzene osvetlené.
3.1 Vybavenie školy
Výučba prebieha v kmeňových triedach a odborných učebniach.
Odborné učebne sú zariadené tak, aby pripomínali nemocničnú izbu. Vyučujú sa
v nich predmety sanitárstvo a sanitárstvo cvičenia. V každej odbornej učebni sa nachádza
10
polohovateľná nemocničná posteľ pre dospelého,
detská postieľka, prebaľovací stôl,
dojčenecká váha, infúzne stojany, tlakomery, fonendoskopy, modely dospelého človeka
a dojčaťa. K dispozícií je dostatok pomôcok základnej ošetrovateľskej starostlivosti,
na liečebné a diagnostické výkony u dospelého, tak aj u chorého dieťaťa. Jednotlivé učebne sú
vybavené dostatočným množstvom pomôcok z rôznych druhov materiálov na hygienickú
starostlivosť, na starostlivosť o posteľ, na starostlivosť o bielizeň, na vykonávanie
dezinfekcie, na celkovú dekontamináciu pomôcok a ich prípravu na sterilizáciu. Nefunkčné a
jednorázové pomôcky dopĺňame priebežne podľa potreby.
Audio - vizuálna učebňa, ktorá slúži aj na vyučovanie odborných predmetov
(zdravoveda, sanitárstvo) je vybavená anatomickými modelmi orgánov a systémov ľudského
tela. Vo výchovno – vzdelávacom procese sa využívajú prenosné obrazy a mapy o ľudskom
tele, ako aj náučné DVD a VHS kazety, ktoré možno premietať priamo v učebni. V učebni je
možné sprostredkovať poznatky aj priamo z internetu.
3.2 Charakteristika pedagogického zboru
Pedagogický zbor ( cca 35 učiteľov) tvoria učitelia všeobecnovzdelávacích predmetov
a učitelia odborných predmetov, ktorí spĺňajú vyhláškou predpísanú kvalifikáciu na
vyučovanie odborných, ako aj všeobecnovzdelávacích predmetov na zdravotníckych školách.
Väčšina odborných učiteľov má dlhoročnú odbornú prax čo je veľkou výhodou pre
vyučovanie odbornej klinickej praxe. Máme všetkých učiteľov s plnou odbornou
a pedagogickou spôsobilosťou.
Každý učiteľ na katolíckej škole musí získať aj kanonický súhlas zriaďovateľa školy, to
znamená, že musí spĺňať požiadavky mravne bezúhonného života, života podľa viery
a osobného svedectva viery žiakom. Aj túto požiadavku všetci učitelia spĺňajú.
Pedagogickí zamestnanci sa usilujú o ustavičné vzdelávanie a napredovanie vo svojom
odbore, ale aj v rozvíjaní svojej vlastnej duchovnej formácie.
Zloženie pedagogického zboru je špecifické pre zdravotnícke školy. Popri učiteľoch na
celý pracovný úväzok máme aj viac učiteľov na znížený pracovný úväzok (cca 20
vyučujúcich). Sú to najmä lekári, ktorí popri svojej lekárskej praxi vyučujú odborné predmety
podľa svojej odbornej spôsobilosti, alebo sú to kňazi z farnosti, ktorí vyučujú katolícke
náboženstvo. Aj títo učitelia sa aktívne zapájajú do činnosti školy a je s nimi dobrá
spolupráca.
11
Učitelia svojím každodenným pôsobením vplývajú na charakter školy, na jej atmosféru
a na vnútorné vzťahy v škole: medzi učiteľmi a žiakmi a medzi učiteľmi samotnými
a ostatnými zamestnancami. V každom vyučovanom predmete je možnosť klásť otázky
a dostať na ne odpovede aj v širšej miere, než je predpísané učivo.
3.3 Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov
V súlade s novým školským zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní
a v súlade v vyhláškou MŠ SR č. 445/2009 Z.z. o kontinuálnom vzdelávaní pedagogicých
zamestnancov sa učitelia zúčastňujú vzdelávacích aktivít, ktoré sa realizujú formou:
 uvádzania začínajúcich učiteľov do pedagogickej praxe,
 rozširovaním odbornej spôsobilosti o ďalší odbor,
 zvyšovaním jazykových a IKT kompetencií,
 vykonaním 1. a 2. atestačnej skúšky,
 absolvovanie manažérskych stupňov vzdelania pre učiteľov,
 absolvovanie priebežného vzdelávania cez metodicko-pedagogické centrá (Prešov,
Bratislava a KPC Spišská Nová Ves),
 funkčné vzdelávanie,
 aktívna a pasívna účasť na odborných seminároch, kongresoch organizovaných
Univerzitnou nemocnicou L. Pasteura alebo inými inštitúciami,
 semináre zamerané na vzdelávanie členov skúšobných komisií a tvorbu školských
vzdelávacích programov a ich súčastí,
 príprava pedagogických zamestnancov na výkon špecializovaných funkcií, napr. triedny
učiteľ, výchovný poradca,
 sebavzdelávanie,
 účasť na prednáškových podujatiach v meste, kraji, v zahraničí podľa vlastného záujmu.
3.4 Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov školy
Naša škola využíva štandardné spôsoby hodnotenia a kontroly zamestnancov:
formatívne a sumatívne. Formatívnymi sledujeme zvyšovanie kvality práce výchovy
a vzdelávania, sumatívne využívame v procese rozhodovania. Každý rok máme vypracovaný
harmonogram vnútro školskej kontroly a hodnotenia zamestnancov, ktorý ich zároveň
12
motivuje k zvyšovaniu vlastnej angažovanosti. Zameriava sa na celkový priebeh výchovnovzdelávacej činnosti, na tvorbu školských vzdelávacích programov, na plnenie plánov a na
spoluprácu v predmetových komisiách, na zabezpečovanie a využívanie didaktickej techniky
a modernizácie vyučovania.
Na zabezpečenie kontroly využívame tieto metódy:
 hospitácie vedenia školy,
 vzájomné hospitácie,
 výsledky žiakov,
 postup žiakov na vyššie formy štúdia,
 tvorba učebných textov, učebných pomôcok, násteniek a pod,.
 hodnotenie pedagogických zamestnancov manažmentom školy,
 hodnotenie učiteľov navzájom prostredníctvom vzájomných hospitácií, viditeľných
efektov a vzájomnej pomoci.
3.5 Spolupráca s partnermi
Naša škola úzko spolupracuje s viacerými sociálnymi partnermi: Patria k nim v prvom
rade rodičia, cirkev, štátne a samosprávne orgány.
Zriaďovateľ:
Rímsko-katolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice
reprezentovaný arcibiskupom - metropolitom
Diecéza:
Rímsko-katolícke biskupstvo, Hlavná 28, Košice
biskup poverený riadením cirkevných škôl
Arcidiecézny školský úrad
reprezentovaný riaditeľom
Krajský školský úrad
reprezentovaný prednostom úradu
Košický samosprávny kraj
reprezentovaný predsedom
13
Metodicko - pedagogické centrum v Prešove a Bratislave
Katolícke katecheticko-metodické centrum Spišská Nová Ves
Zdravotnícke a sociálne zariadenia:
Univerzitná nemocnica L. Pasteura, Rastislavova 43, Košice a Tr. SNP č. 1, Košice
Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša, Košice
Domov dôchodcov, Garbiarska ul., Košice
Detský domov, Poľná 1, Košice
Hospic na Strojárenskej ul. V Košiciach
Katolícka charita, Hlavná 28, Košice
Centrá kultúrnej spolupráce:
Centrum voľného času, Popradská ul. Košice
Košické osvetové stredisko, Hviezdoslavova 7, Košice
Miestny odbor Matice slovenskej, Hlavná 68, Košice
Štátne divadlo Košice
Požiadavky partnerov
Cirkev
 aktívna účasť učiteľov a žiakov na živote a podujatiach miestnej cirkvi,
 humánny a kresťanský prístup k jednotlivým osobám, rešpektovanie ľudského života
a ľudskej dôstojnosti, ochrana ľudského života od počatia po prirodzenú smrť,
 dodržiavanie morálnych zásad zhrnutých v 10 Božích prikázaniach,
.
Zriaďovateľ
 rast kvality vzdelávania školy,
 konkurencieschopnosť,
 uplatniteľnosť absolventov na trhu práce
 udržanie počtu žiakov a tried.
Samosprávny kraj
 zabezpečenie kvalifikovaných zdravotníckych pracovníkov pre zdravotnícke a sociálne
zariadenia v kraji.
14
Názov a adresa školy
Názov školského vzdelávacieho programu
Stredná zdravotnícka škola sv. Alžbety,
Mäsiarska 25, 040 01 Košice
Školský vzdelávací program učebného
odboru sanitár
Štátny vzdelávací program pre odborné
Názov ŠVP
vzdelávanie na stredných zdravotníckych
školách
Kód a názov učebného odboru
5371 H SANITÁR
Stupeň vzdelania
stredné odborné vzdelanie - ISCED 3 C
Dĺžka štúdia
1 rok – pre absolventov strednej školy
2 roky – pre absolventov základnej školy
Forma štúdia
večerná
Vyučovací jazyk
slovenský
4
Profil absolventa
4.1 Charakteristika absolventa
Učebný odbor sanitár pripravuje zdravotníckych pracovníkov, ktorí sú spôsobilí
samostatne vykonávať sanitárske činnosti v zdravotníckych, kúpeľných, sociálnych
zariadeniach, úradoch verejného zdravotníctva a iných zariadeniach.
Zdravotnícke povolanie sanitára si vyžaduje základné odborné vedomosti
a
spôsobilosti a kladie nároky na osobnostný rozvoj. Absolvent je schopný aplikovať
nadobudnuté vedomosti a zručnosti v praxi, zorganizovať, zrealizovať aktivity, vyhodnotiť
svoju prácu.
Dôležitou súčasťou profilu absolventa sú jeho vedomosti a spôsobilosti z oblasti
starostlivosti o pomôcky, zdravotnícky materiál a starostlivosť o prostredie pacienta,
so zameraním najmä na mechanickú očistu, dezinfekciu a sterilizáciu. Absolventi ovládajú
príslušnú techniku, stroje a zariadenia, príslušné pracovné postupy. Absolventi sú pripravení
na výkon sanitárskych činností na všetkých lôžkových oddeleniach, operačných traktoch,
v laboratóriách, v lekárenskej službe, na transfúznych oddeleniach, v pitevni, v centrálnej
15
sterilizácii, sádrovni, na jednotlivých oddeleniach úradov verejného zdravotníctva, pre ktoré
je podmienkou stredné odborné vzdelanie.
Odborná stredoškolská príprava je orientovaná tak, aby absolvent mohol ďalej
pokračovať v stredoškolskom vzdelávaní na strednej zdravotníckej škole, najmä v študijnom
odbore zdravotnícky asistent a tak získať úplné stredné odborné vzdelanie ukončené
maturitnou skúškou.
Absolvent učebného odboru je pripravený:

samostatne vykonávať starostlivosti o pomôcky, zdravotnícky materiál a starostlivosť
o prostredie pacienta,

ovládať príslušnú techniku, stroje a zariadenia, príslušné pracovné postupy,

vykonávať sanitárske činnosti na všetkých lôžkových oddeleniach, operačných
traktoch, v laboratóriách, v lekárenskej službe, na transfúznych oddeleniach, v pitevni,
v centrálnej sterilizácii, sádrovni, na jednotlivých oddeleniach úradov verejného
zdravotníctva.
Absolvent sa uplatní vo všetkých úsekoch zdravotnej starostlivosti, kde môže pracovať
samostatne vo vybraných činnostiach a v zdravotníckom tíme. Odbornou praxou a ďalším
štúdiom si zvyšuje kvalifikáciu.
4.2 Kompetencie absolventa
Po
absolvovaní
vzdelávacieho
programu
absolvent
disponuje
nasledujúcimi
kompetenciami:
4.2.1 Kľúčové kompetencie
Vzdelávanie v ŠVP v súlade s cieľmi stredného odborného vzdelávania na úrovni
ISCED 3C smeruje k tomu, aby si žiaci vytvorili na tejto úrovni zodpovedajúce schopnosti
a študijné predpoklady. Kľúčové kompetencie sa musia zakomponovať do všetkých
16
vzdelávacích oblastí. V súlade so Spoločným európskym rámcom kľúčových kompetencií ako
základným orientačným nástrojom pre vymedzenie kľúčových kompetencií ŠVP vymedzil
nasledovné kľúčové kompetencie:
a) Komunikatívne a sociálno-interakčné spôsobilosti
Sú to spôsobilosti, ktoré sú základom pre ďalšie získavanie vedomostí, zručností,
postojov a hodnotovej orientácie. Patria sem schopnosti nevyhnutné pre pracovný
a spoločenský život, ktoré v konkrétnych situáciách umožnia žiakom primerane ústne
a písomne sa vyjadrovať, spracovávať a využívať písomné materiály, znázorňovať,
vysvetľovať a riešiť problémové úlohy a situácie komplexného charakteru, čítať, rozumieť
a využívať text. Tieto kompetencie sú veľmi úzko späté s osvojovaním si kultúry myslenia
a poznávania, vyhľadávania, uchovávania, využívania a vytvárania informácií, s rozvojom
schopnosti komunikovať aspoň v jednom cudzom jazyku. Žiaci sa získaním týchto
spôsobilostí naučia akým spôsobom sa vymieňajú informácie, ako generovať produktívne
samo riadené učenie, zapamätajú si, že učenie je v konečnom dôsledku sociálny proces
prispôsobovania učebného prostredia pre integráciu aj znevýhodnených sociálnych skupín.
Absolvent má:

rozumieť bežnému a odbornému ústnemu a písomnému prejavu druhých,

komunikovať zreteľne a kultivovane na primeranej odbornej úrovni,

zúčastňovať sa aktívnej diskusie, formulovať svoje názory a postoje,

spracovávať bežné administratívne písomnosti a pracovné dokumenty,

používať odbornú terminológiu a symboliku,

vyjadrovať sa a vystupovať v súlade so zásadami kultúry prejavu a správania sa,

využívať svoje vedomosti pri riešení bežných problémových situácií,

ovládať prácu s príručkami, učebnicami, odborným textom a primerane ich
interpretovať,

rozvíjať svoju tvorivosť,

využívať informačné zdroje poskytujúce prístup k informáciám a príležitostiam na
vzdelávanie v celej Európe.
17
b) Intrapersonálne a interpersonálne spôsobilosti
Sú to schopnosti, ktoré žiak získava za účelom aktívneho zapojenia sa do spoločnosti
založenej na vedomostiach s jasným zmyslom pre vlastnú identitu a smer života,
sebazdokonaľovanie a zvyšovanie výkonnosti, racionálneho a samostatného vzdelávania
a učenia sa počas celého života, aktualizovania a udržovania potrebnej základnej úrovne
zručností. Od žiaka sa vyžaduje regulovať správanie, prehodnocovať základné zručnosti, seba
tvoriť, zapájať sa do medziľudských vzťahov, pracovať v tíme, preberať zodpovednosť sám
za seba a za prácu iných, schopnosť starať sa o svoje zdravie a životné prostredie, rešpektovať
všeľudské etické hodnoty, uznávať ľudské práva a slobody.
Absolvent má:

posudzovať reálne svoje fyzické a duševné možnosti, odhadovať dôsledky svojho
konania a správania sa v rôznych situáciách,

vytvárať, objasňovať a aplikovať hodnotový systém a postoje,

určovať vážne nedostatky a kvality vo vlastnom učení, pracovných výkonoch a
osobnostnom raste,

stanovovať si ciele a priority podľa svojich osobných schopností, záujmov, pracovnej
orientácie a životných podmienok,

reagovať adekvátne na hodnotenie svojho vystupovania a spôsobov správania zo
strany iných ľudí, prijímať rady a kritiky,

plniť plán úloh smerujúci k daným cieľom a snažiť sa ich vylepšovať formou
využívania sebakontroly, sebaregulácie, sebahodnotenia a vlastného rozhodovania,

overovať získané poznatky, kriticky posudzovať názory, postoje a správanie druhých,

zmerať vlastnú činnosť na dodržiavaní osobnej zodpovednosti a dosiahnutie
spoločného cieľa v pracovnom kolektíve,

pracovať v tíme a podieľať sa na realizácií spoločných pracovných a iných činností,

mať zodpovedný vzťah k svojmu zdraviu, starať sa o svoj fyzický a duševný rozvoj,
byť si vedomí dôsledkov nezdravého životného štýlu a závislostí,

prijímať a zodpovedne plniť dané úlohy,
18

predkladať spolupracovníkom vlastné návrhy na zlepšenie práce, bez zaujatosti
posudzovať návrhy druhých,

prispievať k vytváraniu ústretových medziľudských vzťahov, predchádzať osobným
konfliktom, nepodliehať predsudkom a stereotypom v prístupe k druhým.
c) Schopnosť tvorivo riešiť problémy
Tieto schopnosti sa využívajú na identifikovanie problémov, na ich analýzu a
stanovenie efektívnych postupov, perspektívnych stratégií a vyhodnocovanie javov. Sú to
schopnosti, ktoré sa objavujú v náročnejších podmienkach, aj pri riešení problémov ľudí, ktorí
sa nevedia zaradiť do spoločenského života. Žiaci musia byť schopní vyhodnocovať základné
dopady, napr. dopad na životné prostredie, dopad nerozvážnych rozhodnutí alebo príkazov,
pracovný a osobný dopad v širšom slova zmysle ako je ekonomický blahobyt, telesné a
duševné zdravie a pod. Sú to teda schopnosti, ktoré na základe získaných vedomostí
umožňujú stanoviť jednoduché algoritmy na vyriešenie problémových úloh, javov a situácií
a získané poznatky využívať v osobnom živote a povolaní.
Absolvent má:

pochopiť zadanie úlohy alebo určiť jadro problému a získať informácie potrebné
k riešeniu, navrhnúť jednoduchý spôsob riešenia, zdôvodniť ho, vyhodnotiť a overiť
správnosť zvoleného postupu a dosiahnutých výsledkov,

využívať zrozumiteľné návody na objasňovanie podstaty problému,

uplatňovať pri riešení problému rôzne jednoduché metódy myslenia a myšlienkových
operácií,

zhodnotiť význam informácií, zhromažďovať a využívať ich pre optimálne riešenie
základných pracovných problémových situácií, zvažovať výhody a nevýhody
navrhovaných riešení,

vybrať správny (optimálny) postup na realizáciu riešenia a dodržiavať ho,

spolupracovať pri riešení problémov s inými ľuďmi.
19
d) Podnikateľské a finančné spôsobilosti
Prispievajú k tvorbe nových pracovných miest, umožňujú samozamestnanosť, pomáhajú
ľuďom nachádzať prácu, orientovať sa na vlastné podnikanie, zlepšovať svoje pracovné a
podnikateľské výkony. Učiť sa ako sa učiť, prispôsobovať sa zmenám a využívať informačné
toky, to sú generické zručnosti, ktoré by mal získať žiak.
Absolvent má:

mať zodpovedný postoj k vlastnej profesijnej budúcnosti a ďalšiemu vzdelávaniu,
uvedomovať si význam celoživotného učenia a byť pripravený prispôsobovať sa k
zmeneným pracovným podmienkam,

využívať k učeniu rôzne informačné zdroje, vrátane skúseností iných a svoje vlastné,

sledovať a hodnotiť vlastný úspech vo svojom učení , prijímať hodnotenie výsledkov
svojho učenia zo strany iných ľudí,

poznať možnosti ďalšieho vzdelávania, hlavne v odbore prípravy na povolanie,

mať prehľad o možnostiach uplatnenia na trhu práce v danom odbore,

cieľavedome a zodpovedne rozhodovať o svojej budúcej profesii a vzdelávacej ceste,

mať reálnu predstavu o pracovných a iných podmienkach v odbore, o požiadavkách
zamestnávateľov na pracovné činnosti a vedieť ich porovnávať so svojimi predstavami
a reálnymi predpokladmi,

interpretovať základné informácie o prieskume trhu , reklame a cieľoch podnikania,

vedieť
získavať
a
vyhodnocovať
informácie
o
pracovných
a vzdelávacích
príležitostiach,

využívať poradenské a sprostredkovateľské služby tak v oblasti sveta práce, ako aj v
oblasti vzdelávania,

primerane komunikovať s potenciálnymi zamestnávateľmi, prezentovať svoj odborný
potenciál a svoje odborné ciele,

vedieť vystihnúť podstatu , realitu , fakty , predvídať dôsledky,

poznať zásady konštruktívnej kritiky , vedieť zaujať kritické postoje , prijímať kritiku
druhých,

poznať všeobecné práva a povinnosti zamestnávateľov a pracovníkov,

poznať vlastné chyby a byť schopný sebareflexie,
20

identifikovať a riešiť aj sporné problémy (nevyhýbať sa ich riešeniu),

robiť aj nepopulárne, ale správne opatrenia a rozhodnutia,

chápať podstatu a princíp podnikania, mať predstavu o základných právnych,
ekonomických, administratívnych, osobnostných a etických aspektoch súkromného
podnikania,

dokázať vyhľadávať a posudzovať podnikateľské príležitosti v súlade s realitou
trhového prostredia, svojimi predpokladmi a ďalšími možnosťami.
 nájsť, vyhodnotiť a použiť finančné informácie
 poznať základné pravidlá riadenia vlastných financií
 naučiť sa rozoznávať riziká v riadení vlastných financií
 stanoviť si finančné ciele a naplánovať si ich dosiahnutie
 rozvinúť potenciál získania vlastného príjmu a schopnosť sporiť
 efektívne používať finančné služby
 plniť svoje finančné záväzky
 zveľadiť a chrániť svoj majetok
 porozumieť a orientovať sa v zabezpečovaní základných ľudských a ekonomických
potrieb jednotlivca a rodiny
 vedieť a byť schopný hodnotiť úspešnosť vlastnej sebarealizácie
 inšpirovať sa príkladmi úspešných osobností
 poznať príklady úspešných jednotlivcov v svojej plánovanej profesijnej ceste
 poznať podmienky vylučujúce neúspešnosť jednotlivca a rodiny
 porozumieť základným pojmom v oblasti finančníctva a sveta peňazí
 orientovať sa v oblasti finančných inštitúcií
 orientovať sa v problematike ochrany práv spotrebiteľa a byť schopný tieto práva
uplatňovať
e) Spôsobilosť využívať informačné technológie
Tieto spôsobilosti pomáhajú žiakom rozvíjať základné zručnosti pri práci s osobným
počítačom, internetom, využívať rôzne informačné zdroje a informácie v pracovnom a mimo
pracovnom čase. Sú to teda schopnosti, ktoré umožňujú žiakom ich osobnostný rast, vlastné
učenie a výkonnosť v práci.
21
Absolvent má:

ovládať počítač, poznať jeho základné časti a jednoduchý spôsob jeho obsluhy,

pochopiť základné informácie o štruktúre a fungovaní počítača,

pracovať s jednoduchými základnými a aplikačnými funkciami programu potrebnými
pre výkon povolania,

vyhľadávať jednoduché informačné zdroje a informácie z otvorených zdrojov,

ovládať základy grafického znázorňovania a vedieť ich podľa potreby využiť
v praktickom živote.
f) Spôsobilosť byť demokratickým občanom
Sú to schopnosti, ktoré umožňujú žiakom žiť plnohodnotným sociálnym životom a tak
prispievať k zvyšovaniu spoločenskej úrovne. Cestou získaných schopností žiaci zdokonaľujú
svoj osobnostný rast, vlastné učenie, využívajú sebapoznávanie, sebakontrolu a sebareguláciu
pre prácu v kolektíve, prijímajú zodpovednosť za vlastnú prácu a prácu ostatných. Svojím
podielom prispievajú k životu a práci k spoločnosti založených na vedomostiach, prispievajú
k rozvíjaniu demokratického systému spoločnosti, k trvalo udržateľnému hospodárskemu a
sociálnemu rozvoju štátu so zodpovednosťou voči životnému prostrediu, zachovaniu života na
Zemi, rozvíjaniu vzájomného porozumeniu si medzi osobami a skupinami, rozvíjajú svoje
schopnosti ako je empatia, súcit, tolerancia, rešpektovanie práv a slobôd.
Absolvent má:

rešpektovať, že telesná, citová, rozumová i vôľová zložka osobnosti sú rovnocenné
a vzájomne sa dopĺňajú,

konať zodpovedne, samostatne a iniciatívne, nielen vo svojom vlastnom záujme, ale aj
vo verejnom záujme,

dodržiavať zákony, rešpektovať práva a osobnosť druhých ľudí, ich kultúrne špecifiká,
vystupovať proti neznášanlivosti, xenofóbií a diskriminácií,

konať v súlade s morálnymi princípmi a zásadami spoločenského správania, prispievať
k uplatňovaniu hodnôt demokracie,
22

uznávať
hodnotu
života,
uvedomovať
si
zodpovednosť
za
vlastný
život
a spoluzodpovednosť pri ochrane života a zdravia iných,

uznávať tradície a hodnoty svojho národa,

uvedomovať si vlastnú kultúrnu, národnú a osobnostnú identitu, pristupovať
s toleranciou k identite druhých,

pochopiť pojmy: spravodlivosť, ľudské práva, zodpovednosť a aplikovať ich
v globálnom kontexte.
4.2.2 Odborné kompetencie
a) Požadované vedomosti
Absolvent má:

ovládať a používať odbornú terminológiu odboru,

ovládať stručné poznatky z anatómie, fyziológie, patológie a kliniky chorôb vybraných
ovládať základné poznatky o organizácie zdravotnej a sociálnej starostlivosti,

systémov,

ovládať poznatky základov hygieny a epidemiológie,

ovládať poznatky zo starostlivosti o pomôcky a prostredie vo všetkých úsekoch svojej
pôsobnosti,

ovládať poznatky o základných a pomocných zdravotníckych materiáloch, o základnom
vybavení zdravotníckych a sociálnych zariadení, o jeho údržbe a najmä o spôsobe
dezinfekcie

a sterilizácie,
ovládať poznatky o organizácii práce sanitára na všetkých úsekoch svojej pôsobnosti:
na lôžkových oddeleniach, v laboratóriách, v lekárenskej službe, na transfúznom oddelení,
v pitevní, v centrálnej sterilizácii, v hygienickej službe, v detských zariadeniach na
operačných oddeleniach, v sadrovni a v dopravnej zdravotnej službe,

popísať a vysvetliť technické základy zloženia prístrojov a zariadení používaných
v odbore a ich funkciu,

ovládať zásady hygieny práce, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany
životného prostredia,
23
b) Požadované zručnosti
Absolvent vie:

zvoliť najefektívnejší postup pri vykonávaní sanitárskych činností,

vykonávať základnú starostlivosť o pomôcky, o posteľ pacienta a prostredie,

vykonávať dezinfekciu a sterilizáciu,

aplikovať základy hygieny práce

obsluhovať prístroje a zariadenia používané v odbore, vykonávať ošetrovanie a údržbu
prístrojov a zariadení používaných v odbore,

postupovať v zmysle zásad bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, ochrany
životného prostredia,

postupovať hospodárne pri manipulácii s materiálmi, energiou, strojmi a zariadeniami,

vykonávať kvalifikovane základné odborné práce, racionálne riešiť jednoduché
problémové situácie,

dodržiavať normy, parametre kvality služieb,

využívať informačné technológie pri riešení odborných úloh.
c) Požadované osobnostné predpoklady, vlastnosti a schopnosti
Absolvent sa vyznačuje:

empatiou, altruizmom,

trpezlivosťou, diskrétnosťou, taktnou komunikáciou,

kreativitou, spoľahlivosťou,

dôslednosťou, samostatnosťou a presnosťou,

schopnosťou spolupracovať, sebadisciplínou, mobilitou.
24
Názov a adresa školy
Názov školského vzdelávacieho programu
Názov ŠVP
Kód a názov učebného odboru
Stupeň vzdelania
Stredná zdravotnícka škola sv. Alžbety,
Mäsiarska 25, 040 01 Košice
Školský vzdelávací program učebného
odboru sanitár
Štátny vzdelávací program pre odborné
vzdelávanie na stredných zdravotníckych
školách
5371 H SANITÁR
stredné odborné vzdelanie - ISCED 3 C
1 rok – pre absolventov strednej školy
2 roky – pre absolventov základnej školy
večerná
slovenský
Dĺžka štúdia
Forma štúdia
Vyučovací jazyk
5 Charakteristika školského vzdelávacieho programu učebného odboru
sanitár
5.1 Popis školského vzdelávacieho programu
Školský vzdelávací program v učebnom odbore
5371 H sanitár sa zameriava na
kvalifikovanú prípravu zdravotníckych pracovníkov – sanitárov. Jeho obsah a štruktúra
poskytuje odborný profil, ktorý je zárukou prípravy absolventov schopných samostatne
vykonávať sanitárske činnosti na všetkých úsekoch zdravotnej a sociálnej starostlivosti
v zdravotníckych, sociálnych a iných zariadeniach.
Školský vzdelávací program zahŕňa teoretické a praktické vyučovanie. Teoretické vyučovanie
sa
uskutočňuje
v štandardných
triedach
v budove
školy.
Vyučovanie
odborných
zdravotníckych predmetov je organizované v špeciálnych učebniach (audio – vizuálna učebňa
a. i.). Sanitárske práce prebiehajú v odborných učebniach, ktoré simulujú nemocničné
prostredie s dostatkom učebných pomôcok. Príprava na povolanie sa uskutočňuje formou
odbornej klinickej praxe na zmluvných pracoviskách Univerzitne nemocnice L. Pasteura v
Košiciach a sociálnych zariadeniach.
Z hľadiska využiteľnosti pre cieľové skupiny vzdelávacej sústavy Slovenskej republiky je
určený pre :
25

absolventov stredných škôl so stredným stupňom vzdelania ukončeného záverečnou
alebo maturitnou skúškou – formou večerného jednoročného štúdia

absolventov základných škôl so základným stupňom vzdelania – formou večerného
dvojročného štúdia
Podmienky prijatia ustanovuje vykonávací predpis o prijímacom konaní na stredné školy.
Absolventi školského vzdelávacieho programu sanitár získajú stredné odborné vzdelanie
(alebo získajú odbornú kvalifikáciu v inom odbore vzdelania, než v ktorom vykonali
maturitnú skúšku), ktoré podľa klasifikácie ISCED predstavuje úroveň 3 C.
Výstupným dokladom o získanom vzdelaní je vysvedčenie o záverečnej skúške a dodatok
k vysvedčeniu.
Štúdium je realizované večernou formou.
5.2 Základné údaje
Vyučovací jazyk
Dĺžka vzdelávania a prípravy
Slovenský jazyk
1 rok
2 roky
Učebný odbor je
určený pre
Podmienky na prijatie
do učebného odboru
1 ročné: absolventov strednej školy
2. ročné: absolventov základnej školy
Do prvého ročníka večerného štúdia môžu byť prijatí
absolventi strednej alebo základnej školy, ktorí splnili
podmienky prijímacieho konania.
Vyjadrenie lekára o zdravotnom stave uchádzača musí
byť pripojené.
Spôsob ukončenia vzdelávania
a prípravy
Záverečná skúška
Doklad o dosiahnutom
Vzdelaní
Dokladom o dosiahnutom vzdelaní je vysvedčenie
o záverečnej skúške.
Dodatok k vysvedčeniu o záverečnej skúške.
Poskytnutý stupeň vzdelania
Štúdium poskytuje stredné odborné vzdelanie alebo
pomaturitné kvalifikačné
Klasifikácia stupňov vzdelania podľa ISCED: 3 C
Sanitár je zdravotnícky pracovník, ktorý sa uplatní najmä
Pracovné uplatnenie
26
Absolventa
Nadväzná odborná príprava
v zdravotníckych zariadeniach,
zariadeniach sociálnej
starostlivosti, úradoch verejného zdravotníctva, kúpeľoch
a iných zariadeniach.
Úplné stredné odborné štúdium najmä v odbore:
zdravotnícky asistent.
Ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov podľa
platnej legislatívy MZ SR
Charakteristika obsahu vzdelávania
Obsah vzdelávania je koncipovaný tak, aby žiaci získali odborné vedomosti a osvojili si
praktické zručnosti na požadovanej profesionálnej úrovni nevyhnutné na získanie stredného
odborného vzdelania a odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania sanitár.
Tomu zodpovedá štruktúra a obsah odbornej zložky vzdelávania vrátane odbornej klinickej
praxe. Dominantnú zložku odbornej prípravy tvoria predmety teoretického a praktického
zamerania, najmä zdravoveda, sanitárstvo, sanitárske práce a odborná klinická prax..
5.3 Požiadavky zdravotnej spôsobilosti na uchádzača
Na štúdium v učebnom odbore môžu byť prijatí uchádzači, ktorých zdravotný stav
posúdil a na prihláške potvrdil všeobecný lekár pre dospelých. Do učebného odboru sanitár
môžu byť prijatí žiaci, ktorí spĺňajú zdravotné kritériá na prácu v odbore, vrátane kritérií pre
pracovníkov vykonávajúcich
epidemiologicky závažnú činnosť a podľa legislatívnych
predpisov MZ SR.
Uchádzači musia spĺňať zdravotné kritériá podľa §1 Vyhlášky MZ SR č. 364/2009
(sluchová ostrosť aspoň jedného ucha pre šepot na 5 m, centrálna zraková ostrosť do diaľky
s korekciou na lepšom oku minimálne 6/9, do blízka s korekciou JČ2, pričom zorné pole na
lepšom oku nie je zúžené pod 45 stupňov vo všetkých smeroch.)
Do učebného odboru 5371 H sanitár nemôžu byť prijatí uchádzači, ktorí majú mentálne,
zmyslové alebo telesné postihnutie, zdravotné oslabenie alebo ochorenie, majú narušenú
komunikačnú schopnosť, autistický syndróm, poruchy psychického vývinu.
27
5.4 Požiadavky na bezpečnosť, ochranu zdravia a hygienu práce
Výchova k bezpečnosti a ochrane zdravia, hygiene práce a ochrane pred požiarom je
neoddeliteľnou súčasťou teoretického vyučovania, praktickej prípravy a odbornej klinickej
praxe. Požiadavky vychádzajú zo všeobecne platných predpisov, nariadení a vyhlášok
V priestoroch určených na vyučovanie žiakov je potrebné utvoriť podľa platných
predpisov podmienky na zaistenie bezpečnosti a hygieny práce. Je nevyhnutné preukázateľne
poučiť žiakov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a dodržiavanie týchto predpisov
vyžadovať.
V priestoroch určených na praktickú prípravu je potrebné podľa platných technických
predpisov vytvoriť podmienky na bezpečnú prácu, dôkladne a preukázateľne oboznámiť
žiakov s predpismi o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, s hygienickými predpismi,
s technickými predpismi a technickými normami, s predpísanými technologickými postupmi,
s pravidlami bezpečnej obsluhy technických zariadení, používaním osobných ochranných
prostriedkov a dodržiavanie týchto predpisov kontrolovať a vyžadovať.
Pracovná činnosť v študijnom odbore si vyžaduje stále a priame vedenie odborného
učiteľa alebo odborného pracovníka povereného vedením nácviku a upevňovania odborných
činností.
V procese priebehu praktických činností sa používajú predpísané ochranné pracovné
prostriedky a pomôcky, technika a prístroje v bezchybnom stave.
Klinická prax v zdravotníckych, sociálnych a ďalších zariadeniach prebieha v záujme
bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov rovnako ako aj z hľadiska zdravotníckej etiky, ochrany
zdravia pacientov a hygieny v skupinách s počtom žiakov maximálne 6 podľa charakteru
činnosti.
Pri nástupe na pracovisko odbornej klinickej praxe sa vyžaduje od žiaka pracovné
oblečenie (zdravotnícka uniforma - biele nohavice, košeľa, biele ponožky, pevná zdravotnícka
obuv so zabezpečením pätovej časti nohy v bielej farbe s protišmykovou podrážkou)
a menovka s logom školy, menom a priezviskom žiaka a študijným odborom. Na pracovisku
je žiak povinný sa riadiť nasledujúcimi pokynmi:
1.
Na pracovisku klinickej odbornej praxe sa žiak riadi pokynmi vyučujúceho.
2.
Žiak vykonáva len tie činnosti, ktoré sú v jeho kompetencii.
28
3.
Žiak je povinný byť na pracovisku upravený (čistý pracovný odev, krátke,
nenalakované nechty, upravené vlasy, bez šperkov – prstene, náhrdelníky, náramky,
veľké, dlhé náušnice, peercing), používať ochranné pomôcky (tvárovú masku,
jednorazové rukavice).
4.
Počas odbornej klinickej praxe žiak neodnáša a nepožíva lieky, tlačivá a iné predmety
zo zdravotníckeho či sociálneho zariadenia.
5.
Žiak má povinnosť prísne zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, s ktorými sa stretol
alebo ktoré sa dozvedel počas odbornej klinickej praxe.
6.
Pri praktickej príprave pracuje len s nepoškodenými pomôckami, nástrojmi a prístrojmi.
7.
Prístroje a iné technické zariadenia používa len po predchádzajúcom súhlase a to len
v prítomnosti vyučujúceho alebo zodpovedného zdravotníckeho pracovníka.
8.
Pri práci s elektrickými prístrojmi sa riadi predpismi o zaobchádzaní s nimi. Prístroje
nesmie opravovať, ale chybu nahlási vedúcemu pracovníkovi. Dbá, aby elektrické
spotrebiče neboli ponechané bez dozoru.
9.
Prísne dodržiava všetky bezpečnostné zásady pri práci s pacientom, či už ide
o nepokojného pacienta, pacienta s poruchou vedomia, uzatváranie postieľok atď.
10. Žiak je povinný predchádzať svojou činnosťou vzniku nozokomiálnych nákaz. Svoje
ochorenie je povinný včas hlásiť vyučujúcemu.
11. Pri práci s pomôckami znečistenými biologickým materiálom (krv, moč, spútum,
stolica, zvratky, sekréty rán a drenáži) a samotným biologickým materiálom pracuje
v súlade s hygienickými a epidemiologickými pravidlami.
12. Dbá na dekontamináciu a dezinfekciu pomôcok, prístrojov a nástrojov.
13. Použitý jednorazový materiál triedi podľa pokynov Regionálneho úradu verejného
zdravotníctva, ktorými sa riadi školiace pracovisko.
14. S horľavinami a chemickými prípravkami pracuje presne podľa návodu a pokynov
výrobcu.
15. Každý úraz, vzniknutý na jednotlivých pracoviskách hlási vyučujúcemu.
16. Žiak nepožíva alkoholické nápoje, cigarety a iné omamné a psychotropné látky
na pracovisku a v pracovnom čase aj mimo pracoviska, nenastupuje pod ich vplyvom na
pracovisko.
29
17. Počas presunu na pracovisko používa len vyznačené cesty a prechody, dbá na opatrnosť
pri chôdzi po klzkých povrchoch a schodoch.
18. Všetky
pracovné
výkony
je
povinný
vykonávať
v súlade
s hygienickými
a epidemiologickými zásadami, vrátane bezpečnostných predpisov.
19. Počas odbornej klinickej praxe, vrátane šatne a areálu zariadenia, je povinný riadiť sa
pokynmi vnútorného školského poriadku.
30
6
Učebný plán učebného odboru 5371 H sanitár
Učebný plán vymedzuje sumár vzdelávacích predmetov a počet vyučovacích hodín
z jednotlivých predmetov v jednotlivých ročníkoch štúdia. Tento plán je východiskom pre
vypracovanie školského vzdelávacieho programu. Počty vyučovacích hodín pre jednotlivé
vyučovacie predmety predstavujú nevyhnutné minimum.
Učebný plán pre odbornú zložku vzdelávania vymedzuje minimálny rozsah odborného
vzdelávania v jednotlivých učebných predmetoch. Počty vyučovacích hodín pre odborné
predmety a odbornú klinickú prax sú povinné a predstavujú nevyhnutné minimum.
6.1 Učebný plán pre jednoročné večerné štúdium v odbore sanitár
Názov a adresa školy
Stredná zdravotnícka škola sv. Alžbety,
Mäsiarska 25, 040 01 Košice
Názov školského
vzdelávacieho programu
Školský vzdelávací program učebného odboru sanitár
Názov ŠVP
Štátny vzdelávací program pre odborné vzdelávanie na
stredných zdravotníckych školách
Kód a názov učebného odboru
Stupeň vzdelania
Dĺžka štúdia
Forma štúdia
Vyučovací jazyk
5371 H SANITÁR
stredné odborné vzdelanie - ISCED 3 C
1 rok
večerná
slovenský
Rámcový učebný plán:
Cieľové zložky vzdelávania
Celkový počet
týždenných
vyučovacích hodín
vo vzdelávacom
programe
Celkový
počet
vyučovacích
hodín za
štúdium
Všeobecné vzdelávanie
Odborné vzdelávanie
10
300
Disponibilné hodiny
2
60
CELKOM
12
360
ODBORNÉ VZDELÁVANIE
10
300
Teoretické vzdelávanie:
zdravoveda
sanitárstvo
Praktická príprava a odborná klinická prax
4
120
6
180
31
 sanitárske činnosti
Disponibilné hodiny
2
60
SPOLU
12
360
Záverečná skúška
Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu na učebný plán ŠkVP:
Stredná zdravotnícka škola sv. Alžbety,
Škola (názov, adresa)
Mäsiarska 25, 040 01 Košice
Školský vzdelávací program učebného odboru sanitár
Názov ŠkVP
53 Zdravotníctvo
Kód a názov ŠVP
5371 H sanitár
Kód a názov učebného
odboru
stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C
Stupeň vzdelania
1 rok
Dĺžka štúdia
večerná
Forma štúdia
slovenský
Vyučovací jazyk
Štátny vzdelávací program
Školský vzdelávací program
Vzdelávacie oblasti
Obsahové štandardy
Minimálny
počet
týždenných
vyučovacích
hodín celkom
VŠEOBECNÉ VZDELÁVANIE
Všeobecné
zdelávanie
– povinné predmety
Človek, hodnoty a spoločnosť
Etická výchova/Náboženská
výchova
ODBORNÉ VZDELÁVANIE
10
Teoretické vzdelávanie :
4
Praktická príprava a odborná
klinická prax:
Vyučovací predmet
Katolícke
náboženstvo
Odborné
vzdelávanie –
povinné predmety
Počet týž.
vyučovacích
hodín
celkom
Disponibilné
hodiny
1
1
1
1
4
Zdravoveda
2
Sanitárstvo
2
7
6
Sanitárske práce
Sanitárske činnosti
3
Odborná klinická
prax
CELKOM
10
1
4
12
2
32
Učebný plán ŠkVP SZŠ sv. Alžbety:
Názov a adresa školy
Stredná zdravotnícvka škola sv. Alžbety
Názov školského vzdelávacieho programu
Školský vzdelávací program
odboru sanitár
Kód a názov ŠVP
53 Zdravotníctvo
Kód a názov učebného odboru
53 71 H sanitár
Stupeň vzdelania
stredné odborné vzdelanie - ISCED 3 C
Dĺžka štúdia
1 rok
Forma štúdia
večerná
Vzdelávacie oblasti
Názvy vyučovacích predmetov
učebného
Počet týždenných vyučovacích hodín v
ročníku
Všeobecné vzdelávanie – povinné predmety
Človek, hodnoty a spoločnosť
Katolícke náboženstvo a)
Odborné vzdelávanie – povinné predmety
Teoretické vzdelávanie:
Zdravoveda
Sanitárstvo
Praktická príprava a odborná klinická prax:
b)
Sanitárske práce c)
Odborná klinická prax
Spolu
1.
Spolu
1
1
1
1
1
1
11
11
4
4
2
2
2
2
7
7
3
4
3
4
12
12
Poznámky:
a) Predmet katolícke náboženstvo sa v učebnom pláne nevyskytuje, ale vzhľadom na
charakter školy je katolícke náboženstvo povinný predmet, ktorý vo večernej forme nie je
klasifikovaný. Vyučuje sa v ročníku 1 hodina týždenne v zmysle dokumentov diecéznej
synody čl. 45 Deklarácie o katolíckom školstve, ktorý je záväzná pre cirkevné školy. Je
zaradený do vyučovania ako disponibilná hodina.
b) Praktická príprava sa realizuje podľa súčasne platnej legislatívy. Pre kvalitnú realizáciu
vzdelávania sú vytvorené podmienky pre osvojovanie požadovaných praktických
zručností a činností formou cvičení v laboratórnych podmienkach (v odborných
učebniach) a odbornej klinickej praxe v zdravotníckych, sociálnych a iných zariadeniach.
Na cvičeniach a odbornej klinickej praxi sa žiaci delia do skupín, najmä s ohľadom na
bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a na hygienické požiadavky podľa § 3 odseku 6
vyhlášky č.282/2009 o stredných školách
nasledovne: na cvičeniach v odborných
33
učebniach je počet žiakov v skupine najviac 10 a na odbornej klinickej praxi je počet
žiakov v skupine najviac šesť na jedného odborného učiteľa.
c) ŠVP vymedzuje na vzdelávaciu oblasť Praktická príprava a odborná klinická prax 6
vyučovacích hodín. Predmet sanitárske práce je vyučovaný v počte 3 hodiny týždenne,
pričom je využitá 1 disponibilná hodina z dvoch, ktoré ŠVP poskytuje.
6.2
Učebný plán pre dvojročné večerné štúdium v odbore sanitár
Názov a adresa školy
Stredná zdravotnícka škola sv. Alžbety,
Mäsiarska 25, 040 01 Košice
Názov školského
vzdelávacieho programu
Školský vzdelávací program učebného odboru sanitár
Názov ŠVP
Štátny vzdelávací program pre odborné vzdelávanie na
stredných zdravotníckych školách
Kód a názov učebného odboru
Stupeň vzdelania
Dĺžka štúdia
Forma štúdia
Vyučovací jazyk
5371 H SANITÁR
stredné odborné vzdelanie - ISCED 3 C
2 roky
večerná
slovenský
Rámcový učebný plán:
Cieľové zložky vzdelávania
Všeobecné vzdelávanie
Odborné vzdelávanie
Disponibilné hodiny
CELKOM
P
Kategórie a názvy vzdelávacích oblastí
VŠEOBECNÉ VZDELÁVANIE
Jazyk a komunikácia
 slovenský jazyk a literatúra
 prvý cudzí jazyk
1
Celkový počet
týždenných
vyučovacích hodín
vo vzdelávacom
programe1
10
10
5
25
Celkový
počet
vyučovacích
hodín za
štúdium
320
320
160
800
Minimálny počet
vyučovacích hodín
vo vzdelávacom
programe
10
Celkový
počet hodín
za štúdium
6
320
192
Minimálny počet týždenných vyučovacích hodín je 10, maximálny počet týždenných vyučovacích hodín je 15
34
Človek, hodnoty a spoločnosť
 občianska náuka
 dejepis
 etika
Človek a príroda
 fyzika
 chémia
 biológia
 ekológia
Matematika a práca s informáciami
 matematika
aplikovaná informatika
ODBORNÉ VZDELÁVANIE
Teoretické vzdelávanie:
zdravoveda
sanitárstvo
Praktická príprava a odborná klinická prax
sanitárske činnosti
Disponibilné hodiny
SPOLU
Záverečná skúška
1
32
1
32
2
64
10
4
320
128
6
192
5
25
160
800
Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu na učebný plán ŠkVP:
Stredná zdravotnícka škola sv. Alžbety,
Škola (názov, adresa)
Mäsiarska 25, 040 01 Košice
Školský vzdelávací program učebného odboru sanitár
Názov ŠkVP
53 Zdravotníctvo
Kód a názov ŠVP
5371 H sanitár
Kód a názov učebného
odboru
stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C
Stupeň vzdelania
2 roky
Dĺžka štúdia
večerná
Forma štúdia
slovenský
Vyučovací jazyk
Štátny vzdelávací program
Školský vzdelávací program
Vzdelávacie oblasti
Obsahové štandardy
VŠEOBECNÉ VZDELÁVANIE
Jazyk a komunikácia
Minimálny
počet
týždenných
vyučovacích
hodín celkom
Vyučovací predmet
10
6
Počet týž.
vyučovacích
hodín
celkom
Disponibilné
hodiny
15
Všeobecné
vzdelávanie
6
35
Zdokonaľovanie jazykových vedomostí a zručnosti
Komunikácia a slohová výchova
Práca s textom a získavanie informácií
Rečové zručnosti
Jazykové prostriedky
Komunikačné situácie
Poznatky o krajinách študovaného jazyka
Rečové zručnosti
Jazykové prostriedky
Komunikačné situácie
Poznatky o krajinách študovaného jazyka
4
Človek, hodnoty a spoločnosť
Etická výchova/Náboženská
výchova
Človek a história
Človek v ľudskom spoločenstve
Človek ako občan
Človek a právo
Človek a ekonomika
Človek a príroda
Biologické a ekologické
vzdelávanie
Základy ekológie
Človek a životné prostredie
Základy biológie
Mechanika
Termika
Elektrina a magnetizmus
Vlnenie a optika
Fyzika atómu
Vesmír
Všeobecná chémia
Anorganická chémia
Organická chémia
Biochémia
Matematika a práca
s informáciami
Operácie s reálnymi číslami
Výrazy a ich úprava
Riešenie rovníc a nerovníc
Funkcie
Výpočet povrchov a objemov telies
Štatistika
Práca s informáciami
Práca s textom
Práca s multimédiami
Práca s internetom
Zdravie a pohyb
1
2
– povinné predmety
Slovenský jazyk
a literatúra
Cudzí jazyk
(anglický)
Katolícke
náboženstvo
Dejepis
Náuka o spoločnosti
4
2
4
2
1
1
1
1
3
1
Biológia
1
1
1
1
1
Fyzika
Chémia
2
2
1
Matematika
1
1
Aplikovaná
informatika
1
36
ODBORNÉ VZDELÁVANIE
10
Teoretické vzdelávanie :
4
Praktická príprava a odborná
klinická prax:
Odborné
vzdelávanie –
povinné predmety
11
4
Zdravoveda
2
Sanitárstvo
2
6
7
Sanitárske práce
Sanitárske činnosti
Odborná klinická
prax
CELKOM
1
3
4
20
26
Učebný plán ŠkVP SZŠ sv. Alžbety:
Názov a adresa školy
Stredná zdravotnícvka škola sv. Alžbety
Názov školského vzdelávacieho
programu
Školský vzdelávací program
sanitár
Kód a názov ŠVP
53 Zdravotníctvo
Kód a názov učebného odboru
5371 H sanitár
Stupeň vzdelania
stredné odborné vzdelanie - ISCED 3 C
Dĺžka štúdia
2 roky
Forma štúdia
večerná
Vzdelávacie oblasti
Názvy vyučovacích predmetov
Všeobecné vzdelávanie – povinné
predmety
Jazyk a komunikácia
Slovenský jazyk a literatúra
Cudzí jazyk a)
Človek, hodnoty a spoločnosť
Katolícke náboženstvo b)
Dejepis
Náuka o spoločnosti c)
Človek a príroda
Biológia
Fyzika c)
Chémia c)
učebného odboru
Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku
1.
2.
Spolu
12
3
15
4
2
6
2
2
4
2
-
2
3
1
4
1
1
2
1
-
1
1
-
1
3
-
3
1
-
1
1
-
1
1
-
1
37
Matematika a práca s informáciami
Matematika
Aplikovaná informatika
Odborné vzdelávanie – povinné
predmety d)
Teoretické vzdelávanie:
Zdravoveda
Sanitárstvo
Praktická príprava a odborná
klinická prax:
Sanitárske práce c)
Odborná klinická prax
2
-
2
1
-
1
1
-
1
-
11
11
-
4
4
-
2
2
2
2
-
7
7
-
3
4
3
4
Spolu
12
14
26
Poznámky:
a) Trieda sa delí na skupiny podľa súčasne platnej legislatívy.
b) Predmet katolícke náboženstvo sa v učebnom pláne nevyskytuje, ale vzhľadom na
charakter školy je katolícke náboženstvo povinný predmet, ktorý vo večernej forme nie je
klasifikovaný. Vyučuje sa v 1. a 2. ročníku ročníku 1 hodina týždenne. Na vyučovanie sa
využíva 1 disponibilná hodina. Druhá hodina sa vyučuje v zmysle dokumentov diecéznej
synody čl. 45 Deklarácie o katolíckom školstve, ktorý je záväzná pre cirkevné školy.
c) Predmety náuka o spoločnosti, fyzika, chémia a 1 hodina sanitárskych prác sa vyučujú
s využitím disponibilných hodín.
d) Praktická príprava sa realizuje podľa súčasne platnej legislatívy. Pre kvalitnú realizáciu
vzdelávania sú vytvorené podmienky pre osvojovanie požadovaných praktických
zručností a činností formou cvičení v laboratórnych podmienkach (v odborných
učebniach) a odbornej klinickej praxe v zdravotníckych, sociálnych a iných zariadeniach.
Na cvičeniach a odbornej klinickej praxi sa žiaci delia do skupín, najmä s ohľadom na
bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a na hygienické požiadavky podľa § 3 odseku 6
vyhlášky č.282/2009 o stredných školách
nasledovne: na cvičeniach v odborných
učebniach je počet žiakov v skupine najviac 10 a na odbornej klinickej praxi je počet
žiakov v skupine najviac šesť na jedného odborného učiteľa.
38
Názov a adresa školy
Názov školského vzdelávacieho programu
Názov ŠVP
Kód a názov učebného odboru
Stupeň vzdelania
Dĺžka štúdia
Forma štúdia
Vyučovací jazyk
Stredná zdravotnícka škola sv. Alžbety,
Mäsiarska 25, 040 01 Košice
Školský vzdelávací program učebného
odboru sanitár
Štátny vzdelávací program pre odborné
vzdelávanie na stredných zdravotníckych
školách
5371 H SANITÁR
stredné odborné vzdelanie - ISCED 3 C
1 rok – pre absolventov strednej školy
2 roky – pre absolventov základnej školy
večerná
slovenský
Vzdelávacie štandardy a učebné osnovy
7
Vzdelávacie štandardy odborného vzdelávania
7.1
Prehľad vzdelávacích oblastí:
1.) Teoretické vzdelávanie
2.) Praktická príprava a odborná klinická prax
Jednou z výrazných zmien vo vzdelávacom systéme je dôslednejšie zameranie na výstup
zo vzdelávania. Musí byť jasne sformulovaný a zdôvodnené zaradenie obsahu vzdelávania.
Je to štruktúrovaný popis spôsobilostí. Vzdelávanie je vtedy úspešné, ak máme presne
stanovené ciele a spôsobilosti, ktoré má žiak pri výstupe zvládnuť.
Vzdelávací štandard sa skladá z dvoch častí: - obsahový štandard
- výkonný štandard
Obsahový štandard určuje minimálny obsah vzdelávania. Jeho hlavným cieľom je
zjednocovať a zabezpečovať kompatibilitu minimálneho obsahu vzdelávania na všetkých
školách. Obsahovú časť tvorí učivo, ktoré je formulované v štyroch kategóriách: - -
faktuálne poznatky - základné prvky (fakty) poznania, ktoré žiaci musia vedieť, aby
boli oboznámení s určitou disciplínou poznania alebo aby v nej mohli riešiť vedné
problémy
-
konceptuálne poznatky - vzájomné vzťahy medzi poznatkami,
-
procedurálne poznatky ako niečo urobiť, metódy skúmania
39
-
metakognitívne poznatky - poznatky spojené s vcítením sa do problému a jeho riešenia
Výkonný štandard je formulácia výkonov, ktorá určuje na akej úrovni má žiak dané
minimálne učivo ovládať a čo má vykonať. Výkonný štandard je formulovaný v podobe
operacionalizovaných
cieľov, to znamená je uvádzaný aktívnymi slovesami, ktoré
zároveň vyjadrujú úroveň osvojenia. Jednotlivé úrovne výstupov sú zamerané na
kompetencie - to znamená kombináciu vedomostí, zručností a schopností. Jednotlivé
úrovne sledujú rozvíjanie poznávacích schopností: spoznať alebo znovu vybaviť si
informácie z dlhhodobej pamäte, porozumieť a konštruovať, aplikovať, analyzovať,
vyhodnocovať a schopnosť tvoriť.
Výkonný štandard je požiadavkou na výstup zo
vzdelania a zároveň požiadavkou na vstup pri ďalšom stupni vzdelania. Popisuje produkt
výučby, nie proces. Obsah a požiadavky na výstup zo vzdelania nie sú postačujúce na
maturitnú skúšku. Požiadavky na maturitnú skúšku sú uvedené v Katalógu cieľových
požiadaviek.
Vzdelávací štandard predmetu ZDRAVOVEDA
Rozpis učiva: 1. ročník :2 hodiny týždenne , spolu 60 hodín
Obsahový štandard
Tematický celok: Organizácia zdravotnej a sociálnej starostlivosti
Témy: Ciele a úlohy zdravotnej a sociálnej starostlivosti. Organizačná štruktúra zdravotníctva.
Organizácia liečebno-preventívnej a sociálnej starostlivosti. Charitatívne a iné podporné činnosti.
Zariadenia liečebno-preventívnej starostlivosti. Zdravotnícki pracovníci. Právna zodpovednosť
zdravotníckych pracovníkov pri výkone povolania. Morálne a etické črty zdravotníckeho
pracovníka.
Kľúčové pojmy: zdravotnícka starostlivosť, sociálna starostlivosť, liečebno-preventívna
starostlivosť, právna zodpovednosť, morálka, etika
Výkonový štandard:
–
poznať ciele a úlohy zdravotníckej a sociálnej starostlivosti,
–
popísať organizáciu zariadení liečebno-preventívnej starostlivosti,
–
vymenovať zdravotníckych pracovníkov,
–
charakterizovať právnu zodpovednosť, morálne a etické črty zdravotníckeho pracovníka.
40
Obsahový štandard
Tematický celok: Základy hygieny a tvorby životného prostredia
Témy: Ochrana a tvorba životného prostredia. Hygiena a jej vplyv na zdravie. Význam prostredia
a výživy pre zdravie. Základy hygieny detí a mládeže. Hygiena v zdravotníckych a sociálnych
zariadeniach.
Kľúčové pojmy: životné prostredie, hygiena, faktory rastu a vývoja
Výkonový štandard:
–
definovať životné prostredie,
–
opísať príčiny a následky znečistenia ovzdušia, pôdy, vody, ich škodlivé účinky,
–
charakterizovať racionálnu výživu a následky nesprávnej výživy,
–
popísať vývoj a zdravie detí a mládeže vo vzťahu k životným podmienkam.
Obsahový štandard
Tematický celok: Človek a jeho zdravie
Témy: Človek ako spoločenská bytosť. Telesné a duševné zdravie, zdravý spôsob života. Podiel
jedinca, rodiny a spoločnosti na udržovaní a upevňovaní zdravia. Ľudské telo, anatomickofyziologická jednota a jeho vzťah k prostrediu. Zdravie a choroba. Infekcia, obranyschopnosť
organizmu a prenos infekcie. Prevencia ochorení. Všeobecné príznaky choroby.
Kľúčové slová: zdravie, choroba, prevencia, imunita, infekcia
Výkonový štandard:
–
charakterizovať zdravie, životné, pracovné podmienky, zdravý spôsob života,
–
vysvetliť pojem prevencia, vysvetliť zdravotnú prevenciu,
–
popísať proces nákazy, formy, štádia a následky,
–
charakterizovať imunitu, imunizáciu a spôsoby realizácie imunizačného programu.
Obsahový štandard
Tematický celok: Choroby pohybového ústrojenstva
Témy: Pohybové ústrojenstvo, funkcie, poruchy a ich príznaky. Najčastejšie vrodené a získané
chyby a stavy pohybového ústrojenstva. Zápalové choroby.
Kľúčové pojmy: kosť, kĺb, sval, zápal
Výkonový štandard:
–
popísať stavbu, štruktúru, tvar a spojenie kostí,
–
vedieť rozpoznať jednotlivé kĺby,
41
–
charakterizovať kostrové, hladké, srdcové svalstvo, vysvetliť funkciu,
–
popísať najčastejšie vrodené a získané chyby,
–
popísať zápalové choroby pohybového systému.
Obsahový štandard
Tematický celok: Choroby mozgu a miechy
Témy: Mozog, miecha, funkcia, poruchy a ich príznaky. Najčastejšie choroby nervovej sústavy.
Kľúčové pojmy: mozog, miecha, nervová bunka, receptor
Výkonový štandard:
–
definovať nervovú bunku, popísať jej časti a funkciu,
–
charakterizovať nervy,
–
definovať receptory, ich funkciu,
–
vymenovať najčastejšie choroby nervového systému.
Obsahový štandard
Tematický celok: Očné choroby
Témy: Stručná anatómia, funkcia, poruchy, vrodené chyby, náhle príhody, príznaky.
Kľúčové pojmy: zmysly, zmyslové bunky, receptory
Výkonový štandard:
–
popísať anatómiu a fyziológiu oka,
–
charakterizovať choroby spojené so zrakovým orgánom,
–
popísať dioptrické pomery oka.
Obsahový štandard
Tematický celok: Choroby ušné, nosné, krčné
Témy: Stručná anatómia, funkcia, poruchy, vrodené chyby, náhle príhody, príznaky choroby
jednotlivých orgánov a ich funkcií.
Kľúčové pojmy: polohovo sluchový ústroj, čuchový ústroj, horné dýchacie cesty
Výkonový štandard:
–
ovládať stručnú anatómiu a fyziológiu,
–
charakterizovať choroby spojené s jednotlivými orgánmi.
42
Obsahový štandard
Tematický celok: Choroby dýchacích ústrojov
Témy: Dýchacia sústava, jej činnosť, poruchy a príznaky. Najčastejšie choroby priedušiek, pľúc
a pohrudnice.
Kľúčové pojmy: dýchanie, dýchacie cesty, pľúca, pohrudnica
Výkonový štandard:
–
vymenovať jednotlivé časti horných a dolných dýchacích ciest,
–
vysvetliť funkciu jednotlivých častí,
–
vysvetliť reguláciu dýchania,
–
vysvetliť výmenu plynov medzi krvou a vzduchom.
Obsahový štandard
Tematicky celok: Choroby krvi a krvného obehu
Témy: Krv, krvný obeh, činnosť, poruchy a príznaky. Najčastejšie choroby krvi, srdca a ciev.
Kľúčové pojmy: plazma, krvné elementy, krvné skupiny, cievy, srdce, lymfa
Výkonový štandard.
–
popísať zloženie krvi, vysvetliť funkcie,
–
vysvetliť mechanizmus zrážania krvi, zástavu krvácania,
–
popísať rozdiel medzi jednotlivými krvnými skupinami,
–
popísať stavbu srdca, umiestnenie,
–
popísať malý, veľký krvný obeh,
–
pomenovať jednotlivé druhy ciev, vysvetliť ich funkciu,
–
vysvetliť miazgový obeh, jeho funkciu.
Obsahový štandard
Tematický celok: Choroby tráviacich ústrojov
Témy: Tráviaca sústava, činnosť, poruchy a príznaky. Výživa a jej poruchy. Najčastejšie choroby
žalúdka, pečene, žlčových ciest a pankreasu.
Kľúčové pojmy: živiny, výživa, trávenie, vstrebávanie, vylučovanie, žalúdok, pečeň, črevá,
podžalúdková žľaza, žlčník, pobrušnica
Výkonový štandard:
–
popísať tráviacu sústavu, ukázať na modeloch jednotlivé časti,
43
–
charakterizovať základné zložky potravy, a ich význam,
–
vysvetliť význam žliaz pripojených k tráviacej rúre,
Obsahový štandard
Tematický celok: Choroby vylučovacej sústavy
Témy: Obličky, močové cesty, činnosť, poruchy a príznaky. Najčastejšie choroby obličiek
a močových ciest.
Kľúčové pojmy: obličky, močové cesty
Výkonový štandard:
–
popísať močovú sústavu, jej jednotlivé časti,
–
popísať zloženie nefrónu,
–
popísať tvorbu moču,
–
definovať moč, jeho zloženie, patologické odchýlky,
–
charakterizovať choroby močového systému.
Obsahový štandard
Tematický celok: Endokrinné ochorenia
Témy: Žľazy s vnútorným vylučovaním, funkcia, poruchy a príznaky. Najčastejšie endokrinné
choroby.
Kľúčové pojmy: hormón, žľazy s vnútornou sekréciou
Výkonový štandard:
–
vymenovať žľazy s vnútornou sekréciou
–
vysvetliť funkciu jednotlivých hormónov, ich účinky na organizmus
–
charakterizovať choroby spojené s endokrinnými žľazami
Obsahový štandard
Tematický celok: Poruchy imunity a alergické ochorenia
Témy: Imunita, význam, druhy, príznaky, poruchy, najčastejšie choroby. Alergia, druhy, príznaky,
najčastejšie choroby.
Kľúčové pojmy: imunita, aktívna, pasívna, imunizácia, alergia, alergény
Výkonový štandard:
–
charakterizovať imunizáciu a spôsoby realizácie imunizačného programu,
44
–
opísať účinnosť očkovania – trvalú a dočasnú imunitu, stanoviť kontraindikácie
imunizácie,
–
charakterizovať alergiu, alergény,
–
popísať prejavy alergických chorôb.
Obsahový štandard
Tematický celok: Kožné a pohlavné choroby
Témy: Stručná anatómia, funkcia, príznaky choroby.
Kľúčové pojmy: pokožka, zamša, podkožné väzivo, mazové a potné žľazy, vlasy, nechty
Výkonový štandard:
–
opísať jednotlivé vrstvy kože,
–
pomenovať štruktúry nachádzajúce sa v koži, vysvetliť ich funkciu,
–
vymenovať, popísať prídavné orgány kože,
–
popísať kožné choroby.
Obsahový štandard
Tematický celok: Gynekologicko-pôrodnícka starostlivosť
Témy: Pohlavný život, manželstvo, rodičovstvo. Tehotenstvo, pôrod, starostlivosť o rodičku
a dieťa. Najčastejšie poruchy a choroby vo všetkých vekových obdobiach ženy. Psychika ženy.
Kľúčové pojmy: pohlavné žľazy ženy, pohlavné orgány, gravidita, menštruačný cyklus, pôrod
Výkonový štandard:
–
vymenovať ženský pohlavný systém,
–
vysvetliť menštruačný cyklus,
–
definovať tehotenstvo,
–
popísať vývin plodu počas vnútromaternicového vývinu,
–
popísať pôrodné doby,
–
popísať starostlivosť o rodičku a dieťa,
–
popísať najčastejšie choroby vo všetkých vekových obdobiach ženy.
Obsahový štandard
Tematický celok: Detský vek a jeho choroby
Témy: Vývoj dieťaťa, výživa a hygiena dieťaťa. Najčastejšie choroby detského veku
45
Kľúčové pojmy: detský vek, faktory rastu a vývoja, výživa, pediatria
Výkonový štandard:
–
popísať vývoj dieťaťa,
–
charakterizovať choroby detského veku.
Obsahový štandard
Tematický celok: Staroba a jej ochorenia
Témy: Starnutie a staroba. Najčastejšie choroby, ich priebeh a prejavy.
Kľúčové pojmy: staroba, geriatrické oddelenie, imobilita
Výkonový štandard:
–
charakterizovať špecifiká starnutia,
–
popísať choroby spojené so starobou.
Obsahový štandard
Tematický celok: Nádorové ochorenia
Témy: Druhy nádorov, príčiny, príznaky. Najčastejšie nádorové choroby.
Kľúčové pojmy: tumor, malígny, benígny
Výkonový štandard:
–
popísať nádory a ich klasifikácia,
–
vymenovať príznaky nádorových chorôb,
–
zhodnotiť význam prevencie vzniku nádorových chorôb.
Obsahový štandard
Tematický celok: Infekčné ochorenia
Témy: Infekcia, jej pôvodcovia, šírenie nákazy, prevencia. Najčastejšie infekčné choroby.
Nozokomiálne nákazy.
Kľúčové pojmy: infekcia, nozokomiálne nákazy
Výkonový štandard.
–
popísať rozdelenie infekčných chorôb,
–
vymenovať podmienky pre proces šírenia nákazy,
–
popísať najčastejšie sa vyskytujúce infekčné choroby,
–
charakterizovať nozokomiálne nákazy,
46
–
ovládať prevenciu nozokomiálnych nákaz.
Obsahový štandard
Tematický celok: Náhle príhody
Témy: Najčastejšie náhle príhody ohrozujúce život. Hlavné príčiny a príznaky
Kľúčové pojmy: intoxikácie, šok, krvácanie, zástava dýchania
Výkonový štandard:
–
popísať najčastejšie náhle príhody ohrozujúce život,
–
popísať príčiny a príznaky.
Obsahový štandard
Tematický celok: Prvá pomoc
Témy: Prvá pomoc pri úrazoch a stavoch ohrozujúcich život
Kľúčové pojmy: základná prvá pomoc, improvizácia materiálov, stabilizovaná poloha, oživovanie,
záchranca, postihnutý
Výkonový štandard:
–
charakterizovať zásady poskytovania prvej pomoci,
–
popísať orientáciu na mieste nehody,
–
poskytnúť oživovanie,
–
popísať jednotlivé polohy,
–
ovládať privolanie rýchlej zdravotníckej pomoci.
Vzdelávací štandard predmetu SANITÁRSTVO
Charakteristika predmetu
Predmet sanitárstvo patrí medzi prioritné predmety odbornej zložky vzdelávania
v študijnom odbore 5371 H sanitár. Koncepcia predmetu zahŕňa teoretickú zložku a cvičenia
v laboratórnych podmienkach školy (odborných učebniach). Je zameraný na teoretické
poznatky a praktické zručnosti, čím umožňuje žiakom získať a osvojiť si teoretické vedomosti
a praktické zručnosti potrebné pre výkon sanitárskej praxe.
47
Žiaci si musia uvedomiť, že sanitár sa spolupodieľa na ošetrovateľskej starostlivosti
zameranej
na uspokojovanie bio-psycho-sociálnych potrieb pacienta pod vedením a
koordináciou sestry a / alebo pôrodnej asistentky a zdravotníckeho asistenta. Pracuje v
ošetrovateľskom tíme, asistuje alebo spolupracuje v diagnostickom a liečebnom procese
zdravotnej starostlivosti poskytovanej v zdravotníckych zariadeniach a zariadeniach sociálnej
starostlivosti. Musí si zvoliť najefektívnejší postup pri vykonávaní sanitárskych činností
a s holistickým prístupom reagovať na pacientove narušené potreby.
Metódy, formy a prostriedky vyučovania predmetu sanitárstvo majú stimulovať rozvoj
poznávacích schopností žiakov, podporovať ich cieľavedomosť a samostatnosť. Stimulovať
poznávacie činnosti žiaka predpokladá uplatňovať vo vyučovaní proporcionálne zastúpenie
a prepojenie empirického a teoretického poznávania. V tomto predmete budeme rozvíjať
a skvalitňovať kľúčové kompetencie komunikatívne a sociálno interakčné, interpersonálne
a intrapersonálne, spôsobilosti tvorivo riešiť problémy, spôsobilosti využívať informačné
technológie a spôsobilosti byť demokratickým občanom.
Aby absolvent vzdelávacieho programu preukázal výkon v tejto vzdelávacej oblasti
musí disponovať stanovenými výkonovými štandardmi a ovládať učivo predpísané
obsahovými štandardmi.
Hodnotenie žiakov bude založené na kritériách hodnotenia v každom vzdelávacom
výstupe. Klasifikácia bude vychádzať z pravidiel hodnotenia tohto školského vzdelávacieho
programu. Použijú sa adekvátne metódy a prostriedky hodnotenia.
Výučba bude prebiehať v štandardnej triede a odborných učebniach školy.
Ciele vyučovacieho predmetu
Cieľom predmetu sanitárstvo v študijnom odbore 5371 H sanitár je vytvoriť u žiaka
teoretickú bázu vedomostí a praktických zručností nevyhnutných pre realizáciu sanitárskych
činností. Žiak je schopný definovať základné potreby pacienta a uspokojovať ich v kooperácii
so zdravotníckym tímom na princípoch etiky a morálky.
Rozpis učiva
1.ročník: 2 hodiny týždenne, spolu 60 hodín
Obsahový štandard
48
Tematický celok: Zdravotnícke a sociálne zariadenia
Témy: História ošetrovateľstva. Etické požiadavky na správanie a osobnosť sanitára. Stavebné
usporiadanie nemocníc a sociálnych zariadení, ich typy, hygienický režim. Rizikové
pracoviská, osobné ochranné prostriedky.
Kľúčové slová: ošetrovateľstvo, etika, zdravotnícke zariadenia, sociálne zariadenia, hygiena,
prevencia.
Výkonový štandard:
 definovať ošetrovateľstvo,
 vymenovať etické, odborné a osobnostné predpoklady sanitára,
 vymenovať druhy a typy zdravotníckych a sociálnych zariadení,
 vysvetliť význam dodržiavania hygienického režimu,
 charakterizovať rizikové pracoviská,
 vysvetliť význam používania osobných ochranných prostriedkov z hľadiska prevencie
ochrany zdravia.
Obsahový štandard
Tematický celok: Lôžkové oddelenie
Témy: Typy a časti ošetrovacej jednotky. Vybavenie ošetrovacej jednotky, starostlivosť
o prostredie chorého. Inventár a hospodárenie s inventárom. Organizácia pobytu pacientov
v nemocnici, ochranno – liečebný režim. Príjem pacienta na oddelenie. Preloženie
a prepustenie pacienta. Povinnosti zdravotníckeho pracovníka pri príjme, preložení
a prepustení pac., zdravotnícka dokumentácia.
Kľúčové slová: Ošetrovacia jednotka, hospitalizácia, inventár, ochranno – liečebný režim.
Výkonový štandard:
 charakterizovať ošetrovaciu jednotku, jej typy, usporiadanie a vybavenie,
 popísať inventár ošetrovacej jednotky a manipuláciu s inventárom,
 opísať príjem, preloženie a prepustenie pacienta,
 charakterizovať povinnosti sanitára pri príjme, prepustení a preložení pacienta,
 popísať zdravotnícku dokumentáciu.
Obsahový štandard
Tematický celok: Posteľ chorého a jej úprava
49
Témy: Typy postelí pre dospelých. Typy postelí pre deti. Základné vybavenie postelí pre
dospelých a pre deti. Doplnky k vybaveniu postele a manipulácia s nimi. Význam upravenej
postele, umiestnenie postele v izbe, starostlivosť o posteľ (čistenie a dezinfekcia postele).
Kľúčové slová: typy postelí, základné vybavenie postele, starostlivosť o posteľ, dezinfekcia
postele, doplnky k posteli.
Výkonový štandard:
 vymenovať typy postelí a ich základné vybavenie,
 vysvetliť vplyv prostredia na spokojnosť pacienta,
 popísať čistenie a dezinfekciu postele,
 demonštrovať manipuláciu s posteľou a jej doplnkami.
Obsahový štandard
Tematický celok: Pomôcky doplňujúce posteľ. Starostlivosť o bielizeň.
Témy: Význam a rozdelenie pomôcok doplňujúcich posteľ, PDP uľahčujúce pohyb pacienta
na posteli. PDP na úpravu polohy, PDP zabezpečujúce pacienta pred pádom. PDP znižujúce
tlak na jednotlivé časti tela, PDP zvyšujúce pohodlie pacienta a komunikáciu. Druhy bielizne.
Manipulácia s čistou a špinavou bielizňou. Prevencia nozokomiálnych nákaz.
Kľúčové slová: pomôcky doplňujúce posteľ, bielizeň, manipulácia s bielizňou, nozokomiálna
nákaza.
Výkonový štandard:
 charakterizovať pomôcky doplňujúce posteľ,
 vysvetliť význam používania pomôcok doplňujúcich posteľ,
 vymenovať druhy bielizne,
 demonštrovať manipuláciu s čistou a špinavou bielizňou,
 charakterizovať pojem nozokomiálna nákaza a možnosti jej prevencie.
Obsahový štandard
Tematický celok: Starostlivosť o pomôcky. Sterilizácia.
Témy: Asepsa, antisepsa, dezinfekcia, sterilizácia, dekontaminácia. Pomôcky používané
v zdravotníckych zariadeniach, rozdelenie pomôcok. Starostlivosť o pomôcky, čistenie
pomôcok. Dezinfekcia – fyzikálna, chemická. Požiadavky na dezinfekčné prostriedky, formy
dezinfekčných
prostriedkov.
Príprava
dezinfekčných
roztokov,
výpočet
množstva
50
dezinfekčného prostriedku. Osobitosti dezinfekcie niektorých druhov pomôcok. Dezinfekcia
nástrojov, gumených a plastových pomôcok, podláh, dokumentácia. Sterilizačný cyklus.
Fyzikálna a chemická sterilizácia. Kontrola a dokumentácia sterilizácie. Zásady manipulácia
so sterilným materiálom. Pracovisko centrálnej sterilizácie.
Kľúčové slová: asepsa, antisepsa, dezinfekcia, sterilizácia, dekontaminácia, čistenie pomôcok,
fyzikálna dezinfekcia, chemická dezinfekcia, sterilizačný cyklus, fyzikálna sterilizácia,
chemická sterilizácia, kontrola sterilizácie, pracovisko centrálnej sterilizácie.
Výkonový štandard:
 definovať pojmy asepsa, antisepsa, dezinfekcia, sterilizácia,
 charakterizovať pomôcky používané v zdravotníckych zariadeniach,
 charakterizovať fyzikálnu a chemickú dezinfekciu,
 vymenovať požiadavky na dezinfekčné prostriedky,
 demonštrovať prípravu dezinfekčných prostriedkov,
 demonštrovať dezinfekciu jednotlivých druhov pomôcok,
 charakterizovať fyzikálnu a chemickú sterilizáciu,
 opísať sterilizačný cyklus,
 demonštrovať prípravu pomôcok na sterilizáciu,
 vymenovať zásady manipulácie so sterilným materiálom,
 popísať pracovisko centrálnej sterilizácia.
Obsahový štandard
Tematický celok: Stravovanie chorých.
Témy: Objednávanie a preprava stravy. Jednotný diétny systém. Zásady podávania stravy,
príprava prostredia. Podávanie jedla pacientom. Osobitosti podávania jedla deťom. Očista,
dezinfekcia a uloženie riadu, odstraňovanie zvyškov jedál.
Kľúčové slová: jednotný diétny systém, objednávanie stravy, preprava stravy, podávanie jedla
pacientom, starostlivosť o riad.
Výkonový štandard:
 charakterizovať jednotný diétny systém,
 vymenovať základné diéty, špeciálne diéty a štandardizované diétne postupy,
 popísať podávanie jedla pacientom,
 popísať podávanie jedla deťom,
 charakterizovať starostlivosť o riad.
51
Obsahový štandard
Tematický celok: Transport chorých.
Témy: Sprevádzanie a prenášanie pacientov. Zabezpečenie polohy pacienta pri transporte.
Polohy chorých. Zmeny polôh pacienta na posteli. Polohovanie pacienta.
Kľúčové slová: polohy pacienta, polohovanie, transport chorých.
Výkonový štandard:
 vymenovať a charakterizovať polohy chorých,
 demonštrovať zmeny polôh pacienta na posteli,
 popísať transport chorých,
 vysvetliť význam polohovania chorých,
 demonštrovať polohovanie pacienta.
Obsahový štandard
Tematický celok: Organizácia práce sanitára. Práca v laboratóriách. Práca v lekárenskej
službe. Práca na transfúznom oddelení. Práca v pitevni. Práca v centrálnej sterilizácii.
Práca v detských zariadeniach. Práca na operačnom oddelení. Práca v sadrovni. Práca
v dopravnej zdravotnej službe.
Témy: Úloha sanitára pri zabezpečovaní zdravotnej a sociálnej starostlivosti. Postavenie
sanitára v zdravotníckom tíme. Druhy laboratórií, organizácia práce a hygienický režim. OBP
pri práci, likvidácia kontaminovaného materiálu. Práca v lekárenskej službe - zariadenie,
organizácia práce, hygienický režim, uskladňovanie a manipulácia so zdravotníckymi
pomôckami a prípravkami. Práca na transfúznom oddelení - zariadenie, organizácia práce,
hygienický režim, starostlivosť o pomôcky, náplň práce sanitára. Práca v pitevni - zariadenie,
hygienický režim, starostlivosť o pomôcky, náplň práce sanitára, etika práce s mŕtvym telom.
Práca v centrálnej sterilizácii - zariadenie, organizácia práce, hygienický režim, starostlivosť
o pomôcky, náplň práce sanitára. Práca v detských zariadeniach - druhy detských zariadení,
vybavenie, organizácia práce, hygienický režim, starostlivosť o pomôcky, náplň práce
sanitára. Práca na operačnom oddelení - operačný trakt, rozdelenie, vybavenie, hygienický
režim, starostlivosť o pomôcky a prístrojové vybavenie. Asistencia pri príprave pacienta na
operáciu. Práca v sadrovni - zariadenie, pomôcky, organizácia práce, hygienický režim,
asistencia pri prikladaní sadrových obväzov, preprava chorých v sadrových obväzoch. Práca
52
v dopravnej službe - vybavenie sanitky, hygienický režim, preprava pacientov, nácvik
komunikačných a sociálnych zručností.
Kľúčové slová: zdravotná starostlivosť, úloha sanitára, zdravotnícky tím, laboratóriá,
lekárenská služba, transfúzne oddelenie, pitevňa, centrálna sterilizácia, detské zariadenia,
operačné oddelenie, sadrovňa, dopravná služba, komunikácia.
Výkonový štandard:
 charakterizovať pracovnú náplň sanitára na vybraných pracoviskách,
 opísať laboratóriá podľa jednotlivých typov,
 popísať zariadenie, organizáciu práce a hygienický režim na jednotlivých pracoviskách,
 vysvetliť význam likvidácie kontaminovaného materiálu,
 demonštrovať manipuláciu so zdravotníckym materiálom a liečivými prípravkami,
 poukázať na význam darcovstva krvi,
 vysvetliť význam etiky práce s mŕtvym telom,
 popísať pracovné postupy v centrálnej sterilizácii,
 charakterizovať špecifiká práce v detských zariadeniach,
 konkretizovať pracovnú náplň sanitára pred a po operácií pacienta,
 demonštrovať aplikáciu sadrových dláh a obväzov,
 charakterizovať dopravnú zdravotnú službu,
 zvládnuť sociálne a komunikačné zručnosti.
Vzdelávací štandard predmetu SANITÁRSKE PRÁCE
Charakteristika predmetu
Predmet sanitárske práce patrí medzi prioritné predmety odbornej zložky vzdelávania
v študijnom odbore 5371 H sanitár. Koncepcia predmetu zahŕňa teoretickú zložku a cvičenia
v laboratórnych podmienkach školy (odborných učebniach). Je zameraný na teoretické
poznatky a praktické zručnosti, čím umožňuje žiakom získať a osvojiť si teoretické vedomosti
a poskytuje im možnosť osvojiť si praktické zručnosti v rámci cvičení v laboratórnych
podmienkach
školy.
Zároveň
podnecuje
žiaka
k aktívnemu,
samostatnému
a individualizovanému prístupu založenému na poznaní osobnosti každého pacienta.
Žiaci si musia uvedomiť, že sanitár sa spolupodieľa na ošetrovateľskej starostlivosti
zameranej
na uspokojovanie bio-psycho-sociálnych potrieb pacienta pod vedením a
koordináciou sestry a / alebo pôrodnej asistentky a zdravotníckeho asistenta. Pracuje v
53
ošetrovateľskom tíme, asistuje alebo spolupracuje v diagnostickom a liečebnom procese
zdravotnej starostlivosti poskytovanej v zdravotníckych zariadeniach a zariadeniach sociálnej
starostlivosti. Musí si zvoliť najefektívnejší postup pri vykonávaní sanitárskych činností
a s holistickým prístupom reagovať na pacientove narušené potreby.
Metódy, formy a prostriedky vyučovania predmetu sanitárske práce majú stimulovať
rozvoj poznávacích schopností žiakov, podporovať ich cieľavedomosť a samostatnosť.
Uprednostňujeme také stratégie vyučovania, pri ktorých žiak ako aktívny subjekt v procese
výučby má možnosť spolurozhodovať a spolupracovať, učiteľ zase má povinnosť motivovať,
povzbudzovať a viesť žiaka k čo najlepším výkonom. Stimulovať poznávacie činnosti žiaka
predpokladá uplatňovať vo vyučovaní proporcionálne zastúpenie a prepojenie empirického
a teoretického poznávania. V tomto predmete budeme rozvíjať a skvalitňovať kľúčové
kompetencie komunikatívne a sociálno interakčné, interpersonálne a intrapersonálne,
spôsobilosti tvorivo riešiť problémy, spôsobilosti využívať informačné technológie a
spôsobilosti byť demokratickým občanom. Preto je dôležitou súčasťou teoretického
poznávania
a zároveň
prostriedkom
precvičovania,
upevňovania,
prehlbovania
a systematizácie poznatkov okrem iného aj riešenie kvantitatívnych a kvalitatívnych úloh
z učiva jednotlivých tematických celkov, úloh komplexného charakteru, ktoré umožňujú
spájať a využívať poznatky z viacerých častí učiva v rámci medzipredmetových vzťahov.
Predmet sanitárske práce je veľmi úzko previazaný s predmetom sanitárstvo a odborná
klinická prax takmer vo všetkých jeho tematických celkoch.
Aby absolvent vzdelávacieho programu preukázal výkon v tejto vzdelávacej oblasti
musí disponovať stanovenými výkonovými štandardmi a ovládať učivo predpísané
obsahovými štandardmi.
Hodnotenie žiakov bude založené na kritériách hodnotenia v každom vzdelávacom
výstupe. Klasifikácia bude vychádzať z pravidiel hodnotenia tohto školského vzdelávacieho
programu. Použijú sa adekvátne metódy a prostriedky hodnotenia.
Výučba bude prebiehať v štandardnej triede a odborných učebniach školy.
Ciele vyučovacieho predmetu
Cieľom predmetu sanitárske práce v študijnom odbore 5371 H sanitár je vytvoriť
u žiaka teoretickú bázu vedomostí a praktických zručností nevyhnutných pre realizáciu
sanitárskych činností. Žiak získa teoretické poznatky o vybraných pojmoch, osvojí si
54
praktické zručnosti týkajúce sa poskytovania základnej ošetrovateľskej starostlivosti,
v dôsledku čoho je schopný definovať základné potreby pacienta a uspokojovať ich
v kooperácii so zdravotníckym tímom na princípoch etiky a morálky.
Rozpis učiva
1.ročník: 3 hodiny týždenne, spolu 90 hodín
Obsahový štandard
Tematický celok: Organizácia práce v zdravotníckych zariadeniach
Témy: Zdravotnícke povolania, činnosti jednotlivých zdravotníckych pracovníkov. Činnosti
sanitára na ošetrovacej jednotke. Organizácia práce na jednotlivých pracoviskách – internom
oddelení. Organizácia práce na chirurgickom oddelení. Organizácia práce na detskom
oddelení. Organizácia práce na gynekologicko-pôrodníckom oddelení. Organizácia práce na
infekčnom oddelení. Organizácia práce na onkologickom oddelení. Organizácia práce na
oddeleniach malých odborov (očné, krčné, kožné). Organizácia práce na anesteziologickoresuscitačnom oddelení
Kľúčové slová: zdravotnícke povolania, sanitár, organizácia práce, interné oddelenie,
chirurgické oddelenie, detské oddelenie, gynekologicko – pôrodnícke oddelenie, infekčné
oddelenie, onkologické oddelenie, očné oddelenie, krčné oddelenie, kožné oddelenie,
anesteziologicko – resuscitačné oddelenie.
Výkonový štandard:
 ohraničiť rozsah praxe jednotlivých zdravotníckych pracovníkov,
 charakterizovať činnosti sanitára na ošetrovacej jednotke,
 priblížiť organizáciu práce na jednotlivých lôžkových oddeleniach,
 popísať členenie a vybavenie jednotlivých lôžkových oddelení
Obsahový štandard
Tematický celok: Úprava postele
Témy: Nemocničné postele pre dospelých a deti a ich základné vybavenie. Význam upravenej
postele, zásady úpravy postele. Starostlivosť o posteľ po odchode pacienta. Manipulácia
s pomocnými zariadeniami postele. Úprava prázdnej postele otvoreným a uzavretým
spôsobom. Úprava postele s pacientom bez výmeny posteľnej bielizne. Úprava postele
s pacientom s výmenou posteľnej bielizne – po dĺžke. Úprava postele s pacientom s výmenou
posteľnej bielizne – po šírke. Úprava detských postelí. Manipulácia s použitou bielizňou.
55
Praktické využitie pomôcok doplňujúcich posteľ. Polohy pacienta. Posúvanie a obracanie
pacienta. Posadzovanie, prenášanie pac. Polohovanie pacienta.
Kľúčové slová: nemocničné postele pre dospelých, nemocničné postele pre deti, základné
vybavenie postele, zásady úpravy postele, starostlivosť o posteľ, otvorený spôsob úpravy
postele, uzavretý spôsob úpravy postele, úprava postele s pacientom, manipulácia s bielizňou,
pomôcky doplňujúce posteľ, polohy pacienta, aktívna poloha, pasívna poloha, polohovanie,
zmeny polôh pacienta na posteli.
Výkonový štandard:
 opísať základné typy postelí pre dospelých a deti a ich základné vybavenie,
 vysvetliť význam a vplyv upravenej postele na úpravu prostredia a spokojnosť
pacienta,
 vymenovať zásady úpravy postele,
 demonštrovať dezinfekciu postele,
 popísať starostlivosť o posteľ po odchode pacienta,
 demonštrovať úpravu postele otvoreným spôsobom,
 demonštrovať úpravu postele uzavretým spôsobom,
 demonštrovať úpravu postele s pacientom bez výmeny posteľnej bielizne,
 demonštrovať úpravu postele s pacientom s výmenou posteľnej bielizne,
 demonštrovať úpravu detských postelí,
 popísať manipuláciu so špinavou bielizňou,
 demonštrovať manipuláciu s pomôckami doplňujúcim posteľ,
 vymenovať a charakterizovať základné polohy chorých,
 demonštrovať rôzne spôsoby zmien polohy pacienta na posteli,
 poukázať na význam polohovania chorých,
 demonštrovať polohovanie pacienta.
Obsahový štandard
Tematický celok: Stravovanie chorých
Témy: Výživa, diétoterapia. Jednotný diétny systém, základné diéty. Špeciálne diéty,
štandardizované diétne postupy. Objednávanie a transport stravy na ošetrovaciu jednotku.
Zásady podávania stravy pacientom. Úprava prostredia pred podávaním jedla. Asistencia pri
rozdávaní jedla pacientom. Stolovanie chorých (v jedálni, na izbe). Zásady kŕmenia chorých.
Odstraňovanie zvyškov jedál. Očista, dezinfekcia a uloženie riadu.
56
Kľúčové slová: výživa, diéty, jednotný diétny systém, objednávanie stravy, transport stravy,
zásady podávania stravy pacientom, úprava prostredia, stolovanie chorých, kŕmenie chorých,
očista a dezinfekcia riadu, uloženie riadu.
Výkonový štandard:
 charakterizovať pojmy výživa, živiny, diétoterapia a vymenovať zložky potravy,
 charakterizovať jednotný diétny systém,
 vymenovať a popísať základné diéty, špeciálne diéty a štandardizované diétne postupy
 opísať objednávanie a transport stravy na ošetrovacej jednotke,
 poukázať na význam stolovania v zdravotníckom zariadení,
 vymenovať zásady podávania stravy,
 demonštrovať kŕmenie chorých,
 popísať odstraňovanie zvyškov jedál,
 demonštrovať starostlivosť o riad na ošetrovacej jednotke.
Obsahový štandard
Tematický celok: Starostlivosť o prostredie, hygienická starostlivosť
Témy: Hygienická a estetická úprava prostredia. Úprava izieb chorých, priestorov a pomôcok
v izbách. Hygienický režim na ošetrovacej jednotke (vyšetrovňa, inšpekčná miestnosť, denná
miestnosť, herňa). Hygienický režim na ošetrovacej jednotke (kuchynka, kúpeľňa, sociálne
zariadenia). Upratovanie a úprava prostredia po zomrelom. Hygienická starostlivosť
o chorého a jej význam. Starostlivosť o osobnú a posteľnú bielizeň, obliekanie a vyzliekanie
pacienta. Zásady hygienickej starostlivosti o pacienta. Asistencia pri rannej a večernej toalete.
Starostlivosť o vyprázdňovanie. Podkladanie podložnej misy. Starostlivosť o dutinu ústnu.
Asistencia pri sprchovaní pacienta. Asistencia pri kúpeli pacienta na lôžku. Asistencia pri
umývaní vlasov na posteli. Asistencia pri odvšivení. Česanie a úprava nechtov. Holenie
a príprava operačného poľa.
Kľúčové slová: hygiena, estetik prostredia, hygienický režim, hygienická starostlivosť,
obliekanie a vyzliekanie pacienta, zásady hygienickej starostlivosti, ranná toaleta, večerná
toaleta, vyprázdňovanie chorých, starostlivosť o dutinu ústnu, sprchovanie pacienta, kúpeľ
pacienta na lôžku, umývanie vlasov, operačné pole.
Výkonový štandard:
 vysvetliť význam dôkladnej hygienickej a estetickej úpravy prostredia a izieb chorých,
 poukázať na dôležitosť dodržiavania hygienického režimu na ošetrovacej jednotke
 popísať úpravu prostredia po zomrelom,
57
 definovať hygienickú starostlivosť a poukázať na jej význam,
 vymenovať druhy hygienickej starostlivosti,
 popísať starostlivosť o osobnú a posteľnú bielizeň pacienta,
 demonštrovať obliekanie a vyzliekanie pacienta,
 vymenovať zásady hygienickej starostlivosti o pacienta,
 demonštrovať asistenciu pri rannej toalete,
 demonštrovať asistenciu pri večernej toalete,
 poukázať na dôležitosť vyprázdňovania chorých počas hospitalizácie,
 demonštrovať podkladanie podložnej misy a močových fliaš,
 demonštrovať starostlivosť o zdravú dutinu ústnu,
 demonštrovať asistenciu pri osobitnej starostlivosti o dutinu ústnu,
 vymenovať pomôcky potrebné na hygienickú starostlivosť,
 poukázať na dôležitosť zachovávania intimity pacienta pri realizácii hygienickej
starostlivosti,
 opísať sprchovanie pacienta,
 demonštrovať asistenciu pri kúpeli pacienta na lôžku,
 demonštrovať asistenciu pri umývaní vlasov pri umývadle,
 demonštrovať asistenciu pri umývaní vlasov na posteli,
 popísať asistenciu pri odvšivení,
 popísať starostlivosť o nechty,
 popísať prípravu operačného poľa.
Obsahový štandard
Tematický celok: Starostlivosť o pomôcky
Témy: Pomôcky používané v zdravotníckych zariadeniach, rozdelenie pomôcok podľa času
používania. Rozdelenie pomôcok podľa materiálu. Čistenie pomôcok. Preddezinfekcia,
mechanické čistenie pomôcok. Príprava a použitie dezinfekčných prostriedkov. Spôsoby
dezinfekcie. Udržiavanie a ukladanie dezinfikovaných pomôcok. Fyzikálna sterilizácia.
Chemická sterilizácia. Príprava pomôcok na sterilizáciu. Ukladanie a manipulácia so
sterilným materiálom.
Kľúčové slová: dezinfekcia, sterilizácia, čistenie pomôcok, dezinfekčné roztoky, dezinfekčné
prostriedky, sterilný materiál.
Výkonový štandard:
 vymenovať pomôcky používané v zdravotníckych zariadeniach,
58
 rozdeliť pomôcky podľa času používania a materiálu, z ktorého sú vyrobené,
 charakterizovať pojmy dezinfekcia, sterilizácia, mechanická očista,
 demonštrovať čistenie rôznych druhov pomôcok (teplomere, duté predmety, predmety
zo skla, plastu, silikónu),
 popísať spôsoby dezinfekcie,
 vymenovať pomôcky potrebné na dezinfekciu pomôcok,
 demonštrovať prípravu dezinfekčného prostriedku (roztoku),
 demonštrovať dezinfekciu rôznych druhov pomôcok,
 charakterizovať fyzikálnu a chemickú sterilizáciu,
 demonštrovať prípravu pomôcok na sterilizáciu,
 vymenovať zásady manipulácie so sterilným materiálom,
 demonštrovať manipuláciu so sterilným materiálom.
Obsahový štandard
Tematický celok: Laboratóriá. Transfúzne oddelenie. Lekárenská služba. Pitevňa.
Centrálna sterilizácia. Hygienická služba. Detské zariadenia. Operačné oddelenie.
Sádrovňa. Dopravná zdravotná služba
Témy: Laboratóriá - Transport biologického materiálu. Umývanie, dezinfekcia a sterilizácia
laboratórneho skla. Manipulácia s chemikáliami, likvidácia infekčného a kontaminovaného
materiálu. Transfúzne oddelenie - Hygienický režim na pracovisku. Manipulácia
s pomôckami potrebnými na transfúziu. Lekárenská služba - Umývanie, dezinfekcia
a sterilizácia liekoviek, nástrojov a fliaš na sterilné roztoky. Zásady uloženia liečiv v lekárni.
Pitevňa- Hygienický režim pracoviska, dezinfekcia a sterilizácia pomôcok, OBP. Centrálna
sterilizácia – Manipulácia s nesterilným a sterilným materiálom. Distribúcia sterilného
materiálu. Hygienická služba - Hygienický režim na pracovisku, starostlivosť o laboratórne
zvieratá. Detské zariadenia - Špecifiká vybavenia detskej ošetrovacej jednotky, čistenie,
dezinfekcia hračiek a ostatných pomôcok. Starostlivosť o detskú postieľku. Mliečna
kuchynka. Operačné oddelenie - Príprava operačnej sály pred operáciou. Asistencia pri
príprave chorého na operáciu, prevoz chorého. Manipulácia s prístrojmi na operačnej sále.
Sádrovňa - Príprava sadrových obväzov a dláh, asistencia pri ukladaní a snímaní sadrových
obväzov.
Druhy pomôcok
používaných
v sádrovni,
druhy obväzového
materiálu.
Zhotovovanie pomôcok z obväzového materiálu. Dopravná zdravotná služba - Ukážka
vnútorného vybavenia sanitky, hygienický režim.
59
Kľúčové slová: organizácia práce, hygienický režim, laboratóriá, transfúzia, likvidácia
kontaminovaného materiálu, liek, liečivo, opiáty, dezinfekcia, sterilizácia, laboratórne
zvieratá, detské zariadenia, mliečna kuchynka, predoperačná starostlivosť, pooperačná
starostlivosť, sadrové dlahy, pomôcky z mulu a vaty, sanitka, komunikácia, komunikačný
proces.
Výkonový štandard:
 charakterizovať pracovnú náplň sanitára na vybraných pracoviskách,
 popísať hygienický režim na jednotlivých pracoviskách,
 opísať laboratóriá podľa jednotlivých typov,
 demonštrovať manipuláciu s laboratórnym sklom,
 vysvetliť význam likvidácie kontaminovaného materiálu,
 demonštrovať manipuláciu so zdravotníckym materiálom a liečivými prípravkami,
 demonštrovať manipuláciu s pomôckami na transfúziu krvi,
 demonštrovať umývanie a dezinfekciu jednotlivých typov pomôcok (liekovky, fľaše...)
 poukázať na význam darcovstva krvi,
 vysvetliť význam etiky práce s mŕtvym telom,
 popísať pracovné postupy v centrálnej sterilizácii,
 demonštrovať manipuláciu so sterilným materiálom,
 popísať starostlivosť o laboratórne zvieratá,
 charakterizovať špecifiká práce v detských zariadeniach,
 demonštrovať úpravu detskej postieľky,
 popísať mliečnu kuchynku,
 konkretizovať pracovnú náplň sanitára pred a po operácií pacienta,
 demonštrovať aplikáciu sadrových dláh a obväzov,
 rozdeliť druhy obväzového materiálu,
 pripraviť pomôcky z mulu a vaty,
 charakterizovať dopravnú zdravotnú službu,
 zvládnuť sociálne a komunikačné zručnosti.
7. 2
Učebné osnovy
Učebné osnovy predmetov vymedzujú záväzný minimálny obsahový štandard
a minimálny výkonný štandard vedomostí, zručností a schopností žiaka v jednotlivých
vyučovacích predmetoch potrebných pre prípravu žiakov na výkon zdravotníckeho
povolania. Obsah učebných osnov je záväzný pre všetky formy vzdelávania v danom
študijnom odbore.
60
Riaditeľ školy na základe odporúčania predmetovej komisie schvaľuje v rámci
hodinovej dotácie v učebných osnovách až 30% úpravu učebného obsahu na inováciu a na
zabezpečenie regionálnych a aktuálnych potrieb.
7.2.1 Učebné osnovy všeobecnovzdelávacích predmetov – dvojročné štúdium
Príloha A: Učebné osnovy všeobecnovzdelávacích predmetov - dvojročné štúdium
Katolícke náboženstvo
Slovenský jazyk a literatúra
Cudzí jazyk
Náuka o spoločnosti
Dejepis
Matematika
Fyzika
Chémia
Biológia
Aplikovaná informatika
7.2.2 Učebné osnovy odborných predmetov – jednoročné a dvojročné štúdium
Príloha B: Učebné osnovy odborných predmetov – jednoročné a dvojročné štúdium
Zdravoveda
Sanitárstvo
Sanitárske práce
Odborná klinická prax
61
Názov a adresa školy
Názov školského vzdelávacieho programu
Názov ŠVP
Kód a názov učebného odboru
Stupeň vzdelania
Dĺžka štúdia
Forma štúdia
Vyučovací jazyk
Stredná zdravotnícka škola sv. Alžbety,
Mäsiarska 25, 040 01 Košice
Školský vzdelávací program učebného
odboru sanitár
Štátny vzdelávací program pre odborné
vzdelávanie na stredných zdravotníckych
školách
5371 H SANITÁR
stredné odborné vzdelanie - ISCED 3 C
1 rok – pre absolventov strednej školy
2 roky – pre absolventov základnej školy
večerná
slovenský
8 Podmienky na realizáciu školského vzdelávacieho programu
Pre vzdelávanie a výchovu v súlade s daným ŠVP je nevyhnutné vytvárať vhodné
realizačné podmienky. Podkladom na ich stanovenie sú všeobecné požiadavky platných
právnych noriem a konkrétne požiadavky vyplývajúce z cieľov a obsahu vzdelávania
v učebnom odbore 5371 H sanitár.
8. 1
Materiálne podmienky
a) Kapacita školy
1. Školský manažment:
Má k dispozícii tieto miestnosti:
-
kancelária riaditeľa školy a zástupcov riaditeľa školy,
-
kancelária pre ekonomický úsek,
-
príručný sklad s odkladacím priestorom (archív),
-
sociálne zariadenie
2. Pedagogickí zamestnanci školy:
-
zborovňa pre rokovania pedagogickej rady
-
kabinety cudzích jazykov
-
prírodovedné kabinety
-
kabinety pre odborné predmety a praktické vyučovanie.
3. Nepedagogickí zamestnanci školy:
62
- priestory pre obslužný personál (údržba, upratovanie, príručný sklad )
4. Hygienické priestory, sociálne zariadenia:
-
šatne (nevyhovujúce - pred rekonštrukciou a nevýhodne situované, najmä v zimnom
období prechod cez pavlače)
5. Sklad učebných pomôcok a didaktickej techniky:
-
pri odborných učebniach
6. Odborná knižnica:
-
v priestoroch zborovne - pre učiteľov
-
v študovni pre žiakov
7. Priestory pre záujmovú a spoločenskú činnosť:
-
priestory pre vyučovanie
-
telocvičňa (slúži aj ako sála pre rôzne spoločenské podujatia, súťaže a pod. nakoľko
nemáme spoločenskú miestnosť).
b) Makrointeriéry
1. V budobe sídla sa nachádza škola, školský internát, školská jedáleň a telocvičňa.
2. Budova školy je rozdelená dvomi školskými dvormi. Jeden slúži aj ako športové
ihrisko na športové hry a na voľné posedenie počas prestávok alebo na somoštúdium
v letnom období pre žiačky ubytované v školskom internáte.
3. Internát je v časti budovy, ktorá je na Hlavnej ulici č. 66, vnútorná časť internátu je
do dvora.
4. Školská jedáleň a kuchyňa je v časti budovy, ktorá je na Uršulínskej ul., vnútorná časť ŠJ
je do dvora.
c) Vyučovacie interiéry
1. Klasické triedy (7) - učebne pre teoretické vyučovanie vybavené didaktickou technikou.
2. Odborné učebne pre teoretické a praktické vyučovanie vybavené podľa normatívu
v počte (7).
8. 2 Personálne zabezpečenie odborného vzdelávania
Personálne podmienky
1. Požiadavky na manažment školy, ktorý realizuje školský vzdelávací program sú v súlade so
Zákonom 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, v
63
súlade s požiadavkami odbornej a pedagogickej spôsobilosti a s kvalifikačnými
predpokladmi, ktoré sú nevyhnutné pre výkon náročných riadiacich činnosti podľa platných
predpisov.
Riaditeľka školy – PhDr. Melánia Balunová
-
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa ukončené štátnymi záverečnými skúškami na
Filozofickej fakulte v Bratislave v odbore pedagogika - filozofia
-
nadväzne rigorózne štúdium v danom odbore, čím spĺňa požiadavku I. atestačnej
skúšky
-
absolvované funkčné štúdium z manažmentu.
Zástupkyňa pre odborné vyučovanie – PhDr. Eva Lakatošová
-
ukončené vysokoškolské štúdium II. stupňa v odbore ošetrovateľstvo na Trnavskej
univerzite
-
rigorózne štúdium v danom odbore, čím spĺňa požiadavku I. atestačnej skúšky
-
absolvované funkčné štúdium.
Zástupkyňa pre všeobecné vzdelávanie: Mgr. Helena Čarná
-
ukončené vysokoškolské štúdium II. stupňa v aprobačnom odborebiológia – chémia
na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici
-
ukončené rozširujúce štúdium v odbore informatika na Univerzite Konštantína filozofa
v Nitre, čím spĺňa požiadavku I. atestačnej skúšky
Vedúca odbornej klinickej praxe: Doc. PhDr. PaedDr. Viera Simočková, PhD.
-
ukončené vysokoškolské štúdium II. stupňa na FZSP Trnavskej univerzity v odbore
ošetrovateľstvo
-
ukončené vysokoškolské štúdium II. stupňa na Filozofickej fakulte PU v Prešove
v odbore pedagogika
-
nadväzne ukončila aj dve rigorózne pokračovania a získala titul PhDr. na Trnavskej
univerzite a titul PaedDr. na FF PU v Prešove
-
ukončené funkčné štúdium
-
ukončené doktorandské štúdium na KU v Ružomberku (PhD.)
-
udelenie docentúry na KU v Ružomberku
-
spĺňa kritéria I. a II. atestácie
2. Odborná a pedagogická spôsobilosť pedagogických zamestnancov všeobecnovzdelávacích
predmetov, ktorí realizujú školský vzdelávací program je v súlade so Zákonom 317/2009 Z.z.
o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch.
64
Všetky učiteľky všeobecnovzdelávacích a prírodovedných
predmetov spĺňajú kritériá
odbornej a pedagogickej spôsobilosti, väčšina z nich si zvýšila kvalifikáciu vykonaním I.
atestačnej skúšky alebo jej náhrady a získali titul PhDr. alebo titul PaedDr.
Plnenie
ďalších
kvalifikačných
predpokladov
potrebných
pre
výkon
zložitejších,
zodpovednejších a náročnejších pedagogických činností sa riadi platnými predpismi.
Pedagogickí zamestnanci zabezpečujú súlad všetkých vzdelávacích a výchovných činností
s cieľmi vzdelávania v danom študijnom odbore v súlade so štátnym vzdelávacím
programom. Práva a povinnosti pedagogických zamestnancov sú zabezpečené a naplňované
po dobu ich pedagogickej činnosti v rámci platných predpisov a zahrnuté vo vnútornom
poriadku školy. Niektoré učiteľky si rozširujú vzdelanie o tretí aprobačný predmet.
3. Odborná a pedagogická spôsobilosť pedagogických zamestnancov odborných predmetov,
ktorí realizujú školský vzdelávací program musí byť v súlade so Zákonom 317/2009 Z.z.
o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch.
Všetky učiteľky odborných
predmetov a klinickej praxe spĺňajú kritériá odbornej a pedagogickej spôsobilosti, väčšina
z nich si zvýšila kvalifikáciu vykonaním I. atestačnej skúšky alebo jej náhrady a získali titul
PhDr. alebo titul PaedDr.
Pedagogickí zamestnanci musia zabezpečujú súlad všetkých vzdelávacích a výchovných
činností s cieľmi vzdelávania v danom študijnom odbore v súlade so štátnym vzdelávacím
programom. Práva a povinnosti pedagogických zamestnancov sú zabezpečené a naplňované
po dobu ich pedagogickej činnosti v rámci platných predpisov a zahrnuté vo vnútornom
poriadku školy.
4. Odborná spôsobilosť nepedagogických zamestnancov (ekonóm, správca, školník,
upratovačky a pod.), ktorí sa podieľajú na realizácii školského vzdelávacieho programu je
v súlade s platnými predpismi. Práva a povinnosti nepedagogických zamestnancov sú
zabezpečené a naplňované po dobu ich činnosti v rámci platných predpisov a zahrnuté vo
vnútornom poriadku školy.
5. Plnenie stanovenej miery vyučovacej a výchovnej povinnosti vyplýva z platnej legislatívy,
rámcového učebného plánu
a učebného plánu pre odbornú zložku vzdelávania štátneho
vzdelávacieho programu. Rámcové rozvrhnutie obsahu vzdelávania je východiskom pre
tvorbu učebných plánov v školských vzdelávacích programoch. Stanovené vzdelávacie oblasti
65
a ich minimálne počty hodín sú záväzné, ich dodržanie v školskom vzdelávacom programe je
preukázateľné.
6. Plnenie požiadaviek poradenskej činnosti sa riadi platnými predpismi. Výchovný poradca
je pedagogický zamestnanec, ktorého poslaním je poskytovanie odbornej psychologickej a
pedagogickej starostlivosti žiakom, rodičom a pedagogickým zamestnancom školy. Prácu
výchovného poradcu usmerňujú metodické, pedagogické a psychologické centrá. Práca
výchovného poradcu a dodržiavanie všeobecne záväzných platných predpisov v oblasti
výchovného poradenstva podlieha kontrolnej činnosti riaditeľa školy.
Ďalšie práva a povinnosti výchovných poradcov vymedzujú vnútorné predpisy školy
(pracovný poriadok, vnútorný poriadok školy, vnútorný mzdový predpis a pod.).
8.3 Učebné zdroje, odborná literatúra, didaktická technika
8.3.1 Odborná literatúra
ŠTUDIJNÝ
ODBOR
SANITÁR
VYUČOVACÍ
PREDMET
zdravoveda
sanitárstvo
sanitárske práce
NÁZOV
AUTOR
UČEBNICE
Zdravoveda
pre Prochotský,
sanitárov
Kubicová
Organizácia
Šagát, T. a kol.
zdravotníctva
Dylevský,
Somatológia I. II.
Trojan
Hrabovský, J.,
Prvá pomoc
Dvořáček,
I.,
Rovný, I., a kol.
Ošetrovateľstvo –
teória
Ošetrovateľské
techniky
Základy ošetrovania
a asistencie
Ošetřovatelství I.
ROK
VYDANIA
Osveta
2003
Osveta, 2003
Osveta, 2003
Osveta, 1995
Farkašová D,:
Osveta, 2005
Krišková, A. a Osveta, 2006
kol.:
Kontrová,
Ľ; Osveta, 2006
Kristová, J:
Rozsypalová, M. Informatorium
a kol:
2010
66
8.3.2 Didaktická technika
Škola je vybavená nasledujúcou didaktickou technikou:
1. Osobné počítače – 46 ks.
2. Notebok, laptop, PC tablet – 11 ks.
3. Tlačiarane – 11 ks.
4. Interaktívne tabule – 3- ks.
5. Dataprojektory – 7 ks.
6. Skenery – 3 ks.
7. Prenosný spätný projektor – 8 ks.
8. Kopírovacie stroje - 4 ks.
9. Filmový projektor – 1 ks.
10. Video a DVD prehrávače – 4 ks.
11. Projekčné polátno – 3 ks.
12. Televízny prijímač – 4 ks.
13. Magnetofóny – 6 ks.
8.3.3 Materiálne výučbové prostriedky
1. Výučbové CD a DVD, video – 118 ks.
2. Softwerové programy určené pre prácu v zdravotníckych zariadeniach, ktoré sú priebežne
aktualizované – 3 ks.
3. Obrazy, tabule, mapy a schémy – 80 ks.
4. Odborná a krásna literatúra – knižničné dokumenty – 2 655 ks.
5. Anatomicko-fyziologické a iné modely – 43 ks.
6.
Vybavenie odborných učební podľa normatívu podľa ŠVP pre odbor zdravotnícky
asistent.
7.
Spotrebný zdravotnícky a iný materiál.
8. Posteľ, stolík, prebaľovací stôl, skrinky na materiál, model pacienta, prenosné vozíky (na
materiál, bielizeň) vanička, kefka na vlasy, utierka, oblečenie, jednorazové detské plienky,
prípravky na ošetrenie pokožky, detská fľaša.
9. Rôzne druhy zdravotníckeho materiálu (tkaniny, vzorky dezinfekčných prípravkov
10. Vybavenie postele (matrac, vankúš, paplón, posteľné bielizeň), pomocné zariadenia
postele (hrazdička, uzdička, rebríček, popruhy, zábrany, stolík na čítanie, jedálenský
67
stolík), 2 lavóry, 2 žinky, 2 uteráky, gumová podložka, hrebeň, fén, manikúra, podložky,
plienky.
11. Močová fľaša, podložná misa, pohár na moč, odmerný valec, zberné vrecko na moč
12. Servírovací stolík, príbor, taniere, podnosy, pohárik.
13. Pomôcky k polohovaniu – valce, venčeky, podložné koleso, vrecká s pieskom, podložky,
dlahy, termofor...
8.4
1.
Organizačné podmienky
Plnenie stanovenej miery vyučovacej a výchovnej povinnosti vyplýva z platnej
legislatívy a rámcového učebného plánu štátneho vzdelávacieho programu. Rámcové
rozvrhnutie obsahu vzdelávania v školských vzdelávacích programoch vychádza
zo ŠVP. Stanovené vzdelávacie oblasti a ich minimálne počty hodín boli v tomto
programe dodržané a sú preukázateľné. Vzdelávanie a príprava žiakov je organizované
ako jednoročné večerné štúdium pre absolventov strednej školy ukončenej maturitnou
skúškou alebo záverečnou skúškou. Realizácia školského vzdelávacieho programu je
v súlade so ŠVP a je v súlade so Zákonom o výchove a vzdelávaní.
2.
Požiadavky na praktickú prípravu a klinickú odbornú prax: praktická príprava sa
realizuje v rámci predmetu sanitárske práce v odborných učebniach v priestoroch školy
a odborná klinická prax prebieha na pracoviskách u poskytovateľov zdravotnej
a sociálnej starostlivosti na základe uzatvorenia zmlúv. Výučbové pracoviská odbornej
klinickej praxe disponujú takými materiálnymi podmienkami, aby sa mohol realizovať
obsah učiva, žiaci sú delení do skupín podľa platnej legislatívy. Praktická príprava
a odborná klinická prax nadväzujú na teoretické vyučovanie.
3.
Vzdelávanie a praktická príprava sa riadi podľa vnútorného školského poriadku.
Zabezpečuje jednotnosť v celom výchovno-vzdelávacom procese. Školský poriadok je
súčasťou Organizačného poriadku školy a Pracovného poriadku školy a riadi sa podľa
nich. Žiaci sa oboznamujú so Školským poriadkom, s pravidlami dodržiavania BOZP.
4.
Manažment školy oboznámi žiakov s platným Školským poriadkom a o ochrane zdravia
a hygiene pri práci.
68
5.
Ukončovanie štúdia a organizácia záverečnej skúšky sa riadi platným legislatívnym
predpisom. Praktická záverečná skúška sa uskutočňuje vo forme praktickej realizácie
a demonštrácie komplexnej úlohy na vylosovanom pracovisku spravidla na internej
alebo chirurgickej klinike Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach. Ústna forma
teoretickej časti odbornej zložky prebieha v učebniach školy. Úspešní absolventi získajú
vysvedčenie o záverečnej skúške.
8.5 Podmienky bezpečnosti a ochrany zdravia pri štúdiu
Vytváranie podmienok bezpečnej a hygienickej práce je organickou súčasťou celého
vyučovacieho procesu, osobitne odbornej klinickej praxe. Postupujeme podľa platných
predpisov, nariadení, vyhlášok Ministerstva školstva a Ministerstva zdravotníctva. Priestory,
v ktorých prebieha teoretické a praktické vyučovanie zodpovedajú platným právnym
predpisom, vyhláškam, technickým normám a predpisom ES.
Vedúca odbornej praxe spolu s učiteľmi odbornej praxe každý rok realizujú školenie
o bezpečnosti a ochrane zdravia pre všetkých žiakov, ktorí v danom školskom roku absolvujú
odbornú klinickú prax.
Podmienky
na
zaistenie
bezpečnosti
a ochrany
zdravia,
ich
zabezpečenie
a uplatňovanie, resp. sankcie pri nedodržiavaní, sú aj obsahom Dohody o určení výučbového
zdravotníckeho zariadenia s jednotlivými zdravotníckymi a sociálnymi zariadeniami, ktoré
má škola dohodnuté písomnou formou.
69
Názov a adresa školy
Názov školského vzdelávacieho programu
Názov ŠVP
Kód a názov učebného odboru
Stupeň vzdelania
Dĺžka štúdia
Forma štúdia
Vyučovací jazyk
Stredná zdravotnícka škola sv. Alžbety,
Mäsiarska 25, 040 01 Košice
Školský vzdelávací program učebného
odboru sanitár
Štátny vzdelávací program pre odborné
vzdelávanie na stredných zdravotníckych
školách
5371 H SANITÁR
stredné odborné vzdelanie - ISCED 3 C
1 rok – pre absolventov strednej školy
večerná
slovenský
9 Využitie školského vzdelávacieho programu pre vzdelávanie dospelých
Vzdelávanie dospelých je v súčasnej dobe stále viac ovplyvňované koncepciou
celoživotného vzdelávania, ktorá predstavuje zásadnú zmenu v poňatí celého vzdelávacieho
systému. Systém celoživotného vzdelávania, ktorý sa postupne začína vytvárať a realizovať,
umožní plynulý prechod, spoluprácu a prekrývanie medzi jednotlivými oblasťami
vzdelávania, zamestnania a podnikania.
Zmeny v odvetvovej štruktúre našej ekonomiky si vyžadujú vyššiu úroveň kvalifikovanosti
dospelých. Dôraz sa kladie tak na všeobecné, ako aj na odborné kvalifikácie. Koncepcia
štátnych vzdelávacích programov je zameraná predovšetkým na populáciu mladých ľudí, a to
hlavne z hľadiska všeobecných cieľov vzdelávania. Denná forma štúdia pre študijné odbory je
pre dospelú populáciu výnimočná. V našej škole dospelí musia využívať iné možnosti a
formy vzdelávania a to najmä večernú, ostatné formy štúdia: diaľková, individuálna,
kombinovaná alebo formou dištančného vzdelávania, nie sú vhodné pre dostatočnú odbornú
a klinickú prípravu sanitára.
Pri koncipovaní vzdelávania dospelých podľa ŠVP sú zohľadnené špecifické črty tejto
kategórie dospelých žiakov:

špecifiká funkcie a cieľov vzdelávania dospelých – vzdelávanie dospelých plní nielen
funkciu kvalifikačnú, pri ktorej získavajú absolventi počiatočnú kvalifikáciu na úrovni
ISCED 3A ale tiež funkciu zvýšenia kvalifikácie v danom odbore štúdia na úrovni
ISCED 4. Ide o typ štúdia, ktorý vedie k získaniu vyššieho stupňa vzdelania potrebného
pre prístup k ďalšiemu vzdelávaniu na vyššej úrovni ISCED 5. Vzdelávanie dospelých na
70
stupni
ISCED 4A sa realizuje formou pomaturitného špecializačného alebo
kvalifikačného štúdia, ktoré je súčasťou štátnych vzdelávacích programov na úrovni
ISCED 4. Podmienky vstupu do týchto vzdelávacích programov sú stanovené štátnym
vzdelávacím programom

V oblasti hodnotenia vzdelávacích výstupov sa musíme predovšetkým orientovať vo
väčšej miere na individualizáciu hodnotenia, ktoré umožňuje aj individuálne tempo
učenia a prípravu na záverečné hodnotenie dospelých, osobnostné špecifiká dospelých
súvisia hlavne s vekovou vyspelosťou jednotlivcov. Vo všeobecnosti môžeme povedať,
že dospelí žiaci bývajú zrelší, skúsenejší, a preto aj cieľavedomejší a spoľahlivejší.
Naproti tomu bývajú často citlivejší na prípadné študijné úspechy alebo neúspechy. Vyšší
stupeň samostatnosti vedie však aj k tomu, že vzťah učiteľa a žiaka býva na vyššej
partnerskej úrovni, a preto učitelia bývajú skôr konzultanti a radcovia ako klasickí
učitelia. Základnou črtou učiteľa dospelých žiakov je veľmi taktný záujem o žiaka
spojený so snahou pochopiť jeho ťažkosti a zábrany súvisiace s výučbou a učením.
Podmienkou práce učiteľa je úcta k dospelému žiakovi pri rešpektovaní jeho osobnosti,
záujmu, schopnosti, ale i vlastných predstáv o sebe samom. So žiakom ho spája spoločný
cieľ, ktorý by mal byť realizovaný na základe partnerstva a spolupráce. Preto učiteľ musí
prispôsobovať svoju rolu v triede, ale aj postupy práce pri vyučovaní. Neexistuje
optimálna didaktická metóda, ktorá má svoje výhody a nevýhody. Oblasť vzdelávania
dospelých by mala byť prienikom klasických školských metód a vhodne zvolených
ďalších metód, ktoré sa ukázali ako najefektívnejšie pre ďalšie odborné vzdelávanie.
Veľká pozornosť by sa mala venovať aj samo-štúdiu žiakov a teda metódam učenia sa.
71
Názov a adresa školy
Názov školského vzdelávacieho programu
Názov ŠVP
Kód a názov učebného odboru
Stupeň vzdelania
Dĺžka štúdia
Forma štúdia
Vyučovací jazyk
Stredná zdravotnícka škola sv. Alžbety,
Mäsiarska 25, 040 01 Košice
Školský vzdelávací program učebného
odboru sanitár
Štátny vzdelávací program pre odborné
vzdelávanie na stredných zdravotníckych
školách
5371 H SANITÁR
stredné odborné vzdelanie - ISCED 3 C
1 rok – pre absolventov strednej školy
2 roky – pre absolventov základnej školy
večerná
slovenský
10 Systém kontroly a hodnotenia žiakov
Manažment školy spolu s pedagogickými pracovníkmi považuje vnútorný systém
kontroly a hodnotenia žiakov za najvýznamnejšiu súčasť vzdelávania výchovy. Naším cieľom
je poskytovať žiakovi spätnú väzbu, prostredníctvom ktorej získava informácie o tom, ako
danú problematiku zvláda, ako dokáže zaobchádzať s tým, čo sa naučil, v čom sa zlepšil
a v čom má ešte nedostatky. Hodnotenie žiaka vychádza z jasne stanovených cieľov
a konkrétnych kritérií, ktorými sa dá jeho výkon zmerať. Preto neoddeliteľnou súčasťou
hodnotenia musí byť aj konkrétne odporúčanie alebo rada, ako má žiak ďalej postupovať, aby
svoje nedostatky odstránil. Kontrolu vyučovacieho procesu budeme orientovať na skúšanie
a hodnotenie žiakov.
10.1 Skúšanie
Ústne a písomné skúšanie preverí teoretické vedomosti žiaka v danom predmete,
pri nedostatkoch poukážeme, ako sa má zlepšiť v porovnaní sám so sebou alebo s kolektívom
– zisťujeme stupeň dosiahnutia cieľov vyučovacieho procesu. Pri skúšaní využijeme širokú
škálu rôznych spôsobov a postupov – individuálne, frontálne, skupinové, priebežné alebo
súhrne po ukončení tematického celku alebo na konci školského roka, ústne, písomne
(didaktické testy, písomné cvičenia a úlohy, projekty, a pod. Skúšaním budeme preverovať
výkon žiaka z hľadiska jeho relatívneho výkonu (porovnáme výkon žiaka s výkonmi
ostatných žiakov) alebo individuálneho výkonu (porovnáme jeho súčasný výkon s jeho
72
prechádzajúcim výkonom). Pri každom skúšaní preverujeme výkon žiaka na základe jeho
výkonového štandardu, ktorý je formulovaný v učebných osnovách každého vyučovacieho
predmetu ako vzdelávací výstup. Dôležitou súčasťou skúšania je aj formatívne hodnotenie,
ktoré považujeme za významnú súčasť motivácie žiaka do jeho ďalšej práce, za súčasť spätnej
väzby medzi učiteľom a žiakom.
10.2 Hodnotenie
Cieľom hodnotenia žiaka v škole je poskytnúť žiakovi spätnú väzbu o tom, ako zvládol
danú problematiku, v čom má nedostatky a kde má rezervy. Súčasťou hodnotenia je tiež
povzbudenie do ďalšej práce, návod, ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov.
Hodnotenie žiakov vyjadrujeme rôznymi formami: slovom, číslom, známkou. V rámci
hodnotenia preverujeme výsledky činnosti žiakov podľa určených kritérií. Niektoré kritériá sú
všeobecne platné pre všetky predmety, špecifické výkony žiakov sú hodnotené podľa
stanovených kritérií hodnotenia.
Neoddeliteľnou súčasťou hodnotenia žiaka je aj jeho správanie, prístup a postoje.
Hodnotenie nikdy nesmie viesť k znižovaniu dôstojnosti, sebadôvery a sebaúcty žiaka.
10.3 Pravidlá hodnotenia žiakov
Počas štúdia hodnotíme všetky očakávané vzdelávacie výstupy, ktoré sú formulované
výkonovými štandardmi v učebných osnovách každého vyučovacieho predmetu. Ku každému
vzdelávaciemu výstupu vymedzujeme kritériá hodnotenia, učebné zdroje, medzipredmetové
vzťahy a metódy a prostriedky hodnotenia, ktoré sú v súlade s cieľmi vyučovacieho predmetu
a jeho výchovnými a vzdelávacími stratégiami. Tým zabezpečíme komplexnosť vedomostí
a ich aplikáciu.
Nasledujúce pravidlá sú platné pre celé obdobie vzdelávania žiaka a sú v súlade
so spoločenskými výchovnými a vzdelávacími stratégiami na úrovni školy:
1. Hodnotenie zameriavame a formulujeme pozitívne.
2. Žiaka hodnotíme podľa miery splnenia daných kritérií.
3. Známka z vyučovacieho predmetu nezahŕňa hodnotenie správania žiaka.
4. Vyučujúci klasifikujú iba prebrané a precvičené učivo.
5. Žiak má dostatok času na učenie, precvičovanie a upevnenie učiva.
73
6. Podklady pre hodnotenie a klasifikáciu získava vyučujúci hlavne: sledovaním
výkonov a pripravenosti žiaka na vyučovanie, rôznymi druhmi písomných prác,
analýzou výsledkov rôznych činnosti žiakov, konzultáciami s ostatnými vyučujúcimi.
7. Pri klasifikácii používa vyučujúci platnú klasifikačnú stupnicu.
8. Výsledky žiakov posudzuje učiteľ objektívne.
9. V predmete, v ktorom vyučujú viacerí učitelia (odborná klinická prax), je výsledný
stupeň klasifikácie stanovený po vzájomnej dohode.
10.3.1 Hodnotenie vo vyučovacom predmete s prevahou teoretického zamerania.
Hodnotíme hlavne ucelenosť, presnosť, trvalosť osvojenia požadovaných poznatkov,
kvalitu, rozsah získaných spôsobilostí, schopnosť uplatňovať osvojené poznatky a zručnosti
pri riešení teoretických a najmä praktických úloh, pri výklade a hodnotení spoločenských
a prírodných javov a zákonitostí. Posudzuje sa kvalita myslenia, jeho logika, samostatnosť
a tvorivosť, aktivita v prístupe k činnostiam, záujem o tieto činnosti a vzťah k týmto
činnostiam, výstižnosť a odborná jazyková správnosť ústneho a písomného prejavu, kvalita
výsledkov činností, osvojené metódy samostatného štúdia.
Pri hodnotení vzdelávacích výstupov sa budú používať nasledovné všeobecné kritériá
hodnotenia:
Žiak:
▪
Uplatnil osvojené poznatky, fakty, pojmy, definície, zákonitostí, vzťahy a zručnosti pri
riešení teoretických a praktických úloh, pri vysvetľovaní a hodnotení spoločenských
a prírodných javov.
▪
Preukázal kvalitu a rozsah získaných vedomostí vykonávať požadované intelektuálne
a motorické činnosti.
▪
Prezentoval kvalitu myslenia, predovšetkým jeho logiku, samostatnosť a tvorivosť.
▪
Mal aktívny prístup, záujem a vzťah k daným činnostiam.
▪
Preukázal presný, výstižný, odborný a jazykovo správny ústny a písomný prejav.
▪
Preukázal kvalitu výsledkov zadaných činností.
▪
Si osvojil účinné metódy a formy štúdia.
74
10.3.2 Hodnotenie vo vyučovacom predmete s prevahou praktického zamerania
Hodnotíme vzťah k práci, pracovnému kolektívu a praktickým činnostiam, osvojenie
praktických zručností a návykov, ovládanie účelných spôsobov práce, využívanie získaných
teoretických vedomostí v praktických činnostiach, aktivitu, samostatnosť, tvorivosť, iniciatívu
v praktických činnostiach, kvalitu výsledkov činnosti, organizáciu vlastnej práce a pracoviska,
udržiavanie poriadku na pracovisku, dodržiavanie predpisov a bezpečnosti a ochrane zdravia
pri práci, starostlivosť o životné prostredie, hospodárne používanie materiálov a energie.
Pri hodnotení vzdelávacích výstupov používame nasledovné všeobecné kritériá
hodnotenia:
Žiak:
▪
Si osvojil praktické zručností a návyky a ich využitie.
▪
Preukázal vzťah k práci, pracovnému kolektívu, pracovným činnostiam, aktivitu,
samostatnosť a tvorivosť.
▪
Preukázal kvalitu výsledkov zadaných činností.
▪
Zvládol efektívne spôsoby práce a organizáciu vlastnej práce ako aj pracoviska,
udržiaval na pracovisku poriadok.
▪
Dodržiaval predpisy o BOZP a starostlivosť o životné prostredie.
▪
Hospodárne používal materiál a energiu.
▪
Zvládol obsluhu a údržbu laboratórnych zariadení, používaných prístrojov, nástrojov
a náradia, prekonal prekážky v práci.
Pri hodnotení sa zameriavame na:
▪
Prácu v škole:
pripravenosť na vyučovanie, aktívne zapojenie sa do výučby, prezentácia vedomosti,
zručnosti a kompetencii.
▪
Vzdelávacie výstupy:
podľa kritérií hodnotenia
▪
Domácu prípravu:
formálne a podľa kritérií hodnotenia.
▪
Práce žiakov:
75
písomné práce, úlohy, praktické cvičenia, projekty, prezentácie, simulácie a situačné
štúdie, činnosti, a pod.
Obdobie hodnotenia:
▪
Štvrťročne.
▪
Polročne.
▪
Ročne.
10.4 Klasifikácia žiakov
10.4.1 Stupne prospechu a celkový prospech
Prospech žiaka je v jednotlivých vyučovacích predmetoch klasifikovaný týmito
stupňami:
1
výborný
2
chválitebný
3
dobrý
4
dostatočný
5
nedostatočný
Žiak na konci prvého a druhého polroku je hodnotený takto:
Prospel s vyznamenaním
Prospel veľmi dobre
Prospel
Neprospel
Ak nemožno žiaka vyskúšať a klasifikovať v riadnom termíne v prvom polroku, žiak sa
za prvý polrok neklasifikuje: riaditeľ školy určí na jeho vyskúšanie a klasifikáciu náhradný
termín, spravidla do dvoch mesiacov po skončení prvého polroka. Žiak je neklasifikovaný aj
v prípade, ak vyučujúci nemá dostatok podkladov na uzatvorenie klasifikácie. O tejto
skutočnosti musí byť informovaná riaditeľ školy. Záverečná skúška sa môže opakovať
v zmysle právnych predpisov.
76
Ak má žiak pochybnosti o správnosti hodnotenia, môže požiadať riaditeľa školy
o komisionálne preskúšanie. Na základe kritérií hodnotenia sa uskutoční preskúšanie žiaka do
14 dní od doručenia jeho žiadosti prípadne v termíne po vzájomnej dohode medzi žiakom
a riaditeľom školy. Komisionálne skúšky prebiehajú v súlade s právnymi predpismi.
Opravné skúšky určuje riaditeľ školy v súlade s právnym predpisom.
77
Názov a adresa školy
Názov školského vzdelávacieho programu
Názov ŠVP
Kód a názov učebného odboru
Stupeň vzdelania
Dĺžka štúdia
Forma štúdia
Vyučovací jazyk
Stredná zdravotnícka škola sv. Alžbety,
Mäsiarska 25, 040 01 Košice
Školský vzdelávací program učebného
odboru sanitár
Štátny vzdelávací program pre odborné
vzdelávanie na stredných zdravotníckych
školách
5371 H SANITÁR
stredné odborné vzdelanie - ISCED 3 C
1 rok – pre absolventov strednej školy
2 roky – pre absolventov základnej školy
večerná
slovenský
11 ZÁVEREČNÁ SKÚŠKA
Záverečná skúška je zásadným vzdelávacím výstupom absolventov učebného odboru.
Vykonaním záverečnej skúšky získajú absolventi na jednej strane odbornú kvalifikáciu a
kompetenciu vykonávať pracovné činnosti v danom povolaní a na druhej strane majú
možnosť ďalšieho vzdelávania na vyššom stupni. Vysvedčenie o záverečnej skúške
potvrdzuje v plnom rozsahu ich dosiahnuté kompetencie – odbornú kvalifikáciu.
Pri záverečnej skúške má žiak využívať a aplikovať vedomosti, zručnosti a kompetencie
z rôznych predmetov komplexne. Sleduje nielen jeho schopnosť využívať medzipredmetové
vzťahy odbornej zložky vzdelávania, ale aj úroveň jeho ústneho prejavu
a to z jazykovej
stránky a stránky správneho uplatňovania odbornej terminológie na základe kriteriálneho
hodnotenia výkonov. Vzdelávací štandard určuje vzdelávací výstup ako stupeň stanovenia
vedomostí, zručností a/alebo postojov a hodnotovej orientácie, ktoré má žiak preukázať po
ukončení vzdelávania. Určuje merateľnosť a hodnotenie vzdelávacích výsledkov. Popisuje
produkt výučby, nie jej proces. Odpovedá na otázku, čo sa od žiaka očakáva, aby preukázal
svoju kompetenciu a úspešne ukončil štúdium. Je základom pre sumatívne hodnotenie
založené na výkonových kritériách. Vymedzenie metód a prostriedkov hodnotenia by sa malo
urobiť v tom istom čase, kedy sa formulujú vzdelávacie výstupy. Skompletizovanie tém na
záverečné skúšky znamená identifikáciu vzdelávacích výstupov. Každý vzdelávací výstup má
priamy vzťah k výkonovým a obsahovým štandardom. Postup prác na témach pre ZS je
účelné rozložiť do niekoľkých etáp a etapy do logicky usporiadaných krokov. Téma pre ZS je
konkrétny odborný problém alebo problémová situácia komplexného charakteru, ktorý/ktorú
78
má žiak v priebehu ZS riešiť. Mala by sa formulovať v podobe konkrétnej úlohy,/činnosti,
ktoré sú obdobou pracovnej činnosti na danej pracovnej pozícii priamo na pracovisku v rámci
daného povolania (alebo skupín povolaní).
Téma záverečnej skúšky je integratívna. Má svoju profilovú a aplikačnú časť.
Profilová časť témy
sa orientuje na stanovenie prioritných výkonov, ktoré sú určené
v rámci profilových predmetov. Aplikačná časť uvádza všetky dôležité väzby a súvislosti,
ktoré dopĺňajú profilovú časť. Každá profilová a aplikačná časť má svoje podtémy, ktoré sú
koncipované tak, aby absolvent mal možnosť v plnom rozsahu pochopiť komplexnosť témy a
preukázať naplnenie všetkých výkonov v rámci danej témy.
Cieľom záverečnej skúšky je overenie vedomostí a zručností žiakov v rozsahu učiva
určeného učebnými plánmi, učebnými osnovami a vzdelávacími štandardmi Štátneho
vzdelávacieho programu a úroveň pripravenosti absolventov na ich uplatnenie sa v povolaní
a pre uchádzanie sa o ďalšie vzdelávanie. Predmetom ZS je preukázať schopnosti žiakov ako:

začleniť nadobudnuté poznatky do systému teoretických a praktických vedomostí,
zručností a kompetencií,

ovládať kompetencie vyplývajúce z výkonových štandardov a schopnosti ich realizovať
v pracovnom a mimopracovnom živote,

aplikovať a tvorivo využívať nadobudnuté vedomosti, zručnosti a kompetencie
pri komplexnom riešení úloh a problémov vo vybranej oblasti,

komunikovať v slovenskom a vyučovacom jazyku ako podmienky ďalšej študijnej
a pracovnej mobility,

aktívne používať súčasné komunikačné a informačné technológie a získané informácie
vedieť spracovať a použiť.
Záverečná skúška pozostáva z týchto častí v nasledujúcom poradí:
-
písomná časť (overiť úroveň teoretických vedomostí vychádzajúcich z cieľových
požiadaviek ( ŠVP)
-
praktická časť (overiť zručnosti a spôsobilosti žiakova a ich schopnosť využiť
teoretické poznatky)
-
ústna časť (overiť úroveň teoretických poznatkov).
79
V písomnej, praktickej a ústnej časti ZS sa overujú vedomosti žiaka vo vyžrebovanej téme.
Záverečná skúška pozostáva z komplexných tém vytvorených z cieľových požiadaviek
vychádzajúcich zo štátneho vzdelávacieho programu, pričom ich obsah bude koncipovaný
tak, aby žiak mal možnosť preukázať naplnenie kritérií hodnotenia.
11.1
Témy záverečnej skúšky
Každá téma:

vychádza z výkonových štandardov pre odborné vzdelávanie (hodnotenie absolútneho
výkonu na základe kritérií) a zabezpečuje, aby výkonové štandardy uvedené v profile
absolventa komplexne pokryli všetky témy ZS

uplatňuje hľadisko akumulácie vedomostí viacerých odborných predmetov obsahovo
príbuzných

vychádza z rozsiahlejších tematických celkov odborných predmetov (komplexnosť
odborného vzdelávania na základe obsahových štandardov),

umožňuje a podporuje využitie všetkých podporných učebných zdrojov (pomôcky,
písomné materiály, informácie a údaje, atď.) pre splnenie danej témy, umožňuje
preverenie schopnosti žiaka využívať vedomosti a intelektuálne schopnosti získané
počas štúdia na posúdenie konkrétneho odborného problému, ktorý je daný v téme ZS,

dodržiava pravidlo zrozumiteľnosti, konzistentnosti a komplexnosti tak, aby
náročnosť, vecný a časový rozsah tém boli pre žiaka optimálne, primerané
a zvládnuteľné na danom stupni vzdelania.
Pri tvorbe tém sa vyvarujeme nasledovných chybám:

netvoriť tému podľa predmetov (téma bude v takom prípade nekonzistnentá, odtrhnutá
od profilového odborného problému, ktorý sa má v téme ZS komplexne rieši, nebude
vytvárať možnosti pre aplikačné a tvorivé schopnosti žiaka),

extrémom, akým je buď príliš malé alebo príliš rozsiahle množstvo informácií. Ak
stanovíme malý rozsah, žiak ťažko porozumie zmysluplnosti problému. Nebude mať
potrebné množstvo zásadných a podporných informácií. Na druhej strane príliš
rozsiahla téma sa môže prejaviť pre žiaka ako nezrozumiteľná, neriešiteľná
a frustrujúca,

nestanovovať tému iba mechanickým popisovaním bez uplatnenia výkonových
štandardov,
80

téma nesmie viesť žiakov k pamäťovému memorovaniu a reprodukovaniu osvojených
poznatkov v priebehu štúdia.
Formulácie podtém sú jasné, jednoznačné, v logickom slede od riešenia jednoduchého
problému k zložitejšiemu javu v závislosti od problému alebo situácie, ktoré sa majú v téme
ZS riešiť. Odvodzujú sa od obsahových štandardov. Orientujú a podporujú žiaka na
preukázanie požadovaného výkonu a determinujú jeho výkonovú úroveň.
Podtémy sa vzťahujú na všetky profilové – prioritné a doplňujúce informácie, ktoré žiak v
priebehu štúdia odborných predmetov daného študijného odboru získal.
Vychádzajúc z cieľových požiadaviek schváleného školského vzdelávacieho programu v
písomnej, praktickej a ústnej časti záverečnej skúšky sú overované vedomosti žiaka vo
vylosovanej téme. Žiak je hodnotený v zmysle predpísaných kritérií ŠkVP. Cieľom písomnej
a ústnej časti je overiť úroveň teoretických vedomostí, v praktickej časti zručností
a spôsobilostí s následnou schopnosťou ich komplexného využitia v praxi. Súčasťou tém
pre
praktickú časť ZS sú jasne deklarované podmienky, za ktorých môže byť daná téma
vykonaná.
Týka sa to:

materiálnych podmienok,

priestorových podmienok,

pomôcok.
Špecifikácia záverečnej skúšky je upravená v intenciách platných predpisov MŠ SR.
11.2
Hodnotenie záverečnej skúšky
Hodnotenie vzdelávacích výstupov je založené na kritériách hodnotenia. Vymedzenie
prostriedkov a postupov hodnotenia je spracované ku každej téme. Konkretizácia tém vrátane
špecifických kritérií hodnotenia, prostriedkov a postupov hodnotenia ako aj organizačné
a metodické pokyny sú spracované v priebehu posledného ročníka štúdia a budú osobitným
dokumentom školy.
Klasifikácia záverečnej skúšky je výsledkom komplexného hodnotenia vedomostí,
zručností a návykov žiaka. Základom na pridelenie klasifikačného stupňa sú známky.
81
Pre hodnotenie ústneho prejavu na záverečnej skúške sú stanovené nasledovné
všeobecné kritériá:
Stupeň
hodnotenia
Výborný
Chválitebný
Dobrý
Dostatočný
Kritériá hodnotenia ústneho prejavu (prezentácia prejavu)
•
Kontaktoval sa s poslucháčmi.
•
Rečníkovi bolo dobre rozumieť.
•
Hlavná myšlienka bola po celú dobu jasná.
•
Príklady boli presvedčivé a dobre zvolené.
•
Slovná zásoba bola výrazovo bohatá.
•
Nevyskytovali sa žiadne jazykové chyby ani chyba v stavbe vety.
•
Dĺžka prejavu bola primeraná a mala spád.
•
Prejav bol výzvou k diskusii.
•
Kontaktoval sa s poslucháčmi.
•
Rečníkovi bolo dobre rozumieť.
•
Hlavná myšlienka bola po celú dobu jasná.
•
Príklady boli presvedčivé a dobre zvolené.
•
Slovná zásoba bola výrazovo bohatá.
•
Nevyskytovali sa žiadne jazykové chyby ani chyba v stavbe vety.
•
Dĺžka prejavu bola primeraná a mala spád.
•
Prejav mohol byť výzvou k diskusii.
•
Čiastočne sa kontaktoval s poslucháčmi.
•
Rečníkovi bolo niekedy zle rozumieť.
•
Prejav nemal výraznú hlavnú myšlienku.
•
Príklady boli uplatnenie iba niekedy.
•
Slovná zásoba bola postačujúca.
•
Vyskytovali sa jazykové chyba a chyby v stavbe vety.
•
Dĺžka prejavu bola primeraná.
•
Prejav nebol výzvou k diskusii.
•
Minimálne sa kontaktoval s poslucháčmi.
•
Rečníkovi bolo zle rozumieť.
•
Prejav nebol presvedčivý.
•
Ústny prejav bol zle štruktúrovaný, hlavná myšlienka bola
82
nevýrazná.
Nedostatočný
•
Príklady boli nefunkčné.
•
Slovná zásoba bola malá.
•
Vyskytovali sa časté chyby v jazyku a chyby v stavbe vety.
•
Dĺžka prejavu nezodpovedala téme.
•
Chýbal kontakt s poslucháčmi.
•
Rečníkovi nebolo vôbec rozumieť.
•
Prejav nebol presvedčivý a zaujímavý.
•
Chýbala hlavná myšlienka.
•
Chýbali príklady.
•
Slovná zásoba bola veľmi malá.
•
Vyskytovali sa veľmi časté chyby v jazyku, stavba vety nebola
správna.
•
Dĺžka prejavu bola veľmi dlhá/krátka, zmysel vystúpenia nebol
jasný.
Pre hodnotenie výsledkov vzdelávania na záverečnej skúške sú stanovené nasledovné
všeobecné kritériá:
Stupeň
hodnotenia
Kritériá
Výborný
Chválitebný
Dobrý
Dostatočný
Nedostatočný
Porozumel téme
V podstate
Porozumel
Porozumel
Neporozumel
dobre
porozumel
s nedostatkami
so závažnými
téme
hodnotenia
Porozumenie
téme
nedostatkami
Používanie
Používal
Používal
Vyžadoval si
Robil zásadné
odbornej
samostatne
s malou
pomoc
chyby
terminológie
Vecnosť,
správnosť
a komplexnosť
odpovede
Neovládal
pomocou
Bol samostatný,
Bol celkom
Bol menej
Bol
Bol
tvorivý,
samostatný,
samostatný,
nesamostatný,
nesamostatný,
pohotový,
tvorivý
nekomplexný
často vykazoval
ťažkopádny,
pochopil
a pohotový
a málo
chyby, nechápal
vykazoval
pohotový
súvislosti
zásadné chyby
súvislosti
Vyjadroval sa
Vyjadroval sa
Vyjadroval sa
Vyjadroval sa
Nedokázal sa
Samostatnosť
výstižne, súvisle
celkom výstižne
nepresne,
s problémami,
vyjadriť ani
prejavu
a správne
a súvisle
niekedy
nesúvisle,
s pomocou
nesúvisle,
s chybami
skúšajúceho
83
s chybami
Schopnosť
Správne
Celkom správne
Aplikoval
Aplikoval veľmi
Nedokázal
praktickej
a samostatne
a samostatne
nepresne,
nepresne,
aplikovať
aplikácie
aplikoval
aplikoval
s problémami
s problémami
teoretických
a s pomocou
a zásadnými
poznatkov
skúšajúceho
chybami
Pochopenie
Porozumel
V podstate
Porozumel
Porozumel
Neporozumel
praktickej
úlohe dobre
porozumel
s nedostatkami
so závažnými
úlohe
úlohy
Analýza úlohy
Voľba postupu
nedostatkami
Rozanalyzoval
V podstate
Rozanalyzoval s
Veľmi málo
Nezvládol
v plnej miere
rozanalyzoval
problémami
rozanalyzoval
analýzu
Zvolil správny
V podstate
Zvolil postup
Zvolil postup
Nezvolil
a efektívny
zvolil správny
s problémami
s problémami
správny postup
postup
postup
a s pomocou
ani s pomocou
skúšajúceho
skúšajúceho
Výber
Zvolil správny
V podstate
Zvolil výber
Zvolil výber
Nezvolil
prístrojov,
výber
zvolil správny
s problémami
s problémami
správny výber
a s pomocou
ani s pomocou
skúšajúceho
skúšajúceho
strojov,
výber
zariadení,
náradia,
materiálov,
surovín
Zvolil veľmi
V podstate
Zvolil
Zvolil
Nezvládol
Organizácia
správnu
zvolil dobrú
organizáciu
organizáciu
organizáciu
práce
organizáciu
organizáciu
s problémami
s problémami
na pracovisku
a s pomocou
skúšajúceho
Pripravil
V podstate
Pripravil
Pripravil
Pripravil
Kvalita
kvalitný
pripravil
produkt/činnosť
produkt/činnosť
nepodarok
výsledku práce
produkt/činnosť
kvalitný
s nízkou
s veľmi nízkou
produkt/činnosť
kvalitou
kvalitou
Dodržiavanie
Dodržal presne
V podstate
Dodržal
Dodržal iba
Nedodržiaval
BOZP
všetky predpisy
dodržal všetky
predpisy
veľmi málo
predpisy
predpisy
s veľkými
predpisov
a hygieny
pri práci
problémami
84
11.3
Materiálne a priestorové podmienky pre vykonanie záverečnej skúšky
Pre vykonanie záverečnej skúšky pre študijný odbor 5371 H sanitár máme vytvorené
priestorové a materiálne podmienky.
Priestory:
1. odborné učebne,
2. strediská praktického vyučovania (zmluvy, dohody),
Súbor pomôcok:
1. odborná literatúra - biológia človeka v obrazoch, fotografický atlas „Ľudské telo“,
2. pracovné ochranné prostriedky,
3. súbor pomôcok k jednotlivým praktickým výkonom,
4. informačné zdroje (zdravotnícka a ošetrovateľská dokumentácia, požiadavky laboratórií).
85
PRÍLOHY
ŠkVP
Príloha A: Učebné osnovy všeobecnovzdelávacích predmetov - dvojročné štúdium
Príloha B: Učebné osnovy odborných predmetov – jednoročné a dvojročné štúdium
86
Download

Sanitár - Stredná zdravotnícka škola sv. Alžbety